Sony | DVP-NS708H | Sony DVP-NS708H Инструкции за експлоатация

3-283-149-61(1)
CD/DVD
Плейър
Ръководство за експлоатация
DVP-NS708H
DVP-NS708HP
© 2008 Sony Corporation
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Благодарим ви, че избрахте
този продукт на Sony.
Преди да започнете работа с
телевизора, моля, прочетете
изцяло това ръководство и
го запазете за бъдещи справки. За да намалите риска от
пожар или токов удар, не
излагайте устройството на
дъжд или влага.
За да избегнете токов удар,
не отваряйте кутията. За
сервиз се обръщайте единствено към квалифициран
персонал.
Кабелът на захранването
трябва да се сменя единствено в квалифициран сервиз.
Всякакъв вид батериите, а
също и батериите, поставени в устройството, не
трябва да бъдат излагани на
прекалена горещина, като
например на пряка слънчева
светлина, на въздействието
на огън и на други подобни
влияния.
ВНИМАНИЕ
Използването на оптически
инструменти с този продукт
увеличава опасността от нараняване на очите ви. Тъй като
лазерният лъч, използван в
този CD/DVD плейър, е вреден
за очите, не се опитвайте да
разглобявате кутията.
За сервизно обслужване се
обръщайте единствено към
квалифициран персонал.
Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди
Този символ важи само за страните от Европейския съюз
и други европейски страни,
използващи система за разделно
събиране на отпадъци
2
Забележки за
дисковете
Предпазни мерки
Безопасност
• Изискванията към захранването
и консумацията на електроенергия на това устройство са
обозначени на гърба. Проверете
дали работното напрежение
на устройството отговаря на
захранването.
• За да запазите диска чист, не
докосвайте повърхността му
- хващайте го единствено по
ръбовете. Прах, отпечатъци
или драскотини по диска могат
да доведат до неизправност.
Консумация на
електроенергия
и изисквания към
захранването.
m
DVP–XXXX
X
00V 00Hz
NO.
00W
0-000-000-00
• За да предотвратите пожар или
късо съединение, не поставяйте
върху плейъра предмети, пълни с
течност (например вази).
Инсталиране
• Не инсталирайте устройството в наклонена позиция. То е
проектирано да работи само в
хоризонтална позиция.
• Пазете устройството и
дисковете далече от оборудване
със силни магнитни полета като
например микровълнови печки
или големи тонколони.
• Не поставяйте тежки предмети
върху устройството.
• Не излагайте дисковете на
пряка слънчева светлина или на
въздействието на топлинни
източници като климатици,
а също не оставяйте дискове
в автомобил, паркиран на
пряка слънчева светлина, тъй
като температурата във
вътрешността на колата може
значително да се покачи.
• След употреба прибирайте
дисковете в кутиите им.
• Почиствайте дисковете с
парче плат. Почиствайте от
центъра към периферията.
• Не използвайте разтвори като
бензин, разредител, почистващи
вещества от търговската
мрежа или антистатичен
спрей, предназначен за винилови
грамофонни плочи.
• Ако сте отпечатали етикета
за диска, изсушете го преди да
започнете възпроизвеждане на
диска.
Сила на звука
Предпазни мерки
Безопасност
Ако твърд предмет или течност попадне в кутията,
изключете устройството от мрежовото захранване
и преди отново да го включите го проверете при
квалифициран персонал.
Енергийни източници
• Плейърът не е изключен от източника на
променлив ток (мрежата) докато е свързан
с контакта на стената, дори ако самото
устройство е изключено.
• Ако не планирате да използвате плейъра за
дълъг период от време, изключете щепсела от
контакта. За да го направите, издърпайте
щепсела; никога не дърпайте самия кабел.
Местоположение
• Поставете плейъра на място с подходяща
вентилация, за да предотвратите покачване
на вътрешната температура.
• Не поставяйте плейъра върху мека повърхност като например върху килим.
• Не поставяйте плейъра близо до топлинни източници или на места, изложени на
пряка слънчева светлина, прах или механични
вибрации.
• Не инсталирайте плейъра на тесни места,
като например лавици или подобни.
• Инсталирайте плейъра така, че в случай на
проблем кабелът на променливотоковия
адаптер да може незабавно да бъде изключен
от мрежата.
Функциониране
• Ако плейърът е внесен директно от студено
на топло място или ако е поставен в много
влажна стая, върху лещите във вътрешността на устройството може да се кондензира
влага. Ако това се случи, е възможно плейърът
да не функционира правилно. В този случай извадете диска и оставете плейъра включен за
около половин час докато влагата се изпари.
• Когато пренасяте плейъра, предварително извадете всички дискове. Ако не го направите,
дискът, който се намира във вътрешността
на устройството, може да се повреди.
Не увеличавайте силата на звука, ако слушате
участък с много ниско ниво на входния сигнал
или без аудио сигнал. В противен случай, ако
внезапно се получи пик на сигнала, е възможно
високоговорителите да се повредят.
Почистване
Почистете кутията, панела и контролните
бутони с парче мек плат, леко навлажнено с
мек почистващ разтвор. Не използвайте груби
гъбички, грапави прахове или разтвори като
алкохол или бензин.
Почистване на дисковете и почистващи
препарати за дискове/ лещи
Не използвайте почистващ диск или
почистващ препарат (мокър спрей) от
търговската мрежа. Това може да причини
неизправност.
Смяна на частите
• Ако се наложи поправката на това устройство, която изисква подмяна на някоя част,
възможно е подменената част да бъде задържана за повторна употреба или рециклиране.
ВАЖНО
Внимание: Този плейър е в състояние да
поддържа безкрайно дълго време неподвижен
видео образ или изображение на екрана на
вашия телевизор. Ако оставите неподвижен видео образ на телевизионния екран за
продължителен период от време, рискувате
да повредите телевизионния екран. Особено
чувствителни са телевизорите с плазмени
екрани и прожекционните телевизори.
Ако имате въпроси или проблеми относно вашия плейър, моля, обърнете се към най-близкия
доставчик или сервиз на Sony.
3
Съдържание
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ….............................................................................................……………2
Забележки за дисковете….............................................................................................…………..2
Предпазни мерки …..............................................................................................................……..3
Информация за ръководството …...................................................................................……5
Дискове, които плейърът може да възпроизвежда……..................................................….6
Упътване за частите и бутоните …………............................................................................8
Упътване за екрана на контролното меню ……..........................................................……11
Упътване за ‘BRAVIA Sync’ дисплей ……….........................................................................…13
Свързване..................................................................................................................................14
Свързване на плейъра …….........................................................................................................14
Стъпка 1: Разопаковане …….....................................................................................................14
Стъпка 2: Свързване на видео кабелите/ HDMI кабелите ……....................................15
Относно функцията CONTROL FOR HDMI за ‘BRAVIA Sync’
(само за HDMI връзки) .........................................................................................17
Стъпка 3: Свързване на аудио кабелите ……......................................................................18
Стъпка 4: Свързване на кабела за захранването……..........................................................20
Стъпка 5: Подготовка на устройството за дистанционно управление………........20
Контрол на телевизора с устройството за дистанционно
управление………........................................................................................................21
Стъпка 6: Бърза настройка ………..........................................................................................22
Възпроизвеждане.......................................................................................................................24
Възпроизвеждане на дискове ……............................................................................................24
Различни функции в режим на възпроизвеждане (Програмирано възпроизвеждане,
Разбъркано възпроизвеждане, Повторно възпроизвеждане,
А-В Повторно възпроизвеждане) ……...............................................................29
Настройка на възпроизвежданата картина (CUSTOM PICTURE MODE) …….......33
Изостряне на контурите на изображението (SHARPNESS) ……................................34
Регулиране на разминаването между картина и звук (AV SYNC) ……...........................35
Заключване на дискове (CUSTOM PARENTAL CONTROL,
PARENTAL CONTROL) ……..................................................................................36
Търсене на сцена ......................................................................................................................39
Търсене на определена позиция на диска (Сканиране, Бавно възпроизвеждане,
Неподвижен кадър) ………..........................................................................................................39
Търсене на заглавие/ глава/ песен/ сцена и т.н .........................................................………40
Търсене по сцена (PICTURE NAVIGATION) …................................................................….42
Настройки на звука .................................................................................................................43
Промяна на звука …....................................................................................................................43
Настройки за Телевизионен Виртуален Съраунд звук (TVS)………................................45
МР3 аудио записи и JPEG файлове с изображения ................................................................46
Относно МР3 аудио записи и JPEG файлове с изображения .........................................46
Възпроизвеждане на МР3 аудио записите и JPEG файловете с изображения ...........47
Изреждане на JPEG файлове с изображения в последователност ...............................49
4
DivX ® видео филми ................................................................................................................53
Относно DivX видео файловете .........................................................................................53
Възпроизвеждане на DivX видео файлове ...........................................................................54
Настройки и регулации ...........................................................................................................55
Използване на екрана с настройките ……55
Настройка на езика на екрана или на звука (LANGUAGE SETUP) …….........................56
Настройки на екрана (SCREEN SETUP)……….....................................................................57
Индивидуални настройки (CUSTOM SETUP) ……….........................................................59
Настройки на звука (AUDIO SETUP)………..........................................................................60
HDMI настройки (HDMI SETUP) ………..............................................................................62
Допълнителна информация ...................................................................................................64
Отстраняване на повредите …….........................................................................................64
Функция за автодиагностика (Когато на екрана се извеждат букви/ цифри) ….....68
Спецификации ……......................................................................................................................69
Списък на езиковите кодове ………........................................................................................70
Списък с областните кодове за родителски контрол ..........................................……..70
Азбучен указател ....................................................................................................................…71
Информация за ръководството
• Инструкциите в това ръководство описват контролните бутони на устройството за дистанционно управление. Можете да използвате и контролните бутони на плейъра, ако имат същите или
подобни имена като тези на устройството за дистанционно управление.
• “DVD” може да се използва като общ термин за DVD, DVD+RW/ DVD+R/ DVD+R DL (+VR режим) и
DVD-RW/ DVD-R/ DVD-R DL (VR режим, видео режим).
• Иконите, използвани в това ръководство, са описани по-долу:
Икона
Значение
Функции, валидни за DVD и DVD+RW/ DVD+R/ DVD+R DL във +VR режим
или DVD-RW/ DVD-R/ DVD-R DL във видео режим
Функции, валидни за DVD-RW/ DVD-R/ DVD-R DL в режим VR (видео
запис)
Функции, валидни за VIDEO CD (включително Super VCD или CD-R/ CDRW във видео CD или Super VCD формат)
Функции, валидни за музикални CD или CD-R/ CD-RW в музикален CD
формат
Функции, валидни за DATA CD (CD-ROM/ CD-R/ CD-RW, съдържащи МР3*1
аудио записи, и JPEG файлове с изображения и DivX*2*3 видео файлове)
Функции, валидни за DATA DVD (DVD-ROM /DVD+RW/ DVD+R/ DVD+R
DL/ DVD-RW/ DVD-R /DVD-R DL), съдържащи МР3*1 аудио записи, JPEG
файлове с изображения и DivX*2*3 видео файлове)
*1 МР3 (MPEG-1 Audio Layer 3) е стандартен формат за компресиране на аудио данни, дефиниран от ISO/
IEC/ MPEG.
*2 DivX-- е технология за видео компресия, разработена от DivX, Inc.
*3 DivX, DivX Certified и съответните лога са търговски марки на DivX, Inc. и се използват само под
лиценз.
5
Дискове, които плейърът
може да възпроизвежда
Формат на дисковете
DVD
DVD-RW/ - R
DVD+RW/ +R/
+R DL
VIDEO CD/
Музикален CD
CD-RW/ -R
“DVD+RW”, “DVD-RW”, “DVD+R”, “DVD+R
DL”, “DVD-R”, “DVD VIDEO” и логото “CD”
са търговски марки.
Забележки за CD/DVD
Този плейър работи със следните дискове
CD-ROM/ CD-R/ CD-RW, записани в следните
формати:
- Музикален CD формат
- Видео CD формат
- МР3 аудио записи, JPEG файлове с изображения и DivX видео файлове във формат,
който съответства на стандарта ISO9660*
Level 1/Level 2 или неговия разширен формат,
Joliet
- KODAK Picture CD формат
- Организиран формат от папки и файлове на
CD-ROM, определен от ISO (Международна
Организация по Стандартите).
Този плейър работи със следните дискове
DVD-ROM/ DVD+RW/ DVD+R/ DVD+R DL/
DVD-RW/ DVD-R/ DVD-R DL, записани в
следните формати:
- МР3 аудио записи, JPEG файлове с изображения и DivX видео файлове във формат,
които съответства на UDF (Универсален
формат за дискове).
6
Пример за дискове, които плейърът не може да възпроизвежда
Плейърът не може да възпроизвежда следните дискове:
• Всички CD-ROM/ CD-R/ CD-RW, различни
от записаните във форматите, описани на
тази страница.
• CD-ROM, записан във PHOTO CD формат.
• Частите с данни на CD-Extra.
• DVD Аудио дискове.
• HD слоя на Super Audio CD
• DATA DVD дискове, които не съдържат
МР3 аудио записи, JPEG файлове с изображения или DivX видео файлове.
• BD дискове
• HD DVD дискове
• Дискове, записани с AVCHD-съвместима
DVD видеокамера.
Плейърът не може да възпроизвежда и следните дискове:
• DVD диск с различен регионален код.
• Диск с нестандартна форма (например
карта, сърце).
• Диск с хартия или стикери по него.
• Диск с останало тиксо или друг стикер по
него.
Регионален код
Вашият плейър има регионален код, отбелязан
на гърба на устройството и работи само с
DVD VIDEO дискове (само за възпроизвеждане), които имат идентични регионални
кодове. Тази система се използва за защита на
авторските права.
DVD дискове, обозначени със символа
, също могат да се възпроизвеждат с този
плейър.
Ако се опитате да ползвате друг DVD диск,
на телевизионния екран ще се изведе съобщението “Playback prohibited by area limitations”
(Възпроизвеждането е забранено от областните закони).
В зависимост от DVD VIDEO диска, възможно е регионалният код да не бъде указан, дори
ако използването на DVD VIDEO е забранено
от областните закони.
DVP–XXXX
X
00V 00Hz
NO.
00W
0-000-000-00
Регионален код
Забележкu
• Забележки за DVD+RW/ DVD+R/ DVD+R DL,
DVD-RW/ DVD-R/ DVD-R DL или CD-R/ CD-RW
• Някои DVD+RW/ DVD+R/ DVD+R DL, DVD-RW/
DVD-R/ DVD-R DL или CD-R/ CD-RW не могат
да бъдат възпроизвеждани с този плейър поради
качеството на записа, физическото състояние
на диска или характеристиките на записващото
устройство и авторския софтуер.
• Освен това, дискът няма да се възпроизвежда, ако
не е правилно финализиран. За повече информация
вижте ръководството за експлоатация, приложено
към записващото устройство. Обърнете внимание,
че е възможно някои функции за възпроизвеждане да
не работят с някои DVD+RW/ DVD+R/ DVD+R
DL, дори ако дисковете са правилно финализирани.
Също така, DATA CD/ DATA DVD, записани във
формат Packet Write, не могат да бъдат възпроизвеждани.
• Музикални дискове, кодирани с технология за
защита на авторските права
• Този продукт е създаден да възпроизвежда дискове,
които отговарят на CD (Компакт диск) стандартите. В последно време, обаче, много от звукозаписните компании пускат на пазара музикални дискове,
кодирани с технологии за защита на авторските
права. Моля, вземете под внимание факта, че измежду тези дискове има такива, които не могат да се
възпроизвеждат на този плейър.
• -- За плейър, който не може да възпроизвежда
изображения, съдържащи само сигнали за защита
от копиране.
• Възможно е изображения в режим DVD-VR с CPRM*
защита да не се възпроизведат, ако съдържат сигнали за защита от копиране. В този случай на екрана
се извежда съобщение “Copyright lock”.
• * CPRM (Защита на съдържанието на записващия
носител) е кодираща технология за защита на
авторските права на изображенията.
• Забележки за DualDiscs
• DualDisc диск e диск с две страни, който поддържа
записани DVD материали от едната страна и
цифрови аудио материали от другата. Обърнете
внимание, че е възможно аудио страната на този
вид дискове да не се възпроизведе на този продукт,
защото тези дискове не съответстват на CD
стандарта.
Забележка относно възпроизвеждането на DVD и VIDEO CD
Възможно е някои операции по възпроизвеждане
да бъдат нарочно фиксирани от производителите на софтуер. Тъй като този плейър
работи с DVD и VIDEO CD, в зависимост
от съдържанието на диска, програмирано от
софтуерните производители, е възможно
някои функции на възпроизвеждане да бъдат
невалидни. Вижте и инструкциите на DVD и
VIDEO CD.
Авторски права
Този продукт включва технология за защита
на авторското право, защитена с US патенти
и други права на интелектуална собственост.
Използването на тази технология за защита на
авторското право трябва да бъде разрешена
от Macrovision Corporation и е предназначена
единствено за домашно видео или друго ограничено ползване, освен ако изрично не е разрешено
друго от Macrovision Corporation. Повторното сглобяване или разглобяване на продукта са
забранени.
7
Упътване за частите и бутоните
За повече информация вижте страниците, указани в скоби.
Преден панел
HDMI
1 Бутон
(включване/ готовност) (24)
2 Шейна на диска (24)
3 Дисплей на предния панел (9)
4 (Сензор за дистанционно управление)
(20)
5 Индикатор HDMI* (16, 62, 63)
Светва, когато жака HDMI OUT е
правилно свързан към HDCP-съвместимо
устройство с HDMI или DVI входове.
6 Бутон
7 Бутон
8 Бутон
(отваряне/ затваряне) (24)
(възпроизвеждане) (24)
(стоп) (25)
* Този DVD плейър включва технологията
High-Definition Multimedia Interface (HDMI).
“HDMI, логото HDMI и High Definition
Multimedia Interface са търговски марки или
регистрирани търговски марки на HDMI
Licensing LLC”.
Заден панел
1
2
3
4
8
Жак HDMI OUT (15)
Жак DIGITAL OUT (OPTICAL) (18)
Жак DIGITAL OUT (COAXIAL) (18)
Жакове LINE OUT L/R (AUDIO) (18)
5 Жак LINE OUT (VIDEO) (15)
6 Жак S VIDEO OUT (15)
7 Жакове COMPONENT VIDEO OUT (15)
Дисплей на предния панел
При възпроизвеждане на DVD
Състояние на възпроизвеждане
Свети по време на
режим на повторно
възпроизвеждане (31)
Текущо заглавие/ глава или възпроизведено време (27)
Свети, когато можете да промените ракурса (25)
При възпроизвеждане на VIDEO CD с функция Контрол на възпроизвеждането (PBC) (27)
Състояние на възпроизвеждане
Текуща сцена или възпроизведено време (27)
Свети по време на А-В Повторно възпроизвеждане (32)
При възпроизвеждане на CD, DATA DVD (MP3 audio/ DivX video), DATA CD (MP3 audio/ DivX
video) или VIDEO CD (без функция PBC)
Състояние на възпроизвеждане Текуща песен* (27)
Свети по време на
режим на повторно
възпроизвеждане (31)
Възпроизведено време (27)
* Когато възпроизвеждате DivX видео файлове, настоящият запис не се извежда.
, продължава
9
Устройство за дистанционно управление
/
PREV/ NEXT (предишен/
9 Бутони
следващ) (25)
/
SCAN/ SLOW
0 Бутони
(сканиране/ забавяне) (39)
qa Бутон ZOOM (25, 49)
qs
Бутони SLOW PLAY/FAST PLAY (25)
qd Бутон
/ AUDIO (аудио) (43)
qf Бутон / SUBTITLE (субтитри) (25, 49)
qg
Бутон
(включване/готовност) (24)
qh
Бутони 2/VOL (сила на звука) +/- (21)
Бутонът 2 има осезаема точка.*
qj Бутон
/ TV/ VIDEO (21)
qk Бутон PICTURE NAVI (управление на
картината) (42, 48)
ql Бутон TIME/ TEXT (27)
w; Бутон MENU (26)
wa Бутон ENTER (22)
ws Бутон DISPLAY (11)
wd Бутон
/ PLAY (възпроизвеждане) (24)
Бутонът
има осезаема точка. *
wf
Бутон STOP (стоп) (25)
wg Бутон PAUSE (пауза) (25)
wh Бутон SUR (съраунд) (45)
wj Бутон / ANGLE (ракурс) (25)
* Използвайте осезаемата точка за ориентир,
когато работите с плейъра.
1 Бутон TV
(включване/ готовност)
(21)
2 Бутон OPEN/ CLOSE (отваряне/
затваряне) (25)
3 Бутони с цифри (27)
Бутонът с цифра 5 има осезаема точка.*
4 Бутон CLEAR (30)
5 Бутон ТОР MENU (26)
6 Бутони O/P/o/p (25)
7 Бутон
RETURN (26)
8 Бутон
/
REPLAY/ STEP/
ADVANCE/ STEP (повтаряне/ стъпка/
напред/ стъпка) (25, 40)
10
Упътване за екрана на контролното меню
Използвайте контролното меню, за да изберете функция или за да изведете информация за функция.
Неколкократно натиснете бутона DISPLAY, за да включите или смените екрана на контролното
меню, както следва:
, Екран на контролното меню 1
m
Екран на контролното меню 2 (извежда се само за някои дискове)
m
Екран на контролното меню изключен
Екран на контролното меню
В зависимост от вида на диска, екраните на контролните менюта 1 или 2 извеждат различни
индикации.
Пример: Екран 1 на контролното меню при възпроизвеждане на DVD VIDEO.
Номер на текущо възпроизвежданата глава*2
Номер на текущо възпроизвежданото заглавие*1
Общ брой на заглавията*1
Общ брой на главите*2
Опции на контролното меню
Избрана опция
Име на функцията от
избраната индикация в
контролното меню
Работно съобщение
12(27)
18(34)
T
1:32:55
OFF
OFF
SET
ON
PLAY
DVD VIDEO
Състояние на
възпроизвеждане (
Възпроизвеждане, Пауза,
Стоп и т.н.)
Вид на възпроизвеждания диск*3
Възпроизведено
време*4
Текуща настройка
Опции
PROGRAM
ENTER
*1 Извежда номера на сцената за VIDEO CD
(функцията PBC е включена), номера на
песента за VIDEO CD/ CD, номера на албума
за DATA CD/DATA DVD.
*2 Извежда индексния номер за VIDEO CD и
номера на MP3 аудио записа, или JPEG файло
ве с изображения за DATA CD/ DATA DVD,
или номера на DivX видео файловете за DATA
CD/ DATA DVD.
*3 Извежда Super VCD като “SVCD”.
*4 Извежда датата за JPEG файлове.
Quit: DISPLAY
За да изключите дисплея
Неколкократно натиснете DISPLAY.
, продължава
11
Списък на индикациите в контролното меню
Индикация
SETUP
QUICK Setup (Бърза настройка)
Използвайте бързата настройка, за да
изберете езика на екрана, съотношението
на телевизионния екран и изходния звуков
сигнал.
CUSTOM Setup (Индивидуална настройка)
Като допълнение към бързата настройка,
с тази функция можете да регулирате и
други различни настройки.
RESET (Възстановяване на фабричните
настройки)
Настройките от менюто “SETUP”
се връщат към стойностите си по
подразбиране.
Име на индикацията, Функция
TITLE/ SCENE/ TRACK
Избира заглавието, сцената или песента,
която ще се възпроизвежда.
CHAPTER/ INDEX
Избира главата или индекса, които ще се
възпроизвеждат.
TRACK
Избира песента, която ще се възпроизвежда.
TIME/ TEXT
Проверява изминалото и оставащото
възпроизведено време.
Въвеждане на времеви код за търсене на
картина или музика.
ALBUM
Избира албума, съдържащ MP3 аудио
файлове или JPEG файлове с изображения,
които ще се възпроизвеждат.
ORIGINAL/ PLAY LIST
FILE
Избира вида на заглавията (DVD-VR
режим) за възпроизвеждане - оригиналните (ORIGINAL) или редактираните
(PLAY LIST).
Избира JPEG файла с изображение, който
ще се възпроизвежда.
ALBUM
PROGRAM
Избира албума, съдържащ DivX видео файлове, които ще се възпроизвеждат.
Избира заглавието, главата или песента да
се възпроизвеждат в реда, който желаете.
FILE
SHUFFLE
Избира DivX видео файла, който ще се
възпроизвежда.
Възпроизвежда заглавието, главата или
песента в произволен ред.
DATE
REPEAT
Извежда датата на записа на изображението.
Възпроизвежда неколкократно целия
диск (всички заглавия/ песни/ албуми) или
едно заглавие/ глава/ песен/ албум.
INTERVAL
Определя продължителността на извеждането на кадри на екрана.
А-В REPEAT
Определя неколкократно частите, които искате да бъдат възпроизведени.
EFFECT
Избира ефекта, който ще се използва при
възпроизвеждане на изображение.
CUSTOM PICTURE MODE
Настройва видео сигнала от плейъра.
Можете да изберете качество на изображението, което най-добре съответства
на програмата, която гледате.
MODE (MP3, JPEG)
Избира вида на данните; MP3 аудио
запис (AUDIO), JPEG файл с изображение
(IMAGE) или и двете (AUTO), които ще
се възпроизвеждат, когато е зареден DATA
CD или DATA DVD.
SHARPNESS
Увеличава остротата на контурите
на изображението, за да се получи поизострено изображение.
AV SYNC
Регулира разминаването между картината и звука.
PARENTAL CONTROL
Задава се забрана на възпроизвеждане.
12
Съвет
Иконата на контролното меню свети в зелено
, когато изберете опция, различна от “OFF” (само за “PROGRAM”, “SHUFFLE”,
“REPEAT”, “A-B REPEAT”, “SHARPNESS”). Индикаторът “ORIGINAL/ PLAYLIST” свети в зелено,
когато е избрана настройка PLAY LIST (настройка по
подразбиране). Индикаторът “CUSTOM PICTURE
MODE” свети зелено, когато избраната настройка е
различна от “STANDARD”. Индикаторът “AV SYNC”
светва в зелено, когато изберете настройка, която е
по-голяма от 0 ms.
Упътване за ‘BRAVIA Sync’ дисплей
Можете да управлявате плейъра, като изберете бутона SYNC MENU на устройството за дистанционно управление на телевизора, или като изберете менюто с опции на телевизора.
Дисплей ‘BRAVIA Sync’
Дисплеят ‘BRAVIA Sync’ ще изведе различни опции в зависимост от вида на диска.
Пример: Дисплей ‘BRAVIA Sync’, когато възпроизвеждате DVD VIDEO.
Изберете опция, като използвате O/o/p/P, и
след това натиснете ENTER.
Когато възпроизвеждате DVD VIDEO
Извежда MENU и TOP MENU.
Когато възпроизвеждате DVD-VR режим
Извежда
,
и номер на главата.
Когато възпроизвеждате CD, VIDEO CD или
Super VCD (без PBC)
Извежда
,
и номер на записа.
Когато възпроизвеждате VIDEO CD или Super
VCD (с PBC) (стр. 27)
Извежда
,
и номер на сцената. Когато
менюто на диска се изведе, можете да изберете
опция, като натиснете O/o.
За да изключите дисплея
Натиснете бутона RETURN или SYNC MENU
на устройството за дистанционно управление.
Съвет
Можете да управлявате тези функции на
устройството за дистанционно управление.
Забележкu
• Опциите на дисплея ‘BRAVIA Sync’ управляват
същите функции като бутоните на устройството
за дистанционно управление на плейъра (стр. 10).
• Можете да използвате единствено тази функция,
ако телевизорът поддържа ‘BRAVIA Sync’.
• За повече подробности относно ‘BRAVIA Sync’,
моля, обърнете се към ръководството за експлоатация, приложено към телевизора.
Когато възпроизвеждате DATA CD или DATA
DVD
Извежда MENU и PICTURE NAVI.
13
Свързване
Свързване на плейъра
Следвайте стъпки от 1 до 6, за да свържете плейъра и да регулирате настройките.
Забележкu
• Включете добре кабела, за да предотвратите нежелан шум.
• Вижте инструкциите на компонентите, които ще свързвате.
• Не можете да свържете този плейър с телевизор, който няма входен видео жак.
• Уверете се, че преди да започнете свързването, сте изключили захранването на всеки компонент.
Стъпка 1: Разопаковане
Проверете дали имате следните артикули:
• Аудио/ видео кабел (фоно щекер х 3
фоно щекер
х 3) (1)
• Устройство за дистанционно управление (1)
• Батерии R6 (размер АА) (2)
• HDMI кабел (1) (приложен само към DVP-NS708HP)
14
Стъпка 2: Свързване на видео кабелите/ HDMI кабелите
Свързване
Свържете този плейър към телевизионния монитор, видео проектор или AV усилвател (рисийвър), като използвате видео кабел. Изберете един от примерите от A до D в зависимост от
входните жакове на телевизионния монитор, видео проектор или аудио компонент.
За да прегледате изображения с прогресивен сигнал (525р или 625р) със съвместим телевизор, проектор или монитор, използвайте пример C. Изберете пример D, когато свързвате към телевизор,
проектор или AV усилвател (приемник) с HDMI вход.
A
INPUT
(жълт)
VIDEO
Аудио/видео
кабел (включен в
комплекта)
S VIDEO
кабел (не е
приложен в
комплекта)
L
INPUT
S VIDEO
B
AUDIO
R
Телевизор, видео проектор или аудио компонент
Телевизор, видео
проектор или аудио
компонент
(жълт)
Към S VIDEO OUT
Към LINE OUT (VIDEO)
Към HDMI OUT
HDMI кабел (приложен само към
DVP-NS708HP)
Към
COMPONENT
VIDEO OUT
(зелен)
(син)
(червен)
Компонентен
видео кабел (не
е приложен в
комплекта)
D
CD/DVD плейър
COMPONENT
VIDEO IN
C
Y
(зелен)
PB/CB
(син)
PR/CR
(червен)
HDMI IN
Телевизор, видео проектор
или аудио компонент
Телевизор, видео проектор
или аудио компонент
l: Посока на сигнала
, продължава
15
A VIDEO входен жак
Ще имате образ със стандартно качество.
B S VIDEO входен жак
Можете да се наслаждавате на висококачествени изображения.
2
Включете HDMI конектора в изправено
положение в HDMI OUT жака.
Не огъвайте и не прилагайте сила към
HDMI конектора.
C Компонентни видео входни жакове (Y,
PB/CB, PR/CR)
Можете да се наслаждавате на правилна репродукция на цветовете и на висококачествени
изображения.
Ако вашият телевизор приема прогресивни
сигнали с формат 525р/625р, използвайте тази връзка и задайте PROGRESSIVE
(COMPONENT OUT ONLY) в “SCREEN
SETUP” в положение “ON” (стр. 58), за да
приемате прогресивни видео сигнали.
D HDMI/DVI входен жак
Използвайте HDMI кабел на Sony, за да се
наслаждавате на висококачествени цифрови
изображения и звук през жака HDMI OUT.
Когато свързвате към Sony телевизор, който
е съвместим с функцията CONTROL FOR
HDMI, вижте стр. 17.
Когато свързвате жака HDMI OUT
Следвайте стъпките по-долу. Неправилната
работа може да повреди HDMI OUT жака и
конектора.
1
Внимателно поставете HDMI конектора
към HDMI OUT жака от задната страна
на плейъра, като проверите формата.
Уверете се, че конекторът не е обърнат
наобратно или настрани.
За да свържете телевизор с DVI вход
Използвайте HDMI-DVI преобразуващ кабел
(не е приложен в комплекта). Жакът DVI няма
да приеме аудио сигнали, затова в допълнение
към тази връзка трябва да използвате друга
аудио връзка (стр. 18). Не можете да свържете
жака HDMI OUT към жака DVI, който не е
HDCP-съвместим (например DVI жакове на PC
дисплей).
Когато свързвате към стандартен 4:3
телевизор
В зависимост от диска, изображението може
да не се побере на телевизионния екран. За да
промените съотношението на екрана, вижте
стр. 57.
За да промените системата за цветна
телевизия
Ако менюто на екрана на плейъра не се изведе на
свързания телевизор, превключете системата
за цветна телевизия на плейъра, така че да съвпада с тази на телевизора (NTSC или PAL).
Първо изключете плейъра като натиснете
и след това отново натиснете
докато
държите натиснат на плейъра. Плейърът
отново се включва и името на системата за
цветна телевизия преминава през дисплея на
предния панел.
Забележкu
Конекторът е
наобратно
Конекторът не е
изправен
• Не свързвайте плейъра с видеорекордер. Ако преведете сигнала на плейъра през видеорекордера, няма
да получите чисто изображение на телевизионния
екран. Ако вашият телевизор има само видео/ аудио
входен жак, свържете плейъра с него.
• Уверете се, че когато местите плейъра, сте изключили HDMI кабела.
Видеорекордер
CD/ DVD плейър
Телевизор
Свържете
директно
16
• Не прилагайте сила към корпуса, когато HDMI
кабелът е свързан. Това може да повреди HDMI OUT
жака или HDMI кабела.
• Когато включвате или изключвате, не въртете
HDMI конектора.
Когато свързвате Sony компоненти, съвместими с функцията CONTROL FOR HDMI,
посредством HDMI кабел (приложен само към
DVP-NS708HP), вие можете да се наслаждавате
на следните функции:
Свързване
Относно функцията CONTROL FOR
HDMI за ‘BRAVIA Sync’ (само за
HDMI връзки)
• Възпроизвеждане с едно докосване (стр. 24)
• Изключване на захранването на системата
• Когато изключвате телевизора, като използвате
бутона
на устройството за дистанционно управление на телевизора, компонентите, съвместими
с функцията CONTROL FOR HDMI, се изключват
автоматично.
За да подготвите функциите “BRAVIA Sync”
Задайте “CONTROL FOR HDMI” в положение
“ON” в “HDMI SETUP” (стр. 63). За подробности относно настройките на телевизора
вижте ръководството за експлоатация, приложено към телевизора.
Забележкu
• В зависимост от свързания компонент е възможно
функцията CONTROL FOR HDMI да не работи.
Вижте ръководството за експлоатация, приложено
към компонента.
17
Стъпка 3: Свързване на аудио кабелите
Изберете едно от следните свързвания A или B, в зависимост от входния жак на вашия телевизор, проектор или аудио компонент, като например AV усилвател (приемник). Така ще можете да
чувате звука.
(червен)
Аудио/ видео кабел (жълт)*
(приложен в комплекта)
(бял)
(бял)
INPUT
VIDEO
A
L
(жълт)*
AUDIO
(червен)
R
Телевизор, проектор
или аудио компонент
Към LINE OUT L/R (AUDIO)
Към DIGITAL OUT
(COAXIAL или OPTICAL*)/ HDMI OUT
CD/DVD плейър
COAXIAL
OPTICAL
HDMI OUT
или или
DIGITAL OUT
Оптичен цифров
кабел (не е приложен в
комплекта) Свалете
капачето на жака преди
да свържете
HDMI кабел (приложен
само към DVP-S708HP)
[Високоговорители]
Коаксиален цифров кабел (не
е приложен в комплекта)
Към коаксиален или
оптичен/ HDMI цифров
вход
[Високоговорители]
Заден (Л)
Заден (Д)
Преден (Л)
Преден (Д)
Централен
Субуфер
B
: Посока на сигнала
* Жълтият щекер се използва за видео сигнала (стр. 15).
Съвет
За правилното поставяне на високоговорителите, вижте ръководството за експлоатация, приложено към свързания
компонент.
18
A Аудио L/R входни жакове
Тази връзка използва двата високоговорителя
на телевизора или аудио компонента за извеждане на звук.
B Цифров аудио входен жак
*1 Произведен по лиценз на Dolby Laboratories.
“Dolby”, “Pro Logic” и символът двойно-D са
търговски марки на Dolby Laboratories.
*2 Произведен по лиценз на US патент
5,451,942 и други американски и световни
патенти, които са издадени или изчакващи.
DTS и DTS Digital Out са регистрирани
търговски марки; логата и символът DTS
са търговски марки на DTS, Inc. © 1996-2007
DTS, Inc. Всички права са запазени.
Свързване
Ако аудио компонентът има Dolby Digital*1
или DTS*2 или MPEG аудио декодер и цифров
входен жак, използвайте тази връзка. Можете
да се наслаждавате на Dolby Digital (5.1ch), DTS
(5.1ch) и MPEG аудио (5.1ch) съраунд ефект.
Ако свържете Sony аудио компонент, който е
съвместим с функцията CONTROL FOR HDMI,
вижте ръководството за експлоатация, приложено към аудио компонента.
Забележкu
• След като сте извършили свързването, уверете
се, че сте задали “DOLBY DIGITAL” в положение
“DOLBY DIGITAL” и че “DTS” е зададен в положение
“ON” в екрана за бърза настройка (стр. 22). Ако
вашият аудио компонент има функция MPEG audio
декодер, задайте “MPEG” в позиция “MPEG” в аудио
настройките (стр. 61). В противен случай от
високоговорителите няма да излезе никакъв звук или
ще се чуе силен шум.
• Когато свързвате усилвател (приемник), съответстващ с честота 96 kHz, задайте “48 kHz/96 kHz
PCM” в “AUDIO SETUP” в положение “96kHz/24bit”
(стр. 61).
• Съраунд ефектът на плейъра не може да се използва
за тази връзка.
• Когато свържете плейъра към аудио компонент,
като използвате HDMI кабел, ще трябва да направите едно от следните неща:
• Свържете аудио компонента към телевизора с
HDMI кабел.
• Свържете плейъра към телевизор чрез видео кабел,
различен от HDMI кабел (компонентен видео кабел,
S VIDEO кабел или аудио/видео кабел).
• Когато свързвате към жака HDMI OUT, внимателно поставете HDMI конектора в гнездото. Не
прегъвайте и не прилагайте натиск върху HDMI
кабела.
19
Стъпка 4: Свързване на кабела зазахранването
Свържете захранващите кабели на плейъра и на телевизора към мрежата.
Стъпка 5: Подготовка на устройството за дистанционно управление
Можете да контролирате плейъра чрез предоставеното устройство за дистанционно управление.
Заредете две батерии R6 (размер АА), като съобразите знаците -- и -- на батериите със съответните знаци в отделението. Когато използвате устройството за дистанционно управление,
насочвайте го към дистанционния сензор на плейъра.
Забележкu
• Не оставяйте устройството за дистанционно управление на изключително горещи или влажни места.
• Не допускайте в кутията на устройството за дистанционно управление да попаднат каквито и да е чужди
тела. Особено внимавайте, когато сменяте батериите.
• Не излагайте дистанционния сензор на директна слънчева светлина или на пряка светлина, излъчвана от осветителни тела. Това може да причини неизправност.
• Ако няма да използвате устройството за дистанционно управление за дълъг период от време, извадете батериите, за да предотвратите възможна повреда вследствие на протичане или корозия на батериите.
20
Контрол на телевизора с устройството за дистанционно управление
TV
Производител
Код
Sony
01 (по подразбиране)
Aiwa
01 (по подразбиране)
Grundig
11
Hitachi
24
JVC
33
/VOL +/–
LG
06
U/TV/VIDEO
Loewe
06
Panasonic
17, 49
Philips
06, 08
Samsung
06, 71
Можете да управлявате телевизора, като
използвате бутоните, описани по-долу.
Sanyo
25
Sharp
29
Като натиснете
Можете да
Thomson
43
TV </
включите и изключите телевизора
Toshiba
38
/VOL +/-
силата на звука на телевизора
U TV/VIDEO
превключите източника на входен
сигнал за телевизора между телевизора и други входящи източници
Бутони с
цифри
Забележкu
В зависимост от свързаното устройство е възможно
управлението на телевизора с някои от бутоните да бъде
недостъпно.
Управление на други телевизори с устройството за дистанционно управление
Можете да контролирате нивото на звука,
входящия източник и включването на телевизор, който не е SONY. Ако откриете модела
на вашият телевизор в таблицата по-долу,
задайте съответния производствен код.
1
2
Докато задържате бутон TV
, натискайте бутоните с цифри, за да изберете
производствения код на вашия телевизор
(вижте таблицата по-долу).
Освободете бутона TV
.
Кодове на управляемите телевизори
Ако е записан повече от един код, опитайте да
въведете кодовете един по един, докато не намерите този, който работи с телевизора ви.
Свързване
Можете да контролирате нивото на звука,
входящия източник и включването на вашия
SONY телевизор с устройството за дистанционно управление, приложено в комплекта.
Само за устройство за дистанционно управление RMT-D175P/ RMT-D185P
Само за устройство за дистанционно управление RMT-D175А/ RMT-D185А
Производител
Код
Sony
01 (по подразбиране)
Daewoo
04, 22
Hitachi
02, 04
JVC
09
LG/Goldstar
04
MGA/Mitsubishi 04, 13
Panasonic
19
Philips
21
RCA
04, 10
Samsung
04, 20
Sharp
18
Toshiba
07, 18
Забележкu
• Когато сменяте батериите на устройството за
дистанционно управление, е възможно стойността
на зададения от вас код да се върне в положението
си по подразбиране. Задайте кода отново.
• В зависимост от вида на свързаното устройство
е възможно управлението на телевизора с някои от
бутоните на приложеното устройство за дистанционно управление да се окаже невъзможно.
21
Стъпка 6: Бърза настройка
Следвайте стъпките по-долу, за да извършите минимума от основни настройки на плейъра. За да
пропуснете настройка, натиснете
. За да се върнете към предишна настройка, натиснете
. Дисплеят на екрана се различава в зависимост от модела на плейъра.
ENTER
1
2
3
Включете телевизора.
Натиснете
.
Превключете селектора за входен
сигнал на телевизора, за да може
сигналът от плейъра да се изведе на
телевизионния екран.
В долната част на екрана се извежда
“Press [ENTER] to run QUICK SETUP”
(Натиснете [ENTER], за да стартирате
QUICK SETUP). Ако това съобщение не
се изведе, изберете “QUICK” от “SETUP”
в контролното меню, за да стартирате
бързата настройка (стр. 56).
4
22
LANGUAGE SETUP
OSD:
MENU:
AUDIO:
SUBTITLE:
Натиснете ENTER без зареден диск.
Извежда се екранът на настройката за
избор на език, използван за индикациите.
Езиците, които можете да използвате,
се различават в зависимост от модела на
плейъра.
ENGLISH
ENGLISH
CHINESE 1
CHINESE 2
THAI
5
Натиснете O/o, за да изберете език.
6
Натиснете ENTER.
Плейърът използва езика, избран тук, когато извежда менюто и субтитрите.
Извежда се екранът за настройка на съотношението на телевизионния екран.
SCREEN SETUP
16:9
TV TYPE:
16:9
COLOR SYSTEM (VIDEO CD):
4:3 LETTER BOX
SCREEN SAVER:
BACKGROUND:
4:3 PAN SCAN
PROGRESSIVE (COMPONENT OUT ONLY): OFF
MODE (PROGRESSIVE):
AUTO
4:3 OUTPUT:
FULL
7
Натиснете O/o, за да изберете настройката, която отговаря на вида на
телевизора.
Ако имате 4:3 стандартен телевизор
• 4:3 LETTER BOX или 4:3 PAN SCAN
(стр. 57)
8
Избрана е опция “DTS”.
Натиснете ENTER.
Извежда се екранът за настройка за избор
на жака, използван за свързване към вашия
усилвател (приемник).
Is this player connected to an amplifier
(receiver) ? Select the type of jack you
are using.
YES
LINE OUTPUT L/R (AUDIO)
DIGITAL OUTPUT
NO
9
11 Натиснете ENTER.
Свързване
Ако имате широкоекранен телевизор или
стандартен 4:3 телевизор с широкоекранен
режим
• 16:9 (стр. 57)
AUDIO SETUP
AUDIO DRC:
STANDARD
DOWNMIX:
DOLBY SURROUND
DIGITAL OUT:
ON
D-PCM
DOLBY DIGITAL:
MPEG:
D-PCM
DTS:
DOLBY DIGITAL
48kHz/96kHz PCM:
48kHz/16bit
Натиснете O/o, за да изберете вида
на жака, използван за свързване към
вашия аудио компонент, и натиснете ENTER.
Ако не сте свързали аудио компонента,
изберете “NO”, за да преминете към
стъпка 13.
Ако сте свързали AV усилвател (приемник) единствено посредством аудио
кабел, изберете “YES”: LINE OUTPUT
L/R (AUDIO), след това преминете към
стъпка 13.
Ако сте свързали аудио компонент посредством оптичен или коаксиален цифров/
HDMI кабел, изберете “YES”: DIGITAL
OUTPUT”.
AUDIO SETUP
AUDIO DRC:
STANDARD
DOWNMIX:
DOLBY SURROUND
DIGITAL OUT:
ON
D-PCM
DOLBY DIGITAL:
MPEG:
PCM
DTS:
OFF
OFF
48kHz/96kHz PCM:
ON
12 Натиснете O/o, за да изберете дали
да изпратите или не DTS сигнал към
аудио компонента.
Ако вашият аудио компонент има DTS декодер, изберете “ON”. В противен случай,
изберете “OFF”.
ENTER.
13 Натиснете
Бързата настройка и връзките са приключени.
Ако вашият аудио компонент има MPEG
аудио декодер, задайте “MPEG” в позиция
“MPEG” (стр. 61).
Забележкu
Когато включите режим “PhotoTV HD” (стр. 50), изборът за “TV TYPE” се прескача.
10 Натиснете O/o, за да изберете вида
на Dolby Digital сигнал, който искате
да изпратите на аудио компонента.
Ако вашият аудио компонент има
Dolby Digital декодер, изберете “DOLBY
DIGITAL”. В противен случай изберете
“D-PCM”.
23
4
Възпроизвеждане
Натиснете на плейъра и поставете диск в шейната.
Възпроизвеждане на дискове
В зависимост от това дали дискът е DVD
или VIDEO CD, възможно е някои операции
да се различават или да бъдат ограничени. За
информация се обърнете към инструкциите на
съответния диск.
HDMI
Бутони
с цифри
TIME/TEXT
CLEAR
TOP MENU
RETURN
MENU
ENTER
DISPLAY
REPLAY
ADVANCE
ZOOM
SLOW PLAY
FAST PLAY
/SUBTITLE
/ANGLE
1
2
Включете телевизора.
3
Превключете селектора за входен
сигнал на телевизора, за да може
сигналът от плейъра да се изведе на
телевизионния екран.
Натиснете
.
Плейърът се включва.
Когато използвате аудио компонент
Включете аудио компонента и изберете
съответния канал, за да чувате звука от
плейъра.
24
Със страната, която се възпроизвежда, надолу
5
Натиснете
.
Шейната се затваря. Плейърът започва
възпроизвеждане (непрекъснато възпроизвеждане). Регулирайте нивото на
силата на звука на телевизора или на аудио
компонента.
В зависимост от диска, възможно е на
телевизионния екран да се изведе меню. За
DVD VIDEO вижте стр. 26. За VIDEO
CD вижте стр. 27.
За да изключите плейъра
Натиснете
готовност.
. Плейърът влиза в режим на
Възпроизвеждане с едно натискане (само за
HDMI връзки)
Когато натиснете веднъж бутона
на
устройството за дистанционно управление,
плейърът и телевизорът автоматично се
включват като телевизорът се задава във
входен режим за плейъра. Възпроизвеждането
автоматично започва.
Входният сигнал за телевизора автоматично
ще се превключи към плейъра в следните случаи:
• Когато натиснете бутоните
, TOP
MENU, MENU или DISPLAY на устройството за дистанционно управление. Обърнете
внимание, че тези бутони не са ефективни,
когато възпроизвеждате аудио CD или МР3
аудио записи в “AUDIO (MP3)” режим.
• Ако заредите диск с функция за автоматично
възпроизвеждане.
Съвет
Плейърът ще се изключи автоматично, ако го оставите в режим стоп за повече от 30 минути. За да
включите тази функция, задайте “AUTO POWER OFF”
в “CUSTOM SET UP” в положение “ON” или “OFF”
(стр. 59).
Забележки за възпроизвеждане на DTS звук на
DVD VIDEO
Забележкu
Дисковете, създадени на DVD рекордери, трябва да бъдат
правилно финализирани преди да бъдат възпроизведени.
За повече информация относно финализирането вижте
инструкциите, приложени към DVD рекордера.
Операция
Възпроизведете
отново предходната
сцена*1
Натиснете
REPLAY докато устройството е в режим на
възпроизвеждане.
Натиснете
ADVANCE докато устройството е в режим на
възпроизвеждане.
Бързо да превъртите
напред текущата
сцена*2
Увеличите изображение *3
Неколкократно натиснете
ZOOM. Натиснете CLEAR,
за да отмените.
*1 За DVD, освен DVD+R/ DVD+RW/ DVD+R DL и
DivX видео файлове.
*2 Само за DVD и DivX видео файлове.
*3 Само за видео и JPEG изображения (освен
BACKGROUND изображения). Можете да преместите увеличеното изображение, като използвате
P/p/o/O. В зависимост от съдържанието на диска,
функцията за увеличение автоматично може да се
отмени, когато изображението бъде преместено.
Възпроизвеждане
• DTS аудио сигналите се извеждат само през
DIGITAL OUT (COAXIAL или OPTICAL)/
HDMI OUT жака.
• Когато възпроизвеждате DVD VIDEO с DTS
звук, задайте “DTS” в положение “ON” в
“AUDIO SETUP” (стр. 61).
• Ако свържете плейъра към аудио оборудване без DTS декодер, не задавайте “DTS” в
положение “ON” в “AUDIO SETUP” (стр.
61). От високоговорителите може да излезе
силен шум, който да повреди слуха ви или да
причини неизправност в самите високоговорители.
За да
Забележкu
Допълнителни операции
За да проверите позицията на бутоните подолу, вижте илюстрацията на стр. 24.
За да
Бързо или бавно възпроизвеждане със
звук
Операция
Можете да слушате диалог или звук докато
възпроизвеждате сцената бързо или бавно.
Спрете
Натиснете .
Зададете режим на пауза Натиснете .
Възстановите възпроизвеждането след пауза
Натиснете
При някои сцени не можете да използвате функциите моментално възпроизвеждане или моментално
търсене.
или
.
Отидете към следваща- Натиснете
та глава, песен или сцена
в режим на непрекъснато възпроизвеждане
.
Преминете към
Натиснете
предишна глава, песен
или сцена в режим на
непрекъснато възпроизвеждане
.
Спрете възпроизвеждането и извадите диска
Натиснете
.
Промените ракурса
Натиснете
/ANGLE
докато устройството е в
режим на възпроизвеждане.
Неколкократно натиснете
/ANGLE, за да изберете
номер на ракурса.
Изведете субтитри
Натиснете /SUBTITLE
докато устройството е в
режим на възпроизвеждане.
Неколкократно натиснете
/SUBTITLE, за да изберете език на субтитрите.
По време на възпроизвеждане, натиснете
FAST PLAY или SLOW PLAY.
Скоростта се променя, когато натиснете
един от двата бутона.
За да се върнете към режим на нормално
възпроизвеждане
Натиснете
.
Забележкu
• Можете да използвате тази функция само с DVD,
VIDEO CD или Super VCD.
• Когато достигнете максималната или минималната скорост, се извежда съобщение “Operation not
possible” (Операцията е невъзможна).
• В режими FAST PLAY или SLOW PLAY, вие не можете да променяте ракурса (стр. 25), субтитрите
(стр. 25) или звука (стр. 43). Звукът може да се
променя само за VIDEO CD/Super VCD.
• Функциите бързо възпроизвеждане и бавно възпроизвеждане не работят, когато възпроизвеждате
DTS звук.
• Не можете да използвате функциите бързо и бавно
възпроизвеждане, когато възпроизвеждате неподвижно изображение в режим DVD-VR.
, продължава
25
Заключване на шейната на диска (Child
Lock)
Можете да заключите шейната на диска, за да
не я отварят деца.
Докато плейърът е в режим на готовност,
натиснете
RETURN, ENTER, а след това
натиснете
на устройството за дистанционно управление.
Плейърът се включва и индикацията
“LOCKED” се извежда на екрана на предния панел. Докато е зададена функцията Child Lock,
бутонът на плейъра и на устройството за
дистанционно управление не работи.
За да отключите шейната на диска
Натиснете
RETURN, ENTER докато
плейърът е в режим на готовност, след това
отново натиснете
.
Забележкu
Дори да изберете опцията “RESET” от “SETUP” в
контролното меню (стр. 56), шейната на диска остава
заключена.
Възстановяване на възпроизвеждането от позицията, в която сте
спрели диска (Multi-disc Resume)
Плейърът запаметява позицията, в която сте
спрели диска, за максимум 6 диска и възстановява възпроизвеждането от същата точка,
когато заредите същия диск. Когато запаметявате позиция за седми диск, позицията за
първия диск се изтрива.
1
Докато възпроизвеждате диск натиснете бутона , за да спрете възпроизвеждането.
На екрана на предния панел се извежда
индикацията “RESUME”.
2
Натиснете
.
Възпроизвеждането започва от позицията, в която сте спрели диска в стъпка 1.
Съвет
За да започнете възпроизвеждането от началото на диска, натиснете два пъти , след това
натиснете
.
26
Забележкu
• За да работи функцията Multi Disk Resume, “MULTI
DISK RESUME” в “CUSTOM SET UP” трябва да
бъде зададен в положение “ON” (стр. 59).
• Позицията на възстановяване на възпроизвеждането се изчиства, когато:
• смените режима на възпроизвеждане.
• смените настройките в екрана за настройка.
• За DVD-VR режим, CD, DATA CD и DATA DVD,
плейърът помни позицията на възстановяване на
възпроизвеждането за диска. Позицията на възстановяване на възпроизвеждането се изчиства, когато:
• отворите шейната на диска
• изключите захранващия кабел.
• плейърът влезе в режим на готовност (само за DATA
CD/ DATA DVD, съдържащ МР3 аудио записи/ JPEG
файлове с изображения).
• Функцията за възстановяване на възпроизвеждането не работи по време на режим на разбъркано
възпроизвеждане и режим на програмирано възпроизвеждане.
• Тази функция не работи с някои дискове.
• Ако “MULTI DISC RESUME” в “CUSTOM SETUP” е
зададен в позиция “ON” и се възпроизвежда записан
диск, като DVD-RW, плейърът може да възпроизвежда и други записани дискове от същата позиция за
възстановяване.
Използване на менюто на DVD
Един DVD VIDEO диск е разделен на дълги
сектори от картина или музика, наречени “заглавия”. Когато се възпроизвежда DVD VIDEO,
който съдържа няколко заглавия, можете да
изберете желаното заглавие, като използвате
бутона TOP MENU.
Ако DVD VIDEO диска ви позволява да избирате елементи като език за субтитрите или за
звука, използвайте бутон MENU.
Избор на “ORIGINAL” или “PLAY LIST” в
DVD-VR режим
Някои DVD-VR дискове (видео запис) имат два
типа заглавия: оригинално записани заглавия
(ORIGINAL) и заглавия за редактиране (PLAY
LIST), които могат да се създават на записващи
DVD плейъри. Можете да изберете вида на
заглавията.
1
Натиснете DISPLAY докато устройството е в режим стоп.
Извежда се контролното меню.
2
Натиснете o/O, за да изберете
(ORIGINAL/ PLAY LIST), след това натиснете ENTER.
Извеждат се опциите за “ORIGINAL/ PLAY
LIST”.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
PLAY LIST
PLAY LIST
ORIGINAL
DVD-VR
Натиснете o/O, за да изберете настройката.
Можете да проверявате възпроизведеното и
оставащото време на текущата глава, заглавие
или песен. Също така, можете да проверите
DVD/CD текста или името на песента (МР3
аудио), а също и името на файла (DivX видео),
записани на диска.
1
• PLAY LIST: възпроизвежда заглавията, създадени за редактиране от
“ORIGINAL”.
• ORIGINAL: възпроизвежда оригиналните
записани заглавия.
4
Натиснете TIME/ TEXT докато устройството е в режим на възпроизвеждане.
Извежда се следният екран.
Възпроизвеждане
3
Проверка на възпроизведеното и оставащото време
T 1:01:57
Натиснете ENTER.
Информация за времето
Възпроизвеждане на VIDEO CD с
функция РВС (РВС Playback)
РВС (Контрол на възпроизвеждането) ви
позволява да възпроизвеждате интерактивно
VIDEO CD, като следвате менюто на телевизионния екран.
Когато започнете възпроизвеждането на
VIDEO CD с функцията РВС, се извежда менюто за избор.
Изберете опция, която желаете, като натискате бутоните с цифри, и натиснете ENTER.
Следвайте инструкциите от менюто за интерактивни операции. (Натиснете --, когато се
изведе индикация “Press SELECT”.)
Възможно е процедурата на работа да се
различава в зависимост от VIDEO CD. За подробности вижте инструкциите на диска.
За да се върнете към менюто
Натиснете
RETURN.
Съвет
За възпроизвеждане без РВС функция, натиснете
/
или бутоните с цифри докато
плейърът е в режим стоп, за да изберете песен;
след това натиснете
или ENTER.
На телевизионния екран се извежда индикацията “Play without PBC” (Възпроизвеждане
без РВС) и плейърът стартира непрекъснато
възпроизвеждане. Не можете да възпроизвеждате неподвижни картини като меню.
За да се върнете към режим на РВС възпроизвеждане, натиснете два пъти и след това
натиснете
.
2
Неколкократно натиснете TIME/ TEXT, за
да смените информацията за време.
Екранът и индикацията за времето, които можете да смените, зависят от диска,
който възпроизвеждате.
Проверка на информацията за възпроизвеждане на диска
За да проверявате DVD/ CD текст
Неколкократно натиснете TIME/TEXT, за да
изведете на екрана текста, записан на DVD/
CD диск.
DVD/ CD текстът се извежда само когато на
диска има записан текст. Не можете да променяте текста. Ако дискът не съдържа текст, се
извежда индикацията “NO TEXT”.
За да проверявате DATA CD/ DATA DVD име на
албум и др.
Като натиснете TIME/TEXT докато възпроизвеждате MP3 аудио записи или DivX видео
файлове на DATA CD/ DATA DVD, името на
записа/ албума/ файла се извеждат на вашия
телевизионен екран. Също така, можете да
изведете и аудио честотата (количеството
данни в секунда на настоящия звук).
, продължава
27
Честота *
T
17:30
128k
JAZZ
RIVER SIDE
Име на албума
Проверка на информацията на екрана на
предния панел
Можете да прегледате информацията за времето и текста, изведени на телевизионния екран
и на екрана на предния панел. Когато смените
информацията за време на вашия телевизор,
информацията на екрана на предния панел се
променя по следния начин.
Когато възпроизвеждате DVD
Име на записа/ файла
Ако МР3 аудио записът притежава ID3 tag,
плейърът ще изведе името на албума/ заглавието на записа от информационния ID3 tag.
ID3 tag информацията за МР3 аудио записи се
извежда, когато записите притежават ID3
версия 1 или ID3 версия 2. Ако има ID3 tag
версия 1 или ID3 tag версия 2, информацията
от ID3 tag версия 2 е с приоритет.
Обърнете внимание, че този плейър поддържа
ID3 версии 1.0/ 1.1 и 2.2/ 2.3
Възпроизведено време от текущото
заглавие
Оставащо време от текущото заглавие
Възпроизведено време от
текущата глава
Честота *
T
17:30
128k
Оставащо време от текущата глава
Текст
JAZZ CONCERT 2008
RIVER SIDE SPOT OF THE WORLD
ID3 име на албума
ID3 заглавие на записа
* Извежда се, когато:
• възпроизвеждате МР3 аудио запис на DATA CD/
DATA DVD.
• възпроизвеждате DivX видео файл, който съдържа
МР3 аудио на DATA CD/ DATA DVD.
Текущо заглавие и номер на
главата
(автоматично се връща
нагоре)
Когато се възпроизвежда DATA CD (MP3
аудио) или DATA DVD (MP3 аудио)
Възпроизведено време и номер на
текущата песен
m
Име на песента или на ID3 файла
m
Текущ номер на албум и запис
(автоматично се връща нагоре)
28
Когато се възпроизвежда DATA CD (DivX
видео) или DATA DVD (DivX видео)
Възпроизведено време на текущия
файл
m
Име на текущия файл
m
Текущ номер на албум и запис
(автоматично се връща нагоре)
(Програмирано възпроизвеждане,
Разбъркано възпроизвеждане, Повторно
възпроизвеждане, А-В Повторно възпроизвеждане)
Можете да зададете следните режими на
възпроизвеждане:
• Програмирано възпроизвеждане (стр. 29)
• Разбъркано възпроизвеждане (стр. 31)
• Повторно възпроизвеждане (стр. 31)
• А-В Повторно възпроизвеждане (стр. 32)
Съвети
• Когато възпроизвеждате VIDEO CD без
функция PBC възпроизвеждане, на екрана
след текста се извежда номерът на записа и
индекса.
• Когато възпроизвеждате VIDEO CD с
функция PBC възпроизвеждане, на екрана се
извежда номерът на сцената или времето за
възпроизвеждане.
• Дълги текстове, които не се събират на
един ред, ще преминат през екрана на предния
панел.
• Можете да проверявате информацията за
времето и текста, като използвате контролното меню (стр. 11).
Забележкu
Забележкu
Възпроизвеждане
Когато се възпроизвежда VIDEO CD (без
функция PBC възпроизвеждане) или CD
Възпроизведено време и номер на
текущата песен
m
Оставащо време от текущата
песен
m
Възпроизведено време на диска
m
Оставащо време на диска
m
Текст
Различни функции в режим на възпроизвеждане
• Режимът на възпроизвеждане се отменя, когато:
• Отворите шейната на диска
• Плейърът влезе в режим на готовност, когато
натискате
.
Създаване на ваша собствена програма (Programme Play)
Можете да възпроизвеждате съдържащите се
в дисковете заглавия, глави или песни в избран
от вас ред, като съставите своя собствена
програма. Можете да програмирате до 99
заглавия, глави и песни.
1
Натиснете DISPLAY.
2
Натиснете o/O, за да изберете
(PROGRAM), след това натиснете ENTER.
Извежда се контролното меню.
Извежда се опцията за “PROGRAM”.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
OFF
OFF
SET
ON
PLAY
DVD VIDEO
• В зависимост от вида на диска, който се възпроизвежда, е възможно DVD/ CD текстът или името на
песента да не бъдат изведени на екрана.
• Плейърът може да показва само първото ниво
от DVD/ CD текста, като името на диска или
заглавието.
• Възможно е възпроизвеждането на МР3 аудио записи
и DivX видео файлове да не бъде изведено правилно
на екрана.
• Ако възпроизвеждате диск, който съдържа само
JPEG файлове с изображения, се извежда съобщение
“BGM”, когато “MODE (MP3, JPEG)” е зададен в
положение “AUTO” или “AUTO” (BGM). Индикацията “JPEG” се извежда, когато “MODE (MP3, JPEG)”
е зададен в положение “IMAGE (JPEG)” в дисплея на
предния панел.
, продължава
29
3
Натиснете o/O, за да изберете “SET
след това натиснете ENTER.
”,
PROGRAM
ALL CLEAR
1. TITLE 0 2 – 0 3
2. TITLE – –
3. TITLE – –
4. TITLE – –
5. TITLE – –
6. TITLE – –
7. TITLE – –
Когато се възпроизвежда VIDEO CD или
CD, се извежда индикацията “TRACK”.
Заглавия или записи, записани на диск
PROGRAM
ALL CLEAR
1. TITLE
2. TITLE – –
3. TITLE – –
4. TITLE – –
5. TITLE – –
6. TITLE – –
7. TITLE – –
4
T
––
01
02
03
04
05
Избрано заглавие и глава
Когато се възпроизвежда VIDEO CD или
CD
Например, изберете песен “02”.
Натиснете O/o, за да изберете “02” под
“Т”, след това натиснете ENTER.
Избрана песен
Натиснете p.
Курсорът се придвижва към реда “Т” на
заглавието или песента (в случая “01”).
0:15:30
T
PROGRAM
PROGRAM
ALL CLEAR
1. TITLE – –
2. TITLE – –
3. TITLE – –
4. TITLE – –
5. TITLE – –
6. TITLE – –
7. TITLE – –
T
C
––
01
02
03
04
05
ALL
01
02
03
04
05
06
ALL CLEAR
1. TRACK
2. TRACK
3. TRACK
4. TRACK
5. TRACK
6. TRACK
7. TRACK
Изберете заглавието, главата или песента, които искате да програмирате
7
T
C
––
01
02
03
04
05
ALL
01
02
03
04
05
06
30
Натиснете , за да започнете Програмирано възпроизвеждане.
За да се върнете към режим на нормално
възпроизвеждане
Натиснете CLEAR или изберете “OFF” на
стъпка 3. За да възпроизведете отново същата
програма, изберете “ON” в стъпка 3 и натиснете ENTER.
За да смените или откажете програма
1
След това натиснете O/o, за да изберете
“03” под “С” и натиснете ENTER.
За да програмирате други заглавия, глави или песни, повторете стъпки 4 и 5.
Програмираното възпроизвеждане
стартира.
Когато програмата свърши, можете да
я рестартирате отначало посредством
натискането на
.
Когато възпроизвеждате DVD VIDEO
ALL CLEAR
1. TITLE – –
2. TITLE – –
3. TITLE – –
4. TITLE – –
5. TITLE – –
6. TITLE – –
7. TITLE – –
––
01
02
03
04
05
Програмираните заглавия, глави или песни
се извеждат в избрания ред.
Например, изберете глава “03” от заглавие
“02”.
Натиснете O/o, за да изберете “02” под
“Т” и натиснете ENTER.
PROGRAM
02
––
––
––
––
––
––
Общо време на програмираните песни
6
Глави, записани на диск
5
T
––
01
02
03
04
05
2
Следвайте стъпки от 1 до 3 от “Създаване
на ваша собствена програма (Programme
Play)”.
Изберете програмния номер на заглавието,
главата или песента, която искате да смените или откажете, като натискате O/o,
и натиснете p. Ако желаете да изтриете
заглавие, глава или запис от програма, натиснете CLEAR.
3
За да откажете всички заглавия, глави или
песни в програмирания ред
1
Следвайте стъпки от 1 до 3 от “Създаване
на ваша собствена програма (Programme
Play).”
Натиснете O и изберете “ALL CLEAR”.
Натиснете ENTER.
4
Натиснете ENTER.
Режимът на разбъркано възпроизвеждане
стартира.
За да се върнете към режим на нормално
възпроизвеждане
Натиснете CLEAR или изберете “OFF” в
стъпка 3.
Съвет
Можете да възпроизвеждате разбъркано или
повторно програмираните заглавия, глави или
песни. По време на програмирано възпроизвеждане следвайте стъпките от Повторно
възпроизвеждане (стр. 31) или Възпроизвеждане
в произволен ред (стр. 31).
• ON: разбърква заглавия, глави или песни, избрани в режим на програмирано възпроизвеждане.
Съвети
• Можете да зададете режим на разбъркано възпроизвеждане докато плейърът е спрян. След избора
на опцията “SHUFFLE” натиснете --. Стартира
режим на разбъркано възпроизвеждане.
• Можете да възпроизведете в произволен ред
до 200 глави в диск, когато е зададена опцията
“CHAPTER”.
Забележкu
Забележкu
• Когато програмирате записи на Super VCD, общото
време за възпроизвеждане не се възпроизвежда.
• Не можете да използвате тази функция с VIDEO
CD и Super VCD с РСВ възпроизвеждане.
• Не можете да използвате тази функция с VIDEO
CD и Super VCD с РСВ възпроизвеждане.
Възпроизвеждане в произволен ред (Shuffle
Play)
Плейърът може да “разбърква” заглавия, глави
или песни. Последващо “разбъркване” може да
произведе различен ред на възпроизвеждане.
Можете да възпроизведете повторно всички
записи или само едно заглавие, глава или песен на
един диск.
Можете да използвате комбинация от режим
на разбъркано възпроизвеждане или режим на
програмирано възпроизвеждане.
1
1
Натиснете DISPLAY по време на възпроизвеждане.
Повторно възпроизвеждане (Repeat Play)
Извежда се контролното меню.
2
Натиснете o/O, за да изберете
(SHUFFLE), след това натиснете ENTER.
2
12(27)
18(34)
T
1:32:55
PLAY
DVD VIDEO
Натиснете o/O, за да изберете елемент, който ще бъде разбъркан.
Когато възпроизвеждате DVD VIDEO
• TITLE
• CHAPTER
Когато възпроизвеждате VIDEO CD
или CD
Натиснете o/O, за да изберете
(REPEAT), след това натиснете ENTER.
Извежда се опцията за “REPEAT”.
DVD VIDEO
OFF
OFF
DISC
TITLE
CHAPTER
OFF
OFF
TITLE
CHAPTER
3
Натиснете DISPLAY по време на възпроизвеждане.
Извежда се контролното меню.
Извежда се опцията за “SHUFFLE”.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
Възпроизвеждане
2
3
Когато е активиран режим на програмирано възпроизвеждане
Следвайте стъпка 5 за ново програмиране.
За да откажете програма, изберете “--” под
“Т” и след това натиснете ENTER.
3
Натиснете o/O, за да изберете
елемент, който ще бъде повторно
възпроизведен.
Когато се възпроизвежда DVD VIDEO
• DISC: повтаря всички заглавия.
• TITLE: повтаря текущото заглавие на диска.
• CHAPTER: повтаря текущата глава.
• TRACK
, продължава
31
Когато възпроизвеждате DVD-VR
2
• DISC: повтаря всички заглавия от избрания
вид.
• TITLE: повтаря текущото заглавие на диска.
• CHAPTER: повтаря текущата глава.
Опциите за “A-B REPEAT” се извеждат.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
Когато възпроизвеждате VIDEO CD
или CD
• DISC: повтаря всички песни.
• TRACK: повтаря текущата песен.
PLAY
DVD VIDEO
OFF
SET
OFF
Когато възпроизвеждате DATA CD или
DATA DVD
• DISC: повтаря всички албуми.
• ALBUM: повтаря текущия албум.
• TRACK: (само за МР3 записи) повтаря текущата песен.
• FILE: (само за DivX файлове): повтаря програмното или разбърканото възпроизвеждане.
Натиснете o/O, за да изберете
(A-B REPEAT), след това натиснете
ENTER.
3
Натиснете o/O, за да изберете “SET
след това натиснете ENTER.
”,
Извежда се дисплеят за настройки “A-B
REPEAT”.
Когато са активирани режими на
програмирано или разбъркано възпроизвеждане
A 18 - 1:32:30
B
• ON: повтаря записите в режими програмирано или разбъркано възпроизвеждане.
4
Натиснете ENTER.
Повторното възпроизвеждане стартира.
4
За да се върнете към режим на нормално
възпроизвеждане
Когато по време на възпроизвеждането
намерите началната точка (точка А)
на отрязъка, който искате да гледате
няколко пъти последователно, натиснете
ENTER.
Началната точка А е зададена.
Натиснете CLEAR или изберете “OFF” на
стъпка 3.
A 18 - 1:32:30
B 18 - 1:33:05
Съвет
Можете да зададете режим на повторно възпроизвеждане докато плейърът е спрян. След
избора на опцията “REPEAT”, натиснете
. Режимът на повторното възпроизвеждане
стартира.
Забележкu
• Не можете да използвате тази функция с VIDEO
CD и Super VCD с РСВ възпроизвеждане.
• Когато възпроизвеждате DATA CD/ DATA DVD,
съдържащ MP3 аудио записи и JPEG файлове с
изображения и когато тяхното времетраене не е
еднакво, аудио звукът няма да съвпадне с изображението, когато повтаряте възпроизвеждането.
• Когато “MODE (MP3, JPEG)” е зададен в положение
“IMAGE (JPEG)” (стр. 50), не можете да избирате
“TRACK”.
A-B повторно възпроизвеждане (A-B
Repeat Play)
Можете да възпроизвеждате определена част
от заглавие, глава или песен няколко пъти
последователно. (Тази функция е полезна, когато
искате да запомните текстове на песни и т.н.)
1
Натиснете DISPLAY по време на възпроизвеждане.
Извежда се контролното меню.
32
5
Когато достигнете крайната точка на
отрязъка (точка В), натиснете отново
ENTER.
Избраните точки са зададени и плейърът
започва да възпроизвежда този определен
отрязък.
За да се върнете към режим на нормално
възпроизвеждане
Натиснете CLEAR или изберете “OFF” на
стъпка 3.
Забележкu
• Когато задавате A-B повторно възпроизвеждане,
настройките на режимите разбъркано възпроизвеждане, повторно възпроизвеждане и програмирано
възпроизвеждане се отменят.
• Функцията A-B повторно възпроизвеждане не
работи с функция за много заглавия.
• Функцията A-B повторно възпроизвеждане не
работи за заглавия, съдържащи неподвижни картини
в режим DVD-VR.
• CINEMA 1: усилва детайлите в тъмните
области, като увеличава черното ниво.
• CINEMA 2: белият цвят става по-ясен,
черният - по-наситен, а контрастите на
цветовете се увеличават.
• MEMORY: настройва картината в
подробности.
Настройка на възпроизвежданата
картина (CUSTOM PICTURE MODE)
1
Натиснете два пъти DISPLAY по време на
възпроизвеждане.
Изведжа се контролното меню.
2
Натиснете o/O, за да изберете
(CUSTOM PICTURE MODE), след това натиснете ENTER.
Опциите за “CUSTOM PICTURE MODE”
се извеждат.
STANDARD
STANDARD
DYNAMIC 1
DYNAMIC 2
CINEMA 1
CINEMA 2
MEMORY
DVD VIDEO
4
Натиснете ENTER
Избраната настройка се задава.
Съвет
При гледане на движещи се изображения
препоръчваме настройка “CINEMA 1” или
“CINEMA 2”.
Възпроизвеждане
За да постигнете желаното качество на картината, можете да настройвате видео сигнала
на DVD, VIDEO CD, DATA CD/ DATA DVD
в JPEG формат или DATA CD/ DATA DVD,
съдържащ DivX видео файлове от плейъра.
Изберете настройките, които най-добре отговарят на програмата, която гледате. Когато
изберете “MEMORY”, вие можете да правите
по-нататъшни настройки за всеки елемент на
картината (цвят, осветеност и др.)
Настройка на опциите на картината в
“MEMORY”
Можете да регулирате всеки елемент на картината индивидуално.
• PICTURE: Променя контраста
• BRIGHTNESS: Променя общата осветеност
• COLOR: Задълбочава или изсветлява цветовете
• HUE: Променя баланса на цветовете
1
На стъпка 3 в “Настройка на възпроизвежданата картина”, изберете
“MEMORY” и натиснете ENTER.
Извежда се скалата за регулиране
“PICTURE”
3
Натиснете o/O, за да изберете настройката, която желаете.
Настройката по подразбиране е подчертана.
• STANDARD: извежда стандартна
картина.
• DYNAMIC 1: възпроизвежда ясна динамична картина като подобрява контраста и силата на цветовете.
• DYNAMIC 2: възпроизвежда по-динамична картина от DYNAMIC 1, като
допълнително увеличава контраста и
силата на цветовете.
PICTURE
2
Натиснете o/O, за да регулирате контраста на изображението.
За да преминете към следващо или
предходно изображение без да запазвате
настройките, натиснете P/p.
3
Натиснете ENTER.
Настройките са запазени и се извежда
скалата за регулиране “BRIGHTNESS”
, продължава
33
4
Повторете стъпки 2 и 3, за да регулирате “BRIGHTNESS”, “COLOR” и “HUE”.
За да изключите дисплея
Натиснете
Изостряне на контурите на
изображението (SHARPNESS)
RETURN или DISPLAY.
Забележкu
• Функцията не работи, когато е включен режимът
“PhotoTV HD” (стр. 50).
• Тази функция не работи, ако вашият телевизор
поддържа режим “THEATRE” и ако той е зададен
в положение “ON”, и “CONTROL FOR HDMI” е
зададен в положение “ON”. За повече подробности
вижте ръководството за експлоатация, приложено към телевизора.
Тази функцията изостря контурите на изображението.
1
Натиснете DISPLAY два пъти по време
на възпроизвеждане.
Извежда се контролното меню.
2
Натиснете o/O, за да изберете
(SHARPNESS), след това натиснете
ENTER.
Извеждат се опциите за “SHARPNESS”.
OFF
OFF
1
2
DVD VIDEO
3
Натиснете o/O, за да изберете ниво.
4
Натиснете ENTER.
• 1: подчертава контура
• 2: подчертава контура повече от 1.
Дискът се възпроизвежда с настройката,
която сте избрали.
За да отмените “SHARPNESS” настройка
Изберете “OFF” на стъпка 3.
Забележкu
• Функцията не работи, когато е включен режимът
“PhotoTV HD” (стр. 50).
• Тази функция не работи, ако вашият телевизор
поддържа режим “THEATRE” и ако той е зададен
в положение “ON”, и “CONTROL FOR HDMI” е в
положение “ON”. За повече подробности вижте
ръководството за експлоатация, приложено към
телевизора.
34
Регулиране на разминавнето
между картината и звука (AV
SYNC)
1
Натиснете DISPLAY два пъти по време
на възпроизвеждане.
Извежда се контролното меню.
2
Натиснете CLEAR на стъпка 4.
Забележкu
• Тази функция не е ефективна, ако използвате жака
DIGITAL OUT (OPTICAL или COAXIAL), и ако
зададете “DOLBY DIGITAL”, “MPEG” или “DTS”
в AUDIO SETUP в положение “DOLBY DIGITAL”,
“MPEG” или “ON” съответно. (стр. 60)
• Тази функция не е ефективна, ако свържете Dolby
Digital или DTS-съвместимо устройство през жака
HDMI OUT, и ако зададете “DOLBY DIGITAL”,
“MPEG” или “DTS” в AUDIO SETUP в положение
“DOLBY DIGITAL”, “MPEG” или “ON” съответно
(стр. 61).
• За DATA CD/ DATA DVD, тази функция работи
само за DivX видео файлове.
Възпроизвеждане
Ако картината и звука не съвпадат, можете да
зададете забавяне, за да ги синхронизирате.
За да нулирате настройката “AV SYNC”
Натиснете o/O, за да изберете
(AV SYNC), след това натиснете ENTER.
Извежда се следният дисплей.
STOP
DVD VIDEO
0 ms
SET
3
Натиснете o, за да изберете “SET p”,
след това натиснете ENTER.
Извежда се лентата за настройка на “AV
SYNC”.
AV SYNC
4
0ms
Неколкократно натиснете c, за да
синхронизирате разминаването между
картината и звука.
Всеки път, когато натиснете X/x, разминаването се регулира с 10 милисекунди.
5
Натиснете ENTER.
Избраната настройка се задава.
35
Извежда се екран за регистриране на нова
парола.
Заключване на дискове
(CUSTOM PARENTALCONTROL, PARENTAL
CONTROL)
Можете да зададете два вида ограничения за
възпроизвеждане на определен диск.
• Индивидуален родителски контрол (Custom
Parental Control)
• Можете да зададете ограничения, така че
плейърът да не възпроизвежда неподходящи
дискове.
• Родителски контрол (Parental Control)
• Възможно е възпроизвеждането на някои
DVD да бъде ограничено съобразно предварително зададено ниво като възрастта
на потребителите. Някои сцени могат да
бъдат блокирани или сменени с други.
• Една и съща парола се използва и за двете
ограничения.
PARENTAL CONTROL
Enter a new 4-digit password,
then press ENTER .
Въведете нова 4-цифрена парола, като
използвате бутоните с цифри, след това
натиснете ENTER.
Извежда се екранът за потвърждение на
паролата.
Когато вече сте регистрирали парола
5
Индивидуален родителски контрол
Заредете диска, който желаете да
заключите.
Ако дискът се възпроизвежда, натиснете
, за да спрете възпроизвеждането.
2
Натиснете DISPLAY докато плейърът е в
режим стоп.
Извежда се контролното меню.
3
Натиснете x/X, за да изберете
(PARENTAL CONTROL), след това натиснете ENTER.
Извежда се опцията “PARENTAL
CONTROL”.
За да изключите функцията индивидуален
родителски контрол
1
2
3
STOP
DVD VIDEO
OFF
ON
PLAYER
PASSWORD
4
36
Натиснете x /X за да изберете “ОN
,“ после натиснете ENTER.
Следвайте стъпки от 1 до 3 от “Custom
Parental Control”.
Натиснете x/X, за да изберете “OFF ”,
след това натиснете ENTER.
Въведете вашата 4-цифрена парола, като
използвате бутоните с цифри, после натиснете ENTER.
Възпроизвеждане на диск със зададена функция за индивидуален родителски контрол
1
12(27)
18(34)
T
1:32:55
Въведете вашата 4-цифрена парола,
като натискате бутоните с цифри,
след това натиснете ENTER.
Извежда се съобщение “Custom parental
control is set.” (Индивидуалният родителски контрол е зададен.) и екранът се връща
към контролното меню.
Можете да зададете една и съща парола за
индивидуален родителски контрол за общо
40 диска. Когато зададете забрана за 41-я диск,
забраната за първия диск се отменя.
1
Извежда се екранът за въвеждане на
паролата.
Заредете диска със зададен родителски
контрол.
Извежда се екранът “CUSTOM PARENTAL
CONTROL”.
CUSTOM PARENTAL CONTROL
Custom parental control is already
set. To play, enter your password
and press ENTER .
2
Въведете 4-цифрената парола, като
използвате бутоните с цифри, след това
натиснете ENTER.
Плейърът е готов за възпроизвеждане.
Съвет
Извежда се екранът за задаване на нивото
на ограничение.
5
6
Възможно е възпроизвеждането на някои
DVD VIDEO дискове да бъде ограничено от
предварително зададено условие като например
възрастта на потребителите. Функцията
“PARENTAL CONTROL” ви позволява да зададете ниво на ограничение при възпроизвеждане.
Натиснете DISPLAY докато плейърът е в
режим стоп.
Натиснете x/X, за да изберете
(PARENTAL CONTROL), след това натиснете
ENTER.
7
STOP
DVD VIDEO
OFF
ON
PLAYER
PASSWORD
3
Натиснете x /X, за да изберете
“PLAYER ”, след това натиснете
ENTER.
Ако не сте въвели парола
Извежда се екранът за регистриране на нова
парола.
Въведете 4-цифрена парола, като натискате бутоните с цифри, след това натиснете ENTER.
Извежда се екранът за потвърждение на
паролата.
Когато вече сте регистрирали парола
Извежда се екранът за въвеждане на паролата.
Натиснете x/X, за да изберете
“LEVEL”, след това натиснете ENTER.
Извеждат се възможните опциите за
“LEVEL”.
8
Изберете желаното ниво, като използвате x/X, после натиснете ENTER.
Настройката на функцията родителски
контрол е завършена.
Колкото по-ниска е стойността, толкова
по-стриктно е ограничението.
Извеждат се опциите за “PARENTAL
CONTROL”.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
Натиснете x/X, за да изберете
географската област за задаване на
ограничението, след това натиснете
ENTER.
Областта е избрана.
Когато избирате “OTHERS --”, изберете и
въведете стандартния код от таблицата
на стр. 70, като използвате бутоните с
цифри.
Извежда се контролното меню.
2
Натиснете x/X, за да изберете
“STANDARD”, след това натиснете
ENTER.
Извеждат се възможните опции за
“STANDARD”.
Родителски контрол (ограничено възпроизвеждане)
1
Въведете вашата 4-цифрена парола,
като натискате бутоните с цифри,
след това натиснете ENTER.
Възпроизвеждане
Ако забравите паролата, когато екранът
“CUSTOM PARENTAL CONTROL” ви попита
за паролата, въведете 6-цифреното число
“199703” като за целта използвате бутоните с
цифри, след това натиснете ENTER. Екранът
ще поиска да въведете нова 4-цифрена парола.
4
За да изключите функцията родителски
контрол
На стъпка 8 задайте “LEVEL” в позиция “OFF”.
Възпроизвеждане на диск със зададена функция родителски контрол
1
2
Заредете диска и натиснете
.
Извежда се екранът за въвеждане на паролата.
Въведете вашата 4-цифрената парола, като
използвате бутоните с цифри, след това
натиснете ENTER.
Плейърът започва възпроизвеждане
Съвет
Ако забравите паролата, извадете диска и
повторете от стъпка 1 до 3 от “Родителски
контрол (ограничено възпроизвеждане)”. Когато системата поиска да въведете паролата,
въведете 6-цифреното число “199703”, като
изпозлзвате бутоните с цифри и след това
натиснете ENTER. Устройството ще поиска
да въведете нова 4-цифрена парола. След като
въведете нова 4-цифрена парола, върнете диска
в плейъра и натиснете
. Когато се изведе екран за въвеждане на паролата, въведете вашата
нова парола.
, продължава
37
Забележкu
• Когато възпроизвеждате дискове, които нямат
функция за родителски контрол, възпроизвеждането с плейъра не може да бъде ограничено.
• В зависимост от възпроизвеждания диск, възможно
е по време на възпроизвеждане да бъдете помолени
да смените нивото на родителски контрол. В
този случай въведете паролата, след това сменете
нивото. Ако функцията Resume Play бъде отказана,
предходното ниво се връща.
Смяна на паролата
1
Натиснете DISPLAY докато плейърът е в
режим стоп.
Извежда се контролното меню.
2
3
Натиснете x /X, за да изберете
(PARENTAL CONTROL), след това натиснете ENTER.
Извеждат се опциите за “PARENTAL
CONTROL”.
Натиснете x /X, за да изберете
“PASSWORD ”, след това натиснете
ENTER.
Извежда се екранът за въвеждане на
паролата.
4
5
6
Въведете вашата 4-цифрената парола,
като използвате бутоните с цифри, след
това натиснете ENTER.
Въведете нова 4-цифрена парола, като
използвате бутоните с цифри, след това
натиснете ENTER.
За да потвърдите паролата, въведете
я отново, като използвате бутоните с
цифри, след това натиснете ENTER.
Ако сте допуснали грешка при въвеждането
на паролата
Натиснете C, преди да натиснете ENTER и
въведете правилната цифра.
38
В обратна посока
× 2C U 1 N U 2N U 3 N
Търсене на сцена
Търсена на определена
позиция на диска
(Сканиране, Бавно възпроизвеждане,
Неподвижен кадър)
* Само за DivX видео.
При “2 /2 ”, скоростта на възпроизвеждане
е около два пъти по-бърза от нормалната.
Скоростта на възпроизвеждане “3
/3
” е по-бърза от “2
/2
” и скоростта на
възпроизвеждане “2
/2
” е по-бърза от “1
/1
”.
Гледане кадър по кадър
(Бавно възпроизвеждане)
STEP
STEP
Забележкu
• В зависимост от диска, вие няма да имате възможност да извършвате някои от описаните операции.
• За DATA CD/ DATA DVD, можете да потърсите
точка само за МР3 аудио запис или DivX видео файл.
За да намерите бързо определена позиция, като възпроизвеждате диск с бързо
превъртане напред или назад (Сканиране)
Търсене на сцена
Можете бързо да намерите определена позиция
на диска, като разглеждате картината или я
възпроизвеждате бавно.
3
(само за DVD/ VIDEO CD/DATA
CD*/ DATA DVD*)
2 (само за DVD VIDEO)
Натиснете
или
докато плейърът е в режим на пауза. За да се върнете към
режим на възпроизвеждане в нормална скорост,
натиснете
.
Всеки път, когато по време на бавно възпроизвеждане натискате
или
, скоростта се променя. Възможни са две скорости.
С всяко натискане на бутона индикацията се
променя както следва:
Посока на възпроизвеждане
2
1
Обратна посока (само за DVD)
2
1
Скоростта на възпроизвеждане “2
по-бавна от “1 /1 ”.
/2
”е
Забележкu
Натиснете
или
докато възпроизвеждате диск. Когато откриете желаната
точка, натиснете
, за да се върнете към
режим на нормално възпроизвеждане. Всеки
път, когато по време на сканиране натиснете
или
, скоростта на възпроизвеждане се променя. С всяко натискане индикацията се променя както е показано по-долу.
Възможно е скоростта да се различава при
различните дискове.
• За DATA CD/ DATA DVD тази функция работи
само за DivX видео файлове.
По посока на възпроизвеждане
× 2# U1. U 2 . U 3 .
(само за DVD/ VIDEO CD/ DATA CD*/
3
DATA DVD*)
2 (само за DVD VIDEO/ CD)
, продължава
39
Възпроизвеждане на един кадър
(Неподвижен кадър)
Когато плейърът е в режим на пауза, нати(стъпка), за да отидете на
снете
следващия кадър. Натиснете
(стъпка),
за да отидете на предходния кадър (само за
DVD). За да се върнете към режим на нормално
.
възпроизвеждане, натиснете
Забележкu
• Не можете да търсите неподвижно изображение
на DVD-VR.
• За DATA CD/ DATA DVD, тази функция работи
само за DivX видео файлове.
Търсене на заглавие/
глава/ песен/ сцена и
т.н.
Можете да търсите DVD по заглавие или глава,
и VIDEO CD/ CD/ DATA CD/ DATA DVD по
песен, индекс или сцена. Тъй като заглавията и
песните са обозначени с уникални номера на дисковете, можете да изберете желания елемент,
като въведете неговия номер. Или, можете да
търсите определена сцена, като използвате
времевия код.
Бутони с
цифри
CLEAR
ENTER
DISPLAY
1
Натиснете DISPLAY (когато възпроизвеждате DATA CD или DATA DVD с JPEG файлове
с изображение, натиснете два пъти).
Извежда се контролното меню.
2
Натиснете x /X, за да изберете метода
на търсене.
Когато се възпроизвежда DVD
TITLE
CHAPTER
TIME/ TEXT
Изберете опцията “TIME/ TEXT”, за да
търсите началната позиция с въвеждането
на времеви код.
40
Когато възпроизвеждате VIDEO CD или
Super VCD без функция PBC възпроизвеждане
4
TRACK
INDEX
Ако допуснете грешка
Откажете номера, като натиснете
CLEAR, след това изберете друг номер.
Когато възпроизвеждате VIDEO CD или
Super VCD с функция PBC възпроизвеждане
5
SCENE
Натиснете бутоните с номера, за да
изберете номера на заглавието, главата, песента, индекса или сцената,
която търсите.
Когато възпроизвеждате CD
Натиснете ENTER.
Плейърът започва възпроизвеждане от
избрания номер.
TRACK
ALBUM
TRACK (само за MP3 аудио)
FILE (само за JPEG файлове)
Когато възпроизвеждате DATA CD/DATA
DVD (DivX видео файлове)
ALBUM
FILE
TIME/ TEXT
1
2
Пример: когато изберете
CHAPTER
Избрано е “**(**)” (** се отнася за номер).
Цифрата в скоби обозначава общия брой
на заглавията, главите, песните, индексите
или сцените, албумите или файловете.
Избран ред
12 ( 27 )
18 ( 34 )
T
1:32:55
Търсене на сцена, като използвате времевия
код (само за DVD и DivX видео файлове)
PLAY
DVD VIDEO
Изберете
TIME/TEXT на стъпка
2. Избира се възпроизведено време от текущото заглавие или файл.
Натиснете ENTER.
Въведете времевия код, като използвате
бутоните с цифри, след това натиснете
ENTER.
Например, ако искате да откриете сцена,
която е на 2 часа, 10 минути и 20 секунди
след началото, просто въведете “2:10:20”.
Търсене на сцена
Когато възпроизвеждате DATA CD/DATA
DVD
Съвет
• Когато контролното меню е изключено, можете
да търсите глава (DVD) или песен (CD/ DATA CD/
DATA DVD), или файл (DATA CD/DATA DVD (DivX
видео), като натискате бутоните с цифри или
ENTER.
• Можете да изведете на екрана първата сцена от
заглавията, главите или песните, записани на диска,
разделена на 9 секции. Можете директно да започнете възпроизвеждането, като изберете една от
сцените. За подробности вижте “Търсене по сцена
(PICTURE NAVIGATION)” (стр. 42).
Забележкu
3
• Изведеният номер на главата, заглавието или песента е същият, който е бил записан на диска.
• Не можете да търсите сцена на DVD+RW/
DVD+R/ DVD+R DL, като използвате времевия
код.
Натиснете ENTER.
“**(**)” се променя на “-- (**)”.
12 ( 27 )
( 34 )
T
1:32:55
PLAY
DVD VIDEO
41
Търсене по сцена
(PICTURE NAVIGATION)
Можете да разделите екрана на 9 подекрана и
бързо да намерите желаната от вас сцена.
4
PICTURE
NAVI
ENTER
RETURN
DISPLAY
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Натиснете C/c/x/X, за да изберете
главата, заглавието или записа, след
това натиснете ENTER.
Възпроизвеждането започва от избраната
сцена.
За да се върнете към режим на нормално
възпроизвеждане по време на настройка
Натиснете
RETURN или DISPLAY.
Съвет
1
Натиснете PICTURE NAVI по време на
възпроизвеждане.
Ако има повече от 9 глави, заглавия или записи,
в долната дясна част на екрана се извежда
индикация . За да изведете допълнителните
глави, заглавия или записи, изберете най-долната сцена и натиснете x. За да се върнете към
предходна сцена, изберете най-горната сцена и
натиснете X.
Извежда се следният екран.
Забележкu
CHAPTER VIEWER
2
ENTER
Неколкократно натиснете PICTURE
NAVI, за да изберете опция.
• CHAPTER VIEWER (само за DVD VIDEO):
извежда първата сцена на всяка глава.
• TITLE VIEWER (само за DVD VIDEO):
извежда първата сцена от всяко заглавие.
• TRACK VIEWER (само за VIDEO CD/
Super VCD): извежда първата сцена от
всеки запис.
3
42
Натиснете ENTER.
Извежда се първата сцена от всяка глава,
заглавие или запис, както следва.
• В зависимост от диска, вие няма да можете да
избирате всички функции.
Когато възпроизвеждате DVD VIDEO
Настройки на звука
Промяна на звука
В зависимост от DVD VIDEO, изборът на
език е различен.
Когато са изведени 4 цифри, те представляват
кода на езика. Вижте “Списък на езиковите
кодове” на стр. 70, за да разберете кода на отделния език. Когато един и същи език се извежда
2 или повече пъти, DVD VIDEO е записан в
различни аудио формати.
Когато се възпроизвежда DVD-VR
/AUDIO
1
Натиснете
извеждане.
Когато се възпроизвежда VIDEO CD или CD
Позицията по подразбиране е подчертана.
• STEREO: стандартен стерео звук
• 1/L: звукът от левия канал (моно)
• 2/R: звукът от десния канал (моно)
Когато възпроизвеждате DATA CD (DivX
видео) или DATA DVD (DivX видео)
Изберете един от изведените аудио сигнали. Ако се изведе индикация “No audio data”,
плейърът не поддържа формат за аудио сигнал,
който се съдържа на диска.
Настройки на звука
При възпроизвеждане на DVD VIDEO или
DATA CD/ DATA DVD (DivX видео файлове), записани в различни аудио формати
(PCM, Dolby Digital, MPEG audio или DTS),
можете да промените формата. Ако DVD
VIDEO е записан на различни езици, можете да смените езика.
При CD или VIDEO CD можете да
изберете звука от десния или левия канал
и да го извеждате и слушате и през двата
високоговорителя. Например, когато възпроизвеждате диск, на който вокалите се
извеждат от десния канал, а инструменталите – от левия, можете да изберете
левия канал и да слушате инструментала
и през двата високоговорителя.
Извеждат се видовете записани аудио песни.
Позицията по подразбиране е подчертана.
Пример:
• 1: MAIN (основен звук)
• 1: SUB (допълнителен звук)
• 1: MAIN+SUB (основен и допълнителен звук)
Когато възпроизвеждате Super VCD
• Позицията по подразбиране е подчертана.
• 1:STEREO: стерео звук от аудио запис 1
• 1:1/L: звукът от левия канал на аудио запис
1 (моно)
• 1:2/R: звукът от десния канал на аудио запис
1 (моно)
• 2:STEREO: стерео звук от аудио запис 2
• 2:1/L: звукът от левия канал на аудио запис
2 (моно)
• 2:2/R: звукът от десния канал на аудио запис
2 (моно)
/AUDIO по време на възпро-
Извежда се следният екран.
1:ENGLISH DOLBY DIGITAL 3/2.1
2
Неколкократно натиснете /AUDIO, за да
изберете желания аудио сигнал.
, продължава
43
Когато възпроизвеждате DATA CD или DATA
DVD, съдържащ само МР3 аудио записи/ JPEG
файлове с изображения
Вграденият звук за фон на плейъра ще се
възпроизведе.
Настройката по подразбиране е подчертана.
Когато възпроизвеждате DivX видео файлове на DATA CD или DATA DVD
Пример:
МР3 аудио
1: MP3 128k
Забележкu
• При възпроизвеждане на Super VCD, на
който не е направен аудио запис 2, когато
изберете “2:STEREO”, “2:1L” или “2:2R”,
няма да има звук.
• Когато възпроизвеждате в режим DVDVR: Ако свържете към аудио компонент,
като използвате DIGITAL OUT (COAXIAL
или OPTICAL)/ HDMI OUT жака и желаете да превключите между запис, задайте
“DOLBY DIGITAL” в положение “D-PCM” в
“AUDIO SETUP” (стр. 61).
• Ако “MODE (MP3, JPEG)” е зададен в положение “AUTO” или “AUTO (BGM)” (стр.
50), вие можете да чуете вградения звук за
фон на плейъра, когато не възпроизвеждате МР3.
Честота
Аудио сигнали
Аудио сигналите, записани на диска, съдържат
звуковите елементи (канали), показани по-долу.
Всеки канал се извежда от отделен високоговорител.
• Преден (ляв)
• Преден (десен)
• Централен
• Заден (ляв)
• Заден (десен)
• Заден (моно): Заден компонент на преработения Dolby Surround звук и на Dolby Digital
сигнал
• LFE: Сигнал на нискочестотни ефекти
Забележкu
Проверка на формата на аудио сигналите
Можете да проверите формата на аудио
сигнала, ако по време на възпроизвеждане
/ AUDIO.
неколкократно натиснете
Форматът на настоящия аудио сигнал (Dolby
Digital, DTS, PCM и др.) се извежда, както е
показано по-долу.
Когато възпроизвеждате DVD VIDEO
Пример:
Dolby Digital 5.1 ch
Заден (L/R)
LFE (Сигнал на нискочестотни ефекти)
1:ENGLISH DOLBY DIGITAL 3 / 2 .1
Преден (L/R) + централен
44
• Ако “DTS” е зададен в позиция “OFF” на
“AUDIO SETUP” (стр. 61), опцията за избор
на DTS запис няма да се изведе на екрана дори
дискът да съдържа DTS записи.
За да отмените настройката
Настройки за Телевизионен Виртуален Съраунд звук (TVS)
На стъпка 2 изберете “OFF”.
Когато свържете стерео телевизор или 2
предни високоговорителя, функцията TVS
(TV Виртуален съраунд) ви позволява да се
наслаждавате на съраунд ефекти като звукът се
моделира и излиза от предните високоговорители по начин, създаващ усещането за наличие
на виртуални задни високоговорители (L: ляв,
R: десен) без в действителност да има задни
високоговорители.
TVS е разработен от Sony, за да произвежда
съраунд звук за домашна употреба, като се
използва само стерео телевизор.
Функцията работи, само когато възпроизвеждате многоканален Dolby аудио звук. Ако
плейърът е настроен да извежда сигнал през
жака DIGITAL OUT (COAXIAL или OPTICAL)/
HDMI OUT, съраунд ефектът ще се чува само
когато сте задали “DOLBY DIGITAL” в позиция
“D-PCM” и “MPEG” - в положение “PCM” в
менюто “AUDIO SETUP” (стр. 61).
Режимът е ефективен, когато разстоянието
между предните ляв и десен високоговорител
и е малко, както е при вградените високоговорители на стерео телевизор.
1
Натиснете SUR по време на възпроизвеждане.
Извежда се следният екран.
TVS DYNAMIC THEATER
2
TVS NIGHT
Тази функция е полезна, когато не желаете да
безпокоите други хора, но все пак искате да
чувате диалога и да се наслаждавате на съраунд
ефектите на TVS WIDE.
TVS STANDARD
Използвайте тази настройка, когато желаете
да използвате TVS с два отделни високоговорителя.
Забележкu
• Когато възпроизвежданият сигнал не съдържа
сигнал за задните високоговорители, възможно е съраунд ефектите да не се чуват добре.
Когато избирате някой от TVS режимите,
изключете съраунд ефектите на свързания
телевизор или аудио компонент.
• Не всички дискове ще реагират по еднакъв
начин на функцията “TVS NIGHT”.
• Уверете се, че позицията за слушане е между
и на равни разстояния от високоговорителите, и че високоговорителите са поставени в
една и съща среда.
• Ако използвате DIGITAL OUT (OPTICAL
или COAXIAL)/HDMI OUT жака и зададете
“DOLBY DIGITAL” в положение “DOLBY
DIGITAL”, “MPEG” в положение “MPEG” и
“DTS” в положение “ON” в “AUDIO SETUP”,
звукът ще излиза от високоговорителите, но
без SURROUND ефект.
• TVS ефектите не работят, когато използвате функциите бързо или бавно възпроизвеждане, въпреки че можете да ги променяте.
Настройки на звука
SUR
TVS DYNAMIC THEATER, TVS DYNAMIC, TVS
WIDE
Неколкократно натиснете SUR, за да
изберете един от TVS звуците.
Вижте обясненията, дадени за всеки от
тях.
•TVS STANDARD
•TVS NIGHT
•TVS WIDE
•TVS DYNAMIC
•TVS DYNAMIC THEATER
45
Забележкu
МР3 аудио записи и JPEG файлове с
изображения
Относно МР3 аудио записите и JPEG файловете с
изображения
МР3 е технология за аудио компресиране,
която отговаря на изискванията на ISO/
IEC MPEG. JPEG е технология за компресия на
изображения.
Можете да възпроизвеждате DATA CD/ DATA
DVD, които съдържат МР3 аудио записи или
JPEG файлове с изображения.
• Плейърът възпроизвежда данни с разширение
“.МР3”, “.JPG” или “.JPEG” дори данните да не са в
МР3 или JPEG формат. Възпроизвеждането на тези
данни може да генерира силен шум, който може да
повреди системата от високоговорители.
• Плейърът не може да възпроизвежда аудио записи в
mp3PRO формат.
• Възможно е някои JPEG файлове с изображения да не
се възпроизведат.
• Не можете да възпроизвеждате МР3 аудио записи/
JPEG файлове с изображения от DATA CD/ DATA
DVD, които съдържат DivX видео файлове.
Ред на възпроизвеждане на албумите,
записите и файловете:
Албумите се възпроизвеждат в следния ред:
DATA CD/ DATA DVD, които могат да се
възпроизвеждат от плейъра
Структура на съдържанието на дисковете
Дърво 1 Дърво 2 Дърво 3 Дърво 4 Дърво 5
Можете да възпроизвеждате DATA CD или
DATA DVD, записани в МР3 (MPEG-1 Audio
Layer 3) и JPEG формат. Въпреки това, дисковете трябва да бъдат записани в съответствие със стандарта ISO9660 Ниво 1, Ниво 2
или с формата Joliet и DATA DVD в универсален дисков формат (UDF). За подробности
относно формата на запис вижте инструкциите, приложени към записващото устройство и софтуера за запис (не са приложени в
комплекта).
Основа
Забележкu
• Възможно е плейърът да не може да възпроизведе някои DATA CD/ DATA DVD, създадени
във формат Packet Write.
МР3 аудио записи и JPEG файлове с изображение, които могат да се възпроизвеждат от плейъра
Плейърът може да възпроизвежда следните
записи и файлове:
• МР3 аудио записи, които имат разширение
“.МР3”.
• JPEG файлове с изображения, които имат
разширение “.JPEG” или “.JPG”.
• JPEG файлове с изображения, които отговарят на стандарта за формат на файловете с
изображения DCF*.
* “Design rule for Camera File system”: Стандарт
за изображения при цифрови фотоапарати,
одобрен от Асоциацията за развитие на японската електронна индустрия (JEITA).
46
Албум
Запис или файл
Когато заредите DATA CD/ DATA DVD и
натиснете
, номерираните записи (или
файлове) ще се възпроизведат последователно
от 1 до 7. Всички под-албуми/ песни (или
файлове), включени в текущо-избрания албум,
имат предимство над следващия албум от
същото дърво. (Пример: C съдържа D, затова
4 се възпроизвежда преди 5.)
Когато натиснете MENU и се изведе списък
с албуми, албумите се подреждат по следния
начин:
A
B
C
D
E
F
G
Албуми, които не съдържат песни (или файлове)
(като албум E), не се извеждат в списъка.
Съвет
• Ако добавите номера (01, 02, 03, и т.н.) към файловите имена на песните/ файловете, файловете ще се
възпроизвеждат в зададения ред.
• Тъй като зареждането на диск със сложна дървовидна структура изисква по-дълго време, препоръчваме
ви да създавате албуми с не повече от две дървета.
Възпроизвеждане на МР3 аудио
записи и JPEG файлове с изображения
МР3 аудио записи и JPEG файлове с изображения, записани на DATA CD или DATA DVD,
могат да бъдат възпроизвеждани с този
плейър.
Забележкu
PICTURE
NAVI
MENU
ENTER
CLEAR
RETURN
ZOOM
/SUBTITLE
Съвет
• Можете да прегледате информацията за диска докато възпроизвеждате МР3 аудио записи (стр. 27).
Забележкu
• Възпроизвеждането на DATA CD във формат
KODAK Picture CD започва автоматично, когато
заредите диска.
• Ако на DATA CD/ DATA DVD няма МР3 аудио
записи или JPEG файлове с изображения, на екрана
се извеждат индикациите “No audio data” (Няма
аудио данни) или “No Image data” (Няма данни за
изображения).
Избор на албум
1
Натиснете MENU.
2
3
Натиснете x/X, за да изберете албума,
който желаете да възпроизведете.
Извежда се списъкът с албумите, записани
на диска.
Когато възпроизведете албум, заглавието
на албума се затъмнява.
Натиснете
Възпроизвеждане на МР3 аудио записи и JPEG файлове с изображения
• В зависимост от софтуера, който сте използвали,
за да създадете DATA CD/ DATA DVD, редът на
възпроизвеждане може да се различава от илюстрирания по-горе.
• Възможно е гореописаният ред на възпроизвеждане
да не е подходящ, ако в един албум има повече от 200
албума и 300 записа/ файла.
• Плейърът може да разпознае до 200 албума (броят
се само албумите, включително и тези, които не
съдържат МР3 аудио песни и JPEG файлове с изображения). Устройството няма да възпроизведе албуми,
надвишаващи 200.
• Възможно е времето за стартиране на възпроизвеждането на следващ албум да се окаже по-дълго.
.
Плейърът започва възпроизвеждането на
избрания албум.
За да изберете МР3 аудио запис, вижте “Избор
на МР3 аудио запис” (стр. 48).
За да изберете JPEG файл с изображение, вижте
“Избор на JPEG файл с изображение” (стр. 48).
, продължава
47
За да спрете възпроизвеждането
Натиснете .
За да преминете към следваща или предходна
страница
Избор на JPEG файл с изображение
1
Натиснете p или P.
За да включите или изключите дисплея
Неколкократно натиснете MENU.
На 16 подекрана се извежда списъкът с изображения на файловете, които се съдържат в
албума. Отдясно се появява скрол лента.
Съвет
• Можете да изберете възпроизвеждане само на МР3
аудио записите, JPEG файловете с изображения
или и двете в избрания от вас албум. За да го направите, задайте “MODE” (MP3, JPEG)” (стр. 50).
Избор на МР3 аудио запис
1
След като извършите стъпка 2 от
“Избор на албум”, натиснете ENTER.
Извежда се списъкът на записите, които се
съдържат в албума
2
Изберете запис, като използвате
x/X, след това натиснете ENTER.
Възпроизвеждането на избрания запис започва.
За да спрете възпроизвеждането
Натиснете .
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
За да възпроизведете допълнителни изображения, изберете най-долните изображения и
натиснете x. За да се върнете към предходните изображения, изберете най-горните
изображения и натиснете X.
Изберете изображението, което желаете да прегледате, като използвате
x/X/C/c, след това натиснете ENTER.
Извежда се избраното изображение.
За да преминете към следваща или предходна
страница
Натиснете p или P.
За да се върнете към предишния дисплей
Натиснете
След като извършите стъпка 2 от
“Избор на албум”, натиснете PICTURE
NAVI.
RETURN.
За да възпроизвеждате следващ или предходен МР3 аудио запис
Натиснете
или
. Можете да изберете
първи запис от следващ албум като продължите да натискате
по време на възпроизвеждане на последният запис от първия албум.
Обърнете внимание, че не можете да се върнете към предишния албум, като натискате
--. За да го направите, изберете албума от
списъка.
За да преминете към следващ или предходен
JPEG файл с изображение
Натиснете C или c. Можете да изберете
първия файл от следващ албум, като продължите да натискате c докато възпроизвеждате
последното изображение от първия албум.
Обърнете внимание, че не можете да се върнете към предходния албум, като натискате C.
За да се върнете към предходния албум, изберете албума от списъка.
Въртене на JPEG изображение
Натиснете x/X докато преглеждате изображението. Всеки път, когато натиснете X, из-
ображението се завърта на 90 градуса в посока,
която е обратна на часовниковата стрелка.
Натиснете CLEAR, за да се върнете към нормален изглед на изображението.
Обърнете внимание, че ако натиснете C/c,
за да преминете към следващо или предходно
изображение, нормалният изглед на изображението се връща.
48
Увеличаване на JPEG изображение (ZOOM)
Натиснете ZOOM докато преглеждате
изображение. Можете да увеличите изображение до 4 пъти и да го преглеждате с помощта
на x/X/C/c. За да се върнете към нормалния
размер на изображението, натиснете CLEAR.
Когато натиснете веднъж (х2)
Увеличавате изображението 2 пъти.
Когато натиснете два пъти (х4)
Изреждане на JPEG файлове с
изображения в последователност
Можете да възпроизвеждате в последователност JPEG файлове с изображения на DATA CD
или DATA DVD.
Увеличавате изображението 4 пъти.
За да спрете прегледа на JPEG изображения
За да спрете прегледа на JPEG изображенията
Натиснете .
Съвет
• Докато преглеждате JPEG файлове с изображения,
можете да задавате различни опции – например - “INTERVAL” (стр. 51), EFFECT (стр. 51) и
“SHARPNESS” (стр. 34).
• Можете да прегледате JPEG файл с изображение без
МР3 аудио, като настроите “MODE (MP3, JPEG)” в
положение “IMAGE (JPEG)” (стр. 50).
• В контролното меню до “DATE” се извежда датата,
на която е заснето изображението (стр. 11). Обърнете внимание, че в зависимост от цифровият
фотоапарат, е възможно датата да не се изведе.
Забележкu
• PICTURE NAVI не работи, ако сте избрали “AUDIO
(MP3)” в “MODE (MP3, JPEG)” (стр. 50).
• Изреждане на JPEG файлове с изображения в последователност
• Можете да възпроизвеждате в последователност
JPEG файлове с изображения на DATA CD или DATA
DVD.
MENU
ENTER
DISPLAY
/AUDIO
1
Натиснете MENU.
2
Натиснете X/x, за да изберете
албум.
Натиснете .
3
На DATA CD/ DATA DVD се извежда списъкът
с албуми.
JPEG изображенията в избрания албум
започват да се възпроизвеждат в последователност.
За да спрете възпроизвеждането
Натиснете .
Забележкu
Възпроизвеждане на МР3 аудио записи и JPEG файлове с изображения
Натиснете /SUBTITLE докато преглеждате
JPEG файлове с изображения.
На екрана се извеждат името на файла, производителят/ моделът на фотоапарата, датата,
часът, резолюцията на изображението, размерът на файла, информацията с настройки на
фотоапарата (ISO скорост, време за експонация, F стойност, отклонение от експонацията
или фокусна дължина).
Когато изображението е заснето с помощта на
светкавицата, се извежда индикацията .
Когато изображението автоматично бъде
завъртяно, се извежда индикацията
.
За да скриете информацията, натиснете /
SUBTITLE.
Обърнете внимание, че в зависимост от
цифровия фотоапарат е възможно информацията, описана по-горе, да не се изведе.
• Изреждането в последователност спира, когато
натиснете X/x или ZOOM. За да възстановите
.
изреждането на кадри, натиснете
• Тази функция не работи, ако “MODE” (MP3, JPEG) е
зададен в положение “AUDIO (MP3)” (стр. 50)
, продължава
49
Възпроизвеждане на изображения
в последователност и със звук
(MODE (MP3, JPEG))
Аудио записите и изображенията могат да
бъдат възпроизвеждани в последователност
и със звук.
1
2
Натиснете DISPLAY в режим стоп.
Извежда се контролното меню.
Натиснете X/x, за да изберете
MODE (MP3, JPEG), след това
натиснете ENTER.
Извеждат се опциите за “MODE (MP3, JPEG)”.
12(27)
18(34)
T
32:55
AUTO
AUTO
AUTO (BGM)
AUDIO (MP3)
IMAGE (JPEG)
3
DATA CD MP3
Натиснете X/x, за да изберете
“AUTO” (настройка по подразбиране) и
натиснете ENTER.
Настройките по подразбиране са подчертани.
• AUTO: Възпроизвежда JPEG файлове с изображения и МР3 аудио записи. Ако няма
МР3 файл, JPEG файловете с изображения
се възпроизвеждат като за фон се използва вградения в плейъра звук.
• AUTO (BGM): Възпроизвежда JPEG файлове с изображения като финът е вграденият звук. За да изберете мелодията за
звука, който ще бъде фон, неколкократно
натиснете --/AUDIO на устройството
докато преглеждате изображението.
Можете да възпроизвеждате и МР3 аудио
записи, когато изберете МР3 запис.
• AUDIO (MP3): Възпроизвежда в последователност само МР3 аудио записи.
• IMAGE (JPEG): Възпроизвежда в последователност само JPEG файлове с изображения.
4
Натиснете MENU.
5
Натиснете X/x, за да изберете албума, който съдържа МР3 аудио записите и JPEG файловете с изображения,
които желаете да възпроизведете.
Натиснете .
6
Извежда се списъкът с албумите, записани на
DATA CD/ DATA DVD.
Съвет
• За да повторите MP3 аудио записи и JPEG файлове
с изображения в един албум, повторете същия МР3
аудио запис или албум като “MODE (MP3, JPEG)”
е зададен в положение “AUTO” или “AUTO” (BGM).
Вижте “Повторно възпроизвеждане” (стр. 31), за да
повторите запис или албум.
• Независимо от избрания режим, плейърът разпознава максимум 200 албума. Когато изберете “AUTO”
или “AUTO” (BGM), плейърът разпознава до 300 МР3
и 300 JPEG файлове в един албум. Когато изберете
AUDIO (MP3) или IMAGE (JPEG), плейърът разпознава до 600 МР3 и 600 JPEG файлове в един албум.
Забележкu
• Ако възпроизведете диск, който съдържа само
МР3 аудио записи, и “MODE (MP3, JPEG)”
е зададен в положение “AUTO” или “AUTO”
(BGM), вие можете да слушате само MP3
аудио записи.
• Ако възпроизвеждате диск, който съдържа
само JPEG файлове с изображения, вграденият
звук за фон на плейъра ще се възпроизведе,
когато зададете “MODE (MP3, JPEG)” в положение “AUTO” или “AUTO” (BGM).
• Ако JPEG възпроизвеждането приключи по
време на МР3 възпроизвеждане, МР3 възпроизвеждането ще продължи с изображение като
фон.
• Ако МР3 възпроизвеждането приключи по
време на JPEG възпроизвеждане, вграденият
звук за фон на плейъра ще се стартира.
• Ако възпроизвеждате голямо количество
данни с МР3 и JPEG файлове с изображения
по едно и също време, възможно е звукът да
прескача. Препоръчваме ви, когато създавате
файл, да зададете МР3 честотата в положение 128 kbps или по-малко. Ако звукът все още
прескача, намалете размера на JPEG файла.
Изреждане на висококачествени изображения (PhotoTV HD)
Ако имате Sony телевизор, който е съвместим
с “PhotoTV HD”, вие можете да се наслаждавате на най-висококачествените изображения,
като използвате следната връзка и настройка.
1
Свържете плейъра към телевизор,
като използвате HDMI кабел (приложен само към DVP-NS708HP).
2
Задайте видео настройките на телевизора в режим “Video-A”.
За подробности относно “Video-A” вижте
ръководството за експлоатация, приложено
към телевизора.
Стартира изреждането на кадри със звук.
3
50
Задайте “JPEG RESOLUTION” в положение “PhotoTV HD” в “HDMI SETUP” (стр.
62).
Относно “PhotoTV HD”
“PhotoTV HD” ви позволява да възпроизвеждате детайлни изображения с наситени цветове
и сложни текстури. Когато свържете Sony
“PhotoTV HD”-съвместимо устройство
посредством HDMI кабел, вие можете да
се наслаждавате на невероятно качество на
снимките в HD формат. Например, можете
да възпроизведете деликатната човешка кожа,
цветята, пясъкът и морските вълни на голям
екран с прекрасно фото качество.
3 ( 12)
4)
1(
2008/10/29
NORMAL
NORMAL
FAST
SLOW 1
SLOW 2
3
Забележкu
Задаване на стъпка за изреждането на
кадри
(INTERVAL)
Можете да изберете времето, за което кадрите да се извеждат на екрана.
1
Докато преглеждате JPEG изображение или когато плейърът е в режим
стоп натиснете два пъти DISPLAY.
Извежда се контролното меню.
2
Натиснете X/x, за да изберете
(INTERVAL), след това натиснете ENTER.
Натиснете x/X, за да изберете
настройката.
Настройката по подразбиране е подчертана.
• NORMAL: Задава стандартна продължителност.
• FAST: Задава време, което е по-малко от
NORMAL.
• SLOW1: Задава време, което е по-голямо от
NORMAL.
• SLOW2: Задава време, което е по-голямо от
SLOW1.
4
Натиснете ENTER.
Забележкu
• Някои JPEG файлове, особено тези в прогресивен формат или тези с 3,000,000 или повече
пиксела, се извеждат за по-дълго време от
останалите, което удължава продължителността, за която ще бъдат изведени.
• Продължителността на интервала зависи
от настройката за “JPEG RESOLUTION” в
“HDMI SETUP” (стр. 62).
Избор на ефект за файлове с изображения
при извеждане на кадри
(EFFECT)
Можете да изберете ефекта, който желаете
да използвате, докато преглеждате изреждане
на кадри.
1
2
Докато преглеждате JPEG изображение или когато плейърът е в режим
стоп натиснете два пъти DISPLAY.
Натиснете X/x, за да изберете
(EFFECT), след това натиснете
ENTER.
Възпроизвеждане на МР3 аудио записи и JPEG файлове с изображения
• Когато свържете към Sony “PhotoTV HD”съвместимо устройство, като използвате
HDMI кабел, телевизорът автоматично
ще зададе оптималното качество за преглед
на изображението. За повече подробности
вижте ръководството за експлоатация,
приложено към телевизора.
• “PhotoTV HD” е включен, когато “JPEG
RESOLUTION” е зададен в положение
“PhotoTV HD”, DATA CD/ DATA DVD, съдържащи само МР3 аудио записи/ JPEG файлове с
изображения се зареждат и плейърът се свързва към телевизор, посредством HDMI кабел.
• Не можете да изберете “CUSTOM PICTURE
MODE” и “SHARPNESS”, когато включите
режима “PhotoTV HD”.
• Когато е включен “PhotoTV HD” режимът,
плейърът автоматично променя изходния видео сигнал от “HDMI RESOLUTION” на “1920
x 1080i”, “TV TYPE” в положение “16:9” и
“YCBCR/RGB (HDMI)” в положение “YCBCR”,
дори ако запазите настоящите настройки.
• Не можете да изберете “HDMI
RESOLUTION” или “YCBCR/RGB (HDMI)” в
“HDMI SETUP” (стр. 62) или “TV TYPE” в
“SCREEN SETUP” (стр. 57), когато е включен
режимът “PhotoTV HD”.
• Ако зададете “PhotoTV HD” режим, функциите за изтриване, въртене, zoom и ефекти не
работят.
• Когато “PhotoTV HD” режимът е включен,
изборът за “TV TYPE” се прескача по време на
Бърза настройка (стр. 22).
DATA CD JPEG
Извеждат се опциите за “EFFECT”.
3 ( 12)
4)
1(
2008/10/29
DATA CD JPEG
MODE 1
MODE 1
MODE 2
MODE 3
MODE 4
MODE 5
OFF
Извеждат се опциите за “INTERVAL”.
, продължава
51
3
Натиснете x/X, за да изберете
настройката.
Настройката по подразбиране е подчертана.
• MODE1: Изображението избира произволен
ефект.
• MODE2: Следващото изображение се извежда
върху предходното.
• MODE3: Изображението се извежда от върха
към долната част.
• MODE4: Изображението се извежда от ляво
на дясно.
• MODE5: Изображението се извежда от центъра на екрана
• OFF: Изключва функцията.
4
Натиснете ENTER.
Забележкu
• Обърнете внимание, че тази настройка не
работи, ако JPEG файлът съдържа информация за въртене.
• В зависимост от настройката за “JPEG
RESOLUTION” (стр. 62), възможно е някои
ефекти да не работят.
52
DivX ® видео фими
Относно DivX видео файлове
DivX® e цифрова видео технология, създадена
от DivX, Inc. Това устройство е официално
сертифициран DivX® продукт.
С това устройство вие можете да възпроизвеждате DATA CD и DATA DVD, които
съдържат DivX видео файлове.
DATA CD и DATA DVD, които плейърът може да
възпроизвежда
Възпроизвеждането на DATA CD и DATA DVD
на този плейър е обект на няколко условия:
За подробности относно форматите на запис
се обърнете към ръководствата за експлоатация, приложени към дисковете и записващия
софтуер (не са приложени в комплекта).
Плейърът може да възпроизвежда данни, записани в DivX формат, и които имат разширение
“.AVI” или “.DIVX”. Плейърът няма да възпроизведе файлове с разширение “.AVI” или “.DIVX”,
ако те не са DivX.
Съвет
• За подробности относно МР3 аудио записите или
JPEG файловете с изображения на DATA CD/ DATA
DVD вижте “DATA CD/ DATA DVD, които плейърът може да възпроизвежда” (стр. 46).
Забележкu
• бележки
• Възможно е плейърът да не възпроизведе DivX
видео файлът, ако той е съставен от два или
повече DivX видео файла.
• Плейърът не може да възпроизвежда DivX
видео файл с размер, който е по-голям от 720
(широчина) х 576 (височина)/ 2 GB.
• В зависимост от DivX видео файла, възможно
е изображението да е неясно или звукът да
прескача.
• Плейърът не може да възпроизвежда някои
DivX файлове, които са по-дълги от 3 часа.
DivX ® видео фими
• Когато на DATA CD/ DATA DVD има DivX видео
файлове и с МР3 аудио записи или JPEG файлове с
изображения, плейърът възпроизвежда само DivX
видео файловете.
• Въпреки това, този плейър възпроизвежда само
DATA CD, чиито логически формат е ISO 9660
Ниво1/Ниво2 или Joliet и DATA DVD в универсален
дисков формат (UDF).
DivX видео файлове, които плейърът може да възпроизвежда
Относно реда на възпроизвеждане на данни от
DATA CD или DATA DVD
Вижте “Ред на възпроизвеждане на албумите,
записите и файловете” (стр. 46). Обърнете
внимание, че в зависимост от софтуера, който
е използван за създаването на DivX видео файла,
или ако във всеки албум има повече от 200
албума и 600 DivX видео файла, редът на възпроизвеждане може да не е същия.
Забележкu
• Възможно е плейърът да не успее да възпроизведе някои DATA CD/ DATA DVD, създадени в
Packet Write формат.
53
Възпроизвеждане на DivX видео
файлове
Можете да възпроизвеждате DivX видео
файлове от DATA CD и DATA DVD.
За да спрете възпроизвеждането
Натиснете .
За да преминете към следваща или предходна
страница
Натиснете C или c.
За да включите или изключите дисплея
MENU
ENTER
RETURN
Неколкократно натиснете MENU.
Избор на DivX видео файл
1
След стъпка 2 в “Избор на албум”, натиснете ENTER.
Извежда се списък с файловете в албума.
2
Съвет
Избраният файл се възпроизвежда.
• Можете да видите информацията за диска докато
възпроизвеждате DivX видео файл (стр. 27).
• В зависимост от настоящата настройка плейърът възпроизвежда DivX видео файлове в PAL или
NTSC система за цветна телевизия (стр. 16).
Забележкu
• Ако на DATA CD/ DATA DVD няма записани
DivX видео файлове, се извежда съобщение,
което индикира, че дискът не може да бъде
възпроизведен.
• В зависимост от DivX видео файла, възможно
е изображението да бъде неясно или да спре.
В този случай ви препоръчваме да създадете
файл с по-малка честота. Ако звукът все още
съдържа шум, препоръчителният формат е
МР3. Обърнете внимание, обаче, че този плейър не е съвместим с WMA (Windows Media
Audio) формата.
• Поради технологията по компресията,
която използват DivX видео файловете,
възпроизвеждането на картината след като
натиснете
(възпроизвеждане) отнема
известно време.
• В зависимост от DivX видео файла, възможно
е звукът и картината да се разминават.
Избор на албум
1
Натиснете MENU.
2
3
Натиснете X/x, за да изберете желания
албум.
54
Извежда се списък с албумите на диска.
Извеждат се само албумите, съдържащи
DivX видео файлове.
Натиснете
Натиснете X/x, за да изберете файл, и
натиснете ENTER.
.
Възпроизвеждането започва от избрания
албум. За да изберете DivX видео файловете, вижте “Избор на DivX видео файл”
(стр. 54).
За да спрете възпроизвеждането
Натиснете .
За да преминете към следваща или предходна
страница
Натиснете C или c.
За да се върнете към предходния дисплей
Натиснете
RETURN.
За да възпроизвеждате следващ или предходен
DivX видео файл без да включвате списъка с
файлове по-горе.
Можете да изберете следващ или предходен
DivX видео файл в същия албум, като натиснете
или
.
Също така, можете да изберете първия DivX
видео файл от следващ албум, като продължите да натискате
докато възпроизвеждате
последния запис от първия албум. Обърнете
внимание, че не можете да се върнете към предходния албум, като натискате
. За да се
върнете към предходния албум, изберете албума
от списъка.
Съвет
• Ако предварително сте задали колко пъти да се възпроизведе файлът, вие можете да възпроизвеждате
DivX видео файла толкова пъти, колкото пъти сте
задали. Вземете предвид ситуациите, в които:
- изключвате кабела на захранването.
- отваряте шейната на диска.
- възпроизвеждате друг файл.
3
Настройки и регулации
Натиснете X/x, за да изберете “CUSTOM”,
след това натиснете ENTER.
Изведжа се екранът на настройката.
Използване на екрана с
настройките
Чрез екрана с настройките можете да извършите различни настройки, например да регулирате картината и звука. Също така, можете
да зададете езика за субтитрите в екрана с
настройките и др. За подробности относно
всяка опция в екрана с настройките вижте
стр. 56 до 63.
LANGUAGE SETUP
OSD:
MENU:
AUDIO:
SUBTITLE:
4
Забележкu
ENGLISH
ENGLISH
ORIGINAL
ENGLISH
Натиснете X/x, за да изберете опция от
изведения списък:
“LANGUAGE SETUP”, “SCREEN SETUP”,
“CUSTOM SETUP”, “AUDIO SETUP” или
“HDMI SETUP”. След това натиснете
ENTER.
• Настройките за възпроизвеждане, съхранени
на диска, имат предимство пред тези от
екрана с настройките, затова е възможно
някои от по-долу описаните функции и да не
работят.
Съответната настройка е избрана.
Пример: “SCREEN SETUP”
Избрана опция
SCREEN SETUP
TV TYPE:
16:9
COLOR SYSTEM (VIDEO CD):
AUTO
SCREEN SAVER:
ON
JACKET PICTURE
BACKGROUND:
PROGRESSIVE (COMPONENT OUT ONLY): OFF
AUTO
MODE (PROGRESSIVE):
FULL
4:3 OUTPUT:
ENTER
DISPLAY
Настройки и регулации
Number
buttons
Възможни настройки
5
1
Натиснете DISPLAY, когато плейърът е в
режим стоп.
Изберете опция чрез X/x, след това натиснете ENTER.
Извеждат се възможните опции за настройки.
Извежда се контролното меню.
2
Пример: “TV TYPE”
Натиснете X/x, за да изберете
(SETUP), след това натиснете ENTER.
Извеждат се опциите за “SETUP”.
( 47 )
QUICK
CUSTOM
RESET
QUICK
STOP
DVD VIDEO
SCREEN SETUP
16:9
TV TYPE:
16:9
COLOR SYSTEM (VIDEO CD):
SCREEN SAVER:
4:3 LETTER BOX
BACKGROUND:
4:3 PAN SCAN
PROGRESSIVE (COMPONENT OUT ONLY): OFF
MODE (PROGRESSIVE):
AUTO
4:3 OUTPUT:
FULL
Опции
, продължава
55
6
Изберете настройка чрез X/x, след това
натиснете ENTER.
Настройката е направена.
Настройка на езика на екрана
или на звука (LANGUAGE SETUP)
Пример: “4:3 PAN SCAN”
Избрана настройка
SCREEN SETUP
TV TYPE:
4:3 PAN SCAN
COLOR SYSTEM (VIDEO CD):
AUTO
SCREEN SAVER:
ON
BACKGROUND:
JACKET PICTURE
PROGRESSIVE (COMPONENT OUT ONLY): OFF
AUTO
MODE (PROGRESSIVE):
FULL
4:3 OUTPUT:
Опцията “LANGUAGE SETUP” ви
позволява да задавате различни езици за
индикацията на екрана или за звука.
Изберете “LANGUAGE SETUP” в екрана с
настройките. За подробности относно
използването на дисплея вижте “Използване на екрана с настройките” (стр. 55).
LANGUAGE SETUP
OSD:
MENU:
AUDIO:
SUBTITLE:
За да влезете в режим Quick Setup (Бърза
настройка)
ENGLISH
ENGLISH
ORIGINAL
ENGLISH
Изберете “QUICK” на стъпка 3. Следвайте
указанията от стъпка 5 на функцията за бърза
настройка, за да зададете основните положения (стр. 22).
За да върнете всички настройки “SETUP” към
първоначалните им стойности.
1
2
3
На стъпка 3 изберете “RESET” и натиснете ENTER.
Изберете “YES”, като използвате X/x.
Можете да спрете процеса и да се върнете
към контролното меню, като изберете
“NO” тук.
Натиснете ENTER.
Всички настройки, обяснени на стр.
56 до 63, се връщат към стойностите
си по подразбиране. Докато плейърът
запаметява настройките, не натискайте
бутона X/x, защото ще са нужни няколко
секунди, за да бъде завършена операцията
по нулирането.
OSD (On-Screen Display)
Превключва езика за индикацията на екрана.
MENU (само за DVD VIDEO)
Можете да изберете желания език за менюто
на диска.
AUDIO (само за DVD VIDEO)
Превключва езика за звука. Когато изберете
“ORIGINAL”, се избира езикът, заложен с приоритет на диска.
SUBTITLE (само за DVD VIDEO)
Превключва езика за субтитрите, записани на
DVD VIDEO.
Когато изберете “AUDIO FOLLOW”, езикът
на субтитрите се променя в зависимост от
езика, избран за звука.
Съвет
Ако изберете “OTHERS --” в “MENU”, “SUBTITLE”
или “AUDIO”, изберете и въведете кода на езика от
“Списък на езиковите кодове” на стр. 70, използвайки бутоните с цифри.
Забележкu
• Когато изберете език в “MENU”,
“SUBTITLE” или “AUDIO”, който не е записан
на DVD VIDEO, един от записаните езици
автоматично ще бъде избран.
56
Забележкu
Настройки на екрана
(SCREEN SETUP)
• В зависимост от DVD диска, възможно е опцията
“4:3 LETTER BOX” автоматично да бъде избрана
вместо “4:3 PAN SCAN”, или обратното..
Изберете настройки в зависимост от телевизора.
Изберете “SCREEN SETUP” в екрана с
настройките. За подробности относно използването на дисплея вижте “Използване на екрана
с настройките” (стр. 55).
Положенията по подразбиране са подчертани.
Те се различават в зависимост от модела на
плейъра.
SCREEN SETUP
TV TYPE:
COLOR SYSTEM (VIDEO CD)
Избира системата за цветна телевизия, когато
възпроизвеждате VIDEO CD.
AUTO
Извежда видео сигнали в системата на VIDEO CD, или PAL
или NTSC. Ако телевизорът
е с DUAL система, изберете
AUTO.
PAL
Променя видео сигналите на
NTSC VIDEO CD и ги извежда
в PAL система.
NTSC
Променя видео сигналите на
PAL VIDEO CD и ги извежда в
NTSC система.
16:9
COLOR SYSTEM (VIDEO CD): AUTO
ON
JACKET PICTURE
PROGRESSIVE (COMPONENT OUT ONLY): OFF
MODE (PROGRESSIVE):
AUTO
4:3 OUTPUT:
FULL
SCREEN SAVER:
BACKGROUND:
SCREEN SAVER
TV TYPE
16:9
4:3 LETTER
BOX
4:3 PAN
SCAN
Изберете тази позиция, когато
свързвате широкоекранен телевизор или телевизор с функция широк
екран.
Изберете тази позиция, когато
свързвате телевизор със съотношение на екрана 4:3. Извежда
широка картина с черни ленти в
горната и долната част на екрана.
Изберете тази позиция, когато
свързвате телевизор със съотношение на екрана 4:3. Автоматично
извежда широка картина на
целия екран, като част от нея се
отрязва.
Скрийн сейвърът се извежда, когато оставите
системата в режим на пауза или в режим стоп
за повече от 15 минути, или когато възпроизвеждате CD или DATA CD/DATA DVD (MP3
аудио) за повече от 15 минути. Скрийн сейвърът е полезен, защото предотвратява повреда
на екрана. Натиснете
, за да изключите
скрийн сейвъра.
ON
Включва скрийн сейвъра.
OFF
Изключва скрийн сейвъра.
BACKGROUND
Избира цвета на фона или изображението на
телевизионния екран в режим стоп или когато
възпроизвеждате CD или DATA CD/DATA
DVD (MP3 аудио).
16:9
JACKET
PICTURE
Изображението-обложка (неподвижна картина) се извежда,
но само ако вече е записано на
диска (CD-EXTRA и др.) Ако
дискът не съдържа такова
изображение, се извежда изображението “GRAPHICS”.
4:3 LETTER
BOX
GRAPHICS
Извежда се предварително зададено
изображение, съхранено в паметта
на плейъра.
BLUE
Фонът е син.
BLACK
Фонът е черен.
4:3 PAN
SCAN
Настройки и регулации
Избира съотношението на екрана на телевизора, който предстои да бъде свързан (4:3
стандартен или широкоекранен).
Не можете да изберете тази опция, когато е
включен режимът “PhotoTV HD” (стр. 50).
, продължава
57
PROGRESSIVE (САМО ЗА COMPONENT OUT)
Ако вашия телевизор приема сигнали в
прогресивен (525р/625р) формат, задайте
“PROGRESSIVE (COMPONENT OUT ONLY)”
в положение “ON”.
Обърнете внимание, че трябва да свържете
към телевизор в прогресивен формат, като използвате COMPONENT VIDEO OUT жакове
(стр.15).
OFF
За да извеждате нормални
сигнали.
ON
За да извеждате прогресивни сигнали.
За да извеждате прогресивни сигнали
1
2
3
4
Изберете “PROGRESSIVE (COMPONENT
OUT ONLY)” и натиснете ENTER.
Изберете “ON” и натиснете ENTER.
Дисплеят ви пита за потвърждение.
Изберете “Start” и натиснете ENTER.
Видео сигналът преминава в прогресивен
за 5 секунди.
Ако изображението се изведе нормално,
изберете “YES” и натиснете ENTER.
Ако не е така, изберете “NO” и натиснете
ENTER.
За да нулирате настройките
Ако изображението не се изведе нормално или
е празно, натиснете
, за да изключите
плейъра, и въведете “369”, като за целта използвате бутоните с цифри на устройството
за дистанционно управление. След това натиснете
, за да включите отново плейъра.
MODE (PROGRESSIVE)
За да се изведат изображенията естествено
на екрана, когато извеждате в прогресивен
режим, прогресивният видео сигнал трябва да
бъде преобразуван така, че да съвпадне с вида
на DVD софтуера, който гледате.
Тази настройка е ефективна, само когато
зададете “PROGRESSIVE (COMPONENT OUT
ONLY) в “SCREEN SETUP” в положение “ON”.
58
AUTO
Автоматично разпознава вида
на софтуера (филмов или видео)
и избира подходящия режим
на преобразуване. Обикновено
избирайте тази позиция.
VIDEO
Задава режима на преобразуване
в режим за работа с видео
софтуер.
4:3 OUTPUT
Тази настройка е ефективна само когато
зададете “TV TYPE” в “SCREEN SETUP” в
положение “16:9”. Регулирайте настройката, за
да можете да гледате 4:3 сигнали. Ако можете
да промените съотношението на картината
на вашия телевизор, променете настройката
на вашия телевизор, а не на плейъра.
FULL
Изберете, когато можете да
промените съотношението на
картината на телевизора.
NORMAL
Изберете, когато не можете да
промените съотношението на
картината на вашия телевизор.
Показва сигнал със съотношение 16:9
с черни ленти отляво и отдясно на
изображението.
Телевизор със
съотношение на
картината 16:9
Индивидуални настройки
(CUSTOM SETUP)
AUTO
Изображение, включващо динамично движещи се обекти, се извежда
на екран без трептене. Обикновено избирайте това положение.
Позволява да задавате настройки, свързани с
възпроизвеждането.
FRAME
Изображение, включващо
неподвижни обекти, се извежда
на екран с висока резолюция.
Изберете “CUSTOM SETUP” в екрана с
настройките. За подробности относно
използването на екрана с настройките вижте
“Използване на екрана с настройките” (стр. 55).
Положенията по подразбиране са подчертани
и се различават в зависимост от модела на
плейъра.
CUSTOM SETUP
AUTO POWER OFF:
OFF
AUTO PLAY:
OFF
DIMMER:
BRIGHT
AUTO
PAUSE MODE:
TRACK SELECTION:
OFF
ON
MULTI-DISC RESUME:
Registration Code
DivX:
AUTO POWER OFF
OFF
Изключва функцията.
ON
Плейърът автоматично влиза в
режим на готовност, когато е
оставен в режим стоп за повече от
30 минути.
AUTO PLAY
Включва или изключва настройките за автоматично възпроизвеждане. Използва се, когато
плейърът е свързан с таймер (не е приложен в
комплекта).
OFF
Изключва функцията.
ON
Автоматично започва възпроизвеждане, когато плейърът се
включи от таймер (не е приложен в
комплекта).
DIMMER
OFF
Не дава приоритет.
AUTO
Дава приоритет.
Забележкu
• Когато зададете опция “AUTO”, езикът
може да се промени. Настройката “TRACK
SELECTION” има по-висок приоритет от
“AUDIO” опциите в “LANGUAGE SETUP”
(стр. 56).
• Ако зададете “DTS” в положение “OFF” (стр.
61), DTS звукът не се възпроизвежда, дори
когато зададете “TRACK SELECTION” в
положение “AUTO”.
• Ако форматите PCM, DTS, MPEG audio и
Dolby Digital имат еднакъв брой канали, плейърът избира формата в следния ред - PCM,
DTS, MPEG и Dolby Digital.
MULTI-DISC RESUME (само за DVD VIDEO/
VIDEO CD)
Включва или изключва настройката Multi-disc
Resume. Можете да запаметите режима за
възстановяване на възпроизвеждането за 6
различни диска DVD VIDEO/ VIDEO CD (стр.
26).
ON
Запаметява възстановеното
възпроизвеждане за 6 диска
OFF
Не запаметява настройките. Възпроизвеждането започва отново
в точката на възстановяване
само за заредения в плейъра диск.
Регулира осветлението на дисплея на предния
панел.
BRIGHT
Екранът на предния панел е ярък.
DARK
Екранът на предния панел е затъмнен.
AUTO DARK Екранът на предния панел се затъмнява, ако не работите с плейъра или
с устройството за дистанционно
управление за известно време.
PAUSE MODE (само за DVD)
Избира изображение в режим на пауза.
Настройки и регулации
Включва или изключва функцията за автоматично изключване на захранването.
TRACK SELECTION (само за DVD VIDEO)
Дава предимство на звуковия формат с
най-много записани канали, когато възпроизвеждате DVD VIDEO, на което има записани
няколко аудио формата (PCM, DTS, MPEG
audio или Dolby Digital формат).
Забележкu
• Ако работите с менюто за бърза настройка,
настройката за възстановяване на възпроизвеждането на диска може да се върне в
положение по подразбиране.
DivX
Извежда регистрационния код на плейъра.
За повече информация, вижте http://www.divx.
com/vod
59
Настройка на звука (AUDIO
SETUP)
Обикновено избирайте тази
DOLBY
SURROUND позиция. Изходните многоканални аудио сигнали, които
пресъздават ефекта съраунд, се
миксират до 2 канала.
“AUDIO SETUP” ви позволява да изберете
звука според условията на възпроизвеждане и
вида на връзката.
NORMAL
Изберете “AUDIO SETUP” в екрана с настройките. За подробности относно използването на екрана вижте “Използване на екрана с
настройките” (стр. 55).
Позицията по подразбиране е подчертана и се
различава в зависимост от модела на плейъра.
AUDIO SETUP
AUDIO DRC:
DIGITAL OUT
Избира дали аудио сигналите да бъдат извеждани през жака DIGITAL OUT (OPTICAL или
COAXIAL)/ HDMI OUT.
ON
Обикновено избирайте тази
позиция. Когато избирате
“ON”, вижте “Настройка на
цифровия изходен сигнал” за
следващите настройки.
OFF
Влиянието на цифровата схема
върху аналоговата е минимално.
Ако използвате жака HDMI
OUT, PCM звукът ще бъде
изведен в зависимост от
свързаното оборудване. Ако
сигналът е кодиран за защита,
се извежда единствено 48 kHz/
16 bit PCM.
STANDARD
DIGITAL OUT:
ON
AUDIO DRC (Dynamic Range Control) (само за
DVD)
Извежда ясен звук дори когато силата на звука
е ниска, докато възпроизвеждате DVD, което
отговаря на “AUDIO DRC”.
Тази функция влияе върху изходния сигнал от
следните жакове:
- LINE OUT L/R (AUDIO) жак
- DIGITAL OUT (OPTICAL или COAXIAL)/
HDMI OUT жак само когато “DOLBY
DIGITAL” e зададен в позиция “D-PCM” (стр.
61).
STANDARD
Избирайте тази позиция.
TV MODE
Прави ниските звуци ясни, дори
когато сте намалили силата на
звука.
Придава усещането, че присъствате на изпълнение на живо.
WIDE
RANGE
DOWNMIX (само за DVD)
Включва метод за миксиране до 2 канала,
когато възпроизвеждате DVD със задни
компоненти на сигнала или ако възпроизвеждате звук, записан във формат Dolby Digital.
За подробности относно задните компоненти на сигнала вижте “Извеждане на аудио
информацията за диска” (стр. 44). Тази функция
има ефект върху изходния сигнал от следните
жакове:
- LINE OUT L/R (AUDIO) жакове
- DIGITAL OUT (OPTICAL или COAXIAL)/
HDMI OUT, когато “DOLBY DIGITAL” e зададен в позиция “D-PCM” (стр. 61).
60
Всички изходни многоканални
аудио сигнали се свеждат до 2
канала за използване с вашата
стерео-уредба.
Настройка на цифровия изходен
сигнал
Превключва методите за извеждане на аудио
сигналите, когато свържете компонент като
усилвател (рисийвър) или MD дек с цифров
входящ жак.
За подробности относно свързването вижте
стр. 18.
Изберете “DOLBY DIGITAL”, “MPEG”, “DTS”
и “48kHz/96 kHz PCM”, след като сте задали
“DIGITAL OUT” в позиция “ON”.
Ако свържете компонент, който не съответства на избрания аудио сигнал, от високоговорителите или няма да излезе никакъв звук,
или ще излезе силен шум, който може да доведе
до проблеми със слуха или да повреди самите
високоговорители.
Забележкu
• Функцията AV SYNC (стр. 35) не е ефективна, ако използвате жака DIGITAL OUT
(OPTICAL или COAXIAL) и зададете “DOLBY
DIGITAL”, “MPEG” или “DTS” в положение
“DOLBY DIGITAL”, “MPEG” или “ON”.
• Функцията AV SYNC (стр. 35) не е ефективна, ако свържете Dolby Digital или DTS-съвместимо устройство през жака HDMI OUT
и ако зададете “DOLBY DIGITAL”, “MPEG”
или “DTS” в AUDIO SETUP съответно в
положение “DOLBY DIGITAL”, “MPEG” или
“ON”.
DOLBY DIGITAL (само за DVD)
Избира вида на Dolby Digital сигналите..
D-PCM
DOLBY
DIGITAL
Изберете тази позиция,
когато плейърът е свързан с
аудио компонент без вграден
Dolby Digital декодер. Можете
да изберете дали сигналите
да бъдат Dolby Surround (Pro
Logic) или не, като зададете
съответната настройка в
“DOWNMIX” от “AUDIO
SETUP” (стр. 60).
Изберете тази позиция, когато плейърът е свързан с аудио
компонент с вграден Dolby
Digital декодер.
Забележкu
• Ако жакът HDMI OUT е свързан към
оборудване, което не е съвместимо с DTS
аудио сигнали, “OFF” сигналите автоматично ще бъдат изведени, дори ако сте задали
положение ON.
48kHz/96kHz PCM (само за DVD VIDEO)
Избира честотата на аудио сигнала.
48kHz/16bit
Аудио сигналите от DVD
VIDEO винаги се конвертират в
48kHz/16bit.
96kHz/24bit
Всички видове сигнали, включително 96kHz/24bit, се извеждат
в оригинален формат. Въпреки
това, ако сигналът е кодиран със
защита на авторско право, той се
извежда като 48kHz/16bit..
Забележкu
• Ако жакът HDMI OUT е свързан към оборудване, което не е съвместимо с DOLBY
DIGITAL сигнали, “D-PCM” сигналите
автоматично ще бъдат изведени, дори да
изберете “DOLBY DIGITAL”.
PCM
Изберете тази позиция, когато плейърът е свързан с аудио
компонент без вграден MPEG
декодер. Ако възпроизвеждате
многоканален MPEG звук, само
предните (L) и предните (R)
сигнали ще бъдат изведени от
вашите два предни високоговорителя.
MPEG
Изберете тази позиция, когато плейърът е свързан с аудио
компонент с вграден MPEG
декодер.
Настройки и регулации
MPEG (само за DVD)
Избира MPEG аудио сигнали.
Забележкu
• Аналоговите аудио сигнали от жаковете
LINE OUT L/R (AUDIO) не се влияят от
тази настройка и запазват оригиналното си
ниво на честота.
• Ако жакът HDMI OUT е свързан към оборудване, което не е съвместимо с 96 kHz/24
bit аудио сигнали, 48 kHz/ 16 bit сигналите
автоматично ще бъдат изведени, дори да
изберете “96kHz/24bit”.
Забележкu
• Ако жакът HDMI OUT е свързан към оборудване, което не е съвместимо с MPEG аудио
сигнали, “PCM” сигналите автоматично ще
бъдат изведени, дори да изберете MPEG.
DTS
Избира дали DTS сигналите да бъдат извеждани
или не.
OFF
Изберете това положение, когато
плейърът е свързан с аудио компонент без вграден DTS декодер.
ON
Изберете това положение, когато
плейърът е свързан с аудио компонент с вграден DTS декодер.
61
HDMI настройки (HDMI SETUP)
“HDMI SETUP” ви позволява да регулирате
опциите, които се отнасят към HDMI
връзките.
Изберете “HDMI SETUP” в дисплея с настройки. За да използвате дисплея, вижте “Използване на екрана с настройки” (стр. 55).
Настройките по подразбиране са подчертани
и се различават в зависимост от модела на
плейъра.
HDMI SETUP
HDMI RESOLUTION:
JPEG RESOLUTION:
YCBCR/RGB (HDMI):
AUDIO (HDMI):
CONTROL FOR HDMI:
LANGUAGE FOLLOW:
JPEG RESOLUTION
Можете да изберете JPEG резолюция, така че да
се насладите на високо качество на изображенията посредством вашата HDMI връзка.
Не можете да изберете тази опция, когато
“HDMI RESULITION” е зададен в положение
“720x480/576p” или ако “TV TYPE” е зададен в
положение “4:3 LETTER BOX” или “4:3 PAN SCAN”
PhotoTV HD
Извежда детайлно изображение,
когато свързвате към Sony
“PhotoTV HD”-съвместимо
устройство.
SD
Извежда стандартна резолюция с
черен кадър.
HD
Извежда HD резолюция с черен
кадър.
HD
Извежда HD резолюция с черен
кадър.
(1920x1080i)
HD
Извежда HD резолюция в пълен
размер с черен кадър с 1920 x1080
пиксела.
(1920x1080i)
HD
Извежда HD резолюция в пълен
размер с черен кадър с 1920 x1080
пиксела.
AUTO (1920×1080p)
HD
YCBCR
AUTO
OFF
ON
HDMI RESOLUTION
Избира вида на видео сигналите, които се извеждат през жака HDMI OUT. Когато изберете
AUTO (1920x1080р) (настройка по подразбиране),
плейърът извежда видео сигналите с най-високата възможна резолюция за телевизора. Ако
изображението не е ясно, не изглежда естествено
или не отговаря на изискванията ви, опитайте
друга опция, която е подходяща за диска и вашия
телевизор/ проектор и др. За подробности
вижте също ръководството за експлоатация,
приложено към вашия телевизор/ проектор и др.
Не можете да изберете тази опция, когато е
включен режимът “PhotoTV HD” (стр. 50).
AUTO
1920х1080р
Обикновено избирайте тази
позиция.
1920х1080i
Изпраща 1920х1080i видео сигнали.
1280х720р
Изпраща 1280х720р видео сигнали.
720х480/576р
Изпраща 720х480/576р видео
сигнали.
За да нулирате настройките
Ако изображението не се извежда нормално
или се извежда празен файл, натиснете
, за
да изключите плейъра и въведете “369”, като
използвате бутоните с цифри на устройството за дистанционно управление. След
това натиснете
, за да включите отново
плейъра.
Забележкu
• Дори когато сте избрали настройка “AUTO
(1920х1080)”, плейърът автоматично регулира видео сигналите, подходящи за телевизора.
62
• В други случаи плейърът директно изпраща
сигнали, дори ако телевизорът не може да ги
приеме.
Забележкu
• “(1920x1080i) HD” и “(1920x1080i) HD” са
ефективни, само когато зададете “HDMI
RESOLUTION” в положение “1920x1080i” и
“TV TYPE” в положение “16:9”.
• Ако зададете тази настройка в положение
“PhotoTV HD”, “(1920x1080i) HD ” или
“(1920x1080i) HD”, функциите за изтриване,
въртене и zoom не работят.
• Ако желаете да използвате функциите за изтриване, въртене и zoom, задайте настройката в положение “SD ”, “HD ” или “HD”.
• Ако зададете тази настройка в положение
“PhotoTV HD”, “(1920x1080i) HD ” или
“(1920x1080i) HD”, следващото изображение
се извежда след известно време.
• HDMI сигналът временно спира, когато
зареждате или спирате зареждането на DATA
CD или DATA DVD.
• Когато зададете положение “PhotoTV HD”,
плейърът автоматично променя видео
изходния сигнал от “HDMI RESOLUTION”
в положение “1920х1080i”, “TV TYPE” в
положение “16:9” и “YCBCR/RGB (HDMI)” в
положение “YCBCR”, дори когато настоящите настройки бъдат запазени.
• Задайте тези настройки в положение “SD
”, когато желаете да гледате JPEG файлове с
изображения с аналогов видео изходен сигнал и
HDMI връзка.
YCBCR/RGB (HDMI)
LANGUAGE FOLLOW
Избира вида на HDMI сигнала, който се извежда
през жака HDMI OUT.
Не можете да изберете тази опция, когато е
включен режимът “PhotoTV HD” (стр. 50).
YCBCR
Извежда YCBCR сигнали.
RGB RGB
Извежда RGB сигнали.
Задава езика на DVD плейъра в същото положение
като настоящия TV OSD език.
Не можете да изберете тази опция, когато
“CONTROL FOR HDMI” е зададен в положение
“OFF”.
ON
Включва функцията.
OFF
Изключва функцията.
Забележкu
• Ако възпроизвежданата картина се извежда
със смущения, задайте устройството в
положение “RGB”.
• Ако HDMI OUT жакът е свързан към оборудване с DVI жак, “RGB” сигналите автоматично ще бъдат извеждани, дори когато сте
избрали “YCBCR”.
Забележкu
• Изключете дисплея преди да използвате тази
функция.
• OSD езикът за плейъра се запазва, ако езикът
не се поддържа за телевизора.
AUDIO (HDMI)
Избира вида на аудио сигнала, който се извежда
през жака HDMI OUT.
Обикновено задавайте това положение. Извежда аудио сигналите
в зависимост от настройката за
“DIGITAL OUT” (стр. 60).
PCM
Преобразува Dolby Digital или 96
kHz/24 bit PCM сигналите в 48
kHz/16 bit PCM.
Забележкu
• От плейъра, свързан към телевизора, се
извежда силен шум (или не се извежда звук),
ако телевизорът не е съвместим с DOLBY
DIGITAL/ DTS сигнали и ако сте задали
положение “AUTO”. В този случай изберете
“PCM”.
Настройки и регулации
AUTO
CONTROL FOR HDMI
Включва или изключва настройката CONTROL
FOR HDMI.
OFF
Изключва тази функция.
ON
Позволява ви да използвате функцията CONTROL FOR HDMI
(стр. 17).
Забележкu
• Когато смените функцията от положение
“OFF” в положение “ON” на Sony телевизор,
съвместим с функцията CONTROL FOR
HDMI, всички съвместими устройства
автоматично ще се променят в положение
“ON”, или обратно. За повече подробности
се обърнете към ръководството за експлоатация, приложено към телевизора.
63
Допълнителна информация
Отстраняване на проблеми
Ако докато използвате плейъра се сблъскате
с някой от изброените по-долу проблеми,
използвайте тези указания, за да отстраните проблема. Ако проблемът продължава, се
консултирайте при най-близкия доставчик на
Sony.
Захранване
Захранването не се включва.
, Проверете дали захранващият кабел е
здраво свързан.
мо (HDMI индикаторът на предния панел
не светва). Вижте стр. 16.
, Ако жакът HDMI OUT се използва за
видео изход, проблемът може да се реши,
като смените настройката “HDMI
RESOLUTION” в “HDMI SETUP” (стр.
62). Свържете телевизора и плейъра,
като използвате видео жак, различен от
HDMI OUT, и превключете входния сигнал
на телевизора към свързаното видео
оборудване, така че да виждате дисплея на
екрана. Променете настройката “HDMI
RESOLUTION” в “HDMI SETUP”, и превключете входния сигнал на телевизора обратно в положение HDMI. Ако картината
все още не се извежда на екрана, повторете
стъпките и опитайте други опции.
, за да изключите плейъра, и
, Натиснете
въведете “369”, като използвате бутоните
с цифри на устройството за дистанционно управление. След това натиснете
,
за да включите отново плейъра (стр. 62).
Картина
Няма картина или се появява шум в картината.
, Свържете отново кабелите по-здраво.
, Свързващите кабели са повредени.
, Проверете свързването към вашия
телевизор (стр. 15) и включете входящия
селектор, за да може сигналът от плейъра
да се изведе на телевизионния екран.
, Дискът е замърсен или надраскан.
, Ако видео сигналът от плейъра преминава през видеорекордера, за да стигне до
телевизора, или ако сте свързали плейъра
с комбиниран телевизор/ видеоплейър,
защитата на авторското право, приложена към някои DVD програми, може да
повлияе на качеството на картината.
Ако продължавате да имате проблеми
и след директно свързване на плейъра с
телевизора, моля, опитайте да свържете
DVD плейъра директно с S видео входа на
телевизора (стр. 15).
, Избрали сте “PROGRESSIVE
(COMPONENT OUT ONLY)” в “SCREEN
SETUP” в положение “ON”, дори когато
вашият телевизор не може да приема
прогресивни сигнали. В този случай вижте
стр. 58, за да нулирате настройката.
, Дори ако вашият телевизор е съвместим с прогресивния формат 525р/625р
и е свързан към COMPONENT VIDEO
OUT жакове, това може да повлияе на
изображението, когато зададете плейъра в
прогресивен формат. В този случай задайте “PROGRESSIVE (COMPONENT OUT
ONLY)” в “SCREEN SETUP” в положение
“OFF”, за да зададете плейъра в нормален
формат (стр. 58).
, Плейърът е свързан към устройство за
входен сигнал, което не е HDCP-съвмести-
64
Когато свържете към жака HDMI OUT, няма
картина или картината съдържа смущения.
, Опитайте следното: 1 Изключете плейъра и го включете отново. 2 Изключете
свързаното оборудване и го включете отново. 3 Изключете и отново включете
HDMI кабела.
Въпреки че задавате съотношението на
екрана чрез “TV TYPE” на “SCREEN SETUP”,
картината не изпълва екрана.
, Съотношението за картината на DVD
диска е фиксирано.
Звук
Няма звук
, Свържете отново кабелите по-здраво.
, Свързващият аудио кабел е повреден.
, Плейърът не е свързан с правилния входен
жак на аудио компонента (стр. 18).
, Входът на аудио компонента не е настроен
правилно.
, Плейърът е в режим на пауза или в режим
на бавно възпроизвеждане.
, Плейърът е в режим на бързо превъртане
напред или назад.
, Ако звукът не излиза от жака DIGITAL
OUT (OPTICAL или COAXIAL)/ HDMI
OUT, проверете аудио настройките (стр.
60).
, Когато възпроизвеждате Super VCD, на
който няма записана звукова пътека 2,
звукът няма да се изведе, когато изберете
“2:STEREO”, “2:1/L”, “2:2/R”.
, Когато възпроизвеждате многоканален
MPЕG звук, от предните високоговорители ще се извеждат само сигналите от
предния ляв и десен високоговорител.
, Оборудването, свързано към жака HDMI
OUT, не съответства с формата на аудио
сигналите . В този случай задайте “AUDIO
(HDMI)” в “HDMI SETUP” в положение
“PCM” (стр. 63).
Не се извежда звук от жака HDMI OUT
, Опитайте следното: -- Изключете и
отново включете плейъра. -- Изключете и
отново включете свързаното оборудване.
, Изключете и отново включете HDMI
кабела.
, HDMI OUT жакът е свързан към DVI
оборудване (DVI жаковете не приемат
аудио сигнали).
Силата на звука е ниска.
Функциониране
Устройството за дистанционно управление
не работи.
, Батериите са отслабнали.
, Има препятствия между устройството
за дистанционно управление и плейъра.
, Разстоянието между устройството за
дистанционно управление и плейъра е
твърде голямо.
, Устройството за дистанционно управление не е насочено към сензора за дистанционно управление на плейъра.
, DATA CD не е записан в МР3 формат,
който отговаря на ISO9660 Ниво 1/ Ниво
2 или Joliet.
, DATA DVD не е записан в МР3 формат, който отговаря на UDF (универсален дисков
формат).
, МР3 аудио записът няма разширение
“.МР3”.
, Данните не са форматирани в MР3, дори да
имат разширение “.МР3”.
, Данните не са MPEG-1 Audio Layer 3.
, Плейърът не може да възпроизвежда записи
във формат MP3PRO.
, Настройката “MODE” (MP3, JPEG) е зададена в положение “IMAGE (JPEG)” (стр. 50).
, DATA CD/ DATA DVD съдържа DivX видео
файл.
Не може да се възпроизвежда JPEG файл с
изображение (стр. 46).
, DATA CD не е записан в JPEG формат,
който отговаря на ISO9660 Ниво 1/ Ниво
2 или Joliet.
, DATA DVD не е записан в JPEG формат,
който отговаря на UDF (универсален
дисков формат).
, Файлът с изображение има разширение,
различно от “.JPG” или “.JPEG”.
, Размерът на файла е по-голям от 3072
(широчина) х 2048 (дължина) в нормален
режим или повече от 3,300,000 точки в
прогресивен JPEG.
(Някои прогресивни JPEG файлове не могат
да бъдат изведени, дори ако размерът на
файла е с нормален капацитет).
, Изображението не се побира на екрана
(тези изображения се намаляват).
, Настройката “MODE” (MP3, JPEG) е зададена в положение “AUDIO (MP3)” (стр. 50).
, DATA CD/ DATA DVD съдържа DivX видео
файл.
Допълнителна информация
, Силата на звука за някои DVD е ниска. Това
може да се подобри, ако зададете опцията
“AUDIO DRC” в AUDIO SETUP в позиция
“TV MODE” (стр. 60).
Не може да се възпроизвежда МР3 аудио запис
(стр. 46).
Дискът не се възпроизвежда.
, Дискът е обърнат обратно.
, Заредете диска правилно със страната,
която ще се възпроизвежда, надолу.
, Дискът е изкривен.
, Плейърът не може да възпроизвежда определени дискове (стр. 6).
, Регионалният код на DVD диска не отговаря на регионалния код за вашия плейър.
, Във вътрешността на плейъра има кондензирала влага (стр. 3).
, Плейърът не възпроизвежда диск, който не
е правилно финализиран (стр. 6).
МР3 аудио записът и JPEG файлът с изображение стартират едновременно.
, “MODE (MP3, JPEG)” е зададен в положение
“AUTO” (стр. 50).
Вграденият звук за фон на плейъра и JPEG
файловете с изображения се възпроизвеждат
едновременно.
, Задали сте “MODE (MP3, JPEG)” в положение “AUTO (BGM)” (стр. 50).
, продължава
65
DivX видео файлът не може да бъде възпроизведен.
, Файлът не е създаден в DivX формат.
, Файлът има разширение, различно от
“.AVI” и “.DIVX”.
, DATA CD (DivX видео)/ DATA DVD (DivX
видео) не е записан в DivX формат, който
отговаря на ISO9660 Ниво 1/ Ниво 2 или
Joliet/UDF.
, DivX видео файлът има широчина, която е
по-голяма от 720 и височина 576
Заглавието на албума/ песента/ файла не се
извежда правилно.
, Плейърът може да възпроизвежда само
цифри и букви. Другите знаци се извеждат
като “*”.
Не можете да изпълнявате някои функции
като спиране, търсене, забавено възпроизвеждане, повторно, разбъркано или програмирано възпроизвеждане.
, В зависимост от диска, възможно е
изпълнението на някои от гореизброените
функции да се окаже невъзможно. Вижте
инструкциите на самия диск.
Езикът на звука не може да бъде сменен
, Опитайте с менюто на диска, вместо с бутоните за директен избор на устройството за дистанционно управление (стр. 26).
На диска няма записан звук на различни
, езици.
Смяната на езика за звука е забранена за
, конкретния DVD диск.
Дискът не се възпроизвежда отначало.
, Избрали сте режим на програмирано,
разбъркано, повторно или А-В повторно
възпроизвеждане (стр. 29).
, Избран е режим на възстановено възпроизвеждане (стр. 26).
Плейърът автоматично започва възпроизвеждането на диска.
, Дискът има функция за автоматично
възпроизвеждане.
, “AUTO PLAY” в “CUSTOM SETUP” е зададен в позиция “ON” (стр. 59).
Когато възпроизвеждате DVD-VR, на екрана
се извежда индикация “Copyright lock” и екранът става син.
, Възможно е изображения, взети от цифрово излъчване и др., да съдържат сигнали
за защита на авторските права, като
пълни, единични и неограничени сигнали за
защита. Когато се възпроизвежда образ,
който съдържа такива сигнали, вместо
него се появява син екран. Възможно е откриването на образи, които отговарят на
условията за възпроизвеждане, да отнеме
известно време.
Възпроизвеждането спира автоматично.
, Ако възпроизвеждате диск, който съдържа
сигнал за автоматична пауза, когато плейърът стигне до този сигнал, възпроизвеждането автоматично се прекратява.
Езикът на субтитрите не може да бъде
сменен или изключен.
, Опитайте с менюто на диска, вместо с бутоните за директен избор на устройството за дистанционно управление (стр. 26).
, На диска няма записани субтитри на
различни езици.
, Смяната на езика за субтитрите е забранена за DVD диска.
Ракурсите не могат да бъдат сменени.
, Опитайте с менюто на диска, вместо с бутоните за директен избор на устройството за дистанционно управление (стр. 26).
, На диска няма записани различни ракурси.
, Ракурсът може да бъде сменен, когато на
дисплея на предния панел се изведе индикация “ ” (стр. 9).
, Смяната на ракурсите е забранена за конкретния DVD диска.
Плейърът не работи правилно.
, Ако статично електричество или нещо
друго повлияе на функционирането на плейъра, изключете захранването на плейъра.
На екрана и на дисплея на предния панел е
изведена индикация от 5 символа – цифри или
букви.
, Функцията автодиагностика се е активирала. (Вижте таблицата на стр. 68.)
66
Шейната на диска не се отваря и на дисплея
на предния панел се извежда индикация
“LOCKED”.
, Настроена е функцията Child Lock (стр. 26).
Шейната на диска не се отваря и на дисплея
на предния панел се извежда индикация “ TRAY
LOCKED”.
, Свържете се с вашия дилър или с местния
квалифициран сервиз на Sony.
Докато възпроизвеждате DATA CD или DATA
DVD, на телевизионния екран се извежда
индикацията “Data error”.
, МР3 записът/ JPEG файлът с изображение/
DivX видео файлът, който искате да възпроизведете, е развален.
, Данните не са MPEG 1 Audio Layer 3.
, JPEG файлът с изображение не съответства
с DCF (стр. 46).
, JPEG файлът с изображение притежава
разширението “.JPG” или “.JPEG”, но не е в
JPEG формат.
, Файлът, който се опитвате да възпроизведете, има разширение “.AVI” или “.DIVX”, но не
е в DivX формат или е в DivX формат, който
не се поддържа от плейъра.
, Когато индикаторът HDMI не свети на
предния панел, проверете HDMI връзката
(стр. 15).
, Задайте настройката “CONTROL FOR
HDMI” в “HDMI SETUP” в положение “ON”
(стр. 63).
, Уверете се, че свързаният компонент е
съвместим с функцията CONTROL FOR
HDMI. За подробни обяснения, моля, вижте
ръководството за експлоатация, приложено
към компонента.
, Ако промените HDMI връзката, включете
и изключете кабела на захранването; или, ако
токът спре, включете всички компоненти,
свързани към HDMI и задайте настройката
“CONTROL FOR HDMI” в “HDMI SETUP”
в положение “OFF”, след това задайте
“CONTROL FOR HDMI” в “HDMI SETUP” в
положение “ON” (стр. 63).
, Когато зададете “LANGUAGE FOLLOW” в
положение “ON” в “HDMI SETUP” (стр. 63),
ако промените настройката за език на вашия
телевизор и др., изведеният език на екрана автоматично се превключва в зависимост от
настройката за език на свързания телевизор.
DVD плейърът се включва автоматично.
, HDMI входът се избира, като използвате
интерфейс на телевизора. Някои телевизори
имат функция CONTROL FOR HDMI.
, “CONTROL FOR HDMI” в “HDMI SETUP” е
зададен в положение “ON” (стр. 63).
Допълнителна информация
Функцията CONTROL FOR HDMI не работи.
Езикът на дисплея на екрана се превключва
автоматично.
Дисплеят ‘BRAVIA Sync’ не се извежда.
, Изключете всички дисплеи на DVD плейъра.
След това опитайте отново.
, Ако телевизорът ви е в двоен режим, моля,
върнете се към режим на единичен екран. След
това опитайте отново.
67
Функция за автодиагностика
(Когато на екрана се извеждат
букви/ цифри)
Функцията за автодиагностика се включва, за
да предотврати неизправно функциониране на
плейъра. В този случай на екрана и на дисплея
на предния панел мига сервизен номер от 5 символа (например С 13 50). Проверете значението на символите в следващата таблица.
C:13:50
Първите три
символа на сервизния номер
Повреда и/
или начин на
отстраняване
С 13
Дискът е замърсен или е във
формат, който не може да
се възпроизведе от този
плейър (стр. 6).
,Почистете диска с парче
мек плат или проверете
формата.
С 31
Дискът не е зареден правилно.
,Заредете диска правилно.
Е ХХ (хх е
произволно
число)
За да предотврати неизправно функциониране, плейърът е извършил функция
автодиагностика.
,Свържете се с квалифицирания сервиз и съобщете в
сервиза 5-символния номер.
Например: Е 61 10
68
Спецификации
Система
Общи характеристики
Лазер: Полупроводников лазер
Изисквания към захранването:
Тайвански модел: 110 V AC, 60 Hz
Други модели: 110 – 240 V AC, 50/60 Hz
За подробности вижте стр. 2.
Консумация на електроенергия: 11 W
Размери (приблизително):
430 x 43 x 207.2 mm
(ш/в/д) включително издадените части
Тегло (приблизително): 1.7 kg
Работна температура: 5°C до 35 °С
Допустима влажност: 25% до 80%
Изходи
(Име на жака: Вид на жака/ Изходно ниво/
Товарен импеданс)
LINE OUT (AUDIO):
Фоно жак/ 2 Vrms/ над 10 килоома
DIGITAL OUT (OPTICAL):
Оптичен изходен жак/ -18 dBm (дължина
на вълната 660 nm)
Включени в комплекта аксесоари
DIGITAL OUT (COAXIAL):
Вижте стр. 14.
Фоно жак/ 0.5 Vp-p/ 75 ома
HDMI OUT:
HDMI 19 пинов стандартен конектор
LINE OUT (VIDEO):
Фоно жак/ 1.0 Vp-p/ 75 ома
S VIDEO OUT:
COMPONENT VIDEO OUT (Y, PB/CR, PB/CR):
фоно жак/ Y: 1.0 Vp-p, PB/CR, PB/CR:
0.7 Vp-p/ 75 ома
Energy Star ® е запазена търговска марка в
САЩ.
Като партньор на Energy Star ®, Sony
Corporation определя, че този продукт отговаря на изискванията на Energy Star за енерго
ефективност.
Допълнителна информация
4-пинов мини DIN / 75 ома
Y: 1.0 Vp-p, C: 0.3 Vp-p (PAL),
0.286 Vp-p (NTSC)/ 75 ома
Дизайнът и спецификациите подлежат на
промени без предупреждение.
69
Списък на езиковите кодове
За подробности вижте стр. 43, 56.
Изписването на езиците отговаря на стандарт ISO 639: 1988 (E/ F).
Код Език
Код Език
Код Език
Код Език
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali;
Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian;
Lettish
1345 Malagasy
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan)Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto;
Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
SerboCroatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
1703 Не е определен
Списък с областните кодове за родителски контрол
За подробности, вижте стр. 37.
Код Език
Код Език
Код Език
Код Език
2044
2047
2046
2057
2070
2079
2090
2092
2115
2165
2174
2109
2248
2238
2254
2276
2304
2363
2362
2376
2390
2379
2427
2424
2436
2489
2501
2149
2499
2086
2528
2184
70
Argentina
Australia
Austria
Belgium
Brazil
Canada
Chile
China
Denmark
Finland
France
Germany
India
Indonesia
Italy
Japan
Korea
Malaysia
Mexico
Netherlands
New Zealand
Norway
Pakistan
Philippines
Portugal
Russia
Singapore
Spain
Sweden
Switzerland
Thailand
United
Kingdom
Азбучен указател
Цифри
16:9 57
4:3 LETTER BOX 57
4:3 OUTPUT 58
4:3 PAN SCAN 57
48 kHz/96 kHz PCM 61
5.1-канален съраунд 19
A-L
M-Z
MEMORY 33
MENU 56
Дисплей на предния панел 9
Дисплей с настройки 55
Извеждане на кадри 49
Контролно меню
11
М-Я
Неподвижен кадър 40
Непрекъснато възпроизвеждане CD/ VIDEO CD 24
DVD 24
Нормален (свързващ)
формат 58
Откриване
на определена позиция, като
наблюдавате телевизионния
екран 39
Отстраняване на
повредите 64
Повторно
възпроизвеждане 31
Програмирано
възпроизвеждане 29
Прогресивен формат 58
Работа с дискове 2
Разбъркано
възпроизвеждане 31
Свързване 14
Свързване 15
Сканиране 39
Съраунд 45
Търсене 39
Устройство за дистанционно
управление 10, 20, 21
Филмов софтуер 58
Функция Child Lock 26
Цифров изход 60
А-Л
Албум 46
Бавно възпроизвеждане 39
Батерии 20
Бърза настройка 22, 56
Бързо превъртане назад 39
Бързо превъртане напред 39
Видео софтуер 58
Високоговорители
Свързване 18
Възстановяване на възпроизвеждането 26
Дискове, които можете да
използвате 6
Дисплей
Дисплей на контролното
меню 11
Дисплей на предния панел 9
Дисплей с настройки 55
Дисплей на екрана
Дисплей на контролното
меню 11
Дисплей с настройки 55
, продължава
Допълнителна информация
A-B REPEAT 32
ADVANCE 25
ALBUM 41
ANGLE 25
AUDIO 43, 56
AUDIO DRC 60
AUDIO SETUP 60
AUTO (BGM) 29, 44, 50
AUTO PLAY 59
AUTO POWER OFF 59
AV SYNC 35
BACKGROUND 57
‘BRAVIA Sync’ 17
CD 6, 24
CHAPTER 40
CHAPTER VIEWER 42
COLOR SYSTEM 57
CUSTOM 55
CUSTOM PARENTAL
CONTROL 36
CUSTOM PICTURE MODE 33
CUSTOM SETUP 59
DATA CD 5, 46, 53
DATA DVD 5, 46, 53
DATE 49
DIGITAL OUT 60
DIMMER 59
DivX® 53, 59
DOLBY DIGITAL 43, 61
DOWNMIX 60
DTS 43, 61
DVD 5, 24
DVD+RW 5, 25
DVD-RW 5
EFFECT 51
FAST PLAY 25
FILE 41
HDMI
AUDIO (HDMI) 63
CONTROL FOR HDMI 17, 63
HDMI RESOLUTION 62
LANGUAGE FOLLOW 63
HDMI SETUP 62
ID3 tag 28
INDEX 41
INTERVAL 51
JPEG 46
JPEG RESOLUTION 62
LANGUAGE SETUP 56
MODE (MP3, JPEG) 50
MODE (PROGRESSIVE) 58
MP3 5, 46
MPEG 43, 61
MULTI-DISC RESUME 26, 59
ORIGINAL 26
ORIGINAL/PLAY LIST 27
OSD 56
PARENTAL CONTROL 36
PAUSE MODE 59
PBC възпроизвеждане 27
PhotoTV HD 50, 62
PICTURE NAVIGATION 42, 48
PLAY LIST 26
PROGRAMME 29
PROGRESSIVE (COMPONENT
OUT ONLY) 58
QUICK 56
REPEAT 31
REPLAY 25
RESET 56
SCENE 40
SCREEN SAVER 57
SCREEN SETUP 57
SETUP 55
SHARPNESS 34
SHUFFLE 31
SLOW PLAY 25
SUBTITLE 25, 49, 56
TIME/TEXT 27, 40
TITLE 40
TITLE VIEWER 42
TRACK 41
TRACK SELECTION 59
TV TYPE 57
TVS (TV виртуален
съраунд) 45
VIDEO CD 5, 24
ZOOM 25, 49
71
Производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Упълномощеният представител за EMC (електромагнитна съвместимост) и техническа безопасност на продукта е Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,70327 Stuttgart, Germany. За въпроси,
свързани със сервиза и гаранцията, моля обърнете се към адресите в съответните сервизни или
гаранционни документи.
http://www.sony.bg
http://www.sony.net
Download PDF

advertising