Sony | RDR-HXD1090 | Sony RDR-HXD1090 Инструкции за експлоатация

DVD рекордер
Ръководство за експлоатация
За полезни съвети и информация относно продуктите и услугите, които
предлага Sony, моля, посетете интернет адрес:
www.sony-europe.com/myproduct и www.sony.bg
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да предотвратите пожар или
късо съединение, не излагайте
устройството на дъжд или влага.
За да избегнете токов удар, не
отваряйте кутията. За сервиз се
обръщайте само към квалифициран
персонал.
Кабелът на захранването трябва да
се сменя единствено в квалифициран
сервиз. Не излагайте батерията на
прекомерна горещина - например на
пряка слънчева светлина, огън и др.
Това устройство се класифицира
като продукт CLASS 1 LASER.
Обозначението CLASS 1 LASER
PRODUCT се намира на задната
страна на устройството.
ВНИМАНИЕ
• Използването на оптически
инструменти с този продукт
увеличава опасността от
нараняване на очите. Тъй като
лазерният лъч, използван в този
DVD рекордер, е вреден за очите,
не се опитвайте да разглобявате
кутията. За сервизно обслужване
се обръщайте единствено към
квалифициран персонал.
Този етикет се намира върху кутията за лазера във вътрешността на
устройството.
2
Предпазни мерки
• Това устройство работи при
напрежение 220 – 240V AC, 50/60
Hz. Проверете дали работното
напрежение на устройството
отговаря на местното захранване.
• За да предотвратите пожар или
късо съединение, не поставяйте
върху устройството предмети,
пълни с течност, като например
вази.
• Инсталирайте системата така,
че захранващият кабел да може
да бъде изключен от контакта
незабавно в случай на повреда.
GUIDE Plus+ и G-LINK са (1)
запазени търговски марки или
търговски марки на, (2) произведени по лиценз на; и (3)
обект на различни международни патенти и патентни
заявления, притежавани от
или лицензирани на GemstarТV Guide International Inc. и/
или на нейните клонове.
GEMSTAR-TV GUIDE
INTERNATIONAL, INC. И/
ИЛИ НЕЙНИТЕ КЛОНОВЕ НЕ НОСЯТ НИКАКВА
ОТГОВОРНОСТ ЗА ТОЧНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА ЗА ПРОГРАМНИЯ
ГРАФИК, ПРЕДОСТАВЕНА
ОТ СИСТЕМАТА GUIDE
PLUS+. В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ GEMSTAR-TV GUIDE
INTERNATIONAL, INC. И/
ИЛИ НЕЙНИТЕ КЛОНОВЕ
НЕ СА ОТГОВОРНИ ЗА
ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ,
ЗАГУБИ ИЛИ НЕПРЕКИ,
ИЗВЪНРЕДНИ ЩЕТИ
ИЛИ ЩЕТИ В РЕЗУЛТАТ
НА ПРЕДОСТАВЯНЕТО
ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА
ИНФОРМАЦИЯ, ОБОРУДВАНЕ ИЛИ УСЛУГИ,
СВЪРЗАНИ СЪС СИСТЕМАТА GUIDE PLUS+.
Изхвърляне на стари
електрически и електронни
уреди (Приложимо за страните от Европейския съюз
и други европейски страни
с разделителна система за
отпадъци)
Този символ на устройството
или на опаковката му показва, че
този продукт не трябва да се
третира като домашен отпадък.
Вместо това, той трябва да бъде
предаден в съответните пунктове
за рециклиране на електрически и
електронни уреди. Изхвърляйки
го на правилното място, вие
предотвратявате потенциални
негативни последици за околната
среда и човешкото здраве, които
могат да се случат при неправилно
изхвърляне на продукта. Рециклирането на материалите ще помогне за
запазването на природните ресурси.
За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт,
моля, свържете се с общината, службата по чистота или с магазина, от
който сте закупили продукта.
Изхвърляне на използвани
батерии (Приложимо за
страните от Европейския
съюз и други европейски страни, използващи
система за разделително
събиране на отпадъци)
Този символ на батериите или на
тяхната опаковка показва, че този
продукт не трябва да се третира
като домашен отпадък.
Производителят на този
продукт е Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan. Оторизираният представител
за EMC (ElectroMagnetic
Compatibility - електромагнитна съвместимост)
и безопасност на продуктите е Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Germany.
За въпроси относно
сервизното обслужване или
гаранцията се обръщайте
към адресите, посочени в
съответните сервизни или
гаранционни документи.
Изхвърляйки този продукт на
правилното място, вие предотвратявате потенциални негативни
последици за околната среда и
човешкото здраве, които могат да
се случат при неправилното изхвърляне на продукта. Рециклирането на
материалите ще помогне за запазването на естествените ресурси. Ако
е наложително продуктът да бъде
постоянно свързан с батерията
поради наличие на определени мерки
за безопасност или интегритет
на данните, то е необходимо
батерията да бъде сваляна само в
квалифициран сервиз. За да се уверите, че батерията ще бъде правилно
изхвърлена, в края на живота на
устройството предайте продукта
в правилния събирателен пункт
за рециклиране на електрическо и
електронно оборудване.
Относно всички други батерии,
моля, прегледайте частта относно
безопасното сваляне на батериите
от продукта. Предайте продукта
в правилния събирателен пункт за
рециклиране на батерии.
За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт,
моля, свържете се с местния градски
офис, службата за изхвърляне на
отпадъци или с магазина, от който
сте закупили продукта.
3
Предпазни мерки
Този продукт е тестван и отговаря
на изискванията на ЕМС директивата за използване на кабели, по-къси
от 3 метра.
Безопасност
Ако твърд предмет или течност
попадне в кутията, изключете системата от контакта и проверете
устройството при квалифициран
персонал преди повторна работа.
Твърд диск
Твърдият диск на устройството
притежава висока плътност,
която ви позволява да правите
дълги записи и бързо да получавате
достъп до записаните данни.
Въпреки това данните лесно могат
да се повредят вследствие на удар,
вибрация или събиране на прах, и
трябва да бъдат пазени далече от
силни магнити. За да избегнете
загубата на важни данни, следвайте
следните предпазни мерки.
• Не излагайте рекордера на силни
удари.
• Не поставяйте рекордера на
места, изложени на механични
вибрации или на нестабилни
повърхности.
• Не поставяйте рекордера върху
горещи повърхности, като например видеорекордер или усилвател
(приемник).
• Не използвайте рекордера на места, подложени на крайни промени
в температурата (промяната на
температурата трябва да бъде с
по-малко от 10 °C в час).
• Не местете рекордера с включен
захранващ кабел.
• Не изключвайте захранващия
кабел, докато устройството е
включено.
• Когато изключвате захранващия кабел, първо изключете
устройството и се уверете, че
твърдият диск не работи (часовникът е изведен на дисплея на
предния панел за поне 30 секунди
и всички операции по запис или
редактиране са спрени).
• Не местете рекордера поне 1
минута, след като сте изключили
захранващия кабел.
4
• Не се опитвайте сами да сменяте
или ъпгрейдвате твърдия диск,
тъй като това може да причини
неизправност.
Ако твърдият диск се
повреди, не можете да възстановите загубените данни.
Твърдият диск пази данните
само временно.
Поправка на твърдия диск
Съдържанието на записа на твърдия
диск може да бъде проверено в
случай на поправка или проверка при
повреда или модификация. Въпреки
това, съдържанието няма да бъде
подсигурено или запазено от Sony.
Ако твърдият диск трябва да бъде
форматиран или сменен, това ще
бъде извършено по усмотрение на
Sony. Съдържанието на твърдия
диск ще бъде изтрито, включително съдържанието, което нарушава
законите за авторските права.
Източници на захранване
Рекордерът не е изключен от източника на променлив ток (мрежата),
докато е свързан с контакта на
стената, дори ако самото устройство е изключено.
Ако няма да използвате рекордера за
по-дълъг период от време, изключете го от контакта. За да изключите захранващия кабел, издърпайте
щепсела; никога не дърпайте кабела.
Местоположение
• Поставете рекордера на място
с подходяща вентилация, за да
предотвратите увеличаване на
вътрешната температура.
• Не поставяйте рекордера
върху мека повърхност, например
килим, която може да запуши
вентилационните отвори.
• Не поставяйте рекордера в
затворени пространства, като
лавици или подобни вградени
шкафове.
• Не поставяйте рекордера близо
до топлинни източници или на
места, изложени на пряка слънчева
светлина, прах или механични
вибрации.
• Не инсталирайте устройството в наклонена позиция. То е
проектирано да работи само в
хоризонтална позиция.
• Пазете устройството и
дисковете далече от оборудване
със силни магнитни полета, като
микровълнови печки или големи
тонколони.
• Не поставяйте тежки предмети
върху рекордера.
Запис
Преди истинския запис извършвайте пробен запис.
Компенсация при загуба на
записи
Sony не е отговорна и няма да
компенсира каквато и да е загуба на
записи или подобни загуби, включително тогава, когато записите
не са направени поради повреда в
рекордера или когато съдържанието
на записа е загубено или увредено в
резултат на повреда в рекордера
или при поправката му. Sony няма
да върне, възстанови или копира
записаното съдържание при никакви
обстоятелства.
Авторски права
• Възможно е телевизионните
програми, филмите, видео
записите, дисковете и други
материали да бъдат защитени
от авторски права. Нелицензиран
запис на такива материали може
да противоречи на закона за
авторското право. Също така,
възможно е използването на този
рекордер с кабелна телевизия да
изисква разрешението на кабелния
оператор и/или собственика на
програмата.
• Този продукт включва технология за защита на авторското
право, защитена с US патенти
и други права на интелектуална
собственост. Използването на
тази технология за защита на
авторското право трябва да
бъде разрешена от Macrovision и
е предназначена единствено за домашно видео или друго ограничено
ползване, освен ако не е разрешено
друго от Macrovision. Повторното сглобяване или разглобяване са
забранени.
• Този продукт използва шрифтове
FontAvenue®, по лиценз на корпорация NEC.
FontAvenue е запазена търговска
марка на корпорация NEC.
• “ “ и x-Application са търговски
марки на Sony Corporation.
Функция за защита на
записа
Тъй като рекордерът притежава
функция за защита на записа, възможно е приеманите през външен тунер
(не е приложен в комплекта) програми да съдържат сигнали за защита
на авторското право (функция за
защита на записа) и като такава, в
зависимост от сигнала е възможно
сигналът да не бъде записан.
ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА
Внимание: Този рекордер е в състояние да поддържа неподвижен
видео образ или снимка на екрана
на вашия телевизор безкрайно
дълго време. Ако оставите
неподвижен видео образ на телевизионния екран за продължителен период от време, рискувате
да повредите екрана. Особено
чувствителни са телевизорите
с плазмени екрани и прожекционните телевизори.
Ако имате проблеми или
въпроси, отнасящи се до вашия
рекордер, моля, свържете се с
най-близкия сервиз на Sony.
Информация за това
ръководство
Проверете името на
вашия модел
Инструкциите в това
ръководство се отнасят за 8
модела: RDR HXD790/HXD890/
HXD990/HXD1090/RDRHXD795/HXD895/HXD995/
HXD1095. Проверете името на
вашия модел, като погледнете
предния панел на рекордера.
• В това ръководство вътрешният твърд диск е описан като
“HDD” и терминът “диск”
се отнася за HDD, DVD или
CD дискове, освен ако не е
отбелязано друго в текста или
илюстрацията.
, описани в
• Иконки като
горната част на всяко пояснение,
посочват какъв вид носител
може да бъде използван с функцията, която е обяснена. За повече
подробности вижте “Дискове
за запис и възпроизвеждане” на
стр. 151.
• Инструкциите в това ръководство описват контролните
бутони на устройството за
дистанционно управление. Можете да използвате и контролните
бутони на рекордера, ако имат
същите или подобни имена
като тези на устройството за
дистанционно управление.
• Възможно е илюстрациите на
дисплея на екрана, използвани
в това ръководство, да не
съвпадат с графиките, изведени
на телевизионния екран.
• Модели RDR-HXD795/HXD895/
HXD995/HXD1095 се използват
за илюстриране.
• Поясненията в това ръководство, които се отнасят до
DVD дисковете, са за дисковете,
записани с този рекордер. Те не се
отнасят до DVD дискове, записани с други рекордери и възпроизведени с това устройство.
5
Съдържание
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ............................................................................................................2
Предпазни мерки .................................................................................................................4
Упътване за видовете дискове…12
Връзки и настройки ................................................................................................. 17
Свързване на рекордера .....................................................................................................17
Проверка на методите за свързване и настройка.................................................17
Стъпка 1: Свързване на кабела на антената и устройството за управление
на Set Top Box приемника............................................................................................18
А: Прием на цифров наземен сигнал (за цифрово излъчване) ...............................18
B: Прием на свободни и аналогови наземни излъчвания.........................................19
C: Прием на кабелни или сателитни програми (за аналогово излъчване) .........20
D: Прием на наземен сигнал (за аналогово излъчване) ..........................................21
Стъпка 2: Свързване на видео кабели/HDMI кабел ......................................................22
SMARTLINK функции (само за свързване SCART) ....................................................24
HDMI функции за управление за ‘BRAVIA’ Theatre Sync
(само за HDMI свързване).......................................................................................24
Стъпка 3: Свързване на аудио кабели/HDMI кабел ......................................................25
Стъпка 4: Вкарване на модул за условен достъп (Conditional Access Module (CAM)
(само за RDR-HXD795/HXD895/HXD995/HXD1095) ................................................26
Стъпка 5: Свързване на захранващия кабел.................................................................27
Стъпка 6: Подготовка на устройството за дистанционно управление .............27
Управление на телевизора с устройството за дистанционно управление ....28
Ако притежавате Sony DVD плейър или повече от един Sony DVD рекордер..29
Промяна на програмните позиции на рекордера с помощта на устройството
за дистанционно управление.................................................................................29
Стъпка 7: Лесна настройка ..............................................................................................30
Настройка на системата GUIDE Plus+®/устройството за управление на Set
Top Box приемника (за аналогово излъчване/само в зони с GUIDE Plus+) ...32
Свързване на видеорекордер или подобно устройство .............................................34
Свързване към жака LINE 1/DECODER........................................................................34
Свързване към LINE 2 IN жаковете на предния панел.............................................35
Свързване на външен декодер ..........................................................................................36
Свързване на декодер .....................................................................................................36
Настройка на програмните позиции на външен декодер (PAY-TV/Canal Plus
аналогов декодер) .....................................................................................................37
6
Седем основни операции – Запознаване с Вашия DVD рекордер
1. Зареждане на диск ...........................................................................................................38
2. Запис на програма...........................................................................................................38
Проверка на състоянието на диска по време на запис .......................................40
3. Възпроизвеждане на записана програма (Title List) .................................................40
Извеждане на възпроизведеното време и информация за
възпроизвеждането .................................................................................................43
4. Промяна на името на записана програма .................................................................44
5. Озаглавяване и защита на диск ..................................................................................45
Озаглавяване на диск .....................................................................................................45
Защита на диск ...............................................................................................................5
6. Възпроизвеждане на диск на друго DVD оборудване (финализиране) .................46
Дефинализиране на диск ................................................................................................48
7. Преформатиране на диск ..............................................................................................49
Само за цифрово наземно излъчване
Справочник за цифрови услуги (Само за свободно наземно излъчване) ... 50
Преглед на EPG дисплей (Electronic Programme Guide - електронен програмен
справочник) ....................................................................................................................50
Информация за програмите ..............................................................................................51
Извеждане на информация за програмите....................................................................51
Преглед на Телетекст (не е достъпен в някои райони) .............................................51
Преглед на цифрови текстови услуги
(само за модели за Обединеното кралство) .........................................................52
Избор на цифров текст от цифрови телетекст канали..........................................52
Избор на цифров текст от други канали ......................................................................52
Запис с таймера (Само за свободно наземно излъчване) .......................... 53
Запис с таймер (EPG/Series/Manual) ..............................................................................53
Запис на телевизионни програми с помощта на функцията EPG ..........................53
Запис на програми посредством Series Recording
(само за модели от Обединеното кралство)........................................................55
Ръчна настройка на таймера (Manual) ..........................................................................56
Използване на функцията Quick Timer… ........................................................................58
Проверка/промяна/отменяне на настройките на таймера (Timer List) .................59
Запис от свързано оборудване.........................................................................................60
, продължава
7
Само за аналогово излъчване
GUIDE Plus+ (за аналогово излъчване/достъпна само в райони с услуга
GUIDE Plus+) ....................................................................................................... 61
Представяне на системата GUIDE Plus+ ....................................................................61
Преглед на информация за вашата любима телевизионна програма (My TV) .....63
Извършване на промени в системата GUIDE Plus+ ..................................................64
Търсене на обслужващ канал за GUIDE Plus+ ..........................................................64
Ръчно сменяне на обслужващия канал за GUIDE Plus+...........................................64
Промяна на програмните позиции .............................................................................65
Дезактивиране на програмните позиции ................................................................65
Запис (Само за аналогово излъчване) ............................................................. 66
Запис с таймера (GUIDE Plus+/Manual)..........................................................................66
Запис с натискане на един бутон (GUIDE Plus+ (достъпно само за райони с
услуга GUIDE Plus+)).................................................................................................66
Ръчна настройка на таймера (Schedule) ..................................................................68
Използване на функцията Quick Timer........................................................................69
Запис на стерео и двуезични програми.....................................................................0
Създаване на глави в дадено заглавие .......................................................................70
Проверка/промяна/отменяне на настройките на таймера (Schedule) .................71
Проверка/промяна на настройките на таймера .....................................................71
Отменяне на настройките на таймера ...................................................................71
Запис от свързано оборудване.........................................................................................72
Възпроизвеждане ...................................................................................................... 73
Възпроизвеждане .................................................................................................................73
Неколкократно възпроизвеждане на избран участък от записа (A-B Repeat) .77
Неколкократно възпроизвеждане (Repeat) ................................................................77
Създаване на ваша собствена програма (Programme) ..........................................78
Функции за възпроизвеждане............................................................................................79
Спиране на телевизионно излъчване на пауза (TV Pause/Pause Live TV)...........79
Възпроизвеждане от началото на програмата, която записвате
(Chase Play) ................................................................................................................79
Възпроизвеждане на предишен запис, докато правите друг
(Simultaneous Rec and Play) ....................................................................................80
Търсене по време/заглавие/глава/запис и др ................................................................80
8
Изтриване и редактиране ...................................................................................... 82
Преди редактиране .............................................................................................................82
Изтриване и редактиране на заглавие..........................................................................83
Изтриване на няколко заглавия (Multi-Mode) ...........................................................83
Изтриване на част от заглавие (А-В Erase) ...........................................................84
Разделяне на заглавие (Divide) .....................................................................................84
Изтриване и редактиране на глава ................................................................................85
Разделяне на глава (Divide) ............................................................................................86
Изтриване на глава (Erase) ..........................................................................................86
Комбиниране на няколко глави (Combine)...................................................................86
Създаване и редактиране на плейлист .........................................................................87
Преместване на плейлист заглавие (Move) ............................................................87
Комбиниране на няколко плейлист заглавия (Combine) .........................................87
Разделяне на плейлист заглавие (Divide) ..................................................................87
Преместване на глава (Move) ......................................................................................88
Презапис (HDD y DVD) ........................................................................................ 89
Преди презапис.....................................................................................................................89
HDD/DVD презапис...............................................................................................................90
Презапис чрез използване на списък...............................................................................90
Създаване на резервен диск (DVD Backup) ...................................................................93
Презапис на харддиск на видеокамера .................................................................. 94
Преди презапис на харддиска на видеокамера .............................................................94
Подготовка на харддиска за презапис .......................................................................95
Презапис на харддиска на видеокамера с едно докосване (ONE-TOUCH DUB).....96
Презапис от харддиска на видеокамера с използване на дисплея
(HDD-Cam Dubbing) .......................................................................................................96
Презапис от DV видеокамера ................................................................................. 98
Преди презапис от DV видеокамера ...............................................................................98
Подготовка за презапис от DV видеокамера...........................................................98
Презапис на цяла касета в DV формат (DV One Touch Dubbing) .............................100
Презапис на избрани сцени (Ръчен презапис)...............................................................100
Възпроизвеждане от DV видеокамера ............................................................................101
, продължава
9
Джубокс .....................................................................................................................102
Относно джубокс ................................................................................................................102
Подготовка за използване на джубокс ...........................................................................102
Свързване с USB устройство ..........................................................................................102
Копиране на записи и албуми (USB а HDD) ....................................................................102
Копиране на аудио записи (DISC а HDD) .........................................................................103
Копиране на записи или албуми на харддиска (HDD а HDD).......................................103
Възпроизвеждане на аудио записи посредством джубокс/USB устройство .......104
Добавяне на аудио заглавия към плейлиста (само за харддиска) ............................105
Опции за възпроизвеждане ................................................................................................105
Неколкократно възпроизвеждане (Repeat).....................................................................105
Създаване на собствена програма (Programme) (само за USB устройство)......106
Управл0435ние на аудио записи от джубокс (само за харддиск) .............................107
Фото албум ..............................................................................................................108
Относно функцията “Photo Album”.................................................................................108
Подготовка за използване на функция “Photo Album”..................................................108
Свързване на USB устройство........................................................................................108
Копиране на JPEG изображения на харддиска (DISC/USB t HDD) ....................108
Копиране на всички JPEG файлове с изображения от свързано USB устройство (USB t DVD-RW/DVD-R) .............................................................................109
Копиране на JPEG изображения или албуми на харддиска (HDD y HDD)........110
Копиране на JPEG албуми на диск (HDD t DVD-RW/DVD-R) ...............................110
Копиране на JPEG изображения на диск (HDD t DVD-RW/DVD-R) ................... 111
Използване на списък “Photo Album” ................................................................................112
Изреждане на кадри ........................................................................................................114
Създаване на слайдшоу (изреждане на кадри) с любимата Ви музика и графични
ефекти (x-Pict Story) (само за харддиск) .................................................................115
Управление на JPEG файлове с изображения на харддиска .......................................117
Отпечатване на JPEG файлове с изображения ..........................................................118
10
Настройки и регулации ........................................................................................... 120
Регулиране на качеството на изображение .................................................................120
Използване на менюта за настройка.............................................................................123
Настройки на диска (Disc Setup)......................................................................................123
Настройки на рекордера (Basic) ......................................................................................124
Приемане от антената и настройки за езика (Digital Tuner) ...................................126
Приемане от антената и настройки за езика (Analog Tuner) .................................127
Видео настройки (Video In/Out) ........................................................................................130
Аудио настройки (Audio In) ................................................................................................132
Audio настройки за извеждане (Audio Out) ....................................................................133
Езикови настройки (Language) .........................................................................................134
Настройки на записа (Recording) .....................................................................................135
Настройки по възпроизвеждането (Playback) ..............................................................137
Настройки с ограничения (Parental Lock).......................................................................138
HDMI настройки (HDMI Output) .........................................................................................139
Други настройки (Options).................................................................................................141
Други настройки (Options 2) ............................................................................................142
Допълнителна информация ...................................................................................143
Отстраняване на проблеми..............................................................................................143
Нулиране на рекордера ......................................................................................................150
Дискове за запис и възпроизвеждане..............................................................................151
Дискове за възпроизвеждане ............................................................................................153
Относно режим на запис/презапис.................................................................................154
Списък с езикове кодове ...................................................................................................158
Код на държава/регион .......................................................................................................158
Забележки относно този рекордер .................................................................................159
Забележки относно MP3 аудио записи, JPEG файлове с изображения и DivX Video
файлове ...........................................................................................................................160
Спецификации .......................................................................................................................162
Азбучен указател ................................................................................................................164
11
Упътване за частите и бутоните
За повече информация вижте страниците в
скоби.
Устройство за дистанционно управление
7 Бутон AUDIO (75)
Бутонът AUDIO има осезаема точка*.
8 Бутон CLEAR (44, 77, 78)
9 Бутон ANGLE (75, 114)
Променя ъглите или завъртаизображението по време на слайдшоу.
0 Бутон TV/DVD (28)
Сменя TV режим с DVD режим и обратно.
qa Бутон SUBTITLE (75)
Избира език на субтитрите.
qs Бутон / (text) (51, 52)
Този бутон не функционира в някои
области.
qd Бутон MENU (73)
Извежда менюто на диска.
qf Зелен бутон (50, 61)
qg Жълт бутон (50, 61)
qh Червен бутон (50, 61)
qj Син бутон (50, 61)
qk Бутон SYSTEM MENU (120)
Бутон TITLE LIST (40, 73, 83)
Бутон TOP MENU (73)
Бутон GUIDE (50, 61)
Извежда EPG или GUIDE Plus+® системен
екран.
1 HDD
Записва и възпроизвежда заглавия от
харддиска.
DVD
Записва и възпроизвежда заглавия от DVD.
2 Бутон =/1 (включване/готовност) (30)
Включва или изключва рекордера.
3 Z open/close
Отваря или затваря шейната на диска.
4 PROGRAM +/- бутони (38)
Бутон + има сензорна точка.*
5 Бутони с цифри (80)
Бутон с номер 5 има сензорна точка.*
6 Бутон INPUT (input select) (60, 72)
Избира входящия източник.
12
ql Бутон TIMER (56, 59)
w; Бутон INFO (информация) (50, 62)
Извежда програмна информация.
wa Бутон </M/m/, ENTER (30)
Избира желаната опция.
ws O RETURN (30)
EXIT (126)
Отменя сканирането на програмни
позиции.
wd Бутон DISPLAY (43)
Извежда статуса на възпроизвеждане или
информация за диска.
wf Бутони ./> (предишен)/(следващ)
(75, 105)
PAGE +/- (50, 62)
Променя програмния списък по страници.
Бутони
(повторение/единично
превъртане напред) (75, 105)
(търБутони
сене/бавно възпроизвеждане/замръзнал
кадър) (75, 105)
DAY +/- (62)
Променя програмния списък по дни.
Бутон H (възпроизвеждане)(73, 114)
Бутон X (пауза) (39, 75, 105, 114)
Бутон x (стоп) (73, 104, 114)
Бутонът H има осезаема точка.*
wg Бутон TV PAUSE (79)
wh Бутон z REC (38)
Бутон x REC STOP (38)
Бутон HDD/DVD DUB (90)
Започва презапис на възпроизвеждащото се
в момента заглавие или отменя презаписа.
Бутон REC MODE (38)
Избира режим на запис.
wj Бутон ZOOM (114)
Увеличава изображение по време на слайдшоу.
wk Бутон TV =/1 (TV включване/готовност) (28)
Бутон ТV
(избор на входящ източник) (28)
Бутони 2 (сила на звука) +/- (28)
Бутони TV PROG (TV програми) +/- (28)
Бутонът + има осезаема точка.
wl Бутон PLAY MODE (77, 80)
* Използвайте осезаемата точка за ориентир
при работа с рекордера.
, продължава
13
Преден панел
1 Бутон =/1 (включване/готовност) (30)
Включва или изключва рекордера.
2
(сензор за дистанционното управление) (27)
3 Шейна за диска (38)
4 Дисплей на предния панел (15)
5 Бутон Z (отваряне/затваряне) (38)
Отваря или затваря шейната на диска.
6 Бутон N (възпроизвеждане) (73, 114)
Бутон N има осезаема точка,*
7 Бутон x (стоп) (73, 104, 114)
8 Бутон z REC (38)
9 Бутон HDD (38)
Записва и възпроизвежда заглавия на
харддиска. Когато изберете HDD, светва
индикатор HDD.
Бутон DVD (38)
Записва и възпроизвежда заглавия на DVD.
Когато изберете DVD, светва индикатор
DVD.
0 Бутон x REC STOP (38)
qa PROGRAM +/- бутони (38)
Бутон + има сензорна точка.*
qs Бутон INPUT (input select) (60, 72)
Избира входящия източник.
qd LINE 2 IN (S VIDEO/VIDEO/L (MONO) AUDIO
R) жакове (35)
Свържете видеорекордер или подобно
устройство посредством тези жакове.
qf (изваждане) (само за RDR-HXD795/
HXD895/HXD995/HXD1095) (26)
Отстранява CAM от гнездото CAM.
14
qg САМ (Conditional Access Module) гнездо
(само за RDR-HXD795/HXD895/HXD995/
HXD1095) (26)
qh ONE-TOUCH DUB (96, 100)
Започва презапис от свързана цифрова
видеокамера.
qj Жак DV IN (98)
Свържете DV видеокамера към този жак.
qk USB жак (тип А) (102, 108)
Свържете USB устройство към този жак.
ql PictBridge USB жак (тип В) (118)
Свържете PictBridge съвместим принтер
към този жак.
* Използвайте осезаемата точка за ориентир
при работа с рекордера.
За да заключите рекордера
(Защита за деца)
Можете да заключите всички бутони на
рекордера, за да предпазите всички настройки
от отмяна по грешка.
Когат рекордерът е изключен , задръжте
бутон x (стоп) на рекордера натиснат
докато на дисплея на предния панел се появи
“LOCKED”. Рекордерът не работи освен за
настройки на време и синхронизиран запис,
когато сте приложили Защита за деца.
За да отключите рекордера , задръжте
натиснат бутон x (стоп) на рекордера,
докато на дисплея на предния панел се появи
“UNLOCKED”.
Дисплей на предния панел
Връзки и настройки
1 Извежда следното:
• време на възпроизвеждане.
• настояща глава/запис/номер на индекс.
• време на запис/режим на запис.
• часовник
• програмна позиция
• ЕPG индикация (61)
“EPG” се появява, когато получавате
GUIDE Plus+ данни.
• Индикация TV Direct Rec (38):
“TV” се извежда на мястото на последните 2 цифри вдясно.
• Индикация UPDATE
“UPDATE” се извежда, когато рекордерът
обновява EPG информацията.
2 Индикатор NTSC (125, 131)
4 Таймер индикатор (66)
Светва, когато е зададен запис с таймера.
5 Вид на диска
Светва, когато заредите възможни за
запис DVD-R или DVD-RW.
6 Индикатор за Command Mode (141)
Извежда режим на командване на дистанционното. Когато Command Mode на рекордера е в позиция „3 (по подразбиране)”, или
“1” или “2”не се появява.
7 Статус на записа
8 Индикатор за презапис
9 Индикатор за възпроизвеждане
Светва, когато е избрана NTSC цветова
система.
3 VPS/PDC индикатор (57, 69)
Светва, когато функция VPS/PDC е
активирана.
, продължава
15
Заден панел
1 AERIAL IN/OUT жакове (18)
2 LINE 2 OUT (R-AUDIO-L/VIDEO) жакове
(22, 25)
3 LINE 1/DECODER жак (34)
4 G-LINK жак (20)
Свържете контролерът на допълнителния приемник към този жак.
5 DIGITAL AERIAL IN/OUTжакове (18)
16
6 HDMI OUT (high-definition multimedia
interface out) жак (22, 25)
7 DIGITAL OUT (COAXIAL) жак (25)
8 AC IN терминал (27)
9 LINE 3 - TV жак (22)
0 LINE 2 OUT (S VIDEO) жак (22)
qa COMPONENT VIDEO OUT (Y, PB/CB,PR/CR)
жакове (22)
Връзки и настройки
Свързване на рекордера
b Забележки
• Вижте “Спецификации” (стр. 162) за списък на приложените аксесоари.
• Свържете здраво кабелите, за да предотвратите нежелан шум.
• Прочетете инструкциите, приложени към компонентите, които ще свързвате.
• Не можете да свържете този рекордер към телевизор, който не разполага със SCART или входен видео жак.
• Уверете се, че преди да започнете свързването сте изключили захранването на всеки компонент.
Връзки и настройки
Извършете стъпките от 1 до 7, за да свържете рекордера и нагласите настройките му. Не свързвайте захранващия кабел, докато не стигнете до “Стъпка 5: Свързване на захранващия кабел” на
стр. 27.
Проверка на методите за свързване и настройка
В рекордера са вградени аналогов и цифров тунер. Методите за запис с програмния справочник и с
таймера се различават в зависимост от това кой тунер ще изберете. В зависимост от сигнала,
който приемате и вашето оборудване, изберете едно от следните антенни свързвания. Когато
осъществявате свързване B, НЕ ЗАДАВАЙТЕ “LINE 1 In” в положение “Decoder” в менюто с
настройки “Video In/Out” (стр. 131).
Ако приемате
Свързване
Програмен справочник
Запис с таймера
чрез използване на
програмния справочник
Свободни канали
А (стр. 18)
Digital Service (стр. 50)
Вижте стр. 53
Цифров наземен
сигнал и свободни
канали
В (стр. 19)
Изберете Digital
Service или GUIDE
Plus+ (стр. 30)
Вижте стр. 53, когато използвате Digital
Service. Вижте стр.
66, когато използвате
GUIDE Plus+.
Сателитен, кабелен
сигнал
С (стр. 20)
GUIDE Plus+ (стр. 61)
Вижте стр. 66.
Наземен сигнал
D (стр. 21)
GUIDE Plus+ (стр. 61)
Вижте стр. 66.
b Забележкa
Аналоговите предавания са настроени да свършват по различно време, в зависимост от държавата/региона. След
като аналоговото предаване за вашия регион свърши, няма да можете да използвате свързване D, за да гледате телевизионни предавания. В такъв случай се прехвърлете на свързване A, за да гледате цифрови предавания.
17
Стъпка 1: Свързване на кабела на антената и устройството за управление на Set Top Box приемника
b Забележки
• Ако антената ви е с плосък кабел, (300-омов двужичен кабел), използвайте конектор за външна антена (не е приложен), за да свържете антената към рекордера.
• Ако имате отделни кабели за ЕФИРНИ антени, използвайте ЕФИРЕН UHF/VHF честотен смесител (не е приложен), за да свържете антената към рекордера.
• Ако изключите захранващия кабел на рекордера, няма да можете да виждате сигнала от свързания Set Top Box
приемник.
А: Прием на свободен наземен сигнал (за цифрово излъчване)
Използвайте това свързване, ако можете да приемате цифрови наземни сигнали.
С това свързване можете да запишете която и да е програмна позиция, като я изберете на
рекордера.
Стена
към антенния вход
Телевизор
Антенен кабел (приложен)
към DIGITAL AERIAL IN
: Посока на сигнала
1
2
към DIGITAL AERIAL OUT
DVD рекордер
Изключете кабела на антената от вашия телевизор и свържете към DIGITAL AERIAL IN от
задната страна на рекордера.
Свържете DIGITAL AERIAL OUT на рекордера към входа на антената на телевизора посредством
приложения кабел.
z Съвет
За RDR-HXD795/HXD895/HXD995/HXD1095 (освен моделите от Обединеното кралство).
Когато свързвате към вътрешна антена, използвайте такава с усилвател на сигнала, замерен на 5 V, 30 mA. След това
задайте “Aerial Power” в положение “On” в менюто с настройки “Digital Tuner” (стр. 127).
18
В: Прием на свободен аналогов наземен сигнал
Този рекордер има отделни вградени телевизионни тунери за цифрово и аналогово наземно телевизионно излъчване. Използвайте ако желаете да гледате свободни и аналогови наземни излъчвания.
Използвайте това свързване и така можете да запишете която и да е програмна позиция, като я
изберете на рекордера.
Връзки и настройки
* Кабелът на антената е приложен за някои модели
1
2
3
Изключете кабела на антената от вашия телевизор и свържете към DIGITAL AERIAL IN от
задната страна на рекордера.
Свържете DIGITAL AERIAL OUT жака на рекордера към ANALOG AERIAL IN жака посредством приложения кабел.
Свържете ANALOG AERIAL OUT жака на рекордера към входа на антената на телевизора като
използвате приложения кабел на антената.
, продължава
19
С: Прием на кабелни или сателитни програми (за аналогово
излъчване)
С това свързване можете да запишете която и да е програмна позиция от Set Top Box приемника.
За да гледате кабелни програми, програмната позиция на рекордера трябва да съвпада с тази на
антенния изход на Set Top Box приемника.
Поставете устройството за управление на Set Top Box приемника в близост до дистанционния
сензор на Set Top Box приемника.
Поставете Устройство за управление на Set Top Box близо до
сензора за дистанционното управление на Set Top Box приемника.
Устройство за
управление на
Set Top Box (стр. 21)
Стена
Set Top Box
приемник
ANT IN
TO TV
SCART кабел*2
(не е приложен)
Антенен кабел (приложен)*
към DIGITAL
AERIAL OUT
към ANALOG
AERIAL IN
DVD рекордер
към ANALOG
AERIAL OUT
Телевизор
Антенен кабел
(приложен)
към антенния вход
: Посока на сигнала
*1 Ако вашият Set Top Box приемник няма жак за антенен изход, свържете антената към жака ANALOG AERIAL IN на
рекордера.
*2 Свържете само ако вашият Set Top Box приемник има SCART конектор.
Ако вашият Set Top Box приемник може да извежда RGB сигнали
Този рекордер приема RGB сигнали. Ако Set Top Box приемника може да извежда RGB сигнали
свържете TV SCART конектора към Set Top Box приемника и към LINE 1/DECODER жака и
настройте “LINE 1 IN” в позиция “RGB” в настройки “Video In/Out” (стр. 131). Обърнете се към
инструкциите приложени към Set Top Box приемника.
20
Относно функцията за контрол на Set Top Box приемника (само за зони с GUIDE Plus+).
D: Прием на наземен сигнал (за аналогово излъчване)
Използвайте това свързване, ако гледате кабелни програми без Set Top Box приемник. Използвайте
го и ако сте свързали само ефирна антена.
С това свързване можете да запишете която и да е програмна позиция, като я изберете на
рекордера.
Връзки и настройки
Можете да използвате функцията за контрол на Set Top Box приемника със свързване С.
Когато използвате функцията за контрол на Set Top Box приемника:
– Рекордерът контролира Set Top Box приемника посредством приложения контролер.
– Рекордерът контролира програмните позиции на Set Top Box приемника за запис с таймера.
– Можете да използвате устройството за дистанционно управление, за да смените програмните
позиции на Set Top Box приемника, когато Set Top Box приемника и рисивъра са включени.
След като сте извършили свързване С, проверете дали рекордерът контролира правилно Set Top
Box приемника (стр. 32).
Стена
към ANALOG AERIAL IN
DVD рекордер
към ANALOG AERIAL OUT
Телевизор
към антенния вход
Антенен кабел (приложен)
: Посока на сигнала
1
2
Изключете кабела на антената от телевизора Ви и го свържете към ANALOG AERIAL IN на задния
панел на рекордера.
Свържете АNALOG AERIAL OUT на ревкордера към входа за антената на телевизора ви посредством приложения антенен кабел.
21
Стъпка 2: Свързване на видео кабели/HDMI кабел
Изберете една от следните схеми от A до E, в зависимост от входния жак на вашия телевизор, проектор или аудио компонент (например AV усилвател (приемник). Това ще ви позволи да
виждате картината.
B
A
Аудио/видео
кабел (не е
включен в
комплекта)
Телевизор, проектор или
аудио компонент
Телевизор
Към LINE 2 OUT
(VIDEO)
SCART кабел (не е
включен в комплекта)
(жълт)
Към t LINE 3 – TV
DVD рекордер
(зелен)
(син)
(червен)
Към HDMI OUT
Към LINE 2
OUT (S VIDEO)
Към COMPONENT
VIDEO OUT
Компонентен
видео кабел
(не е приложен)
C
D
Телевизор, проектор или
аудио компонент
: Посока на сигнала
22
S-видео кабел
(не е включен
в комплекта)
Телевизор, проектор или
аудио компонент
HDMI кабел
(не е приложен)
E
Телевизор, проектор или
аудио компонент
A SCART входен жак
Когато свързвате към HDMI жак
Когато задавате “LINE 3 Out” в положение
“S-Video” или
“RGB” в менюто с настройки “Video In/Out”
(стр. 131), използвайте SCART кабел, който
отговаря на избрания сигнал.
Следвайте стъпките, описани по-долу. Неправилното боравене може да повреди HDMI
жака и конектора.
Ще можете да гледате изображения със стандартно качество.
тора до HDMI жака на задната страна
на рекордера и проверете формата им.
Внимавайте конекторът да не е обърнат на обратно или наклонен.
C S VIDEO входен жак
Ще можете да гледате изображения с високо
качество.
D Компонентни входни видео жакове
(Y, PB/CB, PR/CR)
Ще можете да се насладите на точно цветово
възпроизвеждане и висококачествени изображения.
Ако телевизорът ви приема прогресивни
сигнали във формат 525p/625p, използвайте това свързване и задайте “Progressive” в
положение “Compatible” (съвместим) в менюто
с настройки “Easy Setup” (Лесна настройка)
(стр. 30). След това задайте “Component
Video Out” в положение “Progressive” в менюто
с настройки “Video In/Out”, за да предавате
прогресивни видео сигнали. За подробности
вижте “Component
Video Out” (компонентен видео изход) на стр.
130.
Конекторът е обърнат
на обратно
Връзки и настройки
B Входен видео жак
1 Приближете внимателно HDMI конек-
Не е изправен
2 Пъхнете HDMI конектора в HDMI
жака.
Не прегъвайте и не оказвайте натиск
върху HDMI конектора.
E HDMI входен жак
Използвайте сертифициран HDMI кабел (не е
приложен), за да се насладите на висококачествена цифрова картина и звук през жака HDMI
OUT.
Когато свържете телевизор Sony, съвместим
с HDMI функцията за управление, вижте стр.
24.
За да гледате сигналите от свързания Set Top
Box приемник, когато той е свързан към рекордера само посредством SCART кабел, включете
рекордера.
b Забележки
• Уверете се, че сте изключили HDMI кабела, когато
местите рекордера.
• Не натискайте твърде силно стеничката на шкафа,
ако поставите рекордера на шкафа със свързан HDMI
кабел. Това може да повреди HDMI жака или HDMI
кабела.
• Не усуквайте HDMI конектора, докато го включвате
или го изключвате от HDMI жака, за да предотвратите повреда на HDMI жака и конектора.
Когато възпроизвеждате “широкоекранни”
изображения
Някои записани изображения може да не паснат
на екрана на вашия телевизор. За да промените
размера на картината, вижте стр. 137.
Ако свързвате към видеорекордер
Свържете видеорекордера към жака LINE 1/
DECODER на рекордера (стр. 34).
, продължава
23
b Забележки
b Забележки
• Не свързвайте повече от един тип видео кабел едновременно между рекордера и телевизора.
• Не извършвайте свързвания A и E едновременно.
• Когато свържете рекордера към вашия телевизор
посредством SCART жаковете, входният сигнал на
телевизор се задава автоматично на честотата на
рекордера, когато започнете възпроизвеждане. Ако е
необходимо, натиснете бутона TV t на дистанционното, за да върнете входния сигнал на честотата
на телевизора.
• Ако свържете рекордера към телевизор със
SMARTLINK, задайте “LINE 3 Out” в положение
“Video” в менюто с настройки “Video In/Out”.
• Не можете да свържете жака HDMI OUT (свързване
E) към DVI жакове, които не са HDCP съвместими
(например DVI жакове на компютърни монитори).
• Когато използвате HDMI свързване, не се извеждат
компонентни видео сигнали и RGB сигнали.
• За правилна SMARTLINK връзка ще ви бъде необходим
SCART кабел, снабден с пълните 21 пина.
Обърнете се и към ръководството за експлоатация на
вашия телевизор за информация относно тази връзка.
• Не всички телевизори реагират на изброените по-горе
функции.
*1 “MEGALOGIC” е запазена търговска марка на Grundig
Corporation.
*2 “EASYLINK” и “CINEMALINK” са търговски марки на
Philips Corporation.
*3 “Q-Link” и “NexTView Link” са търговски марки на
Panasonic Corporation.
*4 “EURO VIEW LINK” е търговска марка на Toshiba
Corporation.
*5 “T-V LINK” е търговска марка на JVC Corporation.
* Този DVD рекордер използва технология High-Definition
Multimedia Interface (HDMI™ - високоразделителен
мултимедиен интерфейс).
HDMI, логото HDMI и High-Definition Multimedia
Interface са търговски марки или запазени търговски
марки на HDMI Licensing LLC.
Относно функциите
SMARTLINK (само за SCART
връзки)
Ако свързаният телевизор (или друго
свързано оборудване, като например set top
box) е съвместим със SMARTLINK, NexTView
Link*3, MEGALOGIC*1, EASYLINK*2,
CINEMALINK*2, Q-Link*3, EURO VIEW
LINK*4 или T-V LINK*5, можете да се наслаждавате на следните SMARTLINK функции.
• TV Direct Rec. (стр. 39)
• One-Touch Play (стр. 74)
• Preset Download
Можете да прехвърляте предварително
запаметени данни от тунера на вашия
телевизор на този рекордер и да настроите
рекордера съгласно тези данни в менюто
“Easy Setup”.
• NexTView Download
Можете лесно да настроите таймера, като
използвате функцията NexTView Download на
вашия телевизор.
За да се подготвите за функциите
SMARTLINK
Задайте “LINE 3 Out” в положение “Video” в
менюто с настройки “Video
In/Out” (стр. 131), а “SMARTLINK” в
положение “This Recorder Only” (само за този
рекордер) в менюто с настройки “Options”
(стр. 141).
24
HDMI функции за управление на
‘BRAVIA’ Sync
(само за HDMI връзки)
Ако свържете компоненти Sony, съвместими с
HDMI функцията за управление, посредством
HDMI кабел (не е приложен), работата с рекордера се опростява по следните начини:
• One-Touch Play (възпроизвеждане с едно
натискане) (стр. 74)
• Изключване на системата
Когато изключите телевизора от бутона за
включване и изключване на дистанционното,
компонентите, съвместими с HDMI функцията за управление, се изключват автоматично. Въпреки това рекордерът не се изключва
автоматично ако записвате или презаписвате дори и да изключите телевизора.
• ‘BRAVIA’ Sync дисплей
Можете а контролирате рекордера като
натиснете бутон SYNC MENU на дистанционното управление на телевизора.
b Забележки
• В зависимост от свързания компонент
HDMI функцията за управление може и да не
действа. Обърнете се към инструкциите за
експлоатация, приложени към съответния
компонент.
• Рекордерът поддържа само опция възпроизвеждане на HDMI функцията за управление.
Когато използвате HDMI функцията за управление, на телевизионния екран се извежда
надпис “Player”.
• За да използвате опции ‘BRAVIA’ Sync,
настройте “Control for HDMI” в позиция
“On” (по подразбиране) в настройки “HDMI
Output” (стр. 140).
Стъпка 3: Свързване на аудио кабели/HDMI кабел
Изберете една от следните схеми A или B, в зависимост от жака за входен сигнал на вашия телевизор, проектор или аудио компонент (например AV усилвател (приемник). Това ще ви позволи
да чувате звука.
[високоговорители]
Заден (R)
Аудио компонент с
декодер
Преден (L)
A
Преден (R)
Централен
Субуфер
или
Връзки и настройки
[високоговорители]
Заден (L)
към коаксиален/
HDMI цифров вход
Коаксиален цифров
кабел (не е приложен)
HDMI кабел
(не е приложен)
към HDMI OUT
към DIGITAL OUT (COAXIAL)
към LINE 2 OUT (R-AUDIO-L)
DVD рекордер
B
INPUT
VIDEO
(бял)
(жълт)*
(червен)
(бял)
L
(жълт)*
Аудио/видео кабел
(не е приложен в
комплекта)
: Посока на сигнала
* Жълтият куплунг се използва за видео сигнали (стр. 20).
A Цифров входен аудио жак
Ако вашият аудио компонент е снабден с
Dolby*1 Digital, DTS*2, или MPEG аудио декодер и цифров входен жак, използвайте това
свързване. Ще можете да се наслаждавате на
Dolby Digital (5.1ch), DTS (5.1ch), и MPEG аудио
(5.1ch) съраунд ефекти.
AUDIO
R
(червен)
Телевизор, проектор
или аудио компонент
Ако свържете аудио компонент Sony, съвместим с HDMI функцията за управление, обърнете се към инструкциите за експлоатация,
приложени към аудио компонента.
, продължава
25
B Аудио L/R (ляв/десен) входни жакове
Това свързване ще използва двата високоговорителя на вашия телевизор или аудио
компонент, за да изведе звука през тях.
z Съвет
За правилно разположение на високоговорителите се
обърнете към инструкциите за експлоатация, приложени към свързаните компоненти.
b Забележки
• Не свързвайте изходните аудио жакове на вашия
телевизор едновременно към жаковете LINE IN
(R-AUDIO-L). От високоговорителите на телевизора
ви ще се чува нежелан шум.
• Ако използвате свързване B, не свързвайте едновременно жаковете LINE IN (R-AUDIO-L) и LINE 2 OUT
(R-AUDIO-L) към изходните аудио жакове на вашия
телевизор. От високоговорителите на телевизора ви
ще се чува нежелан шум.
• Ако използвате свързване A, след като осъществите
връзката, задайте съответните настройки в менюто
с настройки “Audio Out” (стр. 133). В противен случай
от високоговорителите ви няма да излезе звук или ще
се чува силен шум.
• Когато свържете рекордера към аудио компонент
посредством HDMI кабел, трябва да извършите една
от следните стъпки:
– Свържете аудио компонента към телевизора с HDMI
кабела, или
– Свържете рекордера към телевизора с видео кабел,
различен от HDMI кабел (компонентен видео кабел,
S-video кабел или аудио/видео кабел).
*1 Произведен по лиценз на Dolby Laboratories.
“Dolby” и символът двойно D са търговски марки на
Dolby Laboratories.
*2 Произведен по лиценз и под патент
#: 5,451,942 в САЩ и по света, издадени и чакащи
патенти. DTS и DTS Digital Out са запазени търговски
марки и DTS логата и символите са търговски марки
на DTS, Inc. © DTS, Inc. Всички права запазени.
Стъпка 4: Вкарване на модул за
условен достъп (Conditional Access
Module (CAM)
(само за RDR-HXD795/HXD895/
HXD995/HXD1095)
Вкарайте модул за условен достъп (CAM),
осигурен от вашия телевизионен оператор, за
да приемате закодирани цифрови предавания.
Този рекордер е предназначен за работа с модули, поддържащи стандарта DVB. Свържете се
с вашия телевизионен оператор, за да получите подходящия тип CAM.
Вкарайте CAM в отделението за CAM
докрай.
За да извадите CAM
Натиснете Z, намиращ се от дясната страна
на отделението за CAM.
b Забележкa
• Отделението за CAM приема само Type I и Type II PC
карти. Не вкарвайте други карти или неприемливи
предмети в отделението за CAM.
• Не отстранявайте и не поставяйте САМ, докато
получавате сигнали. Това ще накара картината да не
се извежда.
26
Стъпка 6: Подготвяне на устройството за дистанционно управление
Свържете приложения захранващ кабел към
терминала AC IN на рекордера. След това
включете захранващите кабели на рекордера
и телевизора в мрежата. След като свържете
захранващия кабел, трябва да изчакате малко,
преди да работите с рекордера. Можете да
работите с рекордера веднага щом панелът на
предния дисплей светне и рекордерът премине
в режим готовност.
Ако свързвате допълнително оборудване към
този рекордер (стр. 34), уверете се, че всички
връзки са осъществени, преди да свържете
захранващия кабел.
Можете да командвате рекордера, използвайки
приложеното устройство за дистанционно
управление. Поставете две батерии R6 (размер
АА), като 3 и # краищата на батериите съвпаднат с означенията вътре в отделението за
батерии. Когато използвате дистанционното
управление, насочете го към неговия сензор ,
разположен на рекордера.
Връзки и настройки
Стъпка 5: Свързване на захранващия
кабел
b Забележки
to AC IN
към контакта
• Ако честотата на приложеното устройство за
дистанционно управление съвпада с тази на друг ваш
Sony DVD рекордер или плейър, сменете номера на
командния режим за този рекордер (стр. 29).
• Използвайте батериите правилно, за да избегнете
евентуално протичане и корозия. При евентуално протичане, не пипайте течността с голи ръце. Обърнете
внимание на следното:
– Не използвайте нова батерия заедно със стара, или
батерии от различни производители.
– Не се опитвайте да презаредите батериите.
– Ако нямате намерение да използвате дистанционното управление за продължителен период от време,
отстранете батериите.
– При евентуално протичане на батериите, избършете останалата течност вътре в отделението за
батерии и поставете нови батерии.
• Не излагайте сензора на дистанционното управление
(означен с на предния панел) на силна светлина,
като пряка слънчева светлина или лампа. Рекордерът
може да не реагира на устройството за дистанционно
управление.
• Когато сменяте батериите на устройството за дистанционно управление, номерът на кода и номерът на
Командния режим може да се върнат към фабричните
си настройки. Задайте отново желания номер на кода
и номер на Командния режим.
, продължава
27
Управление на телевизора с
устройството за
дистанционно управление
Можете да настроите устройството за
дистанционно управление така, че с него да
управлявате вашия телевизор.
b Забележки
• В зависимост от свързаното устройство, има
вероятност да не можете да управлявате вашия
телевизор с някои от бутоните или с всички бутони,
показани по-долу.
• Ако въведете нов номер на код, предният ще бъде
изтрит.
Бутони
с цифри
TV/DVD
DISPLAY
TV +/–
1
Номера на кодове за телевизори, които
можете да управлявате
Ако в списъка има повече от един код,
опитайте да ги въведете един по един,
докато откриете този, с който работи
вашият телевизор.
Производител
Код
Sony
Grundig
01 настройка)
11
Hitachi
24
ITT
15, 16
JVC
33
LG/Goldstar
76
Loewe
45
Nokia
15, 16, 69, 73
Panasonic
17, 49
Philips
06, 07, 08, 72
Saba
12, 13, 74
Samsung
22, 23, 71
Sanyo
25
Sharp
29
Telefunken
36
Thomson
43, 75
Toshiba
38
TV </
TV U
Устройството за дистанционно управление извършва следните операции:
TV PROG
+/–
Бутони
Натиснете и задръжте бутона TV ?/1,
намиращ се в долния край на устройството
за дистанционно управление.
Не натискайте бутона ?/1 в горния
TV </
С натиснат бутон TV ?/1, въведете кода
на производителя на телевизора, като
използвате бутоните с цифри.
Например, за да въведете “09”, натиснете
“0”, след това “9”.
След като въведете и последната цифра,
отпуснете TV ?/1.
Операции
Включва или изключва
телевизора.
TV (сила на Регулира силата на звука
звука) на телевизора.
+/–
TV PROG +/–
Избира програмната
позиция на Вашия
телевизор.
TV U
Превключва входния източник на телевизора.
край на устройството за дистанционно
управление.
28
(фабрична
Работа с бутона TV/DVD (само за SCART
връзки)
Ако притежавате Sony DVD
плейър или повече от един Sony
DVD рекордер
Можете да промените програмните позиции
на рекордера, като използвате бутоните с
цифри.
Пример: за канал 50
Натиснете “5”, “0”, а след това натиснете
ENTER.
z Съвет
Връзки и настройки
Бутонът TV/DVD превключва между режим
телевизор и режим рекордер. Натиснете
бутона TV/DVD, когато сте в режим стоп
или на телевизионния екран не се появява меню.
Когато използвате този бутон, насочете
дистанционното управление към рекордера.
Режим телевизор:
превключете на него,
когато използвате предимно тунера на телевизора. Когато започнете възпроизвеждане,
входният източник на телевизора автоматично преминава в режим рекордер.
Режим DVD: превключете на него, когато
използвате предимно тунера на рекордера.
За да проверите на кой режим сте в момента,
натиснете DISPLAY (стр. 43).
Промяна на програмните позиции на рекордера с помощта
на устройството за
дистанционно управление
Ако антенните кабели са свързани и към жаковете
DIGITAL
AERIAL IN, и към жаковете ANALOG AERIAL IN, можете да превключвате между цифров и аналогов режим с
бутона INPUT.
Ако честотата на приложеното устройство
за дистанционно управление съвпада с тази
на другия ви Sony DVD рекордер или плейър,
задайте номера на командния режим за този рекордер и приложеното дистанционно така, че
да се различава от номера на другия Sony DVD
рекордер или плейър, след като сте извършили
“ Стъпка 7: Лесна настройка”. Настройката
по подразбиране за командния режим на този
рекордер и приложеното към него дистанционно е DVD3.
Можете да проверите текущия Команден
режим на дисплея на предния панел. За подробности вижте стр. 141.
Настройката по подразбиране за
командния режим на този рекордер и
приложеното към него дистанционно е “3
(Настройка по подразбиране)”. Устройството за дистанционно управление няма
да функционира, ако са зададени различни
командни режими за рекордера и дистанционното. Задайте един и същ команден
режим и за двете.
29
3
Стъпка 7: Лесна настройка
Направете основните настройки, като следвате инструкциите, които се появяват на
екрана в меню ”Easy Setup”. Внимавайте да не
изключите кабелите или да излезете от функцията ”Easy Setup” по време на тази процедура.
[/1
GUIDE
EXIT/
O RETURN
</M/m/,,
ENTER
TV [/1
Изберете “Start” посредством бутоните
M/m, а после натиснете ENTER.
Следвайте инструкциите на екрана, за да
зададете следните настройки.
‹ Aerial Power (Антенно захранване)
(само за RDR-HXD795/HXD895/HXD995/
HXD1095 (освен за моделите от Обединеното кралство)
Изберете дали да подадете захранване
към вътрешната антена, включена в жака
DIGITAL AERIAL IN.
• За да подадете захранване независимо
дали рекордерът е включен или е в режим
готовност, изберете “On”.
• За да подадете захранване само когато
рекордерът е включен, изберете “Auto”.
• Изберете “Off”, за да не подавате захранване.
‹ D.TV Auto Channel Setting (Автоматична настройка на цифровите канали)
• Ако антенният кабел е свързан към
жака DIGITAL AERIAL IN (свързване A),
изберете “Auto Scan”. След това изберете
вашата държава/регион посредством
бутоните </, и натиснете ENTER.
Рекордерът автоматично ще настрои
и запамети наличните телевизионни и
радио канали.
• Ако антенният кабел е свързан към жака
ANALOG AERIAL IN (свързване B или C),
изберете “Do not set”.
За подробности вижте стр. 18.
1
Включете рекордера и вашия телевизор.
После включете входния селектор на вашия
телевизор, така че сигналът от рекордера
да се появи на телевизионния екран.
Появява се надпис “Language”.
Ако не се появи надписът “Language”, изберете “Easy Setup” в менюто с настройки
“Basic” от “Initial Setup” в Системното
меню (стр. 125).
2
Изберете език за менютата на екрана
посредством бутоните </M/m/,, а
после натиснете ENTER.
Появява се съобщение за първоначални
настройки.
30
‹ A.TV Auto Channel Setting (Автоматична настройка на аналоговите
канали)
• Ако антенният кабел е свързан към жака
ANALOG AERIAL IN (свързване B или C),
а телевизорът е свързан към рекордера
без използване на SMARTLINK, изберете
“Auto Scan”. След това изберете вашата
държава/регион посредством бутоните
</, и натиснете ENTER. Редът на
програмните позиции ще бъде зададен
според държавата/региона, който сте
задали.
‹ Избор на вид EPG
Изберете вида EPG (Electronic Programme
Guide - електронен програмен справочник),
който ще използвате.
Ако не бъдат открити програмни
позиции за цифрови предавания след
сканирането, надписът “EPG Type Select”
не се появява. Видът EPG автоматично се
задава на държавата/региона, които сте
избрали при настройването на програмните позиции.
• Изберете “Guide (Digital)”, за да използвате електронния програмен справочник
(вижте стр. 50).
Изберете “Guide (Digital)”, ако приемате
само цифрови предавания.
Връзки и настройки
• Ако антенният кабел е свързан към жака
ANALOG AERIAL IN (свързване B или C),
а телевизорът е свързан към рекордера
посредством SMARTLINK, изберете
“Download from TV” (За подробности се
обърнете към инструкциите за експлоатация, приложени към вашия телевизор).
След това изберете вашата държава/
регион посредством бутоните </, и
натиснете ENTER. Запаметените данни
на тунера ще бъдат прехвърлени от
телевизора в рекордера.
• Ако антенният кабел е свързан само към
жака DIGITAL AERIAL IN (свързване A)
или за да прескочите тази настройка,
изберете “Do not set”. След това изберете вашата държава/регион посредством
бутоните </, и натиснете ENTER.
За да зададете програмните позиции
ръчно, вижте стр. 126.
За подробности вижте стр. 18.
‹ Сверяване на часовника
Рекордерът автоматично ще свери часовника, когато сте сканирали и запазили
цифрови канали. Идете на настройката
“EPG Type Select”.
Ако дадена програмна позиция във вашия
регион излъчва сигнал за време, изберете
“Auto”. Появява се съобщение “Auto Clock
Setting”.
• Изберете програмната позиция на станцията, която излъчва сигнал за време и
след това “Start” с бутоните </,/m и
натиснете ENTER.
Ако не откриете сигнал за време, натиснете O RETURN и сверете часовника
ръчно.
• Изберете “Manual”, за да св ерите
часовника ръчно. Появява се съобщение
“Manual Clock Setting”.
• Изберете “GUIDE Plus+”, за да използвате електронния програмен справочник
Gemstar GUIDE Plus+ (стр. 61).
‹ Размер на телевизора (стр. 137)
• Ако имате широкоекранен телевизор,
изберете “Wide (16:9)”. Ако имате стандартен телевизор, изберете “Standard
(4:3)”. Тази функция определя как ще бъдат
показвани “широкоекранните” изображения на вашия телевизор.
‹ Progressive
Когато свързвате телевизор с прогресивен формат към рекордера посредством
жаковете COMPONENT VIDEO OUT,
изберете “Compatible” (съвместим).
1 Изберете часовия пояс на вашия
2
3
регион или GMT (време по Гринуич),
като използвате бутоните </,
и натиснете m.
Изберете “On” посредством
</,, ако сте в лятно часово
време и натиснете ENTER.
Задайте ден, месец, година, час и минути, като използвате бутоните
</M/m/, и натиснете ENTER,
за да стартирате часовника.
‹ Предупредителни съобщения за HDD
Прочетете предупредителните съобщения за HDD и натиснете ENTER.
4
Изберете “Finish Setup” с помощта на бутоните M/m и натиснете ENTER.
“Лесната настройка” е завършена.
Отидете в “Настройки за система
GUIDE Plus+” (само за аналогови излъчвания/зони с наличие на GUIDE Plus+)” (стр.
32), за да използвате Gemstar GUIDE Plus+
електронен програмен справочник.
За да се върнете към предишната стъпка
Натиснете O RETURN.
, продължава
31
z Съвет
Ако искате отново да извършите “Лесна настройка”,
изберете “Easy
Setup” в менюто с настройки “Basic” от “Initial Setup” в
Системното меню (стр. 125).
Настройка на системата
GUIDE Plus+® (за аналогово
излъчване/само в области с
наличие на GUIDE Plus+)
Следвайте стъпките по-долу, за да настроите
системата GUIDE Plus+ и устройството за
управление на Set Top Box.
1
‹ External Receiver 1 (външен
приемник 1)/External Receiver 2 /External
Receiver 3” (само ако сте свързали
допълнителни Set Top Box приемници).
1 Натиснете ENTER, за да изберете
2
3
4
Натиснете GUIDE.
Появява се меню “Basic Setup” (основни
настройки) на системата GUIDE Plus+.
“Continue” (продължи).
Изберете вида на Set Top Box приемника с помощта на бутоните M/m
и натиснете ENTER.
Изберете оператора с помощта
на бутоните M/m и натиснете
ENTER.
Изберете вашия телевизионен
оператор с помощта на бутоните
M/m и натиснете ENTER.
Ако изберете “Other providers” (други
оператори), можете да изберете марка на приемника от списъка с всички
налични марки.
Ако марката на вашия приемник
липсва в списъка, изберете “???”.
Списъкът с марките приемници
се обновява автоматично, така че
вашият приемник може да се появи в
него на по-късна дата. Когато вашата
марка се появи, изберете я. Дотогава
използвайте “???”.
5 Изберете свързването, което сте
2
използвали за вашия Set Top Box
приемник с помощта на бутоните
M/m и натиснете ENTER.
Изберете опция посредством M/m и
натиснете ENTER. След това настройте
следните опции.
Когато Set Top Box приемникът бъде
свързан към рекордера посредством
свързване B - с антенен кабел и SCART
кабел, изберете “Line1” или “Antenna”.
Съобщението на дисплея ще поиска
потвърждение.
‹ Език
Изберете език за извежданена дисплея чрез
M/m и натиснете ENTER.
‹ Страна
6 Натиснете ENTER, за да изберете
Изберете страна/зона посредством M/m
и натиснете ENTER.
‹ Пощенски код.
Въведете пощенския си код с помощта
на бутоните </M/m/, и натиснете
ENTER.
Ако “Country” (държава) е зададена в
положение “Others” (други), не можете
да въведете пощенски код и системата
GUIDE Plus+ няма да потърси обслужващ
канал, на който да я приемате.
• Ако не се нуждаете от настройки за система GUIDЕ Plus+, натиснете SYSTEM
MENU, за да излезете.
• Дори да не можете да използвате система
GUIDE Plus+ където живеете, можете да настроите ръчен запис. Вижте
“Настройка на таймера за ръчен запис
(График)” на стр. 68.
32
7
“Continue”. Прозорецът Video превключва на посочената програмна
позиция.
Изберете “YES” с помощта на бутоните M/m и натиснете ENTER.
Съобщението на дисплея ще поиска
потвърждение.Ако прозорецът
Video не превключи на посочената
програмна позиция, изберете “NO” и
натискайте ENTER, докато прозорецът Video превключи на посочената
програмна позиция.
3
Изключете рекордера, за да получавате
GUIDE Plus+ системни данни.
b Забележкa
Не можете да зададете системата на тунера или “OSD
Language” (език на екрана) на държава/регион или език,
които не се поддържат от системата GUIDE Plus+.
След като се уверите, че устройството за
управление на Set Top Box приемника може да
управлява вашия Set Top Box приемник, закрепете го на мястото му.
1 Отстранете защитното фолио на
двустранната лепенка.
Връзки и настройки
За да получавате данни от системата
GUIDE Plus+, рекордерът ви трябва
да е изключен, когато не го използвате.
Ако вашият рекордер е свързан към Set
Top Box приемник, трябва да оставите
приемника включен. След първоначалната настройка може да са нужни до
24 часа, за да започнете да приемате
списъците с телевизионни програми.
За да закрепите устройството за управление на Set Top Box приемника към вашия Set
Top Box приемник
2 Прикрепете го така, че устройството
за управление на Set Top Box приемника
да се намира точно над дистанционния
сензор на вашия Set Top Box приемник.
Ако не можете да накарате рекордера да
управлява вашия Set Top Box приемник
Проверете свързването и позицията на
устройството за управление на Set Top Box
приемника (стр. 20).
Ако вашият Set Top Box приемник продължава
да не функционира с този рекордер, обърнете
се към инструкциите за експлоатация, приложени към Set Top Box приемника и се свържете
с вашия кабелен или сателитен оператор, за
да видите дали не могат да ви предоставят
съвместим Set Top Box приемник.
За да промените основните настройки на
системата GUIDE Plus+
1 Натиснете GUIDE.
Появява се “Home Screen” (основен екран)
на системата GUIDE Plus+.
b Забележки
• • Списъкът с външни приемници, които могат да
бъдат управлявани от системата GUIDE Plus+, се обновява постоянно и се разпространява чрез сигналите
за данни на системата GUIDE Plus+. От времето, когато е бил произведен вашият рекордер и от времето,
в което сте го инсталирали за пръв път, може да са
добавени нови кодове за външни приемници.
• Ако външният приемник все още не е включен в списъка или не се управлява правилно от рекордера, обадете
се на отдел Клиентско обслужване, за да съобщите
марката и модела на вашия външен приемник.
2 Изберете “Setup” в лентата с менюта
3
4
с помощта на бутоните M/, и натиснете ENTER.
Появява се менюто за настройка на
системата GUIDE Plus+.
Изберете “Basic Setup” с помощта на
бутоните M/m и натиснете ENTER.
Повторете от стъпка 2 на “Настройка на системата GUIDE Plus+®/
устройството за управление на Set Top
Box приемника (за аналогово излъчване)”
на стр. 32.
33
Свързване на видеорекордер или подобно устройство
След като изключите захранващия кабел на рекордера от контакта, свържете видеорекордер или
подобно записващо устройство към жаковете LINE IN на този рекордер.
Използвайте жака DV IN на предния панел, ако оборудването е снабдено с изходен DV жак (i.LINK
жак) (стр. 98).
За подробности се обърнете към инструкциите за експлоатация, приложени към свързаното
оборудване.
За да записвате на този рекордер, вижте “Запис от свързано оборудване” на стр. 60.
Свързване към жака LINE 1/DECODER
Свържете видеорекордер или подобно записващо устройство към жака LINE 1/DECODER на
този рекордер.
Видеорекордер
Телевизор
SCART кабел (не е приложен)
към SCART вход
към i LINE 1/DECODER
към i LINE3-TV
DVD рекордер
b Забележки
• Не можете да запишете изображения, съдържащи сигнали за защита против копиране, които забраняват копирането.
• Ако прекарате сигнала на рекордера през видеорекордер, изображението на телевизионния екран може да е неясно.
DVD рекордер
Видеорекордер
Телевизор
Уверете се, че сте свързали видеорекордера към DVD рекордера и телевизора в реда, указан по-долу. Ако искате да
гледате видеокасети, направете го посредством втори линеен вход към вашия телевизор.
Линеен вход 1
Видеорекордер
DVD рекордер
Телевизор
Линеен вход 2
• Функциите SMARTLINK не са достъпни за устройства, свързани посредством жака LINE 1/DECODER на DVD
рекордера.
• За да гледате изображенията от свързания видеорекордер или друго подобно устройство през DVD рекордера, докато той е в режим готовност, задайте “Power Save” (пестене на енергия) в положение “Off” (изключено) (настройка по
подразбиране) в менюто с настройки “Basic” (стр. 125).
• Когато правите запис на видеорекордер от този DVD рекордер, не превключвайте входния източник към телевизора с натискане на бутона TV/DVD на устройството за дистанционно управление.
• Ако изключите захранващия кабел на рекордера, няма да можете да гледате сигнала от свързания видеорекордер.
34
Свързване към LINE 2 IN жаковете на предния панел
Свържете видеорекордер или друго подобно устройство към жаковете LINE 2 IN на този рекордер. Ако оборудването е снабдено с S-video жак, можете да използвате S-video кабел вместо аудио/
видео кабел.
OUTPUT
Видеорекордер и др.
VIDEO
AUDIO
L
S видео кабел (не е
приложен в комплекта)
Връзки и настройки
S VIDEO
R
Аудио/видео кабел (не е
приложен в комплекта)
към LINE 2 IN
: Посока на сигнала
DVD рекордер
z Съвет
Когато свързаното устройство извежда само моно звук, свържете само към входните жакове L (ляв) (MONO) и
VIDEO на предния панел на рекордера. Не свързвайте входния жак R (десен).
b Забележки
• Не свързвайте жълтия жак LINE IN (VIDEO), когато използвате S-video кабел.
• Не свързвайте изходния жак на този рекордер към входния жак на друго устройство, ако изходният жак на другото
устройство е свързан към входния жак на този рекордер. Това може да причини шум (микрофония).
• Не свързвайте едновременно повече от един тип видео кабел между рекордера и вашия телевизор.
35
Свързване към външен декодер
Можете да гледате или записвате програми от външен декодер (PAY-TV/Canal Plus аналогов декодер), ако свържете такъв декодер (не е приложен) към рекордера. Изключете захранващия кабел на
рекордера от контакта, докато свързвате декодера. Обърнете внимание, че ако зададете “LINE 1
In” в положение “Decoder” на стъпка 7 от “Настройка на програмните позиции на външен декодер
(PAY-TV/Canal Plus аналогов декодер)” (стр. 37), няма да можете да изберете “L1”, защото Line 1
ще бъде използван от декодера.
Свързване на декодер
Външен декодер
(PAY-TV/Canal Plus
аналогов декодер)
Телевизор
към AERIAL IN
Кабел на
антената (приложен)
към i LINE3-TV
към AERIAL OUT
към SCART вход
SCART кабел
(не е приложен)
SCART кабел
(не е приложен)
към i LINE 1/DECODER
DVD рекордер
36
Настройка на програмните
позиции на външен декодер
(PAY-TV/Canal Plus аналогов
декодер)
12
Изберете вашата държава/регион и натиснете ENTER.
Програмна позиция
Връзки и настройки
За да гледате или записвате PAY-TV/Canal
Plus аналогови програми, настройте вашия
рекордер да приема програмните позиции с
помощта на екранния дисплей.
За да настроите правилно програмните
позиции, трябва да изпълните всички стъпки,
описани по-долу.
1
Натиснете SYSTEM MENU.
Появява се Системното меню.
2
3
4
Изберете “Initial Setup” и натиснете ENTER.
Изберете “Video In/Out” и натиснете ENTER.
Изберете “LINE 3 Out” и натиснете ENTER.
13
14
15
Изберете желаната програмна позиция с
помощта на бутон PROG +/- или бутоните
с цифри.
Изберете “Channel” (канал) с помощта на
бутоните M/m и изберете програмната
позиция на външния декодер с помощта на
бутоните </,.
Изберете “Sound System” (система на звука)
с помощта на бутоните M/m и телевизионна система - B/G, D/K, I, или L с помощта
на бутоните </,.
За да приемате предавания във Франция,
изберете “L”.
16
17
5
6
7
8
9
10
11
Натиснете M/m, за да изберете “Video” или
“RGB”, а после натиснете ENTER.
Изберете “LINE 1 In” и натиснете ENTER.
Натиснете M/m, за да изберете “Decoder” и
натиснете ENTER.
Натиснете O RETURN, за да върнете
курсора в лявата колона.
Изберете “Analog Tuner” и натиснете ENTER.
1Изберете “Manual CH Setting” (ръчна настройка на канали) и натиснете ENTER.
Изберете “Next Screen” и натиснете ENTER.
Изберете “Decoder” с помощта на бутоните M/m и “On” с помощта на бутоните с
помощта на бутоните .
Натиснете SYSTEM MENU, за да се върнете
към менюто.
За да се върнете към предишната стъпка
Натиснете O RETURN.
b Забележки
• Ако изключите захранващия кабел на рекордера, няма да
можете да гледате сигнала от свързания декодер.
• За да гледате програмите през свързания външен декодер (PAY-TV/Canal Plus аналогов декодер) по време на
запис, натиснете бутона PROGRAM + на рекордера (на
панела на предния дисплей се появява надпис “SCART
THRU”). За да се върнете към предишния екран, натиснете бутона PROGRAM – на рекордера (на панела на
предния дисплей се появява надпис “SCART NORM”).
След като записът приключи, рекордерът автоматично превключва на програмата, настроена от неговия
тунер. За да гледате програмите през свързания външен
декодер (PAY-TV/Canal Plus аналогов декодер), докато
рекордерът е в режим готовност, задайте “Power
Save” в положение “Off” (настройка по подразбиране) в
менюто с настройки “Basic” (стр. 125).
37
Седем основни операции
- Запознаване с Вашия DVD рекордер
2. Запис на програма
1. Заредете диск
+RW
-RVideo
-RWVR -RWVideo
DVD
VCD
+R
-RVR
CD
DATA DVD
DATA CD
Z
(отваряне/
затваряне)
DVD
DVD
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
+R
Тази част обяснява основните операции за
запис на текущата телевизионна програма към
твърдия диск (HDD) или към диск (DVD). За
обяснение относно запис с таймера, вижте
стр. 53 (Цифров режим) или стр. 66 (Аналогов
режим).
HDD
DVD
PROG +/–
1
2
Натиснете DVD.
Натиснете Z (отваряне/затваряне) на
рекордера и поставете диск в отделението.
INPUT
9
Със страната за запис/
възпроизвеждане надолу.
3
Натиснете Z (отваряне/затваряне) на
рекордера, за да затворите отделението
за диска.
Изчакайте, докато индикацията “LOAD”
изчезне от дисплея на предния панел.
Неизползваните DVD дискове се форматират автоматично.
• За DVD-RW дискове
DVD-RW дисковете се форматират
в записващия формат (VR или Видео
режим), зададен от “Format DVD-RW”
на “Basic” в менюто с настройки “Disc
Setup” (стр. 123).
• За DVD-R дискове
DVD-R дисковете се форматират
автоматично във Видео режим. За да
форматирате неизползвани DVD-R
дискове във VR режим, форматирайте
диска в менюто с настройки “Format”
(стр. 49), преди да направите запис.
Ако дискът е презаписваем, вие можете
ръчно да го преформатирате, за го изпразните от съдържание (стр. 49).
38
[ REC
Y REC
STOP
1
REC MODE
Натиснете HDD или DVD.
Ако искате да записвате на DVD, заредете
диск с възможност за запис.
2
Натиснете PROG +/-, за да изберете
програмна позиция или източник на входен
сигнал, който желаете да запишете.
За да се прехвърлите между цифрово и
аналогово излъчване натиснете INPUT.
(Възможна опция когато антенните кабели са свързани само към DIGITAL AERIAL
IN и ANALOG AERIAL IN жакове).
3
Натиснете неколкократно REC MODE, за да
изберете режим на запис.
Всеки път, когато натиснете бутона, дисплеят на телевизионния екран се променя
както следва:
За повече информация относно режимите
на запис, вижте стр. 154.
4
Натиснете z REC.
Записът започва.
За да спрете записа
Натиснете x REC STOP.
За да направие пауза във възпроизвеждането.
Натиснете X.
За да продължите записа, натиснете X
отново.
За да гледате друга телевизионна програма, докато записвате
Ако вашият телевизор е свързан към жака T
LINE 3 – TV, задайте вашия телевизор в режим
TV вход, използвайки бутона TV/DVD и изберете програмата, която желаете да гледате.
Ако вашият телевизор е свързан към жаковете
LINE 2 OUT или COMPONENT VIDEO OUT,
задайте телевизора в режим TV вход, като
използвате бутона TV t (стр. 28).
TV Direct Rec (директен запис от телевизора) (само за SMARTLINK връзки)
Седем основни операции - Запознаване с Вашия DVD рекордер
* Достъпен, когато “Manual Rec. Mode” е зададен в
положение “On (идете в менюто с настройки)”
в менюто с настройки “Recording” (запис) (стр.
135).
b Забележки
• За да изключите функцията TV Direct Rec. задайте
“SMARTLINK” в положение “Pass Through” в менюто с
настройки “Options” (стр. 141).
• Някои бутони, като например бутона TITLE LIST
(списък със заглавия) или бутона H, не функционират,
когато на дисплея на предния панел е изведено “TV”.
• Ако натиснете бутона ?/1 по време на запис, рекордерът спира записа и се изключва.
• След като натиснете бутона z REC, може да е нужно
малко време, за да започне записът.
• Може да отнеме известно време, за да спре рекордерът
да записва или да направи пауза.
• Не можете да променяте режима на запис, докато
записвате.
• Програмите са записани в оригинално съотношение, когато записвате на харддиска (когато “HDD
Recording Format” e в настройка “Video Mode Off” в
настройки “Recording” (стр. 137)/DVD-RW/DVD-R
(режим видеозапис).
• Когато записвате на DVD-R DL (режим видео), заглавието се разделя при смяна на слоя.
• Ако токът спре, програмата, която записвате може
да се изтрие.
• Не можете да гледате PAY-TV/Canal Plus програма,
докато записвате друга PAY-TV/Canal Plus програма.
• За да използвате функцията TV Direct Rec., първо
трябва да сверите часовника на рекордера.
Ако телевизорът ви е включен, а рекордерът
изключен, натиснете TV PAUSE. Рекордерът
се включва автоматично и започва да записва
програмата, която гледате по телевизора, на
твърдия диск.
Задайте “TV Pause” в положение “TV’s Tuner” в
менюто с настройки “Options 2” (стр. 142).
39
Проверка на състоянието на
диска по време на запис
Можете да проверите информацията за
записа, като например времетраене на записа
или вид на диска.
Натиснете DISPLAY по време на запис.
Извежда се информацията за записа.
3. Възпроизвеждане на записаната
програма (Title List)
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
+R
За да възпроизвеждате записано заглавие,
изберете заглавието от списъка със заглавия
(Title List).
HDD
DVD
TITLE LIST
</M/m/,,
ENTER
1 Режим на записа
2 Времетраене на записа
3 Вид на диска/формат
4 Състояние на записа
1
Натиснете HDD или DVD.
Ако изберете DVD, заредете DVD (вижте
раздела “1. Зареждане на диск” на стр. 38).
Възпроизвеждането започва автоматично
в зависимост от диска.
За да изключите дисплея
Натиснете DISPLAY.
2
Натиснете TITLE LIST.
Списък с 4 заглавия
40
1 Вид на диска:
За да спрете възпроизвеждането
Извежда вида на носителя, HDD или DVD.
2 Общ брой заглавия
3 Подменю:
Натиснете ,, за да изведете подменюто.
Подменюто извежда опции, приложими
само за избраното заглавие. Изведените опции се различават в зависимост от модела,
ситуацията и вида на диска.
Натиснете x (стоп).
За да прегледате екрана със списъка по
страници (Page mode)
Натиснете ./>, докато е изведен
Списъкът със заглавия. Всеки път, когато
натиснете ./>, целият Списък със заглавия преминава към следващата/предишната
страница със заглавия.
Можете да превключите Списъка със заглавия
така, че да показва Original или Playlist заглавия.t
1
2
3
Подменю
4 Лента за прелистване:
Извежда се, когато всички заглавия не се
събират на една страница от списъка. За
да видите скритите заглавия, натиснете
M/m.
5 Информация за заглавието:
“Recording”: Указва, че заглавието се записва
в момента.
Показва, че заглавието е защитено.
“NEW”
: Показва, че заглавието е новозаписано
(не е възпроизвеждано) (само за HDD).
: Натиснете DISPLAY , за да изведете“
”.
“
” указва заглавията, съдържащи сигнали за защита от запис “Copy-Once” (само за
HDD) (стр. 157).
: Указва, че заглавието е презаписано с помощта на функцията Update (обновяване).
Жанрови иконки: Указва жанра на заглавието (само за HDD).
: Указва двуезична програма (само за
харддиск)
6 Оставащо време за запис на текущия диск
в текущия режим на запис (пример: режим
SP)
3
Изберете заглавие с помощта на M/m и
натиснете ENTER.
Възпроизвеждането започва от избраното
заглавие.
Натиснете <, докато е изведен Списъкът
със заглавия.
Изберете “Play List” с помощта на M/m и
натиснете ENTER.
Изберете “Original” или “Playlist” с помощта
на M/m и натиснете ENTER.
За да промените поредността на заглавията за HDD (сортиране)
1
2
3
Натиснете <, докато е изведен Списъкът
със заглавията.
Изберете “Sort Titles” с помощта на M/m и
натиснете ENTER.
Изберете съответното заглавие с помощта на M/m и натиснете ENTER.
Ред
Сортиране
По дата
В реда, в който са
записани заглавията.
Заглавието, което е
записано най-скоро,
се извежда най-горе в
списъка.
Ново заглавие
В реда, в който са
записани заглавията.
Заглавието, което е
записано най-скоро и
не е възпроизведено,
се извежда най-горе в
списъка. Заглавията
в плейлиста не се
извеждат.
По заглавие
По азбучен ред.
По номер
По ред на номерата на
записаните заглавия.
, продължава
Седем основни операции - Запознаване с Вашия DVD рекордер
Относно Списъка със заглавия за DVD-RW/
DVD-R (VR режим)
41
За да търсите заглавие по жанр (само за
HDD)
1
2
3
Натиснете <, докато е изведен Списъкът
със заглавия.
Изберете “Genre” с помощта на M/m и
натиснете ENTER.
Изберете жанр с помощта на M/m и натиснете ENTER.
За да промените миниатюрно изображение
на заглавие (Thumbnail)
След запис първата сцена от записа (заглавието) автоматично се избира за миниатюрно
изображение.
Можете да изберете ваша любима сцена за
миниатюрно изображение в Списъка със
заглавията.
1 Натиснете TITLE LIST.
За да промените режима на преглед на
миниатюрните изображения (Set Preview)
(само за HDD)
Можете да изберете “Quick Preview” или
“Normal” като режим за преглед на миниатюрните изображения в Списъка със заглавия.
Задайте “Set Preview” в менюто с настройки
“Options” (стр. 142).
За да превключите в списък с 8 заглавия
1 Натиснете <, докато е изведен списъкът със заглавия.
2 Изберете “Title View” чрез M/m и натиснете ENTER.
3 Изберете “8 Titles” чрез M/m и натиснете ENTER.
Подробната информация, включително
времето за продължение, избраното заглавие се показва в списъка по-долу.
За DVD-RW/DVD-R (VR режим), превключете Списъците със заглавия, ако е
необходимо.
2 Изберете заглавие с помощта на M/m и
натиснете ,.
Извежда се подменю.
3 Изберете “Edit” с помощта на M/m и
натиснете ENTER.
4 Изберете “Set Thumbnail” с помощта на
M/m и натиснете ENTER.
Появява се дисплеят за указване на точка
за миниатюрно изображение и заглавието
започва да се възпроизвежда.
5 Докато гледате възпроизведеното изображение, натиснете
6
или
PLAY MODE, за да изберете сцената,
която желаете да зададете за миниатюрно изображение и натиснете X.
Възпроизвеждането спира на пауза.
Изберете “OK” с помощта на M/m и
натиснете ENTER.
Сцената е зададена за миниатюрно изображение на заглавието.
За да се върнете към Списъка със заглавия,
натиснете O RETURN.
42
За да изключите Списъка със заглавия
Натиснете TITLE LIST.
b Забележки
• Възможно е списъкът със заглавията да не се изведе за
DVD дискове, създадени на други DVD рекордери.
• Възможно е извеждането на миниатюрните изображения да отнеме няколко секунди.
• След редактиране, възможно е миниатюрното изображение на заглавието да се смени с първата сцена от
записа (заглавието).
• След презапис, миниатюрното изображение на заглавието на източника за запис се отменя.
• В някои области думите и символите, които рекордерът не може да запише и изведе се заместват с “*”.
Извеждане на възпроизведеното време и информация за
възпроизвеждането
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
DVD
VCD
+R
CD
DATA DVD DATA CD
Натиснете неколкократно DISPLAY.
Дисплеят се различава в зависимост от вида
на диска или състоянието при възпроизвеждане.
В режим стоп
Пример: DVD-RW във VR режим
позиция
6 Аудио настройка за текущата програма
7 Ограничения в записа на текущата
програма
8 TV режим или DVD режим (стр. 29)
9 Информация за диска
0 Вид на заглавието (Original или Playlist) за
DVD-RW/DVD-R във VR режим
qa Вид на диска/формат на диска (стр. 151)
Извежда финализирания диск във Видео
режим като “DVD-Video”.
qs Номер на заглавие - Номер на глава (стр. 80)
qd Възпроизведено време
qf Индикатор за различни ракурси (стр. 75)
qg Индикатор за защита против копиране
(стр. 157)
qh Лента за трансфер на данните и скорост
на трансфера
За да изключите дисплея
Натиснете DISPLAY неколкократно.
z Съвети
• Когато “On Screen Display” е зададен в положение “On”
(по подразбиране) в менюто “Options” (стр. 141),
информацията автоматично се извежда на екрана при
задействане на рекордера.
• За да увеличите свободното дисково пространство,
вижте “За да освободите място на диска” (стр. 82).
По време на възпроизвеждане
b Забележкa
Пример: DVD-R във Видео режим
Възпроизведеното време на МР3 аудио записи може да не
бъде изведено правилно.
Седем основни операции - Запознаване с Вашия DVD рекордер
Можете да проверите възпроизведеното време от настоящото заглавие, глава, запис или
диск. Можете да проверите и името на диска,
записано на DVD/CD.
DISPLAY
5 Име на станцията и номер на програмната
1 Състояние на възпроизвеждането
2 Указва, че функцията Resume Play (възобновяване на възпроизвеждането) е достъпна
(стр. 74).
3 Текущ избран режим за запис (оставащо
време за запис на DVD/вид на диска) (стр.
154)
4 Оставащо време за запис
43
4. Промяна на името на записана
програма
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
4
Изберете “Title Name” и натиснете ENTER.
Появява се дисплеят за въвеждане на
символи.
Текущото име се извежда на реда за
въвеждане.
+R
-RWVR -RWVideo
Ред за извеждане
Можете да наименувате DVD, заглавие или
програма, като въвеждате символи. Можете да
въвеждате до 64 символа за заглавие, записано
на HDD/DVD-RW/DVD-R (VR режим), 40 символа за заглавие, записано на DVD+RW/DVDRW (Видео режим)/DVD+R/DVD-R (Видео
режим), но броят символи, който се извежда
в менюто, като например Списъкът със заглавия, е различен. Стъпките по-долу обясняват
как да променяте името на записана програма.
5
Преместете курсора на мястото, където
желаете да въведете символа, с помощта
на M/m.
За да изтриете всички символи, натиснете и задръжте CLEAR за 2 или повече
секунди.
6
Извеждат се символите за избрания вид.
Видът на символите се променя в зависимост от езика, който сте избрали в “Easy
Setup”.
TITLE LIST
</M/m/,,
ENTER
.
m
7
>
M
8
Повторете стъпки 6 и 7, за да въведе оставащите символи.
За да изтриете символ, преместете
курсора върху символа в реда за въвеждане
и натиснете CLEAR (или изберете “Clear”
и натиснете ENTER).
За да изберете символ, преместете курсора вдясно от символа в реда за въвеждане.
След това изберете символа и натиснете
ENTER.
За да изтриете всички символи, натиснете и задръжте CLEAR в продължение на 2
или повече секунди.
Натиснете TITLE LIST.
Изберете заглавие, с помощта на M/m и
натиснете ,.
Появява се подменюто.
3
Натиснете </M/m/,, за да изберете
символите, които желаете да въведете, а
после натиснете ENTER.
Избраният символ се появява на реда за
въвеждане.
За да сложите празен интервал, натиснете X (или изберете “Space” и натиснете
ENTER).
x
1
2
Изберете “Upper case” (горен регистър) или
“Lower case” (долен регистър) с помощта
на M/m.
Изберете “Edit” и натиснете ENTER.
9
Натиснете x (или изберете “OK” и натиснете ENTER).
За да отмените настройката, натиснете
O RETURN.
44
5. Озаглавяване и защита на диск
4
Изберете “Basic” (основни настройки) и
натиснете ENTER.
5
Изберете “Input Disc Name” (въведи име на
диска) и натиснете ENTER.
Изберете “Next Screen” (следващ екран) и
натиснете ENTER.
В менюто с настройки “Disc Setup” можете да
изпълнявате опции, отнасящи се за целия диск.
SYSTEM MENU
Въведете името на диска (стр. 44).
Можете да въведете до 64 символа за
DVD-RW/DVD-R (режим видеозапис) име
на диска и до 40 символа за DVD+RW/
DVD-RW (режим видео)/DVD+R/DVD-R
(режим видео) име на диска.
</M/m/,,
ENTER
b Забележкa
Името на диска може да не се изведе, когато го възпроизвеждате на друго DVD устройство.
Озаглавяване на диск
+RW
-RWVR -RWVideo
+R
-RVR
-RVideo
Защита на диск
-RWVR
1
Заредете диск.
Вижте раздел “1. Зареждане на диск” на
стр. 38.
2
Натиснете SYSTEM MENU.
Появява се Системното меню.
3
Изберете “Disc Setup” и натиснете ENTER.
1
-RVR
Заредете диск.
Вижте раздел “1. Зареждане на диск” на
стр. 378.
2
Седем основни операции - Запознаване с Вашия DVD рекордер
6
SYSTEM
MENU
Натиснете SYSTEM MENU.
Появява се Системното меню.
3
Изберете “Disc Setup” и натиснете ENTER.
, продължава
45
4
Изберете “Basic” (основни настройки) и
натиснете ENTER.
Възпроизвеждане на диск на друго
DVD оборудване
(Finalize (Финализиране))
+RW
-RWVR -RWVideo
+R
-RVR
-RVideo
5
Изберете “Protect Disc” (защити диска) и
натиснете ENTER.
6
7
Изберете “On” и натиснете ENTER.
Натиснете SYSTEM MENU, за да излезете
от менюто.
Финализирането е необходимо, когато възпроизвеждате дискове, записани с този рекордер,
на друго DVD оборудване.
Когато финализирате DVD+RW, DVD-RW
(Видео режим), DVD+R или DVD-R (Видео
режим), автоматично се създава DVD меню,
което може да се възпроизведе на друго DVD
оборудване.
Преди да финализирате диска, вижте разликите между видовете дискове в таблицата
по-долу.
Разлики между видовете дискове
+RW
За да отмените защитата
Изберете “Off” на стъпка 6.
z Съвет
Можете да задавате защита за индивидуални заглавия
(стр. 83).
-RWVR
-RWVideo
46
Дисковете се финализират автоматично, когато ги извадите от рекордера. Въпреки това, възможно е да се
наложи ръчно да финализирате диска
за определено DVD оборудване, а също
и ако записът е кратък. Можете да
редактирате или записвате на диска,
дори след като го финализирате.
Не е нужно финализиране, когато
възпроизвеждате диска на VR съвместимо оборудване.
Дори ако другото ви DVD оборудване
е съвместимо с VR формата, възможно е да се наложи да финализирате
диска, особено ако записът е твърде
кратък. Можете да редактирате или
записвате на диска, дори след като го
финализирате.
Когато възпроизвеждате на оборудване, различно от този рекордер,
финализирането на диска е необходимо. След като финализирате
диска, не можете да записвате или да
редактирате на него. Ако желаете пак
да записвате на диска, дефинализирайте го (стр. 48) или го форматирайте
отново (стр. 49). Съдържанието на
записа обаче ще бъде изтрито.
-RVR
-RVideo
Когато възпроизвеждате на оборудване, различно от този рекордер,
финализирането на диска е необходимо. След като финализирате диска, не
можете да записвате или редактирате на него.
4
Изберете “Finalise” и натиснете ENTER.
5
6
Изберете “Finalise”, и натиснете ENTER.
Изберете “Next Screen”, и натиснете ENTER.
За DVD-RW/DVD-R (VR mode) рекордерът
започва да финализира диска. Преминете
към стъпка 9.
7
(Само за DVD+RW/DVD-RW (Видео режим)/
DVD+R/DVD-R (Видео режим))
Изберете стил на меню за даденото заглавие и натиснете ENTER.
Менюто се появява в избрания стил за
меню на заглавие, когато изберете “top
menu” (или “menu” за DVD+RW/DVD+R)
на DVD оборудването.
SYSTEM
MENU
8
</M/m/,,
ENTER
(Само за DVD+RW/DVD-RW (Видео режим)/
DVD+R/DVD-R (Видео режим))
Изберете “Yes” и натиснете ENTER.
Рекордерът започва да финализира диска.
9
Натиснете SYSTEM MENU, за да излезете
от менюто.
z Съвет
1
Заредете диск
Вижте раздел “1. Зареждане на диск” на
стр. 38.
2
Натиснете SYSTEM MENU.
Появява се Системното меню.
3
Изберете “Disc Setup” и натиснете ENTER.
Можете да проверите дали дискът е финализиран или не.
Натиснете DISPLAY след стъпка 1 (стр. 43).
b Забележки
• В зависимост от състоянието на диска, записа или
DVD оборудването, възможно е дискът да не се възпроизведе, дори ако е финализиран.
• Възможно е рекордерът да не успее да финализира диска,
ако е записан с друго устройство.
• Ако заредите нефинализиран диск в друго DVD устройство, може да увредите съдържанието на записа.
• Когато използвате DVD+RW, можете да редактирате
или записвате на диска дори ако сте го финализирали.
Заглавното меню обаче няма да се изведе. Финализирайте диска отново, за да изведете заглавното меню.
Седем основни операции - Запознаване с Вашия DVD рекордер
+R
Необходимо е финализиране на диска.
Дискът може да бъде възпроизвеждан само на оборудване, което е
съвместимо с DVD-R дискове във VR
режим. След като финализирате диска, не можете да го редактирате или
да записвате на него, като използвате
този рекордер.
47
Дефинализиране на диска
5
Изберете “Unfinalise” и натиснете ENTER.
6
Изберете “Start” и натиснете ENTER.
-RWVR -RWVideo
За DVD-RW (Видео режим)
DVD-RW дискове (Видео режим), които са
били финализирани с цел предотвратяване на
допълнителен запис или редактиране, могат да
бъдат дефинализирани за по-нататъшен запис
или редактиране.
За DVD-RW диск (VR режим)
Ако не можете да записвате или редактирате
DVD-RW диск (VR режим), който е бил финализиран с друго DVD оборудване, дефинализирайте диска.
b Забележкa
Рекордерът няма да може да дефинализира DVD-RW
дискове (Видео режим), които са били финализирани на
друг рекордер.
1
Заредете диск.
Вижте раздел “1. Зареждане на диск” на
стр. 38.
2
Натиснете SYSTEM MENU.
Появява се Системното меню.
48
3
Изберете “Disc Setup” и натиснете ENTER.
4
Изберете “Finalise” и натиснете ENTER.
Операцията по дефинализирането започва,
което може да отнеме няколко минути.
7. Преформатиране на диск
+RW
-RWVR -RWVideo
-RVR
4
Изберете “Format” и натиснете ENTER.
5
Изберете опция и натиснете ENTER.
-RVideo
“VR режим”: Форматира DVD-RW/DVDR (VR режим или дискове без запис) във
VR режим.
“Видео режим”: Форматира DVD-RW/
DVD-R във Видео режим.
“Format DVD+RW”: Форматира
DVD+RW.
6
Изберете “Start” и натиснете ENTER.
Цялото съдържание на диска се изтрива.
z Съвет
SYSTEM
MENU
</M/m/,,
ENTER
1
Заредете диск
Вижте раздел “1. Зареждане на диск” на
стр. 38.
2
Натиснете SYSTEM MENU.Появява се Системното меню.
3
Чрез преформатирането, вие можете да промените
формата на запис на DVD-RW или отново да записвате
върху DVD-RW дискове, които са били финализирани.
b Забележкa
Не можете да преформатирате записан DVD-R.
Седем основни операции - Запознаване с Вашия DVD рекордер
Новите дискове автоматично се форматират, когато бъдат поставени в рекордера. Ако
е необходимо, вие можете ръчно да преформатирате DVD+RW, DVD-RW или DVD-R диск,
за да го изпразните. За DVD-RW или DVD-R,
вие можете да изберете формат на запис (VR
или Видео режим) в зависимост от вашите
нужди.
Изберете “Disc Setup” и натиснете ENTER.
49
Справочник за цифрови услуги
(Само за цифрово наземно излъчване)
Преглед на EPG
(Electronic Programme
Guide - електронен
програмен справочник)
Електронният програмен справочник
показва график на телевизионните програми
за даден ден или за по-голям период от време
на телевизионния екран (посредством тунера
за Цифрова наземна телевизия, вграден в този
рекордер).
EPG ви предоставя бърз и лесен начин да:
• Разгледате пълен списък на всички налични
канали.
• Разгледате списъка с канали за избрана от вас
дата или жанр.
• Да зададете програма за запис (стр. 53).
b Забележкa
• Наличието и съдържанието на Digital Services (цифрови
услуги) зависят от вашия оператор.
• Digital Services не стават достъпни моментално с
включването на рекордера.
• В някои области информацията за програмите не се
извежда ако изведете EPG по време на запис.
Червен бутон
Зелен бутон
EXIT/
0 RETURN
PAGE –
50
Син бутон
Жълт бутон
GUIDE
INFO
/./N/,
ENTER
PAGE +
Натиснете GUIDE.
Този дисплей се състои от информационно
каре и програмен списък за 8 канала, обхващащ
30-минутен период.
Пример за EPG дисплей:
1 Указва избрания понастоящем номер на
канал, име на станцията, заглавие на програмата и жанр.
2 Указва избраната понастоящем програма и
ви позволява да се движите из списъка.
3 Име на канала
4 Указва дали сте задали запис с таймера за
дадена програма (стр. 53).
5 Цветни бутони
6 Указва, че в графика има къси програми,
които не са изведени в списъка.
7 Съкратено заглавие на програма, в случай че
името е твърде дълго, за да бъде изведено
в клетката.
8 Часови пояс
9 Указва текущото време и дата
Налични бутони в програмния списък
Бутони
Операции
Избира желаната опция
PAGE +/–
Извежда предишните/
следващите осем канала.
INFO
Извежда подробна информация за програмата
(стр. 51).
Цветни бутони
(червен, жълт,
зелен, син)
Активира същия цвят
бутон на екрана.
O RETURN
Затваря дисплея.
Можете да преглеждате описани яна излъчваните програми.
Извеждане на информация за
програмите
1
2
Изберете канал.
Натиснете INFO.
Появява се информационният дисплей с
описание на програмата, която гледате в
момента.
Налични бутони в информационния дисплей
Бутони
Операции
M/m
Превключва дисплея между
описание на текущата/следващата програма
</,
Извежда информация за програмите по другите канали
ENTER
За да гледате избрания канал
INFO
За да изведете подробна информация за програмите
Справочник за цифрови услуги
</M/m/,
Информация за програмите
Преглед на Телетекст (не е
достъпен в някои райони)
Можете да преглеждате Телетекста, който се
излъчва едновременно с някои програми.
Натиснете / (текст).
Появява се екранът на Телетекста.
Можете да използвате и някой от цветните
бутони.
За да излезете от услугата Телетекст
Натиснете отново / (текст).
51
Преглед на цифрови текстови услуги
(само за модели от Обединеното
кралство)
Много цифрови телевизионни програми
излъчват през тяхната телетекст услуга.
Тази цифрова услуга включва висококачествен
цифов текст и графики заедно с подробните опции за навигиране. В допълнение този
рекордер има достъп до определени текстови
канали излъчвани от снабдителя.
b Забележкa
Появята, съдържанието и методите на навигация
на всички цифрови текстови услуги се решават от
снабдителя.
Избор на цифров текст от
определени цифрови текстови
канали
1
Изберете канал, който излъчва цифров
текст.
Можете да търсите цифровитекст канали чрез “Electronic Programme Guide” (стр.
50). Извежда се текстовата страница.
2
След като се изведе текстовата страница
(това може да отнеме известно време),
следвайте инструкциите на екрана, за да
получите това, което желаете.
Някои страници на телевизионната
програма могат да бъдат изведени в
текстови екран. Инструкциите на екрана
ще Ви упътят как да извършите тази
операция.
Ако имате инструкция да натиснете
“OK” или “Select”, когато гледате текстови страници, натиснете ENTER.
За да отмените текстови услуги
Следвайте инструкциите на екрана или натиснете PROG +/-.
52
Избор на цифров текст от
други канали
Цифровите текстови услуги може да са
възможни и при други цифрови канали. Това се
указва понякога от малък символ на телевизионния Ви екраннасложен върху програмата,
която гледате.
1
2
Изберете канал.
Натиснете / (текст) или бутонът указан
от снабдителя.
Появява се информция за телетекста.
3
Можете да получите нформация за достъп
посредством </M/m/,, цветните
бутони или бутоните с цифри.
За да отмените услуга телетекст
Следвайте инструкциите н екрана или натиснете / (текст) или EXIT/ORETURN.
Запис с таймера
(За свободен прием)
Запис с таймер (EPG/
Series/Manual)
Червен бутон
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
+R
Преди да започнете запис
• Уверете се, че на диска има достатъчно
място за записа (стр. 43). За HDD, DVD+RW,
и DVD-RW можете да освободите дисково
пространство, като изтриете някои заглавия (стр. 82).
• Настройте качеството на записваната
картина, ако е необходимо (стр. 120).
b Забележки
Ако включите цифровия телетекст, докато записвате,
съдържанието му ще бъде записано на диска (стр. 135).
TIMER
0 RETURN
Жълт бутон
GUIDE
INFO
/./N/,
ENTER
Y REC
STOP
Запис на телевизионни
програми посредством EPG
Функция EPG е опция, която опростява
настройките на таймера. Само изберете
програмата, която искате да запишете в EPG
дисплей. Датата, часа и каналът на програмата се запазват автоматично.
1
Натиснете GUIDE.
2
Изберете прогама посредством
</M/m/,.
, продължава
Запис с таймера (За свободен прием)
Можете да настроите таймера за общо 32
програми до 30 дни предварително. Методите за настройка на таймера включват:
• EPG: Настройте програмата, която ще се
записва според информацията подадена чрез
EPG (Електронен справочник за програми)
(стр. 53).
• Series Recording (само за модели от Обединеното кралство): Автоматично настройва
рекордера да записва програми в серии (стр.
55).
• Manual: Настройва дата, час и програмна
позиция на ръчната програма.
Зелен бутон
53
3
Натиснете червения бутон
Появяват се датата, началният и крайният час, програмната позиция, режимът на
запис и други настройки.
За дa търсите програми по жанр (Search)
1 Натиснете жълтия бутон, докато е
изведен списъкът с програми.
2 Изберете дата в ред “Date”.
3 Изберете час в ред “Time”.
4 Изберете ред “Genre” и натиснете
ENTER.
5 Изберете жанр чрез на </M/m/, и
натиснете ENTER.
6 Изберете “OK” и натиснете ENTER.
7 Изберете “Search” и натиснете ENTER.
• Ако искате да промените настройките,
следвате стъпка 3 от “Настройки на
таймера ръчно (Manual)” (стр. 56).
• (Само за модели от Обединеното кралство) Можете да настроите “EPG Link”
(стр. 56) или “Series recording” (стр. 55).
4
Изберете “OK” и натиснете ENTER.
До програмата зададена за запис с таймер
се появява икона (червена).
Рекордерът ще стартира автоматично
записа, когато програмата започне.
За разлика от видеорекордер няма нужда
да изключвате рекордера преди старта на
записа с таймер.
• За да промените настройките на таймера, вижте стр. 59.
За да търсите програми по дата (Jump)
1 Натинете зеления бутон, докато се
изведе списък а с програмите.
2 Изберете “Date” в редичка “Date”
3 Изберете „Time”
4 Изберете „Jump” и натиснете ENTER.
54
За да спрете запис по време на запис с
таймер
Натиснете x REC STOP.
Обърнете внимание, че може да отнеме няколко секунди, за да може плейърът да спре запис.
Инструкците на екрана може да се появят
след като сте натиснали x REC STOP. В този
случай, следвайте инструкциите на екрана.
Rec. Mode Adjust
Ако няма достатъчно място на диска за запис,
рекордерът автоматично регулира режима на
запис, за да позволи цялата програма да бъде
записана. Настройте “Rec. Mode Adjust” в позиция “On” в настройки “Recording” (стр. 135).
Когато изберете “AUTO” за режим на запис,
рекордерът автоматично оптимизира качеството на запис за наличното пространство на въведения диск (ако записвате от
DVD диск) или за да съвпадне с празния DVD
диск (ако записвате от харддиска).
• Този рекордер има EPG таймер за увеличаване
на функционалността, който позволява на
записите с EPG таймера да бъдат осъществени в случй на по-ранен старт (преди
зададеното време) или по-късен завършек (след
зададеното време).
Запис на програми чрез Series
Recordings (само за модели от
Обединеното кралство)
Series Recordings е опция, която ви позволява
автоматично да записвате програми в серии
като изпозлвате информация от електронния
справочник EPG. Можете също така
да
търсите програми свързани към настройките
на таймера.
b Забележки
1
След стъпка 2 от “Recording TV programmes
using EPG”, натиснете INFO.
Жълтият бутон (“Series”) на дисплея се
активира, когато е избрана програма със
серийна информация.
2
Натиснете жълтия бутон (“Series”).
Появяват се програми със серийна информация.
3
6
Изберете “Set Details” и натиснете ENTER.
Въведете “Series Recording” в позиция “On” и
натиснете O RETURN.
Изберете “OK” и натиснете ENTER.
Избраната програма е настроена за запис
и се появява в Timer List. Останалите
програми в серията ще бъдат настроени
за запис (и ще се появят в Timer List) последователно при завършването на всеки
следващ запис.
(червено): Показва, че цялата програма е
настроена да бъде записана.
(сиво): Показва, че програмата ще бъде
записана на серии.
• За да промените настройките на таймера вижте стр. 59.
Относно разделени програми
Филмите и програмите, които са разделени
на 2 или повече части се наричат разделени
програми. Ако настроите таймера за една
част от разделена програма, другите й части,
които започват до 3 часа, ще бъдат записани
автоматично. Например, ако сте настроили
за запис първата част, втората ще бъде записана автоматично.
За да използвате тази функция, настройте
“EPG Link” в позиция “On” (по подразбиране) в
стъпка 4 по-горе.
Запис с таймера (За свободен прием)
• Тази функция не може да се използва, когато не е включна от вашия кабелен оператор.
• Записът на таймера при “Series Recordings” в положение
“On” се осъществява на харддиска.
4
5
Натиснете червения бутон.
Появява се настройки за датата, начало и
край на записа, режим на запис, програмна
позиция и т.н.
, продължава
55
За да търсите програми свързани към
настройките на таймера (EPG Link)
Когато настроите запис стаймера за програма
със серийна информация, можете да търсите
свързани програми като описаните по-долу.
За да използвате тази функция, настройте
“EPG Link” в позиция “On” (по подразбиране) в
стъпка 4 по-горе.
• Repeat programmes: Можете да търсите за излъчвания с повторения на програма зададена
за запис с таймера (Alternate Search).
• Programmes in series: Можете да търсите
следващата програма в серия за програми
зададени за запис с таймера (Series Search).
• Recommended programmes: Можете да
търсите препоръчани програми свързани към
програмата, която е настреона за запис с
таймера (Recommendation search).
1 Натиснете TIMER.
2 Изберете настройки за таймера и нати3
снете ,.
Когато следните опции се появят в
подменюто, изберете опция и натиснете ENTER.
“Alternate Search”: Търсене на програми с
повторение.
“Series Search”: Търсене на програми в серия.
“Recommendation Search”: Търсене на програми препоръчани от оператора като
подобни на настоящата програма.
За да настроите програма за запис,
следвайте инструкциите за “Recording
TV Programmes using EPG” (стр. 53) от
стъпка 2.
Относно EPG Link
Функция EPG Link автоматично обновява
датата, часът на започване и спиране на
настройките на таймера, когато операторът
ги промени, EPG се обновява автоматично. Например, ако програма с настройки в
таймера започне или завърши след заявеното
време, настройките на таймера автоматично
се удължават, за да запишат цялата програма.
За да използвате тази функция, настройте
“EPG Link” в позиция “On” (по подразбиране) в
стъпка 4 по-горе.
b Забележки
• Само най-ранната част от разделениет програми се
показва в списъка на таймера.
• Когато “EPG Link” е в настройка “On” не можете да
промените датата, времето на започване/спиране на
настройките на таймера.
Ръчна настройка на таймера
(Manual)
1
Появява се дисплей “Timer List”.
2
56
Натиснете TIMER.
Изберете ред “New Input” и натиснете
ENTER.
3
Изберете опция чрез M/m и регулирайте
посредством M/m. След това натиснете
ENTER.
4
Изберете “OK” и натиснете ENTER.
Появява се дисплей “Timer List”. Индикаторът за запис с таймера светва на дисплея
на предния панел и рекордерът е готов да
започне запис.
• За да започнете запис на сателитна
програма, включете сателитния тунер и
изберете сателитната програма, която
желаете да запишете. Оставете сателитния тунер включен, докато записът
приключи.
• За да промените настройките на таймера, вижте стр. 59.
За да спрете записа по време на запис с
таймера
Натиснете x REC STOP.
Имайте предвид, че на рекордера може да са му
нужни няколко секунди, за да спре записа.
След като натиснете x REC STOP, на екрана
може да се появят инструкции. В този случай
изпълнете екранните инструкции.
2
и натиснете ENTER.
Изберете опция чрез M/m и я настройте посредством M/m.
“Record to”: Настройва дестинацията за
запис. Ако няма достатъчно място на
DVD диска, рекордерът автоматично записва върху харддиска, дори и да изберете
опция “DVD”.
“Recording Mode”: Настройва режим за
запис (стр. 154).
“VPS/PDC”: Избира функция “VPS/PCD”.
Вижте по-долу за подробности относно
функция VPS/PDC.
“Update”: Настройва рекордера автоматично като заменя предишния запис с
таймер с нов.
“Genre” Избира жанра.
• (само за модели от Обединеното
кралство) За подробности относно
“EPG Link” и “Series Recording”, вижте
“Recording programmes using Series Recording
(само за модели от Обединеното кралство)” на стр. 55. Не можете да настроите в позиция “On”, когато настройвате
таймера ръчно.
За да въведете име на заглавие
Изберете “Set Title Name” в стъпка 3 по-горе и
натиснете ENTER (стр. 44).
Запис с таймера (За свободен прием)
Опциите с възможност за регулиране са
изброени:
“Pr/CH”: Настройва позиция за програмата. Можете да изберете и аналогова
програма.
“Date”: Настройва датата (до 30 дни
по-късно). Изберете модел на запис
като натиснете – неколкократно, за да
настроите същите дневни или седмични
програми.
“Start”: Настройва време за старт.
“Stop”: Настройва време за спиране.
“Extend”: Настройва продължителност,
когато записът с таймер е в прогрес. Ако
програмата, която сте настроили за дневен или седмичен запис е удължена, ръчната
настройка на време ще бъде добавена мкъм
допълнителното време в настройките на
таймера.
Обърнете внимание, че “VPS/PDC” е в
положение “On”, не можете да извършите
настройки ”Extend”.
• Ако допуснете грешка, изберете опцията
и променете настройките.
Ако искате да извършите подробни настройки
1 Изберете “Set Details” в стъпка 3 по-горе
Относно функцията PDC/VPS
PDC/VPS сигналите се предават с телевизионни програми в някои системи на излъчване.
Тези сигнали помагат записите с таймер да се
извършват независимо от евентуални отлагания на предавания, по-ранни часове на излъчване
или прекъсвания в програмата.
‹ За да използвате функцията PDC/VPS
Задайте “PDC/VPS” в положение “On” (вижте
„Извършване на подробни настройки” на стр.
57).
Когато включите тази функция, рекордерът
започва сканирането на канали преди записът с
таймера да е започнал.
z Съвет
Можете да използвате функция “Rec Mode Adjust” (стр.
54).
, продължава
57
b Забележки
• Ако се изведе съобщение, че дискът е пълен се появи
на екрана, сменете позицията за запис на “DVD” или
направете място, достатъчно за запис (стр. 83).
• Преди да задавате запис с таймера, уверете се, че часовникът е правилно сверен. В противен случай запис с
таймера не може да бъде извършен.
• Дори ако таймерът е зададен за една и съща програма
всеки ден или всяка седмица, запис с таймера не може да
бъде извършен, ако се застъпва с програма, която има
приоритет пред него. До застъпващата се настройка
в списъка с таймера ще се изведе индикаторът “--”.
Проверете приоритетите в настройките. (стр. 59)
• Дори ако таймерът е зададен, записите с него не могат
да бъдат извършени, докато записвате програма с
приоритет.
• Функцията за настройка на режима на запис работи
само при запис с таймера и когато функцията PDC/
VPS е изключена. Тя не работи с функция Бърз таймер.
• Режимът а запис не може да бъде поставен в позиция
“AUTO”, когато функцията “PDC/VPS” е зададена в
положение “On”.
Използване на функцията
Quick Timer (бърз таймер)
Можете да настроите рекордера да удължава
записа на 30-минутни отрязъци.
Натиснете неколкократно z REC, за да
зададете продължителността на записа.
Всяко натискане увеличава времето на записа с
30 минути. Максималната продължителност
е шест часа.
(нормален запис)
Броячът намалява минута по минута, докато
стигне 0:00, след което рекордерът спира да
записва (захранването му се изключва).
За да отмените Quick Timer
Натиснете неколкократно z REC, докато
броячът се появи на панела на предния дисплей.
Рекордерът се връща към режим на нормален
запис.
За да спрете записа, натиснете x REC STOP.
b Забележкa
Ако изключите рекордера по време на запис, записът
ще спре.
58
Създаване на глави в дадено
заглавие
Рекордерът може автоматично да раздели
даден запис (заглавие) на глави, като постави
маркери за глави. За да зададете интервала, през
които се слагат маркерите или за да изключите тази функция, вижте “Автоматично
разделяне на глави (HDD/VR)”, “Автоматично
разделяне на глави (Видео)” или “Автоматично
разделяне на глави (DVD+R/+RW)” в менюто с
настройки “Recording” (стр. 136).
Когато записвате на твърдия диск, на DVD-R
(VR режим) или на DVD-RW (VR режим),
можете да редактирате маркерите за глави
(стр. 85).
Проверка/промяна/отменяне на
настройките на таймера (Timer List)
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
+R
Можете да проверявате, променяте или
отменяте настройките на таймера, като
използвате Timer List (списъка на таймера).
b Забележка
(Само за модели от Обединеното кралство) За да промените EPG настройките на таймера, настройте “EPG
Link” в позиция “Off” в “Set Details”.
Натиснете TIMER.
Появява се дисплеят “Timer List”.
Когато всички настройки на таймера не
се хващат в списъка, се появява лентата
за прелистване. За да видите скритите
настройки на таймера, натиснете бутоните M/m.
2
Изберете настройката на таймера, която
желаете да проверите/промените/отмените и натиснете ,.
Появява се подменюто.
Изберете опция и натиснете ENTER.
“Modify”:
Променя настройката на таймера.
Изберете елемент с помощта на бутоните </, и го настройте с помощта
на бутоните M/m. Изберете “OK” и
натиснете ENTER.
Когато настройките на таймера се припокриват
• Програмата, която започва първа, е с приоритет и се записва цяла.
• След като свърши предишният запис,
следващите започват със закъснение няколко
десетки от секундата (когато крайният час
на единия запис и началният час на другия
съвпадат).
• Когато записите започват по едно и също
време, ще бъде записан само единият от
тях. Отменете настройката на таймера за
програмата, която няма да записвате.
z Съвети
• При ръчни настройки на таймера не можете да променяте настройката на таймера за текущия запис, но
можете да удължите времетраенето на записа, докато
той тече (стр. 57).
• За настройки на таймера, които използват EPG, можете да промените настройката на таймера за текущия
запис, докато той тече, но не можете да удължите
времетраенето му (дори при спрян запис).
• (Само за модели от Обединеното кралство) При
иползване на настройки за таймер с EPG, можете да
променяте настройките на таймера по време на запис
и да увеличите продължителността му само като
настройте “EPG Link” в позиция “Off”.
• Можете да отидете на най-горната/най-долната редица в Timer List с помощта на бутоните ./>,
докато списъкът е изведен.
Запис с таймера (За свободен прием)
1
“Recommendation Search” (само за модели
от Обединеното кралство) (стр. 56)
За да промените или отмените настройките, повторете стъпки 2 или 3 отгоре.
b Забележки
• Когато функцията “VPS/PDC” е зададена в положение
“On” за един или повече записи с таймера, началният
час може да се промени в случай на закъснение или поранно започване на програмата.
• Дори таймерът да е нагласен, не можете да осъществите запис, докато се записва програма, на която е
даден приоритет.
“Erase”:
Изтрива настройката на таймера.
Изберете “Yes” и натиснете ENTER.
“Skip Once”:
Отменя само веднъж записа на дадена програма, настроен да се включва всеки ден
или всяка седмица. След като отмените
таймера, до настройката му в Timer List
се появява надпис “Skip Once” (прескочи
веднъж).
“Alternate Search” (само за модели от Обединеното кралство) (стр. 56)
“Series Search” (само за модели от Обединеното кралство) (стр. 56).
59
Запис от свързано оборудване
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
+R
Можете да записвате от свързан видеорекордер или друго подобно устройство. За да
свържете видеорекордер или друго подобно
устройство, вижте “Свързване на видеорекордер или подобно устройство” на стр. 34.
1
Натиснете HDD или DVD.
Ако изберете DVD, заредете DVD с
възможност за запис (вижте “1. Зареждане
на диск” на стр. 38).
2
Натиснете INPUT, за да изберете източник
на входен сигнал според свързването, което
сте осъществили.
Дисплеят на предния панел се променя
както следва:
програмна позиция
3
Изберете желания аудио сигнал, когато
записвате двуезична програма на твърдия
диск или на DVD-RW/DVD-R (Видео режим).
Задайте “External Audio” в положение
“Bilingual”, а “Bilingual Recording” в положение “A/L” или “B/R” в менюто с настройки “Audio In” (стр. 132).
4
Натиснете неколкократно REC MODE, за да
изберете режим на запис.
За подробности относно режима на запис
вижте стр. 154.
5
6
Заредете касетата, от която ще записвате, в свързаното оборудване и го задайте
на пауза при възпроизвеждане.
Натиснете z REC.
Този рекордер започва запис.
60
7
Натиснете бутона пауза (или възпроизвеждане) на свързаното оборудване, за да отмените режима пауза при възпроизвеждане.
Свързаното оборудване започва да възпроизвежда и възпроизведеният образ се
записва от този рекордер.
За да спрете записа, натиснете x REC
STOP на този рекордер.
Ако свържете цифрова видео камера с DV
IN жак
Вижте “ Презапис от DV видеокамера” на
стр. 98.
Ако свържете харддиск видео камера с USB
жак
Вижте “ Презапис от HDD видеокамера” на
стр. 94.
b Забележки
• Когато записвате изображение от видео игра, екранът
може да е неясен.
• Не можете да запишете програма, която съдържа
сигнал за защита против копиране Copy-Never.
• Когато “Bilingual Recording” е зададена в положение
“A/L” или “B/R” на стъпка 3, не можете да избирате
звука, докато възпроизвеждате, в следните случаи.
– Когато записвате на твърдия диск (“HDD Recording
Format” е зададена в положение “Video Mode Off” в менюто с настройки “Recording” (стр. 137))/DVD+RW/
DVD+R/DVD-RW/DVD-R (Видеорекордер режим) в
режим PCM.
– Когато записвате на твърдия диск (“HDD Recording
Format” е зададена в положение “Video Mode On” в менюто с настройки “Recording” (стр. 137))/DVD+RW/
DVD+R/DVD-RW/DVD-R (Видео режим).
• Не можете да изберете “L1” на стъпка 2, ако “LINE
1 In” е зададена в положение “Decoder” в менюто с
настройки “Video In/Out” (стр. 131).
GUIDE Plus+ (за аналогово излъчване/достъпна само в райони с услуга GUIDE
Plus+)
Представяне на
системата GUIDE Plus+
Червен бутон
Зелен бутон
Син бутон
Жълт бутон
GUIDE
INFO
/./N/,
ENTER
PAGE –
DAY –
PAGE +
DAY +
Натиснете GUIDE.
Появява се менюто “Home Screen” на системата GUIDE Plus+ .
Ето няколко от начините за използване на
системата GUIDE Plus+.
– Търсене на програма според нейната категория (като например филмови или спортни
програми) или чрез използване на функцията
“Търсене по ключова дума” (стр. 67).
– Веднъж след като сте намерили програмата,
която търсите, използвайте системата
GUIDE Plus+, за да настроите таймера за
запис (стр. 66).
– Можете да настроите системата да извежда
вашите любими програми според условията,
които сте задали, като например категория
или ключова дума (стр. 63).
b Забележкa
Система GUIDE Plus+ не може да се използва когато
“Input Line System” е в настройка “NTSC” в настройки
“Basic” (стр. 125).
1 Прозорец Видео: Показва програмата,
която сте гледали, когато сте натиснали
GUIDE.
2 Лента с действия: Когато на устройството за дистанционно управление се натисне
бутонът със същия цвят, се извеждат
функциите на Лентата с действия. Функцията на Лентата с действия се различава
в зависимост от екрана.
3 Информационно каре: Предоставя информация за избраната програма, когато бъде
изведено менюто “Home Screen”. Съдържанието ще се различава в зависимост от
изведения екран.
, продължава
GUIDE Plus+ (за аналогово излъчване/достъпна само в райони с услуга GUIDE Plus+)
Системата GUIDE Plus+ ® представлява
безплатен интерактивен програмен справочник. Тя извежда информация за максимум седем
дни относно списъците с програми, включително заглавията на програмите, промоции и
информация за предавания. Данните на GUIDE
Plus+ за списъците с телевизионни програми се
предоставят от обслужващия канал на вашия
местен оператор и се приемат посредством
вашата антена, set top box приемника или
директната кабелна връзка. За списъка с всички
европейски обслужващи канали, посетете
интернет адреса:
www.europe.guideplus.com.
61
4 Лента за менюто: Натиснете синия
бутон (“Home”) и натиснете M, за да
преместите курсора към Лентата за
менюто. След това изберете една от
следните опции, като използвате </,
и натиснете ENTER.
“Grid”: Показва програмите за текущия
часови пояс и за следващите 7 дни.
“Search”: Позволява ви да търсите заглавие
по категория или по ключова дума (стр.
67). Изведената категория зависи от данните за програмата, получени от рекордера. Филмови, спортни и детски програми
са примери за възможните категории.
“My TV”: Задава профил за вашите любими
програми (стр. 63).
“Schedule”: Извежда списък с настройките
на таймера (стр. 71).
“Info”: Извежда информация, когато е
достъпна.
“Editor”: Позволява ви да редактирате
подредбата на каналите и извеждането им
на екрана (стр. 65).
“Setup”: Позволява ви да променяте езика,
страната/региона, пощенския код, входния
източник или канала.
5 Позиция “Home”: Когато натиснете синия
бутон (“Home”), курсорът се връща към
последната програмна позиция на “Grid”.
6 Заглавия: Показва заглавията на програмите и тяхната категория; зелено (спортни
програми), лилаво (филмови програми),
синьо (детски програми), сиво (други
програми).
7 Лого на предаването: Показва логото на
предаваната станция.
8 Time Slot: Указва избрания в момента
часови пояс. Използвайте </,, за да
изберете друг часови пояс.
62
Възможни бутони при система GUIDE Plus+
“Home Screen”
Бутони
Операции
Син бутон
(“Home”)
Връща се към позиция
“Home” в “Grid”.
GUIDE
Отменя система GUIDE
Plus+.
PAGE +/-
Променя списъка с програми по страници.
DAY +/-
Променя списъка с програми по дни.
INFO
Показва информация за
избраната програма.
За да отключите прозореца Видео
Прозорецът Видео е заключен, за да не се променят програмните позиции, когато местите
курсора по другите заглавия.
От менюто “Grid” изберете логото на
програмната позиция, която е заключена и натиснете червения бутон (“Unlock”) (отключване). “ “ се променя на “ “ и прозорецът
Видео се отключва. За да заключите прозореца
Видео, изберете логото на програмната позиция, която желаете да заключите и натиснете
червения бутон (“Lock”) (заключване).
b Забележки
• Прозорецът Видео е заключен по време на запис и индикаторът за заключване се появява в прозореца Видео.
Докато записвате, няма да можете да отключите
прозореца Видео.
• Ако гледате програми посредством set top box приемник, прозорецът Видео може да не се промени толкова
бързо, колкото местите курсора. В този случай
заключете прозореца Видео (стр. 62).
Подреждане на любимите ви програми (My TV)
5
3
Натиснете GUIDE.
Натиснете M, за да преместите курсора в
лента Menu.
Изберете “My TV” чрез M/m.
“My TV”
4
Натиснете жълтиа бутон (“Profile”).
6
Натиснете ENTER.
За да промените настройките на профила
Повторете от стъпка 3 по-горе.
Избиране и гледане на програма от My TV
1 В стъпка 3 по-горе натиснете ENTER.
Появяват се програмите, които отговарят на условията на профила.
2 Изберете програма, като използвате
</M/m/, и натиснете ENTER.
GUIDE Plus+ (за аналогово излъчване/достъпна само в райони с услуга GUIDE Plus+)
“Channels”: изберете позиция на програмата, като използвате </M/m/, и
натиснете ENTER. За да добавите още
позиции на програми, натиснете жълтия
бутон (“Add”) (добавяне). Можете да
запишете до 16 програми.
За да отмените запис, изберете програмна
позиция и натиснете червения бутон
(“Delete”) (изтриване).
“Categories”: изберете категория, като
използвате </M/m/, и натиснете
ENTER. За да добавите още категории,
натиснете жълтия бутон (“Add”) (добавяне). Можете да създадете най-много 4
категории.
За да отмените запис, изберете категория
и натиснете червения бутон (“Delete”)
(изтриване).
“Keywords”: въведете ключова дума. Вижте раздел “За да въведете нова ключова
дума” на стр. 67. За да добавите още
ключови думи, натиснете жълтия бутон
(“Add”) (добавяне). Можете да запишете да
16 ключови думи.
За да отмените запис, изберете ключова
дума и натиснете червения бутон (“Изтриване”).
Можете да зададете профил и да подредите
само любимите ви програми.
1
2
Изберете “Channels”, “Categories” или
“Keywords” и натиснете жълтия бутон
(“Add”) (добавяне).
63
Извършване на промени в системата GUIDE Plus+
7
Ако данните за програмния справочник все
още не са получени, след като сте изчакали
един ден, потърсете вашия обслужващ
канал на следния интернет адрес и го
настройте ръчно (“Ръчно сменяне на
обслужващия канал за GUIDE Plus+” (стр.
67)).
www.europe.guideplus.com
Можете да перснализирате система GUIDE
Plus+. Ако приемният канал е променен или
преместен и данните за програмата не могат
да бъдат получени, можете да разрешите
проблема като следвате стъпките.
Търсене на обслужващия канал
за GUIDE Plus+
Настройката по подразбиране за този канал е
зададена на “Automatic”, така че не е необходимо да променяте настройката за него. Ако
обаче той е бил променен или преместен, обновете настройката за обслужващия канал.
Ако set top box приемникът е свързан към рекордера само посредством SCART кабел (стр.
20), вижте “Ръчно сменяне на обслужващия
канал за GUIDE Plus+” на стр. 64.
1
2
3
Натиснете GUIDE.
Натиснете M, за да преместите курсора в
лента Menu.
Изберете “Setup” в Лентата с менюто.
Изчакайте един ден, докато получите данните за програмния справочник.
Ръчно сменяне на обслужващия канал за GUIDE Plus+
Ако set top box приемникът е свързан към
рекордера само посредством SCART кабел
и желаете да приемате данните за програмния справочник от set top box приемника,
потърсете вашия обслужващ канал на следния
интернет адрес и го настройте за вашия
район, като следвате стъпките по-долу:
www.europe.guideplus.com
1
След стъпка 4 от „Searching for the GUIDE
Plus+ host channel (Setup),” натиснете
жълтия бутон (“Change”) двукратно.
Появява се “Manual” (ръчно).
Появява се менюто с настройки на системата GUIDE Plus+.
“Setup”
4
5
6
Изберете “Host Channel Setup” (настройка на
обслужващия канал), като използвате M/m
и натиснете ENTER.
Натиснете жълтия бутон (“Reset”) (нулиране).
Натиснете M/m, за да изключите рекордера.
2
3
4
5
6
Изберете “Source” (източник), като използвате ,.
Натиснете неколкократно жълтия бутон
(“Source”), за да изберете входния източник.
Изберете “Prog. No”., като използвате ,.
Въведете номера на програмната позиция,
като използвате бутоните с цифри.
Натиснете зеления бутон (“Save”) (запазване).
Съобщението на дисплея ще поиска
потвърждение.
64
7
Изберете “Confirm”, като използвате
</, и натиснете ENTER.
6
Дисплеят се връща към менюто за настройки на GUIDE Plus+.
8
Изберете програмната позиция, която искате да проверите, като използвате M/m.
За да промените входния източник,
натиснете червения бутон (“Source”)
(източник).
За да промените програмната позиция,
натиснете зеления бутон (“Prog. No”.),
след което въведете номер на програмна
позиция чрез бутоните с цифри и натиснете ENTER.
Изчакайте един ден, преди да получите данни
за програмата.
За да отмените настройките
Натиснете червения бутон (“Back”) (назад).
За да проверите информация за системата GUIDE Plus+
1 Изберете “Setup” в Лентата с менюто
и натиснете ENTER.
Information”, като използвате M/m и
натиснете ENTER.
b Забележкa
Системата GUIDE Plus+ сe нулира, когато правите
промени в настройките на приемния канал.
За да получите програмна позиция от рекордера, която
може да бъде приета или чрез set top box приемника или
чрез рекордера, променете входния източник на стъпка
6.
Дезактивиране на програмна
позиция (Editor)
Ако някои програмни позиции не се използват
или съдържат нежелани канали, можете да ги
скриете.
1
Проверка на програмните
позиции (Editor)
Проверете дали номерата на програмните
позиции са същите като номерата на програмните позиции, зададени в менюто с настройки
“Analog Tuner”.
Ако искате да направите промени в настройката на канали или да промените името на
канала, вижте “Настройки за прием чрез
антена (Аналогов тунер)” (стр. 127).
1
2
3
Натиснете GUIDE.
Натиснете M, за да преместите курсора в
лента Menu.
Изберете “Editor” чрез </,.
2
След стъпка 4 от „Searching for the GUIDE
Plus+ host channel (Setup),” натиснете
жълтия бутон (“Change”) двукратно.
Натиснете червения бутон (“On/Off”).
Премахнатите позиции ще се оцветят
в сиво.
За да покажете премахнатите програми,
натиснете отново червения бутон (“On/
Off”).
b Забележки
• Не можете да запишете програмна позиция, ако не е настроена в “Настройки за прием чрез антена (Аналогов
тунер)” (стр. 127), дори ако е зададена на позиция “On”
в “Editor” в Лентата с менюто.
• Ако използвате вашия set top box приемник, за да приемате програми (когато set top box приемникът е свързан към рекордера само посредством SCART кабел, стр.
20) и можете да приемате същите програми както със
set top box приемника, така и с рекордера, променете
източника (“Source”), за да приемете програмата с
тунера на рекордера.
GUIDE Plus+ (за аналогово излъчване/достъпна само в райони с услуга GUIDE Plus+)
2 Изберете “GUIDE Plus+ system
z Съвет
“Editor”
4
5
Натиснете ENTER.
Натиснете ,, за да преместите курсора
към дясната колона.
65
Запис с таймера
(Само за аналогово излъчване)
Запис с таймера
(GUIDE Plus+/Manual)
Червен бутон
Зелен бутон
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
+R
TIMER
[ REC
Y REC
STOP
Преди да започнете запис
b Забележки
Не работете със Set Top Box приемника преди или по
време на запис с таймера. Това може да предотврати
акуратния запис на програмата.
Запис с натискане на един
бутон (GUIDE Plus+ (достъпно
само за райони с услуга GUIDE
Plus+))
Можете да използвате системата GUIDE
Plus+, за да настроите таймера да запише програма за период от максимум седем дни.
1
2
66
GUIDE
/./N/,
ENTER
Можете да настроите таймера за общо 32
програми (8 програми, когато използвате функция VPS/PDC) до 30 дни предварително.
Методите за настройка на таймера включват:
• One Button Recording (система GUIDE Plus+)
• Ръчна настройка на таймера
• Уверете се, че на диска има достатъчно
място за записа (стр. 43). За HDD, DVD+RW,
и DVD-RW можете да освободите дисково
пространство, като изтриете някои заглавия (стр. 82).
• Настройте качеството на записваната
картина, ако е необходимо (стр. 120).
• Включете приемника и свържете контролера, когато рекордерът е свързан към Set
Top Box приемник и искате да записвате
посредством GUIDE Plus+ система.
Жълт бутон
Натиснете GUIDE.
Изберете програма, като използвате
</M/m/,.
3
Натиснете червения бутон (“Record”)
(запис) или z REC.
Зададената програма и часовият пояс променят цвета си и рекордерът е готов да
записва. Когато записвате от set top box
приемник, уверете се, че е включен.
За разлика от видеорекордер, тук няма
нужда да изключвате рекордера, преди да
започне записването с таймер.
4 Натиснете жълтия бутон (“Add”).
Извежда се дисплей за въвеждане на
символи.
Търсене на програма по категория
1 Натиснете M, за да преместите кур2
сора в лента Menu, докато е изведена
“Home Screen” в система GUIDE Plus+.
Изберете “Search” чрез </, и натиснете ENTER.
5 Изберете символ от клавиатурата
посредством </M/m/, и натиснете
ENTER.
6 Повторете стъпка 5, за да въведете
“Search”
ключова дума.
7 Натиснете зеления бутон (“Save”).
3 Изберете категория чрез </,.
4 Изберете подкатегория чрез M/m и
натиснете ENTER.
Програмите, които съвпадат с условията
са описани.
Подкагориите се различават в зависимост
от страната/региона.
5 Изберете програма чрез M/m и натиснете ENTER.
За да търсите програма според ключова
дума
1 Натиснете M, за да преместите кур2
3
сора в лента Menu, докато е изведена
“Home Screen” в система GUIDE Plus+.
Изберете “Search” чрез M/m и натиснете ENTER.
Изберете “My Choice” чрез M/m.
Когато вече сте въвели ключови думи,
преминете към стъпка 8.
За да въведете нова ключова дума преинете към стъпка 4.
Въведената ключова дума се регистрира. За да изтриете ключовата дума,
изберете я и натиснете червения бутон
(“Delete”).
За да промените ключовата дума, изберете я и натиснете зеления бутон (“Edit”).
8 Изберете ключова дума чрез M/m и
натиснете ENTER.
Програмите, които съдържат избраната
ключова думав заглавието си, се извеждат
в Information Box.
Запис с таймера (Само за аналогово излъчване)
За да преключите между главни и малки
букви или символи с ударения, натиснете
жълтия бутон (“Keyboard”) неколкократно.
За да отмените въвеждането на нова
ключова дума, натиснете червения бутон
(“Back”).
9 Изберете програма чрез M/m и натиснете ENTER.
z Съвет
Когато сте настроили две или повече ключови думи в
“My Choice”, можете да изберете “All” за подкатегория.
За да изберете програмна позиция бързо
като използвате логото на телевизионната станция
1 Натиснете жълтия бутон (“Channels”)
докато е изведен “Home Screen” в
GUIDE Plus+ система.
, продължава
67
2 Изберете лого на телевизионна станция
3
чрез </M/m/, и натиснете ENTER.
Дисплеят се връща към “Grid” и програмата, която се излъчва в момента от
телевизионната станция се избира.
Изберете програма чрез </, и натиснете ENTER.
Ръчно настройване на таймера (Schedule)
1
Натиснете TIMER.
Появява се списъкът schedule.
2
Натиснете зеления бутон (“Manual”)
(ръчно).
3
Нагласете оградената с жълто дата,
като използвате бутоните с цифри и
</M/m/,. След това натиснете зеления бутон (“Next”) (следващ).
4
Нагласете началния час за запис, като използвате бутоните с цифри и </M/m/,.
След това натиснете зеления бутон (“Next”)
(следващ).
Нагласете крайния час на записа, като използвате бутоните с цифри и </M/m/,.
След това натиснете зеления бутон (“Next”)
(следващ).
Изберете входния източник, като използвате M/m и изберете програмната позиция,
като използвате бутоните с цифри или
M/m.
Натиснете зеления бутон (“Next”) (следващ).
За да потвърдите, промените или отмените запис с таймер
Вижте раздел “Проверка/промяна/отменяне
на настройките на таймера” на стр. 71.
За да спрете записване по време на запис
с таймер
Натиснете x REC STOP.
Имайте предвид, че на рекордера може да са му
нужни няколко секунди, за да спре записа.
След като натиснете x REC STOP, на екрана
може да се появят инструкции. В този случай
изпълнете екранните инструкции.
Настройка режима на запис (Rec. Mode
Adjust)
Ако няма достатъчно място за запис на диска,
рекордерът автоматично настройва режима
на запис, за да може цялата програма да бъде
записана. Задайте “Rec Mode Adjust” в положение “On” в менюто с настройки “Recording”
(стр. 135).
z Съвет
Когато изберете “AUTO” за режим на запис, рекордерът автоматично оптимизира качеството на запис
за наличното пространство във въведения диск (ако
записвате на DVD диск) или за да го напаснете към празен
DVD диск (ако записвате на харддиск).
Date
b Забележки
• Ако на екрана се появи съобщение, известяващо, че
твърдият диск е запълнен, променете дестинацията
на записа на “DVD” или освободете достатъчно
място за записа (стр. 83).
• Последният режим на запис, който сте избрали ръчно,
става режима на запис по подразбиране за записи с
таймера, направени от системата GUIDE Plus+.
• Не можете да настройвате качеството на записа
(HDD или DVD), след като записът започне.
• Може да не хванете даден запис от началото, когато
използвате функцията VPS/PDC.
• Не можете да удължавате времетраенето на записа,
когато сте избрали функция “VPS/PDC” (стр. 69).
• Функцията “Rec. Mode Adjust” действа само когато
записвате с таймера на DVD и функцията VPS/PDC
е изключена.
• Не можете да задавате режима на запис в положение
“AUTO”, когато функцията “VPS/PDC” е в положение
“On”.
5
6
7
Появява се дисплей за въвеждане на
символи.
Можете да промените име на заглавие ако
се налага.
8
Натиснете зеления бутон (“Save”) (запазване).
Появяват се настройките за дата,
начален и краен час на записа, програмна
позиция и др.
68
9
Натиснете бутона с кореспондиращ цвят
неколкократно, за да настроите качество,
честота и място на записа.
• Жълт бутон (“Destination”): Настройва
дестинация на записа. Ако на DVD диска
няма достатъчно място за запис, рекордерът автоматично записва програмата
на харддиска дори и да сте избрали “DVD”
(Recovery Recording). Когато настроите
дневен или седмичен таймер, “HDDr” ви
позволява да замените предишния запис с
таймер съ следващия автоматично (само
за харддиск).
• Зелен бутон (“Frequency”); Избира честота на запис.
• Червен бутон (“Quality”): Избира режим
на запис (стр. 154).
10
Зелен бутон (“Timing”): Изберете продължителност или настройте функция VPS/
PDC. Вижте “Относно функция VPS/
PDC” по-долу.
Жълт бутон (“Genre”): Избира жанр от
харддиска ако се налага.
11
Натиснете GUIDE, за да отмените система
GUIDE Plus+.
Рекордерът е готов да зпаочне запис. За
да промените настройките на таймера
като фунцкия VPS/PDC, вижте стр. 71.
Можете да използвате функция “Rec.Mode Adjust” (стр.
68).
b Забележкa
• Ако на екрана се появи съобщение, че харддискът е
препълнен, променете дестинацията за запис в “DVD”
или направете място за запис (стр. 83).
• Когато настроите дестинацията в позиция “HDDr”,
предишният запис с таймер ще бъде заменен с нов
дори и да не сте го гледали.
Относно функцията PDC/VPS
PDC/VPS сигналите се предават с телевизионни програми в някои системи на излъчване.
Тези сигнали помагат записите с таймер да се
извършват независимо от евентуални отлагания на предавания, по-ранни часове на излъчване
или прекъсвания в програмата.
‹ За да използвате функцията PDC/VPS
Изберете “PDC/VPS” в стъпка 10 по-горе.
Когато включите тази функция, рекордерът
започва сканирането на канали преди записът с
таймера да е започнал.
b Забележкa
Ако на екрана се появи съобщение, че харддискът е препълнен, променете дестинацията за запис в “DVD” или
направете място за запис (стр. 83).
Използване на функцията
Quick Timer
Можете да настроите рекордера да записва на
30-минутни отрязъци.
За подробности вижте стр. 58.
За да спрете записването по време на
запис с таймер
Натиснете бутона x REC STOP.
Имайте предвид, че на рекордера може да са му
нужни няколко секунди, за да спре записа.
След като натиснете x REC STOP, на екрана
може да се появят инструкции. В този случай
изпълнете екранните инструкции.
, продължава
Запис с таймера (Само за аналогово излъчване)
Натиснете ,, за да изведете “Timing”,
след това натиснете кореспондиращия по
цвят бутон неколкократно, з ада настроите продължителност или жанр.
z Съвет
69
Запис на стерео и двуезични
програми
Рекордерът автоматично приема и записва
стерео и двуезични програми, основани на
системата ZWEITON или системата NICAM.
HDD (когато “HDD Recording Format” е зададен в положение “Video Mode On” в менюто с
настройки “Recording” (стр. 137)) и DVD+RW,
DVD+R, DVD-RW (Видео режим) или DVD-R
(Видео режим) могат да записват както
основен, така и допълнителен звук. Можете да
превключите между основен и допълнителен
звук, когато възпроизвеждате диска.
HDD (когато “HDD Recording Format” е зададен в положение “Video Mode On” в менюто с
настройки “Recording” (стр. 137)) и DVD+RW,
DVD+R, DVD-RW (Видео режим) или DVD-R
(Видео режим) могат да записват само един
звук (основен или допълнителен). Изберете звука от менюто с настройки “Audio In” преди
началото на записа.
Задайте “Bilingual Recording” в положение
“A/L” (настройка по подразбиране) или “B/R” в
менюто с настройки “Audio In” (стр. 132).
Вижте стр. 137 относно формата за запис на
HDD.
ZWEITON (Немска стерео) система
Когато получавате стерео програма, се извежда индикацията “Stereo”.
Когато получавате двуезична програма, основана на ZWEITON, се появява индикация “L”, “R”,
или “L+R”.
Система NICAM
За да записвате NICAM програма, уверете
се, че сте задали “NICAM Select” в положение
“NICAM” (настройка по подразбиране) в
менюто с настройки “Audio In”. Ако звукът
не е чист, когато слушате NICAM предавания,
задайте “NICAM Select” в положение “Standard”
(стр. 132).
70
Създаване на глави в дадено
заглавие
Рекордерът може автоматично да раздели
даден запис (заглавие) на глави, като постави
маркери за глави. За да зададете интервала, през
които се слагат маркерите или за да изключите тази функция, вижте “Автоматично
разделяне на глави (HDD/VR)”, “Автоматично
разделяне на глави (Видео)” или “Автоматично
разделяне на глави (DVD+R/+RW)” в менюто с
настройки “Recording” (стр. 136).
Когато записвате на твърдия диск, на DVD-R
(VR режим) или на DVD-RW (VR режим),
можете да редактирате маркерите за глави
(стр. 85).
Проверка/Промяна/Отменяне на
настройките на таймера
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
4
+R
5
Можете да промените или отмените
настройките за запис с таймера, като
използвате менюто със списъка за таймера
(SCHEDULE list).
Промяна на настройките на
таймера
1
Натиснете TIMER.
Появява се списъкът със задачи.
7
2
3
Натиснете зеления бутон (“Edit”) (редактиране).
(време).
Натиснете неколкократно зеления бутон
(“Timing”) (време), за да изберете продължителност или за да настроите функцията
VPS/PDC.
Вижте описаното по-долу във “Функция
VPS/PDC” на стр. 69.
• Ако искате да записвате в определен
HDD жанр, натиснете неколкократно
жълтия бутон (“Genre”) (жанр).
Изберете настройката на таймера, която
желаете да промените, като използвате m.
Можете да промените избраните настройки на таймера, които са оцветени
в розово.
За да промените настройките, преминете
към стъпка 3.
Ако няма да променяте настройки, преминете към стъпка 6.
Червен бутон (“Destination”) (дестинация): указва къде ще бъде направен записът.
Ако на DVD диска няма достатъчно свободно място, рекордерът автоматично
записва програмата на твърдия диск, дори
да изберете “DVD” (Спасяване на записа).
Когато зададете запис с таймера на една и
съща програма всеки ден или всяка седмица,
“HDDr” ви позволява автоматично да
замените предишния запис с таймера с
новия (само за HDD).
• Зелен бутон (“Frequency”) (честота):
избира схемата на записване.
• Червен бутон (“Quality”) (качество):
избира режима на запис (стр. 154).
Натиснете ,, за да изведете (“Timing”)
8
Натиснете GUIDE, за да отмените система
GUIDE Plus+.
Новите настройки стават ефективни.
Запис с таймера (Само за аналогово излъчване)
6
От лявата колона изберете опция, като
използвате червения бутон (“Back”) (назад)
или зеления бутон (“Next”) (напред) и я
настройте, като използвате бутоните с
цифри или </M/m/,.
Натиснете неколкократно съответния цветен бутон, за да промените настройките.
Отменяне на настройките на
таймера
В стъпка 2 от “Проверка/промяна на
натройките на таймера” изберете настройките на таймера, които желаете да
отмените посредством M/m и натиснете
червения бутон (“Delete”).
За да отмените списъка със задачи
Натиснете GUIDE.
, продължава
71
Когато настройките на таймера се припокриват
• Програмата, която е започнала да се записва
първа, има приоритет и се записва цялата.
• След като свърши предишния запис, следващите започват със закъснение няколко
десетки от секундата (когато крайният час
на единия запис и началният час на другия
съвпадат).
• Когато записите започват по едно и също
време, ще бъде записан само единият от
тях. Отменете настройката на таймера за
програмата, която няма да записвате.
b Забележкa
Когато функцията “VPS/PDC” е зададена в положение
“On” за един или повече записи с таймера, началният час
може да се промени в случай на закъснение или по-ранно
започване на програмата.
72
Запис от свързано оборудване
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
+R
Можете да записвате от свързан видеорекордер или подобно устройство. За да свържете
видеорекордера или подобното устройство,
вижте раздел “Свързване на видеорекордер или
подобно устройство” на стр. 34.
За подробности вижте стр. 60.
3
Възпроизвеждане
Изберете заглавието с помощта на бутоните M/m и натиснете ENTER.
Възпроизвеждането започва от избраното
заглавие.
Възпроизвеждане
z Съвет
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
DVD
VCD
+R
CD
DATA DVD DATA CD
Можете да използвате и бутон H в стъпка 3, за да
започнете възпроизвеждане.
b Забележкa
Когато някои видео заглавия са записани в DATA DVD,
MP3 аудио записите на DATA DVD не могат да се
възпроизвеждат.
За да използвате DVD менюто
HDD
DVD
AUDIO
SUBTITLE
ANGLE
b Забележкa
Бутонът H не е достъпен в менюто на диска.
TITLE LIST
/
>
H/X/x
PLAY
MODE
За да възпроизвеждате VIDEO CD/Super
VIDEO CD с PBC функции.
PBC (Контрол на възпроизвеждането) ви
позволява да възпроизвеждате VIDEO CD/
Super VIDEO CD дискове интерактивно,
като използвате менюто на вашия телевизионен екран.
Когато започвате възпроизвеждането на
VIDEO CD/Super VIDEO CD с PBC функции,
се извежда менюто.
Изберете опция, като използвате бутоните
с цифри и натиснете ENTER. След това следвайте инструкциите в менюто (натиснете
H, когато се изведе “Press SELECT”).
Възпроизвеждане
</M/m/,,
ENTER
.
Когато възпроизвеждате DVD VIDEO или финализиран DVD+RW, DVD-RW (Видео режим),
DVD+R или DVD-R (Видео режим), можете да
изведете менюто на диска, като натиснете
TOP MENU или MENU.
b Забележкa
1
Натиснете HDD или DVD.
• Ако изберете DVD, заредете диск (вижте
раздел “1. Зареждане на диск” на стр. 38).
• Ако заредите DVD VIDEO, VIDEO CD,
DATA DVD или DATA CD, натиснете
H. Възпроизвеждането започва.
2
Някои функции за възпроизвеждане (например търсене,
повторно възпроизвеждане или програмно възпроизвеждане) не могат да бъдат използвани с функцията PBC. За
да възпроизвеждате с тези опции, започнете възпроизвеждането без PBC функции, като използвате Title List.
Натиснете TITLE LIST.
Ако списъкът със заглавия е вече изведен,
пропуснете тази стъпка.
Пример: HDD
, продължава
73
За да възпроизвеждате DivX видео файлове
или аудио записи на диск, който съдържа и
двата типа файлове
1 Натиснете <, докато е изведен Title
List (DVD/CD).
2 Изберете “Data Format” чрез M/m и
натиснете ENTER.
3 Изберете “CD”, “MP3” или “DivX” чрез
M/m и натиснете ENTER.
4 Върнете се към списъка със заглавия и
изберете албум, заглавие или запис и
натиснете ENTER или H.
За да спрете възпроизвеждането
Натиснете x.
За да възстановите възпроизвеждането от
точката, в която сте го спрели (Resume Play)
Когато натиснете H отново, след като сте
спрели възпроизвеждането, рекордерът възстановява възпроизвеждането от точката, в
която сте натиснали x.
За да започнете отначало, натиснете отново
x, а после натиснете H. Възпроизвеждането
започва от началото на заглавието/записа/
сцената.
b Забележки
• Не можете да възстановите възпроизвеждането по
време на TV пауза.
• Функцията Resume Play не е достъпна за Super VIDEO
CD дискове.
• Точката, в която сте спрели възпроизвеждането, се
нулира, когато:
– отворите отделението за диска (освен за HDD).
– възпроизведете друго заглавие (освен за HDD).
– превключите менюто за Списъка със заглавията в
положение “Original” или “Playlist” (само за DVD-RW/
DVD-R във VR режим).
– редактирате заглавието, след като сте спрели
възпроизвеждането.
– промените настройките на рекордера.
– направите запис (освен за HDD/DVD-RW/DVD-R
във VR режим).
– изключите захранващия кабел.
74
Възпроизвеждане на DVD със зададени ограничения (Родителски контрол)
Ако възпроизвеждате DVD с ограничения, на
екрана на вашия телевизор се извежда дисплеят
за въвеждане на вашата парола.
Въведете 4-цифрената парола, като използвате
бутоните с цифри и натиснете ENTER.
Рекордерът започва възпроизвеждане.
За да запишете или промените паролата, вижте раздел “Настройки за ограничения (Parental
Lock - родителски контрол)” на стр. 138.
Възпроизвеждане с едно натискане на бутон
(само за SCART/HDMI връзки)
Натиснете H. С едно натискане на бутона
H рекордерът и телевизорът автоматично
се включват и сигналът от рекордера се появява на телевизора. Възпроизвеждането започва
автоматично.
b Забележкa
• Когато използвате HDMI свързване, може да има
известно закъснение, преди възпроизведеното изображение да се появи на телевизионния екран. Началото
на записа може да не се възпроизведе.
• За да използвате функцията за възпроизвеждане с едно
натискане, настройте “Control for HDMI” в позиция
“On” (по подразбиране) в настройки “HDMI Output”
(стр. 140).
Опции при възпроизвеждане
Можете да проверите местоположението на бутоните по-долу, като разгледате илюстрацията
на стр. 73.
Бутони
Операции
ANGLE
Променя на ракурсите за сцени, когато натиснете по време
на възпроизвеждане. Когато на диска има записани различни
ракурси (multi-angles), “ “ се появява на екрана.
За да промените индиаторът за снимане под ъгъл, настройте
“Angle Indicator” в позиция “Off” в настройки “Playback” (стр.
138).
DVD
AUDIO
HDD -RWVR
-RVR
DVD
CD
VCD
Избира една от аудио пътечките, записани на диска, когато
го натиснете неколкократно в режим на нормално възпроизвеждане.
*1
*1
DVD DATA DVD DATA CD : Избира езика.
HDD -RWVR
DATA DVD DATA CD
VCD
CD
-RVR
: Избира основен или допълнителен
звук.
*2
DATA DVD DATA CD : Избира стерео или моно
аудио записи.
*2
SUBTITLE (субтитри)
DVD
DATA DVD * DATA CD *
Избира език на субтитрите, когато го натиснете неколкократно.
* Само за DivX видео файлове
(единично повтаряне/единично превъртане
напред)
HDD
+RW
-RWVideo
+R
-RVideo
DVD
-RWVR
-RVR
DATA DVD *
DATA CD *
. (предишен)/
> (следващ)
Избира език на субтитрите, когато го натиснете неколкократно.
, повтаря сцената със следВсеки път, когато натиснете
ното времетраене.
5 секунди t 15 секунди t 30 секунди t 1 минута t
2 минути t 3 минути t 5 минути t 10 минути t
20 минути – превърта напред на 10tминутни интервали t
2 часа
Всеки път, когато натиснете
, превърта бързо напред
текущата сцена със следното времетраене.
30 секунди t 1 минута t 1 минута 30 секунди t 2 минути
t 3 минути t 5 минути t 10 минути t 20 минути t
превърта напред на 10tминутни интервали t 2 часа
Възпроизвеждане
*1 Само за DivX видео файлове
*2 Само МР3 аудио записи.
Преминава към началото на предходно/следващо заглавие/
глава/сцена/запис, когато го натиснете по време на възпроизвеждане.
Преминава към началото на първото заглавие/запис, когато го
натиснете в режим стоп.
, продължава
75
Бутони
Операции
(бързо превъртане назад/
бързо превъртане напред)
Бързо превърта назад/напред диска, когато го натиснете по
време на възпроизвеждане.
Скоростта на търсене се променя както следва:
бързо превъртане назад бързо превъртане напред
NFR1*1 5
NFR2 5 5
NFR3*3 5 5 5
NFR4*3 5 5 5 5
U .FF1*2
U U .FF2
U U U .FF3*3
U U U U .FF4*3
Когато натиснете и задържите бутона, бързото превъртане
напред/назад продължава с избраната скорост, докато не отпуснете бутона.
*1 Когато натиснете m веднъж по време на възпроизвеждане,
можете да възпроизвеждате в обратна посока (Reverse play)
(не е достъпно за VIDEO CD/Super VIDEO CD/DivX видео
файлове).
*2 Когато натиснете M веднъж по време на възпроизвеждане,
можете да възпроизвеждате бързо със звук (не е достъпно за
VIDEO CD/Super VIDEO CD).
*3 Не е достъпно за VIDEO CD/Super VIDEO CD.
За да възстановите нормалното възпроизвеждане, натиснете
H.
HDD
+RW
-RWVR
-RWVideo
+R
-RVR
-RVideo
DVD
VCD
DATA DVD
*1*2
DATA CD
*1
Възпроизвежда на забавен каданс, когато е натиснат за повече
от една секунда в режим на пауза.
Възпроизвежда кадър по кадър, когато е натиснат за кратко в
режим на пауза.
За да възстановите нормалното възпроизвеждане, натиснете
H.
*1*2
*1 Само в посока на възпроизвеждането
*2 Само за DivX видео файлове
9 (пауза)
Спира възпроизвеждането на пауза. За да възстановите нормалното възпроизвеждане, натиснете H.
b Забележки
• Ракурсите и субтитрите на заглавията, записани с
този рекордер, не могат да бъдат променяни.
• JPEG файлове с изображения, направени с DVD видео камера, могат да бъдат възпроизведени само като изреждане на кадри (slideshow). За видео файлове, съдържащи
JPEG файлове с изображения и филми, рекордерът ще
възпроизведе само частите с филми.
Забележки относно възпроизвеждането на
DVD с DTS звук
DTS аудио сигналите се извеждат единствено
през жака DIGITAL OUT (COAXIAL).
Когато възпроизвеждате DVD с DTS звукови
пътечки, задайте “DTS Output” в положение
“On” в менюто с настройки “Audio Out” (стр.
133).
76
Забележки относно възпроизвеждането на
DTS звукови записи на CD
• Когато възпроизвеждате DTS-кодирани
дискове, от жаковете LINE 3-TV/LINE 1/
DECODER/LINE 2 OUT (R-AUDIO-L) ще
се чува силен шум. За да предотвратите
евентуална повреда в аудио системата,
предприемете мерки, когато включвате
горепосочените жакове към усилвател. За да
се наслаждавате на възпроизвеждане на DTS
Digital Surround звук, трябва да включите
външен DTS декодер към DIGITAL OUT жака
на рекордера.
• Настройте звука на “STEREO” като използвате AUDIO бутона, когато възпроизвеждате DTS звукови записи от дискове (стр. 75).
Неколкократно възпроизвеждане на избран участък от
записа (A-B Repeat)
1
Натиснете PLAY MODE по време на възпроизвеждане.
За аудио записи на CD, натиснете –,
докато Title List е изведен, изберете “Play
Mode”.
Появява се менюто “Play Mode” (режим на
възпроизвеждане).
2
Неколкократно възпроизвеждане (Repeat)
Можете да възпроизведете повторно всички
заглавия/записи/файлове на едно заглавие/глава/
запис на твърдия диск или на диск.
1
За аудио записи на DATA DVD/DATA CD/
CD, натиснете ,, докато е изведен Title
List и изберете “Play Mode”.
Появява се менюто “Play Mode” (режим на
възпроизвеждане).
Изберете “A-B Repeat” и натиснете ENTER.
Избира се “Set point A” (задайте точка А).
2
3
“Repeat Title” (за HDD/DVD/DATA DVD*1/
DATA CD*1): повтаря текущото заглавие.
“Repeat Chapter” (за HDD/DVD): повтаря
текущата глава.
“Repeat Track” (за VIDEO CD*2/CD/DATA
DVD/DATA CD): повтаря текущия запис.
“Repeat Programme”: повтаря текущата
програма (стр. 78).
“Repeat Disc” (за VIDEO CD*2/DVDRWs/
DVD-Rs/DATA DVD/DATA CD (VR режим)): повтаря всички записи на диска.
“Repeat Album” (за DATA DVDs*3/DATA
CDs*3): повторете наличния албум.
Докато следите звука, натиснете ENTER
в началната точка (точка A) от участъка,
който искате да повторите неколкократно.
Избира се “Set point B” (задайте точка B).
4
Продължете възпроизвеждането, за да
откриете крайната точка (точка B) и
натиснете ENTER.
*1 Само за DivX видео файлове
*2 Достъпна само когато възпроизвеждате без PBC
функции
*3 Само за аудио записи.
A-B Repeat започва.
4
За да отмените A-B Repeat
Натиснете CLEAR или задайте “A-B Repeat” в
положение “Off” в менюто “Play Mode” (режим
на възпроизвеждане).
b Забележки
• Когато възпроизвеждате HDD/DVD VIDEO/DVDRW (Видео режим)/DVD-R (Видео режим), задайте
началната и крайната точка за едно и също заглавие.
• “A-B Repeat” не е наличен за МР3 аудио записи.
Изберете “Repeat” и натиснете ENTER.
Изберете елемент, който ще повтаряте с
помощта на бутоните M/m.
Възпроизвеждане
3
Натиснете PLAY MODE по време на възпроизвеждане.
Натиснете ENTER.
Repeat play започва.
За да отмените Repeat play
Натиснете CLEAR или задайте “Repeat” в
положение “Repeat Off” в менюто “Play Mode”
(режим на възпроизвеждане).
b Забележкa
Можете да изберете “Repeat Programme” само по време на
Programme play.
, продължава
77
Създаване на ваша собствена
програма (Programme)
*1
-RVideo *1 VCD
HDD -RWVideo
DATA DVD
*2
DATA CD
6
7
CD
За да програмирате други глави или записи,
натиснете </M/m/,, за да изберете
номер на стъпка и повторете стъпки 4 и 5.
Натиснете H.
Programme play стартира.
*2
*1 само за финализирани дискове
*2 само за аудио записи формат МР3.
За да спрете Programme play.
Натиснете x(стоп).
За да отмените Programme play
Можете да възпроизведете съдържанието
на твърдия диск или на диск в реда, който
желаете, като подредите заглавията/главите/
албумите/записите на твърдия диск или на
диска, за да създадете своя програма. Можете
да съставите програма от максимум 24 глави/
записи.
1
Натиснете PLAY MODE по време на възпроизвеждане.
За аудио записи на DATA DVD/DATA CD/
CD, натиснете ,, докато е изведен Title
List и изберете “Play Mode”.
Появява се менюто “Play Mode” (режим на
възпроизвеждане).
2
3
Изберете “Programme” и натиснете ENTER.
Изберете “Input/Edit Programme” (въведи/редактирай програма) и натиснете ENTER.
Дисплеят “Input/Edit Programme” се различава в зависимост от вида на диска.
Пример: DVD
4
5
Изберете заглавие или албум (пример:
Заглавие 01) с помощта на бутоните M/m
и натиснете ,.
Изберете глава или запис (пример: Глава
001) с помощта на бутоните M/m и натиснете ENTER.
Главата или записът се програмират.
Ако допуснете грешка, изберете номера
на стъпката (пример: 01) с помощта на
бутоните </M/m и натиснете CLEAR.
78
Натиснете CLEAR по време на възпроизвеждане или задайте “Programme” в положение
“Cancel Programme Play” в менюто “Play Mode”
(режим на възпроизвеждане).
За да изтриете програмата
Натиснете CLEAR в режим стоп или задайте
“Programme” в положение “Erase Programme List”
в менюто “Play Mode” (режим на възпроизвеждане).
z Съвети
• Програмата, която сте създали, остава и след като
Programme play завърши. За да възпроизведете отново
същата програма, задайте “Programme” в положение
“Start Programme Play” в менюто “Play Mode” (режим
на възпроизвеждане). Програмата обаче се изтрива,
когато извадите диска или натиснете ?/1.
• Можете да повторите Programme play. Задайте
“Repeat” в положение “Repeat Programme” в менюто
“Play Mode” (стр. 77).
Подробни функции за възпроизвеждане
Пауза на телевизионно предаване (TV Pause/Pause Live TV)
1
Натиснете H, за да възстановите възпроизвеждането на програмата.
Можете да превъртате напред/назад, да
правите пауза или да спирате програмата
посредством m/M. X и x без това
да оказва влияние на записа.
3
Възпроизвеждане от началото
на програмата, която записвате (Едновременен запис и
възпроизвеждане)
Докато гледате телевизионното предаване
с този рекордер, натиснете TV Pause
Картината спира и рекордерът започва
запис на настоящия канал на харддиска.
Може да отнеме до 10 сек, за да започнете
запис.
2
Картината не прави пауза и рекордерът започва запис в
следните случаи:
– когато програмните позиции са предварително
различно зададени за телевизора и рекордера.
– Когато гледате програма от външно оборудване
свързано към вашия телевизор.
• Картината приета от рекордера прави пауза когато
“TV Pause” е настроена в “Recorder Tuner” в настройки
“Options 2” (стр. 142)
• При някои телевизори може да не е възможно да използвате функция “TV Pause”. За подробности обърнете
се към инструкциите за експлоатация приложени към
вашия телевизор.
• Функцията “TV Pause” няма да работи правилно когато гледате телевизия през свързан компонент като
видеорекордер или цифров тунер. функция “TV Pause”
работи само с канал избран на телевизора.
• Не можете да използвате функция “TV Pause” като
опция за запис от компонент (видеорекордер и т.н.)
свързани към LINE1/DECODER жака.
• Функцията “TV Pause” няма да работи ако свързания
телевизор не е съвместим със SMARTLINK. За да
проверите дали телевизорът Ви е съвместим със
SMARTLINK, обърнете се към инструкцията за експлоатация към телевизора.
Възпроизвеждане
Можете да въведете пауза на настоящото
телевизионно предаване и да запишете на
харддиска, а след това да продължите да
гледате програмата по-късно. Тази функция е
удобна, когато получите неочаквано обаждане
по телефона или когато Ви дойдат гости,
докато гледате телевизия.
Когато свързвате рекордера към вашия телевизор посредством SCART жак, извършете
следното:
– настройте “SMARTLINK” в опция “This
Recorder Only”в настройки “Options” (стр.
141).
– настройте “TV Pause” в опция “TV’s Tuner” в
настройки “Options 2” (стр. 142).
– настройте предварително програмните
позиции като свалите от вашия телевизор
чрез “Download from TV” от “Auto Channel
Setting” в настройки “Tuner” (стр. 127).
Ако не извършите SCART връзка, настройте “TV Pause”в позиция “Recorder’s Tuner” в
настройки “Options2” (стр. 142).
b Забележки
Натиснете REC STOP за да спрете записа.
Функцията “Chasе Play” (Едновременен запис
и възпроизвеждане) Ви позволява да гледате записаната част от програмата, докато тя все
още се записва. Не е нужно да чакате докато
записът свърши.
Натиснете H докато записвате
Възпроизвеждането започва от началото на
програмата, която записвате.
Когато превъртите напред до точката, която записвате, функцията “Chasе Play” се връща
в режим на нормално възпроизвеждане.
, продължава
79
Възпроизвеждане на предходен
запис, докато правите друг
(Едновременен запис и възпроизвеждане)
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
DVD
+R
VCD DATA DVD
DATA CD
Едновременният запис и възпроизвеждане
Ви позволява да гледате предходна записана
програма, докато записвате друга. Възпроизвеждането продължава дори и да започне запис
с таймера. Използвайте тази функция както
следва:
• Докато записвате на HDD:
Възпроизведете друго заглавие от HDD.
Възпроизведете предварително записана
програма на DVD, натискайки DVD.
• Докато записвате на DVD:
Възпроизведете предварително записана
програма на HDD, натискайки HDD.
Търсене на време/заглавие/глава/
запис и др.
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
DATA CD
Възпроизвеждането започва от избраното
заглавие.
Пример: Възпроизвеждане на DVD, докато
записвате на HDD.
1 Докато записвате, натиснете DVD и
заредете DVD в рекордера.
2 Натиснете TITLE LIST, за да изведете
списъка със заглавията на DVD.
3 Изберете заглавието, което желаете да
възпроизведете и натиснете ENTER.
4 Изберете “Play” от подменюто и натиснете ENTER.
b Забележкa
Не можете да възпроизвеждате DVD, DivX видео или
VIDEO CD, записано в цветовата система NTSC, докато записвате на HDD при система PAL/SECAM.
80
*
Можете да търсите диск по заглавие, глава,
сцена или запис. Тъй като заглавията и песните
са обозначени с уникални номера, можете да
изберете желаното заглавие или запис като
въведете неговия номер. Можете да търсите
и определена сцена, използвайки времевия код.
1
Натиснете PLAY MODE по време на възпроизвеждане.
Появява се меню “Play Mode”.
2
3
Изберете “Search Mode” и натиснете ENTER.
Изберете метод на търсене и натиснете
ENTER.
“Time Search” (за HDD/DVD/DATA
DVD*1/DATA CD*1/VIDEO CD*2):
Търси начална точка чрез въвеждане на
времеви код.
“Title Search” (за HDD/DVD/DATA DVD*1/
DATA CD*1)
“Chapter Search” (за HDD/DVD)
“Track Search” (за VIDEO CD*3)
Пример: Възпроизвеждане на друго заглавие
от HDD, докато записвате върху HDD.
1 Докато записвате, натиснете TITLE
2
DVD
* Само за DivX файлове
Докато записвате на HDD, можете да възпроизвеждате и DVD VIDEO, VIDEO CD, Super
VIDEO CD, CD, DATA DVD или DATA CD.
LIST, за да се появи списъкът със заглавията на HDD.
Изберете заглавието, което желаете да
възпроизведете и натиснете ENTER.
+R
*
VCD DATA DVD
-RWVR -RWVideo
*1 само за DivX видео файлове
*2 освен за VIDEO CD
*3 само когато възпроизвеждате без PBC функции
Извежда се екранът за въвеждане на цифри.
4
Натиснете бутоните с цифри, за да изберете номера на заглавието, главата, записа,
времевия код и др., които желаете.
Например: Времево търсене
За да намерите сцена на 2 часа 10 минути и
20 секунди от началото, въведете “21020”.
Ако направите грешка, изберете друг
номер.
5
Натиснете ENTER
Рекордерът започва възпроизвеждането
от избрания номер.
z Съвет
Можете да търсите заглавие/запис/глава като въведете
номера им посредством бутоните с цифри.
Възпроизвеждане
81
Изтриване и редактиране
Преди редактиране
Този рекордер предлага най-различни начини за
редактиране за различни видове дискове.
b Забележкa
• Можете да изгубите редактираното съдържание, ако
отстраните диска или започнете запис с таймера по
време на редактирането.
• DVD дискове, създадени от DVD видеокамери, не
могат да бъдат редактирани с този рекордер.
• Ако се появи съобщение, което показва, че контролната информация за диска е пълна, изтрийте ненужните
заглавия.
• Оставащото място на диска изведено на екрана може
да се различава от оставащото място на диска.
• Щом веднъж затворите DVD+R или DVD-R, не можете да редактирате или записвате на диска. Не можете
да редактирате затворен диск.
Освобождаване на дисково пространство
За да освободите дисково пространство
на DVD+RW или DVD-RW (Видео режим)*,
изтрийте заглавието с най-голям номер в
списъка.
Заглавие с най-голям номер
За да освободите пространство на харддиска
или DVD-RW (режим видеозапис) можете да
изтриете което и да е заглавие.
Вижте “Erasing and Editing a Title” на стр. 83. За
DVD-R и DVD+R възможното място на диска
не се увеличава дори и да изтриете заглавия.
82
За да превключите между плейлист и списък
със заглавие (DVD-RW/DVD-R само в режим
видеозапис)
Можете да изведете плейлист заглавията на
диска в списъка със заглавията (плейлист) или
оригиналните заглавия в списъка със заглавията
(оригинален).
1 Натиснете <, докато списъкът със
2
3
заглавията е изведен на екрана.
Изберете “Original” посредством M/m
и натиснете ENTER.
Изберете “Original” или “Play List” чрез
M/m и натиснете ENTER.
Относно акуратността на редактиране
Когато редактирате заглавия записани на харддиска можете да изберете вида на редакция.
“Video Mode Compatible Editing”:
Препоръчително ако ще презаписвате заглавия на DVD-RW/DVD-R (режим видео) или
DVD+RW/DVD+R след високоскоростен презапис. Точките за редакция може да се различават
малко от тези, които сте избрали.
“Frame Accurate Editing”:
Препоръчително ако искате да редактирате
прецизно заглавия. Въпреки това точките за
редакция може да се различават малко от тези,
които сте избрали при презапис на заглавия с
високоскоростен презапис..
“Create”: Създава Плейлист (стр. 87).
“Undo”: Отменя последната редакция,
която сте извършили.
Изтриване и редактиране на
заглавие
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
+R
Този раздел обяснява основните функции при
редактиране. Обърнете внимание, че редактирането е необратимо. За да редактирате
DVD-RW/DVD-R (VR режим), без да променяте оригиналните записи, създайте плейлист
заглавие (стр. 87).
1
2
Натиснете TITLE LIST.
Можете да озаглавите или преименувате DVD (стр. 45).
Изтриване на множество
заглавия (Multi-Mode)
HDD
Можете да изберете и изтриете до 24 заглавия
едновременно.
Когато редактирате заглавия на DVDRW/DVD-R във VR режим, превключете
към Списъка със заглавия (Original или
Playlist), ако е необходимо.
1
2
Изберете заглавие и натиснете ,.
3
Извежда се подменю.
3
z Съвет
Появява се подменюто.
Изберете “Multi-Mode” и натиснете ENTER.
Извежда се дисплеят за избор на заглавия,
които ще бъдат изтрити.
Изберете опция и натиснете ENTER.
Изтриване и редактиране
Можете да правите следните редакции на
заглавието.
“Erase”: Изтрива избраното заглавие.
Изберете “Yes”, когато бъдете попитани
за потвърждение.
“Edit”: Позволява ви да направите следните редакции.
• “Title Name”: Позволява ви да въвеждате
или въведете отново име на заглавие
(стр. 44).
• “Set Thumbnail”: Променя миниатюрното изображение на заглавието, което се
появява в Списъка със заглавия (стр. 42).
• “А-B Еrase”: Изтрива определен участък
от заглавието (стр. 84).
• “Divide”: Разделя заглавието на две заглавия (стр. 84).
• “Chapter Edit”: Редактира главите в дадено заглавие (стр. 85).
• “Set Genre”: Задава жанр на дадено заглавие.
• “Protect”: Защитава заглавието от
изтриване. До защитеното заглавие се
появява обозначение “ ”.
• “Move”: Променя реда на възпроизвеждане на заглавието (стр. 87).
• “Combine”: Комбинира две заглавия в едно
(стр. 87).
“Genre Name”: Позволява ви да въведете
име на жанр (до 12 символа) (стр. 44).
“Multi-Mode”: Позволява ви да изберете и
едактирате множество заглавия едновременно (стр. 83).
Натиснете TITLE LIST.
Натиснете ,.
4
Изберете заглавие и натиснете ENTER
Извежда се отметка в квадратчето до
избраното заглавие.
За да премахнете отметката, натиснете
отново ENTER.
5
6
Повторете стъпка 4, за да изберете всички
заглавия, които желаете да изтриете.
Когато приключите с избора на заглавия,
натиснете ,.
Появява се подменюто.
7
Изберете опция и натиснете ENTER.
“Erase”: Изтрива избраните заглавия.
“Protect”: Защитава заглавията от изтриване. До защитеното заглавие се появява
обозначение “ ”.
“Unprotected”: Отменя защитата на
заглавията.
“Change Genre”: Променя жанра на заглавията.
, продължава
83
z Съвет
Можете да излезете от “Multi-Mode”, като натиснете
, и изберете “Single-Mode”, докато избирате заглавия.
Изтриване на част от
заглавие (A-B Erase)
За да отмените “A-B Erase”
Натиснете O RETURN. Появява се Списъкът със заглавия.
z Съвет
След като сцената бъде изтрита, на нейно място се въвежда маркер за глава. Той разделя заглавието на отделни
глави от двете страни на маркера.
b Забележки
HDD -RWVR
-RVR
Можете да изберете участък (сцена) в
заглавие и да го изтриете. Имайте предвид, че
изтритите сцени в заглавие не могат да бъдат
възстановени.
1
2
• Изображенията или звукът може да прекъснат за
момент в точката, в която изтриете част от
заглавието.
• Участък, по-малък от 5 секунди, не може да бъде
изтрит.
След стъпка 2 от “Изтриване и редактиране
на заглавие”, изберете “Edit” и натиснете
ENTER.
Изберете “A-B Erase” и натиснете ENTER.
HDD -RWVR *
За HDD, изберете вида редактиране и
натиснете ENTER. За подробности
вижте стр. 82.
Появява се дисплеят за задаване на точка
A.
Заглавието започва да се възпроизвежда.
Ако желаете да презаписвате дълги заглавия на
диск, но не искате да намалите качеството на
картината, разделете заглавието на две по-малки заглавия. Имайте предвид, че разделянето на
заглавието е необратимо.
Разделяне на заглавие (Divide)
-RVR
*
* Можете да разделяте само плейлист заглавия за DVDRW/DVD-R (VR режим).
1
2
След стъпка 2 от “Изтриване и редактиране
на заглавие” изберете “Edit” и натиснете
ENTER.
Изберете “Divide” и натиснете ENTER.
За HDD, изберете вида редактиране и
натиснете ENTER. За подробности
вижте стр. 82.
Появява се дисплеят за задаване на точката на разделяне.
Заглавието започва да се възпроизвежда.
3
Изберете точка А с помощта на бутоните
m/M или H и натиснете X.
• За да се върнете в началото на заглавието, натиснете X, а после натиснете
..
4
Изберете “From” и натиснете ENTER.
Извежда се позицията на точка A и
заглавието отново започва да се възпроизвежда.
5
6
7
Натиснете H.
Изберете точка B с помощта на бутоните
m/M или H и натиснете X.
Изберете “To” и натиснете ENTER.
Извежда се позицията на точка B.
8
Изберете “Yes” и натиснете ENTER.
Сцената се изтрива
84
3
Изберете точка на разделяне с помощта на
бутоните m/M или H и натиснете
X.
• За да се върнете в началото на заглавието, натиснете X, а после натиснете
..
4
Натиснете ENTER.
Съобщението на дисплея ще поиска
потвърждение.
5
Изберете “Yes” и натиснете ENTER.
Заглавието се разделя на две.
Изтриване и редактиране на глава
HDD -RWVR
-RVR
Можете да редактирате отделните глави в
дадено заглавие. За да редактирате DVD-RW/
DVD-R (VR режим) без да променяте оригиналните записи, създайте плейлист (стр. 87).
1
Натиснете TITLE LIST.
За DVD-RW/DVD-R във VR режим, превключете Списъка със заглавия (Original или
Playlist), ако е необходимо.
2
Изберете заглавие, съдържащо главата,
която искате да редактирате и натиснете
,.
Появява се подменюто.
3
4
Изберете “Edit” и натиснете ENTER.
Изберете “Chapter Edit” и натиснете ENTER.
За HDD, изберете вида редактиране и
натиснете ENTER. За подробности
вижте стр. 82.
5
Изберете опция и натиснете ENTER.
, продължава
Изтриване и редактиране
Можете да редактирате главата по следните два начина.
“Divide”: Разделя главата на две (стр. 86).
“Erase/Move”
• “Erase”: Изтрива избраната глава (стр.
86).
• “Move” (за Playlist заглавия на DVD-RW/
DVD-R във VR режим): Променя реда на
възпроизвеждане на главата (стр. 88).
“Combine”: Комбинира две глави в една
(стр. 86).
85
Разделяне на глава (Divide)
1
2
След стъпка 4 от “Изтриване и редактиране
на глава” изберете “Divide”.
Изберете глава с помощта на бутоните
</, и натиснете ENTER.
Главата започва да се възпроизвежда.
3
Изберете точката за разделяне на глава с
помощта на бутоните m/M или H
и натиснете X.
• За да се върнете в началото на заглавието, натиснете X, а после натиснете
..
4
Натиснете ENTER.
Главата се разделя на две.
Изтриване на глава (Erase)
1
След стъпка 4 от “Изтриване и редактиране
на глава” изберете “Erase/Move”.
2
Изберете глава с помощта на бутоните
</, и натиснете ENTER.
Изберете “Erase” и натиснете ENTER.
3
Съобщението на дисплея ще поиска
потвърждение.
4
Изберете “Yes” и натиснете ENTER.
Главата се изтрива
86
Комбиниране на множество
глави (Combine)
1
След стъпка 4 от “Изтриване и редактиране
на глава” изберете “Combine”.
2
Преместете лентата за комбиниране с
помощта на M/m, и натиснете ENTER.
Главите от двете страна на лентата се
комбинират.
b Забележка
Отделните глави не могат да бъдат обединявани ако
са създадени от автоматичен презапис с харддиск
камерата.
Създаване и редактиране на
плейлист
-RWVR
4
Изберете “Move” и натиснете ENTER.
5
Изберете ново местоположение на заглавието с помощта на бутоните M/m и
натиснете ENTER.
-RVR
Редактирането на плейлист ви позволява да
редактирате многократно, без да променяте
оригиналния запис. Можете да създадете до 99
плейлист заглавия.
b Забележкa
Не можете да презаписвате или премествате плейлист
заглавия, съдържащи заглавия, които са записани със сигнал за защита против копиране “Copy-Once” (стр. 157).
1
Заглавието се премества на новото
място.
• За да преместите още заглавия, повторете от стъпка 2.
Натиснете TITLE LIST.
Превключете на Playlist (стр. 82).
2
Натиснете ,.
Появява се подменюто.
3
Изберете “Create” и натиснете ENTER.
В Списъка със заглавия се появяват оригиналните заглавия.
4
Изберете оригинално заглавие, което да прибавите към плейлиста и натиснете ENTER.
5
Повторете стъпки 3 и 4, за да изберете
всички заглавия, които желаете да добавите към плейлиста.
Преместване на плейлист
заглавие (Move)
1
1
Натиснете TITLE LIST.
За подробности относно превключването на Playlist, вижте стр. 82.
2
Изберете плейлист заглавие и натиснете
,.
Появява се подменюто.
3
4
Изберете “Edit” и натиснете ENTER.
Изберете “Combine” и натиснете ENTER.
5
Изберете заглавие, което искате да комбинирате.
Изберете “Yes” и натиснете ENTER.
Натиснете TITLE LIST.
Изтриване и редактиране
Избраното заглавие се прибавя към
плейлиста.
Комбиниране на няколко плейлист заглавия (Combine)
За подробности относно превключването на Playlist, вижте стр. 82.
2
Изберете плейлист заглавие и натиснете
,.
Появява се подменюто.
3
Изберете “Edit” и натиснете ENTER.
6
Заглавията се комбинират.
Разделяне на плейлист заглавие (Divide)
Можете да разделите плейлист заглавие. За
инструкции вижте стр. 84.
, продължава
87
Преместване на глава (Move)
1
Натиснете TITLE LIST.
За подробности относно превключването на Playlist, вижте стр. 82.
2
Изберете плейлист заглавие, съдържащо
главата, която искате да редактирате и
натиснете ,.
Появява се подменюто.
3
4
5
Изберете “Edit” и натиснете ENTER.
Изберете “Chapter Edit” и натиснете ENTER.
Изберете “Erase/Move”.
6
Изберете глава с помощта на бутоните
M/m и натиснете ENTER.
Изберете “Move” и натиснете ENTER.
Изберете ново местоположение на главата
с помощта на бутоните M/m и натиснете
ENTER.
7
8
Главата се премества на новото място.
88
Презапис (HDD y DVD)
Преди презаписа
В тази глава “презапис” се свързва с “копиране
на записано заглавие от вътрешния твърд диск
(HDD) на друг диск или обратното”. Можете
да изберете да презапишете само едно заглавие
като използвате бутон HD/DVD DUB
(вижте “Презапис на едно заглавие (презапис на
заглавие)” на стр. 90) или множество заглавия
едновременно (Презапис на няколко заглавия вижте “Презапис на много заглавия (Презапис
на избрани заглавия)” на стр. 90). Можете също
така да презапишете цяло DVD, за да направите копие (вижте “Making a Backup Disc (DVD
Backup)” на стр. 93).
Преди да започнете, прочетете следните
предупреждения, които се отнасят и до двата
метода на презапис.
Преди да започнете
z Съвет
Когато презаписвате плейлист заглавие, то се записва
като оригинално заглавие.
b Забележки
• Не можете да правите запис, докато презаписвате.
• Преди да възпроизвеждате презаписан диск на друго
DVD оборудване, финализирайте диска (стр. 46, 91)
• Не можете да презаписвате от DVD VIDEO или финализирани DVD-RW/DVD-R (видео режим) върху HDD.
• Заглавия съдържащи смесени съотношения не могат
да се презаписват на DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/
DVD-R (видео режим) като използвате бутон HDD/
DVD DUB.
• Заглавия с повече от 8 часа не могат да се презапишат
на еднослойно DVD+RW/DVD+R.
• Заглавия в размер 16:9 и с ниска резолюция (SEP и LP
режими) не могат да се презапишат на DVD+RW/
DVD+R/DVD-RW/DVD-R (видео режим) .
• Заглавия, записани с аудио сигнал Dolby Digital 5.1 канала
се преобразуват в двуканални, когато се записват при
нормална скорост (“Real Time” пррезапис).
• Относно функция “Move” вижте стр. 157.
Презапис (HDD y DVD)
• Не можете да записвате едновременно
основния и поддържащ звук на HDD (когато “HDD Recording Format” е настроен на
“Video Mode On” в настройки “Recording”),
DVD+RW, DVD-RW (Video режим), DVD+R
или DVD-R (Video режим). При двуезични
програми, изберете “Bilingual Recording” A/L“
(по подразбиране) или “B/R” в настройките
“Audio In” (стр. 132). За HDD формата на
запис вижте стр. 137.
• Името на заглавия и източника на презапис
се записват. Само до 40 знака от името на
заглавие се презаписват, когато записвате от
HDD на DVD+RW/DVD-RW (видео режим)/
DVD+R/DVD-R (видео режим).
• Обозначенията на отделните глави в източника за презапис се записват. Позицията на
обозначенията може да е малко по-различна
от оригинала. Въпреки това обозначенията
в източника на презапис не се запазват в
презаписаното заглавие, когато презаписвате
на DVD+RW, DVD-RW (Video режим), DVD+R
или DVD-R при нормална скорост. Обозначенията за глави се въвеждат автоматично
според настройките на “Auto Chapter (Video)”
и “Auto Chapter (DVD+R/+RW)” в “Recording”
меню (стр. 136).
• Настройките за миниатюра “Set Thumbnail”
се презаписват като маркировка за миниатюра (освен когато презаписвате от DVDRW/DVD+RW (видео режим)/DVD-R/DVD+R
(видео режим). Позицията на маркировката
за миниатюри може да е малко по-различна
от оригинала.
89
HDD/DVD презапис
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
Презапис чрез Dubbing List
+R
Можете да презапишете единично заглавие
като натиснете бутон HDD/DVD DUB по
време на възпроизвеждане.
1
Започнете възпроизвеждане на заглавие.
За възпроизвеждане на заглавие вижте
“Playing the Recorded Programme/DVD” на
стр. 49.
2
Натиснете HDD/DVD DUB
Рекордерът започва да презаписва
настоящото възпроизвеждано заглавие
от началото. Рекордерът се изключва
автоматично когато не го използвате
повече от 20 мин след като презаписът е
приключил.
За да отмените презаписа
Натиснете и задръжте HDD/DVD DUB за
повече от 1 секунда.
Когато презаписът (местенето) е спрял по
средата никаква част от заглавието няма
да бъде преместена на мястото за презапис.
Въпреки това свободното място на DVD+R/
DVD-R ще намалее.
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
Можете да изберете заглавия, които искате
да презапишете посредством Dubbing List.
Можете също така да редактирате заглавия
преди презапис без промяна на оригиналните
заглавия.
1
Натиснете SYSTEM MENU.
Появява се системното меню.
2
3
Изберете “Dubbing” и натиснете ENTER.
Изберете място за презапис и натиснете
ENTER.
За да презапишете заглавия от харддиска
на диск изберете “HDD а DVD”.
За да презапишете заглавия от диск на
харддиска изберете “DVD/CD а HDD”.
4
Изберете “Create New Dubbing List” и натиснете ENTER.
Появява се Dubbing List (списък за презапис).
• Ако имате предварително запазен
Dubbing List и искате да продължите да
го редактирате, изберете “Use Previous
Dubbing List” и преминете към стъпка 7.
Относно режима на презапис
Заглавията на харддиска се презаписват на диск
с висока скорост (High-speed dubbing).
Заглавията на диск се презаписват на харддиска
с нормална скорост (Real Time dubbing).
За минималното време, което се изисква за
“High-Speed” Dubbing вижте стр. 157.
За да се прехвърлите в режим на запис
(само когато презаписвате от диск на
харддиск)
След стъпка 1 натиснете REC MODE за да
изберете режим на запис.
b Забележкa
Не можете да използвате бутон HDD/DVD DUB в
следните случаи. Презапис на заглавие като използвате
Dubbing List (стр. 90).
– Когато презаписвате заглавие записано в режим МN6
или в по-дълъг режим на DVD+RW/DVD+R.
– Когато презаписвате заглавие записано в режим HQ+
на DVD.
90
+R
1 Място за презапис
2 Общ брой заглавия за презапис
3 Номер на презаписа
9
Display 1: Изберете заглавие, което искате
да презапишете (дисплей “Select Titles”)
Display 2: Редактиране на заглавие (дисплей
“Title Edit”)
Display 3: Потвърждение на настройки
и започване на презапис (дисплей “Start
Dubbing”)
4 Общ брой на записаните заглавия и оставащо място на диска за презапис (прибл.)
5 Миниатюрно изображение на избрано
заглавие
5
Изберете заглавие и натиснете ENTER.
Избраното заглавие променя цвета си.
Когато изберете “HDDаDVD” в стъпка 3
можете да промените реда на заглавията
или да търсите заглавие по жанра (вижте
“3. Playing the Recorder Programme (Title List)”
на стр. 40.)
6
7
Повторете стъпка 5 з ада изберете всички
заглавия, в който искате да ги презапишете.
Изберете “Next” чрез , и натиснете
ENTER.
Появява се дисплеят “Title Edit” за повече
подробности относно редактирането
вижте “To edit titles on the Dubbing List” на
стр. 92.
Изберете “Next” чрез , и натиснете
ENTER.
Появява се дисплей “Start Dubbing”.
Опциите се различават в зависимост от
посоката на презаписа или вида на диска.
“Recording Mode”: Променя режима на презапис за всички избрани в момента заглавия
чрез M/m (стр. 154).
“Input Disc Name”: Променя името на
диска (стр. 44).
“Finalise”: Изберетe “Yes”, за да финализирате диска автоматично след презаписа
(DVD-RW/DVD-R (видео режим) или
DVD+R).
10
Изберете “Start Dubbing” и натиснете ENTER.
Когато настроите “Finalise” в позиция
“Yes” в стъпка 9 изберете заглавие и натиснете ENTER.
Рекордерът се изключва автоматично ,
когато не го използвате повече от 20 мин
след приключване на презаписа.
За да отмените презаписа
Натиснете и задръжте HDD/DVD DUB за
повече от 1 секунда.
Когато презаписът (местенето) е спрял по
средата никаква част от заглавието няма
да бъде преместена на мястото за презапис.
Въпреки това свободното място на DVD+R/
DVD-R ще намалее.
За да отмените режима на презапис
“ “ се появява, когато заглавие се презаписва
при висока скорост в дисплей “Title Edit”. Следните заглавия се презаписват при нормална
скорост (Real-Time Dubbing).
– Заглавия съдържащи основни и вторични
звуци (освен DVD-RW/DVD-R (VR режим).
– Заглавия записани със смесени размери изображения (4:3, 16:9 и т.н.) (освен за DVD-RW/
DVD-R (VR режим).
– Заглавия записани на DVD+RW/DVD (видео
режим)/DVD+R/DVD-R (видео режим)
Презапис (HDD y DVD)
8
Изберете опция посредством M/m и натиснете ENTER.
За минималното време което се изисква, за
да започнете “High speed” dubbing погледнете
стр. 157.
, продължава
91
За да редактирате заглавия на Dubbing List
1 Следвайте стъпки 1 до 7 от “Dubbing
Using Dubbing List” на стр. 90.
Появява се дисплей “Title Edit”.
2 Изберете заглавието, което искате да
3
редактирате и натиснете ENTER.
Появява се подменю.
Изберете опция и натиснете ENTER.
Опциите се различават в зависимост от
мястото избрано за презапис или от вида
на диска.
“Erase”: Изтрива избраното заглавие.
“Title Name”: Наименува заглавие (стр. 44)
“A-B Erase”: Изтрива част от заглавие
(стр. 84)
“Move”: Премества реда на заглавията
(стр. 87)
“Preview”: Позволява Ви да проверите
съдържанието на заглавие.
“Divide”: Разделя заглавие на две (стр. 84)
“Combine”: Комбинира две заглавия (стр.
87)
“Chapter Edit”: Редактира заглавие (стр. 85)
“Set Thumbnail”: Променя миниатюрата
на заглавие (стр. 42)
“Recording Mode”: Настройва качеството
на картината за презаписа.
“Bilingual”: Настройва как да бъде презаписана двуезична програма.
“Cancel”: Излиза от подменюто.
4 Повторете стъпки 2 и 3, за да редактирате всички заглавия.
5 Отидете в стъпка 8 от “Презапис
посредством Dubbing List” на стр. 90, за
да презаписвате редактирани заглавия.
92
b Забележки
• Dubbing List, който сте създали остава след презаписа.
За да редактирате съществуващ Dubbing List, изберете
“Use Previous Dubbing List” в стъпка 4. Dubbing List се
разчиства, когато:
– Промените “Input Line System” настройките в
“Basic” (стр. 125).
– Нулирате рекордера (стр. 150)
– Отворите шейната на диска (освен когато записвате от харддиска)
– Редактирате заглавията на диска (освен когато
записвате от харддиска)
– Превключите Title List от Original или Playlist
(когато презаписвате от DVD-RW/DVD-R само в
режим видеозапис).
– Финализирате диска
• Следите оставени от редакцията на презаписа
могат да останат на диска след като презапишете на
DVD+RW/DVD-RW (видео режим)/DVD+R/DVD-R
(видео режим).
• Финализирането се отменя ако записът с таймера
стартира дори и да сте настроили “Finalise” от “Yes”
в стъпка 9
Създаване на резервно копие
(DVD Backup)
+RW
-RWVideo
+R
9
Дискът автоматично се финализира.
За да направите друго резервно копие, сменете диска,натиснете “Start” и натиснете
ENTER.
-RVideo
Можете да презапишете цялото съдържание на финализиран DVD+RW/DVD+R или
финализиран DVD-RW/DVD-R (видео режим)
на друг DVD+RW/DVD-RW или на неизползван
DVD+R/DVD-R чрез диск-копие на информацията на харддиска.
Изберете “Cancel” и натиснете ENTER.
10
Изберете “Yes” или “No” и натиснете ENTER.
За да изтриете данните на харддиска,
изберете “Yes”,
За да направите друго резервно копие покъсно, изберете “No”.
Рекордерът се изключва автоматично
ако не сте го използвали 20 мин след като
презаписът е приключил.
b Забележкa
Не могат да се правят копия на нефиналзирани дискове.
1
Натиснете SYSTEM MENU.
Появява се системното меню.
2
3
4
Изберете “Dubbing” и натиснете ENTER.
Изберете DVD Backup” и натиснете ENTER.
Изберете Start new DVD Backup” и натиснете ENTER.
Ако предварително сте презаписали
резервното копие на харддиска изберете
“Resume writing data” и преминете към
стъпка 7.
5
Рекордерът започва да презаписва цялото
съдържание на DVD-то на харддиска.
7
Натиснете Z (отваряне/затваряне) и смете DVD-то с възможни за запис DVD+RW/
DVD-RW или с неизползвани DVD-R/DVD+R.
За да направите резервно копие на
DVD+RW/DVD+R поставете възможен за
запис DVD+RW или неизползван DVD+R.
За да направите резервно копие на DVDRW/DVD-R поставете възможен за запис
DVD-RW или неизползван DVD-R.
8
Натиснете DISPLAY, докато презаписвате.
За да отменете създаването на резервно
копие по време на презапис
Натиснете и задръжте HDD/DVD DUB за
повече от една секунда.
За да изтриете резервни данни от
харддиска
1 Изберете “Erase back-up data” в стъпка 4
2
и натиснете ENTER.
Дисплеят изисква потвърждение.
Изберете “Yes” и натиснете ENTER.
b Забележки
• Когато презаписът на DVD+R/DVD-R е спрян по
средата в стъпка 8 не можете да презаписвате или
възпроизвеждате диска.
• Не можете да правите резервно копие на DVD+R DL/
DVD-R DL.
• Не можете да използвате функция “DVD Backup” в
зависимост от качеството и състоянието на диска
или характеристиките на записващото устройство и
авторския софтуер.
Презапис (HDD y DVD)
6
Поставете DVD, на което ще правите
резервно копие.
Изберете “Start” и натиснете ENTER.
За да изведете информация за презаписа
Изберете “Start” и натиснете ENTER.
Рекордерът започва презапис с висока
скорост на съдържанието, което беше
презаписано в стъпка 6.
93
Презапис от HDD
видеокамера
Преди презапис от HDD
видеокамера (видеокамера с харддиск)
Този раздел обяснява презаписа с HDD видеокамера и възпроизвеждане на съдържанието
на DV видеокамера посредством USB жак на
предния панел. Методите на презапис от видеокамера с харддиск включват:
• Презапис с едно докосване (One-Touch
Dubbing)
• Запис чрез дисплея (Full Dubbing).
Следвайте инструкциите в “Preparing for HDD
camcorder Dubbing”, след това се прехвърлете в
секцията за презапис.
z Съвети
• Ако искате да презаписвате чрез LINE IN жаковете
вижте “Запис от свързано оборудване” на стр. 72.
• Ако искате да записвате съдържанието на харддиска
на видеокамерата на DVD, презапишете ги първо на
харддиска на рекордера и след това на DVD.
• Когато мястото на харддиска на рекордера свърши
или когато спрете презаписа по средата на заглавието
само част от него остава записана на харддиска.
• Dolby Digital 5.1-канален звук записан на харддиска на
камерата може да бъде презаписан на рекордера в същия
формат.
b Забележки
• Когато презаписвате от HDD на видеокамера не са
налични записи с таймера или други опции.
• Поддържаните устройства са Sony HDD SD (стандартна разделителна способност) видеокамери с дата
на производство през или преди месец април 2008.
• Рекордерът не поддържа AVCHD формат (HD (висока
разделителна способност) качество на изображението). Можете да презаписвате изображения само
във формат MPEG-2 (SD (стандартна разделителна
способност) качество на изображението).
• Когато харддисковата камера съдържа и джижещи се и
неподвижни изображения, на харддиска на рекордера ще
бъдат презаписани само движещите се изображения.
• Плейлисти създадени посредством видеокамерата не
могат да бъдат прехвърлени на рекордера.
• Не можете да настроите режим на записза презапис
от харддиска на видеокамерата.
• Когато презаписвате от харддиск на видеокамера,
рекордерът разпознава и използва датата на зааснемане
и информация за времето от харддиска на видеокамерата. Ако часовникът на видеокамерата с харддиск не е
верен, рекордерът може да не презапише съдържанието
добре. Сверете часовника на видеокамерете с харддиск
преди заснемане.
• Изображенията от харддиска на видеокамерата не се
извеждат по време на презапис.
• Не можете да запишете дата, час или съдържанието на
паметта на видеокамера с харддиск на рекордера.
• Ако презаписвате съдържание записано с високо качество на харддиска на видеокамерата, може да отнеме
по-дълго време, за да приключи презаписа.
• Настройте рекордера и харддиска на видеокамератав
еднаква цветова система.
Как се създават глави
При всеки презапис съдържанието записано на
харддиска се разделя на глави според датата на
заснемане. Ако датата е променяна, следващите заснети изображения също се включват.
Всяка заснета сесия на харддиска на видеокамерата става отделна глава.
z Съвет
Имената на заглавията се поставят автоматично като
“USB*** (час на първоначалното заснемане).”
b Забележкa
Презаписаното съдържание се разделя на отделни глави в
следните случаи дори и ако са записани в един и същи ден:
– Когато общото време на запис надхвърля 12 часа.
– Когато общият брой на сцените надхвърля 99.
94
Подготовка за HDD презапис
Можете да свържете цифрова харддиск видеокамера към USB жака на рекордера.
Вижте също така ръководството за експлоатация, приложено към Вашата видеокамера,
преди да я свържете към рекордера.
1
2
Включете видеокамерата с харддиск и
рекордера.
Свържете видеокамерата с харддиск към
USB жака на входния панел.
b Забележки
• Свържете видеокамерата с харддиск директно към
рекордера.
• Не изключвайте USB кабела по време на презапис.
• Когато сигналът от USB жака (тип А) на предния
панелрекордера не се извършва правилно когато използвате видеокамера с харддиск, свържете камерата към
LINE IN жака и следвайте инструкциите от “Запис
от свързано оборудване” на стр. 72.
• Рекордерът може да разпознае и запази информация
за дата и час на заснемане на до 10 видеокамери с
харддиск. Ако свържете 11 или повече видеокамери
с харддиск, заснемането с едно докосване както и
“Incremental Dubbing” не могат да бъдат извършени
правилно.
DVD рекордер
към USB жака
USB кабел
(не е приложен)
Видеокамера с
харддиск
: посока на сигнала
3
Настройте видеокамерата с харддиск в
режим USB свързване (например:
“ COMPUTER” или “ USB CONNECT”).
Презапис от HDD видеокамера
USB изход
За подробностиобърнете се към инструкциите за експлоатация приложени към
видеокамерата с харддиск.
За да рестартирате свързаното USB
устройство
Изберете “Restart USB Device” от “USB” в
настройки “Options 2” (стр. 142).
95
Запис в HDD формат (Презапис с
едно докосване)
Можете да запишете цялото съдържание на
харддиска на видеокамерата си на харддиска на
рекордера с едно натискане на бутона ONETOUCH DUB.
Когато презаписвате от видеокамера с
харддиск за първи път, цялото съдържание се
прехвърля на рекордера. Следващият път само
новозаснетите сцени, които още не са били
прехвърлени се презаписват.
Следвайте стъпки 1 до 3 от “Подготовка
за презапис от харддиск на видеокамера”
на стр. 95 и натиснете ONE-TOUCH DUB на
рекордера.
Рекордерът започва да презаписва съдържанието на харддиска на видеокамерата в HDD Title
List на рекордера.
Рекордерът се изключва автоматично ако не
го използвате повече от 20 минути след като
презаписът е приключил.
Презапис от харддиска на видеокамерата като изпозлвате дисплея
(HDD-Cam Dubbing)
Можете да презапишете сдържанието на
харддиска на вашата видеокамера на харддиска
на рекордера като използвате екрана.
Методите за презаписот харддиска на видеокамерата включват:
• Частичен презапис
Рекордерът автоматично засича съдържание
записано от свързаната видеокамера и започва да презаписва съдържанието следващо
последните презаписани сцени.
• Пълен презапис
Рекордерът презаписва цялото съдържание
на харддиска на видеокамерата включително
това, което вече е презаписано на рекордера.
1
2
Следвайте стъпки 1 до 3 от “Подготовка
на харддиск видеокамерата за презапис” на
стр. 95.
Натиснете SYSTEM MENU.
Появява се системното меню.
Прекъсване по време на запис
Натиснете x REC STOP за около 3 сек.
Обърнете внимание, че спирането на записа е
възможно да отнеме няколко секунди.
b Забележки
• Бутонът за презапис с едно докосване на харддиск
видеокамерата не функционира с рекордера.
• При презаписа с едно докосване, съдържанието, което е
презаписано на рекордера не може да бъде презаписвано отново дори и след като сте го изтрили от
рекордера. За да презапишете същото съдържание на
рекордера отново, презапишете цялото съдържаниет
на харддиска на видеокамерата (вижте “Презапис
от видеокамера с харддиск чрез екрана (HDD-Cam
Dubbing)” на стр. 96).
• Всички данни за презаписано съдържание се изтриват,
когато нулирате рекордера (стр. 150).
• Ако USB жака и DV жака на рекордера са свързани към
съвместима цифрова видеокамера, презаписът с едно
докосване се извършва посредством USB жака.
96
3
4
5
Изберете “HDD-Cam/DV” и натиснете ENTER.
Изберете “HDD-Cam Dubbing” и натиснете
ENTER.
Изберете “Incremental Dubbing” (частичен
презапис) или “Full Dubbing” (пълен презапис)
и натиснете ENTER.
За да презапишете само новозаснети сцени
изберете “Incremental Dubbing”. За да
запишете цялото съдържание на харддиск
видеокамерата изберете “Full Dubbing”.
Дисплеят изизсква потвърждение.
6
Изберете “Yes” и натиснете ENTER.
Рекордерът започва презапис на съдържанието на харддиск видеокамерата в HDD
Title List на рекордера.
Рекордерът се изключва автоматично ако
не го използвате повече от 20 минути след
като презаписът е приключил.
За да спрете презаписа
Натиснете и задръжте xREC STOP за повече
от три секунди. Или изберете “Exit” в стъпка 6 и натиснете ENTER.
b Забележкa
При “Incremental Dubbing” съдържанието, което вече е
било презаписано на рекордера не се презаписва отново
дори и след като сте го изтрили от рекордера. Можете да презаписвате само новозаснети сцени.
Презапис от HDD видеокамера
97
z Съвет
Презапис от DV видеокамера
Преди презапис от DV
видеокамера
Този раздел обяснява презаписа с DV видеокамера и възпроизвеждане на съдържанието на
DV видеокамера посредством DV IN жак на
предния панел. Ако искате да презапишете
посредством LINE IN жака, вижте “Recording
from Connected Equipment” на стр. 72.
DV IN жака на този рекордер съвпада с i.LINK
стандарта.
Следвайте инструкциите в “Preparing the DV
camcorder Dubbing”, след това се прехвърлете
в секцията за презапис. За повече информация
относно i.LINK, вижте “About i.LINК” на стр.
161.
Как се създават глави
Съдържанието записано на харддиск или DVD
става самостоятелно заглавие. Това заглавие
се разделя на глави. Когато презаписвате на
харддиск или DVD-RW/DVD-R (режим видеозапис) или когато “Auto Chapter (HDD/VR)” е
в позиция “On” в настройки “Recording” (стр.
136), всяка сесия със заснемане на касета става
глава на диска. При други дискове рекордерът
разделя заглавието на отделни глави според
“Auto Chapter (Video)” или “Auto Chapter
(DVD+R/+RW)” в настройки “Recording” (стр.
136).
Ако планирате да използвате допълнителна редакция
на диска след първоначалния презапис, използвайте DV
IN жака и запишете на DVD-RW/DVD-R (VR режим) или
на HDD.
b Забележки
• Не можете да извършите запис, докато правите DV
презапис.
• Жакът DV IN е само входен. Той не извежда сигнали.
• Няма да можете да използвате DV IN жака, когато:
– сигналът произведен през DV IN жака на предния
панел не може да бъде възпроизведен, когато използвате вашата цифрова видеокамера. (вижте “Относно
i.LINK” на стр. 161). Свържете камерата към LINE
IN жака и следвайте инструкциите в “Запис от
свързано оборудване без таймер” на стр. 72.
– входният сигнал не е DVC-SD формат. Не свързвайте цифрова видеокамера с формат MICRO MV, дори
и тя да притежава i.LINK жак.
– изображенията на касетата съдържат защитни сигнали за авторско право, които ограничават записа.
• Ако желаете да възпроизвеждате диска на друго DVD
оборудване, трябва да го затворите. (стр. 46)
• Настройте рекордера и DV видеокамерата на една и
съща система на цветовете (стр. 125).
Връзки
DVD рекордер
към DV IN
Подготовка за DV презапис
Можете да свържете цифрова видеокамера към
жака DV IN на рекордера, за да записвате или
редактирате от DV/Digital 8 видеокасета.
Операцията се извършва автоматично, защото рекордерът ще превърта касетата напред
и назад, без да е нужно да извършвате действия
с Вашата цифрова видеокамера. Извършете
следното, за да започнете да използвате “DV
Edit” функциите на този рекордер.
Вижте също така ръководството за експлоатация, приложено към Вашата видеокамера,
преди да я свържете към рекордера.
98
i.LINK кабел
(не е приложен)
DV изход
Цифрова
:посока на сигнала видеокамера
1
Натиснете HDD или DVD, за да изберете
местоположение за записа.
Ако изберете DVD, заредете диска (вижте
“Зареждане на диск” на стр. 38).
2
Поставете DV/Digital 8 касета като източник във Вашата цифрова видеокамера.
За да може рекордерът да записва или
редактира, Вашата цифрова видеокамера
трябва да бъде зададена в режим на видео
възпроизвеждане.
3
Натиснете REC MODE на устройството за
дистанционно управление неколкократно, за
да изберете режима на запис.
Режимът на запис се променя както следва:
За подробности относно режима на запис
вижте стр. 154. Обърнете внимание, че не
можете да изберете режим на ръчен запис.
4
5
Настройте “External Audio” в позиция “Audio
In” (стр. 132).
Настройте “DV Input” в позиция “Audio In”
(стр. 132).
b Забележки
• Не можете да свързвате повече от едно цифрово
видео устройство към рекордера.
• Не можете да контролирате рекордера, като използвате друго устройство или друг рекордер от същия
модел.
• Не можете да записвате дата, час или съдържанието
на паметта на касетата върху диска.
• Ако записвате от касета в DV/Digital 8 формат със
звук, който е записан в няколко честоти (48 kHz, 44.1
kHz или 32 kHz), няма да се чуе нищо или ще се чуе
странен звук, когато възпроизвеждате превключващата точка за честотата на диска.
• За да използвате функцията “Автоматично разделяне
на глави” (стр. 98), уверете се, че сте сверили часовника
на Вашата цифрова видеокамера преди запис.
• Записаното изображение може да съдържа леки
смущения или началото и края на записа могат да е
различават от това, което сте настроили ако DV/
Digital8 касета източник на записа е в една от следните кондиции. В този случай погледнете “Запис от
свързано оборудване без таймер” (стр. 72).
– В записаната част на касетата има празно място.
– Времевият код на касетата не е последователен
– Ако размерът на изображението или режимът на
запис на касетата, която се презаписва се променят.
• Когато рекордерът е настроен в система за цветовете различна от съдържанието DV касетата, ще бъде
записан черен екран. Настройте “Input Line System” в
“Basic” в същата система на цветовете като съдържанието на DV касетата (стр. 125).
Можете да започнете презапис. Изберете
един от следните методи на презапис на
следните страници.
Можете да проверите съдържанието на
касета с формат DV/Digital8 преди презапис.
За повече подробности вижте “Playing from a
DV Camcorder” на стр. 101.
Презапис от DV видеокамера
За да възпроизвеждате касета с формат
DV/Digital8
99
Запис на цяла касета в DV формат
(Презапис с едно докосване)
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
+R
Презапис на избрани сцени (Ръчен
презапис)
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
+R
Можете да запишете цялото съдържание на
касета в DV/Digital 8 формат на диск с едно
натискане на бутона ONE-TOUCH DUB. Рекордерът контролира цифровата видеокамера
по време на целия процес и завършва записа.
Можете да изберете и презапишете сцени
докато възпроизвеждате касета с формат
DV/Digital8.
Следвайте стъпки 1 до 5 в “Подготовка
за запис, като използвате жака DV IN” на
стр. 98 и натиснете ONE-TOUCH DUB на
рекордера.
2
Рекордерът превърта касетата назад и започва
да записва съдържанието й.
Когато записът приключи, рекордерът
отново превърта касетата в цифровата
видеокамера.
1
5
6
Отворете капака на устройството за
дистанционно управление и натиснете x
REC STOP за около 3 сек. Обърнете внимание,
че спирането на записа е възможно да отнеме
няколко секунди.
b Забележки
• Когато празното място между записите на лентата
е повече от 5 минути, презаписът с едно докосване
спира автоматично.
• Рекордерът ще направи пауза в записа, когато има празно място или изображение, което съдържа сигнали за
защита от презапис. Рекордерът ще продължи записа,
когато отново получи нормален сигнал.
• Финализирането е отменено акозапочнете запис с
таймер (освен за DVD-RW/DVD-R (VR режим)).
• DV One Touch Dubbing приключва автоматично,
когато още в началото на касетата има изображения
съдържащи сигнализ а защита от презапис.
• Когато свързвате цифрова видеокамера към DV IN жак
или USB жак, при натискане на ONE-TOUCH DUB
бутона започва презапис от видеокамерата с харддиск.
Изключете видеокамерата с харддиск от USB жака, за
да презапишете от DV видеокамера.
Следвайте стъпки 1 до 5 от “Preparing for DV
Camcorder Dubbing” на стр. 74.
Натиснете SYSTEM MENU.
Появява се системното меню.
3
4
Изберете “DV” и натиснете ENTER.
Изберете “Manual Dubbing” и натиснете
ENTER.
Изберете дестинация за запис, “Recording
to Hard Disk Drive” или “Record to DVD” и
натиснете ENTER.
Натиснете H.
Сцената започва да се възпроизвежда.
Прекъсване по време на запис
100
-RWVR -RWVideo
7
8
Намерете точка на касета с формат DV/
Digital8, от която бихте желали да започнете презаписа чрез m/M или c/C и
натиснете X.
Изберете “Start Rec.” и натиснете ENTER.
Рекордерът започва презапис.
9
Изберете “Pause Rec.” и натиснете ENTER.
Рекордерът прави пауза в презаписа.
10
11
Повторете стъпки от 6 до 9, за да презапишете нови сцени.
Изберете “Stop Rec” и натиснете ENTER.
Избраните сцени се презаписват като
отделно заглавие.
За да отмените функция “DV Manual
Dubbing”
Натиснете SYSTEM MENU.
z Съвет
Можете да изключите менюто за презапис като натиснете бутон DISPLAY по време на презапис. Натиснете
бутон DISPLAY отново, за да изведете пак менюто за
презапис.
Възпроизвеждане от DV видеокамера
1 Свържете вашата DV видеокамера към DV
b Забележка
2
Не можете да настроите сцена по-къса от една секунда.
IN жака на предния панел.
Натиснете SYSTEM MENU.
Появява се системното меню.
3
4
5
Изберете “HDD-Cam/DV” и натиснете ENTER.
Изберете “DV Playback” и натиснете ENTER.
Започнете да възпроизвеждате на DV
видеокамерата.
Изображенията от DV видеокамерата се
появяват на екрана Ви.
За да отмените възпроизвеждането.
Натиснете SYSTEM MENU.
z Съвет
Можете да презапишете съдържанието на
касета, която се възпроизвежда. По време на
възпроизвеждане натиснете HDD или DVD, за
да изберете дестинация за презапис и натиснете zREC. За да спрете презаписа, натиснете
xREC STOP.
Презапис от DV видеокамера
101
Музикален Джубокс
Относно Джубокс
Има два начина да използвате джубокс:
свързване посредством USB устройство или
копиране на аудио записи на харддиска.
Чрез джубокс можете да правите следното:
• Запазвате аудио записи на харддиска;
• Възпроизвеждате аудио записи чрез различни
режими за възпроизвеждане;
• Поставяте имена на записи, албуми и изпълнители;
• Създайте плейлиста.
Подготовка за използване на джубокса
Свържете USB устройство към USB жака на
рекордера или копирайте аудио записите от
CD/DATA CD/DATA DVD или свързано USB
устройство на харддиска.
Свързване на USB устройство
Можете да свържете USB устройство към
USB жака на рекордера, за да слушате МР3
аудио записи или да ги копирате на харддиска.
Обърнете се към инструкциите за експлоатация приложени към USB устройството преди
да свържете.
DVD рекордер
Забележки за копирането
• Не можете да копирате аудио записи на харддиска или на дискове и USB устройства.
• Някои аудио записи може да не се копират в
зависимост от размера.
• Имената на изпълнителите, албумите и
МР3 аудио записите се копират и албумите
и МР3 аудио записите се запазват в папката
по артисти. Въпреки това албумите и МР3
аудио записите албумите и МР3 аудио записите се запазват в папка “Unknown”, когато не
може да се копира името на изпълнителя.
• Аудио записите от CD се запазват в папка за
изпълнители “Unknown”. Имената се поставят автоматично: “A_********_F_*********”
за албум, “A_*********_F_**********_T_******
*****” за аудио записи.
• Когато копирането спира по средата, записите които вече са се копирали остават на
харддиска като албум. Можете да проверите кои албуми са копирани в списъка Music
Jukebox (стр. 80).
• По време на копиране на аудио записи не са
възможни други операции.
• Докато копирате настройките по таймера
не са налични. Ако таймерът е настроен по
време на копиране, рекордерът стартира
запис с таймера след като копирането е
приключило.
• Дискове със защита от презапис не могат да
се копират на харддиска.
USB устройство
Към USB жака
Копиране на албум
(USB t HDD)
Можете а копирате 99 албума или 999 записа
от USB устройство на харддиска.
1
2
Свържете USB устройството към USB жака
на рекордера (стр. 102).
Натиснете SYSTEM MENU.
Появява се системното меню.
3
4
Изберете “Music Jukebox” и натиснете
ENTER.
Изберете “Listen to Music from USB Device” и
натиснете ENТЕR.
Появява се “Music Jukebox (USB)”.
5
Изберете албум, който ще копирате чрез
M/m и натиснете ,.
Появява се подменю.
102
6
7
Изберете “Edit” чрез M/m и натиснете
ENTER.
Изберете опция чрез M/m и натиснете
ENTER.
За да копирате всички албуми изберете
“Copy all to HDD”.
За да копирате избрани албуми преминете
към “Copy to HDD”.
Дисплеят изисква потвърждение.
8
Изберете “Yes” чрез M/m и натиснете
ENTER.
Албумите се копират на харддиска.
За да копирате повече албуми преминете
към стъпка 5.
Копиране на записи или албуми
на харддиска (HDD t HDD)
1
Появява се системното меню
2
3
4
5
6
2
Появява се системното меню.
3
4
Изберете “Dubbing” и натиснете ENTER.
Изберете “DVD/CD ->HDD” чрез бутони M/m
и натиснете ENTER.
Копирането започва.
Натиснете ENTER.
8
9
Изберете “Edit” чрез M/m и натиснете
ENTER.
Изберете “Copy Album” или “Copy Track” чрез
M/m и натиснете ENTER.
Изберете дестинация за копиране (изпълнител или албум чрез M/m и натиснете
ENTER.
Дисплеят изисква потвърждение.
10
Изберете “Yes” чрез </, и натиснете
ENTER.
Албумът или записите се копират на
харддиска.
• За да копирате повече записи или албуми
повторете от стъпка 4.
b Забележка
Преди да копирате изберете “CD” или “MP3”в “Data
Format” от листата със заглавия (DVD/CD) (стр. 74).
За да отмените копирането
Натиснете ENTER.
Музикален Джубокс
За да отмените копирането
Изберете запис, който ще копирате посредством M/m и натиснете ,.
Появява се подменю.
7
Поставете диска, който ще копирате на
харддиска.
Натиснете SYSTEM MENU.
Изберете изпълнител чрез M/m и натиснете ENTER.
Изберете албум чрез M/m и натиснете
ENTER.
Ако искате да копирате албума натиснете
, вместо ЕNTER, след това преминете
към стъпка 7.
Натиснете ENTER.
1
Изберете “Music Jukebox “ и натиснете
ENTER.
Изберете “Listen to Music / Edit” и натиснете ENTER.
Появява се “Music Jukebox (HDD)”.
За да отмените копирането
Копиране на аудио записи
(DISC t HDD)
Натиснете SYSTEM MENU.
103
Възпроизвеждане на аудио записи
чрез Джубокс/USB устройство
1 Натиснете SYSTEM MENU.
Появява се системното меню.
2
3
Изберете “Music Jukebox” и натиснете
ENTER.
Изберете “Listen to Music/Edit” или “Listen to
Music from USB Device” и натиснете ENТЕR.
За да слушате аудио записи на харддиска
“Listen to Music/Edit”. За да слушате МР3
аудио записи от свързано USB устройство, изберете “Listen to Music from USB
Device”. Появява се списъкa на музикалната
кутия.
Преминаване по изведения списък по страници (Page mode)
Натиснете SUBTITLE (предишен)/ANGLE
(следващ), докато е изведен списъкът за музикалната кутия. Всеки път, когато натиснете
SUBTITLE (предишен)/ANGLE (следващ),
списъкът за музикалната кутия се сменя с
предишна/следваща страница.
За да промените информацията за възпроизвеждане (само за харддиск)
Натиснете неколкократно DISPLAY.
Всеки път, когато натиснете бутона, информацията в списъка за изпълнител/албум/запис
се променя.
Относно плейлиста и оригиналния списък
Можете да променяте “Music Jukebox (HDD)”,
за да покажете списъци в оригилания списък
или в плейлиста.
1 Натиснете <, докато е изведен “Music
Jukebox (HDD)”.
2 Изберете ”Play List” чрез M/m и натиснете ENTER.
3 Изберете опция чрез M/m и натиснете
ENTER.
4
Изберете изпълнител, албум или запис и
натиснете H.
(само за харддиск): За да изведете списъка
с албуми изберете изпълнител чрез M/m и
натиснете ENTER.
За да изведете списъка със записи изберете
албум чрез M/m и натиснете ENTER.
Възпроизвеждането започва.
Опция
Дисплей
Оригинал
Записи в оригиналния
списък
Плейлист 1
Плейлист 2
Плейлист 3
Плейлист 4
Записи във всеки
плейлист.
Любими
Записи по реда на
честотата на възпроизвеждане. Най-често
възпоизвежданият
запис е най-отгоре в
списъка.
За да спрете възпроизвеждането
Натиснете x (стоп).
За да се върнете към предишен дисплей
Натиснете O RETURN. Ако не можетеда се
върнете към списъка с изпълнители или албуми
чрез O RETURN, вижте “Промяна на режима
на дисплея (само за списък Original)” на стр. 104.
За да промените режима на извеждане
(само за оригинален списък)
1 Натиснете <, докато е изведен “Music
Jukebox (HDD)”.
2 Изберете ”Display Mode” чрез M/m и
натиснете ENTER.
3 Изберете опция чрез M/m и натиснете
ENTER.
104
Опция
Дисплей
Изпълните (само
за харддиск)
Появява се списък с
изпълнители
Албум
Появява се списък с
албуми
Запис
Появява се списък
със записи.
Добавяне на аудио записи към
плейлиста (само за харддиск)
Можете да добавите аудио записи от харддиска към плейслистата. Можете да добавите до
25 записа към всяка плейлиста.
1
След стъпка 2 от “Възпроизвеждане на
аудио записи чрез джубокс/USB устройство”
изберете “Слушане на музика / редактиране”
и натиснете ENTER.
Сменете с дисплей от списъка Original
(стр. 104).
2
Изберете запис, който да добавите към
плейлиста и натиснете ,.
Появява се подменю.
3
4
Повторно възпроизвеждане
(Repeat)
Можете да възпроизвеждане неколкократно
всички записи или единичен запис в албума.
1 Натиснете , по време на възпроизвеж-
дане.
Ако възпроизвеждате на харддиска преминете към стъпка 3.
2
Появява се меню”Play Mode”
3
4
Повторете стъпки 2 и 4, за да изберете
всички записи, които желаете да добавите
към плейлиста.
5
Опции за възпроизвеждане
Бутони
Операции
(предишен/
следващ)
Отива на следващия или
предишния запис, когато
натиснете по време на възпроизвеждане.
Бързо превърта назад/напред
диска, когато натиснете по
време на възпроизвеждане. Скоростта на търсене се променя
както следва:
Натиснете ENTER.
Започва повторното възпроизвеждане.
За да отмените повторното
възпроизвеждане
Настройте “Repeat” в позиция “Repeat Off” в
стъпка 4.
b Забележки
Можете да изберете “Repeat Programme” само по време на
Programme play.
Когато изпoлзвате “Music Jukebox”, “A-B Repeat” не е
възможна.
Бързо превъртане Бързо превъртане
назад
напред
Музикален Джубокс
(бързо
превъртане
назад/напред)
Изберетe “Repeat” чрез M/m и натиснете
ENTER.
Изберете опция чрез M/m.
“Repeat Artist” (само за харддиск): повтаря
записите от настоящия изпълнител.
“Repeat Album”: повтаря настоящия
албум.
“Repeat Track”: повтаря настоящия запис.
“Repeat Play List” (само за харддиск): повтаря настоящата плейлиста.
“Repeat Programme” (само за USB устройство): повтаря настоящата програма
(стр. 106).
Изберете “Добавяне към плейлиста” и
натиснете ENTER.
Изберете плейлиста и натиснете ENTER.
Записите се добавят към избраната
плейлиста.
5
(само за USB устройство) Изберете “Play
Mode” чрез M/m и натиснете ENTER.
Когато натиснете и задържите бутона, бързото превъртане напред/назад продължава
при избраната скорост,
докато отпуснете бутона. За
да започнете нормално възпроизвеждане, натиснете H.
X (пауза)
Пауза при възпроизвеждането. За да продължите с
нормалното възпроизвеждане,
натиснете H.
, продължава
105
Създаване на собствена програма (Programme) (само за
USB устройство)
За да отмените Programme play
Настройте “Programme” в позиция “Cancel
Programme Play” в меню “Play Mode” по време
на възпроизвеждане.
За да изтриете програма
Настройте “Programme” в позиция “Erase
Programme List” в меню “Play Mode”.
Можете да възпроизвеждате съдържанието
на харддиска или свързаното USB устройствов реда, в който желаете като подредите
записите създавайки така собствена програма.
Можете да направите програма състояща се
от до 24 стъпки.
1
2
Натиснете , докато е изведен списък
“Music Jukebox (USB)”.
Изберете “Play Mode” като използвате M/m
и натиснете ENTER.
Появява се меню “Play Mode”.
3
4
5
6
Изберете “Programme” и натиснете ENTER.
Изберете “Input/Edit Programme” и натиснете ENTER.
Изберете албум (пример: Албум 01) като
използвате M/m и натиснете ,.
Изберете запис (пример: Запис 001) като
използвате M/m и натиснете ENTER.
Записът се програмира.
Ако допуснете грешка, изберете номер на
стъпка (пример: 01.) чрез </M/m/, и
натиснете CLEAR.
7
8
За да програмирате други записи, натиснете M/m/M/m, за да изберете номер на
стъпка и повторете стъпки 5 и 6.
Натиснете H.
Започва програмирано възпроизвеждане.
За да спрете Programme play
Натиснете x (стоп).
106
z Съвети
• Можете да изберете и възпроизведете запис, който е
настроен на “Set Skip”.
Програмата, която създадете остава след като
Programme play приключи. За да възпроизведете същата
програма отново, настройте “Programme” в позиция
“Start Programme Play” в меню “Play Mode”. Въпреки
това програмата се изтрива след като натиснете
?/1.
• Можете да повторите Programme play. Настройте
“Repeat” в позиция “Repeat Programme” в меню “Play
Mode” (стр. 105).
Управление на аудио записите в
музикалната кутия (Music Jukebox)
(само за харддиск)
Можете да изтриете или изберете име на
изпълнител/албум/запис на харддиска.
1
Натиснете SYSTEM MENU.
Появява се системното меню.
2
3
Изберете “Music Jukebox” и натиснете
ENTER.
Изберете “Listen to Music / Edit” и натиснете
ENTER.
Появява се “Music Jukebox (HDD)”.
5
Изберете опция и натиснете ENTER.
“Erase”: Изтрива избрания албум/запис.
Изберете “Yes”, когато Ви поискат
потвърждение.
“Edit”: Позволява Ви да направите следните редакции:
• “Artist Name”: Позволява да въведете име
на изпълнител (стр. 44)
• “Album Name”: Позволява Ви да въведете
име на албум (стр. 44).
• “Track Name”: Позволява Ви да въведете
име на запис (стр. 44).
• “Copy Album”: Позволява да копирате
албум (стр. 103).
• “Copy Track”: Позволява да копирате
запис (стр. 103).
“Repeat”: Повтаря възпроизвеждането на
изпълнител/албум/запис (стр. 105).
“Add to Play List”: Позволява да добавите
записи към плейлиста (стр. 105).
“Play List Name”: Позволява Ви да въведет
име на плейлистата (до 12 символа) (стр.
44).
b Забележкa
Не можете да редактирате аудио записи на свързани USB
устройства.
4
Изберете изпълнител, албум и запис и
натиснете ,.
За да изведете списък с албуми изберете
изпълнител посредством M/m и натиснете ENTER
За да изведете списък със записи изберете
албум посредством M/m и натиснете
ENTER.
Музикален Джубокс
107
Фотоалбум
Относно функция “Photo
Album”
Функция “Photo Album” Ви позволява да правите следното:
• Да запазвате JPEG файлове с изображения на
харддиска.
• Да преглеждате JPEG файлове с изображения
на харддиска или DATA DVD (DVD-RW/DVDR)/DATA CD
• Да редактирате JPEG файлове с изображения.
• Да копирате JPEG файлове с изображения и
изреждане на файлове на DVD-RW/DVD-R.
Подготовка за използване на
функция “Photo Album”
Свържете USB устройство към USB жака
на рекордера или копирайте JPEG файлове с
изображения от DATA CD/DATA DVD или
USB устройство на харддиска.
Свързване на USB устройство
Можете да свържете USB устройство
(цифров фотоапарат, четец на карти и
USB памет) към USB жака на рекордера, за да
преглеждате или копирате JPEG файлове на
харддиска. Обърнете се към инструкциите за
експлоатация на USB устройството преди
свързване.
DVD рекордер
USB кабел
(не е приложен)
USB извеждане
Цифров фотоапарат
: Посока на сигнала
b Забележкa
Някои USB устройства може да не работят с рекордера.
Копиране на JPEG файлове с
изображения на хардиска (DISC/
USBtHDD)
1
2
Поставете диска, който ще копирате на
харддиска или свържете USB устройството
към USB жака на рекордера.
Натиснете SYSTEM MENU.
Появява се системното меню.
108
3
Изберете “Photo Album и натиснете ENTER.
10
Появява се менюто “Photo Album”.
4
Изберете опция и натиснете ENTER.
За да копирате от DATA CD/DATA DVD
(DVD-RW/DVD-R), изберете “View Photos
on a CD/DVD”.
Появява се списъка “Photo Album”.
За да копирате файлове от свързано USB
устройство, изберете “View Photos on the
USB Device”. Появява се списъка “Photo
Album”.
Пример: CD/DVD
Изберете “Copy to HDD” и натиснете ENTER.
Дисплеят изисква потвърждение.
11
Изберете “Yes” и натиснете ENTER.
• За да отмените натиснете “No”.
Копиране на всички JPEG файлове с изображения от свързано USB устройство (USBаDVDRW/DVD-R)
1
2
3
Свържете USB устройство към USB жака на
рекордера.
Поставете празен DVD диск (DVD-RW/DVD-R)
(режим видео).
Натиснете SYSTEM MENU.
Появява се системното меню.
4
Изберете “Photo Album и натиснете ENTER.
Появява се менюто “Photo Album”.
5
Изберете албум или JPEG файлове с изображения чрез M/m и натиснете ,.
Появява се подменю.
6
Изберете опция и натиснете ENTER.
За да копирате два или повече албума или
JPEG файлове с изображения, изберете
“Multi-Mode”. За да копирате всички
албуми и JPEG файлове с изображения,
изберете “Copy all to HDD” и преминете
към стъпка 11.
За да копирате албум или файл избран
в стъпка 5 изберете “Copy to HDD” и
преминете към стъпка 11.
7
Изберете албум или JPEG файлове с изображения и натиснете ENTER.
8
9
Изберете “Copy Photos from a Digital Camera”
и натиснете ENTER.
Дисплеят изисква потвърждение.
6
Изберете “Yes” и натиснете ENTER.
• За да отмените натиснете “No”.
z Съвет
Вижте “7. Reformatting a Disc” (стр. 49), за да форматирате DVD-RW/DVD-R в режим видео.
b Забележкa
• По време на копиране не можете да извършвате други
операции.
• Докато копирате JPEG файлове с изображения, настройките на таймера не са достъпни. Ако таймерът
е настроен по време на копиране, рекордерът започва
със запис според таймера след като приключи с другия
запис.
Фотоалбум
Появява се маркировка до избраната
опция
• За да отстраните маркировката, натиснете ENTER отново.
• За да отстраните всички маркировки, натиснете ,, за да изберете “Single-Mode”
от подменюто.
5
Повторете стъпка 7 за да изберете всички
албуми или JPEG файлове с изображения,
които желаете да копирате.
Натиснете ,.
Появява се подменюто.
, продължава
109
Копиране на JPEG файлове с
изображения или албуми на
харддиска (HDDtHDD)
1
Натиснете SYSTEM MENU.
Появява се системното меню.
2
Изберете “Photo Album и натиснете ENTER.
Появява се менюто “Photo Album”.
3
Изберете “View/Edit Photos on the HDD” и
натиснете ENTER.
Появява се списъка “Photo Album”.
4
Изберете албум чрез M/m.
За да копирате избрания албум, преминете
към стъпка 6.
За да копирате JPEG файл с изображения,
преминете към стъпка 5.
5
6
Натиснете ENTER и изберете JPEG файл с
изображения чрез M/m.
Натиснете ,.
Появява се подменю.
7
Изберете “Multi-Mode” чрез M/m и натиснете ENTER.
• За да копирате два или повече албума или
файла с изображения, изберете “MultiMode”. За да копирате избран албум
изберете “Copy Album Contents” в “Album
Options” и преминете към стъпка 12.
• За да копирате избрани файлове, изберете
“Copy” във “File Options” и преминете
към стъпка 12.
8
Изберете албум или JPEG файлове с изображения и натиснете ENTER.
Появява се маркировка до избраната
опция
• За да отстраните маркировката, натиснете ENTER отново.
• За да отстраните всички маркировки, натиснете ,, за да изберете “Single-Mode”
от подменюто.
9
10
Повторете стъпка 8 за да изберете всички
албуми или JPEG файлове с изображения,
които желаете да копирате.
Натиснете ,.
Появява се подменюто.
11
110
Изберете “Copy” и натиснете ENTER.
12
Изберете позиция на албума чрез M/m и
натиснете ENTER.
Дисплят изисква потвърждение
13
Изберете “Yes” и натиснете ENTER.
За да отмените натиснете “No”.
b Забележкa
Албумите или JPEG файловете с изображения не се
копират на харддиска в следните случаи.
– когато пространството на харддиска не е достатъчно за копиране.
– Когато на харддиска вече има максимален брой файлове
и/или албуми.
Копиране на JPEG файлове с
изображения на диск (HDD а
DVD-RW/DVD-R)
Можете да копирате и редактирате JPEG албуми с изображения на DVD-RW/DVD-R (видео
режим). На диска като видео файл се записва
и изреждане на изображенията. Можете да
възпроизвеждате на друго DVD оборудване,
което може да не е съвместимо с възпроизвеждането на JPEG файлове с изображения.
1
2
Поставете DVD-RW/DVD-R (във видео
режим).
Натиснете SYSTEM MENU.
Появява се системното меню.
3
Изберете “Photo Album и натиснете ENTER.
Появява се менюто “Photo Album”.
4
Изберете “View/Edit Photos on the HDD” и
натиснете ENTER.
Появява се списъка “Photo Album”.
5
Изберете албум чрез M/m и натиснете ,.
Появява се подменю.
6
Изберете “Multi-Mode” и натиснете ENTER.
За да копирате избран албум изберете
само стъпка 5, преминете към стъпка 10.
7
Изберете албум и натиснете ENTER.
Появява се маркировка до избраната
опция
• За да отстраните маркировката, натиснете ENTER отново.
• За да отстраните всички маркировки, натиснете ,, за да изберете “Single-Mode”
от подменюто.
8
9
10
Копиране на JPEG файлове с
изображения на диска (HDD а
DVD-RW/DVD-R)
Появява се подменюто.
Можете да копирате и редактирате JPEG албуми с изображения на DVD-RW/DVD-R (видео
режим). На диска като видео файл се записва
и изреждане на изображенията. Можете да
възпроизвеждате на друго DVD оборудване,
което може да не е съвместимо с възпроизвеждането на JPEG файлове с изображения.
Изберете “Copy to DVD” и натиснете ENTER.
1
Повторете стъпка 7 за да изберете всички
албуми, които желаете да копирате.
Натиснете ,.
Дисплеят изисква потвърждение.
11
Изберете “Yes” и натиснете ENTER.
Избраните JPEG албуми с изображения се
копират в папка “PICTURE” на диска.
Имената на JPEG албумите с изображения
се именуват автоматично “***ALBUM”.
Ако искате да възпроизвеждате диск на
друго DVD оборудване, финализирайте
диска (стр. 46).
• За да отмените натиснете “No”.
Появява се списък “Photo Album”.
2
Изберете JPEG файлове с изображения чрез
M/m и натиснете ,.
Появява се подменю.
Изберете “Multi-Mode” и натиснете ENTER.
За да копирате избран албум изберете
само стъпка 3, преминете към стъпка 8.
z Съвети
5
Изберете JPEG файлове с изображения и
натиснете ENTER.
Появява се маркировка до избраната
опция
• За да отстраните маркировката, натиснете ENTER отново.
• За да отстраните всички маркировки,
изберете “Single-Mode”.
b Забележки
6
7
Повторете стъпка 5 за да изберете всички
албуми, които желаете да копирате.
Натиснете ,.
Появява се подменюто.
8
Изберете “Copy to DVD” и натиснете ENTER.
Дисплеят изисква потвърждение.
, продължава
Фотоалбум
• Можете да не успеете да възпроизведете изреждане на
кадри в зависимост от DVD оборудването.
• Не можете да копирате JPEG файлове с изображения на
записващо DVD, на което е записвано с други рекордери/устройства.
• На диск не могат да бъдат записани повече от 99
изреждания на кадри.
• Когато копирате албум съдържащ повече от 99 JPEG
файлове с изображения на диска, изреждане на кадри ще
бъде записано за първите 99 кадри на диска.
• За DVD-R свободното място на диска не се увеличава
дори и когато изтриете изреждането на кадри.
Изберете албум чрез M/m и натиснете
ENTER.
Появява се списък на снимките.
3
4
• Вижте “7. Reformatting a Disc” (стр. 49), за да форматирате DVD-RW/DVD-R във видео режим.
• Вижте списъка “Photo Album”, за да проверите кои
албуми са копирани (стр. 112).
Следвайте стъпки от 1 до 4 от “Копиране на
JPEG изображения и албуми на диск
(HDD t DVD-RW/DVD-R)” на стр. 86.
111
9
Изберете “Yes” и натиснете ENTER.
Избраните JPEG албуми с изображения се
копират в папка “PICTURE” на диска.
Имената на JPEG албумите с изображения
се именуват автоматично “PHOT****”.
Ако искате да възпроизвеждате диск на
друго DVD оборудване, финализирайте
диска (стр. 46).
• За да отмените натиснете “No”.
Използване на списък “Photo Album”
Можете да възпроизвеждате JPEG файлове с
изображения на харддиска или на DATA DVD/
DATA CD или свързано USБ устройство като
използвате списъка “Photo Album”.
1
Появява се системното меню.
2
За да изберете JPEG файлове с изображения
от различен албум
1 Превключете списъка с албум на стъпка
5.
За инструкции вижте “To switch between
the album list and JPEG image file list” на стр.
114.
2 Изберете албум чрез M/m и натиснете
<.
3 Превключете на JPEG списъка с файлове
с изображения.
За инструкции вижте “To switch between
the album list and JPEG image file list” на стр.
114.
4 Изберете JPEG файл с изображение чрез
M/m и натиснете ENTER.
z Съвети
• Вижте “8. Reformatting a Disc” (стр. 49), за да форматирате DVD-RW/DVD-R във видео режим.
• Вижте списъка “Photo Album”, за да проверите кои
албуми са копирани (стр. 112).
b Забележки
• Можете да не успеете да възпроизведете изреждане на
кадри в зависимост от DVD оборудването.
• Не можете да копирате JPEG файлове с изображения на
записващо DVD, на което е записвано с други рекордери/устройства.
• DATA DVD-та финализирани на този рекордер може да
не се възпроизвеждат на друго оборудване.
• На диск не могат да бъдат записани повече от 99
изреждания на кадри.
• За DVD-R свободното място на диска не се увеличава
дори и когато изтриете изреждането на кадри.
112
Натиснете SYSTEM MENU.
Изберете “Photo Album” и натиснете ENTER.
Появява се менюто “Photo Album”.
3
Изберете опция и натиснете ENTER.
За да възпроизвеждате JPEG файлове с
изображения на харддиска, изберете “View/
Edit Photos on the HDD”. За да възпроизвеждате JPEG файлове с изображения на
DATA CD/DATA DVD, изберете “View
Photos on a CD/DVD”.
За да възпроизвеждате JPEG файлове с изображения от свързано USB устройство,
изберете “View/Photos on а USB Device”
Появява се списък “Photo Album”.
Изберете албум чрез M/m и натиснете
ENTER.
За да покажете 4-Photo List или 1-Photo List,
натиснете <, за да изберете “Title View”
и натиснете ENTER, след това изберете
“4 Photos” или “1-Photo” чрез M/m и натиснете ENTER.
12-Photo List (пример: HDD)
1 Име на албума
2 Размер на албума
3 Подменю
Натиснете ,, за да изведете подменю.
Опциите за извеждане на подменю са
приложими само за избраната опция. Изведените опции се различават в зависимост
от модела, ситуацията и вида на диска.
За подробности относно опциите около
подменюто вижте “Управление на JPEG
файлове с изображения на HDD” на стр.
117.
m
4-Photo List
4 Лента
m
1-Photo List
Появява се, когато всички JPEG файлове с
изображения не се побират в списъка. За да
гледате скрити JPEG файлове с изображения, натиснете M/m.
5 Албум и информация за JPEG файл с изображения:
Извежда изображението, номера на JPEG
файла с изображения, датата и часа на
запис, името на JPEG файла с изображение и
размера на JPEG файла.
6 Оставащо място на харддиска.
Преминаване по списъка по страници (Page
mode)
, продължава
Фотоалбум
Натиснете ./> докато се изведе списъка “Photo Album”. Всеки път, когато натиснете ./>, целият списък “Photo Album”
се сменя в предишна/следваща страница от
албуми/JPEG файлове с изображения.
113
За да превключите списък с албуми и списък
с JPEG файлове с изображения
1 Натиснете <, докато е изведен списъ2
3
кът “Photo Album”.
Изберете “Display Mode” чрез M/m и
натиснете ENTER.
Изберете “File” или “Album” чрез M/m и
натиснете ENTER.
z Съвети
• Можете да превключите умаленото изображение от
списъка с албум между JPEG файловете с изображения и
избрания албум посредством M/m.
• Можете да превключите между предишен и следващ
албум чрез натискане на M/m на списъка с JPEG файлове
с изображения.
За да изключите списъка “Photo Album”
Натиснете SYSTEM MENU.
За да изведете подробна информация
1 Изберете JPEG файл с изображения и
натиснете ,.
2 Изберете “Detailed Information” и нати-
Изреждане на кадри
1
Следвайте стъпки 1 до 4 от “Using the “Photo
Album” List”
Появява се списъка “Photo Album”
Превключете между списък с албуми и
списък с JPEG файлове ако се налага.
2
Изберете албум или JPEG файл с изображения чрез M/m и натиснете H
Започва изреждане на кадри.
z Съвет
Можете да започенете изреждане на кадри като изберете
“Start Slideshow” от подменюто.
b Забележки
• В зависимост от съотношението някои от изображенията могат да бъдат изведени с черни ленти от
някои от страните.
• Може да отнеме няколко секунди преди големите
файлове с изображения да бъдат изведени. Това не е
неизправност.
За да спрете изреждането на кадри
снете ENTER.
Натиснете x (стоп) или O RETURN.
Появява се подробна информация за избрания JPEG файл.
За да направите пауза в изреждането на
кадри
За да заредите отново папки или файлове
Натиснете X (пауза)
Когато диск съдържа 1000 или повече файла и/
или 100 или повече папки, изберете “Read next”
в списъка “Photo Album” и натиснете ENTER,
за да прегледате файлове и папки, които не са
свалени.
Може да отнеме няколко минути, за да качите
файловете или папките.
За да преглеждате предишно/следващо
изображение при изреждане на кадри
b Забележкa
Миниатюрата за файл, който не може да се възпроизвежда на рекордера е “ “.
Натиснете ./>.
За да увеличите изображение
Натиснете ZOOM неколкократно по време
на изреждане на кадри. Всеки път, когато натиснете ZOOM, увеличението се променя както
е показано по-долу.
2× t 4× t нормално увеличение. Можете да
,местите зоната, която увеличавате посредством M/</,/m.
За да завъртите изображение
Натиснете ANGLE неколкократно по време
на изреждане на кадри.
Всеки път, когато натиснете ANGLE изображението се завърта по посока на часовниковата стрелка с 90 градуса.
114
Изреждане на кадри със звук (само за
харддиск)
Можете да се наслаждавате на изреждане на кадри придружено от звук записан на харддиска.
1 Изберете “View/Edit Photos on the
HDD” в стъпка 3 от “Using the ‘Photo
Album’ List” на стр. 105.
Появява се списък “Photo Album List”.
Направете смяна между списъка с албуми
и с файлове с JPEG изображения ако е
наложително.
2 Изберете албум или JPEG файл с изображение чрез M/m и натиснете ,.
3 Изберете “Start Audio Slideshow” и нати4
5
снете ENTER.
Изберете желания плейлист или
“Favorites” чрез </,.
Изберете “Start” и натиснете ENTER.
Започва изреждане на кадри и възпроизвеждане от първия запис на избрания
жанр.
Създаване на слайд шоу с любимата
Ви музика и графични ефекти
(x-Pict Story) (само за харддиск)
Можете лесно да създадете и възпроизвеждате
свое собствено слайд шоу с любимата Ви
музика от музикалната плейлиста и графични ефекти като използвате JPEG файлове с
изображения от харддиска. (x-Pict Story). Първо
пригитвете музикалната плейлиста като
добавите аудио записи чрез Джубокс (вижте
“Добавяне на аудио записи към плейлиста (само
за харддиск)” на стр. 105). Създадената x-Pict
Story автоматично се съхраняват в листата
със заглавията (харддиск) и можете да копирате на диск с възможност за запис.
1
Появява се системното меню.
2
Изберете “Photo Album” и натиснете ENTER.
Появява се меню “Photo Album”.
3
b Забележки
• Докато изреждате изображения със звук (слайд шоу), не
можете да правие следното:
– zoom, въртене, прехвърляне или пауза;
– извеждане на информация на екрана като натиснете
DISPLAY.
• Ако в избраната музикална листа няма аудио записи,
изреждането на изображения се осъществява без звук.
Натиснете SYSTEM MENU.
Изберете “View/Edit Photos on the HDD” и
натиснете ENTER.
Появява се списък “Photo Album (HDD)”.
4
Изберете албум и натиснете ,.
Появява се подменю.
5
Изберете “Create x-Pict Story” чрез M/m и
натиснете ENTER.
Фотоалбум
, продължава
115
6
Изберете графичен ефект и музикална
плейлиста чрез </M/m/, и натиснете
ENTER.
• “Theme”: Изберете тема. Рекордерът
добавя графични ефекти според темата,
която сте избрали сред следните:
“Happy moments (1)”: с обикновени графични ефекти.
“Happy moments (2)”: с бързо сменящи се
обикновени графични ефекти.
“Nostalgic memories”: монохром.
“Sweetest recollections”: със сменящи се
графични ефекти.
“Blissful life”: бързо сменящи се графични
ефекти.
“Normal”: без графични ефекти.
• “Play List”: Избира желаната музикална
плейлиста от „Favorites”. За обяснение
как се прави музикална плейлиста вижте
“Добавяне на аудио записи към плейлиста
(само за харддиск)” на стр. 105.
7
Изберете “Next” и натиснете ENTER.
На екрана се появява съобщение за защита
на авторските права.
8
Изберете “Yes” чрез M/m и натиснете
ENTER.
x-Pict Story се запазва като видео файл в
листата със заглавия на харддиска.
Имената на заглавията се означават
автоматично като “x-Pict Story ***” като
използвате името на избраната папка
албум.
За да спрете създаването на x-Pict Story
Натиснете и задръжте x REC STOP за повече
от 3 секунди.
z Съвети
• Редът на аудио записите в създадената x-Pict Story
се следва от музикалната плейлиста. Ако искате да
промените реда й, сменете реда на музикаланат аплейлиста преди да създавате x-Pict Story.
• Ако избраната папка няма име, имената на заглавията
се образуват автоматично с датата, на която е
създадена x-Pict Story.
• x-Pict Story се създава в режим HQ.
• за да редактирате x-Pict Story заглавия вижте “Изтриване и редактиране” на стр. 82.
116
b Забележки
• Не можете да правите запис докато създавате x-Pict
Story.
• Ако в избраната папка няма JPEG файлове с изображения не можете да създадете x-Pict Story.
• Ако в избраната музикална плейлиста няма аудио
записи, x-Pict Story се създава без звук.
• Избраната музикална плейлиста може да не може да
бъде възпроизведена докрай в зависимост от броя на
JPEG файловете с изображения.
• Ако харддискът е пълен се появява предупредително
съобщение и не можете да създадете x-Pict Story.
• Докато създавате x-Pict Story не можете да правите
следното:
– Zoom, завъртане, прехвърляне или пауза в изображението.
– Извеждане на информация на екрана чрез натискане
на DISPLAY.
• Редът на графичните ефекти се променя всеки път,
когато създавате x-Pict Story с една и съща тема.
• Не включвайте и не изключвайте USB или i.LINK кабел, докато създавате x-Pict Story. Това може да доведе
до неправилно създадена x-Pict Story.
• Графичните ефекти може да не показват правилно движение или да не се появяват правилно на създадената
x-Pict Story в зависимост от условия като размер на
файловете с изображения.
За да възпроизвеждате x-Pict Story
Можете да възпроизвеждате създадена x-Pict
Story от листата със заглавия на харддиска.
За подробности вижте “3. Възпроизвеждане
на записана програма (Списък със заглавия)” на
стр. 40.
За презапис на x-Pict Story
Можете да презапишете създадена x-Pict Story
на DVD дискове. За повече подробности
вижте “Презапис (HDD y DVD)” на стр. 89.
Ако искате да възпроизведете диск на друго
DVD оборудване финализирайте диска (стр.
46).
Управляване на JPEG файлове с изображения на харддиска
1
Натиснете SYSTEM MENU.
Появява се системното меню.
2
Изберете “Photo Album” и натиснете ENTER.
Появява се менюто “Photo Album”.
3
Изберете “View/Edit Photos on HDD” и натиснете ENTER.
Появява се списък “Photo Album”.
4
Изберете албум или JPEG изображение и
натиснете ,.
Появява се подменю.
5
Изберете опция и натиснете ENTER.
Можете да направите следната редакция
на албуми/JPEG файлове
“Start Slideshow”: Започва изреждане на
кадри (стр. 114)
“Start Audio Slideshow” (само за харддиск):
Започва изреждане на кадри със звук (стр.
115)
“Multi-Mode”: Избира няколко албума или
JPEG файлове, за да се редактират.
“Copy All to HDD”: Копира всички албуми
или JPEG файлове на харддиска (стр. 108).
“Copy to HDD”: Копира избрани албуми
или JPEG файлове на харддиска (стр. 108).
“File Options”:
• “Erase”: Изтрива избрани JPEG файлове.
• “Copy”: Копира избрани JPEG файлове
(стр. 110).
• “Rename File”: Променя името на избрани
JPEG файлове (стр. 44).
• “Protect”: Защитава избрани JPEG файлове.
Натиснете отново, за да отмените
защитата.
“Print”: Отпечатва файла с избраното
JPEG изображение (стр. 118).
“Detailed Information”: Извежда подробна
информация за избрания JPEG файл (стр.
114).
“Single Mode”: Отменя “Multi-Mode”.
“Create x-Pict Story”: Създава нова x-Pict
Story (стр. 115)
“New Album”: Създава нов албум.
“Album Options”
• “Erase Album”: Изтрива избран албум.
• “Copy Album Contents”: Копира всички
JPEG файлове в избрания албум на харддиска (стр 110).
• “Rename Album”: Променя името на
избрания албум (стр. 44).
• “Protect Album Contents”: Защитава всички JPEG файлове от избрания албум
• “Cancel Protection”: Отменя защитата на
всички JPEG файлове от избрания албум
Фотоалбум
“Copy to DVD”: Копира избрания албум
или JPEG файл на DVD (стр. 110).
117
Отпечатване на JPEG файлове с
изображения
5
За да отпечатате JPEG файлове с изображения от харддиска, изберете “View/Edit
Photos on the HDD”.
За да отпечатате JPEG файлове с изображения от DATA DVD/DATA CD, изберете
“View Photos on a DVD/CD”.
За да отпечатате JPEG файлове с изображения от свързано USB устройство,
изберете “View Photos on USB Device”.
Появява се “Photo Album” списък.
Можете да отпечатвате JPEG файлове с изображения от харддиска, DATA DVD/DATA CD
или свързано USB устройство като свържете
PictBridge съвместим принтер към USB жака на
рекордера.
Обърнете се към инструкциите за експлоатация приложени към принтера.
1
Свържете PictBridge съвместим принтер
към USB жака на рекордера.
Изберете опция и натиснете ENTER.
6
Изберете албум и натиснете ENTER.
7
Изберете файл чрез M/m и натиснете ,.
DVD рекордер
Появява се подменю.
Към USB жака
PictBridge съвместим
принтер
8
За да отпечатате два или повече файла,
изберете “Multi-Mode”.
За да отпечатате само файл избран в
стъпка 7 преминете към стъпка 12.
9
3
Свържете USB устройството към USB жака
на компютъра.
11
Когато отпечатвате JPEG файлове с изображения от харддиска, DATA DVD/DATA
CD, пропуснете тази стъпка.
12
Натиснете SYSTEM MENU.
13
Появява се системното меню.
4
Изберете “Photo Album” и натиснете ENTER.
Появява се меню ”Photo Album”.
118
Изберете файл и натиснете ENTER.
До файла се появява знак за отбелязване.
За да премахнете знака, натиснете отново ENTER.
За да премахнете всички знаци, изберете
“Single-Mode”.
10
2
Изберете опция и натиснете ENTER.
Повторете стъпка 9, за да изберете всички
файлове, които желаете да отпечатате.
Натиснете ,.
Появява се подменю.
Изберете “Print” и натиснете ENTER.
Дисплеят изисква потвърждение.
Изберете “Start” и натиснете ENTER.
Можете да изберете размера на хартията и изложението. Обърнете се към
инструкциите за експлоатация приложени
към принтера.
За да отмените отпечатването
Натиснете ENTER.
За да изведете свързания принтер
Изберете “Confirm Printer” от “USB” в настройки “Options 2” (стр. 142).
За да рестартирате свързаното USB
устройство
Изберете “Restart USB Device” от “USB” в
настройки “Options 2” (стр. 142).
z Съвет
Опции за отпечатване като размер на хартията и
изложение се различават в зависимост от принтера. За
подробности обърнете се към инструкциите за експлоатация на принтера.
Фотоалбум
119
За възпроизвеждане
Настройки и регулации
Настройка на качеството на записваното
изображение
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
DVD
VCD DATA DVD *
* само за DivX файлове
Можете да настроите качеството на
изображението от свързано оборудване като
телевизор или видеорекордер като изберете
предварително зададени настройки. Можете
да регулирате качеството на картината като
променяте подробните настройки и да запазите до 3 настройки в паметта.
Натиснете SYSTEM MENU в режим стоп.
За регулиране на качеството на възпроизвежданата картина, натиснете SYSTEM
MENU по време на възпроизвеждане.
Появява се системното меню.
2
3
Standard
Извежда стандартна
картина.
Professional
Извежда оригинално
изображение.
Memory1/
Memory2/
Memory3:
Вашите собствени
настройки. За да създадете ваши собствени
настройки вижте “To
create your own setting” на
стр. 120.
Изберете “Picture Adjustment” и натиснете
ENTER.
Изберете предварителни настройки посредством M/m и натиснете ENTER.
За да проверите настройки с подробности за избраните, натиснете DISPLAY.
4
Tuner
TV предавания
VCR
Видеокасети
DTV
Цифрови предавания
Memory1/
Memory2/
Memory3
Вашите собствени
настройки. За да създадете
ваши собствени настройки вижте “To create your
own setting” на стр. 120.
Натиснете SYSTEM MENU, за да излезете.
За да създадете собствени настройки
1 Изберете “Memory1”, “Memory2” или
“Memory3” в стъпка 3.
2 Изберете “Detаiled Settings” и натиснете
3
За запис
120
Произвежда динамична
картина чрез увеличаване
на контраста и интензитета на цвета.
+R
DATA CD *
1
Dynamic
4
ENTER.
Дисплеят за регулиране на подробните
настройки се появява.
Изберете опция като използвате M/m
и я регулирайте чрез </,.
За подробности относно всяка настройка вижте таблиците по-долу.
Натиснете SYSTEM MENU, за да
излезете.
Настройките автоматично се запазват
като настройките, които сте избрали в
стъпка 1.
‹ Опции за настройка на качество на
изображението
За подробности относно всяка настройка
вижте обяснението на дисплея.
“Prog. Motion”
Регулира прогресивния видео
сигнал, когато “Component
Video Out” е настроен на
“Progressive” (стр. 130) или
когато използвате HDMI
връзка. Изберете “Motion”
за картина включваща
образи, които се движат
динамично.
Изберете “Still” за картина
с малко движение.
Cinema”
Конвертира прогресивния
видео сигнал, за да съвпадне
с типа DVD софтуер, с
който гледате, когато
“Component Video Out” е
настроен на “Progressive”
(стр. 130) или използвате
HDMI връзка.
Изберете “Auto”, з ад засечете вида софтуер (филмов
или видео) автоматично и
изберете подходящ режим
на конвертиране. Обикновено избирайте тази
позиция.
Изберете “Off”, за да фиксирате режим на конвертиране в режим за видео базиран
софтуер.
Регулира яркостта, разделянето на цветовете за
видео сигнали. Изберете
“Motion” за картина,
включително динамично
движещи се обекти. Изберете “Still” за картина с малко
движение.
“YNR”*
(намаляване
на светлинни
смущения)
Намалява светлинните
смущения съдържащи се във
видео сигнала.
“CNR” (намаляване на
хроматично
смущения)
Намалява хроматичните
смущения съдържащи се във
видео сигнала.
“Detail”
Регулира остротата на
очертанията на изображенията.
“White AGC”
Включете за автоматично
регулиране на нивото на
белия цвят.
Регулира интензитета на
бялото.
“Black
Enhancer”
Регулира интензитета на
черното.
“Black Level”
Избира нивото на черното
(ниво на настройка) за
NTSC видео сигнали. Изберете “ON”, за да повишите
нивото на стандартно
черно. Изберете, когато
картината е прекалено
тъмна.
Изберете “OFF”, за да настроите нивото на входящите сигнали в стандартна позиция. Обикновено,
избирайте тази позиция.
“Hue”
Регулира баланса на цвета.
“Chroma Level”
Прави цветовете по-дълбоки или по-леки.
*Само за аналогово излъчване
‹ Настройки за качество на възпроизвежданото изображение
За подробности относно настройките
вижте обяснението на дисплея.
“Prog.
Motion”
Регулира прогресивния видео
сигнал, когато “Component
Video Out” е настроен на
“Progressive” (стр. 130) или
когато “Screen Resolution”
е в настройка различна
от “720 x 576i” (или “720
x 480i”) (стр. 139). Изберете “Motion” за картина
включваща образи, които се
движат динамично.
Изберете “Still” за картина с
малко движение.
Cinema”
Конвертира прогресивния
видео сигнал, за да съвпадне с
типа DVD софтуер, с който
гледате, когато “Component
Video Out” е настроен на
“Progressive” (стр. 130) или
когато “Screen Resolution”
е в настройка различна от
“720 x 576i” (или “720 x 480i”)
(стр. 139). Изберете “Auto1”,
за да засечете вида софтуер
(филмов или видео) автоматично и изберете подходящ
режим на конвертиране.
Обикновено избирайте тази
позиция.
Ако картината изглежда
неестествено изберете
“Auto2”, “On” или “Off”.
, продължава
Настройки и регулации
“3-D Y/C”
“White
Enhancer”
121
“YNR” (на-
маляване на
светлинни
смущения)
“BNR”
(намаляване
на страничните
смущения)
“МNR” (на-
маляване на
смущения с
размазване по
контура на
образите)
“Sharpness”
(Острота)
122
Намалява светлинните
смущения съдържащи се във
видео сигнала.
Намалява смущения като
мозаично разместване в
образа и т.н.
Намалява слабите смущения
и размазвания по контура
на образите. Ефектът се
настройва според видео
битрейт-а и други фактори.
Остротата прави очертанията на обектите.
“Detail”
Регулира остротата на очертанията на изображенията.
“White AGC”
Включете за автоматично
регулиране на нивото на
белия цвят.
“White
Enhancer”
Регулира интензитета на
бялото.
“Black
Enhancer”
Регулира интензитета на
черното.
“Black Level”
Избира нивото на черното
(ниво на настройка) за
NTSC видео сигнали. Изберете “ON”, за да повишите
нивото на стандартно
черно. Изберете, когато картината е прекалено тъмна.
Изберете “OFF”, за да
настроите нивото на входящите сигнали в стандартна позиция. Обикновено,
избирайте тази позиция.
“Gamma
Correction”
Нагласяне на тъмните зони.
“Hue”
Регулира баланса на цвета.
“Chroma
Level”
Прави цветовете по-дълбоки или по-леки.
b Забележки
• Ако очертанията на екрана се размажат, настройте
“BNR” и/или “MNR” в позиция “Off”.
• В зависимост от диска или сцената, които се възпроизвеждат, гореизброените MNR и BNR ефекти може
да не се виждат добре. Също така тези функции могат
да не работят за някои размери на екрани.
• Следните настройки не са възможни когато извеждате сигнали през HDMI жак.
– “Sharpness”
– “White Enhancer”
– “Black Enhancer”
– “Black Level”
– “Gamma Correction”
– “Hue”
– “Chroma Level”
Използване на менюта с настройки
Настройки на диска (Disc Setup)
Можете да промените настройките на
рекордера като настройка на качеството на
картината, аудио настройки и др.
Можете да правите настройки на DVD.
1
2
3
Натиснете SYSTEM MENU докато рекордерът е в режим стоп.
Изберете “Disc Setup” или “Initial Setup” чрез
M/m и натиснете ENTER.
Изберете желаната настройка чрез M/m и
изберете ENTER.
Вижте обяснения в следните секции
Настройките по подразбиране са подчертани.
Basic
Input Disc Name
Можете да поставите име на диск. За подробности вижте стр. 45.
Protect Disc
Можете да защитите диск от изтриване. За
подробности вижте стр. 45.
Format DVD-RW (само за DVD-RW)
Рекордерът автоматично започва да
форматира в режим видеозапис или в режим
видео , когато е поставен нов, неформатиран
DVD-RW.
VR Mode
Автоматично форматира
диска в режим видеозапис.
Video Mode
Автоматично форматира
диска в режим видео.
Format
Можете да реформатирате ръчно DVD+RW,
DVD-RW. DVD-R дискове, за да освободите
пространство.
За подробности вижте стр. 49.
Finalise
Финализира диск, за да можете да възпроизвеждате и с друго DVD оборудване.
За повече подробности вижте стр. 46.
Настройки и регулации
, продължава
123
Optimise HDD
Докато записвате, изтрийте и редактирайте записите неколкократно, системата на
харддиск файлове постепенно става фрагментирана. За да изчистите фрагментираните
файлове, периодично оптимизирайте харддиска. Когато харддиска се нуждае от оптимизиране, автоматично се появява съобщение
напомнящо, че е необходимо да извършите
оптимизиране.
За да отмените оптимизирането, натиснете ENTER. Харддискът ще се оптимизира
частично.
Настройка на рекордера (Basic)
Можете да настроите часовника и да направите други настройки свързани с рекордера.
Clock Setting
Auto (Auto Clock Set)
Включва функцията за автоматична настройка на часовника, когато програмна позиция във
вашия регион излъчи сигнал.
1 Натиснете </, неколкократно
b Забележки
• Оптимизирането на диска ще Ви отнеме около 8 часа.
По време на оптимизирането не могат да се извършват други операции като запис или възпроизвеждане.
• Не можете да оптимизирате харддиска, когато мястото не достига. Изтрийте заглавия, за да осигурите
място на диска (стр. 83).
2
• Ако рекордерът не получи сигнал за точно време от някоя станция, натиснете
O RETURN и настройте часовника
ръчно.
• Ако функцията за автоматична настройка не настрои часовника правилно за
вашия регион, опитайте друга станция
или настройте часовника ръчно.
Format HDD
Можете да форматирате харддиска и да
разрешите проблема с повтарящи се грешки в
харддиска. “Format HDD” може да бъде избран
само когато харддискът се нуждае от форматиране. Обърнете внимание, че записаното
съдържание на харддиска ще бъде изтрито.
докато се появи станцията, която
излъчва сигнал.
Натиснете m, за да изберете “Start” и
натиснете ENTER.
Manual (Manual Clock Set)
Настройте часовника ръчно.
1 Натиснете </,, за да изберете часова зона за вашия регион и натиснете m.
2 Изберете “On” с помощта на </,
3
ако сте в лятно време и натиснете
ENTER.
Настройте деня, месеца, годината,
часа и минутите чрез </M/m/,
и натиснете ENTER, за да стартира
часовника.
За да промените цифри натиснете <, за
да се върнете към опцията, която да бъде
променена и натиснете M/m.
124
Input Line System
HELP настройки
Избира цвета, когато записвате от свързано
оборудване.
On
Извежда информация за помощ за
GUI дисплеи.
NTSC
Записва NTSC или PAL-60 цветова система.
Off
Не се въвежда в режим за помощ.
PAL/
SECAM
Записва PAL или SECAM цветова система.
EPG Type Effect
b Забележки
• Когато се появяват смущения след като сте променили настройките за “Input Line System”, променете
“Input Colour System” (стр. 130). Ако все още се
по1вяват смущения , задръжте бутон x (стоп) на
рекордера натиснат и натиснете INPUT.
• Когато промените настройките на “Input Line
System” се изтрива Dubbing List.
Power Save
Избира дали рекордерът да е в режим готовност, когато изключите захранването.
Mode 1
Извеждат се само входящи
сигнали от антена.
Mode 2
Не се извеждат сигнали, когато
рекордерът е в режим готовност.
Off
Не се настройва в режим готовност. Обикновено изберете
тази настройка.
Избира EPG (електронен програмен справочник) вид за използване.
Настройките по подразбиране се различават в
зависимост от страната/региона.
GUIDE
Plus+
Изберете, за да използвате
Gemstar GUIDE Plus+ електронен
програмен справочник 9стр. 61).
Guide
(Digital)
Изберете, за да използвате
цифров електронен програмен
справочник (стр. 50).
Easy Setup (Resetting the
Recorder)
Изберете, за включите програма “Easy Setup”.
Следвайте инструкциите за “East Setup” (стр.
30) от стъпка 2.
b Забележкa
Режим Power Save не функционира в следните случаи
дори и когато “Power Save” е в настройка “Mode 1” или
“Mode 2”
– Настроен е синхронизиран запис;
– Има настройки на таймер където “VPS/PDC” е в
настройка “On” на таймер листа.
– Функциите за SMARTLINK не са възможни когато
“Power Save” е в настройка “Mode 1” или “Mode 2”;
Настройки и регулации
125
Настройки за прием чрез антена
(Цифров тунер)
Можете да правите настройки на цифровия
тунер и настройки за позициите н програмите.
Заменяне на канали
Сканира наличните цифрови канали и заменя
всички канали, които вече са запазени в списъка, с резултатите от сканирането.
Изберете вашата държава/регион с помощта
на </, и натиснете ENTER.
Рекордерът сканира наличните цифрови канали
и ги запаметява.
За да отмените сканирането, натиснете
SYSTEM MENU или EXIT.
Ако има неизползвани програмни позиции или
такива с нежелани канали, можете да ги дезактивирате (стр. 126).
Добавяне на нови канали
Сортиране на канали
След като програмните позиции бъдат
зададени, можете да промените реда на всяка
програмна позиция от изведения списък.
1 Натиснете M/m, за да изберете програмната позиция, която желаете да
преместите и натиснете ENTER.
За да изведете и други страници, натиснете M/m неколкократно.
Натиснете M/m, за да изберете номера
на програмната позиция, с който да
замените избрания на стъпка 1 и натиснете ENTER.
2
Номерата на програмните позиции се
разменят.
• За да преместите и други програмни
позиции, повторете процедурата от
стъпка 1.
b Забележкa
Настройките на таймера за сменените канали се
изтриват.
Добавяне на нови канали
Опции на каналите
Можете да прескачате или заключвате дадени
канали.
1 Въведете вашата 4-цифрена парола
посредством бутоните с цифри и натиснете ENTER.
Сканира цифровите канали и добавя намерените канали към списъка.
За да зададете парола, вижте стр. 138.
2 Изберете програмната позиция, която
искате да прескочите или заключите с
помощта на бутоните M/m и натиснете ENTER.
Изберете опция и натиснете ENTER.
3
• За да прескочите програмна позиция,
изберете
.
• За да заключите програмна позиция,
изберете .
В квадратчето до избраната програмна
позиция се появява отметка.
Автоматично прескачане на
канал
Избира дали да прескочите радио канал или
канал с данни.
126
Off
Не се прескачат канали.
Radio
Прескачат се радио канали.
Data
Прескачат се канали с данни.
Radio &
Data
Прескачат се радио канали и
канали с данни, когато избирате
канали.
Проверка на сигнала
Можете да проверите силата на сигнала и
качеството на канала.
За да сканирате цифровия канал, изберете
канал чрез </, и “Add New Channels”, след
това натиснете ENTER.
Антенно захранване (RDRHXD795/HXD895/HXD995/
HXD1095) (освен за моделите
от Обединеното кралство)
Избира дали да подадете захранване към антената, свързана към жака DIGITAL AERIAL IN.
On
Винаги се подава захранване към антената, свързана към жака DIGITAL
AERIAL IN.
Auto
Подава се захранване към антената,
свързана към жака DIGITAL AERIAL
IN, когато рекордерът е включен.
Off
Не се подава захранване към антената, свързана към жака DIGITAL
AERIAL IN.
b Забележкa
Когато антената не е свързана правилно тя се прехвърля
в положение “Off”, дори и когато са зададени “On” или
“Auto”. Проверете свързването и опитайте да нулирате
настройките.
D.TV език
Избира главния и допълнителните аудио
пътечки/субтитрови езици или език за телетекст за двуезични програми.
Настройки за прием чрез антена
(Аналогов тунер)
Менюто с настройки “Analog Tuner” ви помага
да направите настройки за аналоговия тунер и
програмните позиции на рекордера.
Автоматична настройка на
каналите
Auto Scan
Ако свържете телевизор към рекордера без да
използвате SMARTLINK, можете автоматично да запаметите програмните позиции, като
използвате “Auto Scan”.
Изберете вашата държава/регион с помощта
на бутоните </, и натиснете ENTER.
Редът на програмните позиции ще бъде зададен
в съответствие с държавата/региона, които
сте задали. Ако има неизползвани програмни
позиции или такива с нежелани канали, можете
да ги дезактивирате (стр. 128).
Прехвърляне от телевизора
Ако свържете телевизор към рекордера посредством SMARTLINK, можете да запаметите
програмните позиции, като ги прехвърлите
от вашия телевизор.
За подробности вижте инструкциите за
експлоатация, приложени към телевизора.
Изберете вашата държава/регион с помощта
на бутоните </, и натиснете ENTER.
Данните, запаметени в тунера, ще бъдат прехвърлени от телевизора на този рекордер.
Ако има неизползвани програмни позиции или
такива с нежелани канали, можете да ги дезактивирате (стр. 128).
Настройки и регулации
, продължава
127
Ръчна настройка на каналите
Настройва и запаметява програмните позиции ръчно. Ако някои програмни позиции не
могат да бъдат зададени чрез функцията “Easy
Setup”, можете да ги зададете ръчно.
Ако няма звук или ако картината е разкривена,
може да сте задали погрешна система на тунера по време на “Easy Setup”. Задайте правилната система на тунера ръчно в стъпките,
описани по-долу.
1 Изберете страна/регион чрез </, и
натиснете ENTER.
Програмна позиция
CH System (система за каналите)
Изберете региона, от който ще получите
най-добър прием.
FR
Изберете, когато сте във
Франция.
Western Euro Изберете, когато сте в дър-
жавите от Западна Европа.
UK & IE
Изберете, когато сте във
Великобритания/Ирландия.
Eastern
Euro
Изберете, когато сте в държавите от Източна Европа.
Канал
Натиснете неколкократно </,, докато се
изведе програмната позиция, която търсите.
• За да изберете кабелна или сателитна програмна позиция, натискайте </,, докато
се изведе програмната позиция, която
търсите.
‹ Канали, които можете да приемате
Телевизионна
система
2 Натиснете PROG +/-, за да изберете
BG (Страните от E2 – E12 VHF
Западна Европа, с
изключение на онези, Италия A – H VHF
изброени по-долу)
E21 – E69 UHF
програмна позиция.
S1 – S20 CATV
3 Изберете елемента, който желаете да
промените с помощта на бутоните
M/m, променете настройката посредством </, и натиснете ENTER.
• За да запаметите друга програмна
позиция, повторете процедурата от
стъпка 2.
S21 – S41 HYPER
S01 – S05 CATV
DK (Страните от
Източна Европа)
Off
Изберете го, когато програмната позиция не се използва
или съдържа нежелани канали.
Избраната позиция ще бъде
прескочена, когато натиснете
PROG +/–.
R1 – R12 VHF
R21 – R69 UHF
S1 – S20 CATV
Skip (прескачане)
On
Покритие на канали
S21 – S41 HYPER
S01 – S05 CATV
I (Великобритания/
Ирландия)
Ирландия A – J VHF
Южна Африка 4 – 11,
13 VHF
B21 – B69 UHF
Не прескача избраната програмна позиция.
S1 – S20 CATV
S21 – S41 HYPER
S01 – S05 CATV
L* (Франция)
F2 – F10 VHF
F21 – F69 UHF
B – Q CATV
S21 – S41 HYPER
128
* За да приемате излъчвания във Франция, изберете “L”.
‹ Настройване на френските CATV канали
Този рекордер може да сканира CATV каналите
от B до Q и каналите с HYPER честота от
S21 до S41. В менюто Channel Set каналите
са обозначени като CC1 до CC44. Например,
канал B е обозначен с Channel Set номер CC1, а
канал Q е обозначен с Channel Set номер CC23
(вижте таблицата по-долу). Ако CATV каналът, който искате да запаметите, е обозначен
със своята честота (например 152.75 MHz),
обърнете се към таблицата по-долу, за да
откриете съответния номер на канала.
Съответ- Channel Set
Честотен
стващ канал
номер
обхват на приемане (MHz)
Съответ- Channel Set
Честотен
стващ канал
номер
обхват на приемане (MHz)
B
CC1
116.75–124.75
C
CC2
124.75–132.75
D
CC3
132.75–140.75
D
CC4
140.75–148.75
E
CC5
148.75–156.75
F
CC6
156.75–164.75
F
CC7
164.75–172.75
G
CC8
172.75–180.75
H
CC9
180.75–188.75
H
CC10
188.75–196.75
I
CC11
196.75–204.75
J
CC12
204.75–212.75
J
CC13
212.75–220.75
K
CC14
220.75–228.75
L
CC15
228.75–236.75
CC16
236.75–244.75
CC17
244.75–252.75
N
CC18
252.75–260.75
N
CC19
260.75–268.75
O
CC20
268.75–276.75
P
CC21
276.75–284.75
P
CC22
284.75–292.75
Q
CC23
292.75–300.75
S21
CC24
299.25–307.25
S22
CC25
307.25–315.25
S23
CC26
315.25–323.25
S24
CC27
323.25–331.25
CC28
331.25–339.25
S26
CC29
339.25–347.25
S27
CC30
347.25–355.25
S28
CC31
355.25–363.25
S29
CC32
363.25–371.25
S30
CC33
371.25–379.25
S31
CC34
379.25–387.25
S32
CC35
387.25–395.25
S33
CC36
395.25–403.25
S34
CC37
403.25–411.25
S35
CC38
411.25–419.25
S36
CC39
419.25–427.25
S37
CC40
427.25–435.25
S38
CC41
435.25–443.25
S39
CC42
443.25–451.25
S40
CC43
451.25–459.25
S41
CC44
459.25–467.25
AFT (автоматична фина настройка)
On
Включва функцията Auto Fine
Tuning. Обикновено изберете
тази позиция.
Off
Позволява ви да настройвате картината ръчно.
• Ако функцията Auto Fine Tuning не действа
ефективно, изберете “Off” и натиснете m.
Натиснете </,, за да настроите по-ясна
картина и натиснете ENTER.
Настройки и регулации
L
M
S25
, продължава
129
Звукова система
Изберете налична телевизионна система (стр.
128).
B/G
Изберете тази, когато сте в
страните от Западна Европа,
с изключение на онези, изброени
в “Канали, които можете да
приемате” на стр. 128.
D/K
Изберете тази, когато сте в
страните от Източна Европа.
I
Изберете тази, когато сте във
Великобритания/Ирландия.
L
Изберете тази, когато сте във
Франция.
Име
Променя или въвежда ново име на станция
(до 5 символа). Рекордерът трябва да приема
информация за програмната позиция (например
SMARTLINK информация), за да може имената
на станциите да се появят автоматично.
Натиснете ,, а после натиснете неколкократно </,, за да изберете символ.
За да промените символите, натиснете
M/m, за да преместите курсора и натиснете
</,.
Видео настройки (Video In/Out)
Настройките “Video In/Out” ще регулират
опции свързани с изображението като цвят
и размер според типа телевизор, тунер или
декодер свързани към DVD рекордера.
Input Colour System
Избира цвят след като се появи смущение в
картината след като сте променили “Input
Line System” настройки (стр. 125).
Auto
Рекордерът автоматично
засича цветове и избира
подходящата поцветка.
PAL
Избира PAL цветна система,
когато “Input Line System” е
настроен в “PAL/SECAM”.
SECAM
Избира SECAM цветна
система, когато “Input Line
System” е настроен в “PAL/
SECAM”.
z Съвет
Когато “Input Line System” е в настройка “NTSC”, можете да изберете “Auto”, “3.58NTSC” или “PAL-60”.
b Забележкa
“Input Color System” не може да се настрои, когато
гледате цифров оператор.
Декодер
Задава каналите на външния декодер (PAY-TV/
Canal Plus аналогов декодер).
За подробности вижте стр. 37.
Channel Swapping
След като са настроени програмните позиции,
можете да промените реда на всяка позиция в
листа за извеждане.
1 Натиснете M/m, за да изберете номер
на програмна позиция, която искате да
разместите и натиснете ,.
• За да изведете други страници, натиснете неколкократно ./>.
2 Натиснете M/m, за да изберете номер
на програмна позиция, която искате
да разместите в стъпка 1 и натиснете ENTER. Програмните позиции са
сменени.
• За да смените програмна позиция на друга
станция, започнете отново от стъпка 1.
130
Component Video Out
Избира формат на сигнала
Избира формат на сигнала, в който рекордерът извежда видео сигнали: interlace или
progressive от COMPONENT VIDEO OUT
жаковете.
Normal (Interlace)
Извежда сигнали във
формат interlace.
Progressive
Извежда сигнали във
формат progressive. Изберете, когато желаете
да гледате прогресивни
сигнали.
b Забележки
• Когато настроите “LINE 3 Out” в ”RGB”, не можете
да настроите “Component Video Out”.
• Когато свържете рекордера към монитора или прожектора само чрез COMPONENT VIDEO OUT жакове, не
настройвайте “LINE 3 Out” в “RGB”. В този случай
картината може да не се появи.
• Когато се появи смущение след като сте настроили
рекордера в прогресивен формат, задръжте натиснат
x (Стоп) на рекордер и натиснете Z (отваряне /
затваряне) на рекордера.
• Когато използвате HDMI не се извеждат видео
сигнали.
LINE 1 IN
Избира метод за въвеждане на видео сигнали за
LINE 1 IN/DECODER жака. Картината няма
да бъде ясна ако тези настройки не съвпадат с
видео входния сигнал.
Video
Извежда видео сигнали
S-Video
Извежда S-видео сигнали
RGB
Извежда RGB сигнали
Decoder
Изберете, когато свързвате
към външен декодер (PAY-TV/
Canal Plus аналогов декодер).
Ако свързвате към кабелна
кутия /сателитен рисивър
като CanalSat не избирайте
тази опция.
LINE 3 Out
Избира метод на извеждане на видео сигналите
през LINE 3 – TV жака.
VIDEO
Извежда видео сигнали
S-Video
Извежда S-видео сигнали
RGB
Извежда RGB сигнали
b Забележки
• Ако телевизорът Ви не приема S-Video или RGB
сигнали , изображението няма да бъде изведено чрез
избрания метод на извеждане дори и да изберете
“S-Video” или “RGB”. Вижте инструкциите приложени
към телевизора Ви.
• SMARTLINK е наличен само когато изберете “Video”.
• RGB сигналите не се извеждат, когато използвате
HDMI връзка.
NTSC или PAL TV
Настройва рекордера да конвертира сигнали
от NTSC цветова система в PAL цветова система, за да можете да възпроизвеждате NTSC
дискове на телевизори, които имат само PAL
система. Вижте инструкциите за експлоатация на вашия телевизор.
On
Възпроизвежда NTSC сигнали
на телеви
Off
Изберете, ако телевизорът
ви е мултисистемен (съвместим с NTSC сигнали).
Настройки и регулации
131
Аудио настройки
(Audio In)
Можете да регулирате звука според възпроизвеждането и състоянието на връзките.
NICAM Select
b Забележкa
Когато получавате аудио входящи сигнали от DV
входния жак, рекордерът автоматично избира “Stereo”
или “Bilingual” независимо от настройките за “External
Аudio”.
Bilingual Recording
Избира звука, който ще бъде записан.
За подробности относно NICAM система
вижте стр. 70.
A/L
Записва основния звук от
двуезична програма
NICAM
Обикновено изберете тази
позиция
B/R
Записва вторичен звук от
двуезична програма.
Standard
Изберете ако звука от
NICAM излъчване не е добър.
Analog Tuner Level
Ако звукът на възпроизвеждане е изкривен,
настройте опцията на “Compression”. Рекордерът намалява нивото на аудио извеждане.
Функцията оказва влияние върху работата на
следните жакове:
- LINE 2 OUT R-AUDIO-L жакове
- LINE 3 – TV жак
- LINE 1/DECODER жак
Normal
Обикновено изберете
тази позиция
Compression
Изберете, когато звукът
на възпроизвеждане от
колоните е изкривен.
b Забележки
• Когато записвате двуезичен аудио сигнал на харддиска
(когато “HDD Recording Format” е в позиция “Video
Mode Off” (стр. 137) (освен в режим РСМ) или DVDRW/DVD-R в режим видеозапис (освен за режим РСМ)
и двата аудио канала се записват и можете да изберете
звука от един от двата да се възпроизвежда.
• Двуезичните аудио потоци не могат да се записват
едновременно от цифрови оператори.
DV Input
Изберете настройки за аудио вход, когато
правите DV презапис с камера.
Изберете “Mix (Stereo 1:75 %)”/”Mix (Stereo1:50
%)”/”Mix (Stereo 1:25 %)” или “Stereo 2” само за
да добавите втори звук, когато записвате от
цифрова видео камера.
Stereo1
Записва само оригинален звук. Обикновено
избирайте тази опция,
когато правите презапис в DV формат
External Audio
132
Stereo
Изберете, когато приемате стерео програми
от свързано оборудване.
Stereo 2
Записва само допълнителен звук
Mix (Stereo 1:75 %)
Записва и стерео 1 и 2
Bilingual
Изберете, когато приемате двуезични програми
от свързано оборудване.
Mix (Stereo 1:50 %)
Mix (Stereo 1:25 %)
Аудио настройки за извеждане на
звук (Audio Out)
Можете да прехвърляте метода на извеждане
на аудио сигнали, когато свържете компонент
като усилвател (рисивър) чрез цифров входен
жак.
b Забележкa
Ако свържете компонент, който не приема избрания
аудио сигнал се чува силен шум (или изобщо няма звук) от
високоговорителите, който може да причини вреда на
слуха Ви или да повреди колоните.
Dolby Digital извеждане (само
за HDD/DVD)
b Забележка
Ако HDMI извеждането се извършва от оборудване
несъвместимо с DTS сигнали, сигналите няма да бъдат
изведени независимо дали сте избрали настройки “DTS
Output”.
96 kHz PCM Output (само за DVD
VIDEO)
Изберете примерна честота на аудио сигнала.
96 kHz
48 kHz
Аудио сигналите от DVD
VIDEO се конвертират в
48 kHz и се извеждат
96 kHz
Всички сигнали, които
съдържат 96 kHz се извеждат без конвертиране.
Въпреки това сигналите
се извеждат като 48 kHz
ако се съдържат сигнали със
защита от презапис.
Изберете вида на Dolby Digital сигнала.
Dolby Digital
Изберете, когато
рекордерът е свързан към
аудио компонент с вграден
Dolby Digital Decoder
Dolby Digital а
PCM
Изберете, когато рекордерът е свързан към аудио
компонент без вграден
Dolby Digital Decoder
b Забележкa
Ако HDMI жакът е свързан към оборудване несъвместимо с Dolby Digital сигнали, PCM сигналите ще бъдат
автоматично изведени дори и когато сте избрали
“Dolby Digital”
DTS Output (само за DVD VIDEO)
Избира дали да се извеждат DTS сигнали.
On
Off
Изберете, когато рекордерът е свързан към аудио
компонент с вграден DTS
декодер.
MPEG Output (само за DVD
VIDEO)
Избира типа MPEG аудио сигнал.
Изберете, когато рекордерът е свързан към аудио
компонент с вграден
MPEG декодер.
MPEG
MPEG
PCM
Изберете, когато
рекордерът е свързан
към аудио компонент без
вграден MPEG декодер. Ако
възпроизвеждате MPEG
аудио звукови записи, рекордерът извежда стерео
сигнали през DIGITAL OUT
(COAXIAL) жак.
, продължава
Настройки и регулации
Изберете, когато рекордерът е свързан към аудио
компонент без вграден DTS
декодер.
b Забележки
• “96 kHz PCM Output” настройки нямат
ефект, когато аудио сигналите се извеждат
от LINE 2 OUT (R-AUDIO-L) жакове или
LINE 3 – TV/LINE1/DECODER жака. Ако
честотата е 96 kHz, сигналите се конвертират като аналогови и се извеждат.
• Ако HDMI OUT жакът е свързан с оборудване несъвместимо с 96 kHz сигнали, автоматично ще бъдат изведени 48 kHz PCM
сигнали, дори и да изберете “96 kHz”.
133
Audio DRC (Динамичен контрол
на обхвата ) (само за DVD)
Избира настройките на динамичния обхват
(разлика между меки и силни звуци), когато
възпроизвеждате DVD, което съвпада с “Audio
DRC”. Това оказва влияние върху извеждането
на звук от следните жакове:
- LNE 2 – OUT R-AUDIO-L жакове;
- LINE 3-TV жак;
- LINE 1/DECODER жак;
- DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI OUT
жак само когато “Dolby Digital Output” е в
настройка “Dolby Digital а PCM” (стр. 133)
On
Off
134
Произвежда ниските звуци
ясно дори и да намалите
силата на звука.
Обикновено изберете тази
позиция.
Настройки за езика (Language)
Можете да регулирате настройките на езика.
OSD Language
Сменя езика на извеждане на екрана.
Audio Language (само за DVD
VIDEO)
Сменя звука на саундтрака.
Subtitle Language (само за DVD
VIDEO)
Сменя езика на субтитрите записани на диска.
Auto Language
Функцията “Auto Language” е възможна когато
“Audio Language” и “Subtitle Language” са настроени на един и същи език и “Subtitle Display”
е в настройка “On”.
On
За DVD VIDEO, чиито
основен аудио запис е езикът,
който сте настроили в
“Audio Language” и “Subtitle
Language”, рекордерът възпроизвежда основния аудио
запис без субтитри.
За DVD VIDEO, чиито основен аудио запис не е езикът,
който сте настроили в
“Audio Language” и “Subtitle
Language”, рекордерът
възпроизвежда основния
аудио запис със субтитрите,
които настроите.
Off
Изключва функцията.
DVD Menu Language (само за
DVD VIDEO)
Настройки за запис (Recording)
On
Извежда субтитрите.
Можете да регулирате настройките за запис.
Manual Rec. Mode
Можете да изберете повече опции за режим за
запис (ръчен режим на запис). Настройките по
подразбиране са “Off” (стандартен режим на
запис). Можете да проверите приблизителното време за запис за харддиск и различни DVD
дискове във всеки режим на запис на стр. 155.
Off
Не извежда субтитри.
1 Изберете On (отидете в настройки)
Assist Subtitle
Извежда специални помощни
субтитри, където това е
възможно.
2 Изберете режим на запис чрез </, и
Сменя езика на DVD менюто. Изберете “a/
Subtitle Language”, за да настроите същия език
като в “Subtitle Language”.
Subtitle Display
чрез M/m и натиснете ENTER.
натиснете ENTER.
За да изберете лесно режим на ръчен запис,
натиснете REC MODE неколкократно,
за да изведете “MN” и изберете режим на
ръчен запис чрез M/m.
z Съвет
Ако изберете “Others” в “Audio Language”, “Subtitle
Language” или “DVD Menu Language”, натиснете m и
въведете езиков код от “Language Code List” на стр. 158.
b Забележкa
Rec. Mode Adjust
Ако изберете език в “Audio Language”, “Subtitle Language”
или “DVD Menu Language” това не се записва на DVD
VIDEO, един от записаните езици ще бъде избран
автоматично.
On
Автоматично регулира
режима на запис, за да позволи
записване на цялата програма
(стр. 68).
Off
Изключва функцията.
Subtitle Recording
On
Записва цифрови субтитри.
Off
Не записва цифрови субтитри.
Настройки и регулации
, продължава
135
Set Thumbnail
Избира сцена за превръщане в миниатюра
показана в списъка със заглавията.
0 сек
Първата рамка от заглавието
е превърната в миниатюра.
30 сек
Рамката от 30-тата секунда е
превърната в миниатюра.
3 мин
Рамката от 3-тата минута е
превърната в миниатюра.
Auto Chapter (HDD/VR) (HDD/
DVD-RW/DVD-R само в режим
видеозапис)
On
Off
Рекордерът засича промените
в картината и звука и автоматично въвежда знаци на
всяка глава (до 99 глави за едно
заглавие записано на харддиска).
Няма маркировка на главата.
b Забележкa
• Интервалът на забележката може да варира в зависимост от количеството информация съдържащо се на
заглавието, което записвате.
• Маркировките за отделните глави се въвеждат автоматично, когато датата и времето се променят на
касета, когато “Auto Chapter (HDD/VR)” е настроен в
позиция “Оn” по време на DV презапис на харддиск или
на DVD-RW/DVD-R (режим видеозапис).
136
Auto Chapter (Video) (DVD-RW/
DVD-R само в режим видео)
Без разделяне
Не се въвежда маркировка.
10 мин
Поставя се маркировка
на 10 минутни интервали.
15 мин
Поставя се маркировка
на 15 минутни интервали.
Auto Chapter (DVD+R/+RW)
(само DVD+RW/DVD+)
Без разделяне
Не се въвежда маркировка.
10 мин
Поставя се маркировка
на 10 минутни интервали.
15 мин
Поставя се маркировка
на 15 минутни интервали.
HDD Recording Format
Избира формат на запис на харддиска.
Video Mode Off
Video Mode On
Записва на харддиска в
режим видеозапис. Когато записвате стерео
и двуезични програми и
основния, и вторичните
звуци могат да бъдат
записани.
Записва на харддиска в
режим видео. Когато
записвате стерео и
двуезични програми само
един вид звук (основен
или вторичен) може да
бъде записан. Настройте “Bilingual Recording”
в позиция “AL” (по
подразбиране) или “B/R”
в настройки “Audio In”
(стр. 132).
Playback Settings (Настройки за възпроизвеждане)
Можете да регулирате настройките за запис.
TV Type
Избира размера на възпроизвежданата картина
според вида на свързания телевизор (широкоекранен/стандартен 4:3 телевизор)
4:3 Letter Box
Изберете, когато свързвате
към телевизор с екран 4:3.
Извежда широкоекранна картина с ленти от горната и
долната страна на екрана.
4:3 Pan Scan
Изберете, когато свързвате
към телевизор с екран 4:3.
Извежда автоматично
широкоекранна картина на
целия екран и отрязва частите, които не се побират.
16:9
Изберете, когато свързвате към широкоекранен
телевизор.
z Съвет
Съдържанието на харддиска записано в режим видео
може да бъде презаписано на диск при висока скорост
(стр. 89).
b Забележкa
Двуезичните аудио потоци не могат да се записват
едновременно при цифрово излъчване.
4:3 Letter Box
4:3 Pan Scan
16:9
b Забележкa
, продължава
Настройки и регулации
В зависимост от диска, “4:3 Letter Box”може да бъде
избран автоматично вместо “4:3 Pan Scan” или обратното.
137
Pause Mode
Избира качеството на картината в режим
пауза.
Field
Извежда стабилен образ без
смущения.
Frame
Извежда изострен образ, но
смущения са възможни.
Auto
Извежда не толкова остър,
но все пак стабилен неподвижен образ.
Seamless Playback (HDD/
DVD-RW/DVD-R само в режим
видеозапис)
On
Възпроизвеждането е
гладко, но са възможни
смущения.
Off
Може да забележите
моментно прекъсване по
време на възпроизвеждане на списък в режим
видеозапис.
Angle Indicator (само DVD
VIDEOs)
On
Off
Извежда маркировка
„ „ на телевизионния
екран ако в сцената и
записа на диска има записани различни ракурси.
Настройки за ограничения (Parental
Lock - родителски контрол)
Можете да задавате парола и да ограничавате
работата на рекордера.
Задаване на парола/Смяна на
парола
Можете да зададете или да смените паролата,
която дава достъп до настройките “Channel
Options” в менюто с настройки “Digital Tuner”
и настройките “Parental Lock”.
Въведете вашата 4-цифрена парола с помощта
на бутоните с цифри и натиснете ENTER.
За да смените паролата, въведете вашата 4-цифрена парола в реда “Current Password” (текуща
парола), като използвате бутоните с цифри
и натиснете ENTER. След това въведете
нова парола в реда “New Password” (нова парола)
като използвате бутоните с цифри.
Задаването/промяната на паролата е завършено.
b Забележкa
Ако забравите паролата си, нулирайте рекордера (стр.
150).
DVD Възпроизвеждане (Само за
DVD VIDEO дискове)
Възпроизвеждането на някои DVD VIDEO
дискове може да бъде ограничено в съответствие с предварително зададено ниво - например възрастта на потребителите.
Някои сцени може да бъдат блокирани или
заменени с други сцени.
1 Изберете “Standard” и натиснете
ENTER.
Маркировка „ „ не се
извежда на телевизионния
екран.
2 Въведете вашата 4-цифрена парола с
помощта на бутоните с цифри и натиснете ENTER.
138
3 Изберете “Code” (географски район)
като ниво за ограничаване на възпроизвеждането и натиснете ENTER.
Районът се избира.
• Ако изберете “Number”, натиснете бутоните с цифри, за да изберете и въведете
код на държава/регион от таблицата
(стр. 158) и натиснете ENTER.
4 Изберете “Change Level” (смени нивото)
5
6
и натиснете ENTER.
Въведете вашата 4-цифрена парола с
помощта на бутоните с цифри и натиснете ENTER.
Изберете нивото.
Колкото по-ниска е стойността, толкова
по-строго е ограничението.
Дискове с по-висока стойност на ограничение от избраното ниво ще имат
ограничено възпроизвеждане.
HDMI Settings (HDMI извеждане)
Можете да регулирате опции свързани с HDMI
връзката.
b Забележкa
Можете да изберете “HDMI Output” само когато свързвате оборудване към HDMI OUT жак.
Screen Resolution
Избира типа видео сигнали, които да се извеждат от HDMI OUT жака. Ако картината е
неясна, не е естествена или качеството й не
Ви задоволява, опитайте друга опция, която
подхожда на диска и вашия телевизор/прожектор и т.н. За подробности обърнете се към
инструкциите на телевизора Ви/прожектора
и т.н.
1920х1080р
Изпраща 1920х1080р видео
сигнали.
1920х1080i
Изпраща 1920х1080i видео
сигнали.
1280х720р
Изпраща 1280х720р видео
сигнали.
720х576р
Изпраща 720х576р видео
сигнали.
720х480р
Изпраща 720х480р видео
сигнали.
720х576i
Изпраща 720х576i видео
сигнали.
720х480i
Изпраща 720х480i видео
сигнали.
7 Натиснете ENTER.
Настройката DVD Playback е завършена.
За да отмените настройката DVD
Playback за диска, изберете “Off” на стъпка
7.
D.TV Age Limit (Възрастова
граница)
Гледането на някои цифрови телевизионни
програми може да бъде ограничено, в зависимост от възрастовата граница, която задавате. За да гледате програми, които надвишават
поставената от вас възрастова граница,
ще трябва да въведете паролата си (само за
клиенти във Франция/Дания/Финландия или
Швеция).
1 Въведете вашата 4-цифрена парола с
2
помощта на бутоните с цифри и натиснете ENTER.
Изберете дадена възраст като ниво на
ограничение и натиснете ENTER.
*1 Може да бъде избран само когато “Input Line System” e
в настройка “PAL/SECAM” в “Basic” (стр. 125).
*2 Можете да изберете само когато “Input Line System” е
в настройка “NTSC” в “Basic” (стр. 125).
Настройки и регулации
Настройката е завършена.
За да отмените настройката, изберете
“Off.”
, продължава
139
b Забележкa
b Забележки
• Когато се появи смущение в образа след като смените
настройките “Screen Resolution”, задръжте натиснат
бутон x(стоп) на рекордера и натиснете Z (отваряне/затваряне).
• Когато “Colour” е в настройка "YCbCr4:2:2" в “HDMI
Output”, не можете да изберете “720x576i” (или
“720x480i).
• Някои настройки може да не са налични в зависимост
от свързаното устройство.
• Когато е свързано DVI устройство, не можете да
изберете “YCbCr4:2:2“ или “YCbCr4:4:5“.
• Когато “Screen Resolution” е в позиция “720x576i” (или
“720x480i”) в настройки “HDMI Output”, можете да
изберете “YCbCr4:2:2“.
4:3 Video Output
Настройките са ефективни само когато
настроите “TV Type” в позиция “16:9” в
“Playback”. Регулирайте настройките, за да
получавате сигнали със съотношение 4:3. ако
промените съотношението на телевизора,
променете настройките на телевизора, не
тези на рекордера.
Обърнете внимание, че настройките са ефективни само за HDMI връзка.
Full
Изберете, когато можете да
промените съотношението
на телевизора Ви.
Normal
Изберете, когато не можете
да промените съотношението на телевизора Ви.
Извежда съотношение 4:3.
Audio Output
Избира типа аудио сигнал, който се извежда
през HDMI жака.
Auto
Извежда Dolby Digital,
MPEG и DTS аудио сигнали като вълнови сигнали.
PCM
Конвертира всички аудио
сигнали освен DTS в РСМ.
Bitstream
Priority
Избира дали свързаното
устройство е съвместимо с вълнови сигнали.
b Забележки
• РСМ сигнали може да не бъдат изведени дори и след
като изберете “Auto” в зависимост от настройки
“Audio Out”, номерът на аудио каналите и HDMI-свързаното устройство.
• Функция “Audio Output” не е възможна когато в свързано DVI устройство.
HDMI Control
Телевизор със
съотношение 16:9
Colour
Избира метода на извеждане на видео сигнал
през HDMI жака.
140
RGB (0-255)
Извежда RGB (0-255) сигнали.
Изберете, когато свържете
към RGB (0-255) устройство.
RGB (16-235)
Извежда RGB (16-235) сигнали. Изберете ако цветовете
са твърде наситени или
черното е твърде дълбоко.
YCbCr4:2:2
Извежда 10-битови
YCbCr4:2:2 компонентни
сигнали.
YCbCr4:4:4
Извежда 8-битови
YCbCr4:4:4 компонентни
сигнали.
On
Позволява Ви използвате
HDMI функции за контрол
(стр. 24).
Off
Изключва функцията.
Other Settings (Options)
Можете да изберете други операционни
настройки.
On Screen Display
On
Автоматично извежда информация на екрана, когато
рекордерът е включен.
Off
Извежда информация
само когато е натиснат
DISPLAY.
2 Настройте Command Modeза дистанционното така че да съвпада с
Command Mode на рекордера, който
настроихте в горните стъпки..
Следвайте стъпките долу, за да настроите Command Mode на дистанционното.
1 Натиснете и задръжте ENTER.
2 Докато задържате ENTER натиснат,
въведете код за Command Mode като
използвате бутоните с цифри.
3 Задръжте натиснати бутони ENTER
и бутон с цифра по едно и също време
за повече от 3 сек.
z Съвет
Front Panel Display
Регулира осветлението на дисплея на предния
панел.
Можете да проверите Command Mode за рекордера на
дисплея на предния панел (стр. 15). Когато Command
Mode e в настройка “3 (настройка по подразбиране)”, “1”
или “2” не се появяват.
On
Ярко осветление.
SMARTLINK
Off
Изключва осветлението,
когато рекордерът е
изключен.
This Recorder
Only
Позволява Ви да използвате функция SMARTLINK
с рекордера, когато
последният е в режим
готовност.
Pass Through
Позволява Ви да използвате функция SMARTLINK
със свързано оборудване,
когато рекордерът е в
режим готовност.
Command Mode
Променя Command Mode, за да избегне взаимодействие с друг DVD рекордер или плейър
на Сони.
1 Изберете “Command Mode” (“1”, “2”
или “3 (настройка по подразбиране)”) и
натиснете ENTER.
b Забележкa
Настройте “Power Save” в позиция “Off” в настройки
“Basic” (стр. 125), за да настроите “SMARTLINK” в “Pass
Through”.
DivX
Registration Code (код за регистрация)
Извежда регистрационния код за DivX видео
файлове за този рекордер.
За повече информация отидете на http://www.
divx.com/vod.
, продължава
Настройки и регулации
Режимът за настройки по подразбиране за
този рекордер и приложеното устройство
за дистанционно управление е “3 (астрйки по
подразбиране)”.
Дистанционното не функционира ако са
настроени различни командни режими за рекордера и дистанционното. Настройте еднакъв
команден режим.
b Забележкa
141
Вижте предварителен преглед
(само за харддиск)
Избира типа миниатюра, която да се покаже в
списъка със заглавия.
Quick Preview
Възпроизвежда кратки откъси от цялото заглавие.
Normal
Възпроизвежда избрано
заглавие отначало.
CI Information (CI информация)
(само за RDR-HXD795/HXD895/
HXD995/HXD1095)
Можете да видите CI (Common Interface Общ интерфейс) информацията. Изведената
информация се различава, в зависимост от CI
модула.
Други настройки
(Options 2)
Можете да направите и други операционни
настройки
USB
Рестартирайте USB устройството
Рестартира свързаното USB устройство ако
то не съвпада с рекордера. Ако свързанотo
USB устройство все още не функционира
правилно, извършете едно от следните:
– Изключете USB устройството и го включете отново;
– Изключете и включете отново USB кабела.
Потвърждение на принтера
Извежда производителя и модела на принтера.
Обърнете внимание, че принтера може и да не
работи в зависимост от модела на принтера.
TV Pause
Software Update (Обновяване на
софтуера)
Можете да проверите текущата версия на
софтуера за вградения цифров тунер и да го
осъвременявате с най-новия софтуер.
Manual Update (Ръчно обновяване)
Обновява софтуера ръчно.
За да отмените операцията, натиснете
SYSTEM MENU.
Новият софтуер ще започне да функционира
при следващото включване на рекордера.
Автоматично обновяване
On
Обновява софтуера автоматично. Обкновено изберете
тази позиция.
Off
Не обновява софтуера автоматично.
Техническа информация
Можете да проверите настоящите хардуер и
софтуер версии на цифровия тунер.
142
Избира тунер за TV Pause (стр. 79)
TV’s Tuner
Изберете, когато свързвате
рекордера към телевизора си
чрез SCART жак.
Recorder’s
Tuner
Изберете, когато свързвате
не рекордера към телевизора
си чрез SCART жак.
Допълнителна информация
Отстраняване на
проблеми
Използвайте указанията, ако се сблъскате
с някой от изброените по-долу проблеми
докато използвате рекордера. Ако проблемът
продължава, обърнете се към най-близкия
доставчик на Sony.
Захранване
Захранването не се включва.
, Проверете дали захранващият кабел е
здраво свързан.
Захранването на рекордера се изключва
заедно със захранването на телевизора.
, Това е причинено от функцията ‘BRAVIA’
Sync. Настройте опция “Control for
HDMI” в позиция “Off” в настройки
“HDMI Output”, за да отмените тази
функция (стр. 140).
Тунер
Каналът не е намерен, не е запаметен или
е пропуснат.
, Уверете се, че антената е правилно
свързана към рекордера.
, Проверете при вашия доставчик дали
сте в район, където можете да приемате
цифров сигнал.
, Проверете инсталацията на антената
си.
Картина
Няма картина.
Появява се шум в картината
, Ако изходният сигнал от рекордера
преминава през видеорекордер, за да стигне
до телевизора, или ако сте свързали рекордера с комбиниран телевизор/видеоплейър,
възможно е защитата на авторското право, приложена към някои DVD програми да
повлияе на качеството на картината. Ако
продължавате да имате проблеми и след
директно свързване на рекордера с телевизора, опитайте се да свържете рекордера
директно с S видео входа на телевизора (S
VIDEO).
, Задали сте рекордера в прогресивен
формат, въпреки че Вашият телевизор не
може да приема прогресивен сигнал. В този
случай, задръжте x (стоп) на рекордера
и натиснете Z (отваряне/затваряне) на
устройството.
, Дори ако Вашият телевизор е съвместим
с прогресивния формат (525р/625р),
възможно е задаването на рекордера в прогресивен формат да повлияе на изображението. В този случай, задръжте x (стоп)
и натиснете Z (отваряне/затваряне)
на устройството и задайте рекордера в
нормален (свързващ) формат.
, Възпроизвеждате DVD диск, който е записан в цветна система, различна от тази на
Вашия телевизор.
, В изображенията записани на харддиск
могат да се проявят смущения, но те се
дължат на характеристиките на харддиска и не са следствие на повреда.
, Възможно е когато възпроизвеждате двуслоен DVD диск, видео и аудио сигналите
временно да прекъснат в точката, в
която се сменят слоевете
, продължава
Допълнителна информация
, Свържете отново кабелите по-здраво.
, Свързващите кабели са повредени.
, Проверете свързването с Вашия телевизор (стр. 18).
, Включете входящия селектор на Вашия
телевизор (например в положение “VCR”
или “AV1”), за да може сигналът от рекордера да се появи на телевизионния екран.
, Проверете дали настройките “Video In/
Out” е зададена по подходящия начин,
който съответства на вашата система
(стр. 130).
, Ако свързвате Вашия рекордер към телевизор само чрез COMPONENT VIDEO
OUT жаковете, задайте “Component
Video Out” в настройките “Video In/Out”
в положение “Progressive” (стр. 130).
, (за RDR-HXD790/HXD890/HXD990/
HXD1090)
Избрали сте разбъркан канал.
, (за RDR-HXD795/HXD895/HXD995/
HXD1095)
Избрали сте разбъркан канал. Поставете
правилен CAM (стр. 26).
, Избрали сте HD (High Definition – висока
разделителна способност) програма.
, Избрали сте радио канал.
, Когато възпроизвеждате двуслоен DVD
диск, видео и аудио сигналите могат временно да прекъснат в точката, в която се
сменят слоевете.
143
Няма картина или в картината се появява
шум, когато е свързан DV IN жак.
, Опитайте следното: 1Изключете
рекордера и го включете отново. 2Изключете и включете отново свързаното
оборудване. 3Изключете и включете
отново i.LINK кабела.
Няма картина или в картината се появява
шум, когато е свързан HDMI OUT жак.
, Опитайте следното: 1 Изключете и
включете рекордера отново. 2 Изключете и включете отново свързаното
оборудване. 3 Изключете и включете
отново HDMI кабела.
, Ако HDMI OUT жака се използва за видео
възпроизвеждане, променете “Screen
Resolution” в настройки “HDMI Output” и
това може да реши проблема (стр. 139).
Свържете телевизора и рекордера с видео
жак различен от HDMI OUT и включете
телевизора към свързаното видео оборудване, така че да можете да виждате екранните менюта. Променете настройки
“HDMI Output” настройки и превключете
телевизора отново в режим HDMI. Ако
все още не се появява картина, повторете
стъпките и опитайте другите опции.
, Рекордерът е свързан към входящо устройство, което не е съвместимо с HDCP
(стр.22)
, Когато картината не се появява след
като сте променили настройки “Screen
resolution”, задръжте натиснат бутон
x(стоп) на рекордера и след това натиснете Z(отваряне/затваряне).
Приеманата телевизионна програма не
изпълва екрана.
, Настройте канала ръчно в “Мanual CH
Settings” в настройките “Analog Tuner”
(стр. 128).
, Изберете правилния източник, като
използвате бутона INPUT или изберете
канал на някоя телевизионна програма,
използвайки бутоните PROG +/-.
Картината се разпада.
Телевизионните канали не могат да се
сменят.
, Започнало е записване с таймера, което е
променило каналите.
, Каналът е изключен (стр. 128)
, Активирали сте Parental Lock (родителски
контрол) (стр. 138).
Картината от устройството, свързано с
входящия жак на рекордера, не се появява
на екрана.
, Ако устройството е включено за LINE1/
DECODER жака, изберете “L1” на дисплея
на предния панел, като натиснете INPUT .
Ако устройството е включено към LINE
2 IN жака, изберете “L2” на дисплея на
предния панел, като натискате INPUT.
Възпроизвежданата картина или телевизионната програма от устройството,
свързано към рекордера, е изкривена.
, Ако възпроизвежданото изображение от
DVD плейър, видеорекордер или тунер
преминава през рекордера, за да стигне
до телевизора, възможно е сигналите за
защита на авторското право, съдържащи се в някои програми да повлияят на
качеството на картината. Изключете
проблемното оборудване и го включете
директно към телевизора.
Картината не изпълва екрана
, Задайте “TV Type” в настройките
“Playback” в съответствие със съотношението на екрана на Вашия телевизор
(стр. 137).
, Силата на сигнала е недостатъчна.
, Проверете инсталацията на антената
Изображението не изпълва екрана, дори след
като съотношението на екрана бъде зададено в “TV Type” в настройките “Playback”.
Образите на телевизионната програмата
са изкривени.
, Съотношението на екрана за заглавието е
фиксирано.
, Преместете ТV антената.
, Настройте картината (вижте инструкциите за експлоатация на Вашия
телевизор).
, Раздалечете рекордера и телевизора
144
, Раздалечете телевизора и струпаните
кабели за антената.
, Кабелът е включен в AERIAL OUT жака на
рекордера. Свържете кабела към AERIAL
IN жака.
, Системата за цветове на рекордера е
различна от тази на вашия телевизор.
Задръжте натиснат бутон x (стоп) и
натиснете INPUT на рекордера, за да промените цветната система на рекордера.
Картината е черно-бяла
• Проверете дали “Line 3 Out” в настройките
“Video In/Out” е зададен в правилната позиция за Вашата система (стр. 131).
• Ако използвате кабел SCART, уверете се, че е
с точните размери (21-pins).
Система GUIDE Plus+ (достъпна само за райони с услуга
GUIDE Plus+)
Системата GUIDE Plus+ не се появява.
Номерът на програмната позиция от
списъка с програмите не отговаря на излъчваната станция.
, Може да има повече от едно подреждане
на телевизионните програми за вашата
зона. За да промените това подреждане,
изберете “Editor” в лентата с менюто от
системата GUIDE Plus+ (стр. 65).
Липсват списъците с програмата за някои
програмни позиции.
, Данните за програмите може да не са
обновени. Изключете рекордера и го оставете да получи данните за програмния
справочник.
, Някои канали поддържат данните само
два дни. За подробности, вижте следния
уебсайт:
www.europe.guideplus.com
, Данните от системата GUIDE Plus+
не могат да бъдат получени, тъй като
сигналът е слаб.
Списъкът с програмите не е обновен.
, Рекордерът е бил включен по времето,
определено за приемане на данни от системата GUIDE Plus+.
, Данните от системата GUIDE Plus+
не могат да бъдат получени, тъй като
сигналът е слаб.
Звук
Няма звук.
, Свържете отново кабелите по-здраво.
, Свързващият аудио кабел е повреден.
, Входът на усилвателя (приемника) или
връзката с него не е настроена правилно.
, Рекордерът е в режим на възпроизвеждане
наобратно, бързо превъртане напред, пауза
или в режим на бавно възпроизвеждане.
, Ако звукът не излиза от жака DIGITAL
OUT (COAXIAL)/HDMI OUT, проверете
аудио настройките в менюто “Audio Out”
(стр. 133).
, продължава
Допълнителна информация
, 1 Дори да сте завършили “Easy Setup”
(Лесна настройка), списъкът с телевизионните програми не се появява, докато
рекордерът не получи данни от системата GUIDE Plus+. 2 Спрете рекордера,
но не го изключвайте от контакта. 3
Изчакайте 24 часа. Може да отнеме няколко дни на рекордера, за да получи данни за
всички програмни позиции от системата
GUIDE Plus+. Ако след 24 часа рекордерът
не получи данни от системата GUIDE
Plus+, настройте обслужващия канал
ръчно (стр. 64).
, Приемният канал е изключен. Покажете и
активирайте приемния канал (стр. 65).
, Таймерът е настроен. Отменете настройките на таймера.
, Часовникът не е верен. Настройте го
ръчно (стр. 124).
, Пощенският код или кодът на държавата/региона е неправилен. Въведете
правилно вашия пощенски код или кода на
държавата/региона (стр. 30).
, Когато рекордерът е свързан към set top
box приемник, set top box приемникът
трябва да е включен, за да зарежда данни
от системата GUIDE Plus+.
, Ако рисивърът е свързан към рекордер
само чрез SCART кабел, опитайте следното: 1 Включете приемника. 2 Свържете контролера. 3 Следвайте стъпките
в “Changing the GUIDE Plus+ host channel
manually (Setup)” (стр. 64), за да настроите приемния канал ръчно. Уверете се, че
сте настроили приемника (тунера) като
източник.
, Зададени са номера на зони, които не
могат да се приемат чрез системата
GUIDE Plus+. Изберете “Easy Setup” в
менюто с настройки “Basic” от “Initial
Setup” в Системното меню, и следвайте
инструкциите от екрана, за да направите
настройките отново (стр. 30).
, Функцията “Time Lock” на вашия кабелен
приемник е активирана. Изключете
функцията.
, Ако вашият обслужващ канал е бил
променен или преместен, не можете да
приемате данните за програмния справочник. В този случай следвайте стъпките
в “Търсене на обслужващ канал за GUIDE
Plus+” (стр. 64), за да обновите настройката за канала. Ако проблемът продължи
и след като изчакате един ден, потърсете
вашия обслужващ канал на дадения по-долу
уебсайт и го изберете ръчно (стр. 64).
www.europe.guideplus.com
145
, Рекордерът поддържа само МР3 аудио
и MPEG аудио за DivX видео файлове.
Натиснете AUDIO и изберете MP3 аудио
или MPEG аудио.
През HDMI OUT жака не се възпроизвежда
звук
, Опитайте следното: 1 Изключете и
включете рекордера отново. 2 Изключете и включете отново свързаното
оборудване. 3 Изключете и включете
отново HDMI кабела.
, HDMI OUT кабелът е свързан към DVI
устройство (DVI жаковете не приемат
аудио сигнали)
, Оборудване свързано към HDMI OUT
жака не е съвместимо с формата на аудио
сигнала. В този случай настройте “Audio
Output” в “PCM” от “HDMI Output”
настройки (стр. 140).
Получава се изкривяване на звука.
Звукът се разпада
, Силата на сигнала е недостатъчна.
, Проверете антената.
Записване/Записване с
таймер/Редактиране
, Задайте “Tuner Level” в настройките
“Audio In” в положение “Compression” (стр.
132).
Програмната позиция не може да бъде
променена от канала, който записвате.
Звукът съдържа шум.
, Задайте източника на входен сигнал на
телевизора в положение “TV”.
, Когато възпроизвеждате CD с DTS звук,
ще излиза шум от LINE 2 OUT R-AUDIOL жак*, LINE 3 - TV жак или LINE 1/
DECODER жак (стр. 76).
Записът не започва веднага след като
натиснете z REC.
Силата на звука е ниска.
, Силата на звука на някои DVD е ниска.
Силата на звука може да се подобри, ако
зададете опцията “Audio DRC” в положение “On” в настройките “Audio Out”
(стр. 134).
, Задайте “Tuner Level” в настройките
“Audio In” в положение “Normal” (стр. 132).
Не може да бъде записан или възпроизведен
допълнителен звук.
, Когато записвате от свързано устройство, задайте “External Audio” в положение
“Bilingual” в настройките “Audio In” (стр.
132).
, Многоезичните записи (основен и допълнителен) не могат да бъдат записвани на
HDD (когато е включен видео режим),
DVD+RW, DVD-RW (Video режим)*,
DVD+R или DVD-R (Video режим)*. За
да запишете езика, задайте “Bilingual
Recording” от “Audio In” в положение “A/L”
или “B/R” преди да започнете записа (стр.
132). За да запишете основния и допълнителен звук, извършете записа на DVD-RW/
DVD (VR режим)*.
За да запищете на харддиска, настройте
“HDD Recording Format” в позиция “Video
Mode Off” в настройките “Recording”
(стр. 137).
146
, Ако сте свързали аудио компонент към
DIGITAL OUT (COAXIAL) жакове и
желаете да промените звука за харддиска
(когато “HDD Recording Format” е в настройка “Video Mode Off” във “Recording”
(стр. 137)/DVD-RW/DVD-R (VR режим) по
време на възпроизвеждане, задайте “Dolby
Digital Output” в звуковите настройки
“Audio Output” в положение “Dolby DigitalPCM” (стр. 133).
, Двуезичните аудио потоци не могат да
се запишат едновременно от цифровите
оператори.
, Работете с рекордера само след като
индикациите “LOAD”, “FORMAT” или
“INFOWRITE” изчезнат от дисплея на
предния панел.
Нищо не е записано, въпреки че сте настроили таймера правилно.
, Захранването е прекъснало по време на
записа.
, Вътрешният часовник на рекордера е
спрял, защото захранването е спряло за повече от 1 час. Сверете отново часовника
(стр. 124).
, Каналът е изключен, след като записът с
таймера е настроен. Вижте “Мanual CH
Setting” на стр. 128.
, Позицията на програмата е скрита след
настройка за запис с таймера. (Вижте “Изключване на програмни позиции (Editor)”
на стр. 65).
, Изключете кабела на захранване и го включете отново.
, Програмата съдържа сигнали за защита
на авторските права, които възпрепятстват записването.
, Настройките за запис с таймера се
застъпват (стр. 59, 72).
, Няма DVD диск в рекордера.
, Няма достатъчно място за запис.
, Приемникът е бил изключен.
, Контролерът не е свързан правилно (стр.
18).
, Настройките в “Setup” в лента Menu са
променени (стр. 64).
, Рекордерът е бил в процес на презапис.
, Избрали сте разбъркан канал.
Възпроизвеждане
Рекордерът не възпроизвежда дискове
(освен HDD).
, Нужни са няколко секунди на рекордера, за
да въведе информацията, преди записът
да спре.
Инструкциите на екрана може да се появят след като натиснете x REC STOP.
В този случай следвайте инструкциите
на екрана.
, Дискът е обърнат обратно. Заредете
диска правилно със страната с етикета
нагоре.
, Дискът не е правилно поставен.
, Във вътрешността на рекордера е кондензирала влага. В този случай, оставете
рекордера включен (ако устройството е
изключено, не го включвайте) за около час
докато влагата се изпари.
, Ако дискът е записан на друго устройство
и не е финализиран, рекордерът няма да
може да възпроизведе диска (стр. 46).
Записът не спира след като натиснете x.
Дискът не се възпроизвежда отначало.
Записът не спира веднага след като натиснете x REC STOP.
, Натиснете x REC STOP.
Записът с таймера не е завършил или не е
започнал от началото.
, Захранването е спряло по време на записа.
Ако захранването се възстанови, когато
записът с таймер все още не е приключил,
записът продължава. Ако захранването е
спряло за повече от 1 час, сверете отново
часовника (стр. 124).
, Настройките за запис с таймера се
застъпват (стр. 59, 72).
, Няма достатъчно място за запис.
, PDS/VPS функцията е включена.
, Активирана е функцията възстановяване
на възпроизвеждането (стр. 74).
, Поставили сте DVD диск, чието заглавно
меню или DVD меню автоматично се
появява на телевизионния екран, когато
дискът бъде зареден. Използвайте менюто, за да стартирате възпроизвеждането.
Предишните записи са били изтрити.
, -- Данни, които не се възпроизвеждат на
този рекордер, но са записани на DVD с
помощта на компютър, ще бъдат изтрити от диска, когато той бъде поставен
в рекордера.
Функцията PDS/VPS не работи.
Допълнителна информация
, Проверете дали часът и датата са зададени правилно.
, Проверете дали PDS/VPS часът е зададен
правилно (възможно е да съществува
грешка в телевизионния справочник). Ако
програмата, която желаете да запишете,
не изпрати добра PDC/VPS информация,
рекордерът няма да започне запис.
, Ако PDC/VPS сигналът е слаб, възможно е
рекордерът да не започне запис.
, Възможно е функцията VPS/PDC да не
работи, ако настройката на обслужващия
канал на системата GUIDE Plus+ не е
завършена.
, Функцията VPS/PDC не работи, когато
се приемат данни от системата GUIDE
Plus+.
, продължава
147
Рекордерът започва възпроизвеждането
автоматично.
, DVD VIDEO дискът има функция за автоматично възпроизвеждане.
Възпроизвеждането спира автоматично.
, Ако DVD дискът има сигнал за автоматично задаване на режим на пауза,
рекордерът спира възпроизвеждането при
подаване на този сигнал.
Някои функции като спиране, търсене или
забавено възпроизвеждане не могат да
бъдат изпълнени.
, В зависимост от DVD диска, възможно
е изпълнението на някои от гореизброените функции да се окаже невъзможно.
Вижте инструкциите, приложени към
диска.
Езикът на звука не може да бъде променен.
, На DVD диска няма записан звук на различни езици.
, Смяната на езика за звука е забранена на
DVD VIDEO диска.
, Опитайте се да промените езика с помощта на видео менюто на DVD VIDEO
диска.
Езикът за субтитрите не може да бъде
сменен или изключен.
, На DVD VIDEO диска няма записани
субтитри на различни езици.
, Смяната на субтитрите е забранена на
DVD VIDEO диска.
, Опитайте се да промените субтитрите
с помощта на видео менюто на DVD
VIDEO диска.
, Субтитрите не могат да бъдат променяни за заглавията, записани с този рекордер.
Ракурсите не могат да бъдат променени.
, На DVD VIDEO диска няма записани
различни ракурси.
, Ракурсът може да бъде сменен само когато
на дисплея на предния панел се изведе индикация “ ” (стр. 75). За да изведете “
“ ако има няколко ракурса за сцена записана
на диска,настройте “Angle Indicator” в
позиция “On” в настройки “Playback” (стр.
138)
, Смяната на ракурсите е забранена на DVD
VIDEO диска.
, Опитайте да промените ракурса с помощта на видео менюто на DVD VIDEO
диска.
148
, Ракурсите не могат да бъдат променяни за
заглавията, записани с този рекордер.
, Ракурсите не могат да бъдат променяни
по време на бавно възпроизвеждане или
когато възпроизвеждането е в режим на
пауза.
DivX видео файловете не се възпроизвеждат.
, Файлът не е в DivX формат
, Файлът е с разширение различно от “.avi”
или “.divx”.
, DATA CD (DivX видео)/DATA DVD (DivX
видео) не е създаден в DivX формат, който
съответства на ISO 9660 Level 1/Level 2,
Romeo, Joliet или UDF 1.02,1.50, 2.00 или
2.01.
, DivX видео файлът е по-голям от 720
(широчина) х 576 (височина).
MP3 записите не се възпроизвеждат.
, MP3 аудио записът не е записан във
формат, който рекордерът може да
възпроизведе (стр. 160).
JPEG файловете с изображения не се възпроизвеждат.
, JPEG файлът с изображение не е записан
във формат, който рекордерът да може
да възпроизведе (стр. 160).
, Прогресивни JPEG изображения не могат
да се възпроизвеждат.
TV паузата не функционира
, Записвате на харддиска или той е пълен.
Презапис
, Презаписали сте заглавие, но то не се
появява в списъка презаписани заглавия на
харддиска.
, Заглавието е имало защита от презапис,
така че е било преместено (стр. 157).
Високоскоростният презапис е невъзможен
, Заглавието не може да бъде презаписано
на висока скорост (стр. 91). Дори и да е
извърши А-В изтриване, така че да не се
съдържат изображения с различни размери,
то все още се третира като заглавие с
различни размери на изображението.
HDD/DVD презапис не е възможен
, Заглавието не може да бъде презаписано
(стр. 90).
Презапис с харддиск видеокамера не е
възможен
, Свързана е харддиск видеокамера, която
не се поддържа от този рекордер (стр. 94).
, Харддсик видеокамерата не е свързана
посредством USB връзка (стр. 95).
, Харддиск видоекамерата съдържа само
записи, които вече са били прехвърлени
на рекордера посредством бутон ONETOUCH DUB или “Incremental Dubbing”.
Дисплей
Часовникът е спрял.
, Сверете часовника отново (стр. 124).
Часовникът показва грешно време
, Настройте часовниа отново (стр. 124).
Ако не можете да настроите, изчакайте
докато се получат данни и часовникът
автоматично ще се свери.
Индикаторът за време мига.
, Дискът няма достатъчно свободно
място.
, Поставете записващ диск в рекордера.
, Зареденият DVD диск е защитен. (стр. 45)
Часовникът не се извежда на дисплея
на предния панел, когато рекордерът е
изключен.
, “Front Panel Display” е зададен в положение
“Off” в настройки “Options” (стр. 141).
Името на станцията не е изведено правилно
, В някои области буквите и символите,
които рекордерът неможе да запише и
изведе се заменят с “*”.
Устройство за дистанционно
управление
Устройството за дистанционно управление
не работи.
, Различни командни режими са зададени за
рекордера и устройството за дистанционно управление. Задайте еднакви
командни режими (стр. 141). Настройката за командния режим по подразбиране за
рекордера и устройството за дистанционно управление е “3 (Default Setting)”.
Можете да проверите настоящия режим
на предния дисплей на панела (стр. 141).
, Батериите са изтощени.
, Устройството за дистанционно управление е прекалено далеч от рекордера.
, Кодът на производителя на устройство
за дистанционно управление се е върнал
в положение по подразбиране, когато сте
заредили нови батерии. Въведете кода
отново (стр. 28).
, Устройството за дистанционно управление не е насочено към сензора за дистанционно управление на рекордера.
Други
Рекордерът не засича свързано USB устройство
, Уверете се, че устройството е правилно
свързано (стр. 142).
, Уверете се, че USB устройството и
кабелът не са повредени.
, Уверете се, че USB устройството е
включено.
, SB устройството в свързано посредством USB хъб. Свържете USB устройството директно към рекордера.
Езикът на дисплея се сменя автоматично
, Когато “HDMI Control” е в позиция
“On” в настройки “HDMI Output” (стр.
140), езикът на дисплея се сменя автоматично според настройките а свързания
телевизор.
Опциите ‘BRAVIA’ Sync не функционират
, продължава
Допълнителна информация
, Телевизорът Ви не е съвместим с функции
‘BRAVIA’ Sync.
, “Control for HDMI” е в позиция “Off” в
настройки”HDMI Output” (стр. 140).
, Рекордерът е свързан към телевизора
посредством усилвател. Свържете рекордера директно към телевизора.
149
Рекордерът не работи правилно.
, Рестартирайте рекордера. Натиснете
?/1 на рекордера за повече от 10 секунди,
докато рекордерът се изключи. След това
натиснете ?/1 отново, за да включите
отново рекордера.
, Когато статично електричество и др.
причини ненормалното функциониране
на рекордера, изключете рекордера и
изчакайте, докато часовникът се появи
на дисплея на предния панел. След това
изключете рекордера от мрежата; оставете го така за известно време и после го
включете отново.
, Станала е грешка при работата на
харддиска и не може те да направите нов
запис. Натиснете и задръжте M/m на
рекордера за повече от 5 сек., докато последният се изключи и после го включете
отново. Ако “E02” все още се появява,
форматирайте харддиска като следвате
инструкциите от “Format HDD” (стр.
124). Обърнете внимание, че записаното
съдържание на харддиска ще бъде изтрито.
Ако това не реши проблема, обърнете се
към вашия дилър на Sony.
Шейната на диска не се отваря след като
натиснете Z (отваряне/затваряне).
На предния дисплей на панела се появява
надпис “UPDATE”
, Възможно е да изминат няколко секунди
докато шейната се отвори след като сте
записали или редактирали DVD диска. Това
се получава защото рекордерът добавя
информация за диска след записа.
, Рекордерът обновява EPG и друга информация.
Шейната на диска не се отваря и на дисплея
на предния панел се появява индикацията
“LOCKED”.
, Шейната на диска е заключена. Отменете
функцията за защита от деца (стр. 14).
Шейната на диска не се отваря и на дисплея
на предния панел се извежда индикацията
“TRAYLOCKED”.
, Свържете се с Вашия доставчик или с
оторизиран сервиз на Sony.
На предния дисплей на панела се появява
“REPAIR”
, Активирана е функция за самовъзстановяване на рекордера, за да възстанови
харддиска или диска след като рекордeра
е включен отново при условие, че е имало
спиране на тока по време на работа на
рекордера. Не работете с рекордера
известно време,докато “REPAIR” изчезне
от предния панел на дисплея.
На предния дисплей на панела се появява
“Е01”
, Има проблем с харддиска. Свържете се с
Вашия доставчик или с оторизиран сервиз
на Sony. Обърнете, че съдържанието на
харддиска може да бъде изтрито, докато
се извършва поправка на уреда.
150
На предния дисплей на панела се появява
“Е02”
Parental Lock не функционира
, Проверете “D.TV Age Limit” настройки в
“Parental Lock” (стр. 139).
Когато рекордерът е изключен се чуват
механични звуци.
, Докато рекордерът обновява информацията за EPG, можетеда чуете операционни
звуци (като например втрешния вентилатор), дори и когато е изключен. Това не е
неизправност.
, Когато рекордерът регулира часовника във
функция Auto Clock Set, може да чуете механични звуци, дори и когато рекордерът е
изключен. Това не е неизправност.
Нулиране на рекордера
Можете да нулирате рекордера към фабрични
настройки.
1
2
Уверете се, че рекордерът е включен и
отстранете диска.
Задръжте бутон x(стоп) на рекордера
натиснат и натиснете ?/1.
Всички настройки са нулирани и рекордерът се изключва.
Упътване за видовете дискове
Дискове, които могат да бъдат записвани и възпроизвеждани
Вид
Лого на диска
Иконка,
използвана
в ръководството
Твърд диск VR
(вътрешен) режим
HDD
VR
режим
DVD+RW
+RW
VR
режим
-RWVR
Форматиране
(нови дискове)
Изберете “Video
Mode Off” от
“HDD Recording
Format” (стр. 137)
Презапишете съдържанието на харддиска на
DVD (VR режим), за да
възпроизведете на други
DVD плейъри.
Изберете “Video
Mode On”
(настройка по
подразбиране) от
“HDD Recording
Format” (стр. 137)
Презапишете съдържанието на харддиска на
DVD (Video режим), за
да възпроизведете на
други DVD плейъри.
Автоматично
форматиран
в режим +VR
(DVD+RW
VIDEO)
Възпроизвежда се
на DVD+RW съвместими плейъри
(Автоматично
финализиране)
Форматирайте
във VR режим
(стр. 38)
Възпроизвежда се само
на плейъри, съвместими
с режим VR (финализиране не е нужно)
Форматирайте
във VR режим
(стр. 38)
Възпроизвежда се на
повечето DVD плейъри
(нужно е финализиране)
(стр. 46)
Автоматично
форматиран
в режим +VR
(DVD+RW VIDEO)
Възпроизвежда се на
повечето DVD плейъри
(нужно е финализиране)
(стр. 46)
Форматирайте
във VR режим
(стр. 38)*1
Форматирането
се извършва във
“Format” (стр.49).
Възпроизвежда се
единствено на плейъри,
съвместими с DVD-R
VR режима (нужно е
финализиране) (стр. 46)
Автоматично
форматиран във
Видео режим
Възпроизвежда се на
повечето DVD плейъри
(нужно е финализиране)
(стр. 46)
DVD-RW
VR
режим
-RWVideo
DVD+R
+R
Съвместимост с
други DVD плейъри
(финализиране)
DVD+R DL
-RVR
VR
режим
DVD - R DL
VR
режим
-RVideo
, продължава
Допълнителна информация
DVD - R
151
Версии на дискове, които можете да използвате (от м. април 2008)
• 8х-скоростни или по-бавни DVD+RW
• 6х-скоростни или по-бавни DVD-RW (версия
1.1, версия 1.2 с CPRM*2)
• 16х-скоростни или по-бавни DVD+R
• 16х-скоростни или по-бавни DVD-R (версия
2.0, 2.1 с CPRM*2)
• 8х-скоростни или по-бавни DVD+R DL
(двуслойни) дискове
• 8х-скоростни или по-бавни DVD-R DL
(двуслойни) дискове (версия 3.0 със CPRM*2)
“DVD+RW”, “DVD-RW”, “DVD+R”, “DVD+R
DL”, “DVD-R” и “DVD-R DL” са търговски
марки.
*1 Когато заредите неформатиран DVD-R в рекоредера,
дискът автоматично се форматира във видео режим.
За да форматирате нов DVD-R във VR режим, форматирайте като използвате “Format” (стр. 42).
*2 CPRM (Защита на съдържанието на носителя за
запис) е технология за кодиране, която защитава
авторските права на изображенията.
Дискове, на които не може да се записва
• DVD-RAM дискове
Максимално количество заглавия, които можете да запишете
Диск
Брой заглавия
HDD*
999
DVD-RW/DVD-R
99
DVD+RW/DVD+R
49
DVD+R DL
49
DVD-R DL
99
* Максималната дължина на всяко заглавие е 12 часа.
152
b Забележки
• Не можете да смесвате режими VR и видео на един
DVD-RW диск. За да промените формата на диска,
форматирайте диска отново (стр. 49). Обърнете
внимание, че след форматирането съдържанието на
диска ще бъде изтрито.
• Не можете да намалите времето за запис, дори при
бързите дискове.
• Препоръчваме Ви да използвате дискове, които имат
на опаковката си обозначение “For Video”.
• Не можете да добавяте нови записи към DVD+R, DVDR или DVD-RW (режим Видео), които съдържат записи,
направени на друго DVD оборудване.
• В някои случаи е възможно да не успеете да прибавите
нов запис към DVD+RW диск, който съдържа запис,
направен на друго DVD оборудване. Ако прибавите
нов запис, обърнете внимание, че този рекордер ще
презапише менюто на DVD диска.
• Не можете да редактирате записи на DVD+RW, DVDRW (Видео режим), DVD+R или DVD-R, създадени на
друго DVD оборудване.
• Ако дискът съдържа данни, записани на компютър, които не могат да бъдат разпознати от този рекордер,
данните могат да бъдат изтрити.
• В зависимост от вида на диска възможно е да не успеете да записвате на някои записващи дискове.
• Не поставяйте дискове, които не могат да бъдат
възпроизвеждани или записани с този рекордер. Това
може да причини неизправност.
Дискове, които могат да се възпроизвеждат
Вид
Лого на
диска
Иконка, използвана в ръководството
Характеристики
%7%7*%&0
DVD
Дискове, които можете да закупите
или наемете.
Този рекордер разпознава също
DVD-RAM и DVD видео съвместими
дискове.
7*%&0$%
VCD
VIDEO CD или CD-R/CD-RW във
формат VIDEO CD/Super VIDEO
CD.
CD
$%
Музикални дискове или CD-R/CD-RW
в музикален CD формат.
%"5"%7%
—
DATA DVD
DVD+RW/DVD+R съдържащи МР3
аудио файлове или DivX видео файлове
/DVD-RW/DVD-R/DVD-RAM*/DVDROM дискове, съдържащи JPEG
файлове с изображения или DivX
видео файлове.
%"5"$%
—
DATA CD
CD-ROM/CD-R/CD-RW дискове,
съдържащи JPEG
файлове с изображения, MP3 аудио
записи, или DivX видео файлове.
“DVD VIDEO” и “CD” са търговски марки.
DivX, DivX Certified и съответните лога са
търговски марки на DivX, Inc. и се използват
само с лиценз.
DivX® е технология за видео компресия, разработена от DivX, Inc.
* Ако DVD-RAM има отстраняваща се лента, отстранете я преди да започнете възпроизвеждането.
Дискове, които не могат да бъдат възпроизвеждани
Забележка за операциите по възпроизвеждане на DVD VIDEO/VIDEO CD дискове
Възможно е някои операции по възпроизвеждането да бъдат нарочно фиксирани от
производителите на софтуер. Тъй като този
рекордер работи с DVD VIDEO/VIDEO CD в
зависимост от съдържанието, програмирано
от софтуерните производители, възможно
е някои функции на възпроизвеждане да бъдат
недостъпни. Вижте и инструкциите на DVD
VIDEO/VIDEO CD.
, продължава
Допълнителна информация
• PHOTO CD
• CD-ROM/CD-R/CD-RW дискове, записани
във формат, различен от описания в таблицата по-горе.
• Части с данни на CD – Extras
• BD (Блу-рей диск)
• HD DVD
• Дискове записани с AVCHDСъвместима
DVD видео камера
• DVD-ROM/DVD+RW/DVD-RW/DVD+R/
DVD-R, които не съдържат DVD видео, DivX
видео или JPEG
• файлове с изображения.
• DVD аудио дискове
• Само DVD-RAM дискове със сменяема лента.
• HD слой на Super Audio CD
• DVD VIDEO дискове с различен регионален
код (стр. 154)
• DVD, записани на различен рекордер и неправилно финализирани.
153
Регионален код (само за DVD VIDEO)
Вашият рекордер има регионален код, отбелязан на гърба на устройството, и работи
само с DVD VIDEO дискове (само за възпроизвеждане), които имат идентични регионални
кодове. Тази система се използва за защита на
авторските права.
DVD VIDEO, обозначени със символа ALL,
също могат да се възпроизвеждат с този
плейър.
Ако се опитате да използвате друг DVD
VIDEO, на телевизионния екран ще се появи
съобщението “Playback prohibited by region
code.” (Възпроизвеждането е забранено от
регионалния код.).
В зависимост от DVD VIDEO диска, възможно е регионалният код да не бъде указан, въпреки че използването на този диск е забранено
от областните закони.
Регионален код
Музикални дискове, кодирани с технология
за защита на авторските права
Този продукт е създаден, за да възпроизвежда
дискове, които отговарят на CD (компакт
диск) стандартите.
Някои звукозаписните компании напоследък
пускат на пазара музикални дискове, кодирани
с технологии за защита на авторските права.
Моля, вземете под внимание факта, че измежду
тези дискове има такива, които не могат да се
възпроизвеждат на този рекордер.
Забележки за двуслойни дискове
Двуслойният диск е двустранен диск, който
съдържа DVD записан материал на едната
страна и цифров аудио материал от другата.
Въпреки това, тъй като страната с аудио
материалът не е съвместима със CD (компакт
диск) стандарта, възпроизвеждането на този
продукт не е гарантирано.
154
b Забележки
• Някои DVD+RW/DVD+R, DVD-RW/DVD-R, или
CD-RW/CD-R не могат да бъдат възпроизвеждани с
този плейър заради качеството на записа, физическото
състояние на диска или характеристиките на записващото устройство и авторския софтуер. Дискът
няма да се възпроизвежда и ако не е коректно финализиран. За повече информация вижте ръководството за
експлоатация на записващото устройство.
• Ако дискът съдържа данни, записани на компютър, които не могат да бъдат разпознати от този рекордер,
данните могат да бъдат изтрити.
• Не поставяйте дискове, които не могат да бъдат
възпроизвеждани или записани с този рекордер. Това
може да причини неизправност.
Относно режим на запис/презапис
Както при стандартните 3х режими на запис
при видеорекордерите, Вие можете да изберете желания режим на запис като използвате
бутона REC MODE.
Режимите на запис с по-голямо качество
предлагат по-добри записи, но отнемат повече
място, което означава по-кратък запис.
Съответно, ако желаете да запишете по-дълъг
запис, това ще се отрази на качеството на
картината.
За да изберете повече опции за запис (ръчен режим за запис), настройте “Manual Rec. Mode”
в позиция “On” в настройки “Recording” (стр.
135). За да запишете на харддиска картина
с по-високо качество от HQ на харддиска,
настройте “Manual Rec. Mode” в позиция
“On”, след това изберете “HQ+”. Таблицата на
следните страници показва приблизителното
време на запис за харддиска и различните видове DVD дискове във всеки вид ръчен режим на
запис, както и евивалентите на стандартен
режим на запис.
z Съвет
За да изберете лесно ръчен режим на запис, натиснете
REC MODE неколкократно, за да изведете “MN” и
изберете ръчен режим на запис чрез </,.
Запис във всеки режим на запис
Удебелените линии обозначават забележими разлики в качеството на записваната картина
Приблизително време за запис (час)
Режим на
запис
HQ+*1
PCM
HQ
*2
MN32
HDD
DVD+RW/
DVD-RW/
RDRRDRRDRRDRHXD790/ HXD890/ HXD990/ HXD1090/ DVD+R/
HXD795 HXD895 HXD995 HXD1095 DVD-R
DVD+R DL/
DVD-R DL
17
–
23
36
73
–
25
34
53
105
1 hr. 1 min.
1 hr. 51 min.
25
34
53
105
1 hr. 1 min.
1 hr. 51 min.
1 hr. 57 min.
MN31
27
36
57
115
1 hr. 5 min.
MN30
29
39
61
120
1 hr. 10 min. 2 hr. 6 min.
MN29
31
42
66
130
1 hr. 15 min. 2 hr. 15 min.
MN28
33
45
70
140
1 hr. 20 min. 2 hr. 24 min.
MN27
36
48
75
150
1 hr. 25 min. 2 hr. 33 min.
HSP MN26
37
50
79
155
1 hr. 30 min. 2 hr. 41 min.
MN25
39
53
84
165
1 hr. 35 min. 2 hr. 50 min.
MN24
42
56
88
175
1 hr. 40 min. 2 hr. 59 min.
MN23
44
59
92
185
1 hr. 45 min. 3 hr. 8 min.
MN22
46
62
97
195
1 hr. 50 min. 3 hr. 17 min.
SP
MN21
51
68
105
210
2
MN20
54
73
115
230
2 hr. 10 min. 3 hr. 53 min.
3 hr. 35 min.
MN19
59
79
120
245
2 hr. 20 min. 4 hr. 11 min.
LSP MN18
63
84
130
265
2 hr. 30 min. 4 hr. 29 min.
MN17
67
90
140
280
2 hr. 40 min. 4 hr. 47 min.
MN16
72
96
150
300
2 hr. 50 min. 5 hr. 5 min.
ESP MN15
75
100
155
315
3
MN14
78
105
165
335
3 hr. 10 min. 5 hr. 41 min.
MN13
82
110
175
350
3 hr. 20 min. 5 hr. 59 min.
MN12
86
115
185
370
3 hr. 30 min. 6 hr. 17 min.
MN11
90
120
190
390
3 hr. 40 min. 6 hr. 35 min.
MN10
93
125
200
405
3 hr. 50 min. 6 hr. 53 min.
EP
MN9
100
135
210
420
4
MN8
110
150
235
475
4 hr. 30 min. 8 hr. 4 min.
7 hr. 11 min.
MN7
120
165
265
530
5
8 hr. 58 min.
MN6*3
150
200
315
635
6
10 hr. 46 min.
MN5*3
175
235
370
745
7
12 hr. 34 min.
, продължава
Допълнителна информация
LP
5 hr. 23 min.
155
Приблизително време за запис (час)
HDD
DVD+RW/
DVD-RW/
RDRRDRRDRRDRHXD790/ HXD890/ HXD990/ HXD1090/ DVD+R/
HXD795 HXD895 HXD995 HXD1095 DVD-R
DVD+R DL/
DVD-R DL
200
270
425
850
8
14 hr. 21 min.
SEP MN3*3*4 255
340
530
1060
10
17 hr. 57 min.
21 hr. 32 min.
Режим на
запис
SLP MN4*3
*3*4
300
405
635
1275
12
MN1*3*4 340
455
710
1420
13 hr. 22 min. 24
MN2
*1 Записва с високо качество (15 Mbps)
Когато записвате на харддиска в режим HQ+, записите са във формат “Video Mode Off” независимо от настройките “HDD Recording Format” (стр. 137).
Режим HQ+ не е въсможен за DVD-та. Когато записвате на DVD-та режимът автоматично се сменя с HQ дори и
да сте настроили HQ+.
*2 Аудио сигналите се записват във формат 48 kHz PCM, а видео сигналите се записват в режим HQ. когато записвате двуезични програми изберете звука, който ще запишете (стр. 132).
*3 Записи, записани в режим MN6 или по-нисък не могат да се презаписват на DVD+RW/DVD+R при висока скорост.
*4 Когато записвате на DVD+RW/DVD+R, режимът на заснемане автоматично се сменя с SLP дори и когато изберете
SEP, MN1, MN2 или MN3.
Резолюция
Първата фигура се отнася към “Input Line
System” е в настройка “NTSC”; втората е
когато настроите “PAL/SECAM” в настройка
“Basic” (стр. 125).
‹ За харддиска (“HDD Recording Format” e в
настройка “Video Mode Off”)/DVD-RW (режим
видеозапис)/ DVD-R (режим видеозапис)
HQ+, PCM, MN32 към МN16: 720 × 480 / 720
× 576
MN15 към MN12: 544 × 480 / 544 × 576
MN11 към MN9: 480 × 480 / 544 × 576
MN8 и MN7: 352 × 480 / 352 × 576
MN6 към MN1: 352 × 240 / 352 × 288
‹ За харддиска (“HDD Recording Format” e в
настройка “Video Mode On”)/DVD+RW/DVDRW (режим видео)/ DVD+R/DVD-R (режим
видео)
PCM, MN32 към МN9: 720 × 480 / 720×576
MN8 и MN7: 352 × 480 / 352 × 576
MN6 към MN1: 352 × 240 / 352 × 288
z Съвет
Аудио сигналите са записани във формат Dolby Digital 2
канала (освен формат PCM).
156
b Забележки
• Максималното време за непрекъснат запис на харддиска е 12 часа за едно заглавие. По-дългите от 12 часа се
разделят.
• Ситуациите, описани по-долу, могат да причинят леки
отклонения във времето за запис.
– Записвате програма със слаб сигнал или програма или
видео източник с лошо качество на картината
– Записвате на диск, който вече е бил редактиран
– Записвате само неподвижно изображение или само
звук
Относно “High Speed” презапис
Защита на авторското право
Времето, което се изисква (прибл.) за високоскоростен презапис от харддиск на DVD (за
60-минутна програма).*1
Изображения със защита на авторското право
не могат да бъдат записвани с този рекордер.
Скорост
6x
2.4x
2x
Режим на
запис
Високоскоростни
DVD+RW/
DVD-RW/
DVD+R/
DVD-R
DVD+R
(двуслоен)
DVD-R
(двуслоен)
HQ
Прибл.
Прибл.
Прибл.
HSP
Прибл.
Прибл.
Прибл.
SP
Прибл.
Прибл.
Прибл.
LSP
Прибл.
Прибл.
Прибл.
ESP
Прибл.
Прибл.
Прибл.
LP
Прибл.
Прибл.
Прибл.
EP
Прибл.
Прибл.
Прибл.
SLP
Прибл.
Прибл.
Прибл.
SEP
Прибл.
Прибл.
Прибл.
*1 Стойностите в горната таблица са само за справка.
действителните времена за презапис също изискват
време за създаване на контролна информация за диска
и други данни.
*2 Това е максималната скорост за запис на този рекордер. Скоростта на запис не може да надвиши стойностите обозначени в горната таблица дори и когато
използвате дискове, които поддържат по-високи скорости на запис. В допълнение, в зависимост от диска
рекордерът може да не може да запише с максималната
скорост на запис обозначена в таблицата.
*3“High Speed” презапис не е наличен когато заглавията
за презапис са записани в режим SEP, SLP или EP на
DVD+RW и DVD+R.
Ограничение за презапис
Не можете да презапишете филми и други
DVD VIDEO на харддиска. Също така, когато
презаписвате на харддиска на DVD, сцените,
които съдържат защита на авторското
право не могатд а се записват. Заглавия, които
съдържат “Copy-Once” защита на авторското право могатда бъдат преместени само
от харддиска на DVD-RW/DVD-R (режим на
видеозапис)* (след като заглавието е преместено, оригиналното заглавие се изтрива
от харддиска). Функция “Move” се извършва
чрез списък за презапис. Заглавия, съдържащи
“Copy-Once” защита на авторското право се
.
обозначават с
Дискове, които се използват за сигнали за
защита
Сигнали за защита
Дискове, които можете
да използвате
Copy-Free (без сигнал за
защита)
Copy-Once
Copy-Never
Никакви
*Само за CPRM-съвместими DVD-RW/DVD-R (режим на
видеозапис).
Записаният диск може да бъде възпроизведен само на
CPRM съвместимо оборудване (стр. 152).
CPRM (Content Protection for Recordable Media) е
технология за кодиране, която осигурява защита на
авторското право за изображения.
b Забележки
Допълнителна информация
• Заглавия със защита на харддиска не могат да се
местят.
• Функция “Move” не е налична за HDD/DVD DUB
презапис.
• Дори и да изтриете сцена, която има сигнал за защита
от презапис, ограниченията за запис на това заглавие.
157
Списък с езикови кодове
За подробности вижте стр. 134.
Изписването на езиците е в съответствие със стандарта ISO 639: стандарт 1988 (E/F).
Код Език
Код на областта/страната
За подробности вижте стр. 138
Код Език
0118, Argentina (ar)
0121, Australia (au)
0120, Austria (at)
0205, Belgium (be)
0218, Brazil (br)
0301, Canada (ca)
0312, Chile (cl)
0314, China (cn)
0411, Denmark (dk)
158
0609, Finland (fi)
0618, France (fr)
0405, Germany (de)
0811, Hong Kong (hk)
0914, India (in)
0904, Indonesia (id)
0920, Italy (it)
1016, Japan (jp)
1118, Korea (kr)
1325, Malaysia (my)
1324, Mexico (mx)
1412, Netherlands (nl)
1426, New Zealand (nz)
1415, Norway (no)
1611, Pakistan (pk)
1608, Philippines (ph)
1620, Portugal (pt)
1821, Russia (ru)
1907, Singapore (sg)
0519, Spain (es)
1905, Sweden (se)
0308, Switzerland (ch)
2023, Taiwan (tw)
2008, Thailand (th)
0702, United Kingdom
(gb)
2119, USA (us)
Забележки относно този
рекордер
Относно работата
• Ако рекордерът бъде внесен от студено на
топло място или поставен в много влажна
стая, възможно е във вътрешността по
лещите на рекордера да кондензира влага. Ако
това се случи, възможно е рекордерът да не
работи правилно. В този случай извадете
диска и оставете рекордера включен (ако устройството е изключено, не го включвайте)
за около час, докато влагата се изпари.
• Когато местите рекордера, извадете диска
от него. В противен случай дискът може да
се повреди. (стр.4)
Относно настройката на звука
Не увеличавайте звука прекалено много, когато
слушате участък със слаба сила на звука или без
аудио сигнал. Възможно е при рязка промяна
в силата на звука да се стигне до повреда във
високоговорителите.
Забележки за дисковете
• За да запазите диска чист не докосвайте
повърхността му - придържайте го за краищата му. Прах, пръстови отпечатъци или
драскотини могат да причинят неизправност на диска.
• Не излагайте диска на директна слънчева
светлина или източници на топлина, като
въздухопроводи. Не оставяйте дискове в
кола, паркирана на пряка слънчева светлина,
където температурата може да се покачи
прекалено много.
• Прибирайте дисковете в кутиите им,
когато не ги използвате.
• Почиствайте диска с почистващо парче
плат от центъра към периферията.
Относно почистването.
Почиствайте корпуса, панела и контролните
бутони с меко парче плат, леко навлажнено
с мек почистващ разтвор. Не използвайте
абразивни почистващи гъбички, прах или
разтворители като алкохол или бензин.
Не използвайте почистващи дискове или препарати за почистване на дискове/лещи, които
се продават в търговската мрежа. Те могат да
причинят неизправност.
Почистване на дисковете/лещите
Не използвайте почистващи дискове или
препарати за почистване на лещи (спрейове или разтвори), които се продават в
търговската мрежа. Те могат да причинят
неизправност.
• Не използвайте почистващи препарати и
разтворители, продавани в търговската
мрежа като бензин или разредител, а също и
антистатичен спрей, предназначен за винилови грамофонни плочи.
• Не използвайте следните дискове.
– Диск с нестандартна форма (карта, сърце).
– Диск с етикет или стикер върху него.
– Диск, който има тиксо или стикер залепен
върху него.
Относно подмяната на части
Когато се налага подмяна на части, старите
части може да бъдат иззети за рециклиране.
Допълнителна информация
159
Забележки за МР3 аудио записи, JPEG
файлове с изображения и DivX видео
файлове.
Относно МР3 аудио записи,
JPEG файлове с изображения и
DivX видео файлове
МР3 е технология за аудио компресия, която
отговаря на определени стандарти поставени
от ISO/MPEG.
JPEG е технология за компресия на изображения. Можете да възпроизвеждате MP3 (MPEG1
Audio Layer 3) аудио записи и JPEG файлове с
изображения на харддиска или на DATA CD
(CD-ROM/CD-R/CD-RW) или JPEG файлове с
изображения на харддиска или на DATA DVD
(DVD-ROM/DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/
DVD-R). DivX e технология за компресия на
видео файлове, разработена от DivX, Inc.
Този продуkт е официално сертифициран от
DivX. Можете да възпроизвеждате DATA CD
(CD-ROM/CD-R/CD-RW) и DATA DVD (DVDROM/DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/DVD-R),
които съдържат DivX видео файлове. DATA
DVD-тата трябва да бъдат записани според
ISO9660 Level1, Level2, Romeo, Joliet или UDF
1.02, 1.50, 2.00* или 2.01 формати, за да разпознае рекордерът MP3 записите, JPEG файловете
с изображения и DivX видео файловете.
Можете също така да възпроизвеждате дискове записани MultiSession/Border.
Вижте инструкциите приложени към диск
устройствата и софтуера за запис (не е приложен) за повече подробности относно формата
на запис.
* Не са възможни за МР3 аудио записи.
160
Забележка за MultiSession/Border дискове
Ако аудио записите и изображенията в музикален CD формат или във видео формат се запишат като FirstSession/Border, само FirstSession/
Border ще бъдат възпроизведени.
МР3 аудио записи, JPEG файлове с изображения и DivX видео
файлове, които рекордерът
може да възпроизвежда
Рекордерът може да възпроизвежда следните
записи и файлове:
– МР3 аудио записи със съкращение ‘.mp3’.
– JPEG аудио записи със съкращение ‘.jpeg’.
– основни JPEG файлове с изображения които
съвпадат с Exif 2.2* формата за файлове с
изображения и Y:CB:CR e 4:4:4, 4:4:2 или 4:2:0.
– DivX видео файлове с продължение “.avi” или
“.divx”.
* “Exchangeable Image File Format”: Файл формат
използван при цифрови фотоапарати.
z Съвет
Тъй като един диск може да има много подразделения може да отнеме повече, за да започне
възпроизвеждане, препоръчително е да създавате албуми с не повече от две подразделения.
b Забележки
• Рекордерът възпроизвежда всякакви данни с продължение “.mp3”, “.jpeg”, “.jpg”, “.avi” или “.divx” дори и те
да не са в МР3, JPEG или DivX формат. Възпроизвеждането на тези данни може да предизвика силен шум,
който да повреди високоговорителите Ви.
• В зависимост от диска нормалното възпроизвеждане
може да не е възможно. Например, картината може да е
неясна, възпроизвеждането може да не изглежда гладко,
звукът може да прескача.
• В зависимост от диска може да отнеме известно
време докато възпроизвеждането започне.
• Някои файлове не могат да бъдат възпроизведени.
• За МР3 аудио записи DivX видео файлове рекордерът
може да възпроизвежда до 99 албума на DATA CD/
DATA DVD.
• Прехвърлянето към следващ или различен албум може
да отнеме известно време.
• Размерът на изображението, който може да бъде
възпроизведен е ограничен. Следните размери на
изображения могат да бъдат изведени: шир. 160 – 5120
пиксела при вис. 120 – 3840 пиксела.
• Рекордерът поддържа МР3 аудио записи записани при
примерна честота от 32 kHz, 44.1 kHz и 48 kHz.
• Не можете да възпроизвеждате повече от 1GB MP3
аудио запис.
• Рекордерът не съвпада с аудио записите в mp3PRO
формат.
• Рекордерът не може да възпроизвежда DivX видео
файлове с размер по-голям от 720 (широчина) х 576
(височина)/4GB.
• Рекордерът може да не възпроизвежда DivX видео
файлове, когато файлът е комбинация от два и повече
DivX видео файла.
Забележки относно копирането на JPEG
файлове с изображения/МР3 аудио записи
• Не можете да копирате JPEG файлове с
изображения / МР3 аудио записи на харддиска
ако:
– Общият брой на JPEG албумите с изображения на харддиска надвишава 999.
– Общият брой на JPEG файловете с изображения/МР3 аудио записите в един албум
надвишава 999.
– МР3 аудио записите са 1GB или по-големи.
• Обърнете внимание, че размера на JPEG
файловете копирани на харддиска може автоматично да бъде регулиран, за да съвпаднат с
телевизионния екран.
• Не можете да копирате JPEG файлове с
изображения на DATA DVD финализирано на
други устройства.
• Ако се появи съобщение, че дискът е пълен,
изтрийте няколко албума или файла, за да
освободите място. За повече подробности
относно изтриването на файлове, вижте
стр. 107 или 117.
За името i.LINK
i.LINK е по-популярното название за магистралата за пренос на данни IEEE 1394, предложена
от SONY, и е търговска марка, приета от
много компании.
IEEE 1394 е международен стандарт, утвърден
от Института на инженерите по електротехника и електроника.
Функции i.LINK на това устройство
За подробности относно презапис, когато
този рекордер е свързан с друго видео оборудване с DV жакове, вижте стр. 98.
DV жакът на този рекордер може да приема
DVC-SD сигнали. Той не може да изпраща
сигнали. DV жакът няма да приеме MICRO
MV сигнали от устройство като например
MICRO MV цифрова видео камера с
i.LINK жак.
За по-нататъшни предпазни мерки вижте
бележките на стр. 98.
За подробности по предпазните мерки при
свързване на този рекордер, вижте ръководствата за експлоатация на устройствата,
които подлежат на свързване.
b Забележкa
Обикновено само едно устройство може да бъде свързано към този рекордер чрез i.LINK кабела (DV свързващ
кабел). Ако желаете да свържете рекордера с i.LINK-съвместимо устройство с два или повече i.LINK жакове
(DV жакове), вижте ръководството за експлоатация на
устройството, което предстои да бъде включено.
i.LINK и са търговски марки.
Допълнителна информация
161
Спецификации
Система
Лазер: Полупроводников лазер
Покритие на каналите:
PAL/SECAM (B/G, D/K, I)
VHF: E2 до E12, R1 до R12, Италия A до H,
Ирландия A до J, Южна Африка 4 до 13
UHF: E21 до E69, R21 до R 69, B21 до B69
CATV: S01 до S05, S1 до S20
HYPER: S21 до S41
Гореописаното покритие на каналите гарантира само приемането на каналите в тези
граници. То не гарантира възможността за
приемане на сигнали при всякакви обстоятелства. Каналите, които могат да бъдат засечени се различават в зависимост от страната/
региона.
Видео приемане: Честотна синтезаторна
система
Аудио приемане: Разделена носеща система
Изход за антена: 75-ома асиметрично гнездо
за антена
Таймер: Часовник: Kварцов заключен/Tаймер
индикация: 24-часов цикъл (цифров)/Подсигуряване на захранването: 1 час.
Формат на видеозаписа: MPEG-2, MPEG-1
Формат на аудиозаписа/приложима
компресия: Dolby Digital 2ch 256 kbps/125
kbps (в режим EP, SLP и SEP), PCM.
Изходи и входове
LINE 2 OUT
(AUDIO): Фоно жак/2 Vrms/10 килоома
(VIDEO): Фоно жак/1.0 Vp-p
(S VIDEO): 4-пинов mini DIN/Y: 1.0 Vp-p, C:
0.3 Vp-p (PAL)
LINE 2 IN
(AUDIO): Фоно жак/2 Vrms/над 22 килоома
(VIDEO): Фоно жак/1.0 Vp-p
(S VIDEO): 4-пинов mini DIN/Y: 1.0Vp-p, C: 0.3
Vp-p (PAL)
LINE 3 - TV: 21 пина
CVBS IN/OUT
S-Video/RGB OUT (нагоре)
LINE 1/DECODER: 21-пинов
CVBS IN/OUT
S-Video/RGB IN
Декодер
DV IN: 4-пинов/i.LINK S100
DIGITAL OUT (COAXIAL): Фоно жак/0.5
Vp-p/75 ома
COMPONENT VIDEO OUT:
(Y, PB/CB, PR/CR)
Фоно жак/Y:1.0 Vp-p
PB/CB: 0.7 Vp-p,
PR/CR: 0.7 Vp-p
G-LINK: минижак
HDMI OUT: HDMI 19-пинов стандартен
конектор
USB:
USB жак тип А (за свързване с цифров
фотоапарат, Memory card reader или USB
памет карта, харддиск видеокамера).
USB жак тип В (за свързване с PictBridge
съвместими принтери).
Conditional Access Module (RDR-HXD795/
HXD895/HXD995/HXD1095): гнездо за
САМ
162
Общи характеристики
Изисквания към захранването: 220-240 V
AC, 50/60 Hz
Консумация на електроенергия:
RDR-HXD790/HXD890/HXD990/HXD1090:
47W
RDR-HXD795/HXD895/HXD995/HXD1095:
49W
Размери (приблизително):
430 x 76.5 x 288 мм (ш/в/д) включително
издадените части
Капацитет на твърдия диск
RDR-HXD790/HXD:795: 120GB
RDR-HXD890/HXD:895: 160GB
RDR-HXD990/HXD:995: 250GB
RDR-HXD1090/hxd1095: 500GB
Тегло (приблизително): 4.7 кг.
Работна температура: от 5° С до 35°С
Допустима влажност: 25% до 80 %
Включени аксесоари в комплекта:
Кабел за захранване (1)
Кабел за антената (1)*
Устройство за дистанционно управление
(1)
Контролер за приемника (1)
Батерии R6 размер АA (2)
*Към някои модели са приложени два кабела.
Дизайнът и спецификациите подлежат на
промени без предупреждение.
Допълнителна информация
163
Азбучен указател
Думите в кавички се извеждат на дисплея на
екрана.
Цифри
“96 kHz PCM изходен сигнал” 133
A-Z
“A.TV Auto Channel Setting” 30
“A-B Erase” 84
“A-B Repeat” 77
“AFT” 129
“Artist Name” 107
ANGLE 75, 114
AUDIO 75
“Audio DRC” 134
“Audio In” 132
“Audio Out” 133
“Auto” 124
“Basic” 123, 124
“Bilingual Recording” 132
‘BRAVIA’ Theatre Sync 24
CAM 26
Canal Plus 36
“Cancel Protection” 117
“Chapter Edit” 85
“Copy All to HDD” 108
“Copy Photos from a Digital Camera” 109
“Copy to HDD” 108
“Copy Track” 103
“Creating x-Pict Story” 115
CD 153
Chase Play 79
Child Lock 14
“CI информация” 142
COMPONENT VIDEO OUT 23
“Component Video Out” 130
Copy-Free 157
Copy-Never 157
Copy-Once 157
CPRM 152
“D.TV Възрастово ограничение” 139
“D.TV auto Channel Setting” 30
“D.TV Език” 127
DATA CD 153
DATA DVD 153
DIGITAL OUT (COAXIAL) 25
“Digital Tuner” 126
DivX видео файлове 73
Dolby Digital 25, 133
DTS 25, 133
DV видеокамера 98
DV IN 98
“DV вход” 99, 132
“DVD възпроизвеждане” 138
DVD VIDEO 153
DVD+R 151
DVD+RW 151
DVD-R 151
DVD-RAM 153
164
DVD-RW 151
EPG
Преглед на списък от възможни канали 50
“Full Dubbing” 96
GUIDE 61, 66
HDMI
“Изходен видео сигнал 4:3” 140
“Аудио изходен сигнал” 140
“Цветност” 140
“HDMI контрол” 140
“Екранна резолюция” 139
“HDMI изходен сигнал” 139
HDMI кабел 22, 25
HDMI OUT 23, 25
i.LINK 161
INPUT 60
“Input Colour System” 130
“Input Line System” 125
Jukebox 102
“LINE 1 In” 131
LINE 1/DECODER 34
LINE 2 IN 35
“LINE 3 Out” 131
MENU 73
MP3 аудио записи 73
MPEG 25, 133
“Multi-Mode” 83, 117
“Music Jukebox” 102
“My TV” 62
NICAM 70
“NICAM Select” 132
“NTSC на телевизор PAL” 131
ONE-TOUCH DUB 96, 100
“OSD език” 134
Options 2 142
Page mode 41, 104, 113
Parental Lock 74, 138
Pause Live TV 79
PAY-TV 36
PBC 73
PDC 57, 69
“Photo Album” 108, 112
PLAY MODE 77, 78
“Play List Name” 107
“Progressive” 31
Quick Timer 58, 69
REC 38
REC MODE 154
REC STOP 38, 96, 100
“Rec. Mode Adjust” 54, 68, 135
“Recommendation Search” 56
“Repeat Artist” 105
“Repeat Playback” 105
“Replace Channels” 126
Resume Play 74
S VIDEO 23
Scan Audio 76
Set top box приемник 20
“Set Recording” 55
“Series Search” 56
“Signal Check” 127
Slideshow 114
SMARTLINK 24, 141
“Software Update” 142
“Sort Titles” 41
“Sound System” 130
SUBTITLE 75
Super VIDEO CD 153
TIMER 56
“Timing” 71
TOP MENU 73
“TV пауза” 79, 142
TV PAUSE 79
TV -- 28, 39
TV/DVD 29, 39
USB 95
“Undo” 83
VIDEO CD 153
“Video In/Out” 130
“Video Mode Compatible Editing” 82
VPS 57, 69
VR режим 151
x-Pict Story 115
“Play List” 116
“Theme” 116
ZWEITON 70
А-Я
“Автоматична настройка на канали” 127
“Автоматично задаване на език” 134
“Автоматично прескачане” 126
“Автоматично разделяне на глави
(DVD+R/+RW)” 136
“Автоматично разделяне на глави (HDD/VR)”
136
“Автоматично разделяне на глави (Видео)” 136
Автоматично сверяване на часовника 31, 124
“Автоматично сканиране” 127
“Аналогов тунер” 127
Антена 18
“Антенно захранване” 30, 127
Аудио вход 26
“Аудио език” 134
Аудио кабел 25
Батерии 27
Бутони с цифри 80
“Вид телевизор” 31, 137
Видео вход 23
Видео кабел 22
Видео режим 151
Видове дискове 151, 153
Време за запис 40, 154
Въвеждане на символи 44
“Възпроизвеждане” 137
Възпроизвеждане 73, 104, 112, 151, 153
“A-B Repeat” 77
DivX видео файлове 73
DV видеокамера 101
бързо превъртане напред 76, 105
бързо превъртане назад 76, 105
пауза на кадър 76
превъртане напред 75
повторно възпроизвеждане 75
JPEG файлове с изображения 112
Jukebox 104
MP3 аудио записи 73
“Програма” 78, 106
“Повторение” 77, 105
възобновено възпроизвеждане 74
завъртане 114
сканиране на аудио записа 76
възпроизвеждане в забавен каданс 76
увеличение 114
Възпроизвеждане на забавен каданс 76
Възпроизвеждане с едно докосване 24, 74
“Външен аудио сигнал” 132
Глава 43, 58, 70
“График” 62
“Дефинализирай” 48
Дефинализиране 48
Двуезичен запис 70
“Декодер” 37, 130
Дискове, които могат да бъдат възпроизведени 151, 153
Дискове с възможност за запис 151
“Дисплей на предния панел” 141
Дисплей на предния панел 15
“Директен запис от телевизора” 24, 39
“Добави нови канали” 126
Добавете към списъка за възпроизвеждане 105
Едновременен запис и възпроизвеждане 80
“Език” 134
“Език на DVD менюто” 135
“Език на субтитрите” 134
Завъртане 114
Заглавие 43
“Задай жанр” 83
“Задай миниатюрно изображение” 83, 136
“Задай парола” 138
“Задай преглед” 142
Заден панел 16
“Замяна на канали” 1230
“Запис” 135
Запис 523, 66
настройка на картината 120
формат на записа 151
режим на записа 40, 154
време за запис 40, 154
докато гледате друга програма 55
“Запис на субтитрите” 135
Запис с таймера
проверка/промяна/отменяне 59, 71
EPG настройка на таймера 53
Система GUIDE Plus+ 66
ръчна настройка 56, 68
“Rec. Mode Adjust” 54, 68
Захранващ кабел 27
“Защита” 83, 117
“Защита на съдържанието на албума” 117
“Защита на диск” 45
, продължава
165
Защита
на албум 117
на диск 45
на JPEG файл с изображения 117
на заглавие 83
“Избор на вид EPG” 31, 125
“Извеждане на субтитри” 135
Използваеми дискове 151, 153
Използване на менютата с настройки 123
“Име” 130
“Име на албум” 107
“Име на жанр” 83
“Име на заглавие” 83
“Име на запис” 107
“Индикатор за ракурс” 75, 138
“Информация” 62
“Канал” 128
Качество на картината 120
Код на държава/регион 158
“Команден режим” 29, 141
“Комбинирай” 86, 87
“Копиране” 110
Копиране
Албуми 102
на аудио записи 102
на JPEG файлове с изображения 108
“Копиране на албум” 103
“Копиране на съдържанието на албум” 110
“Копиране на DVD” 110, 111
Лесна настройка 30, 125
Меню
DVD меню 73
Основно меню 73
Миниатюрно изображение 42
режим преглед 42, 142
Модул за услошен достъп (САМ) 26
“Модифицирай” 59
Настройване на
възпроизвежданата картина 120
записваната картина 120
Настройване на системата GUIDE Plus+ 32
“Настройка” 62
“Настройка HELP” 125
“Настройка на диска” 45, 46, 49, 123
“Настройка на картината” 120
Настройки за диска 45, 46, 49, 123
“Незащитен” 83
“Ниво на аналоговия тунер” 132
“Нов албум” 117
Номер на глава 43
Номер на заглавие 43
Нулиране на рекордера 125, 150
“Оптимизирай HDD” 124
“Опции” 141
“Опции на канала” 126
Оригинален 41, 82, 104
Основен звук 70, 132
Оставащо свободно време 43
Отпечатване на JPEG файлове с изображения
118
166
Отстраняване на проблеми 143
Плейлист 41, 82, 104
“Повтори” 77, 105
“Повтори албум” 77, 105
“Повтори глава” 77
“Повтори диск” 77
“Повтори заглавие” 77
“Повтори запис” 77, 105
“Повтори програма” 77, 105
Подреждане
на аудио записи в Music Jukebox 107
на JPEG файлове с изображения 117
“Потвърди принтер” 142
Преден панел 14
Презапис
Списък за презапис 90
HDD/DVD DUB 90
“High-Speed” 157
Преместване 157
Презапис с DV видеокамера 98
“Ръчен презапис” 100
“Презапис с едно докосване” 100
“Възпроизвеждане” 101
“Преименувай албум” 117
“Преименувай файл” 117
“Премести” 87, 88
“Прескочи” 128
“Прескочи веднъж” 59
Проверка/промяна/отменяне на настройките
на таймера 59, 71
“Програма” 78, 106
Програмна информация 51
“Промени жанра” 83
“Промени парола” 158
“Разделяне” 84, 86, 87
“Размяна на канали” 130
Разделяне на програми 55
Регионален код 154
“Редактирай” 83, 107
Редактиране 82
на глави 87
на плейлист 87
на заглавия 83
“Редактор” 62
Режим на възпроизвеждане
“A-B Repeat” 77
“Програма” 78, 106
“Повтаряне” 77
Режим на запис 40, 154
“Режим пауза” 138
“Рестартиране на USB устройство” 142
“Решетка” 62
“Ръчен” 124
“Ръчна настройка на канали” 128
“Ръчен режим на запис” 135
Ръчен режим на запис 135
Ръчно сверяване на часовника 31, 124
Свободно дисково пространство 82
Свързване
на принтер 118
на антенен кабел 18
на аудио кабели 25
на HDMI кабел 22, 25
на устройството за управление на set top
box приемник 18
на USB устройство 102, 108
на видео кабели 22
Система GUIDE Plus+ 61, 66
“Сортирай заглавия” 128
“Сортиране на канали” 126
Спасяване на записа 57, 71
Списък със заглавия 340
“Жанр” 42
“Сортиране на заглавия” 41
Миниатюрно изображение 42
Списък на таймера 59
Създаване на списък 87
Телевизионна система 130
Търсене
на аудио запис 105
по жанр 42
бързо превъртане назад/напред 76, 105
JPEG файл с изображение114
откриване началото на заглавие/глава/
запис 75, 105
сканиране на аудио запис 76
“Търсене на албум” 56
“Търсене на глава” 80
“Търсене на заглавие” 80
“Търсене на запис” 80
“Търсене по време” 80
“Търси” 62
Увеличение 114
Управляване на телевизор с устройството за
дистанционно управление 28
Устройство за дистанционно управление 12,
27
Устройство за управление на Set top box
приемник 18, 33
“Финализирай” 46
Финализиране 46
“Формат за запис на HDD ” 124
“Форматирай” 49
“Форматирай DVD-RW” 123
“Форматирай HDD.” 124
Форматиране 49
“Цифров тунер” 126
Цифрови услуги
Преглед на услуги с цифров телетекст 52
EPG 50
Програмна информация 51
Части и бутони 12
167
BG
Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди
(Приложимо за страните от Европейския съюз и други европейски
страни, използващи система за разделно събиране на отпадъци)
Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че този продукт не трябва да се третира като домашен отпадък. Вместо това, той трябва да бъде предаден в съответните пунктове за
рециклиране на електрически и електронни уреди. Изхвърляйки този продукт на правилното място,
вие предотвратявате потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които могат да се случат при неправилното изхвърляне на продукта. Рециклирането на материалите ще
помогне за запазването на естествените ресурси. За по-подробна информация относно рециклирането
на този продукт, моля, свържете се с местния градски офис, службата за изхвърляне на отпадъци или с
магазина, от който сте закупили продукта.
Производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Упълномощеният представител за EMC (електромагнитна съвместимост) и техническа безопасност на продукта е Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61,70327 Stuttgart, Germany. За въпроси, свързани със сервиза и гаранцията, моля обърнете се към адресите в
съответните сервизни или гаранционни документи.
Допълнителна информация за този продукт и отговори на често задавани въпроси можете да намерите на нашия уебсайт
за клиентска поддръжка.
http://www.sony.bg
Download PDF