Sony | ICD-PX440 | Sony ICD-PX440 Цифров диктофон PX440 от серия PX Кратко ръководство за работа и настройка

BG
RO
Разучаване на цифровия диктофон
1. Включване.
 Плъзнете и повдигнете капачето на отделението за

батерията, после поставете батерия LR03 (размер AAA) като
спазите правилния поляритет.
IC Recorder
Ръководство за бърз старт
Допълнителни функции
Инсталиране на помощното ръководство на вашия компютър
Подробности за тези допълнителни функции за запис, възпроизвеждане и редактиране, са включени в
помощното ръководство.
С инсталиране на помощното ръководство на вашия компютър от вградената памет на цифровия диктофон,
можете да търсите подробно описание на операции и възможни решения при възникване на проблеми.
ˎˎИзбор на сцена
ˎˎRecording Filter (Филтър за запис)
ˎˎNoise Cut (Отрязване на шума)
ˎˎT-MARK (знак за писта)
ˎˎDPC (Digital Pitch Control)
ˎˎA‑B повторение
 Плъзнете плъзгача USB от задната страна на цифровия диктофон и вкарайте USB конектора
в USB порт на работещ компютър.
 В ОС Windows: Щракнете върху [Компютър] (или [Моят компютър]), след това щракнете
 Включете захранването.

Използване на компютър
двукратно върху [IC RECORDER]  [FOR WINDOWS].
В ОС Mac: Щракнете двукратно върху [IC RECORDER] на работното пространство.
За защита срещу неволно опериране (HOLD)
 Инсталирайте помощното ръководство.
В ОС Windows: Щракнете двукратно върху [Help_Guide_Installer] (или [Help_Guide_Installer.exe]).
В ОС Mac: Щракнете двукратно върху [Help_Guide_Installer_for_mac.app]. (v10.5.8 или по-висока версия)
За да продължите с инсталацията, следвайте инструкциите, появяващи се на екрана.
 След като инсталацията завърши, щракнете двукратно върху иконата [Help_Guide_icdp44_
ICD-PX440
ce.htm] на работния плот на Windows (или във Finder за Mac).
4-534-066-41(1)
2. Настройка на дата и час.
© 2014 Sony Corporation Printed in China
Добре дошли на вас и вашия нов цифров
диктофон от Sony!
Това ръководство за бърз старт представя основните операции, които може да се извършат с
цифровия диктофон.
Прочетете го внимателно. Пожелаваме ви да се насладите на работата с вашия диктофон от Sony.
Проверка на доставените елементи.
ˎˎЦифров диктофон (1)
ˎˎАлкална батерия LR03 (размер
AAA) (2)
ˎˎРъководство за бърз старт
ˎˎПриложен софтуер, Sound
Organizer (инсталиращ файл,
съхраняван във вградената
памет, за да можете да го
инсталирате върху вашия
компютър.)
ˎˎПомощно ръководство
(HTML файл, съхраняван във
вградената памет, позволява
бързо копиране върху вашия
компютър.)
Натиснете  или , за да зададете годината (последните
две цифри на годината), и натиснете (възпроизвеждане/
въвеждане). Повторете тази процедура, за да зададете
месеца, деня, часа и минутата в този ред.

¼¼ Можете да настроите часовника по-късно. За подробности вижте
помощния справочник на цифровия диктофон.



ˎˎПрезареждаема батерия
NH‑AAA‑B2EN, NH‑AAA‑B2KN
ˎˎUSB AC адаптер AC-U50AG
натиснете (възпроизвеждане/въвеждане).
, после
ˎˎКомпактно зарядно
устройство и 2 броя
AAA Multi‑Use Premium
батерии BCG‑34HS2KAN,
BCG-34HW2KAN
Забележка
В зависимост от държавата или региона, някои модели и допълнителни аксесоари не се предлагат.
За използване на устройството
ˎˎНе оставяйте цифровия диктофон в близост до
топлинни източници или на директна слънчева
светлина, както и на места, изложени на
прекомерно количество прах или на механични
удари.
ˎˎАко в цифровия диктофон попадне течност
или твърда субстанция, извадете батериите
и предайте цифровия диктофон на
квалифициран техник за проверка преди да
работите отново с него.
Ако имате каквито и да било въпроси или
проблеми с цифровия диктофон, се обърнете
към най-близкия представител на Sony.
Капацитет (капацитет достъпен за потребителя* * )
1 2
4 GB (прибл. 3,60 GB = 3 865 470 566 байта)
*1 Малка част от вградената памет се използва за управление на файловете, поради което не е налична за
съхранение на потребителско съдържание.
*2Когато вградената памет се форматира с цифровия диктофон.
Размери (ш/в/д) (не са включени издадени части и бутони за управление) (JEITA)*3
Приблиз. 37,2 mm × 113,2 mm × 19,3 mm
Диктофонът започва да записва, а индикаторът за операция
светва в червено.
¼¼ Можете да спрете записването на пауза, като натиснете REC/
PAUSE. Натиснете отново REC/PAUSE, за да възобновите
записването.
Натиснете STOP, за да спрете записа.
На дисплея се показва анимацията “Accessing...” и диктофонът
спира.
Инсталиране на Sound Organizer
Инсталирайте Sound Organizer на компютъра.
Забележка
Sound Organizer е съвместим само с компютър, работещ под операционна система Windows. Програмата не е
съвместима с компютри Mac.
¼¼ При инсталиране на Sound Organizer влезте в акаунта с администраторски права.
 Плъзнете плъзгача USB от задната страна на цифровия диктофон и вкарайте USB конектора
в USB порт на работещ компютър.
Ако цифровият диктофон не може да бъде свързан директно към компютър, срещу заплащане е
наличен специален USB свързващ кабел PC-U004 като резервна част.
За подробности се свържете с най-близкия търговец на Sony.
Можете също да използвате USB концентратор със собствено захранване, ако има логото на USB.
5. Прослушване.
Индикатор за
операция



Тегло (JEITA)*
*3Измерена стойност по стандарта JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association)
Натиснете REC/PAUSE.
 Вградени микрофони
3
Приблиз. 75 g, включително две алкални батерии LR03 (размер AAA)
микрофони да са насочени към източника на звука, който
желаете да запишете.


IC RECORDER или Вашият
MEMORY CARD
компютър
 Разкачете цифровия диктофон от компютъра.
¼¼ Преди да започнете да използвате цифровия диктофон, плъзнете
превключвателя HOLD•POWER ON/OFF към центъра, за да освободите
Индикатор
режима HOLD.
за операция
Предпазни мерки
По отношение на безопасността
Не използвайте цифровия диктофон, докато
шофирате, карате велосипед или управлявате
друго моторно превозно средство.
 Щракнете и задръжте,
 плъзнете,
 след което пуснете.
използвате в прозореца на дисплея, след което натиснете
(възпроизвеждане/въвеждане).
4. Записване.
¼¼ Ако не сте избрали файл, ще се възпроизведе току-що записаният файл
или последно възпроизведеният файл.
За подробности за избор на файл, вижте помощния справочник на
цифровия диктофон.
Натиснете (възпроизвеждане/въвеждане).
Възпроизвеждането започва и индикаторът за операция светва в
зелено.
 Регулирайте силата на звука с помощта на бутона VOL –/+.
Натиснете STOP, за да спрете възпроизвеждането.



Докато цифровият диктофон е свързан към компютъра, на дисплея му се показва “Connecting”.
 Щракнете върху меню [Старт], после върху [Компютър] (или [Моят компютър]), след това
щракнете двукратно върху [IC RECORDER]  [FOR WINDOWS].
 Щракнете двукратно върху [SoundOrganizerInstaller_V150] (или [SoundOrganizerInstaller_V150.exe]).
Следвайте инструкциите, появяващи се на екрана.
 Приемете правилата на лицензионното споразумение, изберете [I accept the terms in the
license agreement], а след това щракнете върху [Next].
върху [Next].
Веднъж изтрити, файловете не могат да бъдат възстановени.
 Натиснете ERASE.
“Erase?” се показва и файлът за изтриване се възпроизвежда за
потвърждение.
 Изберете “Execute” с  или , след което натиснете
(възпроизвеждане/въвеждане).
На дисплея се показва “Erasing…”, докато избраният файл се
изтрива.
ВНИМАНИЕ
Съществува риск от експлозия, ако батерията се подмени с грешен вид батерия.
Изхвърляйте използваните батерии съгласно инструкциите.
Декларация за потребителите: информацията по-долу е приложима единствено за оборудване,
продавано в страните, които прилагат директивите на ЕС
Производител: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Япония
За съответствие на продукти от EC: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Германия
За предотвратяване на евентуално увреждане на слуха не слушайте продължително
време при висока сила на звука.
Внимание
Батерия
Третиране на използвани батерии и стари електрически и електронни уреди (приложимо в
Европейския Съюз и други европейски държави със системи за разделно събиране на отпадъците)
Този символ върху устройството, батерията или върху опаковката показва, че продуктът и
батерията не трябва да се третират като домакински отпадък. При някои батерии този символ се
използва в комбинация с означение на химически елемент. Означението на химическия елемент
живак (Hg) или олово (Pb) се добавя ако батерията съдържа повече от 0,0005% живак или 0,004%
олово. Като предадете тези продукти и батерии на правилното място, Вие ще помогнете за
предотвратяване на негативните последствия за околната среда и човешкото здраве, които биха възникнали
при изхвърлянето им на неподходящо място. Рециклирането на материалите ще спомогне да се съхранят
природните ресурси.
За продукти, които от гледна точка на безопасност, правилен начин на действие или съхранение на данни
изискват батерията да бъде постоянно свързана (вградена), тази батерия трябва да бъде подменяна само от
квалифициран сервизен персонал. За да сте сигурни, че вградената батерия ще бъде третирана правилно,
предайте старите продукти в събирателен пункт за рециклиране на електрически и електронни уреди. За всички
останали батерии моля прочетете в упътването как да извадите по безопасен начин батерията от продукта.
Предайте я в събирателния пункт за рециклиране на използвани батерии. За подробна информация относно
рециклирането на този продукт или батерия можете да се обърнете към местната градска управа, фирмата за
събиране на битови отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта или батерията
ˎˎЗаписаната музика е ограничена само за лична употреба. Използването на музиката извън това
ограничение изисква разрешение от носителите на авторските права.
ˎˎSony не носи отговорност за незавършен запис/изтегляне или повредени данни поради проблеми с
диктофона или компютъра.
ˎˎВ зависимост от типовете на текста и символите, текстът, показан на диктофона, може да не се показва
правилно на устройството. Това се дължи на:
ˋˋ Капацитета на свързания диктофон.
ˋˋ Диктофонът не работи нормално.
ˋˋ Съдържанието на информацията е написано на език или със символи, които не се поддържат от
диктофона.
 Уверете се, че цифровият диктофон е правилно разпознат.
 Когато се покаже прозорецът [Setup Type], изберете [Standard] или [Custom] и щракнете
6. Изтриване.
Не излагайте батериите (комплекта батерии или инсталираните батерии) на прекомерно високи температури
като слънце, огън или др. за продължително време.
Копиране на файл или папка (Плъзгане и пускане)
натиснете (възпроизвеждане/въвеждане).
 Насочете цифровия диктофон така, че вградените
По отношение на електричеството
Използвайте цифровия диктофон само при 3,0 V
или 2,4 V.
Използвайте две алкални батерии LR03 (размер
AAA) или презареждаеми батерии NH‑AAA.
Плъзнете и пуснете файловете или папките, които желаете да копирате, от “IC RECORDER” или
“MEMORY CARD” на локалния диск на компютъра.
Натиснете  или  за да изберете “Language”, след което
Натиснете STOP.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Можете да копирате файлове и папки от цифровия диктофон на компютъра, където да ги съхранявате.
Натиснете  или , за да изберете езика, който искате да
Допълнителни аксесоари
ˎˎЕлектрет-кондензаторен
микрофон ECM-CS3
 Натиснете MENU.
Натиснете , натиснете  или , за да изберете
Копиране на файлове от цифровия диктофон на компютъра
 Свържете цифровия диктофон към компютъра.
 Копирайте файловете или папките, които желаете да прехвърлите на компютъра.
3. Изберете език за менюто.



Ще се покаже помощното ръководство.
Можете да прегледате помощното ръководство и на следната основна страница за поддръжка на
клиенти за цифров диктофон Sony:
http://rd1.sony.net/help/icd/p44/ce/
Можете да изберете следните езици:
Английски, френски, немски, испански, нидерландски, италиански, португалски, шведски, унгарски,
чешки, турски, полски, гръцки, руски, украински.
ˎˎVOR (Voice Operated Recording)
ˎˎEasy Search (Лесно търсене)
ˎˎРазделяне
ˎˎСофтуер за редактиране Sound Organizer
Ако изберете [Custom], следвайте инструкциите на екрана и задайте настройки за инсталиране.
 Когато се покаже прозорецът [Ready to Install the Program], щракнете върху [Install].
Програмата започва да се инсталира.
 Когато се покаже прозорецът [Sound Organizer has been installed successfully.], щракнете
върху [Launch Sound Organizer Now], а след това върху [Finish].
Забележка
Възможно е да се наложи да рестартирате компютъра, след като инсталирането на Sound Organizer приключи.
Забележка
Ако форматирате вградената памет, всички записани върху нея данни ще бъдат изтрити. (Помощното
ръководство и софтуерът Sound Organizer също ще бъдат изтрити.)
Търговски марки
ˎˎMicrosoft, Windows, Windows Vista и Windows Media са регистрирани търговски марки или търговски марки на
Microsoft Corporation в САЩ и/или други страни.
ˎˎMac OS е търговска марка на Apple Inc., регистрирана в САЩ и други страни.
ˎˎТехнологията и патентите за аудио кодиране MPEG Layer-3 са лицензирани от Fraunhofer IIS и Thomson.
Всички други търговски марки и регистрирани търговски марки са търговски марки и регистрирани търговски
марки на съответните им притежатели. Освен това, “™” и “®” не се споменават във всеки случай в това ръководство.
RO
BG
Să încercăm noul reportofon digital
1. Porniţi aparatul.
 Glisaţi şi ridicaţi capacul compartimentului pentru baterii, apoi

IC Recorder
introduceţi baterii alcaline LR03 (dimensiunea AAA) cu polaritatea
corectă.
Ghid de pornire rapidă
Funcţii suplimentare
Instalarea ghidului de asistenţă pe calculatorul dumneavoastră
Detalii despre aceste funcţii suplimentare pentru înregistrare, redare şi editare sunt incluse în ghidul de
asistenţă.
Prin instalarea ghidului de asistenţă pe calculatorul dumneavoastră din memoria încorporată a reportofonului
digital, puteţi căuta operaţii detaliate şi soluţii posibile când apare o problemă.
ˎˎSelectarea scenei
ˎˎRecording Filter (Filtru de înregistrare)
ˎˎNoise Cut (Eliminarea zgomotului)
ˎˎT-MARK (marcaj de urmărire)
ˎˎDPC (Digital Pitch Control)
ˎˎRepetare A-B
 Glisaţi pârghia USB de pe partea din spate a reportofonului digital şi introduceţi conectorul USB în
portul USB al unui calculator pornit.
 În Windows: Executaţi clic pe [Computer] (sau [Computerul meu]), după care executaţi dublu clic
 Porniţi aparatul.

Utilizarea computerului
pe [IC RECORDER]  [FOR WINDOWS].
În Mac: Executaţi dublu clic pe [IC RECORDER] de pe desktop.
Pentru a împiedica acţionarea accidentală (HOLD)
 Instalaţi ghidul de asistenţă.
În Windows: Executaţi dublu clic pe [Help_Guide_Installer] (sau [Help_Guide_Installer.exe]).
În Mac: Executaţi dublu clic pe [Help_Guide_Installer_for_mac.app]. (v10.5.8 sau superioară)
Urmaţi instrucţiunile care apar pe ecran pentru a continua instalarea.
 La finalul instalării, executaţi dublu clic pe pictograma [Help_Guide_icdp44_ce.htm] de pe desktop
pentru Windows (sau în Finder pentru Mac).
ICD-PX440
2. Setaţi data şi ora.
Bine aţi venit la noul dvs. reportofon digital Sony!
Acesta este Ghidul de pornire rapidă, care vă oferă instrucţiuni privind operaţiile de bază ale reportofonului
digital.
Vă rugăm să-l citiţi cu atenţie. Sperăm că veţi utiliza cu plăcere noul dvs. reportofon digital Sony.
Verificaţi articolele furnizate.
ˎˎReportofon digital (1)
ˎˎBaterie alcalină LR03
(dimensiune AAA) (2)
ˎˎGhid de pornire rapidă
ˎˎAplicaţia software Sound
Organizer (Fişier de instalare
stocat în memoria încorporată
astfel încât să-l puteţi instala pe
calculatorul dumneavoastră.)
ˎˎGhid de Asistenţă (fişier HTML
stocat în memoria încorporată
astfel încât să poată fi copiat cu
uşurinţă pe calculator.)
Accesorii opţionale
ˎˎMicrofon cu condensator
electret ECM-CS3
ˎˎAcumulator reîncărcabil
NH‑AAA‑B2EN, NH‑AAA‑B2KN
ˎˎAdaptor de c.a. USB AC-U50AG
ˎˎÎncărcător compact şi 2 baterii
premium BCG‑34HS2KAN, BCG34HW2KAN pentru utilizare
multiplă, de dimensiune AAA
 Apăsaţi pe  sau pe  pentru a seta anul (ultimele două cifre

ale anului), apoi apăsaţi pe (redare/introducere). Repetaţi
această procedură pentru a seta succesiv luna, ziua, ora şi
minutul.

¼¼ Puteţi regla setarea ceasului ulterior. Pentru detalii, consultaţi Ghidul de
Asistenţă al reportofonului digital.


Măsuri de precauţie
Despre manipulare
ˎˎNu lăsaţi reportofonul digital într-o locaţie aflată
în apropierea surselor de căldură sau expusă la
lumina directă a soarelui, la praf excesiv sau la
șocuri mecanice.
ˎˎÎn cazul căderii în reportofonul digital a unui
obiect solid sau a unui lichid, scoateţi bateriile
şi solicitaţi verificarea reportofonului digital de
către personal calificat înainte de a-l utiliza în
continuare.
Dacă aveţi întrebări sau probleme referitoare la
reportofonul digital, vă rugăm să consultaţi cel mai
apropiat distribuitor Sony.
Capacitate (Capacitate disponibilă pentru utilizator*1*2)
4 GB (aprox. 3,60 GB = 3.865.470.566 Byte)
* O mică parte a memoriei încorporate este utilizată pentru gestionarea fişierelor, nefiind disponibilă, aşadar, pentru
stocarea de către utilizator.
*2Când memoria încorporată este formatată cu reportofonul digital.
1
o utilizaţi în fereastra de afişare şi apoi apăsaţi pe (redare/
introducere).
Indicator
de funcţionare


 Microfoane încorporate
Greutate (JEITA)*3
Aprox. 75 g inclusiv două baterii alcaline LR03 (dimensiunea AAA)
IC RECORDER sau Computerul
MEMORY CARD
dumneavoastră
 Deconectaţi reportofonul digital de la calculator.
¼¼ Înainte de a începe să utilizaţi reportofonul digital, asiguraţi-vă că glisaţi
comutatorul HOLD•POWER ON/OFF spre centru pentru a ieşi din starea
HOLD.
 Amplasaţi reportofonul digital astfel încât microfoanele
încorporate să fie orientate în direcţia sursei care se va
înregistra.
 Apăsaţi pe REC/PAUSE.
Instalarea Sound Organizer
Instalaţi Sound Organizer pe calculatorul dumneavoastră.
Notă
Sound Organizer este compatibil doar cu calculatoare cu sistem de operare Windows. Nu este compatibil cu Mac.
¼¼ Când instalaţi Sound Organizer, conectaţi-vă la un cont cu privilegii de administrator.
 Glisaţi pârghia USB de pe partea din spate a reportofonului digital şi introduceţi conectorul USB în
Înregistrarea începe şi indicatorul de funcţionare luminează în roşu.
portul USB al unui calculator pornit.
¼¼ Puteţi întrerupe temporar înregistrarea apăsând pe REC/PAUSE.
Apăsaţi din nou pe REC/PAUSE pentru a relua înregistrarea.
Dacă reportofonul digital nu poate fi conectat direct la un calculator, un cablu adaptor de conexiune USB
PC-U004 dedicat este disponibil ca piesă de reparaţii contra cost.
Pentru mai multe detalii, consultaţi cel mai apropiat distribuitor Sony.
De asemenea, puteţi folosi un hub USB autoalimentat, cu condiţia să aibă o siglă USB.
 Apăsaţi pe STOP pentru a opri înregistrarea.
Apare animaţia „Accessing...”, iar înregistrarea se opreşte.
5. Ascultaţi.
Indicator de
funcţionare
¼¼ Dacă nu selectaţi un fişier, va fi redat fişierul care tocmai a fost înregistrat sau
redat cel mai recent.
Pentru detalii despre selectarea unui fişier, consultaţi Ghidul de Asistenţă al
reportofonului digital.

 Apăsaţi pe (redare/introducere).

 Reglaţi volumul apăsând pe VOL –/+.

 Apăsaţi pe STOP pentru a opri redarea.
Dimensiuni (l/î/a) (neincluzând părţile şi butoanele proeminente) (JEITA)*3
Aprox. 37,2 mm × 113,2 mm × 19,3 mm
 Executaţi clic şi ţineţi apăsat,
 glisaţi,
 şi apoi fixaţi.
pe (redare/introducere).
4. Înregistraţi.
Redarea începe şi indicatorul de funcţionare luminează în verde.
Cât timp reportofonul digital este conectat la calculator, „Connecting” este afişat în fereastra de afişare a
reportofonului digital.
 Mergeţi la meniul [Start], faceţi clic pe [Computer] (sau [Computerul meu]) şi apoi dublu clic pe [IC
RECORDER]  [FOR WINDOWS].
 Faceţi dublu clic pe [SoundOrganizerInstaller_V150] (sau [SoundOrganizerInstaller_V150.exe]).
Urmaţi instrucţiunile care apar pe ecran.
agreement] şi apoi faceţi clic pe [Next].
6. Ştergeţi.
 Când apare fereastra [Setup Type], selectaţi [Standard] sau [Custom] şi apoi faceţi clic pe [Next].
Odată ce un fişier este şters, restabilirea acestuia este imposibilă.



 Apăsaţi pe ERASE.
Se afişează „Erase?”, iar fişierul ce trebuie şters este redat pentru
confirmare.
 Selectaţi „Execute” cu ajutorul  sau , apoi apăsaţi pe
(redare/introducere).
Mesajul „Erasing…” este afişat în timp ce fişierul selectat este şters.
ATENŢIE
Risc de explozie, în cazul înlocuirii bateriei cu una de tip incorect.
Eliminaţi bateriile uzate conform instrucţiunilor.
Notificare pentru clienţi: informaţiile următoare sunt aplicabile numai echipamentelor comercializate în
ţările care aplică directivele UE
Producător: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia
Pentru conformitatea UE a aparatului: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania
Pentru a preveni eventualele afecţiuni ale auzului, evitaţi ascultarea la volum ridicat pentru perioade lungi de
timp.
Atenţie
Baterie
Dezafectarea bateriilor uzate și a echipamentelor electrice şi electronice vechi (se aplică pentru ţările
membre ale Uniunii Europene si pentru alte ţări europene cu sisteme de colectare separată)
Acest simbol marcat pe produs, pe baterie sau pe ambalaj indică faptul că produsul și bateria nu trebuie
considerate reziduuri menajere. Pe anumite tipuri de baterii, acestui simbol i se pot asocia simbolurile
anumitor substanţe chimice. Simbolurile pentru mercur (Hg) sau plumb (Pb) sunt adăugate dacă bateria
conţine mai mult de 0,0005% mercur sau 0,004% plumb. Asigurându-vă că aceste produse și baterii
sunt dezafectate corect, veţi ajuta la prevenirea consecinţelor negative pentru mediu şi pentru sănătatea
umană, care, în caz contrar, pot fi afectate de către manipularea şi dezafectarea incorectă. Reciclarea acestor materiale
va ajuta la conservarea resurselor naturale.
În cazul produselor care pentru siguranţa, performanţa sau integritatea datelor necesită o conexiune permanentă cu
bateria încorporată, aceasta trebuie înlocuită numai de către personalul specializat din centrele de service. Pentru a vă
asigura că bateriile și echipamentele electrice şi electronicevor fi dezafectate corespunzător, predaţi aceste produse la
sfârşitul duratei de funcţionare la centrele de colectare pentru deşeuri electrice şi electronice. Pentru celelalte tipuri de
baterii, vă rugăm să consultaţi secţiunea în care este explicat modul neprimejdios de îndepărtare a bateriei din produs.
Predaţi bateria uzată la un centru de colectare şi reciclare a bateriilor. Pentru mai multe detalii referitoare la reciclarea
acestui produs sau a bateriei, vă rugăm să contactaţi primăria, serviciul de preluare a deşeurilor sau magazinul de unde
aţi achiziţionat produsul sau bateria.
ˎˎMuzica înregistrată poate fi folosită doar în scop personal. Folosirea muzicii în afara acestei limitări necesită
autorizaţia deţinătorilor dreptului de autor.
ˎˎFirma Sony nu este responsabilă de înregistrarea/descărcarea incompletă a datelor sau de datele deteriorate din
cauza unor probleme ale reportofonului digital sau ale computerului.
ˎˎÎn funcţie de tipurile de text şi de caractere, textul de pe reportofonul digital poate să nu fie afişat corect. Acest
lucru depinde de:
ˋˋ Capacitatea reportofonului digital conectat.
ˋˋ Funcţionarea incorectă a reportofonului digital.
ˋˋ Informaţiile despre conţinut sunt scrise într-o limbă sau cu caractere neacceptate de reportofonul digital.
Mărci comerciale
 Asiguraţi-vă că reportofonul digital a fost recunoscut corespunzător.
 Asiguraţi-vă că acceptaţi termenii acordului de licenţă, selectaţi [I accept the terms in the license
*3Valoare măsurată după standardul JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association)
Nu expuneţi bateriile (acumulatorul sau bateriile instalate) la căldură excesivă cum ar fi razele soarelui sau foc pentru o
perioadă îndelungată de timp.
Pentru copierea unui fişier sau a unui folder (Glisare şi fixare)
 Apăsaţi pe  sau pe  pentru a selecta „Language,” apoi apăsaţi
 Apăsaţi pe STOP.
În funcţie de ţară sau regiune, unele modele sau accesorii opţionale nu sunt disponibile.
Despre siguranţă
Nu manipulaţi reportofonul digital în timp ce
conduceţi, mergeţi pe motocicletă sau manevraţi un
vehicul cu motor.
, apoi
 Apăsaţi pe  sau pe  pentru a selecta limba pe care doriţi să
Notă
Despre alimentare
Utilizaţi reportofonul digital la 3,0 V sau 2,4 V.
Utilizaţi două baterii alcaline LR03 (dimensiunea
AAA) sau acumulatori reîncărcabili NH-AAA.
apăsaţi pe (redare/introducere).
ATENŢIE
Puteţi copia fişierele şi folderele din reportofonul digital pe calculator, în vederea stocării.
Glisaţi şi fixaţi fişierele sau folderele pe care doriţi să le copiaţi din „IC RECORDER” sau din „MEMORY CARD”
pe hard disk-ul calculatorului dumneavoastră.
 Apăsaţi pe MENU.
 Apăsaţi pe , apăsaţi pe  sau pe  pentru a selecta
Copierea fişierelor din reportofonul digital pe calculator
 Conectaţi reportofonul digital la calculator.
 Copiaţi fişierele sau folderele pe care doriţi să le transferaţi în calculator.
3. Selectaţi limba meniului.



Este afişat ghidul de asistenţă.
De asemenea, puteţi vizualiza ghidul de asistenţă pe următoarea pagină de asistenţă pentru clienţii
reportofonului digital Sony:
http://rd1.sony.net/help/icd/p44/ce/
Puteţi selecta următoarele limbi:
Engleză, Franceză, Germană, Spaniolă, Olandeză, Italiană, Portugheză, Suedeză, Maghiară, Cehă, Turcă,
Poloneză, Greacă, Rusă, Ucraineană.
ˎˎVOR (Voice Operated Recording)
ˎˎEasy Search (Căutare uşoară)
ˎˎDivizare
ˎˎSoftware-ul de editare Sound Organizer
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran şi configuraţi setările de instalare când selectaţi [Custom].
 Când apare fereastra [Ready to Install the Program], faceţi clic pe [Install].
Începe instalarea.
 Când apare fereastra [Sound Organizer has been installed successfully.], bifaţi [Launch Sound
Organizer Now] şi apoi faceţi clic pe [Finish].
Notă
Este posibil să fie necesară repornirea calculatorului dumneavoastră după instalarea Sound Organizer.
Notă
Dacă formataţi memoria încorporată, toate datele de pe aceasta vor fi şterse. (Ghidul de Asistenţă şi software-ul Sound
Organizer vor fi de asemenea şterse.)
ˎˎMicrosoft, Windows, Windows Vista şi Windows Media sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale
Microsoft Corporation în Statele Unite şi/sau în alte ţări.
ˎˎMac OS este o marcă comercială a Apple Inc., înregistrată în SUA şi în alte ţări.
ˎˎTehnologia de codificare audio MPEG Layer-3 şi brevetele sunt sub licenţă de la Fraunhofer IIS şi Thomson.
Toate celelalte mărci comerciale şi mărci comerciale înregistrate sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate
ale deţinătorilor respectivi. În plus, simbolurile „™” şi „®” nu sunt menţionate de fiecare dată în acest manual.
Download PDF

advertising