Sony | SS-FCR4000 | Sony SS-FCR4000 Комплект високоговорители за домашно кино Инструкции за експлоатация

A
B
Преден (десен)
високоговорител
C
Преден (ляв)
високоговорител
Централен
високоговорител
Субуфер (не е приложен)
Преден (ляв) високоговорител
Преден (десен) високоговорител
Субуфер
(не е приложен)
Система високоговорители
Централен високоговорител
Съраунд (десен)
високоговорител
D
E
Усилвател
10 мм
Крачета за
високоговорителя
Съраунд (десен)
високоговорител
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да избегнете пожар или токов удар, не излагайте устройството на дъжд или влага.
За да предотвратите пожар, не покривайте вентилационните отвори на устройството с вестници, покривки, завеси и др. Не поставяйте запалени свещи върху него.
За да предотвратите пожар или токов удар, не поставяйте предмети, пълни с течности (например вази),
върху устройството.
За да предотвратите токов удар, не отваряйте корпуса. При проблеми с устройството се обръщайте само
към квалифициран персонал.
Не инсталирайте устройството в затворено
пространство като библиотека или вграден шкаф.
Изхвърляне на стари електрически и електронни
уреди (за страните от Европейския съюз и други
европейски страни със система за разделно събиране на отпадъците)
Този символ на устройството или опаковката му показва, че продуктът не се третира
като домашен отпадък. Вместо това, той
трябва да бъде предаден в съответните пунктове за рециклиране на електрически и електронни уреди. Ако изхвърлите този продукт
на правилното място, вие ще предотвратите потенциални негативни последици за околната среда
и човешкото здраве, които могат да бъдат причинени
в противен случай. Рециклирането на материалите
ще помогне за запазването на природните ресурси. За
по-подробна информация относно рециклирането на
този продукт, моля, свържете се с общинската служба
във вашия град, службата за изхвърляне на отпадъци или
магазина, от който сте закупили продукта.
Предпазни мерки
Безопасност
• Преди работа със системата проверете дали работното напрежение съответства на вашето мрежово
захранване.
• Ако течност или предмет попадне в системата, изключете от мрежовото захранване и я проверете при
квалифициран персонал, преди да работите отново
с нея.
Работа със системата
• Не натоварвайте системата високоговорители с
входен сигнал, надхвърлящ максималната й входна
мощност.
• Ако не е спазен поляритетът при свързване на високоговорителите, ниските честоти ще се чуват слабо,
а позицията на различните инструменти ще бъде
трудно да се определи.
• Контактът между оголените проводници при терминалите на високоговорителя може да предизвика късо
съединение.
• Преди да направите връзките, изключете усилвателя,
за да предотвратите повреда на системата високоговорители.
• (Само за централния и съраунд високоговорители)
• Предпазната решетка на високоговорителя не може да
бъде сваляна. Не се опитвайте да я махнете. Ако направите това, може да повредите високоговорителя.
• Нивото на силата на звука не трябва да бъде увеличавано до такава степен, че да се получи изкривяването му.
Ако се появи смущение в цветовете на поставения наблизо телевизор
Предните и централният високоговорители са екранирани, така че да могат да бъдат инсталирани в близост
до телевизор. Въпреки това е възможно да се наблюдават
смущения в цветовете на някои модели телевизори.
Тъй като съраунд високоговорителите не са екранирани,
ви препоръчваме да ги разположите малко по-далеч от
телевизора.
Ако се появи смущение в цветовете...
c Изключете телевизора и след около 15 до 30 минути
го включете отново.
Ако смущението в цветовете продължи да
се появява...
c Поставете високоговорителите по-далеч от телевизора.
Ако се чува виене от високоговорителите
Преподредете високоговорителите или намалете силата на звука на усилвателя.
Инсталиране
Не инсталирайте високоговорителите върху наклонена
повърхност.
Не инсталирайте високоговорителите на места, които
са:
– Прекалено горещи или студени
– Прашни или замърсени
– Много влажни
– Подложени на вибрации
– Изложени на директна слънчева светлина
• Внимавайте, когато поставяте високоговорителите
на специално третирани повърхности (с восък, безир,
лак и др.), защото може да остане петно или да се
промени цвета на повърхността.
Почистване
Почиствайте корпуса на високоговорителите с мека
кърпа, леко навлажнена с мек почистващ разтвор или
вода. Не използвайте каквито и да е груби гъбички, почистващ абразивен прах или разтворител като алкохол
или бензин.
Ако имате какъвто и да е въпрос или проблем относно
вашата система високоговорители, моля, консултирайте се с най-близкия доставчик на Sony.
Printed in Czech Republic (EU)
Съраунд (ляв)
високоговорител
Свързване на системата
Отстраняване на проблеми
Свържете системата високоговорители към изходните
терминали за високоговорители на усилвателя (A).
Използвайте дългите кабели за свързване на съраунд
високоговорителите, а късите кабели за свързване на
предните и централния високоговорители.
Уверете се, че всички компоненти, които предстои да
свържете (включително и субуферът) са изключени от
захранването.
Ако се появи проблем с вашата система високоговорители, погледнете следния списък и извършете посочените
действия за отстраняването му. Ако проблемът продължава, консултирайте се с най-близкия доставчик на Sony.
Забележки (A)
• Свържете терминалите плюс (+) и минус (-) на високоговорителите към съответстващите им терминали
плюс (+) и минус (-) на усилвателя.
• Проверете дали всички винтове на терминалите на
високоговорителите са здраво затегнати, защото в
противен случай е възможно да се появи шум.
• Свържете здраво всички кабели. Контактът между
оголените проводници при терминалите на високоговорителя може да предизвика късо съединение.
• За подробности относно свързването на високоговорителите и усилвателя вижте инструкциите за
експлоатация, приложени към усилвателя.
Съвет
Черните проводници са с минусов (-) поляритет и
трябва да бъдат свързани към минус (-) терминалите на
високоговорителя.
Позициониране на високоговорителите (A)
Всеки високоговорител трябва да гледа към позицията за
слушане. За постигане на по-добър съраунд ефект разположете всички високоговорители на еднакво разстояние
от позицията за слушане.
Поставете предните високоговорители на подходящо
разстояние отдясно и отляво на телевизора.
Поставете субуфера (не е приложен) отстрани на
телевизора.
Централният високоговорител поставете върху
телевизора.
Разположението на съраунд високоговорителите зависи
основно от формата на стаята. Можете да поставите
съраунд високоговорителите отляво и отдясно на позицията за слушане A или зад позицията за слушане B.
Забележка
Поставете високоговорителите на равна хоризонтална
повърхност.
Инсталиране на централния високоговорител (D)
За да поставите централния високоговорител върху
вашия телевизор, сложете приложените крачета в четирите ъгъла на дъното на високоговорителя и проверете
дали той стои изправен върху телевизора.
Инсталиране на съраунд високоговорителите на стената (E)
Можете да поставите съраунд високоговорителя на
стената с помощта на кукичка за закачване (не е приложена).
Вие сте отговорни за избора и употребата на подходящите елементи за монтиране на високоговорителите на
стената и за правилното и безопасното им закачване.
Инсталиране на съраунд високоговорителите на стойката за високоговорители
Извадете винта (F) от високоговорителя и го
използвайте, когато инсталирате високоговорителя
на стойката. За подробности вижте инструкциите за
експлоатация на стойката.
Препоръчваме ви да използвате стойка за високоговорители WS-FV11 или WS-FV10D (достъпна само в някои
страни).
Настройка на усилвателя
Когато свързвате усилвател с вътрешни многоканални
декодери (Dolby Digital а), DTS б) и др.), е необходимо да
използвате менютата за настройка на усилвателя, за да
определите параметрите на вашата система високоговорители.
Менютата за настройка на усилвателя са различни в
зависимост от това дали се използва или не субуфер (не
е приложен).
Вижте таблицата по-долу за правилните настройки. За
подробности относно процедурата по настройка вижте инструкциите за експлоатация на вашия усилвател.
Настройка на високоговорителя
(Когато се използва субуфер)
За
Задайте
в положение
Предните високоговорители
LARGE в) или SMALL
Централния високоговорител
SMALL
Съраунд високоговорителите
SMALL
Субуфера (не е приложен)
ON (или YES)
Настройка на високоговорителя
(Когато не се използва субуфер)
За
Задайте
в положение
Предните високоговорители
LARGE
Централния
високоговорител
SMALL
Съраунд високоговорителите
SMALL
Субуфера (не е приложен)
OFF (или NO)
а) “Dolby” и символът двойно D са търговски марки на
Dolby Laboratories.
б) “DTS” и “DTS Digital Surround” са запазени търговски
марки на DTS, Inc.
в) Ако използвате субуфер, ви препоръчваме да зададете
предните високоговорители в положение “LARGE”.
Ако обаче се появи изкривяване на звука, задайте ги в
положение “SMALL”.
© 2007 Sony Corporation
4.6 мм
От системата високоговорители не се извежда
звук.
• Проверете дали всички връзки са правилно направени.
• Проверете дали звукът на усилвателя е увели чен до
подходящо ниво.
• Проверете дали селекторът на усилвателя за избор на
програмен източник е зададен на правилния източник.
• Проверете дали не са свързани слушалки.
Звукът, извеждан през високоговорителя съдържа
бръмчене или шум.
• Проверете дали всички връзки са правилно направени.
• Проверете дали някой от аудио компонентите не е
разположен твърде близо до телевизора.
Звукът спира изведнъж.
• Проверете дали всички връзки са правилно направени.
Контактът между оголените проводници при терминалите на високоговорителя може да предизвика късо
съединение.
Спецификации
SS-F4000P (Предни високоговорители)
Система на високоговорителя 3-way, екранирана
Високоговорител:
Уфер (Средно ниво на
ниските честоти): 10
см, конусовиден тип
Уфер (Ниско ниво на
ниските честоти): 10
см, конусовиден тип
Излъчвател на високи
честоти: 2.5 см, балансиран куполен тип
Приложения тип
Bass reflex
Стандартен импеданс
8 ома
Капацитет на работната мощност
Максимална входна
мощност: 120 W
Ниво на чувствителност
85 dB (1 W, 1 метър)
Честотен обхват
50 Hz - 50000 Hz
Размери (ширина/височина/дълбочина)
Прибл. 231 х 880 х 255
мм заедно с предната решетка
Тегло
Прибл. 7.8 кг
Приложен аксесоар
Кабел за високоговорителя, къс (2)
SS-CN3000P (Централен високоговорител)
Система на високоговорителя Пълен обхват,
екранирана
Високоговорител
7 см, конусовиден
тип х 2
Приложения тип
Bass reflex
Стандартен импеданс
8 ома
Капацитет на работната мощност
Максимална входна
мощност: 100 W
Ниво на чувствителност
85 dB (1 W, 1 метър)
Честотен обхват
150 Hz - 20000 Hz
Размери (ширина/височина/дълбочина)
Прибл. 430 х 86 х 105
мм заедно с предната
решетка
Тегло
Прибл. 1.6 кг.
Приложени аксесоари
Кабел за високоговорителя, къс (1)
Крачета за високоговорителя (4)
SS-SR3000P (Съраунд високоговорители)
Система на високоговорителя Пълен обхват
Високоговорител
7 см, конусовиден тип
Приложения тип
Bass reflex
Стандартен импеданс
8 ома
Капацитет на работната мощност
Максимална входна
мощност: 100 W
Ниво на чувствителност
85 dB (1 W, 1 метър)
Честотен обхват
150 Hz - 20000 Hz
Размери (ширина/височина/дълбочина)
Прибл.
110 х 170 х 111 мм заедно
с предната решетка
Тегло
Прибл. 0.9 кг.
Приложен аксесоар
Кабел за високоговорителя, дълъг (2)
Дизайнът и спецификациите са предмет на промяна без
предупреждение.
Кукичка
F
Съраунд (ляв)
високоговорител
Download PDF

advertising