Sony | STR-DN1000 | Sony STR-DN1000 Инструкции за експлоатация

4-136-735- 41(1)
Многоканален AV
приемник
Инструкции за експлоатация
STR-DN1000
©2009 Sony Corporation
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите риска от пожар или
токов удар, не излагайте устройството
на дъжд или влага.
За да намалите риска от пожар, не покривайте
вентилационните отвори на устройството с
вестници, покривки, завеси и др.
Не поставяйте източници на открит огън, като
например запалени свещи, върху устройството.
За да намалите риска от пожар или токов удар, не
мокрете устройството – не го излагайте на капеща
или плискаща се вода и не поставяйте върху него
предмети, пълни с течности, като например вази.
Не инсталирайте устройството в затворени
пространства като полица за книги или вграден
шкаф.
Тъй като щепселът служи за изключване на
устройството от електрическата мрежа, включете
уреда в контакт, който е лесно достъпен. Ако
забележите някаква неизправност, докато работите
с устройството, незабавно изключете щепсела от
контакта.
Не излагайте батериите или устройството с
инсталирани батерии на високи температури,
като например на влиянието на пряка слънчева
светлина, огън или подобни.
Уредът не е изключен от захранването, докато
е свързан с мрежата от 220 V, дори ако самото
устройство е изключено.
Прекалено силният звук при използването на
слушалките може да причини загуба на слуха.
Този символ представлява
предупреждение към
потребителите за наличието на
гореща повърхност, която може
да пари при допир по време на
нормална работа.
2 BG
За потребители в Европа
Изхвърляне на стари
електрически и електронни
уреди
(Приложимо за страните
от Европейския съюз и
други европейски страни,
използващи система за
разделно събиране на
отпадъци)
Този символ на устройството или неговата
опаковка показва, че продуктът не трябва да се
третира като домашен отпадък. Вместо това, той
трябва да бъде предаден в съответните пунктове за
рециклиране на електрически и електронни уреди.
Изхвърляйки този продукт на правилното място,
вие предотвратявате потенциални негативни
последици за околната среда и човешкото здраве,
които в противен случай, при неправилното
изхвърляне на продукта, могат да бъдат
причинени. Рециклирането на материалите ще
помогне за запазването на природните ресурси. За
по-подробна информация относно рециклирането
на този продукт, моля, свържете се с общинската
служба във вашия град, службата за изхвърляне на
отпадъци или с магазина, от който сте закупили
продукта.
Изхвърляне на използвани
батерии (приложимо за
страните от Европейския
съюз и други европейски
страни, използващи система
за разделно събиране на
отпадъци)
Този символ на батериите или на тяхната опаковка
показва, че батериите, предоставяни с този
продукт, не трябва да се третират като домашен
отпадък.
Възможно е при определени видове батерии този
символ да бъде използван заедно с химически
означения. Химическият символ на живака
(Hg) или оловото (Pb) се добавят, ако батерията
съдържа повече от 0.0005% живак или 0.004%
олово.
Изхвърляйки батериите на правилното място,
вие предотвратявате потенциални негативни
последици за околната среда и човешкото здраве,
които в противен случай, при неправилното
изхвърляне на батериите, могат да бъдат
причинени. Рециклирането на материалите ще
помогне за запазването на природните ресурси.
В случаите, в които поради мерки за безопасност,
експлоатационни причини или за да бъдат
запазени данните, батериите трябва да останат в
устройството, то те следва да бъдат подменяни
само от квалифициран персонал.
За да се уверите, че батериите ще бъдат
изхвърлени правилно, когато животът им изтече,
ги предайте на съответното място за рециклиране
на електрическо и електронно оборудване.
Относно всички други видове батерии, моля,
прегледайте частта относно безопасното
изваждане на батериите от продукта.
Предайте батериите в събирателен пункт, за да
бъдат рециклирани.
За по-подробна информация относно
рециклирането на този продукт или батериите,
с които работи, моля, свържете се с общинската
служба във вашия град, службата за изхвърляне на
отпадъци или с магазина, от който сте закупили
продукта.
Информация за
ръководството
• Инструкциите в това ръководство се отнасят
за модела STR-DN1000. Проверете номера на
вашия модел, като погледнете в долния десен
ъгъл на предния панел. В това ръководство, за
илюстрациите са използвани моделите с регионален
код CEL, освен ако не е указано друго. Всички
разлики в операциите са ясно описани в текста,
например “Само за модели с регионален код E51”.
• Инструкциите в това ръководство описват работата
посредством контролните бутони на устройството
за дистанционно управление. Можете да използвате
и бутоните на приемника, ако те имат същите или
подобни означения като тези на устройството за
дистанционно управление.
• “Neural-THX” и “neural THX” в тези Инструкции
за експлоатация и изведени в прозореца на дисплея
и в екрана на GUI менюто означават Neural-THX
съраунд.
Регионални кодове
Регионалният код на закупения от вас приемник
е показан в долната дясна част на задния панел
(вижте илюстрацията по-долу).
1
R
OUT
SURROUND
L
FRONT A
R
L
Регионален
A
d код
Всички разлики във функциите, в зависимост
от регионалния код, са ясно указани в текста например “Само за модели с регионален код
АА”.
Забележка за потребители: Следната
информация се отнася за оборудването,
продадено в страни, които попадат
под изискванията на директивите на
Европейския съюз
Производителят на този продукт е Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan. Оторизираният представител
за EMC и безопасност на продукта е Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Germany. За въпроси, касаещи сервиза
и гаранцията на устройството, се обръщайте
към адресите, указани в съответните документи,
приложени към продукта.
3 BG
Авторски права
Този приемник включва Dolby* Digital и Pro Logic
Surround, както и DTS** Digital Surround System.
* Произведена по лиценз на Dolby Laboratories.
Dolby и символът двойно D са търговски
марки на Dolby Laboratories.
** Произведено по лиценз на американски патент
No. 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762;
6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929;
7,392,195; 7,272,567 и други американски и
световни патенти. DTS е запазена търговска
марка, а DTS логото, символът, DTS HD и DTS
Master Audio са търговски марки на DTS, Inc.
© 1996 - 2008 DTS, Inc. Всички права запазени.
Този приемник работи с технологията HighDefinition Multimedia Interface (HDMI™).
HDMI, логото HDMI и High Definition Multimedia
Interface са търговски марки или запазени
търговски марки на HDMI Licensing LLC.
Видът на шрифта (Shin Go R), инсталиран в
този приемник, е предоставен от MORISAWA
& COMPANY LTD. Тези имена са търговски
марки на MORISAWA & COMPANY LTD, като
авторските права на шрифта също са притежание
на MORISAWA & COMPANY LTD.
Този продукт използва Neural-THX-- съраунд и е
произведен по лиценз на Neural Audio Corporation
и THX Ltd. Чрез това ръководство Sony
Corporation дава на потребителя ограничено право
да използва продукта спрямо щатските и други
закони, както и да използва другите технологии
или търговски марки и лога, притежавани от
Neural Audio Corporation и THX Ltd. “Neural
Surround”, “Neural Audio”, “Neural” и “NRL” са
търговски марки и лога, притежавани от Neural
Audio Corporation, THX е търговска марка на THX
Ltd., която може да е регистрирана при някои
законодателства. Всички права запазени.
iPod е търговска марка на Apple Inc., регистрирана
в САЩ или други държави.
Всички други търговски марки или регистрирани
търговски марки са притежание на техните
съответни компании. В това ръководство
символите ™ и ® не са описани.
Марката Bluetooth и нейните лога са притежание
на Bluetooth SIG, Inc. и всяко използване на тези
марки от Sony Corporation става под лиценз.
Всички други търговски марки и имена са
притежание на съответните им компании.
4 BG
“M-crew Server” е търговска марка на Sony
Corporation.
“x.v. Color” и логото “x.v. Color” са търговски
марки на Sony Corporation.
“BRAVIA” е търговска марка на Sony Corporation.
“S-AIR” и съответното лого са търговски марки на
Sony Corporation.
DLNA и DLNA CERTIFIED са търговски марки
и/или сервизни марки на Digital Living Network
Alliance.
Относно функцията S-AIR
Приемникът е съвместим с функцията S-AIR,
което позволява безжичното предаване на звука
между S-AIR продукти.
Можете да използвате следните S-AIR продукти с
приемника:
• Съраунд усилвател: Можете да се наслаждавате на
безжичен звук от съраунд говорителите.
• S-AIR приемник: Можете да се наслаждавате на
звук от приемника, докато се намирате в друга стая.
Допълнително можете да закупите тези S-AIR
продукти (S-AIR продуктите се различават в
зависимост от областта).
Забележките или инструкциите за съраунд
усилвателя или S-AIR приемника в ръководството
за експлоатация се отнасят само за случаите, в
които използвате съраунд усилвател или S-AIR
приемник.
За подробности относно S-AIR функцията вижте
“S-AIR операции” (стр. 89).
Съдържание
Описание и местоположение на частите ............... 7
Подготовка за включване
1: Инсталиране на говорителите........................... 16
2: Свързване на говорителите ............................... 18
3: Свързване на телевизор ..................................... 20
4a: Свързване на аудио компоненти ..................... 22
4b: Свързване на видео компоненти..................... 24
5: Свързване на антените ....................................... 34
6: Подготовка на приемника и устройството
за дистанционно управление ............................ 35
7: Извеждане на менюто GUI
на телевизионния екран .................................... 36
8: Избор на система на предните говорители ..... 37
9: Автоматично калибриране на подходящите
настройки на говорителите
(Auto Calibration) ................................................ 39
Ръководство за операциите на дисплея ............... 44
Възпроизвеждане
Звук/изображения от компонент,
свързан към приемника ..................................... 46
Звук/изображения от компонент,
свързан към DIGITAL MEDIA PORT............... 48
Тунер
Слушане на FM/AM радио .................................... 51
Предварителна настройка
на FM/AM радиостанции .................................. 53
Използване на системата за радио данни (RDS) ..... 54
(Само за модели с регионален код CEL, CEK)
Съраунд звук
Възпроизвеждане на двуканален звук.................. 56
Възпроизвеждане на многоканален съраунд....... 57
Съраунд ефект за музика/филм............................. 60
Нулиране на настройките за звуковите полета
към първоначалните им стойности ................. 63
Усилвател
Работа с менюто с настройки................................ 63
Настройки за автоматичното калибриране
(Меню Auto Calibration)
(Меню за автоматични настройки) .................. 65
Настройки за говорителите
(Меню Speaker Settings)
(Меню за настройки за говорителите) ............ 66
Настройки за съраунд звук
(Меню Surround Settings)
(Меню за настройки на съраунда).................... 70
Настройки на еквалайзера
(Меню EQ) .......................................................... 71
Настройки на звука
(Меню Audio Settings)
(Меню за аудио настройки)............................... 71
Видео настройки
(Меню Video Settings)
(Меню за видео настройки) .............................. 72
Настройки на HDMI
(Меню HDMI Settings)
(Меню за HDMI настройки) ............................. 74
Настройки за S-AIR
(Меню S-AIR Settings)
(Меню с настройки за S-AIR) ........................... 75
Операции без свързване към телевизор............... 75
Функции “BRAVIA” Sync
Какво е ”BRAVIA” Sync?....................................... 85
Подготовка на функцията “BRAVIA” Sync ......... 86
Възпроизвеждане на компонент
с едно докосване (One-Touch Play) .................. 87
Слушане на звук от телевизор
през свързаните към приемника говорители
(System Audio Control) ....................................... 88
Изключване на приемника от телевизора
(System Power Off) ............................................. 88
S-AIR операции
S-AIR продукти....................................................... 89
Настройка на S-AIR продукт ................................ 90
Слушане на звук от системата в друга стая ........ 95
Промяна на канала за по-добро
предаване на звука ............................................. 97
Стабилизиране на S-AIR приема .......................... 98
Как да се наслаждавате на S-AIR приемник,
докато главното устройство е в режим на
готовност ............................................................. 99
продължава
5 BG
Други операции
Превключване между цифров
и аналогов аудио сигнал (INPUT MODE) ......100
Звук/изображения от други входове ....................100
Използване на таймера
за автоматично изключване .............................103
Промяна на осветеността
на дисплея на предния панел (DIMMER) ......103
Съраунд ефект с ниска сила на звука
(NIGHT MODE).................................................104
Запис с помощта на приемника ...........................104
Използване на връзка би-усилвател ....................105
Използване на устройството
за дистанционно управление
Работа с всеки компонент, като използвате
устройството за дистанционно управление .......107
Програмиране на устройството
за дистанционно управление .......................…109
Изчистване на съдържанието от паметта на
устройството за дистанционно управление .......113
Допълнителна информация
Речник .................................................................. ...114
Предпазни мерки ................................................ ...117
Отстраняване на проблеми................................ ...118
Технически характеристики .................................125
Азбучен указател ...................................................127
6 BG
Описание и местоположение на частите
Преден панел
12
4
3
5
6
8
7
MASTER VOLUME
MULTI CHANNEL DECODING
?/1
INPUT SELECTOR
MUTING
PHONES
SPEAKERS
qh
Име
(включване/
готовност)
Сензор за
дистанционно
управление
Лампичка с бяла
светлина
Лампичка MULTI
CHANNEL
DECODING
2 CH/
A.DIRECT
qg
AUTO CAL MIC
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
qf
Функция
Натиснете, за да включите
или изключите приемника
(стр. 35, 36, 53, 63).
Приема сигнали
от устройството за
дистанционно управление.
Светва, когато приемникът е
включен.
Угасва, когато приемникът
е изключен или ако
“DIMMER” е зададен в
положение “70% DOWN”.
Светва, когато се декодират
многоканални аудио сигнали
(стр. 120).
INPUT MODE
qd
DIMMER
qs qa
Име
VIDEO
VIDEO 2 IN
L AUDIO R
DISPLAY
q;
9
Функция
Настоящото състояние на
избрания компонент или
списъкът с опции за избор се
извежда тук (стр. 9).
Натиснете, за да изключите
MUTING
временно звука.
Натиснете отново MUTING,
за да възстановите нивото на
звука (стр. 47, 118).
Натиснете неколкократно,
INPUT
SELECTOR +/за да изберете
входния източник за
възпроизвеждане (стр. 47,
100, 104).
MASTER VOLUME Завъртете, за да регулирате
едновременно нивото на
силата на звука на всички
говорители (стр. 47, 118).
Дисплей
продължава
7 BG
Име
Функция
Жакове VIDEO 2 IN Към тези жакове се свързва
преносим аудио/видео
компонент, като например
видеокамера или видео игра
(стр. 31, 47).
Жак AUTO CAL MIC Към този жак се свързва
приложеният оптимизиращ
микрофон за функцията Auto
Calibration (Автоматично
калибриране) (стр. 40).
Натиснете неколкократно,
DISPLAY
за да изберете информация,
изведена на дисплея (стр.
81, 124).
Натиснете неколкократно,
DIMMER
за да настроите яркостта на
дисплея (стр. 103).
Натиснете, за да изберете
INPUT MODE
режима на входен сигнал,
когато едни и същи
компоненти са свързани към
цифрови и аналогови жакове
(стр. 100).
Натиснете, за да изберете
2CH/A.DIRECT
A.F.D.
звуково поле (стр. 56, 57, 60).
MOVIE
MUSIC
SPEAKERS
Жак PHONES
8 BG
Натиснете, за да изберете
предните говорители (стр.
37).
Към този жак се свързват
слушалките (стр. 119).
Индикатори на дисплея
1
2
3
5
Функция
Свети, когато е свързан субуфер и
когато аудио сигналът се извежда
от жака SUBWOOFER. Докато
този индикатор свети, приемникът
създава субуфер сигнал на
основата на L.F.E. сигнала на
възпроизвеждания диск или на
нискочестотни компоненти от
предните канали
Свети, когато възпроизвежданият
LFE
диск съдържа LFE канал (ефект
на ниските честоти) и сигналът
от канала LFE действително се
възпроизвежда.
Светят, за да покажат настоящия
Входни
индикатори вход.
COAX
Свети, когато INPUT MODE е
зададен в положение “AUTO” и ако
входният сигнал е цифров, въведен
през жака COAXIAL (стр. 100).
OPT
Свети, когато INPUT MODE е зададен
в положение “AUTO” и когато
входният сигнал е цифров, въведен
през жака OPTICAL (стр. 100).
HDMI
Свети, когато приемникът
разпознае компонент, свързан чрез
жака HDMI IN.
DMPORT
Свързан е адаптер DIGITAL
MEDIA PORT и е избрано
положение “DMPORT”.
ANALOG
Не се въвежда цифров сигнал.
Когато зададете INPUT MODE
в положение „ANALOG“ или
когато изберете “Analog Direct”,
индикаторът също светва.
SW
7
6
qj qh
qk
Име
4
qg qf qd qs
Име
8
qa
9
q;
Функция
Индикатори Осветява един от индикаторите,
Dolby Digital когато приемникът декодира
Surround
съответните сигнали в Dolby
Digital формат.
Dolby Digital
Dolby Digital Surround EX
Dolby Digital Plus
Dolby TrueHD
Забележка
Когато възпроизвеждате дискове
в Dolby Digital формат, уверете се,
че сте извършили цифрови връзки
и че INPUT MODE не е зададен в
положение “ANALOG” (стр. 100).
Neural-THX Свети, когато приемникът
задава Neural-THX обработка на
входните сигнали.
Светят, когато се въвеждат DTS
DTS(-ES)
индикатори или DTS-ES сигнали.
DTS
Свети, когато се приемат DTS
сигнали.
DTS 96/24
Свети, когато приемникът
декодира DTS сигнали с честота
96 kHz/24 бита.
NEO:6
Свети, когато приемникът
декодира DTS Neo:6 Cinema/
Music сигнали. (стр. 59)
DTS-ES
Свети, когато приемникът
декодира DTS-ES сигнали.
Забележка
Когато възпроизвеждате диск с
формат DTS, уверете се, че сте
осъществили цифровите връзки
и INPUT MODE не е зададен в
положение “AUTO” (стр. 100).
D
D EX
D+
TrueHD
продължава
9 BG
Име
Функция
Свети, когато е активирана
компресията на динамичния обхват.
Свети в съответствие със
SP A/SP
B/SP A+B
системата говорители, която се
използва (стр. 37).
Тези индикатори обаче не
светят, когато говорителите
са изключени, или когато са
включени слушалки.
Свети, когато е активиран
SLEEP
таймерът за автоматично
изключване.
Свети, когато сте избрали “Analog
A. DIRECT
Direct”
Индикатори Светят, когато използвате
на тунера
приемника, за да настроите радио
станции.
MEM
Свети, когато активирате функция
в паметта, като например Preset
Memory (стр. 53) и др.
MONO
Моно програма
RDS
Свети, когато бъде настроена
станция, предлагаща услугата
RDS.
Забележка
”RDS” се извежда само за
моделите с код на областта CEL,
CEK.
ST
Стерео програма
Свети, когато е свързан S-AIR
S-AIR
предавател (не е приложен в
комплекта).
Индикатори Един от индикаторите се осветява,
Dolby Pro
когато приемникът прилага
Logic
Dolby Pro Logic обработка на
двуканални сигнали с цел да
изведе сигнала от централния и
съраунд каналите.
PL
Dolby Pro Logic
Dolby Pro Logic II
PLII
Dolby Pro Logic IIx
PLIIx
Забележка
Тези индикатори не светят, ако не
е свързан нито централен, нито
съраунд говорител.
Свети, когато изборът за задни
BI-AMP
съраунд говорители е зададен в
положение “BI-AMP” (стр. 105).
Свети, когато включите
EQ
еквалайзера.
D.RANGE
10 BG
Име
Функция
Индикатори Светят, когато приемникът
DTS-HD
декодира DTS-HD сигнали.
DTS-HD
MSTR
DTS-HD
HI RES
DTS-HD Master Audio
DTS-HD звук с висока резолюция
Свети, когато въвеждате линейни
PCM (Pulse Code Modulation)
сигнали.
Индикатори Буквите (L, C, R и др.)
на възпро- показват каналите, които се
извежданите възпроизвеждат. Кутийките
канали
около буквите се променят, за да
покажат как приемникът смесва
звука от източника (в зависимост
от настройките на говорителите).
L
Преден ляв
R
Преден десен
Централен (моно)
C
SL
Съраунд ляв
SR
Съраунд десен
S
Съраунд (моно или съраунд
компонентите, получени при Pro
Logic обработка)
SBL
Заден ляв съраунд
SBR
Заден десен съраунд
SB
Заден съраунд (задният съраунд
компонент е получен чрез
декодиране на 6.1 канален звук)
Пример:
Формат на записа (Преден/
Съраунд): 3/2.1
Изходен канал: Когато “SP
Pattern” е зададен в положение
“3/0.1” (стр. 66, 78)
Звуково поле: “A.F.D. AUTO”
LPCM
Заден панел
1
2 3
4
HDMI
EZW-T100
ANTENNA
AM
IN 3
IN 4
(for AUDIO)
IN 2
IN 1
OUT
ASSIGNABLE (INPUT ONLY)
COMPONENT VIDEO
IN 3
IN 1
IN 2
TV
DMPORT
DIGITAL (ASSIGNABLE)
OPTICAL
DC5V
0.7A MAX
MONITOR
OUT
COAXIAL
Y
OPTICAL IN
P B/
CB
VIDEO
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
SAT IN
BD IN
VIDEO
OUT
DVD IN
CENTER
R
SURROUND
L
PR/
CR
ASSIGNABLE (INPUT ONLY)
OUT
IN
IN
AUDIO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
L
L
R
R
SA-CD/CD/CD-R
8
TV
6
SAT
BD
VIDEO 1
7
MONITOR
SURROUND BACK/
FRONT B/
BI-AMP
FRONT A
AUDIO
OUT
SUBWOOFER
R
L
6
5
Част DIGITAL INPUT/OUTPUT
ВНИМАНИЕ
Моля, не сваляйте капачето,
докато не се наложи да
инсталирате безжичен
предавател.
гнездо
L
SPEAKERS
S-AIR (EZW-T100)
С капаче
R
Свържете към безжичен
предавател (не е приложен в
комплекта) (стр. 91).
Жакове
OPTICAL IN
Жак
COAXIAL IN
Жакове HDMI
IN/OUT*
DMPORT
Жак DMPORT
Към този жак се
свързва DIGITAL
MEDIA PORT
адаптер (стр. 22).
Част ANTENNA
Жак FM
ANTENNA
Към този жак
се свързва FM
кабелната антена,
приложена към
приемника (стр.
34).
Терминали AM Към тези
терминали се
ANTENNA
свързва АM
кръговата антена,
приложена към
приемника (стр.
34).
Към тези жакове се
свързва BD плейър
и др. (стр. 20, 25, 28,
29, 30).
Към тези жакове се
свързва DVD плейър,
сателитен тунер или
Blu-ray disc плейър.
Картината се извежда
към телевизор или
видео-проектор, докато
звукът може да се изведе
както от говорителите
на телевизора, така и от
говорители, свързани
към този приемник (стр.
20, 25).
Част SPEAKERS
Към тези жакове
се свързват
говорителите (стр.
18).
продължава
11 BG
Част AUDIO INPUT/OUTPUT
Жакове AUDIO Към тези
жакове се
IN/OUT
свързва Super
Червен (R)
Audio CD
плейър и др.
(стр. 20, 22, 25).
Към този жак се
Жак AUDIO
Черен
свързва субуфер
OUT
(стр. 18).
Бял (L)
Част VIDEO/AUDIO INPUT/OUTPUT
Жакове AUDIO Към тези
жакове се
IN/OUT
свързват
Червен (R)
видеорекордер,
Жакове VIDEO Blu-Ray disk
Жълт
плейър и др.
IN/OUT*
(стр. 29, 30, 31).
Бял (L)
Част COMPONENT VIDEO INPUT/OUTPUT
Зелен (Y) Жакове Y,PВ/
CВ,PR/CR IN/
Син (PВ/CВ) OUT*
Червен
(PR/CR)
Към тези
жакове се
свързва BD
плейър,
телевизор,
сателитен тунер
и др. (стр. 20,
28, 29, 30)
* Можете да гледате изображенията от избрания
вход, когато свържете жака HDMI OUT или
MONITOR OUT към телевизор или проектор
(стр. 20). Можете да работите с този приемник,
като използвате GUI (Graphical User Interface),
ако свържете към телевизор жака HDMI OUT
или жаковете COMPONENT VIDEO MONITOR
OUT (стр. 36).
Устройство за дистанционно
управление
Можете да използвате приложеното устройство
за дистанционно управление, за да работите с
приемника и с него да контролирате Sony аудио/
видео компоненти.
Освен това можете да програмирате устройството
за дистанционно управление така, че да
контролирате аудио/видео компоненти, които не
са произведени от Sony. За подробности вижте
”Програмиране на устройството за дистанционно
управление” (стр. 109).
RM-AAP042
wh
wg
THEATRE RM SET UP AV ?/1
?/1
SYSTEM STANDBY
wf
SHIFT
TV
1
VIDEO 1
AMP
2
3
VIDEO 2
4
5
6
SAT
TV
7
8
5
9
TUNER
DMPORT
-/--
0/10
ENT/MEM
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
CLEAR/>10
HDMI 4
2CH/
A.DIRECT
wd
ws
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
INPUT
RESOLUTION MODE
SLEEP
NIGHT
MODE
DISPLAY
GUI MODE
wa
6
7
8
9
0
w;
O
RETURN/
EXIT
.
HOME
MENU
<
TOOLS/
OPTIONS
<
TUNING –
m
M
x
TV VOL
TV CH
MASTER VOL
PRESET
qf
qj
BD/DVD
TOP MENU MENU
TV INPUT
qd
D.TUNING
X
MUTING
qh
qa
qs
>
TUNING +
DISC SKIP
ql
qk
12 BG
2
3
4
BD
DVD
SA-CD/
CD
1
WIDE
F1
F2
qg
Име
Функция
Натиснете, за да включите
(включване/ или изключите аудио/видео
готовност) компонентите, с които
устройството за дистанционно
управление може да работи.
За да включите или изключите
телевизора, натиснете ТV ( ) и
.
след това натиснете АV
Ако натиснете едновременно
( ), приемникът и другите
компоненти ще се изключат
(SYSTEM STANDBY).
Забележка
Функцията на бутона AV
автоматично се променя всеки
път, когато натиснете входните
бутони ( ).
Натиснете, за да включите/
(включване/ изключите приемника.
За да изключите всички
готовност)
компоненти, натиснете
и AV
( )
едновременно
(SYSTEM STANDBY).
Пестене на захранването
в режим на готовност.
AMP
TV
Входни
бутони
(SAT b))
Когато “Control for HDMI” (стр.
86) и “S-AIR Stby” (стр. 96) са
зададени в положение “OFF”.
Натиснете, за да включите
операция с приемника (стр. 75).
Когато натиснете този бутон, той
светва. Той променя функцията
на бутоните от устройството
за дистанционно управление,
които имат жълта маркировка.
Също така той активира бутоните
DISPLAY ( ), TOOLS/OPTIONS
( ), HOME ( ), RETURN/EXIT
( ),
( )и
( ),
така че тези бутони да изпълняват
операции от менюто само за
телевизори, произведени от Sony.
Натиснете един от бутоните, за
да изберете компонента, който
желаете да използвате. Когато
натиснете някой от входните
бутони, приемникът се включва.
Бутоните имат фабрична настройка
за управление на Sony компоненти.
(стр. 47) Можете да програмирате
устройството за дистанционно
управление, така че да управлявате
с него и компоненти, които не
са произведени от Sony, като
следвате стъпките, описани в
“Програмиране на устройството
за дистанционно управление” на
стр. 109.
Име
Функция
Бутони с
цифриа)
(номер 5b))
Натиснете SHIFT ( ), след това
натиснете бутон с цифра, за да
- приемете/настроите станции.
- изберете номер на запис на CD
плейър, DVD плейър, Blu-ray
диск плейър или MD дек и т.н..
Натиснете 0/10, за да изберете
номер на запис 10.
- изберете номер на канал на
видеорекордера или сателитния
тунер и др..
Натиснете TV ( ) и след това
натиснете бутоните с цифри, за да
изберете телевизионните канали.
ENT/MEMа)
Натиснете SHIFT ( ), след това
натиснете ENT/MEM, за да
- въведете стойност, след като сте
избрали канал, диск, или запис с
помощта на бутоните с цифри
- запазите станция, когато
работите с тунера.
За да въведете стойност за Sony
телевизор, натиснете TV ( ) и
след това натиснете ENT/MEM.
CLEAR a)
Натиснете SHIFT ( ), след това
натиснете CLEAR, за да
- изчистите грешка, когато сте
натиснали неправилен бутон с
цифра.
- се върнете към продължително
възпроизвеждане и др. на
сателитния тунер или DVD
плейъра.
-/-- а)
Натиснете SHIFT ( ), след това
натиснете -/--, за да изберете
режима за въвеждане на канал
с една или две цифри на
видеорекордера или сателитния
тунер. За да изберете режима за
въвеждане на канал на телевизора,
натиснете ТV ( ) и след това
натиснете -/--.
> 10 а)
Натиснете SHIFT ( ), след това
натиснете > 10, за да
- изберете номера на записи
над 10 на CD плейъра, DVD
плейъра, Blu-ray диск плейъра
или MD дека и т.н..
- изберете номера на канали за
терминала за цифрова CATV.
2CH/A.DIRECT Натиснете, за да изберете звуково
поле. (стр. 56, 57, 60)
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
продължава
13 BG
Име
Функция
Натиснете, за да включите
функцията за самостоятелно
изключване и за да зададете
продължителността на времето,
след което приемникът ще се
изключи (стр. 103).
NIGHT MODE Натиснете, за да активирате
функцията NIGHT MODE
(стр. 104).
Натиснете, за да изведете менюто
GUI MODE
GUI на телевизионния екран.
Натиснете
, за да изберете
опция в менюто.
След това натиснете ,
за да въведете избора си.
Натиснете, за да изведете и
TOOLS/
изберете опции от менютата за
OPTIONS а)
приемника, DVD плейърa, Bluray disc плейърa или сателитния
тунер.
За да изведете опции за телевизор
Sony, натиснете ТV ( ) и след
това TOOLS/OPTIONS.
Натиснете, за да изведете
HOME a),
MENU a)
менюто за работа с аудио/видео
компоненти.
Натиснете TV ( ) и след това
натиснете HOME, за да изведете
менюто на Sony телевизора.
Натиснете, за да работите с DVD
плейъра, Blu-ray плейъра, CD
плейъра, MD дека, касетъчен
дек или компонент, свързан към
DIGITAL MEDIA PORT адаптера
и др.
Натиснете, за да повторите
предходна сцена или да
превъртите бързо напред
настояща сцена на DVD плейъра
или Blu-ray disc плейъра.
TUNING +/- а) Натиснете, за да потърсите радио
станция.
D.TUNING а) Натиснете, за да въведете режим
на директна настройка на радио
станция (стр. 52, 84).
TV CH + б)/- а) Натиснете TV ( ) и след това
натиснете ТV CH +/-, за да изберете
предварително настроените
телевизионни канали.
PRESET
Натиснете, за да изберете
+b)/- а)
- предварително настроени
станции.
- предварително настроените
канали на видеорекордера,
сателитния тунер, DVD плейъра,
LD плейъра, DVD/VHS COMBO
или DVD/HDD COMBO.
SLEEP
14 BG
Име
F1 a)/F2 б)
Функция
Натиснете BD или DVD (--) и
след това натиснете F1 или F2, за
да изберете компонент, с който да
работите.
• DVD/HDD COMBO
F1: HDD
F2: DVD диск, Blu-Ray диск
• DVD/VHS COMBO
F1: DVD, Blu-Ray диск
F2: VHS
BD/DVD TOP Натиснете, за да изведете менюто
MENU а)
или упътването на екрана за
DVD плейъра, Blu-ray плейъра,
PSX или DVD/VHS COMBO на
телевизионния екран. След това
използвайте
( )и
( ), за да извършите операции с
менюто.
BD/DVD
Натиснете, за да изведете на
MENUa)
телевизионния екран менюто на
DVD или Blu-ray диск плейъра.
След това използвайте бутоните
( )и
( ), за да
осъществите операции от менюто.
TV INPUT а) Натиснете TV ( ), след това
натиснете TV INPUT, за да изберете
входния сигнал (входен сигнал за
телевизора или видео вход).
WIDE а)
Натиснете TV ( ), след това
натиснете WIDE, за да изберете
режим на широк екран.
Натиснете, за да заглушите
MUTING а)
временно звука. Отново натиснете
бутона, за да възстановите нивото
на звука.
За да заглушите звука на
телевизора, натиснете TV ( ) и
след това натиснете MUTING.
TV VOL +/- а) Натиснете TV ( ) и след това
натиснете TV VOL +/-, за да
регулирате нивото на силата на
звука на телевизора.
MASTER
Натиснете, за да регулирате
VOL +/- а)
едновременно нивото на силата на
звука на всички говорители.
Натиснете, за да прескочите диск,
DISK SKIP
когато използвате мултидиск
чейнджър.
Име
Функция
Натиснете, за да
RETURN/
- се върнете към предходното
EXIT
меню.
- излезете от менюто, докато то
или ръководството на VCD
плейъра, DVD плейъра и др.
е изведено на телевизионния
екран.
За да се върнете към предишното
меню на телевизора, докато
менюто е изведено на
телевизионния екран, натиснете
ТV ( ) и след това RETURN/
EXIT
.
Натиснете, за да изведете
DISPLAY а)
настоящата информация за
компонента, свързан към
приемника.
Забележка
В GUI MODE, натиснете бутона,
за да изведете менюто на
телевизионния екран.
RESOLUTION Неколкократно натиснете бутона,
за да промените резолюцията на
изходния сигнал, изведен от жака
HDMI OUT или COMPONENT
VIDEO MONITOR OUT (стр. 72).
INPUT MODE Натиснете, за да изберете входен
режим, когато същите компоненти
са свързани едновременно и към
цифрови, и към аналогови жакове
(стр. 100).
Натиснете, за да осветите
SHIFT
бутона. Тази операция променя
функцията на бутона за
устройството за дистанционно
управление, за да включите
бутоните в розово.
Натиснете, за да включите или
THEATRЕ
изключите режима Theater, когато
свързвате приемника към продукти
с функцията “BRAVIA” Sync.
RM SET UP Натиснете, за да настроите
устройството за дистанционно
управление.
Забележки
• Възможно е някои функции, обяснени в тази част,
да не работят в зависимост от модела.
• Горните обяснения служат само за пример. Ето
защо, в зависимост от компонента е възможно
гореописаните операции да не са достъпни или да
работят по различен от описания начин.
Вижте таблицата на стр. 108 за информация
относно бутоните, които можете да използвате за
контрол на всеки от компонентите.
б)
Бутоните 5/SAT, TV CH +/PRESET и
имат
осезаема точка. Използвайте осезаемата точка
като ориентир, когато работите с приемника.
а)
15 BG
Подготовка за включване
1: Инсталиране на говорителите
Този приемник ви позволява да използвате 7.1канална система (7 говорителя и 1 субуфер).
Работа с 5.1/7.1-канална система
За да се насладите напълно на многоканален
съраунд звук, подобен на този в киносалоните,
имате нужда от 5 говорителя (два предни,
централен и два съраунд говорителя) и субуфер (за
5.1-канален звук).
Можете да се наслаждавате на висококачествено
възпроизвеждане на DVD или Blu-ray диск
софтуера, записан във формат Surround EX, ако
свържете един допълнителен заден съраунд
говорител (6.1-канална система) или два задни
съраунд говорителя (7.1-канална система).
Пример за конфигурация
на 7.1-канална система от говорители
Пример за конфигурация на 5.1-канална
система от говорители
Преден
говорител
(ляв)
AFront
speaker
(left)
Преден
говорител
(десен)
BFront
speaker
(right)
Централен
говорител
CCenter
speaker
Съраунд говорител
(ляв)
DSurround
speaker (left)
Съраунд говорител
(десен)
ESurround
speaker (right)
HSubwoofer
Субуфер
16 BG
Преденspeaker
говорител
(ляв)
AFront
(left)
Преден
говорител
(десен)
BFront speaker (right)
Централен
говорител
CCenter speaker
Съраунд говорител
DSurround
speaker (ляв)
(left)
Съраунд
говорител
ESurround speaker (десен)
(right)
Заден съраунд
FSurround
backговорител
speaker (ляв)
(left)
Заден съраунд
GSurround
backговорител
speaker (десен)
(right)
Субуфер
HSubwoofer
Съвети
• Когато свързвате 7.1-канална система от
говорители, ъгълът трябва да бъде еднакъв.
Подготовка за включване
• Когато свързвате 6.1-канална система от
говорители, поставете задния съраунд говорител зад
позицията на слушане.
• Тъй като субуферът не излъчва ясно насочени
сигнали, можете да го поставите където желаете.
17 BG
2: Свързване на говорителите
Преди да свържете кабелите се уверете, че сте изключили АС захранващия кабел.
H
C
E
A
D
B
HDMI
ANTENNA
AM
IN 3
IN 4
(for AUDIO)
IN 2
IN 1
OUT
ASSIGNABLE (INPUT ONLY)
TV
MPORT
DIGITAL (ASSIGNABLE)
OPTICAL
C5V
7A MAX
OPTICAL IN
VIDEO
IN
AUDIO
IN
VIDEO
OUT
BD IN
DVD IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
AUDIO
OUT
SAT IN
COAXIAL
AUDIO
IN
MONITOR
CENTER
R
SURROUND
L
SURROUND BACK/
FRONT B/
BI-AMP
FRONT A
L
AUDIO
OUT
R
L
R
L
R
BD
VIDEO 1
SPEAKERS
SUBWOOFER
B
10 mm
G
F
B
A
Моно аудио кабел (не е приложен в комплекта)
Кабели за говорителите (не са приложени в комплекта)
Преден говорител А (ляв)
Преден говорител А (десен)
Централен говорител
Съраунд говорител (ляв)
18 BG
Съраунд говорител (десен)
Заден съраунд говорител (ляв) a)b)c)
Заден съраунд говорител (десен) a)b)c)
Субуфер d)
Ако свързвате само един заден съраунд
говорител, свържете го към терминала
SPEAKERS SURROUND BACK/FRONT B/
BI-AMP L.
b)
Ако не използвате съраунд задни говорители
и ако имате още един комплект предни
говорители, свържете ги към терминалите
SPEAKERS SURROUND BACK/FRONT B/BIAMP. Задайте “SB Assign” в положение “Speaker
B” в менюто с настройки за говорителите (стр.
66).
Mожете да изберете система от предни
говорители, която желаете да използвате, с
помощта на SPEAKERS на предния панел (стр.
37).
c)
Ако не използвате съраунд задни говорители,
свържете предните говорители към терминалите
SPEAKERS SURROUND BACK/FRONT B/
BI-AMP, като използвате връзка за би-усилвател
(стр. 105).
Задайте “SB Assign” в положение “BI-AMP” в
менюто с настройки за говорителите (стр. 66).
d)
Когато свържете субуфер с функция за
автоматично преминаване в режим на готовност,
изключете тази функция, когато гледате филми.
Ако функцията за автоматично преминаване в
режим на готовност е включена, тя автоматично
превключва в режим на готовност в зависимост
от нивото на входния сигнал, въвеждан в
субуфера и е възможно звукът да не се изведе от
нискочестотния канал.
a)
Подготовка за включване
Забележка
Преди да свържете захранващия кабел се уверете,
че металните части на кабелите не се докосват
между терминалите SPEAKERS.
19 BG
3: Свързване на телевизор
Можете да гледате избраното входно изображение,
когато свържете жака HDMI OUT или MONITOR
OUT към телевизор. Можете да работите с този
приемник, като използвате GUI (Graphical User
Interface), ако свържете жака HDMI OUT или
жаковете COMPONENT VIDEO MONITOR OUT
към телевизора.
Не е необходимо да свързвате всички кабели.
Свържете аудио и видео кабелите в зависимост от
жаковете на вашите компоненти.
Преди да свържете кабелите се уверете, че сте
разкачили АС захранващия кабел.
Телевизор
TV
Видео
Video сигнали
signals
A
Аудио
Audioсигнали
signals
B
C
Аудио/Видео
Audio/videoсигнали
signals
E
D
HDMI
EZW-T100
ANTENNA
AM
IN 3
IN 4
(for AUDIO)
IN 2
IN 1
OUT
ASSIGNABLE (INPUT ONLY)
COMPONENT VIDEO
IN 3
IN 2
IN 1
TV
DMPORT
DIGITAL (ASSIGNABLE)
OPTICAL
DC5V
0.7A MAX
MONITOR
OUT
COAXIAL
Y
OPTICAL IN
PB/
CB
VIDEO
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
SAT IN
BD IN
VIDEO
OUT
DVD IN
CENTER
R
SURROUND
L
PR/
CR
ASSIGNABLE (INPUT ONLY)
OUT
IN
IN
AUDIO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
L
L
R
R
SA-CD/CD/CD-R
TV
SAT
BD
VIDEO 1
MONITOR
SURROUND BACK/
FRONT B/
BI-AMP
FRONT A
AUDIO
OUT
R
SUBWOOFER
L
R
L
SPEAKERS
Компонентен видео кабел (не е приложен в комплекта)
Видео кабел (не е приложен в комплекта)
Оптичен цифров кабел (не е приложен в комплекта)
Аудио кабел (не е приложен в комплекта)
HDMI кабел (не е приложен в комплекта)
Препоръчваме ви да използвате HDMI-съответстващ кабел или HDMI кабел на Sony.
20 BG
Забележки
Подготовка за включване
• Включете приемника, когато видео и аудио
сигналите на възпроизвеждащия компонент се
извеждат на телевизора през приемника. Ако
захранването на приемника е изключено, няма да
бъде изведен нито видео, нито аудио сигналът.
• Свържете компонентите за извеждане на
изображение, като например телевизионен екран
или прожекционен апарат, към жака HDMI OUT
или MONITOR OUT на приемника. Възможно е
да не успеете да записвате, дори ако сте свързали
компоненти за запис.
• В зависимост от състоянието на връзката между
телевизора и антената е възможно изображението
на телевизионния екран да съдържа смущения. В
този случай поставете антената на разстояние от
приемника.
• Когато свързвате оптични цифрови кабели, вкарайте
куплунгите здраво, докато щракнат.
• Не огъвайте и не връзвайте оптичните цифрови
кабели.
Съвети
• Приемникът притежава функция за преобразуване
на видео сигнала. За подробности вижте “Функция
за преобразуване на видео сигнали” (стр. 32).
• Звукът от телевизора се извежда от говорителите,
свързани към приемника, ако свържете аудио
изходния жак на телевизора и TV IN жаковете
на приемника. При тази конфигурация задайте
изходните жакове за звук на телевизора в положение
“Fixed”, ако можете да превключите между “Fixed”
или “Variable”.
21 BG
4a: Свързване на аудио компоненти
Свързване на аудио компоненти
Следната илюстрация показва как да свържете
Super Audio CD плейър, CD плейър или CD
рекордер. Преди да свържете кабелите се уверете,
че сте разкачили АС захранващия кабел.
След като свържете вашия аудио компонент,
преминете към “4b: Свързване на видео
компоненти” (стр. 24) или “5:Свързване на
антените” (стр. 34).
Super
плейър,
SuperAudio
AudioCD
CD
player,CD
плейър,
CD CD
рекордер
CD player,
recorder
A
HDMI
EZW-T100
ANTENNA
AM
IN 3
IN 4
(for AUDIO)
IN 2
IN 1
OUT
ASSIGNABLE (INPUT ONLY)
COMPONENT VIDEO
IN 3
IN 2
IN 1
TV
DMPORT
DIGITAL (ASSIGNABLE)
OPTICAL
DC5V
0.7A MAX
MONITOR
OUT
COAXIAL
Y
OPTICAL IN
P B/
CB
VIDEO
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
SAT IN
BD IN
VIDEO
OUT
DVD IN
CENTER
R
SURROUND
L
PR/
CR
ASSIGNABLE (INPUT ONLY)
OUT
IN
IN
AUDIO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
L
L
R
R
SA-CD/CD/CD-R
TV
SAT
BD
VIDEO 1
MONITOR
SURROUND BACK/
FRONT B/
BI-AMP
FRONT A
AUDIO
OUT
SUBWOOFER
R
L
SPEAKERS
DIGITAL
DIGITALMEDIA
MEDIA
PORT
PORTадаптер
adapter
Аудио кабел (не е приложен в комплекта)
22 BG
R
L
Забележки за свързване на DIGITAL
MEDIA PORT адаптер
Подготовка за включване
• Не свързвайте и не разкачайте DIGITAL MEDIA
PORT адаптера, докато приемникът е включен.
• Уверете се, че сте извършили стабилно DMPORT
връзката и включвайте конектора направо без да го
кривите.
• Тъй като DIGITAL MEDIA PORT адаптерът
е чуплив, внимавайте, когато местите или
инсталирате приемника.
• Когато свързвате DIGITAL MEDIA PORT адаптера,
се уверете, че стрелката, маркирана върху
конектора, гледа към стрелката, маркирана на
DMPORT жака. За да разкачите DIGITAL MEDIA
двата края
PORT адаптера, стиснете и задръжте
на конектора, след което издърпайте конектора.
A
23 BG
4b: Свързване на видео компоненти
Как да свържете компонентите,
с които разполагате
Тази глава описва как да свържете компонентите,
с които разполагате, към приемника. Преди да
започнете се обърнете към раздела “Компонент
за свързване” по-долу, за да видите страниците,
които описват свързването на всеки от
компонентите. Преди да започнете свързването на
кабелите се уверете, че сте изключили кабела на
захранването.
След като свържете всички компоненти,
преминете към стъпка “5: Свързване на антените”
(стр. 34).
Видео входни/изходни жакове
за свързване
Качеството на картината зависи от свързания жак.
Вижте илюстрацията по-долу.
Изберете връзката в зависимост от жаковете на
вашите компоненти.
COMPONENT VIDEO
Y
HDMI
PB/CB
VIDEO
PR/CR
Цифров
Digital
Аналогов
Analog
Компонент за свързване
Компонент
Страница
Телевизор
С HDMI жак
DVD плейър
Blu-ray диск плейър
Сателитен тунер, Разпределител
за кабелна телевизия
Видеорекордер, DVD рекордер
Видеокамера, телевизионна игра и др.
20
25
28
29
30
31
31
Ако искате да свържете няколко
цифрови компонента, но нямате
свободен вход
Вижте ”Звук/изображения от други входове”
(стр. 100).
24 BG
Картина
с високо
качество
High quality
image
Забележка
Включете приемника, когато видео и аудио
сигналите на възпроизвеждащия компонент
се изведат на телевизора през приемника. Ако
захранването на приемника е изключено, няма да
бъде изведен нито видео, нито аудио сигналът.
Преобразуване на видео сигнали
Този приемник е оборудван с функция за
преобразуване на видео сигнали. За подробности
вижте “Функция за преобразуване на видео
сигнали” (стр. 32).
Свързване на компоненти
с HDMI жакове
Въпреки това, за да слушате
телевизионен многоканален съраунд
звук от приемника, трябва да свържете
аудио изходите на телевизора към
аудио входовете на приемника, като
използвате оптичен цифров кабел.
Когато свържете Sony “BRAVIA” Syncсъвместими компоненти посредством HDMI
кабели, операциите се улесняват с “Функции
“BRAVIA” Sync” (стр. 85).
• Цифрови аудио сигнали, предавани по HDMI, могат
да бъдат извеждани от говорителите, свързани към
приемника. Този сигнал поддържа Dolby Digital,
DTS и линеен PCM.
• Този приемник може да получава Мулти Линеен
PCM звук (до 8 канала) с честота, по-малка от 192
kHz посредством HDMI връзка.
• Аналогови видео сигнали, въвеждани към жака
VIDEO или жаковете COMPONET VIDEO, могат да
се извеждат като HDMI сигнали. Аудио сигналите
не се извеждат от жаковете HDMI OUT, когато
изображението бъде преобразувано.
• Този приемник поддържа аудио с висок битрейт
(DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD), Deep Color
и xvColour предаване, увеличено от HDMI версия
1.3.
• HDMI жаковете на този приемник поддържат
функцията Control for HDMI (Контрол на HDMI).
За подробности, вижте “Функции “BRAVIA” Sync”
(стр. 85).
• HDMI 3 входът притежава по-високо качество на
звука. Когато желаете да постигнете по-високо
качество на звука, свържете към жака HDMI IN 3 (за
AUDIO) и изберете HDMI IN 3 като вход.
Забележки
• Уверете се, че сте променили настройката по
подразбиране на HDMI 1-4 входните бутони на
устройството за дистанционно управление, така че
да можете да използвате бутона за контрол на вашия
компонент. За подробности вижте “Програмиране
на устройството за дистанционно управление” (стр.
109).
• Също така, можете да преименувате HDMI входа,
така че да се извежда в дисплея на приемника. За
подробности вижте “Озаглавяване на входни сигнали
(Name Input – Наименуване на вход)” (стр. 48).
продължава
25 BG
Подготовка за включване
HDMI е абревиатура на High-Definition Multimedia
Interface (мултимедиен интерфейс с висока
резолюция). Това е интерфейс, който предава
видео и аудио сигнали в цифров формат.
Sony ви препоръчва да свързвате компонентите
към приемника посредством HDMI кабел.
С HDMI връзка вие можете да се наслаждавате
както на висококачествен звук, така и на
висококачествени изображения.
Характеристики на HDMI
Сателитен тунер,
Satellite tuner, Set-top box
Разпределителна кутия
Blu-ray
плейър
Blu-raydisc
disc
player
DVD
DVDплейър
player
Аудио/видео
Audio/video
сигнали
signals
Аудио/видео
Audio/video
сигнали
signals
Аудио/видео
Audio/video
сигнали
signals
A
A
A
HDMI
EZW-T100
ANTENNA
AM
IN 3
IN 4
(for AUDIO)
IN 2
IN 1
OUT
ASSIGNABLE (INPUT ONLY)
COMPONENT VIDEO
IN 3
IN 2
IN 1
TV
DMPORT
DIGITAL (ASSIGNABLE)
OPTICAL
DC5V
0.7A MAX
MONITOR
OUT
COAXIAL
Y
OPTICAL IN
PB/
CB
VIDEO
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
SAT IN
BD IN
VIDEO
OUT
DVD IN
CENTER
R
SURROUND
L
PR/
CR
ASSIGNABLE (INPUT ONLY)
OUT
IN
IN
AUDIO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
L
L
R
R
SA-CD/CD/CD-R
TV
SAT
BD
VIDEO 1
MONITOR
SURROUND BACK/
FRONT B/
BI-AMP
FRONT A
AUDIO
OUT
R
L
L
SPEAKERS
SUBWOOFER
B
R
C
A
Аудио
Audioсигнали
signals
Аудио/видео
Audio/video
сигнали
signals
TV,
projector, etc.апарат и др.
Телевизор,
прожекционен
HDMI кабел (не е приложен в комплекта)
Препоръчваме ви да използвате HDMI-съответстващ кабел или HDMI кабел на Sony.
Аудио кабел (не е приложен в комплекта) а)
Оптичен цифров кабел (не е приложен в комплекта) а)
а)
Свържете поне един от аудио кабелите (
26 BG
или
).
Забележки за свързващите кабели
Забележки относно HDMI връзките
• Аудио сигнал, въведен през жака HDMI IN, се
извежда само през жаковете SPEAKER или HDMI
OUT. Той не се извежда от никой друг аудио жак.
• Видео сигнал, въведен през жака HDMI IN, се
извежда само през жака HDMI OUT. Входният
видео сигнал не може да бъде изведен от жаковете
VIDEO OUT или MONITOR OUT.
• Аудио и видео сигналите от HDMI входовете не се
извеждат от жака HDMI OUT, докато менюто на
приемника е изведено.
• За да слушате звук от говорителя на телевизора,
задайте “Audio Out” в положение “TV+AMP” в
менюто за настройки на HDMI (стр. 74). Ако не
можете да възпроизвеждате многоканален софтуер,
задайте положение ”АМР”. В този случай обаче
звукът няма да се изведе през говорителя на
телевизора.
• DSD сигнали от Super Audio CD не могат да се
въвеждат и извеждат.
• Уверете се, че сте включили приемника, когато
видео и аудио сигналите на възпроизвеждания
компонент се извеждат към телевизора през този
приемник. Видео и аудио сигналите няма да се
предават, ако захранването не е включено.
• Аудио сигнали (честота, дължина на бита и др.),
които се предават от HDMI жак, могат да бъдат
подтиснати от свързания компонент. Проверете
настройката на свързания компонент, ако
изображението е с лошо качество или ако звукът не
излиза от компонента, свързан посредством HDMI
кабела.
• Звукът може да прекъсне, когато превключите
честотата, броя на каналите или аудио форматите
на аудио изходните сигнали от възпроизвеждания
компонент.
• Когато свързаният компонент не е съвместим
с технологията за защита на авторското право
(HDCP), възможно е изображението и/или звукът от
жака HDMI OUT да съдържа смущения или може
изобщо да не се изведе.
В този случай проверете спецификациите на
свързания компонент.
• Можете да се наслаждавате на звук с висок
битрейт (DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD),
многоканален линеен PCM само с HDMI връзка.
• Задайте резолюцията на изображението на
плейъра в настройка, по-голяма от 720p, за да се
наслаждавате на звук с висок битрейт (DTS-HD
Master Audio, Dolby TrueHD).
• Възможно е резолюцията на изображението на
плейъра да се нуждае от определени настройки
преди напълно да започнете да се наслаждавате
на многоканален линеен PCM. Обърнете се към
ръководството за експлоатация, приложено към
плейъра.
• Не всеки компонент поддържа всички функции,
които се определят от конкретна HDMI версия.
Възможно е например компоненти, които
поддържат HDMI, версия 1.3a, да не поддържат
Deep Colour.
• За подробности се обърнете към инструкциите
за експлоатация, приложени към всеки свързан
компонент.
27 BG
Подготовка за включване
• Препоръчваме ви да използвате HDMI кабел с
логото HDMI (произведен от Sony) за HDMI жак,
поддържащ високи скорости (HDMI версия 1.3а,
кабел категория 2), когато преглеждате изображения
или когато слушате звук по време на Deep Colour
предаване, или когато гледате видео изображение с
размер 1080р или по-голямо.
• Не ви препоръчваме да използвате кабел за HDMIDVI преобразуване. Когато свързвате HDMI-DVI
преобразуващ кабел към DVI-D компонент,
възможно е звукът и/или изображението да не се
изведе. Когато звукът не се извежда правилно,
свържете други аудио кабели или цифрови
свързващи кабели, след това задайте “Input Assign”
(Задаване на вход) в менюто с опции за въвеждане
(Input Option).
Следната илюстрация показва как да свържете
DVD плейър.
Не е необходимо да свързвате всички кабели.
Свържете аудио и видео кабелите в зависимост от
жаковете на вашите компоненти.
• За да изведете многоканален цифров аудио сигнал,
задайте настройката за извеждане на цифров звук
от DVD плейъра. Обърнете се към ръководството за
експлоатация, приложено към DVD плейъра.
• Когато свързвате оптични цифрови кабели, вкарайте
куплунгите здраво, докато щракнат.
• Не огъвайте и не връзвайте оптичните цифрови
кабели.
Забележки
Съвет
Свързване на DVD плейър
• Жаковете COMPONENT VIDEO IN 2 са зададени
за връзка с DVD плейър. Ако свържете вашия DVD
плейър към жаковете COMPONENT VIDEO IN 1
или IN 3, задайте “Input Assign” (Задаване на вход) в
менюто с опции за въвеждане (Input Option) (стр. 100).
Всички цифрови аудио жакове са съвместими с
32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz и 96 kHz семплиращи
честоти.
DVD
DVD плейър
player
Видео
Video сигнали
signals
Аудио
Audio сигнали
signals
B
A
C
HDMI
EZW-T100
ANTENNA
AM
IN 3
IN 4
(for AUDIO)
IN 2
IN 1
OUT
ASSIGNABLE (INPUT ONLY)
COMPONENT VIDEO
IN 3
IN 2
IN 1
TV
DMPORT
DIGITAL (ASSIGNABLE)
OPTICAL
DC5V
0.7A MAX
MONITOR
OUT
COAXIAL
Y
OPTICAL IN
PB/
CB
VIDEO
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
SAT IN
BD IN
VIDEO
OUT
DVD IN
CENTER
R
SURROUND
L
PR/
CR
ASSIGNABLE (INPUT ONLY)
OUT
IN
IN
AUDIO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
L
L
R
R
SA-CD/CD/CD-R
TV
SAT
BD
VIDEO 1
MONITOR
SURROUND BACK/
FRONT B/
BI-AMP
FRONT A
AUDIO
OUT
R
SUBWOOFER
Компонентен видео кабел (не е приложен в комплекта)
Оптичен цифров кабел (не е приложен в комплекта)
Коаксиален цифров кабел (не е приложен в комплекта)
* Когато свързвате компоненти с жакове OPTICAL,
задайте “Input Assign” (Наименуване на вход) в
менюто с опции за въвеждане (Input Option).
28 BG
L
SPEAKERS
R
L
Свързване на Blu-ray диск плейър
Забележки
• Жаковете COMPONENT VIDEO IN 1 са зададени за
връзка с Blu-ray диск плейър. Ако свържете вашия
Blu-ray диск плейър към жаковете COMPONENT
VIDEO IN 2 или IN 3, задайте “Input Assign”
(Задаване на вход) в менюто с опции за въвеждане
(Input Option) (стр. 100).
Съвет
Всички цифрови аудио жакове са съвместими с
32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz и 96 kHz семплиращи
честоти.
Blu-ray диск
Blu-ray
disc плейър
player
Видео
Video сигнали
signals
Аудио
сигнали
Audio
signals
A
B
C
D
HDMI
ANTENNA
EZW-T100
E
AM
IN 3
IN 4
(for AUDIO)
IN 2
IN 1
OUT
ASSIGNABLE (INPUT ONLY)
COMPONENT VIDEO
IN 3
IN 2
IN 1
TV
DMPORT
DIGITAL (ASSIGNABLE)
OPTICAL
DC5V
0.7A MAX
MONITOR
OUT
COAXIAL
Y
OPTICAL IN
PB/
CB
VIDEO
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
SAT IN
BD IN
VIDEO
OUT
DVD IN
CENTER
R
SURROUND
L
PR/
CR
ASSIGNABLE (INPUT ONLY)
OUT
IN
IN
AUDIO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
L
L
R
R
SA-CD/CD/CD-R
TV
SAT
BD
VIDEO 1
MONITOR
SURROUND BACK/
FRONT B/
BI-AMP
FRONT A
AUDIO
OUT
R
SUBWOOFER
L
R
L
SPEAKERS
Компонентен видео кабел (не е приложен в комплекта)
Видео кабел (не е приложен в комплекта)
Аудио кабел (не е приложен в комплекта)
Оптичен цифров кабел (не е приложен в комплекта)
Коаксиален цифров кабел (не е приложен в комплекта)
* Когато свързвате компоненти с жакове
COAXIAL, задайте “Input Assign” (Задаване
на вход) в менюто с опции за въвеждане (Input
Option).
29 BG
Подготовка за включване
Следната илюстрация показва как да свържете
Blu-ray диск плейър.
Не е необходимо да свързвате всички кабели.
Свържете аудио и видео кабелите в зависимост от
жаковете на вашите компоненти.
• За да изведете многоканален цифров аудио сигнал,
задайте настройката за извеждане на цифров
звук от Blu-ray диск плейъра. Обърнете се към
ръководството за експлоатация, приложено към Bluray диск плейъра.
• Когато свързвате оптични цифрови кабели, вкарайте
куплунгите здраво, докато щракнат.
• Не огъвайте и не връзвайте оптичните цифрови
кабели.
Забележки
Свързване на сателитен тунер,
разпределител за кабелна
телевизия
• Жакът COMPONENT VIDEO IN 3 е зададен за
връзка със сателитен тунер. Ако свържете вашия
сателитен тунер към жаковете COMPONENT
VIDEO IN 1 или IN 2, задайте “Input Assign”
(Задаване на вход) в менюто с опции за въвеждане
(Input Option) (стр. 100).
• Когато свързвате оптични цифрови кабели, вкарайте
куплунгите здраво, докато щракнат.
• Не огъвайте и не връзвайте оптичните цифрови
кабели.
Следната илюстрация показва как да свържете
сателитен тунер или разпределител за кабелна
телевизия. Не е необходимо да свързвате всички
кабели. Свържете аудио и видео кабелите в
зависимост от жаковете на вашите компоненти.
Съвет
Всички цифрови аудио жакове са съвместими с
32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz и 96 kHz семплиращи
честоти.
Сателитен тунер,
Разпределител
за кабелна
телевизия
Satellite
tuner, Set-top
box
Видео
сигнали
Video signals
Аудио
Audioсигнали
signals
A
B
C
D
HDMI
EZW-T100
ANTENNA
AM
IN 3
IN 4
(for AUDIO)
IN 2
IN 1
OUT
ASSIGNABLE (INPUT ONLY)
COMPONENT VIDEO
IN 3
IN 2
IN 1
TV
DMPORT
DIGITAL (ASSIGNABLE)
OPTICAL
DC5V
0.7A MAX
MONITOR
OUT
COAXIAL
Y
OPTICAL IN
P B/
CB
VIDEO
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
SAT IN
BD IN
VIDEO
OUT
DVD IN
CENTER
R
SURROUND
L
PR/
CR
ASSIGNABLE (INPUT ONLY)
OUT
IN
IN
AUDIO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
L
L
R
R
SA-CD/CD/CD-R
TV
SAT
BD
VIDEO 1
MONITOR
SURROUND BACK/
FRONT B/
BI-AMP
FRONT A
AUDIO
OUT
R
SUBWOOFER
Компонентен видео кабел (не е приложен в комплекта)
Видео кабел (не е приложен в комплекта)
Оптичен цифров кабел (не е приложен в комплекта)
Аудио кабел (не е приложен в комплекта)
30 BG
L
SPEAKERS
R
L
Забележки
Свързване на компоненти с
аналогови видео и аудио жакове
Следната илюстрация показва как да
свържете компонент с аналогови жакове, като
видеорекордер, DVD рекордер и др.
Не е необходимо да свързвате всички кабели.
Свържете аудио и видео кабелите в зависимост от
жаковете на вашите компоненти.
DVD рекордер,
Видеорекордер
DVD recorder,
VCR
Аудио
Audioсигнали
signals
Видео
Videoсигнали
signals
A
B
HDMI
EZW-T100
ANTENNA
AM
IN 3
IN 4
(for AUDIO)
IN 2
IN 1
OUT
ASSIGNABLE (INPUT ONLY)
COMPONENT VIDEO
IN 3
IN 2
IN 1
TV
DMPORT
DIGITAL (ASSIGNABLE)
OPTICAL
DC5V
0.7A MAX
MONITOR
OUT
COAXIAL
Y
OPTICAL IN
P B/
CB
VIDEO
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
SAT IN
BD IN
VIDEO
OUT
DVD IN
CENTER
R
SURROUND
L
PR/
CR
ASSIGNABLE (INPUT ONLY)
OUT
IN
IN
AUDIO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
L
L
R
R
SA-CD/CD/CD-R
TV
SAT
BD
VIDEO 1
MONITOR
SURROUND BACK/
FRONT B/
BI-AMP
FRONT A
AUDIO
OUT
R
L
R
L
SPEAKERS
SUBWOOFER
AUTO CAL MIC
VIDEO
VIDEO 2 IN
L AUDIO R
Към
VIDEO
2 IN (Преден
панел)
To жаковете
the VIDEO
2 IN jacks
(Front panel)
Видеокамера,
Camcorder,
телевизионна
игра
video game
C
Аудио кабел (не е приложен в комплекта)
Видео кабел (не е приложен в комплекта)
Аудио/видео кабел (не е приложен в комплекта)
продължава
31 BG
Подготовка за включване
• Уверете се, че сте променили фабричните
настройки на VIDEO 1 входния бутон на
устройството за дистанционно управление, за да
можете да използвате бутона и да управлявате
вашия DVD рекордер. За повече информация вижте
”Програмиране на устройството за дистанционно
управление” (стр. 109).
• Можете също да преименувате VIDEO 1 входа, така
че да го изведете на дисплея на приемника. За повече
информация вижте ”Озаглавяване на входни сигнали
(Name Input – Наименуване на вход)” (стр. 48).
Функция за преобразуване на видео сигнали
Този приемник е оборудван с функция за преобразуване на видео сигнали.
Можете да извеждате видео сигнали след като свържете този приемник чрез жака MONITOR OUT или
HDMI OUT, както е показано на илюстрацията по-долу.
• Сложните видео сигнали могат да бъдат изведени като HDMI видео и компонентни видео сигнали.
• Компонентните видео сигнали могат да бъдат изведени като HDMI видео и видео сигнали.
Като първоначална настройка, видео сигналите, въведени от свързаното оборудване, се извеждат от
жаковете HDMI OUT или MONITOR OUT, както е показано на таблицата по-долу.
Препоръчваме ви да зададете функция за видео преобразуване, за да съвпадне с резолюцията на
монитора, който използвате.
За подробности относно функцията за преобразуване на видео сигнала вижте “Видео настройки (Меню
Видео Настройки – Video Settings)” (стр. 72).
Входни сигнали
HDMI
EZW-T100
ANTENNA
AM
IN 3
IN 4
(for AUDIO)
IN 2
IN 1
Изходни
Output сигнали
Signals
OUT
ASSIGNABLE (INPUT ONLY)
COMPONENT VIDEO
IN 3
IN 2
IN 1
TV
DMPORT
DIGITAL (ASSIGNABLE)
OPTICAL
DC5V
0.7A MAX
MONITOR
OUT
COAXIAL
ABC
Y
OPTICAL IN
PB/
CB
VIDEO
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
SAT IN
BD IN
DVD IN
VIDEO
OUT
CENTER
R
SURROUND
L
PR/
CR
ASSIGNABLE (INPUT ONLY)
OUT
IN
IN
AUDIO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
L
L
R
R
SA-CD/CD/CD-R
TV
SAT
BD
VIDEO 1
MONITOR
SURROUND BACK/
FRONT B/
BI-AMP
FRONT A
AUDIO
OUT
R
SUBWOOFER
L
R
L
SPEAKERS
B
AB
Жак
OUTPUT
OUTPUT
jack HDMI OUT
INPUT
jack
Жак
INPUT
COMPONENT
VIDEO
MONITOR OUT
MONITOR
VIDEO OUT
COMPONENT
VIDEO IN A
a
f/a
X
VIDEO IN B
a
a
f
HDMI IN C
f
X
X
преобразуват
се извеждат
видео converter.
преобразувателя.
a : Видео
Video сигналите
signals are се
up-converted
andиoutput
throughпрез
the video
същияt
вид сигнал
като
Видео
сигналите
не се преобразуват.
f : Извежда
The sameсеtype
of signal
as that of
theвъвеждания.
input signal is
output.
Video signals
are not converted.
извеждат.
X : Видео
Video сигналите
signals are не
notсеoutput.
32 BG
Забележки за преобразуване
на видео сигнали
Когато записвате, свържете записващ компонент
към жаковете VIDEO OUT на приемника.
Свържете кабелите за входните и изходните
сигнали към същия вид жакове, тъй като
жаковете VIDEO OUT не притежават функция за
преобразуване на сигнала.
Забележка
Възможно е сигналите, изведени от жаковете
HDMI OUT или MONITOR OUT, да не бъдат
записани правилно.
За да изведете вградени субтитри
Задайте “Resolution” в положение “DIRECT” в
менюто с видео настройките, когато приемате
сигнали, които поддържат вградени субтитри.
Използвайте същите кабели за входни/изходни
сигнали.
33 BG
Подготовка за включване
• Когато видео сигналите от видеорекордер и др.
бъдат преобразувани с този приемник и след
това бъдат изведени към вашия телевизор, в
зависимост от състоянието на изведените видео
сигнали е възможно изображението, изведено на
телевизионния екран, да съдържа хоризонтални
смущения или въобще да не се изведе.
• HDMI видео сигналите не могат да бъдат
преобразувани в компонентни видео сигнали и
видео сигнали.
• Когато възпроизвеждате от видеорекордер с верига
за подобряване на изображението, като например
TBC, възможно е изображенията да съдържат
смущения или да не се изведат. В този случай
изключете функцията на веригата за подобрение на
изображението.
• Резолюцията на сигналите, извеждани към
жаковете COMPONENT VIDEO MONITOR OUT, се
преобразува до 1080i.
• Жаковете COMPONENT VIDEO MONITOR OUT
имат забрана за резолюцията, когато резолюцията
на видео сигналите, защитена от сигналите за
авторско право, бъде преобразувана.
Резолюция до 480р може да бъде извеждана
от жаковете COMPONENT VIDEO MONITOR
OUT. HDMI OUT жаковете нямат ограничение за
резолюцията.
• Видео сигнали, за които резолюцията е била
преобразувана, не могат да бъдат извеждани от
жаковете COMPONENT VIDEO MONITOR OUT
или HDMI OUT. Видео сигналите се извеждат от
жака HDMI OUT, когато и двата жака са свързани.
За да свържете записващ компонент
5: Свързване на антените
Свържете приложените в комплекта AM кръгова антена и FM кабелна антена.
Преди да свържете антените се уверете, че сте изключили захранващия кабел.
FM
антена(aerial)
(приложена
в комплекта)
FMкабелна
wire antenna
(supplied)
AM
антена (aerial)
(приложена
в комплекта)
AMкръгова
loop antenna
(supplied)
HDMI
EZW-T100
ANTENNA
AM
IN 3
IN 4
(for AUDIO)
IN 2
IN 1
OUT
ASSIGNABLE (INPUT ONLY)
COMPONENT VIDEO
IN 3
IN 2
IN 1
TV
DMPORT
DIGITAL (ASSIGNABLE)
OPTICAL
DC5V
0.7A MAX
MONITOR
OUT
COAXIAL
Y
OPTICAL IN
PB/
CB
VIDEO
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
SAT IN
BD IN
VIDEO
OUT
DVD IN
CENTER
R
SURROUND
L
PR/
CR
ASSIGNABLE (INPUT ONLY)
OUT
IN
IN
AUDIO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
L
L
R
R
SA-CD/CD/CD-R
TV
SAT
BD
VIDEO 1
MONITOR
SURROUND BACK/
FRONT B/
BI-AMP
FRONT A
AUDIO
OUT
SUBWOOFER
R
L
R
L
SPEAKERS
* Формата на конектора се различава в зависимост от регионалния код на този приемник.
Забележки
• За да предотвратите появата на шум, дръжте AM кръговата антена на разстояние от приемника и другите
компоненти.
• Уверете се, че сте изпънали FM кабелната антена докрай.
• След като свържете FM кабелната антена, поставете я във възможно най-хоризонталната позиция.
34 BG
6: Подготовка на приемника
и устройството за
дистанционно управление
(Само за моделите с регионален код Е51)
Ако вашият приемник има селектор за избор на
напрежение на задния панел, проверете дали
селекторът е зададен към местното захранване.
Ако не е, използвайте отвертка, за да зададете
селектора в правилна позиция преди да свържете
захранващия кабел към мрежата.
В зависимост от модела и регионалния код,
VOLTAGE SELECTOR може да се различава.
Извършване на първоначална
настройка
Преди да използвате приемника за първи път
изпълнете следната процедура.
Тази процедура може да бъде използвана и за да
върнете настройките, които сте направили, към
техните фабрично зададени стойности.
За тази операция използвайте бутоните на
приемника.
?/1
MASTER VOLUME
MULTI CHANNEL DECODING
?/1
INPUT SELECTOR
MUTING
Свързване на АС
захранващия кабел
Включете АС захранващия кабел в електрическата
мрежа.
АС захранващ кабел
1 Натиснете
, за да изключите
приемника.
2 Задръжте натиснат бутона
за 5 секунди.
След като на дисплея за кратко се изведе
съобщение “CLEARING”, се извежда надпис
“CLEARED”.
Всички настройки, които сте направили или
променили, се връщат към техните фабрично
зададени стойности.
OUT
L
L
Към електрическата мрежа
35 BG
Подготовка за включване
Настройка на селектора
за избор на напрежение
Забележки
• Преди да свържете променливотоковия адаптер
се уверете, че металните части на кабелите на
говорителите не се докосват между терминалите
SPEAKER.
• Свържете здраво променливотоковия адаптер
(захранващия кабел).
Поставяне на батерии
в устройството за
дистанционно управление
Поставете две батерии R6 (размер AA) в
устройството за дистанционно управление RMAAU023.
Спазвайте правилния поляритет, когато поставяте
батериите.
7: Извеждане на менюто GUI
на телевизионния екран
Можете да изберете функции или да променяте
настройки на приемника, като използвате
менюто GUI на телевизионния екран. Следвайте
процедурата, описана по-долу, за да извършите
настройките, така че GUI менюто да се изведе на
телевизионния екран.
Забележка
GUI менюто не се извежда на телевизионния
екран, когато вашият телевизор е свързан към
жака MONITOR VIDEO OUT.
Съвет
Забележки
• Не оставяйте устройството за дистанционно
управление на много горещи или влажни места.
• Не използвайте едновременно стари и нови
батерии.
• Не смесвайте манганови и други видове батерии.
• Не излагайте сензора за дистанционно управление
на приемника на пряка слънчева светлина или
на светлина от осветителни тела. Това може да
причини неизправност.
• Ако не планирате да използвате устройството за
дистанционно управление за дълъг период от време,
извадете батериите, за да предотвратите евентуална
повреда вследствие на протичане на батериите и
корозия.
• Когато сменяте батериите, е възможно
програмираните кодове на устройството за
дистанционно управление да се изтрият. Ако това
се случи, програмирайте отново устройството за
дистанционно управление (стр. 109).
• Когато устройството за дистанционно управление
вече не може да управлява приемника, сменете
всички батерии с нови.
Обърнете се към “Операции без свързване към
телевизор” (стр. 75), ако желаете да работите с
приемника без да свързвате към телевизор.
THEATRE RM SET UP AV ?/1
?/1
?/1
SYSTEM STANDBY
SHIFT
TV
1
AMP
2
VIDEO 1
3
VIDEO 2
BD
4
5
6
DVD
SAT
TV
7
8
9
SA-CD/
CD
TUNER
-/--
0/10
ENT/MEM
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
DMPORT
CLEAR/>10
HDMI 4
2CH/
A.DIRECT
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
INPUT
RESOLUTION MODE
SLEEP
NIGHT
MODE
DISPLAY
GUI MODE
GUI MODE
O
RETURN/
EXIT
HOME
MENU
TOOLS/
OPTIONS
MENU
1 Свържете телевизор към този
приемник.
Обърнете се към “3: Свързване на телевизор”
(стр. 20).
2 Включете приемника и
телевизора.
3 Натиснете
приемника.
36 BG
, за да включите
4 Натиснете GUI MODE.
8: Избор на система на
предните говорители
Можете да изберете предните говорители, през
които да слушате звук.
За тази операция използвайте бутоните на
приемника.
MASTER VOLUME
MULTI CHANNEL DECODING
?/1
INPUT SELECTOR
MUTING
PHONES
SPEAKERS
2 CH/
A.DIRECT
AUTO CAL MIC
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
INPUT MODE
DIMMER
VIDEO
VIDEO 2 IN
L AUDIO R
DISPLAY
SPEAKERS
Неколкократно натиснете SPEAKERS, за
да изберете желаната от вас система за
предните говорители.
За да излезете от менюто
Натиснете MENU.
За да изберете
Трябва да свети
Предни говорители, свързани
SP A
към терминалите SPEAKERS
FRONT A
Предни говорители, свързани
SP B*
към терминалите SPEAKERS
SURROUND ВACK/FRONT B/
BI-AMP
Предните говорители, свързани SP A + B*
към двата терминала SPEAKERS
FRONT A и SURROUND ВACK/
FRONT B/BI-AMP (успоредна
връзка)
* За да изберете “SP B” или “SP A+B”, задайте
“SB Assign” в положение “Speaker B” в менюто с
настройки на говорителите (стр. 66).
За да изключите звука от говорителите
Неколкократно натиснете SPEAKERS, докато
индикаторите “SP A”, “SP B” или “SP A+B”
на дисплея изгаснат. На дисплея се извежда
индикация “ALL OFF”.
Забележка
Когато са свързани слушалки, няма да можете да
превключвате системата за предните говорители,
като натискате SPEAKERS.
продължава
37 BG
Подготовка за включване
След като в прозореца на дисплея на
приемника се изведе съобщение “MENU
ON”, на телевизионния екран се извежда
съобщението “GUI”, а също и GUI менюто.
Натиснете MENU, ако GUI менюто не се
изведе на телевизионния екран.
Настройка на предни говорители В
2CH/
A.DIRECT
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
INPUT
RESOLUTION MODE
SLEEP
NIGHT
MODE
7 Неколкократно натиснете
,
за да изберете “Speaker B”, след
това натиснете .
Сигналите, които се извеждат от терминалите
SPEAKERS FRONT A, могат да се изведат от
терминалите SPEAKERS SURROUND ВACK/
FRONT B/BI-AMP
GUI MODE
DISPLAY
GUI MODE
V/v/B/b,
За да излезете от менюто
O
RETURN/
EXIT
.
HOME
MENU
<
<
TOOLS/
OPTIONS
Натиснете MENU
MENU
Забележки
>
1 Натиснете GUI MODE.
След като в прозореца на дисплея на
приемника се изведе съобщение “MENU
ON”, в телевизионния екран се извежда и
съобщението “GUI”, както и GUI менюто.
Натиснете MENU, ако GUI менюто не се
изведе на телевизионния екран.
2 Неколкократно натиснете
, за да изберете “Settings”
(Настройки), след това натиснете
или .
На телевизионния екран се извежда списък с
настройки в менюто.
3 Неколкократно натиснете
, за да изберете “Speaker”
(Говорител), след това натиснете
или .
4 Натиснете
, за да изберете “SP
Pattern” (Модел говорител), след
това натиснете или .
5 Неколкократно натиснете
,
за да изберете модел, при който
няма съраунд задни говорители,
след това натиснете .
6 Неколкократно натиснете
за да изберете “SB Assign”
(Задаване на заден съраунд),
след това натиснете или .
38 BG
,
• Задайте “SB Assign” (Задаване на заден съраунд)
в положение “Speaker B” преди да извършите
автоматична настройка.
• Ако зададете “SB Assign” (Задаване на заден
съраунд) в положение “Speaker B”, настройката за
нивото на говорителя и разстоянието на съраунд
задните говорители става невалидна и се използва
тази за предните говорители.
• Ако зададете “SP Pattern” (Модел говорител) към
настройка със съраунд задни говорители, не можете
да зададете “SB Assign” (Задаване на заден съраунд)
в положение “Speaker B”.
9: Автоматично калибриране
на подходящите настройки
на говорителите
Този приемник работи с технологията DCAC
(Автоматично калибриране на цифров кино
сигнал), която ви позволява да измерите следното:
•
•
•
•
•
•
Връзки на говорителите a)
Поляритет на говорителите
Разстояние до говорителите a)
Размер на говорителите a)
Ниво на говорителите
Характеристики на честотата a)b)
Резултатът от измерването не се използва, когато
изберете “Analog Direct”.
b)
• Сигнали с честота 96 kHz или по-голяма винаги се
възпроизвеждат с честота 44.1 kHz или 48 kHz.
•Резултатите от измерването не се използват, когато
се приемат Dolby TrueHD сигнали с честота, поголяма от 96 kHz.
а)
Технологията DCAC е създадена, за да
оптимизира подходящия баланс на звука във
вашата стая. Въпреки това обаче, можете да
извършвате ръчна настройка на нивата и баланса
на говорителите според вашите предпочитания.
За повече информация вижте ”Test Tone (Тест
сигнал)” (стр. 68).
Преди да осъществите операцията Автоматично
калибриране, настройте и свържете говорителите
(стр. 16-18).
• Жакът AUTO CAL MIC се използва само за
приложения оптимизиращ микрофон. Не свързвайте
други микрофони. Ако го направите, това може да
доведе до повреда на приемника и микрофона.
• По време на калибрирането звукът от говорителите
е много силен. Силата на звука не може да бъде
регулирана. Внимавайте за присъствието на деца
или за реакцията на съседите, когато извършвате
настройката.
• Извършвайте операцията по измерването в тиха
среда, за да избегнете евентуалната поява на шум,
както и за да постигнете по-точни резултати.
• Ако има някакви предмети между оптимизиращия
микрофон и говорителите, измерването няма да е
точно. Отстранете всички предмети от зоната на
измерване, за да избегнете грешки.
• Когато използвате би-усилвател, задайте “SB
Assign” (Задаване на заден съраунд)в положение
“BI-AMP” в менюто с настройки на говорителите
(стр. 66) преди да извършите операцията по
Автоматична настройка.
• Когато използвате връзка от типа предни
говорители В, преди да извършите операцията
Автоматично калибриране задайте “SB Assign” в
положение “Speaker B” в менюто Speaker Settings
(Настройки на говорителите) (стр. 66).
• Ако желаете да използвате съраунд усилвател,
уверете се, че сте сдвоили съраунд усилвателя с
S-AIR главното устройство преди да извършите
автоматична настройка. (стр. 93).
• Изберете позиция на слушане 1, 2 или 3, за да
запазите резултатите от автоматичната настройка
(стр. 65).
Забележки
• Функцията Автоматично калибриране не е активна
в следните случаи
- Ако са свързани слушалки.
- Ако функцията SPEAKERS е изключена.
• Ако докато извършвате операцията Автоматично
калибриране активирате функцията за заглушаване
на звука, функцията за заглушаване на звука
автоматично ще се изключи.
продължава
39 BG
Подготовка за включване
(Auto Calibration)
Преди да осъществите
операцията Автоматично
калибриране
MASTER VOLUME
MULTI CHANNEL DECODING
Оптимизиращ
микрофон
Optimizer microphone
?/1
INPUT SELECTOR
MUTING
PHONES
SPEAKERS
2 CH/
A.DIRECT
AUTO CAL MIC
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
INPUT MODE
DIMMER
VIDEO
VIDEO 2 IN
L AUDIO R
DISPLAY
AUTO CAL MIC
Забележка
В зависимост от характеристиките на субуфера,
който използвате, разстоянието, което сте задали
като настройка, може да бъде по-малко от
реалното.
Извършване на операцията
Автоматично калибриране
THEATRE RM SET UP AV ?/1
?/1
Превключвател
?/1 switch
SYSTEM STANDBY
SHIFT
TV
1
VIDEO 1
AMP
2
3
VIDEO 2
BD
4
5
6
DVD
SAT
TV
7
8
SA-CD/
CD
9
TUNER
DMPORT
-/--
0/10
ENT/MEM
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
CLEAR/>10
1 Свържете приложения
HDMI 4
2CH/
A.DIRECT
оптимизиращ микрофон към жака
AUTO CAL MIC.
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
INPUT
RESOLUTION MODE
SLEEP
NIGHT
MODE
DISPLAY
2 Настройте оптимизиращия
GUI MODE
GUI
MODE
V/v/b,
микрофон.
Поставете оптимизиращия микрофон във
вашата позиция на слушане. Използвайте стол
или стойка, за да поставите микрофона на
нивото на ушите си.
O
RETURN/
EXIT
Настройка на активния субуфер
• Когато свържете субуфер, включете субуфера и
предварително увеличете силата на звука. Завъртете
MASTER VOLUME в положение точно преди
средната точка.
• Ако свържете субуфер с функция за пресичане на
честотите, задайте максимална стойност.
• Ако свържете субуфер с функция за автоматично
преминаване в режим на готовност, изключете
функцията.
Входни
Input
бутони
buttons
.
HOME
MENU
<
TOOLS/
OPTIONS
<
TUNING –
MENU
>
TUNING +
m
M
DISC SKIP
D.TUNING
X
x
TV VOL
TV CH
MASTER VOL
PRESET
MUTING
MUTING
MASTER
VOL +/–
1 Натиснете GUI MODE.
След като в прозореца на дисплея на
приемника се изведе съобщение “MENU
ON”, в телевизионния екран се извежда и
съобщението “GUI”, както и GUI менюто.
Натиснете MENU, ако GUI менюто не се
появи на телевизионния екран.
2 Неколкократно натиснете
, за да изберете “Settings”
(Настройки), след това натиснете
или .
40 BG
На телевизионния екран се извежда списък с
настройките в менюто.
3 Неколкократно натиснете
,
за да изберете “Auto Cal.”
(Автоматична настройка) и след
това натиснете или .
,
за да изберете “Auto Cal. Start”
(Активиране на автоматична
настройка) и след това натиснете
или .
5 Натиснете
, за да изберете
“START”.
6 Измерването започва след 5
секунди.
Измерването ще бъде отменено, когато извършите
следното:
- Натиснете
- Натиснете бутоните за избор на входен сигнал на
устройството за дистанционно управление или
неколкократно натиснете INPUT SELECTOR +/на приемника.
- Натиснете MUTING.
- Натиснете SPEAKERS на приемника.
- Промените нивото на силата на звука.
- Свържете слушалките.
Потвърждаване/запазване на
резултатите от измерването
1 Потвърдете резултата от
измерването.
Когато измерването приключи, прозвучава
звуков сигнал.
Auto Calibration
Count Down
Please press enter key
to stop.
Auto Calibration
5
CANCEL
RETURN
Save
7 Измерването започва.
Процесът на измерване отнема приблизително
30 секунди с тест тон. Изчакайте, докато
процесът по измерването приключи.
Auto Calibration
2 Неколкократно натиснете
,
за да изберете опция, след това
натиснете .
Опция
Обяснение
Retry
Извършва отново автоматичното
калибриране.
Запазва резултатите от
измерването и излиза от процеса
по настройка.
Извежда предупреждение,
отнасящо се до резултатите от
измерването. Вижте ”Списък
със съобщения след извършване
на измерване с Автоматична
настройка” (стр. 43).
Извежда фазата за всеки
говорител (в/извън фаза).
Save
TONE
T.S.P.
WOOFER
Warning
Съвети
Измерването не е извършено правилно или
автоматичната настройка не може да бъде извършена,
когато свързвате специални говорители, като
например диполни говорители.
Phase*
продължава
41 BG
Подготовка за включване
4 Неколкократно натиснете
За да отмените измерването
Опция
Обяснение
Distance
Извежда резултата от измерването
на разстоянието до говорителя.
Извежда резултата от измерването
за нивото на говорителя.
Излиза от процеса по настройка
без да запази резултатите от
измерването.
Level
Exit
* Когато говорителят е извън фаза, на телевизионния
екран се извежда съобщение “OUT”. Терминалите
“+” и “-“ на говорителя може да са разменени.
Въпреки това обаче, в зависимост от говорителите,
индикацията “OUT” може да се изведе на
телевизионния екран, дори ако говорителите са
свързани правилно. Това се дължи на особеностите
на говорителите. В този случай може да продължите
с използването на приемника.
3 Изберете “Save” на стъпка 2,
за да запазите резултатите от
измерването.
4 Неколкократно натиснете
,
за да изберете вида автоматична
настройка, след това
натиснете .
Auto Calibration
Auto Cal. Type
Full Flat
Engineer
Front Reference
Off
RETURN
Параметър
Full Flat
Обяснение
Извършва плоско измерване на
честотата на всеки говорител.
Engineer
Задава честотните характеристики
в положение, което отговаря на
стандартите на Sony за слушане в
стая.
Front Reference Настройва характеристиките
на всички говорители, така че
да съвпадат с характеристиките на
предния говорител.
Off
Изключва еквалайзера за
автоматична настройка.
42 BG
Съвет
Размерът на говорителите (“Large”/”Small”) се
определя от ниските характеристики. Възможно
е резултатите от измерването да варират в
зависимост от позицията на микрофона и
говорителите, както и от формата на стаята.
Препоръчваме ви да следвате резултатите от
измерването. Въпреки това, можете да промените
тези настройки в менюто с настройки на
говорителите. Първо запазете резултатите от
измерването, след това опитайте да промените
настройката, която желаете.
Списък със съобщения след извършване на измерване с
Автоматична настройка
Обяснение
Error Code 31
SPEAKERS е зададен в положение off (изключено). Задайте го в друго положение и
отново извършете измерването.
Не е разпознат нито един говорител. Уверете се, че микрофонът е правилно свързан и
отново извършете измерването.
Ако микрофонът е правилно свързан, но съобщението за грешка се извежда,
възможно е кабелът на микрофона да е повреден или свързването да е неправилно.
Error Code 32
Error Code 33
•
•
•
•
Warning 40
Измерването е приключило. Въпреки това нивото на шума е високо. Ако
опитате отново, възможно е да успеете да извършите правилно автоматичната
настройка, въпреки че измерването не може да бъде извършено във всяка среда.
Опитайте да извършите автоматичната настройка в тиха среда.
Звукът от микрофона е извън приемливите граници.
Warning 41
Warning 42
Warning 43
NO WARNING
Предните говорители не са свързани или е свързан само един преден говорител.
Оптимизиращият микрофон не е свързан.
Не са свързани нито левият, нито десният съраунд говорители.
Задните съраунд говорители са свързани, въпреки че съраунд говорителите
не са свързани. Свържете съраунд говорителите към терминалите SPEAKERS
SURROUND.
• Съраунд задният говорител е свързан само към терминалите SPEAKERS
SURROUND BACK/FRONT B/BI-AMP R. Когато свържете само един съраунд
заден говорител, свържете към терминалите SURROUND BACK/FRONT B/BIAMP.
• Възможно е разстоянието между говорителя и микрофона да е твърде близко.
Опитайте да извършите отново измерването, след като разделите говорителите
един от друг.
Разстоянието и позицията на субуфера не могат да бъдат засечени. Причината за
това може да бъде шум. Опитайте да извършите операцията по автоматичната
настройка в тиха среда.
Няма предупредителна информация.
Код с грешка 31, 32, 33
1 Когато натиснете , се извежда съобщението
“RETRY?”.
2 Натиснете
3 Натиснете
, за да изберете “YES”.
.
Измерването започва след 5 секунди.
Когато се изведе “Warning”
Ако се изведе предупреждение за резултатите от
измерването, заедно с него се извежда и подробна
информация.
Натиснете , за да се върнете към стъпка 1 в
“Потвърждаване/запазване на резултатите от
измерването” (стр. 41)
В зависимост от положението на субуфера,
възможно е резултатите от измерването
на поляритета да се различават. Въпреки
това проблем няма да съществува, дори ако
продължите да използвате приемника с тази
стойност.
43 BG
Подготовка за включване
Грешка и
предупредителен код
Ръководство за операциите
на дисплея
Можете да изведете менюто на приемника на
телевизионния екран и да изберете функция, която
желаете да използвате на телевизионния екран,
като натиснете
и
на устройството за
дистанционно управление.
За да изведете менюто на приемника на
телевизионния екран, уверете се, че приемникът
е зададен в режим “GUI MODE”, като следвате
стъпките в “7: Извеждане на менюто GUI на
телевизионния екран” (стр. 36).
2CH/
A.DIRECT
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
INPUT
RESOLUTION MODE
SLEEP
NIGHT
MODE
GUI MODE
V/v/b,
RETURN/
EXIT O
или , за да влезете
в режима на менюто.
На телевизионния екран се извежда списъкът
с настройки на менюто.
Auto Cal.
Speaker
Surround
EQ
Setting
Audio
4 Неколкократно натиснете
GUI MODE
DISPLAY
3 Натиснете
,
за да изберете опция в менюто,
която желаете да регулирате.
5 Натиснете
O
HOME
MENU
RETURN/
EXIT
TOOLS/
OPTIONS
TOOLS/
OPTIONS
MENU
.
<
<
>
Използване на менюто
или , за да влезете
в опцията на менюто.
Audio Settings
A/V Sync:
0 ms
Dual Mono:
Main/Sub
Dec. Priority:
1 Натиснете GUI MODE.
След като в прозореца на дисплея на
приемника се изведе съобщение “MENU
ON”, в телевизионния екран се извежда и
съобщението “GUI”, както и GUI менюто.
Натиснете MENU, ако GUI менюто не се
изведе на телевизионния екран.
2 Неколкократно натиснете
за да изберете менюто, което
желаете.
,
RETURN
6 Неколкократно натиснете
, за
да изберете параметъра, който
желаете.
7 Натиснете
или , за да
въведете параметъра.
Audio Settings
Auto Cal.
FM
FM
AM
Speaker
Surround
AM
A/V Sync:
30 ms
Dual Mono:
20 ms
Dec. Priority:
10 ms
EQ
Setting
0 ms
Audio
RETURN
44 BG
8 Неколкократно натиснете
, за
да изберете желаната настройка.
9 Натиснете
GUI MODE.
10 Повторете стъпки от 2 до 9, за да 1 Натиснете
След като в прозореца на дисплея на
извършите други настройки.
За да се върнете към предходния екран
Натиснете RETURN/EXIT
.
За да излезете от менюто
Натиснете MENU.
За да излезете от “GUI MODE”
Натиснете GUI MODE. На телевизионния екран се
извежда съобщението “MENU OFF” и можете да
работите с приемника, като използвате менюто в
прозореца на дисплея на приемника.
Преглед на основните менюта
Икона на менюто
Input
(Вход)
Music
(Музика)
Video
(Видео)
FM/AM
Описание
Избира компонент за източник
на входен сигнал, свързан към
приемника (стр. 46).
Избира музика от аудио
компонент, свързан към
DIGITAL MEDIA PORT
адаптера (стр. 48).
Избира изображения от
видео компонент, свързан
към DIGITAL MEDIA PORT
адаптера (стр. 48).
Избира вградено FM/AM радио
(стр. 51).
Settings
Можете да регулирате
(Настройки) настройките на говорителите,
съраунд ефекта, еквалайзера,
аудио, видео и други входове,
свързани към жаковете HDMI
(стр. 63).
приемника се изведе съобщение “MENU
ON”, в телевизионния екран се извежда и
съобщението “GUI”, както и менюто GUI.
Натиснете MENU, ако GUI менюто не се
изведе на телевизионния екран.
2 Неколкократно натиснете
, за
да изберете желаното меню.
VIDEO 1
Input
Music
VIDEO 2
BD
DVD
Video
SAT
3 Натиснете
или , за да влезете
в режима на менюто.
На телевизионния екран се извежда списъкът
с настройки на менюто.
Пример: Когато изберете “Input”
VIDEO 1
Input
VIDEO 2
BD
DVD
SAT
продължава
45 BG
Подготовка за включване
, за да въведете
настройката.
Използване на менюто с опции
Когато натиснете TOOLS/OPTIONS, се извежда
менюто с опции за избраното основно меню.
Можете да изберете функция без да се налага да
избирате отново менюто.
4 Натиснете TOOLS/OPTIONS,
докато се изведе списъкът с
опции в менюто.
Извежда се менюто с опции.
VIDEO 1
Input
VIDEO 2
BD
Възпроизвеждане
Звук/изображения от
компонент, свързан към
приемника
Input Assign
Name lnput
THEATRE RM SET UP AV ?/1
DVD
?/1
Превключвател
?/1 switch
SYSTEM STANDBY
SHIFT
TV
AMP
SAT
1
VIDEO 1
5 Неколкократно натиснете
,
за да изберете желаното меню
с опции, след това натиснете
или .
2
3
VIDEO 2
BD
4
5
6
DVD
SAT
TV
7
8
9
SA-CD/
CD
TUNER
-/--
0/10
ENT/MEM
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
Input за избор
Бутони
buttons
на
входен сигнал
DMPORT
CLEAR/>10
HDMI 4
2CH/
A.DIRECT
6 Неколкократно натиснете
, за
да изберете желания параметър,
след това натиснете .
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
INPUT
RESOLUTION MODE
SLEEP
NIGHT
MODE
GUI MODE
DISPLAY
GUI MODE
V/v/B/b,
За да излезете от менюто
Натиснете MENU.
RETURN/
EXIT O
O
RETURN/
EXIT
.
HOME
MENU
<
TOOLS/
OPTIONS
MENU
<
TUNING –
>
TUNING +
m
M
DISC SKIP
D.TUNING
X
x
TV VOL
TV CH
MASTER VOL
PRESET
MUTING
MASTER
VOL +/–
MUTING
BD/DVD
TOP MENU MENU
TV INPUT
TOOLS/
OPTIONS
F1
F2
WIDE
1 Натиснете GUI MODE.
След като в прозореца на дисплея на
приемника се изведе съобщение “MENU
ON”, в телевизионния екран се извежда и
съобщението “GUI”, както и менюто GUI.
Натиснете MENU, ако менюто GUI не се
изведе на телевизионния екран.
46 BG
2 Неколкократно натиснете
, за
да изберете “Input” (Вход), след
това натиснете или .
3 Неколкократно натиснете
, за
да изберете желания компонент,
и след това натиснете .
Избран вход
Компоненти, които можете
да възпроизвеждате
VCR (видеорекордер) и др.,
свързани към жака VIDEO 1
VIDEO 2
Видеокамера, Видеоигра и др.,
свързани към жака VIDEO 2
BD
Blu-ray диск плейър и др.,
свързан към BD жака.
DVD
DVD плейър и др., свързан към
жака DVD.
SAT
Сателитен тунер,
Разпределител за кабелна
телевизия и др, свързани към
жака SAT.
TV
Телевизор и др., свързан към
жака TV.
SA-CD/CD/CD-R Super Audio CD плейър, CD
плейър и др., свързани към
жака SA-CD/CD/CD-R.
HDMI 1, 2, 3, 4
HDMI компоненти, свързани
към жаковете HDMI 1, HDMI
2, HDMI 3 (за AUDIO) или
HDMI4.
VIDEO1
• Можете неколкократно да натиснете INPUT
SELECTOR +/- на приемника или да натиснете
бутона за избор на входен сигнал на устройството за
дистанционно управление, за да изберете желания
компонент.
• Можете да регулирате нивото на силата на звука по
различен начин в зависимост от скоростта, с която
сте завъртели копчето MASTER VOLUME.
За бързо увеличаване или намаляване на силата на
звука: завъртете копчето бързо.
За фина настройка: завъртете копчето бавно.
• Можете да регулирате нивото на силата на звука по
различен начин в зависимост от времето, за което сте
натиснали и задържали бутона MASTER VOL +/- на
устройството за дистанционно управление.
За да увеличите или намалите силата на звука
бързо: натиснете и задръжте бутона.
За да извършвате фина настройка: натиснете
бутона и незабавно го освободете.
За да заглушите звука
Натиснете MUTING.
За да отмените функцията, извършете едно от
следните действия:
• Натиснете отново MUTING
• Увеличите нивото на силата на звука.
• Изключете приемника
За да не повредите говорителите
Преди да изключите звука се уверете, че нивото на
силата на звука е намалено.
4 Включете компонента и започнете
възпроизвеждане.
5 Натиснете MASTER VOL +/-, за да
регулирате нивото на силата на
звука.
Също така, можете да използвате MASTER
VOLUME на приемника.
47 BG
Възпроизвеждане
Списъкът с опции в менюто се извежда на
телевизионния екран.
Съвети
Озаглавяване на входни сигнали
(Name Input – Наименуване на
вход)
Можете да въведете име, съдържащо до 8 символа
за входни сигнали, и да го извеждате на дисплея.
Тази функция е удобна за озаглавяване на
жаковете с имената на свързаните към тях
устройства.
1 Неколкократно натиснете
на екрана “Input” (Вход), за да
изберете входния сигнал, за
който искате да създадете име.
2 Натиснете TOOLS/OPTIONS.
3 Неколкократно натиснете
,
за да изберете “Name Input”
(Наименуване на вход), след това
натиснете .
VIDEO 1
Input
VIDEO 2
BD
Input Assign
Name lnput
DVD
SAT
4 Натиснете
, за да изберете
символ, след това натиснете .
Името, което сте въвели, се запазва.
За да отмените озаглавяването на входа
Натиснете RETURN/EXIT
48 BG
.
Звук/изображения от
компонент, свързан към
DIGITAL MEDIA PORT
DIGITAL MEDIA PORT (DMPORT) ви позволява
да се наслаждавате на звук/картина от преносим
аудио източник или компютър.
За подробности относно свързването на DIGITAL
MEDIA PORT адаптера вижте “Свързване на
аудио компоненти” (стр. 22).
Sony ви предлага следните DIGITAL MEDIA
PORT адаптери, валидни към май 2009 г.:
•
•
•
•
•
TDM-BT1/BT10 Bluetooth-- безжичен аудио адаптер
TDM-NW10 DIGITAL MEDIA PORT адаптер
TDM-NC1 безжичен мрежови аудио център.
TDM-iP1/iP10/iP50 DIGITAL MEDIA PORT адаптер
TPM-MP10 DIGITAL MEDIA APORT адаптер
DIGITAL MEDIA PORT адаптерът е допълнителен
продукт.
Забележки
• Не свързвайте адаптер, различен от DIGITAL
MEDIA PORT адаптера, към жака DMPORT.
• Преди да изключите DIGITAL MEDIA PORT
адаптера се уверете, че сте изключили приемника.
• Не свързвайте и не изключвайте DIGITAL MEDIA
PORT адаптера към устройството, докато системата
е включена.
• В зависимост от вида на DIGITAL MEDIA PORT
адаптера, възможно е изображенията да не се
извеждат.
• DIGITAL MEDIA PORT адаптерите, които можете
да използвате, се различават за всяка област.
Избор на работен екран
2CH/
A.DIRECT
A.F.D.
MOVIE
INPUT
RESOLUTION MODE
SLEEP
Работа с компонент, свързан
към адаптера DIGITAL MEDIA
PORT
MUSIC
NIGHT
MODE
GUI MODE
DISPLAY
GUI MODE
GUI MODE
DISPLAY
V/v/b,
V/v/B/b,
O
RETURN/
EXIT
HOME
MENU
TOOLS/
OPTIONS
TOOLS/
OPTIONS
MENU
.
<
<
O
RETURN/
EXIT
HOME
MENU
TOOLS/
OPTIONS
>
1 Натиснете GUI MODE.
След като в прозореца на дисплея на
приемника се изведе съобщение “MENU
ON”, в телевизионния екран се извежда и
съобщението “GUI”, както и менюто GUI.
Натиснете MENU, ако менюто GUI не се
изведе на телевизионния екран.
2 Неколкократно натиснете
, за
да изберете “Music” или “Video”,
след това натиснете или .
3 Натиснете TOOLS/OPTIONS.
4 Неколкократно натиснете
Работа с TDM-iP50 или TDM-NC1, като
използвате менюто GUI на приемника
1 Уверете се, че на стъпка 4 в
“Избор на работен екран”
(стр. 49) сте избрали “System
GUI”
2 Неколкократно натиснете
, за да изберете желаното
съдържание от списъка със
съдържанието, изведен на GUI
екрана; натиснете , за да го
възпроизведете.
, за
да изберете желания режим, след
това натиснете .
Подробностите за всеки режим са следните:
• System GUI
Този режим се отнася за моделите TDMiP50 и TDM-NC1. Списъкът със записи ще
бъде изведен на GUI екрана на приемника.
Можете да изберете желания запис и да го
възпроизведете на всеки GUI екран.
• iPod
Този режим може да бъде избран, само когато
сте свързали TDM-iP50.
продължава
49 BG
Възпроизвеждане
Можете да изберете работен екран, като
използвате GUI менюто, в зависимост от
DIGITAL MEDIA PORT адаптера, който желаете
да използвате. За някои адаптери, като например
TDM-BT1, работният екран се фиксира и вие не
можете да го промените на GUI екрана.
Ако менюто с опции не се изведе на екрана,
вижте инструкциите за експлоатация на
свързания компонент. Когато свържете
различен адаптер от iPod, йерархичното меню
не се извежда.
Списък със съдържание за аудио
iPod
Playlists > Playlist > Track
Artists > Artist > Album > Track
Albums > Album > Track
Songs > Track
Възпроизвеждане
на избран запис
В режим на възпроизвеждане на избран запис,
изведеният запис се променя в зависимост от
свързания DIGITAL MEDIA PORT адапер.
Пример за “System GUI” екран
Genres > Genre > Artist > Album > Track
Composers > Composer > Track
Music Player
1/1
Audiobooks > Audiobook
0:17
Мрежови
Network клиент
Client
Music Surfina) > Albumc) > Track
Playlista) > Playlist > Track
Title Sample
Artist Sample
Album Sample
a)
Web Radio > Station > Program
Music Libraryb) > Album > Track
Извежда се, само когато сте свързали M-crew
сървър.
b)
Извежда се, само когато сте свързали DLNA
сървър, различен от M-crew сървър.
c)
Извежда се като “Genre” (Жанр), “Artist”
(Изпълнител) или “Album” (Албум) в
зависимост от настройката за “List Mode”.
RETURN
OPTIONS
а)
Списък със съдържание за видео
iPod
Movies > Content
Можете да работите с компоненти, свързани към
DIGITAL MEDIA PORT адаптера, като използвате
следните бутони на устройството за дистанционно
управление на приемника.
.
B•/•b
TUNING –
N
DISC SKIP
<
<
>
TUNING +
m
M
D.TUNING
X
TV Shows > Episode > Content
x
TV VOL
TV CH
MASTER VOL
PRESET
./>
m/M
x
X
Music Videos > Artist > Content
За да
Извършете следното
Video Playlists > Video Playlist > Content
Възпроизвеждате
Въведете пауза
.
Натиснете
Натиснете . За
да възстановите
възпроизвеждането,
натиснете бутона
отново.
Натиснете .
Натиснете
.
Video Podcasts > Episode > Content
За да работите с TDM-iP50, като
използвате iPod меню
Уверете се, че сте избрали “iPod” на стъпка 4 в
“Избор на работен екран” (стр. 49).
За подробности относно работата с iPod се
обърнете към ръководството за експлоатация,
приложено към iPod устройството.
Спрете
Откриете началото
на запис по време на
възпроизвеждане или за
да откриете началото на
предходния запис
Откриете началото на
Натиснете
следващия запис
Натиснете
Преминете към
предходния албум
Преминете към следващия Натиснете
албум
Преминете назад/напред Натиснете
.
.
.
*.
* Бързо превъртане назад/напред, когато натиснете
и задържите бутона
.
50 BG
Достъпни параметри в режимите на
възпроизвеждане
Repeat Mode - Повторно
възпроизвеждане (само за TDM-iP50)
• OFF
• One
• All
Shuffle Mode - Разбъркано
възпроизвеждане (само за TDM-iP50)
List Mode - Режим на извеждане на
списъка (само за TDM-NC1)
•
•
•
•
All Tracks
Disc List
Artist List
Genre List
• Low
• Normal
• High
Съвет
Скалата на обхвата за директна настройка се
различава в зависимост от регионалния код
на областта, указан в таблицата по-долу. За
подробности относно регионалния код вижте стр. 3.
FM
FM
AM
AM
CEL, CEK
50 kHz
9 kHz
AU
50 kHz
9 kHz*
E51
50 kHz
10 kHz*
* АМ скалата може да бъде променяна (стр. 53).
Списък със съобщения
DIGITAL MEDIA PORT
Изведено съобщение
Обяснение
No Adapter
No Device
Адаптерът не е свързан.
Към адаптера не е
свързано устройство.
Не е открит аудио файл.
Данните се четат.
Не е свързан сървър.
Не е открит запис.
Не е открита опция.
Свързване към сървъра.
Мрежата се настройва.
Проверете дисплея на
DIGITAL MEDIA PORT
адаптера.
Търсене на сървър.
Searching*
Можете да слушате FM и AM радио предавания
чрез вградения тунер. Преди да започнете се
уверете, че сте свързали FM и AM антените към
приемника (стр. 34).
Регионален
Area codeкод
Audiobook Speed – Audiobook скорост
(само за TDM-iP50)
No Audio
Loading
No Server*
No Track*
No Item
Connecting*
Configuring*
Warning*
Слушане на FM/AM радио
THEATRE RM SET UP AV ?/1
?/1
SYSTEM STANDBY
SHIFT
SHIFT
TV
1
VIDEO 1
AMP
2
3
VIDEO 2
BD
4
5
6
DVD
SAT
TV
7
8
9
SA-CD/
CD
TUNER
-/--
0/10
ENT/MEM
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
Бутони
с
Numeric
цифри
buttons
DMPORT
CLEAR/>10
HDMI 4
2CH/
A.DIRECT
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
INPUT
RESOLUTION MODE
SLEEP
NIGHT
MODE
GUI MODE
DISPLAY
GUI MODE
V/v/B/b,
* Само за TDM-NC1.
O
RETURN/
EXIT
.
HOME
MENU
<
<
TOOLS/
OPTIONS
TOOLS/
OPTIONS
MENU
>
51 BG
Тунер
• OFF
• Songs
• Albums
Тунер
Автоматична настройка
на станция (Auto Tuning Автоматична настройка)
1 Натиснете GUI MODE.
След като в прозореца на дисплея на
приемника се изведе съобщение “MENU
ON”, в телевизионния екран се извежда и
съобщението “GUI”, както и менюто GUI.
Натиснете MENU, ако GUI менюто не се
изведе на телевизионния екран.
2 Неколкократно натиснете
, за
да изберете “FM” или “AM”, след
това натиснете или .
На телевизионния екран се извежда списъкът
на FM или АМ менюто.
3 Натиснете
, за да изберете
“Auto Tuning” (Автоматична
настройка), след това натиснете
.
4 Натиснете
.
Натиснете , за да сканирате от ниско към
високо; натиснете , за да сканирате от високо
към ниско.
Приемникът спира сканирането, когато бъде
открита станция.
В случай на лошо FM стерео приемане
1 Настройте станция, която желаете да слушате,
като използвате функциите Автоматична
настройка, Директна настройка (стр. 53) или
като изберете желаната станция (стр. 53).
2 Натиснете TOOLS/OPTIONS.
3 Неколкократно натиснете
, за да изберете
“FM Mode”, след това натиснете .
4 Неколкократно натиснете
, за да изберете
“MONO”, след това натиснете .
52 BG
Директна настройка на
станция (Директна настройка)
Въведете директно честота на желаната станция,
като използвате бутоните с цифри.
1 Натиснете GUI MODE.
След като в прозореца на дисплея на
приемника се изведе съобщение “MENU
ON”, в телевизионния екран се извежда и
съобщението “GUI”, както и менюто GUI.
Натиснете MENU, ако GUI менюто не се
изведе на телевизионния екран.
2 Неколкократно натиснете
, за
да изберете “FM” или “AM”, след
това натиснете или .
3 Неколкократно натиснете
,
за да изберете “Direct Tuning”
(Директна настройка), след това
натиснете или .
4 Натиснете SHIFT, след това
натиснете бутоните с цифри, за
да въведете честотата.
Пример 1: FM 102.50 MHz
Натиснете 1 0 2 5
Пример 2: AM 1,350 kHz
Натиснете 1 3 5 0
Съвет
Ако сте настроили AM станция, регулирайте
посоката на АМ антената, за да получите
оптимално приемане.
5 Натиснете
.
Ако не можете да настроите станция
Извежда се “---.-- MHz” и дисплеят се връща към
настоящата настройка на честотата.
Уверете се, че сте въвели вярната честота. Ако не
е така, повторете стъпка 4. Ако въведените цифри
продължат да мигат, това означава, че честотата не
се използва във вашата област.
Промяна на AM скалата
за настройка
Можете да промените AM скалата за настройка
на 9 kHz или 10 kHz, като използвате бутоните на
приемника.
?/1
MASTER VOLUME
MULTI CHANNEL DECODING
?/1
INPUT SELECTOR
Предварителна настройка
на FM/AM радиостанции
Можете да настроите предварително до 30 FM или
30 AM радио станции. След това можете лесно да
приемате станциите, които често слушате.
2CH/
A.DIRECT
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
INPUT
RESOLUTION MODE
SLEEP
NIGHT
MODE
DISPLAY
PHONES
SPEAKERS
2 CH/
A.DIRECT
AUTO CAL MIC
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
INPUT MODE
DIMMER
VIDEO
GUI MODE
GUI MODE
VIDEO 2 IN
L AUDIO R
DISPLAY
V/v/B/b,
DISPLAY
1 Натиснете
O
, за да изключите
приемника.
2 Докато държите натиснат
бутона DISPLAY, натиснете
приемника.
RETURN/
EXIT
HOME
MENU
TOOLS/
OPTIONS
TOOLS/
OPTIONS
MENU
.
на
3 Променете настоящата AM скала
за настройка на 9 kHZ (или 10
kHz).
За да нулирате скалата в положение 10 kHz
(или 9kHz), повторете процедурата по-горе
Забележка
Всички настроени станции ще се изтрият, когато
промените скалата за настройка.
<
<
>
1 Натиснете GUI MODE.
След като в прозореца на дисплея на
приемника се изведе съобщение “MENU
ON”, в телевизионния екран се извежда и
съобщението “GUI”, както и менюто GUI.
Натиснете MENU, ако менюто GUI не се
изведе на телевизионния екран.
2 Неколкократно натиснете
, за
да изберете “FM” или “AM”, след
това натиснете или .
3 Настройте радио станцията,
която желаете да зададете,
като използвате функциите
Автоматична настройка (стр. 52)
или Директна настройка (стр. 52).
В режим на лошо FM стерео приемане,
включете в режим на FM приемане (стр. 52).
4 Натиснете TOOLS/OPTIONS.
Извежда се менюто с опции.
5 Неколкократно натиснете
, за
да изберете “Memory”, след това
натиснете или .
6 Натиснете
, за да изберете
предварително зададен номер.
продължава
53 BG
Тунер
MUTING
7 Натиснете
.
Станцията се запаметява под избрания номер
за предварителна настройка.
8 Повторете стъпки 3 до 7, за да
запаметите и други станции.
Можете да запазвате станции както следва:
• AM: АМ 1 до АМ 30
• FM: FM 1 до FM 30
Приемане на предварително
настроени радио станции
1 Повторете стъпки 1 и 2 в
“Настройка на FM/AM радио
станции”.
2 Неколкократно натиснете
, за
да изберете желаните станции.
Можете да избирате номера на станции от 1
до 30.
Озаглавяване на предварително
настроени радиостанции (Name
Input – Наименуване на вход)
1 В екрана “FM” или “AM”
натиснете
, за да изберете
номер на предварително
настроена станция, за който
сте настроили станция и който
желаете да преименувате.
2 Натиснете TOOLS/OPTIONS.
Извежда се менюто с опции.
3 Натиснете
, за да изберете
“Name Input” (Наименуване на
вход), след това натиснете .
4 Натиснете
, за да изберете
символ, след това натиснете .
Името, което сте въвели, се регистрира.
54 BG
Използване на системата
за радио данни (RDS)
(Само за модели
с регионален код CEL, CEK)
Този приемник ви позволява да използвате
системата RDS (Система за радио данни),
която позволява на радио станциите да
изпращат допълнителна информация заедно със
стандартния програмен сигнал. Можете да видите
RDS информацията на дисплея.
Забележки
• RDS се приема само с FM станции.
• Не всички FM станции предлагат услугата
RDS, нито пък предлагат еднакви услуги. Ако
не сте запознати с RDS услугите във вашия
регион, проверете за подробности в местните
радиостанции.
Приемане на RDS излъчвания
Просто изберете станция от FM скалата,
като използвате функциите Директна
настройка (стр. 52), Автоматична
настройка (стр. 52) или Предварителна
настройка (стр. 53).
Когато приемете станция, която предоставя RDS
услуги, индикаторът ”RDS” светва и името на
програмното обслужване се извежда на дисплея.
Забележки
• Възможно е RDS да не работи правилно, ако
приетата от вас станция не изпраща правилно RDS
сигнала, или ако силата на сигнала е недостатъчна.
• Ако се получи спешно съобщение от властите, на
дисплея мига “ALARM”.
• Ако съобщението е съставено от 10 или повече
символа, името преминава през дисплея.
• Ако станцията не осигурява определена RDS
услуга, на дисплея се извежда съобщение “NO
XXXX” (например “NO TEXT”).
• Когато определена станция излъчва радио-текстови
данни, те се възпроизвеждат със същата скорост,
с която се излъчват от станцията. Промяната на
скоростта при излъчването влияе на промяната при
приемането.
• Информацията за RDS се извежда в дисплея на
приемника.
Описание на типовете програми
Описание
NEWS
AFFAIRS
Новинарска програма
Тематични програми въз
основа на текущите новини
Програми, предлагащи
информация за широк спектър
от теми, включително
потребителска информация и
медицински съвети
Спортни програми
Образователни програми като
“как да…” и полезни съвети
Радио пиеси и сериали
Програми за национална и
регионална култура, като
например езикови и социални
проблеми
Програми за наука и
технологии
Други видове програми като
интервюта с известни
личности, игри и комедии
Програми за поп музика
Програми за рок музика
Неангажиращи програми
Инструментална, вокална и
хорова музика
Изпълнения на оркестри,
камерна музика, опера и др.
Музика, която не се вписва в
никоя от горните категории,
като ритъм & блус и реге
Информация за времето
Информация за борсовия
пазар, търговията и др.
Детски програми
Програми за хората и нещата,
които им влияят
Програми с религиозно
съдържание
Програми, при които
публиката изразява своето
мнение по телефона или в
публична дискусия
INFO
SPORT
EDUCATE
DRAMA
CULTURE
SCIENCE
VARIED
POP M
ROCK M
EASY M
LIGHT M
CLASSICS
OTHER M
WEATHER
FINANCE
CHILDREN
SOCIAL
RELIGION
PHONE IN
Описание
TRAVEL
Програми за пътувания. Без
съобщения от TP/TA.
Програми за различни видове
отдих, като градинарство,
риболов, готвене и др.
Програми за джаз музика
Програми за кънтри музика
Програми за популярна музика
от страната или региона
Програми за музика от
миналото
Фолклорни музикални
предавания
Разследвания
Всяка програма, която не се
вписва в горните категории
LEISURE
JAZZ
COUNTRY
NATION M
OLDIES
FOLK M
DOCUMENT
NONE
55 BG
Тунер
Индикатор за
типа програма
Индикатор за
типа програма
Съраунд звук
Възпроизвеждане на двуканален звук
Можете да превключите изходния звук към двуканална форма на извеждане на звука независимо от
форматите за запис на софтуера, които използвате, или от свързания компонент, който възпроизвеждате,
а също и независимо от настройките на звуковото поле за приемника.
HDMI 4
2CH/
A.DIRECT
2CH/
A.DIRECT
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
INPUT
RESOLUTION MODE
SLEEP
NIGHT
MODE
Неколкократно натиснете 2CH/A.DIRECT, за да изберете режим на двуканален звук за
желания аудио изход.
Видове 2CH режими
2CH режим (Извежда се на телевизионния екран)
Ефект
2 CHANNEL STEREO
[2Ch Stereo]
В този режим приемникът извежда звука само от
предните ляв/десен говорители. От субуфера не се
чува звук.
Стандартните двуканални стерео източници
напълно пренебрегват обработката на звуковото
поле и многоканалните съраунд формати се свеждат
до два канала. (освен за LFE сигнали).
Можете да превключите звука на избрания вход
към двуканален аналогов вход. Тази функция ви
позволява да се наслаждавате на висококачествени
аналогови източници.
Когато използвате тази функция, можете да
настройвате единствено силата на звука на
предните говорители.
ANALOG DIRECT
[Analog Direct]
Забележка
• Когато са свързани слушалки, на телевизионния екран се появява “HP (Direct)”.
• Когато изберете входове DVD, DMPORT и HDMI 1-4, не можете да изберете “Analog Direct”.
56 BG
Възпроизвеждане на многоканален съраунд
Режимът Auto Format Direct (A.F.D.) ви позволява да слушате звук с висока точност и да избирате
кодиращия режим за слушане на двуканален стерео звук като многоканален.
2CH/
A.DIRECT
A.F.D.
A.F.D.
MOVIE
INPUT
RESOLUTION MODE
SLEEP
MUSIC
NIGHT
MODE
GUI MODE
DISPLAY
GUI MODE
V/v/B/b,
O
RETURN/
EXIT
<
<
TOOLS/
OPTIONS
MENU
>
Съраунд звук
.
HOME
MENU
Неколкократно натиснете A.F.D., за да изберете желания A.F.D. режим.
Видове A.F.D. режим
A.F.D. режим
[извежда се на
телевизионния екран]
Многоканален звук
след разкодирането
Ефект
A.F.D. AUTO
[A.F.D. Auto]
(Автоматичен A.F.D.)
(Автоматично разпознаване)
Представя звука така, както е записан/
кодиран, без да прибавя съраунд ефекти.
ENHANCED SURROUND MODE
[Enhanced Sur] (Увеличен
съраунд)
MULTI STEREO
(Мулти стерео)
[Multi Stereo]
(Мулти стерео)
Можете да избирате желан от вас съраунд
звуков ефект. За подробности вижте
“Настройка на многоканален съраунд звуков
ефект” (стр. 58).
Извежда двуканални ляв/десен сигнали
от всички говорители. Въпреки това, в
зависимост от настройката е възможно
звукът да не се изведе от определени
говорители.
продължава
57 BG
Забележки
• Тази функция не е активна в следните случаи:
- Ако се приемат DTS-HD сигнали със семплираща
честота, по-голяма от 48 kHz.
- Ако се приемат Dolby TrueHD сигнали със
семплираща честота, по-голяма от 48 kHz.
- Ако използвате “Analog Direct”
• Началото на звуковия поток може да бъде
прекъснато, когато бъде включена или изключена
функцията за Neural-THX-- обработване на сигнала.
Съвети
• Можете да разберете кодиращия формат на DVD
софтуера, като погледнете логото на опаковката.
• Dolby Pro Logic IIх декодирането е ефективно,
когато се въвежда многоканален сигнал.
• Neural-THX е ефективна, когато въвеждате
двуканални или 5.1-канални сигнали.
Ако свържете субуфер
Сигналът с ниска честота не се генерира, когато
е избрана настройка “Neo:6 Cinema” или “Neo:6
Music” и ако всички говорители са зададени в
положение “Large”.
За да се насладите напълно на Dolby Digital
възможностите за пренасочване на ниските
честоти, препоръчваме ви да настроите честотата
на прекъсване на субуфера на колкото се може
по-висока стойност.
Настройка на многоканален
съраунд звуков ефект
1 Започнете възпроизвеждането
на източника на звуков сигнал,
който желаете да слушате (CD,
DVD и др.).
2 Натиснете GUI MODE.
След като в прозореца на дисплея на
приемника се изведе съобщение “MENU
ON”, в телевизионния екран се извежда и
съобщението “GUI”, както и менюто GUI.
Натиснете MENU, ако менюто GUI не се
изведе на телевизионния екран.
3 Неколкократно натиснете
, за да изберете “Settings”
(Настройки), след това натиснете
или .
Извежда се списъкът с настройки на менюто
на телевизионния екран.
4 Неколкократно натиснете
,
за да изберете “Surround”
(Съраунд), след това натиснете
или .
5 Неколкократно натиснете
, за
да изберете “E.Sur Mode” (Режим
на увеличен съраунд), след това
натиснете .
Извежда се менюто за съраунд звуковия ефект.
6 Натиснете
, за да изберете
желания A.F.D. режим, след това
натиснете .
58 BG
Видове режими на подчертан съраунд ефект
Многоканален
аудио
сигнал след
декодиране
Ефект
PRO LOGIC II*
[Pro Logic ІІ]
5 канален сигнал
PRO LOGIC IIx*
[Pro Logic ІІx]
7 канален сигнал
NEO:6 CINEMA
[Neo:6 Cinema]
7 каналeн сигнал
NEO:6 CINEMA
[Neo:6 Music]
7 каналeн сигнал
NEURAL-THX®
[Neural-THX]
7 каналeн сигнал
Извършва Dolby Pro Logic II декодиране.
Източник, записан в двуканален формат, се
декодира в 5.1 канала. Тази настройка е идеална
за филми, кодирани в Dolby Surround формат.
Освен това, този режим може да възпроизвежда
звука в 5.1 канала, когато гледате дублирани или
стари филми.
Извършва Dolby Pro Logic IIх декодиране.
Източник, записан в двуканален или 5.1 формат,
се декодира в 7.1 канала. Тази настройка е
идеална за филми, кодирани в Dolby Surround
формат. В допълнение, този режим може да
възпроизвежда звук в 7.1-канална система за
гледане на видео клипове или субтитрирани
стари филми.
Извършва декодиране в режим DTS Neo:6
Cinema. Източник, записан в двуканален формат,
се декодира в 7 канала.
Извършва декодиране в режим DTS Neo:6 Music.
Източник, записан в двуканален формат, се
декодира в 7 канала. Тази настройка е идеална за
нормални стерео източници като например CD.
Следващо поколение Neural-THX® съраунд. В
допълнение към стерео обработката и чистия
5.1-канален съраунд звук, сега има възможност
за възпроизвеждане на пълен 360-градусов 7.1
съраунд звук от съдържание, кодирано с NeuralTHX® съраунд.
* Можете да изберете “Pro Logic II”, когато в менюто за говорителите няма съраунд заден говорител,
или можете да изберете “Pro Logic IIx”, когато има съраунд заден говорител. Не можете да изберете
едновременно двете настройки.
59 BG
Съраунд звук
Режим на подчертан
съраунд ефект
[извежда се на
телевизионния екран]
Съраунд ефект за музика/филм
Можете да се възползвате от преимуществата на съраунд звука, просто като изберете някое от
предварително програмираните звукови полета на приемника. Те пренасят вълнуващия и мощен звук на
киноцентровете и концертните зали във вашия дом.
HDMI 4
2CH/
A.DIRECT
MOVIE
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
INPUT
RESOLUTION MODE
SLEEP
NIGHT
MODE
MUSIC
Неколкократно натиснете MUSIC или MOVIE, за да изберете желания
звуков ефект за музика или филм.
Видове филмови/музикални режими
Звуково
поле за
Звуково поле [извежда
се на телевизионния екран]
Филм
Възпроизвежда звуковите характеристики на
студиото “Cary Grant Theater” на Sony Pictures
Entertainment. Това е стандартен режим, подходящ
за гледане на почти всички видове филми.
Възпроизвежда звуковите
CINEMA STUDIO
EX B
[Cinema St EX B] характеристики на студиото “Kim Novak Theater”
на Sony Pictures Entertainment. Този режим е
идеален за гледане на научнофантастични или
екшън филми с много звукови ефекти.
CINEMA STUDIO
Възпроизвежда звуковите
EX C
[Cinema St EX С] характеристики на музикалното студио на Sony
Pictures Entertainment. Този режим е идеален
за гледане на мюзикал или филми, в които
саундтракът съдържа оркестрирана музика.
VIRTUAL MULTI DIMENSION Създава много виртуални говорители от
единствена двойка действителни съраунд
[V.M. Dimension]
говорители.
HALL [Hall]
Възпроизвежда акустиката на концертна зала.
Музика
Ефект
CINEMA STUDIO
EX A
[Cinema St EX A]
JAZZ [Jazz club]
CONCERT [Live Concert]
STADIUM [Stadium]
Възпроизвежда акустиката на джаз клуб.
Възпроизвежда акустиката на зала с 300 места.
Възпроизвежда усещането за голям открит
стадион.
SPORTS [Sports]
Възпроизвежда усещането за спортно предаване.
PORTABLE AUDIO ENHANCER Възпроизвежда чист, наситен звук от вашето
портативно аудио устройство. Този режим
[Portable Audio]
е идеален за слушане на МР3 и друг вид
компресирана музика.
HEADPOHONE (2CH)
Този режим автоматично се избира при използване
Слушалки a)
[HP (2CH)]
на слушалки, когато изберете режим 2ch STREO
(стр. 56) или режим A.F.D. (стр. 57). Стандартните
двуканални стерео източници напълно
пренебрегват обработката на звуковото поле и
многоканалните съраунд формати се конвертират в
двуканални (с изключение на LFE сигналите).
HEADPHONE (DIRECT) [HP
Извежда аналогови сигнали без обработка от
(Direct)]
еквалайзер, звуково поле и др..
a) Можете да избирате това звуково поле, ако слушалките са свързани към приемника.
60 BG
Забележки
Съраунд звук
• Звуковите полета за музика и филми не действат в
следните случаи:
- Ако се приемат РСМ сигнали със семплираща
честота, по-голяма от 48 kHz.
- Ако се приемат DTS 96/24 сигнали.
- Ако се приемат DTS-HD сигнали със семплираща
честота, по-голяма от 48 kHz.
- Ако се приемат Dolby TrueHD сигнали със
семплираща честота, по-голяма от 48 kHz.
- Ако се приемат сигнали с честота по-голяма от
48 kHz.
- Ако многоканалните PCM сигнали се приемат
през жака HDMI IN с честота, по-голяма от 48
kHz.
• Когато е избрано едно от звуковите полета за
музика, от субуфера няма да се изведе звук, ако
всички говорители са зададени на положение
“Large” в менюто на говорителите. Въпреки това, от
субуфера ще се изведе звук, ако
- цифровият входен сигнал съдържа LFE сигнали.
- предните или съраунд говорителите са зададени в
положение “Small”
- е избрано звуково поле за филми или ако е избран
режим “Portable Audio”.
• Ефектите, произвеждани от виртуалните
говорители, може да доведат до увеличаване на
шума във възпроизвеждания сигнал.
• Когато слушате със звукови полета, използващи
виртуални говорители, няма да чувате звука, идващ
директно от съраунд говорителите.
Съвети
• Можете да идентифицирате кодиращ формат на
DVD софтуер и др., като проверите логото на
опаковката.
• Звуковите полета с обозначение
използват
DCS технология. За подробности вижте “Речник”
(стр. 114).
За да изключите съраунд ефекта
за филмов/музикален режим
Натиснете 2CH/A.DIRECT или A.F.D.
61 BG
Цифрови аудио формати, които се поддържат от приемника
Цифровите аудио формати, които се поддържат от приемника, зависят от цифровите аудио входни
жакове за свързаните компоненти.
Този приемник поддържа следните аудио формати.
Аудио
формат
Audio format
Максимален
Maximum
number
of channels
брой
канали
Връзка
на възпроизвеждания
компонент
Connection
of the playback component
and
receiver
иthe
приемника
COAXIAL/OPTICAL
HDMI
Dolby Digital
5.1
канала
5.1ch
a
a
Dolby Digital EX
6.1
канала
6.1ch
a
a
7.1
канала
7.1ch
×
a
Dolby TrueHDa)
7.1
канала
7.1ch
×
a
DTS
5.1ch
5.1
канала
a
a
DTS-ES
6.1
канала
6.1ch
a
a
DTS 96/24
5.1
канала
5.1ch
a
a
DTS-HD
а)
Звук
висока резолюция
High сResolution
Audioa)
7.1
канала
7.1ch
×
a
DTS-HD
а) b)
Основен
звукa)b)
Master Audio
7.1
канала
7.1ch
×
a
×
a
Dolby Digital Plus
a)
Многоканален
линеен
PCM
Multi channel Linear
PCM
a) а)
7.1
канала
7.1ch
Аудио сигналите се извеждат в друг формат, ако компонентът, който възпроизвеждате, не съответства
на формата. За подробности се обърнете към ръководството за експлоатация, приложено към
възпроизвеждания компонент.
b)
Сигнали с честота, по-голяма от 96 kHz, се възпроизвеждат с честота 96 kHz.
а)
62 BG
Нулиране на настройките
за звуковите полета
към първоначалните им
стойности
За тази операция използвайте бутоните на
приемника.
?/1
MASTER VOLUME
MULTI CHANNEL DECODING
?/1
INPUT SELECTOR
Усилвател
Работа с менюто
с настройки
Като използвате менютата с настройки, можете да
извършвате различни настройки за говорителите,
съраунд ефектите и др.
За да изведете меню на приемника на
телевизионния екран, уверете се, че приемникът
е в “GUI MODE”, като следвате стъпките в “7:
Извеждане на менюто GUI на телевизионния
екран” (стр. 36).
MUTING
PHONES
SPEAKERS
2 CH/
A.DIRECT
AUTO CAL MIC
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
INPUT MODE
DIMMER
VIDEO
2CH/
A.DIRECT
VIDEO 2 IN
L AUDIO R
DISPLAY
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
INPUT
RESOLUTION MODE
SLEEP
NIGHT
MODE
GUI MODE
DISPLAY
MUSIC
V/v/B/b,
, за да изключите
приемника.
2 Докато държите натиснат бутона
MUSIC, натиснете
RETURN/
EXIT O
.
На дисплея се извежда “SF. CLEAR” и всички
звукови полета се връщат към първоначалните
си настройки.
O
RETURN/
EXIT
.
HOME
MENU
<
<
TOOLS/
OPTIONS
MENU
>
1 Натиснете GUI MODE.
След като в прозореца на дисплея на
приемника се изведе съобщение “MENU
ON”, в телевизионния екран се извежда и
съобщението “GUI”, както и менюто GUI.
Натиснете MENU, ако менюто GUI не се
изведе на телевизионния екран.
VIDEO 1
Input
Music
VIDEO 2
BD
DVD
Video
SAT
продължава
63 BG
Усилвател
1 Натиснете
GUI MODE
2 Неколкократно натиснете
, за да изберете “Settings”
(Настройки), след това натиснете
или , за да влезете в режим
на менюто.
Списъкът с настройки на менюто се извежда
на телевизионния екран.
Списък с менюто с настройки
Менюто
Описание
Auto Cal.
Задава нива на говорителите
или разстояние, и автоматично
извършва измерването (стр.
65).
Ръчно задава позицията на
говорителите и импеданса
(стр. 66).
Регулира избраното звуково
поле (съраунд ефекта) (стр.
70).
Регулира еквалайзера (бас/
дискант) (стр. 71).
Задава различни звукови
опции (стр. 71).
Регулира резолюцията на
аналоговите видео сигнали
(стр. 72).
Извършва настройки за звук/
изображения от компонент,
свързан към жаковете HDMI
(стр. 74).
Извършва настройките за
S-AIR операциите (стр. 75).
Speaker
Surround
Auto Cal.
FM
FM
AM
EQ
Speaker
Audio
Surround
AM
EQ
Setting
Video
Audio
3 Неколкократно натиснете
, за да
изберете желаната опция в менюто,
и след това натиснете или .
Пример: Когато изберете “Auto Cal.”
(Автоматично калибриране)
Auto Cal.
Speaker
Surround
EQ
Setting
Audio
4 Неколкократно натиснете
, за
да изберете желания параметър,
след това натиснете или .
За да се върнете към предходния
дисплей
Натиснете RETURN/EXIT
.
За да излезете от менюто
Натиснете MENU.
64 BG
HDMI
S-AIR
Настройки за автоматичното
калибриране
(Меню Auto Calibration) (Меню за
автоматични настройки)
Можете да задавате настройки за функцията
Автоматична настройка според вашите
предпочитания.
Параметри в менюто с
автоматични настройки
Auto Cal. Start (Стартиране на
автоматичната настройка)
Позволява ви да извършвате автоматична
настройка. За подробности вижте “Извършване на
операцията Автоматично калибриране” (стр. 40).
Забележка
Mожете да изберете параметър, само когато сте
извършили операцията Автоматична настройка и
сте запазили резултатите от измерването.
Position (Позиция на слушане)
Можете да изберете желана позиция на слушане
и да регистрирате резултатите от измерването
на операцията Автоматична настройка за тази
позиция. Можете да регистрирате 3 модела като
позиции 1, 2 и 3 в зависимост от позицията на
слушане, околната среда и условията, при които се
извършва измерването.
Можете да изберете позиция за слушане, за
която желаете да регистрирате резултатите
от измерването на функцията Автоматична
настройка.
, за да
1 Неколкократно натиснете
изберете “Position” (Позиция на слушане),
след това натиснете
или .
2 Неколкократно натиснете
, за да
изберете позиция (Позиция 1, 2, 3), за която
желаете да регистрирате резултатите от
измерването, след това натиснете .
, за да
3 Неколкократно натиснете
изберете “Auto Cal. Start”, след това
или .
натиснете
Резултатите от измерването се регистрират като
позицията, която сте избрали на стъпка 2.
4 Натиснете , за да изберете “START”.
5 Повторете стъпки от 1 до 3, за да
регистрирате друга позиция на слушане.
За да изберете регистрирана
позиция на слушане
1 Неколкократно натиснете
, за да
изберете “Position” (Позиция), след това
натиснете .
2 Неколкократно натиснете
, за да
изберете желана позиция (Позиция 1, 2, 3),
след това натиснете .
Избира се регистрираната позиция на слушане.
Въвеждане на име
(Наименуване на позиция)
Можете да промените името на позицията за
слушане.
Наименуване на позиция за слушане
1 Изберете “Position” (Позиция), за която
желаете да промените името.
2 Натиснете
неколкократно, за да
изберете “Name Input” (Наименуване на
вход), след това натиснете .
3 Натиснете
, за да изберете символ,
след това натиснете .
Името, което сте въвели, се запазва.
65 BG
Усилвател
Auto Cal. Type (Вид на настройката)
Позволява ви да избирате вид на автоматичната
настройка за всяка позиция на слушане. За
подробности вижте стъпка 4 от “Потвърждаване/
запазване на резултатите от измерването” (стр. 41).
Регистриране на повече от един
комплект настройки за средата
за слушане
Настройки на говорителите
(Меню Speaker Settings) (Меню за
настройки за говорителите)
Можете ръчно да настроите всички говорители.
Също така, можете да регулирате нивата на
говорителите след приключването на функцията
Автоматична настройка.
Забележка
Настройките на говорителите са валидни
единствено за настоящата позиция на слушане.
Параметри в менюто с
настройки за говорителите
SP Pattern (Модел на говорителите)
Изберете “SP Pattern” в зависимост от системата
говорители, която използвате. Не е нужно да
избирате модел за говорителите след като е
извършена автоматична настройка.
За да изберете модел на говорителите
1 Неколкократно натиснете
, за да
изберете “SP Pattern” (Модел говорител),
след това натиснете
или .
Извежда се екранът “SP Pattern”.
2 Натиснете
, за да изберете желания
модел говорителите, и след това
натиснете .
3 Натиснете RETURN/ EXIT
.
SB Assign (Задаване на съраунд заден
говорител)
Можете да извършите настройки за задните
съраунд говорители. Преди да промените “SB
Assign” в положение “BI-AMP” или “Speaker B”,
уверете се, че сте задали “SP Pattern” в настройка
без съраунд задни говорители.
• Speaker B
Ако сте свързали допълнителна система
предни говорители към терминалите SPEAKER
SURROUND BACK/FRONT B/BI-AMP, изберете
“Speaker B” (стр. 37).
• BI-AMP
Ако свържете предни говорители в
конфигурация с би-усилвател, изберете “BIAMP” (стр. 105).
• OFF
Ако не сте свързали заден съраунд говорител,
изберете “OFF”.
Забележка
Задайте “SB Assign” в положение “OFF”, след
това свържете задните съраунд говорители към
този приемник, когато желаете да промените
връзката от би-усилвател или преден говорител В
към връзка за съраунд заден говорител. Настройте
отново говорителите след като вържете съраунд
задните говорители. Вижте “9: Автоматично
калибриране на подходящите настройки на
говорителите (Auto Calibration)” (стр. 39).
Manual Setup (Ръчна настройка)
Можете ръчно да регулирате всеки говорител в
екрана за ръчна настройка. Също така, можете
да регулирате нивата на говорителите, след като
автоматичната настройка приключи.
За да регулирате нивата
на говорителите
Можете да регулирате нивото на всеки от
говорителите (преден ляв/десен, централен,
съраунд ляв/десен, съраунд заден ляв/десен,
субуфер).
1 Неколкократно натиснете
, за да
изберете говорителите на екрана, за които
желаете да регулирате нивото, след това
натиснете .
2 Неколкократно натиснете
, за да
изберете “Lvl:” (Ниво).
3 Неколкократно натиснете
, за да
зададете ниво на избрания говорител, след
това натиснете .
66 BG
Забележка
Когато сте избрали едно от звуковите полета
за музика, не се извежда звук от субуфера, ако
всички говорители са зададени в положение
“Large”. Въпреки това звукът ще бъде изведен от
субуфера, ако
- цифровият входен сигнал съдържа L.F.E.
сигнали.
- ако предният или съраунд говорителите са
зададени в положение “Small”.
- ако сте избрали звуково поле за филм.
- ако сте избрали “Portable Audio”.
Регулиране на разстоянието от
позицията на слушане до всеки
говорител
Можете да регулирате разстоянието от вашата
позиция на слушане до всеки говорител (преден
ляв/десен, централен, съраунд ляв/десен, съраунд
заден ляв/десен, субуфер).
Регулиране на размера на всеки
говорител
Можете да регулирате размера на всеки говорител
(преден ляв/десен, централен, съраунд ляв/десен,
съраунд заден ляв/десен).
1 Неколкократно натиснете
, за да
изберете говорителите на екрана, за които
желаете да регулирате размера, след това
натиснете .
2 Неколкократно натиснете
, за да
изберете “Size:” (Размер).
• Large
Ако сте свързали големи говорители, които
ефективно ще възпроизведат ниските честоти,
изберете “Large”. Обикновено се избира
настройка “Large”.
• Small
Ако звукът е изкривен или чувствате липса
на съраунд ефекти, когато използвате
многоканален съраунд звук, изберете “Small”,
за да се активира веригата за пренасочване на
ниските честоти и ниските честоти от предния
канал да се извеждат през субуфера или други
“Large” говорители.
Съвети
• Настройките “Large” и “Small” за всеки говорител
определят дали вътрешният звуков процесор ще
отреже ниските честоти от този канал. Когато
ниските честоти бъдат отрязани от даден канал,
веригата за пренасочване на ниските честоти
изпраща съответните ниски честоти към субуфера
или други “Large” говорители.
Въпреки това, поради факта, че нискочестотните
звуци също имат определена насоченост, най-добре
е да не ги отрязвате, ако това е възможно. Ето защо,
дори когато използвате малки говорители, можете
да зададете положение “Large”, ако искате ниските
честоти да бъдат извеждани през този говорител.
От друга страна, ако използвате голям говорител,
но предпочитате през него да не се извеждат ниски
честоти, задайте положение “Small”.
Ако общото ниво на сигнала е по-ниско от вашите
предпочитания, задайте всички говорителите в
положение “Large”. Ако няма достатъчно ниски
честоти, можете да използвате еквалайзера, за да
подчертаете ниските нива.
• Съраунд задните говорители ще бъдат зададени
със същата настройка като тази на съраунд
говорителите.
• Когато предните говорители са зададени в
положение “Small”, централният, съраунд и съраунд
задните говорители автоматично също се задават в
положение “Small”.
• Когато не използвате субуфера, предните
говорители автоматично се задават в положение
“Large”.
продължава
67 BG
Усилвател
1 Неколкократно натиснете
, за да
изберете говорителите на екрана, за които
желаете да регулирате разстоянието до
позицията на слушане, след това натиснете
.
2 Неколкократно натиснете
, за да
изберете “Dist:” (Разстояние).
3 Натиснете
, за да зададете разстояние
за избрания говорител, след това натиснете
.
Можете да регулирате разстоянието от 1.00 m до
10.00 m на стъпки от 0.01 метър.
3 Неколкократно натиснете
, за да
зададете размер за избрания говорител,
след това натиснете .
Crossover Freq
(Кръстосана честота на говорителя)
Позволява ви да зададете бас честота за
говорителите, които са зададени в положение
“Small”, в менюто на говорителите. Измерената
честота на говорителите се задава за всички
говорители след автоматичната настройка.
1 Неколкократно натиснете
, за да изберете на екрана
говорителя, който желаете да
регулирате.
2 Неколкократно натиснете
, за
да регулирате стойността, след
това натиснете .
Test Tone (Тест сигнал)
Можете да изберете вид на тест сигнала на екрана
“Test Tone” (Тест сигнал).
Съвети
• За да регулирате едновременно нивото на всички
говорители, натиснете MASTER VOL +/-. Можете
да използвате и MASTER VOLUME на приемника.
• Стойността на настройката се извежда на
телевизионния екран по време на настройка.
Извеждане на тест сигнал от всеки
говорител
Можете в последователност да изведете тест
сигнал от говорителите.
1 Натиснете
, за да изберете “Test Tone”
(Тест сигнал), след това натиснете .
Извежда се екранът за тест сигнала.
, за да регулирате
2 Натиснете
параметъра, след това натиснете .
• OFF
• AUTO
Тест сигналът последователно се извежда от
всеки говорител.
• FL, CNT, FR, SR, SBR, SBL, SB, SL, SW
Можете да изберете кой говорител ще извежда
тест сигнала.
, за да
3 Неколкократно натиснете
регулирате нивото на говорителя, след това
натиснете .
68 BG
Извеждане на тест сигнал от
противоположни говорители
Можете да изведете тест сигнал от
противоположни говорители, така че да
извършите настройка на баланса на говорителите.
1 Неколкократно натиснете
, за да
изберете “Phase Noise” (Смущения на
фазата), след това натиснете .
Извежда се екранът Phase Noise (Смущения на
фазата).
, за да
2 Неколкократно натиснете
регулирате пaраметъра, след това
натиснете .
• OFF
• FL/SR, SL/FL, SB/SL, SBL/SL, SR/SB, SBR/SBL,
SR/SBR, SR/SL, FR/SR, FR/SL, CNT/FR, FL/CNT,
FL/FR
Позволява ви да извеждате в последователност
тест сигнал от противоположни говорители.
Възможно е някои опции да не се изведат
в зависимост от настройката на модела за
говорителите.
, за да
3 Неколкократно натиснете
регулирате нивото на говорителя, след това
натиснете .
Извеждане на сигнала от източника от
противоположните говорители
Можете да изведете сигнала от източника от
противоположни говорители, така че да настроите
баланса на говорителите.
1 Неколкократно натиснете
, за да
изберете “Phase Audio” (Аудио фаза), след
това натиснете .
Извежда се екранът Phase Audio (Аудио фаза).
, за да
2 Неколкократно натиснете
регулирате параметъра, след това
натиснете .
• OFF
• FL/SR, SL/FL, SB/SL, SBL/SL, SR/SB, SBR/SBL,
SR/SBR, SR/SL, FR/SR, FR/SL, CNT/FR, FL/CNT,
FL/FR
Позволява ви в последователност да извеждате
звука от двата предни канала (вместо тест
сигнал) от противоположни говорители.
Възможно е някои опции да не се изведат
в зависимост от настройката на модела за
говорителите.
, за да
3 Неколкократно натиснете
регулирате нивото на говорителя, след това
натиснете .
Когато от говорителите не се извежда
тест сигнал
• Възможно е кабелите на говорителите да не са
свързани здраво. Проверете ги, за да се уверите
дали са свързани здраво. Уверете се, че при леко
дръпване кабелите не се изваждат.
• Възможно е кабелите на говорителите да са дали
на късо.
Distance Unit
(Мерна единица за разстояние)
Позволява ви да избирате мерната единица за
разстоянията.
• FEET (фут)
Разстоянието се извежда във футове.
• METER (метър)
Разстоянието се извежда в метри.
Когато тест сигналът се извежда от
говорител, различен от този,
изведен на екрана
Моделът на говорителите не е зададен правилно.
Уверете се, че връзката на говорителите и моделът
съвпадат.
D. Range Comp
(Компресия на динамичния обхват)
Усилвател
Позволява ви да компресирате динамичния обхват
на саундтрака. Това може да бъде полезно, когато
искате да гледате филми с ниска сила на звука
късно през нощта. Компресията на динамичния
обхват е възможна само при Dolby Digital
източници.
• MAX
Динамичният обхват сериозно се компресира.
• STD
Динамичният обхват се компресира както го е
предвидил специалистът по записа.
• AUTO
Динамичният обхват се компресира автоматично
с Dolby TrueHD източник или друг източник,
зададен в положение “OFF”.
• OFF
Динамичният обхват не се компресира.
Съвети
• Компресорът на динамичния обхват ви позволява да
компресирате динамичния обхват на саундтрака въз
основа на информацията за него, съдържаща се в
сигнала Dolby Digital.
• “STD” е стандартна настройка, но влияе само на
компресията на светлината. Ето защо, препоръчваме
ви да използвате настройката “МАХ”. Тя сериозно
компресира динамичния обхват и ви позволява да
гледате филми късно през нощта с ниска сила на
звука. За разлика от аналоговите ограничители,
нивата са предварително определени и осигуряват
много естествена компресия.
69 BG
Настройки за съраунда звук
(Меню Surround Settings) (Меню за
настройки на съраунда)
Можете да регулирате звуковия ефект в екрана
“S.F. Select”.
Забележка
Опциите с настройки, които можете да регулирате
за всяко меню, се различават в зависимост от
звуковото поле.
Меню за настройка на съраунда
S.F. Select (Избор на звуковото поле)
Можете да изберете съраунд звуково поле и да
регулирате нивото на ефекта в екрана “S.F. Select”.
За подробности относно звуковото поле вижте
“Съраунд звук” (стр. 56).
Избор на съраунд звуково поле
1 Неколкократно натиснете
, за да
изберете “S.F. Select” (Избор на звуково
поле), след това натиснете .
, за да
2 Неколкократно натиснете
изберете желан съраунд звук, след това
натиснете .
Регулиране на нивото на ефекта
1 Неколкократно натиснете
, за да
изберете “S.F. Select” (Избор на звуково
поле), след това натиснете
или .
, за да
2 Неколкократно натиснете
изберете съраунд звук, който желаете, след
това натиснете .
Забележка
Настройката на нивото на ефекта е валидна,
само когато сте избрали “Cinema Studio
EX
”.
, за да
3 Неколкократно натиснете
изберете “Effect Level”, след това натиснете
или .
70 BG
4 Неколкократно натиснете
, за да
изберете ниво на ефекта, след това
натиснете .
•
•
•
•
50%
80%
100%
150%
E.Sur Mode (Подобрен съраунд режим)
Можете да изберете режима на декодиране за
звуковото поле.
За подробности относно режимите на декодиране
вижте “Настройка на многоканален съраунд
звуков ефект” (стр. 58).
• Pro Logic II
Извършва Dolby Pro Logic II декодиране.
Източникът, записан в двуканален формат, се
декодира в 5.1 канала.
• Pro Logic IIx
Извършва Dolby Pro Logic IIх декодиране.
Източникът, записан в двуканален или 5.1канален формат, се декодира в 7.1 канала.
• Neo:6 Cinema
Извършва декодиране в режим DTS Neo:6
Cinema. Източникът, записан в двуканален
формат, се декодира в 7 канала.
• Neo:6 Music
Извършва декодиране в режим DTS Neo:6 Music.
Източникът, записан в двуканален формат, се
декодира в 7 канала. Тази настройка е идеална за
нормални стерео източници като CD дискове.
• Neural-THX
Neural-THX® Surround технологии от ново
поколение. В допълнение към подобрената
обработка на стерео сигнали и чистия 5.1
съраунд звук, сега Neural-THX® технологията е
способна да ви достави пълно 360о 7.1 съраунд
възпроизвеждане.
Забележка
Можете да изберете “Pro Logic II”, когато няма
съраунд задни говорители в менюто с модели
на говорителите, или можете да изберете “Pro
Logic IIx”, когато има съраунд задни говорители.
Не можете да изберете едновременно двете
настройки.
Настройки на еквалайзера
Настройки на звука
Можете да изберете следните параметри, за да
регулирате качеството на звука (ниво на бас/
дискант) на предните, централния и съраунд
задните говорители.
Можете да извършвате настройките за звука
спрямо вашите предпочитания.
(Меню EQ)
Бас
Bass
Дискант
Treble
(Меню Audio Settings)
(Меню за аудио настройки)
Параметри в менюто
с аудио настройки)
A/V Sync (Синхронизира аудио и
видео изходни сигнали)
Ниво
Level
(dB)
(dB)
Честота
Frequency
(Hz)
(Hz)
Забележки
• Тази функция не работи в следните случаи:
• Ако еквалайзерът се регулира, докато приемникът
приема сигнали с честота, по-голяма от 96 kHz,
сигналите винаги ще се възпроизвеждат с 96 kHz.
За да регулирате еквалайзера
на EQ екрана
1 Неколкократно натиснете
, за да
изберете “Bass” (Бас) или “Treble” (Дискант).
, за да
2 Неколкократно натиснете
регулирате подобрението, след това
натиснете .
Забележки
• Тази функция е полезна, когато използвате голям
LCD или плазмен телевизор, или прожекционен
апарат.
• Тази функция не е активна, ако използвате “Analog
Direct”.
Dual Mono (Избор на език на цифрово
предаване)
Позволява ви да избирате езика, който желаете да
слушате, при цифрово предаване. Тази функция
работи само с Dolby Digital източници.
• Main/Sub (Основен/Допълнителен)
Звукът от основния език се извежда през предния
ляв говорител, а едновременно с това, този на
допълнителния език се извежда през предния десен
говорител.
• Main (основен)
Извежда се звукът от основния език.
• Sub (Допълнителен)
Извежда се звукът от допълнителния език.
продължава
71 BG
Усилвател
- Когато звуковото поле е зададено в положение
“Analog Direct”.
- Когато приемате PCM сигнали със семплираща
честота, по-голяма от 96 kHz.
- Когато приемате Dolby TrueHD сигнали със
семплираща честота, по-голяма от 96 kHz.
Позволява ви да забавите изходния аудио сигнал,
за да намалите разминаването между звука и
картината. Можете да задавате забавяне от 0 ms до
300 ms на стъпки от 10 ms.
Dec. Priority (Приоритет при
декодиране на цифров аудио вход)
Позволява ви да определите входния режим за
цифровия сигнал в жаковете HDMI IN.
• PCM
Когато изберете сигналите от жака HDMI
IN, сигналите PCM се извеждат от свързания
плейър. За да предотвратите прекъсване,
когато възпроизвеждането стартира, задайте в
положение “PCM”. Когато се приемат сигнали
с друг формат, задайте тази опция в положение
“AUTO”.
• AUTO
Автоматично превключва входния режим между
DTS, Dolby Digital или PCM.
Видео настройки
(Меню Video Settings)
(Меню за видео настройки)
Можете да извършвате видео настройки
Параметри в менюто с видео
настройки
Resolution - Резолюция
(Преобразуване на видео сигнали)
Позволява ви да преобразувате резолюцията на
аналоговите видео входни сигнали.
• DIRECT
Позволява ви да извеждате аналогови видео
входни сигнали, които не са преобразувани.
Забележка
Дори когато “Dec. Priority” е зададен в положение
“PCM”, възможно е звукът да прекъсне в самото
начало на първата песен заради сигналите на
възпроизвеждания диск.
•
•
•
•
•
AUTO
480i/576i
480p/576p
720p
1080i
За подробности вижте “Таблица за видео
входно/изходно преобразуване, класифицирано
в зависимост от менюто с настройка на
резолюцията” (стр. 73).
Съвет
Също така, можете неколкократно да натиснете
RESOLUTION, за да преобразувате аналоговите
входни видео сигнали.
Всеки път, когато натиснете бутона, резолюцията
на изходните сигнали ще се промени.
72 BG
Таблица за видео входно/изходно преобразуване,
класифицирано в зависимост от менюто с настройка на резолюцията
Меню
с
“Resolution”
настройки
menu setting
“Resolution”
DIRECT
AUTO
AUTO (initial
(първоначална
setting)
настройка)
480/576i
480/576p
720p, 1080i
Изход
от from
Output
Жакове
HDMI OUT
HDMI
OUT
jack
Входни
сигнали
Input signals
Жакове
COMPONENT
COMPONENT
VIDEO
VIDEO
MONITOR OUT
MONITOR OUT
Жак
MONITOR
MONITOR
VIDEO OUT
VIDEO OUT
jack
jacks
Компонентен
видео
Component video
X
f
X
Видео
Video
X
X
f
Компонентен
видео
Component video
aa)
ab)
X
Видео
Video
a a)
ab)
f
Компонентен
видео
Component video
a
c)
a
X
Видео
Video
a c)
a
f
Компонентен
видео
Component video
a
a
X
Видео
Video
a
a
Компонентен
видео
Component video
Видео
Video
f
a
a
d)
X
a
ad)
f
Усилвател
: Видео сигналите се преобразуват и извеждат през видео преобразуващото устройство.
: Извежда се същият вид сигнали като входния сигнал. Видео сигналите не се преобразуват.
: Видео сигналите не се извеждат
Резолюцията се задава автоматично в зависимост от свързания телевизор.
Когато телевизорът е свързан към жакове, различни от HDMI жакове, 480i/576i cигналите се извеждат,
когато “Resolution” е зададен в положение “AUTO”.
c)
480p/576p сигналите се извеждат, дори ако зададете 480i/576i.
d)
Видео сигналите без защита се извеждат според менюто с настройките. Видео сигналите със защита се
извеждат като 480р.
a)
b)
Забележки
• Видео сигналите не се извеждат от жаковете COMPONENT VIDEO MONITOR OUT или MONITOR VIDEO
OUT, когато мониторът и др. са свързани към жака HDMI OUT.
• Ако изберете резолюция, която свързаният телевизор не поддържа в менюто “Resolution”, изображенията от
телевизора не могат да се изведат правилно.
• Преобразуваните HDMI изходни сигнали не поддържат “x.v.Color”.
• Преобразуваните HDMI изходни сигнали не поддържат Deep Colour.
• Когато жакът HDMI OUT е свързан, не съществуват преобразувани видео сигнали, които се извеждат
от жаковете COMPONENT VIDEO MONITOR OUT. Жаковете COMPONENT VIDEO MONITOR OUT
притежават само директен изход с компонентен сигнал.
• Приемникът не поддържа 1080р входни сигнали. Не можете да преобразувате видео сигнали в 1080р, като
използвате този приемник.
Comp. Dec (Component video decoder)
Ако изображението съдържа смущения, когато свържете видео игра, задайте “Comp. Dec.” в положение
“ON”. Тази настройка работи само за компонентни входни видео сигнали.
• ON
• OFF
73 BG
Настройки на HDMI
(Меню HDMI Settings)
(Меню за HDMI настройки)
Извършва нужните настройки за компоненти,
свързани към жака HDMI.
Параметри в менюто
с HDMI настройки
Ctrl for HDMI (Control for HDMI Контрол на HDMI)
Позволява ви да включвате и изключвате
функцията Control for HDMI - Контрол на HDMI.
За подробности вижте “Подготовка за “BRAVIA”
Sync” (стр. 86).
• OFF
• ON
Забележка
Когато зададете “Ctrl for HDMI” в положение
“ON”, възможно е настройката “Audio Out”
автоматично да се промени.
Audio Out (Настройка на HDMI входен
аудио сигнал)
Позволява ви да настроите HDMI аудио сигналите,
които се извеждат от възпроизвеждащия
компонент, свързан към приемника посредством
HDMI връзка.
• AMP
HDMI аудио сигналите от възпроизвеждащия
компонент се извеждат само от говорителите,
свързани към приемника. Многоканалният звук
може да бъде възпроизведен като такъв.
Забележка
Аудио сигнали не се извеждат от говорителите
на телевизора, когато “Audio Out” (Аудио изход)
е зададен в положение “AMP”.
• ТV+АМР
Звукът се извежда от говорителя на телевизора и
говорителите, свързани към приемника.
74 BG
Забележки
• Качеството на звука от възпроизвеждащия
компонент зависи от качеството на звука
на телевизора, както и от броя на каналите,
семплиращата честота и др. Когато телевизорът
има стерео говорители, звукът, който се извежда
от приемника, също ще бъде стерео, дори и да
възпроизвеждате многоканален софтуер.
• Когато свържете приемника към видео компонент
(прожекционен апарат и др.), възможно е от
приемника да не се изведе звук. В този случай
изберете ”АМР”.
• Когато изберете вход, за който сте задали HDMI
входа, звукът не се извежда от телевизора.
SW Level (Ниво на субуфера за HDMI)
Позволява ви да настроите нивото на субуфера
на 0 dB или +10 dB, когато PCM сигналите се
въвеждат посредством HDMI връзка. Можете по
отделно да зададете нивото за всеки HDMI вход.
• AUTO
Автоматично задава нивото на 0 dB или +10 dB в
зависимост от честотата.
• +10 dB
• 0 dB
Настройки за S-AIR
Операции без свързване към
телевизор
Mожете да извършите нужните настройки, когато
сте свързали S-AIR допълнително устройство към
гнездото EZW-T100.
Можете да работите с приемника, като използвате
прозореца на дисплея на приемника, дори ако не
използвате GUI, докато телевизорът не е свързан.
(Меню S-AIR Settings)
(Меню с настройки за S-AIR)
S S
Параметри в менюто
с настройки S-AIR
Позволява ви да осъществите предаване на звук,
просто като зададете еднаква ID настройка за
главното S-AIR устройство и допълнителното
S-AIR устройство. За подробности вижте
“Осъществяване на предаване на звука между
главното S-AIR устройство и допълнителното
S-AIR устройство (ID настройка)” (стр. 92).
Можете да се наслаждавате на звук от системата
в друга стая, като използвате S-AIR приемника.
За подробности вижте “Слушане на звук от
системата в друга стая” (стр. 95).
RF Change (RF смяна)
Mожете да подобрите предаването като промените
канала. За подробности вижте “Промяна на канала
за по-добро предаване на звука” (стр. 97).
S-AIR Stby (S-AIR в готовност)
Можете да се наслаждавате на S-AIR приемника,
докато главното S-AIR устройство е в режим
на готовност. За подробности вижте “Как да се
наслаждавате на S-AIR приемник, докато главното
устройство е в режим на готовност” (стр. 99).
1
2
3
VIDEO 2
BD
4
5
6
DVD
SAT
TV
8
AMP
9
SA-CD/
CD
TUNER
-/--
0/10
ENT/MEM
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
DMPORT
CLEAR/>10
HDMI 4
2CH/
A.DIRECT
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
INPUT
RESOLUTION MODE
SLEEP
NIGHT
MODE
DISPLAY
GUI MODE
GUI MODE
V/v/B/b,
RETURN/
EXIT O
O
RETURN/
EXIT
HOME
MENU
TOOLS/
OPTIONS
MENU
Използване на менюто
в прозореца на дисплея
Неколкократно натиснете “GUI MODE”,
за да изберете “MENU OFF”.
Когато в прозореца на дисплея се изведе
индикация “GUI”, менюто се извежда на
телевизионния екран, като се използва GUI.
1 Натиснете AMP.
2 Натиснете MENU.
3 Неколкократно натиснете
, за
да изберете желаното меню.
4 Натиснете
или
, за да влезете
в менюто.
продължава
75 BG
Усилвател
S-AIR mode (S-AIR режим)
AMP
7
Pairing (Сдвояване)
Позволява ви да сдвоявате главното S-AIR
устройство с определено S-AIR допълнително
устройство. За подробности вижте
“Идентифициране на главното S-AIR устройство
с определено допълнително S-AIR устройство
(Операция по сдвояване)” (стр. 93).
TV
VIDEO 1
S-AIR ID (S-AIR ID)
S
SHIFT
5 Неколкократно натиснете
,
за да изберете опцията, която
желаете да регулирате.
6 Натиснете
или , за да
въведете опцията.
7 Неколкократно натиснете
, за
да изберете желаната опция.
8 Натиснете
, за да въведете
настройката.
Връщане към предходния дисплей
Натиснете
или RETURN/EXIT
.
Излизане от менюто
Натиснете MENU.
Забележка
Някои опции и настройки може да се изведат
замъглени на дисплея. Това означава, че тези
опции или не могат да бъдат избрани, или са
фиксирани и не могат да бъдат променяни.
76 BG
Преглед на менютата
Следните опции работят за всяко от менютата. За подробности относно работата с менютата вижте стр. 75.
Меню
Menu
[Дисплей]
[Display]
Параметри
Parameters
[Дисплей]
[Display]
Настройки
Settings
Първоначална
Initial
настройка
setting
Настройки
за
Auto Calibration
автоматична
settings
настройка
[<AUTO CAL>]
[<AUTO CAL>]
Стартиране
на автоматично
Auto Calibration
start
калибриране
[A.CAL START]
[A.CAL START]
FULL FLAT, ENGINEER,
FRONT REF, OFF
FULL FLAT
Позиция
[POSITION]
Position [POSITION]
POS. 1, POS. 2, POS. 3
POS. 1
Наименуване
на входове
Naming position
[NAME IN]
[NAME IN]
За
вижте
”Наименуване
Forподробности
details, see “To
name
the position
на
позиция
слушане” (стр. 65).
name”
(pageза65).
Тип
калибриране
Calibration
type
[CAL
[CALTYPE]
TYPE]
Настройки
на
Тест
сигнал
[TEST
TONE]
[TEST
TONE]
Level settings
Test tone
нивото
[<LEVEL>]Фазов шум b)
[<LEVEL>]
b)
[P. NOISE]
NOISE]
Phase noise [P.
OFF
OFF, FL/SR, SL/FL, SB/SL, SBL/SL, OFF
SBR/SBL, SR/SB, SR/SBR, SR/SL,
FR/SR, FR/SL, FL/FR, CNT/FR,
FL/CNT
OFF, FL/SR, SL/FL, SB/SL, SBL/SL, OFF
SBR/SBL, SR/SB, SR/SBR, SR/SL,
FR/SR, FR/SL, FL/FR, CNT/FR,
FL/CNT
Ниво
Front на
leftпреден
speakerляв
levelb)
b)
говорител
[FL LEVEL]
[FL LEVEL]
FR
FL –10.0
–10.0dB
dBдо
to FR
FL +10.0
+10.0 dB
dB
(на
0.5 dB)
(0.5стъпки
dB perот
step)
FL 0.0 dB
Ниво
преден
десен
Front на
right
speaker
levelb)
b)
[FR LEVEL]
говорител
[FR LEVEL]
FR
FR–10.0
–10.0dB
dBдо
to FR
FR +10.0
+10.0 dB
dB
(на
0.5 dB)
(0.5стъпки
dB perот
step)
FR 0.0 dB
Ниво
централния
Centerнаspeaker
levelb)
b)
говорител
[CNT LEVEL]
[CNT LEVEL]
CNT 0.0 dB
Ниво
на съраунд
ляв levelb)
Surround
left speaker
говорител
b) [SL LEVEL]
[SL LEVEL]
CNT
CNT–20.0
–20.0dB
dBдо
to CNT
CNT+10.0
+10.0dB
dB
(0.5стъпки
dB perот
step)
(на
0.5 dB)
SL
SL–20.0
–20.0dB
dBдо
to SL
SL +10.0
+10.0dB
dB
(на
0.5 dB)
(0.5стъпки
dB perот
step)
Ниво
на съраунд
десен levelb)
Surround
right speaker
b)
говорител
[SR LEVEL]
[SR LEVEL]
SR
SR–20.0
–20.0dB
dBдо
to SR
SR +10.0
+10.0 dB
dB
(на
0.5 dB)
(0.5стъпки
dB perот
step)
SR 0.0 dB
Ниво
на заден
Surround
back съраунд
speaker levelb)
b)
[SB LEVEL]
говорител
[SB LEVEL]
SB
SB–20.0
–20.0dB
dBдо
to SB
SB +10.0
+10.0 dB
dB
(на
0.5 dB)
(0.5стъпки
dB perот
step)
SBL
20.0 dB
SBL––20.0
dB до
to SBL
SBL +10.0
+10.0 dB
dB
(на
0.5 dB)
(0.5стъпки
dB perот
step)
SB 0.0 dB
Ниво
на заден
Surround
back десен
right speaker
съраунд
levelb) говорител b)
[SBRLEVEL]
LEVEL]
[SBR
SBR
SBR–20.0
–20.0dB
dBдо
toSBR
SBR+10.0
+10.0dB
dB
(на
0.5 dB)
(0.5стъпки
dB perотstep)
SBR 0.0 dB
b)
Ниво
на субуфера
Subwoofer
levelb)
[SW
[SWLEVEL]
LEVEL]
Компресор
на динамичния
Dynamic range
compression
обхват
[D.RANGE]
[D. RANGE]
SW
SW–20.0
–20.0dB
dBдо
toSW
SW+10.0
+10.0dB
dB
(на
0.5 dB)
(0.5стъпки
dB perотstep)
SW 0.0 dB
Ниво
на заден
съраундlevelb)
Surround
back ляв
left speaker
b)
говорител
[SBL LEVEL]
[SBL LEVEL]
COMP. MAX, COMP. STD,
COMP. AUTO, COMP. OFF
SL 0.0 dB
SBL 0.0 dB
COMP. AUTO
продължава
77 BG
Усилвател
Фазов
звук b)b)[P.
Phase audio
[P.AUDIO]
AUDIO]
OFF, FIX xxxa), AUTO xxxa)
Меню
Menu
[Дисплей]
[Display]
Настройки
Settings
Първоначална
Initial
настройка
setting
3/4.1, 3/4, 3/3.1, 3/3, 2/4.1, 2/4,
3/2.1, 3/2, 2/3.1, 2/3, 2/2.1, 2/2,
3/0.1, 3/0, 2/0.1, 2/0
3/4.1
Предни
говорители
Front speakers
[FRT
[FRT SP]
SP]
LARGE, SMALL
LARGE
Централен
говорител
Center speaker
[CNT
[CNTSP]
SP]
LARGE, SMALL
LARGE
Съраунд
Surroundговорители
speakers
[SUR
[SUR SP]
SP]
Задаване
заден
съраунд
Surround на
back
speaker
assignc)
с)
[SB ASSIGN]
говорител
[SB ASSIGN]
LARGE, SMALL
LARGE
SPK B, BI-AMP, OFF
OFF
Разстояние
до преден
ляв b)
Front left speaker
distance
b)
говорител
[FL DIST.] [FL DIST.]
FL
FL 1.00
1.00m
mдо
to FL
FL 10.00
10.00 m
m
(на
m)
(FLстъпки
3’3” toот
FL0.01
32’9”)
(0.01 m (1 inch) step)
FL 3.00 m
(9’10”)
Разстояние
до преден
десенb)
Front right speaker
distance
говорител
[FR DIST.]b) [FR DIST.]
FR 1.00
1.00 m
FR 10.00
10.00 m
m
FR
m до
to FR
(FR
3’3” to от
FR0.01
32’9”)
(на стъпки
m)
(0.01 m (1 inch) step)
FR 3.00 m
(9’10”)
Разстояние
до централния
Center speaker
distanceb)
говорител
b) [CNT DIST.]
[CNT DIST.]
CNT
CNT 1.00
1.00 m
m до
to CNT
CNT 10.00
10.00 m
m
(на
стъпки
0.01 m)
(CNT
3’3” от
to CNT
32’9”)
(0.01 m (1 inch) step)
CNT 3.00 m
(9’10”)
Разстояние
доspeaker
съраундdistance
ляв b)
Surround left
b)
говорител
[SL DIST.] [SL DIST.]
SL
SL1.00
1.00mmдо
to SL
SL 10.00
10.00m
m(на
стъпки
отto0.01
(SL 3’3”
SL m)
32’9”)
(0.01 m (1 inch) step)
SL 3.00 m
(9’10”)
Разстояние
до съраунд
десен b)
Surround right
speaker distance
b)
говорител
[SR DIST.] [SR DIST.]
SR
SR 1.00
1.00 m
m до
to SR
SR 10.00
10.00 m
m
(на
m)
(SRстъпки
3’3” toот
SR0.01
32’9”)
(0.01 m (1 inch) step)
SB
SB 10.00
10.00 m
SB 1.00
1.00 m
m до
to SB
m
(на
m)
(SBстъпки
3’3” toот
SB0.01
32’9”)
(0.01 m (1 inch) step)
SR 3.00 m
(9’10”)
Параметри
Parameters
[Дисплей]
[Display]
Модел
говорителя
Настройки
на
Speaker settings
Speakerнаpattern
говорителите
[<SPEAKER>] [SP
[SP PATTERN]
PATTERN]
[<SPEAKER>]
Разстояние
до заден
съраунд
Surround back
speaker
distanceb)
говорител
[SB DIST.]b) [SB DIST.]
SB 3.00 m
(9’10”)
Разстояние
до заден
ляв съраунд
Surround back
left speaker
distanceb) SBL
SBL 1.00
1.00 m
mдо
to SBL
SBL 10.00
10.00 m
m
b)
говорител
(на
стъпки
отSBL
0.01 32’9”)
m)
[SBL DIST.][SBL DIST.]
(SBL
3’3” to
(0.01 m (1 inch) step)
SBL 3.00 m
(9’10”)
Разстояние
до заден
десен
Surround back
right speaker
съраунд
говорител b)
distanceb)
[SBRDIST.]
DIST.]
[SBR
SBR
SBR 10.00
10.00 m
SBR 1.00
1.00 m
m до
to SBR
m
(на
стъпки
отSBR
0.01 32’9”)
m)
(SBR
3’3” to
(0.01 m (1 inch) step)
SBR 3.00 m
(9’10”)
b)
b)
Разстояние
до субуфера
Subwoofer distance
[SW
[SWDIST.]
DIST.]
SW
SW 10.00
SW 1.00
1.00 m
m до
to SW
10.00 m
m
(на
0.01
m)
(SWстъпки
3’3” toотSW
32’9”)
(0.01 m (1 inch) step)
SW 3.00 m
(9’10”)
Единица
разстояние
[DIST. UNIT] FEET, METER
Distance за
unit
[DIST. UNIT]
METER
Честота
на пресичане
преден d) CROSS
CROSS 200
200 Hz
Hz CROSS 120 Hz
Front speaker
crossoverнаfrequency
CROSS 40
40 Hz
Hz до
to CROSS
d)
говорител
[FRT CROSS]
(на
[FRT CROSS]
(10 стъпки
Hz step)от 10 Hz)
d) CROSS 40 Hz до CROSS 200 Hz
Честота
на
пресичане
на
централния
Center speaker crossover frequency CROSS 40 Hz to CROSS 200 Hz CROSS 120 Hz
d)
говорител
[CNT CROSS]
[CNT CROSS]
(10 стъпки
Hz step)от 10 Hz)
(на
Честота
пресичане
на
Surroundнаspeaker
crossover
d)
d)
съраунд
говорител
frequency
[SUR
[SURCROSS]
CROSS]
78 BG
CROSS
CROSS 200
200 Hz
Hz CROSS 120 Hz
CROSS 40
40 Hz
Hz до
to CROSS
(на
(10 стъпки
Hz step)от 10 Hz)
Меню
Menu
[Дисплей]
[Display]
Параметри
Parameters
[Дисплей]
[Display]
Съраунд
Surroundнастройки
settings Sound
selection
Избор field
на звуково
поле
[<SURROUND>]
[<SURROUND>] [S.F. SELECT]
Настройки
Settings
Първоначална
Initial
настройка
setting
За
вижте Surround
Forподробности
details, see “Enjoying
”Съраунд
звук”
(стр. 56).
Sound” (page
56).
A.F.D. AUTO
Режим
на подчертаване
Enhanced
surround modeна
PLIIb), PLIIx b), NEO6 CIN,
съраунд
ефекта [E.SUR MODE] NEO6 MUS, NEURAL-THX
[E.SUR MODE]
EQ
EQнастройки
settings
[<EQ>]
[<EQ>]
PLIIx
e)
e)
Ниво
ефекта
Effectна
level
[EFFECT]
[EFFECT]
EFCT. 50%, EFCT. 80%,
EFCT. 100%, EFCT. 150%
EFCT. 100%
Ниво
ниските
честоти
Front на
speakers
bass
level на
предните
[BASS] говорители [BASS]
BASS –10
BASS +10
+10 dB
dB
BASS
–10 dB
dB до
to BASS
(наdB
стъпки
от 1 dB)
(1
per step)
BASS 0 dB
Ниво
високите
честоти
TREBLE
Front на
speakers
treble
level на
TREBLE -10
–10dB
dBдо
to TREBLE
TREBLE +10
+10 dB
dB TREBLE 0 dB
предните
[TREBLE]говорители [TREBLE] (на
(1 dB
per step)
стъпки
от 1 dB)
TUNER
Tuner settings
настройки
[<TUNER>]
[<TUNER>]
Режим
на приемане
на FM
станция
FM station
receiving
mode
[FM
[FMMODE]
MODE]
Наименуване
на предварително
наNaming preset
stations
[NAMEрадио
IN] станции [NAME IN]
строени
на аудио
с
AUDIO
настройки Синхронизация
Audio settings
Synchronizes audio
with video
видео
[A/V SYNC]
[<AUDIO>]
outputизхода
[A/V SYNC]
[<AUDIO>]
STEREO
За подробности
вижте
” Озаглавяване
For
details, see
“Naming
preset на предварително настроеstations
(Name(Name
Input)”
(page
54).
ни радиостанции
Input
– Наименуване
на вход)” (стр. 54).
0 ms до
to 300
per step)
300 ms
ms (10
(на ms
стъпки
от 10 ms) 0 ms
MAIN/SUB, MAIN, SUB
MAIN
Приоритет
на декодирането
на
Digital audio
input decoding
DEC. AUTO, DEC. PCM
priority [DEC.
цифровия
аудиоPRIO.]
вход [DEC. PRIO]
DEC. AUTO
Определяне
цифровия
аудио
Digital audioна
input
assignment
вход
[А.ASSIGN]
[A. ASSIGN]
VIDEO 1 ? c
VIDEO 2 ? c
BD OPT, SAT OPT, DVD COAX,
ANALOG
BD ? c
DVD ? c
SAT ? c
SA-CD/CD ? c
продължава
79 BG
Усилвател
Избор
език за цифрово
Digitalна
broadcast
language
selection [DUAL
предаване
[DUALMONO]
MONO]
STEREO, MONO
Меню
Menu
[Дисплей]
[Display]
Параметри
Parameters
[Дисплей]
[Display]
Видео
Video настройки
settings Резолюция
Resolution
[<VIDEO>]
[RESOLUTION]
[<VIDEO>]
[RESOLUTION]
Настройки
Settings
Първоначална
Initial
настройка
setting
DIRECT, AUTO, 480/576i,
480/576p, 720p, 1080i
AUTO
Настройка
видео входа
Video inputна
assignment
[V.ASSIGN]
[V. ASSIGN]
VIDEO 1 ? c
VIDEO 2 ? c
BD ? c
COMPONENT1, COMPONENT2,
COMPONENT3, COMPOSITE,
HDMI1, HDMI2, HDMI3, HDMI4,
NONE
DVD ? c
SAT ? c
SA-CD/CD ? c
HDMI
HDMI settings
[<HDMI>]
настройки
[<HDMI>]
Превключване
на компонентните
Switching component
signals
сигнали
[COMP. [COMP.
DEC.] DEC]
DEC. ON, DEC. OFF
DEC. OFF
Control for HDMI
[CTRL:HDMI]
CTRL ON, CTRL OFF
CTRL OFF
Настройка
на HDMI
аудио
Setting HDMI
audio input
входа
[AUDIO
[AUDIO
OUT] OUT]
AMP, TV+AMP
AMP
Ниво
на субуфера
HDMIf) f)
Subwoofer
level forзаHDMI
LEVEL]
[SW LEVEL]
SW AUTO, SW +10 dB, SW 0 dB
SW AUTO
Наименуване
Системни
System settings Naming
inputsна
входове IN]
[NAME IN]
настройки
[<SYSTEM>] [NAME
[<SYSTEM>]
Яркост
на
Brightnessдисплея
of the display
[DIMMER]
[DIMMER]
За
подробности
“Озаглавяване
For
details, seeвижте
“Naming
the inputна входни сигнали
(Name
– Наименуване
(NameInput
Input)”
(page 48).на вход)” (стр. 48).
0% DOWN, 40% DOWN,
70% DOWN
0% DOWN
S-AIR
S-AIR settings
настройки
[<S-AIR>]
[<S-AIR>]
ID: A, ID: B, ID: C
ID: A
g) g) g)
Режим
Сдвояване
Pairing S-AIR
[S-AIR
MODE]
[PAIRING]
[PAIRING]
START, CONDITION
START
RF
смяна
S-AIR
mode g)
[RF
CHANGE]
[S-AIR
MODE]
PARTY, SEPARATE
PARTY
RF AUTO, RF ON, RF OFF
RF AUTO
STBY ON, STBY OFF
STBY OFF
S-AIR ID g)
[S-AIR ID]
g)
g)
RF
RF смяна
Changeg)
[RF
[RF CHANGE]
CHANGE]
g) готовност g)
S-AIR
S-AIR режим
Standbyна
[S-AIR
STANDBY]
[S-AIR STBY]
обозначава канала на говорителя (FL, FR, CNT, SL, SR, SB, SBL, SBR, SW).
В зависимост от конфигурацията на говорителите е възможно някои параметри да не бъдат активни.
c)
Този параметър е достъпен, само ако “SP PATTERN” не е зададен в настройка за заден съраунд
говорител (стр. 66).
d)
Този параметър е достъпен, само ако говорителят е зададен в положение “SMALL”.
e)
Този параметър е достъпен, само ако изберете Cinema Studio A/B/C като звуково поле.
f)
Този параметър е достъпен, само когато има открити HDMI входни сигнали.
g)
Този параметър е достъпен, само ако S-AIR предавателят (не е приложен в комплекта) бъде зареден в
гнездото EZW-T100 на приемника.
a)
b)
80 BG
Промяна на дисплея
Можете да промените звуковото поле и др., като
промените информацията на дисплея.
Неколкократно натиснете DISPLAY.
Всеки път, когато натиснете DISPLAY, дисплеят се
променя както следва.
За всички входове, освен
за FM и АМ скалата
Име на входа, който сте избрали а) Име на
оригиналния вход Звуково поле, което се
прилага Сила на звука Информация за
потока
FM и АМ скала
Индекс името се извежда, само когато сте задали
такова към входа или към настроената станция
(стр. 48, 54). Индекс името не се извежда, когато
въвеждате само празни места или ако е еднакво с
името на входа.
b) Само когато приемате RDS програми (само за
модели с регионални кодове CEL, CEK) (стр. 54).
а)
Забележка
Възможно е символите или знаците да не се
извеждат на някои езици.
Съвет
Не можете да превключите дисплея, докато
в прозореца е изведена индикация “GUI”.
Неколкократно натиснете GUI MODE, за да
изберете “MENU OFF”.
За подробности относно автоматичното
калибриране вижте “9: Автоматично калибриране
на подходящите настройки на говорителите (Auto
Calibration)” (стр. 39)
Вижте “Преди да извършите Автоматична
настройка” (стр. 39) преди да оперцаията
Автоматично калибриране.
За да работите с приемника
1 Неколкократно натиснете GUI MODE, за да
изберете “MENU OFF”.
2 Натиснете AMP.
Операцията с приемника е възможна.
3 Натиснете MENU.
, за да
4 Неколкократно натиснете
изберете <AUTO CAL>, след това натиснете
.
, за да
5 Неколкократно натиснете
изберете “A.CAL START, след това
натиснете , за да започнете измерването.
Измерването започва след 5 секунди. На
дисплея се извежда отброяването.
Забележка
Докато времето се отброява, отдръпнете се от
областта, в която се извършава измерването, за
да избегнете грешки.
6 Измерването започва.
Процесът на измерване отнема приблизително
30 секунди. Таблицата по-долу показва
индикациите, които се извеждат на дисплея,
когато започне измерването.
За да отмените автоматичната
настройка
Измерването ще бъде отменено, когато извършите
следното:
, бутоните за избор на входен
- Натиснете
сигнал или MUTING.
- Натиснете SPEAKER на приемника.
- Смените силата на звука.
- Свържете слушалки.
продължава
81 BG
Усилвател
Име на програмната услуга b) или име на
станцията а) Честота Индикация за
програмния вид b) Индикация за радио текст
b)
Индикация за настоящо време (в 24-часов
цикъл) b) Звуково поле, което се прилага
Сила на звука
Осъществяване на
автоматично калибриране
Съвети
• Всички операции, различни от включване или
изключване на приемника, се дезактивират по време
на операцията Автоматично калибриране.
• Измерванията няма да бъдат извършени правилно
или операцията по Автоматично калибриране няма
да бъде осъществена, когато свързвате особени
говорители - например двуполюсни говорители.
Потвърждаване/запазване на
автоматичната настройка, когато GUI
функцията е излючена
1 Потвърдете резултата от измерването.
Когато измерването приключи, прозвучава
звуков сигнал и резултатът се извежда на
дисплея.
Резултат
от
Дисплей
Measurement
Display
измерването
result
Обяснение
Explanation
EXIT
Излиза
процеса
по
Exits theотsetting
process
настройка
без да
without saving
theзапази
measurementотresults.
резултатите
измерването.
3 В стъпка 2 изберете “SAVE EXIT”.
Резултатите от измерването се запазват.
, за да
4 Неколкократно натиснете
изберете тип на калибрирането, след това
натиснете .
Tип
на
Auto
калибрирането
Calibration
FULL FLAT
Извършва
измерване
Makes the плоско
measurement
of
на
честотата
на each
всекиspeaker
frequency
from
говорител.
flat.
ENGINEER
Задава
Sets theчестотните
frequency
характеристики
characteristics toв положение,
a set that
което
отговаря
стандартите
matches
that ofнаthe
Sony
на
Sony заroom
слушане
в стая.
listening
standard.
FRONT REF
Настройва
Adjusts theхарактеристиките
characteristics of
на
говорители,
така
all всички
the speakers
to match
theче
да
съвпадат с характеристикиcharacteristics
of the front
те
на предния говорител.
speaker.
OFF
Изключва
еквалайзера
Set the Auto
Calibrationзаto
автоматична
настройка.
off.
Обяснение
Explanation
COMPLETE Преминете
Proceed to step
към
2.
стъпка
2.
Когато
When the
измерването
measurementне
се
осъществи
process
fails
правилно
Вижте
”Списък със
ESee “Message
list after след
Auto
xxx:xx съобщения
извършване
на измерCalibration
ване
с Автоматична
measurement”
настройка”
(стр. 43).
(page 43).
2 Неколкократно натиснете
, за да
изберете опция, след това натиснете
Обяснение
Explanation
Type
Когато
When the
измерването
measurement
завърши
process
правилно
completes
properly
.
Опция
Item
Обяснение
Explanation
RETRY
Извършва
отново
Performs the
Autoоперацията
Автоматично
калибриране.
Calibration again.
SAVE EXIT
Запазва
резултатите
от
Saves the
measurement
измерването
и излиза
от
results and exits
the setting
процеса
process. по настройка.
предупреждение,
WARN CHECK Извежда
Displays
a warning отнасящо
се до резултатите
от измерванеconcerning
the measurement
то.
ВижтеSee
”Списък
със съобщения
results.
“Message
list
след
на измерване с
afterизвършване
Auto Calibration
Автоматична
настройка”
measurement”
(page (стр.
43). 43).
PHASE INFO.
Извежда
на всеDisplays състоянието
the phase of each
ки
говорител
(в/извънof
фаза).
speaker
(in phase/out
Вижте
изберете
phase).”Когато
See “When
you select
“PHASEINFO””
INFO.””(стр.
(page
“PHASE
83).83).
DIST. INFO.
Извежда
от измерванеDisplaysрезултата
the measurement
то
за разстоянието
говорителя.
result
for speakerдоdistance.
LEVEL INFO.
Извежда
от измерваDisplaysрезултата
the measurement
нето
нивото
на говорителя.
resultзаfor
speaker
level.
82 BG
Опция
Item
Съвет
Размерът на говорителя (LARGE/SMALL) (голям/
малък) се определя въз основа на нискочестотните
характеристики. Възможно е резултатът от
измерването да варира в зависимост от позицията
на оптимизиращия микрофон и говорителите,
както и от формата на стаята. Препоръчително е
да следвате резултатите от измерването. Въпреки
това, можете да промените тези настройки от
менюто за настройка на говорителите. Първо
обаче запазете резултатите от измерването, след
това се опитайте да промените настройките, които
желаете.
Когато изберете “PHASE INFO.”
Можете да проверите състоянието на всеки
говорител (в/извън фаза).
, за да
Неколкократно натиснете
изберете говорител, след това натиснете
, за да се върнете към стъпка 2 в
”Потвърждаване/запазване на автоматичната
настройка, когато GUI функцията е излючена”
(стр. 82).
Дисплей
Display
Обяснение
Explanation
xxx* : IN
Говорителят
е във
фаза.
The speaker is
in phase.
е извън
xxx* : OUT Говорителят
The speaker is
out of фаза.
phase. The
xxx*– – –
Не
свързани
No са
speakers
areговорители.
connected.
каналаchannel.
на говорителя.
* xxx обозначава
represent a speaker
FL
Преден
ляв
FL
Front left
FR
Преден
десен
FR
Front right
CNT
Централен
CNT
Center
SL
Съраунд
SL
Surroundляв
left
SR
Съраунд
SR
Surroundдесен
right
SB
Заден съраунд
SB
Surround back
SBL
Заден ляв съраунд
SBL
Surround back left
SBR
Заден десен съраунд
SBR
Surround back right
SW
Субуфер
SW
Subwoofer
Неколкократно натиснете 2CH/A.DIRECT,
A.F.D., MOVIE или MUSIC.
Видът на избраното звуково поле се извежда на
дисплея.
За да изберете подобрен съраунд режим
1 Натиснете AMP.
2 Натиснете MENU.
, за да
3 Неколкократно натиснете
изберете “<SURROUND>”, след това
натиснете
или .
, за да
4 Неколкократно натиснете
изберете “<E.SUR MODE>”, след това
натиснете
или .
, за да
5 Неколкократно натиснете
изберете желан режим на подобрен
съраунд, след това натиснете .
Забележка
Избраният режим на подобрен съраунд режим
може да бъде зададен, само ако сте избрали
“E.SURROUND” чрез неколкократно натискане
на A.F.D..
Слушане на звук без настройка
(ANALOG DIRECT)
Неколкократно натиснете 2CH/A.DIRECT,
за да изберете “A.DIRECT”.
Съвет
В зависимост от позицията на субуфера,
резултатите от измерването на поляритета
може да се различават. Въпреки това можете да
продължите използването на приемника с тази
стойност.
83 BG
Усилвател
Терминалите
“+” и “-”of
наthe
“+” and “–” terminals
говорителя може да са
speaker
may
be
connected
разменени. Въпреки това, вthe
other way around.
However,
зависимост
от говорителите
depending on“the speakers,
индикацията
: OUT”
може
да се изведе
на дисплея,
“xxx:OUT”
appears
on the
дори
акоeven
говорителите
display
though the са
speakers
свързани правилно. Това
areдължи
connected
properly. This is
се
на особеностите
because
of the speakers’
на
говорителите.
В този
случай
може даInпродължите
specifications.
this case, you
използването
приемника.
can continue toнаuse
the receiver.
Избор на вид на звуково поле
За подробности относно всяко звуково поле вижте
“Съраунд звук” (стр. 56).
Слушане на FM/AM радио
За подробности относно функциите с тунера
вижте “Тунер” (стр. 51).
Настройка на радиостанции
1 Неколкократно натиснете TUNER, за да
изберете FM или AM.
Можете да използвате и INPUT SELECTOR +/на приемника.
2 Натиснете TUNING+ или TUNING-.
Натиснете TUNING+, за да сканирате честотите
отдолу нагоре, или натиснете TUNING-, за да
сканирате честотите отгоре надолу. Приемникът
спира операцията по сканирането, когато
намери станция.
Директно избиране на честота (Директна
настройка)
1 След като изберете FM или AM скалата,
натиснете D.TUNING.
2 Натиснете SHIFT, след това изберете
бутон с цифрова стойност, за да въведете
честотата.
3 Натиснете .
Предварителна настройка
на радиостанции
1 Предварително настройте радио
станцията, която желаете да
зададете.
За подробности относно тази операция вижте
“Настройка на радиостанции” (стр. 84).
2 Натиснете SHIFT, след това
натиснете ENT/MEM.
На дисплея се за няколко секунди се извежда
“MEM”. Извършете стъпки 3 и 4 преди
индикацията “МЕМ” да изчезне.
3 Натиснете PRESET + или
PRESET-, за да изберете номера
на станцията.
Можете да избирате от 30 FM и 30 АМ
станции. Ако индикацията “MEM” изчезне
преди да сте избрали номер за настроената
станция, започнете отново от стъпка 2.
84 BG
4 Натиснете ENT/MEM или
.
Ако индикаторът SHIFT се изключи преди
да натиснете ENT/MEM, натиснете SHIFT.
Станцията се запаметява под избрания номер.
Ако индикацията “MEM” изчезне преди да
сте натиснали ENT/MEM, започнете отново от
стъпка 2.
5 Повторете стъпки от 1 до 4,
ако желаете да настроите
предварително и друга станция.
Приемане на предварително настроени
радио станции
1 Неколкократно натиснете TUNER, за да
изберете FM или AM.
2 Неколкократно натиснете PRESET + или
PRESET-, за да изберете желаната от вас
предварително настроена станция.
Можете също така да натиснете SHIFT, а
след това бутоните с цифри, за да изберете
станцията, която желаете. След това натиснете
, за да въведете избора си.
Забележка
Функции “BRAVIA“ Sync
Какво е “BRAVIA“ Sync?
“BRAVIA” Sync е съвместим със Sony телевизор,
Blu-ray диск/DVD плейър, AV усилвател и др.,
които притежават функцията Control for HDMI
(Контрол на HDMI).
Свързвайки компоненти, произведени от Sony,
които са съвместими с функцията “BRAVIA” Sync,
чрез HDMI кабел (не е приложен в комплекта),
някои операции могат да бъдат опростени, както е
описано по долу:
В зависимост от свързания компонент е възможно
функцията Control for HDMI (Контрол на HDMI)
да не работи. Обърнете се към инструкциите за
експлоатация на съответния компонент.
BRAVIA” Sync функции
• One Touch Play (Възпроизвеждане с едно
докосване): Когато възпроизвеждате от компонент,
като например DVD/Blu-ray диск плейър,
приемникът и телевизорът автоматично се
включват и се превключват към съответния
HDMI вход. Ако приемникът или/и телевизорът
е в режим на готовност, устройството ще се
включи автоматично.
Функции “BRAVIA“ Sync
• System Audio Control (Контрол на звука на
системата): Докато гледате телевизия, може
да изберете откъде да се извежда звукът на
излъчваната програма – от говорителите на
телевизора или от свързаните към приемника
говорители.
• System Power Off (Изключване на захранването
на системата): Когато изключите телевизора,
приемникът и свързаните компоненти също се
изключват.
Control for HDMI (Контрол на HDMI) е функция,
която управлява едновременно няколко
компонента и отговаря на стандарта HDMI
СЕС (Контрол на електронни компоненти от
потребителя) за HDMI (Мултимедиен интерфейс с
висока разделителна способност).
Функцията Control for HDMI (Контрол на
HDMI) не работи в следните случаи:
• Когато свържете към приемника компонент, който
е несъвместим с функцията Sony Control for HDMI
(Контрол на HDMI).
• Когато свързвате приемника и компоненти
посредством връзка, различна от HDMI.
Препоръчваме ви да свързвате към приемника
продукти, които съответстват на “BRAVIA” Sync.
85 BG
Подготовка на функцията
“BRAVIA” Sync
За да използвате “BRAVIA” Sync, включете
функцията Control for HDMI (Контрол на HDMI)
и за двете устройства – и за приемника, и за
свързания компонент. Този приемник поддържа
функцията “Control for HDMI-Easy Setting” (Лесна
настройка на функцията Control for HDMI –
Контрол на HDMI).
Ако вашият телевизор поддържа
функцията “Control for HDMI-Easy
Setting” (Лесна настройка на функцията
Control for HDMI – Контрол на HDMI)
Когато свържете телевизор, съвместим с функция
функцията “Control for HDMI-Easy Setting”
(Лесна настройка на функцията Control for HDMI
– Контрол на HDMI), функцията за Control for
HDMI (Контрол на HDMI) на приемника може
да се включи едновременно с включването на
функцията за Control for HDMI (Контрол на
HDMI) на телевизора.
1 Уверете се, че приемникът, телевизорът
и компонентите за възпроизвеждане са
свързани чрез HDMI кабел (не е приложен
в комплекта). (Съответните компоненти
трябва да бъдат съвместими с функцията
Control for HDMI (Контрол на HDMI).)
2 Включете приемника, телевизора и
компонентите за възпроизвеждане.
3 Активирайте функцията Control for HDMI
(Контрол на HDMI) на телевизора.
Функцията Control for HDMI (Контрол
на HDMI) и всички свързани компоненти
едновременно се включват. По време на
настройка в прозореца на дисплея ще изведе
индикация “SCANNING”, а когато операцията
завърши, на дисплея се извежда индикация
“COMPLETE”. Изчакайте, докато настройката
приключи.
За подробности относно настройката на
телевизора се обърнете към ръководството за
експлоатация, приложено към телевизора.
86 BG
Ако вашият телевизор няма функцията
“Control for HDMI-Easy Setting” (Лесна
настройка на функцията Control for
HDMI – Контрол на HDMI)
Включете функцията Control for HDMI (Контрол
на HDMI) на приемника и на свързаните
компоненти по отделно.
2CH/
A.DIRECT
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
INPUT
RESOLUTION MODE
SLEEP
NIGHT
MODE
GUI MODE
DISPLAY
GUI MODE
V/v/b,
O
RETURN/
EXIT
.
HOME
MENU
<
<
TOOLS/
OPTIONS
MENU
>
1 Извършете стъпките, описани в “Ако вашият
телевизор поддържа функцията “Control for
HDMI-Easy Setting” (стр. 86).
2 Натиснете GUI MODE.
След като в прозореца на дисплея на приемника
се изведе съобщение “MENU ON”, в
телевизионния екран се извежда и съобщението
“GUI” и GUI менюто.
Натиснете MENU, ако GUI менюто не се изведе
на телевизионния екран.
, за да
3 Неколкократно натиснете
изберете “Settings” (Настройки), след това
натиснете
или .
На телевизионния екран се извежда списък с
настройки в менюто.
, за да
4 Неколкократно натиснете
изберете “HDMI”, след това натиснете
или .
, за да
5 Неколкократно натиснете
изберете “Ctrl for HDMI” (Контрол на HDMI),
след това натиснете
или .
, за да
6 Неколкократно натиснете
изберете “ON”, след това натиснете .
Функцията Control for HDMI на приемника се
включва.
7 Активирайте функцията Control for HDMI
(Контрол на HDMI) на свързания компонент.
8 Изберете HDMI вход (HDMI 1/2/3/4) на
приемника и телевизора, за да съвпадне с
HDMI изхода на свързания компонент, така
че изображението от свързания компонент
да се изведе.
За подробности относно настройката на
телевизора и свързаните компоненти, вижте
ръководствата за експлоатация на съответните
компоненти.
Забележки
(One-Touch Play)
Можете да се наслаждавате на звук и картина
от свързан към приемника чрез HDMI връзка
компонент, като изпълните една проста операция.
Възпроизвеждане от свързан
компонент.
Приемникът и телевизорът автоматично се
включват и превключват на подходящ HDMI вход.
Ако приемникът и/или телевизорът са в режим на
готовност, те автоматично ще се включат.
Гледане на DVD/Blu-ray диск чрез
изпълняване на проста операция
Също така, можете да изберете свързан компонент,
като например DVD/Blu-ray диск плейър, с
помощта на менюто на телевизора. В този случай
приемникът и телевизорът превключват на
подходящия HDMI вход.
Забележка
В зависимост от телевизора е възможно началното
съдържание на диска да не бъде изведено.
Функции “BRAVIA“ Sync
• Ако изключите и след това отново включите
HDMI кабела или промените връзката, извършете
стъпките, описани в “Ако вашият телевизор
поддържа функцията “Control for HDMI-Easy
Setting” (стр. 86) или “Ако вашият телевизор няма
функция Control for HDMI-Easy Setting” (стр. 86).
• Не можете да изпълнявате One-Touch Play
(Възпроизвеждане с едно докосване) или System
Audio Control (Контрол на звука на системата) по
време на функцията “Control for HDMI-Easy Setting”
(Лесна настройка на функцията Control for HDMI –
Контрол на HDMI).
• Преди да изпълните Control for HDMI-Easy Setting
(Лесна настройка на функцията Контрол на
HDMI) от телевизора се уверете, че сте включили
телевизора, свързаните компоненти и приемника.
• Ако възпроизвеждащите компоненти не
функционират, след като извършите Control for
HDMI-Easy Setting (Лесна настройка на функцията
Контрол на HDMI), проверете настройката на
Control for HDMI (Контрол на HDMI) на вашия
телевизор.
• Ако свързаните компоненти не поддържат Control
for HDMI-Easy Setting (Лесна настройка на
функцията Контрол на HDMI), трябва да включите
функцията Control for HDMI (Контрол на HDMI)
на свързаните компоненти преди да извършите
Control for HDMI-Easy Setting (Лесна настройка на
функцията Контрол на HDMI) от телевизора.
Възпроизвеждане на
компонент с едно докосване
87 BG
Слушане на звук от
телевизор през свързаните
към приемника говорители
(System Audio Control)
Можете да слушате звука от телевизора през
свързаните към приемника говорители, като
изпълните проста операция.
Може да работите с функцията System Audio
Control (Контрол на звука на системата) от менюто
на телевизора. За подробности се обърнете към
ръководството за експлоатация, приложено
към телевизора. Когато функцията System
Audio Control (Контрол на звука на системата)
е активирана, приемникът ще се включи и
автоматично ще превключи на подходящия вход.
Звукът на телевизора ще бъде изведен през
говорителите, свързани към приемника, като
едновременно с това ще се намали и силата на
звука.
Можете да използвате функцията System Audio
Control (Контрол на звука на системата), както
следва.
• Ако включите приемника, докато телевизорът е
включен, функцията System Audio Control (Контрол
на звука на системата) автоматично ще се активира
и звукът на телевизора ще бъде изведен през
говорителите, свързани към приемника. Ако обаче
изключите приемника, звукът отново ще бъде
изведен през говорителите на телевизора.
• Можете да настроите силата на звука на приемника,
когато настройвате и силата на звука на телевизора.
Забележки
• Ако функцията System Audio Control (Контрол
на звука на системата) не работи в зависимост
от настройките на телевизора, се обърнете към
неговото ръководство за експлоатация.
• Когато “Ctrl For HDMI” е зададен в положение
“ON”, настройките “Audio Out” в менюто с HDMI
настройки автоматично ще бъдат зададени в
зависимост от настройките на функцията System
Audio Control.
• Когато свържете телевизор, който не поддържа
функцията System Audio Control (Контрол на звука
на системата), то функцията System Audio Control
(Контрол на звука на системата) няма да сработи.
• Ако телевизорът се включи преди да бъде включен
приемникът, за момент от него няма да се чува звук.
• Когато превключите на вход, различен от HDMI или
ТV, функцията System Audio Control (Контрол на
звука на системата) автоматично ще се изключи.
88 BG
Изключване на приемника
от телевизора
(System Power Off)
Когато изключите телевизора, като използвате
бутона POWER на устройството за дистанционно
управление на телевизора, приемникът и
свързаните компоненти автоматично се изключват.
Също така, можете да изключите телевизора и
от устройството за дистанционно управление на
приемника.
THEATRE RM SET UP AV ?/1
?/1
AV ?/1
SYSTEM STANDBY
SHIFT
1
VIDEO 1
TV
2
VIDEO 2
AMP
3
TV
BD
Натиснете ТV, след това натиснете
АV
.
Телевизорът, приемникът и компонентите,
свързани чрез HDMI връзка, се изключват.
Забележки
• Задайте TV Standby Synchro в положение “ON”,
преди да използвате функцията System Power Off
(Изключване на захранването на системата). За
подробности се обърнете към ръководството за
експлоатация, приложено към телевизора.
• Възможно е свързаните компоненти да не се
изключат в зависимост от техния статус. За
подробности се обърнете към ръководството
за експлоатация, приложено към свързаните
компоненти.
S-AIR операции
Стая ВB
Room
S-AIR допълнително
устройство
S-AIR sub unit
(S-AIR
(S-AIRприемник)
receiver)
S-AIR продукти
Този приемник е съвместим с функцията S-AIR
(стр. 117), която ви позволява безжично предаване
на звук между S-AIR продукти.
Когато закупите S-AIR продукт, вие трябва
да осъществите предаване на звук (стр. 90).
Съществуват два вида S-AIR продукти.
• Главно S-AIR устройство (този приемник):
Използва се за предаване на звук.
Можете да използвате до 3 S-AIR главни
устройства. (Броят на главните S-AIR устройства,
които можете да използвате, зависи от средата, в
които ги използвате.)
• Допълнително S-AIR устройство (не е приложено в
комплекта): Използва се за приемане на звук.
- Съраунд усилвател: Можете да се наслаждавате
на звук от съраунд говорителя по безжичен път.
За подробности се обърнете към ръководството за
експлоатация, приложено към съраунд усилвателя.
- S-AIR приемник: Можете да се наслаждавате на
звук от системата в друга стая.
MASTER VOLUME
MULTI CHANNEL DECODING
?/1
INPUT SELECTOR
MUTING
PHONES
SPEAKERS
2 CH/
A.DIRECT
AUTO CAL MIC
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
INPUT MODE
DIMMER
VIDEO
VIDEO 2 IN
L AUDIO R
DISPLAY
S-AIR
допълнително
S-AIR
sub unit
устройство
(surround amplifier)
(съраунд усилвател)
За да използвате S-AIR
продукти (S-AIR главно и
допълнително устройство)
Преди да използвате S-AIR продукти, подгответе
следното.
Уверете се, че безжичните адаптери са
поставени правилно
Поставете безжичните адаптери здраво и докрай
в гнездата съответно на S-AIR главното и
допълнителното устройство.
Поставете
плътно
Insert firmly
продължава
89 BG
S-AIR операции
Можете да закупите тези S-AIR продукти (S-AIR
продуктите се различават в зависимост от
областта).
Забележките или инструкциите за съраунд
усилвателя или S-AIR приемника в това
ръководство се отнасят само в случаите на
използване на съраунд усилвател или S-AIR
приемник.
S-AIR
главно
S-AIR
mainустройство
unit
(този приемник)
(this receiver)
Стая АA
Room
Уверете се, че S-AIR ID номерата
на S-AIR главното устройство и
допълнителното устройство са едни и
същи
Настройката по подразбиране на S-AIR ID
номерата за S-AIR главното и допълнителното
устройства е “А”.
В зависимост от S-AIR продукта, можете да
зададете S-AIR ID чрез ключа или чрез менюто
с настройки. За подробности се обърнете към
инструкциите за експлоатация, приложени към
всеки S-AIR продукт.
Среди, в които можете да
използвате S-AIR продукти
(S-AIR главно и допълнително
устройство)
S-AIR продуктите използват радио честоти с 2.4
GHz. Някои електронни устройства или други
фактори могат да причинят загуба на връзката или
нестабилност на S-AIR приемането.
• Влияние на електронни устройства
Следните опции могат да причинят смущения или
проблеми при свързването.
- мобилни телефони, безжични телефони
- безжични LAN устройства, персонални
компютри
- конзоли, които използват радио сигнали
- микровълнови печки
• Други фактори
Следните варианти могат да причинят лошо
приемане
- материали или препятствия, като например стени
или подови настилки
- местоположението на S-AIR продукта
Когато използвате S-AIR продукти, поставете
ги възможно най-далеч от гореспоменатите
електронни устройства или ги поставете на
места, където S-AIR приемането е стабилно.
90 BG
Настройка на S-AIR продукт
Преди да използвате S-AIR продукт, уверете
се, че сте извършили следните настройки, за да
осъществите предаване на звука.
Зареждане на безжичен
предавател/приемник
За да използвате S-AIR функцията, трябва да
заредите безжичен предавател (не е приложен
в комплекта) в главното S-AIR устройство
и безжичния предавател (не е приложен в
комплекта) в S-AIR допълнителното устройство.
Забележки
• Преди да заредите безжичния предавател/приемник
се уверете, че сте изключили захранващия кабел.
• Не докосвайте терминалите на безжичния
предавател/приемник.
За да заредите безжичен предавател в
главното S-AIR устройство
1 Развийте винтовете и свалете капачето на
гнездото.
Капаче на
Slot cover
гнездото
Забележки
• Заредете безжичния предавател с логото S-AIR
нагоре.
• Заредете безжичния предавател, така че
маркировките да съвпаднат.
• Не зареждайте устройства, различни от безжичния
предавател, в гнездото EZW-T100.
EZW-T100
EZW-T100
3 Използвайте винтовете, които сте свалили
от стъпка 1, за да затегнете безжичния
предавател.
EZW-T100
ANTENNA
AM
COMPONENT VIDEO
IN 3
IN 2
IN 1
TV
DMPORT
DIG
OP
DC5V
0.7A MAX
MONITOR
OUT
Y
OPTICAL IN
PB/
CB
VIDEO
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
SAT IN
VIDEO
OUT
PR/
CR
ASSIGNABLE (INPUT ONLY)
OUT
IN
IN
AUDIO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
L
L
R
R
SA-CD/CD/CD-R
TV
SAT
BD
VIDEO 1
MONITOR
SURROUN
FRON
BI-A
AUDIO
OUT
R
SUBWOOFER
Забележки
Не използвайте различни винтове, за да стегнете
безжичния предавател.
За да заредите безжичния приемник в
допълнителното S-AIR устройство
За подробности относно инсталацията на
безжичен приемник в съраунд усилвателя и S-AIR
приемника се обърнете към ръководството за
експлоатация, приложено към съраунд усилвателя
и S-AIR приемника.
S-AIR операции
• Свалете винтовете от капачето на гнездото, което
е маркирано с удивителна. Не развивайте други
винтове.
• Капачето на гнездото не е необходимо повече.
Въпреки това, запазете капачето след свалянето.
Забележка
2 Заредете безжичния предавател
EZW-T100
Гнездо
EZW-T100
EZW-T100
slot
Безжичен
предавател
Wireless
transmitter
продължава
91 BG
Осъществяване на предаване
на звука между главното S-AIR
устройство и допълнителното
S-AIR устройство (ID настройка)
Можете да осъществите предаване на звук, просто
като зададете един и същи ID за главното S-AIR
устройство и допълнителното S-AIR устройство.
Можете да използвате няколко главни S-AIR
устройства, като задавате различен ID за всеки
компонент.
2CH/
A.DIRECT
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
INPUT
RESOLUTION MODE
SLEEP
NIGHT
MODE
GUI MODE
DISPLAY
GUI MODE
V/v/b,
5 Неколкократно натиснете
, за да
изберете желания ID (А, В или C), и след
това натиснете .
ID номерът на главното S-AIR устройство се
задава. Извежда се “Set S-AIR ID of the sub
unit to the same as that of the man unit” (Задайте
S-AIR ID номера на допълнителното устройство
като този на главното устройство).
6 Натиснете , за да зададете ID номера на
S-AIR допълнителното устройство.
7 Натиснете GUI MODE.
GUI менюто се изключва.
8 Задайте S-AIR допълнителното устройство
към същия ID номер.
Предаването на звука се осъществява както
следва (пример):
Главно
S-AIRunit
устройство
S-AIR main
MASTER VOLUME
MULTI CHANNEL DECODING
?/1
INPUT SELECTOR
O
RETURN/
EXIT
.
MUTING
HOME
MENU
<
<
TOOLS/
OPTIONS
MENU
PHONES
SPEAKERS
2 CH/
A.DIRECT
AUTO CAL MIC
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
INPUT MODE
DIMMER
VIDEO
VIDEO 2 IN
L AUDIO R
DISPLAY
ID A
>
За да зададете ID номер на главното
S-AIR устройство
1 Натиснете GUI MODE.
След като в прозореца на дисплея на приемника
се изведе съобщение “MENU ON”, в
телевизионния екран се извежда и съобщението
“GUI” и GUI менюто.
Натиснете MENU, ако GUI менюто не се появи
на телевизионния екран.
, за да
2 Неколкократно натиснете
изберете “Settings” (Настройки), след това
натиснете
или .
На телевизионния екран се извежда списъкът с
настройки в менюто.
, за да
3 Неколкократно натиснете
изберете “S-AIR” и след това натиснете
или .
Забележка
Когато S-AIR предавателят (не е приложен
в комплекта) не е зареден в S-AIR главното
устройство, не можете да изберете “S-AIR”.
, за да
4 Неколкократно натиснете
изберете “S-AIR ID”, след това натиснете
или .
Извежда се S-AIR ID менюто.
92 BG
ID A
Допълнително
S-AIR sub unit
S-AIR устройство
ID A
Допълнително
S-AIR sub unit
S-AIR устройство
Съвет
За да потвърдите настоящия ID номер,
извършете стъпки от 1 до 3 по-горе. Когато
сдвоите S-AIR главното устройство с S-AIR
допълнително устройство (стр. 93) до ID номера
на телевизионния екран или в GUI менюто се
извежда “(Pairing)” (Сдвояване).
За да излезете от менюто
Натиснете MENU.
Настройка на ID номер за
допълнителното S-AIR устройство
Уверете се, че ID номерът на допълнителното
S-AIR устройство съвпада с този на главното
S-AIR устройство.
За подробности относно настройката на ID
на съраунд усилвателя и S-AIR приемника се
обърнете към ръководството за експлоатация,
приложено към съраунд усилвателя и S-AIR
приемника.
За да използвате няколко главни
S-AIR устройства
Mожете да използвате няколко главни S-AIR
устройства, като зададете различен ID за всеки
компонент.
S-AIR
устройство
S-AIRглавно
main unit
Друго S-AIR главно
Other S-AIR
устройство
main unit
MASTER VOLUME
MULTI CHANNEL DECODING
?/1
INPUT SELECTOR
MUTING
PHONES
SPEAKERS
2 CH/
A.DIRECT
AUTO CAL MIC
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
INPUT MODE
ID A
S-AIR
S-AIR sub
допълнително
unit
устройство
DIMMER
DISPLAY
VIDEO
VIDEO 2 IN
L AUDIO R
ID A
ID A
S-AIR
S-AIR sub
допълнително
unit
устройство
ID B
ID B
S-AIR
S-AIR sub unit
допълнително
устройство
Забележки
Трябва да зададете един и същи ID номер за
S-AIR главно устройство и допълнително S-AIR
устройство, за да осъществите предаване на звука.
Въпреки това, съседите ви също могат да приемат
звук от вашата система, ако ID номерата на
устройствата са еднакви, или обратното - вие
можете да приемате звук от вашите съседи.
За да предотвратите това, можете да
идентифицирате основното S-AIR устройство с
определено допълнително S-AIR устройство, като
извършите операция по сдвояване.
Преди сдвояване
Предаването на звука се осъществява посредством
ID (пример).
Вашата стая
Съседи
Главно S-AIR
S-AIR main unit
устройство
MASTER VOLUME
MULTI CHANNEL DECODING
?/1
INPUT SELECTOR
MUTING
PHONES
SPEAKERS
2 CH/
A.DIRECT
AUTO CAL MIC
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
INPUT MODE
DIMMER
VIDEO
VIDEO 2 IN
L AUDIO R
DISPLAY
ID A
ID A
Допълнително
S-AIR sub unit
S-AIR устройство
ID A
Допълнително
S-AIR sub unit
S-AIR устройство
продължава
93 BG
S-AIR операции
• Възможно е източници със сигнали за защита от
авторско право да не се възпроизвеждат на S-AIR
допълнително устройство.
• Когато бъде осъществено предаване на звука,
- звукът може да се изведе от S-AIR приемник,
ако свържете компоненти към този приемник
посредством използването на аналогови жакове.
Звукът не може да се изведе, ако компонентите са
свързани към жаковете COAXIAL, OPTICAL или
HDMI на този приемник.
- функцията за слушалки на съраунд усилвателя не
работи.
Идентифициране на главно
S-AIR устройство с определено
допълнително S-AIR устройство
(Операция по сдвояване)
След сдвояването
Предаването на звука се извършва само между
сдвоените главно и допълнително S-AIR
устройства.
Вашата стая
Съседи
Главно S-AIR
S-AIR main unit
устройство
INPUT SELECTOR
MUTING
SPEAKERS
2 CH/
A.DIRECT
AUTO CAL MIC
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
INPUT MODE
DIMMER
VIDEO
След като в прозореца на дисплея на приемника се
изведе съобщение “MENU ON”, в телевизионния екран
се извежда и съобщението “GUI”, както и менюто GUI.
Натиснете MENU, ако GUI менюто не се изведе на
телевизионния екран.
4 Неколкократно натиснете
MASTER VOLUME
MULTI CHANNEL DECODING
?/1
PHONES
3 Натиснете GUI MODE.
VIDEO 2 IN
L AUDIO R
DISPLAY
Не
осъществява
Noсе
transmission
предаване
, за
да изберете “Settings” (Настройки),
след това натиснете или .
На телевизионния екран се извежда списъкът с
настройки в менюто.
5 Неколкократно натиснете
ID A
ID A
Допълнително
S-AIR sub unit
S-AIR устройство
Допълнително
S-AIR
S-AIR sub unit
устройство
Сдвояване
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
INPUT
RESOLUTION MODE
SLEEP
NIGHT
MODE
GUI MODE
V/v/B/b,
RETURN/
EXIT O
O
RETURN/
EXIT
.
HOME
MENU
<
<
TOOLS/
OPTIONS
MENU
>
1 Поставете допълнителното S-AIR
устройство, което желаете да
сдвоите, близо до главното S-AIR
устройство.
2 Задайте еднакви ID номера за
главното и допълнителното S-AIR
устройство.
• За да зададете ID номер на S-AIR главното
устройство, вижте “За да зададете ID номер на
главното S-AIR устройство” (стр. 92).
• За да зададете ID номер за допълнителното
S-AIR устройство, вижте инструкциите за
експлоатация на допълнителното S-AIR
устройство.
94 BG
Когато S-AIR предавателят (не е приложен в
комплекта) не е зареден в S-AIR основното устройство,
не можете да изберете “S-AIR”.
, за да
изберете “Pairing” (Сдвояване), след
това натиснете или .
GUI MODE
DISPLAY
Забележка
6 Неколкократно натиснете
За да извършите сдвояване
2CH/
A.DIRECT
, за
да изберете “S-AIR” и след това
натиснете или .
На телевизионния екран се извежда съобщение ”Put
the S-AIR sub unit near the S-AIR main unit. Turn on the
power and start pairing” (Поставете главното S-AIR
устройство близо до основното S-AIR устройство.
Включете захранването и започнете сдвояването).
Главното S-AIR устройство започва сдвояването.
7 Неколкократно натиснете
, за да
изберете “Yes”, след това натиснете
.
Главното S-AIR устройство започва операция по
сдвояване. Извежда се съобщението “Pairing. Do the
pairing operation with the S-AIR sub unit. “ (Сдвоява
се. Извършете операцията по сдвояването с S-AIR
допълнителното устройство.).
8 Започнете сдвояването на S-AIR
допълнителното устройство.
Обърнете се към инструкциите за експлоатация на
S-AIR допълнителното устройство.
Забележки
• Извършете сдвояването в рамките на 5 минути, докато
извършвате стъпка 6. Ако не го направите, сдвояването
автоматично се отменя и дисплеят се променя. В този
случай вижте “Ако сдвояването се провали” (стр. 95).
• Когато предаването на звука се осъществи, се извежда
съобщение “Pairing complete. To perform pairing to
another S-AIR sub unit, select “Continue”.” (Сдвояването е
приключило. За да извършите сдвояване с друго S-AIR
допълнително устройство, изберете “Continue”.).
9 Неколкократно натиснете
,
за да изберете “Finish”
или “Complete”, след това
натиснете .
• “Finish”: Сдвояването приключва.
• “Continue”: Продължава да извършва сдвояване
с други допълнителни S-AIR устройства.
Съвет
Можете да потвърдите приключването на
операцията по сдвояване или настоящия ID
номер, като проверите екрана “S-AIR Settings”
(S-AIR настройки). До настоящия S-AIR ID
номер се извежда съобщението “(PAIRING)”.
10 Натиснете GUI MODE.
GUI менюто се изключва.
Слушане на звук от
системата в друга стая
(Само за S-AIR приемник
(не е приложен в комплекта))
Можете да слушате звук от системата в друга
стая, като използвате S-AIR приемника. S-AIR
приемникът може да бъде инсталиран в друга стая
и да се наслаждавате на звука от системата и там.
За подробности относно S-AIR приемника се
обърнете към ръководството за експлоатация,
приложено към S-AIR приемника.
2CH/
A.DIRECT
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
INPUT
RESOLUTION MODE
SLEEP
NIGHT
MODE
GUI MODE
DISPLAY
GUI MODE
Забележка
След като сте извършили сдвояването, ако
изберете менюто “S-AIR ID”, се извежда ID
настройката (“А”, “B” или “C”), която сте
използвали последно.
V/v/b,
O
RETURN/
EXIT
Ако сдвояването се провали
Извежда се съобщение “Pairing failed. Retry?”
(Сдвояването се провали. Опитайте отново?).
За да извършите отново операцията, изберете
“Yes”.
За да приключите със сдвояването, изберете “No”
Натиснете RETURN/EXIT
.
За да отмените сдвояването
Извършете ID настройката на главното S-AIR
устройство спрямо операцията, описана в “За да
зададете ID номер на главното S-AIR устройство”
(стр. 92). Ако нулирате ID номера (дори същия ID
номер отново), сдвояването се отменя.
<
<
TOOLS/
OPTIONS
MENU
>
1 Задайте ID номера от S-AIR
приемника, така че да съвпадне
с ID номера на главното S-AIR
устройство.
• За да зададете ID номер на главното S-AIR
устройство, вижте “За да зададете ID номер на
главното S-AIR устройство” (стр. 92).
• За да зададете ID на S-AIR приемника, се
обърнете към инструкциите за експлоатация,
приложени към S-AIR приемника.
Забележки
• Когато използвате друго допълнително
S-AIR устройство, като например съраунд
усилвател, не променяйте ID номера на S-AIR
главното устройство. Задайте ID номера на
S-AIR приемника, така че да съвпада с този на
главното S-AIR устройство.
• Когато сдвоите главното S-AIR устройство
и друго допълнително S-AIR устройство
като например съраунд усилвател, трябва да
извършите операция по сдвояване между S-AIR
главното устройство и S-AIR приемника. За
подробности вижте “Идентифициране на главно
S-AIR устройство с определено допълнително
S-AIR устройство (Операция по сдвояване)”
(стр. 93).
продължава
95 BG
S-AIR операции
За да приключите сдвояването по време
на настройка
.
HOME
MENU
2 Натиснете GUI MODE.
След като в прозореца на дисплея на
приемника се изведе съобщение “MENU
ON”, в телевизионния екран се извежда и
съобщението “GUI”, както и менюто GUI.
Натиснете MENU, ако менюто GUI не се
изведе на телевизионния екран.
3 Неколкократно натиснете
8 Изберете желаната функция на
S-AIR приемника.
Когато зададете “Party”.
Функцията на S-AIR приемника се променя
последователно, когато натиснете INPUT
SLECTOR +/- на приемника или S-AIR CH на
S-AIR приемника.
Когато зададете “Separate”
, за да изберете “Settings”
(Настройки), след това натиснете
или .
Функцията на S-AIR приемника се променя,
когато натиснете S-AIR CH на S-AIR
приемника.
На телевизионния екран се извежда списъкът
с настройки в менюто.
Забележка
4 Неколкократно натиснете
, за
да изберете “S-AIR” и след това
натиснете или .
Забележка
Когато S-AIR предавателят (не е приложен
в комплекта) не е зареден в S-AIR главното
устройство, не можете да изберете “S-AIR”.
5 Неколкократно натиснете
, за
да изберете “S-AIR Mode”, след
това натиснете .
6 Неколкократно натиснете
, за
да изберете желаната настройка.
• Party: S-AIR приемникът извежда звук в
зависимост от избрания вход за основното
S-AIR устройство. Въпреки това, ако изберете
DVD на главното S-AIR устройство, S-AIR
приемникът остава като последен избран вход.
• Separate: Можете да изберете входа, който
желаете за S-AIR приемник, докато входът на
S-AIR главното устройство остава непроменен.
7 Натиснете GUI MODE.
GUI менюто се изключва.
96 BG
Ако сте избрали TUNER (FM/AM честота)
на главното S-AIR устройство, можете да да
изберете само същата честота за тунера на
S-AIR приемника. Въпреки това можете да
изберете вход, различен от TUNER в S-AIR
приемника.
9 Регулирайте силата на звука на
S-AIR приемника
Забележка
Звукът от S-AIR приемника може да се отреже от
операциите на S-AIR главното устройство.
За да контролирате системата
от S-AIR приемника
Можете да контролирате системата от S-AIR
приемника, като използвате следните бутони.
Натиснете
Press
Операция
Operation
N, X, x,
Имат
операции
на устройShareсъщите
the same
operations
on the
remoteза дистанционно управление.
ството
S-AIR CH
Променете
наthe
S-AIR
Change theфункцията
function of
главното
устройство.
S-AIR main
unit
./>
За подробност се обърнете към инструкциите за
експлоатация, приложени към S-AIR приемника.
Промяна на канала за подобро предаване на звука
Ако използвате няколко безжични системи,
които споделят 2.4 GHz честота, като например
безжичен LAN или Bluetooth, предаването на
S-AIR продукти или други безжични системи
може да се окаже нестабилно. В този случай
предаването може да бъде подобрено чрез смяната
на следната “RF Change” настройка.
2CH/
A.DIRECT
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
INPUT
RESOLUTION MODE
SLEEP
NIGHT
MODE
GUI MODE
DISPLAY
GUI MODE
V/v/b,
O
RETURN/
EXIT
.
HOME
MENU
<
<
TOOLS/
OPTIONS
MENU
>
1 Натиснете GUI MODE.
2 Неколкократно натиснете
, за да изберете “Settings”
(Настройки), след това натиснете
или .
На телевизионния екран се извежда списъкът
с настройки в менюто.
3 Неколкократно натиснете
, за
да изберете “S-AIR” и след това
натиснете .
, за
да изберете “RF Change”, след
това натиснете или .
5 Неколкократно натиснете
, за
да изберете желаната настройка.
• “AUTO”: Обикновено избирайте тази
настройка. Системата автоматично променя “RF
Change” в положение “ON” или “OFF”.
• “ON”: Системата предава звук, като търси подобър канал за предаване на звука.
• “OFF”: Системата предава звук, като фиксира
канал за предаване.
6 Натиснете GUI MODE.
GUI менюто се изключва.
7 Когато зададете “RF Change” в
положение “OFF”, изберете ID,
така че предаването на звука да
бъде най-стабилно.
Забележки
• Когато не заредите безжичен предавател в S-AIR
главното устройство, вие не можете да зададете “RF
Change”.
• В повечето случаи промяна на тази настройка няма
да бъде нужна.
• Ако “RF Change” е зададен в положение “OFF”,
предаването между главното S-AIR устройство и
допълнителното S-AIR устройство може да бъде
извършено, като използвате един от следните
канали.
- S-AIR ID A: еквивалентен канал за IEEE 802.1 lb/g
канали 1
- S-AIR ID B: еквивалентен канал за IEEE 802.1 lb/g
канали 6
- S-AIR ID C: еквивалентен канал за IEEE 802.1 lb/g
канали 11
• Предаването може да бъде подобрено, като
промените канала за предаване (честотата) на
другата безжична система. За подробности се
обърнете към ръководството за експлоатация,
приложено към другата безжична система.
Забележка
Когато S-AIR предавателят (не е приложен в
комплекта) не е зареден в S-AIR основното
устройство, не можете да изберете “S-AIR”.
97 BG
S-AIR операции
След като в прозореца на дисплея на
приемника се изведе съобщение “MENU
ON”, в телевизионния екран се извежда и
съобщението “GUI”, както и менюто GUI.
Натиснете MENU, ако GUI менюто не се
изведе на телевизионния екран.
4 Неколкократно натиснете
Стабилизиране
на S-AIR приема
• Регулирайте местоположението (височина, посока
и местоположение в стаята) на S-AIR продуктите,
докато
p приемането е най-стабилно.
Прочетете следните инструкции, когато S-AIR
приемането е лошо или нестабилно.
Когато S-AIR приемането е лошо
Проверете следното
• Поставете кабелите, които са свързани към S-AIR
продукта (захранващ кабел, кабели на говорителите
или други кабели) далеч от безжичния адаптер и
гнездото.
- Поставете уреда така, че безжичните адаптери
на S-AIR главното устройство и допълнителното
устройство да са близо.
MASTER VOLUME
MULTI CHANNEL DECODING
?/1
INPUT SELECTOR
MUTING
PHONES
SPEAKERS
2 CH/
A.DIRECT
AUTO CAL MIC
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
INPUT MODE
DIMMER
VIDEO
VIDEO 2 IN
L AUDIO R
DISPLAY
- Поставете уреда така, че S-AIR продуктите да не
се разделят от други безжични устройства.
MASTER VOLUME
MULTI CHANNEL DECODING
?/1
INPUT SELECTOR
MUTING
PHONES
SPEAKERS
• Оставете възможно най-много разстояние около
S-AIR продуктите.
- Избягвайте поставянето на S-AIR продуктите
върху или под електронно оборудване.
- Избягвайте поставянето на S-AIR продукти в
затворени пространства, метални шкафове или
под маса.
98 BG
2 CH/
A.DIRECT
AUTO CAL MIC
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
INPUT MODE
DIMMER
VIDEO
VIDEO 2 IN
L AUDIO R
DISPLAY
- Поставете уреда така, че S-AIR продуктите да не
се разделят от метални врати или прегради.
Ако все още не можете да подобрите S-AIR
приемането, променете настройката “RF Change”
(стр. 97).
Как да се наслаждавате
на S-AIR приемник, докато
главното устройство е в
режим на готовност
(Само за S-AIR приемник
(не е приложен в комплекта))
Можете да се наслаждавате на S-AIR приемник,
докато главното S-AIR устройство е в режим
на готовност, като настроите “S-AIR Stby” в
положение “ON”.
2CH/
A.DIRECT
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
INPUT
RESOLUTION MODE
SLEEP
NIGHT
MODE
GUI MODE
DISPLAY
GUI MODE
V/v/b,
O
RETURN/
EXIT
.
HOME
MENU
<
<
TOOLS/
OPTIONS
MENU
>
1 Натиснете GUI MODE.
, за
да изберете желаната настройка.
• “ON”: Можете да се наслаждавате на S-AIR
приемника, докато S-AIR главното устройство е
в режим на готовност или е включено.
• “OFF”: Не можете да се наслаждавате на S-AIR
приемника, докато главното устройство е в
режим на готовност.
За да излезете от менюто
Натиснете MENU.
Забележки
• Когато зададете “S-AIR Stby” в положение “ON”,
консумацията на електроенергия в режим на
готовност се увеличава.
• Когато безжичният предавател не е зареден в
главното S-AIR устройство, не можете да зададете
“S-AIR Stby”.
• “S-AIR Stby” автоматично се задава в положение
“OFF”, когато безжичният предавател бъде изваден
от S-AIR главното устройство.
• Ако сте избрали TUNER (FM/AM честота)
на основното S-AIR устройство преди да го
изключите, и ако зададете “S-AIR Stby” в
положение “ON”, можете да зададете само същата
честота за тунера на S-AIR приемника. Въпреки
това можете да изберете вход, различен от TUNER в
S-AIR приемника.
• Звукът от S-AIR приемника може да се отреже от
операциите на S-AIR главното устройство.
S-AIR операции
След като в прозореца на дисплея на
приемника се изведе съобщение “MENU
ON”, в телевизионния екран се извежда и
съобщението “GUI”, както и меюто GUI.
Натиснете MENU, ако менюто GUI не се
изведе на телевизионния екран.
5 Неколкократно натиснете
2 Неколкократно натиснете
, за да изберете “Settings“
(Настройки), след това натиснете
или .
На телевизионния екран се извежда списъкът
с настройки в менюто.
3 Неколкократно натиснете
, за
да изберете “S-AIR” и след това
натиснете .
Извежда се менюто S-AIR.
Забележка
Когато S-AIR предавателят (не е приложен в
комплекта) не е зареден в S-AIR основното
устройство, не можете да изберете “S-AIR”.
4 Неколкократно натиснете
, за
да изберете “S-AIR Stby”, след
това натиснете .
99 BG
Други операции
Превключване между
цифров и аналогов аудио
сигнал
(INPUT MODE)
Когато свързвате компоненти едновременно
към цифровите и аналогови входни жакове на
приемника, можете да зададете входния аудио
режим или на един от тях, или да превключвате от
един на друг в зависимост от предаването, което
смятате да гледате.
1 Натиснете бутона за избор на
входен сигнал.
Можете да използвате също и INPUT
SELECTOR +/- на приемника.
2 Неколкократно натиснете INPUT
MODE на приемника, за да
изберете входния аудио режим.
Избраният входен аудио режим се извежда на
дисплея.
Входни аудио режими
AUTO
Дава приоритет на цифровите аудио сигнали,
когато има цифрови и аналогови връзки. Ако
е направена повече от една цифрова връзка,
аналоговите аудио сигнали се избират
ANALOG
Определя аналоговите аудио сигнали, постъпващи
през жаковете AUDIO IN (L/R).
Забележки
• Възможно е някои входни аудио режими да не могат
да бъдат настроени в зависимост от входа.
• Когато е избран HDMI вход (HDMI 1/2/3/4) или
DMPORT адаптер, на дисплея се извежда ”-----” и
не може да се избира друг режим. Изберете входен
режим, различен от HDMI вход (HDMI 1/2/3/4) или
DMPORT адаптер, след това задайте желания аудио
режим.
• Когато е избрана функция “Analog Direct”,
аудио входът автоматично се задава в положение
“ANALOG”. Не можете да се избирате друг режим.
100 BG
Звук/изображения
от други входове
Можете да зададете отново видео и/или аудио
сигнали на друг вход.
Например, свържете жака OPTICAL OUT на
DVD плейъра към жака OPTICAL BD IN на
този приемник, когато желаете да въведете
единствените цифрови оптични аудио сигнали от
DVD плейъра.
Свържете компонентния видео жак на DVD
плейъра към жака COMPONENT VIDEO IN 1
на този приемник, когато желаете да въведете
видео сигнали от DVD плейъра. Задайте видео и/
или аудио сигнали към DVD входния жак, като
използвате “Input Assign” (Задаване на вход) в
менюто Input (Входящо меню).
1 Натиснете GUI MODE.
След като в прозореца на дисплея на
приемника се изведе съобщение “MENU
ON”, в телевизионния екран се извежда и
съобщението “GUI”, както и менюто GUI.
Натиснете MENU, ако менюто GUI не се
изведе на телевизионния екран.
2 Неколкократно натиснете
, за
да изберете “Input” (Въвеждане),
след това натиснете или .
VIDEO 1
Input
VIDEO 2
BD
DVD
SAT
3 Неколкократно натиснете
,
за да изберете името на входния
сигнал, който желаете да
зададете.
4 Натиснете TOOLS/OPTIONS.
VIDEO 1
Input
VIDEO 2
BD
Input Assign
Name lnput
DVD
SAT
5 Неколкократно натиснете
,
за да изберете “Input Assign”
(Задаване на вход), след това
натиснете или .
6 Натиснете
, за да
изберете аудио и/или видео
сигнали, които желаете да
зададете към входа, избран на
стъпка 3.
Input Assign
Select Video
Select Audio
COMP.1
BD OPT
COMP.2
DVD COAX
COMP.3
ANALOG
RETURN
Други операции
7 Натиснете RETURN/EXIT
, за да
въведете настройка.
продължава
101 BG
Име
наname
вход
Input
Жакове
Assignable
за
видео
video
input
jacks
входове,
които
можете да
зададете
VIDEO1 VIDEO2 BD DVD SAT SA-CD/ HDMI1 HDMI2 HDMI3 HDMI4
CD/
CD-R
COMP.1
a
a
a*
a
a
a
COMP.2
a
a
a
a*
a
a
COMP.3
a
a
a
a
a*
a
CVBS
a*
a*
a
–
a
–
–
–
–
–
HDMI1
a
a
a
a
a
a
a*
–
–
–
HDMI2
a
a
a
a
a
a
–
a*
–
–
HDMI3
a
a
a
a
a
a
–
–
a*
–
HDMI4
a
a
a
a
a
a
–
–
–
a*
NONE
a
a
a
a
a
a*
–
–
–
–
a
a
a*
a
–
a
–
–
–
–
a
a
–
a
a*
a
–
–
–
–
a
a
a
a*
a
a
–
–
–
–
a*
a*
a
–
a
a*
–
–
–
–
Жакове
за BD OPT
Assignable
аудио
audio вхоinput
SAT OPT
jacks които
дове,
можете да DVD COAX
зададете
ANALOG
* Първоначална настройка
Забележки
• Не можете да зададете оптични сигнали от източник
на входен сигнал към оптичните входни жакове
на приемника и не можете да задавате коаксиални
сигнали от входен източник към коаксиалните
входни жакове на приемника.
• Когато задавате цифров аудио вход, възможно
е настройката за INPUT MODE да се промени
автоматично.
• Не можете да задавате повече от един HDMI вход
към един и същи вход.
• Не можете да зададете повече от един цифров аудио
вход към един и същи вход.
• Не можете да задавате повече от един компонентен
видео вход към един и същи вход.
102 BG
Използване на таймера за
автоматично изключване
Промяна на осветеността на
дисплея на предния панел
Можете да настроите приемника така, че
автоматично да се изключи след определено
време.
1 Натиснете AMP.
2 Натиснете MENU.
3 Неколкократно натиснете
Неколкократно натиснете SLEEP, докато
приемникът е включен.
Всеки път, когато натискате бутона, дисплеят се
променя както следва:
0:30:00 t 1:00:00 t 1:30:00 t 2:00:00
t OFF
Когато използвате таймера за автоматично
изключване, на дисплея светва “SLEEP”.
Съвет
За да проверите оставащото време преди
приемникът да се изключи, натиснете SLEEP.
Оставащото време се извежда на дисплея. Ако
отново натиснете SLEEP, таймерът за автоматично
изключване ще бъде отменен.
(DIMMER)
, за
да изберете “SYSTEM”, след това
натиснете или .
4 Неколкократно натиснете
, за
да изберете “DIMMER”, след това
натиснете или .
5 Неколкократно натиснете
, за
да изберете желаната настройка,
след това натиснете .
Дисплеят на предния панел ще промени
осветеността в зависимост от настройката,
която сте избрали.
Съвет
Също така, можете неколкократно да натиснете
DIMMER на приемника, за да промените
осветеността на дисплея на предния панел.
Други операции
103 BG
Съраунд ефект
с ниска сила на звука
Запис с помощта на
приемника
Тази функция ви позволява да възпроизведете
среда като в кино салоните и да се наслаждавате
на съраунд ефект с ниска сила на звука. Тази
функция може да се използва с други звукови
полета. Когато гледате филм късно вечер и
използвайки възможностите на тази функция,
можете ясно да чуете диалога дори и при ниски
стойности на силата на звука.
Можете да записвате от видео/аудио компонент
с помощта на приемника. Обърнете се към
ръководството за експлоатация, приложено към
вашия записващ компонент.
(NIGHT MODE)
2CH/
A.DIRECT
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
INPUT
RESOLUTION MODE
SLEEP
NIGHT
MODE
DISPLAY
NIGHT
MODE
GUI MODE
Натиснете NIGHT MODE.
Функцията NIGHT MODE се включва. Функцията
NIGHT MODE се включва и изключва, когато
натиснете NIGHT MODE.
Забележка
Тази функция не работи в следните случаи
- Когато се приемат PCM сигнали с честота, поголяма от 96 kHz.
- Когато се приемат Dolby TrueHD сигнали с честота,
по-голяма от 96 kHz.
Съвет
Докато функцията е включена, нивата на басите,
дисканта и ефектите се увеличават и настройката
“D.Range Comp.” автоматично се задава в
положение “MAX”.
Запис на CD-R
Можете да записвате на CD-R с помощта на
приемника. Обърнете се към ръководството за
експлоатация, приложено към вашия CD рекордер.
1 Натиснете един от входните
бутони, за да изберете
възпроизвеждащия компонент.
Можете да използвате и INPUT SELECTOR
+/- на приемника.
2 Подгответе компонента за
възпроизвеждане.
Например, настройте радио станцията, която
искате да запишете (стр. 51).
3 Подгответе записващия
компонент.
Поставете празен CD-R в CD рекордера и
настройте нивото на запис.
4 Стартирайте записа на
записващия компонент, след това
започнете възпроизвеждане на
възпроизвеждащия компонент.
Забележка
Промяната в силата на звука не влияе върху
изходния сигнал от SA-CD/CD/CD-R OUT
жаковете.
104 BG
Запис на записващ носител
1 Натиснете един от входните
бутони, за да изберете
възпроизвеждащия компонент.
Можете да използвате и INPUT SELECTOR
+/- на приемника.
2 Подгответе компонента за
възпроизвеждане.
Използване на връзка
би-усилвател
Ако не използвате съраунд задни говорители,
можете да свържете предните говорители към
терминалите SPEAKER SURROUND BACK/
BI-AMP/FRONT B, като използвате връзка с биусилвател.
За да свържете говорителите
Предeн говорител (R)
Предeн говорител (L)
Например поставете във видеорекордера видео
касетата, която искате да копирате.
3 Подгответе записващия
Hi
Поставете празна видео касета и др. в
записващия компонент (свързан към жака
VIDEO 1 OUT), за да направите записа.
Lo
Hi
AM
IN 3
IN 4
(for AUDIO)
IN 2
IN 1
OUT
ASSIGNABLE (INPUT ONLY)
COMPONENT VIDEO
IN 3
IN 2
IN 1
TV
DMPORT
DIGITAL (ASSIGNABLE)
OPTICAL
DC5V
0.7A MAX
MONITOR
OUT
Lo
COAXIAL
Y
OPTICAL IN
P B/
CB
VIDEO
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
IN
AUDIO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
TV
SAT
BD
VIDEO
IN
SAT IN
BD IN
VIDEO
OUT
DVD IN
CENTER
R
SURROUND
L
P R/
CR
ASSIGNABLE (INPUT ONLY)
OUT
IN
AUDIO
IN
L
L
R
MONITOR
SURROUND BACK/
FRONT B/
BI-AMP
FRONT A
AUDIO
OUT
R
L
R
L
R
SA-CD/CD/CD-R
4 Стартирайте записа на
записващия компонент, след това
стартирайте възпроизвеждането
на възпроизвеждащия компонент.
HDMI
ANTENNA
EZW-T100
компонент.
VIDEO 1
SPEAKERS
SUBWOOFER
CENTER
R
SURROUND
L
SURROUND BACK/
FRONT B/
BI-AMP
FRONT A
R
L
R
L
SPEAKERS
Забележки
• Някои източници съдържат защита срещу копиране.
В този случай може би няма да е възможно да
направите запис от такива източници.
• Само аналогови входни сигнали или извеждани
през аналоговия изходен жак (за запис).
• Не можете да записвате HDMI звук.
продължава
105 BG
Други операции
Свържете жаковете от страната Lo (или Hi) на
предните говорители към жаковете SPEAKERS
FRONT A, и свържете жаковете от страната Hi
(или Lo) на предните говорители към терминалите
SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT B.
Уверете се, че металните пластинки на Hi/Lo,
прикрепени към говорителите, са премахнати от
говорителите. Ако не го направите, можете да
причините неизправност в приемника.
За да настроите говорителите
2CH/
A.DIRECT
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
INPUT
RESOLUTION MODE
SLEEP
NIGHT
MODE
DISPLAY
7 Неколкократно натиснете
, за
да изберете “BI-AMP”, след това
натиснете или .
Същите сигнали, които се извеждат от
терминалите SPEAKERS FRONT A, могат
да се изведат и от терминалите SPEAKERS
SURROUND BACK/FRONT B/BI-AMP.
GUI MODE
GUI MODE
V/v/B/b,
За да излезете от менюто
O
RETURN/
EXIT
.
HOME
MENU
<
<
TOOLS/
OPTIONS
Натиснете MENU.
MENU
Забележки
>
• Задайте “SB Assign” в положение “BI-AMP” преди
да извършите автоматична настройка.
• Ако зададете “SB Assign” в положение “BI-AMP”,
настройките за ниво и разстоянието за съраунд
задните говорители стават невалидни и се използват
тези на предните говорители.
• Ако зададете “SB Pattern” в настройка със съраунд
задни говорители, не можете да изберете “SB
Assign” в положение “BI-AMP”.
1 Натиснете GUI MODE.
След като в прозореца на дисплея на
приемника се изведе съобщение “MENU
ON”, в телевизионния екран се извежда и
съобщението “GUI” и GUI менюто.
Натиснете MENU, ако GUI менюто не се
появи на телевизионния екран.
2 Неколкократно натиснете
, за да изберете “Settings”
(Настройки), след това натиснете
или .
На телевизионния екран се извежда списъкът
с настройки в менюто.
3 Неколкократно натиснете
, за да изберете “Speaker”
(Говорител), след това натиснете
или .
4 Неколкократно натиснете
, за
да изберете “SP Pattern” (Модел
говорител), след това натиснете
или .
5 Неколкократно натиснете
, за да изберете модела за
подходящия говорител, така
че да няма съраунд задни
говорители, след това натиснете
или .
6 Неколкократно натиснете
за да изберете “SB Assign”
(Задаване на заден съраунд),
след това натиснете или .
106 BG
,
Използване на устройството
за дистанционно управление
Използване на устройството
за дистанционно управление
Работа с всеки компонент, като използвате
устройството за дистанционно управление
Можете да управлявате Sony компоненти и
устройства, които не са с марката Sony, като
използвате устройството за дистанционно
управление, приложено към приемника.
Устройството за дистанционно управление е
зададено да управлява Sony компоненти по
подразбиране.
Когато промените настройките на устройството
за дистанционно управление, в зависимост от
компонентите, които използвате, можете да
контролирате компоненти с марката Sony и други
компоненти, които устройството за дистанционно
управление първоначално не е можело да
управлява (стр. 109).
Работа с компоненти,
свързани към приемника
Използване на устройството за дистанционно управление
1 Натиснете бутона за избор на
входен сигнал, който съвпада
със свързания компонент, който
желаете да управлявате.
2 Натиснете подходящите бутони,
за да използвате функциите,
описани в таблицата по-долу.
Забележка
Възможно е да не успеете да работите с някои
функции за компоненти, които използвате.
продължава
107 BG
Таблица
с бутоните,
които
се използват
за контролиране
на всеки компонент
Table of
buttons
used
to control
each component
Компонент
Blu-ray
DIGITAL
пле- DIGITAL
Касетъdeck DAT
DAT CDCD
Blu-ray HDD
HDDза- PSX Video
VideoCD
CD Цифров
Digital Tape
Component ТелеTV ВидеVCR DVD
DVD
диск
MEDIA
A/Bдек deck
Disc Recorder
player, сателиsatellite/ чен
player,
ви- оре- плейър,
писващо
йър, MEDIA
плейър,
дек player,
MD deck
PORT
Player устройLD player
terrestrial
комби- плейър
усзор кор- DVD/VHS
MD
дек PORT
A/B
LD
пле- тен/земен
device
receiver
combo
Button
Бутон
дер ниран
тройство
ство
йър приемник
AV ?/1
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
Бутони
с цифри
Numeric buttons
z
TV INPUT, WIDE
z
-/--, >10, CLEAR
z
ENT/MEM
z
TOOLS/OPTIONS
z
DISPLAY
z
RETURN/EXIT O
z
V/v/B/b,
,
MENU, HOME
z
./>
<
/
<
m/TUNING –,
M/TUNING +
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z*1
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
BD/DVD TOP MENU,
BD/DVD MENU
z
z
F1, F2
z
z
DISC SKIP
N, X, x
z
MUTING,
MASTER VOL +/–,
TV VOL +/–
z
PRESET +/–,
TV CH +/–
z
*1 Само за LD плейър.
*2 Само за дек В.
*3 Само за Video CD.
108 BG
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z*2
z
z
z
z
z
z
z
z
z
*3
z
z
z
z
z*1
z
z
z
z
z
z
z
z
z
Програмиране на
устройството за
дистанционно управление
Можете да програмирате устройството за
дистанционно управление, така че да съвпада
със свързания към приемника компонент. Също
така, можете да програмирате устройството
за дистанционно управление да контролира и
компоненти, които не са с марката Sony, а също
и такива, които са с марката Sony, но които по
принцип не може да управлява.
Процедурата по-долу използва за пример случай,
в който видеорекордер на друг производител е
свързан към жака VIDEO 1 IN на приемника.
Преди да започнете обърнете внимание, че:
- Не можете да промените настройките за TUNER
и DMPORT.
- Устройството за дистанционно управление може
да контролира само компоненти, които приемат
инфрачервени, безжични контролни сигнали.
Уверете се, че сте включили
приемника и насочете устройството
за дистанционно управление към
приемника, когато извършвате следната
процедура.
след това натиснете AV
.
Индикаторът RM SET UP мига бавно.
2 Натиснете бутона за избор на
входен сигнал (включително TV)
за компонента, който желаете да
контролирате.
Например, ако искате да контролирате
видеорекордер, свързан към жака VIDEO 1 IN,
натиснете VIDEO 1.
Индикаторите RM SET UP и SHIFT светват.
Ако натиснете бутона за компонент, за който
не можете да програмирате устройството за
дистанционно управление, като например
DMPORT и др., бутонът RM SET UP
продължава да мига.
за да въведете цифров код
(или един от кодовете, ако са
повече от един), съответстващ
на компонента и производителя
на компонента, който желаете да
управлявате.
Вижте таблиците на стр. 110-113 за
информация относно цифровите кодове.
Забележка
За кодове за управление на телевизори са
валидни стойности под 500.
4 Натиснете ENT/MEM.
След като цифровият номер бъде потвърден,
бутонът RM SET UP премигва два пъти и
устройството за дистанционно управление
автоматично излиза от режима на
програмиране.
5 Повторете стъпки от 1 до 4, за да
контролирате други компоненти.
Забележки
• Индикаторът се изключва, когато е натиснат
валиден бутон.
• На стъпка 2, ако натиснете TUNER, ще можете да
програмирате само бутона, с който се управлява
тунера (стр. 110).
• На стъпка 2, ако искате да промените избрания
компонент, натиснете SHIFT и след това натиснете
новите входни бутони, които желаете.
• За цифровите кодове са валидни само последните
три въведени цифри.
За да отмените програмирането
Натиснете RM SET UP по което и да е време или
стъпка. Индикаторът RM SET UP премигва бързо
5 пъти. Устройството за дистанционно управление
автоматично излиза от режима на програмиране.
За да активирате входа след
програмиране
Натиснете програмирания бутон, за да активирате
входа, който желаете.
продължава
109 BG
Използване на устройството за дистанционно управление
1 Натиснете и задръжте RM SET UP,
3 Натиснете бутоните с цифри,
Ако програмирането е неуспешно,
проверете за следното:
• Ако индикаторът не светне на стъпка 1, то явно
батериите са изтощени. Сменете двете батерии.
• Ако индикаторът премигне бързо 5 пъти, докато
въвеждате цифровия код, значи има грешка при
въвеждането му. Започнете отново от стъпка 1.
Цифрови кодове,
съответстващи на
компонента и на производителя
на компонента
Използвайте цифровите кодове, указани в
таблиците по-долу, за да управлявате компоненти,
които не са с марката Sony, а също и такива, които
са с марката Sony, но които по принцип не можете
да управлявате. Тъй като дистанционният сигнал,
който се приема от компонента, се различава в
зависимост от модела и годината на производство
на компонента, възможно е да има повече от един
цифров код за компонента. Ако програмирането
на устройството за дистанционно управление се
провали, когато използвате някой от кодовете,
опитайте се да използвате други.
Забележки
• Цифровите кодове се базират на последната
информация за всяка от марките. Съществува
вероятност обаче вашият компонент да не отговори
на някои или на всички кодове.
• Възможно е да не успеете да използвате всички
бутони за избор на входен сигнал на това
устройство за дистанционно управление, когато
работите с определен компонент.
110 BG
За да управлявате тунер
Марка
Maker
Код(ове)
Code(s)
SONY
002, 005
За да
управлявате
плейър
To
control
a CDCD
player
Марка
Maker
Код(ове)
Code(s)
SONY
101, 102, 103
DENON
104, 123
JVC
105, 106, 107
KENWOOD
108, 109, 110
MAGNAVOX
111, 116
MARANTZ
116
ONKYO
112, 113, 114
PANASONIC
115
PHILIPS
116
PIONEER
117
TECHNICS
115, 118, 119
YAMAHA
120, 121, 122
За да
управлявате
DAT
дек
To
control
a DAT
deck
Марка
Maker
Код(ове)
Code(s)
SONY
203
PIONEER
219
За да
управлявате
касетъчен
To
control
a tape
deck дек
Марка
Maker
Код(ове)
Code(s)
SONY
201, 202
DENON
204, 205
KENWOOD
206, 207, 208, 209
NAKAMICHI
210
PANASONIC
216
PHILIPS
211, 212
PIONEER
213, 214
TECHNICS
215, 216
YAMAHA
217, 218
За да управлявате MD дек
To control an MD deck
За да управлявате
To control
a DVD/VHS
DVD/VHS
COMBO
(рекордер)COMBO
Марка
Maker
Код(ове)
Code(s)
Марка
Maker
Код(ове)
Code(s)
SONY
301
SONY
411
DENON
302
JVC
303
За да управлявате
To control
a DVD/HDD
DVD/HDD
COMBO
(рекордер)COMBO
KENWOOD
304
Марка
Maker
Код(ове)
Code(s)
За да управлявате рекордер
To
control
an HDD
recorder
с
твърдо
дисково
устройство
SONY
401, 402, 403
Марка
Maker
Код(ове)
Code(s)
За да
управлявате
To
control
a TV телевизор
307, 308, 309
Марка
Maker
Код(ове)
Code(s)
SONY
501, 502
AIWA
501, 536, 539
AKAI
503
AOC
503
CENTURION
566
SONY
За
управлявате
Toда
control
a Blu-ray
Blu-ray
диск плейър
recorder
Марка
Maker
SONY
disc player/
Код(ове)
Code(s)
310, 311, 312
CORONADO
517
CURTIS-MATHES
503, 551, 566, 567
Код(ове)
Code(s)
DAYTRON
517, 566
313, 314, 315
DAEWOO
504, 505, 506, 507,
515, 544
FISHER
508, 545
FUNAI
548
За
управлявате
PSX
Toда
control
a PSX
Марка
Maker
SONY
За
управлявате
DVD
плейър
Toда
control
a DVD
player
Марка
Maker
Код(ове)
Code(s)
528
GOLDSTAR/LG
503, 512, 515, 517,
534, 544, 556, 568
401, 402, 403
BROKSONIC
424
DENON
405
GRUNDIG
511, 533, 534
HITACHI
416
HITACHI
503, 513, 514, 515,
517, 519, 544, 557,
571
JVC
415, 423
MITSUBISHI
419
ORITRON
417
ITT/NOKIA
521, 522
J.C.PENNY
503, 510, 566
PANASONIC
406, 408, 425
PHILIPS
407
JVC
516, 552
409, 410
KMC
517
RCA
414
MAGNAVOX
503, 515, 517, 518,
544, 566
SAMSUNG
416, 422
TOSHIBA
404, 421
ZENITH
418, 420
PIONEER
За
управлявате
DVD
рекордер
Toда
control
a DVD
recorder
Марка
Maker
SONY
Код(ове)
Code(s)
401, 402, 403
MARANTZ
527
MITSUBISHI/MGA
503, 519, 527, 544,
566, 568
NEC
503, 517, 520, 540,
544, 554, 566
NORDMENDE
530, 558
NOKIA
521, 522, 573, 575
PANASONIC
509, 524, 553, 559,
572
продължава
111 BG
Използване на устройството за дистанционно управление
FUJITSU
SONY
Марка
Maker
Код(ове)
Code(s)
За да
управлявате
видео
плейър
To
control
a video
CDCDplayer
PHILIPS
515, 518, 557, 570,
571
Марка
Maker
Код(ове)
Code(s)
SONY
605
PHILCO
503, 504, 514, 517,
518
PIONEER
509, 525, 526, 540,
551, 555
PORTLAND
503
За да
управлявате
видеорекордер
To
control
a VCR
Марка
Maker
Код(ове)
Code(s)
SONY
701, 702, 703, 704,
705, 706
QUASAR
509, 535
RADIO SHACK
503, 510, 527, 565,
567
AIWA*
710, 750, 757, 758
AKAI
707, 708, 709, 759
503, 510, 523, 529,
544
BLAUPUNKT
740
503, 515, 517, 531,
532, 534, 544, 556,
557, 562, 563, 566,
569
EMERSON
711, 712, 713, 714,
715, 716, 750
FISHER
717, 718, 719, 720
GENERAL ELECTRIC
(GE)
721, 722, 730
GOLDSTAR/LG
723, 753
RCA/PROSCAN
SAMSUNG
SAMPO
566
SABA
530, 537, 547, 549,
558
GRUNDIG
724
SANYO
508, 545, 546, 560,
567
HITACHI
722, 725, 729, 741
ITT/NOKIA
717
SCOTT
503, 566
JVC
726, 727, 728, 736
SEARS
503, 508, 510, 517,
518, 551
MAGNAVOX
730, 731, 738
SHARP
517, 535, 550, 561,
565
MITSUBISHI/MGA
732, 733, 734, 735
NEC
736
PANASONIC
729, 730, 737, 738,
739, 740
PHILIPS
729, 730, 731
SYLVANIA
503, 518, 566
THOMSON
530, 537, 547, 549
TOSHIBA
535, 539, 540, 541,
551
TELEFUNKEN
530, 537, 538, 547,
549, 558
TEKNIKA
517, 518, 567
WARDS
503, 517, 566
YORK
566
ZENITH
GE
LOEWE
542, 543, 567
503, 509, 510, 544
515, 534, 556
За да
управлявате
LDplayer
плейър
To
control
an LD
Марка
Maker
Код(ове)
Code(s)
SONY
601, 602, 603
PIONEER
606
112 BG
PIONEER
729
RCA/PROSCAN
722, 729, 730, 731,
741, 747
SAMSUNG
742, 743, 744, 745
SANYO
717, 720, 746
SHARP
748, 749
TELEFUNKEN
751, 752
TOSHIBA
747, 756
ZENITH
754
** If
Ако
AIWA
не работи
след
an видеорекордер
AIWA VCR does
not work
even дори
though
you
като
кодовете
AIWA,
enterвъведете
the code for
AIWA,заenter
theвъведете
code for Sony
кодовете
instead. за SONY.
За
управлявате
сателитен
тунер (кутия)
Toда
control
a satellite
tuner
Марка
Maker
Код(ове)
Code(s)
SONY
801, 802, 803, 804,
824, 825, 865
AMSTRAD
845, 846
BskyB
862
GENERAL ELECTRIC
(GE)
866
Изчистване на съдържанието
от паметта на устройството
за дистанционно управление
1 Докато държите натиснат бутона
GRUNDIG
859, 860
MASTER VOL -, натиснете и
задръжте , след това натиснете
АV .
HUMAX
846, 847
Индикаторът RM SET UP премигва 3 пъти.
THOMSON
857, 861, 864, 876
PACE
848, 849, 850, 852,
862, 863, 864
PANASONIC
818, 855
PHILIPS
856, 857, 858, 859,
860, 864, 874
NOKIA
851, 853, 854, 864
RCA/PROSCAN
866, 871
BITA/HITACHI
868
HUGHES
867
JVC/Echostar/Dish
Network
873
MITSUBISHI
872
875
TOSHIBA
869, 870
За
кабелнаaкутия
Toда
control
cable
Цялото съдържание в паметта на устройството
за дистанционно управление (например
всички програмирани данни) се изтрива.
Използване на устройството за дистанционно управление
SAMSUNG
2 Освободете всички бутони.
box
Марка
Maker
Код(ове)
Code(s)
SONY
821, 822, 823
HAMLIN/REGAL
836, 837, 838, 839,
840
JERROLD/G.I./
MOTOROLA
806, 807, 808, 809,
810, 811, 812, 813,
814, 819
JERROLD
830, 831
OAK
841, 842, 843
PANASONIC
816, 826, 832, 833,
834, 835
PHILIPS
830, 831
PIONEER
828, 829
RCA
805
SCIENTIFIC ATLANTA 815, 816, 817, 844
TOCOM/PHILIPS
830, 831
ZENITH
826, 827
113 BG
Crossover frequency
Допълнителна информация
Речник
Cinema Studio EX
Режим на съраунд звук, представляващ сбор от
технологиите на Digital Cinema Sound, който ви
дава звук на студио за дублаж, използвайки три
технологии: „Virtual Multi Dimensions“, „Screen
Depth Matching“ и „Cinema Studio Reverberation“.
„Virtual Multi Dimensions“ - технологията за
създаване на виртуални говорители, създава
виртуална многоканална съраунд среда с до
7.1-канални говорители и въвежда във вашия
дом изживяването от съраунд озвучаването на
киносалоните с най-модерно оборудване.
„Screen Depth Matching“ възпроизвежда
намаляването на високите честоти, пълнотата
и дълбочината на звука, създавани обикновено
в киносалоните чрез звукови излъчвания зад
екрана. Те се прибавят към предните и централния
канали.
„Cinema Studio Reverberation“ възпроизвежда
звуковите характеристики на най-модерните
студия за дублаж и звукозапис, включително и
студиото за дублаж на Sony Pictures Entertainment.
Съществуват три режима - A/B/C, които са
достъпни в зависимост от вида на студиото.
Компонентен видео сигнал
Формат за предаване на информация за
видео сигнали, състояща се от три отделни
сигнала: яркост Y, цветност Pb и цветност Pr.
Висококачествените изображения като DVD Video
или HDTV се предават по-достоверно. Трите жака
са цветни - зелен, син и червен.
Композитен видео сигнал
Стандартен формат за предаване на информация
за видео сигнали. Сигналът на яркостта Y и
сигналът на цветността C се комбинират и
предават заедно.
114 BG
Честотата, с която честотите на два говорителя се
пресичат.
DeepColour
Видео сигнали, чиято дълбочина на цветовете е
увеличена, когато преминават през HDMI жака.
Броят на цветовете, които могат да бъдат изразени
с 1 пиксел, е 24 бита (16,777,216 цвята), когато
сигналът се извежда от текущия HDMI жак.
Въпреки това, ако приемникът поддържа функция
DeepColor, броят на цветовете, който може да бъде
изразен с 1 пиксел, ще бъде 36 и т.н. бита.
Доколкото градацията в дълбочината на цветовете
може да бъде изразена по-прецизно с повече
битове, постоянната промяна в цветовете може да
бъде по-плавно изразена.
Digital Cinema Sound (DCS)
Уникална технология за възпроизвеждане на
звук за домашно кино, разработена от Sony в
сътрудничество със Sony Pictures Entertainment,
за да можете да се наслаждавате на вълнуващия и
мощен звук на киносалоните в домашни условия.
С този „Digital Cinema Sound“, разработен чрез
интегрирането на DSP (Процесор за цифрови
сигнали) и измерени данни, в домашни условия
можете да се насладите на идеалното звуково поле
така, както го е замислил филмовият режисьор.
Dolby Digital
Технология за цифрово кодиране и декодиране на
аудио сигнали, разработена от Dolby Laboratories,
Inc. Състои се от преден (ляв/десен), централен,
съраунд (ляв/десен) и субуферни канали. Това е
аудио стандартът за DVD видео, известен още
като 5.1 канален съраунд. Тъй като съраунд
информацията е записана и възпроизведена
в стерео формат, тази технология предоставя
по-реалистичен звук, отколкото Dolby съраунд
технологията.
Dolby Digital Plus
Dolby Digital Plus технологията със своята
гъвкавост и ефикасност осигурява повече канали
за още по-завладяващ съраунд звук за видео
плейъри с висока резолюция. Нейните невероятни
кодиращи възможности предоставят до 7.1 канала
висококачествен многоканален звук без да се
усеща негативното влияние на ниско-бюджетни
видео изпълнения и без да е необходимо
извършването на допълнителна настройка на
параметрите.
Dolby Digital Surround EX
Акустична технология, разработена от Dolby
Laboratories, Inc. Информацията от задните
съраунд канали се вкарва в нормални ляв и
десен съраунд канали, така че звукът да може
да се възпроизведе в 6.1 канала. Особено
активните сцени се пресъздават с по-динамично и
реалистично звуково поле.
Dolby Pro Logic II
Тази технология конвертира аудио сигнал,
записан като двуканално стерео в 5.1 канала при
възпроизвеждане. Има режим MOVIE за филми
и MUSIC за стерео източници като музика. Стари
филми, кодирани в традиционен стерео формат,
могат да бъдат подобрени с 5.1 канален съраунд
звук.
Dolby Pro Logic IIx
Технология за възпроизвеждане на 7.1 канала
(или 6.1 канала). Освен аудио сигнал, кодиран в
Dolby Digital Surround EX, 5.1-каналните Dolby
Digital сигнали могат да бъдат възпроизведени
в 7.1 канала (или 6.1 канала). Освен това,
съществуващо вече съдържание, записано в
стерео формат, също може да бъде възпроизведено
в 7.1 канала (или 6.1 канала).
Dolby TrueHD
Dolby TrueHD е Dolby аудио технология без
загуба на данни, разработена за оптични дискове
с висока резолюция. Dolby TrueHD звукът е
абсолютно идентичен с оригиналния студиен
запис и осигурява невероятно качество на звука
до 8 канала при 96 kHz/24 бита и до 6 канала
при 192 kHz/24 бита. Заедно с картина с висока
резолюция, тази технология предлага несравнимо
преживяване в домашното кино.
DTS 96/24
Формат за цифров сигнал с високо качество.
Записва аудио сигнала при семплираща честота
и битрейт 96 kHz/24 бита, което е най-високата
възможна стойност за DVD видео. Броят
на каналите за възпроизвеждане варират, в
зависимост от софтуера.
DTS Digital Surround
Технология за кодиране/декодиране на цифров
аудио сигнал за киносалоните, разработена
от DTS, Inc. Компресира аудио сигнала помалко, отколкото Dolby Digital, давайки повисококачествено възпроизвеждане на звука.
DTS-ES
Формат за 6.1-канално възпроизвеждане с
информация за заден съраунд. Съществуват два
режима “Discrete 6.1”, който записва всички
канали, независимо един от друг, и “Matrix
6.1”, който преобразува задния съраунд канал
в ляв и десен канали. Този режим е идеален за
възпроизвеждане на филмова музика.
Dolby Surround (Dolby Pro Logic)
Допълнителна информация
Технология за аудио обработка, разработена
от Dolby Laboratories, Inc. Информацията от
централния и моно съраунд сигнали се свежда до
два стерео канала. Когато се възпроизведе, аудио
сигналът се декодира и се извежда като 4 канален
съраунд звук. Това е най-често срещаният метод за
аудио обработка на DVD видео.
продължава
115 BG
DTS-HD
Това е аудио формат, който удължава стандартния
DTS Digital Surround формат.
Този формат се състои от ядро и удължение, като
ядрото има съвместимост с DTS Digital Surround
формата. Има два вида DTS-HD - DTS-HD
High Resolution Audio и DTS-HD Master Audio.
DTS-HD High Resolution Audio има максимална
скорост за пренос на данни 6 Mbps с малка загуба
на данните при компресия (Lossy) и отговаря
на максимална семплираща честота 96 kHz и
максимум 7.1-канален сигнал. DTS-HD Master
Audio има максимална скорост за пренос на данни
24.5 Mbps, като използва компресия без загуба
на данните (Lossless), и отговаря на максимална
семплираща честота 192 kHz и максимум 7.1канален сигнал.
DTS Neo:6
Тази технология конвертира аудио сигнал,
записан като двуканално стерео, за
възпроизвеждане в 6.1 или 7.1 канален звук.
Можете да избирате измежду два режима, в
зависимост от предпочитания от вас източник на
възпроизвеждане - CINEMA за филми и MUSIC за
стерео източници като музика.
HDMI (High-Definition Multimedia
Interface)
HDMI (Мултимедиен интерфейс с висока
разделителна способност) е интерфейс, който
поддържа видео и аудио сигнали в единична
цифрова връзка и ви позволява да се насладите на
цифрова картина и звук с високо качество. HDMI
интерфейсът поддържа HDCP (Защита на високо
широколентов цифров сигнал), представляващ
технология за защита от копиране чрез кодиране
на цифрови видео сигнали.
Звук с високо качество
Важи за аудио форматите с компресия (DTS-HD
Master Audio, Dolby TrueHD и др.), които имат
висок битрейт, главно за Blu-ray DIsc и др.
116 BG
Свързващ формат
Метод за сканиране, който изгражда
изображението, като извежда половината линии
на повърхността на телевизионна тръба или
монитор, като всяка от тях е със скорост 1/60
секунда. Първо се извеждат нечетните линии,
като се оставят празни места между линиите, след
което се извеждат четните линии, които запълват
празните места.
“i” в “480i” е съкращение от “Interlace”
LFE (Нискочестотен ефект)
Това са звуковите ефекти на ниските честоти,
които се извеждат през субуфера в Dolby Digital
или DTS и др. формати. Когато прибавите дълбок
бас с честота между 20 и 120 Hz, звукът става
по-мощен.
Neural-THX
Neural SurroundTM, ТНХ® технологията е избрана
като официален формат за предаване на съраунд
звук за водещите FM/HD радио станции. Neural
Surround, ТНХ технологията ви предоставя богат
съраунд звук и детайлност на звуковата картина в
100% съвместим стерео формат.
PCM (Pulse Code Modulation)
Начин на преобразуване на аналогов звук в
цифров звук, за да се наслаждавате на цифров
звук.
Прогресивен формат
Начин за сканиране, който извежда всички линии
последователно, обратно на свързващия формат,
при който първо се извеждат нечетните и после
четните линии.
“p” в “480p” е съкращение от “Progressive”
S-AIR (Аудио интерактивна радио
честота на Sony)
Напоследък се наблюдава бързо и широко
разпространение на DVD носителите, цифровото
предаване и други носители с висока разделителна
способност.
За да ви предложи предаване на тези сложни
висококачествени сигнали без отклонения, Sony
разработи технология, наречена “S-AIR”, за
радио предаване на цифрови аудио сигнали без
компресия и включи тази технология в EZW-RT10/
EZW-T100. Тази технология прехвърля цифрови
аудио сигнали без компресия, като използва 2.4
GHz честотен обхват от ISM скалата (Industrial,
Scientific и Medical), като например безжични
LAN устройства и Bluetooth приложения.
Семплираща честота
За да преобразувате аналогов звук в цифров,
аналоговите данни трябва да бъдат определени.
Този процес се нарича семплиране, а броят на
определяне на аналоговите данни в секунда се
нарича семплираща честота. Един стандартен
музикален диск събира данни, определени в
44,100 пъти в секунда, което се означава с честота
от 44.1 KHz. По-високата честота означава подобро качество на звука.
TSP (Time Stretched Pulse)
Предпазни мерки
Безопасност
Ако в кутията попадане предмет или течност,
изключете от мрежовото захранване и проверете
устройството при квалифициран персонал, преди
да го включите отново.
Източници на захранване
• Преди да започнете работа проверете дали
работното напрежение на устройството съответства
на вашето мрежовото захранване.
Работното напрежение е указано на гърба на
приемника.
• Ако не планирате да използвате устройството
за дълъг период от време, изключете уреда от
контакта. За да го направите, издърпайте щепсела;
никога не дърпайте самия кабел.
• Захранващият кабел може да бъде подменян само в
квалифициран сервиз на Sony.
Покачване на температурата
Въпреки че устройството загрява по време на
работа, това не е неизправност. Ако използвате
устройството продължително време с висока
сила на звука, температурата в корпуса отгоре,
отстрани и на дъното се покачва значително. За да
не се изгорите, не докосвайте корпуса.
TSP сигналите са високо прецизни сигнали за
измерване, които използват импулсна енергия,
като за кратко време измерват широка честота, от
ниска до висока.
Количеството енергия, което се използва за
измерване на сигналите, е важно, за да осигури
точност при измерването при нормални условия
на закрито. Като използвате TSP сигнали, можете
да измервате сигналите ефективно.
x.v.Colour (x.v.Colour)
Допълнителна информация
“x.v.Colour (x.v.Colour)” ви предоставя пореалистично възпроизвеждане на различни
цветове, като например цветовете на цветя или
цветът на тюркоазено синьото море.
продължава
117 BG
Инсталиране
• Поставете устройството на място с подходяща
вентилация, за да предотвратите покачване на
вътрешната температура и да удължите живота на
приемника.
• Не поставяйте устройството близо до топлинни
източници или на места, изложени на пряка
слънчева светлина, прах или механични вибрации.
• Не поставяйте каквото и да е върху устройството –
това би могло да запуши вентилационните отвори и
да причини неизправност.
• Не поставяйте приемника близо до оборудване
като например телевизор, видеорекордер или
касетофон. (Ако приемникът бъде използван заедно
с телевизор, видеорекордер или касетофон, и е
поставен твърде близо до това оборудване, може
да се появи шум и качеството на картината да се
влоши. Това може да се случи най-вече, когато
използвате стайна антена. Ето защо, препоръчваме
ви да използвате външна антена).
• Внимавайте, когато поставяте устройството на
специално третирани повърхности (с восък, лак,
безир и др.), защото може да се получи промяна на
цвета на корпуса или подовата повърхност да се
обезцвети.
Функциониране
Преди да свържете други компоненти, изключете
приемника и извадете щепсела от контакта на
стената.
Почистване
Чистете кутията, панела и контролните бутони с
парче мек плат, леко навлажнено с мек почистващ
разтвор. Не използвайте никакви абразивни
парчета плат, грапави прахове или разтвори като
алкохол и бензин.
Ако имате въпроси или проблеми относно вашия
приемник, моля, обърнете се към най-близкия
доставчик на Sony.
118 BG
Отстраняване на проблеми
Ако срещнете някой от следните проблеми,
докато използвате приемника, използвайте това
ръководство за отстраняване на проблеми, за
да си помогнете. Ако проблемът продължи,
консултирайте се с най-близкия доставчик на
Sony.
Звук
Няма звук или звукът е с ниско ниво,
независимо кой компонент е избран.
• Проверете дали говорителите или компонентите са
здраво свързани.
• Проверете дали всички кабели на говорителите са
свързани правилно.
• Проверете дали приемникът и всички компоненти
са включени.
• Проверете дали MASTER VOLUME не е зададен на
положение “VOL MIN”. (минимална сила на звука).
• Проверете дали SPEAKERS не е зададен в
изключено положение (стр. 37).
• Проверете дали слушалките не са свързани.
• Натиснете MUTING, за да отмените функцията за
заглушаване.
• Проверете дали сте избрали правилния компонент с
входните бутони (стр. 46).
• Когато се чува слаб звук, проверете дали не е
включен режимът за работа през нощта (NIGHT
MODE) (стр. 104).
• Защитата на приемника се е задействала. Изключете
приемника, отстранете проблема и отново включете
захранването.
От определен компонент не излиза звук.
• Проверете дали компонентът е правилно свързан
към входните аудио жакове за този компонент.
• Проверете дали кабелите за тази връзка са здраво
свързани с жаковете на приемника и компонента.
Няма звук от един от предните
говорители.
• Свържете слушалки към жака PHONES, за да
проверите дали звукът се извежда през слушалките.
Ако през слушалките се извежда само един канал,
компонентът вероятно не е свързан правилно.
Проверете дали всички кабели са здраво свързани с
жаковете на приемника и компонента. Ако и двата
канала се извеждат през слушалките, предният
говорител вероятно не е свързан правилно с
приемника. Проверете свързването на предния
говорител, който не извежда сигнала.
• Уверете се, че сте свързали и двата L и R жака
на аналоговия компонент, а не само единия от
двата жака L или R. Използвайте аудио кабел
(не е приложен в комплекта). Въпреки това от
централния говорител няма да се чува звук, когато
сте избрали звуково поле (Pro Logic и др.). Когато
централният говорител не е свързан, звукът се
извежда само през предните ляв/десен говорители.
Няма звук от аналогови, двуканални
източници.
• Уверете се, че избраният аудио (цифров) входен
жак не е зададен за други входове в “Input Assign”
(Задаване на вход) в менюто за входове (стр. 100).
• Проверете дали INPUT MODE не е зададен
на положение “AUTO” (стр. 100) и функцията
“Input Assign” (Задаване на вход) не се използва
за задаване на аудио вход за друг източник към
избрания източник (стр. 100).
Няма звук от цифровите източници
(от COAXIAL или OPTICAL входните
жакове).
• Проверете дали INPUT MODE не е зададен в
положение “ANALOG” (стр. 100).
• Проверете дали не е избрана функцията “Analog
Direct”.
Левите и десните сигнали са
небалансирани или се извеждат
наобратно.
• Проверете дали говорителите и компонентите са
свързани правилно и здраво.
• Регулирайте параметрите на баланса, като
използвате настройките за говорителите в менюто
GUI.
Чува се силен шум или жужене.
• Проверете дали говорителите и компонентите са
свързани здраво.
• Проверете дали свързващите кабели са далече от
трансформатор или електродвигател, и на поне 3
метра от телевизор или флуоресцентна лампа.
• Преместете аудио компонентите на разстояние от
телевизора.
• Щекерите и жаковете са замърсени. Избършете ги с
парче плат, леко навлажнено с алкохол.
Няма звук или се чува много слаб звук
от централния/съраунд/задните съраунд
говорители.
• Изберете режима Cinema Studio EX (стр. 60).
• Регулирайте нивото на говорителите (стр. 66).
• Уверете се, че централният/съраунд говорител
(говорители) са зададени в положение “Small” или
“Large”.
• Проверете “SP Pattern” настройката (стр. 66).
Няма звук от задните съраунд
говорители.
• Някои дискове нямат Dolby Digital Surround EX
звук, дори на опаковката да има логото Dolby Digital
Surround EX.
• Проверете “SP Pattern” настройката (стр. 66).
Допълнителна информация
продължава
119 BG
Няма звук от субуфера.
• Уверете се, че субуферът е свързан здраво и
правилно.
• Уверете се, че субуферът е включен.
• В зависимост от звуковото поле не се извежда звук
от субуфера.
• Когато всички говорители са зададени в положение
“Large” и сте избрали “Neo:6 Cinema” или “Neo:6
Music”, от субуфера не се чува звук.
• Проверете “SP Pattern” настройката (стр. 66).
Не се постига съраунд ефект.
• Уверете се, че функцията звуково поле е включена
(натиснете MOVIE или MUSIC).
• Звуковите полета не действат за сигнали със
семплираща честота, по-голяма от 48 kHz.
Dolby Digital или многоканалният DTS
звук не се възпроизвежда.
• Проверете дали възпроизвежданото DVD и др. е
записано в Dolby Digital или DTS формат.
• Когато свържете DVD плейър и др. към цифровите
входни жакове на приемника, проверете
настройките за цифровите изходни аудио жакове на
свързания компонент.
Записът не може да бъде направен.
• Проверете дали компонентите са свързани
правилно.
• Изберете източника като използвате бутоните за
избор на входен сигнал (стр. 46).
120 BG
Лампичката MULTI CHANNEL DECODING
не светва в синьо.
• Уверете се, че компонентът за възпроизвеждане е
свързан към цифровия жак и че входът е правилно
избран за приемника.
• Проверете дали входният източник на
възпроизвеждания софтуер отговаря на
многоканалния формат.
• Проверете дали настройката на компонента за
възпроизвеждане е зададена в положение на
многоканално възпроизвеждане.
• Уверете се, че избраният аудио, цифров входен
жак не е зададен за други входове в “Input Assign”
(Задаване на вход) в менюто за входове (стр. 100).
Няма звук от компонента, свързан към
DIGITAL MEDIA PORT адаптера.
• Настройте силата на звука на приемника.
• DIGITAL MEDIA PORT адаптерът и/или
компонентът не са свързани правилно. Изключете
приемника, след това свържете отново DIGITAL
MEDIA PORT адаптера и/или компонента.
• Проверете дали DIGITAL MEDIA PORT адаптера и/
или компонента са съвместими с този приемник.
Картина
HDMI
На телевизионния екран или монитора
не се извежда картина или изведената
картина е неясна.
Говорителите на приемника или на
телевизора не извеждат сигнала от
свързания към HDMI жака източник.
• Изберете правилния вход на приемника (стр. 46).
• Задайте правилния входен режим за вашия
телевизор.
• Преместете аудио компонентите на разстояние от
телевизора.
• Определете правилно входа за видео компонента.
• Входните сигнали трябва да бъдат едни и същи
с входните сигнали, които се получават при
преобразуването им с помощта на приемника (стр.
32).
• В зависимост от DIGITAL MEDIA PORT адаптера е
възможно да не се изведе картина.
• Проверете настройката за „Audio Out” в менюто с
HDMI настройки (стр. 74).
• Уверете се, че компонентът е свързан правилно към
HDMI жака за този компонент.
• Не можете да слушате Super Audio CD чрез HDMI
връзка.
• В зависимост от възпроизвеждащия компонент
е възможно да е необходимо настройване на
компонента. Обърнете се към инструкциите за
експлоатация, приложени към компонента.
• Уверете се, че използвате свързващия кабел за
HDMI жака за предаване с бърза скорост (HDMI
версия 1.3а, категория 2), когато преглеждате
изображения или слушате звук по време на Deep
Colour предаване.
Изображението от жака COMPONENT
VIDEO OUT не се извежда добре.
• Видео входни сигнали, различни от компонентни
480р сигнали, не се приемат, когато се извеждат от
VIDEO жака. Въведете 480i компонентни видео
сигнали.
• Когато извеждате компонентни входни сигнали,
различни от 480р, използвайте жака COMPONENT
VIDEO OUT и задайте “Resolution” в положение
“DIRECT”.
Не може да бъде направен запис.
• Проверете дали компонентите са свързани
правилно.
• Изберете източника с помощта на входните бутони
(стр. 46).
Телевизорът не извежда изображението
от свързания към HDMI жака източник.
• Уверете се, че кабелите са правилно и здраво
свързани към компонентите.
• В зависимост от възпроизвеждащия компонент
е възможно да е необходимо настройване на
компонента. Обърнете се към инструкциите за
експлоатация, приложени към компонента.
• Уверете се, че използвате свързващия кабел за
HDMI жака за предаване с бърза скорост (HDMI
версия 1.3а, категория 2), когато преглеждате
изображения или слушате звук по време на Deep
Colour предаване.
GUI менюто не се извежда на
телевизионния екран.
• Неколкократно натиснете GUI MODE, за да
изберете “MENU ON”. Ако GUI менюто все още
не се извежда на телевизионния екран, натиснете
MENU.
• Уверете се, че телевизорът е свързан правилно.
Допълнителна информация
продължава
121 BG
Функцията Control for HDMI (Контрол на
HDMI) не работи.
• Проверете HDMI връзката (стр. 25).
• Уверете се, че “Ctrl For HDMI” е зададен в
положение “ON” в менюто с HDMI настройки.
• Уверете се, че свързаният компонент е съвместим с
функцията Control for HDMI (Контрол на HDMI).
• Проверете настройките на функцията Control for
HDMI (Контрол на HDMI) на свързания компонент.
Обърнете се към ръководството за експлоатация,
приложено към свързания компонент.
• Повторете стъпките от раздел ”Подготовка на
функцията “BRAVIA” Sync” (стр. 86), ако
променяте HDMI връзката, ако включвате/
изключвате АС захранващия кабел или когато е
възникнал токов удар.
От говорителите на приемника и
телевизора на се извежда звук, докато
използвате функцията System Audio
Control.
• Уверете се, че вашият телевизор е съвместим с
функцията System Audio Control.
• Ако телевизорът няма функцията System Audio
Control, задайте настройките “Audio Out” в менюто
с HDMI настройки в положение:
- “TV+AMP”, ако искате да слушате звук от
говорителя на телевизора и от приемника.
- “AMP”, ако искате да слушате звук от приемника.
• Ако не чувате звука от свързания към приемника
компонент, докато телевизионният вход е зададен
на приемника:
- Изберете подходящ вход, когато искате да гледате
програма на компонент, свързан чрез HDMI
връзка с приемника.
- Сменете канала на телевизора, когато искате да
гледате телевизионно предаване.
- Изберете компонента или входа, който желаете да
гледате, когато гледате програма на компонент,
свързан към телевизора. За тази операция се
обърнете към инструкциите за експлоатация на
телевизора.
Устройството за дистанционно
управление на телевизора не може да
се използва за управление на свързан
компонент, когато използвате функцията
за Control for HDMI (Контрол на HDMI).
• В зависимост от свързания компонент и телевизора,
може да ви се наложи да настроите компонента
и телевизора. Обърнете се към ръководството за
експлоатация, приложено с всеки компонент и
телевизора.
• Променете входа на приемника към HDMI входа,
свързан към компонента.
S-AIR функция
S-AIR връзката не се осъществява
(звукът не се предава) или индикаторът
на допълнителното S-AIR устройство се
изключва, мига или става червен.
• Ако използвате друго S-AIR основно устройство,
поставете го на повече от 8 m от това S-AIR главно
устройство.
• Потвърдете S-AIR ID номера на главното и
допълнителното S-AIR устройство (стр. 92).
• Извършили сте сдвояване на главното S-AIR
устройство и друго S-AIR допълнително
устройство. Извършете сдвояването на желаното
допълнително S-AIR устройство (стр. 93).
• Основното S-AIR устройство се сдвоява с друго
допълнително S-AIR устройство. Отменете
сдвояването.
• Инсталирайте S-AIR главното устройство и S-AIR
допълнителното устройство на разстояние от други
безжични продукти.
• Спрете да използвате други безжични продукти.
• Допълнителното S-AIR устройство е изключено.
Уверете се, че захранващият кабел е свързан и
включете допълнителното S-AIR устройство.
От S-AIR приемника не се чува звук.
• Уверете се, че всички компоненти са свързани към
аналоговия жак на този приемник.
122 BG
От S-AIR устройство не се чува звук.
Има смущения и звукът прескача.
• Ако използвате друго S-AIR главно устройство,
поставете го на повече от 8 m от това S-AIR
основно устройство.
• Потвърдете ID номера на главното и
допълнителното S-AIR устройство (стр. 92).
• Потвърдете настройката за сдвояване (стр. 93).
• Инсталирайте главното S-AIR устройство и
допълнителното S-AIR устройство по-близо едно до
друго.
• Избягвайте използването на оборудване, което
генерира електромагнитна енергия, като например
микровълнова печка. Изключете S-AIR продукта и
го включете отново след кратък период от време.
• Инсталирайте S-AIR главното устройство и
S-AIR допълнителното устройство далеч от други
безжични продукти.
• Не използвайте други безжични продукти.
• Променете настройката “RF Change” (стр. 97).
• Променете ID настройката на главното S-AIR
устройство и допълнителното S-AIR устройство.
• Изключете системата и допълнителното S-AIR
устройство, след това ги включете.
• Уверете се, че към допълнителното S-AIR
устройство не са включени слушалки.
• Ако използвате друго S-AIR главно устройство,
поставете го на повече от 8 m разстояние от това
S-AIR главно устройство.
• Възможно е източници, които съдържат защита за
копиране, да не могат да се възпроизведат на S-AIR
допълнителното устройство.
• Инсталирайте главното S-AIR устройство и
допълнителното S-AIR устройство по-близо едно до
друго.
• Избягвайте използването на оборудване, което
генерира електромагнитна енергия, като например
микровълнова печка. Изключете S-AIR продукта и
го включете отново след кратък период от време.
• Инсталирайте S-AIR главното устройство и S-AIR
допълнителното устройство на разстояние от други
безжични продукти.
• Прекратете използването на други безжични
продукти.
• Променете настройката “RF Change” (стр. 97).
• Променете ID настройката на главното S-AIR
устройство и допълнителното S-AIR устройство.
Допълнителна информация
123 BG
RDS информацията, която желаете,
не се извежда.*
Тунер
FM приемането е слабо.
• Използвайте 75-омов коаксиален кабел (не е
приложен в комплекта), за да свържете приемника
към външна FM антена, както е показано по-долу.
Ако свържете приемника с външна антена, трябва
да я заземите. За да предотвратите газова експлозия,
не свързвайте заземяващия кабел към газова тръба.
Външна FM антена
* Само за моделите с регионален код CEL, CEK.
Устройство за дистанционно
управление
Устройството за дистанционно
управление не работи.
Приемник
Receiver
ANTENNA
AM
Заземяващ кабел
(не е приложен в
комплекта)
Към
Toземята
gro
Радиостанциите не могат да бъдат
настроени.
• Проверете дали антените са добре свързани.
Регулирайте положението им и свържете външна
антена, ако е необходимо.
• Силата на сигнала от радиостанциите е твърде
слаб (когато приемате с автоматична настройка).
Използвайте директна настройка.
• Уверете се, че сте задали правилно интервала на
приемане (когато приемате AM станции с директна
настройка).
• Няма предварително настроени радио станции
или станциите са изтрити (когато приемате чрез
сканиране за предварително настроени станции).
Предварително настройте станциите (стр. 53).
• Неколкократно натиснете DISPLAY на приемника,
така че честотата да се изведе на дисплея.
RDS не работи.*
• Уверете се, че сте прехвърлили на FM RDS станция.
• Изберете FM станция с по-силен сигнал.
124 BG
• Свържете се с радиостанцията и проверете дали тя
предлага въпросната услуга. Ако я предлага, значи
услугата е временно недостъпна.
• Насочете устройството за дистанционно управление
към сензора на приемника.
• Отстранете всички препятствия между
устройството за дистанционно управление и
приемника.
• Сменете всички батерии с нови, ако старите
изтощени.
• Уверете се, че сте избрали правилния вход на
устройството за дистанционно управление.
• Когато управлявате програмиран компонент,
който не е с марката Sony, в зависимост от модела
и производителя на компонента е възможно
устройството за дистанционно управление да не
работи правилно.
Съобщения за грешки
Ако има неизправност, дисплеят извежда
съобщение. Можете да проверите състоянието на
системата, като видите съобщението. Обърнете се
към следната таблица, за да решите проблема. Ако
проблемът продължава, свържете се с най-близкия
сервиз на Sony.
PROTECTOR
От говорителите бие ток или горният
панел на приемника е покрит с нещо.
Приемникът автоматично се изключва след
няколко секунди. Проверете свързването
на говорителите и отново включете
захранването.
За други съобщения се обърнете към “Списък
със съобщения след извършване на измерване с
Автоматична настройка” (стр. 43) и “Списък със
съобщения DIGITAL MEDIA PORT” (стр. 51).
Страници за справка относно
изтриване на паметта
Ако не успеете да отстраните проблема с
описаните по-горе операции
Можете да изчистите паметта на приемника
(стр. 35). Обърнете внимание обаче, че всички
запаметени настройки се връщат към фабрично
зададените си стойности и трябва да ги настроите
отново.
Ако проблемът продължава, свържете се с найблизкия сервиз на Sony. Имайте предвид факта, че
ако при поправката се наложи подмяна на част, е
възможно старата част за бъде задържана.
Ако има проблем с функцията S-AIR, занесете
цялата системата за проверка в сервиз на Sony
(S-AIR основно устройство и S-AIR допълнително
устройство).
Вижте
See
Всички
запаметени
настройки
All memorized
settings
стр. 35
page
35
Индивидуални
звукови
Customized sound
fieldsполета
стр. 63
page
63
Усилвател
Модели с регионален код CEL, CEK, AU, Е51 1)
Минимална RMS изходна мощност
(8 ома, 20 Hz – 20 kHz, THD 0.09 %)
85 W + 85 W
Изходна мощност в стерео режим
(8 ома, 1 kHz, THD 1%)
100 W + 100 W
Изходна мощност в съраунд режим 2)
(8 ома, 1 kHz, THD 10 %)
140 W за канал
1) Измерена при следните условия:
Областен
код
Area code
Изисквания
към захранването
Power requirements
CEL, CEK, AU
230 V AC, 50 Hz
E51
240 V AC, 50 Hz
2) Изходна мощност за преден, централен,
съраунд и съраунд заден говорители. В
зависимост от настройките на звуковото поле и
източника, може да няма изходен звуков сигнал.
Честотен обхват
Аналогов
10 Hz – 70 kHz
+0.5/-2 dB (когато е избрано
звуково поле и еквалайзер)
Входове
Аналогови
Чувствителност: 500 mV/50
kohms
S/N 3): 96 dB
(A, 500 mV 4))
Цифрови (Коаксиални)
Импеданс: 75 ома
S/N: 100 dB
(A, 20 kHz LPF)
Цифрови (Оптични)
S/N: 100 dB
(A, 20 kHz LPF)
Изходи (Аналогови)
AUDIO OUT
Волтаж: 500 mV/10 kohms
SUBWOOFER
Волтаж: 2 V/1 kohm
Еквалайзер
Ниво на усилване ± 10 dB, на стъпка от 1dB
продължава
125 BG
Допълнителна информация
За
изтриете
Toда
clear
Технически характеристики
INPUT SHORT (когато е избрано звуково поле и
еквалайзер)
4)
Премерена мрежа, входящо ниво.
3)
87.5 – 108.0 MHz
FM кабелна антена
75 ома, небалансирани
10.7 MHz
AM тунер
Обхват
Регионален
Area codeкод
Скала
на scale
обхват
Tuning
10
kHz
стъпка
kHz step
стъпка
10 kHz step 99 kHz
CEL, CEK
–
531 kHz –
1,602 kHz
AU, E51
530 kHz –
1,710 kHz
531 kHz –
1,710 kHz
Антена
Средна честота
Кръгова антена
450 kHz
Видео
Входове/Изходи
Видео:
1 Vp-p/75 омА
COMPONENT VIDEO:
Y: 1 Vp-p/75 ома
PB/CB: 0.7 Vp-p/75 ома
PR/CR: 0.7 Vp-p/75 ома
80 MHz HD трансфер
Общи характеристики
Изисквания към захранването
Регионален
Area codeкод
Изисквания
към захранването
Power requirements
CEL, CEK
230 V AC, 50/60 Hz
AU
230 V AC, 50 Hz
E51
120/220/240 V AC,
50/60 Hz
Изходна мощност (DIGITAL MEDIA PORT)
DC OUT:
5 V, 0.7 A MAX
126 BG
Регионален
Area codeкод
Изисквания
към захранването
Power consumption
CEL, CEK, AU, E51 250 W
FM тунер
Обхват
Антена
Изводи на антената
Средна честота
Консумация на електроенергия
Консумация на електроенергия (в режим на
готовност)
0.9 W (Когато “Ctrl for
HDMI” и “S-AIR Stby” са
зададени в положение
“OFF”)
Размери (ширина/височина/дълбочина) (Прибл.)
430 х 157.5 х 324.5 mm
включително издадените
части и бутони
Тегло (Прибл.)
8.6 kg
Приложени аксесоари
Ръководство за експлоатация (това ръководство)
Ръководство за бърза справка (1)
GUI списък с менюто (1)
FM кабелна антена (1)
AM кръгова антена (1)
Устройство за дистанционно управление RMААР042 (1)
Батерии R6 (размер АА) (2)
Оптимизиращ микрофон (ECM-AC2) (1)
За подробности относно регионалния код на
компонента, който използвате, вижте стр. 3.
Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна
без предупреждение.
При производството на някои печатни
платките не са използвани халогенни
огнезащитни агенти.
Азбучен указател
Цифри
2 канала
56
5.1 канала
16
6.1 канала
16
А-Z
A/V Sync
71, 79
AM
51, 84
BI-AMP
66
Blu-ray диск плейър 26, 29, 47
BRAVIA Sync
подготовка
86
CD плейър
22, 47
Cinema Studio EX (режим) 60
Control For HDMI
74
DCAC (Ditgital Cinema Auto
Calibration)
39
DCS
60
DIGITAL MEDIA PORT 22, 48
DIMMER
103
Dolby Digital EX
62
DTS Neo 6 (Cinema, Music) 59
DVD плейър
29, 28, 47
DVD рекордер
31
EQ настройки
71, 79
FM
51, 84
FM режим
52, 79
GUI (Graphical
User Interface)
36
HDMI настройки
74, 80
INPUT MODE
100
iPod
49
LFE (Ефект на ниските
честоти)
9
Neural-THX
59
NIGHT MODE
104
Phase Audio
68, 77
Phase Noise
68, 77
PRO LOGIC II
59
PRO LOGIC IIx
59
PROTECTOR
125
RDS
54
S-AIR
S-AIR настройки
Super Audio CD плейър
89
75, 80
22, 47
Допълнителна информация
продължава
127 BG
А-Я
Автоматична настройка
52
Аудио настройки
71, 79
Видео настройки
72, 80
Видеорекордер
31, 47
Връзка на би-усилвател
105
Връзки
на антените
34
на аудио компоненти
22
на видео компоненти
24
на говорителите
18
на телевизора
20
Двоен моно режим
71, 79
Директна настройка
52, 84
Дисплей
9
Заглушаване на звука
47
Задаване на вход
101
Запис
104
Звуково поле
70, 83
Избор на настройка
65, 77
Изчистване
на звуково поле
63
на памет
35
на устройството за
дистанционно управление 113
Компресия на динамичния
обхват
69, 77
Контрол на HDMI
74
Кръстосана честота
68, 78
128 BG
Меню
63, 77
Меню с настройки
63
Меню с опции
45
Мерна единица
за разстояние
69, 78
Музика
60
Наименуване на вход
48, 54
Настройка
52, 53
Настройка
на говорителите
66, 78
Настройка на тунера
79
Настройки за автоматично
калибриране
65, 77
Настройки на нивото
77
Настройки на системата
80
Настройки на съраунда 70, 79
Ниво на ефектите
70
Ниво на субуфера
74, 77
Поставяне
65, 77
Предварително настроени
радиостанции
53, 84
Преобразуване
32
Приоритет
на декодиране
72, 79
Промяна на дисплея
81
Режим Party
96
Резолюция
72, 80
Сателитен тунер
26, 30, 47
Съобщения
Auto Calibration
43
DIGITAL MEDIA PORT 51
Грешки
125
Таймер за автоматично
изключване
103
Телевизор
20, 26, 47
Тест тон
68, 77
Тунер
51
Устройство за дистанционно
управление
12, 107
Филм
60
129 BG
BG
Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди (Приложимо за
страните от Европейския съюз и други европейски страни, използващи
система за разделно събиране на отпадъци)
Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че този продукт
не трябва да се третира като домашен отпадък. Вместо това, той трябва да бъде
предаден в съответните пунктове за рециклиране на електрически и електронни
уреди. Изхвърляйки този продукт на правилното място, вие предотвратявате
потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които
в противен случай могат да се случат при неправилното изхвърляне на продукта.
Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на естествените
ресурси. За подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля,
свържете се с местния градски офис, службата за изхвърляне на отпадъци или с
магазина, от който сте закупили продукта.
Download PDF

advertising