Sony | RDP-XA900IP | Sony RDP-XA900iP Докинг станция на високоговорител за iPhone/iPod с Bluetooth® Инструкции за експлоатация

Персонална аудио
докинг системa
Упътване за употреба
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да предотвратите пожар или токов удар,
не излагайте устройството на пръски и не поставяйте върху устройството съдове пълни с
вода като например вази.
За да предотвратите пожар, не покривайте
вентилационните отвори на системата с
вестници, покривки, пердета и т.н.
Не поставяйте източници на пламък като
запалени свещи върху устройството.
Не инсталирайте устройството в затворени
пространства, като например лавици или
вградени шкафове.
Тъй като щекерът на променливотоковия
адаптер се използва за изключване на устройството от електрическата мрежа, свържете
към леснодостъпен контакт. Ако забележите
необичайно поведение в устройството, изключете незабавно от електрическата мрежа.
Не излагайте батериите или устройството
с инсталирани в него батерии на прекалени
горещини, като например на пряка слънчева
светлина, огън или подобни.
Устройството е свързано с електрическата
мрежа, докато щепселът му е в контакта,
дори да сте изключили от бутоните на самото устройство.
Поддържайте литиевата батерия извън обсега
на деца. Ако батерията бъде погълната, консултирайте се с лекар незабавно.
ВНИМАНИЕ
Подменяйте батериите само с указания в
инструкциите вид. В противен случай може да
се получи експлозия.
Подменяйте батерията само със Sony модел
CR2025 литиева батерия.
Използването на друга батерия представлява
риск от пожар или експлозия.
Забележка за потребители в страни,
попадащи под изискванията на директивите на Европейския съюз:
Производителят на този продукт е Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 1080075 Japan. Оторизираният представител
на EMC и безопасност на продукта е Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Germany. За въпроси, касаещи сервиза
и гаранцията на устройството, се обръщайте
към адресите, указани в съответните документи, приложени към продукта.
Изхвърляне на стари електрически & електронни
уреди
(Приложимо за страните от
Европейския съюз и други
европейски страни, използващи система за разделно
събиране на отпадъци)
Този символ на устройството или на неговата
опаковка показва, че този продукт не трябва
да се третира като домашен отпадък. Вместо
това, той трябва да бъде предаден в съответните пунктове за рециклиране на електрически
и електронни уреди. Изхвърляйки този продукт на правилното място, вие предотвратявате потенциални негативни последици за
околната среда и човешкото здраве, които в
противен случай, при неправилното изхвърляне на този продукт, могат да се случат.
Рециклирането на материалите ще помогне за
запазването на естествените ресурси. За поподробна информация относно рециклирането
на този продукт, моля, свържете се с местния
градски офис, службата за изхвърляне на отпадъци или с магазина, от който сте закупили
продукта.
1
Изхвърляне на използвани
батерии (Приложимо за
страните от Европейския
съюз и други европейски
страни, използващи система за разделно събиране на
отпадъци)
Този символ на батериите или на тяхната
опаковка показва, че този продукт не трябва
да се третира като домашен отпадък. Изхвърлянето на батериите на правилното място
ще предотврати потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве,
които могат да се случат в противен случай,
при неправилното изхвърляне на продукта.
Рециклирането на материалите ще помогне
за запазването на естествените ресурси. В
случай, че поради мерки за безопасност или
интегритет на данните продуктът трябва
постоянно да бъде свързан с батерията, то
отстраняването на батерията от устройството трябва да се извършва единствено в
квалифициран сервиз.
За да се уверите, че батерията ще бъде правилно изхвърлена, предайте устройството,
когато животът му изтече, в правилния събирателен пункт за рециклиране на електрическо
и електронно оборудване.
Относно всички други видове батерии, моля,
прегледайте частта относно безопасното
сваляне на батериите от продукта. Предайте
продукта в правилния събирателен пункт за
рециклиране на батерии.
За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се с
местния градски офис, службата за изхвърляне
на отпадъци или с магазина, от който сте
закупили продукта.
2
Съдържание
Преглед на персоналната аудио докинг
система ..........................................................4
Упътване за частите..........................................6
Основен корпус............................................6
Устройство за дистанционно
управление .....................................................9
Подготовка за работа
Подготовка на устройството и дистанционното управление............................................10
Свързване към променливотоков
източник .....................................................10
Подготовка на устройството за дистанционно управление ............................10
Включване на устройството ...............10
Свързване на вашата мрежа............................11
Свързване към Wi-Fi мрежа .....................11
Свързване посредством кабел ...............11
Опция 3: Wi-Fi свързване посредством
Аccess Point Scan ........................................12
Насладете се на аудио съдържание
Слушане от iPod устройство .......................15
Слушане посредством функция “AirPlay” ...17
Слушане от Bluetooth устройства ..............18
Сдвояване с Bluetooth устройство .....18
Работа с Bluetooth устройство ...........18
Слушане посредством други компоненти ..20
Обновяване на софтуера .................................20
Нулиране на устройството ...........................21
Допълнителна информация
Отстраняване на проблеми .............................2
Спецификации .....................................................26
Съвместими модели iPod устройства и
компютри ...................................................27
Системни изисквания за компютърни
настройки на функция “AirPlay” ............28
Предпазни мерки ................................................28
3
Преглед на персоналната аудио докинг системa
Това устройство ви позволява да се насладите на звук от различни източници.
AirPlay
Bluetooth®
Teлeвизор и т.н.
Портативен аудио
плейър и т.н.
iPod
Можете да се насладите на звук от iPod устройство, iPhone или iPad като ги поставите върху
docking tray на това устройство и едновременно с
това зареждате (стр. 15).
4
AirPlay
Можете да се насладите на звук от iPhone, iPod
touch устройство/ iPad или iTunes посредством
това устройство, където и да се намирате в дома
си (стр. 17).
Трябва да настроите вашите iPhone/ iPod Touch
устройство/iPad към Wi-Fi мрежа и да свържете
това устройство към мрежата.
Bluetooth
Можете да слушате звук от Bluetooth устройство
като например мобилен телефон като безжично се
свържете към това устройство (стр. 18).
Телевизор и т.н.
Можете да слушате звук от допълнителен компонент като например телевизор или CD плейър
като ги свържете към AUDIO IN (DIGITAL) терминала на това устройство (стр. 20).
Телевизор и т.н.
Портативен аудио плейър и т.н.
Можете да слушате звук от допълнителен компонент като например портативен аудио плейър
като свържете към AUDIO IN (ANALOG) терминала на това устройство (стр. 20).
5
Упътване за частите
Основен корпус
Горна част/предна част
A Docking Tray
Натиснете Docking Tray в предната част, за
да отворите или затворите.
Настройте вашия iPod върху Docking Tray,
когато искате да работите с устройството, поставено върху шейната или по време
на зареждане (стр. 15).
B Индикатор за входящ статус
Указва входящия статус на устройството.
Бял (нормален): Устройството е в режим
„iPod”/AUDIO IN.
Бял (умален): Устройството е в “AirPlay”/
Bluetooth режим и не е установена връзка.
Зелен: Устройството е в режим „AirPlay” и
е установена връзка.
Син: Устройството е в режим Bluetooth и е
установена връзка.
Примигва, когато стартира операция.
Примигва трикратно, когато нивото на
звука е в положение минимум или максимум.
6
C Сензор на устройството за дистанционно управление (вътре)
D "/1 бутон, индикатор (включване/
готовност)
Включва устройството (стр. 10) или го
поставя в режим на готовност.
Показва нивото на захранване на устройството.
Зелено (свети): устройството е включено
Зелено (примигва): устройството се
включва.
Червено: устройството е в режим на
готовност.
Златисто: устройството е в режим на
готовност на мрежата.
Съвети:
• Когато устройството е в режим готовност
мрежа и получи команда да възпроизведе на „AirPlay”
устройство, уредът се включва и автоматично
започва възпроизвеждане.
• За да превключите устройството между режим на
готовност и мрежови режим на готовност, натиснете и задръжте бутон "/1, докато цветът на
индикатор "/1се промени.
E „iPod”, бутони AUDIO IN, BLUETOOTH,
– PAIRING, индикатори
Избира устройство източник (стр. 15, 18,
20).
Светва в златисто, когато устройството
е в режим „iPod”/AUDIO IN или в синьо,
когато е в режим Bluetooth, според избрания
източник.
BLUETOOTH индикаторът показва статус
на свързване за Bluetooth опция:
Синьо (свети): Връзката е установена.
Синьо (примигва бавно): Връзката се установява в момента.
Синьо (примигва бързо): Активиран е режим
за сдвояване.
F Индикатор “AirPlay”
Светва в зелено, когато устройството е в
режим „AirPlay”
G Индикатор „LINK”
Показва статус на връзката с окабелени/
Wi-Fi мрежа.
Зелено (свети): установена е Wi-Fi връзка.
Зелено (примигва): Wi-Fi връзката се установява.
Златисто (свети): установена е връзка с
кабел.
Златисто (примигва): извършва се връзка с
кабел.
Червено (примигва): извършва се едно от
следните.
-- Устройството не може да намери безжичен LAN рутер/точка на достъп.
-- Метод на сигурност/избор на парола за
безжичен LAN рутер/точката за достъп
е грешна.
-- Получила се е грешка
Не свети: процесът за настройка за Wi-Fi
мрежа не е завършил.
H Бутон UPDATE, индикатор
Натиснете и задръжте, за да започнете обновяване на софтуера на това устройство
(стр. 20).
Показва статус на обновяване на устройството.
Зелено (свети): устройството може да бъде
обновено.
Зелено (примигва): устройството се
обновява.
Не свети: устройството няма нужда от
обновяване.
I Бутон (възпроизвеждеане/пауза)
Започва възпроизвеждане на iPod устройството ви. Натиснете неколкократно,
за да направите пауза или продължите с
възпроизвеждането.
J Бутон VOLUME +/Регулира нивото на звука.
7
Задна част
A Бутон WPS
Използвайте, за да свържете устройството
към вашата Wi-FI мрежа, за подробности се
обърнете към приложения „AirPlay посредством настройка на Wi-Fi мрежа”.
B LAN Вход
Свържете мрежови (LAN) кабел (не е приложен, стр. 11).
C Бутон RESET (NETWORK)
Натиснете и задръжте, за да нулирате устройството към фабричните му настройки по подразбиране (когато индикатор "/1
започне на примигва).
Използвайте тънък обект, като например
малка игла.
Забележка
Настройки различни от мрежовите настройки,
включително информация по Bluetooth сдвояване,
не се нулират.
D AUDIO IN терминали
DIGITAL (OPT): Свържете към цифров (оптичен) изходящ жак на външен компонент
(стр. 20).
ANALOG: Свържете към аналогов (стерео)
жак за извеждане на външен компонент (стр.
20).
E VIDEO OUT терминал
Използвайте, за да изведете видео файлове
от iPod устройството на докинг станцията (стр. 15).
8
F АC IN терминал
Свържете приложения променливотоков
кабел (стр. 10)
Основен корпус
A „iPod”, бутони AUDIO IN, BLUETOOTH
Избира източник (стр. 15, 18, 20).
B u Бутон (възпроизвеждане/пауза)
Започва възпроизвеждане на iPod устройството или Bluetooth устройството. Натиснете неколкократно, за да извършите
пауза/продължите с върпроизвеждането.
> Бутон (бързо превъртане напред)
Преминете към следващ запис.
Натиснете и задръжте, за да намерите
желана точка в записа
E Бутон MENU
Връща се към предишно меню на iPod устройството, което е на шейната.
Бутон ENTER
Въведете желаната опция от менюто или
започнете възпроизвеждане.
Бутон V (нагоре)/v (надолу)
Изберете отмяна от менюто или запис на
възпроизвеждане.
F Бутон VOL (ниво на звука) +/Регулира нивото на звука.
. Бутон (бавно превъртане назад)
За да се върнете към предишен запис. По
време на възпроизвеждане тази операция ви
връща към началото на настоящия запис. За
да се върнете към предишен запис, натиснете двукратно.
Натиснете и задръжте, за да намерите
желана точка.
C "/1 бутон (готовност/включване)
Включва устройството (стр. 10) или го
поставя в режим на готовност/режим на
мрежова готовност.
D Бутон DIMMER
Променя яркостта на индикатора за входящ статус (ярка/тъман/изключена).
9
Подготовка за работа
Подготовка на устройството и
дистанционното управление
За да подмените батерията на устройството за дистанционно управление
Ако устройството за дистанционно управление престане да работи, подменете батерията
(CR2025) с нова.
Свързване към променливо токов
източник
1
j
Свържете конектора на приложения
променливотоков кабел към AC IN
терминала на устройството.
Съсthe
страна
e нагоре
e side facing
up
Включване на устройството
Натиснете бутон "/1
2
Включете променливотоковия кабел
към стенен контакт.
Индикатор "/1 започва да примигва. Можете
да работите с устройството, когато индикаторът "/1 спре да примигва и светне в зелено.
Индикаторът LINK също започва да примигва. Можете да настроите или използвате
функция „AirPlay”, когато индикаторът спре да
примигва.
Може да отнеме известно време преди индикаторите да спрат да примигват.
Подготовка на устройството за
дистанционно управление
Преди да използвате устройството за дистанционно управление за първи път, отстранете
изолационната лента.
Забележка
След като възпроизвеждането на свързаното устройство е приключило, ако не извършите операция
в продължение на 20 минути, устройството автоматично ще навлезе в режим на готовност/мрежови
режим на готовност.
10
Свързване към мрежа
Вижте следните описания, за да определите правилния начин на свързване.
Свързване към WI-Fi мрежа
Свързване към мрежа с кабел
Опция 1: Wi-Fi връзка, като използвате
метод на конфигурация WPS Push бутон
Съвет за свързване: бежичен LAN рутер/точка
за достъп.
Опция 4: Кабелно свързване
Свържете устройството и безжичен LAN
рутер/точка за достъп посредством мрежови
(LAN) кабел (не е приложен). След това включете устройството.
Индикаторът LINK светва в златисто,
когато е установена връзка (около 90 секунди
по-късно).
Обърнете се към A на приложения „AirPlay посредством настройка на Wi-Fi мрежа” за повече
подробности.
Опция 2: Wi-Fi свързване посредством
D-Sappli*
Съвет за свързване: iPhone/ iPod touch
устройство/iPad
Обърнете се към B в приложения „AirPlay посредством настройка на Wi-Fi мрежа” за повече
подробности.
* за повече подробности относно D-Sappli вижте
стр. 16.
Опция 3: Wi-Fi свързване посредством
Access Point Scan (стр. 12)
Съвет за свързване: Mac или PC
11
За Mac
Стартирайте Safari и изберете [Bonjour]
в подразделение [Bookmarks], след това
изберете [RDP-XA900iP].
За PC
Стартирайте браузера и въведете един
от следните URL в лентата за въвеждане
на адреси на браузера.
Опция 3: Wi-Fi свързване посредством
Access Point Scan
1
Подгответе за следните устройства.
• Това устройство
• Mac или PC
• Безжичен LAN рутер/точка за достъп
• Мрежови (LAN) кабел (не е приложен), ако е
нужно
2
• Когато използвате мрежови (LAN) кабел
Подгответе името на безжичната
си мрежа (SSID) и парола (ако има
такава) в наличност за референция.
SSID (име на безжичната мрежа)
• Когато се свързвате безжично
Парола или ключ за сигурност (WEP или
WPA ключ)
3
Обърнете се към инструкциите за експлоатация на безжичния LAN рутер/точка за
достъп.
Свържете устройството и Mac или
PC посредством мрежови (LAN) кабел
(не е приложен). След това включете
устройството.
Изчакайте около 4 минути, докато индикатор LINK светне в златисто.
Съвет
5
Изберете желан език, когато се появи
екран [Language Setup].
6
Изберете [Network Settings] от
менюто
Можете да извършите тази процедура също и
безжично. Вижте „Безжично свързване” (стр. 13).
4
Влезте в екран [Sony Network Device
Setting].
Network Settings
12
7
Изберете SSID на безжичния LAN
рутер/точка за достъп и след това
въведете код да достъп.
SSID
8
9
Изберете [Apply].
Изключете мрежовия (LAN) кабел
от устройството, като следвате
инструкциите на екрана
Устройството се рестартира автоматично, след това индикаторът LINK светва в зелено, когато е установена връзка.
За Windows 7
Включете вашето PC
Щракнете върху иконка
в дъното на
екрана.
Изберете [RDP-XA900iP_Setup] от списъка с
мрежи.
За Windows Vista
Включете вашето PC
в дъното на
Щракнете върху иконка
екрана.
Щракнете върху [Connect to a network].
Изберете [RDP-XA900iP_Setup] от списъка с
мрежи.
Извършете стъпки от 4 до 8 по-горе.
Устройството се рестартира автоматично, след това LINK индикаторът светва в
зелено, когато връзката е осъществена.
Свържете отново вашия Mac или PC към
мрежата.
Забележка
Тази процедура трябва да бъде завършена в рамките
на 10 минути. Ако не успеете да я завършите, започнете отново от стъпка 2.
За да се свържете безжично
Забележка
Преди да започнете тази процедура, уверете се, че
вашата Wi-Fi мрежа не е защитена докато настройката приключи. След като настройката е завършена,
вашата Wi-Fi мрежа ще бъде защитена отново,
когато настроите безжична LAN сигурност.
1 Включете устройството.
2 Натиснете и задръжте бутон ALL RESET от
задната страна на устройството с тънък
предмет като например игла, докато индикатор "/1 започне на примигва.
3 Включете устройството отново. След
това изчакайте от 70 секунди до 120 секунди,
докато индикатор LINK изгасне.
4 Свържете устройството с Мac или PC.
За Мac OS X
Включете вашия Мac
Шракнете върху иконка
в горната част
на екрана. Включете функция Wi-Fi или AirPort.
След това изберете [Open Network Preferences…].
Изберете [RDP-XA900iP_Setup] от списъка с
мрежи.
13
Относно индикатор LINK
Светва в зелено
(зелено)
Установена е връзка с Wi-Fi
мрежата.
Примигва в зелено.
Устройството се свързва с
Wi-Fi мрежата.
Моля изчакайте.
(зелено)
Светва в златисто.
Установена е връзка посредством кабелно свързване.
(златисто)
Примигва в златисто.
Устройството се свързва
посредством кабел.
Моля изчакайте.
(златисто)
Примигва в червено k Светва в червено
Получила се е грешка. Опитайте отново отначало или
регулирайте мрежовите си
настройки.
(червено)
Индикаторът се изключва.
Не може да бъде установена
връзка.
(нищо)
Съвети
• Можете да свържете устройството към безжична
мрежа или посредством кабел и чрез други методи,
включително Ръчна настройка, WPS PIN и т.н.
• Можете да настроите Fixed IP, ако се налага.
• Можете да настроите Proxy сървър ако се налага.
Когато се получи проблем, докато извършвате мрежови настройки
Натиснете и задръжте бутон RESET
(NETWORK) от задната страна на устройството с тънък предмет като например игла
(стр. 8).
14
Забележки
• След като веднъж сте натиснали и задържали бутон RESET (NETWORK), настройките на устройството се нулират към фабричните настройки по
подразбиране.
• Настройки различни от мрежови настройки,
включително Bluetooth информация по сдвояване не
се нулират.
Насладете се на аудио съдържание
Слушане на музика от iPod
устройство
1
Натиснете шейната в предната част
на устройството, за да се отвори.
• Когато поставяте или отстранявате iPod
устройството, задръжте докинг станцията
стабилно.
• Преди да отстраните iPod устройството, направете пауза във възпроизвеждането.
• Ако батерията на iPod устройството ви е прекалено ниска, заредете я добре преди да работите с
устройството.
• Sony не може да носи отговорност в случай, че
данни, записани на iPod устройството са изгубени
или повредени, когато използвате iPod устройство
свързано към този уред.
• За подробности относно условията, в които ползвате iPod устройството си, проверете уебстраницата на Apple Inc.
Използване на устройството като
зарядно за батерия
Можете да използвате устройството като
зарядно за батерия. Статусът на зареждане
се появява на “iPod” дисплея. За подробности,
вижте упътването за употреба на вашето
iPod устройство.
2
Настройте iPod устройството на
докинг станцията.
Извеждане на видео файлове от iPod
устройство
Съвет
Ако на дисплея на iPod устройството се появи
съобщение, обърнете се към „Настройки на
AirPlay посредством Wi-Fi мрежа” или вижте
„Относно D-Sappli” (стр. 15).
3
4
Натиснете бутон “iPod”.
Натиснете бутон u.
iPod устройството за почва възпроизвеждане. Можете да работите със свързания
iPod посредством това устройство или
самия iPod.
Забележки
• Отстранете калъфчето от вашия iPod преди да го
поставите върху докинг станцията ако не можете
да осигурите добра връзка.
• Когато поставяте или отстранявате iPod
устройството, задръжте iPod устройството под
същия ъгъл като конектора на докинг станцията.
Не извивайте и не усуквайте iPod устройството,
тъй като това може да повреди конектора.
• Не пренасяйте уреда с iPod устройство прикачено
към докинг станцията. Това може да причини
неизправност.
Отстранете вашия iPod от докинг станцията.
2 Свържете VIDEO OUT терминала от
задната срана на устройството към видео
жака на монитора чрез композитен видео
кабел (не е приложен).
3 Настройте вашия iPodна докинг станцията.
4 Натиснете бутон “iPod”.
5 Натиснете бутон u.
Забележка
1
Отстранете вашия iPod от докинг станцията преди да поставите или отстраните видео композитния кабел (не е приложен) от VIDEO OUT терминала.
15
Относно D-Sappli
Специална апликация за iPod touch, iPhone и
iPad, налична в Apple App Store. Потърсете „DSappli” и свалете безплатната апликация, з ада
научите повече за функциите й.
Опции
• D-Sappli може да се използва за свързване на
устройството към мрежата ви. Обърнете се
към приложената листовка „Настройка на AirPlay
посредством Wi-Fi мрежа” за повече подробности.
• Функция звуков еквалайзер ви позволява да създавате ваши собствени настройки на еквалайзера.
Можете да изберете предварителни настройки на
еквалайзера или да персонализирате настройките
според собствения си вкус. Тази функция е налична
само когато iPhone, iPod touch или iPad устройството е върху докинг станцията.
• D-Sappli включва три функции на таймера: Музикален таймер, Таймер за отложен старт и Аларма.
Музикалният таймер ви позволява да възпроизвеждате/правите пауза в желания музикален запис в
желаното време. Таймерът за отложен старт ви
позволява да определите време, в което музикалното възпроизвеждане ще спре. Алармата включва
функция за повторение и функция за заглушаване.
Можете да изберете iPod или предварително
настроен звук от звуковия източник. Тези три
функции работят в комбинация със зарядното на
уреда.
• D-Sappli включва също и опция за увеличен дисплей
на часовника.
Забележки
• Ако апликацията за връзка с това устройство не е
свалена на вашия iPod, съобщение, приканващо ви да
свалите D-Sappli, може да се появи неколкократно.
Изключете апликация за свързване, за да спрете
появата на съобщението.
• За да изключите апликацията за връзка, свържете
променливо токовия адаптери променливо
токовия кабел, след което натиснете бутон "/1,
за да включите устройството. Отстранете
вашия iPod от конектора на станцията и след
това натиснете и задръжте бутони VOLUMEи u едновременно за повече от 2 секунди.
(индикаторът за iPod примигва бързо по време на
изключването.)
16
• За да активирате отново апликация за свързване,
повторете горните стъпки. Индикаторът за iPod
ще започне да примигва бавно.
• Когато отстраните iPod устройството от
докинг станцията, настройките на функция Sound
EQ, ще се върнат към фабричните настройки.
• Когато нивото на звука е високо, функция Sound
EQ може да не е ефективна.
Слушане посредством функция
„AirPlay”
1
3
iPhone, iPod touch, или iPad
Проверете дали устройството и
вашите iPhone, iPod touch, iPad или
iTunes са свързани към мрежата.
За подробности относно това как да
свържете устройството към мрежата,
вижте стр. 11.
Съвети
• Обновете софтуера на вашия iPhone,
iPod touch, или iPad с най-новата версия
предварително.
• За подробности относно това как да
работите с iPhone, iPod touch, iPad или iTunes,
обърнете се към инструкциите за употреба
или допълнителната документация към
вашето устройство или софтуер.
2
Изберете „RDP-XA700iP” в меню
„AirPlay” на iTunes или вашия iPhone,
iPod touch, или iPad
RDP-XA900iP
iTunes
Потупайте/щракнете върху иконка
в долния десен ъгъл на iPhone,
iPod touch, или iPad екран или в iTunes
прозореца.
RDP-XA900iP
iPhone, iPod touch, или iPad
4
Започнете възпроизвеждане на аудио
съдържанието от iPhone, iPod touch,
iPad или iTunes.
Устройството започва възпроизвеждане
автоматично.
Съвет
Ако възпроизвеждането не започне, извършете процеса отново от стъпка 1.
За да контролирате „AirPlay” възпроизвеждане
iTunes
Можете да използвате бутон VOLUME+/- на
устройството и бутони VOLUME+/-, . и
> на устройството за дистанционно управление. Работата с устройството и дистанционното управление се извършва само когато
устройството е избрано като проводник за
извеждане.
Когато използвате iTunes, настройте го да
поема контролиране от устройството и
дистанционното управление, когато искате да
използвате и двете, за да работите с iTunes.
17
Слушане на Bluetooth устройство
Като използвате Bluetooth връзка, можете да
слушате звук от Bluetooth устройство като
например мобилен телефон или портативен
аудио плейър посредством това устройство
безжично.
Bluetooth устройствата трябва да бъдат сдвоени едно с друго предварително. Веднъж след
като устройствата са сдвоени, няма нужда от
повторно сдвояване, освен ако информацията
по сдвояване не бъде изтрита.
Сдвояване с Bluetooth устройство
Можете да регистрирате до 9 Bluetooth устройства, които да сдвоявате с това устройство. Ако регистрирате десето устройство,
най-последно използваната информация ще бъде
изтрита.
1 Поддържайте Bluetooth устройството и това устройство на един метър
едно от друго за тази операция.
2 Натиснете и задръжте бутон –
PAIRING на това устройство.
Когато сдвояването започне, ще се чуе
двукратен звуков сигнал и Bluetooth
индикаторът ще започне да примигва
бързо. Активиран е режим на сдвояване на
устройството.
3 Извършете процедурата по сдвояване на Bluetooth устройството, за да
засече това устройство.
На дисплея на Bluetooth устройството се
появява списък със засечените устройства.
Това устройство е под наименованието
“RDP-XA900iP (Bluetooth)”.
Ако “RDP-XA900iP (Bluetooth)” не е изведен,
повторете от стъпка 1.
4 Изберете “RDP-XA900iP (Bluetooth)”
показан на дисплея на Bluetooth устройството.
5
Ако на дисплея нa Bluetooth устройството се изисква въвеждане на
парола*, въведете “0000” .
*Изискването за парола може да е под названията “Passcode”, “Passkey”, “PIN code”, “PIN
number” или “Password”.
6 Започнете Bluetooth връзка посредством Bluetooth устройството.
Това устройство запомня другото устройство като последно свързано устройство.
Някои Bluetooth устройства могат да
се свържат с това устройство автоматично, когато сдвояването е завършено.
Bluetooth индикаторът светва, когато е
извършена връзка.
Съвети
• За подробности как да работите с това устройство, за да го свържете, обърнете се към упътването за употреба, приложено към устройството.
• За да сдвоите с други Bluetooth устройство, повторете стъпки от 1 до 5 за всяко от устройствата.
Забележки
• Режим на сдвояване се отменя след около 5 минути.
Ако режимът на сдвояване се отмени преждевременно, започнете отново от стъпка 1.
• Когато опитате да сдвоите това устройство с
Bluetooth устройство за първи път, режимът на
сдвояване се активира веднага след като натиснете
бутон BLUETOOTH. В този случай режимът на
сдвояване не се отменя след около 5 минути.
• Информацията по сдвояване се изтрива при
поправки и т.н.
• Паролата на това това устройство е фиксирана,
като „0000”. Устройството не може да бъде
сдвоено с Bluetooth устройство, чиято парола не
е „0000”.
Работа с Bluetooth устройство
Това устройство поддържа протекция на
съдържанието от типа SCMS-T. Можете да
слушате звук Bluetooth устройства, които
поддържат протекция на съдържанието от
типа SCMS-T.
Проверете следното преди да работите с
това устройство.
• Bluetooth функцията на Bluetooth устройството
трябва да е включена.
• Процедурата по сдвояване трябва да е завършена (стр. 18).
18
1
2
3
4
Натиснете бутон BLUETOOTH.
Индикаторът BLUETOOTH примигва
бавно, докато се установява Bluetooth
свързване.
Започнете Bluetooth свързване посредством Bluetooth устройство.
BLUETOOTH индикаторът светва в
синьо, когато е установено Bluetooth
свързване.
Започнете възпроизвеждане от
Bluetooth устройството.
Регулирайте нивото на звука.
Настройте нивото на звука на Bluetooth
устройството на умерено ниво и натиснете бутони VOLUME+/- на устройството.
Съвети
• Можете да регулирате нивото на звука на това
устройство посредством Bluetooth устройство,
което поддържа опция AVRCP (Audio Video Remote
Control Profile) VOLUME UP/DOWN. За повече
подробности, обърнете се към упътването за
употреба, приложено към устройството.
• Нивото на звука на устройството може да не се
контролира в зависимост от самото устройство.
Забележки
• Ако устройството източник има функция за засилване на басите или функция еквалайзер, изключете
ги. Ако тези функции са включени, звукът може да
е изкривен.
• В следните случаи се налага да извършите Bluetooth
свързване отново.
– Захранването на устройството не се включва.
– Захранването на Bluetooth устройството не
се включва или функция Bluetooth не се включва.
– Не е извършено Bluetooth свързване.
• Ако се възпроизвежда от повече от едно устройство, сдвоено с това устройство, звук ще се чува
само от едно от устройствата.
За да прекратите слушането
Прекратете Bluetooth свързването по всеки
един от долуизброените начини
• Работете с Bluetooth устройството, за да прекратите връзката. За подробности обърнете
се към упътването за употреба, приложено с
устройството.
• Изключете Bluetooth устройството.
• Изключете това устройство.
19
Слушане от други компоненти
Обновяване на софтуера
Можете да се насладите на звук от допълнителен компонент, като например телевизор
или портативен цифров музикален плейър
посредством високоговорителите на това
устройство. Уверете се, че сте изключили захранването на всеки от компонентите, преди
да направите каквито и да е свързвания.
1 Свържете стабилно жака за линейно
извеждане на телевизора (или друг
компонент) към AUDIO IN терминали
(DIGITAL OPT или ANALOG) от задната страна на устройството, като
използвате подходящ аудио свързващ
кабел (не е приложен).
2 Натиснете бутон "/1, за да включите устройството.
3 Включете свързания компонент.
4 Натиснете бутон AUDIO IN, за да изберете източник.
5 Работете със свързания компонент.
Когато е налична нова версия за обновяване,
индикаторът UPDATE светва в зелено при
свързване на устройството към интернет.
1 Проверете дали индикатор UPDATE е
светнал в зелено.
2 Натиснете и задръжте бутон UPDATE
в горната част на устройството.
Устройството издава звуков сигнал, след
това прекратява всички операции автоматично и обновяването започва.
По време на обновяването индикаторът
UPDATE, примигва. Когато обновяването
е приключило, индикаторът UPDATE се
изключва.
Забележки
Забележки
• Ако всеки терминал е свързан към различен компонент и двата се възпроизвеждат, устройството
ще извежда звук от компонента свързан към
DIGITAL (OPT) терминал.
• Когато използвате ANALOG терминал и нивото
на звука е ниско, увеличете първо нивото на звука
посредством свързания компонент. Ако нивото на
звука все още е твърде ниско, регулирайте нивото
на звука на самото устройство.
• DIGITAL (OPT) терминал поддържа само Linear
PCM 2ch. Сигнал. Linear PCM мултиканален сигнал
не се поддържа. Може да се наложи да промените
звуковите настройки на свързания компонент. Ако
цифровите аудио сигнали или други сигнали, които
това устройство не поддържа бъдат въведени,
AUDIO IN индикаторът примигва и не се извежда
звук.
20
• Когато се е получила грешка, индикаторът
UPDATE примигва бързо и всички други индикатори светват. След това устройството се
рестартира автоматично.
• Не можете да работите с устройството, докато
обновяването не е завършено.
• Може да отнеме около 20 минути да обновите
софтуера. Времето, което се изисква, зависи от
размера на съдържанието за обновяване и вида на
интернет връзката, която използвате.
• Не изключвайте променлива токовия адаптер и
променливо токовия кабел по време на обновяване.
Нулиране на устройството
Можете да нулирате устройството. Всички
настройки на устройството се връщат към
фабричните настройки по подразбиране, когато нулирате устройството.
1 Натиснете бутон "/1, за да включите устройството.
2 Отстранете iPod устройството от
докинг станцията.
Докато задържате натиснат бутон
VOLUME -, задръжте и "/1. (Задръжте
натиснати и двата бутона за поне 5
секунди).
След като нулирането е приключило,
индикаторът "/1 примигва в продължение
на 2 секунди.
Съвет
Можете да нулирате само мрежовите на устройството към фабрични настройки като използвате
бутон RESET (NETWORK) (стр. 8).
21
Допълнителна информация
Отстраняване на проблеми
Ако по време на работата с това устройство
възникнат проблеми, използвайте следния
списък. Ако някой от проблемите продължава,
консултирайте с най-близкия до вас продавач на
продукти с марка Sony.
Общи
Устройството не се включва.
• Уверете се, че променливо токовия адаптер и
променливо токовия кабел са свързани правилно.
Няма звук.
Индикаторът "/1 примигва в червено.
• Устройството е в защитен режим.
• Изключете и включете отново променливо
токовия адаптер и след това включете устройството отново.
Ако индикаторът "/1 все още примигва,
консултирайте се с най-близкия до вас продавач
на продукти от марката Sony.
Устройството не работи, ако натиснете
бутоните му или тези на устройството
за дистанционно управление.
• Бутоните не работят по време на нулиране или
стартиране.
• Бутоните не работят докато обновявате
софтуера.
• Бутони, различни от "/1 не работят в режим
на мрежова готовност и режим на готовност.
• Регулирайте нивото на звука.
Има шум.
• Уверете се ,че устройството не е в близост
с мобилни телефони, които се използват в
момента и т.н.
• Ако свързвате устройството посредством
устройство с вградено радио или тунер, излъчваният сигнал може да бъде получен или чувствителността може да бъде понижена.
Поставете устройството по-далеч от този
уред и проверете дали можете да слушате излъчен сигнал със задоволително качество.
Устройството не се изключва.
• Устройството навлиза в режим на готовност или режим мрежова готовност, когато
изключите захранването. Ако искате напълно да
изключите захранването, изключете променливо
токовия адаптер.
• Ако незабавно след включването превключите
устройството в режим на готовност, може да
отнеме известно време преди устройството
да премине в режим на готовност.
Устройството се включва и започва
възпроизвеждане автоматично
• Когато устройството е в режим на мрежова
готовност и получава команда да възпроизвежда
на „AirPlay” устройство, устройството се
включва и започва възпроизвеждане автоматично (стр. 6).
Устройството се изключва автоматично.
• Устройството навлиза в избрания режим на
готовност, когато не се използва в продължение
на 20 минути.
22
iPod
Няма звук
• Уверете се, че iPod устройството възпроизвежда.
• Уверете се, че iPod устройството е свързано
стабилно.
• Обновете устройството и iPod устройството с най-новия софтуер предварително.
• Уверете се, че iPod устройството е съвместимо.
• Уверете се, че сте избрали функция за iPod.
Не се извършва операция
• Уверете се, че iPod устройството е свързано
стабилно.
iPod устройството не се зарежда.
• Уверете се, че iPod устройството е свързано
стабилно.
• Уверете се, че променливотоковия кабел е
свързан стабилно.
Мрежа
Нулиране на мрежовите настройки на
устройството (мрежови настройки по
подразбиране)
Екранът на браузера не е появява.
• Натиснете и задръжте бутон ALL RESET от
задната страна на устройството с тънък предмет като например карфица (стр. 8).
• Проверете proxy настройките на браузера. Това
устройство не поддържа proxy-та. Променете
настройките на браузера към свързване с устройството без използване на proxy.
AirPlay
Метод на конфигурация WPS се е провалил.
• Не можете да свържете към мрежа като използвате WPS, когато безжичният LAN рутер/
точка за достъп е в настройка WEP (стр. 29).
Настройте мрежата, като използвате D-Sappli
или Access Point Scan (стр. 11).
Устройството не може да се свърже
към мрежа (устройството не може да
бъде намерено или разпознато от други
устройства, които са свързани с домашната ви мрежа.)
• Проверете дали безжичния LAN рутер/точка за
достъп е в близост до устройството.
• Преместете устройството и безжичния LAN
рутер/точка за достъп по-близо едно до друго и
извършете настройката отново.
• Уверете се безжичния LAN рутер/точка за
достъп са включени.
• Изключете устройството и го включете отново и рестартирайте безжичния LAN рутер/
точка за достъп.
• Устройство, които използват 2.4 GHz
честота, като например микровълнови фурми,
Bluetooth или цифрови безжични устройства,
могат да нарушат комуникацията. Преместете
това устройство далеч от подобни уреди или
ги изключете.
Устройството не може да се свърже към
мрежа посредством Wi-Fi връзка.
• Уверете се, че мрежовия LAN кабел не е свързан
към устройството. Устройството автоматично опитва да се свърже към мрежа посредством LAN кабел, когато такъв е свързан към
устройството.
• Уверете се, че безжичния LAN рутер/точка за
достъп има правилни настройки. За подробности относно настройките на безжичния LAN
рутер/точка за достъп, обърнете се към упътването за употреба на безжичния LAN рутер/
точка за достъп.
Иконка „AirPlay” или името на устройството не се появяват на вашите
iPhone/iPod touch/iPod или iTunes
• Уверете се, че индикатор LINK светва в зелено
или златисто. Вижте „устройството не може
да се свърже към мрежа. (устройството не
може да бъде намерено или разпознато от други
устройства, които са свързани в домашната
ни мрежа.)” (стр. 23) Ако LINK индикаторът се
изключи или светне в червено.
• Проверете дали това устройство, вашия
iPhone/iPod touch/iPod, Mac или PC, са свързани
към една й съща мрежа.
• Обновете версия на софтуера на устройството с най-новата версия (стр. 20).
• Проверете дали вашите iPhone/iPod touch/iPod
или iTunes имат най-новата софтуерна версия.
• Ако проблемът продължава, рестартирайте
вашите iPhone/iPod touch/iPad или iTunes.
• Проверете настройките на вашата защитна стена (firewall) и на софтуерът за
сигурност. Обърнете се към инструкциите
за употреба или допълнителните документи
на вашето устройство или софтуер за повече
подробности.
Автоматично променящо се/стартиращо/спиращо аудио съдържание.
• Когато устройството е включено или е в мрежови режим на готовност, то е под контрола
на „AirPlay” устройство. Ако искате да отхвърлите командите на „AirPlay” устройството,
прехвърлете вашия уред в режим на готовност,
като натиснете и задържите бутон "/1, докато цветът на индикатор "/1 се промени.
Няма звук.
• Проверете дали на устройството не е настроен друг iPhone/iPod touch или iPad. Ако е така,
отстранете ги от мрежата.
• Ако проблемът продължава, рестарирайте
вашите iPhone/iPod touch/iPad или iTunes.
23
Звукът е твърде силен.
Bluetooth
• Твърде силен звук може да бъде изведен от
устройството, ако настроите нивото на звука
твърде високо посредством вашите iPhone/
iPod touch/iPad или iTunes.
Няма звук.
Звукът е слаб.
• Нивото на звука на iPhone, iPod touch, iPad или
iTunes може да не се свързва с нивото на звука
на вашето устройство. Регулирайте нивото
на звука като натиснете бутон VOLUME
+/- на устройството или на дистанционното
управление.
Звукът прескача.
• Звукът може да прескача в зависимост от
фактори като мрежовата обстановка, в която
използвате вашата Wi-Fi мрежа.
• Wi-Fi мрежите се повлияват от електромагнитната радиация, емисии от микровълнови фурми
или други устройство. Преместете устройството далеч от такива уреди.
• Честотата на вашата Wi-Fi мрежа може да бъде
твърде ниска. Преместете устройството и
безжичния LAN рутер/точка за достъп по-близо
едно до друго, като не оставите препятствия
помежду им.
С устройството не може да се работи.
• Обновете версията на софтуера на вашия
iPhone/iPod touch/ или iPad с най-новата версия.
• Обновете версията на софтуера на устройството с най-новата версия (стр. 18).
• Уверете се, че друго устройство не прехвърля информация към „AirPlay” съвместимите
устройства по същото време.
Бутони като .и > не работят.
• Уверете се, че настройките, които позволяват
iTunes да бъде контролиран посредством това
устройство са активни.
• Устройството не е избрано като дистанционен високоговорител за вашите iPhone/iPod
touch/iPad или iTunes. Изберете устройството
като мрежови високоговорител.
Отнема известно време за функция
„AirPlay” да стартира.
• Използвайте това устройство в мрежови режим на готовност (стр. 5). Този режим скъсява
времето за стартиране, когато използвате
функция „AirPlay”, но увеличава консумацията на
електроенергия в режим на готовност.
24
• Уверете се, че устройството не е разположено
твърде далеч от Bluetooth устройството или,
че няма смущение от Wi-Fi мрежа, от друго 2.4
GHz безжично устройство или микровълнова
фурна.
• Уверете се, че Bluetooth връзката между това
устройство и Bluetooth устройството е извършена правилно.
• Сдвоете Bluetooth устройството и това
устройство отново.
• Поддържайте това устройство далеч от
метални обекти или повърхности.
• Уверете се, че това устройство е в Bluetooth
режим. В противен случай натиснете бутон
BLUETOOTH.
Звукът прескача или разстоянието за
комуникация е твърде малко.
• Ако устройство, което генерира електромагнитна радиация, като например Wi-Fi мрежа,
друго Bluetooth устройство или микровълнова
фурна, се намира в близо ст, преместете далеч
от такива източници.
• Отстранете всякакви препятствия между
това устройство и Bluetooth устройството
или се преместете далеч от препятствията.
• Разположете това устройство и Bluetooth
устройството колкото се може по-близо едно
до друго.
• Преместете това устройство.
• Преместете Bluetooth устройството.
Свързването не може да бъде извършено.
• Извършете сдвояване отново (стр. 18).
Сдовяването не може да бъде извършено.
• Преместете това устройство и Bluetooth
устройството по-близо едно до друго.
• Изтрийте това устройство от Bluetooth устройството ви и извършете сдвояване отново
(стр. 18).
AUDIO IN
Устройство за дистанционно управление
Няма звук.
Устройството за дистанционно управление не функционира.
• Уверете се, че аудио свързващият кабел (не е
приложен) е стабилно свързан.
• Уверете се, че сте избрали функция AUDIO IN.
• Ако всеки от терминалите е свързан към
различен компонент и двата възпроизвеждат,
устройството ще извежда звук само от компонента свързан към DIGITAL (OPT) терминал.
• DIGITAL (OPT) терминал поддържа само РСМ
сигнал. Може да се наложи да промените звуковите настройки на свързания компонент.
Звукът е нисък.
• Потвърдете нивото на звука на свързания
външен компонент.
• Потвърдете нивото на звука на устройството.
• Подменете батериите на устройството за
дистанционно управление с нови, ако са отслабнали.
• Уверете се, че насочвате устройството за
дистанционно управление към дистанционния
сензор на устройството.
• Отстранете всякакви препятствия от пътя
на устройството за дистанционно управление
и уреда.
• Уверете се, че дистанционният сензор не е изложен на силна светлина, като директна слънчева
светлина или светлина от флуоресцентна лампа.
• Преместете устройството по-близо, когато
използвате устройството за дистанционното
управление.
VIDEO OUT
Видео файловете не се извеждат на „iPod”
екрана.
• Отстранете iPod устройството, след това
отстранете композитния видео кабел (не е приложен). След това поставете iPod устройството отново върху шейната.
• Проверете видео настройките на iPod устройството.
Видео файловете не се извеждат на
монитора.
• Отстранете iPod устройството от това
устройство и свържете отново към устройството, което е свързано с монитора.
25
Спецификации
СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА АУДИО
ЗАХРАНВАНЕТО
ИЗВЕЖДАНЕ НА ЗАХРАНВАНЕТО И ОБЩО
ХАРМОНИЧНО ИЗКРИВЯВАНЕ
Общо извеждане (референция)
Туитър 25 W + 25 W (при 10% хармонично
изкривяване)
Ууфър 25 W + 25 W (при 10% хармонично
изкривяване)
Събуфър 50 W + 50 W (при 10% хармонично
изкривяване)
Секция за iPod
DC out: 5 V
MAX: 2.1 A
Секция за безжичен LAN
Съвместими стандарти
IEEE 802.11 b/g
(WEP 64 bit, WEP 128 bit,
WPA/WPA2-PSK (AES),
WPA/WPA2-PSK (TKIP))
Радио честота
2.412 GHz – 2,472 GHz (2.4 GHz ISM честота,
13 канала)
Канал 1 – Канал 13
Секция за BLUETOOTH
Извеждане
Bluetooth Specification Power Class 2
Максимален обхват на комуникация
Прибл. 10 м*1
Радио честота
2.412 GHz честота (2.4000 GHz – 2.4835 GHz)
Комуникационна система
Bluetooth Specification Version 2.1 + EDR
(Enhanced Data Rate)
26
Съвместими Bluetooth профили*2
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP*3 (Audio Video Remote Control Profile)
Поддържани кодеци*4
SBC (Subband Codec)
Управление на авторски права
SCMS-T
*1 Обхватът варира в зависимост от фактори
като препятствия между устройствата,
магнитни полета в близост до микровълнови
фурни, статично електричество, чувствителност на приема, работа на антената,
операционна система, софтуерно приложение
и т.н.
*2 Bluetooth стандартните профили показват
причината за Bluetooth комуникацията между
устройствата.
*3 Някои операции може да не са налични в зависимост от моделите iPod устройства.
*4 Кодек: Компресия на аудио сигнала и формат
на преобразуване.
Общи
Високоговорители
Туитър Прибл. 20 мм в диаметър х 2
Ууфър Прибл. 70 мм в диаметър х 2
Събуфер Прибл. 135 мм в диаметър х 1
AUDIO IN
ANALOG –3.5 мм стерео мини жак
DIGITAL Оптичен
VIDEO OUT
Максимално ниво на извеждане 1 Vp-p, небалансирано, Sync отрицателна, импенданс на
натоварване 75 – (Композитен видео изход)
Мрежови порт
10BASE-T/100BASE-TX (автоматичен поляритет)
Изисквания за захранването
230 V AC, 50 Hz
Размери (в/ш/д) (включително издадените
части)
Прибл. 600 мм х 200 мм х 201 мм
Тегло
Прибл. 7 кг
Приложени аксесоари
Устройство за дистанционно
управление (1 бр.)
Променливотоков свързващ кабел (2бр.)*
Упътване за употреба (този документ) (3 бр.)
Настройка за AirPlay посредством
Wi-Fi мрежа (2 бр.)
CR2025 литиева батерия (1 бр.) (предварително инсталирана в устройството за
дистанционно управление за тестова
употреба)
Гаранционна карта (1 бр.)
* За потребители във Великобритания,
Ирландия, Малта и Кипър:
Използвайте променливотоков кабел (А).
За по-голяма безопасност, променливотоковият кабел (В) не е предвиден за употреба в
гореспоменатите страни/региони и следователно не трябва да бъде използван там.
За потребители от други страни/региони:
Използвайте променливотоков кабел (В).
(A)
Съвместими iPod модели и
компютри
Съвместимите iPod модели и компютри са
показани по-долу.
Обновете софтуера на вашия iPod с най-новия
наличен преди да го използвате с това устройство.
Съвместими iPod модели за докинг
станцията
- iPod touch (четвърто поколение)
- iPod touch (трето поколение)
- iPod touch (второ поколение)
- iPod nano (шесто поколение)*
- iPod nano (пето поколение)
- iPod nano (четвърто поколение)
- iPod nano (трето поколение)
- iPod classic
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPad 2
- iPad
* iPod nano (шесто поколение не може да бъде
контролиран посредством устройството за дистанционно управление, когато са избрани команди
“MENU”, “V“, “v“ или “ENTER”.
(B)
Дизайнът и спецификациите са обект на промяна без предупреждение.
Съвместими iPod модели и компютри
за функция “AirPlay”
- iPod touch (четвърто поколение)
- iPod touch (трето поколение)
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPad 2
- iPad
PC или Mac с iTunes версия 10.1 или по-нова.
27
Системни изисквания за компютър за настройка на функция
“AirPlay”
• Съвместим компютър:
IBM PC/AT или други съвместими компютри
Apple Mac
• Операционни системи:
Windows 7 Ultimate
Windows 7 Professional
Windows 7 Home Premium
Windows 7 Home Basic
Windows 7 Starter
Windows Vista Ultimate
Windows Vista Business
Windows Home Premium
Windows Vista Home Basic
Windows XP Professional (различен от 64-битова
версия)
Windows XP Home Edition
Mac OS X v10.7 Lion
Mac OS X v10.6 Snow Leopard
Mac OS X v10.5 Leopard
Mac OS X v10.4 Tiger
Mac OS X v10.3 Panther
Mac OS X v10.2 Jaguar
• Подходящи браузери
Internet Explorer 7 или по-нов
Safari (най-новата версия изведена по време на
Mac OS X v10.2 Jaguar, или по-нова)
Предпазни мерки
• За да изключите променливотоковия кабел,
издърпайте щекера, не самия кабел.
• Тъй като във високоговорителя е използван
силен магнит, поддържайте кредитни карти с
магнитно кодиране, ръчни часовници, телевизори с телескоп, прожектори и т.н. далеч от устройството, за да предотвратите евентуална
повреда от магнита.
• Не оставяйте устройството на места
в близост до източник на топлина като
например радиатор или въздухоотвод, или на
места, където е изложен на директна слънчева
светлина, излишен прах, механична вибрация или
сътресение.
• Осигурете достатъчна циркулация на въздуха, за
да предотвратите прегряване. Не поставяйте
устройството на повърхност (килим, одеяло
и т.н.) или в близост до определени материи
(завеси).
• Ако в устройството попадне течност или чуждо тяло, изключете устройството незабавно и
го предайте за проверка в квалифициран сервиз
преди да работите с него отново.
• Не ползвайте устройството с мокри ръце
• Не поставяйте устройството в близост до
вода
• За връзка с безжичния LAN рутер/точка за
достъп трябва да се използват само правилно
изолирани и заземени кабели и конектори, които
да отговарят на ограниченията и правилата на
EMC.
• Това устройство поддържа опции за сигурност,
съвместими с Bluetooth стандарта, за да осигурят сигурна връзка, когато Bluetooth безжичната
технология се използва, но защитата може да е
недостатъчна в зависимост от настройките.
Бъдете внимателни, когато комуникирате
посредством Bluetooth безжична технология.
• Не носим отговорност за изтичане на информация по време на Bluetooth комуникация.
Забележки относно поставяне на
устройството
• Когато възпроизвеждате на устройството при
високо ниво на звука, то може да се премести
заради вибрацията в зависимост от това къде е
поставено устройството
• Проверете дали устройството е поставено
на място, от което няма да падне поради
вибрациите.
28
ЗАБЕЛЕЖКИ ЗА ЛИТИЕВАТА БАТЕРИЯ
• Избършете батерията със суха кърпа, за да
осигурите добър контакт.
• Уверете се, че при инсталиране на батерията е
спазен правилният поляритет.
• Не дръжте батерията с метални щипки, тъй
като може да се получи късо съединение.
Забележка
• В упътването за употреба „iPod” се използва
като обща отправна точка за функциите на
iPod, iPhone или iPad, освен ако с текст или
илюстрации не е упоменато друго.
Ако имате въпроси или проблеми, касаещи
вашето устройство, моля обърнете се до найблизкия до вас продавач на продукти с марката
Sony.
Ако картината на телевизора или дисплея
на монитора са магнитно изкривени
Това устройство няма магнитна защита и
намиращите се в близост телевизори може да
получат магнитно изкривяване на картината. В тази ситуация изключете телевизора,
изчакайте от 15 до 30 минути и го включете
отново. Ако няма подобрение, преместете
високоговорителите по-далеч от телевизора.
Относно авторските права
• AirPlay, логото на AirPlay, iPhone iPod, iPod classic,
iPod nano и iPod touch са търговски марки на
Apple Inc.
• iTunes, Safari, Mac и Mac OS X са търговски
марки на Apple Inc, регистрирани в САЩ и други
страни.
• „Made for iPod””, “Made for iPhone” и „Made for
iPad”означават, че електронният аксесоар е
създаден да се свързва точно и само съответно
към iPod, iPhone или iPad и е сертифициран от
разработчика да посрещне стандартите на
Apple за изпълнение. Apple не носи отговорност
за работата на това устройство или съвместимостта му със стандартите за сигурност.
Моля обърнете внимание, че употребата на
този аксесоар със iPod, iPhone или iPad може да
окаже влияние на работата с безжична мрежа.
• Думата Bluetooth и логата Bluetooth са притежание на Bluetooth SIG, Inc. и всяка употреба на
тези маркировки от страна нa Sony Corporation
е под лиценз.
• Microsoft, Windows, Windows Vista и Windows 7 са
търговски марки или регистрирани търговски
марки на Microsoft Corporation в САЩ и/или
други страни.
• Този продукт е защитен от определени
права върху интелектуалната собственост на
Microsoft Corporation. Използването или разпространението на такава технология извън този
продукт е забранено без лиценз от Microsoft или
от оторризиран представитен на Micrisoft.
е сертифицираща маркиров• Wi-Fi логото
ка на Wi-FI Alliance.
• Wi-Fi Protected Setup Mark е маркировка на Wi-Fi
Alliance.
• Други търговски марки и търговски наименования принадлежат на съответните си собственици.
Относно безжичната LAN сигурност
Тъй като комуникацията посредством безжична LAN функция се основава на радиовълни,
безжичният сигнал може да бъде податлив на
смущения. За да защити безжичната комуникация, този уред поддържа различни функции за
сигурност. Уверете се, че сте задали правилно
настройките за сигурност според вашата
мрежа.
Без сигурност
Въпреки че можете лесно да направите
настройки, всеки може да се намеси в безжичната комуникация или да влезе в безжичната ви
мрежа без да се нуждае от сложни инструменти. Винаги вземайте предвид това, че има риск
от неоторизиран достъп или прихващане на
данни.
29
WEP
WEP прилага сигурност към комуникацията,
за да предотврати намеса от външни лица в
комуникацията ви и в безжичната ви мрежа.
WEP е последователна технология за сигурност, която позволява на по-стари устройства, които не поддържат TKIP/AES, да бъдат
свързани.
WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)
TKIP е технология за сигурност, разработена
да поправи недостатъците на WEP. TKIP
осигурява по-високо ниво на сигурност от
WEP.
WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)
AES е технология за сигурност, която използва
най-усложнени мерки за сигурност, които се
отличават от WEP и TKIP. AES осигурява повисоко ниво на сигурност от WEP и TKIP.
WPA допълнение
Защита на авторски права (с) 2003-2006, Jouni
Malinen <jkmaline@cc.hut.fi> и сътрудници
Всички права запазени.
Повторното разпространение и употреба на
източник и в бинарна форма на кода с или без
нанесени модификации се позволяват само при
положение, че са спазени следните условия:
1 Повторното разпространение на кода на източника трябва да запази горната забележка
за защита на авторските права, този списък
от условия и последващото опровержение.
2 Повторното разпространение в бинарна
форма на кода трябва да има горната бележка
за авторски права, този списък от условия и
последващото опровержение в документите
и/или материалите, с които се разпространява.
3 Имената на изброените по-горе собственици на авторски права, както и имената на
техните сътрудници, не могат да бъдат използвани, за да се подкрепят или промотират
продукти, произведени от този софтуер без
да разполагате предварително със специфично
писмено одобрение.
ТОЗИ СОФТУЕР Е ПРИЛОЖЕН ОТ СОБСТВЕНИЦИТЕ НА АВТОРСКИ ПРАВА И
ТЕХНИТЕ СЪТРУДНИЦИ САМО В ТАЗИ СИ
ФОРМА И ВСЯКАКВИ КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ И СЪОТВЕТСТВИЕ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНО ПРИЧИНА СЕ
30
ОТРИЧАТ. В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ СОБСТВЕНИКЪТ НА АВТОРСКИТЕ ПРАВА ИЛИ
НЕГОВИТЕ СЪТРУДНИЦИ НЕ МОГАТ ДА
БЪДАТ ДЪРЖАНИ ОТГОВОРНИ ЗА ДИРЕКТНИ, ИНДИРЕКТНИ, ИНЦИДЕНТНИ,
СПЕЦИАЛНИ, ПРИМЕРНИ ИЛИ КОСВЕНИ
ПОВРЕДИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО
ПРИДОБИВАНЕ НА СТОКИ ИЛИ УСЛУГИ
ЗАМЕСТИТЕЛИ; ЗАГУБА НА ДАННИ ИЛИ
ПЕЧАЛБИ; ИЛИ ПРЕКЪСВАНЕ НА БИЗНЕС
ИЗПЪЛНЕНИЕ), КОИТО ВСЕ ПАК СА ПРИЧИНЕНИ И ПРИ КОЯТО И ДА Е ТЕОРИЯ
ЗА ОТГОВОРНОСТ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ
В ДОГОВОР, СТРОГА ОТГОВОРНОСТ ИЛИ
ЗАКОНОНАРУШЕНИЕ (ВКЛЮЧИТЕЛНО НЕБРЕЖНОСТ ИЛИ ПОДОБНИ), ПРОИЗТИЧАЩИ ПО НЯКАКЪВ НАЧИН ОТ УПОТРЕБАТА НА ТОЗИ СОФТУЕР, ДОРИ И ДА ИМА
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ВЪЗМОЖНОСТ ОТ
ПОДОБНА ПОВРЕДА.
• Имената на системата и продукта, указани в
това ръководство, са търговски марки или регистрирани търговски марки на производителя.
• В това ръководство Microsoft Windows XP
Home Edition и Microsoft Windows XP Professional
са изписани като Windows XP.
• В това ръководство Microsoft Windows Vista
Home Basic, Microsoft Windows Vista Home Premium, Microsoft Windows Vista Business и Microsoft
Windows Vista Ultimate са упоменати като
Windows Vista.
• В това ръководство Microsoft Windows 7
Starter, Microsoft Windows 7 Home Basic, Microsoft
Windows 7 Home Premium, Microsoft Windows
7 Professional и Microsoft Windows 7 Ultimate са
упоменати като Windows 7.
• Маркировките ™ и ® са пропуснати в това
ръководство.
Споразумение за крайния клиент за Sony софтуер
Прочетете внимателно следната форма за съгласие преди да използвате SONY SOFTWARE (описан
по-долу). Използването на SONY SOFTWARE показва вашето съгласие с това споразумение. Ако не
сте съгласни с него, не сте упълномощени да използвате SONY SOFTWARE.
ВАЖНО – ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО: Това споразумение с крайния клиент („СКК”) е правно
споразумение за съгласие между вас и Sony Corporation („SONY”), производителят на вашето Sony
хардуерно устройство (“ПРОДУКТ”) и цензорът на SONY SOFTWARE. Всякакъв софтуер на Sony и
трети лица (различен от този софтуер и обект на отделен лиценз), включен във вашият ПРОДУКТ и всякакви обновления, ще бъдат определени оттук нататък като „SONY SOFTWARE”.
Можете да използвате SONY SOFTWARE само с този ПРОДУКТ.
Чрез използването на SONY SOFTWARE се съгласявате с правилната и условията на това СКК. Ако
не сте съгласни с условията на това СКК, Sony не желае да ви лицензира SONY SOFTWARE. В такъв
случай не трябва да използвате SONY SOFTWARE.
SONY SOFTWARE LICENSE
SONY SOFTWARE е защитен от законите за защита на авторски права и международните
споразумения за защита на авторски права, а също така и от други закони и споразумения за правата
върху интелектуалната собственост. SONY SOFTWARE се лицензира, не се продава.
ГАРАНЦИЯ ЗА ЛИЦЕНЗ
Всички заглавия, авторски и други права в SONY SOFTWARE са притежание на Sony или неговите
цензори. Това СКК ви дава правото да използвате SONY SOFTWARE само за лична употреба.
ОПИСАНИЕ НА ИЗИСКВАНИЯ, ОГРАНИЧЕНИЯ, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Ограничения. Не можете да копирате, променяте, реверсирате, размествате или разглобявате
SONY SOFTWARE изцяло или частично.
Разделяне на компоненти. SONY SOFTWARE е лицензиран като единичен продукт. Неговите
компонентни части не могат да бъдат разделяни.
Използване като единичен ПРОДУКТ. SONY SOFTWARE може да се използва само като единичен
ПРОДУКТ.
Преотдаване. Не можете да преотдавате или лизинговате SONY SOFTWARE.
Трансфер на софтуер. Можете изцяло да прехвърлите вашите права според това СКК само, когато SONY SOFTWARE е прехвърлен заедно и като част от този ПРОДУКТ и при положение, че вие
не задържане копия, прехвърлите целия SONY SOFTWARE (включително, но не само, всички копия,
компонентни части, медия,, упътвания за употреба, други печатни материали, електронни документи, дискове за възстановяване и това СКК) и получателят се съгласи с условията на това СКК.
Прекратяване. Без предубеждение към други права, Sony може да прекрати това СКК, ако не
успеете да поддържате задълженията в това СКК. В такъв случай при изискване от страна на Sony,
трябва да изпратите ПРОДУКТЪТ на посочен от Sony адрес и Sony ще ви изпрати обратно ПРОДУКТА веднага след като е използваем и след като SONY SOFTWARE е бил изтрит от ПРОДУКТА.
Поверителност. Вие се съгласявате да пазите конфиденциална информация, съдържаща се в SONY
SOFTWARE, която не е публично известна и да не излагате такава информация на трети лица без
предварително писмено одобрение от страна на Sony.
ОСОБЕНО РИСКОВИ ДЕЙНОСТИ
SONY SOFTWARE няма толеранс за грешки и не е създаден, произведен или предвиден за употреба
или повторна продажба като онлайн контролно оборудване в опасна обстановка, изискващо
сигурност на изпълнение като например работа в атомни съоръжения, въздушна навигация или
комуникационни системи, контрол на въздушния график, уреди за животоподдръжка или системи за
оръжие, в които неспособността на SONY SOFTWARE да работи, би довела до смърт, наранявания
или тежки физически травми и увреди на околната среда („Особено рискови дейности”). Sony и нейните доставчици отказват всякаква подчертана или косвена гаранция за съответствие с особено
рискови дейности.
31
ИЗКЛЮЧВАНЕ ОТ ГАРАНЦИЯТА НА SONY SOFTWARE
Вие изрично потвърждавате и се съгласявате да използвате SONY SOFTWARE на ваш собствен риск. SONY SOFTWARE се осигурява както е и без гаранции от какъвто и да е вид и SONY,
търговците и цензорите на SONY (за нуждите само на тази секция общо назовавани „SONY”)
КАТЕГОРИЧНО ОТРИЧАТ ВСЯКАКВИ ГАРАНЦИИ, ДИРЕКТНИ ИЛИ КОСВЕНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО ОГРАНИЧЕНИ ДО КОСВЕНИТЕ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ И
СЪОТВЕТСТВИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЕНО ЦЕЛ. SONY НЕ ГАРАНТИРА, ЧЕ ФУНКЦИИТЕ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В SONY SOFTWARE, НЯМАТ ГРЕШКИ ИЛИ БЪГОВЕ, КАКТО И, ЧЕ ЩЕ ОТГОВОРЯТ
НА ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И SONY НЕ ГАРАНТИРА, ЧЕ ОПЕРАЦИЯТА НА SONY SOFTWARE
ЩЕ БЪДЕ ПОПРАВЕНА. ОСВЕН ТОВА SONY НЕ ГАРАНТИРА ИЛИ НЕ ПРАВИ ПОСТЪПКИ
ПО ОТНОШЕНИЕ НА УПОТРЕБАТА ИЛИ РЕЗУЛТИТЕ ОТ УПОТРЕБАТА НА SONY SOFTWARE,
ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПРАВИЛНОСТ, ТОЧНОСТ, НАДЕЖДНОСТ ИЛИ ДРУГИ. НИКАКВА
УСТНА ИЛИ ПИСМЕНА ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ СЪВЕТ ДАДЕН ОТ SONY, ИЛИ ОТОРИЗИРАН
ПРЕДСТАВИТЕЛ НА SONY НЕ МОЖЕ ДА СЪЗДАДЕ ГАРАНЦИЯ, ИЛИ ПО НЯКАКЪВ НАЧИН
ДА УВЕЛИЧИ ОБСЕГА НА НАСТОЯЩАТА ГАРАНЦИЯ. НЯКОИ ЮРИСДИКЦИИ НЕ ПОЗВОЛЯВАТ ИЗКЛЮЧЕНИЯ ИЛИ КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ, В КОИТО СЛУЧАИ ТОВА ИЗКЛЮЧЕНИЕ НЕ
СЕ ОТНАСЯ ДО ВАС.
Без да се ограничава който и да е от предшестващите, подчертаваме, че SONY SOFTWARE не е
създаден или предназначен за употреба с какъвто и да е продукт, различен от ПРОДУКТЪТ. SONY
не гарантира, че който и да е продукт, софтуер, съдържание или данни, създадени от вас или трети
лица, няма да бъдат повредени от SONY SOFTWARE.
ОГРАНИЧЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА
SONY, ДОСТАВЧИЦИТЕ И ЦЕНЗОРИТЕ НА SONY (САМО ЗА ЦЕЛИТЕ НА ТАЗИ СЕКЦИЯ
ПОД ОБЩОТО НАЗВАНИТЕ “SONY”) НЕ СА ОТГОВОРНИ ЗА ИНЦИДЕНТНИ ИЛИ ПРОИЗТИЧАЩИ ПОВРЕДИ, СВЪРЗАНИ СЪС SONY SOFTWARE И ПРОИЗТИЧАЩИ ИЛИ ОСНОВАВАЩИ СЕ НА НАРУШЕНИЕ НА ПРЯКА ИЛИ КОСВЕНА ГАРАНЦИЯ, НАРУШЕНИЕ НА ДОГОВОР, НЕБРЕЖНОСТ, ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ ИЛИ КАКВАТО И ДА Е ДРУГА ПРАВНА
ТЕОРИЯ. ТАКИВА ПОВРЕДИ ВКЛЮЧВАТ, НО НЕ СА ОГРАНИЧЕНИ САМО ДО ЗАГУБА НА
ПЕЧАЛБА, ЗАГУБА НА ПОСТЪПЛЕНИЯ, ЗАГУБА НА ДАННИ, ЗАГУБА НА УПОТРЕБАТА НА
ПРОДУКТА ИЛИ ДРУГО ПРИЛЕЖАЩО ОБОРУДВАНЕ, ИЗГУБЕНО ВРЕМЕ, НЕЗАВИСИМО ОТ
ТОВА ДАЛИ SONY Е БИЛА ПРЕДУПРЕДЕНА ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ПОДОБНИ ПОВРЕДИ.
ВЪВ ВСЕКИ СЛУЧАЙ ЦЯЛАТА ОТГОВОРНОСТ НА SONY КЪМ ВАС ПОД КАКВИТО И ДА
Е ДОПЪЛНЕНИЯ НА ТОВА СКК ЩЕ БЪДЕ ОГРАНИЧЕНА ДО СУМАТА, РАЗПРЕДЕЛЕНА ЗА
ИЗПЛАЩАНЕ НА SONY SOFTWARE.
ЕКСПОРТ
Ако използвате или прехвърлите SONY SOFTWARE в страна, различна от страната, в която живеете, трябва да обърнете внимание на законите и правилата, свързани с износ, внос и обмитяване.
УПРАВЛЯВАЩ ЗАКОН
Това СКК ще бъде свързано, управлявано, тълкувано и прилагано според законите в Япония, без да се
взема под внимание конфликт със законови допълнения. Какъвто и да е спор, произтичащ от това
СКК е обект на съдебния окръг и юрисдикцията на съдилищата в Токио, Япония, и вие и SONY
следователно се съгласявате да спазвате юрисдикцията на съдилищата в този съдебен окръг.
ВИЕ И SONY ПРЕХВЪРЛЯТЕ ПРАВОТО НА ДЕЛО НА ЖУРИТО, КАТО ЗАЧИТАТЕ ВСЯКАКВИ
ВЪПРОСИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЛИ СВЪРЗАНИ С ТОВА СКК.
РАЗДЕЛНОСТ
Ако която и да е част от това СКК бъде призната за невалидна или неприложима, останалите
части остават валидни.
Ако имате въпроси във връзка с това СКК или ограничената гаранция, която се осигурява, можете
да се свържете със SONY, като пишете на посочения адрес за контакти, упоменат в гаранционната
карта, включена в комплекта с продукта.
32
BG
Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди
(Приложимо за страните от Европейския съюз и други европейски страни, използващи система за разделно събиране на отпадъци)
Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че този продукт
не трябва да се третира като домашен отпадък. Вместо това, той трябва да бъде
предаден в съответните пунктове за рециклиране на електрически и електронни уреди.
Изхвърляйки този продукт на правилното място, вие предотвратявате потенциални
негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които могат да се случат
при неправилното изхвърляне на продукта. Рециклирането на материалите ще помогне за
запазването на естествените ресурси. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местния градски офис, службата за изхвърляне на
отпадъци или с магазина, от който сте закупили продукта.
Производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Упълномощеният представител за EMC (електромагнитна съвместимост) и техническа безопасност на продукта
е Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,70327 Stuttgart, Germany. За въпроси, свързани със сервиза и
гаранцията, моля обърнете се към адресите в съответните сервизни или гаранционни документи.
Допълнителна информация за този продукт и отговори на често задавани въпроси можете да намерите на
нашия уебсайт за клиентска поддръжка.
http://www.sony.bg
Download PDF

advertising