Sony | DVP-FX770 | Sony DVP-FX770 DVP-FX770 Portable DVD player Инструкции за експлоатация

4-284-253-21(1)
Преносим CD/DVD плейър
Преносим
CD/DVD плейър
Ръководство за употреба
DVP-FX770
DVP-FX770
© 2011 Sony Corporation
BG
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да ограничите риска от
пожар или токов удар, не
излагайте устройството
на дъжд или влага.
За да предотвратите
токов удар, не отваряйте
кутията.
Обръщайте се само към
упълномощен сервиз.
Кабелът на захранването
трябва да се сменя само в
квалифициран сервиз.
Не излагайте батериите
на прекалено висока
температура като
например под влиянието на
пряка слънчева светлина
или топлина, излъчена от
огън или подобни.
Този етикет се намира
от долната страна на
устройството.
Този уред е CLASS 1 LASER
продукт. Маркировката
CLASS 1 LASER PRODUCT
се намира от долната страна
на устройството.
ВНИМАНИЕ
Използването на оптични
инструменти с този продукт
увеличава риска от увреждане
на зрението. Не се опитвайте
да разглобявате устройството,
тъй като лазерният лъч,
използван в CD/DVD плейъра,
е опасен за очите.
Обръщайте се само към
упълномощен сервиз.
2BG
Изхвърляне на стари
електрически и електронни
уреди
(Приложимо в Европейския
съюз и други Европейски
страни със системи за разделно
събиране на отпадъци)
Този символ върху устройството
или върху неговата опаковка
показва, че този продукт не
трябва да се третира като
домакински отпадък. Вместо
това той трябва да бъде предаден
в съответния събирателен
пункт за рециклиране на
електрически и електронни
уреди. Като предадете този
продукт на правилното
място, вие ще помогнете за
предотвратяване на негативните
последствия за околната среда
и човешкото здраве, които биха
възникнали при изхвърлянето
му на неподходящо място.
Рециклирането на материалите
ще спомогне да се съхранят
природните ресурси. За
подробна информация относно
рециклирането на този продукт
можете да се обърнете към
местната градска управа,
фирмата за събиране на битови
отпадъци или магазина,
откъдето сте закупили продукта.
Изхвърляне на изтощени батерии
(приложимо за страните от
Европейския съюз и други
европейски страни със системи за
разделно събиране на отпадъци)
Този символ на батерията или
на нейната опаковка показва,
че този продукт не трябва да
се третира като домакински
отпадък.
При някои видове батерии този
символ може да е в комбинация
със символ на химичен елемент.
Символите на химичните
елементи за живака (Hg) или
оловото (Pb) се добавят, ако
батерията съдържа повече от
0.0005% живак или 0.004%
олово.
Като предадете батерията на
правилното място, вие ще
помогнете за предотвратяване
на негативните последствия
за околната среда и
човешкото здраве, които биха
възникнали при изхвърлянето
й на неподходящо място.
Рециклирането на материалите
ще спомогне да се съхранят
природните ресурси.
В случай, че поради мерки за
безопасност или интегритет
на данните продуктът трябва
постоянно да бъде свързан с
батерията, то отстраняването
на батерията от устройството
трябва да се извършва
единствено в квалифициран
сервиз.
За да се уверите, че батерията
ще бъде правилно изхвърлена,
предайте я в пункт за
рециклиране на електрическо и
електронно оборудване, когато
животът й изтече.
Относно всички други видове
батерии, моля, прегледайте
частта относно безопасното
сваляне на батериите от
продукта. Предайте батерията
в пункт за рециклиране на
изтощени батерии.
За подробна информация
относно рециклирането на
този продукт можете да се
обърнете към местната градска
управа, фирмата за събиране на
битови отпадъци или магазина,
откъдето сте закупили продукта.
Не разглобявайте и
преобразувайте плейъра. Това
може да причини токов удар.
Консултирайте се с най-близкия
доставчик или сервиз на Sony
за подмяна на акумулаторните
батерии, вътрешни поправки
или ремонт.
Предпазни мерки
• Инсталирайте устройството
така, че в случай на проблем
да можете лесно да разкачите
захранващия кабел от контакта.
• Плейърът не е изключен от
променливотоковия източник,
докато е свързан към контакта,
дори ако самият той е
изключен.
• За да предотвратите пожар или
късо съединение, не поставяйте
върху плейъра предмети, пълни
с течност - например вази.
• Прекаленият натиск на звука
при употреба на слушалки
може да доведе до загуба на
слуха.
Информация за
авторските права,
търговските марки
и софтуерното
лицензиране
• Произведен по лиценз на
Dolby Laboratories. Dolby
и символът двойно D са
търговски марки на Dolby
Laboratories.
• Логата “DVD+RW”,
“DVD-RW”, “DVD+R”,
“DVD+R DL”, “DVD-R”,
“DVD VIDEO” и “CD” са
търговски марки.
• Технологията на аудио
кодиране MPEG Layer-3 и
патентите й са лицензирани
от Fraunhofer IIS и Thomson.
Производителят на този продукт е
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Mi- • Всички други търговски
nato-ku Токио, 108-0075 Япония.
марки са притежание на
Упълномощеният представител
съответните им компании.
за ЕМС (електромагнитна
• ТОЗИ ПРОДУКТ Е
съвместимост) и техническа
ЛИЦЕНЗИРАН ПО
безопасност на продукта е Sony
ЛИЦЕНЗА ЗА MPEG-4
Германия GmbH, Hedelfinger
ВИЗУАЛНОТО ПАТЕНТНО
Strasse 61, 70327 Щутгарт,
ПОРТФОЛИО ЗА ЛИЧНА
Германия. За въпроси, свързани
И НЕСТОПАНСКА
със сервиза и гаранцията, моля,
УПОТРЕБА НА
обърнете се към адресите в
ПОТРЕБИТЕЛЯ ЗА
съответните сервизни или
КОДИРАНЕ НА ВИДЕО
гаранционни документи.
СЪГЛАСНО MPEG-4
ВИЗУАЛЕН СТАНДАРТ
ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА
(“MPEG-4 VIDEO“), КОЕТО
Внимание: Този плейър е
Е БИЛО КОДИРАНО ОТ
в състояние да поддържа
ПОТРЕБИТЕЛЯ С ЛИЧНА
неподвижен видео образ
И НЕСТОПАНСКА
или снимка на екрана на
ЦЕЛ И/ИЛИ Е БИЛО
вашия телевизор безкрайно
ПРИДОБИТО ОТ ВИДЕО
дълго време. Ако оставите
РАЗПРОСТРАНИТЕЛ,
неподвижен видео образ
ЛИЦЕНЗИРАН ДА
на телевизионния екран за
РАЗПРОСТРАНЯВА “MPEGпродължителен период от
4 VIDEO“. ЛИЦЕНЗЪТ НЕ
време, рискувате трайно да
СЕ ДАВА И НЕ МОЖЕ
повредите телевизионния
ДА БЪДЕ ИЗПОЛЗВАН
екран. Особено чувствителни са
ЗА НИКАКВИ ДРУГИ
телевизорите с плазмени екрани
ЦЕЛИ. ДОПЪЛНИТЕЛНА
и прожекционните телевизори.
ИНФОРМАЦИЯ
ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА
Ако имате въпроси или
ПРОМОЦИОНАЛНИ,
проблеми относно вашия
ВЪТРЕШНИ ИЛИ
плейър, моля, обърнете се
СТОПАНСКИ ЦЕЛИ И
към най-близкия доставчик
УПОТРЕБА МОЖЕТЕ ДА
или сервиз на Sony.
ПОЛУЧИТЕ ОТ MPEG LA,
L.L.C. ВИЖТЕ: HTTP://
MPEGLA.COM
Относно това
упътване
• В това упътване терминът
“диск” се използва като
препратка към DVD или
CD дискове, освен ако
не е упоменато другояче
посредством текста или
илюстрациите.
• Иконки като
,
обозначени на върха на
всяко от обясненията,
обозначават вида медия,
който можете да използвате
със съответната функция.
За повече подробности
вижте “ Файлове,
които можете да
възпроизвеждате” (стр. 24).
• NEED-to-know (належаща
за познаване) информация
(относно избягването на
неправилна употреба) се
обозначава посредством
иконка b. NICE-to-know
(полезна) информация
(съвети и друга полезна
информация) се обозначава
с иконката z.
BG
3BG
Съдържание
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ .................................................................................................2
Упътване за частите и бутоните ......................................................................5
Подготовка ....................................................................... 8
Проверка на приложените артикули ....................................................................8
Зареждане на батерията ......................................................................................8
Използване на адаптера за захранване от автомобилен акумулато ...........9
Свързване към телевизор ....................................................................................10
Възпроизвеждане ..............................................................11
Възпроизвеждане на дискове ................................................................................11
Възпроизвеждане на МР3 аудио записи, JPEG файлове с изображения и
видео файлове ........................................................................................................13
Регулиране на размера и качеството на изображението ..............................15
Настройки и регулации .....................................................16
Използване на дисплея с настройки ...................................................................16
Допълнителна информация ...............................................20
Отстраняване на проблеми .................................................................................20
Предпазни мерки .....................................................................................................22
Файлове, които можете да възпроизвеждате ..................................................24
Технически характеристики ................................................................................26
Азбучен указател ...................................................................................................27
4BG
Упътване за
частите и бутоните
Възможните функции на плейъра
и устройството за дистанционно
управление се различават в зависимост
от диска или ситуацията.
Плейър
A LCD панел (стр. 11)
B Говорител
C Бутон DISPLAY
Извежда информация за
възпроизвеждането.
• Когато възпроизвеждате
DVD, променя режима на
възпроизвеждане (стр. 12).
D Бутон MENU
INPUT SELECT
DISPLAY
MENU
ENTER
OPTIONS
RETURN
VOLUME
Извежда менюто на DVD VIDEO диск.
• Когато възпроизвеждате CD или
VIDEO CD (PBC функцията
е изключена), натискането на
бутона променя режима на
работа от режим на повторно
възпроизвеждане (стр. 12) в режим
на възпроизвеждане в случаен ред.
• Когато възпроизвеждате JPEG файл,
активира режимът изреждане на
изображения (стр. 14).
Бутони C/X/x/c
Премества избора, за да
изведете друга опция.
Бутоните C/c на плейъра работят
по същия начин като бутоните
m/M на устройството за
дистанционно управление.
OPEN
PUSH CLOSE
POWER CHARGE
Бутон ENTER (централен)
Въвежда избраната опция.
• ENTER на плейъра работи по
същия начин като бутона N.
OPERATE
OFF
ON
HOLD
PHONES
A
AUDIO
OUT
VIDEO
OUT
DC IN
9.5V
B
Бутон RETURN
Връща към предходния дисплей.
Бутон OPTIONS
Бутоните VOLUME+ и N
(възпроизвеждане) имат осезаема точка.
Използвайте осезаемата точка като
ориентир, когато работите с плейъра.
Извежда менюто за регулиране на
LCD екрана (стр. 15) и използване
на дисплея с настройки (стр. 16).
E Бутон VOLUME (сила на
звука) +/Регулира силата на звука.
,продължава
5BG
F Бутон N
(възпроизвеждане) (стр. 11)
Започва или рестартира
възпроизвеждането.
Бутон X (пауза) (стр. 11)
Q Жак AUDIO OUT (стр. 10)
R Жак VIDEO OUT (стр. 10)
Бутон x (стоп) (стр. 11)
S Жак DC IN 9.5V (стр. 8, 9)
Бутон ./>
(предишен/следващ).
Преминава към предходната/
следващата глава, песен или файл.
G Капаче за диска (стр. 11)
H Бутон OPEN (стр. 11)
Отваря капачето за диска.
I PUSH CLOSE (стр. 11)
Затваря капачето за диска.
J Индикатор POWER (стр. 11)
K Индикатор CHARGE (стр. 8)
(датчик за дистанционно
управление)
M Ключ OPERATE (стр. 11)
Включва или изключва плейъра.
N Ключ HOLD
За да избегнете случайно
натискане на бутоните на плейъра,
преместете ключа HOLD по посока
на стрелката. Всички бутони на
плейъра се заключват, докато
с бутоните на устройството за
дистанционно управление може да
се работи.
O Жак PHONES (слушалки) А, В
6BG
Свържете USB устройство към
този жак.
Въвежда пауза или рестартира
възпроизвеждането.
Спира възпроизвеждането.
L
P Жак USB (вид А) (стр. 14)
Свържете променливотоковия
адаптер или адаптера за захранване
от автомобилен акумулатор.
T Бутон INPUT SELECT (стр. 14)
Всеки път, когато натиснете бутона,
изображението на LCD екрана се
превключва както следва:
• Диск (настройка по подразбиране)
• USB (стр. 14)
Устройство за дистанционно
управление
W Бутони
ADVANCE
REPLAY/
Задават повтаряне на сцената/леко
превъртане напред на настоящата
сцена (само за DVD).
X Бутони
m/M
(търсене/бавно
възпроизвеждане)
• Задават бързо превъртане напред/
назад, когато натиснете по време
на възпроизвеждане. Натиснете
неколкократно, за да промените
скоростта.
• Задават бавно превъртане напред/
назад, когато натиснете по време на
пауза. Натиснете неколкократно, за
да промените скоростта. (Бавното
възпроизвеждане в обратна посока
работи само за DVD. Бавното
възпроизвеждане работи за DVD,
VIDEO CD и видео файлове.)
В зависимост от диска, бавното
възпроизвеждане в обратна посока
може да се окаже невъзможно или
е възможно изображенията да не
изглеждат добре.
Бутоните VOL+, 5, N и AUDIO имат
точка, осезаема на допир. Използвайте
осезаемата точка като ориентир, когато
работите с плейъра.
U Бутони с цифри
Въвеждат номер на заглавие/глава и др.
Бутон CLEAR
Изчиства въведения номер.
V Бутон TOP MENU
Извежда главното меню на
DVD VIDEO диска.
• Когато възпроизвеждате DVD VR
диск, сменя между “Original” и
“Play List”.
Y Бутон ANGLE
Променя различните ракурси
записани на DVD VIDEO диска.
Бутон AUDIO
Променя аудио сигнала всеки път,
когато го натиснете.
• Когато възпроизвеждате DVD
VIDEO, променя езика на звука.
• Когато възпроизвеждате CD
или VIDEO CD, режимът се
променя между стерео и моно.
Бутон SUBTITLE
Всеки път, когато го натиснете,
променя субтитрите, записани на
DVD VIDEO диска.
7BG
Зареждане на батерията
Подготовка
Проверка на
приложените артикули
Проверете дали имате следните
артикули:
• Променливотоков адаптер (1)
• Адаптер за автомобил (1)
• Аудио/видео кабел (мини щекер × 2
y фоно щекер × 3) (1)
• Устройство за дистанционно
управление (1)
• Батерии R6 (размер АА) (2)
Заредете акумулаторната батерия преди
да използвате плейъра за първи път или
когато батерията се изтощи.
1 Свържете променливотоковия
адаптер.
Когато зареждането започне,
индикаторът CHARGE светва в
оранжево.
Към мрежата от
220 V
Подготовка на устройството за
дистанционно управление
Поставете две батерии R6
(размер АА) като внимавате за
поляритета 3 и # на батериите и
маркировките в отделението.
Променливотоков
адаптер (приложен)
Когато зареждането приключи,
индикаторът CHARGE се
изключва.
Изключете променливотоковия
адаптер.
z
Ако индикаторът POWER свети вместо
индикатора CHARGE, ключът OPERATE е
зададен в положение “ON”. Задайте ключа
OPERATE в положение “OFF” и се уверете,
че индикаторът CHARGE свети.
b Зареждайте батерията при температури от
5°C до 35°C.
8BG
Време за зареждане и максимално
време за възпроизвеждане
Време за зареждане: Прибл. 3 часа
Време за възпроизвеждане: Прибл. 4
часа
– при стайна температура (20°С)
– когато използвате слушалки
– когато подсветката на екрана е зададена в
минимална позиция
В зависимост от околната температура или
състоянието на акумулаторната батерия
времето за зареждане може да се увеличи
или е възможно времето за възпроизвеждане
да намалее.
Адаптерът за захранване от автомобил
(приложен) е предназначен за 12 V
захранване, отрицателно заземяване (не
използвайте в автомобили с положително
заземяване и 24 V захранване).
Подготовка
Указаните по-горе времена са верни
при следните условия:
Използване на адаптера
за захранване от
автомобилен акумулатор
1Свържете адаптера за
захранване от автомобил.
Проверка на нивото на батерията
Когато плейърът е спрян, на екрана
се извежда индикатор за батерията.
Когато батерията е празна, се извежда
индикация
или индикаторът
CHARGE започва да мига. Задайте
ключа OPERATE в положение “OFF”,
свържете променливотоковия адаптер и
отново заредете батерията.
Пълен
заряд
Изразходвана
батерия
Към гнездото
за запалката
на автомобила
Адаптер за автомобил
(приложен)
След като сте използвали плейъра
в автомобил
Изключете адаптера за автомобила от
гнездото за запалката.
b
• Шофьорът не трябва да прикача или
разкача адаптера за батериите за кола,
докато шофира.
• Прекарайте кабелите така, че да не пречат
на шофьора. Освен това, не поставяйте
LCD панела така, че да се вижда от
шофьора.
• Почистете гнездото за запалката на
автомобила. Ако не е почистено, може да
не се получи добър контакт или е възможно
това да доведе до неизправност.
• Използвайте адаптера за автомобила, когато
двигателят на автомобила работи. Ако го
използвате, докато двигателят е изключен,
акумулаторът може да се изтощи.
• Не оставяйте плейъра и артикулите за
него в автомобила.
9BG
Свързване към телевизор
Наслаждавайте се на изображения
на вашия телевизор или монитор,
като използвате следната връзка.
1 Свържете плейъра към
телевизора си или към
монитор, като използвате
аудио/видео кабел (приложен).
Към AUDIO/
VIDEO входни
жакове на
телевизора или
монитора
Аудио/видео кабел
(приложен)
z
Плейърът може да се свърже към AV
усилвател по същия начин, както към
телевизор.
b
• На LCD екрана не се извежда картина,
докато устройството е свързано към
телевизор, като използвате аудио/видео
кабел.
• Обърнете се към инструкциите за
работа, приложени към оборудването,
което ще свързвате.
• Преди свързването изключете плейъра и
оборудването, което ще свързвате, след
това го изключете и от мрежата.
10BG
Възпроизвеждане
Възпроизвеждане на дискове
Повърхност
на лещата
Възпроизвеждане
В зависимост от диска, възможно е
някои операции да бъдат различни
или ограничени. Обърнете се към
ръководствата за употреба, приложени
към дисковете.
Свържете променливотоковия адаптер
или заредете предварително батерията.
Със страната за
възпроизвеждане
надолу
5 Натиснете PUSH CLOSE на
капачето, за да затворите
отделението за диска.
6 Натиснете N.
Възпроизвеждането започва.
В зависимост от диска, на
екрана може да се изведе меню.
Натиснете C/X/x/c, за да изберете
опция, и натиснете ENTER.
1 Отворете LCD панела.
2 Плъзнете ключа OPERATE в
положение “ON”.
Плейърът се включва и
индикаторът POWER светва в
зелено.
3 Натиснете OPEN, за да
отворите капачето на диска.
4 Поставете диска.
Поставете диска със страната, която
желаете да възпроизвеждате, надолу
и натиснете, докато чуете щракване.
Не докосвайте повърхността на
лещите.
b
• Дисковете, създадени на DVD рекордери,
трябва да бъдат финализирани преди
да бъдат възпроизведени. За повече
информация относно финализирането
вижте инструкциите за експлоатация,
приложени към DVD рекордера.
• Когато отворите отделението за диска,
дискът може все още да се върти.
Изчакайте, докато спре преди да го
извадите.
Забележки за скрийн сейвъра
• Когато оставите плейъра в режим на
пауза или стоп за повече от 15 минути,
на екрана се появява скрийн сейвър.
Изображението изчезва, когато
натиснете N. За настройките на
“Скрийн сейвър” вижте стр. 17.
• Плейърът преминава в режим
готовност 15 минути след
стартирането на скрийн сейвъра.
Натиснете бутона N, за да излезете
от режим на готовност.
,продължава
11BG
За да продължите възпроизвеждането
от точката, в която сте спрели диска
(Възстановяване на възпроизвеждането)
След това следвайте инструкциите
в менюто (натиснете N, когато се
появи съобщението “Press SELECT.”
(Натиснете SELECT.)).
Когато отново натиснете N след като
сте спрели възпроизвеждането, плейърът
стартира възпроизвеждане от точката, в
която сте натиснали x.
Използване на дисплея
с информация за
възпроизвеждането
z
• За да започнете възпроизвеждане от
началото на диска, натиснете x два пъти и
N веднъж.
• Когато включите захранването след
като е било прекъснато, функцията за
възстановяване на възпроизвеждането
автоматично се включва.
Можете да проверите информацията
за възпроизвеждането, докато
възпроизвеждате DVD диска. Дисплеят
с информация за възпроизвеждането ви
позволява също да задавате заглавия/глава
или да променяте звука/субтитрите и т.н.
Когато въвеждате цифри, използвайте
бутоните с цифри на устройството за
дистанционно управление.
b
• В зависимост от точката на спиране,
функцията за възстановяване на
възпроизвеждането може да не стартира от
точно същата точка.
• Точката за възстановяване се изтрива,
когато:
– отворите капачето на диска.
– натиснете бутон INPUT SELECT.
1 Натиснете DISPLAY по време на
възпроизвеждане на DVD.
Пример: Когато възпроизвеждате
DVD VIDEO
Опции
За да възпроизвеждате повторно
(Повторно възпроизвеждане)
• Когато възпроизвеждате DVD VIDEO
диск, натиснете DISPLAY, за да изберете
“Repeat” (повтаряне) (стр. 12).
• Когато възпроизвеждате CD или VIDEO
CD (PBC функцията е изключена),
неколкократно натиснете MENU (стр. 5).
За да възпроизвеждате VIDEO CD с PBC функции (PBC
възпроизвеждане)
PBC (Контрол над възпроизвеждането)
ви позволява да възпроизвеждате
VIDEO дискове интерактивно, като
използвате менюто. Когато стартирате
възпроизвеждане на VIDEO CD с PBC
функции, се извежда менюто. Изберете
опция, като използвате бутоните с
цифри на устройството за дистанционно
управление, и натиснете ENTER.
12BG
2 Изберете и регулирайте всяка
от следните опции, като
натиснете X/x и ENTER.
• Title (Заглавие): Изберете номер на
заглавието.*2
• Chapter (Глава) Изберете номер на
глава.*2
• Audio (Аудио): Изберете звукa.
• Subtitle (Субтитри): Изберете
субтитри.
• Angle (Ракурс): Изберете ракурс.
• T.Time (Време на заглавието):
Докато възпроизвеждате заглавие,
се появява време. На екрана ще
се изведе индикация “00:00:00”,
ако натиснете ENTER. Въведете
желания времеви код.
*1 Когато възпроизвеждате DVD (VR
режим), до номера на заглавието се
извежда индикация “PL” (плейлист) или
“ORG” (оригинал).
*2 За да изберете номер, използвайте X/x или
бутоните с цифри.
Възпроизвеждане на
МР3 аудио записи, JPEG
файлове с изображения и
видео файлове
Можете да възпроизвеждате МР3 аудио
записи, JPEG файлове с изображения и
видео файлове. За повече подробности
относно възможните за възпроизвеждане
файлови формати вижте “Файлове, който
можете да възпроизвеждате” (стр. 24).
Когато зададете DATA носител,
се появява списък с албуми.
Възпроизвеждането започва
автоматично в зависимост от диска.
Възпроизвеждане
• C.Time (Време на главата):
Докато възпроизвеждате глава, се
появява време. На екрана ще се
изведе индикацията “00:00:00”,
ако натиснете ENTER. Въведете
желания времеви код.
• Repeat (Повтаряне):
Изберете режим на повторно
възпроизвеждане.
• Time Disp. (Времеви дисплей):
Изберете изведената информация
за време.
За да изключите дисплея
Натиснете DISPLAY или RETURN.
b
В зависимост от диска, възможно е да не
успеете да промените някои от опциите.
1 Натиснете X/x, за да
изберете албума от списъка,
и натиснете ENTER.
Пример: Списък с МР3 файлове
• За да преминете към следващ или
предходен запис, натиснете >
или ..
• За да се върнете към списъка
с албуми, натиснете X/x, за да
изберете
и натиснете ENTER.
,продължава
13BG
2 Натиснете X/x, за да
изберете файл, и натиснете
ENTER или N.
Плейърът започва възпроизвеждането
от избрания файл.
Изреждане на изображения в
последователност
1 Натиснете MENU.
Извежда се списъкът с миниатюрни
изображения.
2 Натиснете C/X/x/c, за да
Избор на JPEG файл
Въртене на JPEG изображение
изберете “Slide Show” в
долната част на екрана и
натиснете ENTER.
Натиснете C/X/x/c, докато
преглеждате файла с изображението.
Завърта всеки файл.
c: Завърта изображението на
90 градуса по часовниковата
стрелка.
C: Завърта изображението на
90 градуса в посока, обратна на
часовниковата стрелка.
X/x: Обръща изображението на 180
градуса.
Възпроизвеждане на данни на
USB устройство
За да изведете списък с
миниатюрни изображения
2 Свържете USB устройството
Натиснете MENU.
Файловете с изображения в албума се
извеждат в 12 подекрана.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Изреждането на изображения
започва.
Можете да възпроизвеждате DATA
файлове от USB устройство.
1 Натиснете INPUT SELECT, за да
изберете “USB”.
към USB жака.
INPUT SELECT
11
Slide Show
12
Prev
Next
• За да преминете към предходна
или следваща страница в дисплея
със списъка с миниатюрни
изображения, изберете “b Prev” или
“Next B” в долната част екрана и
натиснете ENTER.
• За да излезете от списъка с
миниатюрни изображения,
натиснете MENU.
14BG
USB жак
USB устройство
За да изключите USB устройството
1 Натиснете INPUT SELECT, за да
отмените “USB”.
2 Изключете USB устройството.
Относно поддържаните Sony USB
устройства
Поддържат се следните модели Sony
USB флаш карти “Micro Vault” и
цифрови фотоапарати* (произведени
след 2008 г.): USM-J/B серия, USM-L
серия, USM-LX серия, DSC-T серия,
DSC-W серия, DSC-H серия, DSC-S
серия и DSLR-A серия.
* Задайте настройката LUN на цифровия
фотоапарат в положение “Single”. Вижте
инструкциите, приложени към цифровия
фотоапарат.
Регулиране на размера
и качеството на
изображението
За да изключите дисплея с
менюто
Натиснете OPTIONS или RETURN
Възпроизвеждане
b
• Не изключвайте USB устройството, докато
индикаторът му за достъп свети. Това може
да доведе до повреда или загуба на данни.
• USB устройствата, които могат да се свържат
към плейъра, са флаш памети и цифрови
фотоапарати. Не можете да свързвате други
устройства (USB хъб и т.н.). Когато свържете
устройство, което не се поддържа, се
извежда съобщение за грешка.
• Contrast: Регулира разликата
между светлите и тъмните
области.
• Hue: Регулира баланса на
червения и зеления цвят.
• Color: Регулира
наситеността на цветовете.
• Default: Връща всички
настройки към положенията
им по подразбиране.
b
Размерът на екрана, който можете да
изберете, се различава в зависимост от вида
на диска.
Можете да регулирате картината, която
е изведена на LCD екрана.
1 Натиснете OPTIONS.
2 Натиснете X/x, за да
изберете “LCD Mode”, и
натиснете ENTER.
3 Натиснете C/ X/x/c, за
да изберете и регулирате
всяка от следните опции, и
натиснете ENTER.
• LCD Aspect: Променя размера на
картината.
• Backlight: Регулира осветеността.
15BG
4 Изберете и регулирайте всяка
от следните опции, като
натиснете X/x и ENTER.
Настройки и регулации
Използване на дисплея с
настройки
Някои от настройките за
възпроизвеждане, съхранени на диска,
имат предимство при възпроизвеждане.
За да изключите дисплея с
настройките
Натиснете OPTIONS или RETURN.
General Setup (Основни настройки)
Настройките по подразбиране са
подчертани.

1 Натиснете OPTIONS, когато
плейърът е в режим стоп.
Ако е включена функцията
за възстановяване на
възпроизвеждането, вие не можете
да използвате дисплея с настройки.
Натиснете x два пъти и натиснете
OPTIONS.
Телевизионен дисплей
Избира съотношението на картината на
свързания телевизор
Когато преглеждате изображения на
LCD екрана на този плейър, задайте
настройка “16:9” за “Телевизионен
дисплей”
4:3 Pan
Scan
Изберете тази позиция,
когато свързвате 4:3
телевизор. Автоматично
извежда широка картина на
целия екран, като частта от
картината, която не пасва,
се отрязва.
4:3 Letter
Box
Изберете тази позиция, когато
свързвате 4:3 телевизор.
Извежда широка картина
с черни ленти в горната и
долната част на екрана.
2 Натиснете X/x, за да
изберете “Setup”, след това
натиснете ENTER.
3 Натиснете X/x, за да
изберете категорията с
настройките, и натиснете
ENTER.
: General Setup (стр. 16)
Извършва настройки, свързани с
плейъра.
: Audio Setup (стр. 17)
Извършва аудио настройки според
условията за възпроизвеждане.
: Language Setup (стр. 18)
Извършва езиковите настройки
за екранния дисплей или за
саундтрака.
: Parental Setup (стр. 18)
Задава ограничения за родителски
контрол.
16BG
16:9
Изберете тази позиция, когато
свързвате 16:9 широкоекранен
телевизор или телевизор с
такава функция.
b
В зависимост от диска, вместо “4:3 Pan Scan”
може автоматично да се избере “4:3 Letter
Box”, или обратното.
 Маркировка на ракурса (само за
DVD VIDEO)
Извежда маркировката на ракурса, когато
можете да променяте гледната точка, докато
възпроизвеждате DVD, записано с различни
ракурси.
Audio Setup (Настройки на звука)
Настройките по подразбиране са
подчертани.
 Audio DRC (Dynamic Range Control) (само за DVD)
Прави звука ясен, когато силата на звука
е намалена, докато възпроизвеждате
DVD, което отговаря на “Audio DRC”.
Извежда маркировката на
ракурса.
Standard
Стандартен звук.
Off
Скрива маркировката на
ракурса.
TV Mode
Тихите звуци са по-ясни,
дори ако намалите силата
на звука.
Wide Range
Придава усещане за живо
представление.

Скрийн сейвър
Скрийн сейвърът се появява, когато
оставите системата в режим на пауза
или в режим стоп за 15 минути.
Скрийн сейвърът е полезен, защото
предотвратява повреда на дисплея
(поява на остатъчни изображения).
Натиснете N, за да изключите скрийн
сейвъра.
On
Включва скрийн сейвъра.
Off
Изключва скрийн сейвъра.

Настройки и регулации
On
PBC
Използвайки функцията PBC (Контрол
на възпроизвеждането) на VIDEO
CD, вие можете да се наслаждавате
на възпроизвеждане на интерактивни
програми (стр. 12).
On
Включва PBC функцията.
Off
Изключва PBC функцията.

По подразбиране
Всяка функция се връща в настройката
си по подразбиране. Обърнете
внимание, че всички настройки ще
бъдат загубени.
,продължава
17BG
Language Setup (Настройки
на езика)

OSD (On-Screen Display)
Превключва езика за индикацията
на екрана.

Disc Menu (само за DVD VIDEO)
Превключва езика за менюто на диска.
Когато изберете “Original”, се избира
езикът с приоритет на диска.

Subtitle (само за DVD VIDEO)
Превключва езика за субтитрите.
Когато изберете “Off”, не се
извеждат субтитри.

Audio (само за DVD VIDEO)
Превключва езика за звука. Когато
изберете “Original”, се избира езикът с
приоритет на диска.

Xvid Subtitle (Xvid субтитри)
Избира езика за външни субтитри към
Xvid видео файла.
CP1250
CP1251
CP1253
CP1254
Албански, босненски,
хърватски, чешки,
английски, немски,
унгарски, исландски,
ирландски, полски,
румънски, словашки,
словенски
Български, беларуски,
английски, македонски,
молдовски, руски, сръбски,
украински
Гръцки
Албански, датски,
холандски, английски,
естонски, финландски,
френски, галски, немски,
италиански, кюрдски
(латински), норвежки,
португалски, испански,
шведски, турски
b
Когато изберете език в “Disc Menu”, “Subtitle” или “Audio”, който не е записан на
диска, един от записаните езици ще бъде
автоматично избран.
18BG
Parental Control (Настройки за
родителски контрол)
Възпроизвеждането на някои DVD
дискове може да бъде ограничено чрез
функцията за родителски контрол.
Когато работите с тази настройка,
използвайте устройството за
дистанционно управление.

Парола (само за DVD VIDEO)
Въведете или променете паролата. Като
зададете парола, можете да ограничите
възпроизвеждането на DVD, което
притежава функцията за родителски
контрол.
Въведете вашата 4-цифрена парола,
като използвате бутоните с цифри на
устройството за дистанционно управление.
Промяна на паролата
1 Натиснете X/x, за да изберете “Password”, и натиснете ENTER.
2 Изберете “Change” и натиснете
ENTER.
3 Въведете вашата настояща парола в
отделението “Old Password”, въведете
вашата нова парола в отделението
“New Password” и в отделението
“Verify Password”, и след това
натиснете ENTER.
Ако сте направили грешка при
въвеждането на паролата
Натиснете CLEAR или натиснете C, за
да се върнете назад преди натискането
на ENTER в стъпка 3, след това отново
въведете паролата.
Ако забравите паролата
В полето “Old Password”, въведете
числото “1369”; след това въведете новата
си парола в полето “New Password” и в
полето “Verify Password”.
 Настройка на родителски
контрол (само за DVD VIDEO)
Въведете ниво на ограничение. Колкото
по-ниско е нивото, толкова по-стриктно
е ограничението.
За да настроите родителски контрол,
трябва първо да въведете парола.
Настройка на родителски контрол
(Ограничено възпроизвеждане)
tal Control”, и натиснете ENTER.
2 Натиснете X/x, за да изберете ниво на
ограничение, и след това натиснете
ENTER.
3 Въведете паролата си и след това
натиснете ENTER.
Настройки и регулации
1 Натиснете X/x, за да изберете “Paren-
Възпроизвеждане на диск със
зададена функция родителски
контрол
Поставете диска и натиснете N.
Извежда се екранът за въвеждане на
паролата.
Въведете паролата си, като използвате
бутоните с цифри на устройството за
дистанционно управление, след това
натиснете ENTER.
19BG
Звук
Допълнителна информация
Отстраняване на
проблеми
Ако по време на използването на
плейъра се сблъсквате с някой от
изброените по-долу проблеми,
използвайте тези указания, за да
ги отстраните. Ако проблемът
продължава, консултирайте се с
упълномощен сервиз на Sony.
Захранване
Захранването не се включва.
, Проверете дали променливотоковият
адаптер за захранването е здраво
свързан (стр. 8).
, Проверете дали акумулаторната батерия
е достатъчно заредена (стр. 8).
Не се чува звук.
, Плейърът е в режим на пауза или в
режим на бавно възпроизвеждане.
, Плейърът е в режим на бързо
превъртане напред или назад.
Силата на звука е твърде ниска.
, За някои DVD дискове силата на звука
е ниска. Силата на звука може да се
подобри, ако зададете “Audio DRC” в
“Audio Setup” в положение “TV Mode”
(стр. 17).
Функциониране
Когато натиснете бутон, не
се случва нищо.
, Ключът HOLD на плейъра е зададен
по посока на стрелката (стр. 6).
Дискът не се възпроизвежда.
Батерията не може да бъде
заредена.
, Не можете да зареждате акумулаторната
батерия, докато захранването е
включено. Задайте ключа OPERATE в
положение “OFF” (стр. 8).
Картина
На LCD екрана се появяват и
остават черни, червени, сини или
зелени точки.
, Това е структурна характеристика на
LCD екрана и не е неизправност.
Когато възпроизвеждате 16:9
картина, в горния и долния край
на LCD екрана се появяват черни
ленти.
, Задайте “16:9” за “TV Display” в
“General Setup (Основни настройки)”
(стр. 16).
20BG
, Ако дискът е обърнат обратно, се
извежда съобщението “No Disc” или
“Cannot play this disc.”. Поставете
диска правилно като страната, която
ще се възпроизвежда, трябва да е
обърната надолу (стр. 11).
, Дискът не е поставен правилно, докато
не щракне (стр. 11).
, Дискът е замърсен или повреден (стр. 23).
, Поставили сте диск, който не може
да се възпроизвежда. Проверете дали
регионалният код съвпада с плейъра и
дали дискът е финализиран (стр. 24).
, Когато е изведен надписът “USB”,
натиснете INPUT SELECT (стр. 6).
, Зададена е функцията за Родителски
контрол. Променете настройката
(стр. 18).
, Във вътрешността на плейъра има
кондензирала влага (стр. 22).
Дискът не започва
възпроизвеждане от началото.
, Избрани са функции за повторно
възпроизвеждане (стр. 12) или
случайно възпроизвеждане (стр. 5).
, Включва се функцията за възстановено
възпроизвеждане (стр. 12).
, Плейлистът на създадения диск
се възпроизвежда автоматично. За
да възпроизвеждате оригинални
заглавия, натиснете x два пъти
и натиснете TOP MENU, за да
настроите “Original”.
, Когато се възпроизвеждат
изображения, които съдържат
сигнали за защита от копиране,
вместо изображения може да се
появи син екран (стр. 24).
Бутоните C/c не работят на
дисплея с менюто
, В зависимост от диска може да не
успеете да използвате бутоните C/c
на плейъра за менюто на диска.
В този случай, използвайте C/c
на устройството за дистанционно
управление.
Устройството за дистанционно
управление не работи.
, Батериите са отслабнали.
, Устройството за дистанционно
управление не е насочено към
датчика за дистанционно управление
на плейъра.
, Датчикът на устройството за
дистанционно управление е осветен
от силна или директна слънчева
светлина.
, Форматът на файла не съвпада.
, Разширението на файла не съвпада.
, Файлът е повреден.
, Размерът на файла е твърде голям.
, Поради технологията за
компресиране, използвана за
видео файловете, стартирането на
възпроизвеждането може да отнеме
време.
Плейърът не работи правилно
или захранването не се изключва.
, Когато има статично електричество,
плейърът не работи правилно. В такъв
случай изключете захранването и
оставете устройството за 10 секунди.
Свързване
На свързаното оборудване не се
появява картина или звук.
Допълнителна информация
Появява се “Copyright Lock” и
екранът се оцветява в синьо,
когато възпроизвеждате DVD (VR
режим) диск.
МР3, JPEG или видео файловете не
могат да бъдат възпроизведени
(стр. 25).
, Отново свържете стабилно
свързващия кабел (стр. 10).
, Свързващият кабел е повреден.
, Проверете настройките на свързания
телевизор или усилвател.
USB
Плейърът не разпознава USB
устройството, свързано към него.
, Отново свържете стабилно USB
устройството (стр. 14).
, USB устройството е повредено.
, Неколкократно натиснете INPUT SELECT, за да изберете “USB” (стр. 14).
21BG
Предпазни мерки
Безопасност на пътя
Не използвайте монитора и слушалките
докато шофирате, карате велосипед или
управлявате друго моторно превозно
средство. Можете да причините
катастрофа и в някои области това е
незаконно. Също така е потенциално
опасно да възпроизвеждате звук с висока
сила, докато вървите или когато пресичате
улицата. Трябва да бъдете особено
внимателни или да прекратите употребата
на плейъра в потенциално опасни
ситуации.
Безопасност
Ако в плейъра попадне твърд предмет
или течност, изключете устройството и го
проверете в квалифициран сервиз преди
отново да го включите, за да работите с
него.
Източници на захранване
• Ако няма да използвате плейъра за дълъг
период от време, изключете кабела на
захранването от мрежата от 220 V. Когато
изключвате устройството от контакта,
хващайте щепсела. Никога не дърпайте
самия кабел.
• Не докосвайте захранващия кабел или
променливотоковия адаптер с мокри
ръце. Това може да причини токов удар.
• Не свързвайте променливотоковия
адаптер към туристически
електрически преобразувател, който
може да генерира топлина и да
причини неизправност.
Покачване на температурата
Температурата във вътрешността на
плейъра може да се покачи, ако използвате
устройството дълго време или по време на
зареждане. Това не е неизправност.
вградени шкафове.
• Не покривайте вентилационните
отвори на плейъра с вестници,
покривки, пердета и др. Не поставяйте
устройството върху мека повърхност
(например върху килим).
• Не поставяйте плейъра близо до
топлинни източници или на места,
изложени на пряка слънчева светлина,
прах, влага, дъжд или механични
вибрации, или в автомобил със затворени
прозорци.
• Не поставяйте плейъра в наклонена
позиция. Той е създаден така, че да
работи само когато е в хоризонтална
позиция.
• Поддържайте плейъра и дисковете
настрани от силни магнити като
микровълнови фурни или големи
говорители.
• Не изпускайте и не прилагайте сила.
Не поставяйте тежки предмети върху
плейъра.
Функциониране
• Ако плейърът е внесен директно от
студено на топло място или ако е
поставен в много влажна стая, върху
лещите във вътрешността може да
се кондензира влага. Ако това се
случи, възможно е устройството да не
функционира правилно. В този случай
извадете диска и оставете плейъра
включен за около половин час, докато
влагата се изпари. Избършете влагата
от LCD екрана с кърпичка. По-късно
включете отново захранването.
• Пазете лещите на плейъра чисти и не ги
докосвайте. Ако го направите, възможно
е лещите да се повредят и плейърът да
не работи правилно. Оставете капачето
на отделението за диска затворено, освен
когато поставяте или изваждате диск.
Местоположение
Дисплей с течни кристали
• Не поставяйте устройството в затворени
пространства, като например лавици или
• Въпреки че LCD екранът е произведен по
високо прецизна технология, възможно
22BG
е на LCD екрана да се появят малки
точки в различни цветове. Това не е
неизправност.
• Не поставяйте нищо върху LCD екрана.
Не прилагайте натиск върху екрана с
ръка или лакът.
• Не увреждайте повърхността на LCD
екрана с остър предмет.
Акумулаторна батерия
Променливотоков адаптер и
адаптер за автомобил
• Използвайте единствено приложените
адаптери за плейъра. Не използвайте
други адаптери, защото това може да
причини неизправност.
• Не разглобявайте и не преобразувайте
устройството.
• Не докосвайте металните части, защото
това може да причини късо съединение
и да повреди адаптера за автомобила,
особено ако бъде докоснат от друг
метален предмет.
Настройка на силата на звука
Не увеличавайте силата на звука,
докато слушате участък с ниско ниво
на звука или без звук. Ако го направите,
високоговорителите могат да се повредят,
когато се възпроизведе участък със силен
звук.
• Защита на вашия слух: Избягвайте
употреба на слушалките, когато
възпроизвеждате с висока сила на
звука. Слуховите експерти съветват, че
продължителната употреба на плейъра
със силен звук не е препоръчителна.
Ако получите нетипично звънене в
ушите, намалете силата на звука или
преустановете употреба.
• Грижа за другите: Поддържайте силата
на звука на средно ниво. Това ще ви
позволи да чувате външни звуци и да се
съобразявате с хората около вас.
Почистване
• Почиствайте корпуса, панела и бутоните
с меко парче плат, навлажнено с мек
почистващ разтвор. Не използвайте
груби гъби, прахообразни почистващи
препарати или разтворители като алкохол
или бензин.
• Избършете LCD екрана с мека суха
кърпа. За да предотвратите натрупване на
мръсотия, забърсвайте често.
Не бършете LCD екрана с мокра кърпа.
Ако влезе вода, може да се получи
неизправност.
• Ако картината/звукът са нарушени,
оптиката може да е покрита с прах. В
този случай използвайте вентилаторна
четка за издухване на обективи на
фотоапарат, за да почистите оптиката.
Избягвайте директен контакт с оптиката,
докато почиствате. Не използвайте
почистващи дискове или почистващи
препарати за дискове/обективи.
Допълнителна информация
• Заради ограничения си живот,
капацитетът на батерията намалява с
времето и употребата. Когато батерията
започне да се изтощава на половина на
нормалното време за работа, сменете
батерията.
• За да предотвратите бързото
изразходване на живота на батерията,
зареждайте я поне веднъж на половин
година.
• Възможно е в някои държави
изхвърлянето на батериите, които се
използват за захранване на този продукт,
да става на определени за това места.
Моля, консултирайте се с местните
власти.
Слушалки
Забележки за дисковете
• За да запазите диска чист, не докосвайте
повърхността му - хващайте го
единствено по ръбовете.
• Не използвайте следните видове дискове:
– диск с нестандартна форма (например
правоъгълни, сърцевидни).
– диск с етикет или стикер.
– диск, който има целофан или тиксо по
него.
23BG
Файлове, които можете да възпроизвеждате
Вид
Лого на диска
DVD
Икона
Характеристики
• DVD дискове, които се
продават в търговската
мрежа
• DVD+RW/DVD+R/
DVD+R DL в режим VR.
• DVD-RW/DVD-R/DVD-R
DL във видео режим
DVD-RW/DVD-R/
DVD-R DL в режим VR
(видеозапис).
CD
DATA диск
или USB
b
• Забележки за носителите на запис
Някои носители на запис не могат да
бъдат възпроизведени на този плейър
поради качеството на записа или
физическото състояние на устройството
за запис и авторския софтуер.
Дискът няма да се възпроизвежда, ако
не е правилно финализиран. За повече
информация се обърнете към инструкциите
за експлоатация на устройството за запис.
Обърнете внимание, че някои функции за
възпроизвеждане може да не функционират
с някои DVD+RW/+R/+R DL, дори ако
са били правилно финализирани. В този
случай възпроизведете диска нормално.
24BG
• Mузикални CD дискове.
• CD-R/CD-RW в
музикален CD формат.
• VIDEO CD
(включително Super
VCD)
• CD-R/CD-RW във видео
CD формат или в Super
VCD формат.
DATA CD/DATA DVD
или USB устройства,
съдържащи MP3, JPEG
или видео файлове.
• Само за плейъри, които не могат да
възпроизвеждат изображения със защита
на авторски права
Изображения на DVD (режим видеозапис)
със CPRM* защита може да не се
възпроизведат, ако имат защита от
копиране. Появява се надпис “Copyright
Lock”.
* CPRM (Защита на съдържание
за носители на запис) е кодираща
технология, която пази авторските права
на изображения.
Забележки относно MP3, JPEG и
видео файловете
*1Файлове в mp3PRO формат не могат да се
възпроизвеждат.
*2Файлове с разширение “.jpe” или “.jpeg”
могат да се възпроизвеждат, като се замени
разширението с “.jpg”.
*3Файлове със защита от копиране
(Digital Rights Managment) не могат да се
възпроизвеждат. Файлове в MPEG-4 AVC
формат не могат да се възпроизвеждат.
z
• Възпроизвеждането на сложна йерархия
от папки може да отнеме време. Създайте
албумите както следва:
– Броят на йерархиите в носителя не
трябва да е повече от две.
– Броят на албумите в носителя трябва да
е 50 или по-малко.
– Броят файлове в един албум трябва да е
100 или по-малко.
– Общият брой албуми и файлове в
носителя трябва да бъде 800 или помалко.
• Плейърът възпроизвежда файловете
от албуми в реда, в който те са били
записани.
b
• Плейърът ще възпроизвежда всеки файл
от горната таблица дори и форматът да се
различава. Възпроизвеждането на такива
,продължава
Допълнителна информация
Плейърът може да възпроизвежда
следните файлове:
• МР3 файлове с разширение “.mp3”*1.
• JPEG файлове с разширение “.jpg”*2.
• JPEG файлове с изображения,
които отговарят на DCF файловия
формат.
• Xvid видео файлове с разширение
“.avi”
• MPEG-4 видео файлове (обикновен
профил) с разширение “.mp4”*3.
• DATA CD трябва да са записани
според ISO 9660 Level 1 ниво или
според разширения формат Joliet.
• DATA DVD трябва да са
записани според UDF
(универсален дисков формат).
данни може да генерира шум, чиито
резултат да е повреда на говорителите.
• Някои DATA дискове, създадени във формат
Packet Write, не могат да се възпроизвеждат.
• Някои DATA дискове, създадени в няколко
сесии, не могат да се възпроизвеждат.
• Някои JPEG файлове не могат да се
възпроизведат.
• Плейърът не може да възпроизвежда
JPEG файлове, които са по-големи от 3078
(ширина) х 2048 (височина) в нормален
режим или по-големи от 2000 (ширина)
х 1200 (височина) в прогресивен JPEG.
(Някои прогресивни JPEG файлове не
могат да се изведат дори ако размерът им
попада в гореизброените граници).
• Някои MPEG-4 видео файлове не могат да
се възпроизвеждат.
• Плейърът не може да възпроизведе
комбинация от два или повече видео файла.
• Плейърът не може да възпроизведе видео
файл с размер по-голям от 720 (ширина) х
576 (височина)/1 GB.
• Плейърът може да не възпроизвежда
определени видео файлове, които са подълги от 3 часа.
• В зависимост от видео файла, възможно
е изображението да бъде неясно или
възпроизвеждането може да спре. В този
случай ви препоръчваме да създадете файл
с по-малка честота. Ако звукът все още
съдържа шум, проверете аудио формата
(препоръчителният формат за Xvid видео
файлове е МР3, а за MPEG-4 видео файлове –
AAC LC). Обърнете внимание обаче, че тази
система не е съвместима с WMA (Windows
Media Audio) формата.
• Плейърът не може гладко да възпроизвежда
някои високочестотни видео файлове
от DATA CD. Препоръчваме ви да ги
възпроизвеждате, като използвате DATA
DVD.
• Ако имената на файловете или албумите
са твърде дълги, те няма да се изведат.
Специалните символи се изписват като “*”.
• Плейърът може да изведе само названието
на албума, който се възпроизвежда в
момента. Всеки албум, разположен на
горния слой, се извежда като “/../.”
• Информацията за възпроизвеждане на
някои файлове може да не бъде изведена
правилно.
25BG
Забележки за дискове, налични в
търговската мрежа
Регионален код
За защита на авторските права
се използва специална система.
Регионалният код е указан на DVD
VIDEO опаковката в зависимост от
региона, където се продава. DVD VIDEO дискове с маркировка “ALL” или
“2” могат да бъдат възпроизвеждани на
този плейър.
ALL
Забележка относно възпроизвеждането
на DVD и VIDEO CD
Някои операции по възпроизвеждането
на DVD и VIDEO CD могат да
бъдат нарочно фиксирани от
производителите на софтуер. Тъй като
този плейър работи с DVD и VIDEO
CD в зависимост от съдържанието на
диска, програмирано от софтуерните
производители, е възможно някои
функции на възпроизвеждане да бъдат
невалидни. Вижте и инструкциите на
DVD и VIDEO CD.
Забележки за дисковете
Този продукт е създаден да
възпроизвежда дискове, които
отговарят на CD (Компакт диск)
стандартите. Двуслойните дискове и
някои музикални дискове, кодирани със
сигнали за защита на авторските права
не са съвместими със CD (Компакт
диск) стандарта. Това означава, че те не
са съвместими с този продукт.
Технически
характеристики
Система
Полупроводников лазер
Лазер: Полупроводников лазер
Система на формат на сигнала:
PAL (NTSC)
Изходи
VIDEO OUT (видео изход):
Минижак
AUDIO OUT (аудио изход):
Стерео минижак
PHONES (слушалки) A/B:
Стерео минижак
USB:
USB жак Тип А (За свързване на USB
памет)
Течно-кристален дисплей
Размер на панела: 18 cm/7 инча (диагонал)
Работна система: TFT активна матрица
Резолюция: 480 x 234
Общи
Изисквания към захранването:
DC 9.5 V 1.2 А (Променливотоков адаптер/
адаптер за автомобил)
Консумация на електроенергия (DVD
VIDEO възпроизвеждане):
6.5 W (когато използвате със слушалки)
Размери (прибл.):
200 х 42.4 х 155 mm (ширина/височина/
дължина) включително издадените части
Тегло (прибл.): 860 g
Работна температура 5°C to 35°C
Работна влажност: 25% to 80%
Променливотоков адаптер: 110-240 V AC,
50/60 Hz
Адаптер за автомобил: 12 V DC
Приложени артикули
Вижте стр. 8.
Дизайнът и техническите характеристики
подлежат на промени без предупреждение.
26BG
Азбучен указател
Цифри
16:9 16
4:3 Letter Box 16
4:3 Pan Scan 16
Допълнителна информация
Audio DRC 17
CD 11, 24
DATA 13, 24
DVD 11, 24
JPEG 13, 25
MP3 13, 25
MPEG-4 (видео файл) 13, 25
OSD (Дисплей на екрана) 18
PBC 12, 17
USB 14
VIDEO CD 11, 24
Xvid (видео файл) 13, 25
Аудио настройки 17
Видео файл (Xvid/MPEG-4) 13, 25
Време за зареждане и възпроизвеждане 9
Възстановено възпроизвеждане 12
Дисплей на телевизионния екран 16
Дисплей с информация за
възпроизвеждането 12
Звук 7, 18
Изреждане на изображения 14
Маркировка на ракурса 7, 17
Меню на диска 18
Настройки 16
Настройки на езика 18
Общи настройки 16
Отстраняване на проблеми 20
Парола 18
Повторно възпроизвеждане 12
Регионален код 26
Режим на LCD екрана 15
Родителски контрол 18
Скрийн сейвър 11, 17
Случайно възпроизвеждане 5
Субтитри 7, 18
Съотношение на LCD екрана 15
Файлове, които можете да
възпроизвеждате 24
27BG
#(
Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди (приложимо в Европейския
съюз и други Европейски страни със системи за разделно събиране на отпадъци)
üĪģĤĭĤĨĝĪħĝĶĬıįįĭĮĬĪĥĭĮĝĪĮĪĤħĤĝĶĬıįĩġĞĪĝěĮěĪīěĦĪĝĦěīĪĦěģĝěijġĮĪģĤ
īĬĪĠįĦĮĩġĮĬĻĜĝěĠěĭġĮĬġĮĤĬěĦěĮĪĠĪĨěĦĤĩĭĦĤĪĮīěĠĶĦëĨġĭĮĪĮĪĝěĮĪĥĮĬĻĜĝě
ĠěĜĶĠġīĬġĠěĠġĩĝĭĶĪĮĝġĮĩĤĻĭĶĜĤĬěĮġħġĩīįĩĦĮģěĬġIJĤĦħĤĬěĩġĩěġħġĦĮĬĤijġĭĦĤ
ĤġħġĦĮĬĪĩĩĤįĬġĠĤôěĮĪīĬġĠěĠġĮġĮĪģĤīĬĪĠįĦĮĩěīĬěĝĤħĩĪĮĪĨĻĭĮĪĝĤġĵġ
īĪĨĪĞĩġĮġģěīĬġĠĪĮĝĬěĮĻĝěĩġĩěĩġĞěĮĤĝĩĤĮġīĪĭħġĠĭĮĝĤĻģěĪĦĪħĩěĮěĭĬġĠěĤ
ijĪĝġĴĦĪĮĪģĠĬěĝġĦĪĤĮĪĜĤıěĝĶģĩĤĦĩěħĤīĬĤĤģıĝĶĬħĻĩġĮĪĨįĩěĩġīĪĠıĪĠĻĵĪ
ĨĻĭĮĪúġIJĤĦħĤĬěĩġĮĪĩěĨěĮġĬĤěħĤĮġĵġĭīĪĨĪĞĩġĠěĭġĭĶıĬěĩĻĮīĬĤĬĪĠĩĤĮġ
ĬġĭįĬĭĤñěīĪĠĬĪĜĩěĤĩİĪĬĨěIJĤĻĪĮĩĪĭĩĪĬġIJĤĦħĤĬěĩġĮĪĩěĮĪģĤīĬĪĠįĦĮĨĪĢġĮġ
ĠěĭġĪĜĶĬĩġĮġĦĶĨĨġĭĮĩěĮěĞĬěĠĭĦěįīĬěĝěİĤĬĨěĮěģěĭĶĜĤĬěĩġĩěĜĤĮĪĝĤ
ĪĮīěĠĶIJĤĤħĤĨěĞěģĤĩěĪĮĦĶĠġĮĪĭĮġģěĦįīĤħĤīĬĪĠįĦĮě
Download PDF