Sony | SS-B1000 | Sony SS-B1000 Инструкции за експлоатация

Система високоговорители
Стандартно
свързване
Дeсен
Изхвърляне на стари електрически и електронни
уреди (Приложимо за страни от Европейския
съюз и други европейски страни, използващи
разделителна система за отпадъци)
Този символ на продукта или на неговата
опаковка показва, че този продукт не
трябва да се третира като домашен
отпадък. Вместо това, той трябва да се
изхвърля на местата, пригодени за
изхвърляне на електрически и
електронни уреди. Изхвърляйки този продукт на
правилното място, вие помагате за предотвратяване
на потенциални негативни последици за околната
среда и човешкото здраве, които биха се случили
при неправилното изхвърляне на продукта.
Рециклирането на материалите ще помогне
за запазването на естествените ресурси. За поподробна информация относно рециклирането на
този продукт, моля, свържете се с местния градски
офис, службата за изхвърляне на отпадъци или с
магазина, от който сте закупили продукта.
Свързване
Преди да извършите свързването, изключете
усилвателя или приемника, за да избегнете
повреда в системата високоговорители.
Тази система високоговорители е проектирана
да работи с определена мощност на усилвателя
или приемника, която е указана в секцията със
спецификациите.
Използването на маломощен усилвател или
приемник могат да доведат до отрязване на
сигнала, което от своя страна може да доведе до
изгаряне на високите честоти.
Ето защо ви препоръчваме да използвате
усилвател или приемник, работещ с достатъчно
номинална мощност.
Забележкa
Избягвайте да използвате системата
високоговорители продължително време и при
мощност, която е по-голяма от максималната
входяща мощност на всеки високоговорител.
Усилвател
Ляв
Предпазни мерки
Не се опитвайте да отворите капака и да вадите
елементи от телата на високоговорителите.
Вътрешните елементи не са от полза за
потребителя.
В близост до системата от високоговорители
не съхранявайте ленти със записи, часовници
и лични кредитни карти, които използват
магнитен код.
Регулярно почиствайте повърхността на
високоговорителите с меко парче плат. Не
използвайте абразивни прахове, материали,
които могат да надраскат повърхността или
разтворители.
Уверете се, че сте ориентирали декоративната
решетка на високоговорителите в правилната
посока.
Поставяне на високоговорителите
Моля, обърнете внимание, че акустиката в стаята
може да доведе до огромни различия в звука,
дори ако извършвате съвсем малки промени в
местоположението на високоговорителите.
Поставете системата високоговорители на
твърда и равна повърхност.
Поставете системата високоговорители срещу
твърда стена като гърбът на устройството се
намира на разстояние около 10 cm от стената.
Силата на басите пропорционално нараства,
ако преместите високоговорителите в близост
до пресичащи се повърхнини в пространството
на стаята (например ъгъл на стая и т.н.).
Поставете левия и десния високоговорители в
приблизително една и съща акустична среда.
Препоръчително е разстоянията между
високоговорителите и слушателя да бъдат като
тези в равностранния триъгълник.
Спецификации
SS-B3000
Система
високоговорители
Високоговорители
Вид на корпуса
Номинален импеданс
Допустима
входяща мощност
Ниво на
чувствителност
Честотен обхват
Размери (ш / в / д)
Тегло
Приложени аксесоари
SS-B1000
Система
високоговорители
Високоговорители
Вид на корпуса
Измерен импеданс
Допустима
входяща мощност
Ниво на чувствителност
Честотен обхват
Размери (ш / в / д)
Тегло
Приложени аксесоари
3-лентова, магнитно
защитена
Ууфър (нискичестоти):
20 cm, коничен тип
Среден обхват: 8 cm,
коничен тип
Туитър(високичестоти):
2.5 см, балансиран
куполен тип
Бас-рефлекс
8 ома
Максимална входяща
мощност 120 вата
88 dB (1 W, 1 m)
50 Hz – 50,000 Hz
Прибл. 240 х 530 х
263 mm включително
предната предпазна
решетка
Прибл. 6.5 kg
Kaбел за
високоговорителите (2)
2-лентова, магнитно
защитена
Ууфър (ниски честоти)
13 cm, коничен тип
Туитър (високи
честоти) 2.5 см,
балансиран куполен тип
Бас-рефлекс
8 ома
Максимална входяща
мощност: 120 вата
87 dB (1 W, 1 m)
80 Hz – 50,000 Hz
Прибл. 170 х 255 х
186 mm включително
предната предпазна
решетка
Прибл. 2.9 kg
Kaбел за
високоговорителите (2)
Дизайнът и спецификациите подлежат на
промяна без предупреждение.
Download PDF