Sony | TA-ZH1ES | Sony TA-ZH1ES Отличен усилвател за слушалки с D.A. Хибридна усилвателна верига Инструкции за експлоатация

Усилвател за слушалки
TA-ZH1ES
Инструкции за
експлоатация
BG
Относно включените в комплекта ръководства
Включени са следните ръководства.
Инструкции за експлоатация (настоящото ръководство)
Предоставя инструкции за употреба.
Предпазни мерки/Спецификации (отделно ръководство)
Предоставя ви предпазни мерки и спецификации за продукта.
Включени принадлежности
Усилвател за слушалки
Дистанционно управление
Променливотоков захранващ
кабел (проводник към
електрическата мрежа)
Батерии R03 (размер AAA)
Инструкции за експлоатация
(настоящото ръководство)
Предпазни мерки/спецификации
USB кабел (USB-A/USB-B)
Цифров кабел за WALKMAN®
2BG
Съдържание
Включени принадлежности........................................................ 2
Ръководство за частите и елементите за управление.............. 4
BG
Връзка:
Връзка 1: Свързване на входящото оборудване......................10
WALKMAN®.................................................................................. 10
Смартфон.................................................................................... 10
Аудио-видео оборудване.......................................................... 11
Компютър.....................................................................................13
Връзка 2: Свързване на слушалките......................................... 14
Свързване с балансирана връзка............................................. 14
Свързване с небалансирана връзка......................................... 16
Свързване на жаковете за аудио изход (PRE OUT) без
използване на жака за слушалки..........................................17
Връзка 3: Свързване на захранващ кабел................................ 18
Слушане на музика:
Слушане на музикален източник на вашия WALKMAN®,
смартфон или аудио-видео оборудване............................. 19
Слушане на музикалния източник на компютъра ви.............. 21
Подготовка на компютъра..........................................................21
Възпроизвеждане на музикален източник на компютъра.... 24
Използване на различните функции:
Промяна на дисплея..................................................................26
Управление на менюто.............................................................27
Отстраняване на неизправности..................................................... 30
Индекс................................................................................................ 34
3BG
Ръководство за частите
и елементите за управление
Преден панел
 Копче за сила на звука
Регулирайте силата на звука.
 Индикатор DSEE HX
Свети, докато работи функцията DSEE HX (стр. 28).
Съвет
Докато се подава неподдържан входящ сигнал, този индикатор светва и угасва,
веднага щом функцията DSEE HX се изключи.
 Индикатор DSD RE
Светва, докато работи функцията DSD Remastering (стр. 28).
 Сензор за дистанционно управление
4BG
Докато избирате жака за слушалки, индикаторът на избрания жак за слушалки светва.
Жак за слушалки на усилвателя
Щепсел и форма на слушалките
 3-полюсен минижак за слушалки
(балансирана връзка, диаметър 3,5 мм) × 2
L+
L–
G или OPEN
R–
G или OPEN
Страна „L“
Страна „R“
BG
R+
 Балансиран стандартен жак за слушалки
(диаметър 4,4 мм)
L+
R+
L–
 Стандартен жак за слушалки
(диаметър 6,3 мм)
L
OPEN
R–
G (COMMON)
R
 Стерео-минижак за слушалки
(диаметър 3,5 мм)
L
L+
R–
L–
R+
R
G (COMMON)
 XLR4 жак за слушалки
(балансиран, с 4 пина)
R–
L+
R+
L–
Забележка
Ако опитвате да преобразувате балансирана връзката в небалансирана, усилвателят може да се
повреди.
5BG
Десен панел
 Порт за WALKMAN (за връзка
с WALKMAN®/Xperia™) (стр. 10)
Заден панел
 Жакове PRE OUT L/R (стр. 17)
 Жакове LINE IN L/R (стр. 11)
 Порт USB-B (стр. 13)
 Жак COAX (коаксиален) IN
(стр. 11)
 Жак OPT (оптичен) IN (стр. 12)
 Конектор AC IN (стр. 18)
Съвет
Не отлепяйте стикера с надпис „FOR SERVICE“.
Той се използва само от сервизен персонал.
6BG
Горен панел
BG
Бутон  (захранване)
Включва или изключва усилвателя.
Индикаторът светва, когато
усилвателят се включи.
 Бутон INPUT
Изберете оборудването на
музикалния източник, като натиснете
неколкократно този бутон. Избраното
име на вход се показва на дисплея
(стр. 19).
 Бутон OUTPUT
Изберете жака за слушалки или
жаковете PRE OUT L/R за извеждане,
като натиснете неколкократно този
бутон. Името на избрания изход се
показва на дисплея (стр. 19).
Когато избирате жаковете
PRE OUT L/R за изход, вижте
„Свързване на жаковете за аудио
изход (PRE OUT) без използване на
жака за слушалки“ (стр. 17).
 Бутон MENU/BACK
Показва менюто в прозореца на
дисплея. Когато натискате този
бутон, докато се показва менюто,
показването се връща на дисплея
за възпроизвеждане.
 //Бутон ENTER
Изберете елемента от менюто или
стойността на настройка на дисплея,
като натиснете /, и определете
избора, като натиснете ENTER.
Превключвател за избор GAIN (H/L)
Регулира нивото на усилване на жака
за слушалки.
Ако силата на звука на слушалките
е малка, задайте настройка „H“, след
намаляването на силата на звука.
При нормална употреба, задавайте
на „L“ (страници 19, 24).
Дисплей
Показва името на вход, формата на
входящ сигнал, елементи от менюто
и др. (стр. 26).
7BG
Дистанционно управление
 Бутон DIMMER
Регулира се яркостта на прозореца
на дисплея.
Всеки път, когато натиснете бутона,
яркостта на дисплея се променя,
както следва:
Ярко  Тъмно  Изкл.  Ярко...
Когато дисплеят е изключен,
индикаторите на предния панел
на усилвателя се изключват.
 Бутони VOLUME +/–
Регулирайте силата на звука.
 Бутон MUTING
Временно се изключва звукът. При
заглушаване на звука на дисплея се
показва [MUTING].
Заглушаването се отменя, когато
натиснете отново този бутон или
увеличите силата на звука с VOLUME +
на дистанционното управление.
Бутон DISPLAY
Бутон  (захранване)
Включва или изключва усилвателя.
 Бутон INPUT
Изберете оборудването на
музикалния източник, като натиснете
неколкократно този бутон. Избраното
име на вход се показва на дисплея
(стр. 19).
 Бутон DSD REMASTERING
Включва и изключва функцията DSD
Remastering. Индикаторът DSD RE.
светва, докато функцията DSD
Remastering работи. За подробности
относно функцията DSD Remastering
вижте „Списъкът с елементи
от менюто“ (стр. 28).
8BG
Променя показването на дисплея по
време на възпроизвеждане. Можете
да изберете нормалното показване
за възпроизвеждане [NORMAL] или
показването на входен/изходен
сигнал [FORMAT]. За подробности
относно показването по време на
възпроизвеждане вижте „Промяна
на дисплея“ (стр. 26).
 Бутон OUTPUT
Изберете жака за слушалки или
жаковете PRE OUT L/R за извеждане,
като натиснете неколкократно този
бутон. Името на избрания изход се
показва на дисплея (стр. 19).
Когато избирате жаковете
PRE OUT L/R за изход, вижте
„Свързване на жаковете за аудио
изход (PRE OUT) без използване на
жака за слушалки“ (стр. 17).
 Бутон DSEE HX
Включва/изключва функцията
DSEE HX. Когато включите DSEE HX,
като натиснете бутона, се извиква
настройката на [DSEE HX], която е
зададена в менюто. Индикаторът
на DSEE HX светва, докато работи
функцията DSEE HX. За подробности
относно функцията DSEE HX вижте
„Списъкът с елементи от менюто“
(стр. 28).
BG
За да поставите батерии
Забележки
•• Не оставяйте дистанционното управление
на твърде горещо или влажно място.
•• Не използвайте едновременно една нова
и една стара батерия.
•• Не смесвайте различни видове батерии.
•• Ако възнамерявате да не използвате
дистанционното управление за
продължителен период от време, извадете
батериите, за да избегнете евентуална
повреда поради протичане или окисляване.
9BG
Връзка:
Връзка 1: Свързване на входящото
оборудване
WALKMAN®
Свържете WALKMAN® с поддръжка на цифров изход към порта WALKMAN (за връзка
с WALKMAN®/Xperia) на усилвателя.
Цифров кабел за WALKMAN® (в комплекта)
Съвет
Можете да заредите устройството WALKMAN®, докато възпроизвеждате, ако поддържа цифров
кабел за WALKMAN® (в комплекта).
Смартфон
Свържете смартфона (Xperia) към порта WALKMAN (за връзка с WALKMAN®/Xperia)
на усилвателя.
USB адаптер за променлив ток
(не е предоставен)
Използвайте USB адаптер, който се
продава отделно за смартфона ви.
Свържете го към смартфона.
Micro USB кабел (не е предоставен)
10
BG
Аудио-видео оборудване
Изберете метода за свързване за изходния жак на оборудването ви.
 Оборудване с изходни жакове за аналогов звук (LINE)
Свържете оборудване с изходни жакове за аналогов звук (LINE), например плейър
за записи (PS-HX500), към жаковете LINE IN L/R на усилвателя.
BG
Към изходните
жакове (L/R) за
аналогов звук
(LINE)
Бял
Червен
Бял
Червен
Аудиокабел (не е включен в комплекта)
 Оборудване с изходен коаксиален цифров жак
Свържете оборудване с изходен коаксиален цифров жак, например CD плейър,
към жака COAX IN на усилвателя.
Към жака за
цифров коаксиален
изход
Цифров коаксиален кабел (не е включен в комплекта)
11BG
 Оборудване с изходен оптичен цифров жак
Свържете оборудване с изходен оптичен цифров жак, например CD плейър към жака
OPT IN на усилвателя.
Към жака за
цифров оптичен
изход
Цифров оптичен кабел (не е включен в комплекта)
12BG
Компютър
Свържете USB-B порта на усилвателя към компютъра си.
BG
USB кабел (USB-A/USB-B) (в комплекта)
Съвет
За да слушате музика на компютъра си, на него трябва да е инсталиран драйверът за USB порта
и „Hi‑Res Audio Player“. За подробности вижте „За да инсталирате драйвер за USB порта“ (стр. 21)
и „За да инсталирате софтуера „Hi-Res Audio Player““ (стр. 22).
13BG
Връзка 2: Свързване на слушалките
Свързване с балансирана връзка
Изберете жака за слушалки за слушалките си.
 Слушалки с балансиран стандартен щепсел (диаметър 4,4 мм)
 Слушалки с 3-полюсен миниконектор (диаметър 3,5 мм) (x 2)
14BG
 Слушалки с XLR4 щепсел (балансиран, с 4 пина)
BG
15BG
Свързване с небалансирана връзка
Изберете жака за слушалки за слушалките си.
 Слушалки със стандартен щепсел (диаметър 6,3 мм)
 Слушалки със стерео-миниконектор (диаметър 3,5 мм)
16BG
Свързване на жаковете за аудио изход (PRE OUT) без
използване на жака за слушалки
Когато свързвате оборудване, като интегриран усилвател, активни тонколони и др., към
жаковете PRE OUT L/R на усилвателя, можете да се насладите на звука, като го изведете
от високоговорителите.
BG
Към входните
жакове (L/R) за
аналогов звук
Бял
Червен
Бял
Червен
Аудиокабел (не е включен в комплекта)
Съвет
Можете да промените настройката на [PRE OUT], като използвате менюто. За подробности
вижте стр. 29.
17BG
Връзка 3: Свързване на захранващ
кабел
1
Свържете жака AC IN на усилвателя към електрически контакт
чрез захранващия кабел (в комплекта).
Захранващ кабел (включен в комплекта)
2 Натиснете  (захранване), за да включите усилвателя.
18BG
Слушане на музика:
Слушане на музикален източник
на вашия WALKMAN®, смартфон
или аудио-видео оборудване
За подробности относно поддържаните формати вижте „Спецификации“ в „Предпазни
мерки/Спецификации“ (отделно ръководство).
BG
Порт за WALKMAN
(за връзка
с WALKMAN®/
Xperia)
Копче за сила на звука
1
Установяване на връзка за възпроизвеждане (стр. 10 до 18).
2 Натиснете неколкократно OUTPUT, за да изберете жака за
слушалки като изход.
Името на избрания изход се показва на дисплея.
[BALANCED-2]
[XLR4]
[UNBALANCED-1]
[BALANCED-1]
[UNBALANCED-2]
Съвет
Когато избирате жаковете PRE OUT L/R, на дисплея се показва [PRE OUT].
19BG
3 Проверете дали индикаторът на избрания жак за слушалки
свети.
Съвет
Когато избирате жаковете PRE OUT L/R, всички индикатори на жаковете за слушалки
се изключват.
4 Натиснете неколкократно INPUT, за да се покаже на дисплея
името на входа на оборудването на музикалния източник.
Оборудване и име на вход
WALKMAN®/смартфон: [WALKMAN]
Оборудване с изходни жакове за аналогов звук (LINE): [ANALOG (LINE)]
Оборудване с изходен коаксиален цифров жак: [DIGITAL (COAX)]
Оборудване с изходен оптичен цифров жак: [DIGITAL (OPT)]
5 Възпроизведете от оборудването на музикалния източник.
6 Завъртете копчето за сила на звука, за да регулирате силата
на звука.
В зависимост от слушалките силата на звука може да остане ниска. В такъв случай
задайте GAIN на „H“, след като намалите силата на звука. При нормална употреба
GAIN трябва да се задава на „L“.
20BG
Слушане на музикалния източник
на компютъра ви
Подготовка на компютъра
BG
За да инсталирате драйвер за USB порта
1
Натиснете неколкократно INPUT, за да изберете [PC (USB-B)].
[PC (USB-B)] се показва на дисплея.
2 Включете компютъра и инсталирайте драйвера за USB порта
на усилвателя.
Методът за инсталиране на драйвера се различава в зависимост от ОС на свързания
компютър.
 Windows 7/Windows 8/Windows 8.1/Windows 10
Драйверът за USB порта се инсталира автоматично, когато усилвателят бъде открит
от компютъра.
 Windows Vista
Посетете уебсайта на URL адреса по-долу. В уебсайта въведете „TA-ZH1ES“
в прозореца за търсене, изтеглете драйверите за USB порта и ги инсталирайте.
За клиенти в Европа: http://support.sony-europe.com/
За клиенти в САЩ и Канада: http://esupport.sony.com/
За клиенти в други региони: http://www.sony-asia.com/support
 Mac
Не се изисква инсталиране на драйвер.
21BG
Съвет
Ако драйверът за Windows 7/Windows 8/Windows 8.1/Windows 10 не е инсталиран, посетете
уебсайта на URL адреса по-долу. В уебсайта въведете „TA-ZH1ES“ в прозореца за търсене,
изтеглете драйверите за USB порта и ги инсталирайте.
За клиенти в Европа: http://support.sony-europe.com/
За клиенти в САЩ и Канада: http://esupport.sony.com/
За клиенти в други региони: http://www.sony-asia.com/support
За да инсталирате софтуера „Hi-Res Audio Player“
1
Инсталирайте „Hi-Res Audio Player“ на компютъра, на който
е инсталиран драйверът за USB порта.
Посетете уебсайта на URL адреса по-долу. В уебсайта въведете „TA-ZH1ES“
в прозореца за търсене, изтеглете драйверите за „Hi-Res Audio Player“ и ги
инсталирайте. Относно процедури за инсталиране и работата вижте същия
URL адрес.
За клиенти в Европа: http://support.sony-europe.com/
За клиенти в САЩ и Канада: http://esupport.sony.com/
За клиенти в други региони: http://www.sony-asia.com/support
2 Стартирайте приложението „Hi-Res Audio Player“, инсталирано
на компютъра.
3 Изберете [Configure] - [Device] от лентата с инструменти на
„Hi-Res Audio Player“, след което изберете [Sony Headphone
Amplifier Driver] за [Device].
Подготовката на компютъра е приключена.
22BG
Функции на Hi-Res Audio Player
„Hi-Res Audio Player“ е софтуерен плейър, който ви позволява да възпроизвеждате
аудиофайлове с висока разделителна способност чрез лесна операция.
•• Лесно възпроизвеждане на аудио файлове с висока разделителна способност
Можете да възпроизведете аудиофайлове с висока разделителна способност,
например файлове във формат DSD, закупени от уебсайтове за разпространение
на музика и др., като свържете устройството към компютъра си и направите лесни
настройки на софтуера.
•• Функция за списък за възпроизвеждане
Можете да създавате списъци за възпроизвеждане, за да слушате записите,
които харесвате в желания ред, като плъзнете и пуснете музикални файлове
в „Hi‑Res Audio Player“. Създадените списъци за възпроизвеждане могат да бъдат
записани и редактирани.
•• Възпроизвеждане на музика с по-високо качество на звука
Като съхраните аудиоданните в активната памет на компютъра си преди
възпроизвеждане, можете да намалите натоварването на централния процесор
и да възпроизвеждате музикални файлове с по-стабилно качество на звука.
BG
Поддържан формат
Hi-Res Audio Player поддържа следните формати на аудиофайл.
•• DSF (.dsf): 2,8 MHz/5,6 MHz/11,2 MHz/22,4 MHz
•• DSDIFF (.dff): 2,8 MHz/5,6 MHz/11,2 MHz/22,4 MHz
•• PCM (.wav/.aiff/.aif): 44,1 kHz – 768 kHz, 16-бита – 32 бита
•• FLAC (.flac): 44,1 kHz – 384 kHz, 16-бита – 32 бита
•• ALAC (.m4a): 44,1 kHz – 384 kHz, 16-бита – 32 бита
•• MP3 (.mp3): 32 kbps – 320 kbps
23BG
Възпроизвеждане на музикален източник на компютъра
Възпроизведете музикалния източник с програмата „Hi-Res Audio Player”, инсталирана
на компютъра ви.
Копче за сила
на звука
1
Натиснете неколкократно OUTPUT, за да изберете жака за
слушалки като изход.
Името на избрания изход се показва на дисплея.
[BALANCED-2]
[XLR4]
[UNBALANCED-1]
[BALANCED-1]
[UNBALANCED-2]
Съвет
Когато избирате жаковете PRE OUT L/R, на дисплея се показва [PRE OUT].
24BG
2 Проверете дали индикаторът на избрания жак за слушалки
свети.
BG
Съвет
Когато избирате жаковете PRE OUT L/R, всички индикатори на жаковете за слушалки се
изключват.
3 Натиснете неколкократно INPUT, за да изберете [PC (USB-B)].
[PC (USB-B)] се показва на дисплея.
4 Стартирайте „Hi-Res Audio Player“ и възпроизведете музикален
източник.
За подробности относно „Hi-Res Audio Player“ вижте страница 23.
5 Завъртете копчето за сила на звука, за да регулирате силата
на звука.
В зависимост от слушалките силата на звука може да се остане ниска. В такъв случай
задайте GAIN на „H“, след като намалите силата на звука. При нормална употреба
GAIN трябва да се задава на „L“.
25BG
Използване на различните функции:
Промяна на дисплея
Можете да промените показваните
на дисплея елементи, като натиснете
DISPLAY на дистанционното управление
или като използвате менюто.
Показване на нормално възпроизвеждане
[NORMAL]
 Наименование на входния сигнал
 Ниво на сила на звука
 Формат на входния сигнал
Показване на входен/изходен сигнал
[FORMAT]
1
Натиснете DISPLAY
на дистанционното
управление.
Дисплеят се променя, както е показано
по-долу.
 Формат на входния сигнал
 Честота на семплиране на входния
сигнал
 Побитовата дълбочина на входния
сигнал
Това може да не се показва правилно
в зависимост от входния сигнал.
 Побитовата дълбочина на
изходния сигнал
 Честота на семплиране на
изходния сигнал
 Формат на изходния сигнал
26BG
Управление на менюто
Можете да извършвате различни
настройки в менюто, което се показва
на дисплея.
3 Натиснете /, за да
изберете стойността на
настройката, след което
натиснете ENTER.
BG
Избраната стойност се отразява
и показването се връща към екрана
за възпроизвеждане (стр. 26).
Дисплей
Съвет
Когато натиснете MENU/BACK по време на
работа с менюто, тя прекъсва и показването
се връща към екрана за възпроизвеждане.
1
Натиснете MENU/BACK.
Менюто се показва на дисплея.
За възстановяване на
фабричните настройки на
системата
Можете да зададете отново настройките
за вход, сила на звука и меню до
фабричните стойности по подразбиране.
1
2 Натиснете /, за да
изберете елемент от
менюто, след което
натиснете ENTER.
Елемент от менюто
2 Натиснете  (захранване),
за около 7 секунди.
Стойност за настройка
 или  се показва отляво на
стойността за настройката, след
което можете да я изберете.
Натиснете  (захранване),
за да изключите усилвателя.
[MEMORY CLEARED!] се показва на
дисплея, след което настройки се
нулират до фабричните стойности по
подразбиране.
Плъзгач
За подробности относно елемента за
настройка вижте „Списъкът с елементи
от менюто“ (стр. 28).
27BG
Списъкът с елементи от менюто
Можете да зададете следните елементи на менюто.
Настройките по подразбиране са подчертани.
Елементи за настройка
Стойност за настройка
[DSEE HX]
Подобрява компресиран звукоизточник
или такъв със CD качество до качество
с почти висока разделителна способност.
Също така можете да включите/
изключите функцията DSEE HX, като
натиснете DSEE HX на дистанционното
управление. Когато включите, се извиква
настройката, избрана за това меню.
•• [OFF]: Изкл.
•• [STANDARD]: Стандартен режим
•• [FEMALE VOCAL]: Подходящ режим за
женски вокал
•• [MALE VOCAL]: Подходящ режим за
мъжки вокал
•• [PERCUSSION]: Подходящ режим за
перкусионен източник
•• [STRINGS]: Подходящ режим за струнен
източник
Забележка
Функцията DSEE HX работи само за PCM сигнал
с честота на семплиране от 48 kHz и побитова
дълбочина 24 бита или по-малко.
[DSD REMASTERING]
Преобразува всички PCM сигнали до DSD
сигнали на 11,2 MHz.
Тази настройка работи по същия начин,
като натискане на DSD REMASTERING на
дистанционното управление.
•• [OFF]: Изкл.
[D.C.PHASE LINEARIZER]
Позволява ви да доближите
характеристиките на нискочестотната
фаза до традиционния аналогов
усилвател.
•• [OFF]: Изкл.
[DIMMER]
Променя яркостта на дисплея и включва/
изключва индикаторите.
•• [BRIGHT]: Дисплеят и индикаторите
•• [ON]: Вкл.
•• [ON]: Вкл.
са ярки.
•• [DARK]: Дисплеят се затъмнява.
•• [DISPLAY OFF]: Дисплеят и индикаторите
се изключват.
Забележки
•• Индикаторът  (за захранване) не се изключва,
независимо от тази настройка.
•• Дисплеят свети ярко, докато използвате
усилвателя или дистанционното управление,
независимо от настройката.
28BG
Елементи за настройка
Стойност за настройка
[DISPLAY]
Променя показването на дисплея
по време на възпроизвеждане.
Тази настройка работи по същия
начин, като натискане на DISPLAY
на дистанционното управление.
•• [NORMAL]: Показване за нормално
[AUTO VOLUME DOWN]
Автоматично намалява нивото на силата
на звука на усилвателя при промяна
на изхода, поставяне/отстраняване на
щепсела на слушалките, промяна на
настройката на превключвателя за избор
GAIN или включване на усилвателя,
докато нивото на силата на звука
е зададено на силно.
•• [OFF]: Изкл.
[ANALOG IN FORMAT]
Избира формата на възпроизвеждане
на аудиосигнал, който се въвежда от
жаковете LINE IN L/R.
Изберете от следните формати.
[PCM48kHz]/[PCM96kHz]/[PCM192kHz]/
[DSD2.8MHz]/[DSD5.6MHz]/[DSD11.2MHz]
възпроизвеждане (име на вход, входен
сигнал, силата на звука)
•• [FORMAT]: Показване за входен/изходен
сигнал (формат, честота на семплиране
и побитова дълбочина на входен/
изходен сигнал)
BG
•• [ON]: Вкл.
Забележка
Тази функция е налична само за нивото на
слушалките. Силата на звука за PRE OUT не
се променя.
Забележка
Функцията DSEE HX е активна само когато
е избрано [PCM48kHz].
[PRE OUT]
Извежда звук от жаковете PRE OUT L/R.
•• [OFF]: Изкл.
•• [VARIABLE]: Изберете тази опция,
когато регулирате силата на звука на
усилвателя.
•• [FIXED]: Изберете тази опция, когато
регулирате силата на звука на свързаното
оборудване. Звукът се извежда
с фиксирано ниво на силата на звука.
Забележка
Когато зададете на [OFF], [PRE OUT] не се показва
като целеви изход, избран от OUTPUT.
[AUTO STANDBY]
Изключва усилвателя автоматично,
когато не го използвате в тихото
състояние за около 20 минути.
•• [OFF]: Изкл.
[LR BALANCE]
Регулира баланса на десния и левия
изходен сигнал, който се извежда от жака
за слушалки или жаковете PRE OUT L/R.
Настройте от диапазона по-долу.
[L+6.00dB] - [CENTER] - [R+6.00dB]
(стъпки от 0,25 dB)
•• [ON]: Вкл.
Забележка
Настройката по подразбиране е различна
в зависимост от зоната.
Съвет
Можете да зададете [LR BALANCE] на жака за
слушалки и жаковете PRE OUT L/R поотделно.
29BG
Отстраняване на неизправности
Общи
Захранването не се включва.
••Проверете дали захранващият кабел е свързан стабилно.
Дистанционното управление не работи.
••Насочете дистанционното управление към сензора за дистанционно управление на
усилвателя (стр. 4).
••Отстранете всички препятствия между дистанционното управление и усилвателя.
••Подменете и двете батерии на дистанционното управление с нови, ако са слаби (стр. 9).
DSEE HX индикаторът не свети, въпреки че функцията DSEE HX
е включена.
••Функцията DSEE HX не работи в зависимост от входния сигнал. Докато се подава
неподдържан входен сигнал, индикаторът DSEE HX светва и угасва, веднага щом функцията
DSEE HX се изключи. За подробности относно поддържания входен сигнал вижте
страница 28.
Усилвателят се изключва автоматично.
••Ако в менюто за настройка [AUTO STANDBY] е с настройка [ON], усилвателя ще се изключи
автоматично, когато не го използвате в тихото състояние за около 20 минути. Времето
до изключването на усилвателя се показва на дисплея, 1 минута преди усилвателят да
се изключи.
••Изключете захранващия кабел от усилвателя, след което включете усилвателя отново.
Ако проблемът продължи, консултирайте се с най-близкия търговец на Sony.
[PROTECTOR] се показва на дисплея.
••[PROTECTOR] се показва, ако необичайно напрежение се преведе през жака за слушалки
или температурата на усилвателя се покачи необичайно. В такъв случай извадете щепсела
на слушалките от усилвателя, след което натиснете  (захранване).
30BG
[OVER CURRENT] се показва на дисплея.
••[OVER CURRENT] се показва, ако необичайно напрежение се преведе през USB кабела на
порта за WALKMAN (за връзка с WALKMAN®/Xperia). В такъв случай извадете USB кабела от
усилвателя и след това натиснете  (захранване).
На дисплея не се показва елемент.
••Проверете дали елемента за настройка [DIMMER] в менюто не е зададен на [DISPLAY OFF]
BG
(стр. 28).
••Регулирайте яркостта на дисплея, като натиснете DIMMER на дистанционното управление.
Звук
Системата не извежда звук от усилвателя.
Проверете следните описания за причини относно усилвателя.
••Проверете силата на звука или отменете заглушаването (стр. 8).
••Проверете дали индикаторът на жака за слушалки свети. Ако угасне, натиснете
неколкократно OUTPUT, за да изберете жака за слушалки (стр. 4, 19, 24).
••Проверете дали щепселът на слушалките е включен в жака за слушалки стабилно.
••Проверете дали е избран правилния входен жак.
••Проверете дали усилвателят и свързаното оборудване са включени.
••Проверете дали форматът на входящ звук е съвместим с усилвателя. За подробности
относно поддържаните формати вижте „Спецификации“ в „Предпазни мерки/
Спецификации“ (отделно ръководство).
Проверете следните описания за причини относно компютъра.
••При свързване с компютър (Windows) към USB-B порта на усилвателя, проверете дали
специално предназначеният драйвер е инсталиран на компютъра (стр. 21).
••Проверете дали силата на звука на операционната система или софтуера за
възпроизвеждане е зададен правилно, или е зададен на състояние на заглушаване.
••Ако са стартирани няколко софтуера за възпроизвеждане, звукът може да не се изведе.
В този случай стартирайте само за софтуера за възпроизвеждане, с които искате да
възпроизведете.
••Проверете дали устройство за възпроизвеждане на вашия компютър е зададено
на „Sony Headphone Amplifier Driver“. Ако това не е така, променете настройката на
операционната система на компютъра.
31BG
Не може да възпроизвежда многоканален източник.
••Усилвателят поддържа само 2-канален музикален източник.
Не се извежда звук от жаковете PRE OUT L/R.
••Проверете дали елемента за настройка [PRE OUT] в менюто не е зададен на [OFF] (стр. 29).
Силата на звука се променя автоматично.
••Нивото на силата на звука на усилвателя се навалява автоматично при промяна на
изхода, поставяне/отстраняване на щепсела на слушалките, промяна на настройката на
превключвателя за избор GAIN или включване на усилвателя, докато нивото на силата на
звука е зададено на силно. Ако не искате да използвате тази функция, задайте елемента
за настройка [AUTO VOLUME DOWN] в менюто на [OFF] (стр. 29).
Генерира се шум.
Може да се генерира шум, когато използвате компютъра в състоянието по-долу.
••Няколко софтуерни програми за възпроизвеждане („Hi-Res Audio Player“ или друг софтуер
на трета страна) работят и се използват последователно.
••В зависимост от работата на другия работещ софтуер по време на възпроизвеждане може
да се генерира шум.
В случая по-долу може да се генерира шум.
••Когато възпроизвеждате DSD сигнал, докато към усилвателя са свързани слушалки
с функция за потискане на шума, може да се генерира шум.
32BG
USB-B
Не е намерено USB устройство.
••Изключете усилвателя, отстранете USB устройството, включете усилвателя, след което
свържете отново USB устройството.
••USB устройството може да не работи правилно. Вижте инструкциите му за експлоатация
за разрешаване на проблема.
BG
Звукът се извежда от високоговорителя на свързания компютър.
••Когато свързаният компютър е с Windows, проверете дали специално предназначеният
драйвер е инсталиран на компютъра (стр. 21).
••Проверете дали устройство за възпроизвеждане на вашия компютър е зададено
на „Sony Headphone Amplifier Driver“. Ако това не е така, променете настройката на
операционната система на компютъра.
33BG
Индекс
А
Активен високоговорител...................... 17
Аудио-видео оборудване...................... 11
A
ANALOG IN FORMAT................................ 29
AUTO STANDBY........................................ 29
AUTO VOLUME DOWN............................. 29
CD плейър................................................ 11
D
28
28
29
28
28
G
GAIN................................................... 20, 25
H
Hi-Res Audio Player................................. 22
L
LR BALANCE............................................. 29
M
Mac........................................................... 21
O
OVER CURRENT........................................ 31
P
PRE OUT.............................................. 17, 29
PROTECTOR.............................................. 30
W
WALKMAN®.............................................. 10
Windows.................................................. 21
X
XLR4........................................................... 5
34BG
Балансирана връзка.............................. 14
Батерия..................................................... 9
Д
C
D.C.PHASE LINEARIZER............................
DIMMER....................................................
DISPLAY....................................................
DSD REMASTERING..................................
DSEE HX....................................................
Б
Дисплей.................................................. 26
Дистанционно управление..................... 8
Драйвер за USB порт............................. 21
Ж
Жак за слушалки...................................... 5
Жакове за аудиоизход............................ 17
И
Индикатор DSD RE.................................... 4
Интегриран усилвател........................... 17
К
Компютър................................................ 13
Н
Небалансирана връзка......................... 16
П
Плейър за записи.................................... 11
Предпазни мерки/спецификации......... 2
С
Слушалки................................................ 14
Смартфон................................................ 10
Списъкът с елементи от менюто.......... 28
©2016 Sony Corporation
4-598-254-11(1) (BG)
Download PDF

advertising