Sony | RDR-AT105 | Sony RDR-AT105 Инструкции за експлоатация

4-128-703-11(1)
DVD рекордер
Ръководство за експлоатация
За да откриете полезни съвети и информация за продуктите и
сервизното обслужване на Sony, посетете:
www.sony-europe.com/myproduct
RDR-AT100/AT105/AT107/AT200/AT205
© 2009 Sony Corporation
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да предотвратите пожар или
късо съединение, не излагайте
устройството на дъжд или влага.
За да избегнете токов удар, не
отваряйте кутията. За сервиз се
обръщайте само към квалифициран
персонал.
Кабелът на захранването трябва да
се сменя единствено в квалифициран
сервиз. Не излагайте батерията на
прекомерна горещина - например на
пряка слънчева светлина, огън и др.
Предпазни мерки
Това устройство работи при
напрежение 220 – 240V AC,
50/60 Hz. Проверете дали
работното напрежение на
устройството отговаря на
местното захранване.
За да предотвратите пожар
или късо съединение, не поставяйте върху устройството
предмети, пълни с течност,
като например вази.
Инсталирайте системата
така, че захранващият кабел
да може да бъде изключен от
контакта незабавно в случай
на повреда.
Само за модели RDR-AT105/
AT107/AT205
Това устройство се класифицира
като продукт CLASS 1 LASER.
Обозначението CLASS 1 LASER
PRODUCT се намира на задната
страна на устройството.
ВНИМАНИЕ
Използването на оптически
инструменти с този продукт увеличава опасността от нараняване
на очите. Тъй като лазерният лъч,
използван в този DVD рекордер, е
вреден за очите, не се опитвайте да
разглобявате кутията. За сервизно
обслужване се обръщайте единствено към квалифициран персонал.
Този етикет се намира върху кутията за лазера във вътрешността на
устройството.
2
GUIDE Plus+ и G-LINK са (1)
запазени търговски марки или
търговски марки на, (2) произведени по лиценз на; и (3)
обект на различни международни патенти и патентни
заявления, притежавани от
или лицензирани на GemstarТV Guide International Inc. и/
или на нейните клонове.
GEMSTAR-TV GUIDE
INTERNATIONAL, INC. И/
ИЛИ НЕЙНИТЕ КЛОНОВЕ НЕ НОСЯТ НИКАКВА
ОТГОВОРНОСТ ЗА ТОЧНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА ЗА ПРОГРАМНИЯ
ГРАФИК, ПРЕДОСТАВЕНА
ОТ СИСТЕМАТА GUIDE
PLUS+. В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ GEMSTAR-TV GUIDE
INTERNATIONAL, INC. И/
ИЛИ НЕЙНИТЕ КЛОНОВЕ
НЕ СА ОТГОВОРНИ ЗА
ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ,
ЗАГУБИ ИЛИ НЕПРЕКИ,
ИЗВЪНРЕДНИ ЩЕТИ
ИЛИ ЩЕТИ В РЕЗУЛТАТ
НА ПРЕДОСТАВЯНЕТО
ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА
ИНФОРМАЦИЯ, ОБОРУДВАНЕ ИЛИ УСЛУГИ,
СВЪРЗАНИ СЪС СИСТЕМАТА GUIDE PLUS+.
Изхвърляне на стари
електрически и електронни
уреди (Приложимо за страните от Европейския съюз
и други европейски страни
с разделителна система за
отпадъци)
Този символ на устройството или на опаковката му
показва, че този продукт не
трябва да се третира като
домашен отпадък. Вместо
това, той трябва да бъде
предаден в съответните
пунктове за рециклиране на
електрически и електронни
уреди. Изхвърляйки го на
правилното място, вие предотвратявате потенциални
негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които могат да се случат
при неправилно изхвърляне на
продукта. Рециклирането на
материалите ще помогне за
запазването на природните
ресурси. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля,
свържете се с общината,
службата по чистота или
с магазина, от който сте
закупили продукта.
Изхвърляне на използвани
батерии (Приложимо за
страните от Европейския
съюз и други европейски страни, използващи
система за разделително
събиране на отпадъци)
Този символ на батериите или на
тяхната опаковка показва, че този
продукт не трябва да се третира
като домашен отпадък.
Изхвърляйки този продукт на
правилното място, вие предотвратявате потенциални негативни
последици за околната среда и
човешкото здраве, които могат да
се случат при неправилното изхвърляне на продукта. Рециклирането на
материалите ще помогне за запазването на естествените ресурси. Ако
е наложително продуктът да бъде
постоянно свързан с батерията
поради наличие на определени мерки
за безопасност или интегритет
на данните, то е необходимо
батерията да бъде сваляна само в
квалифициран сервиз. За да се уверите, че батерията ще бъде правилно
изхвърлена, в края на живота на
устройството предайте продукта
в правилния събирателен пункт
за рециклиране на електрическо и
електронно оборудване.
Относно всички други батерии,
моля, прегледайте частта относно
безопасното сваляне на батериите
от продукта. Предайте продукта
в правилния събирателен пункт за
рециклиране на батерии.
За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт,
моля, свържете се с местния градски
офис, службата за изхвърляне на
отпадъци или с магазина, от който
сте закупили продукта.
Производителят на
този продукт е Sony
Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japan. Оторизираният представител за
EMC (ElectroMagnetic
Compatibility - електромагнитна съвместимост) и
безопасност на продуктите е Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Germany.
За въпроси относно
сервизното обслужване или
гаранцията се обръщайте
към адресите, посочени в
съответните сервизни или
гаранционни документи.
Предпазни мерки
Този продукт е тестван и отговаря
на изискванията на ЕМС директивата за използване на кабели, по-къси
от 3 метра.
Безопасност
Ако твърд предмет или течност
попадне в кутията, изключете системата от контакта и проверете
устройството при квалифициран
персонал преди повторна работа.
Твърд диск
Твърдият диск на устройството
притежава висока плътност,
която ви позволява да правите
дълги записи и бързо да получавате
достъп до записаните данни.
Въпреки това данните лесно могат
да се повредят вследствие на удар,
вибрация или събиране на прах, и
трябва да бъдат пазени далече от
силни магнити. За да избегнете
загубата на важни данни, следвайте
следните предпазни мерки.
• Не излагайте рекордера на силни
удари.
• Не поставяйте рекордера на
места, изложени на механични
вибрации или на нестабилни
повърхности.
• Не поставяйте рекордера върху
горещи повърхности, като например видеорекордер или усилвател
(приемник).
• Не използвайте рекордера на места, подложени на крайни промени
в температурата (промяната на
температурата трябва да бъде с
по-малко от 10 °C в час).
• Не местете рекордера с включен
захранващ кабел.
• Не изключвайте захранващия
кабел, докато устройството е
включено.
• Когато изключвате захранващия кабел, първо изключете
устройството и се уверете, че
твърдият диск не работи (часовникът е изведен на дисплея на
предния панел за поне 30 секунди
и всички операции по запис или
редактиране са спрени).
• Не местете рекордера поне 1
минута, след като сте изключили
захранващия кабел.
• Не се опитвайте сами да сменяте
или ъпгрейдвате твърдия диск,
тъй като това може да причини
неизправност.
Ако твърдият диск се повреди, не
можете да възстановите загубените данни. Твърдият диск пази
данните само временно.
, продължава
3
Поправка на твърдия диск
Запис
• Съдържанието на записа на твърдия диск може да бъде проверено
в случай на поправка или проверка
при повреда или модификация. Въпреки това, съдържанието няма
да бъде подсигурено или запазено
от Sony.
• Ако твърдият диск трябва да
бъде форматиран или сменен,
това ще бъде извършено по усмотрение на Sony. Съдържанието на
твърдия диск ще бъде изтрито,
включително съдържанието,
което нарушава законите за
авторските права.
Преди истинския запис извършвайте пробен запис.
Източници на захранване
• Рекордерът не е изключен от
източника на променлив ток
(мрежата), докато е свързан с
контакта на стената, дори ако
самото устройство е изключено.
• Ако няма да използвате рекордера
за по-дълъг период от време,
изключете го от контакта. За
да изключите захранващия кабел,
издърпайте щепсела; никога не
дърпайте кабела.
Местоположение
• Поставете рекордера на място
с подходяща вентилация, за да
предотвратите увеличаване на
вътрешната температура.
• Не поставяйте рекордера
върху мека повърхност, например
килим, която може да запуши
вентилационните отвори.
• Не поставяйте рекордера в
затворени пространства, като
лавици или подобни вградени
шкафове.
• Не поставяйте рекордера близо
до топлинни източници или на
места, изложени на пряка слънчева
светлина, прах или механични
вибрации.
• Не инсталирайте устройството в наклонена позиция. То е
проектирано да работи само в
хоризонтална позиция.
• Пазете устройството и
дисковете далече от оборудване
със силни магнитни полета, като
микровълнови печки или големи
тонколони.
• Не поставяйте тежки предмети
върху рекордера.
4
Компенсация при загуба на
записи
Sony не е отговорна и няма да
компенсира каквато и да е загуба на
записи или подобни загуби, включително тогава, когато записите
не са направени поради повреда в
рекордера или когато съдържанието
на записа е загубено или увредено в
резултат на повреда в рекордера
или при поправката му. Sony няма
да върне, възстанови или копира
записаното съдържание при никакви
обстоятелства.
Авторски права
• Възможно е телевизионните
програми, филмите, видео
записите, дисковете и други
материали да бъдат защитени
от авторски права. Нелицензиран
запис на такива материали може
да противоречи на закона за
авторското право. Също така,
възможно е използването на този
рекордер с кабелна телевизия да
изисква разрешението на кабелния
оператор и/или собственика на
програмата.
• Този продукт включва технология за защита на авторското
право, защитена с US патенти
и други права на интелектуална
собственост. Използването на
тази технология за защита на
авторското право трябва да
бъде разрешена от Macrovision и
е предназначена единствено за домашно видео или друго ограничено
ползване, освен ако не е разрешено
друго от Macrovision. Повторното сглобяване или разглобяване са
забранени.
• Този продукт използва шрифтове
FontAvenue®, по лиценз на корпорация NEC.
FontAvenue е запазена търговска
марка на корпорация NEC.
• “ “ и x-Application са търговски
марки на Sony Corporation.
• ВСЯКА УПОТРЕБА НА ТОЗИ
ПРОУКТ ИЗВЪН ТАЗИ ЗА ЛИЧНО ПОЛЗВАНЕ И ПО НАЧИН,
КОЙТО НЕ СЪВПАДА С МPEG2 СТАНДАРТИТЕ ЗА КОДИРАНЕ
НА ВИДЕО ИНФОРМАЦИЯ
НА НОСИТЕЛИ СЕ ЗАБРАНЯВА ИЗРИЧНО В СЛУЧАЙ НА
ЛИПСА НА ЛИЦЕНЗ И НА
ПАТЕНТИ ЗА MPEG-2 ПАТЕНТНО ПОТФОЛИО, НАЛИЧНИ
ОТ MPEG LA, L..C., 250 STEELE
STREET, SUITE 300, DENVER,
COLORADO 80206.
Функция за защита на
записа
Тъй като рекордерът притежава
функция за защита на записа, възможно е приеманите през външен тунер
(не е приложен в комплекта) програми да съдържат сигнали за защита
на авторското право (функция за
защита на записа) и като такава, в
зависимост от сигнала е възможно
сигналът да не бъде записан.
Информация за това
ръководство
Проверете името на
вашия модел
Инструкциите в това
ръководство се отнасят за 5
модела: RDR AT100, RDR-AT105,
RDR-AT107, RDR-AT200 и RDR205. Проверете името на вашия
модел, като погледнете предния
панел на рекордера.
ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА
Внимание: Този рекордер е в състояние да поддържа неподвижен
видео образ или снимка на екрана
на вашия телевизор безкрайно
дълго време. Ако оставите
неподвижен видео образ на телевизионния екран за продължителен период от време, рискувате
да повредите екрана. Особено
чувствителни са телевизорите
с плазмени екрани и прожекционните телевизори.
Ако имате проблеми или
въпроси, отнасящи се до вашия
рекордер, моля, свържете се с
най-близкия сервиз на Sony.
• В това ръководство вътрешният твърд диск е описан като
“HDD” и терминът “диск”
се отнася за HDD, DVD или
CD дискове, освен ако не е
отбелязано друго в текста или
илюстрацията.
, описани в
• Иконки като
горната част на всяко пояснение,
посочват какъв вид носител
може да бъде използван с функцията, която е обяснена. За повече
подробности вижте “Дискове
за запис и възпроизвеждане” на
стр. 143.
• Инструкциите в това ръководство описват контролните
бутони на устройството за
дистанционно управление. Можете да използвате и контролните
бутони на рекордера, ако имат
същите или подобни имена
като тези на устройството за
дистанционно управление.
• Възможно е илюстрациите на
дисплея на екрана, използвани
в това ръководство, да не
съвпадат с графиките, изведени
на телевизионния екран.
• Модели RDR-АТ105/АТ107/АТ205
се използват за илюстриране.
• Поясненията в това ръководство, които се отнасят до
DVD дисковете, са за дисковете,
записани с този рекордер. Те не се
отнасят до DVD дискове, записани с други рекордери и възпроизведени с това устройство.
5
Съдържание
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ............................................................................................................... 2
Предпазни мерки .................................................................................................................... 3
Упътване за видовете дискове ..........................................................................................10
Връзки и настройки ..................................................................................................15
Свързване на рекордера ......................................................................................................15
Стъпка 1: Свързване на кабела на антената и устройството за управление на
Set Top Box приемника ...................................................................................................15
А: Свързване към цифров приемник (само за модели
RDR-AT105/AT107/AT205) .........................................................................................16
B: Свързване само на кабела (без приемник) ...........................................................17
Стъпка 2: Свързване на видео кабели/HDMI кабел ........................................................18
SMARTLINK функции (само за свързване SCART) ....................................................20
HDMI функции за управление за ‘BRAVIA’ Theatre Sync (само за HDMI
свързване) .................................................................................................................. 20
Стъпка 3: Свързване на аудио кабели/HDMI кабел ...................................................... 21
Стъпка 4: Свързване на захранващия кабел.................................................................. 22
Стъпка 5: Подготовка на устройството за дистанционно управление ............... 23
Управление на телевизора с устройството за дистанционно управление ....23
Ако притежавате Sony DVD плейър или повече от един Sony DVD рекордер..24
Промяна на програмните позиции на рекордера с помощта на устройството
за дистанционно управление.................................................................................24
Стъпка 6: Лесна настройка ............................................................................................... 25
Настройка на системата GUIDE Plus+ ®
(само за модели RDR-AT105/AT107/AT205) ............................................................... 26
Свързване на видеорекордер или подобно устройство .............................................. 29
Свързване към жака LINE 1/DECODER ......................................................................29
Свързване към LINE 2 IN жаковете на предния панел.............................................30
Свързване на външен декодер ........................................................................................... 32
Свързване на декодер .....................................................................................................32
Настройка на програмните позиции на външен декодер
(PAY-TV/Canal Plus аналогов декодер) ....................................................................... 33
Седем основни операции – Опознаване на вашия DVD рекордер
1. Зареждане на диск ............................................................................................................ 34
2. Запис на програма............................................................................................................ 35
Проверка на състоянието на диска по време на запис .......................................36
3. Възпроизвеждане на записана програма (Title List) ................................................. 37
Извеждане на възпроизведеното време и информация за възпроизвеждането ... 39
4. Промяна на името на записана програма .................................................................. 40
5. Озаглавяване и защита на диск ....................................................................................41
Озаглавяване на диск ....................................................................................................41
Защита на диск ..............................................................................................................42
6. Възпроизвеждане на диск на друго DVD оборудване (финализиране) .................. 43
Дефинализиране на диск ...............................................................................................44
7. Преформатиране на диск ............................................................................................... 45
6
GUIDE Plus+ (само за модели RDR-AT105/AT107/AT205)......................................47
Представяне на системата GUIDE Plus+ ..................................................................... 47
Преглед на информация за вашата любима телевизионна програма (My TV) ...... 49
Извършване на промени в системата GUIDE Plus+ ................................................... 50
Търсене на обслужващ канал за GUIDE Plus+ ..........................................................50
Ръчно сменяне на обслужващия канал за GUIDE Plus+...........................................0
Промяна на програмните позиции .............................................................................51
Дезактивиране на програмните позиции ................................................................51
Запис ............................................................................................................................52
Запис с таймера (GUIDE Plus+/Manual/Easy Timer)
(само за модели RDR-AT105/AT107/AT205) ............................................................... 52
Запис с един бутон (GUIDE Plus+)...............................................................................52
Ръчна настройка на таймера (Schedule) ..................................................................54
Използване на функцията Easy Timer .........................................................................56
Използване на функцията Quick Timer........................................................................56
Запис на стерео и двуезични програми.....................................................................57
Създаване на глави в дадено заглавие .......................................................................57
Запис с таймер (за модели RDR-АТ100/АТ200) .............................................................. 58
Използване на функцията Quick Timer........................................................................60
Запис на стерео и двуезични програми.....................................................................60
Създаване на глави в дадено заглавие .......................................................................60
Проверка/промяна/отменяне на настройките на таймера (Schedule)
(само за модели RDR-AT105/AT107/AT205) ............................................................... 60
Проверка/промяна на настройките на таймера .....................................................60
Отмяна на настройките на таймера .......................................................................61
Проверка/промяна/отменяне на настройките на таймера (Timer List) (само за
модели RDR-AT100/AT200) ............................................................................................ 62
Запис от свързано оборудване.......................................................................................... 63
Запис от свързано обордване без таймер ...............................................................63
Запси от свързано оборудване с таймер (Synchro Rec.)
(само за модели RDR-AT100/AT200) ......................................................................64
Възпроизвеждане .......................................................................................................65
Възпроизвеждане ................................................................................................................. .65
Опции за възпроизвеждане ............................................................................................67
Неколкократно възпроизвеждане на избран участък от записа (A-B Repeat) .69
Неколкократно възпроизвеждане (Repeat) ................................................................60
Създаване на ваша собствена програма (Programme) ..........................................70
Възпроизвеждане на DivX видео файлове .........................................................................71
Свързване на USB устройство...................................................................................71
Възпроизвеждане на DivX видео файлове ................................................................... 1
Функции за възпроизвеждане............................................................................................. 72
Спиране на телевизионно излъчване на пауза (TV Pause/Pause Live TV) ................ 72
Възпроизвеждане от началото на програмата, която записвате (Chase Play) .. 73
Възпроизвеждане на предишен запис, докато правите друг
(Simultaneous Rec and Play).......................................................................................... 73
Търсене по време/заглавие/глава/запис и др. ................................................................ 74
, продължава
7
Изтриване и редактиране .......................................................................................75
Преди редактиране .............................................................................................................. 75
Изтриване и редактиране на заглавие........................................................................... 76
Изтриване на няколко заглавия (Multi-Mode) ...........................................................76
Изтриване на част от заглавие (А-В Erase) ...........................................................77
Разделяне на заглавие (Divide) .....................................................................................77
Изтриване и редактиране на глава................................................................................. 78
Разделяне на глава (Divide) ............................................................................................79
Изтриване на глава (Erase) ..........................................................................................79
Комбиниране на няколко глави (Combine)...................................................................79
Създаване и редактиране на плейлист .......................................................................... 80
Преместване на плейлист заглавие (Move) ............................................................80
Комбиниране на няколко плейлист заглавия (Combine) .........................................80
Разделяне на плейлист заглавие (Divide) ..................................................................80
Преместване на глава (Move) ......................................................................................81
Презапис (HDD y DVD) .........................................................................................82
Преди презапис...................................................................................................................... 82
HDD/DVD презапис ..........................................................................................................83
Презапис чрез използване на списък ..........................................................................83
Създаване на резервен диск (DVD Backup) ...............................................................86
Презапис на харддиск на видеокамера ................................................................... 87
Преди презапис на харддиска на видеокамера .........................................................87
Подготовка на харддиска за презапис. ......................................................................88
Презапис на харддиска на видеокамера с едно докосване
(ONE-TOUCH DUB)....................................................................................................89
Презапис от харддиска на видеокамера с използване на дисплея (HDD-Cam
Dubbing) .......................................................................................................................89
Презапис от DV видеокамера .................................................................................91
Преди презапис от DV видеокамера ...........................................................................91
Подготовка за презапис от DV видеокамера...........................................................91
Презапис на цяла касета в DV формат (DV One Touch Dubbing) ........................93
Презапис на избрани сцени (Ръчен презапис) ..........................................................3
Възпроизвеждане от DV видеокамера........................................................................94
Джубокс .......................................................................................................................95
Относно джубокс ............................................................................................................95
Подготовка за използване на джубокс .......................................................................95
Свързване с USB устройство......................................................................................95
Копиране на записи и албуми (USB t HDD) ............................................................95
Копиране на аудио записи (DISC t HDD) .................................................................96
Копиране на записи или албуми на харддиска (HDD y HDD)……………………96
Възпроизвеждане на аудио записи посредством джубокс/USB
устройство ...............................................................................................................97
Добавяне на аудио заглавия към плейлиста (само за харддиска)........................98
Опции за възпроизвеждане ............................................................................................98
Неколкократно възпроизвеждане (Repeat) ................................................................98
Създаване на собствена програма (Programme)
(само за USB устройство) ....................................................................................99
Управление на аудио записи от джубокс (само за харддиск)................................100
8
Фото албум ..............................................................................................................101
Относно функцията “Photo Album”................................................................................ 101
Подготовка за използване на функция “Photo Album” .............................................101
Свързване на USB устройство ...................................................................................101
Копиране на JPEG изображения на харддиска (DISC/USB t HDD) ....................102
Копиране на всички JPEG файлове с изображения от свързано
USB устройство (USB t DVD-RW/DVD-R).......................................................102
Копиране на JPEG изображения или албуми на харддиска (HDD y HDD)........103
Копиране на JPEG албуми на диск (HDD t DVD-RW/DVD-R) ...............................103
Копиране на JPEG изображения на диск (HDD t DVD-RW/DVD-R) ....................104
Използване на списък “Photo Album” ............................................................................... 105
Изреждане на кадри ........................................................................................................107
Създаване на слайдшоу (изреждане на кадри) с любимата Ви музика и
графични ефекти (x-Pict Story) (само за харддиск).. ........................................... 108
Управление на JPEG файлове с изображения на харддиска ...................................... 110
Отпечатване на JPEG файлове с изображения.......................................................... 111
Настройки и регулации ........................................................................................... 113
Регулиране на качеството на изображение .................................................................113
Използване на менюта за настройка............................................................................ 116
Настройки на диска (Disc Setup)..................................................................................... 116
Настройки на рекордера (Basic) ......................................................................................117
Приемане от антената и настройки за езика (Tuner) ............................................ 119
Видео настройки (Video In/Out) .......................................................................................122
Аудио настройки (Audio In) ................................................................................................ 23
Audio настройки за извеждане (Audio Out) ....................................................................124
Езикови настройки (Language) .........................................................................................126
Настройки на записа (Recording) ....................................................................................127
Настройки по възпроизвеждането (Playback) ............................................................... 28
HDMI настройки (HDMI Output) .........................................................................................130
Други настройки (Options).................................................................................................132
Други настройки (Options 2) .............................................................................................133
Допълнителна информация ................................................................................... 134
Отстраняване на проблеми..............................................................................................134
Нулиране на рекордера ......................................................................................................142
Дискове за запис и възпроизвеждане .............................................................................143
Дискове за възпроизвеждане ............................................................................................. 45
Относно режим на запис/презапис.................................................................................147
Списък с езикове кодове ...................................................................................................151
Код на държава/регион .......................................................................................................151
Забележки относно този рекордер .................................................................................152
Забележки относно MP3 аудио записи, JPEG файлове с изображения и DivX Video
файлове ...........................................................................................................................153
Спецификации ......................................................................................................................155
Азбучен указател ................................................................................................................157
, продължава
9
Упътване за частите и бутоните
За повече информация вижте страниците в скоби.
Устройство за дистанционно управление
RDR-AT105/AT107/AT205
1
2
3
1
2
3
4
5
6
4
5
6
7
8
9
7
8
9
0
1 HDD (35)
Записва и възпроизвежда заглавия от
харддиска.
DVD (34)
Записва и възпроизвежда заглавия от DVD.
2 Бутон =/1 (включване/готовност) (25)
Включва или изключва рекордера.
3 Z open/close (34)
Отваря или затваря шейната на диска.
4 PROGRAM +/- бутони (35)
Бутон + има сензорна точка.*
5 Бутони с цифри (74)
Бутон с номер 5 има сензорна точка.*
10
RDR-AT100/AT200
0
6 Бутон INPUT (input select) (63)
Избира входящия източник.
7 Бутон AUDIO (67)
Бутонът AUDIO има осезаема точка*.
8 Бутон CLEAR (40, 69, 70)
9 Бутон TV/DVD (28)
Сменя TV режим с DVD режим и обратно.
q; Бутон SUBTITLE (67)
Избира език на субтитрите.
Зелен (само за модели RDR-AT105/AT107/
AT205). (47)
qa Бутон ANGLE (67, 107)
Променя ъглите или завъртаизображението по време на слайдшоу.
Жълт (само за модели RDR-AT105/AT107/
AT205). (47)
qs Червен (само за модели RDR-AT105/
AT107/AT205). (47)
qd PLAY MODE (69, 74)
Син (само за модели RDR-AT105/AT107/
AT205). (47)
qf GUIDE (само за модели RDR-AT105/AT107/
AT205). (47)
Извежда системен екран за GUIE Plus-+®.
TIMER (само за модели RDR-AT100/AT200)
(58)
qg Бутон SYSTEM MENU (113)
Бутон TITLE LIST (37, 65, 76)
Бутон TOP MENU (65)
qh Бутон INFO (информация) (само за модели RDR-AT105/AT107/AT205). (48)
Извежда програмна информация.
qj Бутон MENU (65)
Извежда менюто на диска.
qk Бутон </M/m/, ENTER (25)
Избира желаната опция.
ql O RETURN (25)
w; Бутон DISPLAY (39)
Извежда статуса на възпроизвеждане или
информация за диска.
wa Бутони ./> (предишен)/(следващ)
(67, 98)
PAGE +/- (само за модели RDR-AT105/
AT107/AT205) (48)
Променя програмния списък по страници.
ws Бутони
(повторение)/(единично превъртане напред) (67)
DAY +/- (само за модели RDR-AT105/AT107/
AT205) (48)
Променя програмния списък по дни.
ws Бутон H (възпроизвеждане)(65, 107)
Бутон X (пауза) (35, 67, 98, 107)
Бутон x (стоп) (65, 97, 107)
Бутонът H има осезаема точка.*
wd Бутон TV PAUSE (72)
wf Бутон z REC (35)
Бутон x REC STOP (35)
Бутон HDD/DVD DUB (83)
Започва презапис на възпроизвеждащото се
в момента заглавие или отменя презаписа.
Бутон REC MODE (35)
Избира режим на запис.
wg Бутон TV =/1 (TV включване/готовност) (23)
Бутон ТV
(избор на входящ източник) (23)
Бутони 2 (сила на звука) +/- (23)
Бутони TV PROG (TV програми) +/- (23)
Бутонът + има осезаема точка.
wh Бутон ZOOM (само за модели RDR-AT100/
AT200) (107)
Увеличава изображение по време на слайдшоу.
* Използвайте осезаемата точка за ориентир при
работа с рекордера.
, продължава
11
Преден панел
1 Бутон =/1 (включване/готовност) (25)
Включва или изключва рекордера.
2
(сензор за дистанционното управление) (23)
3 Шейна за диска (34)
4 Дисплей на предния панел (13)
5 Бутон Z (отваряне/затваряне) (34)
Отваря или затваря шейната на диска.
6 Бутон N (възпроизвеждане) (65, 107)
qf ONE-TOUCH DUB (89, 93)
Започва презапис от свързана цифрова
видеокамера.
qg Жак DV IN (91)
Свържете DV видеокамера към този жак.
qh USB жак (тип А) (95, 101)
Свържете USB устройство към този жак.
qj PictBridge USB жак (тип В) (111)
Свържете PictBridge съвместим принтер
към този жак.
Бутон N има осезаема точка,*
7 Бутон x (стоп) (65, 97, 107)
8 Бутон HDD
Записва и възпроизвежда заглавия на
харддиска. Когато изберете HDD, светва
индикатор HDD.
Бутон DVD
Записва и възпроизвежда заглавия на DVD.
Когато изберете DVD, светва индикатор
DVD.
9 PROGRAM +/- бутони (35)
Бутон + има сензорна точка.*
0 Бутон INPUT (input select) (63)
Избира входящия източник.
qa Бутон x REC STOP (35)
qs Бутон z REC (35)
qd LINE 2 IN (S VIDEO/VIDEO/L (MONO) AUDIO
R) жакове (30)
Свържете видеорекордер или подобно
устройство посредством тези жакове.
12
* Използвайте осезаемата точка за ориентир
при работа с рекордера.
За да заключите рекордера
(Защита за деца)
Можете да заключите всички бутони на
рекордера, за да предпазите всички настройки
от отмяна по грешка.
Когат рекордерът е изключен , задръжте
бутон x (стоп) на рекордера натиснат
докато на дисплея на предния панел се появи
“LOCKED”. Рекордерът не работи освен за
настройки на време и синхронизиран запис,
когато сте приложили Защита за деца.
За да отключите рекордера , задръжте
натиснат бутон x (стоп) на рекордера,
докато на дисплея на предния панел се появи
“UNLOCKED”.
Дисплей на предния панел
1 Индикатор за синхронизиран запис
(SYNCHRO REC) (само за модели RDRAT100/AT200)
Светва, когато рекордерът е в режим на
готовност или когато е в режим синхронизиран запис.
2 Извежда следното:
• време на възпроизвеждане.
• настояща глава/запис/номер на индекс.
• време на запис/режим на запис.
• часовник
• програмна позиция
• ЕPG индикация (само за модели RDRAT105/AT107/AT205) (47)
• “EPG” се появява, когато получавате
GUIDE Plus+ данни.
• Индикация TV Direct Rec (35)
“TV” се извежда на мястото на последните 2 цифри вдясно.
4 VPS/PDC индикатор (55, 59)
Светва, когато функция VPS/PDC е
активирана.
5 Таймер индикатор (52, 59)
Светва, когато е зададен запис с таймера.
6 Вид на диска
Светва, когато заредите възможни за
запис DVD-R или DVD-RW.
7 Индикатор за Command Mode (132)
Извежда режим на командване на дистанционното. Когато Command Mode на рекордера е в позиция „3 (по подразбиране)”, или
“1” или “2”не се появява.
8 Статус на записа
9 Индикатор за презапис
0 Индикатор за възпроизвеждане
3 Индикатор NTSC (118, 123)
Светва, когато е избрана NTSC цветова
система.
, продължава
13
Заден панел
1 AERIAL IN/OUT жакове (15)
2 LINE 2 OUT (R-AUDIO-L/VIDEO) жакове
(18, 21)
3 LINE 1/DECODER жак (29)
4 G-LINK жак (само за модели RDRAT105/AT107/AT205) (16)
Свържете контролерът на допълнителния приемник към този жак.
5 HDMI OUT (high-definition multimedia
interface out) жак (18, 21)
14
7 DIGITAL OUT (COAXIAL) жак (21)
8 AC IN терминал (22)
9 LINE 3 - TV жак (18)
0 LINE 2 OUT (S VIDEO) жак (18)
qa COMPONENT VIDEO OUT (Y, PB/CB,PR/CR)
жакове (18)
Връзки и настройки
Свързване на рекордера
b Забележки
• Вижте “Спецификации” (стр. 155) за списък на приложените аксесоари.
• Свържете здраво кабелите, за да предотвратите
нежелан шум.
• Прочетете инструкциите, приложени към компонентите, които ще свързвате.
• Не можете да свържете този рекордер към телевизор,
който не разполага със SCART или входен видео жак.
• Уверете се, че преди да започнете свързването сте
изключили захранването на всеки компонент.
Изберете едно от следните свързвания за антена. НЕ настройвайте “LINE 1 In” в позиция
“Decoder” в настройки “Video In/Out” (стр.
123), когато правите свързване А.
Режим “Standby Mode” е в позиция „Mode 1”
(по подразбиране) в настройки „Basic” и на
телевизора не се появява изображене, когато
рекордерът е в режим на готовност.
За да гледате телевизия в режим на готовност, настройте “Standby Mode” в положение
„Mode 2” в „Стъпка 6: Лесна настройка” (стр.
25) или използвайте сплитер, за да разделите
входящия сигнал от антената между телевизора и рекордера.
Ако разполагате с
Използвайте
свързване
Цифров рисивър
А (стр. 16)
Не разполагате с цифров
рисивър
В (стр. 17)
Връзки и настройки
Извършете стъпките от 1 до 6, за да свържете рекордера и нагласите настройките му. Не
свързвайте захранващия кабел, докато не стигнете до “Стъпка 4: Свързване на захранващия
кабел” на стр. 22.
Стъпка 1: Свързване на кабела на
антената и устройството за
управление на Set Top Box приемника
z Съвет
Можете също така да настроите “Standby Mode” в положение „Mode 2” в натсройки “Basic” (стр. 118).
b Забележки
• Ако антената ви е с плосък кабел, (300-омов двужичен
кабел), използвайте конектор за външна антена (не е
приложен), за да свържете антената към рекордера.
• Ако имате отделни кабели за ЕФИРНИ антени, използвайте ЕФИРЕН UHF/VHF честотен смесител (не
е приложен), за да свържете антената към рекордера.
• Ако изключите захранващия кабел на рекордера, няма
да можете да виждате сигнала от свързания Set Top
Box приемник.
, продължава
15
А: Свързване на Set Top Box приемник (само за модели RDR-AT105/
AT107/AT205)
С това свързване можете да запишете която и да е програмна позиция от Set Top Box приемника. За да гледате кабелни програми, програмната позиция на рекордера трябва да съвпада с тази на
антенния изход на Set Top Box приемника.
Поставете устройството за управление на Set Top Box приемника в
близост до дистанционния сензор на
Set Top Box приемника.
Стена
Устройство
за управление
на Set Top
Box (стр. 17)
Set Top Box
приемник
ANT IN
TO TV
Антенен кабел
(не е приложен)*1
SCART кабел*2
(не е приложен)
към AERIAL IN
към G-LINK
DVD рекордер
към AERIAL OUT
Антенен кабел (приложен)
Телевизор
към антенния вход
: Посока на сигнала
*1 Ако вашият Set Top Box приемник няма жак за антенен изход, свържете антената към жака ANALOG AERIAL IN на
рекордера.
*2 Свържете само ако вашият Set Top Box приемник има SCART конектор.
Ако вашият Set Top Box приемник може да извежда RGB сигнали
Този рекордер приема RGB сигнали. Ако Set Top Box приемника може да извежда RGB сигнали
свържете TV SCART конектора към Set Top Box приемника и към LINE 1/DECODER жака и
настройте “LINE 1 IN” в позиция “RGB” в настройки “Video In/Out” (стр. 123). Обърнете се към
инструкциите приложени към Set Top Box приемника.
16
Относно функцията за контрол на Se t Top Box приемника (само за зони с GUIDE Plus+).
B: Свързване само чрез кабел (при липса на Set Top Box приемник)
Използвайте това свързване, ако гледате кабелни програми без Set Top Box приемник. Използвайте
го и ако сте свързали само ефирна антена.
С това свързване можете да запишете която и да е програмна позиция, като я изберете на
рекордера.
Връзки и настройки
Можете да използвате функцията за контрол на Set Top Box приемника със свързване С.
Когато използвате функцията за контрол на Set Top Box приемника:
– Рекордерът контролира Set Top Box приемника посредством приложения контролер.
– Рекордерът контролира програмните позиции на Set Top Box приемника за запис с таймера.
– Можете да използвате устройството за дистанционно управление, за да смените програмните
позиции на Set Top Box приемника, когато Set Top Box приемника и рисивъра са включени.
След като сте извършили свързване С, проверете дали рекордерът контролира правилно Set Top
Box приемника (стр. 26).
Стена
към AERIAL IN
DVD рекордер
Телевизор
към AERIAL OUT
към антенния вход
Антенен кабел (приложен)
: Посока на сигнала
17
Стъпка 2: Свързване на видео кабели/HDMI кабел
Изберете една от следните схеми от A до E, в зависимост от входния жак на вашия телевизор, проектор или аудио компонент (например AV усилвател (приемник). Това ще ви позволи да
виждате картината.
B
A
Аудио/видео
кабел (не е
включен в
комплекта)
Телевизор, проектор или
аудио компонент
Телевизор
Към LINE 2 OUT
(VIDEO)
SCART кабел (не е
включен в комплекта)
(жълт)
Към t LINE 3 – TV
DVD рекордер
(зелен)
(син)
Към COMPONENT
VIDEO OUT
(зелен)
(син)
(червен)
S-видео кабел
(не е включен
в комплекта)
Компонентен
видео кабел
(не е приложен)
HDMI кабел
(не е приложен)
(червен)
C
D
Телевизор, проектор или
аудио компонент
: Посока на сигнала
18
Към HDMI OUT
Към LINE 2
OUT (S VIDEO)
Телевизор, проектор или
аудио компонент
E
Телевизор, проектор или
аудио компонент
A SCART входен жак
Когато свързвате към HDMI жак
Когато задавате “LINE 3 Out” в положение
“S-Video” или “RGB” в менюто с настройки
“Video In/Out” (стр. 122), използвайте SCART
кабел, който отговаря на избрания сигнал.
Следвайте стъпките, описани по-долу. Неправилното боравене може да повреди HDMI
жака и конектора.
B Входен видео жак
C S VIDEO входен жак
тора до HDMI жака на задната страна
на рекордера и проверете формата им.
Внимавайте конекторът да не е обърнат на обратно или наклонен.
Ще можете да гледате изображения с високо
качество.
D Компонентни входни видео жакове
(Y, PB/CB, PR/CR)
Ще можете да се насладите на точно цветово
възпроизвеждане и висококачествени изображения.
Ако телевизорът ви приема прогресивни
сигнали във формат 525p/625p, използвайте това свързване и задайте “Progressive” в
положение “Compatible” (съвместим) в менюто
с настройки “Easy Setup” (Лесна настройка)
(стр. 25). След това задайте “Component
Video Out” в положение “Progressive” в менюто
с настройки “Video In/Out”, за да предавате
прогресивни видео сигнали. За подробности
вижте “Component
Video Out” (компонентен видео изход) на стр.
122.
Конекторът е обърнат
на обратно
Връзки и настройки
Ще можете да гледате изображения със стандартно качество.
1 Приближете внимателно HDMI конек-
Не е изправен
2 Пъхнете HDMI конектора в HDMI
жака.
Не прегъвайте и не оказвайте натиск
върху HDMI конектора.
E HDMI входен жак
Използвайте сертифициран HDMI кабел (не е
приложен), за да се насладите на висококачествена цифрова картина и звук през жака HDMI
OUT.
Когато свържете телевизор Sony, съвместим
с HDMI функцията за управление, вижте стр.
20.
За да гледате сигналите от свързания Set Top
Box приемник, когато той е свързан към рекордера само посредством SCART кабел, включете
рекордера.
b Забележки
• Уверете се, че сте изключили HDMI кабела, когато
местите рекордера.
• Не натискайте твърде силно стеничката на шкафа,
ако поставите рекордера на шкафа със свързан HDMI
кабел. Това може да повреди HDMI жака или HDMI
кабела.
• Не усуквайте HDMI конектора, докато го включвате
или го изключвате от HDMI жака, за да предотвратите повреда на HDMI жака и конектора.
Когато възпроизвеждате “широкоекранни”
изображения
Някои записани изображения може да не паснат
на екрана на вашия телевизор. За да промените
размера на картината, вижте стр. 128.
Ако свързвате към видеорекордер
Свържете видеорекордера към жака LINE 1/
DECODER на рекордера (стр. 29).
, продължава
19
b Забележки
b Забележки
• Не свързвайте повече от един тип видео кабел едновременно между рекордера и телевизора.
• Не извършвайте свързвания A и E едновременно.
• Когато свържете рекордера към вашия телевизор
посредством SCART жаковете, входният сигнал на
телевизор се задава автоматично на честотата на
рекордера, когато започнете възпроизвеждане. Ако е
необходимо, натиснете бутона TV t на дистанционното, за да върнете входния сигнал на честотата
на телевизора.
• Ако свържете рекордера към телевизор със
SMARTLINK, задайте “LINE 3 Out” в положение
“Video” в менюто с настройки “Video In/Out”.
• Не можете да свържете жака HDMI OUT (свързване
E) към DVI жакове, които не са HDCP съвместими
(например DVI жакове на компютърни монитори).
• Когато използвате HDMI свързване, не се извеждат
компонентни видео сигнали и RGB сигнали.
• За правилна SMARTLINK връзка ще ви бъде необходим
SCART кабел, снабден с пълните 21 пина.
Обърнете се и към ръководството за експлоатация на
вашия телевизор за информация относно тази връзка.
• Не всички телевизори реагират на изброените по-горе
функции.
*1 “MEGALOGIC” е запазена търговска марка на Grundig
Corporation.
*2 “EASYLINK” и “CINEMALINK” са търговски марки на
Philips Corporation.
*3 “Q-Link” и “NexTView Link” са търговски марки на
Panasonic Corporation.
*4 “EURO VIEW LINK” е търговска марка на Toshiba
Corporation.
*5 “T-V LINK” е търговска марка на JVC Corporation.
* Този DVD рекордер използва технология High-Definition
Multimedia Interface (HDMI™ - високоразделителен
мултимедиен интерфейс).
HDMI, логото HDMI и High-Definition Multimedia
Interface са търговски марки или запазени търговски
марки на HDMI Licensing LLC.
Относно функциите
SMARTLINK (само за SCART
връзки)
Ако свързаният телевизор (или друго
свързано оборудване, като например set top
box) е съвместим със SMARTLINK, NexTView
Link*3, MEGALOGIC*1, EASYLINK*2,
CINEMALINK*2, Q-Link*3, EURO VIEW
LINK*4 или T-V LINK*5, можете да се наслаждавате на следните SMARTLINK функции.
• TV Direct Rec. (стр. 35)
• One-Touch Play (стр. 66)
• Preset Download
Можете да прехвърляте предварително
запаметени данни от тунера на вашия
телевизор на този рекордер и да настроите
рекордера съгласно тези данни в менюто
“Easy Setup”.
• NexTView Download
Можете лесно да настроите таймера, като
използвате функцията NexTView Download на
вашия телевизор.
За да се подготвите за функциите
SMARTLINK
Задайте “LINE 3 Out” в положение “Video” в
менюто с настройки “Video
In/Out” (стр. 122), а “SMARTLINK” в
положение “This Recorder Only” (само за този
рекордер) в менюто с настройки “Options”
(стр. 132).
20
HDMI функции за управление на
‘BRAVIA’ Sync
(само за HDMI връзки)
Ако свържете компоненти Sony, съвместими с
HDMI функцията за управление, посредством
HDMI кабел (не е приложен), работата с рекордера се опростява по следните начини:
• One-Touch Play (възпроизвеждане с едно
натискане) (стр. 66)
• Изключване на системата
Когато изключите телевизора от бутона за
включване и изключване на дистанционното,
компонентите, съвместими с HDMI функцията за управление, се изключват автоматично. Въпреки това рекордерът не се изключва
автоматично ако записвате или презаписвате дори и да изключите телевизора.
• ‘BRAVIA’ Sync дисплей
Можете а контролирате рекордера като
натиснете бутон SYNC MENU на дистанционното управление на телевизора.
b Забележки
• В зависимост от свързания компонент
HDMI функцията за управление може и да не
действа. Обърнете се към инструкциите за
експлоатация, приложени към съответния
компонент.
• Рекордерът поддържа само опция възпроизвеждане на HDMI функцията за управление.
Когато използвате HDMI функцията за управление, на телевизионния екран се извежда
надпис “Player”.
• За да използвате опции ‘BRAVIA’ Sync,
настройте “Control for HDMI” в позиция
“On” (по подразбиране) в настройки “HDMI
Output” (стр. 131).
Стъпка 3: Свързване на аудио кабели/HDMI кабел
Изберете една от следните схеми A или B, в зависимост от жака за входен сигнал на вашия телевизор, проектор или аудио компонент (например AV усилвател (приемник). Това ще ви позволи
да чувате звука.
Заден (L)
[високоговорители]
Заден (R)
Аудио компонент с
декодер
A
Преден (R)
Преден (L)
Субуфер
Централен
или
HDMI кабел
към HDMI OUT
Връзки и настройки
[високоговорители]
към коаксиален/
HDMI цифров вход
Коаксиален цифров
кабел (не е приложен)
към DIGITAL OUT (COAXIAL)
DVD рекордер
към LINE 2 OUT (R-AUDIO-L)
B
INPUT
VIDEO
(бял)
(жълт)*
(червен)
(бял)
L
(жълт)*
Аудио/видео кабел
(не е приложен в
комплекта)
: Посока на сигнала
AUDIO
R
(червен)
Телевизор, проектор
или аудио компонент
* Жълтият куплунг се използва за видео сигнали (стр. 18).
, продължава
21
A Цифров входен аудио жак
Ако вашият аудио компонент е снабден с
Dolby*1 Digital, DTS*2, или MPEG аудио декодер и цифров входен жак, използвайте това
свързване. Ще можете да се наслаждавате на
Dolby Digital (5.1ch), DTS (5.1ch), и MPEG аудио
(5.1ch) съраунд ефекти.
Ако свържете аудио компонент Sony, съвместим с HDMI функцията за управление, обърнете се към инструкциите за експлоатация,
приложени към аудио компонента.
B Аудио L/R (ляв/десен) входни жакове
Това свързване ще използва двата високоговорителя на вашия телевизор или аудио
компонент, за да изведе звука през тях.
z Съвет
Стъпка 4: Свързване на захранващия
кабел
Свържете приложения захранващ кабел към
терминала AC IN на рекордера. След това
включете захранващите кабели на рекордера
и телевизора в мрежата. След като свържете
захранващия кабел, трябва да изчакате
малко, преди да работите с рекордера.
Можете да работите с рекордера веднага щом
панелът на предния дисплей светне и рекордерът премине в режим готовност.
Ако свързвате допълнително оборудване към
този рекордер (стр. 29), уверете се, че всички
връзки са осъществени, преди да свържете
захранващия кабел.
За правилно разположение на високоговорителите се
обърнете към инструкциите за експлоатация, приложени към свързаните компоненти.
b Забележки
• Не свързвайте изходните аудио жакове на вашия
телевизор едновременно към жаковете LINE IN
(R-AUDIO-L). От високоговорителите на телевизора
ви ще се чува нежелан шум.
• Ако използвате свързване B, не свързвайте едновременно жаковете LINE IN (R-AUDIO-L) и LINE 2 OUT
(R-AUDIO-L) към изходните аудио жакове на вашия
телевизор. От високоговорителите на телевизора ви
ще се чува нежелан шум.
• Ако използвате свързване A, след като осъществите
връзката, задайте съответните настройки в менюто
с настройки “Audio Out” (стр. 124). В противен случай
от високоговорителите ви няма да излезе звук или ще
се чува силен шум.
• Когато свържете рекордера към аудио компонент
посредством HDMI кабел, трябва да извършите една
от следните стъпки:
– Свържете аудио компонента към телевизора с HDMI
кабела, или
– Свържете рекордера към телевизора с видео кабел,
различен от HDMI кабел (компонентен видео кабел,
S-video кабел или аудио/видео кабел).
*1 Произведен по лиценз на Dolby Laboratories.
“Dolby” и символът двойно D са търговски марки на
Dolby Laboratories.
*2 Произведен по лиценз и под патент
#: 5,451,942 в САЩ и по света, издадени и чакащи
патенти. DTS и DTS Digital Out са запазени търговски
марки и DTS логата и символите са търговски марки
на DTS, Inc. © DTS, Inc. Всички права запазени.
22
към AC IN
към контакта
Стъпка 5: Подготвяне на устройството за дистанционно управление
Можете да настроите устройството за
дистанционно управление така, че с него да
управлявате вашия телевизор.
b Забележки
• В зависимост от свързаното устройство, има
вероятност да не можете да управлявате вашия
телевизор с някои от бутоните или с всички бутони,
показани по-долу.
• Ако въведете нов номер на код, предният ще бъде
изтрит.
Връзки и настройки
Можете да командвате рекордера, използвайки
приложеното устройство за дистанционно
управление. Поставете две батерии R6 (размер
АА), като 3 и # краищата на батериите съвпаднат с означенията вътре в отделението за
батерии. Когато използвате дистанционното
управление, насочете го към неговия сензор ,
разположен на рекордера.
Управление на телевизора с
устройството за
дистанционно управление
Бутони
с цифри
TV/DVD
b Забележки
• Ако честотата на приложеното устройство за
дистанционно управление съвпада с тази на друг ваш
Sony DVD рекордер или плейър, сменете номера на
командния режим за този рекордер (стр. 24).
• Използвайте батериите правилно, за да избегнете
евентуално протичане и корозия. При евентуално протичане, не пипайте течността с голи ръце. Обърнете
внимание на следното:
– Не използвайте нова батерия заедно със стара, или
батерии от различни производители.
– Не се опитвайте да презаредите батериите.
– Ако нямате намерение да използвате дистанционното управление за продължителен период от време,
отстранете батериите.
– При евентуално протичане на батериите, избършете останалата течност вътре в отделението за
батерии и поставете нови батерии.
• Не излагайте сензора на дистанционното управление
(означен с на предния панел) на силна светлина,
като пряка слънчева светлина или лампа. Рекордерът
може да не реагира на устройството за дистанционно
управление.
• Когато сменяте батериите на устройството за дистанционно управление, номерът на кода и номерът на
Командния режим може да се върнат към фабричните
си настройки. Задайте отново желания номер на кода
и номер на Командния режим.
DISPLAY
TV +/–
TV </
TV U
TV PROG
+/–
1
Натиснете и задръжте бутона TV ?/1,
намиращ се в долния край на устройството
за дистанционно управление.
Не натискайте бутона ?/1 в горния
край на устройството за дистанционно
управление.
2
С натиснат бутон TV ?/1, въведете кода
на производителя на телевизора, като
използвате бутоните с цифри.
Например, за да въведете “09”, натиснете
“0”, след това “9”.
След като въведете и последната цифра,
отпуснете TV ?/1.
, продължава
23
Номера на кодове за телевизори, които
можете да управлявате
Ако в списъка има повече от един код,
опитайте да ги въведете един по един,
докато откриете този, с който работи
вашият телевизор.
Производител
Код
Sony
01 (фабрична
настройка)
Hitachi
24
JVC
33
LG/Goldstar
76
Panasonic
17, 49
Philips
06, 08, 72
Samsung
71
Sharp
29
Toshiba
38
Устройството за дистанционно управление извършва следните операции:
Бутони
TV </
Операции
Включва или изключва
телевизора.
TV (сила на Регулира силата на звука
звука) на телевизора.
+/–
TV PROG +/–
Избира програмната
позиция на Вашия
телевизор.
TV U
Превключва входния източник на телевизора.
Работа с бутона TV/DVD (само за SCART
връзки)
Бутонът TV/DVD превключва между режим
телевизор и режим рекордер. Натиснете
бутона TV/DVD, когато сте в режим стоп
или на телевизионния екран не се появява меню.
Когато използвате този бутон, насочете
дистанционното управление към рекордера.
Режим телевизор:
превключете на него,
когато използвате предимно тунера на телевизора. Когато започнете възпроизвеждане,
входният източник на телевизора автоматично преминава в режим рекордер.
Режим DVD: превключете на него, когато
използвате предимно тунера на рекордера.
За да проверите на кой режим сте в момента,
натиснете DISPLAY (стр. 39).
24
Ако притежавате Sony DVD
плейър или повече от един Sony
DVD рекордер
Ако честотата на приложеното устройство
за дистанционно управление съвпада с тази
на другия ви Sony DVD рекордер или плейър,
задайте номера на командния режим за този рекордер и приложеното дистанционно така, че
да се различава от номера на другия Sony DVD
рекордер или плейър, след като сте извършили
“ Стъпка 6: Лесна настройка”. Настройката
по подразбиране за командния режим на този
рекордер и приложеното към него дистанционно е DVD3.
Можете да проверите текущия Команден
режим на дисплея на предния панел. За подробности вижте стр. 132.
Настройката по подразбиране за
командния режим на този рекордер и
приложеното към него дистанционно е “3
(Настройка по подразбиране)”. Устройството за дистанционно управление няма
да функционира, ако са зададени различни
командни режими за рекордера и дистанционното. Задайте един и същ команден
режим и за двете.
Промяна на програмните позиции на рекордера с помощта
на устройството за
дистанционно управление
Можете да промените програмните позиции
на рекордера, като използвате бутоните с
цифри.
Пример: за канал 50
Натиснете “5”, “0”, а след това натиснете
ENTER.
‹ Auto Channel Setting (Автоматична
настройка на аналоговите канали)
Стъпка 6: Лесна настройка
Направете основните настройки, като следвате инструкциите, които се появяват на
екрана в меню ”Easy Setup”. Внимавайте да не
изключите кабелите или да излезете от функцията ”Easy Setup” по време на тази процедура.
GUIDE*
</M/m/,,
ENTER
O RETURN
Връзки и настройки
[/1
• Ако антенният кабел е свързан към жака
ANALOG AERIAL IN, а телевизорът е
свързан към рекордера без използване на
SMARTLINK, изберете “Auto Scan”. След
това изберете вашата държава/регион
посредством бутоните </, и натиснете ENTER. Редът на програмните
позиции ще бъде зададен според държавата/региона, който сте задали.
• Ако антенният кабел е свързан към жака
ANALOG AERIAL IN, а телевизорът
е свързан към рекордера посредством
SMARTLINK, изберете “Download from
TV” (За подробности се обърнете към инструкциите за експлоатация, приложени
към вашия телевизор). След това изберете вашата държава/регион посредством
бутоните </, и натиснете ENTER.
Запаметените данни на тунера ще бъдат
прехвърлени от телевизора в рекордера.
• За да прескочите тази настройка, изберете “Do not set”.
За да зададете програмните позиции
ръчно, вижте стр. 119.
‹ Сверяване на часовника
TV [/1
*само за модели RDR-AT105/AT107/AT205
1
Включете рекордера и вашия телевизор.
После включете входния селектор на вашия
телевизор, така че сигналът от рекордера
да се появи на телевизионния екран.
Появява се надпис “Language”.
Ако не се появи надписът “Language”, изберете “Easy Setup” в менюто с настройки
“Basic” от “Initial Setup” в Системното
меню (стр. 118).
2
Изберете език за менютата на екрана
посредством бутоните </M/m/,, а
после натиснете ENTER.
Появява се съобщение за първоначални
настройки.
3
Изберете “Start” посредством бутоните
M/m, а после натиснете ENTER.
Следвайте инструкциите на екрана, за да
зададете следните настройки.
• Ако дадена програмна позиция във вашия
регион излъчва сигнал за време, изберете
“Auto”. Появява се съобщение “Auto Clock
Setting”.
• Изберете програмната позиция на станцията, която излъчва сигнал за време и
след това “Start” с бутоните </,/m и
натиснете ENTER.
Ако не откриете сигнал за време, натиснете O RETURN и сверете часовника
ръчно.
• Изберете “Manual”, за да св ерите
часовника ръчно. Появява се съобщение
“Manual Clock Setting”.
1 Изберете часовия пояс на вашия
2
3
регион или GMT (време по Гринуич),
като използвате бутоните </,
и натиснете m.
Изберете “On” посредством
</,, ако сте в лятно часово
време и натиснете ENTER.
Задайте ден, месец, година, час и минути, като използвате бутоните
</M/m/, и натиснете ENTER,
за да стартирате часовника.
‹ Размер на телевизора (стр. 128)
• Ако имате широкоекранен телевизор,
изберете “Wide (16:9)”.
• Ако имате стандартен телевизор,
изберете “Standard (4:3)”. Тази функция
определя как ще бъдат показвани “широкоекранните” изображения на вашия
телевизор.
, продължава
25
‹ Progressive
Когато свързвате телевизор с прогресивен формат към рекордера посредством
жаковете COMPONENT VIDEO OUT,
изберете “Compatible” (съвместим).
‹ Режим на готовност (стр. 118)
Изберете режим за времето, през което
рекордерът е изключен.
• “Mode 1”(по подразбиране): В режим
на готовност не се извеждат входящи
сигнали.
• “Mode 2”: В режим на готовност се
извеждат входящи сигнали.
Когато изберете “Mode 1”, дисплеят изисква потвърждение. Изберете “Yes(Mode
2)” или “No(Mode 1)”.
Настройка на системата
GUIDE Plus+® (за аналогово
излъчване/само в области с
наличие на GUIDE Plus+)
Следвайте стъпките по-долу, за да настроите
системата GUIDE Plus+ и устройството за
управление на Set Top Box.
1
Натиснете GUIDE.
Появява се меню “Basic Setup” (основни
настройки) на системата GUIDE Plus+.
‹ Предупредителни съобщения за HDD
Прочетете предупредителните съобщения за HDD и натиснете ENTER.
4
Изберете “Finish Setup” с помощта на бутоните M/m и натиснете ENTER.
“Лесната настройка” е завършена.
Отидете в “Настройки за система
GUIDE Plus+” (само за аналогови излъчвания/зони с наличие на GUIDE Plus+)” (стр.
26), за да използвате Gemstar GUIDE Plus+
електронен програмен справочник.
2
За да се върнете към предишната стъпка
Натиснете O RETURN.
z Съвет
Ако искате отново да извършите “Лесна настройка”,
изберете “Easy Setup” в менюто с настройки “Basic” от
“Initial Setup” в Системното меню (стр. 118).
Изберете опция посредством M/m и
натиснете ENTER. След това настройте
следните опции.
‹ Език
Изберете език за извежданена дисплея чрез
M/m и натиснете ENTER.
‹ Страна
Изберете страна/зона посредством M/m
и натиснете ENTER.
‹ Пощенски код.
Въведете пощенския си код с помощта
на бутоните </M/m/, и натиснете
ENTER.
Ако “Country” (държава) е зададена в
положение “Others” (други), не можете
да въведете пощенски код и системата
GUIDE Plus+ няма да потърси обслужващ
канал, на който да я приемате.
• Ако не се нуждаете от настройки за система GUIDЕ Plus+, натиснете SYSTEM
MENU, за да излезете.
• Дори да не можете да използвате система
GUIDE Plus+ където живеете, можете да настроите ръчен запис. Вижте
“Настройка на таймера за ръчен запис
(График)” на стр. 54.
26
‹ External Receiver 1 (външен
приемник 1)/External Receiver 2 /External
Receiver 3” (само ако сте свързали
допълнителни Set Top Box приемници).
1 Натиснете ENTER, за да изберете
3
4
Ако изберете “Other providers” (други
оператори), можете да изберете марка на приемника от списъка с всички
налични марки.
Ако марката на вашия приемник
липсва в списъка, изберете “???”.
Списъкът с марките приемници
се обновява автоматично, така че
вашият приемник може да се появи в
него на по-късна дата. Когато вашата
марка се появи, изберете я. Дотогава
използвайте “???”.
5 Изберете свързването, което сте
използвали за вашия Set Top Box
приемник с помощта на бутоните
M/m и натиснете ENTER.
Когато Set Top Box приемникът бъде
свързан към рекордера посредством
свързване B - с антенен кабел и SCART
кабел, изберете “Line1” или “Antenna”.
Съобщението на дисплея ще поиска
потвърждение.
6 Натиснете ENTER, за да изберете
7
“Continue”. Прозорецът Video превключва на посочената програмна
позиция.
Изберете “YES” с помощта на бутоните M/m и натиснете ENTER.
Изключете рекордера, за да получавате
GUIDE Plus+ системни данни.
За да получавате данни от системата
GUIDE Plus+, рекордерът ви трябва
да е изключен, когато не го използвате.
Ако вашият рекордер е свързан към Set
Top Box приемник, трябва да оставите
приемника включен. След първоначалната настройка може да са нужни до
24 часа, за да започнете да приемате
списъците с телевизионни програми.
Връзки и настройки
2
“Continue” (продължи).
Изберете вида на Set Top Box приемника с помощта на бутоните M/m
и натиснете ENTER.
Изберете оператора с помощта
на бутоните M/m и натиснете
ENTER.
Изберете вашия телевизионен
оператор с помощта на бутоните
M/m и натиснете ENTER.
3
b Забележкa
Не можете да зададете системата на тунера или “OSD
Language” (език на екрана) на държава/регион или език,
които не се поддържат от системата GUIDE Plus+.
Ако не можете да накарате рекордера да
управлява вашия Set Top Box приемник
Проверете свързването и позицията на
устройството за управление на Set Top Box
приемника (стр. 16).
Ако вашият Set Top Box приемник продължава
да не функционира с този рекордер, обърнете
се към инструкциите за експлоатация, приложени към Set Top Box приемника и се свържете
с вашия кабелен или сателитен оператор, за
да видите дали не могат да ви предоставят
съвместим Set Top Box приемник.
b Забележки
• Списъкът с външни приемници, които могат да
бъдат управлявани от системата GUIDE Plus+, се обновява постоянно и се разпространява чрез сигналите
за данни на системата GUIDE Plus+. От времето, когато е бил произведен вашият рекордер и от времето,
в което сте го инсталирали за пръв път, може да са
добавени нови кодове за външни приемници.
• Ако външният приемник все още не е включен в списъка или не се управлява правилно от рекордера, обадете
се на отдел Клиентско обслужване, за да съобщите
марката и модела на вашия външен приемник.
Съобщението на дисплея ще поиска
потвърждение.Ако прозорецът
Video не превключи на посочената
програмна позиция, изберете “NO” и
натискайте ENTER, докато прозорецът Video превключи на посочената
програмна позиция.
, продължава
27
За да закрепите устройството за управление на Set Top Box приемника към вашия Set
Top Box приемник
След като се уверите, че устройството за
управление на Set Top Box приемника може да
управлява вашия Set Top Box приемник, закрепете го на мястото му.
1 Отстранете защитното фолио на
двустранната лепенка.
2 Прикрепете го така, че устройството
за управление на Set Top Box приемника
да се намира точно над дистанционния
сензор на вашия Set Top Box приемник.
За да промените основните настройки на
системата GUIDE Plus+
1 Натиснете GUIDE.
Появява се “Home Screen” (основен екран)
на системата GUIDE Plus+.
2 Изберете “Setup” в лентата с менюта
3
4
28
с помощта на бутоните M/, и натиснете ENTER.
Появява се менюто за настройка на
системата GUIDE Plus+.
Изберете “Basic Setup” с помощта на
бутоните M/m и натиснете ENTER.
Повторете от стъпка 2 на “Настройка на системата GUIDE Plus+®/устройството за управление на Set Top Box
приемника (само за модели RDR-AT105/
AT107/AT205) на стр. 26.
Свързване на видеорекордер или подобно устройство
Свързване към жака LINE 1/DECODER
Връзки и настройки
След като изключите захранващия кабел на рекордера от контакта, свържете видеорекордер или
подобно записващо устройство към жаковете LINE IN на този рекордер.
За да гледате изображение от свързан видеорекордер или подобно устройство посредством
рекордера, докато последният е в режим на готовност, настройте “Standby Mode” в положение
“Mode 2” от настройки “Basic” (стр. 118). Ако не, няма да се появи изображение.
Използвайте жака DV IN на предния панел, ако оборудването е снабдено с изходен DV жак (i.LINK
жак) (стр. 91).
За подробности се обърнете към инструкциите за експлоатация, приложени към свързаното
оборудване.
За да записвате на този рекордер, вижте “Запис от свързано оборудване” на стр. 63.
Свържете видеорекордер или подобно записващо устройство към жака LINE 1/DECODER на
този рекордер.
Видеорекордер
Телевизор
SCART кабел (не е приложен)
към SCART вход
към i LINE 1/DECODER
към i LINE3-TV
DVD рекордер
b Забележки
• Не можете да запишете изображения, съдържащи сигнали за защита против копиране, които забраняват копирането.
• Ако прекарате сигнала на рекордера през видеорекордер, изображението на телевизионния екран може да е неясно.
Уверете се, че сте свързали видеорекордера към DVD рекордера и телевизора в реда, указан по-долу. Ако искате да
гледате видеокасети, направете го посредством втори линеен вход към вашия телевизор.
DVD рекордер
Видеорекордер
Телевизор
• Функциите SMARTLINK не са достъпни за устройства, свързани посредством жака LINE 1/DECODER на DVD
рекордера.
Линеен вход 1
Видеорекордер
DVD рекордер
Телевизор
Линеен вход 2
• Когато правите запис на видеорекордер от този DVD рекордер, не превключвайте входния източник към телевизора с натискане на бутона TV/DVD на устройството за дистанционно управление.
• Ако изключите захранващия кабел на рекордера, няма да можете да гледате сигнала от свързания видеорекордер.
, продължава
29
Свързване към LINE 2 IN жаковете на предния панел
Свържете видеорекордер или друго подобно устройство към жаковете LINE 2 IN на този рекордер. Ако оборудването е снабдено с S-video жак, можете да използвате S-video кабел вместо аудио/
видео кабел.
OUTPUT
S VIDEO
Видеорекордер и др.
VIDEO
AUDIO
L
S видео кабел (не е
приложен в комплекта)
R
Аудио/видео кабел (не е
приложен в комплекта)
към LINE 2 IN
DVD рекордер
: Посока на сигнала
z Съвет
Когато свързаното устройство извежда само моно звук, свържете само към входните жакове L (ляв) (MONO) и
VIDEO на предния панел на рекордера. Не свързвайте входния жак R (десен).
b Забележки
• Не свързвайте жълтия жак LINE IN (VIDEO), когато използвате S-video кабел.
• Не свързвайте изходния жак на този рекордер към входния жак на друго устройство, ако изходният жак на другото
устройство е свързан към входния жак на този рекордер. Това може да причини шум (микрофония).
• Не свързвайте едновременно повече от един тип видео кабел между рекордера и вашия телевизор.
30
Свързване към сателитен или цифров тунер (само
за модели RDR-AT100/AT200)
Сателитен тунер,
CanalSat и др.
Телевизор
Връзки и настройки
Свържете сателитен или цифров тунер към този рекордер, като използвате жака LINE 1/
DECODER.
Изключете захранващия кабел на рекордера от мрежата от 220 V, когато свързвате към тунера.
За да използвате функцията синхронизиран запис, вижте по-долу.
Не задавайте “LINE 1 In” в положение “Decoder” в настройките “Video In/Out”, когато извършвате тази връзка (стр. 123).
SCART кабел (не е приложен)
към SCART вход
към i LINE 1/DECODER
към i LINE3-TV
DVD рекордер
Ако сателитният тунер не може да извежда всички RGB сигнали
Този рекордер приема RGB сигнали. Ако сателитният тунер може да извежда RGB сигнали,
свържете конектора TV SCART на сателитния тунер към жака LINE 1/DECODER и
задайте “Line 1 In” на “RGB” в настройките
“Video In/Out” (стр. 123). Вижте инструкциите, приложени към set top box приемника.
b Забележки
• Синхронизираният запис не работи с някои видове
тунери. За подробности вижте ръководството за
експлоатация на тунера.
• Ако изключите захранващия кабел на рекордера, няма да
можете да гледате сигнали от свързания тунер.
Ако желаете да използвате функцията
синхронизиран запис
Тази връзка е нужна, за да използвате функцията синхронизиран запис. Вижте “Запис от
свързано оборудване с таймера (синхронизиран
запис)” (само за модели RDR-AT100/AT200) на
стр. 64.
Задайте “Line 1 In” в настройки “Video In/
Out” (стр. 123) в зависимост от спецификациите на Вашия сателитен тунер. За повече
информация вижте ръководството за експлоатация на сателитния тунер.
31
Свързване към външен декодер
Можете да гледате или записвате програми от външен декодер (PAY-TV/Canal Plus аналогов декодер), ако свържете такъв декодер (не е приложен) към рекордера. Изключете захранващия кабел на
рекордера от контакта, докато свързвате декодера.
За да гледате програми от свързан външен декодер (PAY-TV/Canal Plus аналогов декодер), докато
рекордерът е в режим на готовност, настройте “Standby Mode” в позиция “Mode 2” в настройки
„Basic” (стр. 118). Ако не, няма да се появи изображение.
Обърнете внимание, че ако зададете “LINE 1 In” в положение “Decoder” на стъпка 7 от “Настройка на програмните позиции на външен декодер (PAY-TV/Canal Plus аналогов декодер)” (стр. 33),
няма да можете да изберете “L1”, защото Line 1 ще бъде използван от декодера.
Свързване на декодер
Външен декодер
(PAY-TV/Canal Plus
аналогов декодер)
Телевизор
към AERIAL IN
Кабел на
антената (приложен)
към i LINE3-TV
към AERIAL OUT
към SCART вход
SCART кабел
(не е приложен)
SCART кабел
(не е приложен)
към i LINE 1/DECODER
DVD рекордер
32
Настройка на програмните
позиции на външен декодер
(PAY-TV/Canal Plus аналогов
декодер)
12
Изберете вашата държава/регион, като
използвате </, и натиснете ENTER.
Програмна позиция
Връзки и настройки
За да гледате или записвате PAY-TV/Canal
Plus аналогови програми, настройте вашия
рекордер да приема програмните позиции с
помощта на екранния дисплей.
За да настроите правилно програмните
позиции, трябва да изпълните всички стъпки,
описани по-долу.
1
Натиснете SYSTEM MENU.
13
Появява се Системното меню.
2
3
4
Изберете “Initial Setup”, като използвате
</M/m/, и натиснете ENTER.
Изберете “Video In/Out”, като използвате
M/m и натиснете ENTER.
Изберете “LINE 3 Out”, като използвате
M/m и натиснете ENTER.
14
15
Изберете желаната програмна позиция с
помощта на бутон PROG +/- или бутоните
с цифри.
Изберете “Channel” (канал) с помощта на
бутоните M/m и изберете програмната
позиция на външния декодер с помощта на
бутоните </,.
Изберете “Sound System” (система на звука)
с помощта на бутоните M/m и телевизионна система - B/G, D/K, I, или L с помощта
на бутоните </,.
За да приемате предавания във Франция,
изберете “L”.
16
17
5
6
7
8
9
10
Натиснете M/m, за да изберете “Video” или
“RGB”, а после натиснете ENTER.
Изберете “LINE 1 In” и натиснете ENTER.
Натиснете M/m, за да изберете “Decoder” и
натиснете ENTER.
Натиснете O RETURN, за да върнете
курсора в лявата колона.
Изберете “Tuner”, като използвате M/m и
натиснете ENTER.
Изберете “Manual CH Setting” (ръчна настройка на канали), като използвате M/m и
натиснете ENTER.
Акцентът минава на “Next Screen”
11
Натиснете ENTER.
Изберете “Decoder” с помощта на бутоните M/m и “On” с помощта на бутоните с
помощта на бутоните .
Натиснете SYSTEM MENU, за да се върнете
към менюто.
За да се върнете към предишната стъпка
Натиснете O RETURN.
b Забележки
• Ако изключите захранващия кабел на рекордера, няма да
можете да гледате сигнала от свързания декодер.
• За да гледате програмите през свързания външен декодер (PAY-TV/Canal Plus аналогов декодер) по време на
запис, натиснете бутона PROGRAM + на рекордера (на
панела на предния дисплей се появява надпис “SCART
THRU”). За да се върнете към предишния екран, натиснете бутона PROGRAM – на рекордера (на панела на
предния дисплей се появява надпис “SCART NORM”).
След като записът приключи, рекордерът автоматично превключва на програмата, настроена от неговия
тунер. За да гледате програмите през свързания външен
декодер (PAY-TV/Canal Plus аналогов декодер), докато
рекордерът е в режим готовност, задайте “Power
Save” в положение “Off” (настройка по подразбиране) в
менюто с настройки “Basic” (стр. 118).
33
Седем основни операции
- Опознаване на вашия DVD рекордер
1. Заредете диск
+RW
-RVideo
-RWVR -RWVideo
DVD
VCD
+R
-RVR
CD
DATA DVD
DATA CD
Z
(отваряне/
затваряне)
1
2
Натиснете DVD.
Натиснете Z (отваряне/затваряне) на
рекордера и поставете диск в отделението.
Със страната за запис/
възпроизвеждане надолу.
34
DVD
3
Натиснете Z (отваряне/затваряне) на
рекордера, за да затворите отделението
за диска.
Изчакайте, докато индикацията “LOAD”
изчезне от дисплея на предния панел.
Неизползваните DVD дискове се форматират автоматично.
• За DVD-RW дискове
DVD-RW дисковете се форматират
в записващия формат (VR или Видео
режим), зададен от “Format DVD-RW”
на “Basic” в менюто с настройки “Disc
Setup” (стр. 116).
• За DVD-R дискове
DVD-R дисковете се форматират
автоматично във Видео режим. За да
форматирате неизползвани DVD-R
дискове във VR режим, форматирайте
диска в менюто с настройки “Format”
(стр. 45), преди да направите запис.
Ако дискът е презаписваем, вие можете
ръчно да го преформатирате, за го изпразните от съдържание (стр. 45).
2. Запис на програма
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
3
Натиснете неколкократно REC MODE, за да
изберете режим на запис.
Всеки път, когато натиснете бутона, дисплеят на телевизионния екран се променя
както следва:
+R
-RWVR -RWVideo
Тази част обяснява основните операции за
запис на текущата телевизионна програма към
твърдия диск (HDD) или към диск (DVD). За
обяснение относно запис с таймера, вижте
стр. 52 (за модели RDR-AT105/AT1-7/AT205)
или стр. 58 (за модели RDR-AT100/AT200).
* Достъпен, когато “Manual Rec. Mode” е зададен в
положение “On (идете в менюто с настройки)”
в менюто с настройки “Recording” (запис) (стр.
127).
За повече информация относно режимите
на запис, вижте стр. 147.
4
Натиснете z REC.
Записът започва.
За да спрете записа
HDD
DVD
Натиснете x REC STOP.
PROG +/–
За да направите пауза във възпроизвеждането.
Натиснете X.
За да продължите записа, натиснете X
отново.
За да гледате друга телевизионна програма, докато записвате
X
z REC
x REC
STOP
1
REC MODE
Натиснете HDD или DVD.
Ако искате да записвате на DVD, заредете
диск с възможност за запис.
2
Натиснете PROG +/-, за да изберете
програмна позиция или източник на входен
сигнал, който желаете да запишете.
Ако вашият телевизор е свързан към жака T
LINE 3 – TV, задайте вашия телевизор в режим
TV вход, използвайки бутона TV/DVD и изберете програмата, която желаете да гледате.
Ако вашият телевизор е свързан към жаковете
LINE 2 OUT или COMPONENT VIDEO OUT,
задайте телевизора в режим TV вход, като
използвате бутона TV t (стр. 23).
TV Direct Rec (директен запис от телевизора) (само за SMARTLINK връзки)
Ако телевизорът ви е включен, а рекордерът
изключен, натиснете TV PAUSE. Рекордерът
се включва автоматично и започва да записва
програмата, която гледате по телевизора, на
твърдия диск.
Задайте “TV Pause” в положение “TV’s Tuner” в
менюто с настройки “Options 2” (стр. 133).
, продължава
35
b Забележки
• За да изключите функцията TV Direct Rec. задайте
“SMARTLINK” в положение “Pass Through” в менюто с
настройки “Options” (стр. 132).
• Някои бутони, като например бутона TITLE LIST
(списък със заглавия) или бутона H, не функционират,
когато на дисплея на предния панел е изведено “TV”.
• Ако натиснете бутона ?/1 по време на запис, рекордерът спира записа и се изключва.
• След като натиснете бутона z REC, може да е нужно
малко време, за да започне записът.
• Може да отнеме известно време, за да спре рекордерът
да записва или да направи пауза.
• Не можете да променяте режима на запис, докато
записвате.
• Програмите са записани в оригинално съотношение, когато записвате на харддиска (когато “HDD
Recording Format” e в настройка “Video Mode Off” в
настройки “Recording” (стр. 128)/DVD-RW/DVD-R
(режим видеозапис).
• Когато записвате на DVD-R DL (режим видео), заглавието се разделя при смяна на слоя.
• Ако токът спре, програмата, която записвате може
да се изтрие.
• Не можете да гледате PAY-TV/Canal Plus програма,
докато записвате друга PAY-TV/Canal Plus програма.
• За да използвате функцията TV Direct Rec., първо
трябва да сверите часовника на рекордера.
Проверка на състоянието на
диска по време на запис
Можете да проверите информацията за
записа, като например времетраене на записа
или вид на диска.
Натиснете DISPLAY по време на запис.
Извежда се информацията за записа.
1 Режим на записа
2 Времетраене на записа
3 Вид на диска/формат
4 Състояние на записа
За да изключите дисплея
Натиснете DISPLAY.
36
3. Възпроизвеждане на записаната
програма (Title List)
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
1 Вид на диска:
Извежда вида на носителя, HDD или DVD.
2 Общ брой заглавия
3 Подменю:
За да възпроизвеждате записано заглавие,
изберете заглавието от списъка със заглавия
(Title List).
HDD
DVD
TITLE LIST
</M/m/,,
ENTER
1
Натиснете HDD или DVD.
Ако изберете DVD, заредете DVD (вижте
раздела “1. Зареждане на диск” на стр. 34).
Възпроизвеждането започва автоматично
в зависимост от диска.
2
Натиснете TITLE LIST.
Списък с 4 заглавия
Подменю
4 Лента за прелистване:
Извежда се, когато всички заглавия не се
събират на една страница от списъка. За
да видите скритите заглавия, натиснете
M/m.
5 Информация за заглавието:
“Recording”: Указва, че заглавието се записва
в момента.
Показва, че заглавието е защитено.
“NEW”
: Показва, че заглавието е новозаписано
(не е възпроизвеждано) (само за HDD).
: Натиснете DISPLAY , за да изведете“
”.
“
” указва заглавията, съдържащи сигнали за защита от запис “Copy-Once” (само за
HDD) (стр. 150).
: Указва, че заглавието е презаписано с помощта на функцията Update (обновяване).
Жанрови иконки: Указва жанра на заглавието (само за HDD).
: Указва двуезична програма (само за
харддиск)
6 Оставащо време за запис на текущия диск
в текущия режим на запис (пример: режим
SP)
3
Седем основни операции - Запознаване с Вашия DVD рекордер
Натиснете ,, за да изведете подменюто.
Подменюто извежда опции, приложими
само за избраното заглавие. Изведените опции се различават в зависимост от модела,
ситуацията и вида на диска.
+R
Изберете заглавие с помощта на M/m и
натиснете ENTER.
Възпроизвеждането започва от избраното
заглавие.
, продължава
37
За да спрете възпроизвеждането
Натиснете x (стоп).
За да прегледате екрана със списъка по
страници (Page mode)
1
Натиснете ./>, докато е изведен
Списъкът със заглавия. Всеки път, когато
натиснете ./>, целият Списък със заглавия преминава към следващата/предишната
страница със заглавия.
2
Относно Списъка със заглавия за DVD-RW/
DVD-R (VR режим)
За да промените миниатюрно изображение
на заглавие (Thumbnail)
Можете да превключите Списъка със заглавия
така, че да показва Original или Playlist заглавия.t
1
2
3
Натиснете <, докато е изведен Списъкът
със заглавия.
Изберете “Play List” с помощта на M/m и
натиснете ENTER.
Изберете “Original” или “Playlist” с помощта
на M/m и натиснете ENTER.
За да промените поредността на заглавията за HDD (сортиране)
1
2
3
Натиснете <, докато е изведен Списъкът
със заглавията.
Изберете “Sort Titles” с помощта на M/m и
натиснете ENTER.
Изберете съответното заглавие с помощта на M/m и натиснете ENTER.
Ред
Сортиране
По дата
В реда, в който са
записани заглавията.
Заглавието, което е
записано най-скоро,
се извежда най-горе в
списъка.
Ново заглавие
38
За да търсите заглавие по жанр (само за
HDD)
В реда, в който са
записани заглавията.
Заглавието, което е
записано най-скоро и
не е възпроизведено,
се извежда най-горе в
списъка. Заглавията
в плейлиста не се
извеждат.
По заглавие
По азбучен ред.
По номер
По ред на номерата на
записаните заглавия.
3
Натиснете <, докато е изведен Списъкът
със заглавия.
Изберете “Genre” с помощта на M/m и
натиснете ENTER.
Изберете жанр с помощта на M/m и натиснете ENTER.
След запис първата сцена от записа (заглавието) автоматично се избира за миниатюрно
изображение.
Можете да изберете ваша любима сцена за
миниатюрно изображение в Списъка със
заглавията.
1 Натиснете TITLE LIST.
За DVD-RW/DVD-R (VR режим), превключете Списъците със заглавия, ако е
необходимо.
2 Изберете заглавие с помощта на M/m и
натиснете ,.
Извежда се подменю.
3 Изберете “Edit” с помощта на M/m и
натиснете ENTER.
4 Изберете “Set Thumbnail” с помощта на
M/m и натиснете ENTER.
Появява се дисплеят за указване на точка
за миниатюрно изображение и заглавието
започва да се възпроизвежда.
5 Докато гледате възпроизведеното изображение, натиснете
6
или
PLAY MODE, за да изберете сцената,
която желаете да зададете за миниатюрно изображение и натиснете X.
Възпроизвеждането спира на пауза.
Изберете “OK” с помощта на M/m и
натиснете ENTER.
Сцената е зададена за миниатюрно изображение на заглавието.
За да се върнете към Списъка със заглавия,
натиснете O RETURN.
За да промените режима на преглед на
миниатюрните изображения (Set Preview)
(само за HDD)
Можете да изберете “Quick Preview” или
“Normal” като режим за преглед на миниатюрните изображения в Списъка със заглавия.
Задайте “Set Preview” в менюто с настройки
“Options” (стр. 133).
За да превключите в списък с 8 заглавия
1 Натиснете <, докато е изведен списъ2
3
кът със заглавия.
Изберете “Title View” чрез M/m и натиснете ENTER.
Изберете “8 Titles” чрез M/m и натиснете ENTER.
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
+R
-RWVR -RWVideo
DVD
VCD
CD
DATA DVD DATA CD
Можете да проверите възпроизведеното време от настоящото заглавие, глава, запис или
диск. Можете да проверите и името на диска,
записано на DVD/CD.
DISPLAY
Натиснете неколкократно DISPLAY.
Дисплеят се различава в зависимост от вида
на диска или състоянието при възпроизвеждане.
В режим стоп
Пример: DVD-RW във VR режим
За да изключите Списъка със заглавия
Натиснете TITLE LIST.
b Забележки
• Възможно е списъкът със заглавията да не се изведе за
DVD дискове, създадени на други DVD рекордери.
• Възможно е извеждането на миниатюрните изображения да отнеме няколко секунди.
• След редактиране, възможно е миниатюрното изображение на заглавието да се смени с първата сцена от
записа (заглавието).
• След презапис, миниатюрното изображение на заглавието на източника за запис се отменя.
• (само за модели RDR-AT100/AT200): Когато Списъка
със заглавия не се появява, когато натиснете TITLE
LIST бутон, в DVD диска няма Списък със заглавия. В
такъв случай опитайте с натискане на бутон TOP
MENU да изведете DVD менюто.
По време на възпроизвеждане
Пример: DVD-R във Видео режим
Седем основни операции - Запознаване с Вашия DVD рекордер
Подробната информация, включително
времето за продължение, избраното заглавие се показва в списъка по-долу.
Извеждане на възпроизведеното време и информация за
възпроизвеждането
1 Състояние на възпроизвеждането
2 Указва, че функцията Resume Play (възобновяване на възпроизвеждането) е достъпна
(стр. 66).
3 Текущ избран режим за запис (оставащо
време за запис на DVD/вид на диска) (стр.
147)
4 Оставащо време за запис
, продължава
39
5 Име на станцията и номер на програмната
позиция
6 Аудио настройка за текущата програма
7 Ограничения в записа на текущата
програма
8 TV режим или DVD режим (стр. 24)
9 Информация за диска
0 Вид на заглавието (Original или Playlist) за
DVD-RW/DVD-R във VR режим
qa Вид на диска/формат на диска (стр. 143)
Извежда финализирания диск във Видео
режим като “DVD-Video”.
qs Номер на заглавие - Номер на глава (стр. 74)
qd Възпроизведено време
qf Индикатор за различни ракурси (стр. 67)
qg Индикатор за защита против копиране
(стр. 150)
qh Лента за трансфер на данните и скорост
на трансфера
4. Промяна на името на записана
програма
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
+R
Можете да наименувате DVD, заглавие или
програма, като въвеждате символи. Можете да
въвеждате до 64 символа за заглавие, записано
на HDD/DVD-RW/DVD-R (VR режим), 40 символа за заглавие, записано на DVD+RW/DVDRW (Видео режим)/DVD+R/DVD-R (Видео
режим), но броят символи, който се извежда
в менюто, като например Списъкът със заглавия, е различен. Стъпките по-долу обясняват
как да променяте името на записана програма.
За да изключите дисплея
Натиснете DISPLAY неколкократно.
z Съвети
• Когато “On Screen Display” е зададен в положение “On”
(по подразбиране) в менюто “Options” (стр. 132),
информацията автоматично се извежда на екрана при
задействане на рекордера.
• За да увеличите свободното дисково пространство,
вижте “За да освободите място на диска” (стр. 75).
TITLE LIST
</M/m/,,
ENTER
b Забележкa
Възпроизведеното време на МР3 аудио записи може да не
бъде изведено правилно.
.
m
>
M
x
1
2
Натиснете TITLE LIST.
Изберете заглавие, с помощта на M/m и
натиснете ,.
Появява се подменюто.
3
40
Изберете “Edit” и натиснете ENTER.
4
Изберете “Title Name” и натиснете ENTER.
Появява се дисплеят за въвеждане на
символи.
Текущото име се извежда на реда за
въвеждане.
5. Озаглавяване и защита на диск
В менюто с настройки “Disc Setup” можете да
изпълнявате опции, отнасящи се за целия диск.
SYSTEM MENU
Ред за извеждане
5
</M/m/,,
ENTER
Преместете курсора на мястото, където
желаете да въведете символа, с помощта
на M/m.
За да изтриете всички символи, натиснете и задръжте CLEAR за 2 или повече
секунди.
6
Изберете “Upper case” (горен регистър) или
“Lower case” (долен регистър) с помощта
на M/m.
Извеждат се символите за избрания вид.
Видът на символите се променя в зависимост от езика, който сте избрали в “Easy
Setup”.
7
Натиснете </M/m/,, за да изберете
символите, които желаете да въведете, а
после натиснете ENTER.
Избраният символ се появява на реда за
въвеждане.
За да сложите празен интервал, натиснете X (или изберете “Space” и натиснете
ENTER).
8
Озаглавяване на диск
+RW
-RWVR -RWVideo
+R
-RVR
-RVideo
1
Заредете диск.
Вижте раздел “1. Зареждане на диск” на
стр. 34.
2
Натиснете SYSTEM MENU.
Появява се Системното меню.
3
Седем основни операции - Запознаване с Вашия DVD рекордер
SYSTEM
MENU
Изберете “Disc Setup” и натиснете ENTER.
Повторете стъпки 6 и 7, за да въведе оставащите символи.
За да изтриете символ, преместете
курсора върху символа в реда за въвеждане
и натиснете CLEAR (или изберете “Clear”
и натиснете ENTER).
За да изберете символ, преместете курсора вдясно от символа в реда за въвеждане.
След това изберете символа и натиснете
ENTER.
За да изтриете всички символи, натиснете и задръжте CLEAR в продължение на 2
или повече секунди.
9
Натиснете x (или изберете “OK” и натиснете ENTER).
За да отмените настройката, натиснете
O RETURN.
, продължава
41
4
Изберете “Basic” (основни настройки) и
натиснете ENTER.
5
Изберете “Input Disc Name” (въведи име на
диска) и натиснете ENTER.
Изберете “Next Screen” (следващ екран) и
натиснете ENTER.
6
4
Изберете “Basic” (основни настройки) и
натиснете ENTER.
5
Изберете “Protect Disc” (защити диска) и
натиснете ENTER.
6
7
Изберете “On” и натиснете ENTER.
Натиснете SYSTEM MENU, за да излезете
от менюто.
Въведете името на диска (стр. 40).
Можете да въведете до 64 символа за
DVD-RW/DVD-R (режим видеозапис) име
на диска и до 40 символа за DVD+RW/
DVD-RW (режим видео)/DVD+R/DVD-R
(режим видео) име на диска.
b Забележкa
Името на диска може да не се изведе, когато го възпроизвеждате на друго DVD устройство.
За да отмените защитата
Изберете “Off” на стъпка 6.
Защита на диск
-RWVR
1
-RVR
Заредете диск.
Вижте раздел “1. Зареждане на диск” на
стр. 34.
2
Натиснете SYSTEM MENU.
Появява се Системното меню.
3
42
Изберете “Disc Setup” и натиснете ENTER.
z Съвет
Можете да задавате защита за индивидуални заглавия
(стр. 76).
6. Възпроизвеждане на диск на друго
DVD оборудване
(Finalize (Финализиране))
+RW
-RWVR -RWVideo
+R
Необходимо е финализиране на диска.
Дискът може да бъде възпроизвеждан само на оборудване, което е
съвместимо с DVD-R дискове във VR
режим. След като финализирате диска, не можете да го редактирате или
да записвате на него, като използвате
този рекордер.
+R
Когато възпроизвеждате на оборудване, различно от този рекордер,
финализирането на диска е необходимо. След като финализирате диска, не
можете да записвате или редактирате на него.
-RVR
-RVideo
-RVideo
Финализирането е необходимо, когато възпроизвеждате дискове, записани с този рекордер,
на друго DVD оборудване.
Когато финализирате DVD+RW, DVD-RW
(Видео режим), DVD+R или DVD-R (Видео
режим), автоматично се създава DVD меню,
което може да се възпроизведе на друго DVD
оборудване.
Преди да финализирате диска, вижте разликите между видовете дискове в таблицата
по-долу.
SYSTEM
MENU
Разлики между видовете дискове
+RW
-RWVR
-RWVideo
Дисковете се финализират автоматично, когато ги извадите от рекордера. Въпреки това, възможно е да се
наложи ръчно да финализирате диска
за определено DVD оборудване, а също
и ако записът е кратък. Можете да
редактирате или записвате на диска,
дори след като го финализирате.
Не е нужно финализиране, когато
възпроизвеждате диска на VR съвместимо оборудване.
Дори ако другото ви DVD оборудване
е съвместимо с VR формата, възможно е да се наложи да финализирате
диска, особено ако записът е твърде
кратък. Можете да редактирате или
записвате на диска, дори след като го
финализирате.
Когато възпроизвеждате на оборудване, различно от този рекордер,
финализирането на диска е необходимо. След като финализирате
диска, не можете да записвате или да
редактирате на него. Ако желаете пак
да записвате на диска, дефинализирайте го (стр. 44) или го форматирайте
отново (стр. 45). Съдържанието на
записа обаче ще бъде изтрито.
/./N/,
ENTER
1
Заредете диск
Вижте раздел “1. Зареждане на диск” на
стр. 34.
2
Натиснете SYSTEM MENU.
Появява се Системното меню.
3
Изберете “Disc Setup” и натиснете ENTER.
4
Изберете “Finalise” и натиснете ENTER.
, продължава
Седем основни операции - Запознаване с Вашия DVD рекордер
-RVR
43
5
6
Изберете “Finalise”, и натиснете ENTER.
Изберете “Next Screen”, и натиснете ENTER.
За DVD-RW/DVD-R (VR mode) рекордерът
започва да финализира диска. Преминете
към стъпка 9.
7
(Само за DVD+RW/DVD-RW (Видео режим)/
DVD+R/DVD-R (Видео режим))
Изберете стил на меню за даденото заглавие и натиснете ENTER.
Менюто се появява в избрания стил за
меню на заглавие, когато изберете “top
menu” (или “menu” за DVD+RW/DVD+R)
на DVD оборудването.
8
(Само за DVD+RW/DVD-RW (Видео режим)/
DVD+R/DVD-R (Видео режим))
Изберете “Yes” и натиснете ENTER.
Рекордерът започва да финализира диска.
9
Натиснете SYSTEM MENU, за да излезете
от менюто.
z Съвет
Дефинализиране на диска
-RWVR -RWVideo
За DVD-RW (Видео режим)
DVD-RW дискове (Видео режим), които са
били финализирани с цел предотвратяване на
допълнителен запис или редактиране, могат да
бъдат дефинализирани за по-нататъшен запис
или редактиране.
За DVD-RW диск (VR режим)
Ако не можете да записвате или редактирате
DVD-RW диск (VR режим), който е бил финализиран с друго DVD оборудване, дефинализирайте диска.
b Забележкa
Рекордерът няма да може да дефинализира DVD-RW
дискове (Видео режим), които са били финализирани на
друг рекордер.
1
b Забележки
• В зависимост от състоянието на диска, записа или
DVD оборудването, възможно е дискът да не се възпроизведе, дори ако е финализиран.
• Възможно е рекордерът да не успее да финализира диска,
ако е записан с друго устройство.
• Ако заредите нефинализиран диск в друго DVD устройство, може да увредите съдържанието на записа.
• Когато използвате DVD+RW, можете да редактирате
или записвате на диска дори ако сте го финализирали.
Заглавното меню обаче няма да се изведе. Финализирайте диска отново, за да изведете заглавното меню.
44
Заредете диск.
Вижте раздел “1. Зареждане на диск” на
стр. 34.
Можете да проверите дали дискът е финализиран или не.
Натиснете DISPLAY след стъпка 1 (стр. 39).
2
Натиснете SYSTEM MENU.
Появява се Системното меню.
3
Изберете “Disc Setup” и натиснете ENTER.
4
Изберете “Finalise” и натиснете ENTER.
5
Изберете “Unfinalise” и натиснете ENTER.
7. Преформатиране на диск
+RW
Изберете “Start” и натиснете ENTER.
-RVR
-RVideo
Новите дискове автоматично се форматират, когато бъдат поставени в рекордера. Ако
е необходимо, вие можете ръчно да преформатирате DVD+RW, DVD-RW или DVD-R диск,
за да го изпразните. За DVD-RW или DVD-R,
вие можете да изберете формат на запис (VR
или Видео режим) в зависимост от вашите
нужди.
Операцията по дефинализирането започва,
което може да отнеме няколко минути.
SYSTEM
MENU
</M/m/,,
ENTER
1
Заредете диск
Вижте раздел “1. Зареждане на диск” на
стр. 34.
2
Натиснете SYSTEM MENU.Появява се Сис-
3
Изберете “Disc Setup” и натиснете ENTER.
темното меню.
Седем основни операции - Запознаване с Вашия DVD рекордер
6
-RWVR -RWVideo
45
4
Изберете “Format” и натиснете ENTER.
5
Изберете опция и натиснете ENTER.
“VR режим”: Форматира DVD-RW/DVD-R
(VR режим или дискове без запис) във VR
режим.
“Видео режим”: Форматира DVD-RW/
DVD-R във Видео режим.
“Format DVD+RW”: Форматира DVD+RW.
6
Изберете “Start” и натиснете ENTER.
Цялото съдържание на диска се изтрива.
z Съвет
Чрез преформатирането, вие можете да промените
формата на запис на DVD-RW или отново да записвате
върху DVD-RW дискове, които са били финализирани.
b Забележкa
Не можете да преформатирате записан DVD-R.
46
GUIDE Plus+ (само за модели RDRAT105/AT107/AT205)
b Забележка
Системата GUIDE Plus+ не може да бъде използвана
когато “Input Line System” е в положение “NTSC” в
настройки “Basic” (стр. 118).
Преглед на GUIDE Plus+ дисплей
Червен бутон
Зелен бутон
Син бутон
Жълт бутон
GUIDE
INFO
/./N/,
ENTER
PAGE –
DAY –
PAGE +
DAY +
Натиснете GUIDE.
Появява се менюто “Home Screen” на системата GUIDE Plus+ .
GUIDE Plus+ (само за модели RDR-AT105/AT107/AT205)
Системата GUIDE Plus+ ® представлява
безплатен интерактивен програмен справочник. Тя извежда информация за максимум седем
дни относно списъците с програми, включително заглавията на програмите, промоции и
информация за предавания. Данните на GUIDE
Plus+ за списъците с телевизионни програми се
предоставят от обслужващия канал на вашия
местен оператор и се приемат посредством
вашата антена, set top box приемника или
директната кабелна връзка. За списъка с всички
европейски обслужващи канали, посетете
интернет адреса: www.europe.guideplus.com.
Ето няколко от начините за използване на
системата GUIDE Plus+.
– Търсене на програма според нейната категория (като например филмови или спортни
програми) или чрез използване на функцията
“Търсене по ключова дума” (стр. 53).
– Веднъж след като сте намерили програмата,
която търсите, използвайте системата
GUIDE Plus+, за да настроите таймера за
запис (стр. 52).
– Можете да настроите системата да
извежда вашите любими програми според
условията, които сте задали, като например
категория или ключова дума (стр. 49).
1 Прозорец Видео: Показва програмата,
която сте гледали, когато сте натиснали
GUIDE.
2 Лента с действия: Когато на устройството за дистанционно управление се натисне
бутонът със същия цвят, се извеждат
функциите на Лентата с действия. Функцията на Лентата с действия се различава
в зависимост от екрана.
3 Информационно каре: Предоставя информация за избраната програма, когато бъде
изведено менюто “Home Screen”. Съдържанието ще се различава в зависимост от
изведения екран.
, продължава
47
4 Лента за менюто: Натиснете синия
бутон (“Home”) и натиснете M, за да
преместите курсора към Лентата за
менюто. След това изберете една от
следните опции, като използвате </,
и натиснете ENTER.
“Grid”: Показва програмите за текущия
часови пояс и за следващите 7 дни.
“Search”: Позволява ви да търсите заглавие
по категория или по ключова дума (стр.
53). Изведената категория зависи от данните за програмата, получени от рекордера. Филмови, спортни и детски програми
са примери за възможните категории.
“My TV”: Задава профил за вашите любими
програми (стр. 49).
“Schedule”: Извежда списък с настройките
на таймера (стр. 60).
GUIDE Plus+ (за аналогово излъчване/достъпна само в райони с услуга GUIDE Plus+)
“Info”: Извежда информация, когато е
достъпна.
“Editor”: Позволява ви да редактирате
подредбата на каналите и извеждането им
на екрана (стр. 51).
“Setup”: Позволява ви да променяте езика,
страната/региона, пощенския код, входния
източник или канала.
5 Позиция “Home”: Когато натиснете синия
бутон (“Home”), курсорът се връща към
последната програмна позиция на “Grid”.
6 Заглавия: Показва заглавията на програмите и тяхната категория; зелено (спортни
програми), лилаво (филмови програми),
синьо (детски програми), сиво (други
програми).
Изберете програма като използвате бутоните </M/m/, и натиснете ENTER,
за да можете д гледате.
7 Лого на предаването: Показва логото на
предаваната станция.
8 Time Slot: Указва избрания в момента
часови пояс. Използвайте </,, за да
изберете друг часови пояс.
48
Възможни бутони при система GUIDE Plus+
“Home Screen”
Бутони
Операции
Син бутон
(“Home”)
Връща се към позиция
“Home” в “Grid”.
GUIDE
Отменя система GUIDE
Plus+.
PAGE +/-
Променя списъка с програми
по страници.
DAY +/-
Променя списъка с програми
по дни.
INFO
Показва информация за избраната програма.
За да отключите прозореца Видео
Прозорецът Видео е заключен, за да не се променят програмните позиции, когато местите
курсора по другите заглавия.
От менюто “Grid” изберете логото на
програмната позиция, която е заключена и натиснете червения бутон (“Unlock”) (отключване). “ “ се променя на “ “ и прозорецът
Видео се отключва. За да заключите прозореца
Видео, изберете логото на програмната позиция, която желаете да заключите и натиснете
червения бутон (“Lock”) (заключване).
b Забележки
• Прозорецът Видео е заключен по време на запис и индикаторът за заключване се появява в прозореца Видео.
Докато записвате, няма да можете да отключите
прозореца Видео.
• Ако гледате програми посредством set top box приемник, прозорецът Видео може да не се промени толкова
бързо, колкото местите курсора. В този случай
заключете прозореца Видео (стр. 48).
Подреждане на любимите ви програми (My TV)
5
3
Натиснете GUIDE.
Натиснете M, за да преместите курсора в
лента Menu.
Изберете “My TV” чрез </,.
“My TV”
4
Натиснете жълтиа бутон (“Profile”).
6
Натиснете ENTER.
GUIDE Plus+ (само за модели RDR-AT105/AT107/AT205)
“Channels”: изберете позиция на програмата, като използвате </M/m/, и
натиснете ENTER. За да добавите още
позиции на програми, натиснете жълтия
бутон (“Add”) (добавяне). Можете да
запишете до 16 програми.
За да отмените запис, изберете програмна
позиция и натиснете червения бутон
(“Delete”) (изтриване).
“Categories”: изберете категория, като
използвате </M/m/, и натиснете
ENTER. За да добавите още категории,
натиснете жълтия бутон (“Add”) (добавяне). Можете да създадете най-много 4
категории.
За да отмените запис, изберете категория
и натиснете червения бутон (“Delete”)
(изтриване).
“Keywords”: въведете ключова дума. Вижте раздел “За да въведете нова ключова
дума” на стр. 53. За да добавите още
ключови думи, натиснете жълтия бутон
(“Add”) (добавяне). Можете да запишете да
16 ключови думи.
За да отмените запис, изберете ключова
дума и натиснете червения бутон (“Изтриване”).
Можете да зададете профил и да подредите
само любимите ви програми.
1
2
Изберете “Channels”, “Categories” или
“Keywords” и натиснете жълтия бутон
(“Add”) (добавяне).
За да промените настройките на профила
Повторете от стъпка 3 по-горе.
Избиране и гледане на програма от My TV
1 В стъпка 3 по-горе натиснете ENTER.
2
Появяват се програмите, които отговарят на условията на профила.
Изберете програма, като използвате
</M/m/, и натиснете ENTER.
За да настроите програма за записване с
таймер
49
Извършване на промени в системата GUIDE
Plus+
7
Ако данните за програмния справочник все
още не са получени, след като сте изчакали
един ден, потърсете вашия обслужващ
канал на следния интернет адрес и го
настройте ръчно (“Ръчно сменяне на
обслужващия канал за GUIDE Plus+” (стр.
50)).
www.europe.guideplus.com.
Можете да перснализирате система GUIDE
Plus+. Ако приемният канал е променен или
преместен и данните за програмата не могат
да бъдат получени, можете да разрешите
проблема като следвате стъпките.
Търсене на обслужващия канал
за GUIDE Plus+
Настройката по подразбиране за този канал е
зададена на “Automatic”, така че не е необходимо да променяте настройката за него. Ако
обаче той е бил променен или преместен, обновете настройката за обслужващия канал.
Ако set top box приемникът е свързан към рекордера само посредством SCART кабел (стр.
16), вижте “Ръчно сменяне на обслужващия
канал за GUIDE Plus+” на стр. 50.
1
2
3
Натиснете GUIDE.
Натиснете M, за да преместите курсора в
лента Menu.
Изберете “Setup”, като използвате </,
в Лентата с менюто.
Изчакайте един ден, докато получите данните за програмния справочник.
Ръчно сменяне на обслужващия канал за GUIDE Plus+
Ако set top box приемникът е свързан към
рекордера само посредством SCART кабел
и желаете да приемате данните за програмния справочник от set top box приемника,
потърсете вашия обслужващ канал на следния
интернет адрес и го настройте за вашия
район, като следвате стъпките по-долу:
www.europe.guideplus.com
1
След стъпка 4 от „Searching for the GUIDE
Plus+ host channel (Setup),” натиснете
жълтия бутон (“Change”) двукратно.
Появява се “Manual” (ръчно).
Появява се менюто с настройки на системата GUIDE Plus+.
“Setup”
4
5
6
Изберете “Host Channel Setup” (настройка на
обслужващия канал), като използвате M/m
и натиснете ENTER.
Натиснете жълтия бутон (“Reset”) (нулиране).
Натиснете ?/1, за да изключите рекордера.
2
3
4
5
6
Изберете “Source” (източник), като използвате ,.
Натиснете неколкократно жълтия бутон
(“Source”), за да изберете входния източник.
Изберете “Prog. No”., като използвате ,.
Въведете номера на програмната позиция,
като използвате бутоните с цифри.
Натиснете зеления бутон (“Save”) (запазване).
Съобщението на дисплея ще поиска
потвърждение.
50
7
Изберете “Confirm”, като използвате
</, и натиснете ENTER.
6
Дисплеят се връща към менюто за настройки на GUIDE Plus+.
8
Изберете програмната позиция, която искате да проверите, като използвате M/m.
За да промените програмната позиция,
натиснете зеления бутон (“Prog. No”.),
след което въведете номер на програмна
позиция чрез бутоните с цифри и натиснете ENTER.
Изчакайте един ден, преди да получите данни
за програмата.
z Съвет
Натиснете червения бутон (“Back”) (назад).
За да проверите информация за системата
GUIDE Plus+
За да получите програмна позиция от рекордера, която
може да бъде приета или чрез set top box приемника или
чрез рекордера, променете входния източник на стъпка
6.
1 Изберете “Setup” в Лентата с менюто
и натиснете ENTER.
2 Изберете “GUIDE Plus+ system
Information”, като използвате и натиснете ENTER.
b Забележка
Системата GUIDE Plus+ сe нулира, когато правите
промени в настройките на приемния канал.
Проверка на програмните
позиции (Editor)
Проверете дали номерата на програмните
позиции са същите като номерата на програмните позиции, зададени в менюто с настройки
“Analog Tuner”.
Ако искате да направите промени в настройката на канали или да промените името на
канала, вижте “Настройки за прием чрез
антена (Аналогов тунер)” (стр. 119).
1
2
3
Натиснете GUIDE.
Натиснете M, за да преместите курсора в
лента Menu.
Изберете “Editor” чрез </,.
Дезактивиране на програмна
позиция (Editor)
Ако някои програмни позиции не се използват
или съдържат нежелани канали, можете да ги
скриете.
1
2
След стъпка 4 от „Searching for the GUIDE
Plus+ host channel (Setup),” натиснете
жълтия бутон (“Change”) двукратно.
Натиснете червения бутон (“On/Off”).
Премахнатите позиции ще се оцветят
в сиво.
За да покажете премахнатите програми,
натиснете отново червения бутон (“On/
Off”).
GUIDE Plus+ (само за модели RDR-AT105/AT107/AT205)
За да отмените настройките
b Забележки
• Не можете да запишете програмна позиция, ако не е настроена в “Настройки за прием чрез антена (Аналогов
тунер)” (стр. 119), дори ако е зададена на позиция “On”
в “Editor” в Лентата с менюто.
• Ако използвате вашия set top box приемник, за да приемате програми (когато set top box приемникът е свързан към рекордера само посредством SCART кабел, стр.
16) и можете да приемате същите програми както със
set top box приемника, така и с рекордера, променете
източника (“Source”), за да приемете програмата с
тунера на рекордера.
“Editor”
4
5
Натиснете ENTER.
Натиснете ,, за да преместите курсора
към дясната колона.
51
b Забележки
Не работете със Set Top Box приемника преди или по
време на запис с таймера. Това може да предотврати
акуратния запис на програмата..
Запис с таймера
Запис с таймера (GUIDE
Plus+/Manual/Easy
Timer) (само за модели
RDR-AT105/AT107/AT205)
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
HDD
PROG +/–
Червен бутон
Зелен бутон
+R
SYSTEM
MENU
[ REC
Y REC
STOP
Преди да започнете запис
52
Жълт бутон
GUIDE
/./N/,
ENTER
Можете да настроите таймера за общо 32
програми (8 програми, когато използвате функция VPS/PDC) до 30 дни предварително.
Методите за настройка на таймера включват:
• One Button Recording (система GUIDE Plus+)
• Ръчна настройка на таймера
• Easy Timer
• Уверете се, че на диска има достатъчно
място за записа (стр. 39). За HDD, DVD+RW,
и DVD-RW можете да освободите дисково
пространство, като изтриете някои заглавия (стр. 75).
• Настройте качеството на записваната
картина, ако е необходимо (стр. 113).
• Включете приемника и свържете контролера, когато рекордерът е свързан към Set
Top Box приемник и искате да записвате
посредством GUIDE Plus+ система.
DVD
REC
MODE
Запис с натискане на един
бутон (GUIDE Plus+)
Можете да използвате системата GUIDE
Plus+, за да настроите таймера да запише програма за период от максимум седем дни.
1
Натиснете GUIDE.
2
Изберете прогама посредством
</M/m/,.
3
Натиснете червения бутон (“Record”)
(запис) или z REC
4 Натиснете жълтия бутон (“Add”).
Извежда се дисплей за въвеждане на
символи.
Зададената програма и часовият пояс променят цвета си и рекордерът е готов да
записва. Когато записвате от set top box
приемник, уверете се, че е включен.
За разлика от видеорекордер, тук няма
нужда да изключвате рекордера, преди да
започне записването с таймер.
Търсене на програма по категория
1 Натиснете M, за да преместите кур5 Изберете символ от клавиатурата
посредством </M/m/, и натиснете
ENTER.
Запис
2
сора в лента Menu, докато е изведена
“Home Screen” в система GUIDE Plus+.
Изберете “Search” чрез </, и натиснете ENTER.
За да преключите между главни и малки
букви или символи с ударения, натиснете
жълтия бутон (“Keyboard”) неколкократно.
За да отмените въвеждането на нова
ключова дума, натиснете червения бутон
(“Back”).
“Search”
6 Повторете стъпка 5, за да въведете
ключова дума.
7 Натиснете зеления бутон (“Save”).
Въведената ключова дума се регистрира. За да изтриете ключовата дума,
изберете я и натиснете червения бутон
(“Delete”).
3 Изберете категория чрез </,.
4 Изберете подкатегория чрез M/m и
5
натиснете ENTER.
Програмите, които съвпадат с условията са описани.
Подкагориите се различават в зависимост от страната/региона.
Изберете програма чрез M/m и натиснете ENTER.
За да търсите програма според ключова
дума
1 Натиснете M, за да преместите кур2
3
сора в лента Menu, докато е изведена
“Home Screen” в система GUIDE Plus+.
Изберете “Search” чрез </, и натиснете ENTER.
Изберете “My Choice” чрез </,.
Когато вече сте въвели ключови думи,
преминете към стъпка 8.
8
За да промените ключовата дума, изберете я и натиснете зеления бутон (“Edit”).
Изберете ключова дума чрез M/m и
натиснете ENTER.
9
Програмите, които съдържат избраната
ключова дума в заглавието си, се извеждат
в Information Box.
Изберете програма чрез M/m и натисне-
те ENTER.
z Съвет
Когато сте настроили две или повече ключови думи в
“My Choice”, можете да изберете “All” за подкатегория.
За да въведете нова ключова дума преинете към стъпка 4.
, продължава
53
За да изберете програмна позиция бързо
като използвате логото на телевизионната станция
1 Натиснете жълтия бутон (“Channels”)
2
3
докато е изведен “Home Screen” в
GUIDE Plus+ система.
За да изберете лого на телевизионна
станция чрез </M/m/, и натиснете ENTER. Дисплеят се връща към
“Grid” и програмата, която се излъчва в
момента от телевизионната станция
се избира.
Изберете програма чрез </, и натиснете ENTER.
За да потвърдите, промените или отмените запис с таймер
Вижте раздел “Проверка/промяна/отменяне
на настройките на таймера” (само за модели
RDR-AT105/AT107/AT205) на стр. 60.
За да спрете записване по време на запис
с таймер
Натиснете x REC STOP.
Имайте предвид, че на рекордера може да са му
нужни няколко секунди, за да спре записа.
След като натиснете x REC STOP, на екрана
може да се появят инструкции. В този случай
изпълнете екранните инструкции.
Настройка режима на запис (Rec. Mode
Adjust)
Ако няма достатъчно място за запис на диска,
рекордерът автоматично настройва режима
на запис, за да може цялата програма да бъде
записана. Задайте “Rec Mode Adjust” в положение “On” в менюто с настройки “Recording”
(стр. 127).
z Съвет
Когато изберете “AUTO” за режим на запис, рекордерът автоматично оптимизира качеството на запис
за наличното пространство във въведения диск (ако
записвате на DVD диск) или за да го напаснете към празен
DVD диск (ако записвате на харддиск).
54
b Забележки
• Ако на екрана се появи съобщение, известяващо, че
твърдият диск е запълнен, променете дестинацията
на записа на “DVD” или освободете достатъчно
място за записа (стр. 76).
• Последният режим на запис, който сте избрали ръчно,
става режима на запис по подразбиране за записи с
таймера, направени от системата GUIDE Plus+.
• Не можете да настройвате качеството на записа
(HDD или DVD), след като записът започне.
• Може да не хванете даден запис от началото, когато
използвате функцията VPS/PDC.
• Не можете да удължавате времетраенето на записа,
когато сте избрали функция “VPS/PDC” (стр. 55).
• Функцията “Rec. Mode Adjust” действа само когато
записвате с таймера на DVD и функцията VPS/PDC
е изключена.
• Не можете да задавате режима на запис в положение
“AUTO”, когато функцията “VPS/PDC” е в положение
“On”.
Ръчно настройване на
таймера (Schedule)
1
Натиснете SYSTEM MENU.
Появява се системното меню.
2
3
Изберете “Timer Recording” и натиснете
ENTER.
Изберете “Timer Recording” и натиснете
ENTER.
Появява се списъкът schedule.
4
Натиснете зеления бутон (“Manual”)
(ръчно).
5
Нагласете оградената с жълто дата,
като използвате бутоните с цифри и
</M/m/,. След това натиснете зеления бутон (“Next”) (следващ).
12
Натиснете ,, за да изведете “Timing”,
след това натиснете кореспондиращия по
цвят бутон неколкократно, з ада настроите продължителност или жанр.
• Зелен бутон (“Timing”): Изберете продължителност или настройте функция
VPS/PDC. Вижте “Относно функция
VPS/PDC” по-долу.
• Жълт бутон (“Genre”): Избира жанр от
харддиска ако се налага.
Date
6
8
9
Изберете входния източник, като използвате M/m и изберете програмната позиция,
като използвате бутоните с цифри или
M/m.
Натиснете зеления бутон (“Next”) (следващ).
Появява се дисплей за въвеждане на
символи.
Можете да промените име на заглавие ако
се налага.
10
Натиснете зеления бутон (“Save”) (запазване).
Появяват се настройките за дата,
начален и краен час на записа, програмна
позиция и др.
11
Натиснете бутона с кореспондиращ цвят
неколкократно, за да настроите качество,
честота и място на записа.
• Жълт бутон (“Destination”): Настройва
дестинация на записа. Ако на DVD диска
няма достатъчно място за запис, рекордерът автоматично записва програмата
на харддиска дори и да сте избрали “DVD”
(Recovery Recording). Когато настроите
дневен или седмичен таймер, “HDDr” ви
позволява да замените предишния запис с
таймер съ следващия автоматично (само
за харддиск).
• Зелен бутон (“Frequency”); Избира честота на запис.
• Червен бутон (“Quality”): Избира режим
на запис (стр. 147).
Натиснете GUIDE, за да отмените система GUIDE Plus+.
Рекордерът е готов да зпаочне запис.
• За да промените настройките на
таймера като фунцкия VPS/PDC, вижте
стр. 60.
Запис
7
Нагласете началния час за запис,
като използвате бутоните с цифри и
</M/m/,. След това натиснете зеления бутон (“Next”) (следващ).
Нагласете крайния час на записа,
като използвате бутоните с цифри и
</M/m/,. След това натиснете зеления бутон (“Next”) (следващ).
13
За да спрете записването по време на
запис с таймер
Натиснете бутона x REC STOP.
Имайте предвид, че на рекордера може да са му
нужни няколко секунди, за да спре записа.
След като натиснете x REC STOP, на екрана
може да се появят инструкции. В този случай
изпълнете екранните инструкции.
z Съвет
Можете да използвате функция “Rec.Mode Adjust” (стр.
54).
b Забележкa
• Ако на екрана се появи съобщение указващо, че харддискът е запълнен, сменете дестинацията на запис с
“DVD” или освободете място на харддиска (стр. 76).
• Когато настроите дестинацията на запис на “HDDr”
предишният запис на таймера ще бъде заменен с новия
дори да не сте го следали.
Относно функция VPS/PDC
VPS/PDC сигналите се предават с телевизионни програми в някои системи на излъчване.
Тези сигнали помагат записите с таймер да се
извършват независимо от евентуални отлагания на предавания, по-ранни часове на излъчване
или прекъсвания в програмата.
‹ За да използвате функцията PDC/VPS
Изберете “VPS/PDC” в стъпка 12 по-горе.
Когато включите тази функция, рекордерът
започва сканирането на канали преди записът с
таймера да е започнал.
, продължава
55
Лесен запис с таймера
Можете да настроите лесно запис с таймера
до един месец предварително.
1
Натиснете SYSTEM MENU.
Появява се системното меню.
2
3
Изберете “Timer Recording” и натиснете
ENTER.
Изберете “Easy Timer” и натиснете ENTER.
9
Изберете “Yes”, за да настроите запис с
таймера и излезте.
Настройките на таймера се добавят в
списъка със задачи на системата GUIDE
Plus+ и рекордерът е готов да стартира
запис.
• За да промените настройките на таймера като например функцията VPS/PDC,
вижте тср. 60.
За да спрете запис по време на запис с
таймер
Натиснете xREC STOP.
Обърнете внимание, че може да отнеме няколко секунди, докато рекордерът спре записа.
Инструкциите на екрана може да се появят
след като натиснете xREC STOP. В този
случай следвайте инструкциите на екрана.
z Съвет
4
5
6
Изберете програмна позиция и източник
чрез PROG +/-.
Настройте режим на запис посредством
REC MODE (стр. 147).
Натиснете HDD или DVD, за да настроите
дестинация на записа.
Ако няма достатъчно място за запис на
DVD диска, рекордерът автоматично
извършва записа на харддиска, дори да сте
задали “DVD” (Възстановителен запис).
7
Преместете курсора на стартиращата
дата на запис на рекордера на лентата
посредством </M/m/, и натиснете
ENTER.
Времето на старт на записа може да се настрои на 15-минутни интервали. Можете
да проверите датата на старт на записа
в средата на екрана.
• За да преместите курсора с един час,
натиснете m/M.
• За да промените времето на старт след
като сте натиснали ENTER, натиснете
ORETURN.
8
Преместете курсора в края на времето на
запис на рекордера на лентата посредством
</, и натиснете ENTER.
Максималното време на запис е шест часа.
56
Можете да използвате функция “Rec. Mode Adjust” (стр.
54).
b Забележка
Ако на екрана се появи съобщение указващо, че харддискът е запълнен, сменете дестинацията на запис с “DVD”
или освободете място на харддиска (стр. 76).
Използване на функцията
Quick Timer (бърз таймер)
Можете да настроите рекордера да удължава
записа на 30-минутни отрязъци.
Натиснете неколкократно z REC, за да
зададете продължителността на записа.
Всяко натискане увеличава времето на записа с
30 минути. Максималната продължителност
е шест часа.
(нормален запис)
Броячът намалява минута по минута, докато
стигне 0:00, след което рекордерът спира да
записва (захранването му се изключва).
За да отмените Quick Timer
Натиснете неколкократно z REC, докато
броячът се появи на панела на предния дисплей.
Рекордерът се връща към режим на нормален
запис.
За да спрете записа, натиснете x REC STOP.
b Забележкa
Ако изключите рекордера по време на запис, записът
ще спре.
Запис на стерео и двуезични
програми
Рекордерът може автоматично да раздели
даден запис (заглавие) на глави, като постави
маркери за глави. За да зададете интервала, през
които се слагат маркерите или за да изключите тази функция, вижте “Автоматично
разделяне на глави (HDD/VR)”, “Автоматично
разделяне на глави (Видео)” или “Автоматично
разделяне на глави (DVD+R/+RW)” в менюто с
настройки “Recording” (стр. 78).
Запис
Рекордерът автоматично приема и записва
стерео и двуезични програми, основани на
системата ZWEITON или системата NICAM.
HDD (когато “HDD Recording Format” е зададен в положение “Video Mode On” в менюто с
настройки “Recording” (стр. 128)) и DVD+RW,
DVD+R, DVD-RW (Видео режим) или DVD-R
(Видео режим) могат да записват както
основен, така и допълнителен звук. Можете да
превключите между основен и допълнителен
звук, когато възпроизвеждате диска.
HDD (когато “HDD Recording Format” е зададен в положение “Video Mode On” в менюто с
настройки “Recording” (стр. 128)) и DVD+RW,
DVD+R, DVD-RW (Видео режим) или DVD-R
(Видео режим) могат да записват само един
звук (основен или допълнителен). Изберете звука от менюто с настройки “Audio In” преди
началото на записа.
Създаване на глави в дадено
заглавие
Задайте “Bilingual Recording” в положение
“A/L” (настройка по подразбиране) или “B/R” в
менюто с настройки “Audio In” (стр. 124).
Вижте стр. 128 относно формата за запис на
HDD.
ZWEITON (Немска стерео) система
Когато получавате стерео програма, се извежда индикацията “Stereo”.
Когато получавате двуезична програма, основана на ZWEITON, се появява индикация “L”, “R”,
или “L+R”.
Система NICAM
За да записвате NICAM програма, уверете
се, че сте задали “NICAM Select” в положение
“NICAM” (настройка по подразбиране) в
менюто с настройки “Audio In”. Ако звукът
не е чист, когато слушате NICAM предавания,
задайте “NICAM Select” в положение “Standard”
(стр. 123).
57
Запис с таймер (за модели RDR-AT100/AT200)
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
1
Натиснете TIMER.
Появява се дисплей “Timer List”.
+R
Можете да настроите таймера за общо 32
програми (8 програми, когато използвате функция VPS/PDC) до 30 дни предварително.
Настройте датата и програмната позиция на
програмата ръчно.
Преди да започнете запис
2
Изберете ред “New Input” и натиснете
ENTER.
3
Изберете опция чрез </, и регулирайте
посредством M/m. След това натиснете
ENTER.
• Уверете се, че на диска има достатъчно
място за записа (стр. 39). За HDD, DVD+RW,
и DVD-RW можете да освободите дисково
пространство, като изтриете някои заглавия (стр. 75).
• Настройте качеството на записваната
картина, ако е необходимо (стр. 113).
TIMER
</M/m/,,
ENTER
x REC
STOP
58
Опциите с възможност за регулиране са
изброени:
“Pr/CH”: Настройва позиция за програмата. Можете да изберете и аналогова
програма.
“Date”: Настройва датата (до 30 дни
по-късно). Изберете модел на запис като
натиснете M неколкократно, за да
настроите същите дневни или седмични
програми.
“Start”: Настройва време за старт.
“Stop”: Настройва време за спиране.
“Extend”: Настройва продължителност,
когато записът с таймер е в прогрес. Ако
програмата, която сте настроили за дневен или седмичен запис е удължена, ръчната
настройка на време ще бъде добавена мкъм
допълнителното време в настройките на
таймера.
Обърнете внимание, че “VPS/PDC” е в
положение “On”, не можете да извършите
настройки ”Extend”.
• Ако допуснете грешка, изберете опцията
и променете настройките.
4
Изберете “OK” и натиснете ENTER.
Появява се дисплей “Timer List”. Индикаторът за запис с таймера светва на дисплея
на предния панел и рекордерът е готов да
започне запис.
• За да започнете запис на сателитна
програма, включете сателитния тунер и
изберете сателитната програма, която
желаете да запишете. Оставете сателитния тунер включен, докато записът
приключи.
За да промените настройките на таймера, вижте стр. 64.
Ако искате да извършите подробни настройки
1 Изберете “Set Details” в стъпка 3 по-горе
2
и натиснете ENTER.
Изберете опция чрез M/m и я настройте посредством </,.
“Record to”: Настройва дестинацията за
запис. Ако няма достатъчно място на
DVD диска, рекордерът автоматично записва върху харддиска, дори и да изберете
опция “DVD”.
“Recording Mode”: Настройва режим за
запис (стр. 147).
“VPS/PDC”: Избира функция “VPS/PCD”.
Вижте по-долу за подробности относно
функция VPS/PDC.
“Update”: Настройва рекордера автоматично като заменя предишния запис с
таймер с нов.
“Genre” Избира жанра.
“Bilingual Recording” Извършва настройка
на звука (стр. 124).
“HDD Recording Format”: Настройва формат за запис на харддиска (стр. 128).
Изберете “Set Title Name” в стъпка 3 по-горе и
натиснете ENTER (стр. 40).
Относно функцията PDC/VPS
PDC/VPS сигналите се предават с телевизионни програми в някои системи на излъчване.
Тези сигнали помагат записите с таймер да се
извършват независимо от евентуални отлагания на предавания, по-ранни часове на излъчване
или прекъсвания в програмата.
‹ За да използвате функцията PDC/VPS
Задайте “PDC/VPS” в положение “On” (вижте
„Извършване на подробни настройки” на стр.
59).
Когато включите тази функция, рекордерът
започва сканирането на канали преди записът с
таймера да е започнал.
Rec. Mode Adjust
Запис
За да спрете записа по време на запис с таймера
Натиснете x REC STOP.
Имайте предвид, че на рекордера може да са му
нужни няколко секунди, за да спре записа.
След като натиснете x REC STOP, на екрана
може да се появят инструкции. В този случай
изпълнете екранните инструкции.
За да въведете име на заглавие
Ако няма достатъчно място на диска за запис,
рекордерът автоматично регулира режима на
запис, за да позволи цялата програма да бъде
записана. Настройте “Rec. Mode Adjust” в позиция “On” в настройки “Recording” (стр. 127).
z Съвет
Когато изберете “AUTO” за режим на запис, рекордерът
автоматично оптимизира качеството на запис за наличното пространство на въведения диск (ако записвате
от DVD диск) или за да съвпадне с празния DVD диск (ако
записвате от харддиска).
b Забележки
• Ако се изведе съобщение, че дискът е пълен се появи
на екрана, сменете позицията за запис на “DVD” или
направете място, достатъчно за запис (стр. 76).
• Преди да задавате запис с таймера, уверете се, че часовникът е правилно сверен. В противен случай запис с
таймера не може да бъде извършен.
• Дори ако таймерът е зададен за една и съща програма
всеки ден или всяка седмица, запис с таймера не може да
бъде извършен, ако се застъпва с програма, която има
приоритет пред него. До застъпващата се настройка
в списъка с таймера ще се изведе индикаторът
“Overlap”. Проверете приоритетите в настройките.
(стр. 62)
• Дори ако таймерът е зададен, записите с него не могат
да бъдат извършени, докато записвате програма с
приоритет.
• Функцията за настройка на режима на запис работи
само при запис с таймера и когато функцията PDC/
VPS е изключена. Тя не работи с функция Бърз таймер и
синхронизиран запис.
• Началото на някои записи не може да бъде извършено
посредством функция VPS/PDC.
• Режимът а запис не може да бъде поставен в позиция
“AUTO”, когато функцията “PDC/VPS” е зададена в
положение “On”.
, продължава
59
Използване на функция Бърз
таймер
Можете а настроите рекордера да записва на
30 минутни интервали.
За повече подробности вижте стр. 56.
Запис на стерео и двуезични
програми
Рекордерът автоматично получава и записва
стерео и двуезични програми. За подробности
вижте стр. 57.
Създаване на глави в дадено
заглавие
Рекордерът може автоматично да раздели
даден запис (заглавие) на глави, като постави
маркери за глави. За да зададете интервала, през
които се слагат маркерите или за да изключите тази функция, вижте “Автоматично
разделяне на глави (HDD/VR)”, “Автоматично
разделяне на глави (Видео)” или “Автоматично
разделяне на глави (DVD+R/+RW)” в менюто с
настройки “Recording” (стр. 78).
Проверка/Промяна/Отменяне на настройките
на таймера (Schedule)
(само за модели RDRAT105/AT107/AT205)
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
+R
Можете да промените или отмените
настройките за запис с таймера, като използвате менюто със списъка за таймера (schedule
list).
Проверка/ промяна на настройките на таймера
1
Натиснете SYSTEM MENU.
Появява се системното меню.
2
3
Изберете “Timer Recording” и натиснете
ENTER.
Изберете “Timer Recording” и натиснете
ENTER.
Появява се списъкът schedule.
4
Изберете настройката на таймера, която
желаете да промените, като използвате m.
Можете да промените избраните настройки на таймера, които са оцветени
в розово.
За да промените настройките, преминете
към стъпка 5.
Ако няма да променяте настройки, преминете към стъпка 8.
60
5
Натиснете зеления бутон (“Edit”) (редактиране).
Отменяне на настройките на
таймера
В стъпка 4 от “Проверка/промяна на
натройките на таймера” изберете настройките на таймера, които желаете да
отмените посредством M/m и натиснете
червения бутон (“Delete”).
За да отмените списъка със задачи
Натиснете GUIDE.
6
8
9
Червен бутон (“Destination”) (дестинация): указва къде ще бъде направен записът.
Ако на DVD диска няма достатъчно свободно място, рекордерът автоматично
записва програмата на твърдия диск, дори
да изберете “DVD” (Спасяване на записа).
Когато зададете запис с таймера на една и
съща програма всеки ден или всяка седмица,
“HDDr” ви позволява автоматично да
замените предишния запис с таймера с
новия (само за HDD).
• Зелен бутон (“Frequency”) (честота):
избира схемата на записване.
• Червен бутон (“Quality”) (качество):
избира режима на запис (стр. 147).
Натиснете ,, за да изведете (“Timing”)
Когато настройките на таймера се припокриват
• Програмата, която е започнала да се записва
първа, има приоритет и се записва цялата.
• След като свърши предишния запис, следващите започват със закъснение няколко
десетки от секундата (когато крайният час
на единия запис и началният час на другия
съвпадат).
• Когато записите започват по едно и също
време, ще бъде записан само единият от
тях. Отменете настройката на таймера за
програмата, която няма да записвате.
Запис
7
От лявата колона изберете опция, като
използвате червения бутон (“Back”) (назад)
или зеления бутон (“Next”) (напред) и я
настройте, като използвате бутоните с
цифри или </M/m/,.
Натиснете неколкократно съответния цветен бутон, за да промените настройките.
b Забележкa
Когато функцията “VPS/PDC” е зададена в положение
“On” за един или повече записи с таймера, началният час
може да се промени в случай на закъснение или по-ранно
започване на програмата.
(време).
Натиснете неколкократно зеления бутон
(“Timing”) (време), за да изберете продължителност или за да настроите функцията
VPS/PDC.
Вижте описаното по-долу във “Функция
VPS/PDC” на стр. 55.
Ако искате да записвате в определен HDD
жанр, натиснете неколкократно жълтия
бутон (“Genre”) (жанр).
10
Натиснете GUIDE, за да отмените система
GUIDE Plus+.
Новите настройки стават ефективни.
61
Проверка/Промяна/Отменяне на настройките
на таймера (Timer List)
(само за модели RDRAT100/AT200)
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
+R
Можете да промените или отмените
настройките за запис с таймера, като използвате менюто със списъка за таймера.
1
Натиснете TIMER.
Появява се дисплеят “Timer List”.
Когато всички настройки на таймера не
се хващат в списъка, се появява лентата
за прелистване. За да видите скритите
настройки на таймера, натиснете бутоните M/m.
2
Изберете настройката на таймера, която
желаете да проверите/промените/отмените и натиснете ,.
Появява се подменюто.
3
Изберете опция и натиснете ENTER.
“Modify”:
Променя настройката на таймера.
Изберете елемент с помощта на бутоните </, и го настройте с помощта
на бутоните M/m. Изберете “OK” и
натиснете ENTER.
“Erase”:
Изтрива настройката на таймера.
Изберете “Yes” и натиснете ENTER.
“Skip Once”:
Отменя само веднъж записа на дадена програма, настроен да се включва всеки ден
или всяка седмица. След като отмените
таймера, до настройката му в Timer List
се появява надпис “Skip Once” (прескочи
веднъж).
За да промените или отмените настройките, повторете стъпки 2 или 3 отгоре.
62
Когато настройките на таймера се припокриват
• Програмата, която започва първа, е с приоритет и се записва цяла.
• След като свърши предишният запис,
следващите започват със закъснение няколко
десетки от секундата (когато крайният час
на единия запис и началният час на другия
съвпадат).
• Когато записите започват по едно и също
време, ще бъде записан само единият от
тях. Отменете настройката на таймера за
програмата, която няма да записвате.
z Съвети
• Можете да отидете на най-горната/най-долната редица в Timer List с помощта на бутоните ./>,
докато списъкът е изведен.
b Забележки
• Когато функцията “VPS/PDC” е зададена в положение
“On” за един или повече записи с таймера, началният
час може да се промени в случай на закъснение или поранно започване на програмата.
• Дори таймерът да е нагласен, не можете да осъществите запис, докато се записва програма, на която е
даден приоритет.
7
Запис от свързано
оборудване
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
+R
Можете да записвате от свързан видеорекордер или друго подобно устройство. За да
свържете видеорекордер или друго подобно
устройство, вижте “Свързване на видеорекордер или подобно устройство” на стр. 29.
1
Натиснете HDD или DVD.
2
Натиснете INPUT, за да изберете източник
на входен сигнал според свързването, което
сте осъществили.
Дисплеят на предния панел се променя
както следва:
програмна позиция
3
Изберете желания аудио сигнал, когато
записвате двуезична програма на твърдия
диск или на DVD-RW/DVD-R (Видео режим).
Задайте “External Audio” в положение
“Bilingual”, а “Bilingual Recording” в положение “A/L” или “B/R” в менюто с настройки “Audio In” (стр. 123).
4
Свързаното оборудване започва да възпроизвежда и възпроизведеният образ се
записва от този рекордер.
За да спрете записа, натиснете x REC
STOP на този рекордер.
Ако свържете цифрова видео камера с DV
IN жак
Вижте “ Презапис от DV видеокамера” на
стр. 91.
Ако свържете харддиск видео камера с USB
жак
Вижте “ Презапис от HDD видеокамера” на
стр. 87.
Запис
Ако изберете DVD, заредете DVD с
възможност за запис (вижте “1. Зареждане
на диск” на стр. 34).
Натиснете бутона пауза (или възпроизвеждане) на свързаното оборудване, за да отмените режима пауза при възпроизвеждане.
b Забележки
• Когато записвате изображение от видео игра, екранът
може да е неясен.
• Не можете да запишете програма, която съдържа
сигнал за защита против копиране Copy-Never.
• Когато “Bilingual Recording” е зададена в положение
“A/L” или “B/R” на стъпка 3, не можете да избирате
звука, докато възпроизвеждате, в следните случаи.
– Когато записвате на твърдия диск (“HDD Recording
Format” е зададена в положение “Video Mode Off” в менюто с настройки “Recording” (стр. 128))/DVD+RW/
DVD+R/DVD-RW/DVD-R (Видеорекордер режим) в
режим PCM.
– Когато записвате на твърдия диск (“HDD Recording
Format” е зададена в положение “Video Mode On” в менюто с настройки “Recording” (стр. 128))/DVD+RW/
DVD+R/DVD-RW/DVD-R (Видео режим).
• Не можете да изберете “L1” на стъпка 2, ако “LINE
1 In” е зададена в положение “Decoder” в менюто с
настройки “Video In/Out” (стр. 123).
Натиснете неколкократно REC MODE, за да
изберете режим на запис.
За подробности относно режима на запис
вижте стр. 147.
5
6
Заредете касетата, от която ще записвате, в свързаното оборудване и го задайте
на пауза при възпроизвеждане.
Натиснете z REC.
Този рекордер започва запис.
, продължава
63
Запис от свързано устройство с таймер (Синхронизиран
запис) (само за модели RDRAT105/AT107/AT205)
За да отмените синхронизирания запис по
време на запис
Натиснете z REC и задръжте за повече от
3 секунди
Синхронизираният запис е отменен и записът
продължава.
За да спрете записа
HDD
Можете да настроите рекордера автоматично да записва програми от свързано оборудване, което има таймер функция (например
сателитен тунер). Свържете оборудването
към жака LINE 1/DECODER на рекордера (стр.
31).
Когато свързаното оборудване се включи,
рекордерът започва да записва програма от
жака LINE 1/DECODER. Дестинацията на
запис е харддиска.
1
Натиснете REC MODE неколкократно, за да
изберете режим на запис.
За подробности относно режима на запис
вижте стр. 147.
2
Изберете желания аудио сигнал, когато
записвате двуезична програма.
Настройте “External Audio” на “Bilingual”
и “Bilingual Recording” на “A/L” или “B/R”
в настройки “Audio IN” (стр. 123). За
подробности относно двуезичния запис
вижте стр. 57.
3
4
Настройте таймера и свързаното оборудване към времето, в което искате да
запишете и го изключете.
Натиснете x REC STOP на рекордера за
повече от 3 секунди.
Индикаторът SYNCHRO REC на предния
панел светва и рекордерът се изключва.
Рекордерът е готов да започне синхронизиран запис. Можете също така да настроите рекордера в режим на готовност
за синхронизиран запис чрез настройки
“Synchro Rec” от “Timer Recortding” в
позиция “Yes”.
За да отмените синхронизирания запис
преди да сте започнали да записвате
Натиснете ?/1.
Индикаторът SYNCHRO REC на предния
панел се изключва.
64
Натиснете x REC STOP. След това изберете
“Yes” на дисплея за потвърждение и натиснете
ENTER.
b Забележки
• Рекордерът започва да записва само след като разпознае
видео сигнал от свързаното оборудване. Възможно е
началото на програмата да не бъде записано, независимо дали рекордерът е включен или не.
• По време на Синхронизиран запис други операции (например нормален запис) не могат да бъдат извършвани.
• Функцията Synchro Rec не работи, когато “LINE1
IN” е в позиция “Decoder” в настройки “Video In/Out”
(стр. 123).
• Функцията синхронизиран запис не работи с някои
тунери. За подробности вижте ръководството за
експлоатация на съответния тунер.
• Функцията Synchro Rec не работи, когато таймерът
е настроен за програма от LINE1/DECODER жака и
функцията VPS/PDC е включена.
• Докато рекордерът е в режим на готовност за синхронизиран запис, функцията автоматично сверяване
на часовника (стр. 117) не работи.
• За да използвате функцията синхронизиран запис,
трябва първо да сверите часовника на рекордера.
• За двуезична програма само аудио сигнал избран в стъпка 2 може да се възпроизвежда.
Ако настройките на таймера за синхронизиран запис и на друг таймер за запис се
застъпят
Настройките на таймера винаги имат приоритет.
Синхронизираният запис започва само след
като записът с таймер приключи.
Запис с
таймер
Синхронизиран
запис
Ще бъдат отрязани
1
Възпроизвеждане
Възпроизвеждане
2
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
DVD
VCD
Натиснете HDD или DVD.
• Ако изберете DVD, заредете диск (вижте
раздел “1. Зареждане на диск” на стр. 34).
• Ако заредите DVD VIDEO, VIDEO CD,
DATA DVD или DATA CD, натиснете
H. Възпроизвеждането започва.
Натиснете TITLE LIST.
Ако списъкът със заглавия е вече изведен,
пропуснете тази стъпка.
Пример: HDD
+R
CD
DATA DVD DATA CD
RDR-AT105/AT107/AT205
HDD
ANGLE
PLAY
MODE
TITLE LIST
</M/m/,,
ENTER
/
.
3
Изберете заглавието с помощта на бутоните M/m и натиснете ENTER.
Възпроизвеждане
AUDIO
SUBTITLE
DVD
Възпроизвеждането започва от избраното
заглавие.
>
H/X/x
z Съвет
Можете да използвате и бутон H в стъпка 3, за да
започнете възпроизвеждане.
b Забележкa
Когато някои видео заглавия са записани в DATA DVD,
MP3 аудио записите на DATA DVD не могат да се
възпроизвеждат.
RDR-AT100/AT200
HDD
AUDIO
SUBTITLE
ANGLE
DVD
PLAY
MODE
TITLE LIST
</M/m/,,
ENTER
/
.
>
H/X/x
, продължава
65
За да използвате DVD менюто
Когато възпроизвеждате DVD VIDEO или финализиран DVD+RW, DVD-RW (Видео режим),
DVD+R или DVD-R (Видео режим), можете да
изведете менюто на диска, като натиснете
TOP MENU или MENU.
b Забележкa
Бутонът H не е достъпен в менюто на диска.
За да възпроизвеждате VIDEO CD/Super
VIDEO CD с PBC функции.
PBC (Контрол на възпроизвеждането) ви
позволява да възпроизвеждате VIDEO CD/
Super VIDEO CD дискове интерактивно,
като използвате менюто на вашия телевизионен екран.
Когато започвате възпроизвеждането на
VIDEO CD/Super VIDEO CD с PBC функции,
се извежда менюто.
Изберете опция, като използвате бутоните
с цифри и натиснете ENTER. След това следвайте инструкциите в менюто (натиснете
H, когато се изведе “Press SELECT”).
b Забележкa
Някои функции за възпроизвеждане (например търсене,
повторно възпроизвеждане или програмно възпроизвеждане) не могат да бъдат използвани с функцията PBC. За
да възпроизвеждате с тези опции, започнете възпроизвеждането без PBC функции, като използвате Title List.
За да възпроизвеждате DivX видео файлове
или аудио записи на диск, който съдържа и
двата типа файлове
1 Натиснете <, докато е изведен Title
List (DVD/CD).
2 Изберете “Data Format” чрез M/m и
3
4
натиснете ENTER.
Изберете “CD”, “MP3” или “DivX” чрез
M/m и натиснете ENTER.
Върнете се към списъка със заглавия и
изберете албум, заглавие или запис и
натиснете ENTER или H.
За да спрете възпроизвеждането
Натиснете x.
За да възстановите възпроизвеждането от
точката, в която сте го спрели (Resume Play)
Когато натиснете H отново, след като сте
спрели възпроизвеждането, рекордерът възстановява възпроизвеждането от точката, в
която сте натиснали x.
За да започнете отначало, натиснете отново
x, а после натиснете H. Възпроизвеждането
започва от началото на заглавието/записа/
сцената.
66
b Забележки
• Не можете да възстановите възпроизвеждането по
време на TV пауза.
• Функцията Resume Play не е достъпна за Super VIDEO
CD дискове.
• Точката, в която сте спрели възпроизвеждането, се
нулира, когато:
– отворите отделението за диска (освен за HDD).
– възпроизведете друго заглавие (освен за HDD).
– превключите менюто за Списъка със заглавията в
положение “Original” или “Playlist” (само за DVD-RW/
DVD-R във VR режим).
– редактирате заглавието, след като сте спрели
възпроизвеждането.
– промените настройките на рекордера.
– направите запис (освен за HDD/DVD-RW/DVD-R
във VR режим).
– изключите захранващия кабел.
Възпроизвеждане на DVD със зададени ограничения (Родителски контрол)
Ако възпроизвеждате DVD с ограничения, на
екрана на вашия телевизор се извежда дисплеят
за въвеждане на вашата парола.
Въведете 4-цифрената парола, като използвате
бутоните с цифри и натиснете ENTER.
Рекордерът започва възпроизвеждане.
За да запишете или промените паролата, вижте раздел “Настройки за ограничения (Parental
Lock - родителски контрол)” на стр. 129.
Възпроизвеждане с едно натискане на бутон
(само за SCART/HDMI връзки)
Натиснете H. С едно натискане на бутона
H рекордерът и телевизорът автоматично
се включват и сигналът от рекордера се появява на телевизора. Възпроизвеждането започва
автоматично.
b Забележкa
• Когато използвате HDMI свързване, може да има
известно закъснение, преди възпроизведеното изображение да се появи на телевизионния екран. Началото
на записа може да не се възпроизведе.
• За да използвате функцията за възпроизвеждане с едно
натискане, настройте “Control for HDMI” в позиция
“On” (по подразбиране) в настройки “HDMI Output”
(стр. 131).
Опции при възпроизвеждане
Можете да проверите местоположението на бутоните по-долу, като разгледате илюстрацията
на стр. 65.
Бутони
Операции
ANGLE
Променя на ракурсите за сцени, когато натиснете по време
на възпроизвеждане. Когато на диска има записани различни
ракурси (multi-angles), “ “ се появява на екрана.
За да промените индиаторът за снимане под ъгъл, настройте
“Angle Indicator” в позиция “Off” в настройки “Playback” (стр.
130).
DVD
AUDIO
-RVR
DVD
CD
VCD
DATA DVD DATA CD
Избира една от аудио пътечките, записани на диска, когато
го натиснете неколкократно в режим на нормално възпроизвеждане.
*1
*1
DVD DATA DVD DATA CD : Избира езика.
HDD -RWVR -RVR : Избира основен или допълнителен
звук.
*2
*2
VCD
CD DATA DVD DATA CD : Избира стерео или моно
аудио записи.
*1 Само за DivX видео файлове
*2 Само МР3 аудио записи.
SUBTITLE (субтитри)
DVD
DATA DVD * DATA CD *
* Само за DivX видео файлове
(единично повтаряне/единично превъртане
напред)
HDD
+RW
-RWVideo
+R
-RVideo
DVD
-RWVR
-RVR
DATA DVD *
DATA CD *
. (предишен)/
> (следващ)
Възпроизвеждане
HDD -RWVR
Избира език на субтитрите, когато го натиснете неколкократно.
За DivX видео файлове можете да изведете субтитри само
е изведено на екрана.
когато означение
Избира език на субтитрите, когато го натиснете неколкократно.
, повтаря сцената със следВсеки път, когато натиснете
ното времетраене.
5 секунди t 15 секунди t 30 секунди t 1 минута t
2 минути t 3 минути t 5 минути t 10 минути t
20 минути – превърта напред на 10tминутни интервали t
2 часа
Всеки път, когато натиснете
, превърта бързо напред
текущата сцена със следното времетраене.
30 секунди t 1 минута t 1 минута 30 секунди t 2 минути
t 3 минути t 5 минути t 10 минути t 20 минути t
превърта напред на 10tминутни интервали t 2 часа
Преминава към началото на предходно/следващо заглавие/
глава/сцена/запис, когато го натиснете по време на възпроизвеждане.
Преминава към началото на първото заглавие/запис, когато го
натиснете в режим стоп.
, продължава
67
Бутони
Операции
(бързо превъртане назад/
бързо превъртане напред)
Бързо превърта назад/напред диска, когато го натиснете по
време на възпроизвеждане.
Скоростта на търсене се променя както следва:
бързо превъртане назад бързо превъртане напред
NFR1*1 5
NFR2 5 5
NFR3*3 5 5 5
NFR4*3 5 5 5 5
U .FF1*2
U U .FF2
U U U .FF3*3
U U U U .FF4*3
Когато натиснете и задържите бутона, бързото превъртане
напред/назад продължава с избраната скорост, докато не отпуснете бутона.
*1 Когато натиснете m веднъж по време на възпроизвеждане,
можете да възпроизвеждате в обратна посока (Reverse play)
(не е достъпно за VIDEO CD/Super VIDEO CD/DivX видео
файлове).
*2 Когато натиснете M веднъж по време на възпроизвеждане,
можете да възпроизвеждате бързо със звук (не е достъпно за
VIDEO CD/Super VIDEO CD).
*3 Не е достъпно за VIDEO CD/Super VIDEO CD.
За да възстановите нормалното възпроизвеждане, натиснете
H.
HDD
+RW
-RWVR
-RWVideo
+R
-RVR
-RVideo
DVD
VCD
DATA DVD
*1*2
DATA CD
*1
Възпроизвежда на забавен каданс, когато е натиснат за повече
от една секунда в режим на пауза.
Възпроизвежда кадър по кадър, когато е натиснат за кратко в
режим на пауза.
За да възстановите нормалното възпроизвеждане, натиснете
H.
*1*2
Само в посока на възпроизвеждането
Само за DivX видео файлове
9 (пауза)
Спира възпроизвеждането на пауза. За да възстановите нормалното възпроизвеждане, натиснете H.
b Забележки
• Ракурсите и субтитрите на заглавията, записани с
този рекордер, не могат да бъдат променяни.
• JPEG файлове с изображения, направени с DVD видео камера, могат да бъдат възпроизведени само като изреждане на кадри (slideshow). За видео файлове, съдържащи
JPEG файлове с изображения и филми, рекордерът ще
възпроизведе само частите с филми.
Забележки относно възпроизвеждането на
DVD с DTS звук
DTS аудио сигналите се извеждат единствено
през жака DIGITAL OUT (COAXIAL).
Когато възпроизвеждате DVD с DTS звукови
пътечки, задайте “DTS Output” в положение
“On” в менюто с настройки “Audio Out” (стр.
124).
68
Забележки относно възпроизвеждането на
DTS звукови записи на CD
• Когато възпроизвеждате DTS-кодирани
дискове, от жаковете LINE 3-TV/LINE 1/
DECODER/LINE 2 OUT (R-AUDIO-L) ще
се чува силен шум. За да предотвратите
евентуална повреда в аудио системата,
предприемете мерки, когато включвате
горепосочените жакове към усилвател. За да
се наслаждавате на възпроизвеждане на DTS
Digital Surround звук, трябва да включите
външен DTS декодер към DIGITAL OUT жака
на рекордера.
• Настройте звука на “STEREO” като използвате AUDIO бутона, когато възпроизвеждате DTS звукови записи от дискове (стр. 67).
Неколкократно възпроизвеждане на избран участък от
записа (A-B Repeat)
1
Натиснете PLAY MODE по време на възпроизвеждане.
За аудио записи на CD, натиснете –,
докато Title List е изведен, изберете “Play
Mode”.
Появява се менюто “Play Mode” (режим на
възпроизвеждане).
2
Неколкократно възпроизвеждане
(Repeat)
Можете да възпроизведете повторно всички
заглавия/записи/файлове на едно заглавие/глава/
запис на твърдия диск или на диск.
1
За аудио записи на DATA DVD/DATA CD/
CD, натиснете ,, докато е изведен Title
List и изберете “Play Mode”.
Появява се менюто “Play Mode” (режим на
възпроизвеждане).
Изберете “A-B Repeat” и натиснете ENTER.
Избира се “Set point A” (задайте точка А).
“Repeat Title” (за HDD/DVD/DATA DVD*1/
DATA CD*1): повтаря текущото заглавие.
“Repeat Chapter” (за HDD/DVD): повтаря
текущата глава.
“Repeat Track” (за VIDEO CD*2/CD/DATA
DVD/DATA CD): повтаря текущия запис.
“Repeat Programme”: повтаря текущата
програма (стр. 70).
“Repeat Disc” (за VIDEO CD*2/DVDRWs/
DVD-Rs/DATA DVD/DATA CD (VR режим)): повтаря всички записи на диска.
“Repeat Album” (за DATA DVDs*3/DATA
CDs*3): повторете наличния албум.
Докато следите звука, натиснете ENTER
в началната точка (точка A) от участъка,
който искате да повторите неколкократно.
Избира се “Set point B” (задайте точка B).
4
Продължете възпроизвеждането, за да
откриете крайната точка (точка B) и
натиснете ENTER.
*1 Само за DivX видео файлове
*2 Достъпна само когато възпроизвеждате без PBC
функции
*3 Само за аудио записи.
A-B Repeat започва.
4
За да отмените A-B Repeat
Натиснете CLEAR или задайте “A-B Repeat” в
положение “Off” в менюто “Play Mode” (режим
на възпроизвеждане).
b Забележки
• Когато възпроизвеждате HDD/DVD VIDEO/DVDRW (Видео режим)/DVD-R (Видео режим), задайте
началната и крайната точка за едно и също заглавие.
• “A-B Repeat” не е наличен за МР3 аудио записи.
Изберете “Repeat” и натиснете ENTER.
Изберете елемент, който ще повтаряте с
помощта на бутоните M/m.
Възпроизвеждане
2
3
3
Натиснете PLAY MODE по време на възпроизвеждане.
Натиснете ENTER.
Repeat play започва.
За да отмените Repeat play
Натиснете CLEAR или задайте “Repeat” в
положение “Repeat Off” в менюто “Play Mode”
(режим на възпроизвеждане).
b Забележкa
Можете да изберете “Repeat Programme” само по време на
Programme play.
, продължава
69
Създаване на ваша собствена
програма (Programme)
*1
-RVideo *1 VCD
HDD -RWVideo
DATA DVD
*2
DATA CD
6
7
CD
За да програмирате други глави или записи,
натиснете </M/m/,, за да изберете
номер на стъпка и повторете стъпки 4 и 5.
Натиснете H.
Programme play стартира.
*2
*1 само за финализирани дискове
*2 само за аудио записи формат МР3.
За да спрете Programme play.
Натиснете x(стоп).
За да отмените Programme play
Можете да възпроизведете съдържанието
на твърдия диск или на диск в реда, който
желаете, като подредите заглавията/главите/
албумите/записите на твърдия диск или на
диска, за да създадете своя програма. Можете
да съставите програма от максимум 24 глави/
записи.
1
Натиснете PLAY MODE по време на възпроизвеждане.
За аудио записи на DATA DVD/DATA CD/
CD, натиснете ,, докато е изведен Title
List и изберете “Play Mode”.
Появява се менюто “Play Mode” (режим на
възпроизвеждане).
2
3
Изберете “Programme” и натиснете ENTER.
Изберете “Input/Edit Programme” (въведи/редактирай програма) и натиснете ENTER.
Дисплеят “Input/Edit Programme” се различава в зависимост от вида на диска.
Пример: DVD
4
5
Изберете заглавие или албум (пример:
Заглавие 01) с помощта на бутоните M/m
и натиснете ,.
Изберете глава или запис (пример: Глава
001) с помощта на бутоните M/m и натиснете ENTER.
Главата или записът се програмират.
Ако допуснете грешка, изберете номера
на стъпката (пример: 01) с помощта на
бутоните </M/m и натиснете CLEAR.
70
Натиснете CLEAR по време на възпроизвеждане или задайте “Programme” в положение
“Cancel Programme Play” в менюто “Play Mode”
(режим на възпроизвеждане).
За да изтриете програмата
Натиснете CLEAR в режим стоп или задайте
“Programme” в положение “Erase Programme List”
в менюто “Play Mode” (режим на възпроизвеждане).
z Съвети
• Програмата, която сте създали, остава и след като
Programme play завърши. За да възпроизведете отново
същата програма, задайте “Programme” в положение
“Start Programme Play” в менюто “Play Mode” (режим
на възпроизвеждане). Програмата обаче се изтрива,
когато извадите диска или натиснете ?/1.
• Можете да повторите Programme play. Задайте
“Repeat” в положение “Repeat Programme” в менюто
“Play Mode” (стр. 69).
Възпроизвеждане на DivX
видео файлове
Можете да се насладите на DivX видео файлове
от харддиска или от свързано USB устройство.
Свързване на USB устройство
Можете да свържете USB устройство към
USB жака на рекордера, за да възпроизвеждате
DivX видео файлове или да ги копирате на
харддиска. Обърнете се към инструкциите за
употреба приложени към USB устройството
преди да преминете към свързване.
Натиснете x (стоп).
За да се върнете към предишен екран
Натиснете ORETURN.
Или вижте „Смяна между списък с албуми и
списък със заглавия” на страница 71.
За да се местите по изведения списък
страница по страница (Page mode)
Натиснете SUBTITLE (предишен)/ANGLE
(следващ), докато е изведен списък с албуми/
заглавия. Всеки път когато натиснете
SUBTITLE (предишен)/ANGLE (следващ), списъкът със заглавия/албуми се сменя страницата с
предишна/следваща.
За да промените дисплея с изведена информация (само за харддиска)
Натиснете DISPLAY неколкократно.
Всеки път, когато натиснете бутона, информацията за албум/заглавие се променя.
USB устройство
Към USB жака
b Забележкa
Някои USB устройства може да не работят с този
рекордер.
За да смените между списък с албуми и
списък със заглавия
Възпроизвеждане
DVD рекордер
За да спрете възпроизвеждането
1 Натиснете <, докато се изведе списък
с албуми/заглавия.
2 Изберете “Display Mode” посредством
M/m и натиснете ENTER.
3 Изберете “Album” или “Title” чрез M/m и
натиснете ENTER.
Възпроизвеждане на DivX видео
файлове
1
За да управлявате DivX видео файлове
1 Изберете албум или заглавие в списъка
Натиснете SYSTEM MENU.
Появява се системното меню.
2
3
Изберете “DivX” и натиснете ENTER.
Изберете “View/Edit DivX video files on the
HDD”, “View DivX video files on a DVD/CD”
или “View DivX video files on a USB Device” и
натиснете ENTER.
Появява се списък с албумите/заглавията.
4
Изберете албум или заглавие и натиснете
H.
За да изведете списъка със заглавия, изберете албум посредством M/m и натиснете
ENTER.
Възпроизвеждането започва.
За подробности относно опциите за
възпроизвеждане вижте страница 67.
2
със заглавия/албуми и натиснете ,.
За да изведете списъка със заглавия,
изберете албум посредством -/- и натиснете ENTER.
Изберете опция и след това натиснете
ENTER.
“Erase” (само за харддиск): Изтрива избрани
албуми/заглавия. Изберете “Yes”, когато Ви
бъде поискано потвърждение.
“Edit”: Позволява Ви да извършите следните редакции:
• „Album Name” (само за харддиск): Позволява Ви да въведете, както и да въведете
отново име на албум (стр. 40).
• „Title Name” (само за харддиск): Позволява
Ви да въведете, както и да въведете
отново име на заглавие (стр. 40).
, продължава
71
• „Copy all to HDD” (само за DISC/USB
t HDD): Позволява Ви да копирате
всички албуми, когато изберете албум или
всички заглавия в албума, когато изберете
заглавие.
• „Copy to HDD” (само за DISC/USB t
HDD): Позволява Ви да копирате избран
албум.
b Забележки
• Не можете да копирате заглавия от харддиска на
дискове или USB устройства.
• Някои DivX видео файлове може да не бъдат копирани
в зависимост от размера на файла.
• Когато копирането е спряно в процес на копиране,
заглавията, чието копиране е било завършено преди
да спрете копирането ще останат на харддиска като
албум. Можете да проверите кои албуми са били
копирани в списъка с албуми (стр. 71).
• По време на копиране на DivX видео файлове не са
възможни други операции.
• Когато копирате DivX видео файлове, записите с
таймер не са възможни. Ако таймерът е настроен
по време на копиране, рекордерът започва копиране с
таймера, след като копирането е приключило.
• Когато възпроизвеждате DivX видео файлове, индикатор “HDD” на предния панел светва дори и когато
възпроизвеждате DivX видео файлове на диск или на
USB устройство.
Подробни функции за
възпроизвеждане
Пауза на телевизионно предаване (TV Pause/Pause Live TV)
Можете да въведете пауза на настоящото
телевизионно предаване и да запишете на
харддиска, а след това да продължите да
гледате програмата по-късно. Тази функция е
удобна, когато получите неочаквано обаждане
по телефона или когато Ви дойдат гости,
докато гледате телевизия.
За да се подготвите за функция “TV Pause”
Когато използвате функция SMARTLINK (стр.
20)
– настройте “SMARTLINK” в опция “This
Recorder Only”в настройки “Options” (стр.
132).
– настройте “TV Pause” в опция “TV’s Tuner” в
настройки “Options 2” (стр. 133).
– настройте предварително програмните
позиции като свалите от вашия телевизор
чрез “Download from TV” от “Auto Channel
Setting” в настройки “Tuner” (стр. 119).
‹ Програмата избрана на телевизора ще
бъде записана.
Ако програмните позиции се различават между
телевизора и рекордера, в изображението няма
да има пауза и рекордерът ще започне запис.
‹ Когато функция SMARTLINK не е налична
Настройте “TV Pause” в позиция “Recorder’s
Tuner” в настройки “Options 2” (стр. 133).
Избраната програма на рекордера ще бъде
записана.
1
Докато гледате телевизионното предаване
с този рекордер, натиснете TV Pause
Картината спира и рекордерът започва
запис на настоящия канал на харддиска.
Може да отнеме до 10 сек, за да започнете
запис.
72
2
3
Натиснете H, за да възстановите възпроизвеждането на програмата.
Можете да превъртате напред/назад, да
правите пауза или да спирате програмата
посредством m/M. X и x без това
да оказва влияние на записа.
Възпроизвеждане на предходен
запис, докато правите друг
(Едновременен запис и възпроизвеждане)
Натиснете x REC STOP за да спрете
записа.
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
b Забележки
Възпроизвеждане от началото
на програмата, която записвате (Едновременен запис и
възпроизвеждане)
Функцията “Chasе Play” (Едновременен запис
и възпроизвеждане) Ви позволява да гледате записаната част от програмата, докато тя все
още се записва. Не е нужно да чакате докато
записът свърши.
+R
VCD DATA DVD
DATA CD
Едновременният запис и възпроизвеждане
Ви позволява да гледате предходна записана
програма, докато записвате друга. Възпроизвеждането продължава дори и да започне запис
с таймера. Използвайте тази функция както
следва:
• Докато записвате на HDD:
Възпроизведете друго заглавие от HDD.
Възпроизведете предварително записана
програма на DVD, натискайки DVD.
• Докато записвате на DVD:
Възпроизведете предварително записана
програма на HDD, натискайки HDD.
Докато записвате на HDD, можете да възпроизвеждате и DVD VIDEO, VIDEO CD, Super
VIDEO CD, CD, DATA DVD или DATA CD.
Пример: Възпроизвеждане на друго заглавие
от HDD, докато записвате върху HDD.
1 Докато записвате, натиснете TITLE
Натиснете H докато записвате
Възпроизвеждането започва от началото на
програмата, която записвате.
Когато превъртите напред до точката, която записвате, функцията “Chasе Play” се връща
в режим на нормално възпроизвеждане.
DVD
Възпроизвеждане
• При някои телевизори може да не е възможно да използвате функция “TV Pause”. За подробности обърнете
се към инструкциите за експлоатация приложени към
вашия телевизор.
• Не можете да използвате функция “TV Pause” като
опция за запис от компонент (видеорекордер и т.н.)
свързани към LINE1/DECODER жака.
-RWVR -RWVideo
2
LIST, за да се появи списъкът със заглавията на HDD.
Изберете заглавието, което желаете да
възпроизведете и натиснете ENTER.
Възпроизвеждането започва от избраното
заглавие.
Пример: Възпроизвеждане на DVD, докато
записвате на HDD.
1 Докато записвате, натиснете DVD и
заредете DVD в рекордера.
2 Натиснете TITLE LIST, за да изведете
списъка със заглавията на DVD.
3 Изберете заглавието, което желаете да
възпроизведете и натиснете ENTER.
4 Изберете “Play” от подменюто и натиснете ENTER.
b Забележкa
Не можете да възпроизвеждате DVD, DivX видео или
VIDEO CD, записано в цветовата система NTSC, докато записвате на HDD при система PAL/SECAM.
73
Търсене на време/заглавие/глава/
запис и др.
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
DATA CD
DVD
*
Натиснете PLAY MODE по време на възпроизвеждане.
Появява се меню “Play Mode”.
Изберете “Search Mode” и натиснете ENTER.
Изберете метод на търсене и натиснете
ENTER.
“Time Search” (за HDD/DVD/DATA
DVD*1/DATA CD*1/VIDEO CD*2):
Търси начална точка чрез въвеждане на
времеви код.
“Title Search” (за HDD/DVD/DATA DVD*1/
DATA CD*1)
“Chapter Search” (за HDD/DVD)
“Track Search” (за VIDEO CD*3)
*1 само за DivX видео файлове
*2 освен за VIDEO CD
*3 само когато възпроизвеждате без PBC функции
Извежда се екранът за въвеждане на цифри.
4
Натиснете бутоните с цифри, за да изберете номера на заглавието, главата, записа,
времевия код и др., които желаете.
Например: Времево търсене
За да намерите сцена на 2 часа 10 минути и
20 секунди от началото, въведете “21020”.
Ако направите грешка, изберете друг
номер.
74
Рекордерът започва възпроизвеждането
от избрания номер.
+R
*
VCD DATA DVD
Можете да търсите диск по заглавие, глава,
сцена или запис. Тъй като заглавията и песните
са обозначени с уникални номера, можете да
изберете желаното заглавие или запис като
въведете неговия номер. Можете да търсите
и определена сцена, използвайки времевия код.
2
3
Натиснете ENTER
-RWVR -RWVideo
* Само за DivX файлове
1
5
z Съвет
Можете да търсите заглавие/запис/глава като въведете
номера им посредством бутоните с цифри.
Изтриване и редактиране
Преди редактиране
Този рекордер предлага най-различни начини за
редактиране за различни видове дискове.
b Забележкa
Освобождаване на дисково пространство
За да освободите дисково пространство
на DVD+RW или DVD-RW (Видео режим)*,
изтрийте заглавието с най-голям номер в
списъка.
Можете да изведете плейлист заглавията на
диска в списъка със заглавията (плейлист) или
оригиналните заглавия в списъка със заглавията
(оригинален).
1 Натиснете <, докато списъкът със
2
3
заглавията е изведен на екрана.
Изберете “Original” посредством M/m
и натиснете ENTER.
Изберете “Original” или “Play List” чрез
M/m и натиснете ENTER.
Относно акуратността на редактиране
Когато редактирате заглавия записани на харддиска можете да изберете вида на редакция.
“Video Mode Compatible Editing”:
Препоръчително ако ще презаписвате заглавия на DVD-RW/DVD-R (режим видео) или
DVD+RW/DVD+R след високоскоростен презапис. Точките за редакция може да се различават
малко от тези, които сте избрали.
“Frame Accurate Editing”:
Препоръчително ако искате да редактирате
прецизно заглавия. Въпреки това точките за
редакция може да се различават малко от тези,
които сте избрали при презапис на заглавия с
високоскоростен презапис..
Изтриване и редактиране
• Можете да изгубите редактираното съдържание, ако
отстраните диска или започнете запис с таймера по
време на редактирането.
• DVD дискове, създадени от DVD видеокамери, не
могат да бъдат редактирани с този рекордер.
• Ако се появи съобщение, което показва, че контролната информация за диска е пълна, изтрийте ненужните
заглавия.
• Оставащото място на диска изведено на екрана може
да се различава от оставащото място на диска.
• Щом веднъж затворите DVD+R или DVD-R, не можете да редактирате или записвате на диска. Не можете
да редактирате затворен диск.
За да превключите между плейлист и списък
със заглавие (DVD-RW/DVD-R само в режим
видеозапис)
Заглавие с най-голям номер
За да освободите пространство на харддиска
или DVD-RW (режим видеозапис) можете да
изтриете което и да е заглавие.
Вижте “Erasing and Editing a Title” на стр. 76. За
DVD-R и DVD+R възможното място на диска
не се увеличава дори и да изтриете заглавия.
75
“Create”: Създава Плейлист (стр. 80).
“Undo”: Отменя последната редакция,
която сте извършили.
Изтриване и редактиране на
заглавие
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
+R
Този раздел обяснява основните функции при
редактиране. Обърнете внимание, че редактирането е необратимо. За да редактирате
DVD-RW/DVD-R (VR режим), без да променяте оригиналните записи, създайте плейлист
заглавие (стр. 80).
1
2
Натиснете TITLE LIST.
Изтриване на множество
заглавия (Multi-Mode)
HDD
Можете да изберете и изтриете до 24 заглавия
едновременно.
1
2
Изберете заглавие и натиснете ,.
3
Натиснете TITLE LIST.
Натиснете ,.
Появява се подменюто.
Изберете “Multi-Mode” и натиснете ENTER.
Извежда се дисплеят за избор на заглавия,
които ще бъдат изтрити.
Изберете опция и натиснете ENTER.
Можете да правите следните редакции на
заглавието.
“Erase”: Изтрива избраното заглавие.
Изберете “Yes”, когато бъдете попитани
за потвърждение.
“Edit”: Позволява ви да направите следните редакции.
• “Title Name”: Позволява ви да въвеждате
или въведете отново име на заглавие
(стр. 40).
• “Set Thumbnail”: Променя миниатюрното изображение на заглавието, което се
появява в Списъка със заглавия (стр. 38).
• “А-B Еrase”: Изтрива определен участък
от заглавието (стр. 77).
• “Divide”: Разделя заглавието на две заглавия (стр. 77).
• “Chapter Edit”: Редактира главите в дадено заглавие (стр. 78).
• “Set Genre”: Задава жанр на дадено заглавие.
• “Protect”: Защитава заглавието от
изтриване. До защитеното заглавие се
появява обозначение “ ”.
• “Move”: Променя реда на възпроизвеждане на заглавието (стр. 80).
• “Combine”: Комбинира две заглавия в едно
(стр. 80).
“Genre Name”: Позволява ви да въведете
име на жанр (до 12 символа) (стр. 40).
“Multi-Mode”: Позволява ви да изберете и
едактирате множество заглавия едновременно (стр. 76).
76
Можете да озаглавите или преименувате DVD (стр. 41).
Когато редактирате заглавия на DVDRW/DVD-R във VR режим, превключете
към Списъка със заглавия (Original или
Playlist), ако е необходимо.
Извежда се подменю.
3
z Съвет
4
Изберете заглавие и натиснете ENTER
Извежда се отметка в квадратчето до
избраното заглавие.
За да премахнете отметката, натиснете
отново ENTER.
5
6
Повторете стъпка 4, за да изберете всички
заглавия, които желаете да изтриете.
Когато приключите с избора на заглавия,
натиснете ,.
Появява се подменюто.
7
Изберете опция и натиснете ENTER.
“Erase”: Изтрива избраните заглавия.
“Protect”: Защитава заглавията от изтриване. До защитеното заглавие се появява
обозначение “ ”.
“Unprotected”: Отменя защитата на
заглавията.
“Change Genre”: Променя жанра на заглавията.
z Съвет
Можете да излезете от “Multi-Mode”, като натиснете
, и изберете “Single-Mode”, докато избирате заглавия.
Изтриване на част от
заглавие (A-B Erase)
За да отмените “A-B Erase”
Натиснете O RETURN. Появява се Списъкът със заглавия.
z Съвет
След като сцената бъде изтрита, на нейно място се въвежда маркер за глава. Той разделя заглавието на отделни
глави от двете страни на маркера.
b Забележки
HDD -RWVR
-RVR
Можете да изберете участък (сцена) в
заглавие и да го изтриете. Имайте предвид, че
изтритите сцени в заглавие не могат да бъдат
възстановени.
1
2
След стъпка 2 от “Изтриване и редактиране
на заглавие”, изберете “Edit” и натиснете
ENTER.
Изберете “A-B Erase” и натиснете ENTER.
Разделяне на заглавие (Divide)
HDD -RWVR *
-RVR
*
Ако желаете да презаписвате дълги заглавия на
диск, но не искате да намалите качеството на
картината, разделете заглавието на две по-малки заглавия. Имайте предвид, че разделянето на
заглавието е необратимо.
* Можете да разделяте само плейлист заглавия за DVDRW/DVD-R (VR режим).
1
2
След стъпка 2 от “Изтриване и редактиране
на заглавие” изберете “Edit” и натиснете
ENTER.
Изберете “Divide” и натиснете ENTER.
Изтриване и редактиране
За HDD, изберете вида редактиране и
натиснете ENTER. За подробности
вижте стр. 75.
Появява се дисплеят за задаване на точка
A.
Заглавието започва да се възпроизвежда.
• Изображенията или звукът може да прекъснат за
момент в точката, в която изтриете част от
заглавието.
• Участък, по-малък от 5 секунди, не може да бъде
изтрит.
За HDD, изберете вида редактиране и
натиснете ENTER. За подробности
вижте стр. 75.
Появява се дисплеят за задаване на точката на разделяне.
Заглавието започва да се възпроизвежда.
3
Изберете точка А с помощта на бутоните
m/M или H и натиснете X.
• За да се върнете в началото на заглавието, натиснете X, а после натиснете
..
4
Изберете “From” и натиснете ENTER.
Извежда се позицията на точка A и
заглавието отново започва да се възпроизвежда.
5
6
7
Натиснете H.
Изберете точка B с помощта на бутоните
m/M или H и натиснете X.
Изберете “To” и натиснете ENTER.
Извежда се позицията на точка B.
8
Изберете “Yes” и натиснете ENTER.
Сцената се изтрива
3
Изберете точка на разделяне с помощта на
бутоните m/M или H и натиснете
X.
• За да се върнете в началото на заглавието, натиснете X, а после натиснете
..
, продължава
77
4
Натиснете ENTER.
Съобщението на дисплея ще поиска
потвърждение.
5
Изберете “Yes” и натиснете ENTER.
Заглавието се разделя на две.
Изтриване и редактиране на глава
HDD -RWVR
-RVR
Можете да редактирате отделните глави в
дадено заглавие. За да редактирате DVD-RW/
DVD-R (VR режим) без да променяте оригиналните записи, създайте плейлист (стр. 80).
1
Натиснете TITLE LIST.
За DVD-RW/DVD-R във VR режим, превключете Списъка със заглавия (Original или
Playlist), ако е необходимо.
2
Изберете заглавие, съдържащо главата,
която искате да редактирате и натиснете
,.
Появява се подменюто.
3
4
Изберете “Edit” и натиснете ENTER.
Изберете “Chapter Edit” и натиснете ENTER.
За HDD, изберете вида редактиране и
натиснете ENTER. За подробности
вижте стр. 75.
5
Изберете опция и натиснете ENTER.
Можете да редактирате главата по следните два начина.
“Divide”: Разделя главата на две (стр. 79).
“Erase/Move”
• “Erase”: Изтрива избраната глава (стр.
79).
• “Move” (за Playlist заглавия на DVD-RW/
DVD-R във VR режим): Променя реда на
възпроизвеждане на главата (стр. 81).
“Combine”: Комбинира две глави в една
(стр. 79).
78
Разделяне на глава (Divide)
1
2
След стъпка 4 от “Изтриване и редактиране
на глава” изберете “Divide”.
Изберете глава с помощта на бутоните
</, и натиснете ENTER.
3
Изберете точката за разделяне на глава с
помощта на бутоните m/M или H
и натиснете X.
• За да се върнете в началото на заглавието, натиснете X, а после натиснете
..
4
1
След стъпка 4 от “Изтриване и редактиране
на глава” изберете “Combine”.
2
Преместете лентата за комбиниране с
помощта на M/m, и натиснете ENTER.
Главите от двете страна на лентата се
комбинират.
b Забележка
Отделните глави не могат да бъдат обединявани ако
са създадени от автоматичен презапис с харддиск
камерата.
Натиснете ENTER.
Главата се разделя на две.
Изтриване и редактиране
Главата започва да се възпроизвежда.
Комбиниране на множество
глави (Combine)
Изтриване на глава (Erase)
1
След стъпка 4 от “Изтриване и редактиране
на глава” изберете “Erase/Move”.
2
Изберете глава с помощта на бутоните
</, и натиснете ENTER.
Изберете “Erase” и натиснете ENTER.
3
Съобщението на дисплея ще поиска
потвърждение.
4
Изберете “Yes” и натиснете ENTER.
Главата се изтрива
, продължава
79
Създаване и редактиране на плейлист
-RWVR
4
Изберете “Move” и натиснете ENTER.
5
Изберете ново местоположение на заглавието с помощта на бутоните M/m и
натиснете ENTER.
-RVR
Редактирането на плейлист ви позволява да
редактирате многократно, без да променяте
оригиналния запис. Можете да създадете до 99
плейлист заглавия.
b Забележкa
Не можете да презаписвате или премествате плейлист
заглавия, съдържащи заглавия, които са записани със сигнал за защита против копиране “Copy-Once” (стр. 150).
1
Заглавието се премества на новото
място.
• За да преместите още заглавия, повторете от стъпка 2.
Натиснете TITLE LIST.
Превключете на Playlist (стр. 75).
2
Натиснете ,.
Появява се подменюто.
3
Изберете “Create” и натиснете ENTER.
В Списъка със заглавия се появяват оригиналните заглавия.
4
Изберете оригинално заглавие, което да прибавите към плейлиста и натиснете ENTER.
Избраното заглавие се прибавя към
плейлиста.
5
Повторете стъпки 3 и 4, за да изберете
всички заглавия, които желаете да добавите към плейлиста.
Преместване на плейлист
заглавие (Move)
1
Комбиниране на няколко
плейлист заглавия (Combine)
1
Натиснете TITLE LIST.
За подробности относно превключването на Playlist, вижте стр. 75.
2
Изберете плейлист заглавие и натиснете
,.
Появява се подменюто.
3
4
Изберете “Edit” и натиснете ENTER.
Изберете “Combine” и натиснете ENTER.
5
Изберете заглавие, което искате да комбинирате и натиснете ENTER.
Изберете “Yes” и натиснете ENTER.
Натиснете TITLE LIST.
За подробности относно превключването на Playlist, вижте стр. 75.
2
Изберете плейлист заглавие и натиснете
,.
Появява се подменюто.
3
Изберете “Edit” и натиснете ENTER.
6
Заглавията се комбинират.
Разделяне на плейлист заглавие (Divide)
Можете да разделите плейлист заглавие. За
инструкции вижте стр. 77.
80
Преместване на глава (Move)
1
Натиснете TITLE LIST.
За подробности относно превключването на Playlist, вижте стр. 75.
2
Изберете плейлист заглавие, съдържащо
главата, която искате да редактирате и
натиснете ,.
Появява се подменюто.
Изберете “Edit” и натиснете ENTER.
Изберете “Chapter Edit” и натиснете ENTER.
Изберете “Erase/Move”.
6
Изберете глава с помощта на бутоните
M/m и натиснете ENTER.
Изберете “Move” и натиснете ENTER.
Изберете ново местоположение на главата
с помощта на бутоните M/m и натиснете
ENTER.
7
8
Изтриване и редактиране
3
4
5
Главата се премества на новото място.
81
Презапис (HDD y DVD)
Преди презаписа
В тази глава “презапис” се свързва с “копиране
на записано заглавие от вътрешния твърд диск
(HDD) на друг диск или обратното”. Можете
да изберете да презапишете само едно заглавие
като използвате бутон HD/DVD DUB
(вижте “Презапис на едно заглавие (презапис на
заглавие)” на стр. 83) или множество заглавия
едновременно (Презапис на няколко заглавия вижте “Презапис на много заглавия (Презапис
на избрани заглавия)” на стр. 83). Можете също
така да презапишете цяло DVD, за да направите копие (вижте “Making a Backup Disc (DVD
Backup)” на стр. 86).
Преди да започнете, прочетете следните
предупреждения, които се отнасят и до двата
метода на презапис.
Преди да започнете
• Не можете да записвате едновременно
основния и поддържащ звук на HDD (когато “HDD Recording Format” е настроен на
“Video Mode On” в настройки “Recording”),
DVD+RW, DVD-RW (Video режим), DVD+R
или DVD-R (Video режим). При двуезични
програми, изберете “Bilingual Recording” A/L“
(по подразбиране) или “B/R” в настройките
“Audio In” (стр. 124). За HDD формата на
запис вижте стр. 128.
• Името на заглавия и източника на презапис
се записват. Само до 40 знака от името на
заглавие се презаписват, когато записвате от
HDD на DVD+RW/DVD-RW (видео режим)/
DVD+R/DVD-R (видео режим).
• Обозначенията на отделните глави в източника за презапис се записват. Позицията на
обозначенията може да е малко по-различна
от оригинала. Въпреки това обозначенията
в източника на презапис не се запазват в
презаписаното заглавие, когато презаписвате
на DVD+RW, DVD-RW (Video режим), DVD+R
или DVD-R при нормална скорост. Обозначенията за глави се въвеждат автоматично
според настройките на “Auto Chapter (Video)”
и “Auto Chapter (DVD+R/+RW)” в “Recording”
меню (стр. 127).
82
• Настройките за миниатюра “Set Thumbnail”
се презаписват като маркировка за миниатюра (освен когато презаписвате от DVDRW/DVD+RW (видео режим)/DVD-R/DVD+R
(видео режим). Позицията на маркировката
за миниатюри може да е малко по-различна
от оригинала.
z Съвет
Когато презаписвате плейлист заглавие, то се записва
като оригинално заглавие.
b Забележки
• Не можете да правите запис, докато презаписвате.
• Преди да възпроизвеждате презаписан диск на друго
DVD оборудване, финализирайте диска (стр. 43, 84)
• Не можете да презаписвате от DVD VIDEO или финализирани DVD-RW/DVD-R (видео режим) върху HDD.
• Заглавия съдържащи смесени съотношения не могат
да се презаписват на DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/
DVD-R (видео режим) като използвате бутон HDD/
DVD DUB.
• Заглавия с повече от 8 часа не могат да се презапишат
на еднослойно DVD+RW/DVD+R.
• Заглавия в размер 16:9 и с ниска резолюция (SEP и LP
режими) не могат да се презапишат на DVD+RW/
DVD+R/DVD-RW/DVD-R (видео режим) .
• Заглавия, записани с аудио сигнал Dolby Digital 5.1 канала
се преобразуват в двуканални, когато се записват при
нормална скорост (“Real Time” пррезапис).
• Относно функция “Move” вижте стр. 150.
HDD/DVD презапис
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
+R
Можете да презапишете единично заглавие
като натиснете бутон HDD/DVD DUB по
време на възпроизвеждане.
1
Започнете възпроизвеждане на заглавие.
За възпроизвеждане на заглавие вижте
“Playing the Recorded Programme/DVD” на
стр. 65.
2
Натиснете HDD/DVD DUB
Рекордерът започва да презаписва
настоящото възпроизвеждано заглавие
от началото. Рекордерът се изключва
автоматично когато не го използвате
повече от 20 мин след като презаписът е
приключил.
Презапис чрез Dubbing
List
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
1
Натиснете SYSTEM MENU.
Появява се системното меню.
2
3
Изберете “Dubbing” и натиснете ENTER.
Изберете място за презапис и натиснете
ENTER.
За да презапишете заглавия от харддиска
на диск изберете “HDD а DVD”.
За да презапишете заглавия от диск на
харддиска изберете “DVD/CD а HDD”.
4
Изберете “Create New Dubbing List” и натиснете ENTER.
Появява се Dubbing List (списък за презапис).
• Ако имате предварително запазен
Dubbing List и искате да продължите да
го редактирате, изберете “Use Previous
Dubbing List” и преминете към стъпка 7.
Презапис (HDD y DVD)
Относно режима на презапис
+R
Можете да изберете заглавия, които искате
да презапишете посредством Dubbing List.
Можете също така да редактирате заглавия
преди презапис без промяна на оригиналните
заглавия.
За да отмените презаписа
Натиснете и задръжте HDD/DVD DUB за
повече от 1 секунда.
Когато презаписът (местенето) е спрял по
средата никаква част от заглавието няма
да бъде преместена на мястото за презапис.
Въпреки това свободното място на DVD+R/
DVD-R ще намалее.
-RWVR -RWVideo
Заглавията на харддиска се презаписват на диск
с висока скорост (High-speed dubbing).
Заглавията на диск се презаписват на харддиска
с нормална скорост (Real Time dubbing).
За минималното време, което се изисква за
“High-Speed” Dubbing вижте стр. 150.
За да се прехвърлите в режим на запис
(само когато презаписвате от диск на
харддиск)
След стъпка 1 натиснете REC MODE за да
изберете режим на запис.
b Забележкa
Не можете да използвате бутон HDD/DVD DUB в
следните случаи. Презапис на заглавие като използвате
Dubbing List (стр. 83).
– Когато презаписвате заглавие записано в режим МN6
или в по-дълъг режим на DVD+RW/DVD+R.
– Когато презаписвате заглавие записано в режим HQ+
на DVD.
1 Място за презапис
2 Общ брой заглавия за презапис
3 Номер на презаписа
Display 1: Изберете заглавие, което искате
да презапишете (дисплей “Select Titles”)
Display 2: Редактиране на заглавие (дисплей
“Title Edit”)
Display 3: Потвърждение на настройки
и започване на презапис (дисплей “Start
Dubbing”)
, продължава
83
4 Общ брой на записаните заглавия и оставащо място на диска за презапис (прибл.)
5 Миниатюрно изображение на избрано
заглавие
5
Изберете заглавие и натиснете ENTER.
Избраното заглавие променя цвета си.
Когато изберете “HDDаDVD” в стъпка 3
можете да промените реда на заглавията
или да търсите заглавие по жанра (вижте
“3. Playing the Recorder Programme (Title List)”
на стр. 37.)
6
7
Повторете стъпка 5 з ада изберете всички
заглавия, в който искате да ги презапишете.
Изберете “Next” чрез , и натиснете
ENTER.
Появява се дисплеят “Title Edit” за повече
подробности относно редактирането
вижте “To edit titles on the Dubbing List” на
стр. 85.
8
Изберете “Next” чрез , и натиснете
ENTER.
Появява се дисплей “Start Dubbing”.
10
Изберете “Start Dubbing” и натиснете ENTER.
Когато настроите “Finalise” в позиция
“Yes” в стъпка 9 изберете заглавие и натиснете ENTER.
Рекордерът се изключва автоматично ,
когато не го използвате повече от 20 мин
след приключване на презаписа.
За да отмените презаписа
Натиснете и задръжте HDD/DVD DUB за
повече от 1 секунда.
Когато презаписът (местенето) е спрял по
средата никаква част от заглавието няма
да бъде преместена на мястото за презапис.
Въпреки това свободното място на DVD+R/
DVD-R ще намалее.
За да отмените режима на презапис
“ “ се появява, когато заглавие се презаписва
при висока скорост в дисплей “Title Edit”. Следните заглавия се презаписват при нормална
скорост (Real-Time Dubbing).
– Заглавия съдържащи основни и вторични
звуци (освен DVD-RW/DVD-R (VR режим).
– Заглавия записани със смесени размери изображения (4:3, 16:9 и т.н.) (освен за DVD-RW/
DVD-R (VR режим).
– Заглавия записани на DVD+RW/DVD (видео
режим)/DVD+R/DVD-R (видео режим)
За минималното време което се изисква, за
да започнете “High speed” dubbing погледнете
стр. 150.
9
Изберете опция посредством M/m и натиснете ENTER.
Опциите се различават в зависимост от
посоката на презаписа или вида на диска.
“Recording Mode”: Променя режима на презапис за всички избрани в момента заглавия
чрез M/m (стр. 147).
“Input Disc Name”: Променя името на
диска (стр. 40).
“Finalise”: Изберетe “Yes”, за да финализирате диска автоматично след презаписа
(DVD-RW/DVD-R (видео режим) или
DVD+R).
84
За да редактирате заглавия на Dubbing List
1 Следвайте стъпки 1 до 7 от “Dubbing
Using Dubbing List” на стр. 83.
Появява се дисплей “Title Edit”.
2 Изберете заглавието, което искате да
3
редактирате и натиснете ENTER.
Появява се подменю.
Изберете опция и натиснете ENTER.
Презапис (HDD y DVD)
Опциите се различават в зависимост от
мястото избрано за презапис или от вида
на диска.
“Erase”: Изтрива избраното заглавие.
“Title Name”: Наименува заглавие (стр. 40)
“A-B Erase”: Изтрива част от заглавие
(стр. 77)
“Move”: Премества реда на заглавията
(стр. 80)
“Preview”: Позволява Ви да проверите
съдържанието на заглавие.
“Divide”: Разделя заглавие на две (стр. 77)
“Combine”: Комбинира две заглавия (стр.
80)
“Chapter Edit”: Редактира заглавие (стр. 78)
“Set Thumbnail”: Променя миниатюрата
на заглавие (стр. 38)
“Recording Mode”: Настройва качеството
на картината за презаписа.
“Bilingual”: Настройва как да бъде презаписана двуезична програма.
“Cancel”: Излиза от подменюто.
b Забележки
• Dubbing List, който сте създали остава след презаписа.
За да редактирате съществуващ Dubbing List, изберете
“Use Previous Dubbing List” в стъпка 4. Dubbing List се
разчиства, когато:
– Промените “Input Line System” настройките в
“Basic” (стр. 118).
– Нулирате рекордера (стр. 142)
– Отворите шейната на диска (освен когато записвате от харддиска)
– Редактирате заглавията на диска (освен когато
записвате от харддиска)
– Превключите Title List от Original или Playlist
(когато презаписвате от DVD-RW/DVD-R само в
режим видеозапис).
– Финализирате диска
• Следите оставени от редакцията на презаписа
могат да останат на диска след като презапишете на
DVD+RW/DVD-RW (видео режим)/DVD+R/DVD-R
(видео режим).
• Финализирането се отменя ако записът с таймера
стартира дори и да сте настроили “Finalise” от “Yes”
в стъпка 9
4 Повторете стъпки 2 и 3, за да редактирате всички заглавия.
5 Отидете в стъпка 8 от “Презапис
посредством Dubbing List” на стр. 90, за
да презаписвате редактирани заглавия.
85
Създаване на резервно копие
(DVD Backup)
+RW
-RWVideo
+R
9
Дискът автоматично се финализира.
За да направите друго резервно копие, сменете диска,натиснете “Start” и натиснете
ENTER.
-RVideo
Можете да презапишете цялото съдържание на финализиран DVD+RW/DVD+R или
финализиран DVD-RW/DVD-R (видео режим)
на друг DVD+RW/DVD-RW или на неизползван
DVD+R/DVD-R чрез диск-копие на информацията на харддиска.
Изберете “Cancel” и натиснете ENTER.
10
Изберете “Yes” или “No” и натиснете ENTER.
За да изтриете данните на харддиска,
изберете “Yes”,
За да направите друго резервно копие покъсно, изберете “No”.
Рекордерът се изключва автоматично
ако не сте го използвали 20 мин след като
презаписът е приключил.
b Забележкa
Не могат да се правят копия на нефиналзирани дискове.
1
Натиснете SYSTEM MENU.
Появява се системното меню.
2
3
4
Изберете “Dubbing” и натиснете ENTER.
Изберете DVD Backup” и натиснете ENTER.
Изберете Start new DVD Backup” и натиснете ENTER.
Ако предварително сте презаписали
резервното копие на харддиска изберете
“Resume writing data” и преминете към
стъпка 7.
5
6
Поставете DVD, на което ще правите
резервно копие.
Изберете “Start” и натиснете ENTER.
Рекордерът започва да презаписва цялото
съдържание на DVD-то на харддиска.
7
Натиснете Z (отваряне/затваряне) и смете DVD-то с възможни за запис DVD+RW/
DVD-RW или с неизползвани DVD-R/DVD+R.
За да направите резервно копие на
DVD+RW/DVD+R поставете възможен за
запис DVD+RW или неизползван DVD+R.
За да направите резервно копие на DVDRW/DVD-R поставете възможен за запис
DVD-RW или неизползван DVD-R.
8
Изберете “Start” и натиснете ENTER.
Рекордерът започва презапис с висока
скорост на съдържанието, което беше
презаписано в стъпка 6.
86
За да изведете информация за презаписа
Натиснете DISPLAY, докато презаписвате.
За да отменете създаването на резервно
копие по време на презапис
Натиснете и задръжте HDD/DVD DUB за
повече от една секунда.
За да изтриете резервни данни от
харддиска
1 Изберете “Erase back-up data” в стъпка 4
2
и натиснете ENTER.
Дисплеят изисква потвърждение.
Изберете “Yes” и натиснете ENTER.
b Забележки
• Когато презаписът на DVD+R/DVD-R е спрян по
средата в стъпка 8 не можете да презаписвате или
възпроизвеждате диска.
• Не можете да правите резервно копие на DVD+R DL/
DVD-R DL.
• Не можете да използвате функция “DVD Backup” в
зависимост от качеството и състоянието на диска
или характеристиките на записващото устройство и
авторския софтуер.
Презапис от HDD
видеокамера
Преди презапис от HDD
видеокамера (видеокамера с харддиск)
Този раздел обяснява презаписа с HDD видеокамера и възпроизвеждане на съдържанието
на DV видеокамера посредством USB жак на
предния панел. Методите на презапис от видеокамера с харддиск включват:
• Презапис с едно докосване (One-Touch
Dubbing)
• Запис чрез дисплея (Full Dubbing).
Следвайте инструкциите в “Preparing for HDD
camcorder Dubbing”, след това се прехвърлете в
секцията за презапис.
z Съвети
Как се създават глави
При всеки презапис съдържанието записано на
харддиска се разделя на глави според датата на
заснемане. Ако датата е променяна, следващите заснети изображения също се включват.
Всяка заснета сесия на харддиска на видеокамерата става отделна глава.
Презапис от HDD видеокамера
• Ако искате да презаписвате чрез LINE IN жаковете
вижте “Запис от свързано оборудване” на стр. 63.
• Ако искате да записвате съдържанието на харддиска
на видеокамерата на DVD, презапишете ги първо на
харддиска на рекордера и след това на DVD.
• Когато мястото на харддиска на рекордера свърши
или когато спрете презаписа по средата на заглавието
само част от него остава записана на харддиска.
• Dolby Digital 5.1-канален звук записан на харддиска на
камерата може да бъде презаписан на рекордера в същия
формат.
b Забележки
• Когато презаписвате от HDD на видеокамера не са
налични записи с таймера или други опции.
• Поддържаните устройства са Sony HDD SD (стандартна разделителна способност) видеокамери с дата
на производство през или преди месец април 2008.
• Рекордерът не поддържа AVCHD формат (HD (висока
разделителна способност) качество на изображението). Можете да презаписвате изображения само
във формат MPEG-2 (SD (стандартна разделителна
способност) качество на изображението).
• Когато харддисковата камера съдържа и джижещи се и
неподвижни изображения, на харддиска на рекордера ще
бъдат презаписани само движещите се изображения.
• Плейлисти създадени посредством видеокамерата не
могат да бъдат прехвърлени на рекордера.
• Не можете да настроите режим на записза презапис
от харддиска на видеокамерата.
• Когато презаписвате от харддиск на видеокамера,
рекордерът разпознава и използва датата на зааснемане
и информация за времето от харддиска на видеокамерата. Ако часовникът на видеокамерата с харддиск не е
верен, рекордерът може да не презапише съдържанието
добре. Сверете часовника на видеокамерете с харддиск
преди заснемане.
• Изображенията от харддиска на видеокамерата не се
извеждат по време на презапис.
• Не можете да запишете дата, час или съдържанието на
паметта на видеокамера с харддиск на рекордера.
• Ако презаписвате съдържание записано с високо качество на харддиска на видеокамерата, може да отнеме
по-дълго време, за да приключи презаписа.
• Настройте рекордера и харддиска на видеокамератав
еднаква цветова система.
z Съвет
Имената на заглавията се поставят автоматично като
“USB*** (час на първоначалното заснемане).”
b Забележкa
Презаписаното съдържание се разделя на отделни глави в
следните случаи дори и ако са записани в един и същи ден:
– Когато общото време на запис надхвърля 12 часа.
– Когато общият брой на сцените надхвърля 99.
87
Подготовка за HDD презапис
Можете да свържете цифрова харддиск видеокамера към USB жака на рекордера.
Вижте също така ръководството за експлоатация, приложено към Вашата видеокамера,
преди да я свържете към рекордера.
1
2
Включете видеокамерата с харддиск и
рекордера.
Свържете видеокамерата с харддиск към
USB жака на входния панел.
DVD рекордер
към USB жака
USB кабел
(не е приложен)
USB изход
Видеокамера с
харддиск
: посока на сигнала
3
Настройте видеокамерата с харддиск в
режим USB свързване (например:
“ COMPUTER” или “ USB CONNECT”).
За подробностиобърнете се към инструкциите за експлоатация приложени към
видеокамерата с харддиск.
За да рестартирате свързаното USB
устройство
Изберете “Restart USB Device” от “USB” в
настройки “Options 2” (стр. 133).
88
b Забележки
• Свържете видеокамерата с харддиск директно към
рекордера.
• Не изключвайте USB кабела по време на презапис.
• Когато сигналът от USB жака (тип А) на предния
панелрекордера не се извършва правилно когато използвате видеокамера с харддиск, свържете камерата към
LINE IN жака и следвайте инструкциите от “Запис
от свързано оборудване” на стр. 63.
• Рекордерът може да разпознае и запази информация
за дата и час на заснемане на до 10 видеокамери с
харддиск. Ако свържете 11 или повече видеокамери
с харддиск, заснемането с едно докосване както и
“Incremental Dubbing” не могат да бъдат извършени
правилно.
Запис в HDD формат (Презапис с
едно докосване)
Можете да запишете цялото съдържание на
харддиска на видеокамерата си на харддиска на
рекордера с едно натискане на бутона ONETOUCH DUB.
Когато презаписвате от видеокамера с
харддиск за първи път, цялото съдържание се
прехвърля на рекордера. Следващият път само
новозаснетите сцени, които още не са били
прехвърлени се презаписват.
Следвайте стъпки 1 до 3 от “Подготовка
за презапис от харддиск на видеокамера”
на стр. 88 и натиснете ONE-TOUCH DUB на
рекордера.
Рекордерът започва да презаписва съдържанието на харддиска на видеокамерата в HDD Title
List на рекордера.
Рекордерът се изключва автоматично ако не
го използвате повече от 20 минути след като
презаписът е приключил.
Презапис от харддиска на видеокамерата като изпозлвате дисплея
(HDD-Cam Dubbing)
Можете да презапишете сдържанието на
харддиска на вашата видеокамера на харддиска
на рекордера като използвате екрана.
Методите за презаписот харддиска на видеокамерата включват:
• Частичен презапис
Рекордерът автоматично засича съдържание
записано от свързаната видеокамера и започва да презаписва съдържанието следващо
последните презаписани сцени.
• Пълен презапис
Рекордерът презаписва цялото съдържание
на харддиска на видеокамерата включително
това, което вече е презаписано на рекордера.
1
2
Следвайте стъпки 1 до 3 от “Подготовка
на харддиск видеокамерата за презапис” на
стр. 88.
Натиснете SYSTEM MENU.
Появява се системното меню.
Прекъсване по време на запис
Натиснете x REC STOP за около 3 сек.
Обърнете внимание, че спирането на записа е
възможно да отнеме няколко секунди.
b Забележки
• Бутонът за презапис с едно докосване на харддиск
видеокамерата не функционира с рекордера.
• При презаписа с едно докосване, съдържанието, което е
презаписано на рекордера не може да бъде презаписвано отново дори и след като сте го изтрили от
рекордера. За да презапишете същото съдържание на
рекордера отново, презапишете цялото съдържаниет
на харддиска на видеокамерата (вижте “Презапис
от видеокамера с харддиск чрез екрана (HDD-Cam
Dubbing)” на стр. 89).
• Всички данни за презаписано съдържание се изтриват,
когато нулирате рекордера (стр. 142).
• Ако USB жака и DV жака на рекордера са свързани към
съвместима цифрова видеокамера, презаписът с едно
докосване се извършва посредством USB жака.
3
4
5
Изберете “HDD-Cam/DV” и натиснете ENTER.
Изберете “HDD-Cam Dubbing” и натиснете
ENTER.
Изберете “Incremental Dubbing” (частичен
презапис) или “Full Dubbing” (пълен презапис)
и натиснете ENTER.
За да презапишете само новозаснети сцени
изберете “Incremental Dubbing”. За да
запишете цялото съдържание на харддиск
видеокамерата изберете “Full Dubbing”.
Дисплеят изизсква потвърждение.
89
6
Изберете “Yes” и натиснете ENTER.
Рекордерът започва презапис на съдържанието на харддиск видеокамерата в HDD
Title List на рекордера.
Рекордерът се изключва автоматично ако
не го използвате повече от 20 минути след
като презаписът е приключил.
За да спрете презаписа
Натиснете и задръжте xREC STOP за повече
от три секунди. Или изберете “Exit” в стъпка 6 и натиснете ENTER.
b Забележкa
При “Incremental Dubbing” съдържанието, което вече е
било презаписано на рекордера не се презаписва отново
дори и след като сте го изтрили от рекордера. Можете да презаписвате само новозаснети сцени.
90
z Съвет
Презапис от DV видеокамера
Преди презапис от DV
видеокамера
Този раздел обяснява презаписа с DV видеокамера и възпроизвеждане на съдържанието на
DV видеокамера посредством DV IN жак на
предния панел. Ако искате да презапишете
посредством LINE IN жака, вижте “Recording
from Connected Equipment” на стр. 63.
DV IN жака на този рекордер съвпада с i.LINK
стандарта.
Следвайте инструкциите в “Preparing the DV
camcorder Dubbing”, след това се прехвърлете
в секцията за презапис. За повече информация
относно i.LINK, вижте “About i.LINК” на стр.
154.
Как се създават глави
b Забележки
• Не можете да извършите запис, докато правите DV
презапис.
• Жакът DV IN е само входен. Той не извежда сигнали.
• Няма да можете да използвате DV IN жака, когато:
– сигналът произведен през DV IN жака на предния
панел не може да бъде възпроизведен, когато използвате вашата цифрова видеокамера. (вижте “Относно
i.LINK” на стр. 154). Свържете камерата към LINE
IN жака и следвайте инструкциите в “Запис от
свързано оборудване без таймер” на стр. 63.
– входният сигнал не е DVC-SD формат. Не свързвайте цифрова видеокамера с формат MICRO MV, дори
и тя да притежава i.LINK жак.
– изображенията на касетата съдържат защитни сигнали за авторско право, които ограничават записа.
• Ако желаете да възпроизвеждате диска на друго DVD
оборудване, трябва да го затворите. (стр. 43)
• Настройте рекордера и DV видеокамерата на една и
съща система на цветовете (стр. 118).
Връзки
DVD рекордер
Презапис от DV видеокамера
Съдържанието записано на харддиск или DVD
става самостоятелно заглавие. Това заглавие
се разделя на глави. Когато презаписвате на
харддиск или DVD-RW/DVD-R (режим видеозапис) или когато “Auto Chapter (HDD/VR)” е
в позиция “On” в настройки “Recording” (стр.
127), всяка сесия със заснемане на касета става
глава на диска. При други дискове рекордерът
разделя заглавието на отделни глави според
“Auto Chapter (Video)” или “Auto Chapter
(DVD+R/+RW)” в настройки “Recording” (стр.
127).
Ако планирате да използвате допълнителна редакция
на диска след първоначалния презапис, използвайте DV
IN жака и запишете на DVD-RW/DVD-R (VR режим) или
на HDD.
към DV IN
Подготовка за DV презапис
Можете да свържете цифрова видеокамера към
жака DV IN на рекордера, за да записвате или
редактирате от DV/Digital 8 видеокасета.
Операцията се извършва автоматично, защото рекордерът ще превърта касетата напред
и назад, без да е нужно да извършвате действия
с Вашата цифрова видеокамера. Извършете
следното, за да започнете да използвате “DV
Edit” функциите на този рекордер.
Вижте също така ръководството за експлоатация, приложено към Вашата видеокамера,
преди да я свържете към рекордера.
i.LINK кабел
(не е приложен)
DV изход
:посока на сигнала
Цифрова
видеокамера
, продължава
91
1
Натиснете HDD или DVD, за да изберете
местоположение за записа.
Ако изберете DVD, заредете диска (вижте
“Зареждане на диск” на стр. 34).
2
Поставете DV/Digital 8 касета като източник във Вашата цифрова видеокамера.
За да може рекордерът да записва или
редактира, Вашата цифрова видеокамера
трябва да бъде зададена в режим на видео
възпроизвеждане.
3
Натиснете REC MODE на устройството за
дистанционно управление неколкократно, за
да изберете режима на запис.
Режимът на запис се променя както следва:
За подробности относно режима на запис
вижте стр. 147. Обърнете внимание, че не
можете да изберете режим на ръчен запис.
4
5
Настройте “External Audio” в позиция “Audio
In” (стр. 123).
Настройте “DV Input” в позиция “Audio In”
(стр. 124).
Можете да започнете презапис. Изберете
един от следните методи на презапис на
следните страници.
За да възпроизвеждате касета с формат
DV/Digital8
Можете да проверите съдържанието на
касета с формат DV/Digital8 преди презапис.
За повече подробности вижте “Playing from a
DV Camcorder” на стр. 94.
92
b Забележки
• Не можете да свързвате повече от едно цифрово
видео устройство към рекордера.
• Не можете да контролирате рекордера, като използвате друго устройство или друг рекордер от същия
модел.
• Не можете да записвате дата, час или съдържанието
на паметта на касетата върху диска.
• Ако записвате от касета в DV/Digital 8 формат със
звук, който е записан в няколко честоти (48 kHz, 44.1
kHz или 32 kHz), няма да се чуе нищо или ще се чуе
странен звук, когато възпроизвеждате превключващата точка за честотата на диска.
• За да използвате функцията “Автоматично разделяне
на глави” (стр. 91), уверете се, че сте сверили часовника
на Вашата цифрова видеокамера преди запис.
• Записаното изображение може да съдържа леки
смущения или началото и края на записа могат да е
различават от това, което сте настроили ако DV/
Digital8 касета източник на записа е в една от следните кондиции. В този случай погледнете “Запис от
свързано оборудване без таймер” (стр. 63).
– В записаната част на касетата има празно място.
– Времевият код на касетата не е последователен
– Ако размерът на изображението или режимът на
запис на касетата, която се презаписва се променят.
• Когато рекордерът е настроен в система за цветовете различна от съдържанието DV касетата, ще бъде
записан черен екран. Настройте “Input Line System” в
“Basic” в същата система на цветовете като съдържанието на DV касетата (стр. 118).
Запис на цяла касета в
DV формат (Презапис с
едно докосване)
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
+R
Презапис на избрани
сцени (Ръчен презапис)
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
+R
Можете да запишете цялото съдържание на
касета в DV/Digital 8 формат на диск с едно
натискане на бутона ONE-TOUCH DUB. Рекордерът контролира цифровата видеокамера
по време на целия процес и завършва записа.
Можете да изберете и презапишете сцени
докато възпроизвеждате касета с формат
DV/Digital8.
Следвайте стъпки 1 до 5 в “Подготовка
за запис, като използвате жака DV IN” на
стр. 91 и натиснете ONE-TOUCH DUB на
рекордера.
2
Рекордерът превърта касетата назад и започва
да записва съдържанието й.
Когато записът приключи, рекордерът
отново превърта касетата в цифровата
видеокамера.
1
Появява се системното меню.
3
4
5
6
b Забележки
7
8
Намерете точка на касета с формат DV/
Digital8, от която бихте желали да започнете презаписа чрез m/M или c/C и
натиснете X.
Изберете “Start Rec.” и натиснете ENTER.
Рекордерът започва презапис.
9
Изберете “Pause Rec.” и натиснете ENTER.
Рекордерът прави пауза в презаписа.
10
11
Повторете стъпки от 6 до 9, за да презапишете нови сцени.
Изберете “Stop Rec” и натиснете ENTER.
Избраните сцени се презаписват като
отделно заглавие.
За да отмените функция “DV Manual
Dubbing”
Презапис от DV видеокамера
• Когато празното място между записите на лентата
е повече от 5 минути, презаписът с едно докосване
спира автоматично.
• Рекордерът ще направи пауза в записа, когато има празно място или изображение, което съдържа сигнали за
защита от презапис. Рекордерът ще продължи записа,
когато отново получи нормален сигнал.
• Финализирането е отменено акозапочнете запис с
таймер (освен за DVD-RW/DVD-R (VR режим)).
• DV One Touch Dubbing приключва автоматично,
когато още в началото на касетата има изображения
съдържащи сигнализ а защита от презапис.
• Когато свързвате цифрова видеокамера към DV IN жак
или USB жак, при натискане на ONE-TOUCH DUB
бутона започва презапис от видеокамерата с харддиск.
Изключете видеокамерата с харддиск от USB жака, за
да презапишете от DV видеокамера.
Изберете “DV” и натиснете ENTER.
Изберете “Manual Dubbing” и натиснете
ENTER.
Изберете дестинация за запис, “Recording
to Hard Disk Drive” или “Record to DVD” и
натиснете ENTER.
Натиснете H.
Сцената започва да се възпроизвежда.
Прекъсване по време на запис
Отворете капака на устройството за
дистанционно управление и натиснете x
REC STOP за около 3 сек. Обърнете внимание,
че спирането на записа е възможно да отнеме
няколко секунди.
Следвайте стъпки 1 до 5 от “Preparing for DV
Camcorder Dubbing” на стр. 74.
Натиснете SYSTEM MENU.
Натиснете SYSTEM MENU.
, продължава
93
z Съвет
Можете да изключите менюто за презапис като натиснете бутон DISPLAY по време на презапис. Натиснете
бутон DISPLAY отново, за да изведете пак менюто за
презапис.
Възпроизвеждане от DV видеокамера
1 Свържете вашата DV видеокамера към DV
b Забележка
2
Не можете да настроите сцена по-къса от една секунда.
IN жака на предния панел.
Натиснете SYSTEM MENU.
Появява се системното меню.
3
4
5
Изберете “HDD-Cam/DV” и натиснете ENTER.
Изберете “DV Playback” и натиснете ENTER.
Започнете да възпроизвеждате на DV
видеокамерата.
Изображенията от DV видеокамерата се
появяват на екрана Ви.
За да отмените възпроизвеждането.
Натиснете SYSTEM MENU.
z Съвет
Можете да презапишете съдържанието на
касета, която се възпроизвежда. По време на
възпроизвеждане натиснете HDD или DVD, за
да изберете дестинация за презапис и натиснете zREC. За да спрете презаписа, натиснете
xREC STOP.
94
Музикален Джубокс
Относно Джубокс
Има два начина да използвате джубокс:
свързване посредством USB устройство или
копиране на аудио записи на харддиска.
Чрез джубокс можете да правите следното:
• Запазвате аудио записи на харддиска;
• Възпроизвеждате аудио записи чрез различни
режими за възпроизвеждане;
• Поставяте имена на записи, албуми и изпълнители;
• Създайте плейлиста.
Подготовка за използване на джубокса
Свържете USB устройство към USB жака на
рекордера или копирайте аудио записите от
CD/DATA CD/DATA DVD или свързано USB
устройство на харддиска.
Свързване на USB устройство
Можете да свържете USB устройство към
USB жака на рекордера, за да слушате МР3
аудио записи или да ги копирате на харддиска.
Обърнете се към инструкциите за експлоатация приложени към USB устройството преди
да свържете.
DVD рекордер
Забележки за копирането
USB устройство
Към USB жака
Копиране на албум
(USB t HDD)
Можете а копирате 99 албума или 999 записа
от USB устройство на харддиска.
1
2
Свържете USB устройството към USB жака
на рекордера (стр. 95).
Натиснете SYSTEM MENU.
Появява се системното меню.
3
4
Изберете “Music Jukebox” и натиснете
ENTER.
Изберете “Listen to Music from USB Device” и
натиснете ENТЕR.
Музикален Джубокс
• Не можете да копирате аудио записи на харддиска или на дискове и USB устройства.
• Някои аудио записи може да не се копират в
зависимост от размера.
• Имената на изпълнителите, албумите и
МР3 аудио записите се копират и албумите
и МР3 аудио записите се запазват в папката
по артисти. Въпреки това албумите и МР3
аудио записите албумите и МР3 аудио записите се запазват в папка “Unknown”, когато не
може да се копира името на изпълнителя.
• Аудио записите от CD се запазват в папка за
изпълнители “Unknown”. Имената се поставят автоматично: “A_********_F_*********”
за албум, “A_*********_F_**********_T_******
*****” за аудио записи.
• Когато копирането спира по средата, записите които вече са се копирали остават на
харддиска като албум. Можете да проверите кои албуми са копирани в списъка Music
Jukebox (стр. 97).
• По време на копиране на аудио записи не са
възможни други операции.
• Докато копирате настройките по таймера
не са налични. Ако таймерът е настроен по
време на копиране, рекордерът стартира
запис с таймера след като копирането е
приключило.
• Дискове със защита от презапис не могат да
се копират на харддиска.
Появява се “Music Jukebox (USB)”.
5
Изберете албум, който ще копирате чрез
M/m и натиснете ,.
Появява се подменю.
, продължава
95
6
7
Изберете “Edit” чрез M/m и натиснете
ENTER.
Изберете опция чрез M/m и натиснете
ENTER.
За да копирате всички албуми изберете
“Copy all to HDD”.
За да копирате избрани албуми преминете
към “Copy to HDD”.
Дисплеят изисква потвърждение.
8
Изберете “Yes” чрез M/m и натиснете
ENTER.
Албумите се копират на харддиска.
За да копирате повече албуми преминете
към стъпка 5.
Копиране на записи или албуми
на харддиска (HDD t HDD)
1
Появява се системното меню
2
3
4
5
6
2
Появява се системното меню.
3
4
Изберете “Dubbing” и натиснете ENTER.
Изберете “DVD/CD ->HDD” чрез бутони M/m
и натиснете ENTER.
Копирането започва.
За да отмените копирането
Натиснете ENTER.
Изберете запис, който ще копирате посредством M/m и натиснете ,.
Появява се подменю.
7
Поставете диска, който ще копирате на
харддиска.
Натиснете SYSTEM MENU.
Изберете изпълнител чрез M/m и натиснете ENTER.
Изберете албум чрез M/m и натиснете
ENTER.
Ако искате да копирате албума натиснете
, вместо ЕNTER, след това преминете
към стъпка 7.
Натиснете ENTER.
1
Изберете “Music Jukebox “ и натиснете
ENTER.
Изберете “Listen to Music / Edit” и натиснете ENTER.
Появява се “Music Jukebox (HDD)”.
За да отмените копирането
Копиране на аудио записи
(DISC t HDD)
Натиснете SYSTEM MENU.
8
9
Изберете “Edit” чрез M/m и натиснете
ENTER.
Изберете “Copy Album” или “Copy Track” чрез
M/m и натиснете ENTER.
Изберете дестинация за копиране (изпълнител или албум чрез M/m и натиснете
ENTER.
Дисплеят изисква потвърждение.
10
Изберете “Yes” чрез </, и натиснете
ENTER.
Албумът или записите се копират на
харддиска.
• За да копирате повече записи или албуми
повторете от стъпка 4.
b Забележка
Преди да копирате изберете “CD” или “MP3”в “Data
Format” от листата със заглавия (DVD/CD) (стр. 66).
96
За да отмените копирането
Натиснете ENTER.
Възпроизвеждане на аудио записи
чрез Джубокс/USB устройство
1 Натиснете SYSTEM MENU.
Появява се системното меню.
2
3
Изберете “Music Jukebox” и натиснете
ENTER.
Изберете “Listen to Music/Edit” или “Listen to
Music from USB Device” и натиснете ENТЕR.
За да слушате аудио записи на харддиска
“Listen to Music/Edit”. За да слушате МР3
аудио записи от свързано USB устройство, изберете “Listen to Music from USB
Device”. Появява се списъкa на музикалната
кутия.
Преминаване по изведения списък по страници (Page mode)
Натиснете SUBTITLE (предишен)/ANGLE
(следващ), докато е изведен списъкът за музикалната кутия. Всеки път, когато натиснете
SUBTITLE (предишен)/ANGLE (следващ),
списъкът за музикалната кутия се сменя с
предишна/следваща страница.
За да промените информацията за възпроизвеждане (само за харддиск)
Натиснете неколкократно DISPLAY.
Всеки път, когато натиснете бутона, информацията в списъка за изпълнител/албум/запис
се променя.
Относно плейлиста и оригиналния списък
Можете да променяте “Music Jukebox (HDD)”,
за да покажете списъци в оригилания списък
или в плейлиста.
1 Натиснете <, докато е изведен “Music
Jukebox (HDD)”.
2 Изберете ”Play List” чрез M/m и натиснете ENTER.
3 Изберете опция чрез M/m и натиснете
ENTER.
4
Изберете изпълнител, албум или запис и
натиснете H.
(само за харддиск): За да изведете списъка
с албуми изберете изпълнител чрез M/m и
натиснете ENTER.
За да изведете списъка със записи изберете
албум чрез M/m и натиснете ENTER.
Възпроизвеждането започва.
Дисплей
Оригинал
Записи в оригиналния
списък
Плейлист 1
Плейлист 2
Плейлист 3
Плейлист 4
Записи във всеки
плейлист.
Любими
Записи по реда на
честотата на възпроизвеждане. Най-често
възпоизвежданият
запис е най-отгоре в
списъка.
За да спрете възпроизвеждането
Натиснете x (стоп).
За да се върнете към предишен дисплей
Натиснете O RETURN. Ако не можетеда се
върнете към списъка с изпълнители или албуми
чрез O RETURN, вижте “Промяна на режима
на дисплея (само за списък Original)” на стр. 97.
За да промените режима на извеждане
(само за оригинален списък)
1 Натиснете <, докато е изведен “Music
Jukebox (HDD)”.
Музикален Джубокс
Опция
2 Изберете ”Display Mode” чрез M/m и
натиснете ENTER.
3 Изберете опция чрез M/m и натиснете
ENTER.
Опция
Дисплей
Изпълните (само
за харддиск)
Появява се списък с
изпълнители
Албум
Появява се списък с
албуми
Запис
Появява се списък
със записи.
, продължава
97
Добавяне на аудио записи към
плейлиста (само за харддиск)
Можете да добавите аудио записи от харддиска към плейслистата. Можете да добавите до
25 записа към всяка плейлиста.
1
След стъпка 2 от “Възпроизвеждане на
аудио записи чрез джубокс/USB устройство”
изберете “Слушане на музика / редактиране”
и натиснете ENTER.
Опции за възпроизвеждане
Бутони
Операции
(предишен/
следващ)
Отива на следващия или
предишния запис, когато
натиснете по време на възпроизвеждане.
(бързо
превъртане
назад/напред)
Бързо превърта назад/напред
диска, когато натиснете по
време на възпроизвеждане. Скоростта на търсене се променя
както следва:
Сменете с дисплей от списъка Original
(стр. 97).
2
Бързо превъртане Бързо превъртане
назад
напред
Изберете запис, който да добавите към
плейлиста и натиснете ,.
Появява се подменю.
3
4
Когато натиснете и задържите бутона, бързото превъртане напред/назад продължава
при избраната скорост,
докато отпуснете бутона. За
да започнете нормално възпроизвеждане, натиснете H.
Изберете “Добавяне към плейлиста” и
натиснете ENTER.
Изберете плейлиста и натиснете ENTER.
Записите се добавят към избраната
плейлиста.
5
Повторете стъпки 2 и 4, за да изберете
всички записи, които желаете да добавите
към плейлиста.
X (пауза)
Пауза при възпроизвеждането. За да продължите с
нормалното възпроизвеждане,
натиснете H.
Повторно възпроизвеждане
(Repeat)
Можете да възпроизвеждане неколкократно
всички записи или единичен запис в албума.
1 Натиснете , по време на възпроизвеж-
дане.
Ако възпроизвеждате на харддиска преминете към стъпка 3.
2
(само за USB устройство) Изберете “Play
Mode” чрез M/m и натиснете ENTER.
Появява се меню”Play Mode”
3
4
Изберетe “Repeat” чрез M/m и натиснете
ENTER.
Изберете опция чрез M/m.
“Repeat Artist” (само за харддиск): повтаря
записите от настоящия изпълнител.
“Repeat Album”: повтаря настоящия
албум.
“Repeat Track”: повтаря настоящия запис.
“Repeat Play List” (само за харддиск): повтаря настоящата плейлиста.
“Repeat Programme” (само за USB устройство): повтаря настоящата програма
(стр. 99).
98
5
Натиснете ENTER.
7
Започва повторното възпроизвеждане.
8
За да отмените повторното
възпроизвеждане
Настройте “Repeat” в позиция “Repeat Off” в
стъпка 4.
b Забележки
Можете да изберете “Repeat Programme” само по време на
Programme play.
Когато изпoлзвате “Music Jukebox”, “A-B Repeat” не е
възможна.
За да програмирате други записи, натиснете </M/m/,, за да изберете номер
на стъпка и повторете стъпки 5 и 6.
Натиснете H.
Започва програмирано възпроизвеждане.
За да спрете Programme play
Натиснете x (стоп).
За да отмените Programme play
Настройте “Programme” в позиция “Cancel
Programme Play” в меню “Play Mode” по време
на възпроизвеждане.
За да изтриете програма
Създаване на собствена програма (Programme) (само за
USB устройство)
Можете да възпроизвеждате съдържанието
на харддиска или свързаното USB устройствов реда, в който желаете като подредите
записите създавайки така собствена програма.
Можете да направите програма състояща се
от до 24 стъпки.
1
2
Настройте “Programme” в позиция “Erase
Programme List” в меню “Play Mode”.
z Съвети
• Можете да изберете и възпроизведете запис, който е
настроен на “Set Skip”.
Програмата, която създадете остава след като
Programme play приключи. За да възпроизведете същата
програма отново, настройте “Programme” в позиция
“Start Programme Play” в меню “Play Mode”. Въпреки
това програмата се изтрива след като натиснете
?/1.
• Можете да повторите Programme play. Настройте
“Repeat” в позиция “Repeat Programme” в меню “Play
Mode” (стр. 98).
Натиснете , докато е изведен списък
“Music Jukebox (USB)”.
Изберете “Play Mode” като използвате M/m
и натиснете ENTER.
Появява се меню “Play Mode”.
3
4
6
Музикален Джубокс
5
Изберете “Programme” и натиснете ENTER.
Изберете “Input/Edit Programme” и натиснете ENTER.
Изберете албум (пример: Албум 01) като
използвате M/m и натиснете ,.
Изберете запис (пример: Запис 001) като
използвате M/m и натиснете ENTER.
Записът се програмира.
Ако допуснете грешка, изберете номер
на стъпка (пример: 01.) чрез </M/m и
натиснете CLEAR.
, продължава
99
Управление на аудио записите в
музикалната кутия (Music Jukebox)
(само за харддиск)
“Add to Play List”: Позволява да добавите
записи към плейлиста (стр. 105).
“Play List Name”: Позволява Ви да въведет
име на плейлистата (до 12 символа) (стр.
40).
Можете да изтриете или изберете име на
изпълнител/албум/запис на харддиска.
1
b Забележкa
Натиснете SYSTEM MENU.
Появява се системното меню.
2
3
Изберете “Music Jukebox” и натиснете
ENTER.
Изберете “Listen to Music / Edit” и натиснете
ENTER.
Появява се “Music Jukebox (HDD)”.
4
Изберете изпълнител, албум и запис и
натиснете ,.
За да изведете списък с албуми изберете
изпълнител посредством M/m и натиснете ENTER
За да изведете списък със записи изберете
албум посредством M/m и натиснете
ENTER.
5
Изберете опция и натиснете ENTER.
“Erase”: Изтрива избрания албум/запис.
Изберете “Yes”, когато Ви поискат
потвърждение.
“Edit”: Позволява Ви да направите следните редакции:
• “Artist Name”: Позволява да въведете име
на изпълнител (стр. 40)
• “Album Name”: Позволява Ви да въведете
име на албум (стр. 40).
• “Track Name”: Позволява Ви да въведете
име на запис (стр. 40).
• “Copy Album”: Позволява да копирате
албум (стр. 96).
• “Copy Track”: Позволява да копирате
запис (стр. 96).
“Repeat”: Повтаря възпроизвеждането на
изпълнител/албум/запис (стр. 98).
100
Не можете да редактирате аудио записи на свързани USB
устройства.
Фотоалбум
Относно функция “Photo
Album”
Функция “Photo Album” Ви позволява да правите следното:
• Да запазвате JPEG файлове с изображения на
харддиска.
• Да преглеждате JPEG файлове с изображения
на харддиска или DATA DVD (DVD-RW/DVDR)/DATA CD
• Да редактирате JPEG файлове с изображения.
• Да копирате JPEG файлове с изображения и
изреждане на файлове на DVD-RW/DVD-R.
Подготовка за използване на
функция “Photo Album”
Свържете USB устройство към USB жака
на рекордера или копирайте JPEG файлове с
изображения от DATA CD/DATA DVD или
USB устройство на харддиска.
Свързване на USB устройство
Можете да свържете USB устройство
(цифров фотоапарат, четец на карти и
USB памет) към USB жака на рекордера, за да
преглеждате или копирате JPEG файлове на
харддиска. Обърнете се към инструкциите за
експлоатация на USB устройството преди
свързване.
DVD рекордер
USB кабел
(не е приложен)
USB извеждане
Фотоалбум
Цифров фотоапарат
: Посока на сигнала
b Забележкa
Някои USB устройства може да не работят с рекордера.
101
7
Копиране на JPEG файлове с
изображения на хардиска (DISC/
USBtHDD)
1
2
Поставете диска, който ще копирате на
харддиска или свържете USB устройството
към USB жака на рекордера.
Натиснете SYSTEM MENU.
8
Появява се системното меню.
3
Изберете “Photo Album и натиснете ENTER.
Появява се менюто “Photo Album”.
4
Изберете опция и натиснете ENTER.
За да копирате от DATA CD/DATA DVD
(DVD-RW/DVD-R), изберете “View Photos
on a CD/DVD”.
Появява се списъка “Photo Album”.
За да копирате файлове от свързано USB
устройство, изберете “View Photos on the
USB Device”. Появява се списъка “Photo
Album”.
Пример: CD/DVD
9
Изберете албум или JPEG файлове с изображения и натиснете ENTER.
Появява се маркировка до избраната
опция
• За да отстраните маркировката, натиснете ENTER отново.
• За да отстраните всички маркировки, натиснете ,, за да изберете “Single-Mode”
от подменюто.
Повторете стъпка 7 за да изберете всички
албуми или JPEG файлове с изображения,
които желаете да копирате.
Натиснете ,.
Появява се подменюто.
10
Изберете “Copy to HDD” и натиснете ENTER.
Дисплеят изисква потвърждение.
11
Изберете “Yes” и натиснете ENTER.
• За да отмените натиснете “No”.
Копиране на всички JPEG файлове с изображения от свързано USB устройство (USBаDVDRW/DVD-R)
1
2
3
Свържете USB устройство към USB жака на
рекордера.
Поставете празен DVD диск (DVD-RW/DVD-R)
(режим видео).
Натиснете SYSTEM MENU.
Появява се системното меню.
5
Изберете албум или JPEG файлове с изображения чрез M/m и натиснете ,.
Появява се подменю.
6
Изберете “Photo Album и натиснете ENTER.
Появява се менюто “Photo Album”.
5
Изберете опция и натиснете ENTER.
За да копирате два или повече албума или
JPEG файлове с изображения, изберете
“Multi-Mode”. За да копирате всички
албуми и JPEG файлове с изображения,
изберете “Copy all to HDD” и преминете
към стъпка 11.
За да копирате албум или файл избран
в стъпка 5 изберете “Copy to HDD” и
преминете към стъпка 11.
102
4
Изберете “Copy Photos from a Digital Camera”
и натиснете ENTER.
Дисплеят изисква потвърждение.
6
Изберете “Yes” и натиснете ENTER.
• За да отмените натиснете “No”.
z Съвет
Вижте “7. Reformatting a Disc” (стр. 45), за да форматирате DVD-RW/DVD-R в режим видео.
b Забележкa
• По време на копиране не можете да извършвате други
операции.
• Докато копирате JPEG файлове с изображения, настройките на таймера не са достъпни. Ако таймерът
е настроен по време на копиране, рекордерът започва
със запис според таймера след като приключи с другия
запис.
Копиране на JPEG файлове с
изображения или албуми на
харддиска (HDDtHDD)
1
Натиснете SYSTEM MENU.
Появява се системното меню.
2
Изберете “Photo Album и натиснете ENTER.
Появява се менюто “Photo Album”.
3
Изберете “View/Edit Photos on the HDD” и
натиснете ENTER.
Появява се списъка “Photo Album”.
4
Изберете албум чрез M/m.
За да копирате избрания албум, преминете
към стъпка 6.
За да копирате JPEG файл с изображения,
преминете към стъпка 5.
5
6
7
Натиснете ENTER и изберете JPEG файл с
изображения чрез M/m.
Натиснете ,.
b Забележкa
Албумите или JPEG файловете с изображения не се
копират на харддиска в следните случаи.
– когато пространството на харддиска не е достатъчно за копиране.
– Когато на харддиска вече има максимален брой файлове
и/или албуми.
Копиране на JPEG файлове с
изображения на диск (HDD а
DVD-RW/DVD-R)
Можете да копирате и редактирате JPEG албуми с изображения на DVD-RW/DVD-R (видео
режим). На диска като видео файл се записва
и изреждане на изображенията. Можете да
възпроизвеждате на друго DVD оборудване,
което може да не е съвместимо с възпроизвеждането на JPEG файлове с изображения.
2
Поставете DVD-RW/DVD-R (във видео
режим).
Натиснете SYSTEM MENU.
Фотоалбум
9
Изберете “Yes” и натиснете ENTER.
За да отмените натиснете “No”.
1
Появява се маркировка до избраната
опция
• За да отстраните маркировката, натиснете ENTER отново.
• За да отстраните всички маркировки, натиснете ,, за да изберете “Single-Mode”
от подменюто.
Изберете “Copy” и натиснете ENTER.
Изберете позиция на албума чрез M/m и
натиснете ENTER.
Дисплят изисква потвърждение
13
Изберете “Multi-Mode” чрез M/m и натиснете ENTER.
Изберете албум или JPEG файлове с изображения и натиснете ENTER.
Натиснете ,.
Появява се подменюто.
11
12
Появява се подменю.
• За да копирате два или повече албума или
файла с изображения, изберете “MultiMode”. За да копирате избран албум
изберете “Copy Album Contents” в “Album
Options” и преминете към стъпка 12.
• За да копирате избрани файлове, изберете
“Copy” във “File Options” и преминете
към стъпка 12.
8
10
Появява се системното меню.
3
Изберете “Photo Album и натиснете ENTER.
Появява се менюто “Photo Album”.
4
Изберете “View/Edit Photos on the HDD” и
натиснете ENTER.
Появява се списъка “Photo Album”.
5
Изберете албум чрез M/m и натиснете ,.
Появява се подменю.
6
Изберете “Multi-Mode” и натиснете ENTER.
За да копирате избран албум изберете
само стъпка 5, преминете към стъпка 10.
Повторете стъпка 8 за да изберете всички
албуми или JPEG файлове с изображения,
които желаете да копирате.
, продължава
103
7
Изберете албум и натиснете ENTER.
Появява се маркировка до избраната
опция
• За да отстраните маркировката, натиснете ENTER отново.
• За да отстраните всички маркировки, натиснете ,, за да изберете “Single-Mode”
от подменюто.
8
9
10
Копиране на JPEG файлове с
изображения на диска (HDD а
DVD-RW/DVD-R)
Появява се подменюто.
Можете да копирате и редактирате JPEG албуми с изображения на DVD-RW/DVD-R (видео
режим). На диска като видео файл се записва
и изреждане на изображенията. Можете да
възпроизвеждате на друго DVD оборудване,
което може да не е съвместимо с възпроизвеждането на JPEG файлове с изображения.
Изберете “Copy to DVD” и натиснете ENTER.
1
Повторете стъпка 7 за да изберете всички
албуми, които желаете да копирате.
Натиснете ,.
Дисплеят изисква потвърждение.
11
Изберете “Yes” и натиснете ENTER.
Избраните JPEG албуми с изображения се
копират в папка “PICTURE” на диска.
Имената на JPEG албумите с изображения
се именуват автоматично “***ALBUM”.
Ако искате да възпроизвеждате диск на
друго DVD оборудване, финализирайте
диска (стр. 43).
• За да отмените натиснете “No”.
Появява се списък “Photo Album”.
2
Изберете “Multi-Mode” и натиснете ENTER.
За да копирате избран албум изберете
само стъпка 3, преминете към стъпка 8.
5
Изберете JPEG файлове с изображения и
натиснете ENTER.
Появява се маркировка до избраната
опция
• За да отстраните маркировката, натиснете ENTER отново.
• За да отстраните всички маркировки,
изберете “Single-Mode”.
b Забележки
104
Изберете JPEG файлове с изображения чрез
M/m и натиснете ,.
Появява се подменю.
z Съвети
• Можете да не успеете да възпроизведете изреждане на
кадри в зависимост от DVD оборудването.
• Не можете да копирате JPEG файлове с изображения на
записващо DVD, на което е записвано с други рекордери/устройства.
• На диск не могат да бъдат записани повече от 99
изреждания на кадри.
• Когато копирате албум съдържащ повече от 99 JPEG
файлове с изображения на диска, изреждане на кадри ще
бъде записано за първите 99 кадри на диска.
• За DVD-R свободното място на диска не се увеличава
дори и когато изтриете изреждането на кадри.
Изберете албум чрез M/m и натиснете
ENTER.
Появява се списък на снимките.
3
4
• Вижте “7. Reformatting a Disc” (стр. 45), за да форматирате DVD-RW/DVD-R във видео режим.
• Вижте списъка “Photo Album”, за да проверите кои
албуми са копирани (стр. 105).
Следвайте стъпки от 1 до 4 от “Копиране на
JPEG изображения и албуми на диск
(HDD t DVD-RW/DVD-R)” на стр. 103.
6
7
Повторете стъпка 5 за да изберете всички
албуми, които желаете да копирате.
Натиснете ,.
Появява се подменюто.
8
Изберете “Copy to DVD” и натиснете ENTER.
Дисплеят изисква потвърждение.
9
Изберете “Yes” и натиснете ENTER.
Избраните JPEG албуми с изображения се
копират в папка “PICTURE” на диска.
Имената на JPEG албумите с изображения
се именуват автоматично “PHOT****”.
Ако искате да възпроизвеждате диск на
друго DVD оборудване, финализирайте
диска (стр. 43).
• За да отмените натиснете “No”.
Използване на списък “Photo Album”
Можете да възпроизвеждате JPEG файлове с
изображения на харддиска или на DATA DVD/
DATA CD или свързано USБ устройство като
използвате списъка “Photo Album”.
1
Появява се системното меню.
2
За да изберете JPEG файлове с изображения
от различен албум
1 Превключете списъка с албум на стъпка
2 Изберете албум чрез M/m и натиснете
<.
3 Превключете на JPEG списъка с файлове
4 Изберете JPEG файл с изображение чрез
M/m и натиснете ENTER.
z Съвети
Изберете опция и натиснете ENTER.
За да възпроизвеждате JPEG файлове с
изображения на харддиска, изберете “View/
Edit Photos on the HDD”. За да възпроизвеждате JPEG файлове с изображения на
DATA CD/DATA DVD, изберете “View
Photos on a CD/DVD”.
За да възпроизвеждате JPEG файлове с изображения от свързано USB устройство,
изберете “View/Photos on а USB Device”
Появява се списък “Photo Album”.
За инструкции вижте “To switch between
the album list and JPEG image file list” на стр.
107.
За инструкции вижте “To switch between
the album list and JPEG image file list” на стр.
107.
Изберете “Photo Album” и натиснете ENTER.
Появява се менюто “Photo Album”.
3
5.
с изображения.
Натиснете SYSTEM MENU.
4
Изберете албум чрез M/m и натиснете
ENTER.
За да покажете 4-Photo List или 1-Photo List,
натиснете <, за да изберете “Title View”
и натиснете ENTER, след това изберете
“4 Photos” или “1-Photo” чрез M/m и натиснете ENTER.
• Вижте “8. Reformatting a Disc” (стр. 45), за да форматирате DVD-RW/DVD-R във видео режим.
• Вижте списъка “Photo Album”, за да проверите кои
албуми са копирани (стр. 105).
b Забележки
Фотоалбум
• Можете да не успеете да възпроизведете изреждане на
кадри в зависимост от DVD оборудването.
• Не можете да копирате JPEG файлове с изображения на
записващо DVD, на което е записвано с други рекордери/устройства.
• DATA DVD-та финализирани на този рекордер може да
не се възпроизвеждат на друго оборудване.
• На диск не могат да бъдат записани повече от 99
изреждания на кадри.
• За DVD-R свободното място на диска не се увеличава
дори и когато изтриете изреждането на кадри.
, продължава
105
12-Photo List (пример: HDD)
1 Име на албума
2 Размер на албума
3 Подменю
Натиснете ,, за да изведете подменю.
Опциите за извеждане на подменю са
приложими само за избраната опция. Изведените опции се различават в зависимост
от модела, ситуацията и вида на диска.
За подробности относно опциите около
подменюто вижте “Управление на JPEG
файлове с изображения на HDD” на стр.
110.
m
4-Photo List
4 Лента
m
1-Photo List
Появява се, когато всички JPEG файлове с
изображения не се побират в списъка. За да
гледате скрити JPEG файлове с изображения, натиснете M/m.
5 Албум и информация за JPEG файл с изображения:
Извежда изображението, номера на JPEG
файла с изображения, датата и часа на
запис, името на JPEG файла с изображение и
размера на JPEG файла.
6 Оставащо място на харддиска.
Преминаване по списъка по страници (Page
mode)
Натиснете ./> докато се изведе списъка “Photo Album”. Всеки път, когато натиснете ./>, целият списък “Photo Album”
се сменя в предишна/следваща страница от
албуми/JPEG файлове с изображения.
106
За да превключите списък с албуми и списък
с JPEG файлове с изображения
1 Натиснете <, докато е изведен списъ2
3
кът “Photo Album”.
Изберете “Display Mode” чрез M/m и
натиснете ENTER.
Изберете “File” или “Album” чрез M/m и
натиснете ENTER.
z Съвети
• Можете да превключите умаленото изображение от
списъка с албум между JPEG файловете с изображения и
избрания албум посредством M/m.
• Можете да превключите между предишен и следващ
албум чрез натискане на M/m на списъка с JPEG файлове
с изображения.
За да изключите списъка “Photo Album”
Натиснете SYSTEM MENU.
За да изведете подробна информация
1 Изберете JPEG файл с изображения и
натиснете ,.
2 Изберете “Detailed Information” и нати-
Изреждане на кадри
1
Следвайте стъпки 1 до 4 от “Using the “Photo
Album” List”
Появява се списъка “Photo Album”
Превключете между списък с албуми и
списък с JPEG файлове ако се налага.
2
Изберете албум или JPEG файл с изображения чрез M/m и натиснете H
Започва изреждане на кадри.
z Съвет
Можете да започенете изреждане на кадри като изберете
“Start Slideshow” от подменюто.
b Забележки
• В зависимост от съотношението някои от изображенията могат да бъдат изведени с черни ленти от
някои от страните.
• Може да отнеме няколко секунди преди големите
файлове с изображения да бъдат изведени. Това не е
неизправност.
За да спрете изреждането на кадри
снете ENTER.
Натиснете x (стоп) или O RETURN.
Появява се подробна информация за избрания JPEG файл.
За да направите пауза в изреждането на
кадри
За да заредите отново папки или файлове
Натиснете X (пауза)
Когато диск съдържа 1000 или повече файла и/
или 100 или повече папки, изберете “Read next”
в списъка “Photo Album” и натиснете ENTER,
за да прегледате файлове и папки, които не са
свалени.
Може да отнеме няколко минути, за да качите
файловете или папките.
За да преглеждате предишно/следващо
изображение при изреждане на кадри
Миниатюрата за файл, който не може да се възпроизвежда на рекордера е “ “.
За да увеличите изображение
Натиснете ENTER неколкократно по време
на изреждане на кадри.
Всеки път, когато натиснете ENTER, увеличението се променя както е показано по-долу.
2× t 4× t нормално увеличение. Можете да
местите зоната, която увеличавате посредством M/</,/m.
(само за RDR-AT100/AT200) Можете да увеличавате изображението като използвате ZOOM.
Фотоалбум
b Забележкa
Натиснете ./>.
За да завъртите изображение
Натиснете ANGLE неколкократно по време
на изреждане на кадри.
Всеки път, когато натиснете ANGLE изображението се завърта по посока на часовниковата стрелка с 90 градуса.
, продължава
107
Изреждане на кадри със звук (само за
харддиск)
Можете да се наслаждавате на изреждане на кадри придружено от звук записан на харддиска.
1 Изберете “View/Edit Photos on the
HDD” в стъпка 3 от “Using the ‘Photo
Album’ List” на стр. 98.
Появява се списък “Photo Album List”.
Направете смяна между списъка с албуми
и с файлове с JPEG изображения ако е
наложително.
2 Изберете албум или JPEG файл с изображение чрез M/m и натиснете ,.
3 Изберете “Start Audio Slideshow” и нати4
5
снете ENTER.
Изберете желания плейлист или
“Favorites” чрез </,.
Изберете “Start” и натиснете ENTER.
Започва изреждане на кадри и възпроизвеждане от първия запис на избрания
жанр.
Създаване на слайд шоу с любимата
Ви музика и графични ефекти
(x-Pict Story) (само за харддиск)
Можете лесно да създадете и възпроизвеждате
свое собствено слайд шоу с любимата Ви
музика от музикалната плейлиста и графични ефекти като използвате JPEG файлове с
изображения от харддиска. (x-Pict Story). Първо
пригитвете музикалната плейлиста като
добавите аудио записи чрез Джубокс (вижте
“Добавяне на аудио записи към плейлиста (само
за харддиск)” на стр. 98). Създадената x-Pict
Story автоматично се съхраняват в листата
със заглавията (харддиск) и можете да копирате на диск с възможност за запис.
1
Появява се системното меню.
2
108
Изберете “Photo Album” и натиснете ENTER.
Появява се меню “Photo Album”.
3
b Забележки
• Докато изреждате изображения със звук (слайд шоу), не
можете да правие следното:
– zoom, въртене, прехвърляне или пауза;
– извеждане на информация на екрана като натиснете
DISPLAY.
• Ако в избраната музикална листа няма аудио записи,
изреждането на изображения се осъществява без звук.
Натиснете SYSTEM MENU.
Изберете “View/Edit Photos on the HDD” и
натиснете ENTER.
Появява се списък “Photo Album (HDD)”.
4
Изберете албум и натиснете ,.
Появява се подменю.
5
Изберете “Create x-Pict Story” чрез M/m и
натиснете ENTER.
6
Изберете графичен ефект и музикална
плейлиста чрез </M/m/, и натиснете
ENTER.
• “Theme”: Изберете тема. Рекордерът
добавя графични ефекти според темата,
която сте избрали сред следните:
“Happy moments (1)”: с обикновени графични ефекти.
“Happy moments (2)”: с бързо сменящи се
обикновени графични ефекти.
“Nostalgic memories”: монохром.
“Sweetest recollections”: със сменящи се
графични ефекти.
“Blissful life”: бързо сменящи се графични
ефекти.
“Normal”: без графични ефекти.
• “Play List”: Избира желаната музикална
плейлиста от „Favorites”. За обяснение
как се прави музикална плейлиста вижте
“Добавяне на аудио записи към плейлиста
(само за харддиск)” на стр. 98.
7
Изберете “Next” и натиснете ENTER.
На екрана се появява съобщение за защита
на авторските права.
8
Изберете “Yes” чрез M/m и натиснете
ENTER.
x-Pict Story се запазва като видео файл в
листата със заглавия на харддиска.
Имената на заглавията се означават
автоматично като “x-Pict Story ***” като
използвате името на избраната папка
албум.
За да спрете създаването на x-Pict Story
z Съвети
За да възпроизвеждате x-Pict Story
Можете да възпроизвеждате създадена x-Pict
Story от листата със заглавия на харддиска.
За подробности вижте “3. Възпроизвеждане
на записана програма (Списък със заглавия)” на
стр. 37.
За презапис на x-Pict Story
Можете да презапишете създадена x-Pict Story
на DVD дискове. За повече подробности
вижте “Презапис (HDD y DVD)” на стр. 82.
Ако искате да възпроизведете диск на друго
DVD оборудване финализирайте диска (стр.
43).
• Редът на аудио записите в създадената x-Pict Story
се следва от музикалната плейлиста. Ако искате да
промените реда й, сменете реда на музикаланат аплейлиста преди да създавате x-Pict Story.
• Ако избраната папка няма име, имената на заглавията
се образуват автоматично с датата, на която е
създадена x-Pict Story.
• x-Pict Story се създава в режим HQ.
• за да редактирате x-Pict Story заглавия вижте “Изтриване и редактиране” на стр. 75.
, продължава
Фотоалбум
Натиснете и задръжте x REC STOP за повече
от 3 секунди.
b Забележки
• Не можете да правите запис докато създавате x-Pict
Story.
• Ако в избраната папка няма JPEG файлове с изображения не можете да създадете x-Pict Story.
• Ако в избраната музикална плейлиста няма аудио
записи, x-Pict Story се създава без звук.
• Избраната музикална плейлиста може да не може да
бъде възпроизведена докрай в зависимост от броя на
JPEG файловете с изображения.
• Ако харддискът е пълен се появява предупредително
съобщение и не можете да създадете x-Pict Story.
• Докато създавате x-Pict Story не можете да правите
следното:
– Zoom, завъртане, прехвърляне или пауза в изображението.
– Извеждане на информация на екрана чрез натискане
на DISPLAY.
• Редът на графичните ефекти се променя всеки път,
когато създавате x-Pict Story с една и съща тема.
• Не включвайте и не изключвайте USB или i.LINK кабел, докато създавате x-Pict Story. Това може да доведе
до неправилно създадена x-Pict Story.
• Графичните ефекти може да не показват правилно движение или да не се появяват правилно на създадената
x-Pict Story в зависимост от условия като размер на
файловете с изображения.
109
Управляване на JPEG файлове с изображения на харддиска
1
Натиснете SYSTEM MENU.
Появява се системното меню.
2
Изберете “Photo Album” и натиснете ENTER.
Появява се менюто “Photo Album”.
3
Изберете “View/Edit Photos on HDD” и натиснете ENTER.
Появява се списък “Photo Album”.
4
Изберете албум или JPEG изображение и
натиснете ,.
Появява се подменю.
5
Изберете опция и натиснете ENTER.
Можете да направите следната редакция
на албуми/JPEG файлове
“Start Slideshow”: Започва изреждане на
кадри (стр. 107)
“Start Audio Slideshow” (само за харддиск):
Започва изреждане на кадри със звук (стр.
108)
“Create x-Pict Story”: Създава нова x-Pict
Story (стр. 108)
“New Album”: Създава нов албум.
“Album Options”
• “Erase Album”: Изтрива избран албум.
• “Copy Album Contents”: Копира всички
JPEG файлове в избрания албум на харддиска (стр 103).
• “Rename Album”: Променя името на
избрания албум (стр. 40).
• “Protect Album Contents”: Защитава всички JPEG файлове от избрания албум
• “Cancel Protection”: Отменя защитата на
всички JPEG файлове от избрания албум
“Copy to DVD”: Копира избрания албум
или JPEG файл на DVD (стр. 103 ).
110
“Multi-Mode”: Избира няколко албума или
JPEG файлове, за да се редактират.
“Copy All to HDD”: Копира всички албуми
или JPEG файлове на харддиска (стр. 102).
“Copy to HDD”: Копира избрани албуми
или JPEG файлове на харддиска (стр. 102).
“File Options”:
• “Erase”: Изтрива избрани JPEG файлове.
• “Copy”: Копира избрани JPEG файлове
(стр. 103).
• “Rename File”: Променя името на избрани
JPEG файлове (стр. 40).
• “Protect”: Защитава избрани JPEG файлове.
Натиснете отново, за да отмените
защитата.
“Print”: Отпечатва файла с избраното
JPEG изображение (стр. 111).
“Detailed Information”: Извежда подробна
информация за избрания JPEG файл (стр.
107 ).
“Single Mode”: Отменя “Multi-Mode”.
Отпечатване на JPEG файлове с
изображения
5
За да отпечатате JPEG файлове с изображения от харддиска, изберете “View/Edit
Photos on the HDD”.
За да отпечатате JPEG файлове с изображения от DATA DVD/DATA CD, изберете
“View Photos on a DVD/CD”.
За да отпечатате JPEG файлове с изображения от свързано USB устройство,
изберете “View Photos on USB Device”.
Появява се “Photo Album” списък.
Можете да отпечатвате JPEG файлове с изображения от харддиска, DATA DVD/DATA CD
или свързано USB устройство като свържете
PictBridge съвместим принтер към USB жака на
рекордера.
Обърнете се към инструкциите за експлоатация приложени към принтера.
1
Свържете PictBridge съвместим принтер
към USB жака на рекордера.
Изберете опция и натиснете ENTER.
6
Изберете албум и натиснете ENTER.
7
Изберете файл чрез M/m и натиснете ,.
DVD рекордер
Появява се подменю.
Към USB жака
PictBridge съвместим
принтер
8
За да отпечатате два или повече файла,
изберете “Multi-Mode”.
За да отпечатате само файл избран в
стъпка 7 преминете към стъпка 12.
9
Свържете USB устройството към USB жака
на компютъра.
11
Когато отпечатвате JPEG файлове с изображения от харддиска, DATA DVD/DATA
CD, пропуснете тази стъпка.
12
Натиснете SYSTEM MENU.
13
Появява се системното меню.
4
Изберете “Photo Album” и натиснете ENTER.
Появява се меню ”Photo Album”.
Фотоалбум
3
Изберете файл и натиснете ENTER.
До файла се появява знак за отбелязване.
За да премахнете знака, натиснете отново ENTER.
За да премахнете всички знаци, изберете
“Single-Mode”.
10
2
Изберете опция и натиснете ENTER.
Повторете стъпка 9, за да изберете всички
файлове, които желаете да отпечатате.
Натиснете ,.
Появява се подменю.
Изберете “Print” и натиснете ENTER.
Дисплеят изисква потвърждение.
Изберете “Start” и натиснете ENTER.
Можете да изберете размера на хартията и изложението. Обърнете се към
инструкциите за експлоатация приложени
към принтера.
За да отмените отпечатването
Натиснете ENTER.
111
За да изведете свързания принтер
Изберете “Confirm Printer” от “USB” в настройки “Options 2” (стр. 133).
За да рестартирате свързаното USB
устройство
Изберете “Restart USB Device” от “USB” в
настройки “Options 2” (стр. 133).
z Съвет
Опции за отпечатване като размер на хартията и
изложение се различават в зависимост от принтера. За
подробности обърнете се към инструкциите за експлоатация на принтера.
112
За възпроизвеждане
Настройки и регулации
Настройка на качеството на записваното
изображение
* само за DivX файлове
Можете да настроите качеството на
изображението от свързано оборудване като
телевизор или видеорекордер като изберете
предварително зададени настройки. Можете
да регулирате качеството на картината като
променяте подробните настройки и да запазите до 3 настройки в паметта.
1
Натиснете SYSTEM MENU в режим стоп.
За регулиране на качеството на възпроизвежданата картина, натиснете SYSTEM
MENU по време на възпроизвеждане.
Появява се системното меню.
2
3
Изберете “Picture Adjustment” и натиснете
ENTER.
Изберете предварителни настройки посредством M/m и натиснете ENTER.
VCR
Видеокасети
DTV
Цифрови предавания
Memory1/
Memory2/
Memory3
Вашите собствени
настройки. За да създадете
ваши собствени настройки вижте “To create your
own setting” на стр. 113.
Standard
Извежда стандартна
картина.
Professional
Извежда оригинално
изображение.
Memory1/
Memory2/
Memory3:
Вашите собствени
настройки. За да създадете ваши собствени
настройки вижте “To
create your own setting” на
стр. 113.
4
Натиснете SYSTEM MENU, за да излезете.
За да създадете собствени настройки
1 Изберете “Memory1”, “Memory2” или
“Memory3” в стъпка 3.
2 Изберете “Detаiled Settings” и натиснете
3
4
ENTER.
Дисплеят за регулиране на подробните
настройки се появява.
Изберете опция като използвате M/m
и я регулирайте чрез </,.
За подробности относно всяка настройка вижте таблиците по-долу.
Натиснете SYSTEM MENU, за да
излезете.
Настройките автоматично се запазват
като настройките, които сте избрали в
стъпка 1.
, продължава
Настройки и регулации
TV предавания
Произвежда динамична
картина чрез увеличаване
на контраста и интензитета на цвета.
За да проверите настройки с подробности за избраните, натиснете DISPLAY.
За запис
Tuner
Dynamic
113
‹ Опции за настройка на качество на
изображението
За подробности относно всяка настройка
вижте обяснението на дисплея.
“Prog. Motion”
Регулира прогресивния видео
сигнал, когато “Component
Video Out” е настроен на
“Progressive” (стр. 122) или
когато използвате HDMI
връзка. Изберете “Motion”
за картина включваща
образи, които се движат
динамично.
Изберете “Still” за картина
с малко движение.
Cinema”
Конвертира прогресивния
видео сигнал, за да съвпадне
с типа DVD софтуер, с
който гледате, когато
“Component Video Out” е
настроен на “Progressive”
(стр. 122) или използвате
HDMI връзка.
Изберете “Auto”, з ад засечете вида софтуер (филмов
или видео) автоматично и
изберете подходящ режим
на конвертиране. Обикновено избирайте тази
позиция.
Изберете “Off”, за да фиксирате режим на конвертиране в режим за видео базиран
софтуер.
“3-D Y/C”
114
Регулира яркостта, разделянето на цветовете за
видео сигнали. Изберете
“Motion” за картина,
включително динамично
движещи се обекти. Изберете “Still” за картина с малко
движение.
“YNR” (намаляване на
светлинни
смущения)
Намалява светлинните
смущения съдържащи се във
видео сигнала.
“CNR” (намаляване на
хроматично
смущения)
Намалява хроматичните
смущения съдържащи се във
видео сигнала.
“Detail”
Регулира остротата на
очертанията на изображенията.
“White AGC”
Включете за автоматично
регулиране на нивото на
белия цвят.
“White
Enhancer”
Регулира интензитета на
бялото.
“Black
Enhancer”
Регулира интензитета на
черното.
“Black Level”
Избира нивото на черното
(ниво на настройка) за
NTSC видео сигнали. Изберете “ON”, за да повишите
нивото на стандартно
черно. Изберете, когато
картината е прекалено
тъмна.
Изберете “OFF”, за да настроите нивото на входящите сигнали в стандартна позиция. Обикновено,
избирайте тази позиция.
“Hue”
Регулира баланса на цвета.
“Chroma Level”
Прави цветовете по-дълбоки или по-леки.
‹ Настройки за качество на възпроизвежданото изображение
За подробности относно настройките
вижте обяснението на дисплея.
“Prog.
Motion”
Регулира прогресивния видео
сигнал, когато “Component
Video Out” е настроен на
“Progressive” (стр. 122) или
когато “Screen Resolution”
е в настройка различна
от “720 x 576i” (или “720
x 480i”) (стр. 130). Изберете “Motion” за картина
включваща образи, които се
движат динамично.
Изберете “Still” за картина с
малко движение.
Cinema”
Конвертира прогресивния
видео сигнал, за да съвпадне с
типа DVD софтуер, с който
гледате, когато “Component
Video Out” е настроен на
“Progressive” (стр. 122) или
когато “Screen Resolution”
е в настройка различна от
“720 x 576i” (или “720 x 480i”)
(стр. 130). Изберете “Auto1”,
за да засечете вида софтуер
(филмов или видео) автоматично и изберете подходящ
режим на конвертиране.
Обикновено избирайте тази
позиция.
Ако картината изглежда
неестествено изберете
“Auto2”, “On” или “Off”.
“YNR” (на-
маляване на
светлинни
смущения)
“BNR”
(намаляване
на страничните
смущения)
“МNR” (на-
маляване на
смущения с
размазване по
контура на
образите)
“Sharpness”
(Острота)
Намалява светлинните
смущения съдържащи се във
видео сигнала.
Намалява смущения като
мозаично разместване в
образа и т.н.
Намалява слабите смущения
и размазвания по контура
на образите. Ефектът се
настройва според видео
битрейт-а и други фактори.
b Забележки
• Ако очертанията на екрана се размажат, настройте
“BNR” и/или “MNR” в позиция “Off”.
• В зависимост от диска или сцената, които се възпроизвеждат, гореизброените MNR и BNR ефекти може
да не се виждат добре. Също така тези функции могат
да не работят за някои размери на екрани.
• Следните настройки не са възможни когато извеждате сигнали през HDMI жак.
– “Sharpness”
– “White Enhancer”
– “Black Enhancer”
– “Black Level”
– “Gamma Correction”
– “Hue”
– “Chroma Level”
Остротата прави очертанията на обектите.
Регулира остротата на очертанията на изображенията.
“White AGC”
Включете за автоматично
регулиране на нивото на
белия цвят.
“White
Enhancer”
Регулира интензитета на
бялото.
“Black
Enhancer”
Регулира интензитета на
черното.
“Black Level”
Избира нивото на черното
(ниво на настройка) за
NTSC видео сигнали. Изберете “ON”, за да повишите
нивото на стандартно
черно. Изберете, когато картината е прекалено тъмна.
Изберете “OFF”, за да
настроите нивото на входящите сигнали в стандартна позиция. Обикновено,
избирайте тази позиция.
“Gamma
Correction”
Нагласяне на тъмните зони.
“Hue”
Регулира баланса на цвета.
“Chroma
Level”
Прави цветовете по-дълбоки или по-леки.
Настройки и регулации
“Detail”
, продължава
115
Използване на менюта с настройки
Настройки на диска (Disc Setup)
Можете да промените настройките на
рекордера като настройка на качеството на
картината, аудио настройки и др.
Можете да правите настройки на DVD.
1
2
3
Натиснете SYSTEM MENU докато рекордерът е в режим стоп.
Изберете “Disc Setup” или “Initial Setup” чрез
M/m и натиснете ENTER.
Изберете желаната настройка чрез M/m и
изберете ENTER.
Вижте обяснения в следните секции
Настройките по подразбиране са подчертани.
Basic
Input Disc Name
Можете да поставите име на диск. За подробности вижте стр. 41.
Protect Disc
Можете да защитите диск от изтриване. За
подробности вижте стр. 42.
Format DVD-RW (само за DVD-RW)
Рекордерът автоматично започва да
форматира в режим видеозапис или в режим
видео , когато е поставен нов, неформатиран
DVD-RW.
VR Mode
Автоматично форматира
диска в режим видеозапис.
Video Mode
Автоматично форматира
диска в режим видео.
Format
Можете да реформатирате ръчно DVD+RW,
DVD-RW. DVD-R дискове, за да освободите
пространство.
За подробности вижте стр. 45.
Finalise
Финализира диск, за да можете да възпроизвеждате и с друго DVD оборудване.
За повече подробности вижте стр. 43.
116
Optimise HDD
Докато записвате, изтрийте и редактирайте записите неколкократно, системата на
харддиск файлове постепенно става фрагментирана. За да изчистите фрагментираните
файлове, периодично оптимизирайте харддиска. Когато харддиска се нуждае от оптимизиране, автоматично се появява съобщение
напомнящо, че е необходимо да извършите
оптимизиране.
За да отмените оптимизирането, натиснете ENTER. Харддискът ще се оптимизира
частично.
Настройка на рекордера (Basic)
Можете да настроите часовника и да направите други настройки свързани с рекордера.
Clock Setting
Auto (Auto Clock Set)
Включва функцията за автоматична настройка на часовника, когато програмна позиция във
вашия регион излъчи сигнал.
1 Натиснете </, неколкократно
b Забележки
• Оптимизирането на диска ще Ви отнеме около 8 часа.
По време на оптимизирането не могат да се извършват други операции като запис или възпроизвеждане.
• Не можете да оптимизирате харддиска, когато мястото не достига. Изтрийте заглавия, за да осигурите
място на диска (стр. 76).
2
• Ако рекордерът не получи сигнал за точно време от някоя станция, натиснете
O RETURN и настройте часовника
ръчно.
• Ако функцията за автоматична настройка не настрои часовника правилно за
вашия регион, опитайте друга станция
или настройте часовника ръчно.
Format HDD
Можете да форматирате харддиска и да
разрешите проблема с повтарящи се грешки в
харддиска. “Format HDD” може да бъде избран
само когато харддискът се нуждае от форматиране. Обърнете внимание, че записаното
съдържание на харддиска ще бъде изтрито.
докато се появи станцията, която
излъчва сигнал.
Натиснете m, за да изберете “Start” и
натиснете ENTER.
Manual (Manual Clock Set)
Настройте часовника ръчно.
1 Натиснете </,, за да изберете часова зона за вашия регион и натиснете m.
2 Изберете “On” с помощта на </,
3
ако сте в лятно време и натиснете
ENTER.
Настройте деня, месеца, годината,
часа и минутите чрез </M/m/,
и натиснете ENTER, за да стартира
часовника.
, продължава
Настройки и регулации
За да промените цифри натиснете <, за
да се върнете към опцията, която да бъде
променена и натиснете M/m.
117
Input Line System
Избира цвета, когато записвате от свързано
оборудване.
NTSC
Записва NTSC или PAL-60 цветова система.
PAL/
SECAM
Записва PAL или SECAM цветова система.
b Забележки
• Когато се появяват смущения след като сте променили настройките за “Input Line System”, променете
“Input Colour System” (стр. 122). Ако все още се
появяват смущения , задръжте бутон x (стоп) на
рекордера натиснат и натиснете INPUT.
• Когато промените настройките на “Input Line
System” се изтрива Dubbing List.
Standby Mode
(Режим на готовност)
Mode 1
Mode 2
118
Когато рекордерът е изключен,
– Входните сигнали от LINE
1/DECODER жака не се
извеждат от LINE 3 – TV жака
(стр. 29) и свързаният външен
декодер не може да се използва
(стр. 32).
– Входните сигнали от антената не се извеждат на свързания
телевизор.
За да гледате телевизия, използвайте сплитер, за да разделите
входните сигнали от антената
между телевизора и рекордера
(стр. 15).
Когато рекордерът е изключен,
входните сигнали от LINE 1/
DECODER жака не се извеждат
от LINE 3 – TV жака и входните
сигнали от антената се извеждат на свързания телевизор.
Консумацията на енергия в този
режим е по-висока от тази в
“Mode 1”.
b Забележкa
Дори и когато режим “Standby Mode” е в настройка
“Mode 1”, следните функции са налични:
– Синхронизиран запис;
– Има настройки на таймер където “VPS/PDC” е
списъка със задачи на таймер листа.
– Функциите за SMARTLINK не са възможни когато
“Power Save” е в настройка “Mode 1” или “Mode 2”;
HELP настройки
On
Извежда информация за помощ за
GUI дисплеи.
Off
Не се въвежда в режим за помощ.
Easy Setup (Resetting the
Recorder)
Изберете, за включите програма “Easy Setup”.
Следвайте инструкциите за “East Setup” (стр.
25) от стъпка 2.
Auto Power Off (Автоматично
изключване)
On
Рекордерът се изключва автоматично, когато не натиснете
нито един бутон в продължение
на 6 часа, когато рекордерът е в
режим стоп. Дисплеят изисква
потвърждение около минута преди рекордерът да се изключи. Ако
искате да задържите рекордера
включен, натиснете ENTER.
Off
Изключва функцията.
Настройки за прием чрез антена
(Тунер)
1 Изберете страна/регион чрез </, и
натиснете ENTER.
Програмна позиция
Менюто с настройки ви помага да направите
настройки за тунера и програмните позиции
на рекордера.
Автоматична настройка на
каналите
Auto Scan
Ако свържете телевизор към рекордера без да
използвате SMARTLINK, можете автоматично да запаметите програмните позиции, като
използвате “Auto Scan”.
Изберете вашата държава/регион с помощта
на бутоните </, и натиснете ENTER.
Редът на програмните позиции ще бъде зададен
в съответствие с държавата/региона, които
сте задали. Ако има неизползвани програмни
позиции или такива с нежелани канали, можете
да ги дезактивирате (стр. 119).
Прехвърляне от телевизора
Ако свържете телевизор към рекордера посредством SMARTLINK, можете да запаметите
програмните позиции, като ги прехвърлите
от вашия телевизор.
За подробности вижте инструкциите за
експлоатация, приложени към телевизора.
Изберете вашата държава/регион с помощта
на бутоните </, и натиснете ENTER.
Данните, запаметени в тунера, ще бъдат прехвърлени от телевизора на този рекордер.
Ако има неизползвани програмни позиции или
такива с нежелани канали, можете да ги дезактивирате (стр. 119).
Настройва и запаметява програмните позиции ръчно. Ако някои програмни позиции не
могат да бъдат зададени чрез функцията “Easy
Setup”, можете да ги зададете ръчно.
Ако няма звук или ако картината е разкривена,
може да сте задали погрешна система на тунера по време на “Easy Setup”. Задайте правилната система на тунера ръчно в стъпките,
описани по-долу.
програмна позиция.
Изберете елемента, който желаете да
промените с помощта на бутоните
M/m, променете настройката посредством </, и натиснете ENTER.
3
• За да запаметите друга програмна
позиция, повторете процедурата от
стъпка 2.
Skip (прескачане)
On
Изберете го, когато програмната позиция не се използва
или съдържа нежелани канали.
Избраната позиция ще бъде
прескочена, когато натиснете
PROG +/–.
Off
Не прескача избраната програмна позиция.
CH System (система за каналите)
Изберете региона, от който ще получите
най-добър прием.
FR
Изберете, когато сте във
Франция.
Western Euro Изберете, когато сте в дър-
жавите от Западна Европа.
UK & IE
Изберете, когато сте във
Великобритания/Ирландия.
Eastern
Euro
Изберете, когато сте в държавите от Източна Европа.
Настройки и регулации
Ръчна настройка на каналите
2 Натиснете PROG +/-, за да изберете
Канал
Натиснете неколкократно </,, докато се
изведе програмната позиция, която търсите.
• За да изберете кабелна или сателитна програмна позиция, натискайте </,, докато
се изведе програмната позиция, която
търсите.
119
‹ Канали, които можете да приемате
Телевизионна
система
Покритие на канали
BG (Страните от E2 – E12 VHF
Западна Европа, с
изключение на онези, Италия A – H VHF
изброени по-долу)
E21 – E69 UHF
S1 – S20 CATV
S21 – S41 HYPER
‹ Настройване на френските CATV канали
Този рекордер може да сканира CATV каналите
от B до Q и каналите с HYPER честота от
S21 до S41. В менюто Channel Set каналите
са обозначени като CC1 до CC44. Например,
канал B е обозначен с Channel Set номер CC1, а
канал Q е обозначен с Channel Set номер CC23
(вижте таблицата по-долу). Ако CATV каналът, който искате да запаметите, е обозначен
със своята честота (например 152.75 MHz),
обърнете се към таблицата по-долу, за да
откриете съответния номер на канала.
S01 – S05 CATV
DK (Страните от
Източна Европа)
R1 – R12 VHF
R21 – R69 UHF
S1 – S20 CATV
S21 – S41 HYPER
S01 – S05 CATV
I (Великобритания/
Ирландия)
L* (Франция)
B
CC1
116.75–124.75
C
CC2
124.75–132.75
D
CC3
132.75–140.75
D
CC4
140.75–148.75
E
CC5
148.75–156.75
F
CC6
156.75–164.75
B21 – B69 UHF
F
CC7
164.75–172.75
S1 – S20 CATV
G
CC8
172.75–180.75
S21 – S41 HYPER
H
CC9
180.75–188.75
S01 – S05 CATV
H
CC10
188.75–196.75
F2 – F10 VHF
I
CC11
196.75–204.75
F21 – F69 UHF
J
CC12
204.75–212.75
J
CC13
212.75–220.75
K
CC14
220.75–228.75
L
CC15
228.75–236.75
Ирландия A – J VHF
Южна Африка 4 – 11,
13 VHF
B – Q CATV
S21 – S41 HYPER
* За да приемате излъчвания във Франция, изберете “L”.
120
Съответ- Channel Set
Честотен
стващ канал
номер
обхват на приемане (MHz)
L
CC16
236.75–244.75
M
CC17
244.75–252.75
N
CC18
252.75–260.75
N
CC19
260.75–268.75
O
CC20
268.75–276.75
P
CC21
276.75–284.75
P
CC22
284.75–292.75
Q
CC23
292.75–300.75
S21
CC24
299.25–307.25
S22
CC25
307.25–315.25
S23
CC26
315.25–323.25
S24
CC27
323.25–331.25
Съответ- Channel Set
Честотен
стващ канал
номер
обхват на приемане (MHz)
S25
CC28
331.25–339.25
S26
CC29
339.25–347.25
S27
CC30
347.25–355.25
S28
CC31
355.25–363.25
S29
CC32
363.25–371.25
S30
CC33
371.25–379.25
S31
CC34
379.25–387.25
S32
CC35
387.25–395.25
S33
CC36
395.25–403.25
S34
CC37
403.25–411.25
S35
CC38
411.25–419.25
S36
CC39
419.25–427.25
S37
CC40
427.25–435.25
S38
CC41
435.25–443.25
S39
CC42
443.25–451.25
S40
CC43
451.25–459.25
S41
CC44
459.25–467.25
AFT (автоматична фина настройка)
Включва функцията Auto Fine
Tuning. Обикновено изберете
тази позиция.
Off
Позволява ви да настройвате картината ръчно.
• Ако функцията Auto Fine Tuning не действа
ефективно, изберете “Off” и натиснете m.
Натиснете </,, за да настроите по-ясна
картина и натиснете ENTER.
Изберете налична телевизионна система (стр.
120).
B/G
Изберете тази, когато сте в
страните от Западна Европа,
с изключение на онези, изброени
в “Канали, които можете да
приемате” на стр. 120.
D/K
Изберете тази, когато сте в
страните от Източна Европа.
I
Изберете тази, когато сте във
Великобритания/Ирландия.
L
Изберете тази, когато сте във
Франция.
Име
Променя или въвежда ново име на станция
(до 5 символа). Рекордерът трябва да приема
информация за програмната позиция (например
SMARTLINK информация), за да може имената
на станциите да се появят автоматично.
Натиснете ,, а после натиснете неколкократно </,, за да изберете символ.
За да промените символите, натиснете
M/m, за да преместите курсора и натиснете
</,.
Декодер
Задава каналите на външния декодер (PAY-TV/
Canal Plus аналогов декодер).
За подробности вижте стр. 33.
Channel Swapping
След като са настроени програмните позиции,
можете да промените реда на всяка позиция в
листа за извеждане.
1 Натиснете M/m, за да изберете номер
на програмна позиция, която искате да
разместите и натиснете ,.
• За да изведете други страници, натиснете неколкократно ./>.
2 Натиснете M/m, за да изберете номер
на програмна позиция, която искате
да разместите в стъпка 1 и натиснете ENTER. Програмните позиции са
сменени.
Настройки и регулации
On
Звукова система
• За да смените програмна позиция на друга
станция, започнете отново от стъпка 1.
, продължава
121
Видео настройки (Video In/Out)
Настройките “Video In/Out” ще регулират
опции свързани с изображението като цвят
и размер според типа телевизор, тунер или
декодер свързани към DVD рекордера.
Input Colour System
Избира цвят след като се появи смущение в
картината след като сте променили “Input
Line System” настройки (стр. 118).
Auto
Рекордерът автоматично
засича цветове и избира
подходящата поцветка.
PAL
Избира PAL цветна система,
когато “Input Line System” е
настроен в “PAL/SECAM”.
SECAM
Избира SECAM цветна
система, когато “Input Line
System” е настроен в “PAL/
SECAM”.
z Съвет
Когато “Input Line System” е в настройка “NTSC”, можете да изберете “Auto”, “3.58NTSC” или “PAL-60”.
b Забележкa
“Input Color System” не може да се настрои, когато
гледате цифров оператор.
Component Video Out
Избира формат на сигнала
Избира формат на сигнала, в който рекордерът извежда видео сигнали: interlace или
progressive от COMPONENT VIDEO OUT
жаковете.
122
Normal (Interlace)
Извежда сигнали във
формат interlace.
Progressive
Извежда сигнали във
формат progressive. Изберете, когато желаете
да гледате прогресивни
сигнали.
b Забележки
• Когато настроите “LINE 3 Out” в ”RGB”, не можете
да настроите “Component Video Out”.
• Когато свържете рекордера към монитора или прожектора само чрез COMPONENT VIDEO OUT жакове, не
настройвайте “LINE 3 Out” в “RGB”. В този случай
картината може да не се появи.
• Когато се появи смущение след като сте настроили
рекордера в прогресивен формат, задръжте натиснат
x (Стоп) на рекордер и натиснете Z (отваряне /
затваряне) на рекордера.
• Когато използвате HDMI не се извеждат видео
сигнали.
LINE 3 Out
Избира метод на извеждане на видео сигналите
през LINE 3 – TV жака.
VIDEO
Извежда видео сигнали
S-Video
Извежда S-видео сигнали
RGB
Извежда RGB сигнали
b Забележки
• Ако телевизорът Ви не приема S-Video или RGB
сигнали , изображението няма да бъде изведено чрез
избрания метод на извеждане дори и да изберете
“S-Video” или “RGB”. Вижте инструкциите приложени
към телевизора Ви.
• SMARTLINK е наличен само когато изберете “Video”.
• RGB сигналите не се извеждат, когато използвате
HDMI връзка.
LINE 1 IN
Избира метод за въвеждане на видео сигнали за
LINE 1 IN/DECODER жака. Картината няма
да бъде ясна ако тези настройки не съвпадат с
видео входния сигнал.
Video
Извежда видео сигнали
S-Video
Извежда S-видео сигнали
RGB
Извежда RGB сигнали
Decoder
Изберете, когато свързвате
към външен декодер (PAY-TV/
Canal Plus аналогов декодер).
Ако свързвате към кабелна
кутия /сателитен рисивър
като CanalSat не избирайте
тази опция.
NTSC или PAL TV
Настройва рекордера да конвертира сигнали
от NTSC цветова система в PAL цветова система, за да можете да възпроизвеждате NTSC
дискове на телевизори, които имат само PAL
система. Вижте инструкциите за експлоатация на вашия телевизор.
On
Възпроизвежда NTSC сигнали
на телеви
Off
Изберете, ако телевизорът
ви е мултисистемен (съвместим с NTSC сигнали).
Аудио настройки
(Audio In)
Можете да регулирате звука според възпроизвеждането и състоянието на връзките.
NICAM Select
За подробности относно NICAM система
вижте стр. 57.
NICAM
Обикновено изберете тази
позиция
Standard
Изберете ако звука от
NICAM излъчване не е добър.
Tuner Level
Ако звукът на възпроизвеждане е изкривен,
настройте опцията на “Compression”. Рекордерът намалява нивото на аудио извеждане.
Функцията оказва влияние върху работата на
следните жакове:
- LINE 2 OUT R-AUDIO-L жакове
- LINE 3 – TV жак
- LINE 1/DECODER жак
Normal
Обикновено изберете
тази позиция
Compression
Изберете, когато звукът
на възпроизвеждане от
колоните е изкривен.
External Audio
Изберете, когато приемате стерео програми
от свързано оборудване.
Bilingual
Изберете, когато приемате двуезични програми
от свързано оборудване.
, продължава
Настройки и регулации
Stereo
123
b Забележкa
Когато получавате аудио входящи сигнали от DV
входния жак, рекордерът автоматично избира “Stereo”
или “Bilingual” независимо от настройките за “External
Аudio”.
Bilingual Recording
Избира звука, който ще бъде записан.
A/L
Записва основния звук от
двуезична програма
B/R
Записва вторичен звук от
двуезична програма.
b Забележки
Когато записвате двуезичен аудио сигнал на харддиска
(когато “HDD Recording Format” е в позиция “Video Mode
Off” (стр. 128) (освен в режим РСМ) или DVD-RW/DVDR в режим видеозапис (освен за режим РСМ) и двата
аудио канала се записват и можете да изберете звука от
един от двата да се възпроизвежда.
Аудио настройки за извеждане на
звук (Audio Out)
Можете да прехвърляте метода на извеждане
на аудио сигнали, когато свържете компонент
като усилвател (рисивър) чрез цифров входен
жак.
b Забележкa
Ако свържете компонент, който не приема избрания
аудио сигнал се чува силен шум (или изобщо няма звук) от
високоговорителите, който може да причини вреда на
слуха Ви или да повреди колоните.
Изберете вида на Dolby Digital сигнала.
Dolby Digital извеждане (само
за HDD/DVD)
Dolby Digital
Изберете, когато
рекордерът е свързан към
аудио компонент с вграден
Dolby Digital Decoder
Dolby Digital а
PCM
Изберете, когато рекордерът е свързан към аудио
компонент без вграден
Dolby Digital Decoder
DV Input
Изберете настройки за аудио вход, когато
правите DV презапис с камера.
Изберете “Mix (Stereo 1:75 %)”/”Mix (Stereo1:50
%)”/”Mix (Stereo 1:25 %)” или “Stereo 2” само за
да добавите втори звук, когато записвате от
цифрова видео камера.
Stereo1
Записва само оригинален звук. Обикновено
избирайте тази опция,
когато правите презапис в DV формат
Stereo 2
Записва само допълнителен звук
Mix (Stereo 1:75 %)
Записва и стерео 1 и 2
b Забележкa
Ако HDMI жакът е свързан към оборудване несъвместимо с Dolby Digital сигнали, PCM сигналите ще бъдат
автоматично изведени дори и когато сте избрали
“Dolby Digital”
Избира дали да се извеждат DTS сигнали.
DTS Output (само за DVD VIDEO)
On
Изберете, когато рекордерът е свързан към аудио
компонент с вграден DTS
декодер.
Off
Изберете, когато рекордерът е свързан към аудио
компонент без вграден DTS
декодер.
Mix (Stereo 1:50 %)
Mix (Stereo 1:25 %)
124
b Забележка
Ако HDMI извеждането се извършва от оборудване
несъвместимо с DTS сигнали, сигналите няма да бъдат
изведени независимо дали сте избрали настройки “DTS
Output”.
96 kHz PCM Output (само за DVD
VIDEO)
Изберете примерна честота на аудио сигнала.
96 kHz
48 kHz
Аудио сигналите от DVD
VIDEO се конвертират в
48 kHz и се извеждат
96 kHz
Всички сигнали, които
съдържат 96 kHz се извеждат без конвертиране.
Въпреки това сигналите
се извеждат като 48 kHz
ако се съдържат сигнали със
защита от презапис.
Audio DRC (Динамичен контрол
на обхвата ) (само за DVD)
Избира настройките на динамичния обхват
(разлика между меки и силни звуци), когато
възпроизвеждате DVD, което съвпада с “Audio
DRC”. Това оказва влияние върху извеждането
на звук от следните жакове:
- LNE 2 – OUT R-AUDIO-L жакове;
- LINE 3-TV жак;
- LINE 1/DECODER жак;
- DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI OUT
жак само когато “Dolby Digital Output” е в
настройка “Dolby Digital а PCM” (стр. 124)
On
Произвежда ниските звуци
ясно дори и да намалите
силата на звука.
Off
Обикновено изберете тази
позиция.
b Забележки
• “96 kHz PCM Output” настройки нямат
ефект, когато аудио сигналите се извеждат
от LINE 2 OUT (R-AUDIO-L) жакове или
LINE 3 – TV/LINE1/DECODER жака. Ако
честотата е 96 kHz, сигналите се конвертират като аналогови и се извеждат.
• Ако HDMI OUT жакът е свързан с оборудване несъвместимо с 96 kHz сигнали, автоматично ще бъдат изведени 48 kHz PCM
сигнали, дори и да изберете “96 kHz”.
MPEG Output (само за DVD
VIDEO)
Избира типа MPEG аудио сигнал.
MPEG
Настройки и регулации
Изберете, когато рекордерът е свързан към аудио
компонент с вграден
MPEG декодер.
MPEG
PCM
Изберете, когато
рекордерът е свързан
към аудио компонент без
вграден MPEG декодер. Ако
възпроизвеждате MPEG
аудио звукови записи, рекордерът извежда стерео
сигнали през DIGITAL OUT
(COAXIAL) жак.
, продължава
125
Настройки за езика (Language)
Можете да регулирате настройките на езика.
OSD Language
Сменя езика на извеждане на екрана.
Audio Language (само за DVD
VIDEO)
DVD Menu Language (само за
DVD VIDEO)
Сменя езика на DVD менюто. Изберете “a/
Subtitle Language”, за да настроите същия език
като в “Subtitle Language”.
Subtitle Display
On
Извежда субтитрите.
Off
Не извежда субтитри.
Assist Subtitle
Извежда специални помощни
субтитри, където това е
възможно.
Сменя звука на саундтрака.
Subtitle Language (само за DVD
VIDEO)
Сменя езика на субтитрите записани на диска.
Auto Language
Функцията “Auto Language” е възможна когато
“Audio Language” и “Subtitle Language” са настроени на един и същи език и “Subtitle Display”
е в настройка “On”.
126
On
За DVD VIDEO, чиито
основен аудио запис е езикът,
който сте настроили в
“Audio Language” и “Subtitle
Language”, рекордерът възпроизвежда основния аудио
запис без субтитри.
За DVD VIDEO, чиито основен аудио запис не е езикът,
който сте настроили в
“Audio Language” и “Subtitle
Language”, рекордерът
възпроизвежда основния
аудио запис със субтитрите,
които настроите.
Off
Изключва функцията.
z Съвет
Ако изберете “Others” в “Audio Language”, “Subtitle
Language” или “DVD Menu Language”, натиснете m и
въведете езиков код от “Language Code List” на стр. 151.
b Забележкa
Ако изберете език в “Audio Language”, “Subtitle Language”
или “DVD Menu Language” това не се записва на DVD
VIDEO, един от записаните езици ще бъде избран
автоматично.
Настройки за запис (Recording)
Можете да регулирате настройките за запис.
Manual Rec. Mode
Можете да изберете повече опции за режим за
запис (ръчен режим на запис). Настройките по
подразбиране са “Off” (стандартен режим на
запис). Можете да проверите приблизителното време за запис за харддиск и различни DVD
дискове във всеки режим на запис на стр. 155.
Auto Chapter (HDD/VR) (HDD/
DVD-RW/DVD-R само в режим
видеозапис)
On
Рекордерът засича промените
в картината и звука и автоматично въвежда знаци на
всяка глава (до 99 глави за едно
заглавие записано на харддиска).
Off
Няма маркировка на главата.
1 Изберете On (отидете в настройки)
чрез M/m и натиснете ENTER.
2 Изберете режим на запис чрез </, и
натиснете ENTER.
За да изберете лесно режим на ръчен запис,
натиснете REC MODE неколкократно,
за да изведете “MN” и изберете режим на
ръчен запис чрез M/m.
Rec. Mode Adjust
b Забележкa
• Интервалът на забележката може да варира в зависимост от количеството информация съдържащо се на
заглавието, което записвате.
• Маркировките за отделните глави се въвеждат автоматично, когато датата и времето се променят на
касета, когато “Auto Chapter (HDD/VR)” е настроен в
позиция “Оn” по време на DV презапис на харддиск или
на DVD-RW/DVD-R (режим видеозапис).
On
Автоматично регулира
режима на запис, за да позволи
записване на цялата програма
(стр. 54).
Auto Chapter (Video) (DVD-RW/
DVD-R само в режим видео)
Off
Изключва функцията.
Без разделяне
Не се въвежда маркировка.
10 мин
Поставя се маркировка
на 10 минутни интервали.
15 мин
Поставя се маркировка
на 15 минутни интервали.
Set Thumbnail
Избира сцена за превръщане в миниатюра
показана в списъка със заглавията.
Първата рамка от заглавието
е превърната в миниатюра.
30 сек
Рамката от 30-тата секунда е
превърната в миниатюра.
3 мин
Рамката от 3-тата минута е
превърната в миниатюра.
Настройки и регулации
0 сек
, продължава
127
Auto Chapter (DVD+R/+RW)
(само DVD+RW/DVD+)
Без разделяне
Не се въвежда маркировка.
10 мин
Поставя се маркировка
на 10 минутни интервали.
15 мин
Playback Settings (Настройки за възпроизвеждане)
Можете да регулирате настройките за запис.
TV Type
Избира размера на възпроизвежданата картина
според вида на свързания телевизор (широкоекранен/стандартен 4:3 телевизор)
4:3 Letter Box
Изберете, когато свързвате
към телевизор с екран 4:3.
Извежда широкоекранна картина с ленти от горната и
долната страна на екрана.
4:3 Pan Scan
Изберете, когато свързвате
към телевизор с екран 4:3.
Извежда автоматично
широкоекранна картина на
целия екран и отрязва частите, които не се побират.
16:9
Изберете, когато свързвате към широкоекранен
телевизор.
Поставя се маркировка
на 15 минутни интервали.
HDD Recording Format
Избира формат на запис на харддиска.
Video Mode Off
Video Mode On
Записва на харддиска в
режим видеозапис. Когато записвате стерео
и двуезични програми и
основния, и вторичните
звуци могат да бъдат
записани.
Записва на харддиска в
режим видео. Когато
записвате стерео и
двуезични програми само
един вид звук (основен
или вторичен) може да
бъде записан. Настройте “Bilingual Recording”
в позиция “AL” (по
подразбиране) или “B/R”
в настройки “Audio In”
(стр. 124).
z Съвет
Съдържанието на харддиска записано в режим видео
може да бъде презаписано на диск при висока скорост
(стр. 82).
4:3 Letter Box
4:3 Pan Scan
16:9
b Забележкa
В зависимост от диска, “4:3 Letter Box”може да бъде
избран автоматично вместо “4:3 Pan Scan” или обратното.
128
Pause Mode
3 Въведете вашата 4-цифрена парола с
помощта на бутоните с цифри и натиснете ENTER.
Избира качеството на картината в режим
пауза.
Field
Извежда стабилен образ без
смущения.
Frame
Извежда изострен образ, но
смущения са възможни.
Auto
Извежда не толкова остър,
но все пак стабилен неподвижен образ.
4 Изберете “Standard” и натиснете
ENTER. Показва се дисплей “Parental
Control: Standard”.
Seamless Playback (HDD/
DVD-RW/DVD-R само в режим
видеозапис)
Избира качеството на картината в режим
пауза.
Field
Извежда стабилен образ без
смущения.
Frame
Извежда изострен образ, но
смущения са възможни.
5 Въведете вашата 4-цифрена парола с
6
Parental Control (родителски
контрол) (само за DVD VIDEO)
Районът се избира.
• Ако изберете “Number”, натиснете бутоните с цифри, за да изберете и въведете
код на държава/регион от таблицата
(стр. 151) и натиснете ENTER.
7 Изберете “Change Level” и натиснете
Настройки и регулации
Възпроизвеждането на някои DVD VIDEO дискове може да се ограничи според предварително зададена граница като например възрастта
на гледащите. Сцените може да се блокират
или подменят с различни сцени.
помощта на бутоните с цифри и натиснете ENTER.
Изберете “Code” (географски район)
като ниво за ограничаване на възпроизвеждането и натиснете ENTER.
ENTER.
Появява се дисплей “Parental Control:
Change Level”.
1 Изберете “Parental Control” в “Playback”
и натиснете ENTER.
Когато вече сте регистрирали парола,
преминете към стъпка 4.
2 Изберете “Set Password” и натиснете
ENTER.
Появява се дисплей за регистриране на
нова парола.
8 Въведете вашата 4-цифрена парола с
9
помощта на бутоните с цифри и натиснете ENTER.
Изберете нивото.
Колкото по-ниска е стойността, толкова
по-строго е ограничението.
Дискове с по-висока стойност на ограничение от избраното ниво ще имат
ограничено възпроизвеждане.
, продължава
129
10 Натиснете ENTER.
Настройката DVD Playback е завършена.
За да отмените настройката DVD
Playback за диска, изберете “Off” на стъпка
7.
Смяна на парола
1 Изберете “Parental Control” в меню
“Playback” и натиснете ENTER.
HDMI Settings (HDMI извеждане)
Можете да регулирате опции свързани с HDMI
връзката.
b Забележкa
Можете да изберете “HDMI Output” само когато свързвате оборудване към HDMI OUT жак.
Screen Resolution
2 Изберете „Change Password” и натиснете ENTER.
3 Въведете вашата 4-цифрена парола в
4
реда “Current Password” (текуща парола),
като използвате бутоните с цифри и
натиснете ENTER.
Въведете нова парола в реда “New
Password” (нова парола) като използвате бутоните с цифри и натиснете
ENTER.
b Забележки
• Ако забравите паролата си, нулирайте рекордера (стр.
142).
• Когато възпроизвеждате дискове, които нямат
функция Родителски контрол, възпроизвеждането на
този рекордер може да е ограничено.
• В зависимост от диска, може да Ви бъде поискано да
промените нивото на родителски контрол, докато
възпроизвеждате диска. В този случай въведете паролата си и променете нивото.
Angle Indicator (само DVD
VIDEOs)
Auto
On
130
Извежда не толкова остър,
но все пак стабилен неподвижен образ.
Възпроизвеждането е
гладко, но са възможни
смущения.
Избира типа видео сигнали, които да се извеждат от HDMI OUT жака. Ако картината е
неясна, не е естествена или качеството й не
Ви задоволява, опитайте друга опция, която
подхожда на диска и вашия телевизор/прожектор и т.н. За подробности обърнете се към
инструкциите на телевизора Ви/прожектора
и т.н.
1920х1080р
Изпраща 1920х1080р видео
сигнали.
1920х1080i
Изпраща 1920х1080i видео
сигнали.
1280х720р
Изпраща 1280х720р видео
сигнали.
720х576р
Изпраща 720х576р видео
сигнали.
720х480р
Изпраща 720х480р видео
сигнали.
720х576i
Изпраща 720х576i видео
сигнали.
720х480i
Изпраща 720х480i видео
сигнали.
*1 Може да бъде избран само когато “Input Line System” e
в настройка “PAL/SECAM” в “Basic” (стр. 118).
*2 Можете да изберете само когато “Input Line System” е
в настройка “NTSC” в “Basic” (стр. 118).
b Забележкa
b Забележки
• Когато се появи смущение в образа след като смените
настройките “Screen Resolution”, задръжте натиснат
бутон x(стоп) на рекордера и натиснете Z (отваряне/затваряне).
• Когато “Colour” е в настройка "YCbCr4:2:2" в “HDMI
Output”, не можете да изберете “720x576i” (или
“720x480i).
• Някои настройки може да не са налични в зависимост
от свързаното устройство.
• Когато е свързано DVI устройство, не можете да
изберете “YCbCr4:2:2“ или “YCbCr4:4:5“.
• Когато “Screen Resolution” е в позиция “720x576i” (или
“720x480i”) в настройки “HDMI Output”, можете да
изберете “YCbCr4:2:2“.
4:3 Video Output
Настройките са ефективни само когато
настроите “TV Type” в позиция “16:9” в
“Playback”. Регулирайте настройките, за да
получавате сигнали със съотношение 4:3. ако
промените съотношението на телевизора,
променете настройките на телевизора, не
тези на рекордера.
Обърнете внимание, че настройките са ефективни само за HDMI връзка.
Full
Изберете, когато можете да
промените съотношението
на телевизора Ви.
Normal
Изберете, когато не можете
да промените съотношението на телевизора Ви.
Извежда съотношение 4:3.
Audio Output
Избира типа аудио сигнал, който се извежда
през HDMI жака.
Auto
Извежда Dolby Digital,
MPEG и DTS аудио сигнали като вълнови сигнали.
PCM
Конвертира всички аудио
сигнали освен DTS в РСМ.
Bitstream
Priority
Избира дали свързаното
устройство е съвместимо с вълнови сигнали.
b Забележки
• РСМ сигнали може да не бъдат изведени дори и след
като изберете “Auto” в зависимост от настройки
“Audio Out”, номерът на аудио каналите и HDMI-свързаното устройство.
• Функция “Audio Output” не е възможна когато в свързано DVI устройство.
HDMI Control
Телевизор със
съотношение 16:9
Colour
On
Позволява Ви използвате
HDMI функции за контрол
(стр. 20).
Off
Изключва функцията.
Настройки и регулации
Избира метода на извеждане на видео сигнал
през HDMI жака.
RGB (0-255)
Извежда RGB (0-255) сигнали.
Изберете, когато свържете
към RGB (0-255) устройство.
RGB (16-235)
Извежда RGB (16-235) сигнали. Изберете ако цветовете
са твърде наситени или
черното е твърде дълбоко.
YCbCr4:2:2
Извежда 10-битови
YCbCr4:2:2 компонентни
сигнали.
YCbCr4:4:4
Извежда 8-битови
YCbCr4:4:4 компонентни
сигнали.
, продължава
131
Other Settings (Options)
Можете да изберете други операционни
настройки.
On Screen Display
On
Автоматично извежда информация на екрана, когато
рекордерът е включен.
Off
Извежда информация
само когато е натиснат
DISPLAY.
2 Настройте Command Modeза дистанционното така че да съвпада с
Command Mode на рекордера, който
настроихте в горните стъпки..
Следвайте стъпките долу, за да настроите Command Mode на дистанционното.
1 Натиснете и задръжте ENTER.
2 Докато задържате ENTER натиснат,
въведете код за Command Mode като
използвате бутоните с цифри.
3 Задръжте натиснати бутони ENTER
и бутон с цифра по едно и също време
за повече от 3 сек.
z Съвет
Front Panel Display
Регулира осветлението на дисплея на предния
панел.
Можете да проверите Command Mode за рекордера на
дисплея на предния панел (стр. 13). Когато Command
Mode e в настройка “3 (настройка по подразбиране)”, “1”
или “2” не се появяват.
On
Ярко осветление.
SMARTLINK
Off
Изключва осветлението,
когато рекордерът е
изключен.
This Recorder
Only
Позволява Ви да използвате функция SMARTLINK
с рекордера, когато
последният е в режим
готовност.
Pass Through
Позволява Ви да използвате функция SMARTLINK
със свързано оборудване,
когато рекордерът е в
режим готовност.
Command Mode
Променя Command Mode, за да избегне взаимодействие с друг DVD рекордер или плейър
на Сони.
1 Изберете “Command Mode” (“1”, “2”
или “3 (настройка по подразбиране)”) и
натиснете ENTER.
b Забележкa
Режимът за настройки по подразбиране за
този рекордер и приложеното устройство
за дистанционно управление е “3 (астрйки по
подразбиране)”.
Дистанционното не функционира ако са
настроени различни командни режими за рекордера и дистанционното. Настройте еднакъв
команден режим.
132
b Забележкa
Настройте “Power Save” в позиция “Off” в настройки
“Basic” (стр. 118), за да настроите “SMARTLINK” в “Pass
Through”.
DivX
Registration Code (код за регистрация)
Извежда регистрационния код за DivX видео
файлове за този рекордер.
За повече информация отидете на http://www.
divx.com/vod.
Вижте предварителен преглед
(само за харддиск)
Избира типа миниатюра, която да се покаже в
списъка със заглавия.
Quick Preview
Възпроизвежда кратки откъси от цялото заглавие.
Normal
Възпроизвежда избрано
заглавие отначало.
Други настройки
(Options 2)
Можете да направите и други операционни
настройки
Рестартирайте USB устройството
Рестартира свързаното USB устройство ако
то не съвпада с рекордера. Ако свързанотo
USB устройство все още не функционира
правилно, извършете едно от следните:
– Изключете USB устройството и го включете отново;
– Изключете и включете отново USB кабела.
Потвърждение на принтера
Извежда производителя и модела на принтера.
Обърнете внимание, че принтера може и да не
работи в зависимост от модела на принтера.
TV Pause
Избира тунер за TV Pause (стр. 72)
TV’s Tuner
Изберете, когато свързвате
рекордера към телевизора си
чрез SCART жак.
Recorder’s
Tuner
Изберете, когато свързвате
не рекордера към телевизора
си чрез SCART жак.
Настройки и регулации
, продължава
133
Появява се шум в картината
Допълнителна информация
Отстраняване на
проблеми
Използвайте указанията, ако се сблъскате
с някой от изброените по-долу проблеми
докато използвате рекордера. Ако проблемът
продължава, обърнете се към най-близкия
доставчик на Sony.
Захранване
Захранването не се включва.
, Проверете дали захранващият кабел е
здраво свързан.
Захранването на рекордера се изключва
заедно със захранването на телевизора.
, Това е причинено от функцията ‘BRAVIA’
Sync. Настройте опция “Control for
HDMI” в позиция “Off” в настройки
“HDMI Output”, за да отмените тази
функция (стр. 131).
Картина
Няма картина.
, Свържете отново кабелите по-здраво.
, Свързващите кабели са повредени.
, Проверете свързването с Вашия телевизор (стр. 15).
, Включете входящия селектор на Вашия
телевизор (например в положение “VCR”
или “AV1”), за да може сигналът от рекордера да се появи на телевизионния екран.
, Проверете дали настройките “Video
In/Out” е зададена по подходящия начин,
който съответства на вашата система
(стр. 122).
, Ако свързвате Вашия рекордер към телевизор само чрез COMPONENT VIDEO
OUT жаковете, задайте “Component
Video Out” в настройките “Video In/
Out” в положение “Progressive” (стр. 122).
, Настройте “Standby Mode” в положение
“Mode 2” в настройки “Basic” (стр. 118)
, Когато възпроизвеждате двуслоен DVD
диск, видео и аудио сигналите могат временно да прекъснат в точката, в която
се сменят слоевете.
134
, Ако изходният сигнал от рекордера
преминава през видеорекордер, за да стигне
до телевизора, или ако сте свързали рекордера с комбиниран телевизор/видеоплейър,
възможно е защитата на авторското право, приложена към някои DVD програми да
повлияе на качеството на картината. Ако
продължавате да имате проблеми и след
директно свързване на рекордера с телевизора, опитайте се да свържете рекордера
директно с S видео входа на телевизора (S
VIDEO).
, Задали сте рекордера в прогресивен
формат, въпреки че Вашият телевизор не
може да приема прогресивен сигнал. В този
случай, задръжте x (стоп) на рекордера
и натиснете Z (отваряне/затваряне) на
устройството.
, Дори ако Вашият телевизор е съвместим
с прогресивния формат (525р/625р),
възможно е задаването на рекордера в прогресивен формат да повлияе на изображението. В този случай, задръжте x (стоп)
и натиснете Z (отваряне/затваряне)
на устройството и задайте рекордера в
нормален (свързващ) формат.
, Възпроизвеждате DVD диск, който е записан в цветна система, различна от тази на
Вашия телевизор.
, В изображенията записани на харддиск
могат да се проявят смущения, но те се
дължат на характеристиките на харддиска и не са следствие на повреда.
, Възможно е когато възпроизвеждате двуслоен DVD диск, видео и аудио сигналите
временно да прекъснат в точката, в
която се сменят слоевете
Няма картина или в картината се появява
шум, когато е свързан DV IN жак.
, Опитайте следното: 1 Изключете
рекордера и го включете отново. 2
Изключете и включете отново свързаното оборудване. 3 Изключете и включете
отново i.LINK кабела.
Няма картина или в картината се появява
шум, когато е свързан HDMI OUT жак.
, Опитайте следното: 1 Изключете и
включете рекордера отново. 2 Изключете и включете отново свързаното
оборудване. 3 Изключете и включете
отново HDMI кабела.
, Ако HDMI OUT жака се използва за видео
възпроизвеждане, променете “Screen
Resolution” в настройки “HDMI Output” и
това може да реши проблема (стр. 130).
Свържете телевизора и рекордера с видео
жак различен от HDMI OUT и включете
телевизора към свързаното видео оборудване, така че да можете да виждате екранните менюта. Променете настройки
“HDMI Output” настройки и превключете
телевизора отново в режим HDMI. Ако
все още не се появява картина, повторете
стъпките и опитайте другите опции.
, Рекордерът е свързан към входящо устройство, което не е съвместимо с HDCP
(стр. 18)
, Когато картината не се появява след
като сте променили настройки “Screen
resolution”, задръжте натиснат бутон
x(стоп) на рекордера и след това натиснете Z(отваряне/затваряне).
Приеманата телевизионна програма не
изпълва екрана.
, Настройте канала ръчно в “Мanual CH
Settings” в настройките “Tuner” (стр. 119).
, Изберете правилния източник, като
използвате бутона INPUT или изберете
канал на някоя телевизионна програма,
използвайки бутоните PROG +/-.
Образите на телевизионната програмата
са изкривени.
Телевизионните канали не могат да се
сменят.
, Ако устройството е включено за LINE1/
DECODER жака, изберете “L1” на дисплея
на предния панел, като натиснете INPUT .
Ако устройството е включено към LINE
2 IN жака, изберете “L2” на дисплея на
предния панел, като натискате INPUT.
, Когато “Standby Mode” e настроен в
положение “Mode 1”(по подразбиране) в
настройки “Basic”, входните сигнали от
LINE 1/DECODER жака не се извеждат
от LINE 3-TV жака. Настройте “Standby
Mode” в положение „Mode 2” в настройки
“Basic” (стр. 118).
Възпроизвежданата картина или телевизионната програма от устройството,
свързано към рекордера, е изкривена.
, Ако възпроизвежданото изображение от
DVD плейър, видеорекордер или тунер
преминава през рекордера, за да стигне
до телевизора, възможно е сигналите за
защита на авторското право, съдържащи се в някои програми да повлияят на
качеството на картината. Изключете
проблемното оборудване и го включете
директно към телевизора.
Картината не изпълва екрана
, Задайте “TV Type” в настройките
“Playback” в съответствие със съотношението на екрана на Вашия телевизор
(стр. 128).
Изображението не изпълва екрана, дори след
като съотношението на екрана бъде зададено в “TV Type” в настройките “Playback”.
, Съотношението на екрана за заглавието е
фиксирано.
Картината е черно-бяла
, Проверете дали “Line 3 Out” в настройките “Video In/Out” е зададен в правилната
позиция за Вашата система (стр. 122).
, Ако използвате кабел SCART, уверете се, че
е с точните размери (21-pins).
, Каналът е изключен (стр. 119)
, Започнало е записване с таймера, което е
променило каналите.
, продължава
Допълнителна информация
, Преместете ТV антената.
, Настройте картината (вижте инструкциите за експлоатация на Вашия
телевизор).
, Раздалечете рекордера и телевизора
, Раздалечете телевизора и струпаните
кабели за антената.
, Кабелът е включен в AERIAL OUT жака на
рекордера. Свържете кабела към AERIAL
IN жака.
, Системата за цветове на рекордера е
различна от тази на вашия телевизор.
Задръжте натиснат бутон x (стоп) и
натиснете INPUT на рекордера, за да промените цветната система на рекордера.
Картината от устройството, свързано с
входящия жак на рекордера, не се появява
на екрана.
135
Система GUIDE Plus+
(достъпна само за райони с
услуга GUIDE Plus+)
Системата GUIDE Plus+ не се появява.
, 1 Дори да сте завършили “Easy Setup”
(Лесна настройка), списъкът с телевизионните програми не се появява, докато
рекордерът не получи данни от системата GUIDE Plus+. 2 Спрете рекордера,
но не го изключвайте от контакта. 3
Изчакайте 24 часа. Може да отнеме няколко дни на рекордера, за да получи данни за
всички програмни позиции от системата
GUIDE Plus+. Ако след 24 часа рекордерът
не получи данни от системата GUIDE
Plus+, настройте обслужващия канал
ръчно (стр. 50).
, Приемният канал е изключен. Покажете и
активирайте приемния канал (стр. 51).
, Таймерът е настроен. Отменете настройките на таймера.
, Часовникът не е верен. Настройте го
ръчно (стр. 117).
, Пощенският код или кодът на държавата/региона е неправилен. Въведете
правилно вашия пощенски код или кода на
държавата/региона (стр. 25).
, Когато рекордерът е свързан към set top
box приемник, set top box приемникът
трябва да е включен, за да зарежда данни
от системата GUIDE Plus+.
, Ако рисивърът е свързан към рекордер
само чрез SCART кабел, опитайте следното: 1 Включете приемника. 2 Свържете контролера. 3 Следвайте стъпките
в “Changing the GUIDE Plus+ host channel
manually (Setup)” (стр. 50), за да настроите приемния канал ръчно. Уверете се, че
сте настроили приемника (тунера) като
източник.
, Зададени са номера на зони, които не
могат да се приемат чрез системата
GUIDE Plus+. Изберете “Easy Setup” в
менюто с настройки “Basic” от “Initial
Setup” в Системното меню, и следвайте
инструкциите от екрана, за да направите
настройките отново (стр. 25).
, Функцията “Time Lock” на вашия кабелен
приемник е активирана. Изключете
функцията.
136
, Ако вашият обслужващ канал е бил
променен или преместен, не можете да
приемате данните за програмния справочник. В този случай следвайте стъпките
в “Търсене на обслужващ канал за GUIDE
Plus+” (стр. 50), за да обновите настройката за канала. Ако проблемът продължи
и след като изчакате един ден, потърсете
вашия обслужващ канал на дадения по-долу
уебсайт и го изберете ръчно (стр. 50).
www.europe.guideplus.com
Номерът на програмната позиция от
списъка с програмите не отговаря на излъчваната станция.
, Може да има повече от едно подреждане
на телевизионните програми за вашата
зона. За да промените това подреждане,
изберете “Editor” в лентата с менюто от
системата GUIDE Plus+ (стр. 51).
Липсват списъците с програмата за някои
програмни позиции.
, Данните за програмите може да не са
обновени. Изключете рекордера и го оставете да получи данните за програмния
справочник.
, Някои канали поддържат данните само
два дни. За подробности, вижте следния
уебсайт:
www.europe.guideplus.com
, Данните от системата GUIDE Plus+
не могат да бъдат получени, тъй като
сигналът е слаб.
Списъкът с програмите не е обновен.
, Рекордерът е бил включен по времето,
определено за приемане на данни от системата GUIDE Plus+.
, Данните от системата GUIDE Plus+
не могат да бъдат получени, тъй като
сигналът е слаб.
Звук
Няма звук.
, Свържете отново кабелите по-здраво.
, Свързващият аудио кабел е повреден.
, Входът на усилвателя (приемника) или
връзката с него не е настроена правилно.
, Рекордерът е в режим на възпроизвеждане
наобратно, бързо превъртане напред, пауза
или в режим на бавно възпроизвеждане.
, Ако звукът не излиза от жака DIGITAL
OUT (COAXIAL)/HDMI OUT, проверете
аудио настройките в менюто “Audio Out”
(стр. 124).
, Рекордерът поддържа само МР3 аудио
и MPEG аудио за DivX видео файлове.
Натиснете AUDIO и изберете MP3 аудио
или MPEG аудио.
През HDMI OUT жака не се възпроизвежда
звук
, Опитайте следното: 1 Изключете и
включете рекордера отново. 2 Изключете и включете отново свързаното
оборудване. 3 Изключете и включете
отново HDMI кабела.
, HDMI OUT кабелът е свързан към DVI
устройство (DVI жаковете не приемат
аудио сигнали)
, Оборудване свързано към HDMI OUT
жака не е съвместимо с формата на аудио
сигнала. В този случай настройте “Audio
Output” в “PCM” от “HDMI Output”
настройки (стр. 131).
, -- Многоезичните записи (основен и допълнителен) не могат да бъдат записвани
на HDD (когато е включен видео режим),
DVD+RW, DVD-RW (Video режим)*,
DVD+R или DVD-R (Video режим)*. За
да запишете езика, задайте “Bilingual
Recording” от “Audio In” в положение “A/L”
или “B/R” преди да започнете записа (стр.
124). За да запишете основния и допълнителен звук, извършете записа на DVD-RW/
DVD (VR режим)*.
За да запищете на харддиска, настройте
“HDD Recording Format” в позиция “Video
Mode Off” в настройките “Recording”
(стр. 128).
, Ако сте свързали аудио компонент към
DIGITAL OUT (COAXIAL) жакове и
желаете да промените звука за харддиска
(когато “HDD Recording Format” е в настройка “Video Mode Off” във “Recording”
(стр. 128)/DVD-RW/DVD-R (VR режим) по
време на възпроизвеждане, задайте “Dolby
Digital Output” в звуковите настройки
“Audio Output” в положение “Dolby DigitalPCM” (стр. 124).
Получава се изкривяване на звука.
, Задайте “Tuner Level” в настройките
“Audio In” в положение “Compression” (стр.
123).
Звукът съдържа шум.
Записване/Записване с
таймер/Редактиране
, Когато възпроизвеждате CD с DTS звук,
ще излиза шум от LINE 2 OUT R-AUDIOL жак*, LINE 3 - TV жак или LINE 1/
DECODER жак (стр. 68).
Програмната позиция не може да бъде
променена от канала, който записвате.
Силата на звука е ниска.
Записът не започва веднага след като
натиснете z REC.
Не може да бъде записан или възпроизведен
допълнителен звук.
, Когато записвате от свързано устройство, задайте “External Audio” в положение
“Bilingual” в настройките “Audio In” (стр.
123).
, Работете с рекордера само след като
индикациите “LOAD”, “FORMAT” или
“INFOWRITE” изчезнат от дисплея на
предния панел.
Нищо не е записано, въпреки че сте настроили таймера правилно.
, Захранването е прекъснало по време на
записа.
, Вътрешният часовник на рекордера е
спрял, защото захранването е спряло за повече от 1 час. Сверете отново часовника
(стр. 117).
, Каналът е изключен, след като записът с
таймера е настроен. Вижте “Мanual CH
Setting” на стр. 119.
, Позицията на програмата е скрита след
настройка за запис с таймера. (Вижте “Изключване на програмни позиции (Editor)”
на стр. 51).
, продължава
Допълнителна информация
, Силата на звука на някои DVD е ниска.
Силата на звука може да се подобри, ако
зададете опцията “Audio DRC” в положение “On” в настройките “Audio Out”
(стр. 125).
, Задайте “Tuner Level” в настройките
“Audio In” в положение “Normal” (стр. 123).
, Задайте източника на входен сигнал на
телевизора в положение “TV”.
137
, Изключете кабела на захранване и го включете отново.
, Програмата съдържа сигнали за защита
на авторските права, които възпрепятстват записването.
, Настройките за запис с таймера се
застъпват (стр. 61).
, Няма DVD диск в рекордера.
, Няма достатъчно място за запис.
, Приемникът е бил изключен.
, Контролерът не е свързан правилно (стр.
15).
, Настройките в “Setup” в лента Menu са
променени (стр. 50).
, Рекордерът е бил в процес на презапис.
, Избрали сте разбъркан канал.
Записът не спира веднага след като натиснете x REC STOP.
, Нужни са няколко секунди на рекордера, за
да въведе информацията, преди записът
да спре.
Инструкциите на екрана може да се появят след като натиснете x REC STOP.
В този случай следвайте инструкциите
на екрана.
Записът не спира след като натиснете x.
, Натиснете x REC STOP.
Записът с таймера не е завършил или не е
започнал от началото.
, Захранването е спряло по време на записа.
Ако захранването се възстанови, когато
записът с таймер все още не е приключил,
записът продължава. Ако захранването е
спряло за повече от 1 час, сверете отново
часовника (стр. 117).
, Настройките за запис с таймера се
застъпват (стр. 61).
, Няма достатъчно място за запис.
, PDS/VPS функцията е включена.
Предишните записи са били изтрити.
, Данни, които не се възпроизвеждат на
този рекордер, но са записани на DVD с
помощта на компютър, ще бъдат изтрити от диска, когато той бъде поставен
в рекордера.
Функцията PDS/VPS не работи.
, Проверете дали часът и датата са зададени правилно.
, Проверете дали PDS/VPS часът е зададен
правилно (възможно е да съществува
грешка в телевизионния справочник). Ако
програмата, която желаете да запишете,
не изпрати добра PDC/VPS информация,
рекордерът няма да започне запис.
, Ако PDC/VPS сигналът е слаб, възможно е
рекордерът да не започне запис.
, Възможно е функцията VPS/PDC да не
работи, ако настройката на обслужващия
канал на системата GUIDE Plus+ не е
завършена.
, Функцията VPS/PDC не работи, когато
се приемат данни от системата GUIDE
Plus+.
Възпроизвеждане
, Рекордерът не възпроизвежда дискове
(освен HDD).
, Дискът е обърнат обратно. Заредете
диска правилно със страната с етикета
нагоре.
, Дискът не е правилно поставен.
, Във вътрешността на рекордера е кондензирала влага. В този случай, оставете
рекордера включен (ако устройството е
изключено, не го включвайте) за около час
докато влагата се изпари.
, Ако дискът е записан на друго устройство
и не е финализиран, рекордерът няма да
може да възпроизведе диска (стр. 43).
Дискът не се възпроизвежда отначало.
, Активирана е функцията възстановяване
на възпроизвеждането (стр. 66).
, Поставили сте DVD диск, чието заглавно
меню или DVD меню автоматично се
появява на телевизионния екран, когато
дискът бъде зареден. Използвайте менюто, за да стартирате възпроизвеждането.
Рекордерът започва възпроизвеждането
автоматично.
, DVD VIDEO дискът има функция за автоматично възпроизвеждане.
Възпроизвеждането спира автоматично.
, Ако DVD дискът има сигнал за автоматично задаване на режим на пауза,
рекордерът спира възпроизвеждането при
подаване на този сигнал.
138
Някои функции като спиране, търсене или
забавено възпроизвеждане не могат да
бъдат изпълнени.
, В зависимост от DVD диска, възможно
е изпълнението на някои от гореизброените функции да се окаже невъзможно.
Вижте инструкциите, приложени към
диска.
Езикът на звука не може да бъде променен.
, На DVD диска няма записан звук на различни езици.
, Смяната на езика за звука е забранена на
DVD VIDEO диска.
, Опитайте се да промените езика с помощта на видео менюто на DVD VIDEO
диска.
Езикът за субтитрите не може да бъде
сменен или изключен.
, На DVD VIDEO диска няма записани
субтитри на различни езици.
, Смяната на субтитрите е забранена на
DVD VIDEO диска.
, Опитайте се да промените субтитрите
с помощта на видео менюто на DVD
VIDEO диска.
, Субтитрите не могат да бъдат променяни за заглавията, записани с този рекордер.
Ракурсите не могат да бъдат променени.
DivX видео файловете не се възпроизвеждат.
, Файлът не е в DivX формат
, Файлът е с разширение различно от “.avi”
или “.divx”.
MP3 записите не се възпроизвеждат.
, MP3 аудио записът не е записан във
формат, който рекордерът може да
възпроизведе (стр. 153).
JPEG файловете с изображения не се възпроизвеждат.
, JPEG файлът с изображение не е записан
във формат, който рекордерът да може
да възпроизведе (стр. 153).
, Прогресивни JPEG изображения не могат
да се възпроизвеждат.
TV паузата не функционира
, Записвате на харддиска или той е пълен.
, Функцията TV пауза не работи правилно,
когато гледате телевизия през свързан
компонент като видеорекордер или цифров тунер. Функцията TV пауза работи
само с канал избран на телевизора или
рекордера.
Запис от устройство с
таймер (само за модели
RDR-AT100/AT200)
Не се осъществява запис, въпреки че сте
настроили Synchro-Rec опциите правилно.
, Забравили сте да изключите свързаното
устройство. Изключете свързаното
устройство и задайте рекордера в режим
на готовност за синхронизиран запис
(стр. 64).
, Рекордерът не е зададен в режим на готовност за синхронизиран запис. Натиснете
SYNCHRO REC, за да зададете рекордера
в режим на готовност за запис. Уверете
се, че SYNCHRO REC индикаторът на
предния панел свети (стр. 64)
, Оборудването не е свързано към LINE1/
DECODER жака на рекордера.
, Рекордерът е свързан към жака TV output
на свързаното оборудване.
, Синхронизираният запис и друг таймер за
запис се застъпват (стр. 64).
, продължава
Допълнителна информация
, На DVD VIDEO диска няма записани
различни ракурси.
, Ракурсът може да бъде сменен само когато
на дисплея на предния панел се изведе индикация “ ” (стр. 67). За да изведете
“ “ ако има няколко ракурса за сцена
записана на диска,настройте “Angle
Indicator” в позиция “On” в настройки
“Playback” (стр. 130)
, Смяната на ракурсите е забранена на DVD
VIDEO диска.
, Опитайте да промените ракурса с помощта на видео менюто на DVD VIDEO
диска.
, Ракурсите не могат да бъдат променяни за
заглавията, записани с този рекордер.
, Ракурсите не могат да бъдат променяни
по време на бавно възпроизвеждане или
когато възпроизвеждането е в режим на
пауза.
, DATA CD (DivX видео)/DATA DVD (DivX
видео) не е създаден в DivX формат, който
съответства на ISO 9660 Level 1/Level 2,
Romeo, Joliet или UDF 1.02,1.50, 2.00 или
2.01.
, DivX видео файлът е по-голям от 720
(широчина) х 576 (височина).
139
Синхронизираният запис не приключва.
, Настройките на таймера за свързаното
устройство се застъпват с тези на рекордера (стр. 64).
, Захранването е прекъснало по време на
записа.
, Бутон ?/1 е натиснат преди синхронизираният запис да започне.
Рекордерът автоматично започва записа,
когато сателитният приемник е включен.
, Функцията синхронизиран запис е била
включена. Изключете сателитния приемник и отменете функцията синхронизиран
запис (стр. 47).
Презапис
Дисплей
Часовникът е спрял.
, Сверете часовника отново (стр. 117).
Часовникът показва грешно време
, Настройте часовниа отново (стр. 117).
Ако не можете да настроите, изчакайте
докато се получат данни и часовникът
автоматично ще се свери.
Индикаторът за време мига.
, Дискът няма достатъчно свободно
място.
, Поставете записващ диск в рекордера.
, Зареденият DVD диск е защитен. (стр. 42)
Презаписали сте заглавие, но то не се
появява в списъка презаписани заглавия на
харддиска.
Часовникът не се извежда на дисплея
на предния панел, когато рекордерът е
изключен.
, Заглавието е имало защита от презапис,
така че е било преместено (стр. 150).
, “Front Panel Display” е зададен в положение
“Off” в настройки “Options” (стр. 132).
Високоскоростният презапис е невъзможен
, Заглавието не може да бъде презаписано
на висока скорост (стр. 84). Дори и да е
извърши А-В изтриване, така че да не се
съдържат изображения с различни размери,
то все още се третира като заглавие с
различни размери на изображението.
HDD/DVD презапис не е възможен
, Заглавието не може да бъде презаписано
(стр. 83).
Презапис с харддиск видеокамера не е
възможен
, Свързана е харддиск видеокамера, която не
се поддържа от този рекордер (стр. 87).
, Харддсик видеокамерата не е свързана
посредством USB връзка (стр. 88).
, Харддиск видоекамерата съдържа само
записи, които вече са били прехвърлени
на рекордера посредством бутон ONETOUCH DUB или “Incremental Dubbing”.
Устройство за дистанционно
управление
Устройството за дистанционно управление
не работи.
, Различни командни режими са зададени за
рекордера и устройството за дистанционно управление. Задайте еднакви
командни режими (стр. 132). Настройката за командния режим по подразбиране за
рекордера и устройството за дистанционно управление е “3 (Default Setting)”.
Можете да проверите настоящия режим
на предния дисплей на панела (стр. 132).
, Батериите са изтощени.
, Устройството за дистанционно управление е прекалено далеч от рекордера.
, Кодът на производителя на устройство
за дистанционно управление се е върнал
в положение по подразбиране, когато сте
заредили нови батерии. Въведете кода
отново (стр. 23).
, Устройството за дистанционно управление не е насочено към сензора за дистанционно управление на рекордера.
Други
Рекордерът не засича свързано USB устройство
, Уверете се, че устройството е правилно
свързано (стр. 133).
, Уверете се, че USB устройството и
кабелът не са повредени.
, Уверете се, че USB устройството е включено.
140
, USB устройството в свързано посредством USB хъб. Свържете USB устройството директно към рекордера.
Езикът на дисплея се сменя автоматично
, Когато “HDMI Control” е в позиция
“On” в настройки “HDMI Output” (стр.
131), езикът на дисплея се сменя автоматично според настройките а свързания
телевизор.
Опциите ‘BRAVIA’ Sync не функционират
, Телевизорът Ви не е съвместим с функции
‘BRAVIA’ Sync.
, “Control for HDMI” е в позиция “Off” в
настройки”HDMI Output” (стр. 131).
, Рекордерът е свързан към телевизора
посредством усилвател. Свържете рекордера директно към телевизора.
Рекордерът не работи правилно.
, Рестартирайте рекордера. Натиснете
?/1 на рекордера за повече от 10 секунди,
докато рекордерът се изключи. След това
натиснете ?/1 отново, за да включите
отново рекордера.
, Когато статично електричество и др.
причини ненормалното функциониране
на рекордера, изключете рекордера и
изчакайте, докато часовникът се появи
на дисплея на предния панел. След това
изключете рекордера от мрежата; оставете го така за известно време и после го
включете отново.
Шейната на диска не се отваря след като
натиснете Z (отваряне/затваряне).
, Възможно е да изминат няколко секунди
докато шейната се отвори след като сте
записали или редактирали DVD диска. Това
се получава защото рекордерът добавя
информация за диска след записа.
На предния дисплей на панела се появява
“REPAIR”
, Активирана е функция за самовъзстановяване на рекордера, за да възстанови
харддиска или диска след като рекордeра
е включен отново при условие, че е имало
спиране на тока по време на работа на
рекордера. Не работете с рекордера
известно време,докато “REPAIR” изчезне
от предния панел на дисплея.
На предния дисплей на панела се появява
“Е01”
, Има проблем с харддиска. Свържете се с
Вашия доставчик или с оторизиран сервиз
на Sony. Обърнете, че съдържанието на
харддиска може да бъде изтрито, докато
се извършва поправка на уреда.
На предния дисплей на панела се появява
“Е02”
, Станала е грешка при работата на
харддиска и не може те да направите
нов запис. Натиснете и задръжте --/-- на
рекордера за повече от 5 сек., докато последният се изключи и после го включете
отново. Ако “E02” все още се появява,
форматирайте харддиска като следвате
инструкциите от “Format HDD” (стр.
117). Обърнете внимание, че записаното
съдържание на харддиска ще бъде изтрито.
Ако това не реши проблема, обърнете се
към вашия дилър на Sony.
Когато рекордерът е изключен се чуват
механични звуци.
, Когато рекордерът регулира часовника във
функция Auto Clock Set, може да чуете механични звуци, дори и когато рекордерът е
изключен. Това не е неизправност.
Допълнителна информация
Шейната на диска не се отваря и на дисплея
на предния панел се появява индикацията
“LOCKED”.
, Шейната на диска е заключена. Отменете
функцията за защита от деца (стр. 12).
Шейната на диска не се отваря и на дисплея
на предния панел се извежда индикацията
“TRAYLOCKED”.
, Свържете се с Вашия доставчик или с
оторизиран сервиз на Sony.
, продължава
141
Нулиране на рекордера
Можете да нулирате рекордера към фабрични
настройки.
1
2
Уверете се, че рекордерът е включен и
отстранете диска.
Задръжте бутон x(стоп) на рекордера
натиснат и натиснете ?/1 (отваряне/
затваряне).
Всички настройки са нулирани и рекордерът се изключва.
142
Упътване за видовете дискове
Дискове, които могат да бъдат записвани и възпроизвеждани
Вид
Лого на диска
Иконка,
използвана
в ръководството
Изберете “Video
Mode On”
(настройка по
подразбиране) от
“HDD Recording
Format” (стр. 128)
Презапишете съдържанието на харддиска на
DVD (Video режим), за
да възпроизведете на
други DVD плейъри.
Автоматично
форматиран
в режим +VR
(DVD+RW
VIDEO)
Възпроизвежда се
на DVD+RW съвместими плейъри
(Автоматично
финализиране)
Форматирайте
във VR режим
(стр. 34)
Възпроизвежда се само
на плейъри, съвместими
с режим VR (финализиране не е нужно)
-RWVideo
Форматирайте
във VIDEO режим
(стр. 34)
Възпроизвежда се на
повечето DVD плейъри
(нужно е финализиране)
(стр. 43)
+R
Автоматично
форматиран
в режим +VR
(DVD+RW VIDEO)
Възпроизвежда се на
повечето DVD плейъри
(нужно е финализиране)
(стр. 43)
Форматирайте
във VR режим
(стр. 34)*1
Форматирането
се извършва във
“Format” (стр.45).
Възпроизвежда се
единствено на плейъри,
съвместими с DVD-R
VR режима (нужно е
финализиране) (стр. 43)
Автоматично
форматиран във
Видео режим
Възпроизвежда се на
повечето DVD плейъри
(нужно е финализиране)
(стр. 43)
HDD
DVD+RW
+RW
-RWVR
DVD-RW
DVD+R
DVD+R DL
DVD - R
-RVR
VR
режим
Допълнителна информация
Презапишете съдържанието на харддиска на
DVD (VR режим), за да
възпроизведете на други
DVD плейъри.
Video
режим
Video
режим
Съвместимост с
други DVD плейъри
(финализиране)
Изберете “Video
Mode Off” от
“HDD Recording
Format” (стр. 128)
Твърд диск VR
(вътрешен) режим
VR
режим
Форматиране
(нови дискове)
DVD - R DL
VR
режим
-RVideo
, продължава
143
Версии на дискове, които можете да използвате (от м. април 2008)
• 8х-скоростни или по-бавни DVD+RW
• 6х-скоростни или по-бавни DVD-RW (версия
1.1, версия 1.2 с CPRM*2)
• 16х-скоростни или по-бавни DVD+R
• 16х-скоростни или по-бавни DVD-R (версия
2.0, 2.1 с CPRM*2)
• 8х-скоростни или по-бавни DVD+R DL
(двуслойни) дискове
• 8х-скоростни или по-бавни DVD-R DL
(двуслойни) дискове (версия 3.0 със CPRM*2)
“DVD+RW”, “DVD-RW”, “DVD+R”, “DVD+R
DL”, “DVD-R” и “DVD-R DL” са търговски
марки.
*1 Когато заредите неформатиран DVD-R в рекоредера,
дискът автоматично се форматира във видео режим.
За да форматирате нов DVD-R във VR режим, форматирайте като използвате “Format” (стр. 45).
2
* CPRM (Защита на съдържанието на носителя за запис)
е технология за кодиране, която защитава авторските права на изображенията.
Дискове, на които не може да се записва
• DVD-RAM дискове
Максимално количество заглавия, които можете да запишете
Диск
Брой заглавия
HDD*
999
DVD-RW/DVD-R
99
DVD+RW/DVD+R
49
DVD+R DL
49
DVD-R DL
99
* Максималната дължина на всяко заглавие е 12 часа.
144
b Забележки
• Не можете да смесвате режими VR и видео на един
DVD-RW диск. За да промените формата на диска,
форматирайте диска отново (стр. 45). Обърнете
внимание, че след форматирането съдържанието на
диска ще бъде изтрито.
• Не можете да намалите времето за запис, дори при
бързите дискове.
• Препоръчваме Ви да използвате дискове, които имат
на опаковката си обозначение “For Video”.
• Не можете да добавяте нови записи към DVD+R, DVDR или DVD-RW (режим Видео), които съдържат записи,
направени на друго DVD оборудване.
• В някои случаи е възможно да не успеете да прибавите
нов запис към DVD+RW диск, който съдържа запис,
направен на друго DVD оборудване. Ако прибавите
нов запис, обърнете внимание, че този рекордер ще
презапише менюто на DVD диска.
• Не можете да редактирате записи на DVD+RW, DVDRW (Видео режим), DVD+R или DVD-R, създадени на
друго DVD оборудване.
• Ако дискът съдържа данни, записани на компютър, които не могат да бъдат разпознати от този рекордер,
данните могат да бъдат изтрити.
• В зависимост от вида на диска възможно е да не успеете да записвате на някои записващи дискове.
• Не поставяйте дискове, които не могат да бъдат
възпроизвеждани или записани с този рекордер. Това
може да причини неизправност.
Дискове, които могат да се възпроизвеждат
Вид
Лого на
диска
Иконка, използвана в ръководството
Характеристики
%7%7*%&0
DVD
Дискове, които можете да закупите
или наемете.
Този рекордер разпознава също
DVD-RAM и DVD видео съвместими
дискове.
7*%&0$%
VCD
VIDEO CD или CD-R/CD-RW във
формат VIDEO CD/Super VIDEO
CD.
CD
$%
Музикални дискове или CD-R/CD-RW
в музикален CD формат.
%"5"%7%
—
DATA DVD
DVD+RW/DVD+R съдържащи МР3
аудио файлове или DivX видео файлове
/DVD-RW/DVD-R/DVD-RAM*/DVDROM дискове, съдържащи JPEG
файлове с изображения или DivX
видео файлове.
%"5"$%
—
DATA CD
CD-ROM/CD-R/CD-RW дискове,
съдържащи JPEG
файлове с изображения, MP3 аудио
записи, или DivX видео файлове.
“DVD VIDEO” и “CD” са търговски марки.
DivX, DivX Certified и съответните лога са
търговски марки на DivX, Inc. и се използват
само с лиценз.
* Ако DVD-RAM има отстраняваща се лента, отстранете я преди да започнете възпроизвеждането.
Дискове, които не могат да бъдат възпроизвеждани
• PHOTO CD
• CD-ROM/CD-R/CD-RW дискове, записани
във формат, различен от описания в таблицата по-горе.
• Части с данни на CD – Extras
• BD (Блу-рей диск)
• HD DVD
• Дискове записани с AVCHDСъвместима
DVD видео камера
• DVD-ROM/DVD+RW/DVD-RW/DVD+R/
DVD-R, които не съдържат DVD видео, DivX
видео или JPEG
Забележка за операциите по възпроизвеждане на DVD VIDEO/VIDEO CD дискове
Възможно е някои операции по възпроизвеждането да бъдат нарочно фиксирани от
производителите на софтуер. Тъй като този
рекордер работи с DVD VIDEO/VIDEO CD в
зависимост от съдържанието, програмирано
от софтуерните производители, възможно
е някои функции на възпроизвеждане да бъдат
недостъпни. Вижте и инструкциите на DVD
VIDEO/VIDEO CD.
, продължава
Допълнителна информация
DivX® е технология за видео компресия, разработена от DivX, Inc.
• файлове с изображения.
• DVD аудио дискове
• Само DVD-RAM дискове със сменяема лента.
• HD слой на Super Audio CD
• DVD VIDEO дискове с различен регионален
код (стр. 146)
• DVD, записани на различен рекордер и неправилно финализирани.
145
Регионален код (само за DVD VIDEO)
Вашият рекордер има регионален код, отбелязан на гърба на устройството, и работи
само с DVD VIDEO дискове (само за възпроизвеждане), които имат идентични регионални
кодове. Тази система се използва за защита на
авторските права.
DVD VIDEO, обозначени със символа
също могат да се възпроизвеждат с този
плейър.
Ако се опитате да използвате друг DVD
VIDEO, на телевизионния екран ще се появи
съобщението “Playback prohibited by region
code.” (Възпроизвеждането е забранено от
регионалния код.).
В зависимост от DVD VIDEO диска, възможно е регионалният код да не бъде указан, въпреки че използването на този диск е забранено
от областните закони.
Регионален код
Музикални дискове, кодирани с технология
за защита на авторските права
Този продукт е създаден, за да възпроизвежда
дискове, които отговарят на CD (компакт
диск) стандартите.
Някои звукозаписните компании напоследък
пускат на пазара музикални дискове, кодирани
с технологии за защита на авторските права.
Моля, вземете под внимание факта, че измежду
тези дискове има такива, които не могат да се
възпроизвеждат на този рекордер.
Забележки за двуслойни дискове
Двуслойният диск е двустранен диск, който
съдържа DVD записан материал на едната
страна и цифров аудио материал от другата.
Въпреки това, тъй като страната с аудио
материалът не е съвместима със CD (компакт
диск) стандарта, възпроизвеждането на този
продукт не е гарантирано.
146
b Забележки
• Някои DVD+RW/DVD+R, DVD-RW/DVD-R, или
CD-RW/CD-R не могат да бъдат възпроизвеждани с
този плейър заради качеството на записа, физическото
състояние на диска или характеристиките на записващото устройство и авторския софтуер. Дискът
няма да се възпроизвежда и ако не е коректно финализиран. За повече информация вижте ръководството за
експлоатация на записващото устройство.
• Ако дискът съдържа данни, записани на компютър, които не могат да бъдат разпознати от този рекордер,
данните могат да бъдат изтрити.
• Не поставяйте дискове, които не могат да бъдат
възпроизвеждани или записани с този рекордер. Това
може да причини неизправност.
Относно режим на запис/презапис
Както при стандартните 3х режими на запис
при видеорекордерите, Вие можете да изберете желания режим на запис като използвате
бутона REC MODE.
Режимите на запис с по-голямо качество
предлагат по-добри записи, но отнемат повече
място, което означава по-кратък запис.
Съответно, ако желаете да запишете по-дълъг
запис, това ще се отрази на качеството на
картината.
За да изберете повече опции за запис (ръчен режим за запис), настройте “Manual Rec. Mode”
в позиция “On” в настройки “Recording” (стр.
127). За да запишете на харддиска картина
с по-високо качество от HQ на харддиска,
настройте “Manual Rec. Mode” в позиция
“On”, след това изберете “HQ+”. Таблицата на
следните страници показва приблизителното
време на запис за харддиска и различните видове DVD дискове във всеки вид ръчен режим на
запис, както и евивалентите на стандартен
режим на запис.
z Съвет
За да изберете лесно ръчен режим на запис, натиснете
REC MODE неколкократно, за да изведете “MN” и
изберете ръчен режим на запис чрез </,.
Допълнителна информация
, продължава
147
Запис във всеки режим на запис
Удебелените линии обозначават забележими разлики в качеството на записваната картина
Приблизително време за запис (час)
HDD
Режим на
запис
HQ
HSP
SP
LSP
ESP
LP
EP
148
DVD+RW/
DVD-RW/
DVD+R/
DVD-R
RDRAT100/
AT105/
AT107
RDRAT200/
AT205
HQ+*1
23
36
–
–
PCM*2
34
53
1 hr. 1 min.
1 hr. 51 min.
MN32
34
53
1 hr. 1 min.
1 hr. 51 min.
MN31
36
57
1 hr. 5 min.
1 hr. 57 min.
MN30
39
61
1 hr. 10 min.
2 hr. 6 min.
MN29
42
66
1 hr. 15 min.
2 hr. 15 min.
DVD+R DL/
DVD-R DL
MN28
45
70
1 hr. 20 min.
2 hr. 24 min.
MN27
48
75
1 hr. 25 min.
2 hr. 33 min.
MN26
50
79
1 hr. 30 min.
2 hr. 41 min.
MN25
53
84
1 hr. 35 min.
2 hr. 50 min.
MN24
56
88
1 hr. 40 min.
2 hr. 59 min.
MN23
59
92
1 hr. 45 min.
3 hr. 8 min.
MN22
62
97
1 hr. 50 min.
3 hr. 17 min.
MN21
68
105
2
3 hr. 35 min.
MN20
73
115
2 hr. 10 min.
3 hr. 53 min.
MN19
79
120
2 hr. 20 min.
4 hr. 11 min.
MN18
84
130
2 hr. 30 min.
4 hr. 29 min.
MN17
90
140
2 hr. 40 min.
4 hr. 47 min.
MN16
96
150
2 hr. 50 min.
5 hr. 5 min.
MN15
100
155
3
5 hr. 23 min.
MN14
105
165
3 hr. 10 min.
5 hr. 41 min.
MN13
110
175
3 hr. 20 min.
5 hr. 59 min.
MN12
115
185
3 hr. 30 min.
6 hr. 17 min.
MN11
120
190
3 hr. 40 min.
6 hr. 35 min.
MN10
125
200
3 hr. 50 min.
6 hr. 53 min.
MN9
135
210
4
7 hr. 11 min.
MN8
150
235
4 hr. 30 min.
8 hr. 4 min.
MN7
165
265
5
8 hr. 58 min.
*3
200
315
6
10 hr. 46 min.
MN5*3
235
370
7
12 hr. 34 min.
MN6
Приблизително време за запис (час)
Режим на
запис
SLP
SEP
HDD
MN4*3
RDRAT100/
AT105/
AT107
RDRAT200/
AT205
DVD+RW/
DVD-RW/
DVD+R/
DVD-R
DVD+R DL/
DVD-R DL
270
425
8
14 hr. 21 min.
*3*4
340
530
10
17 hr. 57 min.
MN2*3*4
405
635
12
21 hr. 32 min.
*3*4
455
710
13 hr. 22 min.
24
MN3
MN1
*1 Записва с високо качество (15 Mbps)
Когато записвате на харддиска в режим HQ+, записите са във формат “Video Mode Off” независимо от настройките “HDD Recording Format” (стр. 128).
Режим HQ+ не е въсможен за DVD-та. Когато записвате на DVD-та режимът автоматично се сменя с HQ дори и
да сте настроили HQ+.
*2 Аудио сигналите се записват във формат 48 kHz PCM, а видео сигналите се записват в режим HQ. когато записвате двуезични програми изберете звука, който ще запишете (стр. 124).
*3 Записи, записани в режим MN6 или по-нисък не могат да се презаписват на DVD+RW/DVD+R при висока скорост.
*4 Когато записвате на DVD+RW/DVD+R, режимът на заснемане автоматично се сменя с SLP дори и когато изберете
SEP, MN1, MN2 или MN3.
Резолюция
Първата фигура се отнася към “Input Line
System” е в настройка “NTSC”; втората е
когато настроите “PAL/SECAM” в настройка
“Basic” (стр. 118).
‹ За харддиска (“HDD Recording Format” e в
настройка “Video Mode Off”)/DVD-RW (режим
видеозапис)/ DVD-R (режим видеозапис)
HQ+, PCM, MN32 към МN16: 720 × 480 / 720
× 576
MN15 към MN12: 544 × 480 / 544 × 576
MN11 към MN9: 480 × 480 / 544 × 576
MN8 и MN7: 352 × 480 / 352 × 576
MN6 към MN1: 352 × 240 / 352 × 288
PCM, MN32 към МN9: 720 × 480 / 720×576
MN8 и MN7: 352 × 480 / 352 × 576
MN6 към MN1: 352 × 240 / 352 × 288
z Съвет
Аудио сигналите са записани във формат Dolby Digital 2
канала (освен формат PCM).
Допълнителна информация
‹ За харддиска (“HDD Recording Format” e в
настройка “Video Mode On”)/DVD+RW/DVDRW (режим видео)/ DVD+R/DVD-R (режим
видео)
b Забележки
• Максималното време за непрекъснат запис на харддиска е 12 часа за едно заглавие. По-дългите от 12 часа се
разделят.
• Ситуациите, описани по-долу, могат да причинят леки
отклонения във времето за запис.
– Записвате програма със слаб сигнал или програма или
видео източник с лошо качество на картината
– Записвате на диск, който вече е бил редактиран
– Записвате само неподвижно изображение или само
звук
149
Относно “High Speed” презапис
Защита на авторското право
Времето, което се изисква (прибл.) за високоскоростен презапис от харддиск на DVD (за
60-минутна програма).*1
Изображения със защита на авторското право
не могат да бъдат записвани с този рекордер.
Скорост
6x
2.4x
2x
Режим на
запис
Високоскоростни
DVD+RW/
DVD-RW/
DVD+R/
DVD-R
DVD+R
(двуслоен)
DVD-R
(двуслоен)
HQ
Прибл.
10 мин.
Прибл.
25 мин.
Прибл.
30 мин.
HSP
Прибл.
6 мин.
40 сек.
Прибл.
16 мин.
40 сек.
Прибл.
20 мин.
SP
Прибл.
5 мин.
Прибл.
12 мин.
30 сек.
Прибл.
15 мин.
Прибл.
4 мин.
Прибл.
10 мин.
Прибл.
12 мин.
ESP
Прибл.
3 мин.
20 сек.
Прибл.
8 мин.
20 сек.
Прибл.
10 мин.
LP
Прибл.
2 мин.
30 сек.
Прибл.
6 мин.
15 сек.
Прибл.
7 мин.
30 сек.
EP
Прибл.
1 мин.
40 сек.*3
Прибл.
60 мин.*3
Прибл.
5 мин.
SLP
Прибл.
1 мин.
15 сек.*3
Прибл.
60 мин.*3
Прибл.
3 мин.
45 сек.*3
Прибл.
1 мин.*3
Прибл.
60 мин.*3
Прибл.
3 мин.*3
LSP
SEP
*1 Стойностите в горната таблица са само за справка.
действителните времена за презапис също изискват
време за създаване на контролна информация за диска
и други данни.
*2 Това е максималната скорост за запис на този рекордер. Скоростта на запис не може да надвиши стойностите обозначени в горната таблица дори и когато
използвате дискове, които поддържат по-високи скорости на запис. В допълнение, в зависимост от диска
рекордерът може да не може да запише с максималната
скорост на запис обозначена в таблицата.
*3“High Speed” презапис не е наличен когато заглавията
за презапис са записани в режим SEP, SLP или EP на
DVD+RW и DVD+R.
150
Ограничение за презапис
Не можете да презапишете филми и други
DVD VIDEO на харддиска. Също така, когато
презаписвате на харддиска на DVD, сцените,
които съдържат защита на авторското
право не могатд а се записват. Заглавия, които
съдържат “Copy-Once” защита на авторското право могатда бъдат преместени само
от харддиска на DVD-RW/DVD-R (режим на
видеозапис)* (след като заглавието е преместено, оригиналното заглавие се изтрива
от харддиска). Функция “Move” се извършва
чрез списък за презапис. Заглавия, съдържащи
“Copy-Once” защита на авторското право се
.
обозначават с
Дискове, които се използват за сигнали за
защита
Сигнали за защита
Дискове, които можете
да използвате
Copy-Free (без сигнал за
защита)
Copy-Once
Copy-Never
Никакви
*Само за CPRM-съвместими DVD-RW/DVD-R (режим на
видеозапис).
Записаният диск може да бъде възпроизведен само на
CPRM съвместимо оборудване (стр. 144).
CPRM (Content Protection for Recordable Media) е
технология за кодиране, която осигурява защита на
авторското право за изображения.
b Забележки
• Заглавия със защита на харддиска не могат да се
местят.
• Функция “Move” не е налична за HDD/DVD DUB
презапис.
• Дори и да изтриете сцена, която има сигнал за защита
от презапис, ограниченията за запис на това заглавие.
Списък с езикови кодове
За подробности вижте стр. 126.
Изписването на езиците е в съответствие със стандарта ISO 639: стандарт 1988 (E/F).
Код Език
За подробности вижте стр. 129
Код Език
0118, Argentina (ar)
0121, Australia (au)
0120, Austria (at)
0205, Belgium (be)
0218, Brazil (br)
0301, Canada (ca)
0312, Chile (cl)
0314, China (cn)
0411, Denmark (dk)
0609, Finland (fi)
0618, France (fr)
0405, Germany (de)
0811, Hong Kong (hk)
0914, India (in)
0904, Indonesia (id)
0920, Italy (it)
1016, Japan (jp)
1118, Korea (kr)
1325, Malaysia (my)
1324, Mexico (mx)
1412, Netherlands (nl)
1426, New Zealand (nz)
1415, Norway (no)
1611, Pakistan (pk)
1608, Philippines (ph)
1620, Portugal (pt)
1821, Russia (ru)
1907, Singapore (sg)
0519, Spain (es)
1905, Sweden (se)
0308, Switzerland (ch)
2023, Taiwan (tw)
2008, Thailand (th)
0702, United Kingdom
(gb)
2119, USA (us)
Допълнителна информация
Код на областта/страната
151
Забележки относно този
рекордер
Относно работата
• Ако рекордерът бъде внесен от студено на
топло място или поставен в много влажна
стая, възможно е във вътрешността по
лещите на рекордера да кондензира влага. Ако
това се случи, възможно е рекордерът да не
работи правилно. В този случай извадете
диска и оставете рекордера включен (ако устройството е изключено, не го включвайте)
за около час, докато влагата се изпари.
• Когато местите рекордера, извадете диска
от него. В противен случай дискът може да
се повреди. (стр.3)
Относно настройката на звука
Не увеличавайте звука прекалено много, когато
слушате участък със слаба сила на звука или без
аудио сигнал. Възможно е при рязка промяна
в силата на звука да се стигне до повреда във
високоговорителите.
Забележки за дисковете
• За да запазите диска чист не докосвайте
повърхността му - придържайте го за краищата му. Прах, пръстови отпечатъци или
драскотини могат да причинят неизправност на диска.
• Не излагайте диска на директна слънчева
светлина или източници на топлина, като
въздухопроводи. Не оставяйте дискове в
кола, паркирана на пряка слънчева светлина,
където температурата може да се покачи
прекалено много.
• Прибирайте дисковете в кутиите им,
когато не ги използвате.
• Почиствайте диска с почистващо парче
плат от центъра към периферията.
Относно почистването.
Почиствайте корпуса, панела и контролните
бутони с меко парче плат, леко навлажнено
с мек почистващ разтвор. Не използвайте
абразивни почистващи гъбички, прах или
разтворители като алкохол или бензин.
Не използвайте почистващи дискове или препарати за почистване на дискове/лещи, които
се продават в търговската мрежа. Те могат да
причинят неизправност.
Почистване на дисковете/лещите
Не използвайте почистващи дискове или
препарати за почистване на лещи (спрейове или разтвори), които се продават в
търговската мрежа. Те могат да причинят
неизправност.
152
• Не използвайте почистващи препарати и
разтворители, продавани в търговската
мрежа като бензин или разредител, а също и
антистатичен спрей, предназначен за винилови грамофонни плочи.
• Не използвайте следните дискове.
– Диск с нестандартна форма (карта, сърце).
– Диск с етикет или стикер върху него.
– Диск, който има тиксо или стикер залепен
върху него.
Относно подмяната на части
Когато се налага подмяна на части, старите
части може да бъдат иззети за рециклиране.
Забележки за МР3 аудио записи, JPEG
файлове с изображения и DivX видео
файлове.
Относно МР3 аудио записи,
JPEG файлове с изображения и
DivX видео файлове
МР3 е технология за аудио компресия, която
отговаря на определени стандарти поставени
от ISO/MPEG.
JPEG е технология за компресия на изображения. Можете да възпроизвеждате MP3 (MPEG1
Audio Layer 3) аудио записи и JPEG файлове с
изображения на харддиска или на DATA CD
(CD-ROM/CD-R/CD-RW) или JPEG файлове с
изображения на харддиска или на DATA DVD
(DVD-ROM/DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/
DVD-R). DivX e технология за компресия на
видео файлове, разработена от DivX, Inc.
Този продуkт е официално сертифициран от
DivX. Можете да възпроизвеждате DATA CD
(CD-ROM/CD-R/CD-RW) и DATA DVD (DVDROM/DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/DVD-R),
които съдържат DivX видео файлове. DATA
DVD-тата трябва да бъдат записани според
ISO9660 Level1, Level2, Romeo, Joliet или UDF
1.02, 1.50, 2.00* или 2.01 формати, за да разпознае рекордерът MP3 записите, JPEG файловете
с изображения и DivX видео файловете.
Можете също така да възпроизвеждате дискове записани MultiSession/Border.
Вижте инструкциите приложени към диск
устройствата и софтуера за запис (не е приложен) за повече подробности относно формата
на запис.
* Не са възможни за МР3 аудио записи.
Забележка за MultiSession/Border дискове
Ако аудио записите и изображенията в музикален CD формат или във видео формат се запишат като FirstSession/Border, само FirstSession/
Border ще бъдат възпроизведени.
МР3 аудио записи, JPEG файлове с изображения и DivX видео
файлове, които рекордерът
може да възпроизвежда
Рекордерът може да възпроизвежда следните
записи и файлове:
– МР3 аудио записи със съкращение ‘.mp3’.
– JPEG аудио записи със съкращение ‘.jpeg’.
– основни JPEG файлове с изображения които
съвпадат с Exif 2.2* формата за файлове с
изображения и Y:CB:CR e 4:4:4, 4:4:2 или 4:2:0.
– DivX видео файлове с продължение “.avi” или
“.divx”.
* “Exchangeable Image File Format”: Файл формат
използван при цифрови фотоапарати.
z Съвет
Тъй като един диск може да има много подразделения
може да отнеме повече, за да започне възпроизвеждане,
препоръчително е да създавате албуми с не повече от две
подразделения.
b Забележки
• Рекордерът възпроизвежда всякакви данни с продължение “.mp3”, “.jpeg”, “.jpg”, “.avi” или “.divx” дори и те
да не са в МР3, JPEG или DivX формат. Възпроизвеждането на тези данни може да предизвика силен шум,
който да повреди високоговорителите Ви.
• В зависимост от диска нормалното възпроизвеждане
може да не е възможно. Например, картината може да е
неясна, възпроизвеждането може да не изглежда гладко,
звукът може да прескача.
• В зависимост от диска може да отнеме известно
време докато възпроизвеждането започне.
• Някои файлове не могат да бъдат възпроизведени.
Допълнителна информация
153
• За МР3 аудио записи DivX видео файлове рекордерът
може да възпроизвежда до 99 албума на DATA CD/
DATA DVD.
• Прехвърлянето към следващ или различен албум може
да отнеме известно време.
• Размерът на изображението, който може да бъде
възпроизведен е ограничен. Следните размери на
изображения могат да бъдат изведени: шир. 160 – 5120
пиксела при вис. 120 – 3840 пиксела.
• Рекордерът поддържа МР3 аудио записи записани при
примерна честота от 32 kHz, 44.1 kHz и 48 kHz.
• Не можете да възпроизвеждате повече от 1GB MP3
аудио запис.
• Рекордерът не съвпада с аудио записите в mp3PRO
формат.
• Рекордерът не може да възпроизвежда DivX видео
файлове с размер по-голям от 720 (широчина) х 576
(височина)/4GB.
• Рекордерът може да не възпроизвежда DivX видео
файлове, когато файлът е комбинация от два и повече
DivX видео файла.
Забележки относно копирането на JPEG
файлове с изображения/МР3 аудио записи
• Не можете да копирате JPEG файлове с
изображения / МР3 аудио записи на харддиска
ако:
– Общият брой на JPEG албумите с изображения на харддиска надвишава 999.
– Общият брой на JPEG файловете с изображения/МР3 аудио записите в един албум
надвишава 999.
– МР3 аудио записите са 1GB или по-големи.
• Обърнете внимание, че размера на JPEG
файловете копирани на харддиска може автоматично да бъде регулиран, за да съвпаднат с
телевизионния екран.
• Не можете да копирате JPEG файлове с
изображения на DATA DVD финализирано на
други устройства.
• Ако се появи съобщение, че дискът е пълен,
изтрийте няколко албума или файла, за да
освободите място. За повече подробности
относно изтриването на файлове, вижте
стр. 100 или 110.
154
За името i.LINK
i.LINK е по-популярното название за магистралата за пренос на данни IEEE 1394, предложена
от SONY, и е търговска марка, приета от
много компании.
IEEE 1394 е международен стандарт, утвърден
от Института на инженерите по електротехника и електроника.
Функции i.LINK на това устройство
За подробности относно презапис, когато
този рекордер е свързан с друго видео оборудване с DV жакове, вижте стр. 91.
DV жакът на този рекордер може да приема
DVC-SD сигнали. Той не може да изпраща
сигнали. DV жакът няма да приеме MICRO
MV сигнали от устройство като например
MICRO MV цифрова видео камера с
i.LINK жак.
За по-нататъшни предпазни мерки вижте
бележките на стр. 91.
За подробности по предпазните мерки при
свързване на този рекордер, вижте ръководствата за експлоатация на устройствата,
които подлежат на свързване.
b Забележкa
Обикновено само едно устройство може да бъде свързано към този рекордер чрез i.LINK кабела (DV свързващ
кабел). Ако желаете да свържете рекордера с i.LINK-съвместимо устройство с два или повече i.LINK жакове
(DV жакове), вижте ръководството за експлоатация на
устройството, което предстои да бъде включено.
i.LINK и са търговски марки.
Спецификации
Система
Лазер: Полупроводников лазер
Покритие на каналите:
LINE 1/DECODER: 21-пинов
CVBS IN/OUT
S-Video/RGB IN
Декодер
DV IN: 4-пинов/i.LINK S100
DIGITAL OUT (COAXIAL): Фоно жак/0.5
Vp-p/75 ома
PAL/SECAM (B/G, D/K, I)
VHF: E2 до E12, R1 до R12, Италия A до
H, Ирландия A до J, Южна Африка 4 до 13
UHF: E21 до E69, R21 до R 69, B21 до B69
CATV: S01 до S05, S1 до S20
HYPER: S21 до S41
Гореописаното покритие на каналите гарантира само приемането на каналите в тези
граници. То не гарантира възможността за
приемане на сигнали при всякакви обстоятелства. Каналите, които могат да бъдат засечени се различават в зависимост от страната/
региона.
Видео приемане: Честотна синтезаторна
система
COMPONENT VIDEO OUT:
(Y, PB/CB, PR/CR)
Аудио приемане:
Общи характеристики
Разделена носеща система
Изход за антена: 75-ома асиметрично
гнездо за антена
Таймер: Часовник: Kварцов заключен/Tаймер
индикация: 24-часов цикъл (цифров)/Подсигуряване на захранването: 1 час.
Формат на видеозаписа:
MPEG-2, MPEG-1
Формат на аудиозаписа/приложима компресия: Dolby Digital 2ch 256
kbps/125 kbps (в режим EP, SLP и SEP),
PCM.
Изходи и входове
LINE 2 OUT
(AUDIO): Фоно жак/2 Vrms/10 килоома
(VIDEO): Фоно жак/1.0 Vp-p
(S VIDEO): 4-пинов mini DIN/Y: 1.0 Vp-p, C:
0.3 Vp-p (PAL)
Vp-p (PAL)
LINE 3 - TV: 21 пина
CVBS IN/OUT
S-Video/RGB OUT (нагоре)
USB:
USB жак тип А (за свързване с цифров
фотоапарат, Memory card reader или USB
памет карта, харддиск видеокамера).
USB жак тип В (за свързване с PictBridge
съвместими принтери).
Изисквания към захранването:
220-240 V AC, 50/60 Hz
Консумация на електроенергия:
43 W
Размери (приблизително):
430 x 66.5 x 285.5 мм (ш/в/д) включително
издадените части
Капацитет на твърдия диск
RDR-АТ100/АТ105/АТ107: 160GB
RDR-АТ200/АТ205: 250GB
Тегло (приблизително): 4.4 кг.
Работна температура: от 5°С до 35°С
Допустима влажност: 25% до 80 %
Включени аксесоари в комплекта:
Кабел за захранване (1)
Кабел за антената (1)
Устройство за дистанционно
управление (1)
Контролер за приемника (1) *1
Батерии R6 размер АA (2)
HDMI кабел*2
*1 само за модели RDR-AT105/AT107/AT205
*2 само за модели RDR-AT200/AT205
Дизайнът и спецификациите подлежат на
промени без предупреждение.
, продължава
Допълнителна информация
LINE 2 IN
(AUDIO): Фоно жак/2 Vrms/над 22 килоома
(VIDEO): Фоно жак/1.0 Vp-p
(S VIDEO): 4-пинов mini DIN/Y: 1.0Vp-p, C: 0.3
Фоно жак/Y:1.0 Vp-p
PB/CB: 0.7 Vp-p,
PR/CR: 0.7 Vp-p
G-LINK*1: минижак
HDMI OUT: HDMI 19-пинов стандартен
конектор
155
Азбучен указател
Думите в кавички се извеждат на дисплея на
екрана.
Цифри
“96 kHz PCM изходен сигнал” 125
A-Z
“A-B Erase” 77
“A-B Repeat” 69
“Add to Play List” 98
“AFT” 121
“Album Name” 71, 100
ANGLE 67, 107
“Angle Indicator” 67, 130
“Artist Name” 100
AUDIO 67
“Audio DRC” 125
“Audio In” 123
“Audio Language” 126
“Audio Out” 124
“Auto” 117
“Auto Channel Setting” 25, 119
“Auto Chapter (DVD+R/+RW)” 128
“Auto Chapter (HDD/VR)” 127
“Auto Chapter (Video)” 127
“Auto Language” 126
“Auto Power Off” 118
“Auto Scan” 25, 119
“Basic” 116, 117
“Bilingual Recording” 124
‘BRAVIA’ Sync 20
Canal Plus 32
“Cancel Protection” 110
CD 145
“CH System” 119
“Change Genre” 76
“Channel” 119
“Channel Swapping” 121
“Chapter Edit” 78
“Chapter Search” 74
Chase Play 73
Child Lock 12
“Clock Setting” 25, 117
“Combine” 79, 80
“Command Mode” 24, 132
COMPONENT VIDEO OUT 19
“Component Video Out” 122
“Confirm Printer” 133
“Copy” 103
“Copy Album” 96
“Copy Album Contents” 103
“Copy All to HDD” 72, 102
“Copy Photos from a Digital Camera” 102
“Copy to HDD” 72, 102
“Copy to DVD” 103, 104
“Copy Track” 96
“Creating x-Pict Story” 108
Copy-Free 150
Copy-Never 150
Copy-Once 150
156
CPRM 144
DATA CD 145
DATA DVD 145
“Decoder” 33, 121
DIGITAL OUT (COAXIAL) 22
“Disc Setup” 41, 43, 45, 116
“Divide” 77, 79, 80
“Download from TV” 25, 119
DivX
“Registration Code” 132
DivX видео файлове 71
Dolby Digital 22, 124
DTS 22, 124
DV видеокамера 91
DV IN 91
“DV вход” 92, 124
“DV Manual Dubbing” 93
“DV One-Touch Dubbing” 93
“DV Playback” 94
“DVD Playback” 94
“DVD Backup” 86
“DVD Menu Language” 126
DVD VIDEO 145
DVD+R 143
DVD+RW 143
DVD-R 143
DVD-RAM 145
DVD-RW 143
“Easy Timer” 56
“Edit” 71, 76, 100
“Editor” 48
“Erase” 62, 71, 76, 79, 100, 110
“Erase Album” 110
“External Audio” 123
“Finalise” 43
“Format’ 45
“Format DVD-RW” 116
“Format HDD” 117
“Frame Accurate Editing” 75
“Front Panel Display” 132
“Full Dubbing” 89
“Genre Name” 76
“Grid” 48
GUIDE 47, 52
GUIDE Plus+ система 47, 52
“HDD Recording Format” 128
“HDD-Cam Dubbing” 89
HDMI
“Изходен видео сигнал 4:3” 131
“Аудио изходен сигнал” 131
“Цветност” 131
“HDMI контрол” 131
“Екранна резолюция” 130
“HDMI Output” 130
HDMI кабел 18, 21
“HELP Setting” 118
HDMI кабел 18, 21
HDMI OUT 19, 22
i.LINK 154
“Info” 48
INPUT 63
“Input Colour System” 122
“Input Line System” 118
Jukebox 95
“Language” 126
“LINE 1 In” 123
LINE 1/DECODER 29
LINE 2 IN 30
“LINE 3 Out” 122
“Manual” 117
“Manual CH Setting” 119
“Manual Rec. Mode” 127
MENU 65
“Modify” 62
“Move” 80, 81
MP3 аудио записи 65
MPEG 22, 125
“Multi-Mode” 76, 110
“Music Jukebox” 95
“My TV” 48
“Name” 121
“New Album” 110
NICAM 57
“NICAM Select” 123
“NTSC на телевизор PAL” 123
“On Screen Display” 132
ONE-TOUCH DUB 89, 93
“Optimise HDD” 117
“Options” 132
Options 2 133
“Original” 38, 75, 97
“OSD Language” 126
Page mode 38, 75, 97
Parental Control 66, 129
“Pause Mode” 129
Pause Live TV 72
PAY-TV 32
PBC 66
PDC 55, 59
“Photo Album” 101, 105
“Picture Adjustment” 113
“Play List Name” 100
PLAY MODE 69, 70
“Playback” 128
“Play List Name” 100
“Programme” 70, 99
“Progressive” 26
“Protect” 76, 110
“Protect Album Contents” 110
“Protect Disc” 42
Quick Timer 56, 60
REC 35
REC MODE 147
REC STOP 35, 89, 93
“Rec. Mode Adjust” 54, 59, 127
“Recording” 127
“Rename Album” 110
“Rename File” 110
“Repeat” 69, 98
“Repeat Album” 69, 98
“Repeat Artist” 98
“Repeat Chapter” 69
“Repeat Disc” 69
“Repeat Play List” 98
“Repeat Programme” 69, 98
“Repeat Title” 69
“Repeat Track” 69, 98
“Restart USB Device” 133
Resume Play 66
S VIDEO 19
Scan Audio 68
“Schedule” 48
“Seamless Playback” 129
“Search” 48
“Set Genre” 76
“Set Preview” 133
“Set Thumbnail” 76, 127
Set top box controller 15, 28
Set top box приемник 16
Setting up the GUIDE Plus+ система 26
“Setup” 48
“Skip” 119
“Skip Once” 62
Slideshow 107
x-Pict Story 108
SMARTLINK 20, 132
“Sort Titles” 38
“Sound System” 121
“Standby Mode” 26, 118
SUBTITLE 67
“Subtitle Display’ 126
“Subtitle Language” 126
Super VIDEO CD 145
“Time Search” 74
TIMER (само за модели RDR-AT100/AT200) 58
“Timing” 61
“Title Name” 71, 76
“Title Search” 74
TOP MENU 65
“Track Name” 100
“Track Search” 74
“Tuner” 119
“Tuner Level” 123
“TV пауза” 72, 133
TV PAUSE 72
TV -- 23, 35
TV Direct Rec. 20, 35
TV/DVD 24, 35
USB 88
“Undo” 76
“Unfinalise” 44
“Unprotected” 76
VIDEO CD 145
“Video In/Out” 122
“Video Mode Compatible Editing” 75
VPS 55, 59
VR режим 143
x-Pict Story 108
“Play List” 109
“Theme” 109
ZWEITON 57
157
А-Я
Антена 15
Аудио кабел 21
Аудио вход 22
Автоматична настройка на часовника 25, 117
Батерии 23
Бутони с цифри 74
Бърз таймер 56, 60
Видео кабел 18
Видео вход 19
Видео режим 143
Видове дискове 143, 145
Време за запис 36, 147
Въвеждане на символи 40
Възпроизвеждане с едно докосване 20, 66
Възможни за възпроизвеждане дискове 143, 145
Възможни за запис дискове 143
Възпроизвеждане 65, 97, 105, 143, 145
“A-B Repeat” 69
DivX видео файлове 71
DV видеокамера 94
бързо превъртане напред 68, 98
бързо превъртане назад 68, 98
пауза на кадър 68
превъртане напред 67
повторно възпроизвеждане 67
JPEG файлове с изображения 105
Jukebox 97
MP3 аудио записи 65
“Програма” 75, 99
“Повторение” 69, 98
възобновено възпроизвеждане 66
завъртане 107
сканиране на аудио записа 68
възпроизвеждане в забавен каданс 68
увеличение 107
Възстановяване на запис 59, 61
Глава 40, 57, 60
Двуезичен запис 57, 60
Дисплей на предния панел 13
Едновременни запис и възпроизвеждане 73
Забавено възпроизвеждане 68
Завъртане 107
Заглавие 40
Заден панел 14
Запис 52
настройка на картината 113
формат на записа 143
режим на записа 36, 147
време за запис 36, 147
докато гледате друга програма 35
Запис с таймера
проверка/промяна/отменяне 60
„Лесен таймер” 56
Система GUIDE Plus+ 52
ръчна настройка 54
“Rec. Mode Adjust” 54, 59
Синхронизиран запис (само за модели RDRAT100/AT200) 64
Запис с таймера (само за модели RDR-AT100/
AT200)
проверка/промяна/отменяне 62
списък на таймера 62
158
Захранващ кабел 22
Защита за деца 12
Защита
На албум 110
На диск 42
На JPEG файлове с изображения 110
На заглавие 76
Изреждане на кадри 107
x-Pict Story 108
Използване на менюта за настройка 116
Качество на изображението 113
Код за страна/регион 151
Контролиране на телевизора с устройството
за дистанционно управление 23
Копиране
На албуми 95
На аудио записи 95
На JPEG файлове с изображения 101
Лесна настройка 25, 118
Меню
Меню на DVD 65
Top menu 65
Миниатюрно изображение 38
режим преглед 38, 133
MP3 аудио записи 65
Настройка на система GUIDE Plus+ 26
Настройки на диска 41, 43, 45, 116
Номер на глава 40
Номер на заглавие 40
Нулиране на рекордера 118, 142
Означаване 41
Основен звук 57, 60, 124
Отпечатване на JPEG файлове с изображения
111
Отстраняване на проблеми 134
Плейлиста 38, 75, 97
Преден панел 12
Презапис
Списък за презапис 83
HDD/DVD DUB 83
“High Speed” 150
Преместване 150
Презапис от DV видеокамера 91
“DV Manual Dubbing” 93
“DV One-Touch Dubbing” 93
“DV Playback” 94
Презапис от HDD видеокамера 87
“Full Dubbing:” 89
“HDD-Cam Dubbing” 89
“One-Touch Dubbing” 89
Проверка/Промяна/Отменяне на настройките на таймера 60
Проверка/Промяна/Отменяне на настройките на таймера (само за модели RDR-AT100/
AT200) 62
Пространство на диска 75
Оставащо време 39
Работа с дискове 152
Регионален код 146
Регулиране
На възпроизвежданото изображение 113
На записваното изображение 113
Редактиране 75
На глави 78
На плейлиста 80
На заглавия 76
Режим на запис 36, 147
Режим на ръчен запис 127
Режим страница 38, 71, 97, 106
Режим на възпроизвеждане
“A-B Repeat” 69
“Programme” 70, 99
“Repeat” 69
Ръчна настройка на часовника 25, 117
Сателитен тунер 31
Свързване
На принтер 111
На кабела на антената 15
На аудио кабелите 21
На HDMI кабела 18, 21
На set top box контролера 15
На USB устройство 71, 95, 101
На видео кабелите 18
Сигнали за защита от копиране 150
Синхронизиран запис (само за модели RDRAT100/AT200) 64
Списък със заглавия 37
“Жанр” 38
„Разделяне на заглавия” 38
Миниатюрно изображение 38
Стоп кадър 68
Създаване на плейлиста 80
Създаване на копие за защита на данните 86
Търсене
на аудио запис 98
по жанр 38
бързо превъртане назад/напред 68, 98
JPEG файл с изображение 107
откриване началото на заглавие/глава/
запис 67, 98
сканиране на аудио запис 68
Увеличаване 107
Управляване
На аудио записи от Music Jukebox 100
DivX видео файлове 71
На JPEG файлове с изображения 110
Устройство за дистанционно управление 10,
23
Финализиране 43
Форматиране 45
Части и бутони 10
159
BG
Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди
(Приложимо за страните от Европейския съюз и други европейски
страни, използващи система за разделно събиране на отпадъци)
Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че този продукт не трябва да се третира като домашен отпадък. Вместо това, той трябва да бъде предаден в съответните пунктове за
рециклиране на електрически и електронни уреди. Изхвърляйки този продукт на правилното място,
вие предотвратявате потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които могат да се случат при неправилното изхвърляне на продукта. Рециклирането на материалите ще
помогне за запазването на естествените ресурси. За по-подробна информация относно рециклирането
на този продукт, моля, свържете се с местния градски офис, службата за изхвърляне на отпадъци или с
магазина, от който сте закупили продукта.
Производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Упълномощеният представител за EMC (електромагнитна съвместимост) и техническа безопасност на продукта е Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61,70327 Stuttgart, Germany. За въпроси, свързани със сервиза и гаранцията, моля обърнете се към адресите в
съответните сервизни или гаранционни документи.
Допълнителна информация за този продукт и отговори на често задавани въпроси можете да намерите на нашия уебсайт
за клиентска поддръжка.
http://www.sony.bg
Download PDF