Sony | DVP-FX730 | Sony DVP-FX730 Инструкции за експлоатация

4-126-490-11(1)
Преносим
CD/DVD
плейър
Ръководство за експлоатация
За полезни съвети и информация
относно продуктите и услугите,
които предлага Sony, моля,
посетете:
www.sony-europe.com/myproduct
[
DVP-FX730
© 2009 Sony Corporation
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да ограничите риска
от пожар или токов
удар, не излагайте устройството на дъжд
или влага.
За да предотвратите
токов удар, не отваряйте кутията. Обръщайте се единствено към
квалифициран сервиз.
Кабелът на захранването трябва да се сменя
само в квалифициран
сервиз.
Не излагайте батерията на прекалено висока
температура, като
например, пряка слънчева
светлина, топлина,
излъчена от огън или
подобни.
Този етикет се намира от
долната страна на устройството.
Този CD/DVD плейър е CLASS 1
LASER PRODUCT. Маркировката CLASS 1 LASER PRODUCT
се намира от долната страна на
устройството.
ВНИМАНИЕ
• Използването на оптични
инструменти с този продукт
увеличава риска от увреждане
на зрението. Не се опитвайте
да разглобявате устройството, тъй като лазерният лъч,
използван в CD/DVD плейъра,
е опасен за очите.
Обръщайте се единствено
към квалифициран сервиз.
• Опасност от експлозия, ако
батерията бъде неправилно
поставена. Подменяйте
батерията единствено с батерия от същия вид, която се
препоръчва от производителя. Изхвърляйте използваните
батерии според инструкциите на производителя.
2
Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди
(Приложимо за страните от
Европейския съюз и други
европейски страни, използващи
система за разделно събиране на
отпадъци)
Този символ на устройството или на неговата опаковка
показва, че този продукт не
трябва да се третира като
домашен отпадък. Вместо това,
той трябва да бъде предаден
в съответните пунктове за
рециклиране на електрически и
електронни уреди. Изхвърляйки
този продукт на правилното
място, вие предотвратявате потенциални негативни
последици за околната среда и
човешкото здраве, които могат
да се получат при неправилното изхвърляне на продукта.
Рециклирането на материалите
ще помогне за запазването на
естествените ресурси.
Изхвърляне на употребени
батерии (за страните от Европейския съюз и други европейски
страни с разделителна система
за отпадъци)
Този символ на устройството
или опаковката му показва, че
продуктът не трябва да се третира като домашен отпадък.
На някои модели батерии този
символ може да бъде използван в
комбинация с химически символ.
Химическият символ за живак
(Hg) или олово (Pb) се добавят
ако батерията съдържа повече
от 0.0005% живак или 0.004%
олово.
Като изхвърлите батериите
на правилното място, Вие
предотвратявате потенциални
негативни последици за околната среда и човешкото здраве.
Рециклирането на материалите
ще помогне за запазването на
някои естествени ресурси.
В случай на продукти нуждаещи
се от постоянна вградена батерия поради мерки за безопасност
на работа или цялостност на
данните, последната трябва да
бъде подменена само от квалифициран сервизен персонал.
За да се уверите, че батерията
се третира правилно предайте
я след като е изразходвана в
пункт за изземване и рециклиране на електрическо и електронно оборудване.
За всички батерии моля
погледнете частта за това как
да отстраните батерията от
продукта по безопасен начин.
За по-подробна информация относно рециклирането на този
продукт, моля, свържете се с
местния градски офис, службата
за изхвърляне на отпадъци или
магазина, от който сте закупили продукта.
Не разглобявайте и не ремоделирайте плейъра, тъй като
това може да доведе до късо
съединение. Консултирайте
се с най-близкия търговец на продукти с марката Sony или със
Sony сервизен център за подмяна
на батериите с презареждане,
прегледи или поправки.
Предпазни мерки
• Инсталирайте устройството
така, че захранващият кабел
лесно да може да се отстранява от контакта в случай на
проблем.
• Плейърът не е изключен от
променливотоковия източник, докато е свързан към
контакта, дори и самият той
да е изключен.
• За да предотвратите
пожар или късо съединение,
не поставяйте върху плейъра
предмети, пълни с течност
(например вази).
• Прекаленото налягане на звука
при употреба на слушалки
може да доведе до загуба на
слуха.
Производителят на този
продукт е Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan. Оторизиран представител за
EMC относно безопасността на този продукт
е Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Germany. За всякакви въпроси и ситуации
свързани с гаранцията на
продукта, моля обръщайте
се към адресите в съответните гаранционни карти.
ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА
Внимание: Този плейър е
в състояние да поддържа
неподвижен видео образ
или снимка на екрана на
вашия телевизор безкрайно
дълго време. Ако оставите
неподвижен видео образ
на телевизионния екран за
продължителен период от
време, рискувате да повредите телевизионния екран.
Особено чувствителни са
телевизорите с плазмени
екрани и прожекционните
телевизори.
Ако имате въпроси или
проблеми относно вашия
плейър, моля, обърнете се
към най-близкия доставчик
или сервиз на Sony.
Авторски права, лицензиране
и търговски марки
• Този продукт включва
технология за защита на
авторското право, защитена с US патенти и други права на интелектуална
собственост. Използването на тази технология
за защита на авторското
право трябва да бъде
разрешена от Macrovision
и е предназначена само за
домашно видео или друго
ограничено ползване, освен
ако изрично не е разрешено
друго от Macrovision. Повторното сглобяване или
разглобяване са забранени.
• Произведен по лиценз на
Dolby Laboratories.
“Dolby”, “Pro Logic” и
символът двойно D са
търговски марки на Dolby
Laboratories.
• “DVD-RW”, “DVD-R”,
“DVD+RW”, “DVD+R”,
“DVD VIDEO” и “CD” са
лога и търговски марки.
• Технологията на аудио
кодиране MPEG Layer-3 и
патентите й са лицензирани от Fraunhofer IIS и
Thomson.
• DivX, DivX Certified и
асоциирани с тях лога са
търговски марки на DivX,
Inc и се използват с лиценз.
• ТОЗИ ПРОДУКТ Е
ЛИЦЕНЗИРАН ПО
ЛИЦЕНЗА ЗА MPEG-4 ВИЗУАЛНОТО ПАТЕНТНО
ПОРТФОЛИО ЗА ЛИЧНА
И НЕСТОПАНСКА
УПОТРЕБА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЗА КОДИРАНЕ
НА ВИДЕО СЪГЛАСНО
MPEG-4 ВИЗУАЛЕН
СТАНДАРТ (“MPEG4 VIDEO“), КОЕТО Е
БИЛО КОДИРАНО ОТ
ПОТРЕБИТЕЛЯ С ЛИЧНА И НЕСТОПАНСКА
ЦЕЛ И/ ИЛИ Е БИЛО
ПРИДОБИТО ОТ ВИДЕО
РАЗПРОСТРАНИТЕЛ,
ЛИЦЕНЗИРАН ДА РАЗ-
ПРОСТРАНЯВА „MPEG-4
VIDEO“.
ЛИЦЕНЗЪТ НЕ СЕ
ДАВА И НЕ МОЖЕ
ДА БЪДЕ ИЗПОЛЗВАН
ЗА НИКАКВИ ДРУГИ
ЦЕЛИ. ДОПЪЛНИТЕЛНА
ИНФОРМАЦИЯ ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА ПРОМОЦИОНАЛНИ, ВЪТРЕШНИ ИЛИ СТОПАНСКИ
ЦЕЛИ И УПОТРЕБА
МОЖЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ
ОТ MPEG LA, L.L.C.
ВИЖТЕ:
HTTP://MPEGLA.COM
Относно това упътване
• В това упътване „disc” се
използва като препратка към
DVD или CD дискове, освен
ако не е упоменато другояче
посредством текста или
илюстрациите.
• Иконки като
,
обозначени на върха на всяко
от обясненията обозначават
вида медия, който можете да
използвате със съответната
функция.
За повече подробности вижте
“Възможна за възпроизвеждане
медия” (стр. 27).
• NEED-to-know (належаща за познаване) информация (относно
избягването на неправилна
употреба) се обозначава
посредством иконка b. NICEto-know (полезна) информация
(съвети и друга полезна
информация) е обозначена с
иконка z.
3
Съдържание
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ..................................................................................................2
Упътване за частите ............................................................................................5
Подготовка ..............................................................................................9
Проверка на приложените аксесоари ...................................................................9
Зареждане на комплекта батерии .....................................................................9
Използване на адаптера за автомобил ..........................................................10
Свързване към телевизор ................................................................................. 11
Възпроизвеждане ..................................................................................12
Възпроизвеждане на дискове................................................................................12
Възпроизвеждане на МР3 аудио записи, JPEG файлове или видео
файлове .................................................................................................................12
Настройка на размера и качеството на изображението .............................. 17
Настройки и регулации .........................................................................18
Използване на дисплея с настройки ...................................................................18
Допълнителна информация.................................................................................. 22
Отстраняване на проблеми ................................................................................ 22
Предпазни мерки.................................................................................................... 24
Възможни за възпроизвеждане устройства..................................................... 27
Спецификации ........................................................................................................ 29
Азбучен указател .................................................................................................. 30
4
Упътване за частите
1 LCD панел (стр. 12)
За повече информация вижте страниците
упоменати в скоби.
2 Високоговорител
Плейър
INPUT
DISPLAY
MENU
ENTER
RETURN
OPTIONS
VOLUME
OPEN
PUSH CLOSE
3 Бутон DISPLAY
Извежда информация за възпроизвеждането.
• Когато възпроизвеждате DVD: Извежда информация за възпроизвеждането
и променя режим на възпроизвеждане.
Вижте стр. 14.
• Когато възпроизвеждате CD или видео файл: Всеки път, когато натиснете бутона, информацията за времето
се променя.
• Когато възпроизвеждате VIDEO CD:
• Извежда информация за възпроизвеждането.
4 Бутон MENU
Извежда менюто или променя режима на
възпроизвеждане.
• Когато възпроизвеждате DVD: Извежда менюто.
• Когато възпроизвеждате CD или
VIDEO CD: Всеки път, когато натиснете бутона се сменят режими Repeat
Play, Random Play и Play. (Само когато
“PBC” е в позиция “Off” за VIDEO CD).
• Когато възпроизвеждате JPEG файл:
Извежда списък от миниатюри и
възпроизвежда слайдшоу (изреждане на
кадри). Вижте стр. 16.
Бутон C/X/x/c
Мести означенията, за да избере опция.
• Когато възпроизвеждате CD, DVD
или VIDEO CD: C/c на плейъра
работи по същия начин като m/M
на устройството за дистанционно
управление.
POWER CHARGE
OPERATE
OFF ON
DC IN 9.5V
A PHONES B
AUDIO OUT
VIDEO OUT
Бутони 3, 4, 5 и 6 са също и на
устройството за дистанционно управление.
Бутони VOL+ и N(възпроизвеждане) имат
чувствителна точка. Използвайте чувствителната точка като справка, когато
работите с плейъра.
, продължава
5
Бутон ENTER
Въвежда избраната опция.
• Когато възпроизвеждате CD, DVD или
VIDEO CD: ENTER на плейъра работи
по същия начин като бутон N.
qa Индикатор CHARGE (стр. 9)
qs (сензор за устройството за дистанци-
Бутон RETURN
онно управление)
Връща се към предишен дисплей.
Когато работите с устройството за
дистанционно управление, насочете го
към сензора .
Бутон OPTIONS
Извежда менюто за нагласяне на LCD
екрана (стр. 17) и използване на дисплея с
настройките (стр. 18).
5 VOLUME (сила на звука) +/- бутон
Регулира силата на звука
6 N (възпроизвеждане) (стр. 12)
Стартира или рестартира възпроизвеждането.
X (пауза) (стр. 12)
Прави пауза или рестартира възпроизвеждането.
x (стоп) (стр. 12)
Спира възпроизвеждането.
. (предишен)
Преминава към началото на настоящата
глава/ запис/ сцена.
За да преминете към началото на предишната глава/ запис/ сцена, натиснете
два пъти.
> (следващ)
Преминава към следваща глава/ запис/
сцена.
7 Капаче на диска (стр. 12)
8 Бутон OPEN (стр. 12)
9 PUSH CLOSE (стр. 12)
Затваря капачето на диска.
6
0 Индикатор POWER (стр. 12)
qd Ключ OPERATE (стр. 12)
Включва и изключва плейъра.
qf Ключ HOLD
За да избегнете инцидентна работа с
бутоните на плейъра, преместете ключа
HOLD в посока на стрелката.
Всички бутони на плейъра са заключени,
докато с бутоните на устройството
за дистанционно управление може да се
работи.
qg жак за слушалки PHONES А, В
qh USB жак (тип А) (стр. 16)
Свържете USB устройство към този
жак.
qj жак AUDIO IN/OUT (стр. 11)
qk жак VIDEO IN/OUT (стр. 11)
ql DC IN 9.5V жак (стр. 9, 10)
Свържете променливотоков адаптер
или адаптер за батерията на автомобила.
w; Бутон INPUT (стр. 16)
Всеки път, когато натиснете бутона,
изображението на LCD екрана се променя както следва:
• Диск режим (по подразбиране): Когато
възпроизвеждате въведен диск.
• USB режим: Когато възпроизвеждате
DATA файлове на свързано USB устройство. На екрана се появява надпис
“USB”, когато изберете този режим.
Устройство за дистанционно
управление
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
Бутони 3, 4, 5 и 6 са също и на
плейъра.
Бутони 5, N и AUDIO бутоните имат
чувствителна точка. Използвайте чувствителната точка като справка, когато
работите с плейъра.
wa Бутони с цифри
Въведете заглавие/ номер на главата и
т.н.
• Когато възпроизвеждате DVD VIDEO,
CD или VIDEO CD: Търсете директно
чрез въвеждане на заглавие/ глава/ запис
като използвате бутоните с цифри и
натиснете ENTER.
За да се преместите от заглавие или
глава, натиснете C/c (само когато
“PBC” е в позиция “Off” за VIDEO CD).
Бутон CLEAR
Изтрива въведената опция
ws Бутон TOP MENU
Извежда менюто или променя режима на
възпроизвеждане.
• Когато възпроизвеждате DVD VIDEO:
Извежда топ меню.
• Когато възпроизвеждате DVD VR:
Сменя между “Original” и “Play List” на
диска създаден посредством Playlist. По
време на възпроизвеждане не можете
да променяте. Натиснете x два пъти
и натиснете TOP MENU.
wd Бутони m/M (scan/slow)
Бързо превъртане напред/ назад, когато
сте натиснали по време на възпроизвеждане.
Натиснете неколкократно, за да промените скоростта.
• Когато възпроизвеждате DVD: Превърта бавно напред/ назад по време на
пауза. Натиснете неколкократно, за да
промените скоростта.
• Когато възпроизвеждате VIDEO
CD или видео файл: превърта бавно
напред, когато натиснете по време на
пауза. Натиснете неколкократно, за да
промените скоростта.
ADVANCE
wf Бутон
Превърта малка част от настоящата
сцена (само за DVD).
wg Бутон AUDIO
Променя аудио сигнала.
• Когато възпроизвеждате DVD VIDEO:
Всеки път когато натиснете бутона,
езикът на саундтрака се променя в
зависимост от диска, изборът на
езици е различен
• Когато възпроизвеждате DVD VR:
Всеки път когато натиснете бутона,
типът на саундтрака записан на диска
се променя между main, sub и main/
sub звук.
• Когато възпроизвеждате CD или
VIDEO CD: Всеки път когато натиснете бутона, режимът се променя
между стерео и моно (ляво/дясно).
• Когато възпроизвеждате DivX видео
файл: Всеки път когато натиснете бутона, аудио сигналът се променя. Ако
се появи надпис “No Audio”, плейърът
не поддържа аудио сигнал.
, продължава
7
Бутон SUBTITLE
Променя субтитрите.
• Когато възпроизвеждате DVD: Всеки
път, когато натиснете бутона, субтитрите се променят. В зависимост
от диска, изборът на езици е различен.
• Когато възпроизвеждате DivX видео
файл: Натиснете бутона по време
на възпроизвеждане, натиснете -/- и
ENTER, докато е изведена информация
за субтитрите.
Бутон ANGLE
Променя ъгъла. Когато се появи означение
„
„ (маркировка за ANGLE),можете да
промените ъглите. В зависимост от диска
може да не успеете да промените ъглите
(само за DVD VIDEO).
8
Подготовка
Зареждане на комплекта
батерии
Заредете приложената батерия преди да
използвате плейъра за първи път или когато
батерията се изтощи.
Проверете дали имате следните артикули:
• Променливотоков адаптер (1)
• Адаптер за автомобил (1)
• Аудио/видео кабел (мини щекер ×2 y
фоно щекер ×3) (1)
• Устройство за дистанционно управление
(с батерия) (1)
1
Когато зареждането започне, индикаторът CHARGE светва в оранжево.
Смяна на батерията в устройството за
дистанционно управление
OPERATE
OFF ON
Когато батерията на устройството за
дистанционно управление се изтощи, работата с него става невъзможна. Подменете
батерията.
1 Подгответе нова батерия (литиева
батерия модел CR2025).
2
Свържете променливотоков адаптер
към плейъра.
Подготовка
Проверка на приложените
аксесоари
DC IN 9.5V
A PHONES B
AUDIO OUT
VIDEO OUT
DC IN 9.5V
Към стенния
контакт
Докато натискате лоста за заключване
(2), извадете държача за батерията
(1).
Променливотоков адаптер
(приложен)
Когато презареждането приключи,
индикаторът CHARGE се изключва.
Изключете променливотоковия
адаптер.
z
3
4
Извадете старата батерия.
Поставете нова батерия със страната
3 нагоре и заредете държача на батерията докрай.
Ако POWER индикаторът светне вместо индикатор CHARGE, ключът OPERATE е в позиция
“ON”. Поставете ключа OPERATE в позиция
“OFF” и се уверете, че индикатор CHARGE е
светнал.
b
Зареждайте батерията при температури 5°C
до 35°C.
, продължава
9
Време за зареждане и максимално време за
възпроизвеждане
Зареждане:
Прибл. 5 часа
Време за възпроизвеждане: Приблизително
5 часа
Това е индикация за възпроизвеждане при
следните условия:
- при стайна температура (20°С)
- когато използвате слушалки
- когато задното осветяване е зададено в минимална позиция
Времето за зареждане, зависи от условията на работа и употреба, околната среда и други фактори.
Използване на адаптера
за автомобил
Приложеният адапетр за употреба в автомобил е за 12V батерия за кола, негативно
заземяване (не използвайте с 24V батерия за
кола, с позитивно заземяване).
1
2
Свържете адаптера за батерия на
автомобила.
Адаптер за ползване в автомобил
(приложен)
Проверка на нивото на батерията
Когато плейърът е спрян, на екрана се
извежда индикатор за батерията. Когато
батерията е празна, се извежда индикация
или индикаторът CHARGE започва да
мига. Поставете ключа OPERATE в позиция
“OFF” и свържете променливотоковия
адаптер, за да заредите батерията.
Пълен
Стартирайте двигателя.
OPERATE
OFF ON
DC IN 9.5V
A PHONES B
AUDIO OUT
VIDEO OUT
DC IN 9.5V
Изразходен
Към гнездото за
запалката
3
Включете плейъра.
b
• Шофьорът не трябва да прикача или разкача
адаптера за батериите за кола, докато шофира.
• Прекарайте кабелите така, че да не пречат на
шофьора. Освен това, не поставяйте монитора
така, че да се вижда от шофьора.
• Почистете запалката на автомобила. Ако не е
почистена тя може да причини смущения или
неизправност.
• Използвайте устройството, когато двигателят на автомобила работи. Ако използвате
устройството, докато двигателят е изключен,
акумулаторът може да се изтощи.
10
След като сте използвали плейъра в автомобила
Изключете плейъра
Изключете адаптера за автомобила.
Изключете двигателя.
Свързване към телевизор
Като свържете към телевизор или монитор, увеличавате опциите си за гледане.
1
b
Свържете плейъра към телевизора
си или към монитор като използвате
аудио/видео кабела (приложен).
Към AUIO/VIDEO входните жакове на
телевизора или монитора
• Не изключвайте адаптера за автомобил или
двигателя на автомобила докато плейърът е
включен. Това може да повреди плейъра.
• След употреба изключете адаптера за автомобила. Ако остане включен, акумулаторът може
да се изтощи.
• Не оставяйте плейъра или аксесоарите към него
без надзор в автомобила Ви.
OPERATE
OFF ON
Подготовка
1
2
3
DC IN 9.5V
A PHONES B
AUDIO OUT
AUDIO OUT
VIDEO OUT
VIDEO OUT
към Аудио/видео
входен жак за телевизор или монитор
Аудио/видео кабел
(приложен)
z
• Когато възпроизвеждате диск след като сте
преглеждали изображения от “Line In” или
“USB”, натиснете INPUT неколкократно, за да
изберете диск режим. Вижте стр. 6.
• Плейърът може да се свърже към усилвател по
същия начин, както към телевизор. Въпреки, че
свързването е същото както при телевизор,
жълтия щекер на аудио/видео кабела не се
използва.
b
• Обърнете се към инструкциите за експлоатация приложени към оборудването, което ще
свързвате.
• Преди свързване изключете плейъра и оборудването, което ще свързвате , слд това го
отстранете и от контактите.
11
4
Заредете диск за възпроизвеждане.
Заредете диска със страната, която
желаете да възпроизвеждате, надолу и
натиснете, докато чуете щракване.
Възпроизвеждане на дискове
Възпроизвеждане на дискове
В зависимост от това дали дискът е DVD
или VIDEO CD, възможно е някои операции
да бъдат различни или ограничени.
Вижте инструкциите за експлоатация,
приложени към съответния диск.
Свържете променливотоковия адаптер.
Със страната за възпроизвеждане
надолу.
N
5
INPUT
DISPLAY
MENU
X
Натиснете PUSH CLOSE на плейъра, за
да затворите отделението за диска.
ENTER
OPEN
PUSH
CLOSE
RETURN
OPTIONS
x
Натиснете N.
Възпроизвеждането започва.
В зависимост от диска, на екрана
може да се изведе меню. Натиснете
C/X/x/c, за да изберете опция и натиснете ENTER.
VOLUME
OPEN
PUSH CLOSE
OPERATE
OFF ON
HOLD
За да спрете възпроизвеждането
Натиснете x.
OPERATE
За да направите пауза във възпроизвеждането
Натиснете X.
z
1
2
Отворете LCD панела на плейъра.
Приплъзнете ключа OPERATE в положение “ON”.
Плейърът се включва и индикаторът
светва в зелено.
3
12
Натиснете OPEN, за отворите отделението за диска.
Когато възпроизвеждате диск след като сте
възпроизвеждали изображения посредством “USB”,
натиснете INPUT неколкократно, за да изберете
режим на диска. Вижте стр. 6.
b
• Дисковете, създадени на DVD рекордери,
трябва да бъдат финализирани преди да бъдат
възпроизведени. За повече информация относно
финализирането вижте инструкциите за експлоатация, приложени към DVD рекордера.
• Когато отворите отделението за диска,
дискът може все още да се върти. Изчакайте,
докато спре преди да го извадите.
Забележки за скрийн сейвърът
За да продължите възпроизвеждането от
точката, в която сте спрели диска (Resume
Play)
Когато натиснете N отново след като
сте спрели възпроизвеждането , плейърът
стартира възпроизвеждане от точката, в
която сте натиснали x.
z
• За да започнете възпроизвеждане от началото на
диска, натиснете x два пъти и N веднъж.
• Когато включите след прекъсване на захранването, функцията resume play се включва
автоматично.
b
• В зависимост от точката на спиране, Resume
play може да не стартира от точно същата
точка.
• Точката на продължение се изтрива, когато:
– изключите плейъра (включително режим на
готовност) за DVD (режим VR).
– отворите капачето на диска.
– натиснете бутон INPUT.
За да възпроизвеждате VIDEO CD с PBC функции (PBC Playback)
PBC (контрол над възпроизвеждането)
ви позволява да възпроизвеждате VIDEO
CD-та интерактивно като използвате
менюто. Когато стартирате възпроизвеждане на VIDEO CD с PBC функции се появява
менюто. Изберете опция като използвате
бутоните с цифри на устройството за дистанционно управление и натиснете ENTER.
След това следвайте инструкциите на
менюто (натиснете N когато се появи
“Press SELECT”).
Относно различните опции по възпроизвеждането
За да
Операция
Промените размера
на LCD изображението
Натиснете
OPTIONS, за да
изберете “LCD
Mode” (стр. 17).
Изведете DVD
менюто
Натиснете MENU
(стр. 5) или TOP
MENU (стр. 7).
Проверетe
информацията за
възпроизвеждане
на DVD
Натиснете
DISPLAY (стр. 14)
Възпроизвеждате
DVD-та повторително (Repeat
Play)*1
Натиснете
DISPLAY, за да
изберете “Repeat”
(стр. 14)
Възпроизвеждате
DVD-та на забързан
каданс (Scan Play)
Натиснете C/c на
плейъра неколкократно, за да
изберете скорост
(стр. 5).
Смените между
оригинален и плейлиста на DVD (VR
режим)
Натиснете TOP
MENU неколкократно (стр. 7)
Проверите
информацията за
възпроизвеждане на
CD или VIDEO CD
Натиснете
DISPLAY (стр. 5)
Възпроизвеждате
CD или VIDEO
CD*2 неколкократно (Repeat Play)
Натиснете MENU
неколкократно
(стр. 5).
Възпроизвеждате
CD или VIDEO
CD*2 на случаен
принцип (Random
Play)
Натиснете MENU
неколкократно
(стр. 5).
Възпроизвеждане
• Когато оставите плейъра в режим
пауза или стоп за повече от 15 минути на
екрана се появява скрийн сейвър. Изображението изчезва, когато натиснете N.
За настройките на “Screen Saver” вижте
стр. 19.
• Плейърът преминава в режим готовност
15 минути след стартирането на скрийн
сейвъра. Натиснете бутон N, за да излезете от режим на готовност.
*1 само за DVD VIDEO.
*2 само когато “PBC” е в позиция “Off”.
, продължава
13
• T. Time (Времетраене на заглавието):
Докато възпроизвеждате заглавие се
появява време. На екрана ще се изпише
“00:00:00” ако натиснете ENTER.
Въведете желания времеви код като
натиснете бутоните с цифри.
• C. Time (Времетраене на главата):
Докато възпроизвеждате глава се
появява време. На екрана ще се изпише
“00:00:00” ако натиснете ENTER.
Въведете желания времеви код като
натиснете бутоните с цифри.
• Repeat (Повтаряне): Изберете
„ Chapter, “ Title”, “ All” или
“Off” като натиснете X/x.
• Time Disp. (Времеви дисплей): Извежда
се надпис “Time Elapsed”. Изберете
“Time Elapsed”, “Title Remain”, “Chapter
Elapsed” или “Chapter Remain” като
натиснете X/x.
Използване на дисплея за информация относно възпроизвеждането
Докато възпроизвеждате DVD, вие можете
да проверите настоящата настройка за
възпроизвеждане на екрана. Дисплеят с
настройки на възпроизвеждането ви позволява също да променяте звука, субтитрите
и ракурса или да търсите заглавие или запис.
Когато въвеждате цифри, използвайте
бутоните с цифри на устройството за
дистанционно управление.
1
Натиснете DISPLAY по време на възпроизвеждане на DVD.
Извежда се дисплеят с настройки на
възпроизвеждането.
Пример: Когато възпроизвеждате DVD
VIDEO
Настояща настройка за
възпроизвеждане*
Опции
Title
02/07
Chapter
03/20
Audio
02 2CH DOLBY DIGITAL English
01 English
Title Elapsed 00:12:01
Състояние на
батерията
Възпроизведено и
оставащо време
* Когато възпроизвеждате DVD-RW/DVD-R
(VR режим), до номера на заглавието се извежда
индикация “PL” или “ORG”.
2
Натиснете X/x, за да изберете желаната опция, и натиснете ENTER.
• Title (Заглавие): Изберете номер на
заглавието като натиснете X/x на
бутоните с цифри.
• Chapter (Глава) Изберете номер на глава
като натиснете X/x на бутоните с
цифри.
• Audio (Аудио): Изберете звук като
натиснете X/x.
• Subtitle (Субтитри): Изберете субтитри за заглавието като натиснете
X/x.
• Angle (Ракурс): Изберете ракурс за
заглавието като натиснете X/x.
14
Натиснете ENTER.
За да изключите дисплея
Натиснете DISPLAY или RETURN.
b
В зависимост от диска, възможно е да не успеете
да промените някои от опциите.
Menu
Subtitle
3
Възпроизвеждане на МР3
аудио записи, JPEG файлове с изображения и видео
файлове
C/X/x/c
ENTER
INPUT
DISPLAY
MENU
MENU
ENTER
OPTIONS
RETURN
./>
Натиснете > или ..
За да спрете възпроизвеждането
Натиснете x.
Дисплеят се връща към списъка с файлове.
За да направите пауза във възпроизвеждането (само за МР3 файлове)
Натиснете X.
За да започнете възпроизвеждане отново,
натиснете X отново.
z
Когато броят на преглежданията е предварително зададен, можете да възпроизвеждате DivX
видео файлове толкова пъти, колкото е предварително зададения брой. Следните ще бъдат
описани еднократно:
Възпроизвеждане
Можете да възпроизвеждате МР3 аудио
записи, JPEG файлове с изображения и видео
файлове. За повече подробности относно
възможните за възпроизвеждане файлови
формати вижте “Възможни за възпроизвеждане носители” (стр. 27).
Когато настроите DATA носител се появява списък с албуми.
DATA CD записано в KODAK Picture CD
формат започва да се възпроизвежда автоматично след като въведете.
За да преминете към следващ или предходен
файл
– когато натиснете x.
– когато изключите плейъра (включително
режим готовност).
– когато капачето на диска е отворено.
– когато възпроизвеждате друг файл.
– когато е натиснат бутон INPUT.
– когато сте изключите USB устройство.
b
VOLUME
x
OPEN
PUSH CLOSE
X
N
1
Натиснете X/x, за да изберете албума от списъка, и натиснете ENTER.
Извежда се списък с песните в албума.
Пример: Списък с МР3 файлове
Dir:001
MY BEST
..
01 Stardust
02 Fire
03 Wing
В зависимост от файла, може да отнеме известно
време докато възпроизвеждането започне, а
може и изобщо да не стартира. За подробности
относно възможните за възпроизвеждане файлове
вижте “Възможни за възпроизвеждане носители”
(стр. 27).
Възпроизвеждане на JPEG файл с
изображение
Въртене на JPEG изображение
Натиснете C/X/x/c докато преглеждате
изображението.
c: Завърта изображението на 90 градуса по
часовниковата стрелка.
C: Завърта изображението на 90 градуса в
посока, обратно на часовниковата стрелка.
X: Обръща изображението вертикално (от
ляво на дясно).
x: Обръща изображението хоризонтално
(от ляво на дясно).
• За да преминете към следващ или
предходен запис, натиснете > или
..
• За да се върнете към списъка с албуми,
натиснете X/x, за да изберете , и
натиснете ENTER.
2
Натиснете X/x, за да изберете файл и
натиснете ENTER.
Плейърът започва възпроизвеждането
от избрания файл.
, продължава
15
За да изведете списък с миниатюрни
изображения
Натиснете MENU, когато на екрана е
изведен файл.
Файловете с изображения в албума се
извежда в 12 подекрана, като изведеният
файл е първи.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Slide Show
Възпроизвеждане на данни на USB
устройство
Можете да възпроизвеждате DATA файлове
от USB устройство.
1
Натиснете INPUT, за да изберете
“USB”.
2
Свържете USB устройството към
USB жака.
12
Prev
Next
T
U
P
IN
Y
LA
P
IS
D
U
N
E
M
IN
V
9.5
INPUT
N
IO
T
P
O
EO
VID
DIO
AU
T
OU
IN/
B
A
ES
ON
PH
LD
HO
ATE
ER ON
OP
F
OF
USB
устройство
USB жак
За да изключите USB устройството
желаете да започнете изреждането,
натиснете MENU.
1
Натиснете INPUT, за да отмените
“USB”.
Извежда се списъкът с миниатюрни
изображения.
2
Изключете USB устройството.
Натиснете C/X/x/c, за да изберете
“Slide Show” в долната част на екрана,
и натиснете ENTER.
Изреждането на кадри започва от
изведения файл.
За да спрете възпроизвеждането
Натиснете x, за да се върнете към списъка
с файлове.
Натиснете MENU, за да се върнете към
списъка с миниатюрни изображения.
За да въведете режим на пауза при изреждането на кадри
Натиснете X.
16
R
E
T
N
E
2
DC
E
M
LU
O
V
Изреждане на JPEG изображения в
последователност
1 Докато сте извели файла, от който
N
R
U
T
E
R
• За да преминете към предходна или
следваща страница в дисплея със
списъка с миниатюрни изображения,
изберете “b Prev” или “B Next” под
екрана.
• За да излезете от списъка с миниатюрни изображения, натиснете MENU.
Относно поддържаните Sony USB устройства
Поддържат се следните модели Sony USB
Memory Stick четец/ със записване и USB
флаш карти “Micro Vault”: MSAC-US40,
USM-J серия, USM-JX серия, USM-J/B серия,
USM-L серия и USM-LX серия.
b
• Не изключвайте USB устройството докато
индикаторът му за достъп свети. Това може да
доведе до повреда или загуба на данни.
• USB устройствата, които могат да се свържат
към плейъра са флаш памети и различни четци
на карти с памет. Други устройства (цифрови
фотоапарати, USB хъб и т.н.) не мога да се
свързват. Когато свържете несъвместимо
устройство се появява съобщение за грешка.
• Hue: Регулира баланса на червения и
зеления цвят, като натиснете C/c.
• Color: Регулира наситеността на цветовете, като натиснете C/c.
• Default: Връща всички настройки към
положенията им по подразбиране.
Настройка на размера и качеството на изображението
4
Натиснете ENTER.
INPUT
DISPLAY
MENU
ENTER
RETURN
OPTIONS
VOLUME
OPEN
PUSH CLOSE
1
Натиснете OPTIONS.
Извежда се менюто с опции.
2
* В режим “Normal” изображенията се
извеждат в оригиналната им конфигурация, като съотношението на екрана
C/X/x/c
ENTER
се запазва. Например, 4:3 изображение ще
съдържа черни ленти от двете страни, а
широкоекранните изображения, записани
OPTIONS
в 16:9 или 4:3, ще имат черни ленти от
RETURN
всички страни.
В режим “Full”, изображенията се регулират така че да заемат целия екран. 16:9
изображенията се извеждат в оригиналния им размер (черната лента записана в
изображение с размер 16:9 не може да бъде
изтрита). Изображенията с размер 4:3 са
разтеглени.
Натиснете X/x, за да изберете “LCD
Mode”, и натиснете ENTER.
Извеждат се опциите за “LCD Mode”.
Възпроизвеждане
Можете да регулирате картината, която е
изведена на LCD екрана.
За да изключите дисплея на менюто
Натиснете OPTIONS или RETURN два
пъти.
b
В зависимост от DVD диска, размерът на екрана,
който можете да изберете, се различава.
опции
LCD Mode
LCD Aspect
Full
Backlight
10
Contrast
10
Hue
0
Color
10
Default
Select:
3
ENTER Cancel: RETURN
Натиснете X/x, за да изберете опциите, и натиснете ENTER.
• LCD Aspect: Променя размера на картината. Изберете Normal или Full, като
натиснете X/x.*
• Backlight: Регулирайте осветеността,
като натиснете C/c.
• Contrast: Регулирайте разликата между
светлите и тъмните области, като
натиснете C/c.
17
: General Setup (стр. 18)
Извършва настройки свързани с
плейъра.
: Audio Setup (стр. 19)
Извършва аудио настройки според
условията на възпроизвеждане.
: Language Setup (стр. 20)
Извършва езиковите настройки за
екранен дисплей или за саундтрак.
: Parental Setup (стр. 20)
Настройва родителски лимит.
Настройки и регулации
Използване на екрана с
настройките
Когато използвате дисплея с настройки, вие
можете да извършвате различни настройки
на опции, като например картина и звук.
Някои от настройките за възпроизвеждане,
съхранени на диска, имат предимство при
възпроизвеждане.
INPUT
DISPLAY
MENU
C/X/x/c
ENTER
ENTER
RETURN
OPTIONS
OPTIONS
VOLUME
4
Изберете и регулирайте всяка от
следните опции като натискате X/x
и ENTER.
За да изключите дисплея с настройките
Натиснете OPTIONS и RETURN по два
пъти.
RETURN
OPEN
PUSH CLOSE
x
1
Натиснете OPTIONS, когато плейърът
е в режим стоп.
Извежда се менюто с опции.
Дисплеят с настройки не се извежда,
ако е включена функцията за възстановяване на възпроизвеждането. Възстановете възпроизвеждането като два
пъти натиснете бутона x и след това
натиснете OPTIONS.
2
General Setup (Основни настройки)
Настройките по подразбиране са подчертани.
Телевизионен дисплей (само за DVD)
Избира съотношението на картината на
свързания телевизор (4:3 стандартен или
широкоекранен)
4:3 Pan Scan
Изберете тази позиция,
когато свързвате 4:3
телевизор. Автоматично извежда широка
картина на целия екран,
като част от картината се отрязва.
4:3 Letter Box
Изберете тази позиция,
когато свързвате 4:3
телевизор. Извежда
широка картина с черни
ленти в горната и долната част на екрана.
16:9
(Широк екран)
Изберете тази позиция,
когато свързвате 16:9
широкоекранен телевизор или телевизор с
такава функция.
Натиснете X/x, за да изберете
“Setup”, след това натиснете ENTER.
Извеждат се дисплея с настройките.
Категория с
настройки
Опции
General Setup
Select:
3
18
TV Display
16 : 9
Angle Mark
Screen Saver
PBC
DivX
Default
On
On
On
ENTER Cancel: RETURN
Натиснете X/x, за да изберете категорията с настройките и натиснете
ENTER.
4:3 Pan Scan
4:3 Letter Box
On
Чрез PBC функцията, вие можете да възпроизведете VIDEO
CD, чрез менюто на екрана.
Off
Изключва PBC функцията.
DivX
Извежда регистрационния код на плейъра.
За повече информация вижте
http://www.divx.com
По подразбиране
Audio Setup (Настройки на
звука)
b
В зависимост от DVD диска, “4:3 Letter Box” може
да се избере автоматично вместо “4:3 Pan Scan”
или обратното.
Маркировка на ракурса
Извежда маркировката на ракурса, когато
можете да променяте гледната точка по
време на възпроизвеждане на DVD, записано с
различни ракурси.
On
Извежда маркировката на
ракурса.
Off
Скрива маркировката на ракурса.
Скрийн сейвър
Скрийн сейвърът се появява, когато
оставите системата в режим на пауза или в
режим стоп за 15 минути. Скрийн сейвърът
е полезен, защото предотвратява повреда
на екрана. Натиснете N, за да изключите
скрийн сейвъра.
On
Включва скрийн сейвъра.
Off
Изключва скрийн сейвъра.
Настройките по подразбиране са подчертани.
Audio DRC (Dynamic Range Control) (само
за DVD)
Настройки и регулации
Всяка функция се връща в настройката си
по подразбиране. Обърнете внимание, че
всички настройки ще бъдат загубени.
16:9
Прави звука ясен, когато силата на звука е
намалена докато възпроизвеждате DVD,
което отговаря на “Audio DRC”.
Standard
Стандартен звук.
TV Mode
Прави ниските звуци ясни,
дори когато сте намалили
силата на звука.
Wide Range
Създава усещане за изпълнение на живо.
PBC
Като използвате функцията PBC (Контрол
на възпроизвеждането), вие можете да се
наслаждавате на възпроизвеждане на интерактивни програми и програми с функции за
търсене (стр. 13).
, продължава
19
Language Setup (Настройки на
езика на дисплея и звука)
OSD (On-Screen Display)
Превключва езика за индикацията на екрана.
Disc Menu (само за DVD VIDEO)
Превключва езика за менюто на диска.
Когато изберете “Original” се избира езикът
с приоритет на диска.
Subtitle (само за DVD VIDEO)
Превключва езика за субтитрите. Когато
изберете “Off”, не се извеждат субтитри.
Audio (само за DVD VIDEO)
Превключва езика за звука. Когато изберете
“Original” се избира езикът с приоритет на
диска.
b
Когато изберете език в “Disc Menu”, “Subtitle”
или “Audio”, който не е записан на диска, един от
записаните езици ще бъде автоматично избран.
Parental Control (Настройки за
родителски контрол)
Възпроизвеждането на някои DVD дискове
може да бъде ограничено чрез функцията за
родителски контрол.
Когато работите с тази настройка, използвайте устройството за дистанционно
управление.
Парола (само за DVD VIDEO)
Въведете или променете паролата. Като
зададете парола, вие можете да ограничите
възпроизвеждането на DVD, което притежава функцията за родителски контрол.
Въведете 4-цифрена парола като използвате
бутоните с цифри на устройството за
дистанционно управление.
Промяна на паролата
1 Натиснете X/x, за да изберете
“Password” в дисплея с настройки на родителски контрол и натиснете ENTER.
2
Изберете “Change” и натиснете ENTER.
Извежда се дисплеят за въвеждане на
парола.
Parental Control
Old Password
New Password
Verify Password
OK
Enter password, then press ENTER .
3
Въведете вашата настояща парола в
отделението “Old Password”, въведете
вашата нова парола в отделението
“New Password” и в отделението “Verify
Password”, след това натиснете ENTER,
за да потвърдите.
Ако сте направили грешка при въвеждането
на паролата
Натиснете CLEAR или натиснете --, за
да се върнете назад преди натискането
на ENTER в стъпка 3; след това отново
въведете паролата.
Ако забравите паролата
В полето “Old Password”, въведете числото
“1369”; след това въведете новата си
парола в полето “New Password” и в полето
“Verify Password”.
20
Настройка на родителски контрол (само за
DVD VIDEO)
Въведете ниво на ограничение. Колкото
по-ниско е нивото, толкова по-стриктно е
ограничението.
За да настроите родителски контрол,
трябва първо да въведете парола.
Настройка на родителски контрол
(Ограничено възпроизвеждане)
Натиснете X/x, за да изберете “Parental
Control” в дисплея с настройки за родителски контрол и натиснете ENTER.
2
Натиснете X/x, за да изберете ниво
на ограничение и след това натиснете
ENTER.
Колкото по-ниска е стойността, толкова по-стриктно е ограничението.
Извежда се дисплеят за въвеждане на
парола.
Настройки и регулации
1
Parental Control
Password
OK
Enter password, then press ENTER .
3
Въведете паролата си и след това натиснете ENTER.
Възпроизвеждане на диск със зададена функция родителски контрол
Заредете диска и натиснете N. Извежда се
екранът за въвеждане на паролата.
Въведете паролата си, като използвате
бутоните с цифри на устройството за
дистанционно управление, след това натиснете ENTER.
b
• Когато възпроизвеждате дискове, които нямат
функция родителски контрол, възпроизвеждането с плейъра не може да бъде ограничено.
• В зависимост от възпроизвеждания диск, възможно е да бъдете помолени да смените нивото
на родителски контрол по време на възпроизвеждане. В този случай въведете паролата, след
това сменете нивото. Ако функцията Resume
Play бъде отказана, предходното ниво се връща.
21
Звук
Допълнителна информация
Отстраняване на проблеми
Ако по време на използването на плейъра се
сблъсквате с някой от изброените по-долу
проблеми, използвайте тези указания за
отстраняването им. Ако проблемът продължава, консултирайте се при най-близкия
доставчик на Sony.
Няма звук
, Плейърът е в режим на пауза или в
режим на бавно възпроизвеждане.
, Плейърът е в режим на бързо превъртане напред или назад.
Силата на звука е ниска.
, Силата на звука е ниска при някои DVD
дискове. Звукът може да се подобри, ако
зададете опцията “Audio DRC” в Audio
Setup” в позиция “TV Mode” (стр. 19).
Захранване
Функциониране
Захранването не се включва.
Когато натиснете бутон, не се случва нищо.
, Проверете дали променливотоковият
адаптер за захранването е здраво свързан
(стр. 9).
, Проверете дали комплектът батерии е
зареден достатъчно (стр. 9).
, Ключът HOLD на плейъра е зададен в
посока към стрелката (стр. 6).
Дискът не се възпроизвежда.
, Дискът е замърсен (стр. 26).
, Осветеността е зададена в положение
минимум. Задайте осветеността в положение “LCD Mode” (стр. 17).
, Когато са изведени надписи “USB”,
натиснете INPUT неколкократно, за да
изберете режим диск (стр. 6).
, Дискът е обърнат обратно. Появява се
съобщение “No Disc” или “Cannot play
this disc”. Заредете диска правилно със
страната, която ще се възпроизвежда,
надолу (стр. 12).
, Дискът не е поставен правилно, докато
не щракне (стр. 12).
, Въвели сте диск, който не можете да
възпроизведете. Проверете дали регионалният код съвпада с плейъра и дали
дискът е финализиран (стр. 27).
, Когато са изведени надписи “USB”,
натиснете INPUT неколкократно, за да
изберете режим диск (стр. 6).
, -Зададена е функцията за Родителски
контрол. Променете настройката
(стр. 20).
, Във вътрешността на плейъра има
кондензирала влага (стр. 25).
Появяват се черни, червени, сини или зелени
точки на LCD екрана.
Плейърът започва и спира възпроизвеждането на диска автоматично.
Комплектът батерии не може да бъде
зареден
, Не можете да заредите батерии, когато
захранването е включено. Поставете
ключа OPERATE в положение “OFF”
(стр. 9).
Картина
Няма картина/появява се шум в картината.
, Това е структурна характеристика на
LCD и не е неизправност.
22
, Дискът има функция автоматично
възпроизвеждане.
, Дискът може да съдържа сигнал за автоматична пауза. По време на възпроизвеждането плейърът спира при постъпване
на автоматичния сигнал за пауза.
Дискът не започва възпроизвеждане от
началото
, Избрани са функции Repeat Play или
Random Play (стр. 13).
, Отразява се ефектът Resume play (стр.
13).
, -Плейлистата на създадения диск се
възпроизвежда автоматично. За да
възпроизвеждате оригинални заглавия,
натиснете TOP MENU, за да настроите
“Original” (стр. 7).
Може да отнеме време, за да започне възпроизвеждането
, За DVD може да отнеме време за започване на възпроизвеждането (VR режим).
, Когато слоят на възпроизвеждане на
DVD+R DL/-R DL се сменя, възпроизвеждането може да спре.
Субтитрите изчезват
, Когато сменяте скоростта на възпроизвеждане или пропускате сцени по време
на възпроизвеждане, субтитрите могат
да изчезнат временно.
, “ “ или “ “ се появява и плейърът
не функционира според натиснатите
бутони.
, В зависимост от диска, може да не
успеете да извършите определени операции. Обърнете се към инструкциите за
експлоатация приложени към диска.
Появява се “Copyright Lock” и екранът се
оцветява в синьо , когато възпроизвеждате
DVD (VR режим) диск.
, Изображения взети от цифрово излъчване може да съдържат сигнали със защита
от копиране, като например пълна
защита от копиране, отделни сигнали
със защита от копиране и ограничение
за копиране. Когато се възпроизвеждат
изображения, които съдържат сигнали за
защита от копиране, вместо изображения може да се появи син екран. Може да
отнеме известно време преди да можете
да гледате изображения годни за възпроизвеждане. (Само за плейъри, които не
могат да възпроизвеждат изображения,
които имат сигнали за защита от
копиране).
, В зависимост от диска може ад не
можете да използвате бутони C/c на
плейъра за менюто на диска. В този случай, използвайте C/c на устройството
за дистанционно управление.
Устройството за дистанционно управление
не работи.
, Батериите са отслабнали.
, Има препятствия между устройството за дистанционно управление и
плейъра.
, Разстоянието между устройството за
дистанционно управление и плейъра е
твърде голямо.
, Устройството за дистанционно
управление не е насочено към сензора за
дистанционно управление на плейъра.
, Сензорът на устройството за дистанционно управление е осветен от силна
или директна слънчева светлина.
, Когато бутоните AUDIO/SUBTITLE/
ANGLE не функционират, изберете
и работете директно от DVD менюто.
МР3, JPEG или видео файлове не могат да
бъдат възпроизведени (стр. 28)
Допълнителна информация
Възпроизвеждането спира
C/c не работи на дисплея на менюто
, Форматът на файла не съвпада.
, Продължението на файла не съвпада.
, Файлът е повреден.
, Файлът е твърде голям.
, Когато избраният файл не се поддържа,
се появява надпис “Data Error” и файлът
не може да се възпроизведе.
, Поради технологията за компресиране използвана за DivX/MPEG-4 видео
файлове, може да отнеме време докато
възпроизвеждането започне.
Имената на файла и албума не са изведени
правилно.
, Плейърът може да изведе само цифри
и букви. Другите символи се извеждат
като “*” (стр. 28).
Плейърът не работи правилно или захранването не се изключва
, Когато има статично електричество,
това причинява неправилна работа на
плейъра. В такъв случай поставете ключ
OPERATE в позиция “OFF”, изключете
адаптера и отстранете батериите.
, продължава
23
Свързване
Предпазни мерки
На свързаното оборудване няма картина или
звук
Безопасност на пътя
, Свържете отново свързващия кабел
стабилно (стр. 11).
, Свързващия кабел е увреден.
, Проверете настройките на свързания
телевизор или усилвател.
, Когато са изведени надписи “USB”, натиснете INPUT (стр. 6).
USB
Плейърът не разпознава USB устройство
свързано към него
, Свържете отново USB устройството
стабилно (стр. 16).
, USB устройството е увредено.
, Натиснете INPUT, за да изберете “USB”
(стр. 16).
Не използвайте монитора и слушалките
докато шофирате, карате велосипед или
управлявате друго моторно превозно средство. Можете да причините катастрофа
и в някои области това е незаконно. Също
така е потенциално опасно да възпроизвеждате с висока сила на звука докато вървите
или когато пресичате улицата. Трябва да
бъдете особено внимателни или да прекратите употребата на плейъра в потенциално опасни ситуации.
Безопасност
Ако в плейъра попадне твърд предмет или
течност, изключете устройството и го
проверете в квалифициран сервиз преди отново да го включите, за да работите с него.
Източници на захранване
• Ако няма да използвате плейъра за дълъг
период от време, изключете кабела на
захранването от мрежата от 220 V.
Когато изключвате устройството от
контакта, хващайте щепсела. Никога не
дърпайте самия кабел.
• Не докосвайте захранващия кабел или променливотоковия адаптер с мокри ръце.
Това може да причини токов удар.
• Не свързвайте променливотоковия
адаптер към пътнически електрически
трансформатор, който може да генерира
топлина и да причини неизправност.
Покачване на температурата
Температурата във вътрешността на
плейъра може да се покачи, ако използвате
устройството дълго време или по време на
зареждане. Това не е неизправност.
24
Местоположение
Работа с LCD екрана
• Не поставяйте устройството в затворени пространства, като например лавици
или вградени шкафове.
• Не покривайте вентилационните отвори
на плейъра с вестници, покривки, завеси
и т.н. Не поставяйте плейъра върху мека
повърхност (например върху килим).
• Не поставяйте плейъра близо до топлинни източници или на места, изложени на
пряка слънчева светлина, прах, влага, дъжд
или механични вибрации, или в автомобил
със затворени прозорци.
• Не поставяйте плейъра в наклонена позиция . той е създаден така, че да работи
само когато е в хоризонтална позиция.
• Поддържайте плейъра и дисковете настрани от силни магнити като микровълнови
печки или големи високоговорители.
• Не изпускайте и не прилагайте сила. Не поставяйте тежки предмети върху плейъра.
• Въпреки че LCD екранът е произведен по
високо прецизна технология, възможно е
на LCD екрана да се появят малки точки в
различни цветове. Това не е неизправност.
• Не поставяйте нищо върху LCD екрана.
Не прилагайте натиск върху екрана с ръка
или лакът.
• Не увреждайте LCD екрана с остър
предмет.
Допълнителна информация
Функциониране
• Ако плейърът е внесен директно от
студено на топло място или е поставен
в много влажна стая, върху лещите във
вътрешността може да се кондензира
влага. Ако това се случи, възможно е устройството да не функционира правилно.
В този случай извадете диска и оставете
плейъра включен за около половин час докато влагата се изпари. Избършете влагата
от LCD екрана с кърпа. Включете отново
захранването по-късно.
• Когато пренасяте плейъра, предварително извадете диска. Ако не го направите,
възможно е дискът да се повреди.
• Пазете лещите на плейъра чисти и не ги
докосвайте. Ако го направите, възможно
е лещите да се повредят и плейърът да не
работи правилно. Оставете капачето на
отделението за диска затворено, освен
когато зареждате или изваждате диск.
• Изключете захранването преди да
изключите променливотоковия адаптер,
адаптера за ползване в автомобил или или
батерията. В противен случай може да
причините неизправност.
Акумулаторна батерия
• Възможно е в някои държави изхвърлянето на батериите, които се използват за
захранване на този продукт, да става на
определени за това места. Моля, консултирайте се с местните власти.
• Заради ограничения си живот, капацитетът на батерията намалява с времето и
употребата. Когато батерията започне
да се изтощава на половина на нормалното време за работа, сменете батерията.
• Когато зареждате батерията за първи
път или когато не е използвана за дълъг период от време, вие не можете да я заредите до пълния й капацитет. Капацитетът
на батерията се възвръща след неколкократното й зареждане и разреждане.
Променливотоков адаптер и адаптер за
автомобил
• Използвайте единствено приложения в
комплекта адаптер за автомобил с този
плейър, защото използването на други
може да причини неизправност.
• Не разглобявайте и не преобразувайте
устройството.
• Не докосвайте металните части, защото
това може да причини късо съединение и
да повреди адаптера за автомобила, особено ако бъде докоснат от друг метален
обект.
Настройка на силата на звука
Не увеличавайте силата на звука докато
слушате участък с ниско ниво на звука или
без звук. Ако го направите, високоговорителите могат да се повредят, когато
се възпроизведе участък с високо ниво на
силата на звука.
, продължава
25
Слушалки
Забележки за дисковете
• Защита на вашия слух: Избягвайте употреба на слушалките, когато възпроизвеждате с висока сила на звука. Слуховите
експерти съветват, че продължителната
употреба на плейъра със силен звук не е
препоръчителна. Ако получите нетипично звънене в учите, намалете силата на
звука или преустановете употреба.
• Грижа за другите: Поддържайте силата на
звука на средно ниво. Това ще ви позволи
да чувате външни звуци и да се съобразявате с хората около вас.
• За да запазите диска чист, не докосвайте
повърхността му – хващайте го единствено по ръбовете.
Почистване
• Почиствайте корпуса, панела и бутоните с меко парче плат, навлажнено с мек
почистващ разтвор. Не използвайте груби
гъби, прахообразни почистващи препарати или разтворители, като алкохол или
бензин.
• Избършете LCD екрана с мека суха кърпа.
За да предотвратите натрупване на
мръсотия, забърсвайте често.
• Не бършете LCD екрана с мокра кърпа.
Ако влезе вода може да се получи неизправност.
• Ако картината/звукът са нарушени, оптиката може да е покрита с прах. В този
случай използвайте четка за издухване на
обективи на фотоапарат, за да почистите оптиката. Избягвайте директен контакт с оптиката докато почиствате.
• Не излагайте диска на пряка слънчева
светлина или топлинни източници като
климатици; не оставяйте дискове в
автомобил, паркиран на пряка слънчева
светлина, тъй като може да има значително покачване на температурата.
• След употреба приберете дисковете в
кутиите им.
• Почиствайте дисковете с парче плат.
Почиствайте ги от центъра към периферията.
Почистващи дискове/почистване на лещите
Не използвайте почистващи дискове или
почистващи препарати за дискове/лещи (например от мокър тип или спрей). Те могат
да причинят неизправност.
26
• Не използвайте разтвори като бензин или
разредител, а също и почистващи вещества
от търговската мрежа; не използвайте
също антистатичен спрей, предназначен за
винилови грамофонни плочи.
• Ако сте отпечатали етикета за диска, изсушете го преди да го поставите върху диска
и да започнете възпроизвеждане.
• Не използвайте следните видове дискове:
– диск с нестандартна форма (напр. картичка, сърце)
– диск с етикет.
– диск, който има целофан или тиксо по
себе си.
Възможни за възпроизвеждане носители
Вид
Лого на диска
DVD
Иконка
Характеристики
• комерсиално налични DVD
дискове.
• DVD+RW/DVD+R/
DVD+R DL в режим
видеозапис.
• DVD-RW/DVD-R/DVD-R
DL в режим видео.
CD
• музикални CD дискове.
• CD-R/CD-RW в музикален
CD формат.
• VIDEO CD (включително
Super VCD)
• CD-R/CD-RW във видео
CD формат или в Super
видео CD формат.
DATA диск
или USB
b
• Забележки относно носителите на
запис
Някои носители на запис не могат да бъдат възпроизведени на този плейър поради
качеството на записа или физическото
състояние на устройството за запис и
авторския софтуер.
Дискът няма да се възпроизвежда ако не
е правилно финализиран.
За повече информация, обърнете се към
инструкциите за експлоатация на устройството за запис. Обърнете внимание,
че някои функции за възпроизвеждане
може да не функционират със същите
DVD+RW/+R/+R DL, дори и да са били
правилно финализирани. В този случай
възпроизведете диска с нормално възпроизвеждане.
Допълнителна информация
DVD-RW/DVD-R/DVD-R
DL в режим видеозапис.
DATA CD/DATA DVD или
USB устройства съдържащи MP3, JPEG или видео
файлове.
• Само за плейъри, които не могат да
възпроизвеждат дискове със защита на
авторски права
Изображения на DVD (режим видеозапис)
със CPRM* защита може да не се възпроизвеждат ако имат защита от копиране.
Появява се надпис “Copyright Lock”.
* CPRM (Защита на съдържание за носители на запис) е кодираща технология,
която пази авторските права на
изображения.
, продължава
27
Забележки относно MP3, JPEG и
видео файловете
Плейърът може да възпероизвежда следните
файлове:
• МР3 файлове с продължение “.mp3”*1
• JPEG файлове с продължение “.jpg”*2
• JPEG файлове с изображения, които отговарят на DCF файловия формат.
• DivX видео файлове с продължение “.avi”
или “.divx”.
• MPEG-4 видео файлове (обикновен профил)
с продължение “.mp4”*3
• DATA CD, трябва да са записани според
ISO 9660 Level 1 ниво или според удължения
формат Joliet.
• DATA DVD, трябва да са записани според
UDF (универсален диск формат).
*1 Файлове в mp3PRO формат не могат дасе
възпроизвеждат.
*2 Файлове с продължение “.jpe” или “.jpeg” могат
да се възпроизвеждат, за да заменят продължението “.jpg”.
3
* Файлове със защита от копиране (Digital Rights
Management) не могат да се възпроизвеждат.
Файлове в MPEG-4 AVC формат не могат да се
възпроизвеждат.
z
• За да възпроизвеждате сложна йерархия от
папки може да отнеме време. Създайте албуми с
не повече от две йерархии.
• Плейърът възпроизвежда файловете от албуми в
реда, в който са били записани.
b
• Плейърът ще възпроизвежда всеки файл от горната таблица дори и форматът да се различава.
Възпроизвеждането на такива данни може да
генерира шум, чиито резултат да е повреждане
на високоговорителите.
• Някои DATA дискове, създадени във формат
Packet Write не могат да се възпроизвеждат.
• Някои DATA дискове, създадени в няколко сесии
не могат да се възпроизвеждат.
• Някои JPEG файлове не могат да се възпроизведат.
• Плейърът не може да възпроизвежда JPEG файлове, които са по-големи от 3078 (ширина) х 2048
(височина) в нормален режим или по-големи от
2000 (ширина) х 1200 (височина) в прогресивен
JPEG. (Някои прогресивни JPEG файлове не могат да се изведат дори и размерът им да попада
в гореизброените).
28
• Плейърът не може да възпроизведе комбинация
от два или повече DivX/MPEG-4 видео файла.
• Плейърът не може да възпроизведе DivX/MPEG4 видео файл с размер по-голям от 720 (ширина) х
576 (височина)/2 GB.
• Плейърът може да не възпроизвежда определени
DivX/MPEG-4 видео файлове, които са по-дълги
от 3 часа.
• В зависимост от DivX видео файла, възможно
е изображението да бъде неясно или възпроизвеждането да спре. В този случай, препоръчваме
ви да създадете файл с по-малка честота. Ако
звукът все още съдържа шум, препоръчителният аудио формат е МР3. Обърнете внимание,
обаче, че тази система не е съвместим с WMA
(Windows Media Audio) формата.
• Плейърът не може да възпроизвежда някои високобитови видео файлове на DATA CD гладко.
Препоръчваме Ви да ги възпроизвеждате като
DATA DVD.
• Плейърът може да разпознае до 299 албума. След
299-ия албум плейърът няма да възпроизвежда.
• Плейърът може да разпознае общ сбор от 648
файла и албума. След 648-ия файл или албум
плейърът няма да възпроизвежда.
• В зависимост от състоянието за запис на
използвания носител, разпознаваемият брой файлове и папки може да се окаже по-малък от 648.
• Плейърът може да изведе име на файл или папка с
дължина до 14 символа. Специалните символи се
изписват с “*”.
• Плейърът може да извее само названието на
албума, който се възпроизвежда в момента. Всеки албум, разположен на горния слой се извежда
като “/…/”.
• Информацията за възпроизвеждане на някои
файлове може да не бъде изведена правилно.
Забележки за дискове налични в
търговската мрежа
Спецификации
Регионален код
Лазер: Полупроводников лазер
Система на формат на сигнала: PAL
(NTSC)
За защита на авторските права се използва
специална система. Регионалният код е
указан на DVD VIDEO опаковката, в зависимост от региона, в който е закупен. DVD
VIDEO дискове с маркировка “ALL” или “2”
могат да бъдат възпроизвеждани на този
плейър.
ALL
Някои операции по възпроизвеждането на
DVD и VIDEO CD могат да бъдат нарочно
фиксирани от производителите на софтуер. Тъй като този плейър работи с DVD и
VIDEO CD, в зависимост от съдържанието
на диска, програмирано от софтуерните
производители, е възможно някои функции
на възпроизвеждане да бъдат невалидни. Вижте и инструкциите на DVD и VIDEO CD.
Музикални дискове, кодирани с технология за
защита на авторските права
Този продукт е създаден да възпроизвежда
дискове, които отговарят на CD (Компакт
диск) стандартите. В последно време обаче
много звукозаписни компании пускат на пазара музикални дискове, кодирани с технологии
за защита на авторските права. Моля, вземете под внимание факта, че измежду тези
дискове има и такива, които не могат да се
възпроизвеждат на този плейър.
Аудио страна на DualDiscs
DualDisc диск е диск с две страни, който
поддържа записани DVD материали от
едната страна и цифрови аудио материали
от другата.
Обърнете внимание, че е възможно аудио
страната на този вид дискове да не се
възпроизведе на този продукт, защото
тези дискове не съответстват със CD
стандарта.
Входове/Изходи
VIDEO (видео вход/изход):
Мини жак (1)
Изход 1.0 Vp-p/75 ома
AUDIO (аудио вход/изход)/OPTICAL OUT
(оптичен изход):
Стерео мини жак/оптичен
минижак комбиниран (1)
Изход 2.0 Vrms/47 килоома
Препоръчителен измерен импеданс под 47 килоома.
PHONES (слушалки) A/B:
Стерео мини жак (2)
USB:
USB жак тип А (за свързване с
USB памети)
Течно-кристален дисплей
Размер на панела:
7 инча широчина (диагонал)
Работна система:
TFT активна матрица
Резолюция:
480 x 234 (ефективни пиксели:
повече от 99.99%)
Допълнителна информация
Забележка относно възпроизвеждането на
DVD и VIDEO CD
Система
Общи
Изисквания към захранването:
DC 9.5 V (Променливотоков
адаптер/адаптер за автомобилния акумулатор)
DC 7.4V (Батерия)
Консумация на електроенергия (DVD
VIDEO възпроизвеждане):
7 W (без да използвате батериите, с включени слушалки)
Размери (прибл.):
200 х 39.5 х 155 mm (ширина/
височина/дължина) включително
издадените части
Тегло (прибл.): 840 g
Работна температура: 5°С до 35°С
Работна влажност: 25 % до 80 %
Променливотоков адаптер:
100-240 V AC, 50/60 Hz
Адаптер за автомобилен акумулатор:
12 V DC
Приложени аксесоари
Вижте стр. 9.
Дизайнът и спецификациите подлежат на
промени без предупреждение.
29
Азбучен указател
Цифри
16:9 18
4:3 Letter Box 18
4:3 Pan Scan 18
A-Z
Audio DRC 19
CD 12, 27
DATA 15, 27
DVD 12, 27
DivX (видео файл) 15, 28
JPEG 15, 28
LCD ъгъл 17
LCD режим 17
МР3 15, 28
MPEG-4 (видео файл) 15, 28
OSD (Дисплей на екрана) 20
PBC 13, 19
Random Play 13
Resume Play 13
USB 16
VIDEO CD 12, 27
А-Я
Аудио 7, 20
Аудио настройки 19
Батерия на устройството за дистанционно управление 9
Видео файл (DivX/MPEG-4) 15, 28
Време за зареждане и време за възпроизвеждане 10
Възможни за възпроизвеждане носители 27
Дисплей за извеждане на информация по
възпроизвеждането 14
Езикови настройки 20
Изреждане на кадри 16
Меню на диска 20
Настройки 18
Основни настройки 18
Отстраняване на проблеми 22
Парола 20
Повторително възпроизвеждане 13
Регионален код 29
Родителски контрол 20
Скрийн сейвър 13, 19
Субтитри 8, 20
Телевизионен дисплей 18
Ъглово означаване 8, 19
30
BG
Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди
(Приложимо за страните от Европейския съюз и други европейски
страни, използващи система за разделно събиране на отпадъци)
Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че този продукт
не трябва да се третира като домашен отпадък. Вместо това, той трябва да бъде
предаден в съответните пунктове за рециклиране на електрически и електронни уреди.
Изхвърляйки този продукт на правилното място, вие предотвратявате потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които могат да се
случат при неправилното изхвърляне на продукта. Рециклирането на материалите ще
помогне за запазването на естествените ресурси. За по-подробна информация относно
рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местния градски офис, службата за
изхвърляне на отпадъци или с магазина, от който сте закупили продукта.
Производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Упълномощеният представител за EMC (електромагнитна съвместимост) и техническа безопасност на продукта е Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,70327 Stuttgart, Germany. За въпроси, свързани със сервиза
и гаранцията, моля обърнете се към адресите в съответните сервизни или гаранционни документи.
Допълнителна информация за този продукт и отговори на често задавани въпроси можете да намерите
на нашия уебсайт за клиентска поддръжка.
http://www.sony.bg
Download PDF

advertising