Sony | DVP-SR760H | Sony DVP-SR760H DVD плейър с технология за подобряване на картината Информация за продукта

4-566-335-21(1) (BG)
CD/DVD плейър
Справочно ръководство
DVP-SR760H
© 2015 Sony Corporation
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите риска от
пожар или токов удар,
избягвайте капене
и разливане на течности
върху устройството и не
поставяйте върху него
предмети, пълни с течности,
като например вази.
За да избегнете токов удар,
не отваряйте корпуса.
За всякакво сервизно
обслужване се обръщайте
само към квалифициран
персонал.
Захранващият кабел трябва
да се подменя само
в квалифициран сервизен
магазин.
Не излагайте батериите или
устройството с поставени
батерии на прекомерна
топлина, като слънце и огън.
Това устройство
е класифицирано като
ЛАЗЕРЕН продукт от КЛАС 1.
Маркировката за ЛАЗЕРЕН
ПРОДУКТ ОТ КЛАС 1 се
намира върху задната
външна страна.
ВНИМАНИЕ
Използването на оптични
инструменти заедно с този
продукт ще увеличи опасността
за очите. Тъй като лазерният
лъч, използван в този CD/DVD
плейър, е вреден за очите, не
се опитвайте да разглобите
корпуса.
За всякакво сервизно
обслужване се обръщайте само
към квалифициран персонал.
2BG
Забележка за потребителите
във Великобритания
и Република Ирландия
За вашата сигурност и удобство
с това оборудване е предоставен
отлят щепсел, съответстващ
на BS1363.
Ако се налага замяна на
предпазител в предоставения
щепсел, трябва да се използва
предпазител със същите
номинални стойности като
доставения и той трябва да
е одобрен от ASTA или BSI за
BS1362, (т.е. да е означен
с маркировка
или
).
Ако предоставеният с това
оборудване щепсел има
подвижен капак за
предпазителя, не забравяйте да
го поставите, след като смените
предпазителя. Никога не
използвайте щепсела без капак
за предпазителя. Ако трябва да
свалите капака за предпазителя,
се свържете с най-близкия
сервиз на Sony.
Изхвърляне
на старо
електрическо
и електронно
оборудване
(приложимо за
държавите от
Европейския
съюз и други страни в Европа
със системи за разделно
събиране на отпадъците)
Този символ върху продукта или
опаковката му показва, че той не
трябва да се изхвърля заедно
с битовите отпадъци. Вместо
това той трябва да бъде
предаден в подходящ пункт
за рециклиране на електрическо
и електронно оборудване.
Като осигурите правилното
изхвърляне на този продукт, ще
помогнете за предотвратяването
на евентуалните негативни
последици за околната среда
и човешкото здраве, които
иначе биха могли да възникнат
при неподходящо изхвърляне на
този продукт. Рециклирането
на материалите ще помогне за
запазването на природните
ресурси. За по-подробна
информация относно
рециклирането на този продукт
се обърнете към местната
администрация, към службата за
събиране на битови отпадъци
или към магазина, от който сте
закупили продукта.
Само за
Европа
Изхвърляне на
използвани
батерии
(приложимо за
държавите от
Европейския
съюз и други
страни в Европа
със системи
за разделно събиране на
отпадъците)
Този символ върху батерията
или опаковката показва, че
предоставената с този продукт
батерия не трябва да се изхвърля
заедно с битовите отпадъци.
При определени батерии той
може да се използва заедно
с химичен символ. Химичните
символи за живак (Hg) или
олово (Pb) са добавени, ако
батерията съдържа повече
от 0,0005% живак или
0,004% олово.
Като осигурите правилното
изхвърляне на тези батерии, ще
помогнете за предотвратяването
на евентуалните негативни
последици за околната среда
и човешкото здраве, които
иначе биха могли да възникнат
при неподходящо изхвърляне на
батерията. Рециклирането
на материалите ще помогне
за запазването на
природните ресурси.
При продукти, които поради
съображения за безопасност,
производителност или
цялостност на данните изискват
постоянна връзка с вградена
батерия, тя трябва да бъде
заменяна само от квалифициран
сервизен персонал.
За да гарантирате правилното
третиране на батерията,
предайте продукта в края на
експлоатационния му цикъл
в подходящ пункт за
рециклиране на електрическо
и електронно оборудване.
За всички други батерии
прегледайте раздела за
безопасното изваждане
на батерията от продукта.
Предайте батерията в подходящ
пункт за рециклиране на
използвани батерии
За по-подробна информация
относно рециклирането на
този продукт или батерията
се обърнете към местната
администрация, към службата за
събиране на битови отпадъци
или към магазина, от който сте
закупили продукта.
Този продукт е произведен
от или от името на Sony
Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075
Япония. Запитванията относно
съответствието на продукта,
базирано на законодателството
на Европейския съюз, трябва
да бъдат отправяни към
упълномощения представител,
Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Германия. За въпроси,
свързани с обслужването или
гаранцията, прегледайте
адресите, посочени в отделните
документи за сервизно
обслужване или гаранция.
Предпазни мерки
• Плейърът не е изключен
от захранването, докато
е свързан към електрически
контакт, дори и самият плейър
да е изключен.
• Не инсталирайте този плейър
в затворено пространство,
като например полица за
книги или подобна мебел.
• Поставете плейъра така,
че захранващият кабел да
може да бъде изключен от
електрически контакт
незабавно при възникване
на проблем.
• Ако плейърът е внесен
директно от студено на топло
място или е поставен в много
влажно помещение, възможно
е върху лещите във
вътрешността му да се
кондензира влага. Ако това се
случи, плейърът може да не
функционира правилно.
В такъв случай извадете диска
и оставете плейъра включен
за около половин час, докато
влагата се изпари.
Забележки относно
дисковете
Не използвайте следните
дискове:
– диск с нестандартна форма
(например карта, сърце);
– диск, върху който има етикет
или стикер.
Код на регион
Кодът на региона за плейъра ви
е отпечатан на гърба на уреда
и той ще възпроизвежда само
търговски DVD дискове (само
възпроизвеждане), обозначени
със същия код на регион. Тази
система се използва за защита на
авторските права.
Търговски DVDs дискове,
обозначени с ALL , също ще се
възпроизвеждат на този плейър.
В зависимост от търговския
DVD диск може да няма
код на регион, въпреки че
използването на търговския
DVD диск е забранено поради
ограничения за региони.
DVP–XXXX
X
00V 00Hz
NO.
00W
Код на
регион
0-000-000-00
Авторски права, търговски
марки и информация за
лиценза на софтуера
• Произведено по лиценз на
Dolby Laboratories. Dolby
и символът „двойно D“ са
търговски марки на Dolby
Laboratories.
• „DVD Logo“ е търговска марка
на DVD Format/Logo Licensing
Corporation.
• Технологията за аудио
кодиране и патентите за MPEG
Layer-3 са лицензирани от
Fraunhofer IIS и Thomson.
• Windows Media
е регистрирана търговска
марка или търговска марка
на Microsoft Corporation
в Съединените щати и/или
в други държави.
В този продукт е използвана
технология, която е обект
на определени права на
интелектуална собственост
на Microsoft.
Забранява се употребата или
разпространението на тази
технология извън този
продукт без съответния
лиценз или лицензи
от Microsoft.
• В този DVD плейър се
използва технологията HighDefinition Multimedia Interface
(Мултимедиен интерфейс за
висока разделителна
способност) (HDMI™).
Термините HDMI и HighDefinition Multimedia Interface,
както и логотипът на HDMI,
са търговски марки или
регистрирани търговски
марки на HDMI Licensing LLC
в САЩ и други държави.
• Всички други търговски марки
са търговски марки на
съответните им притежатели.
• ТОЗИ ПРОДУКТ
Е ЛИЦЕНЗИРАН
СЪГЛАСНО ЛИЦЕНЗА
MPEG-4 VISUAL PATENT
PORTFOLIO LICENSE ЗА
ЛИЧНА УПОТРЕБА БЕЗ
ТЪРГОВСКА ЦЕЛ НА
ПОТРЕБИТЕЛ
ЗА ДЕКОДИРАНЕ НА
ВИДЕОСЪДЪРЖАНИЕ
В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС
СТАНДАРТА MPEG-4
VISUAL („MPEG-4 VIDEO“),
КОЕТО Е КОДИРАНО
ОТ ПОТРЕБИТЕЛ,
ЗАНИМАВАЩ СЕ С ЛИЧНА
ДЕЙНОСТ БЕЗ ТЪРГОВСКА
ЦЕЛ, И/ИЛИ Е ПРИДОБИТО
ОТ ДОСТАВЧИК НА
ВИДЕОПРОДУКТИ,
ЛИЦЕНЗИРАН ОТ MPEG LA
ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА
MPEG-4 VIDEO. НЕ СЕ
ДАВА ИЛИ ПОДРАЗБИРА
ЛИЦЕНЗ ЗА НИКАКВА
ДРУГА УПОТРЕБА.
ДОПЪЛНИТЕЛНА
ИНФОРМАЦИЯ,
ВКЛЮЧИТЕЛНО СВЪРЗАНА
С РЕКЛАМНА, ВЪТРЕШНА
И ТЪРГОВСКА УПОТРЕБА
И ЛИЦЕНЗИРАНЕ, МОЖЕ
ДА БЪДЕ ПОЛУЧЕНА ОТ
MPEG LA, LLC. ВИЖТЕ
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
Относно това ръководство
„DVD диск“ може да се използва
като общ термин за търговски
DVD, DVD+RW/DVD+R/
DVD+R DL (+VR режим)
и DVD-RW/DVD-R/DVD-R DL
(VR режим, видеорежим)
дискове.
3BG
TIME/TEXT
Възпроизвеждане
Дисплей на менюто за управление
Използвайте менюто за управление за
избор на функция и за преглед на
свързаната с нея информация.
Натиснете DISPLAY.
За промените дисплея на менюто
управление, натиснете DISPLAY отново.
Проверка на изтеклото и оставащото време
за възпроизвеждане.
Въведете времевия код за търсене на картина
и музика (само DVD и Xvid видеофайлове).
DISC/USB
Избиране на „USB“ или „DISC“ за
възпроизвеждане.
TOP MENU/MENU
(Само DVD VIDEO дискове)
TOP MENU: Показва се главното меню.
MENU: Показва се менюто.
ORIGINAL/PLAY LIST
12(27)
18(34)
T
1:32:55
PLAY
DVD VIDEO
OFF
OFF
SET
ON
PROGRAM*1, *2
PROGRAM
ENTER
Quit: DISPLAY
A Елементи на менюто за управление
B Текущо възпроизвеждано заглавие/
Общ брой на заглавията
C Текущо възпроизвеждана глава/
Общ брой на главите
D Време за възпроизвеждане
E Избран тип носител
F Състояние на възпроизвеждането
G Избрана икона на елемент/опции
в менюто
H Съобщение за операцията
I Избран елемент от менюто
за управление
Списък с менюта
Елемент Име на елемента, функция
TITLE/SCENE/TRACK
CHAPTER/INDEX
TRACK
Избиране на заглавие, сцена, запис, глава или
индекс за възпроизвеждане.
4BG
Избиране на типа на заглавието (режим
DVD-VR) за възпроизвеждане: ORIGINAL
(Оригинален) или редактиран PLAY LIST
(Списък за възпроизвеждане).
Избиране на заглавието, главата или записа
за възпроизвеждане в желания от вас ред.
1 Изберете „SET t“, след което натиснете
ENTER и изберете заглавието (T), главата
(C) или записа (T), които искате да
програмирате, и натиснете ENTER.
2 Повторете избирането на заглавие, глава
или запис.
3 Натиснете N.
SHUFFLE*1, *2
Възпроизвеждане на заглавие, глава или
запис в произволен ред.
REPEAT*1, *2
Възпроизвеждане на всички заглавия/
записи/албуми или едно заглавие/глава/
албум/файл неколкократно.
A-B REPEAT*1, *2
Определя частите, които искате да
възпроизвеждате неколкократно.
1 По време на възпроизвеждане, изберете
„SET t“, след което натиснете ENTER.
Показва се лентата за настройка на
„A-B REPEAT“.
2 Когато намерите началната точка (точка
A), натиснете ENTER.
3 Когато достигнете до крайната точка
(точка B), натиснете ENTER отново.
PARENTAL CONTROL
Настройте, за да забраните
възпроизвеждането на този плейър.
PLAYER t: Възпроизвеждането на някои
DVD VIDEO дискове може да се ограничи
до предварително определено ниво, като
например възрастта на потребителите.
Сцени могат да се блокират или заместват
с други сцени (родителски контрол).
PASSWORD t: Въведете 4-цифрена парола
чрез бутоните с цифри. Също така
използвайте това меню, за да промените
паролата.
Родителски контрол
Можете да настроите ниво на ограничение
на възпроизвеждането.
1 Изберете „PLAYER t“, след което
натиснете ENTER.
Въведете или въведете повторно
4-цифрената си парола и натиснете
ENTER.
2 Натиснете X/x, за да изберете
„STANDARD“, след което натиснете
ENTER.
Натиснете X/x, за да изберете регион,
след което натиснете ENTER.
Когато изберете „OTHERS t“ изберете
и въведете стандартен код. Вижте
„СПИСЪК С С КОДОВЕ НА РЕГИОНИ
ЗА РОДИТЕЛСКИ КОНТРОЛ“ в края на
това ръководство.
3 Натиснете X/x, за да изберете „LEVEL“,
след което натиснете ENTER.
Натиснете X/x, за да изберете желаното
ниво, след което натиснете ENTER.
Настройката за родителски контрол
е извършена.
Колкото по-ниска е стойността, толкова
по-строго е ограничението.
За изключване на функцията за
родителски контрол, задайте „LEVEL“
на „OFF“.
Ако забравите паролата си, въведете
„199703“ в полето за парола, натиснете
ENTER и въведете нова 4-цифрена парола.
SETUP
QUICK: Използвайте Quick Setup (Бърза
настройка), за да изберете желания език на
извежданите на екрана съобщения,
съотношението на кадъра на телевизора
и изходния аудиосигнал.
CUSTOM: В допълнение към бързата
настройка можете да регулирате различни
други параметри (стр. 8).
RESET: Връщане на настройките в „SETUP“
до стойностите по подразбиране.
ZOOM*1
Увеличава изображението до четири пъти
от оригиналния размер, превъртайте
чрез C/X/x/c.
ANGLE
Смяна на ъгъла.
CUSTOM PICTURE MODE
Избиране на качеството на изображението,
което подхожда най-добре на програмата,
която гледате.
STANDARD: Показване на стандартна
картина.
DYNAMIC: Възпроизвежда отчетлива
динамична картина чрез увеличаване на
контраста и интензивността на цветовете.
CINEMA: Подсилва детайлите в тъмните
зони чрез увеличаване на нивото на черното.
MEMORY t: Регулира картината
с по-големи детайли.
SHARPNESS
Подчертава контурите на изображението,
за да се възпроизведе по-рязка картина.
OFF: Отменя опцията.
1: Подсилва контурите.
2: Подсилва контурите повече от 1.
AV SYNC
Регулира забавянето между картината и звука.
Тази функция не е ефективна, когато:
– използвате конектора DIGITAL OUT
(COAXIAL) и зададете „DOLBY DIGITAL“,
„MPEG“ или „DTS“ в „AUDIO SETUP“
съответно на „DOLBY DIGITAL“, „MPEG“
или „ON“ (стр. 9).
– свържете съвместимо с Dolby Digital или
DTS устройство през конектора HDMI
OUT и зададете „DOLBY DIGITAL“,
„MPEG“ или „DTS“ в „AUDIO SETUP“
съответно на „DOLBY DIGITAL“, „MPEG:
или „ON“ (стр. 9).
1 Изберете „SET t“ и натиснете ENTER.
Показва се лентата за регулиране на
„AV SYNC“.
2 Натиснете c неколкократно, за да
регулирате забавянето.
При всяко натискане на C/c забавянето
се регулира с 10 милисекунди.
3 Натиснете ENTER.
Избраната настройка се активира.
За да нулирате настройката „AV SYNC“,
натиснете CLEAR в стъпка 2.
*1 За да се върнете към нормално
възпроизвеждане, изберете „OFF“ или
натиснете CLEAR.
*2 Режимът на възпроизвеждане се отменя,
когато:
– отворите тавата на диска;
– изключите плейъра.
,продължение
5BG
◆Елементи за DATA файлове
Елемент Име на елемента, функция
ALBUM
Избиране на албума, който съдържа
музикални и видеофайлове за
възпроизвеждане.
FILE
Избиране на файла на снимка за
възпроизвеждане.
ALBUM
Избиране на албума, който съдържа
видеофайла за възпроизвеждане.
FILE
Избиране на видеофайла
за възпроизвеждане.
DATE
Извеждане на датата, на която е заснета
снимката от цифров фотоапарат.
INTERVAL*
Определяне на продължителността на
извеждане на слайдовете върху екрана.
EFFECT*
Избиране на ефектите, които се използват
при смяната на слайдовете по време на
слайдшоу.
MODE 1: За изображенията се избират
циклично произволни ефекти.
MODE 2: Изображението се извежда от
горната лява към долната дясна част.
MODE 3: Изображението се извежда от
горе надолу.
MODE 4: Изображението се извежда от
ляво надясно.
MODE 5: Изображението се извежда от
центъра на екрана.
OFF: изключване на тази функция.
6BG
MEDIA
Избира се типът на мултимедийния файл,
които искате да възпроизвеждате.
VIDEO: Възпроизвеждане на видеофайлове.
PHOTO (MUSIC): Възпроизвеждане на
снимки и музикални файлове вид на
слайдшоу. Можете да гледате слайдшоуто
със звук, когато в един и същи албум са
поставени снимки и музикални файлове.
Ако времето на възпроизвеждане на
музиката или снимките е по-дълго,
то продължава без звука или
съответно изображението.
PHOTO (BGM): Възпроизвеждане на
файлове на снимки с вградения в плейъра
фонов звук. За да изберете мелодия за фонов
звук, натиснете AUDIO неколкократно,
докато гледате изображение.
MUSIC: Възпроизвеждане на музикални
файлове. Натиснете SUBTITLE, докато
възпроизвеждате музикални файлове,
съдържащи несинхронизирана информация
за текстове. Плейърът поддържа само
текстове във формат MP3 ID3.
* В зависимост от файла тази функция може
да не е възможна.
За възпроизвеждане на видео
компактдискове с PBC функции
Когато започвате да възпроизвеждате
видео компактдиск с функции PBC
(контрол на възпроизвеждането),
се извежда менюто за направения от
вас избор.
За възпроизвеждане без използване на PBC
Натиснете ./> или бутоните
с цифри, докато плейърът е спрял, за
да изберете запис, и натиснете N
или ENTER. За да се върнете към
възпроизвеждане с PBC, натиснете x
два пъти, след което натиснете N.
Контролиране на телевизори
с дистанционното управление
Можете да контролирате нивото на звука,
входния източник и бутона за
захранването на телевизора си Sony
с предоставеното дистанционно
управление.
Ако телевизорът ви е посочен в таблицата
по-долу, задайте съответния код
на производител.
1 Докато държите TV [/1, натиснете
бутоните с цифри, за да изберете кода
на производителя на телевизора си.
2 Отпуснете TV [/1.
Кодове за телевизори, които могат да бъдат
управлявани
Sony
01
Hitachi
24
JVC
33
LG/Goldstar
76
Panasonic
17, 49
Philips
06, 08, 72
Samsung
71
Sharp
29
Toshiba
38
Гледане на висококачествено
слайдшоу (PhotoTV HD)
Свързване на USB устройство
Можете да свържете USB устройство
към USB жака на плейъра, за да
възпроизвеждате видеофайлове, снимки
или музикални файлове.
За поддържаните USB устройства
• Този плейър поддържа само USB Mass
Storage Class.
• Този плейър поддържа само USB
устройства, форматирани с FAT
(освен exFAT).
• Някои USB устройства може да не
функционират с плейъра.
Забележки за USB устройствата
• Когато отстранявате USB устройство,
спрете възпроизвеждането и го
разкачете от USB конектора.
• Ако USB устройството има
превключвател за захранване,
го включете, преди да свържете USB
устройството към жака USB на плейъра.
• За някои устройства може да се покаже
LUN (номер на логическо устройство).
За да смените LUN или оригиналното
съхранение, натиснете
, когато се
изведе списък с албуми или записи.
Ако имате телевизор Sony, съвместим
с „PhotoTV HD“, можете да се
наслаждавате на изображения с най-добро
качество. „PhotoTV HD“ се активира,
когато плейърът се свърже към телевизор
с HDMI кабел и „JPEG RESOLUTION“
в „HDMI SETUP“ се зададе на
„PhotoTV HD“ (стр. 9).
7BG
Меню „CUSTOM“
Можете да регулирате различни
настройки.
Натиснете DISPLAY, когато плейърът е
в спрян режим, изберете
(SETUP)
и изберете „CUSTOM“. Показва се менюто
„CUSTOM“.
Списък с менюта
Елемент Име на елемента, функция
LANGUAGE SETUP
OSD (On-Screen Display): Превключване
на показвания език на екрана.
MENU*1: Избиране на желания език за
менюто на диска (само DVD VIDEO
дискове).
AUDIO*1: Превключване на езика на
аудиозаписа. Когато изберете „ORIGINAL“,
се избира езика, който има приоритет
в диска. (само DVD VIDEO дискове).
SUBTITLE*1: Превключване на езика на
субтитрите, записани върху DVD VIDEO
диск. Когато изберете „AUDIO FOLLOW“,
езикът на субтитрите се променя
в зависимост от езика, който сте избрали
за аудиозаписа (само DVD VIDEO дискове).
SCREEN SETUP
TV TYPE: Избиране на съотношението
на кадъра на свързания телевизор.
16:9
4:3 LETTER BOX
4:3 PAN SCAN
8BG
SCREEN SAVER: Когато е избрано „ON“,
скрийнсейвърът се показва, когато
плейърът е в режим на пауза или е спрян за
повече от 15 минути. Натиснете N, за да
изключите скрийнсейвъра.
BACKGROUND: Избиране на фонов цвят
или картина на телевизионния екран. Ако
зададете „JACKET PICTURE“, въпреки че
дискът не съдържа изображение-обложка,
се показва картина „GRAPHICS“.
MODE (PROGRESSIVE): Ако изберете
„AUTO“, плейърът открива формата (въз
основа на видео или на филм) и се
конвертира към съответната версия.
4:3 OUTPUT: Тази настройка е ефективна,
когато зададете „TV TYPE“ на „16:9“.
Изберете „FULL“, когато можете да
промените съотношението на кадъра на
телевизора си.
CUSTOM SETUP
AUTO STANDBY: Включване или
изключване на настройката за автоматичен
режим на готовност. Ако изберете „ON“,
плейърът влиза в режим на готовност,
когато е спрял за повече от 30 минути.
AUTO PLAY: Когато е зададено „ON“,
плейърът автоматично стартира
възпроизвеждане, когато се включи от
таймер (не е включен в комплекта).
PAUSE MODE: Избиране на изображението
в режим на пауза. Обикновено избирайте
„AUTO“. Когато картината се извежда
с висока разделителна способност, задайте
„FRAME“ (само при DVD дискове).
TRACK SELECTION: Дава се приоритет на
аудиозаписа, съдържащ най-голям брой
канали, когато възпроизвеждате DVD
VIDEO, на който са записани няколко
аудиоформата (PCM, MPEG аудио, DTS,
или Dolby Digital формат). Ако изберете
„AUTO“, се дава приоритет (само DVD
VIDEO дискове).
IMAGE QUALITY: Избиране на
приоритетно извеждане на изображение
с високо качество или с бърза скорост
(само снимки).
MULTI-DISC RESUME: Включване
или изключване на настройката за
възобновяване на няколко диска.
Възобновяването на възпроизвеждането
може да бъде съхранено в паметта за до
6 различни DVD VIDEO дискове/VIDEO
компактдискове. Ако стартирате отново
настройките, точките за възобновяване се
изчистват. (Само за DVD VIDEO диск/
VIDEO компактдиск)
AUDIO SETUP
AUDIO DRC (Компресия на динамичния
диапазон)*2: Настройване съобразно
околната обстановка. Задайте „TV MODE“,
когато най-тихите звуци са неразличими,
или „WIDE RANGE“, когато обстановката на
слушане е добра, например при система за
домашно кино.
DOWNMIX*2: Превключване на метода
на смесване до 2 канала, когато
възпроизвеждате DVD диск, който има
задни звукови елементи (канали) или
е записан във формат Dolby Digital.
Обикновено избирайте
„DOLBY SURROUND“.
DIGITAL OUT: Избиране дали
аудиосигналите да се извеждат от конектора
DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI OUT.
Когато изберете „ON“, настройте и следните
„DOLBY DIGITAL“, „MPEG“, „DTS“, или
„48kHz/96kHz PCM“.
DOLBY DIGITAL: Избиране на типа на
Dolby Digital сигнала. Задайте „D-PCM“,
когато плейърът е свързан към
аудиокомпонент без вграден декодер
за Dolby Digital.
MPEG: Избиране на типа на MPEG
аудиосигнала. Задайте „MPEG“, когато
плейърът е свързан към аудиокомпонент
с вграден декодер за MPEG.
DTS: Избиране на типа на DTS
аудиосигнала. Задайте „ON“, когато
възпроизвеждате DVD VIDEO диск с DTS
аудиозаписи. Не задавайте „ON“, когато
свързвате плейъра към аудиокомпонент
без декодер за DTS.
48kHz/96kHz PCM: Избиране на честотата
на семплиране на изходния цифров
аудиосигнал (само DVD VIDEO дискове).
HDMI SETUP
Можете да регулирате елементи, свързани
с HDMI връзката.
HDMI RESOLUTION*3: Избиране на типа
на изходния видеосигнал от конектора
HDMI OUT. Ако е избрано „AUTO
(1920×1080p)“ (по подразбиране), плейърът
извежда видеосигнали с най-високата
разделителна способност, допустима от
телевизора. Ако картината е неясна,
неестествена или не ви удовлетворява
по друг начин, изпробвайте друга опция,
която е подходяща за диска, телевизора,
прожектора и др. За подробности вижте и
ръководството с инструкции, предоставено
с телевизора/прожектора и др.
Не можете да изберете тази настройка,
когато „JPEG RESOLUTION“ е зададено
на „PhotoTV HD“.
JPEG RESOLUTION: Избиране на типа
на разделителната способност на JPEG
файлове, така че да се наслаждавате на
картина с високо качество чрез
HDMI връзка.
Тази настройка е ефективна само когато
зададете „TV TYPE“ на „16:9“. Не можете
да изберете тази настройка, когато „HDMI
RESOLUTION“ е зададено на „720×480/
576p“. „(1920×1080i) HD “ и „(1920×1080i)
HD“ са ефективни само когато зададете
„HDMI RESOLUTION“ на „1920×1080i“.
Ако зададете тази настройка на
„PhotoTV HD“, „(1920×1080i) HD “ или
„(1920×1080i) HD“, функциите за ефект,
завъртане и мащабиране не са налице.
YCBCR/RGB (HDMI): Избиране на типа на
изходния HDMI сигнал от конектора
HDMI OUT.
Задайте „RGB“, ако възпроизвежданата
картина е изкривена. Не можете да изберете
тази настройка, когато „JPEG
RESOLUTION“ е зададено на „PhotoTV HD“.
AUDIO (HDMI): Избиране на типа на
изходния аудиосигнал от конектора HDMI
OUT. Задайте „PCM“, ако свързвате плейъра
към телевизор, който не е съвместим
с DOLBY DIGITAL/DTS/MPEG сигнали.
*1 Когато изберете „OTHERS t“ изберете
и въведете код на език. Вижте
„СПИСЪК С С КОДОВЕ НА ЕЗИЦИ“
в края на това ръководство.
*2 Тази функция влияе върху извеждането от
следните конектори:
– конектори LINE OUT L/R (AUDIO);
– конектор DIGITAL OUT (COAXIAL)/
HDMI OUT само когато
„DOLBY DIGITAL“ е зададено
на „D-PCM“.
*3 Ако картината не се показва нормално или
става черна, нулирайте настройката.
Натиснете [/1 за да изключите, въведете
„369“ и натиснете [/1, за да включите
отново плейъра.
9BG
Информация
Отстраняване на неизправности
Ако изпитате някое от следните
затруднения, докато използвате плейъра,
използвайте ръководството за
отстраняване на неизправности, преди
да заявите ремонт. Ако проблемът
продължи, свържете се с най-близкия
търговец на Sony.
Захранването не се включва.
c Проверете дали захранващият кабел
е свързан здраво.
Няма картина/има шум в картината.
c Свържете повторно кабела за свързване
здраво.
c Кабелите за свързване са повредени.
c Проверете връзката на телевизора си и
превключете селектора за входен сигнал
на телевизора, за да изведете сигнала от
плейъра на телевизионния екран.
c Натиснете [/1, за да изключите плейъра,
и въведете „369“ чрез бутоните с цифри на
дистанционното управление. След това
натиснете [/1, за да включите отново
плейъра.
Няма звук.
c Свържете повторно кабела за свързване
здраво.
c Кабелът за свързване е повреден.
c Плейърът е в режим на пауза или на
възпроизвеждане на забавен каданс.
c Плейърът е в режим на бързо превъртане
напред или бързо превъртане назад.
Дистанционното управление не работи.
c Батерията в дистанционното управление
е слаба.
c Дистанционното управление не е насочено
към сензора за дистанционното
управление
на плейъра.
c Когато управлявате плейъра с натискането
на бутоните на дистанционното
управление последователно, натискайте ги
в рамките на 5 секунди един от друг.
10BG
Дискът не се възпроизвежда.
c Дискът е обърнат.
Поставете диска със страната за
възпроизвеждане надолу.
c Дискът е изкривен.
c Дискът е замърсен или дефектен.
c Плейърът не може да възпроизвежда
определени дискове.
c Кодът на регион на DVD диска не отговаря
на този на плейъра.
c В плейъра се е кондензирала влага.
c Плейърът не може да възпроизведе
записан диск, който е не е финализиран
правилно.
Плейърът не работи правилно.
c Когато статично електричество и др. водят
до необичайна работа на плейъра,
изключете го.
На екрана се появява „C:13:**“.
c Почистете диска с кърпа за почистване или
проверете формата му.
Няма картина/звук при свързване към
конектора HDMI OUT.
c Променете настройката „HDMI
RESOLUTION“ в „HDMI SETUP“.
Проблемът може да се разреши.
c Оборудването, свързано към конектора
HDMI OUT, не отговаря на формата на
аудиосигналите. В такъв случай задайте
„AUDIO (HDMI)“ в „HDMI SETUP“
на „PCM“.
c Опитайте следното: 1Изключете и отново
включете плейъра. 2Изключете и отново
включете оборудването. 3Изключете
и отново включете HDMI кабела.
Плейърът не разпознава USB устройство,
свързано към него.
c USB устройството не в включено добре
в плейъра.
c USB устройството или някой кабел
са повредени.
c Режимът на диска не е превключен
на режим на USB.
Файлови формати, които могат да
бъдат възпроизвеждани
Видео: MPEG-1 (Cyber-shot data)/MPEG-4
(обикновен профил)*1/Xvid
Снимки: JPEG (DCF формат)
Музика: MP3 (с изключение на mp3PRO)/
WMA (с изключение на WMA Pro)*1, *2/
AAC*1, *2/LPCM/WAVE
*1 Не могат да се възпроизвеждат файлове със
защита на авторските права (Digital Right
Management).
*2 Плейърът не възпроизвежда кодирани
файлове, като например Lossless.
Поддържани разширения: „.avi“, „.mpg“,
„.mpeg“, „.mp4“, „.jpg“, „.mp3“, „.wma“,
„.m4a“, „.wav“
Поддържани дискове DVD, DVD±RW/±R/
±R DL, Music CD/Super VCD, CD-R/-RW
• Компактдискове с данни, записани
съобразно ISO 9660 Level 1/Level 2 или
разширения формат Joliet.
• DVD дискове с данни, записани
съобразно UDF.
• Плейърът ще възпроизведе всеки файл
в горепосочените дискове дори ако
файловият формат се различава. В такъв
случай може да се получи силен шум,
който да доведе до повреда на
високоговорителите.
• Възпроизвеждането на сложна йерархия
от папки може да отнеме известно време.
Създавайте албуми с не повече от
две йерархии.
• Някои снимки, музикални
и видеофайлове може да не се
възпроизведат в зависимост от
кодирането/състоянието на записа.
• Стартирането на възпроизвеждането
и преминаването към следващия или
друг албум/файл може да отнеме
известно време.
• Плейърът ще разпознае максимално
200 албума и 600 файла. Той може
да разпознае до 300 музикална файла
и 300 снимки, когато е избрано
„PHOTO (MUSIC)“.
• Плейърът не може да възпроизвежда
комбинация от два или повече
видеофайла.
• Плейърът не може да възпроизвежда
видеофайл с размер над 720 (ширина) ×
576 (височина)/2 GB.
• В зависимост от файла
възпроизвеждането може да не е гладко.
Препоръчително е да създавате
файловете с по-ниска побитова скорост.
• Плейърът може да не възпроизвежда
гладко видеофайлове с висока побитова
скорост от компактдискове с данни.
Препоръчително е да възпроизвеждате
от DVD диск с данни.
• При възпроизвеждане на визуални
данни, които не се поддържат от
формата MPEG-4, ще се чува
само звукът.
Бележка относно записваеми носители
Някои записваеми носители не могат да
бъдат възпроизвеждани с този плейър
поради качеството на записа или
физическото състояние на диска или
поради характеристиките на записващото
устройство и на авторския софтуер.
Системата няма да може да възпроизведе
диска, ако той не е финализиран
правилно. Освен това някои дискове
с данни, записани във формат
Packet Write, не може да бъдат
възпроизвеждани.
Само за плейър, който не може да
възпроизвежда изображения, съдържащи
защита срещу копиране
Изображенията в DVD-VR режим със
защита CPRM (Защита на съдържанието
на записващия носител) не могат да
се възпроизвеждат.
Забележка относно операциите за
възпроизвеждане на DVD дискове и видео
компактдискове
Производителите на софтуер може да
са задали умишлено някои операции за
възпроизвеждане на DVD дискове или
видео компактдискове. Тъй като този
плейър възпроизвежда DVD дискове
и видео компактдискове според
съдържанието на диска, проектирано
от тези производители, някои функции
на възпроизвеждането може да не
са налице. Също така направете справка
с инструкциите за експлоатация,
предоставени с DVD дисковете или
видео компактдисковете.
,продължение
11BG
Забележка относно дисковете
Това устройство е предназначено за
възпроизвеждане на дискове, отговарящи
на стандарта за компактдискове (CD).
DualDisc дискове и някои музикални
дискове с технология за защита срещу
копиране не съответстват на стандарта за
компактдискове (CD). Следователно тези
дискове може да не са съвместими с това
устройство.
Спецификации
Система
Лазер: Полупроводников лазер
Входове/изходи
• LINE OUT L/R (AUDIO): RCA конектор
• DIGITAL OUT (COAXIAL): RCA
конектор
• LINE OUT (VIDEO): RCA конектор
• HDMI ИЗХОД: HDMI 19-щифтов
стандартен конектор
• USB: USB жак тип A, максимален
ток 500 mA (за свързване на
USB устройство)
Общи сведения
• Изисквания за захранването: 220-240 V
променлив ток, 50/60 Hz
• Консумация на електроенергия: 10 W
• Консумация в режим на готовност: 0,5 W
• Размери (приблиз.): 270 × 38,5 × 209 мм
(ширина/височина/дълбочина),
включително издадените части
• Тегло (приблиз.): 950 гр.
• Работна температура: 5 °C до 35 °C
• Работна влажност: 25% до 80%
Включени принадлежности
• Дистанционно управление
(дистанционно) (1)
• Батерия R6 (размер AA) (2)
Спецификациите и дизайнът подлежат
на промяна без предупреждение.
12BG
СПИСЪК С С КОДОВЕ НА ЕЗИЦИ
1 стр. 8
Код Език
Код Език
Код Език
Код Език
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali;
Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian;
Lettish
1345 Malagasy
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan)Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto;
Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
SerboCroatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
1703 не е посочен
ISO 639: 1988 (E/F) стандарт
СПИСЪК С С КОДОВЕ НА РЕГИОНИ ЗА РОДИТЕЛСКИ КОНТРОЛ
1 стр. 5
Код Регион
Код Регион
Код Регион
Код Регион
2047
2046
2044
2057
2070
2184
2109
2115
2248
2238
2149
2254
2079
2092
2304
2363
2362
2376
2276 Япония
2390 Нова
Зеландия
2379 Норвегия
2427 Пакистан
2436 Португалия
2489 Русия
2501 Сингапур
2528 Тайланд
2424
2165
2174
2090
2086
2499
Австралия
Австрия
Аржентина
Белгия
Бразилия
Великобритания
Германия
Дания
Индия
Индонезия
Испания
Италия
Канада
Китай
Корея
Малайзия
Мексико
Нидерландия
Филипини
Финландия
Франция
Чили
Швейцария
Швеция
z За да намерите полезни съвети и информация за продуктите и услугите на Sony, посетете:
www.sony.eu/myproducts
4-566-335-21(1) (BG)
Download PDF