Sony | DVP-FX930 | Sony DVP-FX930 Инструкции за експлоатация

4-126-488-11(1)
Преносим
CD/DVD
плейър
Ръководство за експлоатация
За полезни съвети и информация
относно продуктите и услугите,
които предлага Sony, моля,
посетете:
www.sony-europe.com/myproduct
[
DVP-FX930
© 2009 Sony Corporation
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да ограничите риска
от пожар или токов
удар, не излагайте устройството на дъжд
или влага.
За да предотвратите
токов удар, не отваряйте кутията. Обръщайте се единствено към
квалифициран сервиз.
Кабелът на захранването трябва да се сменя
само в квалифициран
сервиз.
Не излагайте батерията на прекалено висока
температура, като
например, пряка слънчева
светлина, топлина,
излъчена от огън или
подобни.
Този етикет се намира от
долната страна на устройството.
Този CD/DVD плейър е CLASS 1
LASER PRODUCT. Маркировката CLASS 1 LASER PRODUCT
се намира от долната страна на
устройството.
ВНИМАНИЕ
• Използването на оптични
инструменти с този продукт
увеличава риска от увреждане
на зрението. Не се опитвайте
да разглобявате устройството, тъй като лазерният лъч,
използван в CD/DVD плейъра,
е опасен за очите.
Обръщайте се единствено
към квалифициран сервиз.
• Опасност от експлозия, ако
батерията бъде неправилно
поставена. Подменяйте
батерията единствено с батерия от същия вид, която се
препоръчва от производителя. Изхвърляйте използваните
батерии според инструкциите на производителя.
2
Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди
(Приложимо за страните от
Европейския съюз и други
европейски страни, използващи
система за разделно събиране на
отпадъци)
Този символ на устройството или на неговата опаковка
показва, че този продукт не
трябва да се третира като
домашен отпадък. Вместо това,
той трябва да бъде предаден
в съответните пунктове за
рециклиране на електрически и
електронни уреди. Изхвърляйки
този продукт на правилното
място, вие предотвратявате потенциални негативни
последици за околната среда и
човешкото здраве, които могат
да се получат при неправилното изхвърляне на продукта.
Рециклирането на материалите
ще помогне за запазването на
естествените ресурси.
Като изхвърлите батериите
на правилното място, Вие
предотвратявате потенциални
негативни последици за околната среда и човешкото здраве.
Рециклирането на материалите
ще помогне за запазването на
някои естествени ресурси.
В случай на продукти нуждаещи
се от постоянна вградена батерия поради мерки за безопасност
на работа или цялостност на
данните, последната трябва да
бъде подменена само от квалифициран сервизен персонал.
За да се уверите, че батерията
се третира правилно предайте
я след като е изразходвана в
пункт за изземване и рециклиране на електрическо и електронно оборудване.
За всички батерии моля
погледнете частта за това как
да отстраните батерията от
продукта по безопасен начин.
За по-подробна информация относно рециклирането на този
продукт, моля, свържете се с
местния градски офис, службата
за изхвърляне на отпадъци или
магазина, от който сте закупили продукта.
Предпазни мерки
Изхвърляне на употребени
батерии (за страните от Европейския съюз и други европейски
страни с разделителна система
за отпадъци)
Този символ на устройството
или опаковката му показва, че
продуктът не трябва да се третира като домашен отпадък.
На някои модели батерии този
символ може да бъде използван в
комбинация с химически символ.
Химическият символ за живак
(Hg) или олово (Pb) се добавят
ако батерията съдържа повече
от 0.0005% живак или 0.004%
олово.
• Инсталирайте устройството така, че захранващият
кабел лесно да може да се
отстранява от контакта в
случай на проблем.
• Плейърът не е изключен
от променливотоковия
източник, докато е свързан
към контакта, дори и самият
той да е изключен.
• За да предотвратите
пожар или късо съединение,
не поставяйте върху плейъра
предмети, пълни с течност
(например вази).
• Прекаленото налягане на звука
при употреба на слушалки
може да доведе до загуба на
слуха.
Производителят на този
продукт е Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan. Оторизиран представител за
EMC относно безопасността на този продукт
е Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Germany. За всякакви въпроси и ситуации
свързани с гаранцията на
продукта, моля обръщайте
се към адресите в съответните гаранционни карти.
ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА
Внимание: Този плейър е
в състояние да поддържа
неподвижен видео образ
или снимка на екрана на
вашия телевизор безкрайно
дълго време. Ако оставите
неподвижен видео образ
на телевизионния екран за
продължителен период от
време, рискувате да повредите телевизионния екран.
Особено чувствителни са
телевизорите с плазмени
екрани и прожекционните
телевизори.
Ако имате въпроси или
проблеми относно вашия
плейър, моля, обърнете се
към най-близкия доставчик
или сервиз на Sony.
Авторски права, лицензиране
и търговски марки
• Този продукт включва
технология за защита на
авторското право, защитена с US патенти и други права на интелектуална
собственост. Използването на тази технология
за защита на авторското
право трябва да бъде
разрешена от Macrovision
и е предназначена само за
домашно видео или друго
ограничено ползване, освен
ако изрично не е разрешено
друго от Macrovision. Повторното сглобяване или
разглобяване са забранени.
• Произведен по лиценз на
Dolby Laboratories.
“Dolby”, “Pro Logic” и
символът двойно D са
търговски марки на Dolby
Laboratories.
• “DVD-RW”, “DVD-R”,
“DVD+RW”, “DVD+R”,
“DVD VIDEO” и “CD” са
лога и търговски марки.
• Технологията на аудио
кодиране MPEG Layer-3 и
патентите й са лицензирани от Fraunhofer IIS и
Thomson.
• DivX, DivX Certified и
асоциирани с тях лога са
търговски марки на DivX,
Inc и се използват с лиценз.
• ТОЗИ ПРОДУКТ Е
ЛИЦЕНЗИРАН ПО
ЛИЦЕНЗА ЗА MPEG-4 ВИЗУАЛНОТО ПАТЕНТНО
ПОРТФОЛИО ЗА ЛИЧНА
И НЕСТОПАНСКА
УПОТРЕБА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЗА КОДИРАНЕ
НА ВИДЕО СЪГЛАСНО
MPEG-4 ВИЗУАЛЕН
СТАНДАРТ (“MPEG4 VIDEO“), КОЕТО Е
БИЛО КОДИРАНО ОТ
ПОТРЕБИТЕЛЯ С ЛИЧНА И НЕСТОПАНСКА
ЦЕЛ И/ ИЛИ Е БИЛО
ПРИДОБИТО ОТ ВИДЕО
РАЗПРОСТРАНИТЕЛ,
ЛИЦЕНЗИРАН ДА РАЗ-
ПРОСТРАНЯВА „MPEG-4
VIDEO“.
ЛИЦЕНЗЪТ НЕ СЕ
ДАВА И НЕ МОЖЕ
ДА БЪДЕ ИЗПОЛЗВАН
ЗА НИКАКВИ ДРУГИ
ЦЕЛИ. ДОПЪЛНИТЕЛНА
ИНФОРМАЦИЯ ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА ПРОМОЦИОНАЛНИ, ВЪТРЕШНИ ИЛИ СТОПАНСКИ
ЦЕЛИ И УПОТРЕБА
МОЖЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ
ОТ MPEG LA, L.L.C.
ВИЖТЕ:
HTTP://MPEGLA.COM
Относно това упътване
• В това упътване „disc” се
използва като препратка към
DVD или CD дискове, освен
ако не е упоменато другояче
посредством текста или
илюстрациите.
• Иконки като
,
обозначени на върха на всяко
от обясненията обозначават
вида медия, който можете да
използвате със съответната
функция.
За повече подробности вижте
“Възможна за възпроизвеждане
медия” (стр. 30).
• NEED-to-know (належаща за познаване) информация (относно
избягването на неправилна
употреба) се обозначава
посредством иконка b.
• NICE-to-know (полезна) информация (съвети и друга полезна
информация) е обозначена с
иконка z.
3
Съдържание
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ..................................................................................................2
Упътване за частите .............................................................................................5
Въртене и сгъване на LCD панела ........................................................................9
Подготовка ............................................................................................10
Проверка на приложените аксесоари .................................................................10
Зареждане на комплекта батерии ......................................................................10
Използване в автомобил (за задна пасажерска седалка) ...............................12
Свързване на друго оборудване ...........................................................................14
Възпроизвеждане ..................................................................................15
Проверка на приложените аксесоари .................................................................10
Зареждане на комплекта батерии ......................................................................10
Използване в автомобил (за задна пасажерска седалка) ...............................12
Свързване на друго оборудване ...........................................................................14
Настройки и регулации .........................................................................21
Използване на дисплея с настройки ...................................................................21
Допълнителна информация.................................................................................. 25
Отстраняване на проблеми ................................................................................ 25
Предпазни мерки.................................................................................................... 27
Възможни за възпроизвеждане устройства..................................................... 30
Спецификации ........................................................................................................ 32
Азбучен указател .................................................................................................. 33
4
Упътване за частите
За повече информация вижте страниците
упоменати в скоби.
Бутони VOL+ и N(възпроизвеждане) имат
чувствителна точка. Използвайте чувствителната точка като справка, когато
работите с плейъра.
1 LCD панел (стр. 9)
2 VOL (сила на звука) +/Работете с едно докосване на + или -.
Можете да регулирате силата на звука
и чрез приплъзване на пръста Ви по
слайдера. Приплъзването от центъра
по посока на + страната увеличава звука;
приплъзването от центъра по посока
на - страната намалява звука. (Същата
операция в режим “LCD Mode” може да
се използва, за да регулирате качеството
на картината. Вижте стр. 20.)
С бутоните на устройството за
дистанционно управление можете да
регулирате само силата на звука.
Плейър
VOL
DISPLAY
MENU
RETURN
3 Nвъзпроизвеждане) (стр. 15)
OPTIONS
X (пауза) (стр. 15)
Прави пауза или рестартира възпроизвеждането.
x (стоп) (стр. 15)
Спира възпроизвеждането.
. (предишен)
Преминава към началото на настоящата глава/ запис/ сцена.
За да преминете към началото на предишната глава/ запис/ сцена, натиснете
два пъти.
OPEN
PUSH CLOSE
POWER
> (следващ)
CHARGE
Преминава към следваща глава/ запис/
сцена.
OPERATE OFF ON
HOLD
PHONES
A
B
AUDIO
IN/
OUT
VIDEO
IN/
OUT
DC IN
9.5V
Бутони 2, 3, 4 и 5 са също и на
устройството за дистанционно управление.
С бутони 2, 3, 4 и 5 (но не и
C/X/x/c/ENTER) можете да работите с
едно докосване.
, продължава
5
4 DISPLAY
Извежда информация за възпроизвеждането.
• Когато възпроизвеждате DVD: Извежда информация за възпроизвеждането
и променя режим на възпроизвеждане.
Вижте стр. 17.
• Когато възпроизвеждате CD или видео файл: Всеки път, когато натиснете бутона, информацията за времето
се променя.
• Когато възпроизвеждате VIDEO CD:
Извежда информация за възпроизвеждането.
5 MENU
Извежда менюто или променя режима на
възпроизвеждане.
• Когато възпроизвеждате DVD: Извежда менюто.
• Когато възпроизвеждате CD или
VIDEO CD: Всеки път, когато натиснете бутона се сменят режими Repeat
Play, Random Play и Play. (Само когато
“PBC” е в позиция “Off” за VIDEO CD).
• Когато възпроизвеждате JPEG файл:
Извежда списък от миниатюри и възпроизвежда слайдшоу. Вижте стр. 19.
Бутон RETURN
Връща се към предишен дисплей.
Бутон C/X/x/c
Мести означенията, за да избере опция.
• Когато възпроизвеждате CD, DVD или
VIDEO CD: C/c на плейъра работи по
същия начин като m/M на устройството за дистанционно управление.
ENTER
Въвежда избраната опция.
• Когато възпроизвеждате CD, DVD
или VIDEO CD: ENTER на плейъра работи по същия начин като бутон N.
Бутон OPTIONS
Извежда менюто за нагласяне на LCD
екрана (стр. 20) и използване на дисплея с
настройките (стр. 21).
6 (сензор за устройството за дистанци-
онно управление)
Когато работите с устройството за
дистанционно управление, насочете го
към сензора .
7 Високоговорител
8 Капаче на диска (стр. 15)
9 Бутон OPEN (стр. 15)
0 PUSH CLOSE (стр. 15)
Затваря капачето на диска.
qa Индикатор POWER (стр. 15)
qs Индикатор CHARGE (стр. 15)
qd Ключ OPERATE (стр. 15)
Включва и изключва плейъра.
qf Ключ HOLD
За да избегнете инцидентна работа с
бутоните на плейъра, преместете ключа
HOLD в посока на стрелката.
Всички бутони на плейъра са заключени,
докато с бутоните на устройството
за дистанционно управление може да се
работи.
qg жак за слушалки PHONES А, В
qh USB жак (тип А) (стр. 19)
Свържете USB устройство към този
жак.
6
qj жак AUDIO IN/OUT (стр. 14)
qk жак VIDEO IN/OUT (стр. 14)
ql DC IN 9.5V жак (стр. 11, 12)
Свържете променливотоков адаптер
или адаптер за батерията на автомобила.
w; Бутон INPUT (стр. 14)
Всеки път, когато натиснете бутона,
изображението на LCD екрана се променя
както следва:
• Диск режим (по подразбиране): Когато
възпроизвеждате въведен диск.
• USB режим: Когато възпроизвеждате
DATA файлове на свързано USB устройство. На екрана се появява надпис
“USB”, когато изберете този режим.
• Режим LINE IN: Когато въвеждате
сигнал за възпроизвеждане от свързано
А/V оборудване. На екрана се появява
надпис “Line In”, когато изберете този
режим.
Устройство за дистанционно
управление
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
Бутони 2, 3, 4 и 5 са също и на
плейъра.
Бутони 5, N и AUDIO бутоните имат
чувствителна точка. Използвайте чувствителната точка като справка, когато
работите с плейъра.
wa Бутони с цифри
Въведете заглавие/ номер на главата и
т.н.
• Когато възпроизвеждате DVD VIDEO,
CD или VIDEO CD: Търсете директно
чрез въвеждане на заглавие/ глава/ запис
като използвате бутоните с цифри и
натиснете ENTER.
За да се преместите от заглавие или
глава, натиснете C/c (само когато
“PBC” е в позиция “Off” за VIDEO CD).
Бутон CLEAR
Изтрива въведената опция
, продължава
7
ws Бутон TOP MENU
Извежда менюто или променя режима на
възпроизвеждане.
• Когато възпроизвеждате DVD VIDEO:
Извежда топ меню.
• Когато възпроизвеждате DVD VR:
Сменя между “Original” и “Play List” на
диска създаден посредством Playlist. По
време на възпроизвеждане не можете
да променяте. Натиснете x два пъти
и натиснете TOP MENU.
wd Бутони m/M (scan/slow)
Бързо превъртане напред/ назад, когато
сте натиснали по време на възпроизвеждане.
Натиснете неколкократно, за да промените скоростта.
• Когато възпроизвеждате DVD: Превърта бавно напред/ назад по време на
пауза. Натиснете неколкократно, за да
промените скоростта.
• Когато възпроизвеждате VIDEO
CD или видео файл: превърта бавно
напред, когато натиснете по време на
пауза. Натиснете неколкократно, за да
промените скоростта.
ADVANCE
wf Бутон
Превърта малка част от настоящата
сцена (само за DVD).
wg Бутон AUDIO
Променя аудио сигнала.
• Когато възпроизвеждате DVD VIDEO:
Всеки път когато натиснете бутона,
езикът на саундтрака се променя в
зависимост от диска, изборът на
езици е различен
• Когато възпроизвеждате DVD VR:
Всеки път когато натиснете бутона,
типът на саундтрака записан на диска
се променя между main, sub и main/
sub звук.
• Когато възпроизвеждате CD или
VIDEO CD: Всеки път когато натиснете бутона, режимът се променя
между стерео и моно (ляво/дясно).
• Когато възпроизвеждате DivX видео
файл: Всеки път когато натиснете бутона, аудио сигналът се променя. Ако
се появи надпис “No Audio”, плейърът
не поддържа аудио сигнал.
8
Бутон SUBTITLE
Променя субтитрите.
• Когато възпроизвеждате DVD: Всеки
път, когато натиснете бутона, субтитрите се променят. В зависимост
от диска, изборът на езици е различен.
• Когато възпроизвеждате DivX видео
файл: Натиснете бутона по време
на възпроизвеждане, натиснете -/- и
ENTER, докато е изведена информация
за субтитрите.
Бутон ANGLE
Променя ъгъла. Когато се появи означение
„
„ (маркировка за ANGLE),можете да
промените ъглите. В зависимост от диска
може да не успеете да промените ъглите
(само за DVD VIDEO).
Въртене и сгъване на LCD
панела
Отворете LCD панела във вертикална позиция и бавно го завъртете на 180 градуса по
посоката указана от стрелката (по посока
на часовниковата стрелка).
Натиснете LCD панела надолу към основното тяло на устройството след като сте
го завъртели по посока на часовниковата
стрелка на 180 градуса. По този начин панелът е обърнат с лицето нагоре.
Връщане на LCD панела в оригинално положение
Отворете LCD панела във вертикална позиция и бавно го завъртете по посока обратна
на часовниковата стрелка.
b
• Не въртете LCD панела на повече от 180 градуса
или в обратна посока. Това може да повреди LCD
панела.
• Когато приключите с използването на плейъра,
върнете LCD панела в оригиналната му позиция.
LCD панелът може да се повреди от неочаквано
падане, вследствие на вибрация.
• Не въртете LCD панела докато е затворен.
Това може да одраска плейъра.
9
Подготовка
Проверка на приложените
аксесоари
Проверете дали имате следните артикули:
• Комплект батерии (NP-FX110) (1)
• Променливотоков адаптер (1)
• Адаптер за автомобил (1)
• Аудио/видео кабел (мини щекер ×2 y
фоно щекер ×3) (1)
• Устройство за дистанционно управление
(с батерия) (1)
• Скоба за монтаж в подглавник (1)
Зареждане на комплекта
батерии
Заредете приложената батерия преди да
използвате плейъра за първи път или когато
батерията се изтощи.
1
Прикрепете комплекта батерии към
плейъра.
Подравнете батерията с линиите на
дъното на плейъра.
Поставете кукичките на батерията в
дупките на дъното на плейъра.
Смяна на батерията в устройството за
дистанционно управление
Когато батерията на устройството за
дистанционно управление се изтощи, работата с него става невъзможна. Подменете
батерията.
1 Подгответе нова батерия (литиева
батерия модел CR2025).
2
Батерия
Докато натискате лоста за заключване
(2), извадете държача за батерията
(1).
Маркировки за
прикачване
3
4
10
Извадете старата батерия.
Поставете нова батерия със страната
3 нагоре и заредете държача на батерията докрай.
Дъно на плейъра
Приплъзнете плейъра по посока на
стрелката докато щракне на място.
2
Свържете променливотоков адаптер
към плейъра.
Когато зареждането започне, индикаторът CHARGE светва в оранжево.
INPUT
OFF ON
HOLD
PHONES
A
DC IN
9.5V
B
AUDIO
IN/
OUT
VIDEO
IN/
OUT
DC IN
9.5V
Когато плейърът е спрян, на екрана се
извежда индикатор за батерията. Когато
батерията е празна, се извежда индикация
или индикаторът CHARGE започва да
мига. Поставете ключа OPERATE в позиция
“OFF” и свържете променливотоковия
адаптер, за да заредите батерията.
Към стенния
контакт
Пълен
Подготовка
OPERATE
Проверка на нивото на батерията
Изразходен
За да отстраните батерията
Бутнете лостчето и приплъзнете батерията по посока на стрелката.
Променливотоков адаптер
(приложен)
Когато презареждането приключи,
индикаторът CHARGE се изключва.
Изключете променливотоковия
адаптер.
z
Ако POWER индикаторът светне вместо индикатор CHARGE, ключът OPERATE е в позиция
“ON”. Поставете ключа OPERATE в позиция
“OFF” и се уверете, че индикатор CHARGE е
светнал.
Лостче за освобождаване
b
Зареждайте батерията при температури 5°C
до 35°C.
Време за зареждане и максимално време за
възпроизвеждане
Зареждане:
Прибл. 6 часа
Време за възпроизвеждане: Приблизително
6 часа
Това е индикация за възпроизвеждане при
следните условия:
- при стайна температура (20°С)
- когато използвате слушалки
- когато задното осветяване е зададено в минимална позиция
Времето за зареждане, зависи от условията на работа и употреба, околната среда и други фактори.
11
Ако разстоянието е твърде голямо,
ремъкът може да се разхлаби, което
може да доведе до злополука или неизправност.
Използване в автомобил
(на задна пътническа
седалка)
Използвайте скобата за подглавника на
седалката, както и адаптера на батерията
за кола (и двете са приложени), за да се насладите на плейъра.
b
• Не извършвайте процедурата по инсталирането, докато автомобилът се движи.
• Адаптерът е за 12V електрически мрежи. Не
използвайте батерия за кола със заряд 24V.
• Адаптерът е за употреба с отрицателно
заземени автомобили. Не използвайте адаптера с
положително заземени автомобили.
• В зависимост от вида на седалката за кола, може
да не е възможно да монтирате плейъра.
2
Завъртете и наклонете надолу LCD
панела (стр. 9).
3
Прикачете плейъра към скобата.
Задръжте плейъра с две ръце.
Прикачете кукичките на скобата към
дупките от страната на дъното на
плейъра.
Монтиране на плйъра на подглавника на предната седалка
Не трябва да използвате батериите в
колата. Изключете плейъра и отстранете
комплекта батерии предварително (стр.
11).
1
Прикачете скобата към подглавника
Регулирайте височината на подглавника,
за да осигурите около 3 см място (1).
Прикачете скобата като пристегнете,
докато чуете изщракване (2), след
това затегнете ремъка (3).
12
Скоба
Дъно на плейъра
Приплъзнете плейъра по посока на
стрелката докато чуете изщракване.
4
Свържете адаптера за батерия в кола.
Адаптер за автомобил
(приложен в комплекта)
Подготовка
DC IN
9.5V
4
Към гнездото за
запалката
b
• Шофьорът не трябва да прикача или разкача
адаптера за батериите за кола, докато шофира.
• Прекарайте кабелите така, че да не пречат на
шофьора. Освен това, не поставяйте монитора
така, че да се вижда от шофьора.
• Почистете запалката на автомобила. Ако не е
почистена тя може да причини смущения или
неизправност.
• Използвайте устройството, когато двигателят на автомобила работи. Ако използвате
устройството, докато двигателят е изключен,
акумулаторът може да се изтощи.
• Не използвайте скобата за подглавника или
адаптера за батерия за кола ако са били изпускани
или повредени.
• Не свързвайте USB устройство докато използвате плейъра в автомобила си. Ако е свързано
това може да доведе до инцидент в случай, че
USB устройството се разкачи.
Откачете скобата.
b
• Не изключвайте адаптера за автомобил или
двигателя на автомобила докато плейърът е
включен. Това може да повреди плейъра. Също
така ако направите това Resume Play (стр. 16)
няма да работи. Ако автомобилът Ви е оборудван с такава система, деактивирайте я преди да
използвате плейъра в автомобила си.
• След употреба изключете адаптера за автомобила. Ако остане включен, акумулаторът може
да се изтощи.
• Отстранете скобата след употреба. Ако
остане прикачена, това може да причини
неизправност.
• Не оставяйте плейъра или аксесоарите към него
без надзор в автомобила Ви.,
• Не оставяйте батериите в колата.
След като сте използвали плейъра в автомобила
1
2
3
Изключете плейъра
Изключете адаптера за автомобила.
Изключете плейъра.
Натиснете и освободете бутона докато щракне (1).
Задръжте плейъра с две ръце и издърпайте към себе си (2).
ВАЖНА БЕЛЕЖКА
Всяка гаранция, цитирана или загатната
няма да се прилага освен ако не спазите гореспоменатите упътвания, тъй като Ви
носите отговорност за щети нанесени в
следствие на неспазване на упътванията.
13
Свързване на друго
оборудване
z
Като свържете към телевизора си или към
друго оборудване, увеличавате опциите си
за гледане.
b
• Когато възпроизвеждате диск след като сте
преглеждали изображения от “Line In” или
“USB”, натиснете INPUT неколкократно, за да
изберете диск режим. Вижте стр. 7.
• Плейърът може да се свърже към усилвател по
същия начин, както към телевизор. Въпреки, че
свързването е същото както при телевизор,
жълтия щекер на аудио/видео кабела не се
използва.
• Обърнете се към инструкциите за експлоатация приложени към оборудването, което ще
свързвате.
• Преди да свързвате, изключете плейъра и
оборудването което ще свързвате, след това го
отстранете и от стенните контакти.
Насладете се на възможни
свързвания
1 Свържете плейъра към вашия видео
плейър или видеокамера като използвате приложения аудио/видео кабел.
Насладете се на изображения от
свързан телевизор
1 Свържете плейъра към телевизора
INPUT
си или към монитор като използвате
аудио/видео кабела (приложен).
INPUT
OPERATE
OFF ON
HOLD
PHONES
A
AUDIO
IN/
OUT
B
AUDIO
IN/
OUT
VIDEO
IN/
OUT
DC IN
9.5V
VIDEO
IN/
OUT
INPUT
Към AUIO/VIDEO
изходните жакове
на телевизора или
монитора
INPUT
OPERATE
OFF ON
HOLD
PHONES
A
AUDIO
IN/
OUT
B
AUDIO
IN/
OUT
VIDEO
IN/
OUT
DC IN
9.5V
Аудио/видео
кабел (приложен)
VIDEO
IN/
OUT
Към AUIO/VIDEO
входните жакове
на телевизора
или монитора
Аудио/видео кабел
(приложен)
14
2
Включете плейъра и натиснете INPUT,
за да изберете “Line In”.
4
Заредете диск за възпроизвеждане.
Заредете диска със страната, която
желаете да възпроизвеждате, надолу и
натиснете, докато чуете щракване.
Възпроизвеждане на дискове
Възпроизвеждане на дискове
Подготовка
В зависимост от това дали дискът е DVD
или VIDEO CD, възможно е някои операции
да бъдат различни или ограничени.
Вижте инструкциите за експлоатация,
приложени към съответния диск.
Свържете променливотоковия адаптер или
инсталирайте комплекта батерии.
Със страната за възпроизвеждане
надолу.
x
5
X
Натиснете N.
Възпроизвеждането започва.
В зависимост от диска, на екрана
може да се изведе меню. Натиснете
C/X/x/c, за да изберете опция и натиснете ENTER.
N
VOL
DISPLAY
MENU
RETURN
POWER
Натиснете PUSH CLOSE на плейъра, за
да затворите отделението за диска.
OPTIONS
CHARGE
H
S
U
P
S
LO
C
E
За да спрете възпроизвеждането
Натиснете x.
N
E
P
O
PO
WER
CH
AR
GE
OF
F
ON
E
AT
ER
OP
PUSH CLOSE
OPEN
OPERATE
За да направите пауза във възпроизвеждането
Натиснете X.
z
1
2
Отворете LCD панела на плейъра.
Приплъзнете ключа OPERATE в положение “ON”.
Плейърът се включва и индикаторът
светва в зелено.
3
Натиснете OPEN, за отворите отделението за диска.
Когато възпроизвеждате диск след като сте
възпроизвеждали изображения посредством “Line
In” и “USB”, натиснете INPUT неколкократно, за
да изберете режим на диска. Вижте стр. 7.
b
• Дисковете, създадени на DVD рекордери,
трябва да бъдат финализирани преди да бъдат
възпроизведени. За повече информация относно
финализирането вижте инструкциите за експлоатация, приложени към DVD рекордера.
• Когато отворите отделението за диска,
дискът може все още да се върти. Изчакайте,
докато спре преди да го извадите.
15
Забележки за скрийн сейвърът
• Когато оставите плейъра в режим
пауза или стоп за повече от 15 минути на
екрана се появява скрийн сейвър. Изображението изчезва, когато натиснете N.
За настройките на “Screen Saver” вижте
стр. 22.
• Плейърът преминава в режим готовност
15 минути след стартирането на скрийн
сейвъра. Натиснете бутон N, за да излезете от режим на готовност.
За да продължите възпроизвеждането от
точката, в която сте спрели диска (Resume
Play)
Когато натиснете N отново след като
сте спрели възпроизвеждането , плейърът
стартира възпроизвеждане от точката, в
която сте натиснали x.
z
• За да започнете възпроизвеждане от началото на
диска, натиснете x два пъти и N веднъж.
• Когато включите след прекъсване на захранването, функцията resume play се включва
автоматично.
b
• В зависимост от точката на спиране, Resume
play може да не стартира от точно същата
точка.
• Точката на продължение се изтрива, когато:
– изключите плейъра (включително режим на
готовност) за DVD (режим VR).
– отворите капачето на диска.
– натиснете бутон INPUT.
– изключите адаптера или отстраните комплекта батерии преди да сте изключили плейъра.
За да възпроизвеждате VIDEO CD с PBC функции (PBC Playback)
PBC (контрол над възпроизвеждането)
ви позволява да възпроизвеждате VIDEO
CD-та интерактивно като използвате
менюто. Когато стартирате възпроизвеждане на VIDEO CD с PBC функции се появява
менюто. Изберете опция като използвате
бутоните с цифри на устройството за дистанционно управление и натиснете ENTER.
След това следвайте инструкциите на
менюто (натиснете N когато се появи
“Press SELECT”).
Относно различните опции по възпроизвеждането
За да
Операция
Промените размера
на LCD изображението
Натиснете
OPTIONS, за да
изберете “LCD
Mode” (стр. 20).
Изведете DVD
менюто
Натиснете MENU
(стр. 6) или TOP
MENU (стр. 8).
Проверетe
информацията за
възпроизвеждане
на DVD
Натиснете
DISPLAY (стр. 17)
Възпроизвеждате
DVD-та повторително (Repeat
Play)*1
Натиснете
DISPLAY, за да
изберете “Repeat”
(стр. 17)
Възпроизвеждате
DVD-та на забързан
каданс (Scan Play)
Натиснете C/c на
плейъра неколкократно, за да
изберете скорост
(стр. 5).
Смените между
оригинален и плейлиста на DVD (VR
режим)
Натиснете TOP
MENU неколкократно (стр. 8)
Проверите
информацията за
възпроизвеждане на
CD или VIDEO CD
Натиснете
DISPLAY (стр. 6)
Възпроизвеждате
CD или VIDEO
CD*2 неколкократно (Repeat Play)
Натиснете MENU
неколкократно
(стр. 6).
Възпроизвеждате
CD или VIDEO
CD*2 на случаен
принцип (Random
Play)
Натиснете MENU
неколкократно
(стр. 6).
*1 само за DVD VIDEO.
*2 само когато “PBC” е в позиция “Off”.
16
Докато възпроизвеждате DVD, вие можете
да проверите настоящата настройка за
възпроизвеждане на екрана. Дисплеят с
настройки на възпроизвеждането ви позволява също да променяте звука, субтитрите
и ракурса или да търсите заглавие или запис.
Когато въвеждате цифри, използвайте
бутоните с цифри на устройството за
дистанционно управление.
1
Натиснете DISPLAY по време на възпроизвеждане на DVD.
Извежда се дисплеят с настройки на
възпроизвеждането.
Пример: Когато възпроизвеждате DVD
VIDEO
Настояща настройка за
възпроизвеждане*
Опции
Menu
Натиснете ENTER.
За да изключите дисплея
Натиснете DISPLAY или RETURN.
b
В зависимост от диска, възможно е да не успеете
да промените някои от опциите.
Title
02/07
Chapter
03/20
Audio
02 2CH DOLBY DIGITAL English
Subtitle
3
Възпроизвеждане
• T. Time (Времетраене на заглавието):
Докато възпроизвеждате заглавие се
появява време. На екрана ще се изпише
“00:00:00” ако натиснете ENTER.
Въведете желания времеви код като
натиснете бутоните с цифри.
• C. Time (Времетраене на главата):
Докато възпроизвеждате глава се
появява време. На екрана ще се изпише
“00:00:00” ако натиснете ENTER.
Въведете желания времеви код като
натиснете бутоните с цифри.
• Repeat (Повтаряне): Изберете
„ Chapter, “ Title”, “ All” или
“Off” като натиснете X/x.
• Time Disp. (Времеви дисплей): Извежда
се надпис “Time Elapsed”. Изберете
“Time Elapsed”, “Title Remain”, “Chapter
Elapsed” или “Chapter Remain” като
натиснете X/x.
Използване на дисплея за информация относно възпроизвеждането
01 English
Title Elapsed 00:12:01
Състояние на
батерията
Възпроизведено и
оставащо време
* Когато възпроизвеждате DVD-RW/DVD-R
(VR режим), до номера на заглавието се извежда
индикация “PL” или “ORG”.
2
Натиснете X/x, за да изберете желаната опция, и натиснете ENTER.
• Title (Заглавие): Изберете номер на
заглавието като натиснете X/x на
бутоните с цифри.
• Chapter (Глава) Изберете номер на глава
като натиснете X/x на бутоните с
цифри.
• Audio (Аудио): Изберете звук като
натиснете X/x.
• Subtitle (Субтитри): Изберете субтитри за заглавието като натиснете
X/x.
• Angle (Ракурс): Изберете ракурс за
заглавието като натиснете X/x.
17
Възпроизвеждане на МР3
аудио записи, JPEG файлове с изображения и видео
файлове
Можете да възпроизвеждате МР3 аудио
записи, JPEG файлове с изображения и видео
файлове. За повече подробности относно
възможните за възпроизвеждане файлови
формати вижте “Възможни за възпроизвеждане носители” (стр. 30).
Когато настроите DATA носител се появява списък с албуми.
DATA CD записано в KODAK Picture CD
формат започва да се възпроизвежда автоматично след като въведете.
x
MENU
X
N
VOL
./>
1
DISPLAY
MENU
RETURN
POWER
OPTIONS
C/X/x/c
ENTER
CHARGE
Натиснете X/x, за да изберете албума от списъка, и натиснете ENTER.
Извежда се списък с песните в албума.
Пример: Списък с МР3 файлове
Dir:001
MY BEST
..
01 Stardust
02 Fire
03 Wing
• За да преминете към следващ или
предходен запис, натиснете > или
..
• За да се върнете към списъка с албуми,
натиснете X/x, за да изберете , и
натиснете ENTER.
2
Натиснете X/x, за да изберете файл и
натиснете ENTER.
Плейърът започва възпроизвеждането
от избрания файл.
18
За да преминете към следващ или предходен
файл
Натиснете > или ..
За да спрете възпроизвеждането
Натиснете x.
Дисплеят се връща към списъка с файлове.
За да направите пауза във възпроизвеждането (само за МР3 файлове)
Натиснете X.
За да започнете възпроизвеждане отново,
натиснете X отново.
z
Когато броят на преглежданията е предварително зададен, можете да възпроизвеждате DivX
видео файлове толкова пъти, колкото е предварително зададения брой. Следните ще бъдат
описани еднократно:
– когато натиснете x.
– когато изключите плейъра (включително
режим готовност).
– когато капачето на диска е отворено.
– когато възпроизвеждате друг файл.
– когато е натиснат бутон INPUT.
– когато сте изключите USB устройство.
b
В зависимост от файла, може да отнеме известно
време докато възпроизвеждането започне, а
може и изобщо да не стартира. За подробности
относно възможните за възпроизвеждане файлове
вижте “Възможни за възпроизвеждане носители”
(стр. 30).
Възпроизвеждане на JPEG файл с
изображение
Въртене на JPEG изображение
Натиснете C/X/x/c докато преглеждате
изображението.
c: Завърта изображението на 90 градуса по
часовниковата стрелка.
C: Завърта изображението на 90 градуса в
посока, обратно на часовниковата стрелка.
X: Обръща изображението вертикално (от
ляво на дясно).
x: Обръща изображението хоризонтално
(от ляво на дясно).
За да изведете списък с миниатюрни
изображения
Натиснете MENU, когато на екрана е
изведен файл.
Файловете с изображения в албума се
извежда в 12 подекрана, като изведеният
файл е първи.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Можете да възпроизвеждате DATA файлове
от USB устройство.
1
Натиснете INPUT неколкократно, за да
изберете “USB”.
2
Свържете USB устройството към
USB жака.
DIS
PL
AY
ME
NU
RE
TU
RN
OP
TIO
NS
Prev
IN
PU
T
Slide Show
Next
Възпроизвеждане
1
Възпроизвеждане на данни на USB
устройство
INPUT
• За да преминете към предходна или
следваща страница в дисплея със
списъка с миниатюрни изображения, изберете “bPrev” или “BNext” под екрана.
• За да излезете от списъка с миниатюрни изображения, натиснете MENU.
Натиснете C/X/x/c, за да изберете
“Slide Show” в долната част на екрана,
и натиснете ENTER.
Изреждането на кадри започва от
изведения файл.
За да спрете възпроизвеждането
Натиснете x, за да се върнете към списъка
с файлове.
Натиснете MENU, за да се върнете към
списъка с миниатюрни изображения.
За да въведете режим на пауза при изреждането на кадри
Натиснете X.
N
2
LD
HO
E
Извежда се списъкът с миниатюрни
изображения.
ES
ON
PH
B
A
P
желаете да започнете изреждането,
натиснете MENU.
EO
VID
IN/
T
OU
O
Изреждане на JPEG изображения в
последователност
1 Докато сте извели файла, от който
IN
DC V
9.5
DIO
AU
IN/
T
OU
F
ON
OF
ER
ATE
OP
USB
устройство
USB жак
За да изключите USB устройството
1
Натиснете INPUT, за да отмените
“USB”.
2
Изключете USB устройството.
Относно поддържаните Sony USB устройства
Поддържат се следните модели Sony USB
Memory Stick четец/ със записване и USB
флаш карти “Micro Vault”: MSAC-US40,
USM-J серия, USM-JX серия, USM-J/B серия,
USM-L серия и USM-LX серия.
b
• Не изключвайте USB устройството докато
индикаторът му за достъп свети. Това може да
доведе до повреда или загуба на данни.
• USB устройствата, които могат да се свържат
към плейъра са флаш памети и различни четци
на карти с памет. Други устройства (цифрови
фотоапарати, USB хъб и т.н.) не мога да се
свързват. Когато свържете несъвместимо
устройство се появява съобщение за грешка.
19
• Hue: Регулира баланса на червения и
зеления цвят, като натиснете C/c
или VOL +/-.*2
• Color: Регулира наситеността на
цветовете, като натиснете C/c или
VOL +/-.*2
• Default: Връща всички настройки към
положенията им по подразбиране.
Настройка на размера и качеството на изображението
Можете да регулирате картината, която е
изведена на LCD екрана.
VOL +/–
RETURN
C/X/x/c
ENTER
OPTIONS
VOL
DISPLAY
MENU
RETURN
POWER
1
OPTIONS
CHARGE
Натиснете OPTIONS.
Извежда се менюто с опции.
2
Натиснете X/x, за да изберете “LCD
Mode”, и натиснете ENTER.
Извеждат се опциите за “LCD Mode”.
4
Натиснете ENTER.
*1 В режим “Normal” изображенията се
извеждат в оригиналната им конфигурация, като съотношението на екрана
се запазва. Например, 4:3 изображение ще
съдържа черни ленти от двете страни, а
широкоекранните изображения, записани
в 16:9 или 4:3, ще имат черни ленти от
всички страни.
В режим “Full”, изображенията се регулират така че да заемат целия екран. 16:9
изображенията се извеждат в оригиналния им размер (черната лента записана в
изображение с размер 16:9 не може да бъде
изтрита). Изображенията с размер 4:3 са
разтеглени.
*2 Работете с еднократно докосване на +
или – на плейъра. Можете да регулирате
нивото и с плъзгане на пръста Ви по
слайдера. За VOL +/-, вижте стр. 5.
За да изключите дисплея на менюто
Натиснете OPTIONS или RETURN два
пъти.
b
опции
LCD Mode
LCD Aspect
Full
Backlight
10
Contrast
10
Hue
0
Color
10
Default
Select:
3
ENTER Cancel: RETURN
Натиснете X/x, за да изберете опциите, и натиснете ENTER.
• LCD Aspect: Променя размера на картината. Изберете Normal или Full, като
натиснете X/x.*1
• Backlight: Регулирайте осветеността,
като натиснете C/c или VOL +/-.*2
• Contrast: Регулирайте разликата между
светлите и тъмните области, като
натиснете C/c или VOL +/-.*2
20
В зависимост от DVD диска, размерът на екрана,
който можете да изберете, се различава.
Настройки и регулации
Използване на екрана с
настройките
Когато използвате дисплея с настройки, вие
можете да извършвате различни настройки
на опции, като например картина и звук.
Някои от настройките за възпроизвеждане,
съхранени на диска, имат предимство при
възпроизвеждане.
C/X/x/c
ENTER
OPTIONS
VOL
DISPLAY
MENU
RETURN
POWER
За да изключите дисплея с настройките
Натиснете OPTIONS и RETURN по два
пъти.
OPTIONS
General Setup (Основни настройки)
CHARGE
Натиснете OPTIONS, когато плейърът
е в режим стоп.
Извежда се менюто с опции.
Дисплеят с настройки не се извежда,
ако е включена функцията за възстановяване на възпроизвеждането. Възстановете възпроизвеждането като два
пъти натиснете бутона x и след това
натиснете OPTIONS.
2
Изберете и регулирайте всяка от
следните опции като натискате X/x
и ENTER.
RETURN
x
1
4
Настройките по подразбиране са подчертани.
Телевизионен дисплей (само за DVD)
Избира съотношението на картината на
свързания телевизор (4:3 стандартен или
широкоекранен)
4:3 Pan Scan
Изберете тази позиция,
когато свързвате 4:3
телевизор. Автоматично извежда широка
картина на целия екран,
като част от картината се отрязва.
4:3 Letter Box
Изберете тази позиция,
когато свързвате 4:3
телевизор. Извежда
широка картина с черни
ленти в горната и долната част на екрана.
16:9
(Широк екран)
Изберете тази позиция,
когато свързвате 16:9
широкоекранен телевизор или телевизор с
такава функция.
Натиснете X/x, за да изберете
“Setup”, след това натиснете ENTER.
Извеждат се дисплея с настройките.
Категория с
настройки
Опции
General Setup
Select:
3
Възпроизвеждане
: General Setup (стр. 21)
Извършва настройки свързани с
плейъра.
: Audio Setup (стр. 22)
Извършва аудио настройки според
условията на възпроизвеждане.
: Language Setup (стр. 22)
Извършва езиковите настройки за
екранен дисплей или за саундтрак.
: Parental Setup (стр. 23)
Настройва родителски лимит.
TV Display
16 : 9
Angle Mark
Screen Saver
PBC
DivX
Default
On
On
On
ENTER Cancel: RETURN
Натиснете X/x, за да изберете категорията с настройките и натиснете
ENTER.
21
4:3 Pan Scan
4:3 Letter Box
On
Чрез PBC функцията, вие можете да възпроизведете VIDEO
CD, чрез менюто на екрана.
Off
Изключва PBC функцията.
DivX
Извежда регистрационния код на плейъра.
За повече информация вижте
http://www.divx.com
По подразбиране
Всяка функция се връща в настройката си
по подразбиране. Обърнете внимание, че
всички настройки ще бъдат загубени.
16:9
Audio Setup (Настройки на
звука)
b
В зависимост от DVD диска, “4:3 Letter Box” може
да се избере автоматично вместо “4:3 Pan Scan”
или обратното.
Маркировка на ракурса
Извежда маркировката на ракурса, когато
можете да променяте гледната точка по
време на възпроизвеждане на DVD, записано с
различни ракурси.
On
Извежда маркировката на
ракурса.
Off
Скрива маркировката на ракурса.
Скрийн сейвър
Скрийн сейвърът се появява, когато
оставите системата в режим на пауза или в
режим стоп за 15 минути. Скрийн сейвърът
е полезен, защото предотвратява повреда
на екрана. Натиснете N, за да изключите
скрийн сейвъра.
On
Включва скрийн сейвъра.
Off
Изключва скрийн сейвъра.
PBC
Като използвате функцията PBC (Контрол
на възпроизвеждането), вие можете да се
наслаждавате на възпроизвеждане на интерактивни програми и програми с функции за
търсене (стр. 16).
22
Настройките по подразбиране са подчертани.
Audio DRC (Dynamic Range Control) (само
за DVD)
Прави звука ясен, когато силата на звука е
намалена докато възпроизвеждате DVD,
което отговаря на “Audio DRC”.
Standard
Стандартен звук.
TV Mode
Прави ниските звуци ясни,
дори когато сте намалили
силата на звука.
Wide Range
Създава усещане за изпълнение на живо.
Language Setup (Настройки на
езика на дисплея и звука)
OSD (On-Screen Display)
Превключва езика за индикацията на екрана.
Disc Menu (само за DVD VIDEO)
Превключва езика за менюто на диска.
Когато изберете “Original” се избира езикът
с приоритет на диска.
Subtitle (само за DVD VIDEO)
3
Превключва езика за субтитрите. Когато
изберете “Off”, не се извеждат субтитри.
Audio (само за DVD VIDEO)
Превключва езика за звука. Когато изберете
“Original” се избира езикът с приоритет на
диска.
b
Когато изберете език в “Disc Menu”, “Subtitle”
или “Audio”, който не е записан на диска, един от
записаните езици ще бъде автоматично избран.
Възпроизвеждането на някои DVD дискове
може да бъде ограничено чрез функцията за
родителски контрол.
Когато работите с тази настройка, използвайте устройството за дистанционно
управление.
Парола (само за DVD VIDEO)
Въведете или променете паролата. Като
зададете парола, вие можете да ограничите
възпроизвеждането на DVD, което притежава функцията за родителски контрол.
Въведете 4-цифрена парола като използвате
бутоните с цифри на устройството за
дистанционно управление.
Промяна на паролата
1 Натиснете X/x, за да изберете
“Password” в дисплея с настройки на родителски контрол и натиснете ENTER.
2
Ако сте направили грешка при въвеждането
на паролата
Натиснете CLEAR или натиснете --, за
да се върнете назад преди натискането
на ENTER в стъпка 3; след това отново
въведете паролата.
Ако забравите паролата
В полето “Old Password”, въведете числото
“1369”; след това въведете новата си
парола в полето “New Password” и в полето
“Verify Password”.
Настройка на родителски контрол (само
за DVD VIDEO)
Въведете ниво на ограничение. Колкото
по-ниско е нивото, толкова по-стриктно е
ограничението.
За да настроите родителски контрол,
трябва първо да въведете парола.
Настройки и регулации
Parental Control (Настройки за
родителски контрол)
Въведете вашата настояща парола в
отделението “Old Password”, въведете
вашата нова парола в отделението
“New Password” и в отделението “Verify
Password”, след това натиснете ENTER,
за да потвърдите.
Настройка на родителски контрол
(Ограничено възпроизвеждане)
1 Натиснете X/x, за да изберете “Parental
Control” в дисплея с настройки за родителски контрол и натиснете ENTER.
2
Изберете “Change” и натиснете ENTER.
Извежда се дисплеят за въвеждане на
парола.
Parental Control
Натиснете X/x, за да изберете ниво
на ограничение и след това натиснете
ENTER.
Колкото по-ниска е стойността, толкова по-стриктно е ограничението.
Извежда се дисплеят за въвеждане на
парола.
Parental Control
Old Password
New Password
Password
Verify Password
OK
OK
Enter password, then press ENTER .
Enter password, then press ENTER .
3
Въведете паролата си и след това натиснете ENTER.
, продължава
23
Възпроизвеждане на диск със зададена функция родителски контрол
Заредете диска и натиснете N. Извежда се
екранът за въвеждане на паролата.
Въведете паролата си, като използвате
бутоните с цифри на устройството за
дистанционно управление, след това натиснете ENTER.
b
• Когато възпроизвеждате дискове, които нямат
функция родителски контрол, възпроизвеждането с плейъра не може да бъде ограничено.
• В зависимост от възпроизвеждания диск, възможно е да бъдете помолени да смените нивото
на родителски контрол по време на възпроизвеждане. В този случай въведете паролата, след
това сменете нивото. Ако функцията Resume
Play бъде отказана, предходното ниво се връща.
24
Звук
Допълнителна информация
Отстраняване на проблеми
Ако по време на използването на плейъра се
сблъсквате с някой от изброените по-долу
проблеми, използвайте тези указания за
отстраняването им. Ако проблемът продължава, консултирайте се при най-близкия
доставчик на Sony.
Захранване
Захранването не се включва.
Комплектът батерии не може да бъде
зареден
, Не можете да заредите батерии, когато
захранването е включено. Поставете
ключа OPERATE в положение “OFF” (стр.
10).
Картина
Няма картина/появява се шум в картината.
, Дискът е замърсен (стр. 29).
, Осветеността е зададена в положение
минимум. Задайте осветеността в положение “LCD Mode” (стр. 20).
, -Когато са изведени надписи “USB” или
“Line In”, натиснете INPUT неколкократно, за да изберете режим диск (стр.
7).
Появяват се черни, червени, сини или зелени
точки на LCD екрана.
, Това е структурна характеристика на
LCD и не е неизправност.
, Плейърът е в режим на пауза или в
режим на бавно възпроизвеждане.
, Плейърът е в режим на бързо превъртане напред или назад.
Силата на звука е ниска.
, Силата на звука е ниска при някои DVD
дискове. Звукът може да се подобри, ако
зададете опцията “Audio DRC” в Audio
Setup” в позиция “TV Mode” (стр. 22).
Функциониране
Когато натиснете бутон, не се случва нищо.
, Ключът HOLD на плейъра е зададен в
посока към стрелката (стр. 6).
Дискът не се възпроизвежда.
, Дискът е обърнат обратно. Появява се
съобщение “No Disc” или “Cannot play
this disc”. Заредете диска правилно със
страната, която ще се възпроизвежда,
надолу (стр. 15).
, Дискът не е поставен правилно, докато
не щракне (стр. 15).
, Въвели сте диск, който не можете да
възпроизведете. Проверете дали регионалният код съвпада с плейъра и дали
дискът е финализиран (стр. 30).
, Когато са изведени надписи “USB” или
“Line In”, натиснете INPUT неколкократно, за да изберете режим диск (стр.
7).
, Зададена е функцията за Родителски
контрол. Променете настройката
(стр. 23).
, Във вътрешността на плейъра има
кондензирала влага (стр. 27).
Допълнителна информация
, Проверете дали променливотоковият
адаптер за захранването е здраво свързан
(стр. 10).
, Проверете дали комплектът батерии е
здраво свързан (стр. 10).
, Проверете дали комплектът батерии е
зареден достатъчно (стр. 11).
Няма звук
Плейърът започва и спира възпроизвеждането на диска автоматично.
, Дискът има функция автоматично
възпроизвеждане.
, Дискът може да съдържа сигнал за автоматична пауза. По време на възпроизвеждането плейърът спира при постъпване
на автоматичния сигнал за пауза.
, продължава
25
Дискът не започва възпроизвеждане от
началото
, Избрани са функции Repeat Play или
Random Play (стр. 16).
, Отразява се ефектът Resume play (стр.
16).
, Плейлистата на създадения диск се
възпроизвежда автоматично. За да
възпроизвеждате оригинални заглавия,
натиснете TOP MENU, за да настроите
“Original” (стр. 8).
Може да отнеме време, за да започне възпроизвеждането
, За DVD може да отнеме време за започване на възпроизвеждането (VR режим).
Възпроизвеждането спира
, Когато слоят на възпроизвеждане на
DVD+R DL/-R DL се сменя, възпроизвеждането може да спре.
Субтитрите изчезват
, Когато сменяте скоростта на възпроизвеждане или пропускате сцени по време
на възпроизвеждане, субтитрите могат
да изчезнат временно.
, “ “ или “ “ се появява и плейърът
не функционира според натиснатите
бутони.
, В зависимост от диска, може да не
успеете да извършите определени операции. Обърнете се към инструкциите за
експлоатация приложени към диска.
Появява се “Copyright Lock” и екранът се
оцветява в синьо , когато възпроизвеждате
DVD (VR режим) диск.
, Изображения взети от цифрово излъчване може да съдържат сигнали със защита
от копиране, като например пълна
защита от копиране, отделни сигнали
със защита от копиране и ограничение
за копиране. Когато се възпроизвеждат
изображения, които съдържат сигнали за
защита от копиране, вместо изображения може да се появи син екран. Може да
отнеме известно време преди да можете
да гледате изображения годни за възпроизвеждане. (Само за плейъри, които не
могат да възпроизвеждат изображения,
които имат сигнали за защита от
копиране).
26
C/c не работи на дисплея на менюто
, В зависимост от диска може ад не
можете да използвате бутони C/c на
плейъра за менюто на диска. В този случай, използвайте C/c на устройството
за дистанционно управление.
Устройството за дистанционно управление
не работи.
, Батериите са отслабнали.
, Има препятствия между устройството за дистанционно управление и
плейъра.
, Разстоянието между устройството за
дистанционно управление и плейъра е
твърде голямо.
, Устройството за дистанционно
управление не е насочено към сензора за
дистанционно управление на плейъра.
, Сензорът на устройството за дистанционно управление е осветен от силна
или директна слънчева светлина.
, Когато бутоните AUDIO/SUBTITLE/
ANGLE не функционират, изберете
и работете директно от DVD менюто.
МР3, JPEG или видео файлове не могат да
бъдат възпроизведени (стр. 31)
, Форматът на файла не съвпада.
, Продължението на файла не съвпада.
, Файлът е повреден.
, Файлът е твърде голям.
, Когато избраният файл не се поддържа,
се появява надпис “Data Error” и файлът
не може да се възпроизведе.
, Поради технологията за компресиране използвана за DivX/MPEG-4 видео
файлове, може да отнеме време докато
възпроизвеждането започне.
Имената на файла и албума не са изведени
правилно.
, Плейърът може да изведе само цифри
и букви. Другите символи се извеждат
като “*” (стр. 31).
Плейърът не работи правилно или захранването не се изключва
Предпазни мерки
, Когато има статично електричество,
това причинява неправилна работа на
плейъра. В такъв случай поставете ключ
OPERATE в позиция “OFF”, изключете
адаптера и отстранете батериите.
Безопасност на пътя
Свързване
На свързаното оборудване няма картина или
звук
От свързаното оборудване няма картина
или звук
, Натиснете INPUT неколкократно, за да
изберете “Line In” (стр. 14).
USB
Плейърът не разпознава USB устройство
свързано към него
, Свържете отново USB устройството
стабилно (стр. 19).
, USB устройството е увредено.
, Натиснете INPUT неколкократно, за да
изберете “USB” (стр. 19).
Безопасност
Ако в плейъра попадне твърд предмет или
течност, изключете устройството и го
проверете в квалифициран сервиз преди отново да го включите, за да работите с него.
Източници на захранване
• Ако няма да използвате плейъра за дълъг
период от време, изключете кабела на
захранването от мрежата от 220 V.
Когато изключвате устройството от
контакта, хващайте щепсела. Никога не
дърпайте самия кабел.
• Не докосвайте захранващия кабел или променливотоковия адаптер с мокри ръце.
Това може да причини токов удар.
• Не свързвайте променливотоковия
адаптер към пътнически електрически
трансформатор, който може да генерира
топлина и да причини неизправност.
Допълнителна информация
, Свържете отново свързващия кабел
стабилно (стр. 14).
, Свързващия кабел е увреден.
, Проверете настройките на свързания
телевизор или усилвател.
, Когато са изведени надписи “USB” или
“Line In”, натиснете INPUT неколкократно, за да изберете режим диск (стр.
14).
Не използвайте монитора и слушалките
докато шофирате, карате велосипед или
управлявате друго моторно превозно средство. Можете да причините катастрофа
и в някои области това е незаконно. Също
така е потенциално опасно да възпроизвеждате с висока сила на звука докато вървите
или когато пресичате улицата. Трябва да
бъдете особено внимателни или да прекратите употребата на плейъра в потенциално опасни ситуации.
Покачване на температурата
Температурата във вътрешността на
плейъра може да се покачи, ако използвате
устройството дълго време или по време на
зареждане. Това не е неизправност.
Местоположение
• Не поставяйте устройството в затворени пространства, като например лавици
или вградени шкафове.
• Не покривайте вентилационните отвори
на плейъра с вестници, покривки, завеси
и т.н. Не поставяйте плейъра върху мека
повърхност (например върху килим).
• Не поставяйте плейъра близо до топлинни източници или на места, изложени на
пряка слънчева светлина, прах, влага, дъжд
или механични вибрации, или в автомобил
със затворени прозорци.
, продължава
27
• Не поставяйте плейъра в наклонена позиция . той е създаден така, че да работи
само когато е в хоризонтална позиция.
• Поддържайте плейъра и дисковете настрани от силни магнити като микровълнови
печки или големи високоговорители.
• Не изпускайте и не прилагайте сила. Не поставяйте тежки предмети върху плейъра.
Функциониране
• Ако плейърът е внесен директно от
студено на топло място или е поставен
в много влажна стая, върху лещите във
вътрешността може да се кондензира
влага. Ако това се случи, възможно е устройството да не функционира правилно.
В този случай извадете диска и оставете
плейъра включен за около половин час докато влагата се изпари. Избършете влагата
от LCD екрана с кърпа. Включете отново
захранването по-късно.
• Когато пренасяте плейъра, предварително извадете диска. Ако не го направите,
възможно е дискът да се повреди.
• Пазете лещите на плейъра чисти и не ги
докосвайте. Ако го направите, възможно
е лещите да се повредят и плейърът да не
работи правилно. Оставете капачето на
отделението за диска затворено, освен
когато зареждате или изваждате диск.
• Изключете захранването преди да
изключите променливотоковия адаптер,
адаптера за ползване в автомобил или или
батерията. В противен случай може да
причините неизправност.
Работа с LCD екрана
• Въпреки че LCD екранът е произведен по
високо прецизна технология, възможно е
на LCD екрана да се появят малки точки в
различни цветове. Това не е неизправност.
• Не поставяйте нищо върху LCD екрана.
Не прилагайте натиск върху екрана с ръка
или лакът.
• Не увреждайте LCD екрана с остър
предмет.
Акумулаторна батерия
• Възможно е в някои държави изхвърлянето на батериите, които се използват за
захранване на този продукт, да става на
определени за това места. Моля, консултирайте се с местните власти.
• Заради ограничения си живот, капацитетът на батерията намалява с времето и
употребата. Когато батерията започне
да се изтощава на половина на нормалното време за работа, сменете батерията.
28
• Когато зареждате батерията за първи
път или когато не е използвана за дълъг период от време, вие не можете да я заредите до пълния й капацитет. Капацитетът
на батерията се възвръща след неколкократното й зареждане и разреждане.
• Не оставяйте батерията на места,
които са обект на директна слънчева
светлина. Не оставяйте батерията и в
автомобил, паркиран на пряка слънчева
светлина, защото е възможно температурата да надвиши 60°С.
• Пазете батерията суха.
• Внимавайте да не дадете терминалите
на батерията накъсо с метален предмет,
като например колие.
• Не позволявявайте попадането на прах
или пясък по жаковете и водещите дупки
на комплекта батерии разположени от
долната страна на плейъра.
Променливотоков адаптер и адаптер за
автомобил
• Използвайте единствено приложения в
комплекта адаптер за автомобил с този
плейър, защото използването на други
може да причини неизправност.
• Не разглобявайте и не преобразувайте
устройството.
• Не докосвайте металните части, защото
това може да причини късо съединение и
да повреди адаптера за автомобила, особено ако бъде докоснат от друг метален
обект.
Настройка на силата на звука
Забележки за дисковете
Не увеличавайте силата на звука докато
слушате участък с ниско ниво на звука или
без звук. Ако го направите, високоговорителите могат да се повредят, когато
се възпроизведе участък с високо ниво на
силата на звука.
• За да запазите диска чист, не докосвайте
повърхността му - хващайте го единствено по ръбовете.
Слушалки
Почистване
• Почиствайте корпуса, панела и бутоните с меко парче плат, навлажнено с мек
почистващ разтвор. Не използвайте груби
гъби, прахообразни почистващи препарати или разтворители, като алкохол или
бензин.
• Избършете LCD екрана с мека суха кърпа.
За да предотвратите натрупване на
мръсотия, забърсвайте често.
Не бършете LCD екрана с мокра кърпа. Ако
влезе вода може да се получи неизправност.
• Ако картината/ звукът са нарушени, оптиката може да е покрита с прах. В този
случай използвайте четка за издухване на
обективи на фотоапарат, за да почистите оптиката.
Избягвайте директен контакт с оптиката докато почиствате.
Почистващи дискове/почистване на лещите
Не използвайте почистващи дискове или
почистващи препарати за дискове/лещи (например от мокър тип или спрей). Те могат
да причинят неизправност.
• Не излагайте диска на пряка слънчева
светлина или топлинни източници като
климатици; не оставяйте дискове в
автомобил, паркиран на пряка слънчева
светлина, тъй като може да има значително покачване на температурата.
• След употреба приберете дисковете в
кутиите им.
• Почиствайте дисковете с парче плат.
Почиствайте ги от центъра към периферията.
Допълнителна информация
• Защита на вашия слух
Избягвайте употреба на слушалките,
когато възпроизвеждате с висока сила на
звука. Слуховите експерти съветват, че
продължителната употреба на плейъра
със силен звук не е препоръчителна. Ако
получите нетипично звънене в учите,
намалете силата на звука или преустановете употреба.
• Грижа за другите
Поддържайте силата на звука на средно
ниво. Това ще ви позволи да чувате външни звуци и да се съобразявате с хората
около вас.
• Не използвайте разтвори като бензин
или разредител, а също и почистващи
вещества от търговската мрежа; не
използвайте също антистатичен спрей,
предназначен за винилови грамофонни
плочи.
• Ако сте отпечатали етикета за диска,
изсушете го преди да го поставите върху
диска и да започнете възпроизвеждане.
• Не използвайте следните видове дискове:
– диск с нестандартна форма (напр. картичка, сърце)
– диск с етикет.
– диск, който има целофан или тиксо по
себе си.
29
Възможни за възпроизвеждане носители
Вид
Лого на диска
DVD
Иконка
Характеристики
• комерсиално налични DVD
дискове.
• DVD+RW/DVD+R/
DVD+R DL в режим
видеозапис.
• DVD-RW/DVD-R/DVD-R
DL в режим видео.
DVD-RW/DVD-R/DVD-R
DL в режим видеозапис.
CD
• музикални CD дискове.
• CD-R/CD-RW в музикален
CD формат.
• VIDEO CD (включително
Super VCD)
• CD-R/CD-RW във видео
CD формат или в Super
видео CD формат.
DATA диск
или USB
b
• Забележки относно носителите на
запис
Някои носители на запис не могат да бъдат възпроизведени на този плейър поради
качеството на записа или физическото
състояние на устройството за запис и
авторския софтуер.
Дискът няма да се възпроизвежда ако не
е правилно финализиран.
За повече информация, обърнете се към
инструкциите за експлоатация на устройството за запис. Обърнете внимание,
че някои функции за възпроизвеждане
може да не функционират със същите
DVD+RW/+R/+R DL, дори и да са били
правилно финализирани. В този случай
възпроизведете диска с нормално възпроизвеждане.
30
DATA CD/DATA DVD или
USB устройства съдържащи MP3, JPEG или видео
файлове.
• Само за плейъри, които не могат да
възпроизвеждат дискове със защита на
авторски права
Изображения на DVD (режим видеозапис)
със CPRM* защита може да не се възпроизвеждат ако имат защита от копиране.
Появява се надпис “Copyright Lock”.
* CPRM (Защита на съдържание за носители на запис) е кодираща технология,
която пази авторските права на
изображения.
Забележки относно MP3, JPEG и
видео файловете
Допълнителна информация
Плейърът може да възпероизвежда следните
файлове:
• МР3 файлове с продължение “.mp3”*1
• JPEG файлове с продължение “.jpg”*2
• JPEG файлове с изображения, които отговарят на DCF файловия формат.
• DivX видео файлове с продължение “.avi”
или “.divx”.
• MPEG-4 видео файлове (обикновен профил)
с продължение “.mp4”*3
• DATA CD, трябва да са записани според
ISO 9660 Level 1 ниво или според удължения
формат Joliet.
• DATA DVD, трябва да са записани според
UDF (универсален диск формат).
*1 Файлове в mp3PRO формат не могат дасе
възпроизвеждат.
*2 Файлове с продължение “.jpe” или “.jpeg”
могат да се възпроизвеждат, за да заменят
продължението “.jpg”.
3
* Файлове със защита от копиране (Digital
Rights Management) не могат да се възпроизвеждат. Файлове в MPEG-4 AVC
формат не могат да се възпроизвеждат.
z
• Плейърът може да не възпроизвежда определени
DivX/MPEG-4 видео файлове, които са по-дълги
от 3 часа.
• В зависимост от DivX видео файла, възможно
е изображението да бъде неясно или възпроизвеждането да спре. В този случай, препоръчваме
ви да създадете файл с по-малка честота. Ако
звукът все още съдържа шум, препоръчителният аудио формат е МР3. Обърнете внимание,
обаче, че тази система не е съвместим с WMA
(Windows Media Audio) формата.
• Плейърът не може да възпроизвежда някои високобитови видео файлове на DATA CD гладко.
Препоръчваме Ви да ги възпроизвеждате като
DATA DVD.
• Плейърът може да разпознае до 299 албума. След
299-ия албум плейърът няма да възпроизвежда.
• Плейърът може да разпознае общ сбор от 648
файла и албума. След 648-ия файл или албум
плейърът няма да възпроизвежда.
• В зависимост от състоянието за запис на
използвания носител, разпознаваемият брой файлове и папки може да се окаже по-малък от 648.
• Плейърът може да изведе име на файл или папка с
дължина до 14 символа. Специалните символи се
изписват с “*”.
• Плейърът може да извее само названието на
албума, който се възпроизвежда в момента. Всеки албум, разположен на горния слой се извежда
като “/…/”.
• Информацията за възпроизвеждане на някои
файлове може да не бъде изведена правилно.
• За да възпроизвеждате сложна йерархия от папки
може да отнеме време. Създайте албуми с не
повече от две йерархии.
• Плейърът възпроизвежда файловете от албуми в
реда, в който са били записани.
b
• Плейърът ще възпроизвежда всеки файл от горната таблица дори и форматът да се различава.
Възпроизвеждането на такива данни може да
генерира шум, чиито резултат да е повреждане
на високоговорителите.
• Някои DATA дискове, създадени във формат
Packet Write не могат да се възпроизвеждат.
• Някои DATA дискове, създадени в няколко сесии
не могат да се възпроизвеждат.
• Някои JPEG файлове не могат да се възпроизведат.
• Плейърът не може да възпроизвежда JPEG файлове, които са по-големи от 3078 (ширина) х 2048
(височина) в нормален режим или по-големи от
2000 (ширина) х 1200 (височина) в прогресивен
JPEG. (Някои прогресивни JPEG файлове не могат
да се изведат дори и размерът им да попада в
гореизброените).
• Плейърът не може да възпроизведе комбинация
от два или повече DivX/MPEG-4 видео файла.
• Плейърът не може да възпроизведе DivX/MPEG-4
видео файл с размер по-голям от 720 (ширина) х
576 (височина)/2 GB.
, продължава
31
Забележки за дискове налични в
търговската мрежа
Спецификации
Система
Регионален код
За защита на авторските права се използва
специална система. Регионалният код е
указан на DVD VIDEO опаковката, в зависимост от региона, в който е закупен. DVD
VIDEO дискове с маркировка “ALL” или “2”
могат да бъдат възпроизвеждани на този
плейър.
ALL
Забележка относно възпроизвеждането на
DVD и VIDEO CD
Някои операции по възпроизвеждането на
DVD и VIDEO CD могат да бъдат нарочно
фиксирани от производителите на софтуер. Тъй като този плейър работи с DVD и
VIDEO CD, в зависимост от съдържанието
на диска, програмирано от софтуерните
производители, е възможно някои функции
на възпроизвеждане да бъдат невалидни. Вижте и инструкциите на DVD и VIDEO CD.
Музикални дискове, кодирани с технология за
защита на авторските права
Този продукт е създаден да възпроизвежда
дискове, които отговарят на CD (Компакт
диск) стандартите. В последно време обаче
много звукозаписни компании пускат на пазара музикални дискове, кодирани с технологии
за защита на авторските права. Моля, вземете под внимание факта, че измежду тези
дискове има и такива, които не могат да се
възпроизвеждат на този плейър.
Аудио страна на DualDiscs
DualDisc диск е диск с две страни, който
поддържа записани DVD материали от
едната страна и цифрови аудио материали
от другата.
Обърнете внимание, че е възможно аудио
страната на този вид дискове да не се
възпроизведе на този продукт, защото
тези дискове не съответстват със CD
стандарта.
Лазер: Полупроводников лазер
Система на формат на сигнала: PAL
(NTSC)
Входове/Изходи
VIDEO (видео вход/изход):
Мини жак (1)
Изход 1.0 Vp-p/75 ома
AUDIO (аудио вход/изход)/OPTICAL OUT
(оптичен изход):
Стерео мини жак/оптичен
минижак комбиниран (1)
Изход 2.0 Vrms/47 килоома
Препоръчителен измерен импеданс под 47 килоома.
PHONES (слушалки) A/B:
Стерео мини жак (2)
USB:
USB жак тип А (за свързване с
USB памети)
Течно-кристален дисплей
Размер на панела:
9 инча широчина (диагонал)
Работна система: TFT активна матрица
Резолюция: 800 x 480 (ефективни пиксели:
повече от 99.99%)
Общи
Изисквания към захранването:
DC 9.5 V (Променливотоков
адаптер/адаптер за автомобилния акумулатор)
DC 7.4V (Батерия)
Консумация на електроенергия (DVD
VIDEO възпроизвеждане):
8.5 W (без да използвате батериите, с включени слушалки)
Размери (прибл.): 227 х 34.4 х 170.8 mm
(ширина/височина/дължина) включително
издадените части
Тегло (прибл.): 900 g
Работна температура: 5°С до 35°С
Работна влажност: 25 % до 80 %
Променливотоков адаптер:
100-240 V AC, 50/60 Hz
Адаптер за автомобилен акумулатор:
12 V DC
Приложени аксесоари
Вижте стр. 10.
Дизайнът и спецификациите подлежат на
промени без предупреждение.
32
Азбучен указател
Цифри
А-Я
Аудио 8, 23
Аудио настройки 22
Батерия на устройството за дистанционно
управление 10
Видео файл (DivX/MPEG-4) 18, 31
Време за зареждане и време за възпроизвеждане 11
Възможни за възпроизвеждане носители 30
Дисплей за извеждане на информация по
възпроизвеждането 17
Езикови настройки 22
Изреждане на кадри 19
Меню на диска 22
Настройки 21
Основни настройки 21
Отстраняване на проблеми 25
Парола 23
Повторително възпроизвеждане 16
Регионален код 32
Родителски контрол 23
Скрийн сейвър 16, 22
Субтитри 8, 23
Телевизионен дисплей 21
Ъглово означаване 8, 22
Допълнителна информация
16:9 21
4:3 Letter Box 21
4:3 Pan Scan 21
A-Z
Audio DRC 22
CD 15, 30
DATA 18, 30
DATA DVD 7, 30, 43
DivX (видео файл) 18, 31
DVD 15, 30
JPEG 18, 31
LCD ъгъл 20
LCD режим 20
МР3 18, 31
MPEG-4 (видео файл) 18, 31
OSD (Дисплей на екрана) 22
PBC 16, 22
Random Play 16
Resume Play 16
VIDEO CD 15, 30
USB 19
33
BG
Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди
(Приложимо за страните от Европейския съюз и други европейски
страни, използващи система за разделно събиране на отпадъци)
Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че този продукт
не трябва да се третира като домашен отпадък. Вместо това, той трябва да бъде
предаден в съответните пунктове за рециклиране на електрически и електронни уреди.
Изхвърляйки този продукт на правилното място, вие предотвратявате потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които могат да се
случат при неправилното изхвърляне на продукта. Рециклирането на материалите ще
помогне за запазването на естествените ресурси. За по-подробна информация относно
рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местния градски офис, службата за
изхвърляне на отпадъци или с магазина, от който сте закупили продукта.
Производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Упълномощеният представител за EMC (електромагнитна съвместимост) и техническа безопасност на продукта е Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,70327 Stuttgart, Germany. За въпроси, свързани със сервиза
и гаранцията, моля обърнете се към адресите в съответните сервизни или гаранционни документи.
Допълнителна информация за този продукт и отговори на често задавани въпроси можете да намерите
на нашия уебсайт за клиентска поддръжка.
http://www.sony.bg
Download PDF

advertising