Sony | SRS-BTV25 | Sony SRS-BTV25 SRS-BTV25 Bluetooth® wireless speaker for SmartPhone / iPhone / iPad Инструкции за експлоатация

4-298-825-13(1)
Безжична тонколона
Упътване
©2011 Sony Corporation
SRS-BTV25
Преди да включите тонколоната, прочетете внимателно това
упътване и го запазете за бъдещи справки.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да избегнете пожар или токов удар, не излагайте
тонколоната на дъжд или влага.
За да избегнете токов удар, не отваряйте основния корпус
на тонколоната. Обърнете се към квалифициран сервизен
персонал.
Не поставяйте тонколоната в затворено пространство
като библиотека или вграден шкаф.
За да предотвратите пожар, не покривайте
вентилационните отвори на тонколоната с вестници,
покривки, завеси и др. Не поставяйте източници на огън
като например запалени свещи върху нея.
За да предотвратите пожар или токов удар, не излагайте
тонколоната на влага и източници, пръскащи течности и
не поставяйте предмети, пълни с течности (например
вази), върху тонколоната.
Не поставяйте променливотоковия адаптер в затворено
пространство като библиотека или вграден шкаф.
Тъй като тонколоната се изключва от електрическата
мрежа посредством щепсела на кабела, свържете
тонколоната към удобен за достъп електрически контакт.
Ако забележите нещо нередно в работата на тонколоната,
изключете незабавно щепсела от контакта.
Тонколоната не е изключена от електрическата мрежа,
докато щепселът е включен в контакта, дори ако самата
тонколона е изключена.
Отдолу на тонколоната се намира табелка с указани
2
волтаж, консумация на електроенергия и т.н.
С настоящото Sony Corp. декларира, че този уред отговаря
на основните изисквания и други свързани разпоредби на
директива 1999/5/EC.
За подробности посетете следния интернет адрес:
http://www.compliance.sony.de/
Авторски права и лицензи
Словната марка и логото Bluetooth® са собственост на
Bluetooth SIG, Inc. и всяко използване на тези обозначения
от Sony Corporation е лицензирано.
Всички други търговски марки и наименования са
собственост на съответните си притежатели.
Забележка за потребителите: следната
информация се отнася само до продуктите,
продавани в държави, които прилагат
директивите на Европейския съюз.
Производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1
Konan, Minato-ku, Токио, 108-0075 Япония.
Оторизираният представител за ЕМС и безопасност на
продукта е Sony Германия GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Щутгарт, Германия. За въпроси, касаещи сервиза и
гаранцията на устройството, се обръщайте към адресите,
които са ви дадени в отделните сервизни книжки и
гаранционни карти.
Изхвърляне на стари електрически и
електронни уреди (Приложимо за
страните от Европейския съюз и други
европейски страни, използващи
система за разделно събиране на
отпадъци)
Този символ на устройството или на неговата опаковка
показва, че този продукт не трябва да се третира като
домашен отпадък. Вместо това, той трябва да бъде
предаден в съответните пунктове за рециклиране на
електрически и електронни уреди. Изхвърляйки този
продукт на правилното място, вие предотвратявате
потенциални негативни последици за околната среда и
човешкото здраве, които могат да възникнат при
неправилното изхвърляне на продукта. Рециклирането на
материалите ще помогне за запазването на природните
ресурси. За по-подробна информация относно
рециклирането на този продукт, моля, свържете се с
местната служба по благоустройство, службата за
изхвърляне на отпадъци или с магазина, от който сте
закупили продукта.
Предпазни мерки
 За подробности относно работата с мобилния ви
телефон, когато получите обаждане по време на
предаване на звука посредством Bluetooth връзка, вижте
инструкциите за експлоатация, приложени към
мобилния телефон.
Безопасност
Табелката, на която са указани търговската марка Sony,
номерът на модела, волтажът и консумацията на
електроенергия, се намира отдолу на тонколоната.
 Преди да включите тонколоната, се уверете, че нейният
волтаж съвпада с подавания от местната електрическа
мрежа.
Място на закупуване
Работен волтаж
Всички страни/региони 100 – 240 V AC, 50/60 Hz
 Използвайте само приложения променливотоков
адаптер.
Поставяне
 Не поставяйте тонколоната под наклон.
 Не оставяйте тонколоната в близост до източници на
топлина или на място, изложено на пряка слънчева
светлина, прах, влага, дъжд или механични сътресения.
Забележки за използване на тонколоната с
мобилен телефон.
 Не можете да използвате тонколоната, за да говорите по
телефона, дори ако осъществите Bluetooth връзка между
тонколоната и мобилен телефон.
3
Работа с тонколоната
 Не пъхайте малки предмети и др. в жаковете или
вентилационния отвор, разположен отзад на
тонколоната. Това може да предизвика късо съединение
или неизправност.
 Не отваряйте корпуса на тонколоната. Обърнете се към
квалифициран сервизен персонал.
 Ако във вътрешността на тонколоната попадне предмет
или течност, тя трябва да бъде прегледана от
квалифициран сервизен персонал, преди да продължите
да работите с нея.
 Въпреки че тонколоната е магнитно екранирана, не
оставяйте за дълги периоди от време касети със запис,
ръчни часовници, кредитни карти или дискети с
магнитно кодиране пред тонколоната.
Почистване
 Не използвайте алкохол, бензин или разредител, за да
почистите корпуса.
Ако картината на телевизора или монитора е
магнитно изкривена
 Въпреки, че тонколоната е магнитно екранирана, може в
отделни случаи картината на някои телевизори/
персонални компютри да бъде магнитно изкривена. В
такъв случай изключете телевизора/персоналния
компютър и след 15 до 30 минути го включете отново. В
случая с персонален компютър вземете необходимите
мерки за съхранение на данните, преди да го изключите.
Ако няма видимо подобрение, разположете тонколоната
по-далече от телевизора/персоналния компютър.
Освен това, не поставяйте предмети с магнитно
зареждане (като например лавици за аудио носители,
4
стойки за телевизори, играчки и др.) в близост до
телевизора/персоналния компютър. Това може да
причини магнитно изкривяване на картината поради
взаимодействието на тези предмети с тонколоната.
Други
 Ако имате някакви въпроси или проблеми с тази
тонколона, консултирайте се с най-близкия до вас
представител на Sony продукти.
 Ако някой проблем продължи, консултирайте се с
най-близкия до вас представител на Sony продукти.
Звукът е изкривен
Отстраняване на проблеми
Ако възникне проблем при употребата на тази тонколона,
проверете следния списък и предприемете описаните
мерки. Ако проблемът продължава, консултирайте се с
най-близкия до вас представител на Sony.
Често срещани проблеми
Няма звук
 Проверете дали и тонколоната, и устройството-източник
са включени.
 Увеличете звука на тонколоната.
 Увеличете звука на устройството-източник, доколкото е
възможно без звукът да се изкриви. За повече
подробности относно регулирането на нивото на звука
вижте инструкциите за експлоатация, приложени към
устройството.
 Уверете се, че всички връзки са правилно извършени.
 Уверете се, че устройството-източник е в режим на
възпроизвеждане.
Ниско ниво на звука
 Увеличете звука на устройството-източник, доколкото е
възможно без звукът да се изкриви. За повече
подробности относно регулирането на нивото на звука
вижте инструкциите за експлоатация, приложени към
устройството.
 Увеличете нивото на звука на тонколоната.
 Намалете нивото на звука на устройството-източник,
докато изкривяването спре. За повече подробности
относно регулирането на нивото на звука, обърнете се
към инструкциите за експлоатация, приложени към
устройството.
 Ако свързаният компонент има функция за усилване на
басите, изключете я.
 Намалете нивото на звука на тонколоната.
Има бръмчене или шум в сигнала, извеждан от
тонколоната.
Уверете се, че всички връзки са правилно извършени.
Уверете се, че никой от аудио компонентите не е
поставен в близост до телевизор.
Яркостта на индикатора POWER (зелен) е
нестабилна.
 Яркостта на индикатора POWER (зелен) може да стане
нестабилна, когато нивото на звука е увеличено. Това не
е неизправност.
Когато използвате Bluetooth връзка
Няма звук
 Уверете се, че тонколоната не е прекалено далече от
Bluetooth стерео аудио източника и че тонколоната не
приема смущения от безжично LAN устройство, друго
безжично устройство, действащо в 2.4 GHz обхват или
микровълнова печка.
5
 Проверете дали Bluetooth връзката между тонколоната и
Bluetooth стерео аудио източника е била извършена
правилно.
 Сдвоете отново тонколоната и Bluetooth стерео аудио
източника.
 Ако сдвоявате тонколоната с персонален компютър,
уверете се, че настройката на аудио изхода на
компютъра е зададена за Bluetooth устройство.
Проблем с USB зареждането
Устройството не може да бъде заредено.
 Уверете се, че променливотоковият адаптер е свързан
към електрическата мрежа.
 Запознайте се с процедурата за зареждане, описана в
приложените към устройството инструкции за
експлоатация.
Звукът прескача или връзката прекъсва.
 Ако наблизо е разположено устройство, което генерира
електромагнитно излъчване – например безжично LAN
устройство, друго Bluetooth устройство/устройства или
микровълнова печка – отдалечете тонколоната от тези
източници на смущения.
 Отстранете препятствията между тонколоната и другото
Bluetooth устройство или се отдалечете от
препятствието.
 Разположете тонколоната и другото Bluetooth
устройство/устройства възможно по-близо едно до
друго.
 Променете местоположението на тонколоната.
 Променете местоположението на другото Bluetooth
устройство.
Сдвояването е невъзможно.
 Разположете тонколоната и другото Bluetooth устройство
по-близо едно до друго.
 Уверете се, че режимът на сдвояване е активиран.
6
Технически характеристики
Високоговорител
Високоговорителна система
Уфър: 56 mm, магнитно екраниран
Туитър: 20 mm
Кутия тип
Бас-рефлекс
Импеданс
Уфър: 6 Ω
Туитър: 6 Ω
Усилвател
Премерена изходна мощност
13 W (10% T.H.D., 1 kHz, 6 Ω)
Вход
Стерео мини жак x 1
Входен импеданс
4.7 kΩ (при 1 kHz)
Bluetooth
Комуникационна система
Bluetooth спецификация версия 2.1 + EDR
(Enhanced Data Rate – подобрена скорост на
предаване на данни)
Изход
Bluetooth спецификация Power Class 2
Максимален обхват на комуникация
Пряка видимост приблизително 10 m*1
Честотен обхват
2.4 GHz обхват (2.4000 GHz - 2.4835 GHz)
Метод на модулация
FHSS
Съвместими Bluetooth профили*2
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP 1.3 (Audio Video Remote Control Profile)
Поддържан кодек*3
SBC*4
Поддържан метод за защита на съдържанието
SCMS-T
Обхват на предаване (A2DP)
20 Hz - 20,000 Hz (Семплираща честота 44.1 kHz)
*1 Действителният обхват може да е различен, в зависимост от
фактори като препятствия между устройствата, магнитни
полета около микровълнова печка, статично електричество,
чувствителност на приемане, работа на антената,
операционна система, софтуерно приложение и др.
*2 Стандартните Bluetooth профили указват
предназначението на Bluetooth комуникацията между
устройствата.
*3 Кодек: Формат за компресиране и преобразуване на
аудио сигнала
*4 Subband Codec (кодек на подобхват)
USB
USB жак
Тип A (за зареждане батерията на свързано
устройство) (5 V, 500 mA)
Общи
Захранване DC 13 V
Измерена консумация на енергия
12 W
Работна температура
5 ºC - 35 ºC
Захранващо напрежение
100 V - 240 V AC
Размери (ш/в/д)
Приблизително 145 mm x 145 mm x 145 mm
Тегло
Приблизително 500 g
Приложени аксесоари
Променливотоков адаптер (AC-E1320D1) (1)
Захранващ кабел (1)
Упътване (този документ) (1)
Дизайнът и техническите характеристики подлежат на
промяна без предупреждение.
7
Части и бутони за управление
Отгоре
Бутон
BOOST
(усилване)
Бутон BLUETOOTH
Бутон
AUDIO IN
PAIRING(сдвояване) (аудио вход)
VOL −/+ Бутон
Бутон /
Индикатор BOOST
Индикатор AUDIO IN
Индикатор POWER
Индикатор
Отстрани
Отзад
Жак AUDIO Жак DC IN
IN
13V
Бутонът VOL + има
точка, осезаема при
допир.
Жак USB*
* Само за зареждане
8
(BLUETOOTH)
Операции
Функции на частите
/ Бутон
Включва/изключва тонколоната. При включване на
тонколоната светва индикаторът POWER (зелен).
Бутон VOL (ниво на звука) -/+
Регулира силата на звука.
Индикаторът POWER (зелен) примигва три пъти,
когато нивото на звука бъде зададено на минимума
или на максимума.
Бутон BOOST
Натиснете, за да получите звуков ефект на усилен бас.
Светва индикаторът BOOST (кехлибареножълт). За да
отмените ефекта, натиснете бутона отново
(индикаторът се изключва).
По подразбиране функцията е включена. Ако желаете,
може да я изключите.
Бутон BLUETOOTH PAIRING
Натиснете, за да използвате Bluetooth връзката или да
сдвоите тонколоната с Bluetooth устройство.
В зависимост от статуса на комуникация индикаторът
(BLUETOOTH) (син) свети или мига. За
подробности относно режима на мигане на
индикатора (BLUETOOTH) (син) вижте
„Индикации на Bluetooth функцията” в тези
инструкции за експлоатация.
Бутон AUDIO IN
Натиснете, за да приемете аудио сигнал от жака
AUDIO IN. Индикаторът AUDIO IN (кехлибареножълт)
светва.
Жак AUDIO IN
Свързва тонколоната към жака за слушалки на
компютър, портативно аудио устройство и др.
Жак DC IN 13V
Свързва приложения променливотоков адаптер.
Жак USB
Зарежда устройство, свързано към тонколоната
посредством USB кабел. Този жак се използва само за
зареждане на свързаното устройство. През него не
могат да бъдат изпращани аудио и други сигнали.
Характеристики
Този продукт представлява безжична тонколона, която
използва безжична Bluetooth технология.
 Можете да слушате музика по безжичен път от Bluetooth
стерео музикални плейъри, мобилни телефони и
персонални компютри.*
 Bluetooth версия 2.1 + EDR (Enhanced Data Rate) за
по-високо аудио качество с по-малко смущения.
 Мощен звук с 13 W усилватели и MegaBass.
9
 Продуктът е снабден с един аналогов вход за директна
връзка от музикален плейър или друго аудио
устройство.
 Магнитно екраниран дизайн за използване в близост до
телевизора или монитора.
 Посредством USB жака на този продукт можете да
зареждате устройства, съвместими с USB зареждане
– например мобилни телефони, “WALKMAN” и др.
Слушане на звук по безжичен път чрез безжична
Bluetooth технология
Можете да слушате звук по безжичен път, като свържете
към тонколоната Bluetooth поддържани устройства
(например мобилен телефон, цифров музикален плейър,
цифров музикален плейър, свързан към Bluetooth
предавател или персонален компютър)*. Тонколоната
приема стерео аудио сигнали от устройството-източник.
Източник на захранване
Забележка относно системата за управление на
захранването
След като възпроизвеждането приключи, ако в
продължение на 20 минути не се извърши никаква
операция, тонколоната автоматично се изключва.
Свържете здраво приложения променливотоков адаптер
към жака DC IN 13V отзад на тонколоната и включете
щепсела на захранващия кабел в стенен контакт.
Задна част на тонколоната
към стенен
контакт
към жака DC IN 13V
Bluetooth устройство.
* Bluetooth устройствата, които ще свързвате към
тонколоната, трябва да поддържат A2DP (Advanced
Audio Distribution Profile).
10
променливотоков адаптер (приложен в комплекта)
Забележки относно променливотоковия адаптер
и захранващия кабел
 Когато включвате или изключвате захранващия кабел,
първо изключете тонколоната. В противен случай може
да възникне неизправност.
 Използвайте само приложения в комплекта
променливотоков адаптер. За да предотвратите повреда на
тонколоната, не използвайте друг променливотоков адаптер.
За да включите/изключите тонколоната
Натиснете /.
За да заредите устройство
Поляритет на куплунга
 Включете захранващия кабел в най-близкия стенен
контакт. При възникване на проблем незабавно го
изключите от контакта.
 Не поставяйте променливотоковия адаптер на библиотечна
лавица или в затворено пространство като шкаф.
 За да предотвратите пожар или токов удар, не използвайте
променливотоковия адаптер в близост до течности или на
места, изложени на влага. Освен това, не поставяйте
съдове, пълни с течност (например вази и др.) върху
променливотоковия адаптер.
 Приложеният променливотоков адаптер и захранващ кабел
са предназначени само за тази тонколона. Не ги
използвайте с други устройства.
 В режим системна защита всички индикатори мигат, а
бутоните на тонколоната не функционират. За да излезете
от този режим, изключете захранващия кабел от стенния
контакт и го включете отново. Уверете се, че всички
индикатори са изключени и включете тонколоната. Ако
тонколоната регистрира наличие на проблем (многократно
мигащи индикатори, не се чува звук от свързаното
устройство и др.), възможно е да е възникнала
неизправност. В този случай незабавно изключете
захранващия кабел и занесете тонколоната на ремонт.
Свържете променливотоковия адаптер към стенен контакт,
а после свържете устройството към тонколоната
посредством приложения към устройството USB кабел.
Зареждането започва автоматично, независимо дали
тонколоната е включена или изключена. Статусът на
зареждане се извежда на дисплея на устройството. За
подробности вижте инструкциите за експлоатация,
приложени към устройството.
Отстрани на тонколоната
към USB жака
USB кабел, приложен към устройството
Устройства с възможност
за USB зареждане –
например мобилен
телефон, “WALKMAN” и др.
11
Използване на Bluetooth връзката
1 Натиснете бутона /, за да включите
Посредством използването на Bluetooth връзката можете
да слушате звук от Bluetooth устройство на тонколоната
по безжичен път.
2 Натиснете и задръжте бутона BLUETOOTH
Забележка
 За подробности относно работата с устройството, което
ще свързвате, вижте инструкциите за експлоатация,
приложени към устройството.
Сдвояване
Bluetooth устройствата трябва да бъдат предварително
„сдвоени” едно с друго.
След като Bluetooth устройствата бъдат сдвоени, няма
нужда от повторно сдвояване, освен в следните случаи:
 Информацията за сдвояването е изтрита след ремонт и др.
 Тонколоната е сдвоена с 10 или повече устройства.
Тонколоната може да бъде сдвоена с до 9 Bluetooth
стерео аудио устройства-източници. Ако сдвоите ново
устройство, след като вече сте сдвоили 9 други
устройства, устройството, което е свързано от
най-дълго време се заменя с новото.
 Тонколоната се нулира.
Цялата информация за сдвояване се изтрива.
Сдвояване с устройство-източник
Преди работа с тонколоната, проверете следното.
 Дали тонколоната е свързана към източник на
захранване.
 Дали инструкциите за експлоатация, приложени към
устройството, са ви подръка.
12
тонколоната.
Индикаторът POWER (зелен) светва.
PAIRING за повече от 2 секунди.
Щом индикаторът (BLUETOOTH) (син) започне да
мига бързо, отпуснете бутона. Тонколоната влиза в
режим на сдвояване.
Забележка
 Режимът на сдвояване се отменя и тонколоната се
изключва след около 5 минути. Ако режимът на
сдвояване бъде отменен, докато изпълнявате тази
процедура, започнете отново от стъпка 2.
3 Изпълнете процедурата по сдвояване и на
Bluetooth устройството, за да разпознае
тонколоната. На дисплея на Bluetooth стерео
аудио устройството-източник се появява
списък с разпознатите устройства.
Тонколоната ще се изведе като „SRS-BTV25”.
Ако не се изведе индикация “SRS-BTV25”, повторете
отново от стъпка 2.
Съвет
 Ако информацията за сдвояването не бъде
запаметена, системата автоматично влиза в режим на
сдвояване при натискане на бутона BLUETOOTH
PAIRING. Не е нужно да натискате бутона
BLUETOOTH PAIRING за повече от 2 секунди.
Забележки
 Когато сдвоявате, не забравяйте да поставите двете
Bluetooth устройства на не повече от 1 m едно от
друго.
 Някои устройства не могат да извеждат списък с
разпознати устройства.
4 Изберете индикация “SRS-BTV25”, изведена
на дисплея на Bluetooth устройството.
5 Ако на дисплея на Bluetooth устройството ви
бъде поискан код, въведете “0000”.
* Кодът може да се нарича още “Ключ”,” “PIN код”
“PIN номер” или “Парола”.
6 Стартирайте Bluetooth връзката от Bluetooth
устройството.
Тонколоната запаметява устройството като последно
свързано устройство. Някои Bluetooth устройства може
да се свържат с тонколоната автоматично, щом
сдвояването приключи.
Съвет
 За да сдвоите с други Bluetooth устройства, повторете
стъпки от 2 до 5 за всяко следващо устройство.
Забележка
 Кодът на тонколоната е фиксиран на “0000”. Системата
не може да бъде сдвоена с Bluetooth устройство, чийто
код не е “0000”.
Слушане на тонколоната
Тонколоната поддържа защита на съдържанието SCMS-T.
Можете да слушате музика и др. от устройство като
мобилен телефон или портативен телевизор, което
поддържа защита на съдържанието SCMS-T.
Преди работа с тонколоната проверете следното.
 Дали функцията Bluetooth на Bluetooth устройството е
включена.
 Дали сдвояването на тонколоната и Bluetooth
устройството е приключило.
1 Натиснете бутона /, за да включите
тонколоната.
Индикаторът POWER (зелен) светва.
2 Натиснете бутона BLUETOOTH PAIRING.
Забележка
 Ако индикаторът (BLUETOOTH) (син) е
активиран, тази стъпка не е необходима.
3 Стартирайте Bluetooth връзката от Bluetooth
устройството.
4 Започнете възпроизвеждане на Bluetooth
устройството.
Забележка
 Ако устройството-източник има функция за усилване
на басите или еквалайзер, изключете ги. Ако тези
функции са включени, звукът може да бъде изкривен.
5 Регулирайте силата на звука.
Задайте силата на звука на Bluetooth устройството на
средно ниво и натиснете бутоните VOL –/+ на
тонколоната.
13
Съвети
 Можете да регулирате силата на звука на тонколоната
посредством Bluetooth устройство, поддържащо
AVRCP (Audio/Visual Remote Control Profile)
VOLUME UP/DOWN. За подробности вижте
инструкциите за експлоатация, приложени към
устройството.
 Възможно е и да не успеете да управлявате силата на
звука на тонколоната, в зависимост от устройството.
 Прекратете връзката от Bluetooth устройството. За
подробности вижте инструкциите за експлоатация,
приложени към устройството.
 Изключете Bluetooth устройството.
 Изключете тонколоната.
Индикации на Bluetooth функцията.
Статус
 Индикаторът POWER (зелен) примигва три пъти,
когато нивото на звука бъде зададено на минимума
или на максимума.
Забележки
 В следните случаи трябва да осъществите Bluetooth
връзката отново.
– Захранването на тонколоната не се включва.
– Захранването на Bluetooth устройството не се включва
или Bluetooth функцията му е изключена.
– Bluetooth връзката не се осъществява.
 Когато звукът от Bluetooth устройство се възпроизвежда
посредством Bluetooth връзка (когато светнат
индикаторите POWER (зелен) и (BLUETOOTH) (син)),
звукът от устройство, свързано към жака AUDIO IN, не
се чува. Натиснете бутона AUDIO IN, за да слушате
звука от устройство, свързано към жака AUDIO IN.
 Ако възпроизвеждате повече от едно устройство, сдвоено
с тонколоната, ще се чува звукът само от едно от тях.
За да приключите слушането
Отменете Bluetooth връзката, като извършите някоя от
следните операции.
14
Индикатор
(BLUETOOTH)
Забележка
Сдвояване с устройство
Мига бързо
Търсене на устройство
Свети
Свързване с устройство
Свети
Активиране на Bluetooth режим
готовност
Мига бавно*
Отменяне на Bluetooth режим
готовност
Изключен
Приемане на аудио сигнал от
жака AUDIO IN.
Изключен
* Дори когато е активиран Bluetooth режим готовност,
индикаторът ще бъде изключен, ако липсва информация
за сдвояване.
За да използвате Bluetooth режим готовност
Като използвате Bluetooth режим готовност, можете да
накарате тонколоната да се изключи временно и да очаква
Bluetooth връзка.
1 Задръжте бутона BLUETOOTH PAIRING и
натиснете бутона / за повече от 2 секунди,
докато тонколоната е включена.
Свързване на тонколоната
Задна част на
тонколоната
Тонколоната се изключва, а индикаторът
(BLUETOOTH) (син) мига.
Ако стартирате Bluetooth връзката, тонколоната
автоматично се включва и започва комуникация.
Портативно аудио
устройство, компютър и
др.
Съвет
 Докато очаква Bluetooth връзка, може да намалите
консумацията на енергия, като използвате Bluetooth режим
готовност, вместо да оставяте тонколоната включена.
към жака AUDIO IN
Забележка
 За да отмените Bluetooth режим готовност, изпълнете
отново стъпка 1. (Индикаторът (BLUETOOTH) (син)
и тонколоната ще се изключат.)
Използване на тонколоната
посредством кабелна връзка
Можете да слушате звука от устройство, свързано към
жака AUDIO IN.
Забележка
 За подробности относно работа с устройството, което
ще свързвате, вижте инструкциите за експлоатация,
приложени към устройството.
Към жака за
слушалки
(стерео мини
жак)
Свързващ кабел RK-G136 (продава
се отделно)
1 Свържете устройството към тонколоната.
За да свържете към стереофоничен жак за слушалки
Използвайте свързващия кабел RK-G136 (продава се
отделно) и включете адаптер PC-234S или продаващите се
отделно свързващи кабели RK-G136 и RK-G138.*
* Посочените по-горе аксесоари може да не се продават в
някои региони.
Слушане от тонколоната
1 Натиснете бутона /, за да включите
тонколоната.
Индикаторът POWER (зелен) светва.
15
2 Натиснете бутона AUDIO IN.
Забележка
 Ако индикаторът AUDIO IN (кехлибареножълт) е
активиран, тази стъпка не е необходима.
3 Започнете възпроизвеждане на устройствотоизточник.
4 Регулирайте силата на звука.
Задайте силата на звука на устройството-източник на
средно ниво и натиснете бутоните VOL –/+ на
тонколоната.
Забележка
 Индикаторът POWER (зелен) примигва три пъти,
когато нивото на звука бъде зададено на минимума
или на максимума.
5 Натиснете бутона /, за да изключите
системата след употреба.
Индикаторът POWER (зелен) се изключва.
Забележки
 Ако тонколоната е свързана към устройство с вградено
радио или тунер, може да не се приемат радио станции
или чувствителността може да бъде значително
намалена.
 Ако устройството източник има функция за усилване на
басите или еквалайзер, изключете ги. Ако тези функции
са включени, звукът може да бъде изкривен.
 За да превключите връзката към Bluetooth връзка,
натиснете бутона BLUETOOTH PAIRING.
16
Нулиране на тонколоната
Можете да нулирате тонколоната, връщайки я към
фабричните й настройки и да изтриете цялата информация
за сдвояване.
1 Задръжте бутона BOOST и натиснете бутона
BLUETOOTH PAIRING за повече от 5
секунди, докато тонколоната е включена.
Индикаторът POWER (зелен) мига в продължение на 2
секунди.
Какво представлява безжичната
Bluetooth технология?
Безжичната Bluetooth технология е безжична технология с малък
обхват на действие, която позволява безжична комуникация на
данни между цифрови устройства - например компютър и
цифрова камера. Безжичната Bluetooth технология работи в
рамките на обхват от около 10 метра.
Най-често срещано е свързването на две устройства, но някои
устройства могат едновременно да се свързват към множество
устройства.
Не е необходимо да използвате кабел за връзката, нито пък да има
пряка видимост между устройствата, какъвто е случаят при
инфрачервените технологии. Например, можете да използвате
Bluetooth устройство в чантата или в джоба си.
Bluetooth стандартът е международен стандарт, поддържан от
хиляди компании по цял свят и използван от множество компании
в глобален мащаб.
Комуникационна система и съвместими Bluetooth
профили на тонколоната.
Профилът е стандартизация на функцията за всяка
спецификация на Bluetooth устройството. Тази тонколона
поддържа следните Bluetooth версии и профили:
Комуникационна система:
Bluetooth спецификация версия 2.1 + EDR*
Съвместими Bluetooth профили:
– A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): Предаване
или приемане на аудио съдържание с високо качество.
– AVRCP 1.3 (Audio Video Remote Control Profile):
Управление на силата на звука.
* Enhanced Data Rate – подобрена скорост на предаване на данни
Максимален комуникационен обхват
Използвайте Bluetooth устройства на разстояние не повече от
10 m (пряка видимост) от тонколоната.
Максималният комуникационен обхват може да се скъси при
следните условия.
– Съществува препятствие като човек, метал или стена между
тонколоната и Bluetooth устройството.
– В близост до тонколоната се използва безжично LAN устройство.
– В близост до тонколоната се използва микровълнова печка.
– В близост до тонколоната се използва устройство, генериращо
електромагнитно излъчване.
Смущения от други устройства
Тъй като Bluetooth устройствата и безжичните LAN
устройства (IEEE802.11b/g) използват една и съща честота,
може да възникнат микровълнови смущения, в резултат на
които да се понижи скоростта на комуникация, да се появи
шум или връзката да не успее да се осъществи, ако
тонколоната се използва в близост до безжично LAN
устройство. В такъв случай изпълнете следното.
– Използвайте тонколоната най-малко на 10 m разстояние
от безжичното LAN устройство.
– Ако тонколоната се използва на разстояние, по-малко от
10 m от безжично LAN устройство, изключете
безжичното LAN устройство.
Смущения на други устройства
Микровълните, излъчвани от Bluetooth устройство, може да
попречат на работата на електронни медицински устройства.
Изключете тонколоната и други Bluetooth устройства на следните
места, тъй като може да предизвикате злополука.
– При наличие на възпламеняем газ, в болница, във влак, в
самолет или в бензиностанция
– В близост до автоматични врати или противопожарна аларма
Забележки
 За да можете да използвате Bluetooth функцията, Bluetooth
устройството, което ще свързвате, трябва да има същия профил
като тонколоната.
Имайте предвид също, че дори да сте установили същия профил,
функциите на устройствата може да се различават, в зависимост
от техните технически характеристики.
 Поради характеристиката на безжичната Bluetooth технология,
звукът, възпроизвеждан на тонколоната има леко закъснение от
звука, възпроизвеждан на Bluetooth устройството при разговор по
телефона или при слушане на музика.
 Тази тонколона поддържа възможности за сигурност, отговарящи
на Bluetooth стандарта, за да осигури сигурна връзка при
използване на безжичната Bluetooth технология, но тази
сигурност може да се окаже недостатъчна, в зависимост от
настройките. Бъдете внимателни, когато общувате посредством
безжичната Bluetooth технология.
 Не носим отговорност за изтичане на информация по време на
Bluetooth комуникация.
 Устройство, притежаващо Bluetooth функция, трябва да отговаря
на Bluetooth стандарта, създаден от Bluetooth SIG и трябва да
може да бъде разпознато. Дори ако свързаното устройство
отговаря на споменатия по-горе Bluetooth стандарт, някои
устройства може да не се свържат или да не работят правилно, в
зависимост от функциите или спецификациите на съответното
устройство.
 В зависимост от свързаното към тонколоната Bluetooth
устройство, комуникационната среда или средата на използване,
може да се появи шум в сигнала или звукът да прескача.
17
Download PDF

advertising