Sony | STR-DG720 | Sony STR-DG720 Инструкции за експлоатация

3-283-372-41(1)
Многоканален
АV Приемник
Инструкции за експлоатация
STR-DG720
©2008 Sony Corporation
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да избегнете риска от пожар или токов удар,
не излагайте устройството на дъжд или влага.
За да предотвратите пожар, не покривайте
вентилационните отвори на устройството с
вестници, покривки, завеси и др. Не поставяйте запалени свещи върху устройството.
За да предотвратите пожар или токов удар,
не поставяйте предмети, пълни с течности,
например вази, върху устройството.
Не инсталирайте устройството в затворени
пространства като например полица за книги
или вграден шкаф.
Инсталирайте устройството така че
кабелът да може да се извади от контакта
моментално в случай на възникнал проблем.
Батериите не трябва да се излагат на твърде
силна топлина като тази от директна слънчева светлина, огън и подобни.
За потребители в Европа
Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди
(Приложимо за страните от
Европейския съюз и други
европейски страни, използващи разделителна система за
отпадъци)
Този символ на устройството или на неговата
опаковка показва, че този продукт не трябва
да се третира като домашен отпадък. Вместо
това той трябва да бъде предаден в съответните пунктове за рециклиране на електрически
и електронни уреди. Изхвърляйки този продукт на правилното място, Вие предотвратявате потенциални негативни последици за
околната среда и човешкото здраве, които
могат да се случат при неправилно изхвърляне
на продукта. Рециклирането на материалите
ще помогне за запазването на естествените
ресурси. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля,
свържете се с местния градски офис, службата
за изхвърляне на отпадъци или с магазина, от
който сте закупили продукта.
2BG
Изхвърляне на използвани батерии (Приложимо за страните
от Европейския съюз и други
европейски страни, използващи
система за разделно събиране
на отпадъци)
Този символ на батериите или на тяхната
опаковка показва, че този продукт не трябва
да се третира като домашен отпадък. Изхвърлянето на батериите на правилното място
ще предотврати потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве,
които могат да се случат в противен случай,
при неправилното изхвърляне на продукта.
Рециклирането на материалите ще помогне
за запазването на естествените ресурси. В
случай, че поради мерки за безопасност или
интегритет на данните продуктът трябва
постоянно да бъде свързан с батерията, то
отстраняването на батерията от устройството трябва да се извършва единствено в
квалифициран сервиз. За да се уверите, че батерията ще бъде правилно изхвърлена, предайте
устройството, когато животът му изтече,
в правилния събирателен пункт за рециклиране
на електрическо и електронно оборудване.
Относно всички други видове батерии, моля,
прегледайте частта относно безопасното
сваляне на батериите от продукта. Предайте
продукта в правилния събирателен пункт
за рециклиране на батерии. За по-подробна
информация относно рециклирането на този
продукт, моля, свържете се с местния градски
офис, службата за изхвърляне на отпадъци или с
магазина, от който сте закупили продукта.
Производителят на този продукт е Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Токио,
108-0075 Япония. Оторизираният представител за ЕМС и безопасността на продукта е
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Щутгарт, Германия. За всички въпроси,
свързани с работата или с гаранцията на продукта, моля, обръщайте се към адресите, указани
в отделните ръководства или в гаранционните документи.
Информация за ръководството
• Инструкциите в това ръководство са за модела STR-DG720. Проверете номера на Вашия
модел, като погледнете в долния десен ъгъл на
предния панел. В това ръководство моделите с код на областта CEL се използват само
за илюстрации, освен ако не е отбелязано
различно. Всички разлики в операциите са
ясно описани в текста. Например : “Само за
модели с код на областта TH1”.
• Инструкциите в това ръководство описват
контролните бутони на устройството за
дистанционно управление. Можете да използвате и бутоните на приемника, ако те имат
същите или подобни имена като тези на
устройството за дистанционно управление.
HDMI или логото на HDMI, както и HighDefinition Multimedia Interface са запазени или
регистрирани търговски марки на HDMI
Licensing LLC.
“x.v.Colour” и логото на “x.v.Colour”са търговски марки на корпорация Sony.
“BRAVIA” и
са търговски марки на
корпорация Sony.
Областни кодове
Областният код на закупения от Вас приемник е показан в долната част на задния
панел (вижте илюстрацията по-долу).
FRONT A
L
CENTER
FRONT B
R
L
R
KERS
Областен код
Всички разлики във функциите в зависимост
от областния код са ясно указани в текста,
например, “Само за модели с областни
кодове АА”.
Този приемник включва Dolby* Digital и Pro
Logic Surround, както и DTS** Digital Surround
System.
* Произведена по лиценз на Dolby Laboratories.
“Dolby”, “Pro Logic”, “Surround EX” и символът двойно D са търговски марки на Dolby
Laboratories.
** ”DTS”, “DTS-ES”, “Neo:6” и “DTS 96/24” са
запазени търговски марки на Digital Theater
Systems, Inc.Този многоканален АV приемник
включва High-Definition Multimedia Interface
(HDMI) технология.
3BG
Съдържание
Подготовка за включване
Операции с тунера
Описание и местоположение на частите ........5
1: Инсталиране на високоговорителите .......14
2: Свързване на високоговорителите ..............15
3 Свързване с телевизор........................................17
4а: Свързване на аудио компоненти..................18
4б: Свързване на видео компоненти.................19
5: Свързване на антените.....................................26
6: Подготовка на приемника и устройството
за дистанционно управление ............................27
7: Избор на система високоговорители..........28
8: Автоматична настройка на подходящите
настройки
(AUTO CALIBRATION)..........................................29
9: Настройка на нивата и баланса на високоговорителите (TEST TONE) (тест-сигнал) ...33
Слушане на FM/AM радио ....................................57
Предварителна настройка на радиостанции58
Използване на системата за радио данни (RDS)
61
(само за модел с код на областта CEL, CEK)
HDMI контрол
Възпроизвеждане
Използване на функция HDMI контрол за
“BRAVIA” Sync .......................................................62
Подготовка на функция HDMI контрол .......64
Гледане на DVD (Възпроизвеждане с едно докосване) ...........................................................................65
Възпроизвеждане на телевизионен звук от високоговорители свързани към рисивъра (System
Audio Control) .........................................................66
Изключване на рисивъра чрез телевизора
(System Power Off) ..................................................67
Избор на компонент ..............................................34
Слушане/гледане на компонент ..........................35
Други операции
Работа с усилвателя
Работа с менютата................................................37
Настройка на нивото (меню LEVEL) ..............41
Настройка на тона (меню EQ) ..........................42
Настройки за съраунд звук
(SUR меню) .................................................................42
Настройка на тунера (меню TUNER) .............44
Настройки на звука (меню AUDIO) ..................45
Видео настройки (меню VIDEO) .......................46
Настройки на системата (меню SYSTEM) ...47
Автоматична настройка на подходящите
настройки (меню A. CAL) .................................50
Включване на аудио входен режим
(INPUT MODE).........................................................68
Насладете се на DIGITAL MEDIA IMPORT
(DMPORT) ...............................................................68
Слушане на цифров звук от други входове
(DIGITAL ASSIGN) ...................................................69
Озаглавяване на входни сигнали...........................71
Промяна на дисплея .................................................72
Таймер за автоматично изключване.................72
Запис с помощта на приемника..........................73
Използване на устройството за дистанционно
управление
Програмиране на устройството за дистанционно управление.....................................................74
Съраунд звук
Dolby Digital и DTS съраунд звук (AUTO
FORMAT DIRECT) ...............................................51
Избор на програмирано звуково поле ...............53
Използване само на предните високоговорители
(2CH STEREO) ..........................................................55
Слушане на звук без настройка (ANALOG
DIRECT) ...................................................................56
Нулиране на звуковите полета към първоначалните им настройки .............................................56
4BG
Допълнителна информация
Речник ...........................................................................75
Предпазни мерки ......................................................77
Отстраняване на проблеми ................................78
Спецификации............................................................82
Индекс .....................................................задна корица
Подготовка за работа
Преден панел
MASTER VOLUME
TUNING MODE
DISPLAY
TUNING
INPUT MODE
INPUT SELECTOR
SPEAKERS
(OFF/A/B)
AUTO CAL MIC
MEMORY/
ENTER
PHONES
DIMMER
SLEEP
SUR BACK
DECODING
VIDEO
RM RL
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
ANALOG
DIRECT
MUTING
R
L AUDIO R
RK
Име
" /
(on/standby)
# SPEAKERS
(OFF/A/B)
$ TUNING
MODE
RI
RH RG RE
Функция
Натиснете, за да включите
или изключите приемника
(стр. 27, 35, 36, 56).
Натиснете, за да изберете
OFF, A, B, A+B на предните
високоговорители (стр. 28).
Натиснете или завъртете, за
да работите с тунера (FM/
AM) (стр. 57).
TUNING +/–
% Display
Тук се появява настоящото
състояние на избрания компонент или списък с опции за
избор (стр. 7).
& Сензор за
Приема сигнали от устройството за дистанционно
управление.
(Дисплей)
дистанционно
управление
' DISPLAY
2CH
VIDEO 2 IN/PORTABLE AV IN
Натиснете, за да изберете информация изведена на дисплея
(стр. 72).
RT
Име
RB
Функция
( INPUT MODE
Натиснете, за да изберете режима на входен сигнал, когато
едни и същи компоненти са
свързани и към цифрови, и към
аналогови жакове (стр. 68).
) MASTER
VOLUME
Завъртете, за да регулирате
силата на звука на всички високоговорители едновременно
(стр. 33, 34, 35, 36).
* MUTING
Натиснете, за да изключите
временно звука. Натиснете
MUTING отново, за да възстановите звука (стр. 34).
+ ANALOG
DIRECT
Натиснете, за да слушате
висококачествен аналогов звук
(стр. 56).
Завъртете, за да изберете
входния източник за възпроизвеждане (стр. 34, 35, 36, 56, 57,
59, 60, 68, 71, 73).
, INPUT
SELECTOR
продължава
5BG
Подготовка за работа
Описание и местоположение на частите
Име
Функция
- 2CH
Натиснете, за да изберете
звукови полета (стр. 51).
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
. SUR BACK
DECODING
Натиснете, за да изберете
декодиращ режим за съраунда
(стр. 43).
/ SLEEP
Натиснете, за да активирате
функцията Sleep Timer, както и
периода от време, след който
рисивърът да се изключи
автоматично (стр. 72).
0 DIMMER
Натиснете, за да регулирате
яркостта на дисплея (стр. 50).
1 MEMORY/
ENTER
Натиснете, за да запазите
станция или да въведете избор,
когато правите настройки
(стр. 27, 59).
2 VIDEO 2 IN/
PORTABLE AV
IN jacks
Свържете към преносимия
аудио/видео компонент като
например видеокамера или
видео игра (стр. 24, 34).
3 AUTO CAL
MIC jack
Свързва приложения ECM-AC2
микрофон за функцията Автоматична настройка (стр. 29).
4 PHONES jack Свързва към слушалки (стр. 78).
6BG
Индикатори на дисплея
SW
LFE
SP A D EX
SP B
L
C
R
SL
S
SR
PLIIx
PL
HDMI
OPT DTS -ES 96/24
COAX
NEO:6
MEMORY
D.RANGE
RDS ST
MONO
SBL SB SBR
RH
Име
RG
Функция
" SW
Свети, когато субуферът е
зададен в положение “YES”
(стр. 47) и аудио сигналът
се извежда през жака SUB
WOOFER.
# LFE
Свети, когато възпроизвежданият диск съдържа LFE
канал (Low Frequency Effect
-ефект на ниските честоти)
и сигналът от канала LFE
действително се възпроизвежда.
Свети в съответствие
със системата високоговорители, която се използва.
Изключва се, когато високоговорителите се изключат,
или когато се включат
слушалки.
Свети, когато приемникът
декодира сигнали, записани
във формат Dolby Digital.
“ DIGITAL ЕX” свети,
когато приемникът декодира
сигнали, записани във формат
Dolby Digital EX.
Забележка
Когато възпроизвеждате
диск с формат Dolby Digital,
уверете се, че сте извършили
цифровите връзки и INPUT
MODE не е зададен в положение “ANALOG” (стр. 68).
$ SP A/SP B
% D/
D EX
RE
RT
RB
R
Име
Функция
& PL/
PLII/
PLIIx
„ „ свети, когато приемникът
прилага Pro Logic обработка на
двуканални сигнали с цел да изведе
сигнала от централния и съраунд
каналите. Индикаторът “ PL
II” свети, когато е активиран
декодерът за Pro Logic II филми/
музика/игри. Индикаторът “
PL II” свети, когато е активиран
декодерът за Pro Logic II филми/
музика/игри. Индикаторът “
PL IIх” свети, когато е активиран
декодерът за Pro Logic IIх филми/
музика/игри.
Тези индикатори не светят, обаче, ако и централният, и съраунд
високоговорителите са зададени
в положение “NO” (стр. 40), и ако
е избрано звукове поле с помощта
на бутона A.F.D.
Забележка
Декодирането за Dolby Pro Logic
IIx не функционира за сигнали
с формат DTS или за сигнали с
примерна честота по-висока от
48 kHz.
' OPT
Свети, когато изберете сте
настроили INPUT MODE в позиция “AUTO IN” и сигналът от
източника е цифров въведен през
жака OPTICAL (стр. 68).
продължава
7BG
Подготовка за работа
Име
Функция
“DTS” свети, когато рисивъ( DTS/
рът декодира сигнали DTS.
DTS-ES/
DTS 96/24 “DTS ES” свети, когато
рисивърът декодира сигнали
DTS-ES. “DTS 96/24” свети,
когато рисивърът декодира
сигнали DTS 96/24 (96 kHz/24
bit). “DTS ES 96/24” свети,
когато рисивърът декодира
сигнали DTS ES 96/24.
Забележка
Когато възпроизвеждате
диск с формат DTS, уверете
се, че сте извършили
цифровите връзки и INPUT
MODE не е зададен в положение “ANALOG” (стр. 68).
) MEMORY
Свети, когато активирате
функция в паметта, като
например Preset Memory (стр.
59) и др.
* Индикатори Свети, когато използвате
на тунера приемника, за да приемате радио
станции и др. (стр. 57).
Забележка
Само за моделите с код на областта CEL и CEK, на дисплея се
появява “RDS”.
+ Индикатори Светва, когато използвате
приемника за настройка на
за
настроени радио станции. За подробности относно радио станциистанции
те вижте стр. 58.
Функция
L
R
C
SL
SR
S
Преден ляв
Преден десен
Централен (моно)
Съраунд ляв
Съраунд десен
Съраунд (моно или съраунд
компонентите, получени при
Pro Logic обработка)
Пример:
Формат на записа (Преден/Съраунд): 3/2.1
Изходен канал: Когато параметъра за размер на съраунд високоговорителите е
зададен в положение “NO” (стр.
40)
Звуково поле: A.F.D. AUTO
SW
L
SL
, D.RANGE
Свети, когато е активирана
компресията на динамичния
обхват (стр. 38).
- NEO:6
Свети, когато е активиран
режим на декодиране DTS
Neo:6 Cinema/Music (стр. 52).
. COAX
Свети, когато INPUT MODE
е зададен в положение “AUTO” и
когато входният сигнал е цифров
и е въведен през жака COAXIAL,
или когато INPUT MODE е
зададен в положение “COAX”
(стр. 68).
/ HDMI
Светва, когато приемника разпознае компонент, свързан през
жака HDMI IN (стр. 20).
8BG
Име
0 Индикатори Буквите (L, C, R и др.) показват
на възпроиз- каналите, които се възпроизвежвежданите дат. Кутийките
около буквите се променят, за
канали
да покажат как приемникът
смесва звука от източника (в
зависимост от настройките на
високоговорителите).
C
R
SR
Заден панел
TV
ANTENNA
SAT IN
DVD IN
Подготовка за работа
BD IN
OUT
OPTICAL
HDMI
IN
AM
SAT IN
DVD IN
VIDEO 1 IN MONITOR OUT
Y
SAT
IN
OPTICAL
VIDEO
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
PB/
CB
VIDEO
OUT
DVD
IN
PR/
CR
COAXIAL
MONITOR
DIGITAL (ASSIGNABLE)
DC5V
0.7A MAX
DMPORT
FRONT A
L
COMPONENT VIDEO
SURROUND BACK SURROUND
OUT
IN
IN
AUDIO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
R
L
R
L
CENTER
FRONT B
R
L
L
R
R
SA-CD/CD/CD-R
TV
SAT
DVD
VIDEO 1
SUB WOOFER
" DIGITAL INPUT/OUTPUT
Свързва към DVD
Жак OPTICAL IN плейър и др. Жакът
COAXIAL предлага
по-добро качество
Жак COAXIAL IN на силния звук (стр.
22, 23).
Жак HDMI IN/
OUT*
Свързва към DVD
плейър, сателитен
приемник или
блу-рей диск плейър.
Изображението
се възпроизвежда
през телевизора
или през проектор
докато звукът може
да да се изведе чрез
телевизора или чрез
високоговорители
свързани към рисивъра (стр. 20).
# ANTENNA
FM ANTENNA
AM ANTENNA
Свързва към FM
жична антена,
приложена към приемника (стр. 26).
Свързва към АM
кръгова антена,
приложена към приемника (стр. 26).
SPEAKERS
$ COMPONENT VIDEO INPUT/OUTPUT
Y, PB/CB, PR/CR
Зелен INPUT/OUTPUT
(Y)
жак*
Син
(PB/CB)
Червен
(PR/CR)
Свързва към DVD
плейър, телевизор
или сателитен
тунер. Можете да
се наслаждавате на
висококачествени
изображения (стр.
17-23).
% SPEAKER
Свързва към
високоговорители
(стр. 15).
& AUDIO INPUT
Жак AUDIO IN/
Бял
OUT
(L)
Червен
(R)
Свързва към Super
Audio CD плейър,
CD рекордер и др.
(стр. 18).
Черен AUDIO OUT жак Свързва се към
събуфер (стр. 15).
продължава
9BG
' VIDEO/AUDIO INPUT/OUTPUT
AUDIO IN/OUT
Бял
жак
(L)
Червен
(R)
Свързва към видео и
аудио жаковете на
видеорекордер или
DVD плейър (стр.
17-24).
Жълт VIDEO IN/OUT
жак*
Можете да използвате приложеното устройство за дистанционно управление RM-AAU023,
за да работите с приемника и да контролирате Sony аудио/видео компоненти, с които
устройството за дистанционно управление
може да работи. (стр. 74)
TV INPUT
TV SLEEP DMPORT AV ( DMPORT
Жак DMPORT
Устройство за дистанционно
управление
Свърза DIGITAL
MEDIA PORT адаптера (стр. 70)
XB
* Вие можете да гледате изображенията от избрания
вход, когато свържете жака MONITOR OUT или
HDMI OUT към TV монитора или проектор (стр.
17).
VIDEO1
VIDEO2
SAT
TV
2CH
A.F.D.
1
X
RM
RL
5
7
8
CLEAR
DISPLAY
BD
0/10
DVD
SA-CD/CD TUNER
MOVIE
2
4
>10
SYSTEM STANDBY
3
6
9
MUSIC
THEATRE
DVD/BD
MENU
AUTO CAL
D.TUNING
D.SKIP
MEMORY AMP MENU
ENTER
TOOLS/
OPTIONS MUTING
TV VOL
MASTER VOL
R
RB
RK
RT
RI
0
RETURN/EXIT
MENU/HOME
TV CH –
TV CH +
PRESET – REPLAY ADVANCE PRESET +
TUNING –
N
TUNING +
)
TV
RH
10BG
.
FM MODE
9
Y
RE
RG
Име
Функция
Натиснете TV '/1 и TV (qg)
(включване/ едновременно, за да включите
готовност) или изключите телевизора.
AV /
Име
Функция
' DVD/BD
MENU
Натиснете, за да изведете
менюто на DVD или блу-рей
диск плейъра на телевизионния
екран. След това използвайте
бутони V,v,B,b или (qj),
за да извършвате операции с
менюто
Натиснете, за да включите
(включване/ или изключите Sony аудио/
готовност) видео компонентите, с които
устройството за дистанционно управление може да работи
(стр. 74).
Ако натиснете '/1 (B)
едновременно, приемникът и
другите компоненти ще бъдат
изключени (SYSTEM STANDBY).
Забележка
Функцията на ключа AV '/1се
променя автоматично всеки
път, когато натиснете бутона
за входен сигнал (C).
# /
Натиснете, за да включите/
изключите приемника.
За да изключите всички
компоненти, натиснете '/1
и AV '/1 (A) едновременно
(SYSTEM STANDBY).
$ Входни
Натиснете един от бутоните,
за да изберете компонента,
който желаете да използвате.
Когато натиснете някой от
входните бутони, приемникът
се включва. Бутоните са определени фабрично да управляват
Sony компоненти, както
следва. Вие можете да промените
функцията за бутоните, като
следвате стъпките в “Промяна
на функцията на бутоните” на
стр. 74.
бутони
% 2CH
A.F.D.
Натиснете, за да изберете
звуково поле.
AUTO CAL
Натиснете, за да активирате
функция AUTO CALIBRATION
(автоматична настройка).
( D.TUNING
Натиснете, за да въведете
режим на директна настройка.
D.SKIP
) ENTER
MEMORY
, MUTING
Натиснете, за да заглушите
звука. Натиснете MUTING
и TV (qg) едновременно, за
да активирате функцията за
заглушаване на телевизора.
- TV VOL
+a)/–
Натиснете TV VOL +/- и
TV (qg) едновременно, за да
регулирате силата на звука на
телевизора.
MUSIC
Натиснете, за да се насладите
на оптимален образ и автоматично извеждане на звука от
високоговорители свързани към
рисивъра.
Забележка
Този бутон ще функционира
само ако телевизорът Ви е
съвместим с Theatre Mode. За
повече подробности обърнете се към инструкциите за
експлоатация приложени към
телевизора.
Натиснете, за да въведете
стойност след като сте
избрали канал, диск или запис, с
помощта на бутоните с цифри
на телевизора, видеорекордера
или сателитния приемник.
Натиснете, за да запазите
станция.
* AMP MENU Натиснете, за да изведете
менюто на приемника. След
това използвайте V,v,B,b и
(qj), за да извършвате операции
с менюто.
+ TOOLS/
Натиснете, за да изведете и
изведете опциите на DVD
OPTIONS
плейъра или блу-рей диск плейъра.
Натиснете TOOLS/OPTIONS
и TV (qg) едновременно, за да
изведете опциите съвместими
за телевизор Sony.
MOVIE
& THEATRE
Натиснете, за да пропуснете диск, когато използвате
чейнджър.
MASTER
VOL +a)/–
Натиснете, за да регулирате
едновременно нивото на силата
на звука на всички високоговорители.
продължава
11BG
Подготовка за работа
" TV /
Име
Функция
. MENU/HOME Натиснете, за да изведете менюто на видеорекордера, DVD
плейъра, сателитния тунер
или блу-рей диск плейъра на телевизионния екран. Натиснете
MENU/HOME и ТV (qg)
едновременно, за да изведете
менюто на телевизора. След
това използвайте V,v,B,b
и (qj), за да извършите
операциите от менюто.
/ /b)
Име
Функция
0 TV
Натиснете TV и бутонът,
който желаете едновременно,
за да активирате бутони с
оранжев отпечатък.
1 RETURN/
EXIT 0
Натиснете, за да
– се върнете към предходното
меню.
– излезете от менюто, докато
менюто или ръководството
на видеорекордера, DVD плейъра, сателитния тунер или
блу-рей диск плейъра е изведено
на телевизионния екран.
Натиснете RETURN/EXIT O
и TV (qg) едновременно, за да
се върнете в предишно меню
или да излезете от менюто на
телевизора, докато менюто
е изведено на телевизионния
екран.
2
След като натиснете AMP
MENU (F), DVD MENU (I)
или MENU (M), натиснете
бутони V,v,B или b, за да изберете настройките. След това
натиснете , за да въведете
избор между DVD MENU и
MENU. Натиснете , за да
въведете избор между приемник, видеорекордер, сателитен
приемник, CD плейър, DVD
плейър или блу-рей диск плейър.
Натиснете, за да прескачате
записи на CD плейър, DVD
плейър или блу-рей диск плейър.
REPLAY / Натиснете, за да повторите
ADVANCE предходна сцена или да превъртите бързо напред настояща
сцена на CD плейър, DVD
плейър или блу-рей диск плейър.
N/.b)
)a)b)
9b)
Yb)
TV CH +/–
PRESET +/–
TUNING +/–
FM MODE
12BG
Натиснете, за да:
– търсите записи в посока
напред/назад на DVD плейъра
– превъртите бързо напред/
назад на видеорекордера,
CD плейъра или блу-рей диск
плейъра.
Натиснете, за да започнете възпроизвеждането на
видеорекордера, CD плейъра,
DVD плейъра или блу-рей диск
плейъра.
Натиснете, за да въведете
режим на пауза при възпроизвеждане или запис на
видеорекордера, CD плейъра,
DVD плейъра или блу-рей диск
плейъра. (Също така, започва
запис от компоненти в режим
готовност за запис.)
Натиснете, за да спрете
възпроизвеждането на
видеорекордера, CD плейъра,
DVD плейъра или блу-рей диск
плейъра.
Натиснете TV CH +/- и TV
(qg) едновременно, за да изберете предварително настроени телевизионни канали.
Натиснете, за да изберете
– предварително настроени
станции.
– предварително настроени
канали на видеорекордера или
сателитния тунер.
Натиснете, за да сканирате за
станции.
Натиснете, за да изберете
моно или стерео FM прием.
,
7/W/#/C
3 DISPLAY
Натиснете, за да изберете
информацията, изведена на телевизионния екран, на видеорекордера, сателитния приемник,
CD плейъра, DVD плейъра, или
блу-рей диск плейъра
Натиснете DISPLAY и TV (qg)
едновременно, за да изведете
информация за телевизора на
екрана.
4 -/--
Натиснете -/-- и TV (qg) едновременно, за да изберете режима
за въвеждане на канал, с една или
две цифри.
>10
Натиснете, за да изберете номера на записи над 10 CD плейъра.
CLEAR
Натиснете, за да изчистите
грешка, когато натиснете
неправилен бутон с цифра.
Функция
Натиснете, за да
Подготовка за работа
Име
5 Бутони
– настроите станция
с номера
изберете номер на запис на
(номер 5 a)) – CD
плейър, DVD плейър или
блу-рей диск плейър. Натиснете 0/10, за да изберете номер
на запис 10.
– изберете номер на канал на
видеорекордера или сателитния тунер.
Натиснете TV (qg) и бутоните с цифри едновременно, за да
изберете
телевизионните канали.
6 TV INPUT
Натиснете TV INPUT и TV
(qg) едновременно, за да изберете телевизионните канали.
SLEEP
Натиснете, за да включите
функцията за автоматично
изключване и продължителността на времето, след което
приемникът автоматично се
изключва.
а) Бутоните 5, MASTER VOL +, TV VOL+ и H
имат осезаема точка. Използвайте осезаемата
точка, когато работите с приемника.
б) Този бутон е възможен и за работа с DIGITAL
MEDIA PORT адаптер. За повече подробности
относно работата на бутона обърнете се към инструкциите за употреба приложени към DIGITAL
MEDIA PORT адаптера.
Забележки
• Възможно е някои функции, обяснени в тази част,
да не работят в зависимост от модела.
• Горните обяснения служат само за пример. Ето
защо, в зависимост от компонента, гореописаните
операции може да не са възможни или е възможно да
работят по различен от описания начин.
продължава
13BG
1: Инсталиране на високоговорителите
Този приемник Ви позволява да използвате
7.1-канална система (7 високоговорителя и
един субуфер).
5.1/7.1 канална система
За да се насладите напълно на многоканален съраунд звук, имате нужда от 5 високоговорителя (два предни, централен и два задни) и субуфер
(високоговорител за ниските честоти) (за
5.1-канален звук).
Можете да се наслаждавате на висококачествено възпроизвеждане на DVD софтуера, записан
във формат Surround EX, ако свържете един допълнителен заден високоговорител (6.1-канален
звук) или два съраунд задни високоговорителя
(7.1-канален звук). (Вижте “Избор на декодиращ
режим на задните високоговорители (SB DEC)”
на стр. 43.)
Пример за конфигурация на 7.1-канална
система от високоговорители
Пример за конфигурация на 5.1-канална
система от високоговорители
"
#
$
%
&
)
Преден ляв високоговорител
Преден десен високоговорител
Централен високоговорител
Съраунд ляв високоговорител
Съраунд десен високоговорител
Субуфер (нискочестотен високоговорител)
"
#
$
%
&
'
(
)
Преден ляв високоговорител
Преден десен високоговорител
Централен високоговорител
Съраунд ляв високоговорител
Съраунд десен високоговорител
Съраунд заден ляв високоговорител
Съраунд заден десен високоговорител
Субуфер (нискочестотен високоговорител)
Съвети
• Когато свързвате 6.1-канална система поставете
задния съраунд високоговорител зад позицията на
слушане.
• Тъй като нискочестотният високоговорител не
излъчва ясно насочени сигнали, можете да поставите субуфера където желаете.
14BG
2: Свързване на високоговорителите
)
'
$
#
"
SAT IN
"
DVD IN
BD IN
OUT
HDMI
SAT IN
DVD IN
VIDEO 1 IN MONITOR OUT
Y
VIDEO
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
PB/
CB
VIDEO
OUT
PR/
CR
MONITOR
FRONT A
L
COMPONENT VIDEO
SURROUND BACK SURROUND
AUDIO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
R
AUDIO
OUT
L
R
L
CENTER
FRONT B
R
L
R
SAT
DVD
VIDEO 1
SUB WOOFER
SPEAKERS
ПРЕДНИ
ВИСОКОГОВОРИТЕЛИ
Б а)
#
(
&
%
10 mm
#
" Моно аудио кабел (не е приложен в комплекта)
# Кабели за високоговорителите (не са приложени в комплекта)
" Преден високоговорител А (Ляв)
# Преден високоговорител А (Десен)
$ Централен високоговорител
% Съраунд високоговорител (Ляв)
&
'
(
)
Съраунд високоговорител (Десен)
Съраунд заден високоговорител (Ляв)
Съраунд заден високоговорител (Десен)
Нискочестотен високоговорител
продължава
15BG
Подготовка за работа
Преди да свържете кабелите на високоговорителите уверете се, че сте изключили захранването.
а)
Ако притежавате система от допълнителни
предни високоговорители, свържете ги към
терминалите SPEAKERS FRONT B. Можете да
избирате високоговорителите, които желаете да
използвате, чрез бутона SPEAKERS (OFF/A/B/A+B)
на рисивъра. (стр. 28).
б)
Ако свържете само единия заден съраунд високоговорител, свържете го към терминал SPEAKERS
SURROUND BACK L.
в)
Когато свързвате субуфер с функция за автоматичен режим на готовност, изключете функцията,
когато гледате филми. Ако функцията за автоматичен режим на готовност е зададена в положение
ON, тя се включва автоматично в зависимост от
нивото на входния сигнал към субуфера, след което
е възможно звукът да не бъде изведен.
16BG
3: Свързване на телевизора
"
#
TV
$
SAT IN
ANTENNA
Преди да свържете кабелите, уверете се, че сте
изключили захранването.
DVD IN
%
BD IN
&
OUT
OPTICAL
HDMI
IN
AM
SAT IN
DVD IN
VIDEO 1 IN MONITOR OUT
Y
SAT
IN
OPTICAL
VIDEO
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
PB/
CB
VIDEO
OUT
DVD
IN
PR/
CR
COAXIAL
MONITOR
DIGITAL (ASSIGNABLE)
DC5V
0.7A MAX
DMPORT
FRONT A
L
COMPONENT VIDEO
SURROUND BACK SURROUND
OUT
IN
IN
AUDIO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
R
L
R
L
CENTER
L
FRONT B
R
L
R
R
SA-CD/CD/CD-R
TV
SAT
DVD
VIDEO 1
SUB WOOFER
SPEAKERS
" Оптичен цифорв кабел (не е приложен)
# Аудио кабел (не е приложен)
$ HDMI кабел (не е приложен)
Препоръчваме Ви да използвате Sony HDMI кабел.
% Компонентен видео кабел (не е приложен)
& Видео кабел (не е приложен)
продължава
17BG
Подготовка за работа
Можете да гледате избрания входящ образ
като свържете HDMI OUT или MONITOR
OUT жака към телевизора. Не е нужно да свъзвате всички кабели. Свържете аудио и видео
кабелите според жаковете на компонентите.
Забележки
• Уверете се, че сте включили рисивъра, когато аудио
и видео сигналите на възпроизвеждащия компонент
се извеждат към телевизора през рисивъра. Освен
ако захранването е включено, няма да се изведат
нито аудио, нито видео сигнали.
• Когато свързвате оптични цифрови кабели, поставете щекерите, докато чуете щракване.
• Не извивайте и не завръзвайте оптичните цифрови кабели.
Съвети
• За да изведете звука на телевизора чрез свързани
към рисивъра високоговорители, уверете се че:
– сте свързани аудио изходните жаковена телевизора към TV IN жаковете на рисивъра.
– изключете звука на телевизора, за да активирате
функция заглушаване на звука.
• Всички цифрови аудио жаковеса съвместими с 32
kHz, 44.1 kHz, 48 kHz и 96 kHz примерни честоти.
4а: Свързване на аудио компоненти
Свързване на Super Audio CD/CD плейър
или CD рекордер
Следните илюстрации показват как да
свържете Super Audio CD/CD плейър или CD
рекордер. Преди да свържете кабелите, уверете
се, че сте изключили захранването.
След като свържете вашия Super Audio CD/CD
плейър, обърнете се към стъпка “3b: Свързване
на видео компоненти” (стр. 19).
Super Audio CD/
CD плейър
"
TV
SAT IN
ANTENNA
DVD IN
BD IN
OPTICAL
HDMI
IN
AM
SAT IN
SAT
IN
OPTICAL
VIDEO
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
DVD
IN
COAXIAL
MONITOR
DIGITAL (ASSIGNABLE)
DC5V
0.7A MAX
DMPORT
OUT
IN
IN
AUDIO
IN
AUDIO
IN
TV
SAT
DVD
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
L
R
SA-CD/CD/CD-R
VIDEO 1
" Аудио кабел (не е приложен)
18BG
SUB WOOFER
4б: Свързване на видео компоненти
Тази част описва как да свържете компонентите към този приемник. Преди да започнете,
вижте “Компоненти, подлежащи на свързване”
по-долу, за да видите страниците, които описват всяко свързване.
Преди да свържете кабелите, уверете се, че сте
изключили захранването.
След като свържете всички компоненти продължете с “5: Свързване на антените” (стр. 26).
Видео входни/изходни жакове, които
подлежат на свързване
Качеството на изображението зависи от
свързващия жак. Вижте илюстрацията, която
следва. Изберете връзка в зависимост от жаковете на Вашите компоненти.
Y
PB/CB
HDMI
PR/CR
Digital
VIDEO
Analog
Компоненти, подлежащи на свързване
Компонент
С HDMI жак
Страница
20
TV монитор
17
DVD плейър
22
Сателитен тунер/приемник
23
VCR
24
Видеокамера, Видео игра и др.
24
Високо качество на
картината
Забележка
Уверете се, че сте включили рисивъра, когато аудио
и видео сигналите на възпроизвеждащия компонент
се извеждат към телевизора през рисивъра. Освен ако
захранването е включено, няма да се изведат нито
аудио, нито видео сигнали.
Ако искате да свържете няколко цифрови компонента, но не можете да
намерите неизползван вход
Вижте „Слушане на цифров звук от други
източници (DIGITAL ASSIGN) (стр. 68).
19BG
Подготовка за работа
Как да свързвате компонентите
Забележки
Свързване на компоненти посредством HDMI жакове
• Уверете се, че сте променили фабричните
настройки на DVD входния бутон на дистанционното управление така че да използвате бутона,
за да контролирате вашия DVD плейър. За повече
подробности вижте “Промяна на бутоните” (стр.
74).
• Можете да смените наименованието на DVD
входния бутон, така че да се изведе на дисплея на
рисивъра. За повечеподробности вижте “Поставяне на име на входящи сигнали” (стр. 71)
HDMI е абревиатура за High-Definition
Multimedia Interface. Това е интерфейс, който
предава аудио и видео сигнали в цифров формат.
Satellite tuner
Блу-рей диск
плейър
DVD плейър
Телевизор,
проектор и т.н.
Аудио/видео
сигнали
Аудио/видео
сигнали
Аудио/видео
сигнали
Аудио/видео
сигнали
"
"
"
"
TV
SAT IN
ANTENNA
DVD IN
BD IN
OUT
OPTICAL
HDMI
IN
AM
SAT IN
DVD IN
VIDEO 1 IN MONITOR OUT
Y
SAT
IN
OPTICAL
VIDEO
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
PB/
CB
VIDEO
OUT
DVD
IN
PR/
CR
COAXIAL
MONITOR
DIGITAL (ASSIGNABLE)
DC5V
0.7A MAX
DMPORT
FRONT A
L
COMPONENT VIDEO
SURROUND BACK SURROUND
OUT
IN
IN
AUDIO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
R
L
R
L
CENTER
L
R
L
R
R
SA-CD/CD/CD-R
TV
SAT
DVD
VIDEO 1
SUB WOOFER
" HDMI кабел (не е приложен)
Препоръчваме Ви да използвате Sony
HDMI кабел.
20BG
FRONT B
SPEAKERS
HDMI функции
Забележки относно HDMI връзките
• Въведените към жакове HDMI IN аудио
сигнали се извеждат през жака HDMI OUT.
Входните аудио сигнали не се извеждат през
други аудио изходни жакове.
• Видео сигнали въведени посредством HDMI
OUT жака могат да бъдат изведени отново
само през него. Входящите видео сигнали не
могат да бъдат изведени от VIDEO OUT
жаковете или от MONITОR OUT жаковете.
• Когато искате да слушате звук от телевизионен високоговорител, настройте “AUDIO”
на TV+AMP” в менюто за видео настройки
(стр. 43). Ако прехвърлите в настройка
“AMP”, звукът не се възпроизвежда през високоговорителите на телевизора.
• Мулти/стерео аудио сигналите от Super
Audio CD не се възпроизвеждат
• Аудио сигналите (примерна честота и т.н.)
изведени през HDMI жака могат да бъдат
потиснати от свързаните компоненти.
Проверете настройките на свързаните
компоненти ако изображението е лошо или
звукът не се възпроизвежда от компонента
свързан посредством HDMI кабел.
• Звукът може да бъде прекъснат, когато
примерната честота или броят на каналите,
които възпроизвеждат аудио сигнали от
възпроизвеждащия компонент е променен.
• Когато свързаният компонент не е съвместим с технологията за защита на авторското право (HDCP), изображението и/или
звукът от жака HDMI OUT може да съдържа
смущения или да не се извежда.
• В този случай проверете спецификациите на
свързания компонент.
• Может да се насладите на мултиканален
Linear PCM звук само чрез HDMI връзка.
• Настройте резолюцията на изображението
от възпроизвеждащия компонент на 720р,
1080i или 1080p, когато възпроизвеждате 96
kHz мултиканален звук през HDMI връзка.
• Може да се наложи да извършите някои
настройки на резолюцията на изображението
на плейъра преди да се насладите на мултиканален Linear PCM звук. Обърнете се към
инструкциите за употреба на плейъра.
• За подробности се обърнете към ръководствата за експлоатация, приложени към всеки
от свързаните компоненти.
• Не препоръчваме използването на HDMIDVI конвертиращ кабел. Когато свързвате
посредством HDMI-DVI конвертиращ кабел
към DVI-D компонент, звукът и/или образът
могат да не бъдат възпроизведени.
21BG
Подготовка за работа
• Цифровите аудио сигнали предавани през
HDMI могат да бъдат изведени чрез PRE
OUT жаковете на този приемник. Този сигнал
поддържа Dolby Digital, DTS и линейни PCM
сигнали.
• Този рисивър поддържа xvYCC излъчване.
• Този рисивър поддържа функция Control
for HDMI. За повече подробности вижте
“Control for HDMI” (стр. 62).
Забележки
Свързване на DVD плейър
• Уверете се, че сте променили фабричните
настройки на DVD входния бутон на дистанционното управление така че да използвате бутона,
за да контролирате вашия DVD плейър. За повече
подробности вижте “Промяна на бутоните” (стр.
74).
• За да въведете многоканален цифров звук от DVD
плейър, задайте настройката за цифров аудио изход
на DVD плейъра. Обърнете се към ръководството
за експлоатация, приложено към DVD плейъра.
Следната илюстрация показва как да свържете
DVD плейър.
Не е необходимо да свързвате всички кабели.
Свържете аудио и видео кабелите в зависимост от жаковете на компонента.
Съвет
Всички цифрови аудио жакове са съвместими с честоти 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz и 96 kHz.
DVD плейър
Аудио сигнали
Видео сигнали
"
TV
#
$
SAT IN
ANTENNA
DVD IN
%
BD IN
OUT
OPTICAL
HDMI
IN
AM
SAT IN
DVD IN
VIDEO 1 IN MONITOR OUT
Y
SAT
IN
OPTICAL
VIDEO
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
P B/
CB
VIDEO
OUT
DVD
IN
PR/
CR
COAXIAL
DIGITAL
MONITOR
(ASSIGNABLE)
SURROUND BACK SURROUND
R
OUT
DC5V
0.7A MAX
IN
IN
AUDIO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
FRONT A
L
COMPONENT VIDEO
L
R
L
CENTER
L
R
R
SA-CD /CD /CD-R
22BG
R
AUDIO
OUT
L
DMPORT
"
#
$
%
FRONT B
TV
SAT
DVD
VIDEO 1
SUB WOOFER
Коаксиален цифров кабел (не е приложен в комплекта)
Аудио кабел (не е приложен в комплекта)
Видео кабел (не е приложен в комплекта)
Компонентен видео кабел (не е приложен в комплекта)
SPEAKERS
Забележки
Свързване на сателитен тунер/
приемник
Следната илюстрация показва как да свържете
сателитен тунер.
Не е необходимо да свързвате всички кабели.
Свържете аудио и видео кабелите в зависимост от жаковете на компонента.
Съвет
Всички цифрови аудио жакове са съвместими с честоти 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz и 96 kHz.
Сателитен тунер
Аудио сигнали
Видео сигнали
"
#
TV
$
%
SAT IN
ANTENNA
DVD IN
BD IN
OUT
OPTICAL
HDMI
IN
AM
SAT IN
DVD IN
VIDEO 1 IN
MONITOR OUT
Y
SAT
IN
OPTICAL
VIDEO
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
P B/
CB
VIDEO
OUT
DVD
IN
PR/
CR
COAXIAL
DIGITAL
MONITOR
(ASSIGNABLE)
SURROUND BACK SURROUND
R
OUT
DC5V
0.7A MAX
IN
IN
AUDIO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
FRONT A
L
COMPONENT VIDEO
L
R
L
CENTER
FRONT B
R
L
AUDIO
OUT
L
R
DMPORT
R
SA-CD /CD /CD-R
"
#
$
%
TV
SAT
DVD
VIDEO 1
SUB WOOFER
SPEAKERS
Оптичен цифров кабел (не е приложен в комплекта)
Аудио кабел (не е приложен в комплекта)
Видео кабел (не е приложен в комплекта)
Компонентен видео кабел (не е приложен в комплекта)
23BG
Подготовка за работа
• Когато свързвате оптични цифрови кабели, вкарайте щекерите докато щракнат на мястото си.
• Не огъвайте и не връзвайте оптични цифрови
кабели.
Не е наложително да свързвате всички кабели.
Свържете аудио и видео кабелите според жаковете на вашите компоненти
Свързване на компоненти с
аналогови видео и аудио жакове
Следната илюстрация показва как да свържете
компонент, който има аналогови жакове, като
например видеорекордер и др.
DVD плейър, Видеорекордер
Аудио сигнали
Видео сигнали
"
TV
#
SAT IN
ANTENNA
DVD IN
$
BD IN
OUT
OPTICAL
HDMI
IN
AM
SAT IN
DVD IN
VIDEO 1 IN MONITOR OUT
Y
SAT
IN
OPTICAL
VIDEO
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
P B/
CB
VIDEO
OUT
DVD
IN
PR/
CR
COAXIAL
DIGITAL
MONITOR
(ASSIGNABLE)
SURROUND BACK SURROUND
R
OUT
DC5V
0.7A MAX
IN
IN
AUDIO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
FRONT A
L
COMPONENT VIDEO
L
R
L
CENTER
FRONT B
R
L
AUDIO
OUT
L
R
DMPORT
R
SA-CD /CD /CD-R
TV
SAT
DVD
VIDEO 1
SUB WOOFER
SPEAKERS
(On the front panel)
VIDEO 2 IN/PORTABLE AV IN
VIDEO
L AUDIO R
%
Camcorder/
video game
"
#
$
%
24BG
Аудио кабел (не е приложен в комплекта)
Видео кабел (не е приложен в комплекта)
Компонентен видео кабел (не е приложен в комплекта)
Аудио/видео кабел (не е приложен в комплекта)
Подготовка за работа
Забележки
• Уверете се, че сте променили фабричните
настройки на входен бутон VIDEO 1 на
дистанционното управление, така че да го
използвате, за да управлявате вашия DVD
рекордер. За повече подробности вижте
“Промяна на настройките на бутоните”
(стр. 74).
• Можете също така да преименувате входен
бутон VIDEO 1, така че да се извежда на
дисплея на рисивъра. За повече подробности
вижте “Именуване на входни сигнали” (стр.
71)
25BG
5: Свързване на антените
Свържете приложените в комплекта AM антена в затворен кръг и FM жична антена.
Преди да свържете антените уверете се, че
сте изключили захранването.
FM антена (приложена в комплекта)
AM кръгова антена
(приложена в комплекта)
TV
SAT IN
ANTENNA
DVD IN
BD IN
OUT
OPTICAL
HDMI
IN
AM
SAT IN
DVD IN
VIDEO 1 IN MONITOR OUT
Y
SAT
IN
OPTICAL
VIDEO
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
PB/
CB
VIDEO
OUT
DVD
IN
PR/
CR
COAXIAL
MONITOR
DIGITAL (ASSIGNABLE)
FRONT A
L
COMPONENT VIDEO
SURROUND BACK SURROUND
R
OUT
DC5V
0.7A MAX
IN
IN
AUDIO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
L
R
L
CENTER
R
L
AUDIO
OUT
L
R
DMPORT
R
SA-CD/CD/CD-R
TV
SAT
DVD
VIDEO 1
SUB WOOFER
* Форматът на конектора се различава в зависимост
от кода на областта на този приемник.
Забележки
• За да предотвратите евентуален шум, дръжте AM
кръговата антена далеч от приемника и другите
компоненти.
• Уверете се, че сте изтеглили FM жична антената
докрай.
• След като сте свързали FM жична антена, дръжте
я във възможно най-хоризонталната позиция.
26BG
FRONT B
SPEAKERS
Свързване на компоненти с
аналогови видео и аудио жакове
Свързване на захранващия кабел
Свържете захранващия кабел към мрежата от
220 V.
Захранващ кабел
Извършване на операции по първоначална настройка
Преди да използвате приемника за първи път,
инициализирайте приемника като изпълните
следната процедура. Тази процедура може да
бъде използвана и за да върнете настройките,
които сте направили, към техните фабрично
зададени стойности.
За тази операция използвайте бутоните на
устройството.
1,2
?/1
MASTER VOLUME
DISPLAY
TUNING MODE
TUNING
INPUT MODE
INPUT SELECTOR
SPEAKERS
(OFF/A/B)
AUTO CAL MIC
MEMORY/
ENTER
DIMMER
SLEEP
SUR BACK
DECODING
2CH
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
ANALOG
DIRECT
MUTING
VIDEO 2 IN/PORTABLE AV IN
PHONES
VIDEO
FRONT A
L AUDIO R
3
L
NT B
L
R
1 Натиснете
'/1, за да изключите
приемника.
2 Задръжте
'/1 за 5 секунди.
На дисплея се появяват “PUSH” и
“ENTER”.
3 Натиснете MEMORY/ENTER.
Към мрежата от 220 V
На дисплея се появява “CLEARING” за
известно време, след това “CLEARED”.
Всички настройки, които сте извършили
се нулират.
27BG
Подготовка за работа
6: Подготовка на приемника и
устройството за дистанционно
управление.
Зареждане на батериите в устройството за дистанционно управление
Заредете две R6 (размер АА) батерии в
устройството за дистанционно управление
RM-AAU023.
Спазвайте правилния поляритет когато зареждате батериите.
7: Избор на система високоговорители
Можете да изберете предните високоговорители, които желаете.
Уверете се, че за тази операция използвате
бутоните на приемника.
SPEAKERS (OFF/A/B/)
MASTER VOLUME
TUNING MODE
DISPLAY
TUNING
INPUT MODE
INPUT SELECTOR
SPEAKERS
(OFF/A/B)
AUTO CAL MIC
MEMORY/
ENTER
DIMMER
SLEEP
SUR BACK
DECODING
2CH
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
ANALOG
DIRECT
MUTING
VIDEO 2 IN/PORTABLE AV IN
PHONES
VIDEO
L AUDIO R
Забележки
• Не оставяйте устройството за дистанционно
управление на крайно горещи или влажни места.
• Не използвайте стари и нови батерии едновременно.
• Не смесвайте алкални батерии заедно с други
видове батерии.
• Не излагайте сензора за дистанционно управление
на пряка слънчева светлина или на светлина от
осветителни тела. Това може да причини неизправност.
• Ако няма да използвате устройството за дистанционно управление за известно време, извадете
батериите, за да предотвратите повреда вследствие на протекли батерии и корозия.
• Когато подменяте батериите, бутоните на
дистанционното могат да бъдат върнати към
фабричните настройки. Ако това се случи, настройте отново бутоните (стр. 74).
Съвет
При нормални условия батериите трябва да издържат около 3 месеца. Когато не можете да управлявате приемника с устройството за дистанционно
управление, сменете батериите с нови.
28BG
Натиснете SPEAKERS (OFF/A/B/) неколкократно, за да изберете система предни
високоговорители, които желаете.
За да изберете
Светва
Високоговорители, свързани към
терминалите SPEAKERS FRONT A
SP A
Високоговорители, свързани към
терминалите SPEAKERS FRONT B
SP B
За да изключите изходите на високоговорителите, натиснете SPEAKERS (OFF/A/B/A+B)
неколкократно, докато индикаторите “SP A”
и “SP B” не светнат.
Забележка
Не можете да превключвате предните високоговорители като натискате SPEAKERS (OFF/A/B) неколкократно, когато към рисивъра са свързани слушалки.
Този приемник притежава технологията
D.C.A.C. (цифрова автоматична кино настройка), която Ви позволява да извършвате
автоматична настройка както следва:
Проверете връзката между приемника и всеки
високоговорител.
Регулирайте нивото на високоговорителя.
Измерете разстоянието от всеки високоговорител до Вашата позиция на слушане.
Можете да регулирате нивата на високоговорителите и баланса и ръчно. За подробности,
вижте “9: Настройка на силата на звука и
баланса на високоговорителите (TEST TONE)”
(стр. 33)
Забележки
• Функцията за Автоматична настройка не работи,
когато са свързани слушалки.
• Уверете се опция SPEAKERS (OFF/A/B) не е
изключена.
?/1
MASTER VOLUME
TUNING MODE
DISPLAY
TUNING
INPUT MODE
INPUT SELECTOR
SPEAKERS
(OFF/A/B)
Оптимизиращ
микрофон
AUTO CAL MIC
MEMORY/
ENTER
DIMMER
SLEEP
SUR BACK
DECODING
2CH
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
ANALOG
DIRECT
MUTING
VIDEO 2 IN/PORTABLE AV IN
PHONES
VIDEO
L AUDIO R
Преди да извършвате автоматична
настройка
Преди да извършите автоматична настройка,
инсталирайте и свържете високоговорителите (стр. 14, 15).
• Жакът AUTO CAL MIC се използва само за
приложения оптимизиращ микрофон. Не
свързвайте други микрофони посредством
този жак. Това може да причини повреда на
рисивъра и микрофона.
• По време на настройка звукът, който се възпроизвежда от високоговорителите е много
силен. Обърнете внимание на присъствието
на деца наоколо, както и на ефекта, който
това може да възпроизведе върху съседите Ви.
• Извършете Автоматична настройка на
тихо място, за да избегнете ефекта на шума
и да можете да направите по акуратно
замерване.
• Ако между оптимизиращия микрофон и
високоговорителите има препятствия,
настройката не може да бъде извършена
правилно. Отстранете препятствията от
територията на настройка, за да избегнете
грешки при замерването.
1 Свържете приложения оптимизиращ микрофон към жака AUTO CAL
MIC.
2 Настройте оптимизиращия микрофон.
Поставете оптимизиращия микрофон в
позиция за слушане. Можете също така да
използвате статив, така че оптимизиращият микрофон да остане на височината
на ушите Ви.
29BG
Подготовка за работа
8: Автоматична настройка на
подходящите настройки
(AUTO CALIBRATION)
3 Измерването започва.
Извършване на автоматична
снастройка
Ключ
Входни
бутони
Процесът на измерване ще отнеме няколко
минути.
Таблицата по-долу показва дисплея, когато
измерването започва.
Измерване за
Дисплей
Ниво на шума на
околната среда
NOISE. CHK
Свързване на високоговорителите
MEASURE и SP.
DET. се появяват
едно след друга *
Ниво на високогово- MEASURE и GAIN се поярителите
вяват едно след друга *
Разстояние между
високоговорителите
MEASURE и DISTANCE
се появяват едно след
друга *
* Съответният индикатор за високоговорителя светва в дисплея по време на измерване.
4 Измерването приключва.
На дисплея се появява индикация
“COMPLETE” и настройката се записва.
Когато сте приключили
1 Натиснете AMP MENU.
2 Натиснете AUTO CAL.
Измерването започва след 5 секунди и на
дисплея се появява следното:
Докато тече броенето застанете настрани от зоната на замерване
30BG
Изключете оптимизиращия микрофон от жака
AUTO CAL MIC.
Забележки
• Автоматичната настройка не може да разпознае
субуфера. Ето защо всички настройки на субуфера
се запазват.
• Ако сте променили позицията на високоговорителите препоръчваме Ви да извършите автоматична
настройка отнов, за да се насладите на съраунд
звук.
Съвети
Кодове за грешки и поправки
Код за грешка
Обяснение, Поправка
ERROR 10
Околната среда е твърде шумна.
Уверете се, че околната среда е
тиха по време на автоматична
настройка.
ERROR 11
Високоговорителите са поставени твърде близо до микрофона.
Поставете Вашите високоговорители далеч от микрофона
ERROR 12
Никой от високоговорителите
не е засечен. Уверете се, че оптимизиращият микрофон е включен
правилно и извършете отново
Автоматична настройка.
ERROR 20
Предните високоговорители не
се разпознават или се разпознава
само единият преден високоговорител. Проверете връзките на
предните високоговорители.
ERROR 21
Разпознава се само един съраунд
високоговорител. Проверете
връзките на съраунд високоговорителите.
ERROR 22
Задният съраунд високоговорител е свързан само към терминали SPEAKERS SURROUND BACK
R. Когато свързвате само единия
съраунд заден високоговорител,
свържете го към SPEAKERS
SURROUND BACK L терминал.
ERROR 23
Разпознава се задният съраунд
високоговорител, но съраунд
високоговорителите не са включени. Уверете се, че сте свързали
съраунд високоговорителите.
Грешки и кодове за предупреждение
Кодове за грешки
Когато по време на автоматична настройка
се получи грешка, кодът за грешка се появява в
дисплея след всеки процес по измерване, както
следва:
Код за грешка t празен дисплей t(код за
грешка t празен дисплей) а) t PUSH t празен дисплей tENTER
а)
Появява се, когато има повече от един код за
грешка.
Поправяне на грешки
1 Запишете кода за грешка.
2 Натиснете контролния бутон .
3 Натиснете '/1, за да изключите приемника.
4 Поправете грешката.
За подробности вижте “Кодове за грешки
и поправки” по-долу.
5 Включете приемника и извършете автоматичната настройка отново (стр. 28).
Кодове за предупреждение
По време на автоматичната настройка,
кодът за предупреждение извежда информация
за резултата от измерването. Кодът за предупреждение ще се появи на дисплея както следва:
Код за предупреждение t празен дисплей t
(код за предупреждение t празен дисплей)б) t
PUSH t празен дисплей t ENTER
б)
Появява се, когато има повече от един код за
предупреждение.
Можете да игнорирате предупредителния
код, тъй като функцията за автоматична
настройка ще регулира настройката. Можете
да промените настройката и ръчно.
продължава
31BG
Подготовка за работа
Когато функцията за автоматична настройка
стартира:
– Застанете на разстояние от високоговорителите
и позицията за слушане, за да пертовратите грешка
в измерването. Това се лучва тъй като тестовите
сигнали се извеждат от високоговорителите по
време на измерване.
– Избягвайте проивеждането на шум, за да извършите по-вярно измерване.
• Функцията за автоматична настройка ще бъде
отменена, когато извършите следното по време
на измерване:
– Натиснете '/1 или MUTING.
– Натиснете бутоните за входящ сигнал или включите INPUT SELECTOR на рисивъра.
– Промените нивото на силата на звука.
– Свържете слушалките.
– Натиснете AUTO CAL отново.
За да промените настройката ръчно
1 Запишете кода за предупреждение.
Код за предупреждение
Обяснение и Решение
2 Натиснете контролния бутон .
WARN. 74
Разстоянието до десния съраунд високоговорител е извън
обхват. Поставете отново
Вашия десен съраунд високоговорител. е)
WARN. 75
Разстоянието до съраунд
задния ляв високоговорител
е извън обхват. Поставете
отново Вашия заден съраунд
ляв високоговорител. ж)
WARN. 76
Разстоянието до съраунд
задния десен високоговорител
е извън обхват. Поставете
отново Вашия заден съраунд
десен високоговорител. ж)
3 Натиснете '/1, за да изключите приемника.
4 Следвайте решенията в “Кодове за предупреждения и решения” по-долу.
5 Включете приемника и извършете автоматичната настройка отново (стр. 30).
Кодове за предупреждение и решение
Код за предупреждение
Обяснение и Решение
WARN. 40
Околната среда е твърде
шумна. Уверете се, че околната
среда е тиха по време на автоматична настройка.
WARN. 60
Балансът на предните високоговорители е извън обхват.
Поставете отново Вашите
предни високоговорители. в)
WARN. 62
Нивото на централния високоговорител е извън обхват.
Поставете отново Вашия
централен високоговорител. г)
WARN. 63
Нивото на левия съраунд високоговорител е извън обхват.
Поставете отново Вашия ляв
съраунд високоговорител. д)
WARN. 64
Нивото на десния съраунд високоговорител е извън обхват.
Поставете отново Вашия
десен съраунд високоговорител. е)
WARN. 65
Нивото на съраунд задния високоговорител е извън обхват.
Поставете отново Вашия
заден съраунд високоговорител. ж)
WARN. 70
Разстоянието до предния високоговорител е извън обхват.
Поставете отново Вашите
предни високоговорители. в)
WARN. 72
Разстоянието до централния
високоговорител е извън
обхват. Поставете отново
Вашия централен високоговорител. г)
WARN. 73
Разстоянието до левия съраунд
високоговорител е извън
обхват. Поставете отново
Вашия ляв съраунд високоговорител. д)
32BG
в)
г)
За подробности се обърнете към “Разстояние до
предните високоговорители” (стр. 48).
За подробности се обърнете към “Съвет” на стр.
49.
TEST TONE (тест-сигнал)
Настройте нивата и баланса на високоговорителите като слушате тест-сигнала от
Вашата позиция за слушане.
Съвет
Приемникът използва тест-сигнал с честота 800 Hz.
5 Натиснете бутон V/v неколко-
кратно, за да изберете “T.TONE Y”.
Тест-сигналът се извежда от всеки високоговорител последователно както следва.|
Преден ляв t Централен t Преден десен
t Съраунд десен t Заден десен съраунд*
t Заден ляв съраунд* t Съраунд ляв t
Нискочестотен
* Ще чуете тест-тон само от
– левите и десни съраунд високоговорители,
когато последните са в настройка “DUAL”.
– левият съраунд високоговорител, когато задните съраунд високоговорители са в позиция
“SINGLE”.
6 Настройте нивото и баланса
DMPORT
TV AV VIDEO1
VIDEO2
BD
SAT
TV
2CH
A.F.D.
1
2
3
4
5
6
TV INPUT
SLEEP
на високоговорителите, като
използвате менюто LEVEL, така
че нивото на тест-сигнала да
звучи еднакво от всеки високоговорител.
SYSTEM STANDBY
DVD
За подробности, вижте “Настройка на
нивото (LEVEL меню)” (стр. 41).
Съвети
SA-CD/CD TUNER
MOVIE
MUSIC
• За да настроите нивото на всички високоговорители едновременно, натиснете MASTER
VOL+/-. Можете да използвате и MASTER
VOLUME на приемника.
• Регулираните стойности се извеждат по
време на настройка.
THEATRE
DVD/BD
MENU
7
8
9
0/10
MEMORY
ENTER
>10
AUTO CAL
D.TUNING
D.SKIP
AMP MENU
7 Повторете стъпки от 1 до 5, за
CLEAR
DISPLAY
TOOLS/
OPTIONS
да изберете “T. TONE N”.
MUTING
Можете също така да натиснете входящите бутони. Тест-сигналът се изключва.
TV VOL
MASTER VOL
MASTER
VOL +/–
0
RETURN/EXIT
MENU/HOME
TV CH –
TV CH +
REPLAY ADVANCE
PRESET –
PRESET +
1 Натиснете AMP MENU.
На дисплея се появява “1-LEVEL”.
Когато от високоговорителите не
се извежда тест-сигнал.
• Кабелите на високоговорителите може да не
са свързани правилно.
• Кабелите на високоговорителите може да са
направили късо съединение.
Забележка
Тест-сигналът не може да бъде използван, когато се
използва функцията MULTI CH IN или ANALOG
DIRECT.
2 Натиснете бутон
или бутон b,
за да влезете в менюто.
3 Натиснете бутон V/v неколко-
кратно, за да изберете “T. TONE”.
4 Натиснете бутон
или бутон b,
за да въведете параметър.
33BG
Подготовка за работа
9: Настройка на силата на звука
и баланса на високоговорителите
Възпроизвеждане
Избор на компонент
Избран вход
[Дисплей]
Компоненти, които могат
да бъдат възпроизведени
DVD плейър и др., свързан към
жака DVD
Сателитен приемник и т.н.,
свързани към жака SAT
Tелевизор, свързани към жака
TV.
Super Audio CD плейър/CD
плейър и др., свързан към жака
SA-CD/CD.
Вграден радио тунер
* “VIDEO 2/PORTABLE AV” и “SA-CD/CD/
CD-R” преминават през дисплея, след това
се появяват съответно “VIDEO 2” или “SACD/CD/CD-R”.
2 Включете компонента и започнете възпроизвеждане.
3 Завъртете MASTER VOL, за да
регулирате силата на звука.
Можете също така да използвате MASTER
VOLUME на приемника.
За да заглушите звука
1 Натиснете бутона за входен сигнал, за да изберете компонент.
Можете също така да използвате MULTI
CH IN на приемника.
Избраният вход се появява на дисплея.
Избран вход
[Дисплей]
Компоненти, които могат
да бъдат възпроизведени
DIGITALMEDIA PORT адаптер свързан към DMPORT жак
DVD рекордер, видеорекордер и др. свързани към жак
VIDEO 1.
Видеокамера, видео игра и
др., свързани към жаковете
VIDEO 2 IN/PORTABLE AV
IN жакове
Блу рей-диск плейър и др.,
свързан към жака BD.
34BG
Натиснете MUTING.
Функцията за заглушаване на звука ще се отмени, когато извършите следното.
• Натиснете отново MUTING.
• Увеличите силата на звука.
• Изключите захранването.
За да не повредите високоговорителите
Уверете се, че силата на звука е намалена, преди
да включите приемника.
Слушане/гледане на компонент
Слушане на Super Audio CD/CD
DMPORT
TV AV VIDEO2
BD
Възпроизвеждане
TV INPUT
SLEEP
SYSTEM STANDBY
VIDEO1
DVD
SAT
TV
2CH
A.F.D.
SA-CD/CD TUNER
1
2
3
4
5
6
MOVIE
MUSIC
THEATRE
MASTER VOLUME
DVD/BD
MENU
7
8
9
0/10
MEMORY
ENTER
>10
TUNING MODE
AUTO CAL
D.TUNING
D.SKIP
AMP MENU
DISPLAY
TUNING
INPUT MODE
INPUT SELECTOR
SPEAKERS
(OFF/A/B)
CLEAR
DISPLAY
TOOLS/
OPTIONS
MUTING
TV VOL
MASTER VOL
AUTO CAL MIC
MEMORY/
ENTER
DIMMER
SLEEP
SUR BACK
DECODING
2CH
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
ANALOG
DIRECT
MUTING
VIDEO 2 IN/PORTABLE AV IN
PHONES
VIDEO
L AUDIO R
0
MENU/HOME
RETURN/EXIT
TV CH –
TV CH +
REPLAY ADVANCE
PRESET –
PRESET +
TUNING –
N
TUNING +
)
.
FM MODE
TV
9
Y
Забележки
• Операциите са описани за
Sony Super Audio CD плейър.
• Обърнете се към инструкциите за експлоатация,
приложени към Super Audio
CD плейъра или CD плейъра.
Съвети
Можете да изберете звуково
поле, което да отговаря на
музиката. Вижте стр. 46 за
подробности.
Препоръчителни звукови
полета:
Класическа музика: HALL
Джаз музика: JAZZ
Концерт на живо: CONCERT
1 Включете Super Audio CD плейъра/CD плейъра;
след това поставете диск в шейната.
2 Включете приемника.
3 Натиснете SA-CD/CD.
Можете да използвате и INPUT SELECTOR на приемника, за
да изберете SA-CD/CD.
4 Възпроизведете диска.
5 Регулирайте силата на звука.
6 След като приключите слушането на Super
Audio CD/CD, извадете диска и изключете приемника и Super Audio CD плейъра/CD плейър.
35BG
Гледане на DVD/блу-рей диск
TV INPUT
SLEEP
DMPORT
TV AV VIDEO2
BD
SYSTEM STANDBY
VIDEO1
DVD
SAT
TV
2CH
A.F.D.
SA-CD/CD TUNER
1
2
3
4
5
6
MOVIE
MUSIC
THEATRE
MASTER VOLUME
DVD/BD
MENU
7
8
9
0/10
MEMORY
ENTER
>10
TUNING MODE
AUTO CAL
D.TUNING
D.SKIP
AMP MENU
DISPLAY
TUNING
INPUT MODE
INPUT SELECTOR
SPEAKERS
(OFF/A/B)
CLEAR
DISPLAY
TOOLS/
OPTIONS
MUTING
TV VOL
MASTER VOL
AUTO CAL MIC
MEMORY/
ENTER
DIMMER
SLEEP
SUR BACK
DECODING
2CH
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
ANALOG
DIRECT
MUTING
VIDEO 2 IN/PORTABLE AV IN
PHONES
VIDEO
L AUDIO R
0
MENU/HOME
RETURN/EXIT
TV CH –
TV CH +
REPLAY ADVANCE
PRESET –
PRESET +
TUNING –
N
TUNING +
)
.
FM MODE
TV
9
Y
Забележки
• Обърнете се към инструкциите за експлоатация,
приложени към телевизора и
DVD плейъра.
• Ако не можете да слушате
многоканален звук, проверете
следното.
– Уверете се, че приемникът
е свързан към DVD плейър/
блу-рей диск плейъра посредством цифрова връзка.
– Уверете се, че цифровият
аудио изход на DVD плейъра/
блу-рей диск плейъра е зададен
правилно.
Съвети
Изберете звуковия формат на
диска, който ще се възпроизвежда, ако е необходимо.
Вие можете да изберете звуково
поле, което да отговаря на музиката/филма. За подробности се
обърнете към стр. 53.
Препоръчителни звукови
полета:
Филм: C.ST.EX
Музика: CONCERT
36BG
1 Включете телевизора и DVD плейъра/блу-рей
диск плейър.
2 Включете приемника.
3 Натиснете DVD, за да гледате DVD или BD, за да
гледате блу-рей диск.
Вие можете да използвате INPUT SELECTOR на приемника,
за да изберете DVD или BD.
Уверете се, че сте променили фабричните настройки на
DVD входния бутон на дистанционното управление така
че да използвате бутона, за да контролирате вашия DVD
плейър. За повече подробности вижте “Промяна на бутоните” (стр. 74).
4 Включете входа на телевизора, така че изображението на DVD/блу-рей диск да се извежда.
5 Възпроизведете диска.
6 Регулирайте силата на звука.
7 След като приключите с гледането на DVD/блурей диск, извадете диска и изключете приемника, телевизора и DVD/блу-рей диск плейъра.
За да се върнете към предходния
дисплей
Работа с усилвателя
Натиснете бутон B.
За да излезете от менюто
Работа с менютата
Като използвате менютата на усилвателя, Вие
можете да извършите различни настройки на
приемника
Натиснете AMP MENU.
Забележка
Възможно е някои параметри и настройки да се
появят замъглени на дисплея. Това означава, че те или
не работят, или са фиксирани и не могат да бъдат
променяни.
Работа с усилвателя
THEATRE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
DVD/BD
MENU
>10
-
0/10
AUTO CAL
D.TUNING
D.SKIP
MEMORY AMP MENU
ENTER
CLEAR
DISPLAY
1
TOOLS/
OPTIONS MUTING
TV VOL
MASTER VOL
2-6
O
RETURN/EXIT
MENU/HOME
TV CH –
TV CH +
PRESET – REPLAY ADVANCE PRESET +
<
<
.
>
1 Натиснете AMP.
На дисплея се появява индикация “1-LEVEL”.
2 Неколкократно натиснете бутон
V/v, за да изберете менюто, което желаете.
3 Неколкократно натиснете бутон
или бутон b, за да влезете в
менюто.
4 Неколкократно натиснете бутон
V/v, за да изберете параметъра,
който желаете да регулирате.
5 Натиснете бутон
или бутон b,
за да въведете параметъра.
6 Неколкократно натиснете бутон
V/v, за да изберете настройката,
която желаете.
Настройката се въвежда автоматично.
37BG
Преглед на менютата
Следните опции работят за всяко от менютата. За подробности относно работата с
менютата вижте стр. 37.
Меню
[Дисплей]
LEVEL
[1-LEVEL]
Параметри
[Дисплей]
Настройки
Първоначална
настройка
Тест тон а) [T. TONE]
T. TONE N, T. TONE Y
T. TONE N
Баланс на предния високоговори- BAL. L +1 to BAL. L +8, BALANCE, BALANCE
тел а) [FRT BAL]
BAL. R +1 to BAL. R +8
Ниво на централния високогово- CNT –10 dB to CNT +10 dB
рител [CNT LVL]
(стъпка 1 dB)
SUR L –10 dB to SUR L +10 dB
(стъпка 1 dB)
SUR L 0 dB
Ниво на съраунд десния високого- SUR R –10 dB to SUR R +10 dB
ворител [SR LVL]
(стъпка 1 dB)
SUR R 0 dB
Ниво на задния съраунд високого- SB –10 dB to SB +10 dB
ворител [SB LVL
(стъпка 1 dB)
SB 0 dB
Ниво на съраунд левия високоговорител [SL LVL]
EQ
[2-EQ]
SUR
[3-SUR]
38BG
CNT 0 dB
Ниво на съраунд задния ляв
високоговорител [SВL LVL]
SBL –10 dB to SBL +10 dB
(стъпка 1 dB)
SBL 0 dB
Ниво на съраунд задния десен
високоговорител [SВL LVL]
SBR –10 dB to SBR +10 dB
(стъпка 1 dB)
SBR 0 dB
Ниво на субуфера [SW LVL]
SW –10 dB to SW +10 dB
(стъпка 1 dB)
SW 0 dB
Компресия на динамичния
обхват а) [D.RANGE]
COMP. OFF, COMP. STD,
COMP. MAX
COMP. OFF
Еквалайзър а) [EQ]
EQ OFF, EQ ON
EQ OFF
Ниво на басите на централния
високоговорител [BASS LVL]
BASS –6 dB to BASS +6 dB
(стъпка 1 dB)
BASS 0 dB
Ниво на дисканта на централния високоговорител [TRE LVL]
TRE –6 dB to TRE +6 dB
(стъпка 1 dB)
TRE 0 dB
A.F.D. AUTO
for:
VIDEO 1, 2,
BD, DVD,
SAT;
2CH ST. for:
TV, SA-CD/
CD, TUNER,
DMPORT
Избор на звуково поле а) [S. F.
SELECT]
Декодиращ режим на задния
съраунд а) [SB DEC]
SB OFF, SB AUTO, SB ON
SB AUTO
Ниво на ефекта а) [EFFECT]
EFCT. MIN, EFCT. STD,
EFCT. MAX
EFCT. STD
Параметри
[Дисплей]
Настройки
Първоначална
настройка
TUNER
[4-TUNER]
Режим на приемане на FM
станции а) [FM MODE]
FM AUTO, FM MONO
FM AUTO
Озаглавяване на станции а)
[NAME IN]
For details, see “Naming preset
stations” (page 60).
Приоритет на декодирането на цифровия аудио вход а)
[DEC. PRI.]
DEC. PCM, DEC. AUTO
DEC. PCM for:
SA-CD/CD;
DEC. AUTO
for:
VIDEO 1, 2,
BD, DVD,
SAT, TV
Избор на език за цифрово
предаване а) [DUAL]
DUAL M/S, DUAL M, DUAL S,
DUAL M+S
DUAL M
A/V синхронизация а) [A.V.
SYNC.]
A.V.SYNC. N, A.V.SYNC. Y
A.V.SYNC. N
HDMI AUDIO [HDMI]
AMP, TV+AMP
AMP
HDMI CONTROL
[CONTROL]
CTRL OFF, CTRL ON
CTRL OFF
AUDIO
[5-AUDIO]
Digital audio input assignment
a)
Озаглавяване на входни
сигнали а) [NAME IN]
VIDEO
[6-VIDEO]
Озаглавяване на входове а)
[NAME IN]
39BG
Работа с усилвателя
Меню
[Дисплей]
Меню
[Дисплей]
Параметри
[Дисплей]
Настройки
Първоначална
настройка
SYSTEM
[7-SYSTEM]
Субуфер а) [SW SPK]
NO, YES
YES
Субуфер Предни високоговорители а) [FRT SPK] а) [SW SPK]
SMALL, LARGE
LARGE
A. CAL
[8-A. CAL]
Централни високоговорители а) NO, SMALL, LARGE
[CNT SPK]
LARGE
Съраунд високоговорители а)
[SUR SPK]
NO, SMALL, LARGE
LARGE
Съраунд задни високоговорители а) [SB SPK]
NO, SINGLE, DUAL
DUAL
Разстояние до предния високого- DIST. 1.0 m to DIST. 7.0 m
ворител а) в) [FRT DIST.]
(0.1 m step)
DIST. 3.0 m
Разстояние до централния висо- DIST. 1.0 m to DIST. 7.0 m
коговорител а) в) [CNT DIST.]
(0.1 m step)
DIST. 3.0 m
Разстояние до съраунд левия
DIST. 1.0 m to DIST. 7.0 m
високоговорител а) в) [SL DIST.] (0.1 m step)
DIST. 3.0 m
DIST. 1.0 m to DIST. 7.0 m
Разстояние до съраунд десния
високоговорител а) в) [SR DIST.] (0.1 m step)
DIST. 3.0 m
DIST. 1.0 m to DIST. 7.0 m
Разстояние до съраунд задния
високоговорител а) в) [SB DIST.] (0.1 m step)
DIST. 3.0 m
Разстояние до съраунд задния ляв DIST. 1.0 m to DIST. 7.0 m
високоговорител а) в) [SB DIST.] (0.1 m step)
DIST. 3.0 m
Разстояние до съраунд задния
десен високоговорител а) в) [SB
DIST.]
DIST. 1.0 m to DIST. 7.0 m
(0.1 m step)
DIST. 3.0 m
Разположение на съраунд високоговорителите а) [SUR POS.]
BEHD/HI, BEHD/LO, SIDE/HI,
SIDE/LO
SIDE/LO
Честота на високоговорителите а) [CRS. FREQ.]
CRS > 40 Hz to CRS > 160 Hz
(10 Hz step)
CRS > 100 Hz
Осветеност на дисплея а)
[DIMMER]
0% dim, 40% dim, 70% dim
0% dim
Автоматична настройка а)
[AUTO CAL.]
A.CAL NO, A.CAL YES
A.CAL NO
а) За подробности се обърнете към страницата, указана в скобите.
б) Можете да изберете този параметър само когато задните съраунд високоговорители са в позиция “SINGLE”
в) Можете да изберете този параметър само когато задните съраунд високоговорители са в позиция “DUAL”
г) “AUDIO FOR HDMI” и “CONTROL FOR HDMI” минават през дисплея, след това се появяват съответно
“AUDIO” или “CONTROL”.
40BG
Настройка на нивото
(меню LEVEL)
Параметри в менюто LEVEL
x T.TONE (Тест-сигнал)
Позволява Ви да регулирате нивата на високоговорителите и баланса, докато слушате
тест сигнала от Вашата позиция на слушане.
За подробности вижте “9: Настройка на нивата и баланса на високоговорителите (TEST
TONE)” (стр. 33).
x FRT BAL (Баланс на предния високоговорител)
Позволява Ви да регулирате баланса между
предния ляв и десен високоговорител.
x CNT. LVL (Ниво на централния високоговорител)
x SL LVL (Ниво на левия съраунд високоговорител)
x SR LVL (Ниво на десния съраунд високоговорител)
x D. RANGE (Dynamic range compressor –
Компресия на динамичния обхват)
Позволява Ви да компресирате динамичния обхват на саундтрака. Това може да бъде полезно,
когато искате да гледате филми с ниска сила
на звука късно през нощта. Компресията на
динамичния обхват е възможна само при Dolby
Digital източници.
• COMP. OFF
Динамичният обхват не се компресира.
• COMP. STD
Динамичният обхват се компресира както го
е предвидил специалистът по записа.
• COMP. MAX
Динамичният обхват се компресира сериозно.
Съвет
Компресорът на динамичния обхват Ви позволява
да компресирате динамичния обхват на саундтрака
въз основа на информацията за него, съдържаща се в
сигнала Dolby Digital.
“COMP. STD” е стандартна настройка, но влияе
само на компресията на светлината. Ето защо, препоръчваме Ви да използвате настройката “COMP.
МАХ”. Тя сериозно компресира динамичния обхват
и Ви позволява да гледате филми късно през нощта
с ниска сила на звука. За разлика от аналоговите
ограничители, нивата са предварително определени
и осигуряват много естествена компресия.
x SB LVL (Ниво на задния съраунд високоговорител)
x SBL LVL (Ниво на задния ляв съраунд
високоговорител)
x SBR LVL (Ниво на задния десен съраунд
високоговорител)
x SW LVL (Ниво на субуфер)
41BG
Работа с усилвателя
Можете да използвате менюто LEVEL за да
настроите баланса и нивото на всеки високоговорител. Тези настройки се прилагат при
всички звукови полета.
Изберете “1-LEVEL” в менюто на усилвателя.
За подробности относно настройката на параметрите вижте “Работа с менютата” (стр.
37) и “Преглед на менютата” (стр. 38).
а) Можете да изберете само този параметър, когато
задните съраунд високоговорители са в позиция
“SINGLE” в меню SYSTEM.
б) Можете да изберете само този параметър, когато
задните съраунд високоговорители са в позиция
“DUAL” в меню SYSTEM.
Настройка на тона
(меню EQ)
Можете да използвате менюто EQ за да
настроите качеството на тоновете (ниво на
бас/дискант) на предните високоговорители.
Тези настройки се прилагат при всички звукови
полета.
Изберете “2-EQ” в менюто на усилвателя. За
подробности относно настройката на параметрите вижте “Работа с менютата” (стр. 37)
и “Преглед на менютата” (стр. 38).
Параметри в менюто EQ
EQ (Еквалайзър)
Позволява Ви да включвате или изключвате
елвалайзъра
• EQ ON
Еквалайзерът е включен.
• EQ OFF
Еквалайзерът е изключен.
x BASS LVL (Ниво на басите на предните
високоговорители)
x TRE LVL (Ниво на високите честоти на
предните високоговорители)
Забележки
• Тази функция не работи за сигнали с примерна
честота по-висока от 48 kHz.
• Ако регулирате еквалайзъра по време на прием на
сигнал с честота DTS 96/24, сигналът ще се излъчва
само като 48 kHz.
42BG
Настройки за съраунд звук
(SUR меню)
Можете да използвате менюто SUR, за да изберете звуковото поле, което желаете.
Изберете “3-SUR” в менюто на усилвателя. За
подробности относно настройката на параметрите вижте “Работа с менютата” (стр. 37)
и “Преглед на менютата” (стр. 38).
Параметри в менюто SUR
x S.F. SELCT (избор на звуково поле)
Позволява Ви да избирате звуковото поле, което желаете . За подробности вижте “Как да се
наслаждаваме на съраунд звук” (стр. 51).
Забележка
Приемникът Ви позволява да прибавите последното
избрано звуково поле към входния сигнал, когато го
изберете (връзка на звуковото поле). Например, ако
изберете HALL за DVD вход, след това смените вида
на входния сигнал и се върнете отново към DVD,
HALL отново ще се прибави автоматично.
x SB DEC (Режим на декодиране на задния
съраунд)
Позволява Ви да изберете режима на декодиране на задния съраунд. За подробности вижте
“Използване на режим на декодиране за задния
съраунд” (стр. 43).
x EFFECT (Ниво на ефекта)
Позволява Ви да регулирате “присъствието”
на ефекта съраунд за звукови полета, избрани с
бутоните MOVIE или MUSIC и за звуковото
поле “HP THEA”.
• EFCT. MIN
Съраунд ефектът е минимален.
• EFCT. STD
Съраунд ефектът е стандартен.
• EFCT. MAX
Съраунд ефектът е максимален.
Избор на режим на декодиране на задния съраунд високоговорител (SB DEC)
Видове функции на задния съраунд
високоговорител
x SB OFF
Не се извършва декодиране на задния съраунд.
x SB AUTO
Когато входният поток съдържа 6.1 канала а),
прилага се точният декодер за сигнала на задния
съраунд.
Входен
поток
Изходен
канал
Приложен декодер
за заден съраунд
Dolby Digital
5.1
5.1
—
Dolby Digital
EX б)
6.1
Матричният
декодер съвпада с
Dolby Digital EX
DTS 5.1
5.1
—
DTS-ES
Matrix 6.1 в)
6.1
DTS матричен
декодер
DTS-ES
Discrete 6.1 г)
6.1
DTS дискретен
декодер
Dolby Digital
Surround
EX д)
7.1
DTS-ES
Matrix 6.1 в)
7.1
Матричният
декодер съвпада с
Dolby Digital EX
DTS-ES
Discrete 6.1 г)
7.1
Матричният
декодер съвпада с
Dolby Digital EX
Матричният
декодер съвпада с
Dolby Pro Logic IIx
Входен
поток
Изходен
канал
Приложен декодер
за заден съраунд
Dolby Digital
5.1
6.1
Матричният декодер съвпада с Dolby
Digital EX
Dolby Digital
Surround
EX б)
6.1
Матричният декодер съвпада с Dolby
Digital EX
DTS 5.1
6.1
Матричният декодер съвпада с Dolby
Digital EX
DTS-ES Matrix
6.1 в)
6.1
Матричният декодер съвпада с Dolby
Digital EX
DTS-ES
Discrete 6.1 г)
6.1
Матричният декодер съвпада с Dolby
Digital EX
Dolby Digital
5.1
7.1
Матричният декодер съвпада с Dolby
Pro Logic IIx
Dolby Digital
Surround
EX б)
7.1
Матричният декодер съвпада с Dolby
Pro Logic IIx
DTS 5.1
7.1
Матричният декодер съвпада с Dolby
Digital EX
DTS-ES Matrix
6.1 в)
7.1
Матричният декодер съвпада с Dolby
Digital EX
DTS-ES
Discrete 6.1 г)
7.1
Матричният декодер съвпада с Dolby
Digital EX
а) 6.1 каналният декодер е информацията, записана в
софтуера на DVD диска.
б) Dolby Digital DVD, което съдържа Surround EX
информация. Можете да проверите за Surround
EX филми на Интернет страницата на Dolby
Corporation.
в) Софтуер, записан с информация, която съобщава
за сигнали във формати Surround EX и 5.1.
г) Софтуер, записан със сигнали за 5.1 канала, както
и разширение за преобразуване на тези сигнали във
формат 6.1. Сигналите за 6.1 канала са специфични DVD сигнали, които не се използват за кино
филмите.
д) Когато свържете два задни съраунд високоговорители, каналът за възпроизвеждане е 7.1.
продължава
43BG
Работа с усилвателя
Можете да се наслаждавате на съраунд звук
като декодирате сигнала на задния съраунд високоговорител на DVD софтуер (и др.), записан
във формат Dolby Digital EX, DTS-ES Matrix,
DTS-ES Discrete 6.1 и др.
Изберете режима за декодиране на задния съраунд звук като използвате “SB DEC” в менюто
SUR (стр. 42).
Можете също така да използвате функция SUR
BACK DECODING на приемника.
x SB ON
За да декодирате съраунд задния сигнал независимо от 6.1 каналния декодер а), Dolby Digital
EX се прилага, когато изходните канали са 6.1.
Забележки
В режим Dolby Digital EX е възможно да не се
чува звук от задния съраунд високоговорител.
Някои дискове нямат Dolby Digital EX звук,
въпреки че на опаковката си има логото Dolby
Digital EX. В този случай, изберете “SB ON”.
Можете да изберете режим на декодиране на задния
съраунд високоговорител, само когато е включен
A.F.D. режим. Въпреки това, тази функция се отменя,
когато изберете Dolby Pro Logic IIx.
Настройка на тунера
(меню TUNER)
Можете да използвате менюто TUNER за да
настроите режима на приемане на FM станции, както и да озаглавявате предварително
настроени станции.
Изберете “4-TUNER” в менюто на усилвателя.
За подробности относно настройката на
параметрите, вижте “Работа с менютата”
(стр. 37) и “Преглед на менютата” (стр. 38).
Параметри в менюто TUNER
x FM MODE (Режим на приемане на FM
станции)
• FM AUTO
Този приемник кодира сигнала като стерео
сигнал, когато радио станциите се предават
в стерео формат.
• FM MONO
Този приемник декодира сигнала като моно,
независимо от предавания сигнал.
x NAME IN (Озаглавяване на предварително настроени станции)
Позволява да зададете името на предварително настроени станции. За подробности вижте
“Озаглавяване на предварително настроените
станции” (стр. 60).
44BG
Настройки на звука
(Меню AUDIO)
Можете да използвате менюто AUDIO за да извършите настройка на звука, която отговаря
на Вашите предпочитания.
Изберете “5-AUDIO” в менюто на усилвателя.
За подробности относно настройката на параметрите вижте “Работа с менютата” (стр.
37) и “Преглед на менютата” (стр. 38).
x DEC. PRI. (Приоритет при декодиране
на цифров аудио вход)
Позволява Ви да определите входния режим за
цифровия сигнал в жаковете DIGITAL IN.
• DEC. PCM
Сигналите PCM са с приоритет (за да се
предотврати прекъсване, когато започне
възпроизвеждането).
Въпреки това, когато постъпват други входни сигнали, възможно е звукът да не се извежда
в зависимост от формата. В този случай
задайте “DEC. AUTO”.
Когато изберете сигнали от HDMI IN жак,
само PCM сигнали се извеждат от свързания
плейър. Когато получите сигнали от друг формат, настройте опцията в “DEC. AUTO”.
• DEC. AUTO
Автоматично превключва входния режим
между DTS, Dolby Digital или PCM.
Забележка
Когато е зададено “DEC. AUTO” и звукът от
цифровите аудио жакове (за CD и др.) се прекъсва от
започнало възпроизвеждане, задайте “DEC.PCM”.
• Този параметър е полезен, когато използвате голям
LCD или плазмен дисплей или проектор.
• Този параметър е валиден само когато използвате
звуково поле засечено с 2CH или A.F.D. бутони. Този
параметър е валиден когато:
– се извеждат сигнали с честота по-висока от 48
kHz;
– мултиканалните Linear PCM сигнали се получават
посредством HDMI IN жака.
– избрана е функция ANALOG DIRECT.
x D. ASSIGN (Избиране на цифрови аудио
входове)
Позволява Ви да избирате цифрови аудио
входове за източника. За повече подробности
вижте “Извеждане на дигитален звук от други
входове (DIGITAL ASSIGN)” (стр. 68).
x NAME IN (Озаглавяване на входове)
Позволява Ви да задавате имена за входове. За
подробности вижте “Озаглавяване на входни
сигнали” (стр. 71).
45BG
Работа с усилвателя
Параметри в менюто AUDIO
x DUAL (Избор на език на цифрово предаване)
Позволява Ви да избирате езика, който искате
да слушате по време на цифрово предаване. Тази
функция работи само с Dolby Digital източници.
• DUAL M/S (Основен/Допълнителен)
Звукът от основния език се извежда през
предния ляв високоговорител, а този на
допълнителния език - през предния десен
високоговорител едновременно.
• DUAL M (Основен)
Извежда се звукът от основния език.
• DUAL S (Допълнителен)
Извежда се звукът от допълнителния език.
• DUAL M+S (Основен + Допълнителен)
Извежда се смесен звук от основния и допълнителния език.
x A.V. SYNC. (Синхронизира възпроизвеждането на аудио и видео)
• A. V.SYNC. Y (Yes) (Време на отлагане: 68
милисекунди)
Разрешава Ви да отложите възпроизвеждането на аудио сигналите така че разликата
между аудио възпроизвеждането и визуалния
дисплей се минимизира.
• A. V.SYNC N (No) (Време на отлагане: 0
милисекунди)
Аудио възпроизвеждането не се отлага
Забележки
Настройки за видео
(меню VIDEO)
Можете да използвате менюто VIDEO, за да
определяте компонентен видео вход към друг
вход и да го озаглавявате.
Изберете “6-VIDEO” в менюто на усилвателя.
За подробности относно настройката на параметрите вижте “Работа с менютата” (стр.
37) и “Преглед на менютата” (стр. 38).
Параметри в менюто VIDEO
x AUDIO FOR HDMI (HDMI AUDIO)
Позволява Ви да видите HDMI аудио извеждането от възпроизвеждащия компонент свързан към рисивъра посредством HDMI връзка.
• AMP
HDMI аудио сигналите от възпроизвеждащия
компонент се извеждат само към високоговорители свързани към рисивъра. . мулти-каналният звук се извежда както си е.
Забележка
Аудио сигналите не се извеждат през телевизионните колони когато “AUDIO FOR HDMI” е в позиция
“AMP”.
• TV + AMP
Звукът се извежда през високоговорителите
на телевизора и свързаните към рисивъра
високоговорители.
Забележки
• Качеството на звука от възпроизвеждащия компонент зависи от качеството на звука на телевизора
като например брой канали и примерна честота.
Когато телевизорът има стерео високоговорители, звукът извеждан от рисивъра също е стерео,
дори и да възпроизвеждате от мултиканален
източник.
• Когато свързвате рисивъра към видео компонент
(проектор и т.н.), рисивъра може и да не възпроизведе звук. В този случай изберете “AMP”.
46BG
x CONTROL FOR HDMI (HDMI CONTROL)
Позволява Ви да включите или изключите
функция HDMI CONTROL. За повече подробности обърнете се към “Control for HDMI”
(стр. 62).
x NAME IN (Озаглавяване на входове)
Позволява Ви да зададете името на входове. За
подробности вижте “Озаглавяване на входни
сигнали” (стр. 71).
Настройки на системата
(меню SYSTEM)
За да се възползвате максимално от пренасочването
на Dolby Digital басите, препоръчваме Ви да настроите честотата за изключване на субуфера колкото
може по-високо.
x FRT SPK (Размер на предните високоговорители)
• SMALL
Ако звукът е изкривен или чувствате липса
на съраунд ефекти, когато използвате многоканален съраунд звук, изберете “SMALL”, за
да се активира веригата за пренасочване на
ниските честоти и ниските честоти от
предния канал да се извеждат през субуфера.
Когато предните високоговорители са
зададени в положение “SMALL”, централният,
съраунд и задните и съраунд високоговорители също автоматично се задават в положение
“SMALL” (освен ако предварително не е
зададено положение “NO”).
• LARGE
Ако сте свързали големи високоговорители,
които ефективно ще възпроизведат ниските
честоти, изберете “LARGE”. Обикновено се
избира настройка “LARGE”. Когато субуферът е зададен в положение “NO”, предните
високоговорители автоматично се задават в
положение “LARGE”.
продължава
47BG
Работа с усилвателя
Можете да използвате менюто SYSTEM за
настройка на размера и разстоянието на високоговорителите, свързани към системата.
Изберете “7-SYSTEM” в менюто на усилвателя.
За подробности относно настройката на
параметрите, вижте “Работа с менютата”
(стр. 37) и “Преглед на менютата” (стр. 38).
x SW SPK (Избор на субуфера)
• YES
Ако сте свързали субуфер, изберете “YES”.
• NO
Ако не сте свързали субуфер, изберете “NO”.
Това активира веригата за пренасочване на
ниските честоти и сигналите LFE се извеждат през другите високоговорители.
Съвет
x CNT SPK (Централен високоговорител)
• NO
Ако не сте свързали централния високоговорител, изберете “NO”. Звукът от централния канал ще се извежда през предните
високоговорителите.
• SMALL
Ако звукът е изкривен или чувствате липса
на съраунд ефекти, когато използвате многоканален съраунд звук, изберете “SMALL”,
за да активирате веригата за пренасочване
на ниските честоти и ниските честоти
от централния канал да се извеждат през
предните високоговорители (ако са зададени
в положение “LARGE”) или през субуфера.
• LARGE
Ако сте свързали голям високоговорител,
който ефективно възпроизвежда ниските
честоти, изберете “LARGE”. Обикновено се
избира “LARGE”. Ако обаче предните високоговорители са зададени в положение “SMALL”,
не можете да зададете централния високоговорител в положение “LARGE”.
x SUR SPK (Размер на съраунд високоговорителите)
Задният съраунд високоговорител ще бъде
зададен в същата настройка.
• NO
Ако не сте свързали съраунд високоговорители, изберете “NO”.
• SMALL
Ако звукът е изкривен или чувствате липса
на съраунд ефекти, когато използвате многоканален съраунд звук, изберете “SMALL”, за
да активирате веригата за пренасочване на
ниските честоти и ниските честоти от
съраунд канала да се извеждат през субуфера
или други “LARGE” високоговорители.
• LARGE
Ако сте свързали големи високоговорители,
които ефективно възпроизвеждат ниските
честоти, изберете “LARGE”. Обикновено се
избира “LARGE”. Ако обаче предните високоговорители са зададени в положение “SMALL”,
не можете да зададете съраунд високоговорителите в положение “LARGE”.
x SB SPK (Избор на заден съраунд високоговорител)
Когато съраунд високоговорителите са
зададени в положение “NO”, задният съраунд
високоговорител също автоматично се задава
в положение “NO” и настройката не може да
бъде променена.
• NO
Ако не сте свързали задния съраунд високоговорител, изберете “NO”.
• SINGLE
Ако свързвате само един заден съраунд високоговорител, изберете “SINGLE”. Звукът ще се
извежда с максимум 6.1 канала.
• DUAL
Ако свързвате два задни съраунд високоговорителя, изберете “DUAL”. Звукът ще се
извежда с максимум 7.1 канала.
Съвет
Настройките “LARGE” и “SMALL” за всеки високоговорител определят дали вътрешният звуков
процесор ще отреже ниските честоти от този
канал. Когато ниските честоти бъдат отрязани
от даден канал, веригата за пренасочване на ниските
честоти изпраща съответните ниски честоти към
субуфера или други “LARGE” високоговорители. Тъй
като ниските честоти имат определена насоченост,
най-добре е, ако е възможно, те да не се отрязват.
Ето защо, дори когато използвате малки високоговорители, можете да зададете положение “LARGE”,
ако искате ниските честоти да бъдат извеждани
през този високоговорител. От друга страна, ако използвате голям високоговорител, но предпочитате
през него да не се извеждат ниски честоти, задайте
високоговорителите в положение “SMALL”.
Ако общото ниво на сигнала е по-ниско от
предпочитанията Ви, задайте всички високоговорителите в положение “LARGE”. Ако няма
достатъчно ниски честоти, може да използвате тона, за да подчертаете ниските нива. За
подробности вижте стр. 38.
x FRT DIST. (Разстояние до предните
високоговорители)
Позволява Ви да зададете разстоянието от
Вашата позиция за слушане до предните високоговорители (A). Ако двата предни високоговорители не са поставени на равно разстояние
от позицията за слушане, задайте разстоянието към най-близкия високоговорител.
48BG
Само един заден съраунд високоговорител
Два задни съраунд високоговорителя
(Ъгълът B трябва да е еднакъв)
x CNT DIST. (Разстояние до централния
високоговорител)
Позволява Ви да зададете разстоянието от
Вашата позиция за слушане до централния
високоговорител.
x SL DIST (Разстояние до левия съраунд
високоговорител)
x SR DIST (Разстояние до десния съраунд
високоговорител)
Позволява Ви да зададете разстоянието от
Вашата позиция за слушане до съраунд високоговорителите.
x SB DIST (Разстояние до задните съраунд високоговорители) а)
x SBL DIST (Разстояние до задния ляв
съраунд високоговорител) б)
x SBR DIST (Разстояние до задния десен
съраунд високоговорител) б)
Позволява Ви да зададете разстоянието от
Вашата позиция за слушане до задните съраунд
високоговорители.
а) Можете да изберете този параметър само когато
задните съраунд високоговорители са в позиция
“SINGLE” в системното меню.
б) Можете да изберете този параметър само когато
задните съраунд високоговорители са в позиция
“DUAL” в системното меню.
x SUR POS.
(Местоположение до съраунд високоговорителите)
Позволява да зададете височината на съраунд
високоговорителите за по-точно пресъздаване на съраунд ефекта на режимите Cinema
Studio EX (стр. 54). Тази опция за настройка не
работи, когато съраунд високоговорителите
са зададени в положение “NO” (стр. 40).
Работа с усилвателя
Съвет
Разстоянието на централния високоговорител от
двата предни високоговорителя трябва да бъде
еднакво (B) и с 1.5 м по-близо до Вашата позиция на
слушане (A). Поставете високоговорителите така
че разстоянието от B в следната диаграма не е на
по-близо разстояние от 1.5 м от A.
Пример: Регулирайте разстоянитео на B на 4.5
м или повече, когато разстоянието от A е 6 м.
Също така разстоянието между съраунд високоговорителите/задните съраунд високоговорители и
позицията за слушане C не може да е с 4.5 м по-близка
отколкото разстоянието между позицията за слушане и предните високоговорители A. Поставете
високоговорителите така че разликата в дължината
на C в следата диаграма да не е по-близка от 4.5 м от
дължината на A.
Пример: Регулирайте разстоянието C на 1.5 м или
повече, когато разстоянието A е 6 метра. Това
е важно, тъй като неправилното поставяне на
високоговорителите пречи на възпроизвеждането на
съраунд звук. Моля обърнете внимание, че поставянето на високоговорителите по-близо, отколкото се
изисква ще окаже отлагане в извеждането на звук от
този високоговорител. С други думи, звукът от високоговорителя ще звучи така, сякаш идва отдалеч.
Регулирането на тези параметри докато слушате
звук обикновено завършва с много по-добър съраунд
звук. Опитайте!
• BEНD/HI
Изберете тази настройка, ако височината
на Вашите съраунд високоговорителите
отговаря на част B и D.
• BEНD/LO
Изберете тази настройка, ако височината
на Вашите съраунд високоговорителите
отговаря на част B и C.
• SIDE/HI
Изберете тази настройка, ако височината
на Вашите съраунд високоговорителите
отговаря на част A и D.
• SIDE/LO
Изберете тази настройка, ако височината
на Вашите съраунд високоговорителите
отговаря на част A и C.
продължава
49BG
Съвет
Позицията на съраунд високоговорителите е проектирана специално за режимите на Cinema Studio EX.
За други звукови полета позицията на високоговорителите не е толкова важна.
Тези звукови полета са проектирани така, че съраунд
високоговорителите да бъдат разположение зад
позицията на слушане, но звукът се възпроизвежда
достатъчно добре дори когато съраунд високоговорителите са разположени под доста широк ъгъл.
Въпреки това, ако високоговорителите са насочени
директно в ляво и дясно от позицията на слушане,
съраунд ефектът е неясен, освен ако не сте задали
“SIDE/LO” или “SIDE/HI”.
Независимо от това, всяка среда е различна,
като например стените, в които се отразява
звука; можете да получите по-добри резултати, като използвате “BEНD/HI”, ако вашите
високоговорители са разположени високо над
позицията на слушане, дори ако се намират
успоредно в ляво и дясно.
Ето защо, въпреки че настройката може да се окаже
различна от гореописаните, препоръчваме Ви да
възпроизведете многоканалния съраунд софтуер и
тогава да изберете настройката, която Ви предоставя усещане за простор на звука и най-реалистично
създава усещането за съраунд звук от съраунд високоговорителите и от звука от предните високоговорители. Ако не сте сигурни кой е най-добрият звук,
изберете “BEНD/LO” или “BEНD/HI” и след това
използвайте параметъра за разстояние на високоговорителите и настройките за ниво на високоговорителите, за да получите правилен баланс.
x CRS. FREQ (Честота на високоговорителите)
Можете да настройвате честотата на басите
на високоговорителите, зададени в положение
“SMALL” в менюто SYSTEM. Тази опция за
настройка работи само когато поне един високоговорител е зададен в положение “SMALL” и
индикацията за съответния високоговорител
мига на дисплея.
x DIMMER (Осветеност на дисплея)
Позволява Ви да регулирате осветеността в 3
стъпки.
Можете също да използвате DIMMER и върху
рисивъра.
50BG
Автоматична настройка на подходящите настройки
(A. CAL меню)
За подробности вижте “8: Автоматична
настройка на подходящите настройки (AUTO
CALIBRATION)” (стр. 29)
Съраунд звук
Dolby Digital и DTS съраунд звук
(AUTO FORMAT DIRECT)
Режимът Auto Format Direct (A.F.D.) Ви позволява да слушате звук с висока точност и да избирате кодиращия режим за слушане на двуканален
стерео звук като многоканален.
VIDEO2
BD
SAT
TV
2CH
A.F.D.
MOVIE
1
2
3
4
5
6
Съраунд звук
VIDEO1
DVD
SA-CD/CD TUNER
A.F.D.
MUSIC
THEATRE
DVD/BD
MENU
AUTO CAL
Натиснете A.F.D. неколкократно, за
да изберете звуковото поле, което
желаете.
За подробности вижте “Видове A.F.D. режими” (стр. 52).
продължава
51BG
Видове A.F.D. режими
A.F.D. режим [Display]
Многоканален звук
след разкодирането
Ефект
A.F.D. AUTO [A.F.D.
AUTO]
(Автоматично разпознаване)
Представя звука, така както е записан/кодиран, без да прибавя съраунд ефекти. Въпреки
това, този приемник ще възпроизведе нискочестотен сигнал от субуфера, когато не присъстват LFE сигнали.
PRO LOGIC [DOLBY
PL]
4 канала
Изпълнява Dolby Pro Logic декодиране. Източникът, записан в два канала, се декодира като
4.1 канала.
PRO LOGIC II MUVIE
[PLII MV]
5 канала
Изпълнява Dolby Pro Logic II Movie декодиране.
Тази настройка е идеална за филми, кодирани
в Dolby Surround формат. Освен това този
режим може да възпроизвежда звука в 5.1 канала,
когато гледате дублирани или стари филми.
PRO LOGIC II MUSIC
[PLII MS]
5 канала
Изпълнява Dolby Pro Logic II Music декодиране.
Тази настройка е идеална за нормални стерео
източници като CD.
PRO LOGIC II GAME
[PLII GM]
5 канала
Изпълнява Dolby Pro Logic II Game декодиране.
Тази настройка е идеална за видео игри.
PRO LOGIC IIx
7 канала
MOVIE [PLIIX MV] Do
Изпълнява Dolby Pro Logic IIx Movie декодиране.
Тази настройка разширява Dolby Pro Logic II
Movie или Dolby Digital 5.1 в 7.1 канала.
PRO LOGIC IIx MUSIC 7 канала
[PLIIX MS]
Изпълнява Dolby Pro Logic IIx Music декодиране.
Тази настройка е идеална за нормални стерео
източници като CD.
PRO LOGIC IIx GAME
[PLIIX GM]
7 канала
Изпълнява Dolby Pro Logic IIх Game декодиране.
Neo:6 Cinema [NEO6
CIN]
6 канала
Изпълнява декодиране в режим DTS Neo:6
Cinema.
Neo:6 Music [NEO6
MUS]
6 канала
Изпълнява декодиране в режим DTS Neo: 6
Music. Тази настройка е идеална за нормални
стерео източници като например CD.
MULTI STEREO
[MULTI ST.]
(Мулти стерео)
Извежда двуканални ляв/десен сигнали от всички високоговорители. Възможно е звукът от
различните високоговорители да не се извежда
в зависимост от настройката.
* Не можете да изберете този режим на декодиране ако задните съраунд високоговорители са в позиция “NO”.
52BG
Ако свържете субуфер
Избор на програмирано звуково
поле
Можете да се възползвате от преимуществата на съраунд звука просто като изберете
някое от предварително програмираните
звукови полета на приемника. Те пренасят
вълнуващия и мощен звук на киноцентровете и
концертните зали във Вашия дом.
SAT
TV
SA-CD/CD TUNER
2CH
A.F.D.
MOVIE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MUSIC
Съраунд звук
Когато аудио сигналът е двуканално стерео,
или ако сигналът от източника не включва LFE
сигнал, приемникът генерира сигнал на ниските
честоти за извеждане през субуфера. Въпреки
това нискочестотният сигнал не се генерира,
когато “NEO6 CIN” или “NEO6 MUS” е избран
и всички високоговорители са зададени в положение “LARGE”.
Забележки
• Тази функция не работи, когато MULTI CH
IN или ANALOG DIRECT са избрани.
• DTS Neo:6 не работи за DTS 2CH аудио,
звукът се възпроизвежда като двуканален.
• Dolby Pro Logic IIx кодирането не работи за
сигнали с DTS формат или за сигнали с честота, по-голяма от 48 kHz.
Съвет
Когато въвеждате многоканален сигнал, само
Dolby Pro Logic IIx кодирането е ефективно.
Когато изберете кодиращ режим, различен
от Dolby Pro Logic IIx, многоканалният звук
(кодиран) се извежда.
THEATRE
DVD/BD
MENU
AUTO CAL
D.TUNING
D.SKIP
Натиснете MOVIE неколкократно, за да
изберете желаното звуково поле за филм или натиснете MUSIC неколкократно, за да изберете
звуково поле за музика.
За подробности вижте “Видове звукови полета” (стр. 54).
продължава
53BG
Видове звукови полета
Звуково поле
за
Звуково поле
[Display]
Филм
%$4 [C.ST.EX A]
Музика
Слушалки*
Ефект
Възпроизвежда звуковите характеристики на студиото
“Cary Grant Theater” на Sony Pictures Entertainment. Това е
стандартен режим, подходящ за гледане на почти всички
видове филми.
CINEMA STUDIO EX B
%$4 [C.ST.EX B]
Възпроизвежда звуковите характеристики на студиото
“Kim Novak Theater” на Sony Pictures Entertainment. Този
режим е идеален за гледане на научно-фантастични филми
или екшън-филми с много звукови ефекти.
CINEMA STUDIO EX C
%$4 [C.ST.EX C]
Възпроизвежда звуковите характеристики на музикалното студио на Sony Pictures Entertainment. Този режим е
идеален за гледане на мюзикъл или филми, в които саундтракът съдържа оркестрирана музика.
HALL [HALL]
Възпроизвежда акустиката на класическа концертна зала.
JAZZ CLUB [JAZZ]
Възпроизвежда акустиката на джаз клуб.
LIVE CONCERT
[CONCERT]
Възпроизвежда акустиката на зала с 300 места и музика
на живо.
STADIUM [STADIUM]
Възпроизвежда акустиката на стадион на открито.
SPORTS [SPORTS]
Възпроизвежда акустиката на спортно предаване.
PORTABLE AUDIO
ENHANCER [PORTABLE]
Възпроизвежда ясен и подобрен звук от преносимото
Ви аудио устройство. Този режим е идеален за МР3 и
друга компресирана музика.
HEADPHONE 2CH
[HP 2CH]
Този режим се избира автоматично, ако използвате
слушалки, когато сте избрали 2 канален режим (стр.
55)/A.F.D. режим (стр. 52). Стандартните 2-канални
стерео източници изцяло обработват звуковото поле
и многоканалните формати се свеждат до 2 канала.
HEADPHONE DIRECT
[HP DIR]
Извежда аналогови сигнали без обработка на тона,
звуковото поле и др.
HEADPHONE THEATER
%$4 [HP THEA]
Този режим се избира автоматично, ако използвате
слушалки, когато сте избрали звуково поле за филм/музика. Позволява Ви да пресъздадете обстановка като в
киносалоните, докато слушате през слушалките.
* Можете а изберете това звуково поле само ако в рисивъра са включени слушалки.
54BG
Забележки
Съвети
• Можете да идентифицирате формата
на DVD софтуера и др., като проверите
логото на опаковката.
• Звуковите полета с маркировка
използват “DCS” технология. Вижте
“Glossary” (стр. 75).
За да изключите съраунд ефекта за филм/музика
Натиснете 2CH, за да изберете “2CH
ST.” или натиснете A.F.D неколкократно, за да изберете “A.F.D. AUTO”.
Използване само на предните
високоговорители
(2CH STEREO)
В този режим приемникът извежда звука само
от предните ляв/десен високоговорители. От
субуфера не се чува звук.
Стандартните двуканални стерео източници
напълно пренебрегват обработката на звуковото поле и многоканалните съраунд формати се
свеждат до два канала.
$)
VIDEO1
VIDEO2
BD
SAT
TV
2CH
A.F.D.
MOVIE
1
2
3
Съраунд звук
• Ефектите, създавани от виртуалните
високоговорители, може да причинят
увеличен шум във възпроизведения сигнал.
• Когато слушате звукови полета, които
използват виртуални високоговорители,
няма да чувате никакъв звук, идващ директно от съраунд високоговорителите.
• Тази функция не работи в следните случаи:
– Когато сте избрали ANALOG DIRECT.
– За сигнали с честота по-голяма от 48
kHz.
– Мултиканалните Linear PCM сигнали
се получават посредством HDMI IN жака.
• Когато е избрано едно от следните звукови полета, от субуфера не се извежда звук,
ако всички високоговорители са зададени
в положение “LARGE” в менюто SYSTEM.
Въпреки това, звукът ще бъде изведен от
субуфера, ако:
– цифровият входен сигнал съдържа сигнали
с LFE (нискочестотен ефект)
– ако предните или съраунд високоговорителите са зададени в положение “SMALL”.
DVD
SA-CD/CD TUNER
MUSIC
THEATRE
Натиснете 2CH.
Забележка
В режим 2CH STEREO от субуфера не се извежда
никакъв звук. За да слушате двуканални стерео
източници като използвате предните ляв/десен
високоговорители и субуфера, задайте режим “A.F.D.
AUTO” (стр. 52).
55BG
Слушане на звук без настройка
(ANALOG DIRECT)
Вие можете да превключите звука на
избрания вход към двуканален аналогов
вход. Тази функция Ви позволява да се
наслаждавате на висококачествени
аналогови източници.
Когато използвате тази функция, само
силата на звука и балансът на предните
високоговорители могат да бъдат
настройвани.
Sound field
buttons
Нулиране на звуковите полета към
първоначалните им настройки
Уверете се, че за тази операция използвате
бутоните на приемника.
1 Натиснете '/1, за да изключите
захранването.
1 Завъртете INPUT SELECTOR
на приемника, за да изберете входа, който желаете да
слушате с аналогов звук.
Можете да използвате и бутоните за избор на входен сигнал на
устройството за дистанционно
управление.
2 Натиснете АNALOG DIRECT
на приемника.
Извежда се аналогов звук.
За да отмените ANALOG DIRECT
Натиснете отново ANALOG DIRECT
на приемника.
Можете също така да натиснете който и да е от бутоните за звуково поле.
Забележка
• Когато свържете слушалки, на дисплея се
появява индикация “HP DIR”.
• Тази функция не е възможна, когато сте
избрали DMPORT вход.
56BG
2 Като държите натиснат 2CH,
натиснете '/1.
На дисплея се появява “SF. CLR.” и всички
звукови полета се връщат в първоначалните си настройки.
1 Натиснете TUNER неколкократно,
Операции с тунера
за да изберете FM или AM.
2 Натиснете TUNING + или TUNING -.
Слушане на FM/AM радио
Можете да слушате FM и AM радио предавания чрез вградения тунер. Преди да започнете
се уверете, че сте свързали FM и AM антените
към приемника (стр. 26).
Съвет
Скалата на обхвата за директна настройка се
различава в зависимост от кода на областта,
указан в таблицата по-долу. За подробности
относно кода на областта вижте стр. 3.
Натиснете TUNING +, за да сканирате
отдолу нагоре или TUNING -, за да сканирате отгоре надолу. Приемникът спира да
сканира, когато намери станция.
Използване на бутоните на приемника
1 Завъртете INPUT SELECTOR, за да изберете FM или AM честота.
2 Натиснете TUNING MODE неколкократно, за да изберете “AUTO T.”
3 Натиснете TUNING + или TUNING -.
Код на областта
Ако приемането на FM стерео станция е лошо
и в дисплея мига индикация “STEREO”, изберете моно звук, за да подобрите качеството.
Натиснете FM MODE неколкократно, докато
индикаторът “MONO”светне в дисплея. За
да се върнете в режим стерео, натиснете FM
MODE неколкократно, докато индикаторът
“MONO” на дисплея светне.
57BG
Операции с тунера
Автоматична настройка
В случай на лошо FM стерео приемане
Директна настройка
Въведете директно честота на желаната
станция като използвате бутоните с номера.
VIDEO1
VIDEO2
SAT
TV
2CH
A.F.D.
BD
DVD
SA-CD/CD TUNER
MOVIE
1
MUSIC
THEATRE
3
1
2
3
4
5
6
Предварителна настройка на
радиостанции
Можете да настроите предварително до
30 FM и 30 AM станции. След това можете
лесно да приемате станциите, които често
слушате.
Предварителна настройка на
радиостанции
DVD/BD
MENU
7
8
>10
-
0/10
9
AUTO CAL
D.TUNING
D.SKIP
MEMORY AMP MENU
ENTER
CLEAR
2
4
1 Натиснете TUNER неколкократно,
за да изберете FM или AM.
Можете да използвате и INPUT SELECTOR
на приемника.
2 Натиснете D.TUNING.
VIDEO1
VIDEO2
BD
SAT
TV
2CH
A.F.D.
MOVIE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
SA-CD/CD TUNER
3 Натиснете ENTER.
Можете да използвате и MEMORY/ENTER
на приемника.
Ако не можете да настроите станция
Уверете се, че сте въвели вярната честота.
Ако не е така, повторете стъпки от 2 до
4. Ако все така не можете да настроите
станция, честотата не се използва във Вашата
област.
1
MUSIC
THEATRE
4
DVD/BD
MENU
>10
-
0/10
AUTO CAL
D.TUNING
D.SKIP
MEMORY AMP MENU
ENTER
CLEAR
DISPLAY
TOOLS/
OPTIONS MUTING
3,5
TV VOL
MASTER VOL
Натиснете бутоните с цифри, за
да въведете честотата.
Пример 1: FM 102.50 MHz
Изберете 1 b 0 b 2 b 5 b 0
Пример 2: AM 1,350 kHz
Изберете 1 b 3 b 5 b 0
Ако сте настроили AM станция, регулирайте посоката на АМ антената за оптимално приемане.
DVD
O
RETURN/EXIT
MENU/HOME
TV CH –
TV CH +
PRESET – REPLAY ADVANCE PRESET +
<
<
.
>
TUNING –
m
PRESET
+/–
TUNING +
H
M
1 Натиснете TUNER неколкократно,
за да изберете FM или AM.
Можете да използвате и INPUT SELECTOR
на приемника.
2 Настройте станцията, която желаете да зададете предварително,
като използвате Автоматична
настройка (стр. 57) или Директна
настройка (стр. 58).
Ако е необходимо, включете на режим на
FM приемане (стр. 57).
58BG
3 Натиснете MEMORY.
Можете да използвате и MEMORY/ENTER
на приемника.
На дисплея за няколко секунди светва
“MEMORY”. Извършете стъпки 4 и 5
преди индикацията да изчезне.
Директна настройка
VIDEO1
VIDEO2
SAT
TV
2CH
A.F.D.
1
2
3
4
5
6
4 Натиснете бутоните с номера,
за да изберете номер за предварителната настройка.
Можете да използвате и TUNING + или
TUNING -, за да изберете номера на станцията.
Ако “MEMORY” изчезне преди да сте избрали номера за предварителната настройка,
започнете отново от стъпка 3.
BD
SA-CD/CD TUNER
MOVIE
DVD/BD
MENU
Бутони с
номера
7
8
9
0/10
MEMORY
ENTER
>10
D.SKIP
AMP MENU
TOOLS/
OPTIONS
ENTER
MUTING
TV VOL
MASTER VOL
0
MENU/HOME
RETURN/EXIT
TV CH –
TV CH +
REPLAY ADVANCE
PRESET –
PRESET +
1 Натиснете TUNER неколкократно,
за да изберете FM или AM.
2 Натиснете PRESET + или PRESET
- неколкократно, за да изберете
желаната от Вас предварително
настроена станция.
Всеки път, когато натискате бутона,
можете да избирате между следните предварително настроени станции:
01
02
03
30
04
29
05
...
27
28
Можете да натискате и бутоните с цифри, за
да изберете станцията, която желаете. След
това натиснете ENTER, за да въведете избора
си.
Използване на бутоните на
приемникат
1 Завъртете INPUT SELECTOR, за да изберете FM или AM.
2 Натиснете TUNING MODE неколкократно, за да изберете “PRESET T.”.
3 Натиснете TUNING + или TUNING неколкократно, за да изберете станцията,
която желаете.
59BG
Операции с тунера
Приемане на предварително настроени
станции
AUTO CAL
D.TUNING
CLEAR
DISPLAY
Можете да използвате и MEMORY/ENTER
на приемника.
Станцията се запаметява под избрания
номер за предварителна настройка.
Ако “MEMORY” изчезне преди да сте
натиснали MEMORY, започнете отново
от стъпка 3.
желаете да настроите предварително и друга станция.
MUSIC
THEATRE
5 Натиснете ENTER.
6 Повторете стъпки 1 до 5, ако
DVD
За да създадете име
1 Използвайте контролния бутон V/v/B/b,
Озаглавяване на предварително
настроените станции
VIDEO1
VIDEO2
SAT
TV
BD
2CH
A.F.D.
MOVIE
1
2
3
4
5
6
DVD
SA-CD/CD TUNER
1
MUSIC
THEATRE
DVD/BD
MENU
7
8
>10
-
0/10
9
AUTO CAL
D.TUNING
D.SKIP
MEMORY AMP MENU
ENTER
CLEAR
DISPLAY
3
TOOLS/
OPTIONS MUTING
TV VOL
MASTER VOL
4-7
Ако направите грешка
Натискайте контролния бутон B/bдокато символът, който желаете да промените, започне да мига; след това натиснете
контролния бутон V/v, за да изберете
верния символ.
Съвет
• Можете да зададете вида на символа чрез
натискане на контролния бутон V/v както
следва:
Букви (Главни) t Цифри t Символи
2 Натиснете бутон .
O
RETURN/EXIT
MENU/HOME
1 Натиснете TUNER неколкократно,
за да изберете FM или AM.
Можете да изберете и INPUT SELECTOR
на приемника.
2 Приемете предварително настроената станция, за която искате
да създадете име (стр. 59).
3 Натиснете AMP MENU.
На дисплея се появява индикация “1-LEVEL”
4 Натиснете бутон V/v неколко-
кратно, за да изберете “4-TUNER”.
5 Натиснете бутон
или бутон b,
за да влезете в менюто.
6 Натиснете бутон V/v неколко-
кратно, за да изберете “NAME IN”.
7 Натиснете бутон
или бутон b,
за да въведете параметър.
Курсорът мига и можете да изберете
символ. Следвайте процедурата от “За да
създадете име” по-долу.
60BG
за да създадете име.
Натиснете контролния бутон V/v, за
да изберете символ; след това натиснете
контролния бутон B/b, за да преместите
курсора на следващата позиция.
Въведеното име се регистрира.
Забележка (Само за моделите с код на
областта CEL, CEK)
Когато озаглавявате RDS станция и я приемете,
името на програмното обслужване PS ще се появи вместо зададеното от Вас име. (Не можете
да променяте името PS; то ще бъде записано
върху въведеното от Вас име.)
Използване на системата за
радио данни (RDS)
(Само за модел код на областта
CEL, CEK)
Този приемник Ви позволява да използвате
системата RDS (Radio Data System), която от
своя страна позволява на радиостанциите да
изпращат допълнителна информация заедно
със стандартния програмен сигнал. Можете да
видите RDS информацията на дисплея.
Забележки
• RDS се приема само с FM станции.
• Не всички FM станции предлагат услугата RDS,
нито пък предлагат еднакъв тип услуги. Ако не сте
запознати с RDS услугите във Вашия регион, проверете за подробности в местните радиостанции.
Приемане на RDS излъчвания
Възможно е RDS да не работи правилно, ако приетата от Вас станция не изпраща правилно RDS сигнала,
или ако силата на сигнала е недостатъчна.
Докато приемате RDS станция, неколкократно натиснете DISPLAY на приемника.
Всеки път, когато натискате бутона, RDS
информацията на дисплея се променя циклично
както следва:
Име на програмното обслужване t Честота
t Индикация за тип на програмата а) t
Индикация за радио текст б) t Индикация за
текущо време (24-часов цикъл) t Приложено
звуково поле
а) Вид програма, която се излъчва.
б) Текстови съобщения, изпратени от RDS станцията.
Забележки
• Ако се получи спешно съобщение от властите, на
дисплея мига “ALARM”.
• Когато съобщението е съставено от 9 или повече
символа, съобщението преминава през дисплея.
• Ако станцията не осигурява определена RDS услуга,
на дисплея се появява “NO XXXX” (например “NO
TEXT”).
Описание на типовете програми
Индикатор за
типа програма
Описание
NEWS
Новинарска програма
AFFAIRS
Тематични програми въз основа на текущите новини
INFO
Програми, предлагащи
информация за широк
спектър от теми, включително потребителска
информация и медицински
съвети
SPORT
Спортни програми
EDUCATE
Образователни програми
като “Как да…” и полезни
съвети
DRAMA
Радио-пиеси и сериали
CULTURE
Програми за национална
и регионална култура,
като езикови и социални
проблеми
SCIENCE
Програми за наука и технологии
продължава
61BG
Операции с тунера
Просто изберете станция от FM скалата, като използвате директна настройка
(стр. 58), автоматична настройка (стр.
57) или предварителна настройка (стр.
59).
Когато приемете станция, която предоставя
RDS услуги, индикаторът RDS свети и името
на програмното обслужване се появява на
дисплея.
Забележка
Извеждане на информацията RDS
Индикатор за
типа програма
Описание
VARIED
Други видове програми като
интервюта с известни личности, игри и комедии
POP M
Поп музикални предавания
ROCK M
Рок музикални предавания
EASY M
Лесно за слушане
LIGHT M
Инструментална, вокална и
хорова музика
CLASSICS
Изпълнения на оркестри,
камерна музика, опера и др.
OTHER M
Музика, която не се вписва в
никоя от горните категории,
като ритъм & блус и реге
WEATHER
Информация за времето
FINANCE
Информация за борсовия пазар,
търговията и др.
CHILDREN
Програми за деца
SOCIAL
Програми за хората и нещата,
които им влияят
RELIGION
Програми с религиозно съдържание
PHONE IN
Програми, при които публиката изразява своето мнение
по телефона или в публична
дискусия
TRAVEL
Програми за пътувания. Без
съобщения от TP/TA.
LEISURE
Програми за различни видове
отдих, като градинарство,
риболов, готвене и др.
JAZZ
Джаз програми
COUNTRY
Кънтри музика
NATION M
Популярна музика от страната или региона
OLDIES
Стара музика
FOLK M
Фолклорни музикални предавания
DOCUMENT
Разследвания
NONE
Всяка програма, която не се
вписва в горните категории
62BG
Контрол на HDMI
Използване на контрол за HDMI
функции за “BRAVIA” Sync
За да използвате функция “BRAVIA” Sync.,
настройте функция Control for HDMI, както е
обяснено по-долу.
Когато свързвате Sony компоненти, съвместими с функцията за контрол на HDMI,
посредством HDMI кабел (не е приложен в
комплекта), операцията е опростена както е
описано по-долу:
• One-Touch Play: Когато възпроизвеждате
от компонент като DVD или Блу-рей диск
плейър, рисивърът и телевизорът автоматично се включват, когато включите към
подходящия HDMI вход.
• System Audio Control: Докато гледате телевизия, можете да изберете изход за звука от
телевизионните високоговорители или от
високоговорителите свързани към рисивъра.
• System Power Off: Когато изключите телевизора, рисивърът и свързаните към него
компоненти автоматично се изключват.
Функцията HDMI контрол позволява на
оборудванията да се контролират чрез CEC
(Consumer Electronic Control) определен от
HDMI (High-Definition Multimedia Interface).
Функцията за HDMI контрол няма да
работи в следните случаи:
• Когато свързвате рисивъра към компонент,
който не е съвместим с функцията за контрол на HDMI.
• Когато свързвате рисивъра и компоненти с
връзка различна от HDMI.
Препоръчваме Ви да свързвате рисивъра с компоненти имащи “BRAVIA” Sync функция.
Забележка
В зависимост от свързания компонент, възможно е функцията за HDMI контрол да не работи.
Обърнете се към ръководството за експлоатация,
приложено към компонента.
Можете да слушате мултиканален съраунд звук от телевизора си чрез високоговорителите свързани към рисивъра.
Свържете OPTICAL изходния жак на телевизора къмOPTICAL IN жака на рисивъра.
Свързване на телевизора и други
компоненти
Преди да свържете кабелите уверете се, че сте
изключили кабелът на захранването.
За да се насладите на мултиканален съраунд звук
от телевизора Ви
Сателитен тунер/
Set-top box
DVD плейър
Аудио/видео
сигнали
Блу-рей диск плейър
Аудио/видео
сигнали
Аудио/видео
сигнали
"
TV
SAT IN
ANTENNA
"
DVD IN
BD IN
"
OUT
OPTICAL
HDMI
IN
AM
SAT IN
DVD IN
VIDEO 1 IN
MONITOR OUT
Y
SAT
IN
VIDEO
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
DVD
IN
PR/
CR
COAXIAL
DIGITAL
MONITOR
(ASSIGNABLE)
SURROUND BACK SURROUND
OUT
DC5V
0.7A MAX
IN
IN
AUDIO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
FRONT A
L
COMPONENT VIDEO
R
Контрол на HDMI
OPTICAL
P B/
CB
L
R
L
CENTER
FRONT B
R
L
AUDIO
OUT
L
R
DMPORT
R
SA-CD /CD /CD-R
#
TV
SAT
DVD
VIDEO 1
SUB WOOFER
$
SPEAKERS
"
Аудио сигнали
Аудио/видео
сигнали
Телевизори и др.
" HDMI кабел (не е приложен)
Препоръчваме Ви да използвате Sony HDMI кабел.
# Оптичен цифров кабел (не е приложен) а)
$ Аудио кабел (не е приложен) а)
а)
Свържете поне един аудио кабел (B или C).
63BG
Подготовка за функция Control for
HDMI
Този рисивър поддържа лесна настройка за
Control for HDMI (Easy Setting). Тази функция е
възможна само за определени модели телевизори. Когато извършвате лесна настройка за
Control for HDMI от телевизора Ви, натройките на рисивъра също ще се променят автоматично.
По време на работа с Control for HDMI-Easy
Setting, на дисплея последователно се появяват
“CONTROL”, “SCAN FOR” и “HDMI”. Рисивърът автоматично ще промени входа към
HDMI. Когато настройките са завършени, на
дисплея се появява “COMPLETE”
За повече подробности обърнете се към инструкциите за експлоатация на телевизора.
Ако телевизорът Ви не поддържа функция
лесна настройка за Control for HDMI, следвайте
следните процедури. За повече подробности
относно телевизора и свързаните компоненти, обърнете се към упътванията за експлоатация на съответните устройства.
1 Уверете се, че рисивърът е свързан към
телевизора и компонентите (съвместим
е функция Control for HDMI) чрез HDMI
връзка.
2 Включете рисивъра, телевизора и останалите компоненти..
3 Настройте функция Control for HDMI за
рисивъра и включения телевизор. Вижте
“To set Control for HDMI” (стр. 65). За
подробности относно настройките на
телевизора, обърнете се към инструкциите за експлоатация.
4 Изберете HDMI вход на рисивъра и телевизора, за да съвпаднат HDMI входове на
свързаните компоненти така че избражението от свързания компонент да се изведе.
5 Настройте функция Control for HDMI за
свързания компонент в позиция ON. Ако
функция Control for HDMI е вече включена,
не се налага да променяте настройките.
6 Повторете стъпки 4 и 5 за други компоненти, които искате да използвате за
функция Control for HDMI.
64BG
Забележки
• Ако изключите и включите отново HDMI абела,
уверете се, че сте повторили стъпки от 1 до 6.
• Не можете да извършите One-Touch Play и System
Audio Control по време на лесна настройка за Control
for HDMI.
• Преди да извършите лесна настройка за Control for
HDMI от телевизора, уверете се, че сте включили
телевизора, рисивъра и включените компоненти.
• Ако възпроизвеждащите компоненти не могат
да функционират след като сте извършили лесна
настройка за Control for HDMI, проверете настройките на функция Control for HDMI на вашия
телевизор.
• Ако свързаните компоненти не поддържат лесна
натсройка на Control for HDMI трябва да настроите функция Control for HDMI за свързаните компоненти в позиция ON, преди да извършите лесна
настройка за Control for HDMI oт телевизора си.
За да настроите функция Control for
HDMI
7
8
>10
-
0/10
9
D.TUNING
D.SKIP
MEMORY AMP MENU
ENTER
CLEAR
DISPLAY
1
TOOLS/
OPTIONS MUTING
TV VOL
MASTER VOL
2-6
O
RETURN/EXIT
MENU/HOME
Гледане на DVD
(One-Touch Play - Възпроизвеждане
с едно натискане)
Можете да ес насладите на звук и изображение
от свързаните компоненти към рисивъра чрез
HDMI свързване чрез най-обикновена операция.
Възпроизвеждане от свързан компонент
Рисивърът и телевизорът се включват автоматично и се прехвърлят автоматично към
подходящия HDMI входен източник.
Гледане на DVD чрез обикновена операция
1 Натиснете AMP MENU.
“1-LEVEL” се появява на дисплея.
2 Натиснете V/v неколкократно, за
да изберете “6-VIDEO”.
3 Натиснете
те менюто.
или b, за да въведе-
Можете също така да изберете свързан компонент като DVD/Блу-рей диск плейър чрез менюто на телевизора. В този случай рисивърът и
телевизорът се прехвърлят автоматично към
подходящия HDMI входен източник.
Забележка
В зависимост от телевизора, стартът и съдържанието може да не бъдат изведени.
Контрол на HDMI
4 Натиснете V/v неколкократно, за
да изберете “CONTROL FOR HDMI”
“CONTROL FOR HDMI” се появява на дисплея, след което се появява “CONTROL”.
5 Натиснете
или b, за да въведете параметър.
6 Натиснете V/v неколкократно , за
да изберете “CTRL ON”
Функция Control for HDMI e активирана.
65BG
Насладете се на звука от телевизора чрез високоговорителите,
свързани към рисивъра
(System Audio Control)
Можете да се насладите на звука от телевизора чрез високоговорителите, свързани към
рисивъра чрез обикновена операция.
Можете да работите с функция System Audio
Control чрез менюто на телевизора. За повече
подробности обърнете се към инструкциите
за експлоатация на телевизора. Когато функция
System Audio Controlе включена, рисивърът
се включва и прехвърля към правилния входен
източник автоматично.
От високоговорителите свързани към рисивъра се извежда телевизионен звук и силата на
звука от телевизора се намалява автоматично.
Можете да използвате функция System Audio
Control, както следва:
• Ако включите рисивъра, докато телевизорът е включен , функция System Audio Control
автоматично ще се включи и звукът от
телевизора ще се изведе автоматично от колоните свързани към рисивъра. Въпреки това
ако изключите рисивъра, звукът ще се изведе
от телевизионните визокоговорители.
• Можете да регулирате звукът на рисивъра,
когато регулирате звука на телевизора.
66BG
Забележки
• Ако функция System Audio Control не функционира
правилно според настройките на телевизора ,
обърнете се към инструкциите за експлоатация на
телевизора.
• Когато “CONTROL FOR HDMI” е в настройка
“CTRL ON”, настройки “AUDIO FOR HDMI” в
меню VIDEO автонатично ще се настрои в зависимост от настройките на System Audio Control.
• Когато свързвате телевизор, който няма функция
System Audio Control, функцията System Audio
Control не е активна.
• Ако телевизорът е включен преди да включите
рисивъра, звукът от телевизора няма да се извежда
за момент.
• Когато превключите към източник различен от
HDMI или TV, функция System Audio Control автоматично ще се изключи.
• Ако превключите към източник различен от
HDMI или TV, функция System Audio Control автоматично ще се включи.
Изключване на рисивъра посредством телевизора
(System Power Off)
Kогато изключите телевизора си посредством
бутон POWER на дистанционното управление, рисивърът и свързаните компоненти се
изключват автоматично.
Можете да използвате и дистанционното
управление на рисивъра, за да изключите телевизора.
TV INPUT
TV ?/1
SLEEP DMPORT AV ?/1
VIDEO2
BD
SAT
TV
2CH
A.F.D.
MOVIE
1
2
3
4
5
6
• Настройте TV Standby Synchro в позиция “ON”
преди да използвате функция System Power Off. За
повече подробности обърнете се към инструкциите за експлоатация на телевизора Ви.
• В зависимост от статуса свързаните компоненти
може да не бъдат изключени. За повече подробности обърнете се към инструкциите за експлоатация
на свързаните компоненти.
?/1
SYSTEM STANDBY
VIDEO1
Забележки
TV ?/1
DVD
SA-CD/CD TUNER
MUSIC
THEATRE
7
8
>10
-
0/10
9
Контрол на HDMI
DVD/BD
MENU
AUTO CAL
D.TUNING
D.SKIP
MEMORY AMP MENU
ENTER
CLEAR
DISPLAY
TOOLS/
OPTIONS MUTING
TV VOL
MASTER VOL
O
RETURN/EXIT
MENU/HOME
TV CH –
TV CH +
PRESET – REPLAY ADVANCE PRESET +
<
<
.
>
TUNING –
m
TUNING +
H
TV
M
FM MODE
TV
X
x
Натиснете ТV и TV '/1 едновременно.
Телевизорът, рисивърът и компонентите свързани посредством HDMI се изключват.
67BG
Други операции
Включване на аудио входен режим
(INPUT MODE)
Когато включите компоненти и към цифрови,
и аналогови аудио входове на рисивъра, можете
да настроите аудио входния режим към всеки
от тях или да превключвате от един към
друг в зависимост от материала, който ще
гледате.
1 Завъртете INPUT SELECTOR на
приемника, за да изберете входа.
Можете да използвате и бутоните за
избор на входен сигнал на устройството за
дистанционно управление.
2 Натиснете INPUT MODE неколко-
Слушане на цифров звук от други
входове
(DIGITAL ASSIGN)
Можете да определите цифров аудио вход,
който притежава OPTICAL или COAXIAL (SAT
IN, DVD IN) сигнали за друг вход, когато не ги
използвате.
Например, за да направите DVD плейъра източник на звук за цифров аудио входен сигнал като
използвате OPTICAL IN жака на приемника, Вие
трябва:
• Да свържете оптичния изходен жак на DVD
плейъра и жака OPTICAL SAT IN на приемника.
• Да зададете “SAT OPT” в положение “DVD” в
настройката “D. ASSIGN”.
1 Натиснете AMP MENU.
На екрана се появява “1-LEVEL”.
кратно, за да изберете входния
аудио режим.
2 Неколкократно натиснете V/v, за
Избраният входен аудио режим се появява
на дисплея.
3 След това натиснете
Входни аудио режими
•AUTO
Дава приоритет на цифровите аудио сигнали,
когато има цифрови и аналогови връзки. Ако
няма цифрови аудио сигнали, избират се аналогови аудио сигнали.
•ANALOG
Определя аналоговите аудио сигнали, постъпващи през жака AUDIO IN (L/R).
Забележка
• Някои аудио входни режими не могат да бъдат
зададени в зависимост от входа.
• Когато използвате функция ANALOG DIRECT,
входният аудио режим се настройва в “ANALOG”
автоматично. Не можете да изберете други
режими.
да изберете “5-AUDIO”
да въведете меню.
или b , за
4 Натиснете V/v неколкократно, за
да изберете “D. ASSIGN”.
5 Натиснете
или b, за да въведете параметър.
6 Неколкократно натиснете V/v,
за да изберете свободен цифров
аудио вход (“SAT OPT” в примера).
7 Натиснете
те избора си.
или b, за да въведе-
8 Неколкократно натиснете V/v,
за да изберете входа (“SAT-DVD” в
примера), който желаете да определите за цифров аудио входен
жак, избран в стъпка 6.
Ако входът бъде превключен в положение
“DVD”, звукът от DVD плейъра също ще
стане цифров през жака OPTICAL SAT IN.
Входът, който можете да определите, се
различава за всеки аудио вход. За подробности вижте таблица „Определяне на входове
за цифрови аудио входни сигнали”.
68BG
Определяне на входове за цифрови
аудио входни сигнали
Настройките по подразбиране са подчертани.
Цифров аудио Определени
вход
входове
Дисплей
Наслаждаване на DIGITAL MEDIA
PORT (DMPORT)
DIGITAL MEDIA PORT (DMPORT) Ви позволява да се наслаждавате на звук от мрежова
система като например от портативен аудио
източник или компютър.
Като свързвате DIGITAL MEDIA PORT адаптера (не е приложен в комплекта), можете да
се наслаждавате на звук от свързан компонент
в рисивъра.
За повече подробности, обърнете се към
инструкциите а експлоатация приложени към
DIGITAL MEDIA PORT адаптера.
Забележки
• Не свързвайте адаптер различен от DIGITAL
MEDIA PORT адаптера.
• Преди да свържете кабелите, уверете се, че сте
изключили кабела на захранването.
• Не свързвайте или изключвайте DIGITAL MEDIA
PORT адаптера, докато рисивъра е включен.
• В зависимост от DIGITAL MEDIA PORTадаптера,
извеждането на видео изображение може да не е
възможно.
• Адаптерите за DIGITAL MEDIA PORT са налични
за закупуване в зависимост от мястото.
Забележки
Други операции
• Не можете да определяте повече от един цифров
аудио вход за един и същи вход.
• Не можете да използвате цифровите аудио входове
като оригинални входове, когато са определени за
друг вход.
• Когато определяте цифров аудио входен сигнал,
възможно е настройката за INPUT MODE автоматично да се промени (стр. 68).
69BG
Свързване на DIGITAL MEDIA PORT
адаптера
Можете да се наслаждавате на звук от компонент свързан посредством DIGITAL MEDIA
PORT адаптера към DMPORT жака на рисивъра.
TV
TV
SAT IN
ANTENNA
DVD IN
OPTICAL
HD
IN
AM
"
SAT
IN
OPTICAL
VIDEO
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
DVD
IN
COAXIAL
DIGITAL
MONITOR
(ASSIGNABLE)
DIGITAL MEDIA
PORT адаптер
OUT
DC5V
0.7A MAX
IN
IN
AUDIO
IN
AUDIO
IN
TV
SAT
DVD
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
L
DMPORT
R
SA-CD /CD /CD-R
VIDEO 1
SUB WOO F
" Видео кабел (не е приложен в компле-
Забележки
За да отстраните DIGITAL MEDIA
PORT адаптера от DMPORT жака
• Когато свързвате DIGITAL MEDIA PORT адаптер,
уверете се, че конекторът е включен с маркировката със стрелка сочеща към маркировката на
DMPORT жака.
• Уверете се, че извършвате DMPORT връзката
здраво и сигурно, въведете конектора направо.
• Тъй като конекторът за DIGITAL MEDIA PORT
адаптера е крехък, уверете се, че внимавате, когато
поставяте или премествате рисивъра.
кта)
DC5V
0.7A MAX
DMPORT
2
1
Натиснете и задръжте от двете страни на
конектора и издърпайте.
70BG
Слушане/гледане на компонент
свързан посредством DMPORT връзка
1 Натиснете DMPORT.
Можете също така да използвате INPUT
SELECTOR на рисивъра, за да изберете
“DMPORT”.
2 Започнете възпроизвеждане на
свързания компонент.
Звукът се възпроизвежда от рисивъра.
За повече подробности обърнете се към
инструкциите за експлоатация приложени
към DIGITAL MEDIA PORT адаптера.
Забележки
• В зависимост от вида на DIGITAL MEDIA PORT
адаптера можете да работите със свързания
компонент като използвате устройството за
дистанционно управление. За повече подробности
относно работата на дистанционното управление, вижте стр. 10.
• Уверете се, че сте свързали MONITOR OUT жака на
рисивъра към телевизора (стр. 70).
Съвет
Когато слушате МР3 формат или друга компресирана
музика като използвате портативен аудио източник, можете да подобрите качеството на звука.
Натиснете MUSIC неколкократно, за да изберете
“PORTABLE” (стр. 53).
Озаглавяване на входни сигнали
Можете да въведете име, съдържащо до 8
символа за входни сигнали и да ги виждате на
дисплея на приемника. Тази функция е удобна за
озаглавяване на жакове с имената на свързаните
към тях устройства.
1 Натиснете бутона за избор на
входен сигнал, за да изберете
входния сигнал, за който искате
да създадете име.
Можете да изберете и INPUT SELECTOR
на приемника.
2 Натиснете AMP MENU.
На дисплея се появява индикация “1-LEVEL”
3 Натиснете контролния бутон V/v
неколкократно, за да изберете
“5-AUDIO” или “6-VIDEO”.
4 Натиснете контролния бутон или
контролния бутон
те в менюто.
, за да влезе-
5 Натиснете контролния бутон
V/v, за да изберете “NAME IN”.
6 Натиснете контролния бутон
Курсорът мига и можете да изберете
символ. Следвайте процедурата, описана в
“За да създадете име” (стр. 60).
71BG
Други операции
или контролния бутон b, за да
въведете параметър.
Промяна на дисплея
Можете да проверите звуковото поле и др.,
като промените информацията на дисплея.
Уверете се, че за тази операция използвате
бутоните на приемника.
Натиснете DISPLAY неколкократно.
Всеки път, когато натиснете DISPLAY, екранът се променя циклично както следва:
Всички входове, освен FM и AM честотите
Индекс заглавие на входния сигнал а) t Избран
входен сигнал t Звуково поле
Таймер за автоматично
изключване
Можете да настроите приемника да се изключи автоматично след известно време.
Натиснете SLEEP неколкократно
докато захранването е включено.
Всеки път, когато натискате бутона, дисплеят се променя циклично както следва:
2-00-00 t 1-30-00 t 1-00-00 t 0-30-00 t OFF
Когато активирате таймера за автоматично
изключване, на дисплеят се затъмнява автоматично.
FM и AM честоти
Име на програмното обслужване б) или име на
предварително настроената станция а) tЧестота t Индикация за тип на
програмата б ) tИндикация за радио текстб )
t Индикация за текущо време (24-часов
цикъл) б ) tПриложено звуково поле
Забележка
а) Индекс заглавието се появява, само когато сте
дали име на входния сигнал или на предварително
настроената станция (стр. 60, 71). Индекс заглавието не се появява, когато са въведени само празни
интервали или когато е същото като името на
входния сигнал.
б) Само по време на RDS приемане (само за модели с
код на областта CEL и CEK) (стр. 61).
За да проверите оставащото време преди приемникът да се изключи, натиснете SLEEP. Оставащото
време се появява на дисплея. Ако натиснете SLEEP
отново, таймерът за автоматично изключване ще
бъде отменен.
Забележка
Някои означения и маркировки може да не могат да
бъдат изведени на някои езици.
72BG
Ако натиснете някой бутон на дистанционното
или рисивъра след като дисплеят потъмнее, дисплеят светва отново. След известно време дисплеят
потъмнява отново ако не сте натискали бутони.
Съвет
Запис чрез рисивъра
Запис на CD-R
Можете да записвате на CD-R чрез рисивъра.
Вижте упътването за експлоатация приложено
към вашия CD рекордер.
1 Натиснете един от бутоните
за избор на входен сигнал, за да
изберете компонента, който ще
възпроизвежда.
Можете да изберете и INPUT SELECTOR
на приемника.
2 Подгответе компонента за възпроизвеждане.
Например, настройте на радио станцията,
от която желаете да запишете (стр. 57).
3 Подгответе компонента за запис.
Поставете празен CD-R в CD-рекордера и
регулирайте нивото на запис.
4 Започнете запис със записващия
компонент, след това започнете
възпроизвеждане с възпроизвеждащия компонент.
Запис на носител
1 Натиснете един от бутоните
за избор на входен сигнал, за да
изберете компонента, който ще
възпроизвежда.
Можете да изберете и INPUT SELECTOR
на приемника.
2 Подгответе компонента за възпроизвеждане.
Например, заредете видеокасета, която
искате да запишете, във видеорекордера.
3 Подгответе компонента за запис.
Заредете празна видеокасета и др. в записващия компонент (VIDEO 1) за запис.
4 Започнете запис със записващия
компонент, след това започнете
възпроизвеждане с възпроизвеждащия компонент.
Забележки
Някои източници съдържат защитни сигнали срещу
копиране. В този случай няма да можете да извършите запис от източника.
Други операции
Забележка
Регулациите на звука не се отразяват на извеждането на сигнала от SA-CD/CD/CD-R OUT
жакове.
73BG
Категории и съответни бутони
Използване на устройството за
дистанционно управление
Промяна на бутоните на
дистанционното управление
Можете да промените фабричните настройки
на входящите бутони на дистанционното, за
да контролира и други компоненти. Например
ако свържете DVD рекордер към VIDEO1 жака
на рисивъра, можете да настроите бутон
VIDEO1 на дистанционното да контролира
рекордера.
1 Задръжте натиснат бутона за
избор на входен сигнал за компонента, който желаете да контролирате.
Например: натиснете VIDEO1.
2 Като имате предвид следната
таблица, натиснете съответния
бутон за категорията, която
желаете.
Например: Натиснете 4.
Сега можете да използвате бутон VIDEO1,
за да контролирате DVD рекордера.
Категории
Натиснете
Видеорекордер (режим на работа
VTR 3) a)
1
Видеорекордер (режим на работа
VTR 2) a)
2
DVD плейър/ DVD рекордер
(режим на работа DVD1)б)
3
DVD рекордер (режим на работа
DVD3) б)
4
CD плейър
5
Евро-цифров сателитен приемник
6
DVR (цифров CATV терминал)
7
DSS (цифров сателитен приемник)
8
Блу-рей диск плейър (режим на
работа BD1) в)
9
Блу-рей диск рекордер (режим на
работа BD3) в)
0/10
Телевизор
-/- -/>10/
CLEAR
Не е въведен
ENTER/
MEMORY
а) Видеорекордерите на Sony работят с настройки
VTR2 или VTR3, които отговарят съответно на
8 мм и VHS.
б) DVD рекордерите на Sony работят с настройки DVD1 или DVD3. За повече подробности
обърнете се към инструкциите за експлоатация
приложени към DVD рекордера.
в) За повече подробности относно настройки
BD1 или BD3 обърнете се към инструкциите за
експлоатация приложени към блу-рей диск плейъра
или блу-рей диск рекордера.
За да отстраните всички настройки на
бутоните на дистанционното управление
Натиснете '/1, AUTO CAL и MASTER VOL –
едновременно. Настройките на дистанционното се
връщат към фабричните.
74BG
x Digital Cinema Sound (DCS)
Допълнителна информация
Речник
x Cinema Studio EX
Режим на съраунд звук, представляващ сбор от
технологиите на Digital Cinema Sound, който
ви дава звук на студио за дублаж, използвайки
три технологии: "Virtual Multi Dimensions",
"Screen Depth Matching" и "Cinema Studio
Reverberation". "Virtual Multi Dimensions" - технологията за създаване на виртуални високоговорители, създава виртуална многоканална
съраунд среда с до 7.1 канални високоговорители и въвежда изживяването от съраунд
озвучаването на кинотеатрите с най-модерно
оборудване във вашия дом.
"Screen Depth Matching" възпроизвежда намаляването на високите честоти, пълнотата
и дълбочината на звука, създавани обикновено
в кинотеатрите чрез звукови излъчвания зад
екрана. Те се прибавят към предните и централния канали.
"Cinema Studio Reverberation" възпроизвежда
звуковите характеристики на най-модерните студия за дублаж и звукозаписни студия,
включително и студиото за дублаж на Sony
Pictures Entertainment. Съществуват три режима - A/B/C - достъпни в зависимост от вида на
студиото.
x Компонентен видео сигнал
x Dolby Digital
Технология за цифрово аудио кодиране/разкодиране, разработена от Dolby Laboratories, Inc. Тя
се състои от предни (ляв/десен), централен,
съраунд (ляв/десен) и субуфер канали. Това е
отличаващ се аудио стандарт за DVD видео,
познат като 5.1 съраунд. Тъй като съраунд
информацията е записана и възпроизведена в
стерео формат, тази технология предоставя
по-реалистичен звук, отколкото Dolby съраунд
технологията.
x Dolby Digital Surround EX
Акустична технология, разработена от Dolby
Laboratories, Inc. Информацията за задния
съраунд звук се преобразува в обикновени ляв
и десен съраунд канали, така че звукът може
да бъде възпроизведен в 6.1 канала. Сцените с
движение се възпроизвеждат с по-динамично и
реалистично звуково поле.
x Dolby Pro Logic II
Тази технология преобразува двуканално стерео
в 5.1 канално за възпроизвеждане. Съществуват
режим MOVIE за възпроизвеждане на филми и
режим MUSIC за възпроизвеждане на стерео
източници, като например музика. Старите
филми, кодирани в обикновен стерео формат
могат да бъдат преобразувани в 5.1 съраунд
звук.
x Композитен видео сигнал
Стандартен формат за предаване на информация за видео сигнали. Сигналът на яркостта Y
и сигналът на цветността C се комбинират и
предават заедно.
продължава
75BG
Допълнителна информация
Формат за предаване на информация за видео
сигнали, състоящ се от три отделни сигнала:
яркост Y, цветност Pb и цветност Pr. Висококачествените изображения като DVD видео
или HDTV се предават по-точно. Трите жака
са обозначени с цвят: зелен, син и червен.
Уникална технология за възпроизвеждане на
кинозвук от домашното Ви кино посредтсвом
технология разработена от Sony съвместно
със Sony Pictures Entertainment, за да се насладите
на професионален кинозвук у дома. Посредством “Digital Cinema Sound” разработен
чрез интегриране на DSP (Цифров процесор
на сигнала) и измерване на данни, можете да
се насладите на идеалния филмов в домашни
условия.
x Dolby Pro Logic IIx
x DTS Neo:6
Технология за 7.1 (или 6.1) канално възпроизвеждане. Заедно с кодирания звук в Dolby Digital
Surround EX, 5.1 каналният Dolby Digital звук
може да бъде възпроизведен в 7.1 (или 6.1) канал.
Съществуващият стерео звук може да бъде
възпроизведен в 7.1 (или 6.1) канал.
Тази технология преобразува двуканален стерео
звук в 6.1 канален. Съществуват два режима за
избор в зависимост от източника на възпроизвеждане и Вашите предпочитания. CINEMA
за филми и MUSIC за стерео източници, като
например музика.
x Dolby Surround (Dolby Pro Logic)
x HDMI (High-Definition Multimedia
Interface)
Аудио технология, разработена от Dolby
Laboratories, Inc. Централната и моно съраунд
информация се преобразува в два стерео канала.
Когато бъде преобразуван, звукът се кодира
и извежда като четири канален съраунд звук.
Това е най-често срещаният метод на аудио
преобразуване за DVD видео.
x DTS 96/24
Висококачествен звуков формат за цифрови
сигнали. Записва звук с честота и битрейт от
96 кHz/ 24 bit, който е възможно най-високият
за DVD видео. Броят на каналите за възпроизвеждане е различен в зависимост от софтуера.
x DTS цифров съраунд
Технология за цифрово аудио кодиране и декодиране за киносалони, разработена от Digital
Theater Systems, Inc. тя компресира звука по-малко от Dolby Digital като предоставя по-високо
качество на звука.
x DTS-ES
Формат за 6.1 канално възпроизвеждане с
информация за заден съраунд. Съществуват
два режима “Discrete 6.1”, който записва всички
канали, независимо един от друг, и “Matrix 6.1”,
който преобразува задния съраунд канал в ляв и
десен канали. Този режим е идеален за възпроизвеждане на филмова музика.
76BG
HDMI е интерфейс, който поддържа както
видео, така и аудио на една цифрова връзка.
HDMI-връзката носи стандартни до висококачествени видео сигнали и многоканални аудио
сигнали към аудио/видео компоненти, като
HDMI телевизор в цифрова форма без смущения. HDMI спецификациите поддържат HDCP
(High Bandwidth Digital Contents Protection),
технология за защита на копирането, която
включва кодираща технология за цифрови
видео сигнали.
x PCM (Pulse Code Modulation)
Метод на конвертиране на аналогивия аудио
сигнал в цифров.
x Честота
За да преобразувате аналогов звук в цифров,
аналоговите данни трябва да бъдат определени. Този процес се нарича анализиране и броят
на определяне на аналоговите данни в секунда
се нарича честота. Един стандартен музикален
диск събира данни, определени в 44,100 пъти в
секунда, което се означава с честота от 44.1
кHz. По-високата честота означава по-добро
качество на звука.
x x.v.Colour
x.v.Colour е термин, повече познат като xvYCC
стандарт, предлаган от Sony и е търговска
марка на Sony. xvYCC е международен стандарт за пространственото разпределение на
цветовете във видео сигналите.
Този стандарт може да изрази по-широка цветова гама в сравнение с използвания в момента
стандарт за предаване на видео сигнали.
Предпазни мерки
Безопасност
Ако някакъв предмет или течност попадне в
кутията, изключете приемникът от мрежовото захранване и проверете устройството при
квалифициран персонал, преди да го включите
отново.
Източници на захранване
• Преди да започнете работа, проверете дали
работното напрежение на устройството
съответства на Вашето мрежовото захранване.
Работното напрежение е указано на гърба на
приемника.
• Устройството не е изключено от източника
на променлив ток (мрежата), докато е свързано с контакта на стената, дори ако самото
устройство е изключено.
• Ако няма да използвате устройството за дълъг период време, уверете се, че сте изключили
приемника от контакта. За да го направите,
издърпайте щепсела; никога не дърпайте
кабела.
• Захранващият кабел може да бъде подменян
само в квалифициран сервиз.
Покачване на температурата
Функциониране
Преди да свържете други компоненти, уверете
се, че сте изключили приемника и извадете
щепсела от контакта на стената.
Почистване
Почиствайте кутията, панела и контролните
бутони с парче мек плат, леко навлажнено с мек
почистващ разтвор. Не използвайте никакви
абразивни парчета плат, грапави прахове или
разтвори като алкохол и бензин.
Ако имате въпроси или проблеми относно
Вашия приемник, моля, обърнете се към найблизкия доставчик на Sony.
77BG
Допълнителна информация
Въпреки че устройството загрява по време на
работа, това не е неизправност. Ако използвате устройството продължително време с
висока сила на звука, температурата в корпуса
на върха, отстрани и на дъното се покачва
значително. За да не се изгорите, не докосвайте
корпуса.
Инсталиране
• Поставете устройството на място с
подходяща вентилация, за да предотвратите
покачване на вътрешната температура и да
удължите живота на приемника.
• Не поставяйте устройството близо до топлинни източници или на места, изложени на
пряка слънчева светлина, прах или механични
вибрации.
• Не поставяйте нищо върху устройството,
което би могло да запуши вентилационните
отвори и да причини неизправност.
• Не поставяйте приемника близо до оборудване, като например телевизор, видеорекордер
или касетъчен дек. (Ако приемникът бъде
използван заедно с телевизор, видеорекордер
или касетъчен дек, и ако е поставен твърде
близо до това оборудване, възможно е може
да се появи шум и качеството на картината
да се влоши. Това е възможно най-вече, когато
използвате стайна антена. Ето защо, препоръчваме Ви да използвате външна антена.)
• Внимавайте, когато поставяте устройството на специално третирани повърхности (с
восък, лак, безир и др.), тъй като е възможно
да се получи промяна на цвета на повърхността.
Отстраняване на проблеми
Ако срещате някой от следните проблеми, докато използвате приемника, използвайте това
ръководство за отстраняване на проблеми, за
да си помогнете.
Аудио
Няма звук, независимо кой компонент
е избран, или звукът е с много ниско
ниво.
• Проверете дали високоговорителите и
компонентите са здраво свързани.
• Проверете дали кабелите на високоговорителите са свързани правилно.
• Проверете дали приемникът и всички компоненти са включени.
• Проверете дали MASTER VOLUME не е
зададен в положение “VOL MIN” (минимална
сила на звука).
• Проверете дали SPEAKERS (OFF/A/B/A+B)
не са зададени в положение “OFF”.
• Проверете дали слушалките не са свързани.
• Натиснете MUTING, за да отмените функцията заглушаване.
• Проверете дали сте избрали правилния компонент с приемника.
• Защитното устройство на приемника е
включено. Изключете приемника, отстранете проблема и отново включете захранването.
От определен компонент не излиза
звук.
• Проверете дали компонентът е правилно
свързан към входните аудио жакове за този
компонент.
• Проверете дали кабелът/ кабелите за тази
връзка е/ са здраво свързани с жаковете на
приемника и компонента.
78BG
Няма звук от един от предните високоговорители.
• Свържете слушалки към жака PHONES, за
да проверите дали звукът се извежда през
слушалките. Ако само един канал се извежда
през слушалките, компонентът вероятно не
е свързан правилно. Проверете дали всички
кабели са здраво свързани с жаковете на
приемника и компонента. Ако и двата канала
се извеждат през слушалките, предният високоговорител вероятно не е свързан правилно
с приемника. Проверете свързването на
предния високоговорител, който не извежда
сигнала.
• Уверете се, че сте свързали към L и R жаковете на аналоговия компонент и не само към
един от двата жака L или R. Използвайте
аудио кабел (не е приложен).
Няма звук от аналогови двуканални
източници.
• Проверете дали INPUT MODE не е зададен в
положение “COAX IN” или “OPT IN” (стр. 68).
• Няма звук от цифрови източници (от входен
жак COAXIAL или OPTICAL).
• Проверете дали INPUT MODE не е зададен в
положение “AUTO” (стр. 68).
• Проверете дали не е избран ANALOG
DIRECT.
Левите и десните сигнали са небалансирани или се извеждат обратно.
• Проверете дали високоговорителите и компонентите са свързани правилно и здраво.
• Регулирайте параметрите на баланса в менюто LEVEL.
Чува се неприятен шум или жужене.
• Проверете дали високоговорителите и
компонентите са свързани здраво.
• Проверете дали свързващите кабели са далеч
от трансформатор или мотор, и на поне
3 метра от телевизор или флуоресцентна
лампа.
• Преместете телевизора далеч от аудио
компонентите.
• Щекерите и жаковете са замърсени. Избършете ги с парче плат, леко навлажнено с алкохол.
Няма звук или се чува много слаб звук
от централния/съраунд/задните съраунд високоговорители.
• Изберете режима CINEMA STUDIO EX (стр.
54).
• Регулирайте нивото на високоговорителите
(стр. 33).
• Уверете се, че централният/съраунд високоговорителите са зададени в положение
“SMALL” или “LARGE” (стр. 40).
• Уверете се, че задният съраунд високоговорител е в положение “YES” (стр. 40).
Няма звук от компонента свързан
през DIGITAL MEDIA PORT адаптера
• Регулирайте силата на звука на рисивъра.
• DIGITAL MEDIA PORT адаптера
и/
или компонентите не са свързани правилно.
Изключете рисивъра, след това свържете
отново DIGITAL MEDIA PORT адаптера и/
или компонентите.
• Проверете DIGITAL MEDIA PORT адаптера
и/или компонентите, за да сте сигурни, че
поддържат рисивъра.
Няма звук от задния съраунд високоговорител
Видео
• Някои дискове нямат Dolby Digital Surround
EX флаг дори и когато имат на опаковките си
Dolby Digital Surround EX лого. В този случай
изберете “SB ON” (стр. 38).
Няма картина или се появява неясна
картина на телевизионния екран или
на монитора.
Няма звук от субуфера.
• Уверете се, че субуферът е свързан здраво и
правилно.
• Уверете се, че субуферът е включен.
• Уверете се, че параметърът за избор на субуфера е зададен в положение “YES” (стр. 40).
• Не се извежда звук от субуфера в зависимост
от звуковото поле.
Не се постига съраунд ефект.
Не можете да осъществите запис
• Проверете дали компонентите са свързани
правилно (стр. 19).
• Изберете източник на компонентите като
използвате входните бутони.
Допълнителна информация
• Уверете се, че функцията звуково поле е включена (натиснете MOVIE или MUSIC).
• Звуковите полета не действат за сигнали с
честота на дискретизация по-голяма от 48
kHz.
• Изберете съответния вход на приемника.
• Задайте телевизора в съответния режим на
приемане.
• Преместете телевизора далеч от аудио
компонентите.
• В Зависимост от DIGITAL MEDIA PORT
адаптера видео извеждане може да не е
възможно.
Dolby Digital или многоканалният DTS
звук не се възпроизвежда.
• Проверете дали възпроизвежданото DVD и
др. е записано в Dolby Digital или DTS формат.
• Когато свържете DVD плейър и т.н към
цифровите входни жакове на приемника,
проверете аудио настройката (настройките за изходните аудио жакове) на свързания
компонент.
продължава
79BG
HDMI
Източникът на звук въведен през
HDMI жака на рисивъра не се извежда
от рисивъра през TV високоговорителите
• Проверете HDMI връзката.
• Не можете да слушате Super Audio CD през
HDMI.
• В зависимост от възпроизвеждащия компонент, може да се наложи да настройвате
компонента. Обърнете се към инструкциите
за експлоатация приложени към всеки от
компонентите.
Източникът на изображението изведен през HDMI жака на рисивъра не се
извежда на телевизора.
• Проверете HDMI връзката.
• В зависимост от възпроизвеждащия компонент, може да се наложи да настройвате
компонента. Обърнете се към инструкциите
за експлоатация приложени към всеки от
компонентите.
Функцията HDMI CONTROL не работи.
• Проверете HDMI връзката (стр. 20).
• Задайте „CONTROL FOR HDMI” настройката в меню VIDEO в положение „CTRL ON”.
• Уверете се, че свързаните компоненти са
съвместими с функцията CONTROL FOR
HDMI.
• Проверете настройката за HDMI
CONTROL функцията на свързания компонент. За информация се обърнете към
ръководството за експлоатация, приложeно
към компонента.
• Ако промените HDMI връзката, свържете
и изключете променливотоковия адаптер
или ако се получи токов удар, повторете
процедурите от “Preparing Control for HDMI
function” (стр. 64).
80BG
От рисивъра и телевизора не се чува
звук докато използвате функцията
System Audio Control.
• Уверете се, че свързаният телевизор е съвместим с функцията System Audio Control.
• Ако телевизорът няма функция System Audio
Control, настройте “AUDIO FOR HDMI” в
меню VIDEO на:
– “TV + AMP” ако искате да слушате звук от
телевизионните колони и рисивъра.
– “AMP” ако искате да слушате звук само от
рисивъра.
• Ако не можете да слушате звук от компоненти свързани към рисивъра
– Изберете подходящ вход, когато искате
да следате програма от компонентсвързан
през HDMI връзка към рисивъра.
– Промените телевизионния канал, когато
искате да гледсате телевизионно предаване.
– Изберете компонент или вход, когато
искате да гледате програма от компонент
свързан към телевизора. За подробности
обърнете се към инструкциите за експлоатация на телевизора.
Дистанционното управление на
телевизора не може да се използва,з а
да се управляват свързаните компоненти, когато използвате функция
Control for HDMI.
• Променете входа на рисивъра към HDMI
входа на свързания компонент.
Тунер
RDS информацията, която желаете,
не се появява.*
FM приемането е слабо.
• Използвайте 75-омов коаксиален кабел (не
е приложен в комплекта), за да свържете
приемника към външна FM антена, както е
показано по-долу. Ако свържете приемника с
външна антена, трябва да заземите. За да предотвратите газова експлозия, не свързвайте
заземяващия кабел към газова тръба.
• Свържете се с радиостанцията и проверете
дали тя предлага въпросната услуга. Ако е
така, значи въпросната услуга е временно
недостъпна.
* Само за моделите с код на областта CEL, CEK.
Устройство за дистанционно управление
Външна FM антена
Приемник
ANTENNA
AM
Заземяващ кабел
(не е приложен в
комплекта)
• Устройството за дистанционно управление
не работи.
• Насочете устройството за дистанционно
управление към сензора -- на приемника.
• Отстранете всички препятствия между
устройството за дистанционно управление
и приемника.
• Сменете всички батерии в устройството
за дистанционно управление с нови, ако са
изтощени.
• Уверете се, че сте избрали верния вход с
устройството за дистанционно управление.
Към земята
Радиостанциите не могат да бъдат
приемани.
Допълнителна информация
• Проверете дали антените са добре свързани.
Регулирайте положението им и свържете
външна антена, ако е необходимо.
• Силата на сигнала от радиостанциите е
твърде слаб (когато приемате с автоматична настройка). Използвайте директна
настройка.
• Уверете се, че сте задали интервала на
приемане правилно (когато приемате AM
станции с директна настройка).
• Няма предварително настроени станции или
предварително настроените станции са били
изтрити (когато приемате чрез сканиране
за предварително настроени станции).
Настройте предварително станциите (стр.
58).
• Неколкократно натиснете DISPLAY, така че
честотата да се появи на дисплея.
RDS не работи.*
• Уверете се, че сте приели FM RDS станция.
• Изберете FM станция с по-силен сигнал.
продължава
81BG
Съобщения за грешки
Ако има неизправност, дисплеят показва
съобщение. Можете да проверите състоянието на приемника като видите съобщението. Обърнете се към следната таблица,
за да отстраните проблема. Ако проблемът
продължава, свържете се с най-близкия сервиз на
Sony. Ако се появи съобщение за грешка докато
извършвате автоматична настройка, вижте
“Кодове за предупреждение и грешки” (стр. 31),
за да решите проблема.
PROTECT
От високоговорителите бие ток. Приемникът автоматично се изключва след няколко
секунди. Проверете свързването на високоговорителите и включете захранването отново.
Ако не успеете да отстраните проблема с по-горе описаните операции
Можете да изчистите паметта на приемника
(стр. 27). Обърнете внимание, обаче, че всички
запаметени настройки ще върнат в настройките си по подразбиране и Вие трябва да ги
настроите отново.
Ако проблемът продължава
Свържете се с най-близкия сервиз на Sony.
Изтриване на паметта
За да изтриете
Вижте
Всички запаметени настройки
стр. 27
Спецификации
Спецификации за аудио захранването
Усилвател
Модели с код на областта СЕL, CEK1)
Minimum RMS Output Power (8 ohms, 20 Hz –
20 kHz, THD 1%)
85 W + 85 W
Stereo Mode Output Power (8 ohms, 1 kHz,
THD 1%)
100 W + 100 W
Surround Mode Output Power2) (8 ohms, 1 kHz,
THD 10%)
140 W/ch
Models of area code TH11)
Minimum RMS Output Power (8 ohms, 20 Hz –
20 kHz, THD 0.09%)
70 W + 70 W
Stereo Mode Output Power (8 ohms, 1 kHz,
THD 1%)
80 W + 80 W
Surround Mode Output Power2) (8 ohms, 1 kHz,
THD 10%)
120 W/ch
1)
Индивидуални звукови полета стр. 56
Измерена при следните условия:
Областен код
Изисквания към захранването
CEL, CEK
230 V AC, 50 Hz
TH1
240 V AC, 50 Hz
2)
Изходна мощност за преден, централен, съраунд и
заден съраунд. В зависимост от настройките на
звуковото поле и източника, възможно е да няма
изходен звуков сигнал.
Честотен обхват
Аналогов
10 Hz – 70 kHz
+0.5/–2 dB
(когато е избран тон и
звуково поле)
82BG
Inputs
Analog
General
Sensitivity: 500 mV/
50 kohms
S/N3): 96 dB
(A, 500 mV4))
Digital (Coaxial) Impedance: 75 ohms
S/N: 100 dB
(A, 20 kHz LPF)
Digital (Optical) S/N: 100 dB
(A, 20 kHz LPF)
Outputs (Analog)
AUDIO OUT
Voltage: 500 mV/
10 kohms
SUB WOOFER Voltage: 2 V/1 kohm
Equalizer
Gain levels
±6 dB, 1 dB step
3) INPUT
SHORT (with sound field and equalizer
bypassed).
4)
Weighted network, input level.
FM tuner section
Tuning range
87.5 - 108.0 MHz
Antenna
FM wire antenna
Antenna terminals 75 ohms, unbalanced
Intermediate frequency
10.7 MHz
AM tuner section
Area code
CEL, CEK, TH1
Tuning scale
10 kHz step
9 kHz step
–
531 –
1,602 kHz
Antenna
Loop antenna
Intermediate frequency
450 kHz
Video section
Inputs/Outputs
Video:
1 Vp-p/75 ohms
COMPONENT VIDEO:
Y: 1 Vp-p/75 ohms
PB/CB: 0.7 Vp-p/75 ohms
PR/CR: 0.7 Vp-p/75 ohms
80 MHz HD Pass Through
Area code
Power requirements
CEL, CEK
230 V AC, 50/60 Hz
TH1
230 – 240 V AC, 50/60 Hz
Power output (DIGITAL MEDIA PORT)
DC OUT:
5 V, 0.7 A MAX
Power consumption
Area code
Power consumption
CEL, CEK
220 W
TH1
210 W
Power consumption (during standby mode)
0.3 W (when “CONTROL
FOR HDMI” in VIDEO
menu is set to “CTRL
OFF”)
Dimensions (w/h/d) (Approx.)
430 × 157.5 × 318 mm
including projecting parts
and controls
Mass (Approx.)
8.1 kg
Приложени аксесоари
Инструкции за експлоатация (това упътване)
FM жична антена (1)
AM кръгова антена (1)
Устройство за дистанционно управление RMААU023 (1)
Батерии R6 (размер АА) (2)
Микрофон ECM-AC2 или ECM-AC2a (1)
За подробности относно областния код
на компонента, който използвате, вижте
стр. 3.
Дизайнът и спецификациите подлежат на
промяна без предупреждение.
83BG
Допълнителна информация
Tuning range
Power requirements
Индекс
Цифри
2 канала 55
2CH STEREO 55
5.1 канала 14
6.1 канала 14
А-V
AUTO CALIBRATION 29
AUTO FORMAT DIRECT
(A.F.D.) 51
CD плейър
връзки 18
възпроизвеждане 35
CD рекордер
връзки 18
Control for HDMI
връзки 63
подготовка 64
DIGITAL ASSIGN 68
Digital Cinema Sound
(DCS) 75
DIGITAL MEDIA PORT
свързване 70
Dolby Digital 75
DTS 76
DVD плейър
Връзки 22
възпроизвеждане 36
DVD рекордер
връзки 24
HDMI
Аудио за HDMI 46
Свързване 20
Control for HDMI 46
INPUT MODE 60
RDS 61
Super Audio CD плейър
връзки 18
възпроизвеждане 35
System Audio Control 66
System Power Off 67
SB DEC 43
TEST TONE 33
Б-Т
Блу рей-диск плейър
връзки 20
възпроизвеждане 36
Видеорекордер
връзки 24
Видеорекамера
връзки 24
Видео игра
връзки 24
Високоговорители
връзки 15
Възпроизвеждане с едно докосване (One-Touch Play) 65
Заглушаване на звука 34
Запис
на CD-R 73
на носител за запис 73
Звуково поле
нулиране 56
избор 53
Избор
на компонент 34
на звуково поле 53
на система високоговорители 28
(1)
Sony Corporation
Меню
A.CAL 50
AUDIO 45
EQ 42
LEVEL 41
SUR 42
SYSTEM 47
TUNER 44
VIDEO 46
Настройка
автоматична 57
директна 58
на станции 59
Озаглавяване 60, 71
Първоначална настройка 25
Сателитен тунер
връзки 23
Свързване на приемник 23
Съобщения за грешки 82
Таймер за самостоятелно
изключване 72
Телевизор
връзки 17
Тунер
връзки 26
Устройство за дистанционно управление 10
Download PDF

advertising