Sony | SRS-M50 | Sony SRS-M50 Инструкции за експлоатация

Система активни високоговорители
Упътване за употреба
Към контакта на
електрическата мрежа
Ляв високоговорител
(отзад)
Променливотоков
адаптер (приложен)
Към DC IN 5.2V жака
Десен високоговорител (отзад)
2
Три броя R03 (размер ААА)
батерии
Портативно аудио
устройство, компютър и т.н.
Към LINE OUT или жака за слушалките
(стерео мини жака)
Захранване (POWER)
Сила на звука (VOLUME)
Индикатор POWER
Скоба за кабелите
3
За да увеличите или намалите
силата на звука
4
Български
Преди да включите устройството, моля прочетете тези инструкции изцяло и ги запазете за
бъдеща употреба.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да избегнете пожар или токов удар,
не излагайте устройството на дъжд
или влага.
За да избегнете токов удар, не отваряйте основния корпус на устройството. Обърнете се към
квалифициран сервизен персонал.
За да предотвратите пожар, не покривайте
вентилационните отвори на устройството с
вестници, покривки, завеси и др. Не поставяйте източници на огън като например запалени
свещи върху него.
За да предотвратите пожар или токов удар,
не поставяйте предмети, пълни с течности
(например вази), върху устройството.
Не инсталирайте устройството в затворено
пространство като библиотека или вграден
шкаф.
Свържете променливотоковия адаптер към лесен
за достъп контакт. Ако забележите неправилна
работа на променливотоковия адаптер изключете го от контакта незабавно.
Предупреждение
Предупреждаваме Ви, че при извършване от
Ваша страна на промени по това устройство,
неупоменати в това упътване, може да доведе
до неизправност и загуба на функции на устройството.
Валидността на CE маркировката е ограничена
само за тези страни, в които е юридически потвърдена, най-вече страните от ЕЕА (Европейска икономическа зона).
Изхвърляне на стари електрически
и електронни уреди (за страните от Европейския съюз и други
европейски страни със система
за разделно събиране на отпадъците)
Този символ на устройството или
опаковката му показва, че продуктът не се
третира като домашен отпадък. Вместо това,
той трябва да бъде предаден в съответните
пунктове за рециклиране на електрически и електронни уреди. Ако изхвърлите този продукт
на правилното място, вие ще предотвратите
потенциални негативни последици за околната
среда и човешкото здраве, които могат да бъдат причинени в противен случай. Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на
природните ресурси. За по-подробна информация
относно рециклирането на този продукт, моля,
свържете се с общинската служба във вашия град,
службата за изхвърляне на отпадъци или магазина,
от който сте закупили продукта.
Изхвърляне на използвани батерии
(приложимо за страните от Европейския съюз и други европейски
страни, използващи система за
разделно събиране на отпадъци)
Този символ на батериите или на
тяхната опаковка показва, че този
продукт не трябва да се третира като домашен
отпадък
Изхвърляйки този продукт на правилното
място, вие предотвратявате потенциални негативни последици за околната среда и човешкото
здраве, които могат да се случат при неправилното изхвърляне на продукта. Рециклирането
на материалите ще помогне за запазването на
естествените ресурси.
В случай, че поради мерки за безопасност или
интегритет на данните продуктът трябва да
бъде постоянно свързан с батерията, то батерията трябва да бъде сваляна и подменяна само
в квалифициран сервиз. За да се уверите, че батерията ще бъде правилно изхвърлена, в края на
живота на продукта предайте устройството в
правилния събирателен пункт за рециклиране на
електрическо и електронно оборудване.
Относно всички други батерии, моля, прегледайте частта, която дава информация за безопасното сваляне на батериите от продукта.
Предавайте батериите в правилния събирателен
пункт за рециклиране на батерии.
За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се с
местния градски офис, службата за изхвърляне на
отпадъци или с магазина, от който сте закупили
продукта.
5
Забележки за потребители в държави,
попадащи под условията на Директивите на Европейския съюз
Производителят на този продукт е Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Токио, 108-0075
Япония. Оторизираният представител за ЕМС
и безопасността на продукта е Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Щутгарт, Германия. За всички въпроси, свързани с работата
или гаранцията на продукта, моля, обръщайте се
към адресите, указани в отделните ръководства
или в гаранционните документи.
Предпазни мерки
Относно безопасността
От задната страна на устройството се намира
табелка с указани волтаж, консумация на електроенергия и т.н.
• Преди да започнете работа с устройството,
уверете се, че вписаният на гърба на системата
волтаж е идентичен с този в местната Ви
електрическа мрежа.
• Използвайте само приложения променливотоков адаптер.
• Устройството не е изключено от електрическата мрежа, докато захранващият му кабел е
свързан към контакта, дори и самото то да е
изключено.
Относно работата
• Не отваряйте корпуса. Обърнете се към оторизиран сервиз.
• Ако върху устройството попадне тежък предмет или течност, изключете го и о занесете
за преглед в оторизиран сервиз преди да го
включите отново.
• Въпреки, че устройството е магнитно защитено , не оставяйте за дълги периоди от време
кредитни карти, касети, ръчни часовници или
дискети с магнитно кодиране пред устройството.
Относно разполагането
• Не поставяйте устройството под наклон.
• Не оставяйте системата в близост до източници на топлина, или изложени на директна
слънчева светлина, прах, влажност, дъжд или
механичен шок.
• Относно почистването
Не използвайте алкохол, бензин или разтворител,
за да почистите корпуса.
6
Ако картината на телевизора е магнитно
изкривена
Въпреки, че устройството е магнитно защитено, може в отделни случаи картината на някои
телевизори / персонални компютри да бъде
магнитно изкривена. В такъв случай изключете
телевизора / персоналния компютър и след 15
до 30 минути го включете отново. В случая на
персонален компютър, предприемете необходимите мерки като съхранение на данни, преди да
изключите.
Когато няма видимо подобрение, разположете
системата далеч от телевизора / персоналния
компютър. Освен това, не поставяйте предмети с магнитно зареждане (като например аудио
маси, стойки за телевизори, играчки) в близост до
телевизора / персоналния компютър. Това може
да причини магнитно изкривяване на картината
поради взаимодействието й със системата.
Ако имате някакви въпроси или проблеми с това
устройство, моля консултирайте се с най-близкия
до Вас търговец на Sony продукти.
Източници на захранване
Използване на електричество в домашни условия
(Вижте фиг. A)
Когато свържете към устройството променливотоков адаптер, вградените батерии се
изключват.
Забележка относно приложения променливотоков адапетр
• Използвайте само приложения променливотоков адаптер не използвайте друг променливотоков адаптер, за да избегнете повреда на
високоговорителите.
Поляритет на
щепсела
• Поставете променливотоковия адаптер в найблизкия контакт. В случай, че възникне проблем,
изключете незабавно.
• Не поставяйте променливотоковия адаптер
на полица или в затворено пространство като
например шкаф.
• Не използвайте променливотоковия адаптер на
място изложено на влага или дъжд, за да избегнете токов удар или късо съединение. Освен това
не поставяйте предмети пълни с течност
като например вази върху променливотоковия
адаптер.
Инсталиране на батериите
(Вижте фиг. B)
1 Отворете капачето на отделението
за батериите от задната страна на
десния високоговорител.
2 Поставете трите R03 (размер ААА)
батерии (не са приложени в комплекта).
3 Затворете капачето.
Подмяна на батериите
Слушане на звук
(Вижте фиг. D)
Първо, намалете звука на левия сателитен
високоговорител. Силата на звука трябва да е
минимална преди да започнете възпроизвеждане
от свързаното устройство.
1 Натиснете бутон POWER (on)
Индикаторът Power светва.
2 Започнете да възпроизвеждате от
устройството източник.
Когато зарядът на батериите намалее, индикаторът POWER ще започне да примигва и
светлината му ще отслабне или звукът при
възпроизвеждане ще се изкриви. В такъв случай,
подменете батериите с нови,
Живот на батериите
(5 mW + 5 mW
извеждане)
Вид на батериите
Време на употреба
Sony алкални батерии
Прибл. 40 часа*
модел LR03 (SG)
Sony манганови батерии Прибл. 18 часа*
модел R03
* Цитираното време на употреба може да варива
в зависимост от температурата и условията на
ползване.
Свързване на високоговорителите
(Вижте фиг. C)
Свържете високоговорителите към източника
Когато устройството е свързано към моно
жак на източника
3 Регулирайте звука (Вижте фиг. E).
Настройте звука на източника на средно
ниво и завъртете бутон VOLUME на това
устройство, за да регулирате силата на звука
най-удачно.
4 Натиснете бутон POWER (off) след като
сте приключили.
Индикаторът Power изгасва.
Забележки
• Ако свързвате системата към устройство,
което разполага с вградено радио или тунер, не
можете да получавате радио излъчване или поне
чувствителността на прием ще е значително
намалена.
• Ако източникът има функции bass boost или
equalizer (еквалайзер), изключете ги. Ако са включени могат да причинят изкривяване на звука.
• Ако извеждането за слушалки на източника има
линеен ключ, когато е включен можете да чуете
по-добър звук. Вижте инструкциите за експлоатация на източника.
Пренасяне на системата
(Вижте фиг. F)
Звукът може да не бъде изведен през правилния
високоговорител. В такъм случай използвайте
изборния адаптер за щепсела PC-236MS.
1 Изравнете входовете и табелите на
За да свържете към жак за слушалки от
типа стерео слушалки
2 Инсталирайте ги заедно.
Използвайте възможния адаптер за щепсел* PC234S или възможния за свързване кабел RK-G138.
3 Навийте кабелите около частите грани-
* В някои области изредените като възможни допълнителни аксесоари може да не се предлагат в
търговската мрежа.
4 Прикачете жака към клипса за кабелите.
левия и десния високоговорители както
е показано на илюстрацията.
чещи с високоговорителите.
7
Отстраняване на проблеми
Спецификации
Ако с вашата система възникне проблем, проверете следния списък и предприемете описаните
мерки. Ако проблемът продължава, консултирайте се с най-близкия до вас представител на Sony.
Няма звук
• Проверете дали и системата и източника са
включени.
• Увеличете звука на системата.
• Увеличете звука на източника доколкото е
възможно без звука да се изкриви. За повече подробности относно регулирането на нивото на
звука, обърнете се към инструкциите за експлоатация приложени към устройството.
• Уверете се, че свързването е било направено
правилно.
Ниско ниво на звук
• Увеличете звука на източника доколкото е
възможно без звука да се изкриви. За повече подробности относно регулирането на нивото на
звука, обърнете се към инструкциите за експлоатация приложени към устройството.
• Увеличете нивото на звука на системата.
Звукът е изкривен
• Намалете нивото на звука на източника докато изкривяването спре. За повече подробности относно регулирането на нивото на звука,
обърнете се към инструкциите за експлоатация приложени към устройството.
• Ако свързаният компонент има функция BASS
BOOST, изключете я.
• Намалете нивото на звука на системата.
Има бръмчене или шум в извеждането на
високоговорителите
• Уверете се, че всички връзки са правилно
извършени.
• Уверете се, че никой от аудио компонентите
не е поставен в близост до телевизор.
Яркостта на индикатора OPERATE е нестабилна
Яркостта на индикатора OPERATE може да
стане нестабилна, когато нивото на звука е
увеличено. Това не е неизправност.
Високоговорители
Сателитни високоговорители
Високоговорителна система:
39 mm Пълен обхват,
магнитно защитена
Вид на приложение: Бас рефлекс
Импеданс
4Ω
Измерена мощност: 2.5 W
Максимална входна мощност
5W
Усилвател (ляв високоговорител)
Премерено извеждане: 2.5 W + 2.5 W (10 %THD, 1
kHz, 4Ω)
Входове
Входящ кабел със стерео мини щекер (65 cm) x 1
Импенданс на входовете:
4.7Ω (при 1 kHz)
Общи
Захранване
Три батерии модел R03
(Размер ААА)
DC 5.2 V (приложен променливотоков адаптер)
Размери
Прибл. 70 х 74.5 х 74.5 mm
(по време на работа)
Тегло
прибл. 125 гр (ляв сателитен високоговорител)
прибл. 145 гр (десен сателитен високоговорител,
включително батериите)
Приложени аксесоари
Променливотоков адаптер (1)
Упътване за употреба (1)
Аксесоари извън комплекта
Свързващ кабел RK-G138
Адаптер за щекера PC-234S, PC-236MS
Допълнителните аксесоари може да не са налични
в търговската мрежа в някои области.
8
Дизайнът и спецификациите подлежат на промени без предупреждение.
BG
Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди
(Приложимо за страните от Европейския съюз и други европейски
страни, използващи система за разделно събиране на отпадъци)
Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че този продукт
не трябва да се третира като домашен отпадък. Вместо това, той трябва да бъде
предаден в съответните пунктове за рециклиране на електрически и електронни
уреди. Изхвърляйки този продукт на правилното място, вие предотвратявате потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които могат
да се случат при неправилното изхвърляне на продукта. Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на естествените ресурси. За по-подробна информация
относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местния градски офис,
службата за изхвърляне на отпадъци или с магазина, от който сте закупили продукта.
Производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Упълномощеният представител за EMC (електромагнитна съвместимост) и техническа безопасност
на продукта е Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,70327 Stuttgart, Germany. За въпроси, свързани със сервиза и гаранцията, моля обърнете се към адресите в съответните сервизни или гаранционни
документи.
Допълнителна информация за този продукт и отговори на често задавани въпроси можете да намерите на нашия уебсайт за клиентска поддръжка.
http://www.sony.bg
Download PDF

advertising