Sony | DVP-FX970 | Sony DVP-FX970 DVP-FX970 Portable DVD player Инструкции за експлоатация

4-266-601-11(1)
Преносим
CD/DVD плейър
Ръководство за употреба
z
За полезни съвети и информация относно продуктите
и услугите, които предлага Sony, моля, посетете:
www.sony-europe.com/myproduct/
DVP-FX970
© 2011 Sony Corporation
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да ограничите риска от
пожар или токов удар, не
излагайте устройството на
дъжд или влага.
За да предотвратите
токов удар, не отваряйте
кутията.
Обръщайте се само към
квалифициран сервиз.
Кабелът на захранването
трябва да се сменя само в
квалифициран сервиз.
Не излагайте батерията
на прекалено висока
температура
като например под
въздействието на пряка
слънчева светлина,
топлина, излъчена от огън
или подобни.
Този етикет се намира
от долната страна на
устройството.
Този CD/DVD плейър е
CLASS 1 LASER PRODUCT. Маркировката CLASS
1 LASER PRODUCT се
намира от долната страна на
устройството.
Обръщайте се само към
квалифициран сервиз.
Изхвърляне на стари
електрически и електронни
уреди
(Приложимо в Европейския
съюз и други Европейски
страни със системи за разделно
събиране на отпадъци)
Този символ върху
устройството или върху
неговата опаковка показва,
че този продукт не трябва да
се третира като домакински
отпадък. Вместо това той
трябва да бъде предаден
в съответния събирателен
пункт за рециклиране на
електрически и електронни
уреди. Като предадете този
продукт на правилното
място, вие ще помогнете за
предотвратяване на негативните
последствия за околната среда
и човешкото здраве, които биха
възникнали при изхвърлянето
му на неподходящо място.
Рециклирането на материалите
ще спомогне да се съхранят
природните ресурси. За
подробна информация относно
рециклирането на този продукт
можете да се обърнете към
местната градска управа,
фирмата за събиране на битови
отпадъци или магазина,
откъдето сте закупили продукта.
ВНИМАНИЕ
Използването на оптични
инструменти с този продукт
увеличава риска от увреждане
на зрението. Не се опитвайте
да разглобявате устройството,
тъй като лазерният лъч,
използван в CD/DVD плейъра,
е опасен за очите.
2
Изхвърляне на изтощени
батерии
(приложимо за страните от
Европейския съюз и други
европейски страни със
системи за разделно събиране
на отпадъци)
Този символ на батерията или на
нейната опаковка показва, че този
продукт не трябва да се третира
като домакински отпадък.
При някои видове батерии този
символ може да е в комбинация
със символ на химичен елемент.
Символите на химичните
елементи за живака (Hg) или
оловото (Pb) се добавят, ако
батерията съдържа повече от
0.0005% живак или 0.004% олово.
Като предадете батерията на
правилното място, вие ще
помогнете за предотвратяване
на негативните последствия
за околната среда и
човешкото здраве, които биха
възникнали при изхвърлянето
й на неподходящо място.
Рециклирането на материалите
ще спомогне да се съхранят
природните ресурси.
В случай, че поради мерки за
безопасност или интегритет
на данните продуктът трябва
постоянно да бъде свързан с
батерията, то отстраняването на
батерията от устройството трябва
да се извършва единствено в
квалифициран сервиз.
За да се уверите, че батерията
ще бъде правилно изхвърлена,
предайте я в пункт за
рециклиране на електрическо и
електронно оборудване, когато
животът й изтече.
Относно всички други видове
батерии, моля, прегледайте частта
относно безопасното сваляне на
батериите от продукта. Предайте
батерията в пункт за рециклиране
на изтощени батерии.
За подробна информация относно
рециклирането на този продукт
можете да се обърнете към
местната градска управа, фирмата
за събиране на битови отпадъци
или магазина, откъдето сте
закупили продукта.
Не разглобявайте и
преобразувайте плейъра, защото
това може да причини токов удар.
Консултирайте се с най-близкия
доставчик или сервиз на Sony
за подмяна на акумулаторната
батерия, вътрешни поправки или
ремонт.
Предпазни мерки
• Инсталирайте устройството
така, че в случай на проблем
да можете незабавно да
изключите захранващия
кабел от контакта.
• Плейърът не е изключен от
променливотоковия източник,
докато е свързан към
контакта, дори ако самият той
е изключен.
• За да предотвратите пожар
или късо съединение, не
поставяйте върху плейъра
предмети, пълни с течност
- например вази.
• Прекаленият натиск на звука
при употреба на слушалки
може да доведе до загуба на
слуха.
Производителят на този
продукт е Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Токио, 108-0075 Япония.
Упълномощеният представител
за ЕМС (електромагнитна
съвместимост) и техническа
безопасност на продукта
е Sony Германия GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327
Щутгарт, Германия. За
въпроси, свързани със сервиза
и гаранцията, моля, обърнете
се към адресите в съответните
сервизни или гаранционни
документи.
ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА
Внимание: Този плейър е
в състояние да поддържа
неподвижен видео образ
или снимка на екрана на
вашия телевизор безкрайно
дълго време. Ако оставите
неподвижен видео образ
на телевизионния екран
за продължителен период
от време, рискувате да
повредите телевизионния
екран. Особено чувствителни
са телевизорите с плазмени
екрани и прожекционните
телевизори.
Ако имате въпроси или
проблеми относно вашия
плейър, моля, обърнете се
към най-близкия доставчик
или сервиз на Sony.
Авторски права,
търговски марки и
софтуерно лицензиране
• Произведен по лиценз на
Dolby Laboratories. Dolby
и символът двойно D са
търговски марки на Dolby
Laboratories.
• Логото на “DVD+RW”,
“DVD-RW”, “DVD+R”,
“DVD+R DL”, “DVD-R”,
“DVD VIDEO” и “CD” е
търговска марка.
•Технологията на аудио
кодиране MPEG Layer-3 и
патентите й са лицензирани
от Fraunhofer IIS и Thomson.
• Всички други търговски
марки са притежание на
съответните им компании.
• ТОЗИ ПРОДУКТ Е
ЛИЦЕНЗИРАН ПО
ЛИЦЕНЗА ЗА MPEG-4
ВИЗУАЛНОТО ПАТЕНТНО
ПОРТФОЛИО ЗА ЛИЧНА
И НЕСТОПАНСКА
УПОТРЕБА НА
ПОТРЕБИТЕЛЯ ЗА
КОДИРАНЕ НА ВИДЕО
СЪГЛАСНО MPEG-4
ВИЗУАЛЕН СТАНДАРТ
(“MPEG-4 VIDEO“), КОЕТО
Е БИЛО КОДИРАНО
ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ ЗА
ЛИЧНА И НЕСТОПАНСКА
ЦЕЛ И/ИЛИ Е БИЛО
ПРИДОБИТО ОТ ВИДЕО
РАЗПРОСТРАНИТЕЛ,
ЛИЦЕНЗИРАН ДА
РАЗПРОСТРАНЯВА “MPEG4 VIDEO“.
ЛИЦЕНЗЪТ НЕ СЕ
ДАВА И НЕ МОЖЕ ДА
БЪДЕ ИЗПОЛЗВАН
ЗА НИКАКВИ ДРУГИ
ЦЕЛИ. ДОПЪЛНИТЕЛНА
ИНФОРМАЦИЯ
ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА
ПРОМОЦИОНАЛНИ,
ВЪТРЕШНИ ИЛИ
СТОПАНСКИ ЦЕЛИ И
УПОТРЕБА МОЖЕТЕ ДА
ПОЛУЧИТЕ ОТ MPEG LA,
L.L.C. ВИЖТЕ:
HTTP://MPEGLA.COM
Относно това
упътване
• В това упътване “disc” се
използва като препратка
към DVD или CD дискове,
освен ако текстът или
илюстрациите не упоменават
друго.
,
• Иконки като
обозначени в горната част
на всяко от обясненията,
обозначават вида медия,
който можете да използвате
със съответната функция.
За повече подробности вижте
“Носители, които можете да
възпроизвеждате” (стр. 25).
• NEED-to-know (належаща
за познаване) информация
(относно избягването на
неправилна употреба) се
обозначава с иконката b.
NICE-to-know (полезна)
информация (съвети и друга
полезна информация) се
обозначава с иконката z.
3
Съдържание
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ .................................................................................................. 2
Упътване за частите и бутоните ....................................................................... 5
Подготовка ..........................................................................................9
Проверка на приложените артикули .................................................................... 9
Зареждане на батерията ....................................................................................... 9
Използване на адаптера за захранване от автомобилен акумулатор ...... 10
Свързване на друго оборудване .......................................................................... 11
Възпроизвеждане ............................................................................ 12
Възпроизвеждане на дискове ................................................................................ 12
Възпроизвеждане на МР3, JPEG и видео файлове............................................. 15
Настройка на размера и качеството на изображението .............................. 16
Настройки и регулации ................................................................... 17
Използване на дисплея с настройки ...................................................................17
Допълнителна информация ............................................................20
Отстраняване на проблеми ................................................................................ 20
Предпазни мерки .................................................................................................... 22
Носители, които можете да възпроизвеждате ................................................ 25
Технически характеристики ............................................................................... 27
Азбучен указател .................................................................................................. 28
4
Упътване за
частите и бутоните
A LCD панел (стр. 8)
B VOL (сила на звука) +/Регулира силата на звука.
Възможните функции на плейъра
и устройството за дистанционно
управление се различават в зависимост
от диска или ситуацията.
Плейър
CN(възпроизвеждане) (стр. 12)
Започва или рестартира
възпроизвеждането..
X (пауза) (стр. 12)
Въвежда пауза или рестартира
възпроизвеждането.
x (стоп) (стр. 12)
Спира възпроизвеждането.
./> (предишен/следващ)
Преминава към предходната/
следващата глава, песен или файл.
D SOUND
Превключва измежду 4 различни
звукови режима всеки път, когато
натиснете бутона.
Тази функция работи само за звук,
който се извежда през говорителите
на плейъра.
E DISPLAY
Извежда информация за
възпроизвеждането.
• Когато възпроизвеждате
DVD, променя режима на
възпроизвеждане (стр. 14).
MENU
Бутоните VOL+ и N (възпроизвеждане)
имат точка, осезаема при допир.
Използвайте осезаемата точка като
ориентир, когато работите с плейъра.
Извежда менюто на DVD VIDEO диск.
• Когато възпроизвеждате CD или
VIDEO CD (PBC функцията
е изключена), натискането на
бутона променя режима от
Повторно възпроизвеждане във
Възпроизвеждане в случаен ред.
• Когато възпроизвеждате JPEG
файл, се активира режим за
изреждане на изображения
(стр. 15).
, продължава
5
RETURN
Връща се към предишен дисплей.
Бутони C/X/x/c
Премества избора, за да изведете
друга опция.
•Бутоните C/c на плейъра работят
по същия начин като m/M на
устройството за дистанционно
управление.
O Жак PHONES (слушалки) А, В
Централен бутон (ENTER)
Q Жак AUDIO IN/OUT (стр. 11)
Въвежда избраната опция.
• ENTER на плейъра работи по
същия начин като бутона N.
OPTIONS
Извежда менюто за регулиране на
LCD екрана (стр. 16) и използване
на дисплея с настройки (стр. 17).
F (датчик за дистанционно
управление)
G Говорител
H Капаче за диска (стр. 12)
I Бутон OPEN (стр. 12)
Затваря капачето за диска.
J PUSH CLOSE (стр. 12)
Затваря капачето за диска.
K Индикатор POWER
L Индикатор CHARGE (стр. 9)
M Ключ OPERATE (стр. 12)
Включва или изключва плейъра.
N Ключ HOLD
За да избегнете случайно натискане
на бутоните на плейъра, преместете
ключа HOLD по посока на
стрелката.
Всички бутони на плейъра се
6
заключват, докато с бутоните на
устройството за дистанционно
управление може да се работи.
P Жак USB (вид А) (стр. 16)
Свържете USB устройство към
този жак.
R Жак VIDEO IN/OUT (стр. 11)
S Жак DC IN 9.5V (стр. 9, 10)
Свържете променливотоковия
адаптер или адаптера за захранване
от автомобилен акумулатор.
T Бутон INPUT SELECT (стр. 11)
Всеки път, когато натиснете
бутона, изображението на LCD
екрана се превключва както следва:
• Диск (настройка по подразбиране)
• USB (стр. 16)
• Линеен вход (стр. 11)
Устройство за дистанционно управление X m/M (Бутони
/
(търсене/бавно възпроизвеждане)
• Бързо превъртат напред/назад,
когато натиснете по време на
възпроизвеждане. Натиснете
неколкократно, за да промените
скоростта.
• Превъртат бавно напред/назад,
когато натиснете по време на пауза.
Натиснете неколкократно, за да
промените скоростта. (Бавното
възпроизвеждане в обратна посока
работи само за DVD. Бавното
възпроизвеждане работи за DVD,
VIDEO CD и видео файлове.)
Y Бутон ANGLE
Променя различните ракурси,
записани на DVD VIDEO диска.
Бутон AUDIO
Бутоните VOL+, бутон с цифрата 5,
N и AUDIO имат точка, осезаема
на допир. Използвайте осезаемата
точка като ориентир, когато работите
с плейъра.
U Бутони с цифри
Въвежда номер на заглавие/глава и др.
Бутон CLEAR
Променя аудио сигнала всеки път,
когато го натиснете.
• Когато възпроизвеждате DVD
VIDEO, променя езика на
звука.
• Когато възпроизвеждате CD или
VIDEO CD, режимът се променя
между стерео и моно.
Бутон SUBTITLE
Всеки път, когато го натиснете,
променя субтитрите, записани на
DVD VIDEO диска.
Изчиства въведения номер.
V Бутон TOP MENU
Извежда главното меню на DVD
VIDEO диска.
• Когато възпроизвеждате DVD VR
диск, сменя между “Original” и
“Play List”.
W Бутони
REPLAY/
ADVANCE
Повтарят сцената/превъртат малко
напред настоящата сцена (само за
DVD).
, продължава
7
Въртене и прибиране на LCD
панела
Отворете LCD панела във
вертикална позиция и бавно
го завъртете на 180 градуса по
посока на часовниковата стрелка.
Натиснете LCD панела надолу към
основното тяло на устройството след
като сте го завъртели по посока на
часовниковата стрелка на 180 градуса.
По този начин панелът е обърнат с
лицето нагоре.
Връщане на LCD панела в
оригинално положение
Отворете LCD панела във вертикална
позиция и бавно го завъртете по
посока обратна на часовниковата
стрелка.
b Когато приключите с използването на
плейъра, върнете LCD панела в оригиналната
му позиция, така че да не се повреди, ако
случайно изтървете устройството или в
резултат на сътресение или вибрация.
8
Подготовка
Проверете дали имате следните
артикули:
• Променливотоков адаптер (1)
• Адаптер за автомобил (1)
• Аудио/видео кабел (мини щекер х 2
y фоно щекер х 3) (1)
• Устройство за дистанционно управление (1)
• Батерии R6 (размер АА) (2)
Заредете акумулаторната батерия преди
да използвате плейъра за първи път или
когато батерията се изтощи.
1 Свържете променливотоковия адаптер.
Когато зареждането започне,
индикаторът CHARGE светва в
оранжево.
Подготовка
Проверка на
приложените артикули
Зареждане на батерията
Към
мрежата
от 220 V
Подготовка на устройството за
дистанционно управление
Поставете две батерии R6 (размер
АА), като се съобразите поляритета
3 и # на батериите с маркировките в
отделението.
Променливотоков адаптер (приложен)
Когато зареждането приключи,
индикаторът CHARGE се
изключва.
Изключете променливотоковия
адаптер.
z
Зареждането отнема повече време, ако
плейърът е включен. Когато желаете
единствено да заредите батерията, изключете
плейъра.
b
Зареждайте батерията при температури 5°C
до 35°C.
, продължава
9
Време за зареждане и максимално
време за възпроизвеждане
Време за зареждане: Прибл. 6 часа
Време за възпроизвеждане: Прибл.
6 часа
Указаните по-горе времена са верни
при следните условия:
• Време за зареждане
– при стайна температура (20°С)
– при изключено захранване
• Време за възпроизвеждане
– при стайна температура (20°С)
– когато използвате слушалки
– когато подсветката на екрана е
зададена в минимална позиция
В зависимост от температурата на
околната среда или състоянието на
акумулаторната батерия времето за
зареждане може да се увеличи или
времето за възпроизвеждане може да
намалее.
Проверка на нивото на батерията
Когато плейърът е спрян, на екрана
се извежда индикатор за батерията.
Когато батерията е празна, се извежда
индикация
или индикаторът
CHARGE започва да мига.
Пълен заряд
Изразходена батерия
Използване на адаптера
за захранване от
автомобилен акумулатор
Адаптерът за захранване от автомобил
(приложен) е предназначен за 12 V
захранване, отрицателно заземяване (не
използвайте в автомобили с положително
заземяване и 24 V захранване).
1 Свържете адаптера за
захранване от автомобил.
Към
гнездото за
запалката на
автомобила
Адаптер за автомобил (приложен)
След като сте използвали плейъра в
автомобил
Изключете адаптера за автомобила от
гнездото за запалката.
b
• Шофьорът не трябва да прикача или
разкача адаптера за батериите за кола, докато
шофира.
• Прекарайте кабелите така, че да не пречат
на шофьора. Освен това, не поставяйте LCD
панела така, че да се вижда от шофьора.
• Почистете гнездото за запалката на
автомобила. Ако не е почистено, това може
да попречи на осъществяването на добър
контакт или е възможно да доведе до повреда.
• Използвайте адаптера за автомобила, когато
двигателят на автомобила работи. Ако го
използвате, докато двигателят е изключен,
акумулаторът може да се изтощи.
• Не оставяйте плейъра или артикулите за
него в автомобила.
10
Свързване на друго
оборудване
b
• Режимът за избор на звук не може
да се превключва, когато плейърът е
свързан към друго оборудване.
• Обърнете се към инструкциите за
работа, приложени към оборудването,
което ще свързвате.
• Преди връзката изключете плейъра и
оборудването, което ще свързвате, след
това го изключете и от мрежата.
1 Свържете плейъра към вашия
видео плейър или видеокамера,
като използвате аудио/видео
кабел (приложен).
INPUT SELECT
Подготовка
Свързването на плейъра към
телевизор или към друго оборудване,
увеличава опциите за гледане.
Наслаждавайте се на
изображения от друго оборудване
Към AUDIO/
VIDEO входните
жакове на видео
плейъра или
видеокамерата
Наслаждавайте се на изображения
от свързан телевизор
1 Свържете плейъра към телевизор
или към монитор, като използвате
аудио/видео кабел (приложен).
Аудио/видео кабел (приложен)
2 Включете плейъра и неколкократно
натиснете INPUT SELECT, за да
изберете “Line In”.
Към AUDIO/VIDEO
входните жакове
на телевизора или
монитора
Аудио/видео кабел (приложен)
z
Плейърът може да се свърже към усилвател
по същия начин както към телевизор.
11
Възпроизвеждане
Възпроизвеждане на дискове
В зависимост от диска, възможно е
някои операции да бъдат различни
или ограничени. Обърнете се към
ръководството за употреба, приложено
към съответния диск.
Предварително заредете батерията или
свържете променливотоковия адаптер.
Със страната за
възпроизвеждане надолу
Повърхност
на лещата
5 Натиснете PUSH CLOSE на
капачето, за да затворите
отделението за диска.
6 Натиснете N.
Възпроизвеждането започва.
В зависимост от диска, на
екрана може да се изведе меню.
Натиснете C/X/x/c, за да изберете
опция и натиснете ENTER.
z
Когато промените размера на картината
на LCD екрана, натиснете OPTIONS, за да
изберете “LCD Mode” (стр. 16).
PUSH CLOSE
OPEN
OPERATE
1 Отворете LCD панела.
2 Плъзнете ключа OPERATE в
положение “ON”.
3 Натиснете OPEN, за да
отворите капачето на диска.
4 Поставете диска.
Поставете диска със страната,
която желаете да възпроизвеждате,
надолу и леко натиснете, докато
чуете щракване. Не докосвайте
повърхността на лещите.
12
b
• Дисковете, създадени на DVD рекордери,
трябва да бъдат финализирани преди
възпроизвеждането им. За повече
информация относно финализирането се
обърнете към ръководство за употреба,
приложено към DVD рекордера.
• Когато отворите отделението за диска,
дискът може все още да се върти.
Изчакайте докато спре преди да го
извадите.
Забележки за скрийн сейвъра
За да възстановите
възпроизвеждането от
точката, в която сте спрели
диска (Възстановяване
на възпроизвеждането)
Когато отново натиснете N след
като сте спрели възпроизвеждането ,
плейърът стартира възпроизвеждане от
точката, в която сте натиснали x.
За да възпроизвеждате повторно
(Повторно възпроизвеждане)
• Когато възпроизвеждате DVD VIDEO
диск, натиснете DISPLAY, за да
изберете “Repeat” (стр. 14).
• Когато възпроизвеждате CD или VIDEO
CD (PBC функцията е изключена),
неколкократно натиснете MENU (стр. 5).
За да възпроизвеждате VIDEO CD с PBC
функции (PBC възпроизвеждане)
PBC (Контрол над възпроизвеждането)
ви позволява интерактивно да
възпроизвеждате VIDEO дискове, като
използвате менюто. Когато стартирате
възпроизвеждане на VIDEO CD с PBC
функции, се появява менюто. Изберете
опция, като използвате бутоните с
цифри на устройството за дистанционно
управление, и натиснете ENTER.
След това следвайте инструкциите в
менюто (натиснете N, когато се изведе
съобщението “Press SELECT”).
Възпроизвеждане
• Когато оставите плейъра в режим на
пауза или режим стоп за повече от 15
минути, на екрана се извежда скрийн
сейвър. Изображението изчезва, когато
натиснете N. За настройките на
“Скрийн сейвър” вижте стр. 18.
• Плейърът преминава в режим
на готовност 15 минути след
стартирането на скрийн сейвъра.
Натиснете бутона N, за да излезете
от режим на готовност.
z
• За да започнете възпроизвеждане от
началото на диска, натиснете x два пъти и
натиснете веднъж N.
• Когато включите след прекъсване на
захранването, функцията за възстановяване
на възпроизвеждането автоматично се
активира.
b
• В зависимост от точката на спиране,
функцията Възстановяване на
възпроизвеждането може да не стартира от
точно същата точка.
• Точката за възстановяване се изтрива,
когато:
– отворите капачето на диска.
– натиснете бутон INPUT SELECT.
, продължава
13
Използване на дисплея
с информация за
възпроизвеждането
Докато възпроизвеждате DVD, вие
можете да проверите информацията
за възпроизвеждане. Дисплеят с
информация за възпроизвеждането ви
позволява също да задавате заглавия/
глава или да променяте звука/
субтитрите и т.н.
Когато въвеждате цифри,
използвайте бутоните с цифри на
устройството за дистанционно
управление.
1 Натиснете DISPLAY по време на
възпроизвеждане на DVD.
Пример: Когато
възпроизвеждате DVD VIDEO
Опции
време. Ако натиснете ENTER, на
екрана ще се изведе индикацията
“00:00:00”. Въведете цифрата на
желания времеви код.
• Repeat (Повтаряне): Изберете
режим на повторно възпроизвеждане.
• А-В Repeat (Повтаряне от точка
до точка): Изберете “Set”, като
използвате X/x, и след това
натиснете ENTER. Изберете
точка А и точка В, като натиснете
ENTER.
• Time Disp. (Времеви дисплей):
Изберете изведената информация
за време.
*1 Когато възпроизвеждате DVD (VR
режим), до номера на заглавието се
извежда индикация “PL” (плейлист) или
“ORG” (оригинал).
*2 За да изберете номер, използвайте X/x или
бутоните с цифри.
За да изключите дисплея
Натиснете DISPLAY или RETURN.
b
В зависимост от диска е възможно някои от
опциите да не могат да бъдат променени.
2 Изберете и регулирайте всяка от
следните опции, като натиснете
X/x и ENTER.
14
• Title (Заглавие): Изберете номер
на заглавието.*2
• Chapter (Глава) Изберете номер
на глава. *2
• Audio (Аудио): Изберете звукa.
• Subtitle (Субтитри): Изберете
субтитри.
• Angle (Ракурс): Изберете ракурс.
• T. Time (Време на заглавието):
Докато възпроизвеждате заглавие,
се извежда време. Ако натиснете
ENTER, на екрана ще се изведе
индикация “00:00:00”. Въведете
цифрата на желания времеви код.
• C.Time (Време на главата): Докато
възпроизвеждате глава, се извежда
Възпроизвеждане на
МР3 аудио записи, JPEG
файлове с изображения
и видео файлове
Въртене на JPEG изображение
Натиснете C/X/x/c, докато
преглеждате файла с изображението.
Завърта всеки файл.
c: Завърта изображението на
90 градуса по часовниковата
стрелка.
C: Завърта изображението на
90 градуса в посока, обратна на
часовниковата стрелка.
X: Обръща изображението вертикално
(нагоре и надолу).
x: Обръща изображението
хоризонтално (наляво и надясно).
За да изведете списък с
миниатюрни изображения
Възпроизвеждане
Можете да възпроизвеждате МР3 аудио
записи, JPEG файлове с изображения и
видео файлове. За повече подробности
относно възможните за възпроизвеждане
файлови формати вижте “Носители, които
можете да възпроизвеждате” (стр. 25).
Когато зададете DATA носител,
се извежда списък с албуми.
Възпроизвеждането започва
автоматично в зависимост от диска.
Избор на JPEG файл
Натиснете MENU.
Файловете с изображения в албума се
извеждат в 12 подекрана.
1 Натиснете X/x, за да
изберете албума от списъка, и
натиснете ENTER.
Пример: Списък с МР3 файлове
• За да преминете към следващ или
предходен запис, натиснете >
или ..
• За да се върнете към списъка
с албуми, натиснете X/x, за да
изберете , и натиснете ENTER.
2 Натиснете X/x, за да
изберете файл, и натиснете
ENTER или N.
Плейърът започва възпроизвеждането
от избрания файл.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Slide Show
12
Prev
Next
• За да преминете към предходна
или следваща страница в дисплея
със списъка с миниатюрни
изображения, изберете “b Prev”
или “B Next” в долната част на
екрана и натиснете ENTER.
• За да излезете от списъка с
миниатюрни изображения,
натиснете MENU.
Изреждане на изображения в
последователност
1 Натиснете MENU.
Извежда се списъкът с миниатюрни
изображения.
2 Натиснете C/X/x/c, за да изберете
“Slide Show” в долната част на
екрана, и натиснете ENTER.
Изреждането на изображения
започва.
, продължава
15
Възпроизвеждане на данни на
USB устройство
Можете да възпроизвеждате DATA
файлове от USB устройство.
Настройка на размера
и качеството на
изображението
1 Неколкократно натиснете INPUT
SELECT, за да изберете “USB”.
2 Свържете USB устройството
Можете да регулирате картината, която
е изведена на LCD екрана.
към USB жака.
INPUT SELECT
USB устройство
За да изключите USB устройството
1 Натиснете INPUT SELECT, за да
отмените “USB”.
2 Изключете USB устройството.
Относно поддържаните Sony USB
устройства
Поддържат се следните модели Sony
USB флаш карти “Micro Vault” и
цифрови фотоапарати (произведени
след 2008 г.): USM-J/B серия, USM-L
серия, USM-LX серия, DSC-T серия,
DSC-W серия, DSC-H серия, DSC-S
серия и DSLR-A серия.
16
b
• Не изключвайте USB устройството, докато
индикаторът му за достъп свети. Ако го
направите, това може да доведе до повреда
или загуба на данни.
• USB устройствата, които могат да се
свържат към плейъра, са флаш памети и
цифрови фотоапарати. Други устройства
(USB хъб и т.н.) не мога да се свързват.
Когато свържете устройство, което не се
поддържа, се извежда съобщение за грешка.
1 Натиснете OPTIONS.
2 Натиснете X/x , за да изберете
“LCD Mode”, и натиснете ENTER.
3 Натиснете C/ X/x/c, за
да изберете и регулирате
всяка от следните опции, и
натиснете ENTER.
• LCD Aspect (Съотношение на
LCD екрана): Променя размера на
картината.
• Backlight (Подсветка):
Регулирайте осветеността.
• Contrast (Контраст): Регулирайте
разликата между светлите и
тъмните области.
• Hue (Нюанс): Регулира баланса
на червения и зеления цвят.
• Color (Цветност): Регулира
наситеността на цветовете.
• Default (Настройка по подразбиране):
Връща всички настройки към
положенията им по подразбиране.
За да изключите дисплея с менюто
Натиснете OPTIONS или RETURN
b
В зависимост от DVD диска, размерът
на екрана, който можете да зададете, се
различава.
4 Изберете и регулирайте всяка
Настройки и регулации
Използване на дисплея с
настройки
Някои от настройките за
възпроизвеждане, съхранени на диска,
имат предимство при възпроизвеждане.
от следните опции, като
натиснете X/x и ENTER.
За да изключите дисплея с
настройките
Натиснете OPTIONS или RETURN.
General Setup (Основни настройки)
Настройките по подразбиране са
подчертани.
Избира съотношението на картината на
свързания телевизор
4:3
Pan Scan
Изберете тази позиция, когато
свързвате 4:3 телевизор.
Автоматично извежда
широка картина на целия
екран, частта на картината,
която не пасва, се отрязва.
4:3
Letter Box
Изберете тази позиция, когато
свързвате 4:3 телевизор.
Извежда широка картина
с черни ленти в горната и
долната част на екрана.
1 Натиснете OPTIONS, когато
плейърът е в режим стоп.
Ако е включена функцията
за възстановяване на
възпроизвеждането, дисплеят
с настройки не може да бъде
използван. Натиснете x два пъти и
натиснете OPTIONS.
2 Натиснете X/x, за да изберете
“Setup”, и натиснете ENTER.
Настройки и регулации
◆Телевизионен дисплей (само за DVD)
3 Натиснете X/x, за да
изберете категорията с
настройките, и натиснете
ENTER.
: General Setup (Основни настройки)
(стр. 17)
Извършва настройки, свързани с
плейъра.
: Audio Setup (Настройки на звука)
(стр. 18)
Извършва аудио настройки според
условията за възпроизвеждане.
: Language Setup (Настройки на
езика) (стр. 18)
Извършва езиковите настройки
за екранния дисплей или за
саундтрака.
: Parental Control (Настройки за
родителски контрол) (стр. 19)
Настройва ограничения за
родителски контрол.
16:9
Изберете тази позиция, когато
свързвате 16:9 широкоекранен
телевизор или телевизор с
такава функция.
b
В зависимост от диска, “4:3 Letter Box” може
автоматично да се избере вместо “4:3 Pan
Scan” или обратното.
, продължава
17
◆Маркировка на ракурса (само за
DVD VIDEO)
Извежда маркировката на ракурса, когато
можете да променяте гледната точка по
време на възпроизвеждане на DVD, записан
с различни ракурси.
On
Извежда маркировката на
ракурса.
Off
Скрива маркировката на
ракурса.
◆Скрийн сейвър
Скрийн сейвърът се появява, когато
оставите системата в режим на пауза
или в режим стоп за 15 минути.
Скрийн сейвърът е полезен, защото
предотвратява повреда на дисплея
(поява на остатъчни изображения).
Натиснете N, за да изключите скрийн
сейвъра.
Настройките по подразбиране са
подчертани.
◆Audio DRC (Dynamic Range Control)
(само за DVD)
Прави звука ясен, когато силата на звука
е намалена, докато възпроизвеждате
DVD, което отговаря на “Audio DRC”.
On
Off
Включва фукцията Audio
DRC.
Изключва функцията Audio
DRC.
Language Setup (Настройки на езика)
◆OSD (On-Screen Display)
Превключва езика за индикацията
на екрана.
On
Включва скрийн сейвъра.
◆Disc Menu (само за DVD VIDEO)
Off
Изключва скрийн сейвъра.
Превключва езика за менюто на диска.
Когато изберете “Original”, се избира
езикът с приоритет на диска.
◆PBC
◆Subtitle (само за DVD VIDEO)
Когато използвате функцията PBC
(Контрол на възпроизвеждането) на
VIDEO CD, можете да се наслаждавате
на възпроизвеждане на интерактивни
програми (стр. 13).
Превключва езика за субтитрите.
Когато изберете “Off”, не се
извеждат субтитри.
On
Включва PBC функцията.
Off
Изключва PBC функцията.
◆По подразбиране
Всяка функция се връща в настройката
си по подразбиране. Обърнете
внимание, че всички настройки ще
бъдат загубени.
18
Audio Setup (Настройки на звука)
◆Audio (само за DVD VIDEO)
Превключва езика за звука. Когато
изберете “Original”, се избира езикът с
приоритет на диска.
b
Когато изберете език в “Disc Menu”, “Subtitle” или “Audio”, който не е записан на
диска, един от записаните езици ще бъде
автоматично избран.
Parental Control (Настройки
за родителски контрол)
Възпроизвеждането на някои DVD
дискове може да бъде ограничено чрез
функцията за родителски контрол.
Когато работите с тази настройка,
използвайте устройството за
дистанционно управление.
◆Парола (само за DVD VIDEO)
Промяна на паролата
1 Натиснете X/x, за да изберете “Password”, и натиснете ENTER.
2 Изберете “Change” и натиснете ENTER.
3 Въведете вашата настояща парола в
отделението “Old Password”, въведете
вашата нова парола в отделението
“New Password” и в отделението
“Verify Password”, и натиснете ENTER.
Въведете ниво на ограничение. Колкото
по-ниско е нивото, толкова по-стриктно
е ограничението.
За да активирате функцията за
родителски контрол, трябва първо да
въведете парола.
Настройка на родителски контрол
(Ограничено възпроизвеждане)
1 Натиснете X/x, за да изберете “Parental Control”, и натиснете ENTER.
2 Натиснете X/x, за да изберете ниво на
ограничение, и след това натиснете
ENTER.
3 Въведете паролата си и след това
натиснете ENTER.
Възпроизвеждане на диск със
зададена функция Родителски
контрол
Поставете диска и натиснете N.
Извежда се екранът за въвеждане на
паролата.
Въведете паролата си, като използвате
бутоните с цифри на устройството за
дистанционно управление, и натиснете
ENTER.
Настройки и регулации
Въведете или променете паролата.
Задавайки парола, вие можете да
ограничите възпроизвеждането на
DVD, което притежава функцията за
родителски контрол.
Въведете вашата 4-цифрена парола,
като използвате бутоните с цифри
на устройството за дистанционно
управление.
◆Parental Control (DVD VIDEO only)
Ако сте допуснали грешка при
въвеждането на паролата
Натиснете CLEAR или натиснете C, за
да се върнете назад преди натискането
на ENTER в стъпка 3, и после отново
въведете паролата.
Ако забравите паролата
В полето “Old Password”, въведете
числото “1369”; след това въведете
новата си парола в полето “New Password” и в полето “Verify Password”.
19
Звук
Допълнителна информация
Отстраняване на
проблеми
Ако докато използвате плейъра се
сблъскате с някой от изброените
по-долу проблеми, използвайте тези
указания, за да ги отстраните. Ако
проблемът продължи, консултирайте се
упълномощен сервиз на Sony.
Захранване
Захранването не се включва.
, Проверете дали променливотоковият
адаптер за захранването е здраво
свързан (стр. 9).
, Проверете дали акумулаторната батерия
е достатъчно заредена (стр. 10).
Батерията не може да бъде
заредена или времето за
зареждане е твърде дълго.
, Ако индикаторът CHARGE мига,
докато променливотоковият адаптер
е свързан, възможно е температурата
на околната среда да не е подходяща.
Зареждайте батерията в температурен
обхват от 50С до 350С.
, Зареждането отнема повече време,
ако плейърът е включен. Изключете
плейъра преди да започнете
зареждането.
, Ако не сте използвали плейъра повече
от година, капацитетът на батерията
може да е намалял. Консултирайте се
упълномощен сервиз на Sony.
Картина
На LCD екрана се появяват черни,
червени, сини или зелени точки, и
остават там.
, Това е структурна характеристика
на LCD и не е неизправност.
20
Няма звук или звукът не се
извежда правилно.
, Плейърът е в режим на пауза или в
режим на бавно възпроизвеждане.
, Плейърът е в режим на бързо
превъртане напред или назад.
, Звуковият режим е фиксиран в
положение “Standard”, когато сте
свързали аудио кабел към жака AUDIO IN/OUT. Изключете аудио кабела
от жака, за да използвате плейъра
отделно.
Функциониране
Когато натиснете бутон, не се
случва нищо.
, Ключът HOLD на плейъра е зададен
по посока към стрелката (стр. 6).
Дискът не се възпроизвежда.
, Ако дискът е обърнат обратно, се
извежда съобщение “No Disc” или
“Cannot play this disc”. Поставете
правилно диска като внимавате
страната, която ще се възпроизвежда,
да е обърната надолу (стр. 12).
, Дискът не е поставен правилно, докато
не щракне (стр. 12).
, Дискът е замърсен или повреден
(стр. 24).
, Поставили сте диск, който не може
да се възпроизвежда. Проверете дали
регионалният код съвпада с плейъра и
дали дискът е финализиран (стр. 25).
, Когато са изведени надписи “USB” или
“Line In”, неколкократно натиснете
INPUT SELECT, за да изберете
режима за диска (стр. 6).
, Зададена е функцията Родителски
контрол. Променете настройката
(стр. 19).
, Във вътрешността на плейъра има
кондензирала влага (стр. 23).
Дискът не започва възпроизвеждане
от началото.
МР3, JPEG или видео файлове не могат
да бъдат възпроизведени (стр. 26).
, Избрани са функциите Повторно
възпроизвеждане (стр. 13) или
Възпроизвеждане в случаен ред (стр. 5).
, Включва се функцията Възстановяване на
възпроизвеждането (стр. 13).
, Плейлистът на създадения диск се
възпроизвежда автоматично. За да
възпроизвеждате оригинални заглавия,
натиснете x два пъти и натиснете TOP
MENU, за да настроите “Original”.
, Форматът на файла не съвпада.
, Разширението на файла не съвпада.
, Файлът е повреден.
, Размерът на файла е твърде голям.
, Когато избраният файл не се поддържа,
се извежда надпис “Data Error” и
файлът не може да се възпроизведе.
, Поради технологията за компресиране,
използвана за видео файловете,
стартирането на възпроизвеждането
може да отнеме известно време.
извършването на определени операции
да не бъде достъпно. Обърнете се към
ръководството за употреба, приложено
към диска.
Когато възпроизвеждате DVD (VR
режим) диск се извежда “Copyright
Lock” и екранът се оцветява в синьо.
, Когато има статично електричество,
плейърът не работи правилно. В този
случай поставете ключа OPERATE в
положение “OFF”, изключете адаптера
и оставете устройството за 30 секунди.
Свързване
На свързаното оборудване не
, Когато се възпроизвеждат изображения,
се появява картина или звук
които съдържат сигнали за защита от
(телевизор или монитор).
копиране, вместо изображенията е
възможно да се появи син екран (стр. 25). , Свържете отново свързващия кабел
стабилно (стр. 11).
Бутоните C/c не работят на дисплея , Свързващият кабел е повреден.
с менюто
, Проверете настройките на свързания
телевизор или усилвател.
, В зависимост от диска може да не
успеете да използвате бутоните C/c
Не се появява картина или звук
на плейъра за менюто на диска.
от свързаното оборудване (видео
В този случай използвайте C/c
плейър или видеокамера).
на устройството за дистанционно
управление.
, Неколкократно натиснете INPUT SELECT, за да изберете “Line In” (стр. 11).
Устройството за дистанционно
Допълнителна информация
Извежда се индикация “ “ и плейърът не
Плейърът не работи правилно или
функционира според натиснатия бутон.
захранването не се изключва.
, В зависимост от диска е възможно
управление не работи.
, Батериите са отслабнали.
, Устройството за дистанционно
управление не е насочено към датчика
за дистанционно управление на
плейъра.
, Датчикът на устройството за
дистанционно управление е осветен от
силна или директна слънчева светлина.
, продължава
21
USB
Плейърът не разпознава USB
устройството, свързано към него
, Свържете отново USB устройството
стабилно (стр. 16).
, USB устройството е повредено.
, Неколкократно натиснете INPUT
SELECT, за да изберете “USB”
(стр. 16).
Предпазни мерки
Безопасност на пътя
Не използвайте монитора и
слушалките, докато шофирате, карате
велосипед или управлявате друго
моторно превозно средство. Можете
да причините катастрофа и в някои
области това е незаконно. Също така,
потенциално опасно е да слушате
твърде силен звук, докато вървите или
когато пресичате улицата. Трябва да
бъдете особено внимателни или да
прекратите употребата на плейъра в
потенциално опасни ситуации.
Безопасност
Ако в плейъра попадне твърд предмет
или течност, изключете устройството
и го проверете в квалифициран сервиз
преди отново да го включите, за да
работите с него.
Източници на захранване
• Ако няма да използвате плейъра за
дълъг период от време, изключете
кабела на захранването от мрежата
от 220 V. Когато изключвате
устройството от контакта, хващайте
щепсела. Никога не дърпайте самия
кабел.
• Не докосвайте захранващия кабел или
променливотоковия адаптер с мокри
ръце. Това може да причини токов
удар.
• Не свързвайте променливотоковия
адаптер към туристически
електрически преобразувател, който
може да генерира топлина и да
причини неизправност.
22
Покачване на температурата
Температурата във вътрешността
на плейъра може да се покачи, ако
използвате устройството дълго време
или по време на зареждане. Това не е
неизправност.
Местоположение
Функциониране
• Ако плейърът е внесен директно от
студено на топло място или е поставен
в много влажна стая, върху лещите във
вътрешността може да се кондензира
влага. Ако това се случи, възможно
е устройството да не функционира
правилно. В този случай извадете
диска и оставете плейъра включен
за около половин час, докато влагата
се изпари. Избършете влагата от
LCD екрана, като използвате меко
Дисплей с течни кристали
• Въпреки че LCD екранът е
произведен по високо прецизна
технология, възможно е на LCD
екрана да се появят малки точки
в различни цветове. Това не е
неизправност.
• Не поставяйте нищо върху LCD
екрана. Не прилагайте натиск върху
екрана с ръка или лакът.
• Не увреждайте повърхността на
LCD екрана с остър или нащърбен
предмет.
Акумулаторна батерия
• Заради ограничения си живот,
капацитетът на батерията намалява с
времето и употребата. Когато времето
за работа с батерията намалее на
половина на обичайното, сменете
батерията.
• За да предотвратите бързото
изразходване на живота на батерията,
зареждайте я поне веднъж на половин
година.
• Възможно е в някои държави
изхвърлянето на батериите, които
се използват за захранване на този
продукт, да става на определени за
това места. Моля, консултирайте се с
местните власти.
, продължава
Допълнителна информация
• Не поставяйте устройството в
затворени пространства, като
например лавици или вградени
шкафове.
• Не покривайте вентилационните
отвори на устройството с вестници,
покривки, пердета и др. Не поставяйте
плейъра върху мека повърхност
(например върху килим).
• Не поставяйте плейъра близо до
топлинни източници или на места,
изложени на пряка слънчева светлина,
прах, влага, дъжд или механични
вибрации, или в автомобил със
затворени прозорци.
• Не поставяйте плейъра в наклонена
позиция. Той е създаден така, че да
работи само когато е в хоризонтална
позиция.
• Поддържайте плейъра и дисковете
настрани от силни магнити като
микровълнови фурни или големи
говорители.
• Не изпускайте и не прилагайте сила.
Не поставяйте тежки предмети върху
плейъра.
парче плат. По-късно отново включете
захранването.
• Пазете лещите на плейъра чисти и
не ги докосвайте. Ако го направите,
възможно е лещите да се повредят и
плейърът може да не работи правилно.
Капачето на отделението за дисковете
трябва да стои затворено, освен когато
зареждате или изваждате диск.
23
Променливотоков адаптер и
адаптер за автомобил
• Използвайте единствено приложените
адаптери за плейъра. Не използвайте
други адаптери, защото това може да
причини неизправност.
• Не разглобявайте и не преобразувайте
устройството.
• Не докосвайте металните части,
защото това може да причини късо
съединение и да повреди адаптера
за автомобила, особено ако бъде
докоснат от друг метален предмет.
Настройка на силата на звука
Не увеличавайте силата на звука,
докато слушате участък с нисък
звук или без звук. Ако го направите,
високоговорителите могат да се
повредят, когато се възпроизведе
участък с високо ниво на силата на
звука.
Слушалки
• Защита на вашия слух: Избягвайте
да използвате слушалките, когато
възпроизвеждате силен звук.
Лекарите съветват да не използвате
продължително време устройството,
слушайки твърде силен звук. Ако
усетите необичайно звънене в
ушите, намалете силата на звука или
преустановете употреба.
24
• Грижа за другите: Поддържайте силата
на звука на средно ниво. Това ще ви
позволи да чувате външни звуци и да
се съобразявате с хората около вас.
Почистване
• Почиствайте корпуса, панела
и бутоните с меко парче плат,
навлажнено с мек почистващ
разтвор. Не използвайте груби гъби,
прахообразни почистващи препарати
или разтворители, като алкохол или
бензин.
• Избършете LCD екрана с мека суха
кърпа. За да предотвратите натрупване
на мръсотия, забърсвайте често. Не
бършете LCD екрана с мокра кърпа:
ако в устройството влезе вода, това
може да доведе до неизправност.
• Ако картината/звукът са нарушени,
това може да е индикация за
напрашване на оптиката. В този
случай използвайте вентилаторна
четка за продухване на обективи, за да
отстраните прашинките.
Избягвайте директен контакт с
оптиката, докато почиствате. Не
използвайте почистващи дискове или
почистващи препарати за дискове/
обективи.
Забележки за дисковете
• За да запазите диска чист, не
докосвайте повърхността му хващайте го единствено по ръбовете.
• Не използвайте следните видове
дискове:
– диск с нестандартна форма (например
правоъгълни, сърцевидни).
– диск с етикет или стикер.
– диск, който има целофан или тиксо
по него.
Носители, които можете да възпроизвеждате
Вид
Лого на диска
Икона
Характеристики
• DVD дискове, които се
продават в търговската мрежа
• DVD+RWs/DVD+Rs/ DVD+R
DL в режим VR.
• DVD-RWs/DVD-Rs/ DVD-R
DL във видео режим
DVD
• Mузикални CD дискове.
• CD-R/CD-RW в музикален
CD формат.
CD
DATA диск
или USB
b
• Забележки за носителите на запис
Някои носители на запис не могат да
бъдат възпроизведени на този плейър
поради качеството на записа или
физическото състояние на устройството
за запис и авторския софтуер.
Дискът няма да се възпроизвежда, ако
не е правилно финализиран. За повече
информация се обърнете към ръководството
за употреба на устройството за запис.
Обърнете внимание, че някои функции за
възпроизвеждане може да не функционират
с някои DVD+RW/+R/+R DL, дори и да
са били правилно финализирани. В този
случай възпроизведете диска нормално.
• VIDEO CD (включително
Super VCD)
• CD-R/CD-RW във видео CD
формат или в Super VCD
формат.
Допълнителна информация
DVD-RWs/DVD-R/
DVD-RW/DVD-R/DVD-R DL
в режим VR (видеозапис).
DATA CD/DATA DVD или
USB устройства, съдържащи
MP3, JPEG или видео
файлове.
• Само за плейъри, които не могат да
възпроизвеждат изображения със защита
на авторски права
Изображения на DVD (режим VR)
със CPRM* защита може да не се
възпроизвеждат, ако имат защита от
копиране. Извежда се надпис “Copyright
Lock”.
* CPRM (Защита на съдържание
на носители на запис) е кодираща
технология, която пази авторските права
на изображения.
, продължава
25
Забележки относно MP3, JPEG и
видео файловете
Плейърът може да възпроизвежда
следните файлове:
• МР3 файлове с разширение “.mp3”*1.
• JPEG файлове с разширение “.jpg”*2.
• JPEG файлове с изображения, които
отговарят на DCF файловия формат.
• Xvid видео файлове с разширение “.avi”.
• MPEG-4 видео файлове (обикновен
профил) с разширение “.mp4”*3.
• DATA CD трябва да са записани според
ISO 9660 Level 1 ниво или според
разширения формат Joliet.
• DATA DVD трябва да са записани
според UDF (универсален дисков
формат).
*1 Файлове в mp3PRO формат не могат да се
възпроизвеждат.
*2 Файлове с разширение “.jpe” или “.jpeg”
могат да се възпроизвеждат, като се замени
разширението с “.jpg”.
*3 Файлове със защита от копиране (Digital Rights Management) не могат да се
възпроизвеждат. Файлове в MPEG-4 AVC
формат не могат да се възпроизвеждат.
z
• Възпроизвеждането на сложна йерархия
от папки може да отнеме време. Създайте
албумите както следва:
– Броят на йерархиите в носителя не трябва
да е повече от две.
– Броят на албумите в носителя трябва да е 50
или по-малко.
– Броят файлове в един албум трябва да е 100
или по-малко.
– Общият брой албуми и файлове в носителя
трябва да бъде 600 или по-малко.
• Плейърът ще възпроизвежда всеки файл
от горната таблица, дори ако форматът се
различава. Възпроизвеждането на такива
данни може да генерира шум, чиито резултат
да доведе до повреда на говорителите.
b
• Плейърът възпроизвежда файловете от
албуми в реда, в който са били записани.
26
• Някои DATA дискове, създадени във формат
Packet Write, не могат да се възпроизвеждат.
• Някои DATA дискове, създадени в няколко
сесии, не могат да се възпроизвеждат.
• Някои JPEG файлове не могат да се
възпроизведат.
• Плейърът не може да възпроизвежда
JPEG файлове, които са по-големи от 3078
(ширина) х 2048 (височина) в нормален
режим или по-големи от 2000 (ширина)
х 1200 (височина) в прогресивен JPEG.
(Някои прогресивни JPEG файлове не могат
да се изведат дори и размерът им да попада
в гореизброените).
• Плейърът не може да възпроизведе
комбинация от два или повече видео файла.
• Плейърът не може да възпроизведе видео
файл с размер по-голям от 720 (ширина) х
576 (височина)/2 GB.
• Плейърът може да не успее да възпроизведе
определени видео файлове, които са подълги от 3 часа.
• В зависимост от видео файла, възможно
е изображението да бъде неясно или
възпроизвеждането може да спре. В този
случай ви препоръчваме да създадете файл
с по-малка честота. Ако звукът все още
съдържа шум, проверете аудио формата.
(Препоръчителният формат за Xvid видео
файлове е МР3, а за MPEG-4 видео файлове –
AAC LC.) Обърнете внимание обаче, че
тази система не е съвместим с WMA (Windows Media Audio) формата.
• Възможно е плейърът да не упсее да
възпроизведе плавно някои високочестотни
видео файлове от DATA CD. Препоръчваме
ви да възпроизвеждате тези файлове, като
използвате DATA DVD.
• Плейърът може да изведе име на файл
или папка с дължина до 14 символа.
Специалните символи се изписват като “*”.
• Плейърът може да изведе само названието
на албума, който се възпроизвежда в
момента. Всеки албум, разположен на
горния слой, се извежда като “/…/”.
• Възможно е информацията за
възпроизвеждане на някои файлове да не се
изведе правилно.
Забележки за дискове, налични в
търговската мрежа
Технически
характеристики
Регионален код
За защита на авторските права
се използва специална система.
Регионалният код е указан на DVD
VIDEO опаковката в зависимост от
региона, в който е закупен. DVD VIDEO
дискове с маркировка “ALL” или “2”
могат да бъдат възпроизвеждани на
този плейър.
ALL
Система
Лазер: Полупроводников лазер
Система на формат на сигнала:
PAL (NTSC)
Входове/Изходи
Забележка относно възпроизвеждането
Течно-кристален дисплей
на DVD и VIDEO CD
Някои операции по възпроизвеждането
на DVD и VIDEO CD могат да бъдат
нарочно фиксирани от производителите
на софтуер. Тъй като този плейър
работи с DVD и VIDEO CD, в
зависимост от съдържанието на
диска, програмирано от софтуерните
производители, е възможно някои
функции на възпроизвеждане да
бъдат невалидни. Обърнете се и към
инструкциите, приложени към DVD и
VIDEO CD.
Забележки за дисковете
Този продукт е създаден да
възпроизвежда дискове, които отговарят
на CD (Компакт диск) стандартите.
Двуслойните дискове и някои
музикални дискове, кодирани със
сигнали за защита на авторските права,
не са съвместими със CD (Компакт
диск) стандарта. Това означава, че те не
са съвместими с този продукт.
Размер на панела: 23 cm/9 инча (диагонал)
Работна система: TFT активна матрица
Резолюция: 800 × 480
Общи
Изисквания към захранването:
DC 9.5 V 1.2 A (Променливотоков
адаптер/Адаптер за автомобил)
Консумация на електроенергия (DVD
VIDEO възпроизвеждане):
6.5 W (когато използвате със
слушалки)
Размери (прибл.):
233 х 44 х 173 mm (ширина/височина/
дължина) включително издадените части
Тегло (прибл.): 1.05 kg
Работна влажност: 25% to 80%
Променливотоков адаптер: 110-240
V AC, 50/60 Hz
Адаптер за автомобил: 12 V DC
Допълнителна информация
VIDEO IN/OUT (видео вход/изход):
Минижак
AUDIO IN/OUT (аудио вход/изход):
Стерео минижак
PHONES (слушалки) A/B:
Стерео минижак
USB: USB жак Тип А (За свързване на
USB памет)
Приложени артикули
Вижте стр. 9.
Дизайнът и техническите характеристики
подлежат на промени без предупреждение.
27
Азбучен указател
Цифри
16:9 17
4:3 Letter Box 17
4:3 Pan Scan 17
Audio DRC 18
CD 12, 25
DATA 15, 25
DVD 12, 25
JPEG 15, 26
MP3 15, 26
MPEG-4 (видео файл) 15, 26
OSD (Дисплей на екрана) 18
PBC 13, 18
USB 16
VIDEO CD 12, 25
Xvid (видео файл) 15, 26
Аудио настройки 18
Видео файл (Xvid/MPEG-4) 15, 26
Време за зареждане и
възпроизвеждане 10
Възпроизвеждане в случаен ред 5
Възстановяване на
възпроизвеждането 13
Дисплей на телевизионния екран 17
Дисплей с информация за
възпроизвеждането 14
Звук 7, 18
Изреждане на изображения 15
Маркировка на ракурса 7, 18
Меню на диска 18
Настройки 17
Настройки на езика 18
Носители, които можете да
възпроизвеждате 25
Общи настройки 17
Отстраняване на проблеми 20
Парола 19
Повторно възпроизвеждане 13
Регионален код 27
Режим на LCD екрана 16
Родителски контрол 19
Скрийн сейвър 13, 18
Субтитри 7, 18
Съотношение на LCD екрана 16
#(
Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди (приложимо в Европейския
съюз и други Европейски страни със системи за разделно събиране на отпадъци)
üĪģĤĭĤĨĝĪħĝĶĬıįįĭĮĬĪĥĭĮĝĪĮĪĤħĤĝĶĬıįĩġĞĪĝěĮěĪīěĦĪĝĦěīĪĦěģĝěijġĮĪģĤ
īĬĪĠįĦĮĩġĮĬĻĜĝěĠěĭġĮĬġĮĤĬěĦěĮĪĠĪĨěĦĤĩĭĦĤĪĮīěĠĶĦëĨġĭĮĪĮĪĝěĮĪĥĮĬĻĜĝě
ĠěĜĶĠġīĬġĠěĠġĩĝĭĶĪĮĝġĮĩĤĻĭĶĜĤĬěĮġħġĩīįĩĦĮģěĬġIJĤĦħĤĬěĩġĩěġħġĦĮĬĤijġĭĦĤ
ĤġħġĦĮĬĪĩĩĤįĬġĠĤôěĮĪīĬġĠěĠġĮġĮĪģĤīĬĪĠįĦĮĩěīĬěĝĤħĩĪĮĪĨĻĭĮĪĝĤġĵġ
īĪĨĪĞĩġĮġģěīĬġĠĪĮĝĬěĮĻĝěĩġĩěĩġĞěĮĤĝĩĤĮġīĪĭħġĠĭĮĝĤĻģěĪĦĪħĩěĮěĭĬġĠěĤ
ijĪĝġĴĦĪĮĪģĠĬěĝġĦĪĤĮĪĜĤıěĝĶģĩĤĦĩěħĤīĬĤĤģıĝĶĬħĻĩġĮĪĨįĩěĩġīĪĠıĪĠĻĵĪ
ĨĻĭĮĪúġIJĤĦħĤĬěĩġĮĪĩěĨěĮġĬĤěħĤĮġĵġĭīĪĨĪĞĩġĠěĭġĭĶıĬěĩĻĮīĬĤĬĪĠĩĤĮġ
ĬġĭįĬĭĤñěīĪĠĬĪĜĩěĤĩİĪĬĨěIJĤĻĪĮĩĪĭĩĪĬġIJĤĦħĤĬěĩġĮĪĩěĮĪģĤīĬĪĠįĦĮĨĪĢġĮġ
ĠěĭġĪĜĶĬĩġĮġĦĶĨĨġĭĮĩěĮěĞĬěĠĭĦěįīĬěĝěİĤĬĨěĮěģěĭĶĜĤĬěĩġĩěĜĤĮĪĝĤ
ĪĮīěĠĶIJĤĤħĤĨěĞěģĤĩěĪĮĦĶĠġĮĪĭĮġģěĦįīĤħĤīĬĪĠįĦĮě
Download PDF