Sony | RDR-HX650 | Sony RDR-HX650 Инструкции за експлоатация

3-100-905-F1(1)
Pекордер
Ръководство за експлоатация
За да откриете полезни съвети и информация за продуктите и сервизното
обслужване на Sony, посетете: www.sony-europe.com/myproduct
RDR-HX650
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да предотвратите пожар или
късо съединение, не излагайте
устройството на дъжд или влага.
За да избегнете токов удар, не
отваряйте кутията. За сервиз се
обръщайте само към квалифициран
персонал.
Кабелът на захранването
трябва да се сменя единствено в
квалифициран сервиз. Не излагайте
батерията на прекомерна
горещина - например на пряка
слънчева светлина, огън и др.
Това устройство се класифицира
като продукт CLASS 1 LASER.
Обозначението CLASS 1 LASER
PRODUCT се намира на задната
страна на устройството.
ВНИМАНИЕ
Използването на оптически
инструменти с този продукт
увеличава опасността от
нараняване на очите. Тъй като
лазерният лъч, използван в този
DVD рекордер, е вреден за очите,
не се опитвайте да разглобявате
кутията. За сервизно обслужване
се обръщайте единствено към
квалифициран персонал.
Този етикет се намира
върху кутията за лазера
във вътрешността на
устройството.
Предпазни мерки
Това устройство работи при
напрежение 220 – 240V AC, 50/60
Hz. Проверете дали работното
напрежение на устройството
отговаря на местното
захранване.
За да предотвратите пожар или
късо съединение, не поставяйте
върху устройството предмети,
пълни с течност, като например
вази.
Инсталирайте системата така,
че захранващият кабел да може
да бъде изключен от контакта
незабавно в случай на повреда.
Предпазни мерки
Този продукт е тестван и
отговаря на изискванията на ЕМС
директивата за използване на
кабели, по-къси от 3 метра.
Безопасност
Изхвърляне на
стари електрически
и електронни
уреди (Приложимо
за страните от
Европейския съюз
и други европейски
страни с разделителна
система за отпадъци)
Този символ на устройството или
на опаковката му показва, че този
продукт не трябва да се третира
като домашен отпадък. Вместо
това, той трябва да бъде предаден
в съответните пунктове за
рециклиране на електрически и
електронни уреди. Изхвърляйки
го на правилното място, вие
предотвратявате потенциални
негативни последици за околната
среда и човешкото здраве, които
могат да се случат при неправилно
изхвърляне на продукта.
Рециклирането на материалите
ще помогне за запазването на
природните ресурси. За поподробна информация относно
рециклирането на този продукт,
моля, свържете се с общината,
службата по чистота или с
магазина, от който сте закупили
продукта.
Ако твърд предмет или течност
попадне в кутията, изключете
системата от контакта и
проверете устройството при
квалифициран персонал преди
повторна работа.
Твърд диск
Твърдият диск на устройството
притежава висока плътност,
която ви позволява да правите
дълги записи и бързо да получавате
достъп до записаните данни.
Въпреки това данните лесно могат
да се повредят вследствие на удар,
вибрация или събиране на прах, и
трябва да бъдат пазени далече от
силни магнити. За да избегнете
загубата на важни данни, следвайте
следните предпазни мерки.
Не излагайте рекордера на силни
удари.
Не поставяйте рекордера на
места, изложени на механични
вибрации или на нестабилни
повърхности.
Не поставяйте рекордера върху
горещи повърхности, като
например видеорекордер или
усилвател (приемник).
Не използвайте рекордера на
места, подложени на крайни
промени в температурата
(промяната на температурата
трябва да бъде с по-малко от 10
°C в час).
Не местете рекордера с включен
захранващ кабел.
Не изключвайте захранващия
кабел, докато устройството е
включено.
Когато изключвате захранващия
кабел, първо изключете
устройството и се уверете,
че твърдият диск не работи
(часовникът е изведен на дисплея
на предния панел за поне 30
секунди и всички операции по
запис или редактиране са спрени).
Не местете рекордера поне 1
минута, след като сте изключили
захранващия кабел.
Не се опитвайте сами да
сменяте или ъпгрейдвате
твърдия диск, тъй като това
може да причини неизправност.
Ако твърдият диск се повреди,
не можете да възстановите
загубените данни. Твърдият диск
пази данните само временно.
Поправка на твърдия диск
Съдържанието на записа на
твърдия диск може да бъде
проверено в случай на поправка
или проверка при повреда или
модификация. Въпреки това,
съдържанието няма да бъде
подсигурено или запазено от
Sony.
Ако твърдият диск трябва да
бъде форматиран или сменен,
това ще бъде извършено
по усмотрение на Sony.
Съдържанието на твърдия диск
ще бъде изтрито, включително
съдържанието, което нарушава
законите за авторските права.
Източници на захранване
Рекордерът не е изключен от
източника на променлив ток
(мрежата), докато е свързан
с контакта на стената, дори
ако самото устройство е
изключено.
Ако няма да използвате
рекордера за по-дълъг период
от време, изключете го от
контакта. За да изключите
захранващия кабел, издърпайте
щепсела; никога не дърпайте
кабела.
Местоположение
Поставете рекордера на място
с подходяща вентилация, за да
предотвратите увеличаване на
вътрешната температура.
Не поставяйте рекордера върху
мека повърхност, например
килим, която може да запуши
вентилационните отвори.
Не поставяйте рекордера в
затворени пространства, като
лавици или подобни вградени
шкафове.
Не поставяйте рекордера близо
до топлинни източници или
на места, изложени на пряка
слънчева светлина, прах или
механични вибрации.
Не инсталирайте
устройството в наклонена
позиция. То е проектирано да
работи само в хоризонтална
позиция.
Пазете устройството и
дисковете далече от оборудване
със силни магнитни полета,
като микровълнови печки или
големи тонколони.
Не поставяйте тежки
предмети върху рекордера.
Запис
Преди истинския запис
извършвайте пробен запис.
Компенсация при загуба на
записи
Sony не е отговорна и няма да
компенсира каквато и да е загуба
на записи или подобни загуби,
включително тогава, когато
записите не са направени поради
повреда в рекордера или когато
съдържанието на записа е загубено
или увредено в резултат на
повреда в рекордера или при
поправката му. Sony няма да
върне, възстанови или копира
записаното съдържание при
никакви обстоятелства.
Авторски права
Възможно е телевизионните
програми, филмите, видео
записите, дисковете и
други материали да бъдат
защитени от авторски
права. Нелицензиран запис
на такива материали може
да противоречи на закона
за авторското право.
Също така, възможно е
използването на този рекордер
с кабелна телевизия да изисква
разрешението на кабелния
оператор и/или собственика на
програмата.
Този продукт включва
технология за защита на
авторското право, защитена
с US патенти и други права на
интелектуална собственост.
Използването на тази
технология за защита на
авторското право трябва да
бъде разрешена от Macrovision
и е предназначена единствено
за домашно видео или друго
ограничено ползване, освен ако
не е разрешено друго от Macrovision. Повторното сглобяване
или разглобяване са забранени.
Този продукт използва шрифтове
FontAvenue®, по лиценз на
корпорация NEC.
FontAvenue е запазена търговска
марка на корпорация NEC.
Функция за защита на
записа
Тъй като рекордерът притежава
функция за защита на записа,
възможно е приеманите през
външен тунер (не е приложен
в комплекта) програми да
съдържат сигнали за защита на
авторското право (функция
за защита на записа) и като
такава, в зависимост от сигнала
е възможно сигналът да не бъде
записан.
ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА
Внимание: Този рекордер е
в състояние да поддържа
неподвижен видео образ
или снимка на екрана на
вашия телевизор безкрайно
дълго време. Ако оставите
неподвижен видео образ
на телевизионния екран
за продължителен период
от време, рискувате
да повредите екрана.
Особено чувствителни са
телевизорите с плазмени
екрани и прожекционните
телевизори.
Ако имате проблеми или въпроси,
отнасящи се до вашия рекордер,
моля, свържете се с най-близкия
сервиз на Sony.
продължава
Информация за това
ръководство
В това ръководство
вътрешният твърд диск
е описан като “HDD”
и терминът “диск” се
отнася за HDD, DVD или
CD дискове, освен ако не е
отбелязано друго в текста
или илюстрацията.
Иконки като
описани в горната част на
всяко пояснение, посочват
какъв вид носител
може да бъде използван
с функцията, която е
обяснена.
Инструкциите в това
ръководство описват
контролните бутони
на устройството за
дистанционно управление.
Можете да използвате
и контролните бутони
на рекордера, ако имат
същите или подобни
имена като тези на
устройството за
дистанционно управление.
Възможно е илюстрациите
на дисплея на екрана,
използвани в това
ръководство, да не
съвпадат с графиките,
изведени на телевизионния
екран.
Поясненията в това
ръководство, които
се отнасят до DVD
дисковете, са за дисковете,
записани с този рекордер.
Те не се отнасят до
DVD дискове, записани
с други рекордери и
възпроизведени с това
устройство.
Съдържание
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ………………........................................................................................2
Предпазни мерки ……….....................................................................................................2
Бързо упътване за видовете дискове….................................................................. 8
Дискове, които могат да бъдат записвани и възпроизвеждани.. 8
Дискове, които могат да бъдат възпроизвеждани …......................10
Връзки и настройки ……….............................................................12
Свързване на рекордера...............................................................................................12
Стъпка 1: Свързване на кабела на антената ...................................................... 13
Стъпка 2: Свързване на видео кабелите/HDMI кабелите .............................. 14
Функция SMARTLINK (само за SCART връзки) ....................................................... 16
HDMI Control функции за BRAVIA Theatre Sync (само за HDMI връзки) .......... 16
Стъпка 3: Свързване на аудио кабелите/HDMI кабелите …….. ...................... 17
Стъпка 4: Свързване на захранващия кабел … ..................................................... 18
Стъпка 5: Подготовка на устройството за дистанционно управление . 19
Контрол на телевизора с устройството за дистанционно управление ……
.............................................................................................................................................. 19
Ако притежавате Sony DVD плейър
или повече от един Sony DVD рекордер ............................................................... 20
Промяна на програмната позиция на рекордера и използване на
устройството за дистанционно управление……….. ............................................ 20
Стъпка 6: Лесна настройка ……….............................................................................. 21
Свързване на видеорекордер или подобно устройство ……….. ...................... 23
Свързване към жака LINE 1/DECODER ……….. ........................................................ 23
Свързване към жака LINE 2 IN на предния панел ……….. ..................................... 24
Свързване на сателитен или цифров тунер ……….. ............................................ 25
Свързване на външен декодер ……….. ....................................................................... 26
Свързване на декодер ……….. ....................................................................................... 26
Настройка на външния декодер (Задаване на PAY-TV/Canal Plus аналогов
декодер) програмни позиции ……….. .......................................................................... 27
Осем основни операции – Запознаване с Вашия DVD рекордер
1. Зареждане на диск ……….. ......................................................................................... 29
2. Запис на програма ……….. ......................................................................................... 29
Проверка на състоянието на диска докато записвате ……….. ...................... 30
3. Възпроизвеждане на записана програма (Списък със заглавия) ……….. .... 31
4. Извеждане на възпроизведеното време и информацията за
възпроизвеждане……….. ................................................................................................. 33
5. Промяна на името на записана програма ……….. ............................................. 35
6. Озаглавяване и защита на диск ……….. ............................................................... 36
Озаглавяване на диск ……….. ................................................................................... 36
Защита на диск ……….. ............................................................................................. 37
7. Възпроизвеждане на диск на друго DVD оборудване (Финализиране) …..38
Отваряне на диска….. .............................................................................................. 39
8. Преформатиране на диска ……….. ......................................................................... 40
продължава
Запис
с таймера
……….. ............................................................................................ 41
Осем
основни
операции
– Опознаване на вашия DVD рекордер
Преди запис ……… ............................................................................................................ 41
Режим на запис ……… .................................................................................... 41
Стерео запис и двуезични програми ……… ........................................... 41
Изображения, които не можете да записвате ……… ........................ 42
Запис с таймера ……….. ............................................................................................... 43
Използване на функцията бърз таймер ……….. .................................... 45
Настройка на качеството и размера на записана картина ……..45
Създаване на глави в заглавие ……….. ..................................................... 46
Проверка/Промяна/Отмяна на настройките на таймера (списък за
таймера) ……….. ............................................................................................................... 47
Запис от свързано оборудване с таймера (Синхронизиран запис) ……….. ...48
Запис от свързано оборудване с таймера (Синхронизиран запис) ……….....48
Запис от свързано оборудване без таймера ………..............................................50
Възпроизвеждане ………...................................................................51
Възпроизвеждане на записана програма/DVD……….. ........................................... 51
Опции при възпроизвеждане ……….. .......................................................................... 53
Неколкократно възпроизвеждане на определена част (А-В Repeat)………....55
Неколкократно възпроизвеждане (Repeat)…………….............................55
Създаване на ваша собствена програма (Programme)………… .......................... 56
Настройка на качеството на изображението ……….........................56
Пауза в телевизионно предаване (TV pause) ……………….. .................................... 58
Възпроизвеждане от началото на програмата, която записвате
(Възпроизвеждане по време на запис) ……….. ........................................................ 59
Възпроизвеждане на предходен запис, докато правите друг запис
(Едновременен запис и възпроизвеждане) ………................................................... 59
Търсене на заглавие/глава/запис и др. ……….. ....................................................... 60
Изтриване и редактиране ………...................................................62
Преди редактиране ……….. .......................................................................................... 62
Изтриване и редактиране на заглавие ……….. ..................................................... 63
Изтриване на много заглавия (Multi-Mode) ……….. ............................................... 64
Изтриване на част от заглавие (A-B Erase) ………. ............................................. .64
Разделяне на глава (Divide Chapter) ……….. .............................................................. 65
Създаване и редактиране на глава ……….. ............................................................. 66
Разделяне на глава (Divide)……… ................................................................ 66
Изтриване на глава (Erase)……… ............................................................... 67
Комбиниране на няколко глави (Combine)…………… ............................... 67
Създаване и редактиране на плейлист ………. ...................................................... 67
Преместване на плейлист заглавие (Move) ……….. ............................ 68
Комбиниране на множество плейлист заглавия (Combine) ………...68
Разделяне на плейлист заглавие (Divide) ……….. ................................... 68
Преместване на глава (Move)……………… ................................................. 68
Презапис (HDD -- DVD) ………...........................................................69
Преди презапис ……….. ................................................................................................... 69
HDD/DVD презапис ……….. ............................................................................................ 70
Презапис с използването на лист за презапис……………. .................................... 71
Създаване на копие (DVD Backup)…………… .............................................................. 74
Аудио записи………….. ....................................................................75
Възпроизвеждане на аудио записи от CD/DVD…….. ............................... 75
Опции за възпроизвеждане………. ............................................. 75
Неколкократно възпроизвеждане
на определена част (А-В Repeat)…….. ................................... 76
Неколкократно възпроизвеждане (Repeat)…………… ........... 76
Създаване на собствена програма (Programme)……. ....... 77
Търсене на аудио запис……………………. ............................................................. 78
JPEG файлове с изображения………… ............................................79
Относно функцията “Photo Album”……………. .............................................. 79
Подготовка за използване на функция “Photo Album”…….. .................... 79
Копиране на JPEG изображения на харддиска (DISC
HDD)………..79
Копиране на JPEG изображения или
албуми на харддиска (HDD
HDD)………...................................................80
Копиране на JPEG албуми на диск (HDD
DVD-RW/DVD-R)……........80
Копиране на JPEG изображения на диск (HDD
DVD-RW/DVD-R)..81
Използване на списък “Photo Album”…………….. ........................................... 82
Преглед на JPEG файлове с изображения………… .................. 84
Изреждане на кадри………….. ........................................................ 84
Управление на JPEG файлове с изображения на харддиска……………...85
Настройки и регулации………...........................................................86
Настройки на диска (Disc Setup)…………. .................................................................. 86
Настройки на рекордера (Basic)………… ................................................................... 87
Приемане от антената и настройки за езика (Tuner) ……….. ......................... 89
Автоматична настройка на каналите……….. ...................................... 89
Ръчна настройка на каналите…………… ................................................... 89
Смяна на канали……………. ............................................................................. 92
Видео настройки (Video In/Out) ……….. .................................................................... 92
Аудио настройки (Audio In) ……….. ............................................................................. 94
Audio настройки за извеждане (Audio Out)……………. ............................................ 95
Езикови настройки (Language)………………….. ............................................................ 96
Настройки на записа (Recording) ……….................................................................... 97
Настройки по възпроизвеждането (Playback)……. .............................................. 100
HDMI настройки (HDMI Output)…………. ..................................................................... 103
Други настройки (Options)………….. ............................................................................. 105
Опции……… ........................................................................................................ 105
Опции 2……….. .................................................................................................. 106
Допълнителна информация………..................................................107
Отстраняване на проблеми …….. .............................................................................. 107
Нулиране на рекордера……….. ...................................................................................... 113
Забележки за този рекордер………. ............................................................................ 113
Спецификации …….. ......................................................................................................... 114
Забележки за MP3 аудио записите, JPEG файлове с изображения и DivX
видео файлове………. ....................................................................................................... 115
Упътване за частите и бутоните……….. ............................................................... 117
Списък на езиковите кодове ………. ........................................................................... 120
Код на страната/областта………. ............................................................................ 121
Индекс … ............................................................................................................................ 122
Бързо упътване за видовете дискове
Дискове, които могат да бъдат записвани и възпроизвеждани
Иконка,
Вид
Лого
използвана
на диска в това
Форматиране
(нови дискове)
ръководство
Твърд диск
(вътрешен)
Съвместимост с
други DVD плейъри
(финализиране)
Изберете “Video
Mode Off” от “HDD
Recording Format”
(стр. 100).
Презапишете
съдържанието на твърдия
диск на DVD (VR режим),
за да възпроизвеждате на
други DVD плейъри
Изберете
“Video Mode On”
(настройка по
подразбиране) от
“HDD Recording
Format” (стр. 100)
Презапишете
съдържанието на твърдия
диск на DVD (Видео режим),
за да възпроизвеждате на
други DVD плейъри
Автоматично
форматиран в + VR
режим (DVD+RW
VIDEO)
Възпроизвежда се на
DVD+RW съвместими
плейъри (автоматично
финализиран)
Възпроизвежда се
Форматирайте във единствено на плейъри,
VR режим (стр. 29) съвместими с режим VR
(не е нужно финализиране)
Форматирайте във
видео режим (стр.
29)
Възпроизвежда се на
повечето DVD плейъри
(нужно е финализиране)
(стр. 38)
Автоматично
форматиран във
+VR режим (DVD+R
VIDEO)
Възпроизвежда се на
повечето DVD плейъри
(нужно е финализиране)
(стр. 38)
Форматира се
във VR режим
(стр. 29)*1.
Форматирането
се извършва в
менюто “Format”
(форматиране) (стр.
40)
Автоматично се
форматира във
Видео режим
8
Възпроизвежда се само
на DVD-R съвместими
плейъри във VR
режим (необходимо е
финализиране) (стр. 38)
Възпроизвежда се на
повечето DVD плейъри
(нужно е финализиране)
(стр. 38)
Версии на дискове, които можете да
използвате (по данни от м. април 2007
г.)
8х–скоростни или по-бавни DVD+RW
6х–скоростни или по-бавни DVD-RW (Версия 1.1,
Версия 1.2 със CPRM*2)
16х–скоростни или по-бавни DVD+R
16х–скоростни или по-бавни DVD-R (Версия 2.0,
Версия 2.1 със CPRM*2)
8х–скоростни или по-бавни DVD+R DL (двуслойни)
дискове
8х–скоростни или по-бавни DVD-R DL (двуслойни)
дискове (Версия 3.0 със CPRM*2)
“DVD+RW”, “DVD-RW”, “DVD+R”, “DVD+R DL”,
“DVD-R” и DVD-R DL са търговски марки.
*1
Когато в този рекордер се постави
неформатирано DVD-R, то автоматично се
форматира във Видео режим. За да форматирате
ново DVD-R във VR режим, използвайте менюто с
настройки “Format” (форматиране) (стр. 48).
*2
CPRM (Content Protection for Recordable Media
- Защита на съдържанието на носителя за запис)
е технология за кодиране, която защитава
авторските права на изображенията.
Дискове върху които не може да бъде
записвано
DVD-RAM
продължава
9
Дискове, които могат да бъдат възпроизвеждани
Вид
Лого на
диска
Иконка,
използвана
в това
ръководство
Характеристики
Дискове, например такива с филми,
които могат да бъдат закупени или
наети. Освен това този рекордер
разпознава DVD-RAM* като DVD Video
съвместими дискове.
VIDEO CD или CD-R/CD-RW във
формат VIDEO CD/Super VIDEO CD
Музикални CD или CD-R/CD-RW в
музикален CD формат
DVD+RW/DVD+R/DVD-RAM*,
съдържащи MP3 файлове, JPEG файлове с
изображения или DivX видео файлове
DVD-RW/DVD-R/DVD-ROM,
съдържащи MP3 файлове, JPEG файлове с
изображения или DivX видео файлове
CD-ROM/CD-R/CD-RW, съдържащи MP3
аудио записи, JPEG файлове с изображения
или DivX видео файлове
“DVD VIDEO” и “CD” са търговски
марки.
DivX, DivX Certified и свързаните с тях
лога са търговски марки на DivX, Inc. и се
използват по лиценз.
DivX® е технология за компресиране на
видео файлове, разработена от DivX, Inc.
* Ако DVD-RAM дискът има предпазна
касета, отстранете я, преди да
започнете възпроизвеждане.
Дискове, които не могат да
бъдат възпроизвеждани
PHOTO CD
CD-ROM/CD-R/CD-RW дискове,
записани във формати, различни от
упоменатите в горната таблица.
Части с данни на CD–Extra
BD
HD DVD
Дискове, записани с AVCHD-съвместима
DVD видео камера
10
DVD-ROM/DVD+RW/DVD-RW/
DVD+R/DVD-R, които не съдържат
DVD видео, DivX видео файлове, JPEG
файлове с изображения или MP3 аудио
записи.
DVD аудио дискове
DVD-RAM дискове, които могат да се
използват само с касета.
HD слоят на Super Audio CD
DVD VIDEO дискове с различен
регионален код (стр. 11)
DVD, записани на друг рекордер и
неправилно финализирани.
Максимален брой заглавия, които
можете да запишете
Диск
Брой заглавия
* Максималното времетраене за всяко
заглавие е 12 часа.
Забележка за операциите по
възпроизвеждане на DVD VIDEO/VIDEO
CD дискове
Възможно е някои операции по възпроизвеждане да
бъдат нарочно фиксирани от производителите
на софтуер. Тъй като този рекордер работи
с DVD VIDEO и VIDEO CD в зависимост от
съдържанието, програмирано от софтуерните
производители, възможно е някои функции на
възпроизвеждане да не бъдат достъпни. Вижте и
инструкциите, приложени към DVD VIDEO/VIDEO
CD.
Регионален код (само за DVD VIDEO)
Вашият рекордер има регионален код, отбелязан
на гърба на устройството и работи само с DVD
VIDEO дискове (само за възпроизвеждане), които
имат идентични регионални кодове. Тази система
се използва за защита на авторските права.DVD VIDEO
дискове, обозначени със символа
също могат да се възпроизвеждат с този рекордер.
Ако се опитате да ползвате друг DVD VIDEO
диск, на телевизионния екран ще се изведе
съобщението “Playback prohibited by region code”
(Възпроизвеждането е забранено от регионалния
код). В зависимост от DVD VIDEO диска, възможно
е регионалният код да не бъде указан, въпреки че
използването на този диск е забранено от законите
в съответната област.
Регионален код
Музикални дискове, кодирани с
технология за защита на авторските
права
Този продукт е създаден да възпроизвежда
дискове, които отговарят на CD (Компакт диск)
стандартите. В последно време обаче много от
звукозаписните компании пускат на пазара музикални
дискове, кодирани с технологии за защита на
авторските права. Моля, вземете под внимание
факта, че измежду тези дискове има такива, които
не отговарят на CD (Компакт диск) стандартите
и не могат да се възпроизвеждат на този продукт.
Забележки
Някои DVD+RW/DVD+R, DVD-RW/DVD-R,
DVD-RAM или CD-RW/CD-R не могат да
бъдат възпроизвеждани на този рекордер
заради качеството на записа, физическото
състояние на диска или характеристиките
на записващото устройство и софтуера,
използван при записа. Освен това дискът
няма да се възпроизведе, ако не е правилно
финализиран. За повече информация вижте
ръководството за експлоатация на
записващото устройство.
Не можете да смесвате VR режим и Видео
режим на един и същ DVD-RW диск. За да
промените формата на диска, форматирайте
диска отново (стр. 48). Имайте предвид, че
съдържанието на диска ще бъде изтрито след
преформатирането.
Не можете да намалите времето, необходимо за
запис, дори при дисковете с висока скорост.
Препоръчваме ви да използвате дискове, които
имат обозначение “For Video” на опаковката.
Не можете да добавяте нови записи към
DVD+R, DVD-R или DVD-RW (Видео режим),
които съдържат записи, направени на друго
DVD оборудване.
В някои случаи е възможно да не успеете да
прибавите нов запис към DVD+RW диск,
който съдържа запис, направен на друго DVD
оборудване. Ако прибавите нов запис, обърнете
внимание, че този рекордер ще презапише
менюто на DVD диска.
Не можете да редактирате записи на DVD+RW,
DVD-RW (Видео режим), DVD+R или DVD-R,
които са създадени на друго DVD оборудване.
Ако дискът съдържа данни, записани на
компютър, които не могат да бъдат
разпознати от този рекордер, възможно е
данните да бъдат изтрити.
Възможно е да не успеете да записвате,
редактирате или презаписвате на някои
дискове, в зависимост от вида им.
Не поставяйте в устройството дискове,
които не могат да бъдат записани или
възпроизвеждани на този рекордер. Това може
да причини неизправност.
Забележки за DualDisc
DualDisc е диск с две страни, който поддържа DVD
материали от едната страна и цифрови аудио
материали от другата.
Обърнете внимание, че възпроизвеждането на
такива дискове на този продукт не е гарантирано,
тъй като аудио страната на този вид дискове не
отговаря на CD (Компакт диск) стандартите.
11
Връзки и настройки
Свързване на рекордера
Извършете стъпките от 1 до 6, за да свържете рекордера и нагласите настройките му. Не
свързвайте захранващия кабел, докато не стигнете до “Стъпка 5: Свързване на захранващия кабел”
на стр. 18.
Забележки
Вижте “Спецификации” (стр. 114) за списък на приложените аксесоари.
Свържете здраво кабелите, за да предотвратите нежелан шум.
Прочетете инструкциите, приложени към компонентите, които ще свързвате.
Не можете да свържете този рекордер към телевизор, който не разполага със SCART или входен видео
жак.
Уверете се, че преди да започнете свързването сте изключили захранването на всеки компонент.
12
Стъпка 1: Свързване на кабела на
антената
Връзки и настройки
Стена
към ANALOG AERIAL IN
DVD рекордер
към ANALOG AERIAL OUT
Телевизор
към антенния вход
Антенен кабел (приложен)
Изключете кабела за антената от Вашия телевизор и го свържете към
AERIAL IN от задната страна на рекордера.
Свържете AERIAL OUT на рекордера към входа за антената на Вашия
телевизор, използвайки приложения кабел за антена.
Стъпка 2: Свързване на видео кабели/
HDMI кабел
Изберете една от следните схеми от A до E, в зависимост от входния жак на вашия телевизор,
проектор или аудио компонент (например AV усилвател (приемник). Това ще ви позволи да виждате
картината.
Аудио/видео
кабел (не е
приложен)
Телевизор, проектор или
аудио компонент
към LINE 2 OUT
(VIDEO)
SCART кабел (не е приложен))
(жълт)
към LINE 3
(зелен)
(син)
към COMPONENT
VIDEO OUT
(зелен)
(син)
(червен)
TV
към LINE 2 OUT
(S VIDEO)
Компонентен
видео кабел (не е
приложен)
към HDMI OUT
S-video кабел (не
е приложен)
(червен)
Телевизор, проектор или
аудио компонент
Телевизор, проектор
или аудио компонент
: Посока на сигнала
14
HDMI кабел (не е
приложен)
SCART входен жак
Когато задавате “LINE 3 Out” в положение “SVideo” или
“RGB” в менюто с настройки “Video In/Out”
(стр. 93), използвайте SCART кабел, който
отговаря на избрания сигнал.
HDMI конектора в HDMI жака.
Не прегъвайте и не оказвайте натиск върху HDMI
конектора.
S VIDEO входен жак
Ще можете да гледате изображения с високо
качество.
Компонентни входни видео
жакове (Y, PB/CB, PR/CR)
Ще можете да се насладите на точно цветово
възпроизвеждане и висококачествени изображения.
Ако телевизорът ви приема прогресивни сигнали
във формат 525p/625p, използвайте това
свързване и задайте “Progressive” в положение
“Compatible” (съвместим) в менюто с настройки
“Easy Setup” (Лесна настройка) (стр. 21). След
това задайте “Component Video Out” в положение
“Progressive” в менюто с настройки “Video In/
Out”, за да предавате прогресивни видео сигнали.
За подробности вижте “Component Video Out”
(компонентен видео изход) на стр. 93.
HDMI входен жак
Използвайте сертифициран HDMI кабел (не е
приложен), за да се насладите на висококачествена
цифрова картина и звук през жака HDMI OUT.
Когато свържете телевизор Sony, съвместим с
HDMI функцията за управление, вижте стр. 16
За да гледате сигналите от свързания Set Top Box
приемник, когато той е свързан към рекордера
само посредством SCART кабел, включете
рекордера.
Когато свързвате към HDMI жак
Следвайте стъпките, описани по-долу.
Неправилното боравене може да повреди HDMI
жака и конектора.
Приближете внимателно HDMI конектора
до HDMI жака на задната страна на рекордера и
проверете формата им. Внимавайте конекторът
да не е обърнат на обратно или наклонен.
Забележки
Уверете се, че сте изключили HDMI кабела,
когато местите рекордера.
Не натискайте твърде силно стеничката на
шкафа, ако поставите рекордера на шкафа със
свързан HDMI кабел. Това може да повреди
HDMI жака или HDMI кабела.
Не усуквайте HDMI конектора, докато го
включвате или го изключвате от HDMI жака,
за да предотвратите повреда на HDMI жака и
конектора.
Връзки и настройки
Входен видео жак
Ще можете да гледате изображения със
стандартно качество.
Когато възпроизвеждате
“широкоекранни” изображения
Някои записани изображения може да не паснат на
екрана на вашия телевизор. За да промените размера
на картината, вижте стр. 100.
Ако свързвате към видеорекордер
Свържете видеорекордера към жака LINE 1/DECODER на рекордера (стр. 23).
Забележки
Не свързвайте повече от един тип видео кабел
едновременно между рекордера и телевизора.
Не извършвайте свързвания
и
едновременно.
Когато свържете рекордера към вашия телевизор
посредством SCART жаковете, входният сигнал на
телевизор се задава автоматично на честотата
на рекордера, когато започнете възпроизвеждане.
Ако е необходимо, натиснете бутона TV -- на
дистанционното, за да върнете входния сигнал на
честотата на телевизора.
Ако свържете рекордера към телевизор със SMARTLINK, задайте “LINE 3 Out” в положение “Video” в
менюто с настройки “Video In/Out”.
Не можете да свържете жака HDMI OUT (свързване
) към DVI жакове, които не са HDCP съвместими
(например DVI жакове на компютърни монитори).
Когато използвате HDMI свързване, не се извеждат
компонентни видео сигнали и RGB сигнали.
*Този DVD рекордер използва технология High-Definition
Multimedia Interface (HDMI™ - високоразделителен
мултимедиен интерфейс).
HDMI, логото HDMI и High-Definition Multimedia
Interface са търговски марки или запазени търговски
марки на HDMI Licensing LLC.
продължава
15
Относно функциите
SMARTLINK (само за SCART
връзки)
Ако свързаният телевизор (или друго свързано
оборудване, като например set top box) е
съвместим със SMARTLINK, NexTView Link*3,
MEGALOGIC*1, EASYLINK*2, CINEMALINK*2,
Q-Link*3, EURO VIEW LINK*4 или T-V LINK*5,
можете да се наслаждавате на следните SMARTLINK функции.
TV Direct Rec. (стр. 30)
One-Touch Play (стр. 52)
Preset Download
Можете да прехвърляте предварително
запаметени данни от тунера на вашия
телевизор на този рекордер и да настроите
рекордера съгласно тези данни в менюто “Easy
Setup”.
NexTView Download
Можете лесно да настроите таймера, като
използвате функцията NexTView Download на
вашия телевизор.
За да се подготвите за функциите
SMARTLINK
Задайте “LINE 3 Out” в положение “Video” в
менюто с настройки “Video
In/Out” (стр. 93), а “SMARTLINK” в положение
“This Recorder Only” (само за този рекордер) в
менюто с настройки “Options” (стр. 106).
Забележки
За правилна SMARTLINK връзка ще ви бъде
необходим SCART кабел, снабден с пълните 21
пина.
Обърнете се и към ръководството за
експлоатация на вашия телевизор за информация
относно тази връзка.
Не всички телевизори реагират на изброените
по-горе функции.
*1
“MEGALOGIC” е запазена търговска марка на
Grundig Corporation.
*2
“EASYLINK” и “CINEMALINK” са търговски
марки на Philips Corporation.
*3
“Q-Link” и “NexTView Link” са търговски марки
на Panasonic Corporation.
*4
“EURO VIEW LINK” е търговска марка на
Toshiba Corporation.
*5
“T-V LINK” е търговска марка на JVC Corporation.
16
HDMI функции за управление
на ‘BRAVIA’ Theatre
Sync (само за HDMI връзки)
Ако свържете компоненти Sony, съвместими с
HDMI функцията за управление, посредством
HDMI кабел (не е приложен), работата с
рекордера се опростява по следните начини:
One-Touch Play (възпроизвеждане с едно
натискане) (стр. 52)
Изключване на системата
Когато изключите телевизора от бутона за
включване и изключване на дистанционното,
компонентите, съвместими с HDMI
функцията за управление, се изключват
автоматично.
За да се подготвите за функциите
на ‘BRAVIA’ Theatre Sync
Задайте “HDMI Control” в положение “On” в
менюто с настройки “HDMI
Output” (стр. 104). За подробности относно
настройките на телевизора прочетете
ръководството за експлоатация, приложено към
телевизора.
Забележки
В зависимост от свързания компонент HDMI
функцията за управление може и да не действа.
Обърнете се към инструкциите за експлоатация,
приложени към съответния компонент.
Рекордерът поддържа само опция възпроизвеждане
на HDMI функцията за управление. Когато
използвате HDMI функцията за управление, на
телевизионния екран се извежда надпис “Player”.
Стъпка 3: Свързване на аудио кабели/
HDMI кабел
Връзки и настройки
Изберете една от следните схеми или
, в зависимост от жака за входен сигнал на вашия
телевизор, проектор или аудио компонент (например AV усилвател (приемник). Това ще ви позволи
да чувате звука.
[Високоговорители]
[Високоговорители]
Заден (Ляв)
Заден
(Десен)
Аудио компонент
с
декодер
Преден (Ляв)
Преден (Десен)
Субуфер
Централен
или
към коаксиален/HDMI цифров вход
Коаксиален цифров кабел
(не е приложен)
HDMI кабел
(не е приложен)
към HDMI OUT
към DIGITAL OUT (COAXIAL)
към LINE 2 OUT (R-AUDIO-L)
DVD рекордер
(жълт)
(бял)
(бял)
(червен)
Аудио/видео кабел
(не е приложен)
(жълт)*
(червен)
Телевизор, проектор
или аудио компонент
: Посока на сигнала
* Жълтият куплунг се използва за видео сигнали (стр. 14).
Цифров входен аудио жак
Ако вашият аудио компонент е снабден с Dolby*1
Digital, DTS*2, или MPEG аудио декодер и цифров
входен жак, използвайте това свързване. Ще
можете да се наслаждавате на Dolby Digital (5.1ch),
DTS (5.1ch), и MPEG аудио (5.1ch) съраунд ефекти.
Ако свържете аудио компонент Sony, съвместим
с HDMI функцията за управление, обърнете се към
инструкциите за експлоатация, приложени към
аудио компонента.
продължава
17
Аудио L/R (ляв/десен) входни
жакове
Това свързване ще използва двата
високоговорителя на вашия телевизор или аудио
компонент, за да изведе звука през тях.
Съвет
За правилно разположение на високоговорителите
се обърнете към инструкциите за експлоатация,
приложени към свързаните компоненти.
Забележки
Не свързвайте изходните аудио жакове на
вашия телевизор едновременно към жаковете
LINE IN (R-AUDIO-L). От високоговорителите
на телевизора ви ще се чува нежелан шум.
Ако използвате свързване
, не свързвайте
едновременно жаковете LINE IN (R-AUDIO-L)
и LINE 2 OUT (R-AUDIO-L) към изходните
аудио жакове на вашия телевизор. От
високоговорителите на телевизора ви ще се
чува нежелан шум.
Ако използвате свързване , след като
осъществите връзката, задайте съответните
настройки в менюто с настройки “Audio Out” (стр. 95). В противен случай от
високоговорителите ви няма да излезе звук или
ще се чува силен шум.
Когато свържете рекордера към аудио
компонент посредством HDMI кабел, трябва
да извършите една от следните стъпки:
– Свържете аудио компонента към телевизора с
HDMI кабела, или
– Свържете рекордера към телевизора с видео
кабел, различен от HDMI кабел (компонентен
видео кабел, S-video кабел или аудио/видео кабел).
*1
Произведен по лиценз на Dolby Laboratories.
“Dolby” и символът двойно D са търговски
марки на Dolby Laboratories.
*2
“DTS” и “DTS Digital Out” са запазени
търговски марки на DTS, Inc.
18
Стъпка 4:
Свързване на
захранващия кабел
Свържете приложения захранващ кабел към
терминала AC IN на рекордера. След това
включете захранващите кабели на рекордера
и телевизора в мрежата. След като
свържете захранващия кабел,
трябва да изчакате малко, преди
да работите с рекордера. Можете да
работите с рекордера веднага щом панелът на
предния дисплей светне и рекордерът премине
в режим готовност.
Ако свързвате допълнително оборудване към
този рекордер (стр. 23), уверете се, че всички
връзки са осъществени, преди да свържете
захранващия кабел.
към AC IN
към контакта
Управление на телевизора
с устройството за
дистанционно управление
Можете да настроите устройството за
дистанционно управление така, че с него да
управлявате вашия телевизор.
Забележки
Можете да командвате рекордера, използвайки
приложеното устройство за дистанционно
управление. Поставете две батерии R6 (размер
АА), като + и – краищата на батериите
съвпаднат с означенията вътре в отделението
за батерии. Когато използвате дистанционното
управление, насочете го към неговия сензор ,
разположен на рекордера. захранващия кабел.
В зависимост от свързаното устройство,
има вероятност да не можете да управлявате
вашия телевизор с някои от бутоните или с
всички бутони, показани по-долу.
Ако въведете нов номер на код, предният ще
бъде изтрит.
Връзки и настройки
Стъпка 6: Подготвяне
на устройството
за дистанционно
управление
Бутони с
цифри
TV/DVD
Забележки
Ако честотата на приложеното устройство
за дистанционно управление съвпада с тази на
друг ваш Sony DVD рекордер или плейър, сменете
номера на командния режим за този рекордер (стр.
20).
Използвайте батериите правилно, за да избегнете
евентуално протичане и корозия. При евентуално
протичане, не пипайте течността с голи ръце.
Обърнете внимание на следното:
Не използвайте нова батерия заедно със стара, или
батерии от различни производители.
--Не се опитвайте да презаредите батериите.
--Ако нямате намерение да използвате
дистанционното управление за продължителен
период от време, отстранете батериите.
--При евентуално протичане на батериите,
избършете останалата течност вътре в
отделението за батерии и поставете нови
батерии.
Не излагайте сензора на дистанционното
управление (означен с на предния панел) на силна
светлина, като пряка слънчева светлина или лампа.
Рекордерът може да не реагира на устройството
за дистанционно управление.
Когато сменяте батериите на устройството
за дистанционно управление, номерът на кода и
номерът на Командния режим може да се върнат
към фабричните си настройки. Задайте отново
желания номер на кода и номер на Командния
режим.
DISPLAY
1
Натиснете и задръжте бутона TV
, намиращ се в долния край на
устройството за дистанционно
управление.
Не натискайте бутона
в горния край на
устройството за дистанционно управление.
2
С натиснат бутон TV
, въведете
кода на производителя на телевизора,
като използвате бутоните с цифри.
Например, за да въведете “09”, натиснете “0”, след
това “9”.
След като въведете и последната цифра,
отпуснете TV
.
продължава
продължава
19
Номера на кодове за телевизори, които
можете да управлявате
Ако в списъка има повече от един код, опитайте
да ги въведете един по един, докато откриете
този, с който работи вашият телевизор.
Производител
Ако притежавате Sony DVD
плейър или повече от един
Sony DVD рекордер
Цифров код
БАко честотата на приложеното устройство
за дистанционно управление съвпада с тази
на другия ви Sony DVD рекордер или плейър,
задайте номера на командния режим за този
рекордер и приложеното дистанционно така,
че да се различава от номера на другия Sony DVD
рекордер или плейър, след като сте извършили “
Стъпка 6: Лесна настройка”. Настройката по
подразбиране за командния режим на този рекордер
и приложеното към него дистанционно е DVD3.
Можете да проверите текущия Команден режим
на дисплея на предния панел. За подробности
вижте стр. 105.
Ако притежавате Sony DVD
плейър или повече от един
Sony DVD рекордер
Настройката по подразбиране за командния
режим на този рекордер и приложеното
към него дистанционно е DVD3.
Устройството за дистанционно управление
няма да функционира, ако са зададени
различни командни режими за рекордера
и дистанционното. Задайте един и същ
команден режим и за двете.
Устройството за дистанционно управление
извършва следното:
Бутони
Операции
Промяна на програмните
позиции на рекордера с
помощта на устройството
за дистанционно управление
Можете да промените програмните позиции на
рекордера, като използвате бутоните с цифри..
Включва или изключва
телевизора.
(усилване
на звука).
Регулира силата на звука
на телевизора.
Избира програмната
позиция на
телевизора.
(избор на
входен
сигнал).
INPUT
Превключва входния
източник на
телевизора.
Работа с бутона TV/DVD (само
за SCART връзки)
20
Бутони с
цифри
Бутонът TV/DVD превключва между режим
телевизор и режим рекордер. Натиснете
бутона TV/DVD, когато сте в режим стоп
или на телевизионния екран не се появява меню.
Когато използвате този бутон, насочете
дистанционното управление към рекордера.
Режим телевизор:
превключете на него,
когато използвате предимно тунера на
телевизора. Когато започнете възпроизвеждане,
входният източник на телевизора автоматично
преминава в режим рекордер.
Режим DVD: превключете на него, когато
използвате предимно тунера на рекордера.
За да проверите на кой режим сте в момента,
натиснете DISPLAY (стр. 33).
ENTER
Пример: за канал 50
Натиснете “5”, “0”, а след това натиснете ENTER.
Auto Channel Setting
Стъпка 6: Лесна
настройка
Ако свържете рекордера към телевизор
посредством SMARTLINK, изберете “Download
from TV”.. След това изберете страната/
региона като използвате / и натиснете
ENTER. Предварително настроените данни
ще се пренесат от телевизора Ви на рекордера.
(За повече подробности обърнете се към
инструкциите за експлоатация приложени към
телевизора Ви.)
Връзки и настройки
Направете основните настройки, като
следвате инструкциите, които се появяват
на екрана в меню ”Easy Setup”. Внимавайте
да не изключите кабелите или да излезете
от функцията ”Easy Setup” по време на тази
процедура.
Ако свържете този рекордер към телевизор
не посредством SMARTLINK, изберете “Auto
Scan”. След това изберете страната/региона
като използвате /
и натиснете ENTER.
Редът на програмните позиции няма да се
настрои според страната/региона, който
изберете.
За да пропуснете тези настройки изберете
“Do not set.”
За да настроите позициите на програмите
ръчно, вижте стр. 89.
Сверяване на часовника
Ако дадена програмна позиция във вашия
регион излъчва сигнал за време, изберете
“Auto”. Появява се съобщение “Auto Clock
Setting”.
програмната позиция на
1 Изберете
станцията, която излъчва сигнал за
време, като използвате бутоните
Включете рекордера и вашия
телевизор. После включете входния
селектор на вашия телевизор, така че
сигналът от рекордера да се появи на
телевизионния екран.
Появява се надпис “Language”.
Ако не се появи надписът “Language”, изберете
“Easy Setup” в менюто с настройки “Basic” от
“Initial Setup” в Системното меню (стр. 88).
“Start” с бутона
2 Изберете
ENTER.
/
и натиснете
Ако не откриете сигнал за време,
натиснете
RETURN и сверете
часовника ръчно.
Изберете “Manual”, за да сверите часовника
ръчно. Появява се съобщение “Manual Clock
Setting”.
часовия пояс на вашия регион,
1 Изберете
като използвате бутоните / и
натиснете .
Изберете език за менютата на екрана
посредством бутоните
,а
после натиснете ENTER.
“On”, ако сте в лятно часово
2 Изберете
време и натиснете ENTER.
Появява се съобщение за първоначални
настройки.
ден, месец, година, час и минути,
3 Задайте
като използвате бутоните
и
Изберете “Start” посредством
бутоните , а после натиснете
ENTER.
Следвайте инструкциите на екрана, за да
зададете следните настройки.
натиснете ENTER, за да стартирате
часовника.
Размер на телевизионния екран
(стр. 100)
Ако имате широкоекранен телевизор,
изберете “Wide (16:9)”. Ако имате
стандартен телевизор, изберете “Standard
(4:3)”. Тази функция определя как ще бъдат
показвани “широкоекранните” изображения
на вашия телевизор.
продължава
21
Progressive
Когато свързвате телевизор с прогресивен
формат към рекордера посредством
жаковете COMPONENT VIDEO OUT,
изберете “Compatible” (съвместим).
Предупредителни съобщения за
HDD
Прочетете предупредителните съобщения
за HDD и натиснете ENTER.
Изберете “Finish Setup” с помощта на
бутоните / и натиснете ENTER.
“Лесната настройка” е завършена.
За да се върнете към предишната
стъпка
Натиснете
RETURN.
Съвет
Ако искате отново да извършите “Лесна
настройка”, изберете “Easy
Setup” в менюто с настройки “Basic” от “Initial Setup” в Системното меню (стр. 128).
22
Свързване на видеорекордер или подобно
устройство
След като изключите захранващия кабел на рекордера от контакта, свържете видеорекордер или
подобно записващо устройство към жаковете LINE IN на този рекордер.
За подробности се обърнете към инструкциите за експлоатация, приложени към свързаното
оборудване. За да записвате на този рекордер, вижте “Запис от свързано оборудване” на стр. 48.
Свързване към жака LINE 1/DECODER
Свържете видеорекордер или подобно записващо устройство към жака LINE 1/DECODER на този
рекордер.
Телевизор
Видеорекордер
SCART кабел (не е приложен)
към SCART вход
към
LINE 1/DECODER
към
LINE 3 – TV
DVD рекордер
Забележка
Не можете да запишете изображения, съдържащи сигнали за защита против копиране, които
забраняват копирането.
Ако
прекарате сигнала на рекордера през видеорекордер, изображението на телевизионния екран може да
е неясно.
DVD рекордер
Видеорекордер
Телевизор
Уверете се, че сте свързали видеорекордера към DVD рекордера и телевизора в реда, указан по-долу.
Ако искате да гледате видеокасети, направете го посредством втори линеен вход към вашия
Линеен вход 1
телевизор.
Видеорекордер
DVD рекордер
Телевизор
Линеен вход 2
Функциите SMARTLINK не са достъпни за устройства, свързани посредством жака LINE 1/DECODER на DVD рекордера.
За да гледате изображенията от свързания видеорекордер или друго подобно устройство през DVD
рекордера, докато той е в режим готовност, задайте “Power Save” (пестене на енергия) в положение
“Off” (изключено) (настройка по подразбиране) в менюто с настройки “Basic” (стр. 128).
Когато правите запис на видеорекордер от този DVD рекордер, не превключвайте входния
източник към телевизора с натискане на бутона TV/DVD на устройството за дистанционно
управление.
Ако изключите захранващия кабел на рекордера, няма да можете да гледате сигнала от свързания
видеорекордер.
23
Свързване към LINE 2 IN жаковете на предния панел
Свържете видеорекордер или друго подобно устройство към жаковете LINE 2 IN на този рекордер.
Ако оборудването е снабдено с S-video жак, можете да използвате S-video кабел вместо аудио/видео
кабел.
S-video кабел
(не е приложен)
Аудио/видео кабел (не е
приложен)
към LINE 2 IN
: Посока на сигнала
DVD рекордер
Съвет
Когато свързаното устройство извежда само моно звук, свържете само към входните жакове L (ляв) (MONO) и VIDEO
на предния панел на рекордера. Не свързвайте входния жак R (десен).
Забележка
Не свързвайте жълтия жак LINE IN (VIDEO), когато използвате S-video кабел.
Не свързвайте изходния жак на този рекордер към входния жак на друго устройство, ако изходният жак на другото
устройство е свързан към входния жак на този рекордер. Това може да причини шум (микрофония).
Не свързвайте едновременно повече от един тип видео кабел между рекордера и вашия телевизор.
24
Свързване към сателитен или цифров
тунер
SCART кабел (не е приложен)
към SCART вход
към
LINE 1/DECODER
към
LINE 3 – TV
DVD рекордер
Ако сателитният тунер не може да
извежда всички RGB сигнали
Този рекордер приема RGB сигнали. Ако
сателитният тунер може да извежда RGB
сигнали, свържете конектора TV SCART на
сателитния тунер към жака LINE 1/DECODER
и задайте “Line 1 In” на “RGB” в настройките
“Video In/Out” (стр. 93). Вижте инструкциите,
приложени към set top box приемника.
Ако желаете да използвате
функцията синхронизиран запис
Тази връзка е нужна, за да използвате функцията
синхронизиран запис. Вижте “Запис от свързано
оборудване с таймера (синхронизиран запис)” на
стр. 48.
Задайте “Line 1 In” в настройки “Video In/Out”
(стр. 93) в зависимост от спецификациите на
Вашия сателитен тунер. За повече информация
вижте ръководството за експлоатация на
сателитния тунер.
Забележки
Синхронизираният запис не работи с някои
видове тунери. За подробности вижте
ръководството за експлоатация на тунера.
Ако изключите захранващия кабел на
рекордера, няма да можете да гледате
сигнали от свързания тунер.
Връзки и настройки
Свържете сателитен или цифров тунер към този рекордер, като използвате жака LINE 1/DECODER.
Изключете захранващия кабел на рекордера от мрежата от 220 V, когато свързвате към тунера.
За да използвате функцията синхронизиран запис, вижте по-долу.
Не задавайте “LINE 1 In” в положение “Decoder” в настройките “Video In/Out”, когато извършвате
тази връзка.
Телевизор
Сателитен тунер,
CanalSat и др.
Свързване на външен декодер
Можете да гледате или записвате програми от външен декодер (PAY-TV/Canal Plus аналогов декодер),
ако свържете такъв декодер (не е приложен) към рекордера. Изключете захранващия кабел на
рекордера от контакта, докато свързвате декодера. Обърнете внимание, че ако зададете “LINE 1
In” в положение “Decoder” на стъпка 7 от “Настройка на програмните позиции на външен декодер
(PAY-TV/Canal Plus аналогов декодер)” (стр. 27), няма да можете да изберете “L1”, защото Line 1 ще
бъде използван от декодера.
Свързване на декодер
Външен декодер (PAY-TV/Canal
Plus аналогов декодер)
Телевизор
към AERIAL IN
към SCART вход
Антенен кабел
(приложен)
към
LINE 3 – TV
към AERIAL OUT
SCART кабел
(не е приложен)
към
SCART кабел
(не е приложен)
LINE 1/DECODER
DVD рекордер
26
Настройка на програмните
позиции на външен декодер (PAYTV/Canal Plus аналогов декодер)
Изберете “LINE 3 Out” и
натиснете ENTER.
5
Натиснете , за да изберете
“Video” или “RGB”, а после
натиснете ENTER.
6
Бутони с
цифри
Изберете “LINE 1 In” и натиснете
Връзки и настройки
За да гледате или записвате PAY-TV/Canal Plus
аналогови програми, настройте вашия рекордер
да приема програмните позиции с помощта на
екранния дисплей.
За да настроите правилно програмните
позиции, трябва да изпълните всички стъпки,
описани по-долу.
4
ENTER.
SYSTEM
MENU
ENTER
, за да изберете
7 Натиснете
“Decoder” и натиснете ENTER.
Натиснете RETURN, за да
8 върнете
курсора в лявата
Натиснете SYSTEM MENU
Появява се Системното меню.
Изберете “Initial Setup” и
натиснете ENTER.
9
колона.
Изберете “Analog Tuner” и
натиснете ENTER.
Натиснете , за да изберете
“Decoder” и натиснете ENTER.
“Video In/Out” и
3 Изберете
натиснете ENTER.
Натиснете RETURN, за да
върнете курсора в лявата
колона.
и
Изберете“Analog
“ManualTuner”
CH Setting”
10Изберете
натиснете
ENTER. на канали) и
(ръчна настройка
натиснете ENTER.
“Next Screen”, и
11 Натиснете
натиснете ENTER.
продължава
27
Изберете вашата държава/
регион и натиснете ENTER.
Програмна позиция
Изберете желаната програмна
позиция посредством
или бутоните с цифри..
14 Изберете “Channel” (канал) с
помощта на бутоните
.
15 Изберете програмната позиция
на външния декодер с помощта
на бутоните / .
16 Изберете “Sound System”
(система на звука) с помощта
на бутоните .
17 Натиснете
/ , за да
изберете телевизионна система
- B/G, D/K, I, или L.
За да приемате предавания във Франция,
изберете “L”.
18 Изберете “Decoder” с помощта
на бутоните
.
19 Изберете “On” с помощта на
бутоните /
ENTER.
и натиснете
За да се върнете към предишната
стъпка
Натиснете
28
RETURN.
Осем основни операции
– Опознаване на вашия DVD рекордер
Запис на програма
Зареждане на диск
DVD
HDD
DVD
PROG +/INPUT
TV/DVD
Натиснете DVD.
Натиснете бутона (open/close)
на рекордера и поставете диск в
отделението.
DISPLAY
TV PUOUSE
Със страната за запис/
възпроизвеждане надолу
Натиснете (open/close) на
рекордера, за да затворите
отделението за диска.
Изчакайте, докато индикацията “LOAD”
изчезне от дисплея на предния панел.
Неизползваните DVD дискове се форматират
автоматично.
За DVD-RW дискове
DVD-RW дисковете се форматират в
записващия формат (VR или Видео режим),
зададен от “Format DVD-RW” на “Basic” в
менюто с настройки “Disc Setup” (стр. 86).
За DVD-R дискове
DVD-R дисковете се форматират
автоматично във Видео режим. За да
форматирате неизползвани DVD-R дискове
във VR режим, форматирайте диска в
менюто с настройки “Format” (стр. 40),
преди да направите запис.
REC
REC
STOP
REC MODE
TV
Натиснете HDD или DVD.
Осем основни операции – Опознаване на вашия DVD рекордер
(open/
close)
(отваряне/
затваряне)
Тази част обяснява основните операции за
запис на текущата телевизионна програма
към твърдия диск (HDD) или към диск (DVD).
За обяснение относно запис с таймера, вижте
стр. 41 .
Ако искате да записвате на DVD, заредете
диск с възможност за запис.
Натиснете PROG +/-, за да
изберете програмна позиция или
източник на входен сигнал, който
желаете да запишете.
Ако дискът е презаписваем, вие можете ръчно
да го преформатирате, за го изпразните от
съдържание (стр. 40).
продължава
29
Натиснете неколкократно REC
MODE, за да изберете режим на
запис.
Всеки път, когато натиснете бутона,
дисплеят на телевизионния екран се променя
както следва:
* Достъпен, когато “Manual Rec. Mode” е
зададен в положение “On (идете в менюто с
настройки)” в менюто с настройки “Recording” (запис) (стр. 97).
За повече информация относно режимите на
запис, вижте стр. 41.
Натиснете
REC.
Записът започва.
Когато записвате на твърдия диск, записът
спира автоматично след 12 часа непрекъснат
запис или когато свободното място на
твърдия диск свърши.
Когато записвате на DVD, записът спира,
когато DVD дискът се запълни.
За да спрете записа
Забележки
За да изключите функцията TV Direct Rec.
задайте “SMARTLINK” в положение “Pass
Through” в менюто с настройки “Options”
(стр. 106).
Ако натиснете бутона
по време на
запис, рекордерът спира записа и се изключва.
След като натиснете бутона REC, може да
е нужно малко време, за да започне записът.
Не можете да променяте режима на запис,
докато записвате.
Ако токът спре, програмата, която
записвате може да се изтрие.
Не можете да гледате PAY-TV/Canal Plus
програма, докато записвате друга PAY-TV/Canal Plus програма.
За да използвате функцията TV Direct Rec.,
първо трябва да сверите часовника на
рекордера.
Проверка на състоянието на
диска по време на запис
Натиснете REC STOP. Имайте предвид, че
записът може да спре след няколко секунди, а
не веднага.
Можете да проверите информацията за
записа, като например времетраене на записа
или вид на диска.
За да гледате друга телевизионна
програма, докато записвате
Извежда се информацията за записа.
Натиснете DISPLAY по време на запис.
Ако вашият телевизор е свързан към жака
LINE 3 – TV, задайте вашия телевизор в
режим TV вход, използвайки бутона TV/DVD
и изберете програмата, която желаете да
гледате. Ако вашият телевизор е свързан към
жаковете LINE 2 OUT или COMPONENT
VIDEO OUT, задайте телевизора в режим TV
вход, като използвате бутона TV
(стр.
19).
TV Direct Rec (директен запис от
телевизора) (само за SMARTLINK
връзки)
Ако телевизорът ви е включен, а рекордерът
- изключен, натиснете TV PAUSE. Рекордерът
се включва автоматично и започва да
записва програмата, която гледате по
телевизора, на твърдия диск. Задайте “TV
Pause” в положение “TV’s Tuner” в менюто с
настройки “Options 2” (стр. 106).
30
Режим на записа
Времетраене на записа
Вид на диска/формат
Състояние на записа
Натиснете DISPLAY, за да изключите
дисплея.
Възпроизвеждане
на записаната
програма (Title List)
Списък с 4 заглавия (Пример: HDD)
Списък с 8 заглавия
Вид на диска:
Извежда вида на носителя, HDD или DVD.
Общ брой заглавия
Натиснете HDD или DVD
Ако изберете DVD, заредете DVD (вижте
раздела “1. Зареждане на диск” на стр. 29).
Възпроизвеждането започва автоматично в
зависимост от диска.
Подменю:
Натиснете
, за да изведете подменюто.
Подменюто извежда опции, приложими само
за избраното заглавие. Изведените опции
се различават в зависимост от модела,
ситуацията и вида на диска.
Осем основни операции – Опознаване на вашия DVD рекордер
За да възпроизвеждате записано заглавие,
изберете заглавието от списъка със
заглавия (Title List).
Натиснете TITLE LIST.
За да изведете списъка с 8 заглавия, натиснете
, за да изберете “Title View”, натиснете
ENTER, изберете “8 Titles” с помощта на
бутоните
и натиснете ENTER.
Подменю
Лента за прелистване:
Извежда се, когато всички заглавия не се
събират на една страница от списъка. За да
видите скритите заглавия, натиснете
.
продължава
31
Информация за заглавието:Извежда номера
на заглавието, миниатюрно изображение
на заглавието (възпроизвежда се картина
от избраното заглавие и неподвижни
изображения за останалите заглавия), датата
на запис, име на записаната станция (или
номер на програмна позиция), режим на запис,
име на заглавието и размер на заглавието.
“Recording”: Указва, че заглавието се записва в
момента.
: Показва, че заглавието е защитено.
“NEW”: Показва, че заглавието е новозаписано
(не е възпроизвеждано) (само за HDD).
: Натиснете DISPLAY , за да изведете“
”. “
” указва заглавията, съдържащи
сигнали за защита от запис “Copy-Once” (само
за HDD) (стр. 70).
: Указва, че заглавието е презаписано с
помощта на функцията Update (обновяване).
Жанрови иконки: Указва жанра на заглавието
(само за HDD).
Изберете “Original” или “Playlist” с помощта
и натиснете ENTER.
на
За да промените поредността на
заглавията за HDD (сортиране)
Натиснете , докато е изведен Списъкът
със заглавията.
Изберете съответното заглавие с помощта
и натиснете ENTER.
на
Ред
Сортиране
По дата
Ново заглавие
Оставащо време за запис на текущия диск в
текущия режим на запис (пример: режим SP)
Подробна информация за избраното заглавие
Точката, в която записът се възобновява, е
указана в списъка с 8 заглавия.
Изберете заглавие с помощта на
и натиснете ENTER.
Възпроизвеждането започва от избраното
заглавие.
За да спрете възпроизвеждането
Натиснете
За да прегледате екрана със
списъка по страници (Page mode)
Натиснете
/
, докато е изведен
Списъкът със заглавия. Всеки път, когато
натиснете
/
, целият Списък
със заглавия преминава към следващата/
предишната страница със заглавия.
Относно Списъка със заглавия за
DVD-RW/DVD-R (VR режим)
Можете да превключите Списъка със заглавия
така, че да показва Original или Playlist заглавия.
Натиснете
със заглавия.
, докато е изведен Списъкът
Изберете “Original” с помощта на
натиснете ENTER.
32
По заглавие
По номер
В реда, в който са
записани заглавията.
Заглавието, което е
записано най-скоро, се
извежда най-горе в списъка.
В реда, в който са
записани заглавията.
Заглавието, което е
записано най-скоро и
не е възпроизведено, се
извежда най-горе в списъка.
Заглавията в плейлиста не
се извеждат.
По азбучен ред.
По ред на номерата на
записаните заглавия.
За да търсите заглавие по жанр
(само за HDD)
Натиснете
със заглавия.
, докато е изведен Списъкът
Изберете “Genre” с помощта на
натиснете ENTER.
Изберете жанр с помощта на
натиснете ENTER.
(стоп).
и
и
Изберете “Sort Titles” с помощта на
натиснете ENTER.
и
и
За да промените миниатюрно
изображение на заглавие (Thumbnail)
След запис първата сцена от записа
(заглавието) автоматично се избира за
миниатюрно изображение.
Можете да изберете ваша любима сцена за
миниатюрно изображение в Списъка със
заглавията.
Натиснете TITLE LIST.
За DVD-RW/DVD-R (VR режим), превключете
Списъците със заглавия, ако е необходимо.
Изберете заглавие и натиснете
Извежда се подменю.
.
Изберете “Edit” с помощта на
натиснете ENTER.
и
Изберете “OK” с помощта на
и
натиснете ENTER.
Сцената е зададена за миниатюрно
изображение на заглавието.
За да се върнете към Списъка със заглавия,
натиснете
RETURN.
Извеждане на
възпроизведеното
време и информация
за възпроизвеждането
Можете да проверите възпроизведеното
време от настоящото заглавие, глава, запис
или диск. Можете да проверите и името на
диска, записано на DVD/CD.
За да промените режима на преглед
на миниатюрните изображения (Set
Preview) (само за HDD)
Можете да изберете “Quick Preview”
или “Normal” като режим за преглед на
миниатюрните изображения в Списъка със
заглавия. Задайте “Set Preview” в менюто с
настройки “Options” (стр. 106).
За да изключите Списъка със
заглавия
DISPLAY
Натиснете TITLE LIST.
Съвет
Можете да изберете “Title List” от
Системното меню.
Забележки
Възможно е списъкът със заглавията да не
се изведе за DVD дискове, създадени на други
DVD рекордери.
Възможно е извеждането на миниатюрните
изображения да отнеме няколко секунди.
След редактиране, възможно е
миниатюрното изображение на заглавието
да се смени с първата сцена от записа
(заглавието).
След презапис, миниатюрното изображение
на заглавието на източника за запис се
отменя.
Когато Title List не се появи като натиснете
TITLE LIST бутон, DVD-то няма име в
списъка Title List. В този случай опитайте с
натискане на TOP MENU бутон да изведете
менюто на DVD-то.
Натиснете неколкократно DISPLAY.
Дисплеят се различава в зависимост
от вида на диска или състоянието при
възпроизвеждане.
Осем основни операции – Опознаване на вашия DVD рекордер
Изберете “Set Thumbnail” с помощта на
и натиснете ENTER.
Появява се дисплеят за указване на точка
за миниатюрно изображение и заглавието
започва да се възпроизвежда.
Докато гледате възпроизведеното
или
изображение, натиснете
, за да изберете
сцената, която желаете да зададете за
миниатюрно изображение и натиснете .
Възпроизвеждането спира на пауза.
Можете да изберете сцена и като натиснете
бутона PLAY MODE (стр. 60).
В режим стоп
Пример: DVD-RW във VR режим
продължава
33
По време на възпроизвеждане
Пример: DVD-R във Видео режим
Съвети
Когато “On Screen Display” е зададен в положение
“On” (по подразбиране) в менюто “Options” (стр.
105), информацията автоматично се извежда на
екрана при задействане на рекордера.
За да увеличите свободното дисково
пространство, вижте “За да освободите място
на диска” (стр. 63).
Забележка
Възпроизведеното време на МР3 аудио записи може
да не бъде изведено правилно.
Състояние на възпроизвеждането
Указва, че функцията Resume Play
(възобновяване на възпроизвеждането) е
достъпна (стр. 52).
Текущ избран режим за запис (оставащо време
за запис на DVD/вид на диска) (стр. 41)
Оставащо време за запис
Име на станцията и номер на програмната
позиция
Аудио настройка за текущата програма
Ограничения в записа на текущата програма
TV режим или DVD режим (стр. 20)
Информация за диска
Вид на заглавието (Original или Playlist) за
DVD-RW/DVD-R във VR режим
Вид на диска/формат на диска (стр. 8)
Извежда финализирания диск във Видео режим
като “DVD-Video”.
Номер на заглавие - Номер на глава (стр. 60)
Възпроизведено време
Индикатор за различни ракурси (стр. 51)
Индикатор за защита против копиране
(стр. 70)
Лента за трансфер на данните и скорост на
трансфера
34
Изберете “Title Name” и
натиснете ENTER.
Промяна на името на
записана програма
Появява се дисплеят за въвеждане на
символи.
Текущото име се извежда на реда за
въвеждане.
Ред за въвеждане
Преместете курсора на
мястото, където желаете да
въведете символа, с помощта
на /
За да изтриете всички символи, натиснете и
задръжте CLEAR за 2 или повече секунди.
Бутони с
цифри,
Изберете “Upper case” (горен
регистър) или “Lower case”
(долен регистър) с помощта на
/
.
Осем основни операции – Опознаване на вашия DVD рекордер
Можете да наименувате DVD, заглавие или
програма, като въвеждате символи. Можете да
въвеждате до 64 символа за заглавие, записано на
HDD/DVD-RW/DVD-R (VR режим), 40 символа
за заглавие, записано на DVD+RW/DVD-RW
(Видео режим)/DVD+R/DVD-R (Видео режим),
но броят символи, който се извежда в менюто,
като например Списъкът със заглавия, е различен.
Стъпките по-долу обясняват как да променяте
името на записана програма.
Извеждат се символите за избрания вид.
Видът на символите се променя в зависимост от
езика, който сте избрали в “Easy Setup”.
Натиснете
, за да
изберете символите, които
желаете да въведете, а после
натиснете ENTER.
Избраният символ се появява на реда за
въвеждане.
За да сложите празен интервал, натиснете
(или изберете “Space” и натиснете ENTER).
Натиснете TITLE LIST.
Изберете заглавие и атиснете
Появява се подменюто.
Изберете “Edit” и
натиснете ENTER.
Повторете стъпки 6 и 7, за да
въведе оставащите символи.
.
За да изтриете символ, преместете
курсора върху символа в реда за въвеждане и
натиснете CLEAR (или изберете “Clear” и
натиснете ENTER).
За да изберете символ, преместете курсора
вдясно от символа в реда за въвеждане. След
това изберете символа и натиснете ENTER.
За да изтриете всички символи, натиснете
и задръжте CLEAR в продължение на 2 или
повече секунди.
продължава
35
Натиснете (или изберете
“OK” и натиснете ENTER).
За да отмените настройката, натиснете
RETURN.
Озаглавяване и
защита на диск
За да използвате бутоните с
цифри
В менюто с настройки “Disc Setup” можете
да изпълнявате опции, отнасящи се за целия
диск
Можете да използвате и бутоните с
цифри, за да въвеждате символи. Вижте
цифрата, следваща всеки ред с букви на вашия
телевизионен екран.
На стъпка 7 по-горе натиснете
неколкократно бутон с цифра, за да изберете
символ.Пример:
Натиснете бутона с цифра 3, за да въведете
“D”.
Натиснете бутона с цифра 3 три пъти, за да
въведете “F”.
SYSTEM
MENU
Натиснете ENTER и изберете следващия
символ.
ENTER
Натиснете (или изберете “OK” и
натиснете ENTER).
Озаглавяване на диск
Заредете диск.
Вижте раздел “1. Зареждане на диск” на стр. 29.
Натиснете SYSTEM MENU.
Появява се Системното меню.
Изберете “Disc Setup” и
натиснете ENTER.
36
Изберете “Basic” (основни
настройки) и натиснете ENTER.
Изберете “Input Disc Name”
(въведи име на диска) и
натиснете ENTER.
Изберете “Next Screen” (следващ
екран) и натиснете ENTER.
Изберете “Protect Disc” (защити
диска) и натиснете ENTER.
Въведете името на диска (стр. 35).
Забележка
Можете да въвеждате до 64 символа за име
на DVD-RW/DVD-R (VR режим) и 40 символа
за име на DVD+RW/DVD-RW (Видео режим)/
DVD+R/DVD-R (Видео режим). Името
на диска може да не се изведе, когато го
възпроизвеждате на друго DVD устройство.
Защита на диск
Заредете диск.
Вижте раздел “1. Зареждане на диск” на стр. 29.
Натиснете SYSTEM MENU.
Появява се Системното меню.
Изберете “Disc Setup” и
натиснете ENTER.
Изберете “On” и натиснете
ENTER.
Натиснете SYSTEM MENU, за да
излезете от менюто.
За да отмените защитата
Изберете “Off” на стъпка 6.
Съвет
Можете да задавате защита за индивидуални
заглавия (стр. 63).
Осем основни операции – Опознаване на вашия DVD рекордер
Изберете “Basic” (основни
настройки) и натиснете ENTER.
37
Възпроизвеждане на
диск на друго DVD
оборудване (Finalize
(Финализиране))
Финализирането е необходимо, когато
възпроизвеждате дискове, записани с този
рекордер, на друго DVD оборудване.
Когато финализирате DVD+RW, DVD-RW
(Видео режим), DVD+R или DVD-R (Видео
режим), автоматично се създава DVD меню,
което може да се възпроизведе на друго DVD
оборудване.
Преди да финализирате диска, вижте
разликите между видовете дискове в
таблицата по-долу.
Когато възпроизвеждате на
оборудване, различно от този
рекордер, финализирането на диска е
необходимо. След като финализирате
диска, не можете да записвате или
редактирате на него.
SYSTEM
MENU
ENTER
DISPLAY
Разлики между видовете дискове
Дисковете се финализират
автоматично, когато ги извадите от
рекордера. Въпреки това, възможно е
да се наложи ръчно да финализирате
диска за определено DVD оборудване,
а също и ако записът е кратък.
Можете да редактирате или
записвате на диска, дори след като го
финализирате.
Не е нужно финализиране, когато
възпроизвеждате диска на VR
съвместимо оборудване.
Дори ако другото ви DVD
оборудване е съвместимо с VR
формата, възможно е да се наложи
да финализирате диска, особено ако
записът е твърде кратък. Можете да
редактирате или записвате на диска,
дори след като го финализирате.
Когато възпроизвеждате на
оборудване, различно от този
рекордер, финализирането на диска е
необходимо. След като финализирате
диска, не можете да записвате
или да редактирате на него. Ако
желаете пак да записвате на диска,
дефинализирайте го (стр. 39) или го
форматирайте отново (стр. 40).
Съдържанието на записа обаче ще бъде
изтрито.
Необходимо е финализиране на диска.
Дискът може да бъде възпроизвеждан
само на оборудване, което е
съвместимо с DVD-R дискове във VR
режим.
След като финализирате диска, не
можете да го редактирате или да
записвате на него, като използвате
този рекордер.
38
Заредете диск
Вижте раздел “1. Зареждане на диск”
на стр. 29.
Натиснете SYSTEM MENU
Появява се Системното меню.
Изберете “Disc Setup” и натиснете
ENTER.
Изберете “Finalise” и натиснете
ENTER.
Изберете “Finalise”, и натиснете
ENTER.
Изберете “Next Screen”, и
натиснете ENTER.
За DVD-RW/DVD-R (VR mode) рекордерът
започва да финализира диска. Преминете
към стъпка 9.
Забележки
Рекордерът няма да може да дефинализира
DVD-RW дискове (Видео режим), които са
били финализирани на друг рекордер.
Заредете диск
Менюто се появява в избрания стил за
меню на заглавие, когато изберете “top
menu” (или “menu” за DVD+RW/DVD+R) на
DVD оборудването.
Вижте раздел “1. Зареждане на диск” на стр.
29.
Натиснете SYSTEM MENU
Появява се Системното меню.
Изберете “Disc Setup” и натиснете
ENTER.
(Само за DVD+RW/DVD-RW
(Видео режим)/DVD+R/DVD-R
(Видео режим))Изберете “Yes” и
натиснете ENTER.
Рекордерът започва да финализира диска.
Натиснете SYSTEM MENU, за да
излезете от менюто.
Съвет
Изберете “Finalise” и натиснете
ENTER.
Можете да проверите дали дискът
е финализиран или не. Натиснете
DISPLAY след стъпка 1 (стр. 33).
Забележки
В зависимост от състоянието на диска,
записа или DVD оборудването, възможно
е дискът да не се възпроизведе, дори ако е
финализиран.
Възможно е рекордерът да не успее да
финализира диска, ако е записан с друго
устройство.
Ако заредите нефинализиран диск в друго
DVD устройство, може да увредите
съдържанието на записа.
Когато използвате DVD+RW, можете да
редактирате или записвате на диска дори
ако сте го финализирали. Заглавното меню
обаче няма да се изведе. Финализирайте диска
отново, за да изведете заглавното меню.
Изберете “Unfinalise” и натиснете
ENTER.
Осем основни операции – Опознаване на вашия DVD рекордер
(Само за DVD+RW/DVD-RW (Видео
режим)/DVD+R/DVD-R (Видео
режим))
Изберете стил на меню за
даденото заглавие и натиснете
ENTER.
Дефинализиране на диска
За DVD-RW (Видео режим)
DVD-RW дискове (Видео режим),
които са били финализирани с цел
предотвратяване на допълнителен
запис или редактиране, могат да
бъдат дефинализирани за понататъшен запис или редактиране.
Изберете “Start” и натиснете
ENTER.
Операцията по дефинализирането
започва, което може да отнеме
няколко минути.
За DVD-RW диск (VR режим)
Ако не можете да записвате или
редактирате DVD-RW диск (VR
режим), който е бил финализиран
с друго DVD оборудване,
дефинализирайте диска.
39
Преформатиране на
диск
Новите дискове автоматично се
форматират, когато бъдат поставени в
рекордера. Ако е необходимо, вие можете
ръчно да преформатирате DVD+RW, DVDRW или DVD-R диск, за да го изпразните.
За DVD-RW или DVD-R, вие можете да
изберете формат на запис (VR или Видео
режим) в зависимост от вашите нужди.
Изберете “Format” и натиснете
ENTER.
Изберете опция и натиснете
ENTER.
“VR режим”: Форматира DVD-RW/
DVD-R (VR режим или дискове без
запис) във VR
режим.
“Видео режим”: Форматира DVD-RW/
DVD-R във Видео режим.
“Format DVD+RW”: Форматира
DVD+RW.
Изберете “Start” и натиснете
ENTER.
Цялото съдържание на диска се
изтрива.
SYSTEM
MENU
Съвет
ENTER
Заредете диск
Вижте раздел “1. Зареждане на диск” на
стр. 29.
Натиснете SYSTEM MENU.
Появява се Системното меню.
Изберете “Disc Setup” и натиснете
ENTER.
40
Чрез преформатирането, вие можете да
промените формата на запис на DVD-RW
или отново да записвате върху DVD-RW
дискове, които са били финализирани.
Запис с таймера
Режим
на запис
Приблизително време
за запис (в часове)
Преди запис
Преди да започнете запис…
Запис с таймера
Уверете се, че на диска има достатъчно
място за записа (стр. 33). За HDD,
DVD+RW, и DVD-RW можете да
освободите дисково пространство, като
изтриете някои заглавия (стр. 63).
Настройте качеството на записваната
картина, ако е необходимо (стр. 45).
Забележки
За да възпроизвеждате записан диск на
друго DVD оборудване, финализирайте
диска (стр. 38).
Режим на запис
Също както при стандартните x3 режими
на запис при видеокасетите, и тук можете
да изберете желания режим на запис с
помощта на бутона REC MODE.
Режимите на запис с по-високо качество ви
предоставят по-хубав запис, но големият
обем на данните намалява времетраенето
на записа.
И обратното - по-дългият запис ви
предоставя по-голямо времетраене, но
малкият обем на данните води до по-ниско
качество на картината.
Натиснете REC MODE неколкократно,
за да превключите режима на запис.
За да изберете следващите опции за
режимите за запис (ръчен режим на запис),
задайте “Manual Rec. Mode” в положение “On
(влезте в менюто с настройки)” в менюто
с настройки “Recording” (стр. 97). За да
записвате на твърдия диск изображения с
качество, по-високо от режим HQ, задайте
“Manual Rec. Mode” в положение “On (влезте
в менюто с настройки)” а после изберете
“HQ+”. За подробности относно ръчния
режим на запис вижте стр. 97.
За запис с таймера можете да изберете и
“AUTO” като режим на запис. Той настройва
максимално качеството на записа в
съответствие със свободното място на
диска (ако записвате на HDD) или за да се
хване на празен диск (ако записвате на DVD).
*1
Приблизителното време за запис се отнася за
12 cm DVD дискове.
Приблизителното време за запис за DVD+R DL
(Двуслойни)/DVD-R DL (Двуслойни)
дискове е както следва:
HQ: 1 час 51 минути
HSP: 2 часа 41 минути
SP: 3 часа 35 минути
LSP: 4 часа 29 минути
ESP: 5 часа 23 минути
LP: 7 часа 11 минути
EP: 10 часа 46 минути
SLP: 14 часа 21 минути
SEP: 17 часа 57 минути
*2
Когато записвате на DVD+RW или DVD+R,
SLP е възможно най-дългото време за запис. Ако
изберете SEP, режимът на запис автоматично
ще се върне на SLP.
Съвет
За да изберете лесно ръчен режим на запис,
натиснете неколкократно REC MODE, за да
изведете “MN”, след което изберете ръчен
режим на запис с помощта на бутоните
/ .
продължава 41
Забележки
Максималното непрекъснато време за запис
на твърдия диск е 12 часа за едно заглавие.
Заглавие, по-дълго от 12 часа, се разделя.
Ситуациите, описани по-долу, може да
доведат до леки неточности във времето
за запис.
– Запис на програма с лош прием или на
програма или видео източник с ниско
качество на картината.
– Запис на диск, който вече е бил
редактиран.
– Запис само на неподвижно изображение или
на звук.
Програмите се записват със следното
екранно съотношение.
– В оригиналното екранно съотношение,
когато записвате на твърдия диск (когато
“HDD Recording Format” е зададен в
положение “Video Mode Off” в менюто с
настройки “Recording” (стр. 100))/DVD-RW/
DVD-R (VR режим).
– В съотношение 4:3, когато записвате на
DVD+RW/DVD+R.
Когато записвате на DVD-R DL (Видео
режим), заглавието се разделя при
преминаване към втория слой.
ZWEITON (немска стерео) система
Когато получавате стерео програми се
извежда индикация “Stereo”.
Когато приемате двуезична програма,
основана на ZWEITON, се извежда индикация
“L”, “R” или “L+R”.
Система NICAM
За да запишете програма NICAM, уверете
се, че сте настроили “NICAM Select” в
“NICAM” (по подразбиране) от “Audio In”
настройки. Ако звукът не е достатъчно
чист, когато слушате NICAM излъчвания,
настройте “NICAM Select” в “Standard”
(стр. 94).
Съвет
Можете да изберете звук (основен или
поддържащ), докато записвате двуезични
програми, като използвате бутона AUDIO.
Това не се отразява на записания звук.
Запис на стерео и двуезични
програми
Рекордерът автоматично приема и записва
стерео и двуезични програми, основани
на системата ZWEITON или системата
NICAM.
Харддискът (когато “HDD Recording Format”
в настройка “Video Mode Off” в режим “Recording” (стр. 100)) и DVD-RW (VR режим)
или DVD-R (режим VR) могат да записват
както основен, така и поддържащ звук.
Можете да превключите между основен и
поддържащ звук, когато възпроизвеждате
диск.
Харддискът (когато “HDD Recording Format” в настройка “Video Mode Off” в режим
“Recording” (стр. 100)) и DVD+, DVD+R,
DVD-RW (видео режим) или DVD-R (видео
режим) могат да записват само по един запис
(основен или подзапис) наведнъж. Изберете
запис в настройки “Audio In” преди да
започнете записа.
Задайте “Bilingual Recording” на “A/L”
(настройка по подразбиране) или “B/R” (стр.
94). Относно формата на запис за HDD
вижте стр. 100.
Изображения, които не могат
да бъдат записани
Изображения със защита против копиране
не могат да бъдат записвани на този
рекордер.
Сигнали,
Записваеми дискове
предотвратяващи
копиране
Copy-Free
Copy-Once
Copy-Never
Няма
* Записаният диск може да бъде
възпроизведен само на CPRM съвместими
устройства (стр. 8).
42
Запис с таймера
(Стандартен/EPG)
Натиснете TIMER.
Появява се дисплеят “Timer List” (списък на
таймера).
Изберете опция с помощта на
бутоните / . и я настройте
с помощта на . След това
натиснете ENTER.
Запис с таймера
Можете да зададете таймер за общо 32
програми (8 програми, когато използвате
функцията PDC/VPS) за интервал от
време от 30 дни предварително.
Задайте ръчно датата, часа и
програмната позиция на предаването.
Изберете редицата “New Input”
(въведи нов) и натиснете ENTER.
Опциите, които можете да настроите,
са указани по-долу.
“Pr/CH”: Изберете програмната позиция
и източника.
“Date”: Задайте датата (до 30 дни
по-късно). Изберете метод на запис,
като натиснете неколкократно , за да
зададете таймера за една и съща дневна или
седмична програма.
“Start”: Задава час за начало на записа.
“Stop”: Задава час за край на записа.
“Extend”: Задава продължителност, когато
тече запис с таймера. Ако се удължи запис
на програма, зададен да се повтаря всеки
ден или всяка седмица, зададеното тук
ръчно удължено време ще бъде добавено
към всички следващи времена за запис с
таймера.
Имайте предвид, че когато “VPS/PDC” е
зададена в положение “On”, не можете да
зададете настройката “Extend”.
Ако искате да извършите подробните
настройки, изберете “Set Details” и
натиснете ENTER. Изберете опция
с помощта на бутоните
ия
настройте с помощта на / .
“Record to”: Задава къде ще бъде
осъществен записът. Ако на DVD диска
няма достатъчно място за записа,
рекордерът автоматично записва
програмата на твърдия диск, дори да
изберете “DVD” (Спасяване на записа).
“Recording Mode”: Задава режима на запис
(стр. 41).
“VPS/PDC”: Задава функцията VPS/PDC.
Вижте “Функция VPS/PDC (Само за
аналогови излъчвания)” по-долу.
“Update”: Настройва автоматично
рекордера, заменяйки предишните
настроени записи с таймера с новия.
“Genre” Избира жанра.
“Bilingual Recording”: Настройва звука,
който ще се записва (стр. 94).
“HDD Recording Format”: Настройва
формата на запис за харддиска (стр. 100).
За да въведете име на заглавие, изберете
“Set Title Name” и натиснете ENTER
(стр. 35).
Ако допуснете грешка, изберете опцията
и променете настройката.
продължава 43
Изберете “OK” и натиснете
ENTER.
Появява се дисплеят “Timer List” (стр. 47)
Индикаторът за запис с таймера светва
на дисплея на предния панел и рекордерът
е готов да започне запис. За разлика
от видеорекордерите, не е нужно да
изключвате рекордера, преди да започне
записът с таймер.
За да спрете да записвате по
време на запис с таймера
Натиснете REC STOP.
Имайте предвид, че на рекордера може да са
му нужни няколко секунди, за да спре записа.
След като натиснете REC STOP, на екрана
може да се появят инструкции. В този случай
изпълнете инструкциите на екрана.
Функция VPS/PDC (Само за
аналогови излъчвания)
VPS/PDC сигналите се излъчват заедно с
телевизионните програми в някои системи
за излъчване. Тези сигнали се грижат записите
с таймера да се осъществят, независимо от
закъснения в програмата, по-ранно започване
на дадено заглавие или прекъсвания в него.
За да използвате функцията VPS/PDC
Задайте “VPS/PDC” в положение “On” на
стъпка 3 по-горе. Когато включите тази
функция, рекордерът започва да сканира
каналите, преди да започне записът с таймера.
44
Rec. Mode Adjust
Ако няма достатъчно свободно дисково
пространство за записа, рекордерът автоматично
настройва режима за запис така, че да се запише
цялата програма. Задайте “Rec. Mode Adjust” в
положение “On” в менюто с настройки “Recording”
(стр. 142).
Ако настройките на таймера се
припокриват
Появява се екран за потвърждение.
За да запазите настройката, изберете “Yes”.
За да отмените настройката за припокриване,
изберете “No”.
За да потвърдите, промените или
отмените запис с таймера
Вижте “Проверка/промяна/отменяне на
настройките на таймера (Timer List)” на стр. 47.
Съвети
Можете да изведете дисплея Timer и като изберете
“Timer Recording” от Системното меню.
Можете да възпроизвеждате заглавието, докато то
се записва, като изберете заглавието на програмата
от Title List (списъка със заглавия)(стр. 59).
Забележки
Ако се изведе съобщение, че дискът е пълен се появи
на екрана, сменете позицията за запис на “DVD” или
направете място, достатъчно за запис (стр. 63).
Преди да задавате запис с таймера, уверете се, че
часовникът е правилно сверен. В противен случай
запис с таймера не може да бъде извършен.
За да записвате сателитна програма, включете
сателитния тунер и изберете сателитната
програма, която желаете да записвате. Оставете
сателитния тунер включен, докато рекордерът
приключи записа. Ако свържете оборудване с функция
за таймера, можете да използвате функция за
синхронизиран запис (стр. 48).
Дори ако таймерът е зададен за една и съща програма
всеки ден или всяка седмица, запис с таймера не
може да бъде извършен, ако се застъпва с програма,
която има приоритет пред него. До застъпващата
се настройка в списъка с таймера ще се изведе
индикаторът “--”. Проверете приоритетите в
настройките.
Дори ако таймерът е зададен, записите с него не
могат да бъдат извършени, докато записвате
програма с приоритет. (стр. 47)
Функцията за настройка на режима на запис работи
само при запис с таймера и когато функцията
PDC/VPS е изключена. Тя не работи с функциите
Бърз таймер и синхронизиран запис. Освен това
функцията за настройка на режима на запис не
функционира, когато записвате на хард диска, докато
“AutoTitle Erase” в “Timer Settings” е в положение “On”
в “Recording” настройките.
Възможно е началото на някои записи да не бъде
записано, когато използвате функцията PDC/VPS.
Не можете да увеличите продължителността на
записа, когато функцията “PDC/VPS” е зададена в
положение “On”.
Режимът а запис не може да бъде поставен в позиция
“AUTO”, когато функцията “PDC/VPS” е зададена в
положение “On”.
Използване на функцията Quick
Timer (бърз таймер)
Можете да настроите рекордера да удължава
записа на 30-минутни
отрязъци.
Натиснете неколкократно REC, за
да зададете продължителността на
записа.
Настройка на качеството
на записваната картина
Можете да настроите качеството на
картината на програмите, излъчвани по
цифров път, като изберете предварително
зададена настройка. Освен това можете да
настроите качеството на картината, като
промените подробните настройки и ги
запаметите (до 3 позиции в паметта).
Запис с таймера
Всяко натискане увеличава времето на записа с
30 минути. Максималната продължителност е
шест часа.
Броячът намалява минута по минута, докато
стигне 0:00, след което рекордерът спира да
записва (захранването му се изключва).
За да отмените Quick Timer
Натиснете неколкократно REC, докато
броячът се появи на панела на предния дисплей.
Рекордерът се връща към режим на нормален
запис.
За да спрете записа, натиснете REC STOP.
SYSTEM
MENU
ENTER
DISPLAY
Забележка
Ако изключите рекордера по време на запис,
записът ще спре.
Натиснете SYSTEM MENU в режим
стоп.
Появява се Системното меню.
Изберете “Picture Adjustment”
(настройка на картината) и
натиснете ENTER.
Изберете предварително запаметена
настройка и натиснете ENTER.
“Tuner”: телевизионни излъчвания
“VCR”: видеокасети
“DTV”: цифрови излъчвания
“Memory1”/“Memory2”/“Memory3”:
Вашите собствени настройки. За да създадете
свои настройки, вижте “За да създадете своя
собствена настройка” на стр. 46.
За да проверите подробните настройки за
избраната позиция в паметта, натиснете
DISPLAY.
Натиснете SYSTEM MENU, за да
излезете от менюто.
продължава 45
За да създадете своя собствена
настройка
1
2
3
Изберете “Memory1”, “Memory2” или
“Memory3” в стъпка 3.
Изберете “Detаiled Settings” и натиснете
ENTER. Дисплеят за регулиране на подробните
настройки се появява.
Изберете опция като използвате
-ия
регулирайте чрез / .
За подробности относно всяка настройка
вижте обяснението на дисплея.
“Prog. Motion”: Регулира прогресивния видео
сигнал, когато “Component Video Out” е
настроен на “Progressive” (стр. 93). Изберете
“Motion” за картина включително динамично
движещи се обекти. Изберете “Still” за картина
с малко движение.
“Cinema”: Конвертира прогресивния видео
сигнал, за да съвпадне с типа DVD софтуер, с
който гледате, когато “Component Video Out”
е настроен на “Progressive” (стр. 93).
Изберете “Auto”, з ад засечете вида софтуер
(филмов или видео) автоматично и изберете
подходящ режим на конвертиране. Обикновено
избирайте тази позиция.
Изберете “Off”, за да фиксирате режим на
конвертиране в режим за видео-базиран
софтуер.
“3-D Y/C”: Регулира яркостта, разделянето на
цветовете за видео сигнали. Изберете “Motion”
за картина, включително динамично движещи
се обекти. Изберете “Still” за картина с малко
движение.
“YNR” (намаляване на светлинни смущения):
Намалява светлинните смущения съдържащи се
във видео сигнала.
“CNR” (намаляване на хроматично смущения):
Намалява хроматичните смущения съдържащи
се във видео сигнала.
“Detail”: Регулира остротата на очертанията
на изображенията.
“White AGC”: Включете за автоматично
регулиране на нивото на белия цвят.
“White Enhancer”: Регулира интензитета на
бялото.
“Black Enhancer”: Регулира интензитета на
черното.
“Black Level”: Избира нивото на черното (ниво
на настройка) за NTSC видео сигнали. Изберете
“ON”, за да повишите нивото на стандартно
черно. Изберете, когато картината е
прекалено тъмна.
Изберете “OFF”, за да настроите нивото на
входящите сигнали в стандартна позиция.
Обикновено, избирайте тази позиция.
“Hue”: Регулира баланса на цвета.
“Chroma Level”: Прави цветовете по-дълбоки
или по-леки.
46
Натиснете SYSTEM MENU, за да излезете от
менюто.
Настройката се запаметява автоматично
като настройката, която сте избрали на
стъпка 1.
Създаване на глави в дадено
заглавие
Рекордерът може автоматично да раздели даден
запис (заглавие) на глави, като постави маркери
за глави. За да зададете интервала, през които
се слагат маркерите или за да изключите тази
функция, вижте “Автоматично разделяне на
глави (HDD/VR)”, “Автоматично разделяне на
глави (Видео)” или “Автоматично разделяне на
глави (DVD+R/+RW)” в менюто с настройки
“Recording” (стр. 99).
Когато записвате на твърдия диск, на DVD-R
(VR режим) или на DVD-RW (VR режим), можете
да редактирате маркерите за глави (стр. 66).
Проверка/промяна/
отменяне на
настройките на
таймера (Timer List)
Изберете опция и натиснете
ENTER.
“Modify”:
Променя настройката на таймера.
Изберете елемент с помощта на бутоните
/ и го настройте с помощта на
бутоните
. Изберете “OK” и натиснете
ENTER.
Запис с таймера
Можете да проверявате, променяте или
отменяте настройките на таймера, като
използвате Timer List (списъка на таймера).
“Erase”:
Изтрива настройката на таймера.
Изберете “Yes” и натиснете ENTER.
“Skip Once”:
Отменя само веднъж записа на дадена
програма, настроен да се включва всеки ден
или всяка седмица. След като отмените
таймера, до настройката му в Timer List
се появява надпис “Skip Once” (прескочи
веднъж).
За да промените или отмените
настройката, повторете стъпки 2 и 3
по-горе.
Когато настройките на таймера се
припокриват
Натиснете TIMER.
Появява се дисплеят “Timer List”.
Информацията за таймера извежда датата и
часа за запис, режима на запис и др.
Когато всички настройки на таймера не
се хващат в списъка, се появява лентата за
прелистване. За да видите скритите настройки
на таймера, натиснете бутоните
.
z
Програмата, която започва първа, е с
приоритет и се записва цяла.
След като свърши предишният запис,
следващите започват със закъснение
няколко десетки от секундата (когато
крайният час на единия запис и началният
час на другия съвпадат).
Когато записите започват по едно и също
време, ще бъде записан само единият от
тях. Отменете настройката на таймера
за програмата, която няма да записвате.
Съвети
Можете да отидете на най-горната/найдолната редица в Timer List с помощта на
бутоните
/
, докато списъкът
е изведен.
Изберете настройката на
таймера, която желаете да
проверите/промените/отмените и
натиснете .
Появява се подменюто.
продължава 47
Съвети
Когато функцията “VPS/PDC” е зададена в
положение “On” за един или повече записи с
таймера, началният час може да се промени
в случай на закъснение или по-ранно започване
на програмата.
Дори таймерът да е нагласен, не можете
да осъществите запис, докато се записва
програма, на която е даден приоритет.
Дори ако таймерът е нагласен да записва една
и съща програма всеки ден или всяка седмица,
записът не може да бъде осъществен,
ако се припокрива с програма, на която
е даден приоритет. До припокритата
настройка в Timer List ще се появи надпис
“Overlap”. Проверете реда, в който е даден
приоритет на настройките.
Запис от свързано
оборудване
Запис от свързано устройство с
таймер
(Синхронизиран запис)
Можете да настроите рекордера
автоматично да записва програми от
свързано оборудване, което има таймер
функция (например сателитен тунер).
Свържете оборудването към жака LINE
1/DECODER на рекордера (стр. 25).
Когато свързаното оборудване се включи,
рекордерът започва да записва програма от
жака LINE 1/DECODER. Дестинацията на
запис е харддиска.
Натиснете REC MODE
неколкократно, за да изберете
режим на запис.
За подробности относно режима на запис
вижте стр. 41.
Изберете желания аудио сигнал,
когато записвате двуезична
програма.
Настройте “External Audio” на “Bilingual”
и “Bilingual Recording” на “A/L” или “B/
R” в настройки “Audio IN” (стр. 94). За
подробности относно двуезичния запис
вижте стр. 42.
Натиснете REC STOP на
рекордера за повече от 3 секунди.
Индикаторът SYNCHRO REC на предния
панел светва и рекордерът се изключва.
Рекордерът е готов да започне синхронизиран
запис. Можете също така да настроите
рекордера в режим на готовност за
синхронизиран запис чрез настройки “Synchro
Rec” от “Timer Recortding” в позиция “Yes”.
За да отмените синхронизирания
запис преди да сте започнали да
записвате
Натиснете
.
Индикаторът SYNCHRO REC на предния панел
се изключва.
За да отмените синхронизирания
запис по време на запис
Натиснете REC и задръжте за повече от 3
секунди
Синхронизираният запис е отменен и записът
продължава.
Рекордерът започва да записва само след
като разпознае видео сигнал от свързаното
оборудване. Възможно е началото на програмата
да не бъде записано, независимо дали рекордерът
е включен или не.
По време на Синхронизиран запис други операции
(например нормален запис) не могат да бъдат
извършвани.
Функцията Synchro Rec не работи, когато
“LINE1 IN” е в позиция “Decoder” в настройки
“Video In/Out” (стр. 93).
Функцията синхронизиран запис не работи
с някои тунери. За подробности вижте
ръководството за експлоатация на съответния
тунер.
Функцията Synchro Rec не работи, когато
таймерът е настроен за програма от LINE1/DECODER жака и функцията VPS/PDC е включена.
Докато рекордерът е в режим на готовност за
синхронизиран запис, функцията автоматично
сверяване на часовника (стр. 87) не работи.
За да използвате функцията синхронизиран
запис, трябва първо да сверите часовника на
рекордера.
За двуезична програма само аудио сигнал избран в
стъпка 2 може да се възпроизвежда.
Запис с таймера
Настройте таймера и
свързаното оборудване към
времето, в което искате да
запишете и го изключете.
Забележки
Ако настройките на таймера за
синхронизиран запис и на друг
таймер за запис се застъпят
Настройките на таймера винаги имат
приоритет.
Синхронизираният запис започва само след като
записът с таймер приключи.
Запис
с таймер
Синхронизиран
запис
Ще бъдат отрязани
За да спрете записа
Натиснете REC STOP. След това изберете
“Yes” на дисплея за потвърждение и натиснете
ENTER.
продължава 49
Съвет
Запис от свързано
устройство без таймер
Можете да регулирате настройките за
записаното изображение преди записът да е
започнал. Вижте “Настройка на качеството и
размера на записваното изображение” на стр. 45.
Забележки
Можете да записвате от свързан
видеорекордер или подобно устройство.
За да свържете видеорекордера или
подобното устройство, вижте “Свързване
на видеорекордер или подобно устройство”
на стр. 23.
Натиснете HDD или DVD.
Ако изберете DVD, заредете DVD с
възможност за запис (вижте “Зареждане на
диск” на стр. 29).
Натиснете INPUT SELECT,
за да изберете източник на
входен сигнал в зависимост от
връзката, която сте направили.
Дисплеят на предния панел се променя както
следва:
програмна позиция
Изберете линеен аудио вход,
когато записвате двуезична
програма на HDD или DVD-RW
(Видео режим).
Настройте “External Audio” в позиция “Bilingual” и “Bilingual Recording” в позиция “A/L”
или “B/R”в настройки “Audio In” (стр. 94).
Натиснете REC MODE
неколкократно, за да изберете
режим на запис.
За подробности относно режима на запис
вижте стр. 41.
Заредете касета, от която
ще записвате, в свързаното
устройство и го задайте в режим
на пауза при възпроизвеждане.
Натиснете REC.
Записът започва.
Натиснете бутонът пауза (или
възпроизвеждане) на свързаното
оборудване, за да отмените
състоянието на пауза при
възпроизвеждане.
Свързаното оборудване започва
възпроизвеждане и изображението се записва
от рекордера.
За да спрете записа, натиснете REC STOP
на този рекордер.
Когато записвате изображение от видео игра,
възможно е екранът да не е ясен.
Не можете да изберете “Bilingual” в стъпка 3 ако
“HDD Recording Format” е в настройка “Video
Mode On” в настройки “Recording” (стр. 100) или
ако изберете PCM като режим на запис.
Не можете да изберете “L1” в стъпка 2 ако
“LINE 1 In” е в настройка “Decoder” в настройки
“Video In/Out” (стр. 93).
Изберете заглавието с помощта на
и натиснете ENTER.
бутоните
Възпроизвеждане
Възпроизвеждане
на записаната
програма/DVD
Бутони
с цифри
За да използвате DVD менюто
Когато възпроизвеждате DVD VIDEO или
финализиран DVD+RW, DVD-RW (Видео
режим), DVD+R или DVD-R (Видео режим),
можете да изведете менюто на диска, като
натиснете TOP MENU или MENU.
Забележка
Бутонът
диска.
не е достъпен в менюто на
Възпроизвеждане
Само за DivX видео файловеане на
програмата.
Възпроизвеждането започва от избраното
заглавие.
За да възпроизвеждате VIDEO CD/Super
VIDEO CD с PBC функции.
PBC (Контрол на възпроизвеждането) ви
позволява да възпроизвеждате VIDEO CD/Super VIDEO CD дискове интерактивно, като
използвате менюто на вашия телевизионен
екран.
Когато започвате възпроизвеждането на
VIDEO CD/Super VIDEO CD с PBC функции,
се извежда менюто.
Изберете опция, като използвате бутоните
с цифри и натиснете ENTER. След това
следвайте инструкциите в менюто
(натиснете
когато се изведе “Press
SELECT”).
Забележка
Натиснете HDD или DVD.
Ако изберете DVD, заредете диск (вижте
раздел “1. Зареждане на диск” на стр. 29).
Ако заредите DVD VIDEO, VIDEO CD,
DATA DVD или DATA CD, натиснете
.
Възпроизвеждането започва.
Натиснете TITLE LIST.
За подробности относно Списъка със
заглавията вижте раздел “3. Възпроизвеждане
на записаната програма (Title List)” на стр. 31.
Пример: HDD
Някои функции за възпроизвеждане (например
търсене, повторно възпроизвеждане или
програмно възпроизвеждане) не могат да
бъдат използвани с функцията PBC. За да
възпроизвеждате с тези опции, започнете
възпроизвеждането без PBC функции, като
използвате Title List.
За да промените ракурса
Ако една сцена на диска е записана от няколко
различни ракурса, на екрана се появява
индикация “
”. Натиснете ANGLE по
време на възпроизвеждане. За да изключите
индикатора за маркерите на ракурсите,
задайте “Angle Indicator” в положение “Off” в
менюто с настройки “Playback” (стр. 102).
За да спрете възпроизвеждането
Натиснете .
За да възпроизвеждате бързо със звук
(Scan Audio)
Когато натиснете
по време
на възпроизвеждане, вие можете да
възпроизвеждате бързо с диалог или звук (с
изключение на VIDEO CD/Super VIDEO CD
дискове).
Не се извежда звук, когато натиснете
два
или повече пъти, за да промените скоростта
на търсене.
продължава
51
За да изведете регистрационния код на
този рекордер
Задайте “Registration Code” на “DivX” в менюто с
настройки “Options” (стр. 106).
За да възстановите
възпроизвеждането от точката, в
която сте го спрели (Resume Play)
Когато натиснете
отново, след като
сте спрели възпроизвеждането, рекордерът
възстановява възпроизвеждането от точката, в
която сте натиснали .
За да започнете отначало, натиснете отново
, а после натиснете
Възпроизвеждането
започва от началото на заглавието/записа/
сцената.
Точката, в която сте спрели възпроизвеждането,
се нулира, когато:
- отворите отделението за диска (освен за
HDD).
- възпроизведете друго заглавие (освен за HDD).
- превключите менюто за Списъка със заглавията
в положение “Original” или “Playlist” (само за DVDRW/DVD-R във VR режим).
- редактирате заглавието, след като сте спрели
възпроизвеждането.
- промените настройките на рекордера.
- направите запис (освен за HDD/DVD-RW/DVDR във VR режим).
- изключите захранващия кабел.
Забележки
Не можете да възстановите възпроизвеждането
по време на TV пауза.
Функцията Resume Play не е достъпна за Super
VIDEO CD дискове.
Възпроизвеждане на DVD със зададени
ограничения (Родителски контрол)
Ако възпроизвеждате DVD с ограничения, на
екрана на вашия телевизор се извежда дисплеят за
въвеждане на вашата парола.
Въведете 4-цифрената парола, като използвате
бутоните с цифри и натиснете ENTER.
Рекордерът започва възпроизвеждане.
За да запишете или промените паролата, вижте
раздел “Настройки за ограничения (Parental Lock
- родителски контрол)” на стр. 101.
52
Заключване на рекордера (Child Lock)
Можете да заключите всички бутони на
рекордера, за да не бъдат отменени настройките
по погрешка.
Докато рекордерът е изключен, задръжте
натиснат на рекордера, докато на дисплея на
предния панел се изведе индикация “LOCKED”
(заключено).Докато е зададена функцията Child
Lock, рекордерът не работи, с изключение на
записите с таймера.
За да отключите рекордера, задръжте натиснат
на рекордера, докато на дисплея на предния
панел се изведе индикация “UNLOCKED”.
Възпроизвеждане с едно натискане на
бутон (само за SCART/HDMI връзки)
Натиснете
. С едно натискане на бутона
рекордерът и телевизорът автоматично се
включват и сигналът от рекордера се появява
на телевизора. Възпроизвеждането започва
автоматично.
Съвет
Когато използвате HDMI свързване, може да има
известно закъснение, преди възпроизведеното
изображение да се появи на телевизионния екран.
Началото на записа може да не се възпроизведе.
Опции при възпроизвеждане
Можете да проверите местоположението на бутоните по-долу, като разгледате илюстрацията
на стр. 51.
Бутони
Операции
Избира една от аудио пътечките, записани на диска, когато го
натиснете неколкократно в режим на нормално възпроизвеждане.
Само за DivX видео файлове
SUBTITLE (субтитри)
Избира езика.
Избира основен или допълнителен звук.
Възпроизвеждане
-
Избира стерео или моно аудио записи.
Избира език на субтитрите, когато го натиснете
неколкократно.
*
Само за DivX видео файлове
(единично повтаряне/
единично превъртане напред)
(предишен)/(следващ)
(бързо превъртане назад/бързо
превъртане напред)
, повтаря сцената със следното
Всеки път, когато натиснете
времетраене.
5 секунди
15 секунди
30 секунди
1 минута
2 минути
3 минути
5 минути
10 минути
20 минути
превърта напред на 10-минутни интервали
2 часа
Всеки път, когато натиснете
, превърта бързо напред
текущата сцена със следното времетраене.
30 секунди 1 минута
1 минута 30 секунди
2 минути
3 минути
5 минути
10 минути
20 минути
превърта напред на 10-минутни интервали
2 часа
Преминава към началото на предходно/следващо заглавие/глава/
сцена/запис, когато го натиснете по време на възпроизвеждане.
Преминава към началото на първото заглавие/запис, когато го
натиснете в режим стоп.
Бързо превърта назад/напред диска, когато го натиснете по време
на възпроизвеждане.
Скоростта на търсене се променя както следва:
бързо превъртане назад бързо превъртане напред
Когато натиснете и задържите бутона, бързото превъртане
напред/назад продължава с избраната скорост, докато не
отпуснете бутона.
*1
Когато натиснете
веднъж по време на възпроизвеждане,
можете да възпроизвеждате в обратна посока (Reverse play) (не е
достъпно за VIDEO CD/Super VIDEO CD/DivX видео файлове).
*2
Когато натиснете
веднъж по време на възпроизвеждане,
можете да възпроизвеждате бързо със звук (не е достъпно за
VIDEO CD/Super VIDEO CD).
*3
Не е достъпно за VIDEO CD/Super VIDEO CD.
За да възстановите нормалното възпроизвеждане, натиснете
.
продължава 53
Бутони
(забавяне/кадър на пауза)
*1
*2
Операции
Възпроизвежда на забавен каданс, когато е натиснат за повече от
една секунда в режим на пауза.
Възпроизвежда кадър по кадър, когато е натиснат за кратко в
режим на пауза.
За да възстановите нормалното възпроизвеждане, натиснете
.
Само в посока на възпроизвеждането
Само за DivX видео файлове
(пауза)
Спира възпроизвеждането на пауза. За да възстановите
.
нормалното възпроизвеждане, натиснете
Забележки
Ракурсите и субтитрите на заглавията, записани
с този рекордер, не могат да бъдат променяни.
JPEG файлове с изображения, направени с DVD
видео камера, могат да бъдат възпроизведени
само като изреждане на кадри (slideshow). За видео
файлове, съдържащи JPEG файлове с изображения
и филми, рекордерът ще възпроизведе само
частите с филми.
Забележки относно възпроизвеждането
на DVD с DTS звук
DTS аудио сигналите се извеждат единствено
през жака DIGITAL OUT (COAXIAL).
Когато възпроизвеждате DVD с DTS звукови
пътечки, задайте “DTS Output” в положение
“On” в менюто с настройки “Audio Out” (стр.
95).
54
Неколкократно
възпроизвеждане на избран
участък от записа (A-B Repeat)
Натиснете PLAY MODE по време на
възпроизвеждане.
Появява се менюто “Play Mode” (режим на
възпроизвеждане).
“A-B Repeat” и натиснете
2 Изберете
ENTER.
Можете да възпроизведете повторно всички
заглавия/записи/файлове на едно заглавие/глава/
запис на твърдия диск или на диск.
Натиснете PLAY MODE по време на
възпроизвеждане.
Появява се менюто “Play Mode” (режим на
възпроизвеждане).
“Repeat” и натиснете
2 Изберете
ENTER.
елемент, който ще
3 Изберете
повтаряте с помощта на бутоните
.
Докато следите звука, натиснете
ENTER в началната точка (точка
A) от участъка, който искате да
повторите неколкократно.
Избира се “Set point B” (задайте точка B).
Продължете възпроизвеждането, за
да откриете крайната точка (точка
B) и натиснете ENTER.
A-B Repeat започва.
Възпроизвеждане
Избира се “Set point A” (задайте точка А).
Неколкократно
възпроизвеждане (Repeat)
“Repeat Title” (за HDD/DVD/DATA DVD*1/
DATA CD*1): повтаря текущото заглавие.
“Repeat Chapter” (за HDD/DVD): повтаря
текущата глава.
“Repeat Track” (за VIDEO CD*2): повтаря
текущия запис.
“Repeat Programme”: повтаря текущата
програма (стр. 83).
“Repeat Disc” (за VIDEO CD*2/DVDRWs/
DVD-Rs (VR режим)): повтаря всички записи
на диска.
*1
Само за DivX видео файлове
*2
Достъпна само когато възпроизвеждате
без PBC функции
Натиснете ENTER.
За да отмените A-B Repeat
Натиснете CLEAR или задайте “A-B Repeat”
в положение “Off” в менюто “Play Mode”
(режим на възпроизвеждане).
Съвет
Можете да изберете “A-B Repeat” от “Play
Mode” в Системното меню.
Забележка
Когато възпроизвеждате HDD/DVD VIDEO/DVD-RW (Видео режим)/DVD-R (Видео
режим), задайте началната и крайната точка
за едно и също заглавие.
Repeat play започва.
За да отмените Repeat play
Натиснете CLEAR или задайте “Repeat”
в положение “Repeat Off” в менюто “Play
Mode” (режим на възпроизвеждане).
Съвет
Можете да изберете “Repeat” от “Play Mode”
в Системното меню.
Забележка
Не можете да изберете “Repeat Programme”,
когато не е останала програма.
продължава 55
Създаване на ваша собствена
програма (Programme)
* само за финализирани дискове
Можете да възпроизведете съдържанието
на твърдия диск или на диск в реда, който
желаете, като подредите заглавията/главите/
албумите/записите на твърдия диск или на
диска, за да създадете своя програма. Можете да
съставите програма от максимум 24 стъпки.
Натиснете PLAY MODE по време на
възпроизвеждане.
Появява се менюто “Play Mode” (режим на
възпроизвеждане).
Изберете “Programme” и натиснете
ENTER.
Изберете “Input/Edit Programme”
(въведи/редактирай програма) и
натиснете ENTER.
За да отмените Programme play
Натиснете CLEAR по време на
възпроизвеждане или задайте “Programme” в
положение “Cancel Programme Play” в менюто
“Play Mode” (режим на възпроизвеждане).
За да изтриете програмата
Натиснете CLEAR в режим стоп или задайте
“Programme” в положение “Erase Programme
List” в менюто “Play Mode” (режим на
възпроизвеждане).
Съвети
Програмата, която сте създали, остава и след
като Programme
play завърши. За да възпроизведете отново
същата програма, задайте “Programme” в
положение “Start Programme Play” в менюто “Play
Mode” (режим на възпроизвеждане). Програмата
обаче се изтрива, когато извадите диска или
натиснете --/--.
Можете да повторите Programme play. Задайте
“Repeat” в положение “Repeat Programme” в
менюто “Play Mode” (стр. 55).
Можете да изберете “Programme” от “Play
Mode” в Системното меню.
Настройка на качеството на
картината
Дисплеят “Input/Edit Programme” се различава в
зависимост от вида на диска.
Пример: DVD
* Само за DivX видео фалове.
Изберете заглавие или албум
(пример: Заглавие 001) с помощта на
и натиснете ENTER.
бутоните
Изберете глава или запис (пример:
Глава 01) с помощта на бутоните
и натиснете ENTER.
Главата или записът се програмират. Ако
допуснете грешка, изберете номера на стъпката
(пример: 01) с помощта на бутоните -и
натиснете CLEAR.
За да програмирате други глави
,
или записи, натиснете
за да изберете номер на стъпка и
повторете стъпки 4 и 5.
Натиснете
.
Programme play стартира.
56
Можете да настроите качеството на
картината от свързаното оборудване
(например телевизор или проектор), като
изберете предварително зададена настройка.
Освен това можете да настроите качеството
на картината, като промените подробните
настройки и ги запаметите (до 3 позиции в
паметта).
Натиснете SYSTEM MENU в режим
стоп.
Появява се Системното меню.
Изберете “Picture Adjustment”
(настройка на картината) и
натиснете ENTER.
Изберете предварително
запаметена настройка с помощта
на бутоните / и натиснете
ENTER.
Dynamic: извежда ясно очертана динамична
картина, като усилва контраста на
изображението и наситеността на цветовете.
Standard: извежда стандартна картина.
Professional: извежда оригинална картина.
“Memory1”/“Memory2”/“Memory3”:
Вашите собствени настройки. За да създадете
свои настройки, вижте “За да създадете своя
собствена настройка” по-долу.
За да проверите подробните настройки за
избраната позиция в паметта, натиснете
DISPLAY.
Натиснете SYSTEM MENU, за да
излезете от менюто.
За да създадете своя собствена
настройка
Изберете “Detailed Settings” (подробни
настройки) и натиснете ENTER.
Появява се дисплеят за променяне на
подробните настройки.
Изберете опция с помощта на бутоните
и променете настройките с помощта
на
/ За подробности относно всяка
настройка вижте обяснението на дисплея.
“Prog. Motion”: Настройва прогресивния
видео сигнал, когато “Component Video
Out” е зададена в положение “Progressive” (стр.
93).
Изберете “Motion” (движение) за
изображение, включително и обекти, които
се движат динамично.
Изберете “Still” (неподвижен) за изображение,
в което почти липсва движение.
“Cinema” (кино): Конвертира прогресивния
видео сигнал, за да отговаря на вида DVD
софтуер, който гледате, когато “Component
Video Out” е зададена в положение “Progressive”
(стр. 93).
Изберете “Auto1”, за да разпознаете
автоматично вида на софтуера (от кино
или от видео източник) и да изберете
подходящия режим на конвертиране.
Обикновено изберете тази позиция.
Ако картината ви се вижда неестествена,
изберете “Auto2”, “On” или “Off”.
“YNR” (подтискане на шума в яркостта):
Намалява шума, съдържащ се в яркостта на
видео сигнала.
“BNR” (подтискане на квадратчетата):
Намалява “шума на блокчета” или
мозаечните шарки в картината.
Възпроизвеждане
Изберете “Memory1”, “Memory2” или
“Memory3” на стъпка 3.
MNR” (подтискане на шума тип “комар”):
Намалява слабите смущения, появяващи се
около очертанията на обектите. Ефектите
за подтискане на шума се регулират
автоматично в рамките на всяка настройка,
в зависимост от битрейта на видео сигнала
и други фактори.
“Sharpness” (контраст): Изостря контурите
на изображенията.
“Detail” (детайли): Регулира контраста в
контурите на изображенията.
“White Enhancer”: Регулира наситеността на
белия цвят.
“Black Enhancer”: Регулира наситеността на
черния цвят.
“Black Level”: Избира нивото на черния цвят
(зададено ниво) за видео сигналите.
Изберете “ON”, за да увеличите
стандартното ниво на черния цвят.
Изберете го, когато картината е прекалено
тъмна.
Изберете “OFF”, за да зададете нивото
на черния цвят при входните сигнали на
стандартно ниво. Обикновено изберете
тази позиция.
“Gamma Correction” ( корекция на гамата):
Регулира вида на тъмните области.
“Hue”: Регулира цветовия баланс.
“Chroma Level”: Прави цветовете понаситени или по-бледи.
Натиснете SYSTEM MENU, за да излезете
от менюто.
Настройката се запаметява автоматично
като настройката, която сте избрали на
стъпка 1.
Забележки
Ако контурите на изображението на екрана
ви се размажат, задайте “BNR” и/или “MNR”
в положение “Off”.
В зависимост от диска или сцената, която
се възпроизвежда, възможно е горните
ефекти BNR или MNR да бъдат трудно
различими. Възможно е тези функции да не
работят с някои видове екранни размери.
Следните настройки не са достъпни за
изходните сигнали, които се извеждат от
HDMI жака.
– “Sharpness”
– “White Enhancer”
– “Black Enhancer”
– “Black Level”
– “Gamma Correction”
–“Hue”
–“Chroma Level”
продължава 57
Спиране на телевизионно
излъчване на пауза
(TV Pause/Pause Live TV)
Можете да спрете на пауза излъчваното в
момента телевизионно предаване, да го запишете
на твърдия диск и да догледате програмата покъсно. Тази функция е полезна, когато неочаквано
някой ви се обади по телефона или ви звънне на
вратата, докато гледате телевизия.
Когато свържете рекордера към телевизора
посредством SCART жак, извършете следното.
– задайте “SMARTLINK” в положение “This
Recorder Only” в менюто с настройки “Options”
(стр. 106).
– задайте “TV Pause” в положение “TV’s Tuner” в
менюто с настройки “Options 2” (стр. 106).
– запаметете предварително програмните
позиции, като ги свалите от вашия телевизор с
помощта на “Download from TV” от “Auto Channel Setting” в менюто с настройки “Analog Tuner”
(стр. 89).
Ако не осъществите SCART връзка, задайте “TV
Pause” в положение “Recorder’s Tuner” в менюто с
настройки “Options 2” (стр. 106).
Докато гледате някое предаване,
натиснете TV PAUSE.
Изображението спира на пауза и рекордерът
започва да записва телевизионния канал,
който гледате в момента, на твърдия диск.
Може да минат до 10 секунди, преди записът
да започне.
58
Натиснете , за да продължите да
гледате програмата.
Можете да превъртите бързо напред/назад,
да зададете пауза или да спрете програмата с
помощта на бутоните
/
, и , без
това да повлияе на записа.
Натиснете REC STOP, за да спрете
записа.
Забележки
•Картината не спира на пауза и рекордерът
започва само да записва в следните случаи:
– когато програмните позиции, запаметени на
рекордера и свързания телевизор, са подредени
по различен начин.
– когато гледате програмата от външно
оборудване, свързано към вашия телевизор.
•Настроената от рекордера картина спира на
пауза, когато “TV Pause” е зададена в положение
“Recorder’s Tuner” в менюто с настройки “Options 2” (стр. 106).
•При някои модели телевизори има
вероятност да не успеете да използвате
функцията “TV Pause”. За подробности вижте
инструкциите за експлоатация, приложени към
вашия телевизор.
• Функцията “TV Pause” няма да работи
правилно, когато гледате телевизия
посредством свързан компонент като
видеорекордер или цифров тунер. Функцията
“TV Pause” работи само с канала, избран на
телевизора.
•Не можете да използвате функцията “TV
Pause” като опция за запис от компонента
(VCR и др.), свързан към жака LINE 1/DECODER.
•Функцията “TV Pause” няма да работи, ако
свързаният телевизор не е съвместим със
системата SMARTLINK. За да проверите дали
вашият телевизор е съвместим със SMARTLINK, вижте инструкциите за експлоатация,
приложени към вашия телевизор.
Възпроизвеждане
от началото на
програмата, която
записвате (Chase Play)
Функцията “Simultaneous Rec and Play” ви
позволява да прегледате предишната записана
програма, докато в същото време записвате
нови програми. Възпроизвеждането продължава
дори ако започне запис с таймера. Използвайте
тази функция в следните случаи:
Докато записвате на твърдия диск:
Възпроизведете друго заглавие от твърдия
диск.
Възпроизведете предишната записана програма
на DVD диска, като натиснете DVD.
Докато записвате на DVD:
Възпроизведете предишната записана програма
на твърдия диск, като натиснете бутона
HDD.
Възпроизвеждане
Функцията “ Chase Play” ви позволява да
прегледате частта от програмата, записана
на твърдия диск, докато се извършва
записът. Не е необходимо да чакате, докато
записът приключи.
Възпроизвеждане
на предишен запис,
докато правите друг
(Simultaneous Rec and
Play)
Докато записвате на твърдия диск, можете и
да възпроизвеждате DVD VIDEO, VIDEO
CD, Super VIDEO CD, DATA DVD или DATA
CD диск.
Натиснете
, докато записвате.
Възпроизвеждането започва от началото на
програмата, която записвате.
Когато превъртите напред до точката,
която записвате, Chase Play се връща към
нормално възпроизвеждане.
Пример: Възпроизвеждане на друго
заглавие от твърдия диск, докато
записвате на него..
Докато записвате, натиснете TITLE LIST, за да
изведете списъка със заглавия на твърдия диск.
Изберете заглавието, което желаете да
възпроизведете и натиснете ENTER.
Възпроизвеждането започва от избраното
заглавие.
продължава 59
Пример: Възпроизвеждане на DVD,
докато записвате върху твърдия
диск.
Докато записвате, натиснете DVD и заредете
DVD диск в рекордера.
Натиснете TITLE LIST, за да изведете списъка
със заглавия на DVD диска.
Изберете заглавието, което желаете да
възпроизведете и натиснете ENTER.
Възпроизвеждането започва от избраното
заглавие.
Забележка
Не може да възпроизвеждате DVD, DivX
видео или VIDEO CD дискове, записани в
NTSC цветова система, докато записвате на
твърдия диск в цветова система PAL/SECAM.
Търсене по време/
заглавие/глава/запис
и др.
* Само за DivX видео файлове
Можете да търсите от диска заглавие, глава,
сцена или запис. Тъй като заглавията и записите
са обозначени с индивидуални номера, можете
да изберете желаното заглавие или запис, като
въведете неговия номер. Можете също така да
търсите сцена, като използвате времевия код.
Бутони
с цифри
ENTER
PLAY
MODE
Натиснете PLAY MODE по време на
възпроизвеждане.
Появява се менюто “Play Mode”.
Изберете “Search Mode” (метод на
търсене) и натиснете ENTER.
Изберете метод на търсене и
натиснете ENTER.
“Time Search” (търсене по време) (за HDD/
DVD/DATA DVD*1/DATA CD*1/VIDEO CD*2
дискове): Търси начална точка чрез въвеждане на
времевия код.
“Title Search” (търсене по заглавие) (за HDD/
DVD/DATA DVD*1/DATA CD*1 дискове)
“Chapter Search” (търсене по глава) (за HDD/
DVD дискове)
“Track Search” (търсене по запис) (за VIDEO
CD*3 дискове)
*1 Само за DivX видео файлове
*2 С изключение на Super VIDEO CD дискове
*3 Достъпна само когато се възпроизвежда без
PBC функции
60
Появява се дисплеят за въвеждане на цифра.
Пример: Търсене по глава
Например: Търсене по време
За да намерите сцена на 2 часа 10 минути и 20
секунди от началото, въведете “21020”.
Ако допуснете грешка, въведете друг номер.
Възпроизвеждане
Натиснете бутоните с цифри, за
да изберете номера на заглавието,
главата, записа, времевия код и др.,
които желаете.
Натиснете ENTER.
Рекордерът започва възпроизвеждането от
избрания номер.
продължава 61
Изтриване и редактиране
Преди редактиране
Този рекордер предлага най-различни начини за
редактиране за различни видове дискове.
Забележки
Може да изгубите редактираното съдържание,
ако отстраните диска или започнете запис с
таймера по време на редактирането.
DVD дискове, създадени от DVD видеокамери, не
могат да бъдат редактирани с този рекордер.
Ако се появи съобщение, че дискът е пълен,
изтрийте или редактирайте ненужните
заглавия.
Изведеното на екрана оставащо свободно
пространство на диска може да се различава
от действително останалото дисково
пространство.
Когато редактирате DVD+R или DVD-R,
приключете с всички редакции, преди да
финализирате диска. Не можете да редактирате
вече финализиран диск.
Опции за редактиране
Оригинално Заглавие от
заглавие
плейлист
Редактиране Изтриване (стр. 63)
на заглавие
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Задаване миниатюрно изображение (стр. 63) Да
Име на заглавие (стр. 63)
A-B изтриване (стр. 64)
Да
Да
Не
Да
Да
Да
Да
Разделяне (стр. 65)
Задаване на жанр (стр. 63)
Защита (стр. 63)
Да
Да
Да
Не
Не
Да
Не
Не
Да
Да
Не
Не
Преместване (стр. 68)
Не
Не
Не
Да
Комбиниране (стр. 68)
Име на жанр (стр. 63)
Редактиране на множество
заглавия (Мулти-режим) (стр. 64)
Не
Да
Не
Не
Не
Не
Да
Не
Да
Не
Не
Не
Създаване на плейлист (стр. 67)
Отменяне на редакция (стр. 63)
Не
Не
Не
Да
Не
Да
Да
Да
Изтриване (стр. 67)
Преместване (стр. 68)
Да
Да
Не
Не
Не
Не
Да
Да
Не
Да
Да
Да
Комбиниране (стр. 67)
Да
Не
Да
Да
Редактиране Разделяне (стр. 66)
на глави
62
Освобождаване на дисково
пространство
За да освободите пространство на DVD+RW
или DVD-RW дискове (Видео режим), изтрийте
от списъка със заглавия онова, което е с найголям номер.
Изтриване и
редактиране на заглавие
Заглавие с най-голям номер
При HDD и DVD-RW (VR режим), можете да
изтриете което и да е заглавие.
Вижте раздел “Изтриване и редактиране на
заглавие” на стр. 63. При DVD-R и DVD+R
дисковете, свободното място на диска няма да
се увеличи, дори и да изтриете заглавия.
Изтриване и редактиране
Този раздел обяснява основните функции
при редактиране. Обърнете внимание,
че редактирането е необратимо. За да
редактирате DVD-RW/DVD-R (VR режим), без
да променяте оригиналните записи, създайте
плейлист заглавие (стр. 67).
Превключване между плейлист и
оригинален списък със заглавия (само
за DVD-RW/DVD-R във VR режим)
Можете да извеждате заглавия от плейлиста в
Списъка със заглавия (Плейлист) или оригинални
заглавия в Списъка със заглавия (Оригинален).
Натиснете
заглавия.
-, докато е изведен Списък със
Изберете “Original” с помощта на бутоните
и натиснете ENTER.
Изберете “Original” или “Play List” с помощта на
бутоните
и натиснете ENTER.
За точността на редактирането
Когато редактирате заглавията, записани
на твърдия диск, можете да изберете вида
редактиране.
“Video Mode Compatible Editing” (редактиране,
съвместимо с Видео режим):
Препоръчва се, ако смятате впоследствие да
презапишете заглавията на DVD-RW/DVDR (Видео режим) или DVD+RW/DVD+R
чрез Високоскоростен презапис. Точките на
редактиране и маркерите на главите може леко
да се различават от онези, които сте избрали.
“Frame Accurate Editing” (редактиране с точност
до кадър):
Препоръчва се, когато искате да редактирате
заглавията съвсем точно. Точките на
редактиране обаче може леко да се различават
от онези, които сте избрали, ако презапишете
заглавията чрез Високоскоростен презапис.
Натиснете TITLE LIST.
Когато редактирате заглавия на DVD-RW/
DVD-R във VR режим, превключете към
Списъка със заглавия (Original или Playlist), ако е
необходимо.
Изберете заглавие и натиснете .
Извежда се подменю.
Изберете опция и натиснете ENTER.
Можете да правите следните редакции на
заглавието.
“Erase”: Изтрива избраното заглавие.
Изберете “Yes”, когато бъдете попитани за
потвърждение.
“Edit”: Позволява ви да направите следните
редакции.
“Title Name”: Позволява ви да въвеждате или
въведете отново име на заглавие (стр. 35).
“Set Thumbnail”: Променя миниатюрното
изображение на заглавието, което се появява в
Списъка със заглавия (стр. 32).
продължава 63
“А-B Еrase”: Изтрива определен участък от
заглавието (стр. 64).
“Divide”: Разделя заглавието на две заглавия (стр.
965).
• “Chapter Edit”: Редактира главите в дадено
заглавие (стр. 66).
• “Set Genre”: Задава жанр на дадено заглавие.
• “Protect”: Защитава заглавието от изтриване.
До защитеното заглавие се появява обозначение
“--”.
• “Move”: Променя реда на възпроизвеждане на
заглавието (стр. 68).
• “Combine”: Комбинира две заглавия в едно
(стр. 68).
“Genre Name”: Позволява ви да въведете име на
жанр (до 12 символа) (стр. 35).
“Multi-Mode”: Позволява ви да изберете и
редактирате множество заглавия едновременно
(стр. 64).
“Create”: Създава Плейлист (стр. 67).
“Undo”: Отменя последната редакция, която
сте извършили.
Изберете заглавие и натиснете
ENTER.
За да премахнете отметката, натиснете
отново ENTER.
Повторете стъпка 4, за да изберете
всички заглавия, които желаете да
изтриете.
Когато приключите с избора на
заглавия, натиснете .
Появява се подменюто..
Изберете опция и натиснете ENTER.
“Erase”: Изтрива избраните заглавия.
“Protect”: Защитава заглавията от изтриване.
До защитеното заглавие се появява обозначение
“ ”.
“Unprotected”: Отменя защитата на заглавията.
“Change Genre”: Променя жанра на заглавията.
Съвет.
Съвет
Можете да озаглавите или преименувате DVD
(стр. 36).
Изтриване на множество
заглавия (Multi-Mode)
Можете да изберете и изтриете до 24 заглавия
едновременно.
Натиснете TITLE LIST.
Натиснете .
Можете да излезете от “Multi-Mode”, като
натиснете и изберете “Single-Mode”, докато
избирате заглавия.
Изтриване на част от
заглавие (A-B Erase)
Можете да изберете участък (сцена) в
заглавие и да го изтриете. Имайте предвид, че
изтритите сцени в заглавие не могат да бъдат
възстановени.
След стъпка 2 от “Изтриване и
редактиране на заглавие”, изберете
“Edit” и натиснете ENTER.
Появява се подменюто.
Изберете “Multi-Mode” и натиснете
ENTER.
Извежда се дисплеят за избор на заглавия, които
ще бъдат изтрити.
64
Изберете “A-B Erase” и натиснете
ENTER.
За HDD, изберете вида редактиране и
натиснете ENTER. За подробности вижте
стр. 63.
Появява се дисплеят за задаване на точка A.
Заглавието започва да се възпроизвежда.
Изберете точка А с помощта на
бутоните / и натиснете .
За да се върнете в началото на заглавието,
натиснете , а после натиснете
.
Изберете “From” и натиснете ENTER.
Извежда се позицията на точка A и заглавието
отново започва да се възпроизвежда.
Изберете “To” и натиснете ENTER.
Извежда се позицията на точка B.
Изберете “Yes” и натиснете ENTER.
Сцената се изтрива
За да отмените “A-B Erase”
Натиснете
RETURN. Появява се
Списъкът със заглавия.
Съвет
Ако желаете да презаписвате дълги заглавия на
диск, но не искате да намалите качеството
на картината, разделете заглавието на две помалки заглавия. Имайте предвид, че разделянето
на заглавието е необратимо.
* Можете да разделяте само плейлист заглавия
за DVD-RW/DVD-R (VR режим).
След стъпка 2 от “Изтриване и
редактиране на заглавие” изберете
“Edit” и натиснете ENTER.
Изберете “Divide” и натиснете
ENTER.
За HDD, изберете вида редактиране и
натиснете ENTER. За подробности вижте
стр. 90.
Появява се дисплеят за задаване на точката на
разделяне.
Заглавието започва да се възпроизвежда.
Изтриване и редактиране
Изберете точка B с помощта на
бутоните / и натиснете .
Разделяне на заглавие (Divide)
След като сцената бъде изтрита, на нейно
място се въвежда маркер за глава. Той разделя
заглавието на отделни глави от двете страни
на маркера.
Забележки
Изображенията или звукът може да прекъснат
за момент в точката, в която изтриете част
от заглавието.
Участък, по-малък от 5 секунди, не може да бъде
изтрит.
Изберете точка на разделяне с
помощта на бутоните / и
натиснете .
Натиснете ENTER.
Съобщението на дисплея ще поиска
потвърждение.
Изберете “Yes” и натиснете ENTER.
Заглавието се разделя на две.
продължава 65
Изберете опция и натиснете ENTER.
Изтриване и
редактиране на глава
Можете да редактирате отделните глави
в дадено заглавие. За да редактирате DVDRW/DVD-R (VR режим) без да променяте
оригиналните записи, създайте плейлист (стр.
67).
Можете да редактирате главата по следните
два начина.
“Divide”: Разделя главата на две (стр. 66).
“Erase/Move”
“Erase”: Изтрива избраната глава (стр. 67).
“Move” (за Playlist заглавия на DVD-RW/
DVD-R във VR режим): Променя реда на
възпроизвеждане на главата (стр. 68).
“Combine”: Комбинира две глави в една (стр.
67).
Разделяне на глава (Divide)
След стъпка 4 от “Изтриване и
редактиране на глава” изберете
“Divide”.
Изберете глава с помощта на
бутоните / и натиснете ENTER.
Главата започва да се възпроизвежда.
Натиснете TITLE LIST.
За DVD-RW/DVD-R във VR режим,
превключете Списъка със заглавия (Original или
Playlist), ако е необходимо.
Изберете заглавие, съдържащо
главата, която искате да
редактирате и натиснете .
Появява се подменюто.
Изберете “Edit” и натиснете ENTER.
Изберете “Chapter Edit” и натиснете
ENTER.
За HDD, изберете вида редактиране и
натиснете ENTER. За подробности вижте
стр. 63.
66
Изберете точката за разделяне на
глава с помощта на бутоните /
и натиснете .
За да се върнете в началото на главата,
натиснете , а после натиснете
.
Натиснете ENTER.
Главата се разделя на две.
Изтриване на глава (Erase)
След стъпка 4 от “Изтриване и
редактиране на глава” изберете
“Erase/Move”.
Създаване и
редактиране на
плейлист
Забележка
Не можете да презаписвате или премествате
плейлист заглавия, съдържащи заглавия, които са
записани със сигнал за защита против копиране
“Copy-Once” (стр. 70).
Изберете глава с помощта на
бутоните / и натиснете ENTER..
Изберете “Erase” и натиснете ENTER.
Изтриване и редактиране
Редактирането на плейлист ви позволява да
редактирате многократно, без да променяте
оригиналния запис. Можете да създадете до 99
плейлист заглавия.
Съобщението на дисплея ще поиска
потвърждение.
Изберете “Yes” и натиснете ENTER.
Главата се изтрива
TITLE LIST
Комбиниране на множество
глави (Combine)
ENTER
След стъпка 4 от “Изтриване и
редактиране на глава” изберете
“Combine”.
Натиснете TITLE LIST.
Превключете на Playlist (стр. 63).
Натиснете .
Появява се подменюто.
Изберете “Create” и натиснете
ENTER.
Преместете лентата за
комбиниране с помощта на
натиснете ENTER.
В Списъка със заглавия се появяват
оригиналните заглавия.
/ ,и
Главите от двете страна на лентата се
комбинират.
оригинално заглавие,
4 Изберете
което да прибавите към плейлиста и
натиснете ENTER.
Избраното заглавие се прибавя към плейлиста.
стъпки 3 и 4, за да
5 Повторете
изберете всички заглавия, които
желаете да добавите към плейлиста.
продължава 68
Преместване на плейлист
заглавие (Move)
Натиснете TITLE LIST.
Превключете на Playlist (стр. 63).
Изберете плейлист заглавие и
натиснете .
Появява се подменюто.
Изберете “Edit” и натиснете ENTER.
Изберете “Move” и натиснете ENTER.
Разделяне на плейлист заглавие
(Divide)
Можете да разделите плейлист заглавие. За
инструкции вижте стр. 65.
Преместване на глава (Move)
Натиснете TITLE LIST.
Превключете на Playlist (стр. 63).
Изберете плейлист заглавие,
съдържащо главата, която искате
да редактирате и натиснете .
Появява се подменюто.
Изберете “Edit” и натиснете ENTER.
Изберете “Chapter Edit” и натиснете
ENTER.
Изберете ново местоположение на
заглавието с помощта на бутоните
и натиснете ENTER.
Изберете “Erase/Move”.
Заглавието се премества на новото място.
За да преместите още заглавия, повторете от
стъпка 2.
Комбиниране на няколко
плейлист заглавия (Combine)
Натиснете TITLE LIST.
Превключете на Playlist (стр. 63).
Изберете плейлист заглавие и
натиснете .
Появява се подменюто.
Изберете “Edit” и натиснете ENTER.
Изберете “Combine” и натиснете
ENTER.
Изберете глава с помощта на
бутоните / и натиснете ENTER.
Изберете “Move” и натиснете ENTER.
Изберете ново местоположение на
главата с помощта на бутоните
/ и натиснете ENTER.
Главата се премества на новото място.
Изберете заглавие, което искате да
комбинирате.
Изберете “Yes” и натиснете ENTER.
Заглавията се комбинират.
68
Презапис (HDD -- DVD)
Преди презаписа
В този раздел “презапис” се отнася до “копиране
на записано заглавие от вътрешния твърд диск
(HDD) на друг диск или обратното”. Можете да
презапишете заглавие, което се възпроизвежда,
като използвате бутона HDD/DVD DUB
(вижте “HDD/DVD презапис” на стр. 70)
или може да предпочетете да презапишете
множество заглавия наведнъж (вижте “Презапис
чрез използване на списък” на стр. 71). Можете
и да презапишете цял DVD диск, за да имате
резервно копие (вижте “Създаване на резервен
диск (DVD Backup)” на стр. 74).
Преди да започнете, прочетете следните
предупреждения, които се отнасят до всички
методи на презапис.
За да записвате от оборудване, свързано към
LINE IN жака, вижте раздел “Запис от свързано
оборудване” на стр. 48.
Преди да започнете...
Съвет
Когато презаписвате плейлист заглавие, то се
записва като оригинално заглавие.
Забележки
Не можете да правите запис, докато
презаписвате.
За да възпроизвеждате диск на друго DVD
оборудване, финализирайте диска (стр. 38, 71).
Не можете да презаписвате от DVD VIDEO
дискове или финализирани DVD-RW/DVD-R
(Видео режим) дискове върху HDD.
Заглавия, съдържащи различни видове екранни
съотношения не могат да бъдат презаписани
на DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/DVD-R (Видео
режим) посредством бутона HDD/DVD DUB.
Заглавия с времетраене над 8 часа не могат да
бъдат презаписани на еднослойни DVD+RW/
DVD+R дискове.
Заглавия с екранно съотношение16:9 и ниска
резолюция (Режими от SEP до LP)
не могат да бъдат презаписани на DVD+RW/
DVD+R/DVD-RW/DVD-R (Видео режим).
Когато презаписвате на DVD+R DL, DVD-R
DL (Видео режим) в режим Real-Time Dubbing
(презапис в реално време), презаписаното
съдържание се разделя на заглавия.
Презапис (HDD -- DVD)
Не можете да записвате едновременно основния
и допълнителен звук на твърдия диск (когато
“HDD Recording Format” е зададен в положение
“Video Mode On” в менюто с настройки
“Recording”), DVD+RW, DVD-RW (Видео
режим), DVD+R или DVD-R (Видео режим). При
двуезични програми, задайте “Bilingual Recording”
в положение “A/L” (настройка по подразбиране)
или “B/R” в менюто с настройки “Audio In”
(стр. 94). Относно формата на запис за HDD
вижте стр. 100.
Името на заглавие от възпроизвеждащия
източник се записва. Когато обаче презаписвате
от твърдия диск на DVD+RW/DVD-RW
(Видео режим)/DVD+R/DVD-R (Видео режим),
се записват само до 40 символа от името на
заглавието.
Маркерите за главите от възпроизвеждащия
източник се записват. Позицията на маркерите
може леко да се различава от оригиналната.
Когато обаче презаписвате с нормална
скорост на DVD-RW/DVD-R (Видео режим),
DVD+RW или DVD+R, маркерите за главите от
възпроизвеждащия източник не се запазват в
презаписаното заглавие. Маркерите се задават
автоматично в зависимост от настройките
на “Автоматично разделяне на глави (Video)” и “
Автоматично разделяне на глави (DVD+R/+RW)”
в менюто с настройки “Recording” (стр. 99).
• Настройката “Set Thumbnail” (задаване на
миниатюрно изображение) от възпроизвеждащия
източник се записва като маркер за миниатюрно
изображение (освен когато презаписвате от
DVD+RW/DVD-RW (Видео режим)/DVD+R/DVDR (Видео режим)). Позицията на маркерите за
миниатюрните изображения може леко да се
различава от оригиналната.
продължава 69
Ограничение при презапис
Не можете да презаписвате филми и други DVD
VIDEO дискове на твърдия диск. Освен това,
когато презаписвате от DVD на твърдия диск,
не можете да запишете сцени, които съдържат
сигнал за защита против копиране.
Заглавия, съдържащи сигнал за защита против
копиране “Copy-Once” могат да бъдат местени
само от твърдия диск на DVD-RW/DVD-R (VR
режим)* (след като преместите заглавието,
оригиналното заглавие на твърдия диск се
изтрива). Функцията “Move” се извършва
посредством Dubbing List (Списъка за презапис).
Заглавия, съдържащи сигнал за защита против
копиране “Copy-Once” се обозначават с
Сигнали за
защита против
копиране
Презапис
Copy-Free
(Без сигнал
за защита)
Copy-Once
* Само за CPRM-съвместими DVD-RW/DVD-R
(VR режим).
CPRM (Content Protection for Recordable Media Защита на съдържанието на носителя за запис)
е технология за кодиране, която защитава
авторските права на изображенията.
Забележки
Не можете да премествате защитени заглавия
от твърдия диск.
Функцията “Move” не е достъпна при HDD/
DVD DUB презапис.
Дори да изтриете сцена, съдържаща сигнал за
защита против копиране, ограниченията за
запис на това заглавие си остават.
HDD/DVD презапис
Можете да презапишете заглавие, като
натиснете бутона HDD/DVD DUB по време
на възпроизвеждане.
Започнете възпроизвеждане на
заглавие.
За да възпроизведете заглавие, вижте
“Възпроизвеждане на записаната програма/
DVD” на стр. 51.
Натиснете бутона HDD/DVD DUB.
Рекордерът започва да презаписва заглавието,
което се възпроизвежда, от началото.
Рекордерът се изключва автоматично, когато
не го използвате повече от 20 минути, след
като презаписът е приключил.
За да отмените презаписа
Натиснете и задръжте бутона HDD/DVD
DUB за повече от една секунда.
Когато презаписът (Move) бъде спрян по
средата, никаква част от заглавието няма да
бъде преместена на новия носител. Имайте
предвид обаче, че това ще намали свободното
място на DVD+R/DVD-R диска.
Относно режима на презапис
Заглавията от твърдия диск се презаписват на
диск с висока скорост (High-speed dubbing).
Заглавията от диск се презаписват на твърдия
диск с нормална скорост (Real-Time dubbing).
За да конвертирате режима на запис
(само когато презаписвате от диск
на твърдия диск)
След стъпка 1 натиснете REC MODE, за да
изберете режима на запис.
Забележкa
Не можете да използвате бутона HDD/
DVD DUB в следните случаи. Презапишете
заглавието с помощта на Списъка за презапис
(стр. 71).
– Когато презаписвате заглавието, записано
в режим MN6 или в режим с по-голяма
продължителност на DVD+RW/DVD+R.
– Когато презаписвате заглавие, записано в
режим HQ+, на DVD.
70
Презапис чрез
използване на списък
Общ размер на избраните заглавия и
свободно място на диска за презапис
(приблизително)
Миниатюрно изображение на избраното
заглавие
Изберете заглавие и натиснете
ENTER.
Можете да изберете заглавията, които желаете
да презапишете, с помощта на Dubbing List
(Списък за презапис). Освен това можете да
редактирате заглавия преди презаписа, без да
променяте оригинала.
Натиснете SYSTEM MENU.
Появява се Системно меню.
Изберете “Dubbing” и натиснете
ENTER.
Изберете къде ще записвате и
натиснете ENTER.
За да презапишете заглавия от твърдия диск на
диск, изберете “HDD -> DVD”.
За да презапишете заглавия от диск на твърдия
диск, изберете “DVD/CD -> HDD”.
Повторете стъпка 5, за да изберете
всички заглавия по реда, в който
искате да ги презапишете.
Изберете “Next” с помощта на и
натиснете ENTER.
Появява се дисплеят “Title Edit”.
За подробности относно редактирането вижте
“Редактиране на заглавия в Списъка за презапис”
на стр. 73.
Изберете “Next” с помощта на
натиснете ENTER.
и
Появява се дисплеят “Start Dubbing”.
Презапис (HDD -- DVD)
Изберете “Create New Dubbing List”
(създай нов списък за презапис) и
натиснете ENTER.
Избраното заглавие променя цвета си.
Когато изберете “HDD -> DVD” на стъпка
3, можете да промените поредността на
заглавието или да потърсите заглавие по жанр
(вижте “3.Възпроизвеждане на записана програма
(Title List)” на стр. 31).
Появява се Списъкът за презапис.
Ако преди това сте запазили Списък за презапис и
искате отново да го редактирате, изберете “Use
Previous Dubbing List” и преминете към стъпка 7.
Изберете опция с помощта на
натиснете ENTER.
Носител, на който ще записвате
Общ брой заглавия за презапис
Номер на стъпка за презапис
Дисплей 1: Изберете заглавие, което
желаете да презапишете (дисплей “Select
Titles”).
Дисплей 2: Редактирайте заглавие
(дисплей “Title Edit”).
Дисплей 3: Потвърдете настройките
и започнете презапис (дисплей “Start
Dubbing”).
.
и
Опциите се различават в зависимост от
носителя, на който презаписвате или вида на
диска.
“Recording Mode”: Променя режима на запис за
всички избрани заглавия едновременно с помощта
на
(стр. 41).
“Input Disc Name”: Променя името на диска (стр.
35).
“Finalise”: Изберете “Yes”, за да финализирате
автоматично диск след презапис (DVD-RW/DVDR (Видео режим) или DVD+R).
продължава 71
Изберете “Start Dubbing” и
натиснете ENTER.
Когато зададете “Finalise” в положение “Yes”
на стъпка 9, изберете стила за менюто на
заглавието и натиснете ENTER.
Рекордерът се изключва автоматично, ако не
го използвате в продължение на повече от 20
минути, след като презаписът приключи.
Необходимо време за High-speed Dubbing от
HDD на DVD (за 60-минутна програма)*1
Скорост*2.
HighDVD+R DVD+R
Режим speed
DVD+RW/ (Двуслой- (Двуслойна запис DVD-RW/ ни)
ни)
DVD+R/
DVD-R
Прибл. 10
мин.
За да отмените презаписа
Прибл. 16 Прибл. 20
Прибл. 6
мин. 40 сек. мин. 40 сек. мин.
Натиснете и задръжте бутона HDD/DVD DUB
за повече от една секунда.
Когато презаписът (Move) бъде спрян по средата,
никаква част от заглавието няма да бъде
преместена на новия носител. Имайте предвид
обаче, че това ще намали свободното място на
DVD+R/DVD-R диска.
Относно режима на презапис
72
Прибл. 5
мин.
Прибл. 12 Прибл. 15
мин. 30 сек. мин.
Прибл. 4
мин.
Прибл. 10 Прибл. 12
мин.
мин.
Прибл. 8 Прибл. 10
Прибл. 3
мин. 20 сек. мин. 20 сек. мин.
се появява до заглавията, които могат да
бъдат презаписани с висока скорост (High-speed
dubbing) в дисплея “Title Edit”. Следните заглавия
се презаписват с нормална скорост (Real-Time
dubbing).
– Заглавия, съдържащи основен и допълнителен
звук (с изключение на DVD-RW/DVD-Rs (VR
режим)).
– Заглавия, записани със смесен размер на
картината (4:3 и 16:9 и др.) (с изключение на
DVD-RW/DVD-R (VR режим)).
– Заглавия, записани на DVD+RW/DVD-RW (Видео
режим)/DVD+R/DVD-R (Видео режим).
– Заглавия с размер на картината 16:9, записани на
DVD+RW/DVD+R.
Минималното време, изисквано за презапис, е
както следва (приблизително)
Прибл. 25 Прибл. 30
мин.
мин.
Прибл. 6 Прибл. 7
Прибл. 2
мин. 30 сек. мин. 15 сек. мин. 30 сек.
*1
Прибл. 1
мин. 40
сек.*3
Прибл. 60 Прибл. 5
мин. *3
мин.
Прибл. 1
мин. 15
сек. *3
Прибл.
60мин. *3
Прибл. 1
мин.*3
Прибл. 60 Прибл. 3
мин.*3
мин. *3
Прибл. 3
мин. 45 сек.
Стойностите в горепосочената таблица
служат само като ориентир. Действителните
времена за презапис изискват и време за създаване
на контролна информация за диска и други данни.
*2
Това е максималната скорост на запис за този
рекордер. Скоростта на записа не може да
надхвърли стойността, указана в таблицата
по-горе, дори когато използвате дискове,
поддържащи по-високи скорости на запис. Освен
това, в зависимост от състоянието на диска,
рекордерът може да не успее да извърши записа
при максималната скорост, указана в таблицата.
*3
High-speed dubbing (Високоскоростен презапис)
не е достъпен, когато презаписвате заглавия,
записани в режими SEP, SLP или EP, на DVD+RW и
DVD+R дискове.
Редактиране на заглавия в Списъка
за презапис
Следвайте стъпки от 1 до 7 от “Презапис чрез
използване на списък” на стр. 71.
Появява се дисплеят “Title Edit”.
Изберете заглавие, което желаете да
редактирате и натиснете ENTER.
Появява се подменюто.
Списъкът за презапис, който сте създали,
остава и след презаписа. За да редактирате
съществуващия Списък за презапис, изберете “Use
Previous Dubbing List” на стъпка 4. Списъкът за
презапис се изтрива, когато:
– промените настройката “Input Line System” в
менюто с настройки “Basic” (стр. 88).
– нулирате рекордера (стр. 113).
– отворите отделението за диска (освен когато
презаписвате от твърдия диск).
– редактирате заглавията на даден диск (освен
когато презаписвате от твърдия диск).
– превключите Списъка със заглавия на Original
или Playlist (само когато презаписвате от DVDRW/DVD-R във VR режим).
– финализирате диска.
“Шевовете”, които остават след
редактирането, може да останат на диска след
презапис на DVD+RW/DVD-RW (Видео режим)/
DVD+R/DVD-R (Видео режим).
Финализирането се отменя, ако започне запис с
таймера, дори да сте задали “Finalise” в положение
“Yes” на стъпка 9.
Презапис (HDD -- DVD)
Изберете опция и натиснете ENTER.
Опциите се различават в зависимост от
носителя, на който записвате или вида на диска.
“Erase”: Изтрива избраното заглавие.
“Title Name”: Наименува или преименува заглавие
(стр. 35).
“A-B Erase”: Изтрива част от заглавието (стр.
64).
“Move”: Променя поредността на заглавията
(стр. 68).
“Preview”: Позволява ви да прегледате
съдържанието на дадено заглавие.
“Divide”: Разделя заглавие на две заглавия (стр. 65).
“Combine”: Комбинира две заглавия(стр. 68).
“Chapter Edit”: Редактира глави (стр. 66).
“Set Thumbnail”: Променя миниатюрното
изображение на заглавието, което се появява в
Списъка със заглавия (стр. 32).
“Recording Mode”: Задава качество на картината
при презапис.
“Bilingual”: Определя как да бъде презаписана
двуезична програма.
“Cancel”: Излиза от подменюто.
Забележки
Повторете стъпки 2 и 3, за да редактирате и
останалите заглавия.
Преминете към стъпка 8 от “Презапис
чрез използване на списък” на стр. 71, за да
презапишете редактирани заглавия.
продължава 73
Създаване на резервен
диск (DVD Backup)
Можете да презапишете цялото съдържание
на финализиран DVD+RW/DVD+R или
финализиран DVD-RW/DVD-R (Видео режим)
на друг презаписваем DVD+RW/DVD-RW или
на неизползван DVD+R/DVD-R посредством
твърдия диск, за да имате резервно копие.
Забележка
Не можете да правите резервни копия на
нефинализирани дискове.
Натиснете SYSTEM MENU.
Появява се Системното меню
Изберете “Dubbing” и натиснете
ENTER.
Изберете “DVD Backup” и натиснете
ENTER.
Изберете “Start new DVD Backup” и
натиснете ENTER.
Ако преди това сте презаписали данни за
резервно копие на твърдия диск, изберете
“Resume writing data” и преминете към стъпка 7.
Заредете DVD диска, на който ще
правите резервно копие.
Изберете “Start” и натиснете ENTER.
Рекордерът започва да презаписва цялото
съдържание от DVD диска на твърдия диск.
Натиснете -- (отваряне/затваряне)
и сменете DVD диска с презаписваем
DVD+RW/DVD-RW или с неизползван
DVD+R/DVD-R.
За да направите резервно копие на DVD+RW/
DVD+R, заредете презаписваем DVD+RW или
неизползван DVD+R.
За да направите резервно копие на DVD-RW/
DVD-R, заредете презаписваем DVD-RW или
неизползван DVD-R.
Изберете “Start” и натиснете ENTER.
Рекордерът започва High-speed dubbing
(високоскоростен презапис) на съдържанието,
презаписано на твърдия диск на стъпка 6.
Изберете “Cancel” и натиснете
ENTER.
Дискът се финализира автоматично.
За да направите ново резервно копие, сменете
диска, изберете “Start” и натиснете ENTER.
74
Изберете “Yes” или “No” и натиснете
ENTER.
За да изтриете данните за резервно копие от
твърдия диск, изберете “Yes”.
За да направите друго резервно копие по-късно,
изберете “No”.
Рекордерът се изключва автоматично, ако не
го използвате в продължение на повече от 20
минути, след като презаписът приключи.
За да изведете информацията за
презаписа
Натиснете DISPLAY по време на презапис.
За да отмените създаване на
резервно копие на DVD по време на
презапис
Натиснете и задръжте бутона HDD/DVD DUB
в продължение на повече от една секунда.
За да изтриете данните за
резервното копие от твърдия диск
Изберете “Erase back-up data” на стъпка 4 и
натиснете ENTER.
Съобщението на дисплея ще поиска
потвърждение.
Изберете “Yes” и натиснете ENTER.
Забележки
Когато презаписът на DVD+R/DVD-R
спре на средата на стъпка 8, не можете да
възпроизвеждате или да записвате на диска.
Не можете да създавате резервни дискове на
DVD+R DL/DVD-R DL.
В зависимост от качеството на записа,
физическото състояние на диска или
характеристиките на записващото устройство
и софтуера за запис, възможно е да не успеете да
използвате функцията “DVD Backup”.
Заключване на рекордера (Child
Lock)
Аудио записи
Възпроизвеждане на
аудио записи от CD/DVD
Можете да заключите всички бутони
на рекордера, за да не бъдат отменени
настройките по погрешка.
Докато рекордерът е изключен, задръжте
натиснат на рекордера, докато на дисплея на
предния панел се изведе индикация “LOCKED”
(заключено). Докато е зададена функцията Child
Lock, рекордерът не работи, с изключение на
записите с таймера.
За да отключите рекордера, задръжте
натиснат на рекордера, докато на дисплея
на предния панел се изведе индикация “UNLOCKED”.
Опции за възпроизвеждане
AUDIO
CLEAR
Бутони
Операции
AUDIO
Когато натиснете този бутон
неколкократно в режим на
нормално възпроизвеждане, той
избира стерео или моно аудио
записи, записани на диска.
TITLE LIST
ENTER
(предишен/
следващ)
Заредете диск.
Вижте “1. Зареждане на диск” на стр. 29.
Натиснете
.
Когато натиснете и задържите
бутона, бързото превъртане
напред/назад продължава с
избраната скорост, докато не
освободите бутона.
За да възобновите нормалното
възпроизвеждане, натиснете
.
Възпроизвеждането започва.
За да спрете възпроизвеждане
Натиснете
(стоп).
Съвет
Можете да възпроизвеждате аудио записи с
помощта на Списъка със заглавия. Натиснете
TITLE LIST. Изберете запис и натиснете
ENTER.
Когато го натиснете при
възпроизвеждане, превърта
бързо диска назад/напред.
Скоростта на търсене се
променя както следва:
бързо
превъртане
назадбързо
Аудио записи
(бързо
превъртане
назад/бързо
превъртане
напред)
PLAY
MODE
Когато го натиснете при
възпроизвеждане, преминава
на следващия или предишния
запис. За MP3 дискове, при
неколкократно натискане
преминава на следващия или
предишния албум.
(пауза)
Спира възпроизвеждането на
пауза.
За да възобновите нормалното
.
възпроизвеждане, натиснет
Забележка
Когато на DATA DVD са записани видео
заглавия, не можете да възпроизведете MP3
аудио записите на този DATA DVD.
продължава
75
Забележки относно
възпроизвеждане на DTS звукови
пътечки на CD диск
Когато възпроизвеждате CD дискове,
кодирани в DTS формат, от жаковете
LINE 3-TV/LINE 1/DECODER/LINE 2
OUT (R-AUDIO-L) ще се чуе силен шум. За да
предотвратите евентуална повреда на аудио
системата, трябва да вземете съответните
предпазни мерки, когато жаковете LINE
3-TV/LINE 1/DECODER/LINE 2 OUT
(R-AUDIO-L) на рекордера са свързани към
усилвателна система. За да се насладите на
DTS Digital Surround™ възпроизвеждане,
трябва да свържете външен DTS декодер към
жака DIGITAL OUT на рекордера.
Задайте звука в положение “Stereo” с помощта
на бутона AUDIO, когато възпроизвеждате
DTS звукови пътечки на CD диск (стр. 106).
Неколкократно
възпроизвеждане на определен
участък (A-B Repeat)
Натиснете PLAY MODE по време на
възпроизвеждане.
Появява се менюто “Play Mode” (режим на
възпроизвеждане).
Изберете “A-B Repeat” и
натиснете ENTER
.
Избира се “Set point A” (задайте точка А).
Забележка
“A-B Repeat” не е достъпна за MP3 аудио
записи.
Неколкократно възпроизвеждане
(Repeat)
Можете да възпроизведете неколкократно
всички записи или само един запис от албум
или диск.
Натиснете PLAY MODE по време на
възпроизвеждане.
“Появява се менюто “Play Mode” (режим на
възпроизвеждане).
“Repeat” и натиснете
2 Изберете
ENTER.
елемента, който ще
3Изберете
повтаряте, с помощта на бутоните
.
“Repeat Disc”: повтаря всички записи на диска.
“Repeat Album” (с изключение на CD): повтаря
текущия албум.
“Repeat Track”: повтаря текущия запис.
“Repeat Programme”: повтаря текущата
програма (стр. 77 ).
Натиснете ENTER.
Repeat play започва.
За да отмените Repeat play
Натиснете CLEAR или задайте “Repeat” в
положение “Repeat Off” в менюто “Play Mode”
(режим на възпроизвеждане).
Съвет
Можете да изберете “Repeat” от “Play Mode”
в Системното меню.
Докато слушате звука, натиснете
ENTER в началната точка (точка
A) от участъка, който желаете да
се произведе неколкократно.
Избира се “Set point B” (задайте точка B).
Продължете възпроизвеждането,
за да стигнете до крайната точка
(точка B) и натиснете ENTER.
A-B Repeat започва.
За да отмените A-B Repeat
Натиснете CLEAR или задайте “A-B Repeat” в
положение “Off” в менюто “Play Mode” (режим
на възпроизвеждане).
Съвет
Можете да изберете “A-B Repeat” от “Play
Mode” в Системното меню.
76
Забележка
Можете да изберете “Repeat Programme” само
по време на Programme play.
Създаване на ваша собствена
програма (Programme)
За да отмените Programme play
Можете да възпроизведете съдържанието
на албум или диск в избран от вас ред, като
подредите албумите/записите на даден диск и
създадете своя собствена програма. Можете да
съставите програма от максимум 24 стъпки.
За да изтриете програмата
Натиснете PLAY MODE по
време на възпроизвеждане.
Появява се менюто “Play Mode” (режим на
възпроизвеждане).
“Programme” и
2 Изберете
натиснете ENTER.
“Input/Edit
3 Изберете
Programme” (въведете/
редактирайте програма) и
натиснете ENTER.
албум (пример:
4 Изберете
01.BRAHMS) с помощта на
5
и натиснете .
бутоните
Изберете запис (пример: 001.
SYMPHONY01) с помощта на
и натиснете ENTER.
бутоните
Натиснете CLEAR в режим стоп или задайте
“Programme” в положение “Erase Programme List” в
менюто “Play Mode” (режим на възпроизвеждане).
Съвети
Програмата, която сте съставили, си остава
и след приключването на Programme play. За да
възпроизведете отново същата програма, задайте
“Programme” в положение “Start Programme Play” в
менюто “Play Mode” (режим на възпроизвеждане).
Програмата обаче ще бъде изтрита, ако извадите
диска или натиснете
.
Можете да повторите Programme play. Задайте
“Repeat” в положение “Repeat Programme” в менюто
“Play Mode” (стр. 76).
Можете да изберете “Programme” от “Play Mode” в
Системното меню.
Аудио записи
Дисплеят “Input/Edit Programme” се различава в
зависимост от вида на диска.
Пример: DATA DVD
Натиснете CLEAR по време на възпроизвеждане
или задайте “Programme” в положение “Cancel
Programme Play” в менюто “Play Mode” (режим на
възпроизвеждане).
Записът е програмиран.
Ако допуснете грешка, изберете номера на
стъпката (пример: 01-001) с помощта на
бутоните
и натиснете CLEAR.
да програмирате и други
6 Зазаписи,
, за
натиснете
да изберете номер на стъпка и
повторете стъпки 4 и 5.
Натиснете
.
7 Programme play стартира.
77
Търсене на аудио запис
Натиснете бутоните с цифри, за
да изберете номера на албума или
записа, който търсите.
Ако допуснете грешка, изберете друг номер.
.
Натиснете ENTER
Можете да търсите албуми или записи на даден
диск. Тъй като им се присвояват индивидуални
номера, изберете албума или записа, като въведете
техния номер.
Рекордерът започва възпроизвеждане от избрания
номер.
Съвет
Можете да изберете албум или запис с помощта на
бутоните
на стъпка 4.
Бутони
с цифри
ЕNTER
PLAY
MODE
Натиснете PLAY MODE по време на
възпроизвеждане.
Появява се менюто “Play Mode” (режим на
възпроизвеждане).
2 Изберете “Search Mode” и
натиснете ENTER.
метод за търсене и
3 Изберете
натиснете ENTER.
“Album Search” (с изключение на CD)
“Track Search”
Появява се дисплеят за въвеждане на номер.
Пример: Album Search
78
Копиране на JPEG файлове с
изображения на твърдия диск
HDD)
(DISC
JPEG файлове с изображения
Функция “Photo
Album” (фотоалбум)
Функцията “Photo Album” ви позволява да
правите следното.
Да запазвате JPEG файлове с изображения на
твърдия диск.
Да преглеждате JPEG файлове с изображения
от твърдия диск, DATA DVD (DVD-RW/
DVD-R)/DATA CD
Да редактирате JPEG файлове с изображения.
Да отпечатвате JPEG файлове с изображения.
Да копирате JPEG файлове с изображения и
последователно изреждане на кадри (slideshow)
на DVD-RW/DVD-R дискове.
Заредете диска, който ще
копирате на твърдия диск
Натиснете SYSTEM MENU.
Появява се Системното меню.
Изберете “Photo Album” и
натиснете ENTER.
Появява се менюто “Photo Album”.
Изберете елемент и натиснете
ENTER.
За да копирате от DATA CD/DATA DVD
(DVD-RW/DVD-R), изберете “View
Photos on a CD/DVD” (прегледай снимки на
CD/DVD).
Появява се списъкът “Photo Album”.
Пример: CD/DVD
Подготовка за
използване на
функцията “Photo
Album”
Kопирайте JPEG файлове с изображения от
DATA CD/DATA DVD на твърдия диск.
Изберете албум или JPEG файл
с изображение с помощта на
и натиснете .
бутоните
Появява се подменюто.
SYSYEM
MENU
ENTER
За да копирате два или повече албума или JPEG
файлове с изображения, изберете “Multi-Mode”.
За да копирате всички албуми и JPEG файлове
с изображения, изберете “Copy all to HDD” и
преминете към стъпка 11.
За да копирате само албума или файла, избран
на стъпка 5, изберете “Copy to HDD” и
преминете към стъпка 11.
Изберете албум или JPEG файл с
изображение и натиснете ENTER.
JPEG файлове с изображения
Изберете елемент и натиснете
ENTER.
В квадратчето до избрания елемент се
появява отметка.
За да махнете отметката, натиснете отново
ENTER.
За да махнете всички отметки, натиснете
, за да изберете “Single-Mode” от подменюто.
продължава
79
Повторете стъпка 7, за да
изберете всички албуми или
JPEG файлове с изображения,
които желаете да копирате.
Натиснете .
Появява се подменюто.
Изберете “Copy to HDD” и
натиснете ENTER.
Съобщението на дисплея ще поиска
потвърждение.
Изберете “Yes” и натиснете
ENTER.
Копиране на JPEG файлове с
изображения или албуми на
твърдия диск (HDD
HDD)
Натиснете SYSTEM MENU.
Появява се Системното меню.
Изберете “Photo Album” и
натиснете ENTER.
Появява се менюто “Photo Album”.
Изберете “View/Edit Photos on
the HDD” (прегледай/редактирай
снимки на твърдия диск) и
натиснете ENTER.
Появява се списъкът “Photo Album”.
Изберете албум с помощта на
бутоните .
За да копирате избрания албум, преминете на
стъпка 6.
За да копирате JPEG файл с изображение,
преминете на стъпка 5.
ENTER и изберете
5 Натиснете
JPEG файл с изображение с
.
6 Появява се подменюто.
7 Изберете елемент и натиснете
ENTER.
За да копирате два или повече албума или
файла, изберете “Multi-Mode”.
За да копирате избраните албуми, изберете
“Copy Album Contents” от “Album Options” и
преминете към стъпка 12.
За да копирате избраните файлове, изберете
“Copy” от “File Options” и преминете към
стъпка 12.
8 Изберете албум или JPEG файл с
изображение и натиснете ENTER.
80
Появява се подменюто.
Изберете “Copy” и натиснете
ENTER.
Изберете албума-цел с
и
помощта на бутоните
натиснете ENTER.
За да отмените, изберете “No”.
За да отмените, изберете “No”.
помощта на бутоните
Натиснете .
Повторете стъпка 8, за да
изберете всички албуми или JPEG
файлове с изображения, които
желаете да копирате.
Натиснете .
В квадратчето до избрания елемент се
появява отметка.
За да махнете отметката, натиснете
отново ENTER.
За да махнете всички отметки, изберете
“Single-Mode”.
Забележка
Албуми или JPEG файлове с изображения
не се копират на твърдия диск в следните
случаи.
– когато свободното пространство
на твърдия диск не е достатъчно за
копиране.
– когато на твърдия диск вече има
максимален брой файлове и/или албуми.
Копиране на JPEG албуми с
изображения на диск (HDD
DVD-RW/DVD-R)
Можете да копирате редактираните JPEG
албуми с изображения на DVD-RW/DVD-R
(Видео режим).
На диска се записва и последователно
изреждане на кадри (slideshow) като видео файл.
Можете да го възпроизведете на друго DVD
оборудване, което може да не е съвместимо
с възпроизвеждането на JPEG файлове с
изображения.
Заредете DVD-RW/DVD-R (във Видео
режим).
Натиснете SYSTEM MENU.
Появява се Системното меню.
Изберете “Photo Album” и
натиснете ENTER.
Появява се менюто “Photo Album”.
Изберете “View/Edit Photos on
the HDD” (прегледай/редактирай
снимките на твърдия диск) и
натиснете ENTER.
Появява се списъкът “Photo Album”.
Изберете албум с помощта на
и натиснете .
бутоните
Появява се подменюто.
Изберете “Multi-Mode” и натиснете
ENTER.
За да копирате само албума, избран на стъпка 5,
преминете на стъпка 10.
Изберете албум и натиснете
ENTER.
В квадратчето до избрания елемент се появява
отметка.
За да махнете отметката, натиснете отново
ENTER.
За да махнете всички отметки, изберете
“Single-Mode”.
Копиране на JPEG файлове с
изображения на диск (HDD
DVD-RW/DVD-R)
Можете да копирате редактираните JPEG
файлове с изображения на DVD-RW/DVD-R
(Видео режим).
На диска се записва и последователно
изреждане на кадри (slideshow) като видео файл.
Можете да го възпроизведете на друго DVD
оборудване, което може да не е съвместимо
с възпроизвеждането на JPEG файлове с
изображения.
Повторете стъпка 7, за да
изберете всички албуми, които
желаете да копирате.
Натиснете .
Появява се подменюто.
Съобщението на дисплея ще поиска
потвърждение.
Изберете
“Copy to DVD” и
Заредете DVD-RW/DVD-R (във
Видео режим).
Натиснете SYSTEM MENU.
натиснете ENTER.
Съобщението на дисплея ще поиска
потвърждение.
Появява се Системното меню.
Изберете “Photo Album” и
натиснете ENTER.
Изберете “Yes” и натиснете
ENTER.
Появява се менюто “Photo Album”.
Избраните JPEG албуми с изображения се
копират в директория “PICTURE” на диска.
Имената на JPEG албумите с изображения
автоматично се наименуват “***ALBUM”.
Ако желаете да възпроизвеждате диска на
друго DVD оборудване, финализирайте го (стр.
38).
За да отмените, изберете “No”.
Изберете “View/Edit Photos on the
HDD” и натиснете ENTER.
Появява се списъкът “Photo Album”.
Изберете албум с помощта на
бутоните
и натиснете ENTER.
Появява се списъкът със снимки.
Изберете JPEG файл с изображения
и
с помощта на бутоните
натиснете ENTER.
Появява се подменюто.
Съвети
Изберете “Multi-Mode” и
натиснете ENTER.
Вижте “8. Преформатиране на диск” (стр.
48), за да форматирате DVD-RW/DVD-R във
Видео режим.
Вижте списъка “Photo Album” за да проверите
кои албуми сте копирали (стр. 82).
За да копирате само JPEG файла с изображение,
избран на стъпка 6, преминете към стъпка 11.
Възможно е да не успеете да възпроизведете
изреждането на кадри (slideshow), в зависимост
от DVD оборудването.
Не можете да копирате JPEG файлове с
изображения на презаписваем DVD диск, който
е бил записан на други рекордери/устройства.
Има вероятност DATA DVD дискове,
финализирани на този рекордер, да не могат да
се възпроизведат на друго оборудване (стр. 38).
На един диск могат да бъдат записани не
повече от 99 изреждания на кадри (slideshows).
Когато копирате на диск албум, съдържащ
повече от 99 JPEG файлове с изображения,
ще бъдат създадени изреждания на кадри
(slideshows) с всичките 99 JPEG файлове с
изображения и ще бъдат записани на диск.
За DVD-R дискове, свободното пространство
на диска не се увеличава, дори и да изтриете
изреждания на кадри (slideshows).
В квадратчето до избрания елемент се
появява отметка.
За да махнете отметката, натиснете отново
ENTER.
За да махнете всички отметки, изберете
“Single-Mode”.
9
Повторете стъпка 8, за да
изберете всички JPEG файлове с
изображения, които желаете да
копирате.
Натиснете
JPEG файлове с изображения
Изберете JPEG файл с изображение
и натиснете ENTER.
Забележки
.
Появява се подменюто.
Изберете “Copy to DVD” и
натиснете ENTER.
Съобщението на дисплея ще поиска
потвърждение.
продължава
81
Изберете “Yes” и натиснете
ENTER.
Избраните JPEG файлове с изображения се
копират в директория “PICTURE” на диска.
Имената на JPEG файловете с изображения
автоматично се наименуват “PHOT****”.
Ако желаете да възпроизведете диска на друго
DVD оборудване, финализирайте го (стр. 38).
За да отмените, изберете “No”.
Използване на
списъка “Photo Album”
Можете да възпроизвеждате JPEG файлове с
изображения на HDD, DATA DVD/DATA CD или на
свързано USB устройство с помощта на списъка
“Photo Album”.
За да изберете JPEG файл с
изображение от друг албум
Превключете на списъка с албуми на стъпка 8.
За инструкции вижте “За да превключите
между списъка с албуми и списък с JPEG файлове
с изображения” на стр. 83.
SYSTEM
MENU
Изберете албум с помощта на бутоните
и натиснете
-.
Превключете на списъка с JPEG
файлове с изображения.
За инструкции вижте “За да превключите
между списъка с албуми и списък с JPEG
файлове с изображения” на стр. 83.
Изберете JPEG файл с
изображение с помощта на
и натиснете
бутоните
ENTER.
Съвети
ZOOM
Вижте “8. Преформатиране на диск” (стр.
40), за да форматирате DVD-RW/DVD-R
във Видео режим.
Вижте списъка “Photo Album” за да
проверите кои албуми сте копирали (стр.
82).
Натиснете SYSTEM MENU.
Забележки
Появява се менюто “Photo Album”.
В зависимост от DVD оборудването,
може да не успеете да възпроизведете
изреждането на кадри (slideshow).
Не можете да копирате JPEG файлове с
изображения на презаписваем DVD диск,
записан на други рекордери/устройства.
Има вероятност DATA DVD дискове,
финализирани на този рекордер, да не могат
да се възпроизведат на друго оборудване
(стр. 38).
На един диск могат да бъдат записани не
повече от 99 изреждания на кадри (slideshows).
За DVD-R дискове, свободното
пространство на диска не се увеличава,
дори и да изтриете изреждания на кадри
(slideshows).
Появява се Системното меню.
Изберете “Photo Album” и
натиснете ENTER.
Изберете елемент и натиснете
ENTER.
За да възпроизвеждате JPEG файлове с
изображения на твърдия диск, изберете
“View/Edit Photos on the HDD”.
За да възпроизвеждате JPEG файлове с
изображения на DATA CD/DATA DVD,
изберете “View Photos on a CD/DVD”.
Появява се списъкът “Photo Album”.
Изберете албум с помощта
и натиснете
на бутоните
ENTER.
За да изведете списъка 4-Photo (4 снимки)
или 1-Photo (1 снимка), натиснете , за да
изберете “Title View”, натиснете ENTER,
а после изберете “4 Photos” или “1 Photo” с
помощта на бутоните
- и натиснете
ENTER.
82
Списък 12-Photo (Пример: HDD)
Подменю:
Натиснете
, за да изведете подменюто.
Подменюто извежда опции, приложими
само за избрания елемент. Изведените
опции се различават в зависимост от
модела, ситуацията и вида на диска.
Списък 4-Photo
Лента за прелистване:
Появява се, когато всички JPEG файлове
с изображения не могат да се хванат в
списъка. За да видите скритите JPEG
файлове с изображения, натиснете
.
Информация за албуми и JPEG файлове с
изображения:
Извежда изображението, номера на JPEG
файла с изображение, дата и час на запис,
име на JPEG файла с изображение и размер на
JPEG файла с изображение.
Вид на диска и оставащо свободно
пространство на текущия диск.
Списък 1-Photo
За да прелистите списъка по
страници (Page mode)
За да превключите между списъка
с албуми и списъка с JPEG файлове
с изображения
Име на албума
Размер на албума
Натиснете
докато е изведен списъкът
“Photo Album”.
Изберете “Display Mode” с помощта на
бутоните
и натиснете ENTER.
JPEG файлове с изображения
Натиснете
/
, докато е изведен
списъкът“Photo Album”. Всеки път, когато
натиснете
/
, целият списък
“Photo Album” преминава към следващата/
предишна страница с албуми/JPEG файлове с
изображения.
Изберете “File” или “Album” с помощта на
бутоните
и натиснете ENTER.
За да изключите списъка “Photo Album”
Натиснете SYSTEM MENU.
продължава
83
За да заредите отново файловете
или папки
Когато диск или свързаното USB
устройство съдържа 1000 или повече файлове
и/или 100 или повече папки, изберете “Read
next” (прочети следваща) в списъка “Photo
Album” и натиснете ENTER, за да видите
файловете или папките, които не са били
заредени.
Зареждането на файловете или папките може
да отнеме няколко минути.
-- Забележка
Миниатюрното изображение на файл, който
не може да бъде възпроизведен на рекордера, се
извежда като “ ”.
Преглед на JPEG файл с
изображение
Следвайте стъпки от 1 до 4 от
“Използване на списъка “Photo
Album””.
Появява се списъкът “Photo Album”.
Ако е необходимо, превключете на списъка с
албуми.
Изберете JPEG файл с
изображение с помощта на
и натиснете
бутоните
ENTER.
Избраният JPEG файл с изображение се
извежда на целия екран.
За да изведете подробна
информация
Изберете JPEG файл с изображение и
натиснете
.
Изберете “Detailed Information” и натиснете
ENTER.
Появява се подробна информация за избрания
JPEG файл с изображение.
Изреждане на кадри в
последователност (slideshow)
Следвайте стъпка от 1 до 4 от
“Използване на списъка “Photo
Album””.
Появява се списъкът “Photo Album”.
Ако е необходимо, превключете на списъка с
албуми и списъка с JPEG
файлове с изображения.
Изберете албум или JPEG файл
с изображение с помощта на
и натиснете
.
бутоните
Изреждането на кадри (slideshow) започва.
Ако натиснете
, докато избирате JPEG
файл с изображение, изреждането на кадри
започва от избрания JPEG файл с изображение.
84
За да спрете slideshow
Натиснете (стоп) или
RETURN.
За да спрете slideshow на пауза
Натиснете (пауза).
Имайте предвид, че само изреждането на кадри
(slideshow) спира на пауза, а звукът продължава да
се възпроизвежда.
За да прегледате следващото/
предишното изображение по време
на slideshow
Натиснете
/
.
За да увеличите изображение
Натиснете ZOOM неколкократно по време на
slideshow.
Всеки път, когато натиснете ZOOM,
увеличението се променя както е показано
по-долу.
2x -- 4x -- нормално увеличение
Можете да преместите областта, която
искате да увеличите с помощта на бутоните
.
За да завъртите изображение
Натиснете ANGLE неколкократно по време
на slideshow.
Всеки път, когато натиснете ANGLE,
изображението се завърта по посока на
часовниковата стрелка с 90°.
Съвет
Можете да стартирате slideshow, като
изберете “Start Slideshow” от подменюто.
Подреждане на
JPEG файлове с
изображения на HDD
SYSTEM
MENU
ENTER
Натиснете SYSTEM MENU.
Появява се Системното меню.
Изберете “Photo Album” и
натиснете ENTER.
Появява се менюто “Photo Album”.
Изберете “View/Edit Photos on the
HDD” и натиснете ENTER.
Появява се списъкът “Photo Album”.
Изберете албум или JPEG файл с
изображение и натиснете .
Изберете опция и натиснете
ENTER.
Можете да правите следните редакции на
албума/JPEG файла с изображение.
“Start Slideshow”: Стартира slideshow (стр.
84).
“New Album”: Създава нов албум.
“Album Options” (опции на албума)
“Erase Album”: Изтрива избрания албум.
“Copy Album Contents”: Копира всички JPEG
файлове с изображения от избрания албум на
твърдия диск (стр. 80).
JPEG файлове с изображения
Появява се подменюто.
“Rename Album”: Сменя името на избрания
албум (стр. 35).
“Protect Album Contents”: Защитава всички
JPEG файлове с изображения в избрания
албум.
“Cancel Protection”: Отменя защитата на
всички JPEG файлове с изображения в
избрания албум.
“Copy to DVD”: Копира избрания албум или
JPEG файлове с изображения на DVD (стр.
80).
“Multi-Mode”: Избира множество албуми или
JPEG файлове с изображения за редакция.
“Copy all to HDD”: Копира всички албуми
и JPEG файлове с изображения на твърдия
диск (стр. 79).
“Copy to HDD”: Копира избрания албум или
JPEG файл с изображение на твърдия диск
(стр. 79).
“File Options” (опции на файла)
“Erase”: Изтрива избрания JPEG файл с
изображение.
“Copy”: Копира избрания JPEG файл с
изображение (стр. 80).
“Rename File”: Сменя името на избрания
JPEG файл с изображение (стр. 35).
“Protect”: Защитава избрания JPEG файл
с изображение. Изберете отново, за да
отмените защитата.
“Detailed Information”: Извежда подробна
информация за избрания JPEG файл с
изображение (стр. 84).
“Single-Mode”: Отменя “Multi-Mode”.
продължава
85
Finalise
Настройки и регулации
Настройки на диска
(Disc Setup)
Менюто с настройки “Disc Setup” ви
позволява да регулирате настройки,
свързани с DVD дисковете.
Натиснете SYSTEM MENU,
докато рекордерът е в режим
стоп.
Изберете “Disc Setup” и
натиснете ENTER.
Менюто с настройки “Disc Setup”
се появява със следните опции.
Настройките по подразбиране са
подчертани.
Финализира диск, за да можете да го
възпроизведете и на друго DVD оборудване.
За подробности вижте стр. 38.
Optimise HDD
Когато многократно записвате, изтривате
и редактирате записи, файловата система на
твърдия диск постепенно се фрагментира. За
да ‘подредите’ всички фрагментирани файлове,
периодично оптимизирайте твърдия диск.
Когато твърдият диск се нуждае от това,
автоматично ще се появи съобщение,
препоръчващо оптимизиране.
Изберете “Optimise HDD” в “Disc Setup” и
натиснете ENTER.
Изберете “Start” и натиснете ENTER.
Появява се лента, отбелязваща докъде е
стигнал процесът и оптимизирането започва.
За да отмените оптимизирането, натиснете
ENTER.
Твърдият диск ще бъде оптимизиран
отчасти.
Забележки
Оптимизирането на твърдия диск отнема
около осем часа. По време на оптимизирането
не можете да извършвате други операции
като запис или възпроизвеждане.
Не можете да оптимизирате твърдия диск,
когато свободното дисково пространство
е недостатъчно за тази операция. Изтрийте
заглавия, за да освободите място на диска.
(стр. 63).
Basic (Основни)
Input Disc Name
Можете да наименувате диск.
За подробности вижте стр. 36.
Protect Disc
Можете да защитите диск от изтриване.
За подробности вижте стр. 37.
Format DVD-RW (само за DVD-RW)
Рекордерът автоматично започва да
форматира във VR режим или Видео режим,
в зависимост от това кой е избран по-долу,
когато заредите нов, неформатиран DVD-RW
диск.
Автоматично форматира диска
във VR режим.
Автоматично форматира диска
във Видео режим.
Format
Можете ръчно да преформатирате DVD+RW,
DVD-RW или DVD-R диск, за да направите
празен диск.
За подробности вижте стр. 40.
86
Format HDD.
Можете да форматирате твърдия диск и да
разрешите проблема, когато възникне грешка
на твърдия диск. “Format HDD”. може да бъде
избрана само когато твърдият диск се нуждае
от форматиране. Имайте предвид, че цялото
съдържание, записано на твърдия диск, ще бъде
изтрито.
Изберете “Format HDD.” в “Disc Setup” и
натиснете ENTER.
Изберете “Start” и натиснете ENTER.
Настройки на
рекордера (Basic)
Менюто с настройки “Basic” ви помага да
задавате настройки за часовника и други,
свързани с рекордера.
Натиснете SYSTEM MENU, докато
рекордерът е в режим стоп.
Изберете “Initial Setup” и
натиснете ENTER.
Изберете “Basic” и натиснете
ENTER.
Менюто с настройки “Basic” се появява
със следните опции. Настройките по
подразбиране са подчертани.
За да изключите дисплея, натиснете SYSTEM
MENU.
Натиснете неколкократноt-, докато се появи
програмната позиция на станцията, която
излъчва сигнал за време.
Натиснете , за да изберете “Start” и
натиснете ENTER.
Ако рекордерът не получи сигнал за време от
RETURN и
никоя станция, натиснете
сверете часовника ръчно.
Ако функцията Auto Clock Set не е сверила
часовника правилно за вашия район, пробвайте
да използвате функцията Auto Clock Set с друга
станция или сверете часовника ръчно.
Manual (Ръчно сверяване на
часовника)
Сверява часовника ръчно.
Изберете “Clock Setting” в “Basic” и натиснете
ENTER.
Изберете “Manual” и натиснете ENTER.
Clock Setting
Рекордерът автоматично ще свери
часовника, когато има сканирани и запаметени
цифрови канали.
Auto (Автоматично сверяване на
часовника)
Натиснете
-, за да изберете часовия пояс за
вашия район и натиснете .
Изберете “On”, ако сте на лятно часово време и
натиснете ENTER.
Настройки и регулации
Включва функцията Auto Clock Set, когато
дадена програмна позиция във вашия район
излъчва сигнал за време.
Изберете “Clock Setting” в “Basic” и натиснете
ENTER.
Изберете “Auto” и натиснете ENTER.
продължава
87
Натиснете
, за да зададете деня и
натиснете.
Задайте последователно месеца, годината,
часа и минутите. Натиснете
,
за да изберете елемента за настройка,
а после натиснете
, за да въведете
цифрите. Денят от седмицата се задава
автоматично.
За да смените цифрите, натиснете ,
за да се върнете към елемента, който ще
променяте и натиснете
.
Натиснете ENTER, за да стартирате
часовника.
Input Line System
Избира цветната система, когато
записвате от свързаното оборудване.
Записва в цветна система
NTSC или PAL-60.
Записва в цветна система
PAL или SECAM.
Забележки
Ако се появи шум в картината, след
като смените настройката “Input Line
System”, сменете настройката “Input
Colour System” (стр. 135). Ако все още има
шум в картината, задръжте натиснат
(стоп) на рекордера и натиснете INPUT на
рекордера.
Когато смените настройката “Input Line
System”, Списъкът за презапис се изтрива.
Power Save
Изберете, когато рекордерът е в режим
за пестене на захранването при изключено
захранване (готовност).
Към свързания телевизор се
извеждат само входни антенни
сигнали, когато рекордерът е в
режим готовност.
Когато рекордерът е в режим
готовност, не се извеждат
входни сигнали.
Не задава режим пестене
на захранване. Обикновено
изберете тази настройка.
Забележка
Режимът Power Save (пестене на
захранване) не функционира в следните
случаи, дори когато “Power Save” е зададен
в “Mode 1” или “Mode 2”.
Задали сте настройка на таймера
за функцията “VPS/PDC” в списъка
SCHEDULE.
Функциите SMARTLINK не са достъпни,
когато “Power Save” е зададен в положение
“Mode 1” или “Mode 2”.
88
Настройка HELP
Извежда помощна информация за
дисплея на графичния интерфейс
(GUI).
Не влиза в режим HELP.
Easy Setup (Лесна настройка нулиране на рекордера)
1
Изберете, за да стартирате програмата “Easy
Setup”.
Изберете “Easy Setup” в “Basic” и натиснете
ENTER.
2 Изберете “Start” и натиснете ENTER.
3 Следвайте инструкциите за “Easy Setup” (стр.
28) от стъпка 2.
Настройки за
прием чрез антена
(Аналогов тунер)
Менюто с настройки “Analog Tuner” ви помага
да направите настройки за аналоговия тунер и
програмните позиции на рекордера.
Натиснете SYSTEM MENU, докато
рекордерът е в режим стоп.
Изберете “Initial Setup” и натиснете
ENTER.
Изберете “Analog Tuner” и
натиснете ENTER.
Менюто с настройки “Analog Tuner” се
появява със следните опции. Настройките по
подразбиране са подчертани.
За да изключите дисплея, натиснете SYSTEM
MENU.
Прехвърляне от телевизора
Ако свържете телевизор към рекордера
посредством SMARTLINK, можете да
запаметите програмните позиции, като ги
прехвърлите от вашия телевизор.
За подробности вижте инструкциите за
експлоатация, приложени към телевизора.
Изберете “Download from TV” и
натиснете ENTER.
Изберете вашата държава/регион с
помощта на бутоните
.-и
натиснете ENTER.
Данните, запаметени в тунера, ще бъдат
прехвърлени от телевизора на този
рекордер.
Ако има неизползвани програмни позиции
или такива с нежелани канали, можете да ги
дезактивирате (стр. 90).
Ръчна настройка на каналите
Настройва и запаметява програмните
позиции ръчно. Ако някои програмни позиции
не могат да бъдат зададени чрез функцията
“Easy Setup”, можете да ги зададете ръчно.
Ако няма звук или ако картината е
разкривена, може да сте задали погрешна
система на тунера по време на “Easy Setup”.
Задайте правилната система на тунера
ръчно в стъпките, описани по-долу.
Изберете “Manual CH Setting” в “Analog
Tuner” и натиснете ENTER.
Автоматична настройка на
каналите
Изберете “Next Screen” и натиснете ENTER.
Auto Scan
Изберете вашата държава/регион с помощта
на бутоните
. и натиснете ENTER.
Програмна позиция
Настройки и регулации
Ако свържете телевизор към рекордера без да
използвате SMARTLINK, можете автоматично
да запаметите програмните позиции, като
използвате “Auto Scan”.
Изберете “Auto Channel Setting” в “Analog Tuner”
и натиснете ENTER.
Изберете “Auto Scan” и натиснете ENTER.
Изберете вашата държава/регион с помощта на
бутоните
. и натиснете ENTER.
Редът на програмните позиции ще бъде зададен в
съответствие с държавата/региона, които сте
задали. Ако има неизползвани програмни позиции
или такива с нежелани канали, можете да ги
дезактивирате (стр. 90).
Натиснете /
-, за да изберете
програмната позиция.
Изберете елемента, който желаете да
промените с помощта на бутоните
,
променете настройката посредством
. и натиснете ENTER.
За да запаметите друга програмна позиция,
повторете процедурата от стъпка 4.
продължава
89
Skip (прескачане)
Изберете го, когато
програмната позиция не се
използва или съдържа нежелани
канали. Избраната позиция
ще бъде прескочена, когато
натиснете PROG +/–.
Звукова система
Изберете налична телевизионна система (стр.
133).
Изберете тази, когато сте в
страните от Западна Европа,
с изключение на онези, изброени
в “Канали, които можете да
приемате” на стр. 133.
Изберете тази, когато сте в
страните от Източна Европа.
Не прескача избраната
програмна позиция.
Изберете тази, когато сте във
Великобритания/Ирландия.
CH System (система за каналите)
Изберете тази, когато сте във
Франция.
Изберете региона, от който ще получите
най-добър прием.
Изберете, когато сте във
Франция.
Изберете, когато сте в
държавите от Западна Европа.
Изберете, когато сте във
Великобритания/Ирландия.
Eastern Euro
Изберете, когато сте в
държавите от Източна
Европа.
AFT (автоматична фина настройка)
Включва функцията Auto Fine
Tuning. Обикновено изберете
тази позиция.
Позволява ви да настройвате
картината ръчно.
Ако функцията Auto Fine Tuning не действа
ефективно, изберете “Off” и натиснете
Натиснете
, за да настроите по-ясна
картина и натиснете ENTER.
Име
Променя или въвежда ново име на станция
(до 5 символа). Рекордерът трябва да приема
информация за програмната позиция (например
SMARTLINK информация), за да може имената
на станциите да се появят автоматично.
Натиснете
, а после натиснете
неколкократно
, за да изберете символ.
За да промените символите, натиснете
, за
да преместите курсора и натиснете
.
Декодер
Задава каналите на външния декодер (PAY-TV/
Canal Plus аналогов декодер).
За подробности вижте стр. 35.
Канал
Натиснете неколкократно
-, докато се
изведе програмната позиция, която търсите.
За да изберете кабелна или сателитна програмна
позиция, натискайте
, докато се изведе
програмната позиция, която търсите.
Канали, които можете да
приемате
Телевизионна система Покритие на канали
Страните от Западна
Европа, с изключение на
онези, изброени по-долу)
90
Телевизионна система Покритие на канали
DK (Страните от
Източна Европа)
Съответстващ Channel
Set номер
канал
I (Великобритания/
Ирландия)
L* (Франция)
* За да приемате излъчвания във Франция,
изберете “L”.
Настройване на френските CATV
канали
Този рекордер може да сканира CATV каналите
от B до Q и каналите с HYPER честота от
S21 до S41. В менюто Channel Set каналите са
обозначени като CC1 до CC44. Например, канал
B е обозначен с Channel Set номер CC1, а канал
Q е обозначен с Channel Set номер CC23 (вижте
таблицата по-долу). Ако CATV каналът, който
искате да запаметите, е обозначен със своята
честота (например 152.75 MHz), обърнете
се към таблицата по-долу, за да откриете
съответния номер на канала.
Настройки и регулации
Честотен
Съответстващ Channel
Set номер обхват на
канал
приемане (MHz)
продължава
91
Разменяне на каналите
След като програмните позиции бъдат
настроени, можете да промените реда на всяка
програмна позиция в изведения списък.
Изберете “Channel Swapping” в “Analog Tuner” и
натиснете ENTER.
Изберете “Next Screen” и натиснете ENTER.
Видео настройки
(Video In/Out)
Настройките “Video In/Out” регулират опции,
свързани с изображението, като например
размер и цвят. Изберете настройките в
зависимост от вида на телевизора, тунера или
декодера, свързани към DVD рекордера.
Натиснете SYSTEM MENU, докато
рекордерът е в режим стоп.
Изберете “Initial Setup” и
натиснете ENTER.
Изберете “Video In/Out” и
натиснете ENTER.
, за да изберете номера на
Натиснете програмната позиция, който искате да
размените и натиснете
.
За да изведете други страници, натиснете
неколкократно
/
-.
Менюто с настройки “Video In/Out” се
появява със следните опции. Настройките по
подразбиране са подчертани
Натиснете
-, за да изберете номера на
програмната позиция, който ще размените с
този, избран на стъпка 3 и натиснете ENTER.
Номерата на програмните позиции се разменят.
За да размените номерата на програмните
позиции на други станции, повторете
процедурата от стъпка 3.
Input Colour System (въведи цветна
система)
Избира цветната система, ако се появи
шум в картината, след като промените
настройката “Input Line System” (стр. 88).
Рекордерът автоматично
разпознава сигналите на
цветните системи и избира
подходящата.
Избира цветна система PAL,
когато “Input Line System” е
зададена в положение “PAL/SECAM”.
Избира цветна система
SECAM, когато “Input Line
System” е зададена в положение
“PAL/SECAM”.
92
Съвет
Когато “Input Line System” е зададена в
положение “NTSC”, можете да изберете “Auto”,
“3.58NTSC” или “PAL-60”.
Забележка
“Input Colour System” не може да бъде зададена,
когато гледате цифрови излъчвания.
Component Video Out
Избира формата на сигнала, в който
рекордерът извежда видео сигнали (презредов
или прогресивен) през жаковете COMPONENT
VIDEO OUT.
Нормален
(Презредов)
Извежда сигнали в презредов
формат.
Progressive)
Извежда сигнали в
прогресивен формат.
Изберете това, когато
искате да гледате
прогресивни сигнали.
LINE 1 In
Избира метод за въвеждане на видео сигнали
през жака LINE 1/DECODER. Картината няма
да е ясна, ако тази настройка не съвпада с вида
на входния видео сигнал.
Video
Въвежда видео сигнали.
S-Video
Въвежда S-video сигнали.
RGB
Въвежда RGB сигнали.
Decoder
Изберете това, когато
свързвате към външен декодер
(PAY-TV/Canal Plus
аналогов декодер). Ако
свържете към кабелна
телевизия/сателитен
приемник като CanalSat, не
избирайте тази опция.
NTSC на PAL телевизор
Забележки
Когато зададете “LINE 3 Out” в положение
“RGB”, не можете да задавате “Component
Video Out”.
Когато свържете рекордера към монитор или
проектор само през жаковете COMPONENT
VIDEO OUT, не задавайте “LINE 3 Out” в
положение “RGB”. Ако зададете “LINE 3 Out” в
положение “RGB”, в този случай може да не се
изведе картина.
Ако се появи шум в картината, след като
сте задали рекордера в прогресивен формат,
задръжте (стоп) на рекордера и натиснете
(отваряне/затваряне) на рекордера.
Когато използвате HDMI връзка, не се
извеждат видео сигнали.
Настройва рекордера да конвертира сигнали
от цветна система NTSC в цветна система
PAL, за да можете да възпроизвеждате NTSC
дискове на телевизори, които са снабдени
само със система PAL. Вижте инструкциите за
експлоатация, приложени към вашия телевизор.
Възпроизвежда NTSC дискове
на телевизори, снабдени само
със система PAL.
Изберете това, ако
свързаният телевизор е
мулти-системен (NTSCсъвместим) телевизор.
LINE 3 Out
Избира метод за извеждане на видео сигнали
през жака LINE 3 – TV.
Настройки и регулации
Извежда видео сигнали.
Извежда S-video сигнали.
Извежда RGB сигнали.
Забележки
Ако телевизорът ви не приема S-video или RGB
сигнали, изображенията няма да се изведат
чрез избрания метод на телевизионния
екран, дори да изберете “S-Video” или “RGB”.
Вижте инструкциите, приложени към вашия
телевизор.
SMARTLINK е достъпна само когато изберете
“Video”.
Когато използвате HDMI връзка, не се
извеждат RGB сигнали.
продължава
93
Настройки за аудио
вход (Audio In)
Менюто с настройки “Audio In” ви позволява
да настройвате звука в съответствие с
условията на възпроизвеждане и връзките.
External Audio (външен аудио сигнал)
Stereo
Изберете това, когато
приемате стерео програми
от свързаното оборудване.
Bilingual
Изберете това, когато
приемате двуезични
програми от свързаното
оборудване.
Натиснете SYSTEM MENU, докато
рекордерът е в режим стоп.
Изберете “Initial Setup” и
натиснете ENTER.
Изберете “Audio In” и натиснете
ENTER.
Менюто с настройки “Audio In” се появява със
следните опции. Настройките по подразбиране
са подчертани.
Bilingual Recording (двуезичен запис)
Избира звука, който ще записвате.
A/L
Записва основния звук на
двуезичната програма.
B/R
Записва допълнителния звук
на двуезичната програма.
Забележка
NICAM
Select (стр. 70)
NICAM
Обикновено изберете тази
позиция.
Standard
Изберете това, ако звукът
от излъчването NICAM е
неясен.
Analog Tuner Level (ниво на
аналоговия тунер)
Ако възпроизвежданият звук е изкривен,
задайте тази опция в положение “Compression”
(компресия). Рекордерът ще намали изходното
ниво на звука.
Тази функция повлиява на изходния сигнал от
следните жакове:
– LINE 2 OUT R-AUDIO-L
–LINE 3 – TV
–LINE 1/DECODER
94
Normal
Обикновено изберете тази
позиция.
Compression
Изберете това, когато
възпроизведеният звук от
високоговорителите е
изкривен.
Когато записвате двуезичен аудио сигнал на
твърдия диск (когато “HDD Recording Format”
е зададен в положение “Video Mode Off” (стр.
143) (с изключение на режим PCM)) или на
DVD-RW/DVD-R във VR режим (с изключение
на режим PCM), се записват и двата аудио
канала и можете да изберете звука, когато
възпроизвеждате.
Настройки за аудио
изход (Audio Out)
Менюто с настройки “Audio Out” ви позволява
да превключите метода за извеждане на
аудио сигнали, когато свържете компонент
като например усилвател (приемник) към
цифров входен жак. Ако свържете компонент,
който не приема избрания аудио сигнал, от
високоговорителите ще се чуе силен шум (или
няма да се чуе звук). Това може да увреди слуха ви
или да повреди високоговорителите.
DTS Output (изходен сигнал DTS)
(само за DVD VIDEO дискове)
Избира дали да изведете или да не изведете
DTS сигнали.
Изберете това, когато
рекордерът е свързан към
аудио компонент с вграден
DTS декодер.
Изберете това, когато
рекордерът е свързан към
аудио компонент без вграден
DTS декодер.
Забележка
Натиснете SYSTEM MENU, докато
рекордерът е в режим стоп.
Изберете “Initial Setup” и
натиснете ENTER.
Изберете “Audio Out” и натиснете
ENTER.
Менюто с настройки “Audio Out” се появява
със следните опции. Настройките по
подразбиране са подчертани.
Когато извеждате HDMI изходен сигнал към
оборудване, несъвместимо с DTS сигнали, те
няма да бъдат изведени, независимо дали сте
задали настройка “DTS Output”.
96 kHz PCM Output (изходен сигнал
96 kHz PCM) (само за DVD VIDEO
дискове)
Избира семплиращата честота на аудио
сигнала.
Аудио сигналите на DVD
VIDEO дисковете се
конвертират до 48kHz и се
извеждат.
Всички сигнали, съдържащи
честота 96 kHz, се извеждат
без конверсия. Сигналите
обаче се извеждат с честота
48 kHz, ако звукът съдържа
сигнали за защита на
авторското право.
Забележка
Dolby Digital Output (изходен сигнал
Dolby Digital) (само за HDD/DVD)
Dolby Digital
Изберете това, когато
рекордерът е свързан към
аудио компонент с вграден
Dolby Digital декодер.
Dolby Digital
-> PCM
Изберете това, когато
рекордерът е свързан към
аудио компонент без вграден
Dolby Digital декодер.
Настройки и регулации
Избира вида Dolby Digital сигнал.
Настройката “96 kHz PCM Output” няма
ефект, когато аудио сигналите се извеждат
от жаковете LINE 2 OUT (R-AUDIO-L) или
жака LINE 3 – TV/LINE 1/DECODER. Ако
семплиращата честота е 96 kHz, сигналите
просто се конвертират в аналогови сигнали и
се извеждат.
Ако жакът HDMI OUT е свързан към
оборудване, несъвместимо с 96 kHz сигнали,
автоматично ще се изведе сигнал с честота
48kHz PCM, дори да сте избрали “96 kHz”.
Забележка
Ако жакът HDMI OUT е свързан към
оборудване, несъвместимо с Dolby Digital
сигнали,
PCM сигналите ще бъдат изведени
автоматично, дори да сте избрали “Dolby
Digital”.
продължава
95
MPEG Output (изходен сигнал MPEG)
(само за DVD VIDEO дискове)
Избира вида MPEG аудио сигнал.
Изберете това, когато
рекордерът е свързан към
аудио компонент с вграден
MPEG декодер.
Изберете това, когато
рекордерът е свързан
към аудио компонент без
вграден MPEG декодер. Ако
възпроизвеждате MPEG audio
звукови пътечки, рекордерът
извежда стерео сигналите
през жака DIGITAL OUT
(COAXIAL).
Езикови настройки
(Language)
Менюто с настройки “Language” ви позволява
да регулирате езиковите настройки.
Натиснете SYSTEM MENU, докато
рекордерът е в режим стоп.
Изберете “Initial Setup” и
натиснете ENTER.
Изберете “Language” и натиснете
ENTER.
Менюто с настройки “Language” се появява със
следните опции. Настройките по подразбиране
са подчертани
Забележка
Ако жакът HDMI OUT е свързан към
оборудване, несъвместимо с MPEG аудио
сигнали, автоматично ще се изведат PCM
сигнали, дори да сте избрали “MPEG.”
Audio DRC (Dynamic Range Control)
(само за DVD дискове)
Избира настройка за динамичния обхват
(разликата между тихите и силните звуци),
когато възпроизвеждате DVD, съвместимо с
“Audio DRC”. Това оказва влияние на изходния
сигнал от следните жакове:
– жакове LINE 2 OUT R-AUDIO-L
– жак LINE 3 – TV
– жак LINE 1/DECODER
– жак DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI OUT
- само когато “Dolby Digital Output” е зададен в
положение “Dolby Digital -> PCM” (стр. 137).
Прави тихите звуци ясни,
дори ако сте намалили звука.
Обикновено изберете тази
позиция.
96
OSD Language
Променя езика за екранния дисплей
Audio Language
(само за DVD VIDEO дискове)
Променя езика на звуковата пътечка.
Subtitle Language
(само за DVD VIDEO дискове)
Променя езика на субтитрите, записани на
диска.
Auto Language
Функцията “Auto Language” е достъпна, когато
“Audio Language” и “Subtitle
Language” са настроени на един и същ език, а
“Subtitle Display” е зададен в положение “On”.
При DVD VIDEO дискове,
чиято основна аудио пътечка
е езикът, който сте задали
в “Audio Language” и “Subtitle
Language”, рекордерът
възпроизвежда основната
аудио пътечка без субтитри.
При DVD VIDEO дискове,
чиято основна аудио пътечка
не е езикът, който сте задали
в “Audio Language” и “Subtitle Language”, рекордерът
възпроизвежда основната
аудио пътечка със субтитри
на зададения от вас език.
Настройки за запис
(Recording)
Менюто с настройки “Recording” ви позволява
да регулирате настройките за запис.
Натиснете SYSTEM MENU, докато
рекордерът е в режим стоп.
Изберете “Initial Setup” и
натиснете ENTER.
Изберете “Recording” и натиснете
ENTER
Менюто с настройки “Recording” се появява със
следните опции. Настройките по подразбиране
са подчертани.
Изключва функцията.
DVD Menu Language (език на DVD
менюто) (само за DVD VIDEO
дискове)
Променя езика на DVD менюто.
Изберете “w/Subtitle Language”, за да зададете
същия език като езика, който сте задали в
“Subtitle Language”.
Subtitle Display
Извежда субтитри.
Не извежда субтитри.
Assist Subtitle
On
(идете в
менюто с
настройки)
Позволява ви да изберете
режими за запис. Изберете
тази опция и натиснете
ENTER.
След това изберете
режим на запис с помощта
и
на бутоните
натиснете ENTER.
Off
Позволява ви да изберете
само стандартни режими
на запис.
Съвет
Ако изберете “Others” (други) в “Audio
Language”, “Subtitle Language” или “DVD Menu
Language”, натиснете и въведете езиков код
от “Списък на езиковите кодове” на стр. 120.
Забележка
Ако изберете език в “DVD Menu Language”,
“Subtitle Language” или “Audio Language”,
който не е записан на DVD VIDEO диска,
автоматично ще бъде избран един от
записаните езици.
продължава
Настройки и регулации
Извежда специални
помощни субтитри, ако са
налични.
Manual Rec. Mode (режим на ръчен
запис)
97
Manual recording mode (режим на
ръчен запис)
Таблицата по-долу показва приблизителното
време за запис на твърдия диск и различните
видове DVD дискове във всеки ръчен режим на
запис, както и техните еквиваленти в режим
на стандартен запис.
Приблизително време за
запис (в часове)
Режим
на запис
Време за запис на HDD
Приблизително време за
Режим запис (в часове)
на запис
*1 Записва с по-високо качество (15 Mbps).
Режим HQ+ не е достъпен за DVD дискове.
Когато записвате на DVD дискове, режимът на
запис автоматично превключва на HQ, дори да
сте задали режим HQ+.
*2 Аудио сигналите се записват във формат
48 kHz PCM, а видео сигналите се записват
в режим HQ. Когато записвате двуезична
програма, изберете какъв звук ще записвате
(стр. 137).
*3 Заглавия, записани в MN6 или по-нисък режим,
не могат да бъдат презаписани на DVD+RW/
DVD+R с висока скорост.
*4 Режими SEP, MN1, MN2 или MN3 не са
достъпни за DVD+RW/DVD+R/DVD+R
DL. Когато записвате на DVD+RW/DVD+R,
режимът на запис автоматично превключва на
SLP, дори да сте задали режим SEP, MN1, MN2
или MN3.
Съвет
Аудио сигналите се записват във формат Dolby
Digital 2 ch (с изключение на режим PCM).
Резолюция
Първото число се отнася за случаите, когато
“Input Line System” е зададена в положение
“NTSC”, а второто - за случаите, когато е
зададена в положение “PAL/SECAM” в менюто с
настройки “Basic” (стр. 88).
За HDD (“HDD Recording Format” е
зададен в положение “Video Mode Off”)/
DVD-RW (VR режим)/DVD-R (VR режим)
За HDD (“HDD Recording Format” е
зададен в положение “Video Mode
On”)/DVD+RW/DVD-RW (Видео режим)/
DVD+R/DVD-R (Видео режим)
Auto Chapter (автоматично разделяне
на глави) (HDD/VR) (Само за HDD/DVDRW/DVD-R във VR режим)
Рекордерът разпознава
промените в картината и
звука и автоматично вкарва
маркери за глави (до 99 глави
за едно заглавие, записано на
твърдия диск).
Не се вкарват маркери за
глави.
Забележки
Интервалът между отделните маркери за
глави може да се различава, в зависимост от
количеството информация, съдържащо се във
видео сигнала, който записвате.
Rec. Mode Adjust (регулиране на режима
за запис)
Автоматично регулира
режима за запис, за да може
цялата програма да бъде
записана (стр. 44).
Изключва функцията.
Auto Chapter (Video) (Само за DVDRW/DVD-R във Видео режим)
се вкарват маркери за
No Separation Не
(без разделяне) глави.
Subtitle Recording (запис на субтитри)
10 минути
Вкарва маркери за глави на
приблизително 10-минутни
интервали.
15 минути
Вкарва маркери за глави на
приблизително 15-минутни
интервали.
Записва субтитри от
цифрови излъчвания.
Не се записват субтитри
от цифрови излъчвания.
Set Thumbnail (задаване на миниатюрно
изображение)
0 секунди
30 секунди
3 минути
Първият кадър от
заглавието се избира за
миниатюрно изображение.
Auto Chapter (DVD+R/+RW) (Само за
DVD+RW/DVD+R дискове)
No Separation Не се вкарват маркери за
(без разделяне) глави.
10 минути
Вкарва маркери за глави на
приблизително 10-минутни
интервали.
15 минути
Вкарва маркери за глави на
приблизително 15-минутни
интервали.
Кадърът 30 секунди след
първия кадър се избира за
миниатюрно изображение.
Кадърът 3 минути след
първия кадър се избира за
миниатюрно изображение.
продължава
Настройки и регулации
Избира сцена за миниатюрното изображение,
което се извежда в Списъка със заглавия.
99
HDD Recording Format
Избира формата за запис на HDD.
Video
Mode Off)
Записва на HDD във VR
режим.
Когато записвате стерео и
двуезични програми, можете
да запишете и основна,
и допълнителни звукови
пътечки.
Video
Mode On)
Записва на HDD във Видео
режим.
Когато записвате стерео и
двуезични програми, можете
да запишете само една
звукова пътечка (основна
или допълнителна).
Задайте “Bilingual Recording” в положение “A/L”
(настройка по подразбиране)
или “B/R”
в менюто с настройки
“Audio In” (стр. 94 ).
Настройки за запис
(Recording)
Настройки за възпроизвеждане (Playback)
Менюто с настройки “Playback” ви позволява да
регулирате настройките за възпроизвеждане.
Натиснете SYSTEM MENU, докато
рекордерът е в режим стоп.
Изберете “Initial Setup” и натиснете
ENTER.
Изберете “Playback” и натиснете ENTER.
Менюто с настройки “Playback” се появява със
следните опции. Настройките по подразбиране са
подчертани.
Съвет
Съдържанието на твърдия диск, записано във
Видео режим, може да бъде презаписано на диск с
висока скорост (стр. 69).
TV Type
Изберете размера на възпроизвежданата
картина съгласно вида на свързания телевизор
(широкоекранен/телевизор със широкоекранен
режим или конвенционален
100
Letter Box
Изберете това, когато сте
свързали телевизор с екран
4:3. Извежда широкоекранна
картина с черни ленти отгоре
и отдолу на екрана.
Pan Scan
Изберете това, когато сте
свързали телевизор с екран
4:3. Автоматично извежда
широкоекранна картина на
целия екран и отрязва
частите, които не се
вместват.
Изберете това, когато сте
свързали широкоекранен
телевизор или телевизор с
широкоекранен режим.
4:3 Letter Box
Parental Control (само за DVD VIDEO)
Възпроизвеждането на някои DVD VIDEO
може да бъде ограничено според възрастта на
използващите. Някои сцени могат да бъдат
блокирани или подменени с различни сцени.
Изберете “Parental Control” в “Playback” и
натиснете ENTER.
Когато сте регистрирали парола, преминете
към стъпка 3.
4:3 Pan Scan
Изберете “Set Password” и натиснете ENTER.
Появява се дисплей за регистрация на нова
парола.
16:9
Забележка
В зависимост от диска, може автоматично да
бъде избран режим “4:3 Letter Box” вместо “4:3
Pan Scan” или обратното.
Pause Mode (режим на пауза)
Избира качеството на картината в режим на
пауза.
Field
Извежда стабилен,
обикновено нетрепкащ образ.
Frame
Извежда контрастен
образ, но е възможно да има
трептене.
Auto
Извежда не толкова
контрастен, но по-стабилен
неподвижен образ.
Въведете четирицифрена парола чрез
бутоните с цифри и натиснете ENTER.
Seamless Playback (гладко
възпроизвеждане) (Само за HDD/
DVD-RW/DVD-R във VR режим)
Изберете “Standard” и натиснете ENTER.
Появява се дисплей “Parental Control: Standard”.
Може да забележите
моментно прекъсване в
редактираните точки по
време на възпроизвеждане на
плейлист във VR режим.
Въведете четирицифрена парола чрез
бутоните с цифри и натиснете ENTER.
продължава
Настройки и регулации
Възпроизвеждането е гладко,
но е понижена точността на
точките за редактиране.
Изберете “Code” (географска област) като
ограничаващо ниво на възпроизвеждане и
натиснете ENTER.
Областта е избрана.
Когато изберете “Number”, натиснете
бутоните с цифри, за да изберете и въведете
код на страна/област в табличката (стр.121)
и натиснете ENTER.
Изберете “Change Level” и натиснете ENTER.
Появява се дисплей “Parental Control: Standard”.
Забележки
Ако забравите паролата си, нулирайте
рекордера (стр. 113).
Когато възпроизвеждате дискове, които
нямат функция Родителски контрол
възпроизвеждането им на този рекордер не е
ограничено.
В зависимост от диска може да се наложи да
промените нивото на родителски контрол
докато възпроизвеждате диска. В този
случай въведете парола, след това променете
нивото.
Angle Indicator (само за DVD VIDEO)
Извежда нa телевизионния
екран индикaция “ “ ако
имa няколко ъгъла (multi-angles) записани на диска.
Не извежда нa телевизионния
екран индикaция “ “.
Въведете четирицифрена парола чрез
бутоните с цифри и натиснете ENTER.
Изберете ниво.
Колкото по –ниска е стойността, толкова
по-строго е ограничението.
Дискове,които се оценяват като по-висока
стойност от избраното ниво ще бъдат
ограничени.
Натиснете ENTER.
Настройките по родителски контрол са
завършени. За да отмените настройките по
родителски контрол за диска, изберете “Off”
в стъпка 9.
Промяна на парола
Изберете “Parental Control” в “Playback” и
натиснете ENTER.
Изберете “Change Password” и натиснете
ENTER.
Въведете четирицифрената си парола в ред
“Change Password” чрез бутоните с цифри и
натиснете ENTER.
Въведете нова парола в ред “New Password” чрез
бутоните с цифри и натиснете ENTER.
Предава 720x576p видео
сигнали.
HDMI настройки
(HDMI изходен сигнал)
Предава 720x480p видео
сигнали.
Менюто с настройки “HDMI Output” ви
позволява да регулирате опции, свързани с
HDMI връзката. Можете да изберете “HDMI
Output” само когато свързвате оборудване към
жака HDMI OUT.
Предава 720x576i видео
сигнали.
Предава 720x480i видео
сигнали.
Натиснете SYSTEM MENU,
докато рекордерът е в режим
стоп.
Изберете “Initial Setup” и
натиснете ENTER.
*1 Може да бъде избрано само когато “Input
Line System” е зададена в положение “PAL/SECAM” в менюто с настройки “Basic” (стр. 88).
*2 Може да бъде избрано само когато “Input
Line System” е зададена в положение “NTSC” в
менюто с настройки “Basic” (стр. 88).
Изберете “HDMI Output” и
натиснете ENTER.
Забележки
Менюто с настройки “HDMI Output” се
появява със следните опции. Настройките по
подразбиране са подчертани.
След като свържете оборудването към жака
HDMI OUT, “Screen Resolution”, “4:3
Video Output” и “Colour” автоматично се
задават на подходящите стойности.
Ако в картината се появи шум, след като
смените настройката “Screen Resolution”,
задръжте натиснат (стоп) на рекордера
и натиснете (отваряне/затваряне) на
рекордера.
Когато “Colour” е зададен в положение “YCbCr
4:2:2” в менюто с настройки “HDMI Output”,
не можете да изберете “720 x 576i” (или “720
x 480i”).
4:3 Video Output
Full
Screen Resolution (Екранна
резолюция)
Избира вида на изходните видео сигнали
от жака HDMI OUT. Ако картината е
неясна, неестествена или не отговаря на
предпочитанията ви, опитайте друга опция,
която повече подхожда на диска и на вашия
телевизор/проектор и др. За подробности
вижте и ръководството за експлоатация,
приложено към вашия телевизор/проектор
и др.
Normal
Изберете тази опция, когато
можете да промените
екранното съотношение на
вашия телевизор.
Изберете тази опция, когато
не можете да промените
екранното съотношение на
вашия телевизор. Показва
видео сигнал с размери 4:3
с оригиналното екранно
съотношение.
Презапис от DV видеокамера
Тази настройка има ефект само когато
зададете “TV Type” в положение “16:9” в
менюто с настройки “Playback”.
Регулирайте тази настройка, за да гледате
сигнали с екранно съотношение 4:3.
Ако можете да променяте екранното
съотношение на вашия телевизор, променете
настройката на телевизора, а не на рекордера.
Имайте предвид, че тази настройка има ефект
само за HDMI връзка.
Предава 1920x1080p видео
сигнали.
Предава 1920x1080i видео
сигнали.
Телевизор с екранно
съотношение 16:9
Предава 1280x720p видео
сигнали.
продължава
103
Colour (Цвят)
Изберете метод за извеждане на видео сигнали
през жака HDMI.
Извежда RGB (0-255)
сигнали. Изберете
тази опция, когато
свързвате към RGB (0-255)
устройство.
Извежда RGB (16-235)
сигнали. Изберете тази
опция, ако цветовете
изглеждат пренаситени, а
черното - твърде тъмно.
Извежда 10-битови YCbCr
4:2:2 компонентни сигнали.
Извежда 8-битови YCbCr
4:4:4 компонентни сигнали.
Забележки
Някои настройки може да не са достъпни, в
зависимост от свързаното устройство.
Когато е свързано DVI устройство, не можете
да изберете “YCbCr 4:2:2” или “YCbCr 4:4:4.”
Когато “Screen Resolution” е зададена в
положение “720 x 576i” (или “720 x 480i”) в
менюто с настройки “HDMI Output”, не
можете да изберете “YCbCr 4:2:2.”
Audio Output (Изходен аудио сигнал)
Изберете вида изходен аудио сигнал от жака
HDMI OUT.
Извежда Dolby Digital,
MPEG и DTS аудио сигнали
като битстрийм сигнал.
Обикновено изберете тази
позиция.
Конвертира всички аудио
сигнали, с изключение на
DTS сигнали, в PCM.
Изберете тази опция, ако
свързаното устройство е
съвместимо с битстрийм
аудио.
Забележки
PCM сигналите може и да не се изведат,
дори да сте избрали “Auto”, в зависимост от
настройките в “Audio Out”, броя на аудио
каналите и HDMI-свързаното устройство.
Функцията “Audio Output” не е достъпна,
когато сте свързали DVI устройство.
104
HDMI Control
Позволява ви да използвате
функциите за HDMI
контрол (стр. 16).
Изключва функцията.
Други настройки
(Опции)
Менютата с настройки “Options” и “Options
2” ви позволяват да задавате други настройки
за работа.
Натиснете SYSTEM MENU, докато
рекордерът е в режим стоп.
Изберете“Initial Setup” и
натиснете ENTER.
Изберете “Options” или “Options 2”
и натиснете ENTER.
Менюто с настройки “Options” или
“Options 2” се появява със следните
опции. Настройките по подразбиране са
подчертани.
Пример: Меню с настройки “Options”
Command Mode (Команден режим)
Сменя Командния режим на рекордера, за да
избегне преплитане на вълните с другите ви
Sony DVD рекордери или плейъри.
Изберете“Command Mode” в “Options” и
натиснете ENTER.
Изберете Команден режим (DVD1, DVD2 или
DVD3) и натиснете ENTER.
Забележка
Настройката по подразбиране за командния
режим на този рекордер и приложеното към
него дистанционно е DVD3. Устройството за
дистанционно управление не функционира, ако
командният му режим и този на рекордера са
различни. Задайте един и същ команден режим.
Задайте Командния режим на дистанционното
така, че да съвпада с Командния режим на
рекордера, зададен от вас по-горе.
Следвайте стъпките, описани по-долу, за да
зададете Командния режим на устройството за
дистанционно управление.
Задръжте натиснат ENTER.
Докато задържате натиснат ENTER,
въведе номера на кода за Командния режим
с помощта на бутоните с цифри.
Команден режим Номер на кода
бутон с цифра 1
бутон с цифра 2
On Screen Display (Екранен дисплей)
Оn
Off
Автоматично извежда
информация на екрана, когато
рекордерът е включен и др.
Задръжте натиснати бутона с цифра
и бутона ENTER едновременно в
продължение на повече от 3 секунди
Съвет
Извежда информация само
когато е натиснат DISPLAY.
Front Panel Display (Дисплей на
предния панел)
Регулира осветеността на дисплея на предния
панел).
Ярка осветеност.
Оn
Off
бутон с цифра 3
Можете да проверите Командния режим на
рекордера в дисплея на предния панел.
Команден
режим
В дисплея на
предния панел
Презапис от DV видеокамера
Options (Опции)
Появява се “1”.
Появява се “2”.
Не се появява “1” или “2”.
Изключва осветеността,
когато захранването е
изключено.
продължава
105
SMARTLINK
This Recorder
Only (само за
този
рекордер)
Позволява ви да използвате
функцията SMARTLINK с
рекордера, когато той е в
режим готовност.
Pass Through
Позволява ви да използвате
функцията SMARTLINK
със свързаното оборудване,
когато рекордерът е в
режим готовност..
Забележка
Задайте “Power Save” в положение “Off” в
менюто с настройки “Basic” (стр. 88), за да
зададете “SMARTLINK” в положение “Pass
Through”.
DivX
Registration Code (Регистрационен
код)
Извежда регистрационния код на DivX видео
файлове за този рекордер.
За повече информация посетете интернет
адрес http://www.divx.com/vod.
Set Preview (Само за HDD)
Избира вида миниатюрно изображение, което
се показва в Списъка със заглавия.
Quick Preview
Normal
Възпроизвежда кратки
откъси от избраното
заглавие.
Възпроизвежда избраното
заглавие от началото.
Options 2
TV Pause
Избира тунер за TV Pause (стр. 58)
TV’s Tuner
Recorder’s
Tuner
Изберете, когато свързвате
рекордера към телевизора
си чрез SCART жак.
Изберете, когато свързвате
не рекордера към телевизора
си чрез SCART жак.
Допълнителна информация
Отстраняване
на проблеми
Ако се сблъскате с някои от изброените по-долу
проблеми по време на използването на рекордера,
използвайте тези указания за отстраняването им
преди да се обърнете към сервиз. Ако проблемът
продължава, обърнете се към най-близкия доставчик
на Sony.
Захранване
Захранването не се включва.
Проверете дали захранващият кабел е здраво
свързан.
Тунер
Каналът не е намерен, не е
запаметен или е пропуснат.
Уверете се, че антената е правилно
свързана към рекордера.
Проверете при вашия доставчик дали сте
в район, където можете да приемате цифров
сигнал.
Проверете инсталацията на антената си.
Картина
Няма картина.
Ако свързвате вашия рекордер към
телевизор само чрез COMPONENT VIDEO
OUT жаковете, задайте “Component Out”
в менюто с настройки “Video In/Out” на
положение “Progressive” (стр. 93).
Появява се смущение в
картината.
Ако изходният сигнал от рекордера преминава
през видеорекордер, за да стигне до телевизора,
или ако сте свързали рекордера с комбиниран
телевизор/VIDEO плейър, възможно е
защитата на авторското право, приложена
към някои DVD програми, да повлияе на
качеството на картината. Ако проблемът
продължи дори след като свържете рекордера
директно към телевизора, опитайте да
свържете рекордера към S VIDEO входа на
вашия телевизор.
Задали сте рекордера в прогресивен формат,
въпреки че вашият телевизор не може да
приема прогресивен сигнал. В този случай
натиснете и задръжте ( стоп) на рекордера,
а после натиснете (отваряне/затваряне) на
рекордера.
Дори ако вашият телевизор е съвместим със
сигнали в прогресивния формат (525р/625р),
задаването на рекордера в прогресивен формат
може да повлияе на изображението. В този
случай натиснете и задръжте (стоп) на
рекордера, а после натиснете (отваряне/
затваряне) на устройството и рекордерът ще
бъде зададен на нормален (презредов) формат.
Възпроизвежда се диск, който е записан
в цветова система, различна от тази на
телевизора ви.
Възможно е да се появят смущения в
записваните на HDD изображения. Това е
вследствие на характеристиките на HDD и не
е неизправност.
Когато възпроизвеждате двуслоен DVD диск,
звукът и картината може да прекъснат
за момент в точката, в която се сменят
слоевете.
Няма картина или се появяват
смущения в картината, когато
сте свързали към HDMI OUT жака.
Опитайте следното : 1 Включете и
изключете рекордера. 2 Включете и изключете
свързаното оборудване. 3 Разкачете и след
това свържете отново HDMI кабела.
Ако използвате жака HDMI OUT за видео
изход, сменянето на настройката “Screen Resolution” в менюто с настройки“HDMI Output”
може да реши проблема (стр. 146). Свържете
телевизора и рекордера посредством видео
жак, различен от HDMI OUT и превключете
входния сигнал на телевизора към свързания
видео вход, за да виждате екранните дисплеи.
Променете настройката “Screen Resolution”
в менюто с настройки “HDMI Output” и
върнете входния сигнал на телевизора отново
на HDMI. Ако все още не се появява картина,
повторете стъпките и изпробвайте други
опции.
Допълнителна информация
Свържете отново кабелите по-здраво.
Свързващите кабели са повредени.
Проверете свързването с вашия телевизор
(стр. 13).
Включете входящия селектор на вашия
телевизор (например в положение “VCR” и
“AV 1”), за да може сигналът от рекордера да
се изведе на телевизионния екран.
Проверете дали опцията “Video In/Out”
е зададена по подходящия начин, който
съответства на вашата система (стр. 92).
Когато възпроизвеждате двуслойни DVD
дискове, звукът и картината може да бъдат
прекъснати за кратко в точката, в която се
сменят слоевете.
107
Рекордерът е свързан към входящо
устройство, което не е съвместимо с HDCP
(стр.14)
Когато картината не се появява след като
сте променили настройки “Screen resolution”, задръжте натиснат бутон (стоп)
на рекордера и след това натиснете
(отваряне/затваряне).
Приеманата телевизионна
програма не изпълва екрана.
Настройте канала ръчно в “Channel Settings”
в настройките “Basic” (стр. 89).
Изберете правилния източник, като
използвате бутона INPUT SELECT или
изберете канал на някоя телевизионна
програма, използвайки бутоните PROG +/-.
Образите на телевизионната
програмата са изкривени.
Преместете ТV антената.
Настройте картината (вижте
инструкциите за експлоатация на Вашия
телевизор).
Раздалечете рекордера и телевизора
Раздалечете телевизора и струпаните кабели
за антената.
Кабелът е включен в AERIAL OUT жака на
рекордера. Свържете кабела към AERIAL IN
жака.
-- Системата за цветове на рекордера е
различна от тази на вашия телевизор.
Задръжте натиснат бутон (стоп)
и натиснете INPUT на рекордера, за да
промените цветната система на рекордера.
Телевизионните канали не могат
да се сменят.
Каналът е изключен (стр. 90).
Започнало е записване с таймера, което е
променило каналите.
Картината не изпълва екрана
Задайте “TV Type” в настройките “Playback”
в съответствие със съотношението на
екрана на Вашия телевизор (стр. 100).
Изображението не изпълва екрана,
дори след като съотношението на
екрана бъде зададено в “TV Type” в
настройките “Playback”.
Съотношението на екрана за заглавието е
фиксирано.
Картината е черно-бяла
Проверете дали “Line 3 Out” в настройките
“Video In/Out” е зададен в правилната позиция
за Вашата система (стр. 93).
Ако използвате кабел SCART, уверете се, че е с
точните размери (21-pins).
Звук
Няма звук.
Свържете отново кабелите по-здраво.
Свързващият аудио кабел е повреден.
Входът на усилвателя (приемника) или
връзката с него не е настроена правилно.
Рекордерът е в режим на възпроизвеждане
наобратно, бързо превъртане напред, пауза
или в режим на бавно възпроизвеждане.
Ако звукът не излиза от жака DIGITAL OUT
(COAXIAL)/HDMI OUT, проверете аудио
настройките в менюто “Audio Out” (стр. 95).
Рекордерът поддържа само МР3 аудио и MPEG
аудио за DivX видео файлове. Натиснете AUDIO и изберете MP3 аудио или MPEG аудио.
Картината от устройството,
свързано с входящия жак на
рекордера, не се появява на
екрана.
Ако устройството е включено за LINE1/DECODER жака, изберете “L1” на дисплея на
предния панел, като натиснете INPUT .
Ако устройството е включено към LINE 2
IN жака, изберете “L2” на дисплея на предния
панел, като натискате INPUT.
Възпроизвежданата картина или
телевизионната програма от
устройството, свързано към
рекордера, е изкривена.
Ако възпроизвежданото изображение от
DVD плейър, видеорекордер или тунер
преминава през рекордера, за да стигне до
телевизора, възможно е сигналите за защита
на авторското право, съдържащи се в
някои програми да повлияят на качеството
на картината. Изключете проблемното
оборудване и го включете директно към
телевизора.
През HDMI OUT жака не се
възпроизвежда звук
Опитайте следното: -- Изключете и
включете рекордера отново. – Изключете и
включете отново свързаното оборудване.
Изключете и включете отново HDMI кабела.
HDMI OUT кабелът е свързан към DVI
устройство (DVI жаковете не приемат аудио
сигнали)
Оборудване свързано към HDMI OUT жака
не е съвместимо с формата на аудио сигнала.
В този случай настройте “Audio Output” в
“PCM” от “HDMI Output” настройки (стр.
104).
Получава се изкривяване на звука.
Задайте “Tuner Level” в настройките “Audio
In” в положение “Compression” (стр. 94).
Звукът съдържа шум.
Когато възпроизвеждате CD с DTS звук, ще
излиза шум от LINE 2 OUT R-AUDIO-L жак*,
LINE 3 - TV жак или LINE 1/DECODER жак
(стр. 76).
Силата на звука е ниска.
Силата на звука на някои DVD е ниска.
Силата на звука може да се подобри, ако
зададете опцията “Audio DRC” в положение
“On” в настройките “Audio Out” (стр. 96).
Задайте “Tuner Level” в настройките “Audio
In” в положение “Normal” (стр. 94).
Възпроизвеждане
Рекордерът не възпроизвежда
дискове (освен HDD).
Дискът е обърнат обратно. Заредете диска
правилно със страната с етикета нагоре.
Дискът не е правилно поставен.
Във вътрешността на рекордера е
кондензирала влага. В този случай, оставете
рекордера включен (ако устройството е
изключено, не го включвайте) за около час
докато влагата се изпари.
Ако дискът е записан на друго устройство и
не е финализиран, рекордерът няма да може да
възпроизведе диска (стр. 38).
Дискът не се възпроизвежда
отначало.
Не може да бъде записан или
възпроизведен допълнителен звук.
Рекордерът започва
възпроизвеждането автоматично.
DVD VIDEO дискът има функция за
автоматично възпроизвеждане.
Възпроизвеждането спира
автоматично.
Ако DVD дискът има сигнал за автоматично
задаване на режим на пауза, рекордерът спира
възпроизвеждането при подаване на този
сигнал.
Някои функции като спиране, търсене
или забавено възпроизвеждане не
могат да бъдат изпълнени.
В зависимост от DVD диска, възможно е
изпълнението на някои от гореизброените
функции да се окаже невъзможно. Вижте
инструкциите, приложени към диска.
Езикът на звука не може да бъде
променен.
На DVD диска няма записан звук на различни
езици.
Смяната на езика за звука е забранена на DVD
VIDEO диска.
Опитайте се да промените езика с помощта
на видео менюто на DVD VIDEO диска.
продължава
Допълнителна информация
Когато записвате от свързано устройство,
задайте “External Audio” в положение “Bilingual” в настройките “Audio In” (стр. 94).
Многоезичните записи (основен и
допълнителен) не могат да бъдат записвани
на HDD (когато е включен видео режим),
DVD+RW, DVD-RW (Video режим)*, DVD+R
или DVD-R (Video режим)*. За да запишете
езика, задайте “Bilingual Recording” от “Audio
In” в положение “A/L” или “B/R” преди да
започнете записа (стр. 94). За да запишете
основния и допълнителен звук, извършете
записа на DVD-RW/ DVD (VR режим)*.
За да запищете на харддиска, настройте
“HDD Recording Format” в позиция “Video
Mode Off” в настройките “Recording” (стр.
100).
Ако сте свързали аудио компонент към
DIGITAL OUT (COAXIAL) жакове и желаете
да промените звука за харддиска (когато
“HDD Recording Format” е в настройка
“Video Mode Off” във “Recording” (стр.
100)/DVD-RW/DVD-R (VR режим) по време на
възпроизвеждане, задайте “Dolby Digital Output” в звуковите настройки “Audio Output” в
положение “Dolby Digital-PCM” (стр. 95).
Активирана е функцията възстановяване на
възпроизвеждането (стр. 52).
Поставили сте DVD диск, чието заглавно
меню или DVD меню автоматично се появява
на телевизионния екран, когато дискът
бъде зареден. Използвайте менюто, за да
стартирате възпроизвеждането.
Езикът за субтитрите не може
да бъде сменен или изключен.
TV паузата не функционира
Записвате на харддиска или той е пълен.
На DVD VIDEO диска няма записани
субтитри на различни езици.
Смяната на субтитрите е забранена на DVD
VIDEO диска.
Опитайте се да промените субтитрите с
помощта на видео менюто на DVD VIDEO
диска.
Субтитрите не могат да бъдат променяни
за заглавията, записани с този рекордер.
Записване/Записване с
таймер/Редактиране
Ракурсите не могат да бъдат
променени.
Задайте източника на входен сигнал на
телевизора в положение “TV”.
На DVD VIDEO диска няма записани различни
ракурси.
Ракурсът може да бъде сменен само когато на
дисплея на предния панел се изведе индикация
“ ” (стр. 51). За да изведете “ “ ако
има няколко ракурса за сцена записана на
диска,настройте “Angle Indicator” в позиция
“On” в настройки “Playback” (стр. 102)
Смяната на ракурсите е забранена на DVD
VIDEO диска.
Опитайте да промените ракурса с помощта
на видео менюто на DVD VIDEO диска.
Ракурсите не могат да бъдат променяни за
заглавията, записани с този рекордер.
Ракурсите не могат да бъдат променяни по
време на бавно възпроизвеждане или когато
възпроизвеждането е в режим на пауза.
Записът не започва веднага след
като натиснете REC.
DivX видео файловете не се
възпроизвеждат.
Файлът не е в DivX формат
Файлът е с разширение различно от “.avi” или
“.divx”.
DATA CD (DivX видео)/DATA DVD (DivX
видео) не е създаден в DivX формат, който
съответства на ISO 9660 Level 1/Level 2,
Romeo, Joliet или UDF 1.02,1.50, 2.00 или 2.01.
DivX видео файлът е по-голям от 720
(широчина) х 576 (височина).
MP3 записите не се възпроизвеждат.
MP3 аудио записът не е записан във формат,
който рекордерът може да възпроизведе
(стр. 115).
JPEG файловете с изображения не
се възпроизвеждат.
JPEG файлът с изображение не е записан
във формат, който рекордерът да може да
възпроизведе (стр. 115).
Прогресивни JPEG изображения не могат да се
възпроизвеждат.
Програмната позиция не може да
бъде променена от канала, който
записвате.
Работете с рекордера само след като
индикациите “LOAD”, “FORMAT” или “INFOWRITE” изчезнат от дисплея на предния
панел.
Нищо не е записано, въпреки че
сте настроили таймера правилно.
Захранването е прекъснало по време на записа.
Вътрешният часовник на рекордера е спрял,
защото захранването е спряло за повече от 1
час. Сверете отново часовника (стр. 87).
Каналът е изключен, след като записът с
таймера е настроен. Вижте “Channel Setting”
на стр. 89.
Изключете кабела на захранване и го включете
отново.
Програмата съдържа сигнали за защита на
авторските права, които възпрепятстват
записването.
Настройките за запис с таймера се
застъпват (стр. 47).
Няма DVD диск в рекордера.
Няма достатъчно място за запис.
Рекордерът е бил в процес на презапис.
Записът не спира веднага след
като натиснете REC STOP.
Нужни са няколко секунди на рекордера, за да
въведе информацията, преди записът да спре.
Инструкциите на екрана може да се появят
след като натиснете REC STOP. В този
случай следвайте инструкциите на екрана.
Записът не спира след като
натиснете .
Натиснете
REC STOP.
Записът с таймера не е завършил
или не е започнал от началото.
Захранването е спряло по време на записа. Ако
захранването се възстанови, когато записът
с таймер все още не е приключил, записът
продължава. Ако захранването е спряло за
повече от 1 час, сверете отново часовника
(стр. 87).
Настройките за запис с таймера се
застъпват (стр. 47).
Няма достатъчно място за запис.
PDS/VPS функцията е включена.
Предишните записи са били
изтрити.
Данни, които не се възпроизвеждат на този
рекордер, но са записани на DVD с помощта
на компютър, ще бъдат изтрити от диска,
когато той бъде поставен в рекордера.
Синхронизираният запис и друг таймер за
запис се застъпват (стр. 49).
Синхронизираният запис не
приключва.
Настройките на таймера за свързаното
устройство се застъпват с тези на рекордера
(стр. 49).
Захранването е прекъснало по време на записа.
Бутон
е натиснат преди
синхронизираният запис да започне.
Рекордерът автоматично започва
записа, когато сателитният
приемник е включен.
Функцията синхронизиран запис е била
включена. Изключете сателитния приемник
и отменете функцията синхронизиран запис
(стр. 48).
Функцията PDS/VPS не работи.
Проверете дали часът и датата са зададени
правилно.
Проверете дали PDS/VPS часът е зададен
правилно (възможно е да съществува грешка в
телевизионния справочник). Ако програмата,
която желаете да запишете, не изпрати
добра PDC/VPS информация, рекордерът
няма да започне запис.
Ако PDC/VPS сигналът е слаб, възможно е
рекордерът да не започне запис.
Презапис
Презаписали сте заглавие, но то не
се появява в списъка презаписани
заглавия на харддиска.
Заглавието е имало защита от презапис, така
че е било преместено (стр. 70).
Високоскоростният презапис е
невъзможен
Запис от устройство с
таймер
Не се осъществява запис, въпреки
че сте настроили Synchro-Rec
опциите правилно.
HDD/DVD презапис не е възможен
Заглавието не може да бъде презаписано (стр.
70).
Дисплей
Часовникът е спрял.
Сверете часовника отново (стр. 87).
Часовникът е спрял, защото захранването
е прекъснало за повече от 1 час. Сверете
часовника отново (стр. 87).
Индикаторът за време мига.
Дискът няма достатъчно свободно място.
Поставете записващ диск в рекордера.
Зареденият DVD диск е защитен. (стр. 37)
продължава
Допълнителна информация
Забравили сте да изключите свързаното
устройство. Изключете свързаното
устройство и задайте рекордера в режим на
готовност за синхронизиран запис (стр. 48).
Рекордерът не е зададен в режим на
готовност за синхронизиран запис.
Натиснете -- -- SYNCHRO REC, за да зададете
рекордера в режим на готовност за запис.
Уверете се, че SYNCHRO REC индикаторът
на предния панел свети (стр. 48)
Оборудването не е свързано към LINE1/DECODER жака на рекордера.
Рекордерът е свързан към жака TV output на
свързаното оборудване.
Заглавието не може да бъде презаписано на
висока скорост (стр. 71). Дори и да е извърши
А-В изтриване, така че да не се съдържат
изображения с различни размери, то все още се
третира като заглавие с различни размери на
изображението.
Часовникът не се извежда на
дисплея на предния панел, когато
рекордерът е изключен.
“Front Panel Display” е зададен в положение
“Off” в настройки “Options” (стр. 105).
Устройство за
дистанционно управление
Устройството за дистанционно
управление не работи.
Различни командни режими са зададени за
рекордера и устройството за дистанционно
управление. Задайте еднакви командни
режими (стр. 105). Настройката за командния
режим по подразбиране за рекордера и
устройството за дистанционно управление
е DVD3. можете да проверите настоящия
режим на предния дисплей на панела (стр.105).
Батериите са изтощени.
Устройството за дистанционно управление е
прекалено далеч от рекордера.
Кодът на производителя на устройство
за дистанционно управление се е върнал
в положение по подразбиране, когато сте
заредили нови батерии. Въведете кода
отново (стр. 19).
Устройството за дистанционно управление
не е насочено към сензора за дистанционно
управление на рекордера.
Други
Шейната на диска не се
отваря след като натиснете
(отваряне/затваряне).
Възможно е да изминат няколко секунди
докато шейната се отвори след като сте
записали или редактирали DVD диска. Това
се получава защото рекордерът добавя
информация за диска след записа.
Шейната на диска не се отваря
и на дисплея на предния панел се
появява индикацията “LOCKED”.
Шейната на диска е заключена. Отменете
функцията за защита от деца (стр. 52, 75).
Шейната на диска не се отваря
и на дисплея на предния панел
се извежда индикацията “TRAY
LOCKED”.
Свържете се с Вашия доставчик или с
оторизиран сервиз на Sony.
На предния дисплей на панела се
появява “REPAIR”
Активирана е функция за самовъзстановяване
на рекордера, за да възстанови харддиска или
диска след като рекордeра е включен отново
при условие, че е имало спиране на тока по
време на работа на рекордера. Не работете
с рекордера известно време,докато “REPAIR”
изчезне от предния панел на дисплея.
Езикът на дисплея се сменя
автоматично
Когато “HDMI Control” е в позиция “On” в
настройки “HDMI Output” (стр. 104), езикът
на дисплея се сменя автоматично според
настройките а свързания телевизор.
Рекордерът не работи правилно.
Рестартирайте рекордера. Натиснете
на рекордера за повече от 10 секунди,
докато рекордерът се изключи. След това
натиснете
отново, за да включите
отново рекордера.
Когато статично електричество и др.
причини ненормалното функциониране на
рекордера, изключете рекордера и изчакайте,
докато часовникът се появи на дисплея
на предния панел. След това изключете
рекордера от мрежата; оставете го така за
известно време и после го включете отново.
На предния дисплей на панела се
появява “Е01”
Има проблем с харддиска. Свържете се с
Вашия доставчик или с оторизиран сервиз
на Sony. Обърнете, че съдържанието на
харддиска може да бъде изтрито, докато се
извършва поправка на уреда.
На предния дисплей на панела се
появява “Е02”
Станала е грешка при работата на харддиска
и не може те да направите нов запис.
Натиснете и задръжте
на рекордера
за повече от 5 сек., докато последният се
изключи и после го включете отново. Ако
“E02” все още се появява, форматирайте
харддиска като следвате инструкциите от
“Format HDD” (стр. 86). Обърнете внимание,
че записаното съдържание на харддиска ще
бъде изтрито. Ако това не реши проблема,
обърнете се към вашия дилър на Sony.
На предния дисплей на панела се
появява “HDCP_ERR”
Рекордeрът е свързан към устройство, което
не е съвместимо с HDCP. Свържете към
устройство, което е съвместимо с HDCP
(стр. 14)
Не обръщайте внимание на това
предупреждение за грешка ако картината е
изведена правилно.
Когато рекордерът е изключен се
чуват механични звуци.
Когато рекордерът регулира часовника
във функция Auto Clock Set, може да чуете
механични звуци, дори и когато рекордерът е
изключен. Това не е неизправност.
Нулиране на рекордера
Можете да нулирате рекордера към фабрични
настройки.
Уверете се, че рекордерът е
включен и отстранете диска.
Задръжте бутон (стоп)
на рекордера натиснат и
(отваряне/
натиснете
затваряне).
Всички настройки са нулирани и рекордерът
се изключва.
Забележки относно
този рекордер
Относно работата
Ако рекордерът бъде внесен от студено на
топло място или поставен в много влажна
стая, възможно е във вътрешността по
лещите на рекордера да кондензира влага.
Ако това се случи, възможно е рекордерът
да не работи правилно. В този случай
извадете диска и оставете рекордера
включен (ако устройството е изключено, не
го включвайте) за около час, докато влагата
се изпари.
Когато местите рекордера, извадете диска
от него. В противен случай дискът може да
се повреди. (стр.2)
Относно настройката на звука
Не увеличавайте звука прекалено много,
когато слушате участък със слаба сила на
звука или без аудио сигнал. Възможно е при
рязка промяна в силата на звука да се стигне
до повреда във високоговорителите.
Относно почистването.
Почиствайте корпуса, панела и контролните
бутони с меко парче плат, леко навлажнено
с мек почистващ разтвор. Не използвайте
абразивни почистващи гъбички, прах или
разтворители като алкохол или бензин.
Не използвайте почистващи дискове или
препарати за почистване на дискове/лещи,
които се продават в търговската мрежа. Те
могат да причинят неизправност.
Почистване на дисковете/лещите
Не използвайте почистващи
дискове или препарати за
почистване на лещи (спрейове или
разтвори), които се продават в
търговската мрежа. Те могат да
причинят неизправност.
Допълнителна информация
продължава
Забележки за дисковете
За да запазите диска чист не докосвайте
повърхността му - придържайте го за
краищата му. Прах, пръстови отпечатъци
или драскотини могат да причинят
неизправност на диска.
Не излагайте диска на директна слънчева
светлина или източници на топлина, като
въздухопроводи. Не оставяйте дискове в
кола, паркирана на пряка слънчева светлина,
където температурата може да се покачи
прекалено много.
Прибирайте дисковете в кутиите им,
когато не ги използвате.
Почиствайте диска с почистващо парче
плат от центъра към периферията.
Не използвайте почистващи препарати и
разтворители, продавани в търговската
мрежа като бензин или разредител, а също
и антистатичен спрей, предназначен за
винилови грамофонни плочи.
Не използвайте следните дискове.
Диск с нестандартна форма (карта, сърце).
Диск с етикет или стикер върху него.
Диск, който има тиксо или стикер залепен
върху него.
Относно подмяната на части
Когато се налага подмяна на части, старите
части може да бъдат иззети за рециклиране.
Спецификации
Система
Лазер: Полупроводников лазер
Покритие на каналите:
PAL/SECAM (B/G, D/K, I)
VHF: E2 до E12, R1 до R12, Италия A до H,
Ирландия A до J, Южна Африка 4 до 13
UHF: E21 до E69, R21 до R 69, B21 до B69
CATV: S01 до S05, S1 до S20
HYPER: S21 до S41
Гореописаното покритие на каналите
гарантира само приемането на каналите в
тези граници. То не гарантира възможността
за приемане на сигнали при всякакви
обстоятелства. За подробности вижте
“Канали, които могат да бъдат приемани”
(стр. 90).
Видео приемане: Честотна
синтезаторна система
Аудио приемане: Разделена носеща
система
Изход за антена: 75-ома асиметрично
гнездо за антена
Таймер: Часовник: Kварцов заключен/
Tаймер индикация: 24-часов цикъл
(цифров)/Подсигуряване на захранването: 1
час.
Формат на видеозаписа: MPEG-2,
MPEG-1
Формат на аудиозаписа/
приложима компресия: Dolby Digital
2ch 256 kbps/125 kbps (в режим EP, SLP и SEP),
PCM.
Изходи и входове
LINE 2 OUT
(AUDIO): Фоно жак/2 Vrms/10 килоома
(VIDEO): Фоно жак/1.0 Vp-p
(S VIDEO): 4-пинов mini DIN/Y: 1.0 Vp-p, C:
0.3 Vp-p (PAL)
LINE 2 IN
(AUDIO): Фоно жак/2 Vrms/над 22 килоома
(VIDEO): Фоно жак/1.0 Vp-p
(S VIDEO): 4-пинов mini DIN/Y: 1.0Vp-p, C:
0.3 Vp-p (PAL)
LINE 3 - TV: 21 пина
CVBS IN/OUT
S-Video/RGB OUT (нагоре)
LINE 1/DECODER: 21-пинов
CVBS IN/OUT
S-Video/RGB IN
Декодер
DIGITAL OUT (COAXIAL): Фоно жак/0.5
Vp-p/75 ома
COMPONENT VIDEO OUT:
(Y, P--/C--, P--/C--)
Фоно жак/Y:1.0 Vp-p
P--/C--: 0.7 Vp-p,
P--/C--: 0.7 Vp-p
HDMI OUT: HDMI 19-пинов стандартен
конектор
Общи характеристики
Изисквания към захранването: 220240 V AC, 50/60 Hz
Консумация на електроенергия:
40 W
Размери (приблизително):
430 x 66.5 x 286 мм (ш/в/д) включително
издадените части
Капацитет на твърдия диск
160GB
Тегло (приблизително): 4.4 кг.
Работна температура: от 5 С до
35 С
Допустима влажност: 25% до 80 %
Включени аксесоари в комплекта:
Кабел за захранване (1)
Кабел за антената (1)
Устройство за дистанционно управление (1)
Батерии R6 размер АA (2)
Дизайнът и спецификациите подлежат на
промени без предупреждение.
Забележки за МР3
аудио записи,
JPEG файлове с
изображения и DivX
видео файлове.
Относно МР3 аудио
записи, JPEG файлове с
изображения и DivX видео
файлове
МР3 е технология за аудио компресия,
която отговаря на определени стандарти
поставени от ISO/MPEG.
JPEG е технология за компресия на
изображения. Можете да възпроизвеждате
MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) аудио записи и
JPEG файлове с изображения на харддиска или
на DATA CD (CD-ROM/CD-R/CD-RW) или
JPEG файлове с изображения на харддиска
или на DATA DVD (DVD-ROM/DVD+RW/
DVD+R/DVD-RW/DVD-R). DivX e технология
за компресия на видео файлове, разработена
от DivX, Inc. Този продуkт е официално
сертифициран от DivX. Можете да
възпроизвеждате DATA CD (CD-ROM/CD-R/
CD-RW) и DATA DVD (DVD-ROM/DVD+RW/
DVD+R/DVD-RW/DVD-R), които съдържат
DivX видео файлове. DATA DVD-тата трябва
да бъдат записани според ISO9660 Level1,
Level2, Romeo, Joliet или UDF 1.02, 1.50, 2.00*
или 2.01 формати, за да разпознае рекордерът
MP3 записите, JPEG файловете с изображения
и DivX видео файловете.
Можете също така да възпроизвеждате
дискове записани MultiSession/Border.
Вижте инструкциите приложени към диск
устройствата и софтуера за запис (не е
приложен) за повече подробности относно
формата на запис.
* Не са възможни за МР3 аудио записи.
Ако аудио записите и изображенията в
музикален CD формат или във видео формат
се запишат като FirstSession/Border, само FirstSession/Border ще бъдат възпроизведени.
продължава
Допълнителна информация
Забележка за MultiSession/Border
дискове
МР3 аудио записи, JPEG файлове
с изображения и DivX видео
файлове, които рекордерът
може да възпроизвежда
Рекордерът може да възпроизвежда следните
записи и файлове:
-МР3 аудио записи със съкращение ‘.mp3’.
-JPEG аудио записи със съкращение ‘.jpeg’.
- основни JPEG файлове с изображения които
съвпадат с Exif 2.2* формата за файлове
с изображения и DivX видео файлове с
продължение “.avi” или “.divx”.
* “Exchangeable Image File Format”:
Файл формат използван при цифрови
фотоапарати.
Съвет
Тъй като един диск може да има много
подразделения може да отнеме повече, за да
започне възпроизвеждане, препоръчително
е да създавате албуми с не повече от две
подразделения.
Забележки
Рекордерът възпроизвежда всякакви данни с
продължение “.mp3”, “.jpeg”, “.jpg”, “.avi” или
“.divx” дори и те да не са в МР3, JPEG или
DivX формат. Възпроизвеждането на тези
данни може да предизвика силен шум, който
да повреди високоговорителите Ви.
В зависимост от диска нормалното
възпроизвеждане може да не е възможно.
Например, картината може да е неясна,
възпроизвеждането може да не изглежда
гладко, звукът може да прескача.
В зависимост от диска може да отнеме
известно време докато възпроизвеждането
започне.
Някои файлове не могат да бъдат
възпроизведени.
За МР3 аудио записи DivX видео файлове
рекордерът може да възпроизвежда до 99
албума на DATA CD/DATA DVD.
Прехвърлянето към следващ или различен
албум може да отнеме известно време.
Размерът на изображението, който може да
бъде възпроизведен е ограничен. Следните
размери на изображения могат да бъдат
изведени: шир. 160 – 5120 пиксела при вис. 120
– 3840 пиксела.
Рекордерът поддържа МР3 аудио записи
записани при примерна честота от 32 kHz,
44.1 kHz и 48 kHz.
Не можете да възпроизвеждате повече от
1GB MP3 аудио запис.
Рекордерът не съвпада с аудио записите в
mp3PRO формат.
Рекордерът не може да възпроизвежда DivX
видео файлове с размер по-голям от 720
(широчина) х 576 (височина)/4GB.
Рекордерът може да не възпроизвежда DivX
видео файлове, когато файлът е комбинация
от два и повече DivX видео файла.
Забележки относно копирането на
JPEG файлове с изображения/МР3
аудио записи
Не можете да копирате JPEG файлове
с изображения / МР3 аудио записи на
харддиска ако:
-Общият брой на JPEG албумите с
изображения на харддиска надвишава 999.
-Общият брой на JPEG файловете с
изображения/МР3 аудио записите в един
албум надвишава 999.
-МР3 аудио записите са 1GB или по-големи.
Обърнете внимание, че размера на JPEG
файловете копирани на харддиска може
автоматично да бъде регулиран, за да
съвпаднат с телевизионния екран.
Не можете да копирате JPEG файлове с
изображения на DATA DVD финализирано на
други устройства.
Ако се появи съобщение, че дискът е пълен,
изтрийте няколко албума или файла, за да
освободите място. За повече подробности
относно изтриването на файлове, вижте
стр. 85.
Допълнителна информация
Упътване за частите и бутоните
За повече информация вижте страниците в скоби.
Устройство за дистанционно управление
Бутон SUBTITLE (53)
Бутон PLAY MODE (55, 60, 76, 78)
Бутон ZOOM (84)
Бутон SYSTEM MENU (45, 56, 71, 79, 86)
Бутон TITLE LIST (31, 51, 63)
Бутон TIMER (43)
Бутон MENU (51)
Бутон TOP MENU (51)
Бутон
Бутон
ENTER (21)
RETURN (21)
Бутон DISPLAY (33)
Бутони
(повторение)/
превъртане напред) (53)
Бутони
(53, 75)
(единично
(предишен)/(следващ)
Бутони
(търсене/
бавно възпроизвеждане/замръзнал кадър) (53,
75)
Бутон
Бутон
Бутон
(възпроизвеждане)(51, 75, 84)
(пауза) (53, 75, 84)
(стоп) (51, 75, 84)
Бутон HDD (29)
Бутон DVD (29)
Бутонът
Бутон -
Бутон REC (29)
Бутон REC STOP (29)
Бутон -- -- SYNCHRO REC (70)
Бутон REC MODE (29)
(отваряне/затваряне) (29)
Бутони PROG (програма) +/- (29)
Бутонът + има осезаема точка*.
Бутон TV PAUSE (58)
Бутони
Бутони с цифри (35, 60)
Бутон номер 5 има осезаема точка*.
Бутон INPUT (input select) (48)
Допълнителна информация
Бутон
- (включване/готовност) (21)
има осезаема точка.*
(сила на звука) +/- (19)
Бутон TV
(TV включване/готовност)
(19)
Бутони TV PROG (TV програми) +/- (19)
Бутонът + има осезаема точка.
Бутон AUDIO (53, 75)
Бутонът AUDIO има осезаема точка*.
Бутон TV
(19)
Бутон CLEAR (35, 55, 76, 77)
Бутон ANGLE (51, 84)
Бутон TV/DVD (19)
* Използвайте осезаемата точка за ориентир
при работа с рекордера.
продължава
117
Преден панел
Бутон
(включване/готовност)(21)
Бутон
REC STOP (29)
(сензор за дистанционното управление)
(19)
Шейна за диска (29)
HDD бутон/индикатор (29)
DVD бутон/индикатор (29)
Дисплей на предния панел (118)
PROGRAM +/- бутони (29)
Бутон + има сензорна точка.*
Бутон
(отваряне/затваряне) (29)
Бутон INPUT (input select) (48)
Бутон
Бутон
(възпроизвеждане) (51, 75, 84)
има осезаема точка,*
LINE 2 IN (S VIDEO/VIDEO/L (MONO)
AUDIO R) жакове (24)
Бутон
(стоп) (51, 75, 84)
Бутон
REC (29)
* Използвайте осезаемата точка за ориентир
при работа с рекордера.
Дисплей на предния панел
SYNCHRO REC индикатор (48)
Извежда следното:
време на възпроизвеждане.
настояща глава/запис/номер на индекс.
време на запис/режим на запис.
часовник
програмна позиция
Индикация TV Direct Rec (29):
“TV” се извежда на мястото на
последните 2 цифри вдясно.
Вид на диска
Светва, когато заредите възможни за
запис DVD-R или DVD-RW.
Индикатор за Command Mode (105)
Извежда режим на командване на
дистанционното. Когато Command
Mode на рекордера е в позиция DVD3 (по
подразбиране), или “1” или “2”не се появява.
Статус на записа
Индикатор NTSC (88, 93)
VPS/PDC индикатор (44)
Таймер индикатор (43)
Индикатор за презапис
Индикатор за възпроизвеждане
Заден панел
AERIAL IN/OUT жакове (13)
DIGITAL OUT (COAXIAL) жак (17)
LINE 2 OUT (R-AUDIO-L/VIDEO) жакове
(14,17)
AC IN терминал (18)
LINE 1/DECODER жак (23)
HDMI OUT жак (14, 17)
LINE 3 - TV жак (14)
LINE 2 OUT (S VIDEO) жак (14)
COMPONENT VIDEO OUT (Y,P--/C--,P-/C--) жакове (14)
Допълнителна информация
Списък с езикови кодове
За подробности вижте стр. 96.
Изписването на езиците е в съответствие със стандарта ISO 639: 1988 (E/F).
Номер Език
( код)
120
Номер Език
( код)
Номер Език
( код)
Код на държава/регион
За подробности вижте стр. 144.
Номер Регион (код)
Номер Регион (код)
Допълнителна информация
121
Азбучен
указател
Думите в кавички се извеждат на
дисплея на екрана.
Цифри
продължава
А-К
Автоматична настройка на
часовника 21, 87
Антена
13
Бавно възпроизвеждане
54
Батерии
19
Бутони с цифри
36
Бързо ръководство за видове
дискове 8
Бърз таймер
45
Видео кабел
14
Видео режим
8
Видове дискове
8, 62
Време за запис
30,41
Възпроизвеждане
8, 51, 75, 82
“А-B Repeat”
55, 76
DivX видео файлове 51
Бързо превъртане напред 53, 75
Бързо превъртане назад
53, 75
Стопиране на кадър
54
Леко превъртане напред
53
Моментно повтаряне
53
JPEG файлове с изображения 82
МР3 аудио записи
75
“Programme”
56, 77
“Repeat”
55, 76
Възстановяване на
възпроизвеждането 52
Завъртане
84
Сканиране на аудио 51
Бавно възпроизвеждане54
Zoom
84
Възпроизвеждане с едно докосване
16, 52
Глава
34,46
Двуезичен запис
42
Дискове, които могат да се
възпроизвеждат
8, 10
Дискове, които можете да
използвате 8, 10
Дискове, на които можете да
записвате 8
Заглавие 34
Заден панел
119
Заключване за деца
52, 75
„Замръзване” на кадър 54
Запис
41
Настройка на изображението45
Формат на запис
8
Режим на запис
30, 41
Време за запис
30, 41
Докато гледате друга програма 30
Запис с таймера
Проверка/промяна/отмяна 47
Настройка на режима за запис
44
Синхронизиран запис 48
Затваряне/финализиране38
Захранващ кабел
18
Защита
На албум 85
На диск
37
На JPEG файл с изображения
85
На заглавие 64
Качество на изображението
45, 56
Контрол на телевизора с
устройството за дистанционно
управление 19,117
Лесна настройка
21, 88
Меню
DVD меню
51
Top menu
51
Миниатюрно изображение
32
Предварителен преглед
33, 106Настройка
На възпроизвежданото
изображение
56
На записваното изображение
45
Настройки за диска
36, 38, 40, 86
Номер на глава
34
Нулиране на рекордера 88,113
Оставащо време
34
Основен звук
42, 94
Отваряне
39
Отстраняване на проблеми
107
Плейлист
32, 62
Празно място на диска 63
Преден панел
118
Презапис
“Dubbing List”
71
HDD/DVD DUB
70
Проверка/промяна/отмяна на
настройките за таймера (списък
с таймера) 47
Работа с дискове
114
Ракурс
51, 84
Регионален код
11
Редактиране
62, 67
Глави
66
Плейлиста
67
Заглавия
63
Режим VR
8
Режим на извеждане на страници
32, 83
Родителски контрол 58, 101
Ръчна настройка на часовника
21,87
Сателитен приемник 25
Свързване
На кабелите на антената
13
На аудио кабелите
17
HDMI кабел
14, 17
На видео кабелите
14
Сигнали за защита от копиране
42
Списък с настройки за таймера
47
Списък със заглавия 31
“Genre”
32
“Sort Titles”
32
Миниатюрни изображения
32
Телевизионна пауза
58
Телевизионна система 90
Търсене
Аудио запис
75
По жанр
32
Бързо назад/бързо напред
53, 75
На JPEG файл с изображение
84
Откриване на началото на
заглавие/глава/запис 53, 75
Сканиране на аудио
51
Устройство за дистанционно
управление
18, 117
Форматиране
40
Части и регулатори 117
Ъгъл
51, 84
126
127
Производителят на този продукт е
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japan. Упълномощеният
представител за EMC (електромагнитна
съвместимост) и техническа
безопасност на продукта е Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,70327
Stuttgart, Germany. За въпроси, свързани
със сервиза и гаранцията, моля обърнете
се към адресите в съответните
сервизни или гаранционни документи.
Допълнителна информация за този
продукт и отговори на често задавани
въпроси можете да намерите на нашия
уебсайт за клиентска поддръжка.
ECO информация
Отпечатано на 70% или повече
рециклирана хартия.
Sony Corporation
Download PDF

advertising