Sony | STR-DH700 | Sony STR-DH700 Инструкции за експлоатация

4-129-783-41(1)
Многоканален AV
приемник
BG
Инструкции за експлоатация
STR-DH700
©2009 Sony Corporation
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да избегнете пожар или токов удар, не
излагайте устройството на дъжд или влага.
За да предотвратите пожар, не покривайте
вентилационните отвори на устройството с вестници,
покривки, завеси и др. Не поставяйте запалени свещи
върху устройството.
Не инсталирайте устройството в затворени
пространства, като полица за книги или вграден шкаф.
За да предотвратите пожар или токов удар, не мокрете
устройството – не го излагайте на капеща или
плискаща се вода и не поставяйте върху него предмети,
пълни с течности, като например вази.
Щепселът служи за изключване на устройството от
електрическата мрежа, затова включвайте уреда в
контакт, който е лесно достъпен. Ако забележите
някаква неизправност, докато работите с устройството,
незабавно изключете щепсела от контакта.
Не излагайте батериите или устройството с
инсталирани батерии на високи температури, като
например на влиянието на пряка слънчева светлина,
огън или подобни.
Устройството не е изключено от захранването, докато
е свързано с мрежата от 220 V, дори ако самото
устройство е изключено.
Прекалено силният звук при използването на
слушалките може да причини загуба на слуха.
За потребители в Европа
Изхвърляне на стари
електрически и електронни
уреди
(Приложимо за страните от
Европейския съюз и други
европейски страни, използващи
система за разделно събиране на
отпадъци)
Този символ на устройството или неговата опаковка
показва, че продуктът не трябва да се третира като
домашен отпадък. Вместо това, той трябва да бъде
предаден в съответните пунктове за рециклиране на
електрически и електронни уреди. Изхвърляйки този
продукт на правилното място, вие предотвратявате
потенциални негативни последици за околната среда
и човешкото здраве, които в противен случай, при
неправилното изхвърляне на продукта, могат да бъдат
причинени. Рециклирането на материалите ще помогне
за запазването на природните ресурси. За по-подробна
информация относно рециклирането на този продукт,
моля, свържете се с общинската служба във вашия
град, службата за изхвърляне на отпадъци или с
магазина, от който сте закупили продукта.
2BG
Изхвърляне на използвани
батерии (приложимо за страните
от Европейския съюз и други
европейски страни, използващи
система за разделно събиране на
отпадъци)
Този символ на батериите или на тяхната опаковка
показва, че батериите, предоставяни с този продукт, не
трябва да се третират като домашен отпадък.
Възможно е при определени видове батерии този
символ да бъде използван заедно с химически
означения. Химическият символ на живака (Hg) или
оловото (Pb) се добавят, ако батерията съдържа повече
от 0.0005% живак или 0.004% олово.
Изхвърляйки батериите на правилното място, вие
предотвратявате потенциални негативни последици за
околната среда и човешкото здраве, които в противен
случай, при неправилното изхвърляне на батериите,
могат да бъдат причинени. Рециклирането на
материалите ще помогне за запазването на природните
ресурси.
В случаите, в които поради мерки за безопасност,
експлоатационни причини или за да бъдат запазени
данните, батериите трябва да останат в устройството,
то те следва да бъдат подменяни само от квалифициран
персонал.
За да се уверите, че батериите ще бъдат изхвърлени
правилно, когато животът им изтече, ги предайте на
съответното място за рециклиране на електрическо и
електронно оборудване.
Относно всички други видове батерии, моля,
прегледайте частта относно безопасното изваждане на
батериите от продукта.
Предайте батериите в събирателен пункт, за да бъдат
рециклирани.
За по-подробна информация относно рециклирането
на този продукт или батериите, с които работи, моля,
свържете се с общинската служба във вашия град,
службата за изхвърляне на отпадъци или с магазина, от
който сте закупили продукта.
Забележка за потребители: Следната
информация се отнася за оборудването,
продадено в страни, които попадат под
изискванията на директивите на
Европейския съюз
Производителят на този продукт е Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Оторизираният представител за EMC и безопасност на
продукта е Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse
61, 70327 Stuttgart, Germany. За въпроси, касаещи
сервиза и гаранцията на устройството, се обръщайте
към адресите, указани в съответните документи,
приложени към продукта.
Информация за ръководството
• Инструкциите в това ръководство се отнасят за
модела STR-DH700. Проверете номера на вашия
модел, като погледнете в долния десен ъгъл на
предния панел. В това ръководство за илюстрации са
използвани моделите с регионален код CEL, освен
ако не е указано друго. Всички разлики в операциите
са ясно описани в текста, например “Само за модели
с регионален код CEK”.
• Инструкциите в това ръководство описват
контролните бутони на устройството за
дистанционно управление. Можете да използвате
и бутоните на приемника, ако те имат същите
или подобни имена като тези на устройството за
дистанционно управление.
Относно регионалните кодове
Регионалният код на закупения от вас приемник
е показан в долната дясна част на задния панел
(вижте илюстрацията по-долу).
OUT
R
Този приемник работи с технологията High-Definition
Multimedia Interface (HDMI™).
HDMI, логото HDMI и High Definition Multimedia Interface са търговски марки или запазени търговски марки
на HDMI Licensing LLC.
“x.v. Color” и логото “x.v. Color” са търговски марки на
Sony Corporation.
“S-AIR” и съответното лого са търговски марки на
Sony Corporation.
FRONT A
SURROUND
Този приемник включва Dolby* Digital и Pro Logic Surround, както и DTS** Digital Surround System.
* Произведена по лиценз на Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic, Surround EX и символът двойно D
са търговски марки на Dolby Laboratories.
** Произведена по лиценз на американски патент
No. 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762;
6,226,616; 6,487,535; 7,003,467; 7,212,872 и други
американски и световни патенти. DTS, DTS Digital
Surround, ES и Neo:6 са запазени търговски марки,
а DTS логото, символът и DTS 96/24 са търговски
марки на DTS, Inc. © 1996, 2008 DTS, Inc. Всички
права запазени.
“BRAVIA” е търговска марка на Sony Corporation.
HDMI
BD IN
Относно авторските права
L
L
R
KERS
Регионален код
Всички разлики във функциите, в зависимост
от регионалния код, са ясно указани в текста например “Само за модели с регионален код АА”.
3BG
Съдържание
Описание и местоположение на частите .......... 6
Подготовка за експлоатация
1:
2:
3:
4a:
4b:
5:
6:
Инсталиране на високоговорителите ....... 16
Свързване на високоговорителите ............ 17
Свързване на телевизор ............................. 19
Свързване на аудио компоненти ............... 20
Свързване на видео компоненти ............... 21
Свързване на антените ............................... 27
Подготовка на приемника и устройството
за дистанционно управление .................... 28
7: Избор на система на
високоговорителите ................................... 29
8: Автоматично калибриране на подходящите
настройки на високоговорителите
(AUTO CALIBRATION) ............................ 30
9: Настройка на нивата и баланса на
високоговорителите (TEST TONE)........... 34
Съраунд звук
Dolby Digital и DTS съраунд звук (AUTO
FORMAT DIRECT)..................................... 55
Избор на програмирано звуково поле ............. 57
Използване само на предните
високоговорители (2CH STEREO) ........... 59
Слушане на звук без настройка
(ANALOG DIRECT)................................... 60
Нулиране на настройките на звуковите
полета към първоначалните
им позиции.................................................. 60
Тунер
Възпроизвеждане
Слушане на FM/AM радио ............................... 61
Предварителна настройка на FM/AM
радиостанции.............................................. 63
Използване на системата за
радио данни (RDS) ..................................... 65
(Само за модели с регионален код CEL,
CEK)
Избор на компонент .......................................... 35
Слушане/гледане от компонент ....................... 37
“BRAVIA” Sync функции
Усилвател
Работа с менютата ............................................. 39
Настройка на нивото (меню LEVEL) .............. 44
Настройка на еквалайзера (меню EQ) ............. 45
Настройки за съраунд звук (меню SUR) ......... 45
Настройка на тунера (меню TUNER) .............. 47
Настройки на звука (меню AUDIO) ................ 48
Настройки на HDMI (меню HDMI) ................. 49
Настройки на системата (меню SYSTEM) ..... 50
Автоматична настройка на подходящите
настройки (меню A. CAL) ......................... 54
Настройки за S-AIR (меню S. AIR) ................. 54
4BG
Какво е ”BRAVIA” Sync? ................................. 66
Подготовка на функцията “BRAVIA” Sync .... 67
Гледане на DVD (One-Touch Play) ................... 69
Слушане на звука от телевизора през
свързаните към приемника
високоговорители
(System Audio Control) ............................... 69
Изключване на приемника от телевизора
(System Power Off) ..................................... 70
S-AIR операции
Относно S-AIR продуктите .............................. 71
Настройка на S-AIR продукт ........................... 72
Слушане на звук от системата в друга стая .... 76
Промяна на канала за по-добро
предаване на звука ..................................... 78
Как да се наслаждавате на S-AIR приемник,
докато основното устройство е в
режим на готовност.................................... 79
Други операции
Превключване между цифров и аналогов
аудио сигнал (INPUT MODE) ................... 80
Слушане на цифров звук от други входове
(DIGITAL ASSIGN) .................................... 81
DIGITAL MEDIA PORT (DMPORT) ................ 82
Промяна на дисплея .......................................... 84
Таймер за автоматично изключване ................ 85
Запис с помощта на приемника ....................... 85
Използване на връзка би-усилвател ................ 86
Използване на устройството за
дистанционно управление
Промяна на функциите на бутоните ................ 88
Допълнителна информация
Речник ................................................................ 89
Предпазни мерки ............................................... 91
Отстраняване на проблеми............................... 93
Технически характеристики ............................. 98
Азбучен указател ............................................. 100
5BG
Описание и местоположение на частите
Преден панел
1
2
3
4
5
7
6
8
MASTER VOLUME
?/1
TONE
INPUT SELECTOR
TONE MODE
INPUT MODE
SPEAKERS
TUNING MODE
TUNING
MEMORY/
ENTER
2CH/
A.DIRECT
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
DIMMER
AUTO CAL MIC
PHONES
qh qg
DISPLAY
qf
qd
qs
qa q;
VIDEO
MUTING
VIDEO 2 IN
L AUDIO R
9
Име
Функция
Име
Функция
 ?/1
(включване/
готовност)
Натиснете, за да включите или
изключите приемника (стр. 28,
37, 38, 60, 62).
 MASTER
VOLUME
 TONE +/TONE MODE
Настройва нивото на ниските
и високите честоти на
предните високоговорители.
Неколкократно натиснете
TONE MODE, за да изберете
BASS или TREBLE, след това
завъртете TONE +/-, за да
настроите нивото (стр. 40).
Завъртете, за да регулирате
едновременно нивото на
силата на звука на всички
високоговорители (стр. 34, 35,
37, 38).
 MUTING
Натиснете, за да изключите
временно звука. Натиснете
отново MUTING, за да
възстановите звука (стр. 35).
 VIDEO 2 IN
жакове
Към този жак се свързва
преносим аудио/видео
компонент, като например
видеокамера или видео игра
(стр. 26, 35).
 INPUT SELEC- Завъртете, за да изберете
входния източник за
TOR
възпроизвеждане (стр. 35, 36,
37, 38, 60, 61, 63, 64, 80, 84,
85, 86).
 Прозорец на
дисплея
В прозореца на дисплея се
извежда текущото състояние на
избрания компонент или списък
с опции за избор (стр. 8).
Приема сигнали от
 Сензор за
дистанционно устройството за дистанционно
управление.
управление
 DIMMER
6BG
Натиснете неколкократно, за да
настроите яркостта на дисплея.
 AUTO CAL MIC Към този жак се свързва
приложения оптимизиращ
жак
микрофон за функцията Auto
Calibration (автоматично
калибриране) (стр. 30).
 DISPLAY
Натиснете неколкократно, за да
изберете информация, изведена
на дисплея (стр. 84).
Име
Функция
1 2CH/
A.DIRECT
Натиснете, за да изберете звуково
поле (стр. 55, 57).
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
2 TUNING
MODE
Натиснете, за да работите с
тунера (FM/AM) (стр. 61).
TUNING +/MEMORY/
ENTER
3 INPUT MODE Натиснете, за да изберете режима
на входен сигнал, когато едни и
същи компоненти са свързани
към цифрови и аналогови жакове
(стр. 80).
4 Жак PHONES Към този жак се свързват
слушалките (стр. 93).
Натиснете, за да изберете
5 SPEAKER
предните високоговорители
(стр. 29).
7BG
Индикатори на дисплея
1
SW
2
3
LFE
SP A
SP B
L
C
R
SL
S
SR
4
OPT
COAX
5
HDMI DTS -ES
S-AIR
6
96/24
NEO:6
7
MEMORY RDS
D.RANGE MONO SLEEP
ST
PL IIx
DEX
SBL SB SBR
qd
Име
1
SW
qs
q;
Функция
Име
Светва, когато изборът на субуфер е
зададен в положение “YES”
(стр. 50) и аудио сигналът се
извежда през жаковете
SUBWOOFER.
4
2
LFE
Светва, когато възпроизвежданият
диск съдържа LFE канал (ефект
на ниските честоти) и сигналът
от канала LFE действително се
възпроизвежда.
3
SP A/SP B
Свети в съответствие със системата
високоговорители, която се
използва. Тези индикатори обаче не
светят, когато високоговорителите
са изключени, или когато са
включени слушалки.
8BG
qa
9
8
Функция
Светва, за да покаже настоящия
Входни
индикатори вход.
OPT
Светва, когато INPUT MODE е
зададен в положение “AUTO” и
когато входният сигнал е цифров,
въведен през OPTICAL жака, или
когато INPUT MODE е зададен в
положение “OPT”.
Въпреки това, на дисплея се
извежда индикация “NO INPUT”,
когато зададете INPUT MODE
в положение “OPT” и през жака
OPTICAL не се извежда цифров
сигнал (стр. 80).
COAX
Светва, когато INPUT MODE е
зададен в положение “AUTO” и
ако входният сигнал е цифров,
въведен през COAXIAL жака, или
когато INPUT MODE е зададен в
положение “COAX”. Въпреки това,
на дисплея се извежда индикация
“NO INPUT”, когато зададете
INPUT MODE в положение
“COAX” и през жака COAXIAL не
се извежда цифров сигнал (стр. 80).
HDMI
Светва, когато приемникът
разпознае компонент, свързан чрез
жака HDMI IN (стр. 22).
Име
Функция
Светват, когато се въвеждат DTS или
 DTS(-ES)
индикатори DTS-ES сигнали.
DTS
Светва, когато се приемат DTS
сигнали.
DTS-ES
Светва, когато приемникът декодира
DTS-ES сигнали.
DTS 96/24
Светва, когато приемникът декодира
DTS сигнали с честота 96 kHz/24
бита.
Забележка
Когато възпроизвеждате диск с
формат DTS, уверете се, че сте
осъществили цифровите връзки и INPUT MODE не е зададен в положение
“ANALOG” (стр. 80).
Име
Функция
Осветява един от индикаторите,
 Dolby
Pro Logic когато приемникът прилага Dolby
индикатори Pro Logic обработка на двуканални
сигнали с цел да изведе сигнала от
централния и съраунд каналите.
PL
Dolby Pro Logic
PLII
Dolby Pro Logic II
PLIIx
Dolby Pro Logic IIx
Забележки
• Тези индикатори не светят,
ако и централният, и съраунд
високоговорителите са зададени
в положение “NO” (стр. 42) и
ако изберете звуково поле, като
използвате бутона A.F.D.
• Dolby Pro Logic IIх декодирането
не функционира за сигнали със
семплираща честота, по-голяма от
48 kHz.
 Индикатори Светят, когато използвате приемника,
на тунера за да приемате радио станции.
MEMORY
Светва, когато активирате функция
в паметта, като например Preset
Memory (стр. 63) и др.
RDS
Светва, когато бъде настроена
станция, предлагаща услугата RDS.
Забележка
”RDS” се извежда само за моделите с
код на областта CEL, CEK.
MONO
ST
Моно програма
Стерео програма
Когато изберете предварително
настроена станция, се извежда
номерът на станцията.
Забележка
Номерът на предварително
настроената станция ще се промени
в зависимост от станцията, която
изберете. За подробности относно
настройката на станции вижте
стр. 63.
Осветява един от индикаторите,
 Dolby
когато приемникът декодира
Digital
Surround съответните сигнали в Dolby Digital
индикатори формат.
D
Dolby Digital
D EX
Dolby Digital Surround EX
Забележка
Когато възпроизвеждате дискове в
Dolby Digital формат, уверете се,
че сте извършили цифрови връзки,
и че INPUT MODE не е зададен в
положение “ANALOG” (стр. 80).
 SLEEP
Светва, когато е активиран таймерът
за автоматично изключване.
 D.RANGE
Светва, когато е активирана
компресията на динамичния обхват
(стр. 40).
 NEO:6
Светва, когато е активиран режим на
декодиране DTS Neo:6 Cinema/Music
(стр. 56).
 S-AIR
Светва, когато S-AIR предавателят
(не е приложен в комплекта) бъде
свързан.
продължава
9BG
Име
Функция
 Индикатори
на възпроизвежданите
канали
Буквите (L, C, R и др.)
показват каналите, които се
възпроизвеждат. Кутийките
около буквите се променят, за
да покажат как приемникът
смесва звука от източника (в
зависимост от настройките на
високоговорителите).
L
Преден ляв
R
Преден десен
C
Централен (моно)
SL
Съраунд ляв
SR
Съраунд десен
S
Съраунд (моно или съраунд
компонентите, получени при Pro
Logic обработка)
SBL
Заден ляв съраунд
SBR
Заден десен съраунд
SB
Заден съраунд (задният съраунд
компонент е получен чрез
декодиране на 6.1 канален звук)
Пример:
Формат на записа (Преден/
Съраунд): 3/2.1
Изходен канал: Когато съраунд
високоговорителите са зададени
в положение “NO” (стр. 42)
Звуково поле: A.F.D. AUTO
SW
L
SL
10BG
C
R
SR
Заден панел
1
2 3
4
ANTENNA
HDMI
SAT IN
AM
DVD IN
BD IN
OUT
EZW-T100
SAT
IN
DVD
IN
VIDEO 1
IN
MONITOR
OUT
TV
DIGITAL (ASSIGNABLE)
DMPORT
DC5V
0.7A MAX
Y
OPTICAL
PB/
CB
VIDEO
IN
VIDEO
IN
SAT
IN
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
OPTICAL
DVD
IN
COAXIAL
VIDEO
OUT
CENTER
PR/
CR
R
COMPONENT VIDEO
OUT
IN
SURROUND BACK/
BI-AMP/
FRONT B
IN
AUDIO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
L
FRONT A
SURROUND
R
L
L
MONITOR
L
R
AUDIO
OUT
R
SA-CD/CD/CD-R
8
TV
SAT
BD
6
VIDEO 1
7
SUBWOOFER
SPEAKERS
6
1 S-AIR (EZW-T100)
С капаче
4 Секция DIGITAL INPUT/OUTPUT
ВНИМАНИЕ
Моля, не сваляйте
капачето, докато
не се наложи
да инсталирате
безжичен предавател.
Свържете към
безжичен предавател
(не е приложен в
комплекта) (стр. 73).
гнездо
2 DMPORT
DMPORT жак
Към този жак се
свързва DIGITAL
MEDIA PORT адаптер
(стр. 83).
3 Секция ANTENNA
Жак FM
ANTENNA
5
Към този жак се
свързва FM кабелната
антена, приложена
към приемника
(стр. 27).
Терминали AM Към тези терминали
се свързва АM
ANTENNA
кръговата антена,
приложена към
приемника (стр. 27).
OPTICAL IN
жакове
COAXIAL IN
жак
Към тези жакове
се свързва DVD
плейър и др. Жакът
COAXIAL осигурява
по-добро качество на
звука (стр. 24, 25).
HDMI IN/OUT* Към тези жакове се
жакове
свързва DVD плейър,
сателитен тунер или
Blu-ray disc плейър.
Картината се извежда
към телевизор или
видео-проектор,
докато звукът може
да се изведе както от
високоговорителите
на телевизора, така и
от високоговорители,
свързани към този
приемник (стр. 22).
5 Секция SPEAKERS
Към тези жакове
се свързват
високоговорителите
(стр. 17).
продължава
11BG
6 Секция AUDIO INPUT/OUTPUT
Бял (L)
AUDIO IN/ Към тези жакове се
OUT жакове свързва Super Audio
CD плейър, CD рекордер
Червен (R)
и др. (стр. 20).
Черен
AUDIO OUT Към този жак се свързва
жак
субуфер (стр. 17).
Устройство за дистанционно
управление
Можете да използвате приложеното устройство
за дистанционно управление RM-AAU023, за да
работите с приемника и да контролирате аудио/видео
компоненти, произведени от Sony (стр. 88).
7 Секция VIDEO/AUDIO INPUT/OUTPUT
AUDIO IN/ Към тези жакове се
OUT жакове свързват видеорекордер,
Blu-Ray disk плейър и др.
Червен (R)
(стр. 19 - 26).
TV INPUT
TV ?/1
SLEEP DMPORT AV ?/1
Бял (L)
Жълт
wa
Червен
(PR/CR)
* Можете да гледате изображенията от избрания вход,
когато свържете HDMI OUT или MONITOR OUT
жака към телевизор или проектор (стр. 19).
VIDEO1
VIDEO2
SAT
TV
2CH
A.F.D.
BD
DVD
SA-CD/CD TUNER
MOVIE
MUSIC
THEATRE
8 Секция COMPONENT VIDEO INPUT/OUTPUT
Към тези жакове се
свързва DVD плейър,
телевизор, сателитен
тунер и др. Можете
да се наслаждавате на
изображения с високо
качество (стр. 19-26).
2
SYSTEM STANDBY
VIDEO IN/
OUT жакове*
Зелен (Y) Y, PB/CB, PR/
CR IN/OUT*
жакове
Син
(PB/CB)
1
?/1
1
w;
3
DVD/BD
MENU
4
7
ql
2
8
>10
-
6
5
0/10
9
AUTO CAL
D.TUNING
D.SKIP
MEMORY AMP MENU
ENTER
CLEAR
DISPLAY
TOOLS/
OPTIONS MUTING
qk
4
5
6
7
8
9
q;
qa
TV VOL
MASTER VOL
qj
qs
qh
O
RETURN/EXIT
MENU/HOME
TV CH –
TV CH +
PRESET – REPLAY ADVANCE PRESET +
<
<
.
>
TUNING –
m
TUNING +
H
qg
M
FM MODE
TV
12BG
3
X
x
qd
qf
Име
Функция
Име
1 TV ?/1
(включване/
готовност)
За да включите или изключите
телевизора, натиснете
едновременно ТV ?/1 и TV
().
 DVD/BD MENU Натиснете, за да изведете
менюто на DVD или Bluray disc на телевизионния
екран. След това използвайте
(),
бутоните V/v/B/b и
за да осъществите операции от
менюто.
AV ?/1
(включване/
готовност)
2 ?/1
(включване/
готовност)
Натиснете, за да включите
или изключите Sony аудио/
видео компоненти, с които
устройството за дистанционно
управление може да работи
(стр. 88).
Ако натиснете едновременно
?/1 (), приемникът и
другите Sony компоненти ще се
изключат (SYSTEM STANDBY).
Забележка
Функцията на бутона AV ?/1
автоматично се променя всеки
път, когато натиснете входните
бутони (3).
Натиснете, за да включите/
изключите приемника.
За да изключите всички
компоненти, натиснете
едновременно ?/1 и AV ?/1
(1) (SYSTEM STANDBY).
3 Входни бутони Натиснете един от бутоните,
за да изберете компонента,
който желаете да използвате.
Когато натиснете някой от
входните бутони, приемникът се
включва. Бутоните са настроени
фабрично да управляват Sony
компоненти, както следва.
Можете да програмирате
устройството за дистанционно
управление, така че да
управлявате с него и
компоненти, които не са
произведени от Sony, като
следвате стъпките, описани в
“ Промяна на функциите на
бутоните” на стр. 88.
4 2CH
A.F.D.
AUTO CAL
 D. TUNING
D. SKIP
 ENTER
MEMORY
Натиснете, за да се насладите
на картина, която е найподходяща за гледане на филми,
и автоматично да изведете звука
от високоговорителите, които са
свързани към приемника.
Забележка
Този бутон ще функционира,
само ако вашият телевизор е
съвместим с режим Theatre. За подробности вижте
ръководството за експлоатация,
приложено към телевизора.
Натиснете, за да въведете режим
на директна настройка на радио
станция.
Натиснете, за да прескочите
диск, когато използвате
мултидиск чейнджър.
Натиснете, за да въведете
стойност, след като изберете
канал, диск или запис, като
използвате бутоните с цифри на
телевизора, видеорекордера или
сателитния тунер.
Натиснете, за да запазите
станция.
Натиснете този бутон, за да
изведете менюто, чрез което
ще работите с приемника. След
това използвайте V/v/B/b и
(), за да извършвате операции
в менюто.
 TOOLS
OPTIONS
Натиснете, за да изберете опции
от менютата за DVD плейър или
Blu-ray disc плейър.
За да изведете опции за
телевизор Sony, натиснете
едновременно ТV () и
TOOLS/OPTIONS.
 MUTING
Натиснете, за да заглушите
временно звука.
Натиснете отново MUTING, за
да възстановите нивото на звука.
Натиснете едновременно MUTING и TV (), за да активирате
функцията за заглушаване на
звука от телевизора.
a)
 TV VOL + /-
Натиснете едновременно
TV VOL +/- и TV (), за да
регулирате нивото на силата на
звука на телевизора.
MOVIE
5 THEATRE
Натиснете, за да активирате
функцията Auto Calibration.
 AMP MENU
Натиснете, за да изберете
звуково поле.
MUSIC
Функция
MASTER
VOL +a)/-
Натиснете, за да регулирате
едновременно нивото на
силата на звука на всички
високоговорители.
продължава
13BG
Име
Функция
Име
Функция
 MENU/
HOME
Натиснете, за да изведете менюто на
видеорекордера, сателитния тунер,
DVD плейъра или Blu-ray disc
плейъра на телевизионния екран.
Натиснете едновременно MENU/
HOME и TV (), за да изведете
менюто на телевизора. След това
(), за
използвайте V, v, B, b и
да извършите операции с менюто.
 TV
Натиснете едновременно TV
и бутона, който има оранжева
маркировка, за да включите
операциите с телевизора.
 RETURN/
EXIT O
Натиснете, за да
- се върнете към предходното меню.
- излезете от менюто, докато то или
ръководството на видеорекордера,
DVD плейъра, сателитния тунер
или Blu-ray плейъра е изведено на
телевизионния екран.
За да се върнете към предишното
меню на телевизора, докато менюто
е изведено на телевизионния екран,
натиснете едновременно ТV () и
RETURN/EXIT O.

След като сте натиснали DVD/BD
MENU (), АМР MENU ()
или MENU/HOME (), натиснете
V, v, B или b, за да изберете
съответната настройка. След това
, за да въведете избора
натиснете
си, ако преди това сте натиснали
DVD/BD MENU или MENU/HOME.
, за да
Също така натиснете
потвърдите избора на приемника,
видеорекордера, сателитния тунер,
CD плейъра, DVD плейъра или
Blu-ray disc плейъра.
 ./>b)
Натиснете, за да пропуснете записи
в CD плейъра, DVD плейъра или
Blu-ray disc плейъра.
REPLAY< Натиснете, за да повторите
/ADVANCE предходна сцена или да превъртите
бързо напред настояща сцена на
,
видеорекордера, DVD плейъра или
Blu-ray disc плейъра.
m/M b)
Натиснете, за да:
- търсите записи в посока напред/
назад на DVD плейъра.
- превъртите бързо напред/назад
запис на видеорекордера, CD
плейъра или Blu-Ray disc плейъра.
H a)b)
Натиснете, за да започнете
възпроизвеждане на запис от
видеорекордера, CD плейъра, DVD
плейъра или Blu-ray disc плейъра.
X b)
Натиснете, за да въведете режим
на пауза при възпроизвеждането
или записа на видеорекордера,
CD плейъра, DVD плейъра или
Blu-ray disc плейъра. (Натискането
на този бутон активира и записа с
компонентите, които са в режим на
готовност при запис).
x b)
Натиснете, за да спрете
възпроизвеждането на запис на
видеорекордерa, CD плейърa, DVD
плейърa или Blu-ray disc плейърa.
TV CH +/-
Натиснете едновременно TV
CH +/- и TV (), за да изберете
предварително настроените
телевизионни канали.
PRESET +/- Натиснете, за да изберете
- предварително настроени
станции.
- предварително настроените
канали на видеорекордера или
сателитния тунер.
TUNING +/- Натиснете, за да потърсите радио
станция.
FM MODE
14BG
Натиснете, за да изберете FM моно
или стерео приемане.
,
V/v/B/b
 DISPLAY
Натиснете, за да изберете
информацията, изведена
на телевизионния екран на
видеорекордера, сателитния тунер,
CD плейъра, DVD плейъра или Bluray disc плейъра.
За да изберете информацията на
телевизор, натиснете едновременно
ТV () и DISPLAY.
 -/--
Натиснете, за да изберете режима за
въвеждане на канал с една или две
цифри на видеорекордера.
За да изберете режима за въвеждане
на канал на телевизора с една или
две цифри, натиснете едновременно
ТV () и -/--.
>10
Натиснете, за да изберете номера на
записи над 10 на CD плейъра.
CLEAR
Натиснете, за да изчистите грешка,
когато натиснете неправилен бутон
с цифра.
Име
Функция
 Бутони с
цифри
(номер 5а))
Натиснете, за да:
- настроите/намерите настроена
станция
- изберете номер на запис на CD
плейъра, DVD плейъра или
Blu-ray disc плейъра. Натиснете
0/10, за да изберете номер на
запис 10.
- изберете номер на канал на
видеорекордера или сателитния
тунер.
Натиснете едновременно ТV ()
и бутоните с цифри, за да изберете
телевизионните канали.
 TV INPUT
Натиснете бутона ТV () и TV INPUT, за да изберете входния сигнал
(телевизионен или видео вход).
SLEEP
a)
b)
Натиснете, за да активирате
функцията за автоматично
изключване на приемника, като
при изтичане на зададеното време
устройството ще се изключи.
Бутоните 5, TV VOL +, MASTER VOL + и H имат
осезаема точка. Използвайте я като ориентир, когато
работите с приемника.
Можете да използвате този бутон и за работа с
DIGITAL MEDIA PORT адаптера. За подробности
относно функцията на този бутон вижте
ръководството за експлоатация, приложено към
DIGITAL MEDIA PORT адаптера.
Забележки
• Възможно е някои функции, обяснени в тази част, да
не работят в зависимост от модела.
• Горните обяснения служат само за пример.
Ето защо, в зависимост от компонента е възможно
гореописаните операции да не са достъпни или да
работят по различен от описания начин.
15BG
Подготовка за експлоатация
1: Инсталиране на високоговорителите
Този приемник ви позволява да използвате 7.1-канална
система (7 високоговорителя и 1 субуфер).
Работа с 5.1/7.1-канална
система
За да се насладите напълно на многоканален
съраунд звук, подобен на този в киносалоните, са
ви необходими 5 високоговорителя (два предни,
централен и два съраунд високоговорителя) и субуфер
(за 5.1-канален звук).
Можете да се наслаждавате на висококачествено
възпроизвеждане на DVD софтуера, записан във
формат Surround EX, ако свържете един допълнителен
заден съраунд високоговорител (6.1-канална система)
или два задни съраунд високоговорителя (7.1-канална
система).
Пример за конфигурация на 7.1-канална
система от високоговорители
Пример за конфигурация на 5.1-канална
система от високоговорители
A Преден високоговорител (ляв)
B Преден високоговорител (десен)
C Централен високоговорител
D Съраунд високоговорител (ляв)
E Съраунд високоговорител (десен)
A Преден високоговорител (ляв)
F Заден съраунд високоговорител (ляв)
B Преден високоговорител (десен)
G Заден съраунд високоговорител (десен)
C Централен високоговорител
H Субуфер
D Съраунд високоговорител (ляв)
E Съраунд високоговорител (десен)
H Субуфер
16BG
Съвети
• Когато свързвате 6.1-канална система от
високоговорители, поставете задния съраунд
високоговорител зад позицията на слушане.
• Тъй като субуферът не излъчва ясно насочени
сигнали, можете да го поставите където желаете.
2: Свързване на високоговорителите
Подготовка за експлоатация
Преди да свържете кабелите, уверете се, че сте
изключили АС захранващия кабел.
G
H
A
E
B
A
ANTENNA
HDMI
SAT IN
AM
TV
DVD IN
BD IN
OUT
DIGITAL (ASSIGNABLE)
MPORT
DC5V
0.7A MAX
OPTICAL
VIDEO
IN
SAT
IN
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
OPTICAL
DVD
IN
COAXIAL
VIDEO
OUT
CENTER
R
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
FRONT A
SURROUND BACK/
BI-AMP/
FRONT B
SURROUND
L
R
L
MONITOR
R
AUDIO
OUT
BD
VIDEO 1
L
SPEAKERS
SUBWOOFER
B
10 mm
C
F
D
B
A Моно аудио кабел (не е приложен в комплекта)
B Кабели за високоговорителите (не са
приложени в комплекта)
A Преден високоговорител А (ляв)
E Съраунд високоговорител (десен)
B Преден високоговорител А (десен)
F Заден съраунд високоговорител (ляв) a)b)c)
C Централен високоговорител
G Заден съраунд високоговорител (десен) a)b)c)
D Съраунд високоговорител (ляв)
H Субуфер d)
продължава
17BG
a)
b)
c)
d)
Ако свързвате само един заден съраунд
високоговорител, свържете го към терминала
SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/
FRONT B L.
Ако не използвате съраунд задни високоговорители
и ако имате още един комплект предни
високоговорители, свържете ги към терминалите
SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT
B L. Задайте “SB ASGN” в положение “SPK B” в
менюто със системни настройки (меню System settings) (стр. 42).
Mожете да изберете система от предни
високоговорители, която желаете да използвате, с
помощта на SPEAKERS на предния панел (стр. 29).
Ако не използвате съраунд задни високоговорители,
свържете предните високоговорители към
терминалите SPEAKERS SURROUND BACK/
BI-AMP/FRONT B, като използвате връзка за биусилвател (стр. 86).
Задайте “SB ASGN” в положение “BI-AMP” в
менюто със системни настройки (стр. 42).
Когато свържете субуфер с функция за автоматично
преминаване в режим на готовност, изключете тази
функция, когато гледате филми. Ако функцията за
автоматично преминаване в режим на готовност
е включена, тя превключва автоматично в режим
готовност в зависимост от нивото на входния сигнал,
въвеждан в субуфера и е възможно звукът да не се
изведе от нискочестотния канал.
18BG
3: Свързване на телевизор
Подготовка за експлоатация
Можете да гледате избраното входно изображение,
когато свържете HDMI OUT или MONITOR OUT жака
към телевизор.
Не е необходимо да свързвате всички кабели. Свържете
аудио и видео кабелите в зависимост от жаковете на
вашите компоненти.
Преди да свържете кабелите се уверете, че сте
разкачили АС захранващия кабел.
TV
Телевизор
Videoсигнали
signals
Видео
Audio
signals
Аудио
сигнали
A
B
Audio/video
Аудио/Видео
signals
сигнали
C
D
E
ANTENNA
HDMI
SAT IN
AM
DVD IN
BD IN
OUT
EZW-T100
SAT
IN
DVD
IN
VIDEO 1
IN
MONITOR
OUT
TV
DIGITAL (ASSIGNABLE)
DMPORT
DC5V
0.7A MAX
Y
VIDEO
IN
VIDEO
IN
SAT
IN
IN
OPTICAL
P B/
CB
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
OPTICAL
DVD
IN
COAXIAL
VIDEO
OUT
CENTER
PR/
CR
R
COMPONENT VIDEO
OUT
IN
SURROUND BACK/
BI-AMP/
FRONT B
IN
AUDIO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
L
FRONT A
SURROUND
R
L
L
MONITOR
L
R
AUDIO
OUT
R
SA-CD/CD/CD-R
TV
SAT
BD
VIDEO 1
SUBWOOFER
SPEAKERS
A Компонентен видео кабел (не е приложен в
комплекта)
B Видео кабел (не е приложен в комплекта)
C Оптичен цифров кабел (не е приложен в
комплекта)
D Аудио кабел (не е приложен в комплекта)
E HDMI кабел (не е приложен в комплекта)
Препоръчваме ви да използвате HDMI кабел на
Sony.
продължава
19BG
Забележки
• Включете приемника, когато видео и аудио сигналите
на възпроизвеждащия компонент се извеждат на
телевизора през приемника. Ако захранването на
приемника е изключено, няма да бъде изведен нито
видео, нито аудио сигналът.
• Когато свързвате оптични цифрови кабели, вкарайте
куплунгите здраво, докато щракнат.
• Не огъвайте и не връзвайте оптичните цифрови
кабели.
Съвети
• За да изведете звука на телевизора през
високоговорителите, свързани към приемника, се
уверете, че:
- сте свързали аудио изходните жакове на телевизора
към TV IN жаковете на приемника.
- сте изключили звука на телевизора или сте
активирали функцията за заглушаване на звука.
• Всички цифрови аудио жакове са съвместими с 32
kHz, 44.1 kHz, 48 kHz и 96 kHz семплиращи честоти.
4a: Свързване на аудио
компоненти
Свързване на Super Audio CD плейър/
CD плейър или CD рекордер
Следната илюстрация показва как да свържете Super
Audio CD плейър, CD плейър или CD рекордер.
Преди да свържете кабелите се уверете, че сте
разкачили АС захранващия кабел. След като свържете
вашия аудио компонент, преминете към „4b: Свързване
на видео компоненти“ (стр. 21).
Super Audio
CD плейър/CD
плейър/CD
рекордер
A
ANTENNA
AM
EZW-T100
SAT
IN
DVD
IN
VIDEO 1
IN
MONITOR
OUT
TV
DC5V
0.7A MAX
IN
OPTICAL
PB/
CB
VIDEO
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
AUDIO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
MONITOR
PR/
CR
COMPONENT VIDEO
OUT
IN
IN
L
AUDIO
OUT
R
SA-CD/CD/CD-R
TV
SAT
BD
VIDEO 1
SUBWOOFER
A Аудио кабел (не е приложен в комплекта)
20BG
DI
DMPORT
Y
OPT
4b: Свързване на видео компоненти
Тази глава описва как да свържете компонентите, с
които разполагате, към приемника. Преди да започнете
се обърнете към раздела „Компонент за свързване“ подолу, за да се запознаете със страниците, които описват
свързването на всеки от компонентите.
Преди да започнете свързването на кабелите се
уверете, че сте изключили кабела на захранването.
След като свържете всички компоненти, преминете
към стъпка „5: Свързване на антените“ (стр. 27).
Видео входни/изходни жакове за
свързване
Качеството на картината зависи от свързания жак.
Вижте илюстрацията по-долу. Изберете връзката в
зависимост от жаковете на вашите компоненти.
Y
HDMI
PB/CB
Компонент
Страница
Телевизор
19
С HDMI жак
22
DVD плейър/Blu-ray disc плейър
24
Сателитен тунер, разпределител за
кабелна телевизия
25
Видеорекордер, DVD рекордер
26
Видеокамера, телевизионна игра и др. 26
Ако искате да свържете няколко
цифрови компонента, но нямате
свободен вход
Вижте ”Слушане на цифров звук от други входове
(DIGITAL ASSIGN)” (стр. 81).
VIDEO
PR/CR
COMPONENT VIDEO
Цифров
Компонент за свързване
Подготовка за експлоатация
Как да свържете компонентите, с
които разполагате
Аналогов
Картина с високо качество
Забележка
Преди да свържете кабелите се уверете, че сте
изключили АС захранващия кабел.
Включете приемника, когато видео и аудио сигналите
на възпроизвеждащия компонент се извеждат на
телевизора през приемника. Ако захранването на
приемника е изключено, няма да бъде изведен нито
видео, нито аудио сигналът.
21BG
• Можете също така да преименувате DVD входа, така
че да се извежда в дисплея на приемника.
За подробности вижте “Наименуване на входове”
(стр. 36).
Свързване на компоненти с HDMI
жакове
HDMI е абревиатура на High-Definition Multimedia Interface (мултимедиен интерфейс с висока резолюция).
Това е интерфейс, който предава видео и аудио сигнали
в цифров формат.
За да се насладите на многоканален
съраунд звук от телевизора
Можете да слушате многоканален съраунд звук от
високоговорителите, свързани към приемника.
Свържете изходния жак OPTICAL на телевизора към
OPTICAL IN жака на приемника.
Забележки
• Уверете се, че сте променили настройката
по подразбиране на DVD входния бутон на
устройството за дистанционно управление, така че
да можете да използвате бутона за контрол на вашия
DVD плейър. За подробности вижте “Промяна на
функциите на бутоните” (стр. 88).
Сателитен тунер/
Разпределителна кутия
Blu-ray disc плейър
DVD плейър
Аудио/видео
сигнали
Аудио/видео
сигнали
Аудио/видео
сигнали
A
A
ANTENNA
A
HDMI
SAT IN
AM
DVD IN
BD IN
OUT
EZW-T100
SAT
IN
DVD
IN
VIDEO 1
IN
MONITOR
OUT
TV
DIGITAL (ASSIGNABLE)
DMPORT
DC5V
0.7A MAX
Y
VIDEO
IN
VIDEO
IN
SAT
IN
IN
OPTICAL
PB/
CB
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
OPTICAL
DVD
IN
COAXIAL
VIDEO
OUT
CENTER
PR/
CR
R
COMPONENT VIDEO
OUT
IN
SURROUND BACK/
BI-AMP/
FRONT B
IN
AUDIO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
L
FRONT A
SURROUND
R
L
L
MONITOR
L
R
AUDIO
OUT
R
SA-CD/CD/CD-R
C
TV
SAT
BD
VIDEO 1
SUBWOOFER
B
A
Аудио сигнали
Телевизор и др.
A HDMI кабел (не е приложен в комплекта)
Препоръчваме ви да използвате HDMI кабел на Sony.
B Оптичен цифров кабел (не е приложен в комплекта)*
C Аудио кабел (не е приложен в комплекта)*
* Свържете поне един от аудио кабелите (B или C).
22BG
SPEAKERS
Аудио/видео
сигнали
Характеристики на HDMI
• Този приемник поддържа xvYCC предаване.
• За подробности се обърнете към ръководството за
експлоатация на всеки свързан компонент.
• Не препоръчваме използването на кабел за HDMIDVI преобразуване. Когато свързвате HDMI-DVI
преобразуващ кабел към DVI-D компонент, възможно
е звукът и/или изображението да не се изведе.
• Този приемник поддържа функция Control for HDMI
(Контрол на HDMI). За подробности вижте
“BRAVIA” Sync функции” (стр. 66).
Забележки относно HDMI връзките
• Аудио сигнал, въведен през HDMI IN жака,
се извежда само през изходния жак на
високоговорителите или HDMI OUT жака. Той не се
извежда от никой друг аудио жак.
• Видео сигнал, въведен през HDMI IN жака, се
извежда само през HDMI OUT жака. Входният видео
сигнал не може да бъде изведен от VIDEO OUT или
MONITOR OUT жаковете.
• За да слушате звук от високоговорителя на
телевизора, задайте „AUDIO FOR HDMI“ в
положение „TV+AMP“ в менюто за настройка на
HDMI (стр. 41). Ако не можете да възпроизвеждате
многоканален софтуер, задайте положение ”АМР”.
В този случай обаче звукът няма да се изведе през
високоговорителя на телевизора.
• Не могат да се извеждат мулти/стерео аудио сигнали
от Super Audio CD.
• Аудио сигналите (семплираща честота, дължина
на битовете и др.), предавани през HDMI жака,
може да бъдат подтиснати от свързания компонент.
Проверете настройките на свързания компонент, ако
изображението е неясно или ако звукът не се извежда
от компонента, свързан чрез HDMI кабела.
• Звукът може да прекъсва, ако семплиращата честота
или номерът на канала на аудио изходните сигнали от
възпроизвеждащия компонент са били превключени.
• Когато свързаният компонент не е съвместим с
технологията за защита на авторските права (HDCP),
изображението и/или звукът от HDMI OUT жака
може да се изведат със смущения или изобщо да не
бъдат изведени.
В този случай вижте спецификацията на свързания
компонент.
• Може да слушате звук в многоканален линеен PCM
формат само с HDMI връзка.
• Задайте резолюцията на изображението, изведено
от плейъра, на повече от 720p, 1080i или 1080р,
когато извеждате 96 kHz многоканален звук от HDMI
връзка.
• Резолюцията на изображението, изведено от плейъра,
може да има нужда от някои настройки, които
следва да бъдат направени преди да гледате картина
в многоканален линеен PCM формат. За повече
информация се обърнете към ръководството за
експлоатация на плейъра.
23BG
Подготовка за експлоатация
• Цифровите аудио сигнали, предавани от HDMI,
могат да бъдат изведени от високоговорителите,
свързани с приемника. Този сигнал поддържа Dolby
Digital, DTS, DSD и линеен PCM формат.
Забележки
• Уверете се, че сте променили настройката
по подразбиране на DVD входния бутон на
устройството за дистанционно управление, така че
да можете да използвате бутона за контрол на вашия
DVD плейър. За подробности вижте “Промяна на
функциите на бутоните” (стр. 88).
• За да изведете многоканален цифров аудио сигнал,
задайте настройката за извеждане на цифров звук
от DVD плейъра. Обърнете се към ръководството за
експлоатация, приложено към DVD плейъра.
Свързване на DVD плейър/Blu-ray
disc плейър
Следната илюстрация показва как да свържете DVD
плейър или Blu-ray disc плейър.
Не е необходимо да свързвате всички кабели. Свържете
аудио и видео кабелите в зависимост от жаковете на
вашите компоненти.
Съвет
Всички цифрови аудио жакове са съвместими с 32 kHz,
44.1 kHz, 48 kHz и 96 kHz семплиращи честоти.
Blu-ray disc плейър
DVD плейър
Видео сигнали
Видео сигнали
Аудио сигнали
A
B
Аудио сигнали
C
ANTENNA
D
HDMI
SAT IN
AM
DVD IN
BD IN
OUT
EZW-T100
SAT
IN
DVD
IN
VIDEO 1
IN
MONITOR
OUT
TV
DIGITAL (ASSIGNABLE)
DMPORT
DC5V
0.7A MAX
Y
VIDEO
IN
VIDEO
IN
SAT
IN
IN
OPTICAL
P B/
CB
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
OPTICAL
DVD
IN
COAXIAL
VIDEO
OUT
CENTER
PR/
CR
R
COMPONENT VIDEO
OUT
IN
SURROUND BACK/
BI-AMP/
FRONT B
IN
AUDIO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
L
R
R
AUDIO
OUT
R
TV
SAT
BD
VIDEO 1
SUBWOOFER
A Компонентен видео кабел (не е приложен в комплекта)
B Коаксиален цифров кабел (не е приложен в комплекта)
C Видео кабел (не е приложен в комплекта)
D Аудио кабел (не е приложен в комплекта)
24BG
L
L
MONITOR
L
SA-CD/CD/CD-R
FRONT A
SURROUND
SPEAKERS
Следната илюстрация показва как да свържете
сателитен тунер или разпределител за кабелна
телевизия. Не е необходимо да свързвате всички
кабели. Свържете аудио и видео кабелите в зависимост
от жаковете на вашите компоненти.
Съвет
Всички цифрови аудио жакове са съвместими с 32 kHz,
44.1 kHz, 48 kHz и 96 kHz семплиращи честоти.
Сателитен тунер/Разпределител за кабелна телевизия
Видео сигнали
Аудио сигнали
A
B
C
D
ANTENNA
HDMI
SAT IN
AM
DVD IN
BD IN
OUT
EZW-T100
SAT
IN
DVD
IN
VIDEO 1
IN
MONITOR
OUT
TV
DIGITAL (ASSIGNABLE)
DMPORT
DC5V
0.7A MAX
Y
VIDEO
IN
VIDEO
IN
SAT
IN
IN
OPTICAL
PB/
CB
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
OPTICAL
DVD
IN
COAXIAL
VIDEO
OUT
CENTER
PR/
CR
R
COMPONENT VIDEO
OUT
IN
SURROUND BACK/
BI-AMP/
FRONT B
IN
AUDIO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
L
FRONT A
SURROUND
R
L
L
MONITOR
L
R
AUDIO
OUT
R
SA-CD/CD/CD-R
TV
SAT
BD
VIDEO 1
SUBWOOFER
SPEAKERS
A Компонентен видео кабел (не е приложен в комплекта)
B Видео кабел (не е приложен в комплекта)
C Оптичен цифров кабел (не е приложен в комплекта)
D Аудио кабел (не е приложен в комплекта)
25BG
Подготовка за експлоатация
Забележки
• Когато свързвате оптични цифрови кабели, вкарайте
куплунгите здраво, докато щракнат.
• Не огъвайте и не връзвайте оптичните цифрови
кабели.
Свързване на сателитен тунер/
Разпределител за кабелна телевизия
Не е необходимо да свързвате всички кабели. Свържете
аудио и видео кабелите в зависимост от жаковете на
вашите компоненти.
Свързване на компоненти с
аналогови видео и аудио жакове
Следната илюстрация показва как да свържете
компонент с аналогови жакове, като видеорекордер,
DVD рекордер и др.
Видеорекордер, DVD рекордер
Видео сигнали
Аудио сигнали
A
B
C
ANTENNA
HDMI
SAT IN
AM
DVD IN
BD IN
OUT
EZW-T100
SAT
IN
DVD
IN
VIDEO 1
IN
MONITOR
OUT
TV
DIGITAL (ASSIGNABLE)
DMPORT
DC5V
0.7A MAX
Y
VIDEO
IN
VIDEO
IN
SAT
IN
IN
OPTICAL
PB/
CB
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
OPTICAL
DVD
IN
COAXIAL
VIDEO
OUT
CENTER
PR/
CR
R
COMPONENT VIDEO
OUT
IN
SURROUND BACK/
BI-AMP/
FRONT B
IN
AUDIO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
L
FRONT A
SURROUND
R
L
L
MONITOR
L
R
AUDIO
OUT
R
SA-CD/CD/CD-R
TV
SAT
BD
VIDEO 1
SUBWOOFER
SPEAKERS
(На предния панел)
AUTO CAL MIC
VIDEO
VIDEO 2 IN
L AUDIO R
D
Видеокамера/
телевизионна игра
A Компонентен видео кабел (не е приложен в комплекта)
B Видео кабел (не е приложен в комплекта)
C Аудио кабел (не е приложен в комплекта)
D Аудио/видео кабел (не е приложен в комплекта)
26BG
5: Свързване на антените
Свържете приложените в комплекта AM кръгова антена
и FM кабелна антена.
Преди да свържете антените, уверете се, че сте
изключили захранващия кабел.
FM кабелна антена
(приложена в комплекта)
AM кръгова антена
(приложена в комплекта)
ANTENNA
AM
EZW-T100
SAT
IN
DVD
IN
VIDEO 1
IN
MONITOR
OUT
TV
DIGI
DMPORT
DC5V
0.7A MAX
Y
IN
OPTICAL
PB/
CB
VIDEO
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
AUDIO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
MONITOR
OPTICA
PR/
CR
COMPONENT VIDEO
OUT
IN
IN
L
AUDIO
OUT
R
SA-CD/CD/CD-R
TV
SAT
BD
VIDEO 1
SUBWOOFER
* Формата на конектора е различна в зависимост от
регионалния код на този приемник.
Забележки
• За да предотвратите появата на шум, дръжте AM
антената на разстояние от приемника и другите
компоненти.
• Уверете се, че сте изпънали FM антената докрай.
• След като свържете FM антената, поставете я във
възможно най-хоризонталната позиция.
27BG
Подготовка за експлоатация
Забележки
• Уверете се, че сте променили фабричните настройки
на VIDEO 1 входния бутон на устройството
за дистанционно управление, за да можете да
използвате бутона и да управлявате вашия DVD
рекордер. За повече информация вижте ”Използване
на устройството за дистанционно управление”
(стр. 88).
• Можете също да преименувате VIDEO 1 входа, така
че да го изведете на дисплея на приемника. За повече
информация вижте ”Наименуване на входове”
(стр. 36).
6: Подготовка на приемника
и устройството за
дистанционно управление
Свързване на АС захранващия кабел
Извършване на първоначална
настройка
Преди да използвате приемника за първи път,
изпълнете следната процедура.
Тази процедура може да бъде използвана и за да
върнете настройките, които сте направили, към
техните фабрично зададени стойности.
За тази операция използвайте бутоните на приемника.
Включете АС захранващия кабел в електрическата
мрежа.
?/1
АС захранващ кабел
MASTER VOLUME
?/1
TONE
INPUT SELECTOR
TONE MODE
INPUT MODE
SPEAKERS
TUNING MODE
TUNING
MEMORY/
ENTER
2CH/
A.DIRECT
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
DISPLAY
DIMMER
AUTO CAL MIC
PHONES
VIDEO
MUTING
VIDEO 2 IN
L AUDIO R
MEMORY/ENTER
FRONT A
Към електрическата мрежа
28BG
1
Натиснете 1/?, за да изключите
приемника.
2
За да включите приемника, задръжте
натиснат бутона 1/? за 5 секунди.
На дисплея едно след друго се изписват
съобщенията “PUSH” и “ENTER”.
3
Натиснете MEMORY/ENTER.
След като на дисплея за кратко се изведе
съобщение “CLEARING”, се извежда надпис
“CLEARED”.
Всички настройки, които сте направили или
променили, се връщат към техните фабрично
зададени стойности.
Заредете две батерии R6 (размер AA) в устройството за
дистанционно управление RM-AAU023.
Спазвайте правилния поляритет, когато поставяте
батериите.
7: Избор на система на
високоговорителите
Можете да изберете предните високоговорители, през
които да слушате звук.
За тази операция използвайте бутоните на приемника.
SPEAKERS
MASTER VOLUME
?/1
TONE
INPUT SELECTOR
TONE MODE
INPUT MODE
SPEAKERS
TUNING MODE
TUNING
MEMORY/
ENTER
2CH/
A.DIRECT
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
PHONES
Забележки
• Не оставяйте устройството за дистанционно
управление на много горещи или влажни места.
• Не използвайте едновременно стари и нови батерии.
• Не смесвайте манганови и други видове батерии.
• Не излагайте сензора за дистанционно управление
на приемника на пряка слънчева светлина или на
светлина от осветителни тела. Това може да причини
неизправност.
• Ако не планирате да използвате устройството за
дистанционно управление за дълъг период от време,
извадете батериите, за да предотвратите евентуална
повреда в следствие на протичане на батериите и
корозия.
• Когато сменяте батериите, е възможно
програмираните кодове на устройството за
дистанционно управление да бъдат изтрити. Ако
това се случи, програмирайте отново устройството за
дистанционно управление (стр. 88).
• Когато устройството за дистанционно управление
вече не може да управлява приемника, сменете
всички батерии с нови.
DISPLAY
DIMMER
AUTO CAL MIC
VIDEO
MUTING
VIDEO 2 IN
L AUDIO R
Неколкократно натиснете SPEAKERS, за
да изберете желаната от вас система за
предните високоговорители.
За да изберете
Трябва да
свети
Високоговорители, свързани към
терминалите SPEAKERS FRONT A
SP A
Високоговорители, свързани към
терминалите SPEAKERS SURROUND
ВACK/BI-AMP/FRONT B
SP B*
Предните високоговорители, свързани
към двата терминала SPEAKERS
FRONT A и SPEAKERS SURROUND
ВACK/BI-AMP/FRONT B (успоредна
връзка)
SP A и SP B*
* За да изберете “SP B”, задайте “SB ASGN” в
положение “SPK B” в менюто със системни
настройки (стр. 42).
За да изключите звука от високоговорителите,
неколкократно натиснете SPEAKERS, докато
индикаторите “SP A” и “SP B” изгаснат.
Забележка
Когато са свързани слушалки, няма да можете да
превключвате системата за предните високоговорители,
като натискате SPEAKERS.
29BG
Подготовка за експлоатация
Зареждане на батерии в
устройството за дистанционно
управление
8: Автоматично калибриране
на подходящите настройки
на високоговорителите
(AUTO CALIBRATION)
Този приемник работи с технологията DCAC
(Автоматично калибриране на цифрово кино), която
ви позволява да извършвате автоматично калибриране,
както следва:
• Да извършвате проверка на връзката между всеки
високоговорител и приемника.
• Когато използвате би-усилвател, задайте “SB ASGN”
в положение “BI-AMP” в менюто със системни
настройки, преди да извършвате автоматична
настройка (стр. 42).
Забележки
• Функцията Автоматично калибриране не е активна,
ако са свързани слушалки.
• Ако докато извършвате операцията Автоматично
калибриране активирате функцията за заглушаване
на звука, функцията за заглушаване на звука
автоматично ще се изключи.
MASTER VOLUME
?/1
TONE
INPUT SELECTOR
TONE MODE
INPUT MODE
Оптимизиращ микрофон
SPEAKERS
• Да извършвате настройка на нивото на всеки
високоговорител.
PHONES
TUNING MODE
TUNING
MEMORY/
ENTER
2CH/
A.DIRECT
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
DISPLAY
DIMMER
AUTO CAL MIC
VIDEO
MUTING
VIDEO 2 IN
L AUDIO R
• Да измервате разстоянието от всеки високоговорител
до позицията на слушане.
Технологията DCAC е създадена, за да оптимизира
подходящия баланс на звука във вашата стая. Въпреки
това обаче, можете да извършвате ръчна настройка
на нивата и баланса на високоговорителите според
вашите предпочитания. За повече информация
вижте ”9: Настройка на нивата и баланса на
високоговорителите (TEST TONE)” (стр. 34).
Преди да осъществите операцията
Автоматично калибриране
Преди да осъществите операцията Автоматично
калибриране, настройте и свържете
високоговорителите (стр. 16, 17).
• AUTO CAL MIC жакът се използва само за
приложения оптимизиращ микрофон. Не свързвайте
други микрофони. Ако направите това, може да
повредите приемника и микрофона.
• По време на калибрирането звукът от
високоговорителите е много силен. Силата на
звука не може да бъде регулирана. Внимавайте за
присъствието на деца или за реакцията на съседите,
когато извършвате настройката.
• Извършвайте операцията Автоматично калибриране
в тиха среда, за да избегнете евентуалната поява на
шум, както и за да постигнете по-точни резултати.
• Ако има някакви предмети между оптимизиращия
микрофон и високоговорителите, измерването няма
да е точно. Отстранете всички предмети от зоната на
измерване, за да избегнете грешки.
30BG
1
Свържете приложения оптимизиращ
микрофон към AUTO CAL MIC жака.
2
Настройте оптимизиращия микрофон.
Поставете оптимизиращия микрофон във вашата
позиция на слушане. Използвайте стол или
стойка, за да поставите микрофона на нивото на
ушите си.
3
Извършване на операцията
Автоматично калибриране
?/1
SYSTEM STANDBY
VIDEO1
VIDEO2
BD
SAT
TV
2CH
A.F.D.
MOVIE
1
2
3
7
5
8
>10
-
0/10
SA-CD/CD TUNER
Връзка с
високоговорител
MEASURE и SP DET. се
извеждат едно след друго*
Ниво на
MEASURE и GAIN се
високоговорителя извеждат едно след друго*.
THEATRE
Разстояние до
MEASURE и DISTANCE се
високоговорителя извеждат едно след друго*.
* По време на измерване съответният индикатор
за високоговорителя светва в дисплея.
AUTO CAL
AUTO CAL
D.TUNING
D.SKIP
MEMORY AMP MENU
ENTER
CLEAR
DISPLAY
Input
Входни
buttons
бутони
Дисплей
Нивото на шум на NOISE.CHK
областта
MUSIC
6
9
Измерване за
DVD
DVD/BD
MENU
4
?/1
Превключswitch
вател 1/?
AMP
MENU
TOOLS/
OPTIONS MUTING
MUTING
4
Измерването приключва.
На дисплея се извежда индикация “COMPLETE”
и настройките се регистрират.
TV VOL
MASTER VOL
MASTER
VOL +/–
O
RETURN/EXIT
MENU/HOME
TV CH –
TV CH +
PRESET – REPLAY ADVANCE PRESET +
<
<
.
>
1
Натиснете AMP MENU.
2
Натиснете бутона AUTO CAL.
Измерването започва след 5 секунди. На дисплея
се извежда следното:
A.CAL [5] t A.CAL [4] t A.CAL [3]
t A.CAL [2] t A.CAL [1]
Докато времето се отброява, стойте на разстояние
от областта на измерване, за да предотвратите
грешка в измерването.
Когато приключите
Изключете оптимизиращия микрофон от жака AUTO
CAL MIC
Забележки
• Автоматичната настройка не може да разпознае
субуфера. Ето защо всички настройки на субуфера
се запазват.
• Ако сте променили позицията на
високоговорителите, препоръчваме ви отново да
извършите функцията Автоматично калибриране, за
да се наслаждавате на съраунд звук.
продължава
31BG
Подготовка за експлоатация
TV INPUT
TV ?/1
SLEEP DMPORT AV ?/1
Измерването започва.
Процесът на измерване отнема няколко минути.
Таблицата по-долу показва индикациите, които се
извеждат на дисплея, когато започне измерването.
Съвети
• Когато операцията по автоматично калибриране
започне:
- Застанете на разстояние от високоговорителя и
позицията на слушане, за да предотвратите провал
в измерването. Това се налага, защото по време
на измерването тест сигналите ще се извеждат от
високоговорителите.
- Не шумете, за да получите по-прецизно измерване.
• Функцията за автоматична настройка ще бъде
отменена, когато по време на измерването извършите
следното:
- Натиснете 1/? или MUTING.
- Натиснете бутоните за избор на входен сигнал или
завъртете INPUT SELECTOR на приемника.
- Промените нивото на силата на звука.
- Свържете слушалките.
- Натиснете отново AUTO CAL.
Кодове за грешки и поправки
Код за грешка Обяснение и поправка
ERROR 10
Околната среда е твърде шумна.
Уверете се, че околната среда е
тиха. докато извършвате операцията
Автоматично калибриране.
ERROR 11
Високоговорителите са поставени
твърде близо до микрофона.
Поставете високоговорителите далеч
от оптимизиращият микрофон.
ERROR 12
Нито един високоговорител
не е разпознат. Уверете се, че
микрофонът е правилно свързан
и отново извършете операцията
Автоматично калибриране.
ERROR 20
Предните високоговорители не се
разпознават или се разпознава само
единият преден високоговорител.
Проверете връзките на предните
високоговорители.
ERROR 21
Разпознава се само един
съраунд високоговорител.
Проверете връзките на съраунд
високоговорителите.
ERROR 22
Съраунд задният високоговорител е
свързан само към SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT B
R терминала. Когато свържете само
един съраунд заден високоговорител,
свържете го към SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT B L
терминалите.
ERROR 23
Разпознава се задният съраунд
високоговорител, но съраунд
високоговорителите не са свързани.
Уверете се, че сте свързали съраунд
високоговорителите.
Грешки и кодове за предупреждение
Когато се изведе код за грешка
Ако по време на операцията Автоматично калибриране
се получи грешка, кодът за грешка се извежда в
дисплея след всеки процес по измерване, както следва:
Код за грешка t празен дисплей t (код за грешка
t празен дисплей) а) t PUSH t празен дисплей t
ENTER
а)
Извежда се, когато има повече от един код за грешка.
Коригиране на грешките
1
2
3
4
Запишете кода за грешка.
Натиснете .
Натиснете 1/?, за да изключите приемника.
Коригирайте грешката.
За подробности вижте “Кодове за грешки и
поправки” по-долу.
5 Включете приемника и отново извършете
операцията Автоматично калибриране (стр. 31).
Когато се изведе код за предупреждение
По време на операцията Автоматично калибриране
кодът за предупреждение извежда информация за
резултата от измерването. Кодът за предупреждение
ще се изведе на дисплея както следва:
Код за предупреждение t празен дисплей t (код за
предупреждение t празен дисплей)b) t PUSH t
празен дисплей t ENTER
b)
Извежда се, когато има повече от един код за
предупреждение.
Можете да игнорирате предупредителния код, тъй като
функцията Автоматично калибриране ще регулира
настройката. Можете да промените настройката и
ръчно.
32BG
За да промените настройката ръчно
1 Запишете кода за предупреждение.
.
WARN. 75
Разстоянието до съраунд задния
високоговорител е извън обхват.
Позиционирайте по друг начин задния
съраунд ляв високоговорител.d)
WARN. 76
Разстоянието до съраунд задния
високоговорител е извън обхват.
Позиционирайте по друг начин задния
съраунд десен високоговорител.d)
3 Натиснете 1/?, за да изключите приемника.
4 Следвайте решенията в “Кодове за
предупреждения и решения” по-долу.
5 Включете приемника и отново извършете
операцията по автоматичната настройка
(стр. 31).
c)
Кодове за предупреждения и решения
d)
За подробности се обърнете към “Разстояние до
предните високоговорители” (стр. 51).
За подробности се обърнете към “Съвет” на стр. 52.
Код за
Обяснение и решение
предупреждение
WARN. 40
Околната среда е твърде шумна. Уверете
се, че околната среда е тиха, докато
извършвате операцията Автоматично
калибриране.
WARN. 60
Балансът на предните високоговорители
е извън обхват. Позиционирайте по друг
начин предните високоговорители.c)
WARN. 62
Нивото на централния високоговорител
е извън обхват. Позиционирайте по друг
начин централния високоговорител.d)
WARN. 63
Нивото на левия съраунд
високоговорител е извън обхват.
Позиционирайте по друг начин левия
съраунд високоговорител.d)
WARN. 64
Нивото на десния съраунд
високоговорител е извън обхват.
Позиционирайте по друг начин десния
съраунд високоговорител.d)
WARN. 65
Нивото на съраунд задния
високоговорител е извън обхват.
Позиционирайте по друг начин задния
съраунд ляв високоговорител.d)
WARN. 66
Нивото на съраунд задния
високоговорител е извън обхват.
Позиционирайте по друг начин задния
съраунд десен високоговорител.d)
WARN. 70
Разстоянието до предния
високоговорител е извън обхват.
Позиционирайте по друг начин
предните високоговорители.c)
WARN. 72
Разстоянието до централния
високоговорител е извън обхват.
Позиционирайте по друг начин
централния високоговорител.d)
WARN. 73
Разстоянието до левия съраунд
високоговорител е извън обхват.
Позиционирайте по друг начин левия
съраунд високоговорител.d)
WARN. 74
Разстоянието до десния съраунд
високоговорител е извън обхват.
Позиционирайте по друг начин десния
съраунд високоговорител.d)
33BG
Подготовка за експлоатация
2 Натиснете
Код за
Обяснение и решение
предупреждение
5
9: Настройка на
нивата и баланса на
високоговорителите
Преден ляв t Централен t Преден десен
t Съраунд десен t Заден съраунд десен*
t Заден съраунд ляв* t Съраунд ляв t
Нискочестотен
(TEST TONE)
* Ще чуете само тест-сигнал от:
- съраунд задния ляв и десен високоговорители,
когато съраунд задните високоговорители са
зададени в положение “DUAL”.
- съраунд задния ляв високоговорител, когато
съраунд задните високоговорители са зададени
в положение “SINGLE”.
Можете да настройвате нивата и баланса на
високоговорителите, докато слушате тест сигнала от
вашата позиция за слушане.
Съвет
Приемникът използва тест-сигнал с честота 800 Hz.
6
TV INPUT
TV ?/1
SLEEP DMPORT AV ?/1
?/1
SYSTEM STANDBY
VIDEO1
VIDEO2
BD
SAT
TV
2CH
A.F.D.
MOVIE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
DVD
SA-CD/CD TUNER
Input
Входни
buttons
бутони
DVD/BD
MENU
-
0/10
AUTO CAL
D.TUNING
D.SKIP
MEMORY AMP MENU
ENTER
CLEAR
DISPLAY
AMP
MENU
TOOLS/
OPTIONS MUTING
TV VOL
MASTER VOL
,
V/v/B/b
MASTER
VOL +/–
O
RETURN/EXIT
MENU/HOME
1
Натиснете AMP MENU.
На дисплея се извежда “1-LEVEL”.
2
Натиснете
менюто.
3
Неколкократно натиснете V/v, за да
изберете “T. TONE”.
4
Натиснете
параметър.
34BG
Настройте нивото и баланса на
високоговорителите, като използвате
менюто LEVEL, така че нивото на тестсигнала да звучи еднакво от всеки
високоговорител.
За подробности вижте “Настройка на нивото
(меню LEVEL)” (стр. 44).
Съвети
• За да настроите едновременно нивото на
всички високоговорители, натиснете MASTER
VOL+/-. Можете да използвате и MASTER
VOLUME на приемника.
• Регулираните стойности се извеждат по време
на настройка.
MUSIC
THEATRE
>10
Неколкократно натиснете V/v, за да
изберете “T.TONE Y”.
Тест-сигналът се извежда последователно от
всеки високоговорител, както следва.
или b, за да влезете в
или b, за да въведете
7
Повторете стъпки от 1 до 5, за да изберете
“T. TONE N”.
Можете да натиснете и който и да е от бутоните
за избор на входен сигнал. Тест-сигналът се
изключва.
Когато тест-сигналът не се изведе от
високоговорителите
• Възможно е високоговорителите да не са свързани
по правилно.
• Възможно е кабелите на високоговорителите да са
дали на късо.
Забележка
Тест-сигналът не може да бъде използван, когато се
използва функцията ANALOG DIRECT.
Възпроизвеждане
Избор на компонент
?/1
SYSTEM STANDBY
VIDEO1
VIDEO2
BD
SAT
TV
2CH
A.F.D.
MOVIE
1
2
3
4
5
6
DVD
SA-CD/CD TUNER
MUSIC
Бутони
за
избор
Input
на
buttons
входен
сигнал
THEATRE
DVD/BD
MENU
7
8
9
>10
-
0/10
AUTO CAL
D.TUNING
D.SKIP
MEMORY AMP MENU
ENTER
CLEAR
DISPLAY
AMP
MENU
TOOLS/
OPTIONS MUTING
MUTING
TV VOL
MASTER VOL
,
V/v/B/b
MASTER
VOL +/–
O
RETURN/EXIT
1
MENU/HOME
Натиснете един от входните бутони, за да
изберете желания от вас компонент.
Можете също да и използвате INPUT SELECTOR
на приемника.
Избраният вход се извежда на дисплея.
Избран вход
[Дисплей]
DMPORT
Компоненти, които могат
да бъдат възпроизведени
[DMPORT]
DIGITAL MEDIA PORT
адаптер, свързан към DMPORT
жака.
VIDEO 1
[VIDEO 1]
DVD рекордер, видеорекордер
и др., свързани към VIDEO
1 жака.
VIDEO 2
[VIDEO 2]
Видеокамера, телевизионна
игра и др., свързани към
VIDEO 2 IN жака.
BD
[BD]
Blu-ray disc плейър и др.,
свързани към BD жака.
DVD
[DVD]
DVD плейър и др., свързани
към DVD жака.
Компоненти, които могат
да бъдат възпроизведени
SAT
[SAT]
Сателитен тунер и др.,
свързани към SAT жака.
TV
[TV]
Телевизор и др., свързан към
TV жака.
SA-CD/CD
[SA-CD/CD/
CD-R]*
Super Audio CD/CD плейър/CD
рекордер и др., свързани към
SA-CD/CD/CD-R жака.
TUNER
[FM или АM
честота]
Вграден радио тунер.
* “SA-CD/CD/CD-R” преминава през дисплея,
след което се извежда ”SA-CD/CD“.
2
Включете свързания компонент и
започнете възпроизвеждане.
3
Натиснете MASTER VOL +/-, за да
настроите силата на звука.
Можете да използвате също и MASTER
VOLUME на приемника.
Как да активирате функцията за
заглушаване на звука
Натиснете бутона MUTING.
Функцията MUTING ще бъде отменена, ако извършите
някое от следните операции:
• Ако отново натиснете MUTING.
• Ако увеличите силата на звука.
• Ако изключите приемника.
Как да избегнете повреда на вашите
високоговорители
Преди да изключите приемника, уверете се, че сте
намалили силата на звука.
35BG
Възпроизвеждане
TV INPUT
TV ?/1
SLEEP DMPORT AV ?/1
Избран вход
[Дисплей]
Наименуване на входове
Можете да въведете име за входовете, съдържащо до 8
символа, което да извеждате на дисплея на приемника.
Тази функция е удобна за наименуване на жакове с
имената на свързаните към тях устройства.
1
Натиснете един от входните бутони, за
да изберете входа, за който искате да
създадете име.
Можете да изберете също и INPUT SELECTOR
на приемника.
2
Натиснете AMP MENU.
На дисплея се извежда “1-LEVEL”.
3
Неколкократно натиснете V/v, за да
изберете “7-SYSTEM”.
4
Натиснете
менюто.
5
Натиснете V/v, за да изберете “NAME IN”.
6
Натиснете
или b, за да въведете
параметър.
Курсорът мига и можете да изберете символ.
7
Натиснете V/v, за да изберете символ,
след това натиснете B/b, за да преместите
курсора на следващата позиция.
Ако направите грешка
Натиснете B/b, докато символът, който желаете
да промените, започне да мига, след това
натиснете V/v, за да изберете верния символ.
или b, за да влезете в
Съвети
• Можете да зададете вида на символа чрез
натискане на V/v, както следва:
Букви (главни) t Цифри t Символи
• За да въведете интервал, натиснете b, без да
избирате символ.
8
36BG
Натиснете
.
Въведеното име се регистрира.
Слушане/гледане от компонент
Слушане на Super Audio CD/CD
TV INPUT
TV ?/1
SLEEP DMPORT AV ?/1
?/1
VIDEO2
BD
SAT
TV
2CH
A.F.D.
MOVIE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
DVD
SA-CD/CD TUNER
MUSIC
3
2
3
THEATRE
MASTER VOLUME
?/1
DVD/BD
MENU
>10
-
0/10
AUTO CAL
D.TUNING
TONE
INPUT SELECTOR
TONE MODE
INPUT MODE
5
SPEAKERS
D.SKIP
MEMORY AMP MENU
ENTER
CLEAR
DISPLAY
TOOLS/
OPTIONS
MUTING
TUNING MODE
TUNING
MEMORY/
ENTER
2CH/
A.DIRECT
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
DISPLAY
DIMMER
MUTING
TV VOL
MASTER VOL
O
RETURN/EXIT
MENU/HOME
TV CH –
TV CH +
PRESET – REPLAY ADVANCE PRESET +
<
<
.
>
TUNING –
m
5
AUTO CAL MIC
PHONES
VIDEO
VIDEO 2 IN
L AUDIO R
TUNING +
H
M
FM MODE
TV
X
x
Забележки
• Описаните операции се отнасят
за Super Audio CD плейър на
Sony.
• Обърнете се към ръководството
за експлоатация, приложено
към Super Audio CD плейъра
или CD плейъра.
1
Включете Super Audio CD плейъра или CD плейъра, след
това поставете диск в отделението.
2
Включете приемника.
3
Натиснете SA-CD/CD.
Можете да използвате и INPUT SELECTOR на приемника, за да
изберете ”SA-CD/CD/CD-R”.
Съвет
Можете да изберете звуково поле,
подходящо за вида музика. За
подробности се обърнете към
стр. 57.
Препоръчителни звукови полета:
Класическа музика: HALL
Джаз: JAZZ
Концерт на живо: CONCERT
4
Започнете възпроизвеждане на диска.
5
Регулирайте силата на звука до подходящо ниво.
6
След като приключите със слушането, извадете диска
и изключете приемника и Super Audio CD плейъра/CD
плейъра.
37BG
Възпроизвеждане
SYSTEM STANDBY
VIDEO1
Гледане на DVD/Blu-ray disc
TV INPUT
TV ?/1
SLEEP DMPORT AV ?/1
?/1
SYSTEM STANDBY
VIDEO1
VIDEO2
BD
SAT
TV
2CH
A.F.D.
MOVIE
1
2
3
DVD
SA-CD/CD TUNER
MUSIC
3
2
3
THEATRE
MASTER VOLUME
?/1
DVD/BD
MENU
4
5
7
8
>10
-
0/10
TONE
INPUT SELECTOR
TONE MODE
INPUT MODE
6
6
9
AUTO CAL
D.TUNING
SPEAKERS
D.SKIP
MEMORY AMP MENU
ENTER
CLEAR
DISPLAY
TOOLS/
OPTIONS MUTING
TUNING MODE
TUNING
MEMORY/
ENTER
2CH/
A.DIRECT
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
DISPLAY
DIMMER
MUTING
TV VOL
MASTER VOL
6
O
AUTO CAL MIC
PHONES
VIDEO
VIDEO 2 IN
L AUDIO R
RETURN/EXIT
MENU/HOME
TV CH –
TV CH +
PRESET – REPLAY ADVANCE PRESET +
<
<
.
>
TUNING –
m
TUNING +
H
M
FM MODE
TV
X
x
Забележки
• Обърнете се към ръководството
за експлоатация, приложено
към телевизора и DVD
плейъра/Blu-ray disc плейъра.
• Проверете следното, ако
не можете да слушате
многоканален звук.
- Уверете се, че този приемник
е свързан към DVD
плейъра/Blu-ray disc плейъра
посредством цифрова връзка.
- Уверете се, че цифровият
изходен сигнал на DVD
плейъра/Blu-ray disc плейъра
е зададен правилно.
Съвети
• Ако е необходимо, изберете
звуковия формат на диска,
който ще възпроизвеждате.
• Можете да изберете звуково
поле, подходящо за филма,
който гледате, или музиката,
която слушате. За подробности
се обърнете към стр. 57.
Препоръчителни звукови
полета:
Филми: C.ST.EX
Музика: CONCERT
38BG
1
Включете телевизора и DVD плейъра/Blu-ray disc плейъра.
2
Включете приемника.
3
Натиснете DVD, за да гледате DVD, или натиснете BD, за да
гледате Blu-ray disc.
Можете да използвате и INPUT SELECTOR на приемника, за да
изберете ”DVD” или ”BD”.
Уверете се, че сте променили настройките по подразбиране на DVD
входния бутон на устройството за дистанционно управление, така
че да можете да използвате бутона, за да управлявате вашия DVD
плейър. За подробности вижте “Промяна на функциите на бутоните”
(стр. 88).
4
Превключете входния сигнал на телевизора, така че на
екрана да се изведе картината от DVD плейъра/Blu-ray disc
плейъра.
5
Започнете възпроизвеждане на диска.
6
Настройте подходяща сила на звука.
7
След като приключите с гледането на DVD/ Blu-ray диск,
извадете диска и изключете приемника, телевизора и DVD
плейъра/Blu-ray disc плейъра.
За да се върнете към предходния
дисплей
Натиснете B.
Усилвател
За да излезете от менюто
Натиснете AMP MENU.
Работа с менютата
Като използвате менютата на усилвателя, вие можете
да извършвате различни настройки на приемника.
Забележка
Възможно е някои параметри и настройки да се
изведат замъглени на дисплея. Това означава, че те
или не работят, или са фиксирани и не могат да бъдат
променяни.
Усилвател
THEATRE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
DVD/BD
MENU
>10
-
0/10
AUTO CAL
D.TUNING
D.SKIP
MEMORY AMP MENU
ENTER
CLEAR
DISPLAY
AMP
MENU
TOOLS/
OPTIONS MUTING
TV VOL
MASTER VOL
,
V/v/B/b
O
RETURN/EXIT
MENU/HOME
TV CH –
TV CH +
PRESET – REPLAY ADVANCE PRESET +
<
<
.
>
1
Натиснете AMP MENU.
На дисплея се извежда “1-LEVEL”.
2
Неколкократно натиснете V/v, за да
изберете менюто, което желаете.
3
Натиснете
менюто.
4
Неколкократно натиснете V/v, за да
изберете параметъра, който желаете да
регулирате.
5
Натиснете
параметър.
6
Неколкократно натиснете V/v, за да
изберете желаната настройка.
Настройката се въвежда автоматично.
или b, за да влезете в
или b, за да въведете
39BG
Преглед на менютата
Следните опции работят за всяко от менютата.
За подробности относно работата с менютата вижте
стр. 39.
Меню [Дисплей]
Параметри [Дисплей]
Настройки
Първоначална
настройка
LEVEL
[1- LEVEL]
(стр. 44)
Тест сигнал а) [TEST TONE] ...
T. TONE N, T. TONE Y
T. TONE N
EQ
[2-EQ]
(стр. 45)
SUR
[3-SUR]
(стр. 45)
40BG
Баланс на предния високоговорител a) BAL. L +1 to BAL. L +8, BALANCE, BALANCE
[FRT BAL]
BAL. R +1 to BAL. R +8
Ниво на централния високоговорител CNT -10 dB до CNT +10 dB
[CNT LVL]
(стъпка 1 dB)
CNT 0 dB
Ниво на съраунд левия
високоговорител [SL LVL]
SUR L -10 dB до SUR L +10 dB
(стъпка 1 dB)
SUR L 0 dB
Ниво на съраунд десния
високоговорител [SR LVL]
SUR R -10 dB до SUR R +10 dB
(стъпка 1 dB)
SUR R 0 dB
Ниво на задния съраунд
високоговорител b) [SB LVL]
SB -10 dB до SB +10 dB
(стъпка 1 dB)
SB 0 dB
Ниво на задния ляв съраунд
високоговорител c) [SBL LVL]
SBL -10 dB до SBL +10 dB
(стъпка 1 dB)
SBL 0 dB
Ниво на задния десен съраунд
високоговорител c) [SBR LVL]
SBR -10 dB до SBR +10 dB
(стъпка 1 dB)
SBR 0 dB
Ниво на субуфера [SW LVL]
SW -10 dB до SW +10 dB
(стъпка 1 dB)
SW 0 dB
Компресия на динамичния обхват а)
[D. RANGE]
COMP. OFF, COMP. STD,
COMP. MAX
COMP. OFF
Включен/изключен високоговоритела) EQ OFF, EQ ON
[EQ]
EQ OFF
Ниво на ниските честоти на предните BASS -6 dB до BASS +6 dB
(стъпка 1 dB)
високоговорители a) [BASS LVL]
BASS 0 dB
Ниво на високите честоти на
предните високоговорители a)
[TRE LVL]
TRE -6 dB до TRE +6 dB
(стъпка 1 dB)
TRE 0 dB
Избор на звуково поле а)
[S.F. SELECT]
За подробности вижте “Съраунд
звук” (стр. 55).
A.F.D. AUTO
Декодиращ режим на задния
съраунда) [SB DEC]
SB OFF, SB AUTO, SB ON
SB AUTO
Ниво на ефекта а) [EFFECT]
EFCT. MIN, EFCT. STD,
EFCT. MAX
EFCT. STD
Меню [Дисплей] Параметри [Дисплей]
Настройки
Първоначална
настройка
TUNER
[4-TUNER]
(стр. 47)
Режим на приемане на FM станцииа) FM AUTO, FM MONO
[FM MODE]
Озаглавяване на станции а)
[NAME IN]
За подробности вижте
“Наименуване на станции”
(стр. 64).
AUDIO
[5-AUDIO]
(стр. 48)
Приоритет на декодирането на
цифровия аудио вход а)
[DEC. PRI.]
DEC. PCM, DEC. AUTO
DEC. PCM за:
SA-CD/CD;
DEC, AUTO за:
VIDEO 1, 2, BD, DVD,
SAT, TV
Избор на език за цифрово
предаване а) [DUAL]
DUAL M/S, DUAL M, DUAL S,
DUAL M+S
DUAL M
Синхронизация на аудио и видео
изходните сигнали а) [A.V. SYNC.]
A.V.SYNC. N, A.V.SYNC. Y
A.V.SYNC. N
Определяне на цифровия аудио
вход а) [D.ASSIGN]
За подробности вижте ”Слушане
на цифров звук от други входове
(DIGITAL ASSIGN)” (стр. 81).
Настройка на HDMI аудио входа a)d) AMP, TV+AMP
[AUDIO FOR HDMI]
AMP
Контрол на HDMI a)d)
[CONTROL FOR HDMI]
CTRL OFF
CTRL OFF, CTRL ON
Усилвател
HDMI [6-HDMI]
(стр. 49)
FM AUTO
продължава
41BG
Меню [Дисплей] Параметри [Дисплей]
Настройки
Първоначална
настройка
SYSTEM
[7-SYSTEM]
(стр. 50)
Субуфер а)
[SW SPK]
NO, YES
YES
Предни високоговорители а)
[FRT SPK]
SMALL, LARGE
LARGE
Централен високоговорител а)
[CNT SPK]
NO, SMALL, LARGE
LARGE
Съраунд високоговорител а)
[SUR SPK]
NO, SMALL, LARGE
LARGE
Съраунд задни високоговорители а)
[SB SPK]
NO, SINGLE, DUAL
DUAL
Определяне на задния съраунд високоговорител a)e) OFF, BI-AMP, SPK B
[SB ASGN]
A. CAL
[8-CAL]
(стр. 54)
42BG
OFF
Разстояние до предния високоговорител а)
[FRT DIST.]
DIST. 1.0 m до DIST 7.0 m DIST. 3.0 m
(стъпка 0.1 m)
Разстояние до централния високоговорител а)
[CNT DIST.]
DIST. 1.0 m до DIST 7.0 m DIST. 3.0 m
(стъпка 0.1 m)
Разстояние до съраунд левия високоговорител а)
[SL DIST.]
DIST. 1.0 m до DIST 7.0 m DIST. 3.0 m
(стъпка 0.1 m)
Разстояние до съраунд десния високоговорител а)
[SR DIST.]
DIST. 1.0 m до DIST 7.0 m DIST. 3.0 m
(стъпка 0.1 m)
Разстояние до съраунд задния високоговорител a)b)
[SB DIST.]
DIST 1.0 m до DIST. 7.0 m DIST. 3.0 m
(стъпка 0.1 m)
Разстояние до левия съраунд заден
високоговорител a)c)
[SBL DIST.]
DIST. 1.0 m до DIST 7.0 m DIST. 3.0 m
(стъпка 0.1 m)
Разстояние до десния съраунд заден
високоговорител a)c)
[SBR DIST.]
DIST. 1.0 m до DIST 7.0 m DIST. 3.0 m
(стъпка 0.1 m)
Разположение на съраунд високоговорителите а)
[SUR POS.]
BEHD/HI, BEHD/LO,
SIDE/HI,
SIDE/LO
Честота на високоговорителите а)
[CRS. FREQ.]
CRS > 40 Hz до CRS > 160 CRS > 100 Hz
Hz (стъпка 10 Hz)
SIDE/LO
Осветеност на дисплея а) [DIMMER]
0% dim, 40% dim, 70% dim 0% dim
Наименуване на входове a)
[NAME IN]
За подробности вижте
“Наименуване на входове”
(стр. 36).
Автоматична настройка а)
[AUTO CAL.]
A.CAL NO, A.CAL YES
A.CAL NO
Меню [Дисплей]
Параметри [Дисплей]
Настройки
Първоначална
настройка
S-AIR
[9-S-AIR]
(стр. 54)
S-AIR ID f)
[ID SETUP]
ID A, ID B, ID C
ID A
Сдвояване f)
[PAIRING]
START, STATUS
Режим S-AIR f)
[MODE]
PARTY, SEPARATE
PARTY
RF смяна f)
[RF SETUP]
RF AUTO, RF ON, RF OFF
RF AUTO
S-AIR режим на готовност f) STBY ON, STBY OFF
[STANDBY]
b)
c)
d)
e)
f)
За подробности се обърнете към страниците, указани в скобите.
Този параметър е достъпен, само когато съраунд задните високоговорители са зададени в положение “SINGLE”.
Този параметър е достъпен, само когато съраунд задните високоговорители са зададени в положение “DUAL”.
На дисплея се извеждат “AUDIO FOR HDMI” и “CONTROL FOR HDMI”, след това се извеждат съответно “AUDIO” и “CONTROL”.
Този параметър е достъпен, само когато съраунд задните високоговорители са зададени в положение “NO”.
Този параметър е достъпен, само ако S-AIR предавателят (не е приложен в комплекта) бъде зареден в гнездото
EZW-T100 на приемника.
43BG
Усилвател
a)
STBY OFF
а)
Настройка на нивото
b)
(меню LEVEL)
Можете да използвате менюто LEVEL, за да настроите
баланса и нивото на всеки високоговорител. Тези
настройки се прилагат при всички звукови полета.
Изберете “1-LEVEL” в менюто на усилвателя. За
подробности относно настройката на параметрите
вижте “Работа с менютата” (стр. 39) и “Преглед на
менютата” (стр. 40).
Параметри в менюто LEVEL
x T.TONE (Тест-сигнал)
Позволява ви да регулирате нивата на
високоговорителите и баланса, докато слушате
тест сигнала от вашата позиция на слушане. За
подробности вижте “9: Настройка на нивата и баланса
на високоговорителите (TEST TONE)” (стр. 34).
x FRT BAL (Баланс на предния
високоговорител)
Позволява ви да регулирате баланса между предния
ляв и десен високоговорители.
x CNT. LVL (Ниво на централния
високоговорител)
x SL LVL (Ниво на левия съраунд
високоговорител)
x SR LVL (Ниво на десния съраунд
високоговорител)
x SB LVL (Ниво на задния съраунд
високоговорител) а)
x SBL LVL (Ниво на задния ляв съраунд
високоговорител) b)
x SBR LVL (Ниво на задния десен съраунд
високоговорител) b)
x SW LVL (Ниво на субуфер)
44BG
Този параметър е достъпен, само когато съраунд
задните високоговорители са зададени в положение
“SINGLE” в менюто SYSTEM.
Този параметър е достъпен, само когато съраунд
задните високоговорители са зададени в положение
“DUAL” в менюто SYSTEM.
x D. RANGE (Dynamic range compressor –
Компресия на динамичния обхват)
Позволява ви да компресирате динамичния обхват на
саундтрака. Това може да бъде полезно, когато искате
да гледате филми с ниска сила на звука късно през
нощта. Компресията на динамичния обхват е възможна
само при Dolby Digital източници.
• COMP. OFF
Динамичният обхват не се компресира.
• COMP. STD
Динамичният обхват се компресира както го е
предвидил специалистът по записа.
• COMP. MAX
Динамичният обхват се компресира сериозно.
Съвет
Компресорът на динамичния обхват ви позволява да
компресирате динамичния обхват на саундтрака въз
основа на информацията за него, съдържаща се в
сигнала Dolby Digital.
“COMP. STD” е стандартна настройка, но влияе само
на компресията на светлината. Ето защо, препоръчваме
ви да използвате настройката “COMP. МАХ”. Тя
сериозно компресира динамичния обхват и ви
позволява да гледате филми късно през нощта с ниска
сила на звука. За разлика от аналоговите ограничители,
нивата са предварително определени и осигуряват
изключително естествена компресия.
Настройка на еквалайзера
Настройки на съраунд звука
(меню EQ)
(меню SUR)
Можете да използвате менюто EQ, за да настройвате
тоналното качество (нивото на ниските/високите
честоти) на предните високоговорители.
От менютата на усилвателя изберете ”2-EQ”. За
подробности относно настройката на параметрите
вижте ”Работа с менютата” (стр. 39) и ”Преглед на
менютата” (стр. 40).
Можете да използвате менюто SUR, за да изберете
звуковото поле, което желаете.
Изберете “3-SUR” в менюто на усилвателя. За
подробности относно настройката на параметрите
вижте “Работа с менютата” (стр. 39) и “Преглед на
менютата” (стр. 40).
Усилвател
Параметри в менюто SUR
Параметри в менюто EQ
x EQ (Включен/изключен еквалайзер)
Позволява ви да включите или изключите еквалайзера.
• EQ OFF
Еквалайзерът е изключен.
• EQ ON
Еквалайзерът е включен.
x S.F. SELCT (Избор на звуково поле)
Позволява ви да избирате звуковото поле, което
желаете. За подробности вижте “Съраунд звук”
(стр. 55).
x TREBLE LVL (Ниво на високите честоти на
предните високоговорители)
Забележка
Приемникът ви позволява да прибавите последното
избрано звуково поле към входния сигнал, когато и
да го изберете (връзка на звуковото поле). Например,
ако изберете HALL за DVD вход, след това смените
вида на входния сигнал и се върнете отново към DVD,
“HALL” отново ще се прибави автоматично.
Забележки
• Тази функция не е активна за сигнали със
семплираща честота повече от 48 kHz.
• Ако регулирате еквалайзера по време на приемане
на DTS 96/24 сигнали, сигналът ще се изведе само
като 48 kHz.
x SB DEC (Режим на декодиране на задния
съраунд)
Позволява ви да изберете режима на декодиране на
задния съраунд. За подробности вижте “Използване
на режим на декодиране за задния съраунд
високоговорител (SB DEC)” (стр. 46).
x BASS LVL (Ниво на ниските честоти на
предните високоговорители)
x EFFECT (Ниво на ефекта)
Позволява ви да регулирате “присъствието” на ефекта
съраунд за звукови полета, избрани с бутоните MOVIE
или MUSIC.
• EFCT. MIN
Съраунд ефектът е минимален.
• EFCT. STD
Съраунд ефектът е стандартен.
• EFCT. MAX
Съраунд ефектът е максимален.
45BG
Използване на режим на декодиране
на задния съраунд високоговорител
(SB DEC)
Можете да се наслаждавате на съраунд звук, като
декодирате сигнала на задния съраунд високоговорител
на DVD софтуер (и др.), записан във формат Dolby
Digital Surround EX, DTS-ES Matrix, DTS-ES Discrete
6.1 и др. Изберете режима за декодиране на задния
съраунд звук, като използвате “SB DEC” в менюто SUR
(стр. 45).
x SB ON
За да декодирате съраунд задния сигнал независимо от
6.1-каналния декодер а), Dolby Digital EX се прилага,
когато изходните канали са 6.1.
Входен
поток
Изходен Приложен декодер за
канал
заден съраунд
Dolby Digital
5.1
6.1 e)
Матричният декодер
съвпада с Dolby Digital EX
Dolby Digital 6.1 e)
Surround EX b)
Матричният декодер
съвпада с Dolby Digital EX
DTS 5.1
6.1 e)
Матричният декодер
съвпада с Dolby Digital EX
DTS-ES Matrix 6.1 e)
6.1 c)
Матричният декодер
съвпада с Dolby Digital EX
DTS-ES
Discrete 6.1 d)
6.1 e)
Матричният декодер
съвпада с Dolby Digital EX
Dolby Digital
5.1
7.1
Матричният декодер
съвпада с Dolby Pro Logic
IIx
Dolby Digital 7.1
Surround EX b)
Матричният декодер
съвпада с Dolby Pro Logic
IIx
Входен поток Изходен Приложен декодер за
канал
заден съраунд
DTS 5.1
7.1
Матричният декодер
съвпада с Dolby Digital EX
Dolby Digital 5.1 5.1 e)
—
Dolby Digital
Surround EX b)
Матричният декодер
съвпада с Dolby Digital
EX
DTS-ES Matrix 7.1
6.1 c)
Матричният декодер
съвпада с Dolby Digital EX
DTS-ES
Discrete 6.1 d)
Матричният декодер
съвпада с Dolby Digital EX
Видове декодиращи функции на задния
съраунд високоговорител
x SB OFF
Съраунд задното декодиране не се извършва.
x SB AUTO
Когато входният поток съдържа 6.1 канала а), прилага
се точният декодер за сигнала на задния съраунд.
6.1 e)
DTS 5.1
5.1 e)
—
DTS-ES Matrix
6.1 c)
6.1 e)
DTS матричен декодер
а)
b)
DTS-ES Discrete 6.1 e)
6.1 d)
DTS дискретен декодер
Dolby Digital
Surround EX b)
7.1
Матричният декодер
съвпада с Dolby Pro
Logic IIx
DTS-ES Matrix
6.1 c)
7.1
DTS матричен декодер
DTS-ES Discrete 7.1
6.1 d)
c)
d)
DTS дискретен декодер
e)
46BG
7.1
6.1-каналният декодер е информацията, записана в
софтуера на DVD диска.
Dolby Digital DVD, който съдържа Surround EX
информация. Можете да проверите за Surround EX
филми на Интернет страницата на Dolby
Corporation.
Софтуер, записан с информация, която съобщава за
сигнали във формати DTS-ES Matrix и 5.1.
Софтуер, записан със сигнали за 5.1 канала, както
и разширение за преобразуване на тези сигнали във
формат 6.1. Сигналите за 6.1 канала са специфични
DVD сигнали, които не се използват за кино
филмите.
Когато са свързани два съраунд задни
високоговорителя, изходният канал ще бъде 7.1.
Забележки
• Възможно е да не се чува звук от задния съраунд
високоговорител в режим Dolby Digital EX. Някои
дискове нямат Dolby Digital EX звук, въпреки че на
опаковката си имат логото Dolby Digital EX. В този
случай изберете “SB ON”.
• Можете да изберете режим на декодиране на задния
съраунд високоговорител, само когато е включен
A.F.D. режим. Въпреки това, тази функция се отменя,
когато изберете Dolby Pro Logic IIx.
Настройка на тунера
(меню TUNER)
Можете да използвате менюто TUNER за да настроите
режима на приемане на FM станции, както и да
озаглавявате предварително настроени станции.
Изберете “4-TUNER” в менюто на усилвателя. За
подробности относно настройката на параметрите
вижте “Работа с менютата” (стр. 39) и “Преглед на
менютата” (стр. 40).
x FM MODE (Режим на приемане на FM
станции)
• FM AUTO
Този приемник кодира сигнала като стерео сигнал,
когато радио станциите се предават в стерео формат.
• FM MONO
Този приемник декодира сигнала като моно,
независимо от предавания сигнал.
x NAME IN (Озаглавяване на предварително
настроени станции)
Позволява да зададете името на предварително
настроени станции. За подробности вижте
“Наименуване на предварително настроените станции”
(стр. 64).
47BG
Усилвател
Параметри в менюто TUNER
Настройки на звука
(Меню AUDIO)
Можете да използвате менюто AUDIO, за да зададете
настройка на звука, която отговаря на вашите
предпочитания. Изберете “5-AUDIO” в менюто на
усилвателя. За подробности относно настройката на
параметрите вижте “Работа с менютата” (стр. 39) и
“Преглед на менютата” (стр. 40).
Параметри в менюто AUDIO
x DEC. PRI. (Приоритет при декодиране на
цифров аудио вход)
Позволява ви да определите входния режим за
цифровия сигнал в жаковете DIGITAL IN и HDMI IN.
• DEC. PCM
Сигналите PCM са с приоритет, когато са избрани
сигнали от DIGITAL IN жака (за да се предотврати
прекъсване, когато възпроизвеждането започне).
Въпреки това, когато постъпват други входни
сигнали, възможно е звукът да не се извежда в
зависимост от формата. В този случай задайте “DEC.
AUTO”.
Когато са избрани от жака HDMI, само PCM
сигналите се извеждат от свързания плейър. Когато
се приемат сигнали в друг формат, задайте опцията в
положение “DEC. AUTO”.
• DEC. AUTO
Автоматично превключва входния режим между
DTS, Dolby Digital или PCM.
Забележка
Когато е зададено “DEC. AUTO” и звукът от
цифровите аудио жакове (за CD и др.) се прекъсва от
започнало възпроизвеждане, задайте “DEC.PCM”.
48BG
x DUAL (Избор на език на цифрово предаване)
Позволява ви да избирате езика, който искате да
слушате по време на цифрово предаване. Тази функция
работи само с Dolby Digital източници.
• DUAL M/S (Основен/Допълнителен)
Звукът от основния език се извежда през предния
ляв високоговорител, а този на допълнителния език
- през предния десен високоговорител едновременно.
• DUAL M (Основен)
Извежда се звукът от основния език.
• DUAL S (Допълнителен)
Извежда се звукът от допълнителния език.
• DUAL M+S (Основен + Допълнителен)
Извежда се смесен звук от основния и
допълнителния език.
x A.V. SYNC. (Синхронизация по време)
• A.V.SYNC. N (No) (забавяне: 0 ms)
Аудио изходните сигнали не се забавят.
• A.V.SYNC. Y (Yes) (забавяне: 60 ms)
Аудио изходните сигнали се забавят, за да се
минимизира разминаването между картина и звук.
Забележки
• Този параметър е полезен, когато използвате голям
LCD или плазмен монитор или прожекционен
телевизор.
• Този параметър е валиден, само когато използвате
звуково поле, избрано с бутоните 2CH или A.F.D.
• Този параметър не е валиден:
- когато се въвеждат сигнали с честота от повече от
48 kHz.
- когато многоканалните сигнали в линеен PCM
формат.
- когато сте избрали функция ANALOG DIRECT се
приемат през през HDMI IN жак.
x D. ASSIGN
(Пренасочване на цифровия аудио вход)
Позволява ви да пренасочите цифровия аудио вход
към друг входен източник. За подробности вижте
”Слушане на цифров звук от други входове (DIGITAL
ASSIGN)” (стр. 81).
Настройки на HDMI
(меню HDMI)
x CONTROL FOR HDMI (Контрол на HDMI)
Позволява ви да включите или изключите функцията
Контрол на HDMI. За подробности вижте “”BRAVIA”
Sync функции” (стр. 66).
Можете да използвате менюто HDMI, за да правите
различни регулации за настройките на HDMI.
От менютата на усилвателя изберете “6-HDMI”. За
подробности относно настройката на параметрите
вижте ”Работа с менютата” (стр. 39) и ”Преглед на
менютата” (стр. 40).
Усилвател
Параметри на менюто HDMI
x AUDIO FOR HDMI (Настройка на HDMI аудио
сигнал)
Позволява ви да настроите HDMI аудио сигналите,
които се извеждат от възпроизвеждащия компонент,
свързан към приемника посредством HDMI връзка.
• AMP
HDMI аудио сигналите от възпроизвеждащия
компонент се извеждат само от високоговорителите,
свързани към приемника. Многоканалният звук може
да бъде възпроизведен като такъв.
Забележка
Аудио сигнали не се извеждат от високоговорителите
на телевизора, когато “AUDIO FOR HDMI” е зададен
на положение “AMP”.
• ТV+ АМР
Звукът се извежда от високоговорителя на телевизора
и високоговорителите, свързани към приемника.
Забележки
• Качеството на звука от възпроизвеждащия
компонент зависи от качеството на звука
на телевизора, както и броя на каналите,
семплиращата честота и др. Когато телевизорът
има стерео високоговорители, звукът, който се
извежда от приемника също ще бъде стерео, дори и
да възпроизвеждате многоканален софтуер.
• Когато свържете приемника към видео компонент
(прожекционен апарат и др.), от приемника може
да не се изведе звук. В този случай изберете
“АМР”.
49BG
x CNT SPK (Централен високоговорител)
Настройки на системата
(меню SYSTEM)
• NO
Ако не сте свързали централния високоговорител,
изберете “NO”. Звукът от централния канал ще се
извежда през предните високоговорителите.
Можете да използвате менюто SYSTEM за настройка
на размера и разстоянието на високоговорителите,
свързани към системата.
Изберете “7-SYSTEM” в менюто на усилвателя. За
подробности относно настройката на параметрите,
вижте “Работа с менютата” (стр. 39) и “Преглед на
менютата” (стр. 40).
• SMALL
Ако звукът е изкривен или чувствате липса на
съраунд ефекти, когато използвате многоканален
съраунд звук, изберете “SMALL”, за да активирате
веригата за пренасочване на ниските честоти и
ниските честоти от централния канал да се извеждат
през предните високоговорители (ако са зададени в
положение “LARGE”) или през субуфера.
Параметри в менюто SYSTEM
• LARGE
Ако сте свързали голям високоговорител, който
ефективно възпроизвежда ниските честоти, изберете
“LARGE”. Обикновено избирайте настройка
“LARGE”. Ако обаче предните високоговорители
са зададени в положение “SMALL”, не можете да
зададете централния високоговорител в положение
“LARGE”.
x SW SPK (Избор на субуфера)
• NO
Ако не сте свързали субуфер, изберете “NO”. Това
активира веригата за пренасочване на ниските
честоти и сигналите LFE се извеждат през другите
високоговорители.
• YES
Ако сте свързали субуфер, изберете “YES”.
Съвет
За да се възползвате максимално от пренасочването на
Dolby Digital басите, препоръчваме ви да настроите
честотата за изключване на субуфера колкото може
по-високо.
x FRT SPK (Размер на предните
високоговорители)
• SMALL
Ако звукът е изкривен или чувствате липса на
съраунд ефекти, когато използвате многоканален
съраунд звук, изберете “SMALL”, за да се активира
веригата за пренасочване на ниските честоти и
ниските честоти от предния канал да се извеждат
през субуфера. Когато предните високоговорители
са зададени в положение “SMALL”, централният
и съраунд високоговорители също автоматично
се задават в положение “SMALL” (освен ако
предварително не е зададено положение “NO”).
• LARGE
Ако сте свързали големи високоговорители, които
ефективно ще възпроизведат ниските честоти,
изберете “LARGE”. Обикновено избирайте
настройка “LARGE”. Когато субуферът е зададен
в положение “NO”, предните високоговорители
автоматично се задават в положение “LARGE”.
50BG
x SUR SPK (Размер на съраунд
високоговорителите)
Задният съраунд високоговорител ще бъде зададен в
същата настройка.
• NO
Ако не сте свързали съраунд високоговорители,
изберете “NO”.
• SMALL
Ако звукът е изкривен или чувствате липса на
съраунд ефекти, когато използвате многоканален
съраунд звук, изберете “SMALL”, за да активирате
веригата за пренасочване на ниските честоти
и ниските честоти от съраунд канала да се
извеждат през субуфера или други “LARGE”
високоговорители.
• LARGE
Ако сте свързали големи високоговорители, които
ефективно възпроизвеждат ниските честоти,
изберете “LARGE”. Обикновено избирайте
“LARGE”. Ако обаче предните високоговорители
са зададени в положение “SMALL”, не можете да
зададете съраунд високоговорителите в положение
“LARGE”.
x SB SPK (Избор на заден съраунд
високоговорител)
Когато съраунд високоговорителите са зададени в
положение “NO”, задният съраунд високоговорител
също автоматично се задава в положение “NO” и
настройката не може да бъде променена.
x SB ASGN (Задаване на съраунд заден
високоговорител)
• NO
Ако не сте свързали задния съраунд високоговорител,
изберете “NO”.
• BI-AMP
• DUAL
Ако свържете два задни съраунд високоговорителя,
изберете “DUAL”. Звукът ще се извежда максимално
на 7.1 канала.
Ако свържете съраунд задни високоговорители към
SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT B
терминалите, изберете “OFF”.
Ако свържете предни високоговорители към
SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT
B терминалите посредством връзка с би-усилвател,
изберете “BI-AMP”.
• SPK B
Усилвател
• SINGLE
Ако свържете само един заден съраунд
високоговорител, изберете “SINGLE”. Звукът ще се
извежда максимално на 6.1 канала.
• OFF
Ако свържете допълнителни предни
високоговорители към SPEAKERS SURROUND
BACK/BI-AMP/FRONT B терминалите, изберете
“SPK B”.
Забележки
Съвет
Настройките “LARGE” и “SMALL” за всеки
високоговорител определят дали вътрешният звуков
процесор ще отреже ниските честоти от този канал.
Когато ниските честоти бъдат отрязани от даден канал,
веригата за пренасочване на ниските честоти изпраща
съответните ниски честоти към субуфера или други
“LARGE” високоговорители.
Тъй като ниските честоти имат определена насоченост,
най-добре е, ако е възможно, те да не се отрязват. Ето
защо, дори когато използвате малки високоговорители,
можете да зададете положение “LARGE”, ако искате
ниските честоти да бъдат извеждани през този
високоговорител. От друга страна, ако използвате
голям високоговорител, но предпочитате през
него да не се извеждат ниски честоти, задайте
високоговорителите в положение “SMALL”.
Ако общото ниво на сигнала е по-ниско от вашите
предпочитания, задайте всички високоговорителите
в положение “LARGE”. Ако няма достатъчно ниски
честоти, може да използвате тона, за да подчертаете
ниските нива. За подробности вижте стр. 40.
• Не можете да изберете SB ASGN, ако SB SPK е
зададен в положение “SINGLE” или “DUAL”.
• SB ASGN автоматично ще се зададе в положение
“OFF”, ако зададете SB SPK в положение “SINGLE”
или “DUAL”.
x FRT DIST. (Разстояние до предните
високоговорители)
Позволява ви да зададете разстоянието от вашата
позиция за слушане до предните високоговорители
(A).
Ако двата предни високоговорители не са поставени
на равно разстояние от позицията за слушане, задайте
разстоянието като усреднено разстояние между
предните високоговорител.
Само с един съраунд заден
високоговорител
продължава
51BG
С два съраунд задни високоговорители
(Ъгълът B трябва да бъде същият)
Съвет
Разстоянието между централния високоговорител и
позицията на слушане B не трябва да бъде задавано
на повече от 1.5 m по-близо в сравнение с разстоянието
от позицията на слушане до предния високоговорител
A. Разположете високоговорителите така, че
разликата в дължината на B в следната диаграма да
е не по-голяма от 1.5 метра в сравнение с дължината
на A.
Пример: Задайте разстоянието B на 4.5 метра или поголямо, когато разстоянието A е 6 метра.
x CNT DIST. (Разстояние до централния
високоговорител)
Позволява ви да зададете разстоянието от вашата
позиция за слушане до централния високоговорител.
x SL DIST. (Разстояние до съраунд левия
високоговорител)
x SR DIST. (Разстояние до съраунд десния
високоговорител)
Позволява ви да зададете разстоянието от вашата
позиция за слушане до съраунд високоговорителите.
Също така, разстоянието между съраунд/задните
съраунд високоговорители и позицията на слушане C
не трябва да бъде по-близко от 4.5 метра в сравнение с
разстоянието между позицията на слушане и предните
високоговорители A. Поставете високоговорителите
така, че разликата в дължината на C в следната
диаграма да е не по-голяма от 4.5 метра в сравнение с
дължината на A.
Пример: Задайте разстоянието C на 1.5 метра или поголямо, когато разстоянието A е 6 метра.
Това се налага, тъй като неправилното позициониране
затруднява съраунд звука.
x SB DIST. (Разстояние до задния съраунд
високоговорител) а)
Моля, обърнете внимание, че задаването на по-близко
разстояние до високоговорителите в сравнение с
действителното ще предизвика забавяне в извеждането
на звука от този високоговорител. С други думи,
високоговорителят ще звучи сякаш е по-далече.
x SBL DIST. (Разстояние до задния ляв
съраунд високоговорител) b)
Настройването на тези параметри, докато слушате
звука, често довежда до много по-добър съраунд звук.
Опитайте!
x SBR DIST. (Разстояние до задния десен
съраунд високоговорител) b)
Позволява ви да зададете разстоянието от
вашата позиция за слушане до задния съраунд
високоговорител.
а)
b)
Можете да изберете този параметър, само когато
задните съраунд високоговорители са зададени в
положение “SINGLE” в менюто SYSTEM.
Можете да изберете този параметър, само когато
съраунд задните високоговорители са зададени в
положение “DUAL” в менюто SYSTEM.
52BG
x SUR POS.
(Местоположение до съраунд високоговорителите)
Позволява да зададете височината на съраунд
високоговорителите за по-точно пресъздаване на
съраунд ефекта на режимите CINEMA STUDIO EX
(стр. 58). Тази опция за настройка не работи, когато
съраунд високоговорителите са зададени в положение
“NO” (стр. 42).
Съвет
Позицията на съраунд високоговорителите е
проектирана специално за режимите на CINEMA
STUDIO EX. За други звукови полета позицията на
високоговорителите не е толкова важна.
Независимо от това, всяка среда е различна, като
например стените, в които се отразява звука. Можете
да получите по-добри резултати, като използвате
“BEНD/HI”, ако вашите високоговорители са
разположени високо над позицията на слушане, дори
ако се намират успоредно в ляво и дясно.
Ето защо, въпреки че настройката може да се
окаже различна от гореописаните, препоръчваме
ви да възпроизведете многоканалния съраунд
софтуер и тогава да изберете настройката, която ви
предоставя усещане за простор на звука и найреалистично създава усещането за съраунд звук от
съраунд високоговорителите и от звука от предните
високоговорители. Ако не сте сигурни кой е найдобрият звук, изберете “BEНD/LO” или “BEНD/HI”
и след това използвайте параметъра за разстояние
на високоговорителите и настройките за ниво на
високоговорителите, за да получите правилен баланс.
x CRS. FREQ (Честота на високоговорителите)
Можете да настройвате честотата на басите на
високоговорителите, зададени в положение “SMALL”
в менюто SYSTEM. Тази опция за настройка работи
само когато поне един високоговорител е зададен в
положение “SMALL” и индикацията за съответния
високоговорител мига на дисплея.
x DIMMER (Осветеност на дисплея)
Позволява ви да регулирате осветеността в 3 стъпки.
• BEНD/HI
Изберете тази настройка, ако височината на вашите
съраунд високоговорителите отговаря на част B и
D.
• BEНD/LO
Изберете тази настройка, ако височината на вашите
съраунд високоговорителите отговаря на част B и
C.
• SIDE/HI
Изберете тази настройка, ако височината на вашите
съраунд високоговорителите отговаря на част A и
D.
• SIDE/LO
Изберете тази настройка, ако височината на вашите
съраунд високоговорителите отговаря на част A и
C.
x NAME IN (Наименуване на входове)
Позволява да зададете името на дадени входове. За
подробности вижте ”Наименуване на входове”
(стр. 80).
53BG
Усилвател
Тези звукови полета са проектирани така, че съраунд
високоговорителите да бъдат разположение зад
позицията на слушане, но звукът се възпроизвежда
достатъчно добре, дори когато съраунд
високоговорителите са разположени под доста широк
ъгъл. Въпреки това, ако високоговорителите са
насочени директно в ляво и дясно от позицията на
слушане, съраунд ефектът е неясен, освен ако не сте
задали “SIDE/LO” или “SIDE/HI”.
Автоматична настройка на
подходящите настройки
(меню A. CAL)
За подробности вижте “8: Автоматично калибриране
на подходящите настройки на високоговорителите
(AUTO CALIBRATION)” (стр. 30).
54BG
Настройки за S-AIR
(меню S-AIR)
За подробности относно S-AIR вижте “S-AIR
операции” (стр. 71).
Съраунд звук
Dolby Digital и DTS съраунд звук
(AUTO FORMAT DIRECT)
Режимът Auto Format Direct (A.F.D.) ви позволява
да слушате звук с висока точност и да избирате
кодиращия режим за слушане на двуканален стерео
звук като многоканален.
VIDEO2
BD
SAT
TV
2CH
A.F.D.
MOVIE
1
2
3
4
5
6
Съраунд звук
VIDEO1
DVD
SA-CD/CD TUNER
A.F.D.
MUSIC
THEATRE
DVD/BD
MENU
AUTO CAL
Неколкократно натиснете A.F.D., за да изберете
желаното звуково поле.
За подробности вижте “Видове A.F.D. режими”
(стр. 56).
продължава
55BG
Видове A.F.D. режими
A.F.D. режим [Display]
Многоканален
звук след
разкодирането
Ефект
A.F.D. AUTO
[A.F.D. AUTO]
(Автоматично
разпознаване)
Представя звука така, както е записан/кодиран, без да прибавя
съраунд ефекти. Въпреки това, този приемник ще възпроизведе
нискочестотен сигнал от субуфера, когато не присъстват LFE
сигнали.
PRO LOGIC
[DOLBY PL]
4 канала
Изпълнява Dolby Pro Logic декодиране. Източникът, записан в два
канала, се декодира като 4.1 канала.
PRO LOGIC II MOVIE
[PLII MV]
5 канала
Изпълнява Dolby Pro Logic II Movie декодиране. Тази настройка
е идеална за филми, кодирани в Dolby Surround формат. Освен
това, този режим може да възпроизвежда звука в 5.1 канала, когато
гледате дублирани или стари филми.
PRO LOGIC II MUSIC
[PLII MS]
5 канала
Изпълнява Dolby Pro Logic II Music декодиране. Тази настройка е
идеална за нормални стерео източници като CD.
PRO LOGIC II GAME
[PLII GM]
5 канала
Изпълнява Dolby Pro Logic II Game декодиране. Тази настройка е
идеална за видео игри.
PRO LOGIC IIx MOVIE*
[PLIIX MV]
7 канала
Изпълнява Dolby Pro Logic IIx Movie декодиране. Тази настройка
разширява Dolby Pro Logic II Movie или Dolby Digital 5.1 в 7.1
канала.
PRO LOGIC IIx MUSIC*
[PLIIX MS]
7 канала
Изпълнява Dolby Pro Logic IIx Music декодиране. Тази настройка е
идеална за нормални стерео източници като CD.
PRO LOGIC IIx GAME*
[PLIIX GM]
7 канала
Изпълнява Dolby Pro Logic IIх Game декодиране.
Neo:6 Cinema
[NEO6 CIN]
6 канала
Изпълнява декодиране в режим DTS Neo:6 Cinema.
Neo:6 Music
[NEO6 MUS]
6 канала
Изпълнява декодиране в режим DTS Neo:6 Music. Тази настройка
е идеална за нормални стерео източници като например CD.
MULTI STEREO
[MULTI ST.]
(Мулти стерео)
Извежда двуканални ляв/десен сигнали от всички
високоговорители. Възможно е звукът от различните
високоговорители да не се извежда в зависимост от настройката.
* Не можете да изберете този режим на декодиране, ако съраунд задните високоговорители са зададени в положение “NO”.
56BG
Ако свържете субуфер
Приемникът ще генерира сигнал с ниска честота за
извеждане през субуфера, когато от източника не се
извежда LFE. сигнал, представляващ нискочестотен
звуков ефект, извеждан от субуфера към двуканалния
сигнал. Сигналът с ниска честота не се генерира обаче,
когато е избрана настройка “NEO6 CIN” или “NEO6
MUS” и всички високоговорители са зададени в
положение „LARGE“.
Забележки
• Тази функция не работи, когато е зададена настройка
ANALOG DIRECT.
• Dolby Pro Logic IIx кодирането не работи за сигнали
с DTS формат или за сигнали с честота, по-голяма
от 48 kHz.
Можете да се възползвате от преимуществата
на съраунд звука, просто като изберете някое от
предварително програмираните звукови полета на
приемника. Те пренасят вълнуващия и мощен звук на
киноцентровете и концертните зали във вашия дом.
2CH
SAT
TV
2CH
A.F.D.
SA-CD/CD TUNER
MOVIE
MUSIC
MUSIC
THEATRE
A.F.D.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
DVD/BD
MENU
MOVIE
AUTO CAL
D.TUNING
D.SKIP
Неколкократно натиснете MOVIE, за да
изберете желаното звуково поле за филм,
или неколкократно натиснете MUSIC, за да
изберете звуково поле за музика.
За подробности вижте “Видове звукови полета”
(стр. 58).
продължава
57BG
Съраунд звук
Съвет
Когато въвеждате многоканален сигнал, само Dolby
Pro Logic IIx кодирането е ефективно. Когато изберете
кодиращ режим, различен от Dolby Pro Logic IIx,
многоканалният звук (кодиран) се извежда.
Избор на програмирано
звуково поле
Видове звукови полета
Звуково поле за
Звуково поле [Display] Ефект
Филм
CINEMA STUDIO EX A
DCS [C.ST.EX A]
Възпроизвежда звуковите характеристики на студиото “Cary Grant
Theater” на Sony Pictures Entertainment. Това е стандартен режим,
подходящ за гледане на почти всички видове филми.
CINEMA STUDIO EX B
DCS [C.ST.EX B]
Възпроизвежда звуковите характеристики на студиото “Kim Novak Theater” на Sony Pictures Entertainment. Този режим е идеален
за гледане на научнофантастични филми или екшън-филми с
много звукови ефекти.
CINEMA STUDIO EX С
DCS [C.ST.EX С]
Възпроизвежда звуковите характеристики на музикалното студио
на Sony Pictures Entertainment. Този режим е идеален за гледане на
мюзикъл или филми, в които саундтракът съдържа оркестрирана
музика.
Музика
Слушалки*
HALL [HALL]
Възпроизвежда акустиката на класическа концертна зала.
JAZZ CLUB [JAZZ]
Възпроизвежда акустиката на джаз клуб.
LIVE CONCERT
[CONCERT]
Възпроизвежда акустиката на зала с 300 места и музика на живо.
STADIUM [STADIUM]
Възпроизвежда усещането за голям открит стадион.
SPORTS [SPORTS]
Възпроизвежда усещането за спортно предаване.
PORTABLE AUDIO
ENHANCER
[PORTABLE]
Възпроизвежда чист, наситен звук от вашето портативно аудио
устройство. Този режим е идеален за слушане на МР3 и друг вид
компресирана музика.
HEADPHONE 2CH
[HP 2CH]
Този режим автоматично се избира, ако използвате слушалки,
когато сте избрали двуканален режим (стр. 59)/A.F.D. режим
(стр. 56). Стандартните двуканални стерео източници изцяло
обработват звуковото поле и многоканалните формати се свеждат
до 2 канала.
HEADPHONE DIRECT
[HP DIR]
Извежда аналогови сигнали без обработка на тона, звуковото поле
и др.
* Можете да изберете звуковото поле, само ако слушалките са свързани към приемника.
58BG
Използване само на предните
високоговорители
(2CH STEREO)
В този режим приемникът извежда звука само от
предните ляв/десен високоговорители. От субуфера не
се чува звук.
Стандартните двуканални стерео източници напълно
пренебрегват обработката на звуковото поле и
многоканалните съраунд формати се свеждат до два
канала.
VIDEO1
VIDEO2
BD
SAT
TV
2CH
A.F.D.
MOVIE
1
2
3
Съраунд звук
Забележки
• Ефектите, създавани от виртуалните
високоговорители, може да причинят увеличен шум
във възпроизведения сигнал.
• Когато слушате звукови полета, които използват
виртуални високоговорители, няма да чувате
никакъв звук, идващ директно от съраунд
високоговорителите.
• Тази функция не работи в следните случаи:
- Когато сте избрали ANALOG DIRECT.
- За сигнали с честота по-голяма от 48 kHz или
повече.
- Когато многоканалните линейни PCM сигнали се
приемат посредством HDMI IN жака.
• Когато е избрано едно от следните звукови полета,
от субуфера не се извежда звук, ако всички
високоговорители са зададени в положение
“LARGE” в менюто SYSTEM. Въпреки това, звукът
ще бъде изведен от субуфера, ако:
- цифровият входен сигнал съдържа LFE сигнали
- предните или съраунд високоговорителите са
зададени в положение “SMALL”.
- сте избрали звуково поле за филм.
DVD
SA-CD/CD TUNER
MUSIC
Съвети
• Можете да идентифицирате формата на DVD
софтуера и др., като проверите логото на опаковката.
• Звуковите полета със знака DCS използват DCS
технология. Вижте “Речник” (стр. 89).
Натиснете 2CH.
За да изключите съраунд ефекта за
филм/музика
Натиснете 2CH, за да изберете “2CH ST.” или
неколкократно натиснете A.F.D, за да изберете “A.F.D.
AUTO”.
Забележка
В режим 2CH STEREO от субуфера не се извежда
никакъв звук. За да слушате двуканални стерео
източници, като използвате предните ляв/десен
високоговорители и субуфера, задайте режим “A.F.D.
AUTO” (стр. 56).
2CH
THEATRE
59BG
Слушане на звук без
настройка
Нулиране на настройките
на звуковите полета към
първоначалните им позиции
(ANALOG DIRECT)
За тази операция използвайте бутоните на приемника.
Можете да превключите звука на избрания вход към
двуканален аналогов вход. Тази функция ви позволява
да се наслаждавате на висококачествени аналогови
източници.
Когато използвате тази функция, могат да бъдат
настройвани само силата на звука и баланса на
предните високоговорители.
?/1
MASTER VOLUME
?/1
TONE
INPUT SELECTOR
TONE MODE
INPUT MODE
SPEAKERS
TUNING MODE
TUNING
MEMORY/
ENTER
2CH/
A.DIRECT
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
DISPLAY
DIMMER
AUTO CAL MIC
PHONES
VIDEO
MUTING
VIDEO 2 IN
L AUDIO R
MASTER VOLUME
2CH/A.DIRECT
?/1
TONE
INPUT SELECTOR
TONE MODE
INPUT MODE
SPEAKERS
PHONES
TUNING MODE
TUNING
MEMORY/
ENTER
2CH/
A.DIRECT
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
DISPLAY
DIMMER
AUTO CAL MIC
VIDEO
MUTING
VIDEO 2 IN
L AUDIO R
Бутони за звуково поле
1
Завъртете INPUT SELECTOR на
приемника, за да изберете входа, който
желаете да слушате с аналогов звук.
Можете да използвате и бутоните за избор на
входен сигнал на устройството за дистанционно
управление.
2
Неколкократно натиснете 2CH/A.DIRECT
на приемника, за да изберете ”А.DIRECT”.
Извежда се аналогов звук.
За да отмените ANALOG DIRECT
Натиснете отново 2CH/A.DIRECT на приемника. Също
така, можете да натиснете всеки от бутоните за избор
на звуково поле.
Забележки
• Когато свържете слушалки, на дисплея се извежда
индикация “HP DIR”.
• Когато изберете входове DVD и DMPORT, тази
функция не работи.
60BG
1
Натиснете 1/?, за да изключите
захранването.
2
Докато държите натиснат бутона 2CH/
A.DIRECT, натиснете 1/?.
На дисплея се извежда “S.F. CLR” и всички
звукови полета се връщат към първоначалните си
настройки.
Автоматична настройка на станция
(Автоматична настройка)
Тунер
Слушане на FM/AM радио
Можете да слушате FM и AM радио предавания чрез
вградения тунер. Преди да започнете се уверете, че сте
свързали FM и AM антените към приемника (стр. 28).
Съвет
Скалата на обхвата за директна настройка се различава
в зависимост от регионалния код на областта,
указан в таблицата по-долу. За подробности относно
регионалния код вижте стр. 3.
FM
AM
CEL, CEK
50 kHz
9 kHz
AU
50 kHz
9 kHz*
* АМ скалата може да бъде променяна (стр. 62).
VIDEO1
VIDEO2
BD
SAT
TV
2CH
A.F.D.
MOVIE
1
2
3
4
5
6
DVD
SA-CD/CD TUNER
TUNER
MUSIC
Неколкократно натиснете TUNER, за да
изберете FM или AM.
2
Натиснете TUNING+ или TUNING-.
Натиснете TUNING+, за да сканирате отдолу
нагоре, или натиснете TUNING-, за да сканирате
отгоре надолу.
Приемникът спира операцията по сканирането,
когато намери станция.
Използване на бутоните на приемника
1 Завъртете INPUT SELECTOR, за да изберете
FM или AM честота.
2 Неколкократно натиснете TUNING MODE, за да
изберете “AUTO T.”.
3 Натиснете TUNING+ или TUNING-.
В случай на лошо FM стерео приемане
Ако приемането на FM стерео станция е лошо и на
дисплея мига индикация “ST”, изберете моно звук, за
да подобрите качеството.
Неколкократно натиснете FM MODE, докато
индикаторът “MONO”светне в дисплея. За да се
върнете в режим стерео, неколкократно натиснете
FM MODE, докато индикаторът “MONO” на дисплея
светне.
THEATRE
Numeric
Бутони
с
buttons
цифри
DVD/BD
MENU
7
8
>10
-
0/10
9
AUTO CAL
D.TUNING
CLEAR
DISPLAY
D.TUNING
D.SKIP
MEMORY AMP MENU
ENTER
TOOLS/
OPTIONS MUTING
ENTER
TV VOL
MASTER VOL
O
RETURN/EXIT
MENU/HOME
TV CH –
TV CH +
PRESET – REPLAY ADVANCE PRESET +
<
<
.
>
TUNING
+/–
TUNING –
m
TUNING +
H
M
FM MODE
TV
X
x
FM MODE
61BG
Тунер
Регионален код
1
Директно настройване на станция
(Директна настройка)
Промяна на AM скалата за
настройка
(Само за модели с код на областта AU)
Въведете директно честота на желаната станция, като
използвате бутоните с цифри.
1
Можете да промените AM скалата за настройка на
или 9 kHz или 10 kHz, като използвате бутоните на
приемника.
Неколкократно натиснете TUNER, за да
изберете FM или AM честота.
Можете да използвате и INPUT SELECTOR на
приемника.
?/1
MASTER VOLUME
?/1
2
Натиснете D.TUNING.
3
Натиснете SHIFT.
TONE
INPUT SELECTOR
TONE MODE
INPUT MODE
SPEAKERS
TUNING MODE
TUNING
MEMORY/
ENTER
2CH/
A.DIRECT
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
DISPLAY
4
4
Натиснете бутоните с цифри, за да
въведете честотата.
Пример 1: FM 102.50 MHz
Изберете 1 b 0 b 2 b 5 b 0
Пример 2: AM 1,350 kHz
Изберете 1 b 3 b 5 b 0
Ако сте настроили AM станция, регулирайте
посоката на АМ антената, за да постигнете
оптимално приемане.
Натиснете ENTER.
Можете да използвате и MEMORY/ENTER на
приемника.
Ако не можете да настроите станция
Уверете се, че сте въвели вярната честота. Ако не
е така, повторете стъпки от 2 до 5. Ако въведените
цифри продължават да мигат, то явно честотата не се
използва във вашата област.
62BG
DIMMER
AUTO CAL MIC
PHONES
VIDEO
MUTING
VIDEO 2 IN
L AUDIO R
TUNING MODE
1
Натиснете ?/1, за да изключите
приемника.
2
Докато държите натиснат бутона TUNING
MODE, натиснете ?/1.
3
Променете настоящата AM скала за
настройка на 9 kHZ (или 10 kHz).
За да нулирате скалата в положение 10 kHz (или
9kHz), повторете процедурата по-горе
Забележка
Всички настроени станции ще се изтрият, когато
промените скалата за настройка.
Предварителна настройка на
FM/AM радио станции
4
Също така, можете да използвате PRESET + или
PRESET -, за да изберете номера на станцията.
Ако индикацията “MEMORY” изчезне преди
да сте избрали номер за настроената станция,
започнете отново от стъпка 3.
Можете да настроите предварително до 30 FM или
30 AM радио станции. След това можете лесно да
приемате станциите, които често слушате.
5
VIDEO1
VIDEO2
BD
SAT
TV
2CH
A.F.D.
MOVIE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
DVD
Станцията се запаметява под избрания номер за
предварителна настройка.
MUSIC
Ако “MEMORY” изчезне преди да сте натиснали
MEMORY, започнете отново от стъпка 3.
THEATRE
DVD/BD
MENU
>10
0/10
D.SKIP
MEMORY AMP MENU
ENTER
CLEAR
DISPLAY
6
AUTO CAL
D.TUNING
TOOLS/
OPTIONS MUTING
AMP MENU
MEMORY,
ENTER
Приемане на предварително
настроени радио станции
TV VOL
MASTER VOL
,
V/v/B/b
O
RETURN/EXIT
MENU/HOME
TV CH –
TV CH +
PRESET – REPLAY ADVANCE PRESET +
<
<
.
>
TUNING –
m
1
PRESET
+/–
TUNING +
H
M
Неколкократно натиснете TUNER, за да
изберете FM или AM честота.
Можете да използвате и INPUT SELECTOR на
приемника.
2
1
Неколкократно натиснете TUNER, за да
изберете FM или AM честота.
2
Неколкократно натиснете PRESET + или
PRESET-, за да изберете желаната от вас
предварително настроена станция.
Всеки път, когато натискате бутона, можете
да избирате между следните предварително
настроени станции:
01
02
03
30
Настройте радио станцията, която
желаете да зададете, като използвате
функциите Автоматична настройка
(стр. 61) или Директна настройка (стр. 62).
В режим на лошо FM стерео приемане, включете
на режим на FM приемане (стр. 61).
3
Повторете стъпки 1 до 5, ако желаете
да настроите предварително и друга
станция.
Тунер
-
Натиснете ENTER.
Също така, можете да използвате и бутона
MEMORY/ENTER на приемника.
SA-CD/CD TUNER
TUNER
Numeric
Бутони
buttons
с цифри
Натиснете бутоните с цифри, за да
изберете номер за настроената станция.
Натиснете MEMORY.
Можете да използвате и MEMORY/ENTER на
приемника.
На дисплея за няколко секунди светва
“MEMORY”. Извършете стъпки 4 и 5 преди
индикацията “MEMORY” да изчезне.
04
29
05
...
27
28
Можете също да натиснете бутоните с цифри,
за да изберете желаната станция. След това
натиснете ENTER, за да въведете избора си.
Използване на бутоните на приемника
1 Завъртете INPUT SELECTOR, за да изберете
FM или AM честота.
2 Неколкократно натиснете TUNING MODE, за да
изберете “PRESET T.”.
3 Завъртете TUNING + или TUNING-, за да
изберете станцията, която желаете.
63BG
Наименуване на предварително
настроени станции
1
Неколкократно натиснете TUNER, за да
изберете FM или AM честота.
Можете да използвате също INPUT SELECTOR
на приемника.
2
Приемете предварително настроената
станция, за която искате да създадете име
(стр. 63).
3
Натиснете AMP MENU.
На дисплея се извежда индикация “1-LEVEL”
4
Неколкократно натиснете V/v, за да
изберете “4-TUNER”.
5
Натиснете
менюто.
6
Неколкократно натиснете V/v, за да
изберете “NAME IN”.
7
Натиснете
параметър.
или b, за да влезете в
или b, за да въведете
Курсорът мига и можете да изберете символ.
8
Натиснете V/v, за да изберете символ,
след това натиснете B/b, за да преместите
курсора на следващата позиция.
Ако допуснете грешка
Натиснете B/b, докато символът, който желаете
да промените, започне да мига, след това
натиснете V/v, за да изберете верния символ.
Съвети
• Можете да зададете вида на символа чрез
натискане на V/v, както следва:
Букви (големи букви) t Цифри t Символи
• За да въведете интервал, можете да натиснете
b, без да избирате символ.
9
Натиснете
.
Въведеното име се регистрира.
64BG
Забележка (Само за моделите с регионален
код CEL, CEK)
Когато наименувате RDS станция и я приемете, името
на Програмното обслужване ще се появи вместо
зададеното от вас име. (Не можете да променяте името
на Програмното обслужване, то ще бъде записано
върху въведеното от вас име.)
Използване на системата за
радио данни (RDS)
(Само за модели с регионален код CEL,
CEK)
Този приемник ви позволява да използвате системата
RDS (Система за радио данни), която позволява
на радио станциите да изпращат допълнителна
информация заедно със стандартния програмен сигнал.
Можете да видите RDS информацията на дисплея.
Забележки
• RDS се приема само с FM станции.
• Не всички FM станции предлагат услугата RDS, нито
пък предлагат еднакви услуги. Ако не сте запознати
с RDS услугите във вашия регион, проверете за
подробности в местните радиостанции.
Приемане на RDS излъчвания
Забележка
Възможно е RDS да не работи правилно, ако приетата
от вас станция не изпраща правилно RDS сигнала, или
ако силата на сигнала е недостатъчна.
Докато приемате RDS станция, неколкократно
натиснете DISPLAY на приемника.
Всеки път, когато натискате бутона, RDS информацията
на дисплея се променя циклично, както следва:
Име на програмното обслужване t Честота t
Индикация за тип на програмата а) t Индикация за
радио текст b) t Индикация за текущо време (24-часов
цикъл) t Приложено звуково поле
а)
Тип на програмата, която се излъчва.
b)
Текстови съобщения, изпратени от RDS станцията.
Забележки
• Ако се получи спешно съобщение от властите, на
дисплея мига “ALARM”.
• Ако съобщението е съставено от 9 или повече
символа, името преминава през дисплея.
• Ако станцията не осигурява определена RDS услуга,
на дисплея се извежда съобщение “NO XXXX”
(например “NO TEXT”).
Тунер
Просто изберете станция от FM скалата,
като използвате функциите Директна
настройка (стр. 62), Автоматична
настройка (стр. 61) или Предварителна
настройка (стр. 63).
Когато приемете станция, която предоставя RDS
услуги, индикаторът ”RDS” светва и името на
програмното обслужване се извежда на дисплея.
Извеждане на RDS информация
Описание на типовете програми
Индикатор за
типа програма
Описание
NEWS
Новинарска програма
AFFAIRS
Тематични програми въз основа на
текущите новини
INFO
Програми, предлагащи информация
за широк спектър от теми,
включително потребителска
информация и медицински съвети
SPORT
Спортни програми
EDUCATE
Образователни програми като “Как
да…” и полезни съвети
DRAMA
Радио пиеси и сериали
CULTURE
Програми за национална и
регионална култура, като например
езикови и социални проблеми
SCIENCE
Програми за наука и технологии
продължава
65BG
Индикатор за Описание
типа програма
VARIED
Други видове програми като
интервюта с известни личности, игри
и комедии
POP M
Програми за поп музика
ROCK M
Програми за рок музика
EASY M
Неангажиращи програми
LIGHT M
Инструментална, вокална и хорова
музика
CLASSICS
Изпълнения на оркестри, камерна
музика, опера и др.
OTHER M
Музика, която не се вписва в никоя
от горните категории, като ритъм &
блус и реге
WEATHER
Информация за времето
FINANCE
Информация за борсовия пазар,
търговията и др.
CHILDREN
Детски програми
SOCIAL
Програми за хората и нещата, които
им влияят
RELIGION
Програми с религиозно съдържание
PHONE IN
Програми, при които публиката
изразява своето мнение по телефона
или в публична дискусия
TRAVEL
Програми за пътувания. Без
съобщения от TP/TA.
LEISURE
Програми за различни видове отдих,
като градинарство, риболов, готвене
и др.
JAZZ
Програми за джаз музика
COUNTRY
Програми за кънтри музика
NATION M
Програми за популярна музика от
страната или региона
OLDIES
Програми за музика от миналото
FOLK M
Фолклорни музикални предавания
DOCUMENT
Разследвания
NONE
Всяка програма, която не се вписва в
горните категории
“BRAVIA” Sync функции
Какво е “BRAVIA” Sync?
“BRAVIA” Sync е съвместим със Sony телевизор,
Blu-ray/DVD плейър, AV усилвател и др., който има
функция Control for HDMI (Контрол на HDMI).
Свързвайки компоненти, произведени от Sony, които са
съвместими с функцията “BRAVIA” Sync чрез HDMI
кабел (не е приложен в комплекта), някои операции
могат да бъдат опростени, както е описано по долу:
• One Touch Play (възпроизвеждане с едно натискане
на бутон): Когато започнете да възпроизвеждате от
компонент, като например DVD/Blu-ray disc плейър,
приемникът и телевизорът се включват автоматично.
Ако приемникът или/и телевизорът е в режим на
готовност, те ще се включат автоматично.
• System Audio Control (Контрол на звука,
възпроизвеждан от системата): Докато гледате
телевизия, може да изберете откъде да се
извежда звукът на излъчваната програма – от
високоговорителите на телевизора или от свързаните
към приемника високоговорители.
• System Power Off (Изключване на системата): Когато
изключите телевизора, приемникът и свързаните
компоненти също се изключват.
Control for HDMI (Контрол на HDMI) е функция,
която управлява едновременно няколко компонента
и отговаря на стандарта HDMI СЕС (Контрол на
електронни компоненти от потребителя) за HDMI
(Мултимедиен интерфейс с висока разделителна
способност).
Функцията Control for HDMI (Контрол на
HDMI) не работи в следните случаи:
• Когато свържете към приемника компонент, който
е несъвместим с функцията Sony Control for HDMI
(Контрол на HDMI).
• Когато свързвате приемника и компоненти
посредством връзка, различна от HDMI.
Препоръчваме ви да свързвате към приемника
продукти, които включват “BRAVIA” Sync.
66BG
Забележка
В зависимост от свързания компонент е възможно
функцията Control for HDMI (Контрол на HDMI)
да не работи. Обърнете се към ръководството за
експлоатация на съответния компонент.
Подготовка на функцията
“BRAVIA” Sync
За да използвате “BRAVIA” Sync, включете функцията
Control for HDMI и за двете устройства – и за
приемника, и за свързания компонент. Този приемник
поддържа функцията “Control for HDMI-Easy Setting”
(Лесна настройка на функцията Control for HDMI –
Контрол на HDMI).
Ако вашият телевизор поддържа
функцията “Control for HDMI-Easy Setting”
(Лесна настройка на функцията Control
for HDMI – Контрол на HDMI)
Когато свържете телевизор, съвместим с функция
функцията “Control for HDMI-Easy Setting” (Лесна
настройка на функцията Control for HDMI – Контрол
на HDMI), функцията за Control for HDMI (Контрол на
HDMI) на приемника може да се включи едновременно
с включването на функцията за Control for HDMI
(Контрол на HDMI) на телевизора.
2 Включете приемника, телевизора и
компонентите за възпроизвеждане.
3 Активирайте функцията Control for HDMI
(Контрол на HDMI) на телевизора.
Функцията Control for HDMI (Контрол на HDMI)
и всички свързани компоненти едновременно се
включват. По време на настройка в прозореца на
дисплея ще изведе индикация “CONTROL”, “SCAN
FOR” и “HDMI”, а когато операцията завърши,
на дисплея се извежда индикация “COMPLETE”.
Изчакайте, докато настройката приключи.
За подробности относно настройката на телевизора
се обърнете към ръководството за експлоатация,
приложено към телевизора.
продължава
продължава
67BG
“BRAVIA” Sync функции
1 Уверете се, че приемникът, телевизорът и
компонентите за възпроизвеждане са свързани
чрез HDMI кабел (не е приложен в комплекта).
(Съответните компоненти трябва да бъдат
съвместими с функцията Control for HDMI
(Контрол на HDMI).)
Ако вашият телевизор няма функцията
“Control for HDMI-Easy Setting” (Лесна
настройка на функцията Control for HDMI
– Контрол на HDMI)
Включете функцията Control for HDMI (Контрол на
HDMI) на приемника и на свързаните компоненти по
отделно.
THEATRE
1
2
3
4
5
6
7
8
-
0/10
9
AUTO CAL
D.TUNING
D.SKIP
MEMORY AMP MENU
ENTER
CLEAR
AMP
MENU
TOOLS/
OPTIONS MUTING
DISPLAY
TV VOL
MASTER VOL
,
V/v/B/b
O
RETURN/EXIT
MENU/HOME
TV CH –
TV CH +
PRESET – REPLAY ADVANCE PRESET +
<
<
.
>
1 Извършете стъпките, описани в “Ако вашият
телевизор поддържа функцията “Control for
HDMI-Easy Setting” (стр. 67).
2 Натиснете AMP.
На дисплея се извежда “1-LEVEL”.
3 Неколкократно натиснете V/v, за да изберете
“6-HDMI”
4 Натиснете
или b, за да влезете в менюто.
5 Неколкократно натиснете V/v, за да изберете
“CONTROL FOR HDMI”.
На дисплея се извежда “CONTROL FOR HDMI”,
след това се извежда “CONTROL”.
6 Натиснете
или b, за да въведете параметър.
7 Неколкократно натиснете V/v, за да изберете
“CTRL ON”.
Функцията Control for HDMI на приемника се
включва.
8 Настройте HDMI входа на телевизора и
приемника да съответстват на HDMI входа на
свързания компонент, така че на екрана да се
изведе образ от свързания компонент.
68BG
Ако функцията Control for HDMI (Контрол на
HDMI) на свързания компонент е вече включена,
не е нужно да променяте настройката.
10 Повторете стъпки 8 и 9 и за другите
компоненти, за които искате да използвате
функцията Control for HDMI (Контрол на
HDMI).
За подробности относно настройката на телевизора
и свързаните компоненти, вижте ръководствата за
експлоатация на съответните компоненти.
DVD/BD
MENU
>10
9 Активирайте функцията Control for HDMI
(Контрол на HDMI) на свързания компонент.
Забележки
• Ако изключите и след това отново включите HDMI
кабела или промените връзката, извършете стъпките,
описани в “Ако вашият телевизор поддържа
функцията “Control for HDMI-Easy Setting” (стр. 67)
или “Ако вашият телевизор няма функция Control for
HDMI-Easy Setting” (стр. 68).
• Не можете да изпълнявате One-Touch Play или System Audio Control по време на функцията “Control for
HDMI-Easy Setting” (Лесна настройка на функцията
Control for HDMI – Контрол на HDMI).
• Преди да изпълните Control for HDMI-Easy
Setting (Лесна настройка на функцията Контрол на
HDMI) от телевизора се уверете, че сте включили
телевизора, свързаните компоненти и приемника.
• Ако възпроизвеждащите компоненти не
функционират, след като сте извършили Control for
HDMI-Easy Setting (Лесна настройка на функцията
Контрол на HDMI), проверете настройката на Control
for HDMI (Контрол на HDMI) на вашия телевизор.
• Ако свързаните компоненти не поддържат Control for
HDMI-Easy Setting (Лесна настройка на функцията
Контрол на HDMI), трябва да включите функцията
Control for HDMI (Контрол на HDMI) на свързаните
компоненти преди да извършите Control for HDMIEasy Setting (Лесна настройка на функцията Контрол
на HDMI) от телевизора.
Гледане на DVD
(One-Touch Play)
Можете да се наслаждавате на звук и картина от
свързан към приемника чрез HDMI връзка компонент,
като изпълните една проста операция.
Възпроизвеждане от свързан компонент.
Приемникът и телевизорът автоматично се включват и
превключват на подходящ HDMI вход.
Ако приемникът и/или телевизорът са в режим на
готовност, те автоматично ще се включат.
Гледане на DVD/Blu-ray disc чрез
изпълняване на проста операция
Можете също така да изберете свързан компонент,
като например DVD/Blu-ray disc плейър с помощта на
менюто на телевизора. В този случай, приемникът и
телевизорът превключват на подходящия HDMI вход.
Забележка
(System Audio Control)
Можете да слушате звука от телевизора през
свързаните към приемника високоговорители, като
изпълните проста операция.
Може да работите с функцията System Audio Control
от менюто на телевизора. За подробности се обърнете
към ръководството за експлоатация, приложено към
телевизора. Когато функцията System Audio Control е
активирана, приемникът ще се включи и автоматично
ще превключи на подходящия вход.
Звукът на телевизора ще бъде изведен през
високоговорителите, свързани към приемника, като
едновременно с това ще се намали и силата на звука.
Можете да използвате функцията System Audio Control,
както следва.
• Ако включите приемника, докато телевизорът
е включен, функцията System Audio Control
автоматично ще се активира и звукът на телевизора
ще бъде изведен през високоговорителите,
свързани към приемника. Ако обаче изключите
приемника, звукът отново ще бъде изведен през
високоговорителите на телевизора.
• Можете да настроите силата на звука на приемника,
когато настройвате и силата на звука на телевизора.
продължава
69BG
“BRAVIA” Sync функции
В зависимост от телевизора е възможно началното
съдържание на диска да не бъде изведено.
Слушане на звука
от телевизора през
свързаните към приемника
високоговорители
Забележки
• Ако функцията System Audio Control не работи
в зависимост от настройките на телевизора, се
обърнете към неговото ръководство за експлоатация.
• Когато “CONTROL FOR HDMI” е зададен в
положение “CTRL ON”, настройките “AUDIO FOR
HDMI” в менюто HDMI автоматично ще бъдат
зададени в зависимост от настройките на функцията
System Audio Control.
• Когато свържете телевизор, който не поддържа
функцията System Audio Control, то функцията
System Audio Control няма да сработи.
• Ако телевизорът се включи преди да бъде включен
приемникът, за момент от него няма да се чува звук.
• Когато превключите на вход, различен от HDMI или
ТV, функцията System Audio Control автоматично ще
се изключи.
Изключване на приемника от
телевизора
(System Power Off)
Когато изключите телевизора, като използвате бутона
POWER на устройството за дистанционно управление
на телевизора, приемникът и свързаните компоненти
автоматично се изключват.
Също така, можете да изключите телевизора и
от устройството за дистанционно управление на
приемника.
TV INPUT
TV ?/1
SLEEP DMPORT AV ?/1
?/1
SYSTEM STANDBY
VIDEO1
VIDEO2
BD
SAT
TV
2CH
A.F.D.
MOVIE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
TV ?/1
DVD
SA-CD/CD TUNER
MUSIC
THEATRE
DVD/BD
MENU
>10
-
0/10
AUTO CAL
D.TUNING
D.SKIP
MEMORY AMP MENU
ENTER
CLEAR
DISPLAY
TOOLS/
OPTIONS MUTING
TV VOL
MASTER VOL
O
RETURN/EXIT
MENU/HOME
TV CH –
TV CH +
PRESET – REPLAY ADVANCE PRESET +
<
<
.
>
TUNING –
m
TUNING +
H
TV
M
FM MODE
TV
X
x
Натиснете едновременно ТV и TV {/1.
Телевизорът, приемникът и компонентите, свързани
чрез HDMI връзка, се изключват.
70BG
Забележки
• Задайте TV Standby Synchro в положение “ON”,
преди да използвате функцията System Power Off.
За подробности се обърнете към ръководството за
експлоатация, приложено към телевизора.
• Възможно е свързаните компоненти да не се
изключат в зависимост от техния статус. За
подробности се обърнете към ръководството
за експлоатация, приложено към свързаните
компоненти.
S-AIR операции
Относно S-AIR продуктите
Този приемник е съвместим с функцията S-AIR
(стр. 90), която ви позволява безжично предаване на
звук между S-AIR продукти.
Когато закупите S-AIR продукт, вие трябва да
осъществите предаване на звук (стр. 72). Съществуват
два вида S-AIR продукти.
• Основно S-AIR устройство (този приемник):
Използва се за предаване на звук.
Можете да използвате до 3 S-AIR основни
устройства. (Броят на S-AIR основните устройства,
които можете да използвате, зависи от средата, в
които ги използвате.)
• Допълнително S-AIR устройство (не е приложено в
комплекта): Използва се за приемане на звук.
- Съраунд усилвател: Можете да се наслаждавате на
звук от съраунд високоговорителя по безжичен път.
За подробности се обърнете към ръководството за
експлоатация, приложено към съраунд усилвателя.
- S-AIR приемник: Можете да се наслаждавате на
звук от системата в друга стая.
Можете да закупите тези S-AIR продукти (S-AIR
продуктите се различават в зависимост от областта).
продължава
71BG
S-AIR операции
Забележките или инструкциите за съраунд усилвателя
или S-AIR приемника в това ръководство се отнасят
само в случаите на използване на съраунд усилвател
или S-AIR приемник.
Настройка на S-AIR продукт
S-AIR допълнително
S-AIR
sub unit
устройство
(S-AIR
receiver)
(S-AIR приемник)
S-AIRосновно
main unit
S-AIR
(this receiver)
устройство
(този приемник)
Преди да използвате S-AIR продукт, уверете се, че сте
извършили следните настройки, за да осъществите
предаване на звука.
Зареждане на безжичен
предавател/приемник
MASTER VOLUME
?/1
TONE
INPUT SELECTOR
TONE MODE
INPUT MODE
SPEAKERS
PHONES
TUNING MODE
TUNING
MEMORY/
ENTER
2CH/
A.DIRECT
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
DISPLAY
DIMMER
AUTO CAL MIC
VIDEO
MUTING
VIDEO 2 IN
L AUDIO R
За да използвате S-AIR функцията, трябва да заредите
безжичен предавател (не е приложен в комплекта) в
основното S-AIR устройство и безжичния предавател
(не е приложен в комплекта) в S-AIR допълнителното
устройство.
Забележки
• Преди да заредите безжичния предавател/ приемник,
уверете се, че сте изключили захранващия кабел.
• Не докосвайте терминалите на безжичния
предавател/приемник.
S-AIR
допълнително
S-AIR
sub unit
устройство
(surround
amplifier)
(съраунд усилвател)
72BG
За да заредите безжичен предавател в
основното S-AIR устройство
1 Развийте винтовете и свалете капачето на
гнездото.
Забележки
• Заредете безжичния предавател с логото S-AIR
нагоре.
• Заредете безжичния предавател, така че
маркировките V да съвпаднат.
• Не зареждайте устройства, различни от безжичния
предавател, в гнездото EZW-T100.
3 Използвайте винтовете, които сте свалили от
стъпка 1, за да затегнете безжичния предавател.
Капаче
на
Slot cover
гнездото
0
-T10
EZW
0
-T10
EZW
ANTENNA
AM
EZW-T100
SAT
IN
DVD
IN
VIDEO 1
IN
MONITOR
OUT
TV
DIG
DMPORT
DC5V
0.7A MAX
Y
IN
OPTICAL
PB/
CB
VIDEO
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
AUDIO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
MONITOR
OPTICA
PR/
CR
COMPONENT VIDEO
OUT
IN
IN
Забележка
Note
Не използвайте различни винтове, за да стегнете
безжичния предавател.
transmitter.
L
AUDIO
OUT
R
SA-CD/CD/CD-R
TV
SAT
BD
VIDEO 1
SUBWOOFER
2 Заредете безжичния предавател
Гнездо EZW-T100
0
-T10
EZW
Безжичен
предавател
73BG
S-AIR операции
Забележки
• Свалете винтовете от капачето на гнездото, което
е маркирано с удивителна. Не развивайте други
винтове.
• Капачето на гнездото не е необходимо повече.
Въпреки това, запазете капачето след свалянето.
За да заредите безжичния приемник в
допълнителното
устройство
To insert the S-AIR
wireless
За подробности относно инсталацията на безжичен
приемник в съраунд усилвателя и S-AIR приемника
се обърнете към ръководството за експлоатация,
приложено към съраунд усилвателя и S-AIR
приемника.
Осъществяване на предаване
на звука между основното S-AIR
устройство и допълнителното S-AIR
устройство (ID настройка)
Можете да осъществите предаване на звук, просто
като зададете един и същи ID за основното S-AIR
устройство и допълнителното S-AIR устройство.
Можете да използвате няколко основни S-AIR
устройства, като задавате различен ID за всеки
компонент.
Настройка на ID номер за основното
S-AIR устройство
Уверете се, че ID номерът на допълнителното S-AIR
устройство съвпада с този на основното S-AIR
устройство.
За подробности относно настройката на ID на
съраунд усилвателя и S-AIR приемника се обърнете
към ръководството за експлоатация, приложено към
съраунд усилвателя и S-AIR приемника.
Предаването на звука се осъществява както
следва (пример):
THEATRE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S-AIR основно
устройство
DVD/BD
MENU
>10
-
0/10
AUTO CAL
D.TUNING
D.SKIP
MEMORY AMP MENU
ENTER
CLEAR
DISPLAY
Друго S-AIR основно
устройство
ID A
ID B
AMP
MENU
TOOLS/
OPTIONS MUTING
TV VOL
MASTER VOL
,
V/v/B/b
ID A
O
RETURN/EXIT
MENU/HOME
TV CH –
TV CH +
PRESET – REPLAY ADVANCE PRESET +
<
<
.
>
S-AIR
допълнително
устройство
ID A
S-AIR
допълнително
устройство
ID B
S-AIR
допълнително
устройство
За да зададете ID на S-AIR основното
устройство
Забележки
1 Натиснете AMP MENU.
• Възможно е източници със сигнали за защита от
авторско право да не се възпроизвеждат на S-AIR
допълнително устройство.
На дисплея се извежда “1-LEVEL”
• Когато бъде осъществено предаване на звука,
2 Неколкократно натиснете V/v, за да изберете
“9-S-AIR”.
3 Натиснете
или b, за да влезете в менюто.
4 Неколкократно натиснете V/v, за да изберете
“ID SETUP”.
5 Натиснете
или b, за да въведете параметър.
6 Неколкократно натиснете V/v, за да изберете
желания ID (А, В или C), и след това натиснете
.
За да излезете от менюто
Натиснете AMP MENU.
74BG
- звукът може да се изведе от S-AIR приемник,
ако свържете компоненти към този приемник
посредством използването на аналогови жакове.
Звукът не може да се изведе, ако компонентите
са свързани към COAXIAL, OPTICAL или HDMI
жаковете на този приемник.
- функцията за слушалки на съраунд усилвателя не
работи.
Идентифициране на основно
S-AIR устройство с определено
допълнително S-AIR устройство
(Операция по сдвояване)
x След сдвояването
Предаването на звука се извършва само между
сдвоените основно и допълнително S-AIR устройство.
Вашата стая
Съседи
Основно S-AIR
устройство
Трябва да зададете един и същи ID номер за S-AIR
основно устройство и допълнително S-AIR устройство,
за да осъществите предаване на звука.
ID A
Не се осъществява
предаване
Въпреки това, съседите ви също могат да приемат звук
от вашата система, ако ID номерата на устройствата са
еднакви, или обратното - вие можете да приемате звук
от вашите съседи.
За да предотвратите това, можете да идентифицирате
основното S-AIR устройство с определено
допълнително S-AIR устройство, като извършите
операция по сдвояване.
x Преди сдвояване
Предаването на звука се осъществява посредством ID
(пример).
Вашата стая
Съседи
ID A
Допълнително S-AIR
устройство
Сдвояване
1
Поставете допълнителното S-AIR
устройство, което желаете да сдвоите,
близо до основното S-AIR устройство.
2
Задайте еднакви ID номера за основното
и допълнителното S-AIR устройство.
Основно S-AIR
устройство
ID A
ID A
Допълнително S-AIR
устройство
ID A
ID A
Допълнително S-AIR
устройство
Допълнително S-AIR
устройство
• За да зададете ID номер за допълнителното
S-AIR устройство, вижте ръководството
за експлоатация на допълнителното S-AIR
устройство.
3
Натиснете AMP MENU.
На дисплея се извежда “1-LEVEL”
4
Неколкократно натиснете V/v, за да
изберете “9-S-AIR”.
5
Натиснете
менюто.
6
Натиснете V/v, за да изберете “PAIRING”.
7
Натиснете
параметър.
или b, за да влезете в
или b, за да въведете
продължава
75BG
S-AIR операции
• За да зададете ID номер на S-AIR основното
устройство, вижте “За да зададете ID номер на
основното S-AIR устройство” (стр. 74).
8
Неколкократно натиснете V/v, за да
изберете желаната настройка, след това
.
натиснете
• START: Основното S-AIR устройство започва
сдвояване. На дисплея мига индикация
“SEARCH”
• STATUS: Можете да проверите настоящия ID
номер. Когато настройката за сдвояване не е
извършена, на дисплея се извежда съобщение
“NO PAIR”.
9
Стартирайте сдвояването на
допълнителното S-AIR устройство.
x За съраунд усилвател
Обърнете се към ръководството за експлоатация,
приложено към съраунд усилвателя.
Слушане на звук от
системата в друга стая
(Само за S-AIR приемник (не е приложен в
комплекта))
Можете да слушате звук от системата в друга стая,
като използвате S-AIR приемника. S-AIR приемникът
може да бъде инсталиран навсякъде независимо от
местоположението на S-AIR основното устройство.
За подробности относно S-AIR приемника се обърнете
към ръководството за експлоатация, приложено към
S-AIR приемника.
x За S-AIR приемник
Обърнете се към ръководството за експлоатация,
приложено към S-AIR приемника.
10
TV INPUT
TV ?/1
SLEEP DMPORT AV ?/1
Сдвояването е приключило.
На дисплея се извежда съобщението
“COMPLETE”.
?/1
SYSTEM STANDBY
За да излезете от менюто
Натиснете AMP MENU.
VIDEO1
VIDEO2
BD
SAT
TV
2CH
A.F.D.
MOVIE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
DVD
SA-CD/CD TUNER
MUSIC
THEATRE
DVD/BD
MENU
Забележка
Извършете сдвояването в рамките на няколко минути
след стъпка 8. Ако не го направите, сдвояването
автоматично се отменя и на дисплея се извежда
съобщение ‘ERROR”.
>10
-
0/10
AUTO CAL
D.TUNING
D.SKIP
MEMORY AMP MENU
ENTER
CLEAR
За да отмените сдвояването
Нулирайте ID настройката на основното S-AIR
устройство. За подробности вижте “Настройка на
ID номер за основното S-AIR устройство” (стр. 74).
Можете да изберете същия ID номер като преди.
Бутони
за
избор
Input
buttons
на
входен
сигнал
DISPLAY
AMP
MENU
TOOLS/
OPTIONS MUTING
TV VOL
MASTER VOL
,
V/v/B/b
O
RETURN/EXIT
MENU/HOME
TV CH –
TV CH +
PRESET – REPLAY ADVANCE PRESET +
<
<
.
>
1
Задайте ID номера от S-AIR приемника,
така че да съвпадне с ID номера на
основното S-AIR устройство.
• За да зададете ID номер на основното S-AIR
устройство, вижте “Настройка на ID номер за
основното S-AIR устройство” (стр. 74).
• За да зададете ID на S-AIR приемника се
обърнете към ръководството за експлоатация,
приложено към S-AIR приемника.
76BG
Забележки
• Когато използвате друго допълнително S-AIR
устройство, като например съраунд усилвател,
не променяйте ID номера на S-AIR основното
устройство. Задайте ID номера на S-AIR приемника,
така че да съвпада с този на основното S-AIR
устройство.
• Когато сдвоите основното S-AIR устройство и друго
допълнително S-AIR устройство като например
съраунд усилвател, трябва да извършите операция
по сдвояване между S-AIR основното устройство
и S-AIR приемника. За подробности вижте
“Идентифициране на основно S-AIR устройство
с определено допълнително S-AIR устройство
(Операция по сдвояване)” (стр. 75).
2
Натиснете AMP MENU.
На дисплея се извежда “1-LEVEL”.
3
Неколкократно натиснете V/v, за да
изберете “9-S-AIR”.
4
Натиснете
менюто.
5
Натиснете V/v, за да изберете “MODE”.
6
Натиснете
параметър.
7
Неколкократно натиснете V/v, за да
изберете желаната настройка.
• PARTY: S-AIR приемникът извежда звук в
зависимост от избрания вход за основното
S-AIR устройство. Въпреки това, ако изберете
DVD на основното S-AIR устройство, S-AIR
приемникът остава като последен избран вход.
• SEPARATE: Можете да изберете входа, който
желаете за S-AIR приемник, докато входът
на S-AIR основното устройство остава
непроменен.
8
Регулирайте силата на звука на S-AIR
приемника
Забележка
Звукът от S-AIR приемника може да се отреже от
операциите на S-AIR основното устройство.
или b, за да влезете в
или b, за да въведете
S-AIR операции
Забележка
Ако сте избрали TUNER (FM/AM честота)
на основното S-AIR устройство преди да го
изключите и зададете “STANDBY” в положение
“STBY ON”, можете да да изберете само същата
честота за тунера на S-AIR приемника. Въпреки
това, можете да изберете вход, различен от
TUNER в S-AIR приемника.
77BG
6
Промяна на канала за
по-добро предаване
на звука
Ако използвате няколко безжични системи, които
споделят 2.4 GHz честота, като например безжичен
LAN или Bluetooth, предаването на S-AIR продукти
или други безжични системи може да се окаже
нестабилно. В този случай предаването може да бъде
подобрено чрез смяната на следната “RF SETUP”
настройка.
THEATRE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
DVD/BD
MENU
>10
-
0/10
AUTO CAL
D.TUNING
D.SKIP
MEMORY AMP MENU
ENTER
CLEAR
DISPLAY
AMP
MENU
TOOLS/
OPTIONS MUTING
TV VOL
MASTER VOL
,
V/v/B/b
O
RETURN/EXIT
MENU/HOME
TV CH –
TV CH +
PRESET – REPLAY ADVANCE PRESET +
<
<
.
>
1
Натиснете AMP MENU.
На дисплея се извежда “1-LEVEL”
2
Неколкократно натиснете V/v, за да
изберете “9-S-AIR”.
3
Натиснете
менюто.
4
Натиснете V/v, за да изберете “MODE”.
5
Натиснете
параметър.
78BG
или b, за да влезете в
или b, за да въведете
Неколкократно натиснете V/v, за да
изберете желаната настройка.
• “RF AUTO”: Обикновено избирайте тази
настройка. Системата автоматично променя
“RF SETUP” в положение “RF ON” или “RF
OFF”.
• “RF ON”: Системата предава звук, като търси
по-добър канал за предаване на звука.
• “RF OFF”: Системата предава звук, като
фиксира канал за предаване.
За да излезете от менюто
Натиснете AMP MENU.
Забележки
• Когато не заредите безжичен предавател в S-AIR
основното устройство, вие не можете да зададете
“RF SETUP”.
• В повечето случаи промяна на тази настройка няма
да бъде нужна.
• Ако “RF SETUP” е зададен в положение “RF OFF”,
предаването между основното S-AIR устройство
и допълнителното S-AIR устройство може да бъде
извършено, като използвате един от следните канали.
- S-AIR ID A: еквивалентен канал за Wi-Fi канали 1
- S-AIR ID B: еквивалентен канал за Wi-Fi канали 6
- S-AIR ID C: еквивалентен канал за Wi-Fi канали 11
• Предаването може да бъде подобрено, като
промените канала за предаване (честотата) на
другата безжична система. За подробности се
обърнете към ръководството за експлоатация,
приложено към другата безжична система.
Как да се наслаждавате
на S-AIR приемник, докато
основното устройство е в
режим на готовност
(Само за S-AIR приемник (не е приложен в
комплекта))
Можете да се наслаждавате на S-AIR приемник, докато
основното S-AIR устройство е в режим на готовност,
като настроите “STANDBY” в положение “STBY ON”.
5
Натиснете
параметър.
6
Неколкократно натиснете V/v, за да
изберете желаната настройка.
или b, за да въведете
• “STBY OFF”: Не можете да се наслаждавате на
S-AIR приемника, докато основното устройство
е в режим на готовност.
• “STBY ON”: Можете да се наслаждавате на
S-AIR приемника, докато S-AIR основното
устройство е в режим на готовност или е
включено.
За да излезете от менюто
Натиснете AMP MENU.
TV INPUT
TV ?/1
SLEEP DMPORT AV ?/1
?/1
SYSTEM STANDBY
VIDEO1
VIDEO2
BD
SAT
TV
2CH
A.F.D.
MOVIE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
DVD
SA-CD/CD TUNER
MUSIC
Бутони
за
избор
Input
на
buttons
входен
сигнал
THEATRE
DVD/BD
MENU
-
0/10
D.SKIP
MEMORY AMP MENU
ENTER
CLEAR
DISPLAY
AMP
MENU
TOOLS/
OPTIONS MUTING
TV VOL
MASTER VOL
,
V/v/B/b
O
RETURN/EXIT
MENU/HOME
TV CH –
TV CH +
PRESET – REPLAY ADVANCE PRESET +
<
<
.
>
1
Натиснете AMP MENU.
На дисплея се извежда “1-LEVEL”
2
Неколкократно натиснете V/v, за да
изберете “9-S-AIR”.
3
Натиснете
менюто.
4
Неколкократно натиснете V/v, за да
изберете “STANDBY”.
или b, за да влезете в
79BG
S-AIR операции
>10
AUTO CAL
D.TUNING
Забележки
• Когато зададете “STANDBY” в положение “STBY
ON”, консумацията на електроенергия в режим на
готовност се увеличава.
• Когато безжичният предавател не е зареден в
основното S-AIR устройство, не можете да зададете
“STANDBY”.
• “STANDBY” автоматично се задава в положение
“OFF”, когато безжичният предавател бъде изваден
от S-AIR основното устройство.
• Ако сте избрали TUNER (FM/AM честота) на
основното S-AIR устройство преди да го изключите и
ако зададете “STANDBY” в положение “STBY ON”,
можете да зададете само същата честота за тунера на
S-AIR приемника. Въпреки това, можте да изберете
вход, различен от TUNER в S-AIR приемника.
• Звукът от S-AIR приемника може да се отреже от
операциите на S-AIR основното устройство.
Забележки
Други операции
Превключване между цифров
и аналогов аудио сигнал
(INPUT MODE)
Когато свързвате компоненти едновременно към
цифровите и аналогови входни жакове на приемника,
можете да зададете входния аудио режим или на
един от тях, или да превключвате от един на друг в
зависимост от предаването, което смятате да гледате.
1
Завъртете INPUT SELECTOR на
приемника, за да изберете входа.
Можете да използвате също и входните бутони на
устройството за дистанционно управление.
2
Неколкократно натиснете INPUT MODE на
приемника, за да изберете входния аудио
режим.
Избраният входен аудио режим се извежда на
дисплея.
Входни аудио режими
• AUTO
Дава приоритет на цифровите аудио сигнали,
когато има цифрови и аналогови връзки. Ако е
направена повече от една цифрова връзка, HDMI
аудио сигналите имат приоритет пред COAXIAL и
OPTICAL аудио сигналите. Ако няма цифрови аудио
сигнали, се избират аналогови аудио сигнали.
• COAX
Определя цифровите аудио сигнали, въведени към
жака DIGITAL COAXIAL.
• OPT
Определя цифровите аудио сигнали, въведени към
жака DIGITAL OPTICAL.
• ANALOG
Определя аналоговите аудио сигнали, постъпващи
през жаковете AUDIO IN (L/R).
80BG
• Възможно е някои входни аудио режими да не могат
да бъдат настроени в зависимост от входа.
• Когато е избрана функция ANALOG DIRECT, аудио
входът автоматично се задава в положение
“ANALOG”. Не можете да се избирате друг режим.
8
Слушане на цифров звук от
други входове
(DIGITAL ASSIGN)
Можете да пренасочите цифровия аудио вход, който
съдържа OPTICAL или COAXIAL (SAT IN, DVD IN)
сигнали, към друг вход, когато тези сигнали не се
използват в момента.
Например, когато искате да изведете звуковия източник
от DVD плейър с помощта на OPTICAL IN жака на
приемника, то трябва да:
• свържете оптичния изходен жак на DVD плейъра към
OPTICAL SAT IN жака на приемника.
• насочите “SAT OPT” към “DVD” в настройката
D.ASSIGN.
1
Натиснете AMP MENU.
На дисплея се извежда “1-LEVEL”
2
Неколкократно натиснете V/v, за да
изберете “5-AUDIO”.
3
Натиснете
менюто.
Неколкократно натиснете V/v, за да
изберете входния сигнал (например
“SAT – DVD”), който искате да насочите
към избрания в стъпка 6 цифров аудио
входен жак.
Когато е избран входен сигнал “DVD”, звукът от
DVD плейъра ще се изведе като цифров звук през
OPTICAL SAT IN жака.
Входният сигнал, който искате да пренасочите,
е различен за всеки цифров аудио вход. За
подробности вижте ”Входни сигнали, които могат
да бъдат пренасочени към цифров аудио вход”.
Входни сигнали, които могат да бъдат
пренасочени към цифров аудио вход
Първоначалната настройка e подчертана.
Assignable
Display
Digital audioВходни
Цифров
сигнали,
Дисплей
аудио
които
могат да бъдат
inputs
inputвход
[Дисплей]
пренасочени
[Display]
COAXIAL
VIDEO 1
DVD IN
VIDEO 2
[DVD COAX]
BD
DVD
5
Неколкократно натиснете V/v, за да
изберете “D. ASSIGN”.
Натиснете
параметъра.
OPTICAL
SAT IN
[SAT OPT]
или b, за да въведете
6
Неколкократно натиснете V/v, за да
изберете свободен цифров аудио вход
(например, “SAT OPT”).
7
Натиснете
или b, за да въведете
вашия избор.
DVD– VD2
DVD– BD
DVD– DVD
SAT
DVD– SAT
SA-CD/CD
DVD– CD
VIDEO 1
SAT– VD1
VIDEO 2
SAT– VD2
BD
SAT– BD
DVD
SAT– DVD
SAT
SAT– SAT
SA-CD/CD
SAT– CD
Забележки
• Не можете да пренасочвате повече от един цифров
аудио входен сигнал към един и същ вход.
• Не можете да използвате цифровия аудио входен
сигнал като първоначален входен сигнал, когато той е
пренасочен към друг вход.
• Когато насочвате сигнали към цифровия аудио вход,
настройката INPUT MODE може автоматично да се
смени (стр. 80).
81BG
Други операции
4
или b, за да влезете в
DVD– VD1
DIGITAL MEDIA PORT
(DMPORT)
DIGITAL MEDIA PORT (DMPORT) ви позволява да
слушате звук и да гледате картина от мрежова система,
като преносим аудио/видео източник или компютър.
Свързвайки DIGITAL MEDIA PORT адаптер (не е
приложен в комплекта), можете да слушате звук
и да гледате картина от свързания компонент чрез
приемника.
За подробности се обърнете към ръководството за
експлоатация, приложено към DIGITAL MEDIA PORT
адаптера.
Забележки
• Не свързвайте адаптери, различни от DIGITAL
MEDIA PORT адаптер.
• Уверете се, че свързвате кабелите, след като сте
изключили захранващия кабел.
• Не свързвайте и не разкачвайте DIGITAL MEDIA
PORT адаптера, докато приемникът е включен.
• В зависимост от DIGITAL MEDIA PORT адаптера
е възможно видео сигналите да не могат да бъдат
изведени.
• DIGITAL MEDIA PORT адаптерите са достъпни в
търговската мрежа в зависимост от района.
82BG
Свързване на DIGITAL MEDIA PORT
адаптер
Можете да слушате звук и да гледате изображения
от компонент, свързан чрез DIGITAL MEDIA PORT
адаптер към DMPORT жака на приемника.
Телевизор
TV
ANTENNA
SAT IN
AM
EZW-T100
DVD
IN
SAT
IN
VIDEO 1
IN
MONITOR
OUT
TV
DC5V
0.7A MAX
VIDEO
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
AUDIO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
MONITOR
PR/
CR
OPTICAL
DVD
IN
A
COAXIAL
SURRO
B
CENTER
FR
R
COMPONENT VIDEO
IN
SAT
IN
IN
OPTICAL
PB/
CB
OUT
DIGITAL (ASSIGNABLE)
DMPORT
Y
IN
L
AUDIO
OUT
R
SA-CD/CD/CD-R
TV
SAT
BD
VIDEO 1
SUBWOOFER
DIGITAL MEDIA
PORT адаптер
За да разкачите DIGITAL MEDIA PORT
адаптера от DMPORT жака
Забележки
• Когато свързвате DIGITAL MEDIA PORT адаптера,
уверете се, че стрелката, маркирана върху конектора,
гледа към стрелката, маркирана на DMPORT жака.
• Уверете се, че сте извършили стабилно DMPORT
връзката и включвайте конектора направо без да го
кривите.
DMPORT
DC5V
0.7A MAX
1
• DIGITAL MEDIA PORT адаптерът е чуплив, така че
внимавайте, когато местите приемника.
2
Стиснете и задръжте двата края на конектора, след
което го дръпнете назад.
83BG
Други операции
A Видео кабел (не е приложен в комплекта).
Слушане/гледане на компонент,
свързан чрез DMPORT връзка
1
Натиснете DMPORT.
Можете да използвате и INPUT SELECTOR на
приемника, за да изберете ”DMPORT”.
2
Започнете възпроизвеждане от
свързания компонент.
Звукът се възпроизвежда от приемника, а
изображението се извежда на телевизионния
екран.
За подробности се обърнете към ръководството
за експлоатация, приложено към DIGITAL MEDIA PORT адаптера.
Забележки
• В зависимост от типа на DIGITAL MEDIA PORT
адаптера, може да работите със свързания компонент
чрез устройството за дистанционно управление.
За подробности относно работата с бутоните вижте
стр. 12.
• Уверете се, че сте свързали MONITOR OUT или
HDMI OUT жака на приемника към телевизора
(стр. 83).
Съвет
Когато слушате МР3 или друг тип компресиран
музикален формат чрез портативен аудио източник,
можете да подобрите звученето. Неколкократно
натиснете MUSIC, за да изберете “PORTABLE”
(стр. 57).
84BG
Промяна на дисплея
Можете да проверите звуковото поле, като промените
информацията на дисплея.
За тази операция използвайте бутоните на приемника.
Неколкократно натиснете DISPLAY.
Всеки път, когато натиснете DISPLAY, екранът се
променя както следва:
Всички входове, освен FM и AM
честотите
Име на входа а) t Избран вход t Текущо избрано
звуково поле
FM и AM честоти
Име на програмното обслужване b) или име на
предварително настроената станция а) t Честота t
Индикация за тип на програмата b) t Индикация за
радио текст b) t Индикация за текущо време (24-часов
цикъл) b) tТекущо избрано звуково поле
a)
b)
Името на входа се извежда, само когато сте го
задали или е налична предварително настроена
радио станция (стр. 36, 64).
Името не се извежда, когато са въведени само
интервали или в случаите, когато ието е същото
като въведеното вече име.
Само по време на RDS приемане (само за модели с
областни кодове CEL, CEK) (стр. 65).
Забележка
За някои езици е възможно да не бъдат изведени
определени букви или символи.
Таймер за автоматично
изключване
Запис с помощта на
приемника
Можете да настроите приемника така, че автоматично
да се изключи след определено време.
Можете да записвате от видео/аудио компонент с
помощта на приемника. Вижте ръководството за
експлоатация, приложено към вашия записващ
компонент.
Неколкократно натиснете SLEEP, докато
приемникът е включен.
Всеки път, когато натискате бутона, дисплеят се
променя както следва:
2-00-00 t 1-30-00 t 1-00-00 t 0-30-00
t OFF
Когато използвате таймера за автоматично изключване,
на дисплея светва “SLEEP”.
Съвет
За да проверите оставащото време преди приемникът
да се изключи, натиснете SLEEP. Оставащото време
се извежда на дисплея. Ако отново натиснете SLEEP,
таймерът за автоматично изключване ще бъде отменен.
Запис на CD-R
Можете да записвате на CD-R с помощта на
приемника. Обърнете се към ръководството за
експлоатация, приложено към вашия CD рекордер.
Натиснете един от входните бутони, за да
изберете възпроизвеждащия компонент.
Можете да използвате и INPUT SELECTOR на
приемника.
2
Подгответе компонента за
възпроизвеждане.
Например, настройте радио станцията, която
искате да запишете (стр. 61).
3
Подгответе записващия компонент.
Поставете празен CD-R в CD рекордера и
настройте нивото на запис.
4
Стартирайте записа на записващия
компонент, след това започнете
възпроизвеждане на възпроизвеждащия
компонент.
Забележка
Промяната в силата на звука не влияе върху изходния
сигнал от SA-CD/CD/CD-R OUT жаковете.
85BG
Други операции
1
Запис на записващ носител
1
Натиснете един от входните бутони, за да
изберете възпроизвеждащия компонент.
Можете да използвате и INPUT SELECTOR на
приемника.
2
Подгответе компонента за
възпроизвеждане.
Например, поставете видео касетата, която
искате да копирате, във видеорекордера.
3
Подгответе записващия компонент.
Поставете празна видео касета и др. в
записващия компонент (VIDEO 1), за да
направите записа.
4
Стартирайте записа на записващия
компонент, след това стартирайте
възпроизвеждането на
възпроизвеждащия компонент.
Забележка
Някои източници съдържат защита срещу копиране. В
този случай може би няма да е възможно да направите
запис от такива източници.
Използване на връзка
би-усилвател
Ако не използвате съраунд задни високоговорители,
можете да свържете предните високоговорители към
терминалите SPEAKER SURROUND BACK/BIAMP/FRONT B, като използвате връзка
с би-усилвател.
За да свържете високоговорителите
Предeн
високоговорител
Предeн
високоговорител
(R)
(L)
Hi
Hi
ANTENNA
HDMI
SAT IN
AM
DVD IN
BD IN
OUT
EZW-T100
Lo
DVD
IN
SAT
IN
VIDEO 1
IN
MONITOR
OUT
TV
DIGITAL (ASSIGNABLE)
DC5V
0.7A MAX
SAT
IN
IN
OPTICAL
VIDEO
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
AUDIO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
MONITOR
IN
TV
SAT
BD
OPTICAL
DVD
IN
COAXIAL
CENTER
OUT
IN
FRONT A
SURROUND BACK/
BI-AMP/
FRONT B
R
COMPONENT VIDEO
Lo
DMPORT
Y
PB/
CB
PR/
CR
SURROUND
L
R
L
L
L
R
AUDIO
OUT
R
SA-CD/CD/CD-R
CENTER
VIDEO 1
SUBWOOFER
SURROUND BACK/
BI-AMP/
FRONT B
R
L
SPEAKERS
FRONT A
SURROUND
R
L
L
R
SPEAKERS
Свържете жаковете от страната Lo (или Hi) на
предните високоговорители към жаковете SPEAKERS
FRONT A, и свържете жаковете от страната Hi (или
Lo) на предните високоговорители към терминалите
SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT B.
Уверете се, че металните пластинки на Hi/Lo,
прикрепени към високоговорителите, са премахнати от
високоговорителите. Ако не го направите, можете да
причините неизправност в приемника.
86BG
За да настроите високоговорителите
THEATRE
1
2
3
4
5
6
DVD/BD
MENU
7
8
>10
-
0/10
9
AUTO CAL
D.TUNING
D.SKIP
MEMORY AMP MENU
ENTER
CLEAR
DISPLAY
AMP
MENU
TOOLS/
OPTIONS MUTING
TV VOL
MASTER VOL
,
V/v/B/b
O
RETURN/EXIT
MENU/HOME
TV CH –
TV CH +
PRESET – REPLAY ADVANCE PRESET +
<
<
.
>
1
Натиснете AMP.
На дисплея се извежда “1-LEVEL”
2
Неколкократно натиснете V/v, за да
изберете “7-SYSTEM”.
3
Натиснете
менюто.
4
Неколкократно натиснете V/v, за да
изберете “SB SPK”.
5
Натиснете
параметъра.
6
Неколкократно натиснете V/v, за да
изберете “NO”.
7
Натиснете B.
8
Неколкократно натиснете V/v, за да
изберете “SB ASGN”.
9
Натиснете
параметъра.
10
Неколкократно натиснете V/v, за да
изберете “BI-AMP”.
Същите сигнали, които се извеждат от
терминалите SPEAKERS FRONT A, могат да се
извеждат от терминалите SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT B.
За да излезете от менюто
Натиснете AMP MENU.
Забележки
• Задайте “SB ASGN” в положение “BI-AMP” преди да
извършите автоматична настройка.
• Ако зададете “SB ASGN” в положение “BI-AMP”,
настройките за ниво и разстоянието за съраунд
задните високоговорители стават невалидни и се
използват тези на предните високоговорители.
• Ако зададете SB SPK в положение “SINGLE” или
“DUAL”, не можете да изберете “SB ASGN”.
или b, за да влезете в
Други операции
или b, за да въведете
или b, за да въведете
87BG
Категории и съответстващи бутони
Използване на устройството
за дистанционно управление
Промяна на функциите на
бутоните
Можете да промените настройките по подразбиране
на бутоните за избор на входен сигнал в зависимост
от компонентите на вашата система. Например,
ако свържете DVD рекордер към жака VIDEO 1 на
приемника, можете да настроите бутона VIDEO 1 да
контролира DVD рекордера.
Забележка
Не можете да промените настройките на бутоните
DMPORT и TUNER.
1
2
Задръжте натиснат бутона за избор на
входен сигнал, чиято функция желаете да
промените.
Например: Натиснете VIDEO 1.
Като прегледате таблицата по-долу,
натиснете съответния бутон за
категорията, която желаете.
Например: Натиснете 4.
Сега можете да използвате бутона VIDEO 1, за да
контролирате DVD рекордера.
Категории
Натиснете
Видеорекордер (команден режим
VTR 3) a)
1
Видеорекордер (команден режим
VTR 2) a)
2
DVD плейър/DVD рекордер (команден 3
режим DVD1) b)
DVD рекордер (команден режим
DVD 3) b)
4
CD плейър
5
Евро цифров сателитен тунер
6
DVR (цифров CATV терминал)
7
DSS (цифров сателитен приемник)
8
Blu-ray disc плейър
(команден режим BD1) c)
9
Blu-ray disc плейър
(команден режим BD3) c)
0/10
Телевизор
-/--/>10/CLEAR
а)
Видеорекордерите Sony работят с настройки VTR
2 или VTR 3, които отговарят съответно на 8 mm и
VHS.
b)
DVD рекордерите на Sony работят с настройки
DVD1 или DVD3. За подробности се обърнете към
инструкциите за експлоатация, приложени към
DVD рекордерите.
c)
За подробности относно BD1 или BD3 настройката
се обърнете към ръководството за експлоатация,
приложено към Blu-ray плейъра или Blu-ray
рекордера.
За да изчистите настройките
Натиснете [/1 и DMPORT, докато натискате MASTER
VOL –.
Настройките на устройството за дистанционно
управление се връщат към положенията си по
подразбиране.
88BG
x Digital Cinema Sound (DCS)
Допълнителна информация
Речник
x Cinema Studio EX
Режим на съраунд звук, представляващ сбор от
технологиите на Digital Cinema Sound, който ви дава
звук на студио за дублаж, използвайки три технологии:
„Virtual Multi Dimensions“, „Screen Depth Matching“ и
„Cinema Studio Reverberation“.
„Virtual Multi Dimensions“ - технологията за
създаване на виртуални високоговорители, създава
виртуална многоканална съраунд среда с до 7.1канални високоговорители и въвежда във вашия
дом изживяването от съраунд озвучаването на
киносалоните с най-модерно оборудване.
„Screen Depth Matching“ възпроизвежда намаляването
на високите честоти, пълнотата и дълбочината на
звука, създавани обикновено в киносалоните чрез
звукови излъчвания зад екрана. Те се прибавят към
предните и централния канали.
„Cinema Studio Reverberation“ възпроизвежда
звуковите характеристики на най-модерните студия
за дублаж и звукозаписни студия, включително и
студиото за дублаж на Sony Pictures Entertainment.
Съществуват три режима - A/B/C, които са достъпни в
зависимост от вида на студиото.
x Компонентен видео сигнал
Формат за предаване на информация за видео сигнали,
състояща се от три отделни сигнала: яркост Y, цветност
Pb и цветност Pr. Висококачествените изображения
като DVD Video или HDTV се предават по-достоверно.
Трите жака са цветни - зелен, син и червен.
Уникална технология за възпроизвеждане на звук за
домашно кино, разработена от Sony в сътрудничество
със Sony Pictures Entertainment, за да можете да
се наслаждавате на вълнуващия и мощен звук на
киносалоните в домашни условия. С този „Digital
Cinema Sound“, разработен чрез интегрирането на DSP
(Процесор за цифрови сигнали) и измерени данни, в
домашни условия можете да се насладите на идеалното
звуково поле така, както го е замислил филмовият
режисьор.
x Dolby Digital
Технология за цифрово кодиране и декодиране на
аудио сигнали, разработена от Dolby Laboratories,
Inc. Състои се от преден (ляв/десен), централен,
съраунд (ляв/десен) и субуферни канали. Това е аудио
стандартът за DVD видео, известен още като 5.1
канален съраунд. Тъй като съраунд информацията
е записана и възпроизведена в стерео формат, тази
технология предоставя по-реалистичен звук, отколкото
Dolby съраунд технологията.
x Dolby Digital Surround EX
Акустична технология, разработена от Dolby Laboratories, Inc. Информацията от задните съраунд канали
се вкарва в нормални ляв и десен съраунд канали,
така че звукът да може да се възпроизведе в 6.1
канала. Особено активните сцени се пресъздават с подинамично и реалистично звуково поле.
x Dolby Pro Logic II
Тази технология конвертира аудио сигнал, записан като
двуканално стерео в 5.1 канала при възпроизвеждане.
Има режим MOVIE за филми и MUSIC за стерео
източници като музика. Стари филми, кодирани в
традиционен стерео формат, могат да бъдат подобрени
с 5.1 канален съраунд звук.
x Композитен видео сигнал
Използване на устройството за дистанционно
управление/Допълнителна информация
Стандартен формат за предаване на информация за
видео сигнали. Сигналът на яркостта Y и сигналът на
цветността C се комбинират и предават заедно.
продължава
89BG
x Dolby Pro Logic IIx
x HDMI (High-Definition Multimedia Interface)
Технология за възпроизвеждане на 7.1 канала (или 6.1
канала). Освен аудио сигнал, кодиран в Dolby Digital
Surround EX, 5.1-каналните Dolby Digital сигнали
могат да бъдат възпроизведени в 7.1 канала (или 6.1
канала). Освен това, съществуващо вече съдържание,
записано в стерео формат, също може да бъде
възпроизведено в 7.1 канала (или 6.1 канала).
HDMI (Мултимедиен интерфейс с висока разделителна
способност) е интерфейс, който поддържа видео
и аудио сигнали в единична цифрова връзка и ви
позволява да се насладите на цифрова картина и звук с
високо качество. HDMI интерфейсът поддържа HDCP
(Защита на високо широколентов цифров сигнал),
представляващ технология за защита от копиране чрез
кодиране на цифрови видео сигнали.
x Dolby Surround (Dolby Pro Logic)
Технология за аудио обработка, разработена от Dolby
Laboratories, Inc. Информацията от централния и
моно съраунд сигнали се свежда до два стерео канала.
Когато се възпроизведе, аудио сигналът се декодира
и се извежда като 4 канален съраунд звук. Това е найчесто срещаният метод за аудио обработка на DVD
видео.
x DTS 96/24
Формат за цифров сигнал с високо качество. Записва
аудио сигнала при семплираща честота и битрейт 96
kHz/24 бита, което е най-високата възможна стойност
за DVD видео. Броят на каналите за възпроизвеждане
варират, в зависимост от софтуера.
x DTS Digital Surround
Технология за кодиране/декодиране на цифров аудио
сигнал за киносалоните, разработена от DTS, Inc.
Компресира аудио сигнала по-малко, отколкото Dolby
Digital, давайки по-висококачествено възпроизвеждане
на звука.
x DTS-ES
Формат за 6.1-канално възпроизвеждане с информация
за заден съраунд. Съществуват два режима “Discrete
6.1”, който записва всички канали, независимо един от
друг, и “Matrix 6.1”, който преобразува задния съраунд
канал в ляв и десен канали. Този режим е идеален за
възпроизвеждане на филмова музика.
x DTS Neo:6
Тази технология конвертира аудио сигнал, записан като
двуканално стерео, за възпроизвеждане в 6.1 канален
звук. Можете да избирате измежду два режима, в
зависимост от предпочитания от вас източник на
възпроизвеждане - CINEMA за филми и MUSIC за
стерео източници като музика.
90BG
x PCM (Pulse Code Modulation)
Начин на преобразуване на аналогов звук в цифров
звук, за да се наслаждавате на цифров звук.
x S-AIR (Аудио интерактивна радио честота
на Sony)
Напоследък се наблюдава бързо и широко
разпространение на DVD носителите, цифровото
предаване и други носители с висока разделителна
способност.
За да ви предложи предаване на тези сложни
висококачествени сигнали без отклонения, Sony
разработи технология, наречена “S-AIR”, за радио
предаване на цифрови аудио сигнали без компресия
и включи тази технология в EZW-RT10/EZW-T100.
Тази технология прехвърля цифрови аудио сигнали
без компресия, като използва 2.4 GHz честотен обхват
от ISM скалата (Industrial, Scientific и Medical), като
например безжични LAN устройства и Bluetooth
приложения.
x Семплираща честота
За да преобразувате аналогов звук в цифров,
аналоговите данни трябва да бъдат определени. Този
процес се нарича семплираща, а броят на определяне
на аналоговите данни в секунда се нарича семплираща
честота. Един стандартен музикален диск събира
данни, определени в 44,100 пъти в секунда, което се
означава с честота от 44.1 KHz. По-високата честота
означава по-добро качество на звука.
x x.v.Colour
x.v.Colour е термин, повече познат като xvYCC
стандарт, предлаган от Sony, и е търговска марка
на Sony. xvYCC е международен стандарт за
пространственото разпределение на цветовете във
видео сигналите.
Този стандарт може да изрази по-широка цветова
гама в сравнение с използвания в момента стандарт за
предаване на видео сигнали.
Предпазни мерки
Безопасност
Ако някакъв предмет или течност попадне в кутията,
изключете от мрежовото захранване и проверете
устройството при квалифициран персонал, преди да го
включите отново.
Източници на захранване
• Преди да започнете работа проверете дали работното
напрежение на устройството съответства на вашето
мрежовото захранване. Работното напрежение е
указано на гърба на приемника.
• Устройството не е изключено от източника на
променлив ток (мрежата), докато е свързано с
контакта на стената, дори ако самото устройство е
изключено.
• Ако не планирате да използвате устройството за подълъг период от време, изключете уреда от контакта.
За да го направите, издърпайте щепсела; никога не
дърпайте самия кабел.
• Захранващият кабел може да бъде подменян само в
квалифициран сервиз на Sony.
Покачване на температурата
Въпреки че устройството загрява по време на
работа, това не е неизправност. Ако използвате
устройството продължително време с висока сила на
звука, температурата в корпуса отгоре, отстрани и на
дъното се покачва значително. За да не се изгорите, не
докосвайте корпуса.
Допълнителна информация
продължава
91BG
Инсталиране
Относно S-AIR функцията
• Поставете устройството на място с подходяща
вентилация, за да предотвратите покачване на
вътрешната температура и да удължите живота на
приемника.
• Тъй като S-AIR функцията предава звук чрез
радиовълни, възможно е звукът да прескача, ако
радиовълните срещнат пречка. Тази характеристика
на радиовълните не е индикация за неизправност.
• Не поставяйте устройството близо до топлинни
източници или на места, изложени на пряка слънчева
светлина, прах или механични вибрации.
• Тъй като S-AIR функцията предава звук чрез
радиовълни, възможно е оборудване, което
генерира електромагнитна енергия, като например
микровълнова печка, да се намеси в предаването на
звук.
• Не поставяйте каквото и да върху устройството,
което би могло да запуши вентилационните отвори и
да причини неизправност.
• Не поставяйте приемника близо до оборудване като
например телевизор, видеорекордер или касетофон.
Ако приемникът бъде използван заедно с телевизор,
видеорекордер или касетофон, и е поставен твърде
близо до това оборудване, може да се появи шум
и качеството на картината да се влоши. Това е
възможно най-вече, когато използвате стайна антена.
Ето защо, препоръчваме ви да използвате външна
антена.
• Внимавайте, когато поставяте устройството на
специално третирани повърхности (с восък, лак,
безир и др.), защото може да се получи промяна на
цвета на корпуса или подовата повърхност да се
обезцвети.
Функциониране
Преди да свържете други компоненти, изключете
приемника и извадете щепсела от контакта на стената.
Почистване
Чистете кутията, панела и контролните бутони с парче
мек плат, леко навлажнено с мек почистващ разтвор.
Не използвайте никакви абразивни парчета плат,
грапави прахове или разтвори като алкохол и бензин.
Ако имате въпроси или проблеми относно вашия
приемник, моля, обърнете се към най-близкия
доставчик на Sony.
92BG
• Тъй като S-AIR функцията използва радиовълни с
еднаква честота като други безжични системи, като
например безжични LAN или Bluetooth устройства,
възможно е да се получат смущения в предаването. В
този случай, следвайте тези стъпки:
- Не инсталирайте системата близо до безжични
системи.
- Не използвайте системата и други безжични
системи едновременно.
• Разстоянието на предаване се различава в зависимост
от средата, в която използвате системата. Открийте
място, където предаването между основното S-AIR
устройство и допълнителното S-AIR устройство
е най-ефективно, и инсталирайте основното и
допълнителното S-AIR устройство там.
Отстраняване на проблеми
Ако срещнете някой от следните проблеми, докато
използвате приемника, използвайте това ръководство
за отстраняване на проблеми, за да си помогнете.
Звук
Няма звук или звукът е с ниско ниво,
независимо кой компонент е избран.
• Проверете дали високоговорителите или
компонентите са здраво свързани.
• Проверете дали всички кабели на
високоговорителите са свързани правилно.
Няма звук от един от предните
високоговорители.
• Свържете слушалки към жака PHONES, за да
проверите дали звукът се извежда през слушалките.
Ако само един канал се извежда през слушалките,
компонентът вероятно не е свързан правилно.
Проверете дали всички кабели са здраво свързани с
жаковете на приемника и компонента. Ако и двата
канала се извеждат през слушалките, предният
високоговорител вероятно не е свързан правилно
с приемника. Проверете свързването на предния
високоговорител, който не извежда сигнала.
• Уверете се, че сте свързали и двата L и R жака
на аналоговия компонент, а не само единия от
двата жака L или R. Използвайте аудио кабел (не е
приложен в комплекта).
• Проверете дали приемникът и всички компоненти са
включени.
Няма звук от цифровите източници (от
COAXIAL или OPTICAL входните жакове).
• Проверете дали MASTER VOLUME не е зададен на
положение “VOL MIN”. (минимална сила на звука).
• Проверете дали INPUT MODE не е зададен на
положение “ANALOG” (стр. 80).
• Проверете дали SPEAKERS не е зададен в
положение “OFF” (стр. 29).
• Проверете дали не е избрана функцията ANALOG
DIRECT.
• Проверете дали слушалките не са свързани.
• Проверете дали не е използвана функцията DIGITAL
ASSIGN за пренасочване на аудио входен сигнал от
друг източник към избрания вход (стр. 81).
• Натиснете MUTING, за да отмените функцията за
заглушаване.
• Проверете дали сте избрали правилния компонент с
входните бутони.
• Защитата на приемника се е задействала. Изключете
приемника, отстранете проблема и отново включете
захранването.
От определен компонент не излиза звук.
• Проверете дали компонентът е правилно свързан към
входните аудио жакове за този компонент.
• Проверете дали кабелите за тази връзка са здраво
свързани с жаковете на приемника и компонента.
Левите и десните сигнали са
небалансирани или се извеждат
наобратно.
• Проверете дали високоговорителите и компонентите
са свързани правилно и здраво.
• Регулирайте параметрите на баланса в менюто
LEVEL.
На дисплея се извежда индикация “NO
INPUT”
продължава
93BG
Допълнителна информация
• Проверете дали вашите компоненти са свързани към
COAXIAL или OPTICAL жаковете. Ако през жака
COAXIAL или OPTICAL не се извежда сигнал, на
дисплея се извежда индикацията “NO INPUT” и това
не е неизправност
Чува се силен шум или жужене.
• Проверете дали високоговорителите и компонентите
са свързани здраво.
• Проверете дали свързващите кабели са далече от
трансформатор или електродвигател, и на поне 3
метра от телевизор или флуоресцентна лампа.
• Преместете аудио компонентите на разстояние от
телевизора.
• Щекерите и жаковете са замърсени. Избършете ги с
парче плат, леко навлажнено с алкохол.
Няма звук или се чува много слаб звук
от централния/съраунд/задните съраунд
високоговорители.
• Изберете режима CINEMA STUDIO EX (стр. 58).
• Регулирайте нивото на високоговорителите (стр. 34).
• Уверете се, че централният/съраунд
високоговорителите са зададени в положение
“SMALL” или “LARGE” (стр. 42).
• Уверете се, че параметърът за избор на задните
съраунд високоговорители е зададен в положение
“SINGLE” или “DUAL” (стр. 42).
Няма звук от задните съраунд
високоговорители.
• Някои дискове нямат Dolby Digital Surround EX звук,
дори на опаковката да има логото Dolby Digital Surround EX. В този случай изберете “SB ON” (стр. 40).
Няма звук от субуфера.
• Уверете се, че субуферът е свързан здраво и
правилно.
• Уверете се, че субуферът е включен.
• Уверете се, че параметърът за избор на субуфера е
зададен в положение “YES” (стр. 37).
• В зависимост от звуковото поле не се извежда звук
от субуфера.
Не се постига съраунд ефект.
• Уверете се, че функцията звуково поле е включена
(натиснете MOVIE или MUSIC).
• Звуковите полета не действат за сигнали със
семплираща честота, по-голяма от 48 kHz.
94BG
Dolby Digital или многоканалният DTS
звук не се възпроизвежда.
• Проверете дали възпроизвежданото DVD и др. е
записано в Dolby Digital или DTS формат.
• Когато свържете DVD плейър и др. към цифровите
входни жакове на приемника, проверете аудио
настройката (настройките за изходните аудио
жакове) на свързания компонент.
Няма звук от компонента, свързан към
DIGITAL MEDIA PORT адаптера.
• Настройте силата на звука на приемника.
• DIGITAL MEDIA PORT адаптерът и/или
компонентът не са свързани правилно. Изключете
приемника, след това свържете отново DIGITAL
MEDIA PORT адаптера и/или компонента.
• Проверете дали DIGITAL MEDIA PORT адаптера
и/или компонента са съвместими с този приемник.
Картина
Функцията Control for HDMI (Контрол на
HDMI) не работи.
• Проверете HDMI връзката (стр. 22).
На телевизионния екран или монитора
не се извежда картина или изведената
картина е неясна.
• Изберете правилния вход с помощта на входните
бутони.
• Задайте правилния входен режим за вашия
телевизор.
• Преместете аудио компонентите на разстояние от
телевизора.
• В зависимост от DIGITAL MEDIA PORT адаптера е
възможно да не се изведе картина.
Не може да бъде направен запис.
• Проверете дали компонентите са свързани правилно
(стр. 21).
• Изберете източника с помощта на входните бутони
(стр. 35).
• Уверете се, че “CONTROL FOR HDMI” е зададен в
положение “CTRL ON” в менюто HDMI.
• Уверете се, че свързаният компонент е съвместим с
функцията Control for HDMI (Контрол на HDMI).
• Проверете настройките на функцията Control for
HDMI (Контрол на HDMI) на свързания компонент.
Вижте ръководството за експлоатация, приложено
към свързания компонент.
• Повторете стъпките от раздел ”Подготовка на
функцията “BRAVIA” Sync” (стр. 67), ако променяте
HDMI връзката, ако включвате/изключвате АС
захранващия кабел или когато е възникнал токов
удар.
От високоговорителите на приемника и
телевизора на се извежда звук, докато
използвате функцията System Audio
Control.
• Уверете се, че вашият телевизор е съвместим с
функцията System Audio Control.
HDMI
Високоговорителите на приемника или
на телевизора не извеждат сигнала от
свързания към HDMI жака източник.
• Проверете HDMI връзката.
• Не можете да слушате Super Audio CD чрез HDMI
връзка.
• В зависимост от възпроизвеждащия компонент
е възможно да е необходимо настройване на
компонента. Обърнете се към ръководството за
експлоатация, приложено към компонента.
• Ако телевизорът няма функцията System Audio
Control, задайте настройките “AUDIO FOR HDMI” в
менюто HDMI на положение:
- “TV+AMP”, ако искате да слушате звук от
високоговорителя на телевизора и от приемника.
- “AMP”, ако искате да слушате звук от приемника.
• Ако не можете да чувате звука от свързания към
приемника компонент:
- Променете входа на приемника на HDMI, когато
искате да гледате програма на компонент, свързан
чрез HDMI връзка с приемника.
- Сменете канала на телевизора, когато искате да
гледате телевизионно предаване.
- Изберете компонента или входа, който желаете
да гледате, когато гледате програма на компонент,
свързан към телевизора. За тази операция се
обърнете към ръководството за експлоатация на
телевизора.
Допълнителна информация
Телевизорът не извежда изображението
от свързания към HDMI жака източник.
• Проверете HDMI връзката.
• В зависимост от възпроизвеждащия компонент
е възможно да е необходимо настройване на
компонента. Обърнете се към ръководството за
експлоатация, приложено към компонента.
продължава
95BG
Устройството за дистанционно
управление на телевизора не може да
се използва за управление на свързан
компонент, когато използвате функцията
за Control for HDMI (Контрол на HDMI).
• Променете входа на приемника към HDMI входа,
свързан към компонента.
От S-AIR устройство не се чува звук.
• Ако използвате друго S-AIR основно устройство,
поставете го на повече от 8 m от това S-AIR основно
устройство.
• Потвърдете ID номера на основното и
допълнителното S-AIR устройство (стр. 74).
• Потвърдете настройката за сдвояване (стр. 75).
• Инсталирайте основното S-AIR устройство и
допълнителното S-AIR устройство по-близо едно
до друго.
S-AIR функция
S-AIR връзката не се осъществява.
• Ако използвате друго S-AIR основно устройство,
поставете го на повече от 8 m от това S-AIR основно
устройство.
• Потвърдете ID номера на основното и
допълнителното S-AIR устройство (стр. 74).
• Извършили сте сдвояване на основното S-AIR
устройство и друго S-AIR допълнително устройство.
Извършете сдвояването на желаното допълнително
S-AIR устройство (стр. 75).
• Основното S-AIR устройство се сдвоява с друго
допълнително S-AIR устройство. Отменете
сдвояването.
• Избягвайте използването на оборудване, което
генерира електромагнитна енергия, като например
микровълнова печка.
• Инсталирайте S-AIR основното устройство и S-AIR
допълнителното устройство далеч от други безжични
продукти.
• Спрете да използвате други безжични продукти.
• Променете настройката “RF SETUP” (стр. 78).
• Променете ID настройката на основното S-AIR
устройство и допълнителното S-AIR устройство.
• Изключете системата и допълнителното S-AIR
устройство, след това ги включете.
• Уверете се, че към допълнителното S-AIR устройство
не са включени слушалки.
Има смущения и звукът прескача.
• Инсталирайте S-AIR основното устройство и S-AIR
допълнителното устройство на разстояние от други
безжични продукти.
• Ако използвате друго S-AIR основно устройство,
поставете го на повече от 8 m разстояние от това
S-AIR основно устройство.
• Спрете да използвате други безжични продукти.
• Инсталирайте основното S-AIR устройство и
допълнителното S-AIR устройство по-близо едно
до друго.
• Допълнителното S-AIR устройство е изключено.
Уверете се, че захранващият кабел е свързан и
включете допълнителното S-AIR устройство.
От S-AIR приемника не се чува звук.
• Уверете се, че всички компоненти са свързани към
аналоговия жак на този приемник.
• Избягвайте използването на оборудване, което
генерира електромагнитна енергия, като например
микровълнова печка.
• Инсталирайте S-AIR основното устройство и S-AIR
допълнителното устройство на разстояние от други
безжични продукти.
• Прекратете използването на други безжични
продукти.
• Променете настройката “RF SETUP” (стр. 78).
• Променете ID настройката на основното S-AIR
устройство и допълнителното S-AIR устройство.
96BG
Тунер
RDS информацията, която желаете, не се
извежда.*
FM приемането е слабо.
• Използвайте 75-омов коаксиален кабел (не е
приложен в комплекта), за да свържете приемника
към външна FM антена, както е показано по-долу.
Ако свържете приемника с външна антена, трябва да
я заземите. За да предотвратите газова експлозия, не
свързвайте заземяващия кабел към газова тръба.
• Свържете се с радиостанцията и проверете дали тя
предлага въпросната услуга. Ако я предлага, значи
услугата е временно недостъпна.
* Само за моделите с регионален код CEL, CEK.
Устройство за дистанционно
управление
Външна FM антена
Приемник
Receiver
ANTENNA
AM
Заземяващ кабел
(не е приложен в
комплекта)
Устройството за дистанционно
управление не работи.
• Насочете устройството за дистанционно управление
към сензора на приемника.
• Отстранете всички препятствия между устройството
за дистанционно управление и приемника.
Към земята
• Сменете всички батерии с нови, ако старите
изтощени.
• Уверете се, че сте избрали правилния вход на
устройството за дистанционно управление.
Радиостанциите не могат да бъдат
настроени.
• Проверете дали антените са добре свързани.
Регулирайте положението им и свържете външна
антена, ако е необходимо.
Съобщения за грешки
• Уверете се, че сте задали правилно интервала на
приемане (когато приемате AM станции с директна
настройка).
Ако има неизправност, дисплеят показва съобщение.
Можете да проверите състоянието на системата,
като видите съобщението. Обърнете се към следната
таблица, за да решите проблема. Ако проблемът
продължава, свържете се с най-близкия сервиз на Sony.
Ако се изведе съобщение за грешка, докато извършвате
операцията Автоматична настройка, вижте “Грешки
и кодове за предупреждение” (стр. 32), за да решите
проблема.
• Няма предварително настроени радио станции
или станциите са изтрити (когато приемате чрез
сканиране за предварително настроени станции).
Предварително настройте станциите (стр. 63).
PROTECT
• Силата на сигнала от радиостанциите е твърде
слаб (когато приемате с автоматична настройка).
Използвайте директна настройка.
RDS не работи.*
От високоговорителите бие ток или горният панел на
приемника е покрит с нещо. Приемникът автоматично
се изключва след няколко секунди. Проверете
свързването на високоговорителите и отново включете
захранването.
• Уверете се, че сте прехвърлили на FM RDS станция.
• Изберете FM станция с по-силен сигнал.
продължава
97BG
Допълнителна информация
• Неколкократно натиснете DISPLAY на приемника,
така че честотата да се изведе на дисплея.
Ако не успеете да отстраните
проблема с описаните по-горе
операции
Технически характеристики
Усилвател
Можете да изчистите паметта на приемника
(стр. 28). Обърнете внимание обаче, че всички
запаметени настройки се връщат към фабрично
зададените си стойности и трябва да ги настроите
отново.
Модели с регионален код CEL, CEK, AU 1)
Минимална RMS изходна мощност (8 ома, 20 Hz –
20 kHz, THD 0.09 %)
85 W + 85 W
Изходна мощност в стерео режим (8 ома, 1 kHz,
Ако проблемът продължава
Свържете се с най-близкия сервиз на Sony. Имайте
предвид, че при поправката се наложи подмяна на част
е възможно старата част за бъде задържана.
Ако се получи проблем с функцията S-AIR, занесете
цялата системата за проверка в сервиз на Sony
(S-AIR основно устройство и S-AIR допълнително
устройство).
Страници за справка относно
изтриване на паметта
THD 1%)
100 W + 100 W
Изходна мощност в съраунд режим 2) (8 ома, 1 kHz,
THD 10 %)
140 W за канал
Модели с регионален код TW2, E51 1)
1)
Областен код
Изисквания към
захранването
CEL, CEK, AU
230 V AC, 50 Hz
2)
За да изтриете
Вижте
Всички запаметени настройки
стр. 28
Индивидуални звукови полета
стр. 60
Измерена при следните условия:
Изходна мощност за преден, централен, съраунд и
съраунд заден високоговорители. В зависимост от
настройките на звуковото поле и източника, може да
няма изходен звуков сигнал.
Честотен обхват
Аналогов
10 Hz – 70 kHz
+0.5/-2 dB (когато е избрано
звуково поле и еквалайзер)
Входове
Аналогови
Чувствителност: 50 mV/50
kohms
S/N 3): 96 dB
(A, 500 mV 4))
Цифрови
(коаксиални)
Импеданс: 75 ома
S/N 3): 96 dB
(A, 20 kHz LPF)
Цифрови
(оптични)
S/N: 100 dB
(A, 20 kHz LPF)
Изходи (аналогови)
AUDIO OUT
Волтаж: 500 mV/
10 kohms
SUBWOOFER
Волтаж: 2 V/1 kohm
Еквалайзер
Ниво на усилване
98BG
± 6 dB, на стъпка от 1dB
3)
4)
INPUT SHORT (когато е избрано звуково поле и
еквалайзер)
Премерена мрежа, входящо ниво.
Консумация на електроенергия (в режим на готовност)
0.3 W (Когато “CONTROL
FOR HDMI” в менюто HDMI
e зададен на положение “CTRL
OFF” и “STANDBY” в менюто
S-AIR е зададен в положение
“STBY OFF”)
FM тунер
Обхват
87.5 – 108.0 MHz
Антена
FM кабелна антена
Изводи на антената
75 ома, небалансирани
Средна честота
10.7 MHz
CEL, CEK
AU
430 х 157.5 х 322 mm
включително издадените части
и бутони
Тегло (Прибл.)
AM тунер
Обхват
Регионален код
Размери (ширина/височина/дълбочина) (Прибл.)
8.0 kg
Скала на обхват
Приложени аксесоари
10 kHz стъпка
9 kHz стъпка
Ръководство за експлоатация (това ръководство)
–
531 –
1,602 kHz
530 –
1,710 kHz
531 –
1,710 kHz
Антена
Кръгова антена
Средна честота
450 kHz
Ръководство за бърза справка (1)
FM кабелна антена (1)
AM кръгова антена (1)
Устройство за дистанционно управление
RM-ААU023 (1)
Батерии R6 (размер АА) (2)
Оптимизиращ микрофон (ECM-AC2 или
ECM-AC2a) (1)
Видео
Входове/Изходи
Видео:
1 Vp-p/75 омА
COMPONENT VIDEO:
Y: 1 Vp-p/75 ома
PB/CB: 0.7 Vp-p/75 ома
PR/CR: 0.7 Vp-p/75 ома
80 MHz HD трансфер
За подробности относно регионалния код на
компонента, който използвате, вижте стр. 3.
Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без
предупреждение.
При производството на някои печатни платките
не са използвани халогенни огнезащитни агенти.
Общи характеристики
Изисквания към захранването
Регионален код
Изисквания към
захранването
CEL, CEK
230 V AC, 50/60 Hz
AU
230 V AC, 50 Hz
Изходна мощност (DIGITAL MEDIA PORT)
DC OUT:
5 V, 0.7 A MAX
Допълнителна информация
Консумация на електроенергия
Регионален код
Изисквания към
захранването
CEL, CEK, AU
240 W
99BG
Азбучен указател
Super Audio CD плейър
Цифри
2 канала
59
Настройка
възпроизвеждане
37
автоматична
61
свързване
20
директна
62
на станции
63
2CH STEREO
59
System Audio Control
69
5.1 канала
16
System Power Off
70 Първоначална настройка
6.1 канала
16
TEST TONE
34 Разпределител за кабелна телевизия
свързване
А-Z
28
25
А-Я
Сателитен тунер
30
Видеокамера
AUTO FORMAT DIRECT (A.F.D.) 55
Съобщения за грешки
97
свързване
26 Таймер за самостоятелно
изключване
85
26 Телевизор
свързване
19
26 Тунер
свързване
27
17 Устройство за дистанционно
управление
86
12
AUTO CALIBRATION
BI-AMP
51
Blu-ray disc плейър
възпроизвеждане
свързване
38
22, 24
Видео игра
свързване
Високоговорители
възпроизвеждане
37
свързване
20
CD рекордер
свързване
Връзка към б-усилвател
Заглушаване
20
DIGITAL ASSIGN
81
Digital Cinema Sound (DCS)
89
DIGITAL MEDIA PORT
свързване
Видеорекордер
свързване
CD плейър
свързване
свързване
83
на звука
35
Запис
на CD-R
85
на записващ носител
86
Звукови полета
Dolby Digital
89
избор
57
DTS
90
нулиране
60
DVD плейър
Избор
възпроизвеждане
38
на звуково поле
57
свързване
24
на компонент
35
на система високоговорители
29
DVD рекордер
свързване
26
HDMI
Меню
A.CAL
54
49
AUDIO
48
Control for HDMI
49
EQ
45
свързване
22
HDMI
49
INPUT MODE
80
LEVEL
44
One-Touch Play
69
S-AIR
54
PAIRING
75
SUR
45
RDS
65
SYSTEM
50
S-AIR
71
TUNER
SB DEC
46
Наименуване
Audio for HDMI
100BG
47
36, 64
25
BG
Изхвърляне на
на стари
стари електрически
електрически ии електронни
електронниуреди
уреди(Приложимо
(Приложимоза
за
Изхвърляне
страните от
от Европейския
Европейския съюз
съюз ии други
други европейски
европейски страни,
страни, използващи
използва- щи
страните
система за
за разделно
разделно събиране
събиране на
на отпадъци)
отпадъци)
система
Този символ
символ на
на устройството
устройствотоили
илина
нанеговата
неговатаопаковка
опаковкапоказва,
показва,
този
продукт
Този
чече
този
продукт
не трябва
трябва да
да се
се третира
третиракато
катодомашен
домашенотпадък.
отпадък.Вместо
Вместотова,
това,
той
трябва
бъде
не
той
трябва
дада
бъде
предаден
предаден вв съответните
съответнитепунктове
пунктовезазарециклиране
рециклираненанаелектрически
електрическии иелектронни
електронни
уреди.
вие
предотвратявате
уреди. Изхвърляйки
Изхвърляйкитози
тозипродукт
продуктна
направилното
правилнотомясто,
място,
вие
предотвратявате
потенциални
последици
заза
околната
среда
и човешкото
здраве,
които
в
по- тенциалнинегативни
негативни
последици
околната
среда
и човешкото
здраве,
които
противен
случай,
неправилното
изхвърляне
на продукта,
могат дана
сепродукта.
случат.
в противен
случайпри
могат
да се случат
при неправилното
изхвърляне
Рециклирането
Рециклирането на
на материалите
материалитеще
щепомогне
помогнеза
зазапазването
запазванетона
наестествените
естествените
ресурси.
информация относно
относно рециклирането
рециклирането на
ресурси. За
За по-подробна
поподробна информация
на този
този продукт,
продукт,моля,
моля,
свържете
или
с с
свържетесе
сессместния
местнияградски
градскиофис,
офис,службата
службатазазаизхвърляне
изхвърляненанаотпадъци
отпадъци
или
магазина,
от
който
сте
закупили
продукта.
магазина, от който сте закупили продукта.
101BG
Download PDF