Sony | SS-NA2ES | Sony SS-NA2ES Стерео високоговорител за поставяне на пода Инструкции за експлоатация

4-267-166-11(2) (BG)
Система от високоговорители
SS-NA2ES
Инструкции за експлоатация
© 2012 Sony Corporation
Български
За клиенти в Европа
Бележка за клиенти: информацията по-долу е приложима само за
оборудване, продавано в държави, прилагащи директивите на ЕС.
Този продукт е произведен от или от името на Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Япония. Запитванията относно съответствието на
продукта, базирано на законодателството на Европейския съюз, трябва да
бъдат отправяни към упълномощения представител, Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Германия. За въпроси, свързани
с обслужването или гаранцията, прегледайте адресите, посочени
в отделните документи за сервизно обслужване или гаранция.
Изхвърляне на старо електрическо и електронно оборудване
(приложимо за държавите от Европейския съюз и други страни
в Европа със системи за разделно събиране на отпадъците)
Този символ върху продукта или опаковката му показва, че продуктът
не трябва да се третира като битов отпадък. Вместо това трябва да
бъде предаден в подходящ пункт за рециклиране на електрическо
и електронно оборудване. Като осигурите правилното изхвърляне
на този продукт, ще помогнете за предотвратяването на евентуалните негативни
последици за околната среда и човешкото здраве, които иначе биха могли да
възникнат при неподходящо третиране на продукта след изхвърлянето му.
Рециклирането на материалите ще спомогне за запазването на природните ресурси.
За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт се обърнете
към местната администрация, към службата за събиране на битови отпадъци или
към магазина, от който сте закупили продукта.
 Указател на компонентите на високоговорителите
Отпред
Блок на спомагателния
високочестотен
високоговорител
При поставена мрежеста рамка*1
Отзад
Вентилационен
отвор (горен)
Блок на основния
високочестотен
високоговорител
Блок на средния обхват
Корпус
Мрежеста рамка
Блок на
нискочестотния
високоговорител
Вентилационен
отвор (долен)*2
Изводи
Преградна греда
Крачета
 Настройване на
 Връзки на усилвателя
високоговорителите
C
A
Ляв
високоговорител
B
45 - 60°
Десен
високоговорител
Десен
високоговорител
Ляв
високоговорител
Свързване
B
Усилвател
Позиция на
слушане
Кабели за високоговорител
(не са включени в комплекта)
Кабели за високоговорител
(не са включени в комплекта)
 Указател на компонентите
на високоговорителите
Бележки относно употребата
 Не пипайте шпулите на колоните.
 Цветът и изгледът (сиви шаблони) може да варират според корпусите, защото се
използва истинско дърво. В зависимост от условията на осветление, корпусите
може да изглеждат различни, но това не показва повреда.
 Не поставяйте обекти или ръцете си в никой от вентилационните отвори
(горен или долен), които се намират в задната част на корпуса.
 Ако има чуждо тяло във вентилационния отвор, не се опитвайте да го извадите
сами. Моля, консултирайте се с най-близкия търговец.
 Крачетата са направени във форма на винт. Уверете се, че крачетата са затегнати.
Ако не са затегнати, ги затегнете, като завъртите всяко от тях по
часовниковата стрелка.
Преди да прикрепите мрежестата рамка, потвърдете, че е в правилната посока
за поставяне. Когато прикрепяте, натиснете върху щифта, за да го подсигурите
здраво. Ако мрежестата рамка има издатини навън (няма да падне), я натиснете
изцяло навътре. Прикрепянето на мрежестата рамка се препоръчва дори
ако не използвате високоговорителите, за да бъдат предпазени от повреда.
На високоговорителите може да се наслаждавате и с поставени мрежести рамки,
но най-добрите им работни характеристики се постигат, ако премахнете
мрежестите рамки. Когато премахвате мрежестата рамка, се погрижете да
не я огъвате или изкривявате формата й прекомерно.
Долният вентилационен отвор отзад се намира малко по-вдясно от центъра.
*1
*2
 Настройване на високоговорителите
A
Настройте разстоянието между високоговорителите да е по-малко от
разстоянието от всеки говорител до позицията на слушане.
B
Поставете високоговорителите на еднакво разстояние от позицията
за слушане.
C
Поставете високоговорителите на повече от 50 см от стената.
Позицията на високоговорителите е един от най-важните фактори за получаване
на звук с високо качество. Обърнете внимание на следното, когато поставяте
високоговорителите, за да извлечете най-доброто от характеристиките им.
 Поставете високоговорителите на равен под.
 Уверете се, че крачетата са затегнати.
 Поставете високоговорителите близо до твърда стена, като задните им панели
са на повече от 50 см от нея.
 Поставете високоговорителите в подобна акустична среда (т.е. в едно
и също помещение).
 Поставете високоговорителите така, че високоговорителите за високи честоти
да са на височината на ушите ви, когато сте седнали.
 Поставете високоговорителите на еднакво разстояние от позицията за слушане.
 Ако не може да поставите високоговорителите достатъчно далеч един от друг,
завъртете ги леко навън. И ако високоговорителите трябва да са на повече от
2 метра, ги завъртете леко навътре за по-ефективен стерео звук.
Не поставяйте високоговорителите на следните места:
 на места, които са обект на високи температури или директна слънчева светлина;
 на места, които са обект на прекомерно замърсяване или запрашаване;
 на места, които са обект на висока влажност;
 в близост до източникови компоненти (CD плейъри, грамофони и др.);
 в близост до магнитни карти (кредитни карти, пропуски и др.);
Магнитните карти се повреждат от магнитите в колоните.
 в близост до телевизори.
Високоговорителите не са магнитно екранирани. По тази причина, ако използвате
високоговорителите в близост до CRT базирани телевизори, може да се появят
сенки на телевизионния екран.
 Връзки на усилвателя
Избиране на кабели за усилвател/високоговорител
Изберете кабели за усилвател (не са включени в комплекта) и кабели за
високоговорители (не са включени в комплекта) според следните изисквания.
За избиране на усилвател:
Импедансът на високоговорителите е проектиран да е 4 ома. Прекомерна сила на
звука може да повреди високоговорителите, така че съблюдавайте положението
на копчето за усилване на звука на усилвателя и избягвайте високи входни нива.
Изисквания за избор на кабели за високоговорители (един чифт)
За да се изведат звукови сигнали с високо качество, използвайте кабели за
високоговорител с минималната нужна дължина, на чиито краища са поставени
които и да е от следните два накрайника.
 С кабелни жила (с диаметър по-малък от 4,5 мм), оголени чрез премахване на
изолацията 10 мм от всеки „+“ или „-“ край
Голото кабелно жило може да се оксидира след време. В такъв случай свържете
отново кабелите за високоговорителите след премахване на изолацията, за да се
открие чиста част от кабелното жило за всеки край. Това ще гарантира, че ще се
насладите на по-добър звук.
 С пиковидни конектори (вътрешен диаметър над 8 мм и външен – под 12 мм)
Свързване към усилвателя
Преди свързване изключете усилвателя.
Свържете изводите на десния високоговорител към изводите за десен
високоговорител на усилвателя и изводите на левия високоговорител
към изводите за ляв високоговорител на усилвателя.
Забележка
Затегнете стабилно всяко свързване. Препоръчва се периодична проверка
на свързванията, за да се предотврати разхлабването им през времето.
Относно стареенето
Високоговорителите имат нужда от известно време, за да предоставят най-добрите
си работни характеристики. Високоговорителите трябва да работят около 10 часа
на нормална сила на звука, за да се разчупят.
Спецификации
Система от високоговорители
Номинален импеданс
Максимална входна мощност
Чувствителност
Честотна характеристика
Размери (ш/в/д)
Тегло
Трипосочна шестканална система от
високоговорители, бас рефлектор
Събуфер: 165 мм, тип конус (2)
Среден обхват: 130 мм, тип конус (1)
Високочестотен високоговорител: Основен
високочестотен високоговорител, 25 мм,
купoлообразен (1)
Спомагателен високочестотен високоговорител,
19 мм, купoлообразен (2)
4 ома
100 вата
90 dB (2,83 V, 1 м)
45 Hz – 45 000 Hz
Прибл. 255 × 990 × 415 мм
Прибл. 32 кг
Включени аксесоари
Кърпа за почистване (1)
Колона
Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без предупреждение.
Предпазни мерки
Преди включване и изключване на усилвател или източников
компонент
Намалете силата на звука на усилвателя до минимум.
Ако басите не се чуват или не може да се определят акустичните
позиции на инструментите
Уверете се, че сте свързали кабелите на високоговорителите в съответствие
с +/- на съответните изводи на високоговорителите.
Почистване на корпуса
 Не използвайте никакъв вид неутрален препарат за почистване, бензол или
алкохол, защото може да повредят покритието на корпуса.
 За да поддържате приятния гланц на корпуса за по-дълго време, внимателно
избърсвайте праха чрез мека четка или метличка с пера, след което избърсвайте
корпуса с включената в комплекта кърпа за почистване. (Не използвайте никакъв
тип четка за търкане или гъба.)
 Избърсвайте внимателно зацапвания, например отпечатъци от пръсти или мазни
петна, с включената в комплекта кърпа за почистване.
 Когато зацапванията са трудни за премахване, ги избърсвайте с мека кърпа,
натопена в сапунена вода и изцедена.
 Внимавайте да не повредите корпуса.
 Включената в комплекта кърпа за почистване може да се пере и да се използва
многократно.
За да избегнете повреда на високоговорителите
Не разглобявайте и не изменяйте колоните, мрежовите вериги или корпусите.
За да избегнете повреда на веригите
Не подавайте на входа продължително следните сигнали:
 шумът между FM станциите;
 високочестотни сигнали на електронни инструменти;
 усилени високочестотни сигнали при превъртане напред или назад
с лентов рекордер.
Download PDF