Sony | STR-DG710 | Sony STR-DG710 Инструкции за експлоатация

Многоканален
AV приемник
Инструкции за експлоатация
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да избегнете риска от пожар или токов удар,
не излагайте устройството на дъжд или влага.
За да предотвратите пожар, не покривайте
вентилационните отвори на устройството с
вестници, покривки, завеси и др. Не поставяйте
запалени свещи върху устройството.
За да предотвратите пожар или токов удар, не
поставяйте предмети, пълни с течности, например
вази, върху устройството.
Не инсталирайте устройството в затворени
пространства като например полица за книги или
вграден шкаф.
Информация за ръководството
Инструкциите в това ръководство са за модела
STR-DG710. Проверете номера на Вашия модел,
като погледнете в долния десен ъгъл на предния
панел. В това ръководство моделите с код на
областта U се използват само за илюстрации, освен
ако не е отбелязано различно. Всички разлики в операциите са ясно описани в текста. Например : “Само
за модели с код на областта CEL”.
Инструкциите в това ръководство описват
контролните бутони на устройството за
дистанционно управление. Можете да използвате
и бутоните на приемника, ако те имат същите
или подобни имена като тези на устройството за
дистанционно управление.
Областни кодове
Областният код на закупения от Вас приемник
е показан в долната част на задния панел (вижте
илюстрацията по-долу).
Не изхвърляйте батериите с общите домакински отпадъци; изхвърляйте ги на местата, определени за
химически отпадъци.
За потребители в Европа
Изхвърляне на стари електрически и електронни
уреди (Приложимо за страните от Европейския
съюз и други европейски страни, използващи
разделителна система за отпадъци)
Този символ на устройството или на
неговата опаковка показва, че този
продукт не трябва да се третира като
домашен отпадък. Вместо това той
трябва да бъде предаден в съответните
пунктове за рециклиране на електрически и електронни уреди. Изхвърляйки
този продукт на правилното място,
Вие предотвратявате потенциални
негативни последици за околната среда
и човешкото здраве, които могат да
се случат при неправилно изхвърляне на
продукта. Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на
естествените ресурси. За по-подробна
информация относно рециклирането на
този продукт, моля, свържете се с местния градски офис, службата за изхвърляне
на отпадъци или с магазина, от който
сте закупили продукта.
Областен код
Всички разлики във функциите в зависимост от
областния код са ясно указани в текста, например,
“Само за модели с областни кодове АА”.
Този приемник включва Dolby* Digital и Pro Logic
Surround, както и DTS** Digital Surround System.
* Произведена по лиценз на Dolby Laboratories.
“Dolby”, “Pro Logic”, “Surround EX” и символът двойно D са търговски марки на Dolby Laboratories.
**”DTS”, “DTS-ES”, “Neo:6” и “DTS 96/24” са запазени
търговски марки на Digital Theater Systems, Inc.
Този многоканален АV приемник включва HighDefinition Multimedia Interface (HDMI) технология.
HDMI или логото на HDMI, както и High-Definition
Multimedia Interface са запазени или регистрирани
търговски марки на HDMI Licensing LLC.
Съдържание
Подготовка за включване
Описание и местоположение на частите....................... 4
1: Инсталиране на високоговорителите......................13
2: Свързване на високоговорителите ............................14
3а: Свързване на аудио компоненти ................................15
3б: Свързване на видео компоненти ...............................16
4: Свързване на антените ...................................................24
5: Подготовка на приемника и
устройството за дистанционно управление .............25
6: Избор на система високоговорители ........................26
7: Автоматична настройка на подходящите
настройки (AUTO CALIBRATION) .................................27
8: Настройка на нивата и баланса на
високоговорителите (TEST TONE) (тест-сигнал)...30
Възпроизвеждане
Избор на компонент .............................................................32
Слушане/гледане на компонент.........................................33
Работа с усилвателя
Работа с менютата ..............................................................35
Настройка на нивото (меню LEVEL) ............................39
Настройка на тона (меню EQ).........................................40
Настройки за съраунд звук
(SUR меню) ................................................................................40
Настройка на тунера (меню TUNER)............................42
Настройки на звука (меню AUDIO) ................................42
Видео настройки (меню VIDEO) .....................................43
Настройки на системата (меню SYSTEM) .................44
Автоматична настройка на подходящите настройки
(меню A. CAL)...........................................................................48
Съраунд звук
Dolby Digital и DTS съраунд звук
(AUTO FORMAT DIRECT)..................................................48
Избор на програмирано звуково поле..............................50
Използване само на предните високоговорители
(2CH STEREO).........................................................................53
Слушане на звук без настройка
(ANALOG DIRECT) ...............................................................53
Нулиране на звуковите полета към
първоначалните им настройки ........................................54
Операции с тунера
Слушане на FM/AM радио...................................................54
Предварителна настройка на радиостанции .............56
Използване на системата за радио данни (RDS) .........58
(само за модел с код на областта CEL, CEK)
Други операции
Включване на аудио входен режим
(INPUT MODE) .......................................................................60
Насладете се на DIGITAL MEDIA IMPORT
(DMPORT)..................................................................................61
Слушане на цифров звук от други входове
(DIGITAL ASSIGN)..................................................................64
Озаглавяване на входни сигнали .........................................65
Промяна на дисплея................................................................66
Таймер за автоматично изключване ...............................66
Запис с помощта на приемника ........................................67
Използване на устройството
за дистанционно управление
Програмиране на устройството за дистанционно
управление..................................................................................67
Допълнителна информация
Речник ..........................................................................................68
Предпазни мерки ..................................................................... 70
Отстраняване на проблеми...............................................71
Спецификации ..........................................................................75
Индекс .........................................................................................77
Подготовка за включване
Описание и местоположение на частите
Преден панел
Име
Функция
Натиснете, за да включите
или изключите приемника
(стр. 25, 33, 34, 54).
Натиснете, за да изберете
OFF, A, B, A+B на предните
високоговорители (стр. 26).
Натиснете или завъртете, за
да работите с тунера (FM/
AM) (стр. 54).
Тук се появява настоящото
състояние на избрания компонент или списък с опции за
избор (стр. 6).
Сензор за дист.
управление
Приема сигнали от устройството за дист. управление.
Натиснете, за да изберете
информация изведена на дисплея (стр. 59, 66).
Име
Функция
Натиснете, за да изберете режима на входен сигнал, когато
едни и същи компоненти са
свързани и към цифрови, и към
аналогови жакове (стр. 60).
Завъртете, за да регулирате
силата на звука на всички
високоговорители едновременно (стр. 31, 32, 33, 34).
Натиснете, за да слушате
висококачествен аналогов звук
(стр. 53).
Натиснете, за да активирате функция AUTO
CALIBRATION (автоматична
настройка) (стр. 28)
Завъртете, за да изберете
входния източник за възпроизвеждане (стр. 32, 33, 34, 53, 55,
57, 60, 65, 67).
Име
Функция
Натиснете, за да изберете
декодиращ режим за съраунда
(стр. 41).
Натиснете, за да активирате
функцията Sleep Timer, както и
периода от време, след който
рисивърът да се изключи автоматично (стр. 66).
Натиснете, за да регулирате
яркостта на дисплея (стр. 47).
Свържете към преносимия
аудио/видео компонент като
например видеокамера или
видео игра (стр. 23, 32).
Свързва приложения ECM-AC2
микрофон за функцията Автоматична настройка (стр. 27).
Свързва към слушалки (стр. 71).
Подготовка за включване
Натиснете, за да изберете
звукови полета (стр. 48).
Индикатори на дисплея
Име
Функция
Свети, когато субуферът е
зададен в положение “YES”
(стр. 44) и аудио сигналът се
извежда през жака SUB
WOOFER.
Свети, когато възпроизвежданият
диск съдържа LFE канал (Low
Frequency Effect -ефект на ниските
честоти) и сигналът от канала LFE
действително се възпроизвежда.
Свети в съответствие със системата високоговорители, която се
използва. Изключва се, когато високоговорителите се изключат, или
когато се включат слушалки.
Свети, когато приемникът
декодира сигнали, записани във
формат Dolby Digital. “ DIGITAL
ЕX” свети, когато приемникът
декодира сигнали, записани във формат Dolby Digital EX.
Забележка
Когато възпроизвеждате диск с формат Dolby Digital, уверете се, че сте
извършили цифровите връзки и
INPUT MODE не е зададен в положение “ANALOG” (стр. 60).
Име
Функция
„ „ свети, когато приемникът
прилага Pro Logic обработка на двуканални сигнали с цел да изведе сигнала от централния и съраунд каналите. Индикаторът “ PL II” свети,
когато е активиран декодерът за
Pro Logic II филми/музика/игри. Индикаторът “ PL II” свети, когато
е активиран декодерът за Pro Logic
II филми/музика/игри. Индикаторът
“ PL IIх” свети, когато е активиран декодерът за Pro Logic IIх филми/
музика/игри.
Тези индикатори не светят, обаче,
ако и централният, и съраунд висо
коговорителите са зададени в
положение “NO” (стр. 38), и ако е
избрано звукове поле с помощта на
бутона A.F.D.
Забележка
Декодирането за Dolby Pro Logic IIx
не функционира за сигнали с формат
DTS или за сигнали с примерна честота по-висока от 48 kHz.
Свети, когато изберете сте настроили INPUT MODE в позиция “AUTO
IN” и сигналът от източника е
цифров въведен през жака OPTICAL
или когато INPUT MODE е в позиция “OPT IN” (стр. 60).
Име
Функция
Забележка
Когато възпроизвеждате диск с
формат DTS, уверете се, че сте
извършили цифровите връзки и
INPUT MODE не е зададен в положение “ANALOG” (стр. 60).
Име
Функция
Свети, когато активирате функция
в паметта, като например Preset
Memory (стр. 56) и др.
Индикатори Свети, когато използвате приемнина тунера ка, за да приемате радио станции и
др. (стр. 54).
Забележка
Само за моделите с код на областта
CEL и CEK, на дисплея се появява “RDS”.
Индикатори Светва, когато използвате прием
за настро- ника за настройка на радио станени станции ции. За подробности относно
радио станциите вижте стр. 56.
Свети, когато е активирана
компресията на динамичния
обхват (стр. 36).
Свети, когато е активиран режим
на декодиране DTS Neo:6 Cinema/
Music (стр. 49).
Свети, когато INPUT MODE е
зададен в положение “AUTO” и
когато входният сигнал е цифров
и е въведен през жака COAXIAL, или
когато INPUT MODE е зададен в
положение “COAX” (стр. 60).
Светва, когато приемника разпознае
компонент, свързан през жака HDMI
IN (стр. 17).
Име
Функция
Индикатори
на възпроизвежданите
канали
Буквите (L, C, R и др.) показват
каналите, които се възпроизвеж
дат. Кутийките около буквите
се променят, за да покажат как
приемникът смесва звука от източника (в зависимост от настройките на високоговорителите).
Преден ляв
Преден десен
Централен (моно)
Съраунд ляв
Съраунд десен
Съраунд (моно или съраунд компонентите, получени при Pro Logic
обработка)
Пример:
Формат на записа (Преден/Съраунд):
3/2.1
Изходен канал: Когато параметъра за
размер на съраунд високоговорителите е зададен в положение “NO” (стр.
38)
Звуково поле: A.F.D. AUTO
Подготовка за включване
“DTS” свети, когато рисивърът
декодира сигнали DTS. “DTS ES”
свети, когато рисивърът декодира
сигнали DTS-ES. “DTS 96/24” свети,
когато рисивърът декодира сигнали
DTS 96/24 (96 kHz/24 bit). “DTS ES
96/24” свети, когато рисивърът
декодира сигнали DTS ES 96/24.
Заден панел
SPEAKER
DIGITAL INPUT/OUTPUT
Свързва към високоговорители (стр.
14).
Свързва към DVD
плейър и др.
предлага по-добро
качество на силния
звук (стр. 20, 22).
Свързва към DVD
плейър или сателитен
приемник. Изображението и звука се възпроизвеждат през
телевизора или през
прожектор (стр. 17).
Свърза DIGITAL
MEDIA PORT адаптера (стр. 62)
Свързва към субуфер (стр. 14).
VIDEO/AUDIO INPUT/OUTPUT
AUDIO IN/ Свързва към видео и аудио жаOUT жак ковете на видеорекордер или
DVD плейър (стр. 19-23).
Червен (R)
Бял (L)
COMPONENT VIDEO INPUT/OUTPUT
Жълт
Зелен
Син
Червен
COMPONENT
VIDEO
INPUT/
OUTPUT
жак*
Свързва към DVD
плейър, телевизор или
сателитен тунер.
Можете да се наслаждавате на висококачествени изображения
(стр. 19-22).
VIDEO IN
/OUT жак*
AUDIO INPUT
Бял (L) Жак AUDIO Свързва към MD дек или
CD плейър и др. (стр. 15).
IN/OUT
Червен (R)
ANTENNA
Устройство за дистанционно управление
Можете да използвате приложеното устройство за
дистанционно управление RM-AAU015, за да работите с приемника и да контролирате Sony аудио/видео
компоненти, с които устройството за дистанционно управление може да работи. (стр. 67)
Свързва към АM кръгова
антена, приложена към
приемника (стр. 24).
* Вие можете да гледате изображенията от избрания
вход, когато свържете жака MONITOR OUT или
HDMI OUT към TV монитора или проектор (стр.
19).
Продължава
Подготовка за включване
Свързва към FM жична
антена, приложена към
приемника (стр. 24).
Име
Функция
Натиснете TV I/
и TV
( 13 )едновременно, за да включите или изключите телевизора.
Натиснете, за да включите
или изключите Sony аудио/
видео компонентите, с които
устройството за дистанционно управление може да работи
(стр. 67).
(2)
Ако натиснете
едновременно, приемникът и
другите компоненти ще бъдат
изключени (SYSTEM
STANDBY).
Забележка
Функцията на ключа AV
се
променя автоматично всеки
път, когато натиснете бутона за входен сигнал ( 3 ).
Натиснете, за да включите/изключите приемника.
За да изключите всички
компоненти, натиснете
и
AV
( 1 ) едновременно
(SYSTEM STANDBY).
Входни бутони Натиснете един от бутоните, за да изберете компонента, който желаете да използвате. Когато натиснете някой
от входните бутони, приемникът се включва. Бутоните са
определени фабрично да управляват Sony компоненти, както следва. Вие можете да промените функцията за бутоните, като следвате стъпките в
“Промяна на функцията на
бутоните” на стр. 67.
Бутон
Sony компонент
VIDEO 1 Видеорекордер
(VTR режим 3)
VIDEO 2 Видеорекордер
(VTR режим 2)
VIDEO 3 Не е заложен
DVD
SAT
DVD плейър
Цифров сателитен
приемник
TV
Телевизор
SA-CD/CD Super Audio CD/
CD плейър
TUNER
Вграден тунер
Име
Функция
Натиснете, за да изберете
звуково поле.
Натиснете, за да изведете
менюто на приемника. След
това използвайте
и
( 16 ), за да извършвате
операции с менюто.
Натиснете, за да активирате
функция Автоматична
настройка.
Натиснете, за да въведете
режим на директна настройка.
Натиснете, за да пропуснете
диск, когато използвате чейн
джър.
Натиснете, за да изведете
менюто на DVD плейъра на
телевизионния екран. След
това използвайте бутони
или
( 16 ), за да
извършвате операции с менюто.
Натиснете, за да изберете FM
моно или стерео приемане.
Натиснете, за да въведете
стойност след като сте из
брали канал, диск или запис, с
помощта на бутоните с
цифри на телевизора, видеорекордера или сат. приемник.
Натиснете, за да запазите
станция.
Натиснете, за да заглушите
звука.
Натиснете MUTING и TV
( 13 ) едновременно, за да активирате функцията за заглушаване на телевизора.
Натиснете TV VOL +/- и TV
( 13 ) едновременно, за да регулирате силата на звука на телевизора.
Натиснете, за да регулирате
едновременно нивото на
силата на звука на всички
високоговорители.
Натиснете, за да прескачате
записи на CD плейър, DVD
плейър или блу-рей диск плейър.
Натиснете, за да повторите
предходна сцена или да превъртите бързо напред настояща сцена на CD плейър, DVD
плейър или блу-рей диск плейър.
Име
Натиснете, за да започнете
възпроизвеждането на виде
орекордера, CD плейъра, DVD
плейъра или блу-рей диск плейъра.
Натиснете, за да въведете
режим на пауза при възпро
извеждане или запис на виде
орекордера, CD плейъра, DVD
плейъра или блу-рей диск плейъра. (Също така, започва запис
от компоненти в режим
готовност за запис.)
Натиснете, за да спрете въз
произвеждането на видеоре
кордера, CD плейъра, DVD
плейъра или блу-рей диск плейъра.
Натиснете TV CH +/- и TV ( 13 )
едновременно, за да изберете
предварително настроени
телевизионни канали.
Натиснете, за да изберете
- предварително настроени станции.
- предварително настроени канали
на видеорекордера или сателитния
тунер.
Натиснете, за да сканирате
за станции.
Натиснете TV и бутонът,
който желаете едновременно,
за да активирате бутони с
оранжев отпечатък.
Натиснете, за да изведете
менюто на видеорекордера,
DVD плейъра, сателитния
тунер или блу-рей диск плейъра
на телевизионния екран. На
тиснете MENU и TV ( 13 )
едновременно, за да изведете
менюто на телевизора.
След това използвайте бутоните
и
( 16 ), за
да извършите операции с
менюто.
Име
Функция
Натиснете, за да
- се върнете към предходното меню.
- излезете от менюто, докато
менюто или ръководството
на видеорекордера, DVD
плейъра, сателитния тунер
или блу-рей диск плейъра е
изведено на телевизионния
екран.
Натиснете RETURN/EXIT
и TV ( 13 ) едновременно, за да се
върнете в предишно меню
или да излезете от менюто на
телевизора, докато менюто е
изведено на телевизионния
екран.
-- -След като натиснете AMP
MENU ( 5 ), DVD MENU ( 8 )
или MENU ( 14 ), натиснете
бутони
или , за да
изберете настройките. След
това натиснете , за да въве
дете избор между DVD MENU
и MENU. Натиснете , за да
въведете избор между прием
ник, видеорекордер, сателитен
приемник, CD плейър, DVD
плейър или блу-рей диск плейър.
Натиснете, за да изберете
информацията, изведена на
телевизионния екран, на виде
орекордера, сателитния
приемник, CD плейъра, DVD
плейъра, или блу-рей диск плейъра
Натиснете DISPLAY и TV ( 13 )
едновременно, за да изведете
информация за телевизора на
екрана.
Натиснете, за да изведете опциите за диска (например защита на диска), рекордера
(например аудио настройки
по време на запис) или опциите
в списъка с менюта (например
изтриване на заглавия).
Натиснете TOOLS и TV ( 13 )
едновременно, за да изведете
опции приложими за телевизора.
Продължава
Подготовка за включване
Функция
Натиснете, за да:
- търсите записи в посока
напред/назад на DVD плейъра
- превъртите бързо напред/
назад на видеорекордера, CD
плейъра или блу-рей диск плейъра.
Име
Функция
Натиснете -/-- и TV ( 13 ) едновременно, за да изберете режима за въвеждане на канал, с една
или две цифри.
Натиснете, за да изберете
- номера на записи над 10 на ви
деорекордера, сателитния
приемник или CD плейъра.
- номерата на каналите на
цифров CATV терминал.
Натиснете, за да: - изчистите
грешка, когато натиснете
неправилен бутон с цифра.
Бутони с
номера
(номер 5 а))
Натиснете, за да
- настроите станция
- изберете номер на запис на
CD плейър, DVD плейър или
блу-рей диск плейър. Натиснете 0/10, за да изберете номер
на запис 10.
- изберете номер на канал на
видеорекордера или сателитния тунер.
Натиснете TV ( 13 ) и бутоните с цифри едновременно, за да
изберете TV канали.
Натиснете TV INPUT и TV ( 13 )
едновременно, за да изберете
телевизионните канали.
Натиснете, за да включите
функцията за автоматично изключване и продължителнотта
на времето, след което приемникът автоматично се изключва.
а)
Бутоните 5, MASTER VOL +, TV VOL+ и
имат
осезаема точка. Използвайте осезаемата точка,
когато работите с приемника.
б)
Този бутон е възможен и за работа с DIGITAL
MEDIA PORT адаптер. За повече подробности
относно работата на бутона обърнете се към
инструкциите за употреба приложени към DIGITAL
MEDIA PORT адаптера.
Забележки
Възможно е някои функции, обяснени в тази част, да
не работят в зависимост от модела.
Горните обяснения служат само за пример. Ето
защо, в зависимост от компонента, гореописаните
операции може да не са възможни или е възможно да
работят по различен от описания начин.
Този приемник Ви позволява да използвате 6.1-канална
система (6 високоговорителя и един субуфер).
5.1/6.1-канална система
За да се насладите напълно на многоканален съраунд
звук, имате нужда от 5 високоговорителя (два предни,
централен и два задни) и субуфер (високоговорител за
ниските честоти) (за 5.1-канален звук).
Можете да се наслаждавате на висококачествено възпроизвеждане на DVD софтуера, записан във формат
Surround EX, ако свържете един допълнителен заден
високоговорител (6.1-канален звук) или два съраунд
задни високоговорителя (7.1-канален звук). (Вижте
“Избор на декодиращ режим на задните високоговорители (SB DEC)” на стр. 41.)
Пример за конфигурация на 6.1-канална
система от високоговорители
Пример за конфигурация на 5.1-канална
система от високоговорители
Преден ляв високоговорител
Преден десен високоговорител
Централен високоговорител
Съраунд ляв високоговорител
Съраунд десен високоговорител
Субуфер (нискочестотен високоговорител)
Преден ляв високоговорител
Преден десен високоговорител
Централен високоговорител
Съраунд ляв високоговорител
Съраунд десен високоговорител
Съраунд заден високоговорител
Субуфер (нискочестотен високоговорител)
Съвети
Тъй като нискочестотният високоговорител не
излъчва ясно насочени сигнали, можете да поставите
субуфера където желаете.
Подготовка за включване
1: Инсталиране на високоговорителите
2: Свързване на високоговорителите
ПРЕДНИ ВИСОКОГОВОРИТЕЛИ Б а)
Моно аудио кабел (не е приложен в комплекта)
Кабели за високоговорителите (не са приложени в комплекта)
Преден високоговорител А (Ляв)
Преден високоговорител А (Десен)
Централен високоговорител
Съраунд високоговорител (Ляв)
Съраунд високоговорител (Десен)
Съраунд заден високоговорител
Нискочестотен високоговорител б)
а)
Ако притежавате система от допълнителни
предни високоговорители, свържете ги към
терминалите SPEAKERS FRONT B. Можете да
избирате високоговорителите, които желаете
да използвате, чрез бутона SPEAKERS (OFF/A/B/
A+B) на рисивъра. (стр. 26).
б)
Когато свързвате субуфер с функция за автоматичен режим на готовност, изключете функцията, когато гледате филми. Ако функцията за
автоматичен режим на готовност е зададена в
положение ON, тя се включва автоматично в
зависимост от нивото на входния сигнал към
субуфера, след което е възможно звукът да не бъде
изведен.
3а: Свързване на аудио компоненти
Следните илюстрации показват как да свържете Super
Audio CD/CD плейър. След като свържете вашия
Super Audio CD/CD плейър, обърнете се към стъпка
“3b: Свързване на видео компоненти” (стр. 16).
Super Audio
CD/CD плейър
Аудио кабел (не е приложен)
Подготовка за включване
Свързване на Super Audio
CD/CD плейър
3б: Свързване на видео компоненти
Как да свързвате компонентите
Тази част описва как да свържете компонентите към
този приемник. Преди да започнете, вижте “Компоненти, подлежащи на свързване” по-долу, за да видите
страниците, които описват всяко свързване.
След като свържете всички компоненти продължете
с “4: Свързване на антените” (стр. 24).
Видео входни/изходни жакове, които
подлежат на свързване
Качеството на изображението зависи от свързващия
жак. Вижте илюстрацията, която следва. Изберете връзка в зависимост от жаковете на Вашите
компоненти.
TV монитор и др.
жак INPUT
Компоненти, подлежащи на свързване
Компонент
Страница
С HDMI жак
17
TV монитор
19
DVD плейър/DVD рекордер
20
Сателитен тунер/приемник
22
VCR
23
Видеокамера, Видео игра и др.
23
Ако искате да свържете няколко цифрови компонента, но не можете да
намерите неизползван вход
Жак MONITOR OUT,
HDMI OUT
на приемника
Жак INPUT
на приемника
Жак OUTPUT
на видео
компонента
Вижте „Слушане на цифров звук от други източници
(DIGITAL ASSIGN) (стр. 64).
Високо качество на картината
Свързване на компоненти
посредством HDMI жакове
HDMI функции
Цифровите аудио сигнали предавани през HDMI
могат да бъдат изведени чрез PRE OUT жаковете на
този приемник. Този сигнал поддържа Dolby Digital,
DTS и линейни PCM сигнали.
DVD плейър
Блу-рей диск плейър
ТV, проектор и т.н.
Аудио/видео сигнали
Аудио/видео сигнали
Аудио/видео сигнали
HDMI кабел (не е приложен)
Препоръчваме Ви да използвате Sony
HDMI кабел.
Продължава
Подготовка за включване
HDMI е абревиатура за High-Definition Multimedia
Interface. Това е интерфейс, който предава аудио и
видео сигнали в цифров формат.
Забележки относно HDMI връзките
Проверете настройките на свързания компонент,
ако изображението е лошо или ако звукът не излиза
от компонента, свързан чрез HDMI кабел.
Въведените към жакове HDMI IN аудио сигнали се
извеждат през жака HDMI OUT. Входните аудио сигнали не се извеждат през други аудио изходни жакове.
Видео сигнали въведени посредством HDMI OUT
жака могат да бъдат изведени отново само през
него. Входящите видео сигнали не могат да бъдат
изведени от VIDEO OUT жаковете или от
MONITОR OUT жаковете.
Когато искате да слушате звук от телевизионен
високоговорител, настройте “AUDIO” на TV+AMP”
в менюто за видео настройки (стр. 43). Ако прехвърлите в настройка “AMP”, звукът не се възпроизвежда през високоговорителите на телевизора.
Мулти/стерео аудио сигналите от Super Audio CD
не се възпроизвеждат
Аудио сигналите (примерна честота и т.н.) изведени през HDMI жака могат да бъдат потиснати от
свързаните компоненти. Проверете настройките
на свързаните компоненти ако изображението е
лошо или звукът не се възпроизвежда от компонента свързан посредством HDMI кабел.
Звукът може да бъде прекъснат, когато примерната
честота или броят на каналите, които възпроизвеждат аудио сигнали от възпроизвеждащия
компонент е променен.
Когато свързаният компонент не е съвместим
с технологията за защита на авторското право
(HDCP), изображението и/или звукът от жака
HDMI OUT може да съдържа смущения или да не се
извежда.
В този случай проверете спецификациите на свързания компонент.
Настройте резолюцията на изображението от
възпроизвеждащия компонент на 750р или 1125i,
когато възпроизвеждате 96 kHz мултиканален звук
през HDMI връзка.
За подробности се обърнете към ръководствата
за експлоатация, приложени към всеки от свързаните компоненти.
Не препоръчваме използването на HDMI-DVI
конвертиращ кабел. Когато свързвате посредством
HDMI-DVI конвертиращ кабел към DVI-D компонент, звукът и/или образът могат да не бъдат
възпроизведени.
Забележки
Уверете се, че сте включили приемника, когато видео и аудио сигналите от компонентния приемник
се възпроизвеждат от телевизора през приемника.
Ако захранването на приемника не е включено, нито
аудио, нито видео сигнали се възпроизвеждат.
Уверете се, че сте променили фабричните настройки на входен бутон VIDEO 2 на дистанционното
управление, така че да го използвате, за да управлявате вашия блу-рей диск плейър. За повече подробности вижте “Промяна на настройките на бутоните”
(стр. 67).
Можете също така да преименувате входен бутон
VIDEO 2, така че да се извежда на дисплея на рисивъра. За повече подробности вижте “Именуване на
входни сигнали” (стр. 65)
Свързване на TV монитор
Съвет
Вие можете да гледате избраното входно изображение, когато свържете жака MONITOR OUT към TV
монитор.
Звукът от телевизора се извежда от високоговорители свързани към рисивъра ако свържете аудио
изходящия жак към на телевизора и TV IN жаковете
на рисивъра.
Телевизор
Аудио сигнали
Аудио кабел (не е приложен)
Видео кабел (не е приложен в комплекта)
Компонентен видео кабел (не е приложен в
комплекта)
Видео сигнали
Подготовка за включване
Изображението от визуален компонент, свързан към
приемника, може да бъде изведен на телевизионния
екран.
Не е необходимо да свързвате всички кабели.
Свържете видео кабелите в зависимост от жаковете
на Вашите компоненти.
Забележка
Включете приемника, когато видео и аудио сигналите
на компонента, който се възпроизвежда, се извеждат
към телевизор чрез приемника. Ако захранването на
приемника не е включено, не се извежда нито видео,
нито аудио.
Забележка
За да въведете многоканален цифров звук от DVD
плейър, задайте настройката за цифров аудио изход
на DVD плейъра. Обърнете се към ръководството за
експлоатация, приложено към DVD плейъра.
Свързване на DVD
плейър/DVD рекордер
Следната илюстрация показва как да свържете DVD
плейър/DVD рекордер.
Не е необходимо да свързвате всички кабели. Свържете аудио и видео кабелите в зависимост от жаковете
на компонента.
Аудио сигнали
Видео сигнали
Коаксиален цифров кабел (не е приложен в
комплекта)
Видео кабел (не е приложен в комплекта)
Компонентен видео кабел (не е приложен в
комплекта)
Съвет
Всички цифрови аудио жакове са съвместими с честоти 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz и 96 kHz.
-- Свързване на DVD рекордер
Аудио сигнали
Оптичен цифров кабел (не е приложен в
комплекта)
Аудио кабел (не е приложен в комплекта)
Видео кабел (не е приложен в комплекта)
Компонентен видео кабел (не е приложен в
комплекта)
Забележки
Уверете се, че сте променили настройката по
подразбиране на входния бутон VIDEO 1 на устройството за дистанционно управление, така че можете да използвате бутона за да контролирате Вашия
DVD рекордер. За подробности вижте “Промяна на
функциите на бутоните” (стр. 67).
Вие можете също така да преименувате входа
VIDEO 1, така че да бъде изведен на дисплея на
приемника. За подробности вижте “Наименуване на
входове” (стр. 65).
Съвет
Всички цифрови аудио жакове са съвместими с 32 kHz,
44.1 kHz, 48 kHz и 96 kHz примерни честоти.
Подготовка за включване
DVD рекордер
Видео сигнали
Свързване на сателитен
тунер/приемник
Следната илюстрация показва как да свържете сателитен тунер.
Не е необходимо да свързвате всички кабели. Свържете аудио и видео кабелите в зависимост от жаковете
на компонента.
Забележки
Когато свързвате оптични цифрови кабели, вкарайте
щекерите докато щракнат на мястото си.
Не огъвайте и не връзвайте оптични цифрови кабели.
Съвет
Всички цифрови аудио жакове са съвместими с честоти 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz и 96 kHz.
Сателитен тунер
Аудио сигнали
Видео сигнали
Оптичен цифров кабел (не е приложен в
комплекта)
Аудио кабел (не е приложен в комплекта)
Видео кабел (не е приложен в комплекта)
Компонентен видео кабел (не е приложен в
комплекта)
Свързване на компоненти с
аналогови видео и аудио жакове
Видеорекордер
Аудио сигнали
Видео сигнали
Camcorder/
video game
Аудио кабел (не е приложен в комплекта)
Видео кабел (не е приложен в комплекта)
Аудио/видео кабел (не е приложен в
комплекта)
Подготовка за включване
Следната илюстрация показва как да свържете компонент, който има аналогови жакове, като например
видеорекордер и др.
Не е наложително да свързвате всички кабели .
свържете аудио и видео кабелите според жаковете на
вашите компоненти
4: Свързване на антените
Свържете приложените в комплекта AM антена в
затворен кръг и FM жична антена.
FM антена (приложена в комплекта)
AM кръгова антена (приложена в
комплекта)
* Формата на конектора се различава в зависимост
от кода на областта на този приемник.
Забележки
За да предотвратите евентуален шум, дръжте
AM кръговата антена далеч от приемника и другите компоненти.
Уверете се, че сте изтеглили FM жична антената
докрай.
След като сте свързали FM жична антена, дръжте я
във възможно най-хоризонталната позиция.
Свързване на захранващия кабел
Извършване на операции по първоначална настройка
Преди да използвате приемника за първи път, инициализирайте приемника като изпълните следната
процедура. Тази процедура може да бъде използвана и за
да върнете настройките, които сте направили, към
техните фабрично зададени стойности.
За тази операция използвайте бутоните на устройството.
Свържете захранващия кабел към мрежата от 220 V.
Захранващ кабел
Захранващ проводник
Натиснете
приемника.
, за да изключите
Задръжте
за 5 секунди.
На дисплея се появяват “PUSH” и “ENTER”.
Към мрежата от 220 V
Натиснете MEMORY/ENTER.
На дисплея се появява “CLEARING” за известно време,
след това “CLEARED”.
Настройките, които се връщат към техните
фабрично зададени стойности, са следните:
Всички настройки в менютата LEVEL, TONE, SUR,
TUNER, AUDIO, VIDEO и SYSTEM.
Звуковото поле, запаметено за всеки входен сигнал и
предварително настроена станция.
Всички параметри на звуковото поле.
Всички предварително настроени станции.
Всички индексни имена за входни сигнали и предварително настроени станции.
MASTER VOLUME е зададен в положение “VOL
MIN” (минимална сила на звука).
Входът е зададен в положение “DVD”.
Подготовка за включване
5: Подготовка на приемника и
устройството за дистанционно управление.
Зареждане на батериите в устройството за дистанционно управление
Заредете две R6 (размер АА) батерии в устройството за дистанционно управление RM-AAU015.
Спазвайте правилния поляритет когато зареждате
батериите.
Забележки
Не оставяйте устройството за дистанционно
управление на крайно горещи или влажни места.
Не използвайте стари и нови батерии едновременно.
Не смесвайте алкални батерии заедно с други видове
батерии.
Не излагайте сензора за дистанционно управление на
пряка слънчева светлина или на светлина от осветителни тела. Това може да причини неизправност.
Ако няма да използвате устройството за дистанционно управление за известно време, извадете
батериите, за да предотвратите повреда вследствие на протекли батерии и корозия.
Когато подменяте батериите, бутоните на
дистанционното могат да бъдат върнати към фабричните настройки. Ако това се случи, настройте
отново бутоните (стр. 67).
Съвет
При нормални условия батериите трябва да издържат около 3 месеца. Когато не можете да управлявате
приемника с устройството за дистанционно управление, сменете батериите с нови.
Избор на система
високоговорители
Можете да изберете предните високоговорители,
които желаете.
Уверете се, че за тази операция използвате бутоните
на приемника.
Натиснете SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) неколкократно, за да изберете система предни
високоговорители, които желаете.
За да изберете
Светва
Високоговорители, свързани към
терминалите SPEAKERS FRONT A
SP A
Високоговорители, свързани към
терминалите SPEAKERS FRONT B
SP B
За да изключите изходите на високоговорителите,
натиснете SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) неколкократно,
докато индикаторите “SP A” и “SP B” не светнат.
Забележка
Не можете да превключвате предните високоговорители като натискате SPEAKERS (OFF/A/B) неколкократно, когато към рисивъра са свързани слушалки.
(AUTO CALIBRATION)
Забележки
Функцията за Автоматична настройка не работи,
когато са свързани слушалки.
Уверете се опция SPEAKERS (OFF/A/B) не е
изключена.
Оптимизиращ микрофон
Този приемник притежава технологията D.C.A.C.
(цифрова автоматична кино настройка), която Ви
позволява да извършвате автоматична настройка
както следва:
Проверете връзката между приемника и всеки
високоговорител.
Регулирайте нивото на високоговорителя.
Измерете разстоянието от всеки високоговорител
до Вашата позиция на слушане.
Можете да регулирате нивата на високоговорителите и баланса и ръчно. За подробности, вижте
“8: Настройка на силата на звука и баланса на високоговорителите (TEST TONE)” (стр. 30)
Преди да извършвате автоматична
настройка
Преди да извършите автоматична настройка,
инсталирайте и свържете високоговорителите (стр.
13, 14).
Жакът AUTO CAL MIC се използва само за приложения оптимизиращ микрофон. Не свързвайте други
микрофони посредством този жак. Това може да
причини повреда на рисивъра и микрофона.
По време на настройка звукът, който се възпро
извежда от високоговорителите е много силен.
Обърнете внимание на присъствието на деца
наоколо, както и на ефекта, който това може да
възпроизведе върху съседите Ви.
Извършете Автоматична настройка на тихо
място, за да избегнете ефекта на шума и да можете
да направите по акуратно замерване.
Ако между оптимизиращия микрофон и високоговорителите има препятствия, настройката не
може да бъде извършена правилно. Отстранете
препятствията от територията на настройка, за
да избегнете грешки при замерването.
Свържете приложения оптимизиращ микрофон към жака AUTO CAL
MIC.
Настройте оптимизиращия микрофон.
Поставете оптимизиращия микрофон в позиция
за слушане. Можете също така да използвате
статив, така че оптимизиращият микрофон да
остане на височината на ушите Ви.
Подготовка за включване
7: Автоматична настройка
на подходящите настройки
Извършване на автоматична настройка
Измерването започва.
Процесът на измерване ще отнеме няколко
минути.
Таблицата по-долу показва дисплея, когато измерването започва.
Ключ
Входни
бутони
Измерване за
Ниво на шума на
околната среда
Дисплей
Свързване на високоговорителите
MEASURE и SP.
DET. се появяват
едно след друга *
Ниво на високоговорителите
MEASURE и GAIN
се появяват едно
след друга *
MEASURE и
DISTANCE се
появяват едно след
друга *
Разстояние между
високоговорителите
MUTING
NOISE. CHK
* Съответният индикатор за високоговорителя
светва в дисплея по време на измерване.
Измерването приключва.
MASTER
VOL +/-
Натиснете AUTO CAL.
Измерването започва след 5 секунди и на дисплея се
появява следното:
A.CAL [5] A.CAL [4] A.CAL [3] A.CAL [2]
A.CAL [1]
Докато тече броенето застанете настрани от
зоната на замерване
На дисплея се появява индикация “COMPLETE” и
настройката се записва.
Изключете оптимизиращия
микрофон от жака AUTO CAL MIC.
Забележки
Автоматичната настройка не може да разпознае
субуфера. Ето защо всички настройки на субуфера се
запазват.
Съвети
Функцията за автоматична настройка ще бъде
отменена, когато извършите следното по време на
измерване:
- Натиснете
, бутоните за избор на входен сигнал
или MUTING.
- Промените нивото на силата на звука.
- Натиснете AUTO CAL отново.
Грешки и кодове за предупреждение
Кодове за грешки
кодът за грешка се появява в дисплея след всеки процес
по измерване, както следва:
Код за грешка празен дисплей (код за грешка
празен дисплей) а) PUSH празен дисплей
ENTER
а)
Появява се, когато има повече от един код за грешка.
Поправяне на грешки
Запишете кода за грешка.
Натиснете контролния бутон .
Натиснете
, за да изключите приемника.
Поправете грешката.
За подробности вижте “Кодове за грешки и
поправки” по-долу.
Включете приемника и извършете автоматичната настройка отново (стр. 28).
Кодове за грешки и поправки
Код за грешка
Обяснение Поправка
Околната среда е твърде шумна.
Уверете се, че околната среда е
тиха по време на автоматична
настройка.
Високоговорителите са поставени твърде близо до
микрофона. Поставете Вашите
високоговорители далеч от
микрофона
Никой от високоговорителите
не е засечен. Уверете се, че
оптимизиращият микрофон е
включен правилно и извършете
отново Автоматична настройка.
Предните високоговорители не
се разпознават или се разпознава
само единият преден високого
ворител. Проверете връзките
на предните високоговорители.
Разпознава се само един съраунд
високоговорител. Проверете
връзките на съраунд високоговорителите.
Обяснение Поправка
ERROR 23
Разпознава се задният съраунд
високоговорител, но съраунд високоговорителите не са включени. Уверете се, че сте свързали
съраунд високоговорителите.
Кодове за предупреждение
По време на автоматичната настройка, кодът за
предупреждение извежда информация за резултата от
измерването. Кодът за предупреждение ще се появи на
дисплея както следва:
Код за предупреждение празен дисплей (код за
предупреждение празен дисплей) б) PUSH
празен дисплей ENTER
б)
Появява се, когато има повече от един код за предупреждение.
Можете да игнорирате предупредителния код, тъй
като функцията за автоматична настройка ще регулира настройката. Можете да промените настройката
и ръчно.
За да промените настройката ръчно
Запишете кода за предупреждение.
Натиснете контролния бутон .
Натиснете
, за да изключите приемника.
Следвайте решенията в “Кодове за предупреждения и решения” по-долу.
Включете приемника и извършете автоматичната настройка отново (стр. 28).
Продължава
Подготовка за включване
Когато по време на автоматична
настройка се получи грешка
Код за грешка
Кодове за предупреждение и решение
Код за
предупреждение
Обяснение / Решение
Околната среда е твърде шумна. Уверете се, че околната
среда е тиха по време на автоматична настройка.
Балансът на предните високоговорители е извън обхват. Поставете отново Вашите
предни високоговорители. в)
Нивото на централния високоговорител е извън обхват. Поставете отново Вашия централен високоговорител. г)
Нивото на левия съраунд високоговорител е извън обхват.
Поставете отново Вашия ляв
съраунд високоговорител. д)
Нивото на десния съраунд високоговорител е извън обхват.Поставете отново Вашия десен
съраунд високоговорител. е)
Нивото на съраунд задния високоговорител е извън обхват. Поставете отново Вашия заден
съраунд високоговорител. ж)
Разстоянието до предния високоговорител е извън обхват.
Поставете отново Вашите
предни високоговорители. в)
Разстоянието до централния
високоговорител е извън обхват. Поставете отново Вашия
централен високоговорител. г)
Разстоянието до левия съраунд
високоговорител е извън обхват.
Поставете отново Вашия ляв
съраунд високоговорител. д)
Разстоянието до десния съраунд
високоговорител е извън обхват. Поставете отново Вашия
десен съраунд високоговорител. е)
Разстоянието до съраунд задния
високоговорител е извън обхват. Поставете отново Вашия
заден съраунд високоговорител. ж)
в)
За подробности се обърнете към “Разстояние до
предните високоговорители” (стр. 46).
г)
За подробности се обърнете към “Разстояние до
централния високоговорител” (стр. 46).
д)
За подробности се обърнете към “Разстояние до
левия съраунд високоговорител” (стр. 46).
е)
За подробности се обърнете към “Разстояние до
десния съраунд високоговорител” (стр. 46).
ж)
За подробности се обърнете към “Разстояние до съраунд задния високоговорител” (стр. 46).
8: Настройка на силата на звука
и баланса на високоговорителите
TEST TONE (тест-сигнал)
Настройте нивата и баланса на високоговорителите
като слушате тест-сигнала от Вашата позиция за
слушане.
Съвет
Приемникът използва тест-сигнал с честота 800 Hz.
Натиснете AMP MENU.
На дисплея се появява “1-LEVEL”.
Натиснете бутон
влезете в менюто.
или бутон , за да
неколкократно,
Натиснете бутон
за да изберете “T. TONE”.
Натиснете бутон или бутон , за да
въведете параметър.
Натиснете бутон
неколкократно, за
да изберете “T.TONE Y”.
Настройте нивото и баланса на
високоговорителите, като използвате менюто LEVEL, така че нивото на
тест-сигнала да звучи еднакво от всеки
високоговорител.
За подробности, вижте “Настройка на нивото
(LEVEL меню)” (стр. 39).
Съвети
За да настроите нивото на всички високоговорители едновременно, натиснете MASTER
VOL+/-. Можете да използвате и MASTER
VOLUME на приемника.
Регулираните стойности се извеждат по време
на настройка.
Повторете стъпки от 1 до 5, за да изберете “T. TONE N”.
Можете също така да натиснете входящите
бутони. Тест-сигналът се изключва.
Когато от високоговорителите не се извежда
тест-сигнал.
- Кабелите на високоговорителите може да не са
свързани правилно.
- Кабелите на високоговорителите може да са
направили късо съединение.
Забележка
Тест-сигналът не може да бъде използван, когато се
използва функцията MULTI CH IN или ANALOG
DIRECT.
Подготовка за включване
Тест-сигналът се извежда от всеки високоговорител последователно както следва.
Преден ляв Централен Преден десен
Съраунд десен Заден съраунд Съраунд ляв
Нискочестотен
Възпроизвеждане
Избор на компонент
Избран вход
[Дисплей]
Компоненти, които могат да
бъдат възпроизведени
Сателитен приемник и т.н.,
свързани към жака SAT
Super Audio CD плейър/CD
плейър и др., свързан към жака
SA-CD/CD.
Вграден радио тунер
* “VIDEO 2/BD” и “ VIDEO3/PORTABLE AV”
преминава през дисплея, след това се появяват
съответно “VIDEO 2” или “VIDEO 3”.
Включете компонента и започнете възпроизвеждане.
Завъртете MASTER VOL, за да регулирате силата на звука.
Можете също така да използвате MASTER
VOLUME на приемника.
За да заглушите звука
Натиснете MUTING.
Функцията за заглушаване на звука ще се отмени,
когато извършите следното.
Натиснете отново MUTING.
Увеличите силата на звука.
Изключите захранването.
Натиснете бутона за входен сигнал, за да
изберете компонент.
Можете също така да използвате MULTI CH IN на
приемника.
Избраният вход се появява на дисплея.
Избран вход
[Дисплей]
Компоненти, които могат да
бъдат възпроизведени
DIGITALMEDIA PORT адаптер
свързан към DMPORT жак
Видеорекордер и др. свързани
към жаковете VIDEO 1
Блу рей-диск плейър и др., свързан към жака VIDEO 2/BD
Видеокамера, видео игра и др.,
свързани към жаковете VIDEO
3 IN/PORTABLE AV IN жакове
DVD плейър и др., свързан към
жака DVD
За да не повредите високоговорителите
Уверете се, че силата на звука е намалена, преди да
включите приемника.
Слушане/гледане на компонент
Слушане на Super Audio CD/CD
Възпроизвеждане
Забележки
Операциите са описани за Sony
Super Audio CD
плейър.
Обърнете се към инструкциите
за експлоатация,
приложени към Super Audio CD
плейъра или CD плейъра.
Включете Super Audio CD плейъра/CD плейъра; след
това поставете диск в шейната.
Съвети
Можете да изберете звуково поле,
което да отговаря на музиката.
Вижте стр. 46 за подробности.
Препоръчителни звукови полета:
Класическа музика: HALL
Джаз музика: JAZZ
Концерт на живо: CONCERT
Можете да използвате и INPUT SELECTOR на приемника, за да изберете SA-CD/CD.
Включете приемника.
Натиснете SA-CD/CD.
Възпроизведете диска.
Регулирайте силата на звука.
След като приключите слушането на Super Audio
CD/CD, извадете диска и изключете приемника и Super
Audio CD плейъра/CD плейър.
Гледане на DVD
Забележки
Обърнете се към инструкциите
за експлоатация, приложени към
телевизора и DVD плейъра.
Ако не можете да слушате многоканален звук, проверете следното.
- Уверете се, че приемникът е
свързан към DVD плейър посредством цифрова връзка.
- Уверете се, че цифровият аудио
изход на DVD плейъра е зададен
правилно.
Съвети
Изберете звуковия формат на
диска, който ще се възпроизвежда,
ако е необходимо.
Вие можете да изберете звуково
поле, което да отговаря на
музиката/филма. За подробности
се обърнете към стр. 50.
Препоръчителни звукови полета:
Филм: C.ST.EX
Музика: CONCERT
Включете телевизора и DVD плейъра.
Включете приемника.
Натиснете DVD.
Вие можете да използвате INPUT SELECTOR на приемника, за да
изберете DVD.
Включете входа на телевизора, така че изображението на DVD да се извежда.
Настройте DVD плейъра.
Вижте “Ръководство за бърза настройка”, приложено към приемника.
Възпроизведете диска.
Регулирайте силата на звука.
След като приключите с гледането на DVD, извадете диска и изключете приемника, телевизора и DVD
плейъра.
Възпроизвеждане
За да се върнете към предходния дисплей
Натиснете бутон .
Работа с усилвателя
За да излезете от менюто
Работа с менютата
Натиснете AMP MENU.
Като използвате менютата на усилвателя, Вие можете да извършите различни настройки на приемника
Забележка
Възможно е някои параметри и настройки да се
появят замъглени на дисплея. Това означава, че те или
не работят, или са фиксирани и не могат да бъдат
променяни.
Работа с усилвателя
Натиснете AMP.
На дисплея се появява индикация “1-LEVEL”.
Неколкократно натиснете бутон
, за да
изберете менюто, което желаете.
Неколкократно натиснете бутон
бутон , за да влезете в менюто.
или
Неколкократно натиснете бутон
, за да
изберете параметъра, който желаете да
регулирате.
Натиснете бутон
или бутон , за да
въведете параметъра.
, за да
Неколкократно натиснете бутон
изберете настройката, която желаете.
Настройката се въвежда автоматично.
Преглед на менютата
Следните опции работят за всяко от менютата. За
подробности относно работата с менютата вижте
стр. 35.
Меню [Дисплей]
стр.
Параметри [Дисплей]
Тест тон а)
Баланс на предния високоговорител а)
Ниво на централния високоговорител
Ниво на съраунд левия високоговорител
Ниво на съраунд десния високоговорител
Ниво на задния съраунд високоговорител
Ниво на субуфера
Компресия на динамичния обхват а)
Еквалайзър а) [EQ]
стр.
Ниво на басите на централния високогов.
Ниво на дисканта на централния високогов.
Избор на звуково поле а)
стр.
Декодиращ режим на задния съраунд а)
Ниво на ефекта а) [EFFECT]
Режим на приемане на FM станции а)
стр.
Озаглавяване на станции а) [NAME IN]
Настройки
Първоначална настройка
Меню [Дисплей]
Параметри [Дисплей]
Настройки
Първоначална настройка
Приоритет на декодирането
на цифровия аудио вход а) [DEC. PRI.]
стр. 42
Избор на език за цифрово
предаване а) [DUAL]
Работа с усилвателя
A/V синхронизация а)
[A.V. SYNC.]
Озаглавяване на входни
сигнали а) [NAME IN]
Озаглавяване на входове а) [NAME IN]
Изображения от
DIGITAL MEDIA PORT
стр. 43
HDMI AUDIO [HDMI]
HDMI CONTROL [CONTROL]
Озаглавяване на входове а) [NAME IN]
Продължава
Меню [Дисплей]
SYSTEM (44)
[7-SYSTEM]
Параметри [Дисплей]
Настройки
Първоначална настройка
Субуфер а)
[SW SPK]
Предни високоговорители а)
[FRT SPK]
Централни високоговорители а)
[CNT SPK]
Съраунд високоговорители а)
[SUR SPK]
Съраунд задни високоговорители а)
[SB SPK]
Разстояние до предния високоговорител а) в)
[FRT DIST.]
Разстояние до централния
високоговорител а)
в) [CNT DIST.]
Разстояние до съраунд левия
високоговорител а) в) [SL DIST.]
Разстояние до съраунд десния високоговорител а) в) [SR DIST.]
Разстояние до съраунд задния високоговорител а) в) [SB DIST.]
разстояние между предните високоговорители и 1,5 м (стъпка 0, 1 м)
разстояние между предните високоговорители и 4,5 м (стъпка 0, 1 м)
разстояние между предните високоговорители и 4,5 м (стъпка 0, 1 м)
разстояние до предните високоговорители и 4,5 м (стъпка 0, 1 м)
Разположение на съраунд високоговорителите а) [SUR POS.]
Честота на високоговорителите
а) [CRS. FREQ.]
Осветеност на дисплея а) [DIMMER]
Автоматична настройка а)
а)
За подробности се обърнете към страницата, указана в скобите.
Настройка на нивото
(меню LEVEL)
Параметри в менюто LEVEL
T.TONE (Тест-сигнал)
Позволява Ви да регулирате нивата на високоговорителите и баланса, докато слушате тест сигнала от
Вашата позиция на слушане. За подробности вижте “8:
Настройка на нивата и баланса на високоговорителите (TEST TONE)” (стр. 30).
FRT BAL (Баланс на предния високоговорител)
Позволява Ви да регулирате баланса между предния ляв
и десен високоговорител.
CNT. LVL (Ниво на централния високоговорител)
SL LVL (Ниво на левия съраунд високоговорител)
SR LVL (Ниво на десния съраунд високоговорител)
SB LVL (Ниво на задния съраунд високоговорител)
SW LVL (Ниво на субуфер)
Позволява Ви да компресирате динамичния обхват на
саундтрака. Това може да бъде полезно, когато искате
да гледате филми с ниска сила на звука късно през нощта. Компресията на динамичния обхват е възможна
само при Dolby Digital източници.
COMP. OFF
Динамичният обхват не се компресира.
COMP. STD
Динамичният обхват се компресира както го е
предвидил специалистът по записа.
COMP. MAX
Динамичният обхват се компресира сериозно.
Съвет
Компресорът на динамичния обхват Ви позволява
да компресирате динамичния обхват на саундтрака
въз основа на информацията за него, съдържаща се в
сигнала Dolby Digital.
“COMP. STD” е стандартна настройка, но влияе само
на компресията на светлината. Ето защо, препоръчваме Ви да използвате настройката “COMP. МАХ”.
Тя сериозно компресира динамичния обхват и Ви
позволява да гледате филми късно през нощта с ниска
сила на звука. За разлика от аналоговите ограничители,
нивата са предварително определени и осигуряват
много естествена компресия.
Работа с усилвателя
Можете да използвате менюто LEVEL за да настроите баланса и нивото на всеки високоговорител. Тези
настройки се прилагат при всички звукови полета.
Изберете “1-LEVEL” в менюто на усилвателя. За
подробности относно настройката на параметрите
вижте “Работа с менютата” (стр. 35) и “Преглед на
менютата” (стр. 36).
D. RANGE (Dynamic range compressor
– Компресия на динамичния обхват)
Настройка на тона
Настройки за съраунд звук
(меню EQ)
(SUR меню)
Можете да използвате менюто EQ за да настроите
качеството на тоновете (ниво на бас/дискант) на
предните високоговорители. Тези настройки се прилагат при всички звукови полета.
Изберете “2-EQ” в менюто на усилвателя. За подробности относно настройката на параметрите
вижте “Работа с менютата” (стр. 35) и “Преглед на
менютата” (стр. 36).
Можете да използвате менюто SUR, за да изберете
звуковото поле, което желаете.
Изберете “3-SUR” в менюто на усилвателя. За
подробности относно настройката на параметрите
вижте “Работа с менютата” (стр. 35) и “Преглед на
менютата” (стр. 36).
Параметри в менюто EQ
Параметри в менюто SUR
EQ (Еквалайзър)
Позволява Ви да включвате или изключвате елвалайзъра
EQ ON
Еквалайзерът е включен.
EQ OFF
Еквалайзерът е изключен.
BASS LVL (Ниво на басите на предните високоговорители)
S.F. SELCT (избор на звуково поле)
Позволява Ви да избирате звуковото поле, което желаете . За подробности вижте “Как да се наслаждаваме
на съраунд звук” (стр. 48).
Забележка
Приемникът Ви позволява да прибавите последното
избрано звуково поле към входния сигнал, когато го
изберете (връзка на звуковото поле). Например, ако
изберете HALL за SA-CD/CD вход, след това смените
вида на входния сигнал и се върнете отново към SACD/CD, HALL отново ще се прибави автоматично.
TRE LVL (Ниво на високите честоти
на предните високоговорители)
SB DEC (Режим на декодиране на
задния съраунд)
Позволява Ви да изберете режима на декодиране на
задния съраунд. За подробности вижте “Използване на
режим на декодиране за задния съраунд” (стр. 41).
EFFECT (Ниво на ефекта)
Позволява Ви да регулирате “присъствието” на
ефекта съраунд за звукови полета, избрани с бутоните
MOVIE или MUSIC и за звуковото поле “HP THEA”.
EFCT. MIN
Съраунд ефектът е минимален.
EFCT. STD
Съраунд ефектът е стандартен.
EFCT. MAX
Съраунд ефектът е максимален.
Избор на режим на декодиране на задния
съраунд високоговорител (SB DEC)
SB ON
За да декодирате съраунд задния сигнал независимо
от 6.1 каналния декодер а), Dolby Digital EX се прилага,
когато изходните канали са 6.1.
Входен поток
Изходен канал
Приложен декодер
за заден съраунд
Dolby Digital 5.1
6.1
Матричният
декодер съвпада с
Dolby Digital EX
Dolby Digital EX б)
6.1
Матричният
декодер съвпада с
Dolby Digital EX
Видове функции на задния съраунд
високоговорител
DTS 5.1
6.1
Матричният
декодер съвпада с
Dolby Digital EX
DTS-ES Matrix 6.1 в)
6.1
Матричният
декодер съвпада с
Dolby Digital EX
Когато входният поток съдържа 6.1 канала а), прилага
се точният декодер за сигнала на задния съраунд.
DTS-ES Discrete 6.1 г)
6.1
Матричният
декодер съвпада с
Dolby Digital EX
Входен поток
Не се извършва декодиране на задния съраунд.
SB AUTO
SB OFF
Изходен канал
Dolby Digital 5.1
Приложен декодер
за заден съраунд
5.1
а)
6.1 каналният декодер е информацията, записана в
софтуера на DVD диска.
Dolby Digital DVD, което съдържа Surround EX ин
формация. Можете да проверите за Surround EX филми на Интернет страницата на Dolby Corporation.
в)
Софтуер, записан с информация, която съобщава за
сигнали във формати Surround EX и 5.1.
г)
Софтуер, записан със сигнали за 5.1 канала, както и
разширение за преобразуване на тези сигнали във формат 6.1. Сигналите за 6.1 канала са специфични DVD
сигнали, които не се използват за кино филмите.
д)
Когато свържете два задни съраунд високоговорители, каналът за възпроизвеждане е 7.1.
б)
Dolby Digital EX б)
6.1
DTS 5.1
5.1
DTS-ES Matrix 6.1 в)
6.1
DTS-ES Discrete 6.1 г)
6.1
Dolby Digital
Surround EX д)
7.1
Матричният
декодер съвпада с
Dolby Digital EX
DTS матричен
декодер
DTS дискретен
декодер
Матричният
декодер съвпада с
Dolby Pro Logic IIx
Забележки
В режим Dolby Digital EX е възможно да не се чува
звук от задния съраунд високоговорител. Някои
дискове нямат Dolby Digital EX звук, въпреки че на
опаковката си има логото Dolby Digital EX. В този
случай, изберете “SB ON”.
Можете да изберете режим на декодиране на задния
съраунд високоговорител, само когато е включен
A.F.D. режим. Въпреки това, тази функция се отменя, когато изберете Dolby Pro Logic IIx.
Работа с усилвателя
Можете да се наслаждавате на съраунд звук като декодирате сигнала на задния съраунд високоговорител на
DVD софтуер (и др.), записан във формат Dolby Digital
EX, DTS-ES Matrix, DTS-ES Discrete 6.1 и др.
Изберете режима за декодиране на задния съраунд звук
като използвате “SB DEC” в менюто SUR (стр. 40).
Можете също така да използвате функция SUR BACK
DECODING на приемника.
Настройка на тунера
Настройки на звука
(меню TUNER)
(Меню AUDIO)
Можете да използвате менюто TUNER за да настроите режима на приемане на FM станции, както и да
озаглавявате предварително настроени станции.
Изберете “4-TUNER” в менюто на усилвателя. За
подробности относно настройката на параметрите,
вижте “Работа с менютата” (стр. 35) и “Преглед на
менютата” (стр. 36).
Можете да използвате менюто AUDIO за да извършите настройка на звука, която отговаря на Вашите
предпочитания.
Изберете “5-AUDIO” в менюто на усилвателя. За
подробности относно настройката на параметрите
вижте “Работа с менютата” (стр. 35) и “Преглед на
менютата” (стр. 36).
Параметри в менюто TUNER
Параметри в менюто AUDIO
FM MODE (Режим на приемане на FM
станции)
FM AUTO
Този приемник кодира сигнала като стерео сигнал,
когато радио станциите се предават в стерео
формат.
FM MONO
Този приемник декодира сигнала като моно, независимо от предавания сигнал.
NAME IN (Озаглавяване на предварително настроени станции)
Позволява да зададете името на предварително настроени станции. За подробности вижте “Озаглавяване на предварително настроените станции” (стр. 57).
DEC. PRI. (Приоритет при декодиране на цифров аудио вход)
Позволява Ви да определите входния режим за цифровия сигнал в жаковете DIGITAL IN.
DEC. AUTO
Автоматично превключва входния режим между
DTS, Dolby Digital или PCM.
DEC. PCM
Сигналите PCM са с приоритет (за да се предотврати прекъсване, когато започне възпроизвеждането).
Въпреки това, когато постъпват други входни
сигнали, възможно е звукът да не се извежда в зависимост от формата. В този случай задайте “DEC.
AUTO”.
Когато изберете сигнали от HDMI IN жак, само
PCM сигнали се извеждат от свързания плейър. Когато получите сигнали от друг формат, настройте
опцията в “DEC. AUTO”.
Забележка
Когато е зададено “DEC. AUTO” и звукът от
цифровите аудио жакове (за CD и др.) се прекъсва от
започнало възпроизвеждане, задайте “DEC.PCM”.
продължава
Работа с усилвателя
DUAL (Избор на език на цифрово
предаване)
Настройки за видео
(меню VIDEO)
Позволява Ви да избирате езика, който искате да
слушате по време на цифрово предаване. Тази функция
работи само с Dolby Digital източници.
Параметри в менюто VIDEO
DMPORT V. (DIGITAL MEDIA PORT
избор на видео)
A.V. SYNC. (Синхронизира възпроизвеждането на аудио и видео)
A. V.SYNC. Y (Yes) (Време на отлагане: 68 милисекунди)
Разрешава Ви да отложите възпроизвеждането на
аудио сигналите така че разликата между аудио възпроизвеждането и визуалния дисплей се минимизира.
A. V.SYNC N (No) (Време на отлагане: 0 милисекунди)
Аудио възпроизвеждането не се отлага
Забележки
Този параметър е полезен, когато използвате голям
LCD или плазмен дисплей или проектор.
Този параметър е валиден само когато използвате
звуково поле засечено с 2CH или A.F.D. бутони. Този
параметър е валиден когато:
- се извеждат сигнали PCM 96 kHz или DTS 2048;
- избрана е функция ANALOG DIRECT.
Позволява Ви да избирате смесен видео сигнал за
DMPORT вход, така че да можете да наблюдавате
изображенията на телевизионен екран. За повече подробности вижте “Наблюдение от свързан компонент
посредством DMPORT връзка” (стр. 63).
AUDIO (HDMI AUDIO)
Позволява Ви да видите HDMI аудио извеждането от
възпроизвеждащия компонент свързан към рисивъра
посредством HDMI връзка.
AMP
HDMI аудио сигналите от възпроизвеждащия
компонент се извеждат само към високоговорители
свързани към рисивъра. . мулти-каналният звук се
извежда както си е.
Забележка
Аудио сигналите не се извеждат през телевизионните
колони.
D. ASSIGN (Избиране на цифрови
аудио входове)
Позволява Ви да избирате цифрови аудио входове за
източника. За повече подробности вижте “Извеждане
на дигитален звук от други входове (DIGITAL ASSIGN)”
(стр. 64).
NAME IN (Озаглавяване на входове)
Позволява Ви да задавате имена за входове. За подробности вижте “Озаглавяване на входни сигнали”
(стр. 65).
Продължава
Работа с усилвателя
DUAL M/S (Основен/Допълнителен)
Звукът от основния език се извежда през предния
ляв високоговорител, а този на допълнителния език
- през предния десен високоговорител едновременно.
DUAL M (Основен)
Извежда се звукът от основния език.
DUAL S (Допълнителен)
Извежда се звукът от допълнителния език.
DUAL M+S (Основен + Допълнителен)
Извежда се смесен звук от основния и допълнителния
език.
Можете да използвате менюто VIDEO, за да определяте компонентен видео вход към друг вход и да го
озаглавявате.
Изберете “6-VIDEO” в менюто на усилвателя. За
подробности относно настройката на параметрите
вижте “Работа с менютата” (стр. 35) и “Преглед на
менютата” (стр. 36).
TV + AMP
Звукът се извежда през високоговорителите на телевизора и свързаните към рисивъра високоговорители.
Забележки
Качеството на звука от възпроизвеждащия компонент зависи от качеството на звука на телевизора
като например брой канали и примерна честота.
Когато телевизорът има стерео високоговорители,
звукът извеждан от рисивъра също е стерео, дори и
да възпроизвеждате от мултиканален източник.
Когато свързвате рисивъра към видео компонент
(проектор и т.н.), рисивъра може и да не възпроизведе звук. В този случай изберете “AMP”.
CONTROL (HDMI CONTROL)
Позволява Ви да включите или изключите функция
HDMI CONTROL. За повече подробности обърнете се
към упътването за HDMI CONTROL приложено към
рисивъра.
NAME IN (Озаглавяване на входове)
Позволява Ви да зададете името на входове. За
подробности вижте “Озаглавяване на входни сигнали”
(стр. 65).
Настройки на системата
(меню SYSTEM)
Можете да използвате менюто SYSTEM за настройка
на размера и разстоянието на високоговорителите,
свързани към системата.
Изберете “7-SYSTEM” в менюто на усилвателя. За
подробности относно настройката на параметрите,
вижте “Работа с менютата” (стр. 35) и “Преглед на
менютата” (стр. 36).
SW SPK (Избор на субуфера)
YES
Ако сте свързали субуфер, изберете “YES”.
NO
Ако не сте свързали субуфер, изберете “NO”. Това
активира веригата за пренасочване на ниските
честоти и сигналите LFE се извеждат през другите
високоговорители.
Съвет
За да се възползвате максимално от пренасочването на
Dolby Digital басите, препоръчваме Ви да настроите
честотата за изключване на субуфера колкото може
по-високо.
FRT SPK (Размер на предните високоговорители)
LARGE
Ако сте свързали големи високоговорители, които
ефективно ще възпроизведат ниските честоти,
изберете “LARGE”. Обикновено се избира настройка
“LARGE”. Когато субуферът е зададен в положение
“NO”, предните високоговорители автоматично се
задават в положение “LARGE”.
SMALL
Ако звукът е изкривен или чувствате липса на
съраунд ефекти, когато използвате многоканален
съраунд звук, изберете “SMALL”, за да се активира
веригата за пренасочване на ниските честоти и
ниските честоти от предния канал да се извеждат
през субуфера. Когато предните високоговорители
са зададени в положение “SMALL”, централният,
съраунд и задните и съраунд високоговорители също
автоматично се задават в положение “SMALL”
(освен ако предварително не е зададено положение
“NO”).
CNT SPK (Централен високоговорител)
SUR SPK (Размер на съраунд високоговорителите)
Задният съраунд високоговорител ще бъде зададен в
същата настройка.
Когато съраунд високоговорителите са зададени в
положение “NO”, задният съраунд високоговорител
също автоматично се задава в положение “NO” и
настройката не може да бъде променена.
YES
Ако свържете съраунд високоговорител, изберете
“YES”.
NO
Ако не сте свързали задния съраунд високоговорител, изберете “NO”.
Съвет
Настройките “LARGE” и “SMALL” за всеки високоговорител определят дали вътрешният звуков
процесор ще отреже ниските честоти от този
канал. Когато ниските честоти бъдат отрязани
от даден канал, веригата за пренасочване на ниските
честоти изпраща съответните ниски честоти към
субуфера или други “LARGE” високоговорители. Тъй
като ниските честоти имат определена насоченост,
най-добре е, ако е възможно, те да не се отрязват. Ето
защо, дори когато използвате малки високоговорители, можете да зададете положение “LARGE”, ако искате ниските честоти да бъдат извеждани през този
високоговорител. От друга страна, ако използвате
голям високоговорител, но предпочитате през него да
не се извеждат ниски честоти, задайте високоговорителите в положение “SMALL”.
Ако общото ниво на сигнала е по-ниско от предпочитанията Ви, задайте всички високоговорителите
в положение “LARGE”. Ако няма достатъчно ниски
честоти, може да използвате тона, за да подчертаете
ниските нива. За подробности вижте стр. 36.
LARGE
Ако сте свързали големи високоговорители, които
ефективно възпроизвеждат ниските честоти,
изберете “LARGE”. Обикновено се избира “LARGE”.
Ако обаче предните високоговорители са зададени в
положение “SMALL”, не можете да зададете съраунд
високоговорителите в положение “LARGE”.
SMALL
Ако звукът е изкривен или чувствате липса на съраунд ефекти, когато използвате многоканален съраунд
звук, изберете “SMALL”, за да активирате веригата
за пренасочване на ниските честоти и ниските честоти от съраунд канала да се извеждат през субуфера
или други “LARGE” високоговорители.
NO
Ако не сте свързали съраунд високоговорители,
изберете “NO”.
Продължава
Работа с усилвателя
LARGE
Ако сте свързали голям високоговорител, който
ефективно възпроизвежда ниските честоти,
изберете “LARGE”. Обикновено се избира “LARGE”.
Ако обаче предните високоговорители са зададени в
положение “SMALL”, не можете да зададете централния високоговорител в положение “LARGE”.
SMALL
Ако звукът е изкривен или чувствате липса на съраунд ефекти, когато използвате многоканален съраунд
звук, изберете “SMALL”, за да активирате веригата
за пренасочване на ниските честоти и ниските
честоти от централния канал да се извеждат през
предните високоговорители (ако са зададени в положение “LARGE”) или през субуфера.
NO
Ако не сте свързали централния високоговорител,
изберете “NO”. Звукът от централния канал ще се
извежда през предните високоговорителите.
SB SPK (Избор на заден съраунд
високоговорител)
FRT DIST. (Разстояние до предните
високоговорители)
Позволява Ви да зададете разстоянието от Вашата
позиция за слушане до предните високоговорители ( A ).
Ако двата предни високоговорители не са поставени
на равно разстояние от позицията за слушане, задайте
разстоянието като усреднено разстояние между предните високоговорител.
CNT DIST. (Разстояние до централния високоговорител)
Позволява Ви да зададете разстоянието от Вашата
позиция за слушане до централния високоговорител.
Разстоянието на централния високоговорител от
двата предни високоговорителя трябва да бъде
еднакво ( A ) и с 1.5 м по-близо до Вашата позиция на
слушане ( B ).
SL DIST. (Разстояние до съраунд
високоговорителите)
Позволява Ви да зададете разстоянието от Вашата
позиция за слушане до съраунд левия високоговорител.
Разстоянието на левия съраунд високоговорител от
двата предни високоговорителя трябва да бъде еднакво ( A ) и с 4.5 м по-близо до позицията на слушане ( C ).
SR DIST. (Разстояние до съраунд
високоговорителите)
Позволява Ви да зададете разстоянието от Вашата
позиция за слушане до десния съраунд високоговорител.
Разстоянието на централния високоговорител от двата предни високоговорителя трябва да бъде еднакво
( A ) и с 4.5 м по-близо до позицията на слушане ( D ).
SB DIST. (Разстояние до задния
съраунд високоговорител)
Позволява Ви да зададете разстоянието от Вашата
позиция за слушане до задния съраунд високоговорител. Разстоянието на централния високоговорител
от задния съраунд високоговорител трябва да бъде
еднакво ( A ) и с 4.5 м по-близо до позицията на слушане
( E ).
Съвет
Приемникът Ви позволява да въведете позицията на
високоговорителите като разстояние. Не е възможно,
обаче, да зададете централния високоговорител подалеч от предните високоговорители. Освен това,
централният високоговорител не може да бъде зададен на повече от 1.5 м по-близо в сравнение с предните
високоговорители.
По същия начин съраунд високоговорителите не
могат да бъдат зададени по-далеч от позицията за
слушане в сравнение с предните високоговорители. Не
могат да бъдат зададени и на разстояние, по-малко от
4.5 м. Това се налага, тъй като неправилното позициониране затруднява съраунд звука.
Моля, обърнете внимание, че задаването на по-близко
разстояние до високоговорителите в сравнение с
действителното ще предизвика забавяне в извеждането на звука от този високоговорител. С други думи,
високоговорителят ще звучи сякаш е по-далеч.
Например, задаването на централния високоговорител с 1-2 метра по-близо в сравнение с действителното разстояние ще създаде сравнително реалистично
усещане, че сте “вътре” в екрана. Ако не можете да
получите задоволителен съраунд ефект, тъй като
съраунд високоговорителите са твърде близо, задаването на по-близко разстояние до съраунд високоговорителите в сравнение с действителното ще създаде
по-обширно звуково пространство.
Настройването на тези параметри докато слушате
звука често довежда до много по-добър съраунд звук.
Опитайте!
SUR POS.
(Местоположение до съраунд
високоговорителите)
Позволява да зададете височината на съраунд високоговорителите за по-точно пресъздаване на съраунд
ефекта на режимите Cinema Studio EX (стр. 51). Тази
опция за настройка не работи, когато съраунд високоговорителите са зададени в положение “NO” (стр. 38).
продължава
Работа с усилвателя
CRS. FREQ (Честота на високоговорителите)
SIDE/LO
Изберете тази настройка, ако височината на
Вашите съраунд високоговорителите отговаря на
част A и C .
SIDE/HI
Изберете тази настройка, ако височината на
Вашите съраунд високоговорителите отговаря на
част A и D .
BEНD/LO
Изберете тази настройка, ако височината на
Вашите съраунд високоговорителите отговаря на
част B и C .
BEНD/HI
Изберете тази настройка, ако височината на
Вашите съраунд високоговорителите отговаря на
част B и D .
Можете да настройвате честотата на басите на
високоговорителите, зададени в положение “SMALL”
в менюто SYSTEM. Тази опция за настройка работи
само когато поне един високоговорител е зададен в
положение “SMALL” и индикацията за съответния
високоговорител мига на дисплея.
DIMMER (Осветеност на дисплея)
Позволява Ви да регулирате осветеността в 3
стъпки.
Можете също да използвате DIMMER и върху
рисивъра.
Работа с усилвателя
Съвет
Позицията на съраунд високоговорителите е проектирана специално за режимите на Cinema Studio EX. За
други звукови полета позицията на високоговорителите не е толкова важна.
Тези звукови полета са проектирани така, че съраунд
високоговорителите да бъдат разположение зад
позицията на слушане, но звукът се възпроизвежда
достатъчно добре дори когато съраунд високоговорителите са разположени под доста широк ъгъл. Въпреки
това, ако високоговорителите са насочени директно
в ляво и дясно от позицията на слушане, съраунд
ефектът е неясен, освен ако не сте задали “SIDE/LO”
или “SIDE/HI”.
Независимо от това, всяка среда е различна, като например стените, в които се отразява звука; можете
да получите по-добри резултати, като използвате
“BEНD/HI”, ако вашите високоговорители са разположени високо над позицията на слушане, дори ако се
намират успоредно в ляво и дясно.
Ето защо, въпреки че настройката може да се окаже
различна от гореописаните, препоръчваме Ви да възпроизведете многоканалния съраунд софтуер и тогава
да изберете настройката, която Ви предоставя
усещане за простор на звука и най-реалистично създава
усещането за съраунд звук от съраунд високоговорителите и от звука от предните високоговорители.
Ако не сте сигурни кой е най-добрият звук, изберете
“BEНD/LO” или “BEНD/HI” и след това използвайте
параметъра за разстояние на високоговорителите и
настройките за ниво на високоговорителите, за да
получите правилен баланс.
Автоматична настройка на
подходящите настройки
Съраунд звук
(A. CAL меню)
За подробности вижте “7: Автоматична настройка
на подходящите настройки (AUTO CALIBRATION)”
(стр. 27)
Dolby Digital и DTS съраунд звук
(AUTO FORMAT DIRECT)
Режимът Auto Format Direct (A.F.D.) Ви позволява да
слушате звук с висока точност и да избирате кодиращия режим за слушане на двуканален стерео звук като
многоканален.
Натиснете A.F.D. неколкократно, за да изберете звуковото поле, което желаете.
За подробности вижте “Видове A.F.D. режими”
(стр. 49).
Видове A.F.D. режими
Кодиращ режим
A.F.D. режим [Display]
Многоканален звук
след разкодирането
(Автоматично
разпознаване)
A.F.D. AUTO [A.F.D. AUTO]
(Автоматично
разпознаване)
Dolby Pro Logic
PRO LOGIC [DOLBY PL]
4 канала
Dolby Pro Logic II
Logic II Movie декодиране.
Neo :6
(Multi Stereo)
Представя звука, така както е
записан/кодиран, без да прибавя
съраунд ефекти. Въпреки това,
този приемник ще възпроизведе
нискочестотен сигнал от субуфера,
когато не присъстват LFE сигнали.
Изпълнява Dolby Pro Logic декодиране. Източникът, записан в два
канала, се декодира като 4.1 канала.
Тази настройка е идеална за филми,
кодирани в Dolby Surround формат.
Освен това този режим може да
възпроизвежда звука в 5.1 канала,
когато гледате дублирани или
стари филми.
PRO LOGIC II MUSIC
[PLII MS]
5 канала
PRO LOGIC II GAME
[PLII GM]
5 канала
PRO LOGIC IIx MOVIE
[PLIIX MV]
6 канала
PRO LOGIC IIx MUSIC
[PLIIX MS]
6 канала
PRO LOGIC IIx GAME
[PLIIX GM]
6 канала
Neo:6 Cinema [NEO6 CIN]
6 канала
Neo:6 Music [NEO6 MUS]
6 канала
MULTI STEREO [MULTI ST.]
(Мулти стерео)
Изпълнява Dolby Pro
Logic II Music декодиране. Тази
настройка е идеална за нормални
стерео източници като CD.
Изпълнява Dolby Pro
Logic II Game декодиране. Тази
настройка е идеална за видео игри.
Изпълнява Dolby Pro Logic IIx Movie
декодиране. Тази настройка разширява Dolby Pro Logic II Movie или
Dolby Digital 5.1 в 7.1 канала.
Изпълнява Dolby Pro
Logic IIx Music декодиране. Тази
настройка е идеална за нормални
стерео източници като CD.
Изпълнява Dolby Pro
Logic IIх Game декодиране.
Изпълнява декодиране в режим DTS
Neo:6 Cinema.
Изпълнява декодиране в режим DTS
Neo: 6 Music. Тази настройка е идеална за нормални стерео източници
като например CD.
Извежда двуканални ляв/десен сигнали от всички високоговорители.
Възможно е звукът от различните
високоговорители да не се извежда
в зависимост от настройката.
* Не можете да изберете този режим на декодиране ако няма заден съраунд високоговорител свързан към рисивъра.
Продължава
Съраунд звук
Dolby Pro Logic IIx
Ефект
Ако свържете субуфер
Когато аудио сигналът е двуканално стерео, или
ако сигналът от източника не включва LFE сигнал,
приемникът генерира сигнал на ниските честоти за
извеждане през субуфера. Въпреки това нискочестотният сигнал не се генерира, когато “NEO6 CIN” или
“NEO6 MUS” е избран и всички високоговорители са
зададени в положение “LARGE”.
Избор на програмирано звуково
поле
Можете да се възползвате от преимуществата
на съраунд звука просто като изберете някое от
предварително програмираните звукови полета на
приемника. Те пренасят вълнуващия и мощен звук на
киноцентровете и концертните зали във Вашия дом.
Забележки
Тази функция не работи, когато MULTI CH IN или
ANALOG DIRECT са избрани.
DTS Neo:6 не работи за DTS 2CH аудио, звукът се
възпроизвежда като двуканален.
Dolby Pro Logic IIx кодирането не работи за сигнали
с DTS формат или за сигнали с честота, по-голяма
от 48 kHz.
Съвет
Когато въвеждате многоканален сигнал, само Dolby Pro
Logic IIx кодирането е ефективно. Когато изберете
кодиращ режим, различен от Dolby Pro Logic IIx, многоканалният звук (кодиран) се извежда.
Натиснете MOVIE неколкократно, за
да изберете желаното звуково поле за
филм или натиснете MUSIC неколкократно, за да изберете звуково поле
за музика.
За подробности вижте “Видове звукови полета” (стр.
51).
Видове звукови полета
Звуково поле
[Display]
Ефект
Филм
CINEMA STUDIO
EX A -- [C.ST.EX A]
Възпроизвежда звуковите характеристики на студиото “Cary
Grant Theater” на Sony Pictures Entertainment. Това е стандартен
режим, подходящ за гледане на почти всички видове филми.
CINEMA STUDIO
EX B -- [C.ST.EX B]
Възпроизвежда звуковите характеристики на студиото “Kim
Novak Theater” на Sony Pictures Entertainment. Този режим е идеален за
гледане на научно-фантастични филми или екшън-филми с много
звукови ефекти.
CINEMA STUDIO
EX С -- [C.ST.EX С]
Възпроизвежда звуковите характеристики на музикалното студио
на Sony Pictures Entertainment. Този режим е идеален за гледане на
мюзикъл или филми, в които саундтракът съдържа оркестрирана
музика.
PORTABLE AUDIO
[PORTABLE]
Възпроизвежда ясен и подобрен звук от преносимото Ви аудио
устройство. Този режим е идеален за МР3 и друга компресирана
музика.
HALL [HALL]
Възпроизвежда акустиката на класическа концертна зала.
JAZZ CLUB [JAZZ]
Възпроизвежда акустиката на джаз клуб.
LIVE CONCERT
[CONCERT]
Възпроизвежда акустиката на зала с 300 места и музика на живо.
Музика
Слушалки*
HEADPHONE 2CH
[HP 2CH]
Този режим се избира автоматично, ако използвате слушалки, ко
гато сте избрали 2 канален режим (стр. 53)/A.F.D. режим (стр. 49).
Стандартните 2-канални стерео източници изцяло обработват
звуковото поле и многоканалните формати се свеждат до 2 канала.
HEADPHONE
DIRECT [HP DIR]
Извежда аналогови сигнали без обработка на тона, звуковото поле
и др.
HEADPHONE
Този режим се избира автоматично, ако използвате слушалки,
THEATER -- [HP THEA] когато сте избрали звуково поле за филм/музика. Позволява Ви да
пресъздадете обстановка като в киносалоните, докато слушате
през слушалките.
* Можете а изберете това звуково поле само ако в рисивъра са включени слушалки.
Продължава
Съраунд звук
Звуково поле
за
DCS (Digital Cinema Sound)
Звуковите полета със знака
използват DCS
технология.
DCS е концептуално име на уникална съраунд технология, разработена от Sony в сътрудничество със Sony
Pictures Entertainment, която Ви позволява да се наслаждавате у дома на вълнуващия и мощен звук от киносалоните . DCS използва технологията DSP (Digital signal
processor), за да възпроизведе звуковите характеристики на действително филмово студио у дома.
CINEMA STUDIO EX режими
Режимите CINEMA STUDIO EX
са подходящи за гледане на филми на DVD (и др.) с многоканални съраунд ефекти. Можете да възпроизведете
звуковите характеристики на звукозаписното студио
на Sony Pictures Entertainment в своя дом.
Режимите CINEMA STUDIO EX се състоят от следните три елемента:
Virtual Multi Dimension
Създава 5 комплекта виртуални високоговорители
от единствен чифт действителни съраунд високоговорители.
Screen Depth Matching
Създава усещането, че звукът идва от вътрешността на екрана, както е в киносалоните.
Cinema Studio Reverberation
Пресъздава ехтенето в театрите.
Режимите CINEMA STUDIO EX интегрират тези
три елемента едновременно.
Забележки
Ефектите, създавани от виртуалните високо
говорители, може да причинят увеличен шум във
възпроизведения сигнал.
Когато слушате звукови полета, които използват
виртуални високоговорители, няма да чувате
никакъв звук, идващ директно от съраунд високоговорителите.
Тази функция не работи в следните случаи:
- Когато сте избрали ANALOG DIRECT.
- За сигнали с честота по-голяма от 48 kHz.
Когато е избрано едно от следните звукови полета,
от субуфера не се извежда звук, ако всички високоговорители са зададени в положение “LARGE” в
менюто SYSTEM. Въпреки това, звукът ще бъде
изведен от субуфера, ако:
- цифровият входен сигнал съдържа сигнали с LFE
(нискочестотен ефект)
- ако предните или съраунд високоговорителите са
зададени в положение “SMALL”.
Съвет
Можете да идентифицирате формата на DVD софтуера и др., като проверите логото на опаковката.
Dolby Digital дискове
: Dolby Surround
програми
: DTS Digital Surround програми
За да изключите съраунд ефекта за
филм/музика
Натиснете 2CH, за да изберете “2CH ST.” или
натиснете A.F.D неколкократно, за да изберете “A.F.D.
AUTO”.
Използване само на предните
високоговорители
Слушане на звук без настройка
(2CH STEREO)
Вие можете да превключите звука на избрания вход
към двуканален аналогов вход. Тази функция Ви позволява да се наслаждавате на висококачествени аналогови
източници.
Когато използвате тази функция, само силата на звука
и балансът на предните високоговорители могат да
бъдат настройвани.
В този режим приемникът извежда звука само от
предните ляв/десен високоговорители. От субуфера
не се чува звук.
Стандартните двуканални стерео източници напълно
пренебрегват обработката на звуковото поле и многоканалните съраунд формати се свеждат до два канала.
(ANALOG DIRECT)
Съраунд звук
Натиснете 2CH.
Забележка
В режим 2CH STEREO от субуфера не се извежда никакъв звук. За да слушате двуканални стерео източници
като използвате предните ляв/десен високоговорители и субуфера, задайте режим “A.F.D. AUTO” (стр. 49).
Завъртете INPUT SELECTOR на приемника, за да изберете входа, който
желаете да слушате с аналогов
звук.
Можете да използвате и бутоните за избор на
входен сигнал на устройството за дистанционно
управление.
Натиснете DIRECT на приемника.
Извежда се аналогов звук.
За да отмените ANALOG DIRECT
Натиснете отново DIRECT на приемника.
Можете също така да натиснете който и да е от
бутоните за звуково поле.
Забележка
Когато свържете слушалки, на дисплея се появява
индикация “HP DIR”.
Тази функция не е възможна, когато сте избрали
DMPORT вход.
Нулиране на звуковите полета
към първоначалните им настройки
Уверете се, че за тази операция използвате бутоните
на приемника.
Операции с тунера
Слушане на FM/AM радио
Можете да слушате FM и AM радио предавания чрез
вградения тунер. Преди да започнете се уверете, че
сте свързали FM и AM антените към приемника
(стр. 24).
Съвет
Скалата на обхвата за директна настройка се
различава в зависимост от кода на областта, указан в
таблицата по-долу. За подробности относно кода на
областта вижте стр. 2.
Натиснете
, за да изключите
захранването.
Като държите натиснат 2CH, натиснете
.
Код на областта
FM
AM
CEL, CEK, SP, AU
50 kHz
9 kHz
Автоматична настройка
На дисплея се появява “SF. CLR.” и всички звукови полета се връщат в първоначалните си настройки.
Натиснете TUNER неколкократно,
за да изберете FM или AM.
Натиснете TUNING + или TUNING -.
Натиснете TUNING +, за да сканирате отдолу
нагоре или TUNING -, за да сканирате отгоре надолу.
Приемникът спира да сканира, когато намери
станция.
Директна настройка
Въведете директно честота на желаната станция
като използвате бутоните с номера.
Използване на бутоните на приемника
Завъртете INPUT SELECTOR, за да изберете FM или
AM честота.
Натиснете TUNING MODE неколкократно, за да
изберете “AUTO T.”
Натиснете TUNING + или TUNING -.
В случай на лошо FM стерео приемане
Натиснете TUNER неколкократно,
за да изберете FM или AM.
Можете да използвате и INPUT SELECTOR на
приемника.
Натиснете D.TUNING.
Натиснете бутоните с цифри, за да
въведете честотата.
Пример 1: FM 102.50 MHz
Изберете 1 0 2 5 0
Пример 2: AM 1,350 kHz
Изберете 1 3 5 0
Ако сте настроили AM станция, регулирайте посоката на АМ антената за оптимално приемане.
Натиснете ENTER.
Можете да използвате и MEMORY/ENTER на
приемника.
Ако не можете да настроите станция
Уверете се, че сте въвели вярната честота. Ако не
е така, повторете стъпки от 2 до 4. Ако все така
не можете да настроите станция, честотата не се
използва във Вашата област.
Операции с тунера
Ако приемането на FM стерео станция е лошо и в
дисплея мига индикация “STEREO”, изберете моно звук,
за да подобрите качеството.
Натиснете FM MODE неколкократно, докато индикаторът “MONO”светне в дисплея. За да се върнете в
режим стерео, натиснете FM MODE неколкократно,
докато индикаторът “MONO” на дисплея светне.
Натиснете MEMORY.
Предварителна настройка на
радиостанции
Можете да настроите предварително до 30 FM и 30
AM станции. След това можете лесно да приемате
станциите, които често слушате.
Предварителна настройка на радиостанции
Можете да използвате и MEMORY/ENTER на
приемника.
На дисплея за няколко секунди светва “MEMORY”.
Извършете стъпки 4 и 5 преди индикацията да
изчезне.
Натиснете бутоните с номера, за
да изберете номер за предварителната настройка.
Можете да използвате и TUNING + или TUNING
-, за да изберете номера на станцията.
Ако “MEMORY” изчезне преди да сте избрали
номера за предварителната настройка, започнете
отново от стъпка 3.
Натиснете ENTER.
Можете да използвате и MEMORY/ENTER на
приемника.
Станцията се запаметява под избрания номер за
предварителна настройка.
Ако “MEMORY” изчезне преди да сте натиснали
MEMORY, започнете отново от стъпка 3.
Повторете стъпки 1 до 5, ако
желаете да настроите предварително и друга станция.
Натиснете TUNER неколкократно, за
да изберете FM или AM.
Можете да използвате и INPUT SELECTOR на
приемника.
Настройте станцията, която
желаете да зададете предварително, като използвате Автоматична
настройка (стр. 54) или Директна
настройка (стр. 54).
Ако е необходимо, включете на режим на FM
приемане (стр. 54).
Приемане на предварително настроени
станции
Озаглавяване на предварително настроените
станции
Бутони
с номера
Натиснете TUNER неколкократно,
за да изберете FM или AM.
Можете да изберете и INPUT SELECTOR на
приемника.
Натиснете PRESET + или PRESET
- неколкократно, за да изберете
желаната от Вас предварително
настроена станция.
Приемете предварително настроената станция, за която искате да
създадете име (стр. 55).
Всеки път, когато натискате бутона, можете да
избирате между следните предварително настроени станции:
Натиснете AMP MENU.
На дисплея се появява индикация “1-LEVEL”
Натиснете бутон
неколкократно, за да изберете “4-TUNER”.
Можете да натискате и бутоните с цифри, за да
изберете станцията, която желаете. След това натиснете ENTER, за да въведете избора си.
Използване на бутоните на приемника
Завъртете INPUT SELECTOR, за да изберете FM
или AM.
Натиснете TUNING MODE неколкократно, за да
изберете “PRESET T.”.
Натиснете бутон или бутон ,
за да влезете в менюто.
Натиснете бутон
неколкократно, за да изберете “NAME IN”.
Натиснете бутон или бутон ,
за да въведете параметър.
Курсорът мига и можете да изберете символ.
Следвайте процедурата от “За да създадете име”
по-долу.
Натиснете TUNING + или TUNING - неколкократно, за да изберете станцията, която желаете.
Операции с тунера
Продължава
Операции с тунера
Натиснете TUNER неколкократно,
за да изберете FM или AM.
За да създадете име
Използвайте контролния бутон
, за да
създадете име.
Натиснете контролния бутон
, за да изберете
символ; след това натиснете контролния бутон / ,
за да преместите курсора на следващата позиция.
Ако направите грешка
Натискайте контролния бутон / докато символът, който желаете да промените, започне да мига;
след това натиснете контролния бутон
, за да
изберете верния символ.
Съвет
Можете да зададете вида на символа чрез натискане на
контролния бутон
както следва:
Букви (Главни) Цифри Символи
Натиснете бутон .
Въведеното име се регистрира.
Забележка (Само за моделите с код на областта
CEL, CEK)
Когато озаглавявате RDS станция и я приемете, името на програмното обслужване PS ще се появи вместо
зададеното от Вас име. (Не можете да променяте
името PS; то ще бъде записано върху въведеното от
Вас име.)
Използване на системата за
радио данни (RDS)
(Само за модел код на областта CEL,
CEK)
Този приемник Ви позволява да използвате системата
RDS (Radio Data System), която от своя страна позволява на радиостанциите да изпращат допълнителна
информация заедно със стандартния програмен сигнал.
Можете да видите RDS информацията на дисплея.
Забележки
RDS се приема само с FM станции.
Не всички FM станции предлагат услугата RDS,
нито пък предлагат еднакъв тип услуги. Ако не сте
запознати с RDS услугите във Вашия регион, проверете за подробности в местните радиостанции.
Приемане на RDS излъчвания
Просто изберете станция от FM
скалата, като използвате директна
настройка (стр. 54), автоматична
настройка (стр. 54) или предварителна настройка (стр. 57).
Когато приемете станция, която предоставя RDS
услуги, индикаторът RDS свети и името на програмното обслужване се появява на дисплея.
Забележка
Възможно е RDS да не работи правилно, ако приетата
от Вас станция не изпраща правилно RDS сигнала, или
ако силата на сигнала е недостатъчна.
Извеждане на информацията RDS
Докато приемате RDS станция,
неколкократно натиснете DISPLAY на
приемника.
Всеки път, когато натискате бутона, RDS информацията на дисплея се променя циклично както следва:
Име на програмното обслужване Честота Индикация за тип на програмата а) Индикация за радио
текст б) Индикация за текущо време (24-часов
цикъл) Приложено звуково поле
а)
б)
Вид програма, която се излъчва.
Текстови съобщения, изпратени от RDS станцията.
Описание
Други видове програми като интервюта с известни личности, игри и
комедии
Поп музикални предавания
Рок музикални предавания
Лесно за слушане
Инструментална, вокална и хорова
музика
Изпълнения на оркестри, камерна
музика, опера и др.
Музика, която не се вписва в никоя
от горните категории, като ритъм
& блус и реге
Информация за времето
Информация за борсовия пазар,
търговията и др.
Програми за деца
Програми за хората и нещата,
които им влияят
Програми с религиозно съдържание
Описание на типовете програми
Индикатор за
типа програма
Описание
Новинарска програма
Тематични програми въз основа на
текущите новини
Програми, предлагащи информация за
широк спектър от теми, включително потребителска информация и
медицински съвети
Спортни програми
Образователни програми като “Как
да…” и полезни съвети
Радио-пиеси и сериали
Програми за национална и регионална
култура, като езикови и социални
проблеми
Програми за наука и технологии
Програми, при които публиката
изразява своето мнение по телефона
или в публична дискусия
Програми за пътувания. Без съобщения от TP/TA.
Програми за различни видове отдих,
като градинарство, риболов, готвене и др.
Джаз програми
Кънтри музика
Популярна музика от страната или
региона
Стара музика
Фолклорни музикални предавания
Разследвания
Всяка програма, която не се вписва в
горните категории
Операции с тунера
Забележки
Ако се получи спешно съобщение от властите, на
дисплея мига “ALARM”.
Когато съобщението е съставено от 9 или повече
символа, съобщението преминава през дисплея.
Ако станцията не осигурява определена RDS услуга,
на дисплея се появява “NO XXXX” (например “NO
TEXT”).
Индикатор за
типа програма
Други операции
Включване на аудио входен
режим
(INPUT MODE)
Когато включите компоненти и към цифрови, и
аналогови аудио входове (SAT), можете да настроите
аудио входния режим.
Завъртете INPUT SELECTOR на приемника, за да изберете входа.
Можете да използвате и бутоните за избор на
входен сигнал на устройството за дистанционно
управление.
Натиснете INPUT MODE неколкократно, за да изберете входния
аудио режим.
Избраният входен аудио режим се появява на
дисплея.
Входни аудио режими
AUTO IN
Дава приоритет на цифровите аудио сигнали,
когато има цифрови и аналогови връзки. Ако няма
цифрови аудио сигнали, избират се аналогови аудио
сигнали.
HDMI IN
Определя цифровите аудио сигнали, постъпващи през
жака HDMI.
COAX IN
Определя цифровите аудио сигнали, постъпващи през
жака DIGITAL COAXIAL.
OPT IN
Определя цифровите аудио сигнали, постъпващи през
жака DIGITAL OPTICAL.
ANALOG
Определя аналоговите аудио сигнали, постъпващи
през жака AUDIO IN (L/R).
Забележка
Някои аудио входни режими не могат да бъдат
зададени в зависимост от входа.
Когато използвате функция ANALOG DIRECT,
входният аудио режим се настройва в “ANALOG”
автоматично. Не можете да изберете други
режими.
Наслаждаване на DIGITAL MEDIA
PORT
(DMPORT)
DIGITAL MEDIA PORT (DMPORT) Ви позволява да се
наслаждавате на звук от мрежова система като например от портативен аудио източник или компютър.
Като свързвате DIGITAL MEDIA PORT адаптера (не е
приложен в комплекта), можете да се наслаждавате на
звук от свързан компонент в рисивъра.
За повече подробности, обърнете се към инструкциите а експлоатация приложени към DIGITAL MEDIA
PORT адаптера.
Забележки
Не свързвайте адаптер различен от DIGITAL MEDIA
PORT адаптера.
Не свързвайте или изключвайте DIGITAL MEDIA
PORT адаптера, докато рисивъра е включен.
В зависимост от DIGITAL MEDIA PORTадаптера, извеждането на видео изображение може да не е
възможно.
Адаптерите за DIGITAL MEDIA PORT са налични за
закупуване в зависимост от мястото.
Други операции
Свързване на DIGITAL MEDIA PORT
адаптера
Можете да се наслаждавате на звук от компонент
свързан посредством DIGITAL MEDIA PORT адаптера
към DMPORT жака на рисивъра.
Можете също така да гледате изображения на телевизионен екран като свържете видео изхода на DIGITAL
MEDIA PORT адаптера към рисивъра.
За да разгледате тези изображения продължете с
“Наблюдение на компоненти свързани посредством
DMPORT връзка” на стр. 63
Към един от
VIDEO IN
жаковете
Преден панел
* Видът на конектора се различава в зависимост от DIGITAL MEDIA PORT адаптера.
За повече подробности, обърнете се към инструкциите за експлоатация приложени към DIGITAL MEDIA
PORT адаптера.
Видео кабел (не е приложен в комплекта)
За да отстраните DIGITAL MEDIA PORT
адаптера от DMPORT жака
Натиснете и задръжте от двете страни на конектора и издърпайте.
Забележки
Когато свързвате DIGITAL MEDIA PORT адаптер,
уверете се, че конекторът е включен с маркировката със стрелка сочеща към маркировката на
DMPORT жака.
Уверете се, че извършвате DMPORT връзката здраво и сигурно, въведете конектора направо.
Тъй като конекторът за DIGITAL MEDIA PORT
адаптера е крехък, уверете се, че внимавате, когато
поставяте или премествате рисивъра.
Наслаждаване на компонент
свързан посредством DMPORT
връзка
Натиснете DMPORT.
Можете също така да използвате INPUT SELECTOR
на рисивъра, за да изберете “DMPORT”.
Започнете възпроизвеждане на
свързания компонент.
Звукът се възпроизвежда от рисивъра.
За повече подробности обърнете се към инструкциите за експлоатация приложени към DIGITAL
MEDIA PORT адаптера.
Натиснете неколкократно, за да
изберете смесения видео вход,
който искате да използвате като
DMPORT вход.
Първоначални настройки: -NONE.
Възможните смесени видео входове са VIDEO 1,
VIDEO 3, DVD и SAT.
Например, изберете “--VIDEO1”. Когато натиснете DMPORT изображенията от компонентите
свързани посредством VIDEO1 VIDEO IN жака
през DIGITAL MEDIA PORT адаптера ще се появят
на телевизионния екран.
За да се върнете към предишен дисплей
Натиснете .
Гледане на изображения от
компонент свързан посредством DMPORT връзка
Натиснете AMP MENU
На дисплея се появява “1-LEVEL”.
Натиснете
неколкократно, за да
изберете “6-VIDEO”.
Натиснете
менюто.
или , за да изберете
Натиснете
неколкократно, за да
изберете “DMPORT V.”.
Натиснете
параметър.
или , за да въведете
Съвет
Когато слушате МР3 формат или друга компресирана
музика като използвате портативен аудио източник,
можете да подобрите качеството на звука. Натиснете MUSIC неколкократно, за да изберете “PORTABLE”
(стр. 50).
Други операции
Трябва да зададете смесен видео вход към DMPORT
входа, така че да можете да наблюдавате изображения
на телевизионен екран.
Забележки
В зависимост от вида на DIGITAL MEDIA PORT
адаптера можете да работите със свързания
компонент като използвате устройството за
дистанционно управление. За повече подробности
относно работата на дистанционното управление,
вижте стр. 9.
Уверете се, че сте извършили видео връзка от
DIGITAL MEDIA PORT адаптера към рисивъра (стр.
62).
Уверете се, че сте свързали MONITOR OUT жака на
рисивъра към телевизора (стр. 62).
В зависимост от DIGITAL MEDIA PORT адаптера,
видео извеждане може да не е възможно.
Слушане на цифров звук от други входове
(DIGITAL ASSIGN)
Можете да определите цифров аудио вход, който притежава OPTICAL или COAXIAL (SAT IN, VIDEO 1 IN,
DVD IN) сигнали за друг вход, когато не ги използвате.
Например, за да направите DVD плейъра източник на
звук за цифров аудио входен сигнал като използвате
OPTICAL IN жака на приемника, Вие трябва:
Да свържете оптичния изходен жак на DVD плейъра
и жака OPTICAL VIDEO 1 IN на приемника.
Да зададете “VD1” в положение “DVD” в настройката D. ASSIGN.
Неколкократно натиснете , за
да изберете входа (DVD в примера),
който желаете да определите за
цифров аудио входен жак, избран в
стъпка 6.
Ако входът бъде превключен в положение “DVD”,
звукът от DVD плейъра също ще стане цифров
през жака OPTICAL VIDEO 1 IN. Входът, който
можете да определите, се различава за всеки аудио
вход. За подробности вижте следната таблица
„Определяне на входове за цифрови аудио входни
сигнали”.
Определяне на входове за цифрови
аудио входни сигнали
Настройките по подразбиране са подчертани.
Натиснете AMP MENU.
Цифров
аудио вход
На екрана се появява “1-LEVEL”.
Неколкократно натиснете
изберете “5-AUDIO”
След това натиснете
да въведете меню.
или
, за да
, за
Натиснете
неколкократно, за да
изберете “D. ASSIGN”.
Натиснете
параметър.
или , за да въведете
Неколкократно натиснете , за да
изберете свободен цифров аудио
вход (VD1 в примера).
Натиснете
избора си.
или , за да въведете
Определени
входове
Дисплей
Забележки
Не можете да определяте повече от един цифров
аудио вход за един и същи вход.
Не можете да задавате оптични сигнали от източник на входен сигнал към оптичните входни жакове
на приемника, както и не можете да задавате
коаксиални сигнали от източник на входен сигнал към
коаксиалните входни жакове на приемника.
Не можете да използвате цифровите аудио входове
като оригинални входове, когато са определени за
друг вход.
Когато определяте цифров аудио входен сигнал, възможно е настройката за INPUT MODE автоматично да се промени (стр. 60).
Озаглавяване на входни сигнали
Можете да въведете име, съдържащо до 8 символа за
входни сигнали и да ги виждате на дисплея на приемника. Тази функция е удобна за озаглавяване на жакове с
имената на свързаните към тях устройства.
Натиснете бутона за избор на входен сигнал, за да изберете входния
сигнал, за който искате да създадете име.
Можете да изберете и INPUT SELECTOR на
приемника.
Натиснете AMP MENU.
На дисплея се появява индикация
“1-LEVEL”
Курсорът мига и можете да изберете символ. Следвайте процедурата, описана в “За да създадете
име” (стр. 58).
Други операции
Натиснете контролния бутон
неколкократно, за да изберете “5AUDIO” или “6-VIDEO”.
Натиснете контролния бутон
или контролния бутон , за да влезете в менюто.
Натиснете контролния бутон ,
за да изберете “NAME IN”.
Натиснете контролния бутон
или контролния бутон , за да въведете параметър.
Промяна на дисплея
Можете да проверите звуковото поле и др., като
промените информацията на дисплея.
Уверете се, че за тази операция използвате бутоните
на приемника.
Натиснете DISPLAY неколкократно.
Всеки път, когато натиснете DISPLAY, екранът се
променя циклично както следва:
Всички входове, освен FM и AM честотите
Индекс заглавие на входния сигнал а)
сигнал Звуково поле
Избран входен
FM и AM честоти
Име на програмното обслужване б) или име на предварително настроената станция а) Честота
Индикация за тип на програмата б) Индикация за
радио текст б) Индикация за текущо време (24-часов
цикъл) б) Приложено звуково поле
а)
Индекс заглавието се появява, само когато сте дали
име на входния сигнал или на предварително настроената станция (стр. 57, 65). Индекс заглавието не се
появява, когато са въведени само празни интервали или
когато е същото като името на входния сигнал.
б)
Само по време на RDS приемане (само за модели с код
на областта CEL и CEK) (стр. 58).
Забележка
Някои означения и маркировки може да не могат да
бъдат изведени на някои езици.
Таймер за автоматично изключване
Можете да настроите приемника да се изключи автоматично след известно време.
Натиснете SLEEP неколкократно
докато захранването е включено.
Всеки път, когато натискате бутона, дисплеят се
променя циклично както следва:
2-00-00
1-30-00
1-00-00
0-30-00
OFF
Когато активирате таймера за автоматично изключване, на дисплеят се затъмнява автоматично.
Забележка
Ако натиснете някой бутон на дистанционното
или рисивъра след като дисплеят потъмнее, дисплеят
светва отново. След известно време дисплеят потъмнява отново ако не сте натискали бутони.
Съвет
За да проверите оставащото време преди приемникът да се изключи, натиснете SLEEP. Оставащото
време се появява на дисплея. Ако натиснете SLEEP
отново, таймерът за автоматично изключване ще
бъде отменен.
Запис на видео носител
Запис на видео носител
Можете да записвате от видео компонент, като
използвате приемника. Вижте инструкциите за експлоатация, приложени към Вашия записващ компонент.
Натиснете един от бутоните за избор
на входен сигнал, за да изберете компонента, който ще възпроизвежда.
Можете да изберете и INPUT SELECTOR на
приемника.
Използване на устройството за дистанционно управление
Промяна на бутоните на дистанционното управление
Можете да промените фабричните настройки на
входящите бутони на дистанционното, за да контролира и други компоненти. Например ако свържете
DVD рекордер към VIDEO1 жака на рисивъра, можете
да настроите бутон VIDEO1 на дистанционното да
контролира рекордера.
Задръжте натиснат бутона за
избор на входен сигнал за компонента, който желаете да контролирате.
Например: натиснете VIDEO1.
Подгответе компонента за възпроизвеждане.
Например, заредете видеокасета, която искате да
запишете, във видеорекордера.
Подгответе компонента за запис.
Например: Натиснете 4.
Сега можете да използвате бутон VIDEO1, за
да контролирате DVD рекордера.
Използване на устройството за дистанционно управление
Заредете празна видеокасета и др. в записващия
компонент (VIDEO 1) за запис.
Като имате предвид следната
таблица, натиснете съответния
бутон за категорията, която
желаете.
Започнете запис със записващия компонент, след това започнете възпроизвеждане с възпроизвеждащия компонент.
Забележки
Някои източници съдържат защитни сигнали срещу
копиране. В този случай няма да можете да извършите запис от източника.
Когато изберете източник DMPORT и имате избран
вход VIDEO1 към DMPORT, от VIDEO 1IN жака
няма да бъдат изведени видео сигнали.
Продължава
Категории и съответни бутони
Категории
Натиснете
Видеорекордер (режим на работа VTR 3)
Видеорекордер (режим на работа VTR 2)
DVD плейър/ DVD рекордер
(режим на работа DVD1)
Допълнителна информация
Речник
Компонентно видео
Формат за предаване на информация за видео сигнали,
състояща се от три отделни сигнала: осветеност
Y, цветност Pb и цветност Pr. Висококачествените
изображения, като например DVD video или HDT
Video изображения се предават по-достоверно. Трите
жака са цветни - зелен, син и червен.
DVD рекордер
(режим на работа DVD3)
CD плейър
Евро-цифров сателитен приемник
DVR (цифров CATV терминал)
Сложен видео сигнал
DSS (цифров сателитен приемник)
Стандартен формат за предаване на информация за
видео сигнали. Сигналът за осветеност Y и сигналът
за цветност C се комбинират и предават заедно.
Блу-рей диск плейър
(режим на работа BD1)
Блу-рей диск рекордер
(режим на работа BD3)
Dolby Digital
Телевизор
Не е въведен
ENTER/
MEMORY
а)
Видеорекордерите на Sony работят с настройки
VTR2 или VTR3, които отговарят съответно на 8
мм и VHS.
б)
DVD рекордерите на Sony работят с настройки
DVD1 или DVD3. За повече подробности обърнете
се към инструкциите за експлоатация приложени към
DVD рекордера.
в)
За повече подробности относно настройки BD1 или
BD3 обърнете се към инструкциите за експлоатация
приложени към блу-рей диск плейъра или блу-рей диск
рекордера.
За да отстраните всички настройки на бутоните на дистанционното
управление
Натиснете
, AUTO CAL и MASTER VOL – едновременно. Настройките на дистанционното се връщат
към фабричните.
Технология за цифрово аудио кодиране/разкодиране, разработена от Dolby Laboratories, Inc. Тя се състои от
предни (ляв/десен), централен, съраунд (ляв/десен) и
субуфер канали. Това е отличаващ се аудио стандарт за
DVD видео, познат като 5.1 съраунд. Тъй като съраунд
информацията е записана и възпроизведена в стерео
формат, тази технология предоставя по-реалистичен
звук, отколкото Dolby съраунд технологията.
Dolby Digital Surround EX
Акустична технология, разработена от Dolby
Laboratories, Inc. Информацията за задния съраунд
звук се преобразува в обикновени ляв и десен съраунд
канали, така че звукът може да бъде възпроизведен в
6.1 канала. Сцените с движение се възпроизвеждат с
по-динамично и реалистично звуково поле.
Dolby Pro Logic II
Тази технология преобразува двуканално стерео в 5.1
канално за възпроизвеждане. Съществуват режим
MOVIE за възпроизвеждане на филми и режим MUSIC за
възпроизвеждане на стерео източници, като например
музика. Старите филми, кодирани в обикновен стерео
формат могат да бъдат преобразувани в 5.1 съраунд
звук.
DTS-ES
Формат за 6.1 канално възпроизвеждане с информация
за заден съраунд. Съществуват два режима “Discrete
6.1”, който записва всички канали, независимо един от
друг, и “Matrix 6.1”, който преобразува задния съраунд
канал в ляв и десен канали. Този режим е идеален за
възпроизвеждане на филмова музика.
Dolby Pro Logic IIx
Технология за 7.1 (или 6.1) канално възпроизвеждане.
Заедно с кодирания звук в Dolby Digital Surround EX, 5.1
каналният Dolby Digital звук може да бъде възпроизведен в 7.1 (или 6.1) канал. Съществуващият стерео звук
може да бъде възпроизведен в 7.1 (или 6.1) канал.
Dolby Surround (Dolby Pro Logic)
Аудио технология, разработена от Dolby Laboratories,
Inc. Централната и моно съраунд информация се преобразува в два стерео канала. Когато бъде преобразуван,
звукът се кодира и извежда като четири канален съраунд звук. Това е най-често срещаният метод на аудио
преобразуване за DVD видео.
DTS Neo:6
Тази технология преобразува двуканален стерео звук
в 6.1 канален. Съществуват два режима за избор в зависимост от източника на възпроизвеждане и Вашите
предпочитания. CINEMA за филми и MUSIC за стерео
източници, като например музика.
HDMI (High-Definition Multimedia
Interface)
HDMI е интерфейс, който поддържа както видео,
така и аудио на една цифрова връзка. HDMI-връзката
носи стандартни до висококачествени видео сигнали
и многоканални аудио сигнали към аудио/видео компоненти, като HDMI телевизор в цифрова форма без
смущения. HDMI спецификациите поддържат HDCP
(High Bandwidth Digital Contents Protection), технология
за защита на копирането, която включва кодираща
технология за цифрови видео сигнали.
DTS 96/24
DTS цифров съраунд
Технология за цифрово аудио кодиране и декодиране за
киносалони, разработена от Digital Theater Systems, Inc.
тя компресира звука по-малко от Dolby Digital като
предоставя по-високо качество на звука.
Честота
За да преобразувате аналогов звук в цифров, аналоговите данни трябва да бъдат определени. Този
процес се нарича анализиране и броят на определяне на
аналоговите данни в секунда се нарича честота. Един
стандартен музикален диск събира данни, определени
в 44,100 пъти в секунда, което се означава с честота
от 44.1 кHz. По-високата честота означава по-добро
качество на звука.
Допълнителна информация
Висококачествен звуков формат за цифрови сигнали.
Записва звук с честота и битрейт от 96 кHz/ 24 bit,
който е възможно най-високият за DVD видео. Броят
на каналите за възпроизвеждане е различен в зависимост
от софтуера.
Предпазни мерки
Безопасност
Ако някакъв предмет или течност попадне в кутията,
изключете приемникът от мрежовото захранване и
проверете устройството при квалифициран персонал,
преди да го включите отново.
Източници на захранване
Преди да започнете работа, проверете дали работното напрежение на устройството съответства на
Вашето мрежовото захранване.
Работното напрежение е указано на гърба на приемника.
Устройството не е изключено от източника на променлив ток (мрежата), докато е свързано с контакта на стената, дори ако самото устройство е
изключено.
Ако няма да използвате устройството за дълъг
период време, уверете се, че сте изключили приемника
от контакта. За да го направите, издърпайте щепсела; никога не дърпайте кабела.
Захранващият кабел може да бъде подменян само в
квалифициран сервиз.
Покачване на температурата
Въпреки че устройството загрява по време на работа,
това не е неизправност. Ако използвате устройството продължително време с висока сила на звука,
температурата в корпуса на върха, отстрани и на
дъното се покачва значително. За да не се изгорите, не
докосвайте корпуса.
Инсталиране
Поставете устройството на място с подходяща
вентилация, за да предотвратите покачване на
вътрешната температура и да удължите живота
на приемника.
Не поставяйте устройството близо до топлинни
източници или на места, изложени на пряка слънчева
светлина, прах или механични вибрации.
Не поставяйте нищо върху устройството, което
би могло да запуши вентилационните отвори и да
причини неизправност.
Не поставяйте приемника близо до оборудване,
като например телевизор, видеорекордер или
касетъчен дек. (Ако приемникът бъде използван
заедно с телевизор, видеорекордер или касетъчен дек,
и ако е поставен твърде близо до това оборудване,
възможно е може да се появи шум и качеството на
картината да се влоши. Това е възможно най-вече,
когато използвате стайна антена. Ето защо, препоръчваме Ви да използвате външна антена.)
Внимавайте, когато поставяте устройството на
специално третирани повърхности (с восък, лак,
безир и др.), тъй като е възможно да се получи промяна на цвета на повърхността.
Функциониране
Преди да свържете други компоненти, уверете се,
че сте изключили приемника и извадете щепсела от
контакта на стената.
Почистване
Почиствайте кутията, панела и контролните бутони с парче мек плат, леко навлажнено с мек почистващ
разтвор. Не използвайте никакви абразивни парчета
плат, грапави прахове или разтвори като алкохол и
бензин.
Ако имате въпроси или проблеми относно Вашия приемник, моля, обърнете се към най-близкия доставчик
на Sony.
Отстраняване на проблеми
Ако срещате някой от следните проблеми, докато
използвате приемника, използвайте това ръководство
за отстраняване на проблеми, за да си помогнете.
Аудио
Няма звук, независимо кой компонент е избран,
или звукът е с много ниско ниво.
Проверете дали високоговорителите и компонентите са здраво свързани.
Проверете дали приемникът и всички компоненти
са включени.
Проверете дали MASTER VOLUME не е зададен в
положение “VOL MIN” (минимална сила на звука).
Проверете дали SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) не са
зададени в положение “OFF”.
Проверете дали слушалките не са свързани.
Натиснете MUTING, за да отмените функцията
заглушаване.
Проверете дали сте избрали правилния компонент
с приемника.
Защитното устройство на приемника е включено.
Изключете приемника, отстранете проблема и
отново включете захранването.
Свържете слушалки към жака PHONES, за да
проверите дали звукът се извежда през слушалките.
Ако само един канал се извежда през слушалките,
компонентът вероятно не е свързан правилно.
Проверете дали всички кабели са здраво свързани с
жаковете на приемника и компонента. Ако и двата
канала се извеждат през слушалките, предният
високоговорител вероятно не е свързан правилно
с приемника. Проверете свързването на предния
високоговорител, който не извежда сигнала.
Уверете се, че сте свързали към L и R жаковете на
аналоговия компонент и не само към един от
двата жака L или R. Използвайте аудио кабел (не е
приложен).
Няма звук от аналогови двуканални източници.
Проверете дали INPUT MODE не е зададен в положение “COAX IN” или “OPT IN” (стр. 60).
Няма звук от цифрови източници (от входен
жак COAXIAL или OPTICAL).
Проверете дали INPUT MODE не е зададен в
положение “ANALOG”. Проверете дали INPUT
MODE не е зададен в положение “COAX IN” за
източници от воден жак OPTICAL или OPT IN за
източници от COAXIAL входен жак (стр. 60).
Проверете дали не е избран ANALOG DIRECT.
Продължава
Допълнителна информация
От определен компонент не излиза звук.
Проверете дали компонентът е правилно свързан
към входните аудио жакове за този компонент.
Проверете дали кабелът/ кабелите за тази връзка
е/ са здраво свързани с жаковете на приемника и
компонента.
Няма звук от един от предните високоговорители.
Източникът на звука въведен през HDMI жака
не се извежда през рисивъра или телевизионния
високоговорител.
Проверете HDMI връзката.
Не можете да слушате SUPER AUDIO CD посредством HDMI.
В зависимост от възпроизвеждащия компонент
може да няма нужда да настройвате компонента.
Обърнете се към инструкциите за експлоатация
приложени към всеки от компонентите.
Няма звук от задния съраунд високоговорител
Някои дискове нямат Dolby Digital Surround EX флаг
дори и когато имат на опаковките си Dolby Digital
Surround EX лого. В този случай изберете “SB ON”
(стр. 36).
Няма звук от субуфера.
Левите и десните сигнали са небалансирани или
се извеждат обратно.
Проверете дали високоговорителите и компонентите са свързани правилно и здраво.
Регулирайте параметрите на баланса в менюто
LEVEL.
Уверете се, че субуферът е свързан здраво и правилно.
Уверете се, че субуферът е включен.
Уверете се, че параметърът за избор на субуфера е
зададен в положение “YES” (стр. 38).
Не се извежда звук от субуфера в зависимост от
звуковото поле.
Чува се неприятен шум или жужене.
Не се постига съраунд ефект.
Проверете дали високоговорителите и компонентите са свързани здраво.
Проверете дали свързващите кабели са далеч от
трансформатор или мотор, и на поне 3 метра от
телевизор или флуоресцентна лампа.
Преместете телевизора далеч от аудио компонентите.
Щекерите и жаковете са замърсени. Избършете ги с
парче плат, леко навлажнено с алкохол.
Уверете се, че функцията звуково поле е включена
(натиснете MOVIE или MUSIC).
Звуковите полета не действат за сигнали с честота
на дискретизация по-голяма от 48 kHz.
Dolby Digital или многоканалният DTS звук не се
възпроизвежда.
Няма звук или се чува много слаб звук от
централния/съраунд/задните съраунд високоговорители.
Изберете режима CINEMA STUDIO EX (стр. 51).
Регулирайте нивото на високоговорителите
(стр. 30).
Уверете се, че централният/съраунд високоговорителите са зададени в положение “SMALL” или
“LARGE” (стр. 38).
Уверете се, че задният съраунд високоговорител е в
положение “YES” (стр. 38).
Проверете дали възпроизвежданото DVD и др. е
записано в Dolby Digital или DTS формат.
Когато свържете DVD плейър и т.н към цифровите
входни жакове на приемника, проверете аудио
настройката (настройките за изходните аудио
жакове) на свързания компонент.
Видео
Тунер
Няма картина или се появява неясна картина на
телевизионния екран или на монитора.
FM приемането е слабо.
Изберете съответния вход на приемника.
Задайте телевизора в съответния режим на приемане.
Преместете телевизора далеч от аудио компонентите.
Определете смесения видео сигнал към DMPORT
входа правилно.
В Зависимост от DIGITAL MEDIA PORT адаптера
видео извеждане може да не е възможно.
Използвайте 75-омов коаксиален кабел (не е приложен
в комплекта), за да свържете приемника към външна
FM антена, както е показано по-долу. Ако свържете
приемника с външна антена, трябва да заземите. За
да предотвратите газова експлозия, не свързвайте
заземяващия кабел към газова тръба.
Външна FM антена
Приемник
Изображението изведено през HDMI жака не се
възпроизвежда на телевизионния екран или на
монитора
Проверете HDMI връзката.
В зависимост от компонента, на който възпроизвеждате, може да се нуждаете да го настроите .
обърнете се към съответните упътвания за експлоатация.
Не можете да осъществите запис
Проверете дали компонентите са свързани правилно.
Изберете източник на компонентите като използвате входните бутони.
Заземяващ кабел (не
е приложен в комплекта)
Към земята
Радиостанциите не могат да бъдат приемани.
RDS не работи.*
Уверете се, че сте приели FM RDS станция.
Изберете FM станция с по-силен сигнал.
Продължава
Допълнителна информация
Проверете дали антените са добре свързани. Регулирайте положението им и свържете външна антена, ако е необходимо.
Силата на сигнала от радиостанциите е твърде
слаб (когато приемате с автоматична настройка).
Използвайте директна настройка.
Уверете се, че сте задали интервала на приемане
правилно (когато приемате AM станции с директна
настройка).
Няма предварително настроени станции или предварително настроените станции са били изтрити
(когато приемате чрез сканиране за предварително
настроени станции). Настройте предварително
станциите (стр. 56).
Неколкократно натиснете DISPLAY, така че честотата да се появи на дисплея.
RDS информацията, която желаете, не се
появява.*
Свържете се с радиостанцията и проверете дали тя
предлага въпросната услуга. Ако е така, значи въпросната услуга е временно недостъпна.
Ако не успеете да отстраните проблема с погоре описаните операции
Можете да изчистите паметта на приемника (стр.
25). Обърнете внимание, обаче, че всички запаметени
настройки ще върнат в настройките си по подразбиране и Вие трябва да ги настроите отново.
Ако проблемът продължава
* Само за моделите с код на областта CEL, CEK.
Свържете се с най-близкия сервиз на Sony.
Устройство за дистанционно
управление
Устройството за дистанционно управление не
работи.
Насочете устройството за дистанционно управление към сензора -- на приемника.
Отстранете всички препятствия между устройството за дистанционно управление и приемника.
Сменете всички батерии в устройството за дистанционно управление с нови, ако са изтощени.
Уверете се, че сте избрали верния вход с устройството за дистанционно управление.
Съобщения за грешки
Ако има неизправност, дисплеят показва съобщение.
Можете да проверите състоянието на приемника
като видите съобщението. Обърнете се към следната
таблица, за да отстраните проблема. Ако проблемът
продължава, свържете се с най-близкия сервиз на Sony.
Ако се появи съобщение за грешка докато извършвате
автоматична настройка, вижте “Кодове за предупреждение и грешки” (стр. 29), за да решите проблема.
DEC. EROR
Появява се, когато сигналът, който приемникът
не може да декодира (например DTS-CD), се въвежда,
когато “DEC. PRI” е зададен в положение “DEC. PCM”
в менюто AUDIO. Задайте в положение “DEC. AUTO”
(стр. 37).
PROTECT
От високоговорителите бие ток. Приемникът автоматично се изключва след няколко секунди. Проверете
свързването на високоговорителите и включете
захранването отново.
Изтриване на паметта
За да изтриете
Вижте
Всички запаметени настройки
стр. 25
Индивидуални звукови полета
стр. 50
Спецификации
Спецификации за аудио захранването
Входове
Аналогови
Чувствителност: 500mV/
50 kohms
S/N3: 96 dB
(A, 500 mV4)
Усилвател
Модели с код на областта СЕL, CEK, AU
Изходна мощност в стерео режим 1), Премерена
изходна мощност 1)2)
Цифрови (коаксиални) Импеданс: 75 ohms
S/N: 100dB
(A, 20 kHz LPF)
8ohms 20 Hz - 20 kHz, THD 0,09%
85W + 85W
Цифрови (оптични)
8ohms 1kHz, THD 0,7%
100W + 100W
Изходи (аналогови)
Волтаж: 500mV/
10 kohms
Волтаж: 2 V/1 kohm
8ohms 1kHz, THD 10%
140W/ch
S/N: 100dB
(A, 20 kHz LPF)
Еквалайзър
Ниво на усилване ± 6 dB, 1dB стъпка
8ohms 20 Hz - 20 kHz, THD 0,09%
70W + 70W
8ohms 1kHz, THD 1%
80w + 80W
3)
INPUT SHORT (когато е избран тон и звуково поле).
4)
Премерена мрежа, входящо ниво.
FM тунер
Обхват
87.5 - 108.0 MHz
Антена
FM
Терминали на антените 75 ohms
8ohms 1kHz, THD 10%
120W/ch
Средна честота
1)
10.7 MHz
Измерена при следните условия:
Областен код
Изисквания към захранването
AM тунер
Обхват
Обхват
10 kHz стъпка
9 kHz стъпка
2)
Изходна мощност за преден, централен, съраунд и
заден съраунд. В зависимост от настройките на звуковото поле и източника, възможно е да няма изходен
звуков сигнал.
Честотен обхват
Аналогов
10Hz - 70kHz
+0.5/ -2 dB (когато е избран тон и
звуково поле)
Антена
Средна честота
Кръгова антена
6) Можете да промените AM честотния обхват на
9 или 10 kHz. След като сте настроили която и да е
АМ станция, изключете рисивъра. Докато задържате
TUNING MODE, натиснете --/--. Всички предварително настроени станции изтрити, когато промените
честотния обхват. За да отмените скалата 10 kHz
(или 9 kHz), повторете процедурата.
Видео
Входове/ Изходи
Видео:
COMPONENT VIDEO
Продължава
Допълнителна информация
Код на областта
Общи характеристики
Изисквания към захранването
Областен код
Изисквания към захранването
Консумация на електроенергия (в режим готовност)
0.2 W
Променливотокови изводи
Областен код
Изисквания към захранването
Размери (ш/в/д) (Приблизително)
430 х 157.5 х 310 мм включително издадените части и бутони
Тегло (Прибл.)
7.8 кг.
Приложени аксесоари
FM жична антена (1)
AM кръгова антена (1)
Устройство за дистанционно
управление RM-ААU015 (1)
Батерии R6 (размер АА) (2)
Микрофон ECM-AC2 (1)
За подробности относно областния код на компонента, който използвате, вижте стр. 2.
Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без
предупреждение.
17
A.CAL
INPUT MODE
60
AUDIO
42
RDS
58
EQ
40
LEVEL
39
15
SUR
40
възпроизвеждане
33
SYSTEM
44
SB DEC
41
TUNER
42
TEST TONE
30
VIDEO
43
Връзки
Индекс
Цифри
Super Audio CD плейър
връзки
2 канала
53
2CH STEREO
53
5.1 канала
13
6.1 канала
13
AUTO CALIBRATION
15
възпроизвеждане
33
DIGITAL ASSIGN 64
връзки
62
вход
32
видео въвеждане
63
Dolby Digital
68
DTS
69
DVD плейър
Връзки
20
възпроизвеждане
34
DVD рекордер
20
55
на станции
57
Високоговорители
връзки
22
Свързване на приемник
22
Съобщения за грешки
74
Таймер за самостоятелно
връзки
14
Тунер
Заглушаване на звука
32
връзки
Запис на носител за запис
67
54
избор
50
Изборна компонент
32
на звуково поле
50
на система високоговорители 26
Меню
66
Телевизор
връзки
Звуково поле нулиране
25
Сателитен тунер
изключване
23
57, 65
19
24
Допълнителна информация
свързване
23
Видео игра
връзки
52
DIGITAL MEDIA PORT
HDMI
23
Видеорекамера
връзки
връзки
връзки
54
директна
Първоначална настройка
17
Видеорекордер
48
CD плейър
Digital Cinema Sound (DCS)
връзки
автоматична
Озаглавяване
Блу рей-диск плейър
27
AUTO FORMAT DIRECT
(A.F.D.)
Настройка
Б-Т
А-V
48
www.sony.bg
Download PDF

advertising