Sony | STR-DG910 | Sony STR-DG910 Инструкции за експлоатация

Многоканален
AV приемник
Инструкции за експлоатация
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да избегнете риска от пожар или
токов удар, не излагайте устройството на дъжд или влага.
За да предотвратите пожар, не покривайте вентилационните отвори на устройството с вестници,
покривки, завеси и др. Не поставяйте запалени свещи
върху устройството.
За да предотвратите пожар или токов удар, не
поставяйте предмети, пълни с течности, например
вази, върху устройството.
Не инсталирайте устройството в затворени
пространства като например полица за книги или
вграден шкаф.
Не изхвърляйте батериите с общите домакински
отпадъци; изхвърляйте ги на местата, определени за
химически отпадъци.
Информация за ръководството
Инструкциите в това ръководство са за модела
STR-DG910. Проверете номера на Вашия модел,
като погледнете в долния десен ъгъл на предния
панел. В това ръководство моделите с код на
областта E2 се използват само за илюстрации,
освен ако не е отбелязано различно. Всички разлики
в операциите са ясно описани в текста. Например :
“Само за модели с код на областта CEL”.
Инструкциите в това ръководство описват
контролните бутони на устройството за
дистанционно управление. Можете да използвате
и бутоните на приемника, ако те имат същите
или подобни имена като тези на устройството за
дистанционно управление.
Областни кодове
Областният код на закупения от Вас приемник
е показан в долната част на задния панел (вижте
илюстрацията по-долу).
За потребители в Европа
Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди (Приложимо за страните от Европейския съюз и други европейски страни, използващи разделителна система за отпадъци)
Този символ на устройството или на
неговата опаковка показва, че този
продукт не трябва да се третира като
домашен отпадък. Вместо това той
трябва да бъде предаден в съответните
пунктове за рециклиране на електрически и електронни уреди. Изхвърляйки
този продукт на правилното място,
Вие предотвратявате потенциални
негативни последици за околната среда
и човешкото здраве, които могат да
се случат при неправилно изхвърляне на
продукта. Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на
естествените ресурси. За по-подробна
информация относно рециклирането на
този продукт, моля, свържете се с местния градски офис, службата за изхвърляне
на отпадъци или с магазина, от който
сте закупили продукта.
Областен код
Всички разлики във функциите в зависимост от
областния код са ясно указани в текста, например,
“Само за модели с областни кодове АА”.
Този приемник включва Dolby* Digital и Pro Logic
Surround, както и DTS** Digital Surround System.
* Произведена по лиценз на Dolby Laboratories.
“Dolby”, “Pro Logic”, “Surround EX” и символът двойно D са търговски марки на Dolby Laboratories.
**”DTS”, “DTS-ES”, “Neo:6” и “DTS 96/24” са запазени
търговски марки на Digital Theater Systems, Inc.
Този многоканален АV приемник включва HighDefinition Multimedia Interface (HDMI) технология.
HDMI или логото на HDMI, както и High-Definition
Multimedia Interface са запазени или регистрирани
търговски марки на HDMI Licensing LLC.
Съдържание
Подготовка за включване
Операции с тунера
Описание и местоположение на частите....................... 4
1: Инсталиране на високоговорителите......................14
2: Свързване на високоговорителите ............................15
3а: Свързване на аудио компоненти ................................16
3б: Свързване на видео компоненти ...............................19
4: Свързване на антените ...................................................30
5: Подготовка на приемника и
устройството за дистанционно управление .............31
6: Избор на система високоговорители ........................33
7: Автоматична настройка
на подходящите настройки
(AUTO CALIBRATION).....................................................33
8: Настройка на нивата и баланса на високоговорителите (TEST TONE) (тест-сигнал) ....................................39
Слушане на FM/AM радио...................................................65
Предварителна настройка на радиостанции .............67
Използване на системата за радио данни (RDS) .........69
(само за модел с код на областта CEL, CEK)
Възпроизвеждане
Други операции
Включване на аудио входен режим
(INPUT MODE) .......................................................................71
Слушане на цифров звук от други входове
(DIGITAL ASSIGN)..................................................................72
Насладете се на
DIGITAL MEDIA IMPORT (DMPORT)............................73
Озаглавяване на входни сигнали .........................................76
Промяна на дисплея................................................................76
Таймер за автоматично изключване ...............................77
Запис с помощта на приемника ........................................77
Избор на компонент .............................................................40
Слушане/гледане на компонент.........................................42
Работа с усилвателя
Работа с менютата ..............................................................44
Настройка на нивото (меню LEVEL) ............................49
Настройка на тона (меню EQ).........................................50
Настройки за съраунд звук
(SUR меню) ..........................................................................50
Настройка на тунера (меню TUNER)............................52
Настройки на звука (меню AUDIO) ................................53
Видео настройки (меню VIDEO) .....................................54
Настройки на системата (меню SYSTEM) .................55
Съраунд звук
Dolby Digital и DTS съраунд звук
(AUTO FORMAT DIRECT)..................................................59
Избор на програмирано звуково поле..............................61
Използване само на предните
високоговорители
(2CH STEREO).........................................................................64
Слушане на звук без настройка
(ANALOG DIRECT) ...............................................................64
Нулиране на звуковите полета
към първоначалните им настройки ...............................65
Използване на устройството за дистанционно управление
Програмиране на устройството
за дистанционно управление .............................................. 78
Допълнителна информация
Речник ..........................................................................................83
Предпазни мерки .....................................................................85
Отстраняване на проблеми...............................................86
Спецификации ..........................................................................90
Индекс .........................................................................................93
Подготовка за включване
Описание и местоположение на частите
Преден панел
Име
SPEAKERS
(OFF/A/B/A+B)
TONE MODE
TONE +/-
Функция
Натиснете, за да включите
или изключите приемника
(стр. 32, 42, 43, 65).
Натиснете, за да изберете
OFF, A, B, A+B на предните
високоговорители (стр. 33).
Регулира тоналното ниво
на предните високоговорители (нивото на басите и
дисканта).
Неколкократно натиснете
TONE MODE, за да изберете
BASS или TREBLE, след това
завъртете TONE +/-, за да
регулирате нивото (стр. 45).
TUNING MODE
Натиснете, за да изберете
режим на тунера (стр. 66, 68).
TUNING +/-
Завъртете, за да намерите
станция (стр. 66, 68).
Име
Функция
Дисплей
Тук се появява настоящото
състояние на избрания компонент или списък с опции за
избор (стр. 6).
Лампичка MULTI Светва, когато се кодира
CHANNEL DECODING многоканален звук (стр. 43).
Сензор за
дист. управление.
Приема сигнали от устрой
ството за дист. управление.
Натиснете, за да изберете
информация изведена на дисплея (стр. 70, 76).
Натиснете, за да изберете режима на входен сигнал, когато
едни и същи компоненти са
свързани и към цифрови, и към
аналогови жакове (стр. 71).
Име
Натиснете, за да слушате
висококачествен аналогов звук
(стр. 64).
Натиснете, за да активирате функция AUTO
CALIBRATION (автоматична
настройка) (стр. 35)
Завъртете, за да изберете
входния източник за възпроизвеждане (стр. 40).
Натиснете, за да изберете
звукови полета
(стр. 59, 61, 64).
Натиснете, за да изберете
декодиращ режим за съраунда
(стр. 51).
Натиснете, за да активирате
функцията Sleep Timer, както и
периода от време, след който
рисивърът да се изключи автоматично (стр. 77).
Натиснете, за да регулирате
яркостта на дисплея (стр. 58).
Натиснете, за да запазите
станция или да въведете избор,
когато избирате настройките
(стр. 32, 67).
VIDEO 3 IN/
PORTABLE AV
IN жакове
Свържете към видеокамера
или видеоигра (стр. 27, 41).
Жак PHONES
Свързва към слушалки (стр. 87).
AUTO CAL
MIC жак
Свързва приложения ECM-AC2
микрофон за функцията Автоматична настройка (стр. 34).
Подготовка за включване
Функция
Завъртете, за да регулирате
силата на звука на всички
високоговорители едновременно (стр. 39, 41, 42, 43).
Индикатори на дисплея
Име
Функция
Свети, когато субуферът е
зададен в положение “YES”
(стр. 47) и аудио сигналът се
извежда през жака SUB
WOOFER.
Свети, когато възпроизвежданият диск съдържа LFE канал
(Low Frequency Effect -ефект на
ниските честоти) и сигналът
от канала LFE действително
се възпроизвежда.
Свети в съответствие със
системата високоговорители,
която се използва. Изключва се,
когато високоговорителите се
изключат, или когато се включат слушалки.
Свети, когато приемникът
декодира сигнали, записани във
формат Dolby Digital. “DIGITAL ЕX” свети, когато
приемникът декодира сигнали,
записани във формат Dolby
Digital EX.
Забележка
Когато възпроизвеждате диск с
формат Dolby Digital, уверете се, че
сте извършили цифровите връзки и
INPUT MODE не е зададен в положение “ANALOG” (стр. 71).
Име
Функция
Индикаторът “ PL II” свети,
когато е активиран декодерът
за Pro Logic II филми/музика/
игри. Индикаторът “ PL IIх”
свети, когато е активиран
декодерът за Pro Logic IIх
филми/музика/игри.
Тези индикатори не светят,
обаче, ако и централният, и
съраунд високоговорителите
са зададени в положение “NO”
(стр. 47), и ако е избрано звукове поле с помощта на бутона
A.F.D.
Забележка
Декодирането за Dolby Pro
Logic IIx не функционира за сиг
нали с формат DTS или за
сигнали с примерна честота
по-висока от 48 kHz.
„ „ свети, когато приемникът прилага Pro Logic обработка на двуканални сигнали с
цел да изведе сигнала от централния и съраунд каналите.
Тези индикатори не светят,
обаче, ако и централният, и
съраунд високоговорителите
са зададени в положение “NO”
(стр. 47), и ако е избрано звукове поле с помощта на бутона
A.F.D.
Свети, когато изберете сте
настроили INPUT MODE в позиция “AUTO IN” и сигналът
от източника е цифров въве
ден през жака OPTICAL или
когато INPUT MODE е в
позиция “OPT IN” (стр. 71).
Име
Функция
Свети, когато активирате
функция в паметта, като
например Preset Memory (стр.
67) и др.
Индикатори
на тунера
Свети, когато използвате
приемника, за да приемате
радио станции и др. (стр. 65).
Забележка
Само за моделите с код на
областта CEL и CEK, на
дисплея се появява “RDS”.
Индикатори за Светва, когато използвате
настроени
приемника за настройка на
станции
радио станции. За
подробности относно радио
станциите вижте стр. 67.
Свети, когато е активирана
компресията на динамичния
обхват (стр. 45).
Свети, когато е активиран
режим на декодиране DTS
Neo:6 Cinema/Music (стр. 60).
Свети, когато INPUT MODE
е зададен в положение “AUTO”
и когато входният сигнал е
цифров и е въведен през жака
COAXIAL, или когато INPUT
MODE е зададен в положение
“COAX” (стр. 71).
Светва, когато приемника
разпознае компонент, свързан
през жака HDMI IN (стр. 20).
Функция
Индикатори на Буквите (L, C, R и др.) показвъзпроизвеж- ват каналите, които се възданите канали произвеждат. Кутийките
около буквите се променят, за
да покажат как приемникът смесва звука от източника
(в зависимост от настройките на високоговорителите).
Преден ляв
Преден десен
Централен (моно)
Съраунд ляв
Съраунд десен
Съраунд (моно или съраунд
компонентите, получени при
Pro Logic обработка)
Съраунд заден ляв
Съраунд заден десен
Съраунд заден (задният съраунд
компонент е получен чрез
декодиране на 6.1 канален звук)
Пример:
Формат на записа (Преден/Съраунд): 3/2.1
Изходен канал: Когато параметъра за размер на съраунд
високоговорителите е
зададен в положение “NO”
(стр. 47)
Звуково поле: A.F.D. AUTO
Подготовка за включване
“DTS” свети, когато рисивърът декодира сигнали DTS.
“DTS ES” свети, когато рисивърът декодира сигнали DTSES. “DTS 96/24” свети, когато
рисивърът декодира сигнали
DTS 96 kHz/24 bit.
Забележка
Когато възпроизвеждате диск
с формат DTS, уверете се, че
сте извършили цифровите
връзки и INPUT MODE не е
зададен в положение “ANALOG”
(стр. 71).
Име
Заден панел
ANTENNA
DIGITAL INPUT/OUTPUT
Жак
OPTICAL IN
Жак
COAXIAL IN
Жак HDMI
IN/OUT*
Жак
DMPORT
Свързва към DVD
плейър и др. Жакът
COAXIAL предлага
по-добро качество
на силния звук (стр.
24, 26).
Свързва към DVD
плейър или сателитен приемник.
Изображението и
звука се възпроизвеждат през телевизора
или през прожектор
(стр. 20).
Свърза DIGITAL
MEDIA PORT адаптера (стр. 74)
FM
ANTENNA
Свързва към FM
жична антена,
приложена към приемника (стр. 30).
AM
ANTENNA
Свързва към АM
кръгова антена,
приложена към приемника (стр. 30).
COMPONENT VIDEO INPUT/OUTPUT
Зелен
Син
Червен
COMPONENT
VIDEO
INPUT/
OUTPUT
жак*
Свързва към DVD
плейър, телевизор или
сателитен тунер.
Можете да се наслаждавате на висококачествени изображения
(стр. 22-26).
SPEAKER
Устройство за дистанционно управление
Свързва към субуфер
(стр. 15).
VIDEO/AUDIO INPUT/OUTPUT
AUDIO
IN/OUT
Червен (R) жак
Бял (L)
Жълт
Можете да използвате приложеното устройство за
дистанционно управление, за да работите с приемника и да контролирате Sony аудио/видео компоненти,
с които устройството за дистанционно управление
може да работи..
Можете да програмирате устройството, за да
контролирате и аудио/видео компоненти, които
не са с марката Sony. За повече подробности вижте
“Програмиране на устройството за дистанционно
управление” (стр. 78)
Свързва към видео и
аудио жаковете на
видеорекордер или
DVD плейър (стр.
22-27).
VIDEO IN/
OUT жак*
AUDIO INPUT
Бял (L)
Червен
(R)
Жак
AUDIO
IN/OUT
Свързва към Super
Audio CD плейър или
CD плейър и др. (стр.
17, 18, 22).
* Вие можете да гледате изображенията от избрания
вход, когато свържете жака MONITOR OUT или
HDMI OUT към TV монитора или проектор (стр. 22).
Продължава
Подготовка за включване
Свързва към високоговорители (стр. 15).
Име
Функция
Име
Натиснете, за да включите или
изключите аудио/видео компонентите, с които устройството за дистанционно управление
може да работи.
За да включите или изключите
телевизора, натиснете TV ( 27 ) и
след това натиснете AV .
Ако натиснете
( 2 ) едновременно, приемникът и другите
компоненти ще бъдат
изключени (SYSTEM STANDBY).
Забележка
Функцията на ключа AV
се
променя автоматично всеки
път, когато натиснете бутона
за входен сигнал ( 3 ).
(on standby)
Входни
бутони
Натиснете, за да включите/изключите приемника.
За да изключите всички компоненти, натиснете
и AV
( 1 ) едновременно (SYSTEM
STANDBY).
Натиснете един от бутоните,
за да изберете компонента,
който желаете да използвате.
Когато натиснете някой от
входните бутони, приемникът
се включва. Бутоните са определени фабрично да управляват
Sony компоненти, както следва.
Вие можете да промените функцията за бутоните, като следвате стъпките в “Програмиране на
устройството за дистанционно
управление” на стр. 78.
Бутон
Sony компонент
VIDEO 1
Видеорекордер
(VTR режим 3)
Видеорекордер
(VTR режим 2)
Видеорекордер
(VTR режим 1)
VIDEO 2
VIDEO 3
DVD
DVD плейър
SAT
Цифров сат. приемник
TV
Телевизор
SA-CD/CD
Super Audio
CD/CD плейър
TUNER
Вграден тунер
AUX
Не е заложен
DMPORT
Адаптер за DIGITAL
MEDIA PORT
Функция
Натиснете, за да започнете
работа с рисивъра (стр. 44).
Натиснете, за да въведете режим
на директна настройка.
Натиснете, за да активирате
функция Автоматична настройка.
Бутони с
номера
(номер 5 a)
Натиснете, за да
- настроите станция
- изберете номер на запис на CD
плейър, VCD плейър, LD плейър,
DVD плейър, MD дек, DAT дек
или касетъчен дек. Натиснете
0/10, за да изберете номер на
запис 10.
- изберете номер на канал на
видеорекордера, сателитния
тунер, блу-рей диск рекордера,
PSX, DVD/VHS COMBO или
DVD/HDD COMBO.
Натиснете TV ( 27 ) и бутоните с цифри едновременно, за да
изберете
телевизионните канали.
Натиснете, за да въведете
стойност след като сте избрали
канал, диск или запис, с помощта
на бутоните с цифри на видеорекордера, CD плейърa, VCD плейърa, LD плейърa, MD декa, DAT
декa, касетъчния дек, сателитния
приемник блу-рей диск рекордера
или PSX (плейстейшъна). За да
въведете стойност за Sony
телевизор, натиснете TV ( 27 ) и
след това изберете ENTER.
Натиснете, за да запазите
станция.
Натиснете, за да изберете
информацията, изведена на телевизионния екран, на видеорекордера, CD плейърa, VCD плейърa,
LD плейърa, MD декa, DAT декa,
касетъчния дек, сателитния
приемник блу-рей диск рекордера,
PSX (плейстейшъна), DVD/
VHS COMBO или DVD/HDD
COMBO. Натиснете DISPLAY и
TV ( 27 ) едновременно, за да изведете информация за телевизора
на екрана.
Име
Функция
Натиснете, за да изведете менюто на рисивъра, видеорекордера,
DVD плейъра, сателитния тунер
или блу-рей диск рекордера, плейстейшъна, DVD/VHS COMBO
или DVD/HDD COMBO на
телевизионния екран. Натиснете
MENU и TV ( 27 ) едновременно, за да изведете менюто на
телевизора.
След това използвайте бутоните
и ( ), за да извършите операции с менюто.
Натиснете, за да пропуснете
записи на видеорекордера, CD
плейъра, VCD плейъра, LD плейъра, DVD плейъра, MD дека, DAT
дека, касетъчния дек, блу-рей диск
рекордера, плейстейшъна, DVD/
VHS COMBO или DVD/HDD
COMBO
Натиснете, за да:
- Търсите записи в посока напред
или назад на CD плейъра, VCD
плейъра, LD плейъра, DVD
плейъра, MD дека, блу-рей диск
рекордера, плейстейшъна,
DVD/VHS COMBO или DVD/
HDD COMBO
- Превъртите напред или назад
на видеорекордера, DAT дека
или касетъчния дек.
Натиснете, за да започнете
възпроизвеждане на видеорекордера, CD плейъра, VCD плейъра, LD
плейъра, DVD плейъра, MD дека,
DAT дека, касетъчния дек, блу-рей
диск рекордера, плейстейшъна,
DVD/VHS COMBO или DVD/
HDD COMBO
Име
Функция
Натиснете, за да направите
пауза във възпроизвеждането или
записа на видеорекордера, CD
плейъра, VCD плейъра, LD плейъра, DVD плейъра, MD дека, DAT
дека, касетъчния дек, блу-рей диск
рекордера, плейстейшъна, DVD/
VHS COMBO или DVD/HDD
COMBO. (Също така започва
запис с компоненти в режим
готовност за запис).
Натиснете, за да спрете възпроизвеждането на видеорекордера,
CD плейъра, VCD плейъра, LD
плейъра, DVD плейъра, MD дека,
DAT дека, касетъчния дек, блу-рей
диск рекордера, плейстейшъна,
DVD/VHS COMBO или DVD/
HDD COMBO
За да сканирате за станции.
Натиснете TV и след това TV
CH +/-, за да изберете предварително настроени TV канали.
Натиснете, за да изберете
- предварително настроени
станции.
- предварително настроени
канали на видеорекордера или
сателитния тунер, блу-рей диск
рекордера, DVD плейъра, DVD/
VHS COMBO или DVD/HDD
COMBO.
Натиснете F1 или F2, за да изберете компонент.
DVD/HDD COMBO
F1: режим HDD
F2: режим DVD
DVD/VHS COMBO
F1: режим DVD
F2: режим VHS
Натиснете TV и след това TV
INPUT, за да изберете
телевизионните канали.
Натиснете TV и след това
WIDE, за да изберете широкоекранен режим.
Продължава
Подготовка за включване
Натиснете, за да изведете опциите за диска на DVD плейъра или
DVD/VHS рекордера.
Натиснете OPTIONS TOOLS
и TV ( 27 ) едновременно, за да
изведете опции приложими за
Sony телевизора.
Име
Функция
Натиснете , за да изведете менюто или екранното упътване
на DVD плейъра на телевизионен
екран. След това използвайте
и , за да извършите
операции с менюто.
Натиснете, за да изведете
менюто на DVD плейъра на
телевизионния екран. След това
използвайте бутони
или за да извършвате операции
с менюто.
Натиснете, за да заглушите
звука. (стр. 41)
Натиснете TV ( 27 ) и след това
MUTING, за да активирате
функцията за заглушаване на
телевизора.
Натиснете TV и след това TV
VOL +/-, за да регулирате силата
на звука на телевизора.
Натиснете, за да регулирате едновременно нивото на силата
на звука на всички високоговорители.
Натиснете, за да пропуснете
диск, когато използвате чейнджър на CD плейър, VCD плейър,
DVD плейър или MD дек.
Натиснете, за да повторите
предходна сцена или да превъртите бързо напред настояща
сцена на DVD плейър, блу-рей диск
рекордер, DVD/HDD COMBO
или DVD/VHS COMBO.
Натиснете, за да
- се върнете към предходното
меню.
- излезете от менюто, докато
менюто или ръководството
на VCD плейъра, LD плейъра,
DVD плейъра, блу-рей диск
рекордера, плейстейшъна,
DVD/VHS COMBO или
сателитния тунер е изведено
на телевизионния екран.
Натиснете TV 27 и след това
RETURN/EXIT, за да се върнете
в предишно меню или да излезете
от менюто на телевизора,
докато менюто е изведено на
телевизионния екран.
Име
Функция
След като натиснете
RECEIVER, натиснете MENU за
работа с рисивъра, след това на, за да изберете
тиснете
настройки.
След като сте натиснали DVD
TOP MENU ( 15 ) или DVD
MENU ( 15 ), натиснете бутони
или , за да изберете
настройките.
Натиснете , за да въведете
избор между приемник, видеорекордер, сателитен приемник,
DVD плейър, блу-рей диск рекордер, плейстейшън, DVD/VHS
COMBO или DVD/HDD
COMBO.
Натиснете, за да изберете
EPG (Електронно упътване на
програмите) за телевизора, DVD
плейъра, сателитния тунер, блурей диск рекордера, плейстейшъна или DVD/HDD COMBO.
Натиснете, за да:
- изчистите грешка, когато
натиснете неправилен бутон
с цифра на DVD плейър, блу-рей
диск рекордер, плейстейшън,
DVD/VHS COMBO или DVD/
HDD COMBO.
Натиснете -/--, за да изберете
режима за въвеждане на канал, с
една или две цифри на видеорекордера или сателитния тунер.
За да изберете режим на въвеждане на канала на телевизора,
натиснете TV ( 27 ) и след това
натиснете --/-.
Натиснете, за да изберете номера на записи над 10 на CD плейъра,
VCD плейъра, LD плейъра, MD
дека, касетъчния дек, телевизора,
видеорекордера или сателитния
тунер.
Натиснете, за да включите функцията за автоматично изключване и продължителността на
времето, след което приемникът
автоматично се изключва.
Натиснете, за да изберете FM
моно или стерео приемане.
Натиснете, за да изберете
звуково поле (стр. 59, 61, 64).
Име
Функция
Натиснете, за да настроите
устройството за дистанционно
управление.
а)
Бутоните 5, MASTER VOL +, TV VOL+ и -- имат
осезаема точка. Използвайте осезаемата точка,
когато работите с приемника.
б)
Този бутон е възможен и за работа с DIGITAL
MEDIA PORT адаптер. За повече подробности
относно работата на бутона обърнете се към
инструкциите за употреба приложени към DIGITAL
MEDIA PORT адаптера.
Забележки
Възможно е някои функции, обяснени в тази част, да
не работят в зависимост от модела.
Горните обяснения служат само за пример. Ето
защо, в зависимост от компонента, гореописаните
операции може да не са възможни или е възможно да
работят по различен от описания начин.
Подготовка за включване
Натиснете, за да светне бутона.
Той променя функцията на
устройството за дистанционно
управление, за активиране на
бутони с оранжев отпечатък.
Също така активира DISPLAY
( 9 ), OPTION TOOLS ( 10 ),
MENU ( 11 ), RETURN/EXIT( 20 ),
( 21 ) и
, ( 21 )бутони,
за да извърши операции с менюто
само за Sony телевизори.
Инсталиране на високоговорителите
Този приемник Ви позволява да използвате 7.1-канална
система (6 високоговорителя и четири субуфера).
5.1/7.1-канална система
За да се насладите напълно на многоканален съраунд
звук, имате нужда от 5 високоговорителя (два предни,
централен и два задни) и субуфер (високоговорител за
ниските честоти) (за 5.1-канален звук).
Можете да се наслаждавате на висококачествено възпроизвеждане на DVD софтуера, записан във формат
Surround EX, ако свържете един допълнителен заден
високоговорител (6.1-канален звук) или два съраунд
задни високоговорителя (7.1-канален звук). (Вижте
“Избор на декодиращ режим на задните високоговорители (SB DEC)” на стр. 51.)
Пример за конфигурация на 7.1-канална система
от високоговорители
Пример за конфигурация на 5.1-канална система
от високоговорители
Преден ляв високоговорител
Преден десен високоговорител
Централен високоговорител
Съраунд ляв високоговорител
Съраунд десен високоговорител
Субуфер (нискочестотен високоговорител)
Преден ляв високоговорител
Преден десен високоговорител
Централен високоговорител
Съраунд ляв високоговорител
Съраунд десен високоговорител
Съраунд заден ляв високоговорител
Съраунд заден десен високоговорител
Субуфер (нискочестотен високоговорител)
Съвети
Когато свързвате система с 6.1 канала, поставете
задния съраунд високоговорител точно зад позицията за слушане.
Тъй като нискочестотният високоговорител не
излъчва ясно насочени сигнали, можете да поставите
субуфера където желаете.
2: Свързване на високоговорителите
Подготовка за включване
ПРЕДНИ ВИСОКОГОВОРИТЕЛИ Б а)
ЖАКОВЕ ЗА СЪБУФЕРА б)
Моно аудио кабел (не е приложен в комплекта)
Кабели за високоговорителите (не са приложени
в комплекта)
Преден високоговорител А (Ляв)
Преден високоговорител А (Десен)
Централен високоговорител
Съраунд високоговорител (Ляв)
Съраунд високоговорител (Десен)
Съраунд заден високоговорител (Ляв)
Съраунд заден високоговорител (Десен)
Нискочестотен високоговорител б)
Продължава
а)
Ако притежавате система от допълнителни предни
високоговорители, свържете ги към терминалите SPEAKERS FRONT B. Можете да избирате
високоговорителите, които желаете да използвате,
чрез бутона SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) на рисивъра.
(стр. 33).
б)
Ако имате допълнителен събуфер, свържете го към
който и да е от жаковете SUB WOOFER. Можете
да свържете до 4 събуфера.
в)
Ако свържете само 1 заден съраунд високоговорител,
свържете го към терминал SPWAKERA SURROUND
BACK L.
г)
Когато свързвате субуфер с функция за автоматичен
режим на готовност, изключете функцията, когато
гледате филми. Ако функцията за автоматичен режим на готовност е зададена в положение ON, тя се
включва автоматично в зависимост от нивото на
входния сигнал към субуфера, след което е възможно
звукът да не бъде изведен.
3а: Свързване на аудио
компоненти
Как да свързвате компонентите
Тази част описва как да свържете аудио компонентите към този приемник. Преди да започнете, вижте
“Компоненти, подлежащи на свързване” по-долу, за да
видите страниците, които описват всяко свързване.
След като свържете всички компоненти продължете
с “3б: Свързване на видео компоненти” (стр. 19) или
“4: Свързване на антените” (стр. 30).
Компоненти, подлежащи на свързване
Компонент
Посредством
Страница
Super Audio Цифров аудио изход
CD плейър/
CD плейър/ Само аналогов аудио изход
CD рекордер
17
MD дек,
касетъчен
дек и т.н.
18
а)
б)
Само аналогов аудио изход
Модел с DIGITAL COAXIAL OUTPUT жак
Модел само с AUDIO OUT L/R жакове
18
Подготовка за включване
Свързване на компоненти с
цифров аудио изходен жак
Следната илюстрация показва как да свържете Super
Audio CD плейър, CD плейър, CD рекордер.
Коаксиален цифров кабел (не е приложен в
комплекта)
Аудио кабел (не е приложен в комплекта)
Забележки
Когато възпроизвеждате Super Audio CD диск на
Super Audio CD плейър, звуйът се извежда само ако
направите връзка посредством SA-CD/CD/CD-R
IN жаковете (аналогови входни жакове) на рисивъра.
Обърнете се към инструкциите за експлоатация
приложени към Super Audio CD плейъра.
Можете да направите само аналогов запис с този
рисивър.
Съвет
Всички цифрови аудио жакове са съвместими с 32 kHz,
44.1 kHz, 48 kHz и 96 kHz примерни честоти.
Свързване на компоненти
с аналогови аудио жакове
CD player,
MD deck,
tape deck,
etc.*
Аудио кабел (не е приложен)
* Можете да свържете аудио компонент (освен грамофон)към AUX IN жака, така че да слушате съраунд звук
от стерео източници.
Как да свързвате
компонентите
Видео входни/изходни жакове,
които подлежат на свързване
Тази част описва как да свържете компонентите към
този приемник. Преди да започнете, вижте “Компоненти, подлежащи на свързване” по-долу, за да видите
страниците, които описват всяко свързване.
След като свържете всички компоненти продължете
с “4: Свързване на антените” (стр. 30).
Компоненти, подлежащи на свързване
Компонент
Качеството на изображението зависи от свързващия
жак. Вижте илюстрацията, която следва. Изберете връзка в зависимост от жаковете на Вашите
компоненти.
Цифров
Аналогов
Страница
С HDMI жак
20
TV монитор
22
DVD плейър/DVD рекордер
24
Сателитен тунер/приемник
26
VCR
27
Видеокамера, Видео игра и др.
27
Високо качество на картината
Забележки
Свържете компоненти с дисплей като например телевизор или проектор към HDMI OUT или
MONITOR OUT жака на рисивъра.
Уверете се, че сте включили рисивъра, когато
посредством него възпроизвеждате аудио и видео
компоненти към телевизора. Ако рисивърът не е
включен, няма да бъдат изведени нито аудио, нито
видео сигнали.
Конвертиране на видео сигнали
Рисивърът притежава функция за конвертиране на видео сигнали (повишаване на качеството им). За повече
подробности вижте стр. 28.
Подготовка за включване
3б: Свързване на видео компоненти
Свързване на компоненти
посредством HDMI жакове
HDMI е абревиатура за High-Definition Multimedia
Interface. Това е интерфейс, който предава аудио и
видео сигнали в цифров формат.
Сателитен тунер
Аудио/видео
сигнали
DVD плейър
Аудио/видео
сигнали
HDMI кабел (не е приложен)
Препоръчваме Ви да използвате Sony
HDMI кабел.
HDMI функции
Цифровите аудио сигнали предавани през HDMI
могат да бъдат изведени чрез PRE OUT жаковете на
този приемник. Този сигнал поддържа Dolby Digital,
DTS и линейни PCM сигнали.
Аналоговите видео сигнали изведени въведени през
VIDEO или COMPONENT VIDEO жака, могат да
с извеждат като HDMI сигнали. Аудио сигналите
не се извеждат през HDMI OUT жака, когато се
конвертира образ.
Блу-рей диск плейър
Телевизор, проектор
Аудио/видео
сигнали
Аудио/видео
сигнали
Ако свържете Блу-рей диск плейър
Забележки относно HDMI връзките
Използвайте HDMI кабел с HDMI лого (произведен
от Sony).
Въведените към жакове HDMI IN аудио сигнали се
извеждат през жакове SPEAKERS или HDMI OUT.
Входните аудио сигнали не се извеждат през други
аудио изходни жакове.
Видео сигнали въведени посредством HDMI OUT
жака могат да бъдат изведени отново само през
него. Входящите видео сигнали не могат да бъдат
изведени от VIDEO OUT жаковете или от
MONITОR OUT жаковете.
Когато искате да слушате звук от телевизионен
високоговорител, настройте “AUDIO” на TV+AMP”
в менюто за видео настройки (стр. 54). Ако прехвърлите в настройка “AMP”, звукът не се възпроизвежда през високоговорителите на телевизора.
Мулти/стерео аудио сигналите от Super Audio CD
не се възпроизвеждат
Уверете се, че сте включили приемника, когато видео и аудио сигналите от компонентния приемник
се възпроизвеждат от телевизора през приемника.
Ако захранването на приемника не е включено, нито
аудио, нито видео сигнали се възпроизвеждат.
Аудио сигналите (примерна честота и т.н.) изведени през HDMI жака могат да бъдат потиснати от
свързаните компоненти. Проверете настройките
на свързаните компоненти ако изображението е
лошо или звукът не се възпроизвежда от компонента свързан посредством HDMI кабел.
Звукът може да бъде прекъснат, когато примерната
честота или броят на каналите, които възпроизвеждат аудио сигнали от възпроизвеждащия
компонент е променен.
Когато свързаният компонент не е съвместим
с технологията за защита на авторското право
(HDCP), изображението и/или звукът от жака
HDMI OUT може да съдържа смущения или да не се
извежда.
В този случай проверете спецификациите на свързания компонент.
Настройте резолюцията на изображението от
възпроизвеждащия компонент на 750р или 1125i,
когато възпроизвеждате 96 kHz мултиканален звук
през HDMI връзка.
Не препоръчваме използването на HDMI-DVI
конвертиращ кабел. Когато свързвате посредством
HDMI-DVI конвертиращ кабел към DVI-D компонент, звукът и/или образът могат да не бъдат
възпроизведени.
За подробности се обърнете към ръководствата
за експлоатация, приложени към всеки от свързаните компоненти.
Подготовка за включване
Уверете се, че сте променили фабричните настройки на входен бутон VIDEO 2 на дистанционното
управление, така че да го използвате, за да управлявате вашия блу-рей диск плейър. За повече подробности вижте “Програмиране на устройството за
дистанционно управление” (стр. 78).
Можете също така да преименувате входен бутон
VIDEO 2, така че да се извежда на дисплея на рисивъра. За повече подробности вижте “Именуване на
входни сигнали” (стр. 76)
Свързване на TV монитор
Изображението от визуален компонент, свързан към
приемника, може да бъде изведен на телевизионния
екран.
Не е необходимо да свързвате всички кабели.
Свържете видео кабелите в зависимост от жаковете
на Вашите компоненти.
Телевизор
Аудио сигнали
Аудио кабел (не е приложен)
Видео кабел (не е приложен в комплекта)
Компонентен видео кабел
(не е приложен в комплекта)
Видео сигнали
Съвети
Вие можете да гледате избраното входно изображение, когато свържете жака MONITOR OUT към TV
монитор.
Можете също така да изведете менютата на
усилвателя и звуковото поле на телевизионния
екран. Когато настроите “OSD” в позиция “OSD
ON” в меню VIDEO. Уверете се, че сте свързали
HDMI OUT или MONITOR VIDEO OUT жака на
вашия телевизор. Ако свържете само COMPONENT
VIDEO MONITOR OUT жаковете на телевизора, не
се извежда екранен дисплей.
За да изведете звука на телевизора посредством
високоговорителите свързани към рисивъра, уверете се, че сте:
- аудио изходящите жакове на телевизора към TV IN
жаковете на рисивъра.
- изключите звука на телевизора.
Подготовка за включване
Забележки
Свържете компоненти с дисплей като телевизор
или проектор посредством MONITOR OUT жака
към рисивъра.
Включете приемника, когато видео и аудио сигналите на компонента, който се възпроизвежда, се извеждат към телевизор чрез приемника. Ако захранването на приемника не е включено, не се извежда нито
видео, нито аудио.
Забележка
За да въведете многоканален цифров звук от DVD
плейър, задайте настройката за цифров аудио изход
на DVD плейъра. Обърнете се към ръководството за
експлоатация, приложено към DVD плейъра.
Свързване на DVD плейър/
DVD рекордер
Следната илюстрация показва как да свържете DVD
плейър/DVD рекордер.
Не е необходимо да свързвате всички кабели. Свържете аудио и видео кабелите в зависимост от жаковете
на компонента.
Съвет
Всички цифрови аудио жакове са съвместими с честоти 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz и 96 kHz.
DVD плейър
Аудио сигнали
Видео сигнали
Коаксиален цифров кабел (не е приложен в комплекта)
Аудио кабел (не е приложен в комплекта)
Видео кабел (не е приложен в комплекта)
Компонентен видео кабел (не е приложен в комплекта)
Свързване на DVD рекордер
Аудио сигнали
Оптичен цифров кабел (не е приложен в
комплекта)
Аудио кабел (не е приложен в комплекта)
Видео кабел (не е приложен в комплекта)
Компонентен видео кабел (не е приложен
в комплекта)
Забележки
Уверете се, че сте променили настройката по
подразбиране на входния бутон VIDEO 1 на
устройството за дистанционно управление, така
че можете да използвате бутона за да контролирате Вашия DVD рекордер. За подробности вижте
“Програмиране на устройството за дистанционно
управление” (стр. 78).
Вие можете също така да преименувате входа
VIDEO 1, така че да бъде изведен на дисплея на
приемника. За подробности вижте “Наименуване на
Видео сигнали
входове” (стр. 76).
Когато свързвате оптични цифрови кабели,
поставете щекерите изправени и докрай, докато се
чуе изщракване.
Съвет
Всички цифрови аудио жакове са съвместими с 32 kHz,
44.1 kHz, 48 kHz и 96 kHz примерни честоти.
Подготовка за включване
DVD рекордер
Свързване на сателитен
тунер/приемник
Следната илюстрация показва как да свържете сателитен тунер.
Не е необходимо да свързвате всички кабели. Свържете аудио и видео кабелите в зависимост от жаковете
на компонента.
Сателитен тунер/приемник
Аудио сигнали
Видео сигнали
Оптичен цифров кабел (не е приложен в комплекта)
Аудио кабел (не е приложен в комплекта)
Видео кабел (не е приложен в комплекта)
Компонентен видео кабел (не е приложен в комплекта)
Забележки
Когато свързвате оптични цифрови кабели, вкарайте щекерите докато щракнат на мястото си.
Не огъвайте и не връзвайте оптични цифрови
кабели.
Съвет
Всички цифрови аудио жакове са съвместими с честоти 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz и 96 kHz.
Свързване на компоненти с
аналогови видео и аудио жакове
Видеорекордер
Аудио сигнали
Видео сигнали
Към VIDEO 3 IN/PORTABLE AV
IN жакове (преден панел)
Видеокамера/
видеоигра
Аудио кабел (не е приложен в комплекта)
Видео кабел (не е приложен в комплекта)
Аудио/видео кабел (не е приложен в комплекта)
Подготовка за включване
Следната илюстрация показва как да свържете компонент, който има аналогови жакове, като например
видеорекордер и др.
Функция за преобразуване
на видео сигнали
Този приемник е оборудван с функция за преобразуване
на видео сигнали.
Видео сигналите могат да бъдат изведени като HDMI
сигнали и тези сигнали с повишено качество могат
да се извеждат само през HDMI OUT жака. Вижте
следната илюстрация.
В таблицата за видео входно/изходно преобразуване на приемника
Входни сигнали
Изходни сигнали
OUTPUT
жакове
INPUT жакове
HDMI OUT
COMPONENT VIDEO
MONITOR OUT
VIDEO MONITOR
OUT
HDMI IN
VIDEO IN
COMPONENT
VIDEO IN
Видео сигналите се преобразуват и извеждат през видео конвертора.
Извежда се един и същи вид сигнал като входния. Видео сигналите не се преобразуват.
Видео сигналите не се извеждат.
Забележки за преобразуване на видео
сигнали
Подготовка за включване
Когато видео сигнали от видеорекордер и др. бъдат
преобразувани с този приемник и след това изведени
към Вашия телевизор, в зависимост от състоянието на изведените видео сигнали, изображението на
телевизионния екран може да се изведе с хоризонтални смущения или въобще да не се изведе.
HDMI видео сигналите не могат да се конвертират
в компонентни видео сигнали или видео сигнали.
Преобразуваният видео сигнал се извежда само
от жак HDMI OUT. Те не се извеждат от видео
жаковете.
Когато възпроизвеждате от видеорекордер с верига
за подобряване на изображението, като например
TBC, възможно е изображенията да съдържат смущения или да не се извеждат. В този случай изключете
функцията на веригата, за да подобрите качеството на изображението.
Свързване на антените
Свържете приложените в комплекта AM антена в
затворен кръг и FM жична антена.
FM антена (приложена в комплекта)
AM кръгова антена (приложена в комплекта)
* Формата на конектора се различава в зависимост
от кода на областта на този приемник.
Забележки
За да предотвратите евентуален шум, дръжте
AM кръговата антена далеч от приемника и другите компоненти.
Уверете се, че сте изтеглили FM жична антената
докрай.
След като сте свързали FM жична антена, дръжте я
във възможно най-хоризонталната позиция.
Настройка на волтаж
Проверете дали рисивърът има опция за настройка на
волтажа на задния панел. Ако има такава, уверете се,
че е настроен на местния волтаж. Ако не използвайте
отвертка, за да поставите в правилната позиция,
преди да включите кабела на захранването в мрежата
за ел. захранване.
Свързване на захранващия кабел
Свържете захранващия кабел към мрежата от 220 V.
Захранващ кабел
AC OUTLET*
Захранващ проводник
Към мрежата
* Само за модели с код Е2.
Подготовка за включване
Подготовка на приемника
и устройството за дистанционно управление.
Забележки
АС изходът на задния панел на приемника подава
захранване на свързан компонент само когато приемникът е включен.
Уверете се, че общата консумация на свързаните
към AC изхода на приемника компоненти не надхвърля ватовете, описани на задния панел. Не свързвайте
електроуреди с висок волтаж, като например електрически ютии, вентилатори или телевизори към
този контакт. Това може да причини неизправност.
Извършване на операции
по първоначална настройка
Преди да използвате приемника за първи път, инициализирайте приемника като изпълните следната
процедура. Тази процедура може да бъде използвана и за
да върнете настройките, които сте направили, към
техните фабрично зададени стойности.
За тази операция използвайте бутоните на устройството.
Натиснете
ника.
, за да изключите прием-
Задръжте
за 5 секунди.
На дисплея се появяват “PUSH” и “ENTER”.
Натиснете MEMORY/ENTER.
На дисплея се появява “CLEARING” за известно
време, след това “CLEARED”.
Настройките, които се връщат към техните
фабрично зададени стойности, са следните:
Всички настройки в менютата LEVEL, TONE,
SUR, TUNER, AUDIO, VIDEO и SYSTEM.
Звуковото поле, запаметено за всеки входен
сигнал и предварително настроена станция.
Всички параметри на звуковото поле.
Всички предварително настроени станции.
Всички индексни имена за входни сигнали и предварително настроени станции.
MASTER VOLUME е зададен в положение “VOL
MIN” (минимална сила на звука).
Входът е зададен в положение “DVD”.
Зареждане на батериите в устройството за дист. управление
Заредете две R6 (размер АА) батерии в устройството за дистанционно управление RM-AAР017.
Спазвайте правилния поляритет когато зареждате
батериите.
Забележки
Не оставяйте устройството за дистанционно
управление на крайно горещи или влажни места.
Не използвайте стари и нови батерии едновременно.
Не смесвайте алкални батерии заедно с други видове
батерии.
Не излагайте сензора за дистанционно управление на
пряка слънчева светлина или на светлина от осветителни тела. Това може да причини неизправност.
Ако няма да използвате устройството за дистанционно управление за известно време, извадете
батериите, за да предотвратите повреда вследствие на протекли батерии и корозия.
Когато подменяте батериите, бутоните на
дистанционното могат да бъдат върнати към фабричните настройки. Ако това се случи, настройте
отново бутоните (стр. 78).
Съвет
При нормални условия батериите трябва да издържат около 3 месеца. Когато не можете да управлявате
приемника с устройството за дистанционно управление, сменете батериите с нови.
Можете да изберете предните високоговорители,
които желаете.
Уверете се, че за тази операция използвате бутоните
на приемника.
Натиснете SPEAKERS (OFF/A/B/A+B)
Натиснете SPEAKERS (OFF/A/B/A+B)
неколкократно, за да изберете система предни високоговорители, които
желаете.
За да изберете
Светва
Високоговорители, свързани към
терминалите SPEAKERS FRONT A
SP A
Високоговорители, свързани към
терминалите SPEAKERS FRONT B
SP B
Високоговорители, свързани към
терминалите SPEAKERS FRONT А и B
SP A и
SP B
(паралелна връзка)
За да изключите изходите на високоговорителите
Натиснете SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) неколкократно, докато индикаторите “SP A” и “SP B” не светнат.
Забележка
Не можете да превключвате предните високоговорители като натискате SPEAKERS (OFF/A/B) неколкократно, когато към рисивъра са свързани слушалки.
7: Автоматична настройка на подходящите
настройки
(AUTO CALIBRATION)
Този приемник притежава технологията D.C.A.C.
(цифрова автоматична кино настройка), която Ви
позволява да извършвате автоматична настройка
както следва:
Проверете връзката между приемника и всеки
високоговорител.
Регулирайте нивото на високоговорителя.
Измерете разстоянието от всеки високоговорител
до Вашата позиция на слушане.
Измерете поляритета на високоговорителите.
Измерете размера на високоговорителите.
Измерете честотните характеристики.*
* DTS 96/24 сигналите винаги се възпроизвеждат на
48 kHz, когато коригирате сигналите.
Резултатите от измерването не се използват за
сигнали с примерна честота по-висока от 96 kHz.
DCAC е създадена, за да изведе правилния баланс на
звука за вашето помещение. Въпреки това можете да
регулирате нивата на високоговорителите и баланса
и ръчно. За подробности, вижте “8: Настройка на
силата на звука и баланса на високоговорителите
(TEST TONE)” (стр. 39)
Подготовка за включване
6: Избор на система
високоговорители
Преди да извършвате
автоматична настройка
Преди да извършите автоматична настройка,
инсталирайте и свържете високоговорителите (стр.
14, 15).
Жакът AUTO CAL MIC се използва само за приложения оптимизиращ микрофон. Не свързвайте други
микрофони посредством този жак. Това може да
причини повреда на рисивъра и микрофона.
По време на настройка звукът, който се възпро
извежда от високоговорителите е много силен.
Обърнете внимание на присъствието на деца
наоколо, както и на ефекта, който това може да
възпроизведе върху съседите Ви.
Извършете Автоматична настройка на тихо
място, за да избегнете ефекта на шума и да можете
да направите по акуратно замерване.
Ако между оптимизиращия микрофон и високоговорителите има препятствия, настройката не
може да бъде извършена правилно. Отстранете
препятствията от територията на настройка, за
да избегнете грешки при замерването.
Свържете приложения оптимизиращ микрофон към жака AUTO CAL
MIC.
Настройте оптимизиращия микрофон.
Поставете оптимизиращия микрофон в позиция за
слушане. Можете също така да използвате статив,
така че оптимизиращият микрофон да остане на
височината на ушите Ви.
Настройка на активния субуфер
Когато свържете субуфер, включете субуфера и
предварително увеличете силата на звука. Завъртете копчето VOLUME до средата.
Ако свържете субуфер с функция за пресичане на
честотите, задайте максимална стойност.
Ако свържете субуфер с функция за автоматично
преминаване в режим на готовност, изключете
функцията.
Забележки
Функцията за Автоматична настройка не работи в
следните ситуации:
- Когато е избран ANALOG DIRECT
- Kогато са свързани слушалки.
Оптимизиращ микрофон
Забележка
В зависимост от характеристиките на субуфера, който използвате, разстоянието, което сте задали като
настройка може да бъде по-малко от реалното.
Извършване на автоматична настройка
Входни
бутони
Измерването започва след 5 секунди и на дисплея се
появява следното:
A.CAL [5] A.CAL [4] A.CAL [3] A.CAL [2]
A.CAL [1]
Процесът на замерване отнема около 30 секунди.
Таблицата по-долу показва дисплея, когато измерването започва.
RECEIVER
Измерване за
AUTO CAL
Дисплей
Наличие на високоговорители
TONE
Разстояние на високоговорителите,
честотен обхват
T.S.P.
Разстояние и ниво на събуфера
WOOFER
Забележка
Не можете да измервате височината на съраунд
високоговорителите и съраунд задните високоговорители. Задайте тази стойност от настройката “SUR
POS.” в менюто SYSTEM (стр. 58).
Съвет
Възможно е измерването да не се извърши правилно
или автоматичната настройка да не се извърши,
когато използвате специални високоговорители, като
например диполни.
За да отмените автоматичната
настройка
MUTING
Автоматичната настройка се отменя, когато извършите следното по време на процеса на замерване.
- Натиснете
входни бутони или MUTING;
- Натиснете SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) на рисивъра
- Промените силата на звука
- Натиснете отново AUTO CAL
- Свържете слушалки
Подготовка за включване
Ключ
Натиснете AUTO CAL.
Потвърждение/запазване на
резултатите от измерването
Потвърдете резултатите от
измерването.
Когато измерването приключи, чува се кратък звуков
сигнал и резултатите от измерването се извеждат
на дисплея.
Резултати от
измерването
Дисплей
Когато процесът по
измерването приключи правилно
SAVE
преминете
към стъпка 2.
ERROR
XXXX
Вижте “Когато
се появят кодове за грешка”
(стр. 36).
Когато процесът
по измерването
пропадне
Обяснение
За да запазите резултатите от
измерването.
Изберете “SAVE” в стъпка 2. резултатите от измерването са запазени и можете да изберете вид
настройка от меню A.CAL. За повече подробности относно вида на настройката вижте стр. 38.
Съвет
Размерът на високоговорителите (LARGE/SMALL)
се определя от характеристиките. Резултатите
от измерването могат да варират в зависимост
от позицията на микрофона и високоговорителите,
както и от формата на стаята. Препоръчваме Ви
да следвате резултатите от измерването. Въпреки
това, Вие можете да промените тези настройки в
меню SYSTEM (стр. 47). Първо запазете резултатите
от измерването, след това опитайте да промените
настройката, която желаете.
Когато се появят кодове за грешки
Опитайте следните начини на отстраняване и извършете автоматичната настройка отново.
Натиснете RECEIVER и след това
, за да
неколкократно натиснете
изберете опция, след това натиснете .
Опция
Обяснение
Автоматичната настройка се
извършва отново.
Запазва резултатите от
измерването и излиза от
процеса по настройката.
Код за грешка
Причина и начин на отстраняване
ERROR 31
SPEAKERS (OFF/A/B/A+B)
е в положение OFF. Задайте го
в друго положение и извършете
отново автоматичната
настройка.
ERROR 32
Никой от високоговорителите не е разпознат. Уверете
се, че микрофонът е правилно
свързан и извършете отново
автоматичната настройка.
Ако микрофонът е правилно
свързан, но съобщението за
грешка все пак се извежда,
възможно е кабелът на микрофона да е повреден или да е
неправилно свързан.
ERROR F33
Предните високоговорители
не са свързани или е свързан
само един съраунд високоговорител.
Оптимизиращият микрофон
не е свързан.
Извежда предупреждение, свързано с резултатите от измерването. Вижте “Когато изберете “WRN CHK”” (стр. 37).
Извежда фазата на всеки
високоговорител (входна/изходна). Вижте “Когато изберете “PHASE” (стр. 37).
Извежда резултатите от измерването за разстоянието на
високоговорителите.
Извежда резултатите от
измерването за нивото на
високоговорителите.
Излиза от процеса на настройка без да запазва резултатите
от измерването.
Причина и начин на отстраняване
Код за грешка
Причина и начин на отстраняване
ERROR SR33
Или левият, или десният
съраунд високоговорител не е
свързан.
Задните съраунд високоговорители са свързани, въпреки
че съраунд високоговорителите не са свързани. Свържете съраунд високоговорителя към
SPEAKERS SURROUND тер
минала.
WARN 40
Автоматичната настройка е
приключила. Въпреки това
нивото на шума е високо.
Възможно е да успеете да
извършите автоматична
настройка правилно, ако опитате отново, въпреки че измерването не може да бъде
извършено във всяка среда.
Опитайте да извършите
автоматичната настройка в
тиха среда.
ERROR SB33
Съраунд задният високоговорител е свързан само към
терминала SPEAKERS
SURROUND BACK R. Когато
свържете само един съраунд
заден високоговорител, свърже
те го към SPEAKERS
SURROUND BACK L терминала.
WARN 41
Звукът от микрофона е извън
приемливите граници. Той е посилен от най-силния звук,
който може да бъде измерен.
Опитайте да извършите автоматична настройка, когато
средата е достатъчно тиха, за
да Ви позволи правилно измерване.
Силата на звука на приемника е
извън приемливите граници.
Опитайте да извършите автоматична настройка, когато средата е достатъчно тиха, за да
Ви позволи правилно измерване.
Разстоянието и позицията на
субуфера не могат да бъдат
засечени. Ъгълът на позицията на високоговорителя
не може да бъде засечен.
CODE 31
1 Натиснете RECEIVER
WARN 42
Индикаторът RECEIVER светва и рисивърът
започва работа.
2 Натиснете .
3 Извършете отново автоматична настройка (стр. 35).
WARN 43
CODE 32, 33
1 Натиснете RECEIVER
Индикаторът RECEIVER светва и рисивърът
започва работа.
2 Натиснете .
Появява се индикация „RETRY У”
3 Натиснете отново..
4 Извършете отново автоматична настройка (стр. 35).
NO WARN
Няма предупредителна информация.
Когато изберете “PHASE”
Когато изберете “WRN CHECK”
Можете да проверите фазата на всеки високоговорител (входна/изходна)
Натиснете , за да се върнете към
стъпка 2 от “Потвърждение/запазване на резултатите от измерването”.
Неколкократно натиснете , за да
изберете високоговорител, след това
натиснете , за да се върнете към
стъпка 2 в “Потвърждение/запазване
на резултатите от измерването”.
Ако се появи предупреждение относно резултата от
измерването, извежда се подробна информация.
Продължава
Подготовка за включване
Код за грешка
Дисплей
Обяснение
CAL TYPE (вид на параметъра)*
Високоговорителят е във фаза.
Високоговорителят е извън
фаза. Възможно е терминалите
“+” и “-” на високоговорителя
да са свързани наобратно.
Въпреки това, в зависимост от
високоговорителите, “
*OUT” се появява на дисплея
дори когато високоговорителите са свързани правилно.
Това е така заради спецификациите на високоговорителите. В този случай можете да
продължите да използвате
приемника.
ENGINEER
Задава честотните характеристики в положение,
което отговаря на стандартите на Sony за слушане
в стая.
FLAT
Извършва плоско измерване на честотата на всеки
високоговорител.
FRT REF
Настройва характеристиките на всички високоговорители, така че да съвпадат с характеристиките
на предния високоговорител.
Представлява каналите на високоговорителите. Преден ляв съраунд високоговорител
Преден десен съраунд високоговорител
Централен
Ляв съраунд високоговорител
Десен съраунд високоговорител
Заден ляв съраунд високоговорител
Заден десен съраунд високоговорител
Събуфер
CAL LOAD (Зарежда предварително извършена настройка)*
Съвет
В зависимост от позицията на субуфера, възможно е
резултатите от измерването на поляритета да се
различават.
Въпреки това, дори да продължите да използвате
приемника с тази стойност, проблеми
няма да има.
Параметри на менюто с
автоматична настройка
Изберете “8-A.CAL” в менюто на усилвателя. За повече подробности върху настройката на параметрите,
вижте “Работа с менютата” (стр. 44) и “Преглед на
менютата” (стр. 45).
AUTO CAL (Автоматична настройка включена/изключена)
A.CAL. NO
Функцията Автоматична настройка е изключена
A.CAL. YES
Функцията Автоматична настройка е включена.
За да започнете Автоматична настройка натиснете .
LOAD NO
Изберете, когато не желаете да зареждате предварително извършена настройка.
LOAD YES
Изберете, когато желаете да заредите запазени
резултати на Автоматичната настройка.
* Можете да изберете този параметър само когато
сте извършили предварително Автоматична настройка и сте запазили резултата.
(тест-сигнал)
Настройте нивата и баланса на високоговорителите
като слушате тест-сигнала от Вашата позиция за
слушане.
Съвет
Приемникът използва тест-сигнал с честота 800 Hz.
Натиснете бутон или бутон , за
да влезете в менюто.
неколкократНатиснете бутон
но, за да изберете “T. TONE”.
Натиснете бутон или бутон , за
да въведете параметър.
неколкократНатиснете бутон
но, за да изберете “T.TONE Y”.
Тест-сигналът се извежда от всеки високоговорител последователно както следва.
Преден ляв Централен Преден десен Съраунд десен Съраунд заден десен* Съраунд заден
ляв* Съраунд ляв Нискочестотен
* Ще чувате тест сигнал от:
- Задни ляв и десен съраунд високоговорители,
когато съраунд задните високоговорители са в
позиция “DUAL”.
- Задният ляв съраунд високоговорител, когато
съраунд задните високоговорители са в позиция
“SINGLE”.
Настройте нивото и баланса на високоговорителите, като използвате менюто LEVEL, така че нивото
на тест-сигнала да звучи еднакво
от всеки високоговорител.
За подробности, вижте “Настройка на нивото
(LEVEL меню)” (стр. 49).
Съвети
За да настроите нивото на всички високоговорители
едновременно, натиснете MASTER VOL+/-. Можете
да използвате и MASTER VOLUME на приемника.
Регулираните стойности се извеждат по време на
настройка.
Повторете стъпки от 1 до 6, за да
изберете “T. TONE N”.
Можете също така да натиснете входящите
бутони. Тест-сигналът се изключва.
Натиснете RECEIVER
Индикаторът RECEIVER светва и рисивърът
започва работа.
Натиснете MENU.
На дисплея се появява “1-LEVEL”.
Продължава
Подготовка за включване
8: Настройка на силата на
звука и баланса на високоговорителите TEST TONE
Когато от високоговорителите не се
извежда тест-сигнал.
Кабелите на високоговорителите може да не са
свързани правилно.
Кабелите на високоговорителите може да са направили късо съединение.
Възпроизвеждане
Избор на компонент
Забележка
Тест-сигналът не може да бъде използван, когато се
използва функцията ANALOG DIRECT.
Натиснете бутона за входен сигнал,
за да изберете компонент.
Можете също така да използвате MULTI CH IN на
приемника.
Избраният вход се появява на дисплея.
Компоненти, които могат да
бъдат възпроизведени
VIDEO 1 или
VIDEO 2
Видеорекордер и др. свързани
към жаковете VIDEO 1 или
VIDEO 2
VIDEO 2
[VIDEO2/BD]
Блу рей-диск плейър и др.,
свързан към жака VIDEO 2/BD
VIDEO 3 [VIDEO3/ Видеокамера, видео игра и др.,
PORTABLE AV]
свързани към жаковете VIDEO
3 IN/PORTABLE AV IN жакове
DVD [DVD]
DVD плейър и др., свързан към
жака DVD
SAT [SAT]
Сателитен приемник и т.н.,
свързани към жака SAT
Super Audio CD плейър/CD
плейър и др., свързан към жака
SA-CD/CD.
SA–CD/CD
[SA–CD/CD]
TUNER [FM или
AM честота]
Вграден радио тунер
AUX [AUX]
Аудио компоненти свързани
през AUX жака.
DMPORT
[DMPORT]
DIGITALMEDIA PORT адаптер
свързан към DMPORT жак
* “VIDEO 2/BD”, “ VIDEO3/PORTABLE AV” и “SACD/CD/CD-R” преминава през дисплея, след това
се появяват съответно “VIDEO 2”, “VIDEO 3”
или “SA-CD/CD”.
Включете компонента и започнете
възпроизвеждане.
Завъртете MASTER VOL, за да регулирате силата на звука.
Можете също така да използвате MASTER
VOLUME на приемника.
За да заглушите звука
Натиснете MUTING.
Функцията за заглушаване на звука ще се отмени,
когато извършите следното.
Натиснете отново MUTING.
Увеличите силата на звука.
Изключите захранването.
За да не повредите високоговорителите
Уверете се, че силата на звука е намалена, преди да
включите приемника.
Възпроизвеждане
Възпроизвеждане
Избран вход
[Дисплей]
Слушане/гледане на компонент
Слушане на Super Audio CD/CD
Забележки
Операциите са описани за Sony
Super Audio CD плейър.
Обърнете се към инструкциите
за експлоатация, приложени към
Super Audio CD плейъра или CD
плейъра.
Съвети
Можете да изберете звуково поле,
което да отговаря на музиката.
Вижте стр. 61 за подробности.
Препоръчителни звукови полета:
Класическа музика: HALL
Джаз музика: JAZZ
Концерт на живо: CONCERT
Можете да слушате звук записан
в двуканален формат от всички
високоговорители (мултиканален). За повече подробности
обърнете се към стр. 59.
Включете Super Audio CD плейъра/CD плейъра;
след това поставете диск в шейната.
Включете приемника.
Натиснете SA-CD/CD.
Можете да използвате и INPUT SELECTOR на приемника, за да
изберете SA-CD/CD.
Възпроизведете диска.
Регулирайте силата на звука.
След като приключите слушането на Super Audio
CD/CD, извадете диска и изключете приемника и
Super Audio CD плейъра/CD плейър.
Гледане на DVD
Лампичка MULTI CHANNEL DECODING
Възпроизвеждане
Забележки
Обърнете се към инструкциите
за експлоатация, приложени към
телевизора и DVD плейъра.
Ако не можете да слушате много
канален звук, проверете следното.
- Уверете се, че аудио източни
кът отговаря на мултиканалния
формат (MULTI CHANNEL
DECODING лампичката на
предния панел светва по време
на възпроизвеждане).
- Уверете се, че приемникът е
свързан към DVD плейър посредством цифрова връзка.
- Уверете се, че цифровият аудио
изход на DVD плейъра е зададен
правилно.
Съвети
Изберете звуковия формат на
диска, който ще се възпроизвежда,
ако е необходимо.
Вие можете да изберете звуково
поле, което да отговаря на музиката/филма. За подробности се
обърнете към стр. 61.
Препоръчителни звукови полета:
Филм: C.ST.EX
Музика: CONCERT
Включете телевизора и DVD плейъра.
Включете приемника.
Натиснете DVD.
Вие можете да използвате INPUT SELECTOR на приемника, за да
изберете DVD.
Включете входа на телевизора, така че изображението на DVD да се извежда.
Настройте DVD плейъра.
Вижте “Ръководство за бърза настройка”, приложено към приемника.
Възпроизведете диска.
Регулирайте силата на звука.
След като приключите с гледането на DVD, извадете диска и изключете приемника, телевизора и
DVD плейъра.
Възпроизвеждане
Работа с усилвателя
Работа с менютата
Като използвате менютата на усилвателя, Вие можете да извършите различни настройки на приемника
Натиснете бутон или бутон , за
да въведете параметъра.
Неколкократно натиснете бутон
, за да изберете настройката,
която желаете.
Настройката се въвежда автоматично.
Повторете стъпки от 3 до 7,
когато искате да извършите други
настройки.
За да се върнете към предходния
дисплей
Натиснете бутон .
За да излезете от менюто
Натиснете MENU.
Въпреки това ако индикаторът RECEIVER не свети,
натиснете RECEIVER и след това натиснете MENU.
Забележка
Възможно е някои параметри и настройки да се
появят замъглени на дисплея. Това означава, че те или
не работят, или са фиксирани и не могат да бъдат
променяни.
Съвет
Можете да изведете менютата на усилвателя на телевизионния екран като настроите “OSD” от меню
VIDEO в позиция “OSD ON”.
Натиснете RECEIVER
Индикаторът RECEIVER светва и рисивърът
започва работа.
Натиснете MENU.
На дисплея се появява индикация “1-LEVEL”.
Неколкократно натиснете бутон
, за да изберете менюто, което
желаете.
Неколкократно натиснете бутон
или бутон , за да влезете в менюто.
Неколкократно натиснете бутон
, за да изберете параметъра,
който желаете да регулирате.
Преглед на менютата
Следните опции работят за всяко от менютата.
За подробности относно работата с менютата
вижте стр. 44.
Меню
[Дисплей]
Настройки
Първоначална
настройка
Тест тон а)
Работа с усилвателя
LEVEL
(стр. 49)
[1-LEVEL]
Параметри
[Дисплей]
Баланс на предния
високоговорител а)
[FRT BAL]
Ниво на централния
високоговорител [CNT LVL]
Ниво на съраунд левия
високоговорител [SL LVL]
Ниво на съраунд десния
високоговорител [SR LVL]
Ниво на задния съраунд
високоговорител [SB LVL]
Ниво на съраунд задния
високоговорител [SВL LVL]
Ниво на субуфера [SW LVL]
Компресия на динамичния обхват а)
[D.RANGE]
Еквалайзър а) [EQ]
Ниво на басите на централния
високоговорител [BASS LVL]
Ниво на дисканта на
централния високоговорител
[TRE LVL] ... (стъпка 1 dB)
SUR (50) [3-SUR]
Избор на звуково поле а)
[S. F. SELECT]
Декодиращ режим на задния съраунд
а) [SB DEC]
Ниво на ефекта а) [EFFECT]
Продължава
Меню
[Дисплей]
Параметри
[Дисплей]
TUNER (стр. 52)
[4-TUNER]
Режим на приемане на FM
станции а) [FM MODE]
Настройки
Озаглавяване на
станции а) [NAME IN]
AUDIO (стр. 53)
[5-AUDIO]
Приоритет на декодирането на
цифровия аудио вход а) [DEC. PRI.]
Избор на език за цифрово
предаване а) [DUAL]
A/V синхронизация а)
[A.V. SYNC.]
Озаглавяване на входни
сигнали а) [NAME IN]
VIDEO (стр. 54)
[6-VIDEO]
Дисплей включен/изключен [OSD]
Изображения от
DIGITAL MEDIA PORT
HDMI AUDIO [HDMI]
HDMI CONTROL [CONTROL]
Избор на цветен телевизор
[COL.SYS]
Озаглавяване на входове а) [NAME IN]
Първоначална
Меню
[Дисплей]
Параметри
[Дисплей]
SYSTEM (стр. 55)
[7-SYSTEM]
Субуфер а) [SW SPK]
Настройки
Първоначална
Предни високоговорители
а) [FRT SPK]
Централни високоговорители
а) [CNT SPK]
Работа с усилвателя
Съраунд високоговорители
а) [SUR SPK]
Съраунд задни високоговорители
а) [SB SPK]
Разстояние до предния
високоговорител а) в) [FRT DIST.]
Разстояние до централния
високоговорител а) в)
разстояние между предните
високоговорители и 1 м
Разстояние до съраунд левия
високоговорител а) в) [SL DIST.]
разстояние между предните
високоговорители и 7,0 м
Разстояние до съраунд десния
високоговорител а) в) [SR DIST.]
разстояние между предните
високоговорители и 7.0 м
Разстояние до съраунд задния
високоговорител а) в) [SB DIST.]
разстояние до предните
високоговорители и 7.0 м
(стъпка 0, 1 м)
Разположение на съраунд
високоговорителите а)
Честота на високоговорителите а) [CRS. FREQ.]
Осветеност на дисплея а)
[DIMMER]
Продължава
Меню
[Дисплей]
Параметри
[Дисплей]
Настройки
A. CAL (стр. 38)
[8-CAL]
Автоматична настройка
включена/изключена а) [AUTO CAL.]
Първоначална
Вид настройка a)
[CAL TYPE]
Зареждане на предварителна
настройка a) [CAL LOAD]
а)
За подробности се обърнете към страницата, указана в скобите.
Можете да изберете този параметър, когато задните съраунд високоговорители са в позиция “SINGLE”.
в)
Можете да изберете този параметър, когато задните съраунд високоговорители са в позиция “DUAL”.
г)
Когато изберете този параметър на дисплея светва “HDMI”.
д)
Когато настроите “CAL.LOAD” в меню A.CAL в позиция “LOAD YES”, настройките се извеждат като .
м и Вие можете да регулирате настройките до 0.01 м точност.
е)
Можете да изберете този параметър, когато поне един високоговорител е в позиция “SMALL” и “CAL.LOAD”
е настроен в позиция “LOAD NO” в меню A.CAL.
ж)
Модели от зони CEL, CEK и E2.
б)
а)
Настройка на нивото
(меню LEVEL)
Можете да използвате менюто LEVEL за да настроите баланса и нивото на всеки високоговорител. Тези
настройки се прилагат при всички звукови полета.
Изберете “1-LEVEL” в менюто на усилвателя. За
подробности относно настройката на параметрите
вижте “Работа с менютата” (стр. 44) и “Преглед на
менютата” (стр. 45).
D. RANGE (Dynamic range compressor
– Компресия на динамичния обхват)
Позволява Ви да компресирате динамичния обхват на
саундтрака. Това може да бъде полезно, когато искате
да гледате филми с ниска сила на звука късно през нощта. Компресията на динамичния обхват е възможна
само при Dolby Digital източници.
COMP. OFF
Динамичният обхват не се компресира.
T.TONE (Тест-сигнал)
Позволява Ви да регулирате нивата на високоговорителите и баланса, докато слушате тест сигнала от
Вашата позиция на слушане. За подробности вижте
“8: Настройка на нивата и баланса на високоговорителите (TEST TONE)” (стр. 39).
FRT BAL (Баланс на предния високоговорител)
Позволява Ви да регулирате баланса между предния ляв
и десен високоговорител.
CNT. LVL (Ниво на централния високоговорител)
-- SL LVL (Ниво на левия съраунд високоговорител)
SR LVL (Ниво на десния съраунд
високоговорител)
SB LVL (Ниво на задния съраунд
високоговорител)
SBL LVL (Ниво на задния ляв съраунд високоговорител)
SBR LVL (Ниво на задния десен съраунд високоговорител)
SW LVL (Ниво на субуфер)
COMP. STD
Динамичният обхват се компресира както го е предвидил специалистът по записа.
COMP. MAX
Динамичният обхват се компресира сериозно.
Съвет
Компресорът на динамичния обхват Ви позволява
да компресирате динамичния обхват на саундтрака
въз основа на информацията за него, съдържаща се в
сигнала Dolby Digital.
“COMP. STD” е стандартна настройка, но влияе само
на компресията на светлината. Ето защо, препоръчваме Ви да използвате настройката “COMP. МАХ”.
Тя сериозно компресира динамичния обхват и Ви
позволява да гледате филми късно през нощта с ниска
сила на звука. За разлика от аналоговите ограничители,
нивата са предварително определени и осигуряват
много естествена компресия.
Работа с усилвателя
Параметри в менюто LEVEL
Можете да изберете този параметър, когато задните съраунд високоговорители са в позиция “SINGLE”
в меню SYSTEM.
б)
Можете да изберете този параметър, когато задните съраунд високоговорители са в позиция “DUAL” в
меню SYSTEM.
Настройка на тона
Настройки за съраунд звук
(меню EQ)
(SUR меню)
Можете да използвате менюто EQ за да настроите
качеството на тоновете (ниво на бас/дискант) на
предните високоговорители. Тези настройки се прилагат при всички звукови полета.
Изберете “2-EQ” в менюто на усилвателя. За подробности относно настройката на параметрите
вижте “Работа с менютата” (стр. 44) и “Преглед на
менютата” (стр. 45).
Можете да използвате менюто SUR, за да изберете
звуковото поле, което желаете.
Изберете “3-SUR” в менюто на усилвателя. За
подробности относно настройката на параметрите
вижте “Работа с менютата” (стр. 44) и “Преглед на
менютата” (стр. 45).
Параметри в менюто EQ
Параметри в менюто SUR
EQ (Еквалайзър)
Позволява Ви да включвате или изключвате елвалайзъра
EQ ON
Еквалайзерът е включен.
EQ OFF
Еквалайзерът е изключен.
BASS LVL (Ниво на басите на предните
високоговорители)
TRE LVL (Ниво на високите честоти на предните високоговорители)
S.F. SELCT (избор на звуково поле)
Позволява Ви да избирате звуковото поле, което желаете . За подробности вижте “Как да се наслаждаваме
на съраунд звук” (стр. 59).
Забележка
Приемникът Ви позволява да прибавите последното
избрано звуково поле към входния сигнал, когато го
изберете (връзка на звуковото поле). Например, ако
изберете HALL за SA-CD/CD вход, след това смените
вида на входния сигнал и се върнете отново към SACD/CD, HALL отново ще се прибави автоматично.
* Можете също така да регулирате нивата на предните нива на басите и дисканта с TONE MODE и TONE
+/- на рисивъра (стр. 4).
SB DEC (Режим на декодиране на задния
съраунд)
Позволява Ви да изберете режима на декодиране на
задния съраунд. За подробности вижте “Използване на
режим на декодиране за задния съраунд” (стр. 51).
EFFECT (Ниво на ефекта)
Позволява Ви да регулирате “присъствието” на
ефекта съраунд за звукови полета, избрани с бутоните
MOVIE или MUSIC и за звуковото поле “HP THEA”.
EFCT. MIN
Съраунд ефектът е минимален.
EFCT. STD
Съраунд ефектът е стандартен.
EFCT. MAX
Съраунд ефектът е максимален.
Избор на режим на декодиране на
задния съраунд високоговорител
SB ON
За да декодирате съраунд задния сигнал независимо
от 6.1 каналния декодер а), Dolby Digital EX се прилага,
когато изходните канали са 6.1.
(SB DEC)
Видове функции на задния съраунд високоговорител
Входен поток
Изходен канал
Приложен декодер
за заден съраунд
Dolby Digital 5.1
6.1
Матричният
декодер съвпада с
Dolby Digital EX
Dolby Digital EX б)
6.1
Матричният
декодер съвпада с
Dolby Digital EX
DTS 5.1
6.1
Матричният
декодер съвпада с
Dolby Digital EX
DTS-ES Matrix 6.1 в)
6.1
Матричният
декодер съвпада с
Dolby Digital EX
DTS-ES Discrete 6.1 г)
6.1
Матричният
декодер съвпада с
Dolby Digital EX
Dolby Digital 5.1
7.1
Матричният
декодер съвпада с
Dolby Pro Logic IIx
Dolby Digital
Surround EX б)
7.1
SB AUTO
Когато входният поток съдържа 6.1 канала а), прилага
се точният декодер за сигнала на задния съраунд.
Входен поток
Изходен канал
Приложен декодер
за заден съраунд
Матричният
декодер съвпада с
Dolby Pro Logic IIx
Dolby Digital 5.1
5.1
-
Dolby Digital EX б)
6.1
Матричният
декодер съвпада с
Dolby Digital EX
DTS 5.1
7.1
Матричният
декодер съвпада с
Dolby Digital EX
DTS 5.1
5.1
-
DTS-ES Matrix 6.1 в)
7.1
DTS-ES Matrix 6.1 в)
6.1
DTS матричен
декодер
Матричният
декодер съвпада с
Dolby Digital EX
DTS-ES Discrete 6.1 г)
7.1
DTS-ES Discrete 6.1 г)
6.1
Матричният
декодер съвпада с
Dolby Digital EX
Dolby Digital
Surround EX д)
7.1
DTS дискретен
декодер
Матричният
декодер съвпада с
Dolby Pro Logic IIx
DTS-ES Matrix 6.1 в)
7.1
DTS матричен
декодер
DTS-ES Discrete 6.1 г)
7.1
DTS дискретен
декодер
SB OFF
Не се извършва декодиране на задния съраунд.
Продължава
Работа с усилвателя
Можете да се наслаждавате на съраунд звук като декодирате сигнала на задния съраунд високоговорител на
DVD софтуер (и др.), записан във формат Dolby Digital
EX, DTS-ES Matrix, DTS-ES Discrete 6.1 и др.
Изберете режима за декодиране на задния съраунд звук
като използвате “SB DEC” в менюто SUR (стр. 45).
Можете също така да използвате функция SUR BACK
DECODING на приемника.
а)
6.1 каналният декодер е информацията, записана в
софтуера на DVD диска.
Dolby Digital DVD, което съдържа Surround EX ин
формация. Можете да проверите за Surround EX филми на Интернет страницата на Dolby Corporation.
в)
Софтуер, записан с информация, която съобщава за
сигнали във формати Surround EX и 5.1.
г)
Софтуер, записан със сигнали за 5.1 канала, както и
разширение за преобразуване на тези сигнали във формат 6.1. Сигналите за 6.1 канала са специфични DVD
сигнали, които не се използват за кино филмите.
д)
Когато свържете два задни съраунд високоговорители, каналът за възпроизвеждане е 7.1.
е)
Когато са свързани двата задни съраунд високоговорителя, звукът ще бъде 7.1 канала.
б)
Забележки
В режим Dolby Digital EX е възможно да не се чува
звук от задния съраунд високоговорител. Някои
дискове нямат Dolby Digital EX звук, въпреки че на
опаковката си има логото Dolby Digital EX. В този
случай, изберете “SB ON”.
Можете да изберете режим на декодиране на задния
съраунд високоговорител, само когато е включен
A.F.D. режим. Въпреки това, тази функция се отменя, когато изберете Dolby Pro Logic IIx.
Настройка на тунера
(меню TUNER)
Можете да използвате менюто TUNER за да настроите режима на приемане на FM станции, както и да
озаглавявате предварително настроени станции.
Изберете “4-TUNER” в менюто на усилвателя. За
подробности относно настройката на параметрите,
вижте “Работа с менютата” (стр. 44) и “Преглед на
менютата” (стр. 45).
Параметри в менюто TUNER
FM MODE (Режим на приемане на
FM станции)
FM AUTO
Този приемник кодира сигнала като стерео сигнал,
когато радио станциите се предават в стерео
формат.
FM MONO
Този приемник декодира сигнала като моно, независимо от предавания сигнал.
NAME IN (Озаглавяване на предварително настроени станции)
Позволява да зададете името на предварително
настроени станции. За подробности вижте “Озаглавяване на предварително настроените станции”
(стр. 68).
Настройки на звука
(Меню AUDIO)
Можете да използвате менюто AUDIO за да извършите настройка на звука, която отговаря на Вашите
предпочитания.
Изберете “5-AUDIO” в менюто на усилвателя. За
подробности относно настройката на параметрите
вижте “Работа с менютата” (стр. 44) и “Преглед на
менютата” (стр. 45).
DUAL M/S (Основен/Допълнителен)
Звукът от основния език се извежда през предния
ляв високоговорител, а този на допълнителния език
- през предния десен високоговорител едновременно.
DUAL M (Основен)
Извежда се звукът от основния език.
DUAL S (Допълнителен)
Извежда се звукът от допълнителния език.
DUAL M+S (Основен + Допълнителен)
Извежда се смесен звук от основния и допълнителния език.
DEC. PRI. (Приоритет при декодиране на
цифров аудио вход)
Позволява Ви да определите входния режим за цифровия сигнал в жаковете DIGITAL IN.
DEC. AUTO
Автоматично превключва входния режим между
DTS, Dolby Digital или PCM.
DEC. PCM
Сигналите PCM са с приоритет (за да се предотврати прекъсване, когато започне възпроизвеждането).
Въпреки това, когато постъпват други входни
сигнали, възможно е звукът да не се извежда в зависимост от формата. В този случай задайте “DEC.
AUTO”.
Когато изберете сигнали от HDMI IN жак, само
PCM сигнали се извеждат от свързания плейър. Когато получите сигнали от друг формат, настройте
опцията в “DEC. AUTO”.
A.V. SYNC. (Синхронизира възпроизвеждането на аудио и видео)
Разрешава Ви да отложите възпроизвеждането на
аудио сигналите така че разликата между аудио възпроизвеждането и визуалния дисплей се минимизира.
Можете да регулирате от 0 (0 милисекунди) до 20 (200
мс) в 1 (10 мс) стъпка.
Забележки
Този параметър е полезен, когато използвате голям
LCD или плазмен дисплей или проектор.
Този параметър не е валиден когато:
- се приемат мултиканални PCM сигнали посредством
HDMI IN жак;
- е избрана е функция ANALOG DIRECT.
Забележка
Когато е зададено “DEC. AUTO” и звукът от
цифровите аудио жакове (за CD и др.) се прекъсва от
започнало възпроизвеждане, задайте “DEC.PCM”.
D. ASSIGN (Избиране на цифрови аудио
входове)
Позволява Ви да избирате цифрови аудио входове за
източника. За повече подробности вижте “Извеждане на дигитален звук от други входове (DIGITAL
ASSIGN)” (стр. 72).
NAME IN (Озаглавяване на входове)
Позволява Ви да задавате имена за входове. За подробности вижте “Озаглавяване на входни сигнали” (стр.
76).
Работа с усилвателя
Параметри в менюто AUDIO
DUAL (Избор на език на цифрово предаване)
Позволява Ви да избирате езика, който искате да
слушате по време на цифрово предаване. Тази функция
работи само с Dolby Digital източници.
Настройки за видео
(меню VIDEO)
Можете да използвате менюто VIDEO, за да правите
различни HDMI настройки, определяте компонентен
видео вход към DMPORT и да го озаглавявате.
Изберете “6-VIDEO” в менюто на усилвателя. За
подробности относно настройката на параметрите
вижте “Работа с менютата” (стр.44) и “Преглед на
менютата” (стр. 45).
Параметри в менюто VIDEO
OSD (Дисплей включен/изключен)
Позволява Ви да наблюдавате менютата на усилвателя на телевизионния екран, откъдето можете лесно да
променяте настройките им.
OSD ON
Дисплеят е включен, така че менютата на усилвателя се извеждат на екрана на телевизора.
OSD OFF
Дисплеят е изключен.
Забележка
Дисплеят не се извежда от жака COMPONENT
VIDEO MONITOR OUT на рисивъра. Уверете се, че
сте свързали HDMI OUT или MONITOR VIDEO OUT
жака на вашия телевизор.
DMPORT V. (DIGITAL MEDIA PORT избор на
видео)
Позволява Ви да избирате смесен видео сигнал за
DMPORT вход, така че да можете да наблюдавате
изображенията на телевизионен екран. За повече подробности вижте “Наблюдение от свързан компонент
посредством DMPORT връзка” (стр. 75).
AUDIO (HDMI AUDIO)
Позволява Ви да видите HDMI аудио извеждането от
възпроизвеждащия компонент свързан към рисивъра
посредством HDMI връзка.
AMP
HDMI аудио сигналите от възпроизвеждащия
компонент се извеждат само към високоговорители
свързани към рисивъра. мулти-каналният звук се
извежда както си е.
Забележка
Аудио сигналите не се извеждат през телевизионните
колони.
TV + AMP
Звукът се извежда през високоговорителите на
телевизора и свързаните към рисивъра високоговорители.
Забележки
Качеството на звука от възпроизвеждащия компонент зависи от качеството на звука на телевизора
като например брой канали и примерна честота.
Когато телевизорът има стерео високоговорители,
звукът извеждан от рисивъра също е стерео, дори и
да възпроизвеждате от мултиканален източник.
Когато свързвате рисивъра към видео компонент
(проектор и т.н.), рисивъра може и да не възпроизведе звук. В този случай изберете “AMP”.
CONTROL (HDMI CONTROL)
Позволява Ви да включите или изключите функция
HDMI CONTROL. За повече подробности обърнете
се към упътването за HDMI CONTROL приложено
към рисивъра.
COL SYS (Избор на система за цветна
телевизия) б)
COL NTSC
COL PAL
NAME IN (Озаглавяване на входове)
Позволява Ви да зададете името на входове. За
подробности вижте “Озаглавяване на входни сигнали”
(стр. 76).
a)
Когато изберете този параметър на екрана се
появява “HDMI”;
b)
Само за модели от зони CEL, CEK и Е2.
Настройки на системата
(меню SYSTEM)
Можете да използвате менюто SYSTEM за настройка
на размера и разстоянието на високоговорителите,
свързани към системата.
Изберете “7-SYSTEM” в менюто на усилвателя. За
подробности относно настройката на параметрите,
вижте “Работа с менютата” (стр. 44) и “Преглед на
менютата” (стр. 45).
SW SPK (Избор на субуфера)
LARGE
Ако сте свързали голям високоговорител, който
ефективно възпроизвежда ниските честоти,
изберете “LARGE”. Обикновено се избира “LARGE”.
Ако обаче предните високоговорители са зададени в
положение “SMALL”, не можете да зададете централния високоговорител в положение “LARGE”.
SMALL
Ако звукът е изкривен или чувствате липса на
съраунд ефекти, когато използвате многоканален
съраунд звук, изберете “SMALL”, за да активирате
веригата за пренасочване на ниските честоти и ниските честоти от централния канал да се извеждат
през предните високоговорители (ако са зададени в
положение “LARGE”) или през субуфера.
NO
Ако не сте свързали централния високоговорител,
изберете “NO”. Звукът от централния канал ще се
извежда през предните високоговорителите.
YES
Ако сте свързали субуфер, изберете “YES”.
NO
Ако не сте свързали субуфер, изберете “NO”. Това
активира веригата за пренасочване на ниските
честоти и сигналите LFE се извеждат през другите
високоговорители.
Съвет
За да се възползвате максимално от пренасочването на
Dolby Digital басите, препоръчваме Ви да настроите
честотата за изключване на субуфера колкото може
по-високо.
FRT SPK (Размер на предните високоговорители)
LARGE
Ако сте свързали големи високоговорители, които
ефективно ще възпроизведат ниските честоти,
изберете “LARGE”. Обикновено се избира настройка
“LARGE”. Когато субуферът е зададен в положение
“NO”, предните високоговорители автоматично се
задават в положение “LARGE”.
SMALL
Ако звукът е изкривен или чувствате липса на
съраунд ефекти, когато използвате многоканален
съраунд звук, изберете “SMALL”, за да се активира
веригата за пренасочване на ниските честоти и
ниските честоти от предния канал да се извеждат
през субуфера. Когато предните високоговорители
са зададени в положение “SMALL”, централният,
съраунд и задните и съраунд високоговорители също
автоматично се задават в положение “SMALL”
(освен ако предварително не е зададено положение
“NO”).
SUR SPK (Размер на съраунд високоговорителите)
Задният съраунд високоговорител ще бъде зададен в
същата настройка.
LARGE
Ако сте свързали големи високоговорители, които
ефективно възпроизвеждат ниските честоти,
изберете “LARGE”. Обикновено се избира “LARGE”.
Ако обаче предните високоговорители са зададени в
положение “SMALL”, не можете да зададете съраунд
високоговорителите в положение “LARGE”.
SMALL
Ако звукът е изкривен или чувствате липса на съраунд ефекти, когато използвате многоканален съраунд
звук, изберете “SMALL”, за да активирате веригата
за пренасочване на ниските честоти и ниските
честоти от съраунд канала да се извеждат през
субуфера или други “LARGE” високоговорители.
NO
Ако не сте свързали съраунд високоговорители,
изберете “NO”.
Продължава
Работа с усилвателя
Меню SYSTEM
CNT SPK (Централен високоговорител)
SB SPK (Избор на заден съраунд високоговорител)
Само с един заден съраунд високоговорител
Когато съраунд високоговорителите са зададени в
положение “NO”, задният съраунд високоговорител
също автоматично се задава в положение “NO” и
настройката не може да бъде променена.
YES
Ако свържете съраунд високоговорител, изберете
“YES”.
NO
Ако не сте свързали задния съраунд високоговорител, изберете “NO”.
Съвет
Настройките “LARGE” и “SMALL” за всеки високоговорител определят дали вътрешният звуков
процесор ще отреже ниските честоти от този
канал. Когато ниските честоти бъдат отрязани
от даден канал, веригата за пренасочване на ниските
честоти изпраща съответните ниски честоти към
субуфера или други “LARGE” високоговорители. Тъй
като ниските честоти имат определена насоченост,
най-добре е, ако е възможно, те да не се отрязват. Ето
защо, дори когато използвате малки високоговорители, можете да зададете положение “LARGE”, ако искате ниските честоти да бъдат извеждани през този
високоговорител. От друга страна, ако използвате
голям високоговорител, но предпочитате през него да
не се извеждат ниски честоти, задайте високоговорителите в положение “SMALL”.
Ако общото ниво на сигнала е по-ниско от предпочитанията Ви, задайте всички високоговорителите
в положение “LARGE”. Ако няма достатъчно ниски
честоти, може да използвате тона, за да подчертаете
ниските нива. За подробности вижте стр. 45.
С два задни съраунд високоговорителя
(Ъгъл B трябва да бъде еднакъв)
- CNT DIST. (Разстояние до централния високоговорител)
Позволява Ви да зададете разстоянието от Вашата
позиция за слушане до централния високоговорител.
SL DIST. (Разстояние до съраунд високоговорителите)
FL DIST. (Разстояние до предния ляв високоговорител)
FR DIST. (Разстояние до предния десен високоговорител)
Позволява Ви да зададете разстоянието от Вашата
позиция за слушане до предните високоговорители (--).
Ако двата предни високоговорители не са поставени
на равно разстояние от позицията за слушане, задайте
разстоянието като усреднено разстояние между
предните високоговорител.
SR DIST. (Разстояние до съраунд високоговорителите)
Позволява Ви да зададете разстоянието от Вашата
позиция за слушане до десния съраунд високоговорител. Разстоянието на централния високоговорител
от двата предни високоговорителя трябва да бъде
еднакво (--) и с 4.5 м по-близо до позицията на слушане
(--).
SB DIST. (Разстояние до задния съраунд
високоговорител)
SBL DIST. (Разстояние до задния ляв съраунд
високоговорител)
SBR DIST. (Разстояние до задния десен
съраунд високоговорител)
а)
Можете да изберете този параметър когато задните съраунд високоговорители са в позиция “SINGLE”
в меню SYSTEM.
б)
Можете да изберете този параметър когато задните съраунд високоговорители са в позиция “DUAL”
в меню SYSTEM.
SW. DIST (Разстояние до събуфера)
Позволява Ви да видите разстоянието от вашето
място до събуфера.
Моля, обърнете внимание, че задаването на по-близко разстояние до високоговорителите в сравнение
с действителното ще предизвика забавяне в извеждането на звука от този високоговорител. С други
думи, високоговорителят ще звучи сякаш е по-далеч.
Продължава
Работа с усилвателя
Позволява Ви да зададете разстоянието от Вашата
позиция за слушане до задния съраунд високоговорител.
Разстоянието на централния високоговорител от
задния съраунд високоговорител трябва да бъде еднакво (--) и с 4.5 м по-близо до позицията на слушане (--).
Съвет
Ако настроите “CAL.LOAD” в меню A.CAL. в позиция “LOAD YES”, можете да регулирате високоговорителите с 0.01м увеличение.
Централният високоговорител не може да бъде
зададен на повече от 1.5 м по-близо до позицията на
слушане B в сравнение с предните високоговорители
A . Поставете високоговорителите така, че разликата в разстоянието B на следната диаграма да не е на
повече от 1.5 м по-близо от разстоянието A .
Пример: Задайте разстоянието B на 4.5 м или
повече, ако разстоянието A е 6 метра.
По същия начин съраунд високоговорителите/съраунд задните високогворители не могат да бъдат
зададени на 4.5 м по-далече от позицията за слушане
C в сравнение с предните високоговорители A .
Поставете високоговорителите така, че разликата
в разстоянието C на следната диаграма да не е
повече от 4.5 м по-близо от разстоянието A .
Пример: Задайте разстоянието C на 1.5 м или
повече, ако разстоянието A е 6 метра.
Това се налага, тъй като неправилното позициониране затруднява съраунд звука. Моля, обърнете
внимание, че задаването на по-близко разстояние до
високоговорителите в сравнение с действителното ще предизвика забавяне в извеждането на звука
от този високоговорител. С други думи, високоговорителят ще звучи сякаш е по-далече.
По същия начин съраунд високоговорителите не
могат да бъдат зададени по-далеч от позицията за
слушане в сравнение с предните високоговорители.
Не могат да бъдат зададени и на разстояние, по-малко от 4.5 м. Това се налага, тъй като неправилното
позициониране затруднява съраунд звука.
SUR POS.
(Местоположение до съраунд високоговорителите)
Позволява да зададете височината на съраунд високоговорителите за по-точно пресъздаване на съраунд
ефекта на режимите Cinema Studio EX (стр. 62). Тази
опция за настройка не работи, когато съраунд високоговорителите са зададени в положение “NO” (стр. 47).
SIDE/LO
Изберете тази настройка, ако височината на
Вашите съраунд високоговорителите отговаря на
част A и C .
SIDE/HI
Изберете тази настройка, ако височината на
Вашите съраунд високоговорителите отговаря на
част A и D .
BEНD/LO
Изберете тази настройка, ако височината на
Вашите съраунд високоговорителите отговаря на
част B и C .
BEНD/HI
Изберете тази настройка, ако височината на
Вашите съраунд високоговорителите отговаря на
част B и D .
Съвет
Позицията на съраунд високоговорителите е проектирана специално за режимите на Cinema Studio EX. За
други звукови полета позицията на високоговорителите не е толкова важна.
Тези звукови полета са проектирани така, че съраунд
високоговорителите да бъдат разположение зад
позицията на слушане, но звукът се възпроизвежда
достатъчно добре дори когато съраунд високоговорителите са разположени под доста широк ъгъл. Въпреки
това, ако високоговорителите са насочени директно
в ляво и дясно от позицията на слушане, съраунд
ефектът е неясен, освен ако не сте задали “SIDE/LO”
или “SIDE/HI”.
Независимо от това, всяка среда е различна, като например стените, в които се отразява звука; можете
да получите по-добри резултати, като използвате
“BEНD/HI”, ако вашите високоговорители са разположени високо над позицията на слушане, дори ако се
намират успоредно в ляво и дясно.
Ето защо, въпреки че настройката може да се окаже
различна от гореописаните, препоръчваме Ви да възпроизведете многоканалния съраунд софтуер и тогава
да изберете настройката, която Ви предоставя
усещане за простор на звука и най-реалистично създава
усещането за съраунд звук от съраунд високоговорителите и от звука от предните високоговорители.
Ако не сте сигурни кой е най-добрият звук, изберете
“BEНD/LO” или “BEНD/HI” и след това използвайте
параметъра за разстояние на високоговорителите и
настройките за ниво на високоговорителите, за да
получите правилен баланс.
CRS. FREQ (Честота на високоговорителите)
Можете да настройвате честотата на басите на
високоговорителите, зададени в положение “SMALL”
в менюто SYSTEM. Тази опция за настройка работи
само когато поне един високоговорител е зададен в
положение “SMALL” и индикацията за съответния
високоговорител мига на дисплея.
Забележка
Този параметър не е възможен, когато “CAL LOAD” е в
позиция “LOAD YES”. Поставете го в “LOAD NO”.
DIMMER (Осветеност на дисплея)
Позволява Ви да регулирате осветеността в 3
стъпки.
Можете също да използвате DIMMER и върху
рисивъра.
Съраунд звук
Dolby Digital и DTS съраунд
звук
(AUTO FORMAT DIRECT)
Режимът Auto Format Direct (A.F.D.) Ви позволява да
слушате звук с висока точност и да избирате кодиращия режим за слушане на двуканален стерео звук като
многоканален.
Съраунд звук
Натиснете A.F.D. неколкократно, за да изберете звуковото поле, което желаете.
За подробности вижте “Видове A.F.D. режими”
(стр. 60).
Продължава
Видове A.F.D. режими
Кодиращ режим
A.F.D. режим
[Display]
Многоканален звук
след разкодирането
(Автоматично
разпознаване)
A.F.D. AUTO [A.F.D. AUTO]
(Автоматично
разпознаване)
Dolby Pro Logic
PRO LOGIC [DOLBY PL]
4 канала
Logic II
Movie декодиране.
PRO LOGIC II MUSIC [PLII MS]
5 канала
Logic II Music декодиране.
Ефект
Представя звука, така както е
записан/кодиран, без да прибавя
съраунд ефекти. Въпреки това,
този приемник ще възпроизведе
нискочестотен сигнал от
субуфера, когато не присъстват
LFE сигнали.
Изпълнява Dolby Pro Logic декодиране. Източникът, записан в
два канала, се декодира като 4.1
канала.
Тази настройка е идеална за филми, кодирани в Dolby Surround
формат. Освен това този
режим може да възпроизвежда
звука в 5.1 канала, когато гледате дублирани или стари филми.
Изпълнява Dolby Pro
Тази настройка е идеална за
нормални стерео източници
като CD.
PRO LOGIC II GAME [PLII GM]
5 канала
Изпълнява Dolby Pro
Logic II Game декодиране. Тази
настройка е идеална за видео
игри.
Dolby Pro Logic IIx
7 канала
Изпълнява Dolby Pro Logic IIx
Movie декодиране. Тази настройка разширява Dolby Pro Logic II
Movie или Dolby Digital 5.1 в 7.1
Изпълнява Dolby Pro
Logic IIx Music декодиране. Тази
настройка е идеална за нормални
Изпълнява Dolby Pro
Logic IIх Game декодиране.
PRO LOGIC IIx MOVIE [PLIIX MV]
PRO LOGIC IIx MUSIC [PLIIX MS]
7 канала
PRO LOGIC IIx GAME [PLIIX GM]
7 канала
Neo :6
6 канала
Neo:6 Cinema [NEO6 CIN]
Neo:6 Music [NEO6 MUS]
DTS Neo:
(Multi Stereo)
6 канала
6 Music.
Изпълнява декодиране в режим
DTS Neo:6 Cinema.
Изпълнява декодиране в режим
Тази настройка е идеална за
нормални стерео източници
като например CD.
MULTI STEREO [MULTI ST.]
(Мулти стерео)
Извежда двуканални ляв/десен
сигнали от всички високоговорители. Възможно е звукът от
различните високоговорители
да не се извежда в зависимост
от настройката.
Ако свържете субуфер
Когато аудио сигналът е двуканално стерео, или
ако сигналът от източника не включва LFE сигнал,
приемникът генерира сигнал на ниските честоти за
извеждане през субуфера. Въпреки това нискочестотният сигнал не се генерира, когато “NEO6 CIN” или
“NEO6 MUS” е избран и всички високоговорители са
зададени в положение “LARGE”.
Избор на програмирано
звуково
поле
Можете да се възползвате от преимуществата
на съраунд звука просто като изберете някое от
предварително програмираните звукови полета на
приемника. Те пренасят вълнуващия и мощен звук на
киноцентровете и концертните зали във Вашия дом.
Забележки
Тази функция не работи, когато MULTI CH IN или
ANALOG DIRECT са избрани.
DTS Neo:6 не работи за DTS 2CH аудио, звукът се
възпроизвежда като двуканален.
Dolby Pro Logic IIx кодирането не работи за сигнали
с DTS формат или за сигнали с честота, по-голяма
от 48 kHz.
Съраунд звук
Съвет
Когато въвеждате многоканален сигнал, само Dolby Pro
Logic IIx кодирането е ефективно. Когато изберете
кодиращ режим, различен от Dolby Pro Logic IIx, многоканалният звук (кодиран) се извежда.
Натиснете MOVIE неколкократно, за да
изберете желаното звуково поле за филм
или натиснете MUSIC неколкократно, за
да изберете звуково поле за музика.
За подробности вижте “Видове звукови полета” (стр.
62).
Продължава
Видове звукови полета
Звуково поле за
Звуково поле [Display]
Филм
Ефект
Възпроизвежда звуковите характеристики на студиото “Cary Grant Theater” на Sony Pictures Entertainment.
Това е стандартен режим, подходящ за гледане на почти
всички видове филми.
Възпроизвежда звуковите характеристики на студиото “Kim Novak Theater” на Sony Pictures Entertainment.
Този режим е идеален за гледане на научно-фантастични
филми или екшън-филми с много звукови ефекти.
Възпроизвежда звуковите характеристики на музикалното студио на Sony Pictures Entertainment. Този
режим е идеален за гледане на мюзикъл или филми, в
които саундтракът съдържа оркестрирана музика.
Музика
Слушалки*
PORTABLE AUDIO [PORTABLE]
Възпроизвежда ясен и подобрен звук от преносимото
Ви аудио устройство. Този режим е идеален за МР3 и
друга компресирана музика.
HALL [HALL]
Възпроизвежда акустиката на класическа концертна зала.
JAZZ CLUB [JAZZ]
Възпроизвежда акустиката на джаз клуб.
LIVE CONCERT [CONCERT]
Възпроизвежда акустиката на зала с 300 места и музика
на живо.
Този режим се избира автоматично, ако използвате
слушалки, когато сте избрали 2 канален режим (стр.
64)/A.F.D. режим (стр. 60). Стандартните 2-канални
стерео източници изцяло обработват звуковото поле
и многоканалните формати се свеждат до 2 канала.
HEADPHONE 2CH [HP 2CH]
HEADPHONE THEATER [HP THEA] Този режим се избира автоматично, ако използвате
слушалки, когато сте избрали звуково поле за филм/музика. Позволява Ви да пресъздадете обстановка като в
киносалоните, докато слушате през слушалките.
HEADPHONE DIRECT [HP DIR]
Извежда аналогови сигнали без обработка на тона,
звуковото поле и др.
* Можете а изберете това звуково поле само ако в рисивъра са включени слушалки.
DCS (Digital Cinema Sound)
Звуковите полета със знака
използват DCS
технология.
DCS е концептуално име на уникална съраунд
технология, разработена от Sony в сътрудничество
със Sony Pictures Entertainment, която Ви позволява да
се наслаждавате у дома на вълнуващия и мощен звук
от киносалоните . DCS използва технологията DSP
(Digital signal processor), за да възпроизведе звуковите
характеристики на действително филмово студио
у дома.
CINEMA STUDIO EX режими
Ефектите, създавани от виртуалните високо
говорители, може да причинят увеличен шум във
възпроизведения сигнал.
Когато слушате звукови полета, които използват
виртуални високоговорители, няма да чувате
никакъв звук, идващ директно от съраунд високоговорителите.
Тази функция не работи в следните случаи:
- Когато сте избрали ANALOG DIRECT.
- За сигнали с честота по-голяма от 48 kHz.
- Когато мулти-канални PCM сигнали са получени
през HDMI IN жака.
Разкодиращата функция на задните високоговорители не работи, когато изберете звуково поле на филм
или музика (стр. 51).
Когато е избрано едно от следните звукови полета,
от субуфера не се извежда звук, ако всички високоговорители са зададени в положение “LARGE” в
менюто SYSTEM. Въпреки това, звукът ще бъде
изведен от субуфера, ако цифровият входен сигнал
съдържа сигнали с LFE (нискочестотен ефект) или
ако предните или съраунд високоговорителите са
зададени в положение “SMALL”.
- HALL
- JAZZ CLUB
- LIVE CONCERT
Съвет
Можете да идентифицирате формата на DVD софтуера и др., като проверите логото на опаковката.
Dolby Digital дискове
Dolby Surround
програми
DTS Digital Surround програми
За да изключите съраунд ефекта за
филм/музика
Натиснете 2CH, за да изберете “2CH ST.” или
натиснете A.F.D неколкократно, за да изберете “A.F.D.
AUTO”.
Съраунд звук
Режимите CINEMA STUDIO EX са подходящи за
гледане на филми на DVD (и др.) с многоканални съраунд
ефекти. Можете да възпроизведете звуковите характеристики на звукозаписното студио на Sony Pictures
Entertainment в своя дом.
Режимите CINEMA STUDIO EX се състоят от
следните три елемента:
Virtual Multi Dimension
Създава 5 комплекта виртуални високоговорители
от единствен чифт действителни съраунд високоговорители.
Screen Depth Matching
Създава усещането, че звукът идва от вътрешността на екрана, както е в киносалоните.
Cinema Studio Reverberation
Пресъздава ехтенето в театрите.
Режимите CINEMA STUDIO EX интегрират тези
три елемента едновременно.
Забележки
Използване само на предните високоговорители
Слушане на звук без настройка
(2CH STEREO)
(ANALOG DIRECT)
В този режим приемникът извежда звука само от
предните ляв/десен високоговорители. От субуфера
не се чува звук.
Стандартните двуканални стерео източници
напълно пренебрегват обработката на звуковото
поле и многоканалните съраунд формати се свеждат
до два канала.
Вие можете да превключите звука на избрания вход
към двуканален аналогов вход. Тази функция Ви позволява да се наслаждавате на висококачествени аналогови
източници.
Когато използвате тази функция, само силата на звука
и балансът на предните високоговорители могат да
бъдат настройвани.
Натиснете 2CH.
Забележка
В режим 2CH STEREO от субуфера не се извежда никакъв звук. За да слушате двуканални стерео източници
като използвате предните ляв/десен високоговорители и субуфера, задайте режим “A.F.D. AUTO” (стр. 49).
Завъртете INPUT SELECTOR на приемника, за да изберете входа, който
желаете да слушате с аналогов
звук.
Можете да използвате и бутоните за избор на
входен сигнал на устройството за дистанционно
управление.
Натиснете DIRECT на приемника.
Извежда се аналогов звук.
За да отмените ANALOG DIRECT
Натиснете отново DIRECT на приемника.
Можете също така да натиснете който и да е от
бутоните за звуково поле.
Забележка
Когато свържете слушалки, на дисплея се появява
индикация “HP DIR”.
Тази функция не е възможна, когато сте избрали
DMPORT вход.
Нулиране на звуковите полета към първоначалните
им настройки
Уверете се, че за тази операция използвате бутоните
на приемника.
Операции с тунера
Слушане на FM/AM радио
Можете да слушате FM и AM радио предавания чрез
вградения тунер. Преди да започнете се уверете, че
сте свързали FM и AM антените към приемника
(стр. 30).
Съвет
Скалата на обхвата за директна настройка се
различава в зависимост от кода на областта, указан в
таблицата по-долу. За подробности относно кода на
областта вижте стр. 2.
Код на областта
FM
AM
Като държите натиснат 2CH,
натиснете .
Автоматична настройка
На дисплея се появява “SF. CLR.” и всички звукови
полета се връщат в първоначалните си настройки.
Продължава
Операции с тунера
Натиснете , за да изключите
захранването.
Натиснете TUNER неколкократно,
за да изберете FM или AM.
Натиснете TUNING + или TUNING -.
Директна настройка
Въведете директно честота на желаната станция
като използвате бутоните с номера.
Натиснете TUNING +, за да сканирате отдолу
нагоре или TUNING -, за да сканирате отгоре надолу.
Приемникът спира да сканира, когато намери
станция.
Използване на бутоните на приемника
1 Завъртете INPUT SELECTOR, за да изберете FM
или AM честота.
2 Натиснете TUNING MODE неколкократно, за да
изберете “AUTO T.”
3 Натиснете TUNING + или TUNING -.
В случай на лошо FM стерео приемане
Ако приемането на FM стерео станция е лошо и в
дисплея мига индикация “STEREO”, изберете моно
звук, за да подобрите качеството.
За да изберете моно звук
- натиснете FM MODE неколкократно, докато индикаторът “MONO”светне в дисплея.
- настройте FM MODE в меню TUNER в позиция
“FM MONO” (стр. 52).
За да се върнете в режим стерео
- натиснете FM MODE неколкократно, докато индикаторът “MONO” на дисплея светне.
- настройте FM MODE в меню TUNER в позиция
“FM AUTO” (стр. 52).
Натиснете TUNER неколкократно,
за да изберете FM или AM.
Можете да използвате и INPUT SELECTOR на
приемника.
Натиснете D.TUNING.
Натиснете бутоните с цифри, за
да въведете честотата.
Пример 1: FM 102.50 MHz
Изберете 1 0 2 5 0
Пример 2: AM 1,350 kHz
Изберете 1 3 5 0
Ако сте настроили AM станция, регулирайте посоката на АМ антената за оптимално приемане.
Натиснете ENTER.
Можете да използвате и MEMORY/ENTER на
приемника.
Съвет
Ако сте настроили на АМ станция, регулирайте посоката на АМ антената за оптимален прием.
Ако не можете да настроите станция
Уверете се, че сте въвели вярната честота. Ако не
е така, повторете стъпки от 2 до 4. Ако все така
не можете да настроите станция, честотата не се
използва във Вашата област.
Предварителна настройка
на радиостанции
Можете да настроите предварително до 30 FM и 30
AM станции. След това можете лесно да приемате
станциите, които често слушате.
Предварителна настройка на радиостанции
Натиснете MEMORY.
Можете да използвате и MEMORY/ENTER на
приемника.
На дисплея за няколко секунди светва “MEMORY”.
Извършете стъпки 4 и 5 преди индикацията да
изчезне.
Натиснете бутоните с номера, за
да изберете номер за предварителната настройка.
Можете да използвате и TUNING + или TUNING -,
за да изберете номера на станцията.
Ако “MEMORY” изчезне преди да сте избрали
номера за предварителната настройка, започнете
отново от стъпка 3.
Натиснете ENTER.
Повторете стъпки 1 до 5, ако желаете да настроите предварително и
друга станция.
Натиснете TUNER неколкократно,
за да изберете FM или AM.
Можете да използвате и INPUT SELECTOR на
приемника.
Настройте станцията, която
желаете да зададете предварително, като използвате Автоматична
настройка (стр. 65) или Директна
настройка (стр. 66).
Ако е необходимо, включете на режим на FM
приемане (стр. 66).
Операции с тунера
Можете да използвате и MEMORY/ENTER на
приемника.
Станцията се запаметява под избрания номер за
предварителна настройка.
Ако “MEMORY” изчезне преди да сте натиснали
MEMORY, започнете отново от стъпка 3.
Приемане на предварително
настроени станции
Използване на бутоните на приемника
Завъртете INPUT SELECTOR, за да изберете FM
или AM.
Натиснете TUNING MODE неколкократно, за да
изберете “PRESET T.”.
Натиснете TUNING + или TUNING - неколкократно, за да изберете станцията, която желаете.
Бутони
с номера
Натиснете TUNER неколкократно,
за да изберете FM или AM.
Натиснете PRESET + или PRESET
- неколкократно, за да изберете
желаната от Вас предварително
настроена станция.
Всеки път, когато натискате бутона, можете да
избирате между следните предварително настроени станции:
Озаглавяване на предварително
настроените станции
Натиснете TUNER неколкократно,
за да изберете FM или AM.
Можете да изберете и INPUT SELECTOR на
приемника.
Приемете предварително настроената станция, за която искате да
създадете име (стр. 68).
Натиснете RECEIVER.
Можете да натискате и бутоните с цифри, за да
изберете станцията, която желаете. След това натиснете ENTER, за да въведете избора си.
Индикаторът RECEIVER светва и режим работа
на рисивърът е активиран.
Натиснете AMP MENU.
На дисплея се появява индикация “1-LEVEL”
Натиснете бутон
неколкократно, за да изберете “4-TUNER”.
Натиснете бутон или бутон , за
да влезете в менюто.
Натиснете бутон
неколкократно, за да изберете “NAME IN”.
Натиснете бутон или бутон , за
да въведете параметър.
Курсорът мига и можете да изберете символ.
Следвайте процедурата от “За да създадете име”
по-долу.
Използване на системата
за радио данни (RDS)
(Само за модел код на областта CEL,
CEK)
Този приемник Ви позволява да използвате системата
RDS (Radio Data System), която от своя страна позволява на радиостанциите да изпращат допълнителна
информация заедно със стандартния програмен сигнал.
Можете да видите RDS информацията на дисплея.
Забележки
RDS се приема само с FM станции.
Не всички FM станции предлагат услугата RDS,
нито пък предлагат еднакъв тип услуги. Ако не сте
запознати с RDS услугите във Вашия регион, проверете за подробности в местните радиостанции.
За да създадете име
Приемане на RDS излъчвания
Ако направите грешка
Просто изберете станция от FM
скалата, като използвате директна
настройка (стр. 66), автоматична
настройка (стр. 65) или предварителна настройка (стр. 67).
Съвети
Можете да зададете вида на символа чрез натискане
на контролния бутон
както следва:
Букви (Главни) Цифри Символи
За да въведете разстояние
Натиснете
неколкократно, докато на дисплея
се появи разстояние.
Натиснете , без да въвеждате знак.
Когато приемете станция, която предоставя RDS
услуги, индикаторът RDS свети и името на програмното обслужване се появява на дисплея.
Натискайте контролния бутон / докато символът, който желаете да промените, започне да мига;
след това натиснете контролния бутон
, за да
изберете верния символ.
Натиснете бутон .
Въведеното име се регистрира.
Забележка (Само за моделите с код на областта CEL, CEK)
Когато озаглавявате RDS станция и я приемете, името на програмното обслужване PS ще се появи вместо
зададеното от Вас име. (Не можете да променяте
името PS; то ще бъде записано върху въведеното от
Вас име.)
Забележка
Възможно е RDS да не работи правилно, ако приетата
от Вас станция не изпраща правилно RDS сигнала, или
ако силата на сигнала е недостатъчна.
Операции с тунера
Използвайте контролния бутон
, за да
създадете име.
Натиснете контролния бутон
, за да изберете
символ; след това натиснете контролния бутон
, за да преместите курсора на следващата
позиция.
Извеждане на информацията RDS
Докато приемате RDS станция,
неколкократно натиснете DISPLAY на
приемника.
Всеки път, когато натискате бутона, RDS информацията на дисплея се променя циклично както следва:
Име на програмното обслужване Честота
Индикация за тип на програмата а) Индикация за
радио текст б) Индикация за текущо време (24часов цикъл) Приложено звуково поле
а) Вид програма, която се излъчва.
б) Текстови съобщения, изпратени от RDS станцията.
Забележки
Ако се получи спешно съобщение от властите, на
дисплея мига “ALARM”.
Когато съобщението е съставено от 9 или повече
символа, съобщението преминава през дисплея.
Ако станцията не осигурява определена RDS услуга,
на дисплея се появява “NO XXXX” (например “NO
TEXT”).
Индикатор за
типа програма
Описание
Други видове програми като
интервюта с известни личности, игри и комедии
Поп музикални предавания
Рок музикални предавания
Лесно за слушане
Инструментална, вокална и
хорова музика
Изпълнения на оркестри,
камерна музика, опера и др.
Музика, която не се вписва в
никоя от горните категории,
като ритъм & блус и реге
Информация за времето
Информация за борсовия пазар,
търговията и др.
Програми за деца
Програми за хората и нещата,
които им влияят
Програми с религиозно съдържание
Описание на типовете програми
Индикатор за
типа програма
Програми, при които публиката изразява своето мнение по
телефона или в публична дискусия
Описание
Програми за пътувания. Без
съобщения от TP/TA.
Новинарска програма
Тематични програми въз основа на текущите новини
Програми за различни видове
отдих, като градинарство,
риболов, готвене и др.
Програми, предлагащи ин
формация за широк спектър
от теми, включително потре
бителска информация и меди
цински съвети
Спортни програми
Джаз програми
Образователни програми като
“Как да…” и полезни съвети
Стара музика
Радио-пиеси и сериали
Разследвания
Всяка програма, която не се
вписва в горните категории
Програми за национална и регионална култура, като езикови и
социални проблеми
Програми за наука и технологии
Кънтри музика
Популярна музика от страната или региона
Фолклорни муз. предавания
Други операции
Включване на аудио входен
режим
Забележка
Някои аудио входни режими не могат да бъдат
зададени в зависимост от входа.
Когато използвате функция ANALOG DIRECT,
входният аудио режим се настройва в “ANALOG”
автоматично. Не можете да изберете други
режими.
(INPUT MODE)
Можете да настроите аудио входния режим. когато
включите компоненти и към цифрови, и аналогови
аудио входове.
Завъртете INPUT SELECTOR на приемника, за да изберете входа.
Можете да използвате и бутоните за избор на
входен сигнал на устройството за дистанционно
управление.
Натиснете INPUT MODE неколкократно, за да изберете входния
аудио режим.
Входни аудио режими
AUTO IN
Дава приоритет на цифровите аудио сигнали, когато
има цифрови и аналогови връзки. Ако няма цифрови
аудио сигнали, избират се аналогови аудио сигнали.
HDMI IN
Определя цифровите аудио сигнали, постъпващи през
жака HDMI.
COAX IN
Определя цифровите аудио сигнали, постъпващи през
жака DIGITAL COAXIAL.
OPT IN
Определя цифровите аудио сигнали, постъпващи през
жака DIGITAL OPTICAL.
ANALOG
Определя аналоговите аудио сигнали, постъпващи през
жака AUDIO IN (L/R).
Други операции
Избраният входен аудио режим се появява на
дисплея.
Слушане на цифров звук
от други входове
(DIGITAL ASSIGN)
Можете да определите цифров аудио вход, който притежава OPTICAL или COAXIAL (VIDEO 1 IN/VIDEO
2/BD IN, DVD IN SAT IN, SA-CD/CD/CD-R IN)
сигнали за друг вход, когато не ги използвате.
Например, за да направите DVD плейъра източник на
звук за цифров аудио входен сигнал като използвате
OPTICAL IN жака на приемника, Вие трябва:
Да свържете оптичния изходен жак на DVD плейъра
и жака OPTICAL VIDEO 2/BD IN на приемника.
Да зададете “VD2 OPT” в положение “DVD” в
настройката DIGITAL ASSIGN.
Натиснете RECEIVER.
Индикаторът RECEIVER светва и рисивърът
заработва.
Натиснете MENU.
На екрана се появява “1-LEVEL”.
Неколкократно натиснете
да изберете “5-AUDIO”
След това натиснете
въведете меню.
, за
или , за да
Натиснете
неколкократно, за
да изберете “D. ASSIGN”.
Натиснете
параметър.
или , за да въведете
Неколкократно натиснете
, за да изберете свободен цифров
аудио вход (VD1 в примера).
Натиснете
избора си.
или , за да въведете
Неколкократно натиснете
, за да изберете входа (“VD2-DVD”
в примера), който желаете да
определите за цифров аудио входен
жак, избран в стъпка 7.
Ако входът бъде превключен в положение “DVD”,
звукът от DVD плейъра също ще стане цифров
през жака OPTICAL VIDEO 2/BD IN. Входът,
който можете да определите, се различава за
всеки аудио вход. За подробности вижте таблица
„Определяне на входове за цифрови аудио входни
сигнали” (стр. 73).
За да се върнете в предишен дисплей
Натиснете .
Определяне на входове за цифрови
аудио входни сигнали
Настройките по подразбиране са подчертани.
Цифров
аудио
вход
Определени
входове
Дисплей
Наслаждаване на DIGITAL
MEDIA PORT
(DMPORT)
DIGITAL MEDIA PORT (DMPORT) Ви позволява да се
наслаждавате на звук от мрежова система като например от портативен аудио източник или компютър.
Като свързвате DIGITAL MEDIA PORT адаптера (не е
приложен в комплекта), можете да се наслаждавате на
звук от свързан компонент в рисивъра.
За повече подробности, обърнете се към инструкциите а експлоатация приложени към DIGITAL MEDIA
PORT адаптера.
Забележки
Не можете да определяте повече от един цифров
аудио вход за един и същи вход.
Не можете да задавате оптични сигнали от източник на входен сигнал към оптичните входни жакове на приемника, както и не можете да задавате коаксиални сигнали
от източник на входен сигнал към коаксиалните входни
жакове на приемника.
Не можете да използвате цифровите аудио входове
като оригинални входове, когато са определени за друг вход.
Когато определяте цифров аудио входен сигнал, възможно е настройката за INPUT MODE автоматич
но да се промени (стр. 71).
Не можете да пренасочвате цифровия аудио вход
към TUNER, AUX или DMPORT.
Други операции
Забележки
Не свързвайте адаптер различен от DIGITAL
MEDIA PORT адаптера.
Не свързвайте или изключвайте DIGITAL MEDIA
PORT адаптера, докато рисивъра е включен.
В зависимост от DIGITAL MEDIA PORTадапте
ра, извеждането на видео изображение може да не е
възможно.
Адаптерите за DIGITAL MEDIA PORT са налични
за закупуване в зависимост от мястото.
Свързване на DIGITAL MEDIA
PORT адаптера
Можете да се наслаждавате на звук от компонент
свързан посредством DIGITAL MEDIA PORT адаптера
към DMPORT жака на рисивъра.
Можете също така да гледате изображения на телевизионен екран като свържете видео изхода на DIGITAL
MEDIA PORT адаптера към рисивъра.
За да разгледате тези изображения продължете с
“Наблюдение на компоненти свързани посредством
DMPORT връзка” на стр. 75
DIGITAL MEDIA
PORT адаптер
Към един от VIDEO IN
жаковете
Преден панел
* Видът на конектора се различава в зависимост от DIGITAL MEDIA PORT адаптера. За повече подробности,
обърнете се към инструкциите за експлоатация приложени към DIGITAL MEDIA PORT адаптера.
Видео кабел (не е приложен в комплекта)
За да отстраните DIGITAL MEDIA
PORT адаптера от DMPORT жака
Натиснете и задръжте от двете страни на
конектора и издърпайте.
Забележки
Когато свързвате DIGITAL MEDIA PORT
адаптер, уверете се, че конекторът е включен с
маркировката със стрелка сочеща към маркировката
на DMPORT жака.
Уверете се, че извършвате DMPORT връзката
здраво и сигурно, въведете конектора направо.
Тъй като конекторът за DIGITAL MEDIA
PORT адаптера е крехък, уверете се, че внимавате,
когато поставяте или премествате рисивъра.
Наслаждаване на компонент
свързан посредством
DMPORT връзка
Натиснете DMPORT.
Можете също така да използвате INPUT
SELECTOR на рисивъра, за да изберете
“DMPORT”.
Започнете възпроизвеждане на
свързания компонент.
Звукът се възпроизвежда от рисивъра.
За повече подробности обърнете се към инструкциите за експлоатация приложени към DIGITAL
MEDIA PORT адаптера.
неколкократно, за
Натиснете
да изберете смесения видео вход,
който искате да използвате като
DMPORT вход.
Първоначални настройки: -NONE.
Възможните смесени видео входове са VIDEO 1,
VIDEO 2, VIDEO 3, DVD и SAT.
Например, изберете “--VIDEO1”. Когато натиснете DMPORT изображенията от компонентите
свързани посредством VIDEO1 VIDEO IN жака
през DIGITAL MEDIA PORT адаптера ще се появят на телевизионния екран.
За да се върнете към предишен дисплей
Натиснете .
Гледане на изображения от
компонент свързан посредством DMPORT връзка
Натиснете RECEIVER.
Лампичката RECEIVER светва и рисивърът
заработва.
Натиснете MENU
На дисплея се появява “1-LEVEL”.
Натиснете
неколкократно, за
да изберете “6-VIDEO”.
Натиснете
менюто.
или , за да изберете
Натиснете
неколкократно, за
да изберете “DMPORT V.”.
Натиснете
параметър.
или , за да въведете
Съвет
Когато слушате МР3 формат или друга компресирана
музика като използвате портативен аудио източник,
можете да подобрите качеството на звука. Натиснете MUSIC неколкократно, за да изберете “PORTABLE”
(стр. 61).
Други операции
Трябва да зададете смесен видео вход към DMPORT
входа, така че да можете да наблюдавате изображения
на телевизионен екран.
Забележки
В зависимост от вида на DIGITAL MEDIA PORT
адаптера можете да работите със свързания
компонент като използвате устройството за
дистанционно управление. За повече подробности
относно работата на дистанционното управление,
вижте стр. 9.
Уверете се, че сте извършили видео връзка от
DIGITAL MEDIA PORT адаптера към рисивъра
(стр. 74).
Уверете се, че сте свързали MONITOR OUT жака на
рисивъра към телевизора (стр. 74).
В зависимост от DIGITAL MEDIA PORT адаптера,
видео извеждане може да не е възможно.
Озаглавяване на входни
сигнали
Можете да въведете име, съдържащо до 8 символа за
входни сигнали и да ги виждате на дисплея на приемника. Тази функция е удобна за озаглавяване на жакове с
имената на свързаните към тях устройства.
Натиснете бутона за избор на входен сигнал, за да изберете входния
сигнал, за който искате да създадете име.
Можете да изберете и INPUT SELECTOR на
приемника.
Натиснете RECEIVER.
Лампичката RECEIVER светва и рисивърът
заработва.
Натиснете MENU.
На дисплея се появява индикация “1-LEVEL”
Натиснете контролния бутон
неколкократно, за да изберете “5AUDIO” или “6-VIDEO”.
Натиснете контролния бутон или
контролния бутон , за да влезете
в менюто.
Натиснете контролния бутон ,
за да изберете “NAME IN”.
Натиснете контролния бутон или
контролния бутон , за да въведете
параметър.
Курсорът мига и можете да изберете символ. Следвайте процедурата, описана в “За да създадете
име” (стр. 69).
Промяна на дисплея
Можете да проверите звуковото поле и др., като
промените информацията на дисплея.
Уверете се, че за тази операция използвате бутоните
на приемника.
Натиснете DISPLAY неколкократно.
Всеки път, когато натиснете DISPLAY, екранът се
променя циклично както следва:
Всички входове, освен FM и AM честотите
Индекс заглавие на входния сигнал а)
сигнал Звуково поле
Избран входен
FM и AM честоти
Име на програмното обслужване б) или име на
предварително настроената станция а) Честота
Индикация за тип на програмата б) Индикация
за радио текст б) Индикация за текущо време (24часов цикъл) б) Приложено звуково поле
а)
Индекс заглавието се появява, само когато сте дали
име на входния сигнал или на предварително настроената станция (стр. 68, 76). Индекс заглавието не се
появява, когато са въведени само празни интервали
или когато е същото като името на входния сигнал.
б)
Само по време на RDS приемане (само за модели с код
на областта CEL и CEK) (стр. 69).
Забележка
Някои означения и маркировки може да не могат да
бъдат изведени на някои езици.
Таймер за автоматично изключване
Запис посредством рисивъра
Можете да настроите приемника да се изключи автоматично след известно време.
Натиснете SLEEP неколкократно
докато захранването е включено.
Всеки път, когато натискате бутона, дисплеят се
променя циклично както следва:
Когато активирате таймера за автоматично изключване, на дисплеят се затъмнява автоматично.
Забележка
Ако натиснете някой бутон на дистанционното
или рисивъра след като дисплеят потъмнее, дисплеят
светва отново. След известно време дисплеят потъмнява отново ако не сте натискали бутони.
Можете да записвате на CD-R като използвате
приемника. Вижте инструкциите за експлоатация,
приложени към Вашия CD записващ компонент.
Натиснете един от бутоните
за избор на входен сигнал, за да
изберете компонента, който ще
възпроизвежда.
Можете да изберете и INPUT SELECTOR на
приемника.
Подгответе компонента за възпроизвеждане.
Например, настройте на радио станция, която
желаете да запишете (стр. 65).
Подгответе компонента за запис.
Заредете празен CD-R в записващия компонент и
настройте за запис.
Започнете запис със записващия
компонент, след това започнете
възпроизвеждане с възпроизвеждащия компонент.
Забележки
Регулирането на звука не оказва влияние извеждането
на сигнали от SA-CD/CD/CD-R OUT жакове.
Други операции
Съвет
За да проверите оставащото време преди приемникът да се изключи, натиснете SLEEP. Оставащото
време се появява на дисплея. Ако натиснете SLEEP
отново, таймерът за автоматично изключване ще
бъде отменен.
Запис върху CD-R
Запис на видео носител
Можете да записвате от видео компонент, като използвате приемника. Вижте инструкциите за експлоатация, приложени към Вашия записващ компонент.
Натиснете един от бутоните
за избор на входен сигнал, за да
изберете компонента, който ще
възпроизвежда.
Можете да изберете и INPUT SELECTOR на
приемника.
Подгответе компонента за възпроизвеждане.
Използване на устройството
за дистанционно управление
Програмиране на устройството за дистанционно
управление
Вие можете да програмирате устройството за
дистанционно управление така, че да съвпада със свързания към приемника компонент. Можете също така
да го програмирате да управлява компоненти, които
не са с марката Sony и компоненти с марката Sony,
които по принцип не може да управлява. Обърнете
внимание, че дистанционното може да контролира
само компоненти, които приемат инфрачервени
безжични контролни сигнали.
Например, заредете видеокасета, която искате да
запишете, във видеорекордера.
Натиснете RM SET UP.
Бутонът RM SET UP мига бавно.
Подгответе компонента за запис.
Заредете празна видеокасета и др. в записващия
компонент VIDEO 1 OUT или VIDEO 2/BD OUT
жак за запис.
Натиснете бутона за избор на входен сигнал за компонента, който
желаете да контролирате.
Например, ако искате да контролирате CD
плейър, натиснете SA-CD/CD.
Бутонът RM SET UP светва.
Започнете запис със записващия
компонент, след това започнете
възпроизвеждане с възпроизвеждащия компонент.
Забележки
Някои източници съдържат защитни сигнали срещу
копиране. В този случай няма да можете да извършите запис от източника.
Когато изберете източник DMPORT и имате
избран вход VIDEO1 или VIDEO2 към DMPORT, от
VIDEO 1 VIDEO OUT или VIDEO 2/BD VIDEO
OUT жака няма да бъдат изведени видео сигнали.
Натиснете бутоните с цифри, за
да въведете цифров код (или един
от кодовете, ако са повече от
един), съответстващ на компонента и производителя на компонента,
който желаете да управлявате
(освен телевизор).
Вижте таблиците на стр. 80-83 за повече
информация относно бутоните с кодове, съответстващи на компонента и производителя на
компонента (първата цифра и последните две
цифри съответстват на категорията и кода на
производителя съответно.
Натиснете ENTER
След като цифровият номер бъде потвърден,
бутонът RM SET UP премигва два пъти и устройството за дистанционно управление автоматично излиза от режима на програмиране. Бутонът за
избор на входен сигнал също се изключва
Повторете стъпки от 1 до 4, за да
контролирате други компоненти.
Забележки
Индикаторът се изключва, когато е натиснат
валиден бутон.
Ако натиснете няколко входящи бутони в стъпка
2, само последният натиснат бутон е валиден.
Ако натиснете TUNER в стъпка 2, можете да
програмирате само бутона, с който контролирате
тунера (стр. 83)
Ако натиснете входен бутон в стъпка 3, се избира
нов входен сигнал и процедурата по програмиране
започва отначалото на стъпка 3.
За цифровите кодове само последните 3 набрани
цифри са валидни.
За да програмирате дистанционното управление, за да контролирате
телевизора.
Натиснете RM SET UP.
Бутонът RM SET UP мига бавно.
Натиснете ENTER.
След като цифровият код е заверен индикаторът
RM SET UP мига бавно два пъти и дистанционното автоматично излиза от режим програмиране.
Ако индикаторът в стъпка 1 не свети, батериите
са отслабнали. Подменете и двете батерии.
Ако индикаторът примигне бързо 5 пъти, докато
въвежда цифровия код се е получила грешка. Започнете отново от стъпка 1.
За да изтриете от паметта на дистанционното управление
За да изтриете всички програми от паметта на устройството за дистанционно управление следвайте
указанията, з ада нулирате всички настройки и да се
върнете към фабричните.
Докато задържате бутон MASTER
VOL- натиснат, натиснете и задръжте и след това натиснете AV I
Индикаторът примигва 3 пъти и след това се
изключва.
Цифрови кодове, съответстващи на
компонента и на производителя на
компонента
Използвайте цифровите кодове в таблиците
по-долу, за да управлявате компоненти, които не
са с марката Sony, и компоненти с марката Sony,
които по принцип не можете да управлявате. Тъй
като дистанционният сигнал, който се приема от
компонента, се различава в зависимост от модела и
годината на производство на компонента, възможно е
за компонента да има повече от един цифров код. Ако
програмирането на устройството за дистанционно
управление се провали, когато използвате някой от
кодовете, опитайте се да използвате други кодове.
Забележки
Цифровите кодове се базират на последната информация за всяка от марките. Съществува вероятност, обаче, Вашият компонент да не отговори на
някои или на всички кодове.
Възможно е да не успеете да използвате всички
бутони за избор на входен сигнал на това устройство за дистанционно управление, когато работите с определен компонент.
За да отмените програмирането
Натиснете RM SET UP на която и да е стъпка.
Индикаторът RM SET UP примигва бързо пет пъти
и дистанционното автоматично излиза от режим
програмиране.
За да активирате входящ сигнал след
програмиране
Натиснете бутона за програмиране, за да изберете
входния сигнал, който желаете.
Продължава
Устройство за дистанционно управление
Натиснете TV.
Натиснете бутоните с цифри, за да въведете
цифров код (или един от кодовете, ако са повече
от един), съответстващ на телевизора. За повече
подробности вижте стр, 81.
Ако програмирането е неуспешно,
проверете едно от следните:
За да управлявате CD плейър
Марка
Код
За да управлявате LD плейър
Марка
Код..
За да управлявате видео CD плейър
Марка
Код
За да управлявате видеорекордер
Марка
Код
За да управлявате DAT дек
Марка
Код
За да управлявате MD дек
Марка
Код
За да управлявате касетъчен дек
Марка
Код
* Ако видеорекордерът AIWA не работи след като
сте въвели кодовете за AIWA, опитайте да въведете
кодовете за SONY.
За да управлявате DVD плейър
За да управлявате телевизор
Марка
Марка
Код
Код
За да управлявате DVD рекордер
Марка
Код
Устройство за дистанционно управление
Продължава
Марка
Код
За да управлявате сателитен тунер
Марка
Код
За да управлявате кабелна кутия
Марка
Код
За да управлявате тунер
Марка
Код
Допълнителна информация
Речник
За да управлявате блу-рей диск рекордер
Марка
Код
За да управлявате PSX
Марка
Код
За да управлявате DVD/VHS COMBO
Марка
Код
За да управлявате DVD/HDD COMBO
Марка
Код
Компонентно видео
Формат за предаване на информация за видео сигнали,
състояща се от три отделни сигнала: осветеност
Y, цветност Pb и цветност Pr. Висококачествените
изображения, като например DVD video или HDT
Video изображения се предават по-достоверно. Трите
жака са цветни - зелен, син и червен.
Сложен видео сигнал
Стандартен формат за предаване на информация за
видео сигнали. Сигналът за осветеност Y и сигналът
за цветност C се комбинират и предават заедно.
Dolby Digital
Технология за цифрово аудио кодиране/разкодиране, разработена от Dolby Laboratories, Inc. Тя се състои от
предни (ляв/десен), централен, съраунд (ляв/десен) и
субуфер канали. Това е отличаващ се аудио стандарт за
DVD видео, познат като 5.1 съраунд. Тъй като съраунд
информацията е записана и възпроизведена в стерео
формат, тази технология предоставя по-реалистичен
звук, отколкото Dolby съраунд технологията.
Акустична технология, разработена от Dolby
Laboratories, Inc. Информацията за задния съраунд
звук се преобразува в обикновени ляв и десен съраунд
канали, така че звукът може да бъде възпроизведен в
6.1 канала. Сцените с движение се възпроизвеждат с
по-динамично и реалистично звуково поле.
Продължава
Допълнителна информация
Dolby Digital Surround EX
Dolby Pro Logic II
Тази технология преобразува двуканално стерео в 5.1
канално за възпроизвеждане. Съществуват режим
MOVIE за възпроизвеждане на филми и режим MUSIC
за възпроизвеждане на стерео източници, като например музика. Старите филми, кодирани в обикновен
стерео формат могат да бъдат преобразувани в 5.1
съраунд звук.
DTS-ES
Формат за 6.1 канално възпроизвеждане с информация
за заден съраунд. Съществуват два режима “Discrete
6.1”, който записва всички канали, независимо един от
друг, и “Matrix 6.1”, който преобразува задния съраунд
канал в ляв и десен канали. Този режим е идеален за
възпроизвеждане на филмова музика.
Dolby Pro Logic IIx
Технология за 7.1 (или 6.1) канално възпроизвеждане.
Заедно с кодирания звук в Dolby Digital Surround EX, 5.1
каналният Dolby Digital звук може да бъде възпроизведен в 7.1 (или 6.1) канал. Съществуващият стерео звук
може да бъде възпроизведен в 7.1 (или 6.1) канал.
Dolby Surround (Dolby Pro Logic)
Аудио технология, разработена от Dolby Laboratories,
Inc. Централната и моно съраунд информация се
преобразува в два стерео канала. Когато бъде преобразуван, звукът се кодира и извежда като четири канален
съраунд звук. Това е най-често срещаният метод на
аудио преобразуване за DVD видео.
DTS Neo:6
Тази технология преобразува двуканален стерео звук
в 6.1 канален. Съществуват два режима за избор в зависимост от източника на възпроизвеждане и Вашите
предпочитания. CINEMA за филми и MUSIC за стерео
източници, като например музика.
HDMI (High-Definition Multimedia Interface)
HDMI е интерфейс, който поддържа както видео,
така и аудио на една цифрова връзка. HDMI-връзката
носи стандартни до висококачествени видео сигнали
и многоканални аудио сигнали към аудио/видео компоненти, като HDMI телевизор в цифрова форма без
смущения. HDMI спецификациите поддържат HDCP
(High Bandwidth Digital Contents Protection), технология
за защита на копирането, която включва кодираща
технология за цифрови видео сигнали.
DTS 96/24
Висококачествен звуков формат за цифрови сигнали.
Записва звук с честота и битрейт от 96 кHz/ 24
bit, който е възможно най-високият за DVD видео.
Броят на каналите за възпроизвеждане е различен в
зависимост от софтуера.
DTS цифров съраунд
Технология за цифрово аудио кодиране и декодиране за
киносалони, разработена от Digital Theater Systems, Inc.
тя компресира звука по-малко от Dolby Digital като
предоставя по-високо качество на звука.
Честота
За да преобразувате аналогов звук в цифров, аналоговите данни трябва да бъдат определени. Този
процес се нарича анализиране и броят на определяне на
аналоговите данни в секунда се нарича честота. Един
стандартен музикален диск събира данни, определени
в 44,100 пъти в секунда, което се означава с честота
от 44.1 кHz. По-високата честота означава по-добро
качество на звука.
TSP (Time Stretched Pulse)
TSP сигналите са високо прецизни сигнали за измерване,
които използват импулсна енергия, като за кратко
време измерват широка честота, от ниска до висока.
Количеството енергия, което се използва за измерване
на сигналите, е важно, за да осигури точност при
измерването при нормални условия на закрито. Като
използвате TSP сигнали, Вие можете да измервате
сигналите ефективно.
Предпазни мерки
Безопасност
Ако някакъв предмет или течност попадне в кутията, изключете приемникът от мрежовото захранване
и проверете устройството при квалифициран
персонал, преди да го включите отново.
Източници на захранване
Преди да започнете работа, проверете дали работното напрежение на устройството съответства
на Вашето мрежовото захранване.
Работното напрежение е указано на гърба на
приемника.
Устройството не е изключено от източника
на променлив ток (мрежата), докато е свързано с
контакта на стената, дори ако самото устройство е изключено.
Ако няма да използвате устройството за дълъг
период време, уверете се, че сте изключили приемника от контакта. За да го направите, издърпайте
щепсела; никога не дърпайте кабела.
Захранващият кабел може да бъде подменян само в
квалифициран сервиз.
Покачване на температурата
Въпреки че устройството загрява по време на работа,
това не е неизправност. Ако използвате устройството продължително време с висока сила на звука,
температурата в корпуса на върха, отстрани и на
дъното се покачва значително. За да не се изгорите, не
докосвайте корпуса.
Допълнителна информация
Продължава
Инсталиране
Поставете устройството на място с подходяща
вентилация, за да предотвратите покачване на
вътрешната температура и да удължите живота
на приемника.
Не поставяйте устройството близо до топлинни
източници или на места, изложени на пряка слънчева
светлина, прах или механични вибрации.
Не поставяйте нищо върху устройството, което
би могло да запуши вентилационните отвори и да
причини неизправност.
Не поставяйте приемника близо до оборудване,
като например телевизор, видеорекордер или
касетъчен дек. (Ако приемникът бъде използван
заедно с телевизор, видеорекордер или касетъчен дек,
и ако е поставен твърде близо до това оборудване,
възможно е може да се появи шум и качеството на
картината да се влоши. Това е възможно най-вече,
когато използвате стайна антена. Ето защо, препоръчваме Ви да използвате външна антена.)
Внимавайте, когато поставяте устройството на
специално третирани повърхности (с восък, лак,
безир и др.), тъй като е възможно да се получи промяна на цвета на повърхността.
Функциониране
Преди да свържете други компоненти, уверете се,
че сте изключили приемника и извадете щепсела от
контакта на стената.
Почистване
Почиствайте кутията, панела и контролните бутони с парче мек плат, леко навлажнено с мек почистващ
разтвор. Не използвайте никакви абразивни парчета
плат, грапави прахове или разтвори като алкохол и
бензин.
Отстраняване на проблеми
Ако срещате някой от следните проблеми, докато използвате приемника, използвайте това ръководство
за отстраняване на проблеми, за да си помогнете.
Аудио
Няма звук, независимо кой компонент
е избран, или звукът е с много ниско
ниво.
Проверете дали високоговорителите и компонентите са здраво свързани.
Проверете дали приемникът и всички компоненти са включени.
Проверете дали MASTER VOLUME не е зададен в
положение “VOL MIN” (минимална сила на звука).
Проверете дали SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) не са
зададени в положение “OFF” (стр. 33).
Проверете дали слушалките не са свързани.
Натиснете MUTING, за да отмените функцията
заглушаване.
Проверете дали сте избрали правилния компонент с приемника (стр. 40).
Защитното устройство на приемника е включено. Изключете приемника, отстранете проблема
и отново включете захранването.
Ако имате въпроси или проблеми относно Вашия приемник, моля, обърнете се към най-близкия доставчик
на Sony.
От определен компонент не излиза
звук.
Проверете дали компонентът е правилно свързан
към входните аудио жакове за този компонент.
Проверете дали кабелът/ кабелите за тази връзка
е/ са здраво свързани с жаковете на приемника и
компонента.
Няма звук от един от предните високоговорители.
Свържете слушалки към жака PHONES, за да
проверите дали звукът се извежда през слушалките.
Ако само един канал се извежда през слушалките,
компонентът вероятно не е свързан правилно.
Проверете дали всички кабели са здраво свързани с
жаковете на приемника и компонента. Ако и двата
канала се извеждат през слушалките, предният
високоговорител вероятно не е свързан правилно
с приемника. Проверете свързването на предния
високоговорител, който не извежда сигнала.
Уверете се, че сте свързали към L и R жаковете на
аналоговия компонент и не само към един от
двата жака L или R. Използвайте аудио кабел (не е
приложен).
Източникът на звука въведен през
HDMI жака не се извежда през рисивъра или телевизионния високоговорител.
Проверете настройките на HDMI AUDIO в меню
VIDEO (стр. 54).
Проверете HDMI връзката.
Не се извежда звук, когато менютата на усилвателя
са изведени на телевизионния екран. В този случай
настройте “OSD” от меню VIDEO в настройка
“OSD OFF”.
Не можете да слушате SUPER AUDIO CD посред
ством HDMI.
В зависимост от възпроизвеждащия компонент
може да няма нужда да настройвате компонента.
Обърнете се към инструкциите за експлоатация
приложени към всеки от компонентите.
Левите и десните сигнали са небалансирани или се извеждат обратно.
Няма звук от аналогови двуканални
източници.
Проверете дали високоговорителите и компонентите са свързани правилно и здраво.
Регулирайте параметрите на баланса в менюто
LEVEL.
Проверете дали INPUT MODE не е зададен в положение “COAX IN” или “OPT IN” (стр. 71).
Чува се неприятен шум или жужене.
Няма звук от цифрови източници (от
входен жак COAXIAL или OPTICAL).
Има прекъсващ звук от определен
компонент свързан към рисивъра тогава, когато включите компонента.
Проверете дали INPUT MODE не е в настройка
“AUTO IN” за избрания входен сигнал (стр. 71).
Няма звук или се чува много слаб звук
от централния/съраунд/задните съраунд високоговорители.
Изберете режима CINEMA STUDIO EX (стр. 62).
Регулирайте нивото на високоговорителите
(стр. 39).
Уверете се, че централният/съраунд високоговорителите са зададени в положение “SMALL” или
“LARGE” (стр. 47).
Уверете се, че задните съраунд високоговорители са
в положение “YES” (стр. 47).
Продължава
Допълнителна информация
Проверете дали INPUT MODE не е зададен в положение “ANALOG” или “HDMI IN”.
Проверете дали не е избран ANALOG DIRECT.
Проверете дали не се използва функция DIGITAL
ASSIGN, за да се пренасочи аудио входния сигнал към
друг източник (стр. 72).
Проверете дали високоговорителите и компонентите са свързани здраво.
Проверете дали свързващите кабели са далеч от
трансформатор или мотор, и на поне 3 метра от
телевизор или флуоресцентна лампа.
Преместете телевизора далеч от аудио компонентите.
Щекерите и жаковете са замърсени. Избършете ги с
парче плат, леко навлажнено с алкохол.
Няма звук от задния съраунд високоговорител
Някои дискове нямат Dolby Digital Surround EX флаг
дори и когато имат на опаковките си Dolby Digital
Surround EX лого. В този случай изберете “SB ON”
(стр. 51).
Няма звук от субуфера.
Уверете се, че субуферът е свързан здраво и правилно.
Уверете се, че субуферът е включен.
Уверете се, че параметърът за избор на субуфера е
зададен в положение “YES” (стр. 47).
Не се извежда звук от субуфера в зависимост от
звуковото поле.
Когато всички високоговорители са в настройка
“LARGE” и сте избрали „NEO6 CIN” или “NEO
MUS”, от събуфера не се извежда звук.
Лампичката MULTI CHANNEL
DECODING не свети в синьо.
Проверете дали възпроизвеждащият компонент е
свързан към цифровия жак и дали входният сигнал на
рисивъра е настроен правилно.
Проверете дали входящият източник на софтуера,
който се възпроизвежда кореспондира на милтиканалния формат.
Проверете дали настройките на възпроизвеждащия
компонент са настроени за мултиканален звук.
Проверете дали цифровото аудио извеждане на
избрания входен канал не е разпределено за друг компонент като използвате функция DIGITAL ASSIGN
(стр. 72).
Видео
Няма картина или се появява неясна
картина на телевизионния екран или
на монитора.
Не се постига съраунд ефект.
Уверете се, че функцията звуково поле е включена
(натиснете MOVIE или MUSIC).
Звуковите полета не действат за сигнали с честота
на дискретизация по-голяма от 48 kHz.
Изберете съответния вход на приемника.
Задайте телевизора в съответния режим на
приемане.
Преместете телевизора далеч от аудио компонентите.
Определете смесения видео сигнал към DMPORT
входа правилно.
В Зависимост от DIGITAL MEDIA PORT адаптера
видео извеждане може да не е възможно.
Dolby Digital или многоканалният DTS
звук не се възпроизвежда.
Проверете дали възпроизвежданото DVD и др. е
записано в Dolby Digital или DTS формат.
Когато свържете DVD плейър и т.н към цифровите
входни жакове на приемника, проверете аудио
настройката (настройките за изходните аудио
жакове) на свързания компонент.
Изображението изведено през HDMI
жака не се възпроизвежда на телевизионния екран или на монитора
Проверете HDMI връзката.
В зависимост от компонента, на който възпроизвеждате, може да се нуждаете да го настроите.
обърнете се към съответните упътвания за
експлоатация.
Не можете да извършите запис
Проверете дали всички компоненти са свързани
правилно.
Изберете компонентен изтчник като използвате
входните бутони (стр. 40).
Не можете да осъществите запис
Проверете дали компонентите са свързани правилно.
Изберете източник на компонентите като използвате входните бутони.
RDS информацията, която желаете,
не се появява.*
Тунер
FM приемането е слабо.
Използвайте 75-омов коаксиален кабел (не е приложен
в комплекта), за да свържете приемника към външна
FM антена, както е показано по-долу. Ако свържете
приемника с външна антена, трябва да заземите. За
да предотвратите газова експлозия, не свързвайте
заземяващия кабел към газова тръба.
Свържете се с радиостанцията и проверете дали тя предлага въпросната услуга. Ако е така, значи
въпросната услуга е временно недостъпна.
* Само за моделите с код на областта CEL, CEK.
Устройство за дистанционно
управление
Външна FM антена
Приемник
Заземяващ кабел
(не е приложен в
комплекта)
Към земята
Устройството за дистанционно управление не
работи.
Насочете устройството за дистанционно управление към сензора -- на приемника.
Отстранете всички препятствия между устройството за дистанционно управление и приемника.
Сменете всички батерии в устройството за дистанционно управление с нови, ако са изтощени.
Уверете се, че сте избрали верния вход с устройството за дистанционно управление.
Когато работите с програмирам компонент,
който не е Sony, дистанационното управление може
и да не функционира правилно в зависимост от
модела и производителя на компонента.
Радиостанциите не могат да бъдат
приемани.
* Само за модели от области CEL и CEK.
Съобщения за грешки
Ако има неизправност, дисплеят показва съобщение.
Можете да проверите състоянието на приемника
като видите съобщението. Обърнете се към следната
таблица, за да отстраните проблема. Ако проблемът
продължава, свържете се с най-близкия сервиз на Sony.
Ако се появи съобщение за грешка докато извършвате
автоматична настройка, вижте “Когато се появят
кодове за грешки” (стр. 36), за да решите проблема.
PROTECT
RDS не работи.*
Уверете се, че сте приели FM RDS станция.
Изберете FM станция с по-силен сигнал.
От високоговорителите бие ток. Приемникът
автоматично се изключва след няколко секунди.
Проверете свързването на високоговорителите и
включете захранването отново.
Продължава
Допълнителна информация
Проверете дали антените са добре свързани. Регулирайте положението им и свържете външна антена, ако е необходимо.
Силата на сигнала от радиостанциите е твърде
слаб (когато приемате с автоматична настройка).
Използвайте директна настройка.
Уверете се, че сте задали интервала на приемане
правилно (когато приемате AM станции с директна
настройка).
Няма предварително настроени станции или предварително настроените станции са били изтрити
(когато приемате чрез сканиране за предварително
настроени станции). Настройте предварително
станциите (стр. 67).
Неколкократно натиснете DISPLAY, така че честотата да се появи на дисплея.
Ако не успеете да отстраните проблема с по-горе описаните операции
Спецификации
Можете да изчистите паметта на приемника (стр.
32). Обърнете внимание, обаче, че всички запаметени
настройки ще върнат в настройките си по подразбиране и Вие трябва да ги настроите отново.
Спецификации за аудио захранването
Усилвател
Модели с код на областта СЕL, CEK
Ако проблемът продължава
Свържете се с най-близкия сервиз на Sony.
Изтриване на паметта
За да изтриете
Вижте
Всички запаметени настройки
стр. 32
Индивидуални звукови полета
стр. 65
Изходна мощност в стерео режим 1),
Премерена изходна мощност 1)2)
1) Измерена при следните условия:
Областен код
Изисквания към захранването
2)
Изходна мощност за преден, централен, съраунд и
заден съраунд. В зависимост от настройките на
звуковото поле и източника, възможно е да няма
изходен звуков сигнал.
Честотен обхват
Аналогов
10Hz - 70 kHz,
+0.5/-2dB (когато е избран тон
и звуково поле)
Входове
Аналогови
Чувствителност: 500mV/
50 kohms
S/N4) : 96 dB
(A, 500 mV5)
6)
Можете да промените AM честотния обхват на
9 или 10 kHz. След като сте настроили която и
да е АМ станция, изключете рисивъра. Докато
задържате TUNING MODE, натиснете --/--. Всички
предварително настроени станции изтрити,
когато промените честотния обхват. За да
отмените скалата 10 kHz (или 9 kHz), повторете
процедурата.
Видео
Входове/ Изходи
Видео:
COMPONENT VIDEO
Общи характеристики
Цифрови (коаксиални) Импеданс:
Изисквания към захранването
Областен код
Цифрови (оптични)
Изисквания към захранването
Изходи (аналогови)
Волтаж:
Волтаж:
Еквалайзър
Ниво на усилване
3)
4)
INPUT SHORT (когато е избран тон и звуково поле).
Премерена мрежа, входящо ниво.
Обхват
Антена
Областен код
FM
Терминали на антените 75 ohms
Средна честота
Консумация на електроенергия (в режим готовност)
0.3 W
10.7 MHz
Променливотокови изводи
AM тунер
Обхват
Изисквания към захранването
Код на областта
Антена
Средна честота
Размери (ш/в/д) (Приблизително)
430 х 157.5 х 351.5 мм включително издадените части и
бутони
Кръгова антена
450 kHz
Продължава
Допълнителна информация
FM тунер
Консумация на електроенергия
Тегло (Прибл.)
10.6 кг.
Приложени аксесоари
FM жична антена (1)
AM кръгова антена (1)
Устройство за дистанционно управление RM-ААР017
(1)
Батерии R6 (размер АА) (2)
Микрофон ECM-AC2 (1)
За подробности относно областния код на компонента, който използвате, вижте стр. 2.
Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без
предупреждение.
Индекс
Цифри
2CH STEREO
64
5.1 канала
14
6.1 канала
14
SUR BACK DECODING
91
A.CAL
38
TEST TONE
39
AUDIO
53
EQ
50
LEVEL
49
SUR
50
SYSTEM
55
TUNER
52
VIDEO
54
Б-Т
Блу рей-диск плейър
А-V
връзки
20
Видеорекордер
връзки
AUTO CALIBRATION
33
AUTO FORMAT
DIRECT (A.F.D.)
CD плейър
възпроизвеждане
17, 18
42
Видео игра
връзки
17, 18
DIGITAL ASSIGN
72
Digital Cinema Sound (DCS)
63
DIGITAL MEDIA PORT
свързване
Видеорекамера
връзки
59
Настройка
27
74
40
видео въвеждане
75
Dolby Digital
83
DTS
84
DVD плейър
Връзки
24
възпроизвеждане
43
DVD рекордер
връзки
25
HDMI
20
INPUT MODE
71
RDS
69
Super Audio CD плейър
връзки
възпроизвеждане
27
Високоговорители
42
66
на станции
68
Озаглавяване
68, 76
32
Сателитен тунер/
кабелна кутия
връзки
15
връзки
26
инсталиране
14
Съобщения за грешки
89
Заглушаване на звука
41
Таймер за самостоятелно
Запис
изключване
На CD-R
77
Телевизор
на носител за запис
78
връзки
Звуково поле
65
връзки
избор
61
Устройство за
Избор
дистанционно управление
на компонент
40
на звуково поле
61
Касетъчен дек
свързване
18
MD дек
Меню
77
22
Тунер
нулиране
свързване
17, 18
директна
Първоначална настройка
на система високоговорители 33
Връзки
65
18
30
9
Допълнителна информация
вход
връзки
автоматична
www.sony.bg
Download PDF

advertising