Sony | ICD-AX412F | Sony ICD-AX412F Инструкции за експлоатация

4-265-824-11(2)
Диктофон
Ръководство за употреба
Подготовка за включване
Основни операции
Други операции за запис
Други операции за
възпроизвеждане
Редактиране на файлове
Слушане на FM радио
Функции в менюто
Използване на компютър
Допълнителна информация
Упътване за прозореца
на дисплея
ICD-AX412F
За да предотвратите увреждане
на слуха, не слушайте
продължително време твърде
силен звук.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не излагайте батериите (без значение дали са
поставени в устройството или не) продължително
време на прекалени горещини като например под
въздействието на пряка слънчева светлина, огън
или подобни.
ИЗМЕРЕНА КОНСУМАЦИЯ НА
ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ: 800 mA
Изхвърляне на стари
електрически и електронни уреди
(Приложимо в Европейския съюз
и други Европейски страни
със системи за разделително
събиране на отпадъци)
Този символ върху устройството
или върху неговата опаковка
показва, че този продукт не трябва
да се третира като домакински
отпадък. Вместо това той трябва
да бъде предаден в съответния
събирателен пункт за рециклиране
на електрически и електронни уреди. Като предадете
този продукт на правилното място, вие ще помогнете
за предотвратяване на негативните последствия
за околната среда и човешкото здраве, които биха
възникнали при изхвърлянето му на неподходящо
място. Рециклирането на материалите ще спомогне
да се съхранят природните ресурси. За подробна
информация относно рециклирането на този продукт
можете да се обърнете към местната градска управа,
фирмата за събиране на битови отпадъци или
магазина, откъдето сте закупили продукта.
Приложими аксесоари: Стерео слушалки
2BG
Изхвърляне на изтощени батерии
(приложимо за страните от
Европейския съюз и други
европейски страни със системи
за разделно събиране на
отпадъци)
Този символ на батерията или на
нейната опаковка показва, че този
продукт не трябва да се третира като
домакински отпадък. При някои
видове батерии този символ може да е
в комбинация със символ на химичен
елемент. Символите на химичните елементи за живака
(Hg) или оловото (Pb) се добавят, ако батерията съдържа
повече от 0.0005% живак или 0.004% олово.
Като предадете батерията на правилното място, вие
ще помогнете за предотвратяване на негативните
последствия за околната среда и човешкото здраве, които
биха възникнали при изхвърлянето й на неподходящо
място. Рециклирането на материалите ще спомогне да се
съхранят природните ресурси.
В случай, че поради мерки за безопасност или
интегритет на данните продуктът трябва постоянно да
бъде свързан с батерията, то отстраняването на батерията
от устройството трябва да се извършва единствено в
квалифициран сервиз.
За да се уверите, че батерията ще бъде правилно
изхвърлена, предайте я в пункт за рециклиране на
електрическо и електронно оборудване, когато животът
й изтече.
Относно всички други видове батерии, моля, прегледайте
частта относно безопасното сваляне на батериите от
продукта. Предайте батерията в пункт за рециклиране на
изтощени батерии.
За подробна информация относно рециклирането на този
продукт можете да се обърнете към местната градска
управа, фирмата за събиране на битови отпадъци или
магазина, откъдето сте закупили продукта.
Забележка за потребителите:
следната информация е
приложима само за оборудване,
продавано в страни, прилагащи
Европейските Директиви
Производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Токио, 108-0075
Япония. Упълномощеният представител за ЕМС
(електромагнитна съвместимост) и техническа
безопасност на продукта е Sony Германия GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Щутгарт, Германия.
За въпроси, свързани със сервиза и гаранцията,
моля, обърнете се към адресите в съответните
сервизни или гаранционни документи.
• Записаната музика е ограничена само за лична
употреба. Използването на музиката извън
това ограничение изисква разрешението на
държателя на авторските права.
• Sony не носи отговорност за непълен запис/
сваляне или за повреда в данните, причинени
от диктофона или компютъра.
• В зависимост от вида на текста и символите,
извеждането на текста на устройството може
да е неправилно. Това се случва, когато:
– Капацитетът на свързания диктофон е
недостатъчен.
– Диктофонът функционира неправилно.
– Информацията за съдържанието е записана
на език или със символи, които не се
поддържат от диктофона.
Забележка за потребителите
Всички права запазени. Частичното или
цялостно възпроизвеждане и превод на това
ръководство или софтуера, описани тук, както
и прехвърлянето им на устройства, откъдето
можете да ги прочетете, са забранени без
изричното разрешение на Sony Corporation.
SONY НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА
СЛУЧАЙНИ, СЛЕДСТВЕНИ ИЛИ
СПЕЦИАЛНИ ПОВРЕДИ, НЕЗАВИСИМО
ДАЛИ СЕ ОСНОВАВАТ НА
ЗАКОНОНАРУШЕНИЕ, ДОГОВОР ИЛИ НЕ,
ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С
ТОВА РЪКОВОДСТВО, СОФТУЕРА ИЛИ
ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ СЪДЪРЖА
ТУК, ИЛИ СЕ ИЗПОЛЗВА ПО-НАТАТЪК.
Sony Corporation си запазва правото да променя
съдържанието на това ръководство или
информацията, която се съдържа тук, по всяко
време и без предупреждение.
Софтуерът, който е описан тук, може да е
обект на регулиране и от страна на отделно
потребителско лицензно споразумение.
• Този софтуер е предназначен за Windows и не
може да се използва с Macintosh компютри.
• Приложеният свързващ кабел е предназначен
за диктофон модел ICD-АX412F. Не можете да
свързвате други диктофони.
3BG
Съдържанието, което записвате, е само
за ваша лична употреба и забавление.
Авторските права забраняват каквото
и да е използване без изричното
разрешение на държателите на правата.
Използването на носителя Memory
Stick™ за записване на графика,
защитена с авторско право, или други
данни се ограничава до указаното
в приложимите закони за авторско
право. Всяка употреба в разрив с тези
ограничения е забранена.
Този продукт поддържа носител
“Memory Stick Micro™ (M2™)”.
“M2™” е съкратена форма на “Memory
Stick Micro™”. По-нататък в този
документ се използва “M2™”.
Търговски марки
• Microsoft, Windows, Windows Vista и Windows
Media са регистрирани търговски марки или
търговски марки на Microsoft Corporation в
САЩ и/или други страни.
• Macintosh и Mac OS са търговски марки на
Apple Inc., регистрирани в САЩ и други
страни.
• Pentium е регистрирана търговска марка
на Intel Corporation.
• Технологията за аудио кодиране MPEG Layer-3
и патентите, лицензирани от Fraunhofer IIS и
Thomson.
• Емблемите на microSD и microSDHC са търговски
марки на SD-3C, LLC.
са запазени
• “ Memory Stick Micro”, “M2” и
търговски марки на Sony Corporation.
• “MagicGate” е търговска марка на Sony Corporation.
• Nuance, логото Nuance, Dragon, Dragon NaturallySpeaking и RealSpeak са търговски марки
и/или запазени търговски марки на Nuance
Communications Inc. и/или неговите филиали в
САЩ и/или други страни.
Всички останали търговски марки и запазени
търговски марки принадлежат на техните
съответни собственици. Освен това, ™ и ® не се
използват навсякъде в това ръководство.
“Sound Organizer” използва софтуерни модули
според показаното по-долу:
Windows Media Format Runtime
4BG
Съдържание
Подготовка за включване
Други операции за запис
Стъпка 1: Преглед на съдържанието на
комплекта .................................................8
Описание на частите и бутоните ......9
Предотвратяване на неволни
операции (HOLD) .............................11
Поддържане на умерено ниво на
звука (AVLS) .....................................12
Стъпка 2: Подготовка на източника
на захранване.........................................13
Когато сменяте/зареждате
батериите ...........................................14
Стъпка 3: Включване на диктофона ...15
Включване на захранването .............15
Изключване на захранването ...........15
Стъпка 4: Сверяване на часовника .....16
Стъпка 5: Настройка на езика, който да
се използва в прозореца на дисплея......18
Промяна на настройките за запис........33
Избор на сцена за всяка ситуация....33
Добавяне на запис към предходнозаписан файл .....................................36
Презапис на файл при
възпроизвеждане ..............................38
Автоматично стартиране на запис
при разпознаване на звук
– функция VOR .................................39
Запис на карта с памет ..........................41
Запис посредством други устройства..45
Запис с външен микрофон................45
Запис от друго оборудване ...............46
Операции по време на запис ................49
Контролиране на записа ...................49
Основни операции
Запис .......................................................19
Слушане .................................................25
Изтриване...............................................30
5BG
Други операции за
възпроизвеждане
Промяна на настройките за
възпроизвеждане ...................................50
Удобни методи за възпроизвеждане ..50
Намаляване на шума в записите
и подобряване отчетливостта на
човешкия глас - функция за изрязване
на шума .............................................51
Регулиране на скоростта на
възпроизвеждане
– функция DPC (Цифров контрол на
тона)....................................................52
Избор на режим на възпроизвеждане ... 53
Възпроизвеждане на файл в желан
час с аларма ...........................................56
Възпроизвеждане посредством други
устройства ..............................................59
Запис с друго оборудване .................59
Редактиране на файлове
Работа с файловете в папка ..................60
Преместване на файл в различна
папка ...................................................60
Копиране на файл на друг носител ....61
Изтриване на всички файлове в
дадена папка ......................................62
Използване на маркировка на запис ....64
Прибавяне на маркировка към запис ....64
Изтриване на маркировка от запис ...65
Едновременно изтриване на всички
маркировки за избрания файл .........66
6BG
Разделяне на файл ................................67
Разделяне на файл в настоящата
позиция...............................................67
Разделяне на файл в маркираните
позиции .............................................68
Защита на файл .....................................70
Слушане на FM радио
Настройка на FM радио станция .........71
Настройка на радиостанция чрез
сканиране на честоти ........................71
Настройка на запаметени
радиостанции.....................................72
Запис на FM радиопредавания ........73
Запаметяване на FM радиостанции ....74
Автоматично запаметяване на FM
радиостанции ....................................74
Ръчно запаметяване на FM
радиостанции ....................................75
Изтриване на запаметени FM
радиостанции ....................................75
Промяна на настройките за прием на
FM радио ...............................................76
Промяна на чувствителността
на FM радио приемника ..................76
Превключване на чувствителността
на сканиране .....................................77
Превключване между говорител и
слушалки за извеждане на FM радио ...78
Функции в менюто
Извършване на настройки за менюто ...79
Настройки на менюто ...........................81
Използване на компютър
Допълнителна информация
Използване на диктофона с
компютър ...............................................95
Свързване на диктофона към
компютър ...........................................95
Изключване на диктофона от
компютъра ........................................100
Копиране на файлове от диктофона и
запаметяването им на компютър........101
Копиране на МР3 файлове от
компютъра на диктофона и
възпроизвеждане .................................102
Копиране на МР3 файл от компютър
на диктофона (изтегляне и
пускане) ............................................102
Възпроизвеждане на MP3 файлове,
копирани от компютъра на
диктофона .......................................102
Използване на диктофона като USB
памет ....................................................104
Използване на приложения софтуер
за организиране на звука
Sound Organizer ...............................105
Какво можете да направите, като
използвате Sound Organizer ...............105
Системни изисквания за компютъра ...106
Инсталиране на Sound Organizer ..108
Прозорец на Sound Organizer ........109
Технически характеристики ............... 111
Системни изисквания ..................... 111
Дизайн и технически
характеристики ................................112
Живот на батериите ........................115
Упътване за прозореца на
дисплея
Упътване за прозореца на дисплея ....116
7BG
Подготовка за включване
Стъпка 1: Преглед на съдържанието
на комплекта
Диктофон (1)
Преди да започнете да използвате
диктофона отстранете фолиото от
прозореца на дисплея.
Стерео слушалки (1)
USB свързващ кабел (1)
Аудио свързващ кабел (стерео) (1)
Куплунг адаптер (стерео-моно) (1)
Алкални батерии LR03 (размер AAA) (2)
PЗабележка
За да използвате презареждаеми батерии,
трябва да купите акумулаторни NHAAA-B2KN батерии (не са приложени в
комплекта).
Калъф за носене (1)
Приложен софтуер, Sound
Organizer (CD-ROM) (1)
Ако диктофонът не може да бъде
свързан директно към компютъра,
използвайте приложения USB свързващ
кабел.
8BG
Ръководство за употреба
Ръководството за употреба е запазено
като PDF файл във вградената памет на
диктофона.
Предупреждаваме ви, че всякакви промени
или модификации, които не са изрично
указани в ръководството, могат да ви
попречат да работите с това оборудване.
Описание на частите и
бутоните
G Бутон SPEED +/H Бутони –. (прослушване/бързо
превъртане назад), >+ (отметка/
бързо превъртане напред)
(cue/fast forward) buttons
I Говорител
J Жак m (микрофон)*1
Подготовка за включване
Предна част
F Бутон N PLAY/STOP•ENTER*1
(индикатор за възпроизвеждане)
K Жак i (слушалки)*2
L Бутон ERASE
M Бутон VOL (сила на звука) -/+*1
N Ключ DPC(SPEED CTRL)
O Бутон z REC/PAUSE (индикатор
за запис)
(повторение) A-B
P Бутон
Q Бутон NOISE CUT
R Бутон x (стоп)
S Бутон T-MARK (маркировка на
записа)
*1Тези бутони и жакът имат точка,
A Вградени микрофони (стерео)
B Индикатор за достъп
C Прозорец на дисплея
D Бутон •DISP-MENU
E Бутон FOLDER
осезаема при допир. Използвайте
точката за ориентир при работа или за
да идентифицирате всеки терминал.
9BG
*2Свържете приложените стерео
слушалки към жака i (слушалки). Ако
се чува шум, почистете куплунга на
слушалките.
Задна част
Жак i
(слушалки)
T Стойка
Можете да отворите стойката и да
зададете диктофона в изправена
позиция, когато записвате на маса.
U Отделение за батерията
(USB)
V Конектор
W Гнездо за M2™/microSD карта с
памет
X Ключ HOLD•POWER ON/OFF
Y Отвор за ремъка за хващане
(Ремъкът не е приложен в
комплекта.)
10BG
Предотвратяване на
неволни операции (HOLD)
Можете да изключите всички бутони
(HOLD), за да предотвратите неволното
извършване на операции, докато
пренасяте диктофона и т.н.
Индикацията “HOLD” се извежда,
когато натиснете някой от бутоните,
докато функцията HOLD е активирана.
За да изключите диктофона от
режим HOLD
Подготовка за включване
За да зададете диктофона
в режим HOLD
Плъзнете ключа HOLD•POWER ON/
OFF към центъра.
PЗабележка
Плъзнете ключа HOLD•POWER ON/
OFF в посока “HOLD”.
Индикацията “HOLD” ще се изведe за
около 3 секунди, указвайки, че всички
функции на бутоните са заключени.
Когато при запис активирате функцията
HOLD, всички функции на бутоните се
заключват. За да спрете записа, първо
отменете функцията HOLD.
z Съвет
Можете да спрете алармата, докато
звучи, дори когато функцията HOLD е
активирана, като натиснете който и да е от
бутоните. (Нормалното възпроизвеждане
не може да бъде спряно.)
11BG
Поддържане на умерено ниво
на звука (AVLS)
Функцията AVLS (Система за
автоматично ограничаване на силата
на гласа) служи за поддържане на
умерено ниво на силата на звука,
когато прослушвате записи със
слушалките. Функцията AVLS
ограничава максималната сила на
звука, за да предотврати повреда на
слухa и разсейване, като същевременно
поддържа умерено ниво на силата на
звука.
Когато “AVLS” е зададена в положение
“ON” в менюто (стр. 85) и се опитвате
регулирате силата на звука на ниво,
което надхвърля посоченото в AVLS,
индикаторът “AVLS” светва. Силата на
звука не може да се увеличи до ниво,
което надвишава ограничението.
Когато “AVLS” е зададена в положение
“OFF” в менюто, се извежда
съобщението “Advise to not listen at high
VOL” и се чува кратък звуков сигнал.
12BG
Натиснете N PLAY/STOP•ENTER, за да
се върнете към прозореца на менюто.
Ако определено време възпроизвеждате
файлове със сила на звука, която
надхвърля определеното AVLS ниво, се
извежда индикацията “АVLS” и менюто
“AVLS” автоматично преминава в
положение “ON”.
PЗабележка
Фабричната настройка на функцията
“AVLS” е “ON”. Ако желаете да промените
настройката и да възпроизвеждате
файловете с тяхната оригинална сила на
звука, използвайте менюто, за да зададете
функцията “AVLS” в положение “OFF”
(стр. 85).
Стъпка 2: Подготовка на източника на захранване
Преди да започнете да използвате
диктофона отстранете фолиото от
прозореца на дисплея.
z Съвети
• Записаните файлове и настройките за
аларма не се губят, когато извадите
батериите, за да ги смените.
• Часовникът продължава да работи в
продължение на около 1 минута след
като извадите батериите.
PЗабележки
Ако неволно демонтирате капачето на
отделението на батериите, прикрепете го,
както е показано на илюстрацията.
• Не използвайте манганови батерии с
диктофона.
• Когато сменяте батериите, винаги
подменяйте и двете батерии с нови.
• Не зареждайте сухи батерии. Не
можете да зареждате приложените
в комплекта алкални батерии LR03
(размер AAA).
• Ако не планирате да използвате
диктофона дълго време, извадете
батериите, за да предотвратите повреда
поради протичането и окисляването им.
13BG
Подготовка за включване
Плъзнете и повдигнете капачето на
отделението за батерии, поставете две
алкални батерии LR03 (размер AAA),
като внимавате да спазите правилния
поляритет; след това затворете капачето.
Когато поставите батериите за първи
път или ако поставите батериите, след
като диктофонът е бил известно време
без батерии, ще се изведе прозорецът за
настройка на часовника, в който разделът
за годината ще мига. За информация как да
настроите датата и часа вижте “Стъпка 4:
Сверяване на часовника” на страница 16.
Когато използвате
акумулаторни батерии
Можете да използвате акумулаторни
батерии NH-AAA-B2KN (не са
приложени в комплекта). Можете да
презареждате батериите, като свържете
диктофона към вашия компютър,
използвайки USB променливотоков
адаптер AC-U50AG (не е приложен в
комплекта).
Когато сменяте/зареждате
батериите
Индикаторът на батерията в прозореца
на дисплея показва състоянието на
батерията.
Индикация за оставащ заряд
: Извежда се индикация “Low
Battery Level”. Сменете старите
батерии с нови или заредете
акумулаторните батерии.
m
: Извежда се индикация “Low
Battery“ (“Изтощена батерия”) и
диктофонът спира да работи.
14BG
Стъпка 3: Включване на диктофона
Включване на захранването
z Съвети
• Ако не планирате да използвате
диктофона дълго време, ви препоръчваме
да го изключвате.
• Когато оставите диктофона в режим стоп
без да предприемете някаква операция
за определено време, ще се активира
функцията за автоматично изключване
на захранването. (Когато закупите
диктофона, фабричната настройка за
продължителността на времето, след
което устройството автоматично ще се
изключи, е “10min”.) Можете да зададете
в менюто продължителността на времето,
след което захранването на устройството
автоматично ще се изключи (стр. 93).
Изключване на захранването
Плъзнете ключа HOLD•POWER ON/
OFF в посока “POWER ON/OFF” за
повече от 2 секунди и ще се изведе
съобщение “Power Off” (“Изключване на
захранването”).
15BG
Подготовка за включване
Плъзнете ключа HOLD•POWER ON/OFF
в посока “POWER ON/OFF” за повече
от 1 секунда. Диктофонът се включва
и се извежда съобщение “Accessing...”
(“Осъществяване на достъп...”).
Диктофонът ще се изключи след
няколко секунди.
Стъпка 4: Сверяване на часовника
N PLAY/
STOP•ENTER
•DISP–MENU
Изберете последните две цифри на
годината.
x –.,
>+
За да използвате алармата или да
записвате датата и часа, преди това
трябва да сверите часовника. Дисплеят
за сверяване на часовника се извежда,
когато поставите батерия за първи път
или когато поставите батерия, след като
диктофонът е бил без батерия за повече от
1 минута. Тогава се извежда съобщение
“Set Date&Time” (“Задайте датата и часа”)
и след това в прозореца на дисплея се
избира индикаторът за годината.
Сверете часовника както следва:
1 Задайте годината.
Натиснете –.или >+ , за да
зададете годината, и след това
натиснете N PLAY/STOP•ENTER.
16BG
Когато натиснете N PLAY/
STOP•ENTER, курсорът преминава
в раздела за месеца.
2 По същия начин задайте месец, ден,
час и минута в тази последователност.
Натиснете –. или >+, за да
изберете желаните стойности,
след това натиснете N PLAY/
STOP•ENTER.
Когато зададете минутата, се извежда
анимацията “Executing...”, след което
се извежда прозорецът за режим стоп.
Когато включите диктофона за
първи път или когато няма записани
файлове, е възможно да се изведе
следният прозорец.
Текуща папка
Изминало време
Показване на текущите дата
и час
Докато диктофонът се намира в режим
“стоп”, натиснете x (стоп), за да
изведете текущата дата и час за около 3
секунди.
Подготовка за включване
Номер на текущия
файл/Общ брой
файлове в папката
PЗабележки
• Ако не натиснете N PLAY/STOP•ENTER
в рамките на 1 минута след въвеждането
на данните за часа, режимът за настройка
на часовника се отменя и дисплеят
преминава в режим “стоп”.
• Ако в режима на сверяване на часовника
натиснете бутон, който не е предназначен
за тази цел, настройката се отменя. За
да настроите часовника, използвайте
менюто.
Сверяване на часовника от
менюто
Когато диктофонът е в режим “стоп”,
можете да сверите часовника чрез
менюто. Натиснете и задръжте
•DISP-MENU, за да влезете в менюто.
Изберете “Detail Menu”, след което
изберете “Date&Time”, за да настроите
часовника (стр. 92).
17BG
Стъпка 5: Настройка на езика, който да
използвате в прозореца на дисплея
N PLAY/
STOP•ENTER
•DISP–MENU
x –.,
>+
3 Натиснете –. или >+, за да
изберете “Language”, и след това
натиснете N PLAY/STOP•ENTER.
Можете да изберете езика, който да
използвате за извеждане на съобщенията,
менютата и т.н., измежду 6 езика.
1 Натиснете и задръжте •DISP-MENU, за
да влезете в режим меню.
Ще се изведе прозорецът с менюто.
2 Натиснете –. или >+, за да
изберете “Detail Menu”, и след това
натиснете NPLAY/STOP•ENTER.
4 Натиснете –. или >+, за да
изберете езика, който желаете да
използвате, след това натиснете
NPLAY/STOP•ENTER.
Можете да избирате измежду следните
езици.
Deutsch (Немски), English (Английски),
Español (Испански), Français (Френски),
Italiano (Италиански), Русский (Руски)
5 Натиснете x (стоп), за да излезете от
менюто.
18BG
Основни операции
Запис
PЗабележки
• Проверете индикатора на батерията преди да започнете запис (стр.14).
• Ако по време на запис случайно потъркате с предмет или пръст повърхността на
диктофона, шумът може да се запише.
z Съвет
Препоръчваме ви да направите пробен запис преди същинския; в противен случай
следете внимателно качеството на записа (стр. 49).
Основни операции
Запис
1 Плъзнете ключа HOLD•POWER ON/OFF към
центъра, за да освободите диктофона от функцията
HOLD за заключване на бутоните (стр. 11).
Извежда се прозорецът за режим стоп.
2 Изберете папката, в която желаете да записвате
файлове (стр. 26).
19BG
3 Насочете вградените в диктофона микрофони по
посока на източника на звука, който желаете да
запишете.
zСъвети
Можете да отворите стойката от задната страна на
диктофона и да поставете устройството в по-изправено
положение, когато стои на маса.
Ако стойката случайно се откачи, прикрепете я
както е показано на илюстрацията.
20BG
4 В режим “стоп” натиснете z REC/PAUSE.
Индикаторът за запис светва в червено. (Когато
настройката “LED” е зададена в положение “OFF” в
менюто (стр. 91), индикаторът не светва.)
z REC/PAUSE
(индикатор за
запис)
Не е необходимо да държите натиснат бутона z
REC/PAUSE, докато записвате.
Новият файл автоматично се записва след
последния запис.
Основни операции
Изминало време от текущия запис
Номер на файла, който се записва/
Общ брой записани файлове в тази
папка
zСъвет
Натискайки •DISP-MENU, можете да превключвате
между дисплеите, показващи изминалото и оставащото
време (стр. 28).
21BG
За да спрете записа
1 Натиснете x (стоп).
На дисплея се извежда съобщение “Accessing...”
(“Осъществяване на достъп...”) и диктофонът спира
в началото на текущия запис.
x
По-късно можете да установите местоположението
на записания файл по името и номера на файла.
Папка, съдържаща записа
Номерът на записа означава
последователността на записаните
файлове
Забележка, докато се осъществява достъп
Когато в прозореца на дисплея се изведе съобщение “Accessing...” (“Осъществяване
на достъп...”) или ако индикаторът за достъп мига в оранжево, това означава, че
диктофонът записва и запазва данни в паметта. Не вадете батериите и не свързвайте
или разкачайте USB променливотоковия адаптер (не е приложен в комплекта),
докато устройството приема данни. Ако го направите, данните може да се повредят.
22BG
Други операции
за да зададете
пауза на записа *
Натиснете z REC/PAUSE. Докато записът е на пауза, индикаторът за запис
мига в червено, а индикацията “PAUSE” мига в прозореца на дисплея.
за да освободите
паузата и да
възобновите записа
за да прослушате
текущия запис
веднага след като
бъде направен
Натиснете отново бутона z REC/PAUSE. Записът се възобновява
от точката, в която е бил спрян. (За да спрете записа след като сте го
поставили на пауза, натиснете x STOP.)
Натиснете и задръжте –. по време на запис или пауза при запис. Записът
спира и можете да търсите назад, докато слушате звука на бързи обороти.
След като освободите –., възпроизвеждането започва от тази точка.
* Паузата автоматично се освобождава и диктофонът преминава в режим стоп 1 час, след като сте я
активирали.
z Съвети
• Записаните с този диктофон файлове ще се запаметят като МР3 файлове.
• Можете да записвате до 199 файла във всяка папка.
• Можете да създавате нови папки или да изтривате ненужни папки, като използвате
приложения софтуер Sound Organizer (стр. 105).
Индикатор за оставаща памет
Чертите на индикатора за оставаща памет намаляват една по една, докато записвате.
Когато оставащото време достигне 10 минути, последната черта на индикатора започва
да мига. Когато оставащото време достигне 1 минута, дисплеят автоматично преминава
в режим на извеждане на оставащото време, което също мига. За да продължите записа,
първо изтрийте някои от файловете.
23BG
Основни операции
за да прослушате
съобщение по
време на запис
Натиснете N PLAY/STOP•ENTER. Записът спира и възпроизвеждането
започва от началото на съобщението, което току-що сте записали.
Оставащо
време
Мига
Запис според обстановката (избор на сцена)
Можете да промените опциите за запис като например режима на запис (стр. 89),
чувствителността на микрофона (стр. 89) и т.н., и да зададете препоръчителните им
стойности. За повече информация относно избора на сцени вижте стр. 33
24BG
Слушане
Възпроизвеждане
1 Плъзнете ключа HOLD•POWER ON/OFF към
центъра, за да изключите режима HOLD (стр. 11).
Извежда се прозорецът на режим стоп.
Основни операции
2 Изберете файла, който желаете да възпроизведете (стр. 26).
3 Натиснете N PLAY/STOP•ENTER.
Възпроизвеждането започва и индикаторът за
възпроизвеждане светва в зелено. (Когато настройката
“LED” е зададена в положение “OFF” в менюто (стр. 91),
индикаторът не свети.)
N PLAY/
STOP•ENTER
(индикатор за
възпроизвеждане)
25BG
4 Натиснете VOL –/+, за да регулирате силата на звука.
VOL –/+
PЗабележка
Когато настройката “AVLS” е зададена в положение “ON”
в менюто (стр. 85) и индикаторът “AVLS” свети, няма да
можете да увеличите силата на звука до ниво, надхвърлящо
граничното за функцията AVLS. Ако желаете да изключите
тази функция и да възпроизвеждате файловете с тяхната
оригинална сила на звука, използвайте менюто, за да
зададете настройката “AVLS” в положение “OFF”.
За да спрете възпроизвеждането
1 Натиснете x (стоп).
x
Избор на папка и файл
1 Натиснете FOLDER, за да изведете прозореца за избор на папка.
Текуща папка
Номер на текущия файл/
Общ брой файлове в
папката
26BG
FOLDER
2 Натиснете –. или >+, за да изберете папка.
При покупката на диктофона в него фабрично са
създадени 5 папки ( FOLDER01-05).
–., >+
N PLAY/
STOP•ENTER
4 Натиснете –. или >+ за да изберете файл.
–., >+
Натиснете >+ , за да изберете файл с по-голям номер.
Натиснете –. , за да изберете файл с по-малък номер.
27BG
Основни операции
3 Натиснете N PLAY/STOP•ENTER.
Други операции
за да спрете на текущата Натиснете NPLAY/STOP•ENTER. За да възобновите
позиция (функция за
възпроизвеждането от тази точка, натиснете отново NPLAY/
въвеждане на пауза при STOP•ENTER.
възпроизвеждането)
за да се върнете в
началото на текущия
файл
Натиснете –. веднъж.*1*2
за да се върнете към
предишните файлове
Неколкократно натиснете –.. (За да върнете няколко файла
назад, задръжте натиснат бутона в режим стоп.*3)
за да преминете към
следващия файл
за да преминете към
следващите файлове
Натиснете >+ веднъж.*1*2
Неколкократно натиснете >+. (За да преминете няколко
съобщения напред, задръжте натиснат бутона в режим стоп.*3)
*1 Когато е зададен маркер на запис, диктофонът преминава напред или назад до маркера преди
или след текущата точка от записа (стр. 64).
*2 Тези операции касаят случаите, когато “Easy Search” е зададен в положение “OFF” (стр. 50).
*3 В режим на непрекъснато търсене диктофонът прескача маркерите на записа.
Дисплей
A Информация за папка
Областите за запис и възпроизвеждане на папки, запазени на диктофона, се
управляват отделно и се различават според индикатора на папката.
(глас): Папка за запис. Тази област се използва за работа с файлове, записани с
диктофона (FOLDER01-FOLDER05).
(музика): Папка само за възпроизвеждане. Тази област се използва за работа с
МР3 файлове, прехвърлени от вашия компютър.
28BG
(подкаст): Папка само за възпроизвеждане. Тази област се използва за работа с подкаст
файлове, прехвърлени от вашия компютър.
При покупката на диктофона ще се изведат само папките (глас). Папките (музика) и
(подкаст) ще се изведат, когато прехвърляте файлове от вашия компютър (стр. 102, 106).
B Информация за файлове
Натиснете леко •DISP-MENU, за да превключите и проверите информацията за
файловете.
Файловете, записани с диктофона, се извеждат както следва.
Основни операции
Изминало време от файла
v
v
v
Извежда оставащото време за запис и оставащото време за
възпроизвеждане от файла в режими на възпроизвеждане и стоп.
• Ако има повече от 10 часа оставащо време, времето се извежда в
часове и минути.
• Ако има по-малко от 10 часа оставащо време, времето се извежда
в часове, минути и секунди.
Дата и час на записа
Име на файл (в режим “стоп” или в режим на възпроизвеждане):
Дата_номер на файл (например 100101_001, FM_100101_001)
v
Заглавие (в режим “стоп” или в режим на възпроизвеждане):
Дата_номер на файл (например 100101_001, FM_100101_001)
Име на изпълнител (в режим на възпроизвеждане) (например My Recording)
C Дисплей
(Външна памет)
(Външна памет) се извежда, когато поставите карта с памет в
Индикацията
диктофона. Можете да превключите между вградената памет и външен носител
(карта с памет) на диктофона (стр. 43).
29BG
Изтриване
PЗабележка
Веднъж изтрит, записът не може да бъде възстановен.
Избор на файл и изтриването му
1 Плъзнете ключа HOLD•POWER ON/OFF към
центъра, за да изключите режима HOLD (стр 11).
Извежда се прозорецът за режим стоп.
2 Докато диктофонът е в режим “стоп” или
възпроизвеждане, изберете файла, който
желаете да изтриете (стр. 26).
3 Натиснете ERASE.
Извежда се съобщението “Erase?” и посоченият файл
се възпроизвежда за потвърждение.
ERASE
30BG
4 Натиснете –. или >+, за да изберете “YES”.
–., >+
5 Натиснете NPLAY/STOP•ENTER.
N PLAY/
STOP•ENTER
След изтриването на файла останалите файлове
се преместват така, че да не остава празно място
между тях.
Изтрива се 11-ят файл, а
номерата на следващите файлове
намаляват с 1. Общият брой
файлове в папката намалява от
20 на 19.
За да отмените изтриването
1 На стъпка 4 от “Избор и изтриване на файл”
изберете “NO”, след което натиснете N PLAY/
STOP•ENTER.
N PLAY/
STOP•ENTER
31BG
Основни операции
На дисплея се извежда анимацията “Erasing...”
и избраният файл се изтрива.
Изтриване на друг файл
Изпълнете действията от стъпка 2 до стъпка 5 в “Избор и изтриване на файл”.
Изтриване на част от файл
Първо разделете файла на две части (стр. 67) и след като изберете частта, която
желаете да изтриете, продължете с действията от стъпка 3 до стъпка 5 в “Избор и
изтриване на файл”.
32BG
Други операции за запис
Промяна на настройките за запис
Избор на сцена за всяка
ситуация
Извежда се прозорецът с
настройки за избраната сцена.
N PLAY/
STOP•ENTER
•DISP–MENU
x
–., >+
1 Натиснете и задръжте •DISP-MENU в
режим стоп, за да влезете в менюто.
Извежда се прозорецът с менюто.
изберете желаната сцена, и след това
натиснете NPLAY/STOP•ENTER.
Извежда се индикаторът, който
съответства на избраната сцена.
4 Натиснете x (стоп), за да излезете
от менюто.
2 Натиснете –. или >+, за да
изберете “Scene Select”, и след това
натиснете NPLAY/STOP•ENTER.
Избрана сцена
33BG
Други операции за запис
В зависимост от различните сцени за
запис можете да промените опциите
за запис като например режима на
запис (стр. 89), чувствителността на
микрофона (стр. 89) и др. като върнете
настройките им в положенията им по
подразбиране.
3 Натиснете –. или >+, за да
Meeting
(Събрание) ( )
За да записвате в
разнообразни ситуации
като например в просторна
конферентна зала.
Voice Notes
(Гласови
бележки) ( )
За да записвате диктовка
като микрофонът е
поставен пред устата ви.
За да записвате човешки
глас на разстояние от 1 до
2 метра.
За запис на широк
диапазон от звуци като
например лекция в класна
стая или урок по солфеж.
Interview
(Интервю) ( )
Lecture
(Лекция) (
)
Audio IN (Аудио За запис от външно
устройство като например
вход) ( )
преносим CD/MD плейър
или касетофон, свързан с
диктофона чрез изходния
аудио конектор (стерео
минижак). Може да се
използва и за дублаж.
PЗабележки
• Не можете да настройвате режима на запис
по време на запис.
• Ако не извършите никаква операция в
рамките на 60 секунди след показването на
прозореца за избор на сцена, ще се изведе
екранът за режим “стоп”.
34BG
Съвети за по-добър запис
Освен изборът на сцена за запис
съществуват и други начини за постигане
на по-добри записи.
Запис на събрание
Когато отворите стойката от задната
страна и поставите диктофона върху
масата в по-изправено положение,
можете да записвате чист звук с намалено
ниво на шум и без смущения, причинени
от вибрациите на бюрото.
Запис на гласови бележки
Ако държите диктофона встрани от
устата си, ще предотвратите дишането
във вградения микрофон и така ще
постигнете запис на по-чист звук.
Вградени
микрофони
от задната страна на диктофона,
можете да поставите устройството в
по-изправено положение върху маса
и по-прецизно да регулирате ъгъла на
диктофона и на вградения микрофон.
Когато записвате хор или изпълнение
на пиано например, поставете
диктофона на маса на разстояние от
около 2 до 3 метра от изпълнителите.
Поставете диктофона с дисплея нагоре
и с вградения микрофон към източника
на звука.
Други операции за запис
Запис на интервю
Дръжте диктофона така, че
вграденият микрофон да сочи към
интервюирания.
Запис на музикално изпълнение
Ако монтирате статив (не е включен в
комплекта) или ако отворите стойката
35BG
Настройки за избор на сцена
За повече информация относно
елементите от менюто и настройките
вижте стр. 83 до 90.
(Събрание) (Гласови (Интервю)
( )
бележки) ( )
( )
VOR
Режим на
запис
OFF
OFF
OFF
192kbps 128kbps 192kbps
(ST)
(ST)
(STSP)
ЧувствиMedium
телност на
микрофона ( )
LCF
ON
(Отрязване
на ниските
честоти)
Избор
на вход
MIC IN
Low
( )
Medium
( )
ON
MIC IN
MIC IN
(Аудио
вход) (
Добавяне на запис към
предходно-записан файл
z REC/PAUSE x
–., >+
)
VOR
OFF
OFF
Режим
на запис
192kbps (ST)
192kbps (ST)
Чувствителност на
микрофона
LCF
(Отрязване
на ниските
честоти)
Избор
на вход
Medium
( )
36BG
Не можете да променяте настройките за
избор на сцена. Ако желаете да промените
някои опции от настройките като например
режима на запис (стр. 89), чувствителността
на микрофона (стр. 89) и др. за дадена
ситуация, използвайте менюто, за да
промените всяка от опциите.
N PLAY/
STOP•ENTER
•DISP–MENU
ON
(Лекция)
( )
PЗабележка
Low
( )
OFF
OFF
MIC IN
Audio IN
Когато настройката “Add/Overwrite” е
зададена в положение “Add”, можете да
добавите запис към възпроизвеждания
файл. Добавеният запис ще бъде
позициониран след текущия файл и ще
се счита за част от него.
При възпроизвеждане на файл 3
Файл 3
Файл 4
След добавяне на запис
Файл 3
Файл 4
Добавен запис
Настройката “Add/Overwrite” е
фабрично зададена в положение “OFF”.
Първо изберете файла, към който
желаете да добавите запис.
4 Натиснете x (стоп), за да излезете от
1 Натиснете и задръжте •DISP-MENU в
5 Когато файлът, към който ще добавяте
2 Натиснете –. или >+, за да
изберете “Add/Overwrite”, след което
натиснете NPLAY/STOP•ENTER.
запис, се възпроизведе, натиснете
zREC/PAUSE.
Индикацията “Add REC?” се извежда
на дисплея. За подробности относно
възпроизвеждането вижте стр. 25.
6 Докато на дисплея е изведена
индикация “Add REC?”, натиснете
zREC/PAUSE.
Индикаторът за запис светва в червено.
Записът започва.
3 Натиснете –. или >+, за да
изберете “Add”, след което натиснете
NPLAY/STOP•ENTER.
7 Натиснете x (стоп), за да спрете
записа.
PЗабележки
• Не можете да добавяте запис към файл,
който е достигнал лимита за максимален
размер на файл (500 MB).
37BG
Други операции за запис
режим “стоп”, за да влезете в менюто.
Извежда се прозорецът на менюто.
менюто.
• Не можете да добавяте запис към
MP3 файлове, които не са записани с
диктофона. Също така няма да можете да
добавяте запис към файлове, редактирани с
помощта на софтуера Sound Organizer.
• Режимът на запис за допълнителния запис е
същият като прибавения файл.
• Ако след стъпка 5 са изминали 10 минути,
трябва да повторите процедурата от стъпка
5 нататък.
Презапис на файл при
възпроизвеждане
Стартова точка на презаписа
Файл 2
Файл 3 Файл 4
Изтрита част
от Файл 2
Файл 2
Файл 3
Файл 4
Презаписана част от Файл 2
Първо изберете файла, който желаете да
презапишете.
N PLAY/
STOP•ENTER
•DISP–MENU
z REC/PAUSE
x
–., >+
Когато настройката “Add/Overwrite”
в менюто е зададена в положение
“Overwrite”, можете да презапишете
файла след избраната точка. Частта
след избраната точка се изтрива.
38BG
1 Натиснете и задръжте •DISP-MENU в
режим “стоп”, за да влезете в менюто.
Прозорецът на менюто се извежда.
2 Натиснете –. или >+, за да
изберете “Add/Overwrite”, след което
натиснете NPLAY/STOP•ENTER.
3 Натиснете –. или >+, за да
изберете “Overwrite”, след което
натиснете NPLAY/STOP•ENTER.
Настройката “Add/Overwrite” е
фабрично зададена за диктофона в
положение “OFF”.
менюто.
5 Когато възпроизведете файла, който
ще прибавяте, натиснете z REC/
PAUSE в позицията, след която
желаете да презапишете файла.
На дисплея се извежда
съобщението “Overwrite REC?”.
За подробности относно
възпроизвеждането вижте стр. 25.
6 Докато на дисплея се изведе
индикация “Overwrite REC?”,
натиснете z REC/PAUSE.
Индикаторът за запис светва в
червено. Записът започва.
7 Натиснете x (стоп), за да спрете записа.
Автоматично стартиране
на запис при разпознаване на
звук – функция VOR
N PLAY/
STOP•ENTER
•DISP–MENU
z REC/PAUSE
x
–., >+
PЗабележки
• Не можете да презаписвате MP3 файл, който
е достигнал лимита за максимален размер на
39BG
Други операции за запис
4 Натиснете x (стоп), за да излезете от
файл (500МВ). Можете да презапишете даден
файл дори когато той е достигнал лимита за
максимален размер, ако точката, след която ще
се извърши презаписът, не е достигнала лимита
за максимален размер.
• Не можете презаписвате MP3 файлове, които
не са записани с помощта на диктофона. Също
така няма да можете да презаписвате файлове,
редактирани с помощта на софтуера Sound
Organizer.
• Режимът на запис за допълнителния запис е
същият като прибавения файл.
• Ако след стъпка 5 са изминали 10 минути,
трябва да повторите процедурата от стъпка 5
нататък.
Можете да зададете функцията
VOR (Гласово активиране на запис)
в положение “ON”. По този начин
диктофонът ще активира запис, когато
разпознае звук, и ще въведе пауза, когато
няма звук. Така записът в периоди без
звук ще бъде елиминиран.
Функцията VOR е зададена в положение
“OFF” при покупката на диктофона.
4 Натиснете x (стоп), за да излезете от
менюто.
5 Натиснете
z REC/PAUSE.
В прозореца на дисплея се извеждат
”.
индикации “VOR” и “
1 Натиснете и задръжте •DISP–MENU в
режим стоп, за да влезете в менюто.
Извежда се прозорецът на менюто.
2 Натиснете –. или >+, за да
изберете “VOR”, след това натиснете
NPLAY/STOP•ENTER.
Записът спира на пауза, когато няма
звук, а индикацията “PAUSE” мига.
Когато диктофонът отново засече звук,
записът се възобновява.
За да отмените функцията VOR
На стъпка 3 задайте “VOR” в положение
“OFF”.
3 Натиснете –. или >+, за да
изберете “ON”, след това натиснете N
PLAY/STOP•ENTER.
40BG
PЗабележки
• Функцията VOR се влияе от шумовете
около вас. В менюто задайте “Mic Sensitivity” според условията на запис. Ако
след промяната на чувствителността на
микрофона качеството на записа не ви
задоволява, или за важни записи, задайте
“VOR” в менюто в положение “OFF”.
• Функцията VOR не работи за FM
запис (стр. 73).
Запис на карта с памет
Съвместими карти с памет
N PLAY/STOP•ENTER
•DISP–MENU
z REC/PAUSE
x
–., >+
Картите с памет, които можете да
използвате с този диктофон, са следните:
• Memory Stick Micro™ (M2™)
носител: Поддържат се до 16 GB.
• Карта microSD: Поддържат се microSD
карти (FAT16) с капацитет под 2 GB и
microSDHC карти (FAT32) с капацитет
от 4 GB до 32 GB.
Поставете M2™ така, че страната
с конекторите да сочи към вас.*
* Когато поставяте
картата с памет, като
държите диктофона
със задната му страна
към вас.
Поставете microSD картата така,
че етикетът да сочи към вас.*
Можете да записвате файлове и на карта
с памет в допълнение към вградената
памет.
Картите microSD/microSDHC, които са
тествани съгласно нашите стандарти, са
описаните по-долу.
microSD/microSDHC карти
Доставчик 2 GB 4 GB 8 GB 16
GB
32
GB
SONY
a
a
a
—
—
Toshiba
a
a
a
a
—
Panasonic
a
a
a
a
—
SanDisk
a
a
a
a
a
a: Тествани операции
–: Операции, които не са тествани
Към януари 2011
41BG
Други операции за запис
Не се поддържат карти с памет с
капацитет 64 MB или по-малко.
Тестването на модел ICD-AX412F е
извършено с карти с памет, налични в
търговската мрежа към януари 2011 г.
За актуална информация относно картите
с памет, които са тествани, моля, посетете
интернет страницата за поддръжка на диктофона:
http://support.sony-europe.com/DNA
В това ръководство M2™ и microSD се
наричат с общото название “карта с памет”.
Гнездата за M2™/microSD карти се
наричат “гнездо за картата с памет”.
Поради системните характеристики за
файловете на диктофона, вие можете да
записвате и възпроизвеждате файлове до
500MB, когато използвате карта с памет.
Можете да записвате до 4,074 файла на
всеки M2™ носител.
PЗабележка
Правилната работа на диктофона с всички
видове съвместими карти с памет не е
гарантирана.
Поставяне на карта с памет
Преди да започнете да записвате на
картата с памет не забравяйте да копирате
цялата информация от нея на компютър,
както и да форматирате носителя с
помощта на диктофона (стр. 94), така че
да няма никаква информация на него.
1 Отворете капачето на гнездото за
картата с памет, докато диктофонът е в
режим “стоп”.
42BG
2 Поставете M2™ или microSD карта
докрай в гнездото в посоката, указана
на илюстрацията на стр. 41, докато
щракне на мястото си. След това
затворете капачето.
Изваждане на картата с памет
Натиснете картата с памет, докато е в
гнездото. Когато изскочи, я извадете от
мястото й.
Структура на папки и файлове
Освен папките, във вградената памет се
създават и 5 папки на картата с памет.
Структурата на папките и файловете на
картата с памет се различава от тази на
вградената памет (стр. 98).
PЗабележки
• Не поставяйте и не изваждайте
картата с памет по време на запис/
възпроизвеждане/форматиране. В
противен случай може да повредите
диктофона.
• Не изваждайте картата с памет, докато на
дисплея е изведена анимацията “Accessing...”. В противен случай данните може
да се повредят.
• Ако диктофонът не разпознае картата
с памет, извадете носителя и отново го
поставете в диктофона.
• Затворете плътно капачето на гнездото за
карти. Също така не позволявайте в гнездото
да попадат течности, метални, запалими или
каквито и да било други предмети, различни
от карти с памет. Противното може да доведе
до пожар, токов удар или повреда.
3 Натиснете–. или >+, за да
изберете “Memory Card”, след това
натиснете N PLAY/ STOP•ENTER.
Превключване на носителя на запис
на диктофона към карта с памет
1 Натиснете и задръжте •DISP–MENU в
режим стоп, за да влезете в режим меню.
Ще се изведе прозорецът на режим
меню.
изберете “Select Memory”, след това
натиснете N PLAY/ STOP•ENTER.
Ако картата с памет е вече
форматирана, преминете към стъпка 7.
4 Ако картата с памет не е форматирана,
натиснете –. или >+, за да
изберете “Detail Menu”, след което
натиснете N PLAY/ STOP•ENTER.
5 Натиснете –. или >+, за да
изберете “Format”, след това натиснете
N PLAY/ STOP•ENTER.
На дисплея се извежда “Erase All
Data?”.
6 Натиснете –. или >+, за
да изберете “YES”, след това
натиснете N PLAY/ STOP•ENTER.
43BG
Други операции за запис
2 Натиснете –. или >+, за да
Настройката “Select Memory” е
фабрично зададена в положение
“Built-In Memory”.
7 Натиснете x (стоп), за да излезете от
менюто.
Извежда се
индикаторът
за картата с
памет
Използване на вградената памет
На стъпка 3 изберете “Built-In Memory”.
За да започнете записа
Изберете папката, след което натиснете
z REC/PAUSE. За повече информация
относно записа вижте стр. 19.
44BG
Запис посредством други устройства
Запис с външен микрофон
Външен микрофон
(не е приложен в
комплекта)
В прозореца на дисплея се извежда
съобщението “Select Input” (“Изберете
вход”).
Ако съобщението “Select Input”
(“Изберете вход”) не се изведе, задайте
входа от менюто (стр. 90).
2 Натиснете –. или >+, за
Жак m (микрофон)
да изберете “MIC IN”, след това
N PLAY/
STOP•ENTER
z REC/PAUSE
–., >+
x
1 Свържете външен микрофон (не е
приложен в комплекта) към жака m
(микрофон), когато диктофонът е в
режим стоп.
Когато режимът на запис е зададен
в положение “128kbps” (STSP) или
“192kbps” (ST) и използвате стерео
микрофон, можете да записвате звук в
стерео формат.
Настройката “Select Input” е фабрично
зададена в положение “MIC IN”.
3 Натиснете x (стоп), за да излезете от
менюто.
4 Натиснете z REC/PAUSE, за да
започнете записа.
Вградените микрофони автоматично
се изключват и диктофонът започва
запис от външния микрофон.
45BG
Други операции за запис
натиснете N PLAY/ STOP•ENTER.
Ако нивото на входния сигнал не
е достатъчно силно, настройте
чувствителността на микрофона на
диктофона.
Когато включите външен микрофон без
собствено захранване, той се захранва
автоматично от диктофона.
5 Натиснете x (стоп), за да спрете записа.
z Препоръчани микрофони
Можете да използвате микрофони с
електронни кондензатори на Sony ECM-CS10,
ECM-CZ10, ECM-DS70P, ECM-DS30P (не са
приложени в комплекта).
• Ако се запише телефонен сигнал ‘заето’
или ‘свободно’, е възможно разговорът
да се запише със слаб звук. В този случай
стартирайте записа, когато разговорът
започне.
• Възможно е функцията VOR (стр. 39)
да не работи в зависимост от вида на
телефона или състоянието на връзката.
• Не носим отговорност за каквито и да е
затруднения, дори в случай, че не успеете
да запишете разговор с помощта на
диктофона.
Запис от друго оборудване
CD плейър и др.
Запис на звук от стационарен или
мобилен телефон
Можете да използвате комплект микрофон
със слушалка с електронни кондензатори
ECM-TL1 (не е приложен в комплекта),
за да запишете звука от стационарен или
мобилен телефон.
Жак m (микрофон)
За подробности относно осъществяването
на връзката вижте инструкциите за
експлоатация, приложени към микрофона
ECM-TL1.
N PLAY/
STOP•ENTER
z REC/PAUSE
PЗабележки
–., >+
• След като извършите свързването, преди
записа проверете качеството на звука на
разговора и нивото на запис.
x
46BG
Можете да създавате MP3 файлове без
да използвате компютър, като запишете
звука от друго оборудване, свързано към
диктофона.
Когато изберете “Audio IN” в менюто
“Scene Select”, настройките, подходящи
за запис от друго устройство, се избират
автоматично. За повече информация
относно настройките вижте стр. 33.
1 Свържете другото устройство с
диктофона, когато той е в режим “стоп”.
Свържете изходния аудио конектор
(стерео мини щекер) на другото
устройство с жака m (микрофон) на
диктофона посредством приложения
аудио свързващ кабел.
Индикацията “Select Input” се извежда в
прозореца на дисплея.
Ако в дисплея не се изведе индикацията
“Select Input”, задайте източника на
входен сигнал в менюто (стр. 90).
да изберете “Audio IN”, след което
натиснете N PLAY/ STOP•ENTER.
“Select Input” е зададен фабрично в
положение “MIC IN”.
3 Натиснете x (стоп), за да излезете от
менюто.
4 Натиснете z REC/PAUSE, за да
стартирате записа.
Вградените микрофони автоматично
се деактивират и диктофонът започва
да записва звука от свързаното към
него устройство.
5 Стартирайте възпроизвеждането
на другото устройство, свързано с
диктофона.
6 Натиснете x (стоп), за да спрете записа.
PЗабележки
Когато изходният аудио сигнал на
свързаното към диктофона външно
устройство е моно и режимът на запис е
зададен в положение “128kbps” (STSP) или
“192kbps” (ST), звукът се записва само в
един канал.
47BG
Други операции за запис
z Съвети
• Преди да започнете запис ви препоръчваме
първо да направите пробен запис или да
проследите записа (стр. 49).
• Ако нивото на входния сигнал не е
достатъчно силно, свържете жака за
слушалки (минижак, стерео) на другото
оборудване към жака m (микрофон) на
диктофона и регулирайте силата на звука
на оборудването, свързано към диктофона.
2 Натиснете –. или >+, за
В този случай задайте режима на запис
в положение “48kbps(MONO)” (SP) или
“8kbps(MONO)” (LP), или използвайте
приложения адаптер, за да преобразувате
моно звук в стерео формат.
48BG
Операции по време на запис
Контролиране на записа
Жак i (слушалки)
VOL –/+
Други операции за запис
Ако свържете стерео слушалките
към жака i (слушалки), можете
да наблюдавате записа. Можете да
регулирате силата на наблюдавания
звук с помощта на бутона VOL –/+, като
нивото на запис не се променя.
PЗабележка
Ако кабелът на слушалките докосне
диктофона по време на контролиран запис,
диктофонът може да запише шумолене. За
да избегнете подобно шумолене, дръжте
кабела далеч от диктофона.
49BG
Други операции за възпроизвеждане
Промяна на настройките за възпроизвеждане
Удобни методи за
възпроизвеждане
Слушане с по-добро качество
на звука
• За да слушате от слушалки: Свържете
приложените слушалки към жака i
(слушалки). Вграденият говорител
автоматично се изключва.
• За да слушате от външен говорител:
Свържете активен или пасивен
говорител към жака i (слушалки).
Бързо откриване на точката,
в която желаете да започнете
възпроизвеждане (easy search)
Когато “Easy Search” е зададен в
положение “ON” (стр. 84) в менюто,
можете бързо да откриете точката, в която
желаете да започнете възпроизвеждане,
като неколкократно натиснете –. или
>+ по време на възпроизвеждане.
Можете да се върнете приблизително 3
секунди назад, натискайки веднъж –.,
или да преминете приблизително 10
секунди напред, натискайки веднъж >+.
Тази функция е полезна за откриване на
желана точка в дълъг запис.
50BG
Търсене напред/назад по време на
възпроизвеждане (cue/review)
• За да търсите напред (cue):
Натиснете и задръжте >+ по време
на възпроизвеждане и освободете в
точката, в която желаете да възобновите
възпроизвеждането.
• За да търсите назад (review):
Натиснете и задръжте –. по време
на възпроизвеждане и освободете в
точката, в която желаете да възобновите
възпроизвеждането.
Диктофонът започва да търси с бавна
скорост и възпроизвеждане на звук. Това
е полезно, за да можете да прослушате по
една дума напред или назад. След това, ако
натиснете и задържите бутона, диктофонът
започва да търси с по-висока скорост.
z Когато възпроизвеждате файловете
до края на последния файл
• Когато възпроизвеждате с нормална или
бърза скорост до края на последния файл,
индикацията “FILE END” (“Край на
файловете”) светва на дисплея за прибл.
5 секунди.
• Когато “FILE END” (“Край на файловете”)
и индикаторът за извършване на операция
изгаснат, диктофонът ще спре в началото
на последното съобщение.
• Ако натиснете и задържите –.,
докато съобщението “FILE END” (“Край
на файловете”) свети, файловете ще
се възпроизведат бързо, а нормалното
възпроизвеждане ще започне в точката, в
която освободите бутона.
• Ако последният файл е дълъг и желаете да
започнете възпроизвеждане в по-напреднала
част от него, натиснете и задръжте >+,
за да стигнете до края на файла, след това
натиснете –., докато индикацията “FILE
END” (“Край на файловете”) свети, за да се
върнете до желаната точка.
• За файлове, различни от последния,
преминете към началото на следващия файл
и възпроизведете назад до желаната точка.
N PLAY/
STOP•ENTER
•DISP–MENU
x
–., >+
PЗабележки
• Ефектът от функцията за изрязване
на шума може да се различава според
условията, при които е записан гласът.
• Когато използвате вградения говорител,
функцията за изрязване на шум не
действа.
• Когато слушате FM радио, функцията за
изрязване на шума не действа.
Задаване на ниво за изрязване на
шума
1 Натиснете и задръжте •DISP–MENU
в режим “стоп” или в режим на
възпроизвеждане, за да влезете в
менюто.
Прозорецът с менюто се извежда.
51BG
Други операции за възпроизвеждане
Намаляване на шума в записите и
подобряване отчетливостта на
човешкия глас
- функция за изрязване на шума
Когато плъзнете ключа NOISE CUT
в положение “ON” в режима на
възпроизвеждане, всички странични
шумове, различни от човешки глас, се
ограничават. Файлът се възпроизвежда
с подобрено качество на звука, тъй
като шумът от всички честотни ленти,
включително човешкият глас, е намален.
2 Натиснете . или >+, за да
изберете “Detail Menu”, след което
натиснете N PLAY/ STOP•ENTER.
Опцията “Noise Cut Level” е фабрично
зададена в положение “Maximum”.
5 Натиснете x (стоп), за да излезете от
менюто.
Отмяна на функцията за
изрязване на шумa
Плъзнете ключа NOISE CUT в положение
“OFF”.
3 Натиснете
. или >+, за да
изберете “Noise Cut Level”,
след което натиснете N PLAY/
STOP•ENTER.
Извежда се прозорецът за настройка
“Noise Cut Level”.
Регулиране на скоростта на
възпроизвеждане - функция DPC
(Цифров контрол на тона)
4 Натиснете . или >+, за да
изберете “Maximum” или “Minimum”,
след което натиснете N PLAY/
STOP•ENTER.
52BG
SPEED+/–
Mожете да регулирате скоростта на
възпроизвеждане между 0.50 и 2.00
пъти от нормалната скорост. Файлът
ще се възпроизведе с естествено
звучене благодарение на функцията за
цифрова обработка.
1 Плъзнете ключа DPC (SPEED CTRL) в
положение “ON.”
2 По време на възпроизвеждане,
натиснете SPEED +/-, за да регулирате
скоростта на възпроизвеждане.
–: Скоростта намалява с 0.05 пъти
всеки път, когато натиснете бутона
(от x0.50 до x1.00).
+: Скоростта се увеличава с 0.10 пъти
всеки път, когато натиснете бутона (от
х1.00 до х2.00).
Когато задържите натиснат някой
от тези бутони, скоростта се сменя
непрекъснато.
съобщението “DPC is OFF” и не
можете да регулирате скоростта на
възпроизвеждане. Задайте ключа
DPC(SPEED CTRL) в положение “ON”.
• Функцията за изрязване на шум (стр.
51) няма да работи, когато настройката
“DPC(SPEED CTRL)” е зададена в
положение “ON”.
Избор на режим на
възпроизвеждане
N PLAY/
STOP•ENTER
•DISP–MENU
x
–., >+
Скоростта на възпроизвеждане е
фабрично зададена в положение “×0.70”.
За да се върнете към
нормално възпроизвеждане
Можете да изберете режим за
възпроизвеждане според ситуацията с
помощта на бутоните или от менюто.
Плъзнете ключа DPC (SPEED CTRL) в
положение “OFF.”
PЗабележки
• Ако натиснете SPEED +/-, докато
ключът DPC(SPEED CTRL) е зададен
в положение “OFF”, се извежда
53BG
Други операции за възпроизвеждане
A-B
Възпроизвеждане на всички
файлове от дадена папка без
прекъсване – непрекъснато
възпроизвеждане
1 Натиснете и задръжте •DISP–MENU
в режим “стоп” или в режим на
възпроизвеждане, за да влезете в менюто.
Извежда се прозорецът с менюто.
2 Натиснете –. или >+, за да изберете
“Detail Menu”, и после натиснете N
PLAY/ STOP•ENTER.
3 Натиснете –. или >+, за да изберете
“Continuous Play”, и после натиснете N
PLAY/ STOP•ENTER.
4 Натиснете –. или >+, за да
изберете “ON”, и после натиснете N
PLAY/ STOP•ENTER.
54BG
Опцията “Continuous Play” е фабрично
зададена в положение “OFF”.
5 Натиснете x (стоп), за да излезете от
менюто.
Възстановяване на
нормалното възпроизвеждане –
възпроизвеждане на единичен файл
Изберете “OFF” на стъпка 4.
Повторно възпроизвеждане на
един и същ файл
По време на възпроизвеждане натиснете
и задръжте N PLAY/ STOP•ENTER,
“1”.
докато се изведе индикация
Избраният файл ще се възпроизвежда
повторно.
За да възстановите нормалното
възпроизвеждане, натиснете отново N
PLAY/ STOP•ENTER.
Неколкократно възпроизвеждане
на определена част - A-B repeat
1 По време на възпроизвеждане
натиснете
(повторение) A-B, за да
отбележите началната точка A.
Извежда се запитване “A-B B?”.
2 Натиснете отново (повторение) A-B,
нова начална точка А. След това
отбележете нова крайна точка В, както е
описано в стъпка 2.
PЗабележка
Не може да поставяте точките A и B в
близост до началото или края на файловете,
както и около маркировките на записа.
за да отбележите крайната точка B.
Извежда се индикация “ A-B” и
отбелязаната част се възпроизвежда
неколкократно.
Други операции за възпроизвеждане
За да се върнете към нормално
възпроизвеждане:
Натиснете N PLAY/ STOP•ENTER.
За да спрете повторното
възпроизвеждане на частта А-В:
Натиснете x (стоп).
За да промените отбелязаната част A-B
за повторно възпроизвеждане:
По време на А-В повторно
възпроизвеждане натиснете отново
(повторение) A-B, за да отбележите
55BG
Възпроизвеждане на файл в желано от вас
време с аларма
N PLAY/
STOP•ENTER
•DISP–MENU
Прозорецът с менюто се
извежда.
2 Натиснете –. или >+, за
да изберете “Alarm”, след което
натиснете N PLAY/STOP•ENTER.
x
–., >+
Можете да включите аларма и да
започнете възпроизвеждане на избран
файл в желано от вас време. Можете да
възпроизвеждате файла на определена
дата, веднъж седмично или по едно и
също време всеки ден. Можете също да
задавате аларма за определен файл.
1 Изберете файла, който желаете да
възпроизведете с аларма.
2 Влезте в режима за настройка на
алармата.
1 Натиснете и задръжте • DISP-MENU
в режим “стоп” или в режим на
възпроизвеждане, за да влезете в
менюто.
56BG
3 Натиснете –. или >+, за да
изберете “ON”, след което натиснете
N PLAY/STOP•ENTER.
Опцията “Alarm” е фабрично
зададена в положение “OFF”.
3 Задайте дата и час за алармата.
1 Натиснете –. или >+, за
да изберете “Date” (“Дата”),
ден от седмицата или “Daily”
(“Ежедневно”), след това натиснете
NPLAY/STOP•ENTER.
2 Когато изберете “Date”:
Задайте последователно годината,
месеца, деня, часа и минутата, както
е описано в “Стъпка 4: Сверяване на
часовника” на стр. 16.
Когато изберете ден от седмицата
или “Daily”:
Натиснете –.или >+, за да
зададете часа, след това натиснете
N PLAY/STOP•ENTER, натиснете
–.или >+, за да зададете
минутите, след това натиснете N
PLAY/STOP•ENTER.
4 Натиснете –.или >+, за да
менюто.
Индикатор за аларма
Beep&Play Избраният файл се
възпроизвежда след като
прозвучи алармата.
Beep
Прозвучава само алармата.
Play
Възпроизвежда се само
избраният файл.
Промяна на настройката за аларма
Изберете файла, чиито настройки за
аларма желаете да промените, след което
следвайте стъпки от 2 до 5.
За да отмените настройката за
аларма
Фабричната настройка за вид на
алармата е “Beep&Play”.
Извежда се съобщението “Executing...”
(“Изпълнява се...”).
Следвайте стъпки 1 и 2. На стъпка 2- 3
изберете “OFF” и натиснете N PLAY/
STOP•ENTER. Алармата се отменя и
индикаторът на алармата изчезва от
прозореца на дисплея.
Когато настъпи зададената дата и час
В зададеното време в прозореца на
дисплея ще се изведе съобщение
“ALARM”, а алармата и избраното
съобщение ще се възпроизведат с
избрания тип за алармата.
57BG
Други операции за възпроизвеждане
изберете любима аларма, и след това
натиснете N PLAY/STOP•ENTER.
5 Натиснете x (стоп), за да излезете от
Когато възпроизвеждането приключи,
диктофонът ще спре автоматично.
(Когато типът на алармата е зададен
в положение “Beep&Play” (“Звуков
сигнал и възпроизвеждане”) или “Play”
(“Възпроизвеждане”), диктофонът ще
спре в началото на избрания файл).
За да спрете възпроизвеждането
на алармата
Натиснете който и да е от бутоните
с изключение на VOL +/-, докато
алармата се чува. Ако функцията
HOLD е активирана, можете да спрете
възпроизвеждането на алармата, като
натиснете който и да е бутон.
PЗабележки
• Можете да задавате само по една аларма на
съобщение.
• Ако часовникът не е сверен или няма
записани съобщения, няма да можете да
настроите алармата.
• Алармата ще прозвучи, дори ако сте
задали “Beep” (“Звуков сигнал”) в
положение “OFF” в менюто (стр. 92).
58BG
• Ако времето за включване на алармата
настъпи, докато диктофонът приема
данни и т.н., алармата може автоматично
да се отмени.
• Ако трябва да се възпроизведе повече от
една аларма, само първият файл ще се
възпроизведе с аларма.
• Ако разделите файл, който е зададен
като аларма, настройките за алармата
остават активни само за първата част от
разделения файл.
• Ако изтриете файл, който е зададен за
аларма, се изтрива и самата аларма.
• Не може да задавате подкаст файлове за
възпроизвеждане с аларма.
• Не може да се задават аларми за файлове,
записани на картата с памет.
Възпроизвеждане посредством други устройства
1 Свържете жака i (слушалки) на
Запис с друго
оборудване
Касетофон, мини
диск рекордер
и др.
Жак i (слушалки)
диктофона към външния входен
конектор на другото оборудване,
като използвате приложения аудио
свързващ кабел.
2 Натиснете N PLAY/STOP•ENTER,
3 Натиснете едновременно x (стоп)
N PLAY/
STOP•ENTER
x
Можете да записвате звука от диктофона с
друго оборудване.
на диктофона и на свързаното
оборудване, за да спрете записа.
z Съвет
Ако звукът на записа не е достатъчно
силен, увеличете звука на диктофона
(стр. 26).
Преди да започнете записа ви
препоръчваме първо да направите пробен
запис.
59BG
Други операции за възпроизвеждане
за да започнете възпроизвеждане
и едновременно с това настройте
свързаното оборудване в режим на
запис.
Файлът от диктофона ще бъде
записан на свързаното оборудване.
Редактиране на файлове
Подреждане на файлове в папка
Преместване на файл
в различна папка
N PLAY/
STOP•ENTER
•DISP–MENU
x
–., >+
4 Натиснете –.или >+, за да
изберете “Move File”, след което
натиснете N PLAY/STOP•ENTER.
1 Изберете файла, който желаете да
преместите.
2 Натиснете и задръжте • DISP-MENU в
режим “стоп”, за да влезете в менюто.
Извежда се прозорецът с менюто.
5 Натиснете –.или >+, за да
изберете папката, в която желаете да
преместите файла, след което натиснете
N PLAY/STOP•ENTER.
3 Натиснете –. или >+, за да
изберете “Move & Copy”, след което
натиснете N PLAY/STOP•ENTER.
60BG
Извежда се анимацията “Moving
File...” и файлът се премества, като
заема последната позиция в папката
за запис.
Когато местите файл в друга папка,
оригиналният файл в предишната
папка ще бъде изтрит.
операция, поставете картата с памет,
която ще използвате за копиране, в
гнездото за карта с памет.
6 Натиснете x (стоп), за да излезете от
1 Изберете файла, който желаете да
менюто.
За да отмените преместването
на файла
Натиснете x (стоп) преди стъпка 5.
PЗабележки
• Не можете да премествате подкаст
файлове.
• Не можете да премествате защитени
файлове (стр. 70).
• Не можете да премествате файлове от
едната памет на другата.
Копиране на файл на друг
носител
копирате.
Ако ще копирате файл от картата с
памет към вградената памет, задайте
настройката за носител на запис в
положение “Memory Card” (стр. 43).
2 Натиснете и задръжте • DISP-MENU в
режим “стоп”, за да влезете в менюто.
Извежда се прозорецът с менюто.
3 Натиснете –. или >+, за да
изберете “Move & Copy”, след което
натиснете N PLAY/ STOP•ENTER.
Редактиране на файлове
Гнездо за картата
с памет
N PLAY/
STOP•ENTER
•DISP–MENU
x
–., >+
Можете да копирате файлове от
вградената памет на картата с памет
и обратно, което е полезно при
архивиране. Преди да започнете тази
61BG
4 Натиснете –. или >+, за
да изберете “File Copy”, след което
натиснете N PLAY/ STOP•ENTER.
За да отмените копирането,
докато то се извършва
Натиснете x (стоп) преди стъпка 5.
Прекратяване на операцията по
копиране, докато то се извършва
Индикациите “Copy to Memory Card”
или “Copy to Built-In Memory” се
извеждат и се извежда прозорецът за
избор на папка.
5 Натиснете –. или >+, за да
изберете папката, в която желаете да
копирате файла, след което натиснете
N PLAY/ STOP•ENTER.
Извежда се анимацията “Copying...” и
файлът се копира, като заема последната
позиция в папката за запис. Файлът ще
се копира със същото име като името на
оригиналния файл.
6 Натиснете x (стоп), за да излезете от
менюто.
62BG
Докато на дисплея е изведена
анимацията “Copying...” от стъпка 5,
натиснете x (стоп).
PЗабележки
• Преди да започнете да копирате файл, не
забравяйте да проверите индикатора за
батерията. Ако батериите са изтощени, е
възможно да не можете да копирате файлове.
• Ако в носителя на запис няма достатъчно
място, може да не успеете да копирате
файлове.
• Не можете да копирате подкаст файлове.
• Не вадете, не поставяйте карта с памет
и не изключвайте диктофона по време
на копиране. В противен случай може да
повредите файловете.
Изтриване на всички
файлове в дадена папка
N PLAY/
STOP•ENTER
•DISP–MENU
x
–., >+
PЗабележка
Ако избраната папка съдържа защитен
файл (стр. 70), няма да можете да изтриете
този файл.
4 Натиснете –. или >+, за
да изберете “Erase All”, след това
натиснете N PLAY/ STOP•ENTER.
1 Изберете папката, съдържаща
файловете, които желаете да изтриете,
докато диктофонът е в режим стоп.
2 Натиснете и задръжте •DISP-MENU,
за да влезете в менюто.
Извежда се прозорецът с менюто.
3 Натиснете –. или >+, за да
изберете “Delete”, след което
натиснете N PLAY/ STOP•ENTER.
Индикацията “Erase All?” се извежда
на дисплея.
5 Натиснете –. или >+, за да
изберете “YES”, след това натиснете
N PLAY/ STOP•ENTER.
За да отмените изтриването
Изберете “NO” на стъпка 5, след това
натиснете N PLAY/ STOP•ENTER.
63BG
Редактиране на файлове
В прозореца на дисплея се
извежда анимацията “Erasing...”
(“Изтриване...”) и всички файлове в
избраната папка се изтриват.
6 Натиснете x (стоп), за да излезете от
менюто.
Използване на маркировка на запис
Прибавяне на маркировка към
запис
N PLAY/
STOP•ENTER
–., >+
T-MARK
Можете да маркирате точка във файла,
така че по-лесно да я откривате, а също
и за да разделите по-късно файла в
маркираната точка. Всеки файл може
да бъде маркиран с до максимум 98
маркировки.
Докато записвате, възпроизвеждате или
сте въвели пауза при запис, натиснете
T-MARK в точката, която искате да
маркирате.
Индикаторът (Маркировка на записа)
премигва три пъти, след което маркерът
е поставен.
PЗабележки
• Можете да поставяте маркери само за
файлове, записани с диктофона. Ако
редактирате файловете с помощта на
приложения софтуер Sound Organizer,
е възможно да не успеете да поставите
маркерите.
• Не можете да поставите два маркера
към един запис, ако разстоянието между
маркерите е по-малко от 0,5 секунди.
• Не можете да поставяте маркери в
самото начало или в самия край на
файловете.
• Ако даден файл вече вече има 98
маркировки, не можете да добавите
още маркери.
• Когато поставяте маркер по време на
възпроизвеждане, възпроизвеждането
спира.
Откриване на определен
маркер на записа и стартиране
на възпроизвеждането от
зададената позиция
В режим стоп натиснете –. или >+.
Когато индикаторът (Маркировка на
записа) премигне веднъж, натиснете N
PLAY/ STOP•ENTER.
64BG
Изтриване на маркировка от
запис
4 Натиснете –. или >+, за да
изберете “Erase Track Mark?”, и после
натиснете N PLAY/ STOP•ENTER.
N PLAY/
STOP•ENTER
•DISP–MENU
x
–., >+
1 Спрете в позиция след маркировката,
която желаете да изтриете.
2 Натиснете и задръжте • DISP-MENU,
докато диктофонът е в режим стоп, за
да влезете в менюто.
3 Натиснете –. или >+, за да
5 Натиснете –. или >+, за да
изберете “YES”, след това натиснете
N PLAY/ STOP•ENTER.
В прозореца на дисплея се извежда
съобщение “Erasing...” (“Изтриване...”)
и избраната маркировка на записа ще
се изтрие.
Позиция, в която сте спрели
изберете “Delete”, и после натиснете
N PLAY/ STOP•ENTER.
Изтриване на
маркировка на записа
Ще се изтрие маркировката,която се
намира точно преди позицията, в която
сте спрели записа.
6 Натиснете x (стоп), за да излезете от
менюто.
65BG
Редактиране на файлове
Извежда се прозорецът с менюто.
Извежда се съобщението “Erase Track
Mark?”, при което индикаторът за
маркер на запис и номерът на маркера
за изтриване ще премигнат.
За да отмените изтриването
Изберете “NO” на стъпка 5 и след това
натиснете N PLAY/STOP•ENTER.
Едновременно изтриване
на всички маркировки за
избрания файл
4 Натиснете –. или >+, за да
изберете “Erase All Track Marks?”, и
после натиснете N PLAY/STOP•ENTER.
N PLAY/
STOP•ENTER
•DISP–MENU
x
–., >+
Извежда се съобщението “Erase All
Track Marks?”.
5 Натиснете –. или >+, за да
1 Изберете файла със запис, чиято
маркировка искате да изтриете.
2 Натиснете и задръжте • DISP-MENU,
докато диктофонът е в режим стоп, за
да влезете в менюто.
Извежда се прозорецът с менюто.
3 Натиснете –. или >+, за да
изберете “Delete”, и после натиснете
N PLAY/STOP•ENTER.
66BG
изберете “YES”, и после натиснете N
PLAY/STOP•ENTER.
В прозореца на дисплея се извежда
съобщение “Erasing...” (“Изтриване...”)
и всички маркировка на записа се
изтриват едновременно.
6 Натиснете x (стоп), за да излезете от
менюто.
За да отмените изтриването
Изберете “NO” на стъпка 5 и след това
натиснете N PLAY/STOP•ENTER.
Разделяне на файл
Разделяне на файл в
настоящата позиция
N PLAY/
STOP•ENTER
•DISP–MENU
x
2 Натиснете и задръжте • DISP-MENU,
докато диктофонът е в режим стоп, за
да влезете в менюто.
Извежда се прозорецът с менюто.
3 Натиснете –. или >+, за да
изберете “Divide”, след което натиснете
N PLAY/STOP•ENTER.
–., >+
1 Спрете файла в позицията, в която
4 Натиснете –. или >+, за да
изберете “Divide Current Position”, след
това натиснете N PLAY/STOP•ENTER.
Извежда се съобщението “Divide?”.
желаете да го разделите.
67BG
Редактиране на файлове
Можете да разделите даден файл в
режим стоп на две части като към всяка
от частите се задава номер на файл.
Разделяйки даден файл, можете по-лесно
да откриете определена точка, от която
да започва възпроизвеждането, а това
е полезна опция при дълги записи като
например запис на събрание. Можете да
разделяте даден файл колкото желаете
пъти до достигне на максимално
разрешения за дадена папка брой файлове.
5 Натиснете –. или >+, за да
изберете “YES”, след това натиснете N
PLAY/STOP•ENTER.
Извежда се съобщението “Dividing…” и
файлът се разделя. Към двете части на
разделения файл се прибавят наставки
с пореден номер (“_1” за оригиналния
файл и “_2” за новия файл).
Файл 1
Файл 2
Файл 3
Файлът се разделя
Файл 1 Файл 2_1 Файл 2_2
Файл 3
• Ако разделите даден файл и ако на
по-малки от 0.5 секунди от точката
на разделяне има поставен маркер,
въпросният маркер се изтрива.
• Не можете да разделяте файлове в самото
им начало или край поради системни
ограничения.
За да отмените разделянето
Изберете “NO” на стъпка 5 и след това
натиснете N PLAY/STOP•ENTER.
Разделяне на файл в
маркираните позиции
Добавя се наставка с пореден номер към
всяка от разделените части.
6 Натиснете x (стоп), за да излезете от
N PLAY/
STOP•ENTER
•DISP–MENU
менюто.
PЗабележки
• За да разделите файл, в паметта трябва
да има останало свободно място.
• Когато разделите даден файл, за който са
указани заглавие и име на изпълнител, тези
данни се прехвърлят и към новия файл.
• Не можете да разделяте файлове, които
не са записани с помощта на диктофона
(например такива, прехвърлени от
компютър). Също така, възможно е и да не
можете да разделяте файлове, редактирани
с помощта на приложения софтуер Sound
Organizer.
• Веднъж разделен, файлът не може да бъде
възстановен в оригиналното му състояние.
68BG
x
–., >+
1 Изберете файла, който желаете да
разделите.
2 Натиснете и задръжте •DISP-MENU,
докато диктофонът е в режим “стоп”,
за да влезете в менюто.
Извежда се прозорецът с менюто.
3 Натиснете –. или >+, за да
Файл 1
изберете “Divide”, и после натиснете
N PLAY/STOP•ENTER.
Файлът се разделя
Файл 1_01 Файл 1_02
Файл 1_03
Към всяка от разделените части се добавя
наставка с пореден номер.
6 Натиснете x (стоп), за да излезете от
менюто.
За да отмените разделянето
4 Натиснете –. или >+, за да
изберете “Divide All Track Marks”, след
това натиснете N PLAY/STOP•ENTER.
На стъпка 5 изберете “NO” и след това
натиснете N PLAY/STOP•ENTER.
z Съвет
За да отмените разделянето, докато
операцията се изпълнява за всички останали
маркери на записа, натиснете x (стоп).
Файловете, получени след разделянето
преди отмяната, си остават разделени.
PЗабележки
5 Натиснете –. или >+, за да
изберете “YES”, и после натиснете N
PLAY/STOP•ENTER.
Извежда се съобщението “Dividing …” и
файлът се разделя при всички маркировки.
Всички налични до този момент
маркировки за файловете се изтриват.
• Разделянето на даден файл изисква
наличието на определено свободно място в
паметта.
• Когато разделите даден файл, за който са
указани заглавие и име на изпълнител, тези
данни се прехвърлят и към новия файл.
• Не можете да разделяте файлове, които
не са записани с помощта на диктофона
(например такива, прехвърлени от
компютър). Възможно е също да не можете
да разделяте файлове, редактирани с
помощта на приложения софтуер Sound
Organizer.
• Веднъж разделен, файлът не можете
да бъде върнат към оригиналното му
състояние.
BG
69
Редактиране на файлове
Извежда се съобщението “Divide
All Track Marks?”.
Защита на файл
3 Натиснете –. или >+, за да
изберете “Protect”, и после натиснете
N PLAY/
STOP•ENTER
•DISP–MENU
x
N PLAY/STOP•ENTER.
4 Натиснете –. или >+, за да
изберете “ON”, след това натиснете N
PLAY/STOP•ENTER.
–., >+
За да предотвратите случайното
изтриване или редактиране на важните
файлове, можете да защитите данните.
Когато защитите файл, индикаторът
(защита) се извежда в прозореца с
информация за файла, което показва,
че файлът ще може само да се чете и не
може да бъде изтрит или редактиран.
5 Натиснете x (стоп), за да излезете от
менюто.
Индикатор за
защита
1 Изведете файла, който желаете да
защитите.
2 Натиснете и задръжте • DISP-MENU,
докато диктофонът е в режим “стоп”,
за да влезете в менюто.
Извежда се прозорецът с менюто.
За да освободите защитата
Изберете защитения файл, след което
извършете стъпки от 2 до 5. На стъпка 4
изберете “OFF”, и после натиснете N
PLAY/STOP•ENTER.
PЗабележка
Не можете да задавате защита за подкаст
файлове.
BG
70
Слушане на FM радио
Настройка на FM радиостанция
Настройка на радиостанция
чрез сканиране на честоти
N PLAY/
STOP•ENTER
•DISP–MENU
1 Натиснете и задръжте •DISP-MENU,
докато диктофонът е в режим “стоп”, за
да влезете в менюто.
Извежда се прозорецът с менюто.
2 Натиснете–. или >+, за да
изберете “FM Radio”, и след това
натиснете N PLAY/STOP•ENTER.
x
–., >+
Кабелът на стерео слушалките служи
като FM антена, затова включете
слушалките в жака i (слушалки),
когато желаете да слушате FM радио.
• Не можете да зареждате батериите,
докато приемате FM радио.
• Функцията DPC(SPEED CTRL) и
функцията NOISE CUT за изрязване на
смущенията не работят в режим на FM
приемане.
3 Натиснете за кратко •DISP-MENU,
за да преместите курсорите(b, B) от
двете страни на горния ред, показващ
честотата в прозореца на дисплея.
71BG
Слушане на FM радио
PЗабележки
Диктофонът преминава в режим
FM радио.
Диктофонът вече е готов за търсене
на станции чрез сканиране на честоти.
Настройка на запаметени
радиостанции
4 Неколкократно натиснете –. или
>+, за да настроите дадена станция.
5 Натиснете x (стоп), за да изключите
FM радиото.
Автоматично сканиране на радио
честоти
На стъпка 4 натиснете и задръжте –.
или >+, докато цифрите, указващи
честотата, започнат да се променят в
прозореца на дисплея. Диктофонът
започва автоматично да сканира радио
честотите и спира, когато открие чист
сигнал от радиостанция. Ако не можете да
настроите дадена радиостанция, натиснете
неколкократно –. или >+, за да
промените честотата стъпка по стъпка.
Дисплей, когато слушате FM
радио
Индикация FM
Радио честота
Чувствителност
на приемника
Запаметен номер
72BG
N PLAY/
STOP•ENTER
•DISP–MENU
x
–., >+
Ако вече имате запаметени FM
радиостанции (стр. 74), можете да
настроите която и да е от тях, като
изберете съответния й номер.
1 Натиснете и задръжте •DISP-MENU в
режим “стоп”, за да влезете в менюто.
Извежда се прозорецът с менюто.
2 Натиснете –. или >+, за да
изберете “FM Radio”, и после натиснете
N PLAY/STOP•ENTER.
Записна FM
радиопредавания
z REC/PAUSE
x
1 Настройте станцията, която желаете
Диктофонът преминава в режим
FM радио.
3 Натиснете за кратко •DISP-MENU,
за да преместите курсорите (b, B) от
двете страни на долния ред, показващ
честотата в прозореца на дисплея.
да запишете.
2 Натиснете z REC/PAUSE, за да
стартирате записа.
3 Натиснете x (стоп), за да спрете записа.
P Забележки
Диктофонът вече е готов за настройка
на запаметена радиостанция.
4 Неколкократно натиснете –. или
>+, докато желаният номер (P) на
запаметената станция се изведе.
5 Натиснете x (стоп), за да изключите
FM радиото.
73BG
Слушане на FM радио
• Когато диктофонът приема FM радио, не
можете да променяте паметта, нито да
избирате папки. Предварително изберете
паметта и папката, където желаете да
запишете FM радио предаването.
• Функциите “Mic Sensitivity”, “VOR” и
“LCF” не работят при запис на FM радио.
Запаметяване на FM радиостанции
Автоматично запаметяване
на FM радиостанции
N PLAY/
STOP•ENTER
•DISP–MENU
На дисплея се извежда индикацията
“Auto Preset?”.
x
–., >+
Диктофонът може автоматично да
намери радиостанции и да ги запише
под съответни номера. Използвайки
менюто за запаметяване на станции,
можете да запазите автоматично до 30 FM
радиостанции.
1 Натиснете и задръжте •DISP-MENU
по време на FM приемане, за да влезете
в менюто.
Извежда се прозорецът с менюто.
2 Натиснете –. или >+, за да
изберете “Auto Preset”, и после
натиснете N PLAY/ STOP•ENTER.
74BG
3 Натиснете –. или >+, за да
изберете “YES”, и после натиснете N
PLAY/ STOP•ENTER.
Диктофонът автоматично сканира
наличните радио честоти и
станциите се запазват в паметта,
подреждайки се възходящо по
честота. При автоматично запазване
на FM радиостанции, номерата, които
задавате, започват да мигат на екрана.
За да спрете автоматичното
запаметяване
Натиснете x (стоп). Номерата на
станциите, запазени до момента, в който
натискате бутона x (стоп), остават в
паметта.
Ръчно запаметяване на FM
радиостанции
Станцията се запазва в паметта под
определения номер.
PЗабележка
N PLAY/
STOP•ENTER
–., >+
Можете да запазите дадена FM станция
под определен номер. Диктофонът може
да запамети до 30 FM радиостанции.
1 Следвайте стъпки от 1 до 4 от “
Настройка на радиостанция чрез
сканиране на честоти” (стр. 71) и
настройте радиостанцията, която желаете
да запазите. Ако станцията не е запазена,
на екрана се извежда индикацията “ - -/P”.
В този случай можете да запаметите
въпросната станция под нов номер.
2 Натиснете N PLAY/STOP•ENTER.
Изтриване на запаметени
FM радиостанции
N PLAY/
STOP•ENTER
–., >+
1 Следвайте стъпки от 1 до 4 от
“Настройка на запаметени
радиостанции” (стр. 72) и настройте
радиостанцията, за да изведете номера
на записана станция, който желаете да
изтриете.
2 Натиснете N PLAY/STOP•ENTER.
На екрана се извеждат номера на
станцията и индикацията “Erase Preset?”.
3 Натиснете –. или >+, за да
изберете “YES”, и след това натиснете
N PLAY/STOP•ENTER.
Номерът на станцията ще се промени
в “--/P.”
75BG
Слушане на FM радио
На екрана се извеждат номерът на
станцията и индикацията “Assign to
Preset?”.
3 Натиснете –. или >+, за да
изберете “YES”, и после натиснете N
PLAY/STOP•ENTER.
Ако изминат 10 секунди след извеждането
на индикацията “Assign to Preset?”,
операциите по настройката се отменят.
Промяна на настройките за прием на FM радио
Промяна на
чувствителността на FM
радио приемника
N PLAY/
STOP•ENTER
•DISP–MENU
x
3 Натиснете –. или >+, за да
изберете “DX” или “LOCAL”, и после
натиснете N PLAY/ STOP•ENTER.
–., >+
Можете да задавате чувствителност на
приемника, докато слушате FM радио.
1 Натиснете и задръжте •DISP-MENU
по време на FM приемане, за да
влезете в менюто.
Извежда се прозорецът с менюто.
2 Натиснете –. или >+, за
да изберете “DX/LOCAL”, и после
натиснете N PLAY/ STOP•ENTER.
4 Натиснете x (стоп), за да излезете от
менюто.
DX
Обикновено избирайте тази
настройка.
LOCAL Ако има смущения или
прекъсване на FM предаването,
причинени от силно електрическо
поле около излъчващата антена
на предаващата станция и т.н.,
изберете тази настройка.
Опцията “DX/LOCAL” е фабрично
зададена в положение “DX”.
76BG
2 Натиснете –. или >+, за да
PЗабележка
Изберете “DX”, когато състоянието за
прием на диктофона не е добро, тъй като
сигналът е слаб.
изберете “Scan Sensitivity”, и после
натиснете N PLAY/ STOP•ENTER.
Превключване на
чувствителността на
сканиране
N PLAY/
STOP•ENTER
•DISP–MENU
x
3 Натиснете –. или >+, за да
изберете “High” или “Low”, и после
натиснете N PLAY/ STOP•ENTER.
–., >+
Можете да променяте чувствителността
на сканиране, когато запазвате FM
радиостанции.
по време на FM приемане, за да
4 Натиснете x (стоп), за да излезете от
менюто.
влезете в менюто.
Извежда се прозорецът с менюто.
77BG
Слушане на FM радио
1 Натиснете и задръжте •DISP-MENU
Чувствителността на сканиране е
фабрично зададена в положение “High”.
Превключване между
говорител и слушалки за
извеждане на FM радио
2 Натиснете –. или >+, за да
изберете “Audio Output”, и после
натиснете N PLAY/STOP•ENTER.
N PLAY/
STOP•ENTER
•DISP–MENU
x
–., >+
При прием и запис на FM радио
можете да превключвате между звук от
говорителя и звук от слушалките, като
използвате менюто.
1 Натиснете и задръжте •DISP-MENU
по време на FM приемане, за да влезете
в менюто.
Извежда се прозорецът с менюто.
78BG
3 Натиснете –. или >+, за да
изберете “Headphones” или “Speaker”, и
после натиснете N PLAY/STOP•ENTER.
Извеждането на звука от FM радиото
е фабрично зададено в положение
“Headphones” (“Слушалки”).
4 Натиснете x (стоп), за да излезете от
менюто.
Функции в менюто
Извършване на настройки за менюто
N PLAY/
STOP•ENTER
•DISP–MENU
x
–., >+
Когато избирате “Divide”, “Move &
Copy”, “Delete” или “Detail Menu”,
натиснете –. или >+, за да
изберете параметъра от подменюто,
за който желаете да извършите
настройка, и после натиснете N
PLAY/ STOP•ENTER.
за да влезете в менюто.
Извежда се прозорецът с менюто.
3 Натиснете –. или >+, за да
изберете настройката, която желаете да
зададете, и после натиснете N PLAY/
STOP•ENTER.
2 Натиснете
–. или >+, за да
изберете параметър в менюто, за който
желаете да извършите настройка, и после
натиснете N PLAY/STOP•ENTER.
79BG
Функции в менюто
1 Натиснете и задръжте •DISP-MENU,
4 Натиснете –. или >+, за да
извършите настройката, и после
натиснете N PLAY/ STOP•ENTER.
5 Натиснете x (стоп), за да излезете от
менюто.
PЗабележка
Ако не натиснете бутон в рамките на 1
минута, режимът за работа с менюто
автоматично се отменя и прозорецът ще се
върне към нормалния дисплей.
За да се върнете към предходния
прозорец
В процеса на работа с менюто натиснете
•DISP-MENU.
Когато се изведе екранът за избор в
екрана на подменюто, след като сте
избрали “Divide”, “Move & Copy”,
“Delete” или “Detail Menu”, натиснете
–. или >+, за да изберете
“[Back]”, и после натиснете N PLAY/
STOP•ENTER, за да се върнете в
прозореца на основното меню.
80BG
За да излезете от менюто
Натиснете x (стоп).
Настройки на менюто
Опции в менюто
Операционен режим (a: настройката може да бъде
извършена / —: настройката не може да бъде извършена)
Режим на
Режим Режим на
стоп
възпроизвеждане запис
Режим на
FM радио
приемане
Режим на
запис на
FM радио
a
—
—
—
—
Add/Overwrite
a
—
—
—
—
VOR
a
—
a
—
—
Easy Search
a
a
—
—
—
Alarm
a
—
—
—
—
AVLS
a
a
—
a
a
Protect
a
—
—
—
—
Divide
a
—
—
—
—
Divide Current Position
a
—
—
—
—
Divide All Track Marks
a
—
—
—
—
[Back]
a
—
—
—
—
a
—
—
—
—
Move File
a
—
—
—
—
File Copy
a
—
—
—
—
[Back]
a
—
—
—
—
a
—
—
—
—
Erase Track Mark
a
—
—
—
—
Erase All Track Marks
a
—
—
—
—
Erase All
a
—
—
—
—
[Back]
a
—
—
—
—
Move & Copy
Delete
Функции в менюто
Scene Select
81BG
Опции в менюто
Операционен режим (a: настройката може да бъде
извършена / —: настройката не може да бъде извършена)
Режим на
Режим Режим на
стоп
възпроизвеждане запис
Режим на
FM радио
приемане
Режим на
запис на
FM радио
Select Memory
a
—
—
—
—
FM Radio
a
—
—
—
—
Auto Preset
—
—
—
a
—
DX/LOCAL
—
—
—
a
a
Scan Sensitivity
—
—
—
a
—
Audio Output
—
—
—
a
a
Detail Menu
—
82BG
a
a
a
a
REC Mode
a
—
—
a
—
Mic Sensitivity
a
—
a
—
—
LCF(Low Cut)
a
—
a
—
—
Select Input
a
—
—
—
—
Continuous Play
a
a
—
—
—
Noise Cut Level
a
a
—
—
—
LED
a
—
—
—
—
Language
a
—
—
—
—
Date&Time
a
—
—
—
—
Time Display
a
—
—
—
—
Beep
a
—
—
—
—
USB Charge
a
—
—
—
—
Auto Power Off
a
—
—
—
—
Format
a
—
—
—
—
[Back]
a
a
a
—
—
Опции в менюто
Настройки (*: Фабрична настройка)
Scene Select (Избор
на сцена)
В зависимост от ситуацията ви позволява да избирате
сцена за запис измежду следните възможности: Meeting (Събрание) ( ), Voice Notes (Гласови бележки) ( ),
Interview (Интервю) ( ), Lecture (Лекция) ( ), Audio IN
(Аудио вход) ( ).
Вижте страница
33
z Съвет
Когато изберете сцена, опциите за запис, които са
описани по-долу, се задават автоматично в оптимално
положения спрямо ситуациите за запис: Режим на запис
(стр. 89), Чувствителност на микрофона (стр. 89), LCF
(Изрязване на ниските честоти) (стр. 90), VOR (стр. 39).
Add/Overwrite
(Добавяне/Презапис)
36, 38
39
PЗабележка
Функцията VOR не работи при запис на FM радио (стр. 73).
83BG
Функции в менюто
VOR (Гласово
активиране на запис)
Позволява добавянето на запис към записан файл или
презаписа на даден файл по време на възпроизвеждане.
Add:
Можете да добавяте записи.
Overwrite:
Можете да презаписвате.
OFF*:
Не можете нито да добавяте записи, нито да
презаписвате.
Задава функцията VOR (Гласово активиране на запис).
ON:
Записът започва, когато диктофонът засече
звук, и спира на пауза, когато не се чува звук,
предотвратявайки записа в периоди без звук.
Функцията VOR се активира, когато натиснете z REC/
PAUSE.
OFF*:
Функцията VOR не работи.
Опции в менюто
Настройки (*: Фабрична настройка)
Easy Search
(Лесно търсене)
Задава функцията за лесно търсене.
ON:
Можете да прескочите около 10 секунди напред, като
натиснете >+, или можете да преминете около 3 секунди
назад, като натиснете –.. Тази функция е полезна,
когато искате да откриете желана точка в дълъг запис.
OFF*:
Функцията за лесно търсене не работи. Когато натиснете
>+ или –., файлът ще премине напред или назад.
50
Alarm (Аларма)
Активира алармата.
ON:
Алармата е включена. Задайте датата, часа или деня от
седмицата, или изберете ежедневно възпроизвеждане,
след което задайте следните видове аларми.
Beep&Play: Избраният файл се възпроизвежда след
прозвучаване на алармата.
Beep: Прозвучава само алармата.
Play: Възпроизвежда се само избраният файл.
OFF*:
Алармата е изключена.
56
84BG
Вижте страница
Опции в менюто
АVLS (Система
за автоматично
ограничение на
силата на звука)
Настройки (*: Фабрична настройка)
Вижте страница
Задава функцията AVLS (Система за автоматично
ограничение на силата на звука).
ON*:
Функцията AVLS поддържа умерена сила на звука и
действа само при слушане със слушалките.
OFF:
Функцията AVLS не работи и звукът се възпроизвежда
с оригиналната си сила. Когато зададете функцията в
положение “OFF”, се извежда съобщението “Advice
to not listen at high VOL” и се чува звуков сигнал.
Натиснете NPLAY/STOP•ENTER, за да се върнете в
прозореца с менюто.
12
PЗабележки
Protect (Защита)
Защитава файл, за да предотвратите изтриването,
разделянето или преместването му.
ON:
Файлът ще бъде защитен
OFF*:
Защитата не се осъществява.
Функции в менюто
• Когато тази функция е изключена, внимавайте да не
слушате с прекалено силен звук.
• Когато слушате звук със слушалките, функцията
AVLS автоматично се включва след определено време,
дори ако в менюто сте задали настройката “AVLS” в
положение “OFF”.
• Ако зададете силата на звука на ниво, което надвишава
граничното за функцията AVLS, звукът автоматично
ще се намали до умерено ниво, когато изключите
диктофона.
70
85BG
Опции в менюто
Divide Current Position
(Разделяне
в
настоящата
позиция)
Divide All
Track Marks
(Разделяне
на всички
маркировки
на записа)
Move & Copy Move File
(Преместване (Преместване
и копиране) на файл)
Divide
(Разделяне)
Настройки (*: Фабрична настройка)
Вижте страница
Разделя файла на две части.
YES:
Файлът се разделя на две части.
NO:
Файлът не се разделя.
67
Разделя файла на части при маркировките.
YES:
Файлът ще се раздели на части, следвайки
всички поставени маркировки.
NO:
Разделянето на части няма да се извърши.
68
Премества избрания файл към избраната папка.
Преди да се опитате да преместите файла,
изберете го и след това преминете към прозореца
с менюто.
File Copy
Копира избрания файл от вградената памет към
(Копиране на желаната папка на картата с памет и обратно.
Преди да се опитате да копирате файла, изберете
файл)
го и след това преминете към прозореца с менюто.
Delete
(Изтриване)
Erase
Track Mark
(Изтрива
маркировката
на записа)
Изтрива маркировката на записа преди
настоящата позиция.
YES:
Маркировката на файла ще бъде изтрита.
NO:
Маркировката на файла няма да бъде изтрита.
Изтрива всички маркировки от избрания файл.
Erase All
Track Marks YES:
Изтрива всички маркировки на файла.
(Изтрива
NO:
всички
Не изтрива маркировките на файла.
маркировки
на записа)
86BG
60
61
65
66
Настройки (*: Фабрична настройка)
Delete
Erase All
(Изтриване) (Изтриване
на всички)
Изтрива всички файлове в избраната папка.
Натиснете FOLDER, за да изведете прозореца
за избор на папка преди да изтриете файлове, и
да изберете папка, от която ще изтривате всички
файлове; след това преминете към прозореца с
менюто.
YES:
Изтрива всички файлове от избраната папка.
NO:
Отказва операцията по изтриване на всички
файлове.
Select Memory
(Избор на памет)
Избира носител, който да се използва за
съхранение на файлове, или такъв, съдържащ
файла, който желаете да възпроизведете,
редактирате или копирате.
Built-In Memory*:
Избира вградената памет на диктофона.
Memory Card:
Избира картата с памет, поставена в гнездото
за карти.
Вижте страница
62
43
Функции в менюто
Опции в менюто
PЗабележка
FM Radio (FM радио)
Auto Preset
(Автоматична
настройка)
Когато в диктофона няма поставена карта с
памет, автоматично се избира вградената памет.
Диктофонът влиза в режим на FM радио.
Служи за автоматично сканиране на наличните
радио честоти. Станциите се запаметяват в
паметта.
YES:
Автоматичното запазване на станции се включва.
NO:
Автоматичното запазване на станции се
изключва.
71
74
87BG
Опции в менюто
Настройки (*: Фабрична настройка)
DX/LOCAL
Задава чувствителността на приемника, докато
слушате FM радио.
DX*:
Обикновено избирайте тази настройка.
LOCAL:
Изберете тази настройка, ако има смущения
или прекъсване на FM предаването, причинени
от силно електрическо поле около излъчващата
антена на предаващата станция и т.н..
Вижте страница
76
PЗабележка
Изберете “DX”, когато състоянието на прием на
диктофона не е добро, тъй като сигналът е слаб.
Scan Sensitivity
(Чувствителност при
сканиране)
Audio Output
(Изход за звука)
88BG
Задава чувствителността на търсене, когато
запаметявате FM радиостанции.
High*:
Задава висока чувствителност на търсене (в
прозореца се извежда “SCAN H”).
Low:
Задава ниска чувствителност на търсене (в
прозореца се извежда “SCAN L”).
При прием или запис на FM радио можете да
превключвате между звука от говорителя и звука
от слушалките.
Headphones*:
Звукът се извежда през слушалките.
Speaker:
Звукът се извежда през говорителя
(говорителите).
77
78
Опции в менюто
Настройки (*: Фабрична настройка)
Detail Menu REC Mode Задава режим на запис включително качество на
(Меню с
(Режим на звука.
подробности) запис)
192kbps*:
Вижте страница
–
Режим на стерео запис (в прозореца се извежда
индикация “ST”)
128kbps:
Режим на стандартен стерео запис (в прозореца
се извежда индикация “STSP”)
48kbps(MONO):
Режим на стандартен моно запис (в прозореца се
извежда индикация “SP”)
8kbps(MONO):
Режим на моно запис с голяма продължителност
(в прозореца се извежда индикация “LP”)
–
Функции в менюто
Mic
Задава чувствителността на микрофона.
Sensitivity High:
(ЧувствиЗа да записвате звук далеч от диктофона или слаб
телност на
звук като например запис, направен в просторна
микрофона) стая (извежда се като “
” в прозореца).
Medium*:
За да записвате звука от нормален разговор
или среща като например запис, направен в
конферентна стая или по време на интервю.
(извежда се като “ ” в прозореца).
Low:
За да записвате диктовка като микрофонът
е поставен пред устата ви, за запис на звук
близо до диктофона или за запис на силен звук
(извежда се като “ ” в прозореца).
PЗабележка
Настройката за чувствителност на микрофона не
работи при FM прием (стр. 73).
89BG
Опции в менюто
Настройки (*: Фабрична настройка)
Detail Menu LCF
(Меню с
(Отрязване
подробности) на ниските
честоти)
Задава функцията LCF (Филтър за изрязване
на ниските честоти) така че ниските честоти да
бъдат изрязани и по този начин виещият шум от
вятъра се редуцира; така ще запишете по-чисти
съобщения.
ON:
Функцията LCF се активира.
OFF*:
Функцията LCF се отменя.
Вижте страница
–
PЗабележка
Функцията LCF не работи при FM прием (стр. 73).
Select Input Тази настройка задава външното входящо
(Избор на устройство, свързано към жака m (за микрофон),
вход)
което ще се използва за запис.
MIC IN*:
Изберете, когато записвате файлове с помощта на
външен микрофон.
Audio IN:
Изберете, когато записвате с помощта на друго
устройство.
Continuous Задава режим на продължително възпроизвеждане.
Play (Про- ON:
дължително Файловете от една папка се възпроизвеждат един
възпроизслед друг.
веждане)
OFF*:
Файлът се възпроизвежда и диктофонът спира в
началното на следващия файл.
Noise Cut
Level (Ниво за
отрязване на
смущенията)
90BG
Задава ниво на изрязване на смущенията, когато
диктофонът възпроизвежда файл, записан с помощта на
функцията за изрязване не шум.
Maximum*:
За по-интензивно изрязване на шума.
Medium:
За по-слабо изрязване на шума. Изберете тази
опция, ако не можете добре да доловите звук, когато
настройката “Noise Cut Level” е зададена в положение
“Maximum”.
45, 46
53
52
Опции в менюто
Настройки (*: Фабрична настройка)
Detail Menu
(Меню с
подробности)
Служи за включване или изключване на
индикатора за достъп, запис или възпроизвеждане,
докато се извършва операция.
ON*:
При използване на паметта, при запис или
възпроизвеждане, индикаторът светва или
премигва.
OFF:
Индикаторът не свети и не мига дори по време
на операция.
LED
Вижте страница
–
PЗабележка
18
Функции в менюто
Когато диктофонът е свързан към компютъра,
индикаторът за операция свети или мига, дори ако
настройката “LED” е зададена в положение “OFF”.
Language Определя езика, който да бъде използван за
(Език)
извеждане на съобщенията, менютата и т.н.
Deutsch (Немски), English* (Английски),
Español (Испански), Français (Френски), Italiano
(Италиански), Русский (Руски)
91BG
Опции в менюто
Настройки (*: Фабрична настройка)
Вижте страница
16
Detail Menu Date&Time Сверява часовника, за да можете да използвате
(Меню с
(Дата и час) алармата или да записвате датата и часа.
подробности)
1 Натиснете и задръжте •DISP-MENU, за да влезете
в менюто. Изберете “Detail Menu”, след което
“Date&Time”.
2 Натиснете –. или >+, за да изберете
“Auto(Synchronizing)” или “Manual”, след което
натиснете NPLAY/STOP•ENTER.
Auto(Synchronizing)*:
Когато свържете диктофона към компютър, на
който е стартиран софтуерът Sound Organizer,
часовникът автоматично се сверява с този на
компютъра.
Manual:
Служи за задаване на година, месец, ден, час и
минута по ред.
3 Когато изберете “Manual”, натиснете –. или
>+, за да зададете годината, месеца, деня,
часа и минутата в този ред, след което натиснете
N PLAY/STOP•ENTER.
За да зададете годината, използвайте последните
две цифри. Когато зададете минутите, ще се
стартира анимацията “Executing...”.
Time Display Указва как да се извежда часовникът.
(Дисплей с 12-Hour:
време)
12:00AM = полунощ, 12:00PM = обяд
24-Hour*:
0:00 = полунощ, 12:00 = обяд
Beep (Звуков Определя дали да звучи звуков сигнал или не.
сигнал)
ON*:
Ще прозвучи звуков сигнал, който указва, че
дадена операция е приета или че има грешка.
OFF:
Няма да прозвучи звуков сигнал.
PЗабележка
Алармата ще прозвучи дори ако в менюто сте задали
“Beep” в положение “OFF”.
92BG
–
–
Опции в менюто
Настройки (*: Фабрична настройка)
Вижте страница
–
Detail Menu USB Charge Включва или изключва функцията за зареждане на
(Меню с
(USB
батериите чрез USB връзка.
подробности) зареждане) ON*:
Акумулаторните батерии се зареждат.
OFF:
Акумулаторните батерии не се зареждат.
PЗабележка
Ако използвате USB променливотоков адаптер
(не е приложен в комплекта), за да свържете
диктофона към мрежата от 220 V, можете да
заредите акумулаторните батерии (не са приложени
в комплекта) независимо от настройката.
Автоматично изключва диктофона, ако не използвате
устройството за периода, зададен в тази настройка.
5min:
Диктофонът ще се изключи след прибл. 5 минути.
10min*:
Диктофонът ще се изключи след прибл. 10 минути.
30min:
Диктофонът ще се изключи след прибл. 30 минути.
60min:
Диктофонът ще се изключи след прибл. 60 минути.
OFF:
Диктофонът няма да се изключи автоматично
–
Функции в менюто
Auto Power
Off (Автоматично
изключване
на захранването)
93BG
Опции в менюто
Настройки (*: Фабрична настройка)
Detail Menu Format
(Меню с
(Форматиподробности) ране)
Служи за форматиране на текущо-избраната памет
(вградена или карта с памет), изтрива цялата
информация от паметта и връща структурата на
папките към фабричното й състояние.
YES:
Извежда анимацията “Formatting...” и паметта се
форматира.
NO:
Операцията по форматиране не се извършва.
Вижте страница
–
PЗабележки
• Форматирайте паметта само с функцията за
форматиране на самия диктофон.
• Преди да стартирате операцията по форматиране
изберете паметта, която желаете да форматирате
(стр. 43).
• Когато форматирате паметта, цялата информация,
съхранявана в диктофона, ще бъде изтрита. Не
можете да възстановите изтритата информация
след като форматирате паметта.
• Ако форматирате вградената памет, ръководството
за употреба, което се съхранява на нея, също
ще бъде изтрито. За да получите друго копие на
ръководството, посетете началната страница за
поддръжка на Sony:
http://support.sony-europe.com/DNA
94BG
Използване на компютър
Използване на диктофона с компютър
Можете да прехвърляте данни между
диктофона и компютъра, когато
свържете двете устройства.
Копиране на съобщения от
диктофона и запаметяването
им на компютър (стр. 101)
Изисквания към системата на
компютъра
За подробности относно системните
изисквания за вашия компютър вижте
стр. 106, 119.
PЗабележка
Когато диктофонът е свързан към
компютър, операциите му и приемането на
FM сигнала са изключени.
Използване на диктофона
като USB памет (стр. 104)
Свързване на диктофона
към компютър
Можете да съхранявате на диктофона
изображения или текст, запаметени в
компютъра.
Работа и редактиране на
файлове със софтуера Sound
Organizer (стр. 105)
Приложеният към диктофона
софтуер Sound Organizer позволява
прехвърлянето на файлове, записани
с рекордера, към компютъра, където
да работите с тях и да ги редактирате.
Можете и да прехвърляте MP3 и подкаст
файлове от компютъра към диктофона.
Използване на компютър
Копиране на музикални файлове
от компютър на диктофон и
възпроизвеждането им (стр. 102)
Компютър
Към USB порта
на компютъра
Диктофон
Към конектора
(USB)
USB свързващ
кабел
95BG
За да прехвърляте файлове между
диктофона и компютъра, трябва да
свържете двете устройства едно към друго.
1 Свържете
(USB) конектора на
диктофона към USB порта на
компютъра посредством приложения
USB кабел, като внимателно вкарате
всеки от конекторите докрай.
2 Уверете се, че диктофонът е правилно
разпознат.
На екрана на Windows: отворете
“My Computer” или “Computer” и
се уверете, че “IC RECORDER” или
“MEMORY CARD” са разпознати.
На екрана на Macintosh: уверете се, че
на декстопа се извежда “IC RECORDER” или “MEMORY CARD”.
Компютърът разпознава диктофона
веднага щом се установи връзка. Докато
диктофонът е свързан към компютъра,
в прозорца на дисплея му е изведено
съобщението “Connecting”.
PЗабележки
• Нормалните операции с диктофона не са
гарантирани, ако свържете повече от две
USB устройства към компютъра.
96BG
• Правилната работа не е гарантирана, ако
използвате диктофона с USB хъб или с
USB кабел, различен от доставения със
самото устройство.
• В зависимост от USB устройствата, които
са свързани едновременно, е възможно
да възникне неизправност.
• Преди да свържете диктофона
към компютър проверете дали в
устройството има поставени батерии.
• Препоръчваме ви да изключвате
диктофона от компютъра, когато връзката
им не е наложителна, за да ги използвате.
Структура на папките и
файловете
Папките и файловете се извеждат на
екрана на компютъра, както е показано
по-долу.
За Windows и Explorer или за Macintosh
и Finder, файловете и папките може да се
изведат, като отворите “IC RECORDER”
или “MEMORY CARD”.
Вградена памет
*1
“IC RECORDER”
Папка за запис
на файлове, като
използвате диктофона
VOICE*1
*2
FOLDER01
FOLDER05
Папка, прехвърлена от
вашия компютър
MUSIC
Диктофонът поддържа до 8 нива на папки,
прехвърлени към него.
MP3
*4
Ако отделно прехвърляте MP3 файлове, те
се класифицират все едно са в “No Folder”.
MP3
PODCASTS
*5
Ръководството за употреба на диктофона се
съхранява в папката “Instructions” точно под
папката “IC RECORDER”.
NEWS*2
MP3
MP3
Conversation*2
MP3
MP3
MP3
MP3
Instructions*5
*4
*3
*3
z Съвети
• Диктофонът може да извежда информация
за MP3 файловете като например заглавие
или име на изпълнител и т.н. Тази функция
е полезна, ако въвеждате информация за ID3
етикет с помощта на софтуера, с който сте
създали MP3 файловете на компютъра си.
• Файловете, за които няма регистрирани
заглавие и име на изпълнител, ще се изведат
в дисплея на диктофона с информация “No
Data”.
Когато диктофонът е свързан с компютъра и
настройката за носител на запис е “Memory
97BG
Използване на компютър
*3
POP
J-POP*2
Дори ако файлът е прехвърлен директно под
папката VOICE, диктофонът го разпознава
и борави с него като с файл, прехвърлен от
компютърa. Когато прехвърляте файлове
от компютъра към диктофона, поставете
файловете в някоя от папките VOICE.
Името на папката, в която се съхраняват
MP3 или подкаст файловете, ще се изведе
на диктофона във вида, в който е и затова
препоръчваме предварително да зададете
име, което е лесно за запомняне. Папките,
показани на илюстрацията, са с примерни
имена.
Card” (стр. 43), структурата на папките е
различна от тази, когато изберете носител в
“Built-In Memory”.
Memory Stick Micro™ (M2™)
“MEMORY CARD”
microSD карта
“MEMORY CARD”
PRIVATE
Sony
MSSONY
Папка за запис
на файлове, като
използвате диктофона
VOICE
Папка за запис
на файлове, като
използвате диктофона
VOICE
FOLDER01
FOLDER01
FOLDER05
FOLDER05
Папка, прехвърлена от
вашия компютър
MUSIC
Папка, прехвърлена от
вашия компютър
MUSIC
POP
J-POP
POP
MP3
J-POP
MP3
PODCASTS
MP3
NEWS
MP3
PODCASTS
NEWS
MP3
Conversation
MP3
MP3
MP3
MP3
MP3
Conversation
MP3
MP3
MP3
MP3
98BG
MP3
MP3
Структура на папките, изведени
в дисплея на диктофона
Дисплей на файл, записан чрез
диктофона
Структурата на папките се извежда
по различен начин в сравнение с
компютъра в дисплея на диктофона.
Индикаторите на папките се извеждат на
дисплея на диктофона, както следва:
: Папка за файлове, записани с
помощта на диктофона.
: Папка, прехвърлена от компютъра.
(Извежда се, когато прехвърлите
MP3 файлове от компютъра.)
Извеждат се папки за файлове, записани
с помощта на диктофона (папки под
папката VOICE).
Дисплей с MP3 файл, прехвърлен
от компютъра
Използване на компютър
: Папка за подкаст файлове,
прехвърлени от компютър. (Извеждат
се, когато прехвърлите подкаст
файлове от компютъра.)
PЗабележка
Ако в папките или
не са налични
никакви файлове, които може да бъдат
възпроизведени чрез диктофона, тези папки
няма да се изведат на екрана му. Папките
ще се изведат дори ако не съдържат
никакви файлове.
Папките по-долу ще се изведат сред
прехвърлените от компютъра папки.
• Папки в папката MUSIC, които
съдържат файлове (ако някоя папка
има няколко нива, всички папки се
извеждат паралелно)
• Папките – прехвърлени на места,
различни от папката MUSIC или
PODCASTS
99BG
• Папка “No Folder” (Ако прехвърляте
отделно MP3 файлове, те ще се
изведат в тази папка.)
Дисплей с подкаст файл, прехвърлен
от компютъра
Извеждат се папки за подкаст файлове,
прехвърлени от компютъра.
За да прехвърляте подкаст файлове от
компютъра на диктофона, използвайте
приложения софтуер Sound Organizer.
Изключване на
диктофона от
компютъра
Следвайте процедурите по-долу; в
противен случай данните може да се
повредят.
1 Уверете се, че индикаторът за достъп
и възпроизвеждане на диктофона не
светят.
100BG
2 Извършете операциите, описани подолу, на вашия компютър.
За Windows, щракнете с левия бутон
следната иконата, намираща се в долния
край на десктопа:
t Щракнете с левия бутон върху “Eject
IC RECORDER”. Иконата и менюто
може да се различават в зависимост от
операционната система.
За Macintosh, изтеглете “IC RECORDER”
от десктопа към “Trash” и го пуснете.
За повече информация относно
изключването на диктофона от компютъра
вижте инструкциите за експлоатация на
вашия компютър.
3 Изключете USB свързващия кабел от
диктофона и USB порта на компютъра.
Копиране на файлове от диктофона и
запаметяването им на компютър
z За да копирате файл или папка
(изтеглете и пуснете)
Можете да копирате файлове и папки от
диктофона на компютър, където да ги
съхранявате.
(стр. 95).
2 Копирайте файловете или папките,
които желаете да прехвърлите на
компютъра.
1 Щракнете и задръжте,
2 изтеглете,
3 и после пуснете.
3 Изключете диктофона от компютъра
(стр. 100).
Изтеглете и пуснете файловете или
папките, които желаете да копирате,
от “IC RECORDER” или “MEMORY
CARD” на твърдия диск на компютъра.
101BG
Използване на компютър
1 Свържете диктофона към компютъра
Копиране на MP3 файлове от компютъра на
диктофона и възпроизвеждане
върху “IC RECORDER” или “MEMORY CARD”.
Диктофонът може да разпознае до
400 папки. Можете да копирате до 199
файла във всяка папка. Освен това,
диктофонът може да разпознае до
4,095 файлове и папки за един носител
с памет.
Можете да копирате МР3 файлове
от компютър на диктофон, като ги
изтеглите и пуснете, след което можете
да ги възпроизведете с помощта на
диктофона.
3 Изключете диктофона от компютъра
Копиране на МР3 файлове
от компютър на диктофона
(изтегляне и пускане)
1 Натиснете FOLDER.
2 Натиснете –. или >+, за да
1 Свържете диктофона към вашия
компютър (стр. 95).
2 Копирайте папката, в която се
съхраняват МР3 файлове на диктофона.
За Windows и Explorer, или за Macintosh и Finder, изтеглете и пуснете
папката, съдържаща МР3 файловете
BG
102
(стр. 100).
Възпроизвеждане на МР3
файлове, копирани от
компютъра на диктофона
изберете папката ( ), в която MP3
файловете се съхраняват, и след това
натиснете N PLAY/STOP•ENTER.
3 Натиснете –. или >+, за да
изберете MP3 файла, който желаете да
възпроизведете.
4 Натиснете N PLAY/STOP•ENTER,
за да стартирате възпроизвеждането.
5 Натиснете x (стоп), за да спрете
възпроизвеждането.
Максималното време за възпроизвеждане
(файлове*), когато възпроизвеждате
музикални файлове с диктофона, е както
следва.
48 kbps
128 kbps
256 kbps
89 часа
15 мин.
(1,338 файла)
33 часа
25 мин.
(501 файла)
16 часа
40 мин.
(250 файла)
(hr.: часове/min.: минути)
Дисплей при възпроизвеждане
на MP3 файл
Натиснете • DISP-MENU, за да
прегледате информацията за MP3 файла,
докато той се възпроизвежда.
: Име на папката
* В случаите, когато на диктофона
се прехвърлят МР3 файлове с
продължителност от по 4 минути всеки.
: Име на файла
PЗабележки
: Име на изпълнителя
: Заглавие
Използване на компютър
• MP3 файлове, копирани от компютъра,
може да се възпроизвеждат на диктофона.
Не можете обаче да ги разделяте или да
им поставяте маркери.
• Ако сте копирали MP3 файлове с помощта
на компютър, тези файлове не може да се
копират с цел трансфер поради системни
ограничения. Ако копирате MP3 файлове
от компютъра на диктофона един по един,
MP3 файловете ще може да се показват и
възпроизвеждат в реда на копирането им.
103BG
Използване на диктофона като USB памет
Когато диктофонът е свързан към вашия
компютър, можете временно да запазите на
него изображения или текст, които съхранявате
на компютъра, както и файлове, записани с
диктофона.
Вашият компютър трябва да отговаря на
определени системни изисквания, за да използвате
диктофона като USB памет.
За подробности относно системните изисквания
вижте стр. 111.
104BG
Използване на приложения софтуер за
организиране на звука Sound Organizer
Използване на приложения
софтуер за организиране на
звука Sound Organizer
Какво можете да направите, като
използвате софтуера Sound Organizer?
Прехвърляне на файлове, записани с
помощта на диктофона
Можете да прехвърляте файлове, записани
с диктофона, в Sound Organizer.
Прехвърляне на песни от музикален
компактдиск
Можете да прехвърляте песни от
музикален компакт диск в Sound Organizer.
Прехвърлените песни се записват на
компютъра.
Прехвърляне на песни на
компютъра
Можете да прехвърляте музика и други
файлове, записани на компютъра, в Sound
Organizer.
Абониране и актуализиране на
подкаст
Можете да се абонирате за подкаст
предавания в Sound Organizer.
Абонирането и актуализирането на подкаст
предавания ви позволява да изтегляте
(абонамент) и да се наслаждавате на найновите данни в интернет.
Възпроизвеждане на файлове
Можете да възпроизвеждате файлове,
прехвърлени в Sound Organizer.
105BG
Използване на компютър
Sound Organizer позволява прехвърлянето
на файлове с диктофона или карта с памет.
Песните, прехвърлени от музикални
компактдискове и други носители, MP3
и други аудио файлове, прехвърлени от
компютъра, както и подкаст файлове, също
може да се възпроизвеждат или прехвърлят
на диктофона. Можете да изпълнявате
разнообразни операции, свързани с
прехвърлените файлове включително
възпроизвеждане, редактиране и
преобразуване в MP3 и други формати.
Можете и да записвате компактдискове
с музиката, която харесвате, както и да
изпращате аудио файлове по електронната
поща.
Прехвърлените файлове се записват на
компютъра.
Промяна на информацията за
файловете
Записване на музикален
компактдиск
Можете да променяте заглавия, имена
на изпълнители и друга информация,
показана в списъка с файлове.
Можете да изберете любимите си песни
от прехвърлените в Sound Organizer, след
което можете да ги запишете на ваш
оригинален компактдиск.
Разделяне на файлове
Можете да разделяте един файл на
няколко отделни файла.
Комбиниране на файлове
Можете да комбинирате няколко отделни
файла в един общ файл.
Изтриване на файлове от
диктофона
Можете да изтривате файлове, записани
на диктофона.
Използвайте тази операция, за да
изтривате файлове, когато желаете да
освободите място в диктофона или когато
той съдържа ненужни файлове.
Прехвърляне на файлове към
диктофона
Можете да прехвърляте файлове от Sound
Organizer към диктофона или към картата
с памет.
Можете да се наслаждавате на
музикалните и подкаст файлове, както
и на друго съдържание, прехвърлено на
диктофона.
106BG
Други удобни начини на употреба
• Можете да стартирате софтуер за
кореспонденция и да изпратите
прикачен към електронната поща файл
със запис.
• Можете да използвате софтуера
за разпознаване на глас Dragon
NaturallySpeaking (не е приложен в
комплекта), който е съвместим със
Sound Organizer, за разпознаване на
глас за файл, както и за преобразуване
на глас в текст.
Системни изисквания за
компютъра
За използването на Sound Organizer
е нужно компютърът ви да покрива
следните системни изисквания.
Операционни системи
• Windows 7 Ultimate
• Windows 7 Professional
• Windows 7 Home Premium
• Windows 7 Starter (32 битова версия)
• Windows Vista Ultimate Service Pack 2
или по-нова версия
• Правилната работа на устройството не е
гарантирана, ако се използва операционна
система, която не е посочена по-горе.
• Не се поддържат 64-битовите версии на
Windows XP.
IBM PC/AT или съвместими
•Процесор
Windows XP: Pentium III процесор 500
MHz или по-бърз
Windows Vista: Pentium III процесор 800
MHz или по-бърз
Windows 7: Pentium III процесор 1 GHz
или по-бърз
• Памет
Windows XP: Най-малко 256 MB
Windows Vista: Най-малко 512 МB (За
Windows Vista Ultimate/Business/Home
Premium препоръчителната памет е поне
1 GB.)
Windows 7: Най-малко 1 GB (32-битова
версия)/Най-малко 2 GB (64-битова
версия)
• Свободно дисково пространство
Изисква се най-малко 400 МB.
В зависимост от версията на Windows
може да се използва и повече от 400 МB.
Освен това е нужно и допълнително
свободно пространство за манипулиране
с музикални данни.
• Екранни настройки
Разделителна способност: 800 × 600
пиксела или повече (препоръчваме 1,024
× 768)
Цветове на екрана: High Color (16 бита)
или повече
• Звукова карта
Изисква се звукова карта, съвместима
със SoundBlaster.
• USB порт
За използването на устройства и
носители се изисква съвместим USB
порт. Работата посредством USB хъб
не е гарантирана освен за моделите, за
които е изрично указано, че може да се
използват с такъв.
BG
107
Използване на компютър
• Windows Vista Business Service Pack 2
или по-нова версия
• Windows Vista Home Premium Service
Pack 2 или по-нова версия
• Windows Vista Home Basic Service Pack
2 или по-нова версия
• Windows XP Media Center Edition 2005
Service Pack 3 или по-нова версия
• Windows XP Media Center Edition 2004
Service Pack 3 или по-нова версия*
• Windows XP Professional Service Pack 3
или по-нова версия
• Windows XP Home Edition Service Pack
3 или по-нова версия
Предварително инсталирана.
PЗабележки
Инсталиране на Sound Organizer
Инсталирайте Sound Organizer на
компютъра си.
PЗабележки
• Когато инсталирате Sound Organizer,
влезте в акаунт с администраторски права.
Също така, ако използвате Windows 7 и
се изведе екранът [User Account Control],
потвърдете съдържанието на екрана, след
което щракнете върху [Yes] ([Continue] за
Windows Vista).
• Sound Organizer не може да се стартира
от потребители с ограничени права под
Windows XP.
• За да използвате функцията за
актуализиране на софтуера в Windows XP, трябва да влезете в акаунт с
администраторски права.
• Модулът Windows Media Format Runtime
се добавя от инсталиращата програма
на Sound Organizer. Този модул не се
деинсталира при деинсталиране на Sound
Organizer. Възможно е да този модул да
не се инсталира, ако е предварително
инсталиран в системата.
• Данните от папките за съхранение
на съдържание не се изтриват при
деинсталиране на Sound Organizer.
• В инсталационна среда с няколко
операционни системи на един компютър, не
инсталирайте Sound Organizer за всяка от
операционните системи. В противен случай
е възможно данните да си противоречат.
108BG
1 Уверете се, че диктофонът не е
свързан, включете компютъра и
стартирайте Windows.
2 Поставете приложения към диктофона
CD-ROM в CD-ROM устройството.
Менюто [Sound Organizer - InstallShield Wizard] се стартира
автоматично и се извежда
прозорецът [Welcome to Sound
Organizer Installer].
Ако менюто [Welcome to Sound Organizer Installer] не се изведе, отворете
Windows Explorer, щракнете с десен
бутон върху CD-ROM устройството,
щракнете два пъти върху [SoundOrganizerInstaller.exe], след което
следвайте инструкциите на екрана.
3 Приемете условията на лицензионното
споразумение, изберете [I accept the
terms in the license agreement], след
което щракнете върху [Next].
4 Когато се изведе прозорецът [Setup
Type], изберете [Standard] или [Custom], и после щракнете върху [Next].
Когато изберете [Custom], следвайте
инструкциите на екрана и задайте
настройки за инсталиране.
5 Когато се изведе прозорецът [Ready
to Install the Program], щракнете върху
[Install].
Програмата започва да се инсталира.
6 Когато се изведе прозорецът [Sound
Organizer has been installed successfully.], поставете отметка в квадратчето
[Launch Sound Organizer Now], и после
щракнете върху [Finish].
PЗабележка
Възможно е да се наложи да рестартирате
компютъра, когато инсталирането на
Sound Organizer приключи.
109
Използване на компютър
Прозорец на Sound Organizer
A Help
Показва помощните материали
за Sound Organizer. За повече
информация относно всяка от
операциите прочетете тези помощни
материали.
B Списък с файлове на Sound Organizer
(My Library)
Извежда списък с файловете,
включени в My Library, на Sound
Organizer и съответната операция.
Recording Files: Извежда списък
със записани файлове.
Файловете, записани с помощта
на диктофона, се извеждат в тази
библиотека след като ги прехвърлите.
Music: Извежда списък с
музикални файлове.
В тази библиотека се извеждат
песни, прехвърлени от музикални
компактдискове.
Podcast: Извежда списък с подкаст
предавания.
C Списък с файлове на диктофона
Извежда файловете, записани на
свързания диктофон или карта с
памет.
D Бутон Edit Mode
Извежда областта за редактиране,
в която можете да редактирате
файлове.
BG
E Бутон Quick Operation Guide
Извежда Quick Operation Guide
(Упътване за бърза работа), което ще
ви помогне в разбирането на основните
функции на Sound Organizer.
F Странична лента (Import/Transfer)
IC Recorder: Извежда екрана за
пренос на данни. Извежда се списък
с файлове на свързани устройства.
Import CD: Извежда се екранът
за прехвърляне на музикални
компактдискове.
Burn CD/DVD: Извежда се
екранът за запис на музикални
компактдискове.
G Бутони за трансфер
: Прехвърля файлове от Sound
Organizer на диктофона или на
картата с памет.
: Прехвърля файлове от
диктофона или от картата с памет в
My Library на Sound Organizer.
110BG
Допълнителна информация
Технически
характеристики
Системни изисквания
Използване на компютъра със
софтуера Sound Organizer
За да използвате компютър
със софтуера Sound Organizer,
вижте “Системни изисквания за
компютъра” на стр. 106.
Използване на компютър без
софтуер Sound Organizer
Операционни системи:
– Windows 7 Ultimate
– Windows 7 Professional
– Windows 7 Home Premium
– Windows 7 Home Basic
– Windows 7 Starter
– Windows Vista Ultimate Service Pack 2
или по-нова версия
PЗабележки
• Правилната работа на диктофона не е
гарантира, ако използвате операционна
система, различна от посочените вляво
(Windows 98, Windows 2000 или Linux и
т.н.).
• Не се поддържат 64-битовите версии
на Windows XP.
• За информация относно най-новата
версия и съвместимостта с вашата
операционна система, моля, посетете
интернет страницата за техническа
поддръжка на диктофона:
http://support.sony-europe.com/DNA
111BG
Допълнителна информация
За да използвате компютър без софтуер
Sound Organizer или за да използвате
диктофона като USB устройство за
съхранение, компютърът трябва да
покрива изискванията за операционна
система и конектори, както е описано
по-долу.
– Windows Vista Business Service Pack 2
или по-нова версия
– Windows Vista Home Premium Service
Pack 2 или по-нова версия
– Windows Vista Home Basic Service Pack
2 или по-нова версия
– Windows XP Media Center Edition 2005
Service Pack 3 или по-нова версия
– Windows XP Media Center Edition 2004
Service Pack 3 или по-нова версия
– Windows XP Media Center Edition Service Pack 3 или по-нова версия
– Windows XP Professional Service Pack 3
или по-нова версия
– Windows XP Home Edition Service Pack
3 или по-нова версия
– Mac OS X (v10.2.8-v10.6)
Предварително инсталирани.
Хардуер:
Честотен диапазон
– Звукова карта: Звукови карти,
съвместими с която и да е от
поддържаните Microsoft Windows
операционни системи
• 192kbps (ST): 75 Hz - 20,000 Hz
• 128kbps (STSP): 75 Hz - 17,000 Hz
• 48kbps (MONO) (SP): 75 Hz - 14,000 Hz
• 8kbps (MONO) (LP): 75 Hz - 3,500 Hz
– Порт: USB порт
PЗабележка
• Не се поддържат следните системи:
– Операционни системи, различни от
указаните на страница 111
– Саморъчно създадени компютри или
операционни системи
– Надстроени операционни системи
– Среда с повече от една операционна
система
– Среда с повече от един монитор
Битрейт и семплиращи честоти на
MP3 файловете*1
Битрейт: 32 kbps - 320 kbps, VBR
Семплиращи честоти:
16/22.05/24/32/44.1/48 kHz
Разширение на файла: .mp3
*1
Не се поддържа възпроизвеждането на
МР3 файлове, записани с диктофона. Не
се поддържат всички кодеци.
FM радио
Честотен диапазон
87.50 MHz - 108.00 MHz IF 128 kHz
Антена
Дизайн и технически
характеристики
Кабелна антена на стерео слушалките
Диктофон
Говорител
Капацитет (Капацитет, достъпен за
потребителя)
2 GB
Прибл. 28 mm в диаметър
(прибл. 1.80 GB = 1,932,735,283 байта)
Част от обема на паметта се използва за
управление.
112BG
Общи
Входове/Изходи
• Жак за микрофон (минижак, стерео)
- вход за външно захранване, минимално
входно ниво
- 0.6 mV
• Жак за слушалки (минижак, стерео)
- изход за слушалки с импеданс 8 - 300 ома
• USB конектор (USB Mini-B жак)
- съвместим с високоскоростен USB
• Гнездо за Memory Stick Micro™ (M2™)/
microSD карта
Приложени артикули
Контрол на скоростта на
възпроизвеждане (DPC)
Допълнителни аксесоари
2.00 пъти – 0.50 пъти
Изходна мощност
300 mW
Изисквания към захранването
Две алкални батерии LR03 (размер AAA)
(приложени в комплекта): 3.0 V DC
Две акумулаторни батерии, размер
NH-AAA-B2KN (не са приложени в
комплекта): 2.4 V DC
Работна температура
5°C - 35°C
Memory Stick Micro™ (M2™) MS-A16GU2,
MS-A8GU2, MS-A4GU2, MS-A2GU2
microSD/microSDHC SR-8A4, SR-4A4, SR2A1
Активен говорител SRS-M50
Микрофон с електронни кондензатори
ECM-CS10, ECM-CZ10, ECM-DS70P, ECMDS30P, ECM-TL1
Акумулаторна батерия NH-AAA-B2KN
USB променливотоков адаптер AC-U50AG.
Зарядно устройство за батерията BCG34HSN
Възможно е вашият доставчик да не
разполага с някои от описаните по-горе
допълнителни аксесоари. Моля, за повече
информация се обърнете към доставчика.
Прибл. 45.0 mm x 115.0 mm x 22.0 mm
Тегло (JEITA)*2
Прибл. 87 g включително две LR03
алкални батерии
Дизайнът и техническите характеристики
подлежат на промяна без предупреждение.
*2Измерена стойност по стандарт на JEITA
(Japan Electronics and Information Technology
Industries Association Японска асоциация за електроника и
информационни технологии)
113BG
Допълнителна информация
Размери (ш/в/д) (без издадените части
и бутоните) (JEITA)*2
Вижте стр. 8.
Максимално време за запис*3*4
Максималното време за запис на всички папки е следното.
Режим на
запис
Сцена за
запис
192kbps
(ST)
128kbps
(STSP)
Voice
Notes(
Вградена
памет
Карта с памет
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
22 hr.
Meeting( )
Interview( ) 20 min.
Lecture( )
Audio IN( )
22 hr.
20 min.
44 hr.
40 min.
89 hr.
25 min.
178 hr.
0 min.
357 hr.
0 min.
33 hr.
30 min.
33 hr.
30 min.
67 hr.
5 min.
134 hr.
0 min.
268 hr.
0 min.
536 hr.
0 min.
)
48kbps
(MONO)
(SP)
—
89 hr.
25 min.
89 hr.
25 min.
178 hr.
0 min.
357 hr.
0 min.
715 hr.
0 min.
1,431 hr.
0 min.
8kbps
(MONO)
(LP)
—
536 hr.
0 min.
536 hr.
0 min.
1,073 hr.
0 min.
2,147 hr.
0 min.
4,294 hr.
0 min.
8,589 hr.
0 min.
hr.: часове/min.: минути
*3Когато планирате да записвате продължително време, е възможно по средата на записа
да се наложи да смените батериите с нови. За подробности относно живота на батериите
вижте следващата таблица.
*4Максималното време за запис е различно, ако записвате съобщения в смесен режим на
запис.
114BG
Живот на батериите
Когато използвате алкални батерии LR03 (SG) (размер ААА) на Sony*1
Възпроизвеждане Възпроизвеждане
през говорителя*2 със слушалките
Режим на запис
Запис
192kbps (ST)
60 hr.
18 hr.
45 hr.
22 hr.
128kbps (STSP)
60 hr.
18 hr.
45 hr.
22 hr.
48kbps (MONO) (SP)
72 hr.
18 hr.
45 hr.
22 hr.
8kbps(MONO) (LP)
84 hr.
18 hr.
45 hr.
22 hr.
FM приемане
24 hr.
FM запис
(hr.: часове)
Когато използвате акумулаторни батерии NH-AAA-B2KN на Sony*1
Режим на запис
Запис
FM запис
192kbps (ST)
45 hr.
12 hr.
33 hr.
16 hr.
128kbps (STSP)
45 hr.
12 hr.
33 hr.
16 hr.
48kbps (MONO)(SP)
50 hr.
12 hr.
33 hr.
16 hr.
8kbps(MONO)(LP)
60 hr.
12 hr.
33 hr.
16 hr.
FM приемане
16 hr.
(hr.: часове)
*1Животът на батерията е измерен с опити и употреба на собствени методи на Sony.
Възможно е животът на батериите да бъде по-кратък в зависимост от начина, по който
работите с диктофона.
*2Когато възпроизвеждате музика през вградения говорител с ниво на силата на звука,
зададено на степен 14.
115BG
Допълнителна информация
Възпроизвеждане Възпроизвеждане
през говорителя*2 със слушалките
Упътване за прозореца
на дисплея
Дисплей, когато устройството е спряло
A Индикатор за новопристигнал
подкаст
B Индикатор за алармата
Извежда се, когато зададете
алармата за файл.
C Индикатор с информация за папка
: Папка, в която можете да
записвате файлове
: Папка само за възпроизвеждане
: Папка само за подкаст файлове
D Индикатор за име на папка
E Индикатор за информация на файла
Можете да променяте извежданата
116BG
информация чрез кратко натискане на
бутона •DISP-MENU: Изминало време
c Оставащо време c Дата и час на
записа c Име на файл c Заглавие c
Име на изпълнителя
: Име на файл
: Заглавие
: Име на изпълнител (само при
възпроизвеждане)
F Индикатор за защита
Извежда се, когато зададете защита
за файла
G Индикатор за местоположение за
файла
Числителят показва номера на текущо
избрания файл, а знаменателят показва
общия брой файлове в папката.
H Индикатор за маркер на записа
Извежда номера на последния маркер
преди текущата позиция. Извежда се,
когато има зададени маркери за файла.
I Индикатор LCF (Филтър за изрязване
на ниските честоти)
Извежда се, когато “LCF(Low Cut)” е
зададен в положение “ON” в менюто.
J Индикатор за режима на запис
Извежда зададения чрез менюто
режим на запис, когато диктофонът
е в режим “стоп”, и извежда
текущия режим на запис, когато
диктофонът е в режим на запис или
възпроизвеждане:
Упътване за прозореца на дисплея
ST: Режим на стерео запис (192kbps)
STSP: Режим на стандартен стерео
запис (128kbps)
SP: Режим на стандартен моно запис
(48kbps(MONO))
LP: Режим на моно запис за
продължително възпроизвеждане
(8kbps(MONO))
K Индикатор за избор на сцена
Извежда текущо избраната сцена,
която се използва за запис. Извежда
се, когато е избрана сцена.
: Meeting
: Voice Notes
: Interview
: Lecture
: Audio IN
L Индикатор за чувствителност на
микрофона
: High
: Medium
: Low
M Индикатор за карта с памет
Индикаторът се извежда, когато
за настройката “Select Memory” е
избрана опция “Memory Card”. Когато
е избрана настройката “Built-In Memory”, не се извежда индикация.
N Индикатор за оставаща памет
Извежда оставащата памет. Чертите
намаляват една по една при запис.
O Индикатор за батерията
117BG
Дисплей по време на запис
P Дисплей с индикация за хода на
записа
Извежда индикация за прогреса на
текущия запис.
Q Индикатор на запис
Извежда се, докато диктофонът
записва
R Индикатор за VOR запис
Извежда се, когато настройката
“VOR” е зададена в положение “ON”
в менюто.
118BG
Дисплей по време на възпроизвеждане
S Индикатор за режим на
възпроизвеждане
1: Извежда се, когато един файл се
възпроизвежда повторно.
A-B: Извежда се, когато зададеният
A-B отрязък се повтаря.
×0,50 до ×2,00: DPC
възпроизвеждане
ALARM: Възпроизвеждане с
аларма
T EASY-S (Лесно търсене) индикатор
Извежда се, когато настройката “Easy
Search” е зададена в положение “ON”.
Дисплей, когато слушате FM радио
Дисплей, когато записвате FM
радио предаване
U FM индикатор
V Радио честота
Упътване за прозореца на дисплея
W Чувствителност на приемника
LOCAL:LOCAL
DX: DX
X Чувствителност при сканиране
SCAN H: High
SCAN L: Low
Y Номер за запаметяване
119BG
Download PDF

advertising