Sony | RDR-GX120 | Sony RDR-GX120 Инструкции за експлоатация

Ръководство за експлоатация
За полезни съвети и информация относно продуктите и услугите,
които предлага Sony, моля, посетете интернет адрес: www.sony-europe.com/myproduct
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да ограничите риска от
пожар или късо съединение, не
излагайте устройството на
дъжд или влага.
За да избегнете токов удар,
не отваряйте кутията. За
сервиз се обръщайте само към
квалифициран персонал.
Кабелът на захранването трябва
да се сменя само в квалифициран
сервиз.
Това устройство се класифицира
като продукт CLASS 1 LASER.
Обозначението CLASS 1
LASER PRODUCT се намира на
защитната кутия на лазера в
устройството.
Предпазни мерки
Устройството работи при
напрежение 220 - 240 V AC,
50/60Hz. Проверете дали
работното напрежение на
устройството отговаря на
захранването.
За да предотвратите пожар
или късо съединение, не
поставяйте върху плейъра
предмети, пълни с течност
- например вази.
Инсталирайте системата
така, че в случай на повреда
захранващият кабел да може
да бъде изключен незабавно.
Show View е запазена
търговска марка на Gemstar
Development Corporation.
Системата Show View е
произведена по лиценз на Gemstar Development Corporation.
ВНИМАНИЕ
Използването на оптически
инструменти с този продукт
увеличава опасността от
нараняване на очите. Тъй като
лазерният лъч, използван в
този DVD рекордер, е вреден
за очите, не се опитвайте да
разглобявате кутията.
За сервизно обслужване се
обръщайте единствено към
квалифициран персонал.
Този етикет се намира във
вътрешността на рекордера,
върху кутията за лазера.
2
Предпазни мерки
Този модел е тестван в съответствие с ограниченията,
наложени от директивата
EMC, за използване на свързващи кабели, не по-дълги от 3
метра.
Безопасност
Ако твърд предмет или
течност попадне в кутията,
изключете рекордера от
мрежовото захранване и
проверете устройството при
квалифициран персонал, преди
да го включите отново.
Енергийни източници
Рекордерът не е изключен от
източника на променлив ток
(мрежата), докато е свързан
с контакта на стената, дори
ако самото устройство е
изключено.
Ако няма да използвате
рекордера за дълго време,
изключете устройството от
контакта. За да го изключите
устройството, издърпайте
щепсела; никога не дърпайте
кабела.
Местоположение
Изхвърляне на стари
електрически и електронни
уреди (приложимо за страни
от Европейския съюз и
други европейски страни,
използващи разделителна
система за отпадъци)
Този символ на устройството
или на неговата опаковка показва,
че този продукт не трябва да се
третира като домашен отпадък.
Вместо това, той трябва да
бъде предаден в съответните
пунктове за рециклиране на
електрически и електронни уреди.
Изхвърляйки този продукт
на правилното място, Вие
предотвратявате потенциални
негативни последици за околната
среда и човешкото здраве.
Рециклирането на материалите
ще помогне за запазването
на естествените ресурси.
За по-подробна информация
относно рециклирането на този
продукт, моля свържете се с
местния градски офис, службата
за изхвърляне на отпадъци или с
магазина, от който сте закупили
продукта.
Поставете рекордера на място
с подходяща вентилация, за да
предотвратите покачване на
вътрешната температура.
Не поставяйте рекордера върху
мека повърхност (например
килим), която може да запуши
вентилационните отвори.
Не поставяйте рекордера в
затворени пространства като
лавици или подобни вградени
шкафове.
Не поставяйте рекордера близо
до топлинни източници или
на места, изложени на пряка
слънчева светлина, прах или
механични вибрации.
Не инсталирайте
устройството в наклонена
позиция. То е проектирано да
работи само в хоризонтална
позиция.
Пазете устройството и
дисковете далече от оборудване
със силни магнитни полета,
като микровълнови печки или
големи тонколони.
Не поставяйте тежки
предмети върху устройството.
Запис
Извършвайте пробен запис
преди истинския.
Компенсация на загубен
запис
Sony не носи отговорност и не
може да компенсира загубен запис
или други загуби, включително и
такива, причинени от повреда
в рекордера, или загуба или
повреда в резултат на поправка
на рекордера. Sony няма да
възстанови или компенсира
записаното съдържание при
никакви обстоятелства.
Авторски права
Телевизионни програми, филми,
видео записи и други материали
могат да бъдат защитени от
авторски права. Нелицензиран
запис на такива материали
може да противоречи на
закона за авторското право.
Използването на този рекордер
с кабелна телевизия може
да изисква разрешението на
кабелния оператор и/или
собственика на програмата.
Този продукт включва
технология за защита на
авторското право, защитена
с US патенти и други права на
интелектуална собственост.
Използването на тази
технология за защита на
авторското право трябва да
бъде разрешена от Macrovision и
е предназначена само за домашно
видео или друго ограничено
ползване, освен ако не е
упоменато друго от Macrovision.
Повторното сглобяване или
разглобяване са забранени.
Функция за защита на
записа
Тъй като рекордерът
притежава функция за
защита на записа, възможно е
приеманите през външен тунер
(не е приложен в комплекта)
програми да съдържат сигнали
за защита на авторското
право (функция за защита на
записа). Възможно е сигналът да
не бъде записан в зависимост
от вида му.
ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА
Внимание: Този рекордер е
в състояние да поддържа
неподвижен видео образ или
снимка на екрана на Вашия
телевизор безкрайно. Ако
оставите неподвижен видео
образ на телевизионния екран
за продължителен период
от време, рискувате да
повредите телевизионния
екран. Особено чувствителни са
телевизорите с плазмени екрани
и прожекционните телевизори.
Ако имате проблеми или
въпроси, отнасящи се до Вашия
рекордер, моля, свържете се с
най-близкия сервиз на Sony.
Информация за това
ръководство
Проверете името на
модела
Инструкциите в това
ръководство са за 2 модела:
RDR-GX120 и RDR-GX220.
Проверете името на модела
като погледнете предния
панел на рекордера.
В това ръководство “диск”
се използва като общ термин
за DVD или CD, освен ако в
илюстрацията не е изрично
описано друго.
Иконите, като например --,
намиращи се в горната част на
всяко от описанията, показват
с какъв вид носител работи
функцията.
Инструкциите в това
ръководство описват
контролните бутони на
устройството за дистанционно
управление. Можете да
използвате и контролните
бутони на системата, ако имат
аналогични или подобни имена
като тези на устройството за
дистанционно управление.
Възможно е илюстрациите на
дисплея на екрана, използвани
в това ръководство, да не
съвпадат с графиките, изведени
на телевизионния екран.
За илюстрации е използван
моделът RDR-GX220.
Поясненията в това
ръководство, касаещи DVD
дисковете, се отнасят за
дискове, записани с този
рекордер. Те не се отнасят за
DVD дискове, записани с други
рекордери и възпроизведени с
това устройство
3
Съдържание
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ......................................................................................2
Предпазни мерки .........................................................................................2
Упътване за видовете дискове.................................................................7
Дискове, които можете да записвате и възпроизвеждате.............5
Дискове, които можете да възпроизвеждате .................................6
Връзки и настройки……...............................................................11
Свързване на рекордера...........................................................................11
Стъпка 1: Свързване на кабела на антената.......................................12
Стъпка 2: Свързване на видео кабелите ..............................................13
Функция SMARTLINK (само за SCART връзки) …….....................…..15
Стъпка 3: Свързване на аудио кабелите …….......................................16
Стъпка 4: Свързване на захранващия кабел …….................................18
Стъпка 5: Подготовка на устройството за дистанционно
управление …….....................................................................................…..19
Контрол на телевизора с устройството за дистанционно
управление ……......................................................................................19
Ако притежавате Sony DVD плейър или повече от един Sony DVD
рекордер ……....................................................................................…..20
Промяна на програмната позиция на рекордера и използване на
устройството за дистанционно управление……….............................21
Стъпка 6: Лесна настройка ……….........................................................22
Свързване на видеорекордер или подобно устройство ……........…..23
Свързване към жака LINE 3/DECODER ………....................................23
Свързване към жака LINE 2 IN на предния панел …….................…..24
Свързване на сателитен или цифров тунер ……........................….....25
Свързване на PAY-TV/Canal Plus аналогов декодер ………...................27
Свързване на декодер ………................................................................27
Задаване на PAY-TV/Canal Plus канали …….......................................28
Осем основни операции – Запознаване с Вашия DVD рекордер
1. Зареждане на диск ………......................................................................30
2. Запис на програма ……….....................................................................30
Проверка на състоянието на диска докато записвате ……....…..31
3. Възпроизвеждане на записана програма (Списък със заглавия)...32
4. Извеждане на възпроизведеното време/оставащото време и
информацията за възпроизвеждане…...........................................……..34
Проверка на възпроизведено/оставащо време ….......................……..35
Проверка на оставащото място на диска …..............................……..36
5. Промяна на името на записана програма …...........................……..36
6. Озаглавяване и защита на диск ……............................................…..38
Озаглавяване на диск ……...............................................................…..38
Защита на диск (само за RDR-GX220) …..................................……..38
7. Възпроизвеждане на диск на друго DVD оборудване
(Финализиране) …….............................................................................…..39
Затваряне на диск с помощта на бутона -- (отваряне/затваряне).........39
Затваряне на диск с помощта на дипслея “Информация за диска”..….....40
Отваряне на диск (само за RDR-GX220)……….....................................40
8. Преформатиране на диска .....................................................………..41
4
Запис с таймера ...........................................................................42
Преди запис ….....................................................................................……42
Режим на запис .......................................................................................42
Стерео запис и двуезични програми...................................................43
Изображения, които не можете да записвате ................................43
Запис с таймера (стандартен/ShowView)............................................44
Ръчна настройка на таймера (Стандартен) ...................................44
Запис на телевизионни програми като използвате системата
ShowView ...................................................................................................46
Използване на функцията бърз таймер ............................................47
Настройка на качеството и размера на записана картина .........48
Създаване на глави в заглавие ............................................................49
Проверка/Промяна/Отмяна на настройките на таймера (списък за
таймера) ....................................................................................................49
Запис от свързано оборудване с таймера (Синхронизиран запис) ……..51
Запис от свързано оборудване с таймера (Синхронизиран запис) ……..51
Запис от свързано оборудване без таймера ……….....................................53
Възпроизвеждане.............................................................................54
Възпроизвеждане........................................................................................54
Опции при възпроизвеждане ................................................................56
Настройка на качеството на изображението ….............................57
Настройка на разминаването между картина и звук (AV SYNC)......58
Възпроизвеждане от началото на програмата, която записвате
(Възпроизвеждане по време на запис) (само за RDR-GX220) ......…..58
Възпроизвеждане на предходен запис, докато правите друг запис
(Едновременен запис и възпроизвеждане) (само за RDR-GX220)......59
Търсене на заглавие/глава/запис и др. …….....................................…..59
Възпроизвеждане на MP3 аудио записи, JPEG файлове с изображения
или DivX-- видео файлове...........................................................................60
MP3 записи, JPEG файлове с изображения или DivX видео файлове ...…..62
МР3 аудио записи, JPEG файлове с изображения или DivX видео
файлове, които рекордерът може да възпроизвежда………................62
Ред на възпроизвеждане на албуми, записи и файлове ……….........63
Изтриване и редактиране............................................................64
Преди редактиране....................................................................................64
Изтриване и редактиране на заглавие .................................................65
Изтриване на много заглавия (Erase Titles)...........................................65
Изтриване на част от заглавие (A-B Erase).....................................66
Ръчно създаване на глави (само за RDR-GX220)...................................67
Създаване и редактиране на плейлист ..................................................67
Преместване на плейлист заглавие (Промяна на реда)...................69
Комбиниране на множество плейлист заглавия (Комбиниране).....69
Разделяне на плейлист заглавие (Разделяне).....................................70
5
Настройки и регулации..................................................................71
Приемане от антената и настройки за езика (Basic) .......................71
Настройки на каналите.........................................................................71
Списък с канали (Промяна/изключване на канали) ...........................73
Страница с телевизионна програма...................................................74
Часовник...................................................................................................75
OSD (Дисплей на екрана).......................................................................75
Видео настройки (видео)..........................................................................76
Аудио настройки (аудио) ..........................................................................78
Настройки на записа (запис) ..................................................................80
Настройки за дисковете (DVD)...............................................................81
Настройки за устройството за дистанционно управление/
Настройки по подразбиране (други).......................................................83
Лесна настройка (Нулиране на рекордера)...........................................84
Възпроизвеждане...........................................................................54
Отстраняване на проблеми.....................................................................85
Функция автодиагностика (Когато на дисплея се появяват букви/
цифри) ............................................................................................................91
Забележки за този рекордер....................................................................91
Спецификации ............................................................................................92
Упътване за частите и бутоните.........................................................94
Списък на езиковите кодове ...................................................................98
Код на областта.......................................................................................98
Индекс..........................................................................................................99
6
Упътване за видовете дискове
Дискове, които могат да бъдат записвани и възпроизвеждани
Вид
DVD+RW
DVD+R
Лого на диска Икона, изпол- Форматиране
звана в ръко- (нови дискове)
водството
Съвместимост с
други DVD плейъри
(финализиране)
Автоматично
форматиран
в режим +VR
(DVD+RW
VIDEO)
Възпроизвежда се на
DVD+RW съвместими
плейъри (автоматично
финализиран)
Автоматично
форматиран
в режим +VR
(DVD+R VIDEO)
Възпроизвежда се на
повечето DVD плейъри
(нужно е финализиране)
(стр. 39)
DVD+R DL
RDR-GX120 може да възпроизвежда DVD-RW и DVD-R дискове, но не може да ги записва.
VR режим
DVDRW
Видео
режим
VR режим
DVD-R
Видео
режим
Форматирайте
във VR режим
(стр. 30)
Форматирайте
във видео режим
(стр. 30)
Възпроизвежда се само на
плейъри, съвместими с
режим VR (финализиране не
е нужно)
Възпроизвежда се на
повечето DVD плейъри
(нужно е финализиране)
(стр. 39)
Форматирайте
във VR режим
(стр. 30)*1
Форматирането
се извършва, като
използвате дисплея
“Информация за
диска”.
Възпроизвежда се
единствено на плейъри,
съвместими с DVD-R
VR режима (нужно е
финализиране) (стр. 39)
Автоматично
форматиран във
Видео режим
Възпроизвежда се на
повечето DVD плейъри
(нужно е финализиране)
(стр. 39)
7
При възпроизвеждане на DVD VIDEO/DVD-VR
режим
8х-скоростни или по-бавни DVD+RW
6х-скоростни или по-бавни DVD-RW (версия
1.1, версия 1.2 с CPRM*2) (само за RDR-GX220)
16х-скоростни или по-бавни DVD+R
16х-скоростни или по-бавни DVD-R (версия
2.0, 2.1 с CPRM*2) (само за RDR-GX220)
8х-скоростни или по-бавни DVD+R DL
(двуслойни) дискове
“DVD+RW”, “DVD-RW”, “DVD+R”, “DVD+R DL” и
“DVD-R” са търговски марки.
*1 Когато заредите неформатиран DVD-R в
рекоредера, дискът автоматично се форматира
във видео режим. За да форматирате нов DVD-R
във VR режим, форматирайте като използвате
дисплея “Информация за дискове” (стр. 30).
*2 CPRM (Защита на съдържанието на носителя
за запис) е технология за кодиране, която защитава
авторските права на изображенията.
Дискове, на които не може да се записва
8 см дискове
DVD-R DL (двуслойни) дискове
DVD-RW/DVD-R (само за RDR-GX120)
8
Дискове, които могат да се възпроизвеждат
Вид
Лого на диска
Икони, използвани
в това ръководство
DVD VIDEO
Характеристики
Дискове, които можете да закупите или
наемете.
Този рекордер разпознава също DVD-R
двуслойни (Видео режим) дискове като
DVD видео съвместими дискове.
VIDEO CD или CD-R/CD-RW във
формат VIDEO CD/Super VIDEO CD
VIDEO CD
CD
Музикални дискове или CD-R/CD-RW в
музикален CD формат.
DATA DVD
DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/DVD-R/
DVD-ROM дискове, съдържащи DivX
видео файлове.
DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/DVD-R/
DVD-ROM дискове, съдържащи JPEG
файлове с изображения (само за RDRGX220).
DATA CD
CD-ROM/CD-R/CD-RW дискове,
съдържащи или MP3 аудио записи, или DivX
видео файлове.
CD-ROM/CD-R/CD-RW дискове,
съдържащи JPEG файлове с
изображения (само за RDR-GX220).
8 см DVD+RW/
DVD-RW/DVD-R
8 см DVD+RW, DVD-RW и DVD-R, записани на
DVD видеокамера.
(Неподвижните изображения записани с DVD
видеокамера не могат да бъдат
възпроизвеждани.)
“DVD VIDEO” и “CD” са търговски марки.
DivX, DivX Certified и съответните лога са
търговски марки на DivX, Inc. и се използват
само с лиценз.
DivX-- е технология за видео компресия,
разработена от DivX, Inc.
Дискове, които не могат да бъдат
възпроизвеждани
PHOTO CD
CD-ROM/CD-R/CD-RW дискове, записани във
формат, различен от описания в таблицата
по-горе.
Части с данни на CD – Extras
DVD-ROM/DVD+RW/DVD-RW/DVD+R/
DVD-R, които не съдържат DVD видео или
DivX видео
DVD-ROM/DVD+RW/DVD-RW/DVD+R/
DVD-R, които не съдържат JPEG файлове с
изображения (само за RDR-GX220)
DVD аудио дискове
DVD-RAM дискове
HD слой на Super Audio CD
DVD VIDEO дискове с различен регионален
код (стр. 10)
DVD, записани на различен рекордер и
неправилно финализирани.
9
Списък на индикациите в контролното меню
Диск
Брой заглавия
DVD-RW/DVD-R
99
(само за RDR-GX220)
DVD+RW/DVD+R
49
DVD+R DL
49
* Максималната дължина на всяко заглавие е 8 часа.
Забележка за операциите по възпроизвеждане
на DVD VIDEO/VIDEO CD дискове
Забележка за операциите по възпроизвеждане на
DVD VIDEO/VIDEO CD дискове. Възможно
е някои операции по възпроизвежданет да
бъдат нарочно фиксирани от производителите на софтуер. Тъй като този рекордер работи
с DVD VIDEO/VIDEO CD в зависимост от
съдържанието, програмирано от софтуерните
производители, възможно е някои функции на
възпроизвеждане да бъдат недостъпни. Вижте
и инструкциите на DVD VIDEO/VIDEO CD.
Регионален код (само за DVD VIDEO)
Вашият рекордер има регионален код, отбелязан на гърба на устройството, и работи само с
DVD VIDEO дискове (само за възпроизвеждане),
които имат идентични регионални кодове.
Тази система се използва за защита на
авторските права.
DVD VIDEO, обозначени със символа
, също
могат да се възпроизвеждат с този плейър.
Ако се опитате да използвате друг DVD
VIDEO, на телевизионния екран ще се появи
съобщението “Playback prohibited by region
code.” (Възпроизвеждането е забранено от
регионалния код.).
В зависимост от DVD VIDEO диска, възможно
е регионалният код да не бъде указан, въпреки
че използването на този диск е забранено от
областните закони.
Регионален код
Музикални дискове, кодирани с технология за
защита на авторските права
Този продукт е създаден, за да възпроизвежда
дискове, които отговарят на CD (компакт
диск) стандартите.
Някои звукозаписните компании напоследък
пускат на пазара музикални дискове, кодирани
с технологии за защита на авторските права.
Моля, вземете под внимание факта, че измежду
тези дискове има такива, които не могат да се
възпроизвеждат на този рекордер.
10
Забележки за двуслойни дискове
Двуслойният диск е двустранен диск, който
съдържа DVD записан материал на едната
страна и цифров аудио материал от другата.
Въпреки това, тъй като страната с аудио
материалът не е съвместима със CD (компакт
диск) стандарта, възпроизвеждането на този
продукт не е гарантирано.
Забележки
Някои DVD+RW/DVD+R, DVD-RW/DVDR, или CD-RW/CD-R не могат да бъдат
възпроизвеждани с този плейър заради
качеството на записа, физическото
състояние на диска или характеристиките
на записващото устройство и авторския
софтуер. Дискът няма да се възпроизвежда
и ако не е коректно финализиран. За повече
информация вижте ръководството за
експлоатация на записващото устройство.
Не можете да смесвате режими VR и видео
на един DVD-RW диск. За да промените
формата на диска, форматирайте диска
отново (стр. 41). Обърнете внимание, че след
форматирането съдържанието на диска ще
бъде изтрито.
Не можете да намалите времето за запис,
дори при бързите дискове.
Препоръчваме Ви да използвате дискове,
които имат на опаковката си обозначение
“For Video”.
Не можете да добавяте нови записи към
DVD+R, DVD-R или DVD-RW (режим Видео),
които съдържат записи, направени на друго
DVD оборудване.
В някои случаи е възможно да не успеете да
прибавите нов запис към DVD+RW диск,
който съдържа запис, направен на друго
DVD оборудване. Ако прибавите нов запис,
обърнете внимание, че този рекордер ще
презапише менюто на DVD диска.
Не можете да редактирате записи на
DVD+RW, DVD-RW (Видео режим), DVD+R
или DVD-R, създадени на друго DVD
оборудване.
Ако дискът съдържа данни, записани на
компютър, които не могат да бъдат
разпознати от този рекордер, данните
могат да бъдат изтрити.
В зависимост от вида на диска възможно е да
не успеете да записвате на някои записващи
дискове.
Връзки и настройки
Свързване на рекордера
Забележки
Вижте “Спецификации” (стр. 92) за пълен списък на приложените аксесоари.
Включете кабелите добре, за да предотвратите нежелан шум.
Вижте инструкциите, приложени към на компонентите, които ще свързвате.
Не можете да свържете този рекордер с телевизор, който няма SCART или входен видео жак.
Уверете се, че сте изключили захранването на всеки компонент, преди да започнете
свързването.
Връзки и настройки
Следвайте стъпки от 1 до 6, за да настроите рекордера. Не свързвайте захранващия кабел
докато не стигнете до “Стъпка 4: Свързване на захранващия кабел” на стр. 18.
11
Стъпка 1: Свързване на кабела за антената
Свържете кабела за антената като следвате стъпките, описани по-долу.
Пример: RDR-GX220
към AERIAL IN
DVD рекордер
Телевизор
към AERIAL OUT
Кабел на антената
(приложен)
Посока на сигнала
1 Изключете кабела за антената от Вашия телевизор и го свържете към AERIAL IN
от задната страна на рекордера.
2използвайки
Свържете AERIAL OUT на рекордера към входа за антената на Вашия телевизор,
приложения кабел за антена.
12
Стъпка 2: Свързване на видео кабелите
RDR-GX120: Изберете пример A .
SCART кабел (не е приложен в комплекта)
Връзки и настройки
Изберете един от примерите A до D в зависимост от входните жакове на
телевизионния монитор, прожекционен апарат или AV усилвател (приемник). По този
начин Вие ще можете да гледате изображения.
A
към -- LINE 1 – TV
Телевизор
DVD рекордер
Посока на сигнала
13
D
RDR-GX220: Изберете един от следните примери --А до --.
B
A
Аудио/видео кабел
(не е включен в комплекта)
SCART кабел
(не е включен
в комплекта)
(жълт)
телевизор
Телевизор, прожекционен апарат
или AV усилвател (приемник)
Към LINE 1 – TV
Към LINE 2 OUT (VIDEO)
DVD рекордер
(зелен)
(син)
(червен)
Към COMPONENT
VIDEO OUT
Към LINE 2 OUT (S VIDEO)
S-видео кабел
(не е включен в комплекта)
D
C
(зелен)
(син)
(червен)
Телевизор, прожекционен апарат
или AV усилвател (приемник)
Компонентен видео кабел
(не е приложен)
Посока на сигнала
А
Ако свързвате със SCART входен жак
Когато задавате опцията “Easy Setup - Line1
Output” в позиция “S Video” или “RGB” (стр.
22), използвайте SCART кабел, съвместим с
избрания сигнал.
B Ако свързвате към входен видео жак (само
за RDR-GX220)
Ще имате образ със стандартно качество
C Ако свързвате към S VIDEO входни жакове
(само за RDR-GX220)
Ще можете да се наслаждавате на
висококачествени изображения.
14
Телевизор, прожекционен апарат
или AV усилвател (приемник)
D Свързване към компонентни видео входни
жакове (Y, PB/CB, PR/CR) (само за RDR-GX220)
Ще можете да се наслаждавате на
правилно възпроизвеждане на цветовете и
висококачествени изображения.
Ако Вашият телевизор приема прогресивни
сигнали с формат 525р/625р, използвайте
тази връзка и задайте “Component Out”
в положение”On“ в настройките “Video”
(стр. 76). След това задайте “Progresive
Output” на “Video Output” в положение “On”
в настройките “Video”, за да изпратите
прогресивни видео сигнали. За подробности
вижте “Прогресивен изход (само за RDRGX220)” на стр. 76.
Когато възпроизвеждате широкоекранни
изображения
Възможно е някои изображения да не се поберат
на телевизионния екран. Ако желаете да
промените съотношението, вижте стр. 76.
Свържете Вашия видеорекордер към жака LINE
3/DECODER на рекордера (стр. 23).
Забележки
Не свързвайте едновременно повече от един
вид видео кабели между рекордера и Вашия
телевизор.
Ако свързвате рекордера към телевизор
през SCART жаковете, когато започнете
възпроизвеждането, входният източник
на телевизора автоматично се задава в
положение “рекордер”. Ако е необходимо,
натиснете TV --, за да превключите към
входен източник TV.
За правилна SMARTLINK връзка Ви трябва
SCART кабел с 21 пина.
За тази връзка се обърнете към
инструкциите за експлоатация, приложени
към телевизора.
Ако свържете този рекордер към телевизор
със SMARTLINK, задайте “Easy Setup - Line1
Output ” (екрана за лесна настройка) в
положение “Video”.
Относно опциите на SMARTLINK
(само за SCART връзки)
Връзки и настройки
Ако свързвате към видеорекордер
едно докосване на бутона -- (възпроизвеждане)
(стр. 55).
One Touch Menu
Можете да включите рекордера и телевизора,
да настроите телевизора на канала на
рекордера и да изведете менюто със заглавия
с едно натискане на бутона TITLE LIST (стр.
55).
One Touch Timer
Можете да включите рекордера и
телевизора, да настроите телевизора на
канала на рекордера и да изведете менюто за
програмиране на таймера с едно натискане на
бутона TIMER (стр. 46).
Automatic Power Off
Рекордерът ще се изключи автоматично, ако
не се използва, когато изключите телевизора.
NexTView Download
Можете лесно да настроите таймера, като
използвате функциите NexTView Download на
Вашия телевизор. Вижте инструкциите за
експлоатация на телевизора.
*1 “MEGALOGIC” е търговска марка на Grundig
Corporation.
*2 “EASYLINK” и “CINEMALINK” са търговски
марки на Philips Corporation.
*3 “Q-Link” и “NexTView Link” са търговски
марки на Panasonic Corporation.
*4 “EURO VIEW LINK” е търговска марка на
Toshiba Corporation.
*5 “T-V LINK” е търговска марка на JVC
Corporation.
z Съвет
Ако свързаният телевизор (или друго свързано
оборудване, като например set top box) е
съвместим със SMARTLINK, NexTView Link*3,
MEGALOGIC*1, EASYLINK*2, CINEMALINK*2,
Q-Link*3, EURO VIEW LINK*4 или T-V LINK*5,
Вие можете да се наслаждавате на следните
SMARTLINK опции.
Preset Download
Можете да сваляте предварително
настроени данни от Вашия телевизор на
този рекордер и да настроите рекордера
съгласно тези данни в екрана за лесна
настройка. Това опростява процедурата
по лесна настройка. Внимавайте да не
изключите кабелите или да не излезете от
функцията за лесна настройка по време на
процедурата (стр. 22).
TV Direct Rec
Можете лесно да записвате това, което
гледате на Вашия телевизор (стр. 31).
One Touch Play
Можете да включите рекордера и телевизора,
да зададете входния сигнал на телевизора към
рекордера и да започнете възпроизвеждане с
SMARTLINK работи и с телевизори и друго
оборудване, което притежава функциите EPG
Timer Control, EPG Title Download и Now Recording. За подробности вижте ръководството за
експлоатация, приложено към Вашия телевизор
или към допълнително оборудване.
Забележки
Опциите SMARTLINK са достъпни само
когато опцията “Video” е избрана в в “Line1
Output”.
Функциите SMARTLINK не са достъпни,
когато захранването е изключено, когато
“Power save standby” е зададен в положение
“On” (стр. 83).
Не всички телевизори отговарят на
функциите, описани по-горе.
Връзки и настройки
15
Стъпка 3: Свързване на аудио кабелите
Изберете едно от следните свързвания Aили B,
в зависимост от входния жак на
телевизионния монитор, прожекционния апарат или AV усилвателя (приемника). Това ще Ви
позволи да чувате звук.
RDR-GX120: Изберете пример A
Аудио/видео кабел
(включен в
комплекта)
(червен)
(жълт)*
INPUT
VIDEO
[високоговорители]
(бял)
Заден (л)
[високоговорители]
(бял)
Заден (д)
A
L
Преден (л) (жълт)*
(червен)
AUDIOПреден (д)
R
Централен
Субуфер
към коаксиален цифров вход
t
Коаксиален цифров кабел (не е
приложен в комплекта)
към DIGITAL OUT (COAXIAL)
Посока на сигнала
16
DVD рекордер
RDR-GX220: Изберете един от следните примери, A до B,.
[високоговорители]
[високоговорители]
Заден (д)
Преден (л)
Преден (д)
Централен
A
Връзки и настройки
Заден (л)
Субуфер
към коаксиален цифров вход
Коаксиален цифров кабел (не е
приложен в комплекта)
към DIGITAL OUT (COAXIAL)
DVD рекордер
към LINE 2 OUT (R-AUDIO-L)
B
Аудио/видео кабел
(не е приложен в комплекта)
(бял)
(жълт)
(червен)
(бял)
(жълт)*
(червен)
Посока на сигнала
Телевизор, прожекционен
апарат или AV усилвател
(приемник)
* Жълтият вход се използва за видео сигнали (стр. 13).
А
Свързване към цифров аудио входен жак
Ако Вашият AV усилвател (приемник) има
Dolby*1 Digital, DTS*2 или MPEG аудио декодер
и цифров входен жак, използвайте тази връзка.
Можете да се наслаждавате на Dolby Digital (5.1
ch), DTS (5.1 ch), MPEG аудио (5.1 ch) съраунд
ефекти.
B Свързване към аудио L/R входни жакове
(само за RDR-GX220)
Това свързване използва високоговорителите
на телевизора или на стерео усилвателя
(приемника) за извеждане на звука.
17
z Съвет
За правилна позиция на високоговорителите вижте
ръководството за експлоатация, приложено към
свързаните компоненти
Забележки
Не свързвайте аудио изходните жакове на
телевизора към LINE IN (R–AUDIO-L) жаковете
едновременно. Това ще причини нежелан шум от
телевизионните високоговорители.
За връзка B,, не свързвайте едновременно LINE IN
(R-AUDIO-L) и LINE 2 OUT (R-AUDIO-L) жаковете
на Вашия телевизор. Това ще причини нежелан шум
от телевизионните високоговорители.
За връзка A , след като сте извършили свързването,
уверете се, че сте извършили подходящите
настройки в “Easy Setup - Audio Connections” (аудио
връзки) в екрана за лесна настройка (стр. 22). В
противен случай от високоговорителите няма да
излезе никакъв звук или ще се чуе силен шум.
*1 Произведен по лиценз на Dolby Laboratories.
“Dolby” и символът двойно “D” са търговски марки
на Dolby Laboratories.
*2 “DTS” и “DTS Digital Out” са търговски марки на
Digital Theater System, Inc.
Стъпка 4: Свързване на
аудио кабелите
Свържете приложения захранващ кабел към
AC IN терминала на рекордера. След това
свържете захранващите кабели на рекордера и
на телевизора с мрежата. След като свържете
захранващия кабел, трябва да изчакате
известно време, преди да започнете
работа с рекордера. Можете да работите
с рекордера, след като дисплеят на предния
панел светне и рекордерът влезе в режим на
готовност.
Ако свържете допълнително оборудване към
този рекордер (стр. 23), уверете се, че сте
свързали захранващия кабел след като всички
настройки бъдат приключени.
1
към AC IN
2
към мрежата
18
Можете да контролирате рекордера чрез
предоставеното устройство за дистанционно
управление. Заредете две батерии R6 (размер АА)
като съобразите знаците + и - на батериите
със съответните знаци в отделението. Когато
използвате устройството за дистанционно
управление, насочете го към дистанционния сензор
-- на рекордера.
Управление на телевизора с
устройството за дистанционно
управление
Можете да настроите сигнала от устройството за
дистанционно управление, така че да контролирате
Вашия телевизор.
Забележки
(приемника) с някои от бутоните на
устройството за дистанционно управление да се
окаже невъзможно.
Ако въведете нов код, предходният код ще бъде
изтрит.
Когато сменяте батериите на устройството
за дистанционно управление, кодът, който сте
задали, може да възстанови стойността си по
подразбиране. Задайте кода отново.
Връзки и настройки
Стъпка 5: Подготовка
на устройството
за дистанционно
управление
Бутони с цифри
TV/DVD
Забележки
Ако приложеното устройство за дистанционно
управление се смущава от друг Sony DVD рекордер
или плейър, сменете номера за режим на работа на
този рекордер (стр. 20).
Използвайте батериите правилно, за да
предотвратите евентуално протичане и корозия.
Не докосвайте течността с голи ръце, ако се получи
протичане. Спазвайте следното:
- Не използвайте стари и нови батерии заедно, а
също и батерии от различни производители.
- Не се опитвайте да презареждате батериите.
- Извадете батериите, ако няма да използвате
устройството за дистанционно управление
дълго време.
- Ако батериите протекат, избършете течността
във вътрешността на отделението за батериите
и заредете нови батерии.
Не излагайте дистанционния сензор (отбелязан с -на предния панел) на силна светлина като директна
слънчева светлина или светлина от осветителни
тела. Възможно е рекордерът да не реагира на
устройството за дистанционно управление
TV
+/-
TV
TV
1 Задръжте натиснат бутона TV
, който се намира в долната
част на устройството за
дистанционно управление.
Не натискайте бутона
в горната
част на устройството за дистанционно
управление.
19
2 -Докато
бутонът
е натиснат въведете кода
на производителя на Вашия
телевизор като използвате
бутоните с цифри.
Например, за да въведете “09”, натиснете
“0”, след това “9”. След като въведете
последния номер, освободете бутона
.
Кодове на управляемите телевизори
Ако е записан повече от един код,
опитайте да въведете кодовете един
по един, докато намерите този, който
работи с телевизора Ви
Производител
Код
(по подразбиране)
Ако имате Sony DVD плейър или повече от
един Sony DVD рекордер
Ако приложеното устройство за дистанционно
управление пречи на друг Sony DVD рекордер или
плейър, след като сте приключили “Стъпка 6: Лесна
настройка”, задайте номер за команден режим за
този рекордер и за приложеното устройство за
дистанционно управление, различен от кода на
другия Sony DVD рекордер или плейър. Кодът по
подразбиране за този рекордер и за приложеното
устройство за дистанционно управление е DVD3.
Бутони с
цифри
SYSTEM
MENU
Устройството за дистанционно управление
извършва следните операции:
Бутони
Операции
Включва или изключва
телевизора.
(сила на звука) Регулира силата на звука
на телевизора.
TV PROG
Избира програмната
позиция на Вашия
телевизор.
Избира програмната
позиция на Вашия
телевизор.
За да работите с бутона TV/VIDEO
(само за SCART връзки)
Бутонът TV/VIDEO превключва между рекордера и последния входен източник, избран за телевизора. Когато използвате този бутон, насочете устройството за дистанционно управление към рекордера.
Когато свържете рекордера към телевизор
през SCART жаковете, входният източник
за телевизора се задава автоматично към
рекордера, когато започвате възпроизвеждане.
За да гледате от друг източник, натиснете
бутона TV/DVD, за да превключите към
входния източник за телевизора
20
1 Уверете
се, че сте приключили
“Лесна настройка” (стр. 22).
Ако “Лесна настройка” не е
приключена, първо я извършете.
Натиснете SYSTEM MENU.
2
3 Изберете
“SETUP” и натиснете
ENTER.
Появява се системното меню.
4 Изберете
“Others” и натиснете
ENTER.
Промяна на програмната позиция на рекордера с помощта на устройството за
дистанционно управление
Връзки и настройки
5 Изберете
“Command Mode” и
натиснете ENTER.
Уверете се, че командния режим на устройството за дистанционно управление е зададен в
положение по подразбиране DVD3,
преди да се опитате да промените командния режим за рекордера. Ако командният
режим за устройството за дистанционно
управление е променен на DVD1 или DVD2,
възможно е да не успеете да работите с
този рекордер.
Можете да промените програмната позиция на
рекордера като използвате бутоните с цифри.
Бутони с
цифри
6 Изберете
команден режим
(DVD1, DVD2 или DVD3) и
натиснете ENTER.
ENTER
7 Задайте
командния режим на
устройството за дистанционно
управление, така че да съвпада с
режима на рекордера, който сте
избрали по-горе.
Следвайте стъпките по-долу, за да зададете
команден режим за устройството за
дистанционно управление.
1 Задръжте натиснат бутона ENTER.
2 Въведете кода на командния режим,
като използвате бутоните с цифри,
докато бутонът ENTER е натиснат.
Команден режим
Код
DVD1
Бутон 1
DVD2
Бутон 2
DVD3
Бутон 3
* Само за RDR-GX120.
Пример: за канал 50
Натиснете “5”, “0”, след това натиснете ENTER (за RDR-GX220) или SET (за RDR-GX120).
3 Задръжте едновременно натиснати
бутона с номер и бутона ENTER за повече
от 3 секунди.
За да проверите командния режим на
рекордера
Натиснете на рекордера, докато устройството е изключено. Командният режим за
рекордера се появява на дисплея на предния
панел.
21
Easy Setup - Часовник
Стъпка 6: Лесна
настройка
Следвайте индикациите на екрана в “Лесна
настройка”, за да извършите основните настройки
на рекордера.
Рекордерът автоматично търси сигнал за
време. Ако рекордерът не открие сигнал
за час, задайте часовника ръчно, като
използвате --/--/--/--; след това натиснете
ENTER.
Easy Setup - TV Type (стр. 76)
Ако имате широкоекранен телевизор,
изберете “16:9”. Ако имате стандартен
телевизор, изберете или “4:3 Letter Box”
(картината се свива за да се събере на
екрана), или “4:3 Pan Scan” (картината се
разтегля за да се събере на екрана). Това
определя как да се извеждат широкоекранни
изображения на екрана.
Easy Setup - Компонентен изход
(само за RDR-GX220)
Изберете “On”, ако използвате COMPONENT VIDEO OUT жакове.
Easy Setup - Line3 вход
ENTER
RETURN
1 Включете
рекордера и Вашия
телевизор. След това превклю-
чете селектора на входен
сигнал на Вашия телевизор,
така че сигналът от рекордера
да се появи на телевизионния
екран.
На екрана се появява съобщение за допълнителните настройки.
Ако това съобщение не се изведе, избере-те
“Easy Setup” от “SETUP” в системното
меню (“Настройки и регулации” на стр. 71).
2 Натиснете ENTER.
Следвайте инструкциите на екрана, за да
извършите следните настройки
Easy Setup - OSD
Изберете език за дисплея на екрана.
Easy Setup - Тунер система
Изберете държава/регион или език.
Редът на програмните позиции ще бъде
зададен в зависимост от държавата/региона, който изберете.
За да зададете програмна позиция ръчно,
вижте стр. 71.
Ако живеете във френскоговоряща
страна, която не е описана в списъка,
изберете “ELSE - English”.
22
Изберете “Yes”, ако свързвате PAY-TV/Canal
Plus аналогов декодер към LINE3/DECODER
жака
Easy Setup - Line1 изход
За да извеждате видео сигнали, изберете
“Video”.
За да извеждате S видео сигнали, избе-рете
“S Video”.
За да извеждате RGB сигнали, изберете
“RGB”.
Изберете “Video”, за да се наслаждавате на
опциите SMARTLINK.
Не можете да изберете “RGB”, ако
зададете “Easy Setup - Component Out” в
положение “On”.
Не можете да изберете “S Video”, ако
зададете “Easy Setup - Line3 Input” в
положение “Yes”.
Easy Setup - Аудио връзки
Ако сте свързали AV усилвателя (приемник),
като използвате коаксиален кабел, изберете
“Yes: DIGITAL OUT” и задайте цифровия
изходен сигнал (стр. 79).
3 Натиснете
ENTER, когато се
появи индикацията “Finish”.
Лесната настройка е приключена.
За да се върнете към предходна стъпка
Натиснете
RETURN.
zСъвет
Ако Вашият AV усилвател (приемник) има
MPEG аудио декодер, задайте “MPEG” в
положение “MPEG” (стр. 79).
Ако желаете да извършите операциите по
лесна настройка отново, изберете “Easy
Setup” от “SETUP” в системното меню
(стр. 84).
Свързване на видеорекордер или подобно
устройство
Връзки и настройки
След като изключите захранващия кабел на рекордера от мрежата, свържете видеорекордер или
подобно записващо устройство към жака LINE IN на този рекордер.
За подробности се обърнете към ръководството за експлоатация, приложено към свързаното
оборудване.
За да записвате на този рекордер, вижте “Запис от свързано оборудване без таймер” на стр. 53.
Свързване към жака LINE 3/DECODER
Свържете видеорекордер или подобно записващо устройство към LINE 3/DECODER жака на
този рекордер.
Пример: RDR-GX220
Телевизор
Видеорекордер
SCART кабел (не е приложен)
към SCART вход
към
LINE1-TV
към
LINE 3/DECODER
DVD рекордер
Забележки
Изображенията, съдържащи сигнали за защита на авторското право, не могат да бъдат записвани.
Възможно е да не получите ясно изображение на телевизионния екран, ако прекарате сигнала на рекордера пред
видеорекордер.
DVD рекордер
Видеорекордер
Телевизор
Уверете се, че сте свързали Вашия видеорекордер към DVD рекордер и телевизор по начина, указан по-долу. За да
гледате видеокасети, прекарайте сигнала през втория линеен вход на Вашия телевизор.
Видеорекордер
DVD рекордер
Телевизор
Опциите SMARTLINK не са достъпни за устройства, свързани посредством жака LINE 3/DECODER на DVD
рекордера.
Когато записвате на видеорекордер от този DVD рекордер, не превключвайте източника на входен сигнал
към телевизора, като натискате бутона TV/DVD на устройството за дистанционно управление.
Ако изключите захранващия кабел на рекордера, Вие няма да можете да гледате сигнали от свързания
видеорекордер.
23
Свързване към LINE 2 IN жаковете на предния панел
Свържете видеорекордер или подобно записващо устройство към LINE 2 IN жаковете на този
рекордер. Ако оборудването има S видео жак, можете да използвате S видео кабел вместо аудио/
видео кабела.
Видеорекордер и др.
S видео кабел
(не е приложен в комплекта)
Аудио/видео кабел
(не е приложен в комплекта)
към LINE 2 IN
DVD рекордер (преден панел)
Посока на сигнала
z Съвет
Когато свързаното оборудване извежда само моно звук, свържете единствено към входните жакове L (MONO)
и VIDEO на предния панел на рекордера. Не свързвайте към R входен жак.
Забележки
Не свързвайте жълтия LINE IN (VIDEO) жак, когато използвате S видео кабел.
Не свързвайте изходния жак на този рекордер към входни жакове на друго оборудване, когато изходните
жакове на оборудването са свързани към входните на този рекордер. Това може да доведе до шум
(микрофония).
Не свързвайте повече от един вид видео кабели между рекордера и Вашия телевизор по едно и също време.
24
Свързване към сателитен или цифров тунер
Връзки и настройки
Свържете сателитен или цифров тунер към този рекордер, като използвате жака LINE 3/DECODER.
Изключете захранващия кабел на рекордера от мрежата от 220 V, когато свързвате към тунера.
За да използвате функцията синхронизиран запис, вижте по-долу. Не задавайте “Line3 Input” в
“Scart Settings” в положение “Decoder” в настройките “Video”, когато извършвате тази връзка.
Пример: RDR-GX220
Телевизор
към SCART вход
Сателитен тунер, CanalSat и др.
SCART кабел
(не е приложен)
към
LINE1-TV
към
LINE 3/DECODER
DVD рекордер
Ако сателитният тунер не може да извежда
всички RGB сигнали
Ако желаете да използвате функцията
синхронизиран запис
Този рекордер приема RGB сигнали. Ако
сателитният тунер може да извежда RGB
сигнали, свържете конектора TV SCART на
сателитния тунер към жака LINE 3/DECODER
и задайте “Line3 Input” на “Scart Setting” в
положение “Video/RGB” в настройките “Video”
(стр. 77). Обърнете внимание, че тази връзка
и настройка отменя функцията SMARTLINK. Ако желаете да използвате функцията
SMARTLINK със съвместим set top box, вижте
инструкциите, приложени към set top box.
Тази връзка е нужна, за да използвате функцията
синхронизиран запис. Вижте “Запис от
свързано оборудване с таймера (синхронизиран
запис)” на стр. 51.
Задайте “Line3 Input” в “Scart Setting” във
Video Setup (стр. 77) в зависимост от
спецификациите на Вашия сателитен тунер.
За повече информация вижте ръководството
за експлоатация на сателитния тунер.
Ако използвате B sky B тунер, уверете се, че
сте свързали жака VCR SCART на тунера към
жака LINE 3/DECODER. След това задайте
“Line3 Input” в “Scart Setting”, в зависимост от
спецификациите на VCR SCART жака на Вашия
сателитен тунер.
25
Забележки
Синхронизираният запис не работи с някои
видове тунери. За подробности вижте
ръководството за експлоатация на тунера.
Ако изключите захранващия кабел на
рекордера, няма да можете да гледате сигнали
от свързания тунер.
26
Свързване към PAY-TV/Canal Plus аналогов декодер
Връзки и настройки
Можете да гледате или записвате PAY-TV/Canal Plus аналогови програми, ако свържете декодера
(не е приложен) към рекордера. Изключете захранващия кабел на рекордера от мрежата от 220 V,
когато свързвате декодера. Обърнете внимание, че когато настроите “Line3 Input” в положение
“Decoder” на стъпка 5 от “Настройка на PAY-TV/Canal Plus аналогови програмни позиции” (стр.
28), Вие няма да можете да изберете “L3”, защото Line3 ще бъде определен за декодера.
Свързване на DECODER
Пример: RDR-GX220
Телевизор
Кабел на антената (приложен)
към AERIAL IN
към SCART вход
SCART кабел (не е приложен)
към LINE1
към AERIAL
OUT
TV
PAY-TV/Canal Plus
декодер
SCART кабел (не е приложен)
към
LINE 3/DECODER
DVD рекордер
27
Настройка на PAY-TV/Canal Plus аналогови
канали
За да гледате или записвате PAY-TV/Canal Plus
аналогови програмни позиции, настройте
Вашия рекордер така, че да приема
програмните позиции с помощта на дисплея
на екрана.
За да настроите програмните позиции
правилно, уверете се, че следвате всички
стъпки, описани по-долу.
4 Изберете
“Scart Setting” и натиснете
ENTER
5 Натиснете
за да изберете “Video”
или “RGB” за “Line1 Output”, “Decoder” за
“Line3 Input” и “Video” за “Line3 Output”;
натиснете ENTER.
Дисплеят за видео настройки се извежда
отново.
6 Натиснете
RETURN, за да върнете
курсора в лявата колонка
7 Изберете “Basic” и натиснете ENTER
1 Натиснете SYSTEM MENU.
2 Изберете “SETUP” и натиснете
ENTER.
Извежда се системното меню.
3
Изберете “Video” и натиснете
ENTER.
8 Изберете
“Channel Setting” и натиснете
ENTER.
9 Натиснете
, за да изберете желаната програмна позиция и натиснете
ENTER.
28
10 Изберете “System” като използвате
Връзки и настройки
11 Натиснете
, за да изберете
достъпна телевизионна система, BG,
DK, I или L.
“L” е достъпна единствено за френски
модели. За да получавате сигнал от
програми във Франция, изберете “L”.
12 Изберете “Channel” като използвате
13 програмни
Изберете PAY-TV/Canal Plus аналогови
позиции като използвате
или бутоните с цифри.
14 използвате
Изберете “PAY-TV/CANAL+” като
.
15 Изберете
“On” като използвате
натиснете ENTER.
и
За да се върнете към предходна стъпка
Натиснете
RETURN.
Забележки
Синхронизираният запис не работи с някои
видове тунери. За подробности вижте
ръководството за експлоатация на тунера.
Ако изключите захранващия кабел на рекордера,
няма да можете да гледате сигнали от
свързания тунер.
29
Осем основни операции
- Запознаване с Вашия DVD рекордер
2. Запис на програма
1. Заредете диск
* Само за RDR-GX220.
Тази част описва основните операции по запис на
настоящата телевизионна програма на диск (DVD).
За подробности относно запис с таймера вижте
стр. 42.
1 Натиснете
(отваряне/затваряне) и
поставете диск в шейната на диска.
Със страната за запис/
възпроизвеждане надолу.
2 Натиснете
(отваряне/затваряне)
отново, за да затворите шейната за
диска.
Изчакайте, докато индикацията “LOAD”
на предния панел изчезне.
Неизползваните DVD дискове се
форматират автоматично.
За DVD-RW дискове
DVD-RW дисковете са форматирани във
формат на запис (VR или Видео), зададен
от “Format DVD-RW” в настройките
“DVD” (само за RDR-GX220).
За DVD-R дискове
DVD-R дисковете автоматично се
форматират в режим Видео. За да
форматирате неизползван DVD-R в режим
VR, форматирайте диска като използвате
дисплея за “Информация за диска” (стр.
41) преди да извършите записа (само за
RDR-GX220).
Ако можете да записвате диска на
този рекордер, Вие можете ръчно да
преформатирате диска, за да го направите
празен (стр. 41)
30
1 запис.
Заредете DVD диск с възможност за
2 Натиснете
PROG +/-, за да изберете
програмната позиция или източника
на входен сигнал, който желаете да
записвате.
3 Натиснете
неколкократно REC MODE,
за да изберете режим на запис.
Всеки път, когато натиснете бутона,
дисплеят на телевизионния екран се
променян както следва:
За повече подробности относно режимите
на запис вижте стр. 42.
4 Натиснете
Забележки
REC.
Записът започва.
Записът спира автоматично след 8 часа,
или когато DVD дискът се запълни.
За да спрете записа
За да спрете записа
Натиснете REC STOP.
Обърнете внимание, че записът спира след
няколко секунди.
TV Direct Rec
Ако използвате SMARTLINK връзка, можете
лесно да записвате картината, която гледате
на Вашия телевизор. Докато телевизорът
е включен, натиснете REC. Рекордерът
автоматично се включва и започва запис на
картината, която гледате на телевизора
Забележки
Ако на дисплея на предния панел се изведе индикация
“TV”, Вие не можете да изключите телевизора или
да променяте програмната позиция по време на
директен запис от телевизора. За да изключите тази
функция, задайте “TV Direct Rec” в положение “Off” в
настройките “Features” (стр. 81).
Проверка на състоянието на диска докато
записвате
Можете да проверите информацията за
записа, като например времето за запис или
вида на диска.
Натиснете DISPLAY по време на запис.
Появява се информацията за записа.
Вид на диска/формат
Състояние на записа
Режим на запис
Време за запис
Натиснете DISPLAY, за да изключите дисплея.
Осем основни операции - Запознаване с Вашия DVD рекордер
За да гледате друга телевизионна програма докато
записвате
Ако Вашият телевизор е свързан към жака
LINE 1 – TV, задайте телевизора към TV входа
като използвате бутона TV/VIDEO и изберете
програмата, която желаете да гледате. Ако
Вашият телевизор е свързан към жака LINE 2
OUT или жаковете COMPONENT VIDEO OUT
(само за RDR-GX220), задайте телевизора към
TV входа като използвате бутона TV (стр.
19).
След като натиснете REC, възможно е
започването на записа да отнеме известно време.
Не можете да променяте режима на запис, докато
записвате.
Ако захранването прекъсне, възможно е програмата,
която записвате, да бъде изтрита.
Не можете да гледате PAY-TV/Canal Plus програма
докато записвате друга PAY-TV/Canal Plus програма.
За да използвате функцията за директен запис от
телевизора, първо трябва да сверите часовника на
рекордера.
Относно функцията телетекст
Някои системи на излъчване предлагат услугата
телетекст*, в която пълните програми и различни данни за тях (заглавие, дата, канал, време
за започване на запис и др.) се запазват всеки ден.
Когато записвате програма, рекордерът автоматично взема името на програмата от страниците с телетекст и го запазва като име на
заглавието. За подробности вижте “Страница
с упътване за телевизора” на стр. 74.
Обърнете внимание, че телетекст информацията няма да се появи на телевизионния екран.
За да прегледате телетекст информацията на
телевизионния екран, натиснете TV/DVD на
устройството за дистанционно управление, за
да превключите входния източник към Вашия
телевизор (стр. 19).
* не е достъпна в някои области
31
3. Възпроизвеждане
на записана програма (Списък със
заглавия)
МСписък със заглавия с миниатюрни
изображения
(Пример: DVD+RW)
За да възпроизведете записано заглавие, изберете
заглавието от списъка със заглавия.
TITLE LIST
Увеличен списък със заглавия
Вид на заглавието:
Извежда вида на заглавието (Original или
Playlist) за DVD-RW/DVD-R (режим VR).
Място на диска (остатък/общо)
1 Заредете DVD диск.
Вижте “1. Зареждане на диск” на стр. 30.
Възпроизвеждането започва автоматично,
в зависимост от диска.
2 Натиснете TITLE LIST.
За да изведете списъка с по-големи
подробности, натиснете OPTIONS, за
да изберете “Display List”, и натиснете
ENTER.
Информация за заглавието:
Извежда номера на заглавието, името на
заглавието и датата на запис. Размерът на
заглавието се извежда в списъка със заглавия
с минатюрни изображения.
(червен): Показва, че заглавието се записва
в момента.
: Показва, че заглавието е защитено.
Лента за преглед:
Извежда се когато заглавията не се събират
на една страница от списъка. За да видите
скритите заглавия, натиснете Миниатюрно изображение на заглавието.
Извеждат се неподвижните изображения за
всяко заглавие.
32
3 Изберете заглавие и натиснете ENTER.
Подменюто извежда опциите само за
избраното заглавие. Изведените опции
се различават в зависимост от модела,
ситуацията и вида на диска.
За да промените миниатюрно изображение за
заглавие (миниатюрно изображение) (само за DVDRW/ DVD-R в режим VR) (само за RDR-GX220)
Можете да изберете Вашата любима сцена чрез
миниатюрните изображения в менюто със
списъка със заглавията
1 Натиснете TITLE LIST.
Натиснете
, за да промените списъка със
заглавия, ако е необходимо.
2 Изберете заглавие и натиснете ENTER.
Извежда се подменюто.
3 Изберете “Set Thumbnail” и натиснете
Подменю
Възпроизвеждането започва от избраното
заглавие на диска.
За да спрете възпроизвеждането
Натиснете (стоп).
За да прегледате списъка страница по страница
(режим на преглед на страници)
Натиснете
, докато списъкът е включен.
Всеки път, когато натиснете
, списъкът
преминава към следваща/предходна страница със
заглавия.
Относно списъка със заглавия за DVD-RW/ DVD-R
дискове (режим VR)
Можете да превключите списъка със заглавия,
така че да показва Original или Playlist заглавия.
Докато менюто със списъка със заглавията е
включено, натиснете
.
Обърнете внимание, че RDR-GX120 не може да
записва DVD-RW/DVD-R дискове.
За да промените поредността на заглавията
(Сортиране)
За да изберете “Sort Titles”, натиснете TOOLS,
докато менюто със списъка със заглавията е
включено. Натиснете
за да изберете опция,
и натиснете ENTER.
Ред
Сортиране
По дата
в реда, в който са записани заглавията. Заглавието, което е
записано най-скоро, е най-отгоре на списъка.
По заглавие по азбучен ред.
По номер
по ред на номерата на
записаните заглавия
4 Докато гледате възпроизведеното
изображение, натиснете / за да изберете
сцената, за която желаете да зададете
миниатюрно изображение; след това
натиснете ENTER.
Възпроизвеждането влиза в режим на пауза.
5 Натиснете ENTER, ако сцената е правилна.
Ако сцената не е правилна, натиснете /
, за да изберете сцената, която желаете
да зададете с миниатюрно изображение, и
натиснете ENTER. Дисплеят Ви пита за
потвърждение.
За да промените миниатюрното
изображение, натиснете .
6 Изберете “OK” и натиснете ENTER.
Сцената е зададена за миниатюрното
изображение на заглавието.
За да изключите списъка със заглавията
За да изключите списъка със заглавията
Натиснете TITLE LIST
z
Съвет
След запис, първата сцена от записа (заглавието)
автоматично се задава като миниатюрно
изображение.
Можете да изберете “TITLE LIST” от системното
меню.
Осем основни операции - Запознаване с Вашия DVD рекордер
4 Изберете “Play” и натиснете ENTER.
ENTER.
Избраното заглавие започва да се
възпроизвежда и се появява дисплеят за
настройка на миниатюрното изображение.
Забележки
RDR-GX120 не може да записва DVD-R/DVD-RW
дискове, но може да ги възпроизвежда, ако са записани с
други рекордери.
Възможно е имената на заглавията да не се изведат за
DVD дискове, създадени на други DVD рекордери.
Възможно е извеждането на миниатюрните
изображения да отнеме няколко секунди.
След редактиране, миниатюрното изображение за
заглавието може да се смени с първата сцена от записа
(заглавието).
Осем основни операции - Запознаване с Вашия DVD
рекордер
33
4. Възпроизвеждане
на записана програма (Списък със
заглавия)
Възможни функции за DVD VIDEO (
ракурс/
аудио/
субтитри и др.) или
данни за възпроизвеждане за DATA DVD и
DATA CD.
Избраната функция или аудио настройка
(извежда се само временно)
Можете да проверите възпроизведеното и
оставащото време от настоящото заглавие, глава,
запис или диск. Можете също така да проверите и
името на диска, записано на DVD/CD.
Натиснете DISPLAY
Дисплеят се различава в зависимост от вида на
диска или състоянието при възпроизвеждане.
Номер на заглавието/име
(Показва или номер на записа, име на записа,
номер на сцената, или име на файла за CD,
VIDEO CD, DATA DVD, или DATA CD).
34
Избран ракурс
Вид на диска*1/формат (стр. 7)
Вид на заглавието (появява се само за Playlist)
Режим на възпроизвеждане
Режим на запис (стр. 42)
Индикаторна лента на възпроизвеждането
*2
Номер на заглавието (номер на главата*3)
(стр. 59)
(Показва или номер на записа, номер на
сцената, номер на албума*3, или номер на
файла за CD, VIDEO CD, DATA DVD, или
DATA CD.)
Името на албума се извежда за DATA DVD
или DATA CD.
За CD с функция CD text, натиснете TIME/
TEXT.
Възпроизведено време (оставащо време*3)
*1 Извежда Super VIDEO CD като “SVCD”, DATA CD
като “CD” и DATA DVD като “DVD”.
*2 Не се извежда при VIDEO CD, DATA DVD и DATA
CD.
*3 Извежда се когато неколкократно натиснете
TIME/TEXT.
z Съвети
Ако “DTS” е зададен в положение “Off” в
настройките “Audio”, опцията за избора на
DTS записа няма да се появи на екрана, дори ако
дискът съдържа DTS записи (стр. 79).
Когато “Audio Display” е зададен в положение
“On” (по подразбиране) във “Video”
настройките (стр. 78), информацията за
възпроизвеждането автоматично се появява,
когато рекордерът е включен.
Пример: Когато възпроизвеждате CD
Възпроизведено време на запис и номер на
настоящия запис/индекс
Оставащо време от настоящия запис
Възпроизведено време от диска
Оставащо време от диска
CD text (когато има такъв)
Забележки
Възможно е времето за възпроизвеждане на
МР3 аудио записите да не се изведе правилно.
Пример: Когато възпроизвеждате МР3 аудио
запис (само за RDR-GX220)
Проверка на възпроизведеното време и
оставащото време
Номер на настоящия албум
Можете да прегледате възпроизведеното и
оставащото време на телевизионния екран и
на дисплея на предния панел.
Пример: Когато възпроизвеждате JPEG файл с
изображение (само за RDR-GX220)
Натиснете TIME/TEXT неколкократно.
Номер на настоящия файл и общ брой на
файловете в албума.
Опциите, които се извеждат, се различават в
зависимост от вида на диска и състоянието
на възпроизвеждане.
Пример: Когато възпроизвеждате DVD
Възпроизведено време и номер на
настоящото заглавие
Номер на настоящия албум и общ брой
албуми.
Пример: Когато възпроизвеждате DivX видео
файл
Номер на настоящия файл и време за
възпроизвеждане на настоящия файл.
Оставащо време на настоящото
заглавие
Възпроизведено време и номер на
настоящата глава
Оставащо време на настоящата
глава
Пример: Когато възпроизвеждате VIDEO CD
Номер на настоящия албум
Забележки
Осем основни операции - Запознаване с Вашия DVD рекордер
Възпроизведено време и номер на
настоящия запис
Рекордерът може да изведе само първото
ниво от CD текст информацията, например
името на диска.
Буквите и символите, които не могат да
бъдат възпроизведени, се извеждат като “*”.
Възможно е възпроизведеното време на MP3
аудио запис да не се изведе правилно.
Възпроизведено време и номер на
настоящата сцена или запис
35
Проверка на оставащото място на диска
Вие можете да проверите оставащото
място на диска, като използвате дисплея
“Информация за диска”
1 Заредете диск.
2 Натиснете
OPTIONS, за да изберете
“Disc Information” (информация за
Вижте “1. Зареждане на диск” на стр. 30.
диска) и натиснете ENTER.
Появява се дисплеят “Информация за диска”.
Настройките се различават в зависимост от
вида на диска.
Пример: Когато заредите DVD+RW.
5. Промяна на името на записана
програма
Можете да преименувате DVD, заглавие или програма
като въвеждате символи. Можете да въвеждате
до 64 символа за заглавие или име на диск, но броят
символи, който се извежда в менюто, като например
списъкът със заглавия, е различен. Стъпките по-долу
обясняват как да промените името на записаната
програма.
Бутони с
цифри, SET*
“Remainder” (приблизително)
Оставащо време за запис за всеки от режими
на запис.
Индикаторна лента за место на диска
Оставащо място на диска/общо място на
диска.
* Само за RDR-GX120.
z Съвети
За да увеличите дисковото пространство, вижте
“Увеличаване на дисково пространство” (стр. 64).
1 Заредете диск.
2 Изберете заглавие и натиснете ENTER
3 ENTER.
Изберете “Title Name” и натиснете
Извежда се подменюто
Извежда се дисплеят за въвеждане на символи.
4 те
Натиснете
, за да преместикурсора вдясно на дисплея и
изберете “А” (горен регистър), “а”
(долен регистър) или “Symbol”; след
това натиснете ENTER.
Извеждат се символите от избрания вид.
5 символите,
Натиснете
, за да изберете
които желаете да
въведете, и натиснете ENTER
Избраните символи се появяват в горната част
на дисплея.
36
Пример: Input Title Name (въведете име на заглавие).
За да използвате бутоните с цифри
За да въвеждате символи, можете да използвате и
бутоните с цифри. Обърнете се към номера, намиращ се
до всеки ред с букви на Вашия телевизор.
1
6 Повторете
стъпки 4 и 5, за да въведете
оставащите символи
Ред за въвеждане
За да изтриете символ, преместете курсора
вдясно от символа в реда за въвеждане. Изберете
“Back” и натиснете ENTER.
За да въведете символ, преместете курсора
вдясно от точката, в която желаете да
въведете символ. Изберете символа и натиснете
ENTER.
За да изтриете всички символи, изберете “Clear
All” и натиснете ENTER.
2
3
Натиснете ENTER или SET(само за RDR-GX120)
и изберете следващия символ.
Изберете “Finish” и натиснете ENTER.
z Съвет
Можете да превключвате между “А” (горен регистър),
“а” (долен регистър) или “Symbol” (символи), дори ако
натиснете INPUT SELECT.
Осем основни операции - Запознаване с Вашия DVD
рекордер
Осем основни операции - Запознаване с Вашия DVD рекордер
Видът на символите се променя в зависимост
от езика, който сте избрали в “Easy Setup” (лесна
настройка). Някои езици Ви позволяват да въвеждате
и ударения.
За да въведете буква с ударение, изберете ударението;
след това изберете буквата.
Например: Изберете “--” и след това изберете “а”, за
да въведете “--”.
За да въведете празно място, изберете “Space”.
На стъпка 5 по-горе неколкократно натиснете
бутон с цифра, за да изберете символ.
Пример:
Натиснете бутона с цифра 3, за да въведете “D”.
Натиснете бутона с цифра 3 три пъти за да
въведете “F”.
7 Изберете “Finish” и натиснете ENTER.
За да отмените настройката, изберете “Cancel”.
37
6. Озаглавяване и
защита на диск
Можете да активирате опции, валидни за целия
диск, използвайки дисплея “Disc Information”
(информация за диска).
3 ENTER
Изберете “Disc Name” и натиснете
Въведете името за диска в дисплея “Input Disc
Name” (въведете име на диска) (стр. 36).
Забележки
Можете да въведете до 64 символа за име на DVD
диск. Възможно е името на диска да не се появи,
когато възпроизвеждате диска на друго оборудване.
Защита на диск
1 Заредете диск.
2 Натиснете
OPTIONS, за да изберете
“Disc Information” и натиснете ENTER.
Вижте “1. Зареждане на диск” на стр. 30.
Озаглавяване на диск
Появява се дисплеят “Disc Information”
(информация за диска). Достъпните настройки
се различават в зависимост от вида на диска.
Пример: Когато заредният диск е DVD-RW (VR
режим).
* Само за RDR-GX220
1 Заредете диск
2 “Disc
Натиснете TOOLS, за да изберете
Information” (информация за диска)
Вижте “1. Зареждане на диск” на стр. 30.
и натиснете ENTER.
Появява се дисплеят за “Disc Information”
(информация за диска). Достъпните настройки
се различават в зависимост от вида на диска.
Пример: Когато заредният диск е DVD+RW
1 “On”/“Off”: Показва дали е зададена защитата
(само за DVD-RW/DVD-R във VR режим)
2 “Protect disc”
3 ENTER
Изберете “Protect Disc” и натиснете
4 Изберете
“Protect” и натиснете
ENTER.
За да отмените защитата
Изберете “Unprotected” на стъпка 4.
zСъвети
Можете да зададете защита за отделни заглавия
(стр. 65).
38
7. Възпроизвеждане
на диск на друго
DVD оборудване
(Затваряне)
Затварянето е задължително. Дискът може
да се възпроизвежда само на оборудване,
което поддържа DVD-R във VR режим. Не
можете да редактирате или записвате на
диска след като го затворите.
Когато възпроизвеждате на оборудване,
различно от този рекордер, затварянето на
диска е задължително.
* Само за RDR-GX220.
* Само за RDR-GX220.
Озаглавяване на диск
Дисковете се затварят автоматично
когато ги извадите от рекордера. Въпреки
това може да се наложи да затворите
диска за определено DVD оборудване
или ако записът е кратък. Можете да
редактирате или записвате на диска дори
след като го затворите.
Не е нужно затваряне, когато
възпроизвеждате диска на VR съвместимо
оборудване.
Дори ако другото Ви DVD оборудване
е съвместимо с VR формата, може да се
наложи
да затворите диска, особено ако записът е
твърде кратък. Можете да редактирате
или записвате на диска дори след като го
затворите.
Когато възпроизвеждате на оборудване,
различно от този рекордер, затварянето
на диска е задължително.
След като затворите диска, не можете да
записвате или редактирате. Ако желаете
пак да
записвате на диска, отворете диска (стр.
40) или го форматирайте отново (стр.
41). Ако форматирате диска отново,
съдържанието на записа ще бъде изтрито.
Затваряне на диск като използвате
бутона -- (отваряне/затваряне)
1 Извършете запис.
2 Натиснете -- (отваряне/затваряне).
Вижте “2. Запис на програма” на стр. 30.
Дисплеят показва приблизителното време за
затваряне и пита за потвърждение.
За DVD+RW, рекордерът автоматично започва
затваряне на диска. След като операцията
приключи дискът автоматично се изважда.
Осем основни операции - Запознаване с Вашия DVD рекордер
Затварянето е необходимо, когато
възпроизвеждате дискове, записани с този рекордер,
на друго DVD оборудване.
Когато затваряте DVD+RW, DVD-RW (режим
Video) (само за RDR-GX220), DVD+R или DVD-R
(режим Video) (само за RDR-GX220), автоматично
се създава DVD меню, което ще се възпроизведе на
друго DVD оборудване.
Преди да затворите диска, вижте разликите между
видовете дискове в таблицата по-долу.
3 Изберете “ОК” и натиснете ENTER
Рекордерът започва затварянето на диска. След
като операцията приключи дискът автоматично
се изважда.
39
Настройки за виртуален
съраунд звук (TVS)
1 Заредете диск
2 Натиснете
OPTIONS, за да изберете
“Disc Information” (информация за диска)
Вижте “1. Зареждане на диск” на стр. 30.
и натиснете ENTER.
Появява се дисплеят с информация за диска.
3 Изберете “Finalize” и натиснете ENTER.
Дисплеят показва приблизителното време,
което остава до приключване на операцията
по затварянето на диска и Ви пита за
потвърждение.
4 Изберете “ОК” и натиснете ENTER.
Рекордерът започва операцията по затваряне
на диска.
Отваряне на диск
(само за DVD-GX220)
За DVD-RW (видео режим)
За да се предотврати допълнителен запис или
редактиране, DVD-RW дискове (режим VR),
които са били затворени, могат да бъдат
отворени.
За DVD-RW (VR режим)
Ако не можете да записвате на DVD-RW (VR
режим), който е бил затворен с друго DVD
оборудване, отворете диска.
Забележки
Този рекордер не може да отваря DVD-RW
(видео режим), които са били затворени с друг
рекордер.
1 Заредете диск.
2 Натиснете
OPTIONS, за да изберете
“Disc Information” (информация за диска),
Вижте “1. Зареждане на диск” на стр. 30.
и натиснете ENTER.
Извежда се дисплеят “Disc Information”
(информация за диска)..
3 Изберете “Unfinalize” и натиснете ENTER.
z Съвети
Можете да проверите дали дискът е затворен или
не. Ако не можете да изберете “Finalize” на стъпка 3
по-горе, дискът вече е затворен.
Забележки
В зависимост от състоянието на диска, записа
или DVD оборудването, дискът може да не се
възпроизведе, дори ако е затворен.
Възможно е рекордерът да не успее да затвори
диска, ако е записан с друго устройство.
40
Рекордерът започва операцията по отваряне на
диска.
Отварянето може да отнеме няколко минути.
zСъвети
8. Преформатиране на
диск
* Само за RDR-GX220.
1 Заредете диск.
2 “Disc
Натиснете OPTIONS, за да изберете
Information” (информация за
Вижте “1. Зареждане на диск” на стр. 30.
диска)
и натиснете ENTER.
Забележки
При този модел 1 GB (чете се “гигабайт”) е
равен на 1 милиард байта. Колкото по-голямо е
числото, толкова по-голям е капацитетът на
диска.
Осем основни операции - Запознаване с Вашия DVD рекордер
Новите дискове са автоматично форматирани,
когато ги заредите. Ако е нужно, можете ръчно
да преформатирате DVD+RW или DVD-RW диск
(само за RDR-GX220), за да го направите отново
празен. За DVD-RW дискове (само за RDR-GX220),
изберете формата на запис (режим VR или Video) в
зависимост от Вашето желание (стр. 64).
Когато преформатирате, можете да промените
формата на запис за DVD-RW или да записвате
отново на DVD-RW, който е бил затворен (само за
RDR-GX220).
Пример: Когато заредите DVD+RW диск
3 Изберете
“Format” и натиснете
ENTER.
4 Изберете “OK” и натиснете ENTER.
За DVD-RW и празни DVD-R (режим Video),
изберете “VR” или “Video” и натиснете ENTER
(само за RDR-GX220). Цялото съдържание на диска
се изтрива.
41
Запис с таймера
Натиснете REC MODE неколкократно, за
да превключите режима за запис.
Преди запис
Преди да започнете запис ...
Уверете се, че дискът има достатъчно
свободно място за запис (стр. 36). За
DVD+RW и DVD-RW (само за RDR-GX220),
можете да освободите място, като
изтриете заглавията (стр. 64).
Ако е нужно, регулирайте качеството
на записаното изображение и размера на
изображението (стр. 48).
z Съвети
Записите с таймер ще бъдат извършени
независимо от това дали рекордерът е включен
или не. Можете да изключите рекордера без да
прекъснете записа, дори след като записът е
започнал.
Забележки
За да възпроизвеждате записан диск на друго
DVD оборудване, затворете диска (стр. 39).
Режим на запис
Както при стандартните 3х режими на запис
при видеорекордерите, Вие можете да изберете
желания режим на запис като използвате
бутона REC MODE.
Режимите на запис с по-голямо качество
предлагат по-добри записи, но отнемат повече
място, което означава по-кратък запис.
Съответно, ако желаете да запишете по-дълъг
запис, това ще се отрази на качеството на
картината.
42
Забележки
Максималното време за непрекъснат запис за
едно заглавие е 8 часа.
Ситуациите, описани по-долу, могат да
причинят леки отклонения във времето за
запис.
- Записвате програма със слаб сигнал
или програма или видео източник с лошо
качество на картината
- Записвате на диск, който вече е бил
редактиран
- Записвате само неподвижно изображение
или само звук
Запис на стерео и двуезични
програми
ZWEITON (немска стерео) система
Когато получавате стерео програми се извежда
индикация “Stereo”.
Когато приемате двуезична програма, основана
на ZWEITON, се извежда индикация “Main”,
“Sub” или “Main/Sub”.
Изображенията със защита на авторското
право не могат да бъдат записвани с този
рекордер.
Когато рекордерът получава сигнали за защита
на копирането, той продължава да записва, но
на диска се записва сив, празен екран.
Сигнали за контрол
на копирането
Дискове, които можете
да записвате
Запис с таймера
Рекордерът автоматично приема и записва стерео
и двуезични програми, основани на системата ZWEITON или системата NICAM.
DVD-RW (режим VR) или DVD-R (VR режим) (само за
RDR-GX220) могат да записват както основен, така
и поддържащ звук. Можете да превключите между
основен и поддържащ звук, когато възпроизвеждате
диск.
DVD+RW, DVD-RW (режим Video) (само за RDRGX220), DVD+R или DVD-R (режим Video) (само за
RDR-GX220) могат да записват само една звукова
пътечка (основна или поддържаща) наведнъж.
Изберете звуковата пътечка като използвате дисплея
с настройките преди да започнете записа. Задайте
“Bilingual Rec.” на “DVD Rec. Settings” в положение
“Main” (по подразбиране) или “Sub” в настройките
“Recording” (стр. 80).
Изображения, които не
можете да записвате
Копирането
е свободно
Копирайте
веднъж
Копирането е
забранено
Няма (записва се празен екран)
*1 Само за RDR-GX220.
*2 Записаният диск може да бъде възпроизвеждан само
на CPRM-съвместимо оборудване (стр. 7).
Система NICAM
Когато получавате стерео или двуезична
програма, основана на NICAM, на дисплея на
предния панел се появява индикация “NICAM”.
За да записвате NICAM програма, уверете
се, че сте задали “Audio” в “Channel Setting” в
настройките “Basic” в положение “NICAM” (по
подразбиране). Ако звукът не е чист, когато
слушате NICAM предавания, задайте “Audio” в
положение “Standard” (вижте “Channel Setting”
на стр. 71).
z Забележки
Можете да изберете звук (основен или
поддържащ), докато записвате двуезични
програми, като използвате бутона AUDIO.
Това не се отразява на записания звук.
43
Запис с таймера
(стандартен/
ShowView)
1 Натиснете TIMER.
*1 Само за RDR-GX220.
Можете да зададете таймер за общо 40 програми (8
програми, когато използвате функцията PDC/VPS) за
интервал от време от 30 дни.
Съществуват два начина за настройка на таймера:
стандартен метод и метод ShowView.
Стандартен: Задайте ръчно датата, часа и
програмната позиция на предаването.
ShowView: Въведете програмния номер ShowView за
всяка телевизионна програма (стр. 46).
Ръчна настройка на таймера
44
2 Натиснете
, за да изберете “Дата
и час”, “Режим” или редицата
ShowView. След това натиснете
ENTER.
3 Изберетеи регулирайте
опция като използвате
настройките
като използвате
натиснете ENTER.
. След това
За да извършвате допълнителни настройки по
опциите, върнете се към стъпка 2. Опциите са
описани по-долу.
“Day and Time”: Задава дата, време за започване и
спиране, и избира програмна позиция или източник
на входен сигнал.
Опциите се променят както следва:
Today (днес)
Sat 28.10 (30 дни по-късно)
Sun (всяка неделя)
Sat (всяка събота)
Mon-Fri (от понеделник до петък)
Mon Sat
(от понеделник до събота) Daily (всеки ден)
Today (днес)
“Mode”:
Избира режима на запис (стр. 42).
“PDC/VPS”:
Задава функция PDC/VPS. Вижте “Относно
функцията PDC/VPS” по-долу.
“Extend Time”:
Задава времетраенето на интервали от по 10
минути, като максималното време е 60 минути за
запис с таймера. Ако програмата, зададена за запис
всеки ден или всяка седмица, бъде удължена, ръчно
зададеното време в тази опция ще бъде прибавено
към времето. Обърнете внимание, че когато “PDC/
VPS” е зададен в положение “On”, Вие не можете да
извършвате настройката “Extend Time”.
Ако направите грешка, изберете опцията и
променете настройката.
4 Изберете “OK” и натиснете ENTER.
Извежда се дисплеят “TIMER LIST” (стр.
49). Индикаторът TIMER REC светва
на предния панел и рекордерът е готов за
запис.
За разлика от операциите с видеорекордер,
не е нужно да изключвате рекордера преди
записът да е започнал.
Ако настройките за таймера се
застъпват
Застъпените настройки за таймера се
появяват както следва.
Натиснете REC STOP.
Обърнете внимание, че е възможно рекордерът да спре записа след няколко секунди, а не
веднага.
Относно функцията PDC/VPS
PDC/VPS сигналите се предават с
телевизионни програми в някои системи
на излъчване. Тези сигнали помагат записите
с таймер да се извършват независимо от
евентуални отлагания на предавания, поранни часове на излъчване или прекъсвания в
програмата
За да използвате функцията PDC/VPS
Задайте “PDC/VPS” в положение “On” на
стъпка 2 по-горе. Когато включите тази
функция, рекордерът започва сканирането на
канали преди записът с таймера да е започнал.
Ако гледате телевизия, когато сканирането
започне, на телевизионния екран ще се появи
съобщение. Ако желаете да продължите да
гледате телевизия, превключете към тунера
на телевизора или изключете функцията за
сканиране на канали PDC/VPS.
Обърнете внимание, че ако изключите
функцията за сканиране на канали PDC/VPS,
записът с таймера няма да започне.
За да запазите настройките както е показано,
изберете “ОК”. Програмата, която не е
отбелязана с индикатор , е с приоритет, а
втората започва да се записва едва след като
първата е приключила.
За да отмените застъпените настройки,
изберете “Cancel”.
Запис с таймера
За да спрете записа по време на запис с
таймера
За да потвърдите, промените или
отмените записа с таймера
Вижте “Проверка/Промяна/Отмяна на
настройките на таймера (списък на таймера)”
на стр. 49.
За да увеличите времето за запис,
докато записвате
1 Натиснете OPTIONS по време на запис,
за да изберете “Extend Rec”, и натиснете
ENTER.
За да изключите временно PDC/VPS
сканирането на канали
Натиснете OPTIONS и изберете “PDC/VPS
Scan Off”.
За да се уверите, че функцията PDC/VPS
работи правилно, изключете рекордера
преди записът с таймера да е започнал. Това
автоматично включва функцията за сканиране
на канали PDC/VPS, докато рекордерът
остава изключен.
Настройка на режима на запис
Ако няма достатъчно свободно място за
запис, рекордерът автоматично настройва
режима на запис, за да може да бъде записана
цялата програма. В настройките “Recording”
изберете “Rec Mode Adjust” в “Timer Settings” в
положение “On” (стр. 81).
2 Натиснете
, за да изберете
продължителността от време.
Можете да зададете продължителност на
стъпки от 10 минути до максимум 60
минути.
3 Изберете “ОК” и натиснете ENTER
45
Таймер с едно докосване
Ако използвате SMARTLINK връзка, лесно
можете да изведете менюто за програмиране
на таймера. Докато телевизорът е включен
или е в режим на готовност, натиснете
TIMER. Рекордерът автоматично се включва
и входът на телевизора се превключва към
рекордера. Появява се менюто за програмиране
на таймера.
zСъвети
Ако записвате на DVD-RW (режим VR) с
режим на запис SP или по-бавен и дискът е
двускоростен или по-бърз, Вие можете да
възпроизведете заглавието както е било
записано като изберете програмно заглавие в
менюто със списъка на заглавията (стр. 58)
(само за RDR-GX220).
Забележки
Ако се изведе съобщение, че дискът е
пълен или почти пълен, сменете диска или
направете място, достатъчно за запис (само
за DVD+RW и DVD-RW) (стр. 65).
Преди да задавате запис с таймера, уверете
се, че часовникът е правилно сверен. В
противен случай запис с таймера не може да
бъде извършен.
За да записвате сателитна програма,
включете сателитния тунер и изберете
сателитната програма, която желаете да
записвате. Оставете сателитния тунер
включен, докато рекордерът приключи
записа. Ако свържете оборудване с функция
за таймера, можете да използвате функция за
синхронизиран запис (стр. 51).
Дори ако таймерът е зададен за една и съща
програма всеки ден или всяка седмица, запис
с таймера не може да бъде извършен, ако се
застъпва с програма, която има приоритет
пред него. До застъпващата се настройка в
списъка с таймера ще се изведе индикаторът
“--”. Проверете приоритетите в
настройките.
Дори ако таймерът е зададен, записите с
него не могат да бъдат извършени, докато
записвате програма с приоритет.
Функцията за настройка на режима на
запис работи само при запис с таймера и
когато функцията PDC/VPS е изключена.
Тя не работи с функциите Бърз таймер и
синхронизиран запис.
Възможно е началото на някои записи да не
бъде записано, когато използвате функцията
PDC/VPS.
Не можете да увеличите
продължителността на записа, когато
функцията “PDC/VPS” е зададена в положение
“On”.
46
Запис на телевизионни
програми, използвайки
системата ShowView
Системата ShowView е опция, която
опростява настройките на таймера.
Просто въведете номера ShowView, описан
в програмата за телевизията. Датата,
часът и каналът на програмата се задават
автоматично.
Проверете дали каналите са правилно
настроени в “Channel Setting” в настройките
“Basic” (стр. 71)
1 Натиснете TIMER.
2 Изберете
“ShowView No.” като
използвате
и натиснете ENTER.
3 въведете
Натиснете бутоните с цифри, за да
ShowView номера и
Използване на функцията
бърз таймер
натиснете ENTER.
Ако желаете да промените настройка,
натиснете
за да изберете опция
и натиснете
, за да промените
настройката.
Ако желаете да въведете отново номера
на програмата ShowView, изберете
“ShowView No.” и натиснете ENTER.
След това въведете отново ShowView
програмния номер.
4 Изберете “OK” и натиснете ENTER.
Индикаторът TIMER REC светва на
предния панел и рекордерът е готов за
запис.
Можете да зададете рекордера да записва на
интервали от по 30 минути.
Натиснете REC неколкократно, за да
зададете продължителност на записа.
Всеки път, когато натиснете бутона, времето се
увеличава с 30 минути. Максималното време е шест часа.
Запис с таймера
Появяват се датата, началното и
крайното време, програмната позиция,
режимът на запис и др. (стр. 45).
Ако направите грешка преди да
натиснете ENTER, натиснете
и
въведете отново правилния номер.
Броячът на времето намалява минута по
минута, докато стигне 0:00, след което
рекордерът спира да записва (захранването
не се изключва). Дори след като изключите
рекордера по време на запис, рекоредрът
продължава да записва, докато времето на
брояча изтече.
Обърнете внимание, че функцията бърз таймер
не работи, ако “TV Direct Rec” е зададен в
положение “On” в настройките “Recording”
(стр. 81).
За да отмените функцията бърз таймер
Натиснете REC неколкократно, докато броячът се
изведе на дисплея на предния панел. Рекордерът се връща
в режим на нормален запис.
За да спрете записа по време на запис с
таймера
Натиснете REC STOP. Обърнете внимание,
че рекордерът може да спре записа след няколко
секунди, а не веднага.
Ако настройките за таймера се
застъпват
Вижте стр. 45.
За да увеличите времето за запис докато
записвате
Вижте стр.
За да потвърдите, промените или
отмените запис с таймера
Вижте “Проверка/Промяна/Отмяна на
настройките за таймера (списък с таймера)”
на стр. 49.
z Съвети
Функцията за настройка на режима на запис
също работи с този начин на работа с таймера
(стр. 45).
47
Настройка на качеството
и размера на записваното
изображение
Можете да настроите качеството и размера
на записваното изображение.
1 Преди
записът да започне, натиснете
OPTIONS, за да изберете “Rec Settings”.
След това натиснете ENTER.
Пример: RDR-GX220
“HDD Rec. Picture Size” (само за RDRGX220):
Задава размера на изображението за
програмата, която ще записвате.
4:3 (по подразбиране): Задава размер на
изображението в положение 4:3.
16:9: Задава размер на изображението в
положение 16:9 (широкоекранен режим).
“DVD Rec. Picture Size” работи с DVD-RW/
DVD-R (видео режим), когато режимът на
запис е зададен в положение HQ, HSP, SP,
LSP или ESP. За всички останали режими
на запис, размерът на екрана е зададен в
положение “4:3”.
За DVD-R/DVD-RW (режим VR), реалният
размер на изображението се записва
независимо от настройката. Например,
ако се получава изображение с размер 16:9,
дискът записва изображението с размер
16:9, дори ако “DVD Rec. Picture Size” е
зададен в положение “4:3”.
За DVD+RW/DVD+R размерът на екрана е
зададен в положение 4:3.
“Rec NR” (намаляване на шума): Намалява
шумовете, които се съдържат във видео
сигнала.
“Rec Video Equalizer”: Регулира картината в
подробности.
Натиснете
, за да изберете опцията,
която желаете да регулирате; след това
натиснете ENTER.
Contrast: Променя контраста.
Brightness: Променя осветеността.
Colour: Насища или изсветлява
цветовете.
3 използвате
Регулирайте настройката като
; след това
2 Изберете
опцията, която желаете да
настроите, и натиснете ENTER.
Дисплеят с настройките се извежда.
Пример: Rec NR
“Rec Mode”:
Изберете режима на запис за
желаното време за запис и качество на
изображението. За повече информация
вижте “Режим на запис” (стр. 42).
48
натиснете ENTER.:
Настройката по подразбиране е
подчертана.
“Rec NR”: (слаб) Off 1 -- 2 -- 3 (силен)
“Rec Video Equalizer”:
Contrast: (слаб) -3 -- 0 -- 3 (силен)
Brightness: (тъмен) -3 -- 0 -- 3 (светъл)
Colour: (светъл) -3 -- 0 -- 3 (наситен)
Повторете стъпки 2 и 3, за да регулирате
други опции.
8. Преформатиране
на Проверка/Промяна/
Отмяна на настройките за таймера (списък
с таймера)
Създаване на глави в заглавие
Можете да проверите, промените или отмените
настройките за запис с таймера, използвайки
менюто със списъка за таймера.
Запис с таймера
Забележки
Ако една програма съдържа изображения с два
различни размера, записва се размерът, който
сте избрали. Въпреки това, ако 16:9 сигналът
не може да бъде записан като 16:9, той се
записва като 4:3.
Когато възпроизвеждате 16:9 изображения,
записани като 4:3, изображението е
фиксирано в 4:3 Letterbox независимо от
настройката за “TV Type” в настройките
“Video” (стр. 76).
Възможно е на екрана да се появят остатъчни
изображения, когато използвате “Rec NR”.
“Rec Video Equalizer” не работи с RGB сигнали. * Само за RDR-GX220.
Рекордерът автоматично разделя
записа (заглавие) на различни глави, като
въвежда обозначения по време на запис на
приблизително 6-минутни интервали. За да
изключите функцията, задайте “Auto Chapter”
в настройките “Recording” в положение “Off”
(стр. 81).
Когато записвате на DVD-RW/DVD-R (VR
режим) (само за RDR-GX220), можете да
въвеждате и изтривате обозначения за глави и
ръчно (стр. 67).
1
Натиснете TIMER LIST.
Извежда се списъкът със заглавията.
Информацията за таймера извежда датата на
записа, часа, режима на запис и др.
Показва, че настройката се застъпва с друга
настройка.
(червен):
Показва, че настройката се записва в момента.
49
Download PDF

advertising