Sony | STR-DH720 | Sony STR-DH720 STR-DH720 AV приемник за домашно кино Инструкции за експлоатация

4-262-412-11(3) (BG)
Многоканален
аудио-видео приемник
Инструкции за експлоатация
STR-DH720
©2011 Sony Corporation
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите риска от пожар
или токов удар, не излагайте това
устройство на дъжд или влага.
За да намалите риска от пожар, не покривайте
вентилационния отвор на устройството
с вестници, покривки, завеси и др.
Не поставяйте открити източници на пламък
върху устройството, като например
запалени свещи.
За да намалите риска от пожар или токов удар,
избягвайте капене и разливане на течности
върху устройството и не поставяйте върху
него предмети, пълни с течности,
като например вази.
Не инсталирайте устройството в затворени
пространства, като например полица за книги
или вграден шкаф.
Тъй като захранващият кабел се използва
за изключване на уреда от електрическата
мрежа, включете го към леснодостъпен контакт.
Ако забележите нещо необичайно в уреда,
незабавно изключете щепсела от контакта.
Не излагайте батериите или устройството
с поставени батерии на прекомерна топлина,
като слънце, огън и други подобни.
Уредът не е изключен от електрическата мрежа,
докато е свързан към контакта, дори и самият
той да е изключен.
Прекалено високото налягане на звука
от слушалките може доведе до увреждане
на слуха.
Този символ е предназначен
да предупреждава потребителя
за наличието на повърхност,
която може да е гореща,
ако се докосне по време
на нормална работа.
2BG
За потребители
в Съединените щати
Данни на собственика
Номерът на модела и серийният номер
се намират на задния панел на уреда. Запишете
ги в предоставеното по-долу място. Правете
справка с тях винаги, когато се свързвате
с търговеца на Sony относно този продукт.
Модел № _________________________________
Сериен № ________________________________
Този символ е предназначен
да предупреждава потребителя
за наличието на неизолирано
„опасно напрежение“ по корпуса
на продукта, което може да е
достатъчно високо,
за да представлява риск
от токов удар за хората.
Този символ е предназначен
да предупреждава потребителя
за наличието на важни указания
за експлоатацията
и поддръжката (сервизното
обслужване) в документите,
придружаващи устройството.
Важни указания за безопасност
1) Прочетете тези указания.
2) Запазете тези указания.
3) Обърнете внимание на всички
предупреждения.
4) Спазвайте всички указания.
5) Не използвайте това устройство в близост
до вода.
6) Почиствайте само със суха кърпа.
7) Не блокирайте вентилационните отвори.
Извършете инсталацията съобразно
указанията на производителя.
8) Не инсталирайте в близост до източници
на топлина, като например радиатори,
отоплителни решетки или други уреди
(включително усилватели), генериращи
топлина.
9) Не нарушавайте предпазното
предназначение на поляризирания или
заземения щепсел. Поляризираният щепсел
е снабден с два проводника, единият
от които е по-широк от другия. Заземеният
щепсел разполага с два шипа и трети
заземителен щифт. Широкият шип или
третият заземителен щифт са предоставени
за Вашата безопасност. Ако предоставеният
щепсел не отговаря на контакта Ви,
посъветвайте се с електротехник за замяна
на стария контакт.
10) Не позволявайте захранващият кабел да бъде
настъпван или прещипван, особено
до щепселите, електрическите розетки
и около мястото, където излиза
от устройството.
11) Използвайте само указаните
от производителя приспособления
и принадлежности.
12) Използвайте само с количка, стойка, статив,
скоба или маса, указани от производителя
или продавани с устройството. Когато
се използва количка, внимавайте при
преместването й заедно с устройството,
за да избегнете нараняване поради
преобръщане.
13) Изключете устройството
от електрозахранването по време
на гръмотевични бури или когато няма
да се използва за продължителни периоди
от време.
14) За всякакво сервизно обслужване
се обръщайте към квалифицирани сервизни
техници. Сервизно обслужване се налага,
ако устройството е повредено по какъвто
и да е начин, например при повреда
в захранващия кабел или щепсела,
при разливане на течности или попадане
на предмети в устройството, при излагането
му на дъжд или влага, при необичайна работа
или при изпускане.
Следната декларация
на FCC (Федерална комисия
за комуникации) важи само
за версията на този модел,
произведена за продажба
в САЩ. Другите версии може
да не отговарят на техническите
разпоредби на FCC.
ЗАБЕЛЕЖКА:
Това оборудване е изпробвано и е установено,
че отговаря на ограниченията за цифрови
устройства клас B съгласно част 15 от правилата
на FCC. Целта на тези изисквания е да осигурят
нормална защита от вредни излъчвания при
инсталиране в жилищно място. Това оборудване
произвежда, използва и може да излъчва
радиочестотна енергия и може да причини
вредни смущения в радиовръзката,
ако не се инсталира и използва в съответствие
с инструкциите. Не може да се гарантира обаче,
че при определено инсталиране няма
да възникне интерференция. Ако този уред
смущава радио- и телевизионните сигнали,
което може да се установи при неговото
включване и изключване, потребителят следва
да се опита да коригира смущенията, като
предприеме някоя от следните мерки:
– да пренасочи или да промени мястото
на приемната антена;
– да увеличи разстоянието между оборудването
и приемника;
– да свърже уреда към контакт във верига,
различна от тази, към която е свързан
приемникът;
– да се консултира с търговеца или с опитен
техник по радио- и телевизионна техника
за помощ.
ВНИМАНИЕ
Предупреждаваме Ви, че всякакви промени или
модификации, които не са изрично одобрени
в настоящото ръководство, могат да прекратят
правото Ви да работите с това оборудване.
За да се намали рискът от токов удар, кабелът
за високоговорителите трябва да бъде свързан
към устройството и към високоговорителите
съобразно следните указания.
1) Изключете захранващия кабел за променлив
ток от електрическата мрежа.
продължение
3BG
2) Оголете 10 до 15 мм от изолацията
на проводника на кабела
за високоговорителите.
3) Свържете кабела за високоговорителите към
устройството и към високоговорителите,
като внимавате да не докосвате с ръка
проводника му. Също така изключете
захранващия кабел за променлив ток
от електрическата мрежа, преди
да изключите кабела от уреда
и от високоговорителите.
За потребители в Европа
Изхвърляне на старо
електрическо и електронно
оборудване (приложимо
за държавите от Европейския
съюз и други страни в Европа
със системи за разделно
събиране на отпадъците)
Този символ върху продукта или опаковката му
показва, че той не трябва да се изхвърля заедно
с битовите отпадъци. Вместо това той трябва
да бъде предаден в подходящ пункт
за рециклиране на електрическо и електронно
оборудване. Като осигурите правилното
изхвърляне на този продукт, ще помогнете
за предотвратяването на евентуалните
негативни последици за околната среда
и човешкото здраве, които иначе биха могли
да възникнат при неподходящо изхвърляне
на този продукт. Рециклирането на материалите
ще помогне за запазването на природните
ресурси. За по-подробна информация относно
рециклирането на този продукт се обърнете
към местната администрация, към службата
за събиране на битови отпадъци или към
магазина, от който сте закупили продукта.
Изхвърляне на използвани
батерии (приложимо
за държавите от Европейския
съюз и други страни в Европа
със системи за разделно
събиране на отпадъците)
Този символ върху батерията или опаковката
показва, че предоставената с този продукт
батерия не трябва да се изхвърля заедно
с битовите отпадъци.
4BG
При определени батерии той може
да се използва заедно с химически символ.
Химическите символи за живак (Hg) или олово
(Pb) са добавени, ако батерията съдържа повече
от 0,0005% живак или 0,004% олово.
Като осигурите правилното изхвърляне на тези
батерии, ще помогнете за предотвратяването
на евентуалните негативни последици
за околната среда и човешкото здраве,
които иначе биха могли да възникнат при
неподходящо изхвърляне на батерията.
Рециклирането на материалите ще помогне
за запазването на природните ресурси.
При продукти, които поради съображения
за безопасност, производителност или
цялостност на данните изискват постоянна
връзка с вградена батерия, тя трябва да бъде
заменяна само от квалифициран сервизен
персонал.
За да гарантирате правилното третиране
на батерията, предайте продукта в края
на експлоатационния му цикъл в подходящ
пункт за рециклиране на електрическо
и електронно оборудване.
За всички други батерии прегледайте раздела
за безопасното изваждане на батерията
от продукта. Предайте батерията в подходящ
пункт за рециклиране на използвани батерии.
За по-подробна информация относно
рециклирането на този продукт или батерията
се обърнете към местната администрация, към
службата за събиране на битови отпадъци или
към магазина, от който сте закупили продукта.
Съобщение за потребителите:
Следната информация е приложима
само за оборудване, продавано
в държави, прилагащи
директивите на ЕС.
Производителят на този продукт е Sony
Corporation, 1­7­1 Konan Minato-ku Tokyo,
108­0075 Япония. Упълномощеният
представител за EMC и безопасността
на продукта е Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Германия. За въпроси, свързани с обслужването
и гаранцията, прегледайте адресите, посочени
в отделните документи за сервизно обслужване
и гаранция.
Относно това ръководство
• Указанията в това ръководство са за модел
STR-DH720. Номерът на модела се намира
в долния десен ъгъл на предния панел
на приемника. Използваните в настоящото
ръководство илюстрации са за модела за САЩ
и може да се различават от Вашия. Всички
разлики при работата са отбелязани
в ръководството като „Само за модела
за Европа“.
• Указанията в това ръководство описват
работата на приемника с предоставеното
дистанционно управление. Можете
да използвате и бутоните за управление върху
приемника, ако са със същите или подобни
имена като тези върху дистанционното
управление.
„BRAVIA“ е търговска марка
на Sony Corporation.
„PlayStation“ е регистрирана търговска марка
на Sony Computer Entertainment Inc.
Типът шрифт (Shin Go R), инсталиран в този
приемник, е предоставен от MORISAWA &
COMPANY LTD. Тези имена са търговски марки
на MORISAWA & COMPANY LTD. и авторското
право върху шрифта също принадлежи
на MORISAWA & COMPANY LTD.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano и iPod touch
са търговски марки на Apple Inc., регистрирани
в САЩ и в други държави.
Всички останали търговски марки
и регистрирани търговски марки са собственост
на съответните им притежатели. В това
ръководство символите ™ и ® не са посочени.
Авторски права
Този приемник включва Dolby* Digital
и Pro Logic Surround, както и DTS** Digital
Surround System.
* Произведено по лиценз на Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic и символът „двойно D“ са
търговски марки на Dolby Laboratories.
** Произведено по лиценз според номера
на патенти в САЩ: 5,451,942; 5,956,674;
5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535;
7,212,872; 7,333,929; 7,392,195; 7,272,567
и други издадени и предстоящи патенти
в САЩ и по света. DTS и символът са
регистрирани търговски марки, като
DTS-HD, DTS-HD Master Audio и логотипите
на DTS са търговски марки на DTS, Inc.
Продуктът включва софтуер. © DTS, Inc.
Всички права запазени.
Този приемник е снабден с технологията HighDefinition Multimedia Interface (HDMITM).
HDMI, логотипът HDMI и HighDefinition Multimedia Interface са търговски
марки или регистрирани търговски марки
на HDMI Licensing LLC в Съединените щати
и в други държави.
Обозначенията „Made for iPod“ и „Made for
iPhone“ означават, че електронният аксесоар
е предназначен за свързване конкретно към iPod
или съответно iPhone и че е одобрен
от разработчика като отговарящ на стандартите
за производителност на Apple.
Apple не носи отговорност за работата на това
устройство или съвместимостта му със
стандартите за безопасност и нормативните
разпоредби. Имайте предвид, че използването
на този аксесоар с iPod или iPhone може
да окаже влияние върху ефективността
на безжичната връзка.
Технологията за аудио кодиране и патентите
за MPEG Layer­3 са лицензирани от Fraunhofer
IIS и Thomson.
„WALKMAN“ е регистрирана търговска марка
на Sony Corporation.
MICROVAULT е търговска марка на Sony
Corporation.
Windows Media е регистрирана търговска марка
или търговска марка на Microsoft Corporation
в САЩ и/или други държави.
„x.v.Color (x.v.Colour)“ и логотипът
„x.v.Color (x.v.Colour)“ са търговски
марки на Sony Corporation.
5BG
Съдържание
Относно това ръководство ........................... 5
Включени принадлежности.......................... 7
Описание и местоположение
на частите .................................................... 9
Първи стъпки................................................. 18
Слушане на съраунд звук
Избор на звуковото поле .............................57
Нулиране на звуковите полета
до настройките по подразбиране.........61
Връзки
Функции „BRAVIA“ Sync
1: Инсталиране на високоговорителите .. 19
2: Свързване на високоговорителите....... 21
3: Свързване на телевизора ........................ 23
4a: Свързване на видеооборудването....... 25
4b: Свързване на аудиооборудването ...... 32
5: Свързване на антени (ефирни).............. 33
6: Свързване на променливотоков
захранващ кабел (проводник към
електрическата мрежа)........................... 33
Какво представлява „BRAVIA“ Sync? ........62
Подготовка за „BRAVIA“ Sync.....................62
Възпроизвеждане от оборудване
с едно докосване
(Изпълнение с едно докосване)............64
Слушане на звук от телевизора през
високоговорителите, свързани към
приемника (контрол на звука,
възпроизвеждан от системата).............64
Изключване на приемника с телевизора
(изключване на системата) ....................65
Гледане на филми с оптималното
звуково поле (синхронизиране
на режим на кино) ...................................66
Наслаждаване на оптимално звуково
поле за избраната сцена
(избор на сцена)........................................66
Подготовка на приемника
Стартиране на приемника .......................... 34
Настройване на високоговорителите ...... 34
Използване на AUTO CALIBRATION...... 35
Ръководство за работа на екрана .............. 41
Основни операции
Възпроизвеждане на входен сигнал
от оборудване ........................................... 44
Възпроизвеждане от iPhone/iPod.............. 46
Възпроизвеждане от USB устройство ...... 49
Записване чрез приемника ......................... 52
Операции с тунера
Слушане на FM/AM радио.......................... 53
Предварително задаване на FM/AM
радиостанции (Preset Tuning) ............... 55
Получаване на RDS предавания ................ 56
(само при модела за Европа)................. 56
6BG
Други операции
Превключване между цифров
и аналогов звук (INPUT MODE) ..........67
Използване на звук/изображения
от други входни сигнали.
(Input Assign).............................................67
Регулиране на настройките
Използване на меню „Settings“ .................. 70
Меню Speaker Settings .................................. 71
Меню „Surround Settings“............................ 74
Меню „EQ Settings“....................................... 75
Меню „Audio Settings“.................................. 75
Меню „HDMI Settings“................................. 76
Меню „System Settings“ ................................ 77
Управление без свързване
на телевизор.............................................. 77
Включени принадлежности
• Инструкции за експлоатация
(настоящото ръководство)
• Ръководство за бърза настройка
• Списък с менюта на графичния
потребителски интерфейс
• Проводникова FM антена (1)
• AM рамкова антена (ефирна) (1)
Използване
на дистанционното
управление
Повторно назначаване на бутон
за входен сигнал....................................... 83
Нулиране на бутоните
за входен сигнал....................................... 84
• Дистанционно управление (1)
– RM­AAU106 (само при модели за САЩ
и Канада)
– RM­AAU107 (други модели)
Допълнителна информация
Предпазни мерки .......................................... 85
Отстраняване на неизправности............... 86
Спецификации .............................................. 94
Индекс ............................................................. 96
• Батерии R6 (размер AA) (2)
• Оптимизиращ микрофон (ECM­AC2) (1)
7BG
Поставяне на батериите
в дистанционното управление
Поставете две батерии R6 (размер AA)
(включени в комплекта), като знаците 3
и # върху батериите трябва да отговарят
на диаграмата в отделението за батерии
на дистанционното управление.
Забележки
• Не оставяйте дистанционното управление
на прекалено горещи или влажни места.
• Не използвайте едновременно стари и нови
батерии.
• Не смесвайте манганови с друг тип батерии.
• Не излагайте сензора на дистанционното
управление на пряка слънчева светлина или
на светлина от осветителни тела. Това може
да причини неизправност.
• Ако възнамерявате да не използвате
дистанционното управление за продължителен
период от време, извадете батериите,
за да избегнете евентуална повреда поради
протичане или окисляване.
• Когато смените батериите бутоните
на дистанционното управление може
да се възстановят до настройките си
по подразбиране. Ако това се случи, назначете
повторно бутоните за входен сигнал (стр. 83).
• Когато не можете повече да управлявате
приемника с дистанционното управление,
сменете всички батерии с нови.
8BG
Описание и местоположение на частите
Преден панел
1
2
qk qj
3
qh
4
qg
A ?/1 (включено/в готовност)
(стр. 34, 54, 61, 84)
B TONE, TONE MODE (стр. 75)
C INPUT SELECTOR (стр. 45, 52, 67, 67)
D Панел на дисплея (стр. 10)
5
qf
67
qd
8
qs qa q;
M Жак AUTO CAL MIC (стр. 36)
N 2CH/A.DIRECT, A.F.D., MOVIE/HD-D.C.S.,
MUSIC (стр. 57)
O TUNING MODE, TUNING +/–,
MEMORY/ENTER
Натиснете, за да използвате тунер (FM/AM).
E Сензор за дистанционно управление
Получава сигнали от дистанционното
управление.
P INPUT MODE (стр. 67)
F DISPLAY (стр. 56, 83)
R SPEAKERS
Включва или изключва системата
на високоговорителите (стр. 22).
G DIMMER
Регулира се яркостта на панела на дисплея
в 3 нива.
9
Q Жак PHONES (стр. 25, 86)
H MASTER VOLUME (стр. 44, 45, 73)
I MUTING (стр. 45)
J Жакове VIDEO 2 IN (стр. 30)
K Входове за iPhone/iPod (стр. 29)
Свържете порта
(USB) и видеожака към
аудио-видео изхода на iPhone/iPod.
L
(USB) порт (стр. 32)
9BG
Индикатори върху панела на дисплея
1
LH
RH
L
C
R
SL
S
SR
2
3
4
SW
LFE
COAX
HDMI
OPT
5
6
7
DTS -ES
96/24 NEO:6
DTS-HD MSTR HI RES LBR LPCM
8
9
PL II x z TrueHD
SLEEP
D + EX
ST
D.RANGE
RDS
SBL SB SBR
qd
A Индикатори за канала
на възпроизвеждане
Буквите (L, C, R и т.н.) указват каналите,
които се възпроизвеждат. Според
настройките на високоговорителите полето
около буквата или съответно буквите варира,
за да покаже как приемникът смесва звука
от източника.
Преден ляв висок
Преден десен висок
Преден ляв
Преден десен
Централен (моно)
Съраунд ляв
Съраунд десен
Съраунд (моно или
съраунд компонентите,
получени при Pro Logic
обработка)
Заден съраунд ляв
Заден съраунд десен
Заден съраунд
(компонентите на заден
съраунд, получени чрез
декодиране на 6.1 канала)
LH
RH
L
R
C
SL
SR
S
SBL
SBR
SB
Пример:
Конфигурация на високоговорителите: 3/0.1
Формат на записа: 3/2.1
Звуково поле: A.F.D. AUTO
SW
L
SL
C
LFE
R
SR
B SW
Свети, когато аудиосигналът се извежда
от жака SUBWOOFER.
10BG
qs
qa
0
C LFE
Свети, когато дискът, който
се възпроизвежда, съдържа канал за LFE
(нискочестотен ефект) и действително
се възпроизвежда сигналът от него.
D Индикатор за входен сигнал
Свети, за да укаже текущия входен сигнал.
HDMI
– INPUT MODE е зададено на „AUTO“
и когато приемникът разпознае
оборудването, свързано чрез жак
HDMI IN (стр. 25).
– Телевизионният вход е открил сигнали
от функцията за обратен звуков
канал (ARC).
COAX
INPUT MODE е зададено на „AUTO“ или
„COAX“ и когато сигналът от източника
е цифров сигнал през жака COAXIAL
(стр. 67).
OPT
INPUT MODE е зададено на „AUTO“
или „OPT“ и когато сигналът от източника
е цифров сигнал през жака OPTICAL
(стр. 67).
E Индикатор DTS(-ES)
Свети съответният индикатор,
когато приемникът декодира
сигнали в съответния формат DTS.
DTS
DTS-ES
DTS 96/24
DTS
DTS-ES
DTS 96 kHz/24 bit
Забележка
При възпроизвеждане на диск във формат
DTS се уверете, че сте извършили цифровите
връзки и че INPUT MODE не е зададен
на „ANALOG“ (стр. 67) или не е избрано
„A. DIRECT“.
F NEO:6
Свети, когато е активиран декодерът
DTS Neo:6 Cinema/Music (стр. 58).
L LPCM
Свети, когато приемникът декодира линейни
ИКМ сигнали..
G Индикатор Dolby Pro Logic
Свети съответният индикатор, когато
приемникът извършва обработка на Dolby
Pro Logic. Тази технология на декодиране
на матричен съраунд може да усили
входните сигнали.
M Индикатор DTS-HD
Свети съответният индикатор, когато
приемникът декодира сигнали
в съответния формат DTS-HD.
PL
PL II
PL IIx
PL IIz
Dolby Pro Logic
Dolby Pro Logic II
Dolby Pro Logic IIx
Dolby Pro Logic IIz
DTS-HD MSTR
DTS-HD HI RES
DTS-HD LBR
DTS-HD Master Audio
DTS-HD High
Resolution Audio
DTS-HD Low Bit Rate
Audio
Забележка
Тези индикатори може да не светнат
в зависимост от настройката
на конфигурацията на високоговорителите.
H Индикатор Dolby Digital Surround
Свети съответният индикатор, когато
приемникът декодира сигнали в съответния
формат Dolby Digital.
D
D EX
D+
TrueHD
Dolby Digital
Dolby Digital Surround EX
Dolby Digital Plus
Dolby TrueHD
Забележка
При възпроизвеждане на диск във формат
Dolby Digital или DTS се уверете, че сте
извършили цифровите връзки и че
INPUT MODE не е зададен на „ANALOG“
(стр. 67) или че не е избрано „A. DIRECT“.
I SLEEP
Свети, когато е активиран таймерът
за заспиване.
J D.RANGE
Свети, когато е активирана компресия
на динамичния диапазон (стр. 74).
K Индикатори за настройка
Свети, когато приемникът се настройва
на радиостанция.
ST
Стерео предаване.
RDS (само при модела за Европа)
Настроен на станция с RDS услуги.
Номер на предварително зададена станция
(номерът ще се промени според избраната
от Вас предварително зададена станция.)
11BG
Заден панел
1
1, 2
3 2
1
A Секция за аудиосигнали
Жакове DIGITAL INPUT/OUTPUT
(стр. 23, 27, 28, 29, 30)
HDMI IN/OUT
OPTICAL IN
COAXIAL IN
Жакове ANALOG INPUT/OUTPUT
(стр. 21, 23, 27, 28, 30, 32)
Бял (L)
AUDIO IN/OUT
Червен (R)
Черен
AUDIO OUT
4
B Секция за видeосигнали*
Качеството на изображението зависи
от жака за свързване.
Жакове DIGITAL INPUT/OUTPUT
(стр. 23, 27, 28, 29, 30)
HDMI IN/OUT
Жакове
COMPONENT VIDEO INPUT/
OUTPUT (стр. 23, 27, 28)
Зелен
(Y)
Син
(PB)
Y, PB, PR IN/OUT
Червен
(PR)
Жакове
COMPOSITE VIDEO INPUT/
OUTPUT (стр. 23, 28, 30)
Жълт
VIDEO IN/OUT
C Секция ANTENNA
Жак FM ANTENNA (стр. 33)
12BG
Високо
качество
на изобра
жението
Клеми AM ANTENNA (стр. 33)
D Секция SPEAKERS (стр. 21)
* Трябва да свържете жака HDMI TV OUT
или MONITOR OUT към телевизора си,
за да гледате изображението от избрания вход
(стр. 23).
Дистанционно управление
Използвайте предоставеното
дистанционно управление,
за да управлявате този приемник и друго
оборудване. Дистанционното управление
е настроено за управление на аудио-видео
оборудване на Sony. Можете да назначите
повторно бутоните за входен сигнал,
за да съответстват на оборудването,
свързано с приемника (стр. 83).
• RM­AAU106
(само при модели за САЩ и Канада)
• RM­AAU107 (други модели)
wh
1
wg
2
3
wf
wd
ws
wa
4
5
6
7
8
w;
9
0
ql
qa
qs
qd
qk
qf
qj
qh
qg
продължение
13BG
За използване на бутоните,
отпечатани в розово
Задръжте натиснат SHIFT (O), след което
натиснете бутона, отпечатан в розово,
който искате да използвате.
Пример: Задръжте натиснат SHIFT (O),
след което натиснете ENT/MEM (C).
2
Натиснете
E INPUT MODE
Избира се режимът на входен сигнал, когато
е свързано едно и също оборудване към
цифровите и към аналоговите жакове.
F DISPLAY
Показва се информация върху панела
на дисплея.
I GUI MODE
Показва се менюто на графичния
потребителски интерфейс на телевизионния
екран.
J
ENT/MEM
1
Задръжте
натиснат
SHIFT
, V/v/B/b
Натиснете V/v/B /b, за да изберете
настройките, след което натиснете
за да въведете/потвърдите избора.
,
K TOOLS/OPTIONS
Показват се и се избират елементи
от менютата с опции.
L MENU/HOME
Натиснете AMP (Y), след което
MENU/HOME, за да се покаже менюто
за управление на приемника.
M TUNING +/–
Сканира се за станция.
PRESET +/–
Избират се предварително
зададените станции.
За управление на приемника
B ?/1* (включено/в готовност)
Приемникът се включва или се превключва
в режим на готовност.
Пестене на енергия в режим на готовност
Когато „Ctrl for HDMI“ е зададено на „OFF“
(стр. 76).
C Бутони за входен сигнал**
Избира се оборудването, което искате
да използвате. Когато натиснете някой
от бутоните за входен сигнал, приемникът
се включва. Бутоните са настроени
за управление на оборудване на Sony.
Бутони с цифри**
Задръжте натиснат SHIFT (O), след което
натиснете бутоните с цифри, за да настроите
или да превключите на предварително
зададените станции.
ENT/MEM
Задръжте натиснат SHIFT (O), след което
натиснете ENT/MEM, за да запаметите
станция по време на работа с тунера.
14BG
D.TUNING
Влиза се в режим на директно настройване.
N SOUND FIELD +**/–
Избира се звуково поле.
O SHIFT
Променя се функцията на бутона
на дистанционното управление,
за да се активират бутоните,
отпечатани в розово (стр. 14).
Q MASTER VOL +/– или
+/–
Регулира се силата на звука на всички
високоговорители едновременно.
R MUTING или
Временно се изключва звукът.
Натиснете MUTING или
отново,
за да възстановите звука.
S RETURN/EXIT O
Връща се в предишното меню.
W SLEEP
Настройва се приемникът да се изключи
автоматично след определено време.
При всяко натискане на този бутон дисплеят
се променя циклично по следния начин:
0-30-00 t 1-00-00 t 1-30-00 t
2-00-00 t OFF
За управление
на телевизор Sony
Задръжте натиснат TV (P), след което
натиснете бутона, отпечатан в жълто,
за да изберете желаната от Вас функция.
Пример: Задръжте натиснат TV (P), след
което натиснете TV CH + или PROG + (N).
Когато се използва таймерът за заспиване,
в панела на дисплея светва индикаторът
„SLEEP“.
Съвет
За да проверите оставащото време преди
изключването на приемника, натиснете
SLEEP. Оставащото време се показва
на панела на дисплея. Ако натиснете SLEEP
отново, таймерът за заспиване ще се отмени.
X AUTO VOL
Силата на звука се регулира автоматично
според входния сигнал или съдържанието
от свързаното оборудване (функция
ADVANCED AUTO VOLUME).
Тази функция е полезна например, когато
звукът от дадена реклама е по-силен
от този на телевизионните програми.
Забележки
• Задължително намалете силата на звука,
преди да изключите тази функция.
• Тъй като тази функция е активна само
когато се подават сигнали Dolby Digital,
DTS или линеен ИКМ, звукът може
внезапно да се увеличи, когато
превключите на други формати.
• Тази функция не работи в следните случаи.
– Получават се линейни ИКМ сигнали
с честота на семплиране над 48 kHz.
– Получават се сигнали Dolby Digital Plus,
Dolby TrueHD, DTS 96/24,
DTS-HD Master Audio или DTS-HD
High Resolution Audio.
AUTO CAL
Задръжте натиснат SHIFT (O), след което
натиснете AUTO CAL, за да активирате
функцията за автоматично калибриране.
Забележка
Този бутон не е активен, когато приемникът
е в режим „GUI MODE“.
Y AMP
Активира се работата на приемника.
2
Натиснете
TV CH +/PROG +
1
Задръжте
натиснат
TV
A TV ?/1 (включено/в готовност)
Включва или изключва телевизора.
C Бутони с цифри**
Избират се телевизионните канали.
ENT/MEM
Влизане в избраните елементи.
CLEAR
Използвайте с бутоните с цифри,
за да избирате номерата на каналите
на цифров CATV терминал. За да
изберете 2.1 например, натиснете 2,
CLEAR и 1.
(предишен канал)
Връща се към предишния гледан
(за повече от пет секунди) канал.
/ (телетекст)
Показва се текстова информация.
F DISPLAY
Показва се информация, свързана
с текущата телевизионна програма.
/
(информация/разкриване
на текст)
Показва се информация, като текущия
номер на канала и режима на екрана.
Разкрива се скрита информация (например
отговори на тестове), докато сте в режим
на телетекст.
H Цветни бутони
Показва се упътване за операциите
на телевизионния екран, когато са активни
цветните бутони. Следвайте упътването,
за да извършите избраната операция.
продължение
15BG
K TOOLS/OPTIONS
Показват се опциите на функциите
на телевизора.
L MENU/HOME
Показват се менютата на телевизора.
N TV CH +**/– или PROG +**/–
Сканира се за предварително зададени
телевизионни канали.
c**/C
Избира се следващата или предишната
страница, докато сте в режим на телетекст.
Q TV VOL +/– или
+/–
Регулира се силата на звука на телевизора.
R MUTING или
Активира се функцията на телевизора
за заглушаване.
S RETURN/EXIT O
Връща се в предишното меню на телевизора.
T GUIDE или
Показва се екранното ръководство
за програмите.
V AUDIO** или
**
Променя се двуканалния звуков режим.
Z INPUT или
(избор на входен сигнал)
Избира се входния сигнал (телевизор или
видеосигнал).
(задържане на текста)
Задържа се текущата страница, докато сте
в режим на телетекст.
* Ако натиснете AV ?/1 (A) и ?/1 (B)
едновременно, приемникът и свързаното
оборудване ще се изключат (SYSTEM
STANDBY).Функцията на AV ?/1 (A)
се променя автоматично при всяко натискане
на бутоните за входен сигнал (C).
** Бутоните 5/VIDEO 2, AUDIO/
,N
и TV CH +/SOUND FIELD+/PROG+/c имат
осезаеми точки. Използвайте ги за отправни
точки при работа с приемника.
16BG
Управление на друго оборудване на Sony
Не забравяйте да натиснете и задържите SHIFT (O), за да активирате бутоните, отпечатани
в розово (стр. 14).
Наименование
Blu-ray, DVD
плейър
Сателитен тунер, Видеотунер за кабелна магнетофон
телевизия
CD плейър
USB
устройство,
iPhone/iPod
A
C
D
AV ?/1*
Бутони с цифри**
ENT/MEM
CLEAR
iPhone CTRL
Захранване
Запис
Въвеждане
Изчистване
–
Захранване
Канал
Въвеждане
Изчистване
–
Захранване
Канал
Въвеждане
–
–
Захранване
Запис
Въвеждане
Запис >10
–
F
G
H
DISPLAY
POP UP/MENU
Цветни бутони
Дисплей
Меню
Меню,
ръководство
Въвеждане
Избиране
Меню
за опции
Меню
Търсене
напред, назад
Дисплей
–
Меню,
ръководство
Въвеждане
Избиране
Меню за опции
Дисплей
–
–
Дисплей
–
–
–
–
Въвеждане
–
Режим
на управление
на iPhone/iPod
Дисплей
–
–
Въвеждане
Избиране
–
–
–
–
Избиране
на входен
сигнал
–
Избиране
на входен
сигнал
–
J
K
V/v/B/b
TOOLS/OPTIONS
L
M
MENU/HOME
m/M
N**
./>
X
x
FOLDER +/–
S
T
RETURN/EXIT O
GUIDE или
U
TOP MENU
V
AUDIO** или
**
INPUT
Z
Въвеждане
Избиране
Меню
за опции
Меню
Меню
–
Меню
–
Бързо
Бързо
Бързо
превъртане превъртане превъртане
напред, назад напред, назад напред, назад
Възпроиз–
ВъзпроизВъзпроизВъзпроизвеждане
веждане
веждане
веждане
Пропускане
–
Търсене
Пропускане Пропускане
на запис
на индекс
на запис
на запис
Пауза
–
Пауза
Пауза
Пауза
Стоп
–
Стоп
Стоп
Стоп
–
–
–
–
Избиране
на папка
Връщане
Връщане, изход –
–
Връщане
Програмиране Меню
–
–
–
на график
на ръководството
Екранно
–
–
–
–
ръководство
Аудио
–
–
–
–
* Ако натиснете AV ?/1 (A) и ?/1 (B)
едновременно, приемникът и свързаното
оборудване ще се изключат (SYSTEM
STANDBY).Функцията на AV ?/1 (A)
се променя автоматично при всяко натискане
на бутоните за входен сигнал (C).
** Бутоните 5/VIDEO 2, AUDIO/
,N
и TV CH +/SOUND FIELD+/PROG+/c имат
осезаеми точки. Използвайте ги за отправни
точки при работа с приемника.
–
Забележки
• Целта на горепосоченото обяснение е да служи
за примери.
• В зависимост от модела на свързаното
оборудване някои от функциите, обяснение
в този раздел, може да не работят
с предоставеното дистанционно управление.
17BG
Първи стъпки
Можете да се наслаждавате на аудио-видео оборудването си, свързано към приемника,
като следвате лесните стъпки по-долу.
Инсталиране и свързване
на високоговорителите (стр. 19, 21)
Проверка на подходящата
за оборудването Ви връзка
Свързване на телевизора
и видеооборудването (стр. 23, 25)
Качеството на изображението зависи
от жака за свързване. Вижте илюстрацията
по-долу. Изберете начина на връзка
съобразно жаковете на оборудването си.
Ако видеокомпонентите Ви разполагат
с HDMI жакове, препоръчваме да ги
свържете чрез HDMI връзка.
Задаване на настройките
за аудиоизход на свързаното
оборудване
За да изведете многоканален цифров звук,
проверете настройката за извеждане
на цифров звук на свързаното оборудване.
За Blu-ray Disc плейър проверете дали „Audio
(HDMI)“, „Dolby Digital (Coaxial/Optical)“
и „DTS (Coaxial/Optical)“ са зададени
съответно на „Auto“, „Dolby Digital“
и „DTS“ (към септември 2010 г.).
За PlayStation 3 проверете дали „BD/DVD
Audio Output Format (HDMI)“ е зададено
на „Bitstream“ (с версия на системния
софтуер 3.5).
За подробности прегледайте инструкциите
за експлоатация, предоставени със
свързаното оборудване.
COMPONENT VIDEO
HDMI
Y
VIDEO
PB/CB
Подготовка на приемника
PR/CR
Цифров
Аналогови
Вижте „6: Свързване на променливотоков
захранващ кабел (проводник към
електрическата мрежа)“ (стр. 33)
и „Стартиране на приемника“ (стр. 34).
Високо качество на изображението
Настройване на високоговорителите
Свързване на аудиооборудването
(стр. 32)
Изберете конфигурацията
на високоговорителите (стр. 34), след което
извършете автоматично калибриране
(стр. 35).
Забележка
Можете да проверите връзката
на високоговорителите чрез „Test Tone“
(стр. 73). Ако звукът не се извежда правилно,
проверете връзката на високоговорителите
и направете горепосочените настройки
отново.
18BG
Връзки
Връзки
1: Инсталиране на високоговорителите
Този приемник Ви позволява
да използвате 7.1-канална система
(7 високоговорителя и един субуфер).
Примерна конфигурация
на системата
на високоговорителите
5.1-канална система
на високоговорителите
За да се наслаждавате напълно
на многоканален съраунд звук като
в киносалон, са необходими пет
високоговорителя (два предни,
централен и два съраунд
високоговорителя) и субуфер.
7.1-канална система
на високоговорителите
със задни съраунд
високоговорители
Можете да се наслаждавате
на възпроизвеждане с висока прецизност
на записан чрез софтуер звук на DVD или
Blu-ray диск в 6.1-канален или 7.1-канален
формат, като свържете един допълнителен
заден съраунд високоговорител
(6.1 канала) или два задни съраунд
високоговорителя (7.1 канала).
AПреден високоговорител (ляв)
BПреден високоговорител (десен)
CЦентрален високоговорител
DСъраунд високоговорител (ляв)
EСъраунд високоговорител (десен)
FЗаден съраунд високоговорител (ляв)*
GЗаден съраунд високоговорител (десен)*
HПреден висок високоговорител (ляв)*
IПреден висок високоговорител (десен)*
JСубуфер
7.1-канална система
на високоговорителите
с предни високи
високоговорители
Можете да се наслаждавате на вертикални
звукови ефекти, като свържете два
допълнителни предни високи
високоговорителя в режим PLIIz (стр. 58).
* Не можете да използвате едновременно
задните съраунд и предните високи
високоговорители.
продължение
19BG
Съвети
• При свързване на 7.1-канална система
на високоговорителите с два задни съраунд
високоговорителя всички ъгли A трябва
да са еднакви.
• При свързване на 7.1-канална система
на високоговорителите с два предни
високи съраунд високоговорителя
поставете последните:
– под ъгъл между 22° и 45°;
– на поне 1 метър (3,3 фута) директно над
предните високоговорители.
20BG
• При свързване на 6.1-канална система
на високоговорителите поставете задния
съраунд високоговорител зад позицията
на слушане.
• Тъй като субуферът не издава високо насочени
сигнали, можете да го поставите където искате.
2: Свързване на високоговорителите
Съраунд високоговорител
Десен
Ляв
B
B
B
A
Връзки
Централен
високоговорител
1
B
10 mm
(13/32")
4
2
Десен
Субуфер*
Ляв
Заден съраунд/Преден
висок високоговорител**
Десен
3
Ляв
Преден високоговорител
2
4
3
A Кабел за моно аудио
(не е включен в комплекта)
B Кабел за високоговорител
(не е включен в комплекта)
продължение
21BG
* Когато свързвате субуфер с функция
за автоматично преминаване в режим
на готовност, изключете я, докато гледате
филми. Ако функцията за автоматично
преминаване в режим на готовност
е активирана, тя превключва автоматично
в режим на готовност според нивото
на входния сигнал към субуфера и звукът
не може да се извежда.
** Ако свързвате само един заден съраунд
високоговорител, свържете го към
входовете SPEAKERS SURROUND BACK/
FRONT HIGH L.
Забележки
• Можете да включите или изключите системата
на високоговорителите чрез бутона SPEAKERS
(стр. 9).
• Преди да свържете кабелите, задължително
изключете захранващия кабел.
• Преди да свържете кабела
за променливотоково захранване
(проводника към електрическата мрежа),
се уверете, че металните жици на кабелите
за високоговорителите не се докосват един
до друг във входовете SPEAKERS.
• След като инсталирате и свържете
високоговорителя, изберете конфигурацията
на високоговорителите от менюто
за настройки на високоговорителите (стр. 34).
22BG
3: Свързване на телевизора
Телевизор
Аудиосигнали
Видеосигнали
или
A
B*
Аудиовидеосигнали
или
C
D
A Аудиокабел
(не е включен в комплекта)
B Оптичен цифров кабел
(не е включен в комплекта)
C Кабел за компонентен видеосигнал
(не е включен в комплекта)
D Видеокабел
(не е включен в комплекта)
E HDMI кабел (не е включен в комплекта)
ARC
E*
**
Препоръчана връзка
Алтернативна връзка
Sony препоръчва да използвате одобрен
за HDMI връзка кабел или HDMI
кабел на Sony.
продължение
23BG
Връзки
Можете да гледате избраното входно изображение, когато свържете жака HDMI TV OUT
или MONITOR OUT към телевизор. Можете да управлявате този приемник чрез графичен
потребителски интерфейс (GUI), ако свържете жака HDMI TV OUT към телевизор.
* За да слушате аудиосигнала от телевизионно
предаване като многоканален съраунд
звук от високоговорителите, свързани
към приемника, свържете B или E.
Задължително изключете звука от телевизора
или активирайте функцията му
за заглушаване.
** Ако свързвате приемника към телевизор,
съвместим с функцията за обратен звуков
канал (ARC), звукът от телевизора ще
се извежда от високоговорителите, свързани
към приемника през жака HDMI TV OUT.
Задължително задайте „Ctrl for HDMI“
на „ON“ в менюто за настройки на HDMI
(стр. 62). Ако искате да изберете аудиосигнал
чрез кабел, различен от HDMI (напр. чрез
оптичен цифров кабел или аудиокабел),
превключете режима на въвеждане на звук
чрез INPUT MODE (стр. 67).
Забележки
• Преди да свържете кабелите, задължително
изключете захранващия кабел.
• Уверете се, че приемникът е включен, когато
се извеждат видео- и аудиосигнали
от оборудването, което възпроизвежда, към
телевизора през приемника. Ако захранването
на приемника не е включено, няма
да се предават нито видео, нито аудиосигнали.
• Свържете телевизионен монитор или проектор
към жаковете HDMI TV OUT или MONITOR
OUT на приемника. Възможно е да не можете
да записвате дори ако свържете оборудване
за запис.
• В зависимост от състоянието на връзката
между телевизора или антената (ефирна),
изображението на телевизионния екран може
да бъде деформирано. В такъв случай поставете
антената (ефирна) по-далеч от приемника.
• При свързване на оптични цифрови кабели
вкарвайте щифтовете директно, докато
щракнат на място.
• Не прегъвайте и не връзвайте на възли
оптичните цифрови кабели.
24BG
Съвети
• Всички цифрови аудиожакове са съвместими
с честоти на семплиране от 32 kHz, 44,1 kHz,
48 kHz и 96 kHz.
• Приемникът разполага с функция
за преобразуване на видеосигнал.
За подробности вижте „Функция
за преобразуване на видеосигнали.“ (стр. 31).
• Когато свързвате жака за извеждане
на звук на телевизора към жаковете
TV IN на приемника, за да изведете звука
на телевизора към високоговорителите,
свързани към приемника, задайте жака
за извеждане на звука на телевизора на
„Fixed“, ако може да се избере опцията
„Fixed“ или „Variable“.
Забележки за HDMI връзките
Чрез HDMI връзка
Мултимедийният интерфейс с висока
разделителна способност (HDMI)
представлява интерфейс, който предава
видео- и аудиосигнали в цифров формат.
Операциите могат да бъдат улеснени чрез
свързване на съвместимо със Sony
„BRAVIA“ Sync оборудване чрез HDMI
кабели. Вижте „Функции „BRAVIA“ Sync“
(стр. 62).
HDMI функции
• Предаваният през HDMI цифров
аудиосигнал може да бъде извеждан
от високоговорителите, свързани към
приемника. Този сигнал поддържа
Dolby Digital, DTS и линеен ИКМ.
За подробности вижте „Цифрови
аудиоформати, поддържани
от приемника“ (стр. 60).
• Приемникът може да получава
многоканален линеен ИКМ (до 8 канала)
с честота на семплиране от 192 kHz или
по-малко с HDMI връзка.
• Аналоговите видеосигнали, влизащи
в жака VIDEO или жаковете
COMPONENT VIDEO на приемника,
могат да се извеждат като HDMI сигнали
(стр. 31). Аудиосигналите не се извеждат
от жака HDMI TV OUT, докато
изображението не бъде преобразувано.
• Този приемник поддържа звук с висока
скорост на предаване (DTS-HD Master
Audio, Dolby TrueHD), Deep Color
(Deep Colour), x.v.Color (x.v.Colour)
и предаване в 3D.
• Входният аудиосигнал към жака HDMI
IN се извежда чрез изходите SPEAKERS,
жака HDMI TV OUT и жака PHONES.
Той не се извежда през други
аудиожакове.
• Входните видеосигнали към жака
HDMI IN могат да се извеждат само
през жака HDMI TV OUT. Тези входни
видеосигнали не могат да бъдат
извеждани през жаковете VIDEO OUT
или MONITOR OUT.
• Аудио- и видеосигналите от входа HDMI
не се извеждат от жака HDMI TV OUT,
докато менюто „GUI“ се показва.
• Когато искате да слушате звука
от високоговорителя на телевизора,
задайте „Audio Out“ на „TV+AMP“
в менюто „HDMI Settings“ (стр. 76). Ако
не можете да възпроизвеждате
от многоканален аудиоизточник, задайте
на „AMP“. Звукът обаче няма да се изведе
през високоговорителя на телевизора.
• DSD сигналите на Super Audio CD
не се въвеждат и не се извеждат.
• Многоканалните стерео аудиосигнали
от Super Audio CD не се извеждат.
• Уверете се, че приемникът е включен,
когато се извеждат видеои аудиосигнали от оборудването, което
възпроизвежда, към телевизора през
приемника. Ако зададете „Pass Through“
на „OFF“, няма да се предават видеои аудиосигнали, когато захранването
е изключено.
• Аудиосигналите (формат, честота
на семплиране, дължина в битове и т.н.),
предавани от жак HDMI, може да са
потиснати от свързаното оборудване.
Проверете настройката на свързаното
оборудване, ако изображението е с ниско
качество или ако звукът не излиза
от оборудването, свързано чрез
HDMI кабела.
• Звукът може да бъде прекъснат, когато
честотата на семплиране, броят канали
или аудиоформатът на изходните
аудиосигнали от оборудването,
което възпроизвежда, се сменят.
продължение
25BG
Връзки
4a: Свързване
на видеооборудването
• Когато свързаното оборудване
не е съвместимо с технологията
за защита на авторските права (HDCP),
изображението и/или звукът от жака
HDMI TV OUT може да са деформирани
или да се загубят. В такъв случай
проверете спецификацията
на свързаното оборудване.
• Можете да се наслаждавате на звук
с висока скорост на предаване
(DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD),
многоканален линеен ИКМ, само
с HDMI връзка.
• Задайте разделителната способност
на изображението на оборудването,
което възпроизвежда, на повече от 720p/
1080i, за да слушате звук с висока скорост
на предаване (DTS-HD Master Audio,
Dolby TrueHD).
• Може да се наложи разделителната
способност на оборудването, което
възпроизвежда, да е с определени
настройки, преди да можете
да се наслаждавате на многоканален
линеен ИКМ. Вижте инструкциите
за експлоатация на оборудването
за възпроизвеждане.
• За да гледате 3D изображения, свържете
съвместими с 3D телевизор
и видеооборудване (Blu-ray плейър,
Blu-ray записващо устройство,
PlayStation 3 и др.) към приемника чрез
високоскоростни HDMI кабели, сложете
си 3D очила и след това започнете
да възпроизвеждате съвместимо
с 3D съдържание.
• В зависимост от телевизора или
видеооборудването е възможно да не
бъдат показани 3D изображения.
• Не всяко HDMI оборудване поддържа
всички функции, дефинирани
в конкретната версия на HDMI.
Оборудване, което поддържа
версия 1.4 на HDMI например,
може да не поддържа функцията
за обратен звуков канал (ARC).
• Вижте инструкциите за експлоатация
на всяко свързано оборудване
за подробности.
26BG
При свързване на кабели
• Преди да свържете кабелите,
задължително изключете
захранващия кабел.
• Не е необходимо да свързвате всички
кабели. Свържете съобразно наличните
жакове на свързаното оборудване.
• Използвайте високоскоростен HDMI
кабел. Ако използвате стандартен
HDMI кабел, е възможно да не
се показват правилно 1080p, Deep Color
(Deep Colour) или 3D изображения.
• Не препоръчваме използването на кабел
за преобразуване HDMI-DVI. Когато
свързвате кабел за преобразуване
HDMI-DVI към DVI-D оборудване,
звукът и/или изображението може
да се загуби. Свържете отделни
аудиокабели или цифрови свързващи
кабели, след което настройте „Input
Assign“ в менюто „Input Option“ (стр. 67),
когато звукът не се извежда правилно.
• При свързване на оптични цифрови
кабели вкарвайте щифтовете директно,
докато щракнат на място.
• Не прегъвайте и не връзвайте
на възли оптичните цифрови кабели.
Съвет
Всички цифрови аудиожакове са съвместими
счестоти на семплиране от 32 kHz, 44,1 kHz,
48 kHz и 96 kHz.
Ако искате да свържете няколко
цифрови уреда, но не можете
да намерите неизползван вход
Вижте „Използване на звук/изображения
от други входни сигнали. (Input Assign)“
(стр. 67).
Преобразуване
на видеосигнали
Този приемник е снабден с функция
за преобразуване на видеосигнали.
За подробности вижте „Функция
за преобразуване на видеосигнали.“
(стр. 31).
Свързване на Blu-ray Disc плейър, DVD плейър
Връзки
Blu-ray плейър, DVD плейър
Аудио-видео
сигнали
Аудиосигнали
Видеосигнали
или
A
B*
C
A HDMI кабел
(не е включен в комплекта)
Sony препоръчва да използвате одобрен
за HDMI връзка кабел или HDMI кабел
на Sony.
B Коаксиален цифров кабел
(не е включен в комплекта)
C Оптичен цифров кабел
(не е включен в комплекта)
D Кабел за компонентен видеосигнал
(не е включен в комплекта)
D
Препоръчана връзка
Алтернативна връзка
* Когато свързвате оборудване, снабдено с жак
OPTICAL, настройте „Input Assign“ в менюто
„Input Option“ (стр. 67).
Забележка
Променете настройката по подразбиране
на бутоните за BD/DVD входен сигнал
на дистанционното управление, за да можете
да използвате бутона за управление на DVD
плейъра. За подробности вижте „Повторно
назначаване на бутон за входен сигнал“.
(стр. 83).
27BG
Свързване на сателитен тунер, тунер за кабелна телевизия
Сателитен тунер, тунер за кабелна телевизия
Видеосигнали
Аудио-видеосигнали
Аудиосигнали
или
A
B
C
A HDMI кабел
(не е включен в комплекта)
Sony препоръчва да използвате одобрен
за HDMI връзка кабел или HDMI кабел
на Sony.
B Кабел за компонентен видеосигнал
(не е включен в комплекта)
C Видеокабел (не е включен
в комплекта)
D Аудиокабел
(не е включен в комплекта)
E Оптичен цифров кабел
(не е включен в комплекта)
28BG
или
D
E
Препоръчана връзка
Алтернативна връзка
Свързване на PlayStation 3
Връзки
Свързване на iPhone, iPod
за видеосъдържание
PlayStation 3
Аудио-видеосигнали
A
A
A HDMI кабел
(не е включен в комплекта)
Sony препоръчва да използвате одобрен
за HDMI връзка кабел или HDMI
кабел на Sony.
A Композитен аудио-видео
кабел на Apple
(не е включен в комплекта)
29BG
Свързване на друго оборудване
DVD записващо устройство, видеомагнетофон
Аудиосигнали
A
Видеосигнали
Аудиовидеосигнали
B
C
D
Видеокамера,видеоигра
A Аудиокабел
(не е включен в комплекта)
B Видеокабел
(не е включен в комплекта)
C HDMI кабел
(не е включен в комплекта)
Sony препоръчва да използвате одобрен
за HDMI връзка кабел или HDMI
кабел на Sony.
D Аудио-видеокабел
(не е включен в комплекта)
* Ако искате да записвате, трябва да направите
тази връзка (стр. 52).
30BG
Забележка
Променете настройката по подразбиране
на бутона за VIDEO 1 вход на дистанционното
управление, за да можете да го използвате
за управление на DVD записващото устройство.
За подробности вижте „Повторно назначаване
на бутон за входен сигнал“. (стр. 83).
Функция за преобразуване на видеосигнали.
INPUT жак
OUTPUT жак
HDMI IN
HDMI TV OUT
COMPONENT VIDEO IN
COMPONENT VIDEO MONITOR OUT
VIDEO IN
MONITOR VIDEO OUT
: Извежда се същият тип сигнал като този на входния сигнал.
: Качеството на видеосигналите се повишава, преди да се изведат.
Бележки за преобразуването
на видеосигналите
Свързване на записващо
оборудване
• Когато се повишава качеството
на видеосиглнали от видеокасетофон
и др. в този приемник, преди
да се покажат на телевизора,
в зависимост от състоянието
на изходния видеосигнал изображението
на телевизионния екран може
да изглежда деформирано хоризонтално
или да не се вижда изображение.
• Ако с видеокасетофона си използвате
електрическа схема за подобряване
на изображението, това може да окаже
влияние върху преобразуването
на видеосигнала. Препоръчително
е да изключите тази функция във
видеокасетофона.
• Свързаният HDMI изход за изображения
не поддържа x.v.Color (x.v.Colour),
Deep Color (Deep Colour) и 3D.
• HDMI видеосигналите не могат
да се преобразуват в компонентни
видеосигнали и видеосигнали.
• Преобразуваните видеосигнали
се извеждат през жака HDMI TV OUT.
• Разделителната способност на изходните
сигнали към жака HDMI TV OUT
се преобразува до 1080i.
При запис свържете записващото
оборудване към жаковете VIDEO OUT
на приемника. Свържете кабелите
за входните и изходните сигнали към
същия тип жакове, тъй като жаковете
VIDEO OUT нямат функция
за увеличаване на качеството.
Забележка
Изходните сигнали от жаковете HDMI
TV OUT или MONITOR OUT може
да не се записват правилно.
31BG
Връзки
Приемникът е снабден с функция за преобразуване на видеосигнали.
Видеосигналите и компонентните видеосигнали, могат да се извеждат като HDMI
видеосигнали (само жак HDMI TV OUT). По подразбиране видеосигналите, влизащи
от свързаното оборудване, се извеждат, както е показано в таблицата с плътните стрелки.
4b: Свързване
на аудиооборудването
Свързване на iPhone, iPod,
USB устройство
Свързване на Super Audio CD
плейър, CD плейър
Super Audio CD
плейър,CD
плейър
A
A
iPhone, iPod,
USB устройство
A USB кабел
(не е включен в комплекта)
A Аудиокабел
(не е включен в комплекта)
32BG
Преди да свържете антените (ефирни),
задължително изключете кабела
за променливотоково захранване
(проводника към електрическата мрежа).
FM кабелна антена (ефирна)
(включена в комплекта)
AM рамкова антена (ефирна)
(включена в комплекта)
6: Свързване
на променливотоков
захранващ кабел
(проводник към
електрическата мрежа)
Връзки
5: Свързване на антени
(ефирни)
Свържете променливотоковия захранващ
кабел (проводник към електрическата
мрежа) към стенен контакт.
Променливотоков захранващ кабел
(проводник към електрическата мрежа)
Към стенния контакт
Забележки
• За да предотвратите прихващане на шумове,
дръжте AM рамковата антена (ефирна)
на разстояние от приемника и другото
оборудване.
• Удължете докрай FM кабелната антена
(ефирна).
• След като свържете FM кабелната антена
(ефирна), поддържайте я в колкото се може
по­хоризонтално положение.
Забележка
Уверете се, че приемникът е включен, когато
се извеждат видео- и аудиосигнали
от оборудването, което възпроизвежда, към
телевизора през приемника. Ако захранването
на приемника не е включено, няма
да се предават нито видео, нито аудиосигнали.
33BG
Подготовка на приемника
Стартиране на приемника
Преди да използвате приемника за първи
път, стартирайте го, като изпълните
следната процедура. Тази процедура
може да се използва и за възстановяване
на фабричните настройки
по подразбиране.
Задължително използвайте бутоните
на приемника, за да извършите
тази операция.
Настройване
на високоговорителите
Избор на конфигурация
на високоговорителите
Изберете конфигурацията
на високоговорителите според
използваната от Вас система
на високоговорители.
1
След като на панела на дисплея
се появи „GUI ON“ за кратко,
на телевизионния екран се показва
менюто „GUI“. Натиснете MENU,
ако менюто „GUI“ не се покаже
на телевизионния екран.
?/1
1
Натиснете ?/1, за да изключите
приемника.
2
Задръжте ?/1 в продължение
на 5 секунди.
На панела на дисплея за кратко
се показва „CLEARING, след което
се променя на „CLEARED“.
Промените или корекциите,
извършени в настройките, се нулират
до стойностите по подразбиране.
34BG
Натиснете GUI MODE.
2
Натиснете V/v неколкократно,
за да изберете „ Settings“,
след което изберете
или b.
На телевизионния екран се показва
списъкът на менюто „Settings“.
3
Натиснете V/v неколкократно,
за да изберете „SP Pattern“,
след което натиснете
или b.
Използване на AUTO
CALIBRATION
Този приемник е снабден с функция DCAC
(Digital Cinema Auto Calibration), която Ви
позволява да извършвате автоматичното
калибриране, както следва:
• проверка на връзката между всеки
високоговорител и приемника;
• регулиране на нивото
на високоговорителите;
• измерване на разстоянието на всеки
високоговорител от позицията Ви
на слушане*;
• измерване на размера
на високоговорителите*;
• измерване на честотните
характеристики*.
* Резултатът от измерването не се използва,
когато е избрано „A. DIRECT“.
5
Натиснете V/v неколкократно,
за да изберете желаната
от Вас конфигурация
на високоговорителите,
след което натиснете
.
6
Натиснете RETURN/EXIT O.
Функцията DCAC е предназначена
за постигане на подходящ баланс
на звука за помещението. Можете
обаче да регулирате нивата
на високоговорителите ръчно според
предпочитанията си. За подробности
вижте „Test Tone“ (стр. 73).
35BG
Подготовка на приемника
4
Натиснете V/v неколкократно,
за да изберете „Speaker“, след
което натиснете
или b.
Преди извършване
на автоматично калибриране
Преди да извършите автоматично
калибриране, проверете следните неща.
• Настройте и свържете
високоговорителите (стр. 19, 21).
• Свържете само предоставяния
оптимизиращ микрофон към жака
AUTO CAL MIC. Не свързвайте
други микрофони към този жак.
• Уверете се, че изходът
на високоговорителите не е зададен
на „SPK OFF“ (стр. 9).
• Изключете слушалките.
• Отстранете всички препятствия
по пътя между оптимизиращия
микрофон и високоговорителите,
за да избегнете грешки при измерването.
• Направете точни измервания,
като се уверите, че в средата
няма шумове и е тихо.
Настройване на автоматично
калибриране
Оптимизиращ
микрофон
Пример за използване на задните
съраунд високоговорители
Забележки
• Високоговорителите издават много силен звук
по време на калибрирането и силата на звука
не може да се регулира. Съобразете се със
съседите си и с присъствието на деца.
• Ако функцията за заглушаване е била
активирана, преди да извършите
автоматичното калибриране, тя ще
се изключи автоматично.
• Възможно е да не могат да се направят
правилните измервания или да се извърши
автоматичното калибриране, когато
се използват специални високоговорители,
като например двуполюсни.
1
Ако свързвате предни високи
високоговорители, избирайте
конфигурацията, която има предни
високи високоговорители (5/x.x или
4/x.x) всеки път, когато извършвате
автоматично калибриране. В противен
случай характеристиките на предните
високи високоговорители не могат
да бъдат измерени.
2
36BG
Изберете конфигурацията
на високоговорителите
(стр. 34).
Свържете предоставяния
оптимизиращ микрофон
към жака AUTO CAL MIC.
3
Настройте оптимизиращия
микрофон.
Извършване на автоматично
калибриране
?/1
Бутони
за входен
сигнал
Потвърждение на настройката
на активния субуфер
• Когато е свърза субуфер, включете го
и увеличете силата на звука, преди
да го активирате. Завъртете LEVEL
точно до средата.
• Ако свързвате субуфер с функция
за честота на кросоувър, настройте
до максималната стойност.
• Ако свързвате субуфер с функция
за автоматично преминаване в режим
на готовност, изключете я
(деактивирайте я).
GUI MODE
V/v/B/b,
MENU
MASTER
VOL +/–/
2 +/–
MUTING/
Забележка
В зависимост от характеристиките
на използвания от Вас субуфер, стойността
на разстоянието за настройка може
да се различава от действителната позиция.
1
Натиснете GUI MODE.
След като на панела на дисплея
се появи „GUI ON“ за кратко,
на телевизионния екран се показва
на телевизионния екран се показва
менюто „GUI“.
Натиснете MENU, ако менюто „GUI“
не се покаже на телевизионния екран.
2
Натиснете V/v неколкократно,
за да изберете „ Settings“,
след което изберете
или b.
На телевизионния екран се показва
списъкът на менюто за настройки.
продължение
37BG
Подготовка на приемника
Поставете оптимизиращия микрофон
на позицията Ви на слушане.
Използвайте табуретка или статив,
така че оптимизиращият микрофон
да бъде на височината на ушите Ви.
3
Забележка
Натиснете V/v неколкократно,
за да изберете „Auto Cal.“,
след което натиснете
или b.
Ако на телевизионния екран се покаже код
за грешка, вижте „Списък със съобщения
след измерване на автоматичното
калибриране“ (стр. 39).
7
4
Натиснете V/v неколкократно,
за да изберете желания от Вас
елемент, след което
натиснете
.
• Retry: Автоматичното калибриране
се извършва отново.
• Save: Резултатите от измерването
се запазват и се излиза от текущия
процес.
• Warning: Показва
се предупреждение, свързано
с резултатите от измерването. Вижте
„Списък със съобщения след
измерване на автоматичното
калибриране“ (стр. 39).
• Exit: Излиза се от процеса
на настройка, без да се запазят
резултатите от измерването.
Натиснете B/b неколкократно,
за да изберете „Standard“,
след което натиснете
.
Типът на калибрирането е зададен
автоматично на „Engineer“.
8
Запазете резултата
от измерването.
Изберете „Save“ в стъпка 7.
5
6
Натиснете
,
за да изберете „START“.
Измерването започва
след пет секунди.
Процесът по измерването отнема
около 30 секунди с тестов тон.
Когато измерването приключи,
прозвучава сигнал и екранът
се превключва.
38BG
Забележка
Можете да изберете желания от Вас тип
на калибриране с помощта на автоматично
калибриране „Custom“ (стр. 40).
9
Изключете оптимизиращия
микрофон от приемника.
Забележка
Ако смените разположението
на високоговорителя, препоръчваме Ви
да извършите автоматичното калибриране
отново, за да се наслаждавате на съраунд звук.
Съвети
Отмяна на автоматично
калибриране
Функцията за автоматично калибриране
може да се отмени, когато направите
следното по време на процеса
по измерване:
– натиснете ?/1;
– натиснете бутоните за входен сигнал
на дистанционното управление или
завъртите INPUT SELECTOR
на приемника;
– натиснете MUTING или ;
– натиснете SPEAKERS на приемника;
– промените силата на звука;
– включите слушалки;
– Натиснете SHIFT, след което
AUTO CAL отново.
Проверка на резултатите
от автоматичното калибриране
За да проверите кода за грешка или
предупредителното съобщение, получени
в „Извършване на автоматично
калибриране“ (стр. 37), извършете
следните стъпки.
Натиснете V/v, за да изберете
„Warning“ в стъпка 7
в „Извършване на автоматично
калибриране“ (стр. 37), след което
натиснете
.
Ако се покаже предупредително
съобщение, проверете го и използвайте
приемника без промяна.
Ако е необходимо, направете
автоматичното калибриране отново.
Когато се покаже „Error Code“
Проверете грешката и направете
автоматичното калибриране отново.
1 Натиснете
, за да изберете „ENTER“.
На телевизионния екран се показва
„RETRY ?“.
2 Натиснете B/b, за да изберете „YES“,
след което натиснете
.
3 Повторете стъпките от 6 до 9
в „Извършване на автоматично
калибриране“ (стр. 37).
Списък със съобщения след
измерване на автоматичното
калибриране
Индикация и обяснение
Error Code 31
SPEAKERS е зададено на „Off“. Задайте други
настройки на високоговорителите (стр. 9)
и направете автоматичното калибриране
отново.
Error Code 32
Не е открит нито един от високоговорителите.
Уверете се, че оптимизиращият микрофон
е свързан правилно и направете автоматичното
калибриране отново.
Ако оптимизиращият микрофон е свързан
правилно, но въпреки това се показва кодът
за грешка, кабелът на микрофона може да е
повреден.
продължение
39BG
Подготовка на приемника
• Можете да смените мярката за разстояние
в „Distance Unit“ в менюто „Speaker Settings“
(стр. 74).
• Размерът на високоговорителя („Large“/
„Small“) се определя от ниските честотни
характеристики. Резултатите от измерването
може да се различават според позицията
на оптимизиращия микрофон
и високоговорителите, както и според
формата на помещението. Препоръчително
е да приложите резултатите от измерването.
Можете обаче на промените тези настройки
в менюто „Speaker Settings“. Първо запазете
резултатите от измерването, а след това
опитайте да промените настройките.
Индикация и обяснение
Error Code 33
• Нито един от предните високоговорители
не е свързани или е свързан само един от тях.
• Оптимизиращият микрофон не е свързан.
• Не е свързан или левият, или десният съраунд
високоговорител.
• Задните съраунд високоговорители
или предните високи високоговорители
са свързани, въпреки че съраунд
високоговорителите не са. Свържете
съраунд високоговорителя или съответно
високоговорителите към входовете
SPEAKER SURROUND.
• Задният съраунд високоговорител е свързан
само към входовете SPEAKERS SURROUND
BACK/FRONT HIGH R. Когато свързвате само
един заден съраунд високоговорител,
свържете го към входовете SPEAKERS
SURROUND BACK/FRONT HIGH L.
• Не е свързан или предният висок ляв, или
предният висок десен високоговорител.
Warning 40
Процесът по измерване е приключил
с откриване на високо ниво на шум. Възможно
е да успеете да постигнете по-добри резултати,
ако опитате отново в тиха обстановка.
Warning 41
Warning 42
Входният сигнал от микрофона
е прекалено голям.
• Разстоянието между високоговорителя
и микрофона може да е твърде малко.
Раздалечете ги и направете измерването
отново.
Warning 43
Разстоянието и позицията на субуфера не може
да се открие. Причина за това може да е шумът.
Опитайте да направите измерването в тиха
обстановка.
No Warning
Няма информация за предупреждение.
Съвет
В зависимост от позицията на субуфера
резултатите от измерването може
да се различават. Няма да има проблеми обаче,
ако продължите да използвате приемника
с тази стойност.
40BG
Персонализиране на автоматично
калибриране
Можете да персонализирате
автоматичното калибриране, като изберете
желания от Вас тип на калибрирането.
1
Натиснете GUI MODE.
След като на панела на дисплея
се появи „GUI ON“ за кратко,
на телевизионния екран се показва
менюто „GUI“.
Натиснете MENU, ако менюто „GUI“
не се покаже на телевизионния екран.
2
Натиснете V/v неколкократно,
за да изберете „ Settings“,
след което изберете
или b.
3
Натиснете V/v неколкократно,
за да изберете „Auto Cal.“, след
което натиснете
или b.
4
Натиснете B/b неколкократно,
за да изберете „Custom“,
след което натиснете
.
5
Натиснете V/v неколкократно,
за да изберете желания от Вас
тип на калибрирането,
след което натиснете
.
• Full Flat: Измерването на честотите
от всеки високоговорител
се прави гладко.
• Engineer: Честотните
характеристики се настройват
на „стандартните на Sony
за помещение за слушане“.
• Front Reference: Характеристиките
на всички високоговорители
се регулират така, че да съответстват
на характеристиките на предния
високоговорител.
• Off: Изключва се нивото
на еквалайзера на автоматичното
калибриране.
6
7
Натиснете
,
за да потвърдите избрания
тип на калибрирането.
1
Превключете входния
сигнал на телевизора така,
че да се покаже изображение
на менюто.
2
Натиснете GUI MODE.
След като на панела на дисплея
се появи „GUI ON“ за кратко,
на телевизионния екран се показва
менюто „GUI“.
Натиснете MENU, ако менюто „GUI“
не се покаже на телевизионния екран.
Ръководство за работа
на екрана
Можете да покажете менюто на приемника
на телевизионния екран и да избирате
от там функцията, която искате
да използвате, като натиснете V/v/B/b
и
на дистанционното управление.
За да покажете менюто на приемника
на телевизионния екран, се уверете,
че приемникът е в режим „GUI MODE“,
като следвате стъпките в „За включване
и изключване на „GUI MODE““ (стр. 42).
RETURN/
EXIT O
3
GUI MODE
V/v/B/b,
Натиснете V/v неколкократно,
за да изберете желано от Вас
меню, след което натиснете
или b, за да влезете в менюто.
TOOLS/
OPTIONS
На телевизионния екран се показва
списъкът с елементи на менюто.
Пример: Когато изберете „
Input“.
MENU
продължение
41BG
Подготовка на приемника
Следвайте стъпките от 5 до 9
в „Извършване на автоматично
калибриране“ (стр. 37).
Използване на менюто
4
Натиснете V/v неколкократно,
за да изберете елемента
от менюто, който искате
да промените, след което
натиснете
, за да влезете
в елемента.
5
Повторете стъпки 3 и 4,
за да изберете желания
от Вас параметър.
Икона на менюто Описание
Settings
Можете да регулирате
настройките
на високоговорителите,
ефекта на съраунд,
еквалайзера, входните
аудиосигнали и други
входни сигнали, свързани
към HDMI жаковете
(стр. 70).
Използване на менютата за опции
За връщане към предишния
екран
Натиснете RETURN/EXIT O.
За изход от менюто
Натиснете MENU.
1
За включване и изключване
на „GUI MODE“
Натиснете GUI MODE. На панела
на дисплея се показва „GUI ON“
или „GUI OFF“ в зависимост
от избрания режим.
Общ преглед на основните
менюта
Икона на менюто Описание
42BG
Когато изберете TOOLS/OPTIONS,
се показват менютата за опции
за избраното основно меню. Можете
да изберете съответната функция,
без да избирате повторно менюто.
Input
Избира се подаващото
входния сигнал
оборудване, свързано към
приемника (стр. 44).
Music
Избира се музика
от iPhone/iPod (стр. 46) или
USB устройство (стр. 49).
Video
Избира
се видеосъдържание
от iPhone/iPod (стр. 46).
FM/AM
Избира се вграденото
FM/AM радио (стр. 53).
Натиснете GUI MODE.
След като на панела на дисплея
се появи „GUI ON“ за кратко,
на телевизионния екран се показва
менюто „GUI“.
Натиснете MENU, ако менюто „GUI“
не се покаже на телевизионния екран.
2
Натиснете V/v неколкократно,
за да изберете желано от Вас
меню, след което натиснете
или b, за да влезете в менюто.
3
Подготовка на приемника
На телевизионния екран се показва
списъкът с елементи на менюто.
Input“.
Пример: Когато изберете „
Натиснете TOOLS/OPTIONS,
докато се покаже списъкът
с елементи на менюто.
Показва се менюто за опции.
4
Натиснете V/v неколкократно,
за да изберете желания от Вас
елемент от менюто за опции,
след което натиснете
или b.
5
Натиснете V/v неколкократно,
за да изберете желания от Вас
параметър, след което
натиснете
.
За изход от менюто за опции
Натиснете MENU.
43BG
3
Основни операции
Възпроизвеждане
на входен сигнал
от оборудване
Екранът на менюто изчезва
и се показва екранът
за възпроизвеждане на външния
източник.
Вход, който може да бъде избран:
• BD/DVD: Blu-ray или DVD плейър
и др., свързани към жака BD/DVD.
• GAME: PlayStation 3 и др., свързани
към жака GAME.
• SAT/CATV: Сателитен тунер и др.,
свързани към жака SAT/CATV.
• VIDEO 1, VIDEO 2:
Видеомагнетофон и др., свързани
към жака VIDEO 1 или VIDEO 2.
• TV: Телевизор, свързан към жака TV.
• SA-CD/CD: Super Audio CD или CD
плейър и др., свързани към жака
SA­CD/CD.
?/1
Бутони
за входен
сигнал
GUI MODE
V/v/B/b,
RETURN/
EXIT O
TOOLS/
OPTIONS
MENU
SOUND
FIELD +/–
MASTER
VOL +/–/
2 +/–
Натиснете GUI MODE.
Натиснете MENU, ако менюто „GUI“
не се покаже на телевизионния екран.
2
Изберете „
натиснете
Input“, след което
или b.
На телевизионния екран се показва
списъкът с елементи на менюто.
44BG
4
Включете оборудването
и започнете
възпроизвеждането.
5
Натиснете MASTER VOL +/–
или 2 +/–, за да регулирате
силата на звука.
Можете да използвате
и MASTER VOLUME на приемника.
MUTING/
1
Изберете желаното от Вас
оборудване, след което
натиснете
.
6
Натиснете SOUND FIELD +/–,
за да слушате съраунд звук.
Можете да използвате и бутона 2CH/
A.DIRECT, A.F.D., MOVIE/HD-D.C.S.
или MUSIC на приемника.
За подробности вижте стр. 57.
Съвети
Задаване на наименования
на входовете (Name Input)
Можете да въведете наименование
до 8 знака за входовете и да го изведете.
По-лесно е да се разпознае оборудването,
ако е на дисплея се показва наименование
вместо жаковете.
1
Изберете входа,
на който искате да дадете
наименование, от екрана
„
Input“.
2
Натиснете TOOLS/OPTIONS.
Показва се менюто за опции.
3
Изберете „Name Input“,
след което натиснете
или b.
4
Натиснете V/v неколкократно,
за да изберете знак, след което
натиснете b.
За да активирате функцията
за заглушаване
Натиснете MUTING или .
Функцията за заглушаване може
да се отмени, когато направите следното:
• натиснете отново MUTING или ;
• увеличите силата на звука;
• изключите приемника;
• извършвате автоматично калибриране.
За да избегнете повреда
на високоговорителите
Можете да преместите позицията
за въвеждане напред или назад
с натискането на B/b.
5
Повторете стъпка 4,
за да въведете знаците
един по един, след което
натиснете
.
Въведеното от Вас наименование
е запазено.
Преди да изключите приемника,
задължително намалете силата на звука.
45BG
Основни операции
• Можете да завъртите INPUT SELECTOR
на приемника или да натиснете бутоните
за входен сигнал на дистанционното
управление, за да изберете желаното
от Вас оборудване.
• Можете да регулирате силата на звука
по различен начин според скоростта, с която
въртите MASTER VOLUME на приемника.
За да увеличите или намалите силата на звука
бързо: завъртете копчето бързо.
За да направите фина настройка: завъртете
копчето бавно.
• Можете да регулирате силата на звука
по различен начин според продължителността
от време, през което натискате
и задържате MASTER VOL +/– или 2 +/–
на дистанционното управление.
За да увеличите или намалите силата на звука
бързо: натиснете и задръжте бутона.
За да направите фина настройка: натиснете
бутона и го пуснете веднага.
Възпроизвеждане от iPhone/iPod
Можете да се наслаждавате на музика/видеосъдържание от iPhone/iPod, като ги свържете
към входовете iPhone/iPod на приемника.
За подробности за свързването на iPhone/iPod вижте 29, 32.
Съвместими модели iPod/iPhone
Можете да използвате следните модели iPod/iPhone с този приемник. Актуализирайте
своето устройство iPod/iPhone с най-новия софтуер, преди да го използвате.
iPod touch
4-то поколение
iPod touch
3-то поколение
iPod touch
2-ро поколение
iPod touch
1-во поколение
iPod nano
6-то поколение
iPod nano
5-о поколение
(видеокамера)
iPod nano
4-то поколение (видео)
iPod nano
3-то поколение (видео)
iPod nano
2-ро поколение
(алуминий)
iPod classic
iPhone 4
iPhone 3GS
iPhone 3G
iPhone
Забележки
• Sony не може да поеме отговорност, в случай че данните, записани на iPod/iPhone, бъдат загубени или
повредени при използване на iPod/iPhone, свързани към този приемник.
• Този продукт е предназначен конкретно за работа с iPod/ iPhone и е одобрен като отговарящ
на стандартите за производителност на Apple.
46BG
Избиране на режима на контрол
на iPhone/iPod
1
Уверете се, че е избрано
„System GUI“ в стъпка 4
в „Избиране на режима
на контрол на iPhone/iPod“
(стр. 47).
2
Натиснете
, за да изберете
„iPhone/iPod“.
3
iPhone CTRL
Изберете желаното
съдържание от списъка със
съдържание и натиснете
или b.
GUI MODE
V/v/b,
Избраното съдържание
започва да се възпроизвежда
и на телевизионния екран се показва
информацията за музиката/
видеофайла.
Забележка
TOOLS/
OPTIONS
MENU
1
Натиснете GUI MODE.
Натиснете MENU, ако менюто „GUI“
не се покаже на телевизионния екран.
2
Изберете „ Music“ или
“
Video“, след което
натиснете
или b.
Когато е свързан iPhone или iPod,
„iPhone/iPod“ се показва
на телевизионния екран.
3
Натиснете TOOLS/OPTIONS.
Качеството на видеосиглналите от iPhone/
iPod се повишава в този приемник, преди
да се покаже на телевизора, в зависимост
от състоянието на изходния видеосигнал.
За подробности вижте „Функция
за преобразуване на видеосигнали.“
(стр. 31).
За избиране на режим
на възпроизвеждане
Можете да промените режима
на възпроизвеждане чрез TOOLS/
OPTIONS на дистанционното управление.
• Repeat: Off / One / All
• Shuffle: Off / Songs / Albums
• Audiobooks: Slower / Normal / Faster
Показва се менюто за опции.
4
Изберете „System GUI“
или „iPod“, след което
натиснете
.
47BG
Основни операции
Можете да изберете режима на контрол
на iPhone/iPod чрез менюто „GUI“ или
iPhone CTRL на дистанционното
управление.
Можете да използвате менюто „GUI“,
за да преглеждате съдържанието
на iPhone/iPod.
Можете също така да управлявате всички
операции, като преглеждате
информацията на панела на дисплея,
когато „GUI MODE“ е изключено.
Управление на iPhone/iPod
чрез режима „System GUI“
Управление на iPhone/iPod чрез
режима „iPod“
1
Уверете се, че е избрано „iPod“
в стъпка 4 в „Избиране
на режима на контрол
на iPhone/iPod“ (стр. 47).
2
Натиснете
, за да изберете
„iPhone/iPod“.
3
Изберете желаното
съдържание с помощта
на менюто iPhone/iPod.
За подробности за управлението
на iPhone/iPod прегледайте
инструкциите за експлоатация,
предоставени с iPhone/iPod.
За управление на iPhone/iPod
чрез дистанционното
управление
Можете да управлявате iPhone/iPod
чрез следните бутони на дистанционното
управление на приемника.
Натиснете
Операция
N
Начало на възпроизвеждането.
X, x
Поставяне на пауза
на възпроизвеждането.
m/M
Бързо превъртане назад или
напред.
./>
Преминаване към предишен/
следващ файл.
,b
Влизане в избрания елемент.
MENU,
RETURN, B
Връщане към предишен
дисплей/папка в йерархията.
V/v
Избор на предишен/следващ
елемент.
Забележки за iPhone/iPod
• iPhone/iPod се зареждат, когато
се свържат към приемника,
докато е включен.
• Не можете да прехвърляте песни
в iPhone/iPod.
• Не изваждайте iPhone/iPod по време
на работа. За да избегнете увреждане
на данните или повреда на iPhone/iPod,
изключете приемника при включване
или изваждане на iPhone/iPod.
USB
Списък със съобщения
на iPhone/iPod
Съобщение и обяснение
V/v/B/b,
RETURN/
EXIT O
Loading
Приемникът зарежда информация
от iPhone или iPod.
MENU
m/M
N
X
Reading
Приемникът разпознава и чете информация
от iPhone или iPod.
./>
x
No Support
Свързан е неподдържан iPhone/iPod или
непознато устройство.
No Device
Не е свързан iPhone или iPod.
No Music / No Video
Не са открити музикални или видеофайлове.
Натиснете USB, преди да използвате
следните бутони.
48BG
HP No Support
Не се извежда звук от слушалките, когато
е свързан iPhone или iPod.
Възпроизвеждане
от USB устройство
Наименование Наименование на модела
на продукта
NWZ-E343 / E344 / E345
NWZ-S636F / S638F / S639F
Можете да слушате музика от USB
устройство, като го свържете към
порта
(USB) на приемника.
За подробности за свързването на USB
устройство вижте „Свързване на iPhone,
iPod, USB устройство“ (стр. 32).
Форматите на музикалните файлове,
които могат да се възпроизвеждат
от този приемник, са следните:
NWZ-S736F / S738F / S739F
Музика
NWZ-A844 / A845 /
A846 / A847
Разширения
MP3 (MPEG­1
Audio Layer III)
„.mp3“
AAC*
„.m4a“, „.3gp“, „.mp4“
WMA9 Standard*
„.wma“
NWZ-A826 / A828 / A829
NWZ-W202
NWZ-X1050 / X1060
Основни операции
Файлов формат
NWZ-A726 / A728 / A729 /
A726B / A728B
NWZ-S744 / S745
NWZ-E443 / E444 / E445
NWZ-S543/ S544 / S545
NWZ-W252 / W253
NWZ-B152 / B153 /
B152F / B153F
MICROVAULT
USM1GL / 2GL / 4GL /
8GL / 16GL
USM1GLX / 2GLX / 4GLX /
8GLX / 16GLX
* Приемникът не възпроизвежда файлове,
кодирани с DRM.
Забележки
Съвместими USB устройства
Можете да използвате следните USB
устройства на Sony с този приемник.
С него не могат да се използват други
USB устройства.
Проверено USB устройство
на Sony
Наименование Наименование на модела
на продукта
Walkman®
NWZ-S754 / S755
NWZ-E453 / E454 / E455
NWZ-E353 / E354 / E355
NWZ-B133 / B135 / B133F /
B135F
NWZ-B142 / B143 / B142F /
B143F
• Приемникът не може да чете данни в NTFS
формат.
• Приемникът не може да чете данни,
ако не са запазени в първия дял
на твърдия диск.
• Не използвайте USB устройства, различни
от тези. Не се гарантира работата на модели,
които не са включени в списъка.
• Не може винаги да се гарантира работа дори
при използването на тези USB устройства.
• Някои от тези USB устройства може да не
се предлагат на пазара в определени области.
• При форматиране на горепосочените модели
се уверете, че това се прави чрез самия модел
или специализирания софтуер за форматиране
за този модел.
• При свързване на USB устройство към
приемника се уверете, че го правите, след като
изчезне индикацията „Creating Library“ или
„Creating Database“ на USB устройството.
NWD-E023F / E025F
NWZ-E435F / E436F / E438F
49BG
Управление на USB устройство
GUI MODE
V/v/B/b,
За управление
на USB устройство чрез
дистанционното управление
Можете да управлявате USB устройството
чрез следните бутони на дистанционното
управление на приемника.
AMP
MENU
1
Натиснете GUI MODE.
USB
Натиснете MENU, ако менюто „GUI“
не се покаже на телевизионния екран.
2
Изберете „
натиснете
Music“, след което
или b.
Когато е свързано USB устройството,
на телевизионния екран се показва
„USB“.
3
m/M,
FOLDER +/–
N
./>
x
X
Натиснете
,
за да изберете „USB“.
Можете да управлявате USB
устройството чрез дистанционното
управление на приемника.
Информацията за музикалното
съдържание се показва
на телевизионния екран.
За избиране на режим
на възпроизвеждане
Можете да промените режима
на възпроизвеждане чрез TOOLS/
OPTIONS на дистанционното управление.
• Repeat: Off / One / All / Folder
SHIFT
Натиснете USB или AMP, преди
да използвате следните бутони.
Натиснете
Операция
N
Начало на възпроизвеждането.
X
Поставяне на пауза
на възпроизвеждането.
x
Край на възпроизвеждането.
m или M
Бързо превъртане назад
или напред.
. или >
Преминаване към предишен/
следващ файл.
FOLDER +/–*
Преминаване към предишна/
следваща папка.
* Задръжте натиснат SHIFT, след което
натиснете този бутон.
50BG
Забележки за USB устройството
• Този приемник не поддържа непременно
всички функции, предоставени
в свързаното USB устройство.
• Редът на възпроизвеждане за приемника
може да се различава от този
на свързаното USB устройство.
• Папките, в който няма аудиофайлове,
се пропускат.
• При възпроизвеждане на много дълъг
запис някои операции могат да доведат
до забавяне на възпроизвеждането.
Списък със съобщения
на USB устройство
Съобщение и обяснение
Reading
Приемникът разпознава и чете информация
от USB устройството.
Device Error
Паметта на USB устройството не е разпозната
(стр. 49).
No Support
Свързано е неподдържано USB устройство,
непознато устройство или
USB устройството е свързано
чрез USB концентратор (стр. 49).
No Device
Не е свързано USB устройство.
No Track
Не е намерен запис.
51BG
Основни операции
• Когато е необходимо свързването чрез
USB кабел, свържете предоставения
такъв с USB устройството, което искате
да включите. Прегледайте инструкциите
за експлоатация, предоставени с USB
устройството, което искате да включите,
за подробности за начина на работа.
• Не свързвайте приемника и USB
устройството чрез USB концентратор.
• Когато е свързано USB устройството,
на телевизионния екран се показва
„Reading“.
• Възможно е да изминат около
10 секунди, преди да се покаже „Reading“,
в зависимост от тип на свързаното USB
устройство.
• Когато е свързано USB устройството,
приемникът прочита всички файлове
в него. Ако в USB устройството много
папки или файлове, прочитането
на USB устройството може да отнеме
повече време.
• Приемникът може да разпознае до:
– 100 папки (включително
папката „ROOT“);
– 100 аудиофайла за всяка папка;
– 8 нива на папки (дървовидна
структура а файловете, включително
папката „ROOT“).
Максималният брой аудиофайлове
и папки може да варира в зависимост
от структурата им.
Не запазвайте други типове файлове или
ненужни папки на USB устройството.
• Съвместимостта с всички програми
за кодиране/запис, записващи
устройства и носители не може
да се гарантира. Несъвместимо USB
устройство може причини шум или
прекъснат звук или да не
се възпроизвежда изобщо от него.
• Възможно е да е необходимо известно
време, за да започне възпроизвеждането,
когато:
– структурата на папките е сложна;
– капацитетът на паметта
е прекалено голям.
Записване чрез приемника
Можете да записвате от аудиооборудване
(напр. записващо CD устройство) или
видеооборудване (напр. видеокасетофон,
записващо DVD устройство) чрез
приемника. Прегледайте инструкциите
за експлоатация, предоставени със
записващото оборудване.
1
Натиснете един
от бутоните за входен сигнал,
за да изберете оборудването
за възпроизвеждане, от което
искате да извършите запис.
Можете да използвате и INPUT
SELECTOR на приемника.
2
Подгответе оборудването
за възпроизвеждане.
Пример 1 (записване на аудио):
Настройте радиостанцията, която
искате да записвате.
Пример 2 (записване на видео):
Поставете видеокасетата, която искате
да копирате, във видеокасетофона.
3
Подгответе записващо
оборудване.
Пример 1 (записване на аудио):
Поставете празен CD-R диск
в записващото компактдисково
устройство и настройте нивото
на запис.
Пример 2 (записване на видео):
Поставете празна видеокасета
и т.н. в записващото оборудване
(свързано към жаковете
VIDEO 1 OUT).
52BG
4
Стартирайте функцията
за запис от записващото
оборудване, след което
стартирайте оборудването
за възпроизвеждане.
Забележки
• Някои източници съдържат защита
на авторските права, която не допуска запис.
В такъв случай е възможно да не можете
да записвате от източника.
• От аналоговите изходни жакове (за запис)
се извеждат само аналогови входни сигнали.
• Не може да се записва HDMI звук.
• Тъй като се записват само композитни
видеосигнали, функцията за автоматично
преминаване в режим на готовност може
да се стартира и да прекъсне записа. В такъв
случай задайте „Auto Standby“ на „OFF“
(стр. 77).
1
Операции с тунера
Натиснете GUI MODE.
Натиснете MENU, ако менюто „GUI“
не се покаже на телевизионния екран.
Слушане на FM/AM радио
2
Можете да слушате FM и AM предавания
чрез вградения тунер. Преди работа
се уверете, че сте свързали FM и AM
антените (ефирни) към приемника
(стр. 33).
Съвет
Област
FM
AM
САЩ, Канада
100 kHz
10 kHz*
Европа
50 kHz
9 kHz
* AM скалата за настройване може да бъде
променена (стр. 54).
Бутони
с цифри
На телевизионния екран се показва
FM или AM менюто.
Автоматично настройване
на станция (Auto Tuning)
1
Изберете „Auto Tuning“,
след което натиснете
или b.
2
Натиснете V/v.
Натиснете V, за да сканирате
от ниските към високите честоти,
натиснете v, за да сканирате
в обратна посока.
Приемникът спира сканирането,
когато приеме сигнал от станция.
В случай на слаб FM
стереосигнал
1 Настройте станцията, която искате
GUI MODE
V/v/b,
TOOLS/
OPTIONS
да слушате, чрез Auto Tuning, Direct
Tuning (стр. 54) или изберете желаната
от Вас предварително зададена станция
(стр. 55).
2 Натиснете TOOLS/OPTIONS.
3 Изберете „FM Mode“, след което
натиснете
или b.
4 Изберете „MONO“, след което
натиснете .
MENU
SHIFT
53BG
Операции с тунера
По-долу е показана скалата за директно
настройване.
Изберете „ FM FM“ или „ AM AM“
от менюто, след което
натиснете
или b.
Директно настройване на станция
(Direct Tuning)
Можете да въведете честотата
на станцията директно с помощта
на бутоните с цифри.
1
Изберете „Direct Tuning“,
след което натиснете
или b.
2
Натиснете SHIFT, след което
бутоните с цифри,
за да въведете честотата.
Промяна на AM скалата
за настройване
(само при модели за САЩ и Канада)
Можете да промените AM скалата
за настройване на 9 kHz или 10 kHz
с помощта на бутоните на приемника.
?/1
Пример 1: FM 102,50 MHz
Изберете 1 b 0 b 2 b 5 (b 0*)
Example 2: AM 1350 kHz
Изберете 1 b 3 b 5 b 0
TUNING MODE
* Натиснете 0 само при модела за Европа.
3
Съвет
1
Регулирайте посоката на AM рамковата
антена (ефирна) за оптимално приемане
на сигнал при настройване на AM станция.
Натиснете ?/1, за да изключите
приемника.
2
Като задържите TUNING MODE,
натиснете ?/1 на приемника.
3
Променете текущата AM скала
за настройка на 9 kHz
(или 10 kHz).
Натиснете
.
Ако не можете да настроите
станция
„– – – .– – MHz“ се показва и след това
екранът извежда текущата честота.
Уверете се, че сте въвели правилната
честота. В противен случай повторете
стъпка 2. Ако все още не можете
да настроите станция, честотата може
да не се използва във Вашата област.
54BG
За да настроите скалата обратно
на 10 kHz (или 9 kHz), повторете
гореописаната процедура.
Забележка
Всички предварително зададени станции
ще бъдат изтрити, когато промените скалата
за настройка.
Предварително задаване
на FM/AM радиостанции
(Preset Tuning)
Можете да съхраните до 30 FM
и 30 AM станции като предпочитани.
Превключване на предварително
зададени станции
1
Изберете „ FM FM“ или „ AM AM“
от менюто, след което
натиснете
или b.
2
Изберете желаната от Вас
предварително зададена
станция.
Налице са номера за предварително
зададени станции от 1 до 30.
V/v/B/b,
Задаване на наименования
на предварително зададените
станции (Name Input)
1
Настройте станцията, която
искате да зададете, с помощта
на Auto Tuning (стр. 53) или
Direct Tuning (стр. 54).
2
Натиснете TOOLS/OPTIONS.
Показва се менюто за опции.
3
4
Изберете „Memory“, след което
натиснете
или b.
Изберете номер
за предварително
зададената станция
и натиснете
.
1
В екрана „ FM FM“ или
„ AM AM“, изберете номера
на предварително настроената
станция, за който искате
да зададете наименование.
2
Натиснете TOOLS/OPTIONS.
Показва се менюто за опции.
3
Изберете „Name Input“, след
което натиснете
или b.
4
Натиснете V/v неколкократно,
за да изберете знак, след което
натиснете b.
Станцията се съхранява
под избрания номер.
5
Повторете стъпки от 1 до 4,
за да съхраните друга станция.
Можете да съхраните станция,
както следва:
• AM честотна лента: AM 1 до AM 30
• FM честотна лента: FM 1 до FM 30
Можете да преместите позицията
за въвеждане напред или назад
с натискането на B/b.
5
Повторете стъпка 4,
за да въведете знаците един
по един, след което натиснете
.
Въведеното от Вас наименование
е запазено.
55BG
Операции с тунера
TOOLS/
OPTIONS
Получаване
на RDS предавания
(само при модела за Европа)
Този приемник Ви позволява
да използвате система за предаване
на данни (RDS), която позволява
радиостанциите да изпращат
допълнителна информация с нормалния
сигнал на програмата. Този приемник
предлага удобни RDS функции,
като показване на наименованието
на услугата на програмата.
RDS е налице само за FM станции.*
* Не всички FM станции предоставят услугата
RDS или един и същ тип услуги. Ако не сте
запознати с услугите RDS във Вашата област,
се консултирайте с местните радиостанции
за подробности.
Лесен избор на станция от FM
честотната лента.
Когато настроите станция, предоставяща
услуги RDS, светва „RDS“ и на
телевизионния екран и на панела
на дисплея се показва наименованието
на услугата на програмата*.
* Ако не се получава RDS предаване,
наименованието на услугата на програмата
няма да се покаже.
Забележки
• RDS може да не работи правилно,
ако станцията, на която сте настроили,
не предава RDS сигнал или ако силата
на сигнала е слаба.
• Някои букви, които могат да се покажат
на телевизионния екран, не могат да се изведат
на панела на дисплея.
Съвет
Докато е показано наименование на услугата
на програмата, можете да проверите честотата,
като натиснете неколкократно DISPLAY
(стр. 83).
56BG
x A. DIRECT (Analog Direct)
Слушане на съраунд звук
Избор на звуковото поле
Този приемник може да възпроизвежда
многоканален съраунд звук. Можете
да изберете някое от оптимизираните
звукови полета, които са предварително
програмирани в приемника.
SOUND
FIELD +/–
Може също да използвате и 2CH/
A.DIRECT, A.F.D., MOVIE/HD-D.C.S.
или MUSIC на приемника.
Двуканален звуков режим
Можете да превключите изходния звук
на двуканален без значение от форматите
на запис на използвания от Вас софтуер,
свързаното оборудване
за възпроизвеждане или настройките
за звуковото поле на приемника.
x 2CH ST. (двуканално стерео)
Приемникът възпроизвежда звук само
от предните ляв и десен високоговорители.
Субуферът не възпроизвежда звук.
Стандартните източници на двуканален
стерео звук напълно прескачат обработката
на звуковото поле, а многоканалните
съраунд формати се смесват само
в два канала.
Забележка
Не можете да изберете „A. DIRECT“, когато сте
избрали BD/DVD, GAME или USB за входен
сигнал.
Режим Auto Format Direct (A.F.D.)
Режимът Auto Format Direct (A.F.D.) Ви
позволява да слушате висококачествен
звук и да изберете режима на декодиране
за слушане на двуканален стерео звук като
многоканален звук.
x A.F.D. AUTO (A.F.D. Auto)
Настройва звука така, сякаш е записан/
кодиран без добавяне на съраунд ефекти.
При моделите за САЩ и Канада обаче този
приемник ще генерира сигнал с ниска
честота за изход през субуфера, когато
няма сигнали с нискочестотни ефекти.
x MULTI ST. (многоканално стерео)
Възпроизвежда двуканални ляв и десен
сигнал през всички високоговорители.
В зависимост от настройките
на високоговорителите обаче е възможно
някои от тях да не възпроизведат звук.
Режим за филми
Може да се възползвате от съраунд звука,
като трябва само да изберете едно
от предварително програмираните звукови
полета на приемника. Те осигуряват
вълнуващ и мощен звук като в кино салон
в дома Ви.
продължение
57BG
Слушане на съраунд звук
Натиснете SOUND FIELD +/–
неколкократно, за да изберете
звуковото поле, което желаете.
Може да превключите звука на избрания
вход на двуканален аналогов вход.
Тази функция позволява използването
на висококачествени аналогови
източници.
При използване на тази функция, могат
да се регулират само силата на звука
и нивото на предния високоговорител.
x HD-D.C.S.
HD Digital Cinema Sound (HD-D.C.S.)
е новата иновативна технология на Sony
за системи за домашно кино, която
използва най-новите технологии
за обработка на акустичен и цифров звук.
Базирана е на точни данни от измервания
на реакцията от студио за мастериране.
С HD-D.C.S. можете да се наслаждавате
на Blu-ray и DVD филми у дома не само
с висококачествен звук, но също така
и с най-добрата звукова атмосфера, точно
както тонрежисьорът на филма го
е проектирал в процеса на мастериране.
Може да изберете вида ефект за HD-D.C.S.
За подробности вижте „Меню „Surround
Settings““ (стр. 74).
x PLII MV (PLII Movie)
Осъществява декодиране в режим Dolby
Pro Logic II Movie. Тази настройка
е идеална за филми, които за кодирани
в Dolby Surround. Освен това този режим
може да възпроизвежда звук с 5.1 канала
за гледане на видеоклипове
на допълнително озвучени или стари
филми.
x PLIIX MV (PLIIx Movie)
Режим за музика
Може да се възползвате от съраунд звука,
като трябва само да изберете едно
от предварително програмираните звукови
полета на приемника. Те осигуряват
вълнуващ и мощен звук като в концертна
зала в дома Ви.
x HALL (Зала)
Възпроизвежда акустиката на класическа
концертна зала.
x JAZZ (Джаз-клуб)
Възпроизвежда акустиката на джаз-клуб.
x CONCERT (Концерт на живо)
Възпроизвежда акустиката на концертна
зала с 300 места.
x STADIUM (Стадион)
Възпроизвежда усещането за голям открит
стадион.
x SPORTS (Спорт)
Възпроизвежда усещането за спортно
предаване.
x P. AUDIO (Portable Audio)
Осъществява декодиране в режим Dolby
Pro Logic IIx Movie. Тази настройка
разширява Dolby Pro Logic II Movie или
Dolby Digital 5.1 до отделни 7.1 канала
за филми.
Възпроизвежда чиста и подобрена звукова
картина от преносимо аудиоустройство.
Този режим е идеален за MP3 и други
видове компресирана музика.
x PLIIZ (PLIIz Height)
Осъществява декодиране в режим
Dolby Pro Logic II Music. Тази настройка
е идеална за стандартни стереоизточници,
като например компактдискове.
Осъществява декодиране в режим Dolby
Pro Logic IIz. Тази настройка повишава
гъвкавостта за разширяване на система
с 5.1 до 7.1 канала. Вертикалното
оборудване придава усещане
за присъствие и дълбочина.
x NEO6 CIN (Neo:6 Cinema)
Осъществява декодиране в режим
DTS Neo:6 Cinema. Източник, записан
в двуканален формат, се декодира
в 7 канала.
58BG
x PLII MS (PLII Music)
x PLIIX MS (PLIIx Music)
Осъществява декодиране в режим
Dolby Pro Logic IIx Music. Тази настройка
е идеална за стандартни стереоизточници,
като например компактдискове.
x PLIIZ (PLIIz Height)
При свързан субуфер
Осъществява декодиране в режим
Dolby Pro Logic IIz. Тази настройка
повишава гъвкавостта за разширяване
на система с 5.1 до 7.1 канала.
Вертикалното оборудване придава
усещане за присъствие и дълбочина.
Този приемник ще подаде изходен сигнал
с ниска честота към субуфера, когато няма
сигнали с нискочестотни ефекти, което
представлява нискочестотен звуков ефект
от субуфера към двуканален сигнал.
Нискочестотният сигнал обаче
не се възпроизвежда за „NEO6 CIN“
или „NEO6 MUS“, когато всички
високоговорители са зададени на „Large“.
За да се възползвате напълно
от функциите за пренасочване на ниските
честоти на Dolby Digital, Ви препоръчваме
да настроите честотата на изрязване
на субуфера на възможно
най-високата стойност.
x NEO6 MUS (Neo:6 Music)
Осъществява декодиране в режим
DTS Neo:6 Music. Източник, записан
в двуканален формат, се декодира
в 7 канала. Тази настройка е идеална
за стандартни стереоизточници,
като например компактдискове.
При включени слушалки
x HP 2CH (HP (2CH))
Този режим се активира автоматично,
ако използвате слушалки (освен
„A. DIRECT“). Стандартните източници
на двуканален стерео звук напълно
прескачат обработката на звуковото поле,
а многоканалните съраунд формати
се смесват само в два канала, освен
сигналите с нискочестотните ефекти.
x HP DIR (HP (Direct))
Този режим се активира автоматично,
ако използвате слушалки, когато е избрано
„A. DIRECT“.
Възпроизвежда аналоговите сигнали
без обработка от еквалайзер,
звуково поле и т.н.
Забележки относно
звуковите полета
• В зависимост от настройките
на конфигурацията
на високоговорителите някои
звукови полета може да не са налице.
• Не може едновременно да изберете
PLIIx и PLIIz.
– PLIIx е налице само
когато конфигурацията
на високоговорителите
е настроена за използване
със заден съраунд съраунд
високоговорител (или съответно
високоговорители).
– PLIIz е налице само
когато конфигурацията
на високоговорителите е настроена
за използване с предни високи
високоговорители.
• Звуковите полета за музика и филми
не работят в следните случаи:
– получават се сигнали DTS-HD
Master Audio, DTS-HD High Resolution
Audio или Dolby TrueHD с честота
на семплиране над 48 kHz;
– Избрано е „A. DIRECT“.
продължение
59BG
Слушане на съраунд звук
Може да изберете това звуково поле
само ако слушалките са включени
към приемника.
• „PLII MV“, „PLIIX MV“, „PLII MS“,
„PLIIX MS“, „PLIIZ“, „NEO6 CIN“
и „NEO6 MUS“ не работят, когато
настройката на конфигурацията
на високоговорителите е 2/0 или 2/0.1.
• Когато е избрано едно от звуковите
полета за музика, не се възпроизвежда
звук от субуфера, ако всички
високоговорители са зададени на „Large“
в менюто „Speaker Settings“. Звукът обаче
ще се възпроизведе от субуфера, ако:
– цифровият входен сигнал съдържа
сигнали с LFE (нискочестотни ефекти)
– предните или съраунд
високоговорителите са зададени
на „Small“;
– е избрано „MULTI ST.“, „PLII MV“,
„PLII MS“, „PLIIX MV“, „PLIIX MS“,
„HD-D.C.S.“ или „P. AUDIO“.
За изключване на съраунд
ефекта за филми/музика
Натиснете SOUND FIELD +/–
неколкократно, за да изберете
„2CH ST.“ или „A.F.D. AUTO“.
Може също да натиснете 2CH/A.DIRECT
на приемника неколкократно,
за да изберете „2CH ST.“, или да натиснете
A.F.D. на приемника неколкократно,
за да изберете „A.F.D. AUTO“.
Цифрови аудиоформати, поддържани от приемника
Цифровите аудиоформати, които този приемник може да декодира, зависят от изходните
жакове за цифров звук на свързаното оборудване. Този приемник поддържа следните
аудиоформати.
Аудиоформат
Максимален
брой канали
Начин на свързване на приемника
с оборудването за възпроизвеждане
COAXIAL/OPTICAL
HDMI
Dolby Digital
5.1
a
a
Dolby Digital EX
6.1
a
a
Dolby Digital Plusa)
7.1
×
a
Dolby TrueHDa)
7.1
×
a
DTS
5.1
a
a
DTS-ES
6.1
a
a
DTS 96/24
5.1
a
a
DTS-HDHigh Resolution
Audioa)
7.1
×
a
DTS-HDMaster Audioa)b)
7.1
×
a
Многоканален линеен ИКМа)
7.1
×
a
a)
Ако оборудването за възпроизвеждане не отговаря на формата, аудиосигналите се възпроизвеждат
в друг формат. За подробности вижте инструкциите за експлоатация на оборудването
за възпроизвеждане.
b)
Сигнали с честота на семплиране над 96 kHz се възпроизвеждат с честота 96 kHz или 88,2 kHz.
60BG
Нулиране на звуковите
полета до настройките
по подразбиране
Задължително използвайте бутоните
на приемника, за да извършите тази
операция.
?/1
Слушане на съраунд звук
MUSIC
1
Натиснете ?/1, за да изключите
приемника.
2
Като държите MUSIC,
натиснете ?/1.
„S.F. CLEAR“ се показва на панела
на дисплея и всички звукови полета
се нулират до настройките им
по подразбиране.
61BG
Функции „BRAVIA“ Sync
Какво представлява
„BRAVIA“ Sync?
Функцията „BRAVIA“ Sync позволява
комуникация между продукти на Sony,
като телевизор, Blu-ray/DVD плейър,
аудио-видео усилвател и др., които
поддържат функцията за управление
за HDMI.
Като се свърже оборудване на Sony,
съвместимо с „BRAVIA“ Sync, чрез
HDMI кабел (не е включен в комплекта),
оперирането се улеснява, както следва:
• изпълнение с едно докосване (стр. 64);
• контрол на звука, възпроизвеждан
от системата (стр. 64);
• изключване на системата (стр. 65);
• синхронизиране на режим
на кино (стр. 66);
• избор на сцена (стр. 66).
Управлението за HDMI представлява
стандарт за функциите за взаимен контрол,
използван от HDMI CEC (Consumer
Electronics Control) за HDMI (HighDefinition Multimedia Interface).
Препоръчваме Ви да свързвате приемника
към продукти с „BRAVIA“ Sync.
Забележка
В зависимост от свързаното оборудване
функцията за управление за HDMI може
да не работи. Вижте инструкциите
за експлоатация на оборудването.
Подготовка за „BRAVIA“ Sync
Приемникът е съвместим с функцията
„Управление за HDMI – лесна настройка“.
• Ако телевизорът Ви е съвместим
с функцията „Управление за HDMI –
лесна настройка“, можете да настроите
функцията за управление за HDMI
на приемника и на оборудването, което
възпроизвежда, автоматично, като я
настроите на телевизора (стр. 62).
• Ако телевизорът Ви не е съвместим
с функцията „Управление за HDMI –
лесна настройка“, настройте функцията
за управление за HDMI поотделно
на приемника, на оборудването, което
възпроизвежда, и на телевизора (стр. 63).
Ако телевизорът е съвместим
с функцията „Управление
за HDMI – лесна настройка“
Функцията за управление за HDMI
на приемника може да се включи
едновременно, като се включи същата
функция на телевизора.
1 Свържете приемника, телевизора
и оборудването, което възпроизвежда,
чрез HDMI връзка (стр. 25).
(Съответното оборудване трябва
да е съвместимо с функцията
за управление за HDMI.)
2 Включете приемника, телевизора
и оборудването, което възпроизвежда.
3 Включете функцията за управление
за HDMI на телевизора.
Функциите за управление за HDMI
на приемника и на всички свързани
уреди се включват едновременно.
Когато настройването приключи,
на панела на дисплея ще се покаже
„COMPLETE“.
За подробности за настройването
на телевизора вижте инструкциите
му за експлоатация.
62BG
Ако телевизорът
не е съвместим с функцията
„Управление за HDMI – лесна
настройка“
GUI MODE
V/v/b,
MENU
1 Натиснете GUI MODE.
Натиснете MENU, ако менюто „GUI“
не се покаже на телевизионния екран.
2 Изберете „
Settings“ от менюто,
след което натиснете
или b.
На телевизионния екран се показва
списъкът на менюто „Settings“.
Забележки
• Преди да извършите „Управление за HDMI –
лесна настройка“ на телевизора си,
задължително включете телевизора
и другите свързани уреди, като включите
първо приемника.
• Ако оборудването, което възпроизвежда,
не може да работи, след като направите
настройките за „Управление за HDMI –
лесна настройка“, проверете настройката
за управление за HDMI на телевизора си.
• Ако свързаното оборудване не поддържа
„Управление за HDMI – лесна настройка“,
но поддържа управление за HDMI, трябва
да настроите функцията за управление
за HDMI на свързаното оборудване, преди
да извършите „Управление за HDMI – лесна
настройка“ от телевизора.
• Ако сте настроили входа HDMI към друг
входен сигнал от „HDMI Assign“ в менюто
HDMI, функцията за изпълнение с едно
докосване няма да е налице.
Функции „BRAVIA“ Sync
3 Изберете „HDMI“, след което
натиснете
или b.
4 Изберете „Ctrl for HDMI“, след което
натиснете
или b.
5 Изберете „ON“, след което
натиснете
.
Функцията за управление
за HDMI е включена.
6 Натиснете GUI MODE, за да излезете
от менюто GUI.
Ако е показано менюто „GUI“,
функцията за управление за HDMI
на оборудването, което възпроизвежда,
няма да работи правилно.
7 Включете функцията за управление
за HDMI на свързаното оборудване.
Ако тя вече е включена, не е необходимо
да променяте настройката.
За подробности за настройването
на телевизора и свързаното оборудване
вижте инструкциите за експлоатация
на съответното оборудване.
63BG
Възпроизвеждане
от оборудване с едно
докосване
(Изпълнение с едно докосване)
Оборудването, свързано към приемника
с функцията Bravia Sync, се стартира
автоматично чрез лесна операция (с едно
докосване). Можете да се наслаждавате
на звук/изображения от свързаното
оборудване.
Когато зададете „Pass Through“ на „AUTO“
или „ON“, звукът и изображението могат
да се извеждат само от телевизора, докато
приемникът остава в режим на готовност.
Когато стартирате възпроизвеждане
от свързано оборудване, оперирането
с приемника и телевизора се улесняват,
както следва:
Приемник и телевизор
Включване (от режим на готовност)
Превключване към съответен HDMI вход
Забележки
• Уверете се, че функцията за контрол на звука,
възпроизвеждан от системата, е включена
чрез менюто на телевизора.
• В зависимост от телевизора може да не
се покаже началото на съдържанието.
• Според настройките приемникът може
да не се включи, когато „Pass Through“
е зададено на „AUTO“ или „ON“.
Съвет
Можете също така да изберете свързано
оборудване, като Blu-ray Disc/DVD плейър,
от менюто на телевизора. Приемникът
и телевизорът ще се превключат автоматично
на съответния HDMI вход.
64BG
Слушане на звук
от телевизора през
високоговорителите,
свързани към приемника
(контрол на звука, възпроизвеждан
от системата)
Можете да слушате звука от телевизора
през високоговорителите, свързани към
приемника, чрез лесна операция.
Можете да управлявате функцията
за контрол на звука, възпроизвеждан
от системата, чрез менюто на телевизора.
За подробности прегледайте инструкциите
за експлоатация на телевизора.
Телевизор
Включване
на функцията
за контрол
на звука, възпроизвеждан
от системата
Намаляване
на силата
на звука
от телевизора
Приемник
• Включване
(от режим
на готовност)
• Превключване
към съответен
HDMI вход
Извеждане
на звук
Можете също така да използвате
функцията за контрол на звука,
възпроизвеждан от системата,
по следния начин.
• Ако включите приемника, докато
телевизорът е включен, функцията
за контрол на звука, възпроизвеждан
от системата, ще се активира
автоматично и ще започне
да възпроизвежда звука от телевизора
през високоговорителите, свързани
към приемника. Ако обаче изключите
приемника, звукът ще се възпроизвежда
от високоговорителите на телевизора.
• Когато регулирате силата на звука
на телевизора, функцията за контрол
на звука, възпроизвеждан от системата,
регулира едновременно силата на звука
на приемника.
Изключване на приемника
с телевизора
(изключване на системата)
Забележки
• Ако функцията за контрол на звука,
възпроизвеждан от системата, не функционира
съобразно настройката на телевизора Ви,
вижте инструкциите за експлоатация
на телевизора.
• Когато „Ctrl for HDMI“ е зададено на „ON“,
настройките „Audio Out“ в менюто „HDMI
Settings“ ще се зададат автоматично според
настройките на функцията за контрол на звука,
възпроизвеждан от системата.
• Ако телевизорът е включен преди включването
на приемника, той незабавно ще преустанови
извеждането на звук.
Когато изключите телевизора чрез
бутона POWER на дистанционното му
управление, приемникът и свързаното
оборудване се изключват автоматично.
Можете също така да използвате
дистанционното управление
на приемника, за да изключите телевизора.
TV ?/1
Функции „BRAVIA“ Sync
TV
Задръжте натиснат TV, след което
натиснете TV ?/1.
Телевизорът, приемникът и оборудването,
свързано чрез HDMI, се изключват.
Забележки
• Задайте функцията за заключване
на захранването на телевизора на „ON“,
преди да използвате функцията за изключване
на системата. За подробности прегледайте
инструкциите за експлоатация на телевизора.
• В зависимост от свързаното оборудване тя
може да е изключена. За подробности
вижте инструкциите за експлоатация
на свързаното оборудване.
65BG
Гледане на филми
с оптималното звуково поле
(синхронизиране на режим на кино)
Натиснете THEATER или THEATRE
на дистанционното управление
на телевизора или Blu-ray плейъра,
докато дистанционното
управление е насочено към
телевизора.
Звуковото поле се превключва
на „HD-D.C.S.“.
За да превключите към предишното
звуково поле, натиснете отново
THEATER или THEATRE.
Забележка
Звуковото поле може да не се превключи
в зависимост от телевизора.
Съвет
Звуковото поле може да се превключи
на предишното, когато смените входния сигнал
на телевизора.
66BG
Наслаждаване
на оптимално звуково
поле за избраната сцена
(избор на сцена)
Функцията за избор на сцена Ви позволява
да се наслаждавате на оптималното
качество на картината и превключва
звуковото поле съобразно избраната
сцена на телевизора Ви.
За подробности за операцията прегледайте
инструкциите за експлоатация
на телевизора.
Забележка
Звуковото поле може да не се превключи
в зависимост от телевизора.
Други операции
Превключване между
цифров и аналогов звук
(INPUT MODE)
Когато свързвате оборудване към цифрови
и аналогови входни аудиожакове
на приемника, можете да фиксирате
режима на въвеждане на звука към един
от тях или да превключвате от единия
на другия в зависимост от типа
на материала, който възнамерявате
да гледате.
1
Завъртете INPUT SELECTOR
на приемника, за да изберете
входния сигнал.
Можете да използвате и бутоните
за входен сигнал на дистанционното
управление.
Натиснете INPUT MODE
неколкократно на приемника,
за да изберете режима
на въвеждане на звука.
Избраният режим на въвеждане
на звука се показва на панела
на дисплея.
• AUTO: Дава се приоритет
на цифровите аудиосигнали.
Ако има повече от една цифрова
връзка, с приоритет са HDMI
аудиосигналите. Ако няма цифрови
аудиосигнали, се избират
аналоговите аудиосигнали. Когато
е избран телевизионен вход, се дава
приоритет на сигналите
от функцията за обратен звуков
канал (ARC). Ако телевизорът Ви
не е съвместим с функцията
за обратен звуков канал (ARC),
се избират цифровите оптични
аудиосигнали.
Забележки
• Някои режими на въвеждане на звука не могат
да се настроят според входния сигнал.
• Когато е избран входен сигнал през USB,
на панела на дисплея се показва „------“
и не можете да превключите към други
режими. Изберете друг входен сигнал, след
което настройте режима на въвеждане
на звука.
• Когато се използва „A.DIREC“, въвеждането
на звука е зададено на „ANALOG“. Не можете
да изберете други режими.
• Функция за обратен звуков канал (ARC)
не работи в следните случаи.
– Телевизорът не е съвместим с функцията
за обратен звуков канал (ARC).
– „Ctrl for HDMI“ е зададено на „OFF“.
– Когато приемникът не е свързан към HDMI
жаковете на телевизор, съвместим с ARC,
чрез HDMI кабел.
Използване на звук/
изображения
от други входни сигнали.
(Input Assign)
Можете да настроите повторно аудио- и/
или видеосигнали към друг входен сигнал,
когато не се използват.
След като настроите повторно входните
жакове, можете да използвате бутоните
за входен сигнал (или INPUT SELECTOR
на приемника), за да изберете свързаното
оборудване.
67BG
Други операции
2
• COAX: Определят се цифровите
аудиосигнали, влизащи в жака
DIGITAL COAXIAL.
• OPT: Определят се цифровите
аудиосигнали, влизащи в жака
DIGITAL OPTICAL.
• ANALOG: Определят се аналоговите
аудиосигнали, влизащи в жаковете
AUDIO IN (L/R).
1
Настройване на компонентни
видео- и цифрови аудиосигнали
Натиснете MENU, ако менюто „GUI“
не се покаже на телевизионния екран.
Можете да настроите повторно входните
жакове COMPONENT VIDEO и DIGITAL
към друг входен сигнал, ако настройките
по подразбиране на жаковете
не съответстват на свързаното Ви
оборудване.
Пример:
Когато свързвате DVD плейър към
жаковете OPTICAL SAT/CATV IN
и COMPONENT VIDEO SAT/CATV (IN 2):
– настройте жака OPTICAL SAT/CATV IN
на „BD/DVD“;
– Настройте жаковете COMPONENT
VIDEO SAT/CATV (IN 2) на „BD/DVD“.
Наименование
на входния сигнал
Входни
COMP.1
видеожакове, COMP.2
които могат
да се настроят CVBS
NONE
Входни
BD COAX
аудиожакове, SAT OPT
които могат
да се настроят ANALOG
NONE
BD/DVD
Натиснете GUI MODE.
2
Изберете “
натиснете
3
Изберете наименованието
на входа, който искате
да настроите.
4
Натиснете TOOLS/OPTIONS.
Input“, след което
или b.
Показва се менюто за опции.
5
Изберете „Input Assign“,
след което натиснете
или b.
Показва се екранът „Input Assign“.
GAME
6
Изберете аудио- и/или
видеосигналите, които искате
да настроите към входния
сигнал, избран в стъпка 3,
с помощта на V/v/B/b.
7
Натиснете
.
SAT/CATV
VIDEO1
VIDEO2
SA-CD/CD
a*
a
a
a
a
a
a
a
a*
a
a
a
–
–
a
a*
a*
–
a
a*
–
–
–
a*
a
a*
a
a
a
a
a
a
a*
a
a
–
–
a
a
–
a*
–
–
*
a
–
a
*
a*
–
* Настройка по подразбиране
Забележки
• Не можете да настроите друг оптичен входен сигнал към входните сигнали, към които първоначално
са настроени оптични входни жакове.
• Когато настроите цифровия входен аудиосигнал, настройката INPUT MODE може да се промени
автоматично.
• За всеки входен сигнал се допуска една повторна настройка.
68BG
Настройка на входния сигнал през HDMI
Можете да настроите повторно входните
жакове HDMI към друг входен сигнал,
ако настройките по подразбиране
на жаковете не съответстват на свързаното
Ви оборудване.
Пример:
Когато свързвате CD плейър към жака
HDMI SAT/CATV (IN 3), настройте „HDMI
3“ на „SA-CD/CD“.
2
На телевизионния екран се показва
списъкът на менюто „Settings“.
3
Изберете „HDMI“, след което
натиснете
или b.
4
Изберете „HDMI Assign“, след
което натиснете
или b.
5
Изберете жака HDMI, който
искате да настроите,
и натиснете
.
6
Изберете наименованието
на входния сигнал, който
искате да настроите,
и натиснете
.
Забележка
Преди да настроите повторно входните жакове
HDMI, не забравяйте да зададете „Ctrl for
HDMI“ на „OFF“.
1
Натиснете GUI MODE.
Натиснете MENU, ако менюто „GUI“
не се покаже на телевизионния екран.
Наименование
на входния сигнал
GAME
SAT/CATV
VIDEO1
VIDEO2
SA-CD/CD
NONE
HDMI 1
a*
a
a
a
a
a
a
HDMI 2
a
a*
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a*
a
a
a
HDMI 3
a
a
a
HDMI 4
a
a
a
*
Други операции
Входни
HDMI
жакове,
които
могат да се
настроят
BD/DVD
Изберете „ Settings“, след
което натиснете
или b.
* Настройка по подразбиране
69BG
2
Регулиране на настройките
Използване на меню
„Settings“
На телевизионния екран се показва
списъкът на менюто „Settings“.
Можете да регулирате различни настройки
за високоговорителите, съраунд ефектите
и др. с помощта на меню „Settings“.
За да се покаже менюто на приемника
на телевизионния екран, се уверете,
че приемникът е в режим „GUI MODE“,
като следвате стъпките в „За включване
и изключване на „GUI MODE““ (стр. 42).
GUI MODE
Изберете „ Settings“
от менюто, след което
натиснете
или b,
за да влезете в режима
на менюто.
3
V/v/b,
RETURN/
EXIT O
Изберете желания от Вас
елемент от менюто,
след което натиснете
.
Пример: Когато изберете „Auto Cal.“.
MENU
1
Натиснете GUI MODE.
Натиснете MENU, ако менюто „GUI“
не се покаже на телевизионния екран.
4
Изберете желания от Вас
параметър, след което
натиснете
.
За връщане към
предишния екран
Натиснете RETURN/EXIT O.
За изход от менюто
Натиснете MENU.
70BG
Списък на меню „Settings“
Меню „Settings“
Описание
Auto Cal.
Настройва се нивото
или разстоянието
на високоговорителите
и измерването се прави
автоматично (стр. 35).
Speaker
Настройва
се местоположението
на високоговорителя
ръчно (стр. 71).
Surround
Избира се звуковото поле
и се настройва съраунд
ефектът, който сте избрали
(стр. 74).
EQ
Настройва се еквалайзерът
(баси/високи честоти)
(стр. 75).
Audio
Настройват се различни
звукови елементи (стр. 75).
HDMI
Настройва се звукът/
изображението
от оборудване, свързано
чрез HDMI жакове
(стр. 76).
System
Правят се настройки
за системата на приемника
(стр. 77).
x SP Pattern (Конфигурация
на високоговорителите)
Изберете „SP Pattern“ според системата
на високоговорителите, която използвате.
Изберете конфигурацията
на високоговорителите, преди
да извършите автоматичното калибриране.
x Manual Setup
Можете ръчно да настроите всеки
високоговорител на екрана „Manual Setup“.
Също така може да настроите нивата
на високоговорителите след приключване
на автоматичното калибриране.
Регулиране нивото
на високоговорителите
Може да регулирате нивото на всеки
високоговорител (преден ляв/десен,
преден висок ляв/десен, централен,
съраунд ляв/десен, заден съраунд ляв/
десен, субуфер).
1 На екрана изберете високоговорителя,
чието ниво желаете да регулирате,
след което натиснете
.
2 Изберете „Lvl“.
3 Настройте нивото на избрания
Може ръчно да настроите всеки
високоговорител.
Също така може да настроите нивата
на високоговорителите след приключване
на автоматичното калибриране.
Забележка
Настройките на високоговорителите са само
за текущото място на слушане.
Забележка
Когато е избрано едно от звуковите полета
за музика, не се възпроизвежда звук
от субуфера, ако всички високоговорители
са зададени на „Large“. Звукът обаче ще
се възпроизведе от субуфера, ако:
– цифровият входен сигнал съдържа сигнали
с LFE (нискочестотни ефекти);
– предните или съраунд високоговорителите
са зададени на „Small“;
– е избрано „MULTI ST.“, „PLII MV“, „PLII MS“,
„PLIIX MV“, „PLIIX MS“, „HD-D.C.S.“ или
„P. AUDIO“.
продължение
71BG
Регулиране на настройките
Меню Speaker Settings
високоговорител, след което
натиснете
.
Може да регулирате нивото от –10,0 dB
до +10,0 dB на интервали от 0,5 dB.
Настройване на разстоянието
от мястото на слушане до всеки
високоговорител
Може да регулирате разстоянието
от мястото за слушане до всеки
високоговорител (преден ляв/десен,
преден висок ляв/десен, централен,
съраунд ляв/десен, заден съраунд ляв/
десен, субуфер).
1 На екрана изберете високоговорителя,
за който искате да регулирате
разстоянието от мястото за слушане,
след което натиснете
.
2 Изберете „Dist“.
3 Настройте разстоянието на избрания
високоговорител, след което натиснете
.
Можете да настроите разстояние от 1 м
до 10 м (3 фута и 3 инча до 32 фута
и 9 инча) на интервали от по 10 см
(1 инч).
Съвет
Можете да настроите разстоянието
на интервали от по 1 см, когато сте
направили автоматично калибриране
и сте запазили резултата от измерването.
Забележки
• В зависимост от настройките
на конфигурацията на високоговорителите
някои параметри може да не са налице.
• Тази функция не работи, когато се използва
„A. DIRECT“.
Настройване на размера
на всеки високоговорител
Може да регулирате размера на всеки
високоговорител (преден ляв/десен,
преден висок ляв/десен, централен,
съраунд ляв/десен, заден съраунд ляв/
десен).
1 На екрана изберете високоговорителя,
чийто размер искате да регулирате,
след което натиснете
.
2 Изберете „Size“.
72BG
3 Настройте размера на избрания
високоговорител, след което
натиснете
.
• Large: Ако свързвате големи
високоговорители, които ефективно
ще възпроизведат басови честоти,
изберете „Large“. Обикновено
изберете „Large“.
• Small: Ако звукът е изкривен или
чувствате липса на съраунд ефекти
при използване на многоканален
съраунд звук, изберете „Small“,
за да активирате функциите
за пренасочване на басовите честоти
и възпроизвеждане на ниските
честоти на всеки канал от субуфера
или други високоговорители
с настройка „Large“.
Забележка
Тази функция не работи, когато се използва
„A. DIRECT“.
Съвети
• Настройките „Large“ и „Small“ за всеки
високоговорител определят дали вътрешният
звуков процесор да отреже басовите честоти
от този канал. Когато ниските честоти
са отрязани от даден канал, функцията
за пренасочване на ниските честоти ги изпраща
към субуфера или други високоговорители
с натройка „Large“.Тъй като ниските честоти
притежават определена насоченост обаче,
се препоръчва да не се отрязват,
ако е възможно. Затова дори когато използвате
малки високоговорители, можете да ги
зададете на „Large“, ако искате
да възпроизведете басовите честоти през този
високоговорител. От друга страна,
ако използвате голям високоговорител, но
предпочитате той да не възпроизвежда басови
честоти, го задайте на „Small“. Ако цялостният
звук е по-тих, отколкото предпочитате, задайте
всички високоговорители на „Large“.
Ако не се чуват басови честоти, можете
да използвате еквалайзера, за да повишите
нивата им.
• Задните съраунд високоговорители ще са със
същите настройки като тези на съраунд
високоговорителите.
• Когато предните високоговорители са зададени
на „Small“, централният, съраунд и предните
високи високоговорители също автоматично
се задават на „Small“.
• Ако не използвате субуфера, предните
високоговорители автоматично се задават
на „Large“.
Възпроизвеждане на тестов тон
от всеки високоговорител
x Crossover Freq
(Честота на кросоувър
на високоговорителите)
2 Регулирайте параметъра, след което
Тази функция позволява настройването
на честотата на кросоувър
на високоговорителите, ако размерът им
е зададен като „Small“ в меню „Speaker
Settings“. След автоматичното калибриране
се задава измерена честота на кросоувър
за всеки високоговорител.
1
2
На екрана изберете
високоговорителя,
който искате да настроите,
след което натиснете
.
Регулирайте стойността,
след което натиснете
.
x Test Tone
Може да изберете вида на тестовия тон
на екрана „Test Tone“.
• За да регулирате едновременно нивото
на всички високоговорители,
натиснете MASTER VOL +/– или 2 +/–.
Можете да използвате и MASTER VOLUME
на приемника.
• Регулираната стойност се показва
на телевизионния екран по време
на настройката.
1 Изберете „Test Tone“, след което
натиснете
или b.
натиснете
.
• OFF
• AUTO: Тестовият тон
се възпроизвежда последователно
от всеки високоговорител.
3 Регулирайте нивото
на високоговорителя, след което
натиснете
.
Когато не се изведе тестов тон
от високоговорителите
• Кабелите на високоговорителите може
да не е свързан правилно. Проверете
дали са свързани стабилно и дали
не могат да бъдат изключени чрез леко
издърпване.
• Кабелите на високоговорителите може
да имат проблем, свързан с късо
съединение.
Когато тестовият тон
се възпроизвежда
от високоговорител,
различен от този, показан
на телевизионния екран
Конфигурацията на високоговорителите
е зададена неправилно. Уверете се,
че връзките и конфигурацията
на високоговорителите съвпадат.
продължение
73BG
Регулиране на настройките
Съвети
Можете да възпроизведете тестов тон
последователно от високоговорителите.
x D.Range Comp (Компресия
на динамичния диапазон)
Тази функция позволява да се компресира
динамичният диапазон на звуковата писта.
Това може да е полезно, когато искате
да гледате филми със слаба сила на звука
късно вечер. Компресията на динамичния
диапазон е възможна само с Dolby Digital
източници.
• MAX: Динамичният диапазон
се компресира съществено.
• STD: Динамичният диапазон
се компресира така, както го
е проектирал тонрежисьорът.
• AUTO: Динамичният диапазон
е приложен автоматично, докато
Dolby TrueHD или друг източник
е зададен на „OFF“.
• OFF: Динамичният диапазон
не се компресира.
Съвети
• Компресорът на динамичния диапазон
позволява компресия на динамичния диапазон
на звука въз основа на информацията
за динамичния диапазон, която е включена
в Dolby Digital сигнала.
• „STD“ е стандартната настройка, която
осъществява лека компресия. Затова
е препоръчително да се използва настройката
„MAX“. Тя компресира съществено
динамичния диапазон и позволява гледането
на филми късно вечер при слаба сила на звука.
За разлика от аналоговите ограничители тук
нивата са предварително определени
и предоставят много естествена компресия.
x Единица за разстояние
Тази функция позволява да се избере
единицата за измерване на разстоянията.
• FEET: Разстоянието се показва
във футове.
• METER: Разстоянието се показва
в метри.
74BG
Меню „Surround Settings“
Можете да изберете звуковото поле
и да регулирате нивото на ефекта
и др. на екрана „Sound Field Setup“.
За подробности относно звуковото поле
вижте „Слушане на съраунд звук“ (стр. 57).
Забележка
Елементите за настройка във всяко меню
се различават в зависимост от звуковото поле.
Регулиране на вида ефект
за HD-D.C.S.
1 Изберете „HD-D.C.S.“, след което
натиснете
или b.
2 Изберете желания от Вас ефект
и след това натиснете
.
HD-D.C.S. има три различни вида:
Theater, Dynamic и Studio. Всеки вид
има различни нива на смесване
на отражение и ехо-ефект и е
оптимизиран да отговаря
на уникалността на стаята, вкуса
и настроението на слушателя.
• Dynamic:
Искате ли максимално да се насладите
на звуковите ефекти, точно като
на кино? Видът Dynamic подчертава
отражението на звука. Без HD-D.C.S.
в много стаи често се чува ехо
до определена степен, но им липсва
усещане за пространственост. Този
вид отваря акустично тези стаи
и осигурява усещане
за пространственост и динамика,
равностойни на тези в студио
за мастериране.
• Theater
Видът Theater (настройка
по подразбиране) смесва отражение
и ехо на звука и така постига
характеристиките на студио
за мастериране. Освен това този
вид извършва смесване в честотни
характеристики, които често
присъстват в професионалните студия
и кино салони. Идеален е за гледане
на филми в стая, която има по-малко
звуково отражение.
• Studio
При вида Studio ефектите са
минимални, но все пак осигуряват
чудесно кино преживяване.
Този вид осигурява точност
на оригиналния запис.
Меню „EQ Settings“
Може да използвате следните параметри,
за да регулирате звуковото качество
(ниво на басови/високи честоти)
на предните високоговорители.
• Bass
• Treble
Bass
Treble
Level
(dB)
Frequency
(Hz)
Забележка
Съвет
Може да регулирате нивата на басовите
и високите честоти на предните
високоговорители и чрез с TONE MODE
и TONE на приемника (стр. 9).
Можете да регулирате настройките
за аудио така, че да отговарят
на предпочитанията Ви.
x A/V Sync (Синхронизира аудиои видеоизхода)
Позволява Ви да забавите
възпроизвеждането на аудиосигнала,
за да се минимизира времевият интервал
между аудио- и видеовъзпроизвеждането.
• ON (време на забавяне: 60 мсек):
Изходният аудиосигнал се забавя, така че
да се минимизира времевия интервал
между аудиои видеовъзпроизвеждането.
• OFF (време на забавяне: 0 мсек):
Изходният аудиосигнал не се забавя.
Забележки
• Тази функция е полезна, когато използвате
голям LCD или плазмен монитор или проектор.
• Тази функция не работи, когато се използва
„A. DIRECT“.
• Времето на забавяне може да се различава
според аудиоформата, звуковото поле,
конфигурацията на високоговорителите
и настройките за разстояние
на високоговорителите.
x Dual Mono (избор на езика
за цифрово предаване)
Позволява Ви да изберете желания от Вас
език при слушане на двоен аудиопоток,
който е налице при цифрово предаване.
Тази функция работи само когато
се използват Dolby Digital източници.
• MAIN/SUB: Звукът на основния език
се възпроизвежда едновременно през
предния ляв високоговорител, а звукът
на втория език – през предния десен
високоговорител.
• MAIN: Възпроизвежда се звукът
на основния език.
• SUB: Възпроизвежда се звукът
на втория език.
продължение
75BG
Регулиране на настройките
Тази функция не работи, когато се използва
„A. DIRECT“.
Меню „Audio Settings“
x Нощен режим
Позволява Ви да запазите подобната
на киносалон среда при слаба сила
на звука. Тази функция може
да се използва с други звукови полета.
При гледане на филм късно през нощта
ще можете да чувате диалога ясно дори
и при слаба сила на звука.
• ON
• OFF
Забележка
Тази функция не работи, когато се използва
„A. DIRECT“.
Съвет
Докато тази функция е включена, басовите
и високите честоти се увеличават и „D. RANGE“
се задава автоматично на „COMP. MAX“.
• AUTO: Когато телевизорът е включен,
а приемникът е в режим на готовност,
приемникът непрекъснато извежда
HDMI сигнали от жака си HDMI
TV OUT. Sony препоръчва тази
настройка, ако използвате телевизор
на Sony, съвместим с „BRAVIA“ Sync.
Тази настройка пести електроенергия
в режим на готовност в сравнение
с настройката „ON“.
• OFF: Приемникът не извежда HDMI
сигнали, когато е в режим на готовност.
Включете го, за да се наслаждавате
на сигналите от свързаното оборудване
на телевизора. Тази настройка пести
електроенергия в режим на готовност
в сравнение с настройката „ON“.
Забележки
Меню „HDMI Settings“
Можете да направите необходимите
настройки за оборудването, свързано към
жака HDMI.
x Ctrl for HDMI (Управление
за HDMI)
Позволява Ви да включите или изключите
функцията за управление за HDMI.
За подробности вижте „Подготовка
за „BRAVIA“ Sync“ (стр. 62).
• ON
• OFF
Забележка
Когато зададете „Ctrl for HDMI“ на „ON“,
„Audio Out“ може да се промени автоматично.
x Pass Through
Позволява Ви да извеждате HDMI
сигналите към телевизор, когато
приемникът е в режим на готовност.
• ON: Когато приемникът е в режим
на готовност, той непрекъснато извежда
HDMI сигнали от жака на приемника
HDMI TV OUT.
76BG
• Тази функция не е налице, когато „Ctrl for
HDMI“ е зададено на „OFF“.
• Когато е избрано „AUTO“, може да отнеме
малко повече време за извеждането на звука
и изображението на телевизора, отколкото
когато е избрано „ON“.
• Когато приемникът е в режим на готовност,
„A.STANDBY“ се показва на панела на дисплея,
ако „Pass Through“ е зададено на „AUTO“ или
„ON“. „A.STANDBY“ обаче ще изчезне, когато
„Pass Through“ е зададено на „AUTO“
и не бъдат открити сигнали.
x Audio Out
Позволява Ви да зададете HDMI
аудиосигналите от оборудването
за възпроизвеждане, свързано към
приемника чрез HDMI връзка.
• AMP: HDMI аудиосигналите
от оборудването за възпроизвеждане
се извеждат само към
високоговорителите, свързани към
приемника. Многоканалният звук може
да се възпроизвежда така, както е.
• TV+AMP: Звукът се извежда
от високоговорителя на телевизора
и от високоговорителите, свързани към
приемника.
Забележки
• Качеството на звука от оборудването
за възпроизвеждане зависи от качеството
на звука от телевизора, като например броя
на каналите и честотата на семплиране и др.
Ако телевизорът е снабден със стерео
високоговорители, извежданият
от приемника звук също е стерео, както
от телевизора, дори ако възпроизвеждате
от многоканален източник.
• Когато свързвате приемника към оборудване
за визуализиране (проектор и др.), звукът
може да не се възпроизвежда от приемника.
В такъв случай изберете „AMP“.
• Когато изберете входния сигнал, който
искате да назначите към HDMI входа, звукът
не се извежда от телевизора.
Управление без свързване
на телевизор
Можете да управлявате този приемник
чрез панела на дисплея дори ако
телевизорът не е включен към приемника.
AMP
x HDMI Assign
Позволява Ви да настроите повторно
входните жакове HDMI. За подробности
вижте „Настройка на входния сигнал през
HDMI“ (стр. 69).
GUI MODE
V/v/B/b,
Меню „System Settings“
Можете да персонализирате настройките
на приемника.
RETURN/
EXIT O
MENU
Регулиране на настройките
x Auto Standby
Позволява Ви да настроите приемника
да се превключва автоматично в режим
на готовност, когато не го използвате или
когато към него не се въвеждат сигнали.
• ON: Превключва се в режим
на готовност след около 30 минути.
• OFF: Не се превключва в режим
на готовност.
Забележки
• Тази функция не работи, когато е избран вход
TUNER.
• Ако използвате едновременно функциите
за автоматично влизане в режим на готовност
и таймер на заспиване, с приоритет е таймерът
за заспиване.
77BG
Използване на менюто на панела
на дисплея
Натиснете GUI MODE
неколкократно,
за да изберете „GUI OFF“.
Приемникът се превключва в режим
на дисплей на предния панел.
1
2
3
Натиснете AMP.
4
Натиснете V/v неколкократно,
за да изберете параметъра,
който искате да регулирате,
след което натиснете
или b.
5
Натиснете V/v неколкократно,
за да изберете желаната от Вас
настройка, след което
натиснете
.
Натиснете MENU.
Натиснете V/v неколкократно,
за да изберете желаното от Вас
меню, след което
натиснете
или b.
За връщане към
предишния дисплей
Натиснете B или RETURN/EXIT O.
За изход от менюто
Натиснете MENU.
Забележка
Някои параметри и настройки може
да се показват затъмнени на панела на дисплея.
Това означава, че или не са налице, или са
фиксирани и не могат да бъдат променяни.
78BG
Общ преглед на менютата
Следните опции са налице във всяко меню. За подробности за навигирането през менютата
вижте стр. 78.
Меню[Display]
Параметри[Display]
Настройка
поподразбиране
Настройки
на автоматично
калибриране
[<A. CAL>]
Автоматично калибриране
(стандартно)
[STANDARD]
Автоматично калибриране
(по избор)
[CUSTOM]
FULL.FLAT, ENGINEER,
FRONT.REF, OFF
ENGINEER
Настройки
на нивото
[<LEVEL>]
Тестов тонa)
[T. TONE]
OFF, AUTO xxxb)
OFF
Ниво на предния ляв
високоговорителa)
[FL LVL]
FL –10,0 dB до FL +10,0 dB
(интервал от 0,5 dB)
FL 0 dB
Ниво на предния десен
високоговорителa)
[FR LVL]
FR –10,0 dB до FR +10,0 dB
(интервал от 0,5 dB)
FR 0 dB
Ниво на централния
високоговорителa)
[CNT LVL]
CNT –10,0 dB до CNT +10,0 dB
(интервал от 0,5 dB)
CNT 0 dB
Ниво на левия съраунд
високоговорителa)
[SL LVL]
SL –10,0 dB до SL +10,0 dB
(интервал от 0,5 dB)
SL 0 dB
Ниво на десния съраунд
високоговорителa)
[SR LVL]
SR –10,0 dB до SR +10,0 dB
(интервал от 0,5 dB)
SR 0 dB
Ниво на задния съраунд
високоговорителa)
[SB LVL]
SB –10,0 dB до SB +10,0 dB
(интервал от 0,5 dB)
SB 0 dB
Ниво на задния ляв съраунд
високоговорителa)
[SBL LVL]
SBL –10,0 dB до SBL +10,0 dB
(интервал от 0,5 dB)
SBL 0 dB
Ниво на задния десен съраунд SBR –10,0 dB до SBR +10,0 dB
(интервал от 0,5 dB)
високоговоритела)
[SBR LVL]
SBR 0 dB
Ниво на предния висок ляв
високоговоритела)
[LH LVL]
LH –10,0 dB до LH +10,0 dB
(интервал от 0,5 dB)
LH 0 dB
Ниво на предния висок десен
високоговоритела)
[RH LVL]
RH –10,0 dB до RH +10,0 dB
(интервал от 0,5 dB)
RH 0 dB
Регулиране на настройките
Настройки
продължение
79BG
Меню[Display]
Настройки на
високоговорителите
[<SPKR>]
80BG
Параметри[Display]
Настройки
Настройка
поподразбиране
Ниво на субуфераа)
[SW LVL]
SW –10,0 dB до SW +10,0 dB
(интервал от 0,5 dB)
SW 0 dB
Компресия на динамичния
диапазон
[D. RANGE]
COMP. MAX, COMP. STD,
COMP.AUTO, COMP. OFF
COMP.AUTO
Конфигурация
на високоговорителите
[PATTERN]
5/2.1 до 2/0
(20 конфигурации)
3/4.1
Размер на предните
високоговорителиа)
[FRT SIZE]
LARGE, SMALL
LARGE
Размер на централния
високоговоритела)
[CNT SIZE]
LARGE, SMALL
LARGE
Размер на съраунд
високоговорителитеа)
[SUR SIZE]
LARGE, SMALL
LARGE
Размер на предните високи
високоговорителиа)
[FH SIZE]
LARGE, SMALL
LARGE
Разстояние на предния ляв
високоговоритела)
[FL DIST.]
FL 1,00 м до FL 10,00 м
(FL 3’3” до FL 32’9”)
(интервал от 0,1 м (1 инч))в)
FL 3,00 м
(FL 9’10”)
Разстояние на предния десен
високоговоритела)
[FR DIST.]
FR 1,00 м до FR 10,00 м
(FR 3’3” до FR 32’9”)
(интервал от 0,1 м (1 инч))в)
FR 3,00 м
(FR 9’10”)
Разстояние на централния
високоговоритела)
[CNT DIST.]
CNT 1,00 м до CNT 10,00 м
(CNT 3’3” до CNT 32’9”)
(интервал от 0,1 м (1 инч))в)
CNT 3,00 м
(CNT 9’10”)
Разстояние на левия съраунд
високоговоритела)
[SL DIST.]
SL 1,00 м до SL 10,00 м
(SL 3’3” до SL 32’9”)
(интервал от 0,1 м (1 инч))в)
SL 3,00 м
(SL 9’10”)
Разстояние на десния съраунд SR 1,00 м до SR 10,00 м
(SR 3’3” до SR 32’9”)
високоговоритела)
(интервал от 0,1 м (1 инч))в)
[SR DIST.]
SR 3,00 м
(SR 9’10”)
Разстояние на задния съраунд SB 1,00 м до SB 10,00 м
(SB 3’3” до SB 32’9”)
високоговоритела)
[SB DIST.]
(интервал от 0,1 м (1 инч))в)
SB 3,00 м
(SB 9’10”)
Разстояние на задния ляв
съраунд високоговоритела)
[SBL DIST.]
SBL 1,00 м до SBL 10,00 м
(SBL 3’3” до SBL 32’9”)
(интервал от 0,1 м (1 инч))в)
SBL 3,00 м
(SBL 9’10”)
Разстояние на задния десен
съраунд високоговоритела)
[SBR DIST.]
SBR 1,00 м до SBR 10,00 м
(SBR 3’3” до SBR 32’9”)
(интервал от 0,1 м (1 инч))в)
SBR 3,00 м
(SBR 9’10”)
Разстояние на предния ляв
висок високоговоритела)[LH
DIST.]
LH 1,00 м до LH 10,00 м
(LH 3’3” до LH 32’9”)
(интервал от 0,1 м (1 инч))в)
LH 3,00 м
(LH 9’10”)
Меню[Display]
Настройки
Настройка
поподразбиране
Разстояние на предния десен
висок високоговоритела)
[RH DIST.]
RH 1,00 м до RH 10,00 м
(RH 3’3” до RH 32’9”)
(интервал от 0,1 м (1 инч))c)
RH 3,00 м
(RH 9’10”)
Разстояние на субуфераа)
[SW DIST.]
SW 1,00 м до SW 10,00 м
(SW 3’3” до SW 32’9”)
(интервал от 0,1 м (1 инч))c)
SW 3,00 м
(SW 9’10”)
Единица за разстояние
[DIST.UNIT]
METER, FEET
METERf)
Честота на кросоувър
на предните
високоговорителиd)
[FRT CRS.]
CRS. 40 Hz до CRS. 200 Hz
(интервал от 10 Hz)
CRS. 120 Hz
Честота на кросоувър
на централния
високоговорителd)
[CNT CRS.]
CRS. 40 Hz до CRS. 200 Hz
(интервал от 10 Hz)
CRS. 120 Hz
Честота на кросоувър
на съраунд
високоговорителитеd)
[SUR CRS.]
CRS. 40 Hz до CRS. 200 Hz
(интервал от 10 Hz)
CRS. 120 Hz
Честота на кросоувър
на предните високи
високоговорителиd)
[FH CRS.]
CRS. 40 Hz до CRS. 200 Hz
(интервал от 10 Hz)
CRS. 120 Hz
Настройки
за съраунд
[<SURR>]
Ниво на ефектe)
[EFFECT]
DYNAMIC, THEATER, STUDIO
THEATER
Настройки
на еквалайзера
[<EQ>]
Ниво на баси на предните
високоговорители
[BASS]
BASS –10 dB до BASS +10 dB
(интервал от 1 dB)
BASS 0 dB
Настройки
на тунера
[<TUNER>]
Ниво на високите на предните TRE –10 dB до TRE +10 dB
високоговорители
(интервал от 1 dB)
[TREBLE]
TRE 0 dB
Режим на приемане
на FM станции
[FM MODE]
STEREO, MONO
STEREO
Задаване на наименование
на предварително настроени
станции
[NAME IN]
За подробности вижте „Задаване
на наименования
на предварително зададените
станции (Name Input)“ (стр. 55).
Регулиране на настройките
Параметри[Display]
продължение
81BG
Меню[Display]
Параметри[Display]
Настройки
Настройка
поподразбиране
Настройки
за аудио
[<AUDIO>]
Синхронизиране на аудиои видеоизхода
[A/V SYNC]
SYNC OFF, SYNC ON
SYNC OFF
Избор на езика за цифрово
предаване
[DUAL]
MAIN/SUB, MAIN, SUB
MAIN
Настройване на входни
цифрови аудиосигнали
[A. ASSIGN]
За подробности вижте
„Използване на звук/изображения
от други входни сигнали.
(Input Assign)“ (стр. 67).
Нощен режим|
[NIGHT M.]
NIGHT. ON, NIGHT. OFF
Настройки
за видео
[<VIDEO>]
Настройване на входни
видеосигнали
[V. ASSIGN]
За подробности вижте
„Използване на звук/изображения
от други входни сигнали.
(Input Assign)“ (стр. 67).
Настройки
за HDMI
[<HDMI>]
Управление за HDMI
[CTRL.HDMI]
CTRL ON, CTRL OFF
CTRL ON
Пропускане
[PASS.THRU]
ON, AUTO, OFF
OFF
Аудиоизход
[AUDIO.OUT]
AMP, TV+AMP
AMP
NIGHT.OFF
Настройване на входни HDMI За подробности вижте „Настройка
сигнали
на входния сигнал през HDMI“
[H. ASSIGN]
(стр. 69).
Настройки
на системата
[<SYSTEM>]
a)
Автоматичен режим
на готовност
[AUTO.STBY]
STBY ON, STBY OFF
Задаване на наименования
на входовете
[NAME IN]
За подробности вижте „Задаване
на наименования на входовете
(Name Input)“ (стр. 45).
STBY ON
В зависимост от настройката на конфигурацията на високоговорителите някои параметри или
настройки може да не са налице.
b)
xxx представлява канал на високоговорителите (FL, FR, CNT, SL, SR, SB, SBL, SBR, LH, RH, SW).
c)
Можете да регулирате разстоянието на интервали от по 0,01 метра, когато сте извършили
автоматично калибриране и сте запазили резултата от измерването.
d)
„FEET“ за моделите за САЩ и Канада.
e)
Можете да изберете този параметър само ако високоговорителят е зададен на „SMALL“.
f) Можете да изберете този параметър само ако сте избрали „HD-D.C.S.“ като звуково поле.
82BG
За да видите информацията
на панела на дисплея
Панелът на дисплея предоставя различна
информация за състоянието на приемника,
например за звуковото поле.
1 Изберете входа, за който искате
да проверите информацията.
2 Натиснете AMP, след което натиснете
DISPLAY неколкократно.
При всяко натискане на DISPLAY
дисплеят ще се променя циклично
по следния начин.
Име на индекса на входа* t Вход,
който сте избрали t Текущо
приложено звуково поле t Сила
на звука t Информация за потока**
При слушане на FM и АМ радио
Име на предварително зададена
станция* t Честота t Текущо
приложено звуково поле t Сила
на звука
При получаване на RDS предавания
(само при модела за Европа)
Наименование на услугата
на програмата или на предварително
зададената станция* t Честота,
лента и предварително зададен
номер t Текущо приложено
звуково поле t Сила на звука
Забележка
Символи или знаци може да не се показват
за някои езици.
Съвет
Не можете да превключите дисплея, докато
на панела на дисплея е показано „GUI MODE“.
Натиснете GUI MODE неколкократно,
за да изберете „GUI OFF“.
Повторно назначаване
на бутон за входен сигнал
Можете да промените настройките
по подразбиране на бутоните за входен
сигнал така, че да съответстват
на оборудването в системата Ви.
Ако свързвате например Blu-ray плейър
към жака SAT/CATV на приемника,
можете да зададете бутона SAT/CATV
на дистанционното управление
да контролира Blu-ray Disc плейъра.
Забележка
Не можете да промените настройката
на бутоните за входен сигнал TV, TUNER и USB.
AV ?/1
Бутони
с цифри
1
Бутони
за входен
сигнал
Докато държите натиснат
бутона за входен сигнал, който
искате да промените, задръжте
AV ?/1.
Пример: Като държите SAT/CATV,
задръжте AV ?/1.
2
Докато бутонът AV ?/1
е натиснат, отпуснете бутона
за входен сигнал.
Пример: Докато бутонът AV ?/1
е натиснат, отпуснете SAT/CATV.
продължение
83BG
Използване на дистанционното
управление
* Името на индекса се показва само когато
сте го задали във входа или предварително
настроената станция. Името на индекса
не се показва, когато са въведени само
празни интервали или е същото като
името на входа.
** Информацията за потока може
да не се показва.
Използване на дистанционното
управление
3
Прегледайте следната таблица
и натиснете съответния бутон
за желаната от Вас категория,
след което отпуснете AV ?/1.
Нулиране на бутоните
за входен сигнал
Пример: Натиснете 1, след което
отпуснете AV ?/1.
Вече можете да използвате бутона
SAT/CATV, за да управлявате Blu-ray
Disc плейъра.
Категории
INPUT/
?/1
Натиснете
1
Blu-ray плейър
(режим на управление BD1)a)
Blu-ray записващо устройство 2
(режим на управление BD3)a)
DVD плейър
3
(режим на управление DVD1)
DVD записващо устройство
(режим
на управление DVD3)b)
4
Видеомагнетофон
(режим
на управление VTR3)c)
5
CD плейър
6
DSS (Цифров сателитен
приемник)d)/Евро цифров
сателитен приемникe)
7
a)За подробности относно настройката BD1
или BD3 вижте инструкциите
за експлоатация, предоставени с Blu-ray
плейъра или Blu-ray записващото
устройство.
b)
DVD записващите устройства на Sony
се управляват с настройка DVD1 или
DVD3. За подробности прегледайте
инструкциите за експлоатация,
предоставени DVD записващите
устройства.
c)
Видеомагнетофоните на Sony
се управляват с настройка VTR 3,
която отговаря на VHS.
d)
Само при модели за САЩ и Канада.
e)
Други модели.
84BG
MASTER
VOL –/
2–
1
Като задържите MASTER VOL –
или 2 –, натиснете ?/1 и INPUT
или
.
2
Отпуснете всички бутони.
Бутоните за входен сигнал се нулират
до настройките по подразбиране.
При повишена температура
Допълнителна информация
Предпазни мерки
За безопасност
Ако в корпуса попадне твърд предмет или
се излее течност, изключете приемника
от електрическата мрежа и го предайте
за проверка на квалифициран персонал,
преди да го използвате отново.
За източници на захранване
При поставяне
• Поставете приемника на място
с подходяща вентилация,
за да предотвратите повишаване
на температурата и да удължите
живота му.
• Не поставяйте приемника близо
до източници на висока температура или
на място с пряка слънчева светлина,
запрашеност или механични вибрации.
• Не слагайте върху корпуса нищо, което
може да блокира вентилационните
отвори и да предизвика повреда.
• Не поставяйте приемника близо
до оборудване като телевизор,
видеокасетофон или магнетофон.
(Ако приемникът се използва заедно
с телевизор, видеокасетофон или
магнетофон и е поставен твърде близо
до това оборудване, може да се появи
шум, както и да се влоши качеството
на картината. Това е особено вероятно
при използване на вътрешна антена
(ефирна). Затова е препоръчително
да се използва външна антена (ефирна).)
• Бъдете внимателни при поставяне
на приемника върху повърхности, които
са били специално обработени (с восък,
смазка, лак и т.н.), тъй като това може
да доведе до поява на петна или
обезцветяване на повърхността.
При работа
Преди да свържете друго оборудване,
се уверете, че сте изключили приемника
и сте извадили захранващия кабел
от контакта.
продължение
85BG
Допълнителна информация
• Преди работа с приемника проверете
дали работното напрежение съвпада
с това на местното електрозахранване.
Работното напрежение е обозначено
на табелката на гърба на приемника.
• Уредът не е изключен от източника
на променливотоково захранване
(електрическата мрежа), докато
е свързан към стенния контакт,
дори и самият уред да е изключен.
• Ако няма да използвате приемника дълго
време, го изключете от стенния контакт.
За да изключите кабела
за променливотоково захранване
(проводника към електрическата
мрежа), хванете щепсела. Никога
не дърпайте кабела.
• (само при модели за САЩ и Канада)
Единият шип на щепсела е по-широк
от другия от съображения за сигурност
и се включва в контакта само по единединствен начин. Ако не можете
да вкарате докрай щепсела в контакта,
свържете се с търговеца, от когото сте
закупили оборудването.
• Кабелът за променливотоково
захранване (проводника към
електрическата мрежа) трябва
да се подменя само в квалифициран
сервизен магазин.
Въпреки че приемникът загрява по време
на работа, това не е неизправност.
Ако използвате този приемник
продължително и често, температурата
отгоре, встрани и в задната част на корпуса
се повишава значително. За да избегнете
изгаряне, не докосвайте корпуса.
При почистване
Почиствайте корпуса, панела и уредите
за управление с мека кърпа, навлажнена
със слаб препарат за почистване.
Не използвайте никакви видове абразивни
подложки, почистващи прахове или
разтворители, като спирт или бензин.
Ако имате въпроси или проблеми,
свързани с приемника, консултирайте
се с най-близкия търговец на Sony.
Отстраняване
на неизправности
Ако имате някои от следните затруднения,
докато използвате приемника, използвайте
това ръководство за отстраняване
на неизправности, за да ги разрешите.
Ако проблемът продължи, консултирайте
се с най-близкия търговец на Sony. Имайте
предвид, че ако сервизните техници сменят
някои части по време на ремонта, те могат
да ги задържат.
Захранване
Приемникът се изключва автоматично.
• „Auto Standby“ е зададено на „ON“
(стр. 77).
• Функцията за таймер за заспиване
работи (стр. 15).
86BG
Звук
Не се възпроизвежда Dolby Digital или
DTS многоканален звук.
• Проверете дали възпроизвежданият
DVD диск и др. е записан във формат
Dolby Digital или DTS.
• Когато свързвате DVD плейъра или
друго устройство към цифровите
входни жакове на приемника,
се уверете, че свързаното оборудване
разполага с настройка за изходящ
цифров звук.
• Задайте „Audio Out“ на „AMP “
в менюто „HDMI Settings“.
Не може да бъде получен съраунд
ефект.
• Уверете се, че сте избрали звуковото
поле за филми или музика (стр. 57).
• Звуковите полета на работят, когато се
получават сигнали DTS-HD Master
Audio, DTS-HD High Resolution Audio
или Dolby TrueHD с честота
на семплиране над 48 kHz.
Няма звук или се чуват само много
слаби звуци от конкретни
високоговорители.
• Свържете слушалки към жака
PHONES, за да се уверите,
че от слушалките излиза звук.
Ако се чува само единият канал,
оборудването може да не е свързано
правилно към приемника. Проверете
дали всички кабели са вкарани докрай
в жаковете на приемника
и на оборудването.
Ако и двата канала се чуват
на слушалките, предният
високоговорител може да не
е свързан правилно към приемника.
Проверете връзката на предния
високоговорител, който
не извежда звук.
• Уверете се, че сте свързали и жаковете
L и R на аналоговото оборудване,
тъй като то изисква такава връзка.
Използвайте аудио кабел (не е включен
в комплекта).
• Регулирайте нивото
на високоговорителя (стр. 71).
• Уверете се, че централният/съраунд
високоговорител (или
виокоговорители) е настроен
на „Small“ или „Large“.
• Проверете дали настройките
на високоговорителите са подходящи
за текущата система с помощта
на менюто за автоматично
калибриране или „SP Pattern“ в менюто
„Speaker Settings“. След това проверете
дали от всеки високоговорител
се извежда правилно звук
с помощта на „Test Tone“
в менюто „Speaker Settings“.
• Някои дискове нямат маркер
за Dolby Digital Surround EX, въпреки
че на опаковките им има логотипи
на Dolby Digital Surround EX.
• Проверете дали субуферът е свързан
правилно и здраво.
• Уверете се, че сте включили субуфера.
• В зависимост от избраното звуково
поле субуферът може
да не възпроизвежда звук.
• Когато всички високоговорители са
настроени на „Large“ и е избрано
„NEO6 CIN“ или „NEO6 MUS“,
субуферът не възпроизвежда звук.
Няма звук или се чуват само много
слаби звуци, без значение кое
оборудване е избрано.
• Проверете дали всички свързващи
кабели са включени в съответните
входни/изходни жакове на приемника,
високоговорителите и оборудването.
• Проверете дали приемникът
и оборудването са включени.
• Проверете дали управлението
MASTER VOLUME не е зададено
на „VOL MIN“.
• Проверете дали SPEAKERS
не е зададено на „SPK OFF“ (стр. 9).
• Проверете дали слушалките не са
включени към приемника.
• Натиснете MUTING или
на дистанционното управление,
за да отмените функцията
за заглушаване.
продължение
87BG
Допълнителна информация
Не се възпроизвежда звук
от конкретно оборудване.
• Проверете дали оборудването
е свързано правилно към входните
аудиожаковете за това оборудване.
• Проверете дали използваният
за връзката кабел (или кабели) е вкаран
докрай в жаковете на приемника
и на оборудването.
• Проверете INPUT MODE (стр. 67).
• Проверете настройката на „Audio Out“
в менюто „HDMI Settings“ (стр. 76).
• Проверете дали оборудването
е свързано правилно към HDMI жака
за това оборудване.
• Не можете да слушате Super Audio CD
при свързване чрез HDMI.
• В зависимост от оборудването
за възпроизвеждане може да настроите
HDMI настройките за него.
Прегледайте инструкциите
за експлоатация, предоставени
с всяко оборудване.
• Задължително използвайте High Speed
HDMI кабел, когато преглеждате
изображения или слушате музика,
особено за сигнали 1080p, Deep Color
(Deep Colour) или 3D.
• Не може да се възпроизвежда звук
от приемника, докато
на телевизионния екран е показано
„GUI“. Натиснете GUI MODE,
за да изберете „GUI OFF“.
• Проверете дали не се използва
„A. DIRECT“.
• Проверете дали избраният входен жак
за цифров звук не е настроен за други
входни сигнали (стр. 67).
• Опитайте да натиснете бутона
за входен сигнал на дистанционното
управление или да завъртите INPUT
SELECTOR на приемника,
за да изберете желаното от Вас
оборудване (стр. 44).
• Защитното устройство на приемника
е активирано. Изключете приемника,
отстранете възникналото късо
съединение и включете устройството
отново.
Има силно бръмчене или шум.
• Проверете дали високоговорителите
и оборудването са здраво свързани.
• Проверете дали кабелите за връзка са
далеч от трансформатор или двигател
и че са поне на 3 метра (10 фута)
разстояние от телевизор или
флуоресцентна светлина.
• Преместете аудиооборудването далеч
от телевизора.
• Щепселите и жаковете са замърсени.
Избършете ги с кърпа, леко
навлажнена със спирт.
Левият и десният канали са
небалансирани или обърнати.
• Проверете дали високоговорителите
и оборудването са правилно и здраво
свързани.
• Регулирайте параметрите за силата
на звука чрез менюто „Speaker Settings“.
Когато приемникът е в режим
на готовност, от телевизора
не се извежда звук.
• Когато приемникът влезе в режим
на готовност, звукът се възпроизвежда
от последното избрано HDMI
оборудване преди изключването
на приемника. Ако използвате и друго
оборудване, включете го
да възпроизвежда и осъществете
операцията „Изпълнение с едно
докосване“ или включете приемника,
за да изберете HDMI оборудването,
което искате да използвате.
88BG
• Уверете се, че „Pass Through“ е зададено
на „ON“ в менюто „HDMI Settings“,
ако свързвате към приемника
оборудване, което не е съвместимо
с „BRAVIA“ Sync (стр. 76).
Не се възпроизвежда звук
от приемника и от високоговорителя
на телевизора.
• Проверете настройката на „Audio Out“
в менюто „HDMI Settings“ (стр. 76).
• Проверете дали оборудването
е свързано правилно към HDMI жака
за това оборудване.
• Не можете да слушате Super Audio CD
при свързване чрез HDMI.
• В зависимост от оборудването
за възпроизвеждане може да настроите
HDMI настройките за него.
Прегледайте инструкциите
за експлоатация, предоставени с всяко
оборудване.
• Задължително използвайте High Speed
HDMI кабел, когато преглеждате
изображения или слушате музика,
особено за сигнали 1080p, Deep Color
(Deep Colour) или 3D.
• Не може да се възпроизвежда звук
от приемника, докато на телевизионния
екран е показано GUI. Натиснете
GUI MODE, за да изберете „GUI OFF“.
• Уверете се, че телевизорът е съвместим
с функцията за контрол на звука,
възпроизвеждан от системата.
• Ако телевизорът не разполага
с функцията за контрол на звука,
възпроизвеждан от системата, задайте
„Audio Out“ в менюто „HDMI Settings“
на
– „TV+AMP“, ако искате да слушате
звука от високоговорителя
на телевизора и от приемника.
– „AMP“, ако искате да слушате звука
от приемника.
• Когато свързвате приемника към
видеооборудване (проектор и др.),
звукът може да не се възпроизвежда
от приемника. В такъв случай
изберете „AMP“.
• Ако не можете да чувате звук
от оборудването, свързано към
приемника, докато е избран вход
от телевизор на приемника:
– сменете входния сигнал
на приемника на „HDMI“, когато
искате да гледате програма
на оборудването, свързано чрез
HDMI връзка към приемника;
– сменете телевизионния канал, когато
искате да гледате телевизионно
предаване;
– изберете правилното оборудване или
желания от Вас входен сигнал, когато
искате да гледате програма
от оборудването, свързано към
телевизора. Направете справка
с инструкциите за експлоатация
на телевизора за тази операция.
Записът не може да се осъществи.
• Проверете дали оборудването
е правилно свързано.
• Изберете оборудването източник чрез
бутоните за входен сигнал (стр. 44).
Изображение
Не се появява 3D изображение
на телевизора.
• В зависимост от телевизора или
видеооборудването е възможно
да не бъдат показани 3D изображения.
Когато приемникът е в режим
на готовност, от телевизора
не се извежда изображение.
• Когато приемникът влезе в режим
на готовност, изображението
се възпроизвежда от последното
избрано HDMI оборудване преди
изключването на приемника. Ако
използвате и друго оборудване,
включете го да възпроизвежда
и осъществете операцията
„Изпълнение с едно докосване“ или
включете приемника, за да изберете
HDMI оборудването, което искате
да използвате.
• Уверете се, че „Pass Through“ е зададено
на „ON“ в менюто „HDMI Settings“,
ако свързвате към приемника
оборудване, което не е съвместимо
с „BRAVIA“ Sync (стр. 76).
Записът не може да се осъществи.
• Проверете дали оборудването
е правилно свързано.
• Изберете оборудването източник чрез
бутоните за входен сигнал (стр. 44).
продължение
89BG
Допълнителна информация
Не се появява изображение
на телевизора.
• Изберете подходящия входен
сигнал с помощта на бутоните
за входен сигнал.
• Настройте телевизора на съответния
режим на входен сигнал.
• Преместете аудиооборудването далеч
от телевизора.
• Задайте правилно входния видеосигнал
на оборудването.
• Входният сигнал трябва да бъде
същият като функцията за входен
сигнал при увеличаване на качеството
на входен сигнал с този приемник
(стр. 31).
• Когато използвате кабел
за преобразуване HDMI-DVI за тази
връзка, изображението може да не
се възпроизведе правилно.
• Уверете се, че кабелите са правилно
и здраво свързани към оборудването.
• В зависимост от оборудването
за възпроизвеждане може да се наложи
да го настроите. Прегледайте
инструкциите за експлоатация,
предоставени с всяко оборудване.
• Задължително използвайте High Speed
HDMI кабел, когато преглеждате
изображения или слушате музика,
особено за сигнали 1080p, Deep Color
(Deep Colour) или 3D.
Менюто „GUI“ не се показва
на телевизионния екран.
• Натиснете GUI MODE неколкократно,
за да изберете „GUI ON“. Ако менюто
„GUI“ все още не се показва
на телевизионния екран,
натиснете MENU.
• Проверете дали телевизорът
е правилно свързан.
Тунер
FM сигналът е слаб.
• Използвайте коаксиален кабел
от 75 ома (не е включен в комплекта),
за да свържете приемника с външна
FM антена (ефирна), както е показано
по-долу.
Настройте и запаметете станциите
(стр. 55).
• Натиснете AMP, след което натиснете
DISPLAY на дистанционното
управление неколкоратно,
за да се покаже честотата
на панела на дисплея.
RDS не работи.*
• Уверете се, че сте настроили
FM станция с поддръжка на RDS.
• Изберете FM станция с по-силен
сигнал.
RDS информацията, която искате,
не се показва.*
• Тази услуга може да е
временно недостъпна. Свържете
се с радиостанцията и разберете дали
действително предоставят
въпросната услуга.
Външна FM антена (ефирна)
* Само при модела за Европа.
Приемник
iPhone/iPod
Радиостанциите не могат да бъдат
настроени.
• Проверете дали антените (ефирни)
са здраво свързани. Регулирайте
антените (ефирни) и свържете външна
антена (ефирна), ако е необходимо.
• Силата на сигнала на радиостанциите
е прекалено слаба при автоматична
настройка. Използвайте директно
настройване.
• Уверете се, че сте настроили скалата
правилно (при настройване
на AM радиостанции чрез директно
настройване) (стр. 54).
• Няма предварително зададени станции
или предварително зададените станции
са били изтрити (при използване
на настройване чрез сканиране
на предварително зададени станции).
90BG
Звукът е изкривен.
• Натиснете MASTER VOL – или 2 –
на дистанционното управление
неколкократно.
• Настройте „EQ“ на iPhone/iPod
на позиция „Off“ или „Flat“.
iPhone/iPod не може да се зарежда.
• Проверете дали приемникът е включен.
• Уверете се, че iPhone/iPod е стабилно
свързан.
iPhone/iPod не може да се управлява.
• Проверете дали сте премахнали
предпазния калъф на iPhone/iPod.
• В зависимост от съдържанието
на iPhone/iPod стартирането
на възпроизвеждането може
да отнеме време.
• Изключете iPhone/iPod и го включете
отново.
• Използвате неподдържан iPhone/iPod.
Вижте „Съвместими модели iPod/
iPhone“ (стр. 46) за всички поддържани
видове устройства.
Силата на звука на звънене на iPhone
не се променя.
• Регулирайте силата на звука на звънене
с помощта на контролите на iPhone.
USB устройство
Използвате ли поддържано USB
устройство?
• Ако свържете неподдържано USB
устройство, могат да възникнат
следните проблеми. Вижте
„Съвместими USB устройства“ (стр. 49)
за всички поддържани видове
устройства.
– USB устройството не е разпознато.
– Имената на файловете и папките
не се показват на приемника.
– Възпроизвеждането не е възможно.
– Звукът прескача.
– Има шум.
– Възпроизвежда се изкривен звук.
Има шум, прескачане или изкривен
звук.
• Изключете приемника и свържете
отново USB устройството, след което
включете приемника.
• Музикалните файлове съдържат шум
или звукът е изкривен.
Грешна визуализация.
• Данните, съхранени в USB
устройството, може да са повредени.
• Знаците, които могат да бъдат
показвани от този приемник,
са следните:
– главни букви (A до Z);
– цифри (0 до 9);
– символи (’ < > * + , – . / [ \ ] _ `)
Други знаци може да не бъдат
показани правилно.
USB устройството не е разпознато.
• Изключете приемника, след което
изключете USB устройството. Включете
приемника отново и свържете USB
устройството.
• Свържете поддържаното USB
устройство (стр. 49).
• USB устройството не работи правилно.
Направете справка с инструкциите
за експлоатация на USB устройството
за това, как да се разрешите този
проблем.
продължение
91BG
Допълнителна информация
USB устройството не може да бъде
включено в
(USB) порт.
• USB устройството е включено
наобратно. Свържете USB
устройството в правилната посока.
Показва се „Reading“
за продължително време време или
стартирането на възпроизвеждането
отнема дълго време.
• Процесът по прочитането може
да отнеме дълго време в следните случаи:
– има много папки или файлове
на USB устройството;
– файловата структура е изключително
сложна;
– капацитетът на паметта е прекалено
голям;
– вътрешната памет е фрагментирана.
Затова препоръчваме да следвате
тези указания:
– общ брой папки на USB
устройството: 100 или по-малко
(включително папка „ROOT“);
– общ брой файлове в една папка:
100 или по-малко.
Възпроизвеждането не се стартира.
• Изключете приемника и свържете
отново USB устройството, след което
включете приемника.
• Свържете поддържаното
USB устройство (стр. 49).
• Натиснете N, за да стартирате
възпроизвеждането.
Аудиофайлът не може да бъде
възпроизведен.
• MP3 файлове в MP3 PRO формат
не могат да бъдат възпроизведени.
• Аудиофайлът съдържа няколко
звукови пътечки.
• Някои AAC файлове може да не бъдат
възпроизведени правилно.
• WMA файловете във
формати Windows Media Audio Lossless
и Professional не могат да бъдат
възпроизведени.
• USB устройства, форматирани
с файлови системи, различни от FAT16
или FAT32, не се поддържат.*
• Ако използвате USB устройство
с няколко дяла, само файловете
на първия дял могат да бъдат
възпроизведени.
• Възпроизвеждането е възможно
до 8 нива (вкл. папка „ROOT“).
• Броят папки е надвишил 100
(вкл. папка „ROOT“).
• Броят файлове в папка е надвишил 100.
• Файлове, които са криптирани или
защитени с пароли и т.н., не могат
да бъдат възпроизвеждани.
* Това устройство поддържа FAT16 и FAT32,
но някои USB устройства може да не
поддържат всички тези FAT системи.
За подробности прегледайте с инструкциите
за експлоатация на всяко USB устройство
или се свържете с производителя.
92BG
Дистанционно управление
Дистанционното управление
не работи.
• Насочете дистанционното управление
към сензора за дистанционно
управление на приемника.
• Отстранете всички препятствия между
дистанционното управление
и приемника.
• Сменете всички батерии
в дистанционното управление с нови,
ако са слаби.
• Уверете се, че сте избрали правилния
входен сигнал на дистанционното
управление.
Други
Функцията за управление за HDMI
не работи.
• Проверете HDMI връзката (стр. 25).
• Уверете се, че „Ctrl for HDMI“
е зададено на „ON“ в менюто
„HDMI Settings“.
• Уверете се, че свързаното оборудване
е съвместимо с функцията
за управление за HDMI.
• Проверете настройките за управление
за HDMI на свързаното оборудване.
Вижте инструкциите за експлоатация
на свързаното оборудване.
• Когато „Ctrl for HDMI“ е зададено
на „OFF“, „BRAVIA“ Sync не работи
правилно, дори оборудването да е
свързано към жака HDMI IN.
• Видовете и броят уреди, които могат
да бъдат управлявани от „BRAVIA“
Sync, са ограничени в стандарта
HDMI CEC, както следва:
– записващо оборудване
(Blu-ray записващо устройство,
DVD записващо устройство и др.):
до 3 броя;
– възпроизвеждащо оборудване
(Blu-ray плейър, DVD плейър и др.):
до 3 броя;
– тунери: до 4 броя;
– аудио-видео приемник (аудио
система): до 1 брой.
Дистанционното управление
на телевизора не може да се използва
за управление на свързаното
оборудване, когато се използва
функцията за управление за HDMI.
• В зависимост от свързаното
оборудване и телевизора може
да се наложи да ги настроите.
Прегледайте инструкциите
за експлоатация, предоставени с всяко
оборудване и с телевизора.
• Сменете входа на приемника на HDMI
входа, свързан към оборудването.
USB FAIL
Открито е прекомерно подаване
на ток от
(USB) порта.
Този приемник автоматично ще
се изключи след няколко секунди.
Проверете iPhone/iPod или USB
устройството, след което го изключете
и отново включете захранването.
За други съобщения вижте „Списък със
съобщения след измерване
на автоматичното калибриране“ (стр. 39),
„Списък със съобщения на iPhone/iPod“
(стр. 48) и „Списък със съобщения
на USB устройство“ (стр. 51).
Изтриване на паметта
Раздели за справка
За изтриване
Вижте
Всички запаметени настройки
стр. 34
Персонализирани звукови
полета
стр. 61
Съобщения за грешки
Допълнителна информация
Ако има повреда, се появява съобщение
на панела на дисплея. Може да проверите
състоянието на системата според
съобщението. Ако проблемът продължи,
консултирайте се с най-близкия търговец
на Sony.
PROTECT
Към високоговорителите се подава
непостоянен ток или приемникът
е покрит и вентилационните отвори са
блокирани. Приемникът автоматично
ще се изключи след няколко секунди.
Проверете връзката
с високоговорителите и включете
отново захранването.
93BG
Спецификации
Изходна мощност в съраунд режим2)
(8 ома, 1 kHz, ОХИ 10%)
140 W на канал
1)
Измерено при следните условия:
СПЕЦИФИКАЦИИ НА
ЗВУКОВАТА МОЩНОСТ
Област
Изисквания
за захранването
ИЗХОДНА МОЩНОСТ И ОБЩО
ХАРМОНИЧНО ИЗКРИВЯВАНЕ:
(само при модела за САЩ)
С натоварване от 8 ома и на двата канала
от 20 Hz – 20 000 Hz; номинално 100 вата
на канал минимална RMS мощност,
с не повече от 0,09% общо хармонично
изкривяване от 250 миливата
на номиналната изходна мощност.
САЩ, Канада
120 V променлив ток,
60 Hz
Европа
230 V променлив ток,
50 Hz
Секция на усилвателя
Модел за САЩ1)
Минимална RMS изходна мощност
(8 ома, 20 Hz – 20 kHz, ОХИ 0,09%)
95 W + 95 W
Изходна мощност в стерео режим
(8 ома, 1 kHz, ОХИ 1%)
105 W + 105 W
Изходна мощност в съраунд режим2)
(8 ома, 1 kHz, ОХИ 10%)
140 W на канал
Модел за Канада1)
Минимална RMS изходна мощност
(8 ома, 20 Hz – 20 kHz, ОХИ 0,09%)
85 W + 85 W
Изходна мощност в стерео режим
(8 ома, 1 kHz, ОХИ 1%)
105 W + 105 W
Изходна мощност в съраунд режим2)
(8 ома, 1 kHz, ОХИ 10%)
140 W на канал
Само при модела за Европа1)
Минимална RMS изходна мощност
(8 ома, 20 Hz – 20 kHz, ОХИ 0,09%)
85 W + 85 W
Изходна мощност в стерео режим
(8 ома, 1 kHz, ОХИ 1%)
100 W + 100 W
94BG
2) Референтна изходна мощност за предни,
централен, съраунд, задни съраунд и предни
високи високоговорители. В зависимост
от настройките на звуковото поле и източника
е възможно да няма изходен звук.
Честотна характеристика
Аналогов
10 Hz – 70 kHz,
+0,5/–2 dB (с изключени
звуково поле
и еквалайзер)
Входна мощност
Аналогов
Чувствителност: 500 mV/
50 килоома
S/N3): 96 dB
(A, 500 mV4))
Цирфов (коаксиален)
Импеданс: 75 ома
S/N: 100 dB
(A, 20 kHz LPF)
Цифров (оптичен)
S/N: 100 dB
(A, 20 kHz LPF)
Изходна мощност (аналогов)
AUDIO OUT
Работно напрежение:
500 mV/
1 килоом
SUBWOOFER
Работно напрежение:
2 V/1 килоом
Еквалайзер
Нива на усилване
±6 dB, 1 dB стъпка
3) INPUT SHORT (с изключени звуково поле
4)
и еквалайзер).
Измерена мрежа, входно ниво.
Секция за FM тунер
Честотен обхват
Антена (ефирна)
87,5 MHz – 108,0 MHz
FM кабелна антена
(ефирна)
Клеми за антената (ефирна)
75 ома, небалансирано
Средна честота
10,7 MHz
Скорост на трансфер
Пълна скорост
Поддържано USB устройство
Клас за масово
съхранение
Максимален ток
500 mA
Общи
Изисквания за захранването
Секция за AM тунер
Област
Изисквания
за захранването
Честотен обхват
Област
Скала на настройване
САЩ, Канада
Стъпка
от 10 kHz
Стъпка
от 9 kHz
120 V променлив ток,
60 Hz
Европа
САЩ, Канада
530 kHz –
1710 kHz
531 kHz –
1710 kHz
230 V променлив ток,
50/60 Hz
Европа
–
531 kHz –
1602 kHz
Антена (ефирна)
Средна честота
Рамкова антена (ефирна)
450 kHz
Секция за видео
Входове/Изходи
Видео:
1 Vp-p, 75 ома
COMPONENT VIDEO:
Y: 1 Vp-p, 75 ома
PB: 0,7 Vp-p, 75 ома
PR: 0,7 Vp-p, 75 ома
80 MHz HD Pass Through
Секция iPhone/iPod
Прав ток 5V 1,0 A MAX
Секция USB
Дизайнът и спецификациите подлежат
на промяна без предупреждение.
В печатните платки не са използвани
халогенирани защити от огън.
Допълнителна информация
Поддържана побитова скорост*
MP3 (MPEG 1 Audio
Layer­3):
32 kbps – 320 kbps, VBR
WMA: 48 kbps – 192 kbps
AAC: 48 kbps – 320 kbps
* Съвместимостта
с всеки софтуер
за кодиране/запис
и с всички записващи
устройства и носители
не може да бъде
гарантирана.
Консумация на енергия
240 W
Консумация на енергия
(в режим на готовност)
0,3 W (когато „Ctrl for
HDMI“ е зададено
на „OFF“)
Размери (ширина/височина/дълбочина)
(прибл.)
430 мм × 157,5 мм ×
322 мм (17 инча × 6 1/
4 инча × 12 3/4 инча)
включително подаващи
се части и уреди
за управление
Тегло (прибл.)
8,0 кг (17 паунда
11 унции)
95BG
Индекс
Цифри
L
В
2 канала 57
5.1 канала 19
7.1 канала 19
LFE (нискочестотен
ефект) 10
Видеокамера 30
Видеомагнетофон 30
Високи 81
Връзка
iPhone/iPod 29, 32
USB устройство 32
антени 33
аудиооборудване 32
видеооборудване 25
високоговорители 21
телевизор 23
Входна мощност 44
A
A/V Sync 75, 82
AM 53
Audio Out 76
Auto Tuning 53
B
Bass 75
Blu-ray плейър 27
BRAVIA Sync
подготовка 62
C
CD плейър 32
D
DCAC (Digital Cinema
Auto Calibration) 35
Direct Tuning 54
Dolby Digital EX 60
Dual Mono 75, 82
DVD записващо
устройство 30
F
FM 53
FM Mode 53
FM режим 81
I
Input Assign 67
INPUT MODE 67
iPhone/iPod 46, 90
96BG
M
Manual Setup 71
N
Name Input 55
P
PlayStation 3 29
PROTECT 93
S
Sound field 57
Super Audio CD плейър 32
T
Treble 75
U
USB устройство 49
А
Автоматичен режим
на готовност 77, 82
Автоматично калибриране
по избор 79
Автоматично калибриране
стандартно 79
Аудиоизход 82
Б
Баси 81
Г
Графичен потребителски
интерфейс 41
Д
Дистанционно
управление 13, 83
Е
Единица
за разстояние 74, 81
З
Заглушаване 45
Записване 52
И
Избор на сцена 66
Изключване
на системата 65
Изпълнение с едно
докосване 64
Изчистване
дистанционно
управление 84
звуково поле 61
памет 34
К
П
Компресия на динамичния
диапазон 74, 80
Контрол на звука,
възпроизвеждан
от системата 64
Конфигурация
на високоговорителите
34, 71, 80
Панел на дисплея 10
Подобряване
на качеството
на сигнала 31
Преглеждане
на информацията
на дисплея 83
Предварително зададени
станции 55
Пропускане 76, 82
М
Меню 70, 79
Меню „Settings“ 70
Меню за опции 42
Н
Наименование
на входовете 45
Настройки за HDMI 82
Настройки за аудио 75, 82
Настройки
за съраунд 74, 81
Настройки
на автоматично
калибриране 79
Настройки на високоговорителите 71, 80
Настройки
на еквалайзера 75, 81
Настройки на нивото 79
Настройки
на системата 77, 82
Настройки на тунера 81
Ниво на ефекта 74
Нощен режим 76
Нулиране 34
Р
Режим за музика 58
Режим за филми 57
Режим A.F.D. 57
С
Сателитен тунер 28
Синхронизиране на режим
на кино 66
Съобщение
за грешка 93
на iPhone/iPod 48
на USB 51
след автоматично
калибриране 39
Т
Телевизор 23
Тестов тон 73, 79
Тунер 53
Тунер за кабелна
телевизия 28
У
Допълнителна информация
Управление за HDMI 76
Ч
Честота
на кросоувър 73, 81
97BG
Sony Corporation
Download PDF