Sony | ICD-PX333 | Sony ICD-PX333 Цифров гласов рекордер Кратко ръководство за работа и настройка

BG
RO
Разучаване на цифровия диктофон
Използване на компютър
1. Включване.
Инсталиране на помощното ръководство на
вашия компютър
ВНИМАНИЕ
С инсталиране на помощното ръководство на вашия компютър от вградената памет на
цифровия диктофон, можете да търсите подробно описание на операции и възможни
решения при възникване на проблеми.
За предотвратяване на евентуално увреждане на слуха не слушайте продължително
време при висока сила на звука.
 Плъзнете и повдигнете капака на отделението за
IC Recorder

Ръководство за
бърз старт
батерията, след което поставете батериите, като
спазвате ориентацията на полюсите им.
 Включете захранването.
2. Настройка на дата и час.
 Натиснете – или +, за да зададете годината
(последните две цифри на годината), след което
натиснете  PLAY/STOP•ENTER. Повторете тази
процедура, за да зададете месеца, деня, часа и
минутата в този ред.
ICD-PX333
3. Избор на език на менюто.
 Натиснете DISP/MENU.
 Натиснете – или +, за да изберете “Detail
4-449-566-41(1)
Menu”, след което натиснете  PLAY/STOP•ENTER.
 Натиснете – или +, за да изберете “Language”,
след което натиснете  PLAY/STOP•ENTER.
 Натиснете – или +, за да изберете езика,
който искате да се използва в дисплея, след което
натиснете  PLAY/STOP•ENTER.
Натиснете  (стоп), за да се върнете в дисплея за
режим стоп.
© 2013 Sony Corporation Printed in China
Добре дошли на вас и вашия нов цифров диктофон
от Sony!
Това ръководство за бърз старт представя основните операции, които може да се извършат с цифровия диктофон.
Прочетете го внимателно. Пожелаваме ви да се насладите на работата с вашия диктофон от Sony.
ˎˎРъководство за бърз старт
ˎˎПриложен софтуер, Sound
Organizer (инсталационният
файл е записан във вградената
памет, за да можете да го
инсталирате на компютъра.)
ˎˎПомощно ръководство
Забележка
Натиснете REC/PAUSE.
Диктофонът започва да записва, а индикаторът за
операция (-A) мига в оранжево, след което светва в
червено.
* доставя се с някои модели в
някои региони.
¼¼ Можете да спрете записването на пауза, като натиснете
REC/PAUSE. Натиснете отново REC/PAUSE, за да
възобновите записването.
ˎˎКомпактно зарядно устройство и
2 бр. висококачествени батерии
AAA за многократна употреба
BCG‑34HS2KAN, BCG‑34HW2KAN
Съществува риск от експлозия, ако батерията се подмени с грешен вид батерия.
Изхвърляйте използваните батерии съгласно инструкциите.
 Насочете диктофона така, че вграденият микрофон
да е насочен към източника на звука, който желаете
да запишете.
Натиснете  (стоп), за да спрете записването.
За използване на устройството
ˎˎНе оставяйте цифровия диктофон в близост до
Показва се анимацията “Accessing...” и записването спира.
топлинни източници или на директна слънчева
светлина, както и на места, изложени на
прекомерно количество прах или на механични
удари.
ˎˎАко в цифровия диктофон попадне течност
или твърд предмет, извадете батериите и го
предайте на квалифициран техник, преди да го
използвате отново.
5. Прослушване.
Натиснете  PLAY/STOP•ENTER.
Диктофонът започва да възпроизвежда, а индикаторът за
операция (-A) светва в зелено.
 Регулирайте силата на звука с помощта на бутона
VOL –/+.
Натиснете  (стоп), за да спрете възпроизвеждането.
Ще се покаже помощното ръководство.
Можете да прегледате помощното ръководство и на следната основна страница за
поддръжка на клиенти за цифров диктофон Sony IC Recorder:
http://rd1.sony.net/help/icd/p33/ce/
Можете да изберете от следните езици:
английски, френски, немски, испански, нидерландски, италиански, португалски, шведски,
унгарски, чешки, турски, полски, гръцки, руски, украински.
Копиране на файлове от цифровия диктофон на
компютъра
Можете да копирате файлове и папки от цифровия диктофон на компютъра, където да ги съхранявате.
 Свържете цифровия диктофон към компютъра.
 Копирайте файловете или папките, които желаете да прехвърлите на компютъра.
Плъзнете и пуснете файловете или папките, които желаете да копирате, от “IC RECORDER”
или “MEMORY CARD” на локалния диск на компютъра.
 Щракнете и задръжте,
 плъзнете,
 след което пуснете.
Капацитет (капацитет достъпен за потребителя *1*2)
 Разкачете цифровия диктофон от компютъра.
4 GB (прибл. 3,60 GB = 3 865 470 566 байта)
* Малко количество от вградената памет се използва за управление на файловете, поради което не е налично
за съхранение на потребителско съдържание.
*2Когато вградената памет се форматира с цифровия диктофон.
1
Размери (ш/в/д) (без да са включени изпъкнали части и средства за управление) (JEITA)*3
 Изберете “YES” с – или +, след което натиснете
 PLAY/STOP•ENTER.
Тегло (JEITA)*3
Показва се анимацията “Erasing...” и избраният файл се
изтрива.
Прибл. 74 g с две алкални батерии LR03
*3Измерена стойност по стандарта на JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association)
(японска промишлена асоциация за електроника и информационни технологии)
Третиране на стари електрически и електронни уреди (приложимо в Европейския съюз и други
Европейски страни със системи за разделно събиране на отпадъци)
Sound Organizer е съвместим само с компютри с Windows. Той не е съвместим с Mac.
¼¼ Когато инсталирате Sound Organizer, трябва да влезете в акаунт с администраторски права.
(USB) на цифровия диктофон в USB порта на работещия
компютър, като се погрижите куплунгите на доставения свързващ USB кабел да
влязат докрай в гнездата.
 Уверете се, че цифровият диктофон е разпознат правилно.
Докато цифровият диктофон е свързан с компютъра, на дисплея му се показва “Connecting”.
 Влезте в менюто [Старт], щракнете върху [Компютър] (или [Моят компютър]), след
което щракнете двукратно върху [IC RECORDER]  [FOR WINDOWS].
 Щракнете двукратно върху [SoundOrganizerInstaller_V140] (или
[SoundOrganizerInstaller_V140.exe]).
Следвайте инструкциите, появяващи се на екрана.
Следвайте инструкциите на екрана и задайте настройките за инсталиране, ако сте избрали
[Custom].
Прибл. 37,5 mm × 114.0 mm × 20.9 mm
Внимание
Батерия
Забележка
което щракнете върху [Next].
Показва се “Erase?” и файлът за изтриване се
възпроизвежда за потвърждение.
Този символ върху батерията или върху опаковката показва, че батерията, доставена с този продукт, не трябва
да се третира като домакински отпадък.
При някои батерии този символ се използва в комбинация с означение на химически елемент. Означението на
химическия елемент живак (Hg) или олово (Pb) се добавя ако батерията съдържа повече от 0,0005% живак или
0,004% олово.
Като предадете тази батерия на правилното място, Вие ще помогнете за предотвратяване на негативните
последствия за околната среда и човешкото здраве, които биха възникнали при изхвърлянето им на
неподходящо място. Рециклирането на материалите ще спомогне да се съхранят природните ресурси.
За продукти, които от гледна точка на безопасност, правилен начин на действие или съхранение на данни
изискват батерията да бъде постоянно свързана (вградена), тази батерия трябва да бъде подменяна само от
квалифициран сервизен персонал За да сте сигурни, че вградената батерия ще бъде третирана правилно,
предайте стария продукт в събирателен пункт за рециклиране на електрически и електронни уреди.
За всички останали батерии моля прочетете в упътването как да извадите по безопасен начин изважда
батерията от продукта. Предайте я в събирателния пункт за рециклиране на използвани батерии.
За подробна информация относно рециклирането на този продукт или батерия можете да се обърнете към
местната градска управа, фирмата за събиране на битови отпадъци или магазина, откъдето сте закупили
продукта.
Инсталирайте Sound Organizer на компютъра.
accept the terms in the license agreement] и след това щракнете върху [Next].
Веднъж изтрити, файловете не могат да бъдат възстановени.
 Натиснете ERASE.
Третиране на използвани батерии (приложимо в Европейския Съюз и други европейски държави
със системи за разделно събиране на отпадъците)
Инсталиране на Sound Organizer
 Когато се появи прозорецът [Setup Type], изберете [Standard] или [Custom], след
6. Изтриване.
Този продукт е произведен от или от името на Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Япония.
Запитвания за съответствие на продуктите съгласно законодателството на Европейския съюз, следва
да се отправят към Упълномощения представител Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Германия. За въпроси, свързани със сервиз и гаранция, моля използвайте адресите, посочени в
придружаващите сервизни или гаранционни документи.
IC RECORDER или Вашият
MEMORY CARD
компютър
 Трябва да приемете условията на лицензното споразумение, като изберете [I
Ако имате въпроси или проблеми с цифровия
диктофон, се обърнете към най-близкия
представител на Sony.
Декларация за потребителите: информацията по-долу е приложима единствено за оборудване,
продавано в страните, които прилагат директивите на ЕС
[icdp33_ce_HelpGuide] на работното пространство на Windows (или във Finder за
Mac).
 Включете куплунга
Предпазни мерки
По отношение на безопасността
Не използвайте цифровия диктофон, докато
шофирате, карате велосипед или управлявате
моторно превозно средство.
 След като инсталацията завърши, щракнете двукратно върху иконата
¼¼ Преди да започнете да използвате цифровия диктофон,
плъзнете превключвателя HOLD•POWER ON/OFF към центъра, за
да освободите режима HOLD.
(HTML файл, съхраняван във
вградената памет, позволява
бързо копиране върху вашия
компютър.)
В зависимост от държавата или региона, някои модели и допълнителни аксесоари не се предлагат.
По отношение на електричеството
Използвайте цифровия диктофон само на 3,0 V
или 2,4 V.
Използвайте две алкални батерии LR03 (размер
AAA) или акумулаторни батерии NH‑AAA.
В ОС Windows: Щракнете двукратно върху [Help_Guide_Installer] (или [Help_Guide_Installer.exe]).
В ОС Mac: Щракнете двукратно върху [Help_Guide_Installer_for_mac.app]. (v10.5.8 или
по-висока версия)
За да продължите с инсталацията, следвайте инструкциите, появяващи се на екрана.
Копиране на файл или папка (Плъзгане и пускане)
Допълнителни аксесоари
ˎˎАкумулаторна батерия
NH‑AAA‑B2EN, NH‑AAA‑B2KN
ˎˎUSB променливотоков адаптер
AC‑U50AG
(USB) на цифровия диктофон в USB порта на работещия
компютър, като се погрижите куплунгите на доставения свързващ USB кабел да
влязат докрай в гнездата.
 В Windows: Щракнете върху [Компютър] (или [Моят компютър]), след това
щракнете двукратно върху [IC RECORDER]  [FOR WINDOWS].
В Mac: Щракнете двукратно върху [IC RECORDER] на работното пространство.
 Инсталирайте помощното ръководство.
4. Записване.
Проверка на доставените елементи.
ˎˎЕлектретен кондензаторен
микрофон ECM‑CS10, ECM-CZ10,
ECM‑DS30P, ECM‑CS3
Не излагайте батериите (комплекта батерии или инсталираните батерии) на прекомерно високи температури
като слънце, огън или др. за продължително време.
 Включете куплунга
За защита срещу неволно опериране (HOLD)
ˎˎЦифров диктофон (1)
ˎˎСвързващ USB кабел (1)
ˎˎСтереомикрофон с клипс (1)*
ˎˎАлкални батерии LR03 (размер
AAA) (2)
ˎˎПриложен софтуер, Dragon
NaturallySpeaking (DVD-ROM) (1)*
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
 Когато се появи прозорецът [Ready to Install the Program], щракнете върху [Install].
Инсталирането започва.
 Когато се появи прозорецът [Sound Organizer has been installed successfully.],
поставете отметка в квадратчето [Launch Sound Organizer Now], след което
щракнете върху [Finish].
Забележка
Може да се наложи да рестартирате компютъра, след като инсталирате Sound Organizer.
Забележка
Ако форматирате вградената памет, всички съхранени там данни ще бъдат изтрити. (Помощното ръководство
и софтуерът Sound Organizer също ще се изтрият.)
Този символ върху устройството или върху неговата опаковка показва, че този продукт не трябва да се третира
като домакински отпадък. Вместо това той трябва да бъде предаден в съответния събирателен пункт за
рециклиране на електрически и електронни уреди. Като предадете този продукт на правилното място, Вие ще
помогнете за предотвратяване на негативните последствия за околната среда и човешкото здраве, които биха
възникнали при изхвърлянето му на неподходящо място. Рециклирането на материалите ще спомогне да се
съхранят природните ресурси. За подробна информация относно рециклирането на този продукт можете да се
обърнете към местната градска управа, фирмата за събиране на битови отпадъци или магазина, откъдето сте
закупили продукта.
Приложим аксесоар: Стереомикрофон с клипс
ˎˎЗаписаната музика е ограничена само за лична употреба. Използването на музиката извън това
ограничение изисква разрешение от носителите на авторските права.
ˎˎSony не носи отговорност за незавършен запис/изтегляне или повредени данни поради проблеми с
диктофона или компютъра.
ˎˎВ зависимост от типовете на текста и символите, текстът, показан на диктофона, може да не се показва
правилно на устройството. Това се дължи на:
ˋˋ Капацитета на свързания диктофон.
ˋˋ Диктофонът не работи нормално.
ˋˋ Съдържанието на информацията е написано на език или със символи, които не се поддържат от диктофона.
Търговски марки
ˎˎMicrosoft, Windows, Windows Vista и Windows Media са регистрирани търговски марки или търговски марки на
Microsoft Corporation в САЩ и/или други страни.
ˎˎMac OS е търговска марка на Apple Inc., регистрирана в САЩ и други страни.
ˎˎТехнологията и патентите за аудио кодиране MPEG Layer-3 са лицензирани от Fraunhofer IIS и Thomson.
Всички други търговски марки и регистрирани търговски марки са търговски марки и регистрирани търговски
марки на съответните им притежатели. Освен това, “™” и “®” не се споменават във всеки случай в това ръководство.
Този продукт е защитен от определени права върху интелектуалната собственост на Microsoft Corporation.
Употребата или разпространението на тази технология отделно от този продукт е забранено без лиценз от
Microsoft или оторизирано подразделение на Microsoft.
RO
BG
Să încercăm noul reportofon digital
Utilizarea computerului
1. Porniţi aparatul.
Instalarea ghidului de asistenţă pe computerul
dumneavoastră
ATENŢIE
Prin instalarea ghidului de asistenţă pe computerul dumneavoastră din memoria încorporată a
reportofonului digital, puteţi căuta operaţii detaliate şi soluţii posibile când apare o problemă.
Pentru a preveni eventualele afecţiuni ale auzului, evitaţi ascultarea la volum ridicat
pentru perioade lungi de timp.
 Glisaţi şi ridicaţi capacul compartimentului pentru baterii,
după care introduceţi bateriile cu polaritatea corectă.
IC Recorder

Ghid de pornire rapidă
 Porniţi aparatul.
 Conectaţi conectorul
(USB) al reportofonului digital la portul USB al unui computer
aflat în funcţiune cu cablul de conectare USB furnizat, introdus ferm în conectori până
când fiecare fişă ajunge la capăt.
 În Windows: Executaţi clic pe [Computer] (sau [Computerul meu]), după care executaţi
Pentru a împiedica acţionarea accidentală (HOLD)
dublu clic pe [IC RECORDER]  [FOR WINDOWS].
În Mac: Executaţi dublu clic pe [IC RECORDER] de pe desktop.
 Instalaţi ghidul de asistenţă.
În Windows: Executaţi dublu clic pe [Help_Guide_Installer] (sau [Help_Guide_Installer.exe]).
În Mac: Executaţi dublu clic pe [Help_Guide_Installer_for_mac.app]. (v10.5.8 sau superioară)
Urmaţi instrucţiunile care apar pe ecran pentru a continua instalarea.
2. Setaţi data şi ora.
 La finalul instalării, executaţi dublu clic pe pictograma [icdp33_ce_HelpGuide] de pe
Este afişat ghidul de asistenţă.
De asemenea, puteţi vizualiza ghidul de asistenţă pe următoarea pagină de asistenţă pentru
clienţii reportofonului digital Sony:
http://rd1.sony.net/help/icd/p33/ce/
Puteţi selecta următoarele limbi:
Engleză, Franceză, Germană, Spaniolă, Olandeză, Italiană, Portugheză, Suedeză, Maghiară, Cehă,
Turcă, Poloneză, Greacă, Rusă, Ucrainiană.
(ultimele două cifre ale anului), apoi apăsaţi pe  PLAY/
STOP•ENTER. Repetaţi această procedură pentru a seta
succesiv luna, ziua, ora şi minutul.
ICD-PX333
3. Selectaţi limba meniului.
Bine aţi venit la noul dvs. reportofon digital Sony!
 Apăsaţi DISP/MENU.
 Apăsaţi pe – sau pe + pentru a selecta „Detail
Copierea fişierelor din reportofonul digital în computer
Acesta este Ghidul de pornire rapidă, care vă oferă instrucţiuni privind operaţiile de bază ale reportofonului digital.
Vă rugăm să-l citiţi cu atenţie. Sperăm că veţi utiliza cu plăcere noul dvs. reportofon digital Sony.
 Apăsaţi pe – sau pe + pentru a selecta
 Conectaţi reportofonul digital la computer.
 Copiaţi fişierele sau folderele pe care doriţi să le transferaţi în computer.
ˎˎReportofon digital (1)
ˎˎCablu de conectare USB (1)
ˎˎMicrofon stereo cu clemă de
prins (1)*
ˎˎBaterii alcaline LR03
(dimensiune AAA) (2)
ˎˎSoftware de aplicaţie, Dragon
NaturallySpeaking (DVD-ROM) (1)*
ˎˎGhid de pornire rapidă
ˎˎSoftware de aplicaţie, Sound
Organizer (Fişierul de instalare
este stocat în memoria
încorporată astfel încât să îl
puteţi instala în computerul
dumneavoastră.)
ˎˎGhid de Asistenţă (Fişier HTML
stocat în memoria încorporată
astfel încât să poată fi copiat cu
uşurinţă în computer.)
* furnizat cu anumite modele în
anumite regiuni.
Menu” şi apoi apăsaţi pe  PLAY/STOP•ENTER.
ˎˎMicrofon condensator cu
electret ECM‑CS10, ECM-CZ10,
ECM‑DS30P, ECM‑CS3
ˎˎAcumulator reîncărcabil
NH‑AAA‑B2EN, NH‑AAA‑B2KN
ˎˎAdaptor USB c.a. AC‑U50AG
Notă
Pentru copierea unui fişier sau a unui folder (Glisare şi fixare)
 Executaţi clic şi ţineţi
apăsat,
 glisaţi
 şi apoi fixaţi.
¼¼ Înainte de a începe să utilizaţi reportofonul digital, asiguraţi-vă că
glisaţi comutatorul HOLD•POWER ON/OFF spre centru pentru a ieşi
din starea HOLD.
IC RECORDER sau
MEMORY CARD
 Apăsaţi pe REC/PAUSE.
Înregistrarea porneşte şi indicatorul de funcţionare (-A)
luminează intermitent cu portocaliu, după care luminează cu
roşu.
ˎˎÎncărcător compact şi 2 acumulatoare
premium BCG‑34HS2KAN,
BCG‑34HW2KAN pentru utilizare
multiplă, de dimensiune AAA
Instalaţi Sound Organizer pe computerul dumneavoastră.
Capacitate (Capacitate disponibilă pentru utilizator*1*2)
4 GB (aprox. 3,60 GB = 3.865.470.566 Byte)
* O mică parte a memoriei încorporate este utilizată pentru gestionarea fişierelor, nefiind disponibilă, aşadar, pentru
stocarea de către utilizator.
*2Când memoria încorporată este formatată cu reportofonul digital.
1
Dimensiuni (L/h/l) (fără părţile proeminente şi elementele de comandă) (JEITA)*3
Aprox. 37,5 mm × 114,0 mm × 20,9 mm
Greutate (JEITA)*3
Aprox. 74 g inclusiv două baterii alcaline LR03
*3Valoare măsurată după standardul JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association)
Atenţie
Baterie
Dezafectarea echipamentelor electrice şi electronice vechi (Se aplică pentru ţările membre ale Uniunii
Europene si pentru alte ţări europene cu sisteme de colectare separată)
¼¼ La instalarea Sound Organizer, conectaţi-vă într-un cont cu privilegii de administrator.
(USB) al reportofonului digital la portul USB al unui computer
aflat în funcţiune cu cablul de conectare USB furnizat, introdus ferm în conectori până
când fiecare fişă ajunge la capăt.
 Asiguraţi-vă că reportofonul digital a fost recunoscut corespunzător.
În timp ce reportofonul digital este conectat la computer, „Connecting” este afişat în fereastra de
afişare a reportofonului digital.
 Apăsaţi pe  PLAY/STOP•ENTER.
Redarea pornește și indicatorul de funcţionare (-A)
luminează cu verde.
 Deplasaţi-vă la meniul [Start], executaţi clic pe [Computer] (sau [Computerul meu]) şi
apoi executaţi dublu clic pe [IC RECORDER]  [FOR WINDOWS].
 Reglaţi volumul apăsând pe VOL –/+.
 Apăsaţi pe  (stop) pentru a opri redarea.
Acest simbol aplicat pe produs sau pe ambalajul acestuia, indică faptul că acest produs nu trebuie tratat ca pe un
deşeu menajer. El trebuie predat punctelor de reciclare a echipamentelor electrice şi electronice. Asigurându-vă că
acest produs este dezafectat în mod corect, veţi ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe negative asupra mediului
şi a sănătăţii umane, dacă produsul ar fi fost dezafectat în mod necorespunzător. Reciclarea materialelor va ajuta la
conservarea resurselor naturale. Pentru mai multe detalii legate de reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactaţi
primăria din oraşul dumneavoastră, serviciul de salubritate local sau magazinul de unde aţi cumpărat produsul.
Accesorii aplicabile: Microfon stereo cu clemă de prins
 Executaţi dublu clic pe [SoundOrganizerInstaller_V140]
(sau [SoundOrganizerInstaller_V140.exe]).
Urmaţi instrucţiunile care apar pe ecran.
 Trebuie să acceptaţi termenii acordului de licenţă, selectaţi [I accept the terms in the
license agreement] şi apoi executaţi clic pe [Next].
 Când apare fereastra [Setup Type], selectaţi [Standard] sau [Custom] şi apoi executaţi clic
pe [Next].
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran şi stabiliţi setările de instalare atunci când selectaţi [Custom].
6. Ştergeţi.
 Când apare fereastra [Ready to Install the Program], executaţi clic pe [Install].
Odată ce un fişier este şters, restabilirea acestuia este imposibilă.
 Apăsaţi pe ERASE.
Instalarea porneşte.
 Când apare fereastra [Sound Organizer has been installed successfully.], verificaţi
„Erase?” este afişat şi fişierul care va fi şters este redat pentru
confirmare.
[Launch Sound Organizer Now] şi apoi executaţi clic pe [Finish].
Notă
 Selectaţi „YES” utilizând – sau + şi apoi apăsaţi
Animaţia „Erasing...” apare şi fişierul selectat este şters.
Acest simbol marcat pe baterie sau pe ambalaj indică faptul că bateria acestui produs nu trebuie considerată reziduu
menajer.
Pe anumite tipuri de baterii, acestui simbol i se pot asocia simbolurile anumitor substanţe chimice. Simbolurile pentru
mercur (Hg) sau plumb (Pb) sunt adăugate, daca bateria conţine mai mult de 0,0005% mercur sau 0,004% plumb.
Asigurându-vă că aceste baterii sunt eliminate corect, veţi ajuta la prevenirea consecinţelor negative pentru mediu
şi pentru sănătatea umană, care, în caz contrar, pot fi provocate de către manipularea şi eliminarea greşită a acestor
baterii. Reciclarea acestor materiale va ajuta la conservarea resurselor naturale.
În cazul produselor care pentru siguranţa, performanţa sau integritatea datelor necesită o conexiune permanentă cu
bateria încorporată, aceasta trebuie înlocuită numai de către personalul specializat din centrele de service. Pentru a vă
asigura că bateriile vor fi dezafectate corespunzător, predaţi produsulul la sfârşitul duratei de funcţionare la centrele de
colectare pentru deşeuri electrice şi electronice.
Pentru celelalte tipuri de baterii, vă rugăm să consultaţi secţiunea în care este explicat modul neprimejdios de
îndepărtare a bateriei din produs. Predaţi bateria uzată la un centru de colectare şi reciclare a bateriilor.
Pentru mai multe detalii referitoare la reciclarea acestui produs sau a bateriei, vă rugăm să contactaţi primaria , serviciul
de preluare a deşeurilor sau magazinul de unde aţi achiziţionat produsul.
 Conectaţi conectorul
5. Ascultaţi.
pe  PLAY/STOP•ENTER.
Dezafectarea bateriilor uzate (aplicabil în Uniunea Europeană şi alte ţări europene cu sisteme de colectare
separate )
Sound Organizer este compatibil numai cu computerul Windows. Nu este compatibil cu Mac.
încorporat să fie orientat în direcţia sursei care se va
înregistra.
Animaţia „Accessing...” apare când se opreşte înregistrarea.
Despre manipulare
ˎˎNu lăsaţi reportofonul digital într-o locaţie aflată
în apropierea surselor de căldură sau expusă la
lumina directă a soarelui, la praf excesiv sau la
şocuri mecanice.
Producătorul acestui aparat este: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia. Întrebări legate de
conformitatea aparatului cu legislația Uniunii Europene pot fi adresate: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Germania. Pentru orice intrebări legate de service sau de garanţie, vă rugăm să consultaţi documentele
de garanţie ce însoţesc aparatul.
Notă
 Amplasaţi reportofonul digital astfel încât microfonul
Dacă aveţi întrebări sau probleme referitoare la
reportofonul digital, vă rugăm să consultaţi cel mai
apropiat distribuitor Sony.
Notificare pentru clienţi: informaţiile următoare sunt aplicabile numai echipamentelor comercializate în
ţările care aplică directivele UE
Computerul
dumneavoastră
Instalarea Sound Organizer
 Apăsaţi pe  (stop) pentru a opri înregistrarea.
ˎˎÎn cazul căderii în reportofonul digital a unui obiect
solid sau a unui lichid, scoateţi bateriile şi solicitaţi
verificarea reportofonului digital de către personal
calificat înainte de a-l utiliza în continuare.
Risc de explozie, în cazul înlocuirii bateriei cu una de tip incorect.
Eliminaţi bateriile uzate conform instrucţiunilor.
 Deconectaţi reportofonul digital de la computer.
¼¼ Puteţi întrerupe temporar înregistrarea apăsând pe REC/
PAUSE. Apăsaţi din nou pe REC/PAUSE pentru a relua
înregistrarea.
Măsuri de precauţie
Despre siguranţă
Nu manipulaţi reportofonul digital în timp ce
conduceţi, mergeţi pe motocicletă sau manevraţi un
vehicul cu motor.
Glisaţi şi fixaţi fişierele sau folderele pe care doriţi să le copiaţi din „IC RECORDER” sau din
„MEMORY CARD” pe discul local al computerului.
4. Înregistraţi.
În funcţie de ţară sau regiune, unele modele sau accesorii opţionale nu sunt disponibile.
Despre alimentare
Utilizaţi reportofonul digital numai la 3,0 V sau 2,4 V
c.c.
Utilizaţi două baterii alcaline LR03 (dimensiune AAA)
sau două acumulatoare reîncărcabile NH‑AAA.
Puteţi copia fişierele şi folderele din reportofonul digital în computer, în vederea stocării.
„Language” şi apoi apăsaţi pe  PLAY/STOP•ENTER.
 Apăsaţi pe – sau pe + pentru a selecta setarea
pe care doriţi să o utilizaţi în fereastra de afişare şi apoi
apăsaţi pe  PLAY/STOP•ENTER.
 Apăsaţi pe  (stop) pentru a reveni la afişajul modului
de oprire.
Accesorii opţionale
Nu expuneţi bateriile (acumulatorul sau bateriile instalate) la căldură excesivă cum ar fi razele soarelui sau foc pentru o
perioadă îndelungată de timp.
desktop pentru Windows (sau în Finder pentru Mac).
 Apăsaţi pe – sau pe + pentru a seta anul
Verificaţi articolele furnizate.
ATENŢIE
Poate fi nevoie de repornirea computerului după instalarea Sound Organizer.
Notă
Dacă formataţi memoria încorporată, toate datele stocate acolo vor fi şterse. (De asemenea, vor fi şterse Ghidul de
asistenţă şi software-ul Sound Organizer.)
ˎˎMuzica înregistrată poate fi folosită doar în scop personal. Folosirea muzicii în afara acestei limitări necesită
autorizaţia deţinătorilor dreptului de autor.
ˎˎFirma Sony nu este responsabilă de înregistrarea/descărcarea incompletă a datelor sau de datele deteriorate din
cauza unor probleme ale reportofonului digital sau ale computerului.
ˎˎÎn funcţie de tipurile de text şi de caractere, textul de pe reportofonul digital poate să nu fie afişat corect. Acest
lucru depinde de:
ˋˋ Capacitatea reportofonului digital conectat.
ˋˋ Funcţionarea incorectă a reportofonului digital.
ˋˋ Informaţiile despre conţinut sunt scrise într-o limbă sau cu caractere neacceptate de reportofonul digital.
Mărci comerciale
ˎˎMicrosoft, Windows, Windows Vista şi Windows Media sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale
Microsoft Corporation în Statele Unite şi/sau în alte ţări.
ˎˎMac OS este o marcă comercială a Apple Inc., înregistrată în SUA şi în alte ţări.
ˎˎTehnologia de codificare audio MPEG Layer-3 şi brevetele sunt sub licenţă de la Fraunhofer IIS şi Thomson.
Toate celelalte mărci comerciale şi mărci comerciale înregistrate sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate
ale deţinătorilor respectivi. În plus, simbolurile „™” şi „®” nu sunt menţionate de fiecare dată în acest manual.
Acest produs este protejat prin anumite drepturi de proprietate intelectuală de Microsoft Corporation. Utilizarea
sau distribuirea unei astfel de tehnologii în afara ariei de utilizare a acestui produs este interzisă fără o licenţă de la
Microsoft sau de la o filială autorizată Microsoft.
Download PDF