Sony | ICD-UX512 | Sony ICD-UX512 ICD-UX512 3-в-1 стерео гласов рекордер, музикален плейър и USB Кратко ръководство за работа и настройка

BG
RO
Разучаване на диктофона
1. Включване.
4. Записване.
1 Вкарайте батерията, съблюдавайки
1
правилния поляритет.
2 Включете захранването.
1
за повече от 1 секунда
За да изключите диктофона, плъзнете
превключвателя HOLD/POWER по посока на “POWER”
и го задръжте в тази позиция за повече от 2 секунди.
IC Recorder
 За да изключите режима HOLD, плъзнете
2. Настройване на дата и час.
ICD-UX512/UX513F
Декларация за потребителите:
информацията по-долу е приложима
единствено за оборудване, продавано в
страните, които прилагат директивите на ЕС
Производителят на този продукт е Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Упълномощеният представител
за EMC (електромагнитна съвместимост) и
техническа безопасност на продукта е Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Germany. За въпроси, свързани
със сервиза и гаранцията, моля обърнете се
към адресите в съответните сервизни или
гаранционни документи.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не подлагайте батериите на прекомерно
високи температури (например, не ги
излагайте на слънце и не ги поставяйте
близо до огън) за продължително време.
НОМИНАЛНА СИЛА НА ТОКА: 800 mA
2
1
1
2
1 Натиснете  или , за да зададете
годината, месеца, деня, часа и
минутата в този ред, след което
натиснете /ENT.
1 Натиснете REC/PAUSE.
Диктофонът започва да записва, а индикаторът
за операция светва в червено.
 Можете да спрете записването на пауза, като
натиснете REC/PAUSE. Натиснете повторно
REC/PAUSE, за да възобновите записването.
записването.
Диктофонът спира да записва, а индикаторът за
операция мига в оранжево.
5. Слушане.
1 Натиснете /ENT.
3
2
1
Диктофонът започва да възпроизвежда запис, а
индикаторът за операция светва в зелено.
Избор на памет/раздел/папка/файл
Можете да изберете раздел или папка, в
които да записвате файлове. Можете също
така да укажете файл от избраната папка,
който да бъде възпроизведен или изтрит.
1 Изберете раздел.
 Натиснете бутона , за да се покаже
прозорецът за избор на папка.
 Натиснете , след което с
помощта на бутоните  и 
изберете раздел.
(Глас): Зона за запис, използва се за
управление на файлове, записани с
диктофона.
(Музика): Зона за възпроизвеждане,
използва се за управление на музикални
файлове, прехвърлени от компютъра.
4 С помощта на бутоните  и  изберете
езика, който искате да се използва,
след което натиснете /ENT.

(Разделът (FM радио) е наличен
само в ICD-UX513F.)
5 Натиснете STOP.
2 Изберете папка.
Натиснете , за да преминете към
избрания раздел, след което изберете
папка с помощта на бутоните  и .
Вж. подробна информация за всички
операции в PDF файла с инструкциите за
експлоатация, копиран на компютъра ви.
помощта на бутона VOL –/+.
3 Натиснете STOP, за да спрете
възпроизвеждането.
1 Натиснете ERASE.
1
2
2
На дисплея се показва “Erase?” и избраният
за изтриване файл се възпроизвежда за
потвърждение.
2 Изберете “Execute” с помощта на
бутона  или , след което натиснете
/ENT.
На дисплея се показва “Erasing…”, докато
избраният файл се изтрива.
Можете да избирате най-подходящите
настройки за различните елементи от менюто
за записване съобразно условията на запис.
За намаляване на околния шум с цел
подобряване на звука при възпроизвеждане.
T-MARK
DPC (SPEED
CTRL)
T-MARK
За добавяне на маркери, задаващи начална
точка, при запис или възпроизвеждане на файл.
DPC (SPEED CTRL)
За регулиране на скоростта на възпроизвеждане.
MENU/
NOISE CUT
MENU
За настройване на разнообразни елементи
от менюто REC Mode, Mic Sensitivity и др.
FM радио*
За настройване и записване на FM
радиостанции с помощта на менюто.
Можете да запаметявате радиостанции за
по-лесно настройване, както и да променяте
настройките за приемане.
3 Изберете файл.
Натиснете , за да преминете към
избраната папка, след което изберете
даден файл с помощта на бутоните  и .
* само за ICD-UX513F
Sound Organizer (софтуерно
приложение за PC**)
Копиране на инструкциите за
експлоатация на компютър
С помощта на Sound Organizer и компютър
може да се извършват много операции.
Можете да импортирате файлове, записани
с диктофона, в Sound Organizer, където да
ги редактирате. Можете да импортирате
музикални файлове от CD или подкаст
файлове, които да прехвърлите на
диктофона. Също така можете да записвате
компактдискове с музика по ваш вкус.
инструкциите за експлоатация
от папката “Instructions” на
локалния диск на компютъра си.
Веднъж изтрити, файловете не може да се възстановят.
Избор на шаблонни настройки
NOISE CUT
3 Плъзнете и пуснете файловете с
3. Избор на език на менюто.
1 Натиснете MENU.
5
2 Натиснете , натиснете  или , за
2
да изберете , след което натиснете
2, 3, 4
/ENT.
1
3 Натиснете  или , за да изберете
“Language”, след което натиснете
2, 3, 4
(Подкаст): Зона за възпроизвеждане,
използва се за управление на подкаст
файлове, прехвърлени от компютъра.
(Вградена памет) или
(Външна
памет): Активната памет. Можете да
превключвате между вградената памет
и външната такава (карта с памет).
По-специални функции
2 Регулирайте силата на звука с
6. Изтриване.
/ENT.
Калъф за носене (1)
 Акумулаторна батерия NH-AAA (размер AAA) (1)
 Калъф за батерия (1)
 Инструкции за експлоатация (Съхраняват се във вградената памет)
уверете, че режимът HOLD е изключен, като плъзнете
превключвателя HOLD/POWER в централна позиция.
2 Натиснете STOP, за да спрете
Индикатор
за операция
Поздравления! Вече настроихте диктофона си и направихте първия си запис с него. Нека
преминем още едно ниво нагоре. Следват някои полезни функции и информация как да
използвате пълния потенциал на диктофона.
2 Натиснете STOP.
Проверка на доставените елементи.
Цифров диктофон (1)
 Стерео слушалки (1)
 Удължителен USB кабел (1)
 Приложен софтуер, Sound Organizer (CD-ROM) (1)
1
превключвателя HOLD/POWER в централна позиция.
© 2011 Sony Corporation
Printed in China

Индикатор
за операция
2
4-273-965-91(1)
За да предотвратите увреждане
на слуха ви, не слушайте
продължително време при
твърде увеличен звук.
 Преди да започнете да оперирате с диктофона, се
За защита срещу неволно опериране (HOLD)
Ръководство за бърз старт
Добре дошли във вашия нов цифров
диктофон от Sony!
Това ръководство за бърз старт представя
основните операции, които може да се
извършат с диктофона.
Прочетете го внимателно. Пожелаваме
ви да се насладите на работата с вашия
диктофон от Sony.
Какво да правите след това
Инструкциите за експлоатация,
разясняващи всички операции и функции
с диктофона, се съхраняват като PDF файл
във вградената му памет.
 Инструкциите за експлоатация може също
така да бъдат изтеглени от страницата за
поддръжка на Sony: http://support.sony-europe.com/DNA
1 Свържете цифровия диктофон
към компютъра.
2 Отворете папката “Instructions”
на компютъра.
За Windows: Щракнете върху [Моят компютър] или [Компютър] –
[IC RECORDER] – [Instructions].
За Macintosh: Щракнете върху [IC RECORDER] на работния плот –
[Instructions].
Имената на файловете с инструкции за
експлоатация са както следва:
Име на продукт_език_версия.pdf (напр.
ICD-UX512_UX513F_English_11.pdf )
4 Разкачете цифровия диктофон
от компютъра.
 За да прочетете инструкциите за
експлоатация, щракнете двукратно върху PDF
файла, който желаете да отворите.
** само за Windows
Предпазни мерки
По отношение на електричеството
Използвайте само 1,2 V или 1,5 V DC.
Използвайте една акумулаторна батерия
NH-AAA или една алкална батерия LR03
(размер AAA).
По отношение на безопасността
Не използвайте устройството, докато
шофирате, карате велосипед или
управлявате друго моторно превозно
средство.
По отношение на боравенето с устройството
 Не оставяйте устройството в близост до
топлинни източници или на директна
слънчева светлина, нито на места,
изложени на прекомерно количество
прах или на механични удари.

Ако в устройството попадне течност
или твърда субстанция, извадете
батериите и предайте устройството
на квалифициран техник, преди да
използвате отново уреда.
Ако имате каквито и да било въпроси или
проблеми с устройството, се обърнете
към най-близкия представител на Sony.
RO
BG
Să încercăm noul reportofon digital
1. Porniţi aparatul.
Cum trebuie procedat în continuare
4. Înregistraţi.
1 Introduceţi o baterie, respectând
1
 Înainte de a începe să utilizaţi reportofonul digital,
polaritatea.
Indicator de
funcţionare
2 Porniţi aparatul.
1
1
pentru mai mult de 1 secundă
2
Pentru a opri, glisaţi comutatorul HOLD/POWER în
direcţia textului „POWER” timp de peste 2 secunde.
IC Recorder
 Pentru a scoate reportofonul digital din starea HOLD,
glisaţi comutatorul HOLD/POWER spre centru.
Bine aţi venit la noul dvs. reportofon
digital Sony!
Acesta este Ghidul de pornire rapidă, care vă
oferă instrucţiuni privind operaţiile de bază
ale reportofonului digital.
Vă rugăm să-l citiţi cu atenţie. Sperăm că veţi
utiliza cu plăcere noul dvs. reportofon digital
Sony.
Pentru a evita posibila
deteriorare a auzului, nu
ascultaţi la volum ridicat pe
perioade de timp îndelungate.
Notificare pentru clienţi: informaţiile
următoare sunt aplicabile numai
echipamentelor comercializate în ţările
care aplică directivele UE
Producătorul acestui aparat este: Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japonia. Reprezentantul autorizat
pentru compatibilitatea electromagnetică si
conformitatea electrosecurităţii produselor
este : Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania. Pentru
orice problemă de service sau de garanţie, vă
rugăm să consultaţi documentele de garanţie
ce insoţesc aparatul.
ATENŢIE
Nu expuneţi bateriile (acumulatorul sau
bateriile instalate) la căldură excesivă cum ar
fi razele soarelui sau foc pentru o perioadă
îndelungată de timp.
CONSUM NOMINAL DE CURENT: 800 mA
2
1
1
1 Apăsaţi pe /ENT.
Indicator de
funcţionare
Reportofon digital (1)
Căști stereo (1)
 Cablu de suport pentru conexiunea USB (1)
 Software de aplicaţie, Sound Organizer
(CD-ROM) (1)
Săculeţ de transport (1)
Baterie reîncărcabilă NH-AAA (dimensiune AAA) (1)
 Casetă pentru baterii (1)
 Instrucţiuni de utilizare (stocate în memoria
încorporată)


3
2
succesiv anul, luna, ziua, ora şi minutul,
apoi apăsaţi pe /ENT.
Redarea începe şi indicatorul de funcţionare
luminează în verde.
Puteţi selecta o filă şi un folder în care
urmează să înregistraţi un fişier. De
asemenea, puteţi specifica fişierul care se va
reda sau care va fi şters din folderul selectat.
1 Selectaţi o filă.
 Apăsaţi pe
pentru a afişa fereastra
de selecţie a folderului.
 Apăsaţi pe  şi apăsaţi pe  sau pe
 pentru a selecta o filă.
(Voce): Zonă înregistrabilă, care se
va utiliza pentru gestionarea fişierelor
înregistrate cu reportofonul digital.
(Muzică): Zonă numai pentru redare,
care se va utiliza pentru gestionarea
fişierelor muzicale transferate de la
computer.
(Podcast): Zonă numai pentru redare, care
se va utiliza pentru gestionarea fişierelor
podcast transferate de la computer.
(Memorie încorporată) sau
(Memorie
externă): Memoria care se va utiliza. Puteţi
comuta între memoria încorporată şi
memoria externă (cartelă de memorie).
2 Selectaţi un folder.
Apăsaţi pe  pentru a muta fila
selectată, apoi apăsaţi pe  sau pe 
pentru a selecta un folder.
Pentru detalii privind fiecare operaţie,
consultaţi instrucţiunile de utilizare în format
PDF copiate pe computer.
3 Apăsaţi pe STOP pentru a opri
1
3. Selectaţi limba meniului.
1 Apăsaţi pe MENU.
5
2 Apăsaţi pe , apăsaţi pe  sau pe
2
 pentru a selecta , apoi apăsaţi pe
2, 3, 4
/ENT.
1
3 Apăsaţi pe  sau pe  pentru a selecta
„Language”, apoi apăsaţi pe /ENT.
2, 3, 4
limba pe care doriţi să o utilizaţi în
fereastra afişajului, apoi apăsaţi pe
/ENT.
(Fila (Radio FM) apare numai la
ICD-UX513F.)
5 Apăsaţi pe STOP.
Odată ce aţi şters un fişier, restabilirea acestuia este
imposibilă.
1
2
2
1 Apăsaţi pe ERASE.
Mesajul „Erase?” este afişat şi fişierul de şters va fi
redat pentru confirmare.
2 Selectaţi „Execute” utilizând  sau ,
apoi apăsaţi pe /ENT.
Mesajul „Erasing…” este afişat în timp ce fişierul
selectat este şters.
Puteţi selecta elementele de meniu pentru
înregistrarea cu setările cele mai adecvate, în
conformitate cu diferitele scene de înregistrare.
Reduce zgomotul ambiant, pentru un sunet
mai clar la redare.
DPC (SPEED
CTRL)
T-MARK
T-MARK
Adaugă un marcaj de urmărire pentru a
stabili punctul de pornire la înregistrarea sau
redarea unui fişier.
DPC (SPEED CTRL)
MENU/
NOISE CUT
Reglează viteza de redare.
MENU
Setează diferite elemente de meniu, precum
REC Mode, Mic Sensitivity etc.
Radio FM*
3 Selectaţi un fişier.
Permite realizarea acordului pe frecvenţa
unui post de radio FM şi ascultarea
emisiunilor acestuia, cu ajutorul meniului.
Puteţi prestabili posturile pentru un acord
uşor sau puteţi modifica setările de recepţie.
Apăsaţi pe  pentru a muta folderul
selectat, apoi apăsaţi pe  sau pe 
pentru a selecta un fişier.
* Numai pentru ICD-UX513F
Copierea instrucţiunilor de utilizare pe
computer
Sound Organizer (aplicaţie
software pentru PC**)
Cu ajutorul aplicaţiei Sound Organizer, pot
fi efectuate diferite operaţii pe computer.
Puteţi importa fişiere înregistrate cu
reportofonul digital în aplicaţia Sound
Organizer în vederea editării. Puteţi importa
fişierele muzicale de pe un CD muzical
sau fişierele podcast de transferat pe
reportofonul digital. De asemenea, puteţi
inscripţiona CD-uri cu muzica preferată.
instrucţiunile de utilizare din
folderul „Instructions” pe discul
local al computerului.
6. Ştergeţi.
Selectare scenă
NOISE CUT
2 Reglaţi volumul apăsând pe VOL –/+.
redarea.
2 Apăsaţi pe STOP.
Selectarea unei memorii/file/folder/fişier
Alte caracteristici mai complexe
3 Glisaţi şi fixaţi fişierele cu
Verificaţi articolele furnizate.

Apăsaţi din nou pe REC/PAUSE pentru a reîncepe
înregistrarea.
5. Ascultaţi.
1 Apăsaţi pe  sau pe  pentru a seta
4 Apăsaţi pe  sau pe  pentru a selecta

Înregistrarea începe şi indicatorul de funcţionare
luminează în roşu.
 Puteţi întrerupe înregistrarea apăsând pe REC/PAUSE.
Înregistrarea se întrerupe şi indicatorul de
funcţionare luminează intermitent în portocaliu.
2. Setaţi data şi ora.
ICD-UX512/UX513F
1 Apăsaţi pe REC/PAUSE.
înregistrarea.
2
Ghid de pornire rapidă
asiguraţi-vă că glisaţi comutatorul HOLD/POWER spre
centru pentru a ieşi din starea HOLD.
2 Apăsaţi pe STOP pentru a opri
Pentru a împiedica acţionarea accidentală (HOLD)
Felicitări! V-aţi configurat reportofonul digital şi aţi efectuat prima dvs. înregistrare. Să trecem
la etapa următoare. Mai există şi alte funcţii şi informaţii utile de care puteţi face uz pentru a
beneficia la maximum de reportofonul dvs. digital.
Instrucţiunile de utilizare care explică toate
caracteristicile şi funcţiile reportofonului
digital sunt stocate sub formă de fişiere PDF
în memoria încorporată a reportofonului
digital.
 De asemenea, puteţi descărca instrucţiunile de
utilizare din pagina principală de asistenţă Sony:
http://support.sony-europe.com/DNA
1 Conectaţi reportofonul digital la
computer.
2 Deschideţi folderul „Instructions”
pe computer.
În Windows: Faceţi clic pe [Computerul
meu] sau [Computer] - [IC RECORDER] -
[Instructions].
În Macintosh: Faceţi clic pe [IC RECORDER]
de pe desktop - [Instructions].
Numele de fişier ale instrucţiunilor de
utilizare sunt următoarele:
Nume produs_nume
limbă_versiune.pdf (de ex.,
ICD-UX512_UX513F_English_11.pdf )
4 Deconectaţi reportofonul digital
de la computer.
 Pentru a citi instrucţiunile de utilizare, faceţi
dublu clic pe fişierul PDF pe care doriţi să-l citiţi.
** Numai pentru Windows
Măsuri de precauţie
Despre alimentare
Utilizaţi aparatul numai la 1,2 V sau 1,5 V c.c.
Utilizaţi o baterie reîncărcabilă NH-AAA sau
o baterie alcalină LR03 (de dimensiune AAA).
Despre siguranţă
Nu manipulaţi aparatul în timp ce conduceţi,
mergeţi pe motocicletă sau manevraţi un
vehicul cu motor.
Despre manipulare
 Nu lăsaţi aparatul într-o locaţie aflată în
apropierea surselor de căldură sau expusă
la lumina directă a soarelui, la praf excesiv
sau la şocuri mecanice.

În cazul căderii în aparat a unui obiect
solid sau a unui lichid, scoateţi bateriile
şi solicitaţi verificarea aparatului de către
personal calificat înainte de a-l utiliza în
continuare.
Dacă aveţi întrebări sau probleme referitoare
la aparat, vă rugăm să consultaţi cel mai
apropiat distribuitor Sony.
Download PDF

advertising