Sony | DVP-SR150 | Sony DVP-SR150 DVP-SR150 DVD player Инструкции за експлоатация

CD/DVD плейър
Ръководство за експлоатация
DVP-SR150/DVP-SR350
© 2011 Sony Corporation
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да ограничите риска от
пожар или токов удар, не
излагайте устройството
на дъжд или влага.
За да предотвратите
токов удар, не отваряйте
кутията. Обръщайте се
единствено към квалифициран сервиз.
Кабелът на захранването
трябва да се сменя само в
квалифициран сервиз.
Не излагайте батерията
на прекалено висока температура, като например,
пряка слънчева светлина,
топлина, излъчена от огън
или подобни.
Този CD/DVD плейър е CLASS
1 LASER PRODUCT. Маркировката CLASS 1 LASER
PRODUCT се намира от
долната страна на устройството.
ВНИМАНИЕ
Използването на оптични
инструменти с този продукт
увеличава риска от увреждане
на зрението. Не се опитвайте
да разглобявате устройството, тъй като лазерният лъч,
използван в CD/DVD плейъра,
е опасен за очите.
Обръщайте се единствено
към квалифициран сервиз.
Изхвърляне на
стари електрически и електронни
уреди (Приложимо за страните
от Европейския
съюз и други европейски страни, използващи
система за разделно събиране
на отпадъци)
Този символ на устройството или на неговата опаковка
показва, че този продукт не
трябва да се третира като
домашен отпадък. Вместо
това, той трябва да бъде
предаден в съответните
пунктове за рециклиране на
електрически и електронни
уреди. Изхвърляйки този
продукт на правилното
2
място, вие предотвратявате потенциални негативни
последици за околната среда
и човешкото здраве, които
могат да се получат при
неправилното изхвърляне на
продукта. Рециклирането на
материалите ще помогне за
запазването на естествените ресурси.
Изхвърляне на
употребени
батерии (за
страните от
Европейския
съюз и други европейски страни
с разделителна
система за
отпадъци)
Този символ на устройството
или опаковката му показва,
че продуктът не трябва да
се третира като домашен
отпадък.
На някои модели батерии този
символ може да бъде използван в
комбинация с химически символ.
Химическият символ за живак
(Hg) или олово (Pb) се добавят
ако батерията съдържа повече
от 0.0005% живак или 0.004%
олово.
Като изхвърлите батериите
на правилното място, Вие предотвратявате потенциални
негативни последици за околната среда и човешкото здраве.
Рециклирането на материалите
ще помогне за запазването на
някои естествени ресурси.
В случай на продукти нуждаещи се от постоянна вградена
батерия поради мерки за безопасност на работа или цялостност на данните, последната
трябва да бъде подменена само
от квалифициран сервизен
персонал.
За да се уверите, че батерията
се третира правилно предайте
я след като е изразходвана в
пункт за изземване и рециклиране на електрическо и електронно оборудване.
За всички батерии моля
погледнете частта за това как
да отстраните батерията от
продукта по безопасен начин.
За по-подробна информация
относно рециклирането на
този продукт, моля, свържете
се с местния градски офис, службата за изхвърляне на отпадъци
или магазина, от който сте
закупили продукта.
За по-подробна информация
относно рециклирането на
този продукт, моля, свържете
се с местния градски офис, службата за изхвърляне на отпадъци
или с магазина, от който сте
закупили продукта.
Производителят на този
продукт е Sony Corporation
,1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan. Оторизиран
представител за EMC относно
безопасността на този продукт е Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Germany. За всякакви
въпроси и ситуации свързани с
гаранцията на продукта, моля
обръщайте се към адресите
в съответните гаранционни
карти.
Предпазни мерки
• За да предотвратите пожар
или късо съединение, не поставяйте върху плейъра предмети,
пълни с течност (например
вази).
• Плейърът не е изключен от
променливотоковия източник,
докато е свързан към контакта, дори и самият той да е
изключен.
• Не инсталирайте плейъра в
тесни или затворени пространства като например лавица за
книги или подобна.
• Инсталирайте устройството
така, че захранващият кабел лесно да може да се отстранява от
контакта в случай на проблем.
• Ако плейърът бъде внесен
директно от студено на топло
място или бъде поставен в
много влажно помещение, във
вътрешността на обектива
може да се образува конденз. Ако
това се случи, плейърът може
да не функционира правилно. В
такъв случай, отстранете диска и оставете плейъра включен
за около половин час, докато
влагата се изпари.
Забележка за дисковете
Не използвайте следните видове дискове:
– диск с нестандартна форма
(напр. картичка, сърце)
– диск, който има целофан или
тиксо по себе си.
Регионален код
Вашият плейър има регионален
код отпечатан на гърба на
корпуса на устройството и ще
възпроизвежда само налични в
търговската мрежа DVD дискове (само възпроизвеждане), оито
имат идентични кодове. Това
е състема, която се изпозлва за
опазване на авторското право.
Наличните в търговската мрежа DVD дискове с маркировка
също ще бъдат възпроизвеждани на този плейър.
В зависимост от наличните в
търговската мрежа DVD дискове,
на плейъра може да няма индикация
за регионален код, въпреки че
възпроизвежбдането на налични
в търговската мрежа DVD
дискове е забранено от зонални
ограничения.
DVP–XXXX
X
00V 00Hz
NO.
00W
Регионален
код
0-000-000-00
Авторски права, лицензиране и
търговски марки
• Произведен по лиценз на Dolby
Laboratories.
“Dolby”, “Pro Logic” и символът
двойно D са търговски марки на
Dolby Laboratories.
• “DVD-RW”, “DVD-R”,
“DVD+RW”, “DVD+R”, “DVD
VIDEO” и “CD” са лога и търговски марки.
• Технологията на аудио кодиране
MPEG Layer-3 и патентите й са
лицензирани от Fraunhofer IIS и
Thomson.
• Всички други търговски марки
са търговски марки на съответните си собственици.
• ТОЗИ ПРОДУКТ Е ЛИЦЕНЗИРАН ПО ЛИЦЕНЗА ЗА MPEG-4
ВИЗУАЛНОТО ПАТЕНТНО
ПОРТФОЛИО ЗА ЛИЧНА
И НЕСТОПАНСКА УПОТРЕБА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
ЗА КОДИРАНЕ НА ВИДЕО
СЪГЛАСНО MPEG-4 ВИЗУАЛЕН
СТАНДАРТ (“MPEG-4 VIDEO“),
КОЕТО Е БИЛО КОДИРАНО
ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ С ЛИЧНА
И НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ И/
ИЛИ Е БИЛО ПРИДОБИТО ОТ
ВИДЕО РАЗПРОСТРАНИТЕЛ,
ЛИЦЕНЗИРАН ДА РАЗПРОСТРАНЯВА „MPEG-4 VIDEO“.
ЛИЦЕНЗЪТ НЕ СЕ ДАВА
И НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ
ИЗПОЛЗВАН ЗА НИКАКВИ ДРУГИ ЦЕЛИ.
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ВКЛЮЧИТЕЛНО
ЗА ПРОМОЦИОНАЛНИ,
ВЪТРЕШНИ ИЛИ СТОПАНСКИ ЦЕЛИ И УПОТРЕБА
МОЖЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ
ОТ MPEG LA, L.L.C.
ВИЖТЕ:
HTTP://MPEGLA.COM
Относно това упътване
В това упътване „DVD” се
използва като препратка към
налични в търговската мрежа
DVD/DVD+RW/DVD+R/DVD+R
DL (+VR режим) и DVD-RW/DVDR/DVD-R DL (VR режим, видео
режим).
3
TIME/TEXT
Възпроизвеждане
Дисплей на контролното меню
Използвайте контролното меню, за да
изберете функция и да прегледате свързана
информация.
Натиснете DISPLAY.
За да промените дисплея на контролното
меню, натиснете DISPLAY отново.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
PLAY
DVD VIDEO
Проверява изтеклото и оставащото време за
възпроизвеждане.
Въвежда код за време при търсене на картина и
музика (Само за DVD и DivX видео файлове).
DISC/ USB*1
Избира или формат DISC, или USB за възпроизвеждане.
TOP MENU/MENU
(само за DVD VIDEO)
TOP MENU: Извежда топ меню.
MENU: Извежда менютата.
REC TO USB*1
Презаписва диск или копира снимков, музикален
или видео файл на USB устройство (стр. 7).
OFF
OFF
SET
ON
ORIGINAL/PLAY LIST
PROGRAM
ENTER
Quit: DISPLAY
Избира типа на заглавията (DVD-VR режим),
които ще бъдат възпроизведени, оригиналното или редактирания плейлист.
PROGRAM*2*3
1 Опции на контролното меню
2 Заглавие, което се възпроизвежда в момента/Общ брой заглавия
3 Глава, което се възпроизвежда в момента/Общ брой глави
4 Време за възпроизвеждане
5 Тип избран носител
6 Статус на възпроизвеждане
7 Избрана иконка в менюто/опции в
менюто
8 Операционно съобщение
9 Опция в избрано контролно меню
Списък на менюто
Списък с опции на Контролното меню
Опция
Име на опцията, Функция
TITLE/SCENE/TRACK
CHAPTER/INDEX
TRACK
Избира заглавие, сцена, запис, глава или индекс,
който да бъде възпроизведен.
4
Избира заглавие, глава или запис, които да
бъдат възпроизведени в желания от вас ред.
1 Изжерете “SETt”, след това натиснете
ENTER и изберете заглавие (Т), глава (С) или
запис (Т), които искате да програмирате и
натиснете ENTER.
2 Повторете избор на заглавие, глава ли запис.
3 Натиснете N.
SHUFFLE *2*3
Възпроизвежда заглавие, глава или запис в случаен
ред.
REPEAT *2*3
Възпроизвежда неколкократно целия диск (всички заглавия/всички записи/всички албуми) или
еднократен албум/заглавие/файл.
A-B REPEAT *2*3
Определя частите, които желаете да възпроизведете неколкократно.
1 По време на възпроизвеждане, изберете
„SETt”, след това натиснете ENTER.
Появява се лента за настройка на „A-B
REPEAT”.
2 Когато намерите точка на стартиране
(точка А) натиснете ENTER.
3 Когато намерите точка за край (точка В)
натиснете ENTER отново.
CUSTOM PICTURE MODE
PARENTAL CONTROL
Задава забрана на възпроизвеждането с този
плейър.
PLAYER t: Възпроизвеждането на някои DVD
VIDEO дискове може да бъде ограничено според
предварително зададено ниво като например
възрастта на потребителите. Сцените могат
да бъдат блокирани или подменени с различни
сцени (родителски контрол).
PASSWORDt: Въведете 4-цифрена парола
като използвате бутоните с цифри. Също
така изпозлвайте това меню, за да промените
паролата.
Настройва видео сигнала от плейъра. Можете да
изберете най-подходящото качество на картината за програмата, която гледате.
STANDARD: Извежда стандартно изображение.
DYNAMIC: Възпроизвежда динамична картина
като увеличава контраста на изображението и
интензитета на цвета.
Родителски контрол (ограничено възпроизвеждане)
Подчертава контурите на изображението, за да се
възпроизведе по-рязка картина.
OFF: Отменя тази опция.
1: Засилва очертанието.
2: Засилва очертанието повече от 1.
Можете да въведете ниво на ограничение на
възпроизвеждането.
1 Изберете “PLAYER t”, след това натиснете
ENTER.
Въведете или въведете отново 4-цифрена парола, след това натиснете ENTER.
2 Натиснете X/x, за да изберете “STANDARD”,
след това натиснете ENTER.
Натиснете X/x, за да изберете зона, след това
натиснете ENTER.
Когато изберете “OTHERS t”, изберете и
въведете стандартен код. Вижте таблицата
„PARENTAL CONTROL AREA CODE LIST” в
края на това ръководство.
3 Натиснете X/x, за да изберете “LEVEL”, след
това натиснете ENTER.
Изберете желаното от вас ниво като използвате X/x, след това натиснете ENTER.
Настройката за родителски контрол е завършена.
Колкото по-ниска е стойността, толкова построго е ограничението.
За да изключите функцията родителски контрол, задайте “LEVEL” в положение “OFF”.
Ако забравите вашата парола, напишете номер
“199703” в полето за парола като използвате бутоните с цифри, след това натиснете ENTER. На
дисплея ще се изведе надпис за въвеждане на нова
4-цифрена парола.
SETUP
QUICK: Използвайте бързата настройка да изберете желан език на екранния дисплей съотношението на екрана на телевизора и сигнала на аудио
извеждане.
CUSTOM: В допълнение към настройките на
Quick Setup, можете да нагласите и различни други
настройки (стр. 8).
RESET: Връща настройките в “SETUP” към
фабрично зададените им стойности.
CINEMA: Увеличава детайлността на тъмни
места като засилва ефекта на черния цвят.
MEMORYt: Регулира детайлността на изображението.
SHARPNESS
*1 само за модели DVP-SR350.
*2 За да се върнете към нормално възпроизвеждане,
изберете “OFF” или натиснет CLEAR .
*3 Режим на възпроизвеждане се отменя когато:
- отворите шейната на диска.
- изключите плейъра.
Опции на DATA дисковете или за USB (само за
модел DVP-SR350)
Опция
Име на опцията, Функция
ALBUM
Избира албума, съдържащ музикални и фото файлове, който да бъде възпроизведен.
FILE
Избира фото файла с изображения, който да бъде
възпроизведен.
ALBUM
Избира албума, който съдържа видео файла, който
да бъде възпроизведен.
FILE
Избира видео файла, който да бъде възпроизведен.
DATE
Извежда датата, на която е била направена снимката с цифров фотоапарат.
INTERVAL*
Определя продължителността за извеждане на
екрана на всяка снимка от поредицата.
ZOOM*2
Увеличава изображението до четири пъти от
първоначалния му размер и може да се разгледа с
бутоните C/X/x/c.
ANGLE
Сменя ъгъла на гледната точка.
, продължава
5
EFFECT *
Избира ефектите, които да се използват при смяната на снимките по време на последователното
им изреждане.
MODE 1: Избират се случайни ефекти за изображенията.
MODE 2: Изображенията се изнасят от горе ляво
надясно.
MODE 3: Изображенията се изнасят отгоре
надолу.
MODE 4: Изображенията се изнасят отляво
надясно
MODE 5: Изображенията се разтягат от центъра
на екрана.
OFF: ИЗключва тази фунцкия.
MEDIA
Избира вида на носителя, който искате да възпроизвеждате.
VIDEO: възпроизвежда видео файлове.
PHOTO/ MUSIC: възпроизвежда фото и музикални файлове като слайдшоу. Можетеда преглеждате слайдшоу със звук, когато музикалните и
фотофайлове са поставени в един и същи албум.
Ако времето за възпроизвеждане на музикалните
или фото файлове е по-дълго, по-дълго продължава
възпроизвеждането без звук.
PHOTO: възпроизвежда фото файлове.
MUSIC: възпроизвежда музикални файлове.
Натиснете SUBTITLE, докато възпроизвеждате
музикални файлове, които съдържат несинхронизирана информация за лириката. Плейърът поддържа
само MP3 ID3 Lyrics.
* В зависимост от файла, тази функция може да не
е възможна.
За да възпроизвеждате VIDEO CD
дискове с PBC функции.
Когато започнете възпроизвеждане на VIDEO
CD дискове с РВС (контрол на възпроизвеждането) функции, се появява менюто за избор на
опция.
За да възпроизвеждате, без да използвате РВС
Натиснете ./> или бутоните с цифри,
докато плейърът е спрян, за да изберете запис,
след това натиснете бутона N или ENTER.
За да се върнете към РВС възпроизвеждане, натиснете x двукратно и след това натиснете
N
6
За да заключите отделението за
диска (Child Lock)
Можете да заключите отделението за диска, за
да предпазите от отварянето му по грешка.
Когато плейърът е в режим на готовност, натиснете O RETURN, ENTER и бутон &/1на
устройството за дистанционно управление.
Плейърът се включва и на предния панел на
дисплея се появява надпис „
„ (LOCKED).
Бутон Z на плейъра не работи, докато е
настроена функция Child Lock.
За да отключите отделението на диска
Когато плейърът в режим на готовност, натиснете по ред ORETURN, ENTER и отново
бутон &/1.
Управление на други телевизори с
устройството за дистанционно
управление на плейъра
С приложеното устройство за дистанционно
управление можете да управлявате силата на
звука, източника на входен сигнал и ключа за
захранването и на други телевизори, различни
от Sony.
Ако марката на вашия телевизор е посочена
в списъка по-долу, задайте съответния код на
производителя.
Когато сменяте батериите на устройството
за дистанционно управление, задайте отново
подходящия код.
1 Докато задържате натиснат бутона ТV ,
натиснете бутоните с цифри, за да изберете
кода на производителя на вашия телевизор
(вижте таблицата по-долу).
2 Освободете бутона ТV &/1.
Кодове на управляемите телевизори
Презапис на диск или копиране на
файлове с данни на USB устройство
За да изтриете „ALBUM”, “TRACK” или “FILE”
(само за модел DVP-SR350)
Можете да презапишете диск или да копирате* файлове с данни на USB устройство. Не
можете да презапишете диск или да копирате
файлове с данни докато възпроизвеждате диск.
За да отстраните USB устройството
* В зависимост от диска копирането може да не е
възможно.
Натиснете CLEAR. Следвайте изведените
съобщения.
Спрете възпроизвеждането, презаписът на дискове и копирането/ изтриването на файлове с
данни и след това отстранете USB устройството от USB жака. Не отстранявайте USB
устройството по време на работа, тъй като
това може да доведе до повреда във файловете
с данни.
За да промените LUN
REC LED
За някои устройства може да се появи LUN
(Logical Unit Number). За да промените LUN,
натиснете
, когато е изведен списъкът
с албуми и записи.
Относно поддържани USB устройства
REC TO USB
USB устройство
• Този плейър поддържа само USB Mass Storage
Class.
• Този плейър поддържа само USB устройства с
FAT формат.
• Някои USB устройства може да не работят
с този плейър.
1 Поставете диск в шейната на диска и свържете USB устройството към USB жака.
2 Натиснете DISPLAY.
Появява се контролното меню.
3 Натиснете X/x, за да изберете “REC TO
USB”.
4 Натиснете X/x, за да изберете опции за
копиране и натиснете ENTER.
Когато копирате CD диск, изберете “DISC”
или “TRACK”.
Когато копирате файлове с данни изберете
“DISC”, “ALBUM”, “TRACK” или “FILE”.
Ако изберете “DISC”, преминете към стъпка
6.
5 Натиснете C/X/x/c, за да изберете албуми,
записи или файлове и натиснете ENTER.
Когато избирате албуми, записиили файлове,
индикатор REC LED примигва.
Броят на избраните албуми, записи или файлове се извежда на предния панел на дисплея в
режим на готовност за запис.
6 Натиснете N.
Когато копирате диск или файлове с данни,
индикатор REC LED остава светнат.
Записът започва. Прогресът на записа е изведен. След като записът приключи, се извежда
надпис „Completed”.
За да записвате с лекота
Можете да презапишете диск или да копирате
файлове с данни лесно като натиснете бутон
REC TO USB. Когато натиската бутон REC
TO USB се появява дисплей. Натиснете N
според дисплея. Записът започва.
7
Персонализирано меню
Можете да регулирате различни настройки.
Натиснете DISPLAY, когато плейърът е в
режим стоп, изберете
(SETUP) и след
това изберете “CUSTOM”. Появява се меню
CUSTOM.
Списък с менюта
Опция
Опция, име, функция
Езикови настройки
Можете да задавате различни езици за екранния
дисплей или звукозаписа.
OSD (Екранен дисплей): Превключва езика на
екрана.
MENU*1: Можете да изберете желания език за
менюто на диска. (Само за DVD VIDEO)
AUDIO*1: Превключва езика на звукозаписа. Когато изберете “ORIGINAL”, се избира езикът,
на който е даден приоритет в диска. (Само за
DVD VIDEO)
SUBTITLE*1: Превключва езика на субтитрите, записани на DVD VIDEO диска.
Когато изберете “AUDIO FOLLOW”, езикът на
субтитрите се сменя според езика, който сте
избрали за звукозаписа. (Само за DVD VIDEO)
SCREEN SETUP (Настройка на
екрана)
TV TYPE: Избира пропорцията на свързания
телевизор.
16:9
4:3 LETTER BOX
4:3 PAN SCAN
SCREEN SAVER: Когато оставите в позиция
“ON”, скрийнсейвърът се появява, когато
плейърът е в режим пауза или стоп за повече
от 15 минути. Натиснете бутона N, за да
изключите скрийн сейвъра.
BACKGROUND: Избира цвета на фона или
картината на телевизионния екран. Ако изберете „JACKET PICTURE”, дори когато дискът
не съдържа неподвижно изображение, се появява
картината от режим “GRAPHICS”.
LINE: Избира видео сигналите, които се
извеждат.
8
CUSTOM SETUP (Персонализиране)
AUTO STANDBY: Включва или изключва функцията Auto Standby. Ако изберете настройка
„ON”, плейърът преминава в режим готовност, когато го оставите в режим стоп за
повече от 30 минути.
AUTO PLAY: Когато сте настроили в положение „ON”, автоматично започва възпроизвеждане, когато плейърът е включен чрез таймер
(не е приложен).
PAUSE MODE: Избира картината в режим
пауза. Обиконовено изберете „AUTO”. Когато
картината е изведена с висока резолюция,
поставете в настройка “FRAME” (само за DVD
дискове).
TRACK SELECTION: Дава приоритет на
звукозаписа, който съдържа най-голям брой
канали, когато възпроизвеждате DVD VIDEO
диск, на който са записани няколко аудио
формата (PCM, MPEG аудио, DTS или Dolby
Digital формат). Ако изберете “AUTO”, се дава
приоритет (само за DVD VIDEO дискове).
MULTI-DISC RESUME: Включва и изключва
настройките Multi-disc Resume. Продължаване
на възпроизвеждането на дискове може да се
запазва за до 6 различни DVD VIDEO/ VIDEO
CD.ако стартирате настройките отново
не се запазват настройки за продължаване на
възпроизвеждането на дискове (само за DVD
VIDEO/ VIDEO CD).
AUDIO SETUP (Настройки на
звука)
AUDIO DRC: (Контрол на динамичния
2
обхват)* : Настройте според заобикалящата
среда. Настройте в положение “TV MODE”
когато най-малките звуци неотделими или в
положение “WIDE RANGE”, когато заобикалящата среда за слушане е добра, например закино
в домашни условия.
DOWNMIX*2: Превключва метода за смесване
на 2 канала, когато възпроизвеждате DVD,
което има задни звукови елементи (канали) или
е записано в Dolby Digital формат. Обикновено
изберете “DOLBY SURROUND”.
DIGITAL OUT: Избира дали аудио сигналите
да бъдат извеждани през жака DIGITAL OUT
(COAXIAL)/ HDMI OUT. Когато изберете
“ON”, настройте също следните “DOLBY
DIGITAL”, “MPEG”, “DTS” или “48 kHz/96 kHz
PCM”.
DOLBY DIGITAL: Избира вида на Dolby Digital
сигналите. Настройте в положение „D-РСМ”,
когато плейърът е свързан към аудио компонент без вгрaден Dolby Digital декодер.
MPEG: Избира вида на MPEG аудио сигналите. Настройте в положение „МPEG”, когато
плейърът е свързан към аудио компонент без
вгрaден MPEG декодер.
DTS: Избира вида на DTS аудио сигналите.
Настройте в положение „ON”, когато възпроизвеждате DVD VIDEO диск с DTS саундтрак.
Не настройвайте в положение “ON”, когато
плейърът е свързан към аудио компонент без
вграден DTS декодер.
48 kHz/96 kHz PCM: (само за DVD VIDEO дискове): Избира семплираща честота на сигнала
за цифрово извеждане.
*1 Когато изберете “OTHERSt”, изберете и въведете езиков код. Вижте “LANGUAGE CODE LIST” в
края на това ръководство.
2
* Тази фунцкия оказва ефект върху възпроизвеждането
от следните жакове:
- AUDIO OUT L/R жаковете;
- DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI OUT жак само
когато „DOLBY DIGITAL” е в положение “D-PCM”.
- LINE (RGB)-TV жак (само за модел DVP-SR300).
Информация
Отстраняване на проблеми
Ако докато използвате плейъра се сблъскате
с някой от изброените по-долу проблеми,
използвайте тези указания, за да отстраните
проблема. Ако проблемът продължава, се консултирайте при най-близкия доставчик на Sony.
Захранването не се включва.
, Проверете дали захранващият кабел е
здраво свързан.
Не се появява картина/картината е със смущения.
, Свържете отново здраво свързващия кабел.
, Свързаните кабели са повредени.
, Проверете връзката към вашия телевизор
и превключете селектора за избор на входен
източник на телевизора така, че сигналът
от плейъра да се изведе на телевизионния
екран.
, Задайте “LINE” в “SCREEN SETUP” на
подходяща за вашата система опция.
, Дискът е замърсен или има дефект.
Не се извежда звук.
, Свържете отново здраво свързващия кабел.
, Свързаните кабели са повредени.
, Плейърът е в режим пауза или в режим на
забавено възпроизвеждане.
, Плейърът е в режим на бързо превъртане
напред-назад.
Устройството за дистанционно управление не
работи.
, Поставените в устройството за дистанционно управление батерии са изтощени.
, Устройството за дистанционно управление не е насочено към сензора на плейъра.
, Когато работите с плейъра чрез натискане на бутоните на устройството за
дистанционно управление в последователност, натискайте ги с разстояние от поне
5 секунди.
Дискът не се възпроизвежда.
, Дискът е обърнат наопаки. Поставете
диска с възпроизвеждащата страна надолу.
, Дискът е изкривен.
, Плейърът не може да възпроизвежда определени дискове.
, Регионалният код на DVD диска не съвпада с
този на плейъра.
, Във вътрешността на плейъра се е кондензирала влага.
, Плейърът не може да възпроизвежда диск
със запис, който не е правилно финализиран.
, продължава
9
Плейърът не работи правилно.
, Когато статично електричество или
други причини пречат на плейъра да работи
нормално, изключете захранващия кабел от
контакта.
Отделението за диска не се отваря и в дисплея
на предния панел се появява индикация “
”
(ЗАКЛЮЧЕНО).
, Активирана е функцията Child Lock (стр.
6).
Отделението за диска не се отваря и в дисплея
на предния панел се появява индикация
“
” (ОТДЕЛЕНИЕТО ЗА ДИСКА Е ЗАКЛЮЧЕНО).
, Свържете се с вашия доставчик на Sony
или оторизирания сервиз на Sony във вашия
град.
На предния дисплей на панела се появява надпис
„С 13”
, Почистете диска или проверете неговия
формат.
На предния дисплей на панела се появява надпис
„С 31”
, Поставете правилно диска.
Плейърът не засича USB устройство свързано
към него (само за модели DVP-SR300/DVPSR700H).
, USB устройството не е свързано стабилно
към плейъра.
, USB устройството или кабела са повредени.
, Режимът на диска не епревключен към USB
режим.
Възможен за възпроизвеждане
формат
Видео: MPEG-1 (данни от Cyber-shot)/МPEG-4
(обикновен профил)*1/DivX
Фото: JPEG (DCF формат)
Музика: МР3 (освен mp3PRO)/WMA (освен за
WMA Pro)*1*2/AAC*1*2/LPCM/WAVE
*1 Файлове със защита на авторски права (Digital
Rights Management) не могат да се възпроизвеждат.
*2 Плейърът няма да възпроизвежда кодирани файлове
като например Lossless.
Поддържани формати: „.avi”, “.mpg”, “.mpeg”,
“.mp4”, “.jpg”, “.mp3”, “.wma”, “.m4a”, “.wav”.
Поддържани дискове: DVD, DVD+/-RW/+/-R/+/R DL, Music CD/Super VCD, CD-R/-RW.
• DATA CD файлове във формат, който съответства на стандарта ISO9660 Level 1/Level 2
или неговия разширен формат, Joliet.
• DATA DVD записани според формат UDF
(Universal Disk Format).
10
• Плейърът ще възпроизвежда всеки файл от
горната таблица дори и форматът му да се
различава. Възпроизвеждането на такива данни може да генерира шум, който да причини
повреда на високоговорителите.
• Тъй като диск, при който папките са подредени в различна йерархия, се възпроизвежда
по-бавно, препоръчително е да създавате
албуми, които да се подчиняват на не повече
от две йерархии.
• Някои видео, фото и музикални файлове може
да не се възпроизведат в зависимост от
кодиращите условия.
• Започване на възпроизвеждане и преминаването към следващ албум може да отнеме
известно време.
• Плейърът разпознава максимум до 200 албума
и 600 файла в зависимост от избрания режим.
От всеки албум плейърът разпознава до 300
музикални файлове и 300 фото файлове с
изображения, когато е избрана настройка
“PHOTO/MUSIC”.
• Когато изтривате албум, плейърът може
да изтрие файлове, които не са показани в
списъка с файлове в ALBUM по едно и също
време (само за DVP-SR350).
• Плейърът може да възпроизвежда комбинация
от два или повече видео файла.
• Плейърът не може да възпроизвежда видео
файл с размер по-голям от 720 (ширина) х 576
(височина)/2 GB.
• В зависимост от файла, нормалното възпроизвеждане може да не е възможно. Картината
може да е неясна, възпроизвеждането може
да не е гладко, звукът може да прескача и т.н.
Препоръчваме ви да изберете файл с по-ниска
честота.
• Плейърът не може да възпроизвежда при
висока бит честота видео файлове или DATA
CD гладко. Препоръчваме Ви да използвате
DATA DVD.
• Когато възпроизвеждате визуални данни с
формат различен от поддържания MPEG-4,
ще чуете само звук.
Забележки относно носителите на запис
Някои дискове не могат да бъдат възпроизведени на този плейър в зависимост от качеството на записа, състоянието на диска или от
характеристиките на записващото устройство и софтуера.
Диск, който не е бил правилно финализиран,
няма да може да бъде възпроизведен. Освен
това някои DATA дискове, създадени във
формат Packet Write също не могат да бъдат
възпроизведени.
Само за плейър, който не може да възпроизвежда
изображения, съдържащи сигнал за защита на
авторското право.
Възможно е изображения в DVD-VR режим с
CPRM* защита да не могат да бъдат възпроизведени, ако съдържат сигнал за защита на
авторското право.
Забележки относно операции по възпроизвеждането на DVD и VIDEO CD дискове
Някои операции по възпроизвеждането на
DVD и VIDEO CD дискове могат да бъдат
нарочно зададени от производителите на
софтуера. Тъй като този плейър възпроизвежда DVD и VIDEO CD дискове в зависимост
от съдържанието на диска, проектирано от
производителите на софтуера, някои функции
при възпроизвеждането може да не бъдат
достъпни. Вижте и инструкциите за работа,
приложени към DVD или VIDEO CD диска.
Спецификации
Система
Лазер: Полупроводников лазер
Изходи
• AUDIO OUT (L/R): Фоно жак
• DIGTAL OUT (COAXIAL): Фоно жак
• LINE (RGB)-TV: 21 игли
• USB (само за модел DVP-SR350): USB жак тип
А, максимален поток 500 mA (за свързване на
USB устройство).
Общи
• Изисквания към захранването: 220-240 V
променлив ток 50/60 Hz
• Консумация на електроенергия:
• DVP-SR150: 6 W
• DVP-SR350: 10 W
• Размери (прибл.): 320 х 38 мм х 209 мм
(ширина/височина/дълбочина), включително
издадените части
• Тегло (прибл.): 1.1 кг
• Работна температура: от 5°С до 35°С
• Работна влажност: от 25 % до 80 %
Приложени аксесоари
• Устройство за дистанционно управление (1)
• Батерии R6 (размер АА) (2)
Спецификациите и дизайнът са предмет на
промяна без предупреждение.
11
Списък с езикови кодове
Код
Език
Код
Език
Код
Език
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
Афар
Абхазки
Африкански
Амхарик
Арабски
Асамски
Аймара
Азербайджански
Башкирски
Белоруски
Български
Бихари
Бислама
Бенгалски
Тибетски
Бретонски
Каталунски
Корсикански
Чешки
Уелски
Датски
Немски
Бутан
Гръцки
Английски
Есперанто
Испански
Естонски
Баски
Персийски
Фински
Фиджи
Фариорски
Френски
Фризийски
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1345
1347
Ирландски
Шотландски
Галийски
Гуарани
Гуджарати
Хауса
Хинди
Хърватски
Унгарски
Арменски
Интерлингва
Окцидентален
Инупяк
Индонезийски
Исландски
Италиански
Иврид
Японски
Идиш
Явански
Грузински
Казахски
Гренландски
Камбоджански
Каннада
Корейски
Кашмирски
Кюрдски
Киргизки
Латински
Лингала
Лаоски
Литовски
Латвийски
Малагасийски
Маорски
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
1507
1508
1509
1511
Македонски
1512 Сръбски
Малаялам
1513 Свази
Монголски
1514 Сесото
Молдовски
1515 Судански
Марати
1516 Шведски
Малайски
1517 Суахили
Малтийски
1521 Тамилски
Бирмански
1525 Телугу
Наyрy
1527 Таджикски
Непалски
1528 Тай
Холандски
1529 Тигриня
Норвежки
1531 Тюркменски
Окситански
1532 Тагалог
Оромо
1534 Сечуански
Орийски
1535 Тонга
Пенджаби
1538 Турски
Полски
1539 Тсонга
Пущo
1540 Татарски
Португалски
1543 Трий
Кечуа
1557 Украински
Рето романски 1564 Урду
Кирунди
Румънски
1572 Узбекски
Руски
1581 Виетнамски
Киняруанда
1587 Волапюк
Санскрит
1613 Волоф
Синдхи
1632 Кхоса
Санго
1665 Юруба
Сърбохърватски
Сингалски
1684 Китайски
Словашки
1697 Зулу
Словенски
Самоански
1703 За езици, които
Шона
не са посочени в таблиСомалийски
цата.
Албански
Изписването на съответния език
съответства на ISO 639: 1988 (E/F)
стандарта.
Код
Език
Списък с регионални кодове за родителски контрол
12
Код
Държава
Код
Държава
Код
Държава
2044
2047
2046
2057
2070
2079
2090
2092
2115
Аржентина
Австралия
Австрия
Белгия
Бразилия
Канада
Чили
Китай
Дания
2165
2174
2109
2248
2238
2254
2276
2304
2363
Финландия
Франция
Германия
Индия
Индонезия
Италия
Япония
Корея
Малайзия
2362
2376
2390
2379
2427
2424
2436
2489
2501
Мексико
Холандия
Нова Зеландия
Норвегия
Пакистан
Филипини
Португалия
Руска Федерация
Сингапур
Код Държава
2149 Испания
2499 Швеция
2086 Швейцария
2528 Тайланд
2184 Великобритания
Упътване за употреба
A
СКАРТ
LINE(RGB)-TV
*
B
КОАКСИЛАЕН
A
DIGITAL OUT
DIGITAL IN
COAXIAL
*
COAXIAL
АУДИО
A
INPUT
AUDIO OUT
L
L
AUDIO
R
*
R
*Не е приложен.
13
&/1: включен/в готовност
2
1
2
3
LANGUAGE SETUP
OSD:
MENU:
AUDIO:
SUBTITLE:
Quit:
ENTER
3
1
2
ENGLISH
DISPLAY
USB
DISC
DISC
USB
DISC/USB
ENTER
PICTURE NAVI
Quit:
DISPLAY
АУДИО
1: ENGLISH DOLBY DIGITAL 3/2.1
1
2
4
5
7
8
CHAPTER
VIEWER
3
6
9
Quit:
ENTER
DISPLAY
СУБТИТРИ
ВРЕМЕ/ТЕКСТ
T
1: ENGLISH
0:00:20
МЕНЮ
A mountain towers over a lake.
ДИСПЛЕЙ
T
1( 1)
1(12)
0:00:00
DVD VIDEO
TITLE
ENTER
14
Quit:
DISPLAY
z За полезни съвети и допълнителна информация относно продукти и услуги на Sony моля посетете следната страница в мрежата:
http://www.sony-europe.com/myproduct
15
BG
Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди
(Приложимо за страните от Европейския съюз и други европейски
страни, използващи система за разделно събиране на отпадъци)
Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че този продукт
не трябва да се третира като домашен отпадък. Вместо това, той трябва да бъде
предаден в съответните пунктове за рециклиране на електрически и електронни уреди.
Изхвърляйки този продукт на правилното място, вие предотвратявате потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които могат да се
случат при неправилното изхвърляне на продукта. Рециклирането на материалите ще
помогне за запазването на естествените ресурси. За по-подробна информация относно
рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местния градски офис, службата за
изхвърляне на отпадъци или с магазина, от който сте закупили продукта.
Производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Упълномощеният представител за EMC (електромагнитна съвместимост) и техническа безопасност на продукта е Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,70327 Stuttgart, Germany. За въпроси, свързани със сервиза
и гаранцията, моля обърнете се към адресите в съответните сервизни или гаранционни документи.
Допълнителна информация за този продукт и отговори на често задавани въпроси можете да намерите
на нашия уебсайт за клиентска поддръжка.
http://www.sony.bg
Download PDF