Sony | ICD-PX820 | Sony ICD-PX820 PX820 MP3 цифров диктофон с USB връзка Инструкции за експлоатация

4-166-312-61(1)
IC рекордер
Инструкции
за експлоатация
ICD-PX820/PX820M
© 2010 Sony Corporation
Подготовка за включване
Основни операции
Други операции за запис
Други операции за възпроизвеждане
Редактиране на съобщения
Функции в менюто
Използване на вашия компютър
Допълнителна информация
Отстраняване на проблеми
За потребители в Европа
Изхвърляне на стари
електрически и електронни уреди
(Приложимо за страни от
Европейския съюз и други страни,
използващи система за разделно
събиране на отпадъци)
Този символ на продукта или на неговата
опаковка показва, че този продукт не
трябва да се третира като общ домашен
отпадък. Вместо това той трябва да
се изхвърля на местата, пригодени
за рециклиране на електрически и
електронни уреди. Изхвърляйки този
продукт на правилното място,
вие помагате за предотвратяване на потенциални
негативни последици за околната среда и човешкото
здраве, които в противен случай, при неправилното
изхвърляне на продукта, биха се получили.
Рециклирането на материалите ще помогне за
запазването на естествените ресурси. За по-подробна
информация относно рециклирането на този продукт,
моля, свържете се с общинската служба във вашия град,
службата за изхвърляне на отпадъци или с магазина, от
който сте закупили продукта.
Допълнителни аксесоари: Слушалки, USB свързващ
кабел
2BG
Изхвърляне на използвани батерии
(приложимо за страните от
Европейския съюз и други европейски
страни, използващи система за
разделно събиране на отпадъци)
Този символ на батериите или на
тяхната опаковка показва, че този
продукт не трябва да се третира като
домашен отпадък.
Възможно е при определени видове
батерии този символ да бъде използван
заедно с химически означения. Химическият символ на
живака (Hg) или оловото (Pb) се добавят, ако батерията
съдържа повече от 0.0005% живак или 0.004% олово.
Изхвърлянето на батериите на правилното място ще
предотврати потенциални негативни последици за
околната среда и човешкото здраве, които в противен
случай, при неправилното изхвърляне на продукта, могат
да се получат. Рециклирането на материалите ще помогне
за запазването на естествените ресурси.
В случай, че поради мерки за безопасност или интегритет
на данните продуктът трябва постоянно да бъде
свързан с батерията, то отстраняването на батерията
от устройството трябва да се извършва единствено в
квалифициран сервиз.
За да се уверите, че батерията ще бъде правилно
изхвърлена, когато животът на батериите изтече, ги
предайте в правилния събирателен пункт за рециклиране
на електрическо и електронно оборудване.
Относно всички други видове батерии, моля, прегледайте
частта относно безопасното сваляне на батериите от
продукта. Предайте батериите в правилния събирателен
пункт за рециклиране на батерии.
За по-подробна информация относно рециклирането на
този продукт, моля, свържете се с общинската служба във
вашия град, службата за изхвърляне на отпадъци или с
магазина, от който сте закупили продукта.
Забележка за потребители:
следната информация се отнася
до оборудването, подадено в
страните, които попадат под
изискванията на директивите на
Европейския съюз
Според EU директивата за безопасност на продукта,
производителят на този продукт е Sony Corporation,
1-7-1 Konan, Minato-ku, Токио, Япония. Оторизираният
представител за EMC и безопасност на продукта е
Sony Германия GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Щутгарт, Германия. За сервиз и проблеми с гаранцията,
моля, обръщайте се към адресите, които са указани в
отделните сервизни книжни и гаранционни карти.
• Записаната музика е ограничена само за лична
употреба. Използването на музиката извън тези
ограничения изисква разрешението на държателя на
авторските права.
• Sony не носи отговорност за непълен запис/сваляне
или повредени данни, причинени от IC рекордера или
компютъра.
• В зависимост от вида на текста и символите, текстът,
който се появява на IC рекордера, може да не се
изведе правилно на устройството. Това се дължи на:
– Капацитета на свързания IC рекордер.
– Неправилно функциониране на IC рекордера.
–Информацията за съдържанието е записана на
език или със символи, които не се поддържат от IC
рекордера.
Търговски марки
• Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Media,
Outlook, DirectX и техните лога са регистрирани
търговски марки или търговски марки на Microsoft
Corporation в САЩ и други държави.
• Apple, Macintosh и Mac OS са търговски марки на
Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.
• Pentium е търговска марка или запазена търговска
марка на Intel Corporation.
• Nuance, логото на Nuance, Dragon NaturallySpeaking
и RealSpeak са търговски марки и/или регистрирани
търговски марки на Nuance Communications, Inc. и/
или техните клонове в САЩ и/или други държави.
• MPEG Layer-3 технологията за аудио кодиране и
нейните патенти са лицензирани от Fraunhofer IIS и
Thomson.
• “Memory Stick” и
са търговски марки на Sony
Corporation.
• “LPEC” и
са търговски марки на Sony Corporation.
• Американските и чужди патенти са лицензирани от
Dolby Laboratories.
Всички други търговски марки или запазени търговски
марки са търговски марки или запазени търговски
марки на техните съответни разработчици или
производители. “™“ или “®“ не се използват навсякъде
в това ръководство.
“Digital Voice Editor” използва софтуерни модули, както
са показани по-долу:
Microsoft DirectX Runtime 9.0c
2004 Microsoft Corporation. Всички права запазени.
3BG
Забележка за
потребителите
Program © 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005,
2006, 2007, 2008, 2009, 2010 Sony Corporation
Документация © 2010 Sony Corporation
Всички права запазени. Възпроизвеждането,
преводът и прехвърлянето на машина, от
която можете да прочетете това ръководство,
или софтуерът, описан тук, са забранени като
цяло или частично без изричното писмено
разрешение на Sony Corporation.
SONY НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА
СЛУЧАЙНИ, СЛЕДСТВЕНИ ИЛИ
СПЕЦИАЛНИ ПОВРЕДИ, НЕЗАВИСИМО
ДАЛИ СЕ ОСНОВАВАТ НА
ЗАКОНОНАРУШЕНИЕ, ДОГОВОР ИЛИ НЕ,
ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА
С ТОВА РЪКОВОДСТВО, СОФТУЕРА
ИЛИ ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ
СЪДЪРЖА ТУК ИЛИ СЕ ИЗПОЛЗВА ПОНАТАТЪК.
Sony Corporation има правото по всяко време и
без предупреждение да извършва модификации
в това ръководство или в информацията, която
се съдържа в него. Възможно е софтуерът, който
е описан тук, да се ръководи и от правилата на
отделно потребителско лицензно споразумение.
4BG
• Този софтуер е предназначен за Windows и не може да
се използва с Macintosh компютри.
• Приложеният свързващ кабел е предназначен за IC
рекордера ICD-PX820. Не можете да свързвате други
IC рекордери.
Съдържание
Подготовка за включване
Стъпка 1: Проверка на съдържанието на
опаковката ..............................................................7
Идентификация на частите и бутоните ..........8
Стъпка 2: Подготовка на източника на захранване....9
Кога да смените батерията ............................10
Стъпка 3: Включване на IC рекордера .............. 11
Включване на захранването ...........................11
Изключване на захранването .........................11
Стъпка 4: Сверяване на часовника ....................12
Сверяване на часовника след като подготвите
източника на захранване ................................12
Сверяване на часовника, като използвате
менюто .............................................................12
Защита от случайно изпълняване на операция
(HOLD) .................................................................14
Заключване на бутоните ................................14
Отключване на бутоните ................................14
Основни операции
Запис ..................................................................15
Слушане ............................................................18
Изтриване ......................................................... 20
Други операции за запис
Промяна на настройките за запис .....................22
Избор на режим на запис .............................. 22
Настройка на чувствителността на микрофона ......23
Автоматично стартиране на записа при издаден звук
– Функция VOR .........................................24
Работа с устройството по време на запис ............26
Наблюдаване на записа .....................................26
Разделяне на съобщение по време на запис .........26
Прибавяне на запис ................................................28
Прибавяне на запис към предварително
записано съобщение .........................................28
Прибавяне на запис върху друг по време на
възпроизвеждане ...............................................30
Запис чрез други устройства ................................ 32
Запис с външен микрофон ................................32
Запис от друго оборудване ............................... 33
Други операции за възпроизвеждане
Промяна на режима за възпроизвеждане .............35
Подходящи начини на възпроизвеждане ..........35
Настройка на скоростта на възпроизвеждане
– Функция DPC ................................................. 36
Промяна на настройките за възпроизвеждане .....38
Възпроизвеждане на всички съобщения в
една папка последователно – продължително
възпроизвеждане .............................................. 38
Изчистване на човешкия глас от шумове
– Функция за намаляване на смущенията .......39
5BG
Възпроизвеждане на съобщения в желано
време с включване на аларма ...........................41
Възпроизвеждане чрез други устройства ........44
Запис с друго оборудване ............................ 44
Редактиране на съобщения
Изтриване на всички съобщения в папката........45
Преместване на съобщения в различна
папка ...................................................................46
Разделяне на съобщения на две .......................47
Избор на дисплей ..............................................49
Копиране на МР3 файлове от вашия компютър
към IC рекордера .................................................. 64
Използване на приложения софтуер за цифрова
обработка на гласа ................................................65
Какво можете да правите със софтуера Digital
Voice Editor (Цифрова обработка на гласа)........65
Системни изисквания ..................................... 67
Инсталиране на софтуера ...............................68
Преглед на помощните файлове..................... 71
Използване на IC рекордера като USB памет
– Функция за съхранение на данни ....................72
Допълнителна информация
Функции в менюто
Извършване на настройки за менюто ..............51
Настройки в менюто ......................................... 52
Използване на вашия компютър
Използване на IC рекордера с вашия компютър ....59
Системни изисквания за вашия компютър ......59
Свързване на IC рекордера към вашия
компютър .......................................................60
Структура на папките и файловете .............61
Изключване на IC рекордера от вашия
компютър .......................................................61
Копиране на съобщения от вашия IC рекордер
към вашия компютър, за да ги запазите ..........63
6BG
Използване на USB променливотоков адаптер
(не е приложен в комплекта) ...............................73
Изключване на IC рекордера от мрежата от 220 V..73
Предпазни мерки ..................................................75
Технически характеристики ................................77
Системни изисквания за вашия компютър........77
Дизайн и технически характеристики ...........78
Живот на батерията .........................................80
Отстраняване на проблеми
Отстраняване на проблеми ..................................82
Съобщения с грешки ........................................... 89
Системни ограничения ....................................... .91
Упътване за прозореца на дисплея ..................... 92
Азбучен указател ..................................................94
Подготовка за включване
Подготовка за включване
Стъпка 1: Проверка на съдържанието
на опаковката
IC рекордер (1)
Свалете защитната лента от прозореца на
дисплея преди да използвате IC рекордера.
Алкални батерии LR03 (размер ААА) (2)
USB свързващ кабел (1)
Калъф за пренасяне* (1)
Стерео микрофон с щипка за
закрепяне* (1)
CD-ROM (1)
(Ръководството за експлоатация се запазва като
PDF файл.)
Инструкции за експлоатация
* Част от софтуера, стерео слушалките, калъфа
за пренасяне и стерео микрофонът с щипка за
закрепяне са приложени само с някои модели
и в някои региони.
Предупреждаваме ви, че всякакви промени
или модификации, които не са изрично
одобрени или описани в това ръководство,
могат да нарушат гаранцията и да попречат на
правилната работа с това оборудване.
Софтуер, Digital Voice Editor (CDROM)
Софтуер, Dragon NaturallySpeaking® (DVD-ROM)*
Стерео слушалки* (1)
7BG
Идентификация на частите
и бутоните
Предна част
M Бутон FOLDER/MENU
N Бутон (повтаряне) А-В
O Бутон N PLAY/STOP•ENTER*
P Бутон >+ (превъртане напред/бързо
превъртане напред)
Q Отвор за ремък за китката (ремъкът за
китката не е приложен в комплекта)
Задна част
A Вграден микрофон
B Работен индикатор
C Прозорец на дисплея
D Бутон DIVIDE
E z Бутон REC/PAUSE (запис/пауза)
F Бутон . (превъртане назад/бързо
превъртане назад)
G Бутон x (стоп)
H Говорител
I Жак (микрофон)*
J Жак i (слушалки)
K Бутон ERASE
L Бутон VOL (сила на звука) +*/8BG
R Отделение за батериятa
S Ключ HOLD
T Конектор (USB)
* Тези бутони и жакът имат осезаема точка.
Използвайте осезаемата точка като
отправна точка за операциите или за да
разпознаете всеки от терминалите.
Стъпка 2: Подготовка на източника на захранване
Плъзнете и повдигнете капачето на
отделението за батериите, заредете алкални
батерии LR03 (размер ААА), като спазите
поляритета, и затворете капачето.
Ако капачето за отделението за батериите
случайно се откачи, прикрепете го, както
е показано на илюстрацията.
z Съвети
• Когато сменяте батериите, записаните съобщения или
настройките за аларма не се изтриват, дори когато
извадите батериите.
• Когато сменяте батериите, часовникът продължава да
работи още известно време след като извадите батериите.
P Забележки
• Не използвайте манганови батерии за този IC рекордер.
• Когато подменяте батериите, уверете се, че сменяте и
двете батерии с нови.
• Не презареждайте сухи батерии
• Когато не планирате да използвате устройството
дълго време, извадете батериите, за да предотвратите
неизправност, причинена вследствие на протичане на
батериите и корозия.
Частта за годината мига, както и дисплеят за
настройка на часовника, когато поставите батериите
за първи път или когато поставите батерията в IC
рекордера в случаите, когато в устройството не е
имало батерия за определен период от време. Моля,
обърнете се към “Сверяване на часовника след като
подготвите източника на захранване” на стр. 12, за
да сверите датата и часа.
9BG
Подготовка за включване
Преди да използвате IC рекордера свалете
защитната лента от прозореца на дисплея.
Кога да смените батерията
Индикаторът за оставащ капацитет на батерията
на дисплея показва състоянието на батерията.
Индикация за оставащ капацитет
на батерията
: Сменете старите батерии с нови.
m
: Съобщението “LO BATT” мига и IC
рекордерът спира да работи.
10BG
Стъпка 3: Включване на IC рекордера
z Съвети
Подготовка за включване
Включване на захранването
• Когато не планирате да използвате IC рекордера
за дълго време, ви препоръчваме да изключите
устройството.
• Дисплеят на устройството автоматично се изключва,
ако 10 минути след включването на IC рекордера не
извършвали операции с него. (Натиснете бутон, за да
включите дисплея.)
Плъзнете ключа HOLD в посока обратна
на стрелката. IC рекордерът се включва и
съобщението “ACCESS” започва да мига.
Изключване на захранването
Когато не планирате да използвате IC
рекордера, можете да предотвратите
изразходването на батериите, като изключите
захранването. Плъзнете ключа HOLD по посока
на стрелката, докато устройството е в режим
стоп. Съобщението “OFF” започва мига и след
няколко секунди IC рекордерът се изключва.
11BG
Стъпка 4: Сверяване на часовника
Сверяване на часовника
след като подготвите
източника на захранване
1Натиснете . или >+, за да зададете в
последователност годината, месеца, деня,
часа и минутата, и след това натиснете
PLAY/STOP•ENTER.
За да използвате алармата или да запишете
датата и часа, първо трябва да сверите
часовника.
Дисплеят за сверяване на часовника се извежда,
когато за първи път поставите батерии в
устройството или когато поставите батерията
след като IC рекордерът е бил без батерии за
известно време. В прозореца на дисплея започва
да мига индикацията за годината.
2 Натиснете x (стоп), за да се върнете към
дисплея в режим стоп.
Сверяване на часовника, като
използвате менюто
Можете да сверите часовника с помощта на
менюто, докато IC рекордерът е в режим стоп.
1Натиснете и задръжте FOLDER/MENU, за да
влезете в режима на менюто.
12BG
Режимът с менюто ще се изведе в
прозореца на дисплея.
Когато изберете “MANUAL”, индикацията
за годината започва да мига. Преминете към
следващите стъпки.
4 Натиснете –. или >+ и задайте в
Подготовка за включване
последователност годината, месеца, деня,
часа и минутата; след това натиснете N
PLAY/STOP•ENTER
2 Натиснете –. или >+, за да изберете
“SET DATE”, и след това натиснете N
PLAY/STOP•ENTER.
5 Натиснете x (стоп), за да се върнете към
дисплея в режим стоп.
zСъвети
3 Натиснете –. или >+, за да изберете
“AUTO” или “MANUAL”, и след това
натиснете N PLAY/STOP•ENTER.
• Натиснете FOLDER/MENU, за да се върнете към
предходната операция.
• Можете да зададете времевия дисплей за часовника в
положение “12H” (12-часов дисплей) или “24H” (24-часов
дисплей) в менюто “HOUR”. Когато зададете “12H”
(12-часов дисплей), в прозореца на дисплея се извежда
“AM” или “PM”.
PЗабележка
Когато изберете “AUTO”, часовникът автоматично
се сверява, като се използва часовника на
свързания към IC рекордера компютър, на който е
стартиран приложения софтуер Digital Voice Editor.
Ако не натиснете N PLAY/STOP•ENTER в рамките
на една минута след въвеждането на данните
за сверяване на часа, режимът за сверяване на
часовника се отменя и прозорецът се връща към
дисплея на режим стоп.
13BG
Защита от случайно изпълняване на операция (HOLD)
Заключване на бутоните
Отключване на бутоните
Преместете ключа HOLD в посока обратна на
стрелката, за да отключите бутоните.
P Забележка
Когато функцията HOLD е включена по
време на запис, всички функции на бутоните
са заключени, за да се предотврати случайно
изпълняване на операция. За да спрете записа,
първо отменете функцията HOLD.
z Съвет
Преместете ключа HOLD по посока на
стрелката, докато устройството е в режим на
запис или възпроизвеждане.
Индикацията “HOLD” започва да мига,
показвайки, че всички функции на бутоните са
заключени.
14BG
Дори когато функцията HOLD е включена,
можете да спрете възпроизвеждането на
алармата, като натиснете който и да е бутон. (Не
можете да спрете нормалното възпроизвеждане.)
Основни операции
Запис
P Забележка
Преди да извършите запис, излезте от режима HOLD и включете захранването.
Основни операции
Избор на папка
1Натиснете FOLDER/MENU, за да изберете папката, в която желаете
да записвате съобщения ( ,
,
,
или
)
Когато закупите IC рекордера, на него вече има 5 папки.
Ако не промените папката след като спрете записа, следващия
път, когато записвате, ще записвате в същата папка.
Започване на запис
1Натиснете z REC/PAUSE в режим стоп.
Работният индикатор светва в червено (Когато зададете
“LED” в положение “OFF” в менюто (стр. 57), работният
индикатор не светва.)
Не е необходимо да натискате и да задържате z REC/PAUSE
(запис/пауза) по време на запис.
Новото съобщение автоматично ще се запише след последно
записаното съобщение.
Работен
индикатор
REC/PAUSE
15BG
2 Насочете вградения микрофон по посока на източника,
който ще записвате.
Вграден
микрофон
За да спрете записа
1Натиснете x (стоп).
IC рекордерът спира в началото на настоящия запис.
Други операции
въвеждане на режим
на пауза при запис*
Натиснете z REC/PAUSE (запис/пауза). Докато устройството е в режим
на пауза при запис, индикаторът за работа мига в червено и индикацията
“PAUSE” мига в прозореца на дисплея.
Освобождаване на паузата
и възстановяване на записа
Натиснете z REC/PAUSE (запис/пауза) отново. Записът се възстановява
от тази точка. (За да спрете записа след пауза, натиснете x (стоп).)
Преглеждане на
настоящия запис
Натиснете N PLAY/STOP•ENTER. Записът спира и възпроизвеждането
започва от началото на съобщението, което току-що сте записали.
превъртане назад по време Натиснете и задръжте –. по време на запис или пауза при запис.
на запис
Записът спира и можете да търсите назад, докато слушате звука от бързото
възпроизвеждане. След като освободите –., възпроизвеждането
започва от същата точка.
* Един час след като въведете режим на пауза при запис, паузата автоматично се освобождава и IC рекордерът влиза в режим стоп.
z Съвети
• Съобщенията на IC рекордера се записват като МР3 файлове.
• Можете да записвате до 99 съобщения във всяка папка.
16BG
• Преди да започнете реален запис, препоръчваме ви да направите пробен запис или да наблюдавате операцията по
записа (стр. 26).
• По време на запис можете да заключите всички функции на всички бутони, като плъзнете ключа HOLD по посока на
стрелката. Така ще предотвратите нежелани операции.
P Забележки
Основни операции
• Докато работният индикатор мига в оранжево, не изваждайте батериите и не свързвайте и не изключвайте USB
променливотоковия адаптер. Това може да повреди данните.
• Когато търкате или драскате с пръст по устройството по време на запис, шумът може да се запише.
• Преди да извършите записа се уверете, че сте проверили индикатора за батерията (стр. 10).
• За да избегнете смяна на батериите по време на дълго-продължаващи записи, използвайте USB променливотоков
адаптер (не е приложен в комплекта) (стр. 73).
Индикатор за оставаща памет
По време на запис индикаторът за оставаща памет намалява с по една единица.
Паметта е
почти пълна
Мига
Когато оставащото време на записа достигне 10 минути, последната индикация започва да мига.
Когато оставащото време за запис достигне 1 минута и ако е избран режим на извеждане на
оставащото време за запис, в прозореца на дисплея започва да мига избраният режим за дисплей.
Дисплеят автоматично се променя в дисплей, указващ оставащото време.
” и “FULL” мигат в
Когато паметта е пълна, записът автоматично спира и индикациите “
прозореца на дисплея в продължение на три секунди. За да продължите записа, първо изтрийте
някои съобщения.
17BG
Слушане
P Забележка
Преди да стартирате възпроизвеждането, излезте от режима HOLD и включете захранването.
За да стартирате възпроизвеждането
1Натиснете и задръжте FOLDER/MENU, за да изберете желаната
папка ( ,
,
,
или
).
2 Натиснете –. или >+, за да изберете съобщението, което
желаете да възпроизведете.
3 Натиснете N PLAY/STOP•ENTER.
Възпроизвеждането започва и работният индикатор светва в
зелено. (Когато зададете “LED” в положение “OFF” в менюто
(стр. 57), работният индикатор не светва.)
Работен
индикатор
NPLAY/•STOP
ENTER
18BG
4 Натиснете VOL +/–, за да регулирате нивото на силата
на звука.
Основни операции
За да спрете възпроизвеждането
1Натиснете x (стоп).
Други операции
Спиране на операцията
в настоящата позиция
(функция за пауза при
възпроизвеждане)
Натиснете N PLAY/STOP•ENTER или x (стоп). За да възстановите
възпроизвеждането от тази точка, отново натиснете N PLAY/
STOP•ENTER.
връщане към началото на
настоящото съобщение
Натиснете веднъж –.*.
връщане към
предходно съобщение
Неколкократно натиснете –.. (В режим стоп, задръжте бутона
натиснат, за да се върнете няколко съобщения назад.)
прескачане до
следващото съобщение
Натиснете веднъж >+*.
прескачане към
следващи съобщения
Неколкократно натиснете >+. (В режим стоп, задръжте бутона
натиснат, за да преминете няколко съобщения напред.)
* Тези операции са валидни, когато настройката ”EASY-S” (Функция за лесно търсене) е зададена в положение “OFF” (стр. 55).
z Съвет
По време на възпроизвеждане можете да заключите всички функции на всички бутони, като плъзнете
ключа HOLD по посока на стрелката. Така ще предотвратите нежелани операции.
19BG
Изтриване
P Забележки
• След като записът веднъж е бил изтрит, не можете да го възстановите.
• Преди да изтриете съобщение, излезте от режима HOLD и включете захранването.
• Ако съобщението, което желаете да изтриете, е заключено в менюто, съобщението не се изтрива.
Избор и изтриване на съобщение
1Изберете съобщение, което желаете да изтриете, когато IC
рекордерът е в режим стоп или в режим на възпроизвеждане.
2 Натиснете ERASE, докато възпроизвеждате съобщението,
което желаете да изтриете, или натиснете и задръжте ERASE,
докато устройството е в режим стоп.
Чува се звуков сигнал и номерът на съобщението и “ERASE”
започват да мигат.
Когато зададете “BEEP” в положение “OFF” в менюто, няма да
чуете звуков сигнал.
20BG
3 Отново натиснете ERASE.
Основни операции
В прозореца на дисплея се извежда съобщението
“ERASE” и избраното съобщение се изтрива.
Когато съобщението бъде изтрито, останалите
съобщения ще се преместят и номерацията им ще се
промени с едно, така че да няма празно място между
съобщенията.
За да отмените изтриването
1Натиснете x (стоп) преди стъпка 3 от “Избор и изтриване на
съобщение”.
За да изтриете друго съобщение
Отново извършете същите стъпки, започвайки от началото.
За да изтриете частично съобщение
Първо разделете съобщението на две (стр. 47) и след това следвайте отначало стъпките за изтриване
на съобщение.
21BG
Други операции за запис
Промяна на настройките за запис
Избор на режим на запис
2 Натиснете –. или >+, за да изберете
“MODE”, и след това натиснете N PLAY/
STOP•ENTER.
3 Натиснете –. или >+, за да изберете
“SHQ”, “HQ”, “SP”, или “LP”, и след това
натиснете N PLAY/STOP•ENTER.
Можете да изберете режима на запис в менюто,
когато IC рекордерът е в режим стоп.
1Натиснете и задръжте FOLDER/MENU, за да
влезете в режима на менюто.
Извежда се прозорецът с режима на менюто.
22BG
4 Натиснете x (стоп), за да излезете от
режима с менюто.
Режим на моно запис с много високо
качество на звука (44.1 kHz/192 kbps)
Можете да записвате моно звук с
много високо качество.
HQ
Режим на моно запис с високо
качество (44.1 kHz/128 kbps)
Можете да записвате с
висококачествен моно звук.
SP
Режим на стандартен моно запис
(44.1 kHz/48 kbps)
Можете да записвате със стандартно
качество на звука.
LP
Режим на дълъг моно запис (11.025
kHz/8 kbps)
Можете да записвате моно звук подълго време.
Настройка на
чувствителността на
микрофона
Други операции за запис
SHQ
За да записвате с по-добро качество на звука,
изберете режим HQ или SHQ.
При закупуването на IC рекордера, режимът на
запис е зададен в положение “SHQ”.
P Забележка
Можете да зададете чувствителността на микрофона
в менюто, когато IC рекордерът е зададен в режим
стоп или запис.
Не можете да зададете режима на запис по време
на запис.
1Натиснете и задръжте FOLDER/MENU, за да
влезете в режима на менюто.
Извежда се прозорец с режима на менюто.
23BG
2 Натиснете –. или >+, за да изберете
“SENS”, и след това натиснете N PLAY/
STOP•ENTER.
Автоматично стартиране
на записа при издаден звук –
Функция VOR
3 Натиснете –. или >+, за да изберете
“
” или “
”, и след това натиснете N
PLAY/STOP•ENTER.
4 Натиснете x (стоп), за да излезете от
режима на менюто.
За да записвате източник на звук,
който е далеч от IC рекордера, или
за запис на тих звук, например в
просторна стая.
За да записвате диктовка с
микрофон пред устата ви, за запис
на източник на звук, който е близо
до IC рекордера, или за запис на
силен звук.
Чувствителността на микрофона е зададена в
положение “
”, когато закупите IC рекордера.
24BG
Можете да зададете функцията VOR (активиране
на запис при засичане на глас) в положение “ON”,
за да стартирате запис на IC рекордера, когато
устройството разпознае звук, и можете да зададе
режим на пауза, когато не се чува звук. По този
начин ще изключите записа в периоди, в които
няма звук.
1Натиснете и задръжте FOLDER/MENU, за да
5 Натиснете zREC/PAUSE (запис/пауза).
влезете в режима на менюто.
Извежда се прозорец с режима на менюто.
В прозореца на дисплея се извеждат
индикациите
и “VOR”.
“VOR”, и след това натиснете N PLAY/
STOP•ENTER.
Записът започва, когато IC рекордерът
разпознае звук. Записът влиза в режим
на пауза, когато не се разпознае звук, и
индикаторите “VOR” и “PAUSE” мигат.
Когато IC рекордерът пак разпознае звук,
записът отново се стартира.
За да отмените функцията VOR
Задайте “VOR” в положение “OFF”
на стъпка 3.
P Забележкa
3 Натиснете –. или >+, за да изберете
“ON”, и след това натиснете N PLAY/
STOP•ENTER.
Функцията VOR се влияе от звука около
вас. Задайте “SENS” в менюто в зависимост
от условията на запис. Ако записът не
ви задоволява след като сте променили
чувствителността на микрофона, или за важни
записи, задайте “VOR” в менюто в положение
“OFF”.
При закупуването на IC рекордера, функцията
VOR е зададена в положение “OFF”.
4 Натиснете x (стоп), за да излезете от режима
на менюто.
25BG
Други операции за запис
2 Натиснете –. или >+, за да изберете
Работа с устройството по време на запис
Наблюдаване на записа
Разделяне на съобщение
по време на запис
Жак i (слушалки)
VOL +/–
DIVIDE
Ако преди да стартирате записа свържете
слушалки, които се продават в търговската
мрежа, към жака i (слушалки), можете да
наблюдавате записа. Можете да регулирате
силата на звука за преглед на записа, като
натиснете VOL +/-, но нивото на записа е
фиксирано.
26BG
Можете да разделите съобщение по време
на запис на две части. Към новата част от
съобщението се прибавя нов номер. След като
веднъж разделите съобщението, не можете да
съберете разделените съобщения. За да съберете
разделените части на съобщението, използвайте
приложения софтуер.
1Натиснете DIVIDE по време на запис.
В дисплея мига индикация “DIVIDE” и
номерът на новото съобщение се добавя в
точката, в която сте натиснали бутона.
Съобщението ще се запише като две
съобщения, въпреки че записът продължава
без спиране.
Съобщение 2
Други операции за запис
Съобщение 1
Съобщение 3
v
Съобщението се разделя.
Съобщения 2 и 3 се записват
без прекъсване.
z Съвет
Можете да разделите записаното съобщение в
режим на пауза при запис.
PЗабележки
• Когато разделяте съобщение на две, възможно
е краят на първото съобщение и началото на
второто съобщение да прекъснат в точката на
разделяне.
• Ако разделяте съобщения твърде често, докато
устройството ги записва, може да се появи
следният феномен: Работният индикатор
продължава да мига и не можете да работите с
устройството за определен период от време. Това
не е неизправност. Изчакайте, докато работният
индикатор изгасне.
27BG
Прибавяне на запис
Прибавяне на запис към
предварително записано
съобщение
По време на възпроизвеждане на Съобщение 3
Съобщение 3
Съобщение 4
След прибавяне на запис
zREC/PAUSE
Съобщение 3
Съобщение 4
Прибавен запис
NPLAY/•
STOP ENTER
1Натиснете и задръжте FOLDER/MENU, за
FOLDER/MENU
да влезете в режима на менюто.
Извежда се прозорец с режима на менюто.
x
–., >+
Когато опцията “REC-OP” в менюто е
зададена в положение “ADD”, можете да
прибавяте запис към съобщението, което се
възпроизвежда. Прибавеният запис ще бъде
поставен след текущото съобщение и ще се
счита като част от съобщението.
28BG
2 Натиснете . или >, за да изберете
“REC-OP”,
и след това натиснете N PLAY/STOP•ENTER.
3 Натиснете . или >, за да изберете “ON”,
и след това натиснете N PLAY/STOP--ENTER.
Работният индикатор светва в червено и
записът ще бъде прибавен в края на настоящото
съобщение.
PЗабележки
4 Натиснете . или >, за да изберете
“ADD”, и след това натиснете N PLAY/
STOP•ENTER.
• Не можете да добавяте запис, ако оставащият
капацитет на паметта не е достатъчен.
• Добавената част на съобщението ще бъде
записана в същия режим на запис.
• Ако след стъпка 6 изминат 10 минути, вие трябва
да започнете процедурата отначало.
5Натиснете x (стоп), за да излезете от режима
на менюто.
6По време на възпроизвеждане на съобщението,
натиснете z REC/PAUSE (запис/пауза).
и “ADD” започват да
Индикациите
мигат и IC рекордерът спира в режим на
пауза при запис.
7Докато индикацията “ADD” мига, натиснете
отново z REC/PAUSE (запис/пауза).
29BG
Други операции за запис
8Натиснете x (стоп), за да спрете записа.
Прибавяне на запис върху друг по
време на възпроизвеждане
Начална точка на преработения запис
Съобщение 2
Съобщение 3 Съобщение 4
Изтритата част на
Съобщение 2
zREC/PAUSE
NPLAY/•
STOP ENTER
FOLDER/MENU
x
–., >+
Съобщение 2
Съобщение 3
Съобщение 4
Прибавен презаписан запис в Съобщение 2
1Натиснете и задръжте FOLDER/MENU,
за да влезете в режима на менюто.
Извежда се прозорец с режима на менюто.
2Натиснете . или >, за да изберете
“REC-OP”, и след това натиснете
NPLAY/STOP•ENTER.
Когато опцията “REC-OP” в менюто е зададена
в положение “OVER”, вие можете да записвате
върху друго съобщение след точка, която сте
избрали. Остатъкът от съобщението след
избраната точка се изтрива.
30BG
3 Натиснете . или >, за да изберете “ON”,
и след това натиснете N PLAY/STOP•ENTER.
Работният индикатор светва в червено и записът
започва.
PЗабележки
4 Натиснете . или >, за да изберете
“OVER”, и след това натиснете N PLAY/
STOP•ENTER.
• Не можете да записвате върху друго съобщение,
ако оставащият капацитет на паметта не е
достатъчен.
• Частта от съобщението, върху която сте
записвали, ще бъде записана в същия режим на
запис.
• Ако след стъпка 6 изминат 10 минути, трябва да
започнете процедурата отначало.
5 Натиснете x (стоп), за да излезете от
режима на менюто.
6 Докато съобщението се възпроизвежда,
натиснете z REC/PAUSE (запис/пауза).
и “OVER” започват да
Индикациите
мигат и IC рекордерът спира в режим на пауза
при запис.
7Докато индикацията “OVER” мига, натиснете
отново z REC/PAUSE (запис/пауза).
31BG
Други операции за запис
8Натиснете x (стоп), за да спрете записа.
Запис чрез други устройства
Запис с външен микрофон
Микрофон
2Натиснете FOLDER/MENU, за да изберете
папката, в която желаете да записвате
).
съобщенията ( , , ,
или
3 Започнете записа, като натиснете z REC/
Към жака
(микрофон)
FOLDER/MENU
zREC/PAUSE
x
PAUSE (запис/пауза).
Вграденият микрофон автоматично се
изключва.
Ако входното ниво не е достатъчно силно,
регулирайте чувствителността на микрофона
на IC рекордера.
Когато свържете външен микрофон, той
автоматично се захранва от IC записващото
устройство.
4Натиснете x (стоп), за да спрете записа.
z Препоръчителни микрофони
1Свържете външен микрофон към жака
(микрофон), когато IC рекордерът е в режим
стоп.
Когато режимът на запис е зададен в положение
“SHQ” или “HQ”, и ако използвате стерео
микрофон, можете да записвате звука в стерео
формат.
32BG
• Стерео микрофонът с щипка за закрепяне е
приложен само към някои модели в определени
региони. (Щипката може да се сваля.)
• Можете да използвате микрофони на Sony ECMCS10, ECM-CZ10, ECM-DS70P, ECM-DS30P (не
са приложени в комплекта).
Запис на звук от телефон или
мобилен телефон
Друго оборудване
Към жака
FOLDER/MENU
PЗабележки
• След като извършите връзката, проверете
качеството на звука на разговора и нивото на
запис, преди да започнете записа.
• Ако се запишат кратките звукови сигнали
от натискането на бутоните или сигнала за
свободна линия от телефона, възможно е
разговорът да се запише с по-ниско ниво на
звука. В този случай стартирайте записа след
като разговорът е започнал.
• Възможно е функцията VOR да не работи в
зависимост от вида на телефона или състоянието
му.
• Sony не носи отговорност за каквито и да
било причинени неудобства, включително и
невъзможност за запис на разговор, използвайки
IC рекордердера.
• Възможно е вашият доставчик да не успее
да ви достави всички описани допълнителни
аксесоари. За подробна информация, моля,
обърнете се към вашия доставчик.
(микрофон)
z REC/PAUSE
x
Можете да създавате музикални файлове без да
използвате компютър, като записвате звук от друго
оборудване, свързано към IC рекордера.
z Съвети
• Преди да започнете запис, препоръчваме ви да
правите пробни записи.
33BG
Други операции за запис
Можете да използвате микрофон със слушалки
ECM-TL1 (не е приложен в комплекта), за да
записвате звук от телефон или мобилен телефон.
За подробности относно начина на свързване се
обърнете към ръководството за експлоатация,
приложено към ECM-TL1 микрофона.
Запис от друго
оборудване
• Ако входното ниво не е достатъчно силно,
свържете жака за слушалките (минижак,
стерео) на другото оборудване към жака
(микрофон) на IC рекордера и регулирайте
силата на звука на оборудването свързано към
IC рекордера.
Свържете допълнително устройство към
1
IC рекордера, когато IC рекордерът е в
режим стоп.
Свържете аудио изходния конектор (стерео
мини щекер) на другото оборудване към
жака
(микрофон) на IC рекордера, като
използвате аудио свързващ кабел (стр. 34)*.
2Натиснете FOLDER/MENU, за да
изберете папка, в която желаете да записвате
).
съобщенията ( , , ,
или
3Започнете записа, като натиснете z REC/
PAUSE (запис/пауза).
Вграденият микрофон автоматично се изключва.
4Натиснете x (стоп), за да спрете записа.
34BG
* Допълнителни свързващи аудио
кабели (не са приложени в комплекта)
Към IC
рекордер
RK-G139
Стерео мини
щекер
RK-G136
Стерео мини
щекер
Към друго
оборудване
Мини щекер
(моно)
Стерео мини
щекер
PЗабележки
• Когато записвате от друго устройство, не можете
да регулирате чувствителността на микрофона.
• Възможно е вашият доставчик да не успее
да ви достави всички описани допълнителни
аксесоари. За подробна информация, моля,
обърнете се към вашия доставчик.
Други операции за възпроизвеждане
Подходящи начини на
възпроизвеждане
Слушане с по-добро качество на
звука
• За да слушате със слушалки:
Свържете приложените слушалки към
жака i (слушалки). Вграденият говорител
автоматично ще бъде изключен.
• За да слушате от външен говорител:
Свържете активен или пасивен говорител
(не е приложен в комплекта) към жака i
(слушалки).
Бързо откриване на точката, в
която желаете да стартирате
възпроизвеждането (Лесно
търсене)
Когато зададете “EASY-S” в положение “ON”
(стр. 55) в менюто, можете бързо да откриете
точката, в която желаете да стартирате
възпроизвеждането, като неколкократно
натиснете –. или >+ по време на
възпроизвеждане.
Можете да се върнете приблизително 3 секунди
назад, като натиснете веднъж –., или можете
да преминете 10 секунди напред, като натиснете
веднъж >+. Тази функция е полезна за
откриване на желана точка в дълъг запис.
Търсене напред/назад по време
на възпроизвеждане (Превъртане
напред/назад)
• За да търсите напред (превъртане напред):
Натиснете и задръжте >+ по време на
възпроизвеждане. Освободете в точката, в която
желаете да възстановите възпроизвеждането.
• За да търсите назад (превъртане назад):
Натиснете и задръжте –. по време на
възпроизвеждане. Освободете в точката, в която
желаете да възстановите възпроизвеждането.
IC рекордерът търси с бавна скорост при
възпроизвеждане на звука. Тази функция е полезна,
когато желаете да проверите една дума назад или
напред. Ако натиснете и задържите бутона, IC
рекордерът започва да търси с по-висока скорост.
z Когато възпроизвеждате
съобщения до края на последното
съобщение
• Когато възпроизвеждането или бързото
възпроизвеждане приключи в края на последното
съобщение, “END” светва за 5 секунди и работният
индикатор светва в зелено. (Не можете да чуете
възпроизведения звук.)
• Когато индикацията “END” спре да мига и работният
индикатор изчезне, устройството ще спре в началото
на последното съобщение.
• Ако натиснете и задържите –., докато
индикацията “END” свети, съобщенията се
възпроизвеждат бързо и нормалното възпроизвеждане
ще стартира от точката, в която отпуснете бутона.
35BG
Други операции за възпроизвеждане
Промяна на режима за
възпроизвеждане
• Ако последното съобщение е дълго и желаете да
стартирате възпроизвеждането в по-късен момент
от съобщението, задръжте натиснат >+, за да
възпроизведете съобщението до края, след това
натиснете –., докато “END” мига, за да се
върнете в желаната точка.
• За съобщения, различни от последното,
отидете в началото на следващото съобщение
и възпроизвеждайте назад, докато стигнете до
желаната точка.
Повторно възпроизвеждане на
съобщение
По време на възпроизвеждане натиснете и
задръжте N PLAY/STOP•ENTER, докато се
изведе индикация “ ”. Избраното съобщение ще
се възпроизведе неколкократно.
За да възстановите нормалното
възпроизвеждане, отново натиснете NPLAY/
STOP•ENTER.
Настройка на скоростта
на възпроизвеждане –
Функция DPC
NPLAY/•STOP
ENTER
FOLDER/MENU
x
–., >+
Когато зададете DPC (Цифров контрол на
скоростта на възпроизвеждане) в положение
“ON”, можете да регулирате скоростта на
възпроизвеждане между +100% и -50%
нормална скорост в менюто. Съобщението
се възпроизвежда в естествени цветове,
благодарение на функцията за цифрова
обработка.
1Натиснете и задръжте FOLDER/MENU, за
да влезете в режима на менюто.
Извежда се прозорец с режима на менюто.
36BG
2Натиснете –. или >+, за да изберете
“DPC”, и след това натиснете NPLAY/
STOP•ENTER.
Други операции за възпроизвеждане
3Натиснете –. или >+, за да изберете
“ON”, и след това натиснете NPLAY/
STOP•ENTER.
4Натиснете –. или >+, за да регулирате
скоростта на възпроизвеждане, и след това
натиснете NPLAY/STOP•ENTER.
Всеки път, когато натиснете >+, можете да
увеличавате скоростта с 5% за + от -50% до
0% и с 10% за + между 0% и 100%.
Всеки път, когато натиснете –., можете да
намалявате скоростта с 5% за - от 0% до -50%
и с 10% за - между 100% и 0%.
5Натиснете x (стоп), за да излезете от режима
на менюто.
За да възстановите режима на
нормалното възпроизвеждане
Задайте DPC в положение “OFF” на стъпка 3.
37BG
Промяна на настройките за възпроизвеждане
Възпроизвеждане на
всички съобщения в една
папка последователно –
продължително възпроизвеждане
1Натиснете и задръжте FOLDER/MENU, за да
влезете в режима на менюто, когато
IC рекордерът е в режим стоп или
възпроизвеждане.
Извежда се прозорец с режима на менюто.
2Натиснете –. или >+, за да изберете
NPLAY/•
STOP ENTER
“CONT”, и след това натиснете NPLAY/
STOP•ENTER.
FOLDER/MENU
x
–., >+
3Натиснете –. или >+, за да изберете
“ON”, и след това натиснете NPLAY/
STOP•ENTER.
Можете да изберете режим на продължително
възпроизвеждане чрез “CONT” в менюто.
Когато зададете “CONT” в положение “ON”,
можете да възпроизведете всички съобщения в
папката без прекъсване.
4Натиснете x (стоп), за да излезете от
режима на менюто.
38BG
Изчистване на човешкия
глас от шумове - Функция за
намаляване на смущенията
1По време на възпроизвеждане натиснете
(повтаряне) A-B, за да определите начална точка А.
Индикацията “A-B B” мига.
2Натиснете
(повтаряне) A-B, за да
определите крайна точка В.
Извеждат се индикациите “ “ и “A-B”,
и определеният участък се възпроизвежда
неколкократно.
За да възстановите нормалното
възпроизвеждане
Натиснете NPLAY/STOP•ENTER.
NPLAY/•
STOP ENTER
FOLDER/MENU
x
–., >+
За да спрете A-B повторното възпроизвеждане
Натиснете x (стоп).
За да промените участъка, зададен за A-B
повторно възпроизвеждане:
В режим на A-B повторно възпроизвеждане,
А-В, за да зададете нова
отново натиснете
начална точка А. След това задайте нова
крайна точка В, както на стъпка 2.
Когато зададете функцията за намаляване на
смущенията в положение “ON” в менюто,
смущенията са много малки, а високите честоти,
които са извън обхвата на човешкия глас, се
намаляват и поради това можете да чувате по-ясно
човешкия глас.
PЗабележка
Не можете да определите крайната точка В
преди да зададете началната точка А.
1Натиснете и задръжте FOLDER/MENU, за да
влезете в режима на менюто, когато IC рекордерът
е в режим стоп или възпроизвеждане.
39BG
Други операции за възпроизвеждане
Неколкократно възпроизвеждане
на определен участък – A-B
повторно възпроизвеждане
Извежда се прозорецът с режима на менюто.
2Натиснете –. или >+, за да изберете
“N-CUT”, и след това натиснете – PLAY/
STOP•ENTER.
• Когато използвате вградения говорител или
преглеждате записа, функцията за намаляване на
смущенията може да се окаже неефективна.
За да отмените функцията за
намаляване на смущенията
Задайте “N-CUT” в положение “OFF” на стъпка 3.
3Натиснете –. или >+, за да изберете
“ON”, и след това натиснете – PLAY/
STOP•ENTER.
4Натиснете x (стоп), за да излезете от
режима на менюто.
PЗабележки
• Ефектът от функцията за намаляване на
смущенията може да е различен в зависимост
от записания глас.
40BG
Възпроизвеждане на съобщения в желано
време с включване на аларма
NPLAY/•
STOP ENTER
FOLDER/MENU
да влезете в режима на менюто, когато IC
рекордерът е в режим стоп.
Извежда се прозорецът с режима на
менюто.
2 Натиснете –. или >+ на контролния
бутон, за да изберете “ALARM”, и след
това натиснете N PLAY/STOP•ENTER.
x
–., >+
Можете да включите аларма и да започнете
възпроизвеждане на желано съобщение в желано
от вас време.
Можете да възпроизведете съобщението на
определена дата, веднъж за седмица или по едно
и също време всеки ден.
3 Натиснете –. или >+, за да изберете
“ON”, и след това натиснете N PLAY/
STOP•ENTER.
1Изберете съобщението, което желаете да
възпроизвеждате с аларма.
2Влезте в режим на настройка на алармата.
41BG
Други операции за възпроизвеждане
1 Натиснете и задръжте FOLDER/MENU, за
3Задайте дата и час за алармата
1 Натиснете –. или >+, за да
изберете “DATE”, ден от седмицата или
“DAILY”, и след това натиснете N
PLAY/STOP•ENTER.
2 Когато изберете “DATE”:
Задайте в последователност годината,
месеца, деня, часа и минутата, както
е описано в “Стъпка 4: Сверяване
на часовника” на стр. 12, след това
натиснете N PLAY/STOP•ENTER.
Когато изберете ден от седмицата
или “DIALY”:
Натиснете –. или >+, за да
зададете часа, и след това натиснете N
PLAY/STOP•ENTER; натиснете –.
или >+, за да зададете минутата,
и след това натиснете N PLAY/
STOP•ENTER.
4Натиснете –. или >+, за да изберете
звук на алармата от опциите “B-PLAY”,
“BEEP” или “PLAY”, след това натиснете N
PLAY/STOP•ENTER.
Ще се изведе индикация “ALARM-ON”.
5Натиснете x (стоп), за да излезете от режима
на менюто.
Процесът по настройка приключва и в
прозореца на дисплея се извежда индикация
“,” (аларма).
42BG
B-PLAY
BEEP
PLAY
Избраното съобщение ще се
възпроизведе след алармата.
Само аларма.
Ще се възпроизведе само
избраното съобщение.
За да промените настройката
за алармата
Започнете от стъпка 2 на стр. 41.
За да отмените настройката
за аларма
Следвайте стъпки 1 и 2-3 на стр. 41. На стъпка
2 3 натиснете –. или >+, за да изберете
“OFF”, и натиснете N PLAY/STOP•ENTER.
Алармата ще се отмени и индикаторът за
алармата ще изчезне от прозореца на дисплея.
Когато се изведе екранът за
настройка на датата и часа
В зададеното време алармата ще звучи около
10 секунди и избраното съобщение ще се
възпроизведе. (Ако сте избрали “BEEP”, ще
звучи единствено алармата. Ако сте избрали
“PLAY”, ще се възпроизведе само избраното
съобщение.)
По време на възпроизвеждане в прозореца на
дисплея ще мига индикацията “ALARM”.
• Ако времето за включване на алармата съвпадне
с операция по запис, алармата ще се активира
след приключването на записа. Когато времето
За да изслушате същото
съобщение отново
•
Натиснете N PLAY/STOP•ENTER и същото
съобщение ще се възпроизведе от началото.
•
За да спрете възпроизвеждането
на алармата
•
Натиснете бутон, различен от VOL +/-,
докато алармата се чува. Можете да спрете
възпроизвеждането на алармата, дори когато е
включена функцията HOLD.
•
•
PЗабележки
• Можете да задавате само една настройка за
аларма.
• Индикацията “ALARM OFF (или ON)” няма да
се изведе и алармата не може да бъде настроена,
ако часовникът не е сверен или ако в избраната
папка не е записано съобщение.
• Ако часовникът не е сверен или няма записани
съобщения, не можете да задавате аларма.
• Алармата се включва, дори когато зададете
“BEEP” в положение “OFF”в менюто. (стр. 57).
• Ако се опитате да настроите алармата да
възпроизведе съобщение в предварително
зададено време за друго съобщение, ще се
изведе съобщението “PRE SET”, което ще
предотврати новата настройка.
•
•
за алармата бъде достигнато, индикацията “,”
мига.
Ако времето за включване на алармата съвпадне
с обновяването на данни, алармата автоматично
ще се отмени.
Ако времето за включване на повече от една
алармата съвпадне със записа, само първото
съобщение ще бъде възпроизведено.
След като веднъж зададете алармата, тя няма да се
отмени дори да възпроизведете съобщението.
Ако времето за включване на алармата съвпадне
с възпроизвеждането на друго съобщение,
възпроизвеждането спира и новото съобщение се
възпроизвежда.
Ако разделите съобщение с настройка за аларма,
настройката остава само за първата част от
разделеното съобщение.
Ако изтриете съобщението, което сте задали за
включване на алармата, настройката за алармата
ще бъде отменена.
Ако времето за включване на алармата съвпадне с
операция по изтриване, алармата ще звучи около
10 секунди след като изтриването приключи и
възпроизвеждането започва.
43BG
Други операции за възпроизвеждане
Ако сте избрали “B-PLAY” или “PLAY”, IC
рекордерът автоматично ще спре в началото
на съобщението, когато възпроизвеждането
приключи..
Възпроизвеждане чрез други устройства
Запис с друго оборудване
2 Натиснете N PLAY/STOP•ENTER, за да
стартирате възпроизвеждане, и едновременно
с това задайте свързаното оборудване в режим
на запис.
На свързаното оборудване ще се запише
съобщение от IC рекордера.
Касетофон и др.
Към жак i (слушалки)
3 Натиснете x (стоп) едновременно на IC
рекордера и свързаното оборудване, за да
спрете записа.
*Допълнителни аудио свързващи
кабели (не са приложени в
комплекта)
NPLAY/•
STOP ENTER
x
Можете да записвате звук от IC рекордера с друго
оборудване.
Препоръчваме ви първо да направите пробен
запис преди да започнете записа.
1Свържете жака i (слушалки) на IC рекордера
към аудио входния конектор (стерео минижак)
на другото оборудване, като използвате аудио
свързващ кабел*.
44BG
Към IC
рекордер
RK-G139
Стерео мини
щекер
RK-G136
Стерео мини
щекер
Към друго
оборудване
Мини щекер
(моно)
Стерео мини
щекер
PЗабележка
Възможно е вашият доставчик да не успее
да ви достави някои от по-горе описаните
допълнителни аксесоари. За по-подробна
информация, моля, обърнете се към вашия
доставчик.
Редактиране на съобщения
Изтриване на всички съобщения в папката
3Натиснете –. или >+, за да
изберете “ALL ERASE”, и след това
натиснете N PLAY/STOP•ENTER.
Редактиране на съобщения
NPLAY/•
STOP ENTER
FOLDER/MENU
x
–., >+
PЗабележка
4 Натиснете N PLAY/STOP•ENTER, докато
индикацията “ALL ERASE” мига.
“ACCESS” мига в прозореца на дисплея и
всички съобщения в избраната папка ще се
изтрият.
Ако в избраната папка има защитено
съобщение, вие не можете да изтриете това
съобщение.
5 Натиснете x (стоп), за да излезете от режима
1Натиснете FOLDER/MENU, за да изберете
За да отмените изтриването
папката, която съдържа съобщенията, които
желаете да изтриете, когато IC рекордерът е
).
в режим стоп ( , , ,
или
на менюто.
Натиснете x (стоп) преди стъпка 3.
2Натиснете и задръжте FOLDER/MENU, за
да влезете в режима с менюто.
Извежда се прозорецът на режима с менюто.
45BG
Преместване на съобщения в различна папка
3Натиснете –. или >+, за да изберете
NPLAY/•
STOP ENTER
“MOVE”, и след това натиснете N PLAY/
STOP•ENTER.
Индикаторът на папката, в която ще местите
започва да мига.
FOLDER/MENU
x
–., >+
Можете да преместите записано съобщение в
друга папка.
1Изберете съобщението, което желаете
да преместите.
2Натиснете и задръжте FOLDER/MENU, за
да влезете в режима на менюто, когато
IC рекордерът е в режим стоп или
възпроизвеждане.
Ще се изведе прозорецът с режима на менюто.
46BG
4Натиснете –. или >+, за да изберете
папката, в която желаете да преместите
съобщението, и след това натиснете N PLAY/
STOP•ENTER.
Избраното съобщение се премества на
последна позиция в новата папка.
Когато премествате съобщение към друга
папка, оригиналното съобщение в предходната
папка ще се изтрие.
5 Натиснете x (стоп), за да излезете от
режима на менюто.
За да отмените преместването
Натиснете x (стоп) преди стъпка 4.
PЗабележка
Ако в папката вече има записани 99 съобщения,
не можете да преместите съобщението в
папката.
Разделяне на съобщения на две
1Натиснете DIVIDE, докато възпроизвеждате
съобщенията, които желаете да разделите.
Номерът на настоящото съобщение и
индикацията “DIVIDE” мигат.
Редактиране на съобщения
DIVIDE
x
–., >+
Можете да разделите съобщение по време на
възпроизвеждане, така че съобщението да се
раздели на 2 части като номерът на новото
съобщение ще се прибави към разделеното
съобщение. Като разделите съобщението, можете
лесно да откриете точката, която желаете да
възпроизведете, когато правите дълги записи например на среща. Можете да разделяте
съобщения, докато общият брой на съобщенията в
папката достигне 99.
2Натиснете DIVIDE.
Извежда се съобщението “DIVIDE” и към
новата част на разделеното съобщение
се прибавя нов номер като номерата на
следващите съобщения се увеличават с
едно.
Съобщение 1
Съобщение 2
Съобщение 3
Съобщението се разделя.
Съобщение 1 Съобщение 2 Съобщение 3 Съобщение 4
Номерата на съобщенията се увеличават.
За да отмените разделянето
Натиснете x (стоп) преди стъпка 2.
47BG
PЗабележки
• За да разделите съобщение, в паметта трябва да има
свободно място.
• Ако в папката са записани 99 съобщения, не можете
да разделяте съобщение. В този случай намалете
броя на съобщенията до 98 или по-малко, като
изтриете ненужните съобщения или преместете
някои съобщения в друга папка, преди да разделите
съобщението.
• Когато разделяте съобщение със заглавие и име на
изпълнителя, новата част от съобщението ще има
същото заглавие, име на изпълнител и име на файла.
• Не можете да разделяте съобщения, различни от
записаните, като използвате IC рекордера (MP3
файл, прехвърлен от компютър).
• След като разделите съобщение, вече не можете да
съберете разделените съобщения, като използвате IC
записващото устройство. За да съберете разделени
съобщения, използвайте приложения софтуер.
• Ако разделяте съобщение с настройка за аларма,
настройката важи само за старото разделено
съобщение.
• Не можете да разделяте съобщение в самото начало
или в самия край поради системните ограничения.
• Ако разделяте съобщение по време на А-В повторно
възпроизвеждане или ако повтаряте едно съобщение,
настройката за повторно възпроизвеждане ще се
отмени.
• Ако след стъпка 1 са изминали повече от 10 секунди,
трябва отново да стартирате процедурата отначало.
48BG
За да възпроизвеждате разделени
съобщения
Натиснете –. или >+, за да изберете
номера на съобщението, тъй като всяко от
разделените съобщения вече има собствен
номер.
Избор на дисплей
2Натиснете –. или >+, за да изберете
“DISPLAY”, и след това натиснете N
PLAY/STOP•ENTER.
Редактиране на съобщения
NPLAY/•
STOP ENTER
FOLDER/MENU
x
–., >+
3Натиснете –. или >+, за да изберете
“ELAPSE”, “REMAIN”, “REC DATE” или
“REC TIME”, и след това натиснете N
PLAY/STOP•ENTER.
Когато IC рекордерът е в режим на запис/пауза
при запис, стоп или възпроизвеждане, можете да
изберете възпроизведено време, оставащо време
(REMAIN), дата на записа (REC DATE) или часа
на записа (REC DATE), които да се изведат в
прозореца на дисплея.
1Натиснете и задръжте FOLDER/MENU, за да
влезете в режима на менюто.
Ще се изведе прозорецът с режима на менюто.
4 Натиснете x (стоп), за да излезете от
режима на менюто.
49BG
Дисплеят ще се промени както е показно по-долу.
Записано
време
Извежда времето, когато IC
рекордерът е започнал записа на
настоящото съобщение.
Докато IC рекордерът е в
режим на възпроизвеждане/стоп
Индикатор REC DATE
Индикатор REMAIN
Възпроизведено време, оставащо
време за запис с индикатора REMAIN, дата на записа с индикатора
REC DATE* или час на записа с
индикатора REC DATE**
* Ако часовникът не е бил сверен, се извежда
индикация “--Y--M--D”.
**Ако часовникът не е бил сверен, се извежда
индикация “--:--”.
Докато IC рекордерът е в режим
на запис/пауза при запис
Възпроизведено
време
Оставащо
време
Дата на
записа
50BG
Извежда времето за запис
на настоящото съобщение.
Извежда оставащото време
за запис на IC рекордера.
Извежда датата, когато IC
рекордерът е започнал записа
на настоящото съобщение.
Възпроизведено
време
Оставащо
време
Извежда възпроизведеното време
от настоящото съобщение.
Извежда оставащото време от
настоящото съобщение. когато
IC рекордерът е в режим на
възпроизвеждане. Извежда
оставащото време за запис, когато
IC рекордерът е в режим стоп.
Дата на
записа
Извежда датата, когато е
записано настоящото съобщение.
Записано
време
Извежда времето, когато е
записано настоящото съобщение.
PЗабележки
• Ако оставащото време за запис е по-малко от 1
минута, дисплеят автоматично ще се промени
в дисплей с оставащо време и дисплеят ще
започне да мига.
• Ако не работите с IC рекордерът повече от 3
секунди в режим стоп, дисплеят ще се върне към
настоящото време независимо от настройката
на дисплея.
Функции в менюто
Извършване на настройки за менюто
2Натиснете –. или >+, за да изберете
NPLAY/•
STOP ENTER
опцията в менюто, за която желаете да
направите настройка, и след това натиснете
N PLAY/STOP•ENTER.
FOLDER/MENU
–., >+
3Натиснете –. или >+, за да изберете
настройката, която желаете да зададете, и след
това натиснете N PLAY/STOP•ENTER.
4 Натиснете x (стоп), за да излезете от режима
на менюто.
1Натиснете и задръжте FOLDER/MENU, за да
влезете в режима на менюто.
Ще се изведе прозорецът с режима на менюто.
PЗабележка
Ако не натискате бутони за около 1 минута,
режимът с менюто автоматично се отменя и
прозорецът се връща в режим на нормален
дисплей.
За да се върнете към предходния
прозорец на дисплея
Натиснете FOLDER/MENU, докато устройството
е в режима с менюто.
За да излезете от режима на
менюто
Натиснете x (стоп)
51BG
Функции в менюто
x
Настройки в менюто
Опции в менюто
Режим на работа
( : настройката може да бъде извършена/
-: настройката не може да бъде извършена)
Режим
стоп
52BG
Режим на
Режим
възпроизвеждане на запис
Опции в менюто
Настройки (*: Първоначална настройка)
MODE
Задава режима на запис.
SHQ*:
Режим на супер висококачествен моно запис.
HQ:
Режим на запис с висококачествен моно звук.
SP:
Режим на стандартен моно запис.
LP:
Режим на дълъг моно запис.
Задава чувствителност на микрофона.
*:
За да записвате източник на звук, който е далеч от IC рекордера,
или за запис на тих звук, например запис в просторна стая.
:
За да записвате диктовка с микрофон пред устата ви, за запис
на източник на звук, който е близо до IC рекордера, или за запис
на силен звук.
22
Задава функцията VOR (Активиране на запис при засичане на глас)
ON:
Записът започва, когато IC рекордерът разпознае звук;
устройството влиза в режим на пауза, когато не се чува звук,
което елиминира записа в периодите без звук. Функцията VOR
се включва, когато натиснете z REC/PAUSE (запис/пауза).
OFF*:
Функцията VOR не работи.
24
SENS
23
Функции в менюто
VOR
Вижте страница
53BG
Опции в менюто
Настройки (*: Първоначална настройка)
REC-OP
Прибавя запис към предварително записано съобщение или
записва върху съобщение по време на възпроизвеждане.
ON:
Можете да прибавите запис или да записвате върху запис.
ADD*:
Можете да прибавяте запис.
OVER:
Можете да записвате върху запис.
OFF*:
Не можете да прибавяте или записвате върху запис.
28, 30
DPC
Задава функцията DPC (Цифров контрол на скоростта на
възпроизвеждане)
ON:
Можете да регулирате скоростта на възпроизвеждане
в обхват от +100% до -50% на стъпки от 10% за +
настройката и на стъпки от 5% за – настройката.
- 30%*
OFF*:
Функцията DPC се отменя.
Задава функцията за намаляване на смущенията.
ON:
Смущенията са много малки и високите честоти, които
са извън обхвата на човешкия глас, се намаляват и
поради това можете да чувате по-ясно човешкия глас.
OFF*:
Функцията за намаляване на смущенията не работи.
36
N-CUT
54BG
Вижте страница
39
Настройки (*: Първоначална настройка)
EASY-S
Задава функцията за лесно търсене.
ON:
Можете да преминете 10 секунди напред, като натиснете
веднъж >+, и можете да се върнете приблизително 3
секунди назад, като натиснете веднъж –.. Тази функция е
полезна за откриване на желана точка в дълъг запис.
OFF*:
Функцията за лесно търсене не работи. Когато натиснете >+
или –., съобщението ще се премести напред или назад.
Вижте страница
35
CONT
Възпроизвежда съобщенията в избраната папка без прекъсване.
ON:
Функцията CONT е включена.
OFF*:
Съобщението се възпроизвежда и IC рекордерът спира
в началото на следващото съобщение.
38
Функции в менюто
Опции в менюто
55BG
Опции в менюто
Настройки (*: Първоначална настройка)
DISPLAY
Променя режима на дисплея.
ELAPSE*:
В режим на запис, времето за запис на настоящото съобщение
В режим на възпроизвеждане, възпроизведеното време на
съобщението
REMAIN:
В режими стоп или възпроизвеждане, оставащото
време от съобщението
В режим на запис, възможното време за запис
REC DATE:
Записана дата
REC TIME:
Записано време
Вижте страница
49
PЗабележки
• Ако оставащото време за запис е по-малко от 1 минута, дисплеят
ще се промени автоматично в дисплей с оставащо време и
дисплеят ще започне да мига.
• Ако не работите с IC рекордера за повече от 3 секунди, докато
устройството е в режим стоп, дисплеят ще се върне към
настоящото време независимо от настройката на дисплея.
SET DATE
HOUR
56BG
Сверете часовника.
AUTO*:
Когато свържете IC рекоредера към компютър
с приложение Digital Voice Editor, часовникът
автоматично се сверява според часа на компютъра.
MANUAL:
Можете ръчно да сверите часовника, като в последователност
зададете годината, месеца, деня, часа и минутата.
Задава дисплея на часовника.
12H:
AM 12:00 = полунощ, PM 12:00 = обяд
24H*:
0:00 = полунощ, 12:00 = обяд
12
13
Опции в менюто
Настройки (*: Първоначална настройка)
BEEP
Задава настройка дали краткият звуков сигнал ще се чува или не.
ON*:
Чува се кратък звуков сигнал, който показва, че
операцията е приета.
OFF:
Не се чува кратък звуков сигнал.
Вижте страница
–
PЗабележка
Алармата се чува, дори ако зададете “BEEP” в
положение “OFF” в менюто.
Включва или изключва работния индикатор по време на операция.
ON*:
По време на запис или възпроизвеждане, работният
индикатор свети или мига.
OFF:
По време на запис или възпроизвеждане, работният
индикатор свети или мига.
–
Функции в менюто
LED
PЗабележка
ALARM
Когато IC рекордерът е свързан към компютър, индикаторът за
операция свети или мига, дори ако “LED” е зададен в положение
“OFF”.
Задава алармата.
ON:
За да зададете алармата, изберете “ON” и задайте датата,
часа или деня от седмицата, или изберете “DAILY”
(ежедневно) възпроизвеждане.
B-PLAY*:
Избраното съобщение ще се възпроизведе след алармата.
BEEP:
Чува се само алармата.
PLAY:
Ще се възпроизведе само избраното съобщение.
OFF*:
Настройката за алармата се отменя.
41
57BG
Опции в менюто
Настройки (*: Първоначална настройка)
LOCK
Заключва съобщението, така че не можете да го
преместите, изтриете, прибавяте ново съобщение към
него, записвате върху него или да го разделяте.
ON:
Функцията за заключване е включена.
OFF*:
Функцията за заключване се отменя.
–
LOCK
Избраното съобщение ще бъде преместено в избраната
папка. (
).
, , ,
или
Преди да опитате да преместите съобщение, изберете
съобщението, което ще местите, и след това преминете
към прозореца с менюто.
46
ALL ERASE
Всички съобщения в избраната папка ще бъдат изтрити.
Изберете папка, от която ще изтривате всички съобщения, след
това се върнете към прозореца в менюто. Натиснете N PLAY/
STOP•ENTER, докато индикацията “ALL ERASE” мига.
45
FORMAT
Форматира устройството.
YES:
Индикацията “ACCESS” мига и устройството ще
бъде форматирано.
NO*:
Устройството няма да бъде форматирано.
–
PЗабележки
• Използвайте функцията за форматиране на IC рекордера, за
да форматирате паметта.
• Когато паметта бъде форматирана, всички данни, запазени в IC
рекордера, ще бъдат изтрити. След като паметта веднъж се изтрие,
не можете да възстановите данните, които са били изтрити.
58BG
Вижте страница
Използване на вашия компютър
Използване на IC рекордера с вашия компютър
Можете да използвате IC рекордера
като USB памет – функция за
съхранение на данни (стр. 72)
Можете да копирате съобщения
от вашия IC рекордер към вашия
компютър, за да ги запазите
(стр. 63)
Можете да запазвате на IC рекордера данни с
изображения или текст, които временно са били
запазени на компютъра.
Можете да копирате съобщения, записани на IC
рекордера, и да ги запазвате.
Системни изисквания за
вашия компютър
Копиране на МР3 файлове
от вашия компютър към IC
рекордера (стр. 64)
Вижте “Системни изисквания за вашия
компютър” на стр. 77.
Можете да копирате MP3 файлове, запазени на
вашия компютър, като просто ги издърпате и
пуснете в желаната папка, когато свържете IC
рекордера с вашия компютър.
Можете да използвате
приложения софтуер за цифрова
обработка на гласа (стр. 65)
Софтуерът Digital Voice Editor ви позволява да
прехвърляте на вашия компютър съобщения,
които сте записали с помощта на IC рекордера,
за да ги редактирате и обработвате. Също
така, можете да прехвърляте към IC рекордера
музикални файлове, запазени на вашия
компютър.
59BG
Използване на вашия компютър
Свързвайки IC Рекордера към вашия компютър
посредством приложения USB кабел, можете да
извършите следните операции.
Свързване на IC рекордера
към вашия компютър
Към (USB)
конектор на
IC рекордера
Можете да прехвърлите данните от IC рекордера
към вашия компютър, като свържете IC рекордера
към компютър.
Използвайте USB свързващ кабел, приложен към
IC рекордера, за да свържете (USB) конектора
на IC рекордера и USB порта на вашия компютър.
IC рекордерът се разпознава от компютъра
веднага щом извършите връзката. Можете да
свързвате или изключвате кабела, когато IC
рекордерът и компютърът са включени или
изключени
Докато IC рекоредерът е свързан към компютър,
в прозореца на дисплея се извежда индикация
“PC LINK”.
60BG
Към USB
порта
на вашия
компютър
USB свързващ
кабел (приложен в
комплекта)
PЗабележки
• Ако свържете повече от две USB устройства към
вашия компютър, нормалните операции не са
гарантирани.
• Използването на IC рекордера с USB хъб или
USB свързващ кабел, различен от приложения,
не е гарантирано.
• В зависимост от едновременно свързаните USB
устройствата е възможно да се получи повреда.
• Преди да свържете IC рекордера към компютъра
се уверете, че батерията на IC рекордера е
заредена.
• Препоръчваме ви да изключвате IC рекордера
от вашия компютър, когато не го използвате с
компютърна връзка.
Структура на папките и
файловете
Изключване на IC рекордера
от вашия компютър
Ако свържете IC рекордера към вашия
компютър, можете да прегледате структурата
на папките и файловете на екрана на
компютъра.
Следвайте процедурите, описани по-долу; в
противен случай е възможно данните да се
повредят.
“IC_RECORDER”
PЗабележки
• Можете да записвате съобщения в максимум
5 папки ( , , ,
), като
или
използвате IC рекордера.
• IC рекордерът не разпознава папки,
прехвърлени от вашия компютър.
• Не можете да копирате 511 или повече
папки (освен папките VOICE) или файлове в
основната директория, която се намира веднага
след “IC RECORDER” на компютъра. Това
се дължи на системните ограничения на FAT
файловата система.
• В зависимост от броя на символите, които
използвате в името на файла или папката, или
в зависимост от операционната система, е
възможно не винаги да успявате да прехвърляте
всички файлове или папки.
не свети.
2Извършете следната операция на вашия
компютър.
В Windows екрана, щракнете с ляв бутон
върху иконата, намираща се в долната част на
десктопа на компютъра.
t Щракнете с ляв бутон върху “Safely remove
USB Mass Storage Device”.
Иконата може да изглежда различно при
различните операционни системи
В Macintosh екрана, издърпайте иконката
“IC_RECORDER” на десктопа към иконката
“Trash” и я пуснете там.
За подробности относно изключването на
IC рекордера се обърнете към ръководството
за експлоатация, приложено към вашия
компютър.
61BG
Използване на вашия компютър
Папка за съобщения,
записани посредством
използването на IC
рекордера
1Уверете се, че операционният индикатор
3Уверете се, че дисплеят на IC рекордера
се изключва.
4Изключете USB свързващия кабел, който
е свързан към IC рекордера и USB порта на
вашия компютър.
62BG
Копиране на съобщения от IC рекордера към
вашия компютър, за да ги запазите
z За да копирате съобщение или
папка (Изтегляне и пускане)
Използване на вашия компютър
Можете да запазвате съобщения или папки,
като ги копирате от IC рекордера към вашия
компютър.
1Свържете IC рекордера към вашия компютър
(стр. 60).
2Копирайте съобщенията или папките, които
желаете да запазите на вашия компютър.
Изтеглете и пуснете папките, които съдържат
желаните файловете, от “IC RECORDER” към
диска на вашия компютър.
1 Щракнете и задръжте,
2 изтеглете
3 и след това пуснете.
3Изключете IC рекордера от вашия компютър
(стр. 61).
63BG
Копиране на МР3 файлове от вашия
компютър към IC рекордера
3 Изключете IC рекордера от вашия компютър
(стр. 61).
Можете да копирате MP3 файлове от
вашия компютър към IC рекордера, като ги
изтеглите и пуснете, и след това можете да ги
възпроизвеждате на IC рекордера.
1Свържете IC рекордера към вашия компютър
(стр. 60).
2Копирайте МР3 файловете на IC рекордера.
В Windows екрана, като използвате Explorer,
и в Macintosh екрана, като използвате Finder,
изтеглете и пуснете файловете в една от
папките от А до Е, които се намират в папката
“VOICE” в “IC RECORDER” на компютъра.
Можете да копирате до 99 файла в една папка.
64BG
Използване на приложения софтуер за
цифрова обработка на гласа
Какво можете да можете
да правите със софтуера
Digital Voice Editor (Цифрова
обработка на гласа)
Прехвърляне на съобщения,
запазени на IC рекордера, към вашия
компютър
Можете да запазвате съобщения, които сте записали
с помощта на IC рекордера, на твърдия диск на
вашия компютър по съобщение, по папка или всички
съобщения едновременно. Можете да изберете формат,
който да се използва при запазването на съобщенията,
от следните: MSV (LPEC) файлове, MSV (ADPCM)
файлове, МР3 файлове, WAV файлове в Windows
стандарт.
Можете да възпроизвеждате съобщения на
компютъра, като използвате следните функции:
повторно възпроизвеждане на 1 съобщение, А-В
повторно възпроизвеждане, лесно търсене и
нормално възпроизвеждане. Също така, можете
да регулирате и скоростта на възпроизвеждане.
Прехвърляне на съобщения,
запазени на компютъра, към IC
рекордера с цел възпроизвеждане
Можете да прехвърлите към IC рекордера
съобщения, запазени на вашия компютър, както
и други видове файлове като например гласови
файлове, изпратени по електронната поща,
MSV (LPEC/ADPCM) файлове, WAV файлове,
MP3 файлове, WMA файлове, по файл или по
папка. Също така, можете да възпроизведете
съобщенията и като използвате IC рекордер.
Редактиране на съобщения,
запазени на вашия компютър или
IC рекордер, като използвате
компютър
Можете да смените заглавието на съобщенията
или имената на потребителите, да подреждате
съобщения, да задавате/изтривате маркировки за
приоритет или други маркировки, да разделяте/
събирате съобщения и др. на вашия компютър, в
зависимост от формата на файла.
65BG
Използване на вашия компютър
Софтуерът Digital Voice Editor ви позволява да
прехвърляте съобщения, записани с IC рекордера, на
вашия компютър. Можете да ги запазвате на твърдия
диск, да ги възпроизвеждате и редактирате.
Също така, можете да прехвърляте музикални
файлове, запазени на вашия компютър, към IC
рекордера.
За подробности относно използването на софтуера
Digital Voice Editor се обърнете към помощните
файлове.
Възпроизвеждане на съобщения
на компютър
Можете да промените поредността на
съобщенията в IC рекордера, като използвате
компютър. Също така, можете да запазвате
съобщения от вашия компютър, като
преобразувате гласовия формат в по-удобен.
Създаване на ваш собствен
оригинален аудио диск или на диск
с данни
Като използвате софтуер за запис на CD за Digital
Voice Editor, вие можете да създадете ваши
оригинални музикални дискове или дискове с
данни от файловете, записани с помощта на IC
рекордера, или записани от файлове, запазени на
твърдия диск на вашия компютър, като използвате
Digital Voice Editor.
Други удобни функции
• Можете да изпращате гласови e-mail съобщения,
като използвате софтуера MAPI.
• Можете да транскрибирате съобщения от
вашия IC рекордер, с помощта на софтуера за
разпознаване на глас Dragon NaturallySpeaking®
(само при инсталирана версия на Dragon NaturallySpeaking 5.0 (или по-голяма) Preferred или
Professional Edition).
• Можете да зададете/отмените потребителско име
за IC рекордера, да промените настройките за
аларма и др. на вашия компютър.
66BG
• Като използвате софтуер за запис на CD за
Digital Voice Editor, можете да възпроизвеждате
записи на диск, зареден в CD устройството, на
компютър и да запазвате CD записи на твърдия
диск на компютъра като файлов формат, който
се поддържа от Digital Voice Editor. След това
можете да прехвърлите запазени файлове към IC
рекордера, като използвате Digital Voice Editor.
Използването на софтуера за запис на CD за
DVE е ограничено за лични цели.
PЗабележка
За подробности относно Dragon
NaturallySpeaking, моля, обърнете се към
ръководството за експлоатация, приложено
към Dragon NaturallySpeaking.
Системни изисквания
За да използвате приложения софтуер,
системата трябва да отговаря на изискванията
за операционна система и хардуер, описани
по-долу.
Операционни системи:
PЗабележки
• Операциите не са гарантирани, ако използвате
операционна система, различна от описаната
вляво (Windows® 98 или Linux и др.).
• 64 битови версии на Windows® XP не се
поддържат.
• За информация относно последната версия и
съвместимостта с операционната система, моля,
влезте в интернет страницата за поддръжка на
IC рекордера:
Азиатски модели:
http://www.sony-asia.com/support
Европейски модел:
http://support.sony-europe.com/DNA
Хардуерни изисквания:
– Компютър: IBM PC/AT или съвместим
– Процесор: 1 GHz Pentium® III или по-бърз (за
Windows®7), 800 MHz Pentium®III или побърз (за Windows Vista®), 266 MHz Pentium® II
или по-бърз (за Windows® XP или Windows®
2000).
– RAM: 1 GB или повече (за Windows®7
(32-битова версия)), 2 GB или повече (за
Windows®7 (64-битова версия)), 512 МВ или
повече (за Windows Vista®), 128MB или повече
(за Windows® XP или Windows® 2000).
67BG
Използване на вашия компютър
– Windows® 7 Ultimate
– Windows® 7 Professional
– Windows® 7 Home Premium
– Windows® 7 Home Basic
– Windows® 7 Starter
– Windows Vista® Ultimate Service Pack 1 или
по-нов
– Windows Vista® Business Service Pack 1 или
по-нов
– Windows Vista® Home Premium Service
Pack 1 или по-нов
– Windows Vista® Home Basic Service
Pack 1 или по-нов
– Windows® XP Media Center Edition
2005 Service Pack 3 или по-нов
– Windows® XP Media Center Edition
2004 Service Pack 3 или по-нов
– Windows® XP Media Center Edition
Service Pack 3 или по-нов
– Windows® XP Professional Service Pack 3
или по-нов
– Windows® XP Home Edition Service
Pack 3 или по-нов
– Windows® 2000 Professional Service
Pack 4 или по-нов
Предварително инсталирани
– Твърдо дисково пространство: 300 МВ или
повече
– CD-ROM устройство (Когато създавате аудио
CD или CD с данни, ви е необходимо CD-R/
RW устройство)
– Порт: USB порт
– Звукова карта: Звукови карти, съвместими с
всяка от поддържаните Microsoft®Windows®
операционни системи.
– Дисплей: High color (16bit) или повече и 800 х
480 точки или повече
– Интернет достъп за функцията за гласова
поща и услугата с данни за дискове.
PЗабележка
Следните системи не се поддържат:
– Операционни системи, различни от
указаните на стр. 67
– Персонално сглобявани компютри или
операционни системи
– Компютри с обновени среди
– Multi-boot среда
– Multi-monitor среда
Забележки за транскрибиране на
съобщения
Когато използвате софтуера за разпознаване
на реч Dragon NaturallySpeaking®, за да
транскрибирате съобщение, вашият компютър
трябва да отговаря на системните изисквания за
Dragon NaturallySpeaking.
68BG
Забележка за изпращане на
гласов e-mail
Когато използвате Microsoft® Outlook
Express 5.5/6.0/7.0, Microsoft Outlook
2000/2002/2003/2007 или Microsoft®
Windows Mail, за да изпращате гласов e-mail със
съобщението, вашият компютър също трябва да
отговаря на системните изисквания за Outlook
Express, Outlook или Windows Mail.
Инсталиране на софтуера
Инсталирайте софтуера Digital Voice Editor на
твърдия диск на вашия компютър.
PЗабележки
• 64 битови версии на Windows XP не се
поддържат.
• Когато инсталирате софтуера, не свързвайте и не
изключвайте USB свързващия кабел. Възможно
е софтуерът да не се инсталира правилно.
• Когато инсталирате или деинсталирате
софтуера, уверете се, че сте влезли в Windows
като “администратор”. (За да откриете дали
потребителското име е с административни права,
отворете “User Accounts” от контролния панел
и вижте изведената част под потребителското
име.)
• Когато инсталирате или деинсталирате софтуера
в Windows® 2000 Professional, уверете се, че сте
влезли в Windows като “администратор”.
1Уверете се, че IC рекордерът не е свързан,
след това включете вашия компютър и
стартирайте Windows.
2Заредете приложения CD-ROM в CD-ROM
устройството.
Менюто [IC Recorder Software Setup]
автоматично се стартира и се извежда
прозорецът [Welcome to IC recorder Software
Setup]. Ако менюто [Welcome to IC recorder
Software Setup] не се стартира, отворете
папката [DVE] в папката [Setup] на CD-ROM
диска, след това щракнете два пъти върху
[setup.exe].
3Уверете се, че приемате условията на
лицензното споразумение, изберете [I accept
the terms of the licence agreement] и след това
щракнете върху [Next].
Извежда се прозорецът [Software Install].
4Изберете [Digital Voice Editor] и след това
щракнете върху [Install].
Следвайте инструкциите, изведени на екрана,
за да извършите настройките, които се
изискват за инсталацията.
Ако вече сте инсталирали предходна
версия на Digital Voice Editor или
някаква версия на “Memory Stick
Voice Editor”
Извежда се диалоговият прозорец, който
се използва за деинсталиране на предходни
версии на Digital Voice Editor или някаква
версия на “Memory Stick Voice Editor”.
Следвайте инструкциите, изведени на екрана,
за да деинсталирате софтуера. Файловете със
съобщенията не се изтриват.
PЗабележка
Ако опитате някаква незаконна модификация
на данните или ако файлът бъде използван за
нужди, различни от лични, той може да не се
възпроизведе или е възможно да не успеете
да работите с Digital Voice Editor.
69BG
Използване на вашия компютър
• След инсталацията, Microsoft DirectX
модулът също е инсталиран, в зависимост от
операционната система на вашия компютър.
Модулът не се изтрива след деинсталиране на
софтуера.
• Уверете се, че сте затворили всички работещи
програми преди да инсталирате софтуера Digital
Voice Editor.
• След като инсталирате софтуера Digital Voice
Editor, инсталацията на софтуера Memory Stick
Voice Editor 1.0/1.1/1.2/2.0 не е необходима.
Софтуерът Digital Voice Editor няма да работи
правилно. (Когато използвате IC рекордера,
можете да запазвате или редактирате съобщения
в “Memory Stick”.)
• Когато софтуерът “Memory Stick Voice Editor
1.0/1.1/1.2/2.0” е вече инсталиран, инсталацията
на приложения софтуер автоматично ще
премахне софтуера “Memory Stick Voice Editor”.
(Съобщенията не се премахват.)
Когато се изведе диалоговият
прозорец, използван за избор на
начина за запазване на файловете
Когато запазвате файлове, записани с помощта
на IC рекордерът, на компютъра, упоменат
по-горе, можете да изберете дали желаете да
преобразувате данните в MP3 формат. Изберете
желаната настройка.
Когато се изведе диалоговият
прозорец за избор на ICD-P серия
Изберете [Yes], за да редактирате съобщения,
записани с устройства от ICD-P серията.
5Когато се изведе прозорецът [Ready to Install
the Program], щракнете върху [Install].
Инсталацията започва.
6Когато се изведе прозорецът [InstallShield
Wizard Complete], изберете [Yes, I want to
restart my computer now], и след това щракнете
върху [Finish].
Компютърът ще се рестартира.
Когато компютърът бъде рестартиран,
инсталацията е приключена.
Деинсталиране на софтуера
Когато желаете да деинсталирате софтуера,
следвайте стъпките, описани по-долу.
За Windows 2000 или Windows XP
1 Щракнете върху [Start] и изберете [Settings],
[Control panel], след това [Add or Remove
programs] или [Add/Remove applications].
2 Изберете [Digital Voice Editor 3] от списъка
и щракнете върху [Remove] или [Change/
Remove].
3 Следвайте инструкциите, изведени на екрана.
За Windows Vista или Windows 7
1 Щракнете върху [Start] – [Control Panel] –
[Programs], след това изберете и щракнете
върху [Uninstall a program] от категорията.
2 Изберете [Digital Voice Editor 3] от списъка
и щракнете върху [Uninstall].
3 Щракнете върху [Continue] в прозореца
[User Account control]
4 Следвайте инструкциите, изведени на екрана.
PЗабележка
Ако желаете да преместите софтуера към друго
устройство или директория след като бъде
инсталиран, първо трябва да деинсталирате
софтуера, след което да го инсталирате отново.
70BG
Софтуерът не работи правилно, ако просто
преместите файловете.
z Съвет
Деинсталацията не изтрива файловете със
съобщения.
Използване на вашия компютър
Преглед на помощните
файлове
За подробности относно всяка операция се
обърнете към помощните файлове.
Help (Помощен файл)
71BG
Използване на IC рекордера като USB памет –
Функция за съхранение на данни
Когато IC рекордерът е директно свързан към
вашия компютър или ако е свързан чрез USB
свързващ кабел, данните с изображения или текст
на компютъра, както и съобщения или файлове,
записани чрез IC рекордера, могат временно да се
запазят в IC рекордера.
За да използвате IC рекордера като USB памет,
вашият компютър трябва да отговаря на работните
ситемни изисквания.
За подробности относно системните изисквания
вижте стр. 77.
1Свържете IC рекордера към вашия компютър,
като използвате приложения USB свързващ
кабел (стр. 60).
В Windows екрана; отворете “My Computer” и
се уверете, че “IC_RECORDER” се разпознава.
В Macintosh екрана; уверете се, че “IC_RECORDER” устройството се извежда на
десктопа.
2Копирайте папката, в която желаете да
записвате файловете с данни, на IC рекордера,
като я изтеглите и пуснете.
В Windows екрана, като използвате Explorer,
и в Macintosh екрана, като използвате Finder,
изтеглете и пуснете папката в IC рекордера.
72BG
IC рекордерът не разпознава папките,
прехвърлени от вашия компютър.
PЗабележка
За да изключите IC рекордера от вашия компютър,
вижте стр. 61.
Допълнителна информация
Използване на USB променливотоков адаптер
(не е приложен в комплекта)
Към (USB)
конектор
USB свързващ кабел
(приложен в комплекта)
Тази опция е полезна, когато желаете да
записвате дълго време без прекъсване.
PЗабележка
Възможно е вашият доставчик да не успее да
ви набави някои от допълнителните аксесоари.
Моля, за подробна информация се обърнете към
вашия доставчик.
1Свържете приложения USB свързващ кабел
към
(USB) конектора на IC рекордера.
комплекта) към мрежата от 220 V.
Изключване на IC рекордера
от мрежата от 220 V
Следвайте процедурите, описани по-долу;
в противен случай данните могат да се
повредят или е възможно да не успеете да ги
възпроизведете.
1Ако записвате или възпроизвеждате
съобщение, натиснете x (стоп), за да зададете
режим стоп за IC рекордера.
2Уверете се, че работният индикатор не мига.
3Изключете USB свързващия кабел от USB
адаптера и след това изключете USB адаптера
от мрежата от 220V.
PЗабележки
• По време на запис (работният индикатор свети
или мига в червено) или обработка на данни
(работният индикатор мига в оранжево).
2Свържете USB адаптера (не е приложен в
комплекта) към свързващия USB кабел.
73BG
Допълнителна информация
Можете да свържете IC рекордера към контакт
от мрежата от 220 V, посредством използването
на USB адаптер AC-U50A (не е приложен в
комплекта).
3Свържете USB адаптера (не е приложен в
– не свързвайте или изключвайте IC рекордера
от USB адаптера, свързан към мрежата от 220 V.
– не свързвайте или изключвайте USB
адаптера,
свързан към IC рекордера, към мрежата от 220 V.
Ако го направите, това може да повреди
данните. Ако IC рекордерът обработва голямо
количество данни, прозорецът за стартиране
може да се изведе за по-дълъг период от
време. Това не е индикация за неизправност
в IC рекордера. Изчакайте, докато началният
дисплей изчезне от прозореца на дисплея.
• Докато използвате USB адаптера (не е приложен
в комплекта), индикаторът за оставащ заряд/
зареждане не се извежда в прозореца на
дисплея.
74BG
Предпазни мерки
Захранване
Работете с устройството само с 3.0 V или 2.4 V
DC захранване. Използвайте две LR03 (размер
ААА) алкални батерии или две акумулаторни
батерии NH-AAA.
Безопасност
Работа
• Не оставяйте устройството в близост до
източници на топлина или на места, които са
изложени на директна слънчева светлина, прах
или механични сътресения.
• Ако в устройството попадне твърд предмет
или течност, отстранете батериите и проверете
устройството в квалифициран сервиз преди понататъшна употреба.
• Внимавайте да не допуснете намокрянето
на устройството. То не е водоустойчиво.
Внимавайте най-вече в следните ситуации.
– Когато устройството се намира в джоба
ви и влизате в банята и др.
Когато се наведете, устройството може да
падне във водата и да се намокри.
Ако докоснете устройството с мокри ръце
или го поставите в джоба си, а дрехите ви са
мокри, има вероятност устройството да се
навлажни.
• Възможно е да почувствате болка в ушите
си, ако използвате слушалките на места,
където въздухът е много сух. Това не се дължи
на повреда в слушалките, а на статичното
електричество, което се натрупва във вашето
тяло. Можете да намалите статичното
електричество, като носите несинтетични дрехи,
които предотвратяват наелектризирането.
Шум
• Когато поставите устройството близо до
източник на захранване, флуоресцентна
лампа или мобилен телефон, докато
устройството извършва операции по запис или
възпроизвеждане, може да се чуе шум.
• Ако по време на запис търкате или драскате
с пръст по устройството, шумът може да се
запише.
75BG
Допълнителна информация
Не работете с устройството, докато шофирате,
карате велосипед или управлявате каквото и да е
моторно превозно средство.
– Когато използвате устройството на места,
изложени на дъжд, сняг или висока влажност.
– В случаи, когато се изпотите.
Поддръжка
За да почистите външната част на
устройството, използвайте меко парче плат,
леко навлажнено с вода. Не използвайте
алкохол, бензин или разредител.
Ако имате проблеми или въпроси, свързани с
устройството, моля, консултирайте се с найблизкия сервиз на Sony.
Препоръки за запазване на
данните
За да предотвратите потенциален риск от
загуба на данни, причинен от невнимание или
повреда на IC записващото устройство, ви
препоръчваме да запазите копие на записаните
съобщения на касетофон или компютър и др.
76BG
Технически
характеристики
Системни изисквания за
вашия компютър
За да използвате вашия компютър
със софтуера Digital Voice Editor
За да използвате вашия компютър със
софтуера Digital Voice Editor, вижте “Системни
изисквания” на стр. 67.
За да използвате вашия компютър с IC рекордера
без софтуера Digital Voice Editor или да
използвате IC рекордера като USB устройство за
съхранение на данни, вашият компютър трябва да
отговаря на изискванията за операционна система
и да притежава описаните по-долу портове.
Операционни системи:
– Windows® 7 Ultimate
– Windows® 7 Professional
– Windows® 7 Home Premium
– Windows® 7 Home Basic
– Windows® 7 Starter
– Windows Vista® Ultimate Service Pack 1 или
по-нов
– Windows Vista® Business Service Pack 1 или
по-нов
2005 Service Pack 3 or higher
– Windows® XP Media Center Edition
2004 Service Pack 3 или по-нов
– Windows® XP Media Center Edition
Service Pack 3 или по-нов
– Windows® XP Professional Service Pack
3 или по-нов
– Windows® XP Home Edition Service
Pack 3 или по-нов
– Windows® 2000 Professional Service
Pack 4 или по-нов
– Mac OS X (v10.2.8-v10.6)
Предварително инсталирани
Допълнителна информация
За да използвате вашия компютър
без софтуера Digital Voice Editor
– Windows Vista® Home Premium Service
Pack 1 или по-нов
– Windows Vista® Home Basic Service
Pack 1 или по-нов
– Windows® XP Media Center Edition
Когато използвате Windows®2000
Professional
Инсталирайте драйвера, като използвате приложения
софтуер, Digital Voice Editor (CD-ROM).
PЗабележки
• Операциите не са гарантирани, ако използвате
операционна система, различна от описаната
вляво (Windows® 98 или Linux и др.).
77BG
• 64 битови версии на Windows® XP не се
поддържат.
• За информация относно последната версия и
съвместимостта с операционната система, моля,
влезте в интернет страницата за поддръжка на
IC рекордера:
Азиатски модели:
http://www.sony-asia.com/support
Европейски модел:
http://support.sony-europe.com/DNA
Дизайн и технически
характеристики
IC рекордер
Капацитет (използваем капацитет от
потребителя)
2GB (прибл. 1.8 GВ = 1,929,622,016 байта)
Част от капацитета на паметта се използва като
област за управление на данните.
Хардуерни изисквания:
Честотен обхват
– Порт: USB порт
•
•
•
•
– Звукова карта: Звукови карти, съвместими с
всяка от поддържаните Microsoft®Windows®
операционни системи.
PЗабележка
Следните системи не се поддържат:
– Операционни системи, различни от
указаните вляво
– Персонално сглобявани компютри или
операционни системи
– Компютри с обновени среди
– Multi-boot среда
– Multi-monitor среда
SHQ: 75 Hz - 20,000 Hz
HQ: 75 Hz - 17,000 Hz
SP: 75 Hz - 15,000 Hz
LP: 80 Hz - 3,500 Hz
Битрейт и семплиращи честоти за
MP3 файлове*1
• SHQ: 44.1 kHz, 192 kbps стерео
• HQ: 44.1 kHz, 128 kbps стерео
• SP: 44.1 kHz, 48 kbps моно
• LP: 11.025 kHz, 8 kbps моно
Битрейт: 32-320 kbps, VBR
Семплиращи честоти:
16/22.05/24/32/44.1/48 kHz
*1
Възпроизвеждането на МР3 файлове, записани с
помощта на IC рекордера, също се поддържа.
Не се поддържат всички формати за кодиране.
Общи
Говорител
Приблизително 28 mm в диаметър
78BG
Вход/Изход
Приложени аксесоари
• Жак за микрофон (минижак, моно)
– захранване при включване, минимално
входно ниво 0.5 mV, микрофон с импеданс 3
килоома или по-малко
• Жак за слушалки (минижак, стерео)
– изход за 8 - 300 ома слушалки
• USB конектор
– съвместим с високоскоростен USB
Вижте стр. 7.
Контрол на скоростта на
възпроизвеждане (DPC)
+100% to –50%
300 mW
Изисквания към захранването
Две алкални батерии LR03 (размер ААА)
(приложени в комплекта): 3.0 V DC
Две NH-AAA акумулаторни батерии (не са
приложени в комплекта): 2.4 V DC
Активен говорител SRS-M50
Микрофон ECM-CS10, ECM-CZ10, ECM-DS70P,
ECM-DS30P, ECM-TL1
Аудио свързващ кабел (с изключение на Европа)
RK-G136, RK-G139
Акумулаторна батерия NH-AAA-B2K
USB променливотоков адаптер AC-U50A
Зарядно устройство за батерии BCG-34HS2KA
Възможно е вашият доставчик да не притежава
всички гореспоменати допълнителни аксесоари.
Моля, за повече информация се обърнете към
вашия доставчик.
Дизайнът и техническите характеристики
подлежат на промяна без предупреждение.
Работна температура
5ºC - 35ºC
Размери (ш/в/д) (без издадените части
и бутоните) (JEITA)*2
37 mm 111 mm 21.2 mm
Тегло (JEITA)*2
Прибл. 71 g, включително LR03 (размер ААА)
алкални батерии
Измерена стойност по стандартите на JEITA
(Асоциацията за развитие на японската
електронна индустрия)
*2
79BG
Допълнителна информация
Изходно захранване
Допълнителни аксесоари
Максимално време на запис*3*4
Максималното време за запис за всички папки е както следва.
Режим SHQ
Режим HQ
Режим SP
22 ч. 15 мин.
33 ч. 25 мин
89 ч. 15 мин.
Режим LP
535 ч. 55 мин.
(ч.: часове/мин. : минути)
Когато желаете да записвате без прекъсване за по-дълго време, може да се наложи по средата на
записа да смените батериите с нови. За подробности относно живота на батериите вижте стр. 80.
*4
Максималното време за запис се различава, ако записвате съобщения в смесен режим на запис.
*3
Живот на батерията*1
Когато използвате Sony LR03 (SG) (размер ААА) алкални батерии (при
непрекъсната употреба)
Режим на запис
SHQ*3
HQ*4
SP*5
LP*6
Запис
Прибл. 30 ч
Прибл. 30 ч.
Прибл. 35 ч.
Прибл. 48 ч.
Възпроизвеждане*2
през високоговорител
Прибл. 12 ч.
Прибл. 12 ч.
Прибл. 12 ч.
Прибл. 12ч.
Възпроизвеждане
през слушалки
Прибл. 36 ч.
Прибл. 36 ч.
Прибл. 36 ч.
Прибл. 36ч.
(ч: часове)
80BG
Когато използвате Sony NH-AAA акумулаторна батерия (при
продължителна употреба)
Режим на запис
SHQ*3
HQ*4
SP*5
LP*6
Запис
Прибл. 20 ч
Прибл. 20 ч.
Прибл. 25 ч
Прибл. 35 ч.
Възпроизвеждане*2
през високоговорител
Прибл. 10 ч.
Прибл. 10 ч.
Прибл. 10 ч
Прибл. 10 ч.
Възпроизвеждане
през слушалки
Прибл. 25 ч.
Прибл. 25 ч.
Прибл. 25 ч
Прибл. 25 ч.
(ч: часове)
* Животът на батерията се измерва чрез тестове, като се използват методи на Sony. Възможно е
животът на батерията да се съкрати в зависимост от работата с IC рекордера.
*2 Когато възпроизвеждате музика през вградения говорител и силата на звука е зададена в положение 27.
*3 SHQ: Режим на моно запис с много високо качество на звука.
*4 HQ: Режим на висококачествен моно запис.
*5 SP: Режим на стандартен моно запис.
*6 LP: Режим на дълъг моно запис.
1
Допълнителна информация
81BG
Отстраняване на проблеми
Отстраняване на проблеми
Преди да отнесете IC рекордера за поправка, проверете следния раздел. Ако проблемът продължава и
след като сте проверили долуописаните операции, консултирайте се с най-близкия сервиз на Sony.
Моля, обърнете внимание, че съобщенията ви могат да бъдат изтрити при сервизното обслужване
или поправката на устройството.
IC рекордер
Симптом
Начин на отстраняване
IC рекордерът не може да
бъде изключен.
• Плъзнете ключа HOLD по посока на стрелката, докато IC рекордерът
е спрян (стр. 11).
IC рекордерът не може да
бъде включен.
• Ключът HOLD е зададен. Плъзнете ключа HOLD в посока обратна на
стрелката (стр. 11).
• Свалете защитната лента от дисплея преди да използвате IC рекордера.
Дисплеят не изчезва.
Дисплеят изглежда замъглен.
IC рекордерът не работи.
• Батериите са заредени като не е спазен поляритетът (стр. 9).
• Батериите са изтощени (стр.10).
• Захранването на IC рекордера е изключено. Плъзнете ключа HOLD по
посока обратна на стрелката (стр. 11).
• Функцията HOLD е включена. Плъзнете ключа HOLD по посока
обратна на стрелката (стр. 14).
• Възможно е да сте форматирали паметта на IC рекордера с помощта на
компютър. Използвайте функцията за форматиране на IC рекордера, за
да форматирате паметта (стр. 58).
От говорителите не излиза
звук.
• Силата на звука е намалена докрай (стр. 18).
• Включени са слушалките (стр. 35).
Звукът излиза от говорителя,
дори когато слушалките са
свързани.
• Ако не сте свързали слушалките здраво по време на
възпроизвеждане, звукът може да се изведе от говорителя.
Изключете слушалките и след това ги свържете здраво.
82BG
Симптом
Начин на отстраняване
Работният индикатор не
светва.
• “LED” е зададен в положение “OFF”. Изведете менюто и задайте
“LED” в положение “ON” (стр. 57).
Извежда се индикация “FULL” • Паметта е пълна. Изтрийте някои съобщения (стр. 20) или изтрийте
и не можете да започнете запис. всички съобщения след като ги запазите на компютъра си.
• В избраната папка са записани 99 съобщения или общо 495
съобщения (когато има 5 папки). Поради тази причина не можете да
записвате други съобщения или да местите съобщения. Изтрийте
някои съобщения (стр. 20) или изтрийте всички съобщения след като
ги запазите на компютъра си.
Записът прекъсва.
• Функцията VOR се включва. Задайте “VOR” в положение “OFF”
в менюто (стр. 24).
Чува се шум.
• Когато търкате или драскате с пръст по IC рекордера по време на запис,
шумът може да се запише.
• Устройството е поставено близо до източник на захранване,
флуоресцентна лампа или мобилен телефон по време на запис или
възпроизвеждане.
• Щекерът на свързания микрофон е бил замърсен по време на запис.
Почистете щекера.
• Щекерът i (слушалки) е замърсен. Почистете щекера.
Нивото на записа е ниско.
• “SENS” (чувствителност на микрофона) е зададен в положение “
Изведете менюто и задайте “SENS” в положение “ ” (стр. 23).
”.
83BG
Отстраняване на проблеми
Извежда се индикация
“FULL” и не можете да
работите с IC рекордера.
Симптом
Начин на отстраняване
Не можете да
разделяте съобщение.
• За да разделите съобщение е необходимо известно количество свободно
място.
• Не можете да разделяте съобщение в папка, която съдържа 99
съобщения. В избраната папка са записани 99 съобщения. Изтрийте
някои съобщения (стр. 20) или изтрийте всички съобщения след като ги
запазите на компютъра си.
• Не можете да разделяте съобщения в първата или последната секунда от
съобщението.
• Ако често разделяте съобщения, възможно е устройството да не успее да
раздели съобщение.
• Свържете жака за слушалките на другото оборудване към жака
Когато записвате от друго
устройство, нивото на входен
m (микрофон) на IC рекордера и регулирайте силата на звука на
сигнал е твърде силно или не е оборудването, свързано към IC рекордера.
достатъчно силно.
Скоростта на възпроизвеждане е • Скоростта на възпроизвеждане се регулира в DPC. Регулирайте
скоростта в DPC отново в менюто (стр. 36).
твърде бърза или твърде бавна.
Извежда се индикация “--:--”. • Не сте сверили часовника (стр. 12).
В дисплея REC DATE се
извежда индикация “--Y-M--D” или “-:--”.
• Датата на записа не се извежда, ако сте записали съобщението и
часовникът не е бил сверен.
В режима на менюто се
извеждат по-малко опции.
• Опциите на менюто, които се извеждат, се различават в зависимост от
работните режими (режим стоп, режим на възпроизвеждане и режим
на запис) (стр. 52).
Оставащото време, изведено • Устройството изисква определена памет за системната операция.
на прозореца на дисплея, е по- Количеството памет се изважда от оставащото време, което е
причината за разликата.
кратко, отколкото изведеното
в приложения софтуер “Digital
Voice Editor” (“Цифров гласов
редактор”).
84BG
Симптом
Начин на отстраняване
Животът на батерията е
кратък.
• Животът на батериите е описан на стр. 80 и се основава на
възпроизвеждане със сила на звука, зададена в положение 27. Животът на
батериите може да намалее в зависимост от операциите с IC рекордера.
• Дори когато не използвате IC рекордера, батерията се изразходва
Батерията няма заряд,
въпреки че не сте използвали
бавно. Животът на батерията в този случай се различава в зависимост
устройството.
от влажността или други условия на околната среда. Обикновено
животът на батерията е около 2 месеца. Ако не смятате да използвате
IC рекордера за дълъг период от време, препоръчваме ви да изключите
захранването (стр. 11) или да извадите батериите.
Променената опция в менюто • Ако батериите бъдат извадени точно след извършена промяна на
не функционира.
настройката, възможно е настройката да не функционира.
Устройството не работи
правилно.
• Извадете батериите и ги заредете отново (стр. 9).
IC рекордерът не се
разпознава от вашия
компютър.
Папката/файлът не могат
да бъдат прехвърлени от
вашия компютър.
• Изключете IC рекордера от вашия компютър и го включете отново.
• Не използвайте USB хъб или USB кабел, различен от приложения USB
свързващ кабел. Свържете IC рекордера директно към вашия компютър
или използвайте приложения USB свързващ кабел.
• Операциите не са гарантирани за системни изисквания, различни от
описаните на стр. 77.
• В зависимост от позицията на USB конектора, IC рекордерът може да
не се разпознае. Ако това се случи, опитайте друг конектор.
Файл, прехвърлен от вашия
компютър, не може да бъде
възпроизведен.
• Файловият формат може да се различава от този, който може да
бъде възпроизведен с помощта на IC рекордера (MP3).
85BG
Отстраняване на проблеми
Стартирането на IC рекордера • Ако IC рекордерът обработва голямо количество данни, стартирането
на устройството може да отнеме повече време. Това не е индикация
отнема повече време.
за неизправност в IC рекордера. Изчакайте, докато дисплеят за
стартиране изчезне.
Симптом
Начин на отстраняване
Компютърът не се
стартира.
• Ако рестартирате компютъра, докато устройството е свързано към
него, компютърът може да “забие” или да не се стартира правилно.
Изключете устройството от компютъра и рестартирайте отново.
86BG
Digital Voice Editor
Вижте също помощните файлове на софтуера Digital Voice Editor.
Симптом
Начин на отстраняване
Съобщенията не могат да се
възпроизведат/Силата на звука
за възпроизвеждане е твърде
слаба.
•
•
•
•
Не е инсталирана звукова карта.
Компютърът няма вградени или свързани говорители.
Силата на звука е намалена.
Увеличете силата на звука на компютъра. (Обърнете се към
ръководството за експлоатация, приложено към компютъра.)
• Силата на звука за WAV файлове може да бъде променяна и запазвана
с помощта на функцията “Increase Volume” на приложението Microsoft
Sound Recorder.
Запазените файлове със
• Не можете да възпроизвеждате съобщения, чиито файлов формат не
съобщения не могат да се
се поддържа от софтуера Digital Voice Editor. В зависимост от формата
възпроизвеждат или редактират. на файла, възможно е част от редакторските функции на софтуера да
не могат да бъдат използвани.
87BG
Отстраняване на проблеми
Софтуерът Digital Voice Editor • Свободното място на диска или в паметта на компютъра е твърде малко.
не може да бъде инсталиран.
Проверете свободното място на твърдия диск и паметта.
• Опитвате се да инсталирате софтуера в операционна система, която
Digital Voice Editor не поддържа.
• Влезли сте в системата като потребител с потребителски акаунт, който е
ограничен. Уверете се, че сте влезли с потребителски акаунт, който има
права на администратор.
• В Windows® 2000 Professional, уверете се, че сте влезли в системата
като администратор.
IC рекордерът или “Memory • Уверете се, че инсталацията на софтуера е преминала успешно.
Stick” не могат да бъдат
Също така проверете връзките както следва:
правилно свързани.
- Когато използвате външен USB хъб, свържете IC рекордера директно
към компютър.
- Изключете и след това включете кабела към IC рекордера.
- Свържете IC рекордера към друг USB конектор.
• Вашият компютър може да е в режим на готовност или hibernate. Не
позволявайте на компютъра да влиза в режим на готовност или hibernate,
когато сте го свързали с IC рекордера.
Симптом
Начин на отстраняване
Броячът или слайдерът се
движат неправилно.
Съществуват смущения.
Операциите са бавни, когато
има много съобщения.
• Това се получава, когато възпроизвеждате съобщения, които са били
разделени, свързани, презаписани или прибавени към запис. Първо
запазете съобщението на твърдия диск и след това го прибавете към
IC рекордера. Изберете формата на файла, който е подходящ за IC
рекордера, който използвате.
• Когато общият брой съобщения се увеличи, операциите се
забавят независимо от дължината на записаното време.
Дисплеят не работи по време
на запис, прибавяне или
изтриване на съобщения.
• Времето за копиране или изтриване на по-дълги съобщения е
по-дълго. След като приключите операциите, дисплеят работи
нормално.
Преобразуването на файловия • Колкото по-голям е размерът на файла, толкова повече време е
нужно за преобразуването на файла.
формат отнема много време.
• Не изключвайте конектора на IC рекордера, докато компютърът
Софтуерът “забива”, когато
стартирате Digital Voice Editor. разменя данни с него. В противен случай операциите с компютъра
може да станат нестабилни или е възможно данните в IC рекордера да
се повредят.
• Възможно е да съществува конфликт между софтуера и други
приложения.
• Не инсталирайте софтуерът “Memory Stick Voice Editor” или софтуерът
Digital Voice Editor Ver. 2x, след като вече сте инсталирали Digital
Voice Editor. Възможно е софтуерът Digital Voice Editor да не работи
правилно.
88BG
Съобщения с грешки
Съобщение с грешка
Причина/Начин на отстраняване
LO BATT (Индикацията
мига едновременно с това)
ERR FORMAT
FULL (Индикацията
едновременно с това)
• Батерията е изтощена. Сменете старата батерия с нова.
• IC рекордерът не може да бъде включен, като използвате компютър,
защото за тази операция е нужно копие на контролния файл, а вие
нямате такова. Форматирайте IC рекордера, като използвате функцията
за форматиране в менюто.
мига • Оставащият капацитет на паметта на IC рекордера е недостатъчен.
Преди записа изтрийте някои съобщения.
• Когато в избраната папка вече съществуват 99 съобщения,
съобщението, което се записва в момента, не може да се раздели
автоматично, когато достигне максималният размер. Изтрийте някои
съобщения преди да записвате нови.
SET DATE
• Сверете часовника; в противен случай не можете да използвате алармата.
FULL (Индикацията “99”
мига едновременно с това)
• Когато в избраната папка вече съществуват 99 съобщения, не можете да
записвате нови съобщения. Изтрийте някои съобщения преди да записвате нови.
FULL (Индикацията за
папката мига едновременно
с това)
• Когато в папката, в която желаете да преместите съобщението,
вече съществуват 99 съобщения, вие не можете да преместите
съобщението. Изтрийте някои съобщения преди да записвате нови.
NO DATA
• В избраната папка няма съобщения. Поради тази причина не можете
да преместите съобщение или да зададете аларма и др.
ERR DATA
• Не можете да възпроизвеждате или редактирате съобщения, защото
данните от избрания файл са повредени.
LO BATT (Индикацията
мига едновременно с това)
• Не можете да форматирате паметта или да изтривате всички файлове
в папката, защото зарядът на батерията е недостатъчен. Подгответе
нова батерия, за да смените старата.
89BG
Отстраняване на проблеми
и
FULL (Индикациите
“99” мигат едновременно
с това)
Съобщение с грешка
Причина/Начин на отстраняване
PRE SET
• Задавате аларма за дата и час, която вече е зададена за друго
съобщение. Променете настройката за алармата.
BACK-D
• Задали сте аларма за вече изминало време. Проверете настройката и
след това задайте подходяща дата и час.
LOCK (Индикацията
едновременно с това)
мига
• Избрали сте съобщение, което е заключено. Не можете да местите
съобщението, да прибавяте нови съобщения към него, не можете да
записвате върху съобщението и да го изтривате. Задайте “LOCK” в
положение “OFF” в менюто преди да изтриете съобщението.
NO SUPPORT
• Данните не са във файлов формат, който се поддържа от IC
рекордера. IC рекордерът поддържа МР3 файлове (.mp3). Вижте
“Дизайн и технически характеристики” на стр. 78.
• Не можете да възпроизвеждате файлове, защитени от авторско право.
NO EDIT
• Избраното съобщение не е записано с помощта на вашия IC
рекордер. Не можете да разделяте съобщението, да прибавяте нови
съобщения към него или да записвате върху него и др.
• Не можете да прибавяте запис или да записвате върху запис, защото
съобщението, към което желаете да прибавите или да презапишете,
надвишава максималния размер.
NO MOVE (Индикаторът за
папката мига едновременно
с това)
• Не можете да местите съобщение, защото съществува повече от една
папка, която притежава файлове със същото име. Променете имената
на файловете.
OFF REC-OP
• Не можете да прибавяте запис или да записвате върху запис, защото
“REC-OP” е зададен в положение “OFF”. Задайте в положение “ON”.
NEW (Номерът на
съобщението мига
едновременно с това)
• Максималният размер за запис на съобщение/музикален файл е 500
МB. Когато размерът на записаното съобщение/музикален файл
надвишава максималния, частта, която го надвишава, се записва като
ново съобщение.
ERR ACCESS
ERR 01 – ERR 06
• Получила се е системна грешка, различна от гореспоменатите.
Извадете батериите и отново ги поставете (стр. 9).
90BG
Системни ограничения
Този IC рекордер има няколко системни ограничения. Проблемите, описани по-долу, не са индикация
за неизправност в IC рекордера.
Причина/Начин на отстраняване
Не можете да записвате
съобщения до максималния
капацитет за запис.
• Ако записвате съобщения в смесени режими SHQ, HQ, SP и LP,
времето за запис се различава от максималното време за запис в
SHQ режим до максималното време за запис в LP режим.
• Сборът от цифрите на брояча (записано време) и оставащото време за
запис може да се окаже по-малък от максималното време за запис.
Не можете да изведете
музикални файлове в
последователност.
• Ако сте прехвърлили музикални файлове с помощта на компютър, тези
файлове може да не се копират в поредността, в която са прехвърлени,
поради ограниченията на системата. Ако копирате музикални файлове
от вашия компютър на IC рекордера един по един, можете да изведете
и възпроизвеждате музикалните файловете според техния ред на
прехвърляне.
• Съобщението/ музикалният файл е достигнало ограничението за
Съобщението/музикалният
файл автоматично се разделя. максимален размер (прибл. 500 МB), и затова автоматично се разделя.
Не можете да определите
крайна точка B.
• Не можете да определите крайна точка B преди да сте задали начална
точка А.
Когато зададете А-В повторно • В зависимост от файловете, позициите може да са леко изместени.
възпроизвеждане, зададените
позиции са леко изместени.
Името на файла на
съобщението може да
бъде променено, например
съкратено.
• Ако редактирате съобщение, като използвате IC рекордера (местите
съобщение и др.), името на файла може да бъде променено, например
съкратено, заради системните ограничения. Променете името на
файла, като използвате отново компютъра.
91BG
Отстраняване на проблеми
Съобщение с грешка
Упътване за прозореца
на дисплея
E Номер на избраното съобщение
F Индикатор REC DATE (дата на записа)
Заедно с индикатора REC DATE се извежда
датата и часът на записа.
G Индикатор REMAIN
Когато IC рекордерът е в режим на запис,
оставащото време за запис се извежда
заедно с индикатора REMAIN, или когато IC
рекордерът е в режим на възпроизвеждане,
оставащото време на настоящото съобщение
се извежда заедно с индикатора REMAIN.
A Индикатор за папката
Извежда папката, ( ,
която сте избрали.
,
,
или
),
B Чувствителност на микрофона
Извежда чувствителността на микрофона.
(висока): За да записвате на срещи или
за запис на тихо/просторно място
(ниска): За да записвате при диктовка
или на шумни места.
C Индикатор за алармата
Извежда се, когато за съобщението е зададена
аларма.
D Индикатор за повторно възпроизвеждане
Извежда се, когато възпроизвеждате съобщение
повторно.
92BG
H Индикатор за оставаща памет
Извежда оставащата памет и намалява едно
по едно по време на запис.
I Индикатор за батерията
Индикаторът показва оставащия заряд
в батерията.
J Индикатор за режим на запис
Извежда режима на запис, който сте
задали, като използвате менюто, когато
IC рекордерът е в режим стоп; извежда
настоящия режим на запис, когато IC
рекордерът е в режим на възпроизвеждане.
SHQ: Режим на моно запис с много високо
качество на звука.
HQ: Режим на моно запис с високо качество
на звука
SP: Режим на стандартен моно запис
LP: Режим на дълъг моно запис
K Индикатор
(запис)
Извежда се, когато IC рекордерът записва.
L Индикатор N-CUT (намаляване на
смущенията)
Извежда се, когато зададете “N-CUT” в
положение “ON” в менюто.
Извежда се, когато зададете “LOCK” в
положение “ON” в менюто.
N Индикатор EASY-S (Лесно търсене)
Извежда се, когато функцията “EASY-S” е в
положение “ON” в менюто.
O Индикатор DPC
Извежда се, когато функцията DPC (Digital
Pitch Control) е зададена в положение “ON”
в менюто.
Отстраняване на проблеми
M Индикатор LOCK
P Общ брой на съобщенията в папката/DPC
настройка
Q Възпроизведено време/Оставащо време/Дата
на записа и индикация за време/Съобщение
93BG
Азбучен указател
A-Z
А-Я
A-B повторно възпроизвеждане............39
Digital Voice Editor..................................65
DPC (Цифров контрол на скоростта на
възпроизвеждане)....................... 36, 52, 54
HOLD.......................................................14
HQ.....................................23, 52, 53, 80, 81
LP...................................... 23, 52, 53, 80, 81
MP3 файлове........................................... 78
HQ.....................................23, 52, 53, 80, 81
SSP.................................... 23, 52, 53, 80, 81
USB променливотоков адаптер..............73
USB памет................................................72
Акумулаторна батерия............................81
Аларма.........................................41, 52, 57
Алкална батерия.................................9, 80
Вграден микрофон..................................16
Време за запис........................................ 80
Възпроизвеждане..............................18, 35
Живот на батерията................................80
Запис.................................................. 15, 22
Запис от външен микрофон................... 32
Запис от друго оборудване.....................33
Запис от телефон.................................... 33
Запис с друго оборудване...................... 44
Идентификация на частите и бутоните
Заден.....................................8
Преден..................................8
Прозорец на дисплея........ 92
Избор на дисплея....................................49
Изтриване................................................20
Изтриване на всички съобщения...........45
Индикатор за оставащ капацитет на
батерията.................................................10
Ключ HOLD...................................... 11, 14
Копиране на съобщения.........................63
Лесно търсене............................. 35, 52, 55
94BG
Меню
ALARM.........................52, 57
ALL ERASE..................52, 58
BEEP..............................52, 57
CONT.............................52, 55
DISPLAY.......................52, 56
DPC............................... 52, 54
EASY-S......................... 52, 55
FORMAT....................... 52, 58
HOUR............................52, 56
LED................................52, 57
LOCK.............................52, 58
MODE............................52, 53
MOVE............................52, 58
N-CUT............................52, 54
REC-OP..........................52, 54
SENS..............................52, 53
SET DATE.....................52, 56
VOR...............................52, 53
Извършване
на настройки.......................51
Настройки в менюто..........52
Намаляване на смущенията......... 9, 52, 54
Отстраняване на проблеми.....................82
Папка...................................... 15, 18, 46, 61
Подготовка на източника на захранване......9
Поддръжка...............................................76
Превъртане напред/назад....................... 35
Преглед....................................................16
Преглед на записа...................................26
Предпазни мерки....................................75
Презапис върху запис.................30, 52, 54
Преместване на съобщение....... 46, 52, 58
Прибавяне на запис.................... 28, 52, 54
Продължително възпроизвеждане....38, 52, 55
Разделяне на съобщение..................26, 47
Редактиране на съобщения....................45
Регулиране на силата на звука.........19, 26
Режим на запис........................... 22, 52, 53
Режим на пауза при запис......................16
Сверяване на часовника.........................12
Свързване на IC рекордер към вашия
компютър................................................ 60
Системни ограничения.......................... 91
Съобщения за грешки............................89
Технически характеристики..................77
Функция VOR.............................24, 52, 53
Чувствителност на микрофона...23, 52, 53
Шум.........................................................75
95BG
BG
Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди (Приложимо за
страните от Европейския съюз и други европейски страни, използващи
система за разделно събиране на отпадъци)
Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че този продукт
не трябва да се третира като домашен отпадък. Вместо това, той трябва да бъде
предаден в съответните пунктове за рециклиране на електрически и електронни
уреди. Изхвърляйки този продукт на правилното място, вие предотвратявате
потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които
в противен случай могат да се случат при неправилното изхвърляне на продукта.
Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на естествените
ресурси. За подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля,
свържете се с местния градски офис, службата за изхвърляне на отпадъци или с
магазина, от който сте закупили продукта.
Download PDF