Sony | RDP-X60iP | Sony RDP-X60iP RDP-X60iP Speaker dock for iPod / iPhone media playback Инструкции за експлоатация

4-278-207-32(1)
Персонална аудио
докинг система
Ръководство за употреба
RDP-X60iP
Създадено за
©2011 Sony Corporation
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите риска от пожар или токов удар,
не излагайте устройството на дъжд или влага.
За да намалите риска от пожар, не покривайте
вентилационните отвори на устройството с
вестници, покривки, пердета и др. Не поставяйте
запалени свещи върху уреда.
За да намалите риска от пожар или токов удар
избягвайте съприкосновение на устройството с капеща
или плискаща вода, и не поставяйте предмети, пълни с
течности (например вази), върху устройството.
Не поставяйте устройството в затворени
пространства като лавици или вградени шкафове.
Не излагайте батериите (батерии или устройството,
докато в него има инсталирани батерии) на
прекомерна топлина (например на слънчева
светлина, на влиянието на открит пламък и др.) за
продължителен период от време.
Тъй като захранващият кабел служи за изключване
на устройството от електрическата мрежа, свържете
го към лесно-достъпен контакт. Ако забележите
някаква неизправност, докато работите с уреда,
веднага изключете захранващия кабел от контакта.
Устройството не е изключено от електрическата
мрежа, докато е свързано към стенния контакт,
дори ако самото то е изключено.
приложими клаузи от директивата 1999/5/
EC. За подробности, моля, вижте следния
интернет адрес:
http://www.compliance.sony.de/
Търговски марки и лицензи
Марката и логото Bluetooth са собственост
на Bluetooth SIG, Inc. и всяко тяхно
използване от корпорация Sony е под
лиценз. Другите търговски марки и имена са
собственост на съответните им притежатели.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano и iPod
touch са търговски марки на Apple Inc.,
регистрирани в САЩ и други държави.
“Made for iPod” и “Made for iPhone”
означава, че даден електронен артикул е
предназначен специално за свързване с iPod
или iPhone и неговият разработчик
удостоверява, че артикулът отговаря на
работните стандарти на Apple. Apple не носи
отговорност за функционирането на това
устройство или за неговата съвместимост
със стандартите за безопасност и регулация.
Моля, обърнете внимание, че използването
на този артикул с iPod или iPhone може да
повлияе на безжичната връзка.
Използването на това радио оборудване е
забранено в радиус по-малък от 20 km от
центъра на Ny-Alesund, Svalbard, Норвегия.
Етикетът с името на модела и важна информация за
безопасност се намира от долната страна на
устройството както и върху корпуса на
променливотоковия адаптер.
Функции

ВНИМАНИЕ
Неправилната подмяна на батерията може да
причини експлозия. Подменяйте батерията само с
такава от същия вид.
Забележка за потребителите: следната
информация е приложима само за техниката,
продавана в страните, които прилагат
директивите на Европейския съюз
Производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku Токио, 108-0075 Япония.
Упълномощеният представител за ЕМС (електромагнитна
съвместимост) и техническа безопасност на продукта е
Sony Германия GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Щутгарт, Германия. За въпроси, свързани със сервиза и
гаранцията, моля, обърнете се към адресите в съответните
сервизни или гаранционни документи.



Предпазни мерки



С настоящето Sony Corp. заявява, че това
оборудване е съгласувано с изискванията и други
2
Безжичен музикален поток
Съвместим с iPod и iPhone
MEGA BASS
Приложено безжично устройство за
дистанционно управление
За да изключите променливотоковия
адаптер, издърпайте щекера, а не кабела.
Тъй като в говорителя на това устройство
има силен магнит, поддържайте разстояние
между уреда и предмети като персонални
кредитни карти с магнитно кодиране,
часовници с ръчно навиване, CRT
телевизори или проектори, защото
противното може да доведе до
неизправност, причинена от магнита.
Не оставяйте устройството в близост до
топлинен източник като радиатор или
климатик, или на място, изложено на пряка
слънчева светлина, на силно замърсено и




прашно място или такова, обект на механични
вибрации или сътресения.
Осигурете добра вентилация, за да избегнете
покачване на температурата във вътрешността
на устройството. Не поставяйте уреда на
повърхности (килим, одеало и др.) или близо до
материали (пердета), които могат да запушат
вентилационните отвори.
Ако във вътрешността на устройството попадне
твърд предмет или течност, изключете уреда и
го проверете в квалифициран сервиз преди
по-нататъшна употреба.
Не докосвайте устройството с мокри ръце.
Не поставяйте устройството в близост до вода.
ЗАБЕЛЕЖКИ ОТНОСНО
ЛИТИЕВАТА БАТЕРИЯ



Избършете батерията със сухо парче плат, за да
подсигурите добър контакт.
Когато поставяте батерията, се уверете, че
спазвате правилния поляритет.
Не хващайте батерията с метални пинсети, защото
това може да причини късо съединение.
Изхвърляне на стари електрически
и електронни уреди (приложимо в
Европейския съюз и други
Европейски страни със системи за
разделно събиране на отпадъци)
Този символ върху устройството или върху неговата
опаковка показва, че този продукт не трябва да се
третира като домакински отпадък. Вместо това той
трябва да бъде предаден в съответния събирателен
пункт за рециклиране на електрически и електронни
уреди. Като предадете този продукт на правилното
място, вие ще помогнете за предотвратяване на
негативните последствия за околната среда и
човешкото здраве, които биха възникнали при
изхвърлянето му на неподходящо място.
Рециклирането на материалите ще спомогне да се
съхранят природните ресурси. За подробна
информация относно рециклирането на този продукт
можете да се обърнете към местната градска управа,
фирмата за събиране на битови отпадъци или
магазина, откъдето сте закупили продукта.
Приложими артикули: Устройство за дистанционно
управление
Изхвърляне на изтощени
батерии (приложимо за
страните от Европейския съюз и
други европейски страни със
системи за разделно събиране
на отпадъци)
Този символ на батерията или на нейната опаковка
показва, че този продукт не трябва да се третира
като домакински отпадък. При някои видове
батерии този символ може да е в комбинация със
символ на химичен елемент.
Символите на химичните елементи за живака (Hg)
или оловото (Pb) се добавят, ако батерията съдържа
повече от 0.0005% живак или 0.004% олово. Като
предадете батерията на правилното място, вие ще
помогнете за предотвратяване на негативните
последствия за околната среда и човешкото здраве,
които биха възникнали при изхвърлянето й на
неподходящо място. Рециклирането на материалите
ще спомогне да се съхранят природните ресурси.
В случай, че поради мерки за безопасност или
интегритет на данните продуктът трябва постоянно
да бъде свързан с батерията, то отстраняването на
батерията от устройството трябва да се извършва
единствено в квалифициран сервиз.
За да се уверите, че батерията ще бъде правилно
изхвърлена, предайте я в пункт за рециклиране на
електрическо и електронно оборудване, когато
животът й изтече.
Относно всички други видове батерии, моля,
прегледайте частта относно безопасното сваляне на
батериите от продукта. Предайте батерията в пункт
за рециклиране на изтощени батерии.
За подробна информация относно рециклирането
на този продукт можете да се обърнете към
местната градска управа, фирмата за събиране на
битови отпадъци или магазина, откъдето сте
закупили продукта.
Bluetooth връзка

Безжичната технология Bluetooth работи в
обхват от около 10 метра.
Максималният обхват на Bluetooth връзката
може да се различава в зависимост от
препятствията (човек, метал, стена и др.) или
вследствие на електромагнитна околна среда.
Устройството
Стоманен шкаф

Оптимална работа
Ограничена работа
Възможно е следните условия да повлияят на
чувствителността на Bluetooth връзката.
– Ако съществува препятствие между
устройството и iPod устройството като
например човек, метал или стена.
– Ако в близост до устройство се използва
оборудване с честота 2.4 GHz като
3






например безжично LAN устройство,
безжичен телефон или микровълнова фурна.
– Ако това устройство е инсталирано в
хоризонтална позиция върху метална
повърхност.
Поради използването на една и съща честота
от Bluetooth устройството и безжичното LAN
устройство (IEEE802.11b/g), възможно е като
резултат от близостта на безжичното LAN
устройство да се получи вмешателство на
микровълни, което може да причини
разминаване в скоростта на връзката,
смущения или да доведе до невалидна връзка.
В този случай извършете следното:
– Използвайте устройството на минимум 10 метра
разстояние от безжичното LAN устройство.
– Ако използвате това устройство в обхват от
10 метра от безжичното LAN устройство,
изключете безжичното LAN устройство.
– Поставете това устройство и iPod
устройството възможно най-близо.
Възможно е микровълните, които се излъчват
от Bluetooth устройството, да повлияят на
работата на електронно медицинско
оборудване. Поради това, за да не причините
инцидент, изключвайте уреда и iPod
устройствата на следните места:
– на места с леснозапалими газове, в болници,
влакове, самолети или бензиностанции.
– в близост до автоматични врати или
противопожарни аларми.
Това устройство поддържа мерки за безопасност
спрямо Bluetooth стандарта, които гарантират
сигурна връзка, когато се използва безжична
Bluetooth технология. Въпреки това, в зависимост
от настройката е възможно сигурността да не е
достатъчна. Внимавайте при използването на
безжичната Bluetooth технология.
Не носим отговорност за евентуално изтичане
на информация при използването на Bluetooth
комуникация.
Връзката с всички Bluetooth устройства не
може да бъде гарантирана.
– За съответствие с Bluetooth стандарта,
определен от Bluetooth SIG, се изисква
устройство, което включва Bluetooth
функция.
– Дори свързаното устройство да съответства
с гореспоменатия Bluetooth стандарт,
възможно е някои устройства да не се
свържат или да не работят правилно в
зависимост от функциите или техническите
характеристики на устройството.
В зависимост от устройството, което ще
свързвате, възможно е стартирането на
връзката да отнеме известно време.
4
Забележка
 В това Ръководство за употреба “iPod” се
използва като общ термин при функциите,
които се отнасят за iPod или iPhone, освен ако
в илюстрациите и текста не е указано друго.
Ако имате въпроси или проблеми, отнасящи се
до устройството, моля, консултирайте се с
най-близкия доставчик на Sony.
Източници на
захранване
Подготовка на източника
на захранване
1 Свържете захранващия кабел (приложен) към
Подготовка на
устройството за
дистанционно
управление
Преди да използвате приложеното устройство
за дистанционно управление за първи път
свалете изолационния филм.
променливотоковия адаптер (приложен).
2 Свържете променливотоковия адаптер здраво
към жака DC IN 20V от задната страна на
устройството и го включете към контакт от
мрежата от 220 V.
Кога да смените батерията
При нормална употреба батерията (CR2025) би
следвало да издържи около 6 месеца. Когато
устройството за дистанционно управление вече
не може да управлява уреда, сменете батерията
с нова.
AUDIO IN
DC IN 20V

Със страната  нагоре
Към стенен контакт
Променливотоков
адаптер
Захранващ
кабел
Забележка за променливотоковия адаптер

Използвайте само приложения променливотоков адаптер.
Поляритетът на щекерите на други производители може да
е различен. Ако не използвате приложения
променливотоков адаптер, може да се появи неизправност.
Забележка


Не се опитвайте да зареждате батерията.
Ако не планирате да използвате устройството за
дистанционно управление за дълъг период от време,
извадете батерията, за да избегнете повреда, причинена
от протичане на батерията или корозия.
5
Операции
Индикатор
MEGA BASS
Bluetooth
индикатор
Дистанционен сензор
Гнездо за свързване
Бутоните VOLUME + (VOL + на устройството за дистанционно управление) и
 притежават осезаема точка.
6
Преди да използвате
устройството
Приложени универсални докинг
адаптери
За да включите/изключите
устройството
Натиснете  (захранване).
Индикаторът на бутона  ще светне в зелено,
когато включите устройството.
За да регулирате силата на звука
Натиснете VOLUME +/− (VOL +/− на
устройството за дистанционно управление).
Съвет

Индикаторът на бутона  мига три пъти, когато звукът
е зададен с максимална или минимална сила.


iPhone
iPhone 3G/
iPhone 3GS

iPhone 4
Забележки
За информация как да използвате iPod се обърнете към
ръководството за потребителя на вашия iPod.
 Sony не носи отговорност за загубени или повредени
данни от iPod, докато iPod устройството е свързано към
това устройство.
 За подробности относно условията за работа с вашия
iPod проверете интернет страницата на Apple Inc.

1 Прикрепете адаптера за вашия iPod.
За да подсилите басите
Натиснете MEGA BASS.
Индикацията “MEGA BASS” светва.
Можете да получите висококачествен бас звук. За
да върнете нормалния звук, натиснете бутона
отново.
2 Поставете вашия iPod в конектора на
устройството.
Автоматично изключване на
захранването
След като възпроизвеждането на iPod
устройството (или компонент, свързан към жака
AUDIO IN приключи и ако не извършите операция
в продължение на около 30 секунди,
устройството автоматично се изключва.
Работа с iPod в гнездото
Можете да се наслаждавате на звук от iPod, като
го поставите в гнездото за свързване на
устройството.
Когато поставяте iPod в устройството,
използвайте приложения универсален докинг
адаптер с вашия iPod или други продукти от
Apple Inc., които се продават в търговската
мрежа.
Ако използвате iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS
или iPhone 4, прикрепете приложения
универсален докинг адаптер ,  или .
Можете да видите номера на съответния адаптер
от долната му страна.
Съвет

Преди да поставите iPod устройството в гнездото за
свързване, извадете го от калъфа му, за да получите
стабилна връзка.
3 Натиснете , за да изключите Bluetooth,
когато Bluetooth индикаторът е включен.
4 Натиснете .
iPod устройството започва възпроизвеждане.
Можете да работите със свързания iPod
посредством този уред или директно с
бутоните на iPod устройството.
7
За да
Изключите iPod
Натиснете
Натиснете и
задръжте .
Въведете режим на
пауза при
възпроизвеждане

За да възстановите
възпроизвеждането,
натиснете бутона
отново.
Преминете към
следващата песен
Преминете към
предходна песен
Откриете точка, докато
слушате звук
 (напред)
 (назад)*1
 (напред) или
 (назад), докато
възпроизвеждате, и
задръжте, докато
откриете точката.
Откриете точка, докато  (напред) или
наблюдавате дисплея
 (назад), докато
на iPod устройството
устройството е в
режим на пауза 
и задръжте, докато
откриете точката.
Преминете към
MENU*2
предходно меню
Преминете към
Натиснете и
основното меню
задръжте MENU*2
Изберете опция в
 (нагоре)/
менюто или песен за
(надолу)*2
възпроизвеждане
Въведете избраната
ENTER*2
опция в менюто или
започнете
възпроизвеждане
*1 Натискането на бутона по време на
възпроизвеждане връща към началото на
настоящата песен. За да преминете към
началото на предходната песен, натиснете
бутона два пъти.
*2 Тези операции работят само когато
използвате приложеното устройство за
дистанционно управление. В допълнение, за
iPod touch и iPhone операциите трябва да
бъдат във видео и музикален режим, за да
работите с тях.
iPod touch/iPhone устройството не работи, ако не е
включено. Уверете се, че сте включили захранването на iPod
touch/iPhone устройството преди да започнете операция.
 Някои операции може да се различават в зависимост от iPod
моделите и/или версията на софтуера. За подробности се
обърнете към ръководството за потребителя на вашия iPod.

За да използвате това устройство
като зарядно устройство за
вашия iPod
Можете да използвате този уред като зарядно
устройството за вашия iPod, когато захранването
се подава от променливотоковия адаптер.
Зареждането започва, когато свържете iPod
устройството към уреда.
Състоянието за зареждането се извежда на
дисплея на iPod устройството. За подробности
вижте ръководството за потребителя на вашия
iPod.
Работа с iPod чрез
безжичен музикален поток
Можете да слушате звук от iPod устройството с
този уред по безжичен път, като използвате
Bluetooth връзка.
Сдвояване
Какво е сдвояване?
Bluetooth устройствата трябва да бъдат
предварително “сдвоени” едно с друго.
След като сдвоите Bluetooth устройствата първия
път, не е нужно да извършвате повторно
сдвояване, освен ако информацията за
сдвояването не е изтрита:
Bluetooth индикатор
Състояние
Bluetooth
индикатор
(син)
Изключен Bluetooth
Изключен
Bluetooth е включен, но не е
свързан
Мига бавно
Забележки
Поддържайте същия ъгъл като този на конектора на това
устройство, когато поставяте или изключвате iPod
устройство, и не въртете и не поклащайте iPod
устройството, за да предотвратите повреда в конектора.
 Не пренасяйте устройството, докато в конектора е
включен iPod. Това може да причини повреда.
 Когато поставяте или изключвате iPod, хванете докинг
станцията здраво с ръка.
 Ако зарядът в батерията на вашия iPod е много нисък,
заредете батерията за кратко преди да започнете работа.

8
Режим на сдвояване
Мига бързо
Свързан или осъществява
връзка
Светва
Пример: iPhone 4
Сдвояване с iPod
Поставете този уред и iPod устройството на
максимум 1 метър един от друг, за да извършите
тази операция.
1 Натиснете , за да включите устройството.
2 Натиснете , за да изключите Bluetooth,
когато Bluetooth индикаторът е включен.
Bluetooth индикаторът мига бавно.
3 Натиснете и задръжте .
Когато сдвояването започне, се чува двукратен
звуков сигнал и Bluetooth индикаторът започва
да мига бързо.
Режимът на сдвояване на устройството е
включен.
Забележки
Операциите на дисплея може да се различават в
зависимост от модела на iPod устройството и/или
версията на софтуера. За подробности се обърнете към
ръководството за потребителя на вашия iPod.
 Режимът на сдвояване се отменя след около 5 минути.
Ако режимът на сдвояване се отмени, започнете отново
от стъпка 3.
 Ако сдвояването не приключи, започнете отново от
стъпка 3.
 За да извършите сдвояване с друг iPod, повторете стъпки
1 до 5.
 Ако не чуете двукратния звуков сигнал на стъпка 3 или
ако Bluetooth индикаторът не мига бързо, отново
натиснете и задръжте .
 Ако изключите уреда или iPod устройството преди
Bluetooth връзката да е приключила, информацията за
сдвояването няма да се запамети и сдвояването няма да
приключи.
 Ако на дисплея се изведе екран за въвеждане на парола,
въведете “0000”.
 Операциите на Bluetooth устройства, различни от iPod,
не са гарантирани.

4 Извършете процедурата по сдвояване на
вашия iPod, за да разпознаете устройството.
Изберете “Settings  General  Bluetooth” и
включете Bluetooth.
Пример: iPhone 4
За да слушате звук
Поставете уреда и iPod устройството на
максимум 10 метра един от друг, за да
извършите тази операция.
Преди да започнете работа с устройството
проверете следното.
Уверете се, че Bluetooth функцията на вашия iPod е
включена.
 Уверете се, че сдвояването на устройството и вашия iPod
е приключило. Ако сдвояването не е приключило,
извършете операцията отново. (Обърнете се към
“Сдвояване с iPod”.)

5
На дисплея се извежда списък с разпознати
устройства.
Устройството се извежда като “RDP-X60iP”.
Ако “RDP-X60iP не се изведе, повторете от
стъпка 3.
Изберете “RDP-X60iP на дисплея на iPod
устройството, докато Bluetooth индикаторът
мига бързо.
Когато на дисплея на iPod устройството се
изведе съобщение “Connected” (свързан),
сдвояването и връзката са приключили.
1 Натиснете , за да включите
устройството.
2 Натиснете , за да включите Bluetooth
функцията.
Последният свързван iPod се свързва отново
автоматично.
Ако свържете друг сдвоен модел iPod,
докато Bluetooth функцията е изключена,
изберете името на модела на това устройство
от вашия iPod. (Извършете стъпки 4 и 5 в
“Сдвояване с iPod”).
9
3 Изберете желаната музика, видеоклип, игра и
др., които желаете да възпроизведете на
вашия iPod. За подробности се обърнете към
ръководството за потребителя на вашия iPod.
3 Включете свързания компонент.
4 Започнете възпроизвеждане на свързания
компонент.
Звукът от свързания компонент се извежда
през говорителите на устройството.
Съвети
Когато последният свързван iPod не се свърже отново
автоматично, натиснете . Ако iPod устройството все
още не свързан, извършете стъпки 4 и 5 в “Сдвояване с
iPod”.
 Можете да зареждате вашия iPod в гнездото, докато
слушате музика посредством Bluetooth връзка.

AUDIO IN
DC IN 20V
За да приключите слушането
Прекратете Bluetooth връзката, като извършите
някоя от следните операции.
Натиснете , за да изключите Bluetooth функцията.
(Bluetooth индикаторът се изключва.)
 Изключете устройството.
 Изключете iPod устройството.
 Прекратете връзката от iPod-а.
За подробности се обърнете към ръководството за
потребителя на вашия iPod.
Към външно оборудване
Аудио свързващ кабел
(не е приложен)

За да изчистите списъка с iPod
модели, които вече са сдвоени и
запаметени в устройството.
1 Натиснете , за да включите устройството.
2 Натиснете , за да включите Bluetooth
функцията.
3 Първо натиснете и задръжте
и веднага
след това натиснете и задръжте .
Индикаторът MEGA BASS мига и след това
списъкът се изчиства.
Забележки
Можете да извършите стъпка 3, за да изчистите списъка
дори по време на Bluetooth връзка.
 Тази операция не може да бъде извършена, когато
устройството се сдвоява.
 За да извършите отново сдвояване с това устройство,
изтрийте устройството от вашия iPod и пак извършете
сдвояването. (Обърнете се към “Сдвояване с iPod”.)

Свързване на
допълнителни компоненти
Можете да се наслаждавате на звук от
допълнителен компонент - като например
преносим цифров музикален плейър, от
говорителите на устройството. Уверете се, че
сте изключили захранването на всеки
компонент преди да извършите свързването.
1 Свържете здраво линейния изходен жак на
преносимия цифров музикален плейър (или
друг компонент) към жака AUDIO IN от задната
страна на устройството, като използвате
подходящ аудио свързващ кабел (не е
приложен).
2 Натиснете , за да включите устройството.
10
Забележки
Необходимият аудио свързващ кабел зависи от външното
оборудване. Уверете се, че сте избрали правилния кабел за
връзка с външното оборудване.
 IАко силата на звука е ниска, първо регулирайте нивото на
звука на устройството. Ако нивото все още е ниско, тогава
регулирайте звука и на свързаното оборудване.
 Когато възпроизвеждате външен компонент, свързан към
жака AUDIO IN, изключете iPod устройството.
 Изключете аудио свързващия кабел, когато не го
използвате.

Отстраняване на
проблеми
Общи
Захранването не е включено.

Уверете се, че променливотковият адаптер е здраво
свързан към мрежата от 220 V.
Не се чува звук.

Регулирайте VOLUME +/− (VOL +/− на устройството за
дистанционно управление).
Чува се шум.
Уверете се, че в близост до устройството няма мобилни
телефони и други подобни.
 Изключете аудио свързващия кабел.

Двата различни музикални източника се
смесват по време на възпроизвеждане.

Спрете възпроизвеждането на вашия iPod или външен
компонент.
Уверете се, че датчикът на устройството за
дистанционно управление не е изложен на силна
светлина като например на директна слънчева светлина
или флуоресцентно осветление.
 Приближете се към уреда, когато използвате
устройството за дистанционно управление.

Когато използвате Bluetooth връзка
Не се чува звук
Уверете се, че уредът не е твърде далеч от iPod
устройството или че не получава смущения от безжичен
LAN, различен от 2.4 GHz безжично устройство или
микровълнова фурна.
 Уверете се, че Bluetooth връзката между iPod
устройството и уреда е правилно извършена.
 Отново сдвоете уреда и iPod устройството.
 Пазете устройството на разстояние от метални предмети
и повърхности.
 Уверете се, че Bluetooth функцията е включена. В
противен случай натиснете , за да я включите.

Звукът прескача или разстоянието за обмен
е твърде малко.
сигнали от устройството за дистанционно управление.
Това не е индикация за грешка или за проблем с
устройството.
 Консултирайте се с най-близкия доставчик на Sony, ако
устройството често се изключва автоматично след подобно
мигане дори след повторно свързване на захранващия
кабел.
Ако в близост се намира устройство, което произвежда
електромагнитни вълни като например безжичен LAN,
друго Bluetooth устройство или микровълнова фурна,
преместете устройството на разстояние.
 Отстранете препятствията между уреда и iPod
устройството или се отдалечете от препятствията.
 Поставете този уред и iPod устройството колкото е
възможно по-близо.
 Преместете това устройство.
 Преместете iPod устройството.
Когато използвате iPod в гнездото

Индикаторът на бутона  мига.
 Индикаторът на бутона  мига, когато се приемат

Връзката не може да се осъществи.
Не се чува никакъв звук.


Проверете дали вашият iPod е здраво свързан.
Уверете се, че Bluetooth устройството е изключено. В
противен случай натиснете , за да изключите Bluetooth
функцията.
Операциите не се извършват.

Проверете дали вашият iPod е здраво свързан.
Отново извършете сдвояването. (Обърнете се към
“Сдвояване с iPod”.)
Сдвояването не може да се осъществи.


Приближете този уред и iPod устройството.
Изтрийте този уред от вашето iPod устройство и отново
извършете сдвояването.
Ако проблемът продължи, се консултирайте с най-близкия
доставчик на Sony.
Вашият iPod не се зарежда.


Проверете дали вашият iPod е здраво свързан.
Уверете се, че променливотоковият адаптер е здраво
свързан.
Аудио вход
Не се чува никакъв звук.

Уверете се, че аудио свързващият кабел е свързан здраво.
Устройство за дистанционно управление
Устройството за дистанционно управление не
работи.
Сменете батерията в устройството за дистанционно
управление с нова, ако зарядът й е отслабнал.
 Уверете се, че сте насочили устройството за дистанционно
управление към дистанционния сензор на устройството.
 Отстранете всички препятствия между устройството за
дистанционно управление и този уред.

11
Технически
характеристики
Раздел за iPod
DC изход: 5V
MAX: 1 A
Раздел за Bluetooth
Изход
Bluetooth Specification Power Class 2
Максимално разстояние при комуникация
В права линия приблизително 10 метра*1
Честотен обхват
2.4 GHz обхват (2.4000 GHz - 2.4835 GHz)
Система за комуникация
Bluetooth характеристика версия 2.1 + EDR
(Подобрен пренос на данни)
Съвместими Bluetooth профили*2
A2DP (Профил за допълнително
разпространение на аудио сигнала)
AVRCP*3 (Аудио/Видео профил за
дистанционно управление)
Поддържан кодек*4
SBC*5
*1 Разстоянието се различава в зависимост от фактори
Приложени артикули
Устройство за дистанционно управление (1)
Променливотоков адаптер (1)
Захранващ кабел (1)
Универсален докинг адаптер  за iPhone (1)
Универсален докинг адаптер  за iPhone 3G/
iPhone 3GS (1)
Универсален докинг адаптер  за iPhone 4 (1)
Дизайнът и техническите характеристики
подлежат на промяна без предупреждение.
Съвместими iPod/iPhone
модели
Съвместимите iPod/iPhone модели са както
следва.
Преди употреба обновете софтуера на вашия
iPod/iPhone до последната версия.
*3 Възможно е в зависимост от iPod модела някои от
iPod touch 4-то поколение
iPod touch 3-то поколение
iPod touch 2-ро поколение
iPod touch 1-во поколение
iPod nano 5-то поколение (видеокамера)
iPod nano 4-то поколение (видео)
iPod nano 3-то поколение (видео)
iPod nano 2-ро поколение (алуминий)
iPod 5-то поколение
iPod classic
iPhone 4
iPhone 3GS
iPhone 3G
iPhone
*4 Кодек: Компресия на аудио сигнала и преобразуващ
Модели, съвместими с музикален стрийм
като препятствия между устройствата, магнитни
полета около микровълнова фурна, статично
електричество, чувствителност на приемане, антена,
работна система, софтуер и др.
*2 Профилите на Bluetooth стандарта указват целта на
Bluetooth комуникацията между устройствата.
операциите да не са достъпни.
формат
*5 Subband кодек
Общи
Говорител
Прибл. 7.6 cm в диаметър, 4 Ω
Вход
Жак AUDIO IN (ø 3.5 mm стерео минижак)
Изходна мощност
20 W + 20 W (при 1% хармонично изкривяване)
Изисквания към захранването
DC IN 20V
Размери
Прибл. 356.0 mm x 158.3 mm x 151.9 mm (ш/в/д)
(включително издадените части и бутони)
Тегло:
Прибл. 1.8 kg
12
iPod touch 4-то поколение
iPod touch 3-то поколение
iPhone 4
iPhone 3GS
iPhone 3G
iPad
#(
Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди (приложимо в Европейския
съюз и други Европейски страни със системи за разделно събиране на отпадъци)
üĪģĤĭĤĨĝĪħĝĶĬıįįĭĮĬĪĥĭĮĝĪĮĪĤħĤĝĶĬıįĩġĞĪĝěĮěĪīěĦĪĝĦěīĪĦěģĝěijġĮĪģĤ
īĬĪĠįĦĮĩġĮĬĻĜĝěĠěĭġĮĬġĮĤĬěĦěĮĪĠĪĨěĦĤĩĭĦĤĪĮīěĠĶĦëĨġĭĮĪĮĪĝěĮĪĥĮĬĻĜĝě
ĠěĜĶĠġīĬġĠěĠġĩĝĭĶĪĮĝġĮĩĤĻĭĶĜĤĬěĮġħġĩīįĩĦĮģěĬġIJĤĦħĤĬěĩġĩěġħġĦĮĬĤijġĭĦĤ
ĤġħġĦĮĬĪĩĩĤįĬġĠĤôěĮĪīĬġĠěĠġĮġĮĪģĤīĬĪĠįĦĮĩěīĬěĝĤħĩĪĮĪĨĻĭĮĪĝĤġĵġ
īĪĨĪĞĩġĮġģěīĬġĠĪĮĝĬěĮĻĝěĩġĩěĩġĞěĮĤĝĩĤĮġīĪĭħġĠĭĮĝĤĻģěĪĦĪħĩěĮěĭĬġĠěĤ
ijĪĝġĴĦĪĮĪģĠĬěĝġĦĪĤĮĪĜĤıěĝĶģĩĤĦĩěħĤīĬĤĤģıĝĶĬħĻĩġĮĪĨįĩěĩġīĪĠıĪĠĻĵĪ
ĨĻĭĮĪúġIJĤĦħĤĬěĩġĮĪĩěĨěĮġĬĤěħĤĮġĵġĭīĪĨĪĞĩġĠěĭġĭĶıĬěĩĻĮīĬĤĬĪĠĩĤĮġ
ĬġĭįĬĭĤñěīĪĠĬĪĜĩěĤĩİĪĬĨěIJĤĻĪĮĩĪĭĩĪĬġIJĤĦħĤĬěĩġĮĪĩěĮĪģĤīĬĪĠįĦĮĨĪĢġĮġ
ĠěĭġĪĜĶĬĩġĮġĦĶĨĨġĭĮĩěĮěĞĬěĠĭĦěįīĬěĝěİĤĬĨěĮěģěĭĶĜĤĬěĩġĩěĜĤĮĪĝĤ
ĪĮīěĠĶIJĤĤħĤĨěĞěģĤĩěĪĮĦĶĠġĮĪĭĮġģěĦįīĤħĤīĬĪĠįĦĮě
Download PDF