Sony | ICD-SX2000 | Sony ICD-SX2000 Цифров диктофон SX2000 серия SX Инструкции за експлоатация

BG
IC рекордер
Изпробвайте новия си IC рекордер
По време на записа, се показва нивомерът за пиково ниво,
за да ви помогне да регулирате нивото за запис ().
Моля, настройте ориентацията на вградените микрофони,
разстоянието от звукоизточника или настройката за
чувствителност на микрофоните така, че нивото на запис
да остане на около -12 dB, което съответства на оптималния
диапазон, както е илюстрирано по-горе.
Зареждане
Инструкции за експлоатация
 Натиснете STOP, за да спрете записа.
„Please Wait“ се показва първо, след което се показва екранът
за готовност за запис.
След като спрете записа, можете да натиснете , за да
възпроизведете файла, който току-що сте записали.
Слушане
 Заредете IC рекордера.
Плъзнете плъзгащото се лостче за USB в посоката на стрелката
и поставете USB конектора в USB порта на работещ компютър.
Когато батерията е напълно заредена, индикаторът за батерия
“.
ще указва „  Разкачете IC рекордера.
Уверете се, че съобщението „Accessing“ не се показва повече
на дисплея. След това вижте Помощното ръководство, за да
отстраните безопасно IC рекордера.
Включване
BACK/HOME
VOL + (сила на
звука +)
VOL - (сила на
звука -)
Избор
(///)
Въвеждане
 Изберете „ Recorded Files“ от менюто HOME.
 Изберете „Latest Recording“, „Search by REC Date“, „Search
by REC Scene“ или „Folders“.
 Изберете желания файл.
ICD-SX2000
Възпроизвеждането се стартира.
4-579-962-11(1) (BG)
 Натиснете VOL + или VOL –, за да настроите силата на
Вижте Помощното ръководство.
Това са Инструкциите за експлоатация, които ви предоставят
инструкции за основните операции с IC рекордера.
Помощното ръководство е онлайн ръководство.
Вижте Помощното ръководство, когато искате да научите повече
подробности, операции и възможни решения, когато възникне
проблем.
звука.
Плъзнете и задръжте превключвателя POWER•HOLD в посоката
на „POWER“, докато се покаже дисплея.
За да изключите захранването, плъзнете превключвателя
POWER•HOLD на „POWER“ и задръжте, докато „Power Off“ се покаже
на дисплея.
За да предотвратите непреднамерени операции (HOLD)
Плъзнете превключвателя POWER•HOLD в посоката на „HOLD“.
http://rd1.sony.net/help/icd/s20/h_ce/
 За да освободите IC рекордера от състояние HOLD, плъзнете
превключвателя POWER•HOLD към центъра.
 Натиснете STOP, за да спрете възпроизвеждането.
За да добавите обозначение на пистата
Можете да добавите обозначение на писта към точка, спрямо която
искате да разделите файла по-късно или която искате да намерите
по време на възпроизвеждане. Можете да добавите максимум
98 обозначения за писта към всеки файл.
Можете да добавяте обозначения за писти и по време на запис.
Изтриване
Първоначални настройки
OPTION
Избор
(/)
Въвеждане
Избор
(/)
Проверка на предоставените елементи
• IC рекордер (1)
• Чанта за носене (1)
• Екран срещу вятър (1)
• Допълнителен кабел за USB връзка (1)
• Инструкции за експлоатация (този лист)
• Гаранционна карта
• Софтуерно приложение, Sound Organizer 2 (Инсталиращият файл
е съхранен във вградената памет, за да можете да го инсталирате
на компютъра си.)
 Забележка
Въвеждане
След като изтриете даден файл, не можете да го възстановите.
 Изберете файла, който искате да изтриете от списъка
Когато включите своя IC рекордер за първи път, на дисплея
се показва екранът „Configure Initial Settings“. След това можете
да изберете език за показване, да настроите часовника
и включите/изключите звуковия сигнал.
със записани файлове, или възпроизведете файла, който
искате да изтриете.
 Изберете „Delete a File“ от менюто OPTION.
 Изберете „Yes“, за да започнете първоначалната
настройка.
Допълнителни аксесоари
• Електретен кондензаторен микрофон ECM-CS3, ECM-TL3
• USB адаптер за променлив ток AC-UD20
Показва се „Delete?“ и избраният файл започва да се
възпроизвежда като потвърждение.
 Забележка
В зависимост от държавата или региона някои от моделите или
допълнителните аксесоари не са достъпни.
Части и бутони за управление
 Изберете „Yes“.
 Изберете езика за показване.
Можете да избирате от следните езици:
„Deutsch“ (Немски), „English“* (Английски), „Español“ (Испански),
„Français“ (Френски), „Italiano“ (Италиански), „Русский“ (Руски),
„Türkçe“ (Турски)
* Настройка по подразбиране
 Задайте текущата година, месец, ден, час и минута.
Показва се „Please Wait“ и остава, докато бъде изтрит избраният
файл.
Операции със смартфона
(REC Remote)
 За да се върнете на предишния елемент от екрана на часовника,
натиснете BACK/HOME.
 Изберете „Next“.
Избор
(///)
Въвеждане
 Изберете „ON“ или „OFF“, за да включите или изключите
звуковия сигнал.
 Вградени микрофони
 Индикатор за пиково ниво
 Дисплей
 Бутон OPTION
 Бутон T-MARK (обозначение на писта)
 Бутон BACK/HOME
 Бутон STOP
 Бутон REC/PAUSE (запис/пауза), индикатор за запис
 Бутон  (възпроизвеждане/въвеждане)*¹
 Бутон за управление ( DPC (Digital Pitch Control),

A-B (повторение „A-B“),  (превъртане напред/назад),
 (ред за изпълнение/превъртане напред))
 Жак  (слушалки)
 Капак на USB конектора (Ще намерите USB конектора, прибран
зад капака.)
 Превключвател POWER•HOLD*²
 Бутон VOL + (сила на звука +)*¹
 Бутон VOL - (сила на звука -)
 Плъзгащ се превключвател USB
 Отвор за каишка (С IC рекордера не е предоставена каишка.)
 (маркировка N) (Поставете смартфон с активирана функция NFC
над тази маркировка, за да установите NFC сдвояване.)
 Отвор за поставяне на статив (С IC рекордера не е предоставен
статив.)
 Жак  (микрофон)
 Слот за microSD карта (Слотът за карта се намира под капака.)
 Капак на слота
 Вграден високоговорител
*¹ Бутонът  (възпроизвеждане/въвеждане) и бутонът VOL + (сила на звука +) имат
осезаема точка. Използвайте осезаемата точка като отправна точка при работа
с IC рекордера.
*² Плъзгането на превключвателя POWER•HOLD на „POWER“ и задържането му
за 8 секунди или повече рестартира IC рекордера ви. За подробни инструкции
вижте Помощното ръководство.
Когато приключите първоначалните настройки, се показва
съобщение за приключване на екрана на менюто HOME.
С помощта на Bluetooth функцията на IC рекордера си можете да
управлявате IC рекордера си (запис, промяна на настройки за запис
и др.) чрез смартфон.
За да управлявате IC рекордера чрез смартфон
Трябва да инсталирате REC Remote на смартфона и да установите
Bluetooth сдвояване с IC рекордера.
 Забележка
Можете да промените всяка от първоначалните настройки по
всяко време по-късно. За подробни инструкции вижте Помощното
ръководство.
 Потърсете REC Remote в Google Play™ или App Store и го
инсталирайте на смартфона.
 На IC рекордера изберете „REC Remote“ – „Add Device
Record
(Pairing)“ от менюто HOME и следвайте екранните
инструкции, за да включите Bluetooth функцията.
 На смартфона стартирайте REC Remote и изберете
Вградени микрофони
„ICD-SX2000“ (IC рекордерът ви) от списъка ви с налични
устройства. За подробни инструкции вижте помощта
на REC Remote и ръководството, предоставено със
смартфона.
STOP
Вече можете да използвате смартфона за операции
с IC рекордера.
REC/PAUSE

• Преди да започнете използването на IC рекордера, се уверете, че
превключвателят POWER•HOLD е в позицията на централната точка.
• Можете да изберете сцена за запис на всяка ситуация, като изберете
„Scene Select“ в менюто OPTION.
 Регулирайте ъгъла на вградените в IC рекордера
микрофони с пръсти така, че да сочат в посоката
на източника за запис.
 Натиснете REC/PAUSE.
Записът започва и индикаторът за запис светва в червено.
За да включите или изключите Bluetooth функцията
на IC рекордера си
 Изберете „REC Remote“ – „Bluetooth ON/OFF“ от менюто
HOME.
 За да включите Bluetooth функцията, изберете „ON“.
За да я изключите, изберете „OFF“.
Използване на менюто HOME
Предпазни мерки
Търговски марки
Можете да използвате менюто HOME за различни операции,
включително намирането и възпроизвеждането на файл, както
и промяна на настройките на IC рекордера.
Относно захранването
Използвайте устройството с постоянен ток 3,7 V чрез вградената
акумулаторна литиево-йонна батерия.
• Microsoft, Windows, Windows Vista и Windows Media са регистрирани
търговски марки или търговски марки на Microsoft Corporation в САЩ
и/или в други държави.
• Технологията за аудио кодиране и патентите за MPEG Layer-3 са
лицензирани от Fraunhofer IIS и Thomson.
• Логотиповете microSD, microSDHC и microSDXC logos са търговски
марки на SD-3C, LLC.
Относно безопасността
Не използвайте устройството, докато шофирате, карате колело или
друго МПС.
BACK/HOME
Избор
(/)
Въвеждане
 Натиснете и задръжте BACK/HOME.
Показва се екранът на менюто HOME.
Елементите в менюто HOME са подредени в последователността
по-долу.
Music
Recorded
Files
Record
REC Remote
Settings
Return to
XX*
* Текущо използваната от вас функция се показва
в „XX“.
 Изберете желаната си функция от следните:
Можете да изберете и възпроизведете един от
файловете, които сте импортирали от компютър.
За да намерите музикален файл, изберете
„All Songs“, „Albums“, „Artists“ или „Folders“.
Music
Recorded Files
Можете да изберете и възпроизведете един от
файловете, които сте записали с IC рекордера.
За да намерите записан файл, изберете „Latest
Recording“, „Search by REC Date“, „Search by REC
Scene“ или „Folders“.
Относно използването
• Не оставяйте устройството близо до източници на висока температура
или на място с пряка слънчева светлина, силна запрашеност или
механични вибрации.
• Ако в устройството попадне твърд предмет или се излее течност,
го предайте за проверка на квалифициран персонал, преди да го
използвате отново.
• Когато използвате IC рекордера, не забравяйте да следвате
предпазните мерки по-долу, за да избегнете извиването на корпуса
или причиняването на неизправност на IC рекордера.
– Не сядайте с IC рекордера в задния си джоб.
– Не поставяйте IC рекордера в чанта, докато е увит с кабел
на слушалки, и не подлагайте чантата на силен удар.
• Внимавайте да не позволите вода да напръска устройството.
Устройството не е водоустойчиво. Обърнете повече внимание
в ситуациите по-долу.
– Когато устройството е в джоба ви и ходите в тоалетната и т.н.
Когато клякате, устройството може да падне във водата и да се
намокри.
– Когато използвате устройството в среда, където е изложено на дъжд,
сняг или влага.
– При обстоятелства, когато се потите. Ако докоснете устройството
с мокри ръце или го поставите в джоб в потни дрехи, то може да
се намокри.
• Слушането на силен звук от това устройство може да се отрази на
слуха ви. От съображения за пътна безопасност не използвайте това
устройство по време на шофиране или каране на велосипед.
• Възможно е да усетите болка в ушите си, ако използвате слушалките,
когато околният въздух е много сух.
Това не е причинено от неизправност на слушалките, а от статичното
електричество, акумулирано в тялото ви. Можете да намалите
статичното електричество, като носите несинтетични дрехи, които
предотвратяват появяването му.
Record
Можете да изведете екрана за готовност
за запис, след което да започнете записа.
REC Remote
Можете да изведете екрана на менюто за REC
Remote, който използва Bluetooth функцията.
Settings
Можете да изведете менюто с настройки и да
промените различни настройки на IC рекордера.
Относно шума
• Може да се чуе шум, когато устройството е поставено в близост до
източник на променливотоково захранване, флуоресцентна лампа
или мобилен телефон по време на запис или възпроизвеждане.
• Може да се чуе шум, когато предмет, например пръстът ви и др.,
търка или драска устройството по време на запис.
Можете да се върнете на екрана, който се
е показвал преди екрана на менюто HOME.
* Текущо използваната от вас функция
се показва в „XX“.
Относно поддръжката
За да почистите външната част, използвайте мека, леко навлажнена
във вода кърпа. След това използвайте суха кърпа, за да избършете
външната част. Не използвайте алкохол, бензин или разредител.
Return to XX*
 Натиснете STOP, за да се върнете на екрана, който се е показвал преди
екрана на менюто HOME.
Ако имате въпроси или проблеми, свързани с устройството,
консултирайте се с най-близкия търговец на Sony.
Използване на менюто OPTION
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Можете да използвате менюто OPTION за изпълняване на различни
функции, включително промяна на настройките на IC рекордера.
Наличните елементи се различават в зависимост от ситуацията.
Не излагайте батериите на прекомерна топлина, като слънце, огън
и други подобни, за продължително време.
OPTION
• Google Play е търговска марка на Google Inc.
• Логотипът на Apple, iPhone, iTunes, Mac и OS X са търговски марки
на Apple Inc., регистрирани в САЩ и в други държави.
App Store е марка за услуга на Apple Inc.
• Обозначението „Made for iPhone“ означава, че електронният аксесоар
е предназначен за свързване конкретно към iPhone и че е одобрен
от разработчика като отговарящ на стандартите за производителност
на Apple. Apple не носи отговорност за работата на това устройство
или съвместимостта му със стандартите за безопасност и нормативните разпоредби. Имайте предвид, че използването на този
аксесоар с iPhone може да окаже влияние върху ефективността
на безжичната връзка.
• Съвместими модели iPhone
Bluetooth технологията работи с iPhone 6s Plus, iPhone 6s,
iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5 и iPhone 4s.
Всички останали търговски марки и регистрирани търговски марки
са търговски марки и регистрирани търговски марки на съответните
им притежатели. Освен това символите „™“ и „®“ не са посочени във
всеки случай в това Помощно ръководство.
Този продукт е защитен от определени права на интелектуална
собственост на Microsoft Corporation. Забранява се употребата или
разпространението на такава технология извън този продукт без
лиценз от Microsoft или от клон, упълномощен от Microsoft.
„Sound Organizer 2“ използва софтуерни модули, както е показано
по-долу.
Windows Media Format Runtime
Лиценз
Забележки относно лиценза
Този IC рекордер е оборудван със софтуери, които се използват въз
основа на споразумения със собствениците на този софтуер.
Въз основа на заявления от собствениците на авторското право
на тези софтуерни приложения имаме задължение да ви информираме
за посоченото по-долу. Моля, прочетете разделите по-долу.
Лицензите (на английски) са записани във вътрешната памет на IC рекордера
ви. Установете връзка за съхранение на данни с голям обем между IC
рекордера и компютър, за да прочетете лицензите в папката „LICENSE“.
Относно приложения софтуер по лицензи GNU GPL/LGPL
Съобщение за клиентите: Следната информация е приложима само
за оборудване, продавано в държави, прилагащи директивите на ЕС.
Производител: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075,
Япония
Относно съвместимостта с продуктите на ЕС: Sony Belgium, bijkantoor
van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Белгия
Избор
(/)
Софтуерът, който е приемлив за следния общ публичен лиценз на GNU
(наричан занапред „GPL“) или облекчен общ публичен лиценз на GNU
(наричан занапред „LGPL“), е включен към IC рекордера.
Това служи да ви информира, че имате правото да използвате, променяте
и разпространявате повторно изходния код на тези софтуерни програми
при условията на предоставения GPL/LGPL лиценз.
Изходният код е предоставен в мрежата. Използвайте URL адреса по-долу,
за да го изтеглите.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Предпочитаме да не се свързвате с нас относно съдържанието
на изходния код.
Лицензите (на английски) са записани във вътрешната памет на IC рекордера
ви. Установете връзка за съхранение на данни с голям обем между
IC рекордера и компютър, за да прочетете лицензите в папката „LICENSE“.
Въвеждане
 Изберете желаната си функция от менюто HOME, след което
натиснете OPTION.
С настоящото Sony Corp. декларира, че това оборудване съответства на
основните изисквания и другите съответни разпоредби на Директива
1999/5/EО. За подробности, моля, посетете следния URL адрес:
http://www.compliance.sony.de/
За да предотвратите възможно увреждане на слуха, не слушайте силен
звук за дълго време.
Изхвърляне на използвани батерии и електрическо
и електронно оборудване (приложимо за държавите
от Европейския съюз и други страни в Европа със
системи за разделно събиране на отпадъците)
 Изберете елемента от менюто, за който искате да промените
настройката.
 Изберете желаната опция за настройка.
Копиране на файлове от IC рекордера
на компютър
Можете да копирате файловете и папките от IC рекордера на компютър,
за да ги съхраните.
 Следвайте инструкциите в „Зареждане“, за да свържете
IC рекордера към компютър.
 Плъзнете и пуснете файловете или папките, които желаете да
копирате, от „IC RECORDER“ или „MEMORY CARD“ на локалния
диск на компютъра.
 Разкачете IC рекордера от компютъра.
Инсталиране на Sound Organizer 2
Инсталирайте Sound Organizer на компютъра си.
Sound Organizer ви позволява да обменяте файлове между
IC рекордера и компютъра си.
Песните, импортирани от музикални компактдискове или други
носители, MP3 и други аудиофайлове, импортирани на компютър,
могат също да бъдат възпроизведени и прехвърлени на IC рекордера.
 Забележки
• Приложението Sound Organizer е съвместимо само с компютри с Windows.
То не е съвместимо с Mac.
• Този IC рекордер е съвместим само със Sound Organizer 2.
• Ако форматирате вградената памет, всички съхранени в нея данни ще
бъдат изтрити. (Софтуерът Sound Organizer също ще бъде изтрит.)
Този символ върху продукта, батерията или опаковката показва,
че продуктът и батерията не трябва да се третират като битови
отпадъци. При определени батерии той може да се използва заедно
с химически символ. Химическите символи за живак (Hg) или олово
(Pb) са добавени, ако батерията съдържа повече от 0,0005% живак или
0,004% олово. Като осигурите правилното изхвърляне на тези продукти
и батерии, ще помогнете за предотвратяването на евентуалните
отрицателни последици за околната среда и човешкото здраве, които
иначе биха могли да възникнат при неподходящата им обработка като
отпадък. Рециклирането на материалите ще помогне за запазването
на природните ресурси.
При продукти, които поради съображения за безопасност,
производителност или цялостност на данните изискват постоянна
връзка с вградена батерия, тя трябва да бъде заменяна само от
квалифициран сервизен персонал. За да гарантирате правилното
третиране на батерията и на електрическото и електронно оборудване,
предайте тези продукти в края на живота им в подходящ пункт за
рециклиране на електрическо и електронно оборудване. За всички
други батерии прегледайте раздела за безопасното изваждане на
батерията от продукта. Предайте батерията в подходящ пункт за
рециклиране на използвани батерии. За по-подробна информация
относно рециклирането на този продукт или батерия се обърнете
към местната администрация, към службата за събиране на битови
отпадъци или към магазина, от който сте закупили продукта или
батерията.
Спецификации
Капацитет (Наличен за потребителя капацитет*¹*²)
16 GB (прибл. 12,80 GB = 13 743 895 347 байта)
Максимално време за запис (вградена памет)
Максималното време за запис за всички папки е посочено по-долу.
 Когато инсталирате Sound Organizer, влезте в акаунт с администраторски
привилегии.
LPCM 96 kHz/24 бита
6 часа и 35 минути
LPCM 44,1 kHz/16 бита
21 часа и 35 минути
 Следвайте инструкциите в „Зареждане“, за да свържете
MP3 320 kbps
95 часа и 25 минути
MP3 192 kbps*³
159 часа
MP3 128 kbps
238 часа
MP3 48 kbps (MONO)
636 часа
IC рекордера към компютър.
 Уверете се, че IC рекордерът е успешно намерен от
компютъра.
„Connecting“ се показва и остава на дисплея на IC рекордера,
когато той бъде свързан към компютър.
 Отидете на менюто [Старт], щракнете върху [Компютър],
след което щракнете двукратно върху [IC RECORDER] –
[FOR WINDOWS].
 Щракнете двукратно върху [SoundOrganizer_V2000]
(или [SoundOrganizer_V2000.exe]).
 Забележка
Когато предстои да правите непрекъснат запис за дълго време, е възможно
да имате нужда от USB адаптер за променлив ток (не е предоставен).
Относно живота на батерията вижте „Живот на батерията“.
Максималното време за запис в тази тема е само за референция.
Живот на батерията (вградена акумулаторна литиево-йонна
батерия) (JEITA)*4*5
Следвайте инструкциите на екрана на компютъра.
Запис
 Приемете условията на лицензното споразумение, изберете
[I accept the terms in the license agreement], след което [Next].
 Когато се покаже екранът [Setup Type], изберете [Standard]
или [Custom], след което щракнете върху [Next].
Следвайте инструкциите на екрана и направете настройките
за инсталация, когато изберете [Custom].
 Когато се покаже прозорецът [Ready to Install the Program],
Възпроизвеждане
Възпроизвеждане
чрез вградения
чрез слушалки
6
високоговорител*
LPCM 96 kHz/24 бита прибл.
15 часа
прибл. 20 часа
прибл. 24 часа
MP3 192 kbps
прибл. 24 часа
прибл. 30 часа
прибл.
30 часа
щракнете върху [Install].
Размери (ш/в/д) (без изпъкналите части и бутони за управление)
(JEITA)*4
Инсталацията започва.
Прибл. 44,0 мм × 120,0 мм × 14,5 мм
 Когато се покаже прозорецът [Sound Organizer has been
installed successfully.], поставете отметка на [Launch Sound
Organizer Now] и след това щракнете върху [Finish].
 Забележка
Възможно е да се наложи да рестартирате компютъра си след
инсталирането на Sound Organizer.
Тегло (JEITA)*4
Прибл. 98 г
Температура/влажност
Работна температура
5°C – 35°C
Работна влажност
25% – 75%
Температура на съхранение
-10°C – +45°C
Влажност при съхранение
25% – 75%
Съвместими карти с памет
• microSDHC карти от 4 GB до 32 GB
• microSDXC карти от 64 GB или повече
 Забележка
Не можете да записвате аудио във формат LPCM 96 kHz/24 бита директно
на microSD/SDHC/SDXC карта.
*¹ Малко количество от вътрешната памет се използва за управление на файловете
и по тази причина не е налична за потребителско съхранение.
*² Когато вградената памет е форматирана чрез IC рекордера.
*³ Настройки по подразбиране за сцените за запис.
*4 Измерена стойност по стандарта на JEITA (Japan Electronics and Information Technology
Industries Association)
*5 Животът на батерията може да се съкрати в зависимост от това как използвате
IC рекордера.
*6 Когато възпроизвеждате музика чрез вградения високоговорител с ниво на силата
на звука, зададено на 25.
© 2016 Sony Corporation
Download PDF