Sony | DVP-PR30 | Sony DVP-PR30 Инструкции за експлоатация

3-874-015-11(1)
CD/DVD
плейър
Инструкции за експлоатация
DVP-PR30
© 2008 Sony Corporation
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите риска от
пожар или токов удар, не
излагайте устройството на
дъжд или влага.
За да избегнете токов удар, не
отваряйте кутията. За сервиз
се обръщайте единствено към
квалифициран персонал.
Кабелът на захранването
трябва да се сменя
единствено в квалифициран
сервиз.
Всякакъв вид батериите, а
също и батериите, поставени
в устройството, не трябва да
бъдат излагани на прекалена
горещина, като например на
пряка слънчева светлина, на
въздействието на огън и на
други подобни влияния.
Това устройство е квалифицирано като
CLASS 1 LASER продукт. Етикетът
CLASS 1 LASER PRODUCT се намира
от задната страна.
ВНИМАНИЕ
Използването на оптически
инструменти с този продукт увеличава
опасността от нараняване на очите
ви. Тъй като лазерният лъч, използван
в този CD/DVD плейър, е вреден за
очите, не се опитвайте да разглобявате
кутията.
За сервизно обслужване се обръщайте
единствено към квалифициран
персонал.
Изхвърляне на стари електрически
и електронни уреди (Приложимо
за страните от Европейския съюз и
други европейски страни, използващи
система за разделно събиране на
отпадъци)
Този символ на устройството или на
неговата опаковка показва, че този
продукт не трябва да се третира
като домашен отпадък. Вместо
това, той трябва да бъде предаден в
съответните пунктове за рециклиране
на електрически и електронни
уреди. Изхвърляйки този продукт на
правилното място, вие предотвратявате
потенциални негативни последици
за околната среда и човешкото
здраве, които в противен случай, при
неправилното изхвърляне на продукта,
могат да се получат. Рециклирането
на материалите ще помогне за
запазването на естествените ресурси.
За по-подробна информация относно
рециклирането на този продукт, моля,
свържете се с общинския офис във
вашия град, службата за изхвърляне на
отпадъци или с магазина, от който сте
закупили продукта.
Относно всички други видове батерии,
моля, прегледайте частта относно
безопасното изваждане на батериите
от продукта. Предайте батериите
в събирателен пункт, за да бъдат
рециклирани.
За по-подробна информация относно
рециклирането на този продукт или
батериите, с които работи, моля,
свържете се с общинската служба във
вашия град, службата за изхвърляне на
отпадъци или с магазина, от който сте
закупили продукта.
Производителят на този продукт е Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japan. Оторизираният
представител за EMC и безопасност
на продукта е Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Germany. За въпроси, касаещи сервиза
и гаранцията на устройството се
обръщайте към адресите, указани в
съответните документи, приложени към
продукта.
Предпазни мерки
Безопасност
Изхвърляне на използвани батерии
(Приложимо за страните от Европейския
съюз и други европейски страни,
използващи система за разделно
събиране на отпадъци)
Този символ на батериите или на
тяхната опаковка показва, че батериите
не трябва да се третират като домашен
отпадък. Изхвърлянето на батериите
на правилното място ще предотврати
потенциални негативни последици за
околната среда и човешкото здраве,
които могат да бъдат причинени
при неправилното им изхвърляне.
Рециклирането на материалите ще
помогне за запазването на природните
ресурси.
2
В случаите, в които поради мерки
за безопасност, експлоатационни
причини или за да бъдат запазени
данните, батериите трябва да останат
в устройството, то те следва да бъдат
подменяни само от квалифициран
персонал.
За да се уверите, че батериите ще бъдат
изхвърлени правилно, когато животът
им изтече ги предайте в съответния
пункт за рециклиране на електрическо и
електронно оборудване.
• Това устройство работи при 220-240 V
AC, 50/60 Hz. Проверете дали
работното напрежение на устройството
отговаря на захранването.
• Етикетът с името на модела се намира
от долната страна на устройството.
• За да предотвратите пожар или късо
съединение, не поставяйте върху
плейъра предмети, пълни с течност например вази.
Инсталиране
• Не инсталирайте устройството в
наклонена позиция. То е проектирано
да работи само в хоризонтална
позиция.
• Пазете устройството и дисковете на
разстояние от оборудване със силни
магнитни полета като например
микровълнови печки или големи
говорители.
• Не поставяйте тежки предмети върху
устройството.
Светкавици
За допълнителна защита по време
на светкавични бури или когато
оставяте устройството без надзор за
дълъг период от време, изключете
захранващия кабел от мрежата. Това ще
предотврати повреда в устройството,
породена от светкавици или токов удар.
Забележки за дисковете
• За да запазите диска чист, не
докосвайте повърхността му хващайте го единствено по ръбовете.
Прах, отпечатъци или драскотини
по диска могат да доведат до
неизправност.
Предпазни мерки
Безопасност
Ако твърд предмет или течност
попадне в кутията, изключете
устройството от мрежовото захранване
и преди отново да го включите го
проверете при квалифициран персонал.
Източници на захранване
• Плейърът не е изключен от източника
на променлив ток (мрежата) докато е
свързан с контакта на стената, дори
ако самото устройство е изключено.
• Ако не планирате да използвате
плейъра за дълъг период от време,
изключете щепсела от контакта. За да
го направите, издърпайте щепсела;
никога не дърпайте самия кабел.
Местоположение
• Не излагайте дисковете на пряка
слънчева светлина или на
въздействието на топлинни източници
като климатици, а също не оставяйте
дискове в автомобил, паркиран на
пряка слънчева светлина, тъй като
температурата във вътрешността на
автомобила може значително да се
покачи.
• След употреба прибирайте дисковете
в кутиите им.
• Почиствайте дисковете с парче плат.
Почиствайте от центъра към
периферията.
• Не използвайте разтвори като
бензин, разредител, почистващи
вещества от търговската мрежа или
антистатичен спрей, предназначен за
винилови грамофонни плочи.
• Ако сте отпечатали етикета за диска,
изсушете го преди да започнете
възпроизвеждане на диска.
• Поставете плейъра на място
с подходяща вентилация, за да
предотвратите покачване на
вътрешната температура.
• Не поставяйте плейъра върху мека
повърхност като например върху
килим.
• Не поставяйте плейъра близо до
топлинни източници или на места,
изложени на пряка слънчева светлина,
прах или механични вибрации.
• Не инсталирайте плейъра на тесни
места, като например лавици или
подобни.
• Инсталирайте плейъра така, че
в случай на проблем да можете
незабавно да изключите кабела
на променливотоковия адаптер от
мрежата.
Работа
• Ако плейърът бъде внесен директно
от студено на топло място или ако
е поставен в много влажна стая,
върху лещите във вътрешността на
устройството може да се кондензира
влага. Ако това се случи, възможно
е плейърът да не функционира
правилно. В този случай извадете
диска и оставете плейъра включен
за около половин час докато влагата
се изпари.
• Когато пренасяте плейъра,
предварително извадете всички
дискове. Ако не го направите, дискът,
който се намира във вътрешността на
устройството, може да се повреди.
• Когато отворите отделението за диска
и той все още се върти, не докосвайте
диска.
Сила на звука
Не увеличавайте силата на звука,
ако слушате участък с много ниско
ниво на входния сигнал или без
аудио сигнал. В противен случай, при
внезапен пик на сигнала е възможно
високоговорителите да се повредят.
Почистване
Почистете кутията, панела и
контролните бутони с парче мек плат,
леко навлажнено с мек почистващ
разтвор. Не използвайте груби
гъбички, грапави прахове или разтвори
като алкохол или бензин.
Почистване на дисковете и
почистващи препарати за
дискове/лещи
Не използвайте почистващ
диск или почистващ
препарат за дискове/
лещи (мокър спрей)
от търговската мрежа.
Това може да причини
неизправност.
Смяна на частите
Ако се наложи поправка на
устройството, която изисква подмяна
на някоя част, възможно е подменената
част да бъде задържана за повторна
употреба или рециклиране.
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ
Внимание: Този плейър е в състояние
да поддържа на екрана на вашия
телевизор неподвижен видео образ
или изображение безкрайно дълго
време. Ако оставите неподвижен
видео образ на телевизионния
екран за продължителен период
от време, рискувате да повредите
телевизионния екран. Особено
чувствителни са телевизорите с
плазмени екрани и прожекционните
телевизори.
Ако имате въпроси или проблеми
относно вашия плейър, моля, обърнете
се към най-близкия доставчик или
сервиз на Sony.
3
Съдържание
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Предпазни мерки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Информация за ръководството . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Упътване за частите и бутоните . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Връзки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Стъпка 1: Свързване към вашия телевизор . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
SCART входен жак . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Стъпка 2: Свързване на кабела за захранването. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Стъпка 3: Подготовка на устройството за дистанционно
управление. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Контрол на телевизора с приложеното устройство
за дистанционно управление. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Стъпка 4: Бърза настройка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Възпроизвеждане . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Възпроизвеждане на дискове. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Упътване за екрана на контролното меню (Magic Pad) . . . . . . . . . . . . 16
Списък с опции на контролното меню . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Различни функции в режим на възпроизвеждане . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Създаване на ваша собствена програма (Programme Play –
Програмирано възпроизвеждане) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Възпроизвеждане в случаен ред (Shuffle Play - Разбъркано
възпроизвеждане) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Възпроизвеждане с повтаряне (Repeat Play - Повторно
възпроизвеждане) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Повтаряне на определен участък (A-B Repeat Play - А-В Повторно
възпроизвеждане). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Настройка на конфигурацията за възпроизвеждане. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Настройка на възпроизвежданата картина (CUSTOM PICTURE
MODE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Изостряне на контурите на изображението (SHARPNESS) . . . . . . . . . 22
Заключване на дискове (PARENTAL CONTROL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Възпроизвеждане на MP3 аудио и JPEG изображения. . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Избор на JPEG файл с изображение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Задаване на стъпка за изреждане на изображения (INTERVAL) . . . . . . 25
Избор на ефект за файлове с изображения при изреждане
на изображения (EFFECT). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Възпроизвеждане на DivX видео файлове . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Настройки и регулации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
4
Използване на екрана с настройки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
LANGUAGE SETUP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
SCREEN SETUP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
CUSTOM SETUP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
AUDIO SETUP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Настройка на цифровия изходен сигнал. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Допълнителна информация . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Отстраняване на проблеми . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Функция за автодиагностика (Когато на екрана се извеждат
букви/цифри) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Дискове, които можете да възпроизвеждате . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Технически характеристики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Списък на езиковите кодове . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Списък с областните кодове за родителски контрол. . . . . . . . . . . . . . . . 37
Азбучен указател . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Информация за ръководството
• Инструкциите в това ръководство описват контролните бутони на устройството за
дистанционно управление. Можете да използвате и контролните бутони на плейъра, ако
имат същите или подобни имена като тези на устройството за дистанционно управление.
• “DVD” може да се използва като общ термин за DVD, DVD+RW/DVD+R/DVD+R DL
(режим +VR) и DVD-RW/DVD-R/DVD-R DL (режим VR, видео режим).
• Информация, която трябва да знаете (за да предотвратите неправилна операция), е описана
след иконата b. Информация, която е полезна (съвети и други подобни), е описана след
иконата z.
• Иконите, използвани в това ръководство, са описани по-долу:
Икони
Значение
Функции, валидни за DVD и DVD+RW/DVD+R/DVD+R DL в режим +VR и DVDRW/DVD-R/DVD-R DL във видео режим.
Функции, валидни за DVD-RW/DVD-R/DVD-R DL в режим VR (Видео запис)
Функции, валидни за VIDEO CD (включително Super VCD или CD-R/CD-RW във
видео CD или Super VCD формат)
Функции, валидни за музикални CD или CD-R/CD-RW в музикален CD формат
Функции, валидни за DATA дискове, съдържащи МР3*1 аудио записи и JPEG
изображения и DivX*2 видео файлове)
*1
*2
МР3 (MPEG-1 Audio Layer 3) е стандартен формат за компресиране на аудио данни, дефиниран
от ISO/IEC MPEG.
DivX е технология за видео компресия, разработена от DivX, Inc.
DivX, DivX Certified и съответните лога са търговски марки на DivXNetworks, Inc. и се използват
само с лиценз.
5
Упътване за частите и бутоните
За повече информация вижте страниците, указани в скоби.
Устройство за дистанционно управление
TV [/1 (включване/готовност)
(11)
Включва телевизора или задава в
режим на готовност.
[/1 (включване/готовност) (12)
Включва плейъра или задава
плейъра в режим на готовност.
2 (сила на звука) +/- (11)
Регулира силата на звука на
телевизора.
B Бутони с цифри
Въвежда цифри за заглавието/главата
и др.
CLEAR (17)
Изчиства полето за въвеждане.
Бутоните 2 (сила на звука) +, бутон с цифрата 5,
AUDIO и N имат осезаема точка. Използвайте
осезаемата точка като ориентир, когато работите с
плейъра.
A PICTURE NAVI (24)
Разделя екрана на 9 под-екрана, за
да можете да избирате желаната
сцена бързо.
Всеки път, когато натиснете бутон,
дисплеят се променя както следва:
• CHAPTER VIEWER
• TITLE VIEWER
• TRACK VIEWER
JPEG файловете в албума се
извеждат на 16 под-екрана.
TVt (избор на входен сигнал)
(11)
Превключва между телевизора
и други източници на входен
сигнал.
6
C TIME/TEXT (23, 26)
Извежда времетраенето и
оставащото време на телевизионния
екран или на дисплея на предния
панел. Неколкократно натиснете,
за да промените изведената
информация.
CD/DVD текстът се появява само
когато на диска е записан текст.
Ако музикалният файл притежава
ID3 tag, плейърът ще изведе името
на албума/заглавието на записа от
ID3 tag информацията. Този плейър
поддържа ID3 tag версии 1.0/1.1 и
2.2/2.3.
AUDIO (
)
Променя аудио езика или аудио
канала.
Когато се изведат 4 цифри, те показват
езиковия код. Вижте “Списък на
езиковите кодове” на стр. 37, за да
проверите кой е езикът, на който
отговаря кода.
Извежда се форматът на настоящия
аудио сигнал (Dolby Digital, DTS,
PCM и др.), както е показано на стр. 7.
♦ Когато възпроизвеждате
DVD VIDEO
Пример:
Dolby Digital 5.1 ch
Заден (L/R)
Преден (L/R) LFE (Нискочестотен
ефект)
♦ Когато възпроизвеждате DivX
видео файл на DATA диск
Пример:
MP3 аудио
Битрейт
SUBTITLE ( ) (25)
Променя субтитрите.
D TOP MENU
Извежда главното меню на DVD.
MENU (23)
Извежда менюто.
O RETURN (15)
Връща се към предходния дисплей.
DISPLAY (16)
Извежда информацията за
възпроизвеждане на екрана.
C/X/x/c (12)
Премества осветяването, за да
изберете изведената опция.
Централен бутон (ENTER) (12)
Потвърждава избора на опцията.
E ./> (предходен/следващ)
(повтаряне/стъпка/
/
стъпка/преминаване напред)
m/M (сканиране/бавно
възпроизвеждане)
FAST/SLOW PLAY
Вижте “Основни операции” (стр. 7) за
функциите на всеки от бутоните.
Основни операции
За да
Операция
Възпроизвеждате
Натиснете N.
Спрете
Натиснете x.
Въведете пауза
Натиснете X.
Преминете към
следващата глава, запис
или сцена в режим
на продължително
възпроизвеждане
Натиснете >.
Преминете към
предходна глава, запис
или сцена в режим
на продължително
възпроизвеждане
Сканирате назад/
напред
Натиснете ..
Натиснете
m/
M.
Натиснете неколкократно,
за да промените скоростта.
Възпроизведете отново
предходната сцена *1*3
Натиснете
(повторение) по време на
възпроизвеждане.
Превъртите настоящата
сцена леко напред*2*3
Натиснете
(напред) по време на
възпроизвеждане.
Възпроизвеждате
назад*4/напред*5 на
каданс
Натиснете X по време на
възпроизвеждане, след това
неколкократно натиснете
.
m/M
Възпроизвеждате
назад*4/напред*5
кадър по кадър
Натиснете X по време на
възпроизвеждане, след това
натиснете
.
/
Възпроизвеждане с
различна скорост със
звук*6
Неколкократно натиснете
FAST/SLOW PLAY по време
на възпроизвеждане.
За DivX видео файлове и DVD, освен DVD+RW/
DVD+R/DVD+R DL.
*2
Само за DVD и DivX видео файлове.
*3
Възможно е тези функции да не работят за някои
сцени.
*4
Само за DVD VIDEO и DVD-VR режим.
*5
Само за DVD, VIDEO CD и DivX видео файлове.
*6
Само за DVD и VIDEO CD, Super VCD и DVD-VR.
*1
N (възпроизвеждане)
X (пауза)
x (стоп)
,продължава
7
Горен панел
A Капаче на отделението за диска (14)
D OPEN/CLOSE (14)
B Бутон/Индикатор [/1 (включване/
готовност) (12)
E Бутон x (стоп) (14)
Светва, когато захранването се включи.
C
(сензор за дистанционно
управление) (10)
F Бутон/индикатор N
(възпроизвеждане) (14)
Светва в режим на възпроизвеждане.
Заден панел
A Жак DIGITAL OUT (COAXIAL) (10)
8
B Жак LINE (RGB) - TV (9)
Връзки
При разопаковане проверете дали присъстват всички аксесоари, като погледнете стр. 36.
Връзки
b
• Включете добре кабела, за да предотвратите нежелан шум.
• Обърнете се към инструкциите, приложени към компонентите, които ще свързвате.
• Уверете се, че преди да започнете свързването, сте изключили захранването на всеки компонент.
Стъпка 1: Свързване към вашия телевизор
Свържете този плейър към телевизора или проектора, като използвате аудио/видео (SCART)
кабел. Тази връзка ще използва говорителите на телевизора, за да възпроизвежда звук.
CD/DVD плейър
Към LINE (RGB) -TV
Телевизор
l : Посока на сигнала
SCART кабел (не е
приложен в комплекта)
SCART входен жак
Уверете се, че сте направили здраво свързване,
за да избегнете евентуален шум и бръмчене.
Когато свързвате със SCART кабел, проверете
дали телевизорът приема S видео или RGB
сигнали.
Обърнете се към инструкциите за
експлоатация, приложени към телевизора, за
да извършите свързването. Освен това, когато
задавате опцията “LINE” в позиция “S VIDEO” или “RGB” от менюто “SCREEN SETUP”
в екрана на настройката (стр. 28), използвайте
SCART кабел за всеки сигнал.
Когато свързвате към стандартен
4:3 телевизор
В зависимост от диска е възможно
изображението да не се побере на
телевизионния екран. За да промените
съотношението на екрана, вижте стр. 28.
b
• Не свързвайте видеорекордер между плейъра и
вашия телевизор. Ако преведете сигнала на плейъра
през видеорекордера, няма да получите чисто
изображение на телевизионния екран.
• Ако свързвате към телевизор през жаковете SCART,
входният източник на телевизора автоматично
се задава в положение плейър, когато започнете
възпроизвеждането. В този случай натиснете
TV t (избор на входен сигнал) на устройството
за дистанционно управление, за да превключите
към входен източник TV.
Когато възпроизвеждате диск, записан в
система за цветна телевизия NTSC, плейърът
извежда видео сигнала или дисплея с
настройки в система за цветна телевизия
NTSC, и е възможно картината да не се изведе
на цветни телевизори, работещи по система
PAL. В този случай отворете шейната и
извадете диска.
,продължава
9
Свързване към вашия аудио
компонент
Изберете едно от следните свързвания.
CD/DVD плейър
Свържете захранващите кабели на плейъра и
на телевизора към мрежата.
към DIGITAL
OUT
(COAXIAL)
Коаксиален цифров
кабел (не е приложен
в комплекта)
към
коаксиален
цифров вход
: Посока на
сигнала
Стъпка 2: Свързване на
кабела за захранването
Стъпка 3: Подготовка на
устройството за
дистанционно управление
Поставете две батерии R6 (размер АА), като
съобразите знаците 3 и # на батериите със
съответните знаци в отделението. Когато
използвате устройството за дистанционно
управление, насочете го към дистанционния
сензор на плейъра.
Аудио компонент
с декодер
z
За правилното поставяне на говорителите вижте
инструкциите за експлоатация, приложени към
свързания компонент.
Ако аудио компонентът има Dolby Digital*1
или DTS*2 или MPEG аудио декодер и цифров
входен жак, използвайте тази връзка. Можете
да се наслаждавате на Dolby Digital (5.1ch),
DTS (5.1ch) и MPEG аудио (5.1ch) съраунд
ефект.
Произведен по лиценз на Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic и символът двойно-D са търговски
марки на Dolby Laboratories.
*2
Произведен по лиценз на US патент 5,451,942
и други американски и световни патенти, които са
издадени или изчакващи. DTS и DTS Digital Out са
регистрирани търговски марки; логата и символът
DTS са търговски марки на DTS, Inc. 1996-2007
DTS, Inc. Всички права запазени.
*1
b
• След като извършите свързването, извършете
подходящите настройки в екрана за бърза настройка
(стр. 12). Ако вашият аудио компонент има функция
MPEG audio декодер, задайте “MPEG” в позиция
“MPEG” в аудио настройките (стр. 31). В противен
случай от високоговорителите няма да излезе
никакъв звук или ще се чуе силен шум.
• Съраунд ефектът TVS на плейъра не може да се
използва за тази връзка.
• За да слушате DTS звук, трябва да използвате тази
връзка. DTS звукът не се извежда през жака LINE
(RGB)-TV (SCART), дори ако зададете “DTS” в
положение “ON” в Бърза настройка (стр. 12).
10
b
• Не оставяйте устройството за дистанционно
управление на изключително горещи или влажни
места.
• Не допускайте в кутията на устройството за
дистанционно управление да попаднат каквито
и да е чужди тела. Особено внимавайте, когато
сменяте батериите.
• Не излагайте дистанционния сензор на директна
слънчева светлина или на пряка светлина,
излъчвана от осветителни тела. Това може да
причини неизправност.
• Ако не планирате да използвате устройството за
дистанционно управление за дълъг период от
време, извадете батериите, за да предотвратите
възможна повреда вследствие на протичане или
корозия на батериите.
Контрол на телевизора с приложеното
устройство за дистанционно управление
TVt
TV
Бутони с
цифри
2 +/–
Можете да контролирате нивото на звука,
входящия източник и включването, и на
телевизор, който не е от марката SONY.
Ако откриете модела на вашия телевизор в
таблицата по-долу, задайте съответния код на
производителя.
Връзки
Можете да контролирате нивото на звука,
входящия източник и включването на вашия
SONY телевизор с устройството за дистанционно
управление, приложено в комплекта.
Управление на други телевизори с
устройството за дистанционно
управление
1 Докато задържате бутон TV [/1, натискайте
бутоните с цифри, за да изберете кода на
производителя на вашия телевизор (вижте
таблицата по-долу).
2 Освободете бутона TV [/1.
♦Кодове на управляемите телевизори
Можете да контролирате вашия телевизор,
като използвате бутоните по-долу.
Като
натиснете
Можете
Да включите или изключите
телевизора
2 (сила на звука) +/– Да регулирате силата на звука
на телевизора
TV [/1
TV t
(избор на входен
сигнал)
Ако е записан повече от един код, опитайте
да въведете кодовете един по един, докато
не намерите този, който работи с вашия
телевизор.
Да превключите източника на
входен сигнал за телевизора
между телевизора и други
входящи източници
b
В зависимост от свързаното устройство, възможно
е да не успеете да контролирате вашия телевизор,
като използвате всички или някои от бутоните
на приложеното устройство за дистанционно
управление.
Производител
Код
Sony
01 (по подразбиране)
Hitachi
24
JVC
33
LG/Goldstar
76
Panasonic
17, 49
Philips
06, 08, 72
Samsung
71
Sharp
29
Toshiba
38
b
• Възможно е стойността на зададения от вас код
да се върне в положението си по подразбиране
при смяна на батериите на устройството за
дистанционно управление. Задайте кода отново.
• В зависимост от свързаното устройство е възможно
да не успеете да контролирате вашия телевизор,
като използвате всички или някои от бутоните
на приложеното устройство за дистанционно
управление.
11
Стъпка 4: Бърза настройка
Следвайте стъпките по-долу, за да извършите минимума от основни настройки на плейъра. За да
пропуснете настройка, натиснете >. За да се върнете към предишна настройка, натиснете ..
ENTER
1 Включете телевизора.
2 Натиснете [/1.
Плейърът се включва и индикаторът [/1
светва.
3 Превключете селектора за
входен сигнал на телевизора,
за да може сигналът от
плейъра да се изведе на
телевизионния екран.
В долната част на екрана се извежда
“Press [ENTER] to run QUICK SETUP”
(Натиснете [ENTER], за да стартирате
QUICK SETUP). Ако това съобщение не
се изведе, изберете “QUICK” от “SETUP”
в контролното меню, за да стартирате
бързата настройка (стр. 17).
4 Натиснете ENTER без зареден
диск.
Извежда се екранът на настройката за
избор на език.
12
5 Натиснете X/x, за да
изберете език.
Плейърът извежда менюто и субтитрите
на избрания от вас език.
6 Натиснете ENTER.
Извежда се екранът за настройка на
съотношението на телевизионния
екран.
7 Натиснете X/x, за да изберете
настройката, която отговаря
на вида на телевизора.
♦Ако имате широкоекранен
телевизор или стандартен 4:3
телевизор с широкоекранен режим
♦Ако имате 4:3 стандартен телевизор
• 4:3 LETTER BOX или 4:3 PAN SCAN (стр. 28)
8 Натиснете ENTER.
Извежда се екранът за настройка за избор на
видео сигнал, който извеждате от жака LINE
(RGB)-TV.
9 Натиснете X/x, за да
изберете вида на сигнала,
който желаете да изведете
от жака LINE (RGB) – TV.
12Натиснете X/x, за да
изберете вида на Dolby
Digital сигнала, който искате
да изпратите към аудио
компонента.
Връзки
• 16:9 (стр. 28)
Ако не сте свързали аудио компонента, изберете
“NO”, за да преминете към стъпка 15.
Ако сте свързали аудио компонент посредством
оптичен или коаксиален цифров кабел, изберете
“YES”: DIGITAL OUTPUT”.
Ако вашият аудио компонент има
Dolby Digital декодер, изберете “DOLBY
DIGITAL”. В противен случай изберете
“D-PCM”.
13Натиснете ENTER.
Избрана е опция “DTS”.
♦VIDEO (стр. 28)
• VIDEO (стр. 28)
♦S видео сигнали
• S VIDEO (стр. 28)
♦RGB сигнали
• RGB (стр. 28)
10Натиснете ENTER.
Извежда се екранът с настройки за избор
на жак, който се използва за свързване към
вашия аудио компонент, като например
усилвател (приемник).
14Натиснете X/x, за да изберете
дали да изпратите или не DTS
сигнал към аудио компонента.
Ако вашият аудио компонент има DTS декодер,
изберете “ON”. В противен случай изберете
“OFF”.
15Натиснете ENTER.
Бързата настройка и връзките са приключени.
Ако вашият аудио компонент има MPEG аудио
декодер, задайте “MPEG” в позиция “MPEG”
(стр. 31).
11Натиснете X/x, за да изберете
вида на жака, използван за
свързване към вашия аудио
компонент, и натиснете ENTER.
13
Плейърът започва възпроизвеждане
(непрекъснато възпроизвеждане) и
индикаторът N светва.
Регулирайте нивото на силата на звука на
телевизора или на аудио компонента.
В зависимост от диска е възможно на
телевизионния екран да се изведе меню.
За DVD VIDEO вижте стр. 7; за VIDEO
CD вижте стр. 15.
Възпроизвеждане
Възпроизвеждане на
дискове
В зависимост от това дали дискът е DVD или
VIDEO CD е възможно някои операции да бъдат
различни или ограничени.
Обърнете се към инструкциите за експлоатация,
приложени към съответния диск.
Ако в плейъра има диск
Натиснете N.
За да спрете възпроизвеждането
Натиснете x.
За да въведете режим на пауза при
възпроизвеждане
Бутони с
цифри
Натиснете X.
z
ENTER
You can have the player turned off automatically whenever you leave it in stop mode for more than 30 minutes.
To turn this function on or off, set “AUTO POWER
OFF” in “CUSTOM SETUP” to
“ON” or “OFF” (page 29).
b
1 Натиснете OPEN/CLOSE на
горния панел, за да отворите
капачето на отделението за
диска.
2 Поставете диска в отделението
и затворете капачето, докато
щракне.
Плейърът автоматично ще се изключи, ако го
оставите в режим стоп за повече от 30 минути. За
да включите тази функция, задайте “AUTO POWER
OFF” в “CUSTOM SETUP” в положение “ON” или
“OFF” (стр. 29).
Дисковете, създадени на DVD рекордери, трябва да
бъдат правилно финализирани преди да можете да
ги възпроизвеждате. За повече информация относно
финализирането се обърнете към ръководството за
експлоатация, приложено към DVD рекордера.
Забележки за възпроизвеждане на
DTS звук на DVD VIDEO
DTS аудио сигналите се извеждат само през
жака DIGITAL OUT (COAXIAL).
Възстановяване на възпроизвеждането
от позицията, в която сте спрели
диска (Multi-disc Resume)
Когато отново натиснете N след като сте
спрели възпроизвеждането, плейърът започва
възпроизвеждане от точката, в която сте
натиснали x.
z
Със страната, която се
възпроизвежда, надолу
14
• За да започнете възпроизвеждането от началото на
диска, натиснете два пъти x и след това натиснете N.
• Когато възпроизвеждате DVD VIDEO и VIDEO
CD, плейърът запаметява позицията, в която сте
спрели диска, за максимум 6 диска и възстановява
възпроизвеждането от същата точка, когато заредите
същия диск. Когато запаметявате позиция за седми
диск, позицията за първия диск се изтрива.
b
Възпроизвеждане
• За да работи функцията Multi Disc Resume,
“MULTI DISC RESUME” в “CUSTOM SET
UP” трябва да бъде зададен в положение “ON”
(настройка по подразбиране) (стр. 29).
• Функцията за възстановяване на
възпроизвеждането не работи в режим на
разбъркано възпроизвеждане и режим на
програмирано възпроизвеждане.
• Възможно е при някои дискове функцията за
възстановяване на възпроизвеждането да не
работи в зависимост от точката, в която сте спрели
възпроизвеждането или сте натиснали [/1.
Възпроизвеждане на VIDEO CD с
функция РВС (РВС Playback)
РВС (Контрол на възпроизвеждането) ви
позволява да възпроизвеждате интерактивно
VIDEO CD, като следвате менюто на
телевизионния екран.
Когато започнете възпроизвеждането на
VIDEO CD с функцията РВС, се извежда
менюто за избор.
Изберете опция, която желаете, като натискате
бутоните с цифри, и натиснете ENTER.
Следвайте инструкциите от менюто за
интерактивни операции. (Натиснете N,
когато се изведе индикация “Press SELECT”.)
Обърнете се към инструкциите, приложени
към диска като в зависимост от VIDEO
CD е възможно работната процедура да се
различава.
За да се върнете към менюто
Натиснете O RETURN.
z
За възпроизвеждане без РВС функция,
натиснете./>или бутоните с цифри, докато
плейърът е в режим стоп, за да изберете песен; след
това натиснете N или ENTER.
На телевизионния екран се извежда индикацията
“Play without PBC” (Възпроизвеждане без РВС) и
плейърът стартира непрекъснато възпроизвеждане.
Не можете да възпроизвеждате неподвижни картини
като меню.
За да се върнете към режим на РВС
възпроизвеждане, натиснете два пъти x и след това
натиснете N
,продължава
15
Упътване за екрана на контролното меню (Magic Pad)
Използвайте контролното меню, за да изберете функция или за да изведете информация за
функция. Неколкократно натиснете бутона DISPLAY, за да включите или смените екрана на
контролното меню, както следва:
Екран на контролното меню 1
m
Екран на контролното меню 2 (освен за CD)
m
Екран на контролното меню изключен
В зависимост от вида на носителя, екраните на контролните менюта 1 или 2 извеждат различни
индикации.
Пример: Екран 1 на контролното меню при възпроизвеждане на DVD VIDEO.
Натиснете X/x, за да изберете опция в контролното меню, след това натиснете ENTER.
За подробности относно опцията вижте “Списък с опции на онтролното меню” (стр. 17, 18).
Номер на текущо възпроизвежданата глава*2
Номер на текущо възпроизвежданото заглавие*1
Общ брой на заглавията*1
Общ брой на главите*2
Опции на
контролното меню
Състояние на
възпроизвеждане (N
Възпроизвеждане, X
Пауза, x Стоп и т.н.)
Вид на възпроизвеждания
диск*3
Възпроизведено време*4
Избрана опция
Опции
Име на функцията от
избраната индикация
в контролното меню
Работно съобщение
Извежда номера на сцената за VIDEO CD (функцията
PBC е включена), номера на песента за VIDEO CD/
CD, номера на албума за DATA дискове.
*2
Извежда индексния номер за VIDEO CD и номера на
MP3 аудио записа или JPEG файлове с изображения
за DATA дискове, както и номера на DivX видео
файловете за DATA дискове.
*3
Извежда Super VCD като “SVCD”.
*4
Извежда датата за JPEG файловете.
*1
16
Списък на опции на контролното
меню
Индикация Име на индикацията, Функция
REPEAT (стр. 20)
Възпроизвежда неколкократно целия диск
(всички заглавия/песни/албуми) или едно
заглавие/глава/песен/албум/файл.
TITLE/SCENE/TRACK
A-B REPEAT (стр. 21)
TRACK
Определя частите, които искате да бъдат
неколкократно възпроизведени.
Избира заглавието, сцената, записа,
главата или индекса, който ще се
възпроизвежда.
SHARPNESS (стр. 22)
1 Натиснете X/x, за да изберете
метода на търсене.
Избрано е “**(**)” (** се отнася за
номер).
2 Натиснете ENTER.
“**(**)” се променя на “-- (**)”.
3 Натиснете бутоните с номера, за
да изберете номера, който
търсите.
4 Натиснете ENTER.
TIME/TEXT
Проверява изминалото и оставащото
възпроизведено време.
Въвеждане на времеви код за търсене
на картина или музика. (само за DVD и
DivX видео файлове)
1 Натиснете ENTER.
2 Въведете времевия код, като
използвате бутоните с цифри,
след това натиснете ENTER.
Например, ако искате да откриете
сцена, която е на 2 часа, 10 минути
и 20 секунди след началото, просто
въведете “2:10:20”.
b
Не можете да търсите сцена на
DVD+RW/ DVD+R/ DVD+R DL, като
използвате времевия код.
ORIGINAL/PLAY LIST
Избира вида на заглавията (DVD-VR режим)
за възпроизвеждане - оригиналните (ORIGINAL) или редактираните (PLAY LIST).
Подчертава контурите на изображението,
за да изведе по-изострена картина.
PARENTAL CONTROL (стр. 22)
Задава забрана на възпроизвеждане.
SETUP (стр. 12, 27)
QUICK (Бърза настройка)
Използвайте бързата настройка,
за да изберете езика на екрана,
съотношението на телевизионния екран
и изходния звуков сигнал.
Възпроизвеждане
CHAPTER/INDEX
CUSTOM (Индивидуална настройка)
Като допълнение към бързата
настройка, с тази функция можете да
регулирате и други различни настройки.
RESET (Възстановяване на фабричните
настройки)
Настройките от менюто “SETUP”
се връщат към стойностите си по
подразбиране.
ZOOM
Увеличава изображението до 4 пъти
от оригиналния размер и можете да
преглеждате с помощта на C/ X/x/c.
За да се върнете към нормален преглед,
натиснете CLEAR.
CLEAR.
Тази функция работи за всички
изображения, освен за тези на заден план.
ANGLE
Променя ъгъла.
CUSTOM PICTURE MODE (стр. 22)
Можете да изберете качество на
изображението, което най-добре
съответства на програмата, която гледате.
PROGRAM (стр. 19)
Избира заглавието, главата или песента да
се възпроизвеждат в реда, който желаете.
SHUFFLE (стр. 20)
Възпроизвежда заглавието, главата или
песента в произволен ред.
,продължава
17
TVS (Виртуален съраунд на
високоговорителите)
Избира съраунд звуков ефект, когато
свързвате стерео телевизор или 2 предни
високоговорителя. Функцията работи само
когато възпроизвеждате многоканален
Dolby аудио звук. Ако плейърът е
настроен да извежда сигнал през жака
DIGITAL OUT (COAXIAL), съраунд
ефектът ще се чува само когато сте задали
“DOLBY DIGITAL” в позиция “D-PCM” и
“MPEG” - в положение “PCM” в менюто
“AUDIO SETUP” (стр. 30).
Настройката по подразбиране е
подчертана.
• OFF
Отменя настройката.
• TVS DYNAMIC THEATER
• TVS DYNAMIC
• TVS WIDE
Режимът е ефективен, когато
разстоянието между предните ляв и
десен високоговорител и е малко, както
е при вградените високоговорители на
стерео телевизор.
• TVS NIGHT
Тази функция е полезна, когато не
желаете да безпокоите други хора, но
все пак искате да чувате диалога и да се
наслаждавате на съраунд ефектите на
„TVS WIDE”.
• TVS STANDARD
Използвайте тази настройка, когато
желаете да използвате TVS с два
отделни говорителя.
b
• Когато избирате някой от TVS
режимите, изключете съраунд
ефектите на свързания телевизор или
аудио компонент.
• TVS ефектите не работят, когато
използвате функциите бързо или бавно
възпроизвеждане, въпреки че можете
да ги променяте.
z
Иконата на контролното меню свети в зелено
t
, когато изберете опция,
различна от “OFF” (само за “PROGRAM”, “SHUFFLE”, “REPEAT”, “A-B REPEAT”, “SHARPNESS”,
“ZOOM”, “TVS”). Индикаторът “ORIGINAL/PLAYLIST” свети в зелено, когато е избрана настройка
PLAY LIST (настройка по подразбиране). Индикаторът
“ANGLE” свети в зелено, когато можете да промените
настройката. Индикаторът “CUSTOM PICTURE
MODE” свети зелено, когато избраната настройка е
различна от “STANDARD”.
18
♦Опции само за DATA дискове
Опция
Име на опцията, Функция
ALBUM
Избира албума, съдържащ MP3 аудио
файлове и JPEG файлове с изображения,
който ще се възпроизвежда.
FILE
Избира JPEG файла с изображение, който
ще се възпроизвежда.
ALBUM
Избира албума, съдържащ DivX видео
файлове, който ще се възпроизвежда..
FILE
Избира DivX видео файла, който ще се
възпроизвежда.
DATE
Извежда датата на записа на
изображението, ако е записано с цифров
фотоапарат.
INTERVAL (стр. 25)
Определя продължителността на
извеждането на кадри на екрана.
EFFECT (стр. 25)
Избира ефекта, който ще се използва при
възпроизвеждане на изображение.
MODE (MP3, JPEG)
Избира вида на данните; MP3 аудио запис
(AUDIO), JPEG файл с изображение
(IMAGE) или и двете (AUTO), които ще
се възпроизвеждат, когато е зареден DATA
дискове.
Различни функции
в режим на
възпроизвеждане
Можете да зададете следните режими на
възпроизвеждане:
• Програмирано възпроизвеждане (стр. 19)
• Разбъркано възпроизвеждане (стр. 20)
• Повторно възпроизвеждане (стр. 20)
• А-В Повторно възпроизвеждане (стр. 21)
3 Изберете заглавието, главата
или песента, които искате да
програмирате
♦Когато възпроизвеждате DVD VIDEO
Например, изберете глава “03” от заглавие “02”.
Натиснете X/x, за да изберете “02” под “Т” и
натиснете ENTER.
b
Режимът на възпроизвеждане се отменя, когато:
- отворите капачето на отделението за диска
- плейърът влезе в режим на готовност, когато
натискате [/1.
Създаване на ваша собствена
програма (Programme Play –
Програмирано възпроизвеждане)
След това натиснете X/x, за да изберете
“03” под “С” и натиснете ENTER.
Можете да възпроизвеждате съдържащите се в
дисковете заглавия, глави или песни в избран
от вас ред, като съставите своя собствена
програма. Можете да програмирате до 99
заглавия, глави и песни.
1 След като изберете
(PROGRAM) на контролното меню
(стр. 16), натиснете X/x, за да
изберете “SET t”, след това
натиснете ENTER.
Когато се възпроизвежда VIDEO CD или
CD, се извежда съощението “TRACK”.
Избрано заглавие и глава
♦Когато се възпроизвежда
VIDEO CD или CD
Например, изберете песен “02”.
Натиснете X/x, за да изберете “02” под
“Т”, след това натиснете ENTER.
Избрана песен
Заглавия или записи, записани на диска
2 Натиснете c.
Курсорът се придвижва към реда “Т” на
заглавието или песента (в случая “01”).
Общо време на програмираните песни
4 За да програмирате други
заглавия, глави или песни,
повторете стъпки 2 и 3.
Програмираните заглавия, глави или
песни се извеждат в избрания ред.
,продължава
Глави, записани на диск
19
5 Натиснете N.
Програмираното възпроизвеждане
стартира.
Когато програмата свърши, можете да
я рестартирате отначало посредством
натискането на N.
За да се върнете към режим на
нормално възпроизвеждане
Възпроизвеждане в случаен
ред (Shuffle Play - Разбъркано
възпроизвеждане)
Плейърът може да “разбърква” заглавия, глави
или песни. Последващо “разбъркване” може да
произведе различен ред на възпроизвеждане.
1 След като изберете
Натиснете CLEAR или изберете “OFF”
на стъпка 1. За да възпроизведете отново
същата програма, изберете “ON” в стъпка 1 и
натиснете ENTER.
(SHUFFLE) в контролното меню
(стр. 16), натиснете X/x, за да
изберете елемент, който ще бъде
разбъркан.
За да смените или откажете
програма
♦Когато възпроизвеждате DVD
VIDEO
1 Следвайте стъпкa 1 от “Създаване на ваша
• TITLE
• CHAPTER
собствена програма (Programme Play)”.
♦Когато възпроизвеждате VIDEO
CD или CD
2 Изберете програмния номер на заглавието,
главата или песента, която искате да
смените или откажете, като натискате X/x,
и натиснете c. Ако желаете да изтриете
заглавие, глава или запис от програма,
натиснете CLEAR.
• TRACK
♦Когато е активиран режим на
програмирано възпроизвеждане•
• ON:разбърква заглавия, глави или песни,
избрани в режим на програмирано
възпроизвеждане.
3 Следвайте стъпка 3 от “Създаване на ваша
собствена програма (Programme Play)”. За да
откажете програма, изберете “--” под “Т” и
след това натиснете ENTER.
За да откажете всички заглавия,
глави или песни в програмирания ред
Натиснете X и изберете “ALL CLEAR” на
стъпка 2 от “Създаване на ваша собствена
програма (Programme Play)”; след това
натиснете ENTER.
z
Можете да възпроизвеждате разбъркано или повторно
програмираните заглавия, глави или песни. По
време на програмирано възпроизвеждане следвайте
стъпките от Повторно възпроизвеждане (стр. 20) или
Възпроизвеждане в произволен ред (стр. 20).
b
• Когато програмирате записи на Super VCD, общото
време за възпроизвеждане не се възпроизвежда.
• Не можете да използвате тази функция с VIDEO CD
и Super VCD с РСВ възпроизвеждане.
2 Натиснете ENTER.
Режимът на разбъркано възпроизвеждане
стартира.
За да се върнете към режим на
нормално възпроизвеждане
Натиснете CLEAR или изберете “OFF” в
стъпка 1.
z
• Можете да зададете режим на разбъркано
възпроизвеждане докато плейърът е спрян. След
избора на опцията “SHUFFLE” натиснете N.
Стартира режим на разбъркано възпроизвеждане.
• Можете да възпроизведете в произволен ред до 200
глави в диск, когато е зададена опцията “CHAPTER”.
b
Не можете да използвате тази функция с VIDEO CD
и Super VCD с РСВ възпроизвеждане.
Възпроизвеждане с
повтаряне (Repeat Play - Повторно
възпроизвеждане)
Можете да възпроизведете повторно всички
записи или само едно заглавие, глава или
песен на един диск.
Можете да използвате комбинация от режим
на разбъркано възпроизвеждане или режим на
програмирано възпроизвеждане.
20
1 След като изберете
(REPEAT) в контролното меню (стр.
16), натиснете X/x, за да изберете
елемент, който ще бъде повторно
възпроизведен.
♦Когато са активирани режими
на програмирано или разбъркано
възпроизвеждане
възпроизвеждането намерите
началната точка (точка А) на
отрязъка, който искате да гледате
няколко пъти последователно,
натиснете ENTER.
Началната точка (точка А) е зададена.
3 Когато достигнете крайната
точка на отрязъка (точка В),
натиснете отново ENTER.
Избраните точки са зададени и
плейърът започва да възпроизвежда
този определен отрязък.
• ON: повтаря записите в режими
програмирано или разбъркано
възпроизвеждане.
2 Натиснете ENTER.
Повторното възпроизвеждане стартира.
За да се върнете към режим на
нормално възпроизвеждане
Натиснете CLEAR или изберете “OFF” на
стъпка 1.
b
Не можете да използвате тази функция с VIDEO CD
и Super VCD с РСВ възпроизвеждане.
Повтаряне на определен
участък (A-B Repeat Play - А-В
Повторно възпроизвеждане)
Възпроизвеждане
• DISC: повтаря всички заглавия, записи
или албуми. (Изберете ORIGINAL или
PLAY LIST в режим DVD-VR)
• TITLE: повтаря текущото заглавие на диска.
• CHAPTER: повтаря текущата глава.
• TRACK: повтаря текущата песен.
• FILE (само за DivX видео файлове):
повтаря настоящия файл.
• ALBUM: повтаря текущия албум.
2 Когато по време на
За да се върнете към режим на
нормално възпроизвеждане
Натиснете CLEAR или на стъпка 1 изберете
“OFF”.
b
• Функцията A-B повторно възпроизвеждане не
работи с функция за много заглавия.
• Функцията A-B повторно възпроизвеждане не
работи за заглавия, съдържащи неподвижни
картини в режим DVD-VR.
Можете неколкократно да възпроизвеждате
определена част от заглавие, глава или песен.
1 След като изберете
(A-B
REPEAT) в контролното меню (стр.
16), натиснете X/x, за да изберете
“SET t”, след това натиснете ENTER.
Извежда се дисплеят за настройки “A-B REPEAT”.
21
Настройка на
конфигурацията за
възпроизвеждане
Настройка на
възпроизвежданата картина
(CUSTOM PICTURE MODE)
За да постигнете желаното качество на
картината, можете да настройвате видео сигнала.
1 След като изберете
(PICTURE MODE) в контролното
меню (стр. 16), натиснете X/x, за
да изберете настройката, която
желаете.
Настройката по подразбиране е
подчертана.
• STANDARD: извежда стандартна картина.
• DYNAMIC 1: възпроизвежда ясна
динамична картина като подобрява
контраста и силата на цветовете.
• DYNAMIC 2: възпроизвежда по-динамична
картина от DYNAMIC 1, като
допълнително увеличава контраста и
силата на цветовете.
• CINEMA 1: усилва детайлите в тъмните
области, като увеличава черното ниво.
• CINEMA 2: белият цвят става по-ясен,
черният - по-наситен, а контрастите на
цветовете се увеличават.
• MEMORY: настройва картината в
подробности.
PICTURE
Променя контраста
Променя общата
BRIGHTNESS осветеност
COLOR
Задълбочава или
изсветлява цветовете
HUE
Променя баланса на
цветовете
2 Натиснете ENTER
Избраната настройка се задава.
z
При гледане на движещи се изображения
препоръчваме настройка “CINEMA 1” или
“CINEMA 2”.
Изостряне на контурите
на изображението (SHARPNESS)
Тази функцията изостря контурите на
изображението.
1 След като изберете
(SHARPNESS) в контролното меню
(стр. 16), натиснете X/x, за да
изберете ниво.
Настройката по подразбиране е подчертана
• OFF: отменя опцията
• 1: подчертава контура
• 2: подчертава контура повече от 1.
2 Натиснете ENTER.
Избраната настройка се задава.
Заключване на дискове
(PARENTAL CONTROL)
Можете да зададете два вида ограничения за
възпроизвеждане на определен диск.
• Индивидуален родителски контрол
(Custom Parental Control)
• Родителски контрол (Parental Control)
След като изберете
(PARENTAL
CONTROL) в контролното меню (стр. 16),
опцията се извежда както е показано по-долу.
Изберете опцията, която желаете.
Настройката по подразбиране е подчертана
• ON t: Задава ограничения, за да може
плейърът да не възпроизвежда неподходящи
дискове (Индивидуален родителски контрол).
• PLAYERt: Възпроизвеждането на някои
DVD VIDEO може да бъде ограничено
съобразно предварително зададено ниво
като възрастта на потребителите. Някои
сцени могат да бъдат блокирани или
сменени с други (Родителски контрол).
Вижте “Родителски контрол (ограничено
възпроизвеждане)” (стр. 22) за подробни
настройки.
• PASSWORDt: Въведете нова 4-цифрена
парола, като използвате бутоните с цифри.
Една и съща парола се използва и за двете
ограничения. Използвайте това меню, за да
промените паролата.
• OFF t: Изключва функцията за
индивидуален родителски контрол.
Родителски контрол (ограничено
възпроизвеждане)
Можете да зададете ниво на ограничение на
възпроизвеждането.
1 След като изберете
(PARENTAL
CONTROL) на контролното меню (стр. 16),
22
натиснете X/x, за да изберете “PLAYER
t”, след това натиснете ENTER.
Изисква се парола.
Възпроизвеждане на MP3
аудио и JPEG изображения
2 Въведете вашата 4-цифрена парола, като
натискате бутоните с цифри, след това
натиснете ENTER.
Извежда се екранът за задаване на нивото на
ограничение.
“STANDARD”, след това натиснете ENTER.
Извеждат се възможните опции за
“STANDARD”.
PICTURE
NAVI
4 Натиснете X/x, за да изберете географската
CLEAR
област за задаване на ограничението, след
това натиснете ENTER.
Областта е избрана.
Когато избирате “OTHERS t”, изберете и
въведете стандартния код от таблицата на стр.
37, като използвате бутоните с цифри.
RETURN
TIME/TEXT
SUBTITLE
MENU
ENTER
Възпроизвеждане
3 Натиснете X/x, за да изберете
Плейърът може да възпроизвежда MP3 аудио
записи и JPEG файлове с изображения на
DATA дискове.
Можете да се наслаждавате на изреждане на
JPEG изображения.
DISPLAY
5 Натиснете X/x, за да изберете “LEVEL”,
след това натиснете ENTER.
Извеждат се възможните опциите за
“LEVEL”.
6 Изберете желаното ниво, като използвате
X/x, после натиснете ENTER.
Настройката на функцията родителски
контрол е завършена.
Колкото по-ниска е стойността, толкова постриктно е ограничението.
За да изключите функцията родителски
контрол, задайте “LEVEL” в позиция “OFF”.
z
Ако забравите паролата, извадете диска и повторете
от стъпка 1 от “Родителски контрол (ограничено
възпроизвеждане)”. Когато системата поиска да
въведете паролата, въведете 6-цифреното число
“199703”, като изпозлзвате бутоните с цифри, и след
това натиснете ENTER. Устройството ще поиска да
въведете нова 4-цифрена парола. След като въведете
нова 4-цифрена парола, върнете диска в плейъра и
натиснете N. Когато се изведе екран за въвеждане на
паролата, въведете вашата нова парола.
z
Можете да прегледате информацията за диска, докато
възпроизвеждате МР3 аудио записи и JPEG файлове с
изображения, като използвате TIME/TEXT (стр. 6).
b
Възпроизвеждането на DATA CD във формат
KODAK Picture CD започва автоматично, когато
заредите диска.
1Натиснете MENU.
Извежда се списъкът с албумите, записани
на диска.
Когато възпроизведете албум, заглавието му
се затъмнява.
b
В зависимост от възпроизвеждания диск, възможно е
по време на възпроизвеждане да бъдете помолени да
смените нивото на родителски контрол. В този случай
въведете паролата, след това сменете нивото. Ако
функцията Resume Play бъде отказана, предходното
ниво се връща.
2 Натиснете X/x, за да изберете
албума.
,продължава
23
3 Натиснете N.
Плейърът започва възпроизвеждането на
избрания албум.
Изреждат се JPEG изображенията в
избрания албум.
За да изберете МР3 аудио запис, натиснете
ENTER и натиснете X/x, за да изберете
запис, след това натиснете ENTER.
За да изберете JPEG файл с изображение,
вижте “Избор на JPEG файл с
изображение” (стр. 24).
За да спрете възпроизвеждането
Избор на JPEG файл с изображение
1 Натиснете MENU
Извежда се списъкът с албумите на диска.
2 Натиснете X/x, за да изберете
албум, след това натиснете PICTURE NAVI.
На 16 подекрана се извежда списъкът
с изображения на файловете, които се
съдържат в албума. Отдясно се извежда
скрол лента.
Натиснете x.
За да преминете към следваща или
предходна страница
Натиснете c или C.
За да се върнете към предходния
дисплей
Натиснете O RETURN.
За да преминете към следващ или
предходен MP3 аудио запис
Натиснете > или . по време на
възпроизвеждане. Обърнете внимание, че не
можете да се върнете към предходния албум,
като използвате >, и че трябва да изберете
предходен албум от списъка с албуми.
Обърнете внимание, че не можете да се
върнете към предходен албум като използвате
. и че трябва да изберете предходен албум
от списъка с албуми.
За да изключите дисплея
Неколкократно натиснете MENU.
z
В избрания албум можете да изберете да
възпроизведете само МР3 аудио записите, JPEG
файловете с изображения или и двете, като зададете
“MODE” (MP3, JPEG)” (стр. 18).
За да възпроизведете допълнителни
изображения, изберете най-долните
изображения и натиснете x. За да се върнете
към предходните изображения, изберете найгорните изображения и натиснете X.
3 Изберете изображението, което
желаете да прегледате, като
използвате C/X/x/c, след това
натиснете ENTER.
Извежда се избраното изображение.
За да преминете към следващ или
предходен JPEG файл с изображение
Натиснете C или c по време на
възпроизвеждане. Можете да изберете първия
файл от следващия албум, като натиснете c по
време на възпроизвеждане на последния файл
от настоящия албум.
Обърнете внимание, че не можете да се върнете
към предходния албум, като натискате C. За
да се върнете към предходния албум, изберете
албума от списъка.
Въртене на JPEG файл с изображение
Натиснете X/x, докато преглеждате
изображението. Всеки път, когато натискате
X, изображението се завърта на 90 градуса
в посока, която е обратна на часовниковата
стрелка.
24
Натиснете CLEAR, за да се върнете към
нормален изглед на изображението.
Обърнете внимание, че ако натиснете
C/c, за да преминете към следващо или
предходно изображение, нормалният изглед
на изображението се връща.
За да изведете информация за JPEG
изображението
За да спрете прегледа на JPEG
изображенията
Натиснете x.
b
PICTURE NAVI не работи, ако сте избрали “AUDIO
(MP3)” в “MODE (MP3, JPEG)” (стр. 18).
Можете да изберете времето, за което
изображенията да се извеждат на екрана.
1 След като изберете
(INTERVAL) в контролното меню
(стр. 16), натиснете X/x, за да
изберете настройката.
Настройката по подразбиране е подчертана.
• NORMAL: Задава стандартна
продължителност.
• FAST: Задава време, което е по-малко
от NORMAL.
• SLOW 1: Задава време, което е по-голямо
от NORMAL.
• SLOW 2: Задава време, което е по-голямо
от SLOW1.
Възпроизвеждане
Натиснете SUBTITLE, докато преглеждате
JPEG файлове с изображения.
На екрана се извежда подробна информация
за името на файла, модела на фотоапарата,
датата, часа, резолюция на снимката,
размера на файла, информация за настройки
на фотоапарата (ISO скорост, време за
експониране, F номер, експонация или
фокусно разстояние).
Когато изображението е заснето с помощта на
светкавицата, се извежда индикацията .
Когато изображението автоматично се завърти,
.
се извежда индикацията
За да скриете информацията, натиснете
SUBTITLE.
Обърнете внимание, че в зависимост
от цифровия фотоапарат е възможно
информацията, описана по-горе, да не се
изведе.
Задаване на стъпка за
изреждане на изображения
(INTERVAL)
2 Натиснете ENTER.
Избор на ефект за файлове
с изображения при изреждане на
изображения (EFFECT)
Можете да изберете ефекта, който желаете
да използвате, докато се наслаждавате на
изреждането на изображения.
1 След като изберете
(EFFECT) в контролното меню
(стр. 16), натиснете X/x, за да
изберете настройката.
Настройката по подразбиране е
подчертана.
• MODE 1: Изображението избира
произволен ефект.
• MODE 2: Следващото изображение се
извежда върху предходното.
• MODE 3: Изображението се извежда от
върха към долната част.
• MODE 4: Изображението се извежда от
ляво на дясно.
• MODE 5: Изображението се извежда от
центъра на екрана
• OFF: Изключва функцията.
2 Натиснете ENTER.
25
Възпроизвеждане на DivX
видео файлове
DivX® e цифрова видео технология, създадена
от DivX, Inc. Това устройство е официално
сертифициран DivX® продукт.
Можете да възпроизвеждате DATA дискове,
които съдържат DivX видео файлове.
1 Натиснете MENU.
Извежда се списък с албумите на диска.
Извеждат се единствено албумите,
съдържащи DivX видео файлове.
За да възпроизведете целия албум, изберете
албума и натиснете N.
2 Натиснете X/x, за да изберете
албума, и натиснете ENTER.
3 Натиснете N.
TIME/
TEXT
MENU
ENTER
RETURN
Възпроизвеждането започва от избрания
албум. За да изберете определен файл,
натиснете X/x и натиснете ENTER.
Избраният файл се възпроизвежда.
За да спрете възпроизвеждането
Натиснете x.
За да преминете към следваща или
предходна страница
Натиснете C или c.
За да включите или изключите
дисплея
Неколкократно натиснете MENU.
z
Можете да прегледате информацията за диска, докато
възпроизвеждате DivX видео файл, като използвате
TIME/TEXT (стр. 6).
b
• Ако на DATA дисковете няма записани DivX видео
файлове, се извежда съобщение, което индикира, че
дискът не може да бъде възпроизведен.
• Плейърът не може да възпроизвежда DivX видео
файл с размер, по-голям от 720 (широчина) х 576
(височина)/2 GB.
• Плейърът не може да възпроизвежда някои DivX
видео файлове, които са по-дълги от 3 часа.
• В зависимост от DivX видео файла, изображението
може да бъде неясно или да спре. В този случай
ви препоръчваме да създадете файл с по малка
честота. Ако звукът все още съдържа шум,
препоръчителният формат е МР3. Обърнете
внимание обаче, че този плейър не е съвместим с
WMA (Windows Media Audio) формата.
• Заради технологията по компресията, която
използват DivX видео файловете,
възпроизвеждането на картината, след като
натиснете N (възпроизвеждане), отнема известно
време.
• Възможно е в зависимост от DivX видео файла
звукът и картината да се разминават.
26
За да се върнете към предходния
дисплей
Натиснете O RETURN.
За да възпроизвеждате следващ или
предходен DivX видео файл без да
включвате списъка с файлове погоре.
Можете да изберете следващ или предходен
DivX видео файл в същия албум, като
натиснете . или >.
Също така, можете да изберете първия
DivX видео файл от следващ албум, като
продължите да натискате – по време на
възпроизвеждане на последният запис от
първия албум. Обърнете внимание, че не
можете да се върнете към предходния албум,
като натискате .. За да се върнете към
предходния албум, изберете албума от
списъка.
z
Ако предварително сте задали колко пъти да се
възпроизведе файлът, можете да възпроизвеждате
DivX видео файла толкова пъти, колкото пъти сте
задали. Отчетете следното:
– Когато отворите капачето на отделението за диска.
– Когато възпроизведете друг файл
– Когато плейърът бъде изключен,
възпроизвеждането се отменя. Това включва и
опцията, в която изключвате плейъра от функцията
автоматично изключване на захранването. Когато
желаете да спрете възпроизвеждането, натиснете X,
вместо x.
LANGUAGE SETUP
Настройки и регулации
Използване на екрана с
настройки
Опцията “LANGUAGE SETUP” ви позволява
да задавате различни езици за индикацията на
екрана или за звука.
Чрез екрана с настройките можете да извършите
различни настройки, например да регулирате
картината и звука. Можете да зададете езика за
субтитрите и за екрана с настройките.
За подробности относно всяка опция в екрана с
настройките вижте стр. 27 до 31.
Изберете “LANGUAGE SETUP” в екрана с
настройките.
♦OSD (On-Screen Display)
Превключва езика за индикацията на екрана.
Настройките за възпроизвеждане, съхранени на диска,
имат предимство пред тези от екрана с настройките,
затова е възможно някои от по-долу описаните
функции и да не работят.
1 Натиснете DISPLAY, когато
плейърът е в режим стоп.
Извежда се контролното меню.
2 Натиснете X/x, за да
изберете
(SETUP), след
това натиснете ENTER.
Извеждат се опциите за “SETUP”.
• QUICK: Извършва основни настройки
(стр. 12).
• CUSTOM: Извършва различни настройки.
• RESET: Нулира всички настройки,
обяснени на стр. 27 до 31.
Можете да изберете желания език за менюто
на диска.
♦AUDIO (само за DVD VIDEO)
Превключва езика за звука. Когато изберете
“ORIGINAL”, се избира езикът, заложен с
приоритет на диска.
Настройки и регулации
♦MENU (само за DVD VIDEO)
b
♦SUBTITLE (само за DVD VIDEO)
Превключва езика за субтитрите, записани на
DVD VIDEO.
Когато изберете “AUDIO FOLLOW”, езикът на
субтитрите се променя в зависимост от езика,
избран за звука.
z
Ако изберете “OTHERS t” в “MENU”, “SUBTITLE”
или “AUDIO”, изберете и въведете кода на езика от
“Списък на езиковите кодове” на стр. 37, използвайки
бутоните с цифри.
b
3 Натиснете X/x, за да
изберете “CUSTOM”, след това
натиснете ENTER.
Когато изберете език в “MENU”, “SUBTITLE” или
“AUDIO”, който не е записан на DVD VIDEO, един от
записаните езици автоматично ще бъде избран.
Извежда се екранът на настройката.
Изберете категорията за настройка и
регулирайте всяка опция, като следвате
инструкциите на стр. 27 до 31.
27
SCREEN SETUP
Изберете настройки в зависимост от
телевизора.
Изберете “SCREEN SETUP” в екрана с
настройки. За да използвате дисплея, вижте
“Използване на екрана с настройки” (стр. 27).
Настройките по подразбиране са подчертани.
♦SCREEN SAVER
Скрийн сейвърът се извежда, когато оставите
системата в режим на пауза или в режим
стоп за повече от 15 минути, или когато
възпроизвеждате CD или DATA диска (MP3
аудио) за повече от 15 минути. Скрийн
сейвърът е полезен, защото предотвратява
повреда на екрана. Натиснете N, за да
изключите скрийн сейвъра.
ON
Включва скрийн сейвъра.
♦TV TYPE
OFF
Изключва скрийн сейвъра.
Избира съотношението на екрана на
телевизора, който предстои да бъде свързан
(4:3 стандартен или широкоекранен).
♦BACKGROUND
16:9
Изберете тази позиция, когато
свързвате широкоекранен телевизор
или телевизор с функция широк
екран.
Изберете тази позиция, когато
свързвате телевизор със
4:3 LETTER съотношение на екрана 4:3.
Извежда широка картина с черни
BOX
ленти в горната и долната част на
екрана.
4:3 PAN
SCAN
Изберете тази позиция, когато
свързвате телевизор със
съотношение на екрана 4:3.
Автоматично извежда широка
картина на целия екран, като част
от нея се отрязва.
16:9
Избира цвета на фона или изображението на
телевизионния екран в режим стоп или когато
възпроизвеждате CD или DATA диска (MP3
аудио).
JACKET
PICTURE
Изображението-обложка
(неподвижна картина) се
извежда, но само ако вече е
записано на диска (CD-EXTRA
и др.) Ако дискът не съдържа
такова изображение, се извежда
изображението “GRAPHICS”.
GRAPHICS
Извежда се предварително
зададено изображение, съхранено в
паметта на плейъра.
BLUE
Фонът е син.
BLACK
Фонът е черен.
♦LINE
Избира метод на извеждане на видео сигнали
от LINE (RGB)-TV жаковете на задния панел
на плейъра.
4:3 LETTER BOX
4:3 PAN SCAN
b
В зависимост от DVD диска, възможно е опцията
“4:3 LETTER BOX” автоматично да бъде избрана
вместо “4:3 PAN SCAN”, или обратното.
28
VIDEO
Извежда видео сигнали.
S VIDEO
Извежда S видео сигнали.
RGB
Извежда RGB сигнали.
b
• Ако вашият телевизор не приема S видео или RGB
сигнали, на телевизионния екран не се извежда
картина, дори ако изберете опция “S VIDEO” или
“RGB”. Обърнете се към инструкциите, приложени
към телевизора.
• Ако вашият телевизор има само един SCART
(EURO AV) жак, не избирайте “S VIDEO”.
b
CUSTOM SETUP
Позволява да задавате настройки, свързани с
възпроизвеждането, или други настройки.
Изберете “CUSTOM SETUP” в екрана с
настройки. За да използвате дисплея, вижте
“Използване на екрана с настройки” (стр. 27).
Настройките по подразбиране са подчертани.
♦AUTO POWER OFF
ON
Плейърът автоматично влиза
в режим на готовност, когато е
оставен в режим стоп за повече от
30 минути.
OFF
Изключва функцията.
♦MULTI-DISC RESUME (само за DVD
VIDEO/ VIDEO CD)
Включва или изключва настройката Multidisc Resume. Можете да запаметите режима
за възстановяване на възпроизвеждането за 6
различни диска DVD VIDEO/ VIDEO CD (стр. 14).
ON
Запаметява възстановеното
възпроизвеждане за 6 диска.
OFF
Не запаметява настройките.
Възпроизвеждането започва отново
в точката на възстановяване само
за заредения в плейъра диск.
♦AUTO PLAY
Включва или изключва настройките за
автоматично възпроизвеждане. Използва
се, когато плейърът е свързан с таймер (не е
приложен в комплекта).
OFF
Изключва функцията.
ON
Автоматично започва
възпроизвеждане, когато плейърът
се включи от таймер (не е приложен
в комплекта).
♦PAUSE MODE (само за DVD)
Избира изображение в режим на пауза.
AUTO
Изображение, включващо
динамично движещи се обекти,
се извежда на екран без трептене.
Обикновено избирайте това
положение.
FRAME
Изображение, включващо
неподвижни обекти, се извежда на
екран с висока резолюция.
Настройки и регулации
Включва или изключва функцията за
автоматично изключване на захранването.
• Когато зададете опция “AUTO”, езикът може да
се промени. Настройката “TRACK SELECTION”
има по-висок приоритет от “AUDIO” опциите в
“LANGUAGE SETUP” (стр. 27).
• Ако зададете “DTS” в положение “OFF”
(стр. 31), DTS звукът не се възпроизвежда,
дори когато зададете “TRACK SELECTION” в
положение “AUTO”.
• Ако форматите PCM, DTS, MPEG audio и Dolby
Digital имат еднакъв брой канали, плейърът
избира формата в следния ред - PCM, DTS, MPEG
и Dolby Digital.
b
Ако работите с менюто за бърза настройка,
настройката за възстановяване на възпроизвеждането
на диска може да се върне в положение по
подразбиране.
♦DivX
Извежда регистрационния код на плейъра.
За повече информация вижте
http://www.divx.com/vod
♦TRACK SELECTION (само за DVD VIDEO)
Дава предимство на звуковия формат с наймного записани канали, когато възпроизвеждате
DVD VIDEO, на което има записани няколко
аудио формата (PCM, DTS, MPEG audio или
Dolby Digital формат).
OFF
Не дава приоритет.
AUTO
Дава приоритет.
29
AUDIO SETUP
“AUDIO SETUP” ви позволява да изберете
звука според условията на възпроизвеждане и
вида на връзката.
Изберете “AUDIO SETUP” в екрана с
настройки. За да използвате дисплея, вижте
“Използване на екрана с настройки” (стр. 27).
Настройките по подразбиране са подчертани.
♦AUDIO DRC (Dynamic Range Control)
(само за DVD)
Извежда ясен звук, дори когато силата на звука
е ниска, докато възпроизвеждате DVD, което
отговаря на “AUDIO DRC”.
Тази функция влияе върху изходния сигнал от
следните жакове:
- Жак LINE (RGB)-TV
- Жак DIGITAL OUT (COAXIAL), само когато
“DOLBY DIGITAL” e зададен в позиция “DPCM” (стр. 30).
STANDARD
Обикновено избирайте тази
позиция.
TV MODE
Прави ниските звуци ясни, дори
когато сте намалили нивото на
силата на звука.
WIDE
RANGE
Придава усещането, че присъствате
на изпълнение на живо.
♦DIGITAL OUT
Избира дали аудио сигналите да бъдат
извеждани през жака DIGITAL OUT
(COAXIAL).
ON
Обикновено избирайте тази позиция.
Когато избирате “ON”, вижте
“Настройка на цифровия изходен
сигнал” за следващите настройки.
OFF
Влиянието на цифровата схема върху
аналоговата е минимално.
Настройка на цифровия изходен
сигнал
Превключва методите за извеждане на аудио
сигналите, когато свържете компонент като
усилвател (рисийвър) или MD дек с цифров
входящ жак.
За подробности относно свързването вижте
стр. 10.
Изберете “DOLBY DIGITAL”, “MPEG”, “DTS”
и “48kHz/96 kHz PCM”, след като сте задали
“DIGITAL OUT” в позиция “ON”.
Ако свържете компонент, който не
съответства на избрания аудио сигнал, от
високоговорителите или няма да излезе никакъв
звук, или ще се изведе силен шум, който
може да доведе до проблеми със слуха или да
повреди самите високоговорители.
♦DOLBY DIGITAL (само за DVD)
Избира вида на Dolby Digital сигналите.
♦DOWNMIX (само за DVD)
Включва метод за миксиране до 2 канала, когато
възпроизвеждате DVD със задни компоненти на
сигнала или ако възпроизвеждате звук, записан
във формат Dolby Digital. За подробности относно
сигналите от задните компоненти, вижте стр. 7.
Тази функция има ефект върху изходния сигнал от
следните жакове:
- LINE (RGB) –TV жак
- DIGITAL OUT (COAXIAL), когато “DOLBY
DIGITAL” e зададен в позиция “D-PCM” (стр. 30).
Обикновено избирайте тази позиция.
Изходните многоканални аудио
DOLBY
SURROUND сигнали, които пресъздават ефекта
съраунд, се миксират до 2 канала.
NORMAL
30
Всички изходни многоканални аудио
сигнали се свеждат до 2 канала за
използване с вашата стерео-уредба.
DOLBY
DIGITAL
Изберете тази позиция, когато
плейърът е свързан с аудио
компонент с вграден Dolby Digital
декодер.
D-PCM
Изберете тази позиция, когато
плейърът е свързан с аудио
компонент без вграден Dolby
Digital декодер. Можете да изберете
дали сигналите да бъдат Dolby
Surround (Pro Logic) или не, като
зададете съответната настройка в
“DOWNMIX” от “AUDIO SETUP”
(стр. 30).
♦MPEG (само за DVD)
Избира MPEG аудио сигнали.
MPEG
Изберете тази позиция, когато
плейърът е свързан с аудио
компонент с вграден MPEG
декодер.
♦DTS
Избира дали DTS сигналите да бъдат
извеждани или не.
OFF
Изберете това положение, когато
плейърът е свързан с аудио
компонент без вграден DTS
декодер.
ON
Изберете това положение, когато
плейърът е свързан с аудио
компонент с вграден DTS декодер.
Настройки и регулации
PCM
Изберете тази позиция, когато
плейърът е свързан с аудио
компонент без вграден MPEG
декодер. Ако възпроизвеждате
многоканален MPEG звук, само
предните (L) и предните (R)
сигнали ще бъдат изведени от
вашите два предни говорителя.
• Когато възпроизвеждате DVD VIDEO с DTS
звук, задайте “DTS” в положение “ON” в
“AUDIO SETUP” (стр. 31).
• Ако свържете плейъра към аудио оборудване
без DTS декодер, не задавайте “DTS” в
положение “ON” в AUDIO SETUP” (стр. 31).
От високоговорителите може да излезе силен
шум, който да повлияе на слуха ви или да
причини повреда във говорителите.
♦48kHz/96kHz PCM (само за DVD VIDEO)
Избира честотата на аудио сигнала.
Аудио сигналите от DVD
48kHz/16bit VIDEO винаги се конвертират в
48kHz/16bit.
Всички видове сигнали,
включително 96kHz/24bit, се
извеждат в оригинален формат.
96kHz/24bit Въпреки това, ако сигналът е
кодиран със защита на авторско
право, той се извежда като
48kHz/16bit.
b
Аналоговите аудио сигнали от жаковете LINE
RGB-TV (SCART) не се влияят от тази настройка и
запазват оригиналното си ниво на честота.
31
Звук
Допълнителна информация
Няма звук
Отстраняване на
проблеми
, Свържете отново кабелите по-здраво.
, Свързващият аудио кабел е повреден.
, Плейърът не е свързан с правилния входен жак
Ако се сблъскате с някой от изброените подолу проблеми, докато работите с плейъра,
използвайте тези указания, за да отстраните
проблема. Ако проблемът продължава, се
консултирайте с най-близкия доставчик на
Sony.
, Входът на аудио компонента не е настроен
Захранване
Захранването не се включва.
, Проверете дали захранващият кабел е здраво
свързан.
Картина
Няма картина или се появява шум в
картината.
, Свържете отново кабелите здраво.
, Свързващите кабели са повредени.
, Проверете свързването към вашия телевизор
(стр. 9) и включете входящия селектор, за да
може сигналът от плейъра да се изведе на
телевизионния екран.
, Задайте “LINE” в “SCREEN SETUP” към
опцията, подходяща за вашия телевизор (стр. 28).
, Дискът е замърсен или надраскан.
, Дискът е записан в система за цветна телевизия,
различна от тази на вашия телевизор.
Картината е черно-бяла
, Задайте “LINE “от менюто ”SCREEN SETUP”
в позицията, която отговаря на вашия телевизор
(стр. 28).
, В зависимост от телевизора изображението на
екрана става черно-бяло, когато възпроизвеждате
диск, записан в система за цветна телевизия
NTSC.
, Ако използвате SCART кабел, уверете се, че
използвате 21-пинов кабел.
на аудио компонента (стр. 9, 10).
правилно.
, Плейърът е в режим на пауза или в режим на
бавно възпроизвеждане.
, Плейърът е в режим на бързо превъртане напред
или назад.
, Ако звукът не излиза от жака DIGITAL OUT
(COAXIAL), проверете аудио настройките (стр. 30).
, Когато възпроизвеждате Super VCD, на който
няма записана звукова пътека 2, звукът няма да
се изведе, когато изберете “2:STEREO”, “2:1/L”,
“2:2/R”. Натиснете AUDIO, за да изберете запис.
, Когато възпроизвеждате многоканален MPЕG
звук, от предните високоговорители ще се
извеждат само сигналите от предния ляв и десен
високоговорител.
Силата на звука е ниска.
, Силата на звука за някои DVD е ниска.
Това може да се подобри, ако зададете опцията
“AUDIO DRC” в AUDIO SETUP в позиция “TV
MODE” (стр. 30).
“TV MODE” (page 30).
Функциониране
Устройството за дистанционно
управление не работи.
, Зарядът на батериите на устройството
за дистанционно управление е намалял.
, Има препятствия между устройството за
дистанционно управление и плейъра.
, Разстоянието между устройството за
дистанционно управление и плейъра е твърде
голямо.
, Устройството за дистанционно управление
не е насочено към сензора за дистанционно
управление на плейъра.
Дискът не се възпроизвежда.
, Дискът е обърнат обратно.
Заредете диска правилно със страната, която ще
се възпроизвежда, надолу.
, Дискът е изкривен.
, Плейърът не може да възпроизвежда определени
дискове (стр. 34).
, Регионалният код на DVD диска не отговаря на
регионалния код за вашия плейър.
, Във вътрешността на плейъра има кондензирала
влага (стр. 3).
32
, Плейърът не може да възпроизвежда диск, който
не е правилно финализиран (стр. 35).
Не може да се възпроизвежда МР3
аудио запис (стр. 34).
, Плейърът не може да възпроизвежда аудио
записи във формат MP3PRO.
, Настройката “MODE” (MP3, JPEG) е зададена
в положение “IMAGE (JPEG)” (стр. 18).
, DATA дискът съдържа DivX видео файл.
Не може да се възпроизвежда JPEG
файл с изображение (стр. 34).
, Размерът е по-голям от 3072 (широчина) х 2048
, Настройката “MODE (MP3, JPEG)” е зададена
в положение “AUDIO (MP3)” (стр. 18).
, DATA дискът съдържа DivX видео файл.
МР3 аудио записът и JPEG файлът
с изображение стартират
едновременно.
, “MODE (MP3, JPEG)” е зададен в положение
“AUTO” (стр. 18).
DivX видео файлът не може да бъде
възпроизведен.
, Файлът не е създаден в DivX формат.
, Файлът има разширение различно от “AVI” и
“DivX”.
, DATA дискът (DivX видео) не е записан в DivX
формат, който отговаря на ISO9660 Ниво 1/Ниво
2 или Joliet/UDF.
, DivX видео файлът има широчина, която е
по-голяма от 720 и височина 576
Заглавието на албума/песента/
файла не се извежда правилно.
, Плейърът може да възпроизвежда само цифри
и букви. Другите знаци се извеждат като “*”.
Дискът не се възпроизвежда
отначало.
, Избрали сте режим на програмирано,
разбъркано, повторно или А-В повторно
възпроизвеждане (стр. 19).
, Избран е режим на възстановено
възпроизвеждане (стр. 14).
, Възможно е изображения, взети от цифрово
излъчване и др., да съдържат сигнали за защита
на авторските права, като пълни, единични и
неограничени сигнали за защита. Когато се
възпроизвежда образ, който съдържа такива
сигнали, вместо него се извежда син екран.
Възможно е откриването на образи, които
отговарят на условията за възпроизвеждане, да
отнеме известно време (само за плейър, който
не може да възпроизвежда изображения, които
съдържат защита на авторските права).
Не можете да изпълнявате някои
функции като спиране, бързо и
бавно възпроизвеждане, забавено
възпроизвеждане, повторно,
разбъркано или програмирано
възпроизвеждане.
, В зависимост от диска, възможно е
изпълнението на някои от гореизброените
функции да се окаже невъзможно. Вижте
инструкциите на самия диск.
Плейърът не работи правилно.
Допълнителна информация
(дължина) в нормален режим или повече от
3 300 000 точки в Прогресивен JPEG. (Някои
прогресивни JPEG файлове не могат да бъдат
изведени, дори ако размерът на файла е с
нормален капацитет).
Когато възпроизвеждате DVD-VR, на
екрана се извежда съобщение “Copyright lock” и екранът става син.
, Ако статично електричество или нещо
друго повлияе на функционирането на
плейъра, изключете захранването на плейъра.
На екрана и на дисплея на предния
панел е изведена индикация от 5
символа – цифри или букви.
, Функцията автодиагностика се е активирала.
(Вижте таблицата на стр. 34.)
По време на възпроизвеждане на
DATA диск, на телевизионния екран се
извежда съобщението “Data error”.
, МР3 записът/JPEG файлът с изображение/DivX
видео файлът, който искате да възпроизведете,
е развален.
, Данните не са MPEG 1 Audio Layer 3.
, JPEG файлът с изображение не съответства с
DCF (стр. 34).
, JPEG файлът с изображение притежава
разширението “.JPG” или “.JPEG”, но не е в
JPEG формат.
, Файлът, който се опитвате да възпроизведете,
има разширение “.AVI” или “.DIVX”, но не е в
DivX формат или е в DivX формат, който не се
поддържа от плейъра.
33
Функция за
автодиагностика
(Когато на екрана се извеждат
букви/цифри)
Функцията за автодиагностика се включва, за
да предотврати неизправно функциониране
на плейъра. В този случай на екрана и на
дисплея на предния панел мига сервизен номер
от 5 символа (например С 13 50). Проверете
значението на символите в следващата таблица.
Първите три
символа на
сервизния
номер
Повреда и/или начин на
отстраняване
C 13
Дискът е замърсен или е във
формат, който не може да се
възпроизведе от този плейър (стр. 34).
, Почистете диска с парче мек
плат или проверете формата.
C 31
Дискът не е зареден
правилно.
, Заредете правилно диска.
Дискове, които можете
да възпроизвеждате
Формат на дисковете
Комерсиален DVD
DVD-RW/-R
DVD+RW/+R/
+R DL
VIDEO CD/
Музикален диск
CD-RW/-R
34
Плейърът може да възпроизвежда носители за
запис, които са правилно финализирани.
“DVD+RW”, “DVD-RW”, “DVD+R”, “DVD-R
DL”, “DVD-R”, “DVD VIDEO” и “CD” и логото
“CD” са търговски марки.
Плейърът не може да възпроизвежда дискове,
различни от гореспоменатите. Също така
плейърът не може да възпроизвежда следните
дискове:
• Дискове с нестандартна форма (напр. карта,
сърце).
• Дискове с етикети или стикери върху тях
• Дискове с целофанова лента или тиксо върху тях.
Забележки за CD/DVD
Този плейър работи със следните дискове
CD-ROM/CD-R/CD-RW, записани в
следните формати:
- музикален CD формат
- видео CD формат
- МР3 (MPEG-1 Audio Layer III) аудио
записи, JPEG файлове с изображения и
DivX видео файлове във формат, който
съответства на стандарта ISO9660* Level
1/Level 2 или неговия разширен формат,
Joliet
- KODAK Picture CD формат
* Организиран формат от папки и
файлове на CD-ROM, определен от
ISO (Международна Организация по
Стандартизация).
Този плейър работи със следните дискове
DVD-ROM/DVD+RW/DVD+R/DVD+R DL/
DVD-RW/DVD-R/DVD-R DL, записани в
следните формати:
- МР3 аудио записи, JPEG файлове с
изображения и DivX видео файлове
във формат, който съответства на UDF
(Универсален формат за дискове).
МР3 аудио запис, JPEG файл с
изображение или DivX видео файл,
които могат да се възпроизвеждат
от плейъра
Плейърът може да възпроизвежда следните
записи и файлове
- МР3 аудио записи, които имат разширение
“.МР3”.
- JPEG файлове с изображения, които имат
разширение “.JPG”.
-JPEG файлове с изображения, които отговарят
на стандарта за формат на файловете с
изображения DCF*
- DivX видео файлове с разширение “.AVI” или
“.DIVX”
* ”Design rule for Camera File system”: Стандарт за
изображения при цифрови фотоапарати, одобрен от
Асоциацията за развитие на японската електронна
индустрия (JEITA).
• В зависимост от DivX видео файла, изображението
може да се окаже неясно и звукът да прескача.
• Плейърът не може да възпроизвежда някои DivX
видео файлове, които са по-дълги от 3 часа.
z
Регионален код
b
• Плейърът възпроизвежда данни с разширение
“.МР3”, “.JPG” или “.JPEG” дори ако данните не
са в МР3 или JPEG формат. Възпроизвеждането
на тези данни може да генерира силен шум, който
може да повреди системата от говорители.
• Плейърът не може да възпроизвежда аудио записи
в mp3PRO формат.
• Възможно е някои JPEG файлове с изображения да
не се възпроизведат.
• Когато DATA дискът съдържа DivX видео файлове
заедно с MP3 аудио записи или JPEG файлове с
изображения, плейърът възпроизвежда само DivX
видео файлове.
• Не можете да възпроизвеждате JPEG файлове и
МР3 записи по едно и също време, ако не са в един
и същ албум.
• Когато продължителността на възпроизвеждането
на JPEG файловете с изображения е по-голяма от
тази на МР3 файловете, изреждането на изображения
продължава без звук и обратното – извеждането на
звука на MP3 файловете продължава без изреждане
на изображения.
• Ако възпроизвеждате голямо количество данни с
МР3 и JPEG файлове с изображения по едно и също
време, звукът може да прескача. Препоръчваме ви
да зададете МР3 честотата в положение 128 kbps
или по-малко, когато създавате файл. Ако звукът все
още прескача, намалете размера на JPEG файла.
• Извеждането на прогресивни фото файлове или
файлове с 3,000,000 или повече пиксела изисква подълго време, което удължава продължителността, за
която ще бъдат изведени файловете.
• Плейърът разпознава максимум 200 албума
независимо от избрания режим. Устройството може
да разпознае до 300 MP3 аудио файла и 300 JPEG
файла, когато изберете “AUTO”, 600 MP3 файла,
когато изберете “AUDIO” (MP3), 600 JPEG файла,
когато изберете “IMAGE (JPEG)”, и 600 DivX видео
файла.
• Преминаването към следващ или друг албум може
да отнеме известно време.
• Възможно е плейърът да не възпроизведе DivX
видео файлове, ако те са съставени от два или
повече DivX видео файла.
• Плейърът не може да възпроизвежда DivX видео
файл с размер, който е по-голям от 720 (широчина)
х 576 (височина)/2 GB.
Вашият плейър има регионален код,
отбелязан на гърба на устройството, и
работи само с DVD VIDEO дискове (само
за възпроизвеждане), които имат идентични
регионални кодове. Тази система се използва
за защита на авторските права.
DVD дискове, обозначени със символа
,
също могат да се възпроизвеждат с този плейър.
В зависимост от DVD VIDEO диска,
възможно е регионалният код да не бъде
указан, дори ако използването на DVD
VIDEO е забранено от областните закони.
Регионален код
b
• Забележки за носители за запис
Допълнителна информация
• Ако добавите номера (01, 02, 03, и т.н.) към
файловите имена на песните/файловете, файловете
ще се възпроизвеждат в зададения ред.
• Тъй като зареждането на диск със сложна
дървовидна структура изисква по-дълго време,
препоръчваме ви да създавате албуми с не повече от
две подпапки.
• За да повтаряте MP3 аудио записи и JPEG файлове
с изображения в единичен режим, повторете един
и същ MP3 аудио запис или албум, когато зададете
“MODE (MP3, JPEG)” в положение “AUTO”.
Вижте “Възпроизвеждане с повтаряне (Повторно
възпроизвеждане)” (стр. 20), за да повторите записа
или албума.
Някои носители за запис не могат да бъдат
възпроизвеждани с този плейър поради качеството
на записа, физическото състояние на диска или
характеристиките на записващото устройство и
авторския софтуер.
Дискът няма да се възпроизвежда и ако не е
правилно финализиран. За повече информация
се обърнете към инструкциите за експлоатация,
приложени към записващото устройство. Обърнете
внимание, че е възможно някои функции за
възпроизвеждане да не работят с някои DVD+RW/
DVD+R/DVD+R DL, дори ако дисковете са
правилно финализирани. В този случай преледайте
диска чрез нормално възпроизвеждане. Също така,
DATA дискове, записани във формат Packet Write,
не могат да бъдат възпроизвеждани.
• Музикални дискове, кодирани с технология
за защита на авторските права
Този продукт е създаден да възпроизвежда дискове,
които отговарят на CD (Компакт диск) стандартите.
В последно време обаче, много от звукозаписните
компании пускат на пазара музикални дискове,
кодирани с технологии за защита на авторските
права. Моля, вземете под внимание факта, че
измежду тези дискове има и такива, които не могат
да се възпроизвеждат на този плейър.
• За плейър, който не може да възпроизвежда
изображения, съдържащи само сигнали за
защита от копиране.
Възможно е изображения в режим DVD-VR с
CPRM* защита да не се възпроизведат, ако съдържат
сигнали за защита от копиране. В този случай на
екрана се извежда съобщение “Copyright lock”.
,продължава
35
* CPRM (Защита на съдържанието на записващия
носител) е кодираща технология за защита на
авторските права на изображенията.
• Забележка за DualDiscs
DualDisc диск e диск с две страни, който поддържа
записани DVD материали от едната страна и
цифрови аудио материали от другата.
Обърнете внимание, че е възможно аудио страната
на този вид дискове да не се възпроизведе на този
продукт, защото тези дискове не съответстват на
CD стандарта.
Забележка относно
възпроизвеждането на DVD и
VIDEO CD
Възможно е някои операции по
възпроизвеждане да бъдат нарочно фиксирани
от производителите на софтуер. Тъй като
този плейър работи с DVD и VIDEO CD,
в зависимост от съдържанието на диска,
програмирано от софтуерните производители, е
възможно някои функции на възпроизвеждане
да бъдат невалидни. Вижте и инструкциите,
приложени към DVD и VIDEO CD.
Авторски права
Този продукт включва технология за защита
на авторското право, защитена с US патенти
и други права на интелектуална собственост.
Използването на тази технология за
защита на авторското право трябва да бъде
разрешена от Macrovision Corporation и е
предназначена само за домашно видео или
друго ограничено ползване, освен ако не е
разрешено друго от Macrovision Corporation.
Повторното сглобяване или разглобяване са
забранени.
Технически
характеристики
Система
Лазер: Полупроводников лазер
Изходи
(Име на жака: Вид на жака/Изходно ниво/
Товарен импеданс)
DIGITAL OUT (COAXIAL):
Фоно жак/0.5 Vp-p/75 ома
LINE (RGB)-TV:
(AUDIO): SCART жак/2 Vrms/над 10
килоома
(VIDEO): SCART жак/1.0 Vp-p/75 ома
(S VIDEO): SCART жак/Y: 1.0 Vp-p, C: 0.3
Vp-p (PAL), 0.286 Vp-p (NTSC)/75 ома
(RGB): SCART жак/0.7 Vp-p/75 ома
Общи характеристики
Изисквания към захранването:
220 – 240 V AC, 50/60 Hz
За подробности вижте стр. 2.
Консумация на електроенергия: 9 W
Размери (приблизително):
212 x 87.4 x 209.6 mm (ш/в/д)
включително издадените части
Тегло (приблизително): 1.0 kg
Работна температура: 50C до 35 0С
Допустима влажност: 25% до 80%
Включени в комплекта аксесоари
• Устройство за дистанционно управление (1)
• Батерии R6 (размер АА) (2)
Дизайнът и спецификациите подлежат на
промени без предупреждение.
36
Списък на езиковите кодове
За подробности вижте стр. 6, 27.
Изписването на езиците отговаря на стандарт ISO 639: 1988 (E/ F).
Код Език
Код Език
Код Език
1183 Irish
1186 Scots Gaelic
1194 Galician
1196 Guarani
1203 Gujarati
1209 Hausa
1217 Hindi
1226 Croatian
1229 Hungarian
1233 Armenian
1235 Interlingua
1239 Interlingue
1245 Inupiak
1248 Indonesian
1253 Icelandic
1254 Italian
1257 Hebrew
1261 Japanese
1269 Yiddish
1283 Javanese
1287 Georgian
1297 Kazakh
1298 Greenlandic
1299 Cambodian
1300 Kannada
1301 Korean
1305 Kashmiri
1307 Kurdish
1311 Kirghiz
1313 Latin
1326 Lingala
1327 Laothian
1332 Lithuanian
1334 Latvian; Lettish
1345 Malagasy
1347 Maori
1349 Macedonian
1350 Malayalam
1352 Mongolian
1353 Moldavian
1356 Marathi
1357 Malay
1358 Maltese
1363 Burmese
1365 Nauru
1369 Nepali
1376 Dutch
1379 Norwegian
1393 Occitan
1403 (Afan)Oromo
1408 Oriya
1417 Punjabi
1428 Polish
1435 Pashto; Pushto
1436 Portuguese
1463 Quechua
1481 Rhaeto- Romance
1482 Kirundi
1483 Romanian
1489 Russian
1491 Kinyarwanda
1495 Sanskrit
1498 Sindhi
1501 Sangho
1502 Serbo- Croatian
1503 Singhalese
1505 Slovak
1506 Slovenian
1507 Samoan
1508 Shona
1509 Somali
1511 Albanian
1512 Serbian
1513 Siswati
1514 Sesotho
1515 Sundanese
1516 Swedish
1517 Swahili
1521 Tamil
1525 Telugu
1527 Tajik
1528 Thai
1529 Tigrinya
1531 Turkmen
1532 Tagalog
1534 Setswana
1535 Tonga
1538 Turkish
1539 Tsonga
1540 Tatar
1543 Twi
1557 Ukrainian
1564 Urdu
1572 Uzbek
1581 Vietnamese
1587 Volapuk
1613 Wolof
1632 Xhosa
1665 Yoruba
1684 Chinese
1697 Zulu
1703 Не е определен
Допълнителни операции
Код Език
1027 Afar
1028 Abkhazian
1032 Afrikaans
1039 Amharic
1044 Arabic
1045 Assamese
1051 Aymara
1052 Azerbaijani
1053 Bashkir
1057 Byelorussian
1059 Bulgarian
1060 Bihari
1061 Bislama
1066 Bengali;
Bangla
1067 Tibetan
1070 Breton
1079 Catalan
1093 Corsican
1097 Czech
1103 Welsh
1105 Danish
1109 German
1130 Bhutani
1142 Greek
1144 English
1145 Esperanto
1149 Spanish
1150 Estonian
1151 Basque
1157 Persian
1165 Finnish
1166 Fiji
1171 Faroese
1174 French
1181 Frisian
Списък с областните кодове за родителски контрол
За подробности вижте стр. 22.
Код Държава
Код Държава
Код Държава
Код Държава
2044 Аржентина
2047 Австралия
2046 Австрия
2057 Белгия
2070 Бразилия
2079 Канада
2090 Чили
2092 Китай
2115 Дания
2165 Финландия
2174 Франция
2109 Германия
2248 Индия
2238 Индонезия
2254 Италия
2276 Япония
2304 Корея
2363 Малайзия
2362 Мексико
2376 Холандия
2390 Нова Зеландия
2379 Норвегия
2427 Пакистан
2424 Филипини
2436 Португалия
2489 Русия
2501 Сингапур
2149 Испания
2499 Швеция
2086 Швейцария
2528 Тайланд
2184 Великобритания
37
Азбучен указател
Цифри
16:9 28
4:3 LETTER BOX 28
4:3 PAN SCAN 28
48kHz/96kHz PCM 31
5.1-канален съраунд 10
A-L
A-B REPEAT 17, 21
ALBUM 18
ANGLE 17
AUDIO 27
AUDIO DRC 30
AUDIO SETUP 30
AUTO PLAY 29
AUTO POWER OFF 29
BACKGROUND 28
CD 14, 34
CHAPTER 17
CHAPTER VIEWER 6
CUSTOM 27
CUSTOM PICTURE MODE
17, 22
CUSTOM SETUP 29
DATA диск 5
DATE 18
DIGITAL OUT 30
DivX 29
DOLBY DIGITAL 30
DOWNMIX 30
DTS 31
DVD 5, 14
DVD+RW 5, 7
DVD-RW 5
EFFECT 18, 25
FAST/SLOW PLAY 7
FILE 18
ID3 tag 6
INDEX 17
INTERVAL 18, 25
JPEG 5
LANGUAGE SETUP 27
LINE 28
M-Z
MEMORY 22
MENU 27
MODE (MP3, JPEG) 18
MP3 5
MPEG 31
MULTI-DISC RESUME 14, 29
NTSC 9
ORIGINAL 17
ORIGINAL/PLAY LIST 17
OSD 27
PAL 9
PARENTAL CONTROL 17, 22
PAUSE MODE 29
PBC възпроизвеждане 15
PICTURE NAVI 6
PLAY LIST 17
PROGRAM 17, 19
38
QUICK 17
REPEAT 17, 20
RESET 17
SCENE 17
SCREEN SAVER 28
SCREEN SETUP 28
SETUP 17, 27
SHARPNESS 17, 22
SHUFFLE 17, 20
SUBTITLE 25, 27
TIME/TEXT 17
TITLE 17
TITLE VIEWER 6
TRACK 17
TRACK SELECTION 29
TRACK VIEWER 6
TV TYPE 28
TVS 18
VIDEO CD 5, 14
ZOOM 17
А-Я
Бавно възпроизвеждане 7
Батерии 10
Бърза настройка 12
Връзки 9
Възстановяване на
възпроизвеждането 14, 29
Дискове, които можете да
възпроизвеждате 34
Дисплей
Дисплей на контролното
меню 16
Дисплей с настройки 27
Дисплей на екрана
Дисплей на контролното
меню 16
Дисплей с настройки 27
Дисплей с настройки 27
Задаване на Родителски
контрол 22
Контролно меню 16
Непрекъснато
възпроизвеждане
CD/ VIDEO CD 14
DVD 14
Отстраняване на повредите 32
Повтаряне 7
Повторно A-B
възпроизвеждане 21
Повторно възпроизвеждане 20
Преминаване напред 7
Програмирано
възпроизвеждане 19
Работа с дискове 3
Разбъркано възпроизвеждане 20
Сканиране назад 7
Сканиране напред 7
Устройство за дистанционно
управление 6, 10, 11
Цифров изход 30
z За полезни съвети, подробности и информация относно продуктите и услугите
на Sony, посетете: www.sony-europe.com/myproduct
Отпечатано на 70% или повече рециклирана хартия посредством
използването на VOC (Volatile Organic Compound) - мастило на
растителна основа.
39
BG
Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди (Приложимо за
страните от Европейския съюз и други европейски страни, използващи
система за разделно събиране на отпадъци)
Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че този продукт
не трябва да се третира като домашен отпадък. Вместо това, той трябва да бъде
предаден в съответните пунктове за рециклиране на електрически и електронни
уреди. Изхвърляйки този продукт на правилното място, вие предотвратявате
потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които
в противен случай могат да се случат при неправилното изхвърляне на продукта.
Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на естествените
ресурси. За подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля,
свържете се с местния градски офис, службата за изхвърляне на отпадъци или с
магазина, от който сте закупили продукта.
40
Download PDF

advertising