Sony | DVP-FX850 | Sony DVP-FX850 Инструкции за експлоатация

3-100-247-11(1)
Преносим
CD/DVD
плейър
Ръководство за експлоатация
За полезни съвети и
информация относно
продуктите и услугите, които
предлага Sony, моля, посетете:
www.sony-europe.com/myproduct
DVP-FX850
© 2007 Sony Corporation
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да ограничите риска от
пожар или токов удар, не
излагайте устройството
на дъжд или влага.
За да предотвратите
токов удар, не отваряйте
кутията. Обръщайте се
единствено към квалифициран сервиз.
Кабелът на захранването
трябва да се сменя само в
квалифициран сервиз.
Не излагайте батерията на
прекалено висока температура, като например,
пряка слънчева светлина,
топлина, излъчена от огън
или подобни.
Този етикет се намира от долната
страна на устройството.
Този CD/DVD плейър е CLASS 1
LASER PRODUCT. Маркировката
CLASS 1 LASER PRODUCT се
намира от долната страна на
устройството.
ВНИМАНИЕ
• Използването на оптични
инструменти с този продукт
увеличава риска от увреждане
на зрението. Не се опитвайте
да разглобявате устройството,
тъй като лазерният лъч, използван в CD/DVD плейъра, е опасен
за очите.
Обръщайте се единствено към
квалифициран сервиз.
• Опасност от експлозия, ако
батерията бъде неправилно поставена. Подменяйте батерията
единствено с батерия от същия
вид, която се препоръчва от
производителя. Изхвърляйте
използваните батерии според инструкциите на производителя.
2
Забележки за
дисковете
• За да запазите диска чист, не
докосвайте повърхността му —
хващайте го единствено по
ръбовете.
Изхвърляне на стари електрически
и електронни уреди (Приложимо за
страните от Европейския съюз и
други европейски страни, използващи система за разделно събиране на
отпадъци)
Този символ на устройството
или на неговата опаковка показва,
че този продукт не трябва да се
третира като домашен отпадък.
Вместо това, той трябва да бъде
предаден в съответните пунктове
за рециклиране на електрически и
електронни уреди. Изхвърляйки
този продукт на правилното
място, вие предотвратявате
потенциални негативни последици
за околната среда и човешкото
здраве, които могат да се получат
при неправилното изхвърляне
на продукта. Рециклирането на
материалите ще помогне за запазването на естествените ресурси. За
по-подробна информация относно
рециклирането на този продукт,
моля, свържете се с местния градски офис, службата за изхвърляне на
отпадъци или с магазина, от който
сте закупили продукта.
• Не излагайте диска на пряка
слънчева светлина или топлинни
източници като климатици; не
оставяйте дискове в автомобил,
паркиран на пряка слънчева
светлина, тъй като може да
има значително покачване на
температурата.
• След употреба приберете дисковете в кутиите им.
• Почиствайте дисковете с парче
плат. Почиствайте ги от центъра към периферията.
Предпазни мерки
Безопасност
• Изискванията към захранването
и консумацията на електроенергия на това устройство
са обозначени на променливотоковия адаптер. Проверете
дали работното напрежение
на устройството отговаря на
захранването.
• За да предотвратите пожар или
късо съединение, не поставяйте
върху плейъра предмети, пълни с
течност (например вази).
Инсталиране
• Не инсталирайте устройството в наклонена позиция. То е
проектирано да работи само в
хоризонтална позиция.
• Пазете устройството и
дисковете далече от оборудване
със силни магнитни полета, като
например микровълнови печки
или големи високоговорители.
• Не поставяйте тежки предмети
върху устройството.
• Не използвайте разтвори
като бензин или разредител, а
също и почистващи вещества
от търговската мрежа; не
използвайте също антистатичен
спрей, предназначен за винилови
грамофонни плочи.
• Ако сте отпечатали етикета
за диска, изсушете го преди да
го поставите върху диска и да
започнете възпроизвеждане.
Предпазни мерки
Безопасност на пътя
Не използвайте монитора и слушалките
докато шофирате, карате велосипед или
управлявате друго моторно превозно средство. Можете да причините катастрофа и в
някои области това е незаконно. Също така
е потенциално опасно да възпроизвеждате
с висока сила на звука докато вървите или
когато пресичате улицата. Трябва да бъдете
особено внимателни или да прекратите употребата на плейъра в потенциално опасни
ситуации.
Безопасност
Ако в плейъра попадне твърд предмет или
течност, изключете устройството и го
проверете в квалифициран сервиз преди отново да го включите, за да работите с него.
Източници на захранване
• Устройството не е изключено от източника на променлив ток (мрежата) докато е
свързано с контакта на стената, дори ако
самият плейър е изключен.
• Ако няма да използвате плейъра за дълъг
период от време, изключете кабела на захранването от мрежата от 220 V. Когато
изключвате устройството от контакта,
хващайте щепсела. Никога не дърпайте
самия кабел.
• Не докосвайте захранващия кабел или
променливотоковия адаптер с мокри ръце.
Това може да причини токов удар.
Покачване на температурата
Температурата във вътрешността на
плейъра може да се покачи, ако използвате
устройството дълго време или по време на
зареждане. Това не е неизправност.
Местоположение
• Поставете плейъра на място с подходяща
вентилация, за да предотвратите покачване на вътрешната температура.
• Не поставяйте плейъра върху мека повърхност (например върху килим), която може
да запуши вентилационните отвори.
• Не поставяйте устройството в затворени пространства, като например лавици
или вградени шкафове.
• За да ограничите риска от пожар, не
покривайте вентилационните отвори
на устройството с вестници, покривки,
пердета и др.
• Не поставяйте плейъра близо до топлинни
източници или на места, изложени на пряка
слънчева светлина, прах, влага, дъжд или
механични вибрации, или в автомобил със
затворени прозорци.
Функциониране
• Ако плейърът е внесен директно от студено на топло място или е поставен в много
влажна стая, върху лещите във вътрешността може да се кондензира влага. Ако
това се случи, възможно е устройството
да не функционира правилно. В този случай
извадете диска и оставете плейъра включен
за около половин час докато влагата се
изпари.
• Когато пренасяте плейъра, предварително извадете диска. Ако не го направите,
възможно е дискът да се повреди.
• Пазете лещите на плейъра чисти и не ги
докосвайте. Ако го направите, възможно
е лещите да се повредят и плейърът да не
работи правилно. Оставете капачето на
отделението за диска затворено, освен
когато зареждате или изваждате диск.
Работа с LCD екрана
• Въпреки че LCD екранът е произведен по
високо прецизна технология, възможно е
на LCD екрана да се появят малки точки
в различни цветове. Това не е неизправност.
• Не бършете LCD екрана с влажно парче
плат. Течността може да го повреди.
• Не поставяйте нищо върху LCD екрана. Не
прилагайте натиск върху екрана с ръка или
лакът.
• Ако плейърът бъде внесен директно от
студено на топло място, върху LCD екрана
може да се кондензира влага. Ако това се случи, преди да използвате плейъра изтрийте
изцяло кондензиралата влага. Препоръчваме
ви да използвате салфетки.
Конденз ще се получи отново, ако повърхността на LCD екрана е студена. Изчакайте докато LCD повърхността се затопли
до стайната температура.
Променливотоков адаптер
Инсталирайте системата така, че да можете незабавно да изключите захранващия
кабел от контакта, ако нещо се случи.
• Използвайте единствено приложения
променливотоков адаптор. Не използвайте
други променливотокови адаптери. Това
може да причини неизправност.
• Не поставяйте променливотоковия
адаптер в затворени пространства, като
например лавици или AV шкафове.
• Не свързвайте променливотоковия
адаптер с туристически трансформатор,
който може да произведе топлина и да
причини неизправност.
продължава
3
Акумулаторна батерия
• Възможно е в някои държави изхвърлянето на батериите, които се използват за
захранване на този продукт, да става на
определени за това места. Моля, консултирайте се с местните власти.
• Заради ограничения си живот, капацитетът на батерията намалява с времето и
употребата. Когато батерията започне
да се изтощава на половина на нормалното
време за работа, сменете батерията.
• Когато зареждате батерията за първи път
или когато не е използвана за дълъг период
от време, вие не можете да я заредите до
пълния й капацитет. Капацитетът на
батерията се възвръща след неколкократното й зареждане и разреждане.
• Не оставяйте батерията на места, които
са обект на директна слънчева светлина.
Не оставяйте батерията и в автомобил,
паркиран на пряка слънчева светлина, защото е възможно температурата да надвиши
60°С.
• Пазете батерията суха.
• Внимавайте да не дадете терминалите
на батерията (А), които се намират от
долната страна на плейъра, и свързващите
жакове на батерията (С) на късо с метален
предмет, като например колие.
• Не позволявявайте попадането на прах
или пясък по терминалите (А) и водещите
дупки (В), от долната страна на плейъра,
а също и в терминалите (С) и водещите
дупки (D) на комплекта батерии.
B
Долна част
на плейъра
A
D
Комплект
батерии
C
Адаптер за автомобил
• Използвайте единствено приложения в
комплекта адаптер за автомобил с този
плейър, защото използването на други може
да причини неизправност.
• Не разглобявайте и не преобразувайте
устройството.
4
• Не изпускайте устройството и не го
излагайте на удари.
• Не докосвайте металните части, защото
това може да причини късо съединение и да
повреди адаптера за автомобила, особено
ако бъде докоснат от друг метален обект.
• Не поставяйте адаптера за автомобил
на места, изложени на директна слънчева
светлина, или в автомобил със затворени
прозорци. Не го подлагайте и на механични
вибрации.
Настройка на силата на звука
Не увеличавайте силата на звука докато
слушате участък с ниско ниво на звука или без
звук. Ако го направите, високоговорителите
могат да се повредят, когато се възпроизведе
участък с високо ниво на силата на звука.
Слушалки
• Защита на вашия слух
• Избягвайте употреба на слушалките, когато възпроизвеждате с висока сила на звука.
Слуховите експерти съветват, че продължителната употреба на плейъра със силен
звук не е препоръчителна. Ако получите нетипично звънене в учите, намалете силата
на звука или преустановете употреба.
• Грижа за другите
• Поддържайте силата на звука на средно
ниво. Това ще ви позволи да чувате външни
звуци и да се съобразявате с хората около
вас.
Почистване
Почиствайте корпуса, панела и бутоните с
меко парче плат, навлажнено с мек почистващ разтвор. Не използвайте груби гъби,
прахообразни почистващи препарати или
разтворители, като алкохол или бензин.
Почистващи дискове/почистване на лещите
Не използвайте почистващи дискове или
почистващи препарати за дискове/лещи (например от мокър тип или спрей). Те могат да
причинят неизправност.
ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА
Внимание: Този плейър е в състояние да
поддържа неподвижен видео образ или
снимка на екрана на вашия телевизор
безкрайно дълго време. Ако оставите
неподвижен видео образ на телевизионния
екран за продължителен период от време,
рискувате да повредите телевизионния
екран. Особено чувствителни са телевизорите с плазмени екрани и прожекционните телевизори.
Ако имате въпроси или проблеми относно
вашия плейър, моля, обърнете се към най-близкия доставчик или сервиз на Sony.
Съдържание
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ....................................................................................................... 2
Забележки за дисковете .............................................................................................. 2
Предпазни мерки ............................................................................................................ 3
Относно това ръководство ....................................................................................... 6
Дискове, които плейърът може да възпроизвежда ................................................ 7
Подготовка........................................................... 9
Проверка на приложените аксесоари ....................................................................... 9
Използване на устройството за дистанционно управление ............................. 9
Използване на LCD панела ........................................................................................... 10
Свързване на променливотоковия адаптер ............................................................ 11
Използване на комплекта батерии ........................................................................... 12
Използване на адаптер за автомобил...................................................................... 14
Възпроизвеждане на дискове ................................. 15
Възпроизвеждане на дискове…………15
Използване на дисплея за настройки на възпроизвеждането…………21
Търсене на определена позиция на диска (Търсене, Сканиране, Бавно възпроизвеждане, Повторно възпроизвеждане, Възпроизвеждане в случаен ред) ... 23
Възпроизвеждане на МР3 аудио записи или JPEG файлове с изображения...... 25
Настройка на размера и качеството на изображението …… ..28
DivX® видео............................................................ 30
Възпроизвеждане на DivX видео файлове ................................................................. 30
Относно DivX видео файловете................................................................................. 31
Настройки и регулации ......................................... 33
Използване на дисплея с настройки ……33
Настройки на дисплея (General Setup) .................... 34
Настройки на звука (Audio Setup) .............................................................................. 35
Настройки на езика на дисплея и звука (Language Setup) ................................... 36
Настройки за родителски контрол (Parental Control) ............................................ 37
Връзки ................................................................... 39
Свързване към друго устройство ............................................................................. 39
Допълнителна информация ................................... 42
Отстраняване на проблеми ........................................................................................ 42
Относно МР3 аудио записи и JPEG файлове с изображения .............................. 44
Спецификации ................................................................................................................. 46
Индекс на частите и регулаторите ........................................................................ 47
Азбучен указател ........................................................................................................... 50
5
Относно това ръководство
• Инструкциите в това ръководство описват главно операциите, които се извършват с помощта на бутоните на устройството за дистанционно управление. Можете
да извършите същите операции и като използвате бутоните върху плейъра, които
имат същите или аналогични наименования.
• “DVD” може да се използва като общ термин за DVD VIDEO, DVD+RW/DVD+R (+VR
режим, видео режим) и DVD-RW/DVD-R (VR режим, видео режим).
• Иконите, използвани в това ръководство, са описани по-долу:
Икона
Значение
Функции, валидни за DVD VIDEO и DVD-RW/DVD-R във видео режим
или DVD+RW/DVD+R във VR режим.
Функции, валидни за DVD-RW/DVD-R в режим VR (Видео запис)
Функции, валидни за VIDEO CD (включително Super VCD или CDR/CD-RW във видео CD или Super VCD формат)
Функции, валидни за музикални CD или CD-R/CD-RW в музикален CD
формат
Функции, валидни за DATA CD (CD-ROM/CD-R/CD-RW, съдържащи
МР3*1 аудио записи, JPEG файлове с изображения и DivX*2*3 видео файлове)
Функции, валидни за DATA DVD (DVD-ROM/DVD+RW/DVD+R/DVDRW/DVD-R), съдържащи МР3*1 аудио записи, JPEG файлове с изображения и DivX*2*3 видео файлове)
Функции, валидни за USB устройства, съдържащи МР3*1 аудио записи и
JPEG файлове с изображения.
*1 МР3 (MPEG-1 Audio Layer III) е стандартен формат за компресиране на аудио данни, дефиниран от
ISO/IEC/MPEG.
*2 DivX® е технология за видео компресия, разработена от DivXNetworks, Inc.
*3 DivX, DivX Certified и съответните лога са търговски марки на DivXNetworks, Inc. и се използват само
под лиценз.
6
Този плейър може да възпроизвежда следните
дискове:
Формат на дисковете
DVD VIDEO
DVD-RW/-R
(финализиран
диск)
DVD+RW/+R
(финализиран
диск)
VIDEO CD/
Музикален диск
CD-RW/-R
Пример за дискове, които плейърът
не може да възпроизвежда
Плейърът не може да възпроизвежда следните дискове:
• Blu-ray дискове
• Дискове, записани в AVCHD формат.
• HD DVD дискове.
• DVD-RAM дискове
• Всички CD-ROM/CD-R/CD-RW, различни
от записаните във форматите, описани на
тази страница.
• CD-ROM, записан във PHOTO CD формат.
• Частите с данни на CD-Extra.
• DVD Аудио дискове.
• DATA DVD дискове, които не съдържат
МР3 аудио записи, JPEG файлове с изображения или DivX видео файлове.
• Super Audio CD с HD слой
Плейърът не може да възпроизвежда и следните дискове:
• DVD VIDEO с различен регионален код.
• Диск с нестандартна форма (например
карта, сърце).
• Диск с хартия или стикери по него.
• Диск с останало тиксо или друг стикер
по него.
Забележки
Логото на “DVD+RW”, “DVD-RW”, DVD+R”,
DVD-R”, “DVD VIDEO” и “CD” са търговски
марки.
Забележки за CD/DVD
Този плейър работи със следните дискове
CD-ROM/CD-R/CD-RW, записани в следните
формати:
– музикален CD формат
– видео CD формат
– МР3 аудио записи, JPEG файлове с изображения и DivX видео файлове във формат, който съответства на стандарта ISO9660*
Level 1 или неговия разширен формат, Joliet
– KODAK Picture CD формат
* Организиран формат от папки и файлове на
CD-ROM, определен от ISO (Международна
Организация по Стандартите).
• Забележки за DVD-RW/DVD-R, DVD+RW/DVD+R
или CD-R/CD-RW
Някои DVD-RW/DVD-R, DVD+RW/DVD+R или CDR/CD-RW не могат да бъдат възпроизвеждани с този
плейър поради качеството на записа, физическото
състояние на диска или характеристиките на записващото устройство и авторския софтуер.Освен
това, дискът няма да се възпроизвежда и ако
не е правилно финализиран. За повече информация
се обърнете към ръководството за експлоатация,
приложено към записващото устройство. Обърнете
внимание, че е възможно някои функции за възпроизвеждане да не работят с някои DVD+RW/DVD+R,
дори ако дисковете са правилно финализирани.
Също така някои DATA CD/DATA DVD дискове,
записани във формат Packet Write, не могат да бъдат
възпроизвеждани.
• Забележки за DVD+R DL/DVD-R DL дискове
МР3 и JPEG файлове, записани на втория слой на
DVD+R DL/DVD-R DL диск (двуслоен диск), не могат
да се възпроизвеждат.
DVD-R DL дискове, записани във VR режим, не могат
да се възпроизвеждат.
Този плейър работи със следните дискове
DVD-ROM/DVD+RW/DVD-RW/DVD+R/
DVD-R/, записани в следните формати:
– МР3 аудио записи, JPEG файлове с изображения и DivX видео файлове във формат,
който съответства на UDF (Универсален
формат за дискове).
продължава
7
• Музикални дискове, кодирани с технология за защита
на авторските права
Този продукт е създаден да възпроизвежда дискове,
които отговарят на CD (Компакт диск) стандартите. В последно време обаче много звукозаписни
компании пускат на пазара музикални дискове,
кодирани с технологии за защита на авторските
права. Моля, вземете под внимание факта, че измежду
тези дискове има и такива, които не могат да се
възпроизвеждат на този плейър.
• Забележки за DualDiscs
DualDisc диск е диск с две страни, който поддържа
записани DVD материали от едната страна и цифрови аудио материали от другата.
Обърнете внимание, че е възможно аудио страната
на този вид дискове да не се възпроизведе на този
продукт, защото тези дискове не съответстват
със CD стандарта.
Регионален код
За защита на авторските права се използва
специална система. Регионалният код е указан
на DVD VIDEO опаковката, в зависимост
от региона, в който е закупен. DVD VIDEO
дискове с маркировка “ALL” или “2” могат да
бъдат възпроизвеждани на този плейър.
ALL
Забележка относно възпроизвеждането на DVD и VIDEO CD
Някои операции по възпроизвеждането на
DVD и VIDEO CD могат да бъдат нарочно
фиксирани от производителите на софтуер.
Тъй като този плейър работи с DVD и
VIDEO CD, в зависимост от съдържанието
на диска, програмирано от софтуерните
производители, е възможно някои функции на
възпроизвеждане да бъдат невалидни. Вижте
и инструкциите на DVD и VIDEO CD.
Авторски права
Този продукт включва технология за защита
на авторското право, защитена с US
патенти и други права на интелектуална собственост. Използването на тази технология
за защита на авторското право трябва да
бъде разрешена от Macrovision и е предназначена единствено за домашно видео или друго
ограничено ползване, освен ако не е разрешено
друго от Macrovision. Повторното сглобяване или разглобяване са забранени.
8
Търговски марки
• Произведено по лиценз на Dolby Laboratories.
“Dolby”, “Pro Logic” и символът двойно “D”
са търговски марки на Dolby Laboratories.
• “DTS” и “DTS Digital Out” са регистрирани
търговски марки на DTS, Inc.
Подготовка
Проверка на приложените аксесоари
• Комплект батерии (NP-FX110) (1)
• Устройство за дистанционно управление (с
батерия) (1)
• Калъф за пренасяне (1)
Подготовка
Проверете дали имате следните артикули:
• Аудио/видео кабел (мини щекер х 2 -- фоно
щекер х 3) (1)
• Захранващ кабел (1)
• Променливотоков адаптер (AC-FX150) (1)
• Адаптер за автомобил (DCC-FX150) (1)
Използване на устройството за дистанционно управление
Когато работите, насочете устройството за дистанционно управление към сензора
плейъра.
на
Смяна на батерията в устройството за дистанционно управление
Сменете батерията с нова CR2025 литиева батерия, като се съобразите с поляритета
на батерията.я със страната + нагоре и заредете държача на батерията докрай.
1 Докато натискате лоста за заключване
d, извадете държача за батерията c.
и
3 Поставете нова батерия
2 Извадете старата батерия.
Забележки
• Не излагайте дистанционния сензор на директна слънчева светлина или на светлина от осветителни тела.
Това може да причини неизправност.
• Когато батерията е изтощена, не можете да извършвате операции. Ако устройството за дистанционно управление изобщо не работи, сменете батерията и проверете състоянието й.
• Когато изхвърляте използвани батерии, следвайте инструкциите на производителя.
9
Използване на LCD панела
Можете да работите с LCD панела на този плейър и като го въртите по посока на часовниковата стрелка на максимум 180 градуса. Можете също да работите с плейъра дори когато
завъртите LCD панела на 180 градуса и го приберете плътно към тялото.
Въртене на LCD панела
1
2
Поставете устройството на стабилна и равна повърхност, като например маса.
3
Бавно завъртете LCD панела по посока на часовниковата стрелка докато достигнете завъртане на
180 градуса.
Натиснете LCD панела нагоре с палци, след което го повдигнете във вертикална позиция.
Въртене и сгъване на LCD панела
Натиснете LCD панела надолу към основното тяло на устройството след като сте го завъртели по посока на часовниковата стрелка на 180 градуса. По този начин панелът е обърнат с
лицето нагоре.
Връщане на LCD панела в оригинално положение
Отворете LCD панела във вертикална позиция и бавно го завъртете по посока, обратна на
часовниковата стрелка.
Забележки
• Не въртете LCD панела на повече от 180 градуса или в обратна посока. Това може да повреди LCD панела.
• Не въртете LCD панела, ако не е отворен докрай, защото може да се счупи.
• Когато приключите с използването на плейъра, върнете LCD панела в оригиналната му позиция. LCD панелът
може да се повреди от неочаквано падане, вследствие на вибрация.
10
Свързване на променливотковия адаптер
Следвайте стъпки c до e по-долу, за да свържете променливотоковия адаптер (приложен в
комплекта).
За да изключите променливотоковия адаптер, извършете стъпките в обратен ред.
Вижте също “Променливотоков адаптер” в “Предпазни мерки” (стр. 3)
AUDIO
OPTICAL
OUT
VIDEO
LINE SELECT IN OUT
Подготовка
A PHONES B
DC IN
9.5V
Към жака DC IN 9.5 V
DC щекер
d
Променливотоков адаптер Кабел на захранването
(приложен в комплекта)
(приложен в комплекта)
c
e
Към мрежата
от 220 V
Забележка
Когато изключвате кабела на захранването, уверете се че сте спрели възпроизвеждането. Изключването на кабела на
захранването по време на възпроизвеждане може да причини неизправност.
11
Използване на комплекта батерии
Можете да използвате акумулаторния комплект батерии (приложен в комплекта), за да се
наслаждавате на плейъра, когато наблизо няма контакт.
Заредете комплекта батерии преди да го използвате.
Вижте също “Комплект батерии” в “Предпазни мерки” (стр. 4).
Прикрепяне на комплекта батерии
1
Изравнете комплекта батерии с линиите от долната страна на плейъра и прикрепете кукичките на
комплекта батерии в дупките от долната страна на плейъра.
2
Плъзнете комплекта батерии по посока на стрелката докато чуете щракване.
Комплект батерии
Долна част на плейъра
Изваждане на комплекта батерии
Натиснете бутончето за освобождаване и плъзнете комплекта батерии по посока на стрелката.
Бутонче за освобождаване
Забележки
• Изключете плейъра преди да поставите комплекта батерии.
• Не изваждайте комплекта батерии по време на възпроизвеждане.
• Не докосвайте свързващите части на плейъра и комплекта батерии. Това може да причини неизправност.
• Внимавайте да не изпуснете комплекта батерии, когато го поставяте или изваждате.
12
Зареждане на комплекта батерии
1
2
Прикрепете комплекта батерии към плейъра (стр. 12).
Свържете променливотоков адаптер към плейъра и го включете към мрежата от 220 V (стр. 11).
VOLUME
A PHONES B
Плейър
AUDIO
OPTICAL
OUT
VIDEO
LINE SELECT IN OUT
Подготовка
Индикатор CHARGE
Жак DC IN 9.5V
CHARGE
DC IN
9.5V
HOLD
Комплект батерии
Когато зареждането започне, индикаторът CHARGE светва.
Когато презареждането приключи, индикаторът CHARGE се изключва.
3
Когато зареждането приключи, изключете променливотоковия адаптер от плейъра и извадете кабела
на захранването от мрежата от 220 V.
Проверка на нивото на батерията
Когато плейърът е спрян, на екрана се извежда индикатор за батерията. Презаредете батерията, когато се изведе индикация
или ако индикаторът CHARGE започне да мига.
Пълен
Изразходен
Когато възпроизвеждате DVD, VIDEO CD или JPEG файл, индикаторът за батерията не се
извежда. Спрете плейъра и проверете нивото на батерията.
Време за зареждане и максимално време за възпроизвеждане
Зареждане (изключено захранване)
Време за възпроизвеждане (с включен дисплей)
Приблизително
6 часа
Приблизително
6 часа*
* Това е индикация за възможно най-дълго възпроизвеждане при следните условия:
– при стайна температура (20°С)
– когато използвате слушалки
– когато задното осветяване е зададено в минимална позиция
– “Digital Output” е зададен в положение “Off” в “Audio Setup”
Състоянието на батерията може да намали времето за работа.
Забележки
• Възможно е индикаторът за батерията да не се извежда на екрана, когато използвате променливотоковия адаптер
или когато въвеждате от други външни източници.
• Времето за зареждане, зависи от условията на работа и употреба, околната среда и други фактори. Препоръчителният температурен обхват за зареждане на батерията е в стойностите от +10°C до +30°C.
13
Използване на адаптера за автомобил
Свържете плейъра към гнездото за запалката на автомобила, като използвате приложения
адаптер за акумулатор. Този адаптер може да бъде използван само с 12V електрически мрежи. Той
няма да работи с електрически мрежи с 24V. Адаптерът е за употреба с отрицателно заземени
автомобили. Не използвайте адаптера с положително заземени автомобили.
A PHONES B
AUDIO
OPTICAL
OUT
VIDEO
LINE SELECT IN OUT
DC IN
9.5V
Към жака DC IN 9.5V
Адаптер за автомобил
(приложен в комплекта)
Към гнездото за запалката
Съвет
Ако адаптерът за автомобила пречи на смяната на скоростите и др., използвайте удължител за
адаптер за автомобил, който се продава в търговската мрежа.
Забележки
• Не използвайте адаптера за автомобила, ако е изпускан или е повреден.
• Прекарайте кабелите така, че да не пречат на шофьора. Освен това, не поставяйте монитора така, че да се
вижда от шофьора.
• Пазете устройството далеч от адаптера за автомобила, ако картината съдържа смущения.
• Използвайте устройството, когато двигателят на автомобила работи. Ако използвате устройството, докато
двигателят е изключен, акумулаторът може да се изтощи.
• Ако гнездото на запалката на автомобила е замърсено с пепел и др., щекерът ще се нагрее заради слабата връзка.
Уверете се, че сте го почистили щекера да използвате адаптера.
• Адаптерът за автомобил може да се нагрее докато зареждате или след продължителна употреба. Това не е неизправност.
След като сте използвали адаптера за автомобилния акумулатор
След като изключите плейъра, изключете адаптера за автомобила от гнездото за запалката.
Забележки
• Не изключвайте двигателя на автомобила докато плейърът е включен. Ако го направите, това може да причини
внезапно спиране на захранването и може да повреди плейъра.
• След употреба изключете адаптера за автомобила. Тъй като някои автомобили подават захранване към запалката
дори когато двигателя е изключен, акумулаторът може да се изтощи.
• За да изключите кабела, хванете щекера. Никога не дърпайте самия кабел.
• Когато слушате радио в автомобила, извадете щекера на кабела за акумулатора от гнездото за запалката или
отдалечете устройството от радиото, за да предотвратите появата на смущения.
14
Натиснете
на устройството за дистанционно управление и плъзнете ключа /HOLD
надясно.
Плейърът се включва и индикаторът за
захранването светва в зелено.
Възпроизвеждане на дискове
3
Плъзнете бутончето OPEN наляво, за отворите отделението за диска.
4
Заредете диск за възпроизвеждане.
Заредете диска със страната, която
желаете да възпроизвеждате, надолу.
Изчакайте, докато чуете щракване.
В зависимост от това дали дискът е DVD
или VIDEO CD, възможно е някои операции
да бъдат различни или ограничени.
Вижте инструкциите за експлоатация,
приложени към съответния диск.
Свържете променливотоковия адаптер или
инсталирайте комплекта батерии.
DISPLAY
OPEN
MENU
RETURN
OPTIONS
CHARGE
Със страната за
възпроизвеждане надолу.
HOLD
OPEN
/HOLD
\/1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
H
x
1
Възпроизвеждане на дискове
2
Възпроизвеждане на дискове
Отворете LCD панела на плейъра.
Задайте ключа LINE SELECT от дясната
страна на плейъра в положение “OUT” и
задайте ключа CD/DVD USB от лявата
страна на плейъра в положение “CD/
DVD”.
5
Натиснете PUSH CLOSE на плейъра, за да
затворите отделението за диска.
6
Натиснете .
Възпроизвеждането започва.
• Възможно е някои дискове да се възпроизведат автоматично след като
отделението за диска се затвори.
• В зависимост от диска, на екрана може
да се изведе меню. За DVD VIDEO,
вижте стр. 17. За VIDEO CD, вижте
стр. 20.
• След като възпроизведете всички заглавия, плейърът ще спре сам и дисплеят
ще се върне към екрана с менюто.
Забележки
• Ако дискът е поставен обратно, на екрана се извежда
съобщение “No Disc” (няма диск).
• Дисковете, създадени на DVD рекордери, трябва да
бъдат финализирани преди да бъдат възпроизведени.
За повече информация относно финализирането
вижте инструкциите за експлоатация, приложени
към DVD рекордера.
продължава
15
• Когато отворите отделението за диска, дискът
може все още да се върти. Изчакайте, докато спре
преди да го извадите.
• По време на работа, на екрана може да се появи индикация “ ”. Този символ показва, че функция, обяснена
в това ръководство, не е възможна за възпроизвеждания DVD VIDEO диск.
• Възпроизвеждането на някои DVD-RW/DVD-R
(VR режим) може да отнеме известно време заради
съдържанието на записа.
За да регулирате нивото на силата на
звука
Забележки
• Когато оставите плейъра в режим на пауза или режим стоп и не работите с него за около 15 минути,
се появява скрийн сейвър изображение. Изображението изчезва, когато натиснете
. За подробности
вижте стр. 35.
• Плейърът се изключва 15 минути след като е стартирана скрийн сейвър функцията (Автоматично
изключване на захранването).
Допълнителни операции
Регулирайте предпочитаната от вас сила на
звука, като използвате бутона VOLUME от
дясната страна на плейъра.
За да спрете възпроизвеждането
Задайте ключа /HOLD на плейъра в положение “HOLD”. Всички бутони на плейъра са
заключени докато бутоните на устройството за дистанционно управление работят.
Забележки за възпроизвеждане на DTS звук
на DVD VIDEO
• Високоговорителите на плейъра не възпроизвеждат DTS звук. Когато възпроизвеждате DVD VIDEO с DTS звук, свържете
плейъра към AV усилвател (приемник) (стр.
40) и задайте “DTS” в “Audio Setup” (стр.
36).
• Ако свържете плейъра към аудио оборудване
без DTS декодер, като например към AV
усилвател, не задавайте “DTS” в положение
“On” в “Audio Setup” (стр. 36). От високоговорителите може да излезе силен шум,
който да повреди слуха ви или да причини
неизправност във високоговорителите.
16
3
5
6
7
8
9
.
>
x
X
За да изключите захранването
За да избегнете случайно натискане на
бутон на плейъра
2
4
0
Натиснете .
Повторното натискане на бутона
ще
възстанови възпроизвеждането от точката,
в която сте спрели диска (Възстановяване на
възпроизвеждането).
За да възпроизвеждате от началото, натиснете два пъти , след това натиснете .
Натиснете бутона
на устройството за
дистанционно управление или преместете
ключа /HOLD надясно.
1
За да
Операция
Спрете
Натиснете
Зададете режим на пауза
Натиснете
Преминете към следващата глава, песен или сцена
в режим на непрекъснато
възпроизвеждане
Отидете назад към
предишна глава, песен или
сцена в режим на непрекъснато възпроизвеждане
Превъртите бързо
напред текущата сцена*
Натиснете
Натиснете
Докато възпроизвеждате
натиснете
.
* Само за DVD VIDEO и DVD-RW/DVD-R (VR режим).
Възможно е гореописаните функции да не са достъпни
за някои сцени.
Възстановяване на възпроизвеждането от позицията, в която сте
спрели диска (Resume Play)
Един DVD диск е разделен на дълги сектори
от картина или музика, наречени “заглавия”.
Когато възпроизвеждате DVD, който
съдържа няколко заглавия, можете да изберете
желаното заглавие, като използвате бутона
TOP MENU.
Ако DVD дискът ви позволява да избирате
елементи, като език например за субтитрите или за звука, използвайте бутона MENU,
за да ги изберете.
1
1
4
2
5
Бутони с
цифри
3
2
5
6
7
8
9
6
0
7
8
3
4
9
TOP MENU
0
MENU
Възпроизвеждане на дискове
Когато спрете плейъра, устройството
запаметява позицията, в която сте спрели
диска, и извежда съобщение на екрана. Можете да възстановите възпроизвеждането от
същата точка като отново натиснете .
Възстановяването на възпроизвеждането работи дори когато изключите плейъра, стига
дискът да не е изваждан от отделението.
Използване на менюто на DVD
ENTER
H
x
1
По време на възпроизвеждане на диск натиснете бутона , за да спрете възпроизвеждането.
Извежда се съобщение.
1
2
Натиснете TOP MENU или MENU.
На екрана се извежда менюто на диска.
Възможно е съдържанието на менюто да
се различава при различните дискове.
Натиснете .
Възпроизвеждането започва от позицията, в която сте спрели диска в стъпка 1.
2
Натиснете
или бутоните с цифри,
за да изберете елемента, който искате да
смените или възпроизведете.
3
Натиснете ENTER.
Съвети
• За да започнете възпроизвеждането от началото на
диска, натиснете два пъти , след това натиснете
.
• Когато отново включите захранването след като е
било изключено, възпроизвеждането се възстановява
автоматично.
Забележка
В зависимост от диска е възможно да не успеете да
използвате
на плейъра за менюто на диска. В този
случай използвайте
на устройството за дистанционно управление.
Забележки
• В зависимост от точката, в която сте спрели
диска, възможно е възпроизвеждането да не започне
от същата точка.
• Позицията на възстановяване на възпроизвеждането
се изчиства, когато:
-- изключите плейъра докато възпроизвежда DVDRW/DVD-R (VR режим) диск.
-- отворите шейната на диска.
-- изключите променливотоковия адаптер или
извадите батерията.
продължава
17
Смяна на звука
При възпроизвеждане на DVD VIDEO диск,
записан в различни аудио формати (PCM,
Dolby Digital или DTS), можете да смените
формата. Ако DVD VIDEO е записан на различни езици, можете да смените езика.
При CD или VIDEO CD можете да изберете
звука, излизащ от десния или левия канал, и да
го слушате и през двата високоговорителя.
Например, когато възпроизвеждате диск, на
който вокалите се извеждат от десния канал, а инструменталите – от левия, можете
да изберете левия канал и да слушате инструментала и през двата високоговорителя.
Когато се възпроизвежда Super VCD
• STEREO: стерео звук от аудио запис 1
• Left: звукът от левия канал на аудио
запис 1 (моно)
• Right: звукът от десния канал на аудио
запис 1 (моно)
• STEREO 1: стерео звук от аудио запис 2
• Left 1: звукът от левия канал на аудио
запис 2 (моно)
• Right 1: звукът от десния канал на
аудио запис 2 (моно)
Съвети
• Можете да проверите настоящия аудио формат
(Dolby Digital, DTS, PCM и др.) като неколкократно
натиснете AUDIO докато възпроизвеждате DVD
VIDEO.
• Можете да превключите звука в дисплея с настройките за възпроизвеждане докато възпроизвеждате
DVD (стр. 21).
Забележки
1
4
7
2
3
5
6
8
9
0
AUDIO
1
18
Неколкократно натиснете AUDIO, за да изберете желания аудио сигнал.
Настройката по подразбиране е подчертана.
Когато възпроизвеждате DVD VIDEO
В зависимост от DVD VIDEO изборът
на език е различен.
Когато един и същи език се извежда 2 или
повече пъти, DVD VIDEO е записан в
различни аудио формати.
Когато се възпроизвежда DVD диск в режим
VR
Извеждат се видовете записани аудио
песни.
Пример:
• 1: MAIN (основен звук)
• 1: SUB (допълнителен звук)
• 1: MAIN+SUB (основен и допълнителен
звук)
Когато се възпроизвежда CD/VIDEO CD
• STEREO: стандартен стерео звук
• Left: звукът от левия канал (моно)
• Right: звукът от десния канал (моно)
• В зависимост от диска, възможно е да не успеете да
промените аудио формата, дори когато са записани
няколко аудио формата.
• При възпроизвеждане на Super VCD, на който не е
направен аудио запис 2, когато изберете “STEREO 1”,
“Left 1” или “Right 1”, няма да има звук.
• Когато възпроизвеждате звук на DVD-RW/DVD-R
(VR режим) с аудио оборудване, като например AV
усилвател (приемник) свързан през жака OPTICAL
OUT, задайте “Dolby Digital” в “Audio Setup” в положение “Downmix PCM” (стр. 36).
• Ако “DTS” е зададен в позиция “Off” на “Audio Setup”
(стр. 36), плейърът няма да изведе DTS сигнал през
OPTICAL OUT жака, дори ако дискът съдържа DTS
запис.
• Когато възпроизвеждате DTS звук за CD, вие не
можете да промените звука.
Извеждане на субтитри
Смяна на ракурсите
Ако на диска са записани субтитри, можете
да сменяте субтитрите, да ги включвате
или изключвате винаги, когато искате докато възпроизвеждате DVD.
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
4
5
3
6
7
8
9
0
0
SUBTITLE
1
Неколкократно натиснете SUBTITLE, за да
изберете настройката.
В зависимост от диска е възможно изборът на език да се различава.
За да изключите субтитрите
Изберете “Subtitle Off” на стъпка 1.
Съвет
Можете да превключите субтитрите в дисплея с
настройки на възпроизвеждането докато възпроизвеждате DVD (стр. 21):
ANGLE
1
Възпроизвеждане на дискове
1
Ако на DVD VIDEO са записани различни
ракурси (multi-angles) за една сцена, на екрана
се извежда “ ”. Това означава, че можете да
сменяте показвания в момента ракурс.
Неколкократно натиснете ANGLE, за да
изберете номера на ракурса.
Сцената се променя в избрания ракурс.
Забележки
• В зависимост от DVD VIDEO, вие не можете да
сменяте ракурсите, дори ако има записани такива.
• Не можете да сменяте ракурси по време на режим на
бавно възпроизвеждане или Сканиране.
• “ ” (маркировката за ракурс) не се появява, ако
“Angle Mark” в “General Setup” е зададен в положение
“Off” (стр. 35).
Забележки
• В зависимост от DVD VIDEO, възможно е да не
успеете да промените субтитрите, дори когато
има записани субтитри на различни езици. Възможно
е да не успеете и да ги изключите.
• Докато възпроизвеждате диск със субтитри,
възможно е субтитрите да изчезнат, когато натиснете
.
продължава
19
Избор на “Original” или “Play List” на
DVD-RW/DVD-R диск
Възпроизвеждане на VIDEO CD с
функция РВС (РВС Playback)
Някои DVD-RW/DVD-R дискове в режим VR
(Видео запис) имат два типа заглавия: оригинално записани заглавия (Original) и заглавия за
редактиране (Play List), които могат да се създават на записващи DVD плейъри. Можете да
изберете вида на заглавията.
Някои VIDEO CD дискова имат функция
РВС (Контрол на възпроизвеждането). Тази
функция ви позволява да възпроизвеждате
интерактивно VIDEO CD.
1
Бутони с
цифри
2
3
4
5
6
7
8
9
0
ENTER
1
2
3
4
5
6
8
9
7
0
TOP MENU
1
2
Натиснете TOP MENU в режим стоп.
Извежда се настоящият режим.
Бутонът TOP MENU не работи, когато
е включена функцията за възстановяване
на възпроизвеждането. Първо отменете състоянието за възстановяване
на възпроизвеждането като два пъти
натиснете и след това натиснете
TOP MENU.
1
Започнете възпроизвеждането на VIDEO CD с
функцията РВС.
Извежда се менюто за избор.
2
Изберете номера на елемента, който искате,
като натискате бутоните с цифри, и натиснете ENTER.
3
Следвайте инструкциите на екрана за интерактивни операции.
Възможно е процедурата на работа да се
различава в зависимост от VIDEO CD.
За подробности вижте инструкциите за
експлоатация, приложени към диска.
Превключете режима, като неколкократно
натиснете TOP MENU.
Съвет
Съвет
Mожете да проверите настоящия режим като по време на възпроизвеждане натиснете DISPLAY. В дисплея
с настройки за възпроизвеждането (стр. 21), до номера
на заглавието ще се появят индикации “PL” или “ORG”.
Забележки
• Когато диск, който съдържа плейлист заглавие, бъде
зареден, плейърът автоматично стартира възпроизвеждането на плейлист заглавието.
• Когато няма записано плейлист заглавие, на стъпка 1
се извежда индикация “ORG”. Когато отново натиснете TOP MENU, появява се индикация “ ”.
20
За да отмените PBC функцията, задайте “PBC” в
положение “Off” в “General Setup” (стр. 35) и след това
отворете и затворете отделението за диска.
Забележка
В зависимост от VIDEO CD, възможно е индикацията
“Press ENTER” на стъпка 2 да се изведе като “Press
SELECT”. В такъв случай натиснете
.
• Audio (Аудио)
• Subtitle (Субтитри)
• Angle (Ракурс)
• T. Time (Времетраене на заглавието)
• C. Time (Времетраене на главата)
• Repeat (Повтаряне)
• Time Disp. (Времеви дисплей)
Използване на дисплея за настройки
на възпроизвеждането
DISPLAY
1
Бутони с
цифри
2
3
4
5
6
7
8
9
3
, за да изберете настройка и
Натиснете
натиснете ENTER.
За да въведете цифри, използвайте бутоните с номера или
.
Забележка
В зависимост от диска, възможно е да не успеете да промените някои от опциите.
За да изключите дисплея
Натиснете DISPLAY или
0
RETURN.
ENTER
Търсене на заглавие/глава
Възпроизвеждане на дискове
Докато възпроизвеждате DVD, вие можете
да проверите настоящата настройка за
възпроизвеждане на екрана. Дисплеят с настройки на възпроизвеждането ви позволява
също да променяте звука, субтитрите и
ракурса или да търсите заглавие или запис,
като въведете цифри.
Когато въведете номер или времеви код, вие
можете да търсите DVD по заглавие или
глава.
1
1
Натиснете DISPLAY по време на възпроизвеждане на DVD.
Извежда се дисплеят с настройки на
възпроизвеждането.
Пример: Когато възпроизвеждате DVD
VIDEO
Опции
Настояща настройка
за възпроизвеждане
Menu
Title
Chapter
Audio
Subtitle
02/07
03/20
02 2CH DOLBY DIGITAL English
01 English
Title Elapsed 00:12:01
Състояние на
батерията
Възпроизведено и
оставащо време
Съответната икона за Възпроизвеждане,
Пауза, Търсене или Бавно възпроизвеждане
се извежда в горния десен ъгъл на екрана.
Когато възпроизвеждате DVD-RW/DVDR (VR режим), до номера на заглавието се
извежда индикация “PL” или “ORG”.
2
Натиснете
в дисплея с настройки за
възпроизвеждане, за да изберете метода на
търсене; и натиснете ENTER.
• Title (Заглавие)
• Chapter (Глава)
• T. Time* (Времетраене на заглавието)
• C. Time* (Времетраене на главата)
* Можете да търсите заглавие или глава на
DVD VIDEO, като въведете времеви код.
2 Натиснете бутоните с цифри или , за да
изберете номера на заглавието или главата,
и натиснете ENTER.
Плейърът започва възпроизвеждане от
избрания номер.
Когато на стъпка 1 изберете “T.Time” или
“C.Time”, на екрана се извежда индикация
“00:00:00”. Въведете желания времеви код,
като използвате бутоните с цифри, и натиснете ENTER. Възпроизвеждането започва
от въведения времеви код. Възпроизведеното или оставащото време се извеждат
в долната част на дисплея с настройки за
възпроизвеждане.
Съвети
• Може да използвате директно търсене без да извеждате контролното меню. За подробности вижте
стр. 23.
Натиснете
, за да изберете желаната
опция, и натиснете ENTER.
• Title (Заглавие)
• Chapter (Глава)
продължава
21
• За подробности относно използването на директно
търсене за CD или VIDEO CD вижте стр. 23.
Забележки
• Изведеният номер на заглавие/глава е същият като
този, записан на диска.
• Времената на главата не са изведени, когато възпроизвеждате DVD-RW/DVD-R (VR режим). Времето на
главата ще се изведе като “--:--:--“.
• В зависимост от диска е възможно да не успеете да
използвате времевия код.
Проверка на възпроизведеното и
оставащото време
Можете да проверите възпроизведеното и
оставащото време на настоящото заглавие
или глава.
1
Повторно възпроизвеждане на DVD
VIDEO (Repeat Play)
Изберете “Time Disp.” в дисплея с настройки
за възпроизвеждане и натиснете ENTER.
Time Disp.
Можете неколкократно да възпроизвеждате
всички заглавие на DVD VIDEO или едно
заглавие или глава.
Title Elapsed
Title Remain
Chapter Elapsed
Chapter Remain
Title Elapsed 00:12:48
1
Изберете “Repeat” в дисплея с настройки за
възпроизвеждане и натиснете ENTER.
2
Натиснете
, за да изберете настройката, и натиснете ENTER.
• Chapter: повтаря настоящата глава.
• Title: повтаря настоящото заглавие.
• All: повтаря всички заглавия.
За да се върнете към режим на нормално
възпроизвеждане
2
Натиснете
, за да изберете настройката
за времева информация, и натиснете ENTER.
•Title Elapsed (Възпроизведено време от
заглавието)
•Title Remain (Оставащо време от
заглавието)
•Chapter Elapsed (Възпроизведено време
от главата)
•Chapter Remain (Оставащо време от
главата)
Изберете “Off” на стъпка 2.
Съвет
Съвет
Когато неколкократно възпроизвеждате VCD или CD,
използвайте OPTIONS (стр. 24).
За подробности относно извеждането на възпроизведеното време за CD или VIDEO CD вижте стр. 25.
Забележки
Забележка
В зависимост от диска, възможно е функцията за
повторно възпроизвеждане не работи.
22
• В случай, че възпроизвеждате DVD-RW/DVD-R (VR
режим), възпроизведеното и оставащото време на
главата не се извеждат.
• Настройката по подразбиране за “Time Disp.” е
“Title Elapsed”. След като изберете друга опция за
“Time Disp.” и излезете от дисплея с настройки за
възпроизвеждане, когато отново влезете в дисплея с
настройки се извежда индикацията “Title Elapsed”.
Търсена на определена позиция на диска (Търсене, Сканиране, Бавно възпроизвеждане, Повторно
възпроизвеждане, Възпроизвеждане в
случаен ред)
По време на възпроизвеждане леко натиснете
или
, за да преминете към следваща/
предходна глава/запис/сцена.
Съвети
DISPLAY
1
H
2
3
4
5
6
7
8
9
0
OPTIONS
.
>
m
M
Забележки
• В зависимост от диска, възможно е да не успеете да
извършвате някои от описаните операции.
• За DATA CD/DATA DVD, можете да потърсите
точка само за МР3 аудио запис.
Когато разберете номера на заглавието или главата,
вие можете да търсите директно, като въведете тези
цифри и използвате бутоните с номера.
• Докато възпроизвеждате DVD VIDEO, можете
да търсите заглавие или глава, като използвате
бутоните с цифри и ENTER. Натиснете
, за да
превключите между заглавие и глава.
• Докато възпроизвеждате CD/VIDEO CD, можете
да търсите запис, като използвате бутоните с
номера и ENTER.
Възпроизвеждане на дискове
Можете бързо да намерите определена позиция на диска, като разглеждате картината
или я възпроизвеждате бавно.
За да намерите бързо определена позиция,
като използвате бутоните
PREV
(предишен)/NEXT (следващ) (Търсене)
Бързо откриване на определена
позиция, като възпроизвеждате
диск с бързо превъртане напред или
назад (Сканиране)
Докато възпроизвеждате диск, натиснете
или
, за да превъртате бързо напред
или назад. Натиснете , за да се върнете в
режим на нормално възпроизвеждане.
Скоростта на възпроизвеждане се променя
всеки път, когато по време на сканиране
натиснете
или
. С всяко натискане
индикацията се променя както е показано
по-долу.
По посока на възпроизвеждане
1
2
3
В обратна посока
1
2
3
Скоростта на възпроизвеждане
“3 “/“3 “ е по-бърза от “2 “/“2 “ и
скоростта на възпроизвеждане “2 “/“2
“ е по-бърза от “1 “/“1 “.
Съвет
на плейъра управлява същата функция като
на устройството за дистанционно
управление и ENTER на плейъра управлява същата
функция като
на устройството за дистанционно
управление. Тази функция е ефективна, когато възпроизвеждате DVD.
продължава
23
Забележки
• По време на сканиране не се извежда звук за DVD или
VIDEO CD.
• Скоростта може да се различава при различните
дискове.
Повторно възпроизвеждане или
режим на възпроизвеждане в случаен редна CD/VIDEO CD (Repeat Play,
Random Play)
Гледане кадър по кадър
(Бавно възпроизвеждане)
Можете неколкократно да възпроизвеждате
всички записи на диска или един запис (Repeat
Play).
Също така, можете да възпроизвеждате
записите в случаен ред (Random Play).
Натиснете
или
докато плейърът е
в режим на пауза. За да се върнете към режим
на възпроизвеждане с нормална скорост,
натиснете .
Всеки път, когато натискате
или
по време на режим на бавно възпроизвеждане,
скоростта се променя. С всяко натискане
на бутона индикацията се променя както
следва:
Посока на възпроизвеждане
Ht1
t2
t3
1
Неколкократно натиснете OPTIONS докато
възпроизвеждате, за да изберете режима на
възпроизвеждане.
• Track: повтаря настоящия запис.
• All: повтаря всички записи.
• Random: възпроизвежда всички записи
на диска в случаен ред.
За да се върнете към режим на нормално
възпроизвеждане
Изберете “ Off” на стъпка 1.
Съвет
Обратна посока (само за DVD)
Ht1
t2
t3
Докато възпроизвеждате в случаен ред, вие можете да
възпроизведете други случайно избрани записи, като
два пъти натиснете
.
Забележки
Скоростта на възпроизвеждане
“3 “/“3 “ е по-бавна от “2 “/“2 “ и
скоростта на възпроизвеждане “2 “/“2 “
е по-бавна от “1 “/“1 “.
Забележка
Режимът на бавно възпроизвеждане се различава в
зависимост от вида на диска.
24
• Не можете да използвате режим на повторно възпроизвеждане и режим на възпроизвеждане в случаен
ред с VIDEO CD или Super VCD с PBC възпроизвеждане.
• В зависимост от диска, възможно е функцията за
възпроизвеждане в случаен ред да не работи.
• При възпроизвеждане в случаен ред, една и съща песен
може да бъде повторена няколко пъти.
Проверка на информацията
за възпроизвеждане на диска
Когато възпроизвеждате DVD
Натиснете DISPLAY докато възпроизвеждате и използвайте дисплея за настройки на
възпроизвеждането (стр. 21).
Натиснете DISPLAY.
Появяват се номерът на записа за възпроизвеждане/общият брой на записите и
възпроизведеното време. Неколкократно
натиснете DISPLAY, за да превключите към
информацията за време по-долу.
•Track Elapsed (възпроизведено време на
записа)
•Track Remain (оставащо време на записа)
•Disc Elapsed (възпроизведено време на диска)
•Disc Remain (оставащо време на диска)
Когато възпроизвеждате VIDEO CD
Натиснете DISPLAY.
Плейърът извежда индикация “PBC On”
(когато зададете “PBC” в положение “Off”,
плейърът извежда номерът на записа за
възпроизвеждане/общият брой на записите),
възпроизведеното време и аудио режима на
екрана.
МР3 аудио записи и JPEG файлове с изображения, записани на DATA CD (CD-ROM/CDR/CD-RW) или DATA DVD (DVD-ROM,
DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/DVD-R) или
USB устройства могат да бъдат възпроизведени с този плейър.
Относно МР3 аудио файловете и JPEG
файлове с изображения, които могат да се
възпроизвеждат, вижте стр. 44.
Когато заредите DATA CD и DATA DVD се
появява списъка с албуми
C/X/x/c
ENTER
1
2
3
4
5
6
8
9
7
.
X
0
Възпроизвеждане на дискове
Когато възпроизвеждате CD
Възпроизвеждане на МР3
аудио записи или JPEG
файлове с изображения
MENU
>
H
x
За да възпроизвеждате данни на USB устройство
1 Задайте CD/DVD USB ключа от лявата
страна на плейъра в положение „USB”
2 Свържете USB устройството към USB
жака от лявата страна на плейъра.
USB устройство
Ключ CD/DVD USB
За да изключите USB устройство
1 Задайте ключа CD/DVD USB в положение “DVD/CD”.
2 Изключете USB устройството.
продължава
25
Съвместими Sony USB устройства
Възпроизвеждане на МР3 аудио диск
Възпроизвеждането на JPEG и МР3 файлове
през USB порта е съвместимо със Sony USB
Memory Stick четящи/записващи устройства
и USB флаш устройства “Pocket Bit” (Съвместими устройства: MSAC-US40, USM-EX
серията, USM-J серията, USM-JX серията,
USM-H серията)
1
, за да изберете албума от
Натиснете
списъка, и натиснете ENTER.
Извежда се списък с песните в албума.
001/003
Забележки
• Не изключвайте USB устройството докато индикаторът за достъп мига. Ако го направите, това може
да повреди данните или да причини загуба на данни.
• Възможно е индикаторът за достъп на някои USB
устройства да продължи да мига дори след като
данните бъдат прехвърлени.
• USB устройства, които можете да свържете към
плейъра, са четящи устройства за флаш карти. Други
устройства (цифрови фотоапарати, USB хъб и
др.) не могат да бъдат свързвани. Когато свържете
несъвместимо устройство, появява се индикация
“Cannot recognise connected device.” (Не може да
разпознае свързаното устройство.), която показва,
че устройството не може да бъде разпознато.
• DATA CD във формат KODAK Picture CD започва
възпроизвеждането автоматично, когато заредите
диска.
MY BEST
..
01 Stardust
02 Fire
03 Wing
2
• За да преминете към следващ или предходен запис, натиснете
или
.
• За да се върнете към списъка с албуми,
натиснете
, за да изберете , и
натиснете ENTER.
Натиснете
, за да изберете записа, който
желаете да възпроизведете, и натиснете
ENTER.
Плейърът започва възпроизвеждането
от избрания запис.
За да преминете към следващ или предходен МР3 аудио запис
Натиснете
или
.
За да спрете възпроизвеждането
Натиснете .
Забележки
• Общият брой файлове и албуми, които плейърът
може да разпознае, е приблизително 648.
• Броят на албумите в диска, които плейърът може да
разпознае, е приблизително 299.
26
Възпроизвеждане на JPEG файл с
изображение
1
Натиснете
, за да изберете албума от
списъка и натиснете ENTER.
Извежда се списък с файловете в албума.
001/028
2
• За да преминете към следваща или
предходна страница, натиснете
или
.
• За да се върнете към списъка с албуми,
натиснете
, за да изберете , и
натиснете ENTER.
Натиснете
, за да изберете изображението, което желаете да възпроизведете, и
натиснете ENTER.
Извежда се избраното изображение.
Пример:
За да преминете към следващ или предходен JPEG файл с изображение
Натиснете
или
.
Въртене на JPEG изображение
Натиснете
докато преглеждате
изображението.
: Обръща изображението вертикално (от
ляво на дясно).
: Обръща изображението хоризонтално
(от ляво на дясно).
: Завърта изображението на 90 градуса по
часовниковата стрелка.
: Завърта изображението на 90 градуса в
посока, обратно на часовниковата стрелка.
Обърнете внимание, че ако натиснете
, за да преминете към следващо или
предходно изображение, нормалният изглед
се връща.
Например, когато натиснете веднъж :
Възпроизвеждане на дискове
HAWAII
..
DSC00001
DSC00002
DSC00003
DSC00004
DSC00005
• За да излезете от списъка с миниатюрни изображения, натиснете MENU.
За да спрете прегледа на JPEG изображения
Натиснете .
Дисплеят се връща към списъка с файлове.
За да изведете списък с миниатюрни
изображения
Натиснете MENU, когато на екрана е
изведен файл.
Файловете с изображения в албума се извежда
в 12 подекрана, като изведеният файл е
първи.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
• За да преминете към предходна или
следваща страница в дисплея със
списъка с миниатюрни изображения,
изберете “ Prev” или “ Next” под
екрана.
Забележки
• В зависимост от броя на записаните изображения
или размера на папките е възможно изображенията да
се изведат след известно време. Ако след няколко минути не се е появило изображение, възможно е някои
от включените файлове да са твърде големи.
• Някои JPEG файлове, особено тези в прогресивен
формат или тези с 3 000 000 или повече пиксела, се
извеждат за по-дълго време от останалите, което
може да удължи времетраенето за извеждането им.
• Плейърът не може да възпроизвежда JPEG файлове с
изображения, които са по-големи от 3078 (ширина)
х 2048 (дължина) в нормален режим или с повече от
3,300,000 пиксела в прогресивен JPEG формат. (Някои
прогресивни JPEG файлове не могат да бъдат изведени, дори ако размерът е в определените граници.)
• Общият брой файлове и албуми, които плейърът
може да разпознае е приблизително 648.
• Броят на албумите в диска, които плейърът може да
разпознае е приблизително 299.
продължава
27
Изреждане на JPEG изображения в
последователност
Настройка на размера и
качеството на изображението
Можете да възпроизвеждате в последователност JPEG файлове с изображения на DATA
CD или DATA DVD.
1
Докато сте извели файла, от който желаете
да започнете изреждането, натиснете MENU.
Извежда се списъкът с миниатюрни
изображения.
Можете да регулирате картината, която
е изведена на LCD екрана. Вижте “General
Setup” (стр. 34), когато извеждате видео
сигнал към телевизора и др.
1
1
2
3
4
2
3
4
5
6
7
8
9
0
2
5
6
7
8
9
10
11
12
Натиснете
, за да изберете “Slide
Show” в долната част на екрана, и натиснете
ENTER.
Изреждането на кадри започва от изведения файл.
За да въведете режим на пауза при изреждането на кадри
Натиснете . Като отново натиснете
или , можете да се върнете към изреждането на кадри.
За да спрете възпроизвеждането
Натиснете
или MENU.
C/X/x/c
ENTER
OPTIONS
1
1 Натиснете OPTIONS.
Извежда се менюто с опции.
2
Натиснете
, за да изберете “LCD Mode”, и
натиснете ENTER.
Извеждат се опциите за “LCD Mode”.
3
Натиснете
, за да изберете опциите, и
натиснете ENTER.
• LCD Aspect: Променя размера на картината. Изберете Normal или Full, като
*.
натиснете
• Backlight: Регулира осветеността на
LCD екрана, като натиснете
.
• Contrast: Регулира разликата между
светлите и тъмните области, като
натиснете
.
• Hue: Регулира баланса на червения и
зеления цвят, като натиснете
.
• Color: Регулира наситеността на цветовете, като натиснете
.
• Default: Връща всички настройки към
положенията им по подразбиране.
* В режим “Normal” изображенията се извеждат в
оригиналната им конфигурация, като съотношението на екрана се запазва. Например, 4:3 изображение
ще съдържа черни ленти от двете страни, а широкоекранните изображения, записани в 16:9 или 4:3, ще
имат черни ленти от всички страни. В режим “Full”,
16:9 изображенията ще запълват целия екран.
28
Съвети
• Екранът се изключва автоматично, когато LCD
панелът бъде затворен.
• Можете да прегледате настройките за дисплея в
“General Setup” (стр. 34).
Забележки
Възпроизвеждане на дискове
• В зависимост от DVD диска, размерът на екрана,
който можете да изберете, се различава.
• Не можете да изберете “Normal” за DVD, записано в
“16:9” формат.
• Не можете да регулирате размера и качеството на
изображението, когато възпроизвеждате VIDEO CD
с “PBC”, зададен в положение “Off”.
29
Възпроизвеждане на DivX видео файл
DivX® видео
1
Възпроизвеждане на DivX
видео файлове
Натиснете
, за да изберете албума от
списъка, и натиснете ENTER.
Извежда се списък с файловете в албума.
001/002
MY FAVORITE
Можете да възпроизвеждате DivX видео файлове от DATA CD (CD-ROM/CD-R/CD-RW)
и DATA DVD (DVD-ROM/DVD+RW/DVD+R/
DVD-RW/DVD-R).
Когато заредите DATA CD или DATA DVD се
появява списък с албумите.
..
01 HAWAII
02 VENUS
DISPLAY
1
2
3
4
5
6
8
9
7
0
C/X/x/c
ENTER
.
m
AUDIO
SUBTITLE
>
M
x
Забележки
• Когато избраният файл не се поддържа, на екрана се
извежда съобщението “Data Error (DivX)” и файлът не
се възпроизвежда.
• В зависимост от DivX видео файла, изображението
може да бъде неясно или да спре. В този случай, препоръчваме ви да създадете файла с по-малка честота.
Ако звукът все още съдържа шум, препоръчителният
формат е МР3. Обърнете внимание, обаче, че този
плейър не е съвместим с WMA (Windows Media Audio)
формата.
• Заради технологията по компресията, която използват DivX видео файловете, възпроизвеждането на
картината след като натиснете
(възпроизвеждане) отнема известно време.
• В зависимост от DivX видео файла, звукът и картината може да се разминават.
• Високоговорителят на плейъра не извежда DTS звук.
Когато възпроизвеждате DTS звук на DivX, свържете
плейъра към AV усилвател (приемник) (стр. 40) и
задайте “DTS” в “Audio Setup” (стр. 36)
• В зависимост от DivX видео файла, възможно е да не
успеете да извършвате някои операции.
2
• За да преминете към следваща или
предходна страница, натиснете
или
.
• За да се върнете към списъка с албуми,
натиснете
, за да изберете , и
натиснете ENTER.
Натиснете
, за да изберете файла, който
желаете да възпроизведете, и натиснете
ENTER.
Възпроизвеждането започва от избрания
файл.
За да преминете към следващ или предходен DivX видео файл
Натиснете
или
.
Бързо откриване на точка, когато възпроизвеждате DivX видео файлове с бързо превъртане напред или назад (сканиране)
Неколкократно натиснете
/ , за да
изберете желаната скорост за търсене по
време на възпроизвеждане.
За да гледате кадър по кадър (бавно възпроизвеждане)
Неколкократно натиснете
докато
устройството е в режим на пауза, за да
изберете желаната скорост.
За да изведете информацията за възпроизвеждането
Неколкократно натиснете DISPLAY.
Информацията за възпроизвеждането се
променя в следния ред, “itle Elapsed”, “Title
Remain”, “Display Off” и “Subtitle”.
За да промените звука
Неколкократно натиснете AUDIO о време
на възпроизвеждане, за да изберете желания
аудио сигнал. Ако се изведе “No Audio”, плейърът не поддържа формата на аудио сигнала,
който се съдържа на диска.
30
За да промените субтитрите
Натиснете SUBTITLE по време на възпроизвеждане. Натиснете
- и ENTER докато
извеждате информацията за субтитрите.
За да спрете възпроизвеждането
Натиснете .
Съвет
Забележка
Функцията за бавно превъртане назад е забранена.
DivX® e цифрова видео технология, създадена
от DivXNetworks, Inc. Това устройство е
официално сертифициран DivX® продукт.
Можете да възпроизвеждате DATA CD и
DATA DVD, които съдържат DivX видео
файлове.
DATA CD и DATA DVD, които плейърът
може да възпроизвежда
Този плейър възпроизвежда само DATA CD,
чиито логически формат е ISO 9660 Ниво1
или Joliet и DATA DVD в универсален дисков
формат (UDF).
За подробности относно форматите на
запис се обърнете към ръководствата за
експлоатация, приложени към дисковете
и записващия софтуер (не са приложени в
комплекта).
Забележка
Възпроизвеждане на дискове
Ако предварително сте задали колко пъти да се
възпроизведе файлът, вие можете да възпроизвеждате
DivX видео файла толкова пъти, колкото пъти сте
упоменали. Вземете предвид следното:
– Когато плейърът бъде изключен, възпроизвеждането
се отменя. Това включва и ситуация, при която
плейърът е изключен от функцията автоматично изключване на захранването. Когато желаете да спрете
възпроизвеждането, натиснете , вместо .
– Когато отделението за диска е отворено, възпроизвеждането се отменя.
– Когато възпроизвеждате друг файл, възпроизвеждането се отменя.
Относно DivX видео файлове
Възможно е плейърът да не успее да възпроизведе някои
DATA CD/DATA DVD, създадени в Packet Write формат.
DivX видео файлове, които плейърът
може да възпроизвежда
Плейърът може да възпроизвежда данни, записани в DivX формат и такива, които имат
разширение “.AVI” или “.DIVX”. Плейърът
няма да възпроизведе файлове с разширение
“.AVI” или “.DIVX”, ако те не са DivX.
Забележки
• Възможно е плейърът да не възпроизведе DivX видео
файл, ако той е съставен от два или повече DivX
видео файла.
• Плейърът не може да възпроизвежда DivX видео файл
с размер, който е по-голям от 720 (широчина) х 576
(височина)/ 2 GB.
• В зависимост от DivX видео файла, възможно е
изображението да е неясно или звукът да прескача.
• Плейърът не може да възпроизвежда някои DivX
файлове, които са по-дълги от 3 часа.
• Плейърът може да възпроизвежда имена на файлове
до 14 символа. Всеки символ след 14-ия няма да се
изведе на екрана.
• Символи, които не могат да се изведат, се извеждат
като “*”.
• В зависимост от диска, име на файл, което не може
да се изведе, се извежда като “*”.
• Не можете да извеждате правилно CD-R/CD-RW
имена на файлове, записани във файлова система UDF.
продължава
31
Относно реда на възпроизвеждане
на DivX видео файлове
Обърнете внимание, че е възможно редът на
възпроизвеждане да не е същият, в зависимост от софтуера, който е използван за
създаването на DivX видео файла, или ако има
повече от 299 албума и 648 DivX видео файла
във всеки албум. Вижте “Ред на възпроизвеждане на албуми, записи и файлове” (стр. 45).
32
3
Настройки и регулации
Използване на екрана с
настройките
Когато използвате дисплея с настройки, вие
можете да извършвате различни настройки
на опции, като например картина и звук. Можете също да задавате езика за субтитрите
и да задавате настройки в менюто.
За подробности относно всяка опция в
менюто с настройки вижте стр. 34 до 38.
Натиснете
, за да изберете желаната
опция от изведения списък:
“General Setup”, “Audio Setup”, “Language Setup”
или “Parental Control”. След това натиснете
ENTER.
Съответната настройка е избрана.
Пример: “General Setup”
Избрана опция
General Setup
Select:
4
7
2
3
5
6
8
9
0
C/X/x/c
ENTER
O
2
ENTER Cancel: RETURN
Изберете опция, като натиснете
; след
това натиснете ENTER.
Извеждат се възможните опции за
настройки.
Пример: “TV Display”
OPTIONS
General Setup
x
1
On
On
On
Възможни настройки
4
1
16 : 9
Angle Mark
Screen Saver
PBC
DivX
Default
Настройки и регулации
Забележка
Настройките за възпроизвеждане, съхранени на диска,
имат предимство пред тези от екрана за настройка.
Затова е възможно някои от по-долу описаните функции да не работят.
TV Display
Натиснете OPTIONS, когато плейърът е в
режим стоп.
Извежда се менюто с опции.
Дисплеят с настройки не се извежда, ако
е включена функцията за възстановяване
на възпроизвеждането. Първо отменете
функцията за възстановяване на възпроизвеждането като два пъти натиснете бутона и след това натиснете
OPTIONS.
TV Display
Angle Mark
Screen Saver
PBC
DivX
Default
Select:
4 : 3 Pan Scan
4 : 3 Letter Box
16 : 9
On
ENTER Cancel: RETURN
Опции
5
Изберете настройка чрез
, след това
натиснете ENTER.
Настройката е избрана и приключена.
Пример: “4:3 Pan Scan”
Натиснете
, за да изберете “Setup”, след
това натиснете ENTER.
Извеждат се опциите за “Setup”.
Избрана настройка
General Setup
General Setup
TV Display
16 : 9
Angle Mark
Screen Saver
PBC
DivX
Default
On
On
On
Select:
Select:
TV Display
4 : 3 Pan Scan
Angle Mark
Screen Saver
PBC
DivX
Default
On
On
On
ENTER Cancel: RETURN
ENTER Cancel: RETURN
продължава
33
За да изключите Дисплея с настройки
Натиснете OPTIONS или
пъти.
RETURN два
Настройки на дисплея
(General Setup)
Изберете опции на дисплея при възпроизвеждане и
настройки в зависимост от телевизора, който ще
свързвате.
Изберете “General Setup” в дисплея с настройки. За да използвате дисплея, вижте “Използване на дисплея с настройки” (стр. 33).
Настройките по подразбиране са подчертани.
General Setup
Select:
TV Display
16 : 9
Angle Mark
Screen Saver
PBC
DivX
Default
On
On
On
ENTER Cancel: RETURN
Телевизионен дисплей (само за DVD)
Избира съотношението на картината на
свързания телевизор (4:3 стандартен или
широкоекранен)
4:3
Pan Scan
Изберете тази позиция, когато
свързвате 4:3 телевизор. Автоматично извежда широка картина
на целия екран, като част от
картината се отрязва.
4:3
Letter Box
Изберете тази позиция, когато
свързвате 4:3 телевизор. Извежда
широка картина с черни ленти в
горната и долната част на екрана.
16:9
(Широк екран)
Изберете тази позиция, когато
свързвате 16:9 широкоекранен
телевизор или телевизор с
такава функция.
4:3 Pan Scan
4:3 Letter Box
16:9
34
Забележка
В зависимост от DVD диска, “4:3 Letter Box” може
да се избере автоматично вместо “4:3 Pan Scan” или
обратното.
Маркировка на ракурса
Извежда маркировката на ракурса, когато
можете да променяте гледната точка по
време на възпроизвеждане на DVD, записано с
различни ракурси.
On
Извежда маркировката на ракурса.
Off
Скрива маркировката на ракурса.
Настройки на звука
(Audio Setup)
“Audio Setup” ви позволява да настройвате
звука спрямо състоянието на връзките и
възпроизвеждането.
Изберете “Audio Setup” в дисплея с настройки. За да използвате дисплея, вижте “Използване на дисплея с настройки” (стр. 33).
Настройките по подразбиране са подчертани.
Скрийн сейвър
Скрийн сейвърът се появява, когато
оставите системата в режим на пауза или в
режим стоп за 15 минути. Скрийн сейвърът
е полезен, защото предотвратява повреда
на екрана. Натиснете , за да изключите
скрийн сейвъра.
Включва скрийн сейвъра.
Off
Изключва скрийн сейвъра.
PBC
Като използвате функцията PBC (Контрол
на възпроизвеждането), вие можете да се
наслаждавате на възпроизвеждане на интерактивни програми и програми с функции
за търсене (стр. 20). Тази настройка е ефективна, когато възпроизвеждате VIDEO CD
с PBC функция. Настройките са възможни,
когато отворите и затворите отделението на диска след настройката.
On
Off
Чрез PBC функцията, вие можете да
възпроизведете VIDEO CD, чрез менюто
на екрана.
Изключва PBC функцията.
DivX
Извежда регистрационния код на плейъра.
За повече информация вижте
http://www.divx.com
По подразбиране
Всяка функция се връща в настройката си по
подразбиране. Обърнете внимание, че всички
настройки ще бъдат загубени.
Select:
Audio DRC
Off
Digital Output
On
ENTER Cancel: RETURN
Audio DRC (Dynamic Range Control) (само за DVD)
Прави звука ясен, когато силата на звука е намалена докато възпроизвеждате DVD, което
отговаря на “Audio DRC”.
Тази функция влияе върху изходния сигнал от
следните жакове:
– AUDIO жак
– OPTICAL OUT жак само когато “Dolby
Digital” e зададен в позиция “Downmix PCM”
(стр. 36).
On
Прави ниските звуци ясни, дори когато
сте намалили силата на звука.
Off
Обикновено избирайте тази позиция.
Настройки и регулации
On
Audio Setup
Digital Output
Избира дали аудио сигналите да бъдат извеждани през жака OPTICAL OUT.
On
Обикновено избирайте тази позиция. Когато избирате “On”, вижте “Настройка
на цифровия изходен сигнал” за следващите настройки.
Off
Влиянието на цифровата схема върху
аналоговата е минимално.
продължава
35
Настройка на цифровия изходен
сигнал
Превключва методите за извеждане на
аудио сигналите, когато свържете аудио
компонент, като AV усилвател (приемник) с
OPTICAL OUT жак.
За подробности по свързването вижте стр.
39.
Изберете “Dolby Digital” и “DTS”, след като
сте задали “Digital Out” в позиция “On”.
Ако свържете компонент, който не съответства на избрания аудио сигнал, от високоговорителите или няма да излезе никакъв звук,
или ще излезе силен шум; това може да увреди
слуха ви или самите високоговорители.
Dolby Digital (само за DVD)
Избира вида на Dolby Digital сигналите.
Downmix
PCM
Изберете тази позиция, когато плейърът е свързан с аудио компонент без
вграден Dolby Digital декодер.
Dolby
Digital
Изберете тази позиция, когато
плейърът е свързан с аудио компонент с
вграден Dolby Digital декодер.
MPEG (само за DVD)
Избира вида на MPEG аудио сигналите.
PCM
Изберете тази позиция, когато плейърът е свързан с аудио компонент без
вграден MPEG декодер. Ако възпроизвеждате многоканален MPEG звук, само
предните (L) и предните (R) сигнали ще
бъдат изведени от вашите два предни
високоговорителя.
MPEG
Изберете тази позиция, когато
плейърът е свързан с аудио компонент с
вграден MPEG декодер.
DTS
Избира дали DTS сигналите да бъдат извеждани или не.
36
On
Изберете тази позиция, когато
плейърът е свързан с аудио компонент с
вграден DTS декодер.
Off
Изберете тази позиция, когато плейърът е свързан с аудио компонент без
вграден DTS декодер.
Настройки на езика на
дисплея и звука
(Language Setup)
“Language Setup” ви позволява да задавате
различни езици за дисплея на екрана или звука.
Изберете “Language Setup” в дисплея с
настройки. За да използвате дисплея, вижте
“Използване на дисплея с настройки” (стр.
33).
Настройките по подразбиране са подчертани.
Language Setup
Select:
OSD
English
Disc Menu
Subtitle
Audio
English
English
English
ENTER Cancel: RETURN
OSD (On-Screen Display)
Превключва езика за индикацията на екрана.
Disc Menu (само за DVD VIDEO)
Превключва езика за менюто на диска.
Когато изберете “Original” се избира езикът с
приоритет на диска.
Subtitle (само за DVD VIDEO)
Превключва езика за субтитрите. Когато
изберете “Off”, не се извеждат субтитри.
Audio (само за DVD VIDEO)
Превключва езика за звука. Когато изберете
“Original” се избира езикът с приоритет на
диска.
Забележка
Когато изберете език в “Disc Menu”, “Subtitle” или
“Audio”, който не е записан на DVD VIDEO, един от
записаните езици ще бъде автоматично избран.
Настройки за родителски
контрол
(Parental Control)
Възпроизвеждането на някои DVD VIDEO
дискове може да бъде ограничено чрез функцията за родителски контрол.
Изберете “Parental Control” в дисплея с
настройки. За да използвате дисплея, вижте
“Използване на дисплея с настройки” (стр.
33).
Промяна на паролата
Натиснете
, за да изберете “Password” в
дисплея с настройки на родителски контрол и
натиснете ENTER.
2
Изберете “Change” и натиснете ENTER.
Извежда се дисплеят за въвеждане на
парола.
3
Въведете вашата настояща 6-цифрена
парола в отделението “Old Password”.
4
Въведете вашата нова 6-цифрена парола в
отделението “New Password”.
5
Въведете вашата нова 6-цифрена парола
отново в отделението “Verify Password”, след
това натиснете ENTER, за да потвърдите.
Parental Control
Password
Parental Control
Select:
ENTER Cancel: RETURN
Парола
Въведете или променете паролата. Като
зададете парола, вие можете да ограничите
възпроизвеждането на DVD, което притежава функцията за родителски контрол.
Когато влезете в опцията за парола за първи
път, въведете нова парола (не е нужно да
въвеждате старата).
Родителски контрол
Колкото по-ниска е стойността, толкова
по-строго е ограничението.
За да зададете родителски контрол, ще
имате нужда от паролата, избрана от вас в
“”Password” (парола); ето защо първо задайте
парола.
Ако сте направили грешка при въвеждането на паролата
Натиснете CLEAR или натиснете , за да
се върнете назад преди на стъпка 5 да натиснете ENTER; след това отново въведете
паролата.
Настройки и регулации
1
Настройка на родителски контрол
(Ограничено възпроизвеждане)
1
Натиснете
, за да изберете “Parental
Control” в дисплея с настройки за родителски
контрол и натиснете ENTER.
Извежда се дисплеят за задаване на ограничението на възпроизвеждането.
Parental Control
Select:
2
Password
1
Parental Control
2
3
4
5
6
7
8 Adult
ENTER Cancel: RETURN
Натиснете
, за да изберете ниво на ограничение (1–8) и след това натиснете ENTER.
Колкото по-ниска е стойността, толкова по-стриктно е ограничението.
Извежда се дисплеят за въвеждане на
парола.
продължава
37
3
Въведете или отново въведете вашата 6цифрена парола, като използвате бутоните с
цифри; след това натиснете ENTER.
Parental Control
Password
OK
Enter password, then press Enter .
Настройката за родителски контрол е
завършена.
Възпроизвеждане на диск със зададена
функция родителски контрол
1 Заредете диска и натиснете .
Извежда се екранът за въвеждане на
паролата.
2 Въведете 6-цифрената парола, като
използвате бутоните с цифри, след това
натиснете ENTER.
Плейърът започва възпроизвеждане.
Ако забравите паролата
Извадете диска и повторете от стъпките,
описани в “Смяна на паролата”(стр. 37). В полето “Old Password”, въведете 6-цифреното
число “136900”; след това въведете новата
си 6-цифрена парола в полето “New Password”
и в полето “Verify Password”.
Забележки
• Когато възпроизвеждате дискове, които нямат
функция родителски контрол, възпроизвеждането с
плейъра не може да бъде ограничено.
• В зависимост от възпроизвеждания диск, възможно
е да бъдете помолени да смените нивото на
родителски контрол по време на възпроизвеждане. В
този случай въведете паролата, след това сменете
нивото. Ако функцията Resume Play бъде отказана,
предходното ниво се връща.
38
Връзки
Свързване към друго устройство
За да превключите ключа LINE SELECT (IN/OUT)
LINE SELECT IN:
Въвежда изображения или аудио от външно устройство. Съобщението
“Line In” ще бъде изведено на LCD екрана, докато сигналът от външното
устройство се приема.
LINE SELECT OUT: Изпраща възпроизвеждания от плейъра сигнал към телевизор.
Забележки
Свързване на телевизионен монитор
Връзки
• Включете кабелите здраво, за да предотвратите смущения в звука.
• Вижте ръководството за експлоатация, приложено към компонента, който ще свързвате.
• Вие не можете да свържете този плейър към телевизор, който няма видео входен жак.
• Уверете се, че сте изключили захранващия кабел на всеки компонент преди да го свържете.
• Свържете плейъра директно към телевизор. Качеството на изображението може да е лошо, когато видео изходният сигнал от плейъра бъде прекаран към телевизора през видео дек.
Телевизор или монитор с
аудио/видео входни жакове
A PHONES B
AUDIO
OPTICAL
OUT
VIDEO
LINE SELECT IN OUT
DC IN
9.5V
Към AUDIO/VIDEO
Аудио/видео кабел
(приложен в комплекта)
За да изпратите възпроизвеждания от плейъра сигнал към телевизор или монитор
1 Задайте ключа LINE SELECT от дясната страна на плейъра в положение „OUT”.
продължава
39
Свързване към AV усилвател (приемник)
Пример 1
Стерео усилвател
A PHONES B
AUDIO
OPTICAL
OUT
VIDEO
DC IN
9.5V
LINE SELECT IN OUT
Към AUDIO
Към AUDIO вход
Аудио/видео кабел (приложен в комплекта)
За да изпратите възпроизвеждания от плейъра сигнал към AV усилвател (приемник)
1 Задайте ключа LINE SELECT от дясната страна на плейъра в положение “OUT”.
* Жълтият щекер се използва за видео сигнала.
Пример 2
Усилвател с Dolby Digital
или DTS декодер
A PHONES B
AUDIO
OPTICAL
OUT
VIDEO
LINE SELECT IN OUT
DC IN
9.5V
Към OPTICAL OUT
Към AUDIO вход
Оптичен цифров кабел (не е приложен в комплекта)
За да изпратите възпроизвеждания от плейъра сигнал към AV усилвател (приемник)
1 Задайте ключа LINE SELECT от дясната страна на плейъра в положение “OUT”.
2 Задайте “Digital Output” в положение “On” в “Audio Setup” (стр. 35).
40
Свързване към видео плейър или видеокамера
Видео плейър или видеокамера
A PHONES B
AUDIO
OPTICAL
OUT
VIDEO
LINE SELECT IN OUT
DC IN
9.5V
Към AUDIO/VIDEO изход
Към AUDIO/VIDEO
Аудио/видео кабел (приложен в комплекта)
Връзки
За да изпратите възпроизвеждания от плейъра сигнал към видео плейър или видеокамера
1 Задайте ключа LINE SELECT от дясната страна на плейъра в положение “IN”.
Забележка
След употреба задайте ключа LINE SELECT в положение “OUT”. Не можете да възпроизвеждате на плейъра, ако
ключът е зададен в положение “IN”.
41
Допълнителна информация
Отстраняване на проблеми
Ако по време на използването на плейъра се
сблъсквате с някой от изброените по-долу
проблеми, използвайте тези указания за
отстраняването им. Ако проблемът продължава, консултирайте се при най-близкия
доставчик на Sony.
Захранване
Захранването не се вкл ючва.
Проверете дали захранващият кабел е
здраво свързан.
Когато използвате устройството с
комплекта батерии, уверете се, че комплектът батерии е зареден достатъчно.
Картина
Няма картина/появява се шум в картината.
Дискът е замърсен.
Осветеността е зададена в положение
минимум. Задайте осветеността в положение “LCD Mode” (стр. 28).
Когато възпроизвеждате дискове, задайте
ключа LINE SELECT в положение “OUT”.
Когато изпратите възпроизвеждания
сигнал към друго оборудване, задайте ключа
LINE SELECT в положение “OUT”. Когато
получавате възпроизвеждания сигнал от
друго устройство, задайте ключа LINE
SELECT в положение “IN” (стр. 39).
Свържете отново свързващия кабел поздраво.
Свързващите кабели са повредени.
Проверете свързването с вашия телевизор
(стр. 39) и включете входящия селектор, за
да може сигналът от плейъра да се изведе
на телевизионния екран.
Плейърът е свързан към COMPONENT
VIDEO IN (Y, PB, PR) жаковете на телевизора.
Ако видео сигналът от DVD плейъра
преминава през видео дек, за да стигне до
телевизора, или ако сте свързали плейъра
с комбиниран телевизор/видеоплейър, защитата на авторското право, приложена
към някои DVD програми, може да повлияе
на качеството на картината.
42
Въпреки че задавате съотношението на
екрана чрез “TV Display” на “General Setup”,
картината не изпълва екрана.
Съотношението на DVD диска е фиксирано.
Появяват се черни, червени, сини или зелени точки на LCD екрана.
Това е структурна характеристика на
LCD и не е неизправност.
Звук
Няма звук
Плейърът е в режим на пауза или в режим
на бавно възпроизвеждане.
Плейърът е в режим на бързо превъртане
напред или назад.
Когато се възпроизвежда Super VCD, на
който няма записана звукова пътека 2, когато изберете “Stereo 1”, “Left 1” или “Right
1”, няма да има звук.
Свържете отново свързващия кабел поздраво.
Свързващият кабел е повреден.
Плейърът не е свързан с правилния входен
жак на усилвателя (приемника) (стр. 40).
Входът на усилвателя (приемника) не е
настроен правилно.
Ако звукът не излиза от жака OPTICAL
OUT, проверете аудио настройките (стр.
36).
Силата на звука е ниска.
Силата на звука е ниска при някои DVD
дискове. Звукът може да се подобри, ако
зададете опцията “Audio DRC” в Audio
Setup” в позиция “On” (стр. 35).
Функциониране
Устройството за дистанционно управление не работи.
Батериите са отслабнали.
Има препятствия между устройството
за дистанционно управление и плейъра.
Разстоянието между устройството
за дистанционно управление и плейъра е
твърде голямо.
Устройството за дистанционно управление не е насочено към сензора за дистанционно управление на плейъра.
Сензорът на устройството за дистанционно управление е осветен от силна или
директна слънчева светлина.
Когато натиснете бутон, не се случва нищо.
Ключът “ /HOLD” на плейъра е зададен в
положение “HOLD” (стр. 16).
Дискът не се възпроизвежда.
Плейърът започва възпроизвеждането на
диска автоматично.
Дискът има функция автоматично възпроизвеждане.
Възпроизвеждането спира автоматично.
Дискът може да съдържа сигнал за автоматична пауза. По време на възпроизвеждането плейърът спира при постъпване на
автоматичния сигнал за пауза.
Не можете да изпълнявате някои функции като спиране, търсене, сканиране,
забавено възпроизвеждане, повторно или
разбъркано възпроизвеждане.
Опитайте с менюто на диска, вместо с
бутоните за директен избор на устройството за дистанционно управление (стр.
17).
На диска няма записани субтитри на
различни езици.
Смяната на езика за субтитрите е забранена на DVD диска.
Ракурсите не могат да бъдат сменени.
Опитайте с менюто на диска, вместо с
бутоните за директен избор ма устройството за дистанционно управление (стр.
17).
На диска няма записани различни ракурси.
Ракурсът може да бъде сменен, когато на
дисплея на предния панел се появи индикация “ ” (стр. 19).
Смяната на ракурсите е забранена на DVD
диска.
Не може да се възпроизвежда МР3 аудио
запис (стр. 44).
DATA CD не е записан в МР3 формат, който отговаря на ISO9660 Ниво 1 или Joliet.
DATA DVD не е записан в МР3 формат,
който отговаря на UDF (универсален
дисков формат).
МР3 аудио записът няма разширение
“.МР3”.
Данните не са форматирани в MР3, дори
да има разширение “.МР3”.
Данните не са MPEG 1 Audio Layer III.
Плейърът не може да възпроизвежда записи
във формат mp3PRO.
MP3 аудио записът е повреден.
Допълнителна информация
Дискът е обърнат обратно.
Заредете диска правилно със страната,
която ще се възпроизвежда, надолу.
Дискът не е поставен правилно.
Плейърът не може да възпроизвежда определени дискове (стр. 7).
Регионалният код на DVD диска не отговаря на плейъра (стр. 8).
Във вътрешността на плейъра се е кондензирала влага (стр. 3).
Плейърът не възпроизвежда диск, който
не е правилно финализиран (стр. 7).
Зададена е функцията за Родителски контрол. Променете настройката.
Ключът CD/DVD USB от лявата страна
на плейъра е зададен в положение “USB”.
Ключът LINE SELECT от дясната страна
на плейъра е зададен в положение “IN”.
Езикът на субтитрите не може да бъде
сменен или изключен.
В зависимост от диска, възможно е
изпълнението на някои от гореизброените
функции да се окаже невъзможно. Вижте
инструкциите за експлоатация, приложени
към самия диск.
Езикът на звука не може да бъде сменен.
Опитайте с менюто на диска, вместо с
бутоните за директен избор от устройството за дистанционно управление (стр.
17).
На диска няма записан звук на различни
езици.
Смяната на езика за звука е забранена на
DVD диска.
продължава
43
Не може да се възпроизвежда JPEG файл с
изображение (стр. 44).
DATA CD не е записан в JPEG формат, който отговаря на ISO9660 Ниво 1 или Joliet.
DATA DVD не е записан в JPEG формат,
който отговаря на UDF (универсален
дисков формат).
JPEG файлът с изображение има разширение, различно от “.JPEG”.
Данните не са форматирани в JPEG, дори
файла да има разширение “.JPEG”.
JPEG файлът с изображение не съответства със стандарта DCF (стр. 44)
Размерът е по-голям от 3078 (широчина)
х 2048 (дължина) в нормален режим или
повече от 3,300,000 точки в Прогресивен
JPEG. (Някои прогресивни JPEG файлове не
могат да бъдат изведени, дори ако размера
на файла е с нормален капацитет.)
JPEG файлът с изображение е повреден.
DivX видео файлът не може да бъде възпроизведен.
Файлът не е създаден в DivX формат.
Файлът има разширение, различно от
“.AVI” и “.DivX”.
DATA CD (DivX видео)/DATA DVD (DivX
видео) не е записан в DivX формат, който
отговаря на ISO9660 Ниво 1/Ниво 2 или
Joliet/UDF.
DivX видео файлът има размери, които
са по-големи от 720 (широчина) х 576
(височина).
Заглавието на албума/песента/файла не е
изведено правилно.
Плейърът може да възпроизвежда само
цифри и букви. Други знаци се извеждат
като “*”.
Дискът не се възпроизвежда отначало.
Избрани са режим на повторно възпроизвеждане или режим на възпроизвеждане в
случаен ред (стр. 22 и 24).
Избран е режим на възстановено възпроизвеждане (стр. 17).
Плейърът не работи правилно.
Когато статично електричество и др.
влияе върху функционирането на плейъра,
изключете захранването на плейъра.
Относно МР3 аудио записи и
JPEG файлове с изображения
МР3 е технология за аудио компресиране,
която отговаря на изискванията на ISO/IEC
MPEG. JPEG е технология за компресия на
изображения.
Можете да възпроизвеждате DATA CD/DATA
DVD, които съдържат МР3 аудио записи или
JPEG файлове с изображения.
DATA CD/DATA DVD, които могат да
се възпроизвеждат от плейъра
Можете да възпроизвеждате DATA CD (CDROM/CD-R/CD-RW) или DATA DVD (DVDROM, DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/DVD-R),
записани в МР3 (MPEG 1 Audio Layer III) и
JPEG формат.
Въпреки това, дисковете трябва да бъдат
записани в съответствие със стандарта
ISO9660 Ниво 1 или с формата Joliet и DATA
DVD в уневирсален дисков формат (UDF).
За подробности относно формата на запис
вижте инструкциите, приложени със записващото устройство и софтуера за запис (не
са приложени в комплекта).
Забележка
Възможно е плейърът да не може да възпроизведе някои DATA CD/DATA DVD, създадени
във формат Packet Write или такива с много
сесии.
МР3 аудио запис или JPEG файл с
изображение, които могат да се
възпроизвеждат от плейъра
Плейърът може да възпроизвежда следните
записи или файлове:
• МР3 аудио записи, които имат разширение
“.МР3”.
• JPEG файлове с изображения, които имат
разширение “.JPEG” или “.JPG”.
• JPEG файлове с изображения, които
отговарят на стандарта за формат на
файловете с изображения DCF*.
* “Design rule for Camera File system”: Стандарт за
изображения при цифрови фотоапарати, одобрен от
Асоциацията за развитие на японската електронна
индустрия (JEITA).
44
Забележки
Ред на възпроизвеждане на
албумите, записите и файловете:
Записите и файловете в албума се възпроизвеждат в реда, в който са записани на
носителя (CD-R и др.)
Съвет
Допълнителна информация
• За файлове с разширение “.jpe” и “.jpeg”, променете
разширението на “.jpg”.
• Плейърът възпроизвежда данни с разширение “.МР3”,
“.JPG” или “.JPEG” дори да не са в МР3 или JPEG
формат. Възпроизвеждането на тези данни може да
генерира силен шум, който може да повреди системата от високоговорители.
• Плейърът не може да възпроизвежда аудио записи в
mp3PRO формат.
• Възможно е някои JPEG файлове с изображения да не
се възпроизведат.
• Плейърът може да възпроизвежда имена на файлове
до 14 символа. Всеки символ след 14-ия няма да се
появява на екрана.
• Символи, които не могат да се изведат, се извеждат
като “*”.
• В зависимост от диска, име на файл, което не може
да се изведе, се извежда като “*”.
• Не можете да извеждате правилно CD-R/CD-RW
имена на файлове, записани във файлова система UDF.
• Когато възпроизвеждате MP3 аудио запис, записан
във VBR режим, вие не можете да изведете битрейта правилно.
Тъй като диск, съдържащ много папки, се зарежда подълго време, препоръчва се да се създават албуми с не
повече от две разклонения.
Забележки
• Плейърът може да разпознае до 299 албума (включително и тези, които не съдържат МР3 аудио песни и
JPEG файлове с изображения). Той няма да възпроизведе албумите след първите 299.
• Плейърът може да разпознае общо до 648 файла, записа и албума. Той няма да възпроизведе файлове, записи
или албуми след първите 648.
• В зависимост от условията, при които е записан
диска, общият брой на файловете, записите и албумите, които могат да бъдат разпознати, е 648.
• Списъкът с албуми извежда името само на албума,
който се възпроизвежда в момента. Всички албуми,
които се намират на по-горен слой, се извеждат
като “\..\”.
45
Спецификации
Система
Лазер: Полупроводников лазер
Система на формат на сигнала: PAL (NTSC)
Аудио характеристики
Честотна лента: DVD VIDEO (PCM 48 kHz):
20 Hz до 22 kHz/CD: 20 Hz до 20 kHz
Изкривяване на хармониците: 0,01%
Динамичен обхват: DVD VIDEO: 90 dB/ CD:
90 dB
Виене и вибрации: По-малък от установената
стойност (± 0.001 % W PEAK)
Входове/Изходи
VIDEO (видео вход/изход)
Мини жак (1)
Изход 1.0 Vp-p/75 ома
AUDIO (аудио вход/изход)/OPTICAL OUT
(оптичен изход):
Стерео мини жак/оптичен минижак
комбиниран (1)
Изход 2.0 Vrms/47 килоома
Препоръчителен измерен импеданс под 47
килоома.
PHONES (слушалки) A/B:
Стерео мини жак (2)
Течно-кристален дисплей
Размер на панела: 8 инча широчина (диагонал)
Работна система: TFT активна матрица
Резолюция: 800 x 480 (ефективни пиксели:
повече от 99.99%)
Общи
Изисквания към захранването:
DC 9.5 V (Променливотоков адаптер/
адаптер за автомобилния акумулатор)
DC 7.4V (Батерия)
Консумация на електроенергия (DVD VIDEO възпроизвеждане):
23 W (с комплект батерии)
8.5 W (без да използвате батериите, с
включени слушалки)
Размери (прибл.):
226.2 х 32.3 х 165.3 mm (ширина/височина/
дължина) включително издадените части
Тегло (прибл.): 1.045 kg
Работна температура: 5°С до 35°С
Работна влажност: 25 % до 80 %
Променливотоков адаптер:
100-240 V AC, 50/60 Hz
Адаптер за автомобилен акумулатор: 12 V DC
Приложени аксесоари
Вижте стр. 9.
Дизайнът и спецификациите подлежат на
промени без предупреждение.
Производителят на този продукт е Sony
Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Токио,
Япония. Оторизираният представител
за ЕМС и безопасност на продукта е
Sony Германия, GmbH, Hedelfinger Strasse
61, 70327 Щутгарт, Германия. За сервиз и
проблеми с гаранцията, моля, обръщайте
се към адресите, които са ви дадени в
отделните сервизни книжни и гаранционни карти.
46
Индекс на частите и регулаторите
За повече информация вижте страниците, указани в скоби.
Изглед от горе
Допълнителна информация
1 Бутони
(предходен/следващ) (16)
2 Бутон (стоп) (16)
3 Бутон (пауза) (16)
10
4 Бутон
(възпроизвеждане) (15)
5 Високоговорител (18)
11
6 LCD панел (10)
7 Бутон DISPLAY (21)
8 Бутон MENU (17)
9 Бутон RETURN (21)
12
13
14
(сензор за устройство за дистанционно
управление) (9)
Бутон OPTIONS (20)
Бутони
, ENTER (17)
Отделение за диска (15)
PUSH CLOSE (15)
продължава
47
Изглед отпред
OPEN
CHARGE
HOLD
1 Ключ OPEN (15)
2
(Сензор за устройство за
4 Ключ
(включване/готовност)/HOLD
(15)
5 Индикатор за захранването (15)
дистанционно управление) (9)
3 Индикатор CHARGE (13)
Изглед от ляво
CD/DVD USB
1 Ключ CD/DVD USB (15)
2 USB жак (25)
Изглед отдясно
VOLUME
AUDIO
OPTICAL
OUT
VIDEO
LINE SELECT IN OUT
DC IN
9.5V
1 Бутон VOLUME +/- (сила на звука) (16)
2 Жак PHONES (слушалки) А, В
4 Жак VIDEO (вход/изход) (39)
5 Ключ LINE SELECT (IN/OUT) (15)
3 Жак AUDIO (вход/изход)/OPTICAL OUT
6 Жак DC IN 9.5 V (вход за променливото-
(оптичен изход) (39, 40)
48
A PHONES B
ков адаптер) (11)
Устройство за дистанционно управление
1 Бутон DISPLAY (21)
2 Бутони с цифри (17)*
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
3 Бутон TOP MENU (17)
4 Бутони
, Бутон ENTER (17)
5 Бутон
6 Бутони
RETURN (21)
PREV (предходен)/
NEXT (16)
7 Бутони
8
9
10
12
13
14
15
16
17
18
19
Допълнителна информация
11
(сканиране/бавно възпроизвеждане) (23)
Бутон
ADVANCE (16)
Бутон PAUSE (16)
Бутон
(включване/готовност) (15)
Бутони за сила на звука +/- (16)
Бутон CLEAR (37)
Бутон AUDIO (18)*
Бутон MENU (17)
Бутон SUBTITLE (19)
Бутон ANGLE (19)
Бутон OPTIONS (20)
Бутон
PLAY (15)*
Бутон STOP (16)
* Използвайте осезаемата точка като насока,
когато работите с плейъра. Бутонът с цифра 5
има осезаема точка.
49
Азбучен указател
Цифри
16:9 34
4:3 Letter Box 34
4:3 Pan Scan 34
A-Z
Audio DRC 35
CD 7, 15
DATA CD 6, 31, 44
DATA DVD 6, 31, 44
DivX® 30, 31
Dolby Digital 18, 36
DTS 18, 36
DVD 6, 15
DVD+RW 6
DVD-RW 6, 20
JPEG 6, 44
МР3 6, 44
OPTICAL OUT 35
Original 20
OSD (Дисплей на екрана)36
PBC възпроизвеждане 20
Top Menu 17
VIDEO CD 6, 8, 15
А-Я
Албум 45
Аудио 18, 36
Аудио настройки 35
Бавно възпроизвеждане 24
Батерии 9
Бързо превъртане назад 23
Бързо превъртане напред 23
Възстановяване на възпроизвеждането 17
Дискове, които можете да използвате 7
Дисплей
Дисплей с настройки на
възпроизвеждането 21
Дисплей с настройки 33
Дисплей с настройки 33
Изреждане на кадри 28
Меню на DVD диска 17
Меню на диска 36
Настройки 23
Настройки на езика 36
Общи настройки 34
Отстраняване на проблеми 42
Плейлист 20
50
Повтаряне
CD/VIDEO CD 24
DVD 22
Повторно възпроизвеждане 22, 24
Работа с дискове 2
Ракурс 19
Свързване 39
Сканиране 23
Скрийн сейвър 35
Субтитри 36
Телевизионен дисплей 34
Търсене 23
Устройство за дистанционно
управление 9, 49
Цифров изход 35
51
Производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japan. Упълномощеният представител за EMC (електромагнитна
съвместимост) и техническа безопасност на продукта е Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61,70327 Stuttgart, Germany. За въпроси, свързани със сервиза
и гаранцията, моля обърнете се към адресите в съответните сервизни или
гаранционни документи.
Допълнителна информация за този продукт и отговори на често задавани
въпроси можете да намерите на нашия уебсайт за клиентска поддръжка.
http://www.sony.bg
Download PDF

advertising