Sony | ICD-P520 | Sony ICD-P520 Инструкции за експлоатация

3-700-180-12(1)
IC рекордер
Ръководство за бързо включване
ICD-P520
© 2008 Sony Corporation
Ръководството за бързо включване
описва само основни операции, като
например начина на запис, възпроизвеждане или изтриване на съобщения.
Ръководството за експлоатация обяснява всички функции и опции, и е
приложено към IC рекордера като
PDF файлове на 15 европейски езика,
намиращи се на приложения CDROM.
Можете да копирате PDF файловете с
ръководствата за експлоатация на
вашия компютър. Заредете приложения CD-ROM в CD-ROM устройството
на вашия компютър и просто следвайте инструкциите, изведени на екрана.
Ако инструкциите не са изведени на
екрана, щракнете с десен бутон върху
CD-ROM в Windows Explorer, за да го
отворите, и щракнете два пъти върху
[SetupLauncher.exe].
Английският вариант на ръководството за експлоатация е приложено
и на хартиен носител.
2
За потребители в Европа
Изхвърляне на стари електрически
и електронни уреди (Приложимо
за страни от Европейския съюз и
други страни, използващи система
за разделно събиране на отпадъци)
Този символ на продукта
или на неговата опаковка
показва, че този продукт не
трябва да се третира като
домашен отпадък. Вместо
това, той трябва да се изхвърля на местата, пригодени за рециклиране на електрически и
електронни уреди. Изхвърляйки този
продукт на правилното място, вие помагате за предотвратяване на потенциални негативни последици за
околната среда и човешкото здраве,
които в противен случай, при неправилното изхвърляне на продукта,
биха се получили. Рециклирането на
материалите ще помогне за запазването на естествените ресурси. За поподробна информация относно
рециклирането на този продукт,
моля, свържете се с общинската
служба във вашия град, службата за
изхвърляне на отпадъци или с магазина, от който сте закупили продукта.
Изхвърляне на използвани батерии
(приложимо за страните от
Европейския съюз и други
европейски страни, използващи
система за разделно събиране на
отпадъци)
Този символ на батериите или
на тяхната опаковка показва,
че този продукт не трябва да
се третира като домашен
отпадък.
Изхвърляйки батериите на
правилното място, вие
предотвратявате потенциални
негативни последици за околната
среда и човешкото здраве, които в
противен случай, при неправилното
изхвърляне на продукта, могат да се
случат. Рециклирането на материалите
ще помогне за запазването на
естествените ресурси.
В случай, че поради мерки за
безопасност или интегритет на
данните, продуктът трябва постоянно
да бъде свързан с батерията, то
отстраняването на батерията от
устройството трябва да се извършва
единствено в квалифициран сервиз.
За да се уверите, че батерията ще бъде
правилно изхвърлена, когато животът
на батериите изтече, предайте
батериите в правилния събирателен
пункт за рециклиране на електрическо
и електронно оборудване.
Относно всички други видове батерии,
моля, прегледайте частта относно
безопасното сваляне на батериите от
продукта. Предайте батериите в
правилния събирателен пункт за
рециклиране на батерии.
За по-подробна информация относно
рециклирането на този продукт, моля,
свържете се с общинската служба във
вашия град, службата за изхвърляне на
отпадъци или с магазина, от който сте
закупили продукта.
3
Съдържание
Подготовка за експлоатация
Стъпка 1: Инсталиране на батерии .......5
Стъпка 2: Сверяване на часовника .......5
Основни операции
Запис на съобщения ....................................7
Избор на папка ...............................................8
Промяна на режима за запис ..................8
Възпроизвеждане/Изтриване
Възпроизвеждане на съобщения ..........9
Изтриване на съобщения .......................10
Използване на IC рекордера с
вашия компютър
Използване на приложения софтуер за
цифрова обработка на гласа .................12
Предпазни мерки .......................................20
4
Стъпка 2: Сверяване на
Стъпка 1: Инсталиране на часовника
Подготовка за експлоатация
батерии
1 Плъзнете и повдигнете капачето
за батериите.
MENU/DISPLAY
PLAY/STOP
STOP
-/+
2 Заредете две алкални батерии
LR03 (размер ААА), като се
съобразите с поляритета, и
затворете отделението.
Уверете се, че зареждате и двете
батерии, като първо поставяте
страната -(минус).
Дисплеят за настройка на часовника се
извежда, когато заредите батериите за
първи път, или когато подменяте
батериите с нови.
В този случай продължете от стъпка 2.
5
1 Изведете дисплея за настройка на 3 Задайте времето.
часовника.
 Натиснете MENU/DISPLAY за повече
от 1 секунда, докато в прозореца на
дисплея се изведе индикация
“MODE”.
Устройството влиза в режима на
менюто.
 Натиснете -  или +, за да
изведете “SET DATE”.
 Натиснете  PLAY/STOP.
Цифрите за годината мигат.
2 Задайте датата.
 Натиснете -  или +, за да изберете цифрите за годината.
 Натиснете  PLAY/STOP.
Цифрите за месеца мигат.
 Задайте последователно месеца и
деня, след това натиснете 
PLAY/STOP.
Цифрите за часа мигат.
 Съвет
За да зададете датата на 2007 година, изведете “07Y”.
6
 Натиснете -  или +, за да изберете цифри за часа.
 Натиснете  PLAY/STOP.
Цифрите за минутата започват да
мигат.
 Задайте минутата.
 Натиснете  PLAY/STOP по време
на сигнала.
Дисплеят ще се върне към “SET DAТЕ”.
 Натиснете  STOP, за да излезете от
режима на менюто.
Ако устройството не се използва повече от 3 секунди в режим стоп, дисплеят ще изведе текущото време.
 Съвет
Това устройство не притежава ключ за
включване/изключване на захранването.
Дисплеят свети през цялото време.
Основни операции
Запис на изображения
Прозорец на дисплея
Вграден микрофон
Режим на запис
Номер на текущото
съобщение
Дисплей на брояча*
Индикатор за оставаща памет
 REC/PAUSE
 STOP
* Извежда се дисплеят, избран чрез
бутона MENU/DISPLAY.
1 Изберете режима на запис.
3 Започнете записа.
Вижте “Промяна на режима на запис” на  Натиснете  REC/PAUSE.

стр. 8.
Няма нужда да продължавате да натискате  REC/PAUSE по време на
2 Изберете папката.
запис.
Вижте “Избор на папка” на стр. 8.
 Говорете във вградения микрофон.
4 Спрете записа.
Натиснете  STOP.
Устройството спира в началото на
настоящия запис.
7
Избор на папка
1 Натиснете MENU/DISPLAY за
повече от 1 секунда, докато в
прозореца на дисплея се изведе
“MODE”.
2 Натиснете -  или +, за да
изберете “FOLDER”, и натиснете
 PLAY/STOP.
3 Натиснете -  или +, за да
изберете желаната папката, и
натиснете  PLAY/STOP.
Настояща папка
Промяна на режима за
запис
HQ: Можете да записвате с високо
качество на звука (моно звук).
SP: Можете да записвате с по-добро
качество на звука (моно звук).
LP: Можете да записвате за по-дълго
време (моно звук).
1 Натиснете MENU/DISPLAY за
повече от 1 секунда, докато в
прозореца на дисплея се изведе
индикация “MODE”.
2 Уверете се, че се извежда
индикация “MODE”, и натиснете
 PLAY/STOP.
Индикацията “HQ (или SP, LP)”
започва да мига.
3 Натиснете -  или +, за да
изберете ‘HQ”, “SP” или “LP”, и
натиснете  PLAY/STOP.
Настройката приключва.
4 Натиснете  STOP, за да излезете
от режима на менюто.
8
4 Натиснете  STOP, за да излезете
от режима на менюто.
Настройката става ефективна и се
извежда нормалният екран. Ако не
работите с устройството за повече от
3 секунди, дисплеят ще изведе
текущото време и избрания режим
на запис.
Възпроизвеждане/Изтриване
Възпроизвеждане на
съобщения
PLAY/STOP
VOL
STOP
-/+
1 Изберете папката.
Вижте “Избор на папка” на стр. 8.
2 Изберете номера на съобщение.
Натиснете -  или +, за да
изведете желания номер на
съобщение.
- : за по-малък номер на
съобщение
+: за по-голям номер на
съобщение
3 Започнете възпроизвеждане.
 Натиснете  PLAY/STOP.
 Регулирайте силата на звука с помощта на VOL.
4 Спрете възпроизвеждането.
Натиснете  STOP.
9
Изтриване на съобщения
ERASE
MENU/DISPLAY
Изтриване на съобщения
едно по едно
Когато съобщението бъде изтрито,
останалите съобщения ще се преместят
и номерацията им ще се промени с
едно, така че да няма празно място
между записите.
1 Натиснете ERASE, докато
STOP
Можете да изтриете записаните
съобщения едно по едно или можете
да изтриете наведнъж всички
съобщения в папката.
Обърнете внимание, че след като
записът веднъж е бил изтрит, не можете
да го възстановите.
10
възпроизвеждате съобщението,
което желаете да изтриете, или
натиснете ERASE за повече от 1
секунда докато устройството е в
режим стоп.
Чува се звуков сигнал и номерът на
съобщението и “ERASE” мигат 10 пъти,
докато цялото съобщение се
възпроизвежда.
2 Натиснете ERASE, докато
съобщението се възпроизвежда.
Съобщението се изтрива и
оставащите съобщения се
преномерират. (Например, ако
изтриете Съобщение 3, Съобщение 4
ще стане Съобщение 3. Когато
изтриването приключи, устройството
спира в началото на следващото
съобщение.)
За да отмените изтриването
Натиснете  STOP преди стъпка 2.
Изтриване на всички
съобщения в папката
1 Изберете папката, която желаете
да изтриете, като използвате
MENU/DISPLAY. (Вижте “Избор на
папка” на стр. 8.)
2 Докато натискате  STOP,
натиснете ERASE за повече от 1
секунда.
Индикацията “ALL ERASE” мига за
около 10 секунди.
За да изтриете други
съобщения
3 Докато дисплеят мига, натиснете
Повторете стъпки 1 и 2.
За да отмените изтриването
За да изтриете частично
съобщение
Натиснете  STOP преди стъпка 3.
ERASE.
Първо разделете съобщението и след
това следвайте стъпките за изтриване
на съобщение.
11
транскрибиране за
възпроизвеждане на съобщение, и
транскрибиране на записа, като
използвате прозореца за преработка
Използване на приложена думи или за редактиране.
ния софтуер за цифрова
• Транскрибиране на съобщение от
обработка на гласа
вашия IC рекордер, като използвате
софтуера за разпознаване на глас
Dragon NaturallySpeaking (само при
Какво можете да правите,
инсталирана версия на Dragon
като използвате софтуера за
NaturallySpeaking 5.0 (или по-голяма)
Preferred или Professional Edition).
цифрова обработка на гласа
• Като използвате инструмента за
Софтуерът Digital Voice Editor ви
запис на CD за DVE, можете да
позволява да прехвърляте съобщения
възпроизвеждате записи на диск,
на вашия монитор, да ги запазвате на
зареден в CD устройството на
твърдия диск на вашия компютър и да
компютъра, и да запазвате CD записи
ги възпроизвеждате и редактирате.
на твърдия диск на компютъра като
• Прехвърляне на съобщения,
файлов формат, който се поддържа
запазени на IC рекордера, към вашия
от Digital Voice Editor. След това
компютър.
можете да прибавите запазени
• Запазване на съобщения на твърдия
файлове към IC рекордера, като
диск на вашия компютър.
използвате Digital Voice Editor.
• Преглед, възпроизвеждане или
редактиране на съобщения на вашия
Използването на инструмента за
компютър.
запис на CD е ограничено за лични
• Прехвърляне на съобщения обратно
цели.
на вашия IC рекордер. Можете да
прибавяте MP3 файл в оригиналния
му вид.
• Изпращане на гласово e-mail
съобщение, като използвате e-mail
софтуера MAPI.
• Използване на клавишите за
Използване на IC рекордера с
вашия компютър
12
Системни изисквания
Операционна система:
Windows Vista Home Basic
Windows Vista Home Premium
Windows Vista Business
Windows Vista Ultimate
Windows XP Home Edition Service Pack
2 или по-нов
Windows XP Professional Service Pack 2
или по-нов
Windows XP Media Center Edition
Service Pack 2 или по-нов
Windows XP Media Center Edition 2004
Service Pack 2 или по-нов
Windows XP Media Center Edition 2005
Service Pack 2 или по-нов
Windows 2000 Professional Service Pack
4 или по-нов
Предварително инсталирани
P Забележка
64 битови операционни системи не се поддържат.
Хардуерни изисквания:
- Компютър: IBM PC/AT или съвместим
- Процесор: 266 MHz Pentium II или
по-бърз (за Windows Vista, 800
MHz Pentium III или по-бърз).
- RAM: 128MB или повече (За Windows
Vista, 512 MB или повече)
- Твърдо дисково пространство: 70 МВ
или повече
- CD-ROM устройство (Когато
създавате аудио CD или CD с данни,
ви е необходимо CD-R/RW
устройство)
- Порт: USB порт
- Звукова карта: Звукови карти,
съвместими с всяка от
поддържаните
MicrosoftWindows операционна
система.
- Дисплей: High color (16bit) или
повече и 800х480 точки или повече
- Интернет достъп за функцията за
гласова поща и услугата с данни за
дискове.
P Забележка
Следните системи не се поддържат:
- Операционни системи, различни от указаните по-горе
- Персонално сглобявани компютри или
операционни системи
- Компютри с обновени среди
- Multi-boot среда
- Multi-monitor среда
13
Забележки за транскрибиране на Инсталиране на софтуера
съобщения
Когато използвате софтуера за
разпознаване на реч Dragon
NaturallySpeaking, за да
транскрибирате съобщение, вашият
компютър трябва да посреща
системните изисквания за Dragon
NaturallySpeaking.
За последната версия и наличността на
Dragon NaturallySpeaking във всеки
регион, моля, вижте следната страница:
http://www.nuance.com
Забележка за изпращане на гласов e-mail
Когато използвате Microsoft Outlook
Express 5.0/5.5/6.0, за да изпращате
гласов e-mail със съобщение, вашият
компютър също трябва да отговаря на
системните изисквания за Outlook
Express.
14
Инсталирайте софтуера Digital Voice
Editor на твърдия диск на вашия
компютър.
P Забележки
• Когато инсталирате Digital Voice Editor, можете да създавате всякакви съвместими
видове файлове, освен DVF (TRC) файлове. (Можете да възпроизвеждате DVF
(TRC) файловете.)
Когато инсталирате двата вида Digital
Voice Editor, уверете се, че сте избрали
инсталация с презаписване, за да обработвате всички съвместими файлови
формати.
• Не свързвайте IC рекордера към компютър преди да инсталирате софтуера. Не
местете и не свързвайте IC рекордера, докато инсталирате софтуера. Възможно е IC
рекордерът да не се разпознае или е
възможно инсталацията на софтуера да е
неправилна.
• Уверете се, че сте затворили всички работещи програми преди да започнете инсталирането на софтуера Digital Voice Editor.
• Когато инсталирате или деинсталирате
софтуера в Windows 2000 Professional,
уверете се, че сте влезли в Windows като
“Administrator” (aдминистратор).
• Когато инсталирате или деинсталирате
софтуера в Windows Vista Home
Basic/Windows Vista Home Premium/
Windows Vista Business/Windows Vista
Ultimate/Windows XP Home Edition Service Pack 2 или по-нов/Windows XP Professional Service Pack 2 или
по-нов/Windows XP Media Center Edition
Service Pack 2 или по-нов/Windows XP
Media Center Edition 2004 Service Pack 2
или по-нов/Windows XP Media Center Edition 2005 Service Pack 2 или по-нов, влезте
в системата като администратор. (За да откриете дали потребителското име е с административни права, отворете “User
Accounts” от контролния панел и вижте изведената част под потребителското име.)
• Когато софтуерът “Memory Stick Voice Editor 1.0/1.1/1.2/2.0” е вече инсталиран, инсталацията на приложения софтуер
автоматично ще премахне софтуера “Memory Stick Voice Editor”. (Съобщенията не се
премахват.)
• След инсталацията Microsoft DirectX модулът също се инсталира в зависимост от
операционната система на вашия компютър. Модулът не се изтрива след деинсталиране на софтуера.
• След като инсталирате софтуера Digital
Voice Editor, инсталацията на софтуера
“Memory Stick Voice Editor 1.0/1.1/1.2/2.0”
не е необходима. Софтуерът Digital Voice
Editor няма да работи правилно.
• С приложения софтуер можете да запазвате или редактирате съобщения на “Memory Stick”.
1 Уверете се, че IC рекордерът не е
свързан и след това включете
вашия компютър и стартирайте
Windows.
2 Заредете приложения CD-ROM в
CD-ROM устройството.
Менюто [IC Recorder Software Setup]
автоматично се стартира и се
извежда прозорецът [Welcome to IC
recorder Software Setup]. Ако менюто
[Welcome to IC recorder Software
Setup] не се стартира, щракнете с
десен бутон върху CD-ROM в
Windows Explorer, за да го отворите и
щракнете два пъти върху
[SetupLauncher.exe].
3 Уверете се, че приемате условията
на лицензното споразумение,
изберете [I accept the terms of the
licence agreement] и след това
щракнете върху [Next].
Извежда се прозорецът [Software
Install].
4 Изберете [Digital Voice Editor] и
след това щракнете върху [Install].
Следвайте инструкциите на екрана,
за да извършите настройките, които
се изискват за инсталацията.
15
Ако вече сте инсталирали предходна
версия на Digital Voice Editor или
някаква версия на “Memory Stick
Voice Editor”
Извежда се диалоговият прозорец,
който се използва за деинсталиране на
предходни версии на Digital Voice
Editor, или някаква версия на “Memory
Stick Voice Editor”. Следвайте
инструкциите, изведени на екрана, за
да деинсталирате софтуера. Файловете
със съобщенията не се изтриват.
Когато се изведе диалоговият
прозорец, използван за въвеждане
на името на собственика
Въведете името на собственика.
Името на собственика е настройка за
привилегиите и ограниченията при
използването на Digital Voice Editor.
16
P Забележки
• Не можете да променяте името на собственика след като веднъж сте го въвели.
Моля, запишете го и го запазете за бъдещи
справки.
• Файл, записан от CD, не може да бъде обработван освен на компютъра, на който е
записан файла. Работата с файла е
ограничена до компютъра със същото име
на собственик, въведено по време на инсталацията на Digital Voice Editor. Ако опитате някаква незаконна модификация на
данните или ако файлът бъде използван за
нужди, различни от лични, той може да не
се възпроизведе или е възможно да не успеете да работите с Digital Voice Editor.
Когато се изведе диалоговия
прозорец, използван за избор на
начина за запазване на файловете.
Когато запазвате файлове, записани с
помощта на IC рекордер на компютъра,
упоменат по-горе, можете да изберете
дали желаете да преобразувате
данните в MP3 формат. Изберете
желаната настройка.
Когато се изведе диалоговият
прозорец, използван за избор на
език за помощния файл
Щракнете върху езика, който желаете
да използвате за помощния файл.
5 Когато се изведе прозорецът
Деинсталиране на софтуера
[Ready to install the program],
щракнете върху [Install].
Инсталацията започва.
Когато желаете да деинсталирате
софтуера, следвайте стъпките по-долу
6 Когато се изведе прозореца
[InstallShield Wizard Complete],
изберете [Yes, I want to restart my
computer now] и щракнете върху
[Finish].
Компютърът ще се рестартира.
Когато компютърът бъде
рестартиран, инсталацията е
приключена.
За Windows 2000 или
Windows XP
1 Щракнете върху [Start] и изберете
[Settings], [Control Panel] и след това
[Add or Remove Programs] или
[Add/Remove Applications].
2 Изберете [Digital Voice Editor 3] от
списъка и щракнете върху [Remove]
или [Change/Remove].
3 Следвайте инструкциите на екрана.
За Windows Vista
1 Щракнете върху [Start] – [Control
Panel] – [Programs] и след това
изберете и щракнете върху [Uninstall
a program] от категорията.
2 Изберете [Digital Voice Editor 3] от
списъка и щракнете върху [Uninstall].
3 Щракнете върху [Continue] в
прозореца [User Account Control]
4 Следвайте инструкциите на екрана.
17
P Забележка
Ако желаете да преместите софтуера към
друго устройство или директория, след като
софтуерът бъде инсталиран първо трябва да
го деинсталирате, след което да бъде отново
инсталиран. Софтуерът не работи правилно,
ако просто преместите софтуерните файлове.
 Съвет
Деинсталацията не изтрива файловете със
съобщения.
Свързване на IC рекордера
към вашия компютър
Можете да прехвърляте данни от IC
рекордер към вашия компютър, като ги
свържете един към друг.
Използвайте USB свързващия кабел,
приложен към IC рекордера, за да
свържете USB конекторите на IC
рекордера и вашия компютър.
IC рекордерът се разпознава от
компютъра веднага щом кабелът бъде
свързан. Можете да свържете или
изключите кабела, когато IC
рекордерът или компютърът са
включени или изключени.
Към USB
конектор
на IC рекордера
Свързващ кабел
(приложен в
комплекта)
18
Към USB
конектора на
вашия
компютър
P Забележки
Проверка на помощните
• Уверете се, че сте инсталирали софтуера
файлове
Digital Voice Editor преди да свържете IC
рекордера към вашия компютър. В проти- За подробности относно всяка
вен случай, когато свържете IC рекордера операция, вижте помощните файлове.
към вашия компютър, е възможно да се
изведе съобщение, подобно на [Found
Помощни файлове
New Hardware Wizard]. В този случай щракнете върху [Cancel].
• Не свързвайте повече от две USB устройства към вашия компютър. Нормалните
операции не са гарантирани.
• Използването на този IC рекордер с USB
хъб или USB удължител не е гарантирано.
• Възможно е да се получи неизправност в
зависимост от USB устройствата, свързани
по всяко време.
• Преди свързването на IC рекордера и компютъра проверете дали батериите са заредени в IC рекордера.
• Когато свързвате IС рекордер към компютър, уверете се, че IC рекордерът е зададен в режим стоп.
• Препоръчваме ви да изключите кабела от
компютъра, когато не използвате Digital
Voice Editor.
19
Предпазни мерки
• Ако по време на запис търкате или
драскате с пръст по устройството,
шумът може да се запише.
Захранване
Поддръжка
• Работете с устройството само с 3 V DC • За да почистите външната част на
захранване. Използвайте две
устройството, използвайте меко
алкални батерии LR03 (размер ААА).
парче плат, леко навлажнено с вода.
Не използвайте алкохол, бензин или
Безопасност
разредител.
• Не работете с устройството, докато
Ако имате проблеми или въпроси,
шофирате, карате велосипед или
управлявате каквото и да е моторно свързани с устройството, моля,
консултирайте се с най-близкия сервиз
превозно средство.
на Sony.
Работа
• Не оставяйте устройството в близост
до източници на топлина или на
места, които са изложени на директна слънчева светлина, прах или
механични сътресения.
• Ако в устройството попадне твърд
предмет или течност, отстранете батериите и проверете устройството в
квалифициран сервиз преди по нататъшна употреба.
Шум
• Когато по време на запис или
възпроизвеждане поставите устройството близо до източник на захранване, флуоресцентна лампа или
мобилен телефон, може да се чуе
шум.
20
Препоръки за запазване на
данните
За да предотвратите потенциален
риск от загуба на данни, причинен
от невнимание или повреда на IC
записващото устройство,
препоръчваме ви да запазвате
копие на записаните съобщения на
касетофон или компютър и др.
Търговски марки
• Microsoft, Windows, Windows Vista,
Outlook, DirectX са регистрирани
търговски марки или търговски марки
на Microsoft Corporation в САЩ и/или
други държави.
• Apple и Macintosh са търговски марки
на Apple Inc., регистрирани в САЩ и
други държави.
• Pentium е търговска марка или запазена
търговска марка на Intel Corporation.
• Nuance, логото на Nuance, Dragon NaturallySpeaking и RealSpeak са търговски
марки и/или регистрирани търговски
марки на Nuance Communications, Inc.
и/или техните клонове в САЩ и/или
други държави.
©2007 Nuance Communications, Inc.
Всички права запазени.
• MPEG Layer-3 технологията за аудио кодиране и нейните патенти са лицензирани от Fraunhofer IIS и Thomson.
• “Memory Stick” и
са търговски марки
на Sony Corporation.
• “Memory Stick Duo” и
са търговски марки
на Sony Corporation.
• “Memory Stick Pro Duo” и
са търговски марки
на Sony Corporation.
• “MagicGate Memory Stick” е търговска
марка на Sony Corporation.
• “LPEC” и
са търговски марки на
Sony Corporation.
• Американските и чужди патенти са
лицензирани от Dolby Laboratories.
Технологията за разпознаване на
музиката и свързаните с нея данни са
предоставени от Gracenote. Gracenote
MusicID е стандартът на индустрията при
технологиите за цифрово разпознаване
на музиката както за CD, така и за
индивидуални музикални файлове. За поподробна информация посетете следната
интернет страница: www.gracenote.com
Gracenote е регистрирана търговска
марка на Gracenote, Inc.. Логото и
логотипът Gracenote, както и логото
“Powered by Gracenote” са търговски
марки на Gracenote. За употребата на
Gracenote услугите вижте следната
интернет страница:
www.gracenote.com/corporate
Всички други търговски марки или
запазени търговски марки са търговски
марки или запазени търговски марки на
техните съответни разработчици или
производители.
Символите “” или “” не се използват
навсякъде в това ръководство.
“Digital Voice Editor” използва софтуерни
модули, както са показани по-долу:
Microsoft DirectX
 2001 Microsoft Corporation. Всички
права запазени.
21
http://www.sony.net/
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
BG
Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди (Приложимо за страните от Европейския
съюз и други европейски страни, използващи система за разделно събиране на отпадъци).
Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че този продукт не трябва да се
третира като домашен отпадък. Вместо това, той трябва да бъде предаден в съответните пунктове за
рециклиране на електрически и електронни уреди. Изхвърляйки този продукт на правилното място,
вие предотвратявате потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които
в противен случай, при неправилното изхвърляне, могат да се случат. Рециклирането на материалите
ще помогне за запазването на естествените ресурси. За по-подробна информация относно
рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местния градски офис, службата за изхвърляне
на отпадъци или с магазина, от който сте закупили продукта.
Download PDF