Sony | STR-DA3700ES | Sony STR-DA3700ES STR-DA3700ES Home cinema AV receiver Инструкции за експлоатация

4-287-969-11(2) (BG)
Multi Channel
AV Receiver
(Многоканален
аудио-видео
приемник)
Инструкции за експлоатация
STR-DA3700ES
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите риска от пожар, не покривайте
вентилационния отвор на устройството
с вестници, покривки, завеси и др.
Не поставяйте открити източници на
пламък върху устройството като например
запалени свещи.
Не инсталирайте устройството в затворени
пространства, като например полица за книги
или вграден шкаф.
За да намалите риска от пожар или токов удар,
избягвайте капене и разливане на течности
върху устройството и не поставяйте върху
него предмети, пълни с течности, като
например вази.
Тъй като захранващият кабел се използва за
изключване на уреда от електрическата мрежа,
включете го към леснодостъпен контакт.
Ако забележите нещо необичайно в уреда,
незабавно изключете щепсела от контакта.
Не излагайте батериите или устройството
с поставени батерии на прекомерна топлина,
като слънце, огън и други подобни.
Уредът не е изключен от електрическата мрежа,
докато е свързан към контакта, дори и самият
той да е изключен.
Прекалено високото налягане на звука от
слушалките може доведе до увреждане на слуха.
Този символ е предназначен да
предупреждава потребителя
за наличието на повърхност,
която може да е гореща, ако
се докосне по време на
нормална работа.
Това оборудване е изпробвано и е установено,
че отговаря на ограниченията, изложени
в директивата за EMC, при използване на
свързващ кабел, не по-дълъг от 3 метра.
2BG
Съобщение за потребителите:
Следната информация е приложима
само за оборудване, продавано
в държави, прилагащи директивите
на ЕС.
Производител на този продукт е
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Япония. Упълномощеният
представител за EMC и безопасността на
продукта е Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Германия. За въпроси,
свързани с обслужването и гаранцията,
прегледайте адресите, посочени в отделните
документи за сервизно обслужване и гаранция.
Изхвърляне на старо
електрическо
и електронно
оборудване
(приложимо за
държавите от
Европейския съюз
и други страни
в Европа със системи
за разделно събиране
на отпадъците)
Този символ върху продукта или опаковката му
показва, че той не трябва да се изхвърля заедно
с битовите отпадъци. Вместо това той трябва да
бъде предаден в подходящ пункт за рециклиране
на електрическо и електронно оборудване.
Като осигурите правилното изхвърляне на този
продукт, ще помогнете за предотвратяването на
евентуалните негативни последици за околната
среда и човешкото здраве, които иначе биха
могли да възникнат при неподходящо
изхвърляне на този продукт. Рециклирането
на материалите ще помогне за запазването
на природните ресурси. За по-подробна
информация относно рециклирането на
този продукт се обърнете към местната
администрация, към службата за събиране
на битови отпадъци или към магазина,
от който сте закупили продукта.
Изхвърляне на
използвани батерии
(приложимо за
държавите от
Европейския съюз
и други страни
в Европа със системи
за разделно събиране
на отпадъците)
Този символ върху батерията или опаковката
показва, че предоставената с този продукт
батерия не трябва да се изхвърля заедно
с битовите отпадъци. При определени батерии
той може да се използва заедно с химически
символ. Химическите символи за живак (Hg)
или олово (Pb) са добавени, ако батерията
съдържа повече от 0,0005% живак или
0,004% олово. Като осигурите правилното
изхвърляне на тези батерии, ще помогнете за
предотвратяването на евентуалните негативни
последици за околната среда и човешкото
здраве, които иначе биха могли да възникнат
при неподходящо изхвърляне на батерията.
Рециклирането на материалите ще помогне
за запазването на природните ресурси. При
продукти, които поради съображения за
безопасност, производителност или цялостност
на данните изискват постоянна връзка
с вградена батерия, тя трябва да бъде заменяна
само от квалифициран сервизен персонал. За да
гарантирате правилното третиране на батерията,
предайте продукта в края на експлоатационния
му цикъл в подходящ пункт за рециклиране
на електрическо и електронно оборудване.
За всички други батерии прегледайте раздела
за безопасното изваждане на батерията от
продукта. Предайте батерията в подходящ
пункт за рециклиране на използвани батерии.
За по-подробна информация относно
рециклирането на този продукт или батерията
се обърнете към местната администрация, към
службата за събиране на битови отпадъци или
към магазина, от който сте закупили продукта.
Относно това ръководство
• Указанията в това ръководство са за модел
STR-DA3700ES (приемника). Проверете
номера на модела, като погледнете
в долния десен ъгъл на предния панел.
• Указанията в това ръководство описват
най-вече работата на приемника
с предоставеното дистанционно управление.
Можете да използвате и бутоните или
копчетата за управление върху приемника,
ако са със същите или подобни имена като
тези върху дистанционното управление.
Авторски права
Този приемник включва Dolby* Digital, Pro Logic
Surround и DTS** Digital Surround System.
* Произведено по лиценз на Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic, Surround EX и символът
„двойно D“са търговски марки на Dolby
Laboratories.
** Произведено по лиценз според номера
на патенти в САЩ: 5,956,674; 5,974,380;
6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929;
7,392,195; 7,272,567 и други издадени
и предстоящи патенти в САЩ и по света.
DTS-HD, символът, както и DTS-HD
и символът заедно са регистрирани
търговски марки, като DTS-HD Master
Audio е търговска марка на DTS, Inc..
Продуктът включва софтуер. © DTS, Inc.
Всички права запазени.
Този приемник включва технологията
High-Definition Multimedia Interface (HDMI™).
HDMI, логотипът на „HDMI“ и High-Definition
Multimedia Interface са търговски марки или
регистрирани търговски марки на HDMI
Licensing LLC.
Типът шрифт (Shin Go R), инсталиран в този
приемник, е предоставен от MORISAWA &
COMPANY LTD.
Тези имена са търговски марки на MORISAWA &
COMPANY LTD. и авторското право върху
шрифта също принадлежи на MORISAWA &
COMPANY LTD.
продължение
3BG
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano и iPod touch са
търговски марки на Apple Inc., регистрирани
в САЩ и други държави.
Всички останали търговски марки
и регистрирани търговски марки са собственост
на съответните им притежатели. В това
ръководство символите ™ и ® не са посочени.
Обозначенията „Made for iPod“ и „Made for
iPhone“ означават, че електронният аксесоар
е предназначен за свързване конкретно към
iPod или съответно iPhone и че е одобрен от
разработчика като отговарящ на стандартите
за производителност на Apple. Apple не носи
отговорност за работата на това устройство
или съвместимостта му със стандартите за
безопасност и нормативните разпоредби.
Имайте предвид, че използването на този
аксесоар с iPod или iPhone може да окаже
влияние върху ефективността на
безжичната връзка.
DLNA и DLNA CERTIFIED са търговски марки
и/или търговски марки за услуги на Digital Living
Network Alliance.
Технологията за аудио кодиране и патентите за
MPEG Layer-3 са лицензирани от Fraunhofer IIS
и Thomson.
„BRAVIA“ Sync е търговска марка на
Sony Corporation.
„x.v.Colour“ и логотипът на „x.v.Colour“
са търговски марки на Sony Corporation.
„PlayStation®“ е регистрирана търговска
марка на Sony Computer Entertainment Inc.
„AVCHD“ и логотипът на „AVCHD“ са
търговски марки на Panasonic Corporation
и Sony Corporation.
Windows Media е регистрирана търговска марка
или търговска марка на Microsoft Corporation
в САЩ и/или други държави.
4BG
Този продукт съдържа технология, която
е обект на определени права на интелектуална
собственост на Microsoft. Забранява се
употребата или разпространението на тази
технология извън този продукт без съответния
лиценз или лицензи от Microsoft.
Собствениците на съдържание използват
технологията за достъп до съдържание
Microsoft PlayReady™ за защита на
интелектуалната им собственост, включително
защитено с авторски права съдържание. Това
устройство използва технологията PlayReady
за достъп до съдържание, защитено с PlayReady
и/или с WMDRM. Ако устройството не успее
да приложи правилно ограниченията върху
използването на съдържанието, собствениците
на съдържание могат да изискат от Microsoft
да отмени възможността на устройството да
използва защитено с PlayReady съдържание.
Отмяната не трябва да оказва влияние върху
незащитено съдържание или върху такова,
защитено от други технологии за достъп до
съдържание. Собствениците на съдържание
могат да изискат от вас да надстроите PlayReady,
за да имате достъп до тяхното съдържание. Ако
откажете да извършите надстройката, няма да
имате достъп до съдържание, което я изисква.
„WALKMAN“ и логотипът на „WALKMAN“
са регистрирани търговски марки на
Sony Corporation.
„Android“ е регистрирана търговска марка или
търговска марка на Google Inc.
Основни характеристики на приемника
Съвместимост с разнообразни връзки и формати
Функция
Описание
Страница
Многоканален звук
Приемникът може извежда до 7,1 канала.
Приемникът е снабден с входове за високоговорители за
предния висок канал.
22, 24
Съвместимост
с разнообразни
стандарти
Приемникът е съвместим с разнообразни аудиоформати,
като Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio, DSD,
многоканален линеен PCM, FLAC и др.
21
HDMI
Приемникът е снабден с пет входни жака HDMI (от които
два HDMI IN 4 и IN 5 са жаковете „for AUDIO“, при които
се взема предвид качеството на звука) на задния панел.
26, 28, 30, 32
Приемникът е съвместим с разнообразни стандарти за HDMI, 36, 77
като Deep Colour, x.v.Colour, предаване в 3D, Обратен звуков
канал (ARC) и др.
Мрежа
Можете да управлявате приемника и друго оборудване,
свързано с него, чрез функцията за управление за HDMI.
73
Приемникът е снабден с четири LAN порта, които имат
функции з на концентратор за превключване.
42
Приемникът е съвместим с функцията за поточно предаване 53
на видеосъръжание от интернет.
Приемникът ви позволява да възпроизвеждате съдържание 58
в домашна мрежа чрез функцията за съвместима с DLNA
домашна мрежа.
USB
Множество зони
Можете лесно да възпроизвеждате съдържание от iPhone/
iPod през приемника чрез USB връзка.
52, 56
Можете лесно да възпроизвеждате съдържание от USB
устройство/WALKMAN през приемника чрез USB връзка.
51
Можете да се наслаждавате на музика и видео от други стаи. 69
По-добро качество на изображението и звука
Функция
Описание
Страница
Увеличаване на
качеството на
изображенията
Приемникът увеличава или намалява разделителната
способност на аналогови видеосигнали. Тя може да се
увеличи до 1080p чрез изходен жак HDMI.
20
D.C.A.C.
Приемникът е снабден с функцията D.C.A.C.
89, 90
(Digital Cinema Auto Calibration). Освен това приемникът
компенсира извеждането на звука към всеки високоговорител
и подобрява ефектите на съраунд чрез функцията A.P.M.
(автоматично съпоставяне на фаза).
Звукови полета
Приемникът създава оптимален звук съобразно различните 63, 65
връзки с високоговорителите или източниците на входен
сигнал. (Предварително програмираните звукови полета на
приемника са Dolby Pro Logic IIz, DTS Neo:6, HD-D.C.S. и др.)
продължение
5BG
Функция
Описание
Страница
Висококачествено
възпроизвеждане
на компресирани
аудиофайлове
Можете да възпроизвеждате компресирани аудиофайлове
с високо качество с помощта на функцията D.L.L. (Digital
Legato Linear).
94
Функция
Описание
Страница
Лесни и достъпни
операции
Приемникът е снабден с графичен потребителски интерфейс. 48
Можете да управлявате приемника интуитивно чрез меню,
което се извежда на екрана на телевизора.
Полезни функции
Можете лесно да зададете основните настройки на приемника 45
чрез Easy Setup.
С приемника е предоставено дистанционно управление
за контрол на свързаното оборудване и функцията за
множество зони.
15
С натискането на бутона EASY AUTOMATION извиквате
различни настройки на приемника наведнъж.
80
Функцията Sound Optimizer оптимизира изходния
аудиосигнал съобразно силата на звука.
67
Функцията Advanced Auto Volume регулира автоматично
силата на звука до оптималното ниво.
68
Функцията A/V Sync регулира времевия интервал между
аудио- и видеовъзпроизвеждането.
95
Функцията Pass Through извежда HDMI сигналите към
телевизор дори когато приемникът е в режим на готовност.
76
Функция
Описание
Страница
Функция за екологична
работа
Функцията Auto Standby превключва приемника автоматично 105
в режим на готовност, ако не го използвате за определен
период от време или когато към него не се въвеждат сигнали.
По-голяма полезност
Можете да управлявате приемника чрез смартфон, снабден
със софтуерното приложение „ES Remote“*.
Гъвкави функции
Други
* Съвместимо с iPhone/iPod touch и телефони с Android
6BG
80
Съдържание
Основни характеристики
на приемника ..............................................5
Описание и местоположение
на частите ....................................................9
Първи стъпки
Прочетете следното, преди да свържете
каквото и да е оборудване .................... 19
1: Инсталиране на
високоговорителите .............................. 22
2: Свързване на монитора .......................... 26
3: Свързване на видеооборудването ....... 28
4: Свързване на аудиооборудването ....... 37
5: Свързване към мрежата ......................... 41
6: Подготовка на приемника и
дистанционното управление ............... 43
7: Настройване на приемника чрез
Easy Setup .................................................. 45
8: Настройване на свързано
оборудване ............................................... 47
9: Подготовка на компютър за
използване като сървър ........................ 47
Ръководство за работа на екрана ............. 48
Гледане на изображения/
слушане на звук
Гледане на изображения/слушане на
звук от свързаното оборудване ........... 50
USB устройство/WALKMAN ..................... 51
iPhone/iPod .................................................... 52
DLNA ............................................................... 53
Видеосъръжание от интернет ................... 53
FM/AM ............................................................ 55
Наслаждаване на iPhone/iPod
Възпроизвеждане на файлове на
iPhone/iPod ............................................... 56
Възпроизвеждане през
мрежа
Възпроизвеждане на файлове
в домашна мрежа (DLNA) .................... 58
Настройване
Слушане на FM/AM радио ......................... 59
Слушане на звукови ефекти
Избор на звуковото поле ............................ 62
Използване на функцията
Sound Optimizer ....................................... 67
Регулиране на еквалайзера ......................... 67
Използване на функцията Advanced
Auto Volume .............................................. 68
Използване на функции за
множество зони
Какво можете да правите с функцията
за множество зони .................................. 69
Извършване на свързване на
множество зони ....................................... 69
Настройване на високоговорителите
в зона 2 ....................................................... 71
Управление на приемника от друга зона
(Операции в ZONE 2) ............................ 71
продължение
7BG
Използване на други
функции
Използване на
дистанционното управление
Използване на функциите
„BRAVIA“ Sync ......................................... 73
Извеждане на HDMI сигнали към
телевизора дори когато приемникът
е в режим на готовност
(Pass Through) .......................................... 76
Превключване между цифров
и аналогов звук ........................................ 77
Използване на други видео-аудио
входни жакове ......................................... 77
Управление на приемника
чрез смартфон ......................................... 80
Запазване на различни настройки за
приемника и да извикване на
настройките наведнъж
(Easy Automation) .................................... 80
Използване на таймера за заспиване ...... 82
Записване чрез приемника ........................ 83
Превключване на режима на управление
на приемника и дистанционното
управление ............................................... 84
Използване на свързване на двоен
усилвател .................................................. 85
Управляване на всяко оборудване
с помощта на дистанционно
управление ..............................................116
Изключване на цялото свързано
оборудване
(SYSTEM STANDBY) ............................117
Програмиране на дистанционното
управление ..............................................117
Изчистване на паметта
на дистанционното управление ........121
Регулиране на настройки
Използване на менюто за настройки ...... 86
Easy Setup ........................................................ 89
Speaker Settings .............................................. 89
Audio Settings ................................................. 94
Video Settings ................................................. 97
HDMI Settings ................................................ 99
Input Settings ................................................ 100
Network Settings .......................................... 101
Internet Services Settings ............................ 102
Zone Settings ................................................. 103
System Settings ............................................. 105
Network Update ........................................... 106
Управление без използване на GUI ....... 107
8BG
Допълнителна информация
Предпазни мерки ........................................122
Отстраняване на неизправности ............123
Спецификации ............................................136
Индекс ...........................................................140
Описание и местоположение на частите
Преден панел
За сваляне на капака
Натиснете PUSH.
Когато свалите капака, дръжте
го далече от обсега на деца.
A ?/1 ON/STANDBY
Натиснете, за да включите или
изключите приемника. Когато
захранването е включено, лампата над
бутона свети в зелено. Ако „Control for
HDMI“ (стр. 100), „Pass Through“
(стр. 100) или „Network Standby“
(стр. 102) е зададено на „On“ или
захранването за зона 2 е включено,
лампата над бутона свети
в кехлибарено в режим на готовност.
C MEMORY/ENTER, TUNING MODE,
TUNING (стр. 59)
B TONE MODE, TONE
Натиснете TONE MODE
неколкократно, за да изберете BASS
или TREBLE, след което завъртете
TONE, за да регулирате нивото
на басите/високите на
високоговорителите.
G ZONE SELECT, POWER (стр. 69)
Натиснете SELECT неколкократно,
за да изберете зона 2 или основната
зона. Всеки път, когато натиснете
POWER, изходните сигнали за
избраната зона ще се включват
или изключват.
D Сензор за дистанционното
управление
Получава сигнали от дистанционното
управление.
E Прозорец на дисплея (стр. 11)
F Лампа MULTI CHANNEL DECODING
Светва при декодиране на
многоканални аудиосигнали.
H MASTER VOLUME (стр. 50)
продължение
9BG
I SPEAKERS (A/B/A+B/OFF) (стр. 46)
J Жак PHONES
Свързване на слушалки.
K DISPLAY MODE (стр. 115)
L 2CH/A.DIRECT, A.F.D., MOVIE/
HD-D.C.S., MUSIC (стр. 62, 63, 63, 65)
M INPUT SELECTOR
Завъртете, за да изберете източника на
входен сигнал за възпроизвеждане.
За да изберете източника на входен
сигнал за зона 2, първо натиснете
ZONE SELECT (7), за да изберете
зона 2 („ZONE 2 [наименование на
входа]“ се показва в прозореца на
дисплея), след което завъртете INPUT
SELECTOR, за да изберете източника
на входен сигнал.
N Жак AUTO CAL MIC (стр. 89)
Свържете предоставяния
оптимизиращ микрофон за
„Auto Calibration“ към този жак.
O iPhone/iPod ( (USB) порт и жак
VIDEO IN) (стр. 51, 52, 56)
P Конектори VIDEO 2 IN (стр. 35)
10BG
Индикатори върху дисплея
A SW
Свети, когато е (са) включен(и)
субуфер(и) и аудиосигналът се
извежда от жака или съответно
жаковете SUBWOOFER.
B Индикатор Dolby Pro Logic
Свети с един от съответните
индикатори, когато приемникът
извършва обработка на Dolby Pro
Logic. Тази технология на декодиране
на матричен съраунд може да усили
входните сигнали.
;PL
Dolby Pro Logic
;PLII
Dolby Pro Logic II
;PLIIx
Dolby Pro Logic IIx
;PLIIz
Dolby Pro Logic IIz
C Индикатор INPUT
Свети, за да укаже текущия входен
сигнал.
ANALOG
Не се въвежда цифров сигнал. Когато
INPUT MODE е зададено на „Analog“
или когато се избира „2ch Analog
Direct“, също свети.
HDMI
COAX
OPT
MULTI (MULTI CHANNEL INPUT)
ARC (стр. 77)
D Индикатор Dolby Digital Surround
Свети с един от съответните
индикатори, когато приемникът
декодира сигнали в съответния
формат Dolby Digital.
;D
Dolby Digital
;D+
Dolby Digital Plus
;D EX
Dolby Digital Surround EX
E ;TrueHD
Свети, когато приемникът декодира
линейни Dolby TrueHD.
F ZONE 2 (стр. 69)
G Индикатор за канала на
възпроизвеждане
Буквите (L, C, R и т.н.) указват
каналите, които се декодират. Според
настройките на високоговорителите
буквата или съответно буквите в поле
варират, за да покаже как приемникът
смесва звука от източника.
L
Преден ляв
продължение
11BG
R
Преден десен
C
Централен (моно)
LH
Ляв висок
RH
Десен висок
SL
Съраунд ляв
SR
Съраунд десен
S
Съраунд (моно или съраунд
компонентите, получени при
обработка на Pro Logic)
SBL
Заден съраунд ляв
SBR
Заден съраунд десен
SB
Заден съраунд (компонентите на заден
съраунд, получени чрез декодиране
на 6.1 канала)
Пример:
Формат на записа: 5.1
Конфигурация на
високоговорителите: 3/0.1
Звуково поле: A.F.D. Auto
N EQ
Свети, когато е активиран
еквалайзерът.
O Индикатор за настройка
Свети, когато приемникът се
настройва на радиостанция.
RDS (стр. 61)
ST
Стерео приемане на сигнала
P MEM
Свети, когато е активирана
предварително зададената функция
на паметта.
Q Индикатор DTS-HD
Свети, когато приемникът декодира
линейни DTS-HD.
DTS-HD
Свети непрекъснато с един от следните
индикатори.
MSTR
DTS-HD Master Audio
HI RES
DTS-HD High Resolution Audio
R NEO:6
Свети, когато е активирано
декодиране на DTS Neo:6 Cinema/
Music.
S DSD
Свети, когато приемникът получава
DSD (Direct Stream Digital) сигнали.
H LFE
Свети, когато дискът, който се
възпроизвежда, съдържа канал
за L.F.E. (нискочестотни ефекти)
T A.P.M. (стр. 90)
Свети, когато е активирана функцията
A.P.M. (автоматично съпоставяне на
фаза).
I SLEEP (стр. 82)
U D.RANGE
Свети, когато е активирана компресия
на динамичния диапазон.
J BI-AMP (стр. 85)
K Индикатор за системата от
високоговорители (стр. 46)
L D.L.L. (стр. 94)
M D.C.A.C. (стр. 89)
Свети, когато се прилагат резултатите
от измерването на функцията „Auto
Calibration“.
12BG
V Индикатор DTS(-ES)
Свети при извеждане на DTS или
DTS-ES сигнали.
DTS
Свети, когато приемникът декодира
DTS сигнали.
DTS-ES
Свети със един от следните
индикатори в зависимост от формата
на декодиране на входния сигнал.
96/24
DTS 96/24 (96 kHz/24 бита) декодиране
W LPCM
Свети при извеждане на линейни PCM
(импулсно-кодова модулация)
сигнали.
13BG
Заден панел
A Секция DIGITAL INPUT/OUTPUT
Жакове OPTICAL IN
(стр. 26, 30, 32, 39)
Жакове COAXIAL IN
(стр. 29, 37)
Жакове HDMI IN/OUT*
(стр. 26, 28, 30, 32)
B LAN портове (превключване
на концетратори) (стр. 42)
C Секция ANTENNA
Жак AM ANTENNA
(стр. 40)
Жак FM ANTENNA
(стр. 40)
E Контролни жакове за оборудване
на Sony и друго външно
оборудване
Жакове IR REMOTE IN/
OUT (стр. 69)
Свържете инфрачервен усилвател
(не е включен в комплекта), за да
използвате функцията за множество
зони.
Жакове TRIGGER OUT
(стр. 104)
Свържете за включване/заключване
на електрозахранването на друго
съвместимо с 12V TRIGGER
оборудване или усилвател/приемник
в зона 2.
F Секция AUDIO INPUT/OUTPUT
Жакове AUDIO IN/OUT
(стр. 37, 39)
D RS232C порт
Жакове SUBWOOFER
Използва се за поддръжка
и обслужване.
14BG
Свързване на субуфер(и).
G Секция VIDEO/AUDIO INPUT/
OUTPUT (стр. 26, 29, 30, 32, 34)
Жакове AUDIO IN/OUT
Жакове VIDEO IN/OUT*
Жакове AUDIO OUTЖак
VIDEO OUT (стр. 69)
Дистанционно управление
(RM-AAP068)
Използвайте предоставеното
дистанционно управление, за да
управлявате този приемник и друго
оборудване. Дистанционното управление
първоначално е предварително
програмирано за управление на
аудио-видео оборудване на Sony.
Забележка
H Секция COMPONENT VIDEO INPUT/
OUTPUT (стр. 26, 29, 32)
Жакове Y, PB, PR IN/OUT*
Не излагайте сензора на дистанционното
управление на пряка слънчева светлина или
на светлина от осветителни тела. Това може да
причини неизправност.
Съвет
Когато не можете повече да управлявате
приемника с дистанционното управление,
сменете всички батерии с нови.
I Секция SPEAKERS (стр. 24)
* Трябва да свържете жака HDMI OUT или
MONITOR OUT към телевизора си, за да
гледате изображението от избрания вход
(стр. 26).
продължение
15BG
D AMP
Натиснете, за да активирате работата
на приемника за основната зона.
E
(Избиране на входен сигнал)
Натиснете TV (wa), след което
изберете входния сигнал
(телевизионен или видеосигнал).
(задържане на текста)
В режим на телетекст: Задържане на
текущата страница.
F
(Ръководство)
Натиснете SHIFT (ws), след което
(Ръководство), да се покаже екранното
ръководство за програмите.
G D.TUNING (стр. 59)
Натиснете SHIFT (ws), след което
D.TUNING, за да влезете в режим на
директно настройване.
H ENT/MEM
Натиснете, за да въведете стойност или
запис чрез SHIFT (ws) и бутоните
с цифри (wf), или натиснете ENT/
MEM, след което бутоните с цифри
(wf), за да изберете предварително
зададен номер, към който е запазена
станция чрез тунера.
I WATCH, LISTEN (стр. 50)
J SOUND FIELD +/– (стр. 62, 63, 65)
K Цветни бутони
Работят съобразно указанието на
телевизионния екран.
A ?/1 (включено/в готовност)
Натиснете, за да включите или
изключите приемника.
B AV ?/1 (включено/в готовност)
(стр. 117)
Натиснете, за да включите или
изключите аудио-видео оборудването,
което е настроено да се управлява от
дистанционното управление.
C ZONE (стр. 69)
16BG
L AMP MENU (стр. 107)
M
V/v/B/b
Натиснете V/v/B/b, за да избирате
елементи от менюто. След това
натиснете
, за да потвърдите
избора.
N TOOLS/OPTIONS (стр. 48, 54, 61)
Натиснете за показване и избиране на
елементи от менютата с опции.
O HOME (стр. 48)
Натиснете за показване на началното
меню на екрана на телевизора.
P m/M 1), x 1), X 1), N 1) 2),
./> 1)
Натиснете, за да управлявате DVD
плейъра, Blu-ray Disc плейъра,
CD плейъра, минидиск плейър,
магнетофон, оборудване, свързано
към предния
(USB) порт, мрежата
или видеосъдържание от интернет
и т.н.
TUNING +/–
Натиснете, за да изберете станция.
Q PRESET + 2)/–
Натиснете, за да изберете
предварително зададени станции.
PROG + 2)/–
Натиснете TV (wa), след което
PROG +/–, за да управлявате
телевизор, сателитен тунер и др.
c 2)/C
В режим на телетекст: Избор на
предишна или следваща страница.
R EASY AUTOMATION 1, 2 (стр. 80)
/ (телетекст)
Натиснете TV (wa), след което /
(телетекст), да се покаже текстова
информация.
S RM SET UP (стр. 84)
T FAVORITES (стр. 54)
U TV
Натиснете, за да промените функцията
на бутона на дистанционното
управление на отпечатаната в жълто,
за да активирате оперирането
с телевизора.
V SHIFT
Натиснете, за да промените функцията
на бутона на дистанционното
управление на отпечатаната в розово.
W Бутони за входен сигнал
Натиснете един от бутоните,
за да изберете оборудването за
възпроизвеждане, от което искате
да използвате. Когато натиснете
някой от бутоните за входен сигнал,
приемникът се включва.
X Бутони с цифри
Натиснете SHIFT (ws), след което
натиснете, за да въведете цифри.
Натиснете TV (wa), след което
натиснете, за да изберете номерата
на каналите на телевизора.
Y -/-Натиснете SHIFT (ws), след което -/--,
за да
– избирате номерата на записите през
10 на CD, DVD, Blu-ray Disc или
минидиск плейъра.
– избирате номерата на каналите през
10 на телевизора, сателитния тунер
или видеокасетофона.
Z SOUND OPTIMIZER (стр. 67)
wj INPUT MODE (стр. 77)
wk DISPLAY
Натиснете, за да изведете контролния
панел на екрана на телевизора, когато
възпроизвеждате съдържание от
интернет или през домашна мрежа.
,
(информация, разкриване
на текст)
Показва се информация, като текущия
номер на канала и режима на екрана.
В режим на телетекст: Разкрива се
скрита информация (например
отговори на тестове).
wl RETURN/EXIT O
Натиснете за връщане към
предишното меню или изход от
менюто.
e; B·/·b
Кратко повторно възпроизвеждане
или бързо превъртане напред на
текущите сцени.
ea DISC SKIP
Натиснете, за да пропуснете диск,
когато използвате устройство за смяна
на няколко диска.
продължение
17BG
es
(сила на звука) +/– (стр. 50)
(заглушаване) (стр. 50)
След като натиснете TV (wa), можете
също така да регулирате и заглушите
нивото на силата на звука на
телевизора с тези бутони.
ed SLEEP (стр. 82)
TOP MENU
Отваряне или затваряне на главното
меню на BD-ROM или DVD дискове.
AUDIO
Натиснете SHIFT (ws), след което
AUDIO, за да изберете аудиоформат/
запис.
ef DIMMER
Натиснете неколкократно, за да
регулирате яркостта на прозореца
на дисплея.
POP UP/MENU
Отваряне или затваряне на
изскачащото меню на BD-ROM
или DVD диск.
SUBTITLE
Натиснете SHIFT (ws), след което
SUBTITLE, за да изберете езика на
субтитрите, когато са записани на
няколко езика на BD-ROM/DVD
VIDEO диска.
1)
Вижте таблицата на стр. 116 за информация
за бутоните, които искате да използвате
за управление на всяко оборудване.
2)
Осезаема точка има на тези бутони (5/TV, N,
PRESET +/PROG +, c). Използвайте ги за
отправна точка за управление.
Забележка
Целта на горепосоченото обяснение е да служи
за примери.
18BG
Първи стъпки
Първи стъпки
Прочетете следното, преди да свържете каквото и да
е оборудване
Преди да свържете кабелите, задължително изключете захранващия кабел.
Инсталиране на високоговорителите
Вижте „1: Инсталиране на високоговорителите“ (стр. 22).
v
Свързване на монитора
и видеооборудването
Качеството на изображението зависи от жака за
свързване. Вижте илюстрацията вдясно. Изберете
начина на връзка съобразно жаковете на
оборудването си.
Приемникът разполага с функция за преобразуване
на видеосигнал. За подробности вижте „Функция за
преобразуване на видеосигнали“ (стр. 20).
Цифров
Аналогови
Високо качество на изображението
В: Има ли мониторът жак HDMI?
t Не: Вижте свързването на телевизионен монитор без жак HDMI в „2: Свързване на монитора“
(стр. 26) и „3: Свързване на видеооборудването“ (стр. 28).
t Да: Вижте свързването на телевизионен монитор с жак HDMI в „2: Свързване на монитора“ (стр. 26)
и „3: Свързване на видеооборудването“ (стр. 28).
Свързване на аудиооборудването
v
Вижте „4: Свързване на аудиооборудването“ (стр. 37).
v
Подготовка на приемника и дистанционното управление
Вижте „6: Подготовка на приемника и дистанционното управление“ (стр. 43).
Настройване на приемника
v
Вижте „7: Настройване на приемника чрез Easy Setup“ (стр. 45).
v
Задаване на настройките за аудиоизход на свързаното оборудване
Вижте „8: Настройване на свързано оборудване“ (стр. 47).
За подробности за свързването на множество зони вижте стр. 69.
За подробности за свързването на двоен усилвател вижте стр. 85.
19BG
Функция за преобразуване на видеосигнали
Този приемник е снабден с функция за преобразуване на видеосигнали.
• Композитните видеосигнали могат да се извеждат като HDMI видеосигнали
и компонентни видеосигнали.
• Компонентните видеосигнали могат да се извеждат като HDMI видеосигнали
и композитни видеосигнали.
По подразбиране видеосигналите, влизащи от свързаното оборудване, се извеждат към
жаковете HDMI OUT или MONITOR OUT, както е показано в таблицата по-долу.
Препоръчваме да зададете функцията за преобразуване на видеосигнал така, че да отговаря
на използваната от вас разделителна способност на монитора.
За подробности за функцията за пребразуване на видеосигнали вижте „Video Settings“
(стр. 97).
Жак OUTPUT
HDMI OUT
(до 1080p).
Жак INPUT
COMPONENT
VIDEO MONITOR
OUT
(до 1080i).
MONITOR VIDEO
OUT
VIDEO 1 OUT
HDMI IN
a
–
–
–
VIDEO IN
a
a*
a*
a
COMPONENT VIDEO IN
a
a*
a*
–
a : Извеждат се видеосигнали.
– : Не се извеждат видеосигнали.
* Може да не се извеждат видеосигнали в зависимост от настройката в „Resolution“ (стр. 97).
Забележка за преобразуването
на видеосигналите
Свързване на записващо
оборудване
Видеосигналите, за които разделителната
способност е била преобразуване, може да
не се извеждат едновременно от жаковете
COMPONENT VIDEO MONITOR OUT
или жаковете HDMI OUT. Ако свържете
оборудване към жаковете COMPONENT
VIDEO MONITOR OUT и жаковете
HDMI OUT, с приоритет е извеждането
от HDMI OUT.
При запис свържете записващото
оборудване към жаковете VIDEO OUT
на приемника. Свържете кабелите за
входните и изходните сигнали към същия
тип жакове, тъй като жаковете VIDEO
OUT нямат функция за увеличаване на
качеството.
Жаковете HDMI OUT и MONITOR OUT
не могат да се използват за запис.
За показване на субтитри за
хора с увреден слух
Задайте „Resolution“ на „DIRECT“ в менюто
Video Settings, когато получавате сигнал,
който поддържа субтитри за хора
с увреден слух.
Използвайте същия вид кабели за
входните/изходните сигнали.
20BG
Цифрови аудиоформати, поддържани от приемника
Аудиоформат
Максимален брой
канали
Начин на свързване на приемника
с оборудването за възпроизвеждане
COAXIAL/OPTICAL
HDMI
5.1 канала
a
a
6.1 канала
a
a
7.1 канала
×
a
7.1 канала
×
a
5.1 канала
a
a
6.1 канала
a
a
5.1 канала
a
a
7.1 канала
×
a
7.1 канала
×
a
5.1 канала
×
a
7.1 канала
×
a
Dolby Digital
Dolby Digital EX
Dolby Digital Plus*
Dolby TrueHD*
DTS
DTS-ES
DTS 96/24
DTS-HD
High Resolution Audio*
DTS-HD
Master Audio*
DSD*
Многоканален линеен PCM*
* Ако оборудването за възпроизвеждане не отговаря на формата, аудиосигналите се възпроизвеждат
в друг формат. За подробности вижте инструкциите за експлоатация на оборудването за
възпроизвеждане.
21BG
Първи стъпки
Цифровите аудиоформати, които този приемник може да декодира, зависят от входните
жакове за цифров звук на свързаното оборудване.
Този приемник поддържа следните аудиоформати.
1: Инсталиране на високоговорителите
Този приемник Ви позволява да използвате
7.1-канална система (7 високоговорителя
и един субуфер).
Примерни конфигурации на
системата на високоговорителите
7.1-канална система на
високоговорителите с предни
високи високоговорители
Можете да се наслаждавате на вертикални
звукови ефекти (напр. режим Pro Logic IIz).
AПреден ляв високоговорител
BПреден десен високоговорител
CЦентрален високоговорител
DСъраунд ляв високоговорител
EСъраунд десен високоговорител
HЛяв висок високоговорител
IДесен висок високоговорител
JСубуфер
5.1-канална система на
високоговорителите
7.1-канална система на
високоговорителите със задни
съраунд високоговорители
Можете да се наслаждавате на
възпроизвеждане с висока прецизност
на записан чрез софтуер звук на DVD
или Blu-ray Disc в 6.1-канален или
7.1-канален формат.
AПреден ляв високоговорител
BПреден десен високоговорител
CЦентрален високоговорител
DСъраунд ляв високоговорител
EСъраунд десен високоговорител
FЗаден съраунд ляв високоговорител
GЗаден съраунд десен високоговорител
JСубуфер
22BG
За да се наслаждавате напълно на
многоканален съраунд звук като
в киносалон, са необходими пет
високоговорителя (два предни, централен
и два съраунд високоговорителя)
и субуфер (5.1-канална система).
AПреден ляв високоговорител
BПреден десен високоговорител
CЦентрален високоговорител
DСъраунд ляв високоговорител
EСъраунд десен високоговорител
JСубуфер
Препоръчително разположение
на високоговорителите
• Поставете задния съраунд
високоговорител зад мястото на слушане.
• Ъгълът A, показан на илюстрацията,
трябва да е същият.
Съвет
• Ако не можете да разположите
високоговорителите под оптимален ъгъл,
отделете съраунд високоговорителите
и съответно задните съраунд
високоговорители и ги подредете
възможно най-симетрично.
• Поставете предните високи
високоговорители на позиция възможно
най-близо до стената пред мястото на
слушане и зад високоговорителите.
Позицията трябва да е под ъгъл 25 до
30 градуса и на височина 180 до 200 см
(препоръчва се 190 см). Когато
използвате екран, подредете ги
близо до страните на екрана.
Тъй като субуферът не издава високо насочени
сигнали, можете да го поставите където искате.
23BG
Първи стъпки
7.1-канална система на
високоговорителите
6.1-канална система на
високоговорителите
Свързване на високоговорителите
Преди да свържете кабелите, задължително изключете захранващия кабел.
или
A
или
B
B
B
B
Входове FRONT B 1)
A Кабел за моно аудио (не е включен
в комплекта)
B Кабел за високоговорител
(не е включен в комплекта)
AПреден високоговорител A (Л)
BПреден високоговорител A (Д)
CЦентрален високоговорител
DСъраунд високоговорител (Л)
EСъраунд високоговорител (Д)
FЗаден съраунд високоговорител (Л)2) 4)
GЗаден съраунд високоговорител (Д)2) 4)
Hреден висок високоговорител (Л)3) 4)
Iреден висок високоговорител (Д)3) 4)
JСубуфер5)
24BG
1) Ако разполагате с допълнителна система
на предни високоговорители, свържете
я към входовете FRONT B. Можете
да изберете системата на предните
високоговорители, която да използвате
с входовете SPEAKERS на предния панел
(стр. 10).
2) Когато свързвате само един заден
съраунд високоговорител, свържете
го към входовете SURROUND BACK/
FRONT HIGH/ZONE 2 L.
3) Ако използвате предни високи
високоговорители, свържете ги към
входовете SURROUND BACK/FRONT
HIGH/ZONE 2.
4)
Свързване на ZONE 2
Само ако не използвате задните съраунд
и предните високи високоговорители,
можете да определите входовете
SURROUND BACK/FRONT HIGH/ZONE 2
F и G за високоговорителите в зона 2.
Задайте входовете SURROUND BACK/
FRONT HIGH/ZONE 2 на „Zone 2 Speaker“
в „Speaker Connection“ в менюто Speaker
Settings (стр. 90).
Вижте „Използване на функции за
множество зони“ (стр. 69) за подробности
за свързването и управлението в зона 2.
Съвет
Можете да развиете или затегнете входа
SPEAKERS лесно чрез предоставения
инструмент за свързване на кабелите
на високоговорителите.
Развиване
Затягане
Инструмент за
свързване на кабелите
на високоговорителите
25BG
Първи стъпки
Можете да свържете задните съраунд
и предните високи високоговорители.
Звукът обаче не може да се извежда
едновременно от задните съраунд и
предните високи високоговорители.
Можете да настроите дали да се
извежда звук от предните високи
високоговорители чрез „Sound Field
Mode“ (стр. 66). „Sound Field Mode“
обаче може да не работи в зависимост
от настройката за звуковото поле или
входните сигнали.
5)
Когато свързвате субуфер с функция за
автоматично преминаване в режим на
готовност, изключете я, докато гледате
филми. Ако функцията за автоматично
преминаване в режим на готовност на
субуфера е активирана, тя превключва
автоматично в режим на готовност
според нивото на входния сигнал към
субуфера и звукът не може да се извежда.
Можете да свържете два субуфера към
приемника. Същите сигнали се извеждат
от всеки от жаковете SUBWOOFER.
2: Свързване на монитора
Можете да гледате избраното входно изображение, когато свържете жака HDMI OUT или
MONITOR OUT към телевизор. Можете да управлявате този приемник чрез Графичен
потребителски интерфейс.
Телевизионен монитор с жак HDMI
Аудиосигнали
Видеосигнали
Ако свържете приемника към HDMI жак
на съвместими с Обратен звуков канал
(ARC) чрез HDMI кабел, тази връзка не
е необходима.
Ако свържете приемника съвместим
с Обратен звуков канал (ARC) телевизор,
свържете то към HDMI жак, обозначен
с „ARC“ на телевизора.
A
A
E
B
Аудиосигнали
C
D
Видеосигнали
или
или
Телевизионен монитор без жак HDMI
Не е необходимо да свързвате всички кабели. Свържете кабелите съобразно наличните
жакове на оборудването.
26BG
Първи стъпки
A Оптичен цифров кабел (не е включен
в комплекта)
B Аудиокабел (не е включен
в комплекта)
C Видеокабел (не е включен
в комплекта)
D Кабел за компонентен видеосигнал
(не е включен в комплекта)
E HDMI кабел (не е включен
в комплекта)
Препоръчваме да използвате HDMI кабел
на Sony
Тип телевизор
Обратен звуков канал
(ARC)
Необходим кабел
Видео
Аудио
С HDMI
Съвместим*
E
–
Несъвместим
E
A или B**
Без HDMI
–
D или C
A или B**
*
Можете да извеждате звука от телевизора (многоканален съраунд звук) от приемника, като само
свържете телевизора с HDMI кабел.
** Ако искате да извеждате многоканален съраунд звук от приемника, използвайте A за аудиовръзката
Забележки
• Ако свързвате телевизора към приемника чрез
видеокабел, задайте „Playback Resolution“ на
„480i/576i“ (стр. 98).
• При свързване на оптични цифрови кабели
вкарвайте щифтовете директно, докато
щракнат на място.
• Не прегъвайте и не връзвайте на възли
оптичните цифрови кабели.
Съвет
Звукът от телевизора се извежда от
високоговорителите, свързани към приемника,
ако свържете изходния аудиожак на телевизора
към жаковете TV IN на приемника. При тази
конфигурация задайте изходния аудиоцак
на телевизора на „Fixed“, ако може да бъде
превключен между „Fixed“ или „Variable“.
27BG
3: Свързване на видеооборудването
Връзки, необходими за гледане на съдържание, записано на Blu-ray Disc
или DVD дискове
За свързване на оборудването с HDMI жакове
Ако оборудването не разполага с HDMI жак, вижте стр. 29.
DVD плейър, Blu-ray Disc плейър
Аудио-видеосигнали
A
*
A HDMI кабел (не е включен
в комплекта)
Препоръчваме да използвате HDMI кабел
на Sony
* Можете да свържете всяко оборудване с HDMI
изходни жакове към HDMI IN жаковете
на приемника.
28BG
За свързване на оборудването с жакове, различни от HDMI
Първи стъпки
Не е необходимо да свързвате всички кабели. Свържете кабелите съобразно наличните
жакове на оборудването.
Blu-ray Disc плейър, DVD плейър
Аудиосигнали
Видеосигнали
или
A
или
B
C
D
*
A Коаксиален цифров кабел
(не е включен в комплекта)
B Аудиокабел (не е включен
в комплекта)
C Видеокабел (не е включен
в комплекта)
D Кабел за компонентен видеосигнал
(не е включен в комплекта)
* Когато свързвате оборудване, снабдено
с оптичен цифров жак, задайте „Audio Input
Assign“ в менюто Input Settings (стр. 77).
29BG
Връзки, необходими за видеоигри
PlayStation 3 (видеоигра с HDMI жак)
Аудио-видеосигнали
A
*
B
C
Аудиосигнали
D
Видеосигнали
или
Видеоигра без HDMI жак
Не е необходимо да свързвате всички кабели. Свържете кабелите съобразно наличните
жакове на оборудването.
* Когато свързвате оборудване, снабдено с оптичен цифров жак, задайте „Audio Input Assign“ в менюто
Input Settings (стр. 77).
30BG
Тип видеоигра
Първи стъпки
A HDMI кабел (не е включен
в комплекта)
B Оптичен цифров кабел (не е включен
в комплекта)
C Аудиокабел (не е включен
в комплекта)
D Видеокабел (не е включен
в комплекта)
Необходим кабел
Видео
Аудио
С HDMI*
A
–
Без HDMI
D
B или C**
*
Можете да извеждате звука от видеоиграта (многоканален съраунд звук) от приемника, като само
я свържете с HDMI кабел.
** Ако искате да извеждате многоканален съраунд звук от приемника, използвайте B за аудиовръзката
Забележки
• При свързване на оптични цифрови кабели
вкарвайте щифтовете директно, докато
щракнат на място.
• Не прегъвайте и не връзвайте на възли
оптичните цифрови кабели.
31BG
Връзки, необходими за гледане на програми от сателитно излъчване или
чрез кабелна телевизия
Сателитен тунер, приемник за кабелна телевизия с HDMI жак
Аудио-видеосигнали
A
*
B
C
Аудиосигнали
D
E
Видеосигнали
или
или
Сателитен тунер, приемник за кабелна телевизия без HDMI жак
Не е необходимо да свързвате всички кабели. Свържете кабелите съобразно наличните
жакове на оборудването.
* Когато свързвате оборудване, снабдено с оптичен цифров жак, задайте „Audio Input Assign“ в менюто
Input Settings (стр. 77).
32BG
Първи стъпки
A HDMI кабел (не е включен
в комплекта)
B Оптичен цифров кабел (не е включен
в комплекта)
C Аудиокабел (не е включен
в комплекта)
D Видеокабел (не е включен
в комплекта)
E Кабел за компонентен видеосигнал
(не е включен в комплекта)
Тип сателитен тунер/ Необходим кабел
приемник за кабелна
Видео
телевизия
Аудио
С HDMI*
A
–
Без HDMI
E или D
B или C**
*
Можете да извеждате звука от сателитния тунер/приемника за кабелна телевизия (многоканален
съраунд звук) от приемника, като само ги свържете с HDMI кабел.
** Ако искате да извеждате многоканален съраунд звук от приемника, използвайте B за аудиовръзката
Забележки
• При свързване на оптични цифрови кабели
вкарвайте щифтовете директно, докато
щракнат на място.
• Не прегъвайте и не връзвайте на възли
оптичните цифрови кабели.
33BG
Връзки, необходими за гледане на съдържание, записано на видеокасети
Видеокасетофон
Аудиосигнали
Видеосигнали
A
A Аудиокабел (не е включен
в комплекта)
B Видеокабел (не е включен
в комплекта)
34BG
B
Връзки, необходими за гледане на съдържание през видеокамера
Първи стъпки
B
Към жаковете VIDEO 2 IN
A
Аудио-видеосигнали
Видеокамера без
HDMI жак
Видеокамера с HDMI жак
A Видео-аудиокабел (не е включен
в комплекта)
B HDMI кабел (не е включен
в комплекта)
35BG
HDMI функции
• Предаваният през HDMI цифров
аудиосигнал може да бъде извеждан
от високоговорителите. Този сигнал
поддържа Dolby Digital, DTS, DSD
и линеен PCM. За подробности вижте
„Цифрови аудиоформати, поддържани
от приемника“ (стр. 21).
• Аналоговите видеосигнали, влизащи
в жака VIDEO или жаковете
COMPONENT VIDEO на приемника,
могат да се извеждат като HDMI сигнали.
Аудиосигналите не се извеждат от
жаковете HDMI OUT, докато
изображението не бъде преобразувано.
• Този приемник поддържа звук с висока
побитова скорост (DTS-HD Master Audio,
Dolby TrueHD), Deep Colour, x.v.Colour
и предаване в 3D.
• HDMI жаковете на този приемник
поддържат функцията за управление
за HDMI.
• За да гледате 3D изображения,
свържете съвместими с 3D телевизор
и видеооборудване (Blu-ray Disc плейър,
Blu-ray Disc записващо устройство,
PlayStation 3 и др.) към приемника чрез
High Speed HDMI кабели, сложете си
3D очила и след това започнете да
възпроизвеждате съвместимо с 3D
съдържание.
Забележки за свързването
на кабелите
• Използвайте High Speed HDMI кабел.
Ако използвате Standard HDMI кабел,
е възможно да не се показват правилно
1080p, Deep Colour или 3D изображения.
• Sonyпрепоръчва да използвате одобрен
за HDMI връзка кабел или HDMI кабел
на Sony.
36BG
Забележка за използването
на кабел за преобразуване
HDMI-DVI
Не препоръчваме използването на
кабел за преобразуване HDMI-DVI.
Когато свързвате кабел за преобразуване
HDMI-DVI към DVI-D оборудване, звукът
и/или изображението може да се загуби.
Свържете отделни аудиокабели или
цифрови свързващи кабели, след което
настройте „Video Input Assign“ и „Audio
Input Assign“ менюто Input Settings, когато
звукът не се извежда правилно.
4: Свързване на аудиооборудването
Не е необходимо да свързвате всички кабели. Свържете кабелите съобразно наличните
жакове на оборудването.
CD плейър, Super Audio CD плейър
или
A
A Коаксиален цифров кабел
(не е включен в комплекта)
B Аудиокабел (не е включен
в комплекта)
B
Съвет
Всички цифрови аудиожакове са съвместими
с честоти на семплиране 32 kHz, 44,1 kHz,
48 kHz, 88,2 kHz and 96 kHz. Жакът COAXIAL IN
е съвместим и с честота на семплиране 192 kHz.
продължение
37BG
Първи стъпки
Връзки, необходими за слушане на съдържание, записано на Super Audio
CD или обикновени компактдискове
Забележка за
възпроизвеждането на Super
Audio CD на Super Audio CD
плейър
Не се извежда звук, когато
възпроизвеждате Super Audio CD на Super
Audio CD плейър, свързан само към жака
COAXIAL SA-CD/CD IN на този приемник.
Когато възпроизвеждате Super Audio CD,
свържете плейъра към жаковете SA-CD/
CD IN или свържете плейър, който може
да извежда DSD сигнали от HDMI жака
към приемника, чрез HDMI кабел.
Вижте инструкциите за експлоатация,
предоставени със Super Audio CD плейъра.
Ако искате да свържете няколко
цифрови уреда, но не можете да
намерите неизползван вход
Вижте „Използване на други видео-аудио
входни жакове“ (стр. 77).
38BG
Първи стъпки
Връзки, необходими за слушане на съдържание, записано на
минидискове или аудиокасети
Не е необходимо да свързвате всички кабели. Свържете кабелите съобразно наличните
жакове на оборудването.
Минидиск плейър, магнетофон
или
A
B
A Оптичен цифров кабел (не е включен
в комплекта)
B Аудиокабел (не е включен
в комплекта)
Забележки
• При свързване на оптични цифрови кабели
вкарвайте щифтовете директно, докато
щракнат на място.
• Не прегъвайте и не връзвайте на възли
оптичните цифрови кабели.
Съвет
Всички цифрови аудиожакове са съвместими
с честоти на семплиране 32 kHz, 44,1 kHz,
48 kHz, 88,2 kHz and 96 kHz.
39BG
Връзки, необходими за слушане на радио
AM рамкова антена (ефирна)
(включена в комплекта)
FM кабелна антена (ефирна)
(включена в комплекта)
Забележки
• За да предотвратите прихващане на шумове,
дръжте AM рамковата антена (ефирна)
на разстояние от приемника и другото
оборудване.
• Удължете докрай FM кабелната антена
(ефирна).
• След като свържете FM кабелната антена
(ефирна), поддържайте я в колкото се
може по-хоризонтално положение.
40BG
5: Свързване към мрежата
Първи стъпки
Ако имате връзка с интернет, можете да
свържете и този приемник чрез кабелна
LAN връзка.
Системни изисквания
За да се използва функцията за мрежа
на приемника, е необходима следната
системна среда.
Широколентова връзка
За да се наслаждавате на видеосъдържание
от интернет или да използвате функцията
за актуализиране на софтуера на
приемника, е необходима широколентова
връзка с интернет.
Модем
Това е устройството, осигуряващо
широколентова връзка с интернет.
Някои от тези устройства са вградени
в маршрутизатора.
Рутер
• Използвайте рутер, съвместим
с 100 Мб/с, за да се наслаждавате на
съдържание в домашната си мрежа.
• Препоръчваме да използвате
маршрутизатор, снабден с вграден DHCP
(протокол за динамично конфигуриране
на хостове) сървър.
Тази функция автоматично назначава
IP адреси в LAN мрежата.
LAN кабел (CAT5)
• Препоръчваме да използвате този тип
кабел за кабелна LAN мрежа.
Някои плоски LAN кабели се влияят
лесно от шум. Препоръчваме да
използвате нормални кабели.
• Ако приемникът се използва в среда,
в която има шум от електрозахранване
от електрически продукти или в шумна
мрежова среда, използвайте екраниран
LAN кабел.
41BG
Примерна конфигурация
В следната илюстрация е показана примерна конфигурация на домашна мрежа с приемника
и компютър.
Препоръчваме да използвате кабелна връзка.
Компютър
Интернет
Модем
Рутер
LAN кабел
(не е включен
в комплекта)
Забележка
Свържете рутер към един от портовете от
1 до 4 на приемника чрез един LAN кабел.
Не свързвайте същия рутер към приемника
чрез повече от един LAN кабел. Това може
да причини неизправност.
42BG
LAN кабел
(не е включен
в комплекта)
Включване на приемника
Първи стъпки
6: Подготовка на приемника
и дистанционното
управление
?/1
Свързване на захранващ кабел
Свържете предоставения захранващ кабел
към входа AC IN на приемника стабилно,
след което го свържете към стенен контакт.
Вход AC IN
Към стенния
контакт
Захранващ кабел
(включен
в комплекта)
Между щепсела и задния панел остава
малко място дори когато захранващият
кабел е вкаран стабилно. Кабелът
е предназначен да се включва по този
начин. Това не е неизправност.
Натиснете ?/1, за да включите
приемника.
Можете да включите приемника и чрез ?/1
на дистанционното управление.
Когато изключвате приемника, натиснете
?/1 отново. На прозореца на дисплея мига
„STANDBY“. Не изключвайте захранващия
кабел, докато мига „STANDBY“. Това може
да причини неизправност.
За пестене на енергия в режим
на готовност
Задайте „Control for HDMI“ (стр. 100), „Pass
Through“ (стр. 100), „Network Standby“
(стр. 102) и „RS232C Control“ (стр. 106) на
„Off“, и изключете захранването за зона 2.
Ако „Control for HDMI“ (стр. 100), „Pass
Through“ (стр. 100) или „Network Standby“
(стр. 102) е зададено на „On“, или
захранването за зона 2 е включено,
лампата над ?/1 свети в кехлибарено.
Забележка
Горната част на приемника може да се нагорещи,
докато е в режим на готовност. Това състояние
се появява, защото електрическият поток тече
във вътрешните вериги на приемника. Това не
е неизправност.
43BG
Извършване на операции
за първоначална настройка
(изчистване на всички
запаметени настройки)
Преди да използвате приемника за първи
път, стартирайте го, като изпълните
следната процедура. Тази процедура може
да се използва и за възстановяване на
фабричните настройки по подразбиране.
Поставяне на батериите
в дистанционното управление
Поставете две R6 (размер AA) батерии
в дистанционното управление на
RM-AAP068.
При поставянето на батериите спазвайте
правилния поляритет.
?/1
TONE MODE
2CH/A.DIRECT
RM-AAP068
Забележки
1
Натиснете ?/1, за да изключите
приемника.
2
Като задържите натиснати
TONE MODE и 2CH/A.DIRECT,
натиснете ?/1, за да включите
приемника.
3
Пуснете TONE MODE и 2CH/
A.DIRECT след няколко секунди.
На прозореца на дисплея за кратко се
показва „CLEARING“, след което се
променя на „CLEARED !“.
Промените или корекциите,
извършени в настройките, се нулират
до стойностите по подразбиране.
Забележка
Пълното изчистване на паметта отнема около
една минута. Не изключвайте приемника, докато
на дисплея не се покаже „CLEARED !“.
44BG
• Не оставяйте дистанционното управление
на прекалено горещи или влажни места.
• Не използвайте едновременно стари
и нови батерии.
• Не смесвайте манганови с друг тип батерии.
• Ако възнамерявате да не използвате
дистанционното управление за продължителен
период от време, извадете батериите, за да
избегнете евентуална повреда поради
протичане или окисляване.
• Когато сменяте или изваждате батериите,
програмираните кодове може да бъдат
изтрити. Ако това се случи, програмирайте
повторно кодовете на дистанционното
управление (стр. 117).
Можете да зададете основните настройки
на приемника лесно съобразно указанията
на телевизионния екран.
Сменете входа на телевизора на входа,
към който е свързан приемникът.
Когато включите приемника за първи път,
на телевизионния екран се показва ЛСКП*.
Приемете ЛСКП, за да продължите към
екрана Easy Setup, след което настройте
приемника съобразно указанията там.
Можете да настроите следните функции
чрез Easy Setup.
– Speaker Settings (Auto Calibration)
– Internet Settings
* Ако екранът с ЛСКП не се покаже, изведете го
от „EULA“ в менюто System Settings, след което
прегледайте и приемете ЛСКП.
Забележки относно Speaker
Settings (Auto Calibration)
Вкарайте конектора на оптимизиращия
микрофон докрай в жака AUTO CAL MIC.
Потвърждение на настройката
на активния субуфер
• Когато е свърза субуфер, включете го и
увеличете силата на звука, преди да го
активирате. Завъртете копчето LEVEL
точно до средата.
• Ако свързвате субуфер с функцията за
честота на кросоувър, настройте до
максималната стойност.
• Ако свързвате субуфер с функция за
автоматично преминаване в режим
на готовност, изключете я
(деактивирайте я).
Забележки
• В зависимост от характеристиките на
използвания от Вас субуфер, стойността
на разстоянието за настройка може да се
различава от действителната позиция.
• Ако извършвате „Speaker Settings (Auto
Calibration)“ чрез Easy Setup, резултатите от
измерването ще бъдат презаписани и запазени
в текущо избраната позиция (като фабрична
настройка по подразбиране е избрано „Pos.1“).
Съвет
В зависимост от позицията на субуфера
резултатите от измерването за поляритета може
да се различават. Няма да има проблеми обаче,
ако продължите да използвате приемника
с тази стойност.
Когато свързвате два субуфера
към приемника
Ако не можете да получите правилно
резултати от измерването на функцията
„Auto Calibration“ в зависимост от средата
или искате да направите фини настройки,
можете да настроите субуферите ръчно.
За подробности вижте „Speaker Setup“
в менюто Speaker Settings (стр. 91).
Забележка за импенданса на
високоговорителите
• Ако не сте сигурни за импенданса на
високоговорителите, прегледайте
инструкциите за експлоатация,
предоставени с тях. (Тази информация
често е на гърба на високоговорителя.)
• Когато свържете всички
високоговорители с номинален
импенданс от 8 ома или повече,
задайте „Speaker Impedance“ на „8 Ω“.
Когато свързвате други типове
високоговорители, задайте го на „4 Ω“.
продължение
45BG
Първи стъпки
7: Настройване на
приемника чрез Easy Setup
• Когато свързвате предни
високоговорители към входовете
FRONT A и FRONT B, свържете
високоговорителите с номинален
импенданс 8 ома или повече.
– Когато свързвате високоговорители
с импенданс 16 ома или повече
в конфигурациите „A“ и „B“:
Задайте „Speaker Impedance“ на „8 Ω“
в менюто Speaker Settings.
– За други типове високоговрители
в други конфигурации:
Задайте „Speaker Impedance“ на „4 Ω“
в менюто Speaker Settings.
За избор на предните
високоговорители
Можете да изберете предните
високоговорители, които искате
да използвате.
SPEAKERS (A/B/A+B/OFF)
Индикатори Избрани високоговорители
В прозореца на дисплея се
показва „SPEAKERS OFF“.
От нито един
високоговорителите не се
извеждат аудиосигнали.
За отмяна на процеса за
измерване
Процесът за измерване се отменя от
следните операции.
– Изключване на захранването
– Промяна на силата на звука
– Превключване на входовете
– Промяна на настройката на SPEAKERS
(A/B/A+B/OFF)
– Свързване на слушалки
Операции, различни от горепосочените,
не се допускат по време на процеса на
измерване.
За настройване на приемника
ръчно
Вижте „Регулиране на настройки“ (стр. 86).
Натиснете SPEAKERS (A/B/A+B/OFF)
неколкократно, за да изберете системата
на предните високоговорители, която
искате да използвате.
Можете да потвърдите коя група входове
(A или B) е избрана, като прегледате
индикаторите в прозореца на дисплея.
Индикатори Избрани високоговорители
SP A
Високоговорителите, свързани
към входовете FRONT A.
SP B
Високоговорителите, свързани
към входовете FRONT B.
SP AB
Високоговорителите, свързани
към входовете FRONT A
и FRONT B (паралелна връзка).
46BG
9: Подготовка на компютър
за използване като сървър
За да изведете многоканален цифров звук,
проверете настройката за извеждане на
цифров звук на свързаното оборудване.
За Sony Blu-ray Disc плейър, проверете дали
„Audio (HDMI)“, „DSD Output Mode“,
„Dolby Digital“ и „DTS“ са зададени
съответно на „Auto“, „On“, „Dolby Digital“
и „DTS“ (към 1 септември 2011 г.).
За PlayStation 3 проверете дали „BD/DVD
Audio Output Format (HDMI)“ и „BD Audio
Output Format (Optical Digital)“ са зададени
на „Bitstream“ (с версия на системния
софтуер 3.70).
За подробности прегледайте инструкциите
за експлоатация, предоставени със
свързаното оборудване.
Сървърът е устройство, което предава
съдържание (музика, снимки
и видеоклипове) към DLNA устройство
в домашна мрежа.
Можете да възпроизвеждате съдържание,
съхранено на компютър в домашна мрежа
с този приемник чрез тази мрежа, след като
се инсталирали софтуерно приложение*,
което има функция на съвместим с DLNA
сървър.
* Ако използвате компютър с Windows 7,
използвайте Windows Media® Player 12,
предоставен с Windows 7.
47BG
Първи стъпки
8: Настройване на свързано
оборудване
Ръководство за работа
на екрана
Можете да покажете менюто на приемника
на телевизионния екран и да избирате от
там функцията, която искате да използвате,
като натиснете V/v/B/b и
на
дистанционното управление.
Използване на менюто
1
Сменете входа на телевизора
на входа, към който е свързан
приемникът.
2
Натиснете HOME.
Началното меню се показва на
телевизионния екран.
3
Натиснете B/b неколкократно,
за да изберете желания от Вас
елемент от менюто за опции,
след което натиснете
, за да
влезете в режима на меню.
На телевизионния екран се показва
списъкът с елементи на менюто.
V/v/B/b,
Пример: Когато изберете „Watch“.
RETURN/
EXIT O
TOOLS/
OPTIONS
HOME
Съвет
Когато се покаже „z опция“ в долната дясна
част на екрана, можете да изведете менюто
с опциите, като натиснете TOOLS/OPTIONS
и изберете съответната функция, без да избирате
повторно менюто.
За връщане към предишния
екран
Натиснете RETURN/EXIT O.
48BG
За изход от менюто
Първи стъпки
Натиснете HOME, за да изведете
началното меню, след което натиснете
HOME отново.
Общ преглед на основните
менюта
Меню
Описание
Watch
Избор на източника на
входния видеосигнал или
снимки към приемника
или видеосъдържанието
или снимките, които ще
бъдат показвани от
интернет или домашна
мрежа (стр. 50).
Listen
Избор на източника на
входния аудиосигнал
към приемника или
музикалното съдържание,
което ще бъде показвано от
интернет или домашна
мрежа (стр. 50).
Favorites
Показва интернет
съдържанието, добавено
в Favorites List. Можете
да запазите 18 елемента
с интернет съдържание
в списъка с предпочитани
(стр. 54).
Easy Automation
Позволява ви да запазвате
различни настройки
с приемника и да ги
извиквате наведнъж
(стр. 80).
Sound Effects
Позволява ви да се
наслаждавате на
усъвършенстване на звука,
предоставено от различни
собствени технологии и
функции на Sony (стр. 62).
Settings
Можете да регулирате
настройките на приемника
(стр. 86).
49BG
Гледане на изображения/слушане
на звук
Гледане на изображения/
слушане на звук от
свързаното оборудване
3
Включете оборудването и
започнете възпроизвеждането.
4
Натиснете
+/–, за да
регулирате силата на звука.
Съвети
Можете да регулирате силата на звука чрез
копчето MASTER VOLUME на приемника или
бутона
+/– на дистанционното управление.
• За да увеличите или намалите силата на
звука бързо
– Завъртете копчето MASTER VOLUME бързо.
– Натиснете и задръжте бутона
+/–.
• За да направите фина настройка
– Завъртете копчето MASTER VOLUME бавно.
– Натиснете бутона
+/– и го пуснете
веднага.
За да активирате функцията за
заглушаване
V/v/B/b,
TOOLS/
OPTIONS
HOME
1
Изберете „Watch“ или „Listen“
от началното меню, след което
натиснете
.
На телевизионния екран се показва
списъкът с елементи на менюто.
2
50BG
Изберете желаното от Вас
оборудване, след което
натиснете
.
Натиснете
на дистанционното
управление. За отказ натиснете
на
дистанционното управление отново или
натиснете
+, за да увеличите силата
на звука. Ако изключите приемника,
докато звукът е заглушен, функцията
за заглушаване се отменя.
За да избегнете повреда на
високоговорителите
Преди да изключите приемника,
задължително намалете силата на звука.
4
USB устройство/WALKMAN
1
Свържете USB устройството
към
(USB) порта на
приемника.
Вижте инструкциите за експлоатация
на USB устройството, преди да
направите връзката.
Папките и видеофайловете/
музикалните файлове/снимките се
извеждат като списък на
телевизионния екран.
5
Натиснете V/v/B/b и
, за да
изберете файла, който искате
да възпроизведете.
Изображението или звукът от USB
устройството се възпроизвежда на
приемника.
Забележки
• Не изваждайте USB устройството, докато
работи. За да предотвратите увреждане на
данните или повреда на USB устройството,
изключете приемника, когато изваждате USB
устройството.
• Ако свържете WALKMAN към приемника,
управлявайте WALKMAN чрез
дистанционното управление на приемника
така, както когато свързвате други USB
устройства към приемника. Не можете да
използвате контролите на WALKMAN.
USB устройство
2
Изберете „Watch“ или „Listen“
от началното меню, след което
натиснете
.
3
Изберете „My Video“, „My Music“
или „My Photo“, след което
натиснете
.
Забележка
Ако не се извежда картина, променете
настройката за „Playback Resolution“
(стр. 98).
51BG
Гледане на изображения/слушане на звук
Можете да възпроизвеждате
видеофайлове/музика/снимки от
свързаното USB устройство.
За типове файлове, които могат да бъдат
възпроизвеждани, вижте „Типове файлове,
които могат да бъдат възпроизвеждани“
(стр. 138).
Изберете „USB устройство“,
след което натиснете
.
3
iPhone/iPod
Можете да се наслаждавате на музика/
видеосъдържание/снимки и да зареждате
батерията на iPhone/iPod през приемника.
За подробности за моделите iPhone/iPod,
които са съвместими с тази функция,
вижте стр. 56.
Забележка
Ако не се извежда картина, променете
настройката за „Playback Resolution“
(стр. 98).
4
Забележка
Свържете iPhone/iPod към
(USB) порта на приемника.
5
iPhone/iPod
(не е включен
в комплекта)
Apple Композитен аудио-видео
кабел (не е включен в комплекта)
2
52BG
Изберете „Watch“ или „Listen“
от началното меню, след което
натиснете
.
Изберете „iPod (front)“,
след което натиснете
.
Видеофайловете/музикалните
файлове се извеждат като списък
на телевизионния екран.
Ако изберете „iPod (front)“ в „My
Photo“, изберете файл на снимка
чрез контролите на iPhone/iPod
(не е необходимо да преминавате
към стъпка 5).
Не можете да използвате слушалки по време на
възпроизвеждане.
1
Изберете „My Video“, „My Music“
или „My Photo“, след което
натиснете
.
Натиснете V/v/B/b и
, за да
изберете файла, който искате
да възпроизведете.
Изображението или звукът от iPhone/
iPod се възпроизвежда на приемника.
Можете да управлявате iPhone/iPod
чрез бутоните на дистанционното
управление (стр. 56).
За подробности за управлението на
iPhone/iPod вижте и инструкциите
за експлоатация на iPhone/iPod.
DLNA
1
2
Изберете „Watch“ или „Listen“
от началното меню, след което
натиснете
.
Изберете „My Video“, „My Music“
или „My Photo“, след което
натиснете
.
Можете да възпроизвеждате различно
интернет съдържание чрез приемника.
1
Свържете го към мрежа
(стр. 41).
2
Изберете „Watch“ или „Listen“
от началното меню, след което
натиснете
.
3
Изберете „Internet Video“,
„Internet Music“ или „Internet
Photo“, след което
натиснете
.
Забележка
Ако не се извежда картина, променете
настройката за „Playback Resolution“
(стр. 98).
3
Изберете иконата на DLNA
сървъра, след което
натиснете
.
Папките и видеофайловете/
музикалните файлове/снимките
се извеждат като списък на
телевизионния екран.
4
Показва се екранът „Internet content“.
Натиснете V/v/B/b и
, за да
изберете файла, който искате
да възпроизведете.
Изображението или звукът от DLNA
сървъра се възпроизвежда на
приемника.
Забележка
Ако не се извежда картина, променете
настройката за „Playback Resolution“
(стр. 98).
4
Изберете икона на доставчик
на интернет съдържание,
след което натиснете
.
Ако списъкът с интернет съдържание
не може да се извлече, той ще се
представи като недоставена икона
или нова икона.
Забележка
Интернет съдържанието подлежи на
прекратяване или промяна без предупреждение.
За използване на контролния
панел
Контролният панел се показва, когато
видеофайлът започне да се възпроизвежда.
Показаните елементи може да се различават
в зависимост от доставчиците на интернет
съдържание.
За повторно показване натиснете DISPLAY.
продължение
53BG
Гледане на изображения/слушане на звук
Можете да възпроизвеждате
видеофайлове/музика/снимки на други
одобрени от DLNA устройства, като ги
свържете към домашната си мрежа.
Видеосъръжание от
интернет
За премахване на съдържание
от Favorites List
1 Натиснете FAVORITES.
Показва се екранът Favorites List.
2 Изберете икона на доставчик на
A Дисплей за управление
Натиснете V/v/B/b или
за възпроизвеждане.
за операции
B Лента за състояние на
възпроизвеждането
Лента на състояние, курсор, посочващ
текущото местоположение, време на
възпроизвеждане, продължителност
на видеофайла
интернет съдържание, който искате
да премахнете от Favorites List, след
което натиснете TOOLS/OPTIONS.
3 Изберете „Remove from Favorites“,
след което натиснете
.
Налични опции
Елемент
Подробности
C Индикатор за състояние на мрежа
Favorites List
Показване на Favorites List.
D Скорост на предаване на данни по
мрежата
Add to Favorites
Добавяне на интернет
съдържание към
Favorites List.
Remove from
Favorites
Премахване на интернет
съдържание от
Favorites List.
IP Content Noise
Reduction
Регулиране на качеството
на картината на
видеосъдържанието
от интернет.
E Името на следващия видеофайл
F Името на текущо избрания видеофайл
Регистриране на съдържание
в списъка с предпочитани
Можете да регистрирате предпочитаното
си интернет съдържание във
„Favorites List“.
1
Показва се екранът „Internet
content“.
2
Изберете икона на доставчик на
интернет съдържание, който
искате да регистрирате
в Favorites List, след което
натиснете TOOLS/OPTIONS.
3
Изберете „Add to Favorites“,
след което натиснете
.
54BG
FM/AM
1
Изберете „Listen“ от началното
меню, след което натиснете
.
2
Изберете „FM/AM“, след което
натиснете
.
Гледане на изображения/слушане на звук
Можете да слушате FM и AM предавания
чрез вградения тунер. Преди работа се
уверете, че сте свързали FM и AM антените
към приемника (стр. 40).
FM/AM екран
Можете да изберете и да управлявате
всеки елементи на екрана, като
натискате V/v/B/b и
.
A Превключвател на честотата (стр. 59)
B Индикация за честотата (стр. 59)
C Списък с предварително зададени
станции (стр. 60)
D Име на предварително зададена станция
(стр. 60)
55BG
За „My Video“/„My Music“
Наслаждаване на iPhone/iPod
Възпроизвеждане на
файлове на iPhone/iPod
Съвместими модели iPhone/
iPod
Съвместимите модели iPhone/iPod
са следните. Актуализирайте своето
устройство iPhone/iPod с най-новия
софтуер, преди да го използвате
с приемника.
Съвместимите модели следните:
• iPod touch
iPod touch 4th generation/iPod touch 3rd
generation/iPod touch 2nd generation/iPod
touch 1st generation
• iPod nano
iPod nano 6th generation/iPod nano 5th
generation (video camera)/iPod nano 4th
generation (video)/iPod nano 3rd
generation (video)/iPod nano 2nd
generation (aluminum)/iPod nano 1st
generation
• iPod
iPod 5th generation (video)/iPod classic
• iPhone
iPhone 4/iPhone 3GS/iPhone 3G/iPhone
За управление на iPhone/iPod
чрез дистанционното
управление
Можете да управлявате iPhone/iPod чрез
бутоните на дистанционното управление.
Следващата таблица показва пример
на бутони, които може да се използват.
(В зависимост от модела на iPhone/iPod
управлението може да се различава.)
56BG
Натиснете
Операция
N
Начало на възпроизвеждането.
X
Поставяне на пауза на
възпроизвеждането.
x
Край на възпроизвеждането.
m или M Бързо превъртане назад
или напред.
. или > Преминаване към предишен/
следващ файл или глава
(ако има такива).
За „My Photo“
Натиснете
Операция
N, X
Стартиране/поставяне в пауза
на възпроизвеждането.
x
Поставяне на пауза на
възпроизвеждането.
m или M Бързо превъртане назад
или напред.
. или > Преминаване към предишен/
следващ файл.
DISPLAY
Включване на задното
осветяване (или удължаване
с 30 секунди).
TOOLS/
OPTIONS
Връщане към предишен
дисплей/папка в йерархията
на iPhone/iPod.
RETURN/
EXIT O, B
Връщане към предишния екран
на графичния потребителски
интерфейс на приемника.
V/v
Избор на предишен/следващ
елемент.
,b
Влизане в избрания елемент.
Забележки
• Не можете да прехвърляте песни върху iPhone/
iPod от този приемник.
• Sony не може да поеме отговорност, в случай че
данни, записани на iPhone/iPod, бъдат загубени
или повредени при използване на iPhone/iPod,
свързан към този приемник.
• Този продукт е проектиран специално
за работа с iPhone/iPod и е одобрен като
отговарящ на стандартите за производителност
на Apple.
• Не изваждайте iPhone/iPod, докато работи.
За да предотвратите увреждане на данните или
повреда на iPhone/iPod, изключете приемника
при свързване или изваждане на iPhone/iPod.
• Когато свържете iPod, който не е съвместим
с функцията за видеоизход, и изберете „iPod
(front)“ в „My Video“ или „My Photo“,
на телевизионния екран се показва
предупредително съобщение.
Съвети
Наслаждаване на iPhone/iPod
• iPhone/iPod се зареждат, когато се свържат към
приемника, докато е включен.
• Приемникът може да разпознае до 3000 файла
(включително папки).
57BG
Възпроизвеждане през мрежа
Възпроизвеждане на файлове в домашна мрежа (DLNA)
Този приемник може да се използва като
плейър или модул за рендиране.
• Сървър: съхранява и изпраща файлове.
• Плейър: получава и възпроизвежда
файлове от сървъра.
• Модул за рендиране: получава
и възпроизвежда файлове от сървъра
и може да се управлява от друго
устройство (контролер).
• Контролер: управлява компонента на
модула за рендиране.
Подготовки за използване на
функцията DLNA.
• Свържете приемника към домашната
си мрежа (стр. 41).
• Подгответе друго одобрено от DLNA
оборудване. За подробности прегледайте
инструкциите за експлоатация на
оборудването.
За възпроизвеждане на отдалечени файлове чрез управление на
приемника (модул за рендиране) през DLNA контролер
Можете да управлявате приемника с одобрен от DLNA контролер, като например
Windows Media® Player 12, при възпроизвеждане на файлове, съхранени на DLNA сървър.
Компютър
(сървър, контролер)
Контролирайте този приемник чрез DLNA
контролер.
За подробности за управлението вижте
инструкциите за експлоатация на DLNA
контролера.
Забележка
Не управлявайте приемника с предоставеното
дистанционно управление и DLNA контролер
едновременно.
Съвет
Приемникът е съвместим с функцията „Play To“
на приложението Windows Media® Player 12,
което стандартно е включено в Windows 7.
58BG
Този приемник
(модул за рендиране)
Автоматично настройване на
станция (Auto Tuning)
Настройване
Слушане на FM/AM радио
1
Изберете индикацията за
честотата на екрана FM/AM.
2
Натиснете V/v.
V сканира станциите от по- ниските
към по-високите честоти, а v – от
по-високите към по-ниските.
Приемникът спира сканирането,
когато приеме сигнал от сдтанция.
SHIFT
Бутони
с цифри
D.TUNING
В случай на слаб FM
стереосигнал
1 Настройте станцията, която искате да
V/v/B/b,
TOOLS/
OPTIONS
HOME
Настройване
слушате, с помощта на Auto Tuning.
Direct Tuning, (стр. 59) или изберете
желаната от вас предварително
зададена станция (стр. 60).
2 Натиснете TOOLS/OPTIONS.
Показва се менюто за опции.
3 Изберете „STEREO/MONO“, след което
натиснете
.
4 Изберете „MONO“, след което
натиснете
Превключване между FM и АМ
радио
1
2
Изберете „Listen“ от началното
меню, след което натиснете
.
Изберете „FM/AM“, след което
натиснете
.
.
Директно настройване на станция
(Direct Tuning)
Въведете честотата на станцията директно
с помощта на бутоните с цифри на
дистанционното управление.
Показва се екранът FM/AM.
1
3
Натиснете SHIFT, след което
D.TUNING на екрана FM/AM.
Изберете превключвателя на
честотата.
2
4
Натиснете V/v, за да изберете
„FM“ или „AM“, след което
натиснете
.
Натиснете бутоните с цифри,
за да въведете честотата,
след което натиснете
.
Пример 1: FM 102,50 MHz
Изберете 1 b 0 b 2 b 5 b 0
Пример 2: AM 1350 kHz
Изберете 1 b 3 b 5 b 0
продължение
59BG
Съвети
5
• Регулирайте посоката на AM рамковата антена
(ефирна) за оптимално приемане на сигнал при
настройване на AM станция.
• По-долу е показана скалата за директно
настройване.
– FM честотна лента 50 kHz
– AM честотна лента 9 kHz
Ако не можете да настроите
станция
Показва се „– – – .– – MHz“ или
„– – – – kHz“, след което дисплеят
извежда текущата честота.
Уверете се, че сте въвели правилната
честота. В противен случай повторете
стъпка 2. Ако все още не можете да
настроите станция, честотата може
да не се използва във Вашата област.
Програмиране на FM/AM
радиостанции
Можете да програмирате до 30 FM и 30 AM
станции като предпочитани,
предварително зададени станции.
1
Настройте станцията, която
искате да програмирате,
с помощта на Auto Tuning
(стр. 59) или Direct Tuning
(стр. 59).
В случай на приемане на слаб FM
стереосигнал превключете на режим
на приемане на FM (стр. 59).
2
Натиснете TOOLS/OPTIONS.
Показва се менюто за опции.
3
Изберете „Set Preset“, след
което натиснете
.
4
Изберете номер за
предварително зададената
станция и натиснете
.
Станцията се съхранява под избрания
номер.
60BG
Повторете стъпки от 1 до 4,
за да програмирате друга
станция.
Можете да съхраните станции,
както следва:
• FM честотна лента: FM1 до FM30
• AM честотна лента: AM1 до AM30
Превключване на предварително
зададени станции
1
Изберете „Listen“ от началното
меню, след което натиснете
.
2
Изберете „FM/AM“, след което
натиснете
.
3
Изберете предварително
зададения номер от списъка
и натиснете
.
Налице са номера за предварително
зададени станции от 1 до 30.
За задаване на наименования
на предварително зададените
станции (Name Input)
1 Изберете номера на предварително
настроената станция, за който искате
да зададете наименование.
2 Натиснете TOOLS/OPTIONS.
Показва се менюто за опции.
3 Изберете „Name Input“, след което
натиснете
.
Сензорната клавиатура се появява
на екрана.
4 Натиснете V/v/B/b и
, за да
изберете знаци един по един за
въвеждане на наименованието.
5 Изберете „Enter“, след което
натиснете
.
Въведеното от вас наименование
е запазено.
За отказване на задаването на
наименование на вход
Натиснете RETURN/EXIT O или HOME.
Налични опции
Елемент
Подробности
STEREO/MONO
Превключване на режима
на приемане на FM на
стерео или моно.
Set Preset
Съхраняване на
радиостанция под
конкретен предварително
избран номер.
Name Input
Задаване на наименование
на предварително зададена
станция.
Получаване на RDS предавания
Системата за предаване на данни (RDS)
е услуга по радиотелевизионно
разпръскване, която позволява
на радиостанциите да изпращат
допълнителна информация заедно
с нормалния сигнал на програмата.
Този тунер предлага удобни RDS функции,
като показване на името на станцията.
RDS е налице само за FM станции.*
Настройване
* Не всички FM станции предоставят услугата
RDS или един и същ тип услуги. Ако не сте
запознати с RDS системата, консултирайте
се с местните радиостанции за подробности
за RDS услугите във вашия регион.
Трябва само да изберете станция
от FM честотната лента.
Когато настроите станция, предоставяща
RDS услуги, на телевизионния екран
и в прозореца на дисплея се показва
наименованието на станцията*.
* Ако не бъде прието RDS излъчване, името на
станцията няма да се покаже в прозореца на
дисплея.
Забележка
Някои букви, които могат да се покажат
в прозореца на дисплея, не могат да се изведат
телевизионния екран.
Съвет
Докато е показано наименование на станция,
можете да проверите честотата, като натиснете
неколкократно DISPLAY MODE на приемника.
61BG
Слушане на звукови ефекти
Избор на звуковото поле
1 Изберете „Sound Effects“ от началното меню, след което натиснете
2 Изберете „Sound Field“, след което натиснете .
3 Изберете желаното от вас звуково поле
.
Възпроизвеждане с двуканален звук
Можете да превключите изходния звук на двуканален без значение от форматите на
запис на използвания от вас софтуер, свързаното оборудване за възпроизвеждане или
настройките за звуковото поле на приемника.
Двуканален режим
Ефект
2ch Stereo
Приемникът възпроизвежда звук само от предните ляв и десен
високоговорители. Субуферът не възпроизвежда звук.
Стандартните източници на двуканален стерео звук напълно прескачат
обработката на звуковото поле, а многоканалните съраунд формати се
смесват само в два канала.
2ch Analog Direct
Може да превключите звука на избрания вход на двуканален аналогов
вход. Тази функция позволява използването на висококачествени
аналогови източници.
При използване на тази функция, могат да се регулират само силата на
звука и нивото на предния високоговорител.
За да слушате музика през слушалки, включени към приемника.
Звуково поле
Ефект
Headphone (2ch)
Този режим се активира автоматично, ако използвате слушалки
и когато е избран режим, различен от „2ch Analog Direct“. Стандартните
източници на двуканален стерео звук напълно прескачат обработката
на звуковото поле, а многоканалните съраунд формати се смесват само
в два канала.
Headphone (Direct)
Възпроизвежда аналоговите сигнали без обработка от тон, звуково
поле и т.н.
62BG
Възпроизвеждане с многоканален съраунд
Режимът Auto Format Direct (A.F.D.) ви позволява да слушате висококачествен звук
и да изберете режима на декодиране за слушане на двуканален стерео звук като
многоканален звук.
Режим A.F.D.
Ефект
A.F.D. Auto
Настройва звука така, сякаш е записан/кодиран без добавяне на
съраунд ефекти.
Multi Stereo
Възпроизвежда двуканални ляв и десен сигнал през всички
високоговорители.
Съвет
Обикновено препоръчваме „A.F.D. Auto“.
Слушане на съраунд ефект за филми
Може да се възползвате от съраунд звука, като трябва само да изберете едно от
предварително програмираните звукови полета на приемника. Те осигуряват вълнуващ
и мощен звук като в кино салон в дома Ви.
Ефект
HD-D.C.S.
HD Digital Cinema Sound (HD-D.C.S.) е нова иновативна технология на
Sony за системи за домашно кино, която използва най-новите технологии
за обработка на акустичен и цифров звук. Базирана е на точни данни от
измервания на реакцията от студио за мастериране.
С HD-D.C.S. можете да се наслаждавате на Blu-ray и DVD филми у дома
не само с висококачествен звук, но също така и с най-добрата звукова
атмосфера, точно както тонрежисьорът на филма го е проектирал
в процеса на мастериране.
Може да изберете вида ефект за HD-D.C.S.. За подробности вижте
„Регулиране на вида ефект за HD-D.C.S.“ (стр. 64).
PLII Movie
Осъществява декодиране в режим Dolby Pro Logic II Movie. Тази
настройка е идеална за филми, които за кодирани в Dolby Surround.
Освен това този режим може да възпроизвежда звук с 5.1 канала за
гледане на видеоклипове на допълнително озвучени или стари филми.
PLIIx Movie
Осъществява декодиране в режим Dolby Pro Logic IIx Movie. Тази
настройка разширява Dolby Pro Logic II Movie или Dolby Digital до
отделни 7.1 канала за филми.
PLIIz Height
Осъществява декодиране в режим Dolby Pro Logic IIz. Тази настройка
може да разшири звуково поле до 7.1 канала, към които е приложен
вертикален компонент, и придава усещане за присъствие и дълбочина.
„PLIIz Height“ е същото звуково поле като описаното на стр. 65. Може
да регулирате нивото на усилване за „PLIIz Height“. За подробности вижте
„Относно нивото на усилване за PLIIz Height“ (стр. 66).
Neo:6 Cinema
Осъществява декодиране в режим DTS Neo:6 Cinema. Източник, записан
в двуканален формат, се подобрява до 7 канала.
продължение
63BG
Слушане на звукови ефекти
Звуково поле
Регулиране на вида ефект за
HD-D.C.S.
HD-D.C.S. има три различни вида:
„Dynamic“, „Theater“ и „Studio“. Всеки
вид има различни нива на смесване на
отражение и ехо-ефект и е оптимизиран
да отговаря на уникалността на стаята,
вкуса и настроението на слушателя.
x Dynamic
Настройката „Dynamic“ е подходяща за
среда, в която се чува ехо, но й липсва
усещане за пространственост (където
абсорбирането на звука не е достатъчно).
Тази настройка подчертава отразяването
на звука и възпроизвежда звука на голям
класически киносалон. Така усещането за
пространственост на дублажно студио
се подчертава и се създава уникално
акустично поле.
x Theater
Фабрична настройка по подразбиране.
Настройката „Theater“ е подходяща за
обща всекидневна. Тя възпроизвежда
отразяването на звука точно какво
в киносалон (дублажно студио).
Най-подходяща е за гледане на
съдържание, записано на Blu-ray Disc,
когато искате да усетите атмосферата
на киносалон.
x Studio
Настройката „Studio“ е подходяща
за всекидневна с подходящо
аудиооборудване. Тя възпроизвежда
отразяването на звука, който се добива,
когато източник на кинематографски звук
е ремиксиран за Blu-ray Disc до ниво на
силата на звука, подходящо за домашна
обстановка. Нивото на отражението
и ехото на звука се поддържа до минимума.
Диалозите и съраунд ефектите обаче са
възпроизведени ясно.
64BG
Слушане на съраунд ефект за музика
Може да се възползвате от съраунд звука, като трябва само да изберете едно от
предварително програмираните звукови полета на приемника. Те осигуряват вълнуващ
и мощен звук като в концертна зала в дома Ви.
Звуково поле
Ефект
Berlin Philharmonic Hall
Възпроизвежда характеристиките на звука на залата на Берлинската
филхармония. Освен това работи автоматично заедно с приемането
на интернет услугата „The Berliner Philharmoniker’s Digital Concert Hall“.
True Concert Mapping A
Възпроизвежда характеристиките на звука на концертна зала
в Амстердам, Нидерландия, която се отличава с голяма музикална
сцена с усилено отражение на звука.
True Concert Mapping B
Възпроизвежда характеристиките на звука на концертна зала във Виена,
Австрия, която се отличава с резонансен звук с уникално ехо.
Jazz Club
Възпроизвежда акустиката на джаз-клуб.
Live Concert
Възпроизвежда акустиката на концертна зала с 300 места.
Stadium
Възпроизвежда усещането за голям открит стадион.
Възпроизвежда усещането за спортно предаване.
Portable Audio
Възпроизвежда чиста и подобрена звукова картина от преносимо
аудиоустройство. Този режим е идеален за MP3 и други видове
компресирана музика.
PLII Music
Осъществява декодиране в режим Dolby Pro Logic II Music. Тази
настройка е идеална за стандартни стереоизточници, като например
компактдискове.
PLIIx Music
Осъществява декодиране в режим Dolby Pro Logic IIx Music. Тази
настройка е идеална за стандартни стереоизточници, като например
компактдискове.
PLIIz Height
Осъществява декодиране в режим Dolby Pro Logic IIz. Тази настройка
може да разшири звуково поле до 7.1 канала, към които е приложен
вертикален компонент, и придава усещане за присъствие и дълбочина.
„PLIIz Height“ е същото звуково поле като описаното на стр. 63. Може
да регулирате нивото на усилване за „PLIIz Height“. За подробности вижте
„Относно нивото на усилване за PLIIz Height“ (стр. 66).
Neo:6 Music
Осъществява декодиране в режим DTS Neo:6 Music. Източник, записан
в двуканален формат, се подобрява до 7 канала. Тази настройка е идеална
за стандартни стереоизточници, като например компактдискове.
продължение
65BG
Слушане на звукови ефекти
Sports
Относно нивото на усилване за
PLIIz Height
Можете да регулирате нивото на усилване
на предните високи канали за режима Pro
Logic IIz (обичаен за филми и музика).
x Low
Няма да се приложи усилване.
x Mid
Ще се приложат +3 dB (фабрична
настройка по подразбиране).
x High
Ще се приложат +5 dB.
Sound Field Mode
Позволява да зададете дали да се
извежда звук от предните високи
високоговорители, или не.
Тази функция е налице, когато е избрано
едно от следните звукови полета
и конфигурацията на високоговорителите
е настроена така, че да има предни високи
високоговорители.
– HD-D.C.S.
– Berlin Philharmonic Hall
– True Concert Mapping A/B
– Jazz Club
– Live Concert
– Stadium
– Sports
x Front High
Извежда звук високоговорителите,
включително предните високи (фабрична
настройка по подразбиране).
x Standard
Извежда звук от високоговорителите без
предните високи.
Забележка
В зависимост от настройката или аудиоформата,
може да не се изведе звук от предните високи
високоговорители дори ако зададете „Sound
Field Mode“ на „Front High“.
66BG
Забележки относно звуковите
полета
• Не можете да изберете „2ch Analog
Direct“ когато възпроизвеждате
съдържание чрез USB устройство,
домашна мрежа или видеосъдържание
от интернет.
• „Multi Stereo“ не работи, когато се
получават многоканални аудиосигнали.
• Звуковите полета за филми и музика
може да не работят в зависимост от входа
или конфигурацията на
високоговорителите, които сте избрали,
или с определени аудиоформати.
• Приемникът може да възпроизвежда
сигнали на по-ниска честота на
семплиране от действителната честота
на семплиране на входните сигнали
в зависимост от аудиоформата.
• „PLIIx Movie/Music“ и „PLIIz Height“
не се показват в зависимост от
конфигурацията на високоговорителите,
която сте избрали.
• Някои високоговорители или субуфер
може да не извеждат звук в зависимост
от настройката за звуково поле.
• Ако има шум, той може да е различен
в зависимост от избраното от вас
звуково поле.
Използване на функцията
Sound Optimizer
Функцията Sound Optimizer придава
усещане за присъствие и интензивност на
звука за възпроизвеждане с висока сила,
независимо от действителната сила на
звука на приемника.
Можете да слушате ясен и динамичен звук
дори при ниска сила на звука, например
през нощта.
Оптималният ефект, подходящ за средата
ви, се постига с помощта на функцията
„Auto Calibration“.
Регулиране на еквалайзера
Може да използвате следните параметри,
за да регулирате звуковото качество (ниво
на басови/високи честоти) на предните,
централните, съраунд/задните съраунд
и предните високи високоговорители.
Баси
Високи
Ниво
(dB)
Честота
(Hz)
Изберете „Настройки“ от
началното меню, след което
натиснете
.
1
Изберете „Настройки“ от
началното меню, след което
натиснете
.
2
Изберете „Audio Settings“,
след което натиснете
.
2
Изберете „Audio Settings“,
след което натиснете
.
3
Изберете „Sound Optimizer“,
след което натиснете
.
3
Изберете „Equalizer“, след
което натиснете
.
4
Изберете „On“, след което
натиснете
.
4
Изберете „Front“, „Center“,
„Sur/SB“ или „Front High“,
след което натиснете
.
5
6
Изберете „Bass“ или „Treble“.
Функцията Sound Optimizer се активира.
Можете да зададете функцията Sound
Optimizer на „On“ и „Off“ и чрез SOUND
OPTIMIZER на дистанционното
управление и на приемника.
Забележки
• Тази функция не работи в следните случаи:
– използва се „2ch Analog Direct“;
– използват се слушалки.
• Приемникът може да възпроизвежда сигнали
на по-ниска честота на семплиране от
действителната честота на семплиране
на входните сигнали в зависимост от
аудиоформата.
Слушане на звукови ефекти
1
Регулирайте усилването,
след което натиснете
.
Забележки
• Тази функция не работи в следния случай:
– използва се „2ch Analog Direct“.
• Приемникът може да възпроизвежда сигнали
на по-ниска честота на семплиране от
действителната честота на семплиране
на входните сигнали в зависимост от
аудиоформата.
67BG
Използване на функцията
Advanced Auto Volume
Можете да регулирате автоматично силата
на звука, подходяща за всеки тип
съдържание.
Тази функция е полезна например, когато
звукът от дадена реклама е по-силен от
този на телевизионните програми.
1
Изберете „Настройки“ от
началното меню, след което
натиснете
.
2
Изберете „Audio Settings“,
след което натиснете
.
3
Изберете „Advanced Auto
Volume“, след което
натиснете
.
4
Изберете „On“, след което
натиснете
.
Забележки
• Задължително намалете силата на звука,
преди да изключите тази функция.
• Функцията Advanced Auto Volume може да
не работи в зависимост от аудиоформата.
• Тази функция не работи в следния случай:
– използва се „2ch Analog Direct“.
68BG
Използване на функции за
множество зони
Какво можете да правите
с функцията за
множество зони
При използване на инфрачервен усилвател
(не е включен в комплекта) можете да
управлявате както оборудване в основната
зона, така и приемника на Sony в зона 2 от
зона 2.
Използвайте инфрачервен усилвател,
когато сте поставили приемника на място,
където сигналите от дистанционното
управление не могат да достигнат до него.
Можете да се наслаждавате на
изображения и звук от оборудване,
свързано към приемника, в зона, различна
от основната. Можете например да гледате
DVD в основната зона и да слушате
компактдиск в зона 2.
Извършване на свързване на множество зони
Само сигналите от оборудването, свързано към аналоговите входни жакове, се извеждат
през жаковете ZONE 2 OUT. Не се извеждат сигнали от оборудването, свързано само към
цифровите входни жакове.
1 Извеждане на звук от високоговорителите в зона 2 от входовете
SURROUND BACK/FRONT HIGH/ZONE 2 на приемника.
Основна зона
Зона 2
Телевизионен
монитор
STR-DA3700ES
IR REMOTE IN
A
B
B
ZONE 2 VIDEO
OUT*
SURROUND BACK/FRONT
HIGH/ZONE 2
Дистанционно
управление
продължение
69BG
Използване на функции за множество зони
1:Връзки в зона 2
2 Извеждане на звук от високоговорителите в зона 2 с помощта на
приемника и друг усилвател.
Основна зона
Зона 2
Телевизионен
монитор
B
STR-DA3700ES
B
IR REMOTE IN
C
A
ZONE 2 VIDEO OUT*
ZONE 2 AUDIO OUT
Дистанционно управление
A Инфрачервен усилвател (не е включен в комплекта)
B Високоговорители
C Усилвател/приемник на Sony
* Можете да свържете и към жака ZONE 2 COMPONENT VIDEO OUT.
70BG
5
Настройване на
високоговорителите
в зона 2
Когато високоговорителите в зона 2 са
свързани към входовете SURROUND
BACK/FRONT HIGH/ZONE 2 на
приемника (стр. 69), направете
настройката така, че звукът, избран в зона
2, да се извежда от високоговорителите,
свързани към входовете SURROUND
BACK/FRONT HIGH/ZONE 2.
За подробности вижте „Speaker
Connection“ в менюто Speaker Settings
(стр. 90).
Задаване на регулирането на
силата на звука за зона 2
Можете да зададете регулирането на силата
на звука за жаковете ZONE 2 AUDIO OUT
като променливо или фиксирано.
Изберете „Settings“ от
началното меню, след което
натиснете
.
2
Изберете „Zone Settings“,
след което натиснете
.
3
Изберете „Zone Setup“,
след което натиснете
.
4
Изберете „Line Out“ за „Zone2“,
след което натиснете
.
Параметър
Обяснение
Variable
Първоначалното
регулирането на силата на
звука е зададено на –40 dB.
Когато изберете този
параметър, силата на
звука за входовете ZONE 2
AUDIO OUT
и SURROUND BACK/
FRONT HIGH/ZONE 2
може да бъде променяна
едновременно.
Препоръчва се, когато
използвате усилвател на
мощността.
Fixed
Регулирането на силата
на звука е фиксирано на
–0 dB. Препоръчва се при
използване на оборудване
с променливо регулиране
на силата на звука.
Управление на приемника
от друга зона
(Операции в ZONE 2)
Следните операции са описани за
свързване на инфрачервен усилвател
и управление на приемника в зона 2.
Когато не е свързан инфрачервен
усилвател, използвайте този приемник
в основната зона.
продължение
71BG
Използване на функции за множество зони
1
Изберете желания от вас
параметър, след което
натиснете
.
4
?/1
ZONE
Бутони за
входен
сигнал
Натиснете един от бутоните
за входен сигнал на
дистанционното управление,
за да изберете изходните
сигнали, които искате да
извеждате.
За зона 2 се извеждат аналогови видеои аудиосигнали. Когато изберете
SOURCE, се извеждат сигналите от
текущия вход в основната зона.
SOURCE
5
Регулирайте до подходяща
сила на звука.
• При случая на илюстрация 1-1
(стр. 69) регулирайте силата на звука
чрез
+/– на дистанционното
управление.
• При случая на илюстрация 1-2
(стр. 70) регулирайте силата на
звука чрез приемника в зона 2.
Ако зададете „Line Out“ за „Zone2“
на „Variable“, можете да регулирате
силата на звука в зона 2 и чрез
+/– на дистанционното
управление (стр. 71).
За изход от операциите в зона 2
Натиснете ZONE, след което ?/1.
1
2
Включете усилвателя в зона 2.
Забележки
При случая на илюстрация 1-1
(стр. 69) пропуснете тази стъпка.
• „TV“ може да се избере само в основната зона.
• Съдържанието от USB устройство, iPhone/iPod,
домашна мрежа или видеосъдържанието от
интернет е налице само в зона 2, когато
е избрано SOURCE.
• Можете да изберете „FM“ или „AM“
от основната зона или от зона 2. Дава се
приоритет на избора, който е направен
най-скоро дори ако вече е направен друг
избор в една от зоните.
Натиснете ZONE.
Дистанционното управление се
превключва на зона 2.
3
Натиснете ?/1.
Функцията за зона се активира.
72BG
Забележки
Използване на функциите
„BRAVIA“ Sync
Какво представлява „BRAVIA“
Sync?
„BRAVIA“ Sync е името на функция за
продуктите на Sony, която позволява
съвместимо оборудване да се свързва чрез
HDMI кабели, за да се управлява общо чрез
дистанционното управление „BRAVIA“.
Общото управление е възможно
благодарение на функцията „Управление
за HDMI“ чрез HDMI CEC (Consumer
Electronics Control), стандартизиран за
HDMI (High-Definition Multimedia
Interface).
Като се свърже оборудване на Sony,
съвместимо с „BRAVIA“ Sync, чрез HDMI
кабел (не е включен в комплекта),
оперирането се улеснява, както следва:
• Изключване на системата (стр. 74)
• Изпълнение с едно докосване (стр. 74)
• Контрол на звука, възпроизвеждан от
системата (стр. 75)
• Обратен звуков канал (ARC) (стр. 75)
• Избор на сцена (стр. 75)
• Управление на система за домашно кино
(стр. 75)
Функцията „Управление за
HDMI“ обаче не работи
в следните случаи:
• когато свързвате приемника към
оборудване, което не отговаря на
функцията „Управление за HDMI“
на Sony;
• когато свързвате приемника
и оборудването с връзка, различна
от HDMI.
• Следните функции може да работят
с оборудване, което не е на Sony.
Съвместимостта с всички устройства,
които не са на Sony обаче, не е гарантирана.
– Изключване на системата
– Изпълнение с едно докосване
– Контрол на звука, възпроизвеждан
от системата
• Следните функции са собствени на Sony.
Те не могат да работят с оборудване, което
не е на Sony.
– Избор на сцена
– Управление на система за домашно кино
• Оборудване, което не е съвместимо с „BRAVIA“
Sync, не може да активира тези функции.
Подготовка за „BRAVIA“ Sync
За да използвате „BRAVIA“ Sync, включете
функцията за управление за HDMI на
приемника и на свързаното оборудване.
Включете функцията за управление за
HDMI поотделно на приемника и на
свързаното оборудване.
1
Изберете „Settings“ от
началното меню, след
което натиснете
.
2
Изберете „HDMI Settings“,
след което натиснете
.
3
Изберете „Control for HDMI“,
след което натиснете
.
4
Изберете „On“, след което
натиснете
.
Функцията за управление за HDMI на
приемника е активирана.
продължение
73BG
Използване на други функции
Използване на други функции
Препоръчваме Ви да свързвате приемника
към продукти с „BRAVIA“ Sync.
5
Включете функцията за
управление за HDMI на
свързаното оборудване.
За подробности за настройването
на свързаното оборудване вижте
инструкциите му за експлоатация.
6
Повторете стъпка 5, за да
зададете функцията за
управление за HDMI и да
покажете изображението
на всички устройства за
възпроизвеждане, които
искате да използвате.
Забележка
Когато извадите HDMI кабела или промените
връзката, изпълнете стъпките по-горе.
Не е необходимо обаче да изпълнявате тези
стъпки, когато използвате жак HDMI IN 1, IN 2
или IN 3.
Изключване на системата
Когато изключите телевизора чрез бутона
за захранване на дистанционното му
управление, приемникът и свързаното
оборудване се изключват автоматично.
Можете също така да използвате
дистанционното управление,
за да изключите телевизора.
Натиснете TV, след което AV ?/1.
Телевизорът, приемникът и свързаното
оборудване се изключват.
Забележки
• Включете функцията за заключване на
захранването на телевизора, преди да
използвате функцията за изключване на
системата. За подробности прегледайте
инструкциите за експлоатация на телевизора.
• В зависимост от състоянието на свързаното
оборудване, то може да не се изключи.
За подробности вижте инструкциите за
експлоатация на свързаното оборудване.
• Ако използвате функцията за изключване
на системата с телевизор, който не е на Sony,
програмирайте дистанционното управление
съобразно производителя на телевизора.
74BG
Изпълнение с едно докосване
Когато възпроизвеждате съдържание
на оборудване, свързано към приемника
чрез HDMI връзка, приемникът също се
включва автоматично и се превключва
на съответния HDMI вход.
Когато зададете „Pass Through“ на „On,“
звукът и изображението могат да се
извеждат само от телевизора, докато
приемникът остава в режим на готовност.
Стартирайте възпроизвеждането
на оборудването.
Използване на функцията за
изпълнение с едно докосване
на видеокамерата
1 Включете функцията за управление
за HDMI на приемника и на
видеокамерата.
2 Свържете видеокамерата към един
от жаковете HDMI IN 1, IN 2 или IN 3
(стр. 35).
Ако използвате видеокамера на Sony,
телевизорът се включва заедно
с приемника, след което видеокамерата
стартира възпроизвеждане
автоматично. Ако използвате
видеокамера, която не е на Sony,
възпроизвеждайте сигнал от нея
непрекъснато.
Забележки
• В зависимост от телевизора може да не се
покаже началото на съдържанието.
• Свържете оборудване, например камера на
Sony, снабдена с функцията за изпълнение
с едно докосване, като просто направите HDMI
връзка към жака HDMI IN 1, IN 2 или IN 3.
Ако използвате други HDMI IN жакове,
приемникът може да не се превключи на
съответния изход. В такъв случай изберете
ръчни входа, към който е свързана
видеокамерата.
Можете да слушате звука от телевизора
през високоговорителите, свързани към
приемника, чрез лесна операция. Можете
също да регулирате силата на звука
и да изключвате звука на приемника от
дистанционното управление на телевизора.
Можете да използвате функцията за
контрол на звука, възпроизвеждан от
системата, както следва.
• Звукът от телевизора се извежда от
високоговорителите, свързани към
приемника, когато включите приемника,
докато звукът се извежда от
високоговорителя на телевизора. Ако
изключите приемника, звукът се извежда
от високоговорителя на телевизора.
• Когато регулирате силата на звука на
телевизора, функцията за контрол на
звука, възпроизвеждан от системата,
регулира едновременно силата на звука
на приемника.
Можете също да управлявате тази
функцията чрез менюто на телевизора.
За подробности прегледайте инструкциите
за експлоатация на телевизора.
Забележки
• Когато „Control for HDMI“ е зададено на „On“,
настройките „Audio Out“ в менюто „HDMI
Settings“ ще се зададат автоматично според
настройките на функцията за контрол на звука,
възпроизвеждан от системата.
• Ако телевизорът е включен преди включването
на приемника, той незабавно ще преустанови
извеждането на звук.
Обратен звуков канал (ARC)
Ако телевизорът е съвместим с функцията
Обратен звуков канал (ARC), връзката
с HDMI кабел също изпраща цифров
аудиосигнал от телевизора към приемника.
Не е необходимо да правите отделна
аудиовръзка, за да слушате звука от
телевизора от приемника.
За подробности вижте „Превключване
между цифров и аналогов звук“ (стр. 77).
Избор на сцена
Оптималното качество на картината
и звуковото поле се избират автоматично
съобразно избраната сцена на
телевизора ви.
За подробности за операцията прегледайте
инструкциите за експлоатация на
телевизора.
Забележка
Звуковото поле може да не се превключи
в зависимост от телевизора.
Таблица на съответствието
Настройка на сцена на
телевизора
Звуково поле
Cinema
HD-D.C.S.
Sports
SPORTS
Music
Live Concert
Animation
A.F.D. Auto
Photo
A.F.D. Auto
Game
A.F.D. Auto
Graphics
A.F.D. Auto
Управление на система за
домашно кино
Ако към приемника се свърже телевизор,
съвместим с функцията за управление на
система за домашно кино на свързания
телевизор се показва икона за интернет
базираните приложения.
Можете да превключите вход на
приемника или звукови полета чрез
дистанционното управление на телевизора.
Можете да регулирате и нивото
централния високоговорител или субуфера
или настройките на „Sound Optimizer“
(стр. 67), „Dual Mono“ (стр. 94) или „A/V
Sync“ (стр. 95).
продължение
75BG
Използване на други функции
Контрол на звука,
възпроизвеждан от системата
За да използвате функцията за управление
на система за домашно кино, телевизорът
ви трябва да има достъп до широколентова
връзка.
За подробности прегледайте инструкциите
за експлоатация, предоставени
с телевизора ви.
Извеждане на HDMI сигнали
към телевизора дори когато
приемникът е в режим на
готовност
(Pass Through)
Можете да извеждате видеои аудиосигнали от HDMI IN жака към
телевизора, свързан към HDMI OUT жака,
дори когато приемникът е в режим на
готовност.
Ако използвате тази функция, докато
„Control for HDMI“ е зададено на „On“,
входният сигнал на приемника се
превключва в съответствие с управлението
на свързаното оборудване дори когато
приемникът е в режим на готовност.
Когато активирате тази функция,
направете настройките за „Pass Through“,
като следвате стъпките по-долу.
1
Изберете „Settings“ от
началното меню, след
което натиснете
.
2
Изберете „HDMI Settings“,
след което натиснете
.
3
Изберете „Pass Through“,
след което натиснете
.
4
Изберете желания от вас
параметър, след което
натиснете
.
76BG
Параметър
Обяснение
On
Когато приемникът
е в режим на готовност,
той непрекъснато
извежда HDMI сигнали
от жака на приемника
HDMI OUT.
Off
Приемникът не извежда
HDMI сигнали, когато
е в режим на готовност.
Включете го, за да се
наслаждавате на
сигналите от свързаното
оборудване на телевизора.
Тази настройка пести
електроенергия в режим
на готовност в сравнение
с настройката „On“.
Когато свързвате оборудване към цифрови
и аналогови входни аудиожакове на
приемника, можете да фиксирате режима
на въвеждане на звука към един от тях
или да превключвате от единия на другия
в зависимост от типа на материала, който
възнамерявате да гледате.
Бутони за
входен
сигнал
Забележки
• Според входа на прозореца на дисплея се
показва „------“ и не могат да се изберат
други режими.
• Когато се използва „2ch Analog Direct“
входният аудиосигнал е зададен на „Analog“.
Не можете да изберете други режими.
INPUT
MODE
1
Изберете източника на входен
сигнал чрез бутоните за
входен сигнал.
Използване на други
видео-аудио входни жакове
2
Натиснете INPUT MODE.
Можете да настроите повторно видеои/или аудиосигнали към други входни
жакове.
Пример) Свържете жака OPTICAL OUT на
DVD плейъра към жака OPTICAL IN 1 на
този приемник, когато искате да въвеждате
само цифрови оптични аудиосигнали от
DVD плейъра.
Свържете компонентния видеожак на
DVD плейъра към жаковете COMPONENT
VIDEO IN 1 or COMPONENT VIDEO IN 2
на този приемник, ако искате да въвеждате
видеосигналите от DVD плейъра.
Избраният режим на въвеждане
на звука се показва в прозореца
на дисплея.
• AUTO
Дава се приоритет на цифровите
аудиосигнали, когато има както
цифрови, така и аналогови връзки.
Ако няма цифрови аудиосигнали, се
избират аналоговите аудиосигнали.
Когато е избран телевизионен вход,
се дава приоритет на сигналите от
функцията Обратен звуков канал
(ARC). Ако телевизорът Ви не
е съвместим с функцията Обратен
звуков канал (ARC), се избират
цифровите оптични аудиосигнали.
продължение
77BG
Използване на други функции
Превключване между
цифров и аналогов звук
Ако функциите за управление за
HDMI на приемника и на телевизора
не са активирани Обратен звуков
канал (ARC) не работи.
• OPT
Показва се само когато е настроен
оптичен жак за входа и оптичният
входен жак се избира автоматично.
• COAX
Показва се само когато е настроен
коаксиален жак за входа
и коаксиалният входен жак
се избира автоматично.
• ANALOG
Определят се аналоговите
аудиосигнали, влизащи в жаковете
AUDIO IN (L/R).
1
Изберете „Settings“ от
началното меню, след
което натиснете
.
2
Изберете „Input Settings“,
след което натиснете
.
3
Изберете „Video Input Assign“
или „Audio Input Assign“,
след което натиснете
.
4
Изберете аудио- и/или
видеосигналите, които искате
да настроите към всеки вход.
Забележки
• Ако настроите входен сигнал за някои от
жаковете HDMI IN 1 на IN 5 в „Video Input
Assign“ или „Audio Input Assign“ същият входен
HDMI жак се настройва за входния видеои аудиосигнал. Ако искате да настроите HDMI
IN жак към входен видео- или аудиосигнал,
първо настройте входен сигнал за някой от
жаковете HDMI IN 1 на IN 5 в „Video Input
Assign“ или „Audio Input Assign“. След това
задайте настройка за HDMI IN жака на „None“
в „Video Input Assign“ или „Audio Input Assign“,
за което от двете не искате на настройвате
HDMI IN жак.
• Когато управлявате приемника без графичния
потребителски интерфейс, можете да
промените настройката на HDMI IN жак чрез
„H.V. ASSIGN“ или „H.A. ASSIGN“ в „INPUT“
(стр. 112).
• Ако промените настройката на HDMI IN жак,
докато се използва функцията за управление
за HDMI, превключете входния сигнал на
приемника към входа, към който е свързано
HDMI оборудването. В противен случай
функцията за управление за HDMI може
да не работи правилно.
• Ако зададете настройка за HDMI IN жак на
„NONE“ в „Video Input Assign“ и „Audio Input
Assign“, не можете да изберете входните
сигнали през HDMI вход. В този случай
функцията за управление за HDMI работи
само на оборудване, различно от приемника.
Това обаче не е неизправност.
78BG
Наименование на входния сигнал
Входни
аудиожакове,
които могат
да се настроят
*
GAME
SAT/
CATV
VIDEO 1 VIDEO 2
TV
MD/TAPE SA-CD/
CD
Component1
(BD/DVD)
a*
a
a
a
a
–
a
a
Component2
(SAT/CATV)
a
a
a*
a
a
–
a
a
HDMI1 (GAME)
a
a*
a
a
a
–
a
a
HDMI2 (SAT/CATV)
a
a
a*
a
a
–
a
a
HDMI3 (VIDEO 1)
a
a
a
a*
a
–
a
a
HDMI4 (SA-CD/CD)
a
a
a
a
a
–
a
a*
HDMI5 (BD/DVD)
a*
a
a
a
a
–
a
a
Optical1 (VIDEO 1)
a
a
a
a*
a
–
a
a
Optical2 (TV)
a
a
a
a
a
a*
a
a
Optical3 (MD/TAPE)
a
a
a
a
a
–
a*
a
Coaxial1 (SA-CD/CD)
a
a
a
a
a
–
a
a*
HDMI1 (GAME)
a
a*
a
a
a
–
a
a
HDMI2 (SAT/CATV)
a
a
a*
a
a
–
a
a
HDMI3 (VIDEO 1)
a
a
a
a*
a
–
a
a
HDMI4 (SA-CD/CD)
a
a
a
a
a
–
a
a*
HDMI5 (BD/DVD)
a*
a
a
a
a
–
a
a
(фабрична настройка по подразбиране)
Забележки
• Когато настроите цифровия входен
аудиосигнал, настройката INPUT MODE
може да се промени автоматично.
• Когато настроите входен видеосигнал към
компонентен или композитен вход и входен
аудиосигнал към HDMI входа, компонентните
или композитните видеосигнали не се
извеждат от HDMI OUT жаковете.
Компонентните или композитните
видеосигнали се извеждат от жаковете
COMPONENT VIDEO MONITOR OUT
или жака MONITOR VIDEO OUT.
• Не можете да настроите различни HDMI
жакове за отделни входни видеои аудиожакове на един вход.
• Можете да настроите няколко входни сигнала
с един HDMI IN жак. Ако използвате обаче
функцията за изпълнение с едно докосване на
оборудването, свързано към HDMI IN жака,
предишният вход (в оригиналната му
последователност в поредността от входове)
се избира по предпочитание.
79BG
Използване на други функции
Входни
видеожакове,
които могат
да се настроят
BD/DVD
Управление на приемника
чрез смартфон
Можете да управлявате приемника чрез
смартфон, снабден със софтуерното
приложение „ES Remote“. Софтуерното
приложение „ES Remote“ може да бъде
изтеглено от App Store (за iPhone) или
Android Market (за телефони с Android)
безплатно.
Запазване на различни
настройки за приемника
и да извикване на
настройките наведнъж
(Easy Automation)
Можете да запазвате различни настройки
с приемника и да ги извиквате и прилагате
лесно за приемника.
Например със запазването на настройките
в сцената „1: Movie“, както следва, можете
да превключвате настройките на
приемника наведнъж с лесна операция
с едно докосване, без да превключвате
всяка настройка за „Input“, „Calibration
Type“ и „Sound Field“ поотделно.
Настройка
Стойност, зададена за
„1: Movie“
Input
BD/DVD
Calibration Type
Engineer
Sound Field
HD-D.C.S.
80BG
EASY
AUTOMATION
Настройка Стойност по подразбиране
1: Movie 2: Music
3: Party
4: Night
Input
BD/DVD
SA-CD/CD No
Change
No
Change
Tuner
Preset
No
Change
No
Change
No
Change
No
Change
Multi
Sound Field HD-D.C.S. Berlin
Philharmoni Stereo
c Hall
No
Change
Sleep
No
Change
No
Change
Off
30 min.
Volume
No
Change
No
Change
–10 dB
–30 dB
Speaker
No
Change
No
Change
No
Change
No
Change
Party Mode No
Change
No
Change
On
No
Change
A/V Sync
No
Change
No
Change
No
Change
No
Change
Calibration No
Type
Change
No
Change
No
Change
No
Change
Digital
Legato
Linear
No
Change
No
Change
No
Change
No
Change
Sound
No
Optimizer Change
No
Change
Off
On
Sound Field No
Mode
Change
No
Change
No
Change
No
Change
Equalizer
(Front)
No
Change
No
Change
No
Change
No
Change
Equalizer
(Center)
No
Change
No
Change
No
Change
No
Change
Equalizer No
(Surround) Change
No
Change
No
Change
No
Change
Equalizer
(Front
High)
No
Change
No
Change
No
Change
No
Change
* Можете да изберете „Tuner Preset“ само когато
„FM“ или „AM“ е избрано за „Input“.
Извикване на настройките,
запазени в Scene
1
Изберете „Easy Automation“
от началното меню, след
което натиснете
.
2
Изберете желаната Scene,
след което натиснете
.
Използване на други функции
Елементите, за които можете да запазите
настройки, и стойностите по подразбиране
за всеки от тях са следните.
Запазете настройките в Scene
1
Изберете „Easy Automation“
от началното меню, след
което натиснете
.
2
Изберете Scene, за която искате
да запазите настройките,
измежду „1: Movie“, „2: Music“,
„3: Party“ или „4: Night“, след
което натиснете TOOLS/
OPTIONS.
3
Изберете желаното от вас
меню, след което натиснете
Меню
.
Обяснение
Edit Saved Scene Позволява ви да
персонализирате и запазвате
настройките, съответстващи
на предпочитанията ви.
Import Current
Settings
Зарежда предварително
изпратени настройки на
приемника и ги запазва със
Scene. „Input“ и „Volume“
са зададени на „No Change“.
Забележки
• Настройките, запазени като „No Change“,
не се променят от предварително изпратени
настройки дори когато извикате Scene.
Изберете „Edit Saved Scene“, след което
махнете отметката за настройка в екрана за
редактиране, за да зададете „No Change“.
• Когато извикате Scene, настройките, които
не могат да се приложат, се игнорират.
продължение
81BG
Съвет
Можете да извикате настройки, запазени
за „1: Movie“ или „2: Music“ директно, като
натиснете EASY AUTOMATION 1 или EASY
AUTOMATION 2 на дистанционното
управление. Можете също да презапишете
„1: Movie“ или „2: Music“ с предварително
изпратените настройки, като задържите
натиснат EASY AUTOMATION 1 или EASY
AUTOMATION 2 в продължение на 3 секунди по
същия начин, както когато избирате „Import
Current Settings“ от менюто.
Използване на таймера за
заспиване
Можете да настроите приемникът да се
изключи автоматично след определено
време.
AMP
SLEEP
1
Натиснете AMP.
Приемникът може да се управлява
чрез дистанционното управление.
82BG
2
Натиснете SLEEP.
5
Когато се използва таймерът за
заспиване, в прозореца на дисплея
на приемника светва индикаторът
„SLEEP“.
За да проверите оставащото време
преди изключването на приемника,
натиснете SLEEP. Оставащото време се
показва в прозореца на дисплея. Ако
натиснете SLEEP отново, таймерът за
заспиване се задава на „OFF“.
Записване с аудиооборудване
Можете да записвате с аудио-видео
оборудване с помощта на приемника.
Прегледайте инструкциите за
експлоатация, предоставени с минидиск
плейъра или магнетофона ви.
1
Изберете „Listen“ от началното
меню, след което натиснете
.
2
Изберете оборудването за
възпроизвеждане, след
което натиснете
.
3
Подгответе оборудването за
възпроизвеждане.
Записване чрез приемника
Можете да записвате от аудио-видео
оборудване с помощта на приемника.
Прегледайте инструкциите за
експлоатация, предоставени със
записващото оборудване.
Поставете например компактдиск
в CD плейъра.
4
Записване с видеооборудване
1
Изберете „Watch“ от началното
меню, след което натиснете
.
2
Изберете оборудването за
възпроизвеждане, след
което натиснете
.
3
Подгответе оборудването
за възпроизвеждане.
Стартирайте функцията
за запис от записващото
оборудване, след което
стартирайте оборудването
за възпроизвеждане.
Подгответе записващо
оборудване.
Поставете празен минидиск или касета
в записващото устройство и настройте
нивото на силата на звука за записа.
5
Стартирайте функцията
за запис от записващото
устройство, след което
стартирайте оборудването
за възпроизвеждане.
Поставете например видеокасетата,
която искате да копирате, във
видеомагнетофона.
4
Подгответе записващо
оборудване.
Поставете празна видеокасета и т.н.
в оборудването (VIDEO 1) за
записване.
83BG
Използване на други функции
При всяко натискане на SLEEP
дисплеят се променя циклично
по следния начин:
Превключване на
режима на управление
на приемника
и дистанционното
управление
Можете да превключвате режима на
управление (COMMAND MODE AV1 или
COMMAND MODE AV2) на приемника
и на дистанционното управление.
Превключете режима на управление от
фабричната настройка по подразбиране на
подходящата настройка, ако по случайност
със същото дистанционно управление се
контролира друго оборудване на Sony,
когато управлявате приемника чрез
предоставеното с него дистанционно
управление.
Режимите на управление на приемника
и дистанционното управление са
фабричните настройки по подразбиране
(COMMAND MODE AV2).
Приемникът и дистанционното
управление трябва да използват
един и същи режим на управление.
Ако режимите на управление на
приемника и този на дистанционното
управление са различни, използвайте
дистанционното управление за контрол
на приемника.
1
Натиснете ?/1, за да изключите
приемника.
2
Докато държите натиснати
2CH/A.DIRECT, натиснете ?/1,
за да включите приемника.
Когато режимът на управление
е зададен на „AV2“, на дисплея
се показва „C. MODE AV2“.
Когато режимът на управление
е зададен на „AV1“, на дисплея
се показва „C. MODE AV1“.
Превключване на режима на
управление на дистанционното
управление
RM SET UP
SHIFT
1, 2
?/1
AMP
ZONE
ENT/MEM
1
Натиснете ?/1, докато
натискате RM SET UP.
Примигват бутоните AMP и ZONE.
Превключване на режима на
управление на приемника
?/1
84BG
2CH/A.DIRECT
2
Натиснете AMP.
Бутонът ZONE изгасва, бутонът AMP
продължава да мига, а бутонът SHIFT
светва.
3
Натиснете бутона с цифра 1
или 2, докато мига бутона AMP.
4
Натиснете ENT/MEM.
Бутонът AMP примигва два пъти,
след което процесът за настройване
на режима на управление е завършен.
Използване на свързване на
двоен усилвател
Ако не използвате задни съраунд и предни
високи високоговорители, можете да
използвате входовете SURROUND BACK/
FRONT HIGH/ZONE 2 за предните
високоговорители за използване на
връзка с двоен усилвател.
Свързване на
високоговорителите
Преден
високоговорител (Д)
Преден
високоговорител (Л)
Hi
Hi
Lo
Lo
Настройване на
високоговорителите
За подробности вижте „Speaker
Connection“ в менюто Speaker Settings
(стр. 90).
Забележки
• Не можете да използвате входовете FRONT B
за свързване на двоен усилвател.
• Направете настройките за двойния усилвател,
преди да изпълните функцията Auto
Calibration.
• Ако направите настройките за двойния
усилвател, настройките за нивото, баланса
и еквапайзера задните съраунд и предните
високи високоговорители ще станат невалидни
и ще се използват тези за предните
високоговорители.
• Когато конфигурацията на високоговорители
е зададена така, че се използват задни съраунд
високоговорители или предни високи
високоговорители, не можете да зададете
входовете SURROUND BACK/FRONT HIGH/
ZONE 2 за свързване на двоен усилвател.
• Когато управлявате приемника, без да
използвате графичния потребителски
интерфейс, задайте „SB ASSIGN“ на „BI-AMP“
в „SPEAKER“ (стр. 111).
85BG
Използване на други функции
Когато натиснете 1, режимът на
управление се задава на COMMAND
MODE AV1. Когато натиснете 2,
режимът на управление се задава
на COMMAND MODE AV2.
Бутонът AMP светва.
Свържете жаковете от страната на Lo
(или Hi) на предните високоговорители
към входовете FRONT A, а жаковете от
страната на Hi (или Lo) – към входовете
SURROUND BACK/FRONT HIGH/ZONE 2.
Уверете се, че металните пластини на Hi/
Lo, прикрепени към високоговорителите,
са отстранени от тях, за да избегнете
неизправност в приемника.
Регулиране на настройки
Използване на менюто за
настройки
Можете да регулирате различните
настройки за високоговорителите, съраунд
ефектите, множеството зони др. с помощта
на менюто за настройки.
2
Изберете желания елемент
на менюто, след което
натиснете
, за да
осъществите достъп
до този елемент.
Пример: Когато изберете „Audio Settings“.
3
V/v/B/b,
RETURN/
EXIT O
TOOLS/
OPTIONS
Изберете желания параметър,
след което натиснете
,
за да влезете.
За връщане към предишния
екран
Натиснете RETURN/EXIT O.
HOME
За изход от менюто
1
Натиснете HOME.
Изберете „Settings“ от
началното меню, след което
натиснете
, за да влезете
в режима на менюто.
На телевизионния екран се показва
списъкът на менюто с настройките.
86BG
Списък на менюто за настройки
Settings
Easy Setup
(стр. 89)
Speaker Settings
(стр. 89)
Auto Calibration
Auto Calibration Setup
Position
Регулиране на настройки
Calibration Type
Name In
Automatic Phase Matching
Speaker Connection
Speaker Setup
Test Tone
Speaker Impedance
Distance Unit
Audio Settings
(стр. 94)
Digital Legato Linear
Sound Optimizer
Equalizer
Advanced Auto Volume
Subwoofer Muting
Dual Mono
Dynamic Range Compressor
(Input name)
A/V Sync
Decode Priority
Sound Field
Sound Field Mode
Video Settings
(стр. 97)
Resolution
Playback Resolution
3D Output Settings
TV Type
Screen Format
HDMI Settings
(стр. 99)
(Input name)
Subwoofer Level
Subwoofer Low Pass Filter
Audio Out
Control for HDMI
Pass Through
Input Settings
(стр. 100)
Input Edit
Audio Input Assign
Video Input Assign
продължение
87BG
Network Settings
(стр. 101)
Internet Settings
Connection Server Settings
Renderer Options
Renderer Access Control
External Control
Network Standby
Internet Services
Settings
(стр. 102)
Parental Control Password
Parental Control Area Code
Internet Video Parental Control
Internet Video Unrated
Zone Settings
(стр. 103)
Zone Control
System Settings
(стр. 105)
Language
Zone Setup
Auto Standby
Settings Lock
RS232C Control
Software Update Notification
Initialize Personal Information
System Information
EULA
Network Update
(стр. 106)
88BG
Speaker Settings
Повторно изпълнение на Easy Setup за
извършване на основните настройки.
Следвайте инструкциите на екрана
(стр. 45).
Можете да зададете средата за преглед (със
системата на високоговорителите, която
използвате) или автоматично, или ръчно.
Auto Calibration
Изпълнява функцията D.C.A.C. (Digital
Cinema Auto Calibration). Тази функция
ви позволява да извършите автоматично
калибриране, като например проверка на
връзката между всеки високоговорител
и приемника, регулиране на нивото
на високоговорителя и автоматично
измерване на разстоянието на всеки
високоговорител от позицията на слушане.
Забележка
Резултатите от измерването ще се презапишат
и запазят на позицията, избрана в момента.
Auto Calibration Setup
Позволява ви да регистрирате три
конфигурации за „Position“ в зависимост от
позициите на слушане, средата и условията
на измерването.
Също така можете да изберете тип
калибриране за компенсиране за всеки
високоговорител.
Position
Можете да регистрирате повече от един
набор от настройки за средата, в която
слушате, или да повикате отново набор
от настройки.
Изберете „Position“, за която искате да
регистрирате резултатите от измерването
на екрана Auto Calibration Setup.
• Pos.1
• Pos.2
• Pos.3
продължение
89BG
Регулиране на настройки
Easy Setup
За задаване на тип компенсация
за високоговорителите
Можете да изберете типа компенсиране,
който да се използва за
високоговорителите за всяка Position.
1 Изберете „Position“, за която искате
да зададете типа компенсиране за
високоговорителя, след което
натиснете
.
2 Изберете желания „Calibration Type“,
след което
.
• Full Flat
Измерването на честотите от всеки
високоговорител се прави гладко.
• Engineer
Задава честотата, която да съвпадне
със стандартните за помещение за
слушане на Sony.
• Front Reference
Регулира характеристиките на всички
високоговорители, за да съответстват
на тези на предните
високоговорители.
• Off
Изключва еквалайзера за Auto
Calibration.
Забележка
Не можете да зададете „Calibration Type“
за „Position“, за която не са регистрирани
резултатите от измерването.
За задаване на наименование
на Position
1 Изберете „Position“, на която искате да
зададете наименование, след което
натиснете
.
2 Изберете „Name In“, след което
натиснете
.
Сензорната клавиатура се появява
на екрана.
3 Натиснете V/v/B/b и
, за да
изберете знаци един по един.
4 Изберете „Finish“, след което
натиснете
90BG
.
Automatic Phase Matching
Позволява ви да зададете функцията A.P.M.
(Automatic Phase Matching) във функцията
D.C.A.C. (Digital Cinema Auto Calibration)
(стр. 89).
x OFF
Не активира функцията A.P.M..
x AUTO
Превключва функцията A.P.M. на
включено или изключено положение
автоматично.
Забележки
• Тази функция не работи в следните случаи:
– „OFF“ е избрано за типа на калибриране
(стр. 89);
– постъпват аналогови аудиосигнали;
– използва се „2ch Analog Direct“.
• Приемникът може да възпроизвежда сигнали
на по-ниска честота на семплиране от
действителната честота на семплиране
на входните сигнали в зависимост от
аудиоформата.
Speaker Connection
Позволява ви да настроите всеки
високоговорител ръчно. Също
така може да регулирате нивата на
високоговорителите след приключване
на Easy Setup.
Speaker Settings са само за текущата
„Position“.
Можете да направите следните настройки
чрез съветника.
– Настройки за конфигурацията на
високоговорителите за системата на
високоговорителите, която използвате
– Настройки за входове SURROUND
BACK/FRONT HIGH/ZONE 2 за
свързване на двоен усилвател или
свързване на зона 2 („SB Assign“)
Забележка
Speaker Setup
Позволява ви да настроите всеки
високоговорител ръчно на екрана
„Manual Setup“. Също така може да
регулирате нивата на високоговорителите
след приключване на „Auto Calibration“.
Изберете „Level/Distance/Size“,
след което натиснете
.
Регулиране нивото на
високоговорителите
Можете да регулирате нивото на всеки
високоговорител (централен, ляв/десен
съраунд, заден ляв/десен съраунд, преден
висок ляв/десен, субуфер).
1 На екрана изберете високоговорителя,
чието ниво желаете да регулирате,
след което натиснете
.
2 Изберете „Level“, след което
натиснете
.
Можете да регулирате нивото от –20 dB
до +10 dB на интервали от 0,5 dB.
Можете да регулирате баланса на звука
на всяка страна за предните леви/десни
високоговорители. Можете да
регулирате нивото на предния ляв
високоговорител от FL–10,0 dB до
FL+10,0 dB на интервали от 0,5 dB.
Можете да настроите нивото на предния
десен високоговорител и от FR–10,0 dB
до FR+10,0 dB на интервали от 0,5 dB.
Настройване на разстоянието от
мястото на слушане до всеки
високоговорител
Можете да регулирате разстоянието
от мястото за слушане до всеки
високоговорител (преден ляв/десен,
централен, съраунд ляв/десен, заден
съраунд ляв/десен, преден висок ляв/десен,
субуфер).
1 На екрана изберете високоговорителя,
чието разстояние желаете да
регулирате, след което натиснете
.
2 Изберете „Distance“, след което
натиснете
.
Можете да настроите разстоянието от
1,0 метра до 10,0 метра (3 фута 3 инча до
32 фута 9 инча) през интервали от по
1 см (1 инча).
Настройване на размера на
всеки високоговорител
Може да регулирате размера на всеки
високоговорител (преден ляв/десен,
централен, съраунд ляв/десен, заден
съраунд ляв/десен, преден висок ляв/
десен).
1 На екрана изберете високоговорителя,
чийто размер искате да регулирате,
след което натиснете
.
2 Изберете „Size“, след което
натиснете
.
• Large
Ако свързвате големи
високоговорители, които ефективно
ще възпроизведат басови честоти,
изберете „Large“. В общия случай
изберете „Large“.
продължение
91BG
Регулиране на настройки
Когато конфигурацията на високоговорители
е зададена така, че се използват задни съраунд
високоговорители или предни високи
високоговорители, не можете да зададете
входовете SURROUND BACK/FRONT HIGH/
ZONE 2 за свързване на двоен усилвател или
на зона 2.
• Small
Ако звукът е изкривен или чувствате
липса на съраунд ефекти при
използване на многоканален съраунд
звук, изберете „Small“, за да активирате
функциите за пренасочване на
басовите честоти и възпроизвеждане
на ниските честоти на всеки канал от
субуфера или други високоговорители
с настройка „Large“.
Регулиране на честотата
на кросоувъра на всеки
високоговорител
Тази функция позволява настройването
на честотата на кросоувър на басите на
високоговорителите, за които е зададено
„Small“ в менюто Size. След „Auto
Calibration“ се задава измерена честота
на кросоувър за всеки високоговорител.
1 Изберете „Crossover Frequency“, след
.
2 На екрана изберете високоговорителя,
чиято честота на кросоувър желаете да
регулирате.
3 Настройте честотата на кросоувър на
избрания високоговорител.
Забележка
Задните съраунд високоговорители ще са със
същите настройки като тези на съраунд
високоговорителите.
92BG
Позволява ви да изберете вида на тестовия
тон на екрана Test Tone.
Извеждане на тестов тон от
всеки високоговорител
Можете да извеждате тестов тон
последователно от високоговорителите.
1 Изберете „Test Tone“, след което
Забележки
• Задните съраунд високоговорители ще са със
същите настройки като тези на съраунд
високоговорителите.
• Когато предните високоговорители са зададени
на „Small“, централният, съраунд, задният
съраунд и предните високи високоговорители
също автоматично се задават на „Small“.
• Ако не използвате субуфера, предните
високоговорители автоматично се задават
на „Large“.
което натиснете
Test Tone
натиснете
.
Показва се екранът Test Tone.
2 Регулирайте параметъра, след което
натиснете
.
• Off
• Auto
Тестовият тон се възпроизвежда
последователно от всеки
високоговорител.
• L, C, R, SR, SB*, SBR, SBL, SL, LH, RH,
SW
* „SB“ се появява, когато е свързан само
един заден съраунд високоговорител.
Може да изберете от кои
високоговорители да се извежда
тестовият тон.
3 Регулирайте „Level“, след което
натиснете
.
Извеждане на тестов тон от
съседни високоговорители
Можете да извеждате тестов тон от
съседните високоговорители, за да
можете да настроите баланса между
високоговорителите.
1 Изберете „Phase Noise“, след което
натиснете
.
Показва се екранът Phase Noise.
2 Регулирайте параметъра, след което
натиснете
.
• Off
• L/R, L/C, C/R, R/SR, SR/SBR, SR/SB*,
SBR/SBL, SR/SL, SB/SL*, SBL/SL, LH/
RH, SL/L, L/SR, SL/R, L/RH, LH/R
Позволява ви да извеждате тестов
тон последователно от съседните
високоговорители.
В зависимост от настройките
на конфигурацията на
високоговорителите някои елементи
може да не се визуализират.
3 Регулирайте „Level“, след което
натиснете
.
Извеждане на звука на
източника от съседни
високоговорители
Можете да извеждате звука на източника
от съседните високоговорители, за да
настроите баланса между
високоговорителите.
натиснете
.
Speaker Impedance
Позволява ви да зададете импенданса
на високоговорителите. За подробности
вижте „7: Настройване на приемника чрез
Easy Setup“ (стр. 45).
x4Ω
x8Ω
Distance Unit
Тази функция позволява да се избере
единицата за измерване на разстоянията.
x meter
Разстоянието се показва в метри.
x feet
Разстоянието се показва във футове.
1 Изберете „Phase Audio“, след което
натиснете
.
Показва се екранът Phase Audio.
2 Регулирайте параметъра, след което
натиснете
.
• Off
• L/R, L/C, C/R, R/SR, SR/SBR, SR/SB*,
SBR/SBL, SR/SL, SB/SL*, SBL/SL, LH/
RH, SL/L, L/SR, SL/R, L/RH, LH/R
* „SR/SB“ и „SB/SL“ се появяват, когато
е свързан само един заден съраунд
високоговорител.
Позволява ви да извеждате преден
двуканален звук на източник
(вместо тестов тон) последователно
от съседните високоговорители.
В зависимост от настройките на
конфигурацията на
високоговорителите някои елементи
може да не се визуализират.
93BG
Регулиране на настройки
* „SR/SB“ и „SB/SL“ се появяват, когато
е свързан само един заден съраунд
високоговорител.
3 Регулирайте „Level“, след което
Audio Settings
Можете да регулирате настройките
за аудио така, че да отговарят на
предпочитанията Ви.
Equalizer
Позволява да настроите басите и високите
за всеки високоговорител (стр. 67).
Advanced Auto Volume
Digital Legato Linear (D.L.L.)
Функцията D.L.L. е собствена технология
на Sony, която позволява цифрови
аудиосигнали с ниско качество и аналогови
аудиосигнали да бъдат възпроизвеждани
с високо качество.
x OFF
x Auto 1
Тази функция е налице за компресирани
аудиоформати със загуба и аналогови
аудиосигнали.
Позволява да включвате или изключвате
функцията Advanced Auto Volume (стр. 68).
x Off
x On
Subwoofer Muting
Позволява да предотвратите извеждането
на сигнали през жаковете SUBWOOFER.
x Off
Жаковете SUBWOOFER извеждат сигнали.
x Auto 2
Тази функция е налице за линейни PCM
сигнали и компресирани със загуба
аудиоформати и аналогови аудиосигнали.
x On
Жаковете SUBWOOFER не извеждат
сигнали.
Забележки
• Тази функция може да не работи в зависимост
от съдържанието чрез USB устройство или
домашна мрежа.
• Тази функция работи, когато е избрано „A.F.D.
Auto“. Тази функция обаче не работи в следните
случаи:
– получават се линейни PCM сигнали с честота
на семплиране, различна от 44,1 kHz;
– получават се Dolby Digital Plus, Dolby Digital
EX, Dolby TrueHD, DTS 96/24, DTS-ES
Matrix 6.1, DTS-HD Master Audio или
DTS-HD High Resolution Audio сигнали.
Sound Optimizer
Dual Mono
Позволява ви да изберете желания от вас
език при слушане на двоен аудиопоток,
който е налице при цифрово предаване.
Тази функция работи само когато се
използват Dolby Digital източници.
x Main/Sub
Звукът на основния език се възпроизвежда
едновременно през предния ляв
високоговорител, а звукът на втория език –
през предния десен високоговорител.
Позволява да включите или изключите
функцията за оптимизиране на звука
(стр. 67).
x Main
x Off
Възпроизвежда се звукът на втория език.
x On
94BG
Възпроизвежда се звукът на основния език.
x Sub
Dynamic Range Compressor
x Off
Динамичният диапазон не се компресира.
x Auto
Динамичният диапазон се компресира
автоматично.
x On
Динамичният диапазон се компресира
така, както го е проектирал
тонрежисьорът.
A/V Sync (Синхронизира аудиои видеоизхода)
Позволява ви да забавите
възпроизвеждането на аудиосигнала,
за да се минимизира времевата дупка
между аудио- и видеовъзпроизвеждането.
Тази функция е полезна, когато използвате
голям LCD или плазмен монитор или
проектор.
Можете да настроите функцията за всеки
вход независимо.
x HDMI Auto
Времевата дупка между аудиои видеовъзпроизвеждането за монитора,
свързан с HDMI връзка, се настройва
автоматично според информацията за
телевизора. Тази функция е налице
само когато мониторът поддържа
функцията A/V Sync.
Decode Priority (Digital audio input
decoding priority)
Позволява да укажете режима на
въвеждане на звука за въвеждане
на цифрови сигнали към жаковете
DIGITAL IN или HDMI IN.
Можете да настроите функцията за
всеки вход независимо.
x PCM
Когато са избрани сигнали от жаковете
DIGITAL IN, PCM сигналите имат
приоритет (за да предотвратите
прекъсване след началото на
възпроизвеждането). Когато обаче се
въвеждат други сигнали, е възможно да
няма звук в зависимост от формата. В такъв
случай задайте този елемент на „AUTO“.
Когато са избрани сигнали от жаковете
HDMI IN, само PCM сигнали се извеждат
от свързания плейър. Когато се получават
сигнали във всеки друг формат, задайте
този елемент на „AUTO“.
x Auto
Автоматично превключва режима на
въвеждане на звука между Dolby Digital,
DTS или PCM.
Забележка
Дори когато „Decode Priority“ е зададено на
„PCM“, стартирането на звука може да не се
изведе поради сигнали на възпроизвеждания
компактдиск.
x 0 ms – 300 ms
Може да регулирате забавянето от 0 мсек
до 300 мсек на интервали от 10 мсек.
95BG
Регулиране на настройки
Тази функция позволява да се компресира
динамичният диапазон на звуковата писта.
Това може да е полезно, когато искате да
гледате филми със слаба сила на звука
късно вечер. Компресията на динамичния
обхват е възможна само с Dolby Digital
източници.
Забележки
• Тази функция не работи в следния случай:
– използва се „2ch Analog Direct“.
• Приемникът може да възпроизвежда сигнали
на по-ниска честота на семплиране от
действителната честота на семплиране
на входните сигнали в зависимост от
аудиоформата.
Sound Field
Позволява да изберете ефект на звука,
който да се прилага за входните сигнали.
За подробности вижте „Слушане на
звукови ефекти“ (стр. 62).
Можете да настроите функцията за всеки
вход независимо.
Sound Field Mode
Позволява да зададете дали да се извежда
звук от предните високи
високоговорители, или не. За подробности
вижте „Sound Field Mode“ (стр. 66).
96BG
Video Settings
Можете да регулирате настройките за
видеосигнали.
Регулиране на настройки
Resolution (Преобразуване на видеосигнали)
Позволява ви да преобразувате разделителната способност за аналоговите входни
видеосигнали и да извеждате преобразуваните сигнали.
x Direct
x 480p/576p
Позволява ви да извеждате аналоговите
входни видеосигнали директно.
x 720p
x Auto
x 1080i
x 480i/576i
x 1080p
Настройки
на менюто
„Resolution“
Direct
Изход от
Жакове
HDMI OUT
Жакове MONITOR
COMPONENT
VIDEO OUT
Жак MONITOR
VIDEO OUT
Жакове COMPONENT
VIDEO IN
–
a
–
Жакове VIDEO IN
–
Вход от
–
a
zб)
zб)
zб)
zб)
zв)
z
z
zв)
z
z
Жакове COMPONENT
VIDEO IN
z
z
–
Жакове VIDEO IN
z
z
a
Auto
(фабрична
настройка по
подразбиране)
Жакове COMPONENT
VIDEO IN
480i/576i
COMPONENT VIDEO IN
жакове
Жакове VIDEO IN
480p/576p
720p, 1080i
1080p
za)
Жакове VIDEO IN
г)
–
Жакове COMPONENT
VIDEO IN
z
z
Жакове VIDEO IN
z
zг)
a
Жакове COMPONENT
VIDEO IN
z
a
–
Жакове VIDEO IN
z
–
a
z : Видеосигналите се преобразуват и извеждат през видеопреобразувателя.
a : Извежда се същият тип сигнал като този на входния сигнал. Не се преобразуват видеосигнали.
– : Не се извеждат видеосигнали.
продължение
97BG
a)
Разделителната способност се задава
автоматично в зависимост от свързания
монитор.
б)
Когато телевизорът е свързан към жакове,
различни от жаковете HDMI, 480i/576i сигнали
се извеждат, когато „Resolution“ е зададено
на „Auto“.
в) Сигнали 480p/576p се извеждат дори ако
е зададено 480i/576i.
г)
Видеосигнали без защита на авторските права
се извеждат според менюто за настройки.
Видеосигнали със защита на авторските
права се извеждат като 480p/576p.
Забележки
• Видеосигнали не се извеждат от жаковете
COMPONENT VIDEO MONITOR OUT или
MONITOR VIDEO OUT, когато мониторът
или др. е свързан към жакове HDMI OUT.
• Ако изберете разделителна способност, която
не се поддържа от свързания телевизор
в менюто „Resolution“, изображенията от
телевизора няма да се извеждат правилно.
• Свързаният HDMI изход за изображения не
поддържа x.v.Colour, Deep Colour и 3D.
Playback Resolution
Тази функция е насочена към съдържание чрез USB устройство, домашна мрежа или
видеосъдържание от интернет.
x 480i/576i
x 1080i
x 480p/576p
x 1080p
x 720p
Изходна Жакове
разделителна HDMI OUT
способност
за видео
Настройка
Жакове
Жак
MONITOR
MONITOR
COMPONENT VIDEO OUT
VIDEO OUT
Жакове
Жак ZONE 2
ZONE 2
VIDEO OUT
COMPONENT
VIDEO OUT
480i/576i*
480i/576i*
480i/576i*
480i/576i*
480p/576p*
480i/576i*
480p/576p*
480i/576i*
на менюто
„Playback Resolution“
480i/576i
480i/576i
480p/576p
480p/576p
720p (фабрична настройка 720p
по подразбиране)
720p*
–
720p*
–
1080i
1080i
1080i*
–
1080i*
–
1080p
1080p
1080i*
–
1080i*
–
* Ако възпроизвеждате съдържание, което
е защитено от Macrovision, приемникът
може да извежда изображение на ниска
разделителна способност или може да се
появи предупредително съобщение, което
информира, че видеосигналите не може да
се извеждат.
Забележки
• Ако се появи предупредителното съобщение
„Video cannot be output from this jack.“,
изпълнете следната процедура.
98BG
1Изберете „BD/DVD“ за изхода за основната
зона.
2Задайте „Playback Resolution“ на „480i/576i“
или „480p/576p“.
• Ако не се извежда картина, когато
възпроизвеждате съдържание чрез USB
устройство, домашна мрежа или
видеосъдържание от интернет от менюто
Watch/Listen, изпълнете следната процедура.
1Изберете „BD/DVD“ за изхода за
основната зона.
2Задайте „Playback Resolution“ на по-ниска
разделителна способност.
3D Output Settings
Тази функция е насочена към съдържание
чрез USB устройство, домашна мрежа или
видеосъдържание от интернет.
HDMI Settings
Можете да настроите необходимите
настройки за оборудването, свързано
към жаковете HDMI.
Изберете тази опция, за да визуализирате
съвместимо с 3D съдържание в 3D формат.
x Off
Изберете тази опция, за да визуализирате
цялото съдържание в 2D формат.
TV Type
Тази функция е насочена към съдържание
чрез USB устройство, домашна мрежа или
видеосъдържание от интернет.
x 16:9
Изберете тази опция, когато свързвате
към широкоекранен телевизор или такъв
с функция за широкоекранен режим.
x 4:3
Изберете тази опция, когато свързвате към
телевизор с екран 4:3 без функция за
широкоекранен режим.
Screen Format
Тази функция е насочена към съдържание
чрез USB устройство, домашна мрежа или
видеосъдържание от интернет.
x Original
Изберете тази опция, когато свързвате към
телевизор с функция за широкоекранен
режим. Показва картина за екран 4:3
с формат на екрана 16:9 дори и на
широкоекранен телевизор.
x Fixed Aspect Ratio
Subwoofer Level
Позволява да зададете нивото на субуфера
на 0 dB или +10 dB, когато PCM сигнали се
въвеждат чрез HDMI връзка. Не можете да
зададете нивото за всеки входен сигнал,
към който е присвоен независимо входен
жак HDMI.
x 0 dB
x Auto
Автоматично задава нивото на 0 dB или
+10 dB в зависимост от аудиопотока.
x +10 dB
Subwoofer Low Pass Filter
Позволява да включите или изключите
филтъра за слабо пропускане за изходния
сигнал за субуфера. Филтърът за слабо
пропускане работи, когато PCM сигнали се
въвеждат чрез HDMI връзка. Не можете да
зададете функцията за всеки входен сигнал,
към който е присвоен независимо HDMI
входен жак. Включете функцията, ако
свързвате субуфер без функцията за
честота на кросоувъра.
x Off
Не активира филтъра за слаба
пропускливост.
x On
Винаги активира филтъра за слаба
пропускливост с честота на срез от 120 Hz.
Променя размера на картината така,
че да се събере в размера на екрана
с оригиналния формат на екрана.
99BG
Регулиране на настройки
x Auto
Audio Out
Позволява да зададете HDMI изхода
за аудио сигнали от оборудването за
възпроизвеждане, свързано към
приемника чрез HDMI връзка.
x TV+AMP
Звукът се извежда от високоговорителя
на телевизора и от високоговорителите,
свързани към приемника.
Забележки
• Качеството на звука от оборудването за
възпроизвеждане зависи от качеството на звука
от телевизора, като например броя на каналите,
честотата на семплиране и др. Ако телевизорът
е снабден със стерео високоговорители,
извежданият от приемника звук също е стерео,
както от телевизора дори ако възпроизвеждате
от многоканален източник.
• Когато свързвате приемника към
видеооборудване (проектор и др.), звукът може
да не се възпроизвежда от приемника. В такъв
случай изберете „AMP“.
• Когато не изберете HDMI входен жак като
аудиовход в „Audio Input Assign“ в менюто
Input Settings, не се извежда звук от телевизора.
x AMP
HDMI аудиосигналите от оборудването за
възпроизвеждане се извеждат само към
високоговорителите, свързани към
приемника. Многоканалният звук може
да се възпроизвежда така, както е.
Забележка
Когато „Control for HDMI“ е зададено на „On“,
„Audio Out“ може да се промени автоматично.
Control for HDMI
Позволява да включвате или изключвате
функцията, която управлява оборудването,
свързано към HDMI жака чрез HDMI
кабел.
x Off
x On
Pass Through
Позволява да извеждате HDMI сигнали
към телевизора дори когато приемникът
е в режим на готовност. За подробности
вижте „Извеждане на HDMI сигнали към
телевизора дори когато приемникът
е в режим на готовност (Pass Through)“
(стр. 76).
x Off
x On
Input Settings
Можете да коригирате настройките
за връзките на приемника и друго
оборудване.
Input Edit
Позволява да зададете следните елементи
за всеки вход.
x Watch/Listen
Задава дали даден вход се визуализира
в менюто Watch или менюто Listen.
– Watch: Показва вход към менюто Watch.
– Listen: Показва вход към менюто Listen.
– Watch/Listen: Показва вход както към
менюто Watch, така и към менюто Listen.
– Hidden: Не показва вход нито към
менюто Watch, нито към Listen. Когато
изберете даден вход, можете да
пропуснете вход, който е зададен
на „Hidden“.
x Icon
Задава иконата, визуализирана в менюто
Watch/Listen.
100BG
x Name
Задава наименованието, визуализирано
в менюто Watch/Listen.
Network Settings
Забележка
Можете да коригирате настройките на
мрежата.
Audio Input Assign
Позволява да зададете жака(овете) за
входни аудиосигнали за всеки вход.
За подробности вижте „Използване на
други видео-аудио входни жакове“
(стр. 77).
x HDMI
HDMI IN 1/2/3/4/5, нито един
x Digital
OPT IN 1/2/3/4, COAX IN 1/2, нито един
x Analog
Фабрична настройка по подразбиране
Video Input Assign
Позволява да зададете жака(овете) за
входни видеосигнали за всеки вход.
За подробности вижте „Използване на
други видео-аудио входни жакове“
(стр. 77).
x HDMI
HDMI IN 1/2/3/4/5, нито един
Internet Settings
Позволява да проверите или промените
настройките на мрежата.
Можете да промените настройките за
следните елементи или ръчно, или
автоматично.
– IP Address
– DNS
– Proxy Server
Свържете приемника към мрежата
предварително. За подробности вижте
„5: Свързване към мрежата“ (стр. 41).
Connection Server Settings
Позволява да зададете дали да се
визуализира свързаният DLNA сървър,
или не.
Renderer Options
x Renderer Name
Показва името на модула за рендиране на
приемника.
x Auto Access Permission
Задава дали да се позволи автоматичен
достъп от новозасечен DLNA контролер,
или не.
x Component
COMPONENT IN 1/2, нито един
x Analog
Фабрична настройка по подразбиране
Renderer Access Control
Позволява да зададете дали да се приемат
команди от DLNA контролерите, или не.
101BG
Регулиране на настройки
Не можете да изберете вход, който е зададен
на „Hidden“ или „HIDDEN“ в „INPUT SKIP“
в „INPUT“ (стр. 112), без да използвате GUI,
дори ако използвате INPUT SELECTOR на
приемника.
External Control
Позволява да включвате или изключвате
функцията, която управлява приемника
от „ES Remote“ в домашната мрежа.
x Off
x On
Network Standby
Позволява да включвате или
изключвате функцията, която активира
превключването на концетратори на гърба
на приемника, и разрешава мрежовият
контролер, „ES Remote“ и др. да управляват
приемника дори когато той е в режим на
готовност. В режим на готовност времето
за стартиране на функцията на мрежата се
намалява след включване на приемника.
x Off
Функцията на мрежата се изключва, когато
приемникът е в режим на готовност.
x On
Функцията на мрежата работи дори когато
приемникът е в режим на готовност.
Internet Services Settings
Parental Control Password
Позволява да зададете или промените
паролата за функцията „Родителски
контрол“. Паролата ви позволява да
задавате ограничения за възпроизвеждане
на видеосъдържание от интернет.
102BG
Parental Control Area Code
Възпроизвеждането на някои интернет
видеоклипове може да се ограничи според
географската област. Сцени могат да се
блокират или заместват с други сцени.
Задайте функцията съобразно
инструкциите на екрана.
Код
Област
Код
Област
2047
Австралия
2376
Нидерландия
2046
Австрия
2390
Нова
Зеландия
2044
Аржентина
2379
Норвегия
2057
Белгия
2184
Обединено
кралство
2070
Бразилия
2427
Пакистан
2109
Германия
2428
Полша
2200
Гърция
2436
Португалия
2115
Дания
2489
Русия
2248
Индия
2501
Сингапур
2238
Индонезия
2543
Тайван
2239
Ирландия
2528
Тайланд
2149
Испания
2424
Филипини
2254
Италия
2165
Финландия
2092
Китай
2174
Франция
2093
Колумбия
2219
Хонконг
2304
Корея
2090
Чили
2333
Люксембург
2086
Швейцария
2363
Малайзия
2499
Швеция
2362
Мексико
2276
Япония
Internet Video Parental Control
Възпроизвеждането на някои интернет
видеоклипове може да се ограничи според
възрастта на потребителите. Сцени могат
да се блокират или заместват с други сцени.
Задайте функцията съобразно
инструкциите на екрана.
Internet Video Unrated
Позволява да зададете дали е позволен
достъп за разрешаване на
възпроизвеждане на интернет
видеоклипове без оценка, или не.
Разрешава възпроизвеждането на интернет
видеоклипове без оценка.
x Block
Блокира възпроизвеждането на интернет
видеоклипове без оценка.
Можете да коригирате настройките за
основната зона, зона 2.
Zone Control
Включване или изключване на
захранването за зона 2
Можете да включите или изключите
функционирането на зона 2.
1 Изберете зоната, която искате да
включите или изключите, след което
натиснете
.
2 Изберете „On“ или „Off“, след което
натиснете
• On
• Off
.
Избор източника на изходен
сигнал за всяка зона
Можете да изберете източника, който
се извежда към зоната. Към зона 2 се
извеждат аналогови видеои аудиосигнали.
1 Изберете зоната, към която искате
да изведете видео/аудио сигнали,
след което натиснете
.
2 Изберете „Input“, след което
натиснете
.
3 Изберете входа, след което
натиснете
.
Регулиране на силата на звука
за зона 2
Ако входовете SURROUND BACK/FRONT
HIGH/ZONE 2 се използват с връзка на
зона 2, можете също да регулирате силата
на звука за зона 2.
Ако зададете „Line Out“ на „Variable“,
можете да регулирате силата на звука
и чрез „Zone Control“.
продължение
103BG
Регулиране на настройки
x Allow
Zone Settings
Ако искате да регулирате силата на звука
на зона 2 в зона 2 чрез дистанционното
управление, вижте „Управление на
приемника от друга зона (Операции
в ZONE 2)“ (стр. 71).
1 Изберете зоната, за която искате да
регулирате силата на звука, след
което натиснете
.
2 Изберете „Volume“, след което
натиснете
.
3 Регулирайте силата на звука, след
което натиснете
.
Zone Setup
Предварително задаване на
силата на звука за основната
зона/зона2
Можете да зададете предварително силата
на звука при включване на захранването за
всяка зона.
1 Изберете зоната, за която искате да
зададете предварително силата на
звука, след което натиснете
.
2 Изберете „Preset Volume“, след което
натиснете
.
3 Регулирайте силата на звука, след
което натиснете
.
По време на регулирането звукът се
извежда при нивото на силата на звука,
към което сте го настроили, независимо
от стойността на контролата MASTER
VOLUME.
Ако изберете „Off“, всяка зона се
активира при същата сила на звука
като приложената при последното
изключване на захранването.
104BG
Забележка
• Не можете да зададете предварително силата на
звука в следните случаи:
– входовете SURROUND BACK/FRONT
HIGH/ZONE 2 се използват за задните
съраунд високоговорители или предните
високи високоговорители или се използват
с връзка на двоен усилвател;
– „Line Out“ е зададено на „Fixed“.
Line Out
Можете да зададете силата на звука за
жаковете ZONE 2 AUDIO OUT на
„Variable“ или „Fixed“. За допълнителна
информация вижте „Задаване на
регулирането на силата на звука за зона 2“
(стр. 71)
x Fixed
x Variable
12V Trigger
Позволява да изберете различни опции за
използване на функцията „12V Trigger“.
x Off
Позволява да изключвате извеждането на
импулси от 12 V дори когато основният
приемник е включен.
x Ctrl
Позволява да включвате или изключвате
извеждането на импулси от 12 V чрез
командите за контрол на външно
устройство за управление.
x Zone
Позволява да включвате или изключвате
извеждането на импулси от 12 V на базата
на включването или изключването на
избраната зона.
x Input (само за „Main“)
System Settings
Можете да персонализирате настройките
на приемника.
Регулиране на настройки
Позволява да включвате извеждането
на импулси от 12 V, когато е избран
предварително зададеният вход.
Когато изберете „Input“, се появява
дисплеят на настройките, който задава
всеки входен импулс на включено или
изключено положение. Натиснете V/v,
за да изберете входа, след което
натиснете , за да маркирате полето.
Language
Позволява да изберете езика за
съобщенията на екрана.
x English
x Español
x Français
x Deutsch
Auto Standby
Позволява да включвате или изключвате
функцията, която превключва основната
зона автоматично в режим на готовност,
ако не използвате приемника за определен
период от време или когато към него не се
въвеждат сигнали.
x Off
Не се превключва в режим на готовност.
x On
Превключва се в режим на готовност след
около 30 минути.
Забележка
• Тази функция не работи в следните случаи:
– избрано е „FM/AM“;
– когато възпроизвеждате чрез USB
устройство, iPhone/iPod, домашна мрежа
или видеосъдържание от интернет.
Settings Lock
Позволява да заключите настройките на
приемника.
продължение
105BG
x On
Забележка
Можете да включите тази функция само
чрез менюто на настройките. Когато
изключвате тази функция, изпълнете
следната процедура.
• В следните случаи се появява съобщение на
телевизионния екран и актуализацията на
приемника не се извършва:
– когато всички версии са най-новите;
– когато приемникът не може да извлече
данните, например когато мрежата не
е настроена, има срив на сървъра и т.н.
SPEAKERS (A/B/A+B/OFF)
?/1
MUSIC
Initialize Personal Information
Позволява да изтривате лични данни,
свързани с видеосъдържание от интернет,
като например списъци с интернет
съдържание, „Favorites List“ и т.н.
1
2
Натиснете ?/1, за да изключите
приемника.
Докато държите натиснати
MUSIC и SPEAKERS (A/B/A+B/
OFF), натиснете ?/1, за да
включите приемника.
RS232C Control
Позволява да включите или изключите
режима на управление за поддръжка
и сервизно обслужване.
x Off
x On
Software Update Notification
Позволява да зададете дали да получавате
информация за новите версии на софтуера
на телевизионния екран, или не.
x On
x Off
Актуализиране на приемника
Вижте „Network Update“ (стр. 106), за да
актуализирате софтуера на приемника.
106BG
System Information
Показва версията на софтуера на
приемника.
EULA
Показва екрана на EULA на телевизионния
екран.
Network Update
Можете да актуализирате и подобрите
функциите на приемника.
За информация относно функциите за
актуализация вижте следния уебсайт:
http://support.sony-europe.com/
GUI и прозорецът на дисплея на
приемника са изключени и индикаторът
MULTI CHANNEL DECODING на предния
панел светва по време на актуализацията.
Когато актуализацията завърши,
приемникът ще се рестартира
автоматично.
Възможно е да отнеме около 50 минути,
докато завърши актуализацията.
Времето, необходимо за завършване на
актуализацията, варира в зависимост от
скоростта на интернет връзката.
Забележка
Можете да управлявате приемника чрез
прозореца на дисплея на приемника дори
ако телевизорът не е свързан към
приемника.
AMP
MENU
V/v/b,
RETURN/
EXIT O
Използване на менюто
в прозореца на дисплея
1
2
Включете приемника.
Натиснете AMP MENU.
Менюто се визуализира в прозореца на
дисплея на приемника.
Пример: Когато изберете „SPEAKER“.
продължение
107BG
Регулиране на настройки
Не изключвайте приемника и не разединявайте
мрежовия кабел по време на актуализация на
софтуера. Това може да причини неизправност.
Управление без използване
на GUI
3
Натиснете V/v неколкократно,
за да изберете менюто, след
което натиснете
.
4
Натиснете V/v неколкократно,
за да изберете елемента
от менюто, след което
натиснете
.
Появява се параметърът.
5
Натиснете V/v неколкократно,
за да изберете желания
параметър, след което
натиснете
.
Параметърът е въведен.
За връщане към предишната
стъпка
Натиснете RETURN/EXIT O.
108BG
Списък на менюто (в прозореца на дисплея)
Следните опции са налице във всяко меню.
„xx…“ в таблицата показва параметъра за всеки елемент.
Меню
Елемент
Параметър
FH USE: x
Y, N
54321
TONE
T.S.P.
WOOFER
COMPLETE
RETRY, SAVE EXIT, WRN CHECK,
PHASE INFO, DIST. INFO, LEVEL INFO,
EXIT
W-xxx:4Y
(Предупредителен код)
FL, FR, CNT, SL, SR, SBR, SBL, SW, LH,
RH : 0, 1, 2, 3, 4
NO WARN
(Няма предупреждение)
xxx: xxx
(Информация за фазата)
FL, FR, CNT, SL, SR, SBR, SBL, SW, LH,
RH : OUT, IN
xxx: xxx
(Информация за разстоянието)
FL, FR, CNT, SL, SR, SBR, SBL, SW, LH, RH
xxx: xxxx
(Информация за нивото)
FL, FR, CNT, SL, SR, SBR, SBL, SW LH, RH
E-xx :3Y
(Код на грешка)
F, SR, SB : 0, 1, 2, 3, 4
RETRY? xxx
YES, NO
CANCEL
CAL TYPE
(Тип калибриране)
FULL FLAT, ENGINEER,
FRONT REF, OFF
A.P.M.
A.P.M. AUTO, A.P.M. OFF
POSITION
POS.1, POS.2, POS.3
NAME IN
(Задаване на наименование на вход)
За справка относно тази функция вижте
„За задаване на наименование
на Position“ (стр. 90).
продължение
109BG
Регулиране на настройки
Auto Calibration A.CAL START
<AUTO CAL>
(Auto Calibration Start)
Меню
Елемент
Параметър
Настройки на
нивото
<LEVEL>
TEST TONE
OFF, FL to RH (AUTO), FL to RH (FIX)
P. NOISE
(Фаза шум)
OFF, FL/FR, FL/CNT, CNT/FR, FR/SR, SR/
SBR, SR/SB, SBR/SBL, SR/SL, SB/SL, SBL/
SL, SL/FL, LH/RH, FL/SR, SL/FR, FL/RH,
LH/FR
P. AUDIO
(Фаза аудио)
OFF, FL/FR, FL/CNT, CNT/FR, FR/SR, SR/
SBR, SR/SB, SBR/SBL, SR/SL, SB/SL, SBL/
SL, SL/FL, LH/RH, FL/SR, SL/FR, FL/RH,
LH/FR
FL LEVEL
(Ниво на предния ляв високоговорител)
FL–10,0 dB до FL+10,0 dB
(стъпка от 0,5 dB)
FR LEVEL
от FR–10,0 dB до FR+10,0 dB
(Ниво на предния десен високоговорител) (стъпка от 0,5 dB)
CNT LEVEL
(Ниво на централния високоговорител)
CNT–20,0 dB до CNT+10,0 dB
(стъпка от 0,5 dB)
SL LEVEL
SL–20,0 dB до SL+10,0 dB
(Ниво на левия съраунд високоговорител) (стъпка от 0,5 dB)
SR LEVEL
(Ниво на десния съраунд
високоговорител)
SR–20,0 dB до SR+10,0 dB
(стъпка от 0,5 dB)
SB LEVEL
(Ниво на задния съраунд
високоговорител)
SB–20,0 dB до SB+10,0 dB
(стъпка от 0,5 dB)
SBL LEVEL
(Ниво на задния ляв съраунд
високоговорител)
SBL–20,0 dB до SBL+10,0 dB
(стъпка от 0,5 dB)
SBR LEVEL
(Ниво на задния десен съраунд
високоговорител)
SBR–20,0 dB до SBR+10,0 dB
(стъпка от 0,5 dB)
LH LEVEL
(Ниво на левия висок високоговорител)
LH–20,0 dB до LH+10,0 dB
(стъпка от 0,5 dB)
RH LEVEL
RH–20,0 dB до RH+10,0 dB
(Ниво на десния висок високоговорител) (стъпка от 0,5 dB )
SW LEVEL
(Ниво на високоговорителите на
субуфера)
110BG
SW–20,0 dB до SW+10,0 dB
(стъпка от 0,5 dB)
Меню
Елемент
Параметър
Speaker settings
<SPEAKER>
SP PATTERN
(Конфигурация на високоговорителите)
от 5/2,1 до 2/0 (20 конфигурации)
FRT SIZE
(Размер на предните високоговорители)
LARGE, SMALL
Регулиране на настройки
CNT SIZE
LARGE, SMALL
(Размер на централния високоговорител)
SUR SIZE
LARGE, SMALL
(Размер на съраунд високоговорителите)
FH SIZE
(Размер на предните високи
високоговорители)
LARGE, SMALL
SB ASSIGN
(Настройка на задния съраунд
високоговорител)
OFF, BI-AMP, ZONE2
FL DIST.
(Разстояние на предния ляв
високоговорител)
FL 3’ 3” до FL 32’ 9” (стъпка от 1 инч)
FL 1,0 до FL 10,0 (м) (стъпка от 1 см)
FR DIST.
(Разстояние на предния десен
високоговорител)
FR 3’ 3” до FR 32’ 9” (стъпка от 1 инч)
FR 1,0 м до FR 10,0 м (стъпка от 1 см)
CNT DIST.
(Разстояние на централния
високоговорител)
CNT 3’ 3” до CNT 32’ 9” (стъпка от 1 инч)
CNT 1,0 м до CNT 10,0 м (стъпка от 1 см)
SL DIST.
(Разстояние на левия съраунд
високоговорител)
SL 3’ 3” до SL 32’ 9” (стъпка от 1 инч)
SL 1,0 до SL 10,0 (м) (стъпка от 1 см)
SR DIST.
(Разстояние на десния съраунд
високоговорител)
SR 3’ 3” до SR 32’ 9” (стъпка от 1 инч)
SR 1,0 м до SR 10,0 (м) (стъпка от 1 см)
SB DIST.
(Разстояние на задния съраунд
високоговорител)
SB 3’ 3” до SB 32’ 9” (стъпка от 1 инч)
SB 1,0 м до SB 10,0 (м) (стъпка от 1 см)
SBL DIST.
(Разстояние на задния ляв съраунд
високоговорител)
SBL 3’ 3” до SBL 32’ 9” (стъпка от 1 инч)
SBL 1,0 м до SBL 10,0 (м) (стъпка от 1 см)
SBR DIST.
(Разстояние на задния десен съраунд
високоговорител)
SBR 3’ 3” до SBR 32’ 9” (стъпка от 1 инч)
SBR 1,0 м до SBR 10,0 (м) (стъпка от 1 см)
LH DIST.
(Разстояние на левия висок
високоговорител)
LH 3’ 3” до LH 32’ 9” (стъпка от 1 инч)
LH 1,0 м до LH 10,0 (м) (стъпка от 1 см)
RH DIST.
(Разстояние на десния висок
високоговорител)
RH 3’ 3” до RH 32’ 9” (стъпка от 1 инч)
RH 1,0 м до RH 10,0 м (стъпка от 1 см)
SW DIST.
(Разстояние на субуфера)
SW 3’ 3” до SW 32’ 9” (стъпка от 1 инч)
SW 1,0 м до SW 10,0 (м) (стъпка от 1 см)
продължение
111BG
Меню
Елемент
Параметър
Speaker settings
<SPEAKER>
DIST. UNIT
(Единица за разстояние)
METER, FEET
FRT CROSS
(Честота на кросоувър на предните
високоговорители)
CROSS 40 Hz до CROSS 200 Hz (стъпка
от 10 Hz)
CNT CROSS
(Честота на кросоувър на централния
високоговорител)
CROSS 40 Hz до CROSS 200 Hz (стъпка
от 10 Hz)
SUR CROSS
(Честота на кросоувър на съраунд
високоговорителите)
CROSS 40 Hz до CROSS 200 Hz (стъпка
от 10 Hz)
FH CROSS
CROSS 40 Hz до CROSS 200 Hz
(Честота на кросоувър на предните високи (стъпка от 10 Hz)
високоговорители)
Input settings
<INPUT>
112BG
SP IMP.
(Импенданс на високоговорителите)
8 ома, 4 ома
NAME IN (Задаване на наименования
на входовете)
За справка относно тази функция вижте
„Input Edit“ в менюто Input Settings
(стр. 100).
INPUT SKIP (Пропускане на вход)
SHOWN, HIDDEN
H.A. ASSIGN (HDMI audio assign)
За справка относно тази функция вижте
„Използване на други видео-аудио
входни жакове“ (стр. 77).
H.V. ASSIGN (HDMI video assign)
За справка относно тази функция вижте
„Използване на други видео-аудио
входни жакове“ (стр. 77).
A. ASSIGN (Digital audio assign)
За справка относно тази функция вижте
„Използване на други видео-аудио
входни жакове“ (стр. 77).
V.ASSIGN (Component video assign)
За справка относно тази функция вижте
„Използване на други видео-аудио
входни жакове“ (стр. 77).
Меню
Елемент
Настройки за
S.F. MODE (Режим на звуково поле)
съраунд
HD-DCS TYP
<SURROUND>
(Тип на ефекта HD-D.C.S.)
Multi-zone
settings
<ZONE>
Tuner settings
<TUNER>
FRONT HIGH, STANDARD
DYNAMIC, THEATER, STUDIO
H. GAIN
(PLIIz Height Gain Control)
HIGH, MID, LOW
FRT BASS
(Ниво на баси на предните
високоговорители)
FRT B. –10 dB до FRT B. +10 dB
(стъпка от 0,5 dB)
FRT TREBLE
(Ниво на високите на предните
високоговорители)
FRT T. –10 dB до FRT T. +10 dB
(стъпка от 0,5 dB)
CNT BASS
(Ниво на басите на централния
високоговорител)
CNT B. –10 dB до CNT B. +10 dB
(стъпка от 0,5 dB)
CNT TREBLE
(Ниво на високите на централния
високоговорител)
CNT T. –10 dB до CNT T. +10 dB
(стъпка от 0,5 dB)
SUR BASS
(Ниво на басите на съраунд
високоговорителите)
SUR B. –10 dB до SUR B. +10 dB
(стъпка от 0,5 dB)
SUR TREBLE
(Ниво на високите на съраунд
високоговорителите)
SUR T. –10 dB до SUR T. +10 dB
(стъпка от 0,5 dB)
FH BASS
(Ниво на баси на високите
високоговорители)
FH B. –10 dB до FH B. +10 dB
(стъпка от 0,5 dB)
FH TREBLE
(Ниво на високите на високите
високоговорители)
FH T. –10 dB до FH T. +10 dB
(стъпка от 0,5 dB)
P.VOL MAIN
(Preset Volume (MAIN))
OFF, –∞,–92,0 dB до +23,0 dB
(стъпка от 0,5 dB)
P.VOL ZONE2
(Preset Volume (Zone2))
OFF, –∞,–92 dB до +18 dB
(стъпка от 1 dB)
Z2 LINEOUT
(Zone2 Line Out Level Type)
FIXED, VARIABLE
12V TRIG.
(12V импулс)
OFF, CTRL, ZONE, INPUT
FM MODE
STEREO, MONO
NAME IN
(Задаване на наименование на
предварително настроени станции)
За справка относно тази функция вижте
„За задаване на наименования на
предварително зададените станции
(Name Input)“ (стр. 60).
Регулиране на настройки
EQ settings
<EQ>
Параметър
продължение
113BG
Меню
Елемент
Audio settings
<AUDIO>
D.L.L.
D.L.L. AUTO2, D.L.L. AUTO1, D.L.L. OFF
OPTIMIZER (Sound Optimizer)
ON, OFF
AUTO VOL (Advanced Auto Volume)
ON, OFF
SW MUTING (Subwoofer Muting)
ON, OFF
A/V SYNC
(Синхронизира аудио- и видеоизхода)
HDMI AUTO, 0 мсек до 300 мсек
(стъпка от 10 мсек)
DUAL MONO
(Избор на езика за цифрово предаване)
MAIN/SUB, MAIN, SUB
DEC. PRIO
(Приоритет на декодиране на входни
цифрови аудиосигнали)
DEC. AUTO, DEC. PCM
D. RANGE
(Компресор на динамичния обхват)
COMP. ON, COMP. AUTO, COMP. OFF
Video settings
<VIDEO>
RESOLUTION
DIRECT, AUTO, 480/576i, 480/576p, 720p,
1080i, 1080p
HDMI settings
<HDMI>
CTRL: HDMI
(Управление за HDMI)
CTRL ON, CTRL OFF
PASS THRU
(Преминаване)
ON, OFF
AUDIO OUT
AMP, TV+AMP
SW LEVEL
(Ниво на субуфера за HDMI)
SW AUTO, SW +10 dB, SW 0 dB
SW LPF
(Субуфер LPF за HDMI)
LPF ON, LPF OFF
R.S232C
(RS232C режим на управление)
R.S232C ON, R.S232C OFF
NET STBY
(Мрежа в режим на готовност)
STBY ON, STBY OFF
AUTO STBY
(Автоматичен режим на готовност)
STBY ON, STBY OFF
System settings
<SYSTEM>
VER x.xxx
(Версия)
114BG
Параметър
Промяна на дисплея
Панелът на дисплея предоставя различна
информация за състоянието на приемника,
например за звуковото поле.
1 Изберете входа, за който искате да
Регулиране на настройки
проверите информацията.
2 Натиснете DISPLAY MODE на приемника
неколкократно.
При всяко натискане на DISPLAY
MODE дисплеят ще се променя
циклично по следния начин.
Избран вход t Тип на звуково поле t
Ниво на сила на звука t Информация
за потока* t Въведено наименование
на входа...
* Информацията за потока може да не се
показва.
При слушане на FM и АМ радио
Наименование на станция t Честота
t Тип звуково поле t Ниво на сила
на звука...
Името на индекса се показва само когато
сте го задали във входа или
предварително настроената станция.
Името на индекса не се показва, когато
са въведени само празни интервали.
При получаване на RDS програми
PS (Program Service наименование)1),
предварително зададено наименование,
честотна лента или предварително
зададен номер t Честота, честотна
лента и предварително зададен номер
t Индикация за PTY (Program Type)2)
t Индикация за RT (Radio Text)3) t
CT (Clock Time) t Тип звуково поле t
Ниво на сила на звука...
1) Тази информация се появява и за станции,
които не са RDS FM станции.
Тип на програмата, която се излъчва
3)
Текстови съобщения, изпратени от RDS
станцията.
2)
115BG
Управляване на оборудването,
свързано към приемника
Използване на дистанционното
управление
Управляване на всяко
оборудване с помощта на
дистанционно управление
Можете да управлявате оборудване на Sony
или такова, което не е на Sony, използвано
от вас, с дистанционното управление,
предоставено с приемника.
Дистанционното управление
първоначално е зададено за
управление на оборудване на Sony.
Когато промените настройките на
дистанционното управление според
оборудването, което използвате, можете
да управлявате оборудване, което не
е на Sony, и друго оборудване на Sony,
което дистанционното управление
първоначално не може да управлява
(стр. 117).
1
Натиснете бутона на изхода,
който отговаря на
оборудването на компонента,
който искате да управлявате.
2
Натиснете съответните бутони,
за да използвате функцията,
посочена в таблицата по-долу.
Забележка
Възможно е да не можете да управлявате някои
функции за оборудването, което използвате.
Таблица на бутоните, използвани за управление на всяко
оборудване
Оборудване TV
Бутон
Видео- DVD плейър, Blu-ray Disc Записващ
касето- комбиниран Плейър твърд диск
DVD/
фон
видеокасетофон
PSX
Video CD
плейър, LD
плейър
Цифров Магнето- Цифров CD плейър,
приемник за фон A/B магнето минидиск
плейър
фон
сателитна/
кабелна
телевизия)
AV ?/1
z
z
z
z
z
z
z
z
Бутони с цифри
z
z
z
z
z
z
z
z
TV INPUT
z
Guide
z
zв)
z
z
z
-/--
z
z
z
z
z
z
z
z
ENT/MEM
z
z
z
z
z
z
za)
z
Text
z
Цветни бутони
z
zв)
z
z
TOOLS/OPTIONS
z
DISPLAY
z
RETURN/EXIT
z
V/v/B/b,
HOME
z
116BG
,
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
Оборудване TV
Бутон
./>
z
B·/·b
z
m/TUNING –,
M/TUNING +
z
Видео- DVD плейър, Blu-ray Disc Записващ
касето- комбиниран Плейър твърд диск
DVD/
фон
видеокасетофон
z
z
+/–
PRESET +/–,
PROG +/–
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
zв)
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
zг)
z
z
z
z
z
z
z
z
TOP MENU,
POP UP/MENU
AUDIO
z
SUBTITLE
(Субтитри)
z
a)
б)
в)
г)
zб)
z
Използване на дистанционното управление
,
z
z
DISC SKIP
N, X, x
Video CD
плейър, LD
плейър
z
z
Цифров Магнето- Цифров CD плейър,
приемник за фон A/B магнето минидиск
плейър
фон
сателитна/
кабелна
телевизия)
PSX
z
za)
z
z
z
Само LD плейър
Само дек B.
само DVD
Само Видео CD
Изключване на цялото
свързано оборудване
Програмиране на
дистанционното
управление
(SYSTEM STANDBY)
Дори когато приемникът е в режим на
готовност, той остава включен в зона 2.
За да изключите цялото оборудване на
Sony, включително връзките към всяка
зона, натиснете ?/1 и AV ?/1 на
дистанционното управление
едновременно.
AV ?/1
?/1
Можете да персонализирате
дистанционното управление, за да
съответства на оборудването, свързано
с приемника. Можете дори да го
програмирате и за управление на
оборудване на производители, различни
от Sony, както и на оборудване на Sony,
което обикновено не може да се управлява
от дистанционното управление.
Процедурата по-долу използва като
пример случай, в който видеокасетофон,
произведен от фирма, различна от Sony,
е свързан към VIDEO 1 IN жаковете на
приемника.
продължение
117BG
RM SET UP
AV ?/1
SHIFT
Бутони
с цифри
Бутони за
входен
сигнал
4
Натиснете ENT/MEM.
Когато цифровият код бъде проверен,
бутонът RM SET UP примигва два
пъти и дистанционното управление
автоматично излиза от режима на
програмиране.
За да откажете програмирането
ENT/MEM
1
Натиснете AV ?/1, докато
натискате RM SET UP.
Бутонът RM SET UP светва.
2
Докато бутонът RM SET UP
свети, натиснете бутона за
въвеждане (включително
TV бутона) на оборудването,
което искате да управлявате.
Ако например ще управлявате
видеокасетофон, свързан към жак
VIDEO 1 IN, натиснете VIDEO 1.
RM SET UP и SHIFT светват.
Ако натиснете бутона за оборудване,
на което не можете да програмирате
дистанционното управление, като
например TUNER или SOURCE и др.,
бутонът RM SET UP продължава да
свети.
3
Натиснете бутоните с цифри,
за да въведете цифров код.
Ако съществува повече от един код,
опитайте да въведете отново първия,
който отговаря на оборудването.
Забележка
Само кодовете между 500 и 599 са валидни
за бутона на TV.
118BG
Натиснете RM SET UP по време на която
и да е стъпка.
Цифрови кодове, отговарящи на
оборудването, и производител на
оборудването
Използвайте цифровите кодове
в таблиците по-долу, за да програмирате
оборудване на производители, различни от
Sony, както и оборудване на Sony, което
изначално не може да се управлява от
дистанционното управление. Тъй като
сигналът от дистанционното управление,
получен от оборудването, се различава
според модела и годината, може да бъде
назначен повече от един цифров код към
дадено оборудване. Ако не успеете да
програмирате дистанционно управление
с помощта на някой от кодовете, опитайте
с други кодове.
Забележки
• Цифровите кодове са според последната
налична информация за всяка марка.
Възможно е обаче Вашето оборудване може
да не реагира на някои или на всички кодове.
• Всички бутони за входен сигнал на това
дистанционно управление може да не са
налице, когато се използват конкретно с
Вашето оборудване.
Управление на CD плейър
Код (кодове)
101, 102, 103
104, 123
105, 106, 107
108, 109, 110
111, 116
116
112, 113, 114
115
116
117
115, 118, 119
120, 121, 122
Управление на цифров
магнетофон
Производител
SONY
PIONEER
Код (кодове)
203
219
Управление на магнетофон
Производител
SONY
DENON
KENWOOD
NAKAMICHI
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
TECHNICS
YAMAHA
Код (кодове)
201, 202
204, 205
206, 207, 208, 209
210
216
211, 212
213, 214
215, 216
217, 218
Управление на минидиск
плейър
Производител
SONY
DENON
JVC
KENWOOD
Код (кодове)
301
302
303
304
Производител
SONY
LG
PANASONIC
SAMSUNG
Код (кодове)
310, 311, 312
337
335
336
Управление на PSX
Производител
SONY
Код (кодове)
313, 314, 315
Използване на дистанционното управление
Производител
SONY
DENON
JVC
KENWOOD
MAGNAVOX
MARANTZ
ONKYO
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
TECHNICS
YAMAHA
Управление на Blu-ray Disc
плейър
Управление на DVD плейър
Производител
SONY
BROKSONIC
DENON
HITACHI
JVC
MITSUBISHI
ORITRON
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
RCA
SAMSUNG
TOSHIBA
ZENITH
Код (кодове)
401, 402, 403
424
405
416
415, 423
419
417
406, 408, 425
407
409, 410
414
416, 422
404, 421
418, 420
Управление на DVD/VCR COMBO
(записващо устройство)
Производител
SONY
Код (кодове)
411
Управление на HDD/DVD COMBO
(записващо устройство)
Производител
SONY
Код (кодове)
401, 402, 403
Управление на телевизор
Управление на записващ твърд
диск
Производител
SONY
Код (кодове)
307, 308, 309
Производител
SONY
AIWA
AKAI
AOC
CENTURION
Код (кодове)
501
501, 536, 539
503
503
566
продължение
119BG
Производител
CORONADO
CURTIS-MATHES
DAYTRON
DAEWOO
FISHER
FUNAI
FUJITSU
GOLDSTAR/LG
GRUNDIG
HITACHI
ITT/NOKIA
J.C.PENNY
JVC
KMC
MAGNAVOX
MARANTZ
MITSUBISHI/MGA
NEC
NORDMENDE
NOKIA
PANASONIC
PHILIPS
PHILCO
PIONEER
PORTLAND
QUASAR
RADIO SHACK
RCA/PROSCAN
SAMSUNG
SAMPO
SABA
SANYO
SCOTT
SEARS
SHARP
SYLVANIA
THOMSON
TOSHIBA
TELEFUNKEN
TEKNIKA
WARDS
120BG
Код (кодове)
517
503, 551, 566, 567
517, 566
504, 505, 506, 507, 515,
544
508, 545
548
528
503, 512, 515, 517, 534,
544, 556, 568
511, 533, 534
503, 513, 514, 515, 517,
519, 544, 557, 571
521, 522
503, 510, 566
516, 552
517
503, 515, 517, 518, 544,
566
527
503, 519, 527, 544, 566,
568
503, 517, 520, 540, 544,
554, 566
530, 558
521, 522, 573, 575
509, 524, 553, 559, 572
515, 518, 557, 570, 571
503, 504, 514, 517, 518
509, 525, 526, 540, 551,
555
503
509, 535
503, 510, 527, 565, 567
503, 510, 523, 529, 544
503, 515, 517, 531, 532,
534, 544, 556, 557, 562,
563, 566, 569
566
530, 537, 547, 549, 558
508, 545, 546, 560, 567
503, 566
503, 508, 510, 517, 518,
551
517, 535, 550, 561, 565
503, 518, 566
530, 537, 547, 549
535, 539, 540, 541, 551
530, 537, 538, 547, 549,
558
517, 518, 567
503, 517, 566
Производител
YORK
ZENITH
GE
LOEWE
VIZIO
Код (кодове)
566
542, 543, 567
503, 509, 510, 544
515, 534, 556
576, 577
Управление на LD плейър
Производител
SONY
PIONEER
Код (кодове)
601, 602, 603
606
Управление на video CD плейър
Производител
SONY
Код (кодове)
605
Управление на VCR
Производител
SONY
AIWA*
BLAUPUNKT
EMERSON
FISHER
GENERAL ELECTRIC
(GE)
GOLDSTAR/LG
HITACHI
ITT/NOKIA
JVC
MAGNAVOX
MITSUBISHI/MGA
NEC
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
RCA/PROSCAN
SAMSUNG
SANYO
SHARP
TOSHIBA
Код (кодове)
701, 702, 703, 704, 705,
706
710, 750, 757, 758
740
750
717, 720
722, 730
723, 753
722, 725, 729, 741
717
726, 727, 728, 736
730, 731, 738
732, 733, 734, 735
736
729, 730, 737, 738, 739,
740
729, 730, 731
729
722, 729, 730, 731, 741,
747
742, 743, 744, 745
717, 720, 746
748, 749
747, 756
**Ако видеокасетофон на AIWA не работи, въпреки
че сте въвели кода за AIWA, вместо това въведете
кода за Sony.
Управление на сателитен тунер
(приемник)
Производител
SONY
PANASONIC
PHILIPS
NOKIA
RCA/PROSCAN
HITACHI/BITA
HUGHES
JVC/Echostar/Dish
Network
MITSUBISHI
SAMSUNG
TOSHIBA
Изчистване на паметта
на дистанционното
управление
AV ?/1
859, 860
846, 847
857, 861, 864, 876
848, 849, 850, 852, 862,
863, 864
818, 855
856, 857, 858, 859, 860,
864, 874
851, 853, 854, 864
866, 871
868
867
873
?/1
RM SET UP
Използване на дистанционното управление
AMSTRAD
BskyB
GENERAL
ELECTRIC(GE)
GRUNDIG
HUMAX
THOMSON
PACE
Код (кодове)
801, 802, 803, 804, 824,
825, 865
845, 846
862
866
872
875
869, 870
Управление на приемник за
кабелна телевизия
Производител
SONY
HAMLIN/REGAL
JERROLD/G.I./
MOTOROLA
JERROLD
OAK
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
RCA
SCIENTIFIC ATLANTA
TOCOM/PHILIPS
ZENITH
Код (кодове)
821, 822, 823
836, 837, 838, 839, 840
806, 807, 808, 809, 810,
811, 812, 813, 814, 819
830, 831
841, 842, 843
816, 826, 832, 833, 834,
835
830, 831
828, 829
805
815, 816, 817, 844
830, 831
826, 827
1
Натиснете и задръжте ?/1,
докато натискате
–,
след което натиснете AV ?/1,
всички едновременно.
Бутонът RM SET UP премигва
три пъти.
2
Отпуснете всички бутони.
Цялото съдържание на паметта
на дистанционното управление
(напр. всички програмирани данни)
се изчиства.
121BG
При поставяне
Допълнителна информация
Предпазни мерки
За безопасност
Ако в корпуса попадне твърд предмет или
се излее течност, изключете приемника от
електрическата мрежа и го предайте за
проверка на квалифициран персонал,
преди да го използвате отново.
За източници на захранване
• Преди работа с приемника проверете
дали работното напрежение съвпада
с това на местното електрозахранване.
Работното напрежение е обозначено
на табелката на гърба на приемника.
• Ако няма да използвате приемника дълго
време, го изключете от стенния контакт.
За да изключете захранващия кабел,
хванете щепсела. Никога не дърпайте
кабела.
• Единият шип на щепсела е по-широк
от другия от съображения за сигурност
и се включва в контакта само по
един-единствен начин. Ако не можете
да вкарате докрай щепсела в контакта,
свържете се с търговеца, от който сте
закупили оборудването.
• Захранващият кабел трябва да се
подменя само в квалифициран
сервизен магазин.
При повишена температура
Въпреки че приемникът загрява по време
на работа, това не е неизправност. Ако
използвате този приемник продължително
и често, температурата отгоре, встрани
и в задната част на корпуса се повишава
значително*. За да избегнете изгаряне,
не докосвайте корпуса.
* Горната част на корпуса може да стане твърде
гореща за докосване.
122BG
• Поставете приемника на място
с подходяща вентилация, за да
предотвратите повишаване на
температурата и да удължите живота му.
• Не поставяйте приемника близо до
източници на висока температура или
на място с пряка слънчева светлина,
запрашеност или механични вибрации.
• Не слагайте върху корпуса нищо, което
може да блокира вентилационните
отвори и да предизвика повреда.
При почистване
Почиствайте корпуса, панела и уредите
за управление с мека кърпа, навлажнена
със слаб препарат за почистване.
Не използвайте никакви видове абразивни
подложки, почистващи прахове или
разтворители, като спирт или бензин.
Ако имате въпроси или проблеми,
свързани с приемника, консултирайте
се с най-близкия търговец на Sony.
Отстраняване на
неизправности
Ако имате някои от следните затруднения,
докато използвате приемника, използвайте
това ръководство за отстраняване на
неизправности, за да ги разрешите. Ако
проблемът продължи, се консултирайте
с най-близкия търговец на Sony.
Горната част на приемника е гореща.
• Феноменът е конкретно за този
усилвател. Това не е неизправност. Ако
„Control for HDMI“, „Pass Through“ или
„Network Standby“ е зададено на „On“
или захранването за зона 2 е включено,
горната част на приемника може да
се нагорещи дори докато приемникът
е в режим на готовност. Това състояние
се появява, защото електрическият
поток тече във вътрешните вериги
на приемника, което е нормално.
Общи
Приемникът се включва автоматично.
• „Control for HDMI“ е зададено на „On“
или „Pass Through“ е зададено на „Off“.
В този случай приемникът може да се
включи чрез управляване на друго
оборудване, свързано към него.
Не са изведени картина и звук или са
повредени.
• Приемникът е поставен близо до
оборудване, като например телевизор,
видеокасетофон или магнетофон.
(Ако приемникът се използва заедно
с телевизор, видеокасетофон или
магнетофон и е поставен твърде близо
до това оборудване, може да се появи
шум, както и да се влоши качеството на
картината. Това е особено вероятно
при използване на вътрешна антена
(ефирна). Затова е препоръчително да
се използва външна антена (ефирна).
Видео
Няма картина на екрана на телевизора/
монитора или картината е неясна,
независимо от нейния тип.
• Изберете подходящия входен сигнал
на приемника (стр. 50).
• Настройте телевизора на съответния
режим на входен сигнал.
• Преместете телевизора далече от
аудиооборудването.
• Задайте правилно входния
компонентен видеосигнал (стр. 77).
• Входният сигнал трябва да бъде
същият като входния сигнал при
увеличаване на качеството на входен
сигнал с този приемник (стр. 20).
• Уверете се, че кабелите са правилно
и здраво свързани към оборудването.
• В зависимост от оборудването за
възпроизвеждане може да се наложи
да го настроите. Прегледайте
инструкциите за експлоатация,
предоставени с всяко оборудване.
продължение
123BG
Допълнителна информация
Приемникът се изключва автоматично.
• „Auto Standby“ е зададено на „On“
(стр. 105).
• Функцията за таймер за заспиване
работи (стр. 82).
• „PROTECTOR“ работи (стр. 133).
Изображенията се появяват по-късно
от възпроизвеждането на свързания
звук.
• В зависимост от оборудването,
свързано към HDMI жака, или от
изходния възпроизведен сигнал
изображенията може да се появят
по-късно от свързания звук. В този
случай променете настройката на „A/V
Sync“ в менюто Audio Settings (стр. 95).
Записът не може да се осъществи.
• Проверете дали оборудването
е правилно свързано (стр. 28).
• Изберете изходното оборудване
(стр. 50).
• Проверете връзката на записващото
устройство според видеосигналите,
които искат да запишете. Аналоговите
входни сигнали (композитен
видеосигнал) може да се извеждат само
от аналогови изходни жакове.
• Входни видеосигнали през HDMI IN
жакове не може да се записват.
• Защита на авторското право с цел
предотвратяване на запис се съдържа
в източниците. В такъв случай
е възможно да не можете да записвате
от източниците.
• Задайте „Auto Standby“ на „Off“
(стр. 105). Тъй като се записват само
композитни видеосигнали, функцията
за автоматично преминаване в режим
на готовност може да се стартира и да
прекъсне записа.
Конкретният тип изображение не
се извежда или е повредено.
Извеждане на компонентен
видеосигнал
• Разделителната способност за изходни
сигнали от жаковете COMPONENT
VIDEO OUT може да не се поддържа от
телевизора ви. В такъв случай изберете
подходяща разделителна способност от
приемника (стр. 97).
124BG
• COMPONENT VIDEO MONITOR OUT
жаковете имат ограничения на
разделителната способност, когато
разделителната способност на
видеосигналите, защитени от
технология, обект на авторско право,
се конвертира. Разделителната
способност на изходните сигнали към
COMPONENT VIDEO MONITOR OUT
жаковете се преобразува до 480p/576p.
HDMI изходна мощност
• Уверете се, че използвате свързващ
кабел за HDMI жака, съответстващ
на High Speed HDMI кабела, когато
разглеждате изображения или слушате
звук, особено за 1080p, Deep Colour или
предаване в 3D.
3D изображение
• В зависимост от телевизора или
видеооборудването е възможно да
не бъдат показани 3D изображения.
Проверете форматите за 3D
изображения, поддържани от
приемника (стр. 137).
Видеокасетофон
• Ако използвате видеокасетофон без
електрическа схема за подобряване на
изображението, като например TBC,
изображението може да е изкривено.
Когато изберете „My Video“, „My Music“,
„My Photo“, „Internet Video“, „Internet
Music“, „Internet Photo“, „Internet
Network“ или „Sony Entertainment
Network“ от менюто „Watch/Listen“,
не се извежда картина.
• Изберете „BD/DVD“ чрез INPUT
SELECTOR на приемника веднъж,
след това задайте „Playback Resolution“
на „480p/576p“ в менюто „Video Settings“
чрез GUI (стр. 98) и изберете отново
съдържанието
Аудио
Не се възпроизвежда звук от
конкретния високоговорител(и).
Преден
• Свържете слушалките към PHONES
жака, за да се уверите, че към
слушалките се извежда звук.
Ако само един канал се извежда към
слушалките, проверете дали всички
кабели са вкарани докрай в жаковете
на приемника и на оборудването.
Ако и двата канала се извеждат към
слушалките, проверете връзката на
предния високоговорител, която не
извежда никакъв звук.
• Уверете се, че сте свързали жаковете L
и R към моно оборудване, аналоговото
оборудване изисква връзки и към двата
жака. Използвайте кабел за моно аудио
(не е включен в комплекта). Обаче,
няма да се произвежда звук от
централния високоговорител, когато
звуково поле (Pro Logic, т.н.) е избрано.
Централен/съраунд/заден съраунд
• Проверете дали настройките на
високоговорителите са подходящи за
текущата система с помощта на „Auto
Calibration“ или „Speaker Connection“
в менюто Speaker Settings. И след това
проверете дали от всеки
високоговорител се извежда правилно
звук с помощта на „Тестов тон“
в менюто Speaker Settings.
продължение
125BG
Допълнителна информация
Няма звук или се чуват само много
слаби звуци, без значение кое
оборудване е избрано.
• Проверете дали високоговорителите
и оборудването са правилно свързани.
• Проверете дали приемникът
и оборудването са включени.
• Проверете дали MASTER VOLUME
управлението не е зададено на –∞ dB.
Опитайте да го зададете около тези
стойности –40 dB.
• Проверете дали SPEAKERS (A/B/A+B/
OFF) не е зададено на OFF (стр. 10).
• Натиснете
на дистанционното
управление, за да отмените функцията
за заглушаване.
• Опитайте да натиснете бутона за
входен сигнал на дистанционното
управление или INPUT SELECTOR на
приемника, за да изберете желаното
оборудване.
• Проверете дали не са включени
слушалките.
• Когато искате да слушате звука от
високоговорителя на телевизора,
задайте „Audio Out“ на „TV+AMP“
в менюто HDMI Settings. Ако е зададен
на „AMP“, звукът не се извежда през
високоговорителя на телевизора.
Ако извеждате многоканалния звук
от приемника, задайте на „AMP“.
• Звукът може да бъде прекъснат, когато
честотата на семплиране, броят канали
или аудиоформатът на изходните
аудиосигнали от оборудването, което
възпроизвежда, се сменят.
• Задайте настройката „EQ“ за iPhone/
iPod на „Off“ или „Flat“.
Има силно бръмчене или шум.
• Проверете дали високоговорителите
и оборудването са правилно свързани.
• Проверете дали свързващите кабели са
далече от трансформатор или двигател
и че са поне на 3 метра разстояние от
телевизор или флуоресцентна
светлина.
• Преместете телевизора далече от
аудиооборудването.
• Щепселите и жаковете са замърсени.
Избършете ги с кърпа, леко
навлажнена със спирт.
• Изберете „HD-D.C.S.“ звуково поле
(стр. 63).
• Регулирайте нивото на
високоговорителя (стр. 91).
• Уверете се, че централният/съраунд
високоговорител(и) е настроен на
„Small“ или „Large“.
Заден съраунд
• Някои дискове не разполагат с Dolby
Digital Surround EX информация.
• Ако конфигурацията на
високоговорителите е зададена така,
че да липсват задни съраунд
високоговорители, входните сигнали
към SUR BACK жаковете са невалидни,
тъй като приемникът не може да смесва
каналите на задните високоговорители.
Субуфер
• Проверете дали субуферът е свързан
правилно и здраво.
• Уверете се, че сте включили субуфера.
Не се възпроизвежда звук от
конкретно оборудване.
• Проверете дали оборудването
е свързано правилно към входните
аудиожаковете за това оборудване.
• Проверете дали използваният за
връзката кабел (или кабели) е вкаран
докрай в жаковете на приемника и на
оборудването.
• Задайте INPUT MODE на „AUTO“
(стр. 77).
HDMI вход
• Когато се използва „2ch Analog Direct“,
звукът не се извежда. Вж. друго звуково
поле (стр. 62).
• Проверете HDMI връзката
(стр. 28, 30, 32, 35).
• Проверете дали използвате HDMI
кабел, който съдържа логотип на
HDMI, упълномощена от HDMI
Licensing LLC.
126BG
• В зависимост от оборудването за
възпроизвеждане може да се наложи
да го настроите. Прегледайте
инструкциите за експлоатация,
предоставени с всяко оборудване.
• Уверете се, че използвате свързващ
кабел за HDMI жака, съответстващ
на High Speed HDMI кабела, когато
разглеждате изображения или слушате
звук по време на 1080p, Deep Colour или
предаване в 3D.
• Не може да се извежда звук от
приемника, докато GUI се появява
на телевизионния екран. Натиснете
HOME, за да изключите GUI.
• Аудиосигналите (формат, честота на
семплиране, дължина в битове и т.н.),
предавани от HDMI жак, може да са
потиснати от свързаното оборудване.
Проверете настройката на свързаното
оборудване, ако дадено изображение
е с ниско качество или ако звукът не
излиза от оборудване, свързано чрез
HDMI кабела.
• Когато свързаното оборудване не
е съвместимо с технологията за защита
на авторските права (HDCP),
изображението и/или звукът от HDMI
OUT жака може да са изкривени или
да не се извеждат. В такъв случай
проверете спецификацията на
свързаното оборудване.
• Задайте разделителната способност на
изображението на плейъра на повече
от 720p/1080i, за да се насладите на
звук с висока скорост на предаване
(DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD).
• Може да се наложи да се направят
някои настройки на разделителната
способност на плейъра, преди да
можете да се наслаждавате на DSD
и многоканален линеен PCM. Вижте
инструкциите за експлоатация на
плейъра.
• Уверете се, че телевизорът е съвместим
с функцията за контрол на звука,
възпроизвеждан от системата.
Coaxial/optical input
• Когато се използва „2ch Analog Direct“,
звукът не се извежда. Вж. друго звуково
поле (стр. 62).
• Проверете INPUT MODE (стр. 77).
• Проверете дали избраният входен жак
за аудио (цифров) звук не е настроен за
други входни сигнали в „Audio Input
Assign“ в менюто Connection Settings
(стр. 77).
Аналогов двуканален вход
• Проверете дали избраният входен жак
за аудио (аналогов) звук не е настроен
за други входни сигнали в „Audio Input
Assign“ в менюто Connection Settings
(стр. 77).
Левият и десният канали са
небалансирани или обърнати.
• Проверете дали високоговорителите
и оборудването са правилно свързани.
• Регулирайте параметрите за баланс на
звука с помощта на „Speaker Setup“
в менюто Speaker Settings.
• Регулирайте нивото на
високоговорителите.
Не се възпроизвежда Dolby Digital или
DTS многоканален звук.
• Проверете дали възпроизвежданият
DVD диск и др. е записан във формат
Dolby Digital или DTS.
• Когато свързвате DVD плейъра или
друго устройство към цифровите
входни жакове на приемника, се
уверете, че свързаното оборудване
разполага с настройка за изходящ
цифров звук.
• Можете да се наслаждавате на звук
с висока скорост на предаване
(DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD),
DSD и многоканален линеен PCM само
с HDMI връзка.
продължение
127BG
Допълнителна информация
• Ако телевизорът не разполага
с функцията за контрол на звука,
възпроизвеждан от системата, задайте
„Audio Out“ в менюто HDMI Settings на
– „TV+AMP“, ако искате да слушате
звука от високоговорителя на
телевизора и от приемника.
– „AMP“, ако искате да слушате звука
от приемника. Когато свързвате
приемника към видеооборудване
(проектор и др.), звукът може да не
се възпроизвежда от приемника.
В такъв случай изберете „AMP“.
• Не можете да чувате звука от
оборудване, свързано към приемника,
докато е избран вход от телевизор на
приемника.
– Уверете се, че сте сменили входния
сигнал на приемника на HDMI,
когато искате да гледате програма
на оборудване, свързано към
приемника.
– сменете телевизионния канал, когато
искате да гледате телевизионно
предаване;
– изберете правилното оборудване или
желания от вас входен сигнал, когато
искате да гледате програма от
оборудването, свързано към
телевизора.
• Когато използвате функцията за
управление за HDMI, не можете да
управлявате свързаното оборудване,
използвайки дистанционното
управление на телевизора.
– В зависимост от свързаното
оборудване и телевизора може
да се наложи да настроите HDMI
настройката на оборудването
и телевизора. Направете справка
с инструкциите за експлоатация,
предоставени с всяко оборудване
и с телевизора.
– Сменете входа на приемника на
HDMI входа, свързан към
оборудването.
Многоканалният звук не може да се
извежда.
• Когато „Control for HDMI“ е зададено
на „On“, „Audio Out“ може автоматично
да се зададе на „AMP“. В този случай
задайте „Audio Out“ на „AMP“.
Не може да бъде получен съраунд
ефект.
• Уверете се, че звуковото поле
е включено (натиснете MOVIE/
HD-D.C.S. или MUSIC).
• „PLII (Movie/Music)“, „PLIIx (Movie/
Music)“, „PLIIz Height“ и „Neo:6
(Cinema/Music)“ не работят,
когато конфигурацията на
високоговорителите е зададена
на 2/0 или 2/0.1.
Индикаторът MULTI CHANNEL
DECODING не светва в синьо.
• Проверете дали възпроизвеждащото
оборудване е свързано с цифров жак
и дали входният сигнал е избран
правилно за този приемник.
• Проверете дали източникът на входен
сигнал на възпроизвеждания софтуер
се възпроизвежда в многоканален
формат.
• Проверете дали настройката на
възпроизвеждащото оборудване
е зададена на многоканален звук.
• Проверете дали избраният входен жак
за аудио (цифров) звук не е настроен за
други входни сигнали в „Audio Input
Assign“ в менюто Connection Settings
(стр. 77).
Записът не може да се осъществи.
• Проверете дали оборудването
е свързано правилно (стр. 37).
• Изберете изходното оборудване
(стр. 50).
• Входни аудиосигнали през HDMI IN
жакове не може да се записват.
128BG
• Проверете връзката на записващото
устройство според аудиосигналите,
които искате да запишете. Аналоговите
входни сигнали може да се извеждат
само от аналогови изходни жакове.
Цифрови входни аудиосигнали може
да се извеждат само от OPTICAL OUT
жака.
• Не можете да правите записи,
използвайки SCMS-съвместимо
записващо устройство.
• Защита на авторското право с цел
предотвратяване на запис се съдържа
в източниците. В такъв случай
е възможно да не можете да
записвате от източниците.
Не се извежда тестов тон от
високоговорителите.
• Кабелите на високоговорителите може
да не е свързан правилно. Проверете
дали са свързани стабилно и дали не
могат да бъдат изключени чрез леко
издърпване.
• Кабелите на високоговорителите може
да имат проблем, свързан с късо
съединение.
Тестов тон се извежда от различен
високоговорител от този,
визуализиран на екрана.
• Конфигурацията на
високоговорителите е зададена
неправилно. Уверете се, че връзките
и конфигурацията на
високоговорителите съвпадат
правилно.
Тунер
FM сигналът е слаб.
• Използвайте коаксиален кабел от
75 ома (не е включен в комплекта),
за да свържете приемника с външна
FM антена (ефирна), както е показано
на стр. 129. Ако свържете приемника
към външна антена (ефирна), заземете
последната срещу светкавици. За да
се предпазите от газова експлозия,
не свързвайте заземения кабел към
газова тръба.
Желаната RDS информация не се
появява.
• Свържете се с радиостанцията
и разберете дали действително
се предоставя въпросната услуга,
или не. Ако е така, тази услуга
може да е временно недостъпна.
Приемник
USB устройство
Радиостанциите не могат да бъдат
настроени.
• Проверете дали антените (ефирни) са
здраво свързани. Регулирайте антените
и свържете външна антена, ако
е необходимо.
• Силата на сигнала на радиостанциите
е прекалено слаба при автоматична
настройка. Използвайте директно
настройване.
• Няма предварително зададени станции
или предварително зададените станции
са били изтрити (при използване
на настройване чрез сканиране на
предварително зададени станции).
Настройте и запаметете станциите
(стр. 60).
• Натиснете DISPLAY MODE на
приемника, за да се покаже честотата
върху прозореца на дисплея.
USB устройството не е разпознато.
• Изключете приемника, след което
изключете USB устройството. Включете
приемника отново и свържете пак USB
устройството.
• Свържете поддържаното USB
устройство (стр. 51).
• USB устройството не работи правилно.
Направете справка с инструкциите за
експлоатация на USB устройството за
това как да разрешите този проблем.
Съдържанието на USB устройството не
се визуализира.
• Йерархията на папките е надвишила
5 нива. Приемникът може да
визуализира съдържание в само до
4 нива (включително папката „ROOT“).
Обаче, папките в папката на четвърто
ниво не се визуализират.
Не се извежда звук.
• Изключете приемника, след което
изключете USB устройството. Включете
приемника отново и свържете пак USB
устройството.
• Свържете поддържаното USB
устройство (стр. 51).
продължение
129BG
Допълнителна информация
Външна FM антена (ефирна)
RDS не работи.
• Уверете се, че сте настроили FM
станция с поддръжка на RDS.
• Изберете FM станция с по-силен
сигнал.
• Станцията, която сте настроили,
не предава правилно RDS сигнала
или силата на последния е слаба.
• Натиснете N, за да стартирате
възпроизвеждането.
• Когато се използва „2ch Analog Direct“,
звукът не се извежда. Вж. друго звуково
поле (стр. 62).
• Музикалните файлове съдържат шум
или звукът е изкривен.
• Може да съществуват файлове, които
понякога не могат да се
възпроизвеждат, в зависимост от
техния формат. За подробности вижте
„Типове файлове, които могат да бъдат
възпроизвеждани“ (стр. 138).
• USB устройство, форматирано
с файлови системи, различни от
FAT12/16/32, VFAT или NTFS,
не се поддържа.*
• Ако използвате USB устройство
с няколко дяла, само аудиофайлове
на първия дял могат да бъдат
възпроизведени.
• Възпроизвеждането е възможно
до 4 нива (вкл. папката „ROOT“).
• Броят файлове в дадена папка
е надвишил 500 (вкл. папките).
• Файлове, които са криптирани или
защитени с пароли и т.н., не могат
да бъдат възпроизвеждани.
• Ако възпроизвеждате музикални
файлове, съхранени на WALKMAN,
използвайки приемника, преместете
файловете към WALKMAN от
компютър чрез „Click & Drop“, след
което ги запишете на WALKMAN във
формат, поддържан от приемника
(напр. MP3).
**Този приемник поддържа FAT12/16/32,
VFAT или NTFS, но някои USB устройства
може да не поддържат всички тези файлови
системи.
За подробности прегледайте инструкциите за
експлоатация на всяко USB устройство или се
свържете с производителя.
USB устройството не може да се свърже
в
(USB) порта.
• USB устройството е включено
наобратно. Свържете USB
устройството в правилната посока.
130BG
Грешна визуализация.
• Данните, съхранени в USB
устройството, може да са повредени.
• Знаците, които могат да бъдат
показвани от този приемник,
са следните:
– Главни букви (от A до Z)
– Малки букви (от а до z)
– Цифри (от 0 до 9)
– Символи (’ < > * + , – . / @ [ \] _ ‘)
Други знаци може да не бъдат показани
правилно.
Възпроизвеждането започва с голямо
закъснение.
• Процесът по прочитането може да
отнеме дълго време в следните случаи:
– Има много папки или файлове на
USB устройството.
– файловата структура е изключително
сложна;
– капацитетът на паметта е прекалено
голям;
– вътрешната памет е фрагментирана.
Затова препоръчваме да следвате
указанието.
– общ брой файлове в една папка:
500 или по-малко
iPhone/iPod
iPhone/iPod не може да се зарежда.
• Проверете дали приемникът е включен.
• Уверете се, че iPhone/iPod е стабилно
свързан.
iPhone/iPod не може да се управлява.
• Проверете дали сте премахнали
предпазния калъф на iPhone/iPod.
• В зависимост от съдържанието
на iPhone/iPod стартирането на
възпроизвеждането може да
отнеме време.
• Изключете iPhone/iPod и свържете
отново iPhone/iPod.
• Използвате неподдържан iPhone/iPod.
Вижте „Съвместими модели iPhone/
iPod“ (стр. 56) за всички поддържани
видове устройства.
Силата на звука на звънене на iPhone не
се променя.
• Регулирайте силата на звука на звънене
с помощта на контролите на iPhone.
Мрежа
Не може да се намери сървърът.
• Потърсете сървъра с помощта на
„Connection Server Settings“ в менюто
Network Settings (стр. 101).
• Проверете следното:
– Включен ли е рутерът?
– Ако има друго устройство между
приемника и рутера, се уверете,
че устройството е включено.
– Правилно и здраво ли са свързани
всички кабели?
– Настройките съвпадат ли
с настройките на рутера (DHCP
или фиксирания IP адрес)?
• Когато използвате компютър,
проверете следното:
– Настройките на вградената защитна
стена за операционната система на
компютъра.
– Настройките на защитната стена на
софтуера за защита. За да проверите
настройките на защитната стена
на софтуера за защита, направете
справка с раздела „Помощ“ на
софтуера за защита.
• Регистрирайте приемника към
сървъра. За подробности прегледайте
инструкциите, предоставени със
сървъра.
Приемникът не може да получи
съдържание от сървъра.
• На екраните „My Music“, „My Photo“
и „My Video“ приемникът визуализира
само съдържанието, което може да
се възпроизвежда с приемника, от
съдържанието, предложено от сървъра
в рамките на DLNA инструкциите.
• Може да съществува съдържание,
което не се възпроизвежда или
визуализира, дори ако съдържанието
е дефинирано в DLNA инструкциите.
Не може да се осъществи достъп до
приемника от „ES Remote“ или DLNA
контролера.
• Уверете се, че контролерът, който
искате да използвате, е зададен на
„Allow“ в „Renderer Access Control“
(стр. 101).
• Ако зададете „Auto Access Permission“
на „On“ в „Renderer Options“ (стр. 101),
всеки открит контролер може да
е достъпен автоматично.
• Мрежовият контролер изброен ли
е в „Renderer Options“ и зададен ли
е на „Allow“?
Ако квадратчето за отметка не
е маркирано, маркирайте квадратчето
за „Auto Access Permission“ и се върнете
към началното меню. След това
управлявайте приемника с помощта
на мрежовия контролер веднъж, след
което отмаркирайте квадратчето за
отметка за „Auto Access Permission“,
ако е необходимо.
• Ако мрежовият контролер е контролер
на софтуер на компютър, филтриран ли
е софтуерът от антивирусен софтуер
или софтуер на защитна стена?
Разрешаване на UPnP комуникации
между софтуера и приемника.
За подробности вижте инструкциите
за експлоатация на антивирусния
софтуер, софтуера на защитната стена
или софтуера на мрежовия контролер.
131BG
Допълнителна информация
Не можете да се свържете към
мрежата.
• Проверете мрежовата връзка (стр. 41)
и менюто Network Settings (стр. 101).
• Изчакайте няколко минути и опитайте
да се свържете отново към сървъра.
Видеосъръжание от интернет
Качеството на картината/звука е ниско
или някои програми се визуализират
със загуба на детайли, особено при
бързо движение или тъмни сцени.
• Качеството на картината/звука може да
е ниско в зависимост от доставчиците
на интернет съдържание.
• Качеството на картината/звука може да
се подобри чрез промяна на скоростта
на връзката. Sony препоръчва връзка от
поне 2,5 Мб/с за видео със стандартна
разделителна способност и 10 Мб/с за
видео с висока разделителна
способност.
• Не всички видеоклипове съдържат
звук.
Картината е малка.
• Натиснете V, за да увеличите мащаба.
Не може да се възпроизвежда
съдържание.
• Част от интернет съдържанието
изисква регистрация през компютър,
преди да може да бъде
възпроизвеждана.
„BRAVIA“ Sync („Control for HDMI“)
Функцията за управление за HDMI не
работи.
• Проверете HDMI връзката
(стр. 26, 28, 30, 32).
• Уверете се, че „Control for HDMI“
е зададено на „On“ в менюто HDMI
Settings.
• Уверете се, че свързаното оборудване
е съвместимо с функцията за
управление за HDMI.
• Проверете настройките на Управление
за HDMI на свързаното оборудване.
Вижте инструкциите за експлоатация
на свързаното оборудване.
132BG
• Ако промените HDMI връзката,
свържете/изключите захранващия
кабел, а ако е спряло
електроснабдяването, повторете
процедурите на „Подготовка за
„BRAVIA“ Sync“ (стр. 73).
• Типовете и броят на оборудването,
което може да се управлява от
„BRAVIA“ Sync, са ограничени
в HDMI CEC стандарта, както следва.
– Записващо оборудване (Blu-ray Disc
записващо устройство, DVD
записващо устройство и др.):
до 3 броя;
– Възпроизвеждащо оборудване
(Blu-ray Disc плейър, DVD плейър
и др.): до 3 броя;
– тунери: до 4 броя;
– AV приемник (аудио система):
до 1 брой.
Когато се опитвате да използвате
функцията „Възпроизвеждане с едно
натискане“, входът не се превключва,
както е предвидено.
• Проверете задаването на HDMI входа
(стр. 77). Когато задавате няколко
входа със същия HDMI входен жак,
ако използвате функцията
„Възпроизвеждане с едно натискане“
на оборудването, свързано към
HDMI входа, предишният вход
(в оригиналната му последователност
в поредността от входове) се избира по
предпочитание.
Обратен звуков канал (ARC) не работи.
• Уверете се, че „Control for HDMI“
е зададено на „On“ в менюто HDMI
Settings.
• Уверете се, че INPUT MODE за „TV“
е зададено на „AUTO“ (стр. 77).
Дистанционно управление
Ако проблемът е различен от някой от
случаите, описани по-горе, и не се разреши
дори ако изчакате малко, изпълнете което
и да е от действията по-долу.
• Натиснете ?/1 на дистанционното
управление, за да изключите
приемника, и след това го включете
отново.
• Натиснете и задръжте ?/1 на
приемника, докато индикаторът
над бутона светне в зелено, за да
рестартирате приемника.
Може да проверите състоянието на
приемника според съобщението. Вижте
следващата таблица, за да разрешите
проблема. Ако проблемът продължи,
се консултирайте с най-близкия търговец
на Sony.
PROTECTOR
Приемникът е покрит
и вентилационните отвори са
блокирани. Приемникът автоматично
ще се изключи след няколко секунди.
Премахнете предмета, покриващ горния
панел на приемника, и включете
захранването отново.
SPEAKER SHORTED
Към високоговорителите се подава
непостоянен ток поради късо
съединение на входовете на
високоговорителите. Приемникът
автоматично ще се изключи след
няколко секунди. Ако предпазното
устройство на приемника е активирано
поради проблем, свързан с късо
съединение, изключете приемника.
Проверете връзката на
високоговорителите и включете
отново захранването.
FAN STOPPED
Проверете дали вентилационният отвор
най-отгоре на приемника не е блокиран.
Поставете приемника на място
с подходяща вентилация, за да
предотвратите прегряването му.
„На телевизионния екран се показва
„A new software version is available“.
Отидете в раздела „Setup“ на менюто
и изберете „Network Update“, за да
извършите актуализацията.“ се
появява на телевизионния екран.
Вижте „Network Update“ (стр. 106), за да
актуализирате приемника към по-нова
версия на софтуера.
продължение
133BG
Допълнителна информация
Дистанционното управление не
работи.
• Насочете дистанционното управление
към сензора за дистанционно
управление на приемника (стр. 9).
• Отстранете всички препятствия
между дистанционното управление
и приемника.
• Сменете всички батерии
в дистанционното управление с нови,
ако са слаби.
• Уверете се, че режимите на управление
на приемника и дистанционното
управление са еднакви. Ако режимът
на управление на приемника и този
на дистанционното управление са
различни, не можете да управлявате
приемника с дистанционното
управление (стр. 84).
• Уверете се, че сте избрали правилния
входен сигнал на дистанционното
управление.
• Когато работите с програмирано
оборудвано, което не е произведено
от Sony, дистанционното управление
може да не функционира правилно
в зависимост от модела
и производителя на това оборудване.
Съобщения за грешки
Video cannot be output from this jack.
• Ако използвате приемника в основна
зона, свържете го към телевизор чрез
HDMI кабел.
• Ако свържете приемника към
телевизор чрез видеокабел, задайте
„Playback Resolution“ на „480i/576i“
(стр. 98).
• Ако свържете приемника към
телевизор чрез компонентен
видеокабел, задайте „Playback
Resolution“ на параметър, подходящ
за вашия телевизор (стр. 98).
134BG
Списък със съобщения след измерване Auto Calibration
Обяснение
Code 31
SPEAKERS (A/B/A+B/OFF) е зададено на OFF. Задайте други настройки на
високоговорителите и направете повторно измерване.
Code 32
Не е открит нито един от високоговорителите. Уверете се, че конекторът на
оптимизиращия микрофон е вкаран докрай в AUTO CAL MIC жака, след което
изпълнете отново функцията Auto Calibration.
Code 33
• Нито един от предните високоговорители не е свързани или е свързан само един
от тях.
• Оптимизиращият микрофон не е свързан. Уверете се, че конекторът на
оптимизиращия микрофон е вкаран докрай в AUTO CAL MIC жака, след което
изпълнете отново функцията Auto Calibration.
• Не е свързан или левият, или десният съраунд високоговорител.
• Задните съраунд високоговорители са свързани, въпреки че съраунд
високоговорителите не трябва да са свързани. Свържете съраунд високоговорителя
или съответно високоговорителите към входовете SURROUND.
• Задният съраунд високоговорител е свързан само към входовете SURROUND BACK/
FRONT HIGH/ZONE 2 R. Когато свързвате само един заден съраунд
високоговорител, свържете го към входовете SURROUND BACK/FRONT HIGH/
ZONE 2 L.
• само един от предните високи високоговорители е свързан. Свържете предния висок
високоговорител към всеки от входовете SURROUND BACK/FRONT HIGH/ZONE 2.
• Предните високи високоговорители са свързани, въпреки че съраунд
високоговорителите не са. Свържете съраунд високоговорителя или съответно
високоговорителите към входовете SURROUND.
Warning 40
Процесът по измерване е приключил с откриване на високо ниво на шум. Възможно
е да успеете да постигнете по-добри резултати, ако опитате отново в тиха обстановка.
Warning 41
Warning 42
Входният сигнал от микрофона е прекалено голям.
• Разстоянието между високоговорителя и микрофона може да е твърде малко.
Опитайте да повторите измерването, след като ги разграничите достатъчно.
• Когато използвате приемника като усилвател, всяко едно от съобщенията може да
се появи в зависимост от усилвателя на мощността, който свързвате. Няма да има
проблеми обаче, дори ако продължите да използвате приемника без промени.
Warning 43
Разстоянието и позицията на субуфера не може да се открие. Или ъгълът на позицията
на високоговорителя не може да се открие. Причина за това може да е шумът.
Опитайте да направите измерването в тиха обстановка.
NO WARNING Няма информация за предупреждение.
----------
Не са свързани високоговорители.
135BG
Допълнителна информация
Дисплей
Изтриване на паметта
Спецификации
Раздели за справка
Секция на усилвателя
За изтриване
Вижте
Всички запаметени
настройки
стр. 44
Памет на дистанционното
управление
стр. 121
Рестартиране на приемника
Ако бутоните на приемника или
дистанционното управление не работят
поради повреда на приемника,
рестартирайте приемника.
Задръжте ?/1 в продължение на
10 секунди.
Когато индикаторът над ?/1 светне
в зелено, рестартирането започва.
Относно информацията за
поддръжка
Вижте следния уебсайт за подробности за
най-новата информация за приемника.
http://support.sony-europe.com/
POWER OUTPUT 1) 2)
Номинална изходна мощност в стерео режим
(8 ома, 20 Hz – 20 kHz,
ОХИ 0,09%):
100 W + 100 W
Референтна изходна мощност в стерео режим
(4 ома 1 kHz,
ОХИ 0,15%):
85 W + 85 W
Референтна изходна мощност
(8 ома 1 kHz, ОХИ 0,7%)
FRONT:
110 W + 110 W
CENTER: 110 W
SURROUND:
110 W + 110 W
SURROUND BACK:
110 W + 110 W
Референтна изходна мощност
(4 ома 1 kHz, ОХИ 0,7%)
FRONT:
100 W + 100 W
CENTER: 100 W
SURROUND:
100 W + 100 W
SURROUND BACK:
100 W + 100 W
1)
2)
Измерено при следните условия:
Изисквания за захранването: 230 V AC,
50/60 Hz
В зависимост от настройките на звуковото
поле и източника е възможно да няма
извеждане на звук.
Честотна характеристика3)
SA-CD/CD, MD/TAPE,
TV, VIDEO 1/2,
BD/DVD, SAT/CATV,
GAME
3)
136BG
10 Hz – 100 kHz
± 3 dB
Когато се използва „2ch Analog Direct“.
Входове (аналогови)
SA-CD/CD, MD/TAPE,
TV, VIDEO 1/2,
BD/DVD, SAT/CATV,
GAME
HDMI Video
Чувствителност:
150 mV
Импеданс:
50 килоома
S/N: 100 dB
(A, 20 kHz LPF)
Входове (цифрови)
Импенданс: 75 ома
S/N: 96 dB
(A, 20 kHz LPF)
IN 1 (VIDEO 1), IN 2
(TV), IN 3 (MD/TAPE)
(оптичен)
S/N: 96 dB
(A, 20 kHz LPF)
Изходи
MD/TAPE (REC OUT), Напрежение: 150 mV
VIDEO 1, ZONE 2
Импенданс:
1 килоома
SUBWOOFER
Работно напрежение:
2V
Импенданс:
1 килоома
Секция за FM тунер
Обхват на фина настройка
87,5 MHz – 108,0 MHz
Антена (ефирна) FM кабелна антена
(ефирна)
Клеми за антената (ефирна)
75 ома, небалансирано
Секция за AM тунер
Обхват на фина настройка
531 – 1,602 kHz
Средна честота
Антена (ефирна)
450 kHz
Рамкова антена (ефирна)
Секция за видео
Входове/изходи
Видео:
1 Vp-p, 75 ома
COMPONENT VIDEO:
Y: 1 Vp-p, 75 ома
PB: 0,7 Vp-p, 75 ома
PR: 0,7 Vp-p, 75 ома
80 MHz HD Pass Through
HDMI Video (3D)
Вход/изход (блок на HDMI усилвателя)
1280×720p @ 59,94/60 Hz
Формат „Опаковане на кадри“ (Frame
packing)
Формат „Един до друг“ (Side-by-Side)
(половина)
Над/под (отгоре и отдолу)
1920×1080i @ 59,94/60 Hz
Формат „Опаковане на кадри“ (Frame
packing)
Формат „Един до друг“ (Side-by-Side)
(половина)
Над/под (отгоре и отдолу)
1920×1080p @ 59,94/60 Hz
Формат „Един до друг“ (Side-by-Side)
(половина)
Над/под (отгоре и отдолу)
1280×720p @ 50 Hz
Формат „Опаковане на кадри“ (Frame
packing)
Формат „Един до друг“ (Side-by-Side)
(половина)
Над/под (отгоре и отдолу)
1920×1080i @ 50 Hz
Формат „Опаковане на кадри“ (Frame
packing)
Формат „Един до друг“ (Side-by-Side)
(половина)
Над/под (отгоре и отдолу)
продължение
137BG
Допълнителна информация
IN 1 (SA-CD/CD)
(коаксиален)
Вход/изход (блок на HDMI усилвателя)
640 × 480p @ 59,94/60 Hz
720 × 480p @ 59,94/60 Hz
1280×720p @ 59,94/60 Hz
1920×1080i @ 59,94/60 Hz
1920×1080p @ 59,94/60 Hz
720×576p @ 50 Hz
1280×720p @ 50 Hz
1920×1080i @ 50 Hz
1920×1080p @ 50 Hz
1280×720p @ 29,97/30 Hz
1920×1080p @ 29,97/30 Hz
1280×720p @ 23,98/24 Hz
1920×1080p @ 23,98/24 Hz
1920×1080p @ 50 Hz
Формат „Един до друг“ (Side-by-Side)
(половина)
Над/под (отгоре и отдолу)
1920×1080p @ 23,98/24 Hz
Формат „Опаковане на кадри“ (Frame
packing)
Формат „Един до друг“ (Side-by-Side)
(половина)
Над/под (отгоре и отдолу)
1920×1080p @ 29,97/30 Hz
Формат „Опаковане на кадри“ (Frame
packing)
Формат „Един до друг“ (Side-by-Side)
(половина)
Над/под (отгоре и отдолу)
1280×720p @ 23,98/24 Hz
Формат „Опаковане на кадри“ (Frame
packing)
Формат „Един до друг“ (Side-by-Side)
(половина)
Над/под (отгоре и отдолу)
1280×720p @ 29,97/30 Hz
Формат „Опаковане на кадри“ (Frame
packing)
Формат „Един до друг“ (Side-by-Side)
(половина)
Над/под (отгоре и отдолу)
Типове файлове, които могат да бъдат
възпроизвеждани
Тип
Файлов
съдържание формат
Видео
MPEG-1 Video/ „.mpg“,
„.mpeg“,
PS1) 2)
MPEG-2 Video/ „.m2ts“, „.mts“
PS, TS1) 3)
MPEG-4
AVC1) 2)
„.mkv“, „.mp4“,
„.m4v“,
„.m2ts“, „.mts“
WMV91) 2)
„.wmv“, „.asf“
AVCHD
Xvid
138BG
Разширения
2)
4)
„.avi“
Тип
Файлов
съдържание формат
Разширения
Музика
MP3 (MPEG-1
Audio Layer
III)6)
„.mp3“
AAC1) 2) 5) 6)
„.m4a“
WMA9
„.wma“
Standard1) 2) 5) 6)
LPCM6)
FLAC
Снимки
1)
2)
3)
4)
5)
6)
6)
„.wav“
„.flac“
JPEG
„.jpg“, „.jpeg“,
„.mpo“
PNG
„.png“
GIF
„.gif“
Приемникът не възпроизвежда кодирани
файлове, като например DRM.
Приемникът не възпроизвежда този формат
на файл на DLNA сървър.
Приемникът може да възпроизвежда само
видео със стандартна разделителна
способност на DLNA сървър.
Приемникът възпроизвежда файлове
в AVCHD формат, които са записани на
цифрова видео камера и др. Дискът в AVCHD
формат няма да се възпроизвежда, ако не
е правилно финализиран.
Приемникът не възпроизвежда кодирани
файлове, като например Lossless.
Поддържана честота на семплиране/битова
дълбочина: до 192 kHz/24 бита
Забележки
• Някои файлове може да не се възпроизвеждат
в зависимост от файловия формат, кодирането
на файла, състоянието на записа или на DLNA
сървъра.
• Някои файлове, редактирани на компютър,
може да не се възпроизвеждат.
• Приемникът може да разпознае следните
файлове или папки в USB устройства:
– до папки на трето ниво
– до 500 файла на едно ниво
• Приемникът може да разпознае следните
файлове или папки, съхранени в DLNA
сървъра:
– до папки на осемнадесето ниво
– до 999 файла на едно ниво
• Някои USB устройства може да не
функционират с този приемник.
• Приемникът може да разпознава Mass Storage
Class (MSC) устройства (като например флаш
памет или твърд диск), устройства за улавяне
на неподвижно изображение (SICD)
и клавиатура със 101 клавиша (само на
предния USB жак).
• За да избегнете увреждане на данните или
повреда на USB паметта или устройствата,
изключете приемника, когато свързвате или
изваждате USB паметта или устройствата.
• Относно форматите, определени в DLNA
инструкциите, от сървъра се изисква да
предлага съдържанието, към което
информацията за формата, дефинирана
в DLNA инструкциите, е зададена правилно.
Изисквания за захранването
230 V AC, 50/60 Hz
Консумация на енергия
360 W
Консумация на енергия (в режим на
готовност)
0,5 W (Когато „Control for
HDMI“ (стр. 100), „Pass
Through“ (стр. 100), „Network
Standby“ (стр. 102) и „RS232C
Control“ (стр. 106) са зададени
на „Off“ и захранването за
зона 2 изключено.)
Размери
430 мм × 162 мм × 388 мм
(ширина/височина/дълбочина)
включително подаващи се
части и уреди за управление
Тегло (приблизително)
13,2 кг
Инструкции за експлоатация (настоящото
ръководство)
Ръководство за бърза настройка (1)
Информация за лиценза на софтуера (1)
Оптимизиращ микрофон ECM-AC2 (1)
FM кабелна антена (ефирна) (1)
Рамкова AM антена (ефирна) (1)
Захранващ кабел (1)
Дистанционно управление (1)
R6 (размер AA) батерии (2)
Инструмент за свързване на кабела на
високоговорителя (1)
Дизайнът и спецификациите подлежат на
промяна без предупреждение.
139BG
Допълнителна информация
Общи
Включени принадлежности
Индекс
Символи
12V Trigger 104
2 канала 62
2ch Analog Direct 62
2ch Stereo (режим) 62
3D Output Settings 99
5.1 канала 22
7.1 канала 22
A–Z
A.F.D. (режим) 63
A/V Sync 95
Advanced Auto Volume 68, 94
AM 59
Audio Input Assign 78, 101
Audio Out 100
Audio Settings 94
Auto Calibration 89
Auto Calibration Setup 89
Auto Standby 105
Auto Tuning 59
Automatic Phase Matching 90
Berlin Philharmonic Hall 65
Blu-ray Disc плейър 28
Calibration Type 90
CD плейър 37
Connection Server Settings 101
Control for HDMI 100
D.C.A.C. (Digital Cinema Auto
Calibration) 89
Decode Priority 95
Digital Legato Linear (D.L.L.) 94
Direct Tuning 59
Distance Unit 93
DLNA 53, 58
Dual Mono 94
DVD плейър 28
Dynamic Range Compressor 95
Easy Automation 80
Easy Setup 45, 89
ES Remote 80
External Control 102
Favorites 49
FM 59
140BG
HD-D.C.S. 63
HD-D.C.S. (вид ефект) 64
HDMI Settings 99
Initialize Personal Information 106
Input Edit 100
INPUT MODE 77
Input Settings 100
Internet Services Settings 102
Internet Settings 101
Internet Video Parental Control 102
Internet Video Unrated 103
IP Content Noise Reduction 54
iPhone/iPod 52, 56
Jazz Club 65
L.F.E. (нискочестотен ефект) 12
Language 105
Large 91
Line Out 71, 104
Listen 50
Live Concert 65
MASTER VOLUME 9
Name In 90
Name Input 60
Neo:6 (Cinema) 63
Neo:6 (Music) 65
Network Settings 101
Network Standby 102
Parental Control Area Code 102
Parental Control Password 102
Pass Through 100
Phase Audio 93
Phase Noise 92
PHONES 10
Playback Resolution 98
PlayStation 3 30
PLII (Movie) 63
PLII (Music) 65
PLIIx (Movie) 63
PLIIx (Music) 65
PLIIz Height 63, 65, 66
Portable Audio 65
Position 89
PROTECTOR 133
Renderer Access Control 101
А
Актуализация през мрежата 106
Антена (ефирна) 40
Б
Баси 9, 67
В
Вид ефект 64
Видеокамера 35
Видеокасетофон 34
Видеосъръжание от интернет 53
Високи 9, 67
Връзки
антена (ефирна) 40
аудиооборудване 37
видеооборудване 28
високоговорители 24
монитор 26
Мрежа 41
Г
Графичен потребителски интерфейс 26
Д
Дисплей 11, 109
Дистанционно управление 15–18, 44,
116–121
Е
Еквалайзер 67, 94
Ж
Жакове VIDEO 2 IN 35
З
Заглушаване 50
Записване 83
Захранващ кабел 43
Звукови ефекти 62
Звуково поле 62
продължение
141BG
Допълнителна информация
Renderer Options 101
Resolution 97
RS232C Control 106
SB Assign 90
Screen Format 99
Settings Lock 105
Small 92
Software Update Notification 106
Sound Field 96
Sound Field Mode 66, 96
Sound Optimizer 67, 94
Speaker Connection 90
Speaker impedance 93
Speaker Settings 89
Speaker Setup 91
SPEAKER SHORTED 133
SPEAKERS (A/B/A+B/OFF) 10, 46
Sports 65
Stadium 65
STEREO/MONO 59
Subwoofer Level 99
Subwoofer Low Pass Filter 99
Subwoofer Muting 94
Super Audio CD плейър 37
System Information 106
System Settings 105
SYSTEM STANDBY 117
Test Tone 92
TONE 9
TONE MODE 9, 44
True Concert Mapping A/B 65
TV Type 99
USB 51
Video Input Assign 78, 101
Video Settings 97
WALKMAN 51
Watch 50
Zone Control 103
Zone Settings 103
Zone Setup 104
И
С
Избор на сцена 75
Изключване на системата 74
Изпълнение с едно докосване 74
Изчистване
дистанционно управление 121
приемник 44
Импенданс на високоговорителите 45
Интернет съдържание 53
Сателитен тунер 32
Свързване на двоен усилвател 85
Съобщения
Автоматично калибриране 135
Грешка 133
Сървър
Подготовка 47
К
Контрол на звука, възпроизвеждан от
системата 75
Конфигурация на високоговорителите 90
М
Магнетофон 39
Меню 48, 86
Меню за настройки 86
Минидиск плейър 39
Множество зони 69
Музика 65
Н
Настройване 59, 60
Настройки 86
Нулиране
дистанционно управление 121
приемник 44
О
Обратен звуков канал (ARC) 75, 77
П
Подобряване на качеството на сигнала 20
Предварително зададени станции 60
Приемник на кабелна телевизия 32
Промяна на дисплея 115
Пропускане 76
142BG
Т
Таймер за заспиване 82
Тунер 59
У
Управление на система за
домашно кино 75
Ф
Филм 63
Ч
Честота на кросоувър 92
©2011 Sony Corporation
Download PDF

advertising