Sony | ICD-UX200 | Sony ICD-UX200 Инструкции за експлоатация

4-156-546-21(1)
IC рекордер
Подготовка за включване
Основни операции
Други операции за запис
Други операции за възпроизвеждане
Редактиране на съобщения
Слушане на FM радио
Инструкции за експлоатация
Функция на менюто
Използване на вашия компютър
Допълнителна информация
Отстраняване на проблеми
ICD-UX200/UX300/UX300F
© 2009 Sony Corporation
За потребителите в Европа
Изхвърляне на стари
електрически и електронни уреди
(за страните от Европейския
съюз и други европейски страни
със система за разделно
събиране на отпадъците)
Този символ на устройството или
опаковката му показва, че продуктът
не се третира като домашен отпадък.
Вместо това, той трябва да бъде
предаден в съответните пунктове
за рециклиране на електрически и
електронни уреди. Ако изхвърлите
този продукт на правилното място,
вие ще предотвратите потенциални
негативни последици за околната среда и човешкото
здраве, които могат да бъдат причинени в противен
случай. Рециклирането на материалите ще помогне за
запазването на природните ресурси. За по-подробна
информация относно рециклирането на този продукт,
моля, свържете се с общинската служба във вашия град,
службата за изхвърляне на отпадъци или магазина, от
който сте закупили продукта.
Приложими аксесоари: Слушалки, USB свързващ кабел
2BG
Изхвърляне на използваните
батерии (за страните от
Европейския съюз и други европейски
страни със система за разделно
събиране на отпадъците)
Този символ на батерията или опаковката
й показва, че батерията, приложена към
този продукт, не се третира като домашен
отпадък.
На някои батерии този символ може да се
използва заедно със символа на определен
химичен елемент. Символите на химичните елементи живак
(Hg) или олово (Pb) се добавят, ако батерията съдържа
повече от 0.0005% живак или 0.004% олово.
Ако изхвърлите тези батерии на правилното място,
ще предотвратите потенциални негативни последици
за околната среда и човешкото здраве, които могат да
бъдат причинени в противен случай. Рециклирането на
материалите ще помогне за запазването на природните
ресурси.
С оглед на безопасността, правилната работа или запазване
на данните, е необходимо да се поддържа непрекъсната
връзка с вградената батерия, така че тя трябва да бъде
сменяна само от квалифициран персонал.
За да осигурите правилното третиране на батерията,
предайте я, когато се изтощи, на съответното място за
рециклиране на електрически и електронни уреди.
За всички други батерии, моля, вижте раздела относно
безопасното отстраняване на батерията от продукта.
Предайте батерията в съответния пункт за рециклиране на
батерии.
За по-подробна информация относно рециклирането на
този продукт или батерия, моля, свържете се с общинската
служба във вашия град, службата за изхвърляне на отпадъци
или магазина, от който сте закупили продукта.
Забележка за потребителите:
следната информация е
приложима само за оборудване,
продавано в страни, прилагащи
Европейските Директиви
Производителят на този продукт е Sony Corporation,
1-7-1 Konan, Minato-ku, Токио, 108-0075 Япония.
Оторизираният представител за ЕМС и безопасност на
продукта е Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse
61, 70327 Щутгарт, Германия. За въпроси, касаещи
сервиза и гаранцията на устройството, се обръщайте
към адресите, указани в съответните сервизни книжки и
гаранционни карти.
• Можете да използвате записаната музика само
за лична употреба. За употребата на музиката извън
това ограничение е необходимо разрешение от
притежателите на авторските права.
• Sony не носи отговорност за непълни записи/сваляне
или повреда на данни, поради проблеми в IC
рекордера или компютъра.
• В зависимост от типа на текста и символите, е
възможно показаният на IC рекордера текст да не се
изведе правилно на устройството. Причина за това
може да е:
- Капацитетът на свързания IC рекордер.
- IC рекордерът не функционира нормално.
- Информацията е написана на език или със символи,
които не се поддържат от IC рекордера.
3BG
Съдържание
Подготовка за включване
Стъпка 1: Преглед на съдържанието
на комплекта.......................................................7
Описание на частите и бутоните................. 8
Стъпка 2: Зареждане на батерията...................9
Когато зареждате/сменяте батерията ........11
Стъпка 3: Включване на IC рекордера ..........12
Включване на захранването ......................12
Изключване на захранването .................... 12
Стъпка 4: Сверяване на часовника ................13
Сверяване на часовника след зареждане на
батерията ......................................................... 13
Сверяване на часовника с помощта на
менюто .............................................................13
Стъпка 5: Настройка на езика, който да бъде
използван в прозореца на дисплея ................15
Защита от случайно извършване на операция
(HOLD).............................................................17
Заключване на бутоните ............................17
Отключване на бутоните............................17
Основни операции
Запис...........................................................18
Слушане..................................................... 22
Изтриване...................................................26
4BG
Други операции за запис
Промяна на настройките на запис.............................28
Избор на режим на запис.......................................28
Настройка на чувствителността на микрофона..29
Изрязване на ниските честоти
- функция LCF........................................................31
Автоматично стартиране на записа при улавяне
на звук
– функция VOR......................................................32
Извършване на операции по време на запис............34
Следене на записа..................................................34
Разделяне на съобщение по време на запис........34
Запис посредством други устройства.......................36
Запис с външен микрофон....................................36
Запис от друго оборудване....................................37
Други операции за
възпроизвеждане
Промяна на метода за възпроизвеждане...................41
Удобни методи за възпроизвеждане.....................41
Регулиране на скоростта на възпроизвеждане
- функция DPC........................................................42
Промяна на настройките за възпроизвеждане.........44
Избор на режим на възпроизвеждане .................44
Изчистване на човешкия глас
- функция за изрязване на шума...........................46
Избор на звуков ефект...........................................47
Възпроизвеждане на съобщение в желано от вас
време с аларма......................................................49
Възпроизвеждане посредством други
устройства............................................................52
Запис с друго оборудване...............................52
Редактиране на съобщения
Изтриване на всички съобщения в дадена
папка.....................................................................53
Преместване на съобщение в различна папка..54
Разделяне на съобщение на две..........................56
Слушане на FM радио
Настройване на FM радио станция....................58
Превключване между говорител и слушалки
за извеждане на FM радио............................. 59
Промяна на чувствителността на приемника
на FM радиото.................................................60
Запис на FM радио предавания..................... 61
Автоматично запаметяване на FM
радиостанции.......................................................62
Промяна на чувствителността за търсене
на радиостанции............................................. 63
Ръчно запаметяване на FM радиостанции.........65
Слушане на запаметена радиостанция..............66
Изтриване на запаметени FM радиостанции....67
Функция на менюто
Използване на вашия компютър
Използване на IC рекордера с компютър..............81
Изисквания към системата на вашия
компютър............................................................81
Свързване на IC рекордера към вашия
компютър............................................................82
Структура на папките и файловете..................83
Копиране на съобщения от IC рекордера
и запаметяването им на компютър........................85
Копиране на музикални файлове
от вашия компютър на IC рекордера
и възпроизвеждането им........................................86
Копиране на музикален файл от вашия
компютър на IC рекордера
(привлачване и пускане)................................... 86
Слушане на музикалните файлове...................88
Използване на IC рекордера като USB памет
- функция за съхранение на данни........................89
Използване на софтуера за разпознаване на
човешкия глас.........................................................90
Представяне на софтуера за разпознаване на
човешкия глас.........................................................90
Създаване на потребителски файл, адаптиран
към вашия записан глас (Тренировка).............90
Разкачване на IC рекордера от компютъра...........92
Допълнителна информация
Използване на USB променливотоков адаптер
(не е приложен).......................................................93
Извършване на настройки за менюто................69
Настройки на менюто..........................................70
5BG
Изключване на IC рекордера от контакта........94
Предпазни мерки.................................................... 95
Технически характеристики.................................. 97
Системни изисквания........................................97
Дизайн и технически характеристики..............98
Живот на батерията......................................... 101
Отстраняване на проблеми
Отстраняване на проблеми..................................103
Съобщения за грешка...........................................110
Системни ограничения.........................................113
Упътване за прозореца на дисплея......................114
Азбучен указател.................................................. 117
Търговски марки...................................................120
6BG
Подготовка за включване
IC рекордер (1)
Подготовка за включване
Стъпка 1: Преглед на съдържанието на
комплекта
Калъф за носене (1)
Калъфче за съхраняване на
батерията (1)
CD-ROM (1)
Преди да използвате IC рекордера, отстранете
фолиото от прозореца на дисплея.
Акумулаторна батерия NH-AAA
(размер ААА) (1)
Стерео слушалки (1)
(Инструкциите за експлоатация са
запаметени под формата на PDF
файлове)
Инструкции за експлоатация
Предупреждаваме ви, че всякакви промени или
модификации, които не са изрично указани в
ръководството, могат да ви лишат от правото
да работите с това оборудване.
USB свързващ кабел (1)
Ако IC рекордерът не може да бъде свързан
директно към компютъра, използвайте
приложения USB свързващ кабел.
7BG
Описание на частите и
бутоните
Предна част
L Бутон ERASE
M Бутон VOL (сила на звука) +*/–
N Бутон (повторение) A-B
O Бутон DIVIDE
Задна част
A Индикатор за извършване на операция
B Вградени микрофони (стерео)
C Прозорец на дисплея
Dx Бутон STOP (стоп)
Ez Бутон REC (запис)/PAUSE (пауза)
F Контролен бутон (v, V / . (прослушване/
бързо превъртане назад), > (отметка, бързо
превъртане напред)
G (Бутон N (възпроизвеждане)/ENT (въвеждане)*
H (Бутон
(папка)
I Бутон MENU
J Жак m (микрофон)*
K Жак i (слушалки)*
8
BG
P Отвор за ремък за хващане (Ремъкът не
е приложен.)
Q Говорител
R USB плъзгач
S Ключ HOLD/POWER
T Ключ DPC (SPEED CTRL)
U Отделение за батерията
* Тези бутони и жакът имат осезаема точка.
Използвайте я като ориентир за извършването на
операции или за да идентифицирате всеки терминал.
Стъпка 2: Зареждане на батерията
Подготовка за включване
Преди да използвате IC рекордера, отстранете
фолиото от прозореца на дисплея.
Свържете IC рекордера към включен
компютър и заредете батерията, докато
индикаторът покаже “
”.
Когато използвате IC рекордера за първи път
или ако не сте го използвали известно време,
заредете батерията продължително, докато се
изведе индикация “
”.
За зареждане на напълно изтощена батерия са
необходими около 3 часа и 30 минути.*1
Можете да заредите батерията и като
използвате AC-U50A USB променливотоков
адаптер (не е приложен).
2 Пъхнете USB конектора на IC рекордера
в USB порта на компютъра.
Преместете USB плъзгача на гърба на IC
рекордера по посока на стрелката и пъхнете
USB конектора в USB порта на включения
компютър.*2
Компютър
1Поставете акумулаторна батерия.
Плъзнете и повдигнете капачето на
отделението за батерията, поставете една
акумулаторна батерия NH-AAA, спазвайки
поляритета и затворете капачето.
IC рекордер
Към USB порта
9BG
Докато батерията се зарежда, се извежда
анимация за свързването “Connecting” и за
индикатора за батерията.
За подробности относно разкачването
на IC рекордера от вашия компютър,
вижте инструкциите за експлоатация на
компютъра.
2 Уверете се, че дисплеят на IC рекордера е
изгасен.
3 Разкачете IC рекордера от USB порта
Индикатор за батерията
3 Разкачете IC рекордера от вашия компютър.
на компютъра и преместете USB плъзгача
по посока на стрелката, за да приберете
USB конектора.
Следвайте описаните по-долу процедури, в
противен случай ако IC рекордерът съдържа
файлове с данни, тези файлове могат да
бъдат повредени или е възможно да не се
възпроизведат.
1 Извършете следната операция на вашия
компютър.
На екрана от операционна система Windows щракнете с ляв бутон върху иконката
в долната част на десктопа на компютъра.
t Щракнете с ляв бутон върху
“Safely remove USB Mass Storage Device”
(“Внимателно извадете USB устройството
за съхранение на данни”).
Възможно е иконката да е различна за
различните операционни системи.
На екрана от операционна система
Macintosh привлачете “IC RECORDER”
на десктопа върху иконката “Trash” и го
пуснете там.
10BG
*1 Това е приблизителното време, необходимо
за зареждане от напълно разредена до
напълно заредена батерия при стайна
температура. То може да варира в зависимост
от оставащия заряд и състоянието на
батерията. Може да е нужно и повече време,
ако температурата на батерията е ниска или
ако я зареждате, докато прехвърляте данни на
IC рекордера.
*2 Ако IC рекордерът не може да бъде свързан
директно към компютъра, използвайте
приложения USB свързващ кабел.
PЗабележка
Когато използвате напълно
заредена батерия или LR03
(размер ААА) алкална батерия
Следвайте стъпка 1.
Индикация за оставащ заряд
Подготовка за включване
Ако не се изведе анимация на индикатора за
батерията, то зареждането не се е осъществило
правилно. Вижте раздел “Отстраняване на
проблеми” на стр. 106.
: Заредете акумулаторната батерия или я
сменете с нова.
: Извежда се индикация “Low Battery“
(“Изтощена батерия”) и IC рекордерът
спира да работи.
z Съвети
• Не използвайте манганови батерии с този IC
рекордер.
• Когато сменяте батерията, записаните
съобщения или настройките на алармата не се
изтриват, дори и когато извадите батерията.
• Когато сменяте батерията, часовникът ще
продължи да работи още около 3 минути, след
като извадите батерията.
Когато зареждате/сменяте
батерията
Индикаторът за батерията на дисплея показва
състоянието на батерията.
11BG
Стъпка 3: Включване на IC рекордера
Включване на захранването
Плъзнете ключа HOLD/POWER в посока на
“POWER” за повече от 1 секунда. IC рекордерът
се включва и се извежда съобщение “Accessing...” (“Осъществяване на достъп...”).
Изключване на захранването
Плъзнете ключа HOLD/POWER в посока “POWER”
за повече от 2 секунди и ще се изведе съобщение
“Power Off” (“Изключване на захранването”).
z Съвети
• Ако няма да използвате IC рекордера дълго време,
ви препоръчваме да го изключвате.
12BG
• Когато оставите IC рекордера, без да
предприемете някаква операция за
определено време, ще се активира
функцията за автоматично изключване на
захранването. (Когато закупите IC рекордера,
продължителността на времето, преди
автоматичното изключване на захранването,
е зададено на “10min”.) В менюто можете
сами да задавате продължителността на
времето, преди автоматичното изключване на
захранването (стр. 79).
Стъпка 4: Сверяване на часовника
1Натиснете v или V на контролния бутон,
за да настроите последователно годината,
месеца, деня, часа и минутата, след това
натиснете N/ENT.
Подготовка за включване
Сверяване на часовника след
зареждане на батерията
2 Натиснете x STOP, за да се върнете към дисплея
на режим стоп.
За да използвате алармата или да записвате
датата и часа, е необходимо преди това да
сверите часовника. Дисплеят за сверяване на
часовника се извежда, когато поставите батерия
за първи път или когато поставите батерия,
след като IC рекордерът е бил без батерия за
повече от 3 минути, извежда се съобщение “Set
Date&Time” (“Задайте датата и часа”), след
това в прозореца на дисплея започва да мига
индикаторът за годината.
Сверяване на часовника с
помощта на менюто
Докато IC рекордерът е в режим стоп, можете да
сверите часовника с помощта на менюто.
1Изберете “Date&Time” в менюто.
1 Натиснете MENU, за да влезете в режим меню.
13BG
Ще се изведе прозорецът на режим
меню.
3 Натиснете v или V на контролния бутон, за да
настроите последователно годината, месеца, деня,
часа и минутата, след това натиснете N/ENT.
2 Натиснете v или V на контролния бутон,
за да изберете “Detail Menu”, след това
натиснете N/ENT.
3 Натиснете v или V на контролния бутон,
за да изберете “Date&Time”, след това
натиснете N/ENT.
4 Натиснете x STOP, за да се върнете към
дисплея на режим стоп.
PЗабележка
Ако не натиснете N/ENT в рамките на 1 минута, след
като сте въвели данните за сверяване на часовника,
режимът за настройката му се отменя и прозорецът ще
се върне към дисплея на режим стоп.
За да изведете текущата дата и час
2 Натиснете v или V на контролния
бутон, за да изберете “09y1m1d”, след това
натиснете N/ENT.
14BG
Натиснете x STOP, за да изведете текущата
дата и час.
Подготовка за включване
Стъпка 5: Настройка на езика, който да бъде
използван в прозореца на дисплея
2 Натиснете v или V на контролния
бутон, за да изберете “Detail Menu”, след
това натиснете N/ENT.
3 Натиснете v или V на контролния
бутон, за да изберете “Language”, след
това натиснете N/ENT.
Можете да избирате езика, който да бъде
използван за извеждане на съобщенията,
менютата, имената на папките, файловете и т.н.
измежду 6 езика.
1Натиснете MENU, за да влезете в режим меню.
4 Натиснете v или V на контролния бутон, за
да изберете езика, който желаете да
използвате, след това натиснете N/ENT.
Ще се изведе прозорецът на режим меню.
15BG
Можете да избирате измежду следните езици.
Deutsch (Немски), English (Английски), Español (Испански), Français (Френски), Italiano
(Италиански), Русский (Руски)
16BG
Защита от случайно извършване на операция (HOLD)
Подготовка за включване
Заключване на бутоните
Отключване на бутоните
Плъзнете ключа HOLD/POWER към центъра,
така че всички бутони ще се отключат.
PЗабележка
Когато функцията HOLD бъде активирана по
време на запис, всички функции на бутоните
се заключват, за да предотвратят случайното
извършване на операция. За да спрете записа,
първо отменете функцията HOLD.
z Съвет
Плъзнете ключа HOLD/POWER в посока на
“HOLD”.
“HOLD” ще се изведе за около 3 секунди,
указвайки, че всички функции на бутоните са
заключени.
Дори и когато функцията HOLD е активирана,
можете да спрете възпроизвеждането на
алармата с натискането на който и да е от
бутоните. (Нормалното възпроизвеждане не
може да бъде спряно.)
17BG
Основни операции
Запис
PЗабележка
• Преди да направите запис, излезте от режим HOLD и включете захранването.
Избор на папка
1Натиснете
, за да изведете прозореца за избор на папка.
2 Натиснете v или V на контролния бутон, за да изберете
папката, в която искате да запишете съобщения
FOLDER01-10).
(
Когато закупите IC рекордера, вече има 10 налични папки.
3Натиснете N/ENT.
18BG
Стартиране на записа
1В режим стоп натиснете z REC/PAUSE.
2Обърнете вградените микрофони по посока на източника,
който ще записвате
Индикатор за
извършване на
операция
zREC/ PAUSE
Вградени
микрофони
За да спрете записа
1Натиснете x STOP.
На дисплея се извежда съобщение “Accessing...”
(“Осъществяване на достъп...”) и IC рекордерът спира в
началото на текущия запис.
xSTOP
Забележка, докато се осъществява достъп
IC рекордерът записва данните и ги запаметява в паметта си, когато на дисплея се изведе съобщение
“Accessing...” (“Осъществяване на достъп...”). Докато IC рекордерът приема данните, не изваждайте
батерията и не свързвайте или разкачвайте USB променливотоковия адаптер (не е приложен). Ако го
направите, е възможно да повредите данните.
19BG
Основни операции
Индикаторът за извършване на операция светва в червено.
Не е необходимо да натискате и задържате z REC/PAUSE,
докато записвате.
Новото съобщение ще се запише автоматично след
последното записано съобщение
Други операции
за да поставите
записа на пауза *
Натиснете z REC/PAUSE. Докато записът е на пауза, индикаторът за извършване
на операция мига в червено, а “
” мига в прозореца на дисплея.
за да освободите
паузата
и възобновите
записа
Натиснете отново бутона z REC/PAUSE. Записът се възобновява от точката,
в която е бил спрян. (За да спрете записа, след като сте го поставили на пауза,
натиснете x STOP.)
за да прослушате
текущия запис
веднага след като
бъде направен
Натиснете N/ENT. Записът спира и възпроизвеждането започва
от началото на съобщението, което току що сте записали.
за да прослушате
Натиснете и задръжте . на контролния бутон по време на запис или поставен
съобщение по време на пауза запис. Записът спира и можете да търсите назад, докато слушате
на запис
звука на бързи обороти. След като освободите . на контролния бутон,
възпроизвеждането започва от тази точка.
* 1 час, след като сте поставили записа на пауза, паузата автоматично се освобождава и IC рекордерът преминава в
режим стоп.
z Съвети
• Записаните с този IC рекордер съобщения ще се запаметят под формата на МР3 файлове.
• Можете да записвате до 99 съобщения във всяка папка.
• Преди да започнете запис, ви препоръчваме първо да направите пробен запис или да следите
записа (стр. 34).
PЗабележки
• Когато търкате или драскате с пръст по устройството по време на запис, шумът може да се запише.
• Преди да записвате, проверете индикатора за батерията (стр. 11).
20BG
Основни операции
21BG
Слушане
PЗабележка
• Преди да започне възпроизвеждането, излезте от режим HOLD и включете захранването.
За да започнете възпроизвеждане
1Натиснете
.
2 Натиснете v или V на контролния бутон, за да изберете папката.
3 Натиснете > на контролния бутон.
4 Натиснете v или V на контролния бутон, за да изберете
съобщението, което желаете да възпроизведете.
22BG
5Натиснете N/ENT.
Индикатор за
извършване на
операция
Основни операции
Възпроизвеждането скоро ще започне, а индикаторът за
извършване на операция ще светне в зелено. (Когато “LED” е
зададен в положение “OFF” в менюто (стр. 78), индикаторът за
извършване на операция няма да светне.)
N/ENT
6 Натиснете VOL +/-, за да регулирате силата на звука.
За да спрете възпроизвеждането
1Натиснете x STOP.
23BG
Други операции
за да спрете на текущата позиция
(функция поставяне на пауза на
възпроизвеждането)
Натиснете N/ENT. За да възобновите възпроизвеждането
от тази точка, натиснете отново N/ENT.
за да се върнете в началото
на текущото съобщение
Натиснете веднъж . на контролния бутон*.
за да се върнете към
предишните съобщения
Натиснете неколкократно . на контролния бутон. (По
време на режим стоп, задръжте натиснат бутона, за да се
върнете няколко съобщения назад.)
за да преминете към
следващото съобщение
за да преминете към
следващите съобщения
Натиснете веднъж > на контролния бутон.*
Натиснете неколкократно > на контролния бутон.
(По време на режим стоп, задръжте натиснат бутона, за да
преминете няколко съобщения напред.)
* Тези операции са за случаите, когато “Easy Search” е зададено в положение “OFF” (стр. 74).
Дисплей при възпроизвеждане на съобщенията
A Информация за файла
Натиснете v или V на контролния бутон, за да видите информацията за файла по време
на възпроизвеждането му.
Съобщение, записано с IC рекордера, се извежда по следния начин.
: Име на папката: FOLDER01-FOLDER10
: Заглавие: Дата_номер на файла (напр. 090101_001 или FM_090101_001)
: Име на изпълнителя: Мой запис
: Име на файла: Дата_номер на файла (напр. 090101_001 или FM_090101_001)
С помощта на компютър можете да промените името на папката, заглавието, името на
изпълнителя и/или името на файла.
24BG
B Информация на брояча
В менюто можете да избирате режима на дисплея (стр. 75).
Изминало време: Изминалото време на едно съобщение
Оставащо време: Оставащото време за възпроизвеждане на съобщението
Дата на записа: Записаната дата
Основни операции
Час на записа: Записаният час
C Оставащо време за запис
Извежда оставащото време за запис в часове, минути и секунди.
Ако има повече от 10 часа оставащо време, времето се извежда в часове.
Ако има повече от 10 минути и по-малко от 10 часа оставащо време, времето се извежда в
часове и минути.
Ако има по-малко от 10 минути оставащо време, времето се извежда в минути и секунди.
25BG
Изтриване
PЗабележки
• Веднъж след като записът бъде изтрит, няма да можете да го възстановите.
• Преди да изтриете дадено съобщение, излезте от режим HOLD и включете захранването.
Избиране на съобщение и изтриването му
1Изберете съобщението, което искате да изтриете,
когато IC рекордерът е в режим стоп или възпроизвеждане.
2Натиснете бутона ERASE.
Заедно със заглавието на съобщението се
извежда запитване “Erase?” (“Изтриване?”)
3Натиснете v или V на контролния бутон, за да изберете “Execute”.
26BG
4Натиснете N/ENT.
В прозореца на дисплея се извежда съобщение “Erasing...”
(“Изтриване...”) и избраното съобщение ще бъде изтрито.
Основни операции
Когато съобщението бъде изтрито, останалите съобщения
ще преминат напред и ще се преномерират така, че да няма
празно място между тях.
За да отмените изтриването
1Изберете “Cancel” на стъпка 3 от раздел “Избиране на
съобщение и изтриването му”, след това натиснете N/ENT.
Изтриване на друго съобщение
Извършете отново същите стъпки, като започнете отначало.
Изтриване на част от едно съобщение
Първо разделете съобщението на две (стр. 56), след това извършете същите стъпки за изтриване на
съобщение отначало.
27BG
Други операции за запис
Промяна на настройките на запис
Избор на режим на запис
2 Натиснете v или V на контролния бутон, за
да изберете “REC Mode”, след това
натиснете N/ENT.
3Натиснете v или V на контролния бутон, за
да изберете “ST”, “STSP”, “STLP”, “SP” или
“LP”, след това натиснете N/ENT.
4 Натиснете x STOP, за да излезете от режим меню.
В менюто можете да избирате режима на запис,
когато IC рекордерът е в режим стоп или в режим
FM радио.
1Натиснете MENU, за да влезете в режим меню.
Ще се изведе прозорецът на режим меню.
28BG
ST
Режим на стерео запис с високо качество
(44.1 kHz/192 kbps)
Можете да правите запис с
висококачествен стерео звук.
Настройка на
чувствителността
на микрофона
Други операции за запис
STSP Режим на стандартен стерео запис (44.1
kHz/128 kbps)
Можете да правите запис със стерео
звук.
STLP Режим на продължителен стерео запис
(22.05 kHz/48 kbps)
Можете да правите запис продължително
време със стерео звук.
SP
Режим на стандартен моно запис (44.1
kHz/32 kbps)
Можете да правите запис със стандартно
качество на звука.
LP
Режим на продължителен моно запис
(11.025 kHz/8 kbps)
Можете да правите запис продължително
време с моно звук.
За да записвате с по-добро качество на звука,
изберете режим ST или STSP.
Когато закупите IC рекордера, режимът на запис
е зададен в положение “ST”.
В менюто можете да настройвате чувствителността
на микрофона, когато IC рекордерът е спрял или
записва.
1Натиснете MENU, за да влезете в режим меню.
Ще се изведе прозорецът на режим меню.
PЗабележка
Не можете да настройвате режима на запис,
докато правите запис.
29BG
2
Натиснете v или V на контролния бутон,
за да изберете “Mic Sensitivity”, след това
натиснете N/ENT.
3Натиснете v или V на контролния бутон,
за да изберете “S-High
”, “High
”,
“Low
”, след това натиснете N/ENT.
S-High
За да записвате звук далеч от IC
рекордера или слаб звук, като
например запис, направен в
просторна стая.
High
За да записвате звука от
нормален разговор или среща,
като например запис, направен в
конферентна стая или по време
на интервю.
Low
За да записвате диктовка с
микрофон пред устата ви, звук
близо до IC рекордера или
силен звук.
Когато закупите IC рекордера,
чувствителността на микрофона е
зададена в положение “High
”.
4Натиснете x STOP, за да излезете от режим меню.
30BG
Изрязване на ниските
честоти - функция LCF
2Натиснете v или V на контролния бутон,
за да изберете “LCF (Low Cut)”, след това
натиснете N/ENT.
изберете “ON”, след това натиснете N/ENT.
Други операции за запис
3Натиснете v или V на контролния бутон, за да
Когато закупите IC рекордера, функцията LCF е
зададена в положение “OFF”.
Когато зададете функцията LCF (Филтър за
изрязване на ниските честоти) в положение “ON”
в режим стоп или запис, ниските честоти ще бъдат
изрязани, за да се намали виещият шум от вятъра
и т.н.; по този начин ще можете да запишете
съобщението по-чисто.
4Натиснете x STOP, за да излезете от режим меню.
За да отмените функцията LCF
На стъпка 3 задайте “LCF (Low Cut)” в положение
“OFF”.
1Натиснете MENU, за да влезете в режим меню.
Ще се изведе прозорецът на режим меню.
31BG
Автоматично стартиране
на записа при улавяне на звук
– функция VOR
2Натиснете v или V на контролния бутон,
за да изберете “VOR”, след това натиснете N/ENT.
3Натиснете v или V на контролния бутон, за
да изберете “ON”, след това натиснете N/ENT.
Когато закупите IC рекордера, функцията VOR е
зададена в положение “OFF”.
Можете да зададете функцията VOR (Гласово
активиране на запис) в положение “ON”, когато
IC рекордерът е спрял или записва, като по този
начин IC рекордерът ще започне да записва при
улавяне на звук и ще спре на пауза, когато не се
чува звук, предотвратявайки извършването на
запис по време на периоди без звук.
1Натиснете MENU, за да влезете в режим меню.
Ще се изведе прозорецът на режим меню.
32BG
4Натиснете x STOP, за да излезете от режим меню.
5Натиснете z REC/PAUSE.
В прозореца на дисплея се извеждат индикации
“
”и“
”.
Записът спира на пауза, когато не бъде
засечен звук, а индикациите “
”и“
мигат.
Когато IC рекордерът улови отново звук,
записът се възобновява.
”
За да отмените функцията VOR
На стъпка 3 задайте “VOR” в положение “OFF”.
PЗабележка
Други операции за запис
Функцията VOR се влияе от шумовете
около вас. В менюто задайте “Mic Sensitivity” според условията на запис. Ако записът
не ви задоволява, след като сте променили
чувствителността на микрофона или когато
правите важни записи, задайте “VOR” в
положение “OFF” в менюто.
33BG
Извършване на операции по време на запис
Следене на записа
Разделяне на съобщение
по време на запис
Жак i (слушалки)
VOL +/–
DIVIDE
Ако включите приложените стерео слушалки
към жака i (слушалки) преди да започнете,
ще можете да следите записа. Можете да
регулирате силата на звука, докато слушате,
натискайки бутона VOL +/-, но нивото на записа
остава фиксирано.
34BG
Можете да разделяте съобщение по време на
запис така, че да се обособят две отделни части,
като номерът на новото съобщение се добавя към
новата част на разделеното съобщение. Веднъж
след като съобщението бъде разделено, не можете
да обедините отново разделените части.
1Натиснете DIVIDE по време на запис.
Съобщение 1
Съобщение 2
Други операции за запис
На дисплея се извежда съобщение “Dividing...” (“Разделяне...”) и номерът на новото
съобщение се добавя в точката, в която сте
натиснали бутона. Съобщението ще бъде
записано като две отделни съобщения, но
записът ще продължи без да спира.
Съобщение 3
v
Съобщението е разделено.
Съобщение 2 и Съобщение 3
са записани без спиране на
записа.
z Съвет
Можете да разделите текущото записано
съобщение, докато сте спрели записа на пауза.
PЗабележка
Когато разделяте едно съобщение на две, е
възможно в точката на разделянето краят на
първото съобщение и началото на второто
съобщение да бъдат прекъснати.
35BG
Запис посредством други устройства
Запис с външен микрофон
2Натиснете v или V на контролния бутон,
за да изберете “MIC IN”, след това
натиснете N/ENT.
Стерео микрофон
Жак m (микрофон)
xSTOP
zREC/PAUSE
3Натиснете x STOP, за да излезете от режим меню.
4Натиснете z REC/PAUSE, за да започнете записа.
N/ENT
v, V
1Свържете външен микрофон към жака m
(микрофон), когато IC рекордерът е в режим
стоп.
36BG
Вградените микрофони автоматично се
изключват.
Ако нивото на входния сигнал не е достатъчно
силно, настройте чувствителността на микрофона
на IC рекордера.
Когато включите външен микрофон без собствено
захранване, той се захранва автоматично от IC
рекордера.
z Препоръчвани микрофони
В прозореца на дисплея се извежда
съобщение “Select Input” (“Изберете вход”).
Можете да използвате микрофони с електронни
Ако не се изведе съобщение “Select Input”
(“Изберете вход”), задайте входа от менюто
(стр. 80).
DS70P, ECM-DS30P (не са приложени).
кондензатори на Sony ECM-CS10, ECM-CZ10, ECM-
Запис на звук от стационарен или
мобилен телефон
Външно оборудване
Жак m (микрофон)
xSTOP
PЗабележки
• След като извършите свързването, проверете
качеството на звука на разговора и нивото на
запис, преди да започнете да записвате.
• Ако бъде записан телефонен сигнал заето
или свободно, е възможно разговорът да
се запише със слаба сила на звука. В този
случай стартирайте записа, след като започне
разговора.
• Възможно е функцията VOR да не работи,
в зависимост от вида на телефона или
състоянието на връзката.
• Ние не поемаме никаква отговорност за
каквито и да е затруднения, дори и да не
можете да запишете разговор с помощта на IC
рекордера.
Други операции за запис
Можете да използвате комплект микрофон със
слушалка с електронни кондензатори ECMTL1 (не е приложен), за да запишете звука от
стационарен или мобилен телефон.
За подробности относно осъществяването на
връзката, вижте инструкциите за експлоатация,
приложени към микрофона ECM-TL1.
Запис от друго
оборудване
zREC/PAUSE
N/ENT
MENU
v, V
Можете да създавате музикални файлове без да
използвате компютър, като запишете звука от друго
оборудване, свързано към IC рекордера.
z Съвети
• Преди да започнете да записвате, ви препоръчваме
първо да направите пробен запис.
• Ако нивото на входния сигнал не е достатъчно
силно, свържете жака за слушалки (минижак,
стерео) на другото оборудване към жака
37BG
m (микрофон) на IC рекордера и регулирайте
силата на звука на оборудването, свързано към
IC рекордера.
За да записвате с помощта на
функцията за синхронизиран запис
1Натиснете MENU, за да влезете в режим меню.
Ще се изведе прозорецът на режим меню.
2 Натиснете v или V на контролния бутон, за да
изберете “Detail Menu”, след това натиснете
N/ENT.
5Натиснете x STOP, за да излезете от режим меню.
6Свържете другото оборудване към IC рекордера,
докато той е в режим стоп.
Свържете изходния аудио конектор (стерео миникуплунг) на другото оборудване към жака m
(микрофон) на IC рекордера посредством аудио
свързващ кабел.
В прозореца на дисплея се извежда съобщение
“Select Input” (“Изберете вход”).
3Натиснете v или V на контролния бутон, за
да изберете “SYNC REC”, след това
натиснете N/ENT.
4Натиснете v или V на контролния бутон, за
да изберете “ON”, след това натиснете N/ENT.
38BG
Ако не се изведе съобщение “Select Input”
(“Изберете вход”), задайте входа от менюто (стр.
80).
7Натиснете v или V на контролния бутон, за да
изберете “Audio IN”, след това натиснете N/ENT.
8Натиснете x STOP, за да излезете от режим меню.
9Натиснете z REC/PAUSE, за да започнете запис.
За да записвате без функцията за
синхронизиран запис
1Натиснете MENU, за да влезете в режим меню.
10Започнете възпроизвеждане на оборудването,
2Натиснете v или V на контролния бутон, за да
свързано към IC рекордера.
На дисплея се извежда индикация “
синхронизираният запис започва.
”и
Ще се изведе прозорецът на режим меню.
изберете “Detail Menu”, след това натиснете
N/ENT.
Синхронизираният запис спира на пауза, ако
в рамките на 2 секунди не бъде засечен звук
и“
” започва да мига.
IC рекордерът започва отново записа като ново
съобщение, когато улови звук.
PЗабележки
• По време на синхронизиран запис не можете да
разделяте съобщение (стр. 34) и не можете да
поставяте записа на пауза (стр. 20).
3Натиснете v или V на контролния бутон, за да
изберете “SYNC REC”, след това натиснете
N/ENT.
• В зависимост от оборудването, свързано
към IC рекордера, е възможно функцията за
синхронизиран запис да не работи правилно,
поради разликата във входното ниво на звука.
39BG
Други операции за запис
Индикацията “
” мига и IC рекордерът
преминава в режим пауза на записа.
4Натиснете v или V на контролния бутон,
за да изберете “OFF”, след това натиснете
N/ENT.
5Натиснете x STOP, за да излезете от режим
меню.
6Свържете другото оборудване към IC
рекордера, докато той е в режим стоп.
Свържете изходния аудио конектор (стерео
мини-куплунг) на другото оборудване
към жака m (микрофон) на IC рекордера
посредством аудио свързващ кабел.
В прозореца на дисплея се извежда
съобщение “Select Input” (“Изберете вход”).
Ако не се изведе съобщение “Select Input”
(“Изберете вход”), задайте входа от менюто
(стр. 80).
40BG
7Натиснете v или V на контролния бутон,
за да изберете “Audio IN”, след това
натиснете N/ENT.
8Натиснете x STOP, за да излезете от режим меню.
9Натиснете z REC/PAUSE, за да започнете запис.
Вградените микрофони автоматично се
изключват и се записва звука от свързаното
оборудване.
10Започнете възпроизвеждане на оборудването,
свързано към IC рекордера.
PЗабележка
Когато записвате от друго оборудване,
чувствителността на микрофона не може да бъде
регулирана.
Други операции за възпроизвеждане
Смяна на възпроизвеждане Метод
Слушане с по-добро качество
на звука
• За да слушате от слушалки:
Свържете приложените слушалки към
жака i (слушалки). Вграденият говорител
автоматично се изключва.
• За да слушате от външен говорител:
Свържете активен или пасивен говорител (не
е приложен) към жака i (слушалки).
Бързо намиране на точката,
в която желаете да започнете
възпроизвеждане (Easy Search)
Когато “Easy Search” е зададена в положение
“ON” (стр. 74) в менюто, можете бързо
да откриете точката, в която желаете да
започнете възпроизвеждане, като натискате
неколкократно > или . на контролния
бутон по време на възпроизвеждане. Можете
да се върнете приблизително 3 секунди назад,
натискайки веднъж . на контролния бутон
или да преминете приблизително 10 секунди
напред, натискайки веднъж > на контролния
бутон. Тази функция е полезна за откриване на
желана точка в дълъг запис.
Търсене напред/назад по време на
възпроизвеждане (Cue/Review)
• За да търсите напред (Cue):
Натиснете и задръжте > на контролния бутон по
време на възпроизвеждане и го освободете в точката,
в която желаете да възобновите възпроизвеждането.
• За да търсите назад (Review):
Натиснете и задръжте . на контролния бутон по
време на възпроизвеждане и го освободете в точката,
в която желаете да възобновите възпроизвеждането.
IC рекордерът започва да търси с бавна скорост и
възпроизвеждане на звук. Това е полезно, за да можете
да прослушате по една дума напред или назад. След
това, ако натиснете и задържите бутона, IC рекордерът
започва да търси с по-висока скорост.
z Когато възпроизведете съобщенията
до края на последното съобщение
• Когато възпроизвеждате с нормална или бърза скорост
до края на последното съобщение, “MESSAGE END”
(“Край на съобщенията”) светва на дисплея за около 5
секунди.
• Когато “MESSAGE END” (“Край на съобщенията”)
и индикаторът за извършване на операция изгаснат,
IC рекордерът ще спре в началото на последното
съобщение.
• Ако натиснете и задържите . на контролния
бутон, докато съобщението “MESSAGE END” (“Край
на съобщенията”) свети, съобщенията ще бъдат
възпроизведени бързо, а нормалното възпроизвеждане
ще започне в точката, в която освободите бутона.
41BG
Други операции за възпроизвеждане
Удобни методи за
възпроизвеждане
• Ако последното съобщение е дълго и желаете
да започнете възпроизвеждане в по-късна
част от него, натиснете и задръжте > на
контролния бутон, за да стигнете до края на
съобщението, след това натиснете . на
контролния бутон, докато “MESSAGE END”
(“Край на съобщенията”) свети, за да се
върнете до желаната точка.
Регулиране на скоростта на
възпроизвеждане - функция DPC
Задна част
• За другите съобщения, освен последното,
идете до началото на следващото съобщение и
възпроизведете назад до желаната точка.
Неколкократно възпроизвеждане
на съобщение
По време на възпроизвеждане натиснете и
задръжте N/ENT, докато се изведе “ 1”.
Избраното съобщение ще се възпроизведе
неколкократно.
За да се върнете към нормално възпроизвеждане,
натиснете отново N/ENT.
Предна част
Ако зададете функцията DPC (Цифрово
управление на нивото) в положение “ON” в
менюто, можете да регулирате скоростта на
възпроизвеждането между +100% и –50%
от нормалната скорост. Съобщението ще се
възпроизведе с естествено звучене благодарение
на функцията за цифрова обработка.
42BG
1Плъзнете ключа DPC (SPEED CTRL)
в положение “ON.”
се възпроизвежда неколкократно (стр. 45),
няма да можете да регулирате скоростта на
възпроизвеждане.
Други операции за възпроизвеждане
2Ако желаете да увеличите скоростта на
възпроизвеждане, натиснете v на контролния
бутон, когато IC рекордерът е в режим
възпроизвеждане.
С всяко натискане на бутона, можете да
увеличите скоростта с 5% за + от -50% до 0% и
с 10% за + между 0% и 100%.
3Ако желаете да намалите скоростта на
възпроизвеждане, натиснете V на контролния
бутон, когато IC рекордерът е в режим
възпроизвеждане.
С всяко натискане на бутона, можете да
намалите скоростта с 5% за - от 0% до -50% и с
10% за - между 100% и 0%.
За да се върнете към нормално
възпроизвеждане
Плъзнете ключа DPC (SPEED CTRL) в положение
“OFF.”
PЗабележки
• Когато съобщенията са записани като WMA/
AAC-LC файлове, можете да регулирате
скоростта на възпроизвеждане само между 0%
и -50%.
• Когато едно съобщение се възпроизвежда
неколкократно с натискането и задържането на
бутона N/ENT по време на възпроизвеждане
(стр. 42), или когато определена част А-В
43BG
Промяна на настройките за възпроизвеждане
Избор на режим на
възпроизвеждане
2Натиснете v или V на контролния бутон,
xSTOP
3Натиснете v или V на контролния бутон,
N/ENT
за да изберете “Play Mode”, след това
натиснете N/ENT.
за да изберете “1”, “ ”, “ALL”, “ 1”,
“
” или “
ALL”, след това
натиснете N/ENT.
MENU
v, V
Можете да избирате режима на
възпроизвеждане в менюто.
1Натиснете MENU, за да влезете в режим
меню, когато IC рекордерът е в режим стоп
или възпроизвеждане.
Ще се изведе прозорецът на режим меню.
44BG
4Натиснете x STOP, за да излезете от режим меню.
Възпроизвежда се едно съобщение.
1
1
Неколкократно се възпроизвежда
едно съобщение.
Неколкократно се възпроизвеждат
съобщенията в една папка.
ALL
Други операции за възпроизвеждане
ALL
Продължително се възпроизвеждат
съобщенията в една папка.
Продължително се възпроизвеждат
всички съобщения.
За да спрете повторното възпроизвеждане на
частта А-В:
Натиснете x STOP.
За да промените отбелязаната част A-B за
повторно възпроизвеждане:
По време на повторно възпроизвеждане A-B
натиснете отново
(повторение) A-B, за
да отбележите нова начална точка А. След
това отбележете нова крайна точка В, както е
описано в стъпка 2.
Неколкократно се възпроизвеждат
всички съобщения.
PЗабележка
Неколкократно възпроизвеждане
на определена част - A-B Repeat
Не можете да определяте крайната точка В,
преди да сте задали началната точка А.
1По време на възпроизвеждане натиснете
(повторение) A-B, за да отбележите началната
точка A.
Извежда се запитване “A-B B?”.
2Натиснете отново
(повторение) A-B, за да
отбележите крайната точка B.
Извежда се индикация “
A-B” и
отбелязаната част се възпроизвежда
неколкократно.
За да се върнете към нормално
възпроизвеждане:
Натиснете N/ENT.
45BG
Изчистване на човешкия
глас - функция за изрязване
на шума
xSTOP
Ще се изведе прозорецът на режим меню.
2Натиснете v или V на контролния бутон,
за да изберете “Noise Cut”, след това
натиснете N/ENT.
3Натиснете v или V на контролния бутон,
за да изберете “ON”, след това натиснете
N/ENT
N/ENT.
MENU
v, V
4Натиснете x STOP, за да излезете от режим меню.
Когато функцията за изрязване на шума
е зададена в положение “ON” в менюто,
смущенията от много ниските и високите честоти,
които са извън обхвата на човешкия глас, се
намаляват така, че да можете по-чисто да чувате
човешкия глас.
1Натиснете MENU, за да влезете в режим
меню, когато IC рекордерът е в режим стоп или
възпроизвеждане.
46BG
PЗабележки
• Възможно е ефектът от функцията за изрязване
на шума да бъде различен в зависимост от
състоянието на записвания глас.
• Когато използвате вградения говорител или
слушате FM радио, функцията за изрязване на
шума не работи.
За да отмените функцията за
изрязване на шума
В стъпка 3 задайте “Noise Cut” в положение “OFF”.
Избор на звуков ефект
2Натиснете v или V на контролния бутон,
за да изберете “Effect”, след това натиснете
N/ENT.
Други операции за възпроизвеждане
xSTOP
v, V
3Натиснете v или V на контролния бутон,
N/ENT
за да изберете желания от вас ефект за
възпроизвеждането, след това натиснете
N/ENT.
MENU
., >
В менюто можете да задавате желан от вас
ефект за възпроизвеждането.
1Натиснете MENU, за да влезете в режим
меню, когато IC рекордерът е в режим стоп
или възпроизвеждане.
Ще се изведе прозорецът на режим меню.
4Ако изберете “Custom”, можете да натиснете
v или V на контролния бутон, за да регулирате
нивото на звука за всяка лента.
Натиснете . или > на контролния бутон, за
да преместите лентата наляво или надясно.
5Натиснете N/ENT, за да затворите прозореца
за персонална настройка.
6Натиснете x STOP, за да излезете от режим меню.
47BG
Pop
Набляга се на звука от средния
регистър, идеален режим за вокални
изпълнения.
Rock
Подчертава се звука от високия и
ниския регистър за по-мощен звук.
Jazz
Подчертава се звука от високия
регистър за по-жив звук.
Bass1
Подчертава се басовият звук.
Bass2
Допълнително се подчертава
басовият звук.
Custom Можете да създавате ваше
персонално ниво на звука с помощта
на 5-лентовия еквалайзер.
OFF
Функцията за създаване на ефект не
работи.
PЗабележки
• Когато използвате вградения говорител или
слушате FM радио, тази настройка не работи.
• Когато функцията за изрязване на шума е
зададена в положение “ON” в менюто, тази
настройка не работи.
48BG
Възпроизвеждане на съобщение в желано от
вас време с аларма
1 Натиснете MENU, за да влезете в режим
меню, когато IC рекордерът е в режим стоп.
Ще се изведе прозорецът на режим меню.
2 Натиснете v или V на контролния бутон,
xSTOP
за да изберете “Alarm”, след това натиснете
N/ENT.
N/ENT
MENU
v, V
Можете да включите аларма и да започнете
възпроизвеждане на избрано съобщение в желано
от вас време.
Можете да възпроизвеждате съобщението на
определена дата, веднъж седмично или по едно и
също време всеки ден.
Можете да задавате до 30 аларми.
3 Натиснете v или V на контролния бутон,
за да изберете “New”, след това натиснете
N/ENT.
1Изберете съобщението, което искате да
възпроизведете с аларма.
49BG
Други операции за възпроизвеждане
2Влезте в режим за настройка на алармата.
3Задайте дата и час за алармата.
1 Натиснете v или V на контролния бутон,
за да изберете “Date” (“Дата”), ден от
седмицата или “Daily” (“Ежедневно”),
след това натиснете N/ENT.
2 Когато изберете “Date”: Задайте
последователно годината, месеца, деня,
часа и минутата, както е описано в
“Стъпка 4: Сверяване на часовника” на
стр. 13.
Извежда се съобщение “Executing...”
(“Изпълнява се...”), а след това и вашите
настройки.
Когато изберете ден от седмицата
или “Daily”:
Натиснете v или V на контролния
бутон, за да зададете часа, след това
натиснете N/ENT, натиснете v или
V на контролния бутон, за да зададете
минутите, след това натиснете N/ENT.
4Натиснете x STOP, за да излезете от режим
меню.
Процесът по настройка е завършен и в
прозореца на дисплея се извежда “,”
(индикатор за аларма).
За да промените настройките на
алармата
1Изберете “Alarm” – “List” в менюто, лед това
натиснете N/ENT.
Извежда се списъкът с алармите.
50BG
2Натиснете v или V на контролния бутон,
за да изберете алармата, която желаете да
промените, след това натиснете N/ENT.
3Натиснете v или V на контролния бутон, за
да изберете “Edit”, след това натиснете
N/ENT.
4Изберете “Date”, ден от седмицата или
“Daily”, след това натиснете N/ENT.
5Задайте дата и час, след това натиснете
N/ENT.
Извежда се съобщение “Executing...”
(“Изпълнява се...”), а след това и вашите
настройки.
6Натиснете x STOP, за да излезете от
режим меню.
За да отмените алармата
Извършете стъпки 1 и 2 от раздел “За да
промените настройките на алармата”. В стъпка
3 изберете “Cancel”, след това натиснете N/
ENT. Извежда се запитване “Cancel Alarm?”
(“Отмяна на алармата?”). Натиснете v или V
на контролния бутон, за да изберете “Execute”,
след това натиснете N/ENT. Алармата ще бъде
отменена и индикаторът за аларма ще изчезне
от прозореца на дисплея.
За да зададете тип на алармата
1Изберете “Alarm” - “Pattern” в менюто, след
това натиснете N/ENT.
2Натиснете v или V на контролния бутон, за
3Натиснете x STOP, за да излезете от режим
меню.
Когато настъпи зададената дата
и час
В зададеното време в прозореца на дисплея
ще се изведе съобщение “Alarm”, а алармата
и избраното съобщение ще се възпроизведат с
избрания тип за алармата.
Когато възпроизвеждането приключи, IC
рекордерът ще спре автоматично. (Когато
типът на алармата е зададен на “Beep&Play”
(“Звуков сигнал и възпроизвеждане”) или “Play”
(“Възпроизвеждане”), IC рекордерът ще спре в
началото на избраното съобщение.
За да слушате същото
съобщение отново
Натиснете N/ENT и същото съобщение ще се
възпроизведе от началото.
За да спрете възпроизвеждането
на алармата
Натиснете който и да е от бутоните без VOL
+/-, докато алармата се чува. Ако функцията
HOLD е активирана, можете да спрете
възпроизвеждането на алармата, като натиснете
който и да е бутон.
PЗабележки
• Можете да задавате само по една аларма на
съобщение.
• Ако часовникът не е сверен или няма записани
съобщения, няма да можете да настроите
алармата.
• Алармата ще прозвучи, дори ако сте задали
“Beep” (“Звуков сигнал”) в положение “OFF” в
менюто (стр. 78).
• Ако времето за включване на алармата
съвпадне със запис, алармата ще прозвучи
след като записът приключи. Когато времето
за алармата настъпи, индикацията “N“ ще
започне да мига.
• Ако времето за включване на алармата
настъпи, докато актуализирате данните,
алармата автоматично ще бъде отменена.
• Ако настъпи времето за възпроизвеждане на
повече от една аларма, само първото
съобщение ще се възпроизведе с аларма.
• Веднъж след като бъде настроена алармата,
тя няма да бъде отменена, дори след като
съобщението се възпроизведе.
• Ако времето за включване на алармата
съвпадне с възпроизвеждането на друго
съобщение с аларма, възпроизвеждането спира
и ще се възпроизведе новото съобщение.
• Ако разделите съобщение с настройка за
аларма, настройката ще остане само за
първата част на разделеното съобщение.
• Ако изтриете съобщението, за което сте задали
включване на алармата, алармата ще бъде
отменена.
51BG
Други операции за възпроизвеждане
да изберете “Beep&Play” (“Звуков сигнал и
възпроизвеждане”), “Beep” (“Звуков сигнал”)
или “Play” (“Възпроизвеждане”), след това
натиснете N/ENT.
Възпроизвеждане посредством други устройства
Запис с друго
оборудване
2Натиснете N/ENT, за да започнете
възпроизвеждане и едновременно с това
настройте свързаното оборудване на режим
запис.
Касетофон и др.
Съобщението от IC рекордера ще бъде
записано на свързаното оборудване.
Жак i (слушалки)
3Натиснете едновременно x STOP на IC
рекордера и на свързаното оборудване, за да
спрете записа.
xSTOP
N/ENT
Можете да записвате звука на IC рекордера с
друго оборудване.
Преди да започнете да записвате, ви
препоръчваме първо да направите пробен запис.
1Свържете жака i (слушалки) на IC рекордера
към входния аудио конектор (стерео минижак)
на другото оборудване, като използвате аудио
свързващ кабел.
52BG
PЗабележка
Възможно е вашият доставчик да не разполага
с някои от описаните по-горе допълнителни
аксесоари. Моля, попитайте доставчика за
по-подробна информация.
Редактиране на съобщения
Изтриване на всички съобщения в дадена папка
3Натиснете v или V на контролния бутон, за да
изберете “Erase All”, след това натиснете N/ENT.
Редактиране на съобщения
4Натиснете v или V на контролния бутон, за
да изберете “Execute”, след това натиснете
N/ENT.
В прозореца на дисплея се извежда
съобщение “Erasing...” (“Изтриване...”) и
всички съобщения в избраната папка ще
бъдат изтрити.
PЗабележка
Ако избраната папка съдържа защитено
съобщение, няма да можете да изтриете това
съобщение.
1Изберете папката, съдържаща съобщенията,
които искате да изтриете, докато IC рекордерът
е в режим стоп.
2Натиснете MENU, за да влезете в режим меню.
Ще се изведе прозорецът на режим меню.
5Натиснете x STOP, за да излезете от режим меню.
За да отмените изтриването
Изберете “Cancel” в стъпка 4, след това натиснете
N/ENT.
53BG
Преместване на съобщение в различна папка
Ще се изведе прозорецът на режим меню.
3Натиснете v или V на контролния бутон,
за да изберете “Move”, след това натиснете
N/ENT.
Съобщението, което сте избрали да бъде
преместено, ще се възпроизведе.
4Натиснете v или V на контролния бутон,
PЗабележка
• Когато за индикатор на папката се изведе
“
”, не можете да премествате
съобщения (стр. 83).
• Не можете да местите изображения в
папка “
”
1Изберете съобщението, което желаете да
преместите.
2Натиснете MENU, за да влезете в режим
меню, докато IC рекордерът е в режим стоп
или възпроизвеждане.
54BG
за да изберете папката, в която желаете
да преместите съобщението, след това
натиснете N/ENT.
Извежда се съобщение “Executing…”
(“Изпълнява се...”) и съобщението се
премества на последно място в избраната
папка.
Когато местите съобщение в друга папка,
оригиналното съобщение в предишната
папка ще бъде изтрито.
Редактиране на съобщения
5Натиснете x STOP, за да излезете от режим меню.
За да отмените преместването на
съобщението
Натиснете x STOP преди стъпка 4.
55BG
Разделяне на съобщение на две
1Натиснете DIVIDE, докато възпроизвеждате
съобщението, което искате да разделите.
Извежда се заглавието на съобщението и
запитване “Divide?” (“Разделяне?”)
2Натиснете v или V на контролния бутон, за
да изберете “Execute”, след това натиснете
N/ENT.
Извежда се съобщение “Dividing...”
(“Разделяне...”), към новата част на
разделеното съобщение се добавя нов номер
и броят на следващите съобщения ще се
увеличи с едно.
Можете да разделяте съобщение по време на
възпроизвеждане така, че то се разделя на две
части и на новата част от разделеното съобщение
се присвоява нов номер. Разделяйки дадено
съобщение, лесно можете да откриете точката,
която искате да възпроизведете, когато правите
дълъг запис - например на заседание. Можете
да разделяте съобщения, докато общият брой
на съобщенията в папката достигне максимално
допустимия брой.
56BG
Съобщение 1
Съобщение 2
Съобщение 3
Съобщението се разделя
Съобщение 1
Съобщение 2 Съобщение 3 Съобщение 4
Броят на съобщенията се увеличава
PЗабележки
• За да разделите съобщение ви е необходимо
свободно място в паметта.
• Когато разделяте съобщение със заглавие и име
на изпълнителя, новата част на съобщението
ще има същото заглавие, име на изпълнителя и
име на файла като предишната.
Редактиране на съобщения
• Не можете да разделяте други съобщения,
освен тези, които са записани с IC рекордера
(MP3/WMA/AAC-LC файлове, прехвърлени от
компютър).
• Веднъж след като разделите дадено
съобщение, не можете да обедините
разделените съобщения с IC рекордера.
• Ако разделите съобщение с настроена аларма,
настройката за алармата остава само за
предишното разделено съобщение.
• Възможно е да не успеете да разделите
съобщение в самото начало или край на
съобщението, поради системни ограничения.
За да възпроизведете
разделеното съобщение
Натиснете . или > на контролния бутон,
за да изведете номера на съобщението, тъй като
разделените съобщения вече имат собствени
номера.
57BG
Слушане на FM радио
Настройване на FM радиостанция
(Само за ICD-UX300F)
1Натиснете MENU, за да влезете в режим меню.
Ще се изведе прозорецът на режим меню.
2Натиснете v или V на контролния бутон, за да
изберете “FM Radio”, след това натиснете N/
ENT.
IC рекордерът преминава в режим FM радио.
Кабелът на слушалките има FM антена, затова
свържете слушалките, когато слушате радио.
PЗабележка
По време на приемане на FM радио не можете
да зареждате батерията.
58BG
3Натиснете v или V на контролния бутон,
за да изберете честотата.
4Натиснете неколкократно . или > на
Превключване между
говорител и слушалки за
извеждане на FM радио
Слушане на FM радио
контролния бутон, за да настроите
радиостанция или натиснете и задръжте .
или > на контролния бутон, докато цифрите
за честотите започнат да се сменят на дисплея.
IC рекордерът автоматично сканира радио
честотите и спира, когато намери станция, която
се приема чисто.
Ако не можете да настроите станция, натиснете
неколкократно . или > на контролния
бутон, за да сменяте честотите стъпка по
стъпка.
Дисплей, когато слушате FM
радио
Индикация FM
Радио честота
Запаметен номер
Чувствителност на приемника
По време на приемане на FM радио или запис на
FM радио можете да превключвате между звука от
говорителя и звука от слушалките, като използвате
менюто.
1По време на приемане на FM радио или запис на
FM радио натиснете MENU, за да влезете в режим
меню, докато слушате FM радио.
Ще се изведе прозорецът на режим меню.
59BG
2Натиснете v или V на контролния бутон,
за да изберете “Audio Output”, след това
натиснете N/ENT.
Промяна на чувствителността
на приемника на FM радиото
3Натиснете v или V на контролния бутон, за
да изберете “Headphones” (“Слушалки”) или
“Speaker” (“Говорител”), след това натиснете
N/ENT.
Когато закупите IC рекордера, извеждането на
звука от FM радиото е зададено в положение
“Headphones” (“Слушалки”).
4Натиснете x STOP, за да излезете от режим
меню.
60BG
Можете да настройвате чувствителността на
приемника, докато слушате FM радио.
1Натиснете MENU, за да влезете в режим
меню, докато слушате FM радио.
Ще се изведе прозорецът на режим меню
2Натиснете v или V на контролния бутон, за
да изберете “DX/LOCAL”, след това натиснете
N/ENT.
Запис на FM радио предавания
xSTOP
zREC/PAUSE
3Натиснете v или V на контролния бутон,
4Натиснете x STOP, за да излезете от режим
меню.
DX
LOCAL
Обикновено избирайте тази
настройка.
Ако има смущения или прекъсване
на FM предаването, причинени от
силно електрическо поле около
излъчващата антена на предаващата
станция и т.н., изберете тази
настройка.
Слушане на FM радио
за да изберете “DX” или “LOCAL”, след това
натиснете N/ENT.
1Настройте станцията, която желаете
да запишете.
2Натиснете z REC/PAUSE, за да започнете
записа.
3Натиснете x STOP, за да спрете записа.
PЗабележка
Изберете “DX”, когато състоянието за приемане на
IC рекордера не е добро, тъй като сигналът е слаб.
61BG
Автоматично запаметяване на FM
радиостанции
2Натиснете v или V на контролния бутон, за да
изберете “Auto Preset”, след това натиснете
N/ENT.
3Натиснете v или V на контролния бутон, за да
изберете “Execute”, след това натиснете N/
ENT.
Можете автоматично да запаметявате до 30
FM радиостанции, като използвате менюто за
запаметяване.
1Натиснете MENU, за да влезете в режим меню,
докато слушате FM радио.
Ще се изведе прозорецът на режим меню.
62BG
IC рекордерът автоматично започва да търси
наличните радио честоти и станциите ще
бъдат запаметени в паметта от най-ниските
към най-високите честоти.
Докато автоматично запаметявате FM
радиостанции, мига номер за запаметяване на
радиостанцията.
За да спрете автоматичното
запаметяване
Натиснете x STOP. Номерата, под които сте
запаметили радиостанции, докато натиснете
бутона x STOP, ще останат в паметта.
Промяна на
чувствителността за
търсене на радиостанции
Слушане на FM радио
Можете да настройвате чувствителността за търсене
на радиостанции, когато ги запаметявате.
1Натиснете MENU, за да влезете в режим меню,
докато слушате FM радио.
Ще се изведе прозорецът на режим меню.
63BG
2Натиснете v или V на контролния бутон,
за да изберете “Scan Sensitivity”, след това
натиснете N/ENT.
3Натиснете v или V на контролния бутон,
за да изберете “High(SCAN H)” (“Висока
чувствителност”) или “Low(SCAN L)”
(“Ниска чувствителност”), след това
натиснете N/ENT.
Когато закупите IC рекордера чувствителността
за сканиране е зададена в положение
“High(SCAN H)” (“Висока чувствителност”).
4Натиснете x STOP, за да излезете от режим меню.
64BG
Ръчно запаметяване на FM радиостанции
2Натиснете N/ENT.
Номерът за запаметяване, честотата и “Set?”
(“Настройка?”) ще се изведат на дисплея.
3Натиснете v или V на контролния бутон, за да
изберете “Execute”, след това натиснете N/
ENT.
Станцията ще се запамети в паметта.
Слушане на FM радио
Можете да запаметявате до 30 FM радиостанции
в паметта на IC рекордера.
1Настройте на станцията, която желаете да
запаметите и я запазете под съответния номер.
Когато станцията, която искате да настроите
не е предварително запаметена, се извежда
индикация “Р- -”. В този случай, можете да я
регистрирате под нов номер.
65BG
Слушане на запаметена радиостанция
IC рекордерът преминава в режим FM радио.
3Натиснете v или V на контролния бутон,
за да изберете номер за запаметяване.
1Натиснете MENU за да влезете в режим
меню, докато IC рекордерът е спрял.
Ще се изведе прозорецът на режим меню.
2Натиснете v или V на контролния бутон,
за да изберете “FM Radio”, след това
натиснете N/ENT.
4Натиснете неколкократно . или > на
контролния бутон, докато се изведе желаният
от вас номер за запаметяване.
Когато натиснете и задържите . или
> на контролния бутон, номерата за
запаметяване се сменят бързо.
5Натиснете x STOP, за да изключите FM
радиото.
66BG
Изтриване на запаметени FM радиостанции
IC рекордерът преминава в режим FM радио.
неколкократно . или > на контролния
бутон, докато се изведе номерът на
радиостанцията, която искате да изтриете.
В някои региони е възможно дисплеят в
прозореца на дисплея да се различава от
действителния.
1Натиснете MENU, за да влезете в режим меню.
Ще се изведе прозорецът на режим меню.
2Натиснете v или V на контролния бутон, за да
изберете “FM Radio”, след това натиснете N/
ENT.
4Натиснете N/ENT.
Номерът на запаметената радиостанция,
честотата и “Erase?” (“Изтриване?”) ще се
изведат на дисплея.
5Натиснете неколкократно v или V на
контролния бутон, за да изберете “Execute”,
след това натиснете N/ENT.
67BG
Слушане на FM радио
3За да настроите станция, натиснете
Номерът за запаметяване ще се промени
на “Р - -”.
68BG
Функция на менюто
Извършване на настройки за менюто
3Натиснете v или V на контролния бутон,
за да изберете настройката, която искате да
зададете, след това натиснете N/ENT.
меню.
Ще се изведе прозорецът на режим меню.
Функция на менюто
1Натиснете MENU, за да влезете в режим
4Натиснете x STOP, за да излезете от режим
меню.
PЗабележка
Ако в рамките на 1 минута не натиснете никой
от бутоните, режимът меню автоматично
се отменя и прозорецът ще се върне към
нормалния дисплей.
2
Натиснете v или V на контролния бутон,
за да изберете елемент от менюто, за който
желаете да извършите настройка, след това
натиснете N/ENT.
За да се върнете към предишния
прозорец
Натиснете . на контролния бутон по време
на режим меню.
За да излезете от режим меню
Натиснете x STOP или MENU.
69BG
Настройки на менюто
Елементи
от менюто
Настройки
Операционен режим
(a : настройката може да бъде направена/
-: настройката не може да бъде направена
Режим
стоп
* Само за ICD-UX300F
70BG
Режим
Режим Режим
Режим запис
възпрозапис FM радио от FM радио
извеждане
Елементи
от менюто
Настройки
Операционен режим
(a : настройката може да бъде направена/
-: настройката не може да бъде направена
Режим
стоп
Режим
Режим Режим
Режим запис
възпрозапис FM радио от FM радио
извеждане
Функция на менюто
* Само за ICD-UX300F
71BG
Елементи от менюто Настройки (*: Първоначална настройка)
Вижте страница
REC Mode
Задава режима на запис
ST*:
Режим на стерео запис с високо качество
STSP:
Режим на стандартен стерео запис
STLP:
Режим на продължителен стерео запис
SP:
Режим на стандартен моно запис
LP:
Режим на продължителен моно запис
28
Mic Sensitivity
Задава чувствителността на микрофона
29
:
S-High
За да записвате звук далеч от IC рекордера или слаб
звук, като например запис, направен в просторна стая.
High
*:
За да записвате звука от нормален разговор или среща,
като например запис, направен в конферентна стая
или по време на интервю.
Low :
За да записвате диктовка с микрофон пред устата
ви, звук близо до IC рекордера или силен звук.
LCF(Low Cut)
72BG
Задава функцията LCF (Филтър за изрязване на
ниските честоти) така, че да бъдат изрязани ниските честоти,
за да се намали виещият шум от вятъра; по този начин ще
можете да запишете съобщението по-чисто.
ON:
Функцията LCF се активира.
OFF*:
Функцията LCF се отменя.
31
Елементи от менюто
Настройки
(*: Първоначална настройка)
Вижте страница
Задава функцията VOR (Гласово активиране на запис).
ON:
Записът започва, когато IC рекордерът засече на звук
и спира на пауза, когато не се чува звук,
предотвратявайки извършването на запис по време на
периоди без звук. Функцията VOR се активира, когато
натиснете z REC/PAUSE.
OFF*:
Функцията VOR не работи.
32
Noise Cut
Задава функцията за изрязване на шума.
ON:
Смущенията от много ниските и високите честоти, които
са извън обхвата на човешкия глас, се намаляват така, че да
можете по-чисто да чувате човешкия глас.y.
OFF*:
Функцията за изрязване на шума не работи.
46
Функция на менюто
VOR
73BG
Елементи от менюто
Effect
Настройки (*: Първоначална настройка)
Вижте страница
Задава в менюто желания от вас ефект за възпроизвеждането.
Pop:
Набляга се на звука от средния регистър, идеален режим
за вокални изпълнения.
Rock:
Подчертава се звука от високия и ниския регистър
за по-мощен звук.
Jazz:
Подчертава се звука от високия регистър за по-жив звук.
Bass1:
Подчертава се басовият звук.
Bass2:
Допълнително се подчертава басовият звук.
Custom:
Можете да създавате ваше персонално ниво на звука
с помощта на 5-лентовия еквалайзер.
EQ.
OFF*:
Функцията за създаване на ефект не работи.
47
PNote
Когато възпроизвеждате съобщения, използвайки вградения
говорител, слушате FM радио или когато функцията за изрязване
на шума е зададена в положение “ON” в менюто, функцията за
създаване на ефект не работи.
Easy Search
74BG
Задава функцията за лесно търсене
ON:
Можете да преминете за около 10 секунди напред, натискайки
> на контролния бутон и да се върнете за около 3 секунди
назад, натискайки . на контролния бутон. Тази функция е
полезна за откриване на желана точка в дълъг запис.
OFF*:
Функцията за лесно търсене не работи. Когато натиснете .
или > на контролния бутон, съобщението ще бъде преместено
напред или назад.
41
Елементи от менюто Настройки (*: Първоначална настройка)
Play Mode
Вижте страница
Задава режима на възпроизвеждане.
1:
Възпроизвежда се едно съобщение.
* Продължително се възпроизвеждат съобщенията
в една папка.
ALL:
Продължително се възпроизвеждат всички съобщения.
1:
Неколкократно се възпроизвежда едно съобщение.
44
Неколкократно се възпроизвеждат съобщенията в една папка.
ALL:
Неколкократно се възпроизвеждат всички съобщения.
Променя режима на дисплея.
Elapsed Time*:
Изминалото време за възпроизвеждане на едно съобщение
Remain Time:
По време на режим стоп или възпроизвеждане указва
оставащото време за възпроизвеждане на съобщението
По време на режим запис указва наличното време за запис
REC Date:
Записаната дата
REC Time:
Записаният час
Функция на менюто
Display
–
75BG
Елементи от менюто
Alarm
Protect
Move
Erase All
76BG
Настройки (*: Първоначална настройка)
Вижте страница
Активира алармата
New*:
За да активирате алармата, изберете “New” и задайте
датата, часа или деня от седмицата за възпроизвеждане
на алармата или изберете тя да се включва ежедневно.
List:
Ще се изведе списък със зададените дати или дните
от седмицата и часа за включване на алармата.
Edit: Можете да промените избраната дата или ден
от седмицата и часа за включване на алармата.
Cancel: Можете да отмените настройката на алармата
за избраната дата или ден от седмицата.
Pattern:
Задава тип за звука на алармата за всички настроени
аларми. Beep&Play*: Избраното съобщение
се възпроизвежда, след като прозвучи алармата.
Beep: Прозвучава само алармата.
Play: Възпроизвежда се само избраното съобщение.
Защитава избраното съобщение от евентуално изтриване,
разделяне или преместване.
Execute:
Защитава избраното съобщение. Ако изберете съобщение,
което вече е защитено, отменете защитата.
Cancel*:
“Set Protection?” (“Активиране на защитата?”) или “Erase
Protection?” (“Отмяна на защитата?”) не се изпълняват.
Избраното съобщение ще бъде преместено в избраната папка.
Преди да се опитате да преместите съобщение, изберете
съобщението, което искате да преместите, след това преминете
към прозореца с менюто.
Ще бъдат изтрити всички съобщения в избраната папка.
Натиснете
за да се върнете към прозореца с папката, преди да
изтриете съобщенията и изберете папката, от която искате да
изтриете всички съобщения, след това преминете към прозореца
с менюто и изберете “Execute”.
49
–
54
53
Елементи от менюто Настройки (*: Първоначална настройка)
Вижте страница
IC рекордерът преминава в режим FM радио
58
Auto Preset**
Автоматично търси наличните честоти.
Станциите ще бъдат запаметени в паметта.
Execute:
Автоматичното запаметяване се активира.
Cancel*:
Автоматичното запаметяване се отменя.
62
DX/LOCAL**
Задава чувствителността на приемника,
докато слушате FM радио.
DX*:
Обикновено избирайте тази настройка.
LOCAL:
Ако има смущения или прекъсване на FM предаването,
причинени от силно електрическо поле около излъчващата
антена на предаващата станция и т.н., изберете тази настройка.
60
Функция на менюто
FM Radio**
PЗабележка
Scan Sensitivity**
Audio Output**
Изберете “DX”, когато състоянието за приемане на IC рекордера
не е добро, тъй като сигналът е слаб.
Задава чувствителността на търсене, когато запаметявате
FM радиостанции.
High(SCAN H)*:
Чувствителността на търсене се задава на висока чувствителност
Low(SCAN L):
Чувствителността на търсене се задава на ниска чувствителност.
По време на приемане на FM радио или запис от FM радио можете
да превключвате между звука от говорителя и звука от слушалките.
Headphones*:
Звукът се извежда през слушалките.
Speaker:
Звукът се извежда през говорителя (говорителите).
63
59
**Само за ICD-UX300F
77BG
Елементи от менюто
Настройки (*: Първоначална настройка)
Вижте страница
Detail Menu
Date&Time
Сверява часовника, като последователно настройва
годината, месеца, деня, часа и минутите.
13
Time Display
Задава дисплея за извеждане на часовника.
12-Hour:
(12-часова система):12:00АМ = полунощ, 12:00РМ = обяд
24-Hour*:
24-Hour (24-часова система)*:0:00 = полунощ, 12:00 = обяд
–
Beep
Определя дали да прозвучи звуков сигнал или не.
ON*:
Ще прозвучи звуков сигнал, който указва,
че дадена операция е приета или че има грешка.
OFF:
Няма да прозвучи звуков сигнал.
–
PЗабележка
Алармата ще прозвучи, дори ако сте задали “Beep” в положение
“OFF” в менюто.
LED
Включва или изключва индикатора за извършване
на операция по време на работа.
ON*:
По време на запис или възпроизвеждане индикаторът
за извършване на операция свети или мига.
OFF:
Индикаторът за извършване на операция не свети и не
мига, дори по време на работа.
PЗабележка
Когато IC рекордерът е свързан към компютър,
индикаторът за извършване на операция свети или мига,
дори ако “LED” е зададен в положение “OFF”.
78BG
–
Елементи от менюто
Backlight
Language
Настройки (*: Първоначална настройка)
Вижте страница
Включва или изключва задното осветяване
в прозореца на дисплея.
ON*:
Задното осветяване в прозореца на дисплея
свети за около 10 секунди.
OFF:
Задното осветяване в прозореца на дисплея не свети,
дори по време на работа.
Определя езика, който да бъде използван за извеждане
на съобщенията, менютата, имената на папките,
файловете и т.н. file names, etc.
–
15
Deutsch (Немски), English (Английски), Español (Испански),
Français (Френски), Italiano (Италиански), Русский (Руски).
Определя дали батерията да бъде заредена посредством
USB връзка или не.
ON*:
Батерията ще бъде заредена.
OFF:
Батерията няма да бъде заредена.
Функция на менюто
USB Charge
9
PЗабележка
Ако използвате USB променливотоков адаптер (не е приложен),
за да включите IC рекордера в контакта, ще можете да заредите
батерията, независимо от тази настройка.
Auto Power Off Ако IC рекордерът е включен и бъде оставен
за определен от вас период от време, той автоматично
ще се изключи след изтичане на това време.
5min:
IC рекордерът ще се изключи след около 5 минути.
10min*:
IC рекордерът ще се изключи след около 10 минути.
30min:
IC рекордерът ще се изключи след около 30 минути.
60min:
IC рекордерът ще се изключи след около 60 минути.
–
79BG
Елементи от менюто Настройки (*: Първоначална настройка)
Избира външния вход за запис, който е свързан
към жака m (микрофон).
MIC IN*:
Изберете това, когато записвате съобщения
с помощта на външен микрофон.
Audio IN:
Изберете това, когато правите записи с помощта
на друго оборудване.
SYNC REC
Когато е зададена настройка “ON”, IC рекордерът преминава
в режим пауза на записа, ако в рамките на 2 секунди не бъде
засечен звук и започва отново записа като ново съобщение,
когато засече звук.
ON:
Функцията за синхронизиран запис се активира.
OFF*:
Функцията за синхронизиран запис се отменя.
37
Format
Задава форматирането на устройството.
Execute:
Извежда се съобщение “Formatting...” (“Форматиране...”)
и устройството ще се форматира.
Cancel*:
Устройството няма да се форматира.
–
PЗабележки
• Използвайте функцията за форматиране на IC рекордера,
за да форматирате паметта.
• Когато паметта бъде форматирана, всички данни,
запаметени в IC рекордера, ще бъдат изтрити.
Веднъж след като изтриете паметта, няма да можете
да възобновите изтритите данни.
80BG
Вижте страница
Select Input
36, 37
Използване на вашия компютър
Използване на IC рекордера с компютър
Когато IC рекордерът бъде свързан към
компютър, той се разпознава от компютъра и
така можете да прехвърляте данни между двете
устройства.
Изисквания към системата
на вашия компютър
Вижте раздела “Системни изисквания” на
стр. 97.
Използване на вашия компютър
Копиране на съобщения от IC
рекордера и запаметяването им
на компютър (стр. 85)
Можете да копирате съобщенията, записани на IC
рекордера, за да ги запаметите.
Копиране на музикални файлове от
вашия компютър на IC рекордера и
възпроизвеждането им (стр. 86)
Когато свържете IC рекордера към вашия
компютър, можете да копирате MP3/WMA/
AAC-LC файлове, запаметени на компютъра
посредством извършването на простичката
операция привлачване и пускане. Можете също
така да възпроизвеждате копираните файлове.
Използване на IC рекордера
като USB памет - функция за
съхранение на данни (стр. 89)
Можете временно да съхранявате на IC
рекордера изображения или текст, запаметени на
компютъра.
81BG
Свързване на IC рекордера
към вашия компютър
Компютър
IC рекордерът се разпознава от компютъра
веднага, след като бъде направена връзката.
Докато IC рекордерът е свързан към компютъра, в
прозореца на дисплея на IC рекордера се извежда
съобщение “Connecting” (“Свързване”).
Ако не можете директно да пъхнете USB
конектора на IC рекордера в USB порта на
компютъра, използвайте приложения USB
свързващ кабел.
IC рекордер
Към USB порта
1Преместете USB плъзгача на гърба на IC
рекордера по посока на стрелката и пъхнете
USB конектора в USB порта на включения
компютър.
2Уверете се, че IC рекордерът е разпознат
правилно.
На екрана от операционна система Windows
отворете “My Computer” или “Computer” и се
уверете, че “IC RECORDER” е разпознат.
На екрана от операционна система Macintosh
се уверете, че устройството “IC RECORDER” е
изведено на десктопа.
82BG
USB свързващ кабел
(приложен)
PЗабележки
• Ако свържете повече от две USB устройства
към вашия компютър, не е гарантирано, че те
ще работят правилно.
• Използването на този IC рекордер с USB
хъб или USB свързващ кабел, различен от
приложения, не е гарантирано.
• Възможно е да възникне неизправност в
зависимост от USB устройствата, ако те са
свързани едновременно.
• Преди да свържете IC рекордера към
компютъра, се уверете, че сте поставили
батерия в IC рекордера.
• Препоръчително е да разкачите IC рекордера
от компютъра, ако няма да използвате
устройството във връзка с компютъра.
Структура на папките и
файловете
Ако свържете IC рекордера към вашия компютър,
ще можете да видите структурата на папките и
файловете на екрана на компютъра.
“IC RECORDER”
Папка за съобщенията,
записани с IC рекордера
Използване на вашия компютър
Папка, прехвърлена от
вашия компютър
83BG
Папките и файловете се извеждат на екрана на
компютъра, както е показано.
Индикаторите за папката в прозореца на дисплея
на IC рекордера са следните:
Папка за съобщенията, записани с IC
рекордера (Те вече са направени, когато
закупите IC рекордера.)
: Папка, прехвърлена от компютър (Те се
извеждат, когато се прехвърлят музикални
файлове от компютър.)
z Съвети
• Можете да променяте името на папката,
заглавието, името на изпълнителя и/или името
на файла с помощта на компютър.
• Заглавието или името на изпълнителя и т.н.,
регистрирани в музикалните файлове, могат
да бъдат изведени на IC рекордера. Това е
полезно, ако въведете ID3 информация с
помощта на софтуера, който използвате за
създаване на музикалните файлове на вашия
компютър.
• Можете да изведете информацията
последователно, като натиснете v или V на
контролния бутон (стр. 87).
PЗабележка
С IC рекордера можете да записвате съобщения,
които да разпределите в рамките на 10 папки
(FOLDER01-10).
*1 Името на папката, в която са запаметени
музикалните файлове ще се изведе на IC
рекордера такова, каквото е, така че ще е
удобно, ако предварително зададете лесно за
запомняне име на папката.
Папките, показани на илюстрацията, са с
примерни имена.
*2 IC рекордерът може да разпознава до 8 нива
на папки, копирани на IC рекордера.
*3 Ако копирате отделно музикални файлове, те
се групират в “No Folder” (“Няма папка”).
84BG
PЗабележки
• Не можете за копирате 511 или повече
папки (с изключение на папките VOICE)
или файлове в главната директория, която се
намира непосредствено под “IC RECORDER”
на компютъра. Причина за това са системните
ограничения (Само за ICD-UX200).
• Ако няма регистрирано заглавие или име на
изпълнител, ще се изведе съобщение “Unknown” (“Непознат”).
Копиране на съобщения от IC рекордера и
запаметяването им на компютър
z За да копирате съобщение или
папка (Привлачване и пускане)
Използване на вашия компютър
Можете да запазвате съобщения или папки, като
ги копирате от IC рекордера на вашия компютър.
1Свържете IC рекордера към вашия
компютър (стр. 82).
2Копирайте съобщенията или папките,
които искате да запаметите на вашия
компютър.
Привлачете и копирайте съобщенията или
папките, които желаете от “IC RECORDER”
върху диска на вашия компютър.
1 Щракнете и задръжте,
2 привлачете,
3 след това пуснете.
3Разкачете IC рекордера от вашия компютър
(стр. 92).
Ако искате да създадете CD, използвайте
достъпен в търговската мрежа софтуер
за запис на CD, софтуера за запис на CD,
инсталиран на вашия компютър или Windows
Media Player.
За подробности относно начина на работа със
софтуера за запис на CD или Windows Media
Player, вижте инструкциите за експлоатация
на софтуера или се свържете с съответните
производители.
85BG
Копиране на музикални файлове от вашия
компютър на IC рекордера и възпроизвеждането им
Копиране на музикален файл от
вашия компютър на IC рекордера
(привлачване и пускане)
1Свържете IC рекордера към вашия компютър
(стр. 82).
Можете да копирате музикални или други
аудио файлове (MP3/WMA/AAC-LC*) от вашия
компютър на IC рекордера, като ги привлачите и
пуснете, след което можете да ги възпроизведете
на IC рекордера.
Можете да създавате MP3/WMA/AAC-LC
файлове, като използвате софтуера, инсталиран
на вашия компютър.
* Вижте раздел “Технически характеристики”
(стр. 97) за повече информация относно
файловите формати, които можете да
възпроизвеждате с IC рекордера.
2Копирайте папката, в която са запаметени
музикалните файлове на IC рекордера.
На екрана от операционна система Windows
използвайте Explorer, а на екрана от операционна
система Macintosh използвайте Finder, за да
привлачите и пуснете папката върху IC рекордера.
IC рекордерът може да разпознава до 500 папки. В
една папка можете да копирате до 999 файла или
общо 5000 файла.
3Разкачете IC рекордера от вашия компютър (стр. 92).
4Натиснете
.
5 Натиснете v или V на контролния бутон,
за да изберете папката ( ), в която са
запаметени музикалните файлове, след това
натиснете > на контролния бутон.
86BG
6Натиснете v или V на контролния бутон,
за да изберете музикалния файл, който
искате да възпроизведете.
7Натиснете N/ENT, за да започнете
възпроизвеждане.
Дисплей при възпроизвеждане на
музикален файл
Натиснете v или V на контролния бутон, за да
прегледате информацията за музикалния файл
по време на възпроизвеждането му.
8Натиснете x STOP, за да спрете
възпроизвеждане.
48 kbps128 kbps 256 kbps
ICDUX200
89 часа
15 мин.
(1338
записа)
33 часа
25 мин.
(501 записа)
16 часа
40 мин.
(250 записа)
ICDUX300/
UX300F
178 часа
40 мин.
(2680
записа)
67 часа
(1005
записа)
33 часа
25 мин.
(501 записа)
Използване на вашия компютър
Максималното време за възпроизвеждане
(записи*), когато възпроизвеждате музикални
файлове с IC рекордера, е както следва.
: Име на папката
: Заглавие
: Име на изпълнителя
: Име на файла
* В случаите, когато на IC рекордера се
прехвърлят МР3 файлове с продължителност
от по 4 минути всеки.
z Съвет
Можете да промените името на папката,
заглавието, името на изпълнителя и/или
името на файла с помощта на компютър.
PЗабележка
Ако прехвърляте музикални файлове с вашия
компютър, е възможно тези файлове да не
могат да се копират подред, поради системни
ограничения. Ако копирате музикални файлове
от вашия компютър на IC рекордера един по
един, можете да изведете и да възпроизведете
музикалните файлове в реда, в който са
копирани.
87BG
Слушане на музикалните
файлове
Избор на режим на
възпроизвеждане
В менюто можете да изберете режима
на възпроизвеждане, като например
възпроизвеждане на един музикален
файл, продължително възпроизвеждане
на музикалните файлове в една папка,
продължително възпроизвеждане на всички
музикални файлове, повторно възпроизвеждане
на един музикален файл, повторно
възпроизвеждане на музикалните файлове в
една папка и повторно възпроизвеждане на
всички музикални файлове.
За подробности вижте стр. 44.
Регулиране на скоростта за
възпроизвеждане - функция DPC
(Цифрово управление на нивото)
В менюто можете да регулирате скоростта
за възпроизвеждане между +100% и -50% от
нормалната скорост. Когато съобщенията са
записани като WMA/AAC-LC файлове, можете
да регулирате скоростта за възпроизвеждане
между 0% и -50%.
За подробности вижте стр. 42.
88BG
Избор на звуков ефект
В менюто можете да изрязвате
шума или да задавате ефект, като
например “Pop”, “Rock”, “Jazz”,
“Bass1”, “Bass2” или “Custom” за
възпроизвеждането.
За подробности вижте стр. 46 и 47.
Възпроизвеждане на
съобщение в желано време с
аларма
Можете да започнете възпроизвеждане на
избрано съобщение в желано от вас време.
За подробности вижте стр. 49.
Използване на IC рекордера като USB памет функция за съхранение на данни
Когато IC рекордерът е свързан към вашия компютър директно или посредством USB свързващ кабел,
запазените на компютъра изображения или текст, както и съобщенията или файловете, записани с IC
рекордера могат временно да бъдат запаметени на IC рекордера. Вашият компютър трябва да отговаря на
определени системни изисквания, за да използвате IC рекордера като USB памет.
За подробности относно системните изисквания вижте стр. 97.
Използване на вашия компютър
89BG
Използване на софтуера за разпознаване на гласа
Когато имате инсталиран на вашия компютър
софтуер за разпознаване на гласа (не е приложен),
ще можете да транскрибирате съобщение в
текстови файл.
Представяне на софтуера
за разпознаване на гласа
Dragon NaturallySpeaking е софтуер за
разпознаване на речта, който ви позволява да
разпознавате и да записвате вашия глас като
съобщение, което да превръщате в текстови файл.
За подробности относно Dragon NaturallySpeaking
вижте инструкциите за експлоатация на софтуера.
За информация относно използването на
Dragon NaturallySpeaking вижте документацията,
приложена към софтуера.
За най-новата версия и информация относно
наличността на Dragon NaturallySpeaking във
всеки регион, моля, вижте следната интернет
страница: http://www.nuance.com
PЗабележки
• Можете да използвате функцията за
транскрибиране на съобщение само ако имате
инсталиран софтуер Dragon NaturallySpeaking
Select или Professional Edition (не е приложен)
на вашия компютър. За да инсталирате Dragon
NaturallySpeaking, вашият компютър трябва да
90BG
отговаря на определени системни изисквания.
• Можете да превръщате следните съобщения,
запаметени на вашия IC рекордер или
компютър;
Съобщения, записани в
- ST, STSP, STLP или SP режим (МР3 файлове)
- 44.1/16/11 kHz 16-bit WAV/AAC-LC файлове,
запаметени на вашия компютър
• Не можете да транскрибирате съобщение, на
което има записани гласовете на повече от
един човек.
Създаване на потребителски
файл, адаптиран към вашия
записан глас (Training Тренировка)
Какво е “Training” (Тренировка)?
Преди да можете да транскрибирате записаните
съобщения посредством софтуера Dragon
NaturallySpeaking, е необходимо първо да
създадете потребителски файл, специално
адаптиран към звука на вашия записан глас.
Тази процедура се нарича “тренировка”. Когато
тренировката завърши, Dragon NaturallySpeaking
създава потребителски гласов файл, съдържащ
информация за вашия записан глас.
• Вижте инструкциите за експлоатация или
помощния файл на Dragon NaturallySpeaking, тъй като някои части от тренировката са
същите като тези, които се изискват за директна
диктовка на компютъра с помощта на комплект
микрофон със слушалка.
• Хванете здраво IC рекордера и
започнете записа.
Дръжте IC рекордера така, че микрофонът да
бъде на разстояние 2 cm - 3 cm от ъгъла на
устата ви, а не директно пред нея. Това свежда
до минимум звука от дишането ви в записите
и осигурява възможност за максимално точно
разпознаване на гласа.
PЗабележка
Съвети относно използването
на IC рекордера
Когато транскрибирате съобщения, записани с
IC рекордера, следните съвети ще ви помогнат да
постигнете максимална точност при разпознаване
на гласа.
Избягвайте да правите записи на шумни места,
като например на метро станция, за да можете
да постигнете максимално точно разпознаване
на гласа.
• Задайте “REC Mode” в положение
“ST”, “STSP”, “STLP” или “SP” в
менюто.
Когато създавате потребителски гласов файл
(тренировка), задайте “REC Mode” на режима,
който обикновено използвате за софтуера за
разпознаване на гласа.
91BG
Използване на вашия компютър
• Дори и вече да сте създали потребителски
гласов файл с комплект микрофон със слушалка,
е необходимо да създадете отделен гласов файл
за IC рекордера, за да постигнете по- точни
резултати при разпознаване на гласа.
• Задайте “Mic Sensitivity” в положение
“Low ” в менюто.
Разкачване на IC рекордера от компютъра
Следвайте описаните по-долу процедури; в
противен случай е възможно данните да бъдат
повредени.
1Уверете се, че индикаторът за извършване
на операция не свети.
2Извършете следната операция на вашия
компютър.
На екрана от операционна система Windows
щракнете с ляв бутон върху иконката в
долната част на десктопа на компютъра.
t Щракнете с ляв бутон върху “Safely remove
USB Mass Storage Device” (“Внимателно
извадете USB устройството за съхранение на
данни”).
Възможно е иконката да е различна за
различните операционни системи.
На екрана от операционна система Macintosh
привлачете “IC RECORDER” на десктопа
върху “Trash” и го пуснете там.
За подробности относно разкачването на
IC рекордера от вашия компютър, вижте
инструкциите за експлоатация на вашия
компютър.
92BG
3Уверете се, че дисплеят на IC рекордера е
изгаснал.
4Разкачете IC рекордера от USB порта на
компютъра и преместете USB плъзгача по
посока на стрелката, за да приберете USB
конектора.
Допълнителна информация
Използване на USB променливотоковия адаптер
(не е приложен)
USB конектор на IC рекордера
1Включете USB променливотоковия адаптер
(не е приложен) в контакта.
USB
променливотоков
адаптер
(не е приложен)
За зареждане на напълно изтощена батерия са
необходими около 3 часа и 30 минути.*1
PЗабележка
Възможно е вашият доставчик да не разполага
с някои от допълнителните аксесоари.
Моля, попитайте доставчика за по-подробна
информация.
и свържете IC рекордера към USB
променливотоковия адаптер.
Докато батерията се зарежда, се извежда
анимация на индикатора за оставащ заряд.
Сега вече можете да използвате IC рекордера,
докато сменяте батерията.
* Това е приблизителното време, необходимо за
зареждане от напълно разредена до напълно
заредена батерия при стайна температура. То
може да варира в зависимост от оставащия
заряд и състоянието на батерията. Може да е
нужно и повече време, ако температурата на
батерията е ниска или ако я зареждате, докато
прехвърляте данни на IC рекордера.
93BG
Допълнителна информация
Можете да заредите акумулаторната батерия, като
включите IC рекордера в контакта посредством
AC-U50A USB променливотоков адаптер (не е
приложен).
Можете да зареждате батерията, докато
използвате IC рекордера, така че това е полезно,
когато искате да правите записи продължително
време. Когато използвате IC рекордера за първи
път или ако не сте го използвали известно време,
заредете батерията продължително, докато се
изведе индикация “
”.
2Преместете USB плъзгача на IC рекордера
Изключване на IC рекордера
от контакта
Следвайте описаните по-долу процедури; в
противен случай, ако IC рекордерът съдържа
файлове с данни, е възможно те да бъдат
повредени или да не могат да се възпроизведат.
1Ако записвате или възпроизвеждате
съобщение, натиснете x STOP, за да поставите
IC рекордера в режим стоп.
2Уверете се, че индикаторът за извършване
на операция не свети.
3Разкачете IC рекордера от USB
променливотоковия адаптер, след това
изключете USB променливотоковия адаптер
от контакта.
PЗабележки
• По време на запис (индикаторът за извършване
на операция свети или мига в червено)
или обработка на данни (индикаторът за
извършване на операция мига в оранжево)
- IC рекордерът не трябва да бъде свързван или
разкачван от USB променливотоковия адаптер,
който е включен в контакта.
- USB променливотоковият адаптер, свързан
към IC рекордера, не трябва да бъде включван
или изключван от контакта.
Ако извършите някое от гореописаните неща,
е възможно да повредите данните. Ако сте
94BG
задали на IC рекордера да обработва голямо
количество данни, е възможно началният
прозорец да се изведе за продължително
време. Това не е неизправност на IC рекордера.
Изчакайте, докато началният дисплей изчезне
от прозореца на дисплея.
• Докато използвате USB променливотоковия
адаптер (не е приложен), индикаторът за
оставащ заряд на батерията не се извежда в
прозореца на дисплея.
Предпазни мерки
Захранване
Работете с устройството само с 1.5 V или 1.2 V
DC захранване. Използвайте една акумулаторна
батерия NH-AAA или една алкална батерия
LR03 (размер AAA).
Безопасност
Не работете с устройството, докато шофирате,
карате велосипед или управлявате каквото и да е
моторно превозно средство.
- В условия, където може да се изпотите. Ако
докоснете устройството с влажни ръце или
ако го сложите в джоба на потни дрехи, то
може да се намокри.
• Възможно е да усетите болка в ушите си,
ако използвате слушалките, когато въздухът в
заобикалящата ви среда е много сух. Причина
за това не е неизправност в слушалките, а
статичното електричество, акумулирано във
вашето тяло. Можете да намалите статичното
електричество, ако носите дрехи от
несинтетични материи, които предотвратяват
натрупването на статично електричество.
Шум
• Не оставяйте устройството в близост до
източници на топлина или на места, които са
изложени на директна слънчева светлина, прах
или механични вибрации.
• Ако в устройството попадне твърд предмет
или течност, извадете батерията и го проверете
в квалифициран сервиз преди да работите
отново с него.
• Внимавайте да не разлеете вода върху
устройството. То не е водоустойчиво. Особено
внимавайте в следните случаи.
- Ако носите устройството в джоба си, докато
ползвате банята и т.н.
- Когато се навеждате, е възможно
устройството да падне във водата и да се
намокри.
- Когато използвате устройството на места,
където то е изложено на дъжд, сняг или влага.
• Когато поставите устройството близо до
източник на захранване, флуоресцентна лампа
или мобилен телефон по време на запис или
възпроизвеждане, е възможно да се чуе шум.
• Когато търкате или драскате с пръст по
устройството по време на запис, шумът може
да се запише.
95BG
Допълнителна информация
Работа
Поддръжка
За да почистите външната част на
устройството, използвайте меко парче плат,
леко навлажнено с вода. Не използвайте
алкохол, бензин или разредител.
Ако имате въпроси или проблеми, свързани с
устройството, моля, консултирайте се с найблизкия сервиз на Sony.
Препоръки за запазване на
данните
За да предотвратите потенциален риск от
загуба на данни, причинена от случайно
извършване на операция или повреда
на IC рекордера, ви препоръчваме да
запазите копие на записаните съобщения на
касетофон, компютър и др.
96BG
Технически
характеристики
PЗабележки
Системни изисквания
Операционна система:
Хардуер:
- Порт: USB порт
- Звукова карта: съвместима с всяка от
поддържаните операционни системи Microsoft® Windows®.
PЗабележка
• Следните системи не се поддържат:
- Операционни системи, различни
от описаните вляво.
- Сглобен от потребителя компютър
или операционни системи
- Обновени операционни системи
- Компютър с няколко операционни системи.
- Компютър с няколко монитора.
97BG
Допълнителна информация
– Windows Vista® Ultimate Service Pack 1 или
по-нова версия
- Windows Vista® Business Service Pack 1 или
по-нова версия
- Windows Vista® Home Premium Service Pack 1
или по-нова версия
- Windows Vista® Home Basic Service Pack 1 или
по-нова версия
- Windows® XP Media Center Edition 2005 Service
Pack 3 или по-нова версия
- Windows® XP Media Center Edition 2004 Service
Pack 3 или по-нова версия
- Windows® XP Media Center Edition Service Pack
3 или по-нова версия
- Windows® XP Professional Service Pack 3 или
по-нова версия
- Windows® XP Home Edition Service Pack 3 или
по-нова версия
- Windows® 2000 Professional Service Pack 4 или
по-нова версия
- Mac OS X (v10.2.8-v10.5)
- Предварително инсталирана
• Работата не е гарантирана, ако използвате
друга операционна система, освен описаните
вляво операционни системи (Windows® 98
или Linux).
• Не се поддържат 64 bit версии на Windows®
XP.
• За информация относно най-новата версия
и съвместимостта с вашата операционна
система, моля, посетете интернет страницата
за техническа поддръжка на IC рекордера:
http://support.sony-europe.com/DNA
Когато използвате Windows®
2000 Professional
Инсталирайте програмата, като използвате
“SonyRecorder_Driver.exe” в IC рекордера.
Дизайн и технически
характеристики
*1
Битрейт и семплиращи честоти*2 на
WMA файловете
Битрейт: 32 kbps - 192 kbps*3, VBR
Семплиращи честоти: 44.1 kHz
*2
IC рекордер
Капацитет (Достъпен за потребителя
капацитет)
ICD-UX200: 2GB
(прибл. 1.79 GB =1,928,822,784 байта)
ICD-UX300/UX300F: 4 GB
(прибл. 3.59 GB = 3,860,922,368 байта)
Част от обема на паметта се използва като зона
за управление.
Честотен диапазон
• ST: 40 Hz - 20,000 Hz
• STSP: 40 Hz - 15,000 Hz
• STLP: 60 Hz - 7,500 Hz
• SP: 60 Hz - 10,000 Hz
• LP: 60 Hz - 3,400 Hz
Не се поддържа възпроизвеждането на МР3
файлове, записани с IC рекордера. Не се
поддържат всички кодеци.
*3
WMA Ver. 8 Class2A е съвместима, въпреки
това обаче, MBR (Множествен битрейт),
Lossless, Professional и Voice не се поддържат.
Този IC рекордер не може да възпроизвежда
DRM защитено съдържание. Не се поддържат
всички кодеци.
Функцията за подмяна на шума не се
поддържа, поради което възпроизвеждането
представлява опростено възпроизвеждане с 32
kbps битрейт.
Битрейт и семплиращи честоти на
AAC-LC файловете*4
Битрейт: 16 kbps - 320 kbps, VBR
Семплиращи честоти:
11.025/12/16/22.05/24/32/44.1/48 kHz
*4
Не се поддържат всички кодеци.
FM радио
Битрейт и семплиращи честоти на
MP3 файловете*1
Честотен диапазон 87.50 MHz - 108.00 MHz
Битрейт: 32 kbps - 320 kbps, VBR
Семплиращи честоти:
16/22.05/24/32/44.1/48 kHz
Антена
98BG
IF 150 kHz
Кабелна антена на стерео слушалките
Общи
Тегло (JEITA)*5
Говорител
Прибл. 58 g включително NH-AAA
акумулаторната батерия
Прибл. 16 mm в диаметър
*5
Входове/Изходи
• Жак за микрофон (минижак, стерео)
- вход за външно захранване, минимално
входно ниво 0.9 mV, при микрофон с импеданс
3 килоома или по-нисък
• Жак за слушалки (минижак, стерео)
- изход за 8 - 300 ома слушалки
• USB конектор
- Високоскоростен USB съвместим
От +100% до –50% (МР3)
От 0% до -50% (WMA/AAC-LC)
Изходна мощност
90 mW
Изисквания към захранването
Една акумулаторна батерия NH-AAA
(приложена): 1.2 V DC
Една алкална батерия LR03 (размер AAA) (не е
приложена): 1.5 V DC
Приложени аксесоари
Вижте стр. 7.
Допълнителни аксесоари
Активен говорител SRS-M50
Микрофон с електронни кондензатори ECMCS10, ECM-CZ10, ECM-DS70P, ECM-DS30P,
ECM-TL1
Акумулаторна батерия NH-AAA-B2K
USB променливотоков адаптер AC-U50A.
Зарядно за батерията BCG-34HSKA
Възможно е вашият доставчик да не разполага
с някои от описаните по-горе допълнителни
аксесоари. Моля, попитайте доставчика за поподробна информация.
Дизайнът и техническите характеристики
подлежат на промяна без предупреждение.
Работна температура
От 5°C до 35°C
Размери (ш/в/д) (без издадените части
и бутоните) (JEITA)*5
36.6 mm x 98.5 mm x 14.6 mm
99BG
Допълнителна информация
Контрол на скоростта на
възпроизвеждане (DPC)
Измерена стойност по стандарт на JEITA
(Japan Electronics and Information Technology
Industries Association - Японска асоциация за
електроника и информационни технологии)
Максимално време за запис*6*7
Максималното време за запис на всички папки е следното.
ST режим
STSP режим
STLP режим SP режим
LP режим
ICD-UX200
22 ч.
15 мин.
33 ч.
25 мин.
89 ч.
15 мин.
133 ч.
55 мин.
535 ч.
45 мин.
ICD-UX300/
UX300F
44 ч.
40 мин.
67 ч.
178 ч.
40 мин.
268 ч.
5 мин.
1,072 ч.
25 мин.
(ч.: часове/мин.: минути)
Когато смятате да правите продължителен запис дълго време, е възможно да се наложи да смените
батерията с нова по средата на записа. За подробности относно живота на батерията, вижте стр. 101.
*7
Максималното време за запис е различно, ако записвате съобщения в смесен режим на запис.
*6
100BG
Живот на батерията*1
Когато използвате акумулаторна батерия NH-AAA на Sony
Режим на
запис
STSP*3
STLP*4
SP*5
LP*6
Прибл. 11 ч.
30 мин.
Прибл. 14 ч.
Прибл. 12 ч.
Прибл. 14 ч.
30 мин.
ВъзпроПрибл. 20 ч.
извеждане*7
през говорителя
Прибл. 20 ч.
30 мин.
Прибл. 22 ч.
Прибл. 21 ч.
30 мин.
Прибл. 21 ч.
Прибл. 20 ч.
30 мин.
Възпроизвеждане с
употреба на
слушалките
Прибл. 42 ч.
Прибл. 43 ч.
30 мин.
Прибл. 49 ч.
30 мин.
Прибл. 50 ч.
Прибл. 53 ч.
30 мин.
Прибл. 43 ч.
30 мин.
Прибл. 3 ч.
Прибл. 4 ч.
30 мин.
Прибл. 4 ч.
Прибл. 4 ч.
Прибл. 5 ч.
-
Запис
Прибл. 11 ч.
30 мин.
Музикален
файл
(128 kbps/
44.1 kHz)
-
FM приемане: Прибл. 6 ч.
(ч.: часове/мин.: минути)
Когато използвате алкална батерия LR03 (SG) (размер ААА) на Sony
Режим на
запис
Запис
ST*2
Прибл. 11 ч.
ВъзпроПрибл. 26 ч.
извеждане*7
30 мин.
през говорителя
STSP*3
STLP*4
SP*5
LP*6
Прибл. 12 ч.
Прибл. 15 ч.
Прибл. 12 ч.
30 мин.
Прибл. 15 ч.
Прибл. 27 ч.
30 мин.
Прибл. 29 ч.
Прибл. 28 ч.
30 мин.
Прибл. 30 ч.
Музикален
файл
(128 kbps/
44.1 kHz)
-
Прибл. 27 ч.
30 мин.
101BG
Допълнителна информация
FM запис
ST*2
Режим на
запис
ST*2
Възпроизвеждане през
слушалки
Прибл. 63 ч.
FM запис
Прибл. 3 ч.
STSP*3
STLP*4
SP*5
LP*6
Музикален
файл
(128 kbps/
44.1 kHz)
Прибл. 67 ч.
Прибл. 75 ч.
30 мин.
Прибл. 75 ч.
Прибл. 83 ч.
Прибл. 67 ч.
Прибл. 4 ч.
Прибл. 4 ч.
Прибл. 4 ч.
Прибл. 5 ч.
-
30 мин.
FM приемане: Прибл. 7 ч. 30 мин.
(ч.: часове/мин.: минути)
* Животът на батерията е измерен с опити при употребата на собствени методи на Sony. Възможно
е животът на батерията да бъде по-кратък в зависимост от начина, по който работите с IC рекордера.
*2 ST: Режим на стерео запис с високо качество.
*3 STSP: Режим на стандартен стерео запис
*4 STLP: Режим на продължителен стерео запис
*5 SP: Режим на стандартен моно запис
*6 LP: Режим на продължителен моно запис
*7 Когато възпроизвеждате музика през вътрешния говорител с ниво на силата на звука, зададено
на степен 15.
1
102BG
Отстраняване на проблеми
Отстраняване на проблеми
Преди да отнесете устройството за поправка, проверете следното. Ако проблемът продължава и след
като извършите долуописаните операции, консултирайте се с най-близкия сервиз на Sony.
Моля, имайте предвид, че е възможно записаните съобщения да бъдат изтрити по време на сервиза
или ремонтната дейност.
Начин на отстраняване
IC рекордерът не може да
бъде изключен.
• Плъзнете ключа HOLD/POWER по посока на “POWER” за повече от 2
секунди, докато IC рекордерът е спрял (стр. 12).
IC рекордерът не може да
бъде включен.
• Захранването на IC рекордера е изключено. Плъзнете ключа HOLD/
POWER по посока на “POWER” за повече от 1 секунда (стр. 12).
IC рекордерът се изключва
автоматично.
• Когато оставите IC рекордера без да извършвате никаква операция
за известно време, ще се активира функцията за автоматично
изключване на захранването. (Когато закупите IC рекордера,
продължителността на времето, преди автоматичното изключване на
захранването, е зададено на “10 мин.”.) В менюто можете да избирате
продължителността на времето, преди автоматичното изключване на
захранването (стр. 79).
Дисплеят не изчезва. Дисплеят • Отстранете защитното фолио от прозореца на дисплея, преди да
използвате IC рекордера.
се извежда неясно.
IC рекордерът не работи.
• Батерията е поставена, но не е спазен поляритетът (стр. 9).
• Батерията е изтощена (стр. 11).
• Захранването на IC рекордера е изключено. Плъзнете ключа HOLD/
POWER по посока на “POWER” за повече от 1 секунда (стр. 12).
• Активирана е функцията HOLD. Плъзнете ключа HOLD/POWER
към центъра (стр. 17).
От говорителя не се извежда
звук.
• Звукът е намален докрай (стр. 22).
• Включени са слушалките (стр. 41).
• Когато слушате FM радио, “Audio Output” (“Извеждане на звука”)
е задава в положение “Headphones” (“Слушалки”). Задайте го в
положение “Speaker” (“Говорител”) (стр. 59).
103BG
Отстраняване на проблеми
Симптом
Симптом
Начин на отстраняване
От говорителя се извежда
звук, дори когато сте
включили слушалки.
• Ако не свържете слушалките здраво по време на възпроизвеждане,
е възможно от говорителя да се изведе звук. Изключете слушалките и
ги свържете плътно докрай.
• Когато слушате FM радио, “Audio Output” (“Извеждане на звука”)
се задава в положение “Headphones” (“Слушалки”). Задайте го в
положение “Speaker” (“Говорител”) (стр. 59).
Индикаторът за извършване
на операция не светва.
• “LED” е зададен в положение “OFF”. Изведете менюто и задайте
“LED” в положение “ON” (стр. 78).
Извежда се съобщение
• Паметта е пълна. Изтрийте някои съобщения (стр. 26) или изтрийте
“Memory Full” и не можете да всички съобщения, след като ги прехвърлите на компютъра.
започнете записа.
Извежда се съобщение “File • В избраната папка
са записани 99 съобщения или общо 990
Full” и не можете да работите
съобщения (когато имате 10 папки). Следователно не можете да
с IC рекордера.
записвате повече съобщения или да ги премествате. Изтрийте някои
съобщения (стр. 26) или изтрийте всички съобщения, след като ги
прехвърлите на компютъра.
Записът прекъсва.
• Активирана е функцията VOR. Задайте “VOR” в положение “OFF”
в менюто (стр. 32).
Чува се шум
• Когато търкате или драскате с пръст по устройството по време на
запис, шумът може да се запише.
• IC рекордерът е поставен близо до източник на захранване,
флуоресцентна лампа или мобилен телефон по време на запис или
възпроизвеждане.
• Щекерът на свързания микрофон е бил замърсен по време на
запис. Почистете го.
• Щекерът на слушалките е замърсен. Почистете го.
Нивото на записа е ниско.
• “Mic Sensitivity” е зададена в положение “Low ”.
• Изведете менюто и задайте “Mic Sensitivity” в положение
“High
” или “S-High
” (стр. 29).
104BG
Начин на отстраняване
Функцията VOR не работи
• Активирана е функцията за синхронизиран запис (стр. 37). Задайте
“SYNC REC” в положение “OFF” в менюто (стр. 80).
• По време на запис от FM радио, функцията VOR не работи.
Не можете да
разделите съобщение.
• За да разделите съобщение, ви е необходимо свободно място в
паметта.
• Ако в една папка са записани 99 съобщения, няма да можете да
разделите съобщение в същата папка. В избраната папка
са
записани 99 съобщения. Изтрийте някои съобщения (стр. 26) или
изтрийте всички съобщения, след като ги прехвърлите на компютъра.
• Активирана е функцията за синхронизиран запис (стр. 37). Задайте
“SYNC REC” в положение “OFF” в менюто (стр. 80).
• Възможно е да не успеете да разделите съобщение в самото начало
или край на съобщението, поради системни ограничения.
• Не можете да разделяте или премествате други съобщения, освен
онези, които са записани с IC рекордера (MP3/WMA/AAC-LC файл,
прехвърлен от компютър).
• Ако често разделяте дадено съобщение, е възможно устройството да
не може повече да раздели това съобщение.
Когато записвате от друго
оборудване, нивото на
входния сигнал е прекалено
силно или не е достатъчно
силно.
• Свържете жака за слушалки на другото оборудване към жака
m (микрофон) на IC рекордера и регулирайте силата на звука на
свързаното към IC рекордера оборудване.
Скоростта за
възпроизвеждане е твърде
бърза или твърде бавна.
• Скоростта за възпроизвеждане се регулира чрез DPC. Плъзнете ключа
DPC (SPEED CTRL) в положение “OFF” или натиснете v или V на
контролния бутон, за да регулирате отново скоростта чрез DPC (стр.
42).
Извежда се индикация “--:--” • Не сте сверили часовника (стр. 13).
На дисплея REC Date се
извежда индикация
“--y--m--d” или ” --:--”.
• Датата на записа няма да се изведе, ако сте записали съобщението,
когато часовникът не е бил сверен.
105BG
Отстраняване на проблеми
Симптом
Симптом
Начин на отстраняване
В режим меню се извеждат
по-малко елементи на
менюто.
• Изведените елементи на менюто са различни, в зависимост от
операционните режими (режим стоп, режим възпроизвеждане,
режим запис и режим приемане на FM радио) (стр. 70).
Животът на батерията е
кратък.
• Животът на батерията на стр. 101 е измерен при възпроизвеждане с
ниво на силата на звука, зададено на степен 15. Възможно е животът
на батерията да бъде по-кратък в зависимост от начина, по който
работите с IC рекордера.
В батерията не е останал
заряд, след като сте я
оставили в IC рекордера
дълго време, без да го
използвате.
• Дори ако не използвате IC рекордера, батерията се изтощава
малко. В този случай животът на батерията варира в зависимост
от влажността или други условия на околната среда. Ако не
възнамерявате да използвате IC рекордера за дълъг период от време,
се препоръчва да изключвате захранването (стр. 12) или да извадите
батерията. Освен това, ако зададете “Auto Power Off” на кратък
период от време в менюто (стр. 79), ще предотвратите изтощаване
на батерията, ако забравите да изключите IC рекордера.
В батерията няма
заряд, когато разкачите
IC рекордера от USB
променливотоковия адаптер,
след като сте оставили
устройството свързано дълго
време напълно заредено.
• Веднъж след като батерията бъде напълно заредена, зарядът й не се
изразходва автоматично, дори и да оставите IC рекордера, свързан към
USB променливотоковия адаптер. Можете да използвате IC рекордера,
докато е свързан към USB променливотоковия адаптер, но го заредете
отново, след като го разкачите.
Индикаторът за зареждане
не се извежда.
• Не използвате акумулаторна батерия или използвате друг вид батерия,
а не акумулаторна (алкална батерия, магнезиева батерия и др.)
• Поставили сте акумулаторната батерия с обърнат поляритет.
• “USB Charge” от “Detail Menu” е зададено в положение “OFF” в
менюто. За да заредите батериите посредством вашия компютър,
задайте го в положение “ON.”
• Когато възпроизвеждате съобщения през вградения говорител или
когато слушате FM радио, не можете да зареждате батерията.
106BG
Начин на отстраняване
Индикаторът за зареждане
изчезва по средата на
зареждането.
• Поставили сте акумулаторна батерия, различна от NH-AAA или друг
вид батерия, а не акумулаторна (алкална батерия, магнезиева батерия
и др.)
• Акумулаторната батерия не е изправна.
• Когато възпроизвеждате съобщения през вградения говорител или
когато слушате FM радио, не можете да зареждате батерията.
На дисплея мига индикация
“
” или “
” вместо
индикатора за оставащ заряд
на батерията.
• Температурата на околната среда е извън обхвата за зареждане.
Зареждайте батериите при температура на околната среда от 5°C
до 35°C.
Живота на акумулаторната
батерия е кратко.
• IC рекордерът не е използван от известно време. Заредете и
изразходвайте заряда на акумулаторната батерия няколко пъти с
помощта на IC рекордера.
• Сменете старата с нова акумулаторна батерия. Използвате
акумулаторната батерия в среда, където температурата е под 5°С.
Зареждайте батерията в среда, където температурата е в рамките на
5°С – 35°С.
• Индикаторът за оставащ заряд на батерията се извежда за кратко
време, но акумулаторната батерия не е заредена напълно. Нужни
са около 3 часа и 30 минути, за да се зареди напълно изтощената
батерия.
Променена настройка в
менюто не функционира.
• Ако сте извадили батерията малко след като сте променили
настройката, е възможно тя да не функционира.
107BG
Отстраняване на проблеми
Симптом
Симптом
Начин на отстраняване
Не можете да заредите
• Когато свържете IC рекордера към компютър, който не е включен,
батерията, когато свържете IC батерията няма да се зареди.
рекордера към компютъра.
• Дори ако компютърът е включен, но е в режим на ограничена
работа (готовност или сън), няма да можете да заредите батерията.
• “USB Charge” или “Detail Menu” са зададени в положение “OFF” в
менюто. За да заредите батерията с вашия компютър, задайте ги в
положение “ON”.
• Разкачете IC рекордера от компютъра, след което отново го
свържете.
• Работата с устройството не е гарантирана, ако използвате
системни изисквания, различни от описаните на стр. 97.
• Не можете да зареждате батерията, докато слушате FM радио.
Когато слушате радио, звукът • Батерията е изтощена. Сменете батерията с нова (стр. 9).
е слаб или е с ниско качество. • Преместете устройството далеч от телевизора.
Картината на вашия
телевизор е нестабилна.
• Ако слушате FM програма близо до телевизор с вътрешна антена,
преместете IC рекордера далеч от телевизора.
Не можете да приемате FM
радиостанции или се чува
силен шум.
• Слушалките не са свързани (кабелът на слушалките представлява FM
антена).
• Свържете слушалките към жака -- (слушалки) и разпънете кабела на
слушалките.
• “DX/LOCAL” е зададен в положение “LOCAL”. Задайте го в
положение “DX” (стр. 77).
Не можете да запаметявате
FM радиостанция.
• Вече сте запаметили 30 FM радиостанции. Изтрийте нежеланите
станции, които сте запаметили (стр. 67).
• “Scan Sensitivity” е зададена в положение “Low(SCAN L)”. Задайте
я в положение “High(SCAN H)” (стр. 77).
Отнема дълго време,
докато IC рекордерът
стартира.
• Ако сте задали на IC рекордера да обработва голямо количество
данни, е възможно да отнеме повече време, докато IC рекордерът
стартира. Изчакайте, докато началният дисплей изчезне.
108BG
Начин на отстраняване
IC рекордерът не работи
правилно.
• Извадете батерията и я поставете отново (стр. 9).
IC рекордерът не работи.
• Вероятно сте форматирали паметта на IC рекордера с помощта на
компютър. Използвайте форматиращата функция на IC рекордера, за
да форматирате паметта (стр. 80).
Компютърът ви не
разпознава IC рекордера.
Папка/файл не може да
бъде прехвърлена от
вашия компютър.
• Разкачете IC рекордера от компютъра и го свържете отново.
• Не използвайте USB хъб или USB удължител, различен от
приложения USB свързващ кабел. Свържете IC рекордера директно
към компютъра или използвайте приложения USB свързващ кабел.
• Работата с устройството не е гарантирана, ако използвате системни
изисквания, различни от описаните на стр. 97.
• В зависимост от разположението на USB порта, е възможно IC
рекордерът да не може да бъде разпознат. Ако това се случи,
използвайте друг порт.
Файлът, който е прехвърлен
от вашия компютър, не
може да бъде разпознат.
• Възможно е форматът на файла да се различава от онези, които
могат да бъдат възпроизвеждани с IC рекордера (MP3/WMA/AACLC файл).
Компютърът не може да
стартира.
• Ако рестартирате компютъра, докато устройството е свързано
към него, е възможно компютърът да блокира или да не може
да стартира правилно. Разкачете устройството от компютъра и
отново рестартирайте компютъра.
109BG
Отстраняване на проблеми
Симптом
Съобщения за грешки
Съобщение за грешка
Причина/Начин на отстраняване
Low Battery Level
• Не можете да форматирате паметта или да изтриете всички файлове в
дадена папка, поради недостатъчен заряд на батерията. Пригответе си
нова батерия, за да смените старата.
Low Battery
• Батерията е изтощена. Сменете старата батерия с нова. Или заредете
акумулаторната батерия или сменете старата акумулаторна батерия
с нова.
Memory Full
• Оставащият капацитет в паметта на IC рекордера е недостатъчен.
Изтрийте някои съобщения преди да записвате.
File Full
• Когато вече има 99 съобщения в избраната папка или общият брой
на файловете, запаметени на IC рекордера достигне максималния, не
можете да записвате ново съобщение. Изтрийте някои съобщения,
преди да записвате съобщение.
File Damaged
• Не можете да възпроизвеждате или да редактирате съобщения, защото
данните в избрания файл са повредени.
Format Error
• IC рекордерът не може да бъде включен с помощта на компютъра,
защото липсва копие на контролния файл, необходим за работата му.
Форматирайте IC рекордера, като използвате форматиращата функция
в менюто.
Process Error
• IC рекордерът няма достъп до паметта. Извадете и поставете отново
батерията.
• Запазете резервно копие на вашите данни и форматирайте IC
рекордера с помощта на менюто.
Set Date&Time
• Сверете часовника, иначе няма да можете да настроите алармата.
No File
• В избраната папка няма съобщения. Поради това не можете да
премествате съобщение или да настройвате алармата и т.н.
110BG
Причина/
Начин на отстраняване
• Избраното съобщение вече е зададено за възпроизвеждане с аларма.
Изберете друго съобщение.
• Настроили сте алармата да възпроизведе съобщение на дата и в час, които
вече са зададени за друго съобщение. Променете настройката на алармата.
Past Date/Time
• Настроили сте алармата за час, който вече е минал. Проверете го и задайте
правилна дата и час.
No Setting
• Ако не сте настроили алармата, списъкът с алармите няма да се изведе.
Задайте настройка на алармата за “New”.
Settings are Full
• Можете да задавате до 30 аларми. Отменете нежеланите аларми.
• Когато в паметта на IC рекордера има вече запаметени 30 FM
радиостанции, не можете да запаметявате нова FM радиостанция.
File Protected
• Избраното съобщение е защитено и вече е “Reading only” файл. Не можете
да го изтриете. Отменете защитата на IC рекордера или отменете “Read
only” на вашия компютър, за да редактирате съобщението с помощта на
IC рекордера.
Unknown Data
• Данните са във файлов формат, който IC рекордерът не поддържа. IC
рекордерът поддържа MP3 файлове (.mp3), WMA файлове (.wma), AAC-LC
файлове (.m4a). Вижте раздел “Дизайн и технически характеристики” на
стр. 98.
• Не можете да възпроизвеждате файлове със защитени авторски права
Invalid Operation
• Не можете да премествате или да разделяте съобщение, тъй като
съществува друга папка, съдържаща файлове със същото име. Променете
имената на файловете.
• Съобщението в папката
не може да бъде преместено или разделено.
• Не можете да разделяте съобщения, които не са записани с IC рекордера.
New Message
• Максималният възможен размер на записаното съобщение/музикален
файл е 1 GB. Когато размерът на записаното съобщение/музикален файл
надхвърли максималния допустим размер, записът, който надхвърля този
размер, се запаметява като ново съобщение.
111BG
Отстраняване на проблеми
Already Set
Съобщение за грешка
Причина/Начин на отстраняване
Change Folder
• Ако в папката
няма MP3 файлове, в прозореца на дисплея
не се извеждат папки, следователно настройката за папки ще
бъде променена.
System Error
• Възникнала е системна грешка, различна от описаните погоре. Извадете батерията и я поставете отново.
Invalid when Noise Cut
is ON
• Когато “Noise Cut” е зададено в положение “ON” в менюто,
настройката на “Effect” не работи. Отменете настройката за
изрязване на шума.
112BG
Системни ограничения
IC рекордерът има някои системни ограничения. Проблеми като описаните по-долу не са
неизправности на IC рекордера.
Причина/Начин на отстраняване
Не можете да записвате
съобщения до максималното
време за запис.
• Ако записвате съобщения, като смесвате режими ST, STSP, STLP, SP
и LP, времето за запис варира от максималното за режим на запис ST
до максималното за режим на запис LP.
• Сборът от цифрите на брояча (изминало време за запис) и
оставащото време за запис може да е по-малък от максималното
време за запис на IC рекордера.
Не можете да извеждате или
възпроизвеждате музикални
файлове по ред.
• Ако сте прехвърляли музикални файлове с помощта на компютър,
е възможно те да не се копират по реда на прехвърлянето, поради
системните ограничения. Ако копирате музикалните файлове от
компютъра на IC рекордера един по един, ще можете да извеждате и
възпроизвеждате музикалните файлове в реда, в който са копирани.
Съобщение/музикален файл
се разделя автоматично.
• Съобщението/музикалният файл е достигнал максималния
допустим размер (1 GB), поради това то автоматично се разделя.
Не можете да въвеждате
символи в долен регистър.
• В зависимост от комбинацията на символите, използвани за името
на папката, създадена на вашия компютър, тези символи може да се
сменят с главни.
• Използван е символ, който не може да бъде изведен на IC рекордера.
Вместо името на папка,
заглавие, името на изпълнител С помощта на компютър сменете този символ с такъв, който може да
или името на файл се извежда се изведе на IC рекордера.
индикация “s”.
Не можете да определите
крайната точка В.
• Не можете да определяте крайната точка В, преди да сте задали
началната точка А.
Когато задавате повторно
възпроизвеждане А-В,
зададените позиции се
изместват малко.
• В зависимост от файловете, е възможно зададените позиции да се
изместят.
113BG
Отстраняване на проблеми
Симптом
Упътване за прозореца на дисплея
Дисплей, когато устройството е
спряло или записва
C Индикация за оставащото време за запис
Извежда оставащото време за запис в
часове, минути и секунди.
Ако има повече от 10 часа оставащо време,
то се извежда в часове.
Ако има повече от 10 минути и по-малко
от 10 часа оставащо време, то се извежда в
часове и минути.
Ако има по-малко от 10 минути оставащо
време, то се извежда в минути и секунди.
D Индикатор за операционния режим
В зависимост от текущия операционен
режим извежда следното
A Изминало време/Оставащо време/
Индикация за датата и часа на записа
B
(
)Име на папката/
Заглавие
на съобщението/
Име на изпълнителя/
Индикация за името на файла
Натиснете v или V на контролния бутон,
за да изведете последователно името на
папката, заглавието на съобщението, името
на изпълнителя и името на файла.
114BG
: стоп
: възпроизвеждане
: запис
: готовност за запис/пауза на
записа
: запис с функцията VOR
: пауза на записа с функцията
VOR (мига)
Ако натиснете z REC/PAUSE,
за да поставите на пауза записа,
когато “VOR” е зададена в
положение “ON” в менюто, ще
мига само “
”.
: Синхронизиран запис
: Мига, докато
синхронизираният запис е
поставен на пауза.
: прослушване/бързо
превъртане назад, отметка/
бързо превъртане напред
: продължително превъртане
назад/напред
E Индикатор за режима на запис
: Режим на стандартен стерео
запис с високо качество
: Режим на стандартен стерео
запис
: Режим на продължителен
стерео запис
: Режим на стандартен моно
запис
: Режим на продължителен
моно запис
Когато файлът е прехвърлен от
компютър, извежда следното.
: Прехвърлени MP3 файлове
: Прехвърлени WMA файлове
: Прехвърлени AAC-LC файлове
Когато IC рекордерът не може да
получи информация за режима на
запис, извежда следното.
F Номер на избраното съобщение/Общ брой
на съобщенията в папката
G Индикатор за чувствителността на
микрофонаr
Извежда чувствителността на микрофона
: Записът се извършва със
следващо по степен високо ниво
на запис.
: Записът се извършва с високо
ниво на запис.
: Записът се извършва с ниско
ниво на запис.
H Индикатор за защита
Извежда се, когато е зададена защита за
определено съобщение.
I Индикатор за алармата
Извежда се, когато е зададена аларма за
определено съобщение.
J Индикатор LCF (Филтър за изрязване на
ниските честоти)
Извежда се, когато “LCF(Low Cut)” е
зададен в положение “ON” в менюто.
K Индикатор за батерията
Когато се използва суха батерия,
индикаторът показва оставащият заряд на
батерията.
Докато зареждате акумулаторната батерия,
се извежда анимация.
115BG
Отстраняване на проблеми
Извежда режима на запис, зададен с
помощта на менюто, когато IC рекордерът
е в режим стоп и текущия режим на
запис, когато IC рекордерът е в режим
възпроизвеждане или запис.
: Непознат
Дисплей по време на
възпроизвеждане
Дисплей, когато слушате FM радио
(Само за ICD-UX300F)
L Изрязване на шума/Ефект
Извежда настройката на “Noise Cut”
или “Effect” в менюто.
: Noise Cut
: Pop
: Rock
: Jazz
: Bass1
: Bass2
: Custom
M Повторно възпроизвеждане
: Извежда се, когато едно и
също съобщение се възпроизвежда
неколкократно.
: Извежда се, когато съобщенията
в една папка се възпроизвеждат
неколкократно.
: Извежда се, когато всички
съобщения се възпроизвеждат
неколкократно.
116BG
N FM индикатор
O Радио честота
P Номер за запаметяване
Q Чувствителност на приемника
: LOCAL
: DX
Азбучен указател
ST.............................................. 29, 70, 72, 100, 101
A-Z
STSP..........................................29, 70, 72, 100, 101
AAC-LC файлове.................................................98
USB променливотоков адаптер..........................93
A-B Repeat.............................................................45
USB памет............................................................89
Cue/Review............................................................ 41
VOR (Гласово активиране на запис)......32, 70, 73
DPC (Цифрово управление на нивото)..............42
WMA файлове......................................................98
Easy Search...............................................41, 70, 74
Erase all.................................................................53
FM радио
DX/LOCAL........................................60, 70, 77
Автоматично запаметяване..............62, 70, 77
Извеждане на звука...........................59, 71, 77
STLP..........................................29, 70, 72, 100, 101
А-Я
Акумулаторна батерия.................................. 9, 101
Аларма......................................................49, 70, 76
Алкална батерия................................................101
Вградени микрофони..........................................19
Време за запис...................................................100
Слушане на FM радио......................58, 70, 77
Възпроизвеждане.......................................... 22, 41
Чувствителност на търсене..............63, 71, 77
Живот на батерията...........................................101
HOLD....................................................................17
Запис...............................................................18, 28
HOLD/POWER ключ.....................................12, 17
Запис от друго оборудване.................................37
LCF (Филтър за изрязване на ниските честоти)...
...................................................................31, 70, 72
Запис от телефон.................................................37
LP...............................................29, 70, 72, 100, 101
МР3 файлове........................................................98
SP...............................................29, 70, 72, 100, 101
Запис с външен микрофон..................................36
Запис с друго оборудване...................................52
Зареждане на батерията........................................9
117BG
Избор на звуков ефект.............................47, 70, 74
Language..................................................71, 79
Изрязване на шума..................................46, 70, 73
LCF (Low Cut).........................................70, 72
Изтриване.............................................................26
LED..........................................................71, 78
Индикатор за оставащ заряд на батерията........11
Making settings..............................................69
Копиране на музикални файлове.......................86
Menu settings.................................................70
Копиране на съобщения.....................................85
Mic Sensitivity.........................................70, 72
Меню
Move........................................................70, 76
Alarm........................................................70, 76
Noise Cut..................................................70, 73
Audio Output............................................71, 77
Play Mode................................................70, 75
Auto Power Off........................................71, 79
Protect......................................................70, 76
Auto Preset...............................................70, 77
REC Mode................................................70, 72
Backlight..................................................71, 79
Scan Sensitivity........................................71, 77
Beep......................................................... 71, 78
Select Input..............................................71, 80
Date&Time...............................................71, 78
SYNC REC..............................................71, 80
Detail Menu..............................................71, 78
Time Display............................................71, 78
Display......................................................70, 75
USB Charge.............................................71, 79
DX/LOCAL..............................................70, 77
VOR.........................................................70, 73
Easy Search..............................................70, 74
Настройка на езика.................................15, 71, 79
Effect........................................................70, 74
Описание на частите и бутоните
Erase All...................................................70, 76
Задна част........................................................8
FM Radio.................................................70, 77
Предна част.....................................................8
Format......................................................71, 80
Прозорец на дисплея..................................114
118BG
Отстраняване на проблеми............................... 103
Папка...................................................18, 22, 54, 83
Поддръжка............................................................96
Поставяне на записа на пауза.............................20
Предпазни мерки..................................................95
Преместване на съобщение.....................54, 70, 76
Прослушване........................................................20
Разделяне на съобщение................................34, 56
Регулиране на силата на звука......................23, 34
Редактиране на съобщения.................................53
Режими на възпроизвеждане..................44, 70, 75
Режим на запис.........................................28, 70, 72
Сверяване на часовника......................................13
Свързване на IC рекордера към вашия
компютър..............................................................82
Синхронизиран запис..............................38, 71, 80
Системни ограничения......................................113
Следене на записа................................................34
Софтуер за разпознаване на гласа......................90
Съобщения за грешка........................................110
Технически характеристики................................97
Чувствителност на микрофона...............29, 70, 72
Шум.......................................................................95
119BG
Търговски марки
• Microsoft, Windows, Windows Vista и Windows Media
са запазени търговски марки или търговски марки на
Microsoft Corporation в САЩ и/или други държави.
• Apple, Macintosh и Mac OS са търговски марки на
Apple Inc., запазени в САЩ и други държави.
• Nuance, логото Nuance, Dragon, Dragon
NaturallySpeaking и RealSpeak са търговски
марки и/или запазени търговски марки на Nuance
Communications, Inc. и/или нейните клонове в САЩ и/
или други държави.
• Аудио кодиращата технология и патенти MPEG Layer-3
са лицензирани от Fraunhofer IIS и Thomson.
Всички останали търговски марки и запазени търговски
марки принадлежат на техните съответни собственици.
Освен това, TM и ® не се използват навсякъде в това
ръководство.
120BG
121BG
BG
Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди (Приложимо за
страните от Европейския съюз и други европейски страни, използващи
система за разделно събиране на отпадъци)
Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че този продукт
не трябва да се третира като домашен отпадък. Вместо това, той трябва да бъде
предаден в съответните пунктове за рециклиране на електрически и електронни
уреди. Изхвърляйки този продукт на правилното място, вие предотвратявате
потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които
в противен случай могат да се случат при неправилното изхвърляне на продукта.
Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на естествените
ресурси. За подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля,
свържете се с местния градски офис, службата за изхвърляне на отпадъци или с
магазина, от който сте закупили продукта.
Download PDF

advertising