Sony | SA-W2500 | Sony SA-W2500 Събуфър за домашно кино Инструкции за експлоатация

A
B
C
Усилвател
Amplifier
Amplificateur
за SA-W2500)
(SA-W2500
only)
1 (Само
(SA-W2500 seulement)
D
Този
субуфер
This subwoofer
Caisson de grave
SPEAKER
SPEAKER
OUT
L
LINE IN
Активен
субуфер
Active Subwoofer
OUT
IN
SPEAKER
OUT
L
SA-W3800/SA-W3000/
SA-W2500
2-899-141-13(1)
SPEAKER IN
R
L
Front
Преден
говорител
speaker
(L)(L)
Enceinte
avant (G)
R
R
Преден
Front
говорител
(R)
speaker (R)
Enceinte
avant (D)
Front
Преден
говорител
speaker
(L)(L)
Enceinte
avant (G)
IN
L
L
L
L
R
R
R
R
Този
субуфер
This subwoofer
Caisson de grave
(SA-W3800/SA-W3000 seulement)
OUT
LINE IN
LINE
OUT
L
L
F
G
(Само за SA-W3800/SA-W3000)
only)
2 (SA-W3800/SA-W3000
за SA-W2500)
(SA-W2500
only)
1(Само
(SA-W2500 seulement)
R
Усилвател
Amplifier
Amplificateur
(SA-W3800/SA-W3000 seulement)
Тозиsubwoofer
субуфер
This
Caisson de grave
MONO OUT
Усилвател
Amplifier
Amplificateur
Тозиsubwoofer
субуфер
This
Caisson de grave
MONO OUT
IN
OUT
IN
LINE
на сигнала
l: Посока
Signal flow
Sens du signal
English
Български
Този
субуфер
This subwoofer
Caisson de grave
на сигнала
l: Посока
Signal flow
Sens du signal
IN
SPEAKER IN
R
на сигнала
l: Посока
Signal flow
Sens du signal
на сигнала
l: Посока
Signal flow
Sens du signal
на сигнала
l: Посока
Signal flow
Sens du signal
IN
SPEAKER
LINE
на сигнала
l: Посока
Signal flow
Sens du signal
Français
Ръководство
на потребителя
Owner’s
Record
Номерът
моделаand
и серийните
номера
сеlocated
The
modelнаnumber
serial numbers
are
намират
отof
задната
страна
на the
товаserial
устройство.
on
the rear
the unit.
Record
number in
Запишете
серийните
номера
на мястото
поthe
space provided
below.
Refer
to them whenever
долу. Обръщайте се към тях винаги, когато се
you call upon your Sony dealer regarding this
обаждате на вашия доставчик на Sony относно
product.
този продукт.
Model No.
Номер на модела: ___________
Serial
No.
Сериен
номер: ______________
WARNING
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да
намалите
риска
от пожар
или токов
To
reduce
the risk
of fire
or electric
shock,
удар,
излагайте
на дъжд
do
notнеexpose
this устройството
apparatus to rain
or
или влага.
moisture.
За да
предотвратите
пожар,
To
prevent
fire, do not
cover не
theпокривайте
ventilation of the
вентилационните
отвори наtable-cloths,
устройството
с
apparatus
with newspapers,
curtains,
вестници,
покривки,
завеси
и
др.
Неonпоставяйте
etc. And don’t place lighted candles
the
запалени свещи върху устройството.
apparatus.
За да намалите риска от пожар или токов удар,
To
prevent fire върху
or shock
hazard, do not
place
не поставяйте
устройството
предмети,
objects
with- liquids,
such as vases,
пълни сfilled
течност
като например
вази. on the
apparatus.
За да избегнете токов удар, не отваряйте
кутията.
се единствено
към
To
avoid Обръщайте
electrical shock,
do not open
the cabinet.
квалифициран
сервиз.
Refer
servicing to
qualified personnel only.
Не
затворени
Doинсталирайте
not install the устройството
appliance in aвconfined
пространства, като полица за книги или
space,
such
as
a
bookcase
or
built-in
cabinet.
вграден шкаф.
Install this system so that the power cord can be
Инсталирайте
системата
така, че
да можете in
unplugged
from
the wall socket
immediately
незабавно
изключите захранващия кабел от
the
event ofдаtrouble.
стенния контакт, ако се случи някакъв проблем.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
NOTICE FOR THE CUSTOMERS
Това
устройство
IN THE
U.S.A е тествано и отговаря на
ограниченията за клас В цифрови устройства,
съответстващи с част 15 от Правилата FCC. Тези
ограничения са създадени, за да предоставят
защита срещу опасна намеса при инсталацията
на продукта. Оборудването генерира, използва
и може да излъчва радио-честотна енергия и ако
тя не бъде използвана според инструкциите, това
може да причини смущения в радио връзките.
Въпреки това не даваме гаранция, че смущения
няма да бъдат получени дори при извършването
на определена инсталация. Ако това
оборудване причинява
в радио
This symbolсмущения
is intended
to alertили
the
телевизионното
коетоofможе
да бъде
userприемане,
to the presence
uninsulated
установено чрез
неколкократно
“dangerous
voltage”изключване
within the и
включване наproduct’s
устройството,
потребителят
enclosure
that may beможе
of
да отстрани тези
смущения, като предприеме
sufficient magnitude to constitute a
някоя от следните мерки:
risk of electric
shock
to persons.на
- като преориентира
антената
за приемане
сигнала.
- ако увеличиThis
разстоянието
между устройството
symbol is intended
to alert the
и приемника.
user to the presence of important
- ако свържеoperating
оборудването
към контакт,
and maintenance
който е различен
от този,
в който еinвключен
(servicing)
instructions
the
приемникът.
literature accompanying the
- като се свърже се с доставчика на устройството
appliance. радио/телевизионен
или с професионален
техник
и
потърси
помощ от него.
WARNING
This equipment has been tested and found to
comply with the limits for a Class B digital device,
ВНИМАНИЕ
pursuant to Part 15 ви,
of the
FCC Rules.
These limits
Предупреждаваме
че всякакви
модификации
are
designedкоито
to provide
reasonable
protection
и
промени,
не са изрично
одобрени
в това
against harmful
interference
in aгаранцията
residential на
ръководство,
могат
да нарушат
вашия
уред и
да ви
попречатgenerates,
да работите
с това
installation.
This
equipment
uses,
and
устройство.
can radiate radio frequency energy and, if not
installed and used in accordance with the
ВНИМАНИЕ
instructions, may cause harmful interference to
Възможно
е използването
на товаthere
устройство
radio communications.
However,
is no с
някои
системи
да увеличава
опасността
guarantee
that interference
will
not occurот
in токов
a
удар
или пожар.
Не използвайте
с устройства,
particular
installation.
If this equipment
does
които
са маркирани
от външната
със
cause harmful
interference
to radioси
orстрана
television
следните етикети.
reception, which
can be determined
WARNING:
HAZARDOUS
ENERGY!by turning
the equipment off and on, the user is encouraged
to try to correct the interference by one or more of
the following measures:
— Reorient or relocate the receiving antenna.
— Increase the separation between the equipment
and receiver.
— Connect the equipment into an outlet on a
circuit different from that to which the receiver
is connected.
— Consult the dealer or an experienced radio/TV
technician for help.
CAUTION
You are cautioned that any changes or
modification not expressly approved in this
manual could void your authority to operate this
equipment.
CAUTION
Use of this appliance with some systems may
present a shock or fire hazard. Do not use with
any units which have the following marking
located near output.
WARNING: HAZARDOUS ENERGY!
Предпазни
Precautionsмерки
Свързване
системата
Hooking Upна
the
System
Безопасност
On safety
Преглед
Overview
• Преди да започнете работа със субуфера се
•Before
the subwoofer,
sure that the
уверете,operating
че работният
волтаж наbe
субуфера
voltage
subwoofer
is identical
еoperating
идентичен
с тозиofнаyour
вашето
мрежово
захранване.
with that of your local power supply.
••Unplug
Изключете
мрежата
от 220
V, ако
the субуфера
subwooferотfrom
the wall
outlet
if it
не
планирате
да го
заperiod
дълъг период
is not
to be used
forизползвате
an extended
of time.
от време. За да изключите кабела, дръпнете,
To disconnect
the cord,
pull the
by
като
хванете щекера.
Никога
неcord
дърпайте
grasping
the plug. Never pull the cord itself.
самия
кабел.
any liquid
or solidтечност
object fall
the
••Should
Ако в субуфера
попадне
илиinto
твърд
предмет,
изключете
захранващия
и the
subwoofer,
unplug the
subwoofer кабел
and have
проверете
в квалифициран
subwooferустройството
checked by qualified
personnel
сервиз
преди по-нататъшна
употреба.
before operating
it any further.
••AC
Захранващият
да бъде
подменян
power cordкабел
must трябва
be changed
only
at the
само от квалифициран сервиз.
qualified service shop.
Когато включвате или изключвате
When turning
on orоборудване
off an amplifier or
усилвател
или друго
other equipment
Намалете
силата на звука на усилвателя до
минимум.
Lower the volume of the amplifier to minimum.
За
избегнете
повреда
субуфера
Toда
avoid
damaging
the на
subwoofer
• Внимавайте, когато настройвате силата на
•Be
careful
in setting the
volume
control
of the
звука
на усилвателя,
за да
избегнете
прекалено
amplifier
to avoid
an excessive input power.
високо
ниво
на звука.
••Do
Не се
опитвайте
отваряте
кутията or
или
да
not
attempt toдаopen
the enclosure
remove
изваждате
говорителите
и веригите.
speaker units
and networks.
••Do
Не натискайте
случайно
не мембраната
на
not press the
dust capили
intentionally
or
говорителя.
unintentionally.
Ако забележките промяна на цветовете на
In case на
color
irregularity is observed on
екрана
телевизора
the nearby
TV screen
Системата
говорители
е от магнитно защитен
вид,
че можете да shielded
поставите
субуфера
Withтака
the magnetically
type
of the
близо
доsystem,
телевизор.
Въпреки това,
в зависимост
speaker
the subwoofer
can be
installed
от
вида
на
вашия
телевизор
е
възможно
near a TV set. However, color irregularity may
да се наблюдават смущения в цветовете на
still be observedекран.
on the TV screen depending on
телевизионния
the type of your TV set.
Ако
се получат
смущения
в цветовете...
If color
irregularity
is observed...
Изключете телевизора, след което изчакайте
tTurn
the TVи set
once,
then turn
it on after
15 до 30off
минути
после
отново
включите
15 to 30 minutes.
устройството.
Ако
смущенията в цветовете
If color irregularity is observed again...
продължават...
tPlace
theсубуфера
subwoofer
apart от
from the
Поставете
наfurther
разстояние
TV set.
телевизора.
Ако
чуете
микрофония
When
howling
occurs
Сменете позицията на говорителя или намалете
Relocate
speaker
or turn down the volume of
силата
наthe
звука
на усилвателя.
the amplifier.
Поставяне
•On
Не installation
поставяйте субуфера в близост до топлинни
•Do
not install
theнапример
subwooferрадиатори
near heat sources
източници,
като
или
въздушни
шахти,or
както
и на прекалено
прашни
such as radiators
air ducts,
or in a place
места
на такива,
изложени
на директна
subjectили
to direct
sunlight,
excessive
dust,
слънчева
светлина,
mechanical
vibrationмеханични
or shock. вибрации или
удар.
•Good ventilation is essential to prevent internal
• Добрата вентилация е много важна за
heat build-up in the
Place
предотвратяване
на subwoofer.
повишаването
на the
subwoofer inтемпература
a location with
adequate air
вътрешната
на субуфера.
circulation.субуфера
Do not place
the subwoofer
Поставете
на място,
където on a
soft surface or too
close toе aгарантирана.
wall as this may
циркулацията
на въздух
Не
поставяйте
наhole
меки
obstruct theсубуфера
ventilation
onповърхности
the back.
или твърде
стена,the
защото
това може
•Use
cautionблизо
when до
placing
subwoofer
on a
да
попречи
на правилната
вентилация
през
specially
treated
(waxed, oiled,
polished,
etc.)
задните отвори.
floor, as staining or discoloration may result.
• Бъдете
внимателни, когато поставяте субуфера
•Take
to avoidс any
possibleпод
injury
on the
върхуcare
обработен
препарати
(например
corners
of the subwoofer.
върху
полирана
повърхност или такава,
обработена с лак и т.н.), тъй като е възможно
подовата повърхност да стане на петна или да
се обезцвети.
• Внимавайте да не се нараните на
ъглите
на субуфера.
On
cleaning
the cabinet
Clean the cabinet with a soft cloth lightly
Почистване
наwater.
корпуса
moistened with
Do not use any type of
Почиствайте
парче мек
плат, леко
abrasive pad, корпуса
scouringсpowder
or solvent
such as
навлажнено
с вода. Не използвайте никакви
alcohol or benzine.
абразивни гъбички, прахове или разтворители
като алкохол и бензин.
AVERTISSEMENT
Използвайте жаковете LINE IN или SPEAKER
Useнаthe
LINE IN
jacksсвързвате
or the SPEAKER
IN
IN
субуфера,
когато
към усилвател
terminals
of
the
subwoofer
when
you
( ).
the amplifier
(A). един от следните
•connect
Ако усилвателят
притежава
жакове,
свържете
LINE
•видове
If yourизходни
amplifier
has one
of theжака
following
IN
и жака
на усилвателя,
като използвате
types
of output
jacks, connect
the LINE IN
приложения
свързващ
кабел.
jack and theаудио
amplifier’s
jack
using the
-supplied
Жак MONO
OUT
audio connecting cord.
- Жак MIX OUT
-—
Изходен
жак
SUBWOOFER
MONO
OUT
jack
-—
Изходен
жак SUPER
MIX OUT
jack WOOFER
• Ако
вашият усилвател
не притежава
— SUBWOOFER
output
jack(s)
гореспоменатите
изходни
жакове,
свържете
— SUPER WOOFER
output
jack(s)
терминалите за говорителите на усилвателя
терминалите
•към
If your
amplifierSPEAKER
does notIN.
have the above
mentioned output jacks, connect the
Преди
даterminals
започнете
speaker
of the amplifier to the
• Изключете захранването на усилвателя и
SPEAKER
IN terminals
instead.
субуфера
преди
да извършите
връзките.
• Използвайте аудио свързващите кабели, които
са приложени
Before
you към
getсъответното
started оборудване.
аудио
свързващите
не са and
•Ако
Turn
off the
power of кабели
the amplifier
достатъчни,
за даbefore
извършите
нужните
the
subwoofer
making
any връзки,
купете допълнителни аудио свързващи кабели.
connection.
• Уверете се, че сте извършили връзките
•правилно,
Use the audio
connecting
cords that are
за да избегнете
смущения.
• Свържете
кабелequipment.
от субуфера към
supplied захранващия
to the respective
If
мрежата
220enough
V.
there areотnot
audio connecting
• Не
можете
да свързвате
изходния
жак CENTER
cords
to make
the necessary
connections,
към субуфера, за да използвате функцията
you
need
to
purchase
some
optional
audio
Dolby Pro Logic. При някои Dolby Pro Logic
connecting
режими
не сеcords.
извежда бас звук.
• Be sure to make connections firmly to
Свързване
avoid noise.към усилвател с един
комплект
терминали
за говорителите
• Connect the
AC power cord
from the
Свържете
субуфера
къмoutlet.
усилвател и след това
subwoofer
to a wall
свържете предните говорители към субуфера.
• You cannot connect the CENTER output
jack for use with Dolby Pro Logic function
1 to
Свържете
субуфераBass
къмsound
усилвателя.
the subwoofer.
is not ( )
Свържете
терминалите
SPEAKER
INmodes.
на
output
with
some Dolby
Pro Logic
субуфера към терминалите за говорители
на усилвателя, като използвате кабелите на
Connecting
an amplifier
with иa
говорителите.to
Уверете
се, че сте свързали
single
set ofL иspeaker
terminals
двата канала
R.
Connect the subwoofer to the amplifier and
2
Свържете
then
connectпредните
the frontговорители
speakers toкъм
the
субуфера. ( )
subwoofer.
Свържете говорителите към терминалите
SPEAKER OUT на субуфера.
1
Connect the subwoofer to the
Свързване
към
amplifier.
(B)усилвател с два
комплекта (A + B) терминали за
Connect the SPEAKER IN terminals of
говорителите
the subwoofer
toпритежава
the amplifier’s
Ако вашият
усилвател
два speaker
комплекта
(А + with
В) терминали
за говорителите,
terminals
the speaker
cords. Be
свържете субуфера и предните говорители към
sure
to
connect
both
L
and
R
channels.
усилвателя.
2 Connect the front speakers to the
1 Свържете
предните
subwoofer.
(C) говорители към
усилвателя. ( )
Connect the speakers to the SPEAKER
Свържете говорителите към терминалите
OUT terminals of the subwoofer.
SPEAKER A на усилвателя.
2 Свържете субуфера към усилвателя. (
)
Connecting
to an amplifier
with
Свържете терминалите
SPEAKER IN
на
субуфера
терминалите
SPEAKER B
double
(Aкъм
+ B)
sets of speaker
на усилвателя, като използвате кабели
terminals
за говорителите
(не double
са приложени
If your
amplifier has
(A + B)вsets of
комплекта).
speaker
terminals, connect both the
subwoofer and the front speakers to the
Когато
използвате двоен комплект (А+В)
amplifier.
говорители, се уверете, че сте избрали позиция
“А+В” на вашия усилвател.
Забележка
concerning
your subwoofer
thatкоито
is notсе
Ако
имате въпроси
или проблеми,
отнасят
вашия
субуфер
и не саconsult
описани
в
coveredкъм
in this
manual,
please
your
това
ръководство,
моля, консултирайте се с найnearest
Sony dealer.
близкия доставчик на Sony.
1 Connect
the само
frontтерминалите
speakers toSPEAKER
the
Когато
използвате
amplifier.
(D)
A (само
за предни
говорители) или когато
захранването на усилвателя е изключено,
Connect
theнаspeakers
your
намалете
силата
звука илиtoизключете
amplifier’s
SPEAKERВ A
terminals.
захранването
на субуфера.
противен
случай
може да се появи жужене.
Инсталация
Installation
Свързване
към
усилвател със
2 Connectжак
the subwoofer to the
специален
за субуфер
If you have any questions or problems
Тъй
като
ухо
не може
да различи
Since
theчовешкото
human ear
cannot
detect
the
посоката и позицията, от която идва бас звука от
direction(под
and200
position
where
theдаbass
sound
субуфера
Hz), вие
можете
поставите
being reproduced
by a subwoofer
(below
субуфера
където пожелаете
във вашата
стая .
200
comesпо-добър
from, you
the
За
даHz)
получите
басcan
звукinstall
ви
препоръчваме
да инсталирате
субуфера
subwoofer wherever
you like
in yourнаroom.
твърда
повърхност,
вероятността we
от
To obtain
a better където
bass reproduction,
резониращ звук е по-малка.
recommend
you
to
install
the
subwoofer
Можете да получите достатъчно силен бас от on
a solid
floor where
theтова,
resonance
is unlikely
един
субуфер.
Въпреки
ако използвате
to occur.
два
субуфера ще получите още по-силно и
реалистично
възпроизвеждане
на басите.
You can obtain
a sufficient heavy
bass
reproduction from a single subwoofer.
Забележки
However if you use a couple of the
•subwoofers,
Винаги инсталирайте
субуфера
вертикална
you can obtain
anвъв
even
more
позиция на поне няколко сантиметра от
effective
стената. heavy bass reproduction.
•Notes
Не поставяйте различни предмети върху
субуфера и не сядайте върху него.
•Always
install the
subwoofer
vertically,
• Ако субуферът
е поставен
в средата
на keeping
a few centimeters
away
from
the wall.
стаята,
басите може
да се
окажат
твърде
слаби.
дължи
•Do
notТова
placeсеan
objectна
onразпространението
the subwoofer or sit
на
вълни в стаята. Ако това
on стационарните
it.
се the
случи,
преместете
субуфера
в позиция,
•If
subwoofer
is installed
in the
center of a
различна
от центъра, или махнете причината
room, the bass could be extremely weakened.
за стационарните вълни, като поставите
This is due
the influence
of the
standing wave
етажерка
заtoкниги
на стената
и др.
of the room. If this happened, move the
subwoofer away from the center of a room or
eliminate the cause of the standing wave, by
installing a bookshelf on the wall, etc.
amplifier.
(E) притежава специален
Ако вашият
усилвател
жак за
субуферthe
(като
напримерIN
жак
MONO of
Connect
SPEAKER
terminals
OUT, жак MIX OUT, жак SUBWOOFER или жак
the
subwoofer
to
the
amplifier’s
SUPER WOOFER), свържете жака LINE IN на
SPEAKER
B terminals
using speaker
субуфера
към един
от тези жакове,
като cords
използвате
приложения аудио свързващ
(not supplied).
кабел. ( )
Връзки
Свържете
жака
MONO
OUT
вашия
When using
the
double
(A на
+ B)
sets усилвател
of
към жака LINE IN на субуфера, като изпозлвате
speakers,
make
sure
that
you
select
приложения аудио свързващ кабел. ( )the
“A + B” position with your amplifier.
Забележка
Note
Ако
изходното ниво на вашия усилвател
не
е достатъчно
силно,
звукът може
да не еonly
When
you are using
SPEAKER
A terminals
достатъчно
силен.
В
този
случай
свържете
(front speaker only) or when the power of the
терминалите за говорители на усилвателя
amplifier is
turned
off, turn down
the volume
директно
към
терминалите
SPEAKER
IN на or
turn off the power of the subwoofer otherwise,
субуфера.
hum noise may be heard.
Connecting to an amplifier with a
special jack for a subwoofer
If your amplifier has a special jack for a
subwoofer (like a MONO OUT jack, MIX
OUT jack, SUBWOOFER jack or SUPER
WOOFER jack), connect the LINE IN jack of
the subwoofer to one of those jacks using
the supplied audio connecting cord. (F)
Hookups
Connect the MONO OUT jack of your
amplifier to the LINE IN jack of the
subwoofer with the supplied audio
connecting cord. (G)
Note
If the output level of your amplifier is not large
enough, the sound may not be loud enough. In
this case, connect the speaker terminals of the
amplifier directly to the SPEAKER IN terminals of
the subwoofer.
© 2007 Sony Corporation
SPEAKER
OUT
R
(Само за SA-W3800/SA-W3000)
only)
2 (SA-W3800/SA-W3000
(1)
Enceinte
avant (D)
IN
L
SPEAKER B
SPEAKER A
Преден
Front
говорител
speaker
(R)(R)
SPEAKER
Усилвател
Amplifier
Amplificateur
IN
IN
LINE
E
Amplifier
Усилвател
Amplificateur
Printed
Republic
PrintedininCzech
Malaysia
Afin de réduire les risques d’incendie et
de choc électrique, ne pas exposer cet
appareil à la pluie ni à l’humidité.
Pour prévenir tout risque d’incendie, ne couvrez
pas les orifices d’aération de l’appareil avec des
journaux, nappes, rideaux, etc. Et ne placez pas
de bougies allumées sur l’appareil.
Pour prévenir tout risque d’incendie ou
d’électrocution, ne posez aucun objet rempli de
liquide, comme un vase, sur l’appareil.
Pour prévenir tout risque d’électrocution, n’ouvrez
jamais le coffret. Adressez-vous à un personnel
qualifié uniquement pour toute intervention sur
l’appareil.
Installation
Comme l’oreille humaine ne peut pas
détecter la direction ni la position des basses
reproduites par un caisson de grave (en
dessous de 200 Hz), vous pouvez installer le
caisson où vous voulez dans la pièce. Pour
obtenir une meilleure reproduction du
grave, il est toutefois conseillé de l’installer
sur un sol ferme, où la résonnance est peu
probable.
Vous pouvez obtenir suffisamment de grave
à partir d’un seul caisson. Toutefois, si vous
utilisez plusieurs caissons de grave, les
basses seront naturellement plus puissantes.
Remarques
N’installez pas l’appareil dans un espace confiné
comme dans une bibliothèque ou un meuble
encastré.
Installez ce caisson de grave de manière à
pouvoir débrancher immédiatement le cordon
d’alimentation de la prise secteur en cas de
problème.
Précautions
Sécurité
•Avant d’utiliser le caisson de grave, vérifiez que
sa tension de fonctionnement est identique à
celle du secteur local.
•Si vous prévoyez de ne pas utiliser le caisson
pendant longtemps, débranchez-le de la prise
murale. Pour débrancher le cordon
d’alimentation secteur, tirez sur la fiche. Ne
jamais tirer sur le cordon proprement dit.
•Si un liquide ou un solide tombait dans le
coffret, débranchez le caisson et faites-le
contrôler par un technicien qualifié avant de le
remettre en service.
•Le cordon d’alimentation secteur doit être
changé par un professionnel seulement.
•Installez toujours le caisson à la verticale et à
plusieurs centimètres du mur.
•Ne pas poser d’objet sur le caisson ni s’asseoir
dessus.
•Si le caisson est installé au centre d’une pièce, le
son grave est extrêmement affaibli. Ce phénomème
est dû aux ondes stationnaires de la pièce. Le
cas échéant, éloignez le caisson du centre de la
pièce, ou éliminez la cause des ondes
stationnaires, en installant, par exemple, une
étagère.
Raccordement du système
Aperçu
Utilisez les prises LINE IN ou les bornes
SPEAKER IN du caisson quand vous
raccordez l’amplificateur. (A)
• Si votre amplificateur comporte l’un des
modèles de prises de sortie suivants,
raccordez-la à la prise LINE IN et la prise
de l’amplificateur à l’aide du câble de
connexion audio fourni.
— Prise MONO OUT
— Prise MIX OUT
— Prise(s) de sortie SUBWOOFER
— Prise(s) de sortie SUPER WOOFER
Avant d’allumer ou d’éteindre
l’amplificateur ou un autre appareil
N’oubliez pas de baisser complètement le
volume.
Pour éviter d’endommager le caisson
de grave
•Réglez avec soin le volume de l’amplificateur
pour éviter toute entrée de son excessive.
•Ne pas essayer d’ouvrir le coffret ou de modifier
les haut-parleurs et les circuits.
•Ne pas appuyer sur le cache-poussière, ni
intentionnellement ni par erreur.
Si vous observez des anomalies de
couleurs sur l’écran du téléviseur
installé à proximité du caisson
Le caisson de graves peut être installé près d’un
téléviseur car ce système acoustique est à
blindage magnétique. Mais il est possible
d’observer des anomalies de couleurs avec
certains types de téléviseur.
Si vous observez des anomalies de
couleurs...
tEteignez le téléviseur, puis rallumez-le 15 à
30 minutes plus tard.
S’il n’y a aucun changement...
tPlacez le caisson de graves un peu à l’écart
du téléviseur.
En cas de réaction acoustique
Changez l’emplacement des enceintes ou baissez
le volume de l’amplificateur.
• Si l’amplificateur n’offre aucune des
prises de sortie indiquées, reliez les bornes
d’enceintes de l’amplificateur aux bornes
SPEAKER IN.
Avant de commencer
• Eteignez l’amplificateur et le caisson de
grave avant de les relier.
• Utilisez les cordons audio fournis avec les
différents appareils. Si vous n’avez pas
assez de cordons pour faire les liaisons
nécessaires, vous devrez acheter des
cordons de liaison audio en option.
• Veillez à insérer à fond les fiches dans les
prises pour éviter toute source de parasites.
• Branchez le cordon d’alimentation secteur
du caisson sur une prise murale.
• Vous ne pouvez pas relier la prise de
sortie CENTER à ce caisson pour utiliser
la fonction Dolby Pro Logic. Le son grave
n'est pas fourni par certains modes Dolby
Pro Logic.
Raccordement à un amplificateur
avec une seule paire de bornes
d’enceintes
Raccordez le caisson de grave à
l’amplificateur, puis les enceintes avant au
caisson de grave.
Installation
•Ne pas installer le caisson de grave près d’une
source de chaleur, comme un radiateur ou une
bouche d’air chaud, dans un endroit en plein
soleil ou exposé à de la poussière, des vibrations
ou des chocs mécaniques.
•Une bonne ventilation est essentielle pour éviter
une surchauffe interne du caisson. Installez le
caisson dans un endroit où la circulation d’air
est suffisante. Ne pas l’installer sur une surface
molle ou trop près d’un mur pour ne pas
boucher l’orifice de ventilation à l’arrière du
caisson.
•Faites attention si le caisson de graves doit être
posé sur une sol traité (ciré, huilé, poli, etc.) car
il peut salir ou décolorer le sol.
•Veillez à ne pas vous blesser en heurtant les
coins du caisson.
Nettoyage du coffret
Nettoyez le coffret avec un chiffon doux
légèrement imprégné d’eau. Ne pas utiliser de
tampons abrasifs, poudre à récurer ou diluant,
comme l’alcool ou la benzine.
Pour toute question ou problème au sujet du
caisson de grave, veuillez contacter votre
revendeur Sony le plus proche.
1
Raccordez le caisson de grave à
l’amplificateur. (B)
Raccordez les bornes SPEAKER IN du
caisson aux bornes d’enceintes de
l’amplificateur avec les cordons
d’enceintes. Veillez à raccorder les
canaux gauche (L) et droit (R).
2
Raccordez les enceintes avant au
caisson de grave. (C)
Raccordez les enceintes aux bornes
SPEAKER OUT du caisson de grave.
Raccordement à un amplificateur
avec double paire (A + B) de
bornes d’enceintes
Si votre amplificateur possède une double
paire de bornes d’enceintes (A + B),
raccordez le caisson de grave et les enceintes
avant à l’amplificateur.
1
Raccordez les enceintes avant à
l’amplificateur. (D)
Raccordez les enceintes aux bornes
SPEAKER A de votre amplificateur.
2
Raccordez le caisson de grave à
l’amplificateur. (E)
Raccordez les bornes SPEAKER IN du
caisson de grave aux bornes SPEAKER
B de l’amplificateur avec des cordons
d’enceintes (non fournis).
Quand vous utilisez la double paire de
prises (A + B), veillez à sélectionner la
position « A + B » sur l’amplificateur.
Remarque
Lorsque vous utilisez les bornes SPEAKER A
seulement (enceintes avant seulement) ou lorsque
l’amplificateur est éteint, réduisez le volume du
caisson de grave, ou éteignez-le, sinon du bruit
sera audible.
Raccordement à un amplificateur
doté d’une prise spéciale pour
caisson de grave
Si votre amplificateur comporte une prise
spéciale pour caisson de grave (comme une
prise MONO OUT, MIX OUT, SUBWOOFER
ou SUPER WOOFER), raccordez la prise
LINE IN du caisson à l’une de ces prises à
l’aide du câble de connexion audio fourni.
(F)
Raccordements
Raccordez la prise MONO OUT de votre
amplificateur à la prise LINE IN du hautparleur à l’aide du câble de connexion audio
fourni. (G)
Remarque
Si le niveau de sortie de l’amplificateur n'est pas
suffisant, le son peut ne pas être assez puissant.
Dans ce cas, reliez les bornes d’enceintes de
l’amplificateur directement aux bornes SPEAKER
IN du caisson.
H
I
(Само
за SA-W3800/SA-W3000)
(SA-W3800/SA-W3000
only)
(SA-W3800/SA-W3000 seulement)
J
Индикатор
POWER
POWER
indicator
Indicateur POWER
K
L
POWER SAVE
2
AUTO
Усилвател
Amplifier
Amplificateur
CUT OFF
FREQ
OFF
P OW E R
1
200 Hz
PHASE
LEVEL
3
MONO OUT
M
50 Hz
5
4
на сигнала
l: Посока
Signal flow
Sens du signal
OUT
POWER
IN
POWER
LINE
LINE
Тозиsubwoofer
субуфер
This
Caisson de grave
OUT
IN
O
N
Друг
субуфер
Another
subwoofer
Un autre caisson de
grave
Крачета
Foot
pads
Tampons
English
Български
Когато
два
повече
Whenизползвате
using two
orили
more
субуфера
( ) (H)
subwoofers
(Само за SA-W3800/SA-W3000)
(SA-W3800/SA-W3000
Свържете
жака MONO OUT наonly)
вашия усилвател
Connect
MONO
OUT jackСлед
of your
към
жака the
LINE
IN на субуфера.
това
използвайте
amplifier toприложения
the LINE INаудио
jack свързващ
of this кабел,
за
да свържете
жакаuse
LINE
OUT
на тозиaudio
субуфер
subwoofer.
Then,
the
supplied
към
жака LINE
INto
наconnect
друг субуфер.
connecting
cord
the LINE OUT
Свързване
на захранващия
кабелIN jack of
jack of this subwoofer
to the LINE
•another
Свържете
захранващите кабели от субуфера и
subwoofer.
от вашия усилвател към мрежата от 220 V.
• Уверете се, че захранването на субуфера е
Connecting
the
AC power
cord
изключено преди
да включвате
или изключвате
•захранващия
Connect theкабел.
AC power cord from the
subwoofer and from your amplifier to a
wall outlet. на звук ( )
Слушане
• Make sure that power to the subwoofer is
turned off before you plug in or unplug
1 Включете
усилвателя и изберете програмен
any power cord.
източник.
2
Натиснете POWER.
Listening
to the Sound (I)
Субуферът се включва и индикаторът
POWER светва в зелено.
1 Възпроизведете
Turn on the amplifier
and
select the
3
програмния
източник.
program source.
Регулирайте
силата на звука VOLUME, така
че звукът от предните говорители да не е
2 изкривен.
Press POWER.
Ако
звукът
от говорителите
съдържа
The
subwoofer
turns on and
the
смущения,
от субуфера
ще се
POWER звукът
indicator
lights up също
in green.
изкриви.
3
Play the program source.
За да включвате и изключвате захранването
Adjust the VOLUME so that sound
автоматично
from the
front speakers
is not distorted.
– Функция
за автоматично
включване/
изключване
на
захранването
(
If it is distorted, the sound)from the
Когато субуферът е включен (например
subwoofer
will also
distorted.
индикаторът
POWER
светиbe
в зелено)
ив
продължение на няколко минути не се въвежда
сигнал, индикаторът POWER се променя
вToчервено
и субуферът
влиза
в режим
на
turn on
and off the
power
automatically
пестене
енергия.
Ако function
се подаде (J)
сигнал към
— Autoна
power
on/off
субуфера, докато устройството е в този режим,
When the автоматично
subwoofer isсеon
(i.e, the
POWER
субуферът
включва
(функция
indicator
lightsвключване/изключване
up green) and there is
за
автоматично
наno
signal input for a few minutes, the POWER
захранването).
За
да изключите
тазиtoфункция,
indicator
changes
red and преместете
the subwoofer
ключа
SAVE, намиращ
се на задния
entersPOWER
power saving
mode. While
in this
панел,
OFF. to the subwoofer, the
mode вa положение
signal is input
Забележки
subwoofer automatically turns on (auto
•power
Не задавайте
стойности в управлението
on/off високи
function).
наturn
тоновете
на усилвателя
(BASS,
To
this feature
off, slide
theTREBLE
POWER
и др.) или за еквалайзера, както и не
SAVE
switch
on
the
rear
panel
OFF.
въвеждайте синусови криви от 20toHz
до 50
Hz, записани на тестови дискове, които се
Notes
продават в търговската мрежа, а също не
•Never
set the amplifier’s
control (BASS,
възпроизвеждайте
силноtone
специални
звуци
TREBLE,
etc.) or the equalizer
output
to a high
(баси
от електронни
музикални
инструменти,
level or input
curves of 20
Hz to 50 Hz
пукащия
шумsine
от аналогови
грамофони
плочи,
звук
с крайно
увеличени баси и др.). Това
recorded
on a commercially-available
test disc
може
да доведе
повреда
в говорителите.
or special
soundдо
(bass
sound
of electronic
Когато
специален
диск,
musicalвъзпроизвеждате
instrument, pop noise
of analog
disc
който
съдържа
крайно увеличени
баси, е
turntable,
soundзвук
withс abnormally
enhanced
възможно да се появят силни смущения. В този
bass,
etc.)
in
a
high
level
to
this
unit.
These
случай намалете силата на звука.
actions may на
cause
damage to
the speakers.
• Стойността
изведеният
сигнал
от субуфера
When a special
disc
containing
abnormally
(DOLBY
цифров
сигнал)
на цифровия
съраунд
процесор
зададена
с 10 noise
dB повече
от output
Dolby in
enhanced еbass
is played,
may be
Laboratories
Licensing
В случай
addition to the
originalCorporation.
sound. In such
a case,на
нормално
използване,
регулирайте силата на
decrease the
sound level.
звукаsubwoofer
на субуфера.
•The
output signal (DOLBY digital
• Ако намалите нивото на силата на звука
signal)
of the digital
processor sold
на усилвателя
твърдеsurround
много, функцията
за
singularly is set
10 dB higher by Dolbyможе да
автоматично
включване/изключване
Laboratories
Corporation.
In the case
се
активира, Licensing
което ще причини
влизането
на
of using normally,
the subwoofer
level.
субуфера
в режим adjust
на пестене
на енергия.
•If you turn down the volume level of the
amplifier too low, the auto power on/off
function
activate,
causing
the subwoofer
Можете
даmay
настроите
звука
от субуфера
така, to
power saving
mode.
чеenter
да подхожда
на звука
от вашите предни
Настройка на звука
говорители. Увеличаването на басите ви
предоставя по-добро усещане на атмосферата.
Adjusting the Sound
1
Задайте честотата. ( )
You can adjust the sound of the subwoofer
Завъртете контролния бутон CUT OFF
to suit the sound of your front speakers.
FREQ в зависимост
от възпроизвежданите
Reinforcing
the bass sound
gives you a
честоти
на вашите
предни говорители.
greater
sense
of atmosphere.
Когато регулирайте, съблюдавайте
следното.
1
Типичниthe
много
малки
говорители:
Adjust
cut-off
frequency.
(K)
4-5 cm в диаметър.
Типични
говорители:
Turn
the малки
CUT OFF
FREQ control,
6-8 cm в диаметър.
depending
on the reproduction
Типични средни говорители:
frequencies
of your front speakers.
9-15 cm в диаметър.
Типични
големи
говорители:
Refer
to the
following
when adjusting.
16-24 cm в диаметър.
Типични
много
говорители:
1
Typical
veryголеми
small sized
speakers:
Повече
от (1
255cm
/ −в 2диаметър.
in.) dia.
4- 5 cm
8
За2
да Typical
се възползвате
напълно
от функцията
small sized
speakers:
за преобразуване
3 на ниските
/ − 3 1/ in.)нива
dia.
6 - 8 cm (2
8
8
Когато възпроизвеждате
звук
с LFE сигнали,
3 Typical
medium
sized speakers:
Dolby
Digital или
DTS,
препоръчваме
ви да
5
7
/
−5
/
in.)
9
15
cm
(3
зададете контролния8 бутон8 CUTdia.
OFF FREQ в
4 Typical
large
sized speakers:
положение
200Hz
(максимум),
за да получите
най-доброто
от функцията
преобразуване
dia.
16 − 24 cm
(6 3/8 −9 1/за2 in.)
на5Typical
ниските нива.
very large sized speakers:
7
/8 in.) dia.
more than
25cm
2 Регулирайте
силата
на(9звука
To
make
the
most
of
the
low level
на субуфера. ( )
converter function
Завъртете
контролния
бутон
LEVEL
така,
When playing
back the
sound
of LFE
че да чувате басите малко по-добре от
signals, Dolby digital, or DTS, we
преди. За да увеличите силата на звука,
recommend to set the CUT OFF FREQ
завъртете контролния бутон по посока
control to 200Hz (maximum) to obtain
на часовниковата стрелка. За да намалите
the best performance from the low level
силата на звука, завъртете контролния
converter function.
бутон в посока обратна на часовниковата
стрелка.
2
Adjust the volume level of the
subwoofer. (L)
Turn the LEVEL control so that you can
hear the bass sound a little more than
before. To increase the volume, turn the
control clockwise. To decrease the
volume, turn the control
counterclockwise.
Français
3 Възпроизведете
вашатаsong
любима
Play your favorite
andмузика
movie.или
филм.
Male vocal tunes and voice containing
Най-подходящи за настройка на басите са
bass sounds are most suitable for
мъжките вокални изпълнения и звуците,
adjustment. Turn the volume for front
съдържащи глас. Регулирайте силата
speakers to the same level as usual.
на звука за предните говорители както
обикновено.
4 Select the phase polarity. (M)
4 Изберете
на фазата.
( )the
Use theполяритета
PHASE selector
to select
Използвайте
селектора PHASE, за да
phase polarity.
изберете поляритета на фазата.
5 Повторете
Repeat steps
1 to
to adjust
your
5
стъпки
от 41 до
4, за да for
регулирате
preference.
според
вашите предпочитания.
Once
you
have adjusted
the subwoofer
След
като
веднъж
зададете желаните
от
the settings
desire,използвайте
use the
васtoнастройки
за you
субуфера,
VOLUMEбутон
control
on the amplifier
to
контролния
VOLUME
на усилвателя,
the volume
of на
theзвука
subwoofer
with
за adjust
да регулирате
силата
на субуфера
спрямо
другите
говорители.
Не е
that ofтази
theна
other
speakers.
You don’t
необходимо
да регулирате
настройката
need to adjust
the subwoofer
settings
наwhen
субуфера,
нивото
на
you когато
changeпроменяте
the volume
level of
силата
на звука на усилвателя.
the amplifier.
Забележки
•Notes
Ако звукът съдържа смущения, когато
включите функциите за подсилване на басите
•на
If усилвателя
the sound (например
distorts when
youGROOVE,
turn on the
D.B.F.B.,
bass reinforcement
amplifier
графичен
еквалайзер иfrom
др.), your
изключете
функциите
и регулирайте
звука. the graphic
(such as, D.B.F.B.,
GROOVE,
• Не
въртете контролния
бутон
equalizer,
etc.), turn off
theLEVEL
bass в
максимално
положение.
Товаthe
може
да причини
reinforcement
and adjust
sound.
отслабване на басите. Възможно е да се чуе и
•неприсъщ
Do not turn
the
LEVEL
knob
to
maximum.
шум.
Doingизберете
so may NORMAL
weaken the
sound.за
• Когато
илиbass
REVERSE
PHASE
селектора,
поляритетът
обръща
и
Moreover,
extraneous
noise се
may
be heard.
възможноNORMAL
възпроизвеждането
на басите
•еSelecting
or REVERSE
with the
да е по-добро в някои случаи (в зависимост
PHASE
reverses
the polarity
and
от
вида наselector
предните
говорители,
позицията
may
provide
better bass на
reproduction
на
субуфера
и настройката
честотата). in
certain listening
environments
(depending
Обръщането
на поляритета
може да
промени
простора
и стегнатостта
на звука,the
както
и да
on the type
of front speakers,
position
повлияе
на усещането
за the
звуково
поле. Изберете
of the subwoofer
and
adjustment
of
настройката,
която ви предлага
the cut-off frequency).
It mayзвук
alsoспоред
change
вашите изисквания, когато се намирате в
the expanse си
and
tightness
of sound, and
обикновената
позиция
на слушане.
effect the feeling of the sound field. Select
Настройка
субуфера
( ) sound you
settingнаthat
provides
За the
да предотвратите
вибрацияthe
или движение
prefer
when
listening
in
yourкъм
normal
по време на слушане, прикрепете
субуфера
listening position.
приложените
крачета.
Настройка на ключа за избор на волтаж
Setting
the subwoofer
(N)
(само
за моделите,
които притежават
To prevent
такъв)
( ) subwoofer vibration or
movement
listening,
the на
Уверете
се, чеwhile
ключът
за изборattach
на волтаж
задния
панел
субуфера
спрямо
supplied
footнаpads
to theе зададен
subwoofer.
местния волтаж на захранването. Ако не е,
задайте
ключа
преди да
Setting
theв правилната
voltage позиция
selector
свържете захранващия кабел към мрежата, като
(voltage
selector
equipped
използвате отвертка.
models only) (O)
Check that the voltage selector on the rear
Отстраняване
на проблеми
panel of the subwoofer is set to the local
Ако срещнете някой от следните проблеми при
power line
voltage.
If not,използвайте
set the selector
to
работата
с вашия
субуфер,
списъка
correct по-долу,
positionзаusing
a screwdriver
сthe
проблеми
да отстраните
повредата.
Ако
проблемът
продължава,
консултирайте
before
connecting
the AC power
cord to се
a с
най-близкия
wall outlet. доставчик на Sony.
Не се извежда звук.
• Уверете се, че субуферът и всички
Troubleshooting
компоненти са правилно свързани.
• Завъртете LEVEL по посока на часовниковата
If you
experience
any of the
following
стрелка,
за да увеличите
силата
на звука.
• Нулирайте
нивото.
difficulties
while
using the subwoofer, use
this troubleshooting guide to help you
remedy
the problem.
Should
any problem
• Контактът
между оголени
кабели
и
persist,
consult your
dealer.
терминалите
може nearest
да доведеSony
до късо
Звукът спира внезапно.
съединение. Уверете се, че всички връзки са
извършени правилно.
There’s no sound.
Звукът
съдържа
смущения.
•Check
that this
subwoofer
and
• Въвежданият
съдържаcorrectly
смущения.
components сигнал
are connected
and
• Нивото на въвеждания сигнал е твърде
securely.
силно.
LEVEL
clockwise
to turnеthe
••Turn
Задайте
CUT OFF
FREQ колкото
възможно
по-високо,
когато възпроизвеждате Dolby
volume up.
digital звук.
•Reset
the level.
При
звук се чува
шум или жужене.
The извеждане
sound hasнаsuddenly
stopped.
• Свържете правилно заземяващия кабел на
•The
speaker cords may have shortграмофона.
circuited. Connect
the cords
properly.
• Контактът
между щекерите
на свързващите
кабели и съответните жакове не е извършен
Theправилно.
sound isСвържете
distorted.
щекерите добре.
••The
Аудио
системата
смущения от
input
signalулавя
is imperfect.
телевизора.
Преместете
на
•The
input signal
level аудио
is too системата
high.
разстояние от телевизора или изключете
•Set
the CUT OFF FREQ
телевизора.
as high as possible when playing back
the Dolby digital.
Технически характеристики
Severe hum or noise is heard.
SA-W3800
•Connect the ground wire of the turntable
Система
properly.
Вид
Активен субуфер (магнитно
•The contactsзащитен)
between the plugs of the
connecting cords
theвcorresponding
Говорител
Ууфър:and
38 cm
диаметър,
коничен
jacks have not
been тип
made properly.
Непрекъснат
RMS
изход
Connect
the
plugs firmly.
200 W (6 ома, 80 Hz, 10% THD)
•The
audio
system
is picking up some
Честотен обхват при възпроизвеждане
noise from a20TV
Move
Hzset.
– 200
Hz the audio
system
away from the TV set or turn the
Отрязваща
честота
TV set off. 50 Hz – 200 Hz
Селектор на фазата NORMAL, REVERSE
Specifications
SA-W3800
AUDIO POWER SPECIFICATIONS
For the U.S.A. model
POWER OUTPUT AND TOTAL HARMONIC
DISTORTION:
With 6 ohm loads, from 20 – 200 Hz; rated
120 W, minimum RMS power, with no more
than 1 % total harmonic distortion from 250
milliwatts to rated output.
System
Type
Speaker unit
Active Subwoofer, (magnetically
shielded design)
Woofer : 38 cm dia. (15 in.),
cone type
Inputs
Входове
Input jacks
Входни
жакове
LINE
input
pin jack
LINEIN:
IN:
входен
жак с пинове
SPEAKER
IN:
input
terminals
SPEAKER
IN:
входни
терминали
Output jacks LINE
OUT: output pin jack
Изходни жакове SPEAKER
LINE OUT:
изходен
с
OUT:
outputжак
terminals
пинове
SPEAKER OUT: изходни
General
терминали
Power requirements
Общи
North American models: 120 V AC, 60 Hz
Изисквания
към захранването
South American
models: 120/220/240 V AC,
Модел за Европа: 230 V 50/60
AC, 50/60
Hz Hz
Консумация
на
захранване
European models: 230 V AC, 50/60 Hz
100
Australian models:
240WV AC, 50 Hz
Размери
495 хHz
512 mm
Other models: 230Прибл.
– 240 V 440
AC,х50/60
(ш/в/д)
Power
consumption
Тегло
Прибл. 23 kg
100 W
Приложени аксесоари
Dimensions
Approx. 440 × 495 × 512 mm
Крачета
(4)
3
1
/8 ×(1
19фоно
/2 × 20
in.) (w/h/d)
Аудио свързващ(17
кабел
– 11/фоно),
2m
8
Mass
Approx. 23 kg (50 lb 12 oz)
SA-W3000
Supplied
accessories
Система
Foot pads (4)
Вид
Активен субуфер (магнитно
Audio connecting cord (1 phono – 1 phono),
защитен)
1
/
in.)
(1)
2
m
(6
ft
6
Говорител 2
Ууфър: 30cm в диаметър,
коничен тип
SA-W3000
Непрекъснат
RMS изход
180 W (6 ома, 80 Hz, 10% THD)
AUDIOобхват
POWER
SPECIFICATIONS
Честотен
при възпроизвеждане
For the U.S.A.20model
Hz – 200 Hz
Отрязваща
честота
POWER OUTPUT
AND TOTAL HARMONIC
50 Hz – 200 Hz
DISTORTION:
Селектор
на фазата NORMAL, REVERSE
With 6 ohm loads, from 20 – 200 Hz; rated
Входове
100 W, minimum RMS power, with no more
Входни
LINE IN: distortion
входен жакfrom
с пинове
than 1жакове
% total harmonic
250
SPEAKER
IN:
входни
milliwatts to rated output.
терминали
Изходни
жакове LINE OUT: Изходен жак с
System
пинове
Type
Active Subwoofer, (magnetically
SPEAKER OUT: Изходни
shielded design)
терминали
7
Speaker unit
Общи
Phase selector NORMAL, REVERSE
Вид
Output jacks
Говорител
LINE IN: input pin jack
АктивенIN:
субуфер
(магнитно
SPEAKER
input terminals
защитен)
LINE
OUT:
pin jack
Ууфър:
25output
cm в диаметър,
SPEAKER
кониченOUT:
тип output terminals
Непрекъснат RMS изход
General
100 W (6 ома, 80 Hz, 10% THD)
Power requirements
Честотен
обхват при възпроизвеждане
North American models:
AC, 60 Hz
28 Hz –120
200VHz
South American
Отрязваща
честотаmodels: 120/220/240 V AC,
Hz
50 Hz –50/60
200 Hz
Australian
models:
240 V AC, REVERSE
50 Hz
Селектор
на фазата
NORMAL,
Korean models: 220 – 230 V AC, 50/60 Hz
Входове
Other models: 230 – 240 V AC, 50/60 Hz
Входни жакове
LINE IN: входен жак с пинове
Power consumption
SPEAKER IN: входни
100
W
терминали
Dimensions
360 OUT:
× 425 ×изходни
421 mm
Изходни
жакове Approx.
SPEAKER
1
(14
/8 × 16 3/4 × 16 1/2 in.)
терминали
(w/h/d)
Общи
Mass
Approx. 16 kg (35 lb 5 oz)
Изисквания
към захранването
Модел
за accessories
Европа: 230 V AC, 50/60 Hz
Supplied
Консумация
на захранване
Foot pads (4)
W (1 phono – 1 phono),
Audio connecting70
cord
Размери
Прибл. 290 х 350 х 391 mm
2 m (6 ft 6 1/2 in.) (1)
(ш/в/д)
Тегло
SA-W2500 Прибл. 9 kg
Приложени аксесоари
Крачета
AUDIO(4)
POWER SPECIFICATIONS
Аудио свързващ кабел (1 фоно – 1 фоно), 2 m
For the U.S.A. model
Дизайнът
и техническите
POWER OUTPUT
AND характеристики
TOTAL HARMONIC
подлежат
на промяна без предупреждение.
DISTORTION:
With 6 ohm loads, from 28 – 200 Hz; rated
60 W, minimum RMS power, with no more
than 1 % total harmonic distortion from
250 milliwatts to rated output.
System
BG
Type
Active Subwoofer,
Изхвърляне на стари
и електронни уреди
Изхвърляне
наелектрически
стари електрически
и(Приложимо за
страните (magnetically
от Европейския съюз и други
европейски страни, използващи
shielded
електронни
уреди
(Приложимо
за страните от
система за разделно
събиране
на отпадъци)
design)
Този символ на устройството
на неговата
опаковка показва,страни,
че този прод
Европейския
съюзили
и други
европейски
cone type
потенциални
негативни
последици за околната
среда
и човешкото здраве, к
Този
символ
на устройството
или на
неговата
в противен случай могат да се случат при неправилното изхвърляне на прод
опаковка
показва,
че този
продукт
не трябва
да се
Рециклирането
на материалите
ще помогне
за запазването
на естествените
ресурси. Закато
подробна
информация
относно рециклирането
на този
третира
домашен
отпадък.
Вместо това,
тойпродукт,
свържете се с местния градски офис, службата за изхвърляне на отпадъци ил
трябва
да бъде предаден в съответните пунктове
магазина, от който сте закупили продукта.
Other models
200 W (6 ohms, 80 Hz, 10% THD)
Reproduction frequency range
20 Hz – 200 Hz
High frequency cut-off frequency
50 Hz – 200 Hz
Phase selector NORMAL, REVERSE
• Branchez le cordon d’alimentation secteur
du caisson de grave et de l’amplificateur
sur une prise murale.
• Assurez-vous que le caisson de grave est
hors tension avant de brancher ou de
débrancher un câble d’alimentation.
1
2
Allumez l’amplificateur et
sélectionnez la source de programme.
уреди. Изхвърляйки този продукт на правилното
Other models
място, вие предотвратявате потенциални негативни
последици
околната
среда80
и човешкото
здраве,
100заW
(6 ohms,
Hz, 10% THD)
които в противен случай могат да се случат
Reproduction
frequency
range
при неправилното изхвърляне на продукта.
Рециклирането
материалите
ще помогне за
28 Hz –на200
Hz
запазването на естествените ресурси. За подробна
High frequency
cut-off
frequency
информация относно рециклирането на този
продукт,50
моля,
се с местния градски офис,
Hzсвържете
– 200 Hz
службата за изхвърляне на отпадъци или с магазина,
Phase selector
от койтоNORMAL,
сте закупили REVERSE
продукта
Inputs
Input jacks
Output jacks
LINE IN: input pin jack
SPEAKER IN: input terminals
SPEAKER OUT: output terminals
General
Power requirements
North American models: 120 V AC, 60 Hz
South American models: 120/220/240 V AC,
50/60 Hz
European models: 230 V AC, 50/60 Hz
Australian models: 240 V AC, 50 Hz
Korean models: 220 – 230 V AC, 50/60 Hz
Taiwan models: 110 V AC, 60 Hz
Other models: 230 – 240 V AC, 50/60 Hz
Power consumption
Taiwan models: 90 W
Other models: 70 W
Dimensions
Approx. 290 × 350 × 391 mm
(11 3/8 × 13 3/4 × 15 3/8 in.) (w/h/d)
Mass
Approx. 9 kg (19 lb 14 oz)
Supplied accessories
Foot pads (4)
Audio connecting cord (1 phono – 1 phono),
2 m (6 ft 6 1/2 in.) (1)
Design and specifications are subject to change
without notice.
3
4
5
Reproduisez la source de programme.
Ajustez VOLUME pour que le son des
enceintes avant soit sans distorsion.
Si le son des enceintes avant présente
une distorsion, il en sera de même du
son du caisson de grave.
Mise sous et hors tension automatique —
Fonction de mise sous/hors tension
automatique (J)
Si le caisson de grave est sous tension (le
témoin POWER est allumé en vert) et si
aucun signal n’est transmis pendant
quelques minutes, le témoin POWER
devient rouge et le caisson de grave se met
en mode d’économie d’énergie. Si, dans ce
mode, un signal est entré sur le hautparleur, le haut-parleur se met
automatiquement sous tension (fonction de
mise sous/hors tension automatique).
Pour désactiver cette fonction, ramenez le
commutateur POWER SAVE du panneau
arrière sur OFF.
Remarques
•Ne réglez jamais le timbre (BASS, TREBLE, etc.)
de l’amplificateur ou la sortie de l’égaliseur sur
un niveau élevé. Ne laissez jamais entrer à
niveau élevé des ondes sinusoïdales de 20 Hz à
50 Hz enregistrées sur les disques d’essai
vendus dans le commerce ou des sons spéciaux
(son grave d’un instrument de musique
électronique, bruit de surface d’une platine
tourne-disque, son avec des graves
excessivement accentués, etc.), car les enceintes
pourraient être endommagées.
La lecture d’un disque qui contient des graves
excessivement accentués peut produire des
parasites en plus du son d’origine. Dans ce cas,
diminuez le niveau sonore.
•Le signal de sortie d'extrême grave (signal
numérique DOLBY ) du processeur de son
numérique vendu séparément est réglé 10 dB
plus haut par Dolby Laboratories Licensing
Corporation. Pour une utilisation normale,
ajustez le niveau de l'extrême grave.
•Si vous réduisez trop le volume de
l’amplificateur, il se peut que la fonction de mise
sous/hors tension automatique soit activée et
que le caisson de grave passe en mode
d’économie d’énergie.
Réglage du son
Vous pouvez ajuster le son du caisson de
grave pour l’adapter au son des enceintes
avant. L’amplification du grave intensifiera
l’ambiance générale.
1
Ajustez la fréquence de coupure. (K)
Tournez la commande CUT OFF FREQ
en fonction des fréquences que peuvent
reproduire les enceintes avant.
Pour faire le réglage, tenez compte des
indications suivantes :
1 Haut-parleurs typiques de très
petites dimensions : 4 - 5 cm (1 5/8 − 2
po.) de diamètre
2 Haut-parleurs typiques de petites
dimensions : 6 - 8 cm (2 3/8− 3 1/8 po.)
de diamètre
3 Haut-parleurs typiques de moyennes
dimensions : 9 - 15 cm (3 5/8 − 5 7/8
po.) de diamètre
4 Haut-parleurs typiques de grandes
dimensions : 16 - 24 cm (6 3/8 − 9 1/2
po.) de diamètre
5 Haut-parleurs typiques de très
grandes dimensions : plus de 25 cm
(9 7/8 po.) de diamètre
Pour profiter pleinement de la fonction
de convertisseur à bas niveau
Lorsque vous écoutez des signaux LFE,
Dolby digital ou DTS, il est conseillé de
régler la commande CUT OFF FREQ sur
200 Hz (maximum) afin d’optimiser les
performances de la fonction de
convertisseur à bas niveau.
Modèles sud-américains
180 W (6 ohms, 80 Hz, 10% THD)
Autres modèles
200 W (6 ohms, 80 Hz, 10% THD)
Plage de fréquences
20 Hz à 200 Hz
Fréquence de coupure haute fréquence
50 Hz à 200 Hz
Sélecteur de phase
NORMAL (phase normale),
REVERSE (phase inversée)
Les voix d’hommes contiennent des
sons graves qui permettent d’effectuer
facilement les réglages. Réglez le
volume des enceintes avant au niveau
habituel.
Entrées
Sélectionnez la polarité de la phase.
(M)
Généralités
Refaites les réglages 1 à 4 pour obtenir
le son qui vous convient.
Une fois que le caisson de grave a été
ajusté selon vos préférences, utilisez la
commande VOLUME sur
l’amplificateur pour régler le volume du
caisson de grave et des autres enceintes.
Vous n’avez pas besoin de changer les
réglages du caisson lorsque vous réglez
le volume sur l’amplificateur.
Appuyez sur POWER.
Puissance de sortie RMS continue
Reproduisez un de vos morceaux
favoris.
Utilisez le sélecteur PHASE pour
sélectionner la polarité de la phase.
Le caisson est mis sous tension et
l’indicateur POWER s’allume en vert.
3
Réglez le volume du caisson de grave.
(L)
Tournez la commande LEVEL de
manière à entendre un peu plus le
grave. Pour augmenter le volume,
tournez la commande vers la droite et
pour le diminuer, tournez-la vers la
gauche.
Pour écouter le son (I)
Continuous RMS output
South American models
за рециклиране
електрически
90 W (6наohms,
80 Hz,и електронни
10% THD)
2
Raccordement du cordon
d’alimentation secteur
не трябва да се третира като домашен отпадък. Вместо това, той трябва да бъ
използващи
система за
разделно
събиране
на
предаден Woofer
в съответните :пунктове
за рециклиране
Speaker unit
25 cm
dia.
(9 7на/електрически
in.), и електр
8 вие предотвратяват
отпадъци)
уреди. Изхвърляйки този продукт на правилното място,
Continuous RMS output
South American models
180 W (6 ohms, 80 Hz, 10% THD)
Reliez la prise MONO OUT de votre
amplificateur à la prise LINE IN de ce
caisson de graves. Ensuite pour relier la
prise LINE OUT de ce caisson de graves à la
prise LINE IN d’un autre caisson de graves,
utilisez le cordon de liaison audio fourni.
Woofer : 30 cm dia. (11 /8 in.),
cone type
Continuousкъм
RMS
output
Изисквания
захранването
South American models
230 – 240 V AC, 50/60 Hz
160 W (6 ohms, 80 Hz, 10% THD)
Консумация на захранване
100 W
Other models
Размери
Прибл.
360 х 80
425Hz,
х 421
180
W (6 ohms,
10%mm
THD)
(ш/в/д)
Reproduction
frequency
range
Тегло
Прибл. 16 kg
20 Hz – 200 Hz
Приложени аксесоари
High frequency
cut-off frequency
Крачета
(4)
Hz – (1
200фоно
Hz – 1 фоно), 2 m
Аудио свързващ50кабел
SA-W2500
Inputs
Система
Input jacks
Si vous utilisez deux hautparleurs d’extrêmes-graves ou
plus (H)
(SA-W3800/SA-W3000 seulement)
Remarques
•Si le son présente une distorsion quand le
système de renforcement des graves de votre
amplificateur est en service (D.B.F.B., GROOVE,
égaliseur graphique, etc.) mettez-le hors service
et ajustez le son.
• Ne tournez pas la molette LEVEL au maximum.
Vous risquez sinon d’atténuer les graves. De
plus, des bruits étrangers peuvent être audibles.
•Une inversion de polarité avec le sélecteur
PHASE (réglage sur NORMAL ou REVERSE)
peut assurer une meilleure reproduction du son
grave dans certaines situations d’écoute (en
fonction du type d’enceintes avant, de la
position du caisson de grave et du réglage de la
fréquence de coupure). Elle peut aussi changer
la sensation d’expansion ou de contraction du
son et modifier le champ sonore. Sélectionnez le
réglage qui donne le son que vous préférez par
rapport à votre position d’écoute habituelle.
Prises d’entrée LINE IN: Prise à broche d’entrée
SPEAKER IN: Bornes d’entrée
Prises de sortie LINE OUT: Prise à broche de sortie
SPEAKER OUT: Bornes de sortie
Alimentation
Modèles nord-américains: 120 V CA, 60 Hz
Modèles sud-américains: 120/220/240 V CA,
50/60 Hz
Modèles européens: 230 V CA, 50/60 Hz
Modèles australiens: 240 V CA, 50 Hz
Autres modèles: 230 à 240 V CA, 50/60 Hz
Consommation 100 W
Dimensions
Approx. 440 × 495 × 512 mm
(17 3/8 × 19 1/2 × 20 1/8 po.) (l/h/p)
Poids
Approx. 23 kg (50 li. 12 on.)
Accessoires fournis
Tampons (4)
Cordons de liaison audio (1 phono á 1 phono),
2 m (6 pi 6 1/2 po.) (1)
SA-W3000
Système
Type
Haut-parleur d’extrêmes-graves
actif (à blindage magnétique)
Haut-parleurs
Grave: dia. 30 cm (11 7/8 po.),
à cône
Puissance de sortie RMS continue
Modèles sud-américains
160 W (6 ohms, 80 Hz, 10% THD)
Autres modèles
180 W (6 ohms, 80 Hz, 10% THD)
Plage de fréquences
20 Hz à 200 Hz
Fréquence de coupure haute fréquence
50 Hz à 200 Hz
Sélecteur de phase
NORMAL (phase normale),
REVERSE (phase inversée)
Entrées
Prises d’entrée LINE IN: Prise à broche d’entrée
SPEAKER IN: Bornes d’entrée
Installation du caisson de graves
(N)
Prises de sortie LINE OUT: Prise à broche de sortie
Pour éviter les vibrations ou le déplacement
du caisson de graves pendant l’écoute, fixez
les tampons fournis au caisson de graves.
Généralités
Réglage du sélecteur de tension
(sur les modèles pourvus d’un
sélecteur de tension seulement)
(O)
Modèles nord-américains: 120 V CA, 60 Hz
Modèles sud-américains: 120/220/240 V CA,
50/60 Hz
Modèles australiens: 240 V CA, 50 Hz
Modèles pour la Corée: 220 à 230 V CA, 50/60 Hz
Autres modèles: 230 à 240 V CA, 50/60 Hz
Assurez-vous que le sélecteur de tension sur
le panneau arrière du caisson de graves est
réglé sur la tension secteur locale. Si ce n’est
pas le cas, réglez-le sur la position correcte
avec un tournevis avant de brancher le
cordon d’alimentation sur une prise secteur.
Guide de dépannage
SPEAKER OUT: Bornes de sortie
Alimentation
Consommation 100 W
Dimensions
Approx. 360 × 425 × 421 mm
(14 1/8 × 16 3/4 × 16 1/2 po.) (l/h/p)
Poids
16 kg (35 li. 5 on.)
Accessoires fournis
Tampons (4)
Cordons de liaison audio (1 phono á 1 phono),
2 m (6 pi 6 1/2 po.) (1)
Si vous rencontrez une des difficultés
suivantes quand vous utilisez le caisson de
grave, lisez le guide de dépannage pour
vous aider à trouver une solution. Si vous
n’y parvenez pas, adressez-vous à votre
revendeur Sony le plus proche.
SA-W2500
Système
Aucun son
•Vérifiez si le caisson de grave et les
différents éléments sont raccordés
comme il faut.
•Tournez la commande LEVEL dans le
sens des aiguilles d’une montre pour
augmenter le volume.
•Réajustez le niveau.
Modèles sud-américains
90 W (6 ohms, 80 Hz, 10% THD)
Autres modèles
100 W (6 ohms, 80 Hz, 10% THD)
Le son s’est soudainement arrêté.
•Il y a peut-être eu un court-circuit au
niveau des cordons d’enceintes.
Raccordez-les correctement.
Le son présente une distorsion.
•Le signal d’entrée n’est pas parfait.
•Le niveau du signal d’entrée est trop
élevé.
•Réglez CUT OFF FREQ le plus possible
lorsque vous écoutez des
enregistrements en Dolby numérique.
Bourdonnement ou bruit important.
•Raccordez le fil de masse du tournedisque correctement.
•Le contact entre les fiches des cordons de
liaison et les prises correspondantes est
mauvais. Insérez les fiches à fond.
•La chaîne audio capte le bruit d’un
téléviseur. Eloignez la chaîne audio du
téléviseur ou éteignez le téléviseur.
Spécifications
SA-W3800
Système
Type
Haut-parleur d’extrêmes-graves
actif (à blindage magnétique)
Haut-parleurs
Grave: dia. 38 cm (15 po.), à cône
Type
Haut-parleur d’extrêmes-graves
actif (à blindage magnétique)
Haut-parleurs
Grave: dia. 25 cm (9 7/8 po.), à cône
Puissance de sortie RMS continue
Plage de fréquences
28 Hz à 200 Hz
Fréquence de coupure haute fréquence
50 Hz à 200 Hz
Sélecteur de phase
NORMAL (phase normale),
REVERSE (phase inversée)
Entrées
Prises d’entrée LINE IN: Prise à broche d’entrée
SPEAKER IN: Bornes d’entrée
Prises de sortie SPEAKER OUT: Bornes de sortie
Généralités
Alimentation
Modèles nord-américains: 120 V CA, 60 Hz
Modèles sud-américains: 120/220/240 V CA,
50/60 Hz
Modèles européens: 230 V CA, 50/60 Hz
Modèles australiens: 240 V CA, 50 Hz
Modèles pour la Corée: 220 à 230 V CA, 50/60 Hz
Modèles pour Taiwan: 110 V CA, 60 Hz
Autres modèles: 230 à 240 V CA, 50/60 Hz
Consommation
Modèles pour Taiwan: 90 W
Autres modèles: 70 W
Dimensions
Approx. 290 × 350 × 391 mm
(11 3/8 × 13 3/4 × 15 3/8 po.) (l/h/p)
Poids
Approx. 9 kg (19 li. 14 on.)
Accessoires fournis
Tampons (4)
Cordons de liaison audio (1 phono á 1 phono),
2 m (6 pi 6 1/2 po.) (1)
La conception et les spécifications sont sujettes
à modification sans préavis.
Download PDF

advertising