Sony | ICD-P520 | Sony ICD-P520 Инструкции за експлоатация

3-700-181-12(1)
IC рекордер
Подготовка за експлоатация
Основни операции
Различни режими на запис
Възпроизвеждане/Изтриване
Редактиране на съобщения
Използване на функциите в менюто
Ръководство за експлоатация
ICD-P520
© 2008 Sony Corporation
Използване на IC рекордера с вашия компютър
Отстраняване на проблеми
Допълнителна информация
Изхвърляне на използвани батерии
(приложимо за страните от Европейския
съюз и други европейски страни,
Изхвърляне на стари електрически и
използващи система за разделно събиране
електронни уреди (Приложимо за
на отпадъци)
страни от Европейския съюз и други
Този символ на батериите или на
страни, използващи система за
тяхната опаковка показва, че
разделно събиране на отпадъци)
продуктът не трябва да се третира
Този символ на продукта или на
като домашен отпадък.
неговата опаковка показва, че
Изхвърлянето на батериите на
този продукт не трябва да се
правилното място ще предотврати
изхвърля с общите домашни
потенциални негативни последици за околната
отпадъци. Вместо това, той
среда и човешкото здраве, които в противен
трябва да се изхвърля на местата, случай, при неправилното изхвърляне на
пригодени за рециклиране на
продукта, могат да се получат. Рециклирането
електрически и електронни
на материалите ще помогне за запазването на
уреди. Изхвърляйки този продукт на
естествените ресурси.
правилното място, вие помагате за
В случай, че поради мерки за безопасност или
предотвратяване на потенциални негативни
интегритет на данните, продуктът трябва
последици за околната среда и човешкото
постоянно да бъде свързан с батерията, то
здраве, които в противен случай, при
отстраняването на батерията от устройството
неправилното изхвърляне на продукта, биха се трябва да се извършва единствено в
получили. Рециклирането на материалите ще
квалифициран сервиз.
помогне за запазването на естествените
За да се уверите, че батерията ще бъде
ресурси. За по-подробна информация относно правилно изхвърлена, когато животът на
рециклирането на този продукт, моля,
батериите изтече, предайте батериите в
свържете се с общинската служба във вашия
правилния събирателен пункт за рециклиране
град, службата за изхвърляне на отпадъци или на електрическо и електронно оборудване.
с магазина, от който сте закупили продукта.
Относно всички други видове батерии, моля,
прегледайте частта относно безопасното
сваляне на батериите от продукта. Предайте
батериите в правилния събирателен пункт за
рециклиране на батерии.
За по-подробна информация относно
рециклирането на този продукт, моля,
свържете се с общинската служба във вашия
град, службата за изхвърляне на отпадъци или
с магазина, от който сте закупили продукта.
За потребители в Европа
2
Забележка за потребители
Program © 1999, 2000, 2001, 2002, 2003,
2004, 2005, 2006, 2007, 2008 Sony
Corporation
Documentation © 2008 Sony Corporation
Всички права запазени. Частичното или
цялостното възпроизвеждане, превод и
прехвърляне към четящо устройство на
информацията в това ръководство или на
софтуера, описан тук, са забранени без
изричното разрешение на Sony
Corporation.
Sony Corporation има правото по всяко
време и без предупреждение да
модифицира това ръководство или
информацията, която се съдържа в него.
Възможно е софтуерът, описан тук, също да
се ръководи от правилата на отделно
потребителско лицензно споразумение.
• Този софтуер е предназначен за Windows
и не може да се използва с Macintosh
компютри.
• Приложеният свързващ кабел е
предназначен за IC рекордера ICD-P520.
Не можете да свързвате други IC
рекордери.
SONY НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА
СЛУЧАЙНИ, СЛЕДСТВЕНИ ИЛИ СПЕЦИАЛНИ
ПОВРЕДИ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СЕ
ОСНОВАВАТ НА ЗАКОНОНАРУШЕНИЕ,
ДОГОВОР ИЛИ НЕ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЛИ
ВЪВ ВРЪЗКА С ТОВА РЪКОВОДСТВО,
СОФТУЕРА ИЛИ ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ,
КОЯТО СЕ СЪДЪРЖА ТУК ИЛИ СЕ ИЗПОЛЗВА
ПО-НАТАТЪК.
3
Съдържание
Индекс на частите и бутоните ..............6
Подготовка за експлоатация
Стъпка 1: Инсталиране на
батериите ......................................................9
Смяна на батериите ...........................10
Стъпка 2: Сверяване на часовника..11
Основни операции
Запис на съобщения .................................3
Избор на папка .........................................17
Автоматично стартиране на запис
в отговор на звук
– Допълнителна функция VOR ...........17
Избор на чувствителност
на микрофона............................................18
Различни режими на запис
Прибавяне на запис................................19
Използване на функцията за
прибавяне на запис ...........................19
Прибавяне на запис към
предварително записано
съобщение .............................................20
Запис чрез външен микрофон
или друго оборудване ......................21
4
Възпроизвеждане/Изтриване
Възпроизвеждане на
съобщения .............................................23
Повторно възпроизвеждане
на съобщения
– Repeat Play ..........................................25
Последователно възпроизвеждане
на всички съобщения в папката
– Continuous Play .................................25
Търсене напред/назад по
време на възпроизвеждане
(Cut/Review) ...........................................25
Търсене на точка, от която
желаете да стартирате
възпроизвеждането
(Easy Search)...........................................26
Възпроизвеждане на съобщения
в желано време с аларма .....................26
Изтриване на съобщения.....................30
Изтриване на съобщения
едно по едно .........................................30
Изтриване на всички
съобщения в папката ........................31
Редактиране на съобщения
Разделяне на съобщения.......................32
Преместване на съобщения в
различна папка
– Функция Move .........................................33
Използване на функциите в
менюто
Проверка на помощните
файлове.....................................................45
Отстраняване на проблеми
Отстраняване на проблеми..................46
Допълнителна информация
Предпазни мерки......................................52
Технически характеристики.................53
Избор на режима на дисплея ..............35
Изключване на краткия
звуков сигнал ..............................................36
Промяна на режима на запис ..............36
Непрекъснато възпроизвеждане
на всички съобщения от
една папка ....................................................37
Изключване на индикатора
OPR (LED) .......................................................37
Използване на IC рекордера с
вашия компютър
Използване на приложения
софтуер за цифрова обработка
на гласа ..........................................................38
Какво можете да правите със
софтуера Digital Voice Editor............38
Системни изисквания.........................39
Инсталиране на софтуера ................40
Свързване на IC рекордера към
вашия компютър...................................44
5
Индекс на частите и бутоните
Основно устройство
MIC (вграден микрофон)
Жак  (вграден микрофон)
Прозорец на дисплея
MENU/DISPLAY
DIVIDE
 STOP
 REC (запис)/PAUSE
_ (превъртане назад/бързо превъртане
назад)/ + (превъртане напред/
бързо превъртане напред) (SELECT)
Жак  (слушалки)
Индикатор OPR (операция)
ERASE
Контрол VOL
(сила на звука)*
HOLD
 PLAY/STOP (ENTER) **
Високоговорител
* До бутона има осезаема точка, която указва
посоката, в която да завъртите контролния
бутон, за да увеличите силата на звука.
** Бутонът има осезаема точка.
6
Защита от случайно
изпълняване на операция
– Функция HOLD
Преместете ключа HOLD в положение
“ON”. Индикацията “HOLD” примигва 3
пъти, показвайки, че всички функции
на бутоните са заключени.
Когато функцията HOLD е активирана,
докато устройството е в режим стоп,
дисплеят ще се изключи след като
“HOLD” примигне.
HOLD
Задна част
USB конектор
Отделение за батерията
Кукичка за ремъка за
китката (не е приложен в
комплекта)
За да отмените функцията
HOLD
Преместете ключа HOLD в положение
OFF.
P Забележка
Когато функцията HOLD е активирана по
време на запис, първо отменете функцията
HOLD, за да спрете записа.
z Съвет
Дори когато функцията HOLD е включена,
можете да спрете възпроизвеждането на
алармата. За да спрете алармата или
възпроизвеждането, натиснете  STOP.
7
Прозорец на дисплея
Индикация за папка
Чувствителност на
микрофона
Индикатор за аларма
Номер на избраното
съобщение
Индикация REC DATE
(записана дата)
Индикация REMAIN
Индикация за
оставаща памет
8
Индикация за оставащ
капацитет на батерията
Индикация за режим на
запис
Индикация REC (запис)
Индикация за повторно
възпроизвеждане
Индикация EASY-S
(Лесно търсене)
Брой съобщения в
папката/Индикация за
менюто/Брояч/Индикатор
за оставащо
време/Индикатор за дата на
записа/Индикатор за
време/Съобщения
Подготовка за експлоатация
1 Плъзнете и повдигнете капачето
на отделението за батериите.
2 Заредете две алкални батерии
LR03 (размер ААА), като се
съобразите с поляритета, и
затворете капачето.
Уверете се, че зареждате и двете
батерии, като първо поставите
страната -.
Дисплеят за настройка на часовника
се извежда, когато заредите
батериите за първи път, или когато
сменяте батериите с нови. Вижте
стъпки от 2 до 3 в “Стъпка 2:
Сверяване на часовника”, за да
настроите датата и часа.
Подготовка за експлоатация
Стъпка 1: Инсталиране на
батериите
Ако капачето за отделението за
батериите случайно се откачи,
прикрепете го, както е показано на
илюстрацията.
9
Смяна на батериите
Индикаторът за батерията в прозореца
на дисплея показва състоянието на
батерията.
Когато
мига, сменете батериите с
нови.
Когато
мига, батериите са
изтощени и устройството ще спре да
работи.
Живот на батерията*
(при продължителна употреба)
В режим HQ
Запис:
Прибл. 11 ч
Възпроизвеждане**: Прибл. 7.5 ч
В режими SP и LP
Запис:
Възпроизвеждане**:
Прибл. 22 ч
Прибл. 11 ч
(ч: часове)
* Когато използвате алкални батерии на
Sony LR03 (размер ААА).
** Когато възпроизвеждате през вътрешен
високоговорител и силата на звука е
зададена на средно ниво.
Животът на батерията може да е по-кратък
в зависимост от операциите с устройството.
10
P Забележки
• Не използвайте манганови батерии с
това устройство.
• Когато сменяте батериите, ще се
изведе дисплей за сверяване на
часа. В този случай отново задайте
датата и часа. Записаните
съобщения и настройките за аларма
остават в паметта.
• Когато подменяте батериите,
уверете се, че сменяте и двете
батерии с нови.
• Не зареждайте сухи батерии.
• Когато не планирате да използвате
устройството за дълъг период от
време, извадете батериите, за да
предотвратите неизправност,
причинена вследствие на протичане
на батериите или корозия.
• Устройството обработва данни,
докато в прозореца на дисплея има
индикация “ACCESS” или
индикаторът OPR мига в оранжево.
Не изваждайте батериите или
променливотоковия адаптер, докато
се обработват данни. Това може да
причини повреда на данните.
Стъпка 2: Сверяване на
часовника
 PLAY/STOP
STOP
-+
часовника.
 Натиснете MENU/DISPLAY за повече
от 1 секунда, докато в прозореца на
дисплея се изведе индикация
“MODE”.
Устройството влиза в режима на
менюто.
 Натиснете -или +, за да
изведете “SET DATE”.
 Натиснете  PLAY/STOP.
Цифрите за годината мигат.
2 Задайте датата.
Подготовка за експлоатация
MENU/DISPLAY
1 Изведете дисплея за настройка на
 Натиснете -или +, за да из-
берете цифрите за годината.
Дисплеят за настройка на часовника
се извежда, когато заредите батериите
за първи път, или когато подмените
батериите с нови. В този случай
продължете от стъпка 2.
 Натиснете  PLAY/STOP.
Цифрите за месеца мигат.
 Задайте последователно месеца и
деня, след това натиснете
 PLAY/STOP.
Цифрите за часа мигат.
z Съвет
За да зададете датата на 2007 година,
изведете “07Y”.
11
3 Задайте времето.
 Натиснете -или +, за да избе-
рете цифри за часа.
 Натиснете  PLAY/STOP.
Цифрите за минутата започват да
мигат.
 Задайте минутата.
 Натиснете  PLAY/STOP по време
на сигнала.
Дисплеят ще се върне към “SET
DAТЕ”.
 Натиснете  STOP, за да излезете от
режима на менюто.
Ако устройството не се използва
повече от 3 секунди в режим стоп,
дисплеят ще изведе текущото
време.
z Съвет
Това устройство не притежава ключ за
включване/изключване на захранването.
Дисплеят свети през цялото време.
12
Основни операции
Запис на съобщения
Вграден микрофон
Прозорец на дисплея
Номер на текущото
съобщение
Дисплей на брояча*
Индикатор за оставаща памет
* Извежда се дисплеят, избран
чрез бутона MENU/DISPLAY.
Можете да записвате до 99 съобщения
във всяка от четирите папки (А, В, C и D).
Тъй като новозаписаното съобщение
автоматично се прибавя към края на
последното записано съобщение,
можете да започнете записа бързо, без
да се налага да търсите края на
последния запис.
 REC/PAUSE
 STOP
Основни операции
Режим на запис
Индикатор OPR
(Свети в червено по време
на запис.)
1 Изберете режима на запис.
Вижте “Промяна на режима на
запис” на стр. 36.
2 Изберете папката.
Вижте “Избор на папката” на стр. 17.
P Забележка
Преди да правите дълги записи, уверете се,
че сте заредили нови батерии, и проверете
индикатора за батериите.
13
3 Започнете записа.
 Натиснете  REC/PAUSE.
Не е необходимо да
продължавате да натискате 
REC/PAUSE, докато устройството
изпълнява операция по запис.
 Говорете във вградения
микрофон.
4 Спрете записа.
Натиснете  STOP.
Устройството спира в началото на
настоящия запис.
Ако не промените папката след като
спрете записа, следващия път, когато
записвате, ще записвате в същата
папка.
Други операции
14
За да
въведете
режим
на пауза
при запис*
Извършете следното
Натиснете  REC/PAUSE.
Докато устройството е в
режим на пауза при запис,
индикаторът OPR мига в
червено и “PAUSE” мига в
прозореца на дисплея.
освободите
паузата и
възстановите
записа
Натиснете  REC/PAUSE.
Записът започва от тази
точка.
(За да спрете записа, след
като устройството в било в
режим на пауза при запис,
натиснете  STOP.)
За да
слушате
настоящия
запис
Извършете следното
Натиснете  STOP, за да
спрете записа; след това
натиснете  PLAY/STOP.
прегледате
настоящия
запис
търсите
назад по
време на
запис
(преглед)
Натиснете  PLAY/STOP
по време на запис.
изберете
чувствителност на
микрофона
Задръжте -  по време на
запис или докато устройството е в режим на пауза
при запис.
Режимът на запис ще бъде
освободен и стартира
прегледът на текущия запис.
Ако отпуснете бутона,
възпроизвеждането започва
от точката, в която отпускате
бутона.
Можете да изберете
чувствителност на микрофона, като използвате
менюто. Вижте “Избор на
чувствителност на
микрофона”.
H (висока): За да запис-вате
по време на среща или на
тихо и/или просторно място.
L (ниска): За да записвате
диктовка или на шумно
място.
* Около 1 час след като сте задали режимът на пауза при запис, режимът на
паузата при запис автоматично се отменя
и устройството преминава в режим стоп.
Забележки за записа
Когато търкате или драскате с пръст по
устройството по време на запис, шумът
може да се запише.
P Забележки
• За да записвате с по-добро качество на
звука, изберете режим HQ. За да
превключите режима на запис, вижте
“Промяна на режима на запис” на стр. 36.
• Преди да извършите дълъг запис
проверете индикатора на батерията.
• Максималното време за запис и броят на
съобщенията, които можете да запишете,
се различава в зависимост от условията
на работа.
Основни операции
Максимално време на записа
Максималното време на запис за всички
папки е както следва. Можете да записвате
съобщения до изразходване на
максималното време за запис в една папка.
HQ*
29 ч. и 45 мин.
SP**
79 ч. и 20 мин.
LP***
130 ч. и 25 мин.
(ч: часове/мин.: минути)
* HQ: Режим на високо качество на запис
(звук моно)
** SP: Режим на стандартен запис (звук
моно)
*** LP: Режим на дълъг запис (звук моно)
• Когато записвате съобщения в смесен
режим на запис HQ, SP и LP, максималното
време за запис ще бъде между времената
за режими HQ и LP.
• Вследствие на ограниченията на IC
системата за запис, това устройство
записва съобщения с минимално
времетраене около 2 секунди, така че е
възможно следните симптоми да се
появят:
- Когато съобщението е по-кратко от
минималното време за запис, то се брои
за приблизително 2 секунди, така че
оставащото време за запис ще намалее
повече, отколкото е реалната дължина
на съобщението.
- Когато съобщението е по-дълго от
минималното време за запис,
оставащото време за запис ще намалее
с повече, отколкото е дължината на
съобщението в действителност, ако то
не може да бъде разделено на запис с
минимално времетраене без остатък.
- Възможно е сборът от числата на брояча
(изминало време на запис) и
оставащото време за запис да бъде помалък от максималното време за запис.
15
Индикатор за оставаща
памет
По време на запис индикаторът за
оставаща памет намалява с по една
единица.
Паметта е почти
пълна.
Мига
Когато оставащото време на записа
достигне 5 минути, последната
индикация мига. Когато оставащото
време за запис достигне 1 минута,
избраният режим за дисплей започва
да мига в прозореца на дисплея.
Когато паметта е пълна, записът
автоматично спира и индикацията
“FULL” мига в прозореца на дисплея с
алармиращ звук. За да продължите
записа, първо изтрийте някои
съобщения.
16
P Забележки
• Ако натиснете  REC/PAUSE, когато
паметта е пълна, индикацията “FULL” мига
с алармиращ звук. Изтрийте някои
съобщения преди отново да започнете
запис.
• Ако натиснете  REC/PAUSE след като
сте записали 99 съобщения, индикацията
“FULL” мига с алармиращ звук. Изберете
друга папка или изтрийте някои от
съобщенията.
Избор на папка
1 Натиснете MENU/DISPLAY за
повече от 1 секунда, докато в
прозореца на дисплея се изведе
“MODE”.
2 Натиснете -или +, за да
3 Натиснете -или +, за да
изберете желаната папка, и
натиснете  PLAY/STOP.
Настояща папка
Когато VOR (voice operated recording активиране на запис при засичане на
глас) е зададен в положение ON в
менюто, записът започва, когато
рекордерът засече звук. (В прозореца
на дисплея се извежда индикация
“VOR”.)
Записът спира, когато звукът престане
да се чува (В прозореца на дисплея
мига индикация “VOR PAUSE”.)
P Забележка
4 Натиснете  STOP, за да излезете
от режима на менюто.
Основни операции
изберете “FOLDER”, и натиснете
 PLAY/STOP.
Автоматично стартиране
на запис в отговор на
звук – Допълнителна
функция VOR
Функцията VOR се влияе от звука около вас.
Задайте чувствителността на микрофона в
положение “H” (високо) или “L” (ниско). Ако
записът не ви задоволява след като сте
променили чувствителността на
микрофона, или за важни записи, задайте
VOR в положение OFF.
17
Избор на чувствителност
на микрофона
1 Натиснете MENU/DISPLAY за
повече от една секунда, докато в
прозореца на дисплея се изведе
индикация “MODE”.
2 Натиснете -или +, за да
изберете “SENS”, и натиснете
 PLAY/STOP.
3 Натиснете -или +, за да
изберете “H (висока
чувствителност)” или “L (ниска
чувствителност)”, и натиснете
 PLAY/STOP.
4 Натиснете  STOP, за да излезете
от режима на менюто.
18
Различни режими на запис
Прибавяне на запис
Използване на функцията за
прибавяне на запис
1 Натиснете MENU/DISPLAY за
повече от една секунда, докато в
прозореца на дисплея се изведе
индикация “MODE”.
изберете “ADD” или “OVER”, и
натиснете  PLAY/STOP.
• ADD: прибавя запис към
предварително записано
съобщение
• OVER: прибавя презаписан запис.
5 Натиснете  STOP, за да излезете
от режима на менюто.
За да забраните
прибавянето на запис
На стъпка 3 изберете “OFF” и
натиснете  PLAY/STOP.
Различни режими на запис
Фабричните настройки не разрешават
добавянето нае запис или случайното
изтриване на съобщения. Ако искате
да прибавите запис към предишно
записано съобщение или да
прибавите презаписан запис,
променете настройката REC-OP, като
следвате процедурата по-долу.
4 Натиснете -или +, за да
2 Натиснете -или +, за да
изведете “REC-OР”, и натиснете
 PLAY/STOP.
Извежда се прозорец за добавяне
на запис.
3 Натиснете -или +, за да
изберете “ON”, и натиснете
 PLAY/STOP.
Настройката е променена.
19
Прибавяне на запис към
предварително записано
съобщение
Можете да прибавяте запис към
съобщение, което се възпроизвежда.
Когато в менюто сте избрали
“ADD”
Прибавеният запис ще бъде поставен
след текущото съобщение и ще се
счита като част от съобщението.
Когато в менюто сте избрали
“OVER”
Можете да прибавяте презаписан запис
след като изберете точката в
записаното съобщение. Частта на
съобщението след избраната точка се
изтрива.
Начална точка на
преработения запис
Съобщение 2
Изтритата част на
Съобщение 2
По време на възпроизвеждане на Съобщение 3
Съобщение 3
Съобщение 3 Съобщение 4
Съобщение 4
Съобщение 2
Съобщение 3 Съобщение 4
След прибавяне на запис
Съобщение 3
Съобщение 4
Прибавен запис
20
Прибавен презаписан запис в Съобщение 2
1 По време на възпроизвеждане
натиснете и задръжте
 REC/PAUSE.
Извежда се индикаторът “REC”.
“ADD” или “OVER” започват да мигат и
устройството спира в режим на пауза
при запис.
2 Докато “ADD” или “OVER” мигат,
натиснете отново  REC/PAUSE.
Индикаторът OPR става червен.
Започва прибавянето или
презаписът на записа.
3 Натиснете  STOP, за да спрете
Запис чрез външен
микрофон или друго
оборудване
 (микрофон)
записа.
Външен
микрофон (не е
приложен в
комплекта)
Касетофон,
телевизор,
радио и др.
Различни режими на запис
P Забележки
• Не можете да добавяте запис или да
презаписвате запис, ако оставащият
капацитет на паметта не е достатъчен.
• Добавената част на съобщението или
презаписа ще бъдат записани в същия
режим на запис (HQ, SP или LP).
1 Свържете микрофон или друго
оборудване към жака 
(микрофон).
21
Когато свързвате външен микрофон,
вграденият микрофон автоматично
спира да работи. Когато свържете
външен микрофон, той се захранва
автоматично от IC записващото
устройство.
2 Следвайте стъпките в “Запис на
съобщения” на стр. 13, за да
записвате съобщения.
P Забележки
• Уверете се, че щекерите са свързани
здраво.
• Препоръчваме и да правите пробни
записи, за да проверите връзките и
силата на звука.
• Когато свързвате оборудване,
различно от Sony, обърнете се към
инструкциите за експлоатация,
приложени към оборудването.
22
Възпроизвеждане/Изтриване
Възпроизвеждане на
съобщения
Индикатор OPR (светва в зелено
по време на възпроизвеждане)
 PLAY/STOP
VOL
 STOP
_ / +
Когато възпроизвеждате
предварително записани съобщения,
започнете от стъпка 1.
Когато възпроизвеждате съобщения,
които току-що сте записали, започнете
от стъпка 3.
1 Изберете папката.
Вижте “Избор на папка” на стр. 17.
Възпроизвеждане/Изтриване
Жак  (слушалки)
2 Изберете номера на съобщение.
Натиснете _ или  +, за да
изведете желания номер на
съобщение.
_ : за по-малък номер на
съобщение
 +: за по-голям номер на
съобщение
23
3 Започнете възпроизвеждане.
 Натиснете  PLAY/STOP.
 Регулирайте силата на звука с
помощта на VOL.
4 Спрете възпроизвеждането.
Други операции
За да
спрете в
настоящата
точка
Натиснете  STOP.
След като възпроизведете едно
съобщение, устройството спира в
началото на следващото съобщение.
Когато функцията за продължително
възпроизвеждане е зададена в
положение “CONT ON” (стр. 37),
устройството спира след като
възпроизведе всички съобщения в
папката.
Когато последното съобщение в
папката се възпроизведе,
устройството спира в началото на
последното съобщение.
За индивидуално слушане
Свържете слушалките (не са
приложени в комплекта) към жака 
(слушалки). Вграденият
високоговорител автоматично се
изключва. Ако чуете шум, почистете
щекера на слушалките.
24
се върнете
към началото
на
настоящото
съобщение
прескочите
на следващо
съобщение
се върнете
към
предходно
съобщение/
прескочите
на следващо
съобщение
Извършете следното
Натиснете  PLAY/STOP
или  STOP.
За да възстановите
възпроизвеждането от тази
точка, натиснете отново
 PLAY/STOP.
Натиснете -  веднъж.*
Натиснете  +веднъж.*
Натиснете неколкократно
-  или  +.
(Докато устройството е в
режим стоп, задръжте
бутона натиснат, за да
прескачате съобщения
продължително.)
* Операциите са валидни, когато функцията
EASY-S (лесно търсене) в менюто е
зададена в положение “OFF”.
Повторно възпроизвеждане
на съобщение – Repeat Play
Последователно
възпроизвеждане на всички
съобщения в папката
– Continuous Play
Можете да изберете режим на
продължително възпроизвеждане
чрез CONT в менюто. Когато зададете
CONT в положение ON, можете да
възпроизведете всички съобщения в
папката без прекъсване.
За да търсите напред, задръжте
натиснат  + по време на
възпроизвеждане и освободете
бутона в точката, в която желаете да
възстановите възпроизвеждането.
За да търсите назад, задръжте
натиснат -  по време на
възпроизвеждане и освободете
бутона в точката, в която желаете да
възстановите възпроизвеждането.
Ако задържите натиснат  + или
- , устройството започва да търси с
по-голяма скорост.
За първите 7 секунди на прегледа
можете да чуете бързо
възпроизвеждане на звука. Когато
търсите с по-висока скорост,
възпроизведеният звук няма да се чуе.
По време на преглед броячът ще бъде
изведен независимо от настройката на
режима на дисплея.
Възпроизвеждане/Изтриване
По време на възпроизвеждане
натиснете  PLAY/STOP за повече от
1 секунда.
Ще се изведе индикация “ ” и
избраното съобщение ще се
възпроизведе неколкократно.
За да възстановите нормалното
възпроизвеждане, натиснете отново
 PLAY/STOP. За да спрете
възпроизвеждането, натиснете  STOP.
Търсене напред/назад по
време на възпроизвеждане
(Cue/Review)
25
z Съвет
Когато бързото възпроизвеждане приключи до края на последното съобщение, “END”
примигва 5 пъти. (Не можете да чуете
възпроизведения звук.) Ако задържите
натиснат бутона - , докато индикацията
“END” мига, съобщенията се възпроизвеждат бързо, и нормалното
възпроизвеждане започва от точката, в
която сте освободили бутона.
Когато индикацията “END” спре да мига и
индикаторът OPR изчезне, устройството ще
спре в началото на последното съобщение.
Ако последното съобщение е дълго и
желаете да стартирате възпроизвеждането
в по-късен момент от съобщението,
задръжте натиснат +, за да
възпроизведете съобщението до края, след
това натиснете -, докато “END” мига, за
да се върнете в желаната точка.
(За съобщение, различно от последното,
отидете в началото на следващото
съобщение и възпроизвеждайте назад,
докато стигнете до желаната точка.)
Търсене на точка, от която
желаете да стартирате
възпроизвеждането (Easy
Search)
Когато EASY-S е зададен в положение
“ON” в менюто, можете да се
предвижвате напред в записа през
интервал от около 10 секунди, като
натискате  +. Тази функция е
полезна, когато търсите точка в дълъг
26
запис. (В прозореца на дисплея се
извежда индикация “EASY-S”.)
Възпроизвеждане на
съобщения в желано от
вас време с аларма
Можете да включите аларма и да
започнете възпроизвеждане на
желано съобщение в желано от вас
време. Ако изберете “B-ONLY” на
стъпка 6, ще звучи само звукова
аларма и възпроизвеждане няма да
започне.
1 Изберете папка (Вижте “Избор на
папката” на стр. 17) и изведете
желаното съобщение с аларма.
2 Влезте в режим на настройка на
алармата.
 Натиснете MENU/DISPLAY за
повече от една секунда, докато в
прозореца на дисплея се изведе
индикация “MODE”.
 Натиснете -  или  +, за да
изберете “ALARM OFF”.(Ако се
изведе индикация “ALARM ON”,
алармата вече е настроена. Ако не
желаете да променяте
настройката, натиснете  STOP и
излезте от режима на менюто.)
P Забележка
3 Задайте датата за аларма.
За да възпроизведете на желана дата
(съобщението ще се възпроизвежда
в същото време на същата дата
всяка година, докато не го изтриете)
 Натиснете  PLAY/STOP. докато
индикацията “DATE” мига.
Цифрите на годината мигат.
 Натиснете -  или +, за да
изберете цифри за годината, и натиснете  PLAY/STOP.
Цифрите на месеца мигат.
 Натиснете -  или +, за да
изберете цифри за месеца, и натиснете - PLAY/STOP.
Цифрите на датата мигат.
 Натиснете -  или  +, за да
изберете цифри за датата.
За да възпроизвеждате
веднъж седмично
Натиснете -  или  +, за да
изберете деня от седмицата.
За да възпроизвеждате по
едно и също време всеки
ден
Натиснете -  или +, за да
изберете “DAILY”.
4 Натиснете  PLAY/STOP.
Цифрите на часа мигат.
5 Задайте времето за аларма.
 Натиснете -  или +, за да
изберете цифрите за часа, и натиснете  PLAY/STOP.
Цифрите за минутите мигат.
 Натиснете -  или + за да
изберете цифрите за минутата, и
натиснете  PLAY/STOP.
Извежда се “B-PLAY”.
Възпроизвеждане/Изтриване
Индикацията “ALARM OFF (или ON)”
няма да се изведе и алармата не
може да бъде настроена, ако
часовникът не е сверен, или ако в
избраната папка не е записано
съобщение.
 Натиснете  PLAY/STOP.
Индикацията “OFF” започва да мига.
 Натиснете - или +, за да маркирате “ON”.
“ON” започва да мига.
 Натиснете  PLAY/STOP.
В прозореца на дисплея мига индикацията “DATE”.
27
6 Задайте звукова аларма.
 Натиснете _ или +, за да
изберете звукова аларма или от
“B-PLAY” (възпроизвеждане на
съобщение след аларма), или “BONLY” (само аларма).
 Натиснете  PLAY/STOP.
Извежда се индикация “ALARM
ON”.
7 Натиснете  STOP, за да излезете
от режима на менюто.
Индикацията “,” се извежда, когато
сте избрали броя на съобщенията с
настройка за аларма.
В зададеното време алармата ще звучи
около 10 секунди и избраното
съобщение ще се възпроизведе. (Ако
сте избрали “B-ONLY”, единствено
алармата ще звучи.)
По време на възпроизвеждане
индикацията “ALARM” ще мига в
прозореца на дисплея.
Когато възпроизвеждането приключи,
устройството автоматично спира в
началото на съобщението.
28
За да изслушате същото
съобщение отново
Натиснете  PLAY/STOP. Същото
съобщение ще се възпроизведе от
началото.
За да отмените настройката
за аларма преди да започне
възпроизвеждането
Натиснете  STOP, докато алармата
звучи. Можете да спрете, дори когато е
включена функцията HOLD.
P Забележки
• Не можете да настроите алармата, ако не
сте сверили часовника или ако в
избраната папка няма съобщения
(устройството няма да влезе в режим на
настройка на алармата, когато на стъпка 2
натиснете MENU/DISPLAY).
• Ако се опитате да настроите алар-мата да
възпроизведе съобщение в предварително зададено време за друго
съобщение, ще се изведе индикация
“PRE SET”, която ще предотврати новата
настройка.
• Ако времето за включване на алармата
съвпадне с възпроизвеждането на друго
съобщение, възпроизвеждането спира и
новото съобщение се възпроизвежда.
• Ако времето за включване на алармата
съвпадне със запис, алармата ще звучи
около 10 секунди след като записът
приключи и възпроизвеждането започва.
Когато времето за алармата бъде
достигнато, индикацията “,” мига.
За да отмените настройката
за аларма или да
промените времето за
аларма
1 Изберете съобщението, за което
сте задали настройка за аларма, и
натиснете MENU/DISPLAY за
повече от една секунда, за да
влезете в режима на менюто.
2 Натиснете _или +, за да
изберете “ALARM ON”.
3 Натиснете  PLAY/STOP, за да
маркирате “ON”.
4 За да отмените настройката
за
_
аларма: Натиснете  или +,
за да маркирате “OFF”, и
натиснете  PLAY/STOP.
За да промените настройката на
алармата: Натиснете  PLAY/STOP.
Когато датата на алармата се изведе,
следвайте стъпки от 3 до 6 от
“Възпроизвеждане на съобщение в
желаното от вас време с аларма”, за
да промените настройките на
алармата.
Възпроизвеждане/Изтриване
• Ако времето за включване на повече от
една алармата съвпадне със записа, само
първото съобщение ще бъде
възпроизведено.
• Ако времето за включване на алармата
бъде достигнато докато устройството е в
режим на менюто, алармата ще се включи
и режимът за менюто ще бъде отменен.
• Ако изтриете съобщението, което сте
задали за включване на алармата,
настройката за алармата ще бъде
отменена.
• Ако разделите съобщение с настройка за
аларма, възпроизвеждането ще спре в
точката, в която сте разделили
съобщението.
• Можете да регулирате силата на звука
при възпроизвеждане чрез бутон VOL.
• Ако времето за включване на алармата
съвпадне с изтриване, алармата ще звучи
около 10 секунди след като изтриването
приключи и възпроизвеждането започва.
• Настройката за алармата няма да бъде
отменена, когато възпроизвеждането
приключи. За да отмените настройка за
аларма, вижте по-долу.
5 Натиснете  STOP, за да излезете
от режима на менюто.
29
Изтриване на съобщения
ERASE
MENU/DISPLAY
 STOP
Можете да изтриете записани
съобщения едно по едно или можете
да изтриете наведнъж всички
съобщения в папката.
Обърнете внимание, че след като
записът веднъж е бил изтрит, не
можете да го възстановите.
30
Изтриване на съобщения
едно по едно
Когато съобщението бъде изтрито,
останалите съобщения ще се
преместят и номерацията им ще се
промени с едно, така че да няма
празно място между съобщенията.
1 Натиснете ERASE, докато
възпроизвеждате съобщението,
което желаете да изтриете, или
натиснете ERASE за повече от 1
секунда по време на режим стоп.
Чува се звуков сигнал и номерът на
съобщението и “ERASE” мигат 10
пъти, докато цялото съобщение се
възпроизвежда.
2 Натиснете ERASE, докато
За да отмените изтриването
Натиснете  STOP преди стъпка 2.
Изтриване на всички
съобщения в папката
1 Изберете папката, която желаете
да изтриете, като използвате
MENU/DISPLAY. (Вижте “Избор на
папка” на стр. 17).
2 Докато натискате  STOP,
натиснете ERASE за повече от 1
секунда.
Индикацията “ALL ERASE” мига за
около 10 секунди.
За да изтриете други
съобщения
3 Докато дисплеят мига, натиснете
ERASE.
Повторете стъпки 1 и 2.
За да отмените изтриването
За да изтриете частично
съобщение
Натиснете  STOP преди стъпка 3.
Възпроизвеждане/Изтриване
съобщението се възпроизвежда.
Съобщението се изтрива и
оставащите съобщения се
преномерират. (Например, ако
изтриете Съобщение 3, Съобщение 4
ще стане Съобщение 3. Когато
изтриването приключи,
устройството спира в началото на
следващото съобщение.)
Първо разделете съобщението и след
това следвайте стъпките за изтриване
на съобщение.
31
Редактиране на съобщения
Разделяне на съобщения
Можете да разделяте съобщения по
време на запис или възпроизвеждане,
така че съобщението се разделя на 2
части и номерът на новото съобщение
се прибавя към разделеното
съобщение. Като разделите съобщението, лесно можете да откриете
точката, която желаете да възпроизведете, когато правите дълги записи,
например на среща.
Можете да разделяте съобщения,
докато общият брой на съобщенията в
папката достигне 99.
Докато записвате или
възпроизвеждате съобщение,
натиснете DIVIDE в точката, в
която желаете да разделите
съобщението.
• Когато натиснете DIVIDE по време
на запис: Номерът на новото
съобщение се прибавя в точката, в
която сте натиснали бутона, и
номерът на новото съобщение и
индикацията “DIVIDE” мигат за 3
секунди. Съобщението ще бъде
разделено на две; въпреки това
съобщенията ще бъдат записани без
пауза.
32
z Съвет
Можете да разделите съобщение по време
на пауза при запис.
• Когато натиснете DIVIDE по време
на възпроизвеждане:
Съобщението се разделя на две в
точката, в която сте натиснали
бутона, и номерът на новото
съобщение и “DIVIDE” мигат в
продължение на 3 секунди. Номерът
на следващи съобщения се
увеличава с едно.
Съобщение 1
Съобщение 2
Съобщение 3
Съобщението се разделя.
Съобщение 1
Съобщение 2
Съобщение 3
Съобщение 4
Броят на съобщенията се увеличава.
За да възпроизвеждате
разделени съобщения
Натиснете _или + , за да
изведете номера на съобщението, тъй
като всички разделени съобщения
притежават номер.
z За да възпроизвеждате
разделени съобщения
продължително
P Забележки
• Ако в папката са записани 99 съобщения,
не можете да разделяте съобщение. В
този случай намалете броя на
съобщенията до 98 или по-малко, като
изтриете ненужните съобщения или
преместете някои съобщения в друга
папка, преди да разделите съобщение.
• Ако разделите съобщение с настройка за
аларма, настройката важи само за
старото разделено съобщение.
• Не можете да разделяте съобщения в
първата или последната секунда.
• Ако често разделяте съобщения,
възможно е устройството да не успее да
раздели съобщението.
• След като разделите съобщение, вече не
можете да съберете разделените
съобщения с IC записващото устройство.
За да съберете разделеното съобщение,
използвайте приложения софтуер.
Можете да преместите записано
съобщение в друга папка.
1 Докато устройството е спряно,
изберете съобщението, което
желаете да преместите.
2 Натиснете MENU/DISPLAY за
повече от една секунда, докато в
прозореца на дисплея се изведе
индикация “MODE”.
3 Натиснете _или +, за да
изведете “MOVE”, и натиснете 
PLAY/STOP.
Свети индикация за
местоположение на папката.
Редактиране на съобщения
Изберете “ON” за CONT в менюто, както
е описано във “Възпроизвеждане на
всички съобщения в папката без
прекъсване”.
Преместване на
съобщения в различна
папка
– Функция Move
33
4 Натиснете _ или +, за да
изберете папката, в която желаете
да преместите съобщението.
5 Натиснете  PLAY/STOP.
Съобщението се премества в
избраната папка.
6 Натиснете  STOP, за да излезете
от режима на менюто.
За да отмените преместването
на съобщение (я)
Натиснете  STOP преди стъпка 5.
P Забележка
Функцията преместване не копира
съобщение в другата папка. Когато
преместите съобщение в друга папка,
съобщението в предходната папка ще се
изтрие.
34
Използване на функциите в
менюто
Избор на режим на
дисплея
z За дисплея с текущото време
Ако не работите с устройството повече от 3
секунди в режим стоп, дисплеят ще покаже
текущото време независимо от настройката
за режим на дисплея.
Възпроизведено време/записано
време за едно съобщение
Оставащо време за запис
(REMAIN):
В режим на възпроизвеждане:
Индикация за оставащото време на
едно съобщение. В режими стоп и
запис: Индикация за оставащото време
за запис.
Дата на записа (REC DATE)*:
Датата, на която е записано
настоящото съобщение.
Час на записа (REC DATE)**:
Часът, в който е записано настоящото
съобщение.
* Ако часовникът не е бил сверен, се
извежда индикация “--Y--M--D”.
** Ако часовникът не е бил сверен, се
извежда индикация “--:--”.
Използване на функциите в менюто
Можете да изберете режим на дисплея
за режими стоп, запис и
възпроизвеждане.
Всеки път, когато натиснете
MENU/DISPLAY, режимът на дисплея
ще се промени както е показано подолу:
Брояч:
35
Изключване на краткия
звуков сигнал
Промяна на режима на
запис
BEEP ON:
HQ:
BEEP OFF:
Ще чуете кратък звуков
сигнал, който показва, че
операцията е приета.
Няма да чувате звукови
сигнали, освен алармата и
таймера.
1 Натиснете MENU/DISPLAY за
повече от една секунда, докато в
прозореца на дисплея се изведе
индикация “MODE”.
2 Натиснете _ или +, за да
изведете “BEEP ON (или OFF)”, и
натиснете  PLAY/STOP.
Индикацията “ON (или OFF)” мига.
LP:
1 Натиснете MENU/DISPLAY за
повече от една секунда, докато в
прозореца на дисплея се изведе
индикация “MODE”.
2 Уверете се, че е изведена
индикацията “MODE”, и натиснете
 PLAY/STOP.
Индикацията “HQ (или SP, LP)” мига.
3 Натиснете _ или +, за да
3 Натиснете _ или +, за да
4 Натиснете  STOP, за да излезете
4 Натиснете  STOP, за да излезете
изберете “ON” или “OFF”, и
натиснете  PLAY/STOP.
Настройката е приключена.
от режима на менюто.
36
SP:
Можете да записвате с
високо качество на звука (моно звук).
Можете да записвате с по-добро
качество на звука (моно звук).
Можете да записвате
по-дълго (моно звук).
изберете “HQ”,“SP” или “LP”, и
натиснете  PLAY/STOP.
Сега настройката е приключена.
от режима на менюто.
Настройката влиза в действие и се
извежда нормалният екран.
Ако не работите с устройството
повече от 3 секунди, дисплеят ще
покаже текущото време и ще се
изведе избраният режим на запис.
Непрекъснато
възпроизвеждане на
всички съобщения от
една папка
1 Натиснете MENU/DISPLAY за
повече от една секунда, докато в
прозореца на дисплея се изведе
индикация “MODE”.
2 Натиснете _ или +, за да
изведете “CONT”, и натиснете
 PLAY/STOP.
Индикацията “OFF (или ON)” мига.
3 Натиснете _ или +, за да
изберете “ON” или “OFF”, и
натиснете  PLAY/STOP.
Сега настройката е приключена.
4 Натиснете  STOP, за да излезете
от режима на менюто.
По време на запис или
възпроизвеждане, индикаторът OPR
(операция) свети или мига. Можете да
изключите индикатора OPR, дори ако
устройството извършва операция.
1 Натиснете MENU/DISPLAY за
повече от една секунда, докато в
прозореца на дисплея се изведе
индикация “MODE”.
2 Натиснете _ или +, за да
изведете “LED”, и натиснете
 PLAY/STOP.
Индикацията “ON (или OFF)” мига.
3 Натиснете _ или +, за да
изберете “OFF”, и натиснете
 PLAY/STOP.
Сега настройката е приключена.
Използване на функциите в менюто
CONT ON: Можете да
възпроизвеждате
всички съобщения в
папката без прекъсване.
CONT OFF: Възпроизвеждането спира
в края на всяко съобщение.
Изключване на
индикатора OPR (LED)
4 Натиснете  STOP, за да излезете
от режима на менюто.
P Забележка
Когато IC рекордерът е свързан към USB
конектора на вашия компютър, OPR
индикаторът винаги мига, независимо от
настройката в менюто.
37
Използване на IC рекордера с
вашия компютър
Използване на
приложения софтуер за
цифрова обработка на
гласа
Какво можете да правите със
софтуера Digital Voice Editor
Софтуерът Digital Voice Editor ви
позволява да прехвърляте съобщения
на вашия монитор, да ги запазвате на
твърдия диск на вашия компютър и да
ги възпроизвеждате и редактирате.
• Прехвърляне на съобщения,
запазени на IC рекордера към вашия
компютър.
• Запазване на съобщения на твърдия
диск на вашия компютър.
• Преглед, възпроизвеждане или
редактиране на съобщения на вашия
компютър.
• Прехвърляне на съобщения обратно
на вашия IC рекордер. Можете да
прибавяте MP3 файл в оригиналния
му вид.
• Изпращане на гласово e-mail
съобщение, като използвате
софтуера MAPI.
• Използване на клавишите за
транскрибиране за
38
възпроизвеждане на съобщение и
транскрибирането му, като
използвате прозореца за преработка
на думи или за редактиране.
• Транскрибиране на съобщение от
вашия IC рекордер с помощта на
софтуера за разпознаване на глас
Dragon NaturallySpeaking (само при
инсталирана версия на Dragon
NaturallySpeaking 5.0 (или по-голяма)
Preferred или Professional Edition).
• Като използвате инструмент за запис
на CD за DVE, можете да
възпроизвеждате записи на диск,
зареден в CD устройството на
компютъра, и да запазвате CD записи
на твърдия диск на компютъра като
файлов формат, който се поддържа
от Digital Voice Editor. След това
можете да прибавите запазени
файлове към IC рекордера, като
използвате Digital Voice Editor.
Използването на инструмента за
запис на CD е ограничено за
лични цели.
Системни изисквания
P Забележка
64 битови операционни системи не се
поддържат.
- Компютър: IBM PC/AT или
съвместим
- Процесор: 266 MHz Pentium II или
по-бърз (за Windows Vista, 800
MHz Pentium III или по-бърз)
- RAM: 128MB или повече (За
Windows Vista, 512 MB или повече)
- Твърдо дисково пространство: 70
МВ или повече
- CD-ROM устройство (Когато
създавате аудио CD или CD с данни,
ви е необходимо CD-R/RW
устройство)
- Порт: USB порт
- Звукова карта: Звукови карти,
съвместими с всяка от
поддържаните Microsoft
Windows операционна система.
- Дисплей: High color (16bit) или
повече и 800х480 точки или повече
- Интернет достъп за функцията за
гласова поща и услугата с данни за
дискове.
Използване на IC рекордера с вашия компютър
Операционна система:
Windows Vista Home Basic
Windows Vista Home Premium
Windows Vista Business
Windows Vista Ultimate
Windows XP Home Edition Service Pack
2 или по-нов
Windows XP Professional Service Pack 2
или по-нов
Windows XP Media Center Edition
Service Pack 2 или по-нов
Windows XP Media Center Edition 2004
Service Pack 2 или по-нов
Windows XP Media Center Edition 2005
Service Pack 2 или по-нов
Windows 2000 Professional Service
Pack 4 или по-нов
Предварително инсталирани
Хардуерни изисквания:
P Забележка
Следните системи не се поддържат:
- Операционни системи, различни от
указаните по-горе
- Персонално сглобявани компютри или
операционни системи
- Компютри с обновени среди
- Multi-boot среда
- Multi-monitor среда
39
Забележки за транскрибиране
на съобщения
Когато използвате софтуера за
разпознаване на реч Dragon
NaturallySpeaking, за да
транскрибирате съобщение, вашият
компютър трябва да посреща
системните изисквания за Dragon
NaturallySpeaking. За последната
версия и наличността на Dragon
NaturallySpeaking във всеки регион,
моля, обърнете се към следната
страница: http://www.nuance.com
Забележка за изпращане на
гласов e-mail
Когато използвате Microsoft Outlook
Express 5.0/5.5/6.0, за да изпращате
гласов e-mail със съобщението, вашият
компютър също трябва да отговаря на
системните изисквания за Outlook
Express.
40
Инсталиране на софтуера
Инсталирайте софтуера Digital Voice
Editor на твърдия диск на вашия
компютър.
P Забележки
• Когато инсталирате Digital Voice Editor, вие
можете да създавате всякакви
съвместими видове файлове, освен DVF
(TRC) файлове. (Можете да
възпроизвеждате DVF (TRC) файлове.)
Когато инсталирате двата вида Digital
Voice Editor, уверете се, че сте избрали
инсталация с презаписване, за да
обработвате всички съвместими
файлови формати.
• Не свързвайте IC рекордера към
компютър преди да инсталирате
софтуера. Не изключвайте и не
свързвайте IC рекордера, докато
инсталирате софтуера. IC рекордерът
може да не се разпознае или софтуера
може да не се инсталира правилно.
• Уверете се, че сте затворили всички
работещи програми преди да
инсталирате софтуера Digital Voice Editor.
• Когато инсталирате или деинсталирате
софтуера в Windows 2000 Professional,
уверете се, че сте влезли в Windows като
“Администратор”.
1 Уверете се, че IC рекордерът не е
свързан и след това включете
вашия компютър и стартирайте
Windows.
2 Заредете приложения CD-ROM в
CD-ROM устройството.
Менюто [IC Recorder Software Setup]
автоматично се стартира и се
извежда прозорецът [Welcome to IC
recorder Software Setup]. Ако менюто
[Welcome to IC recorder Software
Setup] не се стартира, щракнете с
десен бутон върху CD-ROM в
Windows Explorer, за да го отворите,
и щракнете два пъти върху
[SetupLauncher.exe].
3 Уверете се, че приемате
условията на лицензното
споразумение, изберете [I accept
the terms of the licence agreement],
и след това щракнете върху
[Next].
Извежда се прозореца [Software
Install].
Използване на IC рекордера с вашия компютър
• Когато инсталирате или деинсталирате
софтуера в Windows Vista Home Basic
Windows Vista Home Premium/ Windows
Vista-- Business/Windows Vista
Ultimate/Windows XP Home Edition Service
Pack 2 или по-нов/Windows XP
Professional Service Pack 2 или по-нов/
Windows XP Media Center Edition 2005
Service Pack 2 или по-нов/Windows XP
Media Center Edition 2004 Service Pack 2 или
по-нов/ Windows XP Media Center Edition
2005 Service Pack 2 или по-нов, влезте в
системата като “Conputer administrator”
(администратор). (За да откриете дали
потребителското име е с административни
права, отворете “User Accounts” от
контролния панел и вижте изведената част
под потребителското име.)
• Когато софтуерът “Memory Stick Voice
Editor 1.0/1.1/1.2/2.0” е вече инсталиран,
инсталацията на приложения софтуер
автоматично ще премахне софтуера
“Memory Stick Voice Editor”. (Съобщенията
не се премахват.)
• След инсталацията, Microsoft DirectX
модулът също се инсталира в зависимост
от операционната система на вашия
компютър. Модулът не се изтрива след
деинсталиране на софтуера.
• След като инсталирате софтуера Digital
Voice Editor, инсталацията на софтуера
Memory Stick Voice Editor 1.0/1.1/1.2/2.0 не
е необходима. Софтуерът Digital Voice
Editor няма да работи правилно.
• С приложения софтуер можете да
запазвате или редактирате съобщения на
“Memory Stick”
4 Изберете [Digital Voice Editor] и
след това щракнете върху [Install].
Следвайте инструкциите на екрана,
за да извършите настройките, които
се изискват за инсталацията.
41
Ако вече сте инсталирали
предходна версия на Digital Voice
Editor или някаква версия на
“Memory Stick Voice Editor”
Извежда се диалоговият прозорец,
който се използва за деинсталиране на
предходни версии на Digital Voice
Editor или някаква версия на “Memory
Stick Voice Editor”. Следвайте
инструкциите на екрана, за да
деинсталирате софтуера. Файловете
със съобщенията не се изтриват.
Когато се изведе диалоговият
прозорец, който се използва за
въвеждане на името на собственика
Въведете името на собственика.
Името на собственика е настройка за
привилегиите и ограниченията при
използването на Digital Voice Editor.
42
P Забележки
• Не можете да променяте името на
собственика след като веднъж сте го
въвели. Моля, запишете го и го запазете
за бъдещи справки.
• Файл, записан от CD, не може да бъде
обработван освен на компютъра, на който
е записан файлът. Работата с файла е
ограничена до компютъра със същото
име на собственик, въведено по време на
инсталацията на Digital Voice Editor. Ако
опитате някаква незаконна модификация
на данните, или ако файлът бъде
използван за нужди, различни от лични,
възможно е файлът да не се
възпроизведе или е възможно да не
успеете да работите с Digital Voice Editor.
Когато се изведе диалоговият
прозорец, използван за избор на
начина за запазване на файловете
Когато запазвате файлове, записани с
помощта на IC рекордер, на
компютъра, упоменат по-горе, можете
да изберете дали желаете да
преобразувате файловете в MP3
формат. Изберете желаната настройка.
Когато се изведе диалоговият
прозорец, използван за избор на
език на помощния файл
Щракнете върху езика, който желаете
да използвате за помощния файл.
5 Когато се изведе прозорецът
Деинсталиране на софтуера
[Ready to Install the Program],
щракнете върху [Install].
Инсталацията започва.
Когато желаете да деинсталирате
софтуера, следвайте стъпките по долу.
6 Когато се изведе прозореца
1 Щракнете върху [Start] и изберете
[Settings], [Control panel] и след това
[Add or remove programs] или
[Add/remove applications].
2 Изберете [Digital Voice Editor 3] от
списъка и щракнете върху [Remove]
или [Change/Remove].
3 Следвайте инструкциите, изведени
на екрана.
За Windows Vista
1 Щракнете върху [Start] – [Control
Panel] – [Programs] и след това
изберете и щракнете върху
[Uninstall a program] от категорията.
2 Изберете [Digital Voice Editor 3] от
списъка и щракнете върху
[Uninstall].
3 Щракнете върху [Continue] в
прозореца [User Account Control]
4 Следвайте инструкциите на екрана.
Използване на IC рекордера с вашия компютър
[InstallShield Wizard Complete],
изберете [Yes, I want to restart my
computer now] и щракнете върху
[Finish].
Компютърът ще се рестартира.
Когато компютърът се рестартира,
инсталацията е приключена.
За Windows 2000 или
Windows XP
43
P Забележка
Ако желаете да преместите софтуера към
друго устройство или директория след
инсталацията му, първо трябва да
деинсталирате софтуера, след което да го
инсталирате отново. Софтуерът не работи
правилно, ако просто преместите
файловете.
z Съвет
Деинсталацията не изтрива файловете със
съобщения.
Свързване на IC рекордера
към вашия компютър
Можете да прехвърляте данни от IC
рекордера към вашия компютър, като
ги свържете един към друг.
Използвайте USB свързващ кабел към
IC рекордера, за да свържете USB
конекторите на IC рекордера и вашия
компютър.
IC рекордерът се разпознава от
компютъра веднага щом кабелът бъде
свързан. Можете да свържете или
изключите кабела, когато IC
рекордерът или компютърът са
включени или изключени.
Към USB
конектор на
IC рекордера
Свързващ кабел
(приложен в
комплекта)
44
Към USB
конектора
на вашия
компютър
P Забележки
Проверка на помощните
файлове
За подробности относно всяка
операция вижте помощните файлове.
Помощен файл
Използване на IC рекордера с вашия компютър
• Уверете се, че сте инсталирали софтуера
Digital Voice Editor преди да свържете IC
рекордера към вашия компютър. В
противен случай е възможно да се изведе
съобщение, подобно на [Found new
hardware wizard], когато свържете IC
рекордера към вашия компютър. В този
случай щракнете върху [Cancel].
• Не свързвайте повече от 2 USB устройства
към вашия компютър. Нормалните
операции не са гарантирани.
• Използването на този IC рекордер с USB
хъб или USB удължител не е гарантирано.
• Възможно е да се получи неизправност в
зависимост от USB устройствата,
свързани по всяко време.
• Преди свързването на IC рекордера и
компютъра, проверете дали батериите са
заредени в IC рекордера.
• Когато свързвате IC рекордер към
компютър, уверете се, че IC рекордерът е
в режим стоп.
• Препоръчваме ви да изключвате кабела
от компютъра, когато не използвате
Digital Voice Editor.
45
Отстраняване на проблеми
Отстраняване на проблеми
Преди да отнесете устройството за поправка, проверете следното. Ако
проблемът продължава и след като сте проверили долуописаните операции,
консултирайте се с най-близкия сервиз на Sony.
IC рекордер
Симптом
Устройството не работи.
От високоговорителите
не излиза звук.
Извежда се индикация“FULL” и не можете да
започнете запис
Чува се шум.
Нивото на записа е
ниско.
Записът прекъсва
46
Начин на отстраняване
• Батериите са заредени като не е спазен поляритетът (стр. 9).
• Батериите са изтощени.
• Бутоните са заключени с помощта на ключа HOLD (стр. 7).
(Ако натиснете бутон, “HOLD” мига три пъти.)
• Включени са слушалките.
• Силата на звука е намалена докрай.
• Паметта е пълна. Изтрийте някои съобщения (стр. 30).
• В избраната папка са записани 99 съобщения. Изберете друга
папка или изтрийте някои съобщения (стр. 30).
• Когато търкате или драскате с пръст по устройството по
време на запис, шумът може да се запише.
• Устройството е било поставено в близост до източник на
захранване, флуоресцентна лампа или мобилен телефон,
докато сте извършвали операции на запис или
възпроизвеждане.
• Щекерът на свързания микрофон е бил замърсен по време
на запис. Почистете щекера.
• Щекерът на слушалките е замърсен. Почистете щекера.
• Задайте чувствителността на микрофона в положение “Н”
(високо), като използвате менюто (стр. 18).
• Активирана е допълнителната функция VOR. Задайте
функцията VOR в положение “OFF” (стр. 17).
Симптом
Начин на отстраняване
Нивото на записа не е
стабилно (когато записвате
музика и др.)
• Това устройство е проектирано да настройва
автоматично нивото на записа, когато записвате срещи
и др., и не е подходящо за музикални записи.
Извежда се индикация
“--Y--M--D” или “--:--”.
• Не сте сверили часовника (стр. 11).
На дисплея REC DATE (за
• Датата и часът на записа няма да бъдат изведени, ако сте
записаната дата или час) се
записали съобщението, когато часовникът не е бил
извежда индикация “--Y--M--D”
сверен.
или “--:--”.
• Не можете да разделяте съобщение в папка, която
съдържа 99 съобщения (стр. 32).
• Ако често извършвате операции по разделяне на
съобщения, възможно е устройството да не успее да
раздели съобщението.
• Не можете да разделяте съобщения в първата или
последната секунда от съобщението.
Не можете да записвате
съобщения до изпълване на
капацитета.
• Ако сте записвали съобщения в смесен режим HQ (запис
с високо качество), режим SP (стандартен запис) и
режим LP (дълъг запис), времето за запис варира от
максималното време за запис в режим HQ до
максималното време за запис в режим LP (стр. 15).
• Не можете да записвате повече от 99 съобщения в една
папка.
• Вследствие на ограниченията на IC системата за запис,
това устройство записва съобщения с минимално
времетраене. Ако дължината на всяко съобщение не
може да бъде разделяна на минималното време за
запис, оставащото време за запис може да намалее с
повече от общата дължина на съобщението.
Отстраняване на проблеми
Не можете да разделяте
съобщение.
47
Симптом
Начин на отстраняване
Оставащото време,
• Устройството изисква определена памет за системната
изведено на
операция. Количеството памет се изважда от оставащото време,
прозореца на дисплея, което е причината за разликата.
е по-кратко, отколкото
изведеното в
приложения софтуер
“Digital Voice Editor”
(“Цифров гласов
редактор”).
Устройството не
работи правилно.
• Извадете батериите и ги заредете отново (стр. 9).
Моля, обърнете внимание, че е възможно записаните съобщения да бъдат изтрити в
сервиза по време на поправка.
48
Digital Voice Editor
Вижте също помощните файлове на софтуера Digital Voice Editor.
Отстраняване на проблеми
Симптом
Начин на отстраняване
Софтуерът Digital
• Свободното място на диска или в паметта на компютъра е твърде
Voice Editor не може малко. Проверете свободното място на твърдия диск и паметта.
да бъде инсталиран. • Опитвате се да инсталирате софтуера в операционна система,
която Digital Voice Editor не поддържа.
• В Windows Vista Home Basic/Windows Vista Home Premium/
Windows Vista Business/Windows Vista Ultimate/Windows XP
Home Edition Service Pack 2 или по-нов/Windows XP Professional
Service Pack 2 или по-нов/Windows XP Media Center Edition Service
Pack 2 или по-нов/Windows XP Media Center Edition 2004 Service
Pack 2 или по-нов/Windows XP Media Center Edition 2005 Service
Pack 2 или по-нов сте влезли с потребителски акаунт с
ограничения. Уверете се, че сте влезли с потребителски акаунт,
който има права на администратор – “Computer administrator”.
• В Windows 2000 Professional, уверете се, че сте влезли в системата
като администратор.
IC рекордерът или • Уверете се, че инсталацията на софтуера е преминала успешно.
“Memory Stick” не
Също така проверете връзките както следва:
могат да бъдат
- Когато използвате външен USB хъб, свържете IC рекордера
правилно свързани.
директно към компютър.
- Изключете и след това включете кабела към IC рекордера.
- Свържете IC рекордера към друг USB конектор.
• Вашият компютър може да е в режим на готовност или hibernate.
Не позволявайте на компютъра да влиза в режим на готовност или
hibernate, когато сте го свързали с IC рекордера.
49
Симптом
IC рекордерът не
работи.
Начин на отстраняване
• Възможно е да сте форматирали паметта на IC рекордера.
Използвайте функцията за форматиране на IC рекордера, за да
форматирате паметта.
Съобщенията не могат • Не е инсталирана звукова карта.
да се възпроизведат/ • Компютърът няма вградени или свързани високоговорители.
Силата на звука за
• Силата на звука е намалена.
възпроизвеждане е
• Увеличете силата на звука на компютъра. (обърнете се към
твърде слаба.
ръководството за експлоатация, приложено към.)
• Силата на звука за WAV файлове може да бъде променяна и
запазвана с помощта на функцията “Increase Volume” на
приложението Microsoft Sound Recorder.
Запазените файлове
• Не можете да възпроизвеждате съобщения, чиито файлов
със съобщения не
формат не се поддържа от софтуера Digital Voice Editor. В
могат да се
зависимост от формата на файла, възможно е част от
възпроизвеждат или
редакторските функции на софтуера да не могат да бъдат
редактират.
използвани.
Броячът или
слайдерът се движат
неправилно.
Съществуват
смущения.
• Това се получава, когато възпроизвеждате съобщения, които са
били разделени, свързани, презаписани или прибавени към
запис. Първо запазете съобщението на твърдия диск и след това
го прибавете към IC рекордера. Изберете формата на файла,
който е подходящ за IC рекордера, който използвате.
Операциите са бавни, • Когато общият брой съобщения се увеличи, операциите се
когато има много
забавят независимо от дължината на записаното време.
съобщения.
Дисплеят не работи по • Времето за копиране или изтриване на по-дълги съобщения е
време на запис,
по-дълго. След като приключите операциите, дисплеят работи
прибавяне или
нормално.
изтриване на
съобщения.
Преобразуването на
• Времето, необходимо за преобразуване на файл, е повече,
файловия формат
колкото по-голям е размерът на файла.
отнема много време.
50
Симптом
Софтуерът “забива”,
когато стартирате
Digital Voice Editor.
Начин на отстраняване
• Не изключвайте конектора на IC рекордера, докато компютърът
разменя данни с него. В противен случай операциите с
компютъра може да станат нестабилни или данните в IC
рекордера да се повредят.
• Възможно е да съществува конфликт между софтуера и други
приложение с драйвери.
• Не инсталирайте софтуер “Memory Stick Voice Editor” или софтуер
Digital Voice Editor Ver. 2x, след като вече сте инсталирали Digital
Voice Editor. Възможно е софтуерът Digital Voice Editor да не
работи правилно.
Отстраняване на проблеми
51
Допълнителна информация
Предпазни мерки
• Когато търкате или драскате с пръст
по устройството по време на запис,
шумът може да се запише.
Поддръжка
Захранване
• Работете с устройството само с 3 V
DC захранване. Използвайте две
алкални батерии LR03 (размер ААА).
Безопасност
• Не работете с устройството, докато
шофирате, карате велосипед или
управлявате каквото и да е моторно
превозно средство.
Работа
• Не оставяйте устройството в близост
до източници на топлина или на
места, които са изложени на
директна слънчева светлина, прах
или механични сътресения.
• Ако в устройството попадне твърд
предмет или течност, отстранете
батериите и проверете устройството
в квалифициран сервиз преди по
нататъшна употреба.
Шум
• Когато поставите устройството близо
до източник на захранване,
флуоресцентна лампа или мобилен
телефон, докато извършвате
операция по запис или
възпроизвеждане, може да се чуе
шум.
52
• За да почистите външната част на
устройството, използвайте меко
парче плат, леко навлажнено с вода.
Не използвайте алкохол, бензин или
разредител.
Ако имате проблеми или въпроси,
свързани с устройството, моля,
консултирайте се с най-близкия
сервиз на Sony.
Препоръки за запазване на
данните
За да предотвратите потенциален
риск от загуба на данни, причинен
от невнимание или повреда на IC
записващото устройство,
препоръчваме ви да запазите
копие на записаните съобщения
на касетофон или компютър и др.
Технически
характеристики
IC рекордер
Записващ носител
Вградена флаш-памет 256 MB, моно
запис
Реалният капацитет за използване
може да е по-малък.
Време за запис
HQ:
SP:
LP:
29 часа и 45 мин.
79 часа и 20 мин.
130 часа и 25 минути
Честотен обхват
260 Hz – 6,800 Hz
220 Hz – 3,400 Hz
Общи
Високоговорител
Приблизително 2,8 cm в диаметър
Изход за захранване
250 mW
Вход/Изход
• Жак за слушалки (минижак) за 8 - 300
ома слушалки
• Жак за микрофон (минижак, моно)
Захранване при включване
Минимално входно ниво 0.6 mV
Микрофон с импеданс 3 килоома или
по-малко
• USB конектор
Две алкални батерии LR03 (размер
ААА): 3 V DC
Размери (ш/в/д) (без издадените
части и бутоните)
34.6 х 109.5 х 18.0 mm
Тегло (включително батериите)
68 g
Приложени аксесоари
Ръководство за експлоатация (1)
Алкални батерии LR03 (размер ААА) (2)
Слушалки (1) (с изключение на САЩ,
Канада и Европа)
Калъф за носене (1) (с изключение на
САЩ, Канада и Европа)
USB свързващ кабел (1)
Приложен софтуер (CD-ROM) (1)
Допълнителни аксесоари
Микрофон ECM-DM5P, ECM-CZ10,
ECM-TL1 (за запис от телефон)
Аудио свързващ кабел RK-G64HG/ RKG69HG (с изключение на Европа)
Активен високоговорител SRS-T88,
SRS-T80
Вашият доставчик може да не
притежава всички гореспоменати
допълнителни аксесоари. Моля,
обърнете се към доставчика за повече
информация.
Допълнителна информация
HQ:
SP/LP:
Изисквания към захранването
Дизайнът и спецификациите подлежат
на промяна без предупреждение.
53
Търговски марки
• Microsoft, Windows, Windows Vista,
Outlook, DirectX са регистрирани
търговски марки или търговски марки на
Microsoft Corporation в САЩ и други
държави.
• Apple и Macintosh са търговски марки на
Apple Inc., регистрирани в САЩ и други
държави.
• Pentium е запазена търговска марка на
Intel Corporation.
• Nuance, логото на Nuance, Dragon
NaturallySpeaking и RealSpeak са
търговски марки и/или регистрирани
търговски марки на Nuance
Communications, Inc и/или техните
клонове в САЩ и/или други държави.
©2007 Nuance Communications, Inc. Всички
права запазени.
• MPEG Layer-3 технологията за аудио
кодиране и нейните патенти са
лицензирани от Fraunhofer IIS и Thomson.
• “Memory Stick” и  са търговски марки на
Sony Corporation.
• “Memory Stick Duo” и
са търговски марки на Sony Corporation.
• “Memory Stick PRO Duo” и
са търговски
марки на Sony Corporation.
• “MagicGate Memory Stick” е търговска
марка на Sony Corporation.
• “LPEC” и
са търговски марки на
Sony Corporation.
• Американските и чужди патенти са
лицензирани от Dolby Laboratories.
54
Технологията за разпознаване на музиката
и свързаните с нея данни са предоставени
от Gracenote. Gracenote MusicID е
стандартът на индустрията при
технологиите за цифрово разпознаване на
музиката както за CD, така и за
индивидуални музикални файлове. За поподробна информация посетете следната
интернет страница: www.gracenote.com
Gracenote е регистрирана търговска
марка на Gracenote, Inc.. Логото и логотипът
Gracenote, както и логото “Powered by
Gracenote” са търговски марки на
Gracenote. За употребата на Gracenote
услугите, вижте следната интернет
страница: www.gracenote.com/corporate
Всички други търговски марки или
запазени търговски марки са търговски
марки или запазени търговски марки на
техните съответни разработчици или
производители.
““ или ““ не се използват навсякъде в
това ръководство.
“Digital Voice Editor” използва софтуерни
модули, както са показани по-долу:
Microsoft DirectX
©2001 Microsoft Corporation. Всички права
запазени.
http://www.sony.net/
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
BG
Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди (Приложимо за страните от Европейския
съюз и други европейски страни, използващи система за разделно събиране на отпадъци).
Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че този продукт не трябва да се
третира като домашен отпадък. Вместо това, той трябва да бъде предаден в съответните пунктове за
рециклиране на електрически и електронни уреди. Изхвърляйки този продукт на правилното място,
вие предотвратявате потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които
в противен случай, при неправилното изхвърляне, могат да се случат. Рециклирането на материалите
ще помогне за запазването на естествените ресурси. За по-подробна информация относно
рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местния градски офис, службата за изхвърляне
на отпадъци или с магазина, от който сте закупили продукта.
Download PDF

advertising