Sony | DVP-NS728H | Sony DVP-NS728H Инструкции за експлоатация

4-139-513-E1(1)
4-139-513-E1(1)
CD/DVD
плейър
Player
Operating Instructions
Ръководство
за експлоатация
DVP-NS718H
DVP-NS718H
DVP-NS728H
DVP-NS728H
©2009
2009 Sony Corporation
©
Corporation
Изхвърляйки този продукт на
правилното място, вие
предотвратявате потенциални
негативни последици за
За да намалите риска от пожар околната среда и човешкото
или токов удар, не излагайте
здраве, които в противен
устройството на дъжд или
случай, при неправилното
влага.
изхвърляне на продукта, могат
За да избегнете токов удар, не да се получат. Рециклирането
отваряйте кутията. За сервиз се на материалите ще помогне за
обръщайте единствено към
запазването на естествените
квалифициран персонал.
ресурси. За по-подробна
Кабелът на захранването
информация относно
трябва да се сменя единствено рециклирането на този продукт,
в квалифициран сервиз.
моля, свържете се с местния
Всякакъв вид батериите, а
градски офис, службата за
също и батериите, поставени в изхвърляне на отпадъци или с
устройството, не трябва да
магазина, от който сте
бъдат излагани на прекалена
закупили продукта.
горещина, като например на
пряка слънчева светлина, на
въздействието на огън и на
други подобни влияния.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Това устройство е
квалифицирано като CLASS 1
LASER продукт. Етикетът
CLASS 1 LASER PRODUCT се
намира от задната страна.
ВНИМАНИЕ
Използването на оптически
инструменти с този продукт
увеличава опасността от
нараняване на очите ви. Тъй
като лазерният лъч, използван в
този CD/DVD плейър, е вреден
за очите, не се опитвайте да
разглобявате кутията.
За сервизно обслужване се
обръщайте единствено към
квалифициран персонал.
2
Изхвърляне на стари
електрически и електронни
уреди (приложимо за страните
от Европейския съюз и други
европейски страни, използващи
система за разделно събиране
на отпадъци)
Този символ на устройството
или на неговата опаковка
показва, че този продукт не
трябва да се третира като
домашен отпадък. Вместо това,
той трябва да бъде предаден в
съответните пунктове за
рециклиране на електрически и
електронни уреди.
Изхвърляне на използвани
батерии (приложимо за
страните от Европейския съюз
и други европейски страни,
използващи система за
разделно събиране на
отпадъци)
Този символ на батериите или
на тяхната опаковка показва, че
продуктът не трябва да се
третира като домашен отпадък.
Възможно е някои батерии да
са маркирани с този символ в
комбинация с химически
символ. Химическият символ
на живака (Hg) или на оловото
(Pb) се прибавят, ако батерията
съдържа повече от 0.0005%
живак или 0.004% олово.
Изхвърлянето на батериите на
правилното място ще
предотврати потенциални
негативни последици за
околната среда и човешкото
здраве, които могат да бъдат
причинени при неправилното
им изхвърляне. Рециклирането
на материалите ще помогне за
запазването на природните
ресурси.
В случаите, в които поради
мерки за безопасност,
експлоатационни причини или
за да бъдат запазени данните,
батериите трябва да останат в
устройството, то те следва да
бъдат подменяни само от
квалифициран персонал.
За да се уверите, че батериите
ще бъдат правилно изхвърлени,
след като животът им изтече ги
предайте в съответния пункт за
рециклиране на електрическо и
електронно оборудване.
Относно всички други видове
батерии, моля, прегледайте
частта относно безопасното
изваждане на батериите от
продукта. Предайте батериите
в събирателен пункт, за да
бъдат рециклирани.
За по-подробна информация
относно рециклирането на този
продукт или батериите, с които
работи, моля, свържете се с
общинската служба във вашия
град, службата за изхвърляне
на отпадъци или с магазина, от
който сте закупили продукта.
Производителят на този
продукт е Sony Corporation, 17-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan. Оторизираният
представител за EMC и
безопасност на продукта е Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Germany. За въпроси, касаещи
сервиза и гаранцията на
устройството, се обръщайте
към адресите, указани в
съответните документи,
приложени към продукта.
Предпазни мерки
Безопасност
• Това устройство работи при
220-240 V AC, 50/60 Hz.
Проверете дали работното
напрежение на устройството
отговаря на захранването.
• За да предотвратите пожар
или късо съединение, не
поставяйте върху плейъра
предмети, пълни с течност
(например вази).
Инсталиране
• Не инсталирайте
устройството в наклонена
позиция. То е проектирано да
работи само в хоризонтална
позиция.
• Пазете устройството и
дисковете далече от
оборудване със силни
магнитни полета като
например микровълнови
печки или големи тонколони.
• Не поставяйте тежки
предмети върху
устройството.
Светкавици
За допълнителна защита,
изключвайте захранващия
кабел от мрежата по време на
светкавични бури или когато
оставяте устройството без
надзор за дълъг период от
време. Това ще предотврати
повреда в устройството,
породена от светкавица или
токов удар.
Забележки за дисковете
• За да запазите диска чист, не
докосвайте повърхността му хващайте го единствено по
ръбовете. Прах, отпечатъци
от пръсти или драскотини по
диска могат да доведат до
неизправност.
• Не излагайте дисковете на
пряка слънчева светлина или
на въздействието на топлинни
източници като климатици, а
също не оставяйте дискове в
автомобил, паркиран на пряка
слънчева светлина, тъй като
температурата във
вътрешността на колата може
значително да се покачи.
• След употреба прибирайте
дисковете в кутиите им.
• Почиствайте дисковете с
парче плат.
Почиствайте от центъра към
периферията.
• Не използвайте разтвори като
бензин, разредител,
почистващи вещества от
търговската мрежа или
антистатичен спрей,
предназначен за винилови
грамофонни плочи.
• Ако сте отпечатали етикета за
диска, изсушете го преди да
започнете възпроизвеждане
на диска.
• Не използвайте следните
дискове
- Дискове с нестандартна
форма (например карта,
сърце).
- Дискове с етикети или
стикери върху тях
- Дискове с целофанена
лента или тиксо върху тях.
3
Предпазни мерки
Безопасност
Ако в кутията попадне твърд
предмет или течност,
изключете устройството от
мрежовото захранване и го
проверете при квалифициран
персонал преди отново да го
използвате.
Енергийни източници
• Плейърът не е изключен от
източника на променлив ток
(мрежата), докато е свързан с
контакта на стената, дори ако
самото устройство е
изключено.
• Ако не планирате да
използвате плейъра за дълъг
период от време, изключете
щепсела от контакта. За да го
направите, издърпайте
щепсела; никога не дърпайте
самия кабел.
4
Сила на звука
Информация за ръководството
Не увеличавайте силата на
звука, ако слушате участък с
много ниско ниво на входния
сигнал или такъв без аудио
сигнал. В противен случай, ако
внезапно се получи пик на
сигнала, е възможно
високоговорителите да се
повредят.
• Инструкциите в това
ръководство се отнасят за 2
модела: DVP-NS718H и DVPNS728H. Проверете името на
модела, като погледнете
задния панел на плейъра. За
илюстрациите се използва
моделът DVP-NS728H.
Всички разлики в операциите
са ясно посочени в текста,
например “Само за DVPNS728Н.”.
• Икони като
,
изведени в горния край на
всяка глава, показват вида на
носителя, който можете да
използвате с функцията,
която се обяснява.
За подробности вижте
“Носители за
възпроизвеждане” (стр. 45).
• Инструкциите в това
ръководство описват
контролните бутони на
устройството за
дистанционно управление.
Можете да използвате и
контролните бутони на
плейъра, ако имат същите или
подобни имена като тези на
устройството за
дистанционно управление.
• “DVD” може да се използва
като общ термин за DVD,
DVD+RW/DVD+R DVD+R
DL (+VR режим) и DVDRW/DVD-R/DVD-R DL (VR
режим, видео режим).
• Информация, която трябва да
знаете (за да предотвратите
неправилна операция), е
описана след иконата b.
Информация, която е полезна
(съвети и други подобни) е
описана след иконата z.
Почистване
Почистете кутията, панела и
контролните бутони с парче
мек плат, леко навлажнено с
мек почистващ разтвор. Не
използвайте груби гъбички,
грапави прахове или разтвори
като алкохол или бензин.
Почистване на дисковете и
почистващи препарати за
дискове/лещи
Не използвайте почистващ
диск или почистващ препарат
(мокър спрей) от търговската
мрежа. Това може да причини
Местоположение
• Поставете плейъра на място с неизправност.
подходяща вентилация, за да Смяна на частите
предотвратите покачване на
Ако се наложи поправка на
вътрешната температура.
това устройство, която изисква
• Не поставяйте плейъра върху подмяна на някоя част,
мека повърхност като
възможно е подменената част
например върху килим.
да бъде задържана за повторна
• Не поставяйте плейъра близо употреба или рециклиране.
до топлинни източници или
Авторски права
на места, изложени на пряка
слънчева светлина, прах или • Този продукт включва
технология за защита на
механични вибрации.
авторското право, защитена с
• Не инсталирайте плейъра на
US патенти и други права на
тесни места, като например
интелектуална собственост.
лавици или подобни.
Използването на тази
• Инсталирайте плейъра така,
технология за защита на
че в случай на проблем
авторското право трябва да
кабелът на
бъде разрешена от
променливотоковия адаптер
Macrovision Corporation и е
да може незабавно да бъде
предназначена единствено за
изключен от мрежата.
домашно видео или друго
• Ако плейърът е внесен
ограничено ползване, освен
директно от студено на топло
ако изрично не е разрешено
място или ако е поставен в
друго от Macrovision
много влажна стая, върху
Corporation. Повторното
лещите във вътрешността на
сглобяване или разглобяване
устройството може да се
на продукта са забранени.
кондензира влага. Ако това се
случи, е възможно плейърът • “DVD+RW”, “DVD-RW”,
“DVD+R”, “DVD+R DL”,
да не функционира правилно.
“DVD-R”, “DVD VIDEO” и
В този случай извадете диска
логото “CD” са търговски
и оставете плейъра включен
марки.
за около половин час, докато
• Този DVD плейър включва
влагата се изпари.
технологията High-Definition
• Когато пренасяте плейъра,
Multimedia Interface
предварително извадете
(HDMITM). HDMI, логото
всички дискове. Ако не го
HDMI и High-Definition
направите, дискът, който се
Multimedia Interface са
намира във вътрешността на
търговски марки на HDMI
устройството, може да се
Licensing LLC.
повреди.
ВАЖНО
Внимание: Този плейър е в
състояние да поддържа на
екрана на вашия телевизор
неподвижен видео образ или
изображение безкрайно дълго
време. Ако оставите
неподвижен видео образ на
телевизионния екран за
продължителен период от
време, рискувате да
повредите телевизионния
екран. Особено чувствителни
са телевизорите с плазмени
екрани и прожекционните
телевизори.
Ако имате въпроси или
проблеми относно вашия
плейър, моля, обърнете се към
най-близкия доставчик или
сервиз на Sony.
Съдържание
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ....................................................................................................2
Предпазни мерки ......................................................................................................4
Упътване за частите и бутоните ..........................................................................7
Връзки и настройки ............................................................................11
Стъпка 1: Свързване към вашия телевизор .................................................11
Относно функцията CONTROL FOR HDMI за ‘BRAVIA Sync’
(само за HDMI връзки) ......................................................................................13
Стъпка 2: Свързване към вашия аудио компонент ...................................14
Стъпка 3: Свързване на кабела за захранването ........................................15
Стъпка 4: Подготовка на устройството за дистанционно управление.....15
Контрол на телевизора с устройството за дистанционно
управление .............................................................................................................16
Стъпка 5: Бърза настройка ...................................................................................16
Свързване на USB устройство (само за DVP-NS728H) ..............................18
Възпроизвеждане .............................................................................19
Възпроизвеждане на дискове ...........................................................................19
Упътване за екрана на контролното меню (Magic Pad) .....................21
Списък с опции на контролното меню ......................................................22
Упътване за ‘BRAVIA Sync’ дисплей ...................................................................24
‘BRAVIA Sync’ дисплей ........................................................................................24
Различни функции в режим на възпроизвеждане....................................25
Създаване на ваша собствена програма
(Програмирано възпроизвеждане) ............................................................25
Възпроизвеждане в случаен ред
(Разбъркано възпроизвеждане) ..................................................................26
Възпроизвеждане с повтаряне
(Повторно възпроизвеждане) .......................................................................26
Повтаряне на определен участък
(А-В Повторно възпроизвеждане) ...............................................................27
Настройка на конфигурацията за възпроизвеждане..............................28
Настройка на възпроизвежданата картина
(CUSTOM PICTURE MODE) .................................................................................28
Изостряне на контурите на изображението (SHARPNESS) ...............28
Регулиране на разминаването между картина и
звук (AV SYNC) .......................................................................................................28
Заключване на дискове (PARENTAL CONTROL) .......................................29
Възпроизвеждане на видео, фото и музикални файлове..................... 30
Възпроизвеждане на видео, фото и музикални
файлове от USB устройство (само за DVP-NS728H) .............................31
Избор на фото файл ...........................................................................................31
Изреждане на кадри с високо качество (PhotoTV HD) .......................32
Задаване на стъпка за изреждане на кадри (INTERVAL) ....................32
Избор на ефект при извеждане на кадри (EFFECT) .............................33
, продължава
5
Настройки и регулации ......................................................................34
Използване на екрана с настройките ............................................................34
LANGUAGE SETUP ....................................................................................................34
SCREEN SETUP.............................................................................................................35
CUSTOM SETUP ..........................................................................................................37
AUDIO SETUP...............................................................................................................38
Настройка на цифровия изходен сигнал .................................................38
HDMI SETUP ................................................................................................................40
Допълнителна информация ...............................................................42
Отстраняване на проблеми ............................................................................42
Функция за автодиагностика
(Когато на екрана се извеждат букви/цифри) ........................................44
Носители за възпроизвеждане .....................................................................45
Технически характеристики ...........................................................................47
Списък на езиковите кодове .........................................................................48
Списък с областните кодове за родителски контрол .........................48
Азбучен указател .................................................................................................49
6
Упътване за частите и бутоните
За повече информация вижте страниците, указани в скобите.
Устройство за дистанционно управление
PICTURE
NAVI
TV
*/1 (включване/готовност) (16)
Включва плейъра или задава в режим на
готовност.
 (сила на звука) +/- (16)
Регулира силата на звука на телевизора.
TV
 Бутони с цифри
Въвежда цифри за заглавието/главата и др.
TIME/TEXT
CLEAR
AUDIO
SUBTITLE
TO P MENU
MENU
RETURN
DISPLA Y
FA ST/SLO W
PLA Y
CLEAR (22)
Изчиства полето за въвеждане.
 TIME/TEXT (10)
Извежда времетраенето и оставащото време
на телевизионния екран или дисплея на
предния панел. Натиснете неколкократно, за
да промените изведената информация.
CD/DVD текстът се извежда, само когато на
диска има записан текст.
Ако музикалният файл притежава ID3 tag,
плейърът ще изведе името на албума/
заглавието на записа от ID3 tag
информацията. Този плейър поддържа ID3
tag версии 1.0/1.1 и 2.2/2.3
AUDIO (
)
Променя аудио езика или аудио канала.
Когато се изведат 4 цифри, те показват
езиковия код. Вижте “Списък с езиковите
кодове” на стр. 48, за да проверите на кой
код отговаря езикът.
SUBTITLE ( ) (31)
Бутоните  (сила на звука) +, бутонът с цифра
5, AUDIO и  имат осезаема точка.
Използвайте осезаемата точка като ориентир,
когато работите с плейъра.
 PICTURE NAVI (31)
Разделя екрана на 9 под-екрана, за да
можете да избирате желаната сцена бързо.
Всеки път, когато натиснете бутон, дисплеят
се променя както следва:
• CHAPTER VIEWER
• TITLE VIEWER
• TRACK VIEWER
Фото файловете в албума се извеждат на 16
под-екрана.
- Променя субтитрите, когато субтитрите са
записани на DVD VIDEO/DVD-VR
режим/само за DivX видео файлове.
- Извежда текста за песен, когато
възпроизвеждате музикален файл и
натиснете бутона по време на
възпроизвеждане. За подробности вижте
стр. 31.
TV (избор на входен сигнал) (16)
Превключва между телевизора и други
източници на входен сигнал.
TV */1 (включване/готовност) (16)
Включва телевизора или задава в режим на
готовност.
, продължава
7
 TOP MENU
Извежда главното меню на DVD.
FAST/SLOW PLAY
Възпроизвежда с различна скорост със
звук*6, когато неколкократно натиснете
бутона, докато устройството е в режим на
възпроизвеждане.
MENU (30)
Извежда менюто.
O RETURN (20)
Връща се към предходния дисплей.
DISPLAY (21)
Извежда информацията за възпроизвеждане
на екрана.
/// (22)
Премества осветяването, за да изберете
изведената опция.
Централен бутон (ENTER) (16)
Потвърждава избора на опцията.
 (предходен/следващ)
Прескача към предходна/следваща глава,
запис или сцена в режим на продължително
възпроизвеждане.
/
(повтаряне/стъпка/
стъпка/преминаване напред)
- Повтаря сцената*1*3/леко превърта напред
сцената*2*3, когато натиснете бутона,
докато устройството е в режим на
възпроизвеждане.
- Възпроизвежда по един кадър назад*4/
напред*5, когато натиснете бутона, докато
устройството е в режим на пауза.
- Променя LUN (Logical Unit Number)
устройствата, когато натиснете бутона,
докато устройството е в режим на
извеждане на албуми или записи (стр. 31).
(сканиране/бавно
/
възпроизвеждане)
- Превърта бързо назад/напред, когато
натиснете бутона, докато устройството
възпроизвежда. Скоростта се променя,
когато неколкократно натиснете бутона.
- Възпроизвежда на каданс назад*4/
напред*5, когато неколкократно натиснете
бутона, докато устройството е в режим на
пауза.
 (възпроизвеждане)
Стартира или рестартира възпроизвеждане
 (пауза)
Въвежда режим на пауза или рестартира
възпроизвеждането.
 (стоп)
Спира възпроизвеждането.
8
*1
За DivX видео файлове и DVD, освен
DVD+RW/DVD+R/DVD+R DL.
*2
Само за DVD и DivX видео файлове.
*3
Възможно е тези функции да не работят за някои
сцени.
*4
Само за DVD VIDEO и DVD-VR режим.
*5
Само за DVD, VIDEO CD и видео файлове.
*6
Само за DVD и VIDEO CD.

Възможно е някои функции при възпроизвеждане да
не работят с неподдържан MPEG-4 формат (стр. 45).
Преден панел
 Бутон */1 (включване/готовност) (16)
 Шейна за диска (19)
 Дисплей на предния панел (10)
 Бутон  (отваряне/затваряне) (19)
Отваря и затваря шейната за диска.
 Бутон  (възпроизвеждане) (19)
Бутонът  (възпроизвеждане) има
осезаема точка*.
 Бутон  (стоп) (19)
Спира възпроизвеждането.


USB жак (вид А) (18, 31)
(само за DVP-NS729H)
Свържете USB устройство към този жак.
(Сензор за дистанционно управление) (15)
* Използвайте осезаемата точка за ориентир, когато
работите с плейъра.
Заключване на шейната на диска
(Child Lock)
Можете да заключите шейната на диска, за да
предотвратите отваряне по грешка.
Докато плейърът е в режим на готовност,
натиснете  RETURN, ENTER, а след това
натиснете */1 на устройството за
дистанционно управление.
Плейърът се включва и индикацията
“LOCKED” се извежда на екрана на предния
панел. Докато е зададена функцията Child Lock,
бутонът  на плейъра и на устройството за
дистанционно управление не работи.
За да отключите шейната на диска
Натиснете  RETURN, ENTER, докато
плейърът е в режим на готовност, след това
отново натиснете */1.

Дори да изберете опцията “RESET” от “SETUP” в
контролното меню (стр. 34), шейната на диска остава
заключена.
Заден панел
L
CENTER
 Жак HDMI OUT (High Definition Multimedia
Interface) (11, 14)
 Жак DIGITAL OUT (COAXIAL) (14)
 Жак LINE OUT (VIDEO) (11)
 Жак LINE (RGB) - TV (11)
 Жакове COMPONENT VIDEO OUT (11)
 Жакове LINE OUT L/R (AUDIO) (14)
, продължава
9
Дисплей на предния панел
 , 
Свети при възпроизвеждане или режим на
пауза.


1
Свети в режим на повторно
възпроизвеждане
Свети, когато можете да промените ракурса
 Информация за възпроизвеждане
Можете да прегледате информацията за
време и текст, като неколкократно
натиснете бутона TIME/TEXT на
устройството за дистанционно управление.
Дисплеят се променя както следва:
Когато възпроизвеждате DVD
Времетраене на текущо заглавие

Оставащо време на текущо заглавие

Времетраене на текуща глава

Оставащо време на текуща глава

Текст

Номер на настоящото заглавие и глава
(Автоматично се връща към горното
положение)
10
Когато възпроизвеждате музика или
видео файлове
Времетраене и номер на настоящия файл*1
или запис*2

Име на настоящ файл*1 или запис/Заглавие
на MP3 ID3 запис*2

Текущ албум или файл*1 или номер на запис*2
(Автоматично се връща към горното
положение)
*1
*2
за видео файл
за музикален файл
Когато възпроизвеждате VIDEO CD
(без PBC функции) или CD
Времетраене и номер на настоящия запис

Оставащо време на настоящия запис

Времетраене на диск

Оставащо време на диска

Текст
Връзки и настройки
При разопаковане проверете приложените аксесоари, като погледнете стр. 47.
Стъпка 1: Свързване към вашия телевизор
Свържете този плейър към телевизора, като използвате видео кабел. Изберете един от примерите от
 до  в зависимост от входните жакове на телевизора.
За да гледате изображения с прогресивен сигнал (525р или 625р) със съвместим телевизор,
проектор или монитор, използвайте пример . Изберете пример , когато свързвате към
телевизор с HDMI вход.
Връзки и настройки

• Включете добре кабела, за да предотвратите нежелан шум.
• Запознайте се с инструкциите за експлоатация на компонентите, които ще свързвате.
• Уверете се, че преди да започнете свързването, сте изключили захранването на всеки компонент.
INPUT
A
INPUT
(жълт)
VIDEO
Аудио/видео кабел
(не е приложен в
комплекта)
D
(бял)
Телевизор
L
AUDIO
(червен)
SCART кабел
(не е приложен
в комплекта)
R
(жълт)
Телевизор
към LINE (RGB)-TV
към LINE OUT (VIDEO)
L
CENTER
CD/DVD плейър
към HDMI OUT
(зелен)
HDMI кабел
(не е приложен
в комплекта)
(син)
(червен)
към COMPONENT
VIDEO OUT
COMPONENT
VIDEO IN
B
Y
P B /C B
HDMI IN
P R /C R
Телевизор
: Посока на сигнала
Компонентен видео
кабел (не е приложен в
комплекта)
Телевизор
(зелен)
(син)
(червен)
C
, продължава
11

За да свържете телевизор с DVI вход
Когато свързвате към телевизор с прогресивен сигнал,
препоръчваме ви да използвате само пример . Ако
свържете към вашия телевизор, като използвате
едновременно  и , специален контролен сигнал,
предаван посредством SCART кабела, може да
превключи сигнала към SCART жака.
Използвайте HDMI-DVI преобразуващ кабел
(не е приложен в комплекта). Жакът DVI няма
да приеме аудио сигнали, затова в допълнение
към тази връзка трябва да използвате друга
аудио връзка (стр. 14). Освен това, не можете
да свържете жака HDMI OUT към жака DVI,
който не е HDCP-съвместим (например DVI
жакове на PC дисплей).
 Входен видео жак
Ще имате образ със стандартно качество.
 HDMI/DVI входен жак
Използвайте HDMI кабел на Sony, за да се
наслаждавате на висококачествени цифрови
изображения и звук през жака HDMI OUT.
Когато свързвате към Sony телевизор, който е
съвместим с функцията CONTROL FOR HDMI,
вижте стр. 13.
Когато свързвате жака HDMI OUT
Следвайте стъпките по-долу. Неправилната
работа може да повреди HDMI OUT жака и
конектора.
1 Внимателно поставете HDMI конектора към
HDMI OUT жака, намиращ се от задната
страна на плейъра, като проверите формата.
Уверете се, че конекторът не е обърнат на
обратно или настрани.
 Компонентни видео входни жакове
(Y, PВ/CВ, PR/CR)
Можете да се наслаждавате на правилна
репродукция на цветовете и на
висококачествени изображения.
 SCART входен жак
Уверете се, че сте извършили здраво
свързването, за да избегнете евентуален шум и
бръмчене. Когато свързвате със SCART кабел,
проверете дали телевизорът приема RGB
сигнали. Обърнете се и към инструкциите за
експлоатация, приложени към телевизора.
Освен това, когато задавате опцията “LINE” в
позиция “RGB (COMPONENT OFF)” в менюто
“SCREEN SETUP” в екрана на настройката
(стр. 35), използвайте SCART кабел, който е
подходящ за всеки сигнал.
Когато свързвате към стандартен 4:3 телевизор
В зависимост от диска е възможно
изображението да не се побере на
телевизионния екран. За да промените
съотношението на екрана, вижте стр. 35.

Конекторът е на
обратно
Конекторът не е
изправен
2 Включете HDMI конектора в изправено
положение в HDMI OUT жака.
Не огъвайте и не прилагайте сила към HDMI
конектора.
12
• Не свързвайте едновременно повече от един вид
видео кабел между плейъра и вашия телевизор.
• Не използвайте едновременно връзки  и .
• Не свързвайте видеорекордер между плейъра и
вашия телевизор. Ако преведете сигнала на плейъра
през видеорекордер, няма да получите чисто
изображение на телевизионния екран. Ако вашият
телевизор има само видео/аудио входен жак,
свържете плейъра към този жак.
Връзки и настройки
• Когато свързвате плейъра към телевизор през
SCART жаковете, входният източник на
телевизора автоматично се задава в
положение плейър, когато започнете
възпроизвеждането. В този случай натиснете
TV (избор на входен сигнал) на
устройството за дистанционно управление, за
да превключите към входен източник TV.
• Ако зададете “LINE” в положение “RGB”
(COMPONENT OFF) в менюто “SCREN
SETUP” (стр. 35), плейърът не извежда
компонентни видео сигнали.
• Уверете се, че когато местите плейъра, сте
изключили HDMI кабела.
• Не прилагайте сила към корпуса, когато
HDMI кабелът е свързан. Това може да
повреди HDMI OUT жака или HDMI кабела.
• Когато включвате или изключвате, не въртете
HDMI конектора.
Когато възпроизвеждате диск, записан в
система за цветна телевизия NTSC,
плейърът извежда видео сигнала или
дисплея с настройките в система за цветна
телевизия NTSC и е възможно картината
да не се изведе на цветните телевизори,
работещи по система PAL. В този случай
отворете шейната и извадете диска.
Относно функцията CONTROL FOR
HDMI за ‘BRAVIA Sync’
(само за HDMI връзки)
Когато свързвате Sony компоненти, съвместими
с функцията CONTROL FOR HDMI,
посредством HDMI кабел (не е приложен в
комплекта), можете да се наслаждавате на
следните функции:
• Възпроизвеждане с едно докосване (стр. 19)
• Изключване на захранването на системата
Когато изключвате телевизора, като
използвате бутона */1 на устройството за
дистанционно управление на телевизора,
компонентите, съвместими с функцията
CONTROL FOR HDMI, се изключват
автоматично.

В зависимост от свързания компонент е възможно
функцията CONTROL FOR HDMI да не работи.
Вижте ръководството за експлоатация, приложено към
компонента.
13
Стъпка 2: Свързване към вашия аудио компонент
Изберете едно от следните свързвания  или , в зависимост от входния жак на вашия
телевизор, проектор или аудио компонент, като например AV усилвател (приемник).
Това ще ви позволи да чувате звука.
(червен)
Аудио/видео
кабел
(не е приложен
в комплекта)
(жълт)*
(бял)
A
(бял)
L
(жълт)*
(червен)
R
Телевизор,
проектор или аудио
компонент
към LINE OUT L/R (AUDIO)
L
CENTER
към DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI OUT
CD/DVD плейър
или
Коаксиален цифров кабел
(не е приложен в
комплекта)
HDMI кабел (не е
приложен в комплекта)
към коаксиален/HDMI
цифров вход
[Високоговорители]
Заден (R)
[Високоговорители]
Заден (L )
Преден (L )
B
Преден (R)
Аудио компонент с
декодер
Централен
Субуфер
: Посока на сигнала
* Жълтият щекер се използва за видео сигнала (стр. 11).

За правилното поставяне на високоговорителите вижте ръководството за експлоатация, приложено към
свързания компонент.
14
 Аудио L/R входни жакове
Тази връзка използва двата високоговорителя
на телевизора или аудио компонента за
извеждане на звук.
 Цифров аудио входен жак
Свържете захранващите кабели на плейъра и на
телевизора към мрежата.
Стъпка 4: Подготовка на
устройството за дистанционно
управление
Заредете две батерии R6 (размер АА), като
съобразите знаците # и 3 на батериите със
съответните знаци в отделението. Когато
използвате устройството за дистанционно
управление, насочвайте го към дистанционния
сензор
на плейъра.
Връзки и настройки
Ако аудио компонентът има Dolby*1 Digital,
DTS*2 или MPEG аудио декодер и цифров
входен жак, използвайте тази връзка. Можете
да се наслаждавате на Dolby Digital (5.1ch),
DTS (5.1ch) и MPEG аудио (5.1ch) съраунд
ефект.
Ако свържете Sony аудио компонент, който е
съвместим с функцията CONTROL FOR HDMI,
вижте ръководството за експлоатация,
приложено към аудио компонента.
Стъпка 3: Свързване на кабела
за захранването
*1
Произведен по лиценз на Dolby Laboratories.
“Dolby”, “Pro Logic” и символът двойно D са
търговски марки на Dolby Laboratories.
*2
Произведен по лиценз на US патент #
5,451,942 и други американски и световни
патенти, които са издадени или изчакващи.
DTS и DTS Digital Out са регистрирани
търговски марки; логото и символът DTS са
търговски марки на DTS, Inc. -- 1996-2008
DTS, Inc. Всички права са запазени.

• След като извършите свързването, задайте
подходящите настройки в екрана за бърза
настройка (стр. 16). Ако вашият аудио
компонент има функция MPEG audio декодер,
задайте “MPEG” в позиция “MPEG” в аудио
настройките ‘”AUDIO SETUP” (стр. 39). В
противен случай от високоговорителите няма
да излезе никакъв звук или ще се чуе силен
шум.
• За тази връзка не можете да използвате TVS
ефектите на плейъра.
• Когато свържете плейъра към аудио
компонент, като използвате HDMI кабел, ще
трябва да направите едно от следните неща:
- Свържете аудио компонента към телевизора,
като използвате HDMI кабел.
- Свържете плейъра към телевизор
посредством видео кабел, различен от HDMI
кабел (компонентен видео кабел или
аудио/видео кабел).
• Когато свързвате към жака HDMI OUT,
внимателно поставете HDMI конектора в
гнездото. Не прегъвайте и не прилагайте
натиск върху HDMI кабела.

• Не оставяйте устройството за дистанционно
управление на изключително горещи или
влажни места.
• Не допускайте в кутията на устройството за
дистанционно управление да попаднат
каквито и да е чужди тела. Особено
внимавайте, когато сменяте батериите.
• Не излагайте дистанционния сензор на
директна слънчева светлина или на пряка
светлина, излъчвана от осветителни тела.
Това може да причини неизправност.
• Ако няма да използвате устройството за
дистанционно управление за дълъг период от
време, извадете батериите, за да
предотвратите възможна повреда вследствие
на протичане или корозия на батериите.
, продължава
15
Контрол на телевизора с
устройството за дистанционно
управление
Можете да контролирате нивото на звука,
входящия източник и включването на вашия
SONY телевизор с устройството за
дистанционно управление, приложено в
комплекта.
Бутони
В зависимост от свързаното устройство,
възможно е да не успеете да контролирате
вашия телевизор, като използвате всички или
някои от бутоните на приложеното устройство
за дистанционно управление.
Бутони
Операции
Включване и изключване
TV */1
телевизора .
 (сила на Регулиране силата на звука на
телевизора.
звука) +/Превключване на източника на

TV/
входен сигнал за телевизора
(избор на
между телевизора и други
входен
входящи източници
сигнал)
Управление на други телевизори с устройството
за дистанционно управление
Можете да контролирате нивото на звука,
входящия източник и включването и на
телевизор, който не е с марката SONY.
Ако откриете модела на вашия телевизор в
таблицата по-долу, задайте съответния
производствен код.
Стъпка 5: Бърза настройка
Следвайте стъпките, описани по-долу, за да
извършите минимума от основни настройки,
необходими за използване на плейъра.
За да пропуснете настройка, натиснете . За
да се върнете към предишна настройка,
натиснете .
1 Включете телевизора, след това
натиснете */1.
2 Превключете селектора за входен сигнал на
телевизора, за да може сигналът от плейъра
да се изведе на телевизионния екран.
В долната част на екрана се извежда “Press
[ENTER] to run QUICK SETUP” (Натиснете
[ENTER], за да стартирате QUICK SETUP).
Ако това съобщение не се изведе, изберете
“QUICK” от “SETUP” в контролното меню,
за да стартирате бързата настройка (стр. 22).
3 Натиснете ENTER без да зареждате диск.
Извежда се екранът на настройката за избор
на език.
LANGUAGE SETUP
OSD:
MENU:
AUDIO:
SUBTITLE:
ENGLISH
ENGLISH
FRANÇAIS
DEUTSCH
ITALIANO
ESPAÑOL
NEDERLANDS
DANSK
SVENSKA

Когато сменяте батериите на устройството за
дистанционно управление, възможно е стойността на
зададения от вас код да се върне в положението си по
подразбиране. Задайте кода отново.
1
2
Докато задържате бутон TV */1,
натискайте бутоните с цифри, за да
изберете производствения код на вашия
телевизор.
Освободете бутона TV */1.
Кодове на управляемите телевизори
Ако е записан повече от един код, опитайте да
въведете кодовете един по един, докато не
намерите този, който работи с вашия
телевизор.
Производител Код
Sony
01(по подразбиране)
Hitachi
24
JVC
33
LG/Goldstar
76
Panasonic
17,49
Philips
06,08,72
Samsung
71
Sharp
29
Toshiba
38
16
4 Натиснете /, за да изберете език.
Плейърът извежда менюто и субтитрите на
избрания от вас език.
5 Натиснете ENTER.
Извежда се екранът за настройка на
съотношението на телевизионния екран.
SCREEN SETUP
16:9
TV TYPE:
16:9
SCREEN SAVER:
BACKGROUND:
4:3 LETTER BOX
4:3 PAN SCAN
LINE:
(COMPONENT OUT ONLY)
: OFF
PROGRESSIVE
AUTO
MODE (PROGRESSIVE) :
FULL
4:3 OUTPUT:
6 Натиснете /, за да изберете настройката,
която отговаря на вида на телевизора.
 Ако имате широкоекранен телевизор или
стандартен 4:3 телевизор с широкоекранен
режим
 Ако имате 4:3 стандартен телевизор
• 4:3 LETTER BOX или 4:3 PAN SCAN
(стр. 35)
11 Натиснете
/, за да изберете вида на
Dolby Digital сигнала, който искате да
изпратите към аудио компонента.
7 Натиснете ENTER.
Ако вашият аудио компонент има Dolby
Digital декодер, изберете “DOLBY
DIGITAL”. В противен случай изберете “DPCM”.
Извежда се екранът за настройка за избор на
видео сигнал, който извеждате от жака LINE
(RGB)-TV.
SCREEN SETUP
16:9
TV TYPE:
SCREEN SAVER:
ON
JACKET PICTURE
BACKGROUND:
LINE:
VIDEO
PROGRESSIVE
(COMPONENT OUT ONLY) :
VIDEO
MODE (PROGRESSIVE) : RGB (COMPONENT OFF)
4:3 OUTPUT:
FULL
8 Натиснете /, за да изберете вида на
сигнала, който желаете да изведете от жака
LINE (RGB)-TV.
 Видео сигнали
• VIDEO (стр. 35)
AUDIO SETUP
AUDIO DRC:
STANDARD
DOWNMIX:
DOLBY SURROUND
DIGITAL OUT:
ON
DOLBY DIGITAL
DOLBY DIGITAL:
DOLBY DIGITAL
MPEG:
D-PCM
DTS:
48kHz/16bit
48kHz/ 96kHz PCM:
12 Натиснете ENTER.
Избрана е опция “DTS”.
13 Натиснете /, за да изберете дали да
изпратите или не DTS сигнал към аудио
компонента.
 RGB сигнали
• RGB (COMPONENT OFF) (стр. 35)
9 Натиснете ENTER.
Ако вашият аудио компонент има DTS
декодер, изберете “ON”. В противен случай
изберете “OFF”.
14 Натиснете ENTER.
Бързата настройка и връзките са
приключени.
Ако вашият аудио компонент има MPEG
аудио декодер, задайте “MPEG” в позиция
“MPEG” (стр. 39).
Is this player connected to an amplifier
(receiver) ? Select the type of jack you
are using.
YES
LINE OUTPUT L/R (AUDIO)
DIGITAL OUTPUT
NO
Връзки и настройки
• 16:9 (стр. 35)
Ако сте свързали AV усилвател (приемник)
посредством използването на аудио кабел,
изберете “YES”: LINE OUTPUT L/R (AUDIO);
след това преминете към стъпка 14.
Ако сте свързали аудио компонент посредством
използването на оптичен или коаксиален
цифров/HDMI кабел, изберете “YES”: DIGITAL
OUTPUT”.

Когато включите режим “PhotoTV HD” (стр. 32),
изборът за “TV TYPE” се прескача.
Извежда се екранът с настройки за избор на
жак, който се използва за свързване към
вашия аудио компонент.
10 Натиснете /, за да изберете вида на
жака, използван за свързване към вашия
аудио компонент; след това натиснете ENTER.
Ако не сте свързали аудио компонента,
изберете “NO”, за да преминете към стъпка
14.
17
Свързване на USB устройство
(само за DVP-NS728H)
Можете да свържете USB устройство към
USB жака на плейъра, за да възпроизвеждате
видео, фото или музикални файлове. За
списък с USB устройства, които могат да
бъдат свързани към плейъра, вижте “USB
устройства, които могат да се
възпроизвеждат” (допълнително ръководство).
За подробности относно файловете, които
можете да възпроизвеждате вижте “Носители
за възпроизвеждане” на стр. 45.
Обърнете се към ръководството за
експлоатация, приложено към USB
устройството, преди да свържете към плейъра.
USB USB
устройство
device
За да възпроизвеждате файлове с данни, вижте
“Възпроизвеждане на видео, фото и музикални
файлове от USB устройство (само за DVPNS728H) (стр. 31).
За да изключите USB устройството
Спрете възпроизвеждането и изключете USB
устройството от USB жака.

• Вземете предпазните мерки, необходими за
подсигуряване на важните файлове на USB
устройството, преди да свържете носителя към
плейъра.
• Не свързвайте USB устройството насила и се
уверете, че щекерът в правилно ориентиран.
• Не свързвайте плейъра и USB устройството през
USB хъб.
• Преди да започнете работа се уверете, че на USB
устройството няма файлове, заразени с вируси.
• Този плейър поддържа само USB Mass Storage
Class.
• Този плейър поддържа USB устройства само с
FAT12, FAT 16 или FAT32 формат.
• Възможно е някои USB устройства да не работят с
този плейър.
18
Възпроизвеждане
Възпроизвеждане на
дискове
телевизора, за да може сигналът от плейъра
да се изведе на телевизионния екран.
2 Натиснете  на плейъра и поставете диск в
шейната.

Плейърът автоматично ще се изключи, ако го
оставите в режим стоп за повече от 30 минути.
За да включите или изключите тази функция,
задайте “AUTO POWER OFF” в “CUSTOM
SETUP” в положение “ON” или “OFF” (стр. 37).

Със страната, която се
възпроизвежда, надолу
3 Натиснете .
Шейната се затваря. Плейърът започва
възпроизвеждане (непрекъснато
възпроизвеждане). Регулирайте нивото на
силата на звука на телевизора или на аудио
компонента.
В зависимост от диска, възможно е на
телевизионния екран да се изведе меню. За
DVD VIDEO, вижте стр. 8. За VIDEO CD,
вижте стр. 20.
Ако в плейъра има диск
Натиснете .
За да спрете възпроизвеждането
Натиснете .
За да въведете режим на пауза при
възпроизвеждане
Натиснете .
Възпроизвеждане
1 Превключете селектора за входен сигнал на
Входният сигнал за телевизора автоматично ще
се превключи към плейъра в следните случаи:
- Когато натиснете бутоните , TOP MENU,
MENU или DISPLAY на устройството за
дистанционно управление. Обърнете
внимание, че тези бутони не са ефективни,
когато възпроизвеждате аудио CD или аудио
записи в “MUSIC” режим.
- Ако заредите диск с функция за автоматично
възпроизвеждане.
- Ако натиснете шейната за диска, за да се
затвори.
• В зависимост от DVD или VIDEO CD, възможно е
някои операции да се различават или да са
забранени. Вижте ръководството за експлоатация,
приложено към вашия диск.
• Дискове, създадени на DVD рекордери, трябва да
бъдат правилно финализирани, за да можете да ги
възпроизвеждате. За повече информация относно
финализирането, вижте ръководството за
експлоатация, приложено към DVD рекордера.
Забележки за възпроизвеждане на DTS звук на
DVD VIDEO
DTS аудио сигналите се извеждат само през
DIGITAL OUT (COAXIAL)/ HDMI OUT жака.
Възстановяване на възпроизвеждането от
позицията, в която сте спрели диска
(Multi-disc Resume)
Когато пак натиснете  след като сте спрели
възпроизвеждането, плейърът започва
възпроизвеждане от точката, в която сте
натиснали .

• За да започнете възпроизвеждането от началото
на диска, натиснете два пъти , след това
натиснете .
• Когато възпроизвеждате DVD VIDEO и VIDEO CD,
плейърът запаметява позицията, в която сте спрели
диска за максимум 6 диска и възстановява
възпроизвеждането от същата точка, когато заредите
същия диск. Когато запаметявате позиция за седми
диск, позицията за първия диск се изтрива.
Възпроизвеждане с едно натискане
(само за HDMI връзки)
Когато натиснете веднъж бутона  на
устройството за дистанционно управление,
плейърът и телевизорът автоматично се
включват като телевизорът се задава във входен
режим за плейъра. Възпроизвеждането
автоматично започва.
, продължава
19

• За да работи функцията Multi Disc Resume, “MULTI
DISC RESUME” в “CUSTOM SET UP” трябва да
бъде зададен в положение “ON” (стр. 37).
• Функцията за възстановяване на възпроизвеждането
не работи в режим на разбъркано възпроизвеждане
и режим на програмирано възпроизвеждане.
• Възможно е при някои дискове функцията за
възстановяване на възпроизвеждането да не работи
в зависимост от точката, в която сте спрели
възпроизвеждането или сте натиснали */1.
Възпроизвеждане на VIDEO CD с функция РВС
(РВС възпроизвеждане)
РВС (Контрол на възпроизвеждането) ви
позволява да възпроизвеждате интерактивно
VIDEO CD, като следвате менюто на
телевизионния екран.
Когато започнете възпроизвеждането на
VIDEO CD с функцията РВС, се извежда
менюто за избор.
Изберете опция, която желаете, като натискате
бутоните с цифри, и натиснете ENTER.
Следвайте инструкциите от менюто за
интерактивни операции (натиснете , когато
се изведе индикация “Press SELECT”).
За да се върнете към менюто
Натиснете  RETURN.

За възпроизвеждане без РВС функция,
натиснете / или бутоните с цифри докато
плейърът е в режим стоп, за да изберете песен; след
това натиснете  или ENTER.
На телевизионния екран се извежда индикацията
“Play without PBC” (възпроизвеждане без РВС) и
плейърът стартира непрекъснато възпроизвеждане. Не
можете да възпроизвеждате неподвижни картини като
меню.
За да се върнете към режим на РВС възпроизвеждане,
натиснете два пъти  и след това натиснете 
20
Упътване за екрана на контролното меню (Magic Pad)
Използвайте контролното меню, за да изберете функция и за да изведете информация за функция.
Неколкократно натиснете бутона DISPLAY, за да включите или смените екрана на контролното
меню, както следва:
Възпроизвеждане
Екран на контролното меню 1

Екран на контролното меню 2 (освен за CD и когато “MEDIA” е
зададен в положение “MUSIC”)

Екран на контролното меню изключен
В зависимост от вида на носителя, екраните на контролните менюта 1 или 2 извеждат различни
индикации.
Пример: Екран 1 на контролното меню при възпроизвеждане на DVD VIDEO.
Натиснете /, за да изберете опция в контролното меню, след това натиснете ENTER.
За подробности относно опцията вижте “Списък с опции на контролното меню” (стр. 22, 23).
Номер на текущо възпроизвежданата глава*2
Номер на текущо възпроизвежданото заглавие*1
Общ брой на заглавията*1
Общ брой на главите*2
Опции на контролното
меню
12 ( 27 )
18 ( 34 )
T
1:32:5 5
Избрана опция
Име на функцията
от избраната
индикация в
контролното меню
Работно съобщение
PLAY
DVD VIDEO
Състояние на
възпроизвеждане
( Възпроизвеждане,
 Пауза,
 Стоп и т.н.)
Вид на
възпроизвеждания
диск*3
Възпроизведено
време*4
Текуща настройка
OFF
OFF
SET
ON
Опции
PROGRAM
ENTER
Quit: DISPLAY
*1
Извежда номера на албума за видео, фото и
музикални файлове, номера на сцената за
VIDEO CD (функцията PBC е включена),
номера на песента за VIDEO CD/ CD.
*2
Извежда номерата на видео, фото и музикалните
файлове, и индексния номер за VIDEO CD.
*3
Извежда Super VCD като “SVCD”.
*4 Извежда датата за фото файлове.
, продължава
21
Списък с опции на контролното
меню
Опция
Име на опцията, Функция
TITLE/SCENE/TRACK
CHAPTER/INDEX
TRACK
Избира заглавието, сцената,
записа, главата или индекса, който
ще се възпроизвежда.
1 Натиснете /, за да изберете
метода на търсене.
Избрано е “**(**)” (** се
отнася за номер).
2 Натиснете ENTER.
“**(**)” се променя на “-(**)”.
3 Натиснете бутоните с цифри,
за да изберете номера, който
търсите.
4 Натиснете ENTER.
TIME/TEXT
А-В REPEAT (стр. 27)
Определя частите, които желаете
да възпроизведете неколкократно.
PARENTAL CONTROL (стр. 29)
Задава забрана на
възпроизвеждане.
SETUP (стр. 16, 34)
QUICK (Бърза настройка):
Използвайте бързата настройка, за
да изберете езика на екрана,
съотношението на телевизионния
екран и изходния звуков сигнал.
CUSTOM (Индивидуална
настройка):
Като допълнение към бързата
настройка, с тази функция можете
да регулирате и други различни
настройки.
RESET (Възстановяване на
фабричните настройки):
Настройките от менюто “SETUP”
се връщат към стойностите си по
подразбиране.
Проверява изминалото и
оставащото възпроизведено
време.
Въвежда времеви код за търсене
на картина и музика (само за DVD
и DivX видео файлове)
1 Натиснете ENTER.
2 Въведете времевия код, като
използвате бутоните с цифри,
след това натиснете ENTER.
Например, ако искате да
откриете сцена, която е на 2
часа, 10 минути и 20 секунди
след началото, просто
въведете “2:10:20”.
Увеличава изображението до 4
пъти от оригиналния размер и
можете да преглеждате с помощта
на ///.
За да се върнете към нормален
преглед, натиснете CLEAR.
Тази функция работи за всички
изображения, освен за тези на
заден план.

ANGLE
Не можете да търсите сцена на
DVD+RW/DVD+R/DVD+R DL, като
използвате времевия код.
Променя ъгъла.
DISC/USB само за DVP-NS728H
(стр. 31)
Изберете режим на
възпроизвеждане или на USB или
на DISC.
ORIGINAL/PLAY LIST
Избира вида на заглавията (DVDVR режим) за възпроизвеждане –
оригиналните: ORIGINAL или
редактираните: PLAY LIST.
PROGRAM (стр. 25)
Избира ред на възпроизвеждане
на заглавието, главата или
песента.
22
REPEAT (стр. 26)
Възпроизвежда неколкократно
всички заглавия/записи/албуми
или едно
заглавие/запис/песен/албум/ файл.
SHUFFLE (стр. 26)
Възпроизвежда заглавието, главата
или песента в произволен ред.
ZOOM
CUSTOM PICTURE MODE (стр. 28)
Можете да изберете качество на
изображението, което най-добре
съответства на програмата, която
гледате.
SHARPNESS (стр. 28)
Увеличава остротата на контурите
на изображението, за да се получи
по-изострено изображение.
AV SYNC\ (стр. 28)
Регулира разминаването между
картината и звука.
TVS (Виртуален съраунд на
високоговорителите)

• Когато избирате някой от TVS
режимите, изключете съраунд
ефектите на свързания телевизор или
аудио компонент.
• TVS ефектите не работят, когато
използвате функциите бързо или
бавно възпроизвеждане, въпреки че
можете да ги променяте.
• Ако използвате DIGITAL OUT
(COAXIAL)/HDMI OUT жака и
зададете “DOLBY DIGITAL” в
положение “DOLBY DIGITAL”,
“MPEG” в положение “MPEG” и
“DTS” в положение “ON” в “AUDIO
SETUP”, звукът ще излиза от
високоговорителите, но без
SURROUND ефект.
Иконата на контролното меню свети в зелено

, когато изберете опция,
различна от “OFF” (само за “PROGRAM”,
“SHUFFLE”, “REPEAT”, “A-B REPEAT”,
“SHARPNESS”, “ZOOM”, “TVS”). Индикаторът
“ORIGINAL/ PLAYLIST” свети в зелено, когато е
избрана настройка PLAY LIST (настройка по подразбиране). Индикаторът “ANGLE” свети в зелено, когато
можете да промените настройката. Индикаторът
“CUSTOM PICTURE MODE” свети зелено, когато
избраната настройка е различна от “STANDARD”.
Индикаторът “AV SYNC” свети в зелено, когато
изберете настройка, която е по-голяма от 0 ms.
 Опции само за DATA дискове или USB (само за
DVP-NS728H)
Опция Име на опцията, Функция
ALBUM
Възпроизвеждане
Избира съраунд звуков ефект,
когато свързвате стерео телевизор
или 2 предни високоговорителя.
Функцията работи, само когато
възпроизвеждате многоканален
Dolby аудио звук. Освен това, ако
плейърът е настроен да извежда
сигнал през жака DIGITAL OUT
(COAXIAL)/HDMI OUT, съраунд
ефектът ще се чува, само когато
сте задали “DOLBY DIGITAL” в
позиция “D-PCM” и “MPEG” - в
положение “PCM” в менюто
“AUDIO SETUP” (стр. 38).
Настройката по подразбиране е
подчертана.
• OFF
Отменя настройката.
• TVS DYNAMIC THEATER
• TVS DYNAMIC
• TVS WIDE
Режимът е ефективен, когато
разстоянието между предните ляв
и десен високоговорител и е
малко, както е при вградените
високоговорители на стерео
телевизор.
• TVS NIGHT
Тази функция е полезна, когато не
желаете да безпокоите други хора,
но все пак искате да чувате
диалога и да се наслаждавате на
съраунд ефектите на “TVS WIDE”.
• TVS STANDARD
Използвайте тази настройка,
когато желаете да използвате TVS
с два отделни високоговорителя.

Избира албума, съдържащ музиката и
фото файловете, които ще се
възпроизвеждат.
FILE
Избира фото файла с изображение,
който ще се възпроизвежда.
ALBUM
Избира албума, съдържащ видео
файлове, които ще се възпроизвеждат.
FILE
Избира видео файла, който ще се
възпроизвежда.
DATE
Извежда датата на записа на
изображението от цифровия
фотоапарат.
INTERVAL (стр. 32)
Определя продължителността на
извеждането на кадри на екрана.
EFFECT (стр. 33)
Избира ефекта, който ще се използва
при възпроизвеждане на изображение.
MEDIA
VIDEO: възпроизвежда видео файлове.
PHOTO/MUSIC: Възпроизвежда фото и
музикални файлове като изреждане на
кадри.
PHOTO (BGM): Възпроизвежда фото
файлове с вградения фонов звук на
плейъра. За да изберете мелодия за
фоновия звук, неколкократно натиснете
AUDIO, докато преглеждате
изображението.
MUSIC: Възпроизвежда музикални
файлове.

• За подробности относно файловете,
които можете да възпроизведете, вижте
“Носители за възпроизвеждане” на стр.
45.
• В зависимост от съдържанието,
плейърът ще възпроизведе всички
файлове, независимо от настройките
“MEDIA”.
23
Упътване за ‘BRAVIA Sync’ дисплей
Можете да управлявате плейъра, като изберете бутона SYNC MENU на устройството за
дистанционно управление на телевизора, или като изберете менюто с опции на телевизора.
‘BRAVIA Sync’ дисплей
Дисплеят ‘BRAVIA Sync’ ще изведе различни опции в зависимост от вида на диска.
Пример: Дисплей ‘BRAVIA Sync’, когато възпроизвеждате DVD VIDEO
Изберете опция, като използвате ///, и
след това натиснете ENTER.

 Когато възпроизвеждате DVD VIDEO
Извежда MENU и TOP MENU.

 Когато възпроизвеждате във DVD-VR режим
Извежда , и номер на главата.
 Когато възпроизвеждате CD, VIDEO CD или
Super VCD (без PBC)
Извежда , и номер на записа.
 Когато възпроизвеждате VIDEO CD или Super
VCD (с PBC) (стр. 20)
Извежда , и номер на сцената.
Когато менюто на диска се изведе, можете да
изберете опция, като натиснете /.
 Когато възпроизвеждате видео, фото и му-
зикални файлове
Извежда MENU и PICT. NAVI (Управление на
картината).
За да промените дисплея
Неколкократно натиснете SYNC MENU на
устройството за дистанционно управление на
телевизора, за да включите или промените
дисплея. Един след друг се извеждат дисплеят
“BRAVIA Sync” и дисплеят на контролното
меню.
За да изключите дисплея
Натиснете бутона RETURN или SYNC MENU
на устройството за дистанционно управление.
24
Можете да управлявате тези функции и с
устройството за дистанционно управление.
• Опциите на дисплея ‘BRAVIA Sync’ управляват
същите функции като бутоните на устройството за
дистанционно управление на плейъра (стр. 7).
• Можете да използвате единствено тази функция, ако
телевизорът поддържа ‘BRAVIA Sync’.
• За повече подробности относно ‘BRAVIA Sync’,
моля, обърнете се към ръководството за
експлоатация, приложено към телевизора.
Различни функции в режим на
възпроизвеждане
Можете да зададете следните режими на
възпроизвеждане:
• Програмирано възпроизвеждане (стр. 25)
• Разбъркано възпроизвеждане (стр. 26)
• Повторно възпроизвеждане (стр. 26)
• А-В Повторно възпроизвеждане (стр. 27)
PROGRAM
ALL CLEAR
1. TITLE –
2. TITLE –
3. TITLE –
4. TITLE –
5. TITLE –
6. TITLE –
7. TITLE –
–
–
–
–
–
–
–
Режимът на възпроизвеждане се отменя, когато:
- отворите шейната на диска.
- изключите USB устройството (само за DVPNS728H).
- плейърът влезе в режим на готовност, когато
натискате */1.
- промените настройката за “DISC/USB” (само за
DVP-NS728H).
Създаване на ваша собствена
програма (Програмирано
възпроизвеждане)
Можете да възпроизвеждате съдържащите се в
дисковете заглавия, глави или песни в избран от
вас ред, като съставите своя собствена
програма. Можете да програмирате до 99
заглавия, глави и песни.
1 След като изберете
(PROGRAM) на
контролното меню (стр. 21), натиснете /,
за да изберете “SET ”, след това натиснете
ENTER.
Когато се възпроизвежда VIDEO CD или CD,
се извежда индикацията “TRACK”.
PROGRAM
ALL CLEAR
1. TITLE
2. TITLE – –
3. TITLE – –
4. TITLE – –
5. TITLE – –
6. TITLE – –
7. TITLE – –
T
––
01
02
03
04
05
Заглавия или записи,
записани на диска
2 Натиснете .
Курсорът се придвижва към реда “Т” на
заглавието или песента (в случая “01”).
C
ALL
01
02
03
04
05
06
Глави, записани на диск
3 Изберете заглавието, главата или песента,
които искате да програмирате.
 Когато възпроизвеждате DVD VIDEO
Например, изберете глава “03” от заглавие “02”.
Натиснете /, за да изберете “02” под “Т” и
натиснете ENTER.
PROGRAM
ALL CLEAR
1. TITLE – –
2. TITLE – –
3. TITLE – –
4. TITLE – –
5. TITLE – –
6. TITLE – –
7. TITLE – –
T
C
––
01
02
03
04
05
ALL
01
02
03
04
05
06
Възпроизвеждане

T
––
01
02
03
04
05
След това натиснете /, за да изберете “03”
под “С” и после натиснете ENTER.
PROGRAM
ALL CLEAR
1. TITLE 0 2 – 0 3
2. TITLE – –
3. TITLE – –
4. TITLE – –
5. TITLE – –
6. TITLE – –
7. TITLE – –
T
––
01
02
03
04
05
Избрано заглавие и глава
 Когато се възпроизвежда VIDEO CD или CD
Например, изберете песен “02”.
Натиснете /, за да изберете “02” под “Т”,
след това натиснете ENTER.
Избрана песен
0:15:30
T
PROGRAM
ALL CLEAR
1. TRACK
2. TRACK
3. TRACK
4. TRACK
5. TRACK
6. TRACK
7. TRACK
02
––
––
––
––
––
––
––
01
02
03
04
05
Общо време на програмираните песни
, продължава
25
4 За да програмирате други заглавия, глави
1 След като изберете
(SHUFFLE) в
контролното меню (стр. 21), натиснете /,
за да изберете елемент, който ще бъде
разбъркан.
 Когато възпроизвеждате DVD VIDEO
или песни, повторете стъпки 2 и 3.
Програмираните заглавия, глави или песни
се извеждат в избрания ред.
5 Натиснете .
• TITLE
• CHAPTER
 Когато възпроизвеждате VIDEO CD или CD
• TRACK
 Когато е активиран режим на програми-
Програмираното възпроизвеждане стартира.
Когато програмата свърши, можете да я
рестартирате отначало посредством
натискането на .
рано възпроизвеждане
За да се върнете към режим на нормално
възпроизвеждане
Натиснете CLEAR или изберете “OFF” на
стъпка 1. За да възпроизведете отново същата
програма, изберете “ON” в стъпка 1 и
натиснете ENTER.
За да смените или откажете програма
1
2
3
Следвайте стъпкa 1 от “ Създаване на ваша
собствена програма (Програмирано
възпроизвеждане)”.
Изберете програмния номер на заглавието,
главата или песента, която искате да
смените или откажете, като натискате /,
и натиснете . Ако желаете да изтриете
заглавие, глава или запис от програма,
натиснете CLEAR.
Следвайте стъпка 3 от “Създаване на ваша
собствена програма (Programme Play)”. За
да откажете програма, изберете “--” под “Т”
и след това натиснете ENTER.
За да откажете всички заглавия, глави или
песни в програмирания ред
Натиснете  и изберете “ALL CLEAR” на
стъпка 2 от “ Създаване на ваша собствена
програма (Програмирано възпроизвеждане)”, и
натиснете ENTER.
• ON: разбърква заглавия, глави или песни,
избрани в режим на програмирано
възпроизвеждане.
2 Натиснете ENTER.
Режимът на разбъркано възпроизвеждане
стартира.
За да се върнете към режим на нормално
възпроизвеждане
Натиснете CLEAR или изберете “OFF” в
стъпка 1.

• Можете да зададете режим на разбъркано
възпроизвеждане, докато плейърът е спрян. След
избора на опцията “SHUFFLE” натиснете .
Стартира режим на разбъркано възпроизвеждане.
• Можете да възпроизведете в произволен ред до 200
глави в диск, когато е зададена опцията
“CHAPTER”.

Не можете да използвате тази функция с VIDEO CD и
Super VCD с РСВ възпроизвеждане.
Възпроизвеждане с повтаряне
(Повторно възпроизвеждане)

Можете да възпроизвеждате разбъркано или повторно
програмираните заглавия, глави или песни. По време
на програмирано възпроизвеждане следвайте
стъпките, описани в Възпроизвеждане с повтаряне
(стр. 26) или Възпроизвеждане в случаен ред (стр. 26).

• Когато програмирате записи на Super VCD, общото
време за възпроизвеждане не се възпроизвежда.
• Не можете да използвате тази функция с VIDEO CD
или Super VCD с РСВ възпроизвеждане.
Възпроизвеждане в случаен
ред
(Разбъркано възпроизвеждане)
Плейърът може да “разбърква” заглавия, глави
или песни. Последващо “разбъркване”
възпроизвежда записите в различен ред.
26
Можете да възпроизведете повторно всички
записи или само едно заглавие, глава или песен
на един диск.
Можете да използвате комбинация от режим на
разбъркано възпроизвеждане или режим на
програмирано възпроизвеждане.
1 След като изберете
(REPEAT) в
контролното меню (стр. 21), натиснете /,
за да изберете елемент, който ще бъде
повторно възпроизведен.
• DISC: повтаря всички заглавия, записи или
албуми. (Изберете ORIGINAL или PLAY
LIST в режим DVD-VR)
• USB: повтаря всички албуми (само за DVPNS728H)
• TITLE: повтаря текущото заглавие на диска
• CHAPTER: повтаря текущата глава
• TRACK: повтаря текущата песен
• FILE: (само за видео файлове): повтаря
настоящия файл
• ALBUM: повтаря текущия албум
 Когато са активирани режими на програ-

• ON: повтаря записите в режими
програмирано или разбъркано
възпроизвеждане.
• Функцията A-B повторно възпроизвеждане не
работи с функция за много заглавия.
• Функцията A-B повторно възпроизвеждане не
работи за заглавия, съдържащи неподвижни картини
в режим DVD-VR.
мирано или разбъркано възпроизвеждане
2 Натиснете ENTER.
Повторното възпроизвеждане стартира.
Натиснете CLEAR или изберете “OFF” на
стъпка 1.

Не можете да използвате тази функция с VIDEO CD и
Super VCD с РСВ възпроизвеждане.
Повтаряне на определен
участък (А-В Повторно
възпроизвеждане)
Възпроизвеждане
За да се върнете към режим на нормално
възпроизвеждане
Можете да възпроизвеждате няколко пъти
определена част от заглавие, глава или запис.
1 Изберете
(A-B REPEAT) в контролното
меню (стр. 21) и натиснете /, за да
изберете “SET ”, след това натиснете ENTER.
Извежда се дисплеят за настройки “A-B
REPEAT”.
A 18 - 1:32:30
B
2 Докато възпроизвеждате, намерете
началната точка (точка А) на отрязъка, който
искате да гледате няколко пъти
последователно, и натиснете ENTER.
Началната точка А е зададена.
A 18 - 1:32:55
B 18 - 1:33:05
3 Когато намерите крайната точка на отрязъка
(точка В), натиснете отново ENTER.
Избраните точки са зададени и плейърът
започва да възпроизвежда този определен
отрязък.
За да се върнете към режим на нормално
възпроизвеждане
Натиснете CLEAR или изберете “OFF” на
стъпка 1.
27
Настройка на конфигурацията
за възпроизвеждане
Настройка на
възпроизвежданата картина
(CUSTOM PICTURE MODE)

• Тази функцията не работи, когато е включен
режимът “PhotoTV HD” (стр. 32).
• Тази функция не работи, ако вашият телевизор
поддържа режим “Theatre” и ако той е зададен в
положение “On”. За повече подробности се
обърнете към ръководството за експлоатация,
приложено към телевизора.
Изостряне на контурите на
изображението (SHARPNESS)
За да постигнете желаното качество на
картината, можете да настроите видео сигнала.
1 След като изберете
(CUSTOM PICTURE
MODE) в контролното меню (стр. 21),
натиснете /, за да изберете настройката,
която желаете.
Настройката по подразбиране е подчертана.
• STANDARD: извежда стандартна картина.
• DYNAMIC 1: възпроизвежда ясна
динамична картина като подобрява
контраста и силата на цветовете.
• DYNAMIC 2: възпроизвежда подинамична картина от DYNAMIC 1, като
допълнително увеличава контраста и
силата на цветовете.
• CINEMA 1: усилва детайлите в тъмните
области, като увеличава черното ниво.
• CINEMA 2: белият цвят става по-ясен,
черният - по-наситен, а контрастите на
цветовете се увеличават.
• MEMORY: настройва картината в
подробности.
PICTURE
Променя контраста
BRIGHTNESS
Променя общата
осветеност
COLOR
Задълбочава или
изсветлява цветовете
HUE
Променя баланса на
цветовете
Тази функцията изостря контурите на
изображението.
1 Изберете
(SHARPNESS) в контролното
меню (стр. 21) и после натиснете /, за да
изберете ниво.
Настройката по подразбиране е подчертана
• OFF: отменя опцията
• 1: подчертава контура
• 2: подчертава контура повече от 1
2 Натиснете ENTER.
Избраната настройка се задава.

• Функцията не работи, когато е включен режимът
“PhotoTV HD” (стр. 32).
• Тази функция не работи, ако вашият телевизор
поддържа режим “Theatre” и ако той е зададен в
положение “On”. За повече подробности вижте
ръководството за експлоатация, приложено към
телевизора.
Регулиране на разминаването
между картината и звука (AV SYNC)
Ако картината и звукът не съвпадат, можете да
зададете забавяне, за да ги синхронизирате.
1 Изберете
(AV SYNC) в контролното
меню (стр. 21) и след това натиснете , за да
изберете “SET ”; после натиснете ENTER.
2 Натиснете ENTER
Избраната настройка се задава.
Извежда се лентата за настройка на “AV
SYNC”.

При гледане на движещи се изображения препоръчваме
настройка “CINEMA 1” или “CINEMA 2”.
AV SYNC
28
0ms
2 Неколкократно натиснете , за да
синхронизирате разминаването между
картината и звука.
Всеки път, когато натиснете /,
разминаването се регулира с 10
милисекунди.
3 Натиснете ENTER.
Избраната настройка се задава.
Натиснете CLEAR на стъпка 2.

• Тази функция не е ефективна, ако използвате жака
DIGITAL OUT (COAXIAL), и ако зададете “DOLBY
DIGITAL”, “MPEG” или “DTS” в AUDIO SETUP
съответно в положение “DOLBY DIGITAL”,
“MPEG” или “ON” (стр. 38).
• Тази функция не е ефективна, ако свържете Dolby
Digital или DTS-съвместимо устройство през жака
HDMI OUT, и ако зададете “DOLBY DIGITAL”,
“MPEG” или “DTS” в AUDIO SETUP съответно в
положение “DOLBY DIGITAL”, “MPEG” или “ON”
(стр. 38).
• За DATA дискове или USB (само за DVP-NS728H),
тази функция работи само за видео файлове.
Заключване на дискове
(PARENTAL CONTROL)
Можете да зададете два вида ограничения за
възпроизвеждане на определен диск.
• Индивидуален родителски контрол (Custom
Parental Control)
• Родителски контрол (Parental Control)
След като изберете
(PARENTAL
CONTROL) на контролното меню (стр. 21)
опцията се извежда както е показано по-долу.
Изберете опцията, която желаете.
Настройката по подразбиране е подчертана
• ON : Задава ограничения при
възпроизвеждането, така че плейърът не
възпроизвежда неподходящите дискове
(Индивидуален родителски контрол).
• PLAYER : Възпроизвеждането на някои
DVD VIDEO може да бъде ограничено
съобразно предварително зададено ниво като
възрастта на потребителите. Някои сцени
могат да бъдат блокирани или сменени с
други (Родителски контрол). Вижте
“Родителки контрол (ограничено
възпроизвеждане)” (стр. 29) за подробни
настройки.
• PASSWORD : Въведете нова 4-цифрена
парола, като използвате бутоните с цифри.
Една и съща парола се използва и за двете
ограничения. Използвайте това меню, за да
промените паролата.
Родителски контрол (ограничено
възпроизвеждане)
Можете да зададете ниво на ограничение на
възпроизвеждането.
1 След като изберете
(PARENTAL
CONTROL) на контролното меню (стр. 21),
натиснете / , за да изберете
“PLAYER ”, след това натиснете ENTER.
Изисква се паролата.
2 Въведете вашата 4-цифрена парола, като
натискате бутоните с цифри, след това
натиснете ENTER.
Извежда се екранът за задаване на нивото
на ограничение.
3 Натиснете /, за да изберете
“STANDARD”, след това натиснете ENTER.
Извеждат се възможните опции за
“STANDARD”.
4 Натиснете /, за да изберете географската
област за задаване на ограничението, след
това натиснете ENTER.
Областта е избрана.
Когато избирате “OTHERS ”, изберете и
въведете стандартния код от таблицата на
стр. 48, като използвате бутоните с цифри.
5 Натиснете /, за да изберете “LEVEL”,
след това натиснете ENTER.
Извеждат се възможните опциите за
“LEVEL”.
6 Изберете желаното ниво, като използвате
/, после натиснете ENTER.
Настройката на функцията родителски
контрол е завършена.
Колкото по-ниска е стойността, толкова постриктно е ограничението.
За да изключите функцията родителски
контрол, задайте “LEVEL” в позиция
“OFF”.
Възпроизвеждане
За да нулирате настройката “AV SYNC”
• OFF : Изключва функцията за
индивидуален родителски контрол.

Ако забравите паролата си, извадете диска и повторете
от стъпка 1 от “Родителски контрол (ограничено
възпроизвеждане)”. Когато системата поиска да
въведете паролата, въведете 6-цифреното число
“199703”, като изпозлзвате бутоните с цифри, и след
това натиснете ENTER. Устройството ще поиска да
въведете нова 4-цифрена парола. След като въведете
нова 4-цифрена парола, върнете диска в плейъра и
натиснете . Когато се изведе екран за въвеждане на
паролата, въведете вашата нова парола.
, продължава
29

В зависимост от възпроизвеждания диск, възможно е
по време на възпроизвеждане да бъдете помолени да
смените нивото на родителски контрол. В този случай
въведете вашата парола и след това сменете нивото.
Ако функцията Resume Play бъде отказана,
предходното ниво се връща.
Възпроизвеждане на видео,
фото и музикални файлове
Плейърът може да възпроизвежда видео, фото
или музикални файлове. За подробности
относно файловете, които може да
възпроизвеждате, вижте “Носители за
възпроизвеждане” на стр. 45.

Възпроизвеждането на DATA CD във формат KODAK
Picture CD започва автоматично, когато заредите
диска.
1 Натиснете MENU.
Извежда се списъкът с албумите.
2 Натиснете /, за да изберете албума.
3 Натиснете .
Плейърът започва възпроизвеждането на
избрания албум.
За да изберете определен видео или
музикален файл, натиснете ENTER и после
натиснете /-, за да изберете запис или
файл; след това натиснете ENTER. За да
изберете определен фото файл, вижте
“Избор на фото файл” (стр. 31).
За да спрете възпроизвеждането
Натиснете .
За да преминете към следваща или предходна
страница
Натиснете  или .
За да се върнете към предходния дисплей
Натиснете  RETURN.
За да преминете към следващ или предходен
музикален и видео файл
Натиснете  или  по време на
възпроизвеждане.
Обърнете внимание, че не можете да се
върнете към предходния албум, като използвате
 и че трябва да изберете предходен албум
от списъка с албуми.
За да включите или изключите дисплея
Неколкократно натиснете MENU.
30
За да възпроизвеждате музикални файлове с
текст
Натиснете SUBTITLE, докато възпроизвеждате
музикални файлове, които съдържат несинхронизирана текстова информация. За да
изведете следващи/предходни субтитри,
натиснете /.


Плейърът поддържа само MP3 ID3 текст.
Възпроизвеждане на видео, фото и
музикални файлове от USB
устройство (само за DVP-NS728H)
1 След като свържете USB устройството (стр.
18), изберете
(DISC/USB) на
контролното меню (стр. 21).
2 Натиснете ENTER.
Настройката по подразбиране е подчертана.
• DISC: Възпроизвежда файлове от диска
• USB: Възпроизвежда файлове от USB
устройство.
3 Изберете USB и следвайте стъпка 3 от
“Възпроизвеждане на видео, фото и
музикални файлове” (стр. 30), за да
започнете възпроизвеждане.
Можете автоматично да промените DISC
режима, като натиснете  без да включвате
дисплея с контролното меню. Натиснете , за
да започнете възпроизвеждане на диска.

• За някои устройства е възможно да се появи LUN
(Logical Unit Number). За да промените LUN или
оригиналното местоположение за запис, натиснете
, когато се изведе списъкът с албуми или
записи.
• Ако броят на прегледите е предварително зададен,
можете да възпроизвеждате DivX видео файловете
до максимално зададената стойност. Имайте
предвид следните особености:
- когато натиснете .
Избор на фото файл
1 Натиснете MENU
Извежда се списъкът с албуми.
2 Натиснете /, за да изберете албум, след
това натиснете PICTURE NAVI.
На 16 под-екрана се извежда списъкът с
изображения на файловете, които се
съдържат в албума. В дясно се извежда скрол
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Възпроизвеждане
• Като зададете “MEDIA” в положение
“PHOTO/MUSIC”, можете да прегледате изреждане
на кадри със звук, когато музикалните и фото
файловете бъдат поставени в един и същи албум.
• Задайте “MEDIA” в положение “MUSIC”, за да
включите функцията за текст.
• В зависимост от съдържанието, плейърът ще
възпроизведе всички файлове, независимо от
“MEDIA” настройките.
• Ако броят на прегледите е предварително зададен,
можете да възпроизвеждате DivX видео файловете
до максимално зададената стойност. Имайте
предвид следните особености:
- когато шейната на диска е отворена.
- когато се възпроизвежда друг файл.
- когато “DISC/USB” (само за DVP-NS728H) или
настройката “MEDIA” бъдат променени.
- когато се възпроизвежда друг файл.
- когато плейърът бъде изключен. Това включва и
случаите, в които плейърът автоматично се
изключва от функцията за автоматично
изключване на захранването. Натиснете  вместо
, за да спрете прегледа.
- когато USB устройството бъде извадено.
- когато “DISC/USB” или настройката “MEDIA”
бъдат променени.
лента.
За да възпроизведете допълнителни
изображения, изберете най-долните
изображения и натиснете . За да се върнете
към предходните изображения, изберете найгорните изображения и натиснете .
3 Изберете изображението, което желаете да
прегледате, като използвате ///, след
това натиснете ENTER.
Извежда се избраното изображение.
За да преминете към следващ или предходен
фото файл
Натиснете  или  по време на
възпроизвеждане.
Обърнете внимание, че не можете да се върнете
към предходния албум, като натискате . За да
се върнете към предходния албум, изберете
албума от списъка.
Въртене на фото изображение
Натиснете / докато преглеждате
изображението. Всеки път, когато натиснете ,
изображението се завърта на 90 градуса в
посока, която е обратна на часовниковата
стрелка.
Натиснете CLEAR, за да се върнете към
нормален изглед на изображението.
Обърнете внимание, че ако натиснете  / , за
да преминете към следващо или предходно
изображение, нормалният изглед на
изображението също се връща.
, продължава
31
За да изведете фото информация
Натиснете SUBTITLE, докато преглеждате
фото файлове.
На екрана се извежда подробна информация за
избрания фото файл.
Когато изображението е заснето с помощта на
светкавицата, се извежда индикацията .
Когато изображението автоматично бъде
завъртяно, се извежда индикацията
.
За да скриете информацията, натиснете
SUBTITLE.
Обърнете внимание, че в зависимост от
цифровия фотоапарат е възможно
информацията, описана по-горе, да не се
изведе.
За да спрете прегледа на изображенията
Натиснете .

PICTURE NAVI не работи, ако сте избрали “MUSIC”
в “MEDIA” (стр. 23).
Изреждане на кадри с високо
качество (PhotoTV HD)
Ако имате Sony телевизор, който е съвместим с
“PhotoTV HD”, вие можете да се наслаждавате
на изображения с най-високо качество, като
използвате следната връзка и настройка.
1 Свържете плейъра към телевизор, като
използвате HDMI кабел (не е приложен в
комплекта).
• “PhotoTV HD” е включен, когато “JPEG
RESOLUTION” е зададен в положение
“PhotoTV HD”; фото файлове се зареждат и
плейърът се свързва към телевизор,
посредством HDMI кабел.
• Не можете да изберете “CUSTOM PICTURE
MODE” и “SHARPNESS”, когато включите
режима “PhotoTV HD”.
• Когато е включен “PhotoTV HD” режимът,
плейърът автоматично променя изходния
видео сигнал от “HDMI RESOLUTION” на
“1920x1080i”, “TV TYPE” - в положение
“16:9” и “YCBCR/RGB (HDMI)” - в
положение “YCBCR”, дори ако запазите
настоящите настройки.
• Не можете да изберете “HDMI
RESOLUTION” или “YCBCR/RGB (HDMI)”
в “HDMI SETUP” (стр. 40) или “TV TYPE” в
“SCREEN SETUP” (стр. 35), когато е включен
режимът “PhotoTV HD”.
• Ако зададете “PhotoTV HD” режим,
функциите за изтриване, въртене, zoom и
ефекти не работят.
• Когато “PhotoTV HD” режимът е включен,
изборът за “TV TYPE” се прескача по време
на Бърза настройка (стр. 16).
Задаване на стъпка за
изреждане на кадри (INTERVAL)
Можете да изберете времето, за което кадрите
да се извеждат на екрана.
1 След като изберете
(INTERVAL) в
контролното меню (стр. 21), натиснете /,
за да изберете настройката.
2 Задайте видео настройките на телевизора в
Настройката по подразбиране е подчертана.
• NORMAL: задава стандартна
продължителност
• FAST: задава време, което е по-малко от
NORMAL
• SLOW1: задава време, което е по-голямо
от NORMAL
• SLOW2: задава време, което е по-голямо
от SLOW 1
режим “Video-A”.
За подробности относно “Video-A” се
обърнете към ръководството за
експлоатация, приложено към телевизора.
3 Задайте “JPEG RESOLUTION” в положение
“PhotoTV HD” в “HDMI SETUP” (стр. 40).
Относно “PhotoTV HD”
“PhotoTV HD” ви позволява да
възпроизвеждате детайлни изображения с
наситени цветове и сложни текстури. Когато
свържете Sony “PhotoTV HD”-съвместимо
устройство посредством HDMI кабел, вие
можете да се наслаждавате на невероятно
качество на снимките в HD формат.
Например, можете да възпроизведете цвета на
деликатната човешка кожа, цветята, пясъкът и
морските вълни на голям екран с прекрасно
фото качество.

• Когато свържете към Sony “PhotoTV HD”съвместимо устройство, като използвате
HDMI кабел, телевизорът автоматично ще
зададе оптималното качество за преглед на
изображението. За повече подробности се
обърнете към ръководството за експлоатация,
приложено към телевизора.
32
2 Натиснете ENTER.

Продължителността на интервала зависи от
настройката за “JPEG RESOLUTION” в “HDMI
SETUP” (стр. 40).
Избор на ефект при
извеждане на кадри (EFFECT)
Можете да изберете ефекта, който желаете да
използвате, докато преглеждате изреждане на
кадри.
1 Изберете
Настройката по подразбиране е подчертана.
• MODE1: изображението избира
произволен ефект
• MODE2: следващото изображение се
извежда върху предходното
• MODE3: изображението се извежда от
върха към долната част
• MODE4: изображението се извежда от
ляво на дясно
• MODE5: изображението се извежда от
центъра на екрана
• OFF: изключва функцията
Възпроизвеждане
(EFFECT) в контролното
меню (стр. 21) и след това натиснете /, за
да изберете настройката.
2 Натиснете ENTER.

• Обърнете внимание, че тази настройка не работи,
ако JPEG файлът съдържа информация за въртене.
• В зависимост от настройката за “JPEG
RESOLUTION” (стр. 40), възможно е някои ефекти
да не работят.
33
LANGUAGE SETUP
Настройки и регулации
Използване на екрана с
настройките
Опцията “LANGUAGE SETUP” ви позволява
да задавате различни езици за индикацията на
екрана или за звука.
Чрез екрана с настройките можете да
извършите различни настройки, например да
регулирате картината и звука.
За подробности относно всяка опция в екрана с
настройките вижте стр. 34 до 41.
 OSD (Дисплей на екрана)
Превключва езика за индикацията на екрана.

Настройките за възпроизвеждане, съхранени на диска,
имат предимство пред тези от екрана с настройките,
затова е възможно някои от по-долу описаните
функции да не работят.
 AUDIO (само за DVD VIDEO)
Превключва езика за звука. Когато изберете
“ORIGINAL”, се избира езикът, заложен с
приоритет на диска.
1 Натиснете DISPLAY, когато плейърът е в
 SUBTITLE (само за DVD VIDEO)
Превключва езика за субтитрите, записани на
DVD VIDEO.
Когато изберете “AUDIO FOLLOW”, езикът на
субтитрите се променя в зависимост от езика,
избран за звука.
режим стоп.
Извежда се контролното меню.
2 Натиснете /, за да изберете
(SETUP), след това натиснете ENTER.
Извеждат се опциите за “SETUP”.
• QUICK: Извършва основни настройки
(стр. 16)
• CUSTOM: Извършва различни настройки
• RESET: Нулира всички настройки,
обяснени на стр. 34 до 41.
3 Натиснете /, за да изберете “CUSTOM”, след
това натиснете ENTER.
Извежда се екранът на настройката.
Изберете категорията за настройка и
регулирайте всяка опция, като следвате
инструкциите на стр. 34 до 41.
LANGUAGE SETUP
OSD:
MENU:
AUDIO:
SUBTITLE:
34
 MENU (само за DVD VIDEO)
Можете да изберете желания език за менюто на
диска.
ENGLISH
ENGLISH
ORIGINAL
ENGLISH

Ако изберете “OTHERS ” в “MENU”, “SUBTITLE”
или “AUDIO”, изберете и въведете кода на езика от
“Списък на езиковите кодове” на стр. 48, използвайки
бутоните с цифри.

Когато изберете език в “MENU”, “SUBTITLE” или
“AUDIO”, който не е записан на DVD VIDEO, един от
записаните езици автоматично ще бъде избран.
SCREEN SETUP
екрана. Натиснете , за да изключите скрийн
сейвъра.
ON
OFF
Изберете настройки в зависимост от
телевизора.
Настройките по подразбиране са подчертани.
 TV TYPE
Избира съотношението на екрана на
телевизора, който предстои да бъде свързан (4:3
стандартен или широкоекранен).
Не можете да изберете тази опция, когато е
включен режимът “PhotoTV HD” (стр. 32).
4:3
LETTER BOX
Изберете тази позиция,
когато свързвате телевизор
със съотношение на екрана
4:3. Автоматично извежда
широка картина на целия
екран, като част от нея се
отрязва.
4:3
PAN SCAN
 BACKGROUND
Избира цвета на фона или изображението на
телевизионния екран в режим стоп или когато
възпроизвеждате CD или музикални файлове.
BLUE
Изображението-обложка
(неподвижна картина) се
извежда, но само ако вече има
записано такова на диска (CDEXTRA и др.) Ако дискът не
съдържа такова изображение,
се извежда изображението
“GRAPHICS”.
Извежда се предварително
зададено изображение,
съхранено в паметта на
плейъра.
Фонът е син.
BLACK
Фонът е черен.
JACKET
PICTURE
GRAPHICS
 LINE
Избира метод на извеждане на видео сигнали
от LINE (RGB)-TV жаковете на задния панел на
плейъра.
VIDEO
Извежда видео сигнали.
RGB
(COMPONENT OFF)
Извежда RGB сигнали и
не извежда
компонентни видео
сигнали.
16: 9
4: 3 LETTER
BOX
4: 3 PAN SCAN

В зависимост от DVD диска, възможно е опцията “4:3
LETTER BOX” автоматично да бъде избрана вместо
“4:3 PAN SCAN”, или обратното.
 SCREEN SAVER
Скрийн сейвърът се извежда, когато оставите
системата в режим на пауза или в режим стоп
за повече от 15 минути, или когато
възпроизвеждате CD или музикални данни за
повече от 15 минути. Скрийн сейвърът е
полезен, защото предотвратява повреда на
Настройки и регулации
Изберете тази позиция,
когато свързвате
широкоекранен телевизор
или телевизор с функция
широк екран.
Изберете тази позиция,
когато свързвате телевизор
със съотношение на екрана
4:3. Извежда широка
картина с черни ленти в
горната и долната част на
екрана.
16:9
Включва скрийн сейвъра.
Изключва скрийн сейвъра.

• Ако вашият телевизор не приема RGB
сигнали, на телевизионния екран не се
извежда картина, дори ако изберете опция
“RGB (COMPONENT OFF)”. Обърнете се към
инструкциите, приложени към телевизора.
• Ако зададете “LINE” в положение “RGB”
(COMPONENT OFF) в прогресивен режим,
“PROGRESSIVE (COMPONENT OUT
ONLY)” ще се промени от положение “ON” в
положение “OFF”.
 PROGRESSIVE (САМО ЗА COMPONENT OUT)
Ако вашият телевизор приема сигнали в
прогресивен (525р/625р) формат, задайте
“PROGRESSIVE (COMPONENT OUT ONLY)”
в положение “ON”.
Обърнете внимание, че трябва да свържете към
телевизор в прогресивен формат, като
използвате COMPONENT VIDEO OUT жакове
(стр. 11).
OFF
ON
За да извеждате нормални сигнали.
За да извеждате прогресивни
сигнали.
, продължава
35
За да извеждате прогресивни сигнали
1
2
3
4
Изберете “PROGRESSIVE (COMPONENT
OUT ONLY)” и натиснете ENTER.
Изберете “ON” и натиснете ENTER.
Дисплеят ви пита за потвърждение.
Изберете “Start” и натиснете ENTER.
Видео сигналът преминава в прогресивен
за 5 секунди.
Ако изображението се изведе нормално,
изберете “YES” и натиснете ENTER.
Ако не е така, изберете “NO” и натиснете
ENTER.
FULL
Изберете, когато можете да
промените съотношението на
картината на телевизора
NORMAL
Изберете, когато не можете да
промените съотношението на
картината на вашия телевизор.
Показва сигнал със съотношение
16:9 с черни ленти отляво и
отдясно на изображението.
За да нулирате настройките
Ако изображението не се изведе нормално или
е празно, натиснете */1, за да изключите
плейъра, и въведете “369”, като за целта
използвате бутоните с цифри на устройството
за дистанционно управление. След това
натиснете */1, за да включите отново плейъра.
 MODE (PROGRESSIVE)
За да се изведат изображенията естествено на
екрана, когато извеждате в прогресивен режим,
прогресивният видео сигнал трябва да бъде
преобразуван, така че да съвпадне с вида на
DVD софтуера, който гледате.
Тази настройка е ефективна, само когато
зададете “PROGRESSIVE (COMPONENT OUT
ONLY) в “SCREEN SETUP” в положение
“ON”.
AUTO
VIDEO
Автоматично разпознава вида на
софтуера (филмов или видео) и
избира подходящия режим на
преобразуване. Обикновено
избирайте тази позиция.
Задава режима на преобразуване
в режим за работа с видео
софтуер.
 4:3 OUTPUT
Тази настройка е ефективна, само когато
зададете “TV TYPE” в “SCREEN SETUP” в
положение “16:9”. Регулирайте настройката, за
да можете да гледате 4:3 сигнали. Ако можете
да промените съотношението на картината на
вашия телевизор, променете настройката на
вашия телевизор, а не на плейъра.
36
Телевизор със
съотношение на
картината 16:9
CUSTOM SETUP
Позволява да задавате настройки, свързани с
възпроизвеждането, или други настройки.
 TRACK SELECTION (само за DVD VIDEO)
Дава предимство на звуковия формат с наймного записани канали, когато възпроизвеждате
DVD VIDEO, на което има записани няколко
аудио формата (PCM, DTS, MPEG audio или
Dolby Digital формат).
Настройките по подразбиране са подчертани.
OFF
Не дава приоритет.
 AUTO POWER OFF
Включва или изключва функцията за
автоматично изключване на захранването.
AUTO
Дава приоритет.
OFF
 AUTO PLAY
Включва или изключва настройките за
автоматично възпроизвеждане. Използва се,
когато плейърът е свързан с таймер (не е
приложен в комплекта).

• Когато зададете опция “AUTO”, езикът може да се
промени. Настройката “TRACK SELECTION” има
по-висок приоритет от “AUDIO” опциите в
“LANGUAGE SETUP” (стр. 34).
• Ако зададете “DTS” в положение “OFF” (стр. 39),
DTS звукът не се възпроизвежда, дори когато
зададете “TRACK SELECTION” в положение
“AUTO”.
• Ако форматите PCM, DTS, MPEG audio и Dolby
Digital имат еднакъв брой канали, плейърът избира
формата за записите в следния ред - PCM, DTS,
MPEG и Dolby Digital.
OFF
Изключва функцията.
 MULTI-DISC RESUME (само за DVD VIDEO/
ON
Автоматично започва
възпроизвеждане, когато плейърът
се включи от таймер (не е
приложен в комплекта).
Включва или изключва настройката
Multi-disc Resume. Можете да запаметите
режима за възстановяване на
възпроизвеждането за 6 различни диска DVD
VIDEO/VIDEO CD (стр. 19).
 DIMMER
Регулира осветлението на дисплея на предния
панел.
BRIGHT
Екранът на предния панел е
ярък.
DARK
Екранът на предния панел е
затъмнен.
AUTO DARK
Екранът на предния панел се
затъмнява, ако не работите с
плейъра или с устройството за
дистанционно управление за
известно време.
 PAUSE MODE (само за DVD)
Избира изображение в режим на пауза.
AUTO
Изображение, включващо
динамично движещи се
обекти, се извежда на екран
без трептене. Обикновено
избирайте това положение.
FRAME
Изображение, включващо
неподвижни обекти, се
извежда на екран с висока
резолюция.
Настройки и регулации
Плейърът автоматично влиза в
режим на готовност, когато е
оставен в режим стоп за повече
от 30 минути.
Изключва функцията.
ON
VIDEO CD)
ON
Запаметява възстановеното
възпроизвеждане за 6 диска.
OFF
Не запаметява настройките.
Възпроизвеждането започва
отново в точката на
възстановяване само за
заредения в плейъра диск.

Ако работите с менюто за бърза настройка,
настройката за възстановяване на възпроизвеждането
на диска може да се върне в положение по
подразбиране.
 DivX
Извежда регистрационния код на плейъра.
За повече информация, вижте
http://www.divx.com/vod
37
“AUDIO SETUP” ви позволява да изберете
звука според условията на възпроизвеждане и
вида на връзката.
Настройките по подразбиране са подчертани.
 DIGITAL OUT
Избира дали аудио сигналите да бъдат
извеждани през жака DIGITAL OUT (
COAXIAL)/HDMI OUT.
Обикновено избирайте тази позиция.
ON
Когато избирате “ON”, вижте
“Настройка на цифровия изходен
сигнал” за следващите настройки.
 AUDIO DRC (Dynamic Range Control)
OFF
Извежда ясен звук, дори когато силата на звука
е ниска, докато възпроизвеждате DVD, което
отговаря на “AUDIO DRC”.
Тази функция влияе върху изходния сигнал от
следните жакове:
- LINE OUT L/R (AUDIO) жаковете.
- LINE (RGB)-TV жака.
- DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI OUT жака,
само когато “DOLBY DIGITAL” e зададен в
позиция “D-PCM” (стр. 38).
Настройка на цифровия изходен
сигнал
AUDIO SETUP
(само за DVD)
STANDARD
TV MODE
WIDE RANGE
Обикновено избирайте тази
позиция.
Прави ниските звуци ясни,
дори когато сте намалили
нивото на силата на звука.
Придава усещането, че
присъствате на изпълнение на
живо.
 DOWNMIX (само за DVD)
Включва метод за миксиране до 2 канала,
когато възпроизвеждате DVD със задни
компоненти на сигнала или ако
възпроизвеждате звук, записан във формат
Dolby Digital. Тази функция има ефект върху
изходния сигнал от следните жакове:
- LINE OUT L/R (AUDIO) жаковете.
- LINE (RGB)-TV жака.
- DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI OUT,
когато “DOLBY DIGITAL” e зададен в позиция
“D-PCM” (стр. 38).
38
DOLBY
SURROUND
Обикновено избирайте тази
позиция. Изходните
многоканални аудио сигнали,
които пресъздават ефекта
съраунд, се миксират до 2
канала.
NORMAL
Всички изходни многоканални
аудио сигнали се свеждат до 2
канала за използване с вашата
стерео-уредба.
Влиянието на цифровата схема върху
аналоговата е минимално.
Превключва методите за извеждане на аудио
сигналите, когато свържете аудио компонент
или MD дек с цифров входящ жак.
За подробности относно свързването вижте
стр. 14.
Изберете “DOLBY DIGITAL”, “MPEG”, “DTS”
и “48kHz/96 kHz PCM”, след като сте задали
“DIGITAL OUT” в позиция “ON”.
Ако свържете компонент, който не съответства
на избрания аудио сигнал, от
високоговорителите или няма да излезе
никакъв звук, или ще излезе силен шум, който
може да доведе до проблеми със слуха или да
повреди самите високоговорители.

• Функцията AV SYNC (стр. 28) не е
ефективна, ако използвате жака DIGITAL
OUT (COAXIAL) и зададете “DOLBY
DIGITAL”, “MPEG” или “DTS” съответно в
положение “DOLBY DIGITAL”, “MPEG” или
“ON”.
• Функцията AV SYNC (стр. 28) не е
ефективна, ако свържете Dolby Digital или
DTS-съвместимо устройство през жака HDMI
OUT и ако зададете “DOLBY DIGITAL”,
“MPEG” или “DTS” съответно в положение
“DOLBY DIGITAL”, “MPEG” или “ON”.
 DOLBY DIGITAL (само за DVD)
Избира вида на Dolby Digital сигналите.
DOLBY DIGITAL
Изберете тази позиция,
когато плейърът е свързан
с аудио компонент с
вграден Dolby Digital
декодер.
D-PCM
Изберете тази позиция, когато
плейърът е свързан с аудио
компонент без вграден Dolby Digital
декодер. Можете да изберете дали
сигналите да бъдат Dolby Surround
(Pro Logic) или не, като зададете
съответната настройка в
“DOWNMIX” от “AUDIO SETUP”
(стр. 38).
 MPEG (само за DVD)
Избира MPEG аудио сигнали.
Изберете тази позиция, когато
PCM
плейърът е свързан с аудио
компонент без вграден MPEG
декодер. Ако възпроизвеждате
многоканален MPEG звук, само
предните (L) и предните (R) сигнали
ще бъдат изведени от вашите два
предни високоговорителя.
Изберете тази позиция, когато
MPEG
плейърът е свързан с аудио
компонент с вграден MPEG декодер.

Ако жакът HDMI OUT е свързан към
оборудване, което не е съвместимо с MPEG
аудио сигнали, “PCM” сигналите автоматично
ще бъдат изведени, дори да изберете MPEG.
 DTS
Избира дали DTS сигналите да бъдат
извеждани или не.
OFF
Изберете това положение, когато
плейърът е свързан с аудио
компонент без вграден DTS декодер.
ON
Изберете това положение, когато
плейърът е свързан с аудио
компонент с вграден DTS декодер.
 48kHz/96kHz PCM (само за DVD VIDEO)
Избира честотата на аудио сигнала.
48kHz/16bit Аудио сигналите от DVD VIDEO
винаги се конвертират в
48kHz/16bit.
96kHz/24bit Всички видове сигнали,
включително 96kHz/24bit, се
извеждат в оригинален формат.
Въпреки това, ако сигналът е
кодиран със защита на авторско
право, той се извежда като
48kHz/16bit.
Настройки и регулации

Ако жакът HDMI OUT е свързан към
оборудване, което не е съвместимо с DOLBY
DIGITAL сигнали, “D-PCM” сигналите
автоматично ще бъдат изведени, дори да
изберете “DOLBY DIGITAL”.

• Когато възпроизвеждате DVD VIDEO с DTS
звук, задайте “DTS” в положение “ON” в
“AUDIO SETUP” (стр. 39).
• Ако свържете плейъра към аудио оборудване
без DTS декодер, не задавайте “DTS” в
положение “ON” в “AUDIO SETUP” (стр. 39).
От високоговорителите може да излезе силен
шум, който да повлияе на слуха ви или да
причини повреда във високоговорителите.
• Ако жакът HDMI OUT е свързан към
оборудване, което не е съвместимо с DTS
аудио сигнали, “OFF” сигналите автоматично
ще бъдат изведени, дори ако сте задали
положение “ON”.

• Аналоговите аудио сигнали от жаковете LINE
OUT L/R (AUDIO) не се влияят от тази
настройка и запазват оригиналното си ниво на
честота.
• Ако жакът HDMI OUT е свързан към
оборудване, което не е съвместимо с 96
kHz/24 bit аудио сигнали, 48 kHz/16 bit
сигналите автоматично ще бъдат изведени,
дори да изберете “96kHz/24bit”.
39
HDMI SETUP
“HDMI SETUP” ви позволява да регулирате
опциите, които се отнасят към HDMI връзките.
Настройките по подразбиране са подчертани.
 HDMI RESOLUTION
Избира вида на видео сигналите, които се
извеждат през жака HDMI OUT. Когато
изберете AUTO (1920x1080р) (настройка по
подразбиране), плейърът извежда видео
сигналите с най-високата възможна резолюция
за телевизора. Ако изображението не е ясно, не
изглежда естествено или не отговаря на
изискванията ви, опитайте друга опция, която е
подходяща за диска и вашия
телевизор/проектор и др. За подробности
вижте също ръководството за експлоатация,
приложено към вашия телевизор/проектор и
др.
Не можете да изберете тази опция, когато е
включен режимът “PhotoTV HD” (стр. 32).
AUTO
(1920х1080р)
Обикновено избирайте тази
позиция.
1920х1080i
Изпраща 1920х1080i видео
сигнали.
1280х720р
Изпраща 1280х720р видео
сигнали.
720х480/576р Изпраща 720х480/576р видео
сигнали.
За да нулирате настройките
Ако изображението не се извежда нормално
или се извежда празен файл, натиснете */1, за
да изключите плейъра, и въведете “369”, като
използвате бутоните с цифри на устройството
за дистанционно управление. След това
натиснете */1, за да включите отново плейъра.

Дори когато сте избрали настройка “AUTO
(1920х1080)”, плейърът автоматично регулира
видео сигналите, подходящи за телевизора.
В други случаи, плейърът директно изпраща
сигнали, дори ако телевизорът не може да ги
приеме.
JPEG RESOLUTION
Можете да изберете JPEG резолюция, така че
да се насладите на високо качество на
изображенията посредством вашата HDMI
връзка.
Не можете да изберете тази опция, когато
“HDMI RESULITION” е зададен в положение
“720x480/576p” или ако “TV TYPE” е зададен в
положение “4:3 LETTER BOX” или “4:3 PAN
SCAN”
40
PhotoTV HD Извежда детайлно изображение,
когато свързвате към Sony
“PhotoTV HD”-съвместимо
устройство.
SD 
HD 
HD
Извежда стандартна резолюция
с черна рамка.
Извежда HD резолюция с черна
рамка.
Извежда HD резолюция без
черна рамка.
(1920x1080i) Извежда HD резолюция в пълен
размер с черна рамка с
HD 
1920x1080 пиксела.
(1920x1080i) Извежда HD резолюция в пълен
размер без черна рамка с
HD
1920x1080 пиксела.

• “(1920x1080i) HD “ и “(1920x1080i) HD” са
ефективни, само когато зададете “HDMI
RESOLUTION” в положение “1920x1080i” и
“TV TYPE” в положение “16:9”.
• Ако зададете тази настройка в положение
“PhotoTV HD”, “(1920x1080i) HD ” или
“(1920x1080i) HD”, функциите за изтриване,
въртене и zoom не работят.
• Ако желаете да използвате функциите за
изтриване, въртене и zoom, задайте
настройката в положение “SD ”, “HD ”
или “HD”.
• Ако зададете тази настройка в положение
“PhotoTV HD”, “(1920x1080i) HD ” или
“(1920x1080i) HD”, следващото изображение
се извежда след известно време.
• HDMI сигналът временно спира, когато
зареждате или спирате зареждането на DATA
диск или USB (само за DVP-NS728H).
• Когато зададете положение “PhotoTV HD”,
плейърът автоматично променя видео
изходния сигнал от “HDMI RESOLUTION” в
положение “1920х1080i”, “TV TYPE” в
положение “16:9” и “YCBCR/RGB (HDMI)” в
положение “YCBCR”, дори когато
настоящите настройки бъдат запазени.
• Задайте тези настройки в положение “SD ”,
когато желаете да гледате JPEG файлове с
изображения с аналогов видео изходен сигнал
и HDMI връзка.
 YCBCR/RGB (HDMI)
Избира вида на HDMI сигнала, който се
извежда през жака HDMI OUT.
Не можете да изберете тази опция, когато е
включен режимът “PhotoTV HD” (стр. 32).
Извежда YCBCR
YCBCR
сигнали.
Извежда RGB
RGB
сигнали.
AUDIO (HDMI)
Избира вида на аудио сигнала, който се извежда
през жака HDMI OUT.
AUTO Обикновено задавайте това
положение. Извежда аудио сигналите
в зависимост от настройката за
“DIGITAL OUT” (стр. 38).
Преобразува Dolby Digital или 96
PCM
kHz/24 bit PCM сигналите в 48
kHz/16 bit PCM.
ON
Включва функцията.
OFF
Изключва функцията.

• Изключете дисплея преди да използвате тази
функция.
• OSD езикът за плейъра се запазва, ако езикът
не се поддържа за телевизора.
Настройки и регулации

• Ако възпроизвежданата картина се извежда
със смущения, задайте устройството в
положение “RGB”.
• Ако HDMI OUT жакът е свързан към
оборудване с DVI жак, “RGB” сигналите
автоматично ще бъдат извеждани, дори когато
сте избрали “YCBCR”.
 LANGUAGE FOLLOW
Задава езика на DVD плейъра в същото
положение като настоящия TV OSD език.
Не можете да изберете тази опция, когато
“CONTROL FOR HDMI” е зададен в положение
“OFF”.

От плейъра, свързан към телевизора, се
извежда силен шум (или не се извежда звук),
ако телевизорът не е съвместим с DOLBY
DIGITAL/ DTS/MPEG сигнали и ако сте задали
положение “AUTO”. В този случай изберете
“PCM”.
 CONTROL FOR HDMI
Включва или изключва настройката CONTROL
FOR HDMI.
ON
Позволява ви да използвате функцията
CONTROL FOR HDMI (стр. 13).
OFF
Изключва тази функция.
41
Допълнителна информация
Отстраняване на проблеми
Ако докато използвате плейъра се сблъскате с
някой от изброените по-долу проблеми,
използвайте тези указания, за да отстраните
проблема. Ако проблемът продължи, се
консултирайте при най-близкия доставчик на
Sony.
Захранване
Захранването не се включва.
 Проверете дали захранващият кабел е
здраво свързан.
Картина
Няма картина или се появява шум в
картината.
 Свържете отново кабелите по-здраво.
 Свързващите кабели са повредени.
 Проверете свързването към вашия
телевизор (стр. 11) и включете входящия
селектор, за да може сигналът от плейъра
да се изведе на телевизионния екран.
 Задайте “LINE” в “SCREEN SETUP” към
опцията, подходяща за вашия телевизор
(стр. 35).
 Дискът е замърсен или надраскан.
 Дискът е записан в система за цветна
телевизия, различна от тази на вашия
телевизор.
 Избрали сте “PROGRESSIVE
(COMPONENT OUT ONLY)” в “SCREEN
SETUP” (стр. 35) в положение “ON”, дори
когато вашият телевизор не може да приема
прогресивни сигнали. В този случай вижте
стр. 36, за да нулирате настройката.
 Дори ако вашият телевизор е съвместим с
прогресивния формат 525р/625р и е свързан
към COMPONENT VIDEO OUT жакове,
това може да повлияе на изображението,
когато зададете плейъра в прогресивен
формат. В този случай задайте
“PROGRESSIVE (COMPONENT OUT
ONLY)” в “SCREEN SETUP” в положение
“OFF” (стр. 35), за да зададете плейъра в
нормален формат.
 Ако зададете “LINE” в положение “RGB
(COMPONENT OFF)” в SCREEN SETUP
(стр. 35), плейърът не извежда компонентни
видео сигнали.
 Плейърът е свързан към устройство за
входен сигнал, което не е HDCPсъвместимо. Вижте стр. 12.
 Ако жакът HDMI OUT се използва за видео
изход, проблемът може да се реши, като
смените настройката “HDMI
RESOLUTION” в “HDMI SETUP” (стр. 40).
Свържете телевизора и плейъра, като
използвате видео жак, различен от HDMI
OUT, и превключете входния сигнал на
42
телевизора към свързаното видео
оборудване, така че да виждате дисплея на
екрана. Променете настройката “HDMI
RESOLUTION” в “HDMI SETUP”, и
превключете входния сигнал на телевизора
обратно в положение HDMI. Ако картината
все още не се извежда на екрана, повторете
стъпките и опитайте други опции.
 Натиснете */1, за да изключите плейъра, и
въведете “369”, като използвате бутоните с
цифри на устройството за дистанционно
управление. След това натиснете */1, за да
включите отново плейъра (стр. 40).
Когато свържете към жака HDMI OUT,
няма картина или картината съдържа
смущения.
 Опитайте следното:  Изключете плейъра
и го включете отново.  Изключете
свързаното оборудване и го включете
отново.  Изключете и отново включете
HDMI кабела.
Картината е черно-бяла
 Задайте “LINE “от менюто ”SCREEN
SETUP” в позицията, която отговаря на
вашия телевизор (стр. 35).
 В зависимост от телевизора, изображението
на екрана става черно-бяло, когато
възпроизвеждате диск, записан в система за
цветна телевизия NTSC.
 Ако използвате SCART кабел, уверете се, че
използвате 21-пинов кабел.
Звук
Няма звук
 Свържете отново кабелите по-здраво.
 Свързващият аудио кабел е повреден.
 Плейърът не е свързан с правилния входен
жак на аудио компонента (стр. 14).
 Входът на аудио компонента не е настроен
правилно.
 Плейърът е в режим на пауза или в режим
на бавно възпроизвеждане.
 Плейърът е в режим на бързо превъртане
напред или назад.
 Ако звукът не излиза от жака DIGITAL
OUT (COAXIAL)/HDMI OUT, проверете
аудио настройките (стр. 38).
 Когато възпроизвеждате Super VCD, на
който няма записана звукова пътека 2,
звукът няма да се изведе, когато изберете
“2:STEREO”, “2:1/L”, “2:2/R”. Натиснете
AUDIO, за да изберете запис.
 Когато възпроизвеждате многоканален
MPЕG звук, от предните високоговорители
ще се извеждат само сигналите от предния
ляв (L) и десен (R) високоговорител.
 Оборудването, свързано към жака HDMI
OUT, не съответства с формата на аудио
сигналите . В този случай задайте “AUDIO
(HDMI)” в “HDMI SETUP” в положение
“PCM” (стр. 40).
Не се извежда звук от жака HDMI OUT
 Опитайте следното: Изключете и отново
включете плейъра.  Изключете и отново
включете свързаното оборудване. 
Изключете и отново включете HDMI
кабела.
 HDMI OUT жакът е свързан към DVI
оборудване (DVI жаковете не приемат аудио
сигнали).
Силата на звука е ниска.
Функциониране
Устройството за дистанционно
управление не работи.
 Батериите са отслабнали.
 Има препятствия между устройството за
дистанционно управление и плейъра.
 Разстоянието между устройството за
дистанционно управление и плейъра е
твърде голямо.
 Устройството за дистанционно управление
не е насочено към сензора за дистанционно
управление на плейъра.
Дискът не се възпроизвежда.
 Дискът е обърнат обратно.
Заредете диска правилно със страната, която
ще се възпроизвежда, надолу.
 Дискът е изкривен.
 Плейърът не може да възпроизвежда
определени дискове (стр. 3).
 Регионалният код на DVD диска не отговаря
на регионалния код за вашия плейър.
 Във вътрешността на плейъра има
кондензирала влага (стр. 4).
 Плейърът не възпроизвежда диск, който не
е правилно финализиран (стр. 46).
Заглавието на албума/песента/файла не
се извежда правилно.
 Плейърът може да възпроизвежда само
цифри и букви. Другите знаци се извеждат
като “*”.
 Избрали сте режим на програмирано,
разбъркано, повторно или А-В повторно
възпроизвеждане (стр. 25).
 Избран е режим на възстановено
възпроизвеждане (стр. 19).
Когато възпроизвеждате DVD-VR, на
екрана се извежда индикация “Copyright
lock” и екранът става син.
 Възможно е изображения, взети от цифрово
излъчване и др., да съдържат сигнали за
защита на авторските права, като пълни,
единични и неограничени сигнали за
защита.
Когато се възпроизвежда образ, който
съдържа такива сигнали, вместо него се
появява син екран. Възможно е откриването
на образи, които отговарят на условията за
възпроизвеждане, да отнеме известно
време. (Само за плейър, който не може да
възпроизвежда изображения, които
съдържат защита на авторските права.)
Не можете да изпълнявате някои функции
като спиране, бързо и бавно
възпроизвеждане, забавено
възпроизвеждане, повторно, разбъркано
или програмирано възпроизвеждане.
Допълнителна информация
 Силата на звука за някои DVD е ниска.
Звукът може да се подобри, ако зададете
опцията “AUDIO DRC” в AUDIO SETUP в
позиция “TV MODE” (стр. 38).
Дискът не се възпроизвежда отначало.
 В зависимост от диска, възможно е
изпълнението на някои от гореизброените
функции да се окаже невъзможно. Вижте
инструкциите на самия диск.
Плейърът не работи правилно.
 Ако статично електричество или нещо
друго повлияе на функционирането на
плейъра, изключете захранването на
устройството.
На екрана и на дисплея на предния панел
е изведена индикация от 5 символа –
цифри или букви.
 Функцията автодиагностика се е
активирала. (Вижте таблицата на стр. 44.)
Шейната на диска не се отваря и на
дисплея на предния панел се извежда
индикация “LOCKED”.
 Настроена е функцията Child Lock (стр. 9).
Шейната на диска не се отваря и на
дисплея на предния панел се извежда
индикация “TRAY LOCKED”.
 Свържете се с вашия дилър или с местния
квалифициран сервиз на Sony.
Докато възпроизвеждате видео, фото и
музикални файлове, на телевизионния
екран се извежда индикацията “Data
error”.
 Видео, фото или музикалният файл, който
искате да възпроизведете, е развален.
, продължава
43
Функцията CONTROL FOR HDMI не работи.
 Уверете се, че свързаният компонент е
съвместим с функцията CONTROL FOR
HDMI. За подробни обяснения, моля,
обърнете се към ръководството за
експлоатация, приложено към компонента.
 Уверете се, че входният сигнал на
телевизора се превключва към DVD
плейъра, така че сигналът от плейъра да се
изведе на телевизионния екран; уверете се
и че “CONTROL FOR HDMI” е зададен в
положение “ON” (стр. 41).
Дисплеят ‘BRAVIA Sync’ не се извежда.
 Изключете всички дисплеи на DVD
плейъра. След това опитайте отново.
 Ако телевизорът ви е в двоен режим, моля,
върнете се към режим на единичен екран.
След това опитайте отново.
Вашият телевизор автоматично се
включва или входът на телевизора се
превключва към плейъра.
 “CONTROL FOR HDMI” е зададен в
положение “ON” (стр. 41). Превключете
тази функция в положение “OFF”.
Езикът на дисплея на екрана се
превключва автоматично.
 Когато зададете “LANGUAGE FOLLOW” в
положение “ON” в “HDMI SETUP” (стр.
41), ако промените настройката за език на
вашия телевизор и др., изведеният език на
екрана автоматично се превключва в
зависимост от настройката за език на
свързания телевизор.
USB (само за DVP-NS728H)
Плейърът не разпознава USB устройство,
свързано към плейъра.
 USB устройството не е здраво свързано към
плейъра (стр. 18).
 USB устройството или кабелът са
повредени.
 Режимът на диска не е превключен в USB
режим.
 Съвместимостта с всички видове софтуер
за кодиране/запис, записващи устройства и
носители не може да бъде гарантирана.
Несъвместимото USB устройство може да
възпроизведе шум или да прекъсне звука
или въобще да не се възпроизведе
44
Функция за автодиагностика
(Когато на екрана се извеждат букви/цифри)
Функцията за автодиагностика се включва, за
да предотврати неизправно функциониране на
плейъра. В този случай на екрана и на дисплея
на предния панел мига сервизен номер от 5
символа (например С 13 50). Проверете
значението на символите в следващата
таблица.
Първите три Повреда и/или начин на
символа на
отстраняване
сервизния
номер
С 13
Дискът е замърсен или е във
формат, който не може да се
възпроизведе от този плейър
(стр. 45).
 Почистете диска с парче
мек плат или проверете
формата.
С 31
Дискът не е зареден правилно.
 Заредете диска правилно.
Носители за възпроизвеждане
Вид
Лого на диска
Икона
Характеристики
• Комерсиален DVD
• DVD+RW/DVD+R/DVD+R
DL в +VR режим
• DVD-RW/DVD-R/DVD-R
DL във видео режим
DVD-VR режим
• DVD-RW/DVD-R/DVD-R
DL във VR (видео запис)
режим
CD
• Музикален диск
• CD-R/CD-RW в музикален
формат.
VIDEO CD
• Super VCD
• CD-R/CD-RW във видео
CD/Super VCD формат.
DATA диск или USB*
• DATA CD/DATA DVD или USB*
устройства, съдържащи видео,
фото или музикални файлове
-
Допълнителна информация
DVD VIDEO
*Само за DVP-NS728H
Забележки за видео, фото или
музикални файлове, които могат да
се възпроизвеждат от плейъра
Плейърът може да възпроизвежда следните
файлове
Вид на Формат на файла Разширение
файла
Видео
DivX*1
“.avi” или “.divx”
MPEG-1*2
“.mpg” или
“.mpeg”
“.mp4” или
“.m4v”
“.jpeg” или
“.jpg”
Фото
MPEG-4 (опростен
профил)*3
JPEG
Музика
MP3*4
“.mp3”
WMA*3
“.wma”
*3
*1
AAC
“.m4a”
LPCM/WAVE
“.wav”
DivX® е технология за видео компресия,
разработена от DivX, Inc.
DivX, DivX Certified и съответните лога са
търговски марки на DivX, Inc. и се използват
само под лиценз.
Поддържа само филмови данни от cyber shot.
Не могат да се възпроизвеждат файлове със
защита (Digital Rights Management).
*4 МР3 (MPEG-1 Audio Layer III) е стандартен
формат за компресиране на аудио данни,
дефиниран от ISO/IEC/MPEG.
*2
*3
Плейърът ще възпроизведе всеки файл в
горната таблица, дори файловият формат да се
различава. Възпроизвеждането на подобни
данни може да произведе шум, който ще
повреди високоговорителя. Плейърът може да
възпроизвежда следните записи и файлове:
• Фото файлове с изображения, които отговарят
на стандарта за формат на файловете с
изображения DCF*.
• DATA CD, който съответства на стандарта
ISO9660** Level 1/Level 2 или неговия
разширен формат, Joliet
• DATA DVD, записан в съответствие с UDF
формата (Универсален формат за дискове).
* “Design rule for Camera File system”:
Стандарт за изображения при цифрови
фотоапарати, одобрен от Асоциацията за
развитие на японската електронна индустрия
(JEITA).
** Организиран формат от папки и файлове на
CD-ROM, определен от ISO (Международна
Организация по Стандартите).
, продължава
45
z
• Ако добавите номера (01, 02, 03, и т.н.) към
файловите имена на песните/файловете,
файловете ще се възпроизвеждат в зададения
ред.
• Тъй като зареждането на диск със сложна
дървовидна структура изисква по-дълго
време, препоръчваме ви да създавате албуми с
не повече от две под-папки.
• Задайте “MEDIA” в положение
“PHOTO/MUSIC”, за да повторите
музикалните и фото файлове. Вижте
“Възпроизвеждане с повтаряне (Повторно
възпроизвеждане)” на стр. 26.

• Възможно е някои видео, фото и музикални
файлове да не се възпроизведат в зависимост
от състоянието на записа/кодирането.
• Възможно е стартирането на
възпроизвеждане, а също и преминаването
към следващ или друг албум да отнеме време.
• Плейърът не може да възпроизвежда аудио
записи в mp3PRO или WMA формат.
• Ако времетраенето на един от двата файла
(музикалния или фото файла) е по-дълго,
извеждането продължава без звук или
изображение.
• За да изведете прогресивни фото файлове или
тези с 3,000,000 или повече пиксела, се
извеждат за по-дълго време от останалите,
което удължава продължителността, за която
ще бъдат изведени.
• Плейърът разпознава максимум 200 албума,
независимо от избрания режим. Той може да
разпознае до 300 музикални файла и 300 фото
файла, когато изберете “PHOTO/MUSIC”, 600
музикални файла, когато изберете “MUSIC”,
600 фото файла, когато изберете “PHOTO
(BGM)” и 600 видео файла, когато изберете
“VIDEO”.
• Възможно е плейърът да не възпроизведе
видео файлове, ако са съставени от два или
повече видео файла.
• Плейърът не може да възпроизвежда видео
файл с размер, който е по-голям от 720
(широчина) х 576 (височина)/2 GB.
• Плейърът не може да възпроизвежда някои
файлове, които са по-дълги от 3 часа.
• В зависимост от файла, възможно е
нормалното възпроизвеждане да се окаже
невъзможно. Изображението може да бъде
неясно или да спре. В този случай ви
препоръчваме да създадете файл с по-малка
честота.
• Възможно е плейърът да не възпроизвежда
плавно видео файлове с висока честота,
използвайки DATA CD. Препоръчваме ви да
възпроизвеждате DATA DVD.
• Когато възпроизвеждате визуални данни,
които не поддържат MPEG-4 формат, ще се
чуе само звук.
46
Регионален код
Вашият плейър има регионален код, отбелязан
на гърба на устройството, и работи единствено
с DVD VIDEO дискове (само за
възпроизвеждане), които имат идентични
регионални кодове. Тази система се използва за
защита на авторските права.
DVD дискове, обозначени със символа ALL ,
също могат да се възпроизвеждат с този
плейър.
В зависимост от DVD VIDEO диска, възможно
е регионалният код да не бъде указан, дори ако
използването на DVD VIDEO е забранено от
областните закони.
DVP–XXXX
X
Регионален код
00V 00Hz
NO.
00W
0-000-000-00

• Забележки за носители за запис
Някои носители за запис не могат да бъдат
възпроизвеждани с този плейър поради
качеството на записа, физическото състояние
на диска или характеристиките на
записващото устройство и авторския
софтуер.
Освен това, дискът няма да се
възпроизвежда, ако не е правилно
финализиран. За повече информация се
обърнете към ръководството за експлоатация,
приложено към записващото устройство.
Обърнете внимание, че е възможно някои
функции за възпроизвеждане да не работят с
някои DVD+RW/ DVD+R/ DVD+R DL, дори
ако дисковете са правилно финализирани.
Също така, DATA дискове, записани във
формат Packet Write, не могат да бъдат
възпроизвеждани.
• Музикални дискове, кодирани с
технология за защита на авторските права
Този продукт е създаден да възпроизвежда
дискове, които отговарят на CD (Компакт
диск) стандартите. В последно време обаче,
много от звукозаписните компании пускат на
пазара музикални дискове, кодирани с
технологии за защита на авторските права.
Моля, вземете под внимание факта, че
измежду тези дискове има такива, които не
могат да се възпроизвеждат на този плейър.
• За плейър, който не може да
възпроизвежда изображения, съдържащи
само сигнали за защита от копиране.
Възможно е изображения в режим DVD-VR с
CPRM* защита да не се възпроизведат, ако
съдържат сигнали за защита от копиране. В
този случай на екрана се извежда съобщение
“Copyright lock”.
* CPRM (Защита на съдържанието на
записващия носител) е кодираща
технология за защита на авторските права
на изображенията.
• Забележки за DualDiscs
DualDisc диск e диск с две страни, който
поддържа записани DVD материали от едната
страна и цифрови аудио материали от другата.
Обърнете внимание, че е възможно аудио
страната на този вид дискове да не се
възпроизведе на този продукт, защото тези
дискове не съответстват на CD стандарта.
Забележка относно
възпроизвеждането на
DVD и VIDEO CD
Относно MPEG-4 VISUAL
ТОЗИ ПРОДУКТ Е ЛИЦЕНЗИРАН ПО
ЛИЦЕНЗА ЗА MPEG-4 ВИЗУАЛНОТО
ПАТЕНТНО ПОРТФОЛИО ЗА ЛИЧНА И
НЕСТОПАНСКА УПОТРЕБА OT
ПОТРЕБИТЕЛЯ ВЪВ ВРЪЗКА С
ДЕКОДИРАНЕ НА ВИДЕО, СЪГЛАСНО
MPEG-4 ВИЗУАЛЕН СТАНДАРТ (“MPEG-4
VIDEO“), И/ИЛИ ДЕКОДИРАНЕ НА “MPEG-4
VIDEO“, КОЕТО Е БИЛО КОДИРАНО ОТ
ПОТРЕБИТЕЛЯ С ЛИЧНА И НЕСТОПАНСКА
ЦЕЛ, И/ИЛИ Е БИЛО ПРИДОБИТО ОТ
ВИДЕО РАЗПРОСТРАНИТЕЛ, ЛИЦЕНЗИРАН
ДА РАЗПРОСТРАНЯВА “MPEG-4 VIDEO“.
ЛИЦЕНЗЪТ НЕ СЕ ДАВА И НЕ МОЖЕ ДА
БЪДЕ ИЗПОЛЗВАН ЗА НИКАКВИ ДРУГИ
ЦЕЛИ.
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ,
ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА ПРОМОЦИОНАЛНИ,
ВЪТРЕШНИ ИЛИ СТОПАНСКИ ЦЕЛИ И
УПОТРЕБА, МОЖЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ОТ
MPEG LA, L.L.C. ВИЖТЕ:
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
Система
Лазер: Полупроводников лазер
Изходи
(Име на жака: Вид на жака/Изходно
ниво/Товарен импеданс)
LINE OUT (AUDIO):
Фоно жак/2 Vrms/над 10 килоома
DIGITAL OUT (COAXIAL):
Фоно жак/0.5 Vp-p/75 ома
HDMI OUT:
HDMI 19 пинов стандартен конектор
COMPONENT VIDEO OUT (Y, PB/CB, PR/CR):
фоно жак/Y: 1.0 Vp-p, PB/CB, PR/CR:
0.7 Vp-p/75 ома
LINE OUT (VIDEO):
Фоно жак/1.0 Vp-p/75 ома
USB (само DVP-NS728H)
USB жак Тип А, максимално напрежение 500
mA (за свързване на USB устройство)
Общи характеристики
Изисквания към захранването:
220 – 240 V AC, 50/60 Hz
За подробности вижте стр. 2.
Консумация на електроенергия:
DVP-NS718H: 11 W
DVP-NS728H: 13 W
Размери (приблизително):
430 x 43 x 206 mm
(широчина/височина/дълбочина)
включително издадените части
Тегло (приблизително): 1.6 kg
Работна температура: 5oC до 35 oС
Допустима влажност: 25% до 80%
Допълнителна информация
Възможно е някои операции по
възпроизвеждане да бъдат нарочно фиксирани
от производителите на софтуер. Тъй като този
плейър работи с DVD и VIDEO CD, в
зависимост от съдържанието на диска,
програмирано от софтуерните производители, е
възможно някои функции на възпроизвеждане
да бъдат невалидни. Вижте и инструкциите на
DVD и VIDEO CD.
Технически характеристики
Включени в комплекта аксесоари
• Устройство за дистанционно управление (1)
• Батерии R6 (размер АА) (2)
Дизайнът и спецификациите подлежат на
промени без предупреждение.
47
Списък на езиковите кодове
За подробности вижте стр. 7, 34.
Изписването на езиците отговаря на стандарт ISO 639: 1988 (E/ F).
Код Език
Код Език
Код Език
Код Език
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
1703
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali;
Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian;
Lettish
1345 Malagasy
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
1507
1508
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan)Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto;
Pushto
Portuguese
Quechua
Rhaeto-Romance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
Serbo-Croatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
Не е определен
Списък с областните кодове за родителски контрол
За подробности, вижте стр. 29.
48
Код Държава
Код Държава
Код Държава
Код Държава
2044
2047
2046
2057
2070
2079
2090
2092
2115
Код
2165
2174
2109
2248
2238
2254
2276
2304
2363
Код
2362
2376
2390
2379
2427
2424
2436
2489
2501
Код
2149
2499
2086
2528
2184
Аржентина
Австралия
Австрия
Белгия
Бразилия
Канада
Чили
Китай
Дания
Държава
Финландия
Франция
Германия
Индия
Индонезия
Италия
Япония
Корея
Малайзия
Държава
Мексико
Холандия
Нова Зеландия
Норвегия
Пакистан
Филипини
Португалия
Русия
Сингапур
Държава
Испания
Швеция
Швейцария
Тайланд
Великобритания
Азбучен указател
Цифри
16:9 ..........................................35
4:3 LETTER BOX ...................35
4:3 OUTPUT............................36
4:3 PAN SCAN 35
48 kHz/96 kHz PCM ...............39
5.1-канален съраунд 15
M-Z
MEDIA.....................................23
MEMORY................................28
MENU......................................34
MODE (PROGRESSIVE) .......36
MP3..........................................45
MPEG.......................................39
MULTI-DISC RESUME....19, 37
А-Я
Бавно възпроизвеждане . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Батерии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Бърза настройка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Бързо превъртане назад . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Бързо превъртане напред . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Видео софтуер . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
Възстановяване на възпроизвеждането . .19, 37
Дискове, които можете да използвате . . . . . .45
Дисплей
Дисплей на контролното меню . . . . . . . . .21
Дисплей на предния панел . . . . . . . . . . . . .10
Дисплей с настройки . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Дисплей на екрана
Дисплей на контролното меню . . . . . . . . .21
Дисплей с настройки . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Дисплей на предния панел . . . . . . . . . . . . . . .10
Дисплей с настройки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
ORIGINAL ..............................22
ORIGINAL/PLAY LIST..........22
OSD..........................................34
PARENTAL CONTROL....22, 29
PAUSE MODE.........................37
PBC възпроизвеждане............20
PhotoTV HD ......................32, 40
PICTURE NAVI...................7, 31
PLAY LIST ..............................22
PROGRAMME..................22, 25
PROGRESSIVE (COMPONENT
OUT ONLY) ............................35
QUICK .....................................22
REPEAT .............................22, 26
RESET .....................................22
SCENE .....................................22
SCREEN SAVER.....................35
SCREEN SETUP .....................35
SETUP ...............................22, 34
SHARPNESS .....................22, 28
SHUFFLE ..........................22, 26
SUBTITLE.........................32, 34
TIME/TEXT.............................22
TITLE.......................................22
TITLE VIEWER ........................7
TRACK ....................................22
TRACK SELECTION .............37
TRACK VIEWER......................7
TV TYPE .................................35
TVS .........................................23
USB....................................18, 31
VIDEO CD.........................19, 45
ZOOM......................................22
Допълнителна инфромация
A-L
A-B REPEAT .....................22, 27
A-B повторно
възпроизвеждане ....................27
ALBUM ...................................23
ANGLE ....................................22
AUDIO.....................................34
AUDIO DRC............................38
AUDIO SETUP........................38
AUTO PLAY............................37
AUTO POWER OFF .............37
AV SYNC...........................22, 28
BACKGROUND .....................35
‘BRAVIA Sync’ .......................13
CD ......................................19, 45
CHAPTER ...............................22
CHAPTER VIEWER .................7
CUSTOM .................................34
CUSTOM PICTURE
MODE................................22, 28
CUSTOM SETUP....................37
DATA CD .................................45
DATA DVD..............................45
DATE .......................................23
DIGITAL OUT.........................38
DIMMER ..............................37
DivX® .......................................37
DOLBY DIGITAL ...................38
DOWNMIX .............................38
DTS ..........................................39
DVD .....................................8, 19
DVD+RW.............................8, 45
DVD-RW .................................45
EFFECT ...........................23, 33
FAST/SLOW PLAY...................8
FILE .........................................23
HDMI
AUDIO (HDMI) ...................41
CONTROL FOR HDMI .13, 41
HDMI RESOLUTION..........40
LANGUAGE FOLLOW.......41
HDMI SETUP..........................40
ID3 tag........................................7
INDEX .....................................22
INTERVAL ......................23, 32
JPEG.........................................45
JPEG RESOLUTION ..............40
LANGUAGE SETUP ..............34
LINE.........................................35
Индивидуален родителски контрол . . . . . . . .29
Контролно меню . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Непрекъснато възпроизвеждане
CD/VIDEO CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
DVD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Отстраняване на повреди . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Повтаряне . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Повторно възпроизвеждане . . . . . . . . . . . . . .26
Преминаване напред . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Програмирано възпроизвеждане . . . . . . . . . .25
Работа с дискове . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Разбъркано възпроизвеждане . . . . . . . . . . . . .26
Свързване . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Устройство за дистанционно
управление . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7, 15, 16
Филмов софтуер . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
Функция Child Lock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Цифров изход . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
49
http://www.sony.net/
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
BG
Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди (Приложимо за страните от
Европейския съюз и други европейски страни, използващи система за разделно
събиране на отпадъци).
Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че този продукт не трябва
да се третира като домашен отпадък. Вместо това, той трябва да бъде предаден в
съответните пунктове за рециклиране на електрически и електронни уреди. Изхвърляйки този
продукт на правилното място, вие предотвратявате потенциални негативни последици за
околната среда и човешкото здраве, които в противен случай, при неправилното изхвърляне,
могат да се случат. Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на
естествените ресурси. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт,
моля, свържете се с местния градски офис, службата за изхвърляне на отпадъци или с
магазина, от който сте закупили продукта.
Download PDF

advertising