Sony | STR-DA3300ES | Sony STR-DA3300ES Инструкции за експлоатация

 Многоканален АV
Приемник
Ръководство за експлоатация
STR-DA3300ES
453%"&4
ª4POZ$PSQPSBUJPO
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да избегнете пожар или токов удар,
не излагайте устройството на дъжд или
влага.
За да предотвратите пожар, не
покривайте вентилационните отвори на
устройството с вестници, покривки, завеси
и др. Не поставяйте запалени свещи върху
него.
Не инсталирайте устройството в
затворено пространство като библиотека
или вграден шкаф.
За да предотвратите пожар или токов удар,
не поставяйте предмети, пълни с течности
(например вази), върху устройството.
Инсталирайте системата така, че
захранващият кабел да може бързо да
бъде изваден от контакта в случай на
неизправност.
Батериите или устройство с поставени
батерии не трябва да бъдат излагани
на високи температури като директна
слънчева светлина, огън и други подобни.
Не изхвърляйте батериите
с домакинските отпадъци,
а на местата, определени за
химически отпадъци.
2BG
За потребителите в Европа
Изхвърляне на стари електрически и
електронни уреди (за страните от
Европейския съюз и други европейски
страни със система за разделно събиране
на отпадъците)
Този символ на устройството
или опаковката му показва,
че продуктът не се третира
като домашен отпадък. Вместо
това трябва да бъде предаден
в съответните пунктове за
рециклиране на електрически
и електронни уреди. Ако
изхвърлите този продукт на
правилното място, вие ще
предотвратите потенциални
негативни последици за
околната среда и човешкото
здраве, които могат да бъдат
причинени в противен случай.
Рециклирането на материалите
ще помогне за запазването на
някои естествени ресурси. За поподробна информация относно
рециклирането на този продукт,
моля, свържете се с общинската
служба във вашия град, службата
за изхвърляне на отпадъци или
магазина, в който сте закупили
продукта.
Производителят на този продукт е
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 1080075 Japan. Оторизираният
представител за EMC и безопасност на
продукта е Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. За
въпроси, касаещи сервиза и гаранцията на
устройството се обръщайте към адресите,
указани в съответните документи,
приложени към продукта.
законодателства.
Информация за ръководството
•Инструкциите
в това ръководство са за
модела STR-DA3300ES. Проверете номера
на вашия модел, като погледнете в долния
десен ъгъл на предния панел.
•Инструкциите в това ръководство
описват контролните бутони на
устройството за дистанционно
управление. Можете да използвате и
бутоните на приемника, ако те имат
същите или подобни имена като тези
на устройството за дистанционно
управление.
•Индикациите “Neural-THX” и “neural THX”,
които се описват в ръководството за
експлоатация и се извеждат на прозореца
на дисплея и на екранното меню на GUI,
означават Neural-THX Surround технология.
Този приемник включва Dolby* Digital и Pro
Logic Surround, както и DTS** Digital Surround System.
* Произведена по лиценз на Dolby Laboratories.
“Dolby”, “Pro Logic”, “Surround EX” и
символа двойно D са търговски марки на
Dolby Laboratories.
** Произведена по лиценз на DTS, Inc. ”DTS”,
“DTS-ES” и “Neo:6” са запазени търговски
марки на DTS Inc., а “DTS-HD Master
Audio”, “DTS-HD High Resolution Audio” и
“DTS 96/24” са търговски марки на DTS,
Inc.
Този приемник работи с технология HighDefinition Multimedia Interface (HDMI™).
Шрифтът (Shin Go R), инсталиран на този
приемник, е предоставен от MORISAWA &
COMPANY LTD. Тези имена са търговски
марки на MORISAWA & COMPANY LTD и
авторското право върху шрифта също
принадлежи на MORISAWA & COMPANY LTD.
iPod е търговска марка Apple Inc.,
регистрирана в САЩ и други страни.
Всички други търговски марки и запазени
търговски марки принадлежат на техните
носители. Знаците ™ и ® не се посочват в
това ръководство.
Sony Corporation декларира, че този STRDA3300ES многоканален АV приемник
съответства на основните изисквания и
другите приложими клаузи на Директивата
1999/5/ЕС. За подробности, моля, посетете
следния интернет адрес: http://www.compliance.sony.de/
Марката и логото Bluetooth са собственост
на Bluetooth SIG, Inc. и всяка употреба на тази
марка от Sony Corporation е лицензирана.
Другите търговски марки и търговски
наименования принадлежат на техните
носители.
“M-crew Server” е търговска марка на Sony
Corporation.
“x.v.Colour” е търговска марка на Sony Corporation.
HDMI, логото HDMI и High-Definition
Multimedia Interface са търговски марки или
запазени търговски марки на HDMI Licensing
LLC.
Този продукт, използващ Neural Surround,
THX технологии, е произведен по лиценз на
Neural Audio Corporation и THX Ltd. Sony
Corporation предоставя на потребителя неизключително, неподлежащо на прехвърляне,
ограничено право да използва този продукт
и други свързани с него, надлежно лицензирани
технологии, чиито лицензи се притежават
от Neural Audio Corporation и/или THX
Ltd., в съответствие с американските
или чуждестранни закони за патенти и
за патенти, очакващи одобрение. Neural
Surround е търговска марка на Neural Audio
Corporation, THX е търговска марка на ТНХ
Ltd., която може да е регистрирана в някои
3BG
Съдържание
Подготовка за работа
Описание и разположение на частите1 ..........6
1: Инсталиране на високоговорителите.....15
2: Свързване на високоговорителите ...........17
3: Свързване на телевизор ................................19
4а: Свързване на аудио компонентите .........21
4б: Свързване на видео компонентите ........26
5: Свързване на антените ................................35
6: Подготовка на приемника и
устройството за
дистанционно управление ................................36
7: Работа с приемника с помощта на GUI
(графичен потребителски интерфейс) .........38
8: Настройка на високоговорителите.........41
9: Автоматично калибриране
на подходящите настройки на
високоговорителите (Auto Calibration) .......43
Възпроизвеждане
Избор на компонент ..........................................50
Слушане на Super Audio CD/CD .....................52
Гледане на DVD/Blu-ray диск .............................53
Играене на телевизионни игри ........................54
Гледане на видео ...................................................55
Усилвател
Настройки на звука (меню Audio settings) ....56
Настройки на картината (меню Video settings) ........................................................................57
Настройки на HDMI (меню HDMI)..............57
Настройки на системата (меню System settings) ........................................................................58
Слушане на съраунд звук
Слушане на предварително програмирано
звуково поле ..............................................................
59
Настройка на звуковите ефекти...................63
Използване на режим за декодиране на заден
съраунд звук .........................................................65
Слушане на съраунд ефект при намален звук
(NIGHT MODE) (нощен режим) .....................67
4BG
Допълнителни настройки на
високоговорителите
Ръчно регулиране на настройките на
високоговорителите.........................................68
Настройка на еквалайзера.................................74
Тунер
Слушане на FM/AM радио ................................76
Използване на системата
за радио данни RDS.............................................79
Други операции
Конвертиране на аналоговите входни видео
сигнали....................................................................81
Използване на DIGITAL MEDIA PORT
адаптер ..................................................................81
Наименуване на входовете ...............................85
Превключване между цифров и аналогов
аудио сигнал (INPUT MODE) ...........................86
Слушане на звук/гледане на изображения от
други входове ......................................................87
Промяна на дисплея ............................................89
Използване на таймера за автоматично
изключване ............................................................93
Запис с помощта на приемника ......................93
Използване на двоен усилвател .......................94
Работа с приемника без свързване на
телевизор ..............................................................95
Използване на устройството за
дистанционно управление
Работа с отделните компоненти
посредством устройството за
дистанционно управление ..............................103
Програмиране на устройството за
дистанционно управление ..............................105
Изтриване на паметта на устройството за
дистанционно управление ..............................108
Допълнителна информация
Речник ...................................................................109
Предпазни мерки ...............................................111
Отстраняване на проблеми ..........................112
Спецификации ....................................................117
Индекс ..................................................................120
5BG
Подготовка за работа
Описание и разположение на частите
Преден панел
За да отворите
Натиснете PUSH.
Когато отстраните капачето, пазете
го далече от деца.
Положение на бутона POWER
Off
Приемникът е изключен (първоначална
настройка).
Натиснете бутона POWER, за да включите
приемника.
Не можете да включите приемника с
устройството за дистанционно управление.
On/Standby
Натиснете
на устройството за
дистанционно управление, за да включите
приемника или да го зададете в режим на
готовност.
Когато натиснете бутона POWER на
приемника, той ще се изключи.
6BG
Име
# "650$"-.*$
жак
KBDL
$ 50/&.0%&
50/&
% .&.03:
&/5&3
56/*/(.0%&
Функция
Име
Натиснете, за
да включите или
изключите приемника.
Свързва се към
приложения микрофон
при функцията Digital
Cinema Auto Calibration (стр. 43).
+ $)"%*3&$5
Настройва ниските
и високи честоти на
предните/централния/
съраунд/задните съраунд
високоговорители.
Натиснете
неколкократно бутона
TONE MODE, за да
изберете BASS или
TREBLE, след това
завъртете TONE, за да
настроите нивото.
Сензор за
& 3FNPUFTFOTPS
Приема сигнали от
устройството за
дистанционно управление.
' %*..&3
Натиснете
неколкократно, за да
настроите яркостта
на дисплея
Натиснете
неколкократно,
за да изберете
информацията,
изведена на дисплея.
Натиснете, за да
изберете режим на
декодиране на задните
съраунд сигнали (стр. 65).
В него се появява
текущото състояние
на избрания компонент
или списък с опции,
които могат да бъдат
избрани (стр. 90).
( %*41-":
) 463#"$,
%&$0%*/(
* %JTQMBZ
Прозорец на
дисплея
XJOEPX
Натиснете, за да
изберете звуково поле
(стр. 59).
.07*&
.64*$
, */165.0%&
Натиснете бутона SELECT
неколкократно, за да изберете
2-ра зона, 3-та зона или основна
зона. Всеки път, когато
натискате бутона POWER,
изходните сигнали за избраната
зона ще се включват или
изключват (стр. 86)
- .65*/(
Натиснете, за да
изключите звука
временно. Натиснете
бутона отново, за да
възстановите звука.
Натиснете, за да
изберете аудио/видео
входния сигнал от
компонента, свързан към
DIGITAL MEDIA PORT
адаптера (стр. 22, 81).
. %.1035
Натиснете, за да
работите с тунера
(FM/AM) (стр. 101102).
56/*/(
дистанционно
управление
"'%
Функция
/ )%.*
Натиснете, за да
изберете входния
източник от
компонента, свързан към
HDMI IN жака.
жак
0 1)0/&4KBDL
За свързване на слушалки.
1 41&",&34
Задава положение OFF, A, B,
0''"#"#
A+B на предните
превключвател високоговорители (стр. 42).
2 7*%&0*/
1035"#-&"7
*/KBDLT
жакове
За свързване към
портативен аудио/
видео компонент, като
например видеокамера или
телевизионна игра.
3 .6-5*
$)"//&-
%&$0%*/(
лампичка
MBNQ
Светва, когато се
декодират многоканални
аудио сигнали.
Продължава
7BG
Подготовка за работа
" 108&3 бутон
Име
Функция
4 */165
4&-&$503
Завъртете, за да изберете
входния източник за
възпроизвеждане.
Завъртете, за да
регулирате нивото
на звука на всички
високоговорители
едновременно.
5 ."45&3
70-6.&
8BG
Заден панел
Подготовка за работа
" Секция DIGITAL INPUT/OUTPUT
015*$"-*/
жакове
065KBDLT
$0"9*"-*/
жакове
)%.**/
жакове
065KBDLT
Свързват се към
DVD плейър, Super
Audio CD плейър и
др. COAXIAL жакът
осигурява по-добро
качество на звука
(стр. 19, 21, 22, 29,
30).
Свързват се към DVD
плейър, Blu-ray Disc
плейър или тунер.
Изображението и
звукът се извеждат
на телевизор или
прожекционен апарат
(стр. 19, 27).
$ Секция ANTENNA
'."/5&//" Свързва се към FM
кабелната антена,
приложена към
приемника (стр. 35).
".
"/5&//"
% Секция COMPONENT VIDEO
INPUT/OUTPUT
:1 # $ # 1 3 Свързват се към
$ 3 */065 DVD плейър,
жакове
# %.1035
Свързва се към
DIGITAL MEDIA
PORT адаптера
на Sony (стр. 22).
Свързва се към AM
кръговата антена,
приложена към
приемника (стр. 35).
телевизор или
сателитен тунер
(стр. 19, 29, 30).
Продължава
9BG
& Секция AUDIO INPUT/OUTPUT
"6%*0*/
065KBDLT
жакове
Свързват се към
касетофон или
MD дек и др. (19,
21, 22, 25).
Свързват се към
.6-5*
Super Audio CD
$)"//&-
*/165 жакове плейър или DVD
плейър, който има
аналогов аудио жак
за 7.1 канален или 5.1
канален звук (21, 24).
13&065
жакове
Свързват се към
усилвател със
собствено захранване.
' Секция VIDEO/AUDIO INPUT/
OUTPUT
"6%*0*/
065 жакове
Свързват се към
видеорекордер или
DVD плейър и т.н.
(стр. 19, 29, 30, 31).
7*%&0*/
065жакове
( Секция SPEAKER
Свързва се към
високоговорителите (стр. 17).
* Можете да гледате избраната входна картина, ако
свържете MONITOR VIDEO OUT жака към телевизор
(стр. 19). Можете да работите с този приемник и с
помощта на GUI (Графичен потребителски интерфейс)
(стр. 38).
10(#BG
Устройство за дистанционно
управление
3.""1
Функция
Натиснете, за да включите
или изключите аудио/видео
компонентите, с които е
режим
програмирано да работи
готовност) устройството за дистанционно
управление (стр. 105).
Ако натиснете едновременно
, това ще изключи приемника
и другите компоненти на Sony
(SYSTEM STANDBY).
Забележка
Функцията на превключвателя
AV
се сменя автоматично
всеки път, когато натиснете
входящия бутон .
(вклю- Натиснете, за да включите или
# PO
чен/в
режим изключите приемника.
TUBOECZ
За да изключите всички
готовкомпоненти, включително и
ност)
усилвател от 2-ра или 3-та зона,
натиснете едновременно
и
AV
(SYSTEM STANDBY).
Пестене на електроенергия в
режим готовност.
Когато “HDMI Control” (стр.
57) е зададен в положение “OFF”.
$ Входящи
*OQVU
CVUUPOT
бутони
Натиснете един от тези бутони,
за да изберете компонента, който
желаете да използвате. След като
натиснете SHIFT ( ), натиснете
розовия бутон. Когато натиснете
някой от входящите бутони,
приемникът се включва. Бутоните
са фабрично настроени да
управляват компонентите на Sony
(стр. 50). Можете да промените
функцията на бутоните така, че с
дистанционното да управлявате и
компоненти, които не са Sony, като
следвате стъпките в ”Програмиране
на устройството за дистанционно
управление” (стр. 105).
Натиснете, за да тествате звука
% 5&4550/&
от всеки говорител.
& ".1
Натиснете, за да активирате
работа с приемника (стр. 38).
' .64*$
Натиснете, за да изберете звуково
поле (стр. 62)
( .07*&
Натиснете, за да изберете звуково
поле (стр. 62).
Продължава
11BG
Подготовка за работа
Можете да работите с приемника посредством
приложеното към него устройство за
дистанционно управление RM-AAР019 и да
управлявате аудио/видео компонентите на Sony, с
които то е програмирано да работи (стр. 105).
Име
" "7 PO
(включен/в
TUBOECZ
Име
Функция
) Бутони с
Натиснете, за да:
- запаметите/настроите радио
станции.
- изберете номер на записа на CD
плейър, DVD плейър, Blu-ray Disc
плейър или MD дек. Натиснете
0/10, за да изберете запис номер 10.
- изберете номера на канала на
видеорекордер или сателитен
тунер.
- След като натиснете
бутона ТV ( ), натиснете
бутоните с цифри, за да
изберете телевизионните
програми.
цифри
* &/5&3
.&.03:
Натиснете, за да въведете
номера на избрания канал, диск
или запис, като използвате
бутоните с цифри
Натиснете, за да запаметите
настроена станция.
+ ".1.&/6
Натиснете, за да изведете
менюто за работа с приемника.
,
Натиснете
, за да
изберете елемент от менюто.
След това натиснете
, за да
влезнете в избрания елемент.
7W#C
- 015*0/4
Натиснете, за да изведете и
изберете опции от менюто за
приемника, DVD плейъра, Blu-ray
Disc плейъра.
500-4
Натиснете, за да изведете и
изберете опции от менюто за
DVD плейъра или Blu-ray Disc
плейъра.
. .&/6
4$3&&/
%41-
$0/530-
/ #rrC
0
Натиснете, за да изведете
менюто за работа с аудио/видео
компонентите.
Натиснете SHIFT ( ), след
това натиснете MENU, за
да превключите режима за
извеждане на менюто между
SCREEN (за да изведете менюто
на телевизионния екран) и
DSPL (за да изведете менюто в
прозореца на дисплея).
Натиснете, за да работите
с DVD плейъра, Blu-ray Disc
плейъра, CD плейъра, DVD
плейъра, MD дека, касетофона
или компонента, свързан
към DIGITAL MEDIA PORT
адаптера.
56/*/(o
Натиснете, за да изберете
станция (стр. 102).
12BG
1 13&4&5
C
o
57$)o
2 ''
Функция
Натиснете, за да въведете FM/AM
радио станция или да изберете
запаметена станция.
Натиснете ТV (
), след това
натиснете ТV СН +/-, за да
работите с телевизора, сателитния
тунер, видеорекордера и др.
Натиснете TV (28), след
това натиснете F1 или F2,
за да изберете компонента за
работа.
•HDD рекордер
F1: HDD
F2: DVD плейър, Blu-ray Disc
плейър
•DVD/VHS combo плейър
F1: DVD плейър, Blu-ray
Disc плейър
F2: VHS
57*/165
Натиснете едновременно TV/
INPUT и TV (28), за да изберете
входния сигнал (от телевизор
или видео).
8*%&
Натиснете неколкократно,
за да изберете режим на
широкоекранна картина.
Натиснете SHIFT ( ), след
това натиснете неколкократно
RESOLUTION, за да смените
резолюцията на изходните
сигнали от HDMI OUT или
COMPONENT VIDEO MONITOR OUT жака (стр. 81).
3&40-65*0/
3 %7%
501.&/6
.&/6
/*()5
.0%&
*/165
.0%&
Натиснете, за да изберете албум.
N.B
YB
9B
)B
C
B
Име
4 .65*/(
Натиснете, за да изведете
менюто на DVD плейъра на
телевизионния екран. След това
използвайте
и , за да
извършите операции в менюто
(стр. 104).
Натиснете AMP ( ), след
това натиснете NIGHT
MODE, за да активирате
функцията NIGHT MODE (стр.
67).
Натиснете AMP ( ), след
това натиснете INPUT
MODE, за да изберете входния
режим, когато едни и същи
компоненти са свързани както
към цифровите, така и към
аналоговите жакове (стр. 86).
Натиснете, за да изключите
звука. Натиснете бутона
отново, за възстановите звука.
Име
Функция
9 $-&"3
Натиснете, за да:
- изчистите въведен номер, когато
по грешка сте натиснали друг
бутон с цифра.
- се върнете към продължително
възпроизвеждане на сателитния
тунер или DVD плейъра.
Натиснете, за да изберете:
- номер на записа, по-голям от 10
на видеорекордера, тунера, CD
плейъра или MD дека.
- номер на канала на цифровия САТV
терминал.
%56/*/(
Натиснете, за да въведете директно
режим за настройка (стр. 77).
: $)
"%*3&$5
; "'%
XK 4)*'5
Име
Функция
XL 4-&&1
Натиснете, за да активирате
таймера за изключване и да изберете
времето, след което рисивърът да
се изключи автоматично (стр. 93).
XM 57
Натиснете, за да активирате
работата с телевизора.
F 3.4&561
Натиснете, за да активирате
работата с устройството за
дистанционно управление.
а)
За повече информация относно бутоните, които
можете да използвате, за да управлявате всеки
компонент, вижте таблицата на стр. 104.
б)
Към следните бутони е прибавена и осезаема точка
(
, PRESET+). Използвайте я като ориентир
при извършване на операции с устройството за
дистанционно управление.
Забележки
Някои от функциите, описани в този раздел
може да не са активни в зависимост от
модела.
Направените по-горе обяснения са примерни.
В зависимост от компонента някои от
горните операции може да не са възможни или
да работят по различен от описания начин.
Натиснете, за да изберете звуково
поле (стр. 59) или да превключите
звука от избрания вход към
аналогов сигнал, без да правите
допълнителни настройки (стр.
101).
Натиснете, за да изберете звуково
поле (стр. 60).
Натиснете, за да осветите бутона.
С този бутон се променя функцията
на бутоните от устройството за
дистанционно управление и се активират
бутоните с розова маркировка.
Продължава
13BG
Подготовка за работа
Натиснете, за да настроите
5 ."45&3
силата на звука на всички
70- o
високоговорители едновременно.
5770-o Натиснете TV (28), след това
натиснете TV VOL +/-, за да
настроите силата на звука на
телевизора.
6 %*4$4,*1 Натиснете, за да прескочите даден
диск, когато използвате мултидиск
чейнджър.
Натиснете, за да се върнете
7 3&563/
към предишното меню или да
&9*5 0
излезете от менюто, докато
на телевизионния екран е
изведено менюто или екранното
ръководство на видеорекордера,
DVD плейъра или тунера.
Натиснете, за да изберете
8 %*41-":
информацията за видеорекордера,
тунера, CD плейъра, DVD плейъра,
Blu-ray Disc плейъра или MD дека,
изведена в прозореца на дисплея или
на телевизионния екран.
Забележка
В режим SCREEN натиснете
бутона DISPLAY, за да изведете
менюто на телевизионния екран.
3.""6
Име
Това устройство за дистанционно
управление е предназначено само за работа
с основния приемник. С прости операции с
това устройство можете да управлявате
основните функции на приемника.
Функция
След като натиснете
SCREEN/DSPL CONTROL (
), натиснете
, за да
7W#C изберете елемент от менюто.
След това натиснете
, за да
въведете избрания елемент.
& 015*0/4 Натиснете, за да изведете и
изберете опции от менюто.
%
' .&/6
Натиснете, за да изведете
менюто за работа с приемника.
( %.1035
Натиснете, за да работите с
компонента, свързан към DIGITAL
MEDIA PORT адаптера (стр. 50).
/
Започва възпроизвеждане.
Y
Спира възпроизвеждане.
Прескача запис.
) */165
4&-&$503
Натиснете, за да изберете
входния източник за възпроизвеждане.
Натиснете, за да настроите
* ."45&3
70-6.&o силата на звука.
Име
+ .65*/(
Натиснете, за да изключите
звука. Натиснете бутона
отново, за възстановите звука.
, 3&563/
&9*5
Натиснете, за да се върнете
към предишното меню или да
излезете от менюто.
- %*41-":
Натиснете, за да изберете
информацията, изведена в
прозореца на дисплея.
Забележка
В режим SCREEN натиснете
бутона DISPLAY, за да изведете
менюто на телевизионния екран.
. 4-&&1
Натиснете, за да активирате
таймера за изключване и да
изберете времето, след което
рисивърът да се изключи
автоматично (стр. 93).
Функция
(включен/ Натиснете, за да включите
" PO
вTUBOECZ
готовност) или изключите приемника.
# $)
"%*3&$5
Натиснете, за да изберете
звуково поле (стр. 59).
"'%
.07*&
.64*$
$ 4$3&&/
%41-
$0/530-
14BG
Натиснете, за да превключите
режима на извеждане на
менюто между SCREEN
(за да изведете менюто на
телевизионния екран) и DSPL
(за да изведете менюто в
прозореца на дисплея).
Този приемник ви позволява да използвате
7.1 канална система (7 високоговорителя и 1
субуфер). 5.1/7.1 канална система
Насладете се на конфигурациите
5.1/7.1 канални системи
За да се насладите напълно на
многоканален съраунд звук, подобен на
този в киносалоните, са ви необходими 5
високоговорителя (два предни, централен и
два съраунд високоговорителя) и субуфер (за
5.1 канална система).
Можете да се наслаждавате на
висококачествено възпроизвеждане на
DVD софтуера, записан във формат Surround EX, ако свържете един допълнителен
заден съраунд високоговорител (6.1
канална система) или два задни съраунд
високоговорителя (7.1 канална система).
Вижте раздел “Използване на режим за
декодиране на заден съраунд звук” (стр. 65).
Пример за конфигурация на 7.1 канална
система от високоговорители
Пример за конфигурация на 5.1 канална
система от високоговорители
" Преден ляв високоговорител
# Преден десен високоговорител
$ Централен високоговорител
% Съраунд ляв високоговорител
& Съраунд десен високоговорител
) Субуфер
"
#
$
%
&
'
(
)
Преден ляв високоговорител
Преден десен високоговорител
Централен високоговорител
Съраунд ляв високоговорител
Съраунд десен високоговорител
Заден съраунд ляв високоговорител
Заден съраунд десен високоговорител
Субуфер
Продължава
15BG
Подготовка за работа
1: Инсталиране на високоговорителите
Съвети
•По
възможност ъглите А трябва да са
равни.
•Когато
свързвате 6.1 канална система
от високоговорители, поставете задния
съраунд високоговорител зад позицията на
слушане.
•Тъй
като субуферът не излъчва ясно
насочени сигнали, можете да го поставите
където желаете.
16BG
2: Свързване на високоговорителите
Подготовка за работа
Преди да свържете кабелите, уверете се,
че сте изключили АС захранващия кабел.
)
(
'
"
&
%
Терминали
FRONT
SPEAKERS
на предните
високо'30/541&",&34
B
а)
#UFSNJOBMT
говорители
#
$
#
"
" Моно аудио кабел (не е приложен в комплекта)
# Кабели за високоговорителите (не са приложени в комплекта)
"
#
$
%
&
'
(
)
Преден високоговорител
(Ляв)
Преден високоговорител
(Десен)
Централен високоговорител
Субуфер б)
Заден съраунд високоговорител (Ляв) в)
Заден съраунд високоговорител (Десен) в)
Съраунд високоговорител (Ляв)
Съраунд високоговорител (Десен)
а)
Ако имате още един комплект предни
високоговорители, свържете ги към
терминалите FRONT SPEAKERS . По този
начин ще можете да избирате коя система
предни високоговорители да използвате с
помощта на ключа SPEAKERS (OFF/A/B/A+B),
находящ се на предния панел (стр. 42).
Продължава
17BG
б) Когато свържете субуфер с функция за
автоматично преминаване в режим
готовност, изключете тази функция
при гледане на филми. Ако функцията
за автоматично преминаване в режим
готовност е в положение ON, тя
превключва автоматично в режим
готовност в зависимост от нивото
на входния сигнал, въвеждан в субуфера и
звукът може да спре да излиза от него.
в) Ако свържете само един заден съраунд
високоговорител, свържете го към
терминала SURROUND BACK SPEAKERS L.
Забележки
•Когато
свързвате всички
високоговорители с номинален импеданс
8 ома или повече, задайте “Impedance” в
менюто Speaker settings на позиция “8 ”. В
останалите случаи го задайте на позиция
“4 ”. За подробности, вижте глава “8:
Настройка на високоговорителите” (стр.
41).
•Преди да свържете АС захранващия кабел,
уверете се, че металните проводници от
кабелите на високоговорителите не се
докосват между терминалите SPEAKERS.
Съвет
•За
да свържете някои високоговорители
към друг усилвател, използвайте PRE OUT
жаковете. От терминалите SPEAKERS и
PRE OUT жаковете се извежда един и същ
сигнал. Например, ако искате да свържете
само предните високоговорители към друг
усилвател, свържете усилвателя към PRE
OUT FRONT L и R жаковете.
18BG
Можете да наблюдавате избраното входно
изображение, когато свържете MONITOR
VIDEO OUT жака към телевизор Можете да
работите с този приемник с помощта на
GUI (графичен потребителски интерфейс).
Телевизор
"VEJPTJHOBMT
Аудио
сигнали
"
Подготовка за работа
3: Свързване на монитор/телевизор
Не е необходимо да свързвате всички
кабели. Свържете аудио и видео кабелите
в зависимост от жаковете на вашите
компоненти.
57NPOJUPS
7JEFPTJHOBMT
Видео
сигнали
#
$
%
&
" Оптичен цифров кабел (не е приложен в комплекта)
# Аудио кабел (не е приложен в комплекта)
$ Видео кабел (не е приложен в комплекта)
% HDMI кабел (не е приложен в комплекта)
& Компонентен видео кабел (не е приложен в комплекта)
Продължава
19BG
Забележки
•Преди
да свържете кабелите, уверете се, че
сте изключили АС захранващия кабел.
•Свържете компоненти за извеждане на
образ като телевизор или прожекционен
апарат към MONITOR VIDEO OUT жака
на приемника. Може да не успеете да
осъществите запис, дори и да свържете
записващи компоненти.
•Включете приемника, когато видео и аудио
сигналът на възпроизвеждащия компонент
се извеждат на телевизора през приемника.
Ако захранването на приемника е изключено,
няма да бъде изведен нито видео, нито
аудио сигналът.
•В зависимост от състоянието на
връзката между телевизора и антената,
изображението на телевизионния екран
може да бъде изведено със смущения. В този
случай поставете антената далече от
приемника.
Съвети
•Приемникът
има функция за видео
конверсия. За подробности, вижте
”Забележки относно конвертирането на
видео сигнали” (стр. 33).
•Звукът от телевизора ще се изведе
от високоговорителите, свързани към
приемника, ако свържете аудио изходния
жак на телевизора и TV IN жаковете на
приемника. При това положение задайте
изходния жак за звука на телевизора на
положение “Fixed”, ако той може да бъде
превключван между “Fixed” и “Variable”.
•Скрийн сейвърът се активира, когато
менюто на GUI се изведе на телевизионния
екран и в продължение на 15 минути не е
извършена операция.
20BG
Как да свържете вашите
компоненти
Аудио входни/изходни жакове, които
ще свързвате
Тази глава описва как да свържете
компонентите, с които разполагате към
приемника. Преди да започнете, вижте
таблицата по-долу “Компоненти, подлежащи
на свързване” за страниците, описващи
свързването на всеки компонент.
След като свържете всички компоненти,
преминете към “5: Свързване на антените”
(стр. 35).
Компоненти, подлежащи на свързване
Super Audio
CD плейър/CD
плейър
MD плейър
Качеството на звука зависи от свързания
жак. Вижте илюстрацията по-долу. Изберете
връзката в зависимост от жаковете на
вашите компоненти.
Страница
С цифров аудио
изход
С многоканален
аудио изход
Само с аналогов
аудио изход
С цифров аудио
изход
Само с аналогов
аудио изход
%JHJUBM
Цифрова
"OBMPH
Аналогова
Висококачествен звук
Забележки
•Когато
Касетофон,
аналогов грамофон
свързвате оптични цифрови
кабели, вкарайте куплунгите здраво, докато
щракнат.
•Не прегъвайте и не връзвайте оптичните
цифрови кабели.
Съвет
•Всички
цифрови аудио жакове са съвместими
със семплиращи честоти 32 kHz, 44.1 kHz, 48
kHz и 96 kHz.
21BG
Подготовка за работа
4а: Свързване на аудио компонентите
Свързване на компоненти с цифрови
входни/изходни аудио жакове
Следната илюстрация показва как да
свържете Super Audio CD плейър/CD плейър,
MD дек и DIGITAL MEDIA PORT адаптер.
Super Audio CD
плейър/CD плейър
"
#
MD/DAT дек
DIGITAL MEDIA
PORT адаптер
$
"
" Оптичен цифров кабел (не е приложен в комплекта)
# Аудио кабел (не е приложен в комплекта)
$ Коаксиален цифров кабел (не е приложен в комплекта)
Забележки
•Преди
да свържете кабелите, уверете се, че
сте изключили АС захранващия кабел.
22BG
•За
да разкачите DIGITAL MEDIA PORT
адаптера, разкачете кабела като стиснете
страните на конектора, тъй като
конекторът е блокиран.
Подготовка за работа
Забележки относно възпроизвеждането на
Super Audio CD диск на Super Audio CD плейър
•Не
се извежда звук, когато възпроизвеждате
Super Audio CD диск на Super Audio CD
плейър, свързан само към жака COAXIAL
SA-CD/CD IN на този приемник. Когато
възпроизвеждате Super Audio CD диск,
свържете плейъра към някой от жаковете
MULTI CHANNEL INPUT или SA-CD/CD
IN. Вижте ръководството за експлоатация,
приложено към Super Audio CD плейъра.
•Не можете да осъществите цифров запис
от Super Audio CD диск.
•Когато свързвате оптични цифрови
кабели, вкарайте куплунгите здраво, докато
щракнат.
•Не огъвайте и не връзвайте оптичните
цифрови кабели.
Ако желаете да свържете няколко цифрови
компонента, но не можете да намерите
неизползван вход
Вижте раздел “Слушане на звук/гледане на
изображения от други входове” (стр. 87).
23BG
Свързване на компоненти с
многоканални изходни жакове
Ако вашият DVD или Super Audio CD плейър
е оборудван с многоканални изходни жакове,
можете да го свържете с MULTI CHANNEL
INPUT жаковете на този приемник и да
получите многоканален звук. И обратното,
многоканалните входни жакове могат да
бъдат използвани за свързване на външен
многоканален декодер.
DVD плейър, Super Audio CD плейър и др.
"
#
" Аудио кабел (не е приложен в комплекта)
# Моно аудио кабел (не е приложен в комплекта)
Забележки
•Преди
да свържете кабелите, уверете се, че
сте изключили АС захранващия кабел.
•DVD и Super Audio CD плейърите нямат
SURROUND BACK жакове.
24BG
•Когато
“Sur Back Assign” е зададен в
положение “BI-AMP” в менюто Speaker
settings, входът към SUR BACK жаковете е
невалиден.
•Аудио входните сигнали от MULTI CHANNEL INPUT жаковете не се извеждат през
никой от изходните аудио жакове. Тези
сигнали не могат да бъдат записани.
Подготовка за работа
Свързване на компоненти с
аналогови аудио жакове
Следната илюстрация показва как да
свържете компонент като касетофон,
грамофон и др. с аналогови жакове.
Super Audio
CD плейър, CD
плейър
"
Касетофон
MD дек
"
"
Грамофон
" Аудио кабел (не е приложен в комплекта)
абележка
•Ако
вашият грамофон има кабел за заземяване,
свържете го към терминала ( ) SIGNAL GND.
•Преди
да свържете кабелите, уверете се, че
сте изключили АС захранващия кабел.
25BG
4б: Свързване на видео компонентите
Как да свържете компонентите, с
които разполагате
Тази глава описва как да свържете
компонентите, с които разполагате към
приемника. Преди да започнете, обърнете
се към раздела “Компоненти, подлежащи
на свързване” по-долу за страниците,
които описват свързването на всеки от
компонентите.
След като свържете всички компоненти,
преминете към стъпка “5: Свързване на
антените” (стр. 35).
Видео входни/изходни жакове,
подлежащи на свързване
Качеството на картината зависи от
свързания жак. Вижте илюстрацията подолу. Изберете връзката в зависимост от
жаковете на вашите компоненти.
Компонент, подлежащ на свързване Страница
Телевизор
19
С HDMI жак
DVD плейър, Blu-ray Disc плейър
27
29
Сателитен тунер, кабелна телевизия
30
DVD рекордер, видеорекордер
31
Видеокамера, телевизионна игра и др.
31
26BG
Цифров
Аналогов
Картина с високо качество
HDMI е абревиатура на High-Definition
Multimedia Interface (мултимедиен интерфейс
с висока резолюция). Това е интерфейс, който
предава видео и аудио сигнали в цифров
формат.
Характеристики на HDMI
•Цифровите
аудио сигнали, предавани
от HDMI могат да бъдат изведени от
високоговорителите и PRE OUT жаковете
на приемника. Този сигнал поддържа Dolby
Digital, DTS, DSD и линеен PCM формат.
DVD плейър
Аудио/видео
сигнали
•Линеен
PCM формат (семплираща честота
по-малка от 192 kHz) с цифрови аудио сигнали
до 8 канала могат да се приемат от този
приемник, като се използва HDMI жака.
•Аналогови видео сигнали, идващи от VIDEO
жака, S VIDEO жака или COMPONENT VIDEO жаковете, могат да бъдат изведени като
HDMI сигнали. Аудио сигнали не се извеждат
от HDMI OUT жака, когато изображението
е конвертирано.
•Този приемник поддържа xvYCC пренос на
данни с помощта на HDMI версия 1.3.
•Този приемник има функция HDMI CONTROL. Вижте “Ръководство за HDMI CONTROL”, приложено към приемника.
Сателитен тунер
Blu-ray Disc плейър, PS3™,
рекордер с твърд диск
Аудио/видео
сигнали
Аудио/видео
сигнали
"
"
"
"
Аудио/видео
сигнали
Телевизор, прожектор и др.
" HDMI кабел (не е приложен)
Продължава
27BG
Подготовка за работа
Свързване на компоненти с HDMI
жакове
Забележки относно свързването на
кабелите
•Препоръчваме
ви да използвате HDMI кабел
на Sony.
•Препоръчваме ви да използвате HDMI
кабел с логото HDMI (произведен от
Sony) HDMI версия 1.3а, кабел категория
2, когато гледате видео изображение с
резолюция 1080 пиксела или по-голяма.
•Не ви препоръчваме да използвате HDMIDVI конвертиращ кабел. Когато свържете
такъв кабел към DVI-D компонент, звукът
и/или изображението може да не се изведат.
Свържете други аудио кабели или цифрови
свързващи кабели, след това настройте
входовете в менюто “Input Assign”, когато
звукът не се извежда както трябва.
•Преди да свържете кабелите, уверете се, че
сте изключили АС захранващия кабел.
Забележки относно HDMI връзките
•Проверете
настройките на свързания
компонент, ако изображението е неясно
или звукът не се извежда от компонента,
свързан с HDMI кабела.
•Аудио сигнал, въведен през HDMI IN
жака, се извежда през изходния жак на
високоговорителя, HDMI OUT жака и PRE
OUT жака. Той не се извежда от никой друг
аудио жак.
•Видео сигнал, въведен през HDMI IN жака,
се извежда само през HDMI OUT жака.
Входният видео сигнал не може да бъде
изведен от VIDEO OUT, S VIDEO OUT или
MONITOR VIDEO OUT жаковете.
•Аудио и видео сигналите от HDMI входа не
се извеждат от HDMI OUT жака, докато е
изведено менюто на приемника.
•За да слушате звук от високоговорителя
на телевизора, задайте “HDMI Audio”
на положение “TV+AMP” в менюто за
настройка на HDMI. Ако е зададено
положение ”АМР”, звукът няма да се изведе
през високоговорителя на телевизора.
•DSD сигналите от Super Audio CD не се
приемат или извеждат.
•Не забравяйте да включите приемника,
когато видео и аудио сигналът на
възпроизвеждащия компонент се извеждат
на телевизора през приемника. Ако
захранването на приемника е изключено,
няма да бъде изведен нито видео, нито
аудио сигналът.
0Аудио сигналите (семплираща честота,
дължина на битовете и др.), предавани през
HDMI жака, може да бъдат подтиснати
28BG
от свързания компонент. Проверете
настройките на свързания компонент, ако
изображението е неясно или звукът не се
извежда от компонента, свързан с HDMI
кабела.
•Звукът може да бъде прекъснат, ако
семплиращата честота, номерът на канала
или аудио форматът на аудио изходните
сигнали от възпроизвеждащия компонент
са били превключени.
•Когато свързаният компонент не е
съвместим с технологията за защита на
авторските права (HDCP), изображението
и/или звука от HDMI OUT жака може да
се изведат със смущения или изобщо да не
бъдат изведени.
•В този случай вижте спецификацията на
свързания компонент.
•За подробности се обърнете към
ръководството за експлоатация на всеки
от свързаните компоненти.
Забележки
Свързване на DVD плейър, Blu-ray
Disc плейър
•За
Следната илюстрация показва как да
свържете DVD плейър, Blu-ray Disc плейър.
Не е необходимо да свързвате всички
кабели. Свържете аудио и видео кабелите
в зависимост от жаковете на вашите
компоненти.
DVD плейър, Blu-ray Disc плейър
Аудио сигнали
"
Видео сигнали
#
$
" Оптичен цифров кабел (не е приложен)
# Коаксиален цифров кабел (не е приложен)
$ Аудио кабел (не е приложен в комплекта)
*
%
&
% Видео кабел (не е приложен в комплекта)
& Компонентен видео кабел (не е приложен
в комплекта)
Когато свързвате компонент, снабден с оптичен
жак, задайте “Input Assign” в менюто Input.
29BG
Подготовка за работа
да изведете многоканален цифров аудио
сигнал, задайте настройката за извеждане
на цифрово звук на DVD плейър, Blu-ray Disc
плейър. Обърнете се към ръководството за
експлоатация, приложено към DVD плейъра,
Blu-ray Disc плейъра.
•Преди да свържете кабелите, уверете се, че
сте изключили АС захранващия кабел.
Свързване на сателитен тунер,
кабелна телевизия
Следната илюстрация показва как да
свържете сателитен тунер, кабелна
телевизия.
Не е необходимо да свързвате всички
кабели. Свържете аудио и видео кабелите
в зависимост от жаковете на вашите
компоненти.
Сателитен тунер, кабелна телевизия
Аудио сигнали
"
"
#
$
%
Видео сигнали
#
Оптичен цифров кабел (не е приложен в комплекта)
Аудио кабел (не е приложен в комплекта)
Компонентен видео кабел (не е приложен в комплекта)
Видео кабел (не е приложен в комплекта)
Забележка
Преди да свържете кабелите, уверете се, че
сте изключили АС захранващия кабел.
30BG
$
%
Не е необходимо да свързвате всички
кабели. Свържете аудио и видео кабелите
в зависимост от жаковете на вашите
компоненти.
Подготовка за работа
Свързване на компоненти с
аналогови видео и аудио жакове
Следната илюстрация показва как да
свържете компонент с аналогови жакове,
като DVD рекордер или видеорекордер и др.
DVD рекордер, видеорекордер
Аудио сигнали
Видео сигнали
"
#
Към VIDEO 3 IN/PORTABLE
AV IN жаковете (преден панел)
Видеокамера,
телевизионна игра
" Аудио кабел (не е приложен в)
# Видео кабел (не е приложен в)
$ Аудио/видео кабел (не е приложен)
$
Забележка
Преди да свържете кабелите, уверете се, че
сте изключили АС захранващия кабел.
31BG
•Видео
сигналите могат да бъдат изведени
като HDMI видео, компонентен видео и
S-видео сигнали.
•Компонентните видео сигнали могат да
бъдат изведени като HDMI видео, S-видео
и видео сигнали.
Функция за конвертиране на видео
сигнали
Този приемник е снабден с функция за
конвертиране на видео сигнали. Можете
да извеждате видео сигнала, след като
свържете приемника посредством MONITOR VIDEO OUT жака, както е показано на
илюстрацията.
За подробности относно функцията за
видео конвертиране, вижте таблицата
за входна/изходна видео конверсия,
класифицирана според настройките в
менюто (стр. 34).
Таблица за видео входна/изходна конверсия на приемника
Изходни сигнали
"
#
$
Входни сигнали
#$
"#$
#$
065165KBDL
Изходен жак
*/165KBDL
Входен
жак
)%.*065
$0.10/&/57*%&0
.0/*503065
.0/*5037*%&0065
)%.**/ "
G
9
9
7*%&0*/ #
B
B
BG
$0.10/&/5
7*%&0*/ $
B
BG
B
B : Видео сигналите се конвертират и извеждат през видео конвертора.
G : Типът на сигнала, който се извежда, е същия като входния. Видео сигналите не се конвертират.
9 : Не се извеждат видео сигнали.
* Видео сигнали се извеждат, когато “Resolution” е зададено на положение “DIRECT” в менюто Video settings.
32BG
Забележки относно конвертирането на
видео сигнали
видео или S-видео сигнали от
видеорекордер и др. бъдат конвертирани
на този приемник и изведени на вашия
телевизор, в зависимост от състоянието
на видео сигнала при извеждането му
изображението на телевизионния екран
може да се появи хоризонтално разкривено
или изобщо да не се появи.
•HDMI видео сигнал не може да бъде
конвертиран в компонентен сигнал, S-видео
сигнал и видео сигнал.
•Конвертираните видео сигнали се извеждат
само през MONITOR VIDEO OUT жаковете.
Те не се извеждат през VIDEO OUT
жаковете.
•Когато ползвате видеорекордер с функция
за подобрение качеството на картината,
като ТВС например, изображението може
да бъде изведено със смущения или изобщо да
не бъде изведено. В такъв случай изключете
тази функция.
•Резолюцията на сигналите, които се
извеждат през COMPONENT VIDEO
MONITOR OUT жака се конвертира до
1080i. Резолюцията на сигналите, които
се извеждат през HDMI OUT жака се
конвертират до 1080p.
•COMPONENT VIDEO MONITOR OUT
жаковете имат ограничения относно
резолюцията, когато се конвертират видео
сигнали, кодирани с технология за защита на
авторското право.
•В този случай от COMPONENT VIDEO
MONITOR OUT жаковете се извежда сигнал
с резолюция до 480р. HDMI OUT жака няма
ограничения относно резолюцията.
•Видео сигнали, чиято резолюция е била
конвертирана, не могат да бъдат изведени
нито от COMPONENT VIDEO MONITOR OUT, нито от HDMI OUT жаковете.
Видео сигналите се извеждат през HDMI
OUT жака, когато и двата жака са свързани.
•Задайте “Resolution” на положение “AUTO”
или “480i/576i” в менюто Video settings, за
да изведете видео сигналите от MONITOR
VIDEO OUT, MONITOR S VIDEO OUT,
COMPONENT VIDEO MONITOR OUT
жаковете, когато всички те са свързани.
Настройте “Resolution” в позиция “DIRECT”
в настройки Video, когато получавате сигнал
поддържащ Closed Captions.
Използвайте еднакви кабели за въвеждащи/
извеждащи сигнали.
Как да свържете записващ компонент
Когато правите запис, свържете записващия
компонент към VIDEO OUT жаковете на
приемника. Свържете кабелите на входните и
изходните сигнали към съответния тип жак,
ако VIDEO OUT няма функция за конверсия
на изображението в такова с по-висока
резолюция.
Забележка
Сигналите, изведени през MONITOR VIDEO OUT жака може да не бъдат записани
правилно.
Продължава
33BG
Подготовка за работа
•Когато
За да изведете изображение
Таблица за входна/изходна видео конверсия, класифицирана според
настройките в менюто
За подробности относно настройката “Resolution” в менюто, вижте раздела ”Настройки
на видео сигнала (Меню с видео настройки)” (стр. 57), а относно операциите с видео сигнали,
вижте ”Конвертиране на аналогови входни видео сигнали” (стр. 81).
Настройка
в менюто
“Resolution”
DIRECT
Изходни
сигнали
Входни
от
сигнали
HDMI OUT
жака
COMPONENT MONITOR
VIDEO MONI- VIDEO OUT
TOR OUT
Компонентен видео
сигнал
Видео сигнал
Компонентен видео
AUTO
(първоначална сигнал
Видео сигнал
настройка)
Компонентен видео
480i/576i
сигнал
Видео сигнал
а)
б)
б)
а)
б)
б)
в)
в)
480p/576p
Компонентен видео
сигнал
720p, 1080i
Компонентен видео
сигнал
г)
Видео сигнал
г)
1080p
Компонентен видео
сигнал
Видео сигнал
Видео сигнал
: Видео сигналите се конвертират и извеждат през видео конвертора.
: Типът на сигнала, който се извежда, е същия като входния. Видео сигналите не се конвертират.
: Не се извеждат видео сигнали.
а) Резолюцията се настройва автоматично в зависимост от свързания телевизор.
б) Когато телевизорът е свързан към жакове, различни от HDMI жаковете, се извеждат
сигнали с резолюция 480i/576i, когато “Resolution” е зададена в положение “AUTO”.
в) Сигнали с резолюция 480р/576р се извеждат, дори когато е зададена резолюция 480i/576i.
г) Видео сигнали без защита на авторските права се извеждат според настройките в менюто.
Видео сигнали, кодирани с технология за защита на авторските права се извеждат с
резолюция 480р.
Забележки
•Видео
сигнали не се извеждат от COMPONENT VIDEO MONITOR OUT, MONITOR S VIDEO
OUT или MONITOR VIDEO OUT жаковете, когато телевизорът и др. са свързани към HDMI
OUT жака.
•Ако изберете резолюция в менюто “Resolution”, каквато свързаният телевизор не поддържа,
изображенията няма да могат да бъдат изведени правилно на телевизора.
•Конвертираните HDMI изходни сигнали с изображения не поддържат формат “x.v.Colour”.
34BG
Свържете приложените в комплекта AM
кръгова антена и FM кабелна антена.
FM кабелна антена (приложена в
комплекта)
AM кръгова антена
(приложена в комплекта)
* Формата на конектора е различна в зависимост от
района.
Забележки
•За
да предотвратите появата на шум, дръжте
AM антената далече от приемника и другите
компоненти.
•Уверете се, че сте изтеглили FM антената
докрай.
•След като свържете FM антената, поставете я
във възможно най-хоризонталната позиция.
•Преди да свържете кабелите, уверете се, че сте
изключили АС захранващия кабел.
35BG
Подготовка за работа
5: Свързване на антените
6: Подготовка на приемника
и устройството за
дистанционно управление
Свързване на АС захранващия
кабел
Свържете приложения АС захранващ кабел
към AC IN терминала на приемника, а след
това го включете в електрическата мрежа.
Извършване на първоначална
настройка
Преди да използвате приемника за първи
път, изпълнете следната процедура.
Тази процедура може да бъде използвана и
за да върнете настройките, които сте
направили, към техните фабрично зададени
стойности.
Забележки
•Преди
да свържете АС захранващия кабел,
уверете се, че металните проводници от
кабела на високоговорителя не се докосват
една с друга между терминалите SPEAKERS.
•Свържете здраво АС захранващия кабел.
AC IN терминал
Натиснете POWER, за да
изключите приемника.
За да включите приемника,
задръжте бутона POWER, докато
натискате TONE MODE и DM-
След няколко секунди освободете
TONE MODE и DMPORT.
Към електрическата мрежа
АС захранващ кабел
(приложен)
Между куплунга и задния панел остава малко
място, дори да сте пъхнали захранващия
кабел докрай. Кабелът умишлено се свързва
по този начин. Това не е неизправност.
36BG
След като на дисплея се появи за малко
индикация “MEMORY CLEARING...”, се
извежда “MEMORY CLEARED!”. Всички
настройки, които сте направили или
променили, се връщат към техните
фабрично зададени стойности.
Заредете две батерии R6 (размер-AA) в
устройството за дистанционно управление
RM-AAР019.
Заредете две батерии R6 (размер-AA) в
устройството за дистанционно управление
RM-AAU018.
Спазвайте правилния поляритет, когато
поставяте батериите.
настройки.
Можете да превключите командния
режим (AV SYSTEM 1 или AV SYSTEM 2) на
приемника и устройството за дистанционно
управление. Ако приемникът и другият
компонент на Sony отговарят на една и съща
команда от устройството за дистанционно
управление, превключете командния режим
така, че компонентът да не отговаря на
същите команди като приемника.
За да превключите командния
режим на приемника
$)"%*3&$5
3.""1
3.""6
Забележки
•Не оставяйте дистанционното на много горещи
или влажни места.
•Не използвайте стари и нови батерии
едновременно.
•Не смесвайте алкални и други видове батерии.
•Не излагайте сензора за дистанционно управление
на приемника на пряка слънчева светлина или на
светлина от осветителни тела. Това може да
причини неизправност.
•Ако не възнамерявате да използвате
дистанционното за дълъг период от време,
извадете батериите, за да предотвратите
евентуална повреда от протичане на батериите
и корозия.
•Когато сменяте батериите е възможно
програмираните кодове на устройството за
дистанционно управление да бъдат изтрити.
Ако това се случи, програмирайте отново
дистанционното (стр. 105).
Включете приемника, докато
натискате 2CH/A.DIRECT.
Когато командният режим е зададен в
положение ”AV2”, на дисплея се появява
индикация “COMMAND MODE [АV2].
Когато командният режим е зададен в
положение ”AV1”, на дисплея се появява
индикация “COMMAND MODE [АV1].
За да превключите командния
режим на RM-AAР019
устройството за дистанционно
управление
Съвет
Когато устройството за дистанционно
управление престане да задейства приемника,
сменете всички батерии с нови.
Относно командния режим
Приемникът и устройството за
дистанционно управление използват един и
същ команден режим.
Ако командните режими на приемника и на
устройството за дистанционно управление
са различни, не можете да използвате
дистанционното, за да работите с
приемника.
Ако командните режими на приемника и
дистанционното са в начална настройка
(AV SYSTEM 2), не е необходимо да ги
рестартирате и да връщате фабричните
Продължава
37BG
Подготовка за работа
Зареждане на батерии в
устройството за дистанционно
управление
Натиснете RM SET UP.
Бутонът RM SET UP примигва.
Натиснете CLEAR.
Натиснете 1 или 2, докато
бутонът RM SET UP свети.
Когато натиснете 1, командният
режим се настройва на AV SYSTEM 1. Когато натиснете 2,
командният режим се настройва
Натиснете ENTER, докато
бутонът RM SET UP свети.
RM SET UP бутонът примигва два
пъти, след което настройката на
командния режим завършва.
7: Работа с приемника с помощта
на GUI (графичен потребителски
интерфейс)
Можете да промените режима на извеждане
на менюто към екранен режим, като
изпълните следните стъпки. В екранен
режим в прозореца на дисплея се появява
индикация “GUI MODE”.
С помощта на менюто на GUI можете да
правите различни настройки и регулации.
Ако няма да използвате менюто на GUI,
вижте раздела ”Работа без свързване към
телевизор” (стр. 95).
Съвет
Когато натискате бутона RM SET UP,
използвайте остър метален предмет, като
например кламер.
Извеждане менюто на GUI на
телевизионния екран
За да превключите командния
режим на RM-AAU018
устройството за дистанционно
управление
%*41-":
.65*/(
Натиснете и задръжте бутона DISPLAY, след това натиснете MUTING
и
едновременно.
38BG
Свържете телевизор към
приемника.
Вижте глава ”3: Свързване на телевизор”
(стр. 19).
разрешите работа с приемника.
Натиснете SHIFT, след това
натиснете MENU, докато
бутонът SHIFT свети.
Ще можете да избирате измежду два
режима на извеждане на менюто - DISPLAY и SCREEN. Когато е зададено
положение SCREEN, приемникът е в
“GUI MODE” и менюто ще се изведе на
телевизионния екран.
Натиснете неколкократно
,
за да изберете желаното от вас
меню, след това натиснете
или .
Settings (настройки)
Можете да използвате менюто Settings, за да
настроите и регулирате приемника.
Auto Calibration (автоматично
калибриране)
Можете да използвате менюто Auto
Calibration, за да настроите автоматично
високоговорителите.
За подробности, вижте глава ”9:
Автоматично калибриране на подходящите
настройки за високоговорителите (Auto
Calibration)” (стр. 43).
Speaker (високоговорител)
Можете да използвате менюто за
настройка на високоговорителите,
за да ги настроите ръчно според
местоположението им и да регулирате
техния импеданс.
За подробности, вижте ”Настройка
на импеданса на високоговорителите”
(стр. 41) и ”Ръчна настройка на
високоговорителите” (стр. 68).
Surround (съраунд звук)
Можете да използвате менюто Surround
settings, за да изберете желаното от вас
звуково поле. За подробности относно
настройката на параметрите, вижте
раздела ”Слушане на предварително
програмирано звуково поле” (стр. 59).
Преглед на менюто
Следните функции са достъпни при всяка
настройка на менюто.
Input (вход)
Избира входа към приемника.
За подробности относно всеки вход, вижте
раздела ”Избор на компонент” (стр. 50).
Music (музика)
Можете да слушате музика от аудио
компонент, свързан към DIGITAL MEDIA
PORT адаптера.
За подробности относно тази функция,
вижте ”Използване на DIGITAL MEDIA PORT
адаптера” (стр. 81).
FM/AM (радио)
С този приемник може да слушате и радио.
За подробности относно тази функция,
вижте раздела ”Тунер” (стр. 76).
EQ (еквалайзер)
Можете да използвате менюто на EQ, за
да настроите еквалайзера. За подробности,
вижте раздела ”Настройка на еквалайзера”
(стр. 74).
Audio (звук)
За подробности относно настройката на
звука с помощта на менюто Audio settings,
вижте ”Настройки на звука (Меню Audio
settings)” (стр. 56).
Video (картина)
За подробности относно настройката на
картината с помощта на менюто Video
settings, вижте ”Настройки на картината
(Меню Video settings)” (стр. 57).
HDMI
Можете да използвате менюто за
настройка на HDMI, за да работите
с компонентите, свързани към HDMI
жаковете. За подробности относно
настройката на съответните параметри,
вижте ”Настройки на HDMI (Меню
HDMI)” (стр. 57).
Продължава
39BG
Подготовка за работа
Включете приемника и телевизора.
Натиснете АМР, за да
System (система)
За подробности относно настройката на
системата с помощта на менюто System
settings, вижте раздела ”Настройки на
системата (Меню System settings)” (стр.
58).
Навигация за работа с менюто
Натиснете или , за да
въведете менюто.
На телевизионния екран се извежда
списъкът с елементите от менюто.
Бутон
RETURN/
3&563/
EXIT
&9*5 0
Натиснете неколкократно ,
за да изберете елемента, за който
желаете да направите настройки.
Натиснете или , за да
въведете елемента от менюто.
Повторете стъпки от 3 до 6, за
да изберете параметъра, който
желаете.
Натиснете AMP.
Ако в прозореца на дисплея на приемника
не се изведе индикация “GUI MODE”,
извършете стъпките, описани в
раздела ”Извеждане менюто на GUI на
телевизионния екран” (стр. 38).
Натиснете неколкократно
бутона MENU, за да изведете
менюто на GUI на телевизионния
екран.
Натиснете
7W неколкократно ,
за да изберете желаното от вас
меню.
За да се върнете към предишния екран
Натиснете бутона RETURN/EXIT
.
За да излезете от менюто
Натиснете MENU.
За да излезете от “GUI MODE”.
Натиснете AMP, SHIFT, след това
натиснете MENU, докато бутонът SHIFT
свети.
40BG
Настройка на импеданса на
високоговорителите
Настройте подходящия импеданс на
високоговорителите, които използвате.
Натиснете неколкократно , за
да изберете “Impedance”, след това
натиснете .
Натиснете неколкократно
, за да изберете ”4 ома”
или ”8 ома” в зависимост от
високоговорителите, които
използвате, след това натиснете
.
Натиснете AMP MENU, за да
изведете менюто на GUI на
телевизионния екран.
Ако прозореца на дисплея на приемника
не се изведе индикация “GUI MODE”,
изпълнете стъпките, описани в глава ”7:
Работа с приемника с помощта на GUI
(графичен потребителски интерфейс)”
(стр. 38).
7W неколкократно
Натиснете
, за
да изберете “Settings”, след това
натиснете или .
Списъкът с настройки се извежда на
телевизионния екран.
неколкократно , за
Натиснете
да изберете “Speaker”, след това
натиснете
или .
Забележки
•Ако
не сте сигурни какъв е импеданса на
високоговорителите, вижте инструкциите
за експлоатация, приложени към вашите
високоговорители. (Обикновено тази
информация е написана на гърба на
високоговорителя.)
•Когато свързвате всички високоговорители
с нормален импеданс 8 или по-висок,
задайте “Impedance” на положение
“8 “. Когато свързвате друг тип
високоговорители, задайте “4 “.
•Когато свързвате предни високоговорители
към двата терминала SPEAKERS A и B,
свържете високоговорителите с нормален
Продължава
41BG
Подготовка за работа
8: Настройка на
високоговорителите
импеданс 8 ома или по-висок.
Когато свързвате високоговорители с
импеданс 16 или по-висок и в двете
конфигурации ”А” и ”В”:
- Задайте “Impedance” на положение ”8 ” в
менюто Speaker settings.
- За други типове високоговорители в други
конфигурации:
Задайте “Impedance” на положение ”4 ” в
менюто Speaker settings.
Избор на предни високоговорители
Можете да изберете предните
високоговорители, през които да слушате
звук.
Ключ SPEAKERS
Поставете ключа SPEAKERS в
положение, отговарящо на желаната
от вас система за предните
високоговорители.
Забележка
Тази настройка не е активна, когато са
свързани слушалки.
Настройте За да изберете
на положение
А
В
42BG
Високоговорители,
свързани към терминалите
FRONT SPEAKERS A.
Високоговорители,
свързани към терминалите
FRONT SPEAKERS В.
А+В
Високоговорители, свързани
към двата терминала
FRONT SPEAKERS A и В
(успоредна връзка).
OFF
Не се извежда звук от
никой от терминалите на
високоговорителите или
от PRE OUT жаковете.
Оптимизиращ микрофон
Функцията DCAC (Автоматично
калибриране на цифрово кино) ви
позволява да правите автоматично
калибриране, като например проверка на
връзката между всеки високоговорител
и приемника, настройка нивото на
високоговорителя и автоматично измерване
на разстоянието от позицията на слушане
до всеки високоговорител. Вижте също
и ”Ръководството за бърза настройка”,
приложено към приемника.
Преди да осъществите
автоматично калибриране
Преди да осъществите автоматично
калибриране, настройте и свържете
високоговорителите (стр. 15-18).
•AUTO CAL MIC жакът се използва само
за приложения оптимизиращ микрофон.
Не свързвайте други микрофони. Ако
направите това, може да повредите
приемника и микрофона.
•По време на измерването звукът от
високоговорителите е много силен.
Силата на звука не може да бъде регулирана.
Внимавайте за присъствието на деца или за
реакцията на съседите, когато извършвате
измерване.
•Осъществявайте измерването на тишина,
за да избегнете евентуалната поява на
шум, както и за да постигнете по-точни
резултати.
•Ако има някакви предмети между
оптимизиращия микрофон и
високоговорителите, калибрирането
няма да може да бъде извършено точно.
Отстранете всички предмети от зоната
на измерване, за да избегнете грешки.
•Когато сте свързали двоен усилвател, преди
да извършите автоматично калибриране,
задайте задните съраунд високоговорители
на положение “BI-AMP” в менюто Speaker
settings.
приложения
Свържете
оптимизиращ микрофон към AUTO
CAL MIC жака.
оптимизиращия
Настройте
микрофон.
Поставете оптимизиращия микрофон
в позицията ви на слушане. Използвайте
стол или стойка, за да поставите
микрофона на нивото на ушите ви.
Относно настройката на
активния субуфер
•Когато
е свързан субуфер, включете субуфера
и предварително увеличете силата на звука.
Завъртете копчето MASTER VOLUME на
средна позиция.
•Ако сте свързали субуфер с функция за
пресичане на честотите, задайте максимална
стойност.
•Ако сте свързали субуфер с функция
за автоматично включване на режим
готовност, дезактивирайте тази функция.
Забележки
•Функцията за автоматично калибриране не е
активна, ако са свързани слушалки.
Продължава
43BG
Подготовка за работа
9: Автоматично
калибриране на
подходящите настройки за
високоговорителите (Auto
Calibration)
Отменете функцията MUTING, ако тя е включена.
Забележка
В зависимост от характеристиките на
субуфера, който използвате, зададеното
разстояние може да бъде по-голямо от
реалното.
Осъществяване на автоматично
калибриране
Функцията автоматично калибриране ви
позволява да измервате следните параметри:
• Връзките на високоговорителите а)
• Поляритета на високоговорителите
• Разстоянието на високоговорителите б)
• Ъгълът на високоговорителите б)
• Размерът на високоговорителя б)
• Нивото на високоговорителя
• Честотни характеристики в)
AMP MENU, за да
Натиснете
изведете менюто на GUI на
телевизионния екран.
а)
Този приемник коригира сигналите
посредством аналогово преобразуване
само за централния високоговорител и
субуфера, когато е избран многоканален
вход. Коригирането не е възможно за други
високоговорители.
б)
Резултатът от измерването не се използва,
когато е избран многоканален вход.
в)
• Сигнали със семплираща честота със
стойности по-големи от 96 kHz винаги се
възпроизвеждат с честота 44.1 kHz или
48 kHz.
• Резултатът от измерването не се
използва в следните случаи:
- Избран е многоканален вход.
- Използван е “2ch Analog Direct”.
- Получени са входящи сигнали със
семплираща честота по-голяма от 96
kHz.
Ако в прозореца на дисплея на приемника
не се изведе индикация “GUI MODE”,
повторете стъпките, описани в глава ”7:
Работа с приемника с помощта на GUI
(графичен потребителски интерфейс)”
(стр. 38).
Натиснете
да
7 неколкократно , за
изберете “Settings”, след това
натиснете
или .
На телевизионния екран се извежда
списъкът с настройките.
Натиснете неколкократно , за
да
изберете “Auto Calibration”, след
това натиснете
или .
неколкократно ,
заНатиснете
да изберете “Quick Setup”, след
това натиснете .
Натиснете неколкократно
и
, за да отмаркирате параметрите,
които не желаете да измервате
•Разстояние на високоговорителите
•Ниво на високоговорителите
44BG
•Честотни
Натиснете .
Натиснете
“Start”.
, за да изберете
Забележка
Не можете да измервате височината на
съраунд високоговорителите и на задните
съраунд високоговорители. Настройте
позицията на съраунд високоговорителите
от “Position” в менюто Speaker settings.
Съвети
• Всички операции, освен включване или
изключване на приемника се дезактивират по
време на измерване.
• Когато свързвате по-специални
високоговорители като например
двуполюсни високоговорители,
измерванията не са били извършени правилно
или автоматичната настройка не може да
бъде извършена.
Измерването започва след 5
секунди.
Как да отмените измерването
Измерването се отменя, когато промените
силата на звука, превключите функции,
промените настройката на ключа SPEAKERS
или свържете слушалки.
Потвърждаване/запазване на
резултатите от измерването
Потвърждаване на резултата от
измерването.
Измерването започва.
Процесът на измерване отнема
приблизително 30 секунди, като
прозвучава тест сигнал. Изчакайте,
докато измерването приключи.
Когато измерването приключи, прозвучава
звуков сигнал и резултатът се появява на
телевизионния екран.
Продължава
45BG
Подготовка за работа
характеристики
Забележка
Когато високоговорителите не са на фаза, на
телевизионния екран се извежда “Out Phase”.
Терминалите “+” и “-“ на високоговорителя
може да са разменени. Въпреки това обаче,
в зависимост от високоговорителите,
индикацията “Out Phase” може да се появи на
телевизионния екран, дори ако те са свързани
правилно. Това се дължи на особеностите на
високоговорителите. В този случай може да
продължите използването на приемника.
Съвет
Изведената на дисплея единица за измерване
на разстояние за моделите в САЩ и Канада е
фут. Единицата за измерване на разстояние
за моделите в страни/райони, различни от
САЩ и Канада, е метър. Можете да смените
единицата за измерване от “Distance Unit” в
менюто Speaker settings.
Натиснете
, за да изберете “Next”.
Когато на телевизионния екран се изведе надпис:
“Save auto calibration (auto speaker setup) results?”
(Да запазя ли резултатите от автоматичното
калибриране (автоматичната настройка на
високоговорителите)?), можете да изберете дали
да потвърдите (“Yes”) или не (“No”).
Когато изберете “Yes”, последвайте
инструкциите на телевизионния екран.
За подробности относно предупредителни
надписи и кодове за грешка, вижте ”Списък със
съобщения след измерване при автоматично
калибриране” (стр. 48).
Параметър
Обяснение
Full Flat
Прави измерване на честотата
от цялата повърхност на
високоговорителя.
Engineer
Настройва честотата
така, че да отговаря на
стандартите на Sony за
слушане в стая.
Front
Reference
Настройва характеристиките
на всички високоговорители
така, че да съответстват на
характеристиките на предния
високоговорител.
OFF
Изключва функцията
автоматично калибриране.
Натиснете
.
Извежда се екранът за изход от менюто.
Съвет
Натиснете
на устройството за
дистанционно управление, когато на
телевизионния екран се изведе надпис “Please Press
ENTER” (Моля, натиснете бутона ENTER).
неколкократно
,
Натиснете
за да изберете “Yes”, след това
натиснете
.
неколкократно
Натиснете
, за да изберете тип на
автоматичното калибриране, след
това натиснете .
Резултатите от измерването се запазват.
46BG
Забележки
• DTS 96/24 сигналите се възпроизвеждат
с честота 48 kHz ако резултатът от
измерването на честотата се използва.
• Резултатът от измерването на
честотата не се използва в следните
случаи:
- Избран е многоканален вход.
- Използван е “2ch Analog Direct”.
- Получени са вхошящи сигнали със
семплираща честота повече от 96 kHz.
Подготовка за работа
Съвет
Размерът на високоговорителя (LARGE/
SMALL) (голям/малък) се определя въз основа
на ниските характеристики. Резултатът от
измерването може да варира в зависимост
от позицията на оптимизиращия микрофон
и високоговорителите, както и от размера
на стаята. Препоръчително е да следвате
резултатите от измерването. Въпреки
това, можете да промените тези настройки
от менюто
Speaker settings. Първо обаче запазете
резултатите от измерването, след това
се опитайте да промените настройките,
които желаете.
47BG
Списък със съобщения след измерване при автоматично калибриране
Индикация на дисплея
Обяснение
Code 30
Слушалките са свързани. Разкачете слушалките и повторете
автоматичното калибриране.
Code 31
Високоговорителите SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) са зададени в положение OFF.
Поставете ги в някое от другите положения и повторете измерването.
Code 32
Не е регистрирано наличието на високоговорител. Уверете се, че
оптимизиращият микрофон е свързан правилно и повторете измерването.
Ако оптимизиращият микрофон е свързан правилно, но въпреки това се
появи кодът за грешка, то може би кабелът на микрофона е повреден или е
свързан неправилно.
Code 33
• Не е свързан никой от предните високоговорители или е свързан само един
високоговорител.
• Оптимизиращият микрофон не е свързан.
• Левият и десният съраунд високоговорители не са свързани.
• Задните съраунд високоговорители са свързани, въпреки че
съраунд високоговорителите не са свързани. Свържете съраунд
високоговорителите към SURROUND терминалите.
• Задният съраунд високоговорител е свързан само към SURROUND BACK
SPEAKERS R терминалите. Когато свързвате само един заден съраунд
високоговорител, свържете го и към SURROUND BACK SPEAKERS L
терминалите.
Warning 40
Измерването е завършено. Въпреки това, нивото на шума е високо. Ако
опитате отново, може да осъществите правилно измерването, макар че
това не е възможно във всяка среда. Опитайте се да извършите измерването
на тишина.
Warning 41
Звукът, приет от оптимизиращия микрофон е извън нормалните за слушане
граници. Той е по-висок от най-високия звук, който може да бъде измерен.
Опитайте се да извършите измерването, когато в стаята е достатъчно
тихо, за да може правилно да измерите звука.
Warning 42
Силата на звука на приемника е извън нормалните за слушане граници.
Опитайте се да извършите измерването, когато в стаята е достатъчно
тихо, за да може правилно да измерите звука.
t$PEF
Warning 43
Разстоянието и позицията на субуфера не могат да бъдат регистрирани. Не
може да бъде засечен и ъгълът на разположение на високоговорителя. Причина
за това може да е появил се шум. Опитайте се да извършите измерването на
тишина.
NO WARNING
Не се извежда предупредителна информация.
t$PEF
Не е свързан никой от високоговорителите.
----------
•Code 31
Когато изберете “WRN CHECK”
1 Натиснете , след това изпълнете
Ако се появи предупреждение за даден резултат от
инструкциите от стъпка 1, описани в раздела
”Осъществяване на автоматично калибриране”.
• Code 32, 33
1 Когато натиснете
2
2
, се извежда индикация
“Retry?” (Да повторя ли?)
Натиснете
, за да изберете “Yes”, след това
натиснете .
Изпълнете инструкциите от стъпка 2, описани
в раздела ”Осъществяване на автоматично
калибриране”.
48BG
направено измерване, се извежда подробна информация
за това.
Натиснете , за да се върнете към стъпка
1 от раздела ”Потвърждаване/запазване на
резултатите от измерването” (стр. 45).
Съвет
В зависимост от разположението на субуфера,
резултатите от измерването на поляритета
може да са различни. Въпреки това обаче, няма да е
проблем да продължите да използвате приемника с
измерената стойност.
Подготовка за работа
Прецизна настройка на опциите за
автоматично калибриране (Enhanced
Setup)
От менюто Auto Calibration изберете “Enhanced Setup”, след това натиснете .
Seating position (Позиция на слушане)
• Може да регистрирате три модела
като позиция 1, 2 и 3 в зависимост от
позицията на слушане, нивото на шума в
стаята и условията на измерване.
• Calibration Type (Тип на калибриране)
За подробности, вижте таблицата на
стр. 46.
Допълнителни параметри от
менюто с възможност за прецизна
настройка
• EQ Curve (Крива на еквалайзера)
• Активира/дезактивира измерването на
кривата на еквалайзера.
• Name Input (Въведено име)
• Можете да преименувате номер на
позицията; за подробности, вижте раздела
”Наименуване на входове” (стр. 85).
49BG
Избран вход Компоненти, които могат да
бъдат възпроизведени
Възпроизвеждане
Видеорекордер и др., свързани
към VIDEO 1 или VIDEO 2 жака.
Избор на компонент
Видео камера, телевизионна
игра и др., свързани към VIDEO
3 жака.
DVD плейър, Blu-ray Disc плейър
и др., свързани към DVD/BD
жака.
Сателитен тунер и др.,
свързани към SAT/CATV жака.
MD или касетъчен дек и др.,
свързани към MD/TАРЕ жака.
Super Audio CD или CD плейър
и др., свързани към SA-CD/CD
жака.
Вграден радио тунер.
Портативен аудио плейър
и др., свързани към DIGITAL
MEDIA PORT адаптера, който
от своя страна е свързан към
приемника.
HDMI компоненти, свързани
към HDMI 1, HDMI 2 или
HDMI 3 жака.
Грамофон и др., свързани към
PHONO жака.
Компонент, свързан към MULTI
CHANNEL INPUT жака.
Бутон
Телевизор, свързан към TV жака.
.65*/(
Натиснете един от входящите
бутони.
Когато искате да изберете
компонент, свързан съм някой от
PHONO, MULTI CHANNEL или TV
жаковете, натиснете SHIFT, а след
това PHONO, MULTI IN или TV.
Можете също така да използвате
INPUT SELECTOR на приемника или
на устройството за дистанционно
управление RM-AAU016.
50BG
Включете свързания компонент и
започнете възпроизвеждане.
Натиснете MASTER VOL +/-, за да
настроите силата на звука.
Можете да използвате също и MASTER
VOLUME на приемника.
Съвети
• Можете да настройвате силата на звука
различно в зависимост от скоростта,
с която завъртате копчето MASTER
VOLUME.
За бързо увеличаване или намаляване
силата на звука: завъртете бързо копчето.
За по-прецизна настройка: завъртете
бавно копчето.
• Можете да настройвате силата
Подготовка за работа
на звука различно в зависимост от
продължителността на времето, през
което натискате и задържате бутона
MASTER VOL +/- на устройството за
дистанционно управление.
• За бързо увеличаване или намаляване силата
на звука: натиснете и задръжте бутона.
• За по-прецизна настройка: натиснете
бутона и веднага го отпуснете.
Как да изключите звука
Натиснете бутона MUTING на
устройството за дистанционно управление.
За да отмените, натиснете отново MUTING на устройството за дистанционно
управление или завъртете копчето MASTER VOLUME на приемника по посока на
часовниковата стрелка, за да увеличите
звука. Дори и ако сте изключили приемника,
тази функция ще работи, когато отново го
включите.
Как да избегнете повреда на вашите
високоговорители
Преди да изключите приемника, уверете се,
че сте намалили силата на звука.
51BG
Слушане на Super Audio CD/CD
• Описаните операции са
за Super Audio CD плейър
на Sony.
• Обърнете се към
ръководството за
експлоатация, приложено
към Super Audio CD
плейъра или CD плейъра.
Можете да изберете
звуково поле, подходящо за
вида музика. Вижте стр. 67
за подробности.
Препоръчителни звукови
полета
Класическа музика:
D.Concert Hall
Джаз: Jazz Club
Концерт на живо: Live
Concert, Stadium
Включете Super Audio CD плейъра или CD плейъра,
след това поставете диск в отделението.
Включете приемника.
Натиснете INPUT SELECTOR и изберете ”SACD/CD”.
Можете да използвате и INPUT SELECTOR на приемника,
за да изберете ”SA-CD/CD”.
Примерен дисплей
Започнете възпроизвеждане на диска.
Регулирайте силата на звука до подходящо ниво.
След като приключите със слушането, извадете
диска и изключете приемника и Super Audio CD
плейъра или CD плейъра.
52BG
Гледане на DVD/Blu-ray Disc
Подготовка за работа
Лампичка MULTI CHANNEL DECODING
• Обърнете се към
ръководството за
експлоатация, приложено към
телевизора и DVD плейъра,
Blu-ray Disc плейъра.
Включете телевизора и DVD плейъра или Blu-ray
Disc плейъра.
Включете приемника.
Можете да използвате и INPUT SELECTOR на приемника,
за да изберете ”DVD/BD”.
Ако е необходимо, изберете
звуковия формат на диска,
който ще възпроизвеждате.
Можете да изберете звуково
поле, подходящо за филма, който
гледате или музиката, която
слушате. Вижте стр. 62 за
подробности.
Препоръчителни звукови полета
Филми: Cinema Studio EX
Изображения на живо: Live
Concert
Спортни събития: Sports
Проверете следното, ако не можете
да слушате многоканален звук.
• Уверете се, че звуковият източник
е съвместим с многоканалния
формат (лампичката MULTI
CHANNEL DECODING на предния
панел трябва да свети по време на
възпроизвеждане).
• Уверете се, че този приемник е
свързан към DVD плейъра, Blu-ray
Disc плейъра посредством цифрова
връзка.
• Уверете се, че цифровият изходен
сигнал на DVD плейъра, Blu-ray Disc
плейъра е зададен правилно.
Натиснете INPUT SELECTOR, за да изберете
”DVD/BD”.
Примерен дисплей
Превключете входния сигнал на телевизора
така, че на екрана да се появи картината от
DVD плейъра, Blu-ray Disc плейъра.
Започнете възпроизвеждане на диска.
Настройте подходяща сила на звука.
След като приключите с гледането на DVD/Bluray Disc, извадете диска и изключете приемника,
телевизора и DVD плейъра или Blu-ray Disc
плейъра.
53BG
Играене на телевизионни игри
VIDEO 3 IN/PORTABLE AV IN
• Обърнете се към
ръководството за
експлоатация, приложено
към телевизора и
телевизионната игра.
Включете телевизора и телевизионната игра.
Включете приемника.
INPUT SELECTOR, за да изберете
Натиснете
“VIDEO 3*”.
Можете да използвате и INPUT SELECTOR на приемника,
за да изберете “VIDEO 3*”.
* Когато свържете телевизионна игра към VIDEO 3
IN/PORTABLE AV IN жака на предния панел.
Примерен дисплей
входния сигнал на телевизора
Превключете
така, че на екрана да се появи картината от
телевизионната игра.
Поставете диска в отделението и започнете
възпроизвеждане на телевизионната игра.
Регулирайте силата на звука до подходящо ниво.
След като приключите да играете, извадете
диска и изключете приемника, телевизора и
играта.
54BG
Гледане на видео
• Обърнете се към
ръководството за
експлоатация, приложено към
телевизора и видеорекордера.
Подготовка за работа
Включете видеорекордера.
Включете приемника.
Натиснете INPUT SELECTOR, за да изберете
”VIDEO 1”.
Можете да използвате и INPUT SELECTOR на приемника,
за да изберете ”VIDEO 1*”.
* Когато свържете видеорекордер към VIDEO 1 жака.
Примерен дисплей
Превключете входния сигнал на телевизора
така, че на екрана да се появи картината от
видеорекордера.
Започнете възпроизвеждане на касетата във
видеорекордера.
Регулирайте силата на звука до подходящо ниво.
След като приключите гледането, извадете
касетата и изключете приемника, телевизора и
видеорекордера.
55BG
Усилвател
Настройки на звука
(меню Audio settings menu)
Можете да използвате менюто Audio settings, за настроите звука според вашите
предпочитания. Изберете ”Audio” в
менюто Settings. За подробности относно
настройката на параметрите, вижте глава
”7: Работа с приемника с помощта на GUI
(графичен потребителски интерфейс)” (стр.
38).
Параметри на менюто Audio
settings
A/V Sync
(Синхронизира изходния аудио и
видео сигнал)
Тази опция ви позволява да забавите
звука, за да минимизирате паузите между
извеждането на звук и картина. Можете
за зададете забавяне от 0 ms до 300 ms на
стъпки от по 10 ms.
Забележки
• Тази функция е полезна, когато използвате
голям LCD или плазмен телевизор или
прожекционен апарат.
• Можете да регулирате отлагането до 300
милисекунди, когато:
- Примерната честота е по-ниска от 48
kHz
- 2-канални аналогови сигнали
• Можете да регулирате отлагането до 150
милисекунди, когато:
- Примерната честота е 88.2 kHz или
96 kHz. Въпреки че пааметрите полазват
отлагане от 300 милисекунди, в този
случай не можете да увеличите на повече
от 150.
• Функцията не работи в следните случаи:
- Избран е многоканален вход.
- Използват се входящи сигнали с примерна
честота по-висока от 96 kHz002E
- През HDMI IN жака е приемат
мултиканални Linear PCM сигнали.
- Използван е “2ch Analog Direct”.
- “Neural-THX” се избира като вид на
звуковото поле.
56BG
Dual Mono
(Избор на език по време на цифрово
предаване)
Позволява ви да избирате езика, който
желаете да слушате, по време на цифрово
предаване. Тази функция работи само за
източници в Dolby Digital формат.
MAIN/SUB
• Звукът на основния език ще се извежда
от предния ляв високоговорител
и едновременно с това звукът от
допълнителния език ще се извежда от
предния десен високоговорител.
• MAIN
• Звукът се извежда на основния език.
• SUB
• Звукът се извежда на допълнителния език.
Decode Priority
(Приоритет на декодиране на
входните цифрови аудио сигнали)
Позволява ви да посочвате входния режим
за входния цифров сигнал през DIGITAL IN и
HDMI IN жаковете.
PCM
• Когато са избрани сигнали от DIGITAL IN жака, на PCM сигналите се
дава приоритет (за да се предотврати
прекъсване на възпроизвеждането).
Когато обаче се въвеждат други сигнали,
в зависимост от формата може да не се
чува звук. В този случай задайте опцията в
положение “AUTO”.
• Когато са избрани сигнали от HDMI
IN жака, само PCM сигнали се извеждат
от свързания плейър. Когато се получат
сигнали в друг формат, задайте опцията в
положение “AUTO”.
• AUTO
• Автоматично превключва входния режим
между Dolby Digital, DTS или PCM.
Забележка
Когато сте настроили в режим “AUTO”
и звукът от цифровите аудио жакове се
наруши (за CD и т.н.) при започване на
възпроизвеждане, сменете в положение
“PCM”.
Настройки на картината
Настройки на HDMI
(меню Video settings menu)
(меню HDMI)
Можете да използвате менюто Video settings
menu, за да настроите картината. Изберете
“Video” в менюто Settings. За подробности
относно настройката на опциите, вижте
глава ”7: Работа с приемника с помощта на
GUI (графичен потребителски интерфейс)”
(стр. 38).
Resolution (резолюция)
(Конвертиране на видео сигнали)
Позволява ви да конвертирате резолюцията
на входните аналогови видео сигнали.
• DIRECT
• AUTO
• 480i/576i
• 480p/576p
• 720p
• 1080i
• 1080p
За подробности относно тази опция,
вижте таблицата за входна/изходна
видео конверсия, класифицирана според
настройките в менюто (стр. 34).
Параметри на менюто HDMI
HDMI Control
Позволява ви да включите или изключите
компонентите, свързани към HDMI жака
посредством HDMI кабел.
• ON
• OFF
Забележка
Когато зададете “HDMI Control” в
положение “ON”, опцията “HDMI Audio”
може автоматично да се промени.
HDMI Audio
(Настройка на HDMI входен аудио
сигнал)
Позволява ви да настроите HDMI
аудио сигналите, които се извеждат от
възпроизвеждащия компонент, свързан към
приемника посредством HDMI връзка.
• TV+AMP
• Звукът се извежда от високоговорителя на
телевизора и високоговорителите, свързани
към приемника.
Забележки
• Качеството на звука от възпроизвеждащия
компонент зависи от качеството на звука
на телевизора, както и броя на каналите,
семплиращата честота и др. Когато
телевизорът има стерео високоговорители,
звукът, който се извежда от приемника
също ще бъде стерео, дори и да
възпроизвеждате многоканален източник.
• Когато свържете приемника към видео
компонент (прожекционен апарат и др.), от
приемника може да не се изведе звук. В този
случай изберете ”АМР”.
• Когато изберете източника, който е
свързан към HDMI входа, звукът няма да се
изведе от телевизора.
Продължава
57BG
Усилвател
Опции в менюто Video settings
Можете да използвате менюто HDMI, за
да направите необходимите настройки за
компонентите, свързани към HDMI жака.
Изберете ”HDMI” в менюто Settings. За
подробности относно настройката на
опциите, вижте глава ”7: Работа с приемника
с помощта на GUI (графичен потребителски
интерфейс)” (стр. 38).
• АМР
• HDMI аудио сигналите от
възпроизвеждащия компонент се извеждат
само от високоговорителите, свързани
към приемника. Многоканалният звук се
извежда такъв, какъвто е.
Забележка
Аудио сигнали не се извеждат от
високоговорителите на телевизора,
когато HDMI Audio е зададено в
положение ”АМР”.
Настройки на системата
(меню System settings)
Можете да използвате менюто System
settings, за да направите настройките на
приемника според вашите предпочитания.
Изберете ”System” в менюто Settings.
За подробности относно настройката
на опциите, вижте глава ”7: Работа с
приемника с помощта на GUI (графичен
потребителски интерфейс)” (стр. 38).
HDMI SW Level
Позволява ви да настроите нивото на
субуфера на 0 dB или +10 dB, когато PCM
сигналите се вкарват посредством HDMI
връзка. Можете поотделно да зададете
нивото за всеки HDMI вход.
• 0 dB
• AUTO
• Автоматично задава нивото на 0 dB или
+10 dB в зависимост от честотата.
• +10 dB
58BG
Параметри на менюто System
settings
Screen Saver
Позволява ви да активирате функцията
скрийн сейвър за менюто на GUI на
телевизора, свързан към приемника.
• ON
• Когато в рамките на 15 минути не
извършите операция, функцията скрийн
сейвър се активира автоматично.
• OFF
• Функцията скрийн сейвър е
дезактивирана.
Слушане на съраунд звук
Слушане на предварително
програмирано звуково поле
Натиснете неколкократно , за
да изберете желания от вас съраунд
звук, след това натиснете или .
Параметрите, които позволяват
потребителски настройки, са групирани
в менюто “Custom settings” и могат
да бъдат използвани, за да се направят
прецизни регулации. За подробности,
вижте ”Настройка на звуковия ефект”
(стр. 63).
Видове 2CH режим
2 ch Stereo
възпроизвеждане на
Започнете
източника, който желаете да
слушате (CD, DVD и др.).
AMP MENU, за да
Натиснете
изведете менюто на GUI на
телевизионния екран.
Ако в прозореца на дисплея на приемника
не се изведе индикация “GUI MODE”,
повторете стъпките, описани в глава ”7:
Работа с приемника с помощта на GUI
(графичен потребителски интерфейс)”
(стр. 38).
неколкократно , за
Натиснете
да изберете “Settings”, след това
натиснете
или .
Списъкът с възможните настройки се
извежда на телевизионния екран.
В този режим приемникът извежда звука само
през предните ляв/десен високоговорители.
От субуфера не излиза звук.
Стандартните двуканални стерео източници
напълно пренебрегват обработката на
звуковото поле и многоканалните съраунд
формати се свеждат до два канала.
Забележка
В режим 2ch Stereo от субуфера не се извежда
никакъв звук. За да слушате двуканални стерео
източници, като използвате предните ляв/
десен високоговорители и субуфера, изберете
режим “A.F.D. Auto”.
Този приемник ще генерира сигнал с ниска
честота за извеждане през субуфера,
когато няма L.F.E. сигнал, представляващ
нискочестотен звуков ефект, извеждан от
субуфера към двуканалния сигнал.
2 ch Stereo
Можете да превключите звука от избрания
източник към двуканален аналогов вход. Тази
функция ви позволява да слушате звук с високо
качество от аналогови източници.
Продължава
59BG
Слушане на съраунд звук
Натиснете неколкократно
, за
да изберете “Surround”, след това
натиснете или .
Натиснете неколкократно , за
да изберете “Sound Field Setup”,
след това натиснете .
Когато използвате тази функция, могат да
бъдат настройвани само силата на звука и
баланса на предния високоговорител.
Видове A.F.D. режими
Режимът Auto Format Direct (A.F.D.) ви
позволява да слушате по-прецизен звук и да
избирате режима на декодиране за извеждане на
двуканален стерео звук като многоканален звук.
Режим A.F.D.
Многоканален
аудио сигнал след
декодиране
Ефект
A.F.D. Auto
(Автоматично
разпознаване)
Представя звука така, както е записан/кодиран, без прибавяне
на съраунд ефекти.
Pro Logic
4 канален сигнал
Извършва Dolby Pro Logic декодиране. Източникът, записан в
двуканален формат, се декодира в 4.1 канала
PLII Movie
5 каналeн сигнал
Извършва декодиране в режим Dolby Pro Logic II Movie. Тази
настройка е идеална за филми, кодирани във формат Dolby Surround. Освен това този режим може да възпроизвежда звука в
5.1 канала за гледане на филми с дублаж или на стари филми.
PLII Music
5 каналeн сигнал
Извършва декодиране в режим Dolby Pro Logic II Music. Тази
настройка е идеална за нормални стерео източници като CD
дискове.
PLII Game
5 каналeн сигнал
Извършва декодиране в режим Dolby Pro Logic II Game.
PLIIx Movie*
7 каналeн сигнал
Извършва декодиране в режим Dolby Pro Logic IIx Movie. Тази
настройка е идеална за филми, кодирани във формат Dolby Surround. Освен това този режим може да възпроизвежда звука в
7.1 канала за гледане на филми с дублаж или на стари филми.
PLIIx Music*
7 каналeн сигнал
Извършва декодиране в режим Dolby Pro Logic IIx Music. Тази
настройка е идеална за нормални стерео източници като CD
дискове.
PLIIx Game*
7 каналeн сигнал
Извършва декодиране в режим Dolby Pro Logic II Game.
Neo:6 Cinema
7 каналeн сигнал
Извършва декодиране в режим DTS Neo:6 Cinema.
Neo:6 Music
7 каналeн сигнал
Извършва декодиране в режим DTS Neo:6 Music. Тази настройка
е идеална за нормални стерео източници като CD дискове.
Multi Stereo
(Многоканално
стерео)
Извежда двуканални леви/десни сигнали от всички
високоговорители.
Neural-THX
7 каналeн сигнал
Neural Surround™, THX® технологии от ново поколение. В
допълнение към подобрената обработка на стерео сигнали
и чистия 5.1 съраунд звук, сега Neural-THX® технологията е
способна да ви достави пълно 360о 7.1 съраунд изображение на
звука.
* Не можете да избирате този декодиращ режим, ако няма задни съраунд високоговорители, свързани към
приемника.
60BG
Забележки
• Тази функция не работи в следните случаи:
Слушане на съраунд звук
- Избран е многоканален вход.
- Получени са входни сигнали със
семплираща честота повече от 48 kHz.
- Получени са мултиканални Linear PCM
сигнали през HDMI IN жака.
• Ако настройвате звуковото поле по време
на приемане на DTS 96/24 сигнал, той ще се
възпроизведе с честота 48 kHz.
• Neural-THX се активира като РСМ сигнал,
на който семплиращата честота е помалка от 48 kHz, 2-канален аналогов сигнал
или Linear PCM сигнали. Обработването
на Neural-THX ще бъде изключено
автоматично, когато въведете друг
вид сигнал. Началото на звуковия поток
може да бъде прекъснато, ако се включи
или изключи функцията за обработка на
сигналите в Neural-THX формат.
Съвети
• Обикновено препоръчваме режим “A.F.D.
Auto”, но в някои случаи е по-добре да се
използва SB Decoding, за да може потокът
на входящия сигнал да пасне на режима,
който предпочитате.
• Можете да разберете кодиращия формат
на DVD софтуера и др. от логото,
посочено на опаковката.
• Декодирането на Dolby Pro Logic IIx
ще бъде ефективно, когато въведете
многоканален сигнал.
• По същото време настройките на “SB
Decoding” и “SB Dec Mode” в менюто
Surround settings стават невалидни. Ако
изберете режим на декодиране, различен
от Dolby Pro Logic IIx, ще се изведе
многоканален звук (кодиран).
Ако свържете субуфер
Приемникът ще генерира сигнал с ниска
честота за извеждане през субуфера, когато
от източника не се извежда L.F.E. сигнал,
представляващ нискочестотен звуков
ефект, извеждан от субуфера към двуканалния
сигнал. Сигналът с ниска честота не се
генерира обаче, когато е избрана настройка
“Neo:6 Cinema” или “Neo:6 Music” и всички
високоговорители са зададени в положение
“LARGE”.
За да може да се насладите напълно на
възможностите на Dolby Digital bass redirection circuitry, ви препоръчваме да настроите
честотата на прекъсване на субуфера на
колкото се може по-висока стойност.
61BG
Видове музикални/филмови режими
Можете да се възползвате от преимуществата
на съраунд звука просто като изберете някое от
предварително програмираните звукови полета на
приемника. Те донасят вълнуващия и мощен звук на
киносалоните и концертните зали във вашия дом.
Звуково поле за
Звуково поле
Ефект
Филми
Cinema Studio
EX A
Възпроизвежда звуковите характеристики на студиото “Cary
Grant Theater” на Sony Pictures Entertainment. Това е стандартен
режим, подходящ за гледане на почти всички видове филми.
Cinema Studio
EX B
Възпроизвежда звуковите характеристики на студиото “Kim
Novak Theater” на Sony Pictures Entertainment. Този режим е
идеален за гледане на научнофантастични или екшън филми с
много звукови ефекти.
Cinema Studio
EX С
Възпроизвежда звуковите характеристики на музикалното
студио на Sony Pictures Entertainment. Този режим е идеален за
гледане на мюзикли или филми, в които саундтракът съдържа
оркестрирана музика.
V.Multi Dimension
Създава много виртуални високоговорители от единствен
чифт действителни съраунд високоговорители.
Hall
Възпроизвежда акустиката на класическа концертна зала.
Jazz Club
Възпроизвежда акустиката на джаз клуб.
Live Concert
Възпроизвежда акустиката на зала с 300 места.
Stadium
Възпроизвежда усещането за голям открит стадион.
Sports
Възпроизвежда усещането за спортно предаване.
Portable Audio
Възпроизвежда чист, наситен звук от вашето портативно
аудио устройство. Този режим е идеален за слушане на МР3 и
друг вид компресирана музика.
Headphone (2ch)
Този режим се избира автоматично при използване на слушалки,
когато изберете “2ch Stereo” или A.F.D. режим. Стандартните
двуканални стерео източници напълно пренебрегват
обработката на звуковото поле и многоканалните съраунд
формати се конвертират в двуканални.
Headphone Theater
Този режим се избира автоматично при
използване на слушалки, когато изберете звуково поле за филм
или музика. Позволява ви да усещате среда, подобна на тази в
кинотеатъра, като същевременно използвате слушалки.
Headphone (Direct)
Извежда аналоговите сигнали без да преработва звука,
звуковото поле и др.
Headphone (Multi)
Този режим се избира автоматично при
използване на слушалки, когато сте избрали многоканален вход.
Извежда предните аналогови сигнали от MULTI CHANNEL
INPUT жаковете.
Музика
Слушалки*
* Можете да избирате това звуково поле, ако слушалките са свързани към приемника.
62BG
Забележки
• Звуковото поле за филми и музика не
Настройка на звуковия
ефект
От менюто “Custom Settings” можете да
направите прецизна настройка на звуковия
ефект според вашите предпочитания.
Слушане на съраунд звук
действа в следните случаи:
- Избран е многоканален вход.
- Приети са DTS-HD сигнали със
семплираща честота по-голяма от 48 kHz.
- Приети са входящи сигнали със
семплираща честота по-голяма от 96 kHz.
• Ако настройвате звуковото поле по време
на приемане на DTS 96/24 сигнал, той ще се
възпроизведе с честота 48 kHz.
• Ефектите, произвеждани от виртуалните
високоговорители, може да доведат до
увеличаване на шума във възпроизвеждания
сигнал.
• Когато слушате със звукови
полета, използващи виртуални
високоговорители, няма да можете да
чувате звука, идващ директно от съраунд
високоговорителите.
• Когато е избрано едно от звуковите
полета за музика, от субуфера няма да се
изведе звук, ако всички високоговорители
са зададени в положение “LARGE” в менюто
Speaker settings. Въпреки това, от субуфера
ще се изведе звук, ако цифровият входен
сигнал съдържа L.F.E. сигнали или предните
или съраунд високоговорителите са
зададени в положение “SMALL”, избрано
е звуковото поле за филми или е избрано
“Portable Audio”.
Съвети
• Звуковите полета с обозначение
използват DCS технология. За повече
информация вижте в Речника (стр. 109).
• Когато е избрано звуково поле с
обозначение
, лампичката Digital
Cinema Sound светва на дисплея.
Изберете звуковото поле (стр. 59).
За да изключите съраунд ефекта за
звуковите полета MOVIE/MUSIC
Изберете “2ch Stereo” или “A.F.D. Auto” от
менюто Surround settings.
Натиснете , за да изберете “Custom Settings”, след това натиснете
.
Продължава
63BG
Докато слушате звука, настройте
избрания параметър с помощта на
--/-- и --.
Dimension Control (Контрол на размерите)
Позволява ви да извършвате допълнителни
настройки за декодиране в режим Dolby
Pro Logic II и IIx Music. Можете да задавате
този параметър само когато режим A.F.D. е
зададен в положение “PLII Music” или “PLIIx
Music”.
Можете да регулирате разликата между
предните и съраунд каналите.
Panorama Mode (Панорамен режим)
За подробности, вижте описаните подолу параметри на менюто.
Забележка
Опциите за настройка, които можете да
регулирате във всяко меню, са различни в
зависимост от звуковото поле.
За да настроите нивото на ефекта
Натиснете неколкократно
, за да
изберете нивото на ефекта, след това
натиснете в стъпка 2.
Натиснете неколкократно
, за да
настроите нивото.
Позволява ви да извършвате допълнителни
настройки за декодиране в режим Dolby
Pro Logic II и IIx Music. Можете да задавате
този параметър само когато режим A.F.D. е
зададен в положение “PLII Music” или “PLIIx
Music”.
• ON
Позволява ви да се наслаждавате на
съраунд звук, като разпръсква звуковото
поле на предните високоговорители вляво
и вдясно от позицията за слушане.
• OFF
Режимът не се активира.
Screen Depth (Дълбочина на екрана)
Параметри на менюто Custom
Settings
Този параметър е предназначен специално за
режимите Cinema Studio EX. Позволява ви
да създавате усещане, че звукът на предните
високоговорители идва от екрана в стаята,
в която слушате, също като в кината.
• ON
Позволява ви да създавате усещане, че
звукът идва от голям екран срещу вас.
• OFF
Функцията не се активира.
Center Width Control (Контрол на обема на
центъра)
Virtual Speakers (Виртуални
високоговорители)
По-високите стойности предполагат по-голям
съраунд ефект.
Можете да задавате стойности на нивото от
20% до 120% на стъпки от 5%.
Позволява ви да извършвате допълнителни
настройки за декодиране в режим Dolby
Pro Logic II и IIx Music. Можете да задавате
този параметър само когато режим A.F.D. е
зададен в положение “PLII Music” или “PLIIx
Music”.
Можете да регулирате разпределението на
сигнала от централния канал, генериран чрез
Dolby Pro Logic II декодиране, към левия/
десния високоговорител.
64BG
Този параметър е предназначен специално за
режимите Cinema Studio EX.
• ON
Създават се виртуални високоговорители.
• OFF
Функцията не се активира.
Използване на режим за
декодиране на заден съраунд
звук
Натиснете неколкократно , за
да изберете “Surround”, след това
натиснете или .
Натиснете неколкократно
,
за да изберете “SB Dec Mode”, след
това натиснете .
Чрез декодиране на задния съраунд сигнал,
записан във формат Dolby Digital Surround
EX, DTS-ES Matrix, DTS-ES Discrete 6.1 и др.,
можете да се наслаждавате на съраунд звука,
предвиден от създателите на филмите.
Натиснете неколкократно
, за
да изберете режима за декодиране
на заден съраунд звук, след това
натиснете .
Съвет
Можете да изберете режима, като използвате
“SB Decoding” от менюто Surround settings.
Използване на режима за декодиране
на заден съраунд звук (SB Decoding)
Натиснете AMP MENU, за да
изведете менюто на GUI на
телевизионния екран.
Ако в прозореца на дисплея на приемника не се
изведе индикация “GUI MODE”, повторете
стъпките, описани в глава ”7: Работа с
приемника с помощта на GUI (графичен
потребителски интерфейс)” (стр. 38).
SB Decoding (Декодиране на заден съраунд
звук)
• AUTO
Когато входният сигнал съдържа флаг
за декодиране на 6.1 канала а), се прилага
съответният декодер за декодиране на
задния съраунд сигнал.
Натиснете
7W неколкократно
, за
да изберете “Settings”, след това
натиснете или .
Списъкът с възможните настройки се
извежда на телевизионния екран.
Продължава
65BG
Слушане на съраунд звук
Входен
поток
Изходен
канал
%PMCZ%JHJUBM
д)
F
%PMCZ%JHJUBM
б)
4VSSPVOE&9 C
д)F
%54
д)F
Декодер за заден
съраунд звук
‰
Матричен декодер,
който е съвместим с
Dolby Digital EX
‰
%54&4.BUSJY
г)
D
д)
F
DTS матричен
декодер
%54&4
г)
%JTDSFUFE
д)
F
DTS дискретен
декодер
а) 6.1 каналният флаг на декодиране е
информацията, записана в софтуера на
DVD диска.
б) Dolby Digital DVD, което съдържа
Surround EX информация. Можете да
проверите за Surround EX филми на
Интернет страницата на Dolby Corporation.
в) Софтуер, записан с информация, която
съобщава, че има сигнали във формати
DTS ES Matrix и 5.1 канала.
г) Софтуер, записан със сигнали за 5.1 канала,
както и разширение за преобразуване на
тези сигнали във формат 6.1. Сигналите
за 6.1 канала са специфични DVD сигнали,
които не се използват за кино филмите.
д) Когато са свързани два задни съраунд
високоговорителя, изходният канал ще се
състои от 7.1 канални сигнали.
• ON
Настройката SB Dec Mode се прилага за
5.1 канално и 6.1 канално декодиране на
входния сигнал.
• OFF
Не се извършва декодиране на задния
съраунд сигнал.
Забележки
• Тази функция не действа в следните случаи:
- Избран е многоканален вход.
- Избран е звуков режим за музика или
филми.
- През HDMI IN жака са получени
мултиканални Linear PCM сигнали.
• В режим Dolby Digital EX може да няма звук
от задните съраунд високоговорители.
Някои дискове нямат флаг Dolby Digital
Surround EX, въпреки че на пакетите им
има Dolby Digital EX лого. В този случай
изберете ”ON”.
• Когато се избере “PLIIx” в режим A.F.D., SB
Decoding се декодира в режим PLIIx.
66BG
SB Dec Mode
(Режим за декодиране на задния съраунд
звук)
Можете да изберете режим за декодиране на
задния съраунд звук само когато ”SB Decoding” е
зададен в положение ”ON” или ”AUTO” и входният
сигнал съдържа флаг за Dolby Digital Surround EX.
Параме- Настройка на
Декодиране на
високоговорителя задния съраунд звук
тър
%%&9
Матричният декодер
канала отговаря на Dolby Digital EX
Матричният декодер
канала отговаря на Dolby Digital EX
1-**Y.7
канала
Филмовият декодер отговаря на Dolby Pro Logic IIx
Матричният декодер
канала отговаря на Dolby Digital EX
1-**Y.4
Музикалният декодер отгоканала варя на Dolby Pro Logic IIx
Музикалният декодер отгоканала варя на Dolby Pro Logic IIx
Забележка
• Матричното декодиране, отговарящо
на Dolby Digital EX се прилага, ако
настройката на високоговорителите
е 6.1 канала, а Филмово декодиране,
отговарящо на Pro Logic IIx се прилага, ако
настройката на високоговорителите е 7.1
канала, когато изберете Dolby PLIIx MS
при следните условия:
- въвежда се сигнал Dolby Digital Surround
EX
- ”SB Decoding” е зададен в положение
”AUTO”
Слушане на съраунд ефект с
намален звук (NIGHT MODE)
Тази функция ви позволява да запазите
усещането, че сте в кинотеатър дори при
намален звук. Функцията може да се използва
и с други звукови полета. Когато гледате
филм късно вечер, ще можете да чувате
диалога ясно дори при намален звук.
Натиснете NIGHT MODE.
Функцията NIGHT MODE се активира.
Всеки път, когато натиснете бутона
NIGHT MODE, функцията NIGHT MODE
съответно се активира или дезактивира.
Забележки
• Тази функция не действа в следните случаи:
- Избран е многоканален вход.
- Получени са Dolby TrueHD сигнали със
семплираща честота по-голяма от 96 kHz.
• Ако функцията NIGHT MODE се активира,
докато приемникът получава сигнали със
семплираща честота DTS 96/24, сигналите
ще се възпроизвеждат с честота 48 kHz.
Bass, Treble и Effect се увеличават, а “D.Range.
Comp” автоматично се задава в положение
“MAX”.
Натиснете бутона АМР.
Активира се възможността за работа с
приемника.
67BG
Слушане на съраунд звук
Съвет
• Докато тази функция е включена, нивата
Натиснете неколкократно
, за
да изберете “Settings”, след това
натиснете или .
Допълнителни настройки на
високоговорителите
Списъкът с възможните настройки се
извежда на телевизионния екран.
Ръчно регулиране
на настройките на
високоговорителите
неколкократно , за
Натиснете
да изберете “Speaker”, след това
Можете ръчно да настройвате всеки един
от високоговорителите.
Можете също така да настройвате нивата
на високоговорителите и след като е
приключила функцията автоматично
калибриране.
натиснете .
Натиснете неколкократно , за
да изберете “Manual Setup”, след
това натиснете .
Извършване на настройки с
помощта на менюто Manual Setup
Параметри на менюто Manual Setup
Level (Ниво на високоговорителя)
Можете да настройвате нивото на всеки
високоговорител (централен, съраунд
ляв/десен, заден съраунд ляв/десен, субуфер).
Можете да регулирате нивото от – 20 dB до
+10 dB на стъпки от 0.5 dB.
За предните ляв/десен високоговорители
можете да настройвате баланса и от двете
страни. Можете да регулирате нивото на
предния ляв високоговорител от FL-10.0 dB
до FL+10.0 dB на стъпки от 0.5 dB. Можете
да регулирате и нивото на предния десен
високоговорител от FR-10.0 dB до FR+10.0
dB на стъпки от 0.5 dB.
Натиснете AMP MENU, за да
изведете менюто на GUI на
телевизионния екран.
Ако в прозореца на дисплея на приемника
не се изведе индикация “GUI MODE”,
повторете стъпките, описани в глава ”7:
Работа с приемника с помощта на GUI
(графичен потребителски интерфейс)”
(стр. 38).
68BG
Забележка
Когато е избрано едно от звуковите полета за
музика, от субуфера няма да се изведе звук, ако
всички високоговорители са зададени в положение
“LARGE”. Въпреки това обаче, от субуфера ще
се изведе звук, ако цифровият входен сигнал
съдържа L.F.E. сигнали или предните или съраунд
високоговорителите са зададени в положение
“SMALL”, както и ако е избрано звуково поле за
филми или “Portable Audio”.
Distance
(Разстояние от позицията за слушане до
всеки високоговорител)
Можете да задавате разстоянието
от позицията за слушане до всеки
високоговорител (преден ляв/десен,
централен, съраунд ляв/десен, заден съраунд
ляв/десен, субуфер).
Можете да задавате разстояние от 1.0
метър до 10.0 метра на стъпки от 1
сантиметър.
всеки високоговорител определят дали
вътрешният звуков процесор ще прекъсне
ниските честоти от този канал. Когато
ниските честоти бъдат прекъснати за
даден канал, веригата за пренасочване на
ниските честоти изпраща съответните
ниски честоти към субуфера или други
“LARGE” високоговорители.
• Въпреки това, поради факта, че ниският
звук има известна насоченост, е по-добре
да не го прекъсвате, ако е възможно. Ето
защо, дори когато използвате малки
високоговорители, можете да зададете
положение “LARGE”, ако искате ниските
честоти да бъдат извеждани през този
високоговорител. От друга страна, ако
използвате голям високоговорител, но
предпочитате през него да не се извеждат
ниски честоти, задайте положение
“SMALL”.
• Ако общото ниво на сигнала е по-ниско
от предпочитанията ви, задайте всички
високоговорители в положение “LARGE”.
Ако няма достатъчно ниски честоти, може
да използвате еквалайзера, за да подсилите
ниските нива.
• Настройката на задните съраунд
високоговорители ще бъде същата като
тази на съраунд високоговорителите.
• Когато предните високоговорителите
са зададени в положение “SMALL”,
централният, съраунд и задните съраунд
високоговорители автоматично се задават
също в положение “SMALL”.
• Ако не използвате субуфера, предните
високоговорители автоматично се задават
в положение “LARGE”.
Position
(Разположение на съраунд
високоговорителите)
• LARGE
Ако свързвате големи високоговорители, които
ефективно възпроизвеждат ниските честоти,
изберете “LARGE”. Обикновено избирайте
“LARGE”.
• SMALL
Ако звукът е изкривен или чувствате липса
на съраунд ефекти, когато използвате
многоканален съраунд звук, изберете “SMALL”,
за да се активира веригата за пренасочване на
ниските честоти и ниските честоти от всеки
канал да се извеждат през субуфера или други
“LARGE” високоговорители.
Позволява ви да определите разположението
на вашите съраунд високоговорители с
оглед най-добро реализиране на съраунд
ефектите в режими Cinema Studio EX. Тази
опция не е възможна, когато няма съраунд
високоговорители.
Продължава
69BG
Допълнителни настройки на високоговорителите
Size (Размер на всеки високоговорител)
Можете да задавате размера на всеки
високоговорител (преден ляв/десен,
централен, съраунд ляв/десен, заден съраунд
ляв/десен).
Съвет
• Настройките “LARGE” и “SMALL” за
широк ъгъл, това няма да се отрази съществено
върху изведения звук. Въпреки това обаче, ако
високоговорителите са насочени срещу слушателя
отляво и отдясно непосредствено до позицията
на слушане, съраунд ефектите ще бъдат неясни,
освен ако не зададете високоговорителите в
положение “SIDE”.
Въпреки всичко, всяка среда за слушане има свои
особености, като например отразяване на звука
в стените и вие ще можете да постигнете подобри резултати, използвайки опцията “BEHD”,
ако вашите високоговорители са поставени
високо над позицията за слушане, дори и да са
разположени непосредствено отляво и отдясно.
Ето защо, макар да звучи противоположно
на обясненото по-горе, ви препоръчваме да
възпроизвеждате многоканален съраунд кодиран
софтуер и да избирате настройка, която
осигурява усещане за простор и постигане на
обща среда между съраунд звука, изведен от
съраунд високоговорителите и звука от предните
високоговорители. Ако не сте сигурни при коя
от настройките звукът е най-добър, изберете
“BEHD”, а след това настройте разстоянието и
нивото на високоговорителите, за да постигнете
подходящ баланс.
Извършване на настройки с помощта на
менюто Speaker Pattern
SIDE/LOW
Изберете, ако разположението на вашите
съраунд високоговорители съответства на
секции и .
SIDE/HIGH
Изберете, ако разположението на вашите
съраунд високоговорители съответства на
секции и .
BEHD/LOW
Изберете, ако разположението на вашите
съраунд високоговорители съответства на
секции и .
BEHD/HIGH
Изберете, ако разположението на вашите
съраунд високоговорители съответства на
секции и .
Съвет
Позицията на съраунд високоговорителя е
специално проектирана така, че да осигури
реализиране на Cinema Studio EX режимите.
За другите звукови полета разположението на
високоговорителите няма толкова съществено
значение.
Останалите звукови полета са направени при
условие, че съраунд високоговорителите ще
бъдат поставени зад позицията на слушане, но
дори и те да са разположени под сравнително
70BG
1
2-5
Натиснете AMP MENU, за да
изведете менюто на GUI на
телевизионния екран.
Извършване на настройки с
помощта на менюто Test Tone
Ако в прозореца на дисплея на приемника не се
изведе индикация “GUI MODE”, повторете
стъпките, описани в глава ”7: Работа с
приемника с помощта на GUI (графичен
потребителски интерфейс)” (стр. 38).
неколкократно , за
Натиснете
да изберете “Settings”, след това
натиснете
или .
Списъкът с възможните настройки се
извежда на телевизионния екран.
неколкократно , за
Натиснете
да изберете “Speaker”, след това
Изберете “Speaker Pattern” в зависимост
от системата високоговорители, която
използвате. Не е необходимо да избирате
схема за високоговорителите, ако е
извършено автоматично калибриране.
Натиснете неколкократно
, за
да изберете желаната от вас схема
за високоговорителите.
Натиснете AMP MENU, за да
изведете менюто на GUI на
телевизионния екран.
Ако в прозореца на дисплея на приемника не се
изведе индикация “GUI MODE”, повторете
стъпките, описани в глава ”7: Работа с
приемника с помощта на GUI (графичен
потребителски интерфейс)” (стр. 38).
Натиснете
7W неколкократно , за
да изберете “Settings”, след това
натиснете или - .
Списъкът с възможните настройки се
извежда на телевизионния екран.
неколкократно , за
Натиснете
да изберете “Speaker”, след това
натиснете .
Натиснете неколкократно , за
да изберете “Test Tone”, след това
натиснете .
Продължава
71BG
Допълнителни настройки на високоговорителите
натиснете .
Натиснете
неколкократно , за
да изберете “Speaker Pattern”, след
това натиснете .
Параметри на менюто Test Tone
Test Tone
• OFF
• AUTO
• Тест сигналът се извежда последователно
от всеки високоговорител.
Можете да избирате тип на тест
сигнала.
високоговорителя,
Изберете
който желаете да настроите, след
това натиснете
.
Тест сигналът се извежда последователно
от всеки високоговорител.
параметъра с
Настройте
помощта на , след това
натиснете .
Съвети
• За да настроите нивото на всички
високоговорители едновременно,
натиснете MASTER VOL+/-.
• По време на настройката на дисплея се
извежда стойността на направената
регулация.
Ако от високоговорителите не се извежда
тест сигнал
• Кабелите на високоговорителя може би
не са свързани здраво. Проверете дали са
свързани здраво и дали не могат лесно да се
разкачат, като ги дръпнете леко.
• Кабелите на високоговорителя може да са
прекъснати.
Ако тест сигналът се извежда от
високоговорител, различен от този, който е
показан на дисплея
Схемата за разполагане на свързания
високоговорител не е зададена правилно.
Уверете се, че връзката на високоговорителя
и схемата съвпадат.
• L, C, R, SR, SBR, SBL, SL, SW
• Можете да изберете високоговорителите,
от които да се изведе тест сигналът.
Phase Noise
• OFF
• L/R, L/C, C/R, R/SL, R/SR, SR/SL, SR/SBR,
SBR/SBL, SR/SB, SBL/SL, SB/SL, SL/L,
L/SR
• Позволява ви да изведете тест
сигнал последователно от близки
високоговорители.
• В зависимост от настройката на схемата
за разполагане на високоговорителите,
някои опции може да не бъдат изведени.
Phase Audio
• OFF
• L/R, L/C, C/R, R/SL, R/SR, SR/SL, SR/SBR,
SBR/SBL, SR/SB, SBL/SL, SB/SL, SL/L,
L/SR
• Позволява ви да извеждате преден
звук от двуканален източник (вместо
тест сигнал) последователно от близки
високоговорители.
• В зависимост от настройката на схемата
за разполагане на високоговорителите,
някои опции може да не бъдат изведени.
Други параметри от менюто
Speaker settings
Sur Back Assign (Настройка на задните
съраунд високоговорители)
• OFF
• Ако не сте свързали задни съраунд
високоговорители, изберете “OFF”.
• BI-AMP
• Ако сте свързали предните
високоговорители в конфигурация с двоен
усилвател, изберете “BI-AMP”.
72BG
Забележка
Задайте “Sur Back Assign” в положение
“OFF”, след това свържете задните съраунд
високоговорители към приемника, когато
желаете да промените връзката от свързване
на двоен усилвател или връзка във 2-ра зона на
връзка със задни съраунд високоговорители.
След като свържете задните съраунд
високоговорители, направете отново
настройката на високоговорителите.
Вижте раздели ”Автоматично калибриране”
(стр. 43) или ”Ръчна настройка” (стр. 68).
Crossover Freq
(Честота на пресичане на сигнала от
високоговорителя)
ви позволява да компресирате обхвата
на саундтрак, създаден въз основа на
динамичния обхват на информацията,
включена в Dolby Digital сигнала.
• “STD” е стандартна настройка, но с
нея се осъществява само лека компресия.
Ето защо, ви препоръчваме да използвате
настройката “MAX”. Тя значително
компресира динамичния обхват и ви
позволява да гледате филми с намален
звук късно през нощта. За разлика от
аналоговите ограничители, нивата са
предопределени и осигуряват естествена
компресия на сигнала.
Distance Unit
(Единица за измерване на разстоянията)
Позволява ви да избирате единицата за
измерване на зададените разстояния.
• метър
Разстоянието се извежда в метри.
• фут
Разстоянието се извежда във футове.
Допълнителни настройки на високоговорителите
Позволява ви да настройвате честотата на
пресичане басите на онези високоговорители,
които са били зададени в положение “SMALL”
в менюто Speaker. Измерената честота на
пресичане се задава за всеки високоговорител
поотделно след извършване на автоматично
калибриране.
Стойността се задава за всеки
високоговорител, когато настройвате
честотата на пресичане на
високоговорителя с помощта на “Crossover Freq” след извършване на автоматично
калибриране.
Съвети
• Компресорът на динамичния обхват
Multi Ch SW Level
(Ниво на многоканалния субуфер)
Позволява ви да увеличите нивото на
сигнала, изведен от MULTI CHANNEL INPUT
субуфер канала на +10 dB. Тази настройка
може да е необходима, когато свързвате
DVD плейър към MULTI CHANNEL INPUT
жаковете.
Нивото на субуфера на DVD плейърите е с
10 dB по-ниско от това на Super Audio CD
плейърите.
D.Range Comp
(Компресор на динамичния обхват)
Позволява ви да компресирате динамичния
обхват на саундтрака. Тази опция може да е
полезна, когато желаете да гледате филми с
намален звук късно през нощта. Компресията
на динамичния обхват е възможна само при
Dolby Digital източници.
• OFF
Динамичният обхват не е компресиран.
• STD
Динамичният обхват е компресиран така,
както е предвидил тон инженерът.
• МАХ
Динамичният обхват е значително
компресиран.
73BG
Настройка на еквалайзера
Можете да използвате следните параметри,
за да настройвате тоналното качество
(нивото на ниските/високите честоти) на
всички високоговорители, да запазите до 5
различни настройки на еквалайзера и да ги
приложите. Тези настройки са приложими за
всички звукови полета и се задават за всеки
високоговорител поотделно.
Ниски честоти
Натиснете AMP MENU, за да
изведете менюто на GUI на
телевизионния екран.
Ако в прозореца на дисплея на приемника
не се изведе индикация “GUI MODE”,
повторете стъпките, описани в глава
”7: Работа с приемника с помощта
на GUI (графичен потребителски
интерфейс)” (стр. 38).
Високи честоти
Натиснете неколкократно , за
да изберете “Settings”, след това
натиснете или .
Списъкът с възможните настройки се
извежда на телевизионния екран.
Ниво
(dB)
Честота (Hz)
Забележки
• Тази функция не действа в следните случаи:
Натиснете неколкократно ,
за да изберете “EQ”, след това
натиснете .
- Избран е многоканален вход.
- Получени са Dolby TrueHD сигнали със
семплираща честота по-голяма от 96 kHz.
• Ако еквалайзерът се настройва, докато
приемникът получава сигнали със
семплираща честота по-голяма от 96
kHz, сигналите ще се възпроизвеждат с
честота 44.1 kHz или 48 kHz.
Натиснете неколкократно
, за да изберете числото, което
желаете да запазите като номер
на запаметената настройка на
еквалайзера, след това натиснете
.
На телевизионния екран се извежда
дисплеят за настройка на еквалайзера.
високоговорителя,
Изберете
който желаете да настроите
Бутон
015*0/4
с помощта на
, след това
натиснете .
Натиснете неколкократно ,
за да изберете “Bass” или “Treble”,
след това натиснете , за да
настроите параметъра.
Съвет
Можете да настроите нивото на
ниските и високите честоти на предните
високоговорители с бутоните TONE MODE и
TONE на приемника.
Натиснете
параметъра.
74BG
, за да въведете
Изтриване на запаметени настройки на
еквалайзера
Натиснете OPTIONS, след това натиснете
.
Извежда се въпрос “Are you sure to clear EQ Settings?” (Сигурни ли сте, че искате да изтриете
настройките на еквалайзера?)
Натиснете неколкократно
, за да изберете
“Yes”, след това натиснете .
Допълнителни настройки на високоговорителите
75BG
Натиснете AMP MENU, за да
изведете менюто на GUI на
телевизионния екран.
Тунер
Слушане на FM/AM радио
Можете да слушате FM и AM радио
предавания чрез вградения тунер. Преди да
започнете се уверете, че сте свързали FM и
AM антените към приемника. (стр. 35).
Съвет
Скалата на обхвата за директна настройка е
указана по-долу.
• FM радио станции 50 kHz
• AM радио станции 9 kHz
Автоматична настройка
Ако в прозореца на дисплея на приемника не се
изведе индикация “GUI MODE”, повторете
стъпките, описани в глава ”7: Работа с
приемника с помощта на GUI (графичен
потребителски интерфейс)” (стр. 38).
Натиснете неколкократно
, за да изберете “FM” или “AM”,
след това натиснете или .
На телевизионния екран се извежда FM
или AM менюто.
Натиснете
, за да изберете
“Auto Tuning”, след това
натиснете .
Натиснете
.
Натиснете , за да сканирате отдолу
нагоре или , за да сканирате отгоре
надолу.
Приемникът спира да сканира, когато
намери станция.
Ако FM приемането е слабо
Натиснете OPTIONS.
Натиснете
, за да изберете “FM Mode”,
след това натиснете .
Натиснете
, за да изберете “MONO”,
след това натиснете .
76BG
Директна настройка
Въведете директно честотата на желаната
станция, като използвате бутоните с
цифри.
Натиснете бутоните с цифри, за
да въведете честотата, след това
натиснете , за да я въведете.
Пример 1: FM 102.50 MHz
Изберете 1 0 2 5 0
Пример 2: АM 1,350 kHz
Изберете 1 3 5 0
Съвет
Натиснете AMP MENU, за да
Ако не можете да настроите станция
Появява се “----.—MHz” и след това дисплеят
се връща към текущата честота.
Уверете се, че сте въвели вярната честота.
Ако не е така, повторете стъпка 4. Ако и
тогава не успеете да настроите желаната
радио станция, то явно честотата не се
използва във вашата област.
изведете менюто на GUI на
телевизионния екран
Ако в прозореца на дисплея на приемника не се
изведе индикация “GUI MODE”, повторете
стъпките, описани в глава ”7: Работа с
приемника с помощта на GUI (графичен
потребителски интерфейс)” (стр. 38).
7W неколкократно
Натиснете
, за
да изберете “FM” или “AM”, след
това натиснете или .
Натиснете
, за да изберете “Direct Tuning”, след това натиснете
.
77BG
Тунер
Ако сте настроили AM станция,
регулирайте посоката на АМ кръговата
антена за оптимално приемане.
Запаметяване на FM станции
Можете да запаметявате до 30 FM и 30 АM
радио станции. След това ще можете лесно
да настройвате станциите, които слушате
най-често.
Натиснете OPTIONS.
Натиснете неколкократно , за
да изберете “Memory”, след това
натиснете , за да въведете.
Натиснете , за да изберете
номер за запаметяване на
съответната радио станция.
Натиснете
.
Станцията де запаметява под избрания
номер.
Повторете стъпки от 3 до 7, за
да запаметите друга станция.
За да слушате запаметени радио станции
Повторете стъпки 1 и 2 от раздела
”Настройка на радио станции”.
Натиснете
, за да изберете желаната
от вас запаметена станция.
Можете да избирате запаметени радио
станции, както следва:
• За АМ радио станции от АМ1 до АМ30
• За FM радио станции от FM1 до FM30
За да наименувате запаметени радио
станции
Изберете запаметена станция, която
Натиснете AMP MENU, за да
изведете менюто на GUI на
телевизионния екран.
Ако в прозореца на дисплея на приемника
не се изведе индикация “GUI MODE”,
повторете стъпките, описани в глава
”7: Работа с приемника с помощта
на GUI (графичен потребителски
интерфейс)” (стр. 38).
Натиснете
7W неколкократно , за
да изберете “FM” или “AM”, след
това натиснете или .
Настройте станцията, която
желаете да запаметите с
помощта на функцията
Автоматично запаметяване (стр.
76) или Директно запаметяване
(стр. 77).
В случай на лошо приемане на FM стерео,
превключете режима на приемане на FM
радио станции (стр. 76).
78BG
искате да наименувате.
Натиснете OPTIONS, след това изберете
“Name Input”.
За подробности относно операциите по
наименуване, вижте раздела ”Наименуване
на входове” (стр. 85).
Използване на системата
за радио данни (RDS)
(Само за европейски модели)
Този приемник ви позволява да използвате
системата RDS (Radio Data System),
която от своя страна позволява на радио
станциите да изпращат допълнителна
информация заедно със стандартния
програмен сигнал. Можете да изведете RDS
информацията на дисплея.
Забележки
• RDS е приложима само за FM радио
Приемане на RDS излъчвания
Просто изберете станция от FM скалата,
като използвате автоматична настройка
(стр. 76), директна настройка (стр. 77) или
предварителна настройка (стр. 78).
Когато приемете станция, която предоставя
RDS услуги, индикаторът RDS светва и
името на програмното обслужване се появява
на дисплея.
Забележки
• RDS може да не работи правилно, ако
приетата от вас станция не изпраща RDS
сигнала правилно или ако силата на сигнала
е недостатъчна.
• Ако се получи спешно съобщение от
властите, на дисплея мига “Alarm-Alarm!”.
• Ако станцията не осигурява определена
RDS услуга, на дисплея се появява “No XX”
(например “No Clock Time”).
• Ако станцията излъчва текстови
съобщения, те се появяват на дисплея
със същата скорост, с която ги изпраща
станцията. Всяка промяна в скоростта на
изпращане се отразява на дисплея.
• RDS информацията се извежда на дисплея
на приемника.
• Когато се използва GUI система, на
телевизионния екран се извеждат
индикации PS (име на програмата) и PTY
(тип на програмата).
Индикатор за
типа програма
Описание
News
Новинарска програма
Current Affairs
Тематични програми въз основа
на местните новини
Information
Програми, предлагащи
информация за широк спектър
от теми, включително
потребителска информация и
медицински съвети
Sport
Спортни програми
Education
Образователни програми като
“Как да…” и полезни съвети
Drama
Радио пиеси и сериали
Cultures
Програми за национална и
регионална култура, езикови и
социални проблеми
Science
Програми за наука и технологии
Varied Speech
Други видове програми като
интервюта с известни
личности, игри и комедии
Pop Music
Предавания за поп музика
Rock Music
Предавания за рок музика
Easy Listening
Light Classics M
Неангажиращи програми
Инструментална, вокална и
хорова музика
Serious Classics
Изпълнение на оркестри,
камерна музика, опера и др.
Other Music
Музика, която не се вписва в
никоя от горните категории,
като ритъм и блус и реге
Weather & Metr
Информация за времето
Finance
Информация за борсовия пазар,
търговията и др.
Children’s Progs
Програми за деца
Social Affairs
Програми за хората и нещата,
които им влияят
Програми с религиозно
съдържание
Religion
Phone In
Програми, при които
публиката изразява своето
мнение по телефона или в
публична дискусия
Продължава
79BG
Тунер
станции.
• Не всички FM станции осигуряват RDS
услуги, нито пък предоставят един и същи
вид услуги. Ако не сте запознати с RDS
услугите във вашата област, проверете в
местните радио станции за подробности.
Описание на типовете програми
Индикатор за
типа програма
Описание
Travel & Touring
Програми за пътувания. Не се
използва за съобщения, които
се откриват чрез TP/TA.
Leisure & Hobby
Програми за дейности за
отдих, като градинарство,
риболов, готвене и др.
Jazz Music
Предавания за джаз музика
Country Music
Предавания за кънтри музика
National Music
Популярна музика от
страната или региона
Oldies Music
Стари хитове
Folk Music
Фолклорни музикални
предавания
Documentary
Разследвания
None
Всяка програма, която не се
вписва в горните категории
80BG
Използване на DIGITAL MEDIA
PORT адаптера.
Други операции
Конвертиране на аналогови
входни видео сигнали
Този приемник ви позволява да конвертирате
резолюцията на аналоговите входни видео
сигнали.
DIGITAL MEDIA PORT адаптерът се използва
за слушане на звук от портативно аудио
устройство или компютър. Чрез свързването
на DIGITAL MEDIA PORT адаптер можете
да слушате звук от свързан към приемника
компонент. Достъпните DIGITAL MEDIA
PORT адаптери са различни във всяка област.
За подробности относно свързването на
DIGITAL MEDIA PORT адаптер, вижте
раздела ”Свързване на компоненти с цифрови
входни/изходни аудио жакове” (стр. 22).
Sony предлага следните видове DIGITAL MEDIA PORT адаптери:
• TDM-BT1 Bluetooth™ безжичен аудио
адаптер
• TDM-NW1 DIGITAL MEDIA PORT адаптер
• TDM-NC1 безжичен мрежов аудио адаптер
• TDM-iP1 DIGITAL MEDIA PORT адаптер
Бутон
SHIFT
DIGITAL MEDIA PORT адаптера е
допълнителен аксесоар.
Забележки
• Не свързвайте друг адаптер, освен DIGITAL
MEDIA PORT адаптер.
адаптера, уверете се, че сте изключили
приемника с помощта на устройството за
дистанционно управление.
• Не свързвайте или не разкачвайте DIGITAL
MEDIA PORT адаптера към/от приемника,
докато системата е включена.
• В зависимост от типа на DIGITAL MEDIA
PORT адаптера с негова помощ могат да се
извеждат и изображения.
Бутон
RESOLUTION
Натиснете SHIFT, след това натиснете
неколкократно RESOLUTION.
Всеки път, когато натиснете бутона,
резолюцията на изходните сигнали ще се
сменя.
Можете да променяте резолюцията и като
използвате “Resolution” в менюто Video
settings
81BG
Други операции
• Преди да разкачите DIGITAL MEDIA PORT
Избор на екран за работа със свързания
към DIGITAL MEDIA PORT адаптера
компонент
Можете да избирате операционен екран с
помощта на менюто на GUI в зависимост
от DIGITAL MEDIA PORT адаптера, който
използвате. За някои видове адаптери,
като например TDM-BT1 или TDM-NW1,
операционният екран е точно определен и
вие не можете да го променяте на екрана на
GUI.
Натиснете неколкократно ,
за да изберете “Music”, след това
натиснете или .
До “Music” се появява индикация “DMPORT”.
Натиснете
или .
Компонентът, свързан към DIGITAL
MEDIA PORT адаптера е разпознат и
индикацията “DMPORT” на екрана ще
се промени според наименованието на
всеки компонент. На екрана се появява
категорията на компонента, свързан
към DIGITAL MEDIA PORT адаптера.
Забележка
На телевизионния екран се появява
иконка, която показва разпознатия
компонент. Ако свързаният
адаптер не може да бъде разпознат,
на телевизионния екран се извежда
индикация ”DMPORT”.
Натиснете AMP MENU.
Натиснете неколкократно
MENU, за да изведете менюто на
GUI на телевизионния екран.
Ако в прозореца на дисплея на приемника
не се изведе индикация “GUI MODE”,
повторете стъпките, описани в глава
”7: Работа с приемника с помощта
на GUI (графичен потребителски
интерфейс)” (стр. 38).
82BG
Натиснете OPTIONS, за да
изведете “Function List”.
Натиснете , за да изберете
“DMPORT Control”.
В това меню можете да избирате
следните режими:
• System GUI
• Този режим е предназначен за TDMiP1 и TDM-NC1 адаптери. На екрана
на GUI на приемника ще се изведе
списъкът със записите. Можете да
изберете записа, който желаете и да
го възпроизведете на всеки GUI екран.
• Adapter GUI
• Този режим е предназначен за TDMiP1 и TDM-NC1 адаптери. На
телевизионния екран ще се изведе
менюто на адаптера.
• iPod
• Този режим може да бъде избран само
когато е свързан TDM-iP1 адаптер.
Ако не се изведе индикация “DMPORT
Control”, вижте ръководството
за експлоатация, приложено към
компонента за повече информация
относно работата с този компонент.
Работа с компонента, свързан към
DIGITAL MEDIA PORT адаптера
За подробности относно работата с
адаптера с помощта на менюто на GUI,
вижте ръководството за експлоатация,
приложено към адаптера, който използвате.
Как да работите с TDM-iP1 или TDM-NC1
адаптерите, използвайки менюто на GUI на
приемника
Как да работите с TDM-iP1, използвайки
менюто на iPod
Уверете се, че сте избрали “System GUI” в стъпка 6 от раздела
”Избор на екран за работа със
свързания към DIGITAL MEDIA
PORT адаптера компонент” (стр.
82).
iPod
Изберете желания елемент от
списъка, изведен на екрана на GUI
и го възпроизведете.
Уверете се, че сте избрали ”iPod” в стъпка
6 от раздела ”Избор на екран за работа
със свързания към DIGITAL MEDIA PORT
адаптера компонент” (стр. 82).
За подробности относно работата с iPod,
вижте ръководството за експлоатация,
приложено към iPod.
Възпроизвеждане на избран запис
По време на възпроизвеждане на избран от
вас запис, изведеният екран се променя в
зависимост от свързания DIGITAL MEDIA
PORT адаптер.
iPod Playlists (плейлисти) > Playlist (плейлист) >Track (запис)
5%.J1
адаптор
Други операции
Artists (изпълнители) > Artist (изпълнител) > Track (запис)
Albums (албуми) > Album (албум) > Track (запис)
Songs (песни) > Track (запис)
Genres (жанрове) > Genre (жанр) > Artist (изпълнител) >
Album (албум) > Track (запис)
Composers (композитори) > Composer (композитор) >
Track (запис)
Audiobooks (аудио книги) > Audiobook (аудио книга)
Network Music Surfina) > Albumв) (албум) > Track (запис)
Playlist a) (плейлист) > Playlist (плейлист) > Track
Client
(запис)
Web Radio a) (интернет радио) > Station (радио
станция) > Program (програма)
Music Library б) (музикална библиотека) > Album
(албум) > Track (запис)
5%./$
адаптор
а)
Извежда се само когато е свързан M-crew сървър.
Извежда се само когато е свързан DLNA сървър,
различен от M-crew сървъра.
в)
Извежда се като “Genre”, “Artist” или “Album” в
зависимост от настройката в “List Mode”.
б)
Как да работите с TDM-iP1 и TDM-NC1
адаптерите, използвайки менюто на
адаптера
Уверете се, че сте избрали “Adapter GUI”
в стъпка 6 от раздела ”Избор на екран за
работа със свързания към DIGITAL MEDIA
PORT адаптера компонент” (стр. 82).
Продължава
83BG
Можете да работите с компонентите,
свързани към DIGITAL MEDIA PORT
адаптера с помощта на бутоните за
възпроизвеждане на устройството за
дистанционно управление на приемника.
За да
Възпроизведете
Поставите
на пауза
Спрете
възпроизвеждането
Намерите началото
на запис по време
на възпроизвеждане
или да намерите
началото на
предишния запис
Намерите началото
на следващия запис
Върнете към
предишния албум
Прескочите към
следващия албум
За да превъртите
назад/напред
Списък със съобщения за DIGITAL
MEDIA PORT адаптера
Съобщение
Извършете следното
Натиснете
.
Натиснете . За
да възобновите
възпроизвеждането,
натиснете отново
бутона.
Натиснете .*
Натиснете
.
Натиснете
No Audio
Натиснете
.
Натиснете
.
Натиснете
.
Допълнителни параметри в режимите
за възпроизвеждане
Repeat Mode (Само за TDM-iP1 адаптера)
• Off (изключено)
• One (един)
• All (всички)
Shuffle (Само за TDM-iP1 адаптера)
• Off (изключено)
• Songs (песни)
• Albums (албуми)
List Mode TDM-iP1 и TDM-NC1 адаптери
• All Tracks (всички записи)
• Disc List (списък с дисковете)
• Artist List (списък с изпълнителите)
• Genre List (списък с жанровете)
Съвет
List Mode може да се използва с менюто Function List, дори когато списъкът е изведен.
Обяснение
Адаптерът не е свързан.
Няма устройство, свързано към
адаптера.
Не е намерен аудио файл.
Loading
Четат се данните.
No Server*
Няма свързан сървър.
No Track*
Не е намерен запис.
No Item*
Не е намерен елемент.
Connecting*
Свързване към сървъра.
Configuring*
Мрежата се настройва.
Warning*
Проверете дисплея на DIGITAL
MEDIA PORT адаптера.
Party Mode*
Устройството в момента е в
групов режим “Guest”.
Searching*
Търсене на сървъра.
.
* Когато е свързан TDM-iP1 адаптер, приемникът
въвежда режим на пауза, когато натиснете .
** Бързо превърта назад/напред, докато
натискате и задържате бутона
.
84BG
No Adapter
No Device
* Само за TDM-NC1 адаптери.
Наименуване на входовете
Можете да въведете име до 8 символа за
входовете и да го изведете на дисплея на
приемника.
Това е удобно за наименуване на жаковете с
имената на свързаните компоненти.
Натиснете
, за да изберете
символ, след това натиснете .
Натиснете [Finish], за да
въведете име.
Името, което сте въвели се запаметява.
За да отмените наименувания вход
Натиснете [Cancel].
Забележка
Други операции
Когато наименувате RDS станция и
я настроите, името на Програмното
обслужване (PS) ще се появи вместо
въведеното от вас. (Не можете да променяте
името на Програмното обслужване (PS).
Името, което въведете, ще бъде препокрито
от името на Програмното обслужване (PS).
Изберете елемента, който
желаете да наименувате.
Можете да наименувате следните елементи:
• Позиция за автоматично калибриране
(стр. 43)
• Входове (стр. 50)
• Запаметени радио станции (стр. 78)
Натиснете OPTIONS.
Изберете “Name Input”, след това
натиснете .
На екрана се появява клавиатура.
85BG
Превключване между
цифров и аналогов аудио
сигнал (INPUT MODE)
Когато свързвате компоненти и към
цифровите, и към аналоговите входни аудио
жакове на приемника, можете да задавате
входния аудио режим на един от тях или
да превключвате от единия на другия в
зависимост от вида на материала, който
смятате да гледате.
Натиснете входящия бутон.
Можете да използвате и бутона INPUT
SELECTOR на приемника.
Натиснете AMP.
Натиснете INPUT MODE
неколкократно, за да изберете
входния аудио режим.
Избраният входен аудио режим се
извежда на телевизионния екран.
Входни аудио режими
• Auto
Дава приоритет на цифровите аудио
сигнали, когато са направени връзки и към
цифровите, и към аналоговите жакове.
Ако няма цифрови аудио сигнали, се
избират аналоговите аудио сигнали.
• Analog
Определя аналоговите аудио сигнали,
постъпващи през AUDIO IN (L/R)
жаковете.
Забележки
• Някои входни аудио режими може да
нямат възможност да бъдат задавани, в
зависимост от входа.
• Когато е избран HDMI вход или DIGITAL
MEDIA PORT адаптер, на дисплея се
извежда индикация ”-----” и няма да можете
да избирате други режими. Изберете
входен режим, различен от HDMI вход,
сателитен тунер и DIGITAL MEDIA PORT
адаптер, след това задайте входния аудио
режим.
• Когато е бил използван “2ch Analog Direct”
или е избран многоканален вход, аудио
входът се задава на “Analog”. Не можете да
избирате други режими.
86BG
Слушане на звук/гледане
на изображения от други
входове
Можете да пренасочите видео и/или аудио
сигнали към друг вход.
Пример) Свържете OPTICAL OUT жака на
DVD плейъра към OPTICAL VIDEO 1 IN жака
на приемника, когато искате да въведете
само цифрови оптични аудио сигнали от
DVD плейъра.
Свържете компонентния видео жак на DVD
плейъра към COMPONENT VIDEO DVD/BD
IN жака на приемника, когато искате да
въведете видео сигнали от DVD плейъра.
Насочете видео и/или аудио сигналите към
DVD/BD входния жак, като използвате
“Input Assign” в менюто Input.
Натиснете неколкократно
MENU, за да изведете менюто на
GUI на телевизионния екран.
Натиснете неколкократно ,
за да изберете “Input”, след това
натиснете или --.
Натиснете , за да изберете име
на входа, към който искате да
насочите сигнала.
Натиснете OPTIONS, след това
изберете “Input Assign”.
Изберете аудио и/или видео
сигналите, които искате да
насочите към избрания от вас в
стъпка 4 вход с помощта на
, след това натиснете .
Натиснете AMP.
Ако в прозореца на дисплея на приемника
не се изведе индикация “GUI MODE”,
повторете стъпките, описани в глава
”7: Работа с приемника с помощта
на GUI (графичен потребителски
интерфейс)” (стр. 38).
Продължава
87BG
Други операции
7*%&0 7*%&0 7*%&0 %7%
#%
Име на входа
Активни
входни видео
жакове
Активни
входни
аудио
жакове
7JEFP$PNQPOFOU
B
7JEFP$PNQPTJUF
7JEFP$PNQPTJUF
.%
5"1&
4"$%
$%
.6-5*
*/
B
B
o
o
B
B
B
B
o
o
o
o
o
o
o
o
B
o
o
o
o
o
o
7JEFP$PNQPTJUF
o
o
B
o
o
o
o
o
%7%#%
$PNQPOFOU
o
B
B
B
o
B
B
B
%7%#%$PNQPTJUF
o
o
o
B
o
o
o
o
4"5$"57
$PNQPOFOU
o
B
B
o
B
B
B
B
4"5$"57
$PNQPTJUF
o
o
o
o
B
o
o
o
)%.*
B
B
B
B
B
B
B
B
)%.*
B
B
B
B
B
B
B
B
)%.*
B
B
B
B
B
B
B
B
7JEFP015
B
B
o
B
o
o
B
o
o
o
B
o
o
o
o
o
B
o
B
B
o
B
o
7JEFP015
4"5$"57015
o
.%5BQF015
o
B
o
B
o
B
B
o
7JEFP$0"9
B
B
B
o
B
B
o
o
%7%#%$0"9
B
o
B
B
B
B
o
o
4"$%$%$0"9
B
o
B
o
B
B
B
o
Забележки
• Не можете да насочвате оптични сигнали
от входния източник към оптичните
входни жакове на приемника, нито пък
коаксиални сигнали от входния източник
към коаксиалните входни жакове на
приемника.
88BG
4"5
$"57
• Когато насочвате сигнали към цифровия
аудио вход, настройката INPUT MODE
може да се смени автоматично.
• Не можете да пренасочвате повече от
един HDMI входен сигнал към един и същ
вход.
• Не можете да пренасочвате повече от
един компонентен входен видео сигнал към
един и същ вход.
RDS информация
Промяна на дисплея
Можете да проверите звуковото поле и др.,
като промените информацията на дисплея.
PS (Име на програмната услуга) а)
Честота,
радио вълна и запаметен номер на радио
станция
PTY (индикация за типа на
програмата) б)
RT (индикация за радио
в)
текст)
CT (индикация за часа) (в режим
на 24-часова система)
Тип на звуковото
поле
а)
Тази информация се появява и за FM радио
станции, които не предлагат RDS услуги.
б)
Тип на предаваната програма.
в)
Текстови съобщения, изпратени по RDS радио
станция.
Бутон
SHIFT
Бутон
DISPLAY
Бутон
MENU
Други операции
Натиснете DISPLAY неколкократно.
Всеки път, когато натиснете DISPLAY,
екранът се променя както следва:
Име на входа, който сте избрали
Първоначално име на входа
Тип на
звуковото поле
Сила на звука...
Съвет
Не можете да превключвате дисплея, докато
на него е изведена индикация “GUI MODE”.
Натиснете SHIFT, след това натиснете
MENU, за да отмените режима за извеждане
на GUI на дисплея.
FM и AM радио станции
Име на станцията
Честота
Тип на
звуковото поле
Сила на звука...
Индекс името се появява само когато сте
наименували вход или запаметена радио
станция. Индекс името не се появява, когато
не са били въведени никакви символи.
89BG
Индикатори на дисплея
Име
"
Функция
Светва, когато е свързан
субуфер и аудио сигналът
се извежда от жака
SUB WOOFER. Докато
този индикатор свети,
приемникът създава
субуферен сигнал въз основа
на L.F.E. сигнала в диска,
който се възпроизвежда
или на ниско честотните
компоненти на предните
канали.
Име
# Индикатори
за възпроизвежданите канали
L
R
C
SL
SR
S
SB
SBR
SB
Функция
Буквите (L, C, R и др.)
указват каналите, които
се възпроизвеждат.
Кутийките, които
заграждат буквите се
различават в зависимост
от това как приемникът
конвертира звука от
източника (базиран
на настройките на
високоговорителя).
Преден ляв
Преден десен
Централен (моно)
Съраунд ляв
Съраунд десен
Съраунд (моно или съраунд
компоненти, получени чрез
Pro Logic обработка)
Заден съраунд ляв
Заден съраунд десен
Заден съраунд (задни
съраунд компоненти,
получени при 6.1 канално
декодиране)
Пример:
Записващ формат (Преден/
Съраунд): 3/2.1
Изходен канал: Съраунд
високоговорителите са
зададени в положение “NO”
Звуково поле: A.F.D. AUTO
48
4-
90BG
$
3
43
Име
Функция
Име
Функция
$
Свети постоянно. Един от
входните индикатори също
свети в зависимост от
текущия вход.
/
Светва, когато се активира
еквалайзерът
0
Светва, когато се активира
функцията за автоматично
калибриране.
Светва, когато се активира
таймерът за самостоятелно
изключване.
Светва, когато INPUT
MODE е зададен в положение
“Auto”.
1
&
Светва, когато
приемникът разпознае
компонент, свързан чрез
HDMI IN жак.
2
Светва, когато дискът,
който се възпроизвежда,
съдържа L.F.E. канал (канал
с ниско честотни ефекти)
и сигналът на L.F.E. канала
всъщност е повторен, под
буквите светват чертички,
за да укажат нивото.
Ако L.F.E. сигналът не е
записан във всички части на
входния сигнал, указващата
чертичка ще варира (и може
да се изключи) по време на
възпроизвеждане.
3 %*(*5"-
&9
Светва, когато приемникът
декодира Dolby Digital Surround сигнали. Когато
приемникът декодира Dolby
Digital Surround EX сигнали,
индикацията “
DIGITAL
EX” също светва. Когато
възпроизвеждате диск във
формат Dolby Digital, уверете
се, че сте направили цифрови
връзки и че INPUT MODE не е
зададен в положение “Analog”.
'
Светва, когато е свързан
DIGITAL MEDIA PORT
адаптерът и е избран
“DMPORT”.
(
Светва, когато рисивърът
декодира DTS 96/24 сигнали
(96 kHz/24 bit)
)
Светва, когато INPUT
MODE е зададен в положение
“Auto” и сигналът от
източника е цифров и е
насочен през COAXIAL жака.
*
Светва, когато INPUT
MODE е зададен в
положение “Auto” и
сигналът от източника
е цифров и е насочен през
OPTICAL жака.
+
Светва, когато INPUT MODE е зададен в
положение “Auto” и през
COAXIAL или OPTICAL
жаковете не е изведен
цифров сигнал, или когато
INPUT MODE е зададен в
положение “Analog” или
когато е бил използвана
настройката “2ch Analog
Direct”.
,
Светва, когато е избран
многоканален вход.
-
Светва, когато се активира
функцията за компресия на
динамичния обхват.
.
Свети, докато се приема
RDS информация.
Продължава
91BG
Други операции
%
Име
Функция
Светва, когато приемникът
прилага Dolby Pro Logic
обработка към двуканални
сигнали, за да се изведат
сигнали през централните
и съраунд каналите.
Индикацията “ PRO LOGIC II” също светва, когато се
активира декодерът Dolby
Pro Logic II Movie/Music/
Game.
Индикацията “ PRO LOGIC IIх” също светва, когато
се активира декодерът Dolby
Pro Logic II Movie/Music/
Game.
Забележка
Този индикатор не свети,
когато не е свързан
централен или съраунд
високоговорител.
Светва, когато се приемат
DTS сигнали. Индикацията
“DTS-ES” също светва,
когато се декодират
DTS-ES сигнали. Когато
възпроизвеждате диск в
DTS формат, уверете се,
че сте направили цифрови
връзки и че INPUT MODE
не е зададен в положение
“Analog”.
Светва, когато е активирано
DTS Neo:6 Cinema/Music
декодиране.
Светва, когато е
активирано DTS-ES Matrix
декодиране.
Светва, когато е активирано
декодирането на задния
съраунд звук.
Светва, когато е
активирано DTS-ES Discrete декодиране.
Индикатори на тунера
светват, когато използвате
приемника, за да настройвате
радио станции и др.
92BG
Име
Функция
Светва, когато тунерът
е зададен на режим
запаметяване на радио
станции.
Светва, когато е
активирана запаметяваща
функция, като например
Name Input и др
Светва, когато приемникът
прилага Neural-THX
обработка към входните
сигнали.
Светва, когато задните
съраунд високоговорители
са зададени в положение
“BI-AMP”.
Свети в зависимост от
използваната система
високоговорители. “SP.A” и
“SP.B” се изключват, когато
ключът SPEAKERS е зададен
в положение OFF или са
свързани слушалки.
Извежда текущата сила на
звука.
Таймер за автоматично
изключване
Можете да настроите приемника да се
изключи автоматично в определено време.
Запис с помощта на
приемника
Можете да записвате от видео/аудио
компонент с помощта на приемника. Вижте
ръководството за експлоатация, приложено
към вашия записващ компонент.
4-&&1
Натиснете бутона SHIFT, след това
натиснете неколкократно SLEEP.
Всеки път, когато натискате бутона SLEEP,
дисплеят се променя както следва:
Съвет
За да проверите оставащото време преди
приемникът да се изключи, натиснете SLEEP.
Оставащото време се появява на дисплея.
Ако отново натиснете SLEEP, таймерът ще
се промени.
Можете да правите запис на MiniDisc или
аудио касета с помощта на приемника. Вижте
ръководството за експлоатация, приложено
към вашия MD дек или касетофон.
Натиснете входящия бутон на
възпроизвеждащия компонент.
Подгответе възпроизвеждащия
компонент за възпроизвеждане.
Например, поставете CD в CD плейъра.
Подгответе записващия
компонент.
Поставете празен MD или касета в
записващия дек и настройте нивото на
запис.
Стартирайте записа на
записващия дек, след това
започнете възпроизвеждане на
възпроизвеждащия компонент.
Продължава
93BG
Други операции
Когато използвате таймера за автоматично
изключване, на дисплея свети индикация
“SLEEP”.
Запис на MiniDisc или аудио
касета
Забележки
• Настройките на звука не се отразяват
на сигнала, който се извежда от MD/DAT
OUT жаковете.
• Аудио входните сигнали от MULTI CHANNEL INPUT жаковете не се извеждат.
Как да записвате цифров звук
Свържете компонент за възпроизвеждане
към цифровия входен аудио (OPTICAL IN) жак
и свържете записващия компонент към OPTICAL MD/DAT OUT жака.
Запис на записващ носител
Натиснете входящия бутон на
възпроизвеждащия компонент.
Подгответе компонента за
възпроизвеждане.
Например, поставете видео касетата,
която искате да копирате във
видеорекордера.
Свързване на двоен
усилвател
Ако не използвате задни съраунд
високоговорители, можете да използвате
SURROUND BACK SPEAKERS терминалите
за предните високоговорители, за да
направите връзка с двоен усилвател.
За да свържете високоговорителите
Преден
високо'SPOUTQFBLFS
3
говорител
(R) (десен)
Преден'SPOU
високоTQFBLFS
говорител (L)
-
(ляв)
)J
)J
-P
-P
Подгответе записващия
компонент.
Поставете празна видео касета и др. в
записващия компонент (VIDEO 1 или
VIDEO 2), за да направите записа.
Стартирайте записа на
записващия компонент, след това
стартирайте възпроизвеждането
на възпроизвеждащия компонент.
Забележки
• Някои източници съдържат защита срещу
копиране. В такъв случай може би няма да
е възможно да направите запис от такива
източници.
• Аудио входните сигнали от MULTI CHANNEL INPUT жаковете не се извеждат.
• Само аналогови входни сигнали се извеждат
от аналоговия изходен жак (за запис).
• Само цифрови входни сигнали се извеждат
от цифровия изходен жак (за запис).
• HDMI звук не може да бъде записан.
94BG
Свържете жаковете на предните
високоговорители от страната Lo (или Hi)
към
FRONT SPEAKERS A жаковете и жаковете
на предните високоговорители от
страната Hi (или Lo) към SURROUND BACK
SPEAKERS терминалите. Уверете се, че сте
отстранили металните части от Hi/Lo,
прикрепени към високоговорителите. Ако
не направите това, приемникът може да се
повреди.
Настройка на високоговорителите
Задайте “Sur Back Assign” на положение “BIAMP” в менюто Speaker settings. Сигналите,
които се извеждат от FRONT SPEAKERS
A жаковете, могат да бъдат изведени и от
SURROUND BACK SPEAKERS терминалите
като зададете “Sur Back Assign” на положение
“BI-AMP”.
Забележки
• Не можете да използвате FRONT
SPEAKERS B жаковете за връзка с двоен
усилвател.
• Когато използвате функцията
автоматично калибриране, направете
настройките на двойния усилвател
преди да извършите автоматичното
калибриране.
• Ако направите настройки на двойния
усилвател, настройките на нивото
на високоговорителя, баланса и
еквалайзера стават невалидни и се
използват настройките на предните
високоговорители.
• Сигналите, изведени от PRE OUT
жаковете се използват със същите
настройки като тези на терминалите
SPEAKERS.
Работа с приемника без
свързване на телевизор
Можете да работите с този приемник с
помощта на дисплея, дори да не използвате
GUI, когато не е свързан телевизор.
Натиснете SHIFT, след това натиснете
MENU, за да изведете “DISPLAY” в прозореца
на дисплея.
Когато в прозореца на дисплея е изведена
индикация “GUI MODE”, менюто ще се изведе
на телевизионния екран с помощта на GUI.
Други операции
95BG
Преглед на менютата
Следните опции са достъпни във
всяко меню. За подробности относно
преминаването през менютата, вижте стр.
40.
Меню
Елемент от менюто
Auto Calibration AUTO CAL START? (Започване на
(автоматично автоматичното калибриране?)
калибриране)
COMPLETE
]
[
(завършено)
WARNING CODE [
(предупредителен код)
ERROR CODE [
(код за грешка)
:3
CAL TYPE [
(тип на калибрирането)
POSITION [
(позиция)
NAME IN? [
(наименуване?)
Level Settings
(настройки на
нивото)
:4
]
]
Първоначална
настройка
RETRY, SAVE EXIT, WRN
CHECK, PHASE INFO, DIST.
INFO, LEVEL INFO, EXIT
SAVE, EXIT
FL, FR, C, SL, SR, SBL, SBR: 0,
1, 2, 3, 4
F, SR, SB: 0, 1, 2, 3, 4
]
]
FULL FLAT, ENGINEER,
FRONT REF, OFF
POS.1, POS.2, POS.3
FULL FLAT
POS.1
]
TEST TONE [
(тест сигнал)
]
OFF, L to SW (AUTO), L to
SW (FIX)
OFF
PHASE NOISE [
]
OFF, L/C, C/R, R/SL, R/SR,
SR/SL, SR/SBR, SBR/SBL,
SBL/SL, SL/L, L/SR
OFF
PHASE AUDIO [
]
OFF, L/C, C/R, R/SL, R/SR,
SR/SL, SR/SBR, SBR/SBL,
SBL/SL, SL/L, L/SR
OFF
0dB
FRONT R [
. dB] (преден
десен високоговорител)
CENTER [
. dB]
(централен високоговорител)
SURROUND L [
. dB]
(съраунд ляв високоговорител)
-10.0dB до +10dB (на стъпки
от 0.5dB)
-10.0dB до +10dB (на стъпки
от 0.5dB)
-20.0dB до +10dB (на стъпки
от 0.5dB)
-20.0dB до +10dB (на стъпки
от 0.5dB)
SURROUND R [
. dB]
(съраунд десен високоговорител)
SUR BACK [
. dB] (заден
съраунд високоговорител)
-20.0dB до +10dB (на стъпки
от 0.5dB)
-20.0dB до +10dB (на стъпки
от 0.5dB)
0dB
SUR BACK L [
. dB] (заден
съраунд ляв високоговорител)
SUR BACK R [
. dB] (заден
съраунд десен високоговорител)
-20.0dB до +10dB (на стъпки
от 0.5dB)
-20.0dB до +10dB (на стъпки
от 0.5dB)
0dB
dB] (субуфер) -20.0dB до +10dB (на стъпки
от 0.5dB)
dB]
0dB, +10dB
0dB
FRONT L [
. dB] (преден
ляв високоговорител)
SUB WOOFER [
.
MULTI CH SW [
(многоканален субуфер)
D.RANGE COMP [
]
(компресия на динамичния обхват)
96BG
Параметър
OFF, STD, MAX
0dB
0dB
0dB
0dB
0dB
0dB
OFF
Меню
Speaker Settings
(настройки
на високоговорителите)
SP PATTERN [
]
(схема на разположение на
високоговорителите)
2/0 to 3/4.1
Първоначална
настройка
3/4.1
SUB WOOFER [
] (субуфер)
NO, YES
YES
FRONT SP [
високоговорител)
] (преден
SMALL, LARGE
LARGE
CENTER SP [
]
(централен високоговорител)
NO, SMALL, LARGE
LARGE
SURROUND SP [
(съраунд високоговорител)
]
NO, SMALL, LARGE
LARGE
SUR BACK SP [
съраунд високоговорител)
] (заден
NO, SINGLE, DUAL
DUAL
OFF, ON
OFF
ZONE 2 SP [
]
(високоговорител във 2-ра зона)
OFF, ON
OFF
FRONT L [
]
(преден ляв високоговорител)
FRONT R [
]
(преден десен високоговорител)
1.0 до 10.0m (на стъпки от
1 cm.)
1.0 до 10.0m (на стъпки от
1 cm.)
3m 0 cm
CENTER [
]
(централен високоговорител)
SURROUND L [
(съраунд ляв високоговорител)
1.0 до 10.0m (на стъпки от
1 cm.)
3m 0 cm
] 1.0 до 10.0m (на стъпки от
1 cm.)
3m 0 cm
SURROUND R [
(съраунд десен високоговорител)
] 1.0 до 10.0m (на стъпки от
1 cm.)
3m 0 cm
SUR BACK [
]
(заден съраунд високоговорител)
1.0 до 10.0m (на стъпки от
1 cm.)
3m 0 cm
SUR BACK L [
]
(заден съраунд ляв високоговорител)
1.0 до 10.0m (на стъпки от
1 cm.)
3m 0 cm
SUR BACK R [
] 1.0 до 10.0m (на стъпки от
(заден съраунд десен високоговорител) 1 cm.)
3m 0 cm
] 1.0 до 10.0m (на стъпки от
1 cm.)
3m 0 cm
Елемент от менюто
BI-AMP [
Параметър
] (двоен усилвател)
DISTANCE UNIT [
(единица за разстояние)
]
meter, feet (метър, фут)
SIDE/LOW, SIDE/HIGH,
BEHD/LOW, BEHD/HIGH
40 Hz до 200 Hz (на стъпки
FR CROSSOVER* [
Hz]
от 10 Hz)
40 Hz до 200 Hz (на стъпки
CNT CROSSOVER* [
Hz]
от 10 Hz)
40 Hz до 200 Hz (на стъпки
SUR CROSSOVER* [
Hz]
от 10 Hz)
SP IMPEDANCE [ ohm] (импеданс на 4 ohm, 8 ohm
високоговорителите в омове)
OFF, ON
CNT A.DOWN MIX [
]
SP POSI. [
]
(позиция на високоговорителя)
Други операции
SUB WOOFER [
(субуфер)
3m 0 cm
meter
SIDE/LOW
120 Hz
120 Hz
120 Hz
8 ohm
OFF
* Не можете да избирате тази настройка, когато високоговорителят е зададен в положение “LARGE”.
Продължава
97BG
Меню
Елемент от менюто
Sur Settings
(настройки на
съраунд звука)
SOUND FIELD SELECT? (Избор на звуково поле)
SB DECODING [
] (декодиране на
OFF, AUTO, ON
задните съраунд сигнали)
SB DEC MODE [
] (режим за DDEX, PLIIx MV,
PLIIx MS
декодиране на задните съраунд сигнали)
от 20% до 120% (на
EFFECT LEVEL [
%] (ниво на ефекта)
стъпки от 5%)
от 0 до 3 до 7 (на
CENTER WIDTH [ ]
стъпки от 8)
FRONT +3 до 0 до SUR
DIMENSION [
]
+3 (на стъпки от 7)
(размери)
OFF, ON
PANORAMA MODE [
]
(панорамен режим)
OFF, ON
SCREEN DEPTH [
] (дълбочина
на екрана)
VIR. SPEAKERS [
] (виртуални
OFF, ON
високоговорители)
OFF, 1, 2, 3, 4, 5
EQ PRESET [
] (предварителна
настройка на еквалайзера)
FRONT BASS [
dB] (ниски честоти на -10.0dB до +10dB (на
стъпки от 1dB)
предните високоговорители)
FRONT TREBLE [
dB] (високи честоти -10.0dB до +10dB (на
стъпки от 1dB)
на предните високоговорители)
-10.0dB до +10dB (на
CENTER BASS [
dB] (ниски честоти
стъпки от 1dB)
на централните високоговорители)
CENTER TREBLE [
dB] (високи
-10.0dB до +10dB (на
честоти на предните високоговорители)
стъпки от 1dB)
SUR/SB BASS [
dB] (ниски честоти на -10.0dB до +10dB (на
стъпки от 1dB)
съраунд/задни съраунд високоговорители)
SUR/SB TREBLE [
dB] (високи честоти -10.0dB до +10dB (на
на съраунд/задни съраунд високоговорители) стъпки от 1dB)
PRESET (запаметяване) CLEAR
YES, NO
[
] (изтриване)
FM MODE [
] (режим за
MONO, STEREO
слушане на FM радио станции)
NAME IN? FM
(Наименуване на FM радио станция?)
от 0ms до 300ms (на
A/V SYNC [
ms] (аудио/видео
стъпки от 10ms)
синхронизиране в милисекунди)
EQ Settings
(настройки на
еквалайзера)
Tuner Settings
(настройки на
тунера)
Audio Settings (аудио
настройки)
Параметър
DUAL MONO [
]
MAIN/SUN, MAIN,
SUB, MAIN+SUB
PCM, AUTO
DEC. PRIORITY [
] (Приоритет на
декодиране на входните цифрови аудио сигнали)
DIGITAL ASSIGN? (Задаване на цифров входен аудио сигнал)
NONE, VIDEO1 to 3,
VIDEO1 OPT [
] (VIDEO1
DVD/BG, SAT, TAPE,
оптичен кабел)
MD/DAT, SA-CD
VIDEO2 COAX [
] (VIDEO2
коаксиален кабел)
VIDEO3 OPT
[
DVD/BD COAX [
SAT OPT [
MD/TAPE OPT [
SA-CD COAX [
98BG
Първоначална
настройка
AUTO
PLIIx MV
100%
3
0
OFF
ON
ON
1
0dB
0dB
0dB
0dB
0dB
0dB
NO
STEREO
0
MAIN
AUTO
VIDEO1
VIDEO2
]
VIDEO3
]
DVD/BD
SAT
TAPE/MD
SA-CD
]
]
]
Меню
Елемент от менюто
Video Settings (видео
настройки)
RESOLUTION [
резолюция)
VIDEO 1
[
]
DVD/BD
[
]
[
HDMI CONTROL [
]
HDMI AUDIO [
HDMI SW [
]
dB]
HDMI VIDEO ASSIGN? (Задаване на
HDMI видео вход)
HDMI 1 [
]
System Settings
(настройки на
системата)
Първоначална
настройка
DIRECT, AUTO, 480/570i,
480/576p, 720p, 1080i, 1080p
AUTO
COMPONENT V.ASSIGN? (Задаване на
компонентен видео вход)
SAT/CATV
HDMI Settings (HDMI
настройки)
]
Параметър
HDMI 2
[
]
HDMI 3
[
]
NAME IN? [
(наименуване?)
NONE, VIDEO1 до 3, DVD/
BD, SAT/CATV, TAPE/CDR,
MD/DAT, SA-CD/CD,
] MULTI IN
VIDEO1
DVD/BD
SAT/CATV
OFF, ON
OFF
AMP, TV+AMP
AMP
0Db, +10dB, AUTO
AUTO
HDMI1 до 6, VIDEO 1 до 3,
DVD/BD, SAT/CATV, TAPE/
CDR, MD/DAT, SA-CD/CD,
MULTI IN
HDMI1
HDMI2
HDMI3
]
Други операции
99BG
Извършване на автоматично
калибриране
За подробности относно автоматичното
калибриране, вижте глава ”9: Автоматично
калибриране на подходящите настройки за
всеки високоговорител (Auto Calibration)”
(стр. 43). Преди да извършите автоматично
калибриране, вижте раздела ”Преди да
извършите автоматично калибриране” (стр. 43).
Автоматично калибриране на приемника
Натиснете SHIFT, след това
натиснете MENU, за да
превключите от “GUI MODE” на
“DISPLAY MODE”.
Натиснете AMP.
Активира се работата с приемника.
Натиснете MENU.
Извежда се индикация “Auto Calibration”.
Натиснете
.
Натиснете неколкократно
, за
да изберете “AUTO CAL START?”,
след това натиснете , за да
започнете измерването.
Измерването започва след пет секунди. На
дисплея се извежда броячът на времето.
Забележка
Докато се отброява времето, стойте далече
от зоната на измерване, за да предотвратите
евентуална грешка в резултатите.
Измерването започва.
Измервателният процес ще отнеме
приблизително 30 секунди. Изчакайте,
докато той завърши напълно.
За да отмените автоматичното
калибриране, променете силата на
звука, активирайте функцията MUTING, превключете функции, променете
настройката на ключа SPEAKERS на
приемника или свържете слушалки.
Забележка
Не можете да измервате височината на съраунд и
задните съраунд високоговорители. Задайте тази
стойност от настройките “SP POSI.” в менюто
Speaker settings.
Съвети
• Всички други операции, освен включването или
изключването на приемника се дезактивират по време
на автоматично калибриране.
• Когато сте свързали по-специални високоговорители
като например двуполюсни високоговорители,
измерването може да не се извърши правилно или
изобщо не може да се осъществи автоматично
калибриране:
За да потвърдите/запазите резултатите
от автоматичното калибриране, когато
функцията GUI е изключена
Потвърдете резултата от
измерването.
Когато измерването приключи, прозвучава
звуков сигнал и резултатът се появява на
дисплея.
Резултат от
измерването
Обяснение
$0.1-&5& Преминете към
Когато
измервателният
стъпка 2.
процес е
извършен
правилно
Вижте ”Списък
Когато
&3303
измервателният $0%& Y със съобщения
след измерване при
процес пропадне.
автоматично
калибриране”
(стр. 48).
Натиснете неколкократно
, за да
изберете опция, след това натиснете
.
Резултатите от измерването се запазват.
Опция
RETRY
SAVE EXIT
WRN CHECK
PHASE INFO
DIST.INFO
LEVEL INFO
100BG
Дисплей
Обяснение
Извършва отново
автоматично
калибриране.
Запазва резултатите
от измерването и
излиза от настройките.
Извежда
предупредително
съобщение относно
резултатите от
измерването. Вижте
”Когато изберете “WRN
CHECK” (стр. 48).
Извежда фазите на
всеки високоговорител
(във/извън фаза). Вижте
”Когато изберете
“PHASE INFO”.
Извежда резултата
от измерването на
разстоянието на
високоговорителя.
Извежда резултата от
измерването на нивото
на високоговорителя.
Опция
EXIT
Обяснение
Излиза от настройките,
без да запази резултатите
от измерването.
Дисплей
OUT
Натиснете неколкократно
, за
да изберете параметър, след това
натиснете .
Тип на AUTO EQ
FULL FLAT
ENGINEER
FRONT REF
OFF
Обяснение
Извършва измерване
на честотата от
цялата повърхност на
високоговорителя.
Задава
характеристиките на
честотата така, че
да съответстват на
стандартите на Sony за
слушане в стая.
Настройва
характеристиките
на всички
високоговорители така,
че да съответстват
на характеристиките
на предния
високоговорител.
Изключва
функцията тип на
автоматичното
калибриране.
Когато изберете “PHASE INFO”
Можете да проверите фазата на всеки
високоговорител (във/извън фаза).
Натиснете неколкократно
, за да изберете
високоговорител, след това натиснете
, за да се
върнете към стъпка 1 в раздела ”За да потвърдите/
запазите резултатите от автоматичното
калибриране, когато функцията GUI е изключена”
Дисплей
IN
Обяснение
Високоговорителят е във
фаза.
Съвет
В зависимост от позицията на субуфера,
резултатите от измерването за поляритета може
да са различни. Въпреки това, няма да е проблем
да продължите използването на приемника с
получената стойност.
Избор на тип на звуковото поле
За подробности относно всеки тип
звуково поле, вижте раздела ”Слушане на
предварително програмирано звуково поле”
(стр. 59).
Натиснете неколкократно 2CH/A.DIRECT,
A.F.D., MOVIE или MUSIC.
Избраният тип звуково поле се появява на
дисплея.
Можете да използвате също и бутоните
2CH/A.DIRECT, A.F.D., MOVIE или MUSIC на
приемника.
Други операции
Съвет
Размерът на високоговорителя (LARGE/SMALL) се
определя от ниските характеристики на звука, който се
извежда от него. Резултатите от измерването може да са
различни в зависимост от позицията на оптимизиращия
микрофон и високоговорителите, както и от формата на
стаята. Препоръчително е да следвате резултатите от
измерването. Въпреки това, можете да променяте тези
настройки в менюто Speaker settings. Първо обаче запазете
резултатите от измерването, а след това опитайте да
промените настройките, които желаете.
---
Обяснение
Високоговорителят е извън
фаза. Терминалите “+” и “-“
на високоговорителя може
да са свързани на обратно.
Въпреки това, в зависимост
от високоговорителите,
“OUT” може да се появи
на дисплея, дори и те да
са свързани правилно.
Това се получава заради
особеностите на
високоговорителите. В
този случай, можете да
продължите използването
на приемника.
Не са свързани
високоговорители.
Слушане на звук без никакви
настройки (ANALOG DIRECT)
Натиснете 2CH/A.DIRECT.
Можете да използвате и бутона 2CH/
A.DIRECT на приемника.
Слушане на FM/AM радио
За подробности относно функцията на
тунера, вижте раздела ”Тунер” (стр. 76).
Продължава
101BG
Настройка на радио станции
Натиснете неколкократно TUNER, за
да изберете FM или AM радио вълни.
Можете да използвате и бутона INPUT
SELECTOR на приемника.
Натиснете TUNING + или TUNING -.
Натиснете TUNING +, за да сканирате
от ниски към високи честоти или
натиснете TUNING -, за да сканирате от
високи към ниски честоти. Приемникът
спира сканирането, когато приеме радио
станция.
Можете също и да натиснете бутона
TUNING MODE на приемника, за да
изберете “AUTO” и след това завъртете
TUNING, за да изберете станции.
Повторете стъпки от 1 до 4, за да
запаметите друга радио станция.
Избиране на запаметена станция.
Натиснете неколкократно TUNER, за
да изберете FM или AM радио честота.
Натиснете неколкократно PRE-
SET + или PRESET –, за да изберете
станцията, която желаете.
За да изберете желаната от вас радио
станция, можете да използвате и
бутоните с цифри. След това натиснете
ENTER, за да въведете селекцията.
Можете също така да натиснете
неколкократно бутона TUNING MODE
на приемника, за да изберете “PRESET”, а после използвайте TUNING, за
да изберете радио станцията, която
желаете.
Директно избиране на честота (Direct tuning)
След като изберете FM или AM радио
вълни, натиснете D.TUNING.
Натиснете бутоните с цифри, за
да въведете честотата, след това
натиснете , за да въведете.
Запаметяване на радио станции
станцията, която
Настройте
желаете да запаметите.
За подробности относно тази операция,
вижте ”Настройка на радио станции”.
Натиснете MEMORY.
” MEMORY” се появява на дисплея за пет
секунди. Преди дисплеят да се смени,
извършете стъпки 3 и 4.
Натиснете PRESET + или PRESET –, за да изберете номер за
запаметяване.
Налични са 30 FM и 30 AM номера за
запаметяване на радио станции. Ако
индикацията ”MEMORY” изчезне, преди да
сте избрали номер, върнете се към стъпка 2.
Натиснете ENTER.
Станцията се запаметява под избрания
номер. Ако ”MEMORY” изчезне, преди да
сте избрали номер, върнете се към стъпка 2.
102BG
Извеждане на RDS информация
Докато приемате RDS радио станция,
натиснете неколкократно DISPLAY.
Всеки път, когато натиснете бутона, RDS
информацията на дисплея се променя, както
следва:
PS (Име на програмната услуга)а)
Честота,
радио вълна и запаметен номер на радио
станция
PTY (индикация за типа на
програмата)б)
RT (индикация за радио
в)
текст)
CT (индикация за часа) (в режим
на 24-часова система)
Тип на звуковото
поле
а)
Тази информация се появява и за FM радио
станции, които не предлагат RDS услуги.
Тип на предаваната програма.
в)
Текстови съобщения, изпратени по RDS радио
станция.
б)
Използване на устройството за
дистанционно управление
Работа с отделните
компоненти посредством
устройството за
дистанционно управление
Когато програмирате устройството за
дистанционно управление да управлява
следните компоненти, произведени от
Sony или от други компании, можете да
използвате бутоните на дистанционното,
отбелязани с кръгче. Имайте предвид обаче,
че някои бутони може да не задействат
вашия компонент.
Ако искате да промените съдържанието на
входящите бутони така, че да съответства
на вашите лични компоненти, вижте
”Програмиране на устройството за
дистанционно управление” (стр. 105).
Използване на дистанционно управление
103BG
Таблица на бутоните, използвани за управление на всеки компонент
Бутон
АV
,
(след
натискане на бутона [
ТV (телевизор)
[
[
[
[
Бутони с цифри
Терминал
за цифрова
кабелна
телевизия
(UC)
Цифров DSS, Касе- DAT CD
сателит/ BST тофон дек плейър,
А/В
MD
Наземен
дек
приемник
(EURO)
[
[
[
[
[
[
[
Тунер
DVD
Blu-ray PSX Video
плейър, Disc
CD
DVD/ плейър
плейър,
VHS
LD
combo
плейър
Приемник
Видеорекордер
Телевизор
Компонент
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
.&.03:&/5&3
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
$-&"3%56/*/(
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
%*41-":
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
015*0/4500-4
[
3&563/&9*5
[
[
[
[
[
7W#C
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
.&/6
[
#rrC
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
9 Y
[
[
[
[
[
[
[
[
[
)
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
.65*/(
."45&370-o
5770-o
[
[
[
[
13&4&5o
57$)o
[
[
[
[
[
[
%7%501.&/6
/*()5.0%&%7%
.&/6*/165.0%&
'57*/165
[
[
[
'3&40-65*0/
8*%&
[
[
[
* Само за LD плейър.
** Само за DSS.
*** Само за дек B.
104BG
[
[
[
N56/*/(o
.56/*/(
%*4$4,*1
[
Устройство с
DIGITAL
MEDIA
PORT
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
Програмиране на
устройството за
дистанционно управление
Можете да настроите устройството за
дистанционно управление така, че да отговаря на
компонентите, свързани с вашия приемник. Можете
дори да програмирате дистанционното да управлява
компоненти, които не са произведени от Sony,
както и компоненти на Sony, които по принцип
дистанционното не може да управлява. Процедурата,
описана по-долу, е използвана като примерен случай, в
който видеорекордер, произведен от друга компания,
различна от Sony, е свързан към VIDEO 2 IN жаковете
на приемника.
Преди да започнете, имайте предвид, че:
- Не можете да промените настройките на PHONO.
- Устройството за дистанционно управление може да
управлява само компоненти, приемащи инфрачервени
безжични сигнали за управление.
Докато бутонът RM SET UP
свети, натиснете входящия бутон
(включително ТV) за компонента,
който искате да управлявате.
Например, ако искате да управлявате
видеорекордер, свързан към VIDEO 2 IN
жака, натиснете VIDEO 2.
RM SET UP и входящият бутон светват.
Ако натиснете бутона за компонент,
който не можете да управлявате
с устройството за дистанционно
управление, като например DMPORT и др.,
бутонът RM SET UP продължава да мига.
Натиснете бутоните с цифри, за
да въведете цифровия код (или един
от кодовете, ако съществуват
няколко кода), съответстващ на
компонента и производителят
на компонента, който искате да
управлявате с дистанционното.
RM SET UP и входящият бутон светват.
Забележка
Като стойности на кода за управление на
телевизор могат да се задават само числа
до 500.
Натиснете ENTER.
За да отмените програмирането.
Натиснете RM SET UP, когато изпълнявате която
и да е стъпка.
Натиснете AV
, докато
натискате RM SET UP.
Бутонът RM SET UP светва.
Съвет
Когато натискате RM SET UP,
използвайте тънък метален предмет,
като например кламер.
Цифрови кодове, съответстващи на
компонента и неговия производител
Използвайте цифровите кодове в таблиците
по-долу, за да управлявате компоненти,
които не са произведени от Sony, както
и компоненти на Sony, които по принцип
дистанционното не може да управлява.
Тъй като сигналът, който компонентът
приема от дистанционното се различава
в зависимост от модела и годината на
производство на компонента, е възможно
той да отговаря на повече от един цифров
код. Ако не успеете да програмирате вашето
устройство за дистанционно управление,
Продължава
Използване на дистанционно управление
След като цифровият код е потвърден,
бутонът RM SET UP премигва два пъти
и устройството за дистанционно
управление автоматично напуска
програмирания режим. Входящият бутон
също се изключва.
105BG
използвайки един от тези кодове, опитайте
някой от другите кодове.
Забележки
• Цифровите кодове се основават на найактуалната информация за всяка марка.
Въпреки това обаче има вероятност
вашият компонент да не отговори на
някои или дори на всички кодове.
• Възможно е никой от входящите бутони
на това устройство за дистанционно
управление да не бъде активен, когато го
използвате с вашия компонент.
Производител
Код
1*0/&&3
5&$)/*$4
:".")"
За да управлявате LD плейър
Производител
Код
40/:
1*0/&&3
За да управлявате видео CD плейър
За да управлявате CD плейър
Производител
Код
40/:
%&/0/
+7$
,&/800%
."(/"709
."3"/5;
0/,:0
1"/"40/*$
1)*-*14
1*0/&&3
5&$)/*$4
:".")"
За да управлявате DAT дек
Производител
Код
40/:
1*0/&&3
За да управлявате MD дек
Производител
Код
40/:
%&/0/
+7$
,&/800%
За да управлявате касетофон
Производител
Код
40/:
%&/0/
,&/800%
/",".*$)*
1"/"40/*$
1)*-*14
106BG
Производител
Код
40/:
За да управлявате видеорекордер
Производител
Код
40/:
"*8"
","*
#-"616/,5
&.&340/
'*4)&3
(&/&3"-&-&$53*$
(0-%45"3-(
(36/%*(
)*5"$)*
*55/0,*"
+7$
."(/"709
.*546#*4)*.("
/&$
1"/"40/*$
1)*-*14
1*0/&&3
3$"1304$"/
4".46/(
4"/:0
4)"31
5&-&'6/,&/
504)*#"
;&/*5)
* Ако видеорекордер AIWA не работи, дори и да
сте въвели кода, съответстващ на тази марка,
въведете кода за Sony вместо него.
За да управлявате DVD плейър
Производител
40/
#30,40/*
%&/0/
)*5"$)*
+7$
.*546#*4)*
03*530/
1"/"40/*$
1)*-*14
1*0/&&3
3$"
4".46/(
504)*#"
;&/*5)
Код
За да управлявате DVD рекордер
Производител
40/:
Код
За да управлявате телевизор
Производител
'*4)&3
'6/"*
'6+*546
(0-%45"3-(
(36/%*(
)*5"$)*
*55/0,*"
+$1&//:
+7$
,.$
."(/709
."3"/5;
.*546#*4)*.("
Код
/03%.&/%&
/0,*"
1"/"40/*$
1)*-*14
1)*-$0
1*0/&&3
1035-"/%
26"4"3
3"%*04)"$,
3$"1304$"/
4".46/(
4".10
4"#"
4"/:0
4$055
4&"34
4)"31
4:-7"/*"
5)0.40/
504)*#"
5&-&'6/,&/
5&,/*,"
8"3%4
:03,
;&/*5)
(&
-0&8&
Код
За да управлявате сателитен тунер
Производител
40/:
".453"%
#TLZ#
(&/&3"-
&-&$53*$(&
(36/%*/(
)6."9
5)0.40/
1"$&
1"/"40/*$
1)*-*14
Код
Продължава
Използване на дистанционно управление
40/:
"*8"
","*
"0$
$&/563*0/
$030/"%0
$635*4."5)&4
%":530/
%"&800
Производител
/&$
107BG
Производител
Код
/0,*"
3$"1304$"/
#*5")*5"$)*
)6()&4
+7$&DIPTUBS%JTI
/FUXPSL
.*546#*4)*
4".46/(
504)*#"
Изтриване на паметта
на устройството за
дистанционно управление
"7 За да управлявате разпределител за
кабелна телевизия
Производител
Код
40/:
)".-*/3&("+&330-%(*
.05030-"
+&330-%
0",
1"/"40/*$
1)*-*14
1*0/&&3
3$"
4$*&/5*'*$"5-"/5"
50$0.1)*-*14
;&/*5)
За да управлявате тунер
Производител
Код
40/:
За да управлявате Blu-ray Disc плейър
Производител
Код
40/:
."45&3
70-o
натиснете и задръжте
Първо
бутона MASTER VOL-, след това
За да управлявате PSX
Производител
Код
40/:
натиснете
АV
. натиснете
, а после
Бутонът RM SET UP премигва три пъти.
Освободете бутона MASTER VOL-.
Изтрива се цялото съдържание
от паметта на устройството за
дистанционно управление (т.е. всички
програмирани данни).
108BG
Честота на кръстосване
Допълнителна информация
Речник
Cinema Studio EX
Режим на съраунд звук, представляващ сбор
от технологиите на Digital Cinema Sound,
който ви дава звук на студио за дублаж,
използвайки три технологии: “Virtual
Multi Dimensions”, “Screen Depth Matching” и
“Cinema Studio Reverberation”. “Virtual Multi
Dimensions” - технологията за създаване
на виртуални високоговорители, създава
виртуална многоканална съраунд среда с до
7.1 канални високоговорители и въвежда
изживяването от съраунд озвучаването на
кинотеатрите с най-модерно оборудване във
вашия дом.
“Screen Depth Matching” възпроизвежда
намаляването на високите честоти,
пълнотата и дълбочината на звука, създавани
обикновено в кинотеатрите чрез звукови
излъчвания зад екрана. Те се прибавят към
предните и централния канали.
“Cinema Studio Reverberation” възпроизвежда
звуковите характеристики на наймодерните студия за дублаж и звукозаписни
студия, включително и студиото за дублаж
на Sony Pictures Entertainment. Съществуват
три режима - A/B/C - достъпни в
зависимост от вида на студиото.
Компонентен видео сигнал
Композитен видео сигнал
Стандартен формат за предаване на
информация за видео сигнали. Сигналът на
яркостта Y и сигналът на цветността C се
комбинират и предават заедно.
Digital Cinema Sound (DCS)
Уникална технология за възпроизвеждане на
звук за домашно кино, разработена от Sony
в сътрудничество със Sony Pictures Entertainment, за да можете да се наслаждавате на
вълнуващия и мощен звук на кинотеатрите
в домашни условия. С този “Digital Cinema
Sound”, разработен чрез интегрирането на
DSP (Процесор за цифрови сигнали) и измерени
данни, в домашни условия можете да се
насладите на идеалното звуково поле така,
както го е замислил филмовият режисьор.
Dolby Digital
Технология за цифрово кодиране и декодиране
на аудио сигнали, разработена от Dolby Laboratories, Inc. Състои се от преден (ляв/десен),
централен, съраунд (ляв/десен) и субуферни
канали. Това е аудио стандартът за DVD
видео, известен още като 5.1 канален съраунд.
Dolby Digital Surround EX
Акустична технология, разработена от
Dolby Laboratories, Inc. Информацията от
задните съраунд канали се вкарва в нормални
ляв и десен съраунд канали, така че звукът да
може да се възпроизведе в 6.1 канала. Особено
активните сцени се пресъздават с подинамично и реалистично звуково поле.
Dolby Pro Logic II
Тази технология конвертира аудио сигнал,
записан като двуканално стерео в 5.1 канала
при възпроизвеждане. Има режим MOVIE
за филми и MUSIC за стерео източници
като музика. Стари филми, кодирани в
традиционен стерео формат могат да бъдат
подобрени с 5.1 канален съраунд звук.
Режимът GAME е подходящ за видео игри.
Dolby Pro Logic IIx
Технология за възпроизвеждане на 7.1 канала
(или 6.1 канала). Освен аудио сигнал, кодиран
в Dolby Digital Surround EX, 5.1 каналните
Dolby Digital сигнали могат да бъдат
възпроизведени в 7.1 канала (или 6.1 канала).
Освен това съществуващо вече съдържание,
записано в стерео формат, също може да бъде
възпроизведено в 7.1 канала (или 6.1 канала).
Продължава
Допълнителна Информация
Формат за предаване на информация за
видео сигнали, състоящ се от три отделни
сигнала: яркост Y, цветност Pb и цветност
Pr. Висококачествените изображения като
DVD видео или HDTV се предават по-точно.
Трите жака са обозначени с цвят: зелен, син
и червен.
Честотата, на която се пресичат
честотите на два високоговорителя.
109BG
Dolby Surround (Dolby Pro Logic)
Технология за аудио обработка, разработена
от Dolby Laboratories, Inc. Информацията от
централния и моно съраунд сигнали се свежда
до два стерео канала. Когато се възпроизведе,
аудио сигналът се декодира и се извежда
като 4 канален съраунд звук. Това е най-често
срещаният метод за аудио обработка на
DVD видео.
DTS 96/24
Формат за цифров сигнал с високо качество.
Записва аудио сигнала при семплираща
честота и битрейт 96 kHz/24 бита, което
е най-високата възможна стойност за DVD
видео. Броят на каналите за възпроизвеждане
варират, в зависимост от софтуера.
DTS Digital Surround
Технология за кодиране/декодиране на цифров
аудио сигнал за кинотеатрите, разработена
от Digital Theater Systems, Inc. Компресира
аудио сигнала по-малко, отколкото Dolby
Digital, давайки по-висококачествено
възпроизвеждане на звука.
DTS-ES
Формат за 6.1 канално възпроизвеждане с
информация за задните съраунд сигнали. Има два
режима - “Discrete 6.1”, който записва всички
канали независимо един от друг и “Matrix 6.1”,
който вкарва задните съраунд канали в ляв и десен
съраунд канали. Идеален за възпроизвеждане на
звуковите пътечки на филми.
DTS Neo:6
Тази технология конвертира аудио сигнал,
записан като двуканално стерео, за
възпроизвеждане в 7 канален звук. Можете да
избирате измежду два режима, в зависимост
от предпочитания от вас източник на
възпроизвеждане - CINEMA за филми и MUSIC за стерео източници като музика.
HDMI (High-Definition Multimedia Interface)
HDMI (Мултимедиен интерфейс с
висока разделителна способност) е
интерфейс, който поддържа видео и
аудио сигнали в единична цифрова връзка
и ви позволява да се насладите на цифрова
картина и звук с високо качество. HDMI
интерфейсът поддържа HDCP (Защита
на високо широколентов цифров сигнал),
представляващ технология за защита от
копиране чрез кодиране на цифрови видео
сигнали.
Interlace (Презредов формат)
Метод на сканиране, който запълва
картината, извеждайки половината от
линиите на повърхността на кинескопа
на телевизор или монитор за 1/60 от
секундата. Първо се изчертават четните
линии, оставяйки място между всяка линия,
а след това се изчертават и нечетните,
за да запълнят тези места. Буквата “i”
в обозначението “480i” е съкращение от
“Interlace”.
L.F.E. (Нискочестотни ефекти)
Звукови ефекти на ниските честоти,
изведени от субуфер във формат Dolby
Digital или DTS и др. Добавяйки дълбоки баси
с честота между 20 и 120 Hz, аудио сигналът
става по-мощен.
Neural THX
Технологиите Neural Surround ™, THX
® са избрани за официален формат за
предаване на съраунд звук при водене на
FM/HD/сателитна радио станция. Neural
Surround, THX технологиите доставят
богата звукова среда и дискретно, детайлно
изобразяване на съраунд звука във формат,
100% съвместим със стерео формата.
PCM (Pulse Code Modulation)
Метод за конвертиране на аналогови
аудио сигнали в цифрово аудио за по-лесно
възприемане на цифровия звук.
Progressive
Метод на сканиране, който изчертава
всички линии на сканиране последователно,
за разлика от презредовото сканиране,
където първо се изчертават всички четни, а
след това всички нечетни линии.
Буквата “p” в обозначението “480p” е
съкращение от “Progressive”.
110BG
x.v.Colour
x.v.Colour е термин, повече познат
като xvYCC стандарт, предлаган
от Sony и е търговска марка на Sony.
xvYCC е международен стандарт за
пространственото разпределение на
цветовете във видео сигналите.
Този стандарт може да изрази по-широка
цветова гама в сравнение с използвания в
момента стандарт за предаване на видео
сигнали.
Предпазни мерки
Безопасност
Ако някакъв предмет или течност попадне
в кутията, изключете от мрежовото
захранване и проверете приемника при
квалифициран персонал, преди да работите
отново с него.
Източници на захранване
• Преди
да започнете работа, проверете дали
работното напрежение на устройството
съответства на вашето мрежовото
захранване.
• Работното напрежение е указано на гърба на
приемника.
• Устройството не е изключено от
електрическата мрежа, докато е свързано с
контакта на стената, независимо че самото
устройство може да е изключено.
• Ако няма да използвате устройството за подълго време, изключете го от контакта. За
да го направите, издърпайте щепсела; никога
не дърпайте кабела.
• АС захранващият кабел трябва да бъде
подменян само в квалифициран сервиз.
Покачване на температурата
Въпреки че устройството загрява по време
на работа, това не е неизправност. Ако
използвате устройството продължително
време с висока сила на звука, температурата
отгоре на корпуса, отстрани и на дъното се
покачва значително. За да не се опарите, не
докосвайте корпуса.
Поставяне
• Поставете
Продължава
Допълнителна Информация
устройството на
място с подходяща вентилация, за да
предотвратите покачване на вътрешната
температура и да удължите живота на
приемника.
• Не поставяйте устройството близо
до източници на топлина или на места,
изложени на пряка слънчева светлина, прах
или механични вибрации.
• Не поставяйте нищо върху устройството,
което би могло да блокира вентилационните
отвори и да причини неизправност.
111BG
• Не
поставяйте приемника близо до
оборудване като телевизор, видеорекордер
или касетофон. (Ако използвате приемника
в комбинация с телевизор, видеорекордер
или касетофон и го поставите твърде
близо до това оборудване, може да възникне
шум и качеството на картината да се
влоши. Това е особено вероятно, когато
използвате вътрешна антена, затова
ви препоръчваме да използвате външна
антена.)
Функциониране
Отстраняване на проблеми
Ако срещате някой от следните проблеми,
докато използвате приемника, използвайте това
ръководство за отстраняване на проблеми, за
да си помогнете. Ако проблемът продължава,
свържете се с най-близкия сервиз на Sony.
Звук
Няма звук, независимо кой компонент
е избран или се чува много тих звук.
Преди да свържете други компоненти,
изключете приемника и извадете щепсела от
контакта на стената.
• Проверете дали високоговорителите и
Почистване
• Проверете дали приемникът и всички
Чистете кутията, панела и контролните бутони
с парче мек плат, леко навлажнено с мек почистващ
разтвор. Не използвайте никакви абразивни
гъбички, грапави прахове или разтворители като
алкохол и бензин.
• Проверете дали MASTER VOLUME не е зададен
Ако имате въпроси или проблеми относно вашия
приемник, моля, обърнете се към най-близкия
доставчик на Sony.
компонентите са свързани здраво.
• Проверете дали всички кабели на
високоговорителите са свързани правилно.
компоненти са включени.
в положение –∞ dB. Опитайте да го зададете на
около -40 dB.
• Проверете дали SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) не са
зададени в положение “OFF” (стр. 42).
• Натиснете MUTING на устройството за
дистанционно управление, за да отмените
функцията изключване на звука.
• Проверете зали сте избрали правилния
компонент с INPUT SELECTOR.
• Проверете дали не са свързани слушалки.
• Когато се чува само много тих звук, проверете
дали не е активиран режим NIGHT MODE (стр.
67).
• Защитата на приемника се е включила заради
късо съединение. Изключете приемника,
отстранете повредата и включете отново
захранването.
От определен компонент не излиза
звук.
• Проверете дали компонентът е правилно
свързан към входните аудио жакове за този
компонент.
• Проверете дали кабелите за тази връзка са
пъхнати докрай в жаковете на приемника и
компонента.
112BG
Няма звук от единия от предните
високоговорители.
• Свържете слушалки към жака PHONES, за
да проверите дали звукът се извежда през
слушалките. Ако само един канал се извежда
през слушалките, компонентът вероятно не
е свързан правилно. Проверете дали всички
кабели са здраво свързани с жаковете на
приемника и компонента. Ако и двата канала
се извеждат през слушалките, предният
високоговорител вероятно не е свързан
правилно с приемника. Проверете свързването
на предния високоговорител, който не извежда
сигнала.
• Уверете се, че не сте свързали само ляв
или десен жак към аналоговия компонент.
Използвайте моно-стерео кабел (не е приложен
в комплекта) и го свържете към жаковете
L и R. Въпреки това, от централния
високоговорител няма да се чува звук, когато
е избрано звуково поле (Pro Logic и др.). Когато
централният високоговорител не е свързан,
звукът се извежда само от предните ляв/десен
високоговорители.
Няма звук от аналогови двуканални
източници.
• Проверете дали към избрания входен аудио
(цифров) жак не е включен друг източник в
“Input Assign” от менюто Input (стр. 87).
Няма звук от цифрови източници
(от входните COAXIAL или OPTICAL
жакове)
• Проверете дали компонентът е правилно
свързан към съответния HDMI жак.
• Звукът не се чува, когато извеждате менюто
на приемника на телевизора. Натиснете AMP
MENU, за да изключите дисплея.
• В зависимост от възпроизвеждащия
компонент, може да се наложи да настроите
компонента. Вижте ръководството за
експлоатация, приложено към всеки от
компонентите.
Левите и десните сигнали са
небалансирани или се извеждат
наобратно.
• Проверете дали високоговорителите и
компонентите са свързани правилно и здраво.
• Регулирайте параметрите на баланса в менюто
Auto Calibration.
Чува се силен шум или жужене.
Проверете дали високоговорителите и
компонентите са свързани здраво.
• Проверете дали свързващите кабели са далече
от трансформатор или мотор и на поне 3
метра от телевизор или флуоресцентна лампа.
• Преместете телевизора далече от аудио
компонентите.
• Уверете се, че сте заземили извода –SIGNAL
GND (само когато е включен грамофон).
• Щекерите и жаковете са замърсени. Избършете
ги с парче плат, леко навлажнено с алкохол.
Няма звук или се чува съвсем тих звук
от централните/съраунд/задните
съраунд високоговорители.
• Изберете режима ”Cinema Studio EX” (стр. 62).
• Регулирайте нивото на високоговорителите
(стр. 68).
Продължава
Допълнителна Информация
• Проверете дали INPUT MODE не е зададен в
положение “Analog” (стр. 86).
• Проверете дали не е бил използвана
настройката “2ch Analog Direct”
• Проверете дали към избрания входен аудио
(цифров) жак не е включен друг източник в
“Input Assign” от менюто Input (стр. 87).
Източникът на звуковия входен
сигнал от HDMI жака не се извежда
от усилвателя или телевизионния
високоговорител, свързан с приемника.
113BG
• Уверете се, че централните/съраунд
високоговорителите са зададени в
положение “SMALL” или “LARGE” (стр.
68).
Няма звук от задните съраунд
високоговорители.
• Някои дискове нямат флаг Dolby Digital
Surround EX, въпреки че пакетите им
съдържат това лого. В този случай
изберете “ON” в “SB Dec Mode” (стр. 65).
Няма звук от субуфера.
• Проверете дали субуферът е свързан правилно
и здраво.
• Уверете се, че сте включили вашия
високоговорител.
• Когато всички високоговорители са зададени
в положение “LARGE” и сте избрали “Neo:6
Cinema” или “Neo:6 Music”, от субуфера не се
чува звук.
Не се постига съраунд ефект.
• Уверете се, че функцията звуково поле
е включена (натиснете MOVIE или
MUSIC).
• Звуковите полета не действат за сигнали
със семплираща честота, по-голяма от
48 kHz.
Dolby Digital или многоканалният
DTS звук не се възпроизвежда.
• Проверете дали възпроизвежданото
DVD и т.н. е записано в Dolby Digital или
DTS формат.
• Когато свържете DVD плейър и т.н. към
цифровите входни жакове на приемника,
проверете дали е направена настройката
на цифровия аудио изход на свързания
компонент.
Лампичката MULTI CHANNEL DECODING не свети в синьо
• Проверете дали възпроизвеждащият
компонент е свързан към цифровия жак
и дали входните сигнали са избрани
правилно от рисивъра.
• Проверете дали входният източник на
възпроизведения софтуер отговаря на
мултиканалния формат.
• Проверете дали настройките на
възпроизвеждащия компонент са
регулирани за мултиканален звук.
• Уверете се, че избраният аудио (цифров)
жак не е приписан на други входни
източници като “Input Assign” в меню
Input (стр. 87).
Няма звук от компонента свързан
към DIGITAL MEDIA PORT
адаптера.
• Регулирайте нивото на звука на
рисивъра.
• DIGITAL MEDIA PORT адаптера и/или
компонента не е свързан правилно.
Изключете рисивъра след това свържете
отново DIGITAL MEDIA PORT адаптера
и/или компонента.
• Проверете дали DIGITAL MEDIA PORT
адаптера и/или компонента поддържат
включване на рисивър.
Видео
Няма картина или картината на
телевизионния екран е неясна
• Изберете подходящ входен източник на
рисивъра (стр. 50).
• Изберете подходящ входен режим на
телевизора Ви.
• Преместете телевизора далеч от аудио
компоненти.
Не можете да осъществите запис.
• Проверете дали компонентите са
свързани правилно (стр. 21).
• Изберете компонента-източник чрез
INPUT SELECTOR (стр. 50).
• Поставете правилно компонентния
видео вход.
• Входният сигнал трябва да бъде еднакъв,
когато увеличавате стойността му
(стр. 32).
Изображението от вход COMPONENT VIDEO OUT е повреден
• Видео входни сигнали различни от
компонентни 480р не се приемат, когато
сигналите се извеждат от VIDEO жака.
Въведете 480i компонентни видео сигнали.
114BG
• Когато се извеждат сигнали различни от
480р, използвайте COMPONENT VIDEO
OUT жака и настройте “Resolution” в
позиция “DIRECT”.
Изображенията от източник с HDMI
връзка не се извеждат от телевизора
• Уверете се, че кабелите са здраво и
сигурно свързани към компонентите.
• В завизимост от възпроизвеждащия
компонент, може да се наложи да
настройвате компонентите. Обърнете
се към инструкциите за експлоатация
приложени към всеки от компонентите.
Не можете да осъществите запис
• Проверете да ли компонентите са
свързани правилно (стр. 26).
• Изберете компонентен източник като
използвате INPUT SELECTOR (стр. 50).
Ако GUI не се появи на телевизионния
екран
• Натиснете SHIFT, след това натиснете
MENU, за да изведете “GUI MODE” на
дисплея.
• Проверете дали телевизорът е свързан
правилно.
Тунер
FM приемането е слабо.
Приемник
Заземяващ кабел (не е
приложен в комплекта)
Към земята
Радиостанциите не могат да бъдат
приемани.
• Проверете дали антените са добре
свързани. Регулирайте положението
им и свържете външна антена, ако е
необходимо.
• Силата на сигнала от радиостанциите
е твърде слаб (когато приемате с
автоматична настройка). Използвайте
директна настройка.
• Уверете се, че сте задали интервала на
приемане правилно (когато приемате AM
станции с директна настройка).
• Няма запаметени станции или
запаметените са били изтрити (когато
приемате чрез сканиране за запаметени
станции). Настройте станциите и ги
запаметете (стр. 78).
• Натиснете DISPLAY, така че честотата
да се появи на дисплея.
Функцията RDS не работи.
• Уверете се, че сте приели FM RDS
станция.
• Изберете FM станция с по-силен сигнал.
RDS информацията, която желаете,
не се появява.
• Свържете се с радиостанцията и
проверете дали те предлагат въпросната
услуга. Ако я предлагат, значи услугата е
временно недостъпна.
Продължава
Допълнителна Информация
• Използвайте 75-омов коаксиален кабел
(не е приложен в комплекта), за да
свържете приемника към външна FM
антена, както е показано по-долу. Ако
свържете приемника с външна антена,
трябва да заземите срещу мълнии. За
да предотвратите експлозия на газ, не
свързвайте заземяващия кабел към газова
тръба.
Външна FM антена
115BG
Устройство за дистанционно управление
Устройството за дистанционно
управление не работи.
• Насочете устройството към сензора на
приемника.
• Отстранете всички препятствия
между устройството за дистанционно
управление и приемника.
• Сменете всички батерии с нови, ако са
изтощени.
• Проверете дали командните режими
на приемника и на дистанционното са
едни и същи. Ако са различни, не можете
да управлявате приемника с това
дистанционно (стр. 37).
• Уверете се, че сте избрали верния вход
с устройството за дистанционно
управление.
• Когато работите с програмиран
компонент, който не е произведен от
Sony, устройството за дистанционно
управление може да не функционира
правилно, в зависимост от модела и
производителя на компонента.
Съобщения за грешки
Ако има неизправност, дисплеят показва
двуцифрен код и съобщение. Можете да проверите
състоянието на системата по съобщението.
Вижте таблицата по-долу, за да разрешите
проблема. Ако проблемът продължава, свържете се
с най-близкия сервиз на Sony.
PROTECTOR
От високоговорителите бие ток или
горният панел на приемника е покрит с нещо.
Приемникът ще се изключи автоматично
след няколко секунди. Проверете връзката
на високоговорителите и включете отново
захранването.
За други съобщения, вижте ”Списък със
съобщения след измерване при автоматично
калибриране” (стр. 48) и ”Списък със
съобщения за DIGITAL MEDIA PORT” (стр. 84).
116BG
Страници за справка относно изтриване на
паметта
За да изтриете
Вижте
Всички запаметени настройки
стр. 36
Отправна изходна мощност
Спецификации
Усилвател
ИЗХОДНА МОЩНОСТ
Премерена изходна мощност в стерео режим 1) 2)
1)
2)
В зависимост от настройките на звуковото поле
и източника, може да не бъде изведен звук.
Измерено при следните условия:
Изисквания към захранването: 230 V АС, 50/60
Hz (в страните/
районите в Европа,
с изключение на
Англия) 240 V АС,
50/60 Hz (в Англия и
останалите райони)
Честотна реакция
1)0/0
3*""крива на еквилизацията
œE#
.6-5*$)"//&-
*/1654"$%$%
.%5"1&%7%#%
574"5$"57
7*%&0
)[oL)[
œE#
Входове (Аналогови)
1)0/0
Чувствителност:
N7
Импеданс:
LPINT
4/E#"L)[
-1'
Чувствителност:
N7
.6-5*$)"//&Импеданс:
*/1654"$%$% LPINT
4/E#"L)[
.%5"1&%7%#%
-1'
574"5$"57
7*%&0 Продължава
Допълнителна Информация
PINTL)[5)%
8 8
Отправна изходна мощност в стерео режим
PINTL)[5)%
8 8
Отправна изходна мощност
PINT)[oL)[
5)%
'30/5 8 8
$&/5&3 8
463306/% 8 8
463306/%#"$, 8 8
Отправна изходна мощност
PINT)[oL)[
5)%
'30/5 8 8
$&/5&3 8
463306/% 8 8
463306/%#"$, 8 8
Отправна изходна мощност в стерео режим
PINTL)[5)%
8 8
Отправна изходна мощност в стерео режим
PINTL)[5)%
8 8
PINTL)[5)%
'30/5 8 8
$&/5&3 8
463306/% 8 8
463306/%#"$,
8 8
Отправна изходна мощност
PINTL)[5)%
'30/5 8 8
$&/5&3 8
463306/% 8 8
463306/%#"$, 8 8
117BG
HDMI видео
Входове (цифрови)
%7%#%7*%&0
4"$%$%$PBYJBM
*NQFEBODFPINT
Импеданс:
4/E#"L)[
-1'
7*%&07*%&0
4"5$"5757
.%5"1&0QUJDBM
4/E#
"L)[-1'
Изходи
.%5"1&3&$065
7*%&0"6%*0065
Волтаж:
7PMUBHFN7
Импеданс:
*NQFEBODFLPIN
'30/5-3$&/5&3
463306/%-3
463306/%#"$,-3
46#800'&3
Волтаж:
7PMUBHF7
Импеданс:
*NQFEBODFLPIN
Вход/Изход (HDMI репетитор)
¨Q! )[
¨Q! )[
¨Q! )[QJYFMTFOUUJNFT
(пиксела, изпратени 2 пъти)
¨Q! )[
¨J! )[
¨Q! )[
¨Q! )[ (пиксела, изпратени 2 пъти)
¨Q! )[QJYFMTFOUUJNFT
¨Q! )[
¨J! )[
¨Q! )[
¨Q! )[
Общи характеристики
ЕКВАЛАЙЗЕР
Ниво
на увеличение
(BJOMFWFMT
стъпки
œE#E#TUFQ
FM тунер
Обхват
5VOJOHSBOHF
o.)[
Антена
FM кабелна антена
"OUFOOBBFSJBM
'.XJSFBOUFOOBBFSJBM
Изводи на антената
"OUFOOBBFSJBM
UFSNJOBMT
75
ома, небалансирани
PINTVOCBMBODFE
AM тунер
Обхват
5VOJOHSBOHF
Антена
"OUFOOBBFSJBM
o L)[
8JUIL)[UVOJOHTDBMF
Кръгова
антена
-PPQBOUFOOBBFSJBM
Видео
Входове/ Изходи
Видео:
7JEFP
7QQPINT
COMPONENT VIDEO:
:7QQPINT
1 # $# 7QQPINT
1 3 $3 7QQPINT
.)[)%1BTT5ISPVHI
118BG
Изисквания към
1PXFSSFRVJSFNFOUT
х7"$
1440
576р@50 Hz )[
(пиксела,
захранването:
JODPVOUSJFTBSFBJO
изпратени
два пъти)
&VSPQFPUIFSUIBO
230
V АС, 50/60 Hz UIF6,
(в
страните/районите
в )[
o 7"$
Европа, с изключение на
JO UIF6,
BOEHFOFSBM
Англия)
230-240
V АС, 50/60
BSFB
Hz
(в Англия и останалите
райони)
Изход за захранване (DIGITAL MEDIA PORT)
%$0657N"
Консумация на електроенергия:
480 W
1PXFSDPOTVNQUJPO
8
Консумация
на
електроенергия
(в
режим
1PXFSDPOTVNQUJPOEVSJOHTUBOECZNPEF
готовност)
8XIFOi)%.*
0.7 W (когато “HDMI Con
$POUSPMwJTTFUUPi0''w
trol”
е зададен в положение
%JNFOTJPOT
¨¨NN
“OFF”)
Размери
430XJEUIIFJHIUEFQUI
х 175 х 430 mm (ш/в/д),
включително
издадените
JODMVEJOHQSPKFDUJOHQBSUT
части
и бутони
BOEDPOUSPMT
Тегло (прибл.)
14.5 kg
.BTT"QQSPY
LH
Приложени аксесоари
Инструкции за експлоатация (това
ръководство)
Бързо ръководство (1)
Ръководство HDMI CONTROL (1)
Меню на GUI (1)
Оптимизиращ микрофон ЕСМ-АС2 (1)
FM кабелна антена (1)
AM кръгова антена (1)
AC захранващ кабел (1)
Устройство за дистанционно управление
RM-AAР019 (1)
Устройство за дистанционно управление
RM-AAU018 (1)
Батерии R6 (размер АА) (4)
Дизайнът и спецификациите подлежат на
промяна без предупреждение.
• Консумация на електроенергия
в режим готовност 0.7 W.
• При изработката на
платките не са използвани
огнезабавители, които
съдържат халоген.
Допълнителна Информация
119BG
Индекс
Символи
Бутони с цифри
GUI (графичен
потребителски интерфейс) 19, 38
2 канален 59
2ch Analog Direct 59, 101
2ch Stereo Mode
59
4
41
5.1 канален
15
7.1 канален
15
8 41
HDMI бутон
HDMI настройки
HDMI Audio
HDMI Control
HDMI жакове
HDMI SW Level
SIGNAL GND извод 25
A-Z
A.F.D. (режим)
60
A/V Sync 56, 98
AC захранващ кабел 36
AM
76, 89, 101
BI-AMP 72, 97
Blu-ray Disc плейър
D.Range Comp (компресор
на динамичния обхват)
73, 96
DCAC (цифрово автоматично
калибриране на филми)
43
DCS
62
DIGITAL MEDIA PORT
7, 9, 14, 22, 81,
82
Dimension Control
64, 98
Dolby Digital EX
66
DTS Neo:6 (филми, музика) 60
DTS-ES Discrete
66
Dual Mono
56, 98
DVD плейър
27, 29, 53
DVD рекордер
31
49
98
FM
76, 89, 101
FM режим
76, 98
120BG
INPUT MODE
86
INPUT SELECTOR
52, 53, 54, 55
iPod
82, 83
L.F.E. (нискочестотен ефект)
LARGE 69
List Mode 84
91
27, 29, 53
CD плейър
22, 25, 52
Center Width Control 64, 98
Cinema Studio EX (режим)
62
Enhanced Setup
EQ Preset Change
7
57, 99
57, 99
57, 99
9, 27
58, 99
MASTER VOLUME
52, 53, 54, 55
Multi Ch SW Level
73
MULTI CHANNEL DECODING
лампичка
53
Network Client
83
Neural-THX
60
NIGHT MODE
67
Phase Audio
72, 96
Phase Noise
72, 96
PHONES 7
PLII (Игра, Филм, Музика)
PLIIx (Игра, Филм, Музика)
PROTECTOR
116
RDS
60
60
79, 102
SB Dec Mode
66, 98
SB Decoding
66, 98
SMALL 69
SPEAKERS (OFF/A/B/A+B)
Super Audio CD плейър
Sur Back Assign
72
7, 42
22, 24, 25, 52
Музика
TONE
7
TONE MODE 7, 36
VIDEO 3 IN/PORTABLE AV IN жакове 31, 54
А-Я
Аудио настройки 56, 98
Автоматично калибриране 43, 96, 100
Автоматична настройка на радио станции
76, 102
Баси
7, 74, 98
Бутон HDMI
7
Бърза настройка 44
Видеорекордер
31, 55
Виртуални високоговорители 64, 98
Връщане на първоначалните настройки
36, 98
Вход
50
Директна настройка 77, 102
Дискант 7, 74, 98
Дисплей 90
Дълбочина на екрана 64, 98
Единица за разстояние 73, 97
Еквалайзер 74
Избор на звуково поле 59, 101
Избор на тип на калибриране 46, 96
Изключване на звука 51
Изтриване
на еквалайзера 75, 98
на паметта 36
на паметта на устройството за
дистанционно управление 108
Импеданс на високоговорителите 41, 97
Команден режим 37
Конвертиране на сигнали
Крива на еквалайзера 49
Наименуване на входове 87
Насочване на сигнала 76, 77
Настройка на звуковото поле 59
Настройки на
високоговорителите 41, 72, 97
Настройки на еквалайзера
74, 98
Настройки на картината 57, 99
Настройки на системата
58, 99
Настройки на слушалките 62
Настройки на съраунд ефектите 98
Настройки на тунера 98
Ниво
68, 74
Ниво на ефектите 64, 98
Потребителски настройки 64
Приоритет за декодиране 56, 98
Размер 69
Разположение (при автоматично калибриране)
49
Разположение (на съраунд
високоговорителите) 69
Разстояние 69
Резолюция 57, 81, 99
Ръчна настройка 68
Сателитен тунер 30
Свързване
на антените 35
на аудио компонентите 21
на телевизор 19
на високоговорителите 17
на видео компонентите 26
Свързване на двоен усилвател 94
Скрийн сейвър 58
Смяна на дисплея 89
Схема на разположение на
високоговорителите 70, 97
Допълнителна Информация
Запаметяване на радио станции 78, 102
Запис 93
62
32
Продължава
121BG
Съобщения
при автоматично калибриране 48
за DIGITAL MEDIA PORT 84
за грешка 116
Съраунд звук
59
Таймер за автоматично изключване 93
Телевизионна игра 54
Тест сигнал 71, 72, 96
Тунер 76
Устройство за дистанционно
управление 11-14, 37, 103-108
Филм 62
Честота на пресичане 73, 97
122BG
123BG
4POZ$PSQPSBUJPO
Download PDF

advertising