Sony | ICD-AX412F | Sony ICD-AX412F Инструкции за експлоатация

IC записващо устройство
Упътване за бързо включване
4-276-101-12(1)
© 2011 Sony Corporation
ICD-AX412F
Приветстваме ви за покупката на вашето
ново Sony IC записващо устройство!
Представяме ви упътването за бързо
включване, което ви предлага информация
за основните функции на устройството.
Моля, прочетете го внимателно. Надяваме
се работата с вашия нов IC рекордер да ви
достави удоволствие.
За да предотвратите евентуални
проблеми със слуха, избягвайте
слушането на твърд силен звук
за дълги периоди от време.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не излагайте батериите на прекалена
горещина, например на влиянието на пряка
слънчева светлина, огън или подобни, за
дълъг период от време.
ИЗМЕРЕНА КОНСУМАЦИЯ НА ТОК: 800 mA
Забележка за потребители: следната
информация се отнася до оборудването,
подадено в страните, които попадат
под изискванията на директивите на
Европейския съюз
Производителят на този продукт е Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Токио,
108-0075 Япония. Упълномощеният
представител за ЕМС (електромагнитна
съвместимост) и техническа безопасност
на продукта е Sony Германия GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Щутгарт,
Германия. За въпроси, свързани със
сервиза и гаранцията, моля, обърнете се
към адресите в съответните сервизни или
гаранционни документи.
Проверка на приложените аксесоари.




IC рекордер (1)
Стерео микрофони (1)
 USB свързващ кабел (1)
 Алкални батерии LR03 (размер ААA) (2)
 Аудио свързващ кабел (стерео) (1)
2
Адаптер за свързване (стерео-моно) (1)
Калъф за пренасяне (1)
 Софтуер, Sound Organizer (CD-ROM) (1)
 Ръководство за употреба (запазено в
паметта на устройството)
Да изпробваме вашия нов IC рекордер
1. Включете захранването.
1 Поставете две батерии, като се
1
съобразите с правилния поляритет.
2 Включете захранването.
За повече от 1 секунда
1
За да изключите захранването, плъзнете ключа
HOLDPOWER ON/OFF по посока на маркировката
“POWER ON/OFF” за повече от 2 секунди.
За да предотвратите извършването на
нежелани операции (HOLD)
2
 За да освободите IC рекордера от състоянието HOLD,
плъзнете ключа HOLDPOWER ON/OFF към центъра.
3
2. Сверете датата и часа.
1, 2
1, 2
1 Натиснете – или +, за да
зададете годината, и след това
натиснете PLAY/STOPENTER.
2 Задайте месеца, деня, часа и минутата
в последователност.
Натиснете – или +, за да изберете
желаните цифри, и след това натиснете
PLAY/STOPENTER.
3. Изберете езика за менюто.
2, 3, 4 1 Натиснете и задръжте DISP-MENU.
2 Натиснете – или +, за да
1
изберете “Detail Menu”, и натиснете
5
PLAY/STOPENTER.
2, 3, 4 3 Натиснете – или +, за да
изберете “Language”, и след това
натиснете PLAY/STOPENTER.
4 Натиснете – или +, за да
изберете езика, който желаете да
използвате в прозореца на дисплея,
и след това натиснете PLAY/
STOPENTER.
4
5 Натиснете  (стоп).
4. Записвайте.
 Преди да започнете използването на IC рекордера
Индикатор
за достъп
1
(Индикатор
за запис)
2
плъзнете ключа HOLDPOWER ON/OFF към центъра, за
да освободите HOLD позицията.
1 Натиснете REC/PAUSE.
Записът започва и индикаторът за запис светва
в червено.
 Можете да въведете пауза при запис, като
натиснете REC/PAUSE. Натиснете REC/PAUSE
повторно, за да стартирате записа отново.
2 Натиснете  (стоп), за да спрете
записа.
Записът спира и индикаторът за достъп мига в
оранжево.
5. Слушайте.
1 Натиснете PLAY/STOPENTER.
Възпроизвеждането започва и индикаторът за
възпроизвеждане светва в зелено.
2
1
(Playback
indicator)
2 Регулира силата на звука, като
натиснете VOL -/+.
3 Натиснете  (стоп), за да спрете
възпроизвеждането.
3
5
6. Изтрийте.
 Веднъж изтрит, файлът не може да бъде възстановен.
1
2
2
1 Натиснете ERASE.
Извежда се индикацията “Erase?” и файлът,
който ще изтривате, се извежда, за да го
потвърдите.
2 Изберете “Yes”, като използвате
– или +, след това натиснете
 PLAY/STOPENTER.
Индикацията “Erasing...” се извежда, докато
файлът се изтрива.
6
Какво следва
Поздравления! Вие настроихте вашия IC рекордер и се наслаждавате на вашия първи
запис. Да преминем към следващата стъпка. Съществуват още няколко полезни функции
и информация, която можете да използвате, за да се възползвате максимално от вашия IC
рекордер.
Избор на папка/файл
Можете да изберете папка, в която желаете
да запишете файла. Също така, можете
да определите и файла, който да се
възпроизвежда или изтрива в избраната
папка.
1 Изберете папка.
 Натиснете FOLDER, за да изведете
прозореца за избор на папка.
 Натиснете – или +, за да
изберете папката.
2 Изберете файла.
Натиснете  PLAY/STOPENTER, за да
преместите в папата, която сте избрали,
и след това натиснете – или +,
за да изберете файла.
 Когато поставите карта с памет в IC
рекордера, можете да превключите между
вградената и външната памет (карта с памет),
като използвате менюто.
7
Копиране на ръководството за употреба
на вашия компютър
USB свързващ кабел
За Windows: Щракнете върху [My
Computer] или [Computer] – [IC
RECORDER] – [Instructions].
За Macintosh: Щракнете върху [IC
RECORDER] на десктопа – [Instruction].
3 Изтеглете и пуснете файловете
Ръководството за употреба, което
обяснява всички опции и функции на IC
рекордера, е запазено като PDF файл във
вградената памет на устройството.
 Също така, можете да свалите ръководството
за употреба и от интернет страницата за
поддръжка на Sony:
http://support.sony-europe.com/DNA
1 Свържете IC рекордера към
вашия компютър.
2 Отворете папката “Instructions”
на вашия компютър.
8
с ръководството за употреба от
папката “Instructions” в иконката
на диска на вашия компютър.
Имената на файловете с ръководството
за употреба са както следва:
Име на продукта_език_версия.pdf
(напр. ICD-AX412F_English_11.pdf )
4 Изключете IC рекордера от
вашия компютър.
 За да прочетете ръководството за употреба,
щракнете два пъти върху PDF файла, който
желаете да прочетете.
Допълнителни функции
За подробности относно всяка операция
се обърнете към PDF ръководството за
употреба, копирано на вашия компютър.
Избор на сцена
Можете да изберете опции в менюто за
запис с най-подходящите настройки в
зависимост от различните сцени за запис.
NOISE CUT
DISP–MENU
Намалява страничните смущения, за да
направи звука по-ясен.
T-MARK
SPEED +/–
T-MARK
DPC
(SPEED CTRL)
Прибавя маркировка на песента, за да
зададе начална точка, когато записвате
или възпроизвеждате файл.
NOISE CUT
DPC (SPEED CTRL)/SPEED +/–
Регулира скоростта на възпроизвеждане.
DISP–MENU
Задава различни опции в менюто като
например режим на запис, чувствителност
на микрофона и др.
FM radio
Позволява ви да настроите и записвате FM
радио станция, като използвате менюто.
Можете да задавате станции за по-лесна
настройка или можете да променяте
настройките за приемане.
9
Sound Organizer (Компютърен
софтуер*)
Можете да извършвате различни
операции, като използвате софтуера
Sound Organizer на вашия компютър.
Можете да прехвърляте файлове, записани
с вашия IC рекордер, за да ги редактирате
със софтуера Sound Organizer. Можете да
прехвърляте музикални файлове от аудио
CD или подкаст файлове за трансфер
към IC рекордера. Също така, можете
да записвате дискове с музиката, която
харесвате.
* само за потребители на Windows.
Предпазни мерки
Захранване
Работете с устройството само с 3.0 V или
2.4 V DC захранване. Използвайте две LR03
(размер ААА) алкални батерии или две
акумулаторни батерии NH-AAA-В2КN.
Безопасност
Не работете с устройството докато
шофирате, карате велосипед или
управлявате каквото и да е моторно
превозно средство.
Работа
 Не оставяйте устройството в близост
до източници на топлина или на
10
места, които са изложени на директна
слънчева светлина, прах или механични
сътресения.
 Ако в устройството попадне твърд
предмет или течност, отстранете
батериите и проверете устройството
в квалифициран сервиз преди понататъшна употреба.
Ако имате въпроси или проблеми,
свързани с вашето устройство, моля,
консултирайте се с упълномощен сервиз
на Sony.
#(
Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди (приложимо в Европейския
съюз и други Европейски страни със системи за разделно събиране на отпадъци)
üĪģĤĭĤĨĝĪħĝĶĬıįįĭĮĬĪĥĭĮĝĪĮĪĤħĤĝĶĬıįĩġĞĪĝěĮěĪīěĦĪĝĦěīĪĦěģĝěijġĮĪģĤ
īĬĪĠįĦĮĩġĮĬĻĜĝěĠěĭġĮĬġĮĤĬěĦěĮĪĠĪĨěĦĤĩĭĦĤĪĮīěĠĶĦëĨġĭĮĪĮĪĝěĮĪĥĮĬĻĜĝě
ĠěĜĶĠġīĬġĠěĠġĩĝĭĶĪĮĝġĮĩĤĻĭĶĜĤĬěĮġħġĩīįĩĦĮģěĬġIJĤĦħĤĬěĩġĩěġħġĦĮĬĤijġĭĦĤ
ĤġħġĦĮĬĪĩĩĤįĬġĠĤôěĮĪīĬġĠěĠġĮġĮĪģĤīĬĪĠįĦĮĩěīĬěĝĤħĩĪĮĪĨĻĭĮĪĝĤġĵġ
īĪĨĪĞĩġĮġģěīĬġĠĪĮĝĬěĮĻĝěĩġĩěĩġĞěĮĤĝĩĤĮġīĪĭħġĠĭĮĝĤĻģěĪĦĪħĩěĮěĭĬġĠěĤ
ijĪĝġĴĦĪĮĪģĠĬěĝġĦĪĤĮĪĜĤıěĝĶģĩĤĦĩěħĤīĬĤĤģıĝĶĬħĻĩġĮĪĨįĩěĩġīĪĠıĪĠĻĵĪ
ĨĻĭĮĪúġIJĤĦħĤĬěĩġĮĪĩěĨěĮġĬĤěħĤĮġĵġĭīĪĨĪĞĩġĠěĭġĭĶıĬěĩĻĮīĬĤĬĪĠĩĤĮġ
ĬġĭįĬĭĤñěīĪĠĬĪĜĩěĤĩİĪĬĨěIJĤĻĪĮĩĪĭĩĪĬġIJĤĦħĤĬěĩġĮĪĩěĮĪģĤīĬĪĠįĦĮĨĪĢġĮġ
ĠěĭġĪĜĶĬĩġĮġĦĶĨĨġĭĮĩěĮěĞĬěĠĭĦěįīĬěĝěİĤĬĨěĮěģěĭĶĜĤĬěĩġĩěĜĤĮĪĝĤ
ĪĮīěĠĶIJĤĤħĤĨěĞěģĤĩěĪĮĦĶĠġĮĪĭĮġģěĦįīĤħĤīĬĪĠįĦĮě
Download PDF

advertising