Sony | STR-DA5700ES | Sony STR-DA5700ES STR-DA5700ES Home cinema AV receiver Инструкции за експлоатация

4-287-974-11(1) (BG)
Multi Channel
AV Receiver
(Многоканален
аудио-видео
приемник)
Инструкции за експлоатация
STR-DA5700ES
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите риска от пожар, не покривайте
вентилационния отвор на устройството
с вестници, покривки, завеси и др.
Не поставяйте открити източници
на пламък върху устройството като
например запалени свещи.
Не инсталирайте устройството в затворени
пространства, като например полица за книги
или вграден шкаф.
За да намалите риска от пожар или токов удар,
избягвайте капене и разливане на течности
върху устройството и не поставяйте върху
него предмети, пълни с течности, като
например вази.
Тъй като захранващият кабел се използва за
изключване на уреда от електрическата мрежа,
включете го към леснодостъпен контакт.
Ако забележите нещо необичайно в уреда,
незабавно изключете щепсела от контакта.
Не излагайте батериите или устройството
с поставени батерии на прекомерна топлина,
като слънце, огън и други подобни.
Уредът не е изключен от електрическата мрежа,
докато е свързан към контакта, дори и самият
той да е изключен.
Прекалено високото налягане на звука
от слушалките може доведе до увреждане
на слуха.
Този символ е предназначен
да предупреждава потребителя
за наличието на повърхност,
която може да е гореща, ако
се докосне по време на
нормална работа.
Това оборудване е изпробвано и е установено,
че отговаря на ограниченията, изложени
в директивата за EMC, при използване на
свързващ кабел, не по-дълъг от 3 метра.
2BG
Съобщение за потребителите:
Следната информация е приложима
само за оборудване, продавано
в държави, прилагащи директивите
на ЕС.
Производител на този продукт
е Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Япония. Упълномощеният
представител за EMC и безопасността
на продукта е Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Германия.
За въпроси, свързани с обслужването
и гаранцията, прегледайте адресите, посочени
в отделните документи за сервизно обслужване
и гаранция.
Изхвърляне на старо
електрическо
и електронно
оборудване
(приложимо
за държавите от
Европейския съюз
и други страни в Европа
със системи за разделно
събиране
на отпадъците)
Този символ върху продукта или опаковката му
показва, че той не трябва да се изхвърля заедно
с битовите отпадъци. Вместо това той трябва да
бъде предаден в подходящ пункт за рециклиране
на електрическо и електронно оборудване. Като
осигурите правилното изхвърляне на този
продукт, ще помогнете за предотвратяването
на евентуалните негативни последици за
околната среда и човешкото здраве, които
иначе биха могли да възникнат при
неподходящо изхвърляне на този продукт.
Рециклирането на материалите ще помогне
за запазването на природните ресурси.
За по-подробна информация относно
рециклирането на този продукт се обърнете
към местната администрация, към службата за
събиране на битови отпадъци или към магазина,
от който сте закупили продукта.
Изхвърляне на
използвани батерии
(приложимо за
държавите от
Европейския съюз
и други страни
в Европа със системи
за разделно събиране
на отпадъците)
Този символ върху батерията или опаковката
показва, че предоставената с този продукт
батерия не трябва да се изхвърля заедно
с битовите отпадъци. При определени батерии
той може да се използва заедно с химически
символ. Химическите символи за живак (Hg)
или олово (Pb) са добавени, ако батерията
съдържа повече от 0,0005% живак или 0,004%
олово. Като осигурите правилното изхвърляне
на тези батерии, ще помогнете за
предотвратяването на евентуалните негативни
последици за околната среда и човешкото
здраве, които иначе биха могли да възникнат
при неподходящо изхвърляне на батерията.
Рециклирането на материалите ще помогне
за запазването на природните ресурси.
При продукти, които поради съображения
за безопасност, производителност или
цялостност на данните изискват постоянна
връзка с вградена батерия, тя трябва да бъде
заменяна само от квалифициран сервизен
персонал. За да гарантирате правилното
третиране на батерията, предайте продукта
в края на експлоатационния му цикъл
в подходящ пункт за рециклиране на
електрическо и електронно оборудване.
За всички други батерии прегледайте раздела
за безопасното изваждане на батерията
от продукта. Предайте батерията в подходящ
пункт за рециклиране на използвани батерии.
За по-подробна информация относно
рециклирането на този продукт или батерията
се обърнете към местната администрация, към
службата за събиране на битови отпадъци или
към магазина, от който сте закупили продукта.
Относно това ръководство
• Указанията в това ръководство са за модел
STR-DA5700ES (приемника). Проверете
номера на модела, като погледнете в долния
десен ъгъл на предния панел.
• Указанията в това ръководство описват найвече работата на приемника с предоставеното
дистанционно управление. Можете да
използвате и бутоните или копчетата за
управление върху приемника, ако са със
същите или подобни имена като тези върху
дистанционното управление.
Авторски права
Този приемник включва Dolby* Digital, Pro Logic
Surround и DTS** Digital Surround System.
* Произведено по лиценз на Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic, Surround EX и символът
„двойно D“са търговски марки на Dolby
Laboratories.
** Произведено по лиценз според номера на
патенти в САЩ: 5 956 674, 5 974 380, 5 978 762,
6 487 535, 6 226 616, 7 212 872, 7 003 467,
7 272 567, 7 668 723, 7 392 195, 7 333 929,
7 548 853 и други издадени и предстоящи
патенти в САЩ и по света. DTS-HD,
символът, както и DTS-HD и символът
заедно са регистрирани търговски марки,
като DTS-HD Master Audio е търговска марка
на DTS, Inc.. Продуктът включва софтуер.
© DTS, Inc. Всички права запазени.
Този приемник включва технологията
High-Definition Multimedia Interface (HDMI™).
HDMI, логотипът на „HDMI“ и High-Definition
Multimedia Interface са търговски марки
или регистрирани търговски марки
на HDMI Licensing LLC.
Типът шрифт (Shin Go R), инсталиран
в този приемник, е предоставен от
MORISAWA & COMPANY LTD.
Тези имена са търговски марки на MORISAWA &
COMPANY LTD. и авторското право върху
шрифта също принадлежи на MORISAWA &
COMPANY LTD.
продължение
3BG
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano и iPod touch
са търговски марки на Apple Inc., регистрирани
в САЩ и други държави.
Всички останали търговски марки
и регистрирани търговски марки са
собственост на съответните им притежатели.
В това ръководство символите ™ и ® не
са посочени.
Обозначенията „Made for iPod“ и „Made for
iPhone“ означават, че електронният аксесоар
е предназначен за свързване конкретно към iPod
или съответно iPhone и че е одобрен
от разработчика като отговарящ на стандартите
за производителност на Apple. Apple не носи
отговорност за работата на това устройство
или съвместимостта му със стандартите за
безопасност и нормативните разпоредби.
Имайте предвид, че използването на този
аксесоар с iPod или iPhone може да окаже
влияние върху ефективността на
безжичната връзка.
Този продукт съдържа технология, която е обект
на определени права на интелектуална
собственост на Microsoft. Забранява се
употребата или разпространението на тази
технология извън този продукт без съответния
лиценз или лицензи от Microsoft.
Собствениците на съдържание използват
технологията за достъп до съдържание Microsoft
PlayReady™ за защита на интелектуалната им
собственост, включително защитено с авторски
права съдържание. Това устройство използва
технологията PlayReady за достъп до
съдържание, защитено с PlayReady и/или
с WMDRM. Ако устройството не успее да
приложи правилно ограниченията върху
използването на съдържанието, собствениците
на съдържание могат да изискат от Microsoft
да отмени възможността на устройството да
използва защитено с PlayReady съдържание.
Отмяната не трябва да оказва влияние върху
незащитено съдържание или върху такова,
защитено от други технологии за достъп до
съдържание. Собствениците на съдържание
могат да изискат от вас да надстроитеPlayReady,
за да имате достъп до тяхното съдържание. Ако
откажете да извършите надстройката, няма да
имате достъп до съдържание, което я изисква.
DLNA и DLNA CERTIFIED са търговски марки
и/или търговски марки за услуги на Digital Living
Network Alliance.
„WALKMAN“ и логотипът на „WALKMAN“
са регистрирани търговски марки
на Sony Corporation.
Технологията за аудио кодиране и патентите за
MPEG Layer-3 са лицензирани от Fraunhofer IIS
и Thomson.
„Android“ е регистрирана търговска марка или
търговска марка на Google Inc.
„BRAVIA“ Sync е търговска марка на
Sony Corporation.
„x.v.Colour“ и логотипът на „x.v.Colour“
са търговски марки на Sony Corporation.
„PlayStation®“ е регистрирана търговска марка
на Sony Computer Entertainment Inc.
„AVCHD“ и логотипът на „AVCHD“
са търговски марки на Panasonic Corporation
и Sony Corporation.
Microsoft, Windows, Windows Vista и Windows
Media са търговски марки или регистрирани
търговски марки на Microsoft Corporation
в Съединените щати и/или в други държави.
4BG
Основни характеристики на приемника
Съвместимост с разнообразни връзки и формати
Функция
Описание
Страница
Многоканален звук
Приемникът може извежда до 9,1 канала.
Приемникът е снабден с входове за високоговорители за
предния висок канал. (Едновременно могат да се извеждат
до 7 канала със свързани високоговорители.)
22, 24
Съвместимост
с разнообразни
стандарти
Приемникът е съвместим с разнообразни аудиоформати,
като Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio, DSD,
многоканален линеен PCM, FLAC и др.
21
HDMI
Приемникът е снабден с пет входни жака HDMI (от които
26, 28, 30, 32
два HDMI IN 3 и IN 4 са жаковете „for AUDIO“, при които
се взема предвид качеството на звука) на задния панел, и един
жак HDMI на предния панел. Можете да свързвате различно
оборудване чрез HDMI връзка.
Приемникът е съвместим с разнообразни стандарти за HDMI, 36, 80
като Deep Colour, x.v.Colour, предаване в 3D, Обратен звуков
канал (ARC) и др.
Мрежа
Можете да управлявате приемника и друго оборудване,
свързано с него, чрез функцията за управление за HDMI.
76
Приемникът е снабден с четири LAN порта, които имат
функции з на концентратор за превключване.
45
Приемникът е съвместим с функцията за поточно
предаване на видеосъръжание от интернет.
57
Приемникът ви позволява да възпроизвеждате съдържание 60
в домашна мрежа чрез функцията за съвместима с DLNA
домашна мрежа.
USB
Множество зони
Можете лесно да възпроизвеждате съдържание от
iPhone/iPod през приемника чрез USB връзка.
55, 59
Можете лесно да възпроизвеждате съдържание от USB
устройство/WALKMAN през приемника чрез USB връзка.
54
Можете лесно да се наслаждавате на съдържание
от компютъра си през приемника чрез USB връзка.
54
Можете да се наслаждавате на музика и видео от други стаи. 71
По-добро качество на изображението и звука
Функция
Описание
Страница
Увеличаване на
качеството на
изображенията
Приемникът увеличава или намалява разделителната
способност на аналогови видеосигнали. Тя може да се
увеличи до 1080p чрез изходен жак HDMI. Приемникът
също така увеличава или намалява разделителната
способност на аналогови видеосигнали за зона 2.
20
D.C.A.C.
Приемникът е снабден с функцията D.C.A.C. (Digital Cinema 93, 95
Auto Calibration). Освен това приемникът компенсира
извеждането на звука към всеки високоговорител
и подобрява ефектите на съраунд чрез функциите Speaker
Relocation и A.P.M. (автоматично съпоставяне на фаза).
продължение
5BG
Функция
Описание
Звукови полета
Приемникът създава оптимален звук съобразно различните 65, 67
връзки с високоговорителите или източниците на входен
сигнал. (Предварително програмираните звукови полета на
приемника са Dolby Pro Logic IIz, DTS Neo:X, HD-D.C.S. и др.)
Страница
Висококачествено
възпроизвеждане
на компресирани
аудиофайлове
Можете да възпроизвеждате компресирани аудиофайлове
с високо качество с помощта на функцията D.L.L. (Digital
Legato Linear).
99
H.A.T.S.
Функцията H.A.T.S. (Система за предаване на
висококачествен цифров звук) предава сигнали от Super
Audio CD плейър, свързан чрез HDMI връзка, с високо
качество.
106
Функция
Описание
Страница
Лесни и достъпни
операции
Приемникът е снабден с Графичен потребителски интерфейс. 51
Можете да управлявате приемника интуитивно чрез меню,
което се извежда на екрана на телевизора.
Полезни функции
Можете лесно да зададете основните настройки на приемника 48
чрез Easy Setup.
С приемника са предоставени многофункционално
дистанционно управление за контрол на свързаното
оборудване и функцията за множество зони, както
и опростено дистанционно управление за извършване
на нормални операции.
15
С натискането на бутона EASY AUTOMATION можете да
извиквате различни настройки на приемника наведнъж.
83
Функцията Sound Optimizer оптимизира изходния
аудиосигнал съобразно силата на звука.
69
Функцията Advanced Auto Volume регулира автоматично
силата на звука до оптималното ниво.
70
Функцията A/V Sync регулира времевия интервал между
аудио- и видеовъзпроизвеждането.
100
Функцията Pass Through извежда HDMI сигналите към
телевизор дори когато приемникът е в режим на готовност.
79
Функция
Описание
Страница
Функция за екологична
работа
Функцията Auto Standby превключва приемника
автоматично в режим на готовност, ако не го използвате
за определен период от време или когато към него не
се въвеждат сигнали.
111
По-голяма полезност
Можете да управлявате приемника чрез смартфон, снабден
със софтуерното приложение „ES Remote“*.
83
Гъвкави функции
Други
* Съвместимо с iPhone/iPod touch и телефони с Android
6BG
Съдържание
Основни характеристики на приемника ...5
Описание и местоположение
на частите ....................................................9
Първи стъпки
Прочетете следното, преди да свържете
каквото и да е оборудване .................... 19
1: Инсталиране на
високоговорителите .............................. 22
2: Свързване на монитора .......................... 26
3: Свързване на видеооборудването ....... 28
4: Свързване на аудиооборудването ....... 37
5: Свързване към мрежата ......................... 44
6: Подготовка на приемника и
дистанционното управление ............... 46
7: Настройване на приемника чрез
Easy Setup .................................................. 48
8: Настройване на свързано оборудване 50
9: Подготовка на компютър за
използване като сървър ........................ 50
Ръководство за работа на екрана ............. 51
Гледане на изображения/
слушане на звук
Гледане на изображения/слушане на
звук от свързаното оборудване ........... 53
PC ..................................................................... 54
USB устройство/WALKMAN ..................... 54
iPhone/iPod .................................................... 55
DLNA ............................................................... 56
Видеосъръжание от интернет ................... 57
FM/AM ........................................................... 58
Наслаждаване на
iPhone/iPod
Възпроизвеждане на файлове на
iPhone/iPod ............................................... 59
Възпроизвеждане
през мрежа
Възпроизвеждане на файлове
в домашна мрежа (DLNA) .................... 60
Настройване
Слушане на FM/AM радио ......................... 61
Слушане на звукови ефекти
Избор на звуковото поле ............................ 64
Използване на функцията
Sound Optimizer ....................................... 69
Регулиране на еквалайзера ......................... 70
Използване на функцията Advanced
Auto Volume .............................................. 70
Използване на функции
за множество зони
Какво можете да правите с функцията
за множество зони .................................. 71
Извършване на свързване на
множество зони ....................................... 71
Настройване на високоговорителите
в зона 2 ....................................................... 73
Превключване на настройката за соната
на дистанционното управление .......... 73
Управление на приемника от друга зона
(Операции в ZONE 2/ZONE 3) ............ 74
продължение
7BG
Използване на други
функции
Използване на
дистанционното управление
Използване на функциите
„BRAVIA“ Sync ......................................... 76
Превключване на мониторите,
извеждащи HDMI видеосигналите .... 79
Извеждане на HDMI сигнали към
телевизора дори когато приемникът
е в режим на готовност
(Pass Through) .......................................... 79
Превключване между цифров
и аналогов звук ........................................ 80
Използване на други видео-аудио
входни жакове ......................................... 80
Управление на приемника
чрез смартфон ......................................... 83
Запазване на различни настройки
за приемника и да извикване
на настройките наведнъж
(Easy Automation) .................................... 83
Използване на таймера за заспиване ...... 86
Записване чрез приемника ........................ 86
Превключване на режима на управление
на приемника и дистанционното
управление ............................................... 87
Използване на свързване на двоен
усилвател .................................................. 89
Управляване на всяко оборудване
с помощта на дистанционно
управление ..............................................120
Изключване на цялото свързано
оборудване (SYSTEM STANDBY) ......121
Програмиране на дистанционното
управление ..............................................121
Автоматично изпълнение на няколко
команди последователно
(Macro Play) ............................................125
Настройване на кодове на
дистанционното управление,
които не са запазени в него ................127
Изчистване на паметта
на многофункционалното
дистанционно управление ..................129
Регулиране на настройки
Използване на менюто за настройки ...... 90
Easy Setup ........................................................ 93
Speaker Settings .............................................. 93
Audio Settings ................................................. 99
Video Settings ............................................... 102
HDMI Settings .............................................. 105
Input Settings ................................................ 107
Network Settings .......................................... 108
Internet Services Settings ............................ 108
Zone Settings ................................................. 109
System Settings ............................................. 111
Network Update ........................................... 112
Управление без използване на графичния
потребителски интерфейс .................. 113
8BG
Допълнителна информация
Предпазни мерки ........................................130
Отстраняване на неизправности ............131
Спецификации ............................................145
Индекс ...........................................................149
Описание и местоположение на частите
Преден панел
За сваляне на капака
За отваряне на капака
Натиснете PUSH.
Когато свалите капака, дръжте
го далече от досега на деца.
Плъзнете капака наляво.
A ?/1 ON/STANDBY
Натиснете, за да включите или
изключите приемника. Когато
захранването е включено, лампата над
бутона свети в зелено. Ако „Control for
HDMI“ (стр. 106), „Pass Through“
(стр. 106) или „Network Standby“
(стр. 108) е зададено на „On“ или
захранването за зона 2 или зона 3
е включено, лампата над бутона свети
в кехлибарено в режим на готовност.
B SPEAKERS (A/B/A+B/OFF) (стр. 49)
C SOUND OPTIMIZER (стр. 69)
D MEMORY/ENTER, TUNING MODE,
TUNING (стр. 61)
E Сензор за дистанционното
управление
Получава сигнали от дистанционното
управление.
F 2CH/A.DIRECT, A.F.D., MOVIE/
HD-D.C.S., MUSIC (стр. 64, 65, 65, 67)
G Прозорец на дисплея (стр. 11)
H DIMMER
Натиснете неколкократно, за да
регулирате яркостта на прозореца
на дисплея.
продължение
9BG
I DISPLAY MODE (стр. 119)
J INPUT MODE (стр. 80)
K Лампа HD-D.C.S., лампа BERLIN
PHILHARMONIC HALL, лампа TRUE
CONCERT MAPPING(стр. 65)
L EASY AUTOMATION 1, 2 (стр. 83)
M HDMI OUT (A/B/A+B/OFF) (стр. 79)
N Жак PHONES
Свързване на слушалки.
O TONE MODE, TONE
Натиснете TONE MODE
неколкократно, за да изберете BASS
или TREBLE, след което завъртете
TONE, за да регулирате нивото
на басите/високите на
високоговорителите.
P Жак AUTO CAL MIC (стр. 93)
Свържете предоставения
оптимизиращ микрофон за
„Auto Calibration“ към този жак.
Q iPhone/iPod ( (USB) порт и жак
VIDEO IN) (стр. 54, 55, 59)
R Конектори VIDEO 2 IN (стр. 35)
S Лампа MULTI CHANNEL DECODING
Светва при декодиране на
многоканални аудиосигнали.
T ZONE SELECT, POWER (стр. 71)
Натиснете SELECT неколкократно,
за да изберете зона 2, зона 3 или
основната зона. Всеки път, когато
натиснете POWER, изходните сигнали
за избраната зона ще се включват
или изключват.
10BG
U INPUT SELECTOR
Завъртете, за да изберете източника на
входен сигнал за възпроизвеждане.
За да изберете източника на входен
сигнал за зона 2 или зона 3, първо
натиснете ZONE SELECT (w;), за да
изберете зона 2 или зона 3 („ZONE 2
[наименование на входа]“ или
„ZONE 3 [наименование на входа]“
се показва в прозореца на дисплея),
след което завъртете INPUT
SELECTOR, за да изберете източника
на входен сигнал.
V Жак HDMI IN 6 (VIDEO 2) (стр. 36)
W MASTER VOLUME (стр. 53)
Индикатори върху дисплея
A SW
Свети, когато е (са) включен(и)
субуфер(и) и аудиосигналът се
извежда от жака или съответно
жаковете PRE OUT SUBWOOFER.
B Индикатор за канала
на възпроизвеждане
Буквите (L, C, R и т.н.) указват
каналите, които се декодират. Според
настройките на високоговорителите
буквата или съответно буквите в поле
варират, за да покаже как приемникът
смесва звука от източника.
L
Преден ляв
R
Преден десен
C
Централен (моно)
LH
Ляв висок
RH
Десен висок
SL
Съраунд ляв
SR
Съраунд десен
S
Съраунд (моно или съраунд
компонентите, получени
при обработка на Pro Logic)
SBL
Заден съраунд ляв
SBR
Заден съраунд десен
SB
Заден съраунд (компонентите на заден
съраунд, получени чрез декодиране
на 6.1 канала)
Пример:
Формат на записа: 5.1
Конфигурация на
високоговорителите: 3/0.1
Звуково поле: A.F.D. Auto
C Индикатор INPUT
Свети, за да укаже текущия
входен сигнал.
AUTO
INPUT MODE е зададено на „AUTO“.
HDMI
COAX
OPT
MULTI (MULTI CHANNEL INPUT)
ARC (стр. 80)
D HDMI OUT A + B (стр. 79)
E SLEEP (стр. 86)
продължение
11BG
F MEM
Свети, когато е активирана
предварително зададената функция
на паметта.
G ZONE 2/ZONE 3 (стр. 71)
H L.F.E.
Свети, когато дискът, който се
възпроизвежда, съдържа канал
за L.F.E. (нискочестотни ефекти)
Сигналът от канала за L.F.E.
действително се възпроизвежда,
лентите под буквите светват, за
да укажат нивото. Тъй като сигналът
за L.F.E. не е записан във всички части
от входния сигнал, лентовият
индикатор ще варира (и може
да се изключи) по време
на възпроизвеждане.
I Индикатор за системата от
високоговорители (стр. 49)
J BI-AMP (стр. 89)
K D.C.A.C. (стр. 93)
Свети, когато се прилагат резултатите
от измерването на функцията
„Auto Calibration“.
L D.L.L. (стр. 99)
M H.A.T.S. (стр. 106)
N Индикатор за настройка
Свети, когато приемникът се
настройва на радиостанция.
ST
Стерео приемане на сигнала
MONO
Режимът на FM е настроен на моно.
RDS (стр. 63)
PRESET
Режимът на настройка е зададен на
предварително зададената стойност.
O VOLUME
Показва текущата сила на звука.
P D.RANGE
Свети, когато е активирана компресия
на динамичния диапазон.
12BG
Q Индикатор Dolby Digital Surround
Свети с един от съответните
индикатори, когато приемникът
декодира сигнали в съответния
формат Dolby Digital.
;D
Dolby Digital
;D+
Dolby Digital Plus
;D EX
Dolby Digital Surround EX
R Индикатор DTS-HD
Свети, когато приемникът декодира
линейни DTS-HD.
DTS-HD
Свети непрекъснато с един от следните
индикатори.
MSTR
DTS-HD Master Audio
HI RES
DTS-HD High Resolution Audio
S ;TrueHD
Свети, когато приемникът декодира
линейни Dolby TrueHD.
T Индикатор Dolby Pro Logic
Свети с един от съответните
индикатори, когато приемникът
извършва обработка на Dolby Pro
Logic. Тази технология на декодиране
на матричен съраунд може да усили
входните сигнали.
;PL
Dolby Pro Logic
;PLII
Dolby Pro Logic II
;PLIIx
Dolby Pro Logic IIx
;PLIIz
Dolby Pro Logic IIz
U A.P.M. (стр. 95)
Свети, когато е активирана функцията
A.P.M. (Automatic Phase Matching).
V EQ
Свети, когато е активиран
еквалайзерът.
W L-PCM
Свети при извеждане на линейни PCM
(импулсно-кодова модулация)
сигнали.
X DSD
Свети, когато приемникът получава
DSD (Direct Stream Digital) сигнали.
Y Индикатор DTS(-ES)
Свети при извеждане на DTS или
DTS-ES сигнали.
DTS
Свети, когато приемникът декодира
DTS сигнали.
DTS-ES
Свети със един от следните
индикатори в зависимост от формата
на декодиране на входния сигнал.
96/24
DTS 96/24 (96 kHz/24 бита) декодиране
DISC
DTS-ES Discrete 6.1
MTX
DTS-ES Matrix 6.1
Z NEO:X
Свети, когато е активирано
декодиране на DTS Neo:X Cinema/
Music/Game.
13BG
Заден панел
A
(USB) порт (стр. 40)
E Секция VIDEO/AUDIO INPUT/
OUTPUT (стр. 26, 29, 30, 32, 34)
Жакове AUDIO IN/OUT
B RS232C порт
Жакове VIDEO IN/OUT*
Жакове AUDIO OUT
Жак VIDEO OUT (стр. 71)
Използва се за поддръжка
и обслужване.
C Секция DIGITAL INPUT/OUTPUT
Жакове OPTICAL IN/OUT
(стр. 26, 30, 32, 41)
Жакове COAXIAL IN
(стр. 29, 37)
Жакове HDMI IN/OUT*
(стр. 26, 28, 30, 32)
D LAN портове (превключване
на концетратори) (стр. 45)
F Секция COMPONENT VIDEO INPUT/
OUTPUT (стр. 26, 29, 32)
Жакове Y, PB, PR IN/OUT*
G Секция ANTENNA
Жак FM ANTENNA
(стр. 42)
Жак AM ANTENNA
(стр. 42)
14BG
H Контролни жакове за оборудване
на Sony и друго външно
оборудване
Жакове IR REMOTE IN/
OUT (стр. 71)
Свържете инфрачервен усилвател
(не е включен в комплекта), за
да използвате функцията за
множество зони.
Жакове TRIGGER OUT
(стр. 110)
Свържете за включване/заключване
на електрозахранването на друго
съвместимо с 12V TRIGGER
оборудване или усилвател/приемник
в зона 2 или зона 3.
I Секция AUDIO INPUT/OUTPUT
Дистанционно управление
Използвайте предоставеното
дистанционно управление, за да
управлявате този приемник и друго
оборудване. Дистанционното управление
първоначално е предварително
програмирано за управление на
аудио-видео оборудване на Sony.
Забележка
Не излагайте сензора на дистанционното
управление на пряка слънчева светлина или
на светлина от осветителни тела. Това може
да причини неизправност.
Съвет
Когато не можете повече да управлявате
приемника с дистанционното управление,
сменете всички батерии с нови.
Жакове AUDIO IN/OUT
(стр. 37, 41, 43)
Жакове MULTI CHANNEL
INPUT (стр. 29, 37)
Жакове PRE OUT
Връзка към външен усилвател
на мощността.
J Секция SPEAKERS (стр. 24)
* Трябва да свържете жака HDMI OUT или
MONITOR OUT към телевизора си, за да
гледате изображението от избрания вход
(стр. 26).
продължение
15BG
Многофункционално
дистанционно управление
(RM-AAL038)
A ?/1 (включено/в готовност)
Натиснете, за да включите или
изключите приемника.
B AV ?/1 (включено/в готовност)
(стр. 121)
Натиснете, за да включите или
изключите аудио-видео оборудването,
което е настроено да се управлява от
дистанционното управление.
C ZONE (стр. 71)
16BG
D AMP
Натиснете, за да активирате работата
на приемника за основната зона.
E
(Избиране на входен сигнал)
Натиснете TV (wa), след което
изберете входния сигнал
(телевизионен или видеосигнал).
(задържане на текста)
В режим на телетекст: Задържане
на текущата страница.
F
(Ръководство)
Натиснете SHIFT (ws), след което
(Ръководство), да се покаже екранното
ръководство за програмите.
G D.TUNING (стр. 61)
Натиснете SHIFT (ws), след което
D.TUNING, за да влезете в режим
на директно настройване.
H ENT/MEM
Натиснете, за да въведете стойност
или запис чрез SHIFT (ws) и бутоните
с цифри (wf), или натиснете ENT/
MEM, след което бутоните с цифри
(wf), за да изберете предварително
зададен номер, към който е запазена
станция чрез тунера.
I WATCH, LISTEN (стр. 53)
J SOUND FIELD +/– (стр. 64, 65, 67)
K Цветни бутони
Работят съобразно указанието
на телевизионния екран.
L AMP MENU (стр. 113)
M
V/v/B/b
Натиснете V/v/B/b, за да избирате
елементи от менюто. След това
натиснете
, за да потвърдите избора.
N TOOLS/OPTIONS (стр. 51, 58, 63)
Натиснете за показване и избиране на
елементи от менютата с опции.
O HOME (стр. 51)
Натиснете за показване на началното
меню на екрана на телевизора.
P m/M 1), x 1), X 1), N 1) 2),
./> 1)
Натиснете, за да управлявате
DVD плейъра, Blu-ray Disc плейъра,
CD плейъра, минидиск плейър,
Q
R
S
T
U
V
W
X
магнетофон, оборудване, свързано към
предния
(USB) порт, мрежата или
видеосъдържание от интернет и т.н.
TUNING +/–
Натиснете, за да изберете станция.
PRESET + 2)/–
Натиснете, за да изберете
предварително зададени станции.
PROG + 2)/–
Натиснете TV (wa), след което
PROG +/–, за да управлявате
телевизор, сателитен тунер и др.
c 2)/C
В режим на телетекст: Избор на
предишна или следваща страница.
EASY AUTOMATION 1, 2 (стр. 83)
/ (телетекст)
Натиснете TV (wa), след което /
(телетекст), да се покаже текстова
информация.
SLEEP (стр. 86)
RM SET UP (стр. 87)
FAVORITES (стр. 57)
TV
Натиснете, за да промените функцията
на бутона на дистанционното
управление на отпечатаната в жълто,
за да активирате оперирането
с телевизора.
SHIFT
Натиснете, за да промените функцията
на бутона на дистанционното
управление на отпечатаната в розово.
Бутони за входен сигнал
Натиснете един от бутоните,
за да изберете оборудването за
възпроизвеждане, от което искате
да използвате. Когато натиснете
някой от бутоните за входен сигнал,
приемникът се включва.
Бутони с цифри
Натиснете SHIFT (ws), след което
натиснете, за да въведете цифри.
Натиснете TV (wa), след което
натиснете, за да изберете номерата
на каналите на телевизора.
Y -/-Натиснете SHIFT (ws), след което -/--,
за да
– избирате номерата на записите през
10 на CD, DVD, Blu-ray Disc или
минидиск плейъра.
– избирате номерата на каналите през
10 на телевизора, сателитния тунер
или видеокасетофона.
Z SOUND OPTIMIZER (стр. 69)
wj HDMI OUTPUT (стр. 79)
wk DISPLAY
Натиснете, за да изведете контролния
панел на екрана на телевизора, когато
възпроизвеждате съдържание от
интернет или през домашна мрежа.
,
(информация, разкриване
на текст)
Показва се информация, като текущия
номер на канала и режима на екрана.
В режим на телетекст: Разкрива се
скрита информация (например
отговори на тестове).
wl RETURN/EXIT O
Натиснете за връщане към
предишното меню или изход
от менюто.
e; B·/·b
Кратко повторно възпроизвеждане
или бързо превъртане напред на
текущите сцени.
ea DISC SKIP
Натиснете, за да пропуснете диск,
когато използвате устройство за смяна
на няколко диска.
es
(сила на звука) +/– (стр. 53)
(заглушаване) (стр. 53)
След като натиснете TV (wa), можете
също така да регулирате и заглушите
нивото на силата на звука на
телевизора с тези бутони.
ed MACRO 1, MACRO 2 (стр. 125)
ef TOP MENU
Отваряне или затваряне на главното
меню на BD-ROM’ или DVD дискове.
AUDIO
Натиснете SHIFT (ws), след което
AUDIO, за да изберете аудиоформат/
запис.
продължение
17BG
eg POP UP/MENU
Отваряне или затваряне на
изскачащото меню на BD-ROM
или DVD диск.
SUBTITLE
Натиснете SHIFT (ws), след което
SUBTITLE, за да изберете езика
на субтитрите, когато са записани
на няколко езика на BD-ROM/
DVD VIDEO диска.
1) Вижте таблицата на стр. 120 за информация
за бутоните, които искате да използвате
за управление на всяко оборудване.
2) Осезаема точка има на тези бутони (5/TV, N,
PRESET +/PROG +, c). Използвайте
ги за отправна точка за управление.
Забележка
Целта на горепосоченото обяснение е да служи
за примери.
Опростено дистанционно
управление (RM-AAU124)
Това дистанционно управление може да
се използва само за контролиране на
приемника. Можете да управлявате
основните му функции с лесни операции
чрез това дистанционно управление.
A ?/1 (включено/в готовност)
Натиснете, за да включите
или изключите приемника.
B 2CH/A.DIRECT, A.F.D., MOVIE, MUSIC
(стр. 64, 65, 67)
C AMP MENU (стр. 113)
D
V/v/B/b
Натиснете V/v/B/b, за да изберете
елемент от менюто. След това
натиснете
, за да въведете/
потвърдите избора.
E OPTIONS (стр. 51, 58, 63)
F HOME (стр. 51)
G N, x, ./>
Натиснете, за да управлявате
оборудването, свързано към
предния
(USB) порт, мрежата
или видеосъдържание от интернет
и т.н.
H INPUT SELECTOR
I MASTER VOLUME +/– (стр. 53)
MUTING (стр. 53)
J RETURN/EXIT O (стр. 51)
K DISPLAY
Натиснете, за да изведете контролния
панел на екрана на телевизора, когато
възпроизвеждате съдържание от
интернет или през домашна мрежа.
L HDMI OUT (стр. 79)
18BG
Първи стъпки
Първи стъпки
Прочетете следното, преди да свържете каквото
и да е оборудване
Преди да свържете кабелите, задължително изключете захранващия кабел.
Инсталиране на високоговорителите
Вижте „1: Инсталиране на високоговорителите“ (стр. 22).
v
Свързване на монитора
и видеооборудването
Качеството на изображението зависи от жака за
свързване. Вижте илюстрацията вдясно. Изберете
начина на връзка съобразно жаковете
на оборудването си.
Приемникът разполага с функция за
преобразуване на видеосигнал. За подробности
вижте „Функция за преобразуване на видеосигнали“
(стр. 20).
Цифров
Аналогови
Високо качество на изображението
В: Има ли мониторът жак HDMI?
t Не: Вижте свързването на телевизионен монитор без жак HDMI в „2: Свързване на монитора“
(стр. 26) и „3: Свързване на видеооборудването“ (стр. 28).
t Да: Вижте свързването на телевизионен монитор с жак HDMI в „2: Свързване на монитора“ (стр. 26)
и „3: Свързване на видеооборудването“ (стр. 28).
Свързване на аудиооборудването
v
Вижте „4: Свързване на аудиооборудването“ (стр. 37).
v
Подготовка на приемника и дистанционното управление
Вижте „6: Подготовка на приемника и дистанционното управление“ (стр. 46).
Настройване на приемника
v
Вижте „7: Настройване на приемника чрез Easy Setup“ (стр. 48).
v
Задаване на настройките за аудиоизход на свързаното оборудване
Вижте „8: Настройване на свързано оборудване“ (стр. 50).
За подробности за свързването на множество зони вижте стр. 71.
За подробности за свързването на двоен усилвател вижте стр. 89.
19BG
Функция за преобразуване на видеосигнали
Този приемник е снабден с функция за преобразуване на видеосигнали.
• Композитните видеосигнали могат да се извеждат като HDMI видеосигнали
и компонентни видеосигнали.
• Компонентните видеосигнали могат да се извеждат като HDMI видеосигнали
и композитни видеосигнали.
По подразбиране видеосигналите, влизащи от свързаното оборудване, се извеждат към
жаковете HDMI OUT или MONITOR OUT, както е показано в таблицата по-долу.
Препоръчваме да зададете функцията за преобразуване на видеосигнал така, че да отговаря
на използваната от вас разделителна способност на монитора.
За подробности за функцията за пребразуване на видеосигнали вижте „Video Settings“
(стр. 102).
OUTPUT жак
HDMI OUT A/B
(до 1080p).
INPUT жак
COMPONENT
VIDEO MONITOR MONITOR VIDEO
OUT
OUT
(до 1080i).
VIDEO 1 OUT
HDMI IN
a
–
–
–
VIDEO IN
a
a*
a*
a
COMPONENT VIDEO IN
a
a*
a*
–
a : Извеждат се видеосигнали.
– : Не се извеждат видеосигнали.
* Може да не се извеждат видеосигнали в зависимост от настройката в „Resolution“ (стр. 102).
Забележка за преобразуването
на видеосигналите
Свързване на записващо
оборудване
Видеосигналите, за които разделителната
способност е била преобразуване,
може да не се извеждат едновременно
от жаковете COMPONENT VIDEO
MONITOR OUT или жаковете HDMI OUT.
Ако свържете оборудване към жаковете
COMPONENT VIDEO MONITOR OUT
и жаковете HDMI OUT, с приоритет
е извеждането от HDMI OUT.
При запис свържете записващото
оборудване към жаковете VIDEO OUT
на приемника. Свържете кабелите
за входните и изходните сигнали към
същия тип жакове, тъй като жаковете
VIDEO OUT нямат функция за
увеличаване на качеството.
Жаковете HDMI OUT и MONITOR OUT
не могат да се използват за запис.
За показване на субтитри
за хора с увреден слух
Задайте „Resolution“ на „Direct“ в менюто
Video Settings, когато получавате сигнал,
който поддържа субтитри за хора
с увреден слух.
Използвайте същия вид кабели
за входните/изходните сигнали.
20BG
Цифрови аудиоформати, поддържани от приемника
Аудиоформат
Максимален брой
канали
Начин на свързване на приемника
с оборудването за възпроизвеждане
COAXIAL/OPTICAL
HDMI
5.1 канала
a
a
6.1 канала
a
a
7.1 канала
×
a
7.1 канала
×
a
5.1 канала
a
a
6.1 канала
a
a
5.1 канала
a
a
7.1 канала
×
a
7.1 канала
×
a
5.1 канала
×
a
7.1 канала
×
a
Dolby Digital
Dolby Digital EX
Dolby Digital Plus*
Dolby TrueHD*
DTS
DTS-ES
DTS 96/24
DTS-HD
High Resolution Audio*
DTS-HD
Master Audio*
DSD*
Многоканален линеен PCM*
* Ако оборудването за възпроизвеждане не отговаря на формата, аудиосигналите се възпроизвеждат
в друг формат. За подробности вижте инструкциите за експлоатация на оборудването
за възпроизвеждане.
21BG
Първи стъпки
Цифровите аудиоформати, които този приемник може да декодира, зависят от входните
жакове за цифров звук на свързаното оборудване.
Този приемник поддържа следните аудиоформати.
1: Инсталиране на високоговорителите
Този приемник Ви позволява да използвате
9.1-канална система (9 високоговорителя
и един субуфер).
Примерни конфигурации на
системата на високоговорителите
7.1-канална система
на високоговорителите
със задни съраунд
високоговорители
Можете да се наслаждавате на
възпроизвеждане с висока прецизност
на записан чрез софтуер звук на DVD или
Blu-ray Disc в 6.1-канален или 7.1-канален
формат.
AПреден ляв високоговорител
BПреден десен високоговорител
CЦентрален високоговорител
DСъраунд ляв високоговорител
EСъраунд десен високоговорител
FЗаден съраунд ляв високоговорител
GЗаден съраунд десен високоговорител
JСубуфер
7.1-канална система
на високоговорителите
с предни високи
високоговорители
9.1-канална система на
високоговорителите
Можете да слушате висококачествен
многоканален съраунд звук точно както
в идеално дублажно студио.
AПреден ляв високоговорител
BПреден десен високоговорител
CЦентрален високоговорител
DСъраунд ляв високоговорител
EСъраунд десен високоговорител
FЗаден съраунд ляв високоговорител
GЗаден съраунд десен високоговорител
HЛяв висок високоговорител
IДесен висок високоговорител
JСубуфер
22BG
Можете да се наслаждавате на вертикални
звукови ефекти (напр. режим Pro Logic IIz,
режим Neo:X).
AПреден ляв високоговорител
BПреден десен високоговорител
CЦентрален високоговорител
DСъраунд ляв високоговорител
EСъраунд десен високоговорител
HЛяв висок високоговорител
IДесен висок високоговорител
JСубуфер
5.1-канална система
на високоговорителите
За да се наслаждавате напълно на
многоканален съраунд звук като
в киносалон, са необходими пет
високоговорителя (два предни, централен
и два съраунд високоговорителя)
и субуфер (5.1-канална система).
Препоръчително разположение
на високоговорителите
• Поставете предните високи
високоговорители на позиция възможно
най-близо до стената пред мястото на
слушане и зад високоговорителите.
Позицията трябва да е под ъгъл 25 до
30 градуса и на височина 180 до 200 см
(препоръчва се 190 см). Когато
използвате екран, подредете ги близо до
страните на екрана.
7.1-канална система
на високоговорителите
• Ъгълът A, показан на илюстрацията,
трябва да е същият.
6.1-канална система
на високоговорителите
• Поставете задния съраунд
високоговорител зад мястото на слушане.
• Ако не можете да разположите
високоговорителите под оптимален ъгъл,
отделете съраунд високоговорителите
и съответно задните съраунд
високоговорители и ги подредете
възможно най-симетрично.
• Можете да калибрирате разположението
на високоговорителите чрез „Speaker
Relocation“ дори ако не можете да ги
поставите под оптималния ъгъл (стр. 95).
Нагласете всяка двойка съраунд
високоговорители и задни съраунд
високоговорители с обхват над 90
градуса, за да управлявате ефективно
„Speaker Relocation“.
Съвет
Тъй като субуферът не издава високо насочени
сигнали, можете да го поставите където искате.
23BG
Първи стъпки
AПреден ляв високоговорител
BПреден десен високоговорител
CЦентрален високоговорител
DСъраунд ляв високоговорител
EСъраунд десен високоговорител
JСубуфер
Свързване на високоговорителите
Преди да свържете кабелите, задължително изключете захранващия кабел.
A
B
B
A Кабел за моно аудио (не е включен
в комплекта)
B Кабел за високоговорител
(не е включен в комплекта)
AПреден високоговорител A (Л)
BПреден високоговорител A (Д)
CЦентрален високоговорител
DСъраунд високоговорител (Л)
EСъраунд високоговорител (Д)
FЗаден съраунд високоговорител (Л)2) 4)
GЗаден съраунд високоговорител (Д)2) 4)
HПреден висок високоговорител (Л)3) 4)
IПреден висок високоговорител (Д)3) 4)
JСубуфер5)
24BG
B
B
Входове FRONT B/
FRONT HIGH 1)
B
1) Ако разполагате с допълнителна система
на предни високоговорители, свържете
я към входовете FRONT B/FRONT
HIGH. Можете да изберете системата
на предните високоговорители, която
да използвате с входовете SPEAKERS
на предния панел (стр. 9).
2) Когато свързвате само един заден
съраунд високоговорител, свържете
го към входовете SURROUND BACK
(ZONE 2) L.
3) Ако използвате предни високи
високоговорители, свържете ги към
входовете FRONT B/FRONT HIGH.
4)
Настройте „Speaker Connection“ в менюто
Speaker Settings (стр. 96) съобразно
системата на високоговорителите,
която използвате.
Усилвател на мощността
Съвет
Съвет
Можете да развиете или затегнете входа
SPEAKERS лесно чрез предоставения
инструмент за свързване на кабелите
на високоговорителите.
От изходите SPEAKERS и жаковете PRE OUT
се извежда един и същи сигнал. Ако например
искате да свържете само предните
високоговорители към друг усилвател, свържете
го към жаковете PRE OUT FRONT L и R.
Свързване на ZONE 2
Развиване
Затягане
Инструмент за
свързване на кабелите
на високоговорителите
За активиране на
възпроизвеждането
на 9.1 канала
Приемникът може да извежда само то
7 канала едновременно чрез входовете
на високоговорителите.
Можете да извеждате до 9 канала
едновременно, като свържете жаковете
PRE OUT SUR BACK или PRE OUT FRONT
HIGH към усилвател на мощността.
Само ако не използвате задните съраунд
и предните високи високоговорители,
можете да определите входовете
SURROUND BACK (ZONE 2) F и G
за високоговорителите в зона 2. Задайте
входовете SURROUND BACK (ZONE 2)
на „Zone 2 Speaker“ в „Speaker Connection“
в менюто Speaker Settings (стр. 96).
Вижте „Използване на функции
за множество зони“ (стр. 71) за
подробности за свързването
и управлението в зона 2.
25BG
Първи стъпки
Можете да свържете задните съраунд
и предните високи високоговорители.
Звукът обаче не може да се извежда
едновременно от задните съраунд
и предните високи високоговорители.
Можете да настроите дали да се извежда
звук от предните високи
високоговорители чрез „Sound Field
Mode“ (стр. 68). „Sound Field Mode“
обаче може да не работи в зависимост
от настройката за звуковото поле или
входните сигнали.
5)
Когато свързвате субуфер с функция за
автоматично преминаване в режим на
готовност, изключете я, докато гледате
филми. Ако функцията за автоматично
преминаване в режим на готовност на
субуфера е активирана, тя превключва
автоматично в режим на готовност
според нивото на входния сигнал към
субуфера и звукът не може да се извежда.
Можете да свържете два субуфера към
приемника. Същите сигнали се извеждат
от всеки от жаковете PRE OUT
SUBWOOFER.
2: Свързване на монитора
Можете да гледате избраното входно изображение, когато свържете жака HDMI OUT или
MONITOR OUT към телевизор. Можете да управлявате този приемник чрез графичния
потребителски интерфейс.
Телевизионен монитор с жак HDMI
Аудиосигнали
Видеосигнали
Ако свържете приемника към HDMI жак
на съвместими с Обратен звуков канал
(ARC) чрез HDMI кабел, тази връзка
не е необходима.
Ако свържете приемника съвместим
с Обратен звуков канал (ARC) телевизор,
свържете то към HDMI жак, обозначен
с „ARC“ на телевизора.
A
A
E
B
Аудиосигнали
C
D
Видеосигнали
или
или
Телевизионен монитор без жак HDMI
Не е необходимо да свързвате всички кабели. Свържете кабелите съобразно наличните
жакове на оборудването.
26BG
Първи стъпки
A Оптичен цифров кабел (не е включен
в комплекта)
B Аудиокабел (не е включен
в комплекта)
C Видеокабел (не е включен
в комплекта)
D Кабел за компонентен видеосигнал
(не е включен в комплекта)
E HDMI кабел (не е включен
в комплекта)
Препоръчваме да използвате HDMI
кабел на Sony
Тип телевизор
Обратен звуков канал
(ARC)
Необходим кабел
Видео
Аудио
С HDMI
Съвместим*
E
–
Несъвместим
E
A или B**
Без HDMI
–
D или C
A или B**
*
Можете да извеждате звука от телевизора (многоканален съраунд звук) от приемника, като
само свържете телевизора с HDMI кабел.
** Ако искате да извеждате многоканален съраунд звук от приемника, използвайте A за аудиовръзката
Забележки
• Ако свързвате телевизора към приемника
чрез видеокабел, задайте „Playback Resolution“
на „480i/576i“ (стр. 104).
• При свързване на оптични цифрови кабели
вкарвайте щифтовете директно, докато
щракнат на място.
• Не прегъвайте и не връзвайте на възли
оптичните цифрови кабели.
Съвет
Звукът от телевизора се извежда от
високоговорителите, свързани към приемника,
ако свържете изходния аудиожак на телевизора
към жаковете TV IN на приемника. При тази
конфигурация задайте изходния аудиоцак
на телевизора на „Fixed“, ако може да бъде
превключен между „Fixed“ или „Variable“.
27BG
3: Свързване на видеооборудването
Връзки, необходими за гледане на съдържание, записано на Blu-ray Disc
или DVD дискове
За свързване на оборудването с HDMI жакове
Ако оборудването не разполага с HDMI жак, вижте стр. 29.
DVD плейър, Blu-ray Disc плейър
Аудио-видеосигнали
A
*
A HDMI кабел (не е включен
в комплекта)
Препоръчваме да използвате HDMI
кабел на Sony
* Можете да свържете всяко оборудване с HDMI
изходни жакове към HDMI IN жаковете
на приемника.
28BG
За свързване на оборудването с жакове, различни от HDMI
Първи стъпки
Не е необходимо да свързвате всички кабели. Свържете кабелите съобразно наличните
жакове на оборудването.
Blu-ray Disc плейър, DVD плейър
Аудиосигнали
Видеосигнали
или
A
или
B
C
D
A Коаксиален цифров кабел
(не е включен в комплекта)
B Аудиокабел (не е включен
в комплекта)
C Видеокабел (не е включен
в комплекта)
D Кабел за компонентен видеосигнал
(не е включен в комплекта)
29BG
Връзки, необходими за видеоигри
PlayStation 3 (видеоигра с HDMI жак)
Аудио-видеосигнали
A
B
C
Аудиосигнали
D
Видеосигнали
или
Видеоигра без HDMI жак
Не е необходимо да свързвате всички кабели. Свържете кабелите съобразно наличните
жакове на оборудването.
30BG
Тип видеоигра
Първи стъпки
A HDMI кабел (не е включен
в комплекта)
B Оптичен цифров кабел (не е включен
в комплекта)
C Аудиокабел (не е включен
в комплекта)
D Видеокабел (не е включен
в комплекта)
Необходим кабел
Видео
Аудио
С HDMI*
A
–
Без HDMI
D
B или C**
*
Можете да извеждате звука от видеоиграта (многоканален съраунд звук) от приемника, като само
я свържете с HDMI кабел.
** Ако искате да извеждате многоканален съраунд звук от приемника, използвайте B за аудиовръзката
Забележки
• При свързване на оптични цифрови кабели
вкарвайте щифтовете директно, докато
щракнат на място.
• Не прегъвайте и не връзвайте на възли
оптичните цифрови кабели.
31BG
Връзки, необходими за гледане на програми от сателитно излъчване
или чрез кабелна телевизия
Сателитен тунер, приемник за кабелна телевизия с HDMI жак
Аудио-видеосигнали
A
B
C
Аудиосигнали
D
E
Видеосигнали
или
или
Сателитен тунер, приемник за кабелна телевизия без HDMI жак
Не е необходимо да свързвате всички кабели. Свържете кабелите съобразно наличните
жакове на оборудването.
32BG
Първи стъпки
A HDMI кабел (не е включен
в комплекта)
B Оптичен цифров кабел (не е включен
в комплекта)
C Аудиокабел (не е включен
в комплекта)
D Видеокабел (не е включен
в комплекта)
E Кабел за компонентен видеосигнал
(не е включен в комплекта)
Тип сателитен тунер/
приемник за кабелна
телевизия
Необходим кабел
Видео
Audio
С HDMI*
A
–
Без HDMI
E или D
B или C**
*
Можете да извеждате звука от сателитния тунер/приемника за кабелна телевизия (многоканален
съраунд звук) от приемника, като само ги свържете с HDMI кабел.
** Ако искате да извеждате многоканален съраунд звук от приемника, използвайте B за аудиовръзката
Забележки
• При свързване на оптични цифрови кабели
вкарвайте щифтовете директно, докато
щракнат на място.
• Не прегъвайте и не връзвайте на възли
оптичните цифрови кабели.
33BG
Връзки, необходими за гледане на съдържание, записано на видеокасети
Видеокасетофон
Аудиосигнали
Видеосигнали
A
A Аудиокабел (не е включен
в комплекта)
B Видеокабел (не е включен
в комплекта)
34BG
B
Връзки, необходими за гледане на съдържание през видеокамера
Първи стъпки
Към жаковете VIDEO 2 IN
A
B
Аудио-видеосигнали
Видеокамера без HDMI жак
Видеокамера с HDMI жак
A Видео-аудиокабел (не е включен
в комплекта)
B HDMI кабел (не е включен
в комплекта)
35BG
HDMI функции
• Цифровите аудиосигнали, предавани
от HDMI, могат да се извеждат
от високоговорителите и жаковете
PRE OUT на този приемник. Този
сигнал поддържа Dolby Digital, DTS,
DSD и линеен PCM. За подробности
вижте „Цифрови аудиоформати,
поддържани от приемника“ (стр. 21).
• Аналоговите видеосигнали, влизащи
в жака VIDEO или жаковете
COMPONENT VIDEO на приемника,
могат да се извеждат като HDMI сигнали
. Аудиосигналите не се извеждат
от жаковете HDMI OUT, докато
изображението не бъде преобразувано.
• Този приемник поддържа звук с висока
побитова скорост (DTS-HD Master Audio,
Dolby TrueHD), Deep Colour, x.v.Colour
и предаване в 3D.
• HDMI жаковете на този приемник
поддържат функцията за управление
за HDMI. Жакът HDMI OUT B обаче
не поддържа функцията за управление
за HDMI.
• За да гледате 3D изображения,
свържете съвместими с 3D телевизор
и видеооборудване (Blu-ray Disc плейър,
Blu-ray Disc записващо устройство,
PlayStation 3 и др.) към приемника
чрез High Speed HDMI кабели, сложете
си 3D очила и след това започнете
да възпроизвеждате съвместимо
с 3D съдържание.
Забележки за свързването
на кабелите
• Използвайте High Speed HDMI кабел.
Ако използвате Standard HDMI кабел,
е възможно да не се показват правилно
1080p, Deep Colour или 3D изображения.
• Sonyпрепоръчва да използвате одобрен
за HDMI връзка кабел или HDMI кабел
на Sony.
36BG
Забележка за използването
на кабел за преобразуване
HDMI-DVI
Не препоръчваме използването на кабел
за преобразуване HDMI-DVI. Когато
свързвате кабел за преобразуване
HDMI-DVI към DVI-D оборудване, звукът
и/или изображението може да се загуби.
Свържете отделни аудиокабели или
цифрови свързващи кабели, след което
настройте „Video Input Assign“ и „Audio
Input Assign“ менюто Input Settings, когато
звукът не се извежда правилно.
4: Свързване на аудиооборудването
Ако вашият Super Audio CD плейър е снабден с многоканални изходни жакове, можете
да ги свържете към жаковете MULTI CHANNEL INPUT на този приемник, за да слушате
многоканален звук. Друга възможност е да използвате жаковете MULTI CHANNEL INPUT
за свързване на външен многоканален декодер.
продължение
37BG
Първи стъпки
Връзки, необходими за слушане на съдържание, записано
на Super Audio CD или обикновени компактдискове
Не е необходимо да свързвате всички кабели. Свържете кабелите съобразно наличните
жакове на оборудването.
CD плейър
Super Audio CD плейър
или
A
или
B
A
или
B
C
B
A Коаксиален цифров кабел
(не е включен в комплекта)
B Аудиокабел (не е включен
в комплекта)
C Кабел за моно аудио (не е включен
в комплекта)
38BG
Забележка
Входните аудиосигнали от жаковете MULTI
CHANNEL INPUT не могат да се записват.
Съвет
Първи стъпки
Всички цифрови аудиожакове са съвместими
с честоти на семплиране 32 kHz, 44,1 kHz,
48 kHz, 88,2 kHz and 96 kHz. Жаковете COAXIAL
IN са съвместими и с честота на семплиране
192 kHz.
Забележка за
възпроизвеждането
на Super Audio CD
на Super Audio CD плейър
Не се извежда звук, когато
възпроизвеждате Super Audio CD
на Super Audio CD плейър, свързан само
към жака COAXIAL SA-CD/CD IN на този
приемник. Когато възпроизвеждате
Super Audio CD, свържете плейъра към
жаковете MULTI CHANNEL INPUT или
SA-CD/CD IN или свържете плейър, който
може да извежда DSD сигнали от жака
HDMI към приемника, чрез HDMI кабел.
Вижте инструкциите за експлоатация,
предоставени със Super Audio CD плейъра.
Ако искате да свържете няколко
цифрови уреда, но не можете да
намерите неизползван вход
Вижте „Използване на други видео-аудио
входни жакове“ (стр. 80).
39BG
Връзки, необходими за слушане на съдържание през компютър
A
A USB кабел (не е включен в комплекта)
Забележка
Използвайте USB кабел тип A към тип B,
за да свържете компютъра с приемника.
40BG
Първи стъпки
Връзки, необходими за слушане на съдържание, записано
на минидискове
Не е необходимо да свързвате всички кабели. Свържете кабелите съобразно наличните
жакове на оборудването.
Минидиск плейър
или
A
B
A Оптичен цифров кабел (не е включен
в комплекта)
B Аудиокабел (не е включен
в комплекта)
Забележки
• При свързване на оптични цифрови кабели
вкарвайте щифтовете директно, докато
щракнат на място.
• Не прегъвайте и не връзвайте на възли
оптичните цифрови кабели.
Съвет
Всички цифрови аудиожакове са съвместими
с честоти на семплиране 32 kHz, 44,1 kHz,
48 kHz, 88,2 kHz and 96 kHz.
41BG
Връзки, необходими за слушане на радио
FM кабелна антена (ефирна)
(включена в комплекта)
Забележки
• За да предотвратите прихващане на шумове,
дръжте AM рамковата антена (ефирна)
на разстояние от приемника и другото
оборудване.
• Удължете докрай FM кабелната антена
(ефирна).
• След като свържете FM кабелната антена
(ефирна), поддържайте я в колкото се
може по-хоризонтално положение.
42BG
AM рамкова антена (ефирна)
(включена в комплекта)
Връзки, необходими за слушане на аудиокасети или записи
Първи стъпки
Грамофон
Магнетофон
A
A
A Аудиокабел (не е включен
в комплекта)
Забележка
Ако грамофонът ви има заземен кабел, свържете
го към извода (U) SIGNAL GND.
43BG
5: Свързване към мрежата
Ако имате връзка с интернет, можете
да свържете и този приемник чрез
кабелна LAN връзка.
Системни изисквания
За да се използва функцията за мрежа
на приемника, е необходима следната
системна среда.
Широколентова връзка
За да се наслаждавате на видеосъдържание
от интернет или да използвате функцията
за актуализиране на софтуера
на приемника, е необходима
широколентова връзка с интернет.
Модем
Това е устройството, осигуряващо
широколентова връзка с интернет.
Някои от тези устройства са вградени
в маршрутизатора.
Рутер
• Използвайте рутер, съвместим
с 100 Мб/с, за да се наслаждавате на
съдържание в домашната си мрежа.
• Препоръчваме да използвате
маршрутизатор, снабден с вграден DHCP
(протокол за динамично конфигуриране
на хостове) сървър.
Тази функция автоматично назначава
IP адреси в LAN мрежата.
LAN кабел (CAT5)
• Препоръчваме да използвате този тип
кабел за кабелна LAN мрежа.
Някои плоски LAN кабели се влияят
лесно от шум. Препоръчваме да
използвате нормални кабели.
• Ако приемникът се използва в среда,
в която има шум от електрозахранване
от електрически продукти или в шумна
мрежова среда, използвайте екраниран
LAN кабел.
44BG
Примерна конфигурация
Компютър
Интернет
Модем
Рутер
LAN кабел (не е включен
в комплекта)
LAN кабел (не е включен
в комплекта)
Забележка
Свържете рутер към един от портовете
от 1 до 4 на приемника чрез един LAN кабел.
Не свързвайте същия рутер към приемника
чрез повече от един LAN кабел. Това може
да причини неизправност.
45BG
Първи стъпки
В следната илюстрация е показана примерна конфигурация на домашна мрежа с приемника
и компютър.
Препоръчваме да използвате кабелна връзка.
6: Подготовка на приемника
и дистанционното
управление
Включване на приемника
?/1
Свързване на захранващ кабел
Свържете предоставения захранващ кабел
към входа AC IN на приемника стабилно,
след което го свържете към стенен контакт.
Вход AC IN
Натиснете ?/1, за да включите
приемника.
Можете да включите приемника и чрез ?/1
на дистанционното управление.
Когато изключвате приемника, натиснете
?/1 отново. На прозореца на дисплея мига
„STANDBY“. Не изключвайте захранващия
кабел, докато мига „STANDBY“. Това може
да причини неизправност.
За пестене на енергия в режим
на готовност
Към стенния
контакт
Захранващ кабел
(включен
в комплекта)
Между щепсела и задния панел остава
малко място дори когато захранващият
кабел е вкаран стабилно. Кабелът
е предназначен да се включва по този
начин. Това не е неизправност.
46BG
Задайте „Control for HDMI“ (стр. 106),
„Pass Through“ (стр. 106), „Network Standby“
(стр. 108) и „RS232C Control“ (стр. 112)
на „Off“ и изключете захранването за
зона2/зона 3.
Ако „Control for HDMI“ (стр. 106),
„Pass Through“ (стр. 106), or „Network
Standby“ (стр. 108) е зададено на „On“,
или захранването за зона 2 или зона 3
е включено, лампата над ?/1 свети
в кехлибарено.
Забележка
Горната част на приемника може да се нагорещи,
докато е в режим на готовност. Това състояние
се появява, защото електрическият поток тече
във вътрешните вериги на приемника.
Това не е неизправност.
Преди да използвате приемника за първи
път, стартирайте го, като изпълните
следната процедура. Тази процедура
може да се използва и за възстановяване
на фабричните настройки
по подразбиране.
Поставяне на батериите
в дистанционното управление
Поставете две R6 (размер AA) батерии
в дистанционното управление
на RM-AAL038 и на RM-AAU124.
При поставянето на батериите спазвайте
правилния поляритет.
?/1
TONE MODE
2CH/A.DIRECT
RM-AAL038
RM-AAU124
Забележки
1
Натиснете ?/1, за да изключите
приемника.
2
Като задържите натиснати
TONE MODE и 2CH/A.DIRECT,
натиснете ?/1, за да включите
приемника.
3
Пуснете TONE MODE и 2CH/
A.DIRECT след няколко секунди.
• Не оставяйте дистанционното управление
на прекалено горещи или влажни места.
• Не използвайте едновременно стари
и нови батерии.
• Не смесвайте манганови с друг тип батерии.
• Ако възнамерявате да не използвате
дистанционното управление за продължителен
период от време, извадете батериите, за
да избегнете евентуална повреда поради
протичане или окисляване.
• Когато сменяте или изваждате батериите,
програмираните кодове може да бъдат
изтрити. Ако това се случи, програмирайте
повторно кодовете на дистанционното
управление (стр. 121, 125, 127).
На прозореца на дисплея за кратко се
показва „MEMORY CLEARING...“, след
което се променя на „MEMORY
CLEARED!“.
Промените или корекциите,
извършени в настройките, се нулират
до стойностите по подразбиране.
Забележка
Пълното изчистване на паметта отнема около
една минута. Не изключвайте приемника, докато
на дисплея не се покаже „MEMORY CLEARED!“.
47BG
Първи стъпки
Извършване на операции
за първоначална настройка
(изчистване на всички запаметени
настройки)
7: Настройване на
приемника чрез Easy Setup
Можете да зададете основните настройки
на приемника лесно съобразно указанията
на телевизионния екран.
Сменете входа на телевизора на входа,
към който е свързан приемникът.
Когато включите приемника за първи път,
на телевизионния екран се показва ЛСКП*.
Приемете ЛСКП, за да продължите към
екрана Easy Setup, след което настройте
приемника съобразно указанията там.
Можете да настроите следните функции
чрез Easy Setup.
– Speaker Settings (Auto Calibration)
– Internet Settings
* Ако екранът с ЛСКП не се покаже, изведете го
от „EULA“ в менюто System Settings, след което
прегледайте и приемете ЛСКП.
Забележки относно Speaker
Settings (Auto Calibration)
Вкарайте конектора на оптимизиращия
микрофон докрай в жака AUTO CAL MIC.
Потвърждение на настройката
на активния субуфер
• Когато е свърза субуфер, включете го
и увеличете силата на звука, преди да
го активирате. Завъртете копчето LEVEL
точно до средата.
• Ако свързвате субуфер с функцията
за честота на кросоувър, настройте
до максималната стойност.
• Ако свързвате субуфер с функция
за автоматично преминаване
в режим на готовност,
изключете я (деактивирайте я).
48BG
Забележки
• В зависимост от характеристиките на
използвания от Вас субуфер, стойността
на разстоянието за настройка може да се
различава от действителната позиция.
• Ако извършвате „Speaker Settings (Auto
Calibration)“ чрез Easy Setup, резултатите от
измерването ще бъдат презаписани и запазени
в текущо избраната позиция (като фабрична
настройка по подразбиране е избрано „Pos.1“).
Съвет
В зависимост от позицията на субуфера
резултатите от измерването за поляритета може
да се различават. Няма да има проблеми обаче,
ако продължите да използвате приемника
с тази стойност.
Когато свързвате два субуфера
към приемника
Ако не можете да получите правилно
резултати от измерването на функцията
„Auto Calibration“ в зависимост от средата
или искате да направите фини настройки,
можете да настроите субуферите ръчно.
За подробности вижте „Speaker Setup“
в менюто Speaker Settings (стр. 96).
Забележка за импенданса
на високоговорителите
• Ако не сте сигурни за импенданса
на високоговорителите, прегледайте
инструкциите за експлоатация,
предоставени с тях. (Тази информация
често е на гърба на високоговорителя.)
• Когато свържете всички
високоговорители с номинален
импенданс от 8 ома или повече, задайте
„Speaker Impedance“ на „8 Ω“. Когато
свързвате други типове
високоговорители, задайте го на „4 Ω“.
За избор на предните
високоговорители
Можете да изберете предните
високоговорители, които искате
да използвате.
SPEAKERS (A/B/A+B/OFF)
Индикатори Избрани високоговорители
Високоговорителите, свързани
към входовете FRONT A
и FRONT B/FRONT HIGH
(паралелна връзка).
В прозореца на дисплея се показва
„SPEAKERS OFF“.
От нито един от входовете за
високоговорители или жаковете
PRE OUT не се извеждат
аудиосигнали.
Забележка
Ако конфигурацията на високоговорителите
е зададена така, че да има предни високи
високоговорители, не можете да изберете
входовете FRONT B/FRONT HIGH.
За използване на приемника
като предусилвател
Можете да използвате функцията Auto
Calibration, когато използвате приемника
като предусилвател.
В този случай стойността на разстоянието,
показана на дисплея, може да се различава
от действителната. Няма да има проблеми
обаче дори ако продължите да използвате
приемника с тази стойност.
За отмяна на процеса
за измерване
Натиснете SPEAKERS (A/B/A+B/OFF)
неколкократно, за да изберете системата
на предните високоговорители, която
искате да използвате.
Можете да потвърдите коя група входове
(A или B) е избрана, като прегледате
индикаторите в прозореца на дисплея.
Индикатори Избрани високоговорители
Високоговорителите, свързани
към входовете FRONT A.
Високоговорителите, свързани
към входовете FRONT B/FRONT
HIGH.
Процесът за измерване се отменя
от следните операции.
– Изключване на захранването
– Промяна на силата на звука
– Превключване на входовете
– Промяна на настройката на SPEAKERS
(A/B/A+B/OFF)
– Свързване на слушалки
Операции, различни от горепосочените,
не се допускат по време на процеса
на измерване.
За настройване на приемника
ръчно
Вижте „Регулиране на настройки“ (стр. 90).
49BG
Първи стъпки
• Когато свързвате предни
високоговорители към входовете
FRONT A и FRONT B/FRONT HIGH
и използвате входовете FRONT B/
FRONT HIGH за FRONT B
високоговорителите, свържете
високоговорителите с номинален
импенданс 8 ома или повече.
– Когато свързвате високоговорители
с импенданс 16 ома или повече
в конфигурациите „A“ и „B/FRONT
HIGH“:
Задайте „Speaker Impedance“ на „8 Ω“
в менюто Speaker Settings.
– За други типове високоговорители
в други конфигурации:
Задайте „Speaker Impedance“ на „4 Ω“
в менюто Speaker Settings.
8: Настройване на свързано
оборудване
9: Подготовка на компютър
за използване като сървър
За да изведете многоканален цифров звук,
проверете настройката за извеждане на
цифров звук на свързаното оборудване.
За Sony Blu-ray Disc плейър, проверете дали
„Audio (HDMI)“, „DSD Output Mode“,
„Dolby Digital“ и „DTS“ са зададени
съответно на „Auto“, „On“, „Dolby Digital“
и „DTS“ (към 1 септември 2011 г.).
За PlayStation 3 проверете дали „BD/DVD
Audio Output Format (HDMI)“ и „BD Audio
Output Format (Optical Digital)“ са зададени
на „Bitstream“ (с версия на системния
софтуер 3.70).
За подробности прегледайте инструкциите
за експлоатация, предоставени със
свързаното оборудване.
Сървърът е устройство, което предава
съдържание (музика, снимки
и видеоклипове) към DLNA
устройство в домашна мрежа.
Можете да възпроизвеждате съдържание,
съхранено на компютър в домашна мрежа
с този приемник чрез тази мрежа, след като
се инсталирали софтуерно приложение*,
което има функция на съвместим
с DLNA сървър.
50BG
* Ако използвате компютър с Windows 7,
използвате Windows Media® Player 12,
предоставен с Windows 7.
Можете да покажете менюто на приемника
на телевизионния екран и да избирате
от там функцията, която искате да
използвате, като натиснете V/v/B/b и
на дистанционното управление.
Използване на менюто
1
Сменете входа на телевизора
на входа, към който е свързан
приемникът.
2
Натиснете HOME.
Началното меню се показва на
телевизионния екран.
3
Натиснете B/b неколкократно,
за да изберете желания от Вас
елемент от менюто за опции,
след което натиснете
, за
да влезете в режима на меню.
На телевизионния екран се показва
списъкът с елементи на менюто.
V/v/B/b,
Пример: Когато изберете „Watch“.
RETURN/
EXIT O
TOOLS/
OPTIONS
HOME
Съвет
Когато се покаже „z опция“ в долната дясна
част на екрана, можете да изведете менюто
с опциите, като натиснете TOOLS/OPTIONS
и изберете съответната функция, без да избирате
повторно менюто.
За връщане към предишния
екран
Натиснете RETURN/EXIT O.
продължение
51BG
Първи стъпки
Ръководство за работа
на екрана
За изход от менюто
Натиснете HOME, за да изведете
началното меню, след което натиснете
HOME отново.
Общ преглед на основните
менюта
Меню
Описание
Watch
Избор на източника на
входния видеосигнал или
снимки към приемника
или видеосъдържанието
или снимките, които
ще бъдат показвани от
интернет или домашна
мрежа (стр. 53).
Listen
Избор на източника на
входния аудиосигнал
към приемника или
музикалното съдържание,
което ще бъде показвано
от интернет или домашна
мрежа (стр. 53).
Favorites
Показва интернет
съдържанието, добавено
в Favorites List. Можете
да запазите 18 елемента
с интернет съдържание
в списъка с предпочитани
(стр. 57).
Easy Automation
Позволява ви да запазвате
различни настройки
с приемника и да ги
извиквате наведнъж
(стр. 83).
Sound Effects
Позволява ви да се
наслаждавате на
усъвършенстване на звука,
предоставено от различни
собствени технологии и
функции на Sony (стр. 64).
Settings
Можете да регулирате
настройките на приемника
(стр. 90).
52BG
Гледане на изображения/слушане
на звук
Включете оборудването
и започнете
възпроизвеждането.
4
Натиснете
+/–, за да
регулирате силата на звука.
Съвети
Можете да регулирате силата на звука чрез
копчето MASTER VOLUME на приемника или
бутона
+/– на дистанционното управление.
• За да увеличите или намалите силата на звука
бързо
– Завъртете копчето MASTER VOLUME
бързо.
– Натиснете и задръжте бутона
+/–.
• За да направите фина настройка
– Завъртете копчето MASTER VOLUME
бавно.
– Натиснете бутона
+/– и го пуснете
веднага.
За да активирате функцията
за заглушаване
V/v/B/b,
TOOLS/
OPTIONS
Натиснете
на дистанционното
управление. За отказ натиснете
на дистанционното управление отново
или натиснете
+, за да увеличите
силата на звука. Ако изключите приемника,
докато звукът е заглушен, функцията
за заглушаване се отменя.
HOME
За да избегнете повреда
на високоговорителите
Преди да изключите приемника,
задължително намалете силата на звука.
1
Изберете „Watch“ или „Listen“
от началното меню, след което
натиснете
.
На телевизионния екран се показва
списъкът с елементи на менюто.
2
Изберете желаното от вас
оборудване, след което
натиснете
.
53BG
Гледане на изображения/слушане на звук
Гледане на изображения/
слушане на звук от
свързаното оборудване
3
PC
USB устройство/WALKMAN
Можете лесно да извеждате през
приемника висококачествен звук,
възпроизвеждан на компютър.
Можете да възпроизвеждате
видеофайлове/музика/снимки от
свързаното USB устройство.
За типове файлове, които могат да бъдат
възпроизвеждани, вижте „Типове файлове,
които могат да бъдат възпроизвеждани“
(стр. 147).
Системни изисквания
Операционна система
Windows 7 (32 битова/64 битова версия)
Windows Vista (SP1, 32 битова/64 битова
версия)
Windows XP (SP1/SP2/SP3, 32 битова
версия)
Mac OS X v10.6.5 – 10.6.6
1
Свържете USB устройството
към
(USB) порта
на приемника.
Вижте инструкциите за експлоатация
на USB устройството, преди
да направите връзката.
Устройство
USB порт (отговарящ на USB 2.0)
Забележки
• За гореспоменатите операционни среди няма
гаранция, че приемникът ще работи с всички
компютри.
• Няма гаранция, че приемник ще работи
с домашно създадени компютри, лично
надстроени операционни системи или
множество операционни системи.
• Няма гаранция, че приемникът ще работи
с функции, като преустановяване на системата,
заспиване и хибернация, на всички компютри.
Възпроизвеждане на съдържание
на компютър
1
Изберете „Listen“ от началното
меню, след което натиснете
.
2
Изберете „PC“, след което
натиснете
.
3
Възпроизведете музикален
файл на компютъра чрез което
и да е софтуерно приложение
(напр. Windows Media® Player).
Забележка
Когато свържете компютъра към приемника за
първи път, разпознаването на приемника като
налично USB устройство отнема известно време.
54BG
USB устройство
2
Изберете „Watch“ или „Listen“
от началното меню, след което
натиснете
.
3
Изберете „My Video“, „My Music“
или „My Photo“, след което
натиснете
.
Забележка
Ако не се извежда картина, променете
настройката за „Playback Resolution“
(стр. 104).
4
Изберете „USB устройство“,
след което натиснете
.
Папките и видеофайловете/
музикалните файлове/снимките
се извеждат като списък
на телевизионния екран.
Натиснете V/v/B/b и
, за да
изберете файла, който искате
да възпроизведете.
Изображението или звукът от USB
устройството се възпроизвежда на
приемника.
Забележки
Можете да се наслаждавате на музика/
видеосъдържание/снимки и да зареждате
батерията на iPhone/iPod през приемника.
За подробности за моделите iPhone/iPod,
които са съвместими с тази функция,
вижте стр. 59.
Забележка
Не можете да използвате слушалки по време
на възпроизвеждане.
1
• Не изваждайте USB устройството, докато
работи. За да предотвратите увреждане на
данните или повреда на USB устройството,
изключете приемника, когато изваждате
USB устройството.
• Ако свържете WALKMAN към приемника,
управлявайте WALKMAN чрез
дистанционното управление на приемника
така, както когато свързвате други USB
устройства към приемника. Не можете да
използвате контролите на WALKMAN.
Свържете iPhone/iPod към
(USB) порта на приемника.
iPhone/iPod
(не е включен
в комплекта)
Apple Композитен аудио-видео
кабел (не е включен в комплекта)
2
Изберете „Watch“ или „Listen“
от началното меню, след което
натиснете
.
продължение
55BG
Гледане на изображения/слушане на звук
5
iPhone/iPod
3
Изберете „My Video“, „My Music“
или „My Photo“, след което
натиснете
.
Забележка
Ако не се извежда картина, променете
настройката за „Playback Resolution“
(стр. 104).
4
Изберете „iPod (front)“, след
което натиснете
.
Видеофайловете/музикалните
файлове се извеждат като списък
на телевизионния екран.
Ако изберете „iPod (front)“
в „My Photo“, изберете файл на
снимка чрез контролите на iPhone/
iPod (не е необходимо да преминавате
към стъпка 5).
5
Натиснете V/v/B/b и
, за
да изберете файла, който
искате да възпроизведете.
Изображението или звукът от iPhone/
iPod се възпроизвежда на приемника.
Можете да управлявате iPhone/iPod
чрез бутоните на дистанционното
управление (стр. 59).
За подробности за управлението
на iPhone/iPod вижте и инструкциите
за експлоатация на iPhone/iPod.
DLNA
Можете да възпроизвеждате видеофайлове/
музика/снимки на други одобрени
от DLNA устройства, като ги свържете
към домашната си мрежа.
1
Изберете „Watch“ или „Listen“
от началното меню, след което
натиснете
.
2
Изберете „My Video“, „My Music“
или „My Photo“, след което
натиснете
.
Забележка
Ако не се извежда картина, променете
настройката за „Playback Resolution“
(стр. 104).
3
Изберете иконата на DLNA
сървъра, след което
натиснете
.
Папките и видеофайловете/
музикалните файлове/снимките
се извеждат като списък на
телевизионния екран.
4
Натиснете V/v/B/b и
, за да
изберете файла, който искате
да възпроизведете.
Изображението или звукът от DLNA
сървъра се възпроизвежда на
приемника.
56BG
Видеосъръжание
от интернет
1
Свържете го към мрежа
(стр. 44).
2
Изберете „Watch“ или „Listen“
от началното меню, след което
натиснете
.
3
Изберете „Internet Video“,
„Internet Music“ или „Internet
Photo“, след което
натиснете
.
за операции
B Лента за състояние на
възпроизвеждането
Лента на състояние, курсор, посочващ
текущото местоположение, време на
възпроизвеждане, продължителност
на видеофайла
C Индикатор за състояние на мрежа
D Скорост на предаване на данни по
мрежата
Показва се екранът „Internet content“.
E Името на следващия видеофайл
Забележка
F Името на текущо избрания видеофайл
Ако не се извежда картина, променете
настройката за „Playback Resolution“
(стр. 104).
4
A Дисплей за управление
Натиснете V/v/B/b или
за възпроизвеждане.
Изберете икона на доставчик
на интернет съдържание,
след което натиснете
.
Ако списъкът с интернет съдържание
не може да се извлече, той ще се
представи като недоставена икона
или нова икона.
Забележка
Регистриране на съдържание
в списъка с предпочитани
Можете да регистрирате предпочитаното
си интернет съдържание във
„Favorites List“.
1
Показва се екранът „Internet
content“.
2
Изберете икона на доставчик
на интернет съдържание,
който искате да регистрирате
в Favorites List, след което
натиснете TOOLS/OPTIONS.
3
Изберете „Add to Favorites“,
след което натиснете
.
Интернет съдържанието подлежи на
прекратяване или промяна без предупреждение.
За използване на контролния
панел
Контролният панел се показва, когато
видеофайлът започне да се възпроизвежда.
Показаните елементи може да се различават
в зависимост от доставчиците на интернет
съдържание.
За повторно показване натиснете DISPLAY.
продължение
57BG
Гледане на изображения/слушане на звук
Можете да възпроизвеждате различно
интернет съдържание чрез приемника.
За премахване на съдържание
от Favorites List
1 Натиснете FAVORITES.
Показва се екранът Favorites List.
2 Изберете икона на доставчик на
интернет съдържание, който искате
да премахнете от Favorites List, след
което натиснете TOOLS/OPTIONS.
FM/AM
Можете да слушате FM и AM предавания
чрез вградения тунер. Преди работа се
уверете, че сте свързали FM и AM антените
към приемника (стр. 42).
1
Изберете „Listen“ от началното
меню, след което натиснете
.
2
Изберете „ FM/AM“, след което
натиснете
.
3 Изберете „Remove from Favorites“,
след което натиснете
.
Налични опции
Елемент
Подробности
FM/AM екран
Favorites List
Показване на Favorites List.
Можете да изберете и да управлявате
всеки елементи на екрана, като натискате
V/v/B/b и
.
Add to Favorites Добавяне на интернет
съдържание към Favorites List.
Remove from
Favorites
Премахване на интернет
съдържание от Favorites List.
IP Content Noise Регулиране на качеството
Reduction
на картината на
видеосъдържанието
от интернет.
A Превключвател на честотата (стр. 61)
B Индикация за честотата (стр. 61)
C Списък с предварително зададени
станции (стр. 62)
D Име на предварително зададена станция
(стр. 62)
58BG
Натиснете
Наслаждаване на iPhone/iPod
Възпроизвеждане
на файлове на iPhone/iPod
Съвместими модели
iPhone/iPod
Съвместимите модели следните:
• iPod touch
iPod touch 4th generation/iPod touch
3rd generation/iPod touch 2nd generation/
iPod touch 1st generation
• iPod nano
iPod nano 6th generation/iPod nano
5th generation (video camera)/iPod nano
4th generation (video)/iPod nano
3rd generation (video)/iPod nano
2nd generation (aluminum)/iPod nano
1st generation
• iPod
iPod 5th generation (video)/iPod classic
• iPhone
iPhone 4/iPhone 3GS/iPhone 3G/iPhone
За управление на iPhone/
iPod чрез дистанционното
управление
Можете да управлявате iPhone/iPod чрез
бутоните на дистанционното управление.
Следващата таблица показва пример на
бутони, които може да се използват.
(В зависимост от модела на iPhone/iPod
управлението може да се различава.)
За „My Video“/„My Music“
Натиснете
Операция
N
Начало на възпроизвеждането.
X
Поставяне на пауза на
възпроизвеждането.
x
Край на възпроизвеждането.
m или M Бързо превъртане назад
или напред.
За „My Photo“
Натиснете
Операция
N, X
Стартиране/поставяне в пауза
на възпроизвеждането.
x
Поставяне на пауза на
възпроизвеждането.
m или M Бързо превъртане назад
или напред.
. или > Преминаване към предишен/
следващ файл.
DISPLAY
Включване на задното
осветяване (или удължаване
с 30 секунди).
TOOLS/
OPTIONS
Връщане към предишен
дисплей/папка в йерархията
на iPhone/iPod.
RETURN/
EXIT O, B
Връщане към предишния екран
на графичния потребителски
интерфейс на приемника.
V/v
Избор на предишен/следващ
елемент.
,b
Влизане в избрания елемент.
Забележки
• Не можете да прехвърляте песни върху
iPhone/iPod от този приемник.
• Sony не може да поеме отговорност, в случай че
данни, записани на iPhone/iPod, бъдат загубени
или повредени при използване на iPhone/iPod,
свързан към този приемник.
• Този продукт е проектиран специално
за работа с iPhone/iPod и е одобрен
като отговарящ на стандартите за
производителност на Apple.
• Не изваждайте iPhone/iPod, докато работи.
За да предотвратите увреждане на данните или
повреда на iPhone/iPod, изключете приемника
при свързване или изваждане на iPhone/iPod.
• Когато свържете iPod, който не е съвместим
с функцията за видеоизход, и изберете „iPod
(front)“ в „My Video“ или „My Photo“,
на телевизионния екран се показва
предупредително съобщение.
Съвети
• iPhone/iPod се зареждат, когато се свържат
към приемника, докато е включен.
• Приемникът може да разпознае до 3 000 файла
(включително папки).
59BG
Наслаждаване на iPhone/iPod
Съвместимите модели iPhone/iPod са
следните. Актуализирайте своето устройство
iPhone/iPod с най-новия софтуер, преди да го
използвате с приемника.
Операция
. или > Преминаване към предишен/
следващ файл или глава
(ако има такива).
Възпроизвеждане през мрежа
Възпроизвеждане на файлове в домашна мрежа (DLNA)
Този приемник може да се използва като
плейър или модул за рендиране.
• Сървър: съхранява и изпраща файлове.
• Плейър: получава и възпроизвежда
файлове от сървъра.
• Модул за рендиране: получава
и възпроизвежда файлове от сървъра
и може да се управлява от друго
устройство (контролер).
• Контролер: управлява компонента
на модула за рендиране.
Подготовки за използване
на функцията DLNA.
• Свържете приемника към домашната
си мрежа (стр. 44).
• Подгответе друго одобрено от DLNA
оборудване. За подробности прегледайте
инструкциите за експлоатация на
оборудването.
За възпроизвеждане на отдалечени файлове чрез управление
на приемника (модул за рендиране) през DLNA контролер
Можете да управлявате приемника с одобрен от DLNA контролер, като например Windows
Media® Player 12, при възпроизвеждане на файлове, съхранени на DLNA сървър.
Компютър
(сървър, контролер)
Контролирайте този приемник чрез
DLNA контролер.
За подробности за управлението вижте
инструкциите за експлоатация на
DLNA контролера.
Забележка
Не управлявайте приемника с предоставеното
дистанционно управление и DLNA контролер
едновременно.
Съвет
Приемникът е съвместим с функцията „Play To“
на приложението Windows Media® Player 12,
което стандартно е включено в Windows 7.
60BG
Този приемник
(модул за рендиране)
Автоматично настройване
на станция (Auto Tuning)
Настройване
Слушане на FM/AM радио
1
Изберете индикацията за
честотата на екрана FM/AM.
2
Натиснете V/v.
V сканира станциите от по- ниските
към по-високите честоти, а v – от
по-високите към по-ниските.
Приемникът спира сканирането,
когато приеме сигнал от станция.
SHIFT
Бутони с
цифри
D.TUNING
В случай на слаб FM
стереосигнал
1 Настройте станцията, която искате да
V/v/B/b,
TOOLS/
OPTIONS
HOME
Настройване
слушате, с помощта на Auto Tuning.
Direct Tuning (стр. 61) или изберете
желаната от вас предварително
зададена станция (стр. 62).
2 Натиснете TOOLS/OPTIONS.
Показва се менюто за опции.
3 Изберете „STEREO/MONO“, след което
натиснете
.
4 Изберете „MONO“, след което
натиснете
Превключване между
FM и АМ радио
1
2
Изберете „Listen“ от началното
меню, след което натиснете
.
Изберете „FM/AM“, след което
натиснете
.
.
Директно настройване на станция
(Direct Tuning)
Въведете честотата на станцията директно
с помощта на бутоните с цифри на
дистанционното управление.
Показва се екранът FM/AM.
1
3
Натиснете SHIFT, след което
D.TUNING на екрана FM/AM.
Изберете превключвателя
на честотата.
2
4
Натиснете V/v, за да изберете
„FM“ или „AM“, след което
натиснете
.
Натиснете бутоните с цифри,
за да въведете честотата, след
което натиснете
.
Пример 1: FM 102,50 MHz
Изберете 1 b 0 b 2 b 5 b 0
Example 2: AM 1350 kHz
Изберете 1 b 3 b 5 b 0
продължение
61BG
Съвети
5
• Регулирайте посоката на AM рамковата антена
(ефирна) за оптимално приемане на сигнал
при настройване на AM станция.
• По-долу е показана скалата за директно
настройване.
– FM честотна лента 50 kHz
– AM честотна лента 9 kHz
Ако не можете да настроите
станция
Показва се „– – – .– – MHz“ или
„– – – – kHz“, след което дисплеят
извежда текущата честота.
Уверете се, че сте въвели правилната
честота. В противен случай повторете
стъпка 2. Ако все още не можете да
настроите станция, честотата може да
не се използва във Вашата област.
Програмиране на FM/AM
радиостанции
Можете да програмирате до 30 FM и 30 AM
станции като предпочитани,
предварително зададени станции.
1
Настройте станцията, която
искате да програмирате,
с помощта на Auto Tuning
(стр. 61) или Direct Tuning
(стр. 61).
В случай на приемане на слаб FM
стереосигнал превключете на режим
на приемане на FM (стр. 61).
2
Натиснете TOOLS/OPTIONS.
Показва се менюто за опции.
3
Изберете „Set Preset“, след
което натиснете
.
4
Изберете номер за
предварително зададената
станция и натиснете
.
Станцията се съхранява под избрания
номер.
62BG
Повторете стъпки от 1 до 4,
за да програмирате друга
станция.
Можете да съхраните станции,
както следва:
• FM честотна лента: FM1 до FM30
• AM честотна лента: AM1 до AM30
Превключване на предварително
зададени станции
1
Изберете „Listen“ от началното
меню, след което натиснете
.
2
Изберете „FM/AM“, след което
натиснете
.
3
Изберете предварително
зададения номер от списъка
и натиснете
.
Налице са номера за предварително
зададени станции от 1 до 30.
За задаване на наименования
на предварително зададените
станции (Name Input)
1 Изберете номера на предварително
настроената станция, за който искате
да зададете наименование.
2 Натиснете TOOLS/OPTIONS.
Показва се менюто за опции.
3 Изберете „Name Input“, след което
натиснете
.
Сензорната клавиатура се появява
на екрана.
4 Натиснете V/v/B/b и
, за да
изберете знаци един по един за
въвеждане на наименованието.
5 Изберете „Enter“, след което
натиснете
.
Въведеното от вас наименование
е запазено.
За отказване на задаването на
наименование на вход
Натиснете RETURN/EXIT O или HOME.
Налични опции
Елемент
Подробности
STEREO/MONO
Превключване на режима
на приемане на FM
на стерео или моно.
Set Preset
Съхраняване на
радиостанция под
конкретен предварително
избран номер.
Name Input
Задаване на наименование
на предварително зададена
станция.
Получаване на RDS предавания
Системата за предаване на данни (RDS)
е услуга по радиотелевизионно
разпръскване, която позволява
на радиостанциите да изпращат
допълнителна информация заедно
с нормалния сигнал на програмата. Този
тунер предлага удобни RDS функции,
като показване на името на станцията.
RDS е налице само за FM станции.*
Настройване
* Не всички FM станции предоставят услугата
RDS или един и същ тип услуги. Ако не сте
запознати с RDS системата, консултирайте се
с местните радиостанции за подробности
за RDS услугите във вашия регион.
Трябва само да изберете станция
от FM честотната лента.
Когато настроите станция, предоставяща
RDS услуги, на телевизионния екран
и в прозореца на дисплея се показва
наименованието на станцията*.
* Ако не бъде прието RDS излъчване, името
на станцията няма да се покаже в прозореца
на дисплея.
Забележка
Някои букви, които могат да се покажат
в прозореца на дисплея, не могат да се изведат
телевизионния екран.
Съвет
Докато е показано наименование на станция,
можете да проверите честотата, като натиснете
неколкократно DISPLAY MODE на приемника.
63BG
Слушане на звукови ефекти
Избор на звуковото поле
1 Изберете „Sound Effects“ от началното меню, след което натиснете
2 Изберете „Sound Field“, след което натиснете .
3 Изберете желаното от вас звуково поле
.
Възпроизвеждане с двуканален звук
Можете да превключите изходния звук на двуканален без значение от форматите на запис
на използвания от вас софтуер, свързаното оборудване за възпроизвеждане или
настройките за звуковото поле на приемника.
Двуканален режим
Ефект
2ch Stereo
Приемникът възпроизвежда звук само от предните ляв и десен
високоговорители. Субуферът не възпроизвежда звук.
Стандартните източници на двуканален стерео звук напълно прескачат
обработката на звуковото поле, а многоканалните съраунд формати
се смесват само в два канала.
2ch Analog Direct
Може да превключите звука на избрания вход на двуканален аналогов
вход. Тази функция позволява използването на висококачествени
аналогови източници.
При използване на тази функция, могат да се регулират само силата
на звука и нивото на предния високоговорител.
За да слушате музика през слушалки, включени към приемника.
Звуково поле
Ефект
Headphone (2ch)
Този режим се активира автоматично, ако използвате слушалки и когато
е избран режим, различен от „2ch Analog Direct“. Стандартните
източници на двуканален стерео звук напълно прескачат обработката
на звуковото поле, а многоканалните съраунд формати се смесват само
в два канала.
Headphone (Direct)
Възпроизвежда аналоговите сигнали без обработка от тон, звуково
поле и т.н.
Headphone (Multi)
Този режим се активира автоматично, ако използвате слушалки, когато
е избрано „MULTI IN“. Извежда предните аналогови сигнали от жаковете
MULTI CHANNEL INPUT.
64BG
Възпроизвеждане с многоканален съраунд
Режимът Auto Format Direct (A.F.D.) ви позволява да слушате висококачествен звук
и да изберете режима на декодиране за слушане на двуканален стерео звук като
многоканален звук.
Режим A.F.D.
Ефект
A.F.D. Auto
Настройва звука така, сякаш е записан/кодиран без добавяне
на съраунд ефекти.
Multi Stereo
Възпроизвежда двуканални ляв и десен сигнал през всички
високоговорители.
Съвет
Обикновено препоръчваме „A.F.D. Auto“.
Слушане на съраунд ефект за филми
Може да се възползвате от съраунд звука, като трябва само да изберете едно от
предварително програмираните звукови полета на приемника. Те осигуряват вълнуващ
и мощен звук като в кино салон в дома Ви.
Ефект
HD-D.C.S.
HD Digital Cinema Sound (HD-D.C.S.) е нова иновативна технология
на Sony за системи за домашно кино, която използва най-новите
технологии за обработка на акустичен и цифров звук. Базирана е на
точни данни от измервания на реакцията от студио за мастериране.
С HD-D.C.S. можете да се наслаждавате на Blu-ray и DVD филми у дома
не само с висококачествен звук, но също така и с най-добрата звукова
атмосфера, точно както тонрежисьорът на филма го е проектирал
в процеса на мастериране.
Може да изберете вида ефект за HD-D.C.S.. За подробности вижте
„Регулиране на вида ефект за HD-D.C.S.“ (стр. 66).
PLII Movie
Осъществява декодиране в режим Dolby Pro Logic II Movie. Тази
настройка е идеална за филми, които за кодирани в Dolby Surround.
Освен това този режим може да възпроизвежда звук с 5.1 канала за
гледане на видеоклипове на допълнително озвучени или стари филми.
PLIIx Movie
Осъществява декодиране в режим Dolby Pro Logic IIx Movie. Тази
настройка разширява Dolby Pro Logic II Movie или Dolby Digital
до отделни 7.1 канала за филми.
PLIIz Height
Осъществява декодиране в режим Dolby Pro Logic IIz. Тази настройка
може да разшири звуково поле до 9.1 канала, към които е приложен
вертикален компонент, и придава усещане за присъствие и дълбочина.
„PLIIz Height“ е същото звуково поле като описаното на стр. 67. Може
да регулирате нивото на усилване за „PLIIz Height“. За подробности
вижте „Относно нивото на усилване за PLIIz Height“ (стр. 68).
Neo:X Cinema
Осъществява декодиране в режим DTS Neo:X Cinema. Източник, записан
в 2- до 7.1-канален формат, се подобрява до 9.1 канала.
продължение
65BG
Слушане на звукови ефекти
Звуково поле
Регулиране на вида ефект
за HD-D.C.S.
HD-D.C.S. има три различни вида:
„Dynamic“, „Theater“ и „Studio“. Всеки
вид има различни нива на смесване на
отражение и ехо-ефект и е оптимизиран
да отговаря на уникалността на стаята,
вкуса и настроението на слушателя.
x Dynamic
Настройката „Dynamic“ е подходяща за
среда, в която се чува ехо, но й липсва
усещане за пространственост (където
абсорбирането на звука не е достатъчно).
Тази настройка подчертава отразяването
на звука и възпроизвежда звука на голям
класически киносалон. Така усещането
за пространственост на дублажно студио
се подчертава и се създава уникално
акустично поле.
x Theater
Фабрична настройка по подразбиране.
Настройката „Theater“ е подходяща за
обща всекидневна. Тя възпроизвежда
отразяването на звука точно какво
в киносалон (дублажно студио).
Най-подходяща е за гледане на
съдържание, записано на Blu-ray Disc,
когато искате да усетите атмосферата
на киносалон.
x Studio
Настройката „Studio“ е подходяща
за всекидневна с подходящо
аудиооборудване. Тя възпроизвежда
отразяването на звука, който се добива,
когато източник на кинематографски звук
е ремиксиран за Blu-ray Disc до ниво на
силата на звука, подходящо за домашна
обстановка. Нивото на отражението
и ехото на звука се поддържа до минимума.
Диалозите и съраунд ефектите обаче
са възпроизведени ясно.
66BG
Слушане на съраунд ефект за музика
Може да се възползвате от съраунд звука, като трябва само да изберете едно от
предварително програмираните звукови полета на приемника. Те осигуряват вълнуващ
и мощен звук като в концертна зала в дома ви.
Звуково поле
Ефект
Berlin Philharmonic Hall
Възпроизвежда характеристиките на звука на залата на Берлинската
филхармония. Освен това работи автоматично заедно с приемането
на интернет услугата „The Berliner Philharmoniker’s Digital Concert Hall“.
True Concert Mapping A
Възпроизвежда характеристиките на звука на концертна зала
в Амстердам, Нидерландия, която се отличава с голяма музикална
сцена с усилено отражение на звука. Можете също да регулирате нивото
на ефекта. За подробности вижте „Относно нивото на ефекта за True
Concert Mapping A/B“ (стр. 68).
True Concert Mapping B
Възпроизвежда характеристиките на звука на концертна зала във Виена,
Австрия, която се отличава с резонансен звук с уникално ехо. Можете
също да регулирате нивото на ефекта. За подробности вижте „Относно
нивото на ефекта за True Concert Mapping A/B“ (стр. 68).
Jazz Club
Възпроизвежда акустиката на джаз-клуб.
Live Concert
Възпроизвежда акустиката на концертна зала с 300 места.
Stadium
Възпроизвежда усещането за голям открит стадион.
Възпроизвежда усещането за спортно предаване.
Vocal Height
Повишава звуковата картина чрез предните високи високоговорители.
Тази настройка е подходяща за гледане на музикално съдържание на
голям екран.
Portable Audio
Възпроизвежда чиста и подобрена звукова картина от преносимо
аудиоустройство. Този режим е идеален за MP3 и други видове
компресирана музика.
PLII Music
Осъществява декодиране в режим Dolby Pro Logic II Music. Тази
настройка е идеална за стандартни стереоизточници, като например
компактдискове.
PLIIx Music
Осъществява декодиране в режим Dolby Pro Logic IIx Music. Тази
настройка е идеална за стандартни стереоизточници, като например
компактдискове.
PLIIz Height
Осъществява декодиране в режим Dolby Pro Logic IIz. Тази настройка
може да разшири звуково поле до 9.1 канала, към които е приложен
вертикален компонент, и придава усещане за присъствие и дълбочина.
„PLIIz Height“ е същото звуково поле като описаното на стр. 65. Може да
регулирате нивото на усилване за „PLIIz Height“. За подробности вижте
„Относно нивото на усилване за PLIIz Height“ (стр. 68).
Neo:X Music
Осъществява декодиране в режим DTS Neo:X Music. Източник, записан
в 2- до 7.1-канален формат, се подобрява до 9.1 канала.
Neo:X Game
Осъществява декодиране в режим DTS Neo:X Game. Източник, записан
в 2- до 7.1-канален формат, се подобрява до 9.1 канала.
продължение
67BG
Слушане на звукови ефекти
Sports
Относно нивото на ефекта за
True Concert Mapping A/B
Можете да зададете нивото на ехото за
звуковото поле „True Concert Mapping A/B“.
Тази функция е налице, когато
конфигурацията на високоговорителите
е настроена така, че има предни високи
високоговорители, а „Sound Field Mode“
е зададено на „Front High“.
x Low
Намалява нивото на силата на звука
на ехото.
x Mid
Задава нивото на силата на звука
на ехото на фабричните настройки
по подразбиране.
x High
Увеличава нивото на силата на звука
на ехото.
Относно нивото на усилване
за PLIIz Height
Можете да регулирате нивото на усилване
на предните високи канали за режима
Pro Logic IIz (обичаен за филми и музика).
Sound Field Mode
Позволява да зададете дали да се извежда
звук от предните високи
високоговорители, или не.
Тази функция е налице, когато
е избрано едно от следните звукови
полета и конфигурацията на
високоговорителите е настроена така,
че да има предни високи
високоговорители.
– HD-D.C.S.
– Berlin Philharmonic Hall
– True Concert Mapping A/B
– Jazz Club
– Live Concert
– Stadium
– Sports
– Neo:X Cinema/Music/Game
x Front High
Извежда звук високоговорителите,
включително предните високи (фабрична
настройка по подразбиране).
Ако свържете задните съраунд и предните
високи високоговорители съответно към
изходите SURROUND BACK (ZONE 2)
и FRONT B/FRONT HIGH, не се извежда
звук от задните съраунд високоговорители.
x Low
Няма да се приложи усилване.
x Standard
x Mid
Извежда се звук от високоговорителите
без предните високи.
Ще се приложат +3 dB (фабрична
настройка по подразбиране).
Забележка
x High
Ще се приложат +5 dB.
68BG
В зависимост от настройката или аудиоформата,
може да не се изведе звук от предните високи
високоговорители дори ако зададете „Sound
Field Mode“ на „Front High“.
Забележки относно
звуковите полета
Функцията Sound Optimizer придава
усещане за присъствие и интензивност на
звука за възпроизвеждане с висока сила,
независимо от действителната сила на
звука на приемника.
Можете да слушате ясен и динамичен звук
дори при ниска сила на звука, например
през нощта.
Оптималният ефект, подходящ за средата
ви, се постига с помощта на функцията
„Auto Calibration“.
1
Изберете „Settings“ от
началното меню, след което
натиснете
.
2
Изберете „Audio Settings“,
след което натиснете
.
3
Изберете „Sound Optimizer“,
след което натиснете
.
4
Изберете „On“, след което
натиснете
.
Функцията Sound Optimizer се активира.
Можете да зададете функцията Sound
Optimizer на „On“ и „Off“ и чрез SOUND
OPTIMIZER на дистанционното
управление и на приемника.
Забележки
• Тази функция не работи в следните случаи.
– избрано е „MULTI IN“;
– използва се „2ch Analog Direct“;
– използват се слушалки.
• Приемникът може да възпроизвежда сигнали
на по-ниска честота на семплиране от
действителната честота на семплиране
на входните сигнали в зависимост
от аудиоформата.
69BG
Слушане на звукови ефекти
• Звуковото поле не работи, когато
е избрано „MULTI IN“.
• Не можете да изберете „2ch Analog
Direct“ когато възпроизвеждате
съдържание чрез USB устройство,
домашна мрежа или видеосъдържание
от интернет.
• „Multi Stereo“ не работи, когато се
получават многоканални аудиосигнали.
• Звуковите полета за филми и музика
може да не работят в зависимост от входа
или конфигурацията на
високоговорителите, които сте избрали,
или с определени аудиоформати.
• Приемникът може да възпроизвежда
сигнали на по-ниска честота на
семплиране от действителната честота
на семплиране на входните сигнали
в зависимост от аудиоформата.
• „PLIIx Movie/Music“, „PLIIz Height“
и „Vocal Height“ не се показват
в зависимост от конфигурацията
на високоговорителите, която
сте избрали.
• Някои високоговорители или субуфер
може да не извеждат звук в зависимост
от настройката за звуково поле.
• Ако има шум, той може да е различен
в зависимост от избраното от вас
звуково поле.
• „Neo:X (Cinema/Music/Game)“ не работи,
когато се получават сигнали с честота на
семплиране 32 kHz.
Използване на функцията
Sound Optimizer
Регулиране на еквалайзера
Може да използвате следните параметри,
за да регулирате звуковото качество (ниво
на басови/високи честоти) на предните,
централните, съраунд/задните съраунд
и предните високи високоговорители.
Баси
Високи
Изберете „Settings“ от
началното меню, след
което натиснете
.
2
Изберете „Audio Settings“,
след което натиснете
.
3
Изберете „Audio Settings“,
след което натиснете
.
Изберете „Advanced Auto
Volume“, след което
натиснете
.
4
Изберете „Equalizer“, след което
натиснете
.
Изберете „On“, след което
натиснете
.
Забележки
Честота
(Hz)
2
3
Изберете „Settings“ от
началното меню, след което
натиснете
.
4
Изберете „Front“, „Center“,
„Sur/SB“ или „Front High“,
след което натиснете
.
5
6
Изберете „Bass“ или „Treble“.
Регулирайте усилването,
след което натиснете
.
Забележка
• Тази функция не работи в следните случаи.
– избрано е „MULTI IN“;
– използва се „2ch Analog Direct“.
70BG
Можете да регулирате автоматично силата
на звука, подходяща за всеки тип
съдържание.
Тази функция е полезна например, когато
звукът от дадена реклама е по-силен от
този на телевизионните програми.
1
Ниво
(dB)
1
Използване на функцията
Advanced Auto Volume
• Задължително намалете силата на звука, преди
да изключите тази функция.
• Тази функция не работи в следните случаи.
– избрано е „MULTI IN“;
– използва се „2ch Analog Direct“.
• Приемникът може да възпроизвежда сигнали
на по-ниска честота на семплиране от
действителната честота на семплиране
на входните сигнали в зависимост
от аудиоформата.
Използване на функции
за множество зони
Какво можете да правите
с функцията за
множество зони
При използване на инфрачервен усилвател
(не е включен в комплекта) можете
да управлявате както оборудване
в основната зона, така и приемника на Sony
в зона 2 или зона 3 от зона 2 или зона 3.
Използвайте инфрачервен усилвател,
когато сте поставили приемника на място,
където сигналите от дистанционното
управление не могат да достигнат до него.
Можете да се наслаждавате на
изображения и звук от оборудване,
свързано към приемника, в зона, различна
от основната. Можете например да гледате
DVD в основната зона и да слушате
компактдиск в зона 2 или зона 3.
Извършване на свързване на множество зони
Само сигналите от оборудването, свързано към аналоговите входни жакове, се извеждат
през жаковете ZONE 2 OUT/ZONE 3 OUT. Не се извеждат сигнали от оборудването,
свързано само към цифровите входни жакове.
1 Извеждане на звук от високоговорителите в зона 2 от входовете
SURROUND BACK (ZONE 2) на приемника.
Основна зона
Зона 2
Телевизионен
монитор
STR-DA5700ES
IR REMOTE IN
A
B
B
ZONE 2 VIDEO
OUT*
SURROUND BACK
(ZONE 2)
Многофункционално
дистанционно
управление
продължение
71BG
Използване на функции за множество зони
1:Връзки в зона 2
2 Извеждане на звук от високоговорителите в зона 2 с помощта
на приемника и друг усилвател.
Основна зона
Зона 2
Телевизионен
монитор
B
B
C
IR REMOTE IN
STR-DA5700ES
A
ZONE 2 VIDEO OUT*
ZONE 2 AUDIO OUT
Многофункционално
дистанционно
управление
A Инфрачервен усилвател (не е включен в комплекта)
B Високоговорители
C Усилвател/приемник на Sony
* Можете да свържете и към жака ZONE 2 COMPONENT VIDEO OUT.
2:Връзки в зона 3
Основна зона
Зона 3
B
B
C
IR REMOTE IN
STR-DA5700ES
A
ZONE 3 AUDIO OUT
Многофункционално
дистанционно
управление
A Инфрачервен усилвател (не е включен в комплекта)
B Високоговорители
C Усилвател/приемник на Sony
72BG
Параметър Обяснение
Настройване на
високоговорителите
в зона 2
Когато високоговорителите в зона 2
са свързани към входовете SURROUND
BACK (ZONE 2) на приемника (стр. 71),
направете настройката така, че звукът,
избран в зона 2, да се извежда от
високоговорителите, свързани към
входовете SURROUND BACK (ZONE 2).
За подробности вижте „Speaker
Connection“ в менюто Speaker Settings
(стр. 96).
Задаване на регулирането
на силата на звука за зона 2
Можете да зададете регулирането на силата
на звука за жаковете ZONE 2 AUDIO OUT
като променливо или фиксирано.
1
Fixed
Превключване на
настройката за соната
на дистанционното
управление
Дистанционното управление
първоначално е настроено да се използва
в зона 2. Ако искате да го използвате
в зона 3, превключете настройката за
зоната на дистанционното управление.
?/1
RM SET UP
AMP
Изберете „Zone Settings“, след
което натиснете
.
3
Изберете „Zone Setup“, след
което натиснете
.
4
Изберете „Line Out“ за „Zone2“,
след което натиснете
.
5
Изберете желания от вас
параметър, след което
натиснете
.
Параметър Обяснение
Variable
Първоначалното
регулирането на силата на
звука е зададено на –40 dB.
Когато изберете този
параметър, силата на звука
за входовете ZONE 2 AUDIO
OUT и SURROUND BACK
(ZONE 2) може да бъде
променяна едновременно.
Препоръчва се, когато
използвате усилвател
на мощността.
SHIFT
ZONE
2, 3
ENT/MEM
1
Натиснете ?/1, докато
натискате RM SET UP.
Примигват бутоните AMP и ZONE.
2
Натиснете ZONE.
Бутонът AMP изгасва, бутонът ZONE
продължава да мига, а бутонът
SHIFT светва.
3
Натиснете бутона с цифра 2 за
зона 2 или 3 за зона 3, докато
мига бутонът ZONE .
Бутонът ZONE светва.
продължение
73BG
Използване на функции за множество зони
Изберете „Settings“ от
началното меню, след което
натиснете
.
2
Регулирането на силата на
звука е фиксирано на –0 dB.
Препоръчва се при
използване на оборудване
с променливо регулиране
на силата на звука.
4
1
Натиснете ENT/MEM.
Бутонът ZONE премигва два пъти
и дистанционното управление се
превключва на режим за зона 2
или зона 3.
При случая на илюстрация 1-1
(стр. 71) пропуснете тази стъпка.
2
Натиснете ZONE.
Дистанционното управление се
превключва на зона 2 или зона 3.
Сменете настройката за зоната на
дистанционното управление на зона 2
или зона 3 предварително (стр. 73).
Управление на приемника
от друга зона
(Операции в ZONE 2/ZONE 3)
Следните операции са описани за
свързване на инфрачервен усилвател
и управление на приемника в зона 2 или
зона 3. Когато не е свързан инфрачервен
усилвател, използвайте този приемник
в основната зона.
Включете усилвателя в зона 2
или зона 3.
3
Натиснете ?/1.
Функцията за зона се активира.
4
?/1
ZONE
Натиснете един от бутоните
за входен сигнал на
дистанционното управление,
за да изберете изходните
сигнали, които искате
да извеждате.
За зона 2 се извеждат аналогови видеои аудиосигнали. За зона 3 се извеждат
само аналогови аудиосигнали. Когато
изберете SOURCE, се извеждат
сигналите от текущия вход
в основната зона.
Бутони за
входен
сигнал
SOURCE
5
Регулирайте до подходяща
сила на звука.
• При случая на илюстрация 1-1
(стр. 71) регулирайте силата на звука
чрез
+/– на дистанционното
управление.
• При случая на илюстрация 1-2
(стр. 72) или 2 (стр. 72), регулирайте
силата на звука чрез приемника
в зона 2 или зона 3. Ако зададете
„Line Out“ за „Zone2“ на „Variable“,
можете да регулирате силата на звука
в зона 2 и чрез
+/– на
дистанционното управление
(стр. 73).
74BG
За изход от операциите
в зона 2/зона 3
Натиснете ZONE, след което ?/1.
Забележки
• Когато е избрано SOURCE, сигналите, влизащи
в жаковете MULTI CHANNEL INPUT или
(USB) порта не се извеждат от жаковете
ZONE 2 OUT или ZONE 3 OUT дори когато
е избрано „MULTI IN“ или „PC“.
• „TV“, „PHONO“, „MULTI IN“ или „PC“ могат
да се изберат само в основната зона.
• Съдържанието от USB устройство, iPhone/iPod,
домашна мрежа или видеосъдържанието от
интернет е налице само в зона 2 или зона 3,
когато е избрано SOURCE.
• Можете да изберете „FM“ или „AM“
от основната зона, от зона 2 или зона 3.
Дава се приоритет на избора, който е направен
най-скоро дори ако вече е направен друг избор
в една от зоните.
Използване на функции за множество зони
75BG
Използване на други функции
Използване на функциите
„BRAVIA“ Sync
Какво представлява
„BRAVIA“ Sync?
„BRAVIA“ Sync е името на функция за
продуктите на Sony, която позволява
съвместимо оборудване да се свързва чрез
HDMI кабели, за да се управлява общо чрез
дистанционното управление „BRAVIA“.
Общото управление е възможно
благодарение на функцията „Управление
за HDMI“ чрез HDMI CEC (Consumer
Electronics Control), стандартизиран
за HDMI (High-Definition Multimedia
Interface).
Като се свърже оборудване на Sony,
съвместимо с „BRAVIA“ Sync, чрез HDMI
кабел (не е включен в комплекта),
оперирането се улеснява, както следва:
• Изключване на системата (стр. 77)
• Изпълнение с едно докосване (стр. 77)
• Контрол на звука, възпроизвеждан от
системата (стр. 78)
• Обратен звуков канал (ARC) (стр. 78)
• Избор на сцена (стр. 78)
• Управление на система за домашно кино
(стр. 78)
Функцията „Управление
за HDMI“ обаче не работи
в следните случаи:
• когато свързвате приемника към
оборудване, което не отговаря на
функцията „Управление за HDMI“
на Sony;
• когато свързвате приемника
и оборудването с връзка, различна
от HDMI.
76BG
• Функцията за управление за HDMI не
работи на оборудване, свързано към жака
HDMI OUT B на приемника.
Препоръчваме Ви да свързвате приемника
към продукти с „BRAVIA“ Sync.
Забележки
• Следните функции може да работят
с оборудване, което не е на Sony.
Съвместимостта с всички устройства, които
не са на Sony обаче, не е гарантирана.
– Изключване на системата
– Изпълнение с едно докосване
– Контрол на звука, възпроизвеждан
от системата
• Следните функции са собствени на Sony.
Те не могат да работят с оборудване, което
не е на Sony.
– Избор на сцена
– Управление на система за домашно кино
• Оборудване, което не е съвместимо с „BRAVIA“
Sync, не може да активира тези функции.
Подготовка за „BRAVIA“ Sync
За да използвате „BRAVIA“ Sync, включете
функцията за управление за HDMI на
приемника и на свързаното оборудване.
Включете функцията за управление за
HDMI поотделно на приемника и на
свързаното оборудване.
1
Изберете „Settings“ от
началното меню, след което
натиснете
.
2
Изберете „HDMI Settings“,
след което натиснете
.
3
Изберете „Control for HDMI“,
след което натиснете
.
4
Изберете „On“, след което
натиснете
.
Функцията за управление за HDMI
на приемника е активирана.
5
За подробности за настройването
на свързаното оборудване вижте
инструкциите му за експлоатация.
6
Повторете стъпка 5, за да
зададете функцията за
управление за HDMI и да
покажете изображението
на всички устройства за
възпроизвеждане, които
искате да използвате.
Забележка
Когато извадите HDMI кабела или промените
връзката, изпълнете стъпките по-горе.
Не е необходимо обаче да изпълнявате тези
стъпки, когато използвате жак HDMI IN 1,
IN 2 или IN 6.
Изключване на системата
Когато изключите телевизора чрез бутона
за захранване на дистанционното му
управление, приемникът и свързаното
оборудване се изключват автоматично.
Можете също така да използвате
дистанционното управление, за да
изключите телевизора.
Натиснете TV, след което AV ?/1.
Телевизорът, приемникът и свързаното
оборудване се изключват.
Забележки
• Включете функцията за заключване на
захранването на телевизора, преди да
използвате функцията за изключване на
системата. За подробности прегледайте
инструкциите за експлоатация на телевизора.
• В зависимост от състоянието на свързаното
оборудване, то може да не се изключи.
За подробности вижте инструкциите за
експлоатация на свързаното оборудване.
• Ако използвате функцията за изключване
на системата с телевизор, който не е на Sony,
програмирайте дистанционното управление
съобразно производителя на телевизора.
Изпълнение с едно докосване
Когато възпроизвеждате съдържание на
оборудване, свързано към приемника чрез
HDMI връзка, приемникът също се
включва автоматично и се превключва
на съответния HDMI вход.
Когато зададете „Pass Through“ на „On,“
звукът и изображението могат да се
извеждат само от телевизора, докато
приемникът остава в режим на готовност.
Стартирайте възпроизвеждането
на оборудването.
Използване на функцията за
изпълнение с едно докосване
на видеокамерата
1 Включете функцията за управление
за HDMI на приемника и на
видеокамерата.
2 Свържете видеокамерата към един от
жаковете HDMI IN 1, IN 2 или IN 6
(стр. 35).
Ако използвате видеокамера на
Sony, телевизорът се включва заедно
с приемника, след което видеокамерата
стартира възпроизвеждане
автоматично. Ако използвате
видеокамера, която не е на Sony,
възпроизвеждайте сигнал от
нея непрекъснато.
Забележки
• В зависимост от телевизора може да не се
покаже началото на съдържанието.
• Свържете оборудване, например камера на
Sony, снабдена с функцията за изпълнение
с едно докосване, като просто направите HDMI
връзка към жака HDMI IN 1, IN 2 или IN 6.
Ако използвате други HDMI IN жакове,
приемникът може да не се превключи на
съответния изход. В такъв случай изберете
ръчни входа, към който е свързана
видеокамерата.
продължение
77BG
Използване на други функции
Включете функцията за
управление за HDMI на
свързаното оборудване.
Контрол на звука,
възпроизвеждан от системата
Можете да слушате звука от телевизора
през високоговорителите, свързани към
приемника, чрез лесна операция. Можете
също да регулирате силата на звука и да
изключвате звука на приемника от
дистанционното управление на телевизора.
Можете да използвате функцията за
контрол на звука, възпроизвеждан
от системата, както следва.
• Звукът от телевизора се извежда от
високоговорителите, свързани към
приемника, когато включите приемника,
докато звукът се извежда от
високоговорителя на телевизора. Ако
изключите приемника, звукът се извежда
от високоговорителя на телевизора.
• Когато регулирате силата на звука на
телевизора, функцията за контрол на
звука, възпроизвеждан от системата,
регулира едновременно силата на звука
на приемника.
Можете също да управлявате тази
функцията чрез менюто на телевизора.
За подробности прегледайте инструкциите
за експлоатация на телевизора.
Забележки
• Когато „Control for HDMI“ е зададено на „On“,
настройките „Audio Out“ в менюто „HDMI
Settings“ ще се зададат автоматично според
настройките на функцията за контрол на звука,
възпроизвеждан от системата.
• Ако телевизорът е включен преди включването
на приемника, той незабавно ще преустанови
извеждането на звук.
Обратен звуков канал (ARC)
Ако телевизорът е съвместим с функцията
Обратен звуков канал (ARC), връзката
с HDMI кабел също изпраща цифров
аудиосигнал от телевизора към приемника.
Не е необходимо да правите отделна
аудиовръзка, за да слушате звука
от телевизора от приемника.
За подробности вижте „Превключване
между цифров и аналогов звук“ (стр. 80).
78BG
Избор на сцена
Оптималното качество на картината
и звуковото поле се избират автоматично
съобразно избраната сцена на
телевизора ви.
За подробности за операцията прегледайте
инструкциите за експлоатация
на телевизора.
Забележка
Звуковото поле може да не се превключи
в зависимост от телевизора.
Таблица на съответствието
Настройка на сцена
на телевизора
Звуково поле
Cinema
HD-D.C.S.
Sports
SPORTS
Music
Live Concert
Animation
A.F.D. Auto
Photo
A.F.D. Auto
Game
A.F.D. Auto
Graphics
A.F.D. Auto
Управление на система
за домашно кино
Ако към приемника се свърже телевизор,
съвместим с функцията за управление на
система за домашно кино на свързания
телевизор се показва икона за интернет
базираните приложения.
Можете да превключите вход на
приемника или звукови полета чрез
дистанционното управление на телевизора.
Можете да регулирате и нивото
централния високоговорител или субуфера
или настройките на „Sound Optimizer“
(стр. 69), „Dual Mono“ (стр. 100) или
„A/V Sync“ (стр. 100).
За да използвате функцията за управление
на система за домашно кино, телевизорът
ви трябва да има достъп до широколентова
връзка.
За подробности прегледайте инструкциите
за експлоатация, предоставени
с телевизора ви.
Когато имате два монитора, свързани към
жаковете HDMI OUT A и HDMI OUT B,
можете да превключвате изходния сигнал
за тях чрез бутона HDMI OUTPUT
на дистанционното управление.
HDMI
OUTPUT
1
Включете приемника и двата
монитора.
2
Натиснете HDMI OUTPUT.
При всяко натискане на бутона
изходният сигнал се превключва,
както следва:
HDMI A t HDMI B t HDMI A + B
t OFF t HDMI A…
Можете да използвате и бутона HDMI
OUT на приемника.
Извеждане на HDMI сигнали
към телевизора дори когато
приемникът е в режим
на готовност
(Pass Through)
Можете да извеждате видеои аудиосигнали от HDMI IN жака към
телевизора, свързан към HDMI OUT A
жака, дори когато приемникът е в режим
на готовност.
Ако използвате тази функция, докато
„Control for HDMI“ е зададено на „On“,
входният сигнал на приемника се
превключва в съответствие с управлението
на свързаното оборудване дори когато
приемникът е в режим на готовност.
Когато активирате тази функция,
направете настройките за „Pass Through“,
като следвате стъпките по-долу.
1
Изберете „Settings“ от
началното меню, след което
натиснете
.
2
Изберете „HDMI Settings“, след
което натиснете
.
3
Изберете „Pass Through“, след
което натиснете
.
4
Изберете желания от вас
параметър, след което
натиснете
.
Параметър Обяснение
On
Когато приемникът
е в режим на готовност,
той непрекъснато извежда
HDMI сигнали от жака на
приемника HDMI OUT A.
Off
Приемникът не извежда HDMI
сигнали, когато е в режим на
готовност. Включете го, за да се
наслаждавате на сигналите от
свързаното оборудване на
телевизора. Тази настройка
пести електроенергия в режим
на готовност в сравнение
с настройката „On“.
Забележки
• Ако съвместимият видеоформат е различен
при мониторите, свързани към жаковете HDMI
OUT A и HDMI OUT B на приемника, „HDMI
A + B“ може да не работи.
• В зависимост от свързаното оборудване за
възпроизвеждане „HDMI A + B“ може да
не работи.
79BG
Използване на други функции
Превключване на
мониторите, извеждащи
HDMI видеосигналите
• OPT
Показва се само когато е настроен
оптичен жак за входа и оптичният
входен жак се избира автоматично.
• COAX
Показва се само когато е настроен
коаксиален жак за входа
и коаксиалният входен жак
се избира автоматично.
• ANALOG
Определят се аналоговите
аудиосигнали, влизащи в жаковете
AUDIO IN (L/R).
Превключване между
цифров и аналогов звук
Когато свързвате оборудване към цифрови
и аналогови входни аудиожакове на
приемника, можете да фиксирате режима
на въвеждане на звука към един от тях
или да превключвате от единия на другия
в зависимост от типа на материала, който
възнамерявате да гледате.
INPUT SELECTOR
INPUT MODE
Забележки
• Според входа на прозореца на дисплея
се показва „------“ и не могат да се изберат
други режими.
• Когато се използва „2ch Analog Direct“ или
е избрано „MULTI IN“, входният аудиосигнал
е зададен на „Analog“. Не можете да изберете
други режими.
1
Изберете източника на входен
сигнал чрез INPUT SELECTOR
на приемника.
Използване на други видеоаудио входни жакове
2
Натиснете INPUT MODE
на приемника.
Можете да настроите повторно видеои/или аудиосигнали към други входни
жакове.
Пример) Свържете жака OPTICAL OUT
на DVD плейъра към жака OPTICAL IN 1
на този приемник, когато искате да
въвеждате само цифрови оптични
аудиосигнали от DVD плейъра.
Свържете компонентния видеожак на
DVD плейъра към жаковете COMPONENT
VIDEO IN 1 or COMPONENT VIDEO IN 2
на този приемник, ако искате да въвеждате
видеосигналите от DVD плейъра.
Избраният режим на въвеждане
на звука се показва в прозореца
на дисплея.
• AUTO
Дава се приоритет на цифровите
аудиосигнали, когато има както
цифрови, така и аналогови връзки.
Ако няма цифрови аудиосигнали, се
избират аналоговите аудиосигнали.
Когато е избран телевизионен вход,
се дава приоритет на сигналите от
функцията Обратен звуков канал
(ARC). Ако телевизорът Ви не
е съвместим с функцията Обратен
звуков канал (ARC), се избират
цифровите оптични аудиосигнали.
Ако функциите за управление
за HDMI на приемника и на
телевизора не са активирани Обратен
звуков канал (ARC) не работи.
80BG
1
Изберете „Settings“ от
началното меню, след което
натиснете
.
2
Изберете „Input Settings“, след
което натиснете
.
Изберете „Video Input Assign“
или „Audio Input Assign“, след
което натиснете
.
4
Изберете аудио- и/или
видеосигналите, които искате
да настроите към всеки вход.
Използване на други функции
3
Забележки
• Ако настроите входен сигнал за някои от
жаковете HDMI IN 1 на IN 6 в „Video Input
Assign“ или „Audio Input Assign“ същият входен
HDMI жак се настройва за входния видеои аудиосигнал. Ако искате да настроите HDMI
IN жак към входен видео- или аудиосигнал,
първо настройте входен сигнал за някой от
жаковете HDMI IN 1 на IN 6 в „Video Input
Assign“ или „Audio Input Assign“. След това
задайте настройка за HDMI IN жака на „None“
в „Video Input Assign“ или „Audio Input Assign“,
за което от двете не искате на настройвате
HDMI IN жак.
• Когато управлявате приемника без графичния
потребителски интерфейс, можете да
промените настройката на HDMI IN жак чрез
„HDMI VIDEO ASSIGN ?“ или „HDMI AUDIO
ASSIGN ?“ в „INPUT SETTINGS“ (стр. 117).
• Ако промените настройката на HDMI IN жак,
докато се използва функцията за управление
за HDMI, превключете входния сигнал на
приемника към входа, към който е свързано
HDMI оборудването. В противен случай
функцията за управление за HDMI може
да не работи правилно.
• Ако зададете настройка за HDMI IN жак на
„NONE“ в „Video Input Assign“ и „Audio Input
Assign“, не можете да изберете входните
сигнали през HDMI вход. В този случай
функцията за управление за HDMI работи
само на оборудване, различно от приемника.
Това обаче не е неизправност.
продължение
81BG
Наименование
на входния сигнал
Входни
видеожакове,
които могат
да се настроят
Входни
аудиожакове,
които могат
да се настроят
*
BD/DVD
GAME
SAT/
CATV
TV
TAPE
MD
PC
MULTI IN
Component1
(BD/DVD)
a*
a
a
a
a
–
a
a
a
–
–
a
Component2
(SAT/CATV)
a
a
a*
a
a
–
a
a
a
–
–
a
HDMI1
(GAME)
a
a*
a
a
a
–
a
a
a
–
–
a
HDMI2
(SAT/CATV)
a
a
a*
a
a
–
a
a
a
–
–
a
HDMI3
(SA-CD/CD)
a
a
a
a
a
–
a
a
a*
–
–
a
HDMI4
(BD/DVD)
a*
a
a
a
a
–
a
a
a
–
–
a
HDMI5
(VIDEO 1)
a
a
a
a*
a
–
a
a
a
–
–
a
HDMI6
(VIDEO 2)
a
a
a
a
a*
–
a
a
a
–
–
a
Optical1
(GAME)
a
a*
a
a
a
–
a
a
a
–
–
–
Optical2
(SAT/CATV)
a
a
a*
a
a
–
a
a
a
–
–
–
SA-CD/ PHONO
CD
Optical3 (TV)
a
a
a
a
a
a*
a
a
a
–
–
–
Optical4 (MD)
a
a
a
a
a
–
a
a*
a
–
–
–
Coaxial1
(BD/DVD)
a*
a
a
a
a
–
a
a
a
–
–
–
Coaxial2
(VIDEO 1)
a
a
a
a*
a
–
a
a
a
–
–
–
Coaxial3
(SA-CD/CD)
a
a
a
a
a
–
a
a
a*
–
–
–
HDMI1
(GAME)
a
a*
a
a
a
–
a
a
a
–
–
–
HDMI2
(SAT/CATV)
a
a
a*
a
a
–
a
a
a
–
–
–
HDMI3
(SA-CD/CD)
a
a
a
a
a
–
a
a
a*
–
–
–
HDMI4
(BD/DVD)
a*
a
a
a
a
–
a
a
a
–
–
–
HDMI5
(VIDEO 1)
a
a
a
a*
a
–
a
a
a
–
–
–
HDMI6
(VIDEO 2)
a
a
a
a
a*
–
a
a
a
–
–
–
(фабрична настройка по подразбиране)
82BG
VIDEO 1 VIDEO 2
Забележки
Управление на приемника
чрез смартфон
Можете да управлявате приемника чрез
смартфон, снабден със софтуерното
приложение „ES Remote“. Софтуерното
приложение „ES Remote“ може да бъде
изтеглено от App Store (за iPhone) или
Android Market (за телефони с Android)
безплатно.
Запазване на различни
настройки за приемника
и да извикване на
настройките наведнъж
(Easy Automation)
Можете да запазвате различни настройки
с приемника и да ги извиквате и прилагате
лесно за приемника.
Например със запазването на настройките
в сцената „1: Movie“, както следва, можете
да превключвате настройките на
приемника наведнъж с лесна операция
с едно докосване, без да превключвате
всяка настройка за „Input“, „Calibration
Type“, „Sound Field“ и „HDMI Out“
поотделно.
Настройка
Стойност, зададена
за „1: Movie“
Input
BD/DVD
Calibration Type
Engineer
Sound Field
HD-D.C.S.
HDMI Out
HDMI OUT B
продължение
83BG
Използване на други функции
• Когато настроите цифровия входен
аудиосигнал, настройката INPUT MODE
може да се промени автоматично.
• Когато настроите входен видеосигнал към
компонентен или композитен вход и входен
аудиосигнал към HDMI входа, компонентните
или композитните видеосигнали не
се извеждат от HDMI OUT жаковете.
Компонентните или композитните
видеосигнали се извеждат от жаковете
COMPONENT VIDEO MONITOR OUT
или жака MONITOR VIDEO OUT.
• Не можете да настроите различни HDMI
жакове за отделни входни видеои аудиожакове на един вход.
• Можете да настроите няколко входни сигнала
с един HDMI IN жак. Ако използвате обаче
функцията за изпълнение с едно докосване
на оборудването, свързано към HDMI IN жака,
предишният вход (в оригиналната му
последователност в поредността от входове)
се избира по предпочитание.
Елементите, за които можете да запазите
настройки, и стойностите по подразбиране
за всеки от тях са следните.
Настройка Стойност по подразбиране
1: Movie 2: Music
EASY
AUTOMATION
3: Party
4: Night
Input
BD/DVD
SA-CD/CD No
Change
No
Change
Tuner
Preset
No
Change
No
Change
No
Change
No
Change
Multi
Sound Field HD-D.C.S. Berlin
Philharmonic Stereo
Hall
No
Change
Sleep
No
Change
No
Change
Off
30 min.
Volume
No
Change
No
Change
–10 dB
–30 dB
HDMI Out No
Change
No
Change
No
Change
No
Change
Speaker
No
Change
No
Change
No
Change
No
Change
Party Mode No
Change
No
Change
On
No
Change
A/V Sync
No
Change
No
Change
No
Change
No
Change
Calibration No
Type
Change
No
Change
No
Change
No
Change
Digital
Legato
Linear
No
Change
No
Change
No
Change
No
Change
Sound
No
Optimizer Change
No
Change
Off
On
Sound Field No
Mode
Change
No
Change
No
Change
No
Change
Equalizer
(Front)
No
Change
No
Change
No
Change
No
Change
Equalizer
(Center)
No
Change
No
Change
No
Change
No
Change
Equalizer No
(Surround) Change
No
Change
No
Change
No
Change
Equalizer
(Front
High)
No
Change
No
Change
No
Change
No
Change
* Можете да изберете „Tuner Preset“ само когато
„FM“ или „AM“ е избрано за „Input“.
84BG
Съвет
1
Изберете „Easy Automation“
от началното меню, след което
натиснете
.
2
Изберете желаната Scene,
след което натиснете
.
Можете да извикате настройки, запазени за
„1: Movie“ или „2: Music“ директно, като
натиснете EASY AUTOMATION 1 или EASY
AUTOMATION 2 на приемника или
дистанционното управление. Можете също
да презапишете „1: Movie“ или „2: Music“
с предварително изпратените настройки,
като задържите натиснат EASY
AUTOMATION 1 или EASY AUTOMATION 2
в продължение на 3 секунди по същия начин,
както когато избирате ;Import Current Settings“
от менюто.
Запазете настройките в Scene
1
Изберете „Easy Automation“
от началното меню, след което
натиснете
.
2
Изберете Scene, за която искате
да запазите настройките,
измежду „1: Movie“, „2: Music“,
„3: Party“ или „4: Night“, след
което натиснете TOOLS/
OPTIONS.
3
Изберете желаното от вас
меню, след което натиснете
Меню
.
Обяснение
Edit Saved Scene Позволява ви да
персонализирате и запазвате
настройките, съответстващи
на предпочитанията ви.
Import Current
Settings
Зарежда предварително
изпратени настройки на
приемника и ги запазва със
Scene. „Input“ и „Volume“
са зададени на „No Change“.
Забележки
• Настройките, запазени като „No Change“,
не се променят от предварително изпратени
настройки дори когато извикате Scene.
Изберете „Edit Saved Scene“, след което
махнете отметката за настройка в екрана за
редактиране, за да зададете „No Change“.
• Когато извикате Scene, настройките, които
не могат да се приложат, се игнорират (напр.
стойността за „Sound Field“, когато е избрано
„MULTI IN“).
85BG
Използване на други функции
Извикване на настройките,
запазени в Scene
Използване на таймера
за заспиване
Когато се използва таймерът за
заспиване, в прозореца на дисплея
на приемника светва
индикаторът „SLEEP“.
За да проверите оставащото време
преди изключването на приемника,
натиснете SLEEP. Оставащото време се
показва в прозореца на дисплея. Ако
натиснете SLEEP отново, таймерът
за заспиване се задава на „OFF“.
Можете да настроите приемникът да
се изключи автоматично след
определено време.
SHIFT
AMP
Записване чрез приемника
Можете да записвате от аудио-видео
оборудване с помощта на приемника.
Прегледайте инструкциите за
експлоатация, предоставени със
записващото оборудване.
Записване с видеооборудване
1
Изберете „Watch“ от началното
меню, след което натиснете
.
2
Изберете оборудването
за възпроизвеждане, след
което натиснете
.
3
Подгответе оборудването
за възпроизвеждане.
Поставете например видеокасетата,
която искате да копирате, във
видеомагнетофона.
SLEEP
1
4
Натиснете AMP.
Приемникът може да се управлява
чрез дистанционното управление.
2
Натиснете SHIFT, след което
натиснете SLEEP.
При всяко натискане на SLEEP
дисплеят се променя циклично
по следния начин:
86BG
Подгответе записващо
оборудване.
Поставете празна видеокасета и т.н.
в оборудването (VIDEO 1)
за записване.
5
Стартирайте функцията
за запис от записващото
оборудване, след което
стартирайте оборудването
за възпроизвеждане.
Записване с аудиооборудване
1
Изберете „Listen“ от началното
меню, след което натиснете
.
2
Изберете оборудването за
възпроизвеждане, след което
натиснете
.
3
Подгответе оборудването
за възпроизвеждане.
Поставете например компактдиск
в CD плейъра.
4
Подгответе записващо
оборудване.
Поставете празен минидиск или касета
в записващото устройство и настройте
нивото на силата на звука за записа.
5
Превключване на режима на
управление на приемника
?/1
Стартирайте функцията за
запис от записващото
устройство, след което
стартирайте оборудването
за възпроизвеждане.
Превключване на режима на
управление на приемника
и дистанционното
управление
Можете да превключвате режима на
управление (COMMAND MODE AV1 или
COMMAND MODE AV2) на приемника
и на дистанционното управление.
2CH/A.DIRECT
1
Натиснете ?/1, за да изключите
приемника.
2
Докато държите натиснати
2CH/A.DIRECT, натиснете ?/1,
за да включите приемника.
Когато режимът на управление
е зададен на „AV2“, на дисплея се
показва „COMMAND MODE [AV2]“.
Когато режимът на управление
е зададен на „AV1“, на дисплея се
показва „COMMAND MODE [AV1]“.
87BG
Използване на други функции
Можете да записвате с аудио-видео
оборудване с помощта на приемника.
Прегледайте инструкциите за
експлоатация, предоставени с минидиск
плейъра или магнетофона ви.
Превключете режима на управление от
фабричната настройка по подразбиране на
подходящата настройка, ако по случайност
със същото дистанционно управление се
контролира друго оборудване на Sony,
когато управлявате приемника чрез
предоставеното с него дистанционно
управление.
Режимите на управление на приемника
и дистанционното управление са
фабричните настройки по подразбиране
(COMMAND MODE AV2).
Приемникът и дистанционното
управление трябва да използват един
и същи режим на управление. Ако
режимите на управление на приемника
и този на дистанционното управление са
различни, използвайте дистанционното
управление за контрол на приемника.
Превключване на режима
на управление на
многофункционалното
дистанционно управление
RM SET UP
SHIFT
1, 2
Превключване на режима
на управление на опростеното
дистанционно управление
?/1
AMP
DISPLAY
ZONE
ENT/MEM
MUTING
1
Натиснете ?/1, докато
натискате RM SET UP.
Примигват бутоните AMP и ZONE.
2
Натиснете AMP.
Бутонът ZONE изгасва, бутонът AMP
продължава да мига, а бутонът SHIFT
светва.
3
Натиснете бутона с цифра 1
или 2, докато мига бутона AMP.
Когато натиснете 1, режимът на
управление се задава на COMMAND
MODE AV1. Когато натиснете 2,
режимът на управление се задава
на COMMAND MODE AV2.
Бутонът AMP светва.
4
Натиснете ENT/MEM.
Бутонът AMP примигва два пъти, след
което процесът за настройване на
режима на управление е завършен.
88BG
Натиснете едновременно MUTING
и
, докато държите натиснат
DISPLAY.
Забележки
Ако не използвате задни съраунд и предни
високи високоговорители, можете да
използвате входовете SURROUND BACK
(ZONE 2) за предните високоговорители
за използване на връзка с двоен усилвател.
Свързване на
високоговорителите
Преден
високоговорител (Д)
Преден
високоговорител (Л)
Hi
Hi
Lo
Lo
Свържете жаковете от страната на Lo
(или Hi) на предните високоговорители
към входовете FRONT A, а жаковете от
страната на Hi (или Lo) – към входовете
SURROUND BACK (ZONE 2). Уверете се,
че металните пластини на Hi/Lo,
прикрепени към високоговорителите,
са отстранени от тях, за да избегнете
неизправност в приемника.
Настройване на
високоговорителите
За подробности вижте „Speaker
Connection“ в менюто Speaker Settings
(стр. 96).
89BG
Използване на други функции
Използване на свързване
на двоен усилвател
• Не можете да използвате входовете FRONT B/
FRONT HIGH за свързване на двоен усилвател.
• Направете настройките за двойния усилвател,
преди да изпълните функцията
Auto Calibration.
• Ако направите настройките за двойния
усилвател, настройките за нивото, баланса
и еквалайзера задните съраунд и предните
високи високоговорители ще станат невалидни
и ще се използват тези за предните
високоговорители.
• Сигналите, извеждани от жаковете PRE OUT,
се използват със същите настройки като тези
на изходите SPEAKERS.
• Когато конфигурацията на високоговорители
е зададена така, че се използват задни съраунд
високоговорители или предни високи
високоговорители, не можете да зададете
входовете SURROUND BACK (ZONE 2) за
свързване на двоен усилвател.
• Когато управлявате приемника, без да
използвате графичния потребителски
интерфейс, задайте „SB ASSIGN“ на „BI-AMP“
в „SPEAKER SETTINGS“ (стр. 116).
1
Регулиране на настройки
Използване на менюто
за настройки
Изберете „Settings“ от
началното меню, след което
натиснете
, за да влезете
в режима на менюто.
На телевизионния екран се показва
списъкът на менюто с настройките.
Можете да регулирате различните
настройки за високоговорителите, съраунд
ефектите, множеството зони др. с помощта
на менюто за настройки.
2
Изберете желания елемент
на менюто, след което
натиснете
, за да
осъществите достъп до
този елемент.
Пример: Когато изберете „Audio Settings“.
V/v/B/b,
RETURN/
EXIT O
TOOLS/
OPTIONS
HOME
3
Изберете желания параметър,
след което натиснете
,
за да влезете.
За връщане към предишния
екран
Натиснете RETURN/EXIT O.
За изход от менюто
Натиснете HOME.
90BG
Списък на менюто за настройки
Settings
Easy Setup
(стр. 93)
Speaker Settings
(стр. 93)
Auto Calibration
Auto Calibration Setup
Position
User Reference Edit
Front Reference Type
Speaker Pair Match
Name In
Automatic Phase Matching
Speaker Relocation
Speaker Connection
Speaker Setup
Test Tone
Center Analog Down Mix
Speaker Impedance
Distance Unit
Audio Settings
(стр. 99)
Digital Legato Linear
Sound Optimizer
Equalizer
Advanced Auto Volume
Subwoofer Muting
Dual Mono
Dynamic Range Compressor
(Input name)
A/V Sync
Decode Priority
Sound Field
Sound Field Mode
Video Settings
(стр. 102)
Resolution
Zone Resolution
Playback Resolution
3D Output Settings
TV Type
Screen Format
HDMI Settings
(стр. 105)
(Input name)
Subwoofer Level
Subwoofer Low Pass Filter
Audio Out
H.A.T.S.
Control for HDMI
Pass Through
Video Direct
продължение
91BG
Регулиране на настройки
Calibration Type
Input Settings
(стр. 107)
Input Edit
Audio Input Assign
Video Input Assign
Network Settings
(стр. 108)
Internet Settings
Connection Server Settings
Renderer Options
Renderer Access Control
External Control
Network Standby
Internet Services
Settings
(стр. 108)
Parental Control Password
Parental Control Area Code
Internet Video Parental Control
Internet Video Unrated
Zone Settings
(стр. 109)
Zone Control
System Settings
(стр. 111)
Language
Zone Setup
Auto Standby
Settings Lock
RS232C Control
Software Update Notification
Initialize Personal Information
System Information
EULA
Network Update
(стр. 112)
92BG
Speaker Settings
Повторно изпълнение на Easy Setup за
извършване на основните настройки.
Следвайте инструкциите на екрана
(стр. 48).
Можете да зададете средата за преглед
(със системата на високоговорителите,
която използвате) или автоматично,
или ръчно.
Auto Calibration
Изпълнява функцията D.C.A.C. (Digital
Cinema Auto Calibration). Тази функция
ви позволява да извършите автоматично
калибриране, като например проверка на
връзката между всеки високоговорител
и приемника, регулиране на нивото
на високоговорителя и автоматично
измерване на разстоянието на всеки
високоговорител от позицията на слушане.
Забележка
Резултатите от измерването ще се презапишат
и запазят на позицията, избрана в момента.
Auto Calibration Setup
Позволява ви да регистрирате три
конфигурации за „Position“ в зависимост
от позициите на слушане, средата
и условията на измерването.
Също така можете да изберете тип
калибриране за компенсиране за всеки
високоговорител.
Position
Можете да регистрирате повече от един
набор от настройки за средата, в която
слушате, или да повикате отново набор
от настройки.
Изберете „Position“, за която искате да
регистрирате резултатите от измерването
на екрана Auto Calibration Setup.
• Pos.1
• Pos.2
• Pos.3
продължение
93BG
Регулиране на настройки
Easy Setup
За задаване на тип компенсация
за високоговорителите
Можете да изберете типа компенсиране,
който да се използва за
високоговорителите за всяка Position.
1 Изберете „Position“, за която искате
да зададете типа компенсиране за
високоговорителя, след което
натиснете
.
2 Изберете желания „Calibration Type“,
след което
.
• Full Flat
Измерването на честотите от всеки
високоговорител се прави гладко.
• Engineer
Задава честотата, която да съвпадне
със стандартните за помещение
за слушане на Sony.
• Front Reference
Регулира характеристиките на всички
високоговорители, за да съответстват
на тези на предните
високоговорители.
• User Reference
Настройва честотата на тази,
която сте персонализирали чрез
„User Reference Edit“.
• Off
Изключва еквалайзера за
Auto Calibration.
Забележка
Не можете да зададете „Calibration Type“
за „Position“, за която не са регистрирани
резултатите от измерването.
За задаваме на референтната
стойност, когато изберете „Front
Reference“ за „Calibration Type“
1 Изберете „Front Reference Type“
в менюто Calibration Type, след
което натиснете
.
2 Изберете желания от вас параметър,
след което натиснете
.
• L/R
Настройва данните за левия и десния
канал спрямо референтната стойност.
•L
Настройва данните за левия канал
спрямо референтната стойност.
94BG
•R
Настройва данните за десния канал
спрямо референтната стойност.
Забележки
• Тази функция е активна само когато изберете
„Front Reference“ за „Calibration Type“ (стр. 93).
• Изпълнете „Auto Calibration“, след като
зададете „Front Reference Type“.
За персонализиране на честотата
за „User Reference“
Можете да персонализирате честотата
за „User Reference“ в „Calibration Type“
според типа на компенсиране „Full Flat“.
1 Изберете „User Reference Edit“ в менюто
Calibration Type, след което
натиснете
.
2 Регулирайте честотата.
За задаване на режим на
съпоставяне на двойка за
конфигурацията на еквалайзера
в Auto Calibration
1 Изберете „Position“, за която искате да
зададете режима на съпоставяне на
двойка, след което натиснете
.
2 Изберете „Speaker Pair Match“, след
което натиснете
.
• All
Калибрира всички високоговорители
чрез обработката за съпоставяне на
двойка на левия и десния канал за
всяка двойка високоговорители.
• Sur
Калибрира съраунд и задните съраунд
високоговорители чрез обработката за
съпоставяне на двойка на левия или
десния канал за всяка двойка
високоговорители.
• Off
Калибрира поотделно всеки
високоговорител.
Забележки
• Тази функция не работи, когато не е извършено
„Auto Calibration“.
• Не можете да зададете „SP Pair Matching“
на „ALL“, когато изберете „Front Reference“
за „Calibration Type“ (стр. 94).
За задаване на наименование
на Position
1 Изберете „Position“, на която искате
да зададете наименование, след което
натиснете
.
2 Изберете „Name In“, след което
Задните съраунд високоговорители се
поставят на задната стена в допълнение
към високоговорителите в препоръка
ITU-R за разположение на 5,1-канална
система на високоговорители.
Чертеж на промененото разположение
на високоговорителите
Регулиране на настройки
3
натиснете
.
Сензорната клавиатура се появява
на екрана.
Натиснете V/v/B/b и
, за
да изберете знаци един по един.
x Type A
4 Изберете „Finish“, след което
натиснете
.
Automatic Phase Matching
Позволява ви да зададете функцията A.P.M.
(Automatic Phase Matching) във функцията
D.C.A.C. (Digital Cinema Auto Calibration)
(стр. 93).
Калибрира характеристиките на фазата
на високоговорителите и осигурява добре
координирано съраунд пространство.
x Off
Не активира функцията A.P.M.
x Auto
Превключва функцията A.P.M.
на включено или изключено
положение автоматично.
x Type B
Четирите съраунд високоговорители
се поставят под почти еднакви ъгли
съобразно препоръка ITU-R за
разположение на 7,1-канална система
на високоговорители.
Чертеж на промененото разположение
на високоговорителите
Забележки
• Тази функция не работи в следните случаи.
– „Off“ е избрано за типа на калибриране
(стр. 93);
– избрано е „MULTI IN“;
– използва се „2ch Analog Direct“.
• Приемникът може да възпроизвежда сигнали
на по-ниска честота на семплиране от
действителната честота на семплиране
на входните сигнали в зависимост
от аудиоформата.
Speaker Relocation
Позволява ви да калибрирате
разположението на високоговорителите
(ъгъл на конфигуриране за всеки
високоговорител от позицията
на измерване) за подобряване
на съраунд ефекта.
x Off
Не се променя разположението
на високоговорителите.
продължение
95BG
Забележка
Тази функция не работи, когато зададете
„Calibration Type“ (стр. 94) или „Automatic Phase
Matching“ (стр. 95) на „Off“.
Speaker Connection
Регулиране нивото
на високоговорителите
Можете да регулирате нивото на всеки
високоговорител (централен, ляв/десен
съраунд, заден ляв/десен съраунд, преден
висок ляв/десен, субуфер).
Позволява ви да настроите всеки
високоговорител ръчно. Също така
може да регулирате нивата на
високоговорителите след приключване
на Easy Setup.
Speaker Settings са само за текущата
„Position“.
Можете да направите следните настройки
чрез съветника.
– Настройки за конфигурацията на
високоговорителите за системата на
високоговорителите, която използвате
– Настройки за входове SURROUND BACK
(ZONE 2) за свързване на двоен
усилвател или свързване на зона 2
(„SB Assign“)
– Настройките, които определят дали
сигналите за задния съраунд канал се
извеждат към изходитеSURROUND
BACK (ZONE 2), или жаковете PRE OUT
SUR BACK
– Настройките, които определят дали
сигналите за предния висок канал се
извеждат към изходите FRONT B/
FRONT HIGH на високоговорителите,
или към жаковете PRE OUT
FRONT HIGH
1 На екрана изберете високоговорителя,
Забележка
1 На екрана изберете високоговорителя,
Когато конфигурацията на високоговорители
е зададена така, че се използват задни съраунд
високоговорители или предни високи
високоговорители, не можете да зададете
входовете SURROUND BACK (ZONE 2) за
свързване на двоен усилвател или на зона 2.
Speaker Setup
Позволява ви да настроите всеки
високоговорител ръчно на екрана „Manual
Setup“. Също така може да регулирате
нивата на високоговорителите след
приключване на „Auto Calibration“.
Изберете „Level/Distance/Size“, след
което натиснете
.
96BG
чието ниво желаете да регулирате,
след което натиснете
.
2 Изберете „Level“, след което
натиснете
.
Можете да регулирате нивото от –20 dB
до +10 dB на интервали от 0,5 dB.
Можете да регулирате баланса на звука
на всяка страна за предните леви/десни
високоговорители. Можете да
регулирате нивото на предния ляв
високоговорител от FL–10,0 dB до
FL+10,0 dB на интервали от 0,5 dB.
Можете да настроите нивото на предния
десен високоговорител и от FR–10,0 dB
до FR+10,0 dB на интервали от 0,5 dB.
Настройване на разстоянието
от мястото на слушане до всеки
високоговорител
Можете да регулирате разстоянието
от мястото за слушане до всеки
високоговорител (преден ляв/десен,
централен, съраунд ляв/десен, заден
съраунд ляв/десен, преден висок ляв/десен,
субуфер).
чието разстояние желаете
да регулирате, след което
натиснете
.
2 Изберете „Distance“, след което
натиснете
.
Можете да настроите разстоянието от
1,0 метра до 10,0 метра (3 фута 3 инча до
32 фута 9 инча) през интервали от по
1 см (1 инча).
1 Изберете „Crossover Frequency“, след
Може да регулирате размера на всеки
високоговорител (преден ляв/десен,
централен, съраунд ляв/десен, заден
съраунд ляв/десен, преден висок ляв/
десен).
2
1 На екрана изберете високоговорителя,
чийто размер искате да регулирате,
след което натиснете
.
2 Изберете „Size“, след което
натиснете
.
• Large
Ако свързвате големи
високоговорители, които ефективно
ще възпроизведат басови честоти,
изберете „Large“. В общия случай
изберете „Large“.
• Small
Ако звукът е изкривен или чувствате
липса на съраунд ефекти при
използване на многоканален съраунд
звук, изберете „Small“, за да активирате
функциите за пренасочване на
басовите честоти и възпроизвеждане
на ниските честоти на всеки канал от
субуфера или други високоговорители
с настройка „Large“.
Забележки
• Задните съраунд високоговорители ще са със
същите настройки като тези на съраунд
високоговорителите.
• Когато предните високоговорители са зададени
на „Small“, централният, съраунд, задният
съраунд и предните високи високоговорители
също автоматично се задават на „Small“.
• Ако не използвате субуфера, предните
високоговорители автоматично се задават
на „Large“.
Регулиране на честотата
на кросоувъра на всеки
високоговорител
Тази функция позволява настройването
на честотата на кросоувър на басите
на високоговорителите, за които
е зададено „Small“ в менюто Size.
След „Auto Calibration“ се задава
измерена честота на кросоувър
за всеки високоговорител.
3
което натиснете
.
На екрана изберете високоговорителя,
чиято честота на кросоувър желаете да
регулирате.
Настройте честотата на кросоувър на
избрания високоговорител.
Забележка
Задните съраунд високоговорители ще са със
същите настройки като тези на съраунд
високоговорителите.
За регулиране на нивото на
задните високоговорители
Може да регулирате нивото на задните
високоговорители (съраунд и задни
високи) в контраст на нивото на предните
високоговорители наведнъж.
1 Изберете „All Surround Level“, след
което натиснете
.
2 Регулиране на нивото на задните
високоговорители.
Можете да регулирате нивото от –5 dB
до +5 dB на интервали от 1 dB.
Test Tone
Позволява ви да изберете вида на тестовия
тон на екрана Test Tone.
Извеждане на тестов тон
от всеки високоговорител
Можете да извеждате тестов тон
последователно от високоговорителите.
1 Изберете „Test Tone“, след което
натиснете
.
Показва се екранът Test Tone.
2 Регулирайте параметъра, след което
натиснете
.
• Off
• Auto
Тестовият тон се възпроизвежда
последователно от всеки
високоговорител.
продължение
97BG
Регулиране на настройки
Настройване на размера
на всеки високоговорител
• L, C, R, SR, SB*, SBR, SBL, SL, LH,
RH, SW
* „SB“ се появява, когато е свързан само
един заден съраунд високоговорител.
Може да изберете от кои
високоговорители да се извежда
тестовият тон.
3 Регулирайте „Level“, след което
натиснете
.
Извеждане на тестов тон
от съседни високоговорители
Можете да извеждате тестов тон от
съседните високоговорители, за да можете
да настроите баланса между
високоговорителите.
1 Изберете „Phase Noise“, след което
натиснете
.
Показва се екранът Phase Noise.
2 Регулирайте параметъра, след което
натиснете
.
• Off
• L/R, L/C, C/R, R/SR, SR/SBR, SR/SB*,
SBR/SBL, SR/SL, SB/SL*, SBL/SL, LH/RH,
SL/L, L/SR, SL/R, L/RH, LH/R
* „SR/SB“ и „SB/SL“ се появяват, когато
е свързан само един заден съраунд
високоговорител.
Позволява ви да извеждате тестов
тон последователно от съседните
високоговорители.
В зависимост от настройките
на конфигурацията на
високоговорителите някои елементи
може да не се визуализират.
3 Регулирайте „Level“, след което
натиснете
.
Извеждане на звука
на източника от съседни
високоговорители
Можете да извеждате звука на източника
от съседните високоговорители, за
да настроите баланса между
високоговорителите.
98BG
1 Изберете „Phase Audio“, след което
натиснете
.
Показва се екранът Phase Audio.
2 Регулирайте параметъра, след което
натиснете
.
• Off
• L/R, L/C, C/R, R/SR, SR/SBR, SR/SB*,
SBR/SBL, SR/SL, SB/SL*, SBL/SL, LH/RH,
SL/L, L/SR, SL/R, L/RH, LH/R
* „SR/SB“ и „SB/SL“ се появяват, когато
е свързан само един заден съраунд
високоговорител.
Позволява ви да извеждате преден
двуканален звук на източник (вместо
тестов тон) последователно от
съседните високоговорители.
В зависимост от настройките
на конфигурацията на
високоговорителите някои елементи
може да не се визуализират.
3 Регулирайте „Level“, след което
натиснете
.
Center Analog Down Mix
Позволява ви да зададете настройките
за аналогово смесване на включено
или изключено.
x Off
Ако конфигурацията на
високоговорителите е зададена така, че
да има централен високоговорител, тази
настройка е зададена на „Off“ автоматично.
x On
Препоръчваме ви да зададете „Center
Analog Down Mix“ на „On“, за да слушате
цифров звук с високо качество, когато не
е свързан централен високоговорител.
Аналоговото смесване работи, когато
зададете „Center Analog Down Mix“ на „On“.
Тази настройка е ефективна и за въвеждане
на сигнали от жаковете MULTI CHANNEL
INPUT.
Speaker Impedance
Позволява ви да зададете импенданса
на високоговорителите. За подробности
вижте „7: Настройване на приемника чрез
Easy Setup“ (стр. 48).
x8Ω
Distance Unit
Тази функция позволява да се избере
единицата за измерване на разстоянията.
x meter
Разстоянието се показва в метри.
x feet
Разстоянието се показва във футове.
Можете да регулирате настройките
за аудио така, че да отговарят
на предпочитанията ви.
Digital Legato Linear (D.L.L.)
Функцията D.L.L. е собствена технология
на Sony, която позволява цифрови
аудиосигнали с ниско качество и аналогови
аудиосигнали да бъдат възпроизвеждани
с високо качество.
x Off
x Auto 1
Тази функция е налице за компресирани
аудиоформати със загуба и аналогови
аудиосигнали.
x Auto 2
Тази функция е налице за линейни PCM
сигнали и компресирани със загуба
аудиоформати и аналогови аудиосигнали.
Забележка
• Тази функция може да не работи в зависимост
от съдържанието чрез USB устройство или
домашна мрежа.
• Тази функция работи, когато е избрано
„A.F.D. Auto“. Тази функция обаче не работи
в следните случаи:
– получават се линейни PCM сигнали с честота
на семплиране, различна от 44,1 kHz;
– получават се Dolby Digital Plus, Dolby Digital
EX, Dolby TrueHD, DTS 96/24, DTS-ES Matrix
6.1, DTS-HD Master Audio или DTS-HD High
Resolution Audio сигнали.
Sound Optimizer
Позволява да включите или изключите
функцията за оптимизиране на звука
(стр. 69).
x Off
x On
99BG
Регулиране на настройки
x4Ω
Audio Settings
Equalizer
Позволява да настроите басите и високите
за всеки високоговорител (стр. 70).
Advanced Auto Volume
Позволява да включвате или изключвате
функцията Advanced Auto Volume (стр. 70).
Dynamic Range Compressor
Тази функция позволява да се компресира
динамичният диапазон на звуковата писта.
Това може да е полезно, когато искате
да гледате филми със слаба сила на звука
късно вечер. Компресията на динамичния
обхват е възможна само с Dolby Digital
източници.
x Off
x Off
Динамичният диапазон не се компресира.
x On
x Auto
Subwoofer Muting
Позволява да предотвратите извеждането
на сигнали през жаковете PRE OUT
SUBWOOFER.
x Off
Жаковете PRE OUT SUBWOOFER
извеждат сигнали.
x On
Жаковете PRE OUT SUBWOOFER не
извеждат сигнали.
Dual Mono
Позволява ви да изберете желания от вас
език при слушане на двоен аудиопоток,
който е налице при цифрово предаване.
Тази функция работи само когато се
използват Dolby Digital източници.
x Main/Sub
Звукът на основния език се възпроизвежда
едновременно през предния ляв
високоговорител, а звукът на втория език –
през предния десен високоговорител.
x Main
Възпроизвежда се звукът на основния език.
x Sub
Възпроизвежда се звукът на втория език.
100BG
Динамичният диапазон се компресира
автоматично.
x On
Динамичният диапазон се компресира
така, както го е проектирал
тонрежисьорът.
A/V Sync (Синхронизира аудиои видеоизхода)
Позволява ви да забавите
възпроизвеждането на аудиосигнала,
за да се минимизира времевата дупка
между аудио- и видеовъзпроизвеждането.
Тази функция е полезна, когато използвате
голям LCD или плазмен монитор или
проектор.
Можете да настроите функцията за всеки
вход независимо.
x HDMI Auto
Времевата дупка между аудио-и
видеовъзпроизвеждането за монитора,
свързан с HDMI връзка, се настройва
автоматично според информацията за
телевизора. Тази функция е налице само
когато мониторът поддържа функцията
A/V Sync.
x 0 ms – 1200 ms
Може да регулирате забавянето от 0 мсек
до 1200 мсек* на интервали от 10 мсек.
* Максималното забавяне може да е ограничено
до по-ниска стойност в зависимост
от аудиопотока.
• Тази функция не работи в следните случаи.
– избрано е „MULTI IN“;
– използва се „2ch Analog Direct“.
Decode Priority (Digital audio input
decoding priority)
Позволява да укажете режима на
въвеждане на звука за въвеждане
на цифрови сигнали към жаковете
DIGITAL IN или HDMI IN.
Можете да настроите функцията
за всеки вход независимо.
Позволява да изберете ефект на звука,
който да се прилага за входните сигнали.
За подробности вижте „Слушане на
звукови ефекти“ (стр. 64).
Можете да настроите функцията за всеки
вход независимо.
Sound Field Mode
Позволява да зададете дали да се
извежда звук от предните високи
високоговорители, или не. За подробности
вижте „Sound Field Mode“ (стр. 68).
x PCM
Когато са избрани сигнали от жаковете
DIGITAL IN, PCM сигналите имат
приоритет (за да предотвратите
прекъсване след началото на
възпроизвеждането). Когато обаче се
въвеждат други сигнали, е възможно да
няма звук в зависимост от формата. В такъв
случай задайте този елемент на „Auto“.
Когато са избрани сигнали от жаковете
HDMI IN, само PCM сигнали се извеждат
от свързания плейър. Когато се получават
сигнали във всеки друг формат, задайте
този елемент на „Auto“.
x Auto
Автоматично превключва режима на
въвеждане на звука между Dolby Digital,
DTS или PCM.
Забележка
Дори когато „Decode Priority“ е зададено на
„PCM“, стартирането на звука може да не се
изведе поради сигнали на възпроизвеждания
компактдиск.
101BG
Регулиране на настройки
Забележка
Sound Field
Video Settings
Можете да регулирате настройките
за видеосигнали.
Resolution (Преобразуване на видеосигнали)
Позволява ви да преобразувате разделителната способност за аналоговите входни
видеосигнали и да извеждате преобразуваните сигнали.
x Direct
x 480p/576p
Позволява ви да извеждате аналоговите
входни видеосигнали директно.
x 720p
x Auto
x 1080i
x 480i/576i
x 1080p
Настройки
на менюто
„Resolution”
Изход от Жакове HDMI Жакове MONITOR
OUT
COMPONENT
VIDEO OUT
Direct
Auto
(фабрична
настройка по
подразбиране)
480i/576i
480p/576p
720p, 1080i
1080p
Вход от
Жакове COMPONENT
VIDEO IN
–
Жакове VIDEO IN
–
Жакове COMPONENT
VIDEO IN
a
Жак MONITOR
VIDEO OUT
–
–
a
zб)
zб)
zб)
zб)
za)
Жакове VIDEO IN
COMPONENT VIDEO IN
жакове
zв)
z
z
Жакове VIDEO IN
zв)
z
z
z
z
–
Жакове COMPONENT
VIDEO IN
Жакове VIDEO IN
z
z
a
Жакове COMPONENT
VIDEO IN
z
zг)
–
Жакове VIDEO IN
z
zг)
a
Жакове COMPONENT
VIDEO IN
z
a
–
Жакове VIDEO IN
z
–
a
z : Видеосигналите се преобразуват и извеждат през видеопреобразувателя.
a : Извежда се същият тип сигнал като този на входния сигнал. Не се преобразуват видеосигнали.
– : Не се извеждат видеосигнали.
102BG
a)
Забележки
• Видеосигнали не се извеждат от жаковете
COMPONENT VIDEO MONITOR OUT или
MONITOR VIDEO OUT, когато мониторът
или др. е свързан към жакове HDMI OUT.
• Ако изберете разделителна способност, която
не се поддържа от свързания телевизор
в менюто „Resolution“, изображенията от
телевизора няма да се извеждат правилно.
• Свързаният HDMI изход за изображения
не поддържа x.v.Colour, Deep Colour и 3D.
Zone Resolution
Позволява ви да преобразувате разделителната способност за аналоговите входни
видеосигнали в зона 2.
x 480i/576i
x 720p
x 480p/576p
x 1080i
Настройки на
менюто „Zone
Resolution”
Изход от
Вход от
Жакове ZONE 2
COMPONENT
VIDEO OUT
Жак ZONE 2
VIDEO OUT
480i/576i
(фабрична
настройка по
подразбиране)
Жакове COMPONENT
VIDEO IN
z
z
Жакове VIDEO IN
z
z
480p/576p
Жакове COMPONENT
VIDEO IN
z
–
720p, 1080i
Жакове VIDEO IN
z
–
Жакове COMPONENT
VIDEO IN
z*
–
Жакове VIDEO IN
z*
–
z : Видеосигналите се преобразуват и извеждат през видеопреобразувателя.
– : Не се извеждат видеосигнали.
* Видеосигнали без защита на авторските права
се извеждат според менюто за настройки.
Видеосигнали със защита на авторските
права се извеждат като 480p/576p.
103BG
Регулиране на настройки
Разделителната способност се задава
автоматично в зависимост от свързания
монитор.
б)
Когато телевизорът е свързан към жакове,
различни от жаковете HDMI, 480i/576i сигнали
се извеждат, когато „Resolution“ е зададено
на „Auto“.
в) Сигнали 480p/576p се извеждат дори ако
е зададено 480i/576i.
г)
Видеосигнали без защита на авторските права
се извеждат според менюто за настройки.
Видеосигнали със защита на авторските права
се извеждат като 480p/576p.
Playback Resolution
Тази функция е насочена към съдържание чрез USB устройство, домашна мрежа или
видеосъдържание от интернет.
x 480i/576i
x 1080i
x 480p/576p
x 1080p
x 720p
Настройка
на менюто
„Playback
Resolution“
Изходна Жакове
разделителна HDMI OUT
способност за
видео
480i/576i
480i/576i
480p/576p
480p/576p
Жакове
Жак
MONITOR
MONITOR
COMPONENT VIDEO OUT
VIDEO OUT
Жакове
Жак ZONE 2
ZONE 2
VIDEO OUT
COMPONENT
VIDEO OUT
OUT
480i/576i*
480i/576i*
480i/576i*
480i/576i*
480p/576p*
480i/576i*
480p/576p*
480i/576i*
720p (фабрична настройка 720p
по подразбиране)
720p*
–
720p*
–
1080i
1080i
1080i*
–
1080i*
–
1080p
1080p
1080i*
–
1080i*
–
* Ако възпроизвеждате съдържание, което
е защитено от Macrovision, приемникът
може да извежда изображение на ниска
разделителна способност или може да се появи
предупредително съобщение, което
информира, че видеосигналите не може
да се извеждат.
Забележки
• Ако се появи предупредителното съобщение
„Video cannot be output from this jack.“,
изпълнете следната процедура.
1Изберете „BD/DVD“ за изхода за
основната зона.
2Задайте „Playback Resolution“ на „480i/576i“
или „480p/576p“.
• Ако не се извежда картина, когато
възпроизвеждате съдържание чрез USB
устройство, домашна мрежа или
видеосъдържание от интернет от менюто
Watch/Listen, изпълнете следната процедура.
1Изберете „BD/DVD“ за изхода за основната
зона.
2Задайте „Playback Resolution“ на по-ниска
разделителна способност.
104BG
3D Output Settings
Тази функция е насочена към съдържание
чрез USB устройство, домашна мрежа или
видеосъдържание от интернет.
HDMI Settings
Можете да настроите необходимите
настройки за оборудването, свързано
към жаковете HDMI.
Изберете тази опция, за да визуализирате
съвместимо с 3D съдържание в 3D формат.
x Off
Изберете тази опция, за да визуализирате
цялото съдържание в 2D формат.
TV Type
Тази функция е насочена към съдържание
чрез USB устройство, домашна мрежа
или видеосъдържание от интернет.
x 16:9
Изберете тази опция, когато свързвате
към широкоекранен телевизор или такъв
с функция за широкоекранен режим.
x 4:3
Изберете тази опция, когато свързвате
към телевизор с екран 4:3 без функция
за широкоекранен режим.
Screen Format
Тази функция е насочена към съдържание
чрез USB устройство, домашна мрежа или
видеосъдържание от интернет.
x Original
Изберете тази опция, когато свързвате към
телевизор с функция за широкоекранен
режим. Показва картина за екран 4:3
с формат на екрана 16:9 дори и на
широкоекранен телевизор.
x Fixed Aspect Ratio
Subwoofer Level
Позволява да зададете нивото на субуфера
на 0 dB или +10 dB, когато PCM сигнали се
въвеждат чрез HDMI връзка. Не можете да
зададете нивото за всеки входен сигнал,
към който е присвоен независимо входен
жак HDMI.
x 0 dB
x Auto
Автоматично задава нивото на 0 dB или
+10 dB в зависимост от аудиопотока.
x +10 dB
Subwoofer Low Pass Filter
Позволява да включите или изключите
филтъра за слабо пропускане за изходния
сигнал за субуфера. Филтърът за слабо
пропускане работи, когато PCM сигнали се
въвеждат чрез HDMI връзка. Не можете да
зададете функцията за всеки входен сигнал,
към който е присвоен независимо HDMI
входен жак. Включете функцията, ако
свързвате субуфер без функцията за
честота на кросоувъра.
x Off
Не активира филтъра за слаба
пропускливост.
x On
Винаги активира филтъра за слаба
пропускливост с честота на срез от 120 Hz.
Променя размера на картината така,
че да се събере в размера на екрана
с оригиналния формат на екрана.
105BG
Регулиране на настройки
x Auto
Audio Out
Позволява да зададете HDMI изхода
за аудио сигнали от оборудването за
възпроизвеждане, свързано към
приемника чрез HDMI връзка.
x TV+AMP
Звукът се извежда от високоговорителя
на телевизора и от високоговорителите,
свързани към приемника.
Забележки
• Качеството на звука от оборудването за
възпроизвеждане зависи от качеството на звука
от телевизора, като например броя на каналите,
честотата на семплиране и др. Ако телевизорът
е снабден със стерео високоговорители,
извежданият от приемника звук също е стерео,
както от телевизора дори ако възпроизвеждате
от многоканален източник.
• Когато свързвате приемника към
видеооборудване (проектор и др.), звукът може
да не се възпроизвежда от приемника. В такъв
случай изберете „AMP“.
• Когато не изберете HDMI входен жак като
аудиовход в „Audio Input Assign“ в менюто
Input Settings, не се извежда звук от телевизора.
x AMP
Забележки
• Извеждането на звука след изпълнението на
операция за възпроизвеждане на свързаното
оборудване (напр. натискането на бутона PLAY,
STOP, PAUSE) отнема известно време поради
ограничения в системата H.A.T.S.. Времевата
дупка зависи от източника на звука.
• Функцията H.A.T.S. на този приемник работи,
когато към приемника е свързан Sony
SCD-XA5400ES.
• Докато работи функцията H.A.T.S. не
се извежда звук от предните високи
високоговорители.
Налична информация за потока
за функцията H.A.T.S.
Входен
аудиосигнал
Честота на семплиране
Linear PCM 2ch
44,1 kHz, 48 kHz,
88,2 kHz, 96 kHz,
176,4 kHz, 192 kHz
Linear PCM Multi
44,1 kHz, 48 kHz,
88,2 kHz, 96 kHz,
176,4 kHz, 192 kHz
DSD
2,8224 MHz
Control for HDMI
HDMI аудиосигналите от оборудването за
възпроизвеждане се извеждат само към
високоговорителите, свързани към
приемника. Многоканалният звук може
да се възпроизвежда така, както е.
Позволява да включвате или изключвате
функцията, която управлява оборудването,
свързано към HDMI жака чрез
HDMI кабел.
Забележка
x Off
Когато „Control for HDMI“ е зададено на „On“,
„Audio Out“ може да се промени автоматично.
H.A.T.S.
Позволява да включвате или изключвате
функцията H.A.T.S. (Система за предаване
на висококачествен цифров звук) . Когато
функцията H.A.T.S. е включена, качеството
на звука се подобрява, тъй като няма
трептене (времеви дупки при прочитане
на сигналите) при предаване на цифрови
аудиосигнали.
x Off
x On
106BG
x On
Pass Through
Позволява да извеждате HDMI сигнали
към телевизора дори когато приемникът
е в режим на готовност. За подробности
вижте „Извеждане на HDMI сигнали към
телевизора дори когато приемникът
е в режим на готовност (Pass Through)“
(стр. 79).
x Off
x On
Video Direct
Позволява ви да извеждате входни
видеосигнали от жака HDMI IN директно
към жака HDMI OUT.
Забележка
Не можете да изберете вход, който е зададен
на „Hidden“ или „HIDDEN“ в „INPUT SKIP ?“
в „INPUT SETTINGS“ (стр. 117), без да
използвате графичния потребителски
интерфейс, дори ако използвате INPUT
SELECTOR на приемника.
Входните сигнали от жака HDMI IN
се извеждат чрез видеопроцесор.
Audio Input Assign
Входните сигнали от жака HDMI IN
се извеждат директно.
Позволява да зададете жака(овете) за
входни аудиосигнали за всеки вход.
За подробности вижте „Използване на
други видео-аудио входни жакове“
(стр. 80).
Input Settings
x HDMI
x On
Регулиране на настройки
x Off
HDMI IN 1/2/3/4/5/6, нито един
Можете да коригирате настройките
за връзките на приемника и друго
оборудване.
x Digital
OPT IN 1/2/3/4, COAX IN 1/2, нито един
x Analog
Input Edit
Позволява да зададете следните елементи
за всеки вход.
x Watch/Listen
Задава дали даден вход се визуализира
в менюто Watch или менюто Listen.
– Watch: Показва вход към менюто Watch.
– Listen: Показва вход към менюто Listen.
– Watch/Listen: Показва вход както към
менюто Watch, така и към менюто Listen.
– Hidden: Не показва вход нито към
менюто Watch, нито към Listen. Когато
изберете даден вход, можете да
пропуснете вход, който е зададен
на „Hidden“.
x Icon
Задава иконата, визуализирана в менюто
Watch/Listen.
Фабрична настройка по подразбиране
Video Input Assign
Позволява да зададете жака(овете) за
входни видеосигнали за всеки вход.
За подробности вижте „Използване на
други видео-аудио входни жакове“
(стр. 80).
x HDMI
HDMI IN 1/2/3/4/5/6, нито един
x Component
COMPONENT IN 1/2, нито един
x Analog
Фабрична настройка по подразбиране
x Name
Задава наименованието, визуализирано
в менюто Watch/Listen.
107BG
x Off
Network Settings
Можете да коригирате настройките
на мрежата.
Internet Settings
Позволява да проверите или промените
настройките на мрежата.
Можете да промените настройките
за следните елементи или ръчно,
или автоматично.
– IP Address
– DNS
– Proxy Server
Свържете приемника към мрежата
предварително. За подробности вижте
„5: Свързване към мрежата“ (стр. 44).
Connection Server Settings
Позволява да зададете дали да се
визуализира свързаният DLNA сървър,
или не.
Renderer Options
x Renderer Name
Показва името на модула за рендиране
на приемника.
x Auto Access Permission
Задава дали да се позволи автоматичен
достъп от новозасечен DLNA контролер,
или не.
x On
Network Standby
Позволява да включвате или изключвате
функцията, която активира
превключването на концетратори на гърба
на приемника, и разрешава мрежовият
контролер, „ES Remote“ и др. да управляват
приемника дори когато той е в режим на
готовност. В режим на готовност времето
за стартиране на функцията на мрежата се
намалява след включване на приемника.
x Off
Функцията на мрежата се изключва, когато
приемникът е в режим на готовност.
x On
Функцията на мрежата работи дори когато
приемникът е в режим на готовност.
Internet Services Settings
Parental Control Password
Позволява да зададете или промените
паролата за функцията „Родителски
контрол“. Паролата ви позволява да
задавате ограничения за възпроизвеждане
на видеосъдържание от интернет.
Parental Control Area Code
Renderer Access Control
Позволява да зададете дали да се приемат
команди от DLNA контролерите, или не.
External Control
Позволява да включвате или изключвате
функцията, която управлява приемника
от „ES Remote“ в домашната мрежа.
108BG
Възпроизвеждането на някои интернет
видеоклипове може да се ограничи според
географската област. Сцени могат да се
блокират или заместват с други сцени.
Задайте функцията съобразно
инструкциите на екрана.
Код
Област
Код
Област
2047
Австралия
2376
Нидерландия
2046
Австрия
2390
Нова Зеландия
Област
Код
Област
2044
Аржентина
2184
Обединено
кралство
2057
Белгия
2427
Пакистан
2070
Бразилия
2428
Полша
2109
Германия
2379
Норвегия
2200
Гърция
2436
Португалия
2115
Дания
2489
Русия
2248
Индия
2501
Сингапур
2238
Индонезия
2543
Тайван
2239
Ирландия
2528
Тайланд
2149
Испания
2424
Филипини
2254
Италия
2165
Финландия
2092
Китай
2174
Франция
2093
Колумбия
2219
Хонконг
2304
Корея
2090
Чили
2333
Люксембург 2499
Швеция
2363
Малайзия
2086
Швейцария
2362
Мексико
2276
Япония
Internet Video Parental Control
Възпроизвеждането на някои интернет
видеоклипове може да се ограничи според
възрастта на потребителите. Сцени могат
да се блокират или заместват с други сцени.
Задайте функцията съобразно
инструкциите на екрана.
Zone Settings
Можете да коригирате настройките за
основната зона, зона 2 или зона 3.
Zone Control
Включване или изключване на
захранването за зона 2/зона 3
Можете да включите или изключите
функционирането на зона 2 или зона 3.
1 Изберете зоната, която искате да
включите или изключите, след което
натиснете
.
2 Изберете „On“ или „Off“, след което
натиснете
• On
• Off
Избор източника на изходен
сигнал за всяка зона
Можете да изберете източника,
който се извежда към зоната. Аудиои видеосигналите се извеждат към зона 2,
а към зона 3 се извеждат само
аудиосигнали.
1 Изберете зоната, към която искате
да изведете видео/аудио сигнали,
след което натиснете
.
2 Изберете „Input“, след което
натиснете
Internet Video Unrated
Позволява да зададете дали е позволен
достъп за разрешаване на
възпроизвеждане на интернет
видеоклипове без оценка, или не.
x Allow
Разрешава възпроизвеждането на интернет
видеоклипове без оценка.
x Block
Блокира възпроизвеждането на интернет
видеоклипове без оценка.
.
.
3 Изберете входа, след което
натиснете
.
Регулиране на силата на звука
за зона 2
Ако входовете SURROUND BACK
(ZONE 2) се използват с връзка на зона 2,
можете също да регулирате силата на звука
за зона 2.
Ако зададете „Line Out“ на „Variable“,
можете да регулирате силата на звука
и чрез „Zone Control“.
продължение
109BG
Регулиране на настройки
Код
Ако искате да регулирате силата на звука
на зона 2 в зона 2 чрез дистанционното
управление, вижте „Управление на
приемника от друга зона (Операции
в ZONE 2/ZONE 3)“ (стр. 74).
1 Изберете зоната, за която искате да
регулирате силата на звука, след което
натиснете
.
2 Изберете „Volume“, след което
натиснете
.
3 Регулирайте силата на звука, след
което натиснете
.
Zone Setup
Можете да зададете предварително силата
на звука при включване на захранването
за всяка зона.
1 Изберете зоната, за която искате да
зададете предварително силата на
звука, след което натиснете
.
2 Изберете „Preset Volume“, след което
.
3 Регулирайте силата на звука, след
което натиснете
.
По време на регулирането звукът
се извежда при нивото на силата на
звука, към което сте го настроили,
независимо от стойността на
контролата MASTER VOLUME .
Ако изберете „Off“, всяка зона
се активира при същата сила на звука
като приложената при последното
изключване на захранването.
Забележка
• Не можете да зададете предварително силата на
звука в следните случаи:
– входовете SURROUND BACK (ZONE 2)
се използват за задните съраунд
високоговорители или предните високи
високоговорители или се използват с връзка
на двоен усилвател;
– „Line Out“ е зададено на „Fixed“.
110BG
Можете да зададете силата на звука
за жаковете ZONE 2 AUDIO OUT на
„Variable“ или „Fixed“. За допълнителна
информация вижте „Задаване на
регулирането на силата на звука за зона 2“
(стр. 73)
x Fixed
x Variable
12V Trigger
Позволява да изберете различни опции за
използване на функцията „12V Trigger“.
x Off
Предварително задаване на
силата на звука за основната
зона/зона2
натиснете
Line Out
Позволява да изключвате извеждането на
импулси от 12 V дори когато основният
приемник е включен.
x Ctrl
Позволява да включвате или изключвате
извеждането на импулси от 12 V чрез
командите за контрол на външно
устройство за управление.
x Zone
Позволява да включвате или изключвате
извеждането на импулси от 12 V на базата
на включването или изключването на
избраната зона.
x Input (само за „Main“)
Позволява да включвате извеждането
на импулси от 12 V, когато е избран
предварително зададеният вход.
Когато изберете „Input“, се появява
дисплеят на настройките, който задава
всеки входен импулс на включено или
изключено положение. Натиснете V/v, за
да изберете входа, след което натиснете ,
за да маркирате полето.
x HDMI A (само за „Main“)
Позволява да включвате или изключвате
извеждането на импулси от 12 V според
настройката за извеждане на жака
HDMI OUT A.
x HDMI B (само за „Main“)
Позволява да включвате или изключвате
извеждането на импулси от 12 V според
настройката за извеждане на жака
HDMI OUT B.
System Settings
Можете да персонализирате настройките
на приемника.
x Main (само за „Zone2“ и „Zone3“)
Language
Регулиране на настройки
Позволява ви да свържете операцията за
задействане в зона 2 или зона 3 на жака
TRIGGER OUT MAIN.
Позволява да изберете езика
за съобщенията на екрана.
x English
x Español
x Français
x Deutsch
Auto Standby
Позволява да включвате или изключвате
функцията, която превключва основната
зона автоматично в режим на готовност,
ако не използвате приемника за определен
период от време или когато към него не
се въвеждат сигнали.
x Off
Не се превключва в режим на готовност.
x On
Превключва се в режим на готовност след
около 30 минути.
Забележка
• Тази функция не работи в следните случаи:
– избрано е „MULTI IN“ или „FM/AM“;
– когато възпроизвеждате чрез USB
устройство, iPhone/iPod, домашна мрежа или
видеосъдържание от интернет.
Settings Lock
Позволява да заключите настройките
на приемника.
x On
Можете да включите тази функция само
чрез менюто на настройките. Когато
изключвате тази функция, изпълнете
следната процедура.
продължение
111BG
SPEAKERS (A/B/A+B/OFF)
?/1
MUSIC
Initialize Personal Information
Позволява да изтривате лични данни,
свързани с видеосъдържание от интернет,
като например списъци с интернет
съдържание, „Favorites List“ и т.н.
System Information
1
Натиснете ?/1, за да изключите
приемника.
2
Докато държите натиснати
MUSIC и SPEAKERS (A/B/A+B/
OFF), натиснете ?/1, за да
включите приемника.
RS232C Control
Позволява да включите или изключите
режима на управление за поддръжка
и сервизно обслужване.
x Off
x On
Software Update Notification
Позволява да зададете дали да получавате
информация за новите версии на софтуера
на телевизионния екран, или не.
x On
x Off
Актуализиране на приемника
Вижте „Network Update“ (стр. 112), за да
актуализирате софтуера на приемника.
Забележка
• В следните случаи се появява съобщение
на телевизионния екран и актуализацията
на приемника не се извършва:
– когато всички версии са най-новите;
– когато приемникът не може да извлече
данните, например когато мрежата не
е настроена, има срив на сървъра и т.н.
112BG
Показва версията на софтуера
на приемника.
EULA
Показва екрана на EULA на телевизионния
екран.
Network Update
Можете да актуализирате и подобрите
функциите на приемника.
За информация относно функциите за
актуализация вижте следния уебсайт:
http://support.sony-europe.com/
графичния потребителски интерфейс
и прозорецът на дисплея на приемника
са изключени и индикаторът MULTI
CHANNEL DECODING на предния панел
светва по време на актуализацията.
Когато актуализацията завърши,
приемникът ще се рестартира
автоматично.
Възможно е да отнеме около 50 минути,
докато завърши актуализацията.
Времето, необходимо за завършване на
актуализацията, варира в зависимост
от скоростта на интернет връзката.
Забележка
Не изключвайте приемника и не разединявайте
мрежовия кабел по време на актуализация на
софтуера. Това може да причини неизправност.
Управление без използване
на графичния
потребителски интерфейс
Натиснете V/v неколкократно,
за да изберете менюто, след
което натиснете
.
4
Натиснете V/v неколкократно,
за да изберете елемента
от менюто, след което
натиснете
.
Можете да управлявате приемника чрез
прозореца на дисплея на приемника дори
ако телевизорът не е свързан към
приемника.
Параметърът се появява в скоби.
5
Натиснете V/v неколкократно,
за да изберете желания
параметър, след което
натиснете
.
Параметърът се въвежда и скобите
изчезват от дисплея.
AMP
MENU
За връщане към предишната
стъпка
V/v/b,
Натиснете RETURN/EXIT O.
RETURN/
EXIT O
Използване на менюто
в прозореца на дисплея
1
2
Включете приемника.
Натиснете AMP MENU.
Менюто се визуализира в прозореца
на дисплея на приемника.
Пример: Когато изберете „SPEAKER SETTINGS“.
113BG
Регулиране на настройки
3
Списък на менюто (в прозореца на дисплея)
Следните опции са налице във всяко меню.
„xx…“ в таблицата показва параметъра за всеки елемент.
Меню
Елемент
AUTO
AUTO CAL START ?
CALIBRATION
FRONT B CONNECT:xxx?
Параметър
YES, NO
54321
MEASURING: TONE
MEASURING: T.S.P.
MEASURING: WOOFER
COMPLETE [xxxxxxxxxx]
RETRY, SAVE EXIT, WRN CHECK, PHASE
INFO, DIST. INFO, LEVEL INFO, EXIT
WARNING CODE [xxx:4x]
FL, FR, C, SL, SR, SBR, SBL, SW, LH,
RH : 0, 1, 2, 3, 4
NO WARNING
PHASE.INFO [xxx:xxx]
FL, FR, C, SL, SR, SBR, SBL, SW, LH,
RH :OUT, IN
DIST.INFO [xxxxxxxxxx]
FL, FR, C, SL, SR, SBR, SBL, SW, LH, RH
LEV.INFO [xxx:xxxxxx]dB
FL, FR, C, SL, SR, SBR, SBL, SW, LH, RH
ERROR CODE [xxx:3x]
RETRY? [xxxx]
F, SR, SB : 0, 1, 2, 3, 4
YES, EXIT
CANCEL
CAL TYPE [xxxxxxxxx]
A.P.M. [xxxx]
AUTO, OFF
SP RELOCATION [xxxxx]
TypeA, TypeB, OFF
FRONT REF TYPE [xxx]
L/R, L, R
SP PAIR MATCH [xxx]
ALL, SUR, OFF
POSITION [xxxxxxxx]
POS.1, POS.2, POS.3
NAME IN ? [xxxxxxxx]
114BG
FULL FLAT, ENGINEER, FRONT REF,
USER REF, OFF
Елемент
Параметър
LEVEL
SETTINGS
TEST TONE [xxxxxxxx]
OFF, L to RH (AUTO), L to RH (FIX)
PHASE NOISE [xxxxxxx]
OFF, L/R, L/C, C/R, R/SR, SR/SBR, SR/SB,
SBR/SBL, SR/SL, SB/SL, SBL/SL, SL/L,
LH/RH, L/SR, SL/R, L/RH, LH/R
PHASE AUDIO [xxxxxxx]
OFF, L/R, L/C, C/R, R/SR, SR/SBR, SR/SB,
SBR/SBL, SR/SL, SB/SL, SBL/SL, SL/L,
LH/RH, L/SR, SL/R, L/RH, LH/R
FRONT L [xxx.xdB]
–10,0 dB до +10,0 dB (интервал от 0,5 dB)
FRONT R [xxx.xdB]
–10,0 dB до +10,0 dB (интервал от 0,5 dB)
CENTER [xxx.xdB]
–20,0 dB до +10,0 dB (интервал от 0,5 dB)
SURROUND L [xxx.xdB]
–20,0 dB до +10,0 dB (интервал от 0,5 dB)
SURROUND R [xxx.xdB]
–20,0 dB до +10,0 dB (интервал от 0,5 dB)
SUR BACK [xxx.xdB]
–20,0 dB до +10,0 dB (интервал от 0,5 dB)
SUR BACK L [xxx.xdB]
–20,0 dB до +10,0 dB (интервал от 0,5 dB)
SUR BACK R [xxx.xdB]
–20,0 dB до +10,0 dB (интервал от 0,5 dB)
LEFT HIGH [xxx.xdB]
–20,0 dB до +10,0 dB (интервал от 0,5 dB)
RIGHT HIGH [xxx.xdB]
–20,0 dB до +10,0 dB (интервал от 0,5 dB)
SUBWOOFER [xxx.xdB]
–20,0 dB до +10,0 dB (интервал от 0,5 dB)
ALL SUR LEVEL [xxx.xdB]
–5 dB до +5 dB (интервал от 1 dB)
продължение
115BG
Регулиране на настройки
Меню
Меню
SPEAKER
SETTINGS
Елемент
Параметър
SP PATTERN [xxxxx]
5/4.1 до 2/0 (28 конфигурации)
SB OUTPUT [xxxxxxx]
SPEAKER, PREOUT
FH OUTPUT [xxxxxxx]
SPEAKER, PREOUT
FRONT SIZE [xxxxx]
LARGE, SMALL
CENTER SIZE [xxxxx]
LARGE, SMALL
SURROUND SIZE [xxxxx]
LARGE, SMALL
FH SIZE [xxxxx]
LARGE, SMALL
SB ASSIGN [xxxxx]
OFF, BI-AMP, ZONE2
FRONT L [xxxxxxxxx]
FRONT R [xxxxxxxxx]
CENTER [xxxxxxxxx]
SURROUND L [xxxxxxxxx]
SURROUND R [xxxxxxxxx]
SUR BACK [xxxxxxxxx]
1,0 м до 10,0 м (интервал от 1 см)
3’ 3”до 32’ 9” (интервал от 1 инч)
SUR BACK L [xxxxxxxxx]
SUR BACK R [xxxxxxxxx]
LEFT HIGH [xxxxxxxxx]
RIGHT HIGH [xxxxxxxxx]
SUBWOOFER [xxxxxxxxx]
DISTANCE UNIT [xxxxx]
116BG
meter, feet
FR CROSSOVER [xxxxx]
40 до 200 (интервал от 10 Hz)
CNT CROSSOVER [xxxxx]
40 до 200 (интервал от 10 Hz)
SUR CROSSOVER [xxxxx]
40 до 200 (интервал от 10 Hz)
FH CROSSOVER [xxxxx]
40 до 200 (интервал от 10 Hz)
CNT A.DOWN MIX [xxx]
OFF, ON
SP IMPEDANCE [xohm]
8 ома, 4 ома
Меню
Елемент
INPUT
SETTINGS
NAME IN ? [xxxxxxxx]
Параметър
INPUT SKIP ?
xxxxxxxx [xxx]
SHOWN, HIDDEN
HDMI AUDIO ASSIGN ?
Регулиране на настройки
xxxxxxxx [xxxxxxxxxx]
HDMI VIDEO ASSIGN ?
xxxxxxxx [xxxxxxxxxx]
DIGITAL A.ASSIGN ?
xxxxxxxx [xxxxxxxxxx]
COMPONENT V.ASSIGN ?
xxxxxxxx [xxxxxxxxxx]
SUR SETTINGS S.F.MODE [xxxxxxxxxx]
EQ SETTINGS
MULTIZONE
SETTINGS
TUNER
SETTINGS
FRONT HIGH, STANDARD
HD-DCS TYPE [xxxxxxx]
DYNAMIC, THEATER, STUDIO
T.CONCERT LEV. [xxxx]
HIGH, MID, LOW
HEIGHT GAIN [xxxx]
HIGH, MID, LOW
FRONT BASS [xxx.xdB]
–10 dB до +10 dB (интервал от 0,5 dB)
FRONT TREB [xxx.xdB]
–10 dB до +10 dB (интервал от 0,5 dB)
CENTER BASS [xxx.xdB]
–10 dB до +10 dB (интервал от 0,5 dB)
CENTER TREB [xxx.xdB]
–10 dB до +10 dB (интервал от 0,5 dB)
SUR/SB BASS [xxx.xdB]
–10 dB до +10 dB (интервал от 0,5 dB)
SUR/SB TREB [xxx.xdB]
–10 dB до +10 dB (интервал от 0,5 dB)
FH BASS [xxx.xdB]
–10 dB до +10 dB (интервал от 0,5 dB)
FH TREB [xxx.xdB]
–10 dB до +10 dB (интервал от 0,5 dB)
P.VOL. MAIN [xxx.xdb]
OFF, –∞, –92,0 dB до +23,0 dB (интервал
от 0,5 dB)
P.VOL. ZONE2 [xxxdb]
OFF, –∞, –92 dB до +23 dB (интервал
от 1 dB)
Z2 LINEOUT [xxxxxxxx]
FIXED, VARIABLE
12V TRIG. MAIN [xxxxx]
OFF, CTRL, ZONE, INPUT, HDMIA,
HDMIB
12V TRIG. ZONE2 [xxxxx]
OFF, CTRL, ZONE, MAIN
12V TRIG. ZONE3 [xxxxx]
OFF, CTRL, ZONE, MAIN
FM MODE [xxxxxx]
STEREO, MONO
NAME IN ? [xxxxxxxx]
FMxx [xxxxxxxx]
NAME IN ? [xxxxxxxx]
AMxx [xxxxxxxx]
продължение
117BG
Меню
AUDIO
SETTINGS
VIDEO
SETTINGS
HDMI
SETTINGS
SYSTEM
SETTINGS
118BG
Елемент
Параметър
D.L.L. [xxxx]
AUTO2, AUTO1, OFF
SOUND OPTIMIZER [xxx]
ON, OFF
AUTO VOLUME [xxx]
ON, OFF
S.WOOFER MUTING [xxx]
ON, OFF
A/V SYNC [xxxxxxxxx]
HDMI AUTO, 0 мсек до 1200 мсек
(интервал от 10 мсек)
DUAL MONO [xxxxxxxx]
MAIN/SUB, MAIN, SUB
DEC. PRIORITY [xxxx]
AUTO, PCM
D. RANGE COMP. [xxx]
OFF, AUTO, ON
RESOLUTION [xxxxxxxx]
DIRECT, AUTO, 480/576i, 480/576p, 720p,
1080i, 1080p
ZONE RESO. [xxxxxxxx]
480/576i, 480/576p, 720p, 1080i
CTRL FOR HDMI [xxx]
ON, OFF
PASS THROUGH [xxxx]
ON, OFF
H.A.T.S. [xxx]
ON, OFF
AUDIO OUT [xxxxxx]
AMP, TV+AMP
SW LEVEL [xxxdB]
AUTO, +10 dB, 0 dB
SW LPF [xxx]
ON, OFF
VIDEO DIRECT [xxx]
ON, OFF
RS232C CONTROL [xxx]
ON, OFF
NETWORK STANDBY [xxx]
ON, OFF
AUTO STANDBY [xxx]
ON, OFF
VERSION [x.xxx]
–
Промяна на дисплея
Панелът на дисплея предоставя различна
информация за състоянието на приемника,
например за звуковото поле.
1 Изберете входа, за който искате да
проверите информацията.
Регулиране на настройки
2 Натиснете DISPLAY MODE на приемника
неколкократно.
При всяко натискане на DISPLAY
MODE дисплеят ще се променя
циклично по следния начин.
Избран вход t Тип на звуковото
поле t Информация за потока* t
Въведено наименование на входа ...
* Информацията за потока може да не
се показва.
При слушане на FM и АМ радио
Наименование на станция t Честота
t Тип на звуковото поле ...
Името на индекса се показва само когато
сте го задали във входа или
предварително настроената станция.
Името на индекса не се показва, когато
са въведени само празни интервали.
При получаване на RDS програми
PS (Program Service наименование)1),
предварително зададено наименование,
честотна лента или предварително
зададен номер t Честота, честотна
лента и предварително зададен номер
t Индикация за PTY (Program Type) 2)
t Индикация за RT (Radio Text) 3) t
CT (Clock Time) t Тип звуково поле...
1)
Тази информация се появява и за станции,
които не са RDS FM станции.
2)
Тип на програмата, която се излъчва
3)
Текстови съобщения, изпратени от
RDS станцията.
119BG
Управляване на оборудването,
свързано към приемника
Използване на дистанционното
управление
Управляване на всяко
оборудване с помощта на
дистанционно управление
Можете да управлявате оборудване на Sony
или такова, което не е на Sony, използвано
от вас, с дистанционното управление,
предоставено с приемника.
Дистанционното управление
първоначално е зададено за управление
на оборудване на Sony.
Когато промените настройките на
дистанционното управление според
оборудването, което използвате, можете
да управлявате оборудване, което не
е на Sony, и друго оборудване на Sony,
което дистанционното управление
първоначално не може да управлява
(стр. 121).
1
Натиснете бутона на изхода,
който отговаря на
оборудването на компонента,
който искате да управлявате.
2
Натиснете съответните бутони,
за да използвате функцията,
посочена в таблицата по-долу.
Забележка
Възможно е да не можете да управлявате някои
функции за оборудването, което използвате.
Таблица на бутоните, използвани за управление на всяко
оборудване
Оборудване Теле- Видеовизор касетофон
DVD плейър, Blu-ray Disc Записващ
Плейър твърд диск
комбиниран
DVD/
видеокасетофон
PSX
Video CD плейър,
LD плейър
Бутон
Магнето- Цифров CD плейър,
Цифров
фон A/B магнето минидиск
приемник
плейър
фон
за сателитна/
кабелна
телевизия)
AV ?/1
z
z
z
z
z
z
z
z
Бутони с цифри
z
z
z
z
z
z
z
z
TV INPUT
z
Guide
z
zв)
z
z
z
-/--
z
z
z
z
z
z
z
z
ENT/MEM
z
z
z
z
z
z
za)
z
Text
z
Цветни бутони
z
zв)
z
z
TOOLS/OPTIONS
z
DISPLAY
z
RETURN/EXIT
z
V/v/B/b,
HOME
z
120BG
,
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
Оборудване Теле- Видеовизор касетофон
DVD плейър, Blu-ray Disc Записващ
Плейър твърд диск
комбиниран
DVD/
видеокасетофон
Video CD плейър,
LD плейър
z
zб)
z
z
z
z
z
z
Бутон
./>
z
B·/·b
z
m/TUNING –,
M/TUNING +
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
zв)
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
DISC SKIP
N, X, x
,
z
+/–
PRESET +/–,
PROG +/–
z
z
z
z
z
z
z
z
TOP MENU,
POP UP/MENU
AUDIO
z
SUBTITLE
(Субтитри)
z
a)
б)
в)
г)
zг)
Използване на дистанционното управление
z
z
Магнето- Цифров CD плейър,
Цифров
фон A/B магнето минидиск
приемник
плейър
фон
за сателитна/
кабелна
телевизия)
PSX
z
za)
z
z
z
Само LD плейър
Само дек B.
само DVD
Само Видео CD
Изключване на цялото
свързано оборудване
Програмиране
на дистанционното
управление
(SYSTEM STANDBY)
Дори когато приемникът е в режим на
готовност, той остава включен в зона 2 или
зона 3. За да изключите цялото оборудване
на Sony, включително връзките към всяка
зона, натиснете ?/1 и AV ?/1 на
дистанционното управление
едновременно.
AV ?/1
?/1
Можете да персонализирате
дистанционното управление, за да
съответства на оборудването, свързано
с приемника. Можете дори да го
програмирате и за управление на
оборудване на производители, различни
от Sony, както и на оборудване на Sony,
което обикновено не може да се управлява
от дистанционното управление.
Процедурата по-долу използва като
пример случай, в който видеокасетофон,
произведен от фирма, различна от Sony,
е свързан към VIDEO 1 IN жаковете
на приемника.
продължение
121BG
RM SET UP
AV ?/1
SHIFT
Бутони
с цифри
Бутони
за входен
сигнал
4
Натиснете ENT/MEM.
Когато цифровият код бъде проверен,
бутонът RM SET UP примигва два
пъти и дистанционното управление
автоматично излиза от режима на
програмиране. Бутонът за входен
сигнал също се изключва.
За да откажете програмирането
ENT/MEM
1
Натиснете AV ?/1, докато
натискате RM SET UP.
Бутонът RM SET UP светва.
2
ДОкато бутонът RM SET UP
свети, натиснете бутона за
въвеждане (включително TV
бутона) на оборудването,
което искате да управлявате.
Ако например ще управлявате
видеокасетофон, свързан към жак
VIDEO 1 IN, натиснете VIDEO 1.
RM SET UP и SHIFT светват, а
бутоните за входен сигнал мигат.
Ако натиснете бутона за оборудване,
на което не можете да програмирате
дистанционното управление, като
например TUNER, PHONO, PC или
SOURCE и др., бутонът RM SET UP
продължава да мига.
3
Натиснете бутоните с цифри,
за да въведете цифров код.
Бутонът за входен сигнал светва.
Ако съществува повече от един код,
опитайте да въведете отново първия,
който отговаря на оборудването.
Забележка
Само кодовете между 500 и 599 са валидни
за бутона на TV.
122BG
Натиснете RM SET UP по време на която
и да е стъпка.
Цифрови кодове, отговарящи
на оборудването, и производител
на оборудването
Използвайте цифровите кодове
в таблиците по-долу, за да програмирате
оборудване на производители, различни от
Sony, както и оборудване на Sony, което
изначално не може да се управлява от
дистанционното управление. Тъй като
сигналът от дистанционното управление,
получен от оборудването, се различава
според модела и годината, може да бъде
назначен повече от един цифров код към
дадено оборудване. Ако не успеете да
програмирате дистанционно управление
с помощта на някой от кодовете, опитайте
с други кодове.
Забележки
• Цифровите кодове са според последната
налична информация за всяка марка.
Възможно е обаче Вашето оборудване може
да не реагира на някои или на всички кодове.
• Всички бутони за входен сигнал на това
дистанционно управление може да не са
налице, когато се използват конкретно
с вашето оборудване.
Управление на CD плейър
Производител
SONY
DENON
JVC
KENWOOD
Код (кодове)
101, 102, 103
104, 123
105, 106, 107
108, 109, 110
Производител
MAGNAVOX
MARANTZ
ONKYO
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
TECHNICS
YAMAHA
Код (кодове)
111, 116
116
112, 113, 114
115
116
117
115, 118, 119
120, 121, 122
Производител
PANASONIC
SAMSUNG
Код (кодове)
335
336
Управление на PSX
Производител
SONY
Код (кодове)
313, 314, 315
Управление на DVD плейър
Производител
SONY
PIONEER
Код (кодове)
203
219
Управление на магнетофон
Производител
SONY
DENON
KENWOOD
NAKAMICHI
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
TECHNICS
YAMAHA
Код (кодове)
201, 202
204, 205
206, 207, 208, 209
210
216
211, 212
213, 214
215, 216
217, 218
Управление на минидиск
плейър
Производител
SONY
DENON
JVC
KENWOOD
Код (кодове)
301
302
303
304
Управление на записващ
твърд диск
Производител
SONY
Код (кодове)
307, 308, 309
Управление на Blu-ray Disc
плейър
Производител
SONY
LG
Код (кодове)
310, 311, 312
337
Производител
SONY
BROKSONIC
DENON
HITACHI
JVC
MITSUBISHI
ORITRON
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
RCA
SAMSUNG
TOSHIBA
ZENITH
Код (кодове)
401, 402, 403
424
405
416
415, 423
419
417
406, 408, 425
407
409, 410
414
416, 422
404, 421
418, 420
Управление на DVD/VCR COMBO
(записващо устройство)
Производител
SONY
Код (кодове)
411
Управление на HDD/DVD COMBO
(записващо устройство)
Производител
SONY
Код (кодове)
401, 402, 403
Управление на телевизор
Производител
SONY
AIWA
AKAI
AOC
CENTURION
CORONADO
CURTIS-MATHES
DAYTRON
DAEWOO
Код (кодове)
501
501, 536, 539
503
503
566
517
503, 551, 566, 567
517, 566
504, 505, 506, 507, 515,
544
продължение
123BG
Използване на дистанционното управление
Управление на цифров
магнетофон
Производител
FISHER
FUNAI
FUJITSU
GOLDSTAR/LG
GRUNDIG
HITACHI
ITT/NOKIA
J.C.PENNY
JVC
KMC
MAGNAVOX
MARANTZ
MITSUBISHI/MGA
NEC
NORDMENDE
NOKIA
PANASONIC
PHILIPS
PHILCO
PIONEER
PORTLAND
QUASAR
RADIO SHACK
RCA/PROSCAN
SAMSUNG
SAMPO
SABA
SANYO
SCOTT
SEARS
SHARP
SYLVANIA
THOMSON
TOSHIBA
TELEFUNKEN
TEKNIKA
WARDS
YORK
ZENITH
GE
LOEWE
124BG
Код (кодове)
508, 545
548
528
503, 512, 515, 517, 534,
544, 556, 568, 576
511, 533, 534
503, 513, 514, 515, 517,
519, 544, 557, 571
521, 522
503, 510, 566
516, 552
517
503, 515, 517, 518, 544,
566
527
503, 519, 527, 544, 566,
568
503, 517, 520, 540, 544,
554, 566
530, 558
521, 522, 573, 575
509, 524, 553, 559, 572
515, 518, 557, 570, 571
503, 504, 514, 517, 518
509, 525, 526, 540, 551,
555
503
509, 535
503, 510, 527, 565, 567
503, 510, 523, 529, 544
503, 515, 517, 531, 532,
534, 544, 556, 557, 562,
563, 566, 569
566
530, 537, 547, 549, 558
508, 545, 546, 560, 567
503, 566
503, 508, 510, 517, 518,
551
517, 535, 550, 561, 565
503, 518, 566
530, 537, 547, 549
535, 539, 540, 541, 551
530, 537, 538, 547, 549,
558
517, 518, 567
503, 517, 566
566
542, 543, 567
503, 509, 510, 544
515, 534, 556
Управление на LD плейър
Производител
SONY
PIONEER
Код (кодове)
601, 602, 603
606
Управление на video CD плейър
Производител
SONY
Код (кодове)
605
Управление на VCR
Производител
SONY
AIWA*
AKAI
BLAUPUNKT
EMERSON
FISHER
GENERAL ELECTRIC
(GE)
GOLDSTAR/LG
GRUNDIG
HITACHI
ITT/NOKIA
JVC
MAGNAVOX
MITSUBISHI/MGA
NEC
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
RCA/PROSCAN
SAMSUNG
SANYO
SHARP
TELEFUNKEN
TOSHIBA
ZENITH
Код (кодове)
701, 702, 703, 704, 705,
706
710, 750, 757, 758
707, 708, 709, 759
740
711, 712, 713, 714, 715,
716, 750
717, 718, 719, 720
721, 722, 730
723, 753
724
722, 725, 729, 741
717
726, 727, 728, 736
730, 731, 738
732, 733, 734, 735
736
729, 730, 737, 738, 739,
740
729, 730, 731
729
722, 729, 730, 731, 741,
747
742, 743, 744, 745
717, 720, 746
748, 749
751, 752
747, 756
754
* Ако видеокасетофон на AIWA не работи, въпреки
че сте въвели кода за AIWA, вместо това въведете
кода за Sony.
Управление на сателитен тунер
(приемник)
Производител
SONY
PANASONIC
PHILIPS
NOKIA
RCA/PROSCAN
HITACHI/BITA
HUGHES
JVC/Echostar/Dish
Network
MITSUBISHI
SAMSUNG
TOSHIBA
859, 860
846, 847
857, 861, 864, 876
848, 849, 850, 852, 862,
863, 864
818, 855
856, 857, 858, 859, 860,
864, 874
851, 853, 854, 864
866, 871
868
867
873
872
875
869, 870
Автоматично изпълнение
на няколко команди
последователно
(Macro Play)
Функцията „Macro Play“ ви позволява
да свържете няколко команди
последователно в една команда.
Дистанционното управление предоставя 2
списъка с макроси (MACRO 1 и MACRO 2).
Можете да определите до 20 команди за
всеки списък с макроси.
RM SET UP
AMP
Бутони за
входен
сигнал
Управление на приемник
за кабелна телевизия
Производител
SONY
HAMLIN/REGAL
JERROLD/G.I./
MOTOROLA
JERROLD
OAK
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
RCA
SCIENTIFIC ATLANTA
TOCOM/PHILIPS
ZENITH
Код (кодове)
821, 822, 823
836, 837, 838, 839, 840
806, 807, 808, 809, 810,
811, 812, 813, 814, 819
830, 831
841, 842, 843
816, 826, 832, 833, 834,
835
830, 831
828, 829
805
815, 816, 817
830, 831
826, 827
MACRO 1
MACRO 2
125BG
Използване на дистанционното управление
AMSTRAD
BskyB
GENERAL
ELECTRIC(GE)
GRUNDIG
HUMAX
THOMSON
PACE
Код (кодове)
801, 802, 803, 804, 824,
825, 865
845, 846
862
866
Програмиране на
последователността
на операцията
1
Натиснете MACRO 1 или MACRO
2 за повече от 1 секунда, докато
държите натиснат RM SET UP.
Бутонът RM SET UP мига и един от
бутоните за входен сигнал светва
(при фабричната настройка по
подразбиране светва бутонът
BD/DVD).
2
3
Натиснете бутона за входен
сигнал за оборудването, за
което искате да програмирате
последователността на
операцията или съответно
операциите.
Натиснете бутоните за входен,
за които искате да
програмирате една и съща
последователност като
операцията или съответно
операциите, които трябва
да бъдат изпълнени.
Можете да програмирате конкретна
операция или съответно операции
чрез следните бутони.
Натиснете
Операции за
програмиране
Бутона за
Превключване
входен сигнал на входовете.
за повече от
1 секунда
MACRO 1 или Оставяне на интервал
MACRO 2
от една секунда.
Когато искате да
оставите по-дълъг
интервал, натиснете
MACRO 1 или
MACRO 2
неколкократно.
126BG
Бутонът за входен сигнал, избран
в стъпка 2, премигва два пъти,
след което светва отново.
4
Повторете стъпки 2 и 3, ако
искате да програмирате
операции за друго оборудване.
5
Натиснете RM SET UP, за
да приключите процеса
на програмиране.
За да откажете програмирането
Ако не натиснете нито един бутон
в продължение на 60 секунди,
настройките се отменят.
Остава валидна предишната команда.
Стартиране на възпроизвеждане
на макрос
1
Натиснете AMP.
Бутонът AMP светва и след това
изгасва.
2
Натиснете MACRO 1 или MACRO
2, за да стартирате макрос.
Макросът се стартира и се изпълняват
командите в реда, в който сте ги
задали. Докато се изпращат командите,
мига бутонът AMP, а бутонът RM SET
UP свети. След изпращането на
командите бутоните RM SET UP
и AMP изгасват.
За изтриване на програмиран
макрос
1 Натиснете MACRO 1 или MACRO 2 за
повече от 1 секунда, докато държите
натиснат RM SET UP, за да изчистите
запазения макрос.
Бутонът RM SET UP светва.
2 Натиснете RM SET UP.
Запазените като макрос настройки
се изчистват.
1
Настройване на кодове
на дистанционното
управление, които не
са запазени в него
Бутонът RM SET UP светва.
Когато капацитетът на паметта за
съхранените кодове на
дистанционното управление достигне
определен лимит, бутонът RM SET UP
премигва 10 пъти и процесът на
научаване завършва.
2
RM SET UP
FAVORITES
?/1
Бутонът за входен сигнал премигва.
(Бутонът RM SET UP продължава
да свети.)
Дори ако натиснете бутон за входен
сигнал, за който не можете да
съхраните нова команда, като
например PC или SOURCE и т.н.,
бутонът за входен сигнал няма да мига.
SHIFT
Бутони за
входен
сигнал
3
Бутони,
използвани
за
„научаване“
на код
Бутони,
използвани
за
„научаване“
на код*
* За да съхраните нова команда за един от тези
бутони, натиснете предварително SHIFT.
Натиснете бутона за входен
сигнал (включително бутона
TV) за оборудването, което
искате да управлявате с новата
команда.
Натиснете бутона, за който
искате да съхраните новата
команда. За бутоните със
звезда в илюстрацията по-горе,
натиснете SHIFT, след
което бутона.
Бутонът за входен сигнал, избран
в стъпка 2, светва. (Бутонът RM SET
UP продължава да свети.)
Когато процесът на научаване
е неуспешен, бутонът RM SET UP
премигва пет пъти.
Ако не успеете да съхраните новата
команда, се уверете, че тя не е вече
запазена за бутона, за който искате
да я съхраните.
Ако искате да съхраните новата
команда за бутона, за който вече сте
я запазили, преди това изтрийте
запазената команда.
продължение
127BG
Използване на дистанционното управление
Дори ако кодът на дистанционното
управление не е сред предварително
съхранените в него, е възможно
дистанционното управление да „научи“
кода чрез функцията за научаване.
Натиснете FAVORITES, докато
държите натиснат RM SET UP.
4
Насочете секцията за
получаване на код на
дистанционното управление
към предавателя на
дистанционното управление,
от който трябва да се
„научи“ кода.
Използване на научена команда
Когато избирате научен входен
сигнал, натиснете бутона,
използван за научаване на
тази функция.
За изтриване на научен код
1 Натиснете FAVORITES, докато държите
Около 5 см – 10 см
5
Натиснете бутона на
дистанционното управление,
от който трябва да се „научи“
кода, за да се изпрати кодът на
дистанционното управление
Докато дистанционното управление на
приемника получава сигнал, бутоните
за входен сигнал, избрани в стъпка 2,
изгасват.
Бутонът RM SET UP примигва два
пъти, след което процесът за научаване
е завършен.
Когато процесът на научаване е
неуспешен, бутонът RM SET UP
премигва пет пъти. Опитайте да
изпълните процеса отново от стъпка 2.
6
Натиснете RM SET UP, за да
приключите процеса на
функцията за научаване.
За да откажете научаването
Натиснете RM SET UP. Освен това, ако не
натиснете нито един бутон в продължение
на 60 секунди, настройките се отменят.
След изпълнението на стъпка 3 обаче не
можете да отмените настройките, дори ако
натиснете RM SET UP. В този случай, след
като не докосвате дистанционното
управление за 10 секунди, натиснете RM
SET UP, за да отмените настройките.
128BG
натиснат RM SET UP.
2 Натиснете бутона за входен сигнал, за
който искате да изтриете настройката.
Бутонът за входен сигнал премигва.
(Бутонът RM SET UP продължава
да свети.)
3 Натиснете ?/1 за повече от 1 секунда.
Бутонът за входен сигнал премигва два
пъти неколкократно.
4 Натиснете бутона за входен сигнал,
за който има научена команда, за
да изтриете запазената настройка.
Бутонът RM SET UP примигва два пъти,
след което процесът за изчистване
е завършен.
Когато процесът на изчистване
е неуспешен, бутонът RM SET UP
премигва пет пъти. Опитайте да
изпълните процеса отново от стъпка 2.
5 Натиснете RM SET UP, за да приключите
процеса на изтриване.
Изчистване на паметта
на многофункционалното
дистанционно управление
AV ?/1
?/1
RM SET UP
Използване на дистанционното управление
1
Натиснете и задръжте ?/1,
докато натискате
–, след
което натиснете AV ?/1, всички
едновременно.
Бутонът RM SET UP премигва
три пъти.
2
Отпуснете всички бутони.
Цялото съдържание на паметта на
дистанционното управление (напр.
всички програмирани данни)
се изчиства.
129BG
При поставяне
Допълнителна информация
Предпазни мерки
За безопасност
Ако в корпуса попадне твърд предмет или
се излее течност, изключете приемника
от електрическата мрежа и го предайте
за проверка на квалифициран персонал,
преди да го използвате отново.
За източници на захранване
• Преди работа с приемника проверете
дали работното напрежение съвпада
с това на местното електрозахранване.
Работното напрежение е обозначено
на табелката на гърба на приемника.
• Ако няма да използвате приемника дълго
време, го изключете от стенния контакт.
За да изключете захранващия кабел,
хванете щепсела. Никога не дърпайте
кабела.
• Единият шип на щепсела е по-широк
от другия от съображения за сигурност
и се включва в контакта само по единединствен начин. Ако не можете да
вкарате докрай щепсела в контакта,
свържете се с търговеца, от който сте
закупили оборудването.
• Захранващият кабел трябва да
се подменя само в квалифициран
сервизен магазин.
При повишена температура
Въпреки че приемникът загрява по време
на работа, това не е неизправност. Ако
използвате този приемник продължително
и често, температурата отгоре, встрани
и в задната част на корпуса се повишава
значително*. За да избегнете изгаряне,
не докосвайте корпуса.
* Горната част на корпуса може да стане твърде
гореща за докосване.
130BG
• Поставете приемника на място
с подходяща вентилация, за да
предотвратите повишаване на
температурата и да удължите живота му.
• Не поставяйте приемника близо до
източници на висока температура или
на място с пряка слънчева светлина,
запрашеност или механични вибрации.
• Не слагайте върху корпуса нищо, което
може да блокира вентилационните
отвори и да предизвика повреда.
При почистване
Почиствайте корпуса, панела и уредите
за управление с мека кърпа, навлажнена
със слаб препарат за почистване.
Не използвайте никакви видове
абразивни подложки, почистващи прахове
или разтворители, като спирт или бензин.
Ако имате въпроси или проблеми,
свързани с приемника, консултирайте
се с най-близкия търговец на Sony.
Отстраняване
на неизправности
Ако имате някои от следните затруднения,
докато използвате приемника, използвайте
това ръководство за отстраняване на
неизправности, за да ги разрешите. Ако
проблемът продължи, се консултирайте
с най-близкия търговец на Sony.
Общи
Приемникът се включва автоматично.
• „Control for HDMI“ е зададено на „On“
или „Pass Through“ е зададено на „Off“.
В този случай приемникът може да се
включи чрез управляване на друго
оборудване, свързано към него.
Не са изведени картина и звук или
са повредени.
• Приемникът е поставен близо до
оборудване, като например телевизор,
видеокасетофон или магнетофон.
(Ако приемникът се използва заедно
с телевизор, видеокасетофон или
магнетофон и е поставен твърде близо
до това оборудване, може да се появи
шум, както и да се влоши качеството
на картината. Това е особено вероятно
при използване на вътрешна антена
(ефирна). Затова е препоръчително да
се използва външна антена (ефирна).
Видео
Няма картина на екрана на телевизора/
монитора или картината е неясна,
независимо от нейния тип.
• Изберете подходящия входен сигнал
на приемника (стр. 53).
• Настройте телевизора на съответния
режим на входен сигнал.
• Преместете телевизора далече от
аудиооборудването.
• Задайте правилно входния
компонентен видеосигнал (стр. 80).
• Входният сигнал трябва да бъде
същият като входния сигнал при
увеличаване на качеството на входен
сигнал с този приемник (стр. 20).
• Уверете се, че кабелите са правилно
и здраво свързани към оборудването.
• В зависимост от оборудването за
възпроизвеждане може да се наложи
да го настроите. Прегледайте
инструкциите за експлоатация,
предоставени с всяко оборудване.
продължение
131BG
Допълнителна информация
Приемникът се изключва автоматично.
• „Auto Standby” е зададено на „On”
(стр. 111).
• Функцията за таймер за заспиване
работи (стр. 86).
• „PROTECTOR“ работи (стр. 143).
Горната част на приемника е гореща.
• Феноменът е конкретно за този
усилвател. Това не е неизправност. Ако
„Control for HDMI“, „Pass Through“ или
„Network Standby“ е зададено на „On“
или захранването за зона 2 или зона 3
е включено, горната част на приемника
може да се нагорещи дори докато
приемникът е в режим на готовност.
Това състояние се появява, защото
електрическият поток тече във
вътрешните вериги на приемника,
което е нормално.
Изображенията се появяват по-късно
от възпроизвеждането на
свързания звук.
• В зависимост от оборудването,
свързано към HDMI жака, или от
изходния възпроизведен сигнал
изображенията може да се появят
по-късно от свързания звук. В този
случай променете настройката
на „A/V Sync“ в менюто Audio Settings
(стр. 100).
Записът не може да се осъществи.
• Проверете дали оборудването е
правилно свързано (стр. 28).
• Изберете изходното оборудване
(стр. 53).
• Проверете връзката на записващото
устройство според видеосигналите,
които искат да запишете. Аналоговите
входни сигнали (композитен
видеосигнал) може да се извеждат само
от аналогови изходни жакове.
• Входни видеосигнали през HDMI IN
жакове не може да се записват.
• Защита на авторското право с цел
предотвратяване на запис се съдържа
в източниците. В такъв случай
е възможно да не можете да
записвате от източниците.
• Задайте „Auto Standby” на „Off”
(стр. 111). Тъй като се записват само
композитни видеосигнали, функцията
за автоматично преминаване в режим
на готовност може да се стартира
и да прекъсне записа.
Конкретният тип изображение
не се извежда или е повредено.
Извеждане на компонентен
видеосигнал
• Разделителната способност за изходни
сигнали от жаковете COMPONENT
VIDEO OUT може да не се поддържа от
телевизора ви. В такъв случай изберете
подходяща разделителна способност
от приемника (стр. 102).
132BG
• COMPONENT VIDEO MONITOR OUT
жаковете имат ограничения на
разделителната способност, когато
разделителната способност на
видеосигналите, защитени от
технология, обект на авторско право,
се конвертира. Разделителната
способност на изходните сигнали към
COMPONENT VIDEO MONITOR OUT
жаковете се преобразува до 480p/576p.
HDMI изходна мощност
• Извеждането на HDMI видеосигнали
на приемника може да бъде зададено на
„OFF“. В този случай изберете
„HDMI A“ или „HDMI B“ чрез бутона
HDMI OUTPUT (стр. 79).
• Ако съвместимият видеоформат
е различен при мониторите, свързани
към жаковете HDMI OUT A и HDMI
OUT B на приемника, „HDMI A + B“
може да не работи. В този случай
изберете „HDMI A“ или „HDMI B“ чрез
бутона HDMI OUTPUT (стр. 79).
• В зависимост от свързаното оборудване
за възпроизвеждане „HDMI A + B“
може да не работи. Ако изображението
не се извежда поради настройките на
оборудването за възпроизвеждане,
задайте автоматични настройки за
извеждане на това оборудване.
• Уверете се, че използвате свързващ
кабел за HDMI жака, съответстващ
на High Speed HDMI кабела, когато
разглеждате изображения или слушате
звук, особено за 1080p, Deep Colour
или предаване в 3D.
• Задайте „Video Direct“ на „On“
в менюто HDMI Settings в следните
случаи.
– Изображенията от оборудването,
свързано към жака HDMI, може
да са изкривени.
– Изображенията или звукът от
оборудването, свързано към жака
HDMI, може да се прекъсват при
превключването на видеосигнали.
– Началото на видеосъдържанието не
се извежда, когато се превключва 3D
видеосигнал, или цветовете на 3D
видеосигнала не са правилни.
3D изображение
• В зависимост от телевизора или
видеооборудването е възможно да
не бъдат показани 3D изображения.
Проверете форматите за 3D
изображения, поддържани от
приемника (стр. 146).
AdobeRGB или AdobeYCC601
• Задайте „Video Direct“ на „On“, за
да получавате сигнали в AdobeRGB
или AdobeYCC601.
Когато изберете „My Video“, „My Music“,
„My Photo“, „Internet Video“, „Internet
Music“, „Internet Photo“, „Internet
Network“ или „Sony Entertainment
Network“ от менюто „Watch/Listen“,
не се извежда картина.
• Изберете „BD/DVD“ чрез INPUT
SELECTOR на приемника веднъж, след
това задайте „Playback Resolution“ на
„480p/576p“ в менюто „Video Settings“
чрез графичния потребителски
интерфейс(стр. 104) и изберете отново
съдържанието
Функцията за пропускане не работи.
• Избрано е „HDMI B“. Изберете
„HDMI A“ или „HDMI A + B“ чрез
бутона HDMI OUTPUT.
Няма звук или се чуват само много
слаби звуци, без значение кое
оборудване е избрано.
• Проверете дали високоговорителите
и оборудването са правилно свързани.
• Проверете дали приемникът
и оборудването са включени.
• Проверете дали MASTER VOLUME
управлението не е зададено на –∞ dB.
Опитайте да го зададете около тези
стойности –40 dB.
• Проверете дали SPEAKERS (A/B/A+B/
OFF) не е зададено на OFF (стр. 9).
• Натиснете
на дистанционното
управление, за да отмените функцията
за заглушаване.
• Опитайте да натиснете бутона за
входен сигнал на дистанционното
управление или INPUT SELECTOR на
приемника, за да изберете желаното
оборудване.
• Проверете дали не са включени
слушалките.
• Когато искате да слушате звука от
високоговорителя на телевизора,
задайте „Audio Out“ на „TV+AMP“
в менюто HDMI Settings. Ако е зададен
на „AMP”, звукът не се извежда през
високоговорителя на телевизора. Ако
извеждате многоканалния звук от
приемника, задайте на „AMP“.
• Звукът може да бъде прекъснат, когато
честотата на семплиране, броят канали
или аудиоформатът на изходните
аудиосигнали от оборудването, което
възпроизвежда, се сменят.
• Задайте настройката „EQ“ за iPhone/
iPod на „Off“ или „Flat“.
продължение
133BG
Допълнителна информация
Видеокасетофон
• Ако използвате видеокасетофон без
електрическа схема за подобряване на
изображението, като например TBC,
изображението може да е изкривено.
Аудио
Има силно бръмчене или шум.
• Проверете дали високоговорителите
и оборудването са правилно свързани.
• Проверете дали свързващите кабели са
далече от трансформатор или двигател
и че са поне на 3 метра разстояние
от телевизор или флуоресцентна
светлина.
• Преместете телевизора далече
от аудиооборудването.
• Уверете се, че сте заземили входа
U SIGNAL GND (само когато
е свързан грамофон).
• Щепселите и жаковете са замърсени.
Избършете ги с кърпа, леко
навлажнена със спирт.
Централен/съраунд/заден съраунд
• Проверете дали настройките на
високоговорителите са подходящи за
текущата система с помощта на „Auto
Calibration“ или „Speaker Connection“
в менюто Speaker Settings. И след това
проверете дали от всеки
високоговорител се извежда правилно
звук с помощта на „Test Tone“ в менюто
Speaker Settings.
• Изберете „HD-D.C.S.“ звуково поле
(стр. 65).
• Регулирайте нивото на
високоговорителя (стр. 96).
• Уверете се, че централният/съраунд
високоговорител(и) е настроен на
„Small“ или „Large“.
Не се възпроизвежда звук от
конкретния високоговорител(и).
Front
• Свържете слушалките към PHONES
жака, за да се уверите, че към
слушалките се извежда звук.
Ако само един канал се извежда към
слушалките, проверете дали всички
кабели са вкарани докрай в жаковете
на приемника и на оборудването.
Ако и двата канала се извеждат към
слушалките, проверете връзката на
предния високоговорител, която
не извежда никакъв звук.
• Уверете се, че сте свързали жаковете L
и R към моно оборудване, аналоговото
оборудване изисква връзки и към двата
жака. Използвайте кабел за моно аудио
(не е включен в комплекта). Обаче,
няма да се произвежда звук от
централния високоговорител, когато
звуково поле (Pro Logic, т.н.) е избрано.
Заден съраунд
• Някои дискове не разполагат с Dolby
Digital Surround EX информация.
• Ако конфигурацията на
високоговорителите е зададена така,
че да липсват задни съраунд
високоговорители, входните сигнали
към SUR BACK жаковете са невалидни,
тъй като приемникът не може да смесва
каналите на задните високоговорители.
134BG
Субуфер
• Проверете дали субуферът е свързан
правилно и здраво.
• Уверете се, че сте включили субуфера.
Не се възпроизвежда звук от
конкретно оборудване.
• Проверете дали оборудването
е свързано правилно към входните
аудиожаковете за това оборудване.
• Проверете дали използваният за
връзката кабел (или кабели) е вкаран
докрай в жаковете на приемника
и на оборудването.
• Задайте INPUT MODE на „AUTO“
(стр. 80).
• Задайте разделителната способност на
изображението на плейъра на повече
от 720p/1080i, за да се насладите на
звук с висока скорост на предаване
(DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD).
• Може да се наложи да се направят
някои настройки на разделителната
способност на плейъра, преди да
можете да се наслаждавате на DSD
и многоканален линеен PCM. Вижте
инструкциите за експлоатация
на плейъра.
• Уверете се, че телевизорът е съвместим
с функцията за контрол на звука,
възпроизвеждан от системата.
• Ако телевизорът не разполага
с функцията за контрол на звука,
възпроизвеждан от системата, задайте
„Audio Out“ в менюто HDMI Settings на
– „TV+AMP“, ако искате да слушате
звука от високоговорителя на
телевизора и от приемника.
– „AMP“, ако искате да слушате звука
от приемника. Когато свързвате
приемника към видеооборудване
(проектор и др.), звукът може да не
се възпроизвежда от приемника.
В такъв случай изберете „AMP“.
• Не можете да чувате звука от
оборудване, свързано към приемника,
докато е избран вход от телевизор на
приемника.
– Уверете се, че сте сменили входния
сигнал на приемника на HDMI,
когато искате да гледате програма
на оборудване, свързано към
приемника.
– сменете телевизионния канал, когато
искате да гледате телевизионно
предаване;
– изберете правилното оборудване или
желания от Вас входен сигнал, когато
искате да гледате програма от
оборудването, свързано към
телевизора.
продължение
135BG
Допълнителна информация
HDMI вход
• Когато се използва „2ch Analog Direct“,
звукът не се извежда. Вж. друго звуково
поле (стр. 64).
• Проверете HDMI връзката (стр. 28, 30,
32, 35).
• Проверете дали използвате HDMI
кабел, който съдържа логотип на
HDMI, упълномощена от HDMI
Licensing LLC.
• В зависимост от оборудването за
възпроизвеждане може да се наложи
да го настроите. Прегледайте
инструкциите за експлоатация,
предоставени с всяко оборудване.
• Уверете се, че използвате свързващ
кабел за HDMI жака, съответстващ
на High Speed HDMI кабела, когато
разглеждате изображения или слушате
звук по време на 1080p, Deep Colour или
предаване в 3D.
• Не може да се извежда звук от
приемника, докато графичния
потребителски интерфейс се появява
на телевизионния екран. Натиснете
HOME, за да изключите графичния
потребителски интерфейс.
• Аудиосигналите (формат, честота на
семплиране, дължина в битове и т.н.),
предавани от HDMI жак, може да са
потиснати от свързаното оборудване.
Проверете настройката на свързаното
оборудване, ако дадено изображение
е с ниско качество или ако звукът не
излиза от оборудване, свързано
чрез HDMI кабела.
• Когато свързаното оборудване
не е съвместимо с технологията за
защита на авторските права (HDCP),
изображението и/или звукът от HDMI
OUT жака може да са изкривени или да
не се извеждат. В такъв случай
проверете спецификацията на
свързаното оборудване.
• Когато използвате Управлението
за функцията HDMI, не можете да
управлявате свързаното оборудване,
използвайки дистанционното
управление на телевизора.
– В зависимост от свързаното
оборудване и телевизора може да
се наложи да настроите HDMI
настройката на оборудването
и телевизора. Направете справка
с инструкциите за експлоатация,
предоставени с всяко оборудване
и с телевизора.
– Сменете входа на приемника на
HDMI входа, свързан към
оборудването.
Coaxial/optical input
• Когато се използва „2ch Analog Direct“,
звукът не се извежда. Вж. друго звуково
поле (стр. 64).
• Проверете INPUT MODE (стр. 80).
• Проверете дали избраният входен жак
за аудио (цифров) звук не е настроен за
други входни сигнали в „Audio Input
Assign“ в менюто Input Settings (стр. 80).
Аналогов двуканален вход
• Проверете дали избраният входен жак
за аудио (аналогов) звук не е настроен
за други входни сигнали в „Audio Input
Assign“ в менюто Input Settings (стр. 80).
Левият и десният канали са
небалансирани или обърнати.
• Проверете дали високоговорителите
и оборудването са правилно свързани.
• Регулирайте параметрите за баланс на
звука с помощта на „Speaker Setup“
в менюто Speaker Settings.
• Регулирайте нивото на
високоговорителите.
Не се възпроизвежда Dolby Digital или
DTS многоканален звук.
• Проверете дали възпроизвежданият
DVD диск и др. е записан във формат
Dolby Digital или DTS.
136BG
• Когато свързвате DVD плейъра или
друго устройство към цифровите
входни жакове на приемника, се
уверете, че свързаното оборудване
разполага с настройка за изходящ
цифров звук.
• Можете да се наслаждавате на звук
с висока скорост на предаване
(DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD),
DSD и многоканален линеен PCM само
с HDMI връзка.
Многоканалният звук не може да
се извежда.
• Когато „Control for HDMI“ е зададено
на „On“, „Audio Out“ може автоматично
да се зададе на „AMP“. В този случай
задайте „Audio Out“ на „AMP“.
Не може да бъде получен съраунд
ефект.
• Уверете се, че звуковото поле
е включено (натиснете MOVIE/
HD-D.C.S. или MUSIC).
• „PLII (Movie/Music)“, „PLIIx (Movie/
Music)“, „PLIIz Height“ и „Neo:X
(Cinema/Music/Game)“ не работят,
когато конфигурацията на
високоговорителите е зададена
на 2/0 или 2/0.1.
Индикаторът MULTI CHANNEL
DECODING не светва в синьо.
• Проверете дали възпроизвеждащото
оборудване е свързано с цифров жак
и дали входният сигнал е избран
правилно за този приемник.
• Проверете дали източникът на входен
сигнал на възпроизвеждания софтуер
се възпроизвежда в многоканален
формат.
• Проверете дали настройката на
възпроизвеждащото оборудване
е зададена на многоканален звук.
• Проверете дали избраният входен жак
за аудио (цифров) звук не е настроен за
други входни сигнали в „Audio Input
Assign“ в менюто Input Settings (стр. 80).
Не се извежда тестов тон от
високоговорителите.
• Кабелите на високоговорителите може
да не е свързан правилно. Проверете
дали са свързани стабилно и дали не
могат да бъдат изключени чрез леко
издърпване.
• Кабелите на високоговорителите може
да имат проблем, свързан с късо
съединение.
Тестов тон се извежда от различен
високоговорител от този,
визуализиран на екрана.
• Конфигурацията на
високоговорителите е зададена
неправилно. Уверете се, че
връзките и конфигурацията
на високоговорителите
съвпадат правилно.
Функцията H.A.T.S. не работи.
• „Audio Out“ е зададено на „TV+AMP“.
Изберете „AMP“ за „Audio Out“.
• Функцията „H.A.T.S.“ може да не
работи в зависимост от
конфигурацията или настройките
на високоговорителите.
Тунер
FM сигналът е слаб.
• Използвайте коаксиален кабел от
75 ома (не е включен в комплекта), за
да свържете приемника с външна FM
антена (ефирна), както е показано на
стр. 137. Ако свържете приемника към
външна антена (ефирна), заземете
последната срещу светкавици. За да
се предпазите от газова експлозия,
не свързвайте заземения кабел към
газова тръба.
Външна FM антена (ефирна)
Приемник
Проводник за заземяване
(не е включен в комплекта)
Заземяване
Радиостанциите не могат да бъдат
настроени.
• Проверете дали антените (ефирни) са
здраво свързани. Регулирайте антените
(ефирни) и свържете външна антена
(ефирна), ако е необходимо.
• Силата на сигнала на радиостанциите
е прекалено слаба при автоматична
настройка. Използвайте директно
настройване.
продължение
137BG
Допълнителна информация
Записът не може да се осъществи.
• Проверете дали оборудването
е правилно свързано (стр. 37).
• Изберете изходното оборудване
(стр. 53).
• Входни аудиосигнали през жаковете
HDMI IN и MULTI CHANNEL INPUT
не може да се записват.
• Проверете връзката на записващото
устройство според аудиосигналите,
които искате да запишете. Аналоговите
входни сигнали може да се извеждат
само от аналогови изходни жакове.
Цифрови входни аудиосигнали може
да се извеждат само от OPTICAL OUT
жака.
• Не можете да правите записи,
използвайки SCMS-съвместимо
записващо устройство.
• Защита на авторското право с цел
предотвратяване на запис се съдържа
в източниците. В такъв случай
е възможно да не можете да записвате
от източниците.
• Няма предварително зададени станции
или предварително зададените станции
са били изтрити (при използване на
настройване чрез сканиране на
предварително зададени станции).
Настройте и запаметете станциите
(стр. 62).
• Натиснете DISPLAY MODE на
приемника, за да се покаже честотата
върху прозореца на дисплея.
RDS не работи.
• Уверете се, че сте настроили FM
станция с поддръжка на RDS.
• Изберете FM станция с по-силен
сигнал.
• Станцията, която сте настроили, не
предава правилно RDS сигнала или
силата на последния е слаба.
Желаната RDS информация не
се появява.
• Свържете се с радиостанцията
и разберете дали действително
се предоставя въпросната услуга,
или не. Ако е така, тази услуга може
да е временно недостъпна.
PC (USB)
Не се извежда звук или се извежда звук
от високоговорителите на компютъра.
• Проверете дали устройството за
възпроизвеждане на компютъра
е зададено на „AV RECEIVER“.
Ако не е, променете настройките
на операционната система.
Следните процедури са примерни.
Действителна процедура може да се
различава в зависимост от средата,
в която използвате компютъра.
При Windows XP
1 Изберете „Старт“ t „Контролен
панел“, за да отворите контролния
панел.
2 Изберете „Звуци, реч и
аудиоустройства” t „Промяна на
настройките на високоговорителите”.
138BG
3 Изберете раздела „Аудио“
в диалоговия прозорец „Свойства на
звуците и аудиоустройствата“.
4 Изберете „AV RECEIVER“ от падащото
меню „Устройство по подразбиране“
в раздела „Възпроизвеждане на звука“.
5 Щракнете върху бутона „OK“.
Устройството за извеждане на звука по
подразбиране се задава на
„STR-DA5700ES“.
При Windows Vista/7
1 Изберете „Старт“ t „Контролен
панел“, за да отворите контролния
панел.
2 Изберете „Хардуер и звук” t. „Звук“.
3 Изберете раздела „Възпроизвеждане“
в диалоговия прозорец „Звук“.
4 Изберете „AV RECEIVER“, след което
щракнете върху бутона „Направи
по подразбиране“.
5 Уверете се, че до „AV RECEIVER“
се показва зелена отметка.
Устройството за извеждане на звука
по подразбиране се задава на
„STR-DA5700ES“.
При Mac OS X
1 Изберете менюто Apple t „System
Preferences“ t „Sound“, за да отворите
панела „Sound“.
2 Изберете раздела „Output“.
3 Изберете „AV RECEIVER“ от списъка
„Choose a device for sound output“.
Устройството за извеждане на звука по
подразбиране се задава на
„STR-DA5700ES“.
USB устройство
USB устройството не е разпознато.
• Изключете приемника, след което
изключете USB устройството. Включете
приемника отново и свържете пак USB
устройството.
• Свържете поддържаното USB
устройство (стр. 54).
• USB устройството не работи правилно.
Направете справка с инструкциите за
експлоатация на USB устройството за
това как да разрешите този проблем.
Съдържанието на USB устройството
не се визуализира.
• Йерархията на папките е надвишила
4 нива. Приемникът може да
визуализира съдържание в само до
4 нива (включително папката „ROOT“).
Обаче, папките в папката на четвърто
ниво не се визуализират.
* Този приемник поддържа FAT12/16/32,
VFAT или NTFS, но някои USB устройства
може да не поддържат всички тези файлови
системи.
За подробности прегледайте инструкциите
за експлоатация на всяко USB устройство
или се свържете с производителя.
USB устройството не може да се свърже
в
(USB) порта.
• USB устройството е включено
наобратно. Свържете USB
устройството в правилната посока.
Грешна визуализация.
• Данните, съхранени в USB
устройството, може да са повредени.
• Знаците, които могат да бъдат
показвани от този приемник,
са следните:
– Главни букви (от A до Z)
– Малки букви (от а до z)
– Цифри (от 0 до 9)
– Символи (’ < > * + , – . / @ [ \] _ ‘)
• Други знаци може да не бъдат показани
правилно.
Възпроизвеждането започва с голямо
закъснение.
• Процесът по прочитането може да
отнеме дълго време в следните случаи:
– има много папки или файлове на USB
устройството;
– файловата структура е изключително
сложна;
– капацитетът на паметта е прекалено
голям;
– вътрешната памет е фрагментирана.
• Затова препоръчваме да следвате
указанието:
– общ брой файлове в една папка:
500 или по-малко.
139BG
Допълнителна информация
Не се извежда звук.
• Изключете приемника, след което
изключете USB устройството. Включете
приемника отново и свържете пак USB
устройството.
• Свържете поддържаното USB
устройство (стр. 54).
• Натиснете N, за да стартирате
възпроизвеждането.
• Когато се използва „2ch Analog Direct“,
звукът не се извежда. Вж. друго звуково
поле (стр. 64).
• Музикалните файлове съдържат шум
или звукът е изкривен.
• Може да съществуват файлове, които
понякога не могат да се
възпроизвеждат, в зависимост от
техния формат. За подробности вижте
„Типове файлове, които могат да бъдат
възпроизвеждани“ (стр. 147).
• USB устройство, форматирано
с файлови системи, различни от FAT12/
16/32, VFAT или NTFS, не се поддържа.*
• Ако използвате USB устройство
с няколко дяла, само аудиофайлове
на първия дял могат да бъдат
възпроизведени.
• Възпроизвеждането е възможно до
4 нива (вкл. папката „ROOT“).
• Броят файлове в дадена папка
е надвишил 500 (вкл. папките).
• Файлове, които са криптирани или
защитени с пароли и т.н., не могат
да бъдат възпроизвеждани.
• Ако възпроизвеждате музикални
файлове, съхранени на WALKMAN,
използвайки приемника, преместете
файловете към WALKMAN от
компютър чрез „Click & Drop“, след
което ги запишете на WALKMAN
във формат, поддържан от приемника
(напр. MP3).
iPhone/iPod
iPhone/iPod не може да се зарежда.
• Проверете дали приемникът е включен.
• Уверете се, че iPhone/iPod е стабилно
свързан.
iPhone/iPod не може да се управлява.
• Проверете дали сте премахнали
предпазния калъф на iPhone/iPod.
• В зависимост от съдържанието
на iPhone/iPod стартирането
на възпроизвеждането може
да отнеме време.
• Изключете приемника, след което
изключете iPhone/iPod. Включете
приемника отново и свържете
iPhone/iPod.
• Използвате неподдържан iPhone/iPod.
Вижте „Съвместими модели iPhone/
iPod“ (стр. 59) за всички поддържани
видове устройства.
Силата на звука на звънене на iPhone не
се променя.
• Регулирайте силата на звука на звънене
с помощта на контролите на iPhone.
Мрежа
Не можете да се свържете към
мрежата.
• Проверете мрежовата връзка (стр. 44)
и менюто Network Settings (стр. 108).
Не може да се намери сървърът.
• Потърсете сървъра с помощта на
„Connection Server Settings“ в менюто
Network Settings (стр. 108).
• Проверете следното:
– Включен ли е рутерът?
– Ако има друго устройство между
приемника и рутера, се уверете,
че устройството е включено.
– Правилно и здраво ли са свързани
всички кабели?
140BG
– Настройките съвпадат ли
с настройките на рутера (DHCP
или фиксирания IP адрес)?
• Когато използвате компютър,
проверете следното:
– Настройките на вградената защитна
стена за операционната система на
компютъра.
– Настройките на защитната стена на
софтуера за защита. За да проверите
настройките на защитната стена
на софтуера за защита, направете
справка с раздела „Помощ“
на софтуера за защита.
• Регистрирайте приемника към
сървъра. За подробности прегледайте
инструкциите, предоставени
със сървъра.
• Изчакайте няколко минути и опитайте
да се свържете отново към сървъра.
Приемникът не може да получи
съдържание от сървъра.
• На екраните „My Music“, „My Photo“
и „My Video“ приемникът визуализира
само съдържанието, което може да
се възпроизвежда с приемника, от
съдържанието, предложено от сървъра
в рамките на DLNA инструкциите.
• Може да съществува съдържание,
което не се възпроизвежда или
визуализира, дори ако съдържанието
е дефинирано в DLNA инструкциите.
Не може да се осъществи достъп до
приемника от „ES Remote“ или DLNA
контролера.
• Уверете се, че контролерът, който
искате да използвате, е зададен на
„Allow“ в „Renderer Access Control“
(стр. 108).
• Ако зададете „Auto Access Permission“
на „On“ в „Renderer Options“ (стр. 108),
всеки открит контролер може да
е достъпен автоматично.
Видеосъръжание от интернет
Качеството на картината/звука е ниско
или някои програми се визуализират
със загуба на детайли, особено при
бързо движение или тъмни сцени.
• Качеството на картината/звука може да
е ниско в зависимост от доставчиците
на интернет съдържание.
• Качеството на картината/звука може да
се подобри чрез промяна на скоростта
на връзката. Sony препоръчва връзка от
поне 2,5 Мб/с за видео със стандартна
разделителна способност и 10 Мб/с
за видео с висока разделителна
способност.
• Не всички видеоклипове съдържат
звук.
Картината е малка.
• Натиснете V, за да увеличите мащаба.
Не може да се възпроизвежда
съдържание.
• Част от интернет съдържанието
изисква регистрация през компютър,
преди да може да бъде
възпроизвеждана.
„BRAVIA“ Sync („Control for HDMI“)
Функцията за управление за HDMI
не работи.
• Проверете HDMI връзката
(стр. 26, 28, 30, 32).
• Уверете се, че „Control for HDMI“
е зададено на „On“ в менюто HDMI
Settings.
• Уверете се, че свързаното оборудване
е съвместимо с функцията за
управление за HDMI.
• Проверете настройките на Управление
за HDMI на свързаното оборудване.
Вижте инструкциите за експлоатация
на свързаното оборудване.
• Ако промените HDMI връзката,
свържете/изключите захранващия
кабел, а ако е спряло
електроснабдяването, повторете
процедурите на „Подготовка за
„BRAVIA“ Sync“ (стр. 76).
• Когато избирате „HDMI B“ или „OFF“,
функцията за управление за HDMI
не работи правилно.
• Ако изберете „HDMI A“ или „HDMI
A + B“, след като сте избрали „HDMI B“
или „OFF“, функцията за управление
за HDMI може да не работи правилно
за известно време. Причина за това,
е че оборудването, свързано към жака
HDMI OUT A, трябва да разпознае
повторно приемника, снабден
с функцията за управление за HDMI.
Ако функцията за управление за HDMI
не работи правилно за дълго време,
изпълнете стъпките, посочени
в „Подготовка за „BRAVIA“ Sync“
(стр. 76).
продължение
141BG
Допълнителна информация
• Мрежовият контролер изброен ли
е в „Renderer Options“ и зададен ли
е на „Allow“?
Ако квадратчето за отметка не
е маркирано, маркирайте квадратчето
за „Auto Access Permission“ и се върнете
към началното меню. След това
управлявайте приемника с помощта на
мрежовия контролер веднъж, след
което отмаркирайте квадратчето за
отметка за „Auto Access Permission“,
ако е необходимо.
• Ако мрежовият контролер е контролер
на софтуер на компютър, филтриран ли
е софтуерът от антивирусен софтуер
или софтуер на защитна стена?
Разрешаване на UPnP комуникации
между софтуера и приемника.
За подробности вижте инструкциите
за експлоатация на антивирусния
софтуер, софтуера на защитната стена
или софтуера на мрежовия контролер.
• Типовете и броят на оборудването,
което може да се управлява от
„BRAVIA“ Sync, са ограничени в HDMI
CEC стандарта, както следва:
– записващо оборудване (Blu-ray Disc
записващо устройство, DVD
записващо устройство и др.):
до 3 броя;
– възпроизвеждащо оборудване
(Blu-ray Disc плейър, DVD плейър
и др.): до 3 броя;
– тунери: до 4 броя;
– AV приемник (аудио система):
до 1 брой.
Когато се опитвате да използвате
функцията „Възпроизвеждане с едно
натискане“, входът не се превключва,
както е предвидено.
• Проверете задаването на HDMI входа
(стр. 80). Когато задавате няколко
входа със същия HDMI входен жак, ако
използвате функцията
„Възпроизвеждане с едно натискане“
на оборудването, свързано към HDMI
входа, предишният вход
(в оригиналната му последователност
в поредността от входове) се избира
по предпочитание.
Обратен звуков канал (ARC) не работи.
• Уверете се, че „Control for HDMI“
е зададено на „On“ в менюто HDMI
Settings.
• Уверете се, че INPUT MODE за „TV“
е зададено на „AUTO“ (стр. 80).
Дистанционно управление
Дистанционното управление
не работи.
• Насочете дистанционното управление
към сензора за дистанционно
управление на приемника (стр. 9).
• Отстранете всички препятствия между
дистанционното управление
и приемника.
• Сменете всички батерии
в дистанционното управление с нови,
ако са слаби.
142BG
• Уверете се, че режимите на управление
на приемника и дистанционното
управление са еднакви. Ако режимът
на управление на приемника и този
на дистанционното управление са
различни, не можете да управлявате
приемника с дистанционното
управление (стр. 87).
• Уверете се, че сте избрали правилния
входен сигнал на дистанционното
управление.
• Когато работите с програмирано
оборудвано, което не е произведено
от Sony, дистанционното управление
може да не функционира правилно
в зависимост от модела
и производителя на това оборудване.
Бутонът RM SET UP премигва и не
можете да настроите „Macro Play“
(стр. 125) или дистанционното
управление не може да „научи“ код на
дистанционното управление (стр. 127).
• Когато бутонът RM SET UP премигне
пет пъти, сменете батериите с нови.
Ако проблемът е различен от някой от
случаите, описани по-горе, и не се разреши
дори ако изчакате малко, изпълнете което
и да е от действията по-долу.
• Натиснете ?/1 на дистанционното
управление, за да изключите
приемника, и след това го включете
отново.
• Натиснете и задръжте ?/1 на
приемника, докато индикаторът
над бутона светне в зелено, за да
рестартирате приемника.
Съобщения за грешки
Може да проверите състоянието на
приемника според съобщението. Вижте
следващата таблица, за да разрешите
проблема. Ако проблемът продължи,
се консултирайте с най-близкия търговец
на Sony.
PROTECTOR
Приемникът е покрит
и вентилационните отвори са
блокирани. Приемникът автоматично
ще се изключи след няколко секунди.
Премахнете предмета, покриващ горния
панел на приемника, и включете
захранването отново.
Допълнителна информация
SPEAKER SHORTED
Към високоговорителите се подава
непостоянен ток поради късо
съединение на входовете на
високоговорителите. Приемникът
автоматично ще се изключи след
няколко секунди. Ако предпазното
устройство на приемника е активирано
поради проблем, свързан с късо
съединение, изключете приемника.
Проверете връзката на
високоговорителите и включете
отново захранването.
Video cannot be output from this jack.
• Ако използвате приемника в основна
зона, свържете го към телевизор чрез
HDMI кабел.
• Ако свържете приемника към
телевизор чрез видеокабел, задайте
„Playback Resolution” на „480i/576i“
(стр. 104).
• Ако свържете приемника към
телевизор чрез компонентен
видеокабел, задайте „Playback
Resolution“ на параметър, подходящ
за вашия телевизор (стр. 104).
FAN STOPPED
Проверете дали вентилационният отвор
най-отгоре на приемника не е блокиран.
Поставете приемника на място
с подходяща вентилация, за да
предотвратите прегряването му.
„На телевизионния екран се показва
„A new software version is available“.
Отидете в раздела „Setup“ на менюто
и изберете „Network Update“, за да
извършите актуализацията.“ се
появява на телевизионния екран.
Вижте „Network Update“ (стр. 112), за да
актуализирате приемника към по-нова
версия на софтуера.
продължение
143BG
Списък със съобщения след измерване Auto Calibration
Дисплей
Обяснение
Code 31
SPEAKERS (A/B/A+B/OFF) е зададено на OFF. Задайте други настройки на
високоговорителите и направете повторно измерване.
Code 32
Не е открит нито един от високоговорителите. Уверете се, че конекторът на
оптимизиращия микрофон е вкаран докрай в AUTO CAL MIC жака, след което
изпълнете отново функцията Auto Calibration.
Code 33
• Нито един от предните високоговорители не е свързани или е свързан само един
от тях.
• Оптимизиращият микрофон не е свързан. Уверете се, че конекторът на
оптимизиращия микрофон е вкаран докрай в AUTO CAL MIC жака, след което
изпълнете отново функцията Auto Calibration.
• Не е свързан или левият, или десният съраунд високоговорител.
• Задните съраунд високоговорители са свързани, въпреки че съраунд
високоговорителите не трябва да са свързани. Свържете съраунд високоговорителя
или съответно високоговорителите към входовете SURROUND.
• Задният съраунд високоговорител е свързан само към входовете SURROUND BACK
(ZONE 2) R. Когато свързвате само един заден съраунд високоговорител, свържете го
към входовете SURROUND BACK (ZONE 2) L.
• само един от предните високи високоговорители е свързан. Свържете предния висок
високоговорител към всеки от входовете FRONT B/FRONT HIGH.
• Предните високи високоговорители са свързани, въпреки че съраунд
високоговорителите не са. Свържете съраунд високоговорителя или съответно
високоговорителите към входовете SURROUND.
Code 34
Високоговорителите не са поставени на правилната позиция. Високоговорителите или
оптимизиращият микрофон отдясно или отляво може да не са поставени правилно.
Вижте „1: Инсталиране на високоговорителите“ (стр. 22) и проверете позицията
на високоговорителите.
Warning 40
Процесът по измерване е приключил с откриване на високо ниво на шум. Възможно
е да успеете да постигнете по-добри резултати, ако опитате отново в тиха обстановка.
Warning 41
Warning 42
Входният сигнал от микрофона е прекалено голям.
• Разстоянието между високоговорителя и микрофона може да е твърде малко.
Опитайте да повторите измерването, след като ги разграничите достатъчно.
• Когато използвате приемника като усилвател, всяко едно от съобщенията може да се
появи в зависимост от усилвателя на мощността, който свързвате. Няма да има
проблеми обаче, дори ако продължите да използвате приемника без промени.
Warning 43
Разстоянието и позицията на субуфера не може да се открие. Или ъгълът на позицията
на високоговорителя не може да се открие. Причина за това може да е шумът.
Опитайте да направите измерването в тиха обстановка.
Warning 44
Измерването е завършено. Високоговорителите обаче не са поставен на правилните
позиции един спрямо друг. Вижте „1: Инсталиране на високоговорителите“ (стр. 22)
и проверете относителните позиции на високоговорителите.
NO WARNING Няма информация за предупреждение.
----------
144BG
Не са свързани високоговорители.
Изтриване на паметта
Спецификации
Раздели за справка
Секция на усилвателя
За изтриване
Вижте
Всички запаметени
настройки
стр. 47
Памет на
многофункционалното
дистанционно управление
стр. 129
След като извадите батериите,
не използвайте дистанционното
управление за няколко минути.
Рестартиране на приемника
Ако бутоните на приемника или
дистанционното управление не работят
поради повреда на приемника,
рестартирайте приемника.
Задръжте ?/1 в продължение
на 10 секунди.
Когато индикаторът над ?/1 светне
в зелено, рестартирането започва.
Относно информацията
за поддръжка
Вижте следния уебсайт за подробности
за най-новата информация за приемника.
http://support.sony-europe.com/
1)
2)
Измерено при следните условия:
Изисквания за захранването: 230 V AC,
50/60 Hz
В зависимост от настройките на звуковото
поле и източника е възможно да няма
извеждане на звук.
Честотна характеристика3)
PHONO
Крива на RIAA
изравняване ± 1,0 dB
(20 Hz – 20 kHz)
MULTI CHANNEL
INPUT, SA-CD/CD,
TAPE, MD, TV,
VIDEO 1/2, BD/DVD,
SAT/CATV, GAME
10 Hz – 100 kHz
± 3 dB
3)
Когато се използва „2ch Analog Direct“.
продължение
145BG
Допълнителна информация
За изчистване на паметта
на опростеното дистанционно
управление
POWER OUTPUT1) 2)
Номинална изходна мощност в стерео режим
(8 ома, 20 Hz – 20 kHz,
ОХИ 0,09%):
120 W + 120 W
Референтна изходна мощност в стерео режим
(4 ома 20 Hz – 20 kHz,
ОХИ 0,15%):
120 W + 120 W
Референтна изходна мощност
(8 ома 1 kHz, ОХИ 0,7%)
FRONT:
130 W + 130 W
CENTER: 130 W
SURROUND:
130 W + 130 W
SURROUND BACK:
130 W + 130 W
Референтна изходна мощност
(4 ома 1 kHz, ОХИ 0,7%)
FRONT:
120 W + 120 W
CENTER: 120 W
SURROUND:
120 W + 120 W
SURROUND BACK:
120 W + 120 W
Входове (аналогови)
Секция за видео
PHONO
Чувствителност:
2,5 mV
Импенданс:
50 килоома
S/N: 90 dB
(A, 20 kHz LPF)
MULTI CHANNEL
INPUT, SA-CD/CD,
TAPE, MD, TV,
VIDEO 1/2, BD/DVD,
SAT/CATV, GAME
Чувствителност:
150 mV
Импенданс:
50 килоома
S/N: 100 dB
(A, 20 kHz LPF)
Входове (цифрови)
IN 1 (BD/DVD), IN 2
(VIDEO 1), IN 3
(SA-CD/CD)
(коаксиален)
Импенданс: 75 ома
S/N: 96 dB
(A, 20 kHz LPF)
IN 1 (GAME), IN 2
S/N: 96 dB
(SAT/CATV), IN 3 (TV), (A, 20 kHz LPF)
IN 4 (MD) (оптичен)
Изходи
TAPE (REC OUT),
Напрежение:150 mV
VIDEO 1, ZONE 2,
Импенданс:
ZONE 3 (AUDIO OUT) 1 килоома
FRONT L/R, CENTER,
SURROUND L/R,
SURROUND BACK L/R,
FRONT HIGH L/R,
SUBWOOFER
Работно напрежение:
2V
Импенданс:
1 килоома
Секция за FM тунер
Обхват на фина настройка
87,5 MHz – 108,0 MHz
Антена (ефирна) FM кабелна антена
(ефирна)
Клеми за антената (ефирна)
75 ома, небалансирано
Секция за AM тунер
Обхват на фина настройка
531 – 1 602 kHz
Средна честота
Антена (ефирна)
146BG
450 kHz
Рамкова антена (ефирна)
Входове/Изходи
Видео:
1 Vp-p, 75 ома
COMPONENT VIDEO:
Y: 1 Vp-p, 75 ома
PB: 0,7 Vp-p, 75 ома
PR: 0,7 Vp-p, 75 ома
80 MHz HD Pass Through
HDMI Video
Вход/изход (блок на HDMI усилвателя)
640 × 480p @ 59,94/60 Hz
720 × 480p @ 59,94/60 Hz
1280×720p @ 59,94/60 Hz
1920×1080i @ 59,94/60 Hz
1920×1080p @ 59,94/60 Hz
720×576p @ 50 Hz
1280×720p @ 50 Hz
1920×1080i @ 50 Hz
1920×1080p @ 50 Hz
1280×720p @ 29,97/30 Hz
1920×1080p @ 29,97/30 Hz
1280×720p @ 23,98/24 Hz
1920×1080p @ 23,98/24 Hz
HDMI Video (3D)
Вход/изход (блок на HDMI усилвателя)
1280×720p @ 59,94/60 Hz
Формат „Опаковане на кадри“
(Frame packing)
Формат „Един-до-друг“ (Side-by-Side)
(половина)
Над-Под (Отгоре-и-отдолу)
1920×1080i @ 59,94/60 Hz
Формат „Опаковане на кадри“
(Frame packing)
Формат „Един-до-друг“ (Side-by-Side)
(половина)
Над-Под (Отгоре-и-отдолу)
1920×1080p @ 59,94/60 Hz
Формат „Един-до-друг“ (Side-by-Side)
(половина)
Над-Под (Отгоре-и-отдолу)
Типове файлове, които могат да бъдат
възпроизвеждани
Тип
Файлов формат Разширения
съдържание
Видео
MPEG-1 Video/
PS1) 2)
MPEG-2 Video/
PS, TS1) 3)
„.mpg“,
„.mpeg“,
„.m2ts“, „.mts“
MPEG-4 AVC1) 2) „.mkv“,
„.mp4“,
„.m4v“,
„.m2ts“, „.mts“
WMV91) 2)
AVCHD
„.wmv“, „.asf“
2)
4)
Xvid
Music
Снимки
1)
2)
3)
4)
5)
6)
„.avi“
„.mp3“
MP3 (MPEG-1
Audio Layer III)6)
AAC1) 2) 5) 6)
„.m4a“
WMA9
Standard1) 2) 5) 6)
„.wma“
LPCM6)
„.wav”
FLAC6)
„.flac“
JPEG
„.jpg“, „.jpeg“,
„.mpo“
PNG
„.png“
GIF
„.gif“
Приемникът не възпроизвежда кодирани
файлове, като например DRM.
Приемникът не възпроизвежда този формат
на файл на DLNA сървър.
Приемникът може да възпроизвежда само
видео със стандартна разделителна
способност на DLNA сървър.
Приемникът възпроизвежда файлове
в AVCHD формат, които са записани на
цифрова видео камера и др. Дискът в AVCHD
формат няма да се възпроизвежда, ако
не е правилно финализиран.
Приемникът не възпроизвежда кодирани
файлове, като например Lossless.
Поддържана честота на семплиране/битова
дълбочина: до 192 kHz/24 бита
продължение
147BG
Допълнителна информация
1280×720p @ 50 Hz
Формат „Опаковане на кадри“
(Frame packing)
Формат „Един-до-друг“ (Side-by-Side)
(половина)
Над-Под (Отгоре-и-отдолу)
1920×1080i @ 50 Hz
Формат „Опаковане на кадри“
(Frame packing)
Формат „Един-до-друг“ (Side-by-Side)
(половина)
Над-Под (Отгоре-и-отдолу)
1920×1080p @ 50 Hz
Формат „Един-до-друг“ (Side-by-Side)
(половина)
Над-Под (Отгоре-и-отдолу)
1920×1080p @ 23,98/24 Hz
Формат „Опаковане на кадри“
(Frame packing)
Формат „Един-до-друг“ (Side-by-Side)
(половина)
Над-Под (Отгоре-и-отдолу)
1920×1080p @ 29,97/30 Hz
Формат „Опаковане на кадри“
(Frame packing)
Формат „Един-до-друг“ (Side-by-Side)
(половина)
Над-Под (Отгоре-и-отдолу)
1280×720p @ 23,98/24 Hz
Формат „Опаковане на кадри“
(Frame packing)
Формат „Един-до-друг“ (Side-by-Side)
(половина)
Над-Под (Отгоре-и-отдолу)
1280×720p @ 29,97/30 Hz
Формат „Опаковане на кадри“
(Frame packing)
Формат „Един-до-друг“ (Side-by-Side)
(половина)
Над-Под (Отгоре-и-отдолу)
Забележки
• Някои файлове може да не се възпроизвеждат
в зависимост от файловия формат, кодирането
на файла, състоянието на записа или на
DLNA сървъра.
• Някои файлове, редактирани на компютър,
може да не се възпроизвеждат.
• Приемникът може да разпознае следните
файлове или папки в USB устройства:
– до папки на трето ниво
– до 500 файла на едно ниво
• Приемникът може да разпознае следните
файлове или папки, съхранени в DLNA
сървъра:
– до папки на осемнадесето ниво
– до 999 файла на едно ниво
• Някои USB устройства може да не
функционират с този приемник.
• Приемникът може да разпознава Mass Storage
Class (MSC) устройства (като например флаш
памет или твърд диск), устройства за улавяне
на неподвижно изображение (SICD)
и клавиатура със 101 клавиша (само
на предния USB жак).
• За да избегнете увреждане на данните или
повреда на USB паметта или устройствата,
изключете приемника, когато свързвате или
изваждате USB паметта или устройствата.
• Относно форматите, определени в DLNA
инструкциите, от сървъра се изисква да
предлага съдържанието, към което
информацията за формата, дефинирана
в DLNA инструкциите, е зададена правилно.
Общи
Изисквания за захранването
230 V AC, 50/60 Hz
Консумация на енергия
480 W
Консумация на енергия (в режим на
готовност)
0,5 W (Когато „Control for
HDMI“ (стр. 106), „Pass
Through“ (стр. 106),
„Network Standby“
(стр. 108) и „RS232C
Control“ (стр. 112) са
зададени на „Off“,
захранването за зона 2/
зона 3 е изключено)
148BG
Размери
430 мм × 187,5 мм ×
420 мм
(ширина/височина/
дълбочина)
включително подаващи
се части и уреди за
управление
Тегло (приблизително)
17,3 кг
Включени принадлежности
Инструкции за експлоатация
(настоящото ръководство)
Ръководство за бърза настройка (1)
Информация за лиценза на софтуера (1)
Оптимизиращ микрофон ECM-AC1 (1)
FM кабелна антена (ефирна) (1)
AM рамкова антена (ефирна) (1)
Захранващ кабел (1)
Многофункционално дистанционно
управление (1)
Опростено дистанционно управление (1)
R6 (размер AA) батерии (4)
Инструмент за свързване на кабела
на високоговорителя (1)
Дизайнът и спецификациите подлежат
на промяна без предупреждение.
Индекс
Числени стойности
12V Trigger 110
2 канала 64
2ch Analog Direct 64
2ch Stereo (режим) 64
3D Output Settings 105
5.1 канала 22
7.1 канала 22
9.1 канала 22
A.F.D. (режим) 65
A/V Sync 100
Advanced Auto Volume 70, 100
AM 61
Audio Input Assign 81, 107
Audio Settings 99
Auto Calibration 93
Auto Calibration Setup 93
Auto Standby 111
Auto Tuning 61
Automatic Phase Matching 95
Berlin Philharmonic Hall 67
Blu-ray Disc плейър 28
CD плейър 37
Center Analog Down Mix 98
Connection Server Settings 108
Control for HDMI 106
D.C.A.C. (Digital Cinema Auto
Calibration) 93
Decode Priority 101
Digital Legato Linear (D.L.L.) 99
Direct Tuning 61
Distance Unit 99
DLNA 56, 60
Dual Mono 100
DVD плейър 28
Dynamic Range Compressor 100
Easy Automation 83
Easy Setup 48, 93
Equalizer 100
ES Remote 83
External Control 108
Favorites 52
Допълнителна информация
A–Z
FM 61
Front Reference Type 94
H.A.T.S. 106
HD-D.C.S. 65
HD-D.C.S. (вид ефект) 66
Initialize Personal Information 112
Input Edit 107
INPUT MODE 80
Input Settings 107
Internet Services Settings 108
Internet Settings 108
Internet Video Parental Control 109
Internet Video Unrated 109
IP Content Noise Reduction 58
iPhone/iPod 55, 59
Jazz Club 67
L.F.E. (нискочестотен ефект) 12
Language 111
Large 97
Line Out 73, 110
Listen 53
Live Concert 67
MASTER VOLUME 10
Name In 95
Name Input 62
Neo:X (Cinema) 65
Neo:X (Game) 67
Neo:X (Music) 67
Network Settings 108
Network Standby 108
Parental Control Area Code 108
Parental Control Password 108
Pass Through 106
Phase Audio 98
Phase Noise 98
PHONES 10
Playback Resolution 104
PlayStation 3 30
PLII (Movie) 65
PLII (Music) 67
PLIIx (Movie) 65
PLIIx (Music) 67
PLIIz Height 65, 67, 68
Portable Audio 67
продължение
149BG
Position 93
PRE OUT 25
PROTECTOR 143
Renderer Access Control 108
Renderer Options 108
Resolution 102
RS232C Control 112
SB Assign 96
Screen Format 105
Settings Lock 111
Small 97
Software Update Notification 112
Sound Field 101
Sound Field Mode 68, 101
Sound Optimizer 69, 99
Speaker Connection 96
Speaker impedance 99
Speaker Pair Match 94
Speaker Relocation 95
Speaker Settings 93
Speaker Setup 96
SPEAKER SHORTED 143
SPEAKERS (A/B/A+B/OFF) 9, 49
Sports 67
Stadium 67
STEREO/MONO 61
Subwoofer Level 105
Subwoofer Low Pass Filter 105
Subwoofer Muting 100
Super Audio CD плейър 37
System Information 112
SYSTEM STANDBY 121
Test Tone 97
TONE 10
TONE MODE 10, 47
True Concert Mapping A/B 67, 68
TV Type 105
USB 54
User Reference Edit 94
Video Direct 107
Video Input Assign 81, 107
Vocal Height 67
WALKMAN 54
Watch 53
Zone Control 109
Zone Resolution 103
Zone Settings 109
Zone Setup 110
150BG
А
Актуализация през мрежата 112
Антена (ефирна) 42
Аудиоизход 106
Б
Баси 10, 70
В
Вид ефект 66
Видеокамера 35
Видеокасетофон 34
Видеосъръжание от интернет 57
Високи 10, 70
Връзки
антена (ефирна) 42
аудиооборудване 37
видеооборудване 28
високоговорители 24
монитор 26
Мрежа 44
Г
Грамофон 43
Графичен потребителски интерфейс 26
Д
Дисплей 11, 114
Дистанционно управление 15–18, 47,
120–129
Е
Еквалайзер 70
Ж
Жакове VIDEO 2 IN 35
З
Заглушаване 53
Записване 86, 87
Захранващ кабел 46
Звукови ефекти 64
Звуково поле 64
И
С
Избор на сцена 78
Извод U SIGNAL GND 43
Изключване на системата 77
Изпълнение с едно докосване 77
Изчистване
дистанционно управление 129
приемник 47
Импенданс на високоговорителите 48
Интернет съдържание 57
Сателитен тунер 32
Свързване на двоен усилвател 89
Съобщения
Автоматично калибриране 144
Грешка 142
Сървър
Подготовка 50
К
М
Магнетофон 43
Меню 51, 90
Меню за настройки 90
Минидиск плейър 41
Множество зони 71
Музика 67
Таймер за заспиване 86
Тип на калибрирането 94
Тунер 61
Допълнителна информация
Компютър 40, 54
Контрол на звука, възпроизвеждан от
системата 78
Конфигурация на високоговорителите 96
Т
У
Управление на система за домашно
кино 78
Ф
Филм 65
Ч
Честота на кросоувър 97
Н
Настройване 61, 62
Настройки 90
Настройки за HDMI 105
Настройки за видео 102
Настройки на системата 111
Нулиране
дистанционно управление 129
приемник 47
О
Обратен звуков канал (ARC) 78, 80
П
Подобряване на качеството на сигнала 20
Предварително зададени станции 62
Приемник на кабелна телевизия 32
Промяна на дисплея 119
Пропускане 79
151BG
152BG
Допълнителна информация
153BG
154BG
©2011 Sony Corporation
Download PDF