Sony | ICD-SX712 | Sony ICD-SX712 ICD-SX712 Цифров гласов рекордер от 2 GB с двупосочен микрофон Кратко ръководство за работа и настройка

IC записващо устройство
Упътване за бързо включване
4-272-461-11(1)
© 2011 Sony Corporation
ICD-SX712
Приветстваме ви за покупката на вашето ново Sony
IC записващо устройство!
Представяме ви ръководството Упътване за бързо включване,
което ви предлага информация за основните функции на
устройството.
Моля, прочетете го внимателно. Надяваме се работата с вашия
нов IC рекордер да ви достави удоволствие.
За да предотвратите евентуални проблеми със
слуха, избягвайте слушането на прекомерно
силен звук за дълги периоди от време.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не излагайте батериите (инсталирани или не в устройството)
на прекалена горещина - например на влиянието на пряка
слънчева светлина, на въздействието на огън или друго, за
дълъг период от време.
Проверка на приложените аксесоари.
IC рекордер (1)
Стерео микрофони (1)
 USB свързващ кабел (1)
 Екран, редуциращ смущенията от вятъра* (1)
 Гнездо* (1)
 Софтуер, Sound Organizer (CD-ROM) (1)
Софтуер, Dragon NaturallySpeaking (DVD-ROM)* (1)
Калъф за пренасяне (1)
 Акумулаторни батерии NH-AAA (размер ААА) (2)
 Калъф за батериите (1)
 Ръководство за употреба (Запазено в паметта на
устройството)




ИЗМЕРЕНА КОНСУМАЦИЯ НА ТОК: 800 mA
Забележка за потребители: следната информация се
отнася за оборудването, подавано в страните, които
следват Европейските директиви
Производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku Токио, 108-0075 Япония. Упълномощеният
представител за ЕМС (електромагнитна съвместимост)
и техническа безопасност на продукта е Sony Германия
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Щутгарт, Германия.
За въпроси, свързани със сервиза и гаранцията, моля,
обърнете се към адресите в съответните сервизни или
гаранционни документи.
2
* Приложено единствено с някои модели в някои от областите
на разпространение.
Да изпробваме вашия нов IC рекордер
1. Включете захранването.
1 Поставете две батерии, като съобразите правилния поляритет.
1
IC рекордерът се включва.
За да изключите захранването
1
за повече от 2 секунди
 За да включите отново захранването, плъзнете ключа POWER/HOLD по посока на
маркировката “POWER” за повече от една секунда.
За да предотвратите извършването на нежелани операции (HOLD)
POWER/
HOLD
 За да освободите IC рекордера от състоянието HOLD, плъзнете ключа POWER/HOLD към
центъра.
2. Сверете датата и часа.
2
1
1
1 Натиснете  или  за да зададете последователно годината,
месеца, деня, часа и минутата, и след това натиснете /ENT.
2 Натиснете STOP.
3. Изберете езика за менюто.
1
5
2, 3, 4
2, 3, 4
2
1 Натиснете MENU.
2 Натиснете , натиснете  или  за да изберете
натиснете /ENT.
, и после
3 Натиснете  или  за да изберете “Language”, и след това
натиснете /ENT.
4 Натиснете  или  за да изберете езика, който желаете
да използвате в прозореца на дисплея, и след това
натиснете /ENT.
5 Натиснете STOP.
3
4. Записвайте.
 Преди да започнете да използвате IC рекордера се уверете, че сте освободили HOLD
позицията, плъзгайки ключа POWER/HOLD към центъра.
Индикатор
за работно
състояние
1 Натиснете REC/PAUSE.
Записът започва и индикаторът за работното състояние светва в червено.
 Можете да въведете пауза при запис, като натиснете REC/PAUSE. Повторното
натискане на REC/PAUSE стартира отново записа.
1
2
2 Натиснете STOP , за да спрете записа.
Записът спира и индикаторът за работното състояние мига в оранжево.
5. Слушайте.
1 Натиснете /ENT.
Възпроизвеждането започва и индикаторът за работното състояние светва в
зелено.
Индикатор
за работно
състояние
3
2
2 Регулирайте силата на звука, като натиснете VOLUME –/+.
3 Натиснете STOP, за да спрете възпроизвеждането.
1
6. Изтрийте.
 Веднъж изтрит, файлът не може да бъде възстановен.
1 Натиснете ERASE.
Извежда се съобщението “Erase?” (“Изтриване?”) и файлът, който искате да
изтриете, се възпроизвежда, за да потвърдите изтриването му.
2
2
1
4
2 Изберете “Execute” (“Извършване на операцията”), като
използвате  или , и след това натиснете /ENT.
Съобщението “Erasing...” (“Изтриване”) се извежда, докато файлът се изтрива.
Какво следва
Поздравления! Вие настроихте вашия IC рекордер и вече се насладихте на вашия първи запис. Да преминем
към следващата стъпка. Съществуват още няколко полезни функции, които можете да използвате, а също ще ви
запознаем и с информация, която ще ви позволи да се възползвате максимално от вашия IC рекордер.
Избор на памет/етикет/папка/файл
Можете да изберете етикет и папка, в която да запишете
файла. Също така, можете да определите и файла, който да
възпроизвеждате или изтривате в избраната папка.
(Вградена памет) или
(Външна памет): Определя
паметта, която ще се използва. Можете да превключите
между вградената памет и външната памет (карта с
памет).
1 Изберете етикет.
 Натиснете
, за да изведете прозореца за избор на
папка.
 Натиснете  и натиснете  или  , за да изберете
етикет.
(Глас): Определя използването на област за запис,
управляваща файловете, записани с IC Рекордера.
(Музика): Указва областта за възпроизвеждане, която
управлява музикалните файлове, прехвърлени от
вашия компютър.
(Подкаст): Определя частта, която е само за
възпроизвеждане, и която се използва за управление
на подкаст файлове, прехвърлени от вашия компютър.
2 Избор на папка.
Натиснете  , за да преминете към етикет, който сте
избрали, и натиснете  или  , за да изберете папка.
3 Изберете файл.
Натиснете , за да преминете към папата, която сте
избрали, и след това натиснете  или  , за да изберете
файла.
Копиране на ръководството за употреба на вашия
компютър
За Windows: Щракнете върху [My Computer] или
[Computer] – [IC RECORDER] – [Instructions].
За Macintosh: Щракнете върху [IC RECORDER] на
десктопа – [Instruction].
USB свързващ кабел
Ръководството за употреба, което обяснява всички опции
и функции на IC рекордера, е запазено като PDF файл във
вградената памет на IC рекордера.
 Можете да свалите ръководството за употреба и от интернет
страницата за поддръжка на Sony:
http://support.sony-europe.com/DNA
3 Изтеглете и пуснете файловете на
ръководството за употреба от папката
“Instructions” в иконката на диска на вашия
компютър.
Имената на файловете на ръководството за употреба са
както следва:
Име на продукта_език_версия.pdf (например ICDSX712_English_11.pdf )
1 Свържете IC рекордера към вашия
компютър.
4 Изключете IC рекордера от вашия
компютър.
2 Отворете папката “Instructions” на вашия
компютър.
 За да прочетете ръководството за употреба, щракнете два пъти
върху PDF файла, който желаете да прочетете.
5
Допълнителни функции
За подробности относно всяка операция се обърнете
към PDF ръководството за употреба, копирано на вашия
компютър.
SCENE
Задава опции в менюто за запис с най-подходящите
настройки в зависимост от различните сцени за запис.
NOISE CUT
Намалява страничните смущения, за да направи звука
по-ясен.
SCENE
NOISE CUT (от
задната страна)
T-MARK
Прибавя маркировка към песента, за да зададе начална
точка, когато записвате или възпроизвеждате файл.
MENU
DPC(SPEED)/
KEY CTRL (от
задната страна)
T-MARK
DPC (SPEED)/KEY CTRL
Регулира скоростта на възпроизвеждане и/или звука при
възпроизвеждане.
MENU
Задава различни опции в менюто като например режима
на запис, нивото на запис и др.
Sound Organizer (Компютърен софтуер*)
Можете да извършвате различни операции, като
използвате софтуера Sound Organizer на вашия компютър.
Можете да прехвърляте файлове, записани с вашия IC
рекордер, за да ги редактирате със софтуера Sound
Organizer. Можете да прехвърляте музикални файлове
от аудио CD или подкаст файлове за трансфер към IC
рекордера. Също така, можете да записвате дискове с
музиката, която харесвате.
* само за потребители на Windows
Предпазни мерки
Захранване
Работете с устройството само с 2.4 V или 3.0 V DC
захранване.
Използвайте две NH-AAA акумулаторни батерии или две
LR03 (размер ААА) алкални батерии.

Безопасност
Не работете с устройството, докато шофирате, карате
велосипед или управлявате каквото и да е моторно
превозно средство.
Ако имате въпроси или проблеми, свързани с вашето
устройство, моля, консултирайте се с най-близкия
упълномощен сервиз или доставчик на Sony.
Работа
 Не оставяйте устройството в близост до източници на
топлина или на места, които са изложени на директна
слънчева светлина или са твърде прашни, или такива,
подложени на механични сътресения.
6
Ако в устройството попадне твърд предмет или течност,
отстранете батериите и проверете IC рекордера
в квалифициран сервиз преди по-нататъшната му
употреба.
Download PDF

advertising