Sony | PHA-3AC | Sony PHA-3AC Информация за продукта

4-547-088-62(1)
Headphone Amplifier
Справочно ръководство
Ghid de referinţă
Navodila za uporabo
PHA-3AC
© 2014 Sony Corporation
Printed in China
Български
Включени ръководства
Включени са следните 3 ръководства.
Справочно ръководство (този документ)
Предоставя предпазни мерки и спецификации
на продукта.
Начално ръководство (нагледен документ)
Предоставя инструкции как да свържете уреда с
устройства и основни действия.
Помощно ръководство (Инструкции за
работа)
Прочетете помощното ръководство на вашия
компютър или смартфон, когато искате да
научите в по-големи подробности как да
използвате уреда. Помощното ръководство
съдържа също насоки за отстраняване на
неизправности, които ще ви помогнат да
намерите решение за възможни проблеми.
URL:
http://rd1.sony.net/help/mdr/pha-3/h_ce/
Двуизмерен код:
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да се намали рискът от електрически удар, не
отваряйте кутията. Обръщайте се за ремонт само към
квалифициран персонал.
За да намалите опасността от пожар или електрически удар,
не излагайте променливотоковия адаптер на капки или
пръски от течности и не поставяйте предмети, пълни с
течност, например вази, върху променливотоковия адаптер.
Монтирайте AC адаптерa така, че да може да бъде изваден
незабавно от контакта в стената при проблем.
Устройството не е изключено от източника на
променливотоково захранване (електрическата мрежа),
докато е свързано с контакта на стената, дори и самото
устройство да е изключено.
Не монтирайте уреда в ограничено пространство, като
например библиотека или вграден шкаф.
Не излагайте продължително батерията (пакета батерии или
монтираните батерии) на прекомерна топлина, като
например слънчева светлина, огън и пр.
За клиентите в Обединеното кралство, Ирландия, Малта и
Кипър:
Използвайте USB AC адаптер (A).
От съображения за безопасност USB AC адаптерът (B) не е
предназначен за горепосочените страни/региони и
следователно не трябва да се използва там.
За клиентите в други страни/региони:
Използвайте USB AC адаптер (B).
(A)
(B)
Табелката с фабрични данни е разположена в долната
външна част.
Забележка за потребители: следната информация се
отнася само за оборудване, продавано в страни, където се
прилагат директивите на ЕС
Този продукт е произведен от или от името на Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Япония.
Запитвания за съответствие на продуктите съгласно
законодателството на Европейския съюз, следва да се
отправят към Упълномощения представител Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Германия. За въпроси, свързани със сервиз и гаранция, моля
използвайте адресите, посочени в придружаващите
сервизни или гаранционни документи.
Третиране на използвани батерии и стари
електрически и електронни уреди (приложимо
в Европейския Съюз и други европейски
държави със системи за разделно събиране на
отпадъците)
Този символ върху устройството, батерията или върху
опаковката показва, че продуктът и батерията не трябва да
се третират като домакински отпадък.
При някои батерии този символ се използва в комбинация с
означение на химически елемент. Означението на
химическия елемент живак (Hg) или олово (Pb) се добавя ако
батерията съдържа повече от 0,0005% живак или 0,004%
олово. Като предадете тези продукти и батерии на
правилното място Вие ще помогнете за предотвратяване на
негативните последствия за околната среда и човешкото
здраве, които биха възникнали при изхвърлянето им на
неподходящо място. Рециклирането на материалите ще
спомогне да се съхранят природните ресурси.
За продукти, които от гледна точка на безопасност, правилен
начин на действие или съхранение на данни изискват
батерията да бъде постоянно свързана (вградена), тази
батерия трябва да бъде подменяна само от квалифициран
сервизен персонал. За да сте сигурни, че вградената батерия
ще бъде третирана правилно, предайте старите продукти в
събирателен пункт за рециклиране на електрически и
електронни уреди. За всички останали батерии моля
прочетете в упътването как да извадите по безопасен начин
батерията от продукта. Предайте я в събирателния пункт за
рециклиране на използвани батерии. За подробна
информация относно рециклирането на този продукт или
батерия можете да се обърнете към местната градска
управа, фирмата за събиране на битови отпадъци или
магазина, откъдето сте закупили продукта или батерията.
Отстраняване на неизправности
Ако имате проблеми при работата с този уред, използвайте
следния списък и прочетете информацията за поддръжка на
продукта на нашия уебсайт. Ако проблемите продължават,
консултирайте се с най-близкия търговец на Sony.
Уредът може да се загрее по време на работа. Това не е
нарушение на работата.
Няма звук
‚‚Проверете дали уредът и аудио устройството са правилно
свързани.
‚‚Проверете дали свързаното устройство е включено.
‚‚Проверете дали уредът е включен.
‚‚Проверете дали превключвателят INPUT е в правилна
позиция за свързаното аудио устройство.
‚‚Проверете дали превключвателят OUTPUT е в правилната
позиция за изходния жак.
‚‚Увеличете силата на звука на свързаното устройство.
‚‚Увеличете силата на звука на уреда.
‚‚Свържете здраво конектора на слушалките към уреда.
‚‚Проверете дали уредът, усилвателят и активният
високоговорител са правилно свързани.
‚‚Проверете дали свързаните слушалки са стерео, а не
моно.
Уредът не поддържа моно слушалки. Не свързвайте моно
слушалки. Това може да доведе до неизправност.
‚‚Звукът ще се извежда от жака  (слушалки) NORMAL,
когато сигналът се предава към уреда през жака AUDIO
IN/LINE OUT.
‚‚Уредът е съвместим единствено с цифровия сигнал от
PCM (импулсно-кодова модулация) като оптични сигнали.
Когато е свързан към компютър, няма звук или звукът не
се възпроизвежда правилно.
‚‚Компютърът не разпознава уреда като USB устройство.
Рестартирайте компютъра.
Инсталирайте софтуерния драйвер за Windows “Sony USB
Device Driver” на вашия компютър с Windows. Посетете
следния уебсайт и инсталирайте софтуера.
http://www.sony.eu/support/dna
‚‚Увеличете силата на звука на вашия компютър или
софтуер.
‚‚Ако уредът е бил свързан към компютъра по време на
работа на софтуер за възпроизвеждане на аудио,
рестартирайте софтуера за възпроизвеждане на аудио.
‚‚Когато с помощта на уреда възпроизвеждате данни в
аудио с високо качество на вашия компютър, използвайте
софтуер за възпроизвеждане на аудио, съвместим с
данни в аудио с високо качество, например “Hi-Res Audio
Player”.
Ако “Hi-Res Audio Player” не е инсталиран, инсталирайте
го на компютъра си. Посетете следния уебсайт и
инсталирайте софтуера.
http://www.sony.eu/support/dna
‚‚Ако компютърът влезе в режим на готовност, заспиване
или хибернация по време на възпроизвеждане на музика
чрез използване на софтуер за възпроизвеждане на
аудио, рестартирайте софтуера за възпроизвеждане на
аудио.
‚‚Проверете дали настройките на звуковите устройства на
вашия компютър са правилни.
‚‚За Windows 8/8.1
Натиснете и задръжте клавишите [Windows] и [X], за да
се покаже менюто, изберете [Control Panel], [Hardware
and Sound], [Sound], раздел [Playback], изберете [Sony
PHA-3] като устройство за възпроизвеждане, после
щракнете върху [Set default].
‚‚За Windows 7/Windows Vista
Щракнете върху меню [Start], изберете [Control Panel],
[Hardware and Sound], [Sound], раздел [Playback],
изберете [Sony PHA-3] като устройство за
възпроизвеждане, после щракнете върху [Set default].
‚‚За Macintosh
Щракнете върху менюто [Apple], изберете [System
Preferences], [Sound], раздел [Output], после изберете
[PHA-3] за [Select a device for sound output].
‚‚Силата на звука на вашия компютър или на софтуера за
възпроизвеждане на аудио е настроена да потиска звука.
Отменете настройката.
‚‚CD-ROM устройството не поддържа функция за цифрово
възпроизвеждане. Използвайте CD-ROM устройство,
което поддържа функция за цифрово възпроизвеждане.
‚‚Цифровото излъчване на звука може да не се
възпроизвежда от USB порта на компютъра. В този случай
свържете жака AUDIO IN/LINE OUT на уреда към
аналоговия аудио изход на компютъра.
Софтуерният драйвер за Windows не може да бъде
инсталиран на компютър с операционна система
Windows.
‚‚Уредът ще трябва да се свърже към вашия компютър с
операционна система Windows, докато инсталирате
софтуерния драйвер.
В този случай свържете компютъра с операционна
система Windows към свързващия порт Xperia/WALKMAN/
PC (USB AUDIO) на уреда, използвайки Micro USB кабел
(приложен).
За детайли относно свързването вижте илюстрацията
“Цифрови входове, поддържащи WALKMAN®/Xperia,
компютър” от стъпка 3 в Началното ръководство.
Нисък звук
‚‚Увеличете силата на звука на свързаното устройство.
‚‚Увеличете силата на звука на уреда.
‚‚Когато използвате слушалки с висок импеданс, настройте
превключвателя GAIN на HIGH.
‚‚Използвайте слушалки със стерео мини конектор. Уредът
поддържа само слушалки със стерео мини конектор. Ако
използвате слушалки с дистанционно управление или
микрофон, звукът може да е слаб или да няма звук.
Уредът не се включва.
‚‚Когато животът на батерията е намалял наполовина, тя
наближава края на експлоатационния си период.
Консултирайте се с най-близкия търговец на Sony за
подмяна.
Изкривен звук
‚‚Ако към AUDIO IN/LINE OUT жака на уреда е свързано
аудио устройство, намалете силата на звука на
свързаното устройство.
‚‚Изключете настройката на еквалайзера на свързаното
устройство.
Генерира се шум.
‚‚Когато свързвате аудио устройство към AUDIO IN/LINE
OUT жака на уреда, регулирайте силата на звука на
свързаното устройство, после увеличете силата на звука
на уреда.
‚‚Дръжте компютъра надалеч от уреда.
‚‚Рестартирайте софтуера за възпроизвеждане на аудио.
‚‚Изключете свързаното аудио устройство, после го
включете отново.
Звукът прекъсва при свързване към компютър.
‚‚Процесорът (CPU) на компютъра е претоварен. Затворете
останалите приложения.
‚‚Към компютъра са свързани други USB устройства и се
използват едновременно. Спрете работата с другите USB
устройства.
Дистанционното управление на слушалките не работи.
‚‚Този уред не поддържа работа с дистанционно
управление.
Микрофонът на слушалките не работи.
‚‚Този уред не поддържа микрофони на слушалки.
Свързано радио или телевизор не получава сигнал/
генерира се шум.
‚‚Дръжте свързаното устройство надалеч от уреда.
Съвместими модели iPhone/iPad/iPod
Можете да използвате устройството само със следните
модели. Преди употреба обновете до най-новата версия на
софтуера на iPhone, iPad или iPod.
ˎˎiPhone 5s
ˎˎiPhone 5c
ˎˎiPhone 5
ˎˎiPhone 4s
ˎˎiPhone 4
ˎˎiPhone 3GS
ˎˎiPad Air
ˎˎiPad mini с Retina дисплей
ˎˎiPad (4-то поколение)
ˎˎiPad mini
ˎˎiPad (3-то поколение)
ˎˎiPad 2
ˎˎiPad
ˎˎiPod touch (5-то поколение)
ˎˎiPod touch (4-то поколение)
ˎˎiPod touch (3-то поколение)
ˎˎiPod touch (2-ро поколение)
ˎˎiPod classic 120 GB/160 GB
(2009)
ˎˎiPod nano (7-мо поколение)
ˎˎiPod nano (6-то поколение)
ˎˎiPod nano (5-то поколение)
ˎˎiPod nano (4-то поколение)
ˎˎiPod nano (3-то поколение)
(От юли 2014 г.)
Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без
известяване.
Предпазни мерки
Относно безопасността
ˎˎНе подлагайте уреда на тежест или натиск, това може да го деформира
при продължително съхранение.
ˎˎНе изпускайте уреда и не го подлагайте на външни удари, това може
да причини неизправност.
ˎˎПочиствайте уреда с мека суха кърпа.
ˎˎАко при слушане на радио и др. има шум, преместете уреда по-далече
от свързаното устройство.
Относно местоположението
ˎˎНе поставяйте уреда на места, на които е изложен на:
ˋˋЕкстремно високи температури (например автомобил със затворени
прозорци).
ˋˋДиректна слънчева светлина или се намира в близост до източник на
топлина.
ˋˋМеханични вибрации или удари.
ˋˋМагнитно поле.
(например близо до магнит, високоговорител или телевизор).
ˋˋПрекомерен прах.
Спецификации
Честотен диапазон
10 Hz – 100 kHz (AUDIO IN вход)
Изкривяване 0,01 % или по-малко (1 kHz)
Română
Depanarea
Manuale incluse
Următoarele 3 manuale sunt incluse.
Ghid de referinţă (acest document)
Prezintă precauţii şi specificaţii de produs.
Поддържан импеданс
8 Ω - 600 Ω
Максимален вход
2 Vrms (AUDIO IN)
Ghid de iniţiere (document informativ)
Prezintă instrucţiuni despre modul de conectare a
unităţii cu alte dispozitive și despre operaţiunile de
bază.
Ghid de asistenţă (Instrucţiuni de utilizare)
Citiţi Ghidul de asistenţă de pe computer sau de pe
smartphone atunci când doriţi să ştiţi cum să
utilizaţi unitatea mai în detaliu. De asemenea,
Ghidul de asistenţă conţine un ghid de depanare
care prezintă remediile pentru problemele pe care
le-aţi putea întâmpina.
Максимална изходна мощност
Балансирано свързване
Приблиз. 320 mW + 320 mW (32 Ω, 1 % изкривяване)
Нормално свързване
Приблиз. 100 mW + 100 mW (32 Ω, 1 % изкривяване)
Изходен жак
Τриполюсен мини жак ( (слушалки) BALANCED-L)
Τриполюсен мини жак ( (слушалки) BALANCED-R)
Стерео мини жак*1 ( (слушалки)-NORMAL)
Стерео мини жак*1 (Превключване на входа и изхода на AUDIO IN/LINE
OUT жака с превключвател OUTPUT)
Входен жак/порт
URL:
http://rd1.sony.net/help/mdr/pha-3/h_ce/
Cod bidimensional:
Порт за свързване на компютър/WALKMAN®/Xperia
Порт за свързване на iPhone/iPad/iPod
Порт за свързване на оптичен вход (OPT IN порт)
Стерео мини жак*1 (Превключване на входа и изхода на AUDIO IN/LINE
OUT жака с превключвател OUTPUT)
*1Поддържа се само 3-полюсен стерео мини конектор. Други конектори
не се поддържат, включително 2-полюсен мини конектор или
4-полюсен стерео мини конектор.
Работна температура
0 °C до 40 °C
Източник на захранване
DC 5 V: при използване на AC адаптер
Номинален разход на енергия
13,5 W
Размери
Приблиз. 80 mm × 29 mm × 140,5 mm
(ш/в/д, изпъкналите части не са включени)
Тегло
Приблиз. 230 g
Поддържани честоти/bit на дискретизация
PCM: п
ри свързване към компютър: максимално 384 kHz/32 bit
при свързване към iPhone/iPad/iPod: максимално 48 kHz/24 bit
при свързване към оптична връзка: максимално 192 kHz/24 bit
DSD: 2,8 MHz, 5,6 MHz
Включени части
Усилвател за слушалки (този уред) (1)
Цифров кабел за WALKMAN® (1)
Цифров кабел за Xperia (1)
Micro USB кабел (2)
Стерео мини кабел (1)
USB AC адаптер (2)
Силиконов колан (4)
Защитен екран (1)
Начално ръководство (1)
Справочно ръководство (този документ) (1)
Работна среда
Съвместими ОС:
Windows 8.1/Windows 8.1 Pro/Windows 8/Windows 8 Pro
Windows 7
Starter (SP1 или по-нов)/Home Basic (SP1 или по-нов)/Home Premium
(SP1 или по-нов)/Professional (SP1 или по-нов)/Ultimate (SP1 или по-нов)
Windows Vista
Home Basic (SP2 или по-нов)/Home Premium (SP2 или по-нов)/
Business (SP2 или по-нов)/Ultimate (SP2 или по-нов)
Mac OS X (v10.6.8 или по-нов)
CPU: Intel Core 2 процесор 1,6 GHz или повече
Памет: 1 GB или повече
USB порт (USB 2.0 High Speed)
ˎˎЕдна от горните операционни системи трябва да е фабрично
инсталирана на компютъра.
ˎˎНе е гарантирано, че уредът ще работи с всички компютри.
ˎˎНе е гарантирана работата на уреда с домашно сглобени компютри,
лично надградени операционни системи или няколко операционни
системи.
ˎˎНе е гарантирана работата на уреда на компютри с функции като
готовност, заспиване или хибернация.
Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без известяване.
Бележки за търговски марки
ˎˎWALKMAN® и логото WALKMAN® са регистрирани търговски марки на
Sony Corporation.
ˎˎ“Xperia” и “Xperia Tablet” са търговски марки на Sony Mobile
Communications AB.
ˎˎiPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch и Retina са търговски
марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави. iPad Air и
iPad mini са търговски марки на Apple Inc.
ˎˎ“Made for iPod”, “Made for iPhone” и “Made for iPad” означава, че
електронният аксесоар е бил проектиран специално за свързване
съответно с iPod, iPhone или iPad и е бил сертифициран от
разработчика, за да отговаря на стандартите за работа на Apple. Apple
не носи отговорност за работата на това устройство или съответствието
му със стандартите и нормите за безопасност. Моля, имайте предвид,
че използването на този аксесоар с iPod, iPhone или iPad може да се
отрази на безжичната връзка.
ˎˎMacintosh и Mac OS са регистрирани търговски марки на Apple Inc. в
САЩ и други държави.
ˎˎMicrosoft, Windows и Windows Vista са регистрирани търговски марки
или търговски марки на Microsoft Corporation в САЩ и/или други
държави.
ˎˎВсички други търговски марки и регистрирани търговски марки са
търговски марки или регистрирани търговски марки на съответните им
собственици. В това ръководство знаците TM и ® не са указани.
AVERTISMENT
Pentru reducerea riscului de şoc electric, nu deschideţi
tabloul. Operaţiunile de service vor fi realizate numai de către
personal calificat.
Pentru reducerea riscului de incendiu sau de şoc electric, nu
expuneţi adaptorul de c.a. la stropi sau jeturi de apă şi nu aşezaţi
obiecte care conţin lichide, cum ar fi vazele, pe adaptorul de c.a.
Instalaţi adaptorul de c.a. astfel încât să poată fi decuplat
imediat de la priza de perete în caz de probleme.
Unitatea nu este deconectată de la sursa de alimentare cu c.a.
(reţea) atât timp cât este conectată la priză, chiar dacă unitatea a
fost oprită.
Nu instalaţi aparatul în spaţii închise, cum ar fi o bibliotecă sau
un cabinet încorporat.
Nu expuneţi bateriile (pachetul de baterii sau bateriile instalate)
la căldură excesivă, cum ar fi lumina solară, incendii sau altele
asemănătoare o perioadă îndelungată.
Pentru clienţii din Marea Britanie, Irlanda, Malta şi Cipru:
Utilizaţi adaptorul de c.a. pe USB (A).
Din motive de siguranţă, adaptorul de c.a. pe USB (B) nu este
conceput pentru ţările/regiunile menţionate mai sus şi prin
urmare nu poate fi utilizat în ţările/regiunile respective.
Pentru clienţii din alte ţări/regiuni:
Utilizaţi adaptorul de c.a. pe USB (B).
(A)
(B)
Plăcuţa de identificare este amplasată pe partea inferioară în
exterior.
Aviz pentru clienţi: următoarele informaţii se aplică numai
echipamentelor vândute în ţările care respectă directivele UE
Producătorul acestui aparat este: Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia. Întrebări legate de
conformitatea aparatului cu legislația Uniunii Europene pot fi
adresate: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Germania. Pentru orice intrebări legate de service sau
de garanţie, vă rugăm să consultaţi documentele de garanţie ce
însoţesc aparatul.
Dezafectarea bateriilor uzate și a echipamentelor
electrice şi electronice vechi (se aplică pentru ţările
membre ale Uniunii Europene si pentru alte ţări
europene cu sisteme de colectare separată)
Acest simbol marcat pe produs, pe baterie sau pe
ambalaj indică faptul că produsul și bateria nu trebuie
considerate reziduuri menajere. Pe anumite tipuri de baterii,
acestui simbol i se pot asocia simbolurile anumitor substanţe
chimice. Simbolurile pentru mercur (Hg) sau plumb (Pb) sunt
adăugate dacă bateria conţine mai mult de 0,0005% mercur sau
0,004% plumb. Asigurându-vă că aceste produse și baterii sunt
dezafectate corect, veţi ajuta la prevenirea consecinţelor
negative pentru mediu şi pentru sănătatea umană, care, în caz
contrar, pot fi afectate de către manipularea şi dezafectarea
incorectă. Reciclarea acestor materiale va ajuta la conservarea
resurselor naturale.
În cazul produselor care pentru siguranţa, performanţa sau
integritatea datelor necesită o conexiune permanentă cu bateria
încorporată, aceasta trebuie înlocuită numai de către personalul
specializat din centrele de service. Pentru a vă asigura că
bateriile și echipamentele electrice şi electronicevor fi
dezafectate corespunzător, predaţi aceste produse la sfârşitul
duratei de funcţionare la centrele de colectare pentru deşeuri
electrice şi electronice. Pentru celelalte tipuri de baterii, vă rugăm
să consultaţi secţiunea în care este explicat modul neprimejdios
de îndepărtare a bateriei din produs. Predaţi bateria uzată la un
centru de colectare şi reciclare a bateriilor.
Pentru mai multe detalii referitoare la reciclarea acestui produs
sau a bateriei, vă rugăm să contactaţi primăria, serviciul de
preluare a deşeurilor sau magazinul de unde aţi achiziţionat
produsul sau bateria.
Dacă vă confruntaţi cu probleme în timp ce folosiţi unitatea,
folosiţi următoarea listă de verificări şi citiţi informaţiile de
asistenţă pentru produs de pe site-ul nostru web. În cazul în care
problema persistă, adresaţi-vă celui mai apropiat dealer Sony.
Unitatea se poate încălzi în timpul utilizării. Aceasta nu reprezintă
o funcţionare defectuoasă.
Lipsă sunet
‚‚Asiguraţi-vă că unitatea şi dispozitivul audio sunt conectate
corect.
‚‚Asiguraţi-vă că dispozitivul conectat este pornit.
‚‚Asiguraţi-vă că unitatea este pornită.
‚‚Asiguraţi-vă că comutatorul INPUT este în poziţia corectă
pentru dispozitivul audio conectat.
‚‚Asiguraţi-vă că comutatorul OUTPUT este în poziţia corectă
pentru mufa de ieşire.
‚‚Creşteţi volumul dispozitivului conectat.
‚‚Creşteţi volumul unităţii.
‚‚Conectaţi mufa căştilor ferm la unitate.
‚‚Asiguraţi-vă că unitatea, amplificatorul şi difuzorul activ sunt
conectate corect.
‚‚Asiguraţi-vă că căştile conectate sunt stereo şi nu mono.
Unitatea nu acceptă căşti mono. Nu conectaţi căşti mono.
Acest lucru poate crea o defecţiune.
‚‚Sunetul va fi emis de la mufa  NORMAL (căşti) atunci când
semnalul este transmis la unitate prin mufa AUDIO IN/LINE
OUT.
‚‚Unitatea este compatibilă doar cu semnal digital PCM sub
formă de semnale optice.
La conectarea la un computer, nu există sunet sau sunetul nu
este redat corect.
‚‚Computerul nu recunoaşte unitatea ca un dispozitiv USB.
Reporniţi computerul.
Instalaţi software-ul driverului pentru Windows „Sony USB
Device Driver” pe computerul dumneavoastră Windows.
Vizitaţi următorul site web şi instalaţi software-ul.
http://www.sony.eu/support/dna
‚‚Creşteţi volumul computerului sau a software-ului.
‚‚Dacă unitatea a fost conectată la computer în timpul utilizării
software-ului de redare audio, reporniţi software-ul de redare
audio.
‚‚La redarea unor date sub format de Sunet de înaltă fidelitate
pe computerul dumneavoastră cu ajutorul unităţii, utilizaţi
software de redare audio compatibil cu date sub format de
Sunet de înaltă fidelitate, precum „Hi-Res Audio Player”.
Dacă „Hi-Res Audio Player” nu este instalat, instalaţi-l pe
computerul dumneavoastră. Vizitaţi următorul site web şi
instalaţi software-ul.
http://www.sony.eu/support/dna
‚‚În cazul în care computerul intră în modul de inactivitate,
repaus sau hibernare în timp ce muzica este redată utilizând
software-ul de redare audio, reporniţi software-ul de redare
audio.
‚‚Asiguraţi-vă că setările dispozitivului audio ale computerului
dumneavoastră sunt corecte.
‚‚Pentru Windows 8/8.1
Apăsaţi continuu tastele [Windows] şi [X] pentru a afişa
meniul, selectaţi tabul [Control Panel], [Hardware and
Sound], [Sound], [Playback], selectaţi [Sony PHA-3] ca
dispozitiv de redare şi apoi faceţi clic pe [Set default].
‚‚Pentru Windows 7/Windows Vista
Faceţi clic pe meniul [Start], selectaţi tabul [Control Panel],
[Hardware and Sound], [Sound], [Playback], selectaţi [Sony
PHA-3] ca dispozitiv de redare şi apoi faceţi clic pe [Set
default].
‚‚Pentru Macintosh
Faceţi clic pe meniul [Apple], selectaţi tabul [System
Preferences], [Sound], [Output] şi apoi selectaţi [PHA-3] ca
[Select a device for sound output].
‚‚Controlul volumului computerului dumneavoastră sau
software-ul de redare audio este setat să suprime sunetul.
Anulaţi setarea.
‚‚Unitatea CD-ROM nu acceptă funcţia de reproducere digitală.
Utilizaţi o unitate CD-ROM care acceptă funcţia de
reproducere digitală.
‚‚Este posibil ca sunetul emis în mod digital să nu fie redat de
la un port USB al computerului. În acest caz, conectaţi mufa
AUDIO IN/LINE OUT a unităţii la ieşirea audio analogică a
computerului.
Software-ul driverului pentru Windows nu poate fi instalat pe
un computer Windows.
‚‚Unitatea trebuie să fie conectată la computerul
dumneavoastră Windows în momentul instalării softwareului driverului.
În acest caz, conectaţi computerul Windows la portul de
conectare al Xperia/WALKMAN/PC (USB AUDIO) al unităţii
utilizând cablul micro-USB (inclus).
Pentru detalii privind conectarea consultaţi ilustraţia „Ieşire
digitală acceptată WALKMAN®/Xperia, Computer” de la pasul
3 din Ghidul de iniţiere.
Nivel redus al sunetului
‚‚Creşteţi volumul dispozitivului conectat.
‚‚Creşteţi volumul unităţii.
‚‚Când utilizaţi căşti cu impedanţă ridicată, setaţi comutatorul
de selectare GAIN la HIGH.
‚‚Utilizaţi căşti care au o mini-mufă stereo. Unitatea acceptă
doar căşti care au o mini-mufă stereo. Dacă utilizaţi căşti/set
de căşti cu telecomandă sau microfon, este posibil ca nivelul
sunetului să fie redus sau să nu existe deloc.
Unitatea nu porneşte.
‚‚Când durata bateriei se reduce la jumătate, aceasta este
aproape de finalul duratei de funcţionare. Consultaţi cel mai
apropiat dealer Sony pentru înlocuire.
Sunet distorsionat
‚‚Dacă dispozitivul audio este conectat la mufa AUDIO IN/LINE
OUT a unităţii, reduceţi volumul dispozitivului conectat.
‚‚Opriţi setarea egalizatorului a dispozitivului conectat.
Se generează paraziţi.
‚‚La conectarea unui dispozitiv audio la mufa AUDIO IN/LINE
OUT a unităţii, reglaţi volumul dispozitivului conectat şi apoi
creşteţi volumul unităţii.
‚‚Ţineţi computerul departe de unitate.
‚‚Reporniţi software-ul de redare audio.
‚‚Opriţi dispozitivul audio conectat şi apoi porniţi-l din nou.
Sunetul este întrerupt la conectarea la computer.
‚‚CPU-ul computerului este supraîncărcat. Închideţi alte
aplicaţii.
‚‚Există alte dispozitive USB conectate la computerul
dumneavoastră şi sunt utilizate în acelaşi timp. Încetaţi
utilizarea altor dispozitive USB.
Telecomanda setului de căşti nu funcţionează.
‚‚Funcţionarea cu telecomandă nu este acceptată de această
unitate.
Microfonul setului de căşti nu funcţionează.
‚‚Microfoanele de la seturi de căşti nu sunt acceptate de
această unitate.
Un radio sau un TV conectat nu poate primi un semnal/Se
generează paraziţi.
‚‚Ţineţi dispozitivul conectat departe de unitate.
Modele iPhone/iPad/iPod compatibile
Puteţi utiliza unitatea doar cu următoarele modele. Actualizaţi
iPhone, iPad sau iPod dumneavoastră la cea mai recentă
versiune software înainte de utilizare.
ˎˎiPhone 5s
ˎˎiPhone 5c
ˎˎiPhone 5
ˎˎiPhone 4s
ˎˎiPhone 4
ˎˎiPhone 3GS
ˎˎiPad Air
ˎˎiPad mini cu Retina display
ˎˎiPad (generaţia a 4-a)
ˎˎiPad mini
ˎˎiPad (generaţia a 3-a)
ˎˎiPad 2
ˎˎiPad
ˎˎiPod touch (generaţia a 5-a)
ˎˎiPod touch (generaţia a 4-a)
ˎˎiPod touch (generaţia a 3-a)
ˎˎiPod touch (generaţia a 2-a)
ˎˎiPod classic 120 GB/160 GB
(2009)
ˎˎiPod nano (generaţia a 7-a)
ˎˎiPod nano (generaţia a 6-a)
ˎˎiPod nano (generaţia a 5-a)
ˎˎiPod nano (generaţia a 4-a)
ˎˎiPod nano (generaţia a 3-a)
(Începând cu iulie 2014)
Designul şi specificaţiile pot fi modificate fără notificare
prealabilă.
Măsuri de precauţie
Despre Siguranţă
ˎˎNu aplicaţi greutate sau presiune pe această unitate, deoarece unitatea se
poate deforma datorită depozitării pe durate lungi.
ˎˎNu scăpaţi unitatea şi nu o supuneţi şocurilor externe deoarece poate
apărea o defecţiune.
ˎˎCurăţaţi unitatea cu o lavetă moale, uscată.
ˎˎDacă se aude un zgomot în timpul ascultării radioului etc., mutaţi unitatea
mai departe de dispozitivul conectat.
La amplasare
ˎˎNu utilizaţi unitatea în următoarele condiţii:
ˋˋExpusă la temperaturi extrem de ridicate (precum o maşină cu ferestrele
închise).
ˋˋSub acţiunea directă a razelor solare sau lângă o sursă de căldură.
ˋˋExpusă la vibraţii sau şoc mecanic.
ˋˋExpusă la un câmp magnetic.
(precum lângă un magnet, difuzor sau TV).
ˋˋÎn medii cu expunere excesivă la praf.
Specificaţii
Interval frecvenţă
10 Hz – 100 kHz (intrare AUDIO IN)
Distorsionare 0,01 % sau mai puţin (1 kHz)
Impedanţă acceptată
8 Ω - 600 Ω
Intrare maximă
2 Vrms (AUDIO IN)
Ieşire maximă
Conexiune echilibrată
Aprox. 320 mW + 320 mW (32 Ω, 1 % distorsionare)
Conexiune normală
Aprox. 100 mW + 100 mW (32 Ω, 1 % distorsionare)
Mufă de ieşire
Mini-mufă cu 3 poli ( (căşti) BALANCED-L)
Mini-mufă cu 3 poli ( (căşti) BALANCED-R)
Mini-mufă stereo*1 ( (căşti)-NORMAL)
Mini-mufă stereo*1 (Comutarea intrării şi a ieşirii a mufei AUDIO IN/LINE OUT
cu comutatorul OUTPUT)
Mufă/port de intrare
Port de conectare computer/WALKMAN®/Xperia
Port de conectare iPhone/iPad/iPod
Port de conectare intrare optică (port OPT IN)
Mini-mufă stereo*1 (Comutarea intrării şi a ieşirii a mufei AUDIO IN/LINE OUT
cu comutatorul OUTPUT)
*1Se acceptă doar mini-mufă stereo cu 3 conductori. Alte mufe, inclusiv
mini-mufa cu 2 conductori sau mini-mufa stereo cu 4 conductori nu sunt
acceptate.
Temperatură de funcţionare
0 °C - 40 °C
Sursa de alimentare
CC 5 V: la utilizarea adaptorului de c.a.
Consum de putere nominal
13,5 W
Dimensiuni
Aprox. 80 mm × 29 mm × 140,5 mm
(L/h/l, piesele proeminente nu sunt luate în considerare)
Masă
Aprox. 230 g
Biţi/frecvenţe de eşantionare acceptate
PCM: la conectarea la computer: maxim 384 kHz/32 biţi
la conectarea la iPhone/iPad/iPod: maxim 48 kHz/24 biţi
la conectarea la o legătură optică: maxim 192 kHz/24 biţi
DSD: 2,8 MHz, 5,6 MHz
Articole incluse
Amplificator pentru căşti (această unitate) (1)
Cablu digital pentru WALKMAN® (1)
Cablu digital pentru Xperia (1)
Cablu micro-USB (2)
Cablu stereo mini (1)
Adaptor de c.a. pe USB (2)
Curea din silicon (4)
Folie de protecţie (1)
Ghid de iniţiere (1)
Ghid de referinţă (acest document) (1)
Slovenščina
Priloženi priročniki
Priloženi so naslednji 3 priročniki.
Navodila za uporabo (ta dokument)
Vsebujejo varnostne napotke in specifikacije
izdelka.
Priročnik za začetnike (predstavitveni dokument)
Navodila za povezavo enote z napravami in
osnovna uporaba.
Mediu de funcţionare
SO compatibil:
Windows 8.1/Windows 8.1 Pro/Windows 8/Windows 8 Pro
Windows 7
Starter (SP1 sau o versiune ulterioară)/Home Basic (SP1 sau o versiune
ulterioară)/Home Premium (SP1 sau o versiune ulterioară)/Professional (SP1
sau o versiune ulterioară)/Ultimate (SP1 sau o versiune ulterioară)
Windows Vista
Home Basic (SP2 sau o versiune ulterioară)/Home Premium (SP2 sau o
versiune ulterioară)/Business (SP2 sau o versiune ulterioară)/Ultimate (SP2
sau o versiune ulterioară)
Mac OS X (v10.6.8 sau o versiune ulterioară)
CPU: Procesor Intel Core 2 1,6 GHz sau mai bun
Memorie: 1 GB sau mai mult
Port USB (USB 2.0 High Speed)
ˎˎTrebuie să existe unul dintre SO menţionate mai sus instalate pe computer
din fabrică.
ˎˎNu se garantează că unitatea poate funcţiona cu toate computerele.
ˎˎNu se garantează că unitatea poate funcţiona cu computere construite în
casă, sisteme de operare care sunt upgradate manual sau cu mai multe
sisteme de operare odată.
ˎˎNu se garantează că unitatea poate funcţiona împreună cu funcţii precum
modul de inactivitate, de repaus sau de hibernare, pe orice computer.
Designul şi specificaţiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.
Notificare privind mărcile comerciale
ˎˎWALKMAN® şi sigla WALKMAN® sunt mărci comerciale înregistrate ale Sony
Corporation.
ˎˎ„Xperia” şi „Xperia Tablet” sunt mărci comerciale ale Sony Mobile
Communications AB.
ˎˎiPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch şi Retina sunt mărci
comerciale ale Apple Inc., înregistrate în S.U.A. şi în alte ţări. iPad Air şi iPad
mini sunt mărci comerciale ale Apple Inc.
ˎˎ„Made for iPod”, „Made for iPhone” şi „Made for iPad” reprezintă un
accesoriu electronic care a fost conceput pentru a fi conectat anume la un
iPod, iPhone, sau un iPad, respectiv, şi a fost certificat de dezvoltator pentru
a respecta standardele de performanţă Apple. Apple nu este responsabil
pentru utilizarea acestui dispozitiv sau pentru conformitatea acestuia la
standardele de securitate şi de reglementare. Reţineţi că utilizarea acestui
accesoriu împreună cu iPod, iPhone sau iPad poate afecta performanţa
conexiunii wireless.
ˎˎMacintosh şi Mac OS sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în
S.U.A. şi alte ţări.
ˎˎMicrosoft, Windows şi Windows Vista sunt mărci comerciale înregistrate sau
mărci comerciale ale Microsoft Corporation în Statele Unite şi/sau alte ţări.
ˎˎToate celelalte mărci comerciale şi mărci comerciale înregistrate sunt mărci
comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale deţinătorilor respectivi. În
acest manual, simbolurile TM şi ® nu sunt specificate.
Vodnik za pomoč (navodila za uporabo)
Za podrobnejša navodila za uporabo enote si
oglejte vodnik za pomoč v računalniku ali
pametnemu telefonu. V vodniku za pomoč najdete
tudi nasvete za odpravljanje morebitnih težav.
URL:
http://rd1.sony.net/help/mdr/pha-3/h_ce/
Dvodimenzionalna koda:
POZOR
Da bi zmanjšali nevarnost električnega udara, ne odpirajte
ohišja. Servisiranje prepustite kvalificiranemu osebju.
Da bi zmanjšali nevarnost požara ali električnega udara,
napajalnika ne izpostavljajte kapljanju ali škropljenju tekočin.
Napajalnika ne nameščajte pod predmete, napolnjene s
tekočino, kot so vaze.
Napajalnik namestite tako, da ga lahko v primeru težav
nemudoma izklopite iz stenske električne vtičnice.
Enota ni izključena iz vira napajanja (omrežja), dokler je
priključena v stensko vtičnico, tudi če je sama enota izklopljena.
Za namestitev naprave niso primerni ozki prostori, kot so knjižne
police ali vgrajene omarice.
Baterij (alkalnih ali vgrajenih baterij) ne izpostavljajte močni
toploti, kot na primer soncu, ognju ali podobnim virom toplote
za dlje časa.
Za stranke v Združenem kraljestvu, na Irskem, Malti in Cipru:
Uporabite USB-napajalnik (A).
Zaradi varnostnih razlogov USB-napajalnik (B) ni namenjen za
zgoraj omenjene države/regije, zato ga v njih ne uporabljajte.
Za stranke v drugih državah/regijah:
Uporabite USB-napajalnik (B).
(A)
(B)
Ploščica s podatki je nameščena na spodnji stranici enote.
Obvestilo strankam: naslednji podatki so veljavni samo za
opremo, prodano v državah, ki upoštevajo smernice EU
Ta izdelek je bil izdelan s strani ali v imenu Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonska. Poizvedbe,
povezane z skladnostjo izdelkov, ki temelji na zakonodaji
Evropske unije, se naslovi na pooblaščenega zastopnika, Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Nemčija. Za vse storitve ali garancijske zadeve prosimo, da se
obrnete na naslove navedene v ločenih servisnih ali garancijskih
dokumentih.
Odstranitev odpadnih baterij in električne in
elektronske opreme (veljavno v Evropski uniji in
ostalih evropskih državah s sistemom ločenega
zbiranja odpadkov)
Ta simbol na izdelku, bateriji ali na embalaži pomeni,
naj se z izdelkom in baterijo ne ravna enako kot z gospodinjskimi
odpadki.
Pri nekaterih baterijah se ta simbol uporablja v kombinaciji z
oznako za kemijski element. Oznaka za živo srebro (Hg) ali svinec
(Pb) je dodana v primeru, da baterija vsebuje več kot 0,0005%
živega srebra ali več kot 0,004% svinca.
S tem, ko izdelke in baterije pravilno odvržete, pripomorete k
preprečevanju potencialnih negativnih posledic za okolje in naše
zdravje, ki bi ga povzročilo nepravilno odvrženje. Z recikliranjem
materialov bomo ohranili naravne vire.
V primeru izdelkov, ki zaradi varnosti, zmogljivosti ali
shranjevanja podatkov potrebujejo stalno povezavo z vgrajeno
baterijo, naj to baterijo zamenja le usposobljeno servisno osebje.
Da se zagotovi ustrezno ravnanje z baterijo in električno in
elektronsko opremo, oddajte izrabljene izdelke na zbirni točki za
recikliranje električne in elektronske opreme.
Za vse ostale baterije vas prosimo, da preberete poglavje o varni
odstranitvi baterij iz izdelka. Baterijo predajte na zbirni točki za
recikliranje odpadnih baterij.
O podrobnostih glede recikliranja tega izdelka ali baterije lahko
povprašate na upravni enoti, službi oddajanja gospodinjskih
odpadkov ali v trgovini, kjer ste izdelek ali baterijo kupili.
Odpravljanje težav
Če pri uporabi te enote pride do kakršnihkoli težav, upoštevajte
naslednji seznam morebitnih rešitev in na našem spletnem
mestu preberite informacije o podpori za ta izdelek. Če težave ne
uspete razrešiti, se za nasvet obrnite na najbližjega prodajalca
izdelkov Sony.
Enota se med uporabo lahko segreje. To ni okvara.
Ni zvoka
‚‚Preverite, ali sta enota in avdio naprava pravilno povezani.
‚‚Preverite, ali je povezana naprava vklopljena.
‚‚Preverite, ali je ta enota vklopljena.
‚‚Preverite, ali je stikalo INPUT za izbiro vhoda preklopljeno v
pravilni položaj za uporabo povezane avdio naprave.
‚‚Preverite, ali je stikalo OUTPUT za izbiro izhoda preklopljeno v
pravilni položaj za uporabo želene izhodne vtičnice.
‚‚Zvišajte glasnost v povezani napravi.
‚‚Zvišajte glasnost v tej enoti.
‚‚Slušalke trdno priklopite v vtičnico na tej enoti.
‚‚Preverite, ali so enota, ojačevalnik in aktivni zvočnik pravilno
povezani.
‚‚Preverite, ali povezane slušalke omogočajo predvajanje
stereo signala in ne samo mono signala.
Ta enota ne podpira slušalk za predvajanje mono signala. Ne
uporabljajte slušalk za predvajanje mono signala. Zaradi tega
lahko pride do nepravilnega delovanja.
‚‚Pri pošiljanju signala v enoto prek priključka AUDIO IN/LINE
OUT bo zvok predvajan prek priključka  (Slušalke) NORMAL.
‚‚Enota je združljiva samo z optičnimi signali v digitalnem
formatu PCM.
Pri povezavi z računalnikom ni zvoka ali pa zvok ni pravilno
predvajan.
‚‚Računalnik enote ne prepozna kot napravo USB. Znova
zaženite računalnik.
V računalnik z operacijskim sistemom Windows namestite
gonilniško programsko opremo »Sony USB Device Driver«.
Obiščite naslednje spletno mesto in namestite programsko
opremo.
http://www.sony.eu/support/dna
‚‚Zvišajte glasnost v računalniku ali programski opremi.
‚‚Če ste enoto povezali z računalnikom med uporabo
programske opreme za predvajanje zvoka, znova zaženite
programsko opremo za predvajanje zvoka.
‚‚Za predvajanje podatkov za zvok visoke ločljivosti iz
računalnika prek te enote uporabite programsko opremo, ki
je združljiva z zvokom visoke ločljivosti, na primer
predvajalnik »Hi-Res Audio Player«.
V računalnik namestite predvajalnik »Hi-Res Audio Player«, če
ga še niste namestili. Obiščite naslednje spletno mesto in
namestite programsko opremo.
http://www.sony.eu/support/dna
‚‚Če računalnik med predvajanjem glasbe z uporabo
programske opreme za predvajanje zvoka preklopi v stanje
pripravljenosti, mirovanje ali hibernacijo, znova zaženite
programsko opremo za predvajanje zvoka.
‚‚Preverite, ali so nastavitve naprave za predvajanje zvoka v
računalniku pravilne.
‚‚Za računalnike z operacijskim sistemom Windows 8/8.1
Pritisnite in držite tipki [Windows] in [X] za prikaz menija,
nato izberite [Control Panel] (Nadzorna plošča), [Hardware
and Sound] (Strojna oprema in zvok), [Sound] (Zvok) ter na
kartici [Playback] (Predvajanje) za napravo za predvajanje
izberite [Sony PHA-3] in kliknite [Set default] (Nastavi kot
privzeto).
‚‚Za računalnike z operacijskim sistemom Windows 7/
Windows Vista
Kliknite meni [Start], nato izberite [Control Panel] (Nadzorna
plošča), [Hardware and Sound] (Strojna oprema in zvok),
[Sound] (Zvok) ter na kartici [Playback] (Predvajanje) za
napravo za predvajanje izberite [Sony PHA-3] in kliknite [Set
default] (Nastavi kot privzeto).
‚‚Za računalnike Macintosh
Kliknite meni [Apple], nato izberite [System Preferences]
(Sistemske nastavitve), [Sound] (Zvok) ter na kartici
[Output] (Izhod) za možnost [Select a device for sound
output] (Izberite napravo za predvajanje zvoka) izberite
[PHA-3].
‚‚Nadzor glasnosti v računalniku ali v programski opremi za
predvajanje zvoka je nastavljen na izklopljeni zvok. Prekličite
to nastavitev.
‚‚Pogon CD-ROM ne podpira funkcije za digitalno reprodukcijo
zvoka. Uporabite pogon CD-ROM s podporo funkciji za
digitalno reprodukcijo zvoka.
‚‚Digitalno oddajanega zvoka morda ni mogoče poslati iz
izhodnih vrat USB v računalniku. V takšnem primeru vtičnico
AUDIO IN/LINE OUT na enoti povežite z vhodom za analogni
avdio signal na računalniku.
Gonilniške programske opreme za operacijski sistem
Windows ni mogoče namestiti v računalnik Windows.
‚‚Enoto morate med namestitvijo gonilniške programske
opreme povezati z računalnikom Windows.
V tem primeru računalnik Windows povežite s priključkom
Xperia/WALKMAN/PC (USB AUDIO) na enoti z uporabo kabla
micro-USB (priložen).
Za podrobnosti o povezavi glejte sliko »Naprava WALKMAN®/
Xperia ali računalnik s podporo za digitalni izhod« v 3. koraku
Priročnika za začetnike.
Nizka glasnost
‚‚Zvišajte glasnost v povezani napravi.
‚‚Zvišajte glasnost v tej enoti.
‚‚Pri uporabi slušalk z visoko impedanco stikalo GAIN
preklopite v položaj HIGH.
‚‚Uporabite slušalke s stereo mini vtičem. Ta enota podpira
samo slušalke s stereo mini vtičem. Če uporabite slušalke/
naglavne slušalke z daljinskim upravljalnikom ali mikrofonom,
bo predvajani zvok morda tih ali pa zvok sploh ne bo
predvajan.
Enota se ne vklopi.
‚‚Ko trajanje delovanja z akumulatorjem pade na polovico, je
baterija blizu konca svoje življenjske dobe. Za zamenjavo
baterije se obrnite na najbližjega prodajalca izdelkov Sony.
Zvok je popačen
‚‚Če je avdio naprava povezana z vtičnico AUDIO IN/LINE OUT
na enoti, znižajte glasnost v povezani avdio napravi.
‚‚V povezani avdio napravi izklopite izenačevalnik.
Sliši se hrup.
‚‚Če je avdio naprava povezana z vtičnico AUDIO IN/LINE OUT
na enoti, prilagodite glasnost v povezani avdio napravi in
nato zvišajte glasnost v tej enoti.
‚‚Računalnika ne približujte tej enoti.
‚‚Znova zaženite programsko opremo za predvajanje zvoka.
‚‚Izklopite in znova vklopite povezano avdio napravo.
Pri povezavi z računalnikom prihaja do prekinitev pri
predvajanju zvoka.
‚‚Procesor (CPU) v računalniku je preobremenjen. Zaprite ostale
aplikacije.
‚‚Z računalnikom so istočasno povezane in v uporabi tudi
druge naprave USB. Prekinite uporabo drugih naprav USB.
Daljinski upravljalnik na naglavnih slušalkah ne deluje.
‚‚Ta enota ne podpira daljinskega upravljalnika.
Mikrofon na naglavnih slušalkah ne deluje.
‚‚Ta enota ne podpira mikrofonov na naglavnih slušalkah.
Povezani radio ali TV ne more sprejeti signala/sliši se šum.
‚‚Povezane naprave ne približujte tej enoti.
Združljivi modeli iPhone/iPad/iPod
Enoto lahko uporabljate le z naslednjimi modeli. Pred uporabo
posodobite programsko opremo naprave iPhone, iPad oz. iPod z
najnovejšo različico.
ˎˎiPhone 5s
ˎˎiPhone 5c
ˎˎiPhone 5
ˎˎiPhone 4s
ˎˎiPhone 4
ˎˎiPhone 3GS
ˎˎiPad Air
ˎˎiPad mini z zaslonom Retina
ˎˎiPad (4. generacija)
ˎˎiPad mini
ˎˎiPad (3. generacija)
ˎˎiPad 2
ˎˎiPad
ˎˎiPod touch (5. generacija)
ˎˎiPod touch (4. generacija)
ˎˎiPod touch (3. generacija)
ˎˎiPod touch (2. generacija)
ˎˎiPod classic 120 GB/160 GB
(2009)
ˎˎiPod nano (7. generacija)
ˎˎiPod nano (6. generacija)
ˎˎiPod nano (5. generacija)
ˎˎiPod nano (4. generacija)
ˎˎiPod nano (3. generacija)
(Stanje julija 2014)
Oblikovanje in specifikacije se lahko spremenijo brez
predhodnega obvestila.
Previdnostni ukrepi
Varnostni napotki
ˎˎNa to enoto ne postavljajte težkih predmetov, ker lahko zaradi tega čez čas
pride do deformacij enote.
ˎˎPazite, da vam enota ne pade po tleh, in ne izpostavljajte je udarcem, ker
lahko zaradi tega pride do okvare.
ˎˎEnoto čistite z mehko suho krpo.
ˎˎČe se pri poslušanju radijskega programa ipd. sliši hrup, enoto odmaknite
od povezane naprave.
O postavitvi enote
ˎˎEnote ne nameščajte na naslednja mesta:
ˋˋMesta, ki so izpostavljena visokim temperaturam (npr. v avto z zaprtimi
okni).
ˋˋMesta, ki so izpostavljena neposredni sončni svetlobi ali pa so v bližini
virov toplote.
ˋˋMesta, ki so izpostavljena mehanskim vibracijam ali udarcem.
ˋˋMesta, ki so izpostavljena magnetnemu polju.
(Na primer v bližini magneta, zvočnika ali televizorja.)
ˋˋMesta, ki so izpostavljena prekomerni prašnosti.
Specifikacije
Frekvenčni razpon
10 Hz–100 kHz (vhod AUDIO IN)
Popačenje 0,01 % ali manj (1 kHz)
Podprta impedanca
8–600 Ω
Najvišja vhodna vrednost
2 Vrms (AUDIO IN)
Najvišja izhodna vrednost
Uravnotežena povezava
Pribl. 320 mW + 320 mW (32 Ω, popačenje 1 %)
Običajna povezava
Pribl. 100 mW + 100 mW (32 Ω, popačenje 1 %)
Izhodna vtičnica
3-polna mini vtičnica ( (slušalke) BALANCED-L)
3-polna mini vtičnica ( (slušalke) BALANCED-R)
Stereo mini vtičnica*1 ( (slušalke)-NORMAL)
Stereo mini vtičnica*1 (preklop vhoda in izhoda na vtičnici AUDIO IN/LINE OUT
s stikalom OUTPUT)
Vhodna vtičnica/vrata
Vrata za povezavo računalnika/naprave WALKMAN®/naprave Xperia
Vrata za povezavo naprave iPhone/iPad/iPod
Vhodna vrata za optično povezavo (vrata OPT IN)
Stereo mini vtičnica*1 (preklop vhoda in izhoda na vtičnici AUDIO IN/LINE OUT
s stikalom OUTPUT)
*1Podprt je samo stereo mini vtič s 3 stiki. Druge vrste vtičev, vključno z mini
vtičem z 2 stikoma ali stereo mini vtičem s 4 stiki, niso podprte.
Delovna temperatura
0–40 °C
Napajalna napetost
Enosmerna napetost 5 V z uporabo napajalnika
Nazivna poraba električne energije
13,5 W
Mere
Pribl. 80 mm × 29 mm × 140,5 mm
(š/v/g, štrleči deli niso upoštevani)
Teža
Pribl. 230 g
Podprte frekvence vzorčenja/bitne ločljivosti zvoka
PCM: pri povezavi z računalnikom: največ 384 kHz/32-bitno
pri povezavi z napravo iPhone/iPad/iPod: največ 48 kHz/24-bitno
pri uporabi optične povezave: največ 192 kHz/24-bitno
DSD: 2,8 MHz, 5,6 MHz
Vsebina kompleta
Ojačevalnik za slušalke (ta enota) (1)
Digitalni kabel za naprave WALKMAN® (1)
Digitalni kabel za naprave Xperia (1)
Kabel micro-USB (2)
Stereo mini kabel (1)
USB-napajalnik (2)
Silikonski pašček (4)
Zaščitna folija (1)
Priročnik za začetnike (1)
Navodila za uporabo (ta dokument) (1)
Delovno okolje
Primeren operacijski sistem:
Windows 8.1/Windows 8.1 Pro/Windows 8/Windows 8 Pro
Windows 7
Starter (SP1 ali novejši)/Home Basic (SP1 ali novejši)/Home Premium (SP1 ali
novejši)/Professional (SP1 ali novejši)/Ultimate (SP1 ali novejši)
Windows Vista
Home Basic (SP2 ali novejši)/Home Premium (SP2 ali novejši)/
Business (SP2 ali novejši)/Ultimate (SP2 ali novejši)
Mac OS X (v10.6.8 ali novejši)
CPU: procesor Intel Core 2 1,6 GHz ali hitrejši
Pomnilnik: 1 GB ali več
Vrata USB (USB 2.0 High Speed)
ˎˎEden od zgoraj navedenih operacijskih sistemov mora biti tovarniško
nameščen v računalniku.
ˎˎDelovanje enote z vsemi računalniki ni zajamčeno.
ˎˎDelovanje enote z lastnoročno sestavljenimi računalniki, samostojno
nadgrajenimi operacijskimi sistemi ali pri hkratni uporabi več operacijskih
sistemov ni zajamčeno.
ˎˎDelovanje enote pri uporabi funkcij stanja pripravljenosti, mirovanja ali
hibernacije v kakršnemkoli računalniku ni zajamčeno.
Oblikovanje in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
Obvestila o blagovnih znamkah
ˎˎWALKMAN® in logotip WALKMAN® sta registrirani blagovni znamki družbe
Sony Corporation.
ˎˎ»Xperia« in »Xperia Tablet« sta blagovni znamki družbe Sony Mobile
Communications AB.
ˎˎiPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch in Retina so
registrirane blagovne znamke družbe Apple Inc. v ZDA in drugih državah.
iPad Air in iPad mini sta blagovni znamki družbe Apple Inc.
ˎˎOznake »Made for iPod«, »Made for iPhone« in »Made for iPad« pomenijo,
da je elektronska dodatna oprema posebej zasnovana za uporabo z
napravami iPod, iPhone ali iPad in proizvajalec jamči, da izpolnjuje zahteve
standardov družbe Apple. Družba Apple ne odgovarja za delovanje te
naprave ali za njeno skladnost z varnostnimi standardi in predpisi. Uporaba
te dodatne opreme z napravami iPod, iPhone ali iPad lahko vpliva na
učinkovitost brezžične povezave.
ˎˎMacintosh in Mac OS sta blagovni znamki družbe Apple Inc., registrirani v
Združenih državah in drugih državah.
ˎˎMicrosoft, Windows in Windows Vista so registrirane blagovne znamke ali
blagovne znamke družbe Microsoft Corporation v ZDA in/ali drugih državah.
ˎˎVse ostale blagovne znamke in registrirane blagovne znamke so blagovne
znamke ali registrirane blagovne znamke njihovih lastnikov. V teh navodilih
oznaki TM in ® nista uporabljeni.
Download PDF

advertising