Sony | ICD-PX312 | Sony ICD-PX312 PX312 2 GB цифров гласов рекордер със слот за карта с памет Инструкции за експлоатация

4-267-068-82(1)
IC Recorder
Инструкции за експлоатация
Първи стъпки
Основни операции
Други операции по
записването
Други операции по
възпроизвеждането
Редактиране на файлове
Слушане на FM радио
За функциите на менюто
Използване на компютър
Допълнителна
информация
Отстраняване на
неизправности
ICD-PX312/PX312F
За да предотвратите увреждане
на слуха ви, не слушайте
продължително време при
твърде увеличен звук.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не подлагайте батериите на прекомерно високи
температури (например, не ги излагайте на
слънце и не ги поставяйте близо до огън) за
продължително време.
НОМИНАЛНА СИЛА НА ТОКА: 800 mA
Третиране на стари
електрически и електронни
уреди (приложимо в
Европейския съюз и други
Европейски страни със
системи за разделно събиране
на отпадъци)
Този символ върху
устройството или върху
неговата опаковка показва,
че този продукт не трябва да се
третира като домакински
отпадък. Вместо това той
трябва да бъде предаден в
съответния събирателен пункт
за рециклиране на електрически
и електронни уреди. Като
предадете този продукт на правилното място,
Вие ще помогнете за предотвратяване на
негативните последствия за околната среда и
човешкото здраве, които биха възникнали при
изхвърлянето му на неподходящо място.
Рециклирането на материалите ще спомогне
да се съхранят природните ресурси. За
подробна информация относно рециклирането
на този продукт можете да се обърнете към
местната градска управа, фирмата за събиране
на битови отпадъци или магазина, откъдето
сте закупили продукта.
2
BG
Приложени аксесоари: Стерео слушалки,
стерео микрофон с щипка за дреха
Изхвърляне на изтощени
батерии (приложимо в
Европейския Съюз и други
европейски държави със
системи за разделно събиране
на отпадъците)
Този символ върху батерията
или върху опаковката показва,
че с батерията, доставена с този
продукт, не трябва да се отнасяте
като с домакински отпадък.
При някои батерии този символ
може да се използва в комбинация с означение
на химически елемент. Означението на
химическия елемент живак (Hg) или олово (Pb)
се добавя ако батерията съдържа повече от
0,0005% живак или 0,004% олово.
Осигурявайки коректното изхвърляне на тези
батерии вие ще помогнете за предотвратяване
на потенциално негативните последствия за
околната среда и човешкото здраве, които биха
възникнали при неподходящо изхвърляне.
Рециклирането на материалите ще спомогне да
се съхранят природните ресурси.
При апарати, които от гледна точка на
безопасност, начин на действие или запазване
на данни изискват батерията да бъде постоянно
свързана (вградена), тя трябва да бъде заменяна
само от квалифициран сервизен персонал.
Ако трябва да изхвърлите апарат, в който има
такава батерия, за да сте сигурни, че батерията
ще бъде третирана правилно, предайте
апарата в събирателен пункт за рециклиране
на електрически и електронни уреди.
За всички останали батерии моля прочетете
в упътването как безопасно се изважда
батерията от апарата. Предайте я в
събирателния пункт за рециклиране на
използвани батерии.
За повече информация относно рециклирането
на този продукт можете да се обърнете към
общината, фирмата за събиране на битови
отпадъци или магазина, откъдето сте закупили
продукта.
Декларация за потребителите:
информацията по-долу е
приложима единствено за
оборудване, продавано в
страните, които прилагат
директивите на ЕС
Производителят на този продукт е Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan. Упълномощеният представител
за EMC (електромагнитна съвместимост) и
техническа безопасност на продукта е Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Germany. За въпроси, свързани
със сервиза и гаранцията, моля обърнете се към
адресите в съответните сервизни или
гаранционни документи.
• Записаната музика се ограничава само до
лична употреба. За използването на
музиката без спазване на това ограничение
се изисква разрешение от притежателите
на авторските права.
• Sony не поема отговорност за непълно
записване/изтегляне на данни или за
повредени данни поради проблеми с
диктофона или компютъра.
• В зависимост от видовете текст и символи,
показваният на диктофона текст може да
не се покаже правилно на устройството.
Това е поради:
– Капацитета на свързания диктофон.
– Неправилно функциониране на
диктофона.
– Информацията на съдържанието се
записва в езика или знака, който не се
поддържа от диктофона.
3
BG
Декларация за
потребители
Всички права запазени. Това ръководство или
софтуерът, описан тук, като цяло или за
отделни части, не може да се възпроизвежда,
превежда или привежда в какъвто и да е
формат с възможност за четене от машина,
без предварително да е получено разрешение
от Sony Corporation.
В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ SONY
CORPORATION НЯМА ДА НОСИ
ОТГОВОРНОСТ ЗА СЛУЧАЙНИ,
ЗАКОНОМЕРНИ ИЛИ СПЕЦИАЛНИ
ЩЕТИ, БАЗИРАНИ НА ДЕЛИКТ,
ДОГОВОР ИЛИ ДРУГО, ВЪЗНИКВАЩИ
ОТ ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С ТОВА
РЪКОВОДСТВО, СОФТУЕРА ИЛИ ДРУГА
ИНФОРМАЦИЯ, СЪДЪРЖАЩА СЕ ТУК,
ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕТО В РЕЗУЛТАТ НА
ТОВА.
Sony Corporation запазва правото да прави
всякакви промени по това ръководство или
информацията, съдържаща се тук, по всяко
време без предизвестие.
Софтуерът, описан тук, може също да се
подчинява на условията на отделно
лицензионно споразумение с потребителя.
• Този софтуер е за Windows и не може да се
използва за Macintosh.
• Предоставеният кабел е за диктофон
ICD-PX312/PX312F. Не можете да свързвате
други диктофони.
4
BG
Съдържанието, което запишете,
е само за лични забавление и
употреба. Законите за авторско
право забраняват други форми на
употреба без разрешението на
притежателите на авторските права.
Използването на носителя Memory
Stick™ за записване на графика,
защитена с авторско право, или
други данни се лимитира до
ограниченията, указани в
приложимите закони за авторско
право. Всяка употреба в разрив с
тези ограничения е забранена.
Този продукт поддържа носител
“Memory Stick Micro™ (M2™)”.
“M2™” е съкратена форма на
“Memory Stick Micro™”.
По-нататък в този документ се
използва “M2™”.
Търговски марки
• Microsoft, Windows, Windows Vista и
Windows Media са регистрирани търговски
марки или търговски марки на Microsoft
Corporation в САЩ и/или други страни.
• Macintosh и Mac OS са търговски марки на
Apple Inc., регистрирани в САЩ и други
страни.
• Pentium е регистрирана търговска марка на
Intel Corporation.
• Технологията за аудио кодиране MPEG
Layer-3 и патентите, лицензирани от
Fraunhofer IIS и Thomson.
• Емблемите на microSD и microSDHC са
търговски марки на SD-3C, LLC.
Всички други търговски марки и регистрирани
търговски марки са търговски марки и
регистрирани търговски марки на съответните
им притежатели. Освен това, “ ™ ” и “®” не се
споменават във всеки случай в това
ръководство.
“Sound Organizer” използва софтуерни модули
според показаното по-долу:
Windows Media Format Runtime
This product contains technology subject to
certain intellectual property rights of Microsoft.
Use or distribution of this technology outside of
this product is prohibited without the appropriate
license(s) from Microsoft.
• “Memory Stick Micro”, “M2” и
са
регистрирани търговски марки на Sony
Corporation.
• “MagicGate” е търговска марка на Sony
Corporation.
• Nuance, the Nuance logo, Dragon, Dragon
NaturallySpeaking, and RealSpeak are
trademarks and/or registered trademarks of
Nuance Communications Inc., and/or its
affiliates in the United States and/or other
countries.
5
BG
Съдържание
Първи стъпки
Стъпка 1: Проверка на
съдържанието на опаковката ............9
Указател на части и елементи
за управление ..................................10
Защита срещу неволно
опериране (HOLD) ........................12
Поддържане на умерено
ниво на звука (AVLS) ....................13
Стъпка 2: Подготовка на
източник на захранване .....................14
Кога да сменяте батериите ..........15
Стъпка 3: Включване на
цифровия диктофон ...........................16
Включване на захранването ........16
Изключване на захранването ......16
Стъпка 4: Настройване на
часовника .............................................17
Стъпка 5: Избор на език за
дисплея ..................................................19
Основни операции
Записване .....................................21
Прослушване ...............................26
Изтриване ....................................32
6
BG
Други операции по
записването
Промяна на настройките за запис ......35
Избор на шаблонни
настройки за запис
съобразно обстановката ...............35
Добавяне на запис към
предишно записан файл ................38
Презаписване на файл по
време на възпроизвеждане ...........40
Стартиране на запис в отговор
на звук – функция VOR .................43
Записване на карта с памет ..............45
Записване посредством други
устройства ............................................49
Записване с външен микрофон .....49
Записване от друго устройство ......51
Операции по време на запис .............53
Контролиране на записа ...............53
Други операции по
възпроизвеждането
Промяна на настройките за
възпроизвеждане ................................54
Удобства при
възпроизвеждане ............................54
Намаляване на шум в записите и
подобряване отчетливостта на
човешкия глас – функция за
изрязване на шум ............................55
Регулиране на скоростта на
възпроизвеждане – функция
DPC (Digital Pitch Control) ...........57
Избор на режим на
възпроизвеждане ............................59
Възпроизвеждане на даден файл
с аларма в определен час ..................62
Възпроизвеждане посредством
други устройства .................................66
Записване с друго оборудване .....66
Редактиране на файлове
Подреждане на файлове в папка .....67
Преместване на файл в друга
папка .................................................67
Копиране на файлове от
едната памет на другата ................68
Изтриване на всички файлове
от дадена папка ...............................70
Използване на маркер на записа .....72
Използване на маркер на
записа ................................................72
Изтриване на маркер на запис ....73
Изтриване на всички маркери
в избрания файл наведнъж ..........74
Разделяне на файл ..............................76
Разделяне на файл в текущата
позиция .............................................76
Разделяне на файл във
всички позиции, на които
има маркери .....................................78
Защита на файл ...................................80
Слушане на FM радио (само
за ICD-PX312F)
Настройване на FM
радиостанция .......................................82
Настройване на радиостанция
чрез сканиране на честоти ............82
Настройване на запаметена
радиостанция ...................................83
Записване на FM
радиопредавания .............................84
Запаметяване на FM
радиостанции .......................................85
Автоматично запаметяване
на FM радиостанции .......................85
Ръчно запаметяване на FM
радиостанции ...................................86
Изтриване на запаметени FM
радиостанции ...................................87
Промяна на настройките за
приемане на FM радио .......................88
Превключване на
чувствителността на FM
радио приемника .............................88
Превключване на
чувствителността на
сканиране .........................................89
7
BG
Превключване на изходящия
FM радиосигнал между
високоговорител и слушалки ......90
За функциите на менюто
Настройване на менюто ....................92
Настройки от менюто .......................94
Използване на компютър
Използване на цифровия
диктофон с компютър .....................108
Свързване на диктофона към
компютър .......................................109
Структура на файлове и
папки ............................................... 110
Разкачване на цифровия
диктофон от компютъра ............114
Копиране на файлове от
цифровия диктофон на
компютъра ......................................... 115
Копиране на MP3 файлове от
компютъра на диктофона и
възпроизвеждане на
въпросните ......................................... 116
Копиране на MP3 файлове от
компютъра на диктофона
(плъзгане и пускане) ................... 116
Възпроизвеждане на MP3
файлове, копирани от
компютъра, на диктофона ......... 117
Използване на цифровия
диктофон като USB памет ............. 118
8
BG
Използване на софтуера Sound
Organizer, включен в комплекта ......119
Какво може да се прави с
помощта на Sound Organizer ......119
Системни изисквания към
компютъра .....................................121
Инсталиране на Sound
Organizer .........................................122
Прозорецът Sound Organizer .....124
Допълнителна информация
Използване на USB AC
адаптер ................................................126
Изключване на диктофона
от AC контакта .............................126
Предпазни мерки ..............................128
Технически данни .............................131
Системни изисквания ...................131
Дизайн и технически данни ........132
Живот на батериите .....................136
Отстраняване на
неизправности
Отстраняване на неизправности ...137
Списък със съобщения ....................148
Системни ограничения ....................153
Упътване за дисплея ........................155
Азбучен указател ..............................160
Първи стъпки
Стъпка 1: Проверка на съдържанието на
опаковката
Цифров диктофон (1)
P Забележка
Първи стъпки
За да зареждате батерии, закупете
акумулаторни NH-AAA-B2KN батерии
(не е включен в комплекта).
Стерео микрофон с щипка за
дреха* (1)
Отделете защитния екран от
дисплея, преди да използвате
цифровия диктофон.
Стерео слушалки (1)
(само за ICD-PX312F)
Приложен софтуер, Sound
Organizer (CD-ROM) (1)
Приложен софтуер, Dragon
NaturallySpeaking (DVD-ROM)*
Инструкции за експлоатация
USB кабел (1)
Свързвайте цифровия диктофон към
компютър само посредством
включения в комплекта USB кабел.
Алкални батерии LR03 (размер
AAA) (2)
Инструкциите за експлоатация се
съхраняват като PDF файл във
вградената памет на диктофона.
* Стерео микрофонът с щипка за дреха
и приложният софтуер Dragon
NaturallySpeaking (DVD-ROM) се
предоставят само с някои модели и
само в някои региони.
Всякакви промени и модификации,
които не са изрично разрешени в
настоящото ръководство, може да
доведат до невъзможност за боравене
с това оборудване.
9
BG
Указател на части и
елементи за управление
Предна страна
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
Високоговорител
жак*2 i (за слушалки)
Индикатор за операция
Бутон ERASE
Бутон VOL (сила на звука) –/+*1
Бутон
(повторение)/ A-B
Бутон z REC/PAUSE
Превключвател NOISE CUT
Бутон T-MARK (маркиране на
запис)
*1 Тези бутони и жакът са маркирани с
изпъкнала точка. Това е направено с
цел да се улесни оперирането с уреда
и разпознаването на терминалите.
*2 Свържете слушалките към жака i
(за слушалки). Ако се чува шум,
почистете куплунга на слушалките.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
10
BG
Вграден микрофон
жак*1 m (за микрофон)
Дисплей
Бутон DISP/MENU
Бутон SCENE
Бутон
(папка)
Бутон N PLAY/STOP•ENTER*1
Бутон x (стоп)
–. (бавно/бързо назад), >+
(бавно/бързо напред) бутони
жак i
(за слушалки)
Задна страна
Първи стъпки
S
(USB) конектор
T Слот за M2™/microSD карта с
памет
U Превключвател HOLD•POWER
ON/OFF
V Отделение за батерии
W Отвор за каишка (самата каишка
не е включена в комплекта)
11
BG
Защита срещу неволно
опериране (HOLD)
“HOLD” се показва, когато
натиснете някой от бутоните, докато
функцията HOLD е активирана.
Можете да дезактивирате всички
бутони (HOLD), за да предотвратите
неволно опериране с диктофона,
докато го носите и др.
Изключване на режим HOLD
на диктофона
Включване на режим HOLD на
диктофона
Плъзнете превключвателя
HOLD•POWER ON/OFF към средата.
Плъзнете превключвателя
HOLD•POWER ON/OFF по посока
на “HOLD”.
“HOLD” ще се покаже на дисплея за
около 3 секунди, указващо, че всички
операции с бутони са блокирани.
P Забележка
Ако функцията HOLD е активирана,
всички бутони са неактивни дори по
време на запис. За да можете да спрете
записването, трябва първо да
изключите функцията HOLD.
z Съвет
Дори когато функцията HOLD е
активирана, натискането на който и да е
бутон ще изключи възпроизвеждането
на звука на алармата. (Но няма да
можете да спирате възпроизвеждането
на други записи.)
12
BG
Поддържане на умерено
ниво на звука (AVLS)
Когато “AVLS” е установена на
позиция “ON”
Когато правите опити за установяване на
силата на звука на ниво, което надхвърля
посоченото в AVLS, се задейства индикаторът
“AVLS”. Силата на звука не може да се
увеличи до ниво, надхвърлящо граничното.
MENU, за да влезете в менюто.
Натиснете –. или >+, за да
изберете “AVLS” и натиснете
N PLAY/STOP•ENTER.
2 Натиснете –. или >+, за да
изберете “OFF” и натиснете
N PLAY/STOP•ENTER.
Първи стъпки
Функцията AVLS (Automatic Volume Limiter
System) служи за поддържане на умерено
ниво на силата на звука, когато прослушвате
записи със слушалките. Функцията AVLS
ограничава максималната сила на звука, за
да предотврати повреда на слуховия апарат и
разсейване, като същевременно поддържа
умерено ниво на силата на звука.
1 Натиснете и задръжте •DISP–
Показва се съобщение “AVLS OFF?”,
съпроводено от звуков сигнал.
3 Натиснете –. или >+, за да
изберете “YES” и натиснете
N PLAY/STOP•ENTER.
4 Натиснете x (стоп), за да излезете
P Забележка
“AVLS” е зададено фабрично на “ON”. Ако
желаете да изключите тази функция и да
възпроизвеждате файловете с тяхната
оригинална сила на звука, използвайте менюто,
за да зададете настройката “AVLS” на “OFF”.
Когато “AVLS” е установена на
позиция “OFF”
Направете следното, за да
деактивирате функцията AVLS:
от менюто.
За да активирате отново функцията
AVLS, изберете “ON” в стъпка 2.
Ако възпроизвеждате файлове при сила на
звука, настроена на ниво над граничното за
функцията AVLS, след определено време
се показва “AVLS” и менюто “AVLS”
автоматично се задава на “ON”.
13
BG
Стъпка 2: Подготовка на източник на
захранване
Отделете защитния екран от дисплея,
преди да използвате цифровия
диктофон.
Плъзнете и повдигнете капачето на
отделението за батерии, вкарайте две
алкални батерии LR03 (размер AAA),
като внимавате да спазите правилния
поляритет, след което затворете
капачето.
Ако неволно демонтирате капачето
на отделението на батериите,
монтирайте го, както е показано на
илюстрацията.
14
BG
Когато поставите батериите за първи
път или когато поставите батериите,
след като диктофонът е бил известно
време без батерии, ще се покаже
прозорецът за настройка на часовника,
в който разделът за годината ще мига.
Вж. “Стъпка 4: Настройване на
часовника” на страница 17 за
настройване на дата и час.
P Забележки
• Не използвайте манганови батерии за
този диктофон.
• Когато сменяте батериите, винаги
сменяйте и двете батерии с нови.
• Не зареждайте сухи батерии.
Алкалните батерии LR03 (размер
AAA) не може да се зареждат.
• Ако няма да използвате диктофона
дълго време, извадете батериите, за да
предотвратите повреда поради
изтичане и окисляване на батериите.
Кога да сменяте
батериите
Индикаторът на батерията показва
на дисплея състоянието на батерията.
Индикатор за оставащ заряд в
батерията
Първи стъпки
z Съвети
• Когато сменяте батериите, записаните
файлове и настройките за аларма не се
губят дори когато извадите батериите.
• Часовникът продължава да работи в
продължение на около 1 минута, след
като извадите батериите.
• Можете да използвате две
акумулаторни батерии
NH-AAA-B2KN (не са включени в
комплекта).
: “Low Battery Level” се показва
на дисплея. Сменете старите
батерии с нови.
m
: “Low Battery” се показва на
дисплея и цифровият диктофон
преустановява работата си.
15
BG
Стъпка 3: Включване на цифровия
диктофон
Включване на
захранването
Изключване на
захранването
Плъзнете превключвателя
HOLD•POWER ON/OFF по посока
към “POWER ON/OFF” и го
задръжте в тази позиция за повече от
2 секунди, докато на дисплея се
покаже Power Off.
След няколко секунди диктофонът се
изключва.
Плъзнете превключвателя
HOLD•POWER ON/OFF по посока
на “POWER ON/OFF” и го задръжте
в тази позиция за повече от 1 секунда.
Диктофонът се включва и на дисплея
се показва анимацията “Accessing...”.
16
BG
z Съвети
• Препоръчително е да изключите
диктофона, ако няма да го използвате
дълго време.
• Ако диктофонът е в режим “стоп” и не
предприемете никакво действие, след
известно време се активира функцията
за автоматично изключване.
(Фабричната настройка за времето
преди самоизключване е зададена на
“10min”.) Можете да промените
настройката за автоматично
изключване чрез менюто
(страница 106).
Стъпка 4: Настройване на часовника
N PLAY/
STOP•ENTER
DISP/MENU
x
Първи стъпки
– . , >+
Трябва да настроите часовника, за да
можете да използвате алармата или
да записвате датата и часа.
Когато поставите батериите за първи
път или когато поставите батериите,
след като диктофонът е бил повече
от 1 минута без батерии, ще се изведе
“Set Date&Time”, след се ще се
покаже прозорецът за настройка на
часовника.
Настройте часовника, както следва:
Когато натиснете N PLAY/
STOP•ENTER, курсорът
преминава в раздела за месеца.
2 По същия начин задайте месец, ден,
час и минута в тази
последователност.
Изберете желаните стойности с
помощта на бутоните –. и >+,
след което натиснете N PLAY/
STOP•ENTER.
1 Задайте годината.
С помощта на бутоните –. и
>+ задайте годината, след което
натиснете N PLAY/
STOP•ENTER. Изберете
последните две цифри на годината.
17
BG
Когато зададете минутата, се
извежда анимацията “Executing...”,
след което се показва прозорецът
на режим стоп.
Когато включите диктофона за
първи път или когато няма
записани файлове, е възможно да
се покаже долният прозорец.
Текуща папка
Изминало време
Номер на текущия
файл/Общ брой
файлове в папката
P Забележки
• Ако не натиснете N PLAY/
STOP•ENTER в рамките на 1 минута
след въвеждането на данните за часа,
режимът за настройване на часовника
се отменя и дисплеят преминава в
режим “стоп”.
• Ако в режима на настройване на
часовника бъде натиснат някой от
бутоните, които не са предназначени
за тази цел, настройването се отменя.
За да настроите часовника,
използвайте менюто.
18
BG
Настройване на часовника от
менюто
Когато диктофонът е в режим “стоп”,
можете да настроите часовника чрез
менюто.
Натиснете и задръжте DISP/MENU,
за да влезете в менюто. Изберете
“Detail Menu”, след което изберете
“Date&Time”, за да настроите
часовника (страница 105).
Показване на текущите
дата и час
Докато диктофонът се намира в
режим “стоп”, натиснете x (стоп) и
на дисплея за около 3 секунди ще се
покажат текущите дата и час.
Стъпка 5: Избор на език за дисплея
N PLAY/
STOP•ENTER
DISP/MENU
x
Първи стъпки
– . , >+
3 С помощта на бутоните –. и
Диктофонът предлага избор от
6 езика, на които да се показват
съобщенията, менютата и т.н.
>+ изберете “Language”, след
което натиснете N PLAY/
STOP•ENTER.
1 Натиснете и задръжте DISP/MENU,
за да влезете в менюто.
Прозорецът на менюто се показва.
2 С помощта на бутоните –. и
>+ изберете “Detail Menu”, след
което натиснете N PLAY/
STOP•ENTER.
19
BG
4 С помощта на бутоните –. и
>+ изберете езика, който желаете
да се използва, след което натиснете
N PLAY/STOP•ENTER.
Можете да избирате измежду
езиците по-долу.
Deutsch (немски), English
(aнглийски), Español (испански),
Français (френски), Italiano
(италиански), Русский (руски)
5 Натиснете x (стоп), за да излезете
от менюто.
20
BG
Основни операции
Записване
P Забележки
• Преди да започнете да записвате, проверете индикатора на батерията (страница 15).
• Ако по време на запис неволно потъркате или одраскате диктофона с предмет,
например с пръст, е възможно да се запише шум.
z Съвет
Преди да започнете да записвате, е препоръчително да направите пробен или
контролиран запис (страница 53).
Основни операции
Стартиране на записване
1 Плъзнете превключвателя HOLD•POWER
ON/OFF към средата, за да изключите режима
HOLD (страница 12).
Показва се прозорецът на режим стоп.
2 Изберете папката, в която искате да записвате
файлове (страница 28).
21
BG
3 Насочете вградения микрофон по посока на
източника на звука, който искате да запишете.
4 В режим “стоп” натиснете z REC/PAUSE.
Индикаторът за операция премигва в оранжево,
след което светва в червено. (Когато
настройката “LED” е зададена на “OFF”
(страница 104), индикаторът не свети.)
Не е необходимо да задържате натиснат бутона
z REC/PAUSE, докато записвате.
Новият файл автоматично се записва след
последния запис.
Изминало време от текущия запис
Номер на файла, който се записва/
Общ брой записани файлове в тази
папка
zСъвет
С помощта на бутона DISP/MENU можете да
променяте показваната на дисплея информация –
оставащо време, изминало време и др. (страница 31).
22
BG
Индикатор
за операция
z REC/
PAUSE
Спиране на записването
1 Натиснете x (стоп).
На дисплея се показва анимацията “Accessing...”
и диктофонът спира в началото на текущия
запис.
По-късно ще можете да откриете файла по
името на папката и неговия номер, за да го
възпроизведете.
x
Основни операции
Папката, съдържаща записания
файл
Номерът на записания файл, по
който номер можете да се
ориентирате кога е записан той
спрямо другите файлове в папката.
Забележка относно достъпа до данните
Когато на дисплея се показва анимацията “Accessing...” или индикаторът за
операция мига в оранжево, диктофонът записва данни или ги съхранява върху
носителя на данни. Не вадете батериите и не включвайте или изключвайте USB
AC адаптера (не е включен в комплекта), докато диктофонът осъществява
достъп до данни. В противен случай данните може да се повредят.
23
BG
Други операции
спиране на
записването на
пауза*
Натиснете z REC/PAUSE. Докато записването е на пауза,
индикаторът за операция мига в червено, а на дисплея започва да
мига “PAUSE”.
възобновяване на Натиснете отново z REC/PAUSE. Записването продължава от
записването след същото място. (За да спрете да записвате, докато диктофонът е
спиране на пауза спрян на пауза, натиснете бутона x (стоп).)
моментално
прослушване на
текущия запис
Натиснете N PLAY/STOP•ENTER. Диктофонът спира да
записва и възпроизвежда току-що записания файл от началото му.
прослушване по
време на
записване
Натиснете и задръжте –., докато записвате или сте спрели на
пауза. Диктофонът спира да записва и можете да прослушвате
набързо записа назад. След като освободите –., записът се
възпроизвежда от това място.
* Един час след спиране на пауза, диктофонът автоматично спира да записва и влиза в
режим “стоп”.
z Съвети
• Файловете, записани с помощта на диктофона, ще са във формат MP3.
• Можете да записвате до 199 файла във всяка папка.
• Можете да създавате нови папки или да изтривате ненужните такива с помощта на
софтуера Sound Organizer, включен в комплекта (страница 119).
Индикатор за оставаща памет
По-време на запис чертите на индикатора за оставаща памет намаляват една по
една. Когато оставащото време достигне 10 минути, последната черта на
индикатора започва да мига. Когато оставащото време достигне 1 минута,
дисплеят автоматично превключва в режим на показване на оставащото време,
което също мига. За да продължите записването, най-напред изтрийте някои от
файловете.
24
BG
Оставащо време
Мига
Основни операции
Записване съобразно обстановката (избор на шаблонни
настройки)
Различните елементи от настройките за запис, като например REC Mode
(страница 102), Mic Sensitivity (страница 102) и т.н., може вкупом да се зададат на
препоръчителните им стойности, съобразно различните обстановки при запис.
За повече информация относно избора на шаблон с настройки вж. страница 35.
25
BG
Прослушване
Стартиране на възпроизвеждане
1 Плъзнете превключвателя HOLD•POWER
ON/OFF към средата, за да изключите режима
HOLD (страница 12).
Показва се прозорецът на режим стоп.
2 Изберете файла, който желаете да
възпроизведете (страница 28).
3 Натиснете N PLAY/STOP•ENTER.
Възпроизвеждането започва и индикаторът за
операция светва в зелено. (Когато настройката
“LED” е зададена на “OFF” (страница 104),
индикаторът не свети.)
Индикатор
за операция
N PLAY/
STOP•ENTER
26
BG
4 Натиснете VOL –/+, за да регулирате силата на
звука.
VOL –/+
P Забележка
Основни операции
Когато настройката “AVLS” е зададена на “ON”
(страница 98) и индикаторът “AVLS” свети, няма
да можете да увеличите силата на звука до ниво,
надхвърлящо граничното за функцията AVLS. Ако
желаете да изключите тази функция и да
възпроизвеждате файловете с тяхната оригинална
сила на звука, използвайте менюто, за да зададете
настройката “AVLS” на “OFF”.
Спиране на възпроизвеждането
1 Натиснете x (стоп).
x
27
BG
Избор на папка и файл
1 Натиснете бутона
(папка), за да се покаже
прозорецът за избор на папка.
Текуща папка
Номер на текущия файл/
Общ брой файлове в папката
2 С помощта на бутоните –. и >+ изберете
дадена папка.
Фабрично в диктофона са създадени 5 папки
(
FOLDER01-05).
3 Натиснете N PLAY/STOP•ENTER.
28
BG
–., >+
N PLAY/
STOP•ENTER
4 С помощта на бутоните –. и >+ изберете
даден файл.
–., >+
Основни операции
Натиснете >+ за избор на файл с по-голям
номер.
Натиснете –. за избор на файл с по-малък
номер.
29
BG
Други операции
спиране на текуща
Натиснете N PLAY/STOP•ENTER. За да възобновите
позиция (функция за
възпроизвеждането от същото място, натиснете повторно
N PLAY/STOP•ENTER.
спиране на
възпроизвеждането на
пауза)
връщане в началото на Натиснете еднократно –..*1*2
текущия файл
преминаване към
предишен файл
Натиснете неколкократно –.. (В режим “стоп” задръжте
бутона натиснат, за да преминавате към по-предишни
файлове без прекъсване.*3)
прескачане към
следващ файл
Натиснете еднократно >+.*1*2
прескачане към
следващи файлове
Натиснете неколкократно >+. (В режим “стоп” задръжте
бутона натиснат, за да преминавате към по-следващи
файлове без прекъсване.*3)
*1 Когато е зададен маркер на запис, диктофонът преминава напред или назад до маркера
преди или след текущата точка от записа (страница 72).
*2 Тези операции са възможни, когато настройката “Easy Search” е зададена на “OFF”
(страница 54).
*3 В режим на непрекъснато търсене, диктофонът прескача маркерите на записа.
30
BG
За дисплея
Информация за файла
Основни операции
Натиснете за кратко време DISP/MENU за превключване и проверка на
информацията за файла.
За файловете, записани с помощта на цифровия диктофон, се показват
елементите по-долу.
Изминало време: Изминало време от началото на възпроизвеждания файл
Оставащо време: По време на запис – максимално оставащото време за запис
В режим “стоп” или в режим на възпроизвеждане –
оставащото време до края на текущия файл.
Дата/час на записване: Дата/часът, когато е записан файлът
: Име на файл (в режим “стоп” или в режим на възпроизвеждане):
Дата_файл номер (напр. 110101_001 или FM_110101_001)
: Име на файл (в режим “стоп” или в режим на възпроизвеждане):
Дата_файл номер (напр. 110101_001 или FM_110101_001)
: Име на изпълнител (в режим на възпроизвеждане):
Име на изпълнител (напр. My Recording)
31
BG
Изтриване
P Забележка
Веднъж изтрити, записите не може да се възстановят.
Избор на файл и изтриване на въпросния
1 Плъзнете превключвателя HOLD•POWER
ON/OFF към средата, за да изключите режима
HOLD (страница 12).
Показва се прозорецът на режим стоп.
2 Докато диктофонът е в режим “стоп” или
режим на възпроизвеждане, изберете файла,
който искате да изтриете (страница 28).
3 Натиснете ERASE.
“Erase?” се показва и посоченият файл се
възпроизвежда за потвърждение.
ERASE
32
BG
4 Чрез бутона –. или >+ изберете “YES”.
–., >+
На дисплея се показва анимацията “Erasing...” и
избраният файл се изтрива.
След изтриването на даден файл останалите
файлове се преместват, така че да не остава
празно място между тях.
N PLAY/
STOP•ENTER
Основни операции
5 Натиснете N PLAY/STOP•ENTER.
Изтрива се първият файл,
а следващите файлове намаляват
номерата с 1.
Общият брой файлове в папката се
намалява от 05 на 04.
33
BG
Прекратяване на изтриването
1 В стъпка 4 от “Избор на файл и изтриване на
въпросния” изберете “NO”, след което
натиснете N PLAY/STOP•ENTER.
N PLAY/
STOP•ENTER
Изтриване на друг файл
Изпълнете действията от стъпка 2 до стъпка 5 от “Избор на файл и изтриване на
въпросния”.
Изтриване на част от файл
Най-напред разделете файла на две части (страница 76) и след като изберете
частта, която искате да изтриете, продължете с действията от стъпка 3 до
стъпка 5 от “Избор на файл и изтриване на въпросния”.
34
BG
Други операции по записването
Промяна на настройките за запис
Избор на шаблонни
настройки за запис
съобразно обстановката
SCENE
N PLAY/
STOP•ENTER
Различните настройки за запис, като
например REC Mode (страница 102),
Mic Sensitivity (страница 102) и т.н.,
може да се променят вкупом,
съобразно различните обстановки
при запис.
1 В режим “стоп” натиснете SCENE.
Показва се прозорецът Scene Select.
Meeting (
) За записване в
Други операции по записването
– . , >+
Показва се съответният индикатор
за избрания шаблон.
разнообразни
обстановки, като
например в конферентна
зала
Voice Notes
(
)
Interview (
За записване на диктовка
с микрофона пред устата.
) За записване на човешки
глас на разстояние от 1 до
2 метра.
Lecture (
) За записване на широк
диапазон от звуци, като
например лекция в класна
стая или урок по солфеж.
2 С помощта на бутоните –. и
>+ изберете шаблон с настройки,
след което натиснете N PLAY/
STOP•ENTER.
35
BG
Audio IN (
) За записване от външно
устройство, като
например портативен
CD/MD плейър или
касетофон, свързан с
диктофона чрез изходния
аудио конектор (стерео
минижак). Може да се
използва също така и за
дублаж.
P Забележки
• Не може да задавате шаблон с
настройки по време на запис.
• Ако не извършите никаква операция в
рамките на 60 секунди след
показването на прозореца Scene Select,
ще се покаже екранът за режим
“стоп”.
Съвети за постигане на
по-добър запис
Запис на гласова бележка
Ако държите диктофона встрани от
устата, когато записвате, ще
предотвратите дишането във
вградения микрофон и по този начин
ще се постигне по-чист звук.
Освен чрез избор на шаблон с
настройки има и други методи, чрез
които да се постигне по-добър запис.
Запис на събрание
Поставете диктофона на стойка или
върху кърпичка, за да направите чист
запис с намалено ниво на шум и за да
се избегне шумът от вибриращото
бюро.
36
BG
Вграден
микрофон
Запис на интервю
Дръжте диктофона така, че
вграденият микрофон да сочи
интервюирания.
Други операции по записването
Запис на музикално изпълнение
Ако монтирате статив (не е включен
в комплекта) или ако поставите
диктофона на стойка или на маса, ще
можете по-прецизно да регулирате
ъгъла на диктофона и на вградения
микрофон.
Когато записвате хор или изпълнение
на пиано например, поставете
диктофона на маса на около 2 до 3
метра от изпълнителите. Поставете
диктофона с дисплея нагоре и с
Вграден микрофона към източника
на звука.
37
BG
Scene Select настройки
P Забележка
За повече информация относно
елементите от менюто и настройките
вж. страници 96 до 103.
Настройките на Scene Select не може да
се променят. Ако желаете да промените
някои елементи на настройките,
например REC Mode (страница 102),
Mic Sensitivity (страница 102) и др., за
дадена ситуация, използвайте менюто.
Meeting
( )
Voice
Notes (
VOR
OFF
OFF
REC
Mode
192kbps 128kbps 192kbps
(MONO) (MONO) (MONO)
(SHQ)
(HQ)
(SHQ)
OFF
Mic
Medium Low
Sensitivity ( )
( )
Medium
( )
LCF(Low ON
Cut)
ON
ON
Select
Input
MIC IN
MIC IN
MIC IN
N PLAY/
STOP•ENTER
DISP/MENU
x
) Audio IN (
VOR
OFF
OFF
REC Mode
192kbps
(MONO)
(SHQ)
192kbps
(MONO)
(SHQ)
Mic
Sensitivity
Medium
( )
Low
( )
LCF(Low
Cut)
OFF
OFF
Select Input
MIC IN
Audio IN
BG
Добавяне на запис към
предишно записан файл
z REC/PAUSE
Lecture (
38
Interview
)( )
)
–., >+
Когато настройката “Add/Overwrite”
е зададена на “Add”, можете да
добавите запис към
възпроизвеждания файл. Добавеният
запис ще бъде позициониран след
текущия файл и ще се счита за част от
него.
По време на възпроизвеждане на файл 3
Файл 3
Файл 4
3 С помощта на бутоните –. и
>+ изберете “Add”,
след което натиснете
N PLAY/STOP•ENTER.
След добавяне на запис
Файл 3
Файл 4
Добавения запис
Най-напред изберете файла, към
който искате да добавите запис.
MENU в режим “стоп”, за да
влезете в менюто.
Прозорецът на менюто се показва.
“Add/Overwrite” е зададено
фабрично на “OFF”.
Други операции по записването
1 Натиснете и задръжте DISP/
4 Натиснете x (стоп), за да излезете
от менюто.
2 С помощта на бутоните –. и
>+ изберете “Add/Overwrite”,
след което натиснете N PLAY/
STOP•ENTER.
5 Когато файлът, към който ще
добавяте запис, се възпроизведе,
натиснете z REC/PAUSE.
“Add REC?” се показва на дисплея.
За повече информация относно
възпроизвеждането вж. страница 26.
39
BG
6 Докато на дисплея се показва “Add
REC?”, натиснете z REC/PAUSE.
Индикаторът за операция светва в
червено. В този момент
диктофонът започва да записва.
7 Натиснете x (стоп), за да спрете
записването.
Записът се добавя
към текущия файл.
Номерът на файла и
общият брой
файлове в папката
остават
непроменени.
P Забележки
• Не можете да добавяте запис към
файл, който е достигнал лимита за
максимален размер на файл (500МБ).
• Не можете да добавяте запис към MP3
файлове, които не са записани с
помощта на диктофона. Също така
няма да можете да добавяте запис към
файлове, редактирани с помощта на
софтуера Sound Organizer.
• За добавения файл се използва същата
стойност на настройката REC Mode,
като на оригиналния файл.
• Ако след стъпка 5 изминат 10 минути,
ще трябва да повторите процедурата
от стъпка 5 нататък.
40
BG
Презаписване на файл по
време на
възпроизвеждане
N PLAY/
STOP•ENTER
DISP/MENU
z REC/PAUSE
x
–., >+
Когато настройката “Add/Overwrite”
е зададена на “Overwrite”, можете да
презапишете файла след избраната
точка. Частта след избраната точка се
изтрива.
Стартова точка на презаписа
Файл 2
Файл 3 Файл 4
Изтрита част
от Фал 2
3 С помощта на бутоните –. и
Файл 2
Файл 3 Файл 4
Презаписана част от Файл 2
>+ изберете “Overwrite”, след
което натиснете N PLAY/
STOP•ENTER.
Други операции по записването
Най-напред изберете файла, който
искате да презапишете.
1 Натиснете и задръжте DISP/
MENU в режим “стоп”, за да
влезете в менюто.
Прозорецът на менюто се показва.
2 С помощта на бутоните –. и
>+ изберете “Add/Overwrite”,
след което натиснете N PLAY/
STOP•ENTER.
“Add/Overwrite” е зададено
фабрично на “OFF”.
4 Натиснете x (стоп), за да излезете
от менюто.
41
BG
5 След като файлът, върху който ще
добавяте запис, се възпроизведе,
натиснете z REC/PAUSE в
позицията, след която искате да
презапишете файла.
“Overwrite REC?” се показва на
дисплея.
За повече информация относно
възпроизвеждането вж. страница 26.
6 Докато на дисплея се показва
“Overwrite REC?”, натиснете
z REC/PAUSE.
Индикаторът за операция светва в
червено. В този момент
диктофонът започва да записва.
7 Натиснете x (стоп), за да спрете
записването.
Новият файл се
записва върху
текущия. Номерът на
файла и общият брой
файлове в папката
остават
непроменени.
42
BG
P Забележки
• Не можете да презаписвате MP3 файл,
който е достигнал лимита за
максимален размер на файл (500МБ).
Можете да презапишете даден файл
дори когато той е достигнал лимита за
максимален размер, ако точката, след
която ще се извърши презаписът, не е
отминала лимита за максимален
размер.
• Не можете презаписвате MP3
файлове, които не са записани с
помощта на диктофона. Също така
няма да можете да презаписвате
файлове, редактирани с помощта на
софтуера Sound Organizer.
• За презаписаната част се използва
същата стойност на настройката REC
Mode, като на оригиналния файл.
• Ако след стъпка 5 изминат 10 минути,
ще трябва да повторите процедурата
от стъпка 5 нататък.
Стартиране на запис в
отговор на звук – функция
VOR
2 С помощта на бутоните –. и
>+ изберете “VOR”, след което
натиснете N PLAY/STOP•ENTER.
N PLAY/
STOP•ENTER
DISP/MENU
z REC/PAUSE
x
– . , >+
1 Натиснете и задръжте DISP/
MENU в режим “стоп” или в режим
на запис, за да влезете в менюто.
Прозорецът на менюто се показва.
изберете “ON”, след което
натиснете N PLAY/STOP•ENTER.
Други операции по записването
Можете да зададете настройката за
функцията VOR (Voice Operated
Recording) на “ON”, за да накарате
диктофона да записва, когато засече
звук и да спре записването на пауза,
когато не долавя звук, за да се
избегне по този начин записването по
време на тихи периоди.
3 Чрез бутона –. или >+
“VOR” е зададено фабрично на
“OFF”.
4 Натиснете x (стоп), за да излезете
от менюто.
43
BG
5 Натиснете z REC/PAUSE.
“VOR” и “
дисплея.
” се показват на
Когато диктофонът не долавя звук,
спира записването на пауза и на
дисплея мига “PAUSE”. Когато
диктофонът отново засече звук,
отново започва да записва.
Отказване на функцията VOR
В стъпка 3 задайте настройката
“VOR” на “OFF”.
P Забележки
• Функцията VOR се влияе от околния
звук. Задайте стойността за
настройката “Mic Sensitivity”
(страница 102) съобразно
обстановката за запис. Ако записът е
неудовлетворителен, след като сте
променили настройката “Mic
Sensitivity”, или ако трябва да
запишете нещо важно, задайте
настройката “VOR” на “OFF”.
44
BG
• По време на FM записване
(страница 84) функцията VOR е
дезактивирана.
Записване на карта с памет
N PLAY/STOP•ENTER
DISP/MENU
z REC/PAUSE
x
– . , >+
* Когато вкарвате
картата с памет,
като държите
диктофона със
задната му страна
към вас.
Вкарайте microSD така, че
етикетът да сочи към вас.*
Освен във вградената памет, можете
да записвате файлове и на карта с
памет.
Картите с памет, които можете да
използвате с този диктофон са
следните:
• Memory Stick Micro™ (M2™)
носител: Поддържат се до 16 ГБ.
• Карта microSD: Поддържат се
microSD карти (FAT16) с капацитет
под 2 ГБ и microSDHC карти (FAT32)
с капацитет от 4 ГБ до 32 ГБ.
Не се поддържат карти с памет с
капацитет 64 МБ или по-малко.
Други операции по записването
Вкарайте M2™ така, че страната с
конекторите да сочи към вас.*
За съвместимите карти с памет
Картите microSD/microSDHC, които
са тествани съгласно нашите
стандарти, са описаните по-долу.
microSD/microSDHC карти
Доставчик 2 ГБ 4 ГБ 8 ГБ 16 ГБ 32 ГБ
SONY
a
a
a
—
—
Toshiba
a
a
a
a
—
Panasonic
a
a
a
a
—
SanDisk
a
a
a
a
a
a: Тествана
–: Не е тествана
Към януари 2011 г.
45
BG
За тестването на работата с ICD-PX312/
PX312F са използвани карти с памет,
налични в търговската мрежа към
януари 2011 г.
За актуална информация относно карти
с памет, които са тествани, посетете
началната страница на звеното за
поддръжка на диктофона:
http://support.sony-europe.com/DNA
В това ръководство M2™ и microSD се
наричат с общото название “карта с
памет”.
Слот за M2™/microSD карти се нарича
“слот за карта”.
Поради системните спецификации
диктофонът може да записва и
възпроизвежда файлове до 500МБ,
когато се използва карта с памет.
Можете да записвате до 4 074 файла
на всеки M2™ носител.
P Забележка
Не се гарантира правилната работа на
диктофона с всички съвместими карти с
памет.
Вкарване на карта с памет
Преди да започнете да записвате на
карта с памет, не забравяйте да
копирате цялата информация от нея
на компютър и да я форматирате с
помощта на диктофона
(страница 107), така че да няма
никаква информация на нея.
1 Отворете капачето на слота за
карти, докато диктофонът е в
режим “стоп”.
2 Вкарайте M2™ или microSD карта,
насочена според указаната на
илюстрацията на страница 45
посока – докрай, докато щракне.
След това затворете капачето.
Изваждане на картата с памет
Натиснете картата с памет в слота.
Когато изскочи, я извадете от слота
за карти.
Структура на файлове и папки
Освен папките във вградената памет
се създават и 5 папки на картата с
памет.
Структурата на файловете и палките
на картата с памет се различават от
тази на вградената памет
(страница 112).
46
BG
P Забележки
2 С помощта на бутоните –. и
>+ изберете “Select Memory”,
след което натиснете N PLAY/
STOP•ENTER.
3 Чрез бутона –. или >+
Други операции по записването
• Не вкарвайте и не изваждайте картата
с памет по време на запис/
възпроизвеждане/форматиране.
В противен случай може да повредите
диктофона.
• Не изваждайте картата с памет,
докато на дисплея се показва
анимацията “Accessing...”. В противен
случай данните може да се повредят.
• Ако диктофонът не разпознае картата
с памет, я извадете и я вкарайте отново
в диктофона.
• Затворете плътно капачето на слота
за карти. Също така не позволявайте в
слота да попадат течности, метални,
запалими или каквито и да било други
предмети, различни от карти с памет.
Несъобразяването с това
предупреждение може да доведе до
пожар, електрически удар или
повреда.
изберете “Memory Card”, след
което натиснете N PLAY/
STOP•ENTER.
Активиране на картата с памет
като целева памет
1 Натиснете и задръжте DISP/
MENU в режим “стоп”, за да
влезете в менюто.
Прозорецът на менюто се показва.
“Select Memory” е зададено
фабрично на “Built-In Memory”.
Ако картата с памет вече е
форматирана, преминете към
стъпка 7.
47
BG
4 Ако картата с памет не е
форматирана, с помощта на –.
или >+ изберете “Detail Menu”,
след което натиснете N PLAY/
STOP•ENTER.
5 С помощта на бутоните –. и
>+ изберете “Format”, след
което натиснете N PLAY/
STOP•ENTER.
“Erase All Data?” се показва на
дисплея.
6 С помощта на бутоните –. и
>+ изберете “YES”, след което
натиснете N PLAY/STOP•ENTER.
7 Натиснете x (стоп), за да излезете
от менюто.
Показва се
индикаторът на
картата с памет.
48
BG
Използване на вградената памет
В стъпка 3 изберете “Built-In
Memory”.
Начало на записването
Изберете папката, след което
натиснете z REC/PAUSE. За повече
информация относно записването вж.
страница 21.
Записване посредством други устройства
Записване с външен
микрофон
Външен микрофон
(не е включен в
комплекта)
N PLAY/
STOP•ENTER
z REC/PAUSE
– . , >+
1 Включете външен микрофон (не е
включен в комплекта) жака m
(за микрофон), когато диктофонът
е в режим “стоп”.
“Select Input” се показва на дисплея.
Ако на дисплея не се покаже
“Select Input”, задайте източника
на входящ сигнал чрез менюто
(страница 103).
Други операции по записването
Жак m (за микрофон)
Можете да възпроизведете звука в
стерео с помощта на стерео слушалки.
2 С помощта на бутоните –. и
>+ изберете “MIC IN”, след
което натиснете N PLAY/
STOP•ENTER.
x
Когато свържете стерео микрофон
(не се предоставя) към диктофона и
режимът на запис е зададен на “SHQ”
или “HQ”, можете да записвате стерео
звук.
“Select Input” е зададено фабрично
на “MIC IN”.
49
BG
3 Натиснете x (стоп), за да излезете
от менюто.
4 Натиснете z REC/PAUSE, за да
стартирате записването.
Вграденият микрофон
автоматично се дезактивира и
диктофонът започва да записва
звука от външният микрофон.
Ако входящият сигнал не е
достатъчно силен, го коригирайте
чрез настройката “Mic Sensitivity”
(страница 102).
Ако включите микрофон, който се
нуждае от електрозахранване,
диктофонът ще го захрани с
електричество.
5 Натиснете x (стоп), за да спрете
записването.
z Препоръчителни микрофони
Можете да използвате електретен
кондензаторен микрофон на Sony –
ECM-CS10, ECM-CZ10, ECM-DS70P,
ECM-DS30P (не е включен в комплекта).
50
BG
Записване на звук от
стационарен или мобилен
телефон
Можете да записвате звука от
стационарен или мобилен телефон с
помощта на електретния
кондензаторен микрофон ECM-TL1
тип слушалка (не е включен в
комплекта).
За повече информация относно
свързването вж. инструкциите за
експлоатация на микрофона
ECM-TL1.
P Забележки
• След като осъществите връзка,
проверете качеството на звука при
разговор и нивото на запис, преди да
започнете да записвате.
• Ако се запише сигнал “свободно” или
тоновете на набиране, е възможно
разговорът да се запише с намалено
ниво на звука. Затова започвайте да
записвате след началото на разговора.
• Функцията VOR (страница 43) е
възможно да не работи в зависимост
от типа на телефона и състоянието на
линията.
• Не поемаме отговорност за каквито и
да било неудобства – дори ако не
можете да записвате разговори с
помощта на диктофона.
Записване от друго
устройство
CD плейър и др.
Жак m (за микрофон)
– . , >+
x
Можете да създавате музикални
файлове, без да използвате компютър,
като записвате звука от друго
устройство, свързано към диктофона.
Когато изберете “Audio IN” в
менюто “Scene Select”, настройките,
подходящи за записване от друго
устройство, се избират автоматично.
z Съвети
• Преди да започнете да записвате, е
препоръчително да направите пробен
или контролиран запис (страница 53).
• Ако нивото на запис не е достатъчно
високо, свържете жака за слушалки
(минижак, стерео) на другото
устройство към жака m (за микрофон)
на диктофона и настройте силата на
звука на другото устройство, свързано
към диктофона.
Други операции по записването
N PLAY/
STOP•ENTER
z REC/PAUSE
За повече информация относно
настройването вж. страница 35.
1 Свържете другото устройство с
диктофона, когато той се намира в
режим “стоп”.
Свържете изходящия аудио
конектор (стерео мини-куплунг)
на другото устройство с жака
m (за микрофон) на диктофона
посредством обикновен аудио
кабел.
“Select Input” се показва на
дисплея.
Ако на дисплея не се покаже
“Select Input”, задайте източника
на входящ сигнал чрез менюто
(страница 103).
51
BG
2 С помощта на бутоните –. и
>+ изберете “Audio IN”, след
което натиснете N PLAY/
STOP•ENTER.
“Select Input” е зададено фабрично
на “MIC IN”.
3 Натиснете x (стоп), за да излезете
от менюто.
4 Натиснете z REC/PAUSE, за да
стартирате записването.
Вграденият микрофон
автоматично се дезактивира и
диктофонът започва да записва
звука от свързаното към него
устройство.
5 Стартирайте възпроизвеждането
на другото устройство, свързано с
диктофона.
52
BG
6 Натиснете x (стоп), за да спрете
записването.
P Забележки
Когато изходният аудио сигнал на
свързано към диктофона външно
устройство е моно и режимът на запис
е зададен на “192kbps(MONO)” (SHQ) или
“128kbps(MONO)” (HQ), звукът се
записва само в един канал. В този
случай, задайте режима на запис на
“48kbps(MONO)” (SP) или “8kbps(MONO)”
(LP) в менюто (стр.102).
Операции по време на запис
Контролиране на записа
Жак i (за слушалки)
VOL –/+
Други операции по записването
Ако свържете слушалките към
жака i (за слушалки), можете да
контролирате записването. Можете
да регулирате силата на контролния
звук с помощта на бутона VOL –/+,
като нивото на записване не се
променя.
P Забележка
Ако кабела на слушалките докосне
диктофона по време на контролирано
записване, диктофонът може да запише
шумолене. За да избегнете подобно
шумолене, дръжте кабела далеч от
диктофона.
53
BG
Други операции по възпроизвеждането
Промяна на настройките за
възпроизвеждане
Удобства при
възпроизвеждане
Слушане с по-добро качество
на звука
• За да слушате със слушалки:
Свържете слушалките към
жака i (за слушалки). Вграденият
високоговорител автоматично се
изключва.
• За да слушате чрез външен
високоговорител:
Включете активен или пасивен
високоговорител в жака i
(за слушалки).
Бързо намиране на мястото,
от което искате да започне
възпроизвеждането (Easy
search)
Когато настройката “Easy Search” е
зададена на “ON” (страница 97),
можете бързо да намерите мястото,
от което искате да започне
възпроизвеждането, като натиснете
неколкократно –. or >+ по
време на възпроизвеждане.
54
BG
Ако натиснете еднократно –.,
възпроизвеждането се връща назад
около 3 секунди, а ако натиснете
еднократно >+, възпроизвеждането
прескача напред около 10 секунди.
Тази функция е полезна при търсене
на точно определена част от дълъг
запис.
Търсене напред/назад по
време на възпроизвеждане
(бавно напред/бавно назад)
• За да търсите напред (бавно
напред):
По време на възпроизвеждане
натиснете и задръжте бутона >+ и
го освободете, когато достигнете
точката, от която искате да се
възобнови възпроизвеждането.
• За да търсите назад (бавно назад):
По време на възпроизвеждане
натиснете и задръжте бутона –. и
го освободете, когато достигнете
точката, от която искате да се
възобнови възпроизвеждането.
Диктофонът търси с бавна скорост,
възпроизвеждайки звука от записа.
Това е полезно за търсене на дадена
дума напред или назад. А ако
задържите бутона натиснат,
диктофонът започва да търси с
по-висока скорост.
z Когато файловете се
възпроизведат до края на
последния файл
Намаляване на шум в
записите и подобряване
отчетливостта на
човешкия глас – функция
за изрязване на шум
N PLAY/
STOP•ENTER
x
Други операции по възпроизвеждането
• Когато възпроизвеждането,
независимо дали е с нормална или
бърза скорост, достигне края на
последния файл, “FILE END” светва
за около 5 секунди.
• Когато “FILE END” и индикаторът за
операция угаснат, диктофонът спира в
началото на последния файл.
• Ако натиснете и задържите –.,
докато свети “FILE END”, файловете
започват да се възпроизвеждат бързо
и в момента, в който освободите
бутона, възпроизвеждането преминава
на нормална скорост.
• Ако последният файл е дълъг, а вие
искате да възпроизведете дадена част
от него, която е към края му,
натиснете и задръжте >+, за да
отидете в края на файла, след което
натиснете –., докато свети “FILE
END”, за да се върнете към търсената
част.
• За всички останали файлове, различни
от последния, преминете към
следващия файл и после пуснете
възпроизвеждането назад до
търсеното място.
DISP/MENU
–., >+
55
BG
Когато превключвателят NOISE
CUT е в позиция “ON” в режим на
възпроизвеждане, всички странични
шумове, различни от човешки глас, се
намаляват. Файлът се възпроизвежда
с подобрено качество на звука, тъй
като шумът от всички честотни
ленти, включително на човешкия
глас, е намален.
2 С помощта на бутоните –. и
>+ изберете “Detail Menu”, след
което натиснете N PLAY/
STOP•ENTER.
P Забележки
• Ефектът от функцията за изрязване на
шума може да се различава според
условията, при които е записан гласът.
• Когато използвате вградения
високоговорител, функцията за
изрязване на шум не действа.
• Когато слушате FM радио, функцията
за изрязване на шум не действа.
Задаване на ниво за изрязване
на шума
1 Натиснете и задръжте DISP/
MENU в режим “стоп” или в режим
на възпроизвеждане, за да влезете в
менюто.
Прозорецът на менюто се показва.
56
BG
3 Чрез бутона –. или >+
изберете “Noise Cut Level”, след
което натиснете N PLAY/
STOP•ENTER.
4 С помощта на бутоните –. и
>+ изберете “Maximum” или
“Medium”, след което натиснете
N PLAY/STOP•ENTER.
Регулиране на скоростта
на възпроизвеждане –
функция DPC (Digital Pitch
Control)
N PLAY/
STOP•ENTER
DISP/MENU
x
“Noise Cut Level” е зададено
фабрично на “Maximum”.
от менюто.
Спиране на функцията за
изрязване на шум
Плъзнете превключвателя NOISE
CUT в позиция “OFF”.
Можете да регулирате скоростта на
възпроизвеждане в диапазона 0,50 до
2,00 пъти по нормалната скорост.
Файлът се възпроизвежда в нормална
тоналност благодарение на
функцията за цифрова обработка.
Други операции по възпроизвеждането
5 Натиснете x (стоп), за да излезете
–., >+
1 Натиснете и задръжте DISP/
MENU в режим “стоп” или в режим
на възпроизвеждане, за да влезете в
менюто.
Прозорецът на менюто се показва.
57
BG
2 С помощта на бутоните –. и
>+ изберете “DPC(Speed
Control)”, след което натиснете
N PLAY/STOP•ENTER.
>+: Увеличава скоростта с
0,10 пъти от оригиналната скорост
с всяко натискане на бутона
(от ×1,00 до ×2,00).
Когато задържите натиснат някои
от тези бутони, скоростта се сменя
непрекъснато.
3 Чрез бутона –. или >+
изберете “ON”, след което
натиснете N PLAY/STOP•ENTER.
Фабрично скоростта на
възпроизвеждане е зададена на
“×0,70”.
Връщане към нормална
скорост на възпроизвеждане
В стъпка 3 изберете “OFF”.
4 Регулирайте скоростта на
възпроизвеждане с помощта на
бутоните –. и >+.
–.: Намалява скоростта с
0,05 пъти от оригиналната скорост
с всяко натискане на бутона
(от ×0,50 до ×1,00).
58
BG
P Забележка
Функцията за изрязване на шум
(страница 55) няма да работи, когато
настройката “DPC(Speed Control)” е
зададена на “ON”.
Избор на режим на
възпроизвеждане
N PLAY/
STOP•ENTER
DISP/MENU
2 С помощта на бутоните –. и
>+ изберете “Detail Menu”,
след което натиснете N PLAY/
STOP•ENTER.
A-B
x
– . , >+
3 С помощта на бутоните –. и
>+ изберете “Continuous Play”,
след което натиснете N PLAY/
STOP•ENTER.
Други операции по възпроизвеждането
Можете да изберете режим на
възпроизвеждане според ситуацията с
помощта на бутоните или от менюто.
Възпроизвеждане на всички
файлове от дадена папка без
прекъсване – непрекъснато
възпроизвеждане
1 Натиснете и задръжте DISP/
MENU в режим “стоп” или в режим
на възпроизвеждане, за да влезете в
менюто.
Прозорецът на менюто се показва.
59
BG
4 Чрез бутона –. или >+
изберете “ON”, след което
натиснете N PLAY/STOP•ENTER.
Повтаряне на един и същ файл
По време на възпроизвеждане
натиснете и задръжте N PLAY/
STOP•ENTER, докато се покаже
“ 1”. Избраният файл ще се
възпроизвежда отново и отново.
“Continuous Play” е зададено
фабрично на “OFF”.
5 Натиснете x (стоп), за да излезете
от менюто.
Възстановяване на нормален
режим на възпроизвеждане –
възпроизвеждане на единичен
файл
В стъпка 4 изберете “OFF”.
За да възстановите нормалният режим
на възпроизвеждане, натиснете
отново N PLAY/STOP•ENTER.
Повтаряне на определен
отрязък от запис – A-B
повторение
1 По време на възпроизвеждане
натиснете
(повторение) A-B,
за да укажете началната точка A.
“A-B B?” се показва на дисплея.
60
BG
2 Натиснете
(повторение) A-B,
за да укажете крайната точка B.
“
A-B” се показва и указаният
отрязък от записа започва да се
повтаря.
P Забележка
Не може да поставяте A и B точки в
близост до началото или края на
файловете, както и около маркери на
записи.
Други операции по възпроизвеждането
За да се върнете към нормален
режим на възпроизвеждане:
Натиснете N PLAY/STOP•ENTER.
За да спрете A-B повторението:
Натиснете x (стоп).
За да промените отрязъка, указан за
A-B повторение:
По време на възпроизвеждане в
режим на A-B повторение натиснете
повторно
(повторение) A-B, за да
укажете нова начална точка A. След
това укажете нова крайна точка B,
както в стъпка 2.
61
BG
Възпроизвеждане на даден файл с
аларма в определен час
N PLAY/
STOP•ENTER
DISP/MENU
x
– . , >+
Можете да зададете в определен час
да се включи аларма и даден файл да
започне да се възпроизвежда. Тази
настройка може да се зададе за
еднократно изпълнение на
определена дата, за изпълнение всяка
седмица или за изпълнение в един и
същ час всеки ден. Можете да
зададете аларма за даден файл.
1 Изберете файла, който искате да се
възпроизведе заедно с алармата.
62
BG
2 Влезте в режим за настройване на
алармата.
1 Натиснете и задръжте DISP/
MENU в режим “стоп”, за да
влезете в менюто.
Прозорецът на менюто се
показва.
2 С помощта на бутоните –. и
>+ изберете “Alarm”, след
което натиснете N PLAY/
STOP•ENTER.
3 Чрез бутона –. или >+
изберете “ON”, след което
натиснете N PLAY/
STOP•ENTER.
Ако изберете ден от седмицата
или “Daily”:
Натиснете –. или >+, за да
зададете час, след което натиснете
N PLAY/STOP•ENTER,
натиснете –. или >+, за да
зададете минути, след което
натиснете N PLAY/
STOP•ENTER.
4 С помощта на бутоните –. и
“Alarm” е зададено фабрично на
“OFF”.
>+ изберете типа на алармата,
след което натиснете N PLAY/
STOP•ENTER.
3 Задайте дата и час на активиране
Други операции по възпроизвеждането
на алармата.
1 С помощта на бутоните –. и
>+ изберете “Date”, ден от
седмицата или “Daily”, след
което натиснете N PLAY/
STOP•ENTER.
2 Ако изберете “Date”:
Задайте година, месец, ден, час и
минута в този ред, по описания в
“Стъпка 4: Настройване на
часовника” начин на страница 17.
Фабрично за тип на алармата е
зададено “Beep&Play”.
Показва се анимацията
“Executing...”.
63
BG
5 Натиснете x (стоп), за да излезете
от менюто.
Настъпване на зададените дата
и часа
В зададения час на дисплея се показва
“ALARM” и се чува аларма и
избраният файл започва да се
възпроизвежда според избрания тип
аларма.
Beep&Play
Избраният файл ще се
възпроизведе след
алармата.
Beep
Прозвучава само алармата.
Play
Ще се възпроизведе само
избраният файл.
Промяна на настройките за
аларма
Изберете файла, чийто настройки за
аларма желаете да промените, след
което изпълнете стъпките от 2 до 5.
Изключване на настройките за
аларма
Следвайте стъпки 1 и 2. В стъпка 2-3
изберете “OFF” и натиснете
N PLAY/STOP•ENTER. Алармата е
отменена и индикаторът на алармата
изчезва от дисплея.
64
BG
След приключване на записа,
диктофонът автоматично спира.
(Ако за тип на алармата е зададен
“Beep&Play” или “Play”, диктофонът
ще спре в началото на избрания
файл.)
Спиране на алармата
Натиснете който и да е бутон, освен
VOL –/+, докато се чува звукът на
алармата. Ако функцията HOLD е
активирана, можете да спрете
алармата, като натиснете произволен
бутон.
P Забележки
Други операции по възпроизвеждането
• Можете да задавате само по една
аларма за един файл.
• Ако часовникът не е настроен или ако
няма записани файлове, не можете да
задавате аларма.
• Алармата ще прозвучи дори ако сте
задали настройката “Beep” на “OFF”
(страница 106).
• Ако времето за аларма настъпи
докато диктофонът борави с данни и
др., алармата ще бъде автоматично
отказана.
• Ако настъпи времето за повече от
една аларма, само първата ще се
възпроизведе.
• Ако разделите файл, зададен за
аларма, настройките за аларма остават
активни само за първата част от
разделения файл.
• Ако изтриете файл, зададен за аларма,
се изтрива и самата аларма.
• Не може да се задават подкаст
файлове за възпроизвеждане с аларма.
• Не може да се задават аларми за
файлове, записани на картата с памет.
65
BG
Възпроизвеждане посредством други
устройства
Записване с друго
оборудване
Касетофон,
минидиск
рекордер и др.
1 Свържете жака i (за слушалки) на
диктофона с външния входящ
терминал на другото устройство
посредством обикновен аудио
кабел.
2 Натиснете N PLAY/
Жак i (за слушалки)
N PLAY/
STOP•ENTER
x
Можете да записвате звук от
диктофона на друго оборудване.
Преди да започнете да записвате,
е препоръчително да направите
пробен запис.
66
BG
STOP•ENTER, за да се стартира
възпроизвеждането, и включете
едновременно с това другото
устройство в режим на запис.
Файлът от диктофона ще се
запише на свързаното друго
устройство.
3 Натиснете едновременно бутоните
x (стоп) на диктофона и на другото
устройство, за да спрете да
записвате.
z Съвет
Ако записът не е достатъчно силен,
увеличете звука на диктофона
(страница 27).
Редактиране на файлове
Подреждане на файлове в папка
Преместване на файл в
друга папка
N PLAY/
STOP•ENTER
DISP/MENU
x
– . , >+
4 С помощта на бутоните –. или
> изберете “Move File”, след
което натиснете N PLAY/
STOP•ENTER.
1 Изберете файла, който желаете да
преместите.
Редактиране на файлове
2 Натиснете и задръжте DISP/
MENU в режим “стоп”, за да
влезете в менюто.
Прозорецът на менюто се показва.
3 С помощта на бутоните –. и
>+ изберете “Move & Copy”,
след което натиснете N PLAY/
STOP•ENTER.
67
BG
5 С помощта на бутоните –. или
>+ изберете папката, в която
искате да преместите файла, след
което натиснете N PLAY/
STOP•ENTER.
P Забележки
• Не можете да премествате подкаст
файлове.
• Не можете да премествате защитени
файлове (страница 80).
• Не можете да премествате файлове от
едната памет на другата.
Копиране на файлове от
едната памет на другата
Показва се анимацията “Moving
File...” и файлът се премества, като
заема последната позиция в
целевата папка.
Когато преместите даден файл в
друга папка, оригиналният файл от
старата папка се изтрива.
Слот за карта с памет
DISP/MENU
N PLAY/
STOP•ENTER
x
–., >+
6 Натиснете x (стоп), за да излезете
от менюто.
Спиране на преместването на
файл
Натиснете x (стоп) преди стъпка 5.
68
BG
Можете да копирате файлове от
вградената памет на картата с памет и
обратно, което е полезно при
архивиране. Преди да започнете тази
операция, вкарайте картата с памет,
която ще използвате за копирането,
в слота за карта с памет.
1 Изберете файла, който желаете да
копирате.
Ако ще копирате файл от картата с
памет към вградената памет,
задайте настройката за паметизточник “Memory Card”
(страница 47).
2 Натиснете и задръжте DISP/
MENU в режим “стоп”, за да
влезете в менюто.
Прозорецът на менюто се показва.
3 С помощта на бутоните –. и
>+ изберете “Move & Copy”,
след което натиснете N PLAY/
STOP•ENTER.
>+ изберете “File Copy”, след
което натиснете N PLAY/
STOP•ENTER.
5 С помощта на бутоните –. или
>+ изберете папката, в която
искате да копирате файла, след
което натиснете N PLAY/
STOP•ENTER.
Редактиране на файлове
4 С помощта на бутоните –. и
“Copy to Memory Card” или “Copy
to Built-In Memory” се показва и се
появява прозорецът за избор на
папка.
Показва се анимацията “Copying...”
и файлът се копира, като заема
последната позиция в целевата
папка. Файлът-копие ще е с
идентично име с оригиналния.
69
BG
6 Натиснете x (стоп), за да излезете
от менюто.
Изтриване на всички
файлове от дадена папка
Прекратяване на операцията
за копиране
N PLAY/
STOP•ENTER
Натиснете x (стоп) преди стъпка 5.
DISP/MENU
Прекратяване на операцията
за копиране, докато тя се
изпълнява
x
–., >+
Докато на дисплея се вижда
анимацията “Copying...” в стъпка 5,
натиснете x (стоп).
P Забележки
• Преди да започнете да копирате
целевия файл, не забравяйте да
проверите индикатора на батерията
(страница 15). Ако батериите са
изтощение, е възможно да не можете
да копирате файлове.
• Ако на целевата памет няма
достатъчно място, е възможно да не
можете да копирате файлове.
• Не можете да копирате подкаст
файлове.
• Не вадете, не вкарвайте карта с памет
и не изключвайте диктофона по време
на копиране. В противен случай може
да повредите файловете.
70
BG
P Забележка
Ако избраната папка съдържа защитен
файл (страница 80), няма да можете да
изтриете въпросния от тази папка.
1 Докато диктофонът е в режим
“стоп”, изберете папката,
съдържаща файловете, които
искате да изтриете.
2 Натиснете и задръжте DISP/
MENU, за да влезете в менюто.
Прозорецът на менюто се показва.
3 С помощта на бутоните –. и >+
изберете “Delete”, след което
натиснете N PLAY/STOP•ENTER.
6 Натиснете x (стоп), за да излезете
от менюто.
Прекратяване на изтриването
В стъпка 5 изберете “NO”, след което
натиснете N PLAY/STOP•ENTER.
4 С помощта на бутоните –. и
>+ изберете “Erase All”, след
което натиснете N PLAY/
STOP•ENTER.
Редактиране на файлове
“Erase All?” се показва на дисплея.
5 С помощта на бутоните –. или
> изберете “YES”, след което
натиснете N PLAY/STOP•ENTER.
На дисплея се показва анимацията
“Erasing...” и всички файлове от
избраната папка се изтриват.
71
BG
Използване на маркер на записа
Използване на маркер на
записа
N PLAY/
STOP•ENTER
– . , >+
T-MARK
Този диктофон позволява поставянето
на маркер в дадена точка от даден
запис, който маркер по-късно може да
се използва за разделяне на файла на
това място или за по-лесно откриване
на определена част от записа. На всеки
файл може да се поставят макс. 98
маркера.
По време на запис, възпроизвеждане
или пауза при запис, натиснете
T-MARK в момента, който искате да
маркирате.
Индикаторът
(Маркер на запис)
премигва, след което маркерът е
поставен.
72
BG
P Забележки
• Можете да поставяте маркери на
записи само за файлове, записани с
диктофона. Ако обаче редактирате
файловете с помощта на софтуера
Sound Organizer, също няма да можете
да поставяте маркери.
• Не можете да поставите два маркера
на запис на разстояние по-малко от
0,5 секунди един от друг.
• Маркери не може да се поставят в
самото начало или в самия край на
файловете.
• Ако в даден файл вече има 98 маркера,
няма да можете да поставяте повече.
• Когато поставяте маркер по време на
възпроизвеждане, възпроизвеждането
спира.
Откриване на определен
маркер на записа и стартиране
на възпроизвеждането от
въпросното място
3 С помощта на бутоните –. и >+
изберете “Delete”, след което
натиснете N PLAY/STOP•ENTER.
В режим “стоп” натиснете –. или
>+. Когато индикаторът
(маркер на запис) премигне
веднъж, натиснете N PLAY/
STOP•ENTER.
Изтриване на маркер на
запис
N PLAY/
STOP•ENTER
DISP/MENU
4 С помощта на бутоните –. и
>+ изберете “Erase Track Mark”,
след което натиснете N PLAY/
STOP•ENTER.
Редактиране на файлове
x
– . , >+
1 Спрете точно след маркера, който
искате да изтриете.
2 Натиснете и задръжте DISP/
“Erase Track Mark?” се показва,
при което индикаторът за маркер
на запис и номерът на маркера за
изтриване ще премигнат.
MENU в режим “стоп”, за да
влезете в менюто.
Прозорецът на менюто се показва.
73
BG
5 С помощта на бутоните –. или
>+ изберете “YES”, след което
натиснете N PLAY/STOP•ENTER.
На дисплея се показва анимацията
“Erasing...” и избраният маркер се
изтрива.
Позиция, на която трябва да спрете
Изтриване на всички
маркери в избрания файл
наведнъж
N PLAY/
STOP•ENTER
DISP/MENU
x
Изтриване на
маркера
Изтрива се най-близкият маркер преди
позицията, в която сте спрели.
6 Натиснете x (стоп), за да излезете
от менюто.
–., >+
1 Изберете файл, чийто маркери
желаете да изтриете.
2 Натиснете и задръжте DISP/
MENU в режим “стоп”, за да
влезете в менюто.
Прозорецът на менюто се показва.
Прекратяване на изтриването
В стъпка 5 изберете “NO”, след което
натиснете N PLAY/STOP•ENTER.
74
BG
3 С помощта на бутоните –. и >+
изберете “Delete”, след което
натиснете N PLAY/STOP•ENTER.
5 С помощта на бутоните –. или
>+ изберете “YES”, след което
натиснете N PLAY/
STOP•ENTER.
На дисплея се показва анимацията
“Erasing...” и всички маркери се
изтриват наведнъж.
6 Натиснете x (стоп), за да излезете
от менюто.
4 С помощта на бутоните –. и
>+ изберете “Erase All Track
Marks”, след което натиснете
N PLAY/STOP•ENTER.
Прекратяване на изтриването
В стъпка 5 изберете “NO”, след което
натиснете N PLAY/STOP•ENTER.
Редактиране на файлове
“Erase All Track Marks?” се показва
на дисплея.
75
BG
Разделяне на файл
Разделяне на файл в
текущата позиция
1 Спрете файла на мястото, от
където искате да бъде разделен.
2 Натиснете и задръжте DISP/
N PLAY/
STOP•ENTER
DISP/MENU
x
– . , >+
Когато диктофонът е в режим “стоп”,
можете да разделите даден файл на
две части и към по-новия от тях да се
добави нов номер на файл. Като
разделите даден файл, ще можете
по-лесно да намирате определена
точка, от която искате да започне
възпроизвеждането, което е полезно
при дълги записи, например от
събрание. Можете да разделяте даден
файл колкото желаете пъти, докато
се достигне максимално разрешеният
за дадена папка брой файлове.
76
BG
MENU в режим “стоп”, за да
влезете в менюто.
Прозорецът на менюто се показва.
3 С помощта на бутоните –. и >+
изберете “Divide”, след което
натиснете N PLAY/STOP•ENTER.
4 С помощта на бутоните –. и
>+ изберете “Divide Current
Position”, след което натиснете
N PLAY/STOP•ENTER.
“Divide?” се показва на дисплея.
5 С помощта на бутоните –. или
Файл 1
Файл 2
Файл 3
Файлът се
разделя.
Файл 1
Файл 2_1 Файл 2_2
Файл 3
Добавя се суфикс към всяка от
разделените части.
от менюто.
P Забележки
• За можете да разделяте даден файл,
трябва да разполагате с определено
свободно място в паметта.
• Когато разделите даден файл, за който
са указани заглавие е име на
изпълнител, тези данни се прикачват и
към новия файл.
• Не можете да разделяте файлове,
които не са записани с помощта на
цифровия диктофон (напр. такива,
прехвърлени от компютър).
Възможно е също така да не можете
да разделяте файлове, редактирани с
помощта на софтуера Sound Organizer.
• След като веднъж разделите даден
файл, повече няма да можете да
възвърнете оригиналното му
състояние.
• Ако разделите даден файл и в близост
до мястото на разделяне има маркер на
по-малко от 0,5 секунди, въпросният
маркер се изтрива.
• Поради системните ограничения
файловете не може да бъдат
разделяни в самото им начало или в
самия край.
Редактиране на файлове
>+ изберете “YES”, след което
натиснете N PLAY/
STOP•ENTER.
Показва се анимацията “Dividing...”
и към двете части на разделения
файл се прибавят суфикси с
пореден номер (“_1” за
оригиналния файл и “_2” за новия
файл).
6 Натиснете x (стоп), за да излезете
Прекратяване на разделянето
В стъпка 5 изберете “NO”, след което
натиснете N PLAY/STOP•ENTER.
77
BG
Разделяне на файл във
всички позиции, на които
има маркери
3 С помощта на бутоните –. и >+
изберете “Divide”, след което
натиснете N PLAY/STOP•ENTER.
N PLAY/
STOP•ENTER
DISP/MENU
x
– . , >+
1 Изберете файла, който желаете да
4 С помощта на бутоните –. и
>+ изберете “Divide All Track
Marks”, след което натиснете
N PLAY/STOP•ENTER.
разделите.
2 Натиснете и задръжте DISP/
MENU в режим “стоп”, за да
влезете в менюто.
Прозорецът на менюто се показва.
“Divide All Track Marks?” се
показва на дисплея.
78
BG
5 С помощта на бутоните –. или
>+ изберете “YES”, след което
натиснете N PLAY/
STOP•ENTER.
Показва се анимацията “Dividing...”
и файлът се разделя във всички
позиции, на които са поставени
маркери. Всички налични до този
момент маркери се изтриват.
Прекратяване на разделянето
В стъпка 5 изберете “NO”, след което
натиснете N PLAY/STOP•ENTER.
z Съвет
За да откажете разделянето, докато
операцията се изпълнява за всички
останали маркери на записа, натиснете
x (стоп). Файловете, получени след
разделянето преди отмяната, си остават
разделени.
P Забележки
Файл 1
Файлът се разделя.
Файл 1_01 Файл 1_02
Файл 1_03
Добавя се суфикс към всяка от
разделените части.
от менюто.
79
Редактиране на файлове
6 Натиснете x (стоп), за да излезете
• За можете да разделяте даден файл,
трябва да разполагате с определено
свободно място в паметта.
• Когато разделите даден файл, за който
са указани заглавие е име на
изпълнител, тези данни се прикачват и
към новия файл.
• Не можете да разделяте файлове,
които не са записани с помощта на
цифровия диктофон (напр. такива,
прехвърлени от компютър).
Възможно е също така да не можете
да разделяте файлове, редактирани с
помощта на софтуера Sound Organizer.
• След като веднъж разделите даден
файл, повече няма да можете да
възвърнете оригиналното му
състояние.
BG
Защита на файл
N PLAY/
STOP•ENTER
DISP/MENU
3 С помощта на бутоните –. и
>+ изберете “Protect”, след което
натиснете N PLAY/
STOP•ENTER.
x
– . , >+
Можете да защитите важните
файлове от неволно изтриване или
редактиране. Защитените файлове се
маркират с индикатора (защита) и
се считат като файлове само за
четене, които не може да бъдат
изтрити или редактирани.
1 Покажете файла, който искате да
защитите.
2 Натиснете и задръжте DISP/
MENU в режим “стоп”, за да
влезете в менюто.
Прозорецът на менюто се показва.
80
BG
4 С помощта на бутоните –. или
>+ изберете “ON”, след което
натиснете N PLAY/
STOP•ENTER.
5 Натиснете x (стоп), за да излезете
от менюто.
Маркер за защита
Премахване на защитата
Изберете защитения файл, след което
изпълнете стъпки от 2 до 5.
В този случай, в стъпка 4 изберете
“OFF”, след което натиснете
N PLAY/STOP•ENTER.
P Забележка
Редактиране на файлове
Не можете да задавате защита на
подкаст файлове.
81
BG
Ñëóøàíå íà FM ðàäèî
Слушане на FM радио (само за ICD-PX312F)
Настройване на FM радиостанция
Настройване на
радиостанция чрез
сканиране на честоти
2 С помощта на бутоните –. и
>+ изберете “FM Radio”, след
което натиснете N PLAY/
STOP•ENTER.
N PLAY/
STOP•ENTER
DISP/MENU
x
– . , >+
Диктофонът влиза в режим на FM
радио.
Кабелът на слушалките служи като
FM антена, затова включете
слушалките в жака i (за слушалки),
когато искате да слушате FM радио.
3 Натиснете за кратко DISP/MENU,
за да преместите курсорите (b, B)
от двете страни на горния ред,
показващ честотата.
P Забележка
В режим на FM приемане функцията
DPC и функцията за изрязване на шум
не действат.
1 Натиснете и задръжте DISP/
MENU в режим “стоп”, за да
влезете в менюто.
Прозорецът на менюто се показва.
82
BG
Диктофонът е вече готов за
търсене на станции чрез сканиране
на честоти.
4 Натиснете неколкократно –.
или >+, за да настроите дадена
станция.
5 Натиснете x (стоп), за да
изключите FM радиото.
Автоматично сканиране на
радио честоти
В стъпка 4 натиснете и задръжте
–. или >+, докато цифрите,
указващи честотата, започнат да се
променят на екрана. Диктофонът
започва автоматично да сканира
радио честотите и спира, когато
открие чист сигнал от радиостанция.
Ако не можете да настроите дадена
радиостанция, натиснете
неколкократно –. или >+, за да
промените честотата стъпка по стъпка.
FM индикатор
Радио честота
Чувствителност на
приемника
Номер на запаметена
станция
N PLAY/
STOP•ENTER
DISP/MENU
x
–., >+
Ако вече имате запаметени FM
радиостанции (страница 85), можете
да настроите която и да е от тях, като
изберете съответния й номер.
1 Натиснете и задръжте DISP/
MENU в режим “стоп”, за да
влезете в менюто.
Прозорецът на менюто се показва.
Слушане на FM радио
Дисплеят по време на FM
радио приемане
Настройване на
запаметена радиостанция
2 С помощта на бутоните –. и
>+ изберете “FM Radio”, след
което натиснете N PLAY/
STOP•ENTER.
83
BG
5 Натиснете x (стоп), за да
изключите FM радиото.
Записване на FM
радиопредавания
Диктофонът влиза в режим на FM
радио.
z REC/PAUSE
x
3 Натиснете за кратко DISP/MENU,
за да преместите курсорите (b, B)
от двете страни на долния ред,
показващ номера на запаметената
станция.
1 Настройте станцията, която искате
да запишете.
2 Натиснете z REC/PAUSE, за да
стартирате записването.
3 Натиснете x (стоп), за да спрете
записването.
P Забележки
Диктофонът е вече готов за
настройване на запаметена
радиостанция.
4 Натиснете неколкократно –.
или >+, докато номерът (P) на
запаметената станция се покаже.
84
BG
• Когато диктофонът приема FM радио,
не можете да променяте паметта, нито
да избирате папки. Изберете
предварително памет и папка, в които
искате да записвате FM радио
предаване.
• По време на запис на FM радио
настройките “Mic Sensitivity”
(страница 102), “VOR” (страница 43) и
“LCF(Low Cut)” (страница 103) са
дезактивирани.
Запаметяване на FM радиостанции
Автоматично
запаметяване на FM
радиостанции
2 С помощта на бутоните –. и
>+ изберете “Auto Preset”, след
което натиснете N PLAY/
STOP•ENTER.
N PLAY/
STOP•ENTER
DISP/MENU
x
– . , >+
“Auto Preset?” се показва на
дисплея.
1 Натиснете и задръжте DISP/
MENU по време на FM приемане,
за да влезете в менюто.
Прозорецът на менюто се показва.
3 С помощта на бутоните –. и >+
изберете “YES”, след което
натиснете N PLAY/STOP•ENTER.
Диктофонът автоматично сканира
за наличните радио честоти и
станциите се запазват в паметта,
подредени възходящо по честота.
При автоматично запазване на FM
радиостанции съответните им
номера, готови за присвояване,
започват да мигат на екрана.
Слушане на FM радио
Диктофонът може автоматично на
намери радиостанции и да ги запише
под съответни номера. Чрез менюто
за запаметяване на станции можете да
запазите автоматично до 30 FM
радиостанции.
85
BG
Спиране на автоматичното
запазване на станции
Натиснете x (стоп). Номерата на
запаметените станции, запазени до
натискането на бутона x (стоп),
остават в паметта.
Ръчно запаметяване на FM
радиостанции
2 Натиснете N PLAY/
STOP•ENTER.
На екрана се показват номерът на
станцията и “Assign to Preset?”.
3 С помощта на бутоните –. и >+
изберете “YES”, след което
натиснете N PLAY/STOP•ENTER.
N PLAY/
STOP•ENTER
– . , >+
Можете да запазите дадена FM
станция под определен номер.
Диктофонът може да запамети до
30 FM радиостанции.
1 Следвайте стъпки от 1 до 4 от
“Настройване на радиостанция
чрез сканиране на честоти” на
страница 82 и настройте
радиостанцията, която искате да
запазите. Ако станцията не е
запазена, на екрана се показва
“ - -/P”. В този случай можете да
запаметите въпросната станция под
нов номер.
86
BG
Станцията се запазва в паметта под
определения номер.
P Забележка
Ако изтекат 10 секунди след
показването на “Assign to Preset?”,
операциите по настройването се
отменят.
Изтриване на запаметени
FM радиостанции
N PLAY/
STOP•ENTER
– . , >+
1 Следвайте стъпки от 1 до 4 от
“Настройване на запаметена
радиостанция” на страница 83 и
настройте радиостанцията, за да
покажете номера на записана
станция, който искате да изтриете.
2 Натиснете N PLAY/
Слушане на FM радио
STOP•ENTER.
На екрана се показват номерът на
станцията и “Erase Preset?”.
3 Чрез бутона –. или >+
изберете “YES”, след което
натиснете N PLAY/
STOP•ENTER.
Номерът на станцията ще се
промени на “ - -/P”.
87
BG
Промяна на настройките за приемане на
FM радио
Превключване на
чувствителността на FM
радио приемника
2 С помощта на бутоните –. и
>+ изберете “DX/LOCAL”,
след което натиснете N PLAY/
STOP•ENTER.
N PLAY/
STOP•ENTER
DISP/MENU
x
– . , >+
3 С помощта на бутоните –. и
Можете да променяте
чувствителността на приемника,
докато слушате FM радио.
1 Натиснете и задръжте DISP/
MENU по време на FM приемане,
за да влезете в менюто.
Прозорецът на менюто се показва.
88
BG
>+ изберете “DX” или
“LOCAL”, след което натиснете
N PLAY/STOP•ENTER.
4 Натиснете x (стоп), за да излезете
от менюто.
DX
В общия случай изберете тази
настройка.
LOCAL Изберете тази настройка,
когато има смущения или
прекъсване на сигнала поради
силно електрическо поле
около предавателната антена
на радиостанцията и др.
Превключване на
чувствителността на
сканиране
N PLAY/
STOP•ENTER
DISP/MENU
x
–., >+
“DX/LOCAL” е зададено фабрично
на “DX”.
P Забележка
Изберете “DX”, когато приемането от
страна на диктофона не е задоволително
поради слаб сигнал.
Можете да променяте
чувствителността на сканиране,
когато запазвате FM радиостанции.
1 Натиснете и задръжте DISP/
Слушане на FM радио
MENU по време на FM приемане,
за да влезете в менюто.
Прозорецът на менюто се показва.
89
BG
2 С помощта на бутоните –. и >+
изберете “Scan Sensitivity”, след
което натиснете N PLAY/
STOP•ENTER.
Превключване на
изходящия FM
радиосигнал между
високоговорител и
слушалки
N PLAY/
STOP•ENTER
DISP/MENU
x
3 С помощта на бутоните –. и >+
изберете “High” или “Low”, след
което натиснете N PLAY/
STOP•ENTER.
–., >+
При FM приемане или FM записване
можете да превключвате
възпроизвеждането на звука – от
слушалки на високоговорител и
обратно – чрез менюто.
1 Натиснете и задръжте DISP/
Фабрично чувствителността на
сканиране е зададена на “High”.
4 Натиснете x (стоп), за да излезете
от менюто.
90
BG
MENU по време на FM приемане,
за да влезете в менюто.
Прозорецът на менюто се показва.
2 С помощта на бутоните –. и
>+ изберете “Audio Output”,
след което натиснете N PLAY/
STOP•ENTER.
3 С помощта на бутоните –. и
>+ изберете “Headphones” или
“Speaker”, след което натиснете
N PLAY/STOP•ENTER.
Слушане на FM радио
Фабрично изходящият FM
радиосигнал е зададен на
“Headphones”.
4 Натиснете x (стоп), за да излезете
от менюто.
91
BG
За функциите на менюто
Настройване на менюто
N PLAY/
STOP•ENTER
DISP/MENU
x
– . , >+
Когато избирате “Divide”, “Move &
Copy”, “Delete” или “Detail Menu”,
натиснете –. или >+, за да
изберете елемента от тяхното
подменюто, за който искате да
направите настройка, след което
натиснете N PLAY/
STOP•ENTER.
1 Натиснете и задръжте DISP/MENU,
за да влезете в менюто.
Прозорецът на менюто се показва.
3 С помощта на бутоните –. и
>+ изберете настройката, която
желаете да се зададете, след което
натиснете N PLAY/STOP•ENTER.
2 Натиснете –. или >+, за да
изберете елемента от менюто,
за който искате да направите
настройка, след което натиснете
N PLAY/STOP•ENTER.
92
BG
4 С помощта на бутоните –. или
>+ направете настройката, след
което натиснете N PLAY/
STOP•ENTER.
5 Натиснете x (стоп), за да излезете
от менюто.
P Забележка
За функциите на менюто
Ако не натиснете никой от бутоните в
рамките на 60 секунди, менюто
автоматично се скрива и дисплеят
преминава в нормален режим.
Връщане към предишния
прозорец
В процеса на опериране с менюто
натиснете DISP/MENU.
Когато екранът за избор на екрана на
подменюто се покаже, след като
изберете “Divide”, “Move & Copy”,
“Delete” или “Detail Menu”,
натиснете –. или >+, за да
изберете “[Back]”, след което
натиснете N PLAY/STOP•ENTER,
за да се върнете в прозореца на
главното меню.
Изход от режима за меню
Натиснете x (стоп).
93
BG
Настройки от менюто
Елементи на менюто
Режим на опериране
(a: настройката може да бъде извършена /
—: настройката не може да бъде извършена)
Режим
“стоп”
Режим на
записване
Режим на FM Режим на
радио
записване на
приемане*
FM радио*
Add/Overwrite
a
—
—
—
VOR
a
—
a
—
—
DPC(Speed Control)
a
a
—
—
—
Easy Search
a
a
—
—
—
Alarm
a
—
—
—
—
AVLS
a
a
—
a
a
Protect
a
—
—
—
—
Divide
—
a
—
—
—
—
Divide Current Position
a
—
—
—
—
Divide All Track Marks
a
—
—
—
—
[Back]
a
—
—
—
—
a
—
—
—
—
Move File
a
—
—
—
—
File Copy
a
—
—
—
—
[Back]
a
—
—
—
—
a
—
—
—
—
Erase Track Mark
a
—
—
—
—
Erase All Track Marks
a
—
—
—
—
Erase All
a
—
—
—
—
[Back]
a
—
—
—
—
Move & Copy
Delete
94
Режим на
възпроизвеждане
* Само за ICD-PX312F
BG
Елементи на менюто
Режим на опериране
(a: настройката може да бъде извършена /
—: настройката не може да бъде извършена)
Режим
“стоп”
Режим на
възпроизвеждане
Режим на
записване
Режим на FM Режим на
радио
записване на
приемане*
FM радио*
a
—
—
—
—
FM Radio*
a
—
—
—
—
Auto Preset*
—
—
—
a
—
DX/LOCAL*
—
—
—
a
a
Scan Sensitivity*
—
—
—
a
—
Audio Output*
—
—
—
a
a
Detail Menu
a
a
a
a
—
REC Mode
a
—
—
a
—
Mic Sensitivity
a
—
a
—
—
LCF(Low Cut)
a
—
a
—
—
Select Input
a
—
—
—
—
Continuous Play
a
a
—
—
—
Noise Cut Level
a
a
—
—
—
LED
a
—
—
—
—
Language
a
—
—
—
—
Date&Time
a
—
—
—
—
Time Display
a
—
—
—
—
Beep
a
—
—
—
—
Auto Power Off
a
—
—
—
—
Format
a
—
—
—
—
[Back]
a
a
a
—
—
За функциите на менюто
Select Memory
* Само за ICD-PX312F
95
BG
Елементи на менюто Настройки (*: фабрични настройки)
Вж.
страница
Add/Overwrite
Позволява добавянето на запис към предишно
записан файл или презаписването на даден файл по
време на възпроизвеждане.
Add:
Можете да добавяте записи.
Overwrite:
Можете да презаписвате.
OFF*:
Не можете нито да добавяте записи, нито да
презаписвате.
38, 40
VOR
Служи за управление на функцията VOR (Voice
Operated Recording).
ON:
Когато диктофонът улови звук, започва да
записва, и спира на пауза, когато не долавя звук,
като по този начин се избягва записването на
тишина. Функцията VOR се активира при
натискане на z REC/PAUSE.
OFF*:
Функцията VOR е дезактивирана.
43
P Забележка
По време на FM записване (страница 84) функцията
VOR е дезактивирана (само за ICD-PX312F).
DPC(Speed Control)
96
BG
Служи за управление на функцията DPC (Digital
Pitch Control).
ON:
Можете да регулирате скоростта на
възпроизвеждане в диапазона 0,50 до 2,00 пъти по
нормалната скорост.
OFF*:
Функцията DPC е дезактивирана.
57
Елементи на менюто Настройки (*: фабрични настройки)
Вж.
страница
Служи за управление на функцията за лесно
търсене.
ON:
Можете да преминете около 10 секунди напред,
като натиснете >+, или да преминете около
3 секунди назад, като натиснете –.. Тази
функция е полезна, когато се опитвате те
откриете, точно определена част от дълъг запис.
OFF*:
Функцията за лесно търсене е дезактивирана.
Когато натиснете >+ или –., файлът се
премества напред или назад.
54
Alarm
Служи за управление на алармата.
ON:
Активира алармата. Задайте дата, час или ден от
седмицата или пък изберете ежедневно
възпроизвеждане на алармата, след което задайте
типа на алармата.
Beep&Play: Избраният файл се възпроизвежда
след звука на алармата.
Beep: Прозвучава само алармата.
Play: Прозвучава само избраният файл.
OFF*:
Дезактивира алармата.
62
За функциите на менюто
Easy Search
97
BG
Елементи на менюто Настройки (*: фабрични настройки)
AVLS
Служи за управление на функцията AVLS
(Automatic Volume Limiter System).
ON*:
Функцията AVLS поддържа умерена сила на
звука и действа само при слушане със слушалките.
OFF:
Функцията AVLS е неактивна и звукът се
възпроизвежда с оригиналната си сила.
Вж.
страница
13
P Забележки
• Когато тази функция е изключена, внимавайте да
не слушате прекалено усилен звук.
• Когато слушате със слушалките, след определено
време функцията AVLS автоматично се активира
дори ако сте задали настройката “AVLS” на “OFF”
в менюто.
• Ако зададете силата на звука на ниво, което
надвишава граничното за функцията AVLS,
звукът автоматично ще се намали до умерено
ниво, когато изключите диктофона.
Protect
98
BG
Служи за защита на избрания файл, за да се
предотврати неволното му изтриване, разделяне или
преместване.
ON:
Функцията за защита е активирана.
OFF*:
Функцията за защита е прекратена.
80
Елементи на менюто Настройки (*: фабрични настройки)
Вж.
страница
76
Divide All Track Служи за разделяне на даден файл във всички
Marks
позиции, на които има маркери.
YES:
Разделянето по маркерите на записа се изпълнява.
NO:
Разделянето по маркерите на записа не се
изпълнява.
78
Move & Move File
Copy
Служи за преместване на файл в избраната папка.
Преди да използвате тази функция, изберете файла,
който искате да преместите, след което отидете в
прозореца на менюто.
67
File Copy
Служи за копиране на избрания файл от вградената
памет в определена папка в картата с памет или от
картата с памет в определена папка във вградената
памет.
Преди да използвате тази функция, изберете файла,
който искате да копирате, след което отидете в
прозореца на менюто.
68
Erase Track
Mark
Изтрива последния маркер преди текущата позиция.
YES:
Изтрива маркера на записа.
NO:
Не изтрива маркера на записа.
73
Delete
За функциите на менюто
Divide Current Служи за разделяне на файл на две части.
Position
YES:
Разделя файла на две части.
NO:
Разделянето не се извършва.
Divide
99
BG
Елементи на менюто Настройки (*: фабрични настройки)
Delete
Erase All Track Служи за изтриване на всички маркери в избрания
Marks
файл наведнъж.
YES:
Изтрива всички маркери на записа.
NO:
Не изтрива всички маркери на записа.
Erase All
Select Memory
Вж.
страница
74
Служи за изтриване на всички файлове от избраната
папка.
Натиснете
(папка), за да покажете прозореца за
избор на папка преди изтриването на файловете,
и изберете папка, от която да изтриете всички
файлове, след което преминете в прозореца на
менюто.
YES:
Изтрива всички файлове от избраната папка.
NO:
Отказва операцията по изтриване на всички
файлове.
70
Служи за избор коя памет да се използва за съхранение
на файлове или коя памет съдържа файла, който искате
да бъде възпроизведен, редактиран или копиран.
Built-In Memory*:
Активира вградената памет на диктофона.
Memory Card:
Избира картата с памет, вкарана в слота за карти.
47
P Забележка
Когато в диктофона няма карта с памет,
автоматично се избира вградената памет.
FM Radio
(само за ICD-PX312F)
100
BG
Диктофонът влиза в режим на FM радио.
82
Елементи на менюто Настройки (*: фабрични настройки)
Вж.
страница
Служи за автоматично сканиране за наличните
радио честоти. Станциите се запаметяват в паметта.
YES:
Активира се автоматичното запазване на станции.
NO:
Отказва автоматичното запазване на станции.
85
DX/LOCAL
(само за ICD-PX312F)
Служи за промяна на чувствителността на
приемника при слушане на FM радио.
DX*:
В общия случай изберете тази настройка.
LOCAL:
Изберете тази настройка, когато има смущения
или прекъсване на сигнала поради силно
електрическо поле около предавателната антена
на радиостанцията и др.
88
P Забележка
Изберете “DX”, когато приемането от страна на
диктофона не е задоволително поради слаб сигнал.
Scan Sensitivity
(само за ICD-PX312F)
Служи за промяна на чувствителността на сканиране
с цел запазване на FM радиостанции.
High*:
Задава висока чувствителност на сканиране.
Low:
Задава ниска чувствителност на сканиране.
89
Audio Output
(само за ICD-PX312F)
Служи за превключване на възпроизвеждането на
звука – от слушалки на високоговорител и обратно –
по време на приемане или записване на FM радио.
Headphones*:
Звукът се възпроизвежда през слушалките.
Speaker:
Звукът се възпроизвежда през
високоговорителите.
90
За функциите на менюто
Auto Preset
(само за ICD-PX312F)
101
BG
Елементи на менюто Настройки (*: фабрични настройки)
Detail
Menu
REC Mode
Служи за задаване на режим на запис, включително
качество на звука.
192kbps(MONO)*:
Режим на супер висококачествен моно запис
(в прозореца се показва като “SHQ”)
128kbps(MONO):
Режим на висококачествен моно запис
(в прозореца се показва като “HQ”)
48kbps(MONO):
Режим на стандартен моно запис (в прозореца се
показва като “SP”)
8kbps(MONO):
Режим на моно запис с голяма продължителност
(в прозореца се показва като “LP”)
–
Mic Sensitivity
Служи за задаване на чувствителност на микрофона.
High:
За записване на далечен или тих звук, например
при записване в просторна зала (в прозореца се
показва като “
”).
Medium*:
За записване на звук от нормален разговор или
събрание, например в конферентна зала или по
време на интервю (в прозореца се показва като
“
”).
Low:
За записване на диктовка с микрофона пред
устата, близки или силни звуци (в прозореца се
показва като “
”).
–
P Забележка
По време на FM записване (страница 84)
настройката Mic Sensitivity е дезактивирана (само за
ICD-PX312F).
102
BG
Вж.
страница
Елементи на менюто Настройки (*: фабрични настройки)
Detail
Menu
LCF(Low Cut) Служи за активиране на функцията LCF (Low Cut
Filter), която изрязва ниските честоти, за да се
намали шумът от вятъра; по този начин можете да
запишете по-чисто файл.
ON:
Функцията LCF е активирана.
OFF*:
Функцията LCF е дезактивирана.
Вж.
страница
–
P Забележка
Select Input
Чрез тази настройка се задава външното входящо
устройство, свързано към жака m (за микрофон),
което да се използва за запис.
MIC IN*:
Изберете, когато записвате с помощта на външен
микрофон.
Audio IN:
Изберете, когато записвате с помощта на друго
устройство.
Continuous Play Служи за задаване на режим на непрекъснато
възпроизвеждане.
ON:
Един след друг се възпроизвеждат файловете от
една папка.
OFF*:
Файлът се възпроизвежда и диктофонът спира в
началното на следващия файл.
49, 51
За функциите на менюто
По време на FM записване (страница 84) функцията
LCF е дезактивирана (само за ICD-PX312F).
59
103
BG
Елементи на менюто Настройки (*: фабрични настройки)
Detail
Menu
Вж.
страница
Noise Cut Level Служи за задаване на ниво на изрязване на шум,
когато диктофонът възпроизвежда файл, записан с
помощта на функцията за изрязване не шум.
Maximum*:
За по-интензивно изрязване на шума.
Medium:
За по-слабо ниво на изрязване на шума. Изберете
тази опция, ако при зададена настройка “Noise Cut
Level” на “Maximum” не можете лесно да
доловите звук.
56
Служи за включване или изключване на индикатора
за операция.
ON*:
При използване на паметта, записване или
възпроизвеждане, индикаторът светва или
премигва.
OFF:
Индикаторът не свети и не мига дори по време на
операция.
–
LED
P Забележка
Когато диктофонът е свързан към компютъра,
индикаторът за операция свети или мига дори ако
настройката “LED” е зададена на “OFF”.
Language
104
BG
Служи за избор на език, на които да се показват
съобщенията, менютата, имената на папките,
имената на файловете и т.н.
Deutsch (немски), English (aнглийски)*,
Español (испански), Français (френски),
Italiano (италиански), Русский (руски)
19
Елементи на менюто Настройки (*: фабрични настройки)
Detail
Menu
Вж.
страница
Задава часовника, за да можете да използвате
алармата или да записвате датата и часа.
1Натиснете и задръжте DISP/MENU, за да
влезете в менюто. Изберете “Detail Menu”, след
което “Date&Time”.
2С помощта на бутоните –. или >+ изберете
“Auto(Synchronizing)” или “Manual”, след което
натиснете N PLAY/STOP•ENTER.
Auto(Synchronizing)*:
Когато свържете диктофона към компютър, на
който е стартиран софтуерът Sound Organizer,
часовникът автоматично се настройва спрямо
този на компютъра.
Manual:
Служи за задаване на година, месец, ден, час и
минута по ред.
3Когато изберете “Manual”, натиснете –. или
>+, за да зададете годината, месеца, деня, часа и
минутата в този ред, след което натиснете
N PLAY/STOP•ENTER.
За задаване на годината се използват последните
две цифри. Когато зададете минутите, ще се
покаже анимацията “Executing...”.
17
Time Display
Служи за задаване на начин на показване на
часовника.
12-Hour:
12:00AM = полунощ, 12:00PM = обяд
24-Hour*:
0:00 = полунощ, 12:00 = обяд
–
За функциите на менюто
Date&Time
105
BG
Елементи на менюто Настройки (*: фабрични настройки)
Detail
Menu
Beep
Служи да включване или изключване на
предупредителните сигнали.
ON*:
Приемането на операциите и възникването на
грешки ще се отбелязва със звуков сигнал.
OFF:
Предупредителните сигнали са изключени.
Вж.
страница
–
P Забележка
Алармата ще прозвучи дори ако зададете
настройката “Beep” на “OFF”.
Auto Power Off Служи за автоматично изключване на диктофона,
ако диктофонът не се използва за периода, зададен в
тази настройка.
5min:
Диктофонът ще се изключи след ок. 5 минути.
10min*:
Диктофонът ще се изключи след ок. 10 минути.
30min:
Диктофонът ще се изключи след ок. 30 минути.
60min:
Диктофонът ще се изключи след ок. 60 минути.
OFF:
Диктофонът няма да се изключи автоматично.
106
BG
–
Елементи на менюто Настройки (*: фабрични настройки)
Detail
Menu
Format
Служи за форматиране на текущо избраната памет
(вградена или карта с памет), изтрива цялата
информация от паметта и връща структурата на
папките към фабричното й състояние.
YES:
Показва се анимацията “Formatting...” и паметта
се форматира.
NO:
Операцията форматиране не се извършва.
Вж.
страница
–
P Забележки
За функциите на менюто
• Форматирайте паметта само с чрез функцията за
форматиране на самия диктофон.
• Преди стартирате операцията форматиране,
изберете паметта, която искате да форматирате
(страница 47).
• Когато форматирате паметта, цялата информация,
съхранявана в диктофона, ще бъде изтрита. След
като веднъж форматирате паметта, изтритата
информация няма да може да бъда възстановена.
• Ако форматирате вградената памет, инструкциите
за експлоатация, които се съхраняват на нея, също
ще бъдат изтрити. За да получите друго копие на
тези инструкции за експлоатация, посетете
началната страница на поддръжката на Sony:
http://support.sony-europe.com/DNA
107
BG
Използване на компютър
Използване на цифровия диктофон с
компютър
Когато цифровият диктофон е
свързан към компютър, можете да
прехвърляте данни между двете
устройства.
Копиране на файлове от
диктофона на компютъра,
където да се съхраняват
(страница 115)
Копиране на MP3 файлове от
компютъра на диктофона, с
който да ги възпроизвеждате
(страница 116)
Използване на диктофона
като USB памет (страница 118)
Можете да временно да съхранявате
на диктофона изображения или
текстови данни от компютъра.
Менажиране и редактиране на
файлове с помощта на
софтуера Sound Organizer
(страница 119)
Доставеният с диктофона софтуер
Sound Organizer позволява
прехвърлянето на файлове, записани
с помощта на диктофона, към
компютъра, където да ги управлявате
и редактирате. Можете също така да
прехвърляте от компютъра към
диктофона MP3 и подкаст файлове.
Системни изисквания към
компютъра
За повече информация относно
системните изисквания към
компютъра вж. страница 121, 131.
P Забележка
Когато диктофонът е свързан към
компютър, операциите му и приемането
на FM сигнал са дезактивирани.
108
BG
Свързване на диктофона
към компютър
Компютър
Към USB порт
на компютъра
Цифров
диктофон
Към
(USB)
конектора
За да може да прехвърляте файлове
между диктофона и компютъра, ги
свържете един към друг.
1 Свържете
(USB) конектора на
диктофона към USB порт на
компютъра посредством USB
кабела, като внимателно вкарате
всеки от конекторите докрай.
правилно разпознат.
На екрана на Windows: отворете
“Моят компютър” или
“Компютър” и се уверете, че
“IC RECORDER” или “MEMORY
CARD” са разпознати.
На екрана на Macintosh: уверете се,
че устройството “IC RECORDER”
или “MEMORY CARD” се показва
на работния плот.
Компютърът разпознава цифровия
диктофон веднага щом се установи
връзка. Докато цифровият диктофон
е свързан към компютъра, на дисплея
му се показва “Connecting”.
P Забележки
• Ако свържете повече от едно USB
устройство към компютъра, не може
да се гарантира нормалното опериране
с диктофона.
• Ако използвате диктофона с USB
концентратор или с USB кабел,
различен от доставения със самото
устройство, правилната му работа не
може да се гарантира.
• Възможно е да възникне неизправност
в зависимост от USB устройствата,
които са свързани едновременно.
Използване на компютър
USB кабел
2 Уверете се, че диктофонът е
109
BG
• Преди да свържете диктофона към
компютър, проверете дали батериите
са поставени в устройството.
• Препоръчително е да изключвате
диктофона от компютъра, когато за
използването им не се налага да бъдат
свързани.
Вградена памет
“IC RECORDER”
VOICE*1
FOLDER01
Структура на файлове и
папки
Папките и файловете се показват на
екрана на компютъра, както е
показано по-долу.
За Windows и Explorer или за
Macintosh и Finder файловете и
папките може да се видят, като
отворите “IC RECORDER” или
“MEMORY CARD”.
Папка за файлове,
записани с помощта на
диктофона
FOLDER05
Папка, прехвърлена от
компютъра
MUSIC
POP
J-POP*2
MP3
PODCASTS
MP3
NEWS*2
MP3
MP3
Conversation*2
MP3
MP3
MP3
MP3
Instructions*5
110
BG
*4
*3
*3
z Съвети
• Диктофонът може да показва
информация за MP3 файловете, като
например заглавие, име на изпълнител
и т.н. Може би ще ви бъде полезно да
въведете информация за ID3 етикет
с помощта на софтуера, чрез който
създавате MP3 файлове на
компютъра си.
• Файловете, за които няма
регистрирани заглавие и име на
изпълнител, ще се показват в
диктофона с информация “No Data”.
Когато диктофонът е свързан с
компютъра и за целева памет е
зададена “Memory Card”
(страница 47), структурата на папките
е различна от тази, когато за целева
памет е зададена “Built-In Memory”.
Използване на компютър
*1 Когато даден файл бъде прехвърлен
директно под папката VOICE,
диктофонът го разпознава и борави с
него като с файл, прехвърлен от
компютър. Когато прехвърляте
файлове от компютъра към
диктофона, поставяйте файловете в
папката VOICE.
*2 Името на папката, в която се
съхраняват MP3 файлове, ще се
показва в диктофона във вида, в
които е, затова е препоръчително
предварително да й зададете лесно за
помнене име.
Папките, показани на илюстрацията,
са с примерни имена..
*3 Диктофонът поддържа до 8 нива на
папки, прехвърлени от компютъра.
*4 Ако прехвърляте отделно MP3
файлове, те се класифицират все едно
са в “No Folder”.
*5 Инструкциите за експлоатация на
диктофона се съхраняват в папката
“Instructions” точно под папката “IC
RECORDER”.
111
BG
Memory Stick Micro™ (M2™)
“MEMORY CARD”
MSSONY
microSD карта
“MEMORY CARD”
PRIVATE
Папка за файлове,
записани с помощта на
диктофона
VOICE
Sony
Папка за файлове,
записани с помощта
на диктофона
VOICE
FOLDER01
FOLDER01
FOLDER05
FOLDER05
Папка, прехвърлена от
компютъра
MUSIC
Папка, прехвърлена от
компютъра
MUSIC
POP
POP
J-POP
J-POP
MP3
MP3
MP3
PODCASTS
NEWS
PODCASTS
MP3
Conversation
MP3
MP3
Conversation
MP3
MP3
MP3
112
BG
MP3
NEWS
MP3
MP3
MP3
MP3
MP3
MP3
Структура на папките,
показани на дисплея на
диктофона
На дисплея на диктофона
структурата на папките се показва по
различен начин в сравнение с
компютъра.
Индикаторите на папките се показват
на дисплея на диктофона, както
следва:
Папка за файлове, записани с
помощта на диктофона
:
Папка, прехвърлена от
компютър (Такива се
показват, когато прехвърлите
MP3 файлове от компютъра.)
:
Папка за подкаст файлове,
прехвърлени от компютър
(Такива се показват, когато
прехвърлите подкаст файлове
от компютъра.)
P Забележка
Ако в папките
или
не са налични
никакви файлове, които може да се
възпроизведат чрез диктофона, тези
папки няма да се показват на екрана му.
Дори ако в
папките не се съдържат
никакви файлове, тези папки все пак
може да се показват.
Показват се папките за файлове,
записани с помощта на диктофона
(папки под папката VOICE).
Показване на MP3 файл,
прехвърлен от компютъра
Папките по-долу ще се показват сред
прехвърлените от компютъра папки.
• Папки под папката MUSIC,
съдържащи файлове (ако някоя
папка има няколко нива, всички
папки се показват паралелно).
• Папки, прехвърлени на други места,
различни от папката MUSIC или
папката PODCASTS
Използване на компютър
:
Дисплеят, показващ файл,
записан чрез диктофона
113
BG
• Папка, наречена “No Folder” (Ако
прехвърляте отделно MP3 файлове,
те ще се показват в тази папка.)
Показване на подкаст файл,
прехвърлен от компютъра
Показват се папки за подкаст
файлове, прехвърлени от
компютъра.
За да прехвърляте подкаст файлове
от компютъра на диктофона,
използвайте софтуера Sound
Organizer, който е включен в
комплекта.
Разкачване на цифровия
диктофон от компютъра
Придържайте се към процедурите
по-долу или в противен случай
данните може да се повредят.
114
BG
1 Уверете се, че индикаторът за
операция не свети.
2 Изпълнете действията по-долу на
компютъра.
За Windows, щракнете върху тази
икона в долния край на работния
плот.
t Щракнете с левия бутон върху
“Извади IC RECORDER”.
Иконата и менюто може да се
различават в зависимост от
операционната система.
За Macintosh, плъзнете “IC
RECORDER” от работния плот в
“Trash” и го пуснете там.
За повече информация относно
разкачването на диктофона от
компютър вж. инструкциите за
експлоатация на компютъра.
3 Разкачете USB кабела, свързан с
цифровия диктофон, от USB порта
на компютъра.
Копиране на файлове от цифровия
диктофон на компютъра
z Копиране на файл или папка
(плъзгане и пускане)
1 Свържете цифровия диктофон към
компютъра (страница 109).
2 Копирайте файловете или папките,
които желаете да прехвърлите на
компютъра.
Плъзнете и пуснете файловете или
папките, които желаете да
копирате, от “IC RECORDER” или
“MEMORY CARD” на локалния
диск на компютъра.
1 Щракнете и задръжте,
2 плъзнете,
3 след това пуснете.
3 Разкачете цифровия диктофон от
компютъра (страница 114).
Използване на компютър
Можете да копирате файлове и папки
от диктофона на компютъра, където
да ги съхранявате.
115
BG
Копиране на MP3 файлове от компютъра
на диктофона и възпроизвеждане на
въпросните
2 Копирайте папката, в която се
Можете да копирате MP3 файлове от
компютъра в диктофона, като го
плъзнете и пуснете, след което
можете да ги възпроизведете с
помощта на диктофона.
Копиране на MP3 файлове
от компютъра на
диктофона (плъзгане и
пускане)
1 Свържете цифровия диктофон към
компютъра (страница 109).
116
BG
съхраняват MP3 файлове, на
диктофона.
За Windows и Explorer или за
Macintosh и Finder плъзнете и
пуснете папката, съдържаща MP3
файлове, върху “IC RECORDER”
или “MEMORY CARD”.
Диктофонът може да разпознае до
400 папки. Можете да копирате до
199 файла във всяка папка. Освен
това диктофонът може да
разпознае до 4 095 файлове и папки
за един носител с памет.
3 Разкачете цифровия диктофон от
компютъра (страница 114).
Възпроизвеждане на MP3
файлове, копирани от
компютъра, на диктофона
1 Натиснете
(папка).
2 Натиснете –. или >+, за да
изберете папката ( ), в която MP3
файловете се съхраняват, след
което натиснете N PLAY/
STOP•ENTER.
3 С помощта на бутоните –. или
Показвана информация по
време на възпроизвеждане на
MP3 файл
Натиснете DISP/MENU, за да
проверите информацията за MP3
файла по време на възпроизвеждане.
4 Натиснете N PLAY/
STOP•ENTER, за да стартирате
възпроизвеждането.
5 Натиснете x (стоп), за да спрете
възпроизвеждането.
P Забележки
• MP3 файлове, копирани от
компютъра, може да се
възпроизвеждат на диктофона.
Не можете обаче да ги разделяте или
да им поставяте маркери.
: Име на папка
Използване на компютър
>+ изберете MP3 файла, който
искате да възпроизведете.
• Ако сте копирали MP3 файлове с
помощта на компютър, тези файлове
не може да се копират с цел трансфер
поради системни ограничения. Ако
копирате MP3 файлове от компютъра
на диктофона един по един, MP3
файловете ще може да се показват и
възпроизвеждат в реда им на
копиране.
: Име на файл
: Заглавие
: Име на изпълнител
117
BG
Използване на цифровия диктофон като
USB памет
Когато свържете цифровия
диктофон към компютър, ще можете
временно да съхранявате на
диктофона изображения и текстове,
както и записи, направени с помощта
на диктофона.
Компютърът трябва да покрива
определените системни изисквания,
за да може диктофонът да се
използва като USB памет.
За повече информация относно
системните изисквания вж.
страница 131.
118
BG
Използване на софтуера Sound Organizer,
включен в комплекта
Какво може да се прави с
помощта на Sound
Organizer
Можете да импортирате файлове,
записани с диктофона, в Sound
Organizer.
Импортираните файлове се записват
на компютъра.
Импортиране на песни от
музикален компактдиск
Можете да импортирате песни от
музикален компакт диск в Sound
Organizer.
Импортираните песни се записват на
компютъра.
Импортиране на песни на
компютъра
Използване на компютър
Sound Organizer позволява
прехвърлянето на файлове с
диктофона или карта с памет. Песни,
импортирани от музикални
компактдискове и други носители,
MP3 и други аудио файлове,
импортирани от компютъра, както и
подкаст файлове, също може да се
изпълняват или прехвърлят на
диктофона. Може да се изпълняват
многобройни операции, свързани с
импортираните файлове,
включително възпроизвеждане,
редактиране и преобразуване в MP3 и
други формати. Можете също така да
записвате компактдискове с
музиката, която харесвате, както и да
изпращате аудио файлове по имейл.
Импортиране на файлове,
записани с помощта на
диктофона
Можете да импортирате музика и
други файлове, записани на
компютъра, в Sound Organizer.
119
BG
Абониране и актуализиране на
подкаст
Изтриване на файлове от
диктофона
Можете да се абонирате за подкаст
предавания в Sound Organizer.
Абонирането и актуализирането на
подкаст предавания ви позволява да
изтегляте (абонамент) и да се
наслаждавате на най-новите данни в
интернет.
Можете да изтривате файлове,
записани в диктофона.
Използвайте тази операция, за да
изтривате файлове, когато искате да
освободите място в диктофона или
когато той съдържа ненужни
файлове.
Възпроизвеждане на файлове
Прехвърляне на файлове към
диктофона
Можете да възпроизвеждате
файлове, импортирани в Sound
Organizer.
Промяна на информацията
към файловете
Можете да променяте заглавия,
имена на изпълнители и друга
информация, показана в списъка с
файлове.
Разделяне на файлове
Можете да разделяте един файл на
няколко отделни файла.
Комбиниране на файлове
Можете да комбинирате няколко
отделни файла в един общ файл.
120
BG
Можете да прехвърляте файлове от
Sound Organizer към диктофона или
към картата с памет.
Така ще можете да се наслаждавате
на музикалните и подкаст файлове,
както и на друго съдържание,
прехвърлено на диктофона.
Записване на музикален
компактдиск
Можете да изберете любимите си
песни от песните, импортирани в
Sound Organizer, след което да ги
запишете на компактдиск.
Други удобства
• Можете да стартирате софтуер за
кореспонденция и да изпратите
запис като прикачен файл в имейл.
• Можете да използвате софтуера за
разпознаване на глас Dragon
NaturallySpeaking*, който е
съвместим със Sound Organizer за
разпознаване на глас за файл, както
и за конвертиране на глас в текст.
Системни изисквания към
компютъра
За използването на Sound Organizer е
нужно компютърът ви да покрива
системните изисквания по-долу.
Операционни системи
• Windows 7 Ultimate
• Windows 7 Professional
• Windows 7 Home Premium
• Windows 7 Starter (32-битова версия)
• Windows Vista Ultimate Service
Pack 2 или по-висока версия
P Забележки
• При използване на операционна
система, която не е посочена по-горе,
не може да се гарантира правилната
работа на устройството
(страница 121).
• 64-битовите версии на Windows XP не
се поддържат.
Използване на компютър
* Приложният софтуер, Dragon
NaturallySpeaking (DVD-ROM) се
доставя само с някои модели и само в
някои региони.
• Windows Vista Business Service
Pack 2 или по-висока версия
• Windows Vista Home Premium
Service Pack 2 или по-висока версия
• Windows Vista Home Basic Service
Pack 2 или по-висока версия
• Windows XP Media Center Edition
2005 Service Pack 3 или по-висока
версия
• Windows XP Media Center Edition
2004 Service Pack 3 или по-висока
версия
• Windows XP Professional Service
Pack 3 или по-висока версия
• Windows XP Home Edition Service
Pack 3 или по-висока версия
Предварително инсталирани.
121
BG
IBM PC/AT или съвместими
• CPU
Windows XP: Pentium III процесор
500 MHz или по-бърз
Windows Vista: Pentium III процесор
800 MHz или по-бърз
Windows 7: Pentium III процесор
1 GHz или по-бърз
• Памет
Windows XP: Най-малко 256 МБ
Windows Vista: Най-малко 512 МБ
(За Windows Vista Ultimate/Business/
Home Premium препоръчителното
количество памет е 1 ГБ.)
Windows 7: Най-малко 1 ГБ
(32-битова версия)/Най-малко 2 ГБ
(64-битова версия)
• Свободно дисково пространство
Изисква се най-малко 400 МБ.
В зависимост от версията на
Windows може да се използва и
повече от 400 МБ.
Освен това е нужно допълнително
свободно пространство за
манипулиране с музикални данни.
• Екранни настройки
Разделителна способност: 800 × 600
пиксела или по-висока
(препоръчителната е 1 024 × 768)
Цветове на екрана: High Color
(16 битови) или повече
122
BG
• Звукова карта
Изисква се съвместима със
SoundBlaster звукова карта.
• USB порт
За използването на устройства и
носители се изисква съвместим USB
порт.
При използване на USB
концентратор не може да се
гарантира правилната работа с
устройството, освен за моделите,
за които е изрично указано, че може
да се използват с такъв.
Инсталиране на Sound
Organizer
Инсталирайте Sound Organizer на
компютъра си.
P Забележки
• Когато инсталирате Sound Organizer,
влезте в акаунт с администраторски
привилегии.
Също така, ако използвате Windows 7
и се покаже [Управление на
потребителските акаунти], потвърдете
съдържанието на екрана, след което
щракнете върху [Да] ([Продължи] за
Windows Vista).
2 Вкарайте получения с диктофона
1 Уверете се, че диктофонът не е
4 Когато се покаже прозорецът
свързан, включете компютъра и
стартирайте Windows.
CD-ROM в CD-ROM устройството.
Менюто [Sound Organizer InstallShield Wizard] се стартира
автоматично и се показва
прозорецът [Welcome to Sound
Organizer Installer].
Ако менюто [Welcome to Sound
Organizer Installer] не се покаже,
отворете Windows Explorer,
щракнете с десен бутон върху
CD-ROM устройството, щракнете
двукратно върху
[SoundOrganizerInstaller.exe], след
което следвайте инструкциите на
екрана.
3 Приемете правилата на
лицензионното споразумение,
изберете [I accept the terms in the
license agreement], след което
щракнете върху [Next].
Използване на компютър
• Sound Organizer не може да се
стартира от потребители с ограничени
привилегии под Windows XP.
• За да използвате функцията за
актуализиране на софтуера в
Windows XP, трябва да влезете в
акаунт с администраторски
привилегии.
• Модулът Windows Media Format
Runtime се добавя от инсталиращата
програма на Sound Organizer. Този
модул не се деинсталира при
деинсталиране на Sound Organizer.
Възможно е да този модул да не се
инсталира, ако е предварително
инсталиран в системата.
• Данните от папките за съхранение на
съдържание не се изтриват при
деинсталиране на Sound Organizer.
• В инсталационна среда с няколко
операционни системи на един
компютър, не инсталирайте Sound
Organizer във всяка от тях. В противен
случай е възможно данните да си
противоречат.
[Setup Type], изберете [Standard]
или [Custom], след което щракнете
върху [Next].
Ако изберете [Custom], следвайте
инструкциите на екрана и задайте
настройки за инсталиране.
123
BG
5 Когато се покаже прозорецът
[Ready to Install the Program],
щракнете върху [Install].
Програмата започва да се
инсталира.
Прозорецът Sound
Organizer
6 Когато се покаже прозорецът
[Sound Organizer has been installed
successfully.], поставете отметка в
квадратчето [Launch Sound
Organizer Now], след което
щракнете върху [Finish].
P Забележка
Възможно е да се наложи да
рестартирате компютъра, след като
инсталирането на Sound Organizer
приключи.
124
BG
A Help
Показва помощните материали за
Sound Organizer. За повече
информация относно всяка от
операциите прочетете тези
помощни материали.
E Бутон Quick Operation Guide
Показва Quick Operation Guide,
което ще ви помогне в
разбирането на основните
функции на Sound Organizer.
F Странична лента (Import/Transfer)
IC Recorder: Показва екрана за
пренос на данни. Показва се
списък със свързани устройства.
Import CD: Показва се
екранът за импортиране на
музикални компактдискове.
Burn CD/DVD: Показва се
екранът за записване на
музикални компактдискове.
G Бутони за трансфер
: Прехвърля файлове от
Sound Organizer на диктофона или
на картата с памет.
: Прехвърля файлове от
диктофона или от картата с памет
в My Library на Sound Organizer.
Използване на компютър
B Списъкът с файлове на Sound
Organizer (My Library)
Показва списък с файловете,
включени в My Library на Sound
Organizer и съответната операция.
Recording Files: Показва
списък със записани файлове.
В тази библиотека се показват
файловете, записани с помощта на
диктофона, след като ги
импортирате.
Music: Показва списък с
музикални файлове.
В тази библиотека се показват
файловете, импортирани от
музикални компактдискове.
Podcast: Показва списък с
подкаст предавания.
C Списък с файлове на диктофона
Показва файловете, записани на
свързания диктофон или карта с
памет.
D Бутон Edit Mode
Показва областта за редактиране,
в която можете да редактирате
файлове.
125
BG
Допълнителна информация
Използване на USB AC адаптер
Към
(USB)
конектора
USB кабел
Можете да използвате диктофона,
докато е свързан към AC контакт с
помощта на AC-U50AG USB AC
адаптер (неевключенвкомплекта).
Това е полезно, когато искате да
записвате за по-дълго време.
1 Включете USB AC адаптера
(не е включен в комплекта) в AC
контакт.
2 Свържете USB AC към доставения
с диктофона USB кабел.
3 Свържете USB кабела към
(USB) конектора на диктофона.
126
BG
Изключване на
диктофона от AC
контакта
Придържайте се към процедурите
по-долу; в противен случай, ако
диктофонът съдържа файлове с
данни, те може да се повредят или
изгубят.
1 Ако диктофонът записва или
възпроизвежда файл, натиснете
x (стоп), за да премине в режим
“стоп”.
2 Уверете се, че индикаторът за
операция не свети.
3 Изключете USB кабела от
(USB) конектора на диктофона,
изключете USB AC адаптера от
USB кабела, след което изключете
USB AC адаптера от AC контакта.
P Забележки
Допълнителна информация
• По време на запис (индикаторът за
операция мига в червено) или при
осъществяване на достъп до данни
(индикаторът за операция мига в
оранжево)
– диктофонът не трябва да бъде
включван или изключван от USB AC
адаптер, включен в AC контакт.
– USB AC адаптерът, свързан с
диктофона, не трябва да бъде
включван или изключван от AC
контакта.
В противен случай данните може да се
повредят. Ако диктофонът трябва да
обработи голямо количество данни,
стартовият прозорец е възможно да се
задържи по-дълго време. Това не е
знак за повреда на диктофона.
Изчакайте докато стартовият екран
изчезне от дисплея.
• Докато се използва USB AC,
индикаторът на батериите не се
показва на дисплея.
127
BG
Предпазни мерки
По отношение на
електричеството
Използвайте само 3,0 V или 2,4 V DC.
Използвайте две LR03 (размер AAA)
алкални батерии или две NH-AAAB2KN акумулаторни батерии.
По отношение на
безопасността
Не използвайте устройството, докато
шофирате, карате велосипед или
управлявате друго моторно превозно
средство.
По отношение на боравенето
с устройството
• Не оставяйте устройството
в близост до топлинни източници
или на директна слънчева светлина,
нито на места, изложени на
прекомерно количество прах или
на механични удари.
• Ако в устройството попадне
течност или твърда субстанция,
извадете батериите и предайте
устройството на квалифициран
техник, преди да използвате отново
уреда.
128
BG
• Пазете устройството от опръскване
с вода. То не е водоустойчиво.
Бъдете особено внимателни
в ситуациите по-долу.
– Когато устройството е в джоба ви
и влезете в баня и др.
Когато се навеждате, устройството
може да падне и да се намокри.
– Когато използвате устройството
в среда, където може да е изложено
на дъжд, сняг или влажност.
– В условия, в които може да се
изпотите. Ако докоснете
устройството с мокри ръце или го
поставите в джоб на потни дрехи,
то може да се намокри.
• Възможно е да почувствате болка
в ушите, когато използвате слушалки
(не са включени в комплекта)
в условия на сух въздух. Това не
е в следствие повреда в слушалките,
а защото в тялото ви се акумулира
статично електричество. Можете да
намалите статичното електричество,
като носите несинтетични дрехи,
които предотвратяват възникването
на статично електричество.
По отношение на шума
• Възможно е да се чува шум, когато
устройството е поставено в близост
до AC източник на
електрозахранване, флуоресцентна
лампа или мобилен телефон, докато
се записва или възпроизвежда файл.
• Възможно е да се запише шум, ако
по време на запис неволно
потъркате или одраскате
диктофона с предмет, например
с пръст и др.
По отношение на поддръжката
За да избегнете потенциалната
опасност от загуба на данни поради
извършването на неволна операция
или поради неизправност на
диктофона, е препоръчително
да записвате на компютъра си
архивни копия на записите си.
По отношение на използването
на картата с памет
P Забележки
• Форматирайте картата с памет само
чрез диктофона. Правилната работа
на карти, форматирани чрез Windows
или чрез други устройства, не може да
се гарантира.
• Ако форматирате карта с памет, на
която се съдържат записани данни, те
ще бъдат изтрити. Внимавайте да не
изтриете важни данни.
• Не оставяйте картата с памет в обсега
на малки деца. Те могат да я глътнат
по невнимание.
• Не вкарвайте и не изваждайте картата
с памет по време на запис/
възпроизвеждане/форматиране.
В противен случай може да повредите
диктофона.
Допълнителна информация
Почиствайте външната част с мек
леко навлажнен парцал. След това
забършете корпуса със сух парцал.
Не използвайте алкохол, бензин или
разредител.
Ако имате каквито и да било въпроси
или проблеми с устройството,
се обърнете към най-близкия
представител на Sony.
Препоръки за архивиране
129
BG
• Не изваждайте картата с памет,
докато на дисплея се показва
анимацията “Accessing...” или
индикаторът мига в оранжево.
В противен случай данните може
да се повредят.
• Не гарантираме правилната работа на
диктофона с всички съвместими карти
с памет.
• За съвместими M2™ вж уеб сайта на
Sony (страница 132).
• “MagicGate™” е сборното название на
технологии за защита на съдържание,
разработени от Sony. Този диктофон
не поддържа запис/възпроизвеждане
на данни, които изискват MagicGate™
функции.
• Този диктофон не поддържа
паралелен пренос на данни.
• Карти от тип ROM (read-only-memory)
или карти, защитени от записване, не
може да се използват с този диктофон.
• Данните може да се повредят в слените
случаи:
– Когато картата с памет бъде
извадена или диктофонът бъде
изключен по време на операция
четене или запис.
– Когато с картата с памет се борави на
в условия на статично електричество
или електрически шум.
• Ние не носим никаква отговорност за
загуба или повреда на данни.
130
BG
• Препоръчително е да записвате
архивни копия на важните данни.
• Не докосвайте конекторите на картата
с памет с пръсти или с метален
предмет.
• Не удряйте, не огъвайте и не
изпускайте картата с памет.
• Не демонтирайте и не модифицирайте
картата с памет.
• Не подлагайте картата с памет на
мокрене с вода.
• Не използвайте картата с памет
в следните условия:
– На места, чийто условия силно
се различават от изискванията,
включително на места като
вътрешността на гореща кола,
паркирана на слънце, и/или през
лятото на открито под директна
слънчева светлина или в близост
до топлинен източник.
– Влажни места или места със
съдържание на разяждащи съставки.
• Обръщайте специално внимание на
посоката на картата с памет, когато
я вкарвате в съответния слот.
Технически данни
Системни изисквания
Използване на компютъра със
софтуера Sound Organizer
За да използвате компютър със
софтуера Sound Organizer, вж.
“Системни изисквания към
компютъра” на страница 121.
Използване на компютъра без
софтуера Sound Organizer
Операционни системи:
– Windows 7 Ultimate
– Windows 7 Professional
– Windows 7 Home Premium
– Windows 7 Home Basic
– Windows 7 Starter
– Windows Vista Ultimate Service
Pack 2 или по-висока версия
Допълнителна информация
За да използвате компютър без
софтуера Sound Organizer или за да
използвате диктофона като USB
устройство за съхранение,
компютърът трябва да покрива
изискванията за операционна система
и порт среда, както е описано по-долу.
– Windows Vista Business Service
Pack 2 или по-висока версия
– Windows Vista Home Premium
Service Pack 2 или по-висока версия
– Windows Vista Home Basic Service
Pack 2 или по-висока версия
– Windows XP Media Center Edition
2005 Service Pack 3 или по-висока
версия
– Windows XP Media Center Edition
2004 Service Pack 3 или по-висока
версия
– Windows XP Media Center Edition
Service Pack 3 или по-висока версия
– Windows XP Professional Service
Pack 3 или по-висока версия
– Windows XP Home Edition Service
Pack 3 или по-висока версия
– Mac OS X (v10.2.8-v10.6)
Предварително инсталирани
131
BG
P Забележки
• Правилната работа на диктофона не
може да се гарантира, ако използвате
операционна система, различна от
посочените в ляво (Windows 98,
Windows 2000 or Linux и т.н.).
• 64-битовите версии на Windows XP не
се поддържат.
• За актуална информация за версиите и
съвместимостта с операционните
системи посетете началната страница
на поддръжката на диктофона:
http://support.sony-europe.com/DNA
Хардуер:
– Звукова карта: Звукови карти,
съвместими с която и да е от
поддържаните операционни системи
на Microsoft Windows
– Порт: USB порт
P Забележка
• Не се поддържат следните системи:
– Операционни системи, различни от
указаните на страница 131
– Саморъчно създадени компютри или
операционни системи
– Надстроени операционни системи
– Среда с повече от една операционна
система
– Среда с повече от един монитори
132
BG
Дизайн и технически
данни
Раздел за диктофона
Капацитет (наличен за използване
от страна на потребителя)
2 ГБ
(ок. 1,80 ГБ = 1 932 735 283 бита)
Част от капацитета на паметта се
използва за управление.
Честотен диапазон
• SHQ: 75 Hz – 20 000 Hz
• HQ: 75 Hz – 17 000 Hz
• SP: 75 Hz – 14 000 Hz
• LP: 75 Hz – 3 500 Hz
Честоти на скорости на предаване и
квантоване за MP3 файлове*1
Скорост на предаване:
32 kbps – 320 kbps, VBR
Честота на квантоване:
16/22,05/24/32/44,1/48 kHz
Файлови разширения: .mp3
*1 Поддържа се също така
възпроизвеждане на MP3 файлове,
записани с помощта на диктофона.
Не се поддържат всички енкодери.
Раздел за FM радио
(само за ICD-PX312F)
Изисквания за електрозахранване
87,50 MHz – 108,00 MHz
IF 128 kHz
Две алкални батерии LR03 (размер
AAA) (включен в комплекта): 3,0 V DC
Две акумулаторни батерии, размер
NH-AAA-B2KN (не е включен в
комплекта): 2,4 V DC
Антена
Работна температура
За антена служи кабелът на стерео
слушалките
5°C – 35°C
Честотен диапазон
Около 28 мм диам.
Ок. 37,5 мм × 114 мм × 20,9 мм
Вход/Изход
Тегло (JEITA)*2
• Жак за микрофон (минижак, стерео)
– вход за електрозахранване,
минимално входно ниво
– 0,6 mV
• Жак за слушалки (минижак, стерео)
– изход за слушалки със
съпротивление 8 ома – 300 ома
• USB конектор (USB мини-B жак)
– High-Speed USB съвместимост
• Слот за Memory Stick Micro™ (M2™)/
microSD карта с памет
Ок. 74 гр. включително две алкални
LR03 батерии
Контрол на скоростта на
възпроизвеждане (DPC)
Memory Stick Micro™ (M2™) MS-A16GU2,
MS-A8GU2, MS-A4GU2, MS-A2GU2
microSD/microSDHC SR-8A4, SR-4A4,
SR-2A1
Активни високоговорители SRS-M50
Електретен кондензаторен микрофон
ECM-CS10, ECM-CZ10, ECM-DS70P,
ECM-DS30P, ECM-TL1
2,00 пъти – 0,50 пъти
Изходна мощност
300 mW
*2 Стойностите са измерени по
стандарта на JEITA (Japan Electronics
and Information Technology Industries
Association)
Включени в комплекта аксесоари
Вж. страница 9.
Допълнителни аксесоари по избор
Допълнителна информация
Високоговорител
Размери (ш/в/д) (без да са включени
изпъкнали части и средства за
управление) (JEITA)*2
Общи
133
BG
Акумулаторна батерия NH-AAA-B2KN
USB AC адаптер AC-U50AG
Зарядно за батерии BCG-34HSN
Вашият търговец може и да не продава
някои от описаните по-горе аксесоари.
Помолете търговеца за подробна
информация.
Дизайнът и техническите данни
подлежат на промяна без известие.
134
BG
Максимално време за зареждане*3*4
Максималната продължителност на записите за всички папки е описаната по-долу.
REC Mode
Шаблон с
настройки за
запис
Вградена
памет
Карта с памет
2 ГБ
4 ГБ
8 ГБ
16 ГБ
32 ГБ
22 ч.
44 ч.
89 ч.
178 ч.
20 мин. 40 мин. 25 мин. 0 мин.
357 ч.
0 мин.
128kbps(MONO) Voice Notes
(HQ)
( )
33 ч.
30 мин.
33 ч.
67 ч.
30 мин. 5 мин.
134 ч.
0 мин.
268 ч.
0 мин.
536 ч.
0 мин.
48kbps(MONO) –
(SP)
89 ч.
25 мин.
89 ч.
178 ч.
25 мин. 0 мин.
357 ч.
0 мин.
715 ч.
0 мин.
1 431 ч.
0 мин.
8kbps(MONO)
(LP)
536 ч.
0 мин.
536 ч. 1 073 ч. 2 147 ч. 4 294 ч. 8 589 ч.
0 мин. 0 мин. 0 мин. 0 мин. 0 мин.
–
(ч.: часове/мин.: минути)
*3 Когато
записвате непрекъснато дълго време, може да се наложи да смените
батериите с нови по средата на записа. За повече информация относно живот на
батериите вж. таблицата по-долу.
*4 Максималното време за запис може да варира, ако записвате файл в смесен режим
на запис.
Допълнителна информация
192kbps(MONO) Meeting ( )
22 ч.
(SHQ)
Interview ( ) 20 мин.
Lecture ( )
Audio IN ( )
135
BG
Живот на батериите
Когато използвате алкални батерии Sony LR03 (SG) (размер AAA)*1
Записване
Възпроизвеждане
Възпроизвеждане FM записване*3
през
през слушалките
високоговорителя*2
192kbps(MONO) (SHQ)
55 ч.
16 ч.
41 ч.
20 ч.
128kbps(MONO) (HQ)
55 ч.
16 ч.
41 ч.
20 ч.
48kbps(MONO) (SP)
60 ч.
16 ч.
41 ч.
20 ч.
8kbps(MONO) (LP)
72 ч.
16 ч.
41 ч.
20 ч.
REC Mode
FM приемане*3 : 22 ч.
(ч.: часа)
Когато използвате акумулаторни батерии Sony NH-AAA-B2KN*1
Записване
Възпроизвеждане
Възпроизвеждане FM записване*3
през
през слушалките
високоговорителя*2
192kbps(MONO) (SHQ)
37 ч.
11 ч.
30 ч.
14 ч.
128kbps(MONO) (HQ)
37 ч.
11 ч.
30 ч.
14 ч.
48kbps(MONO) (SP)
39 ч.
11 ч.
30 ч.
14 ч.
8kbps(MONO) (LP)
50 ч.
11 ч.
30 ч.
14 ч.
REC Mode
FM приемане*3 : 14 ч.
(ч.: часа)
*1 Животът на батериите е измерен чрез тестове, използващи патентовани от Sony
методи. Животът на батериите може да е по-кратък в зависимост от начина на
използване на диктофона.
2
* При възпроизвеждане през вградения високоговорител и сила на звука, зададена на 14
3
* Само за ICD-PX312F
136
BG
Отстраняване на неизправности
Отстраняване на неизправности
Преди да занесете диктофона на поправка, вижте разделите по-долу. Ако
проблемът не се отстрани, след като извършите указаните по-долу проверки,
се свържете с най-близкия представител на Sony.
Трябва да знаете, че записаните файлове може да бъдат изтрити при сервизни
действия или поправка.
Начин за отстраняване
Чува се шум.
• Предмет, като например пръст и др., неволно се е
потъркал или е одраскал диктофона по време на запис и
се е записал шум.
• Диктофонът е поставен в близост до AC източник на
електрозахранване, флуоресцентна лампа или мобилен
телефон, докато се записва или възпроизвежда файл.
• Куплунгът на свързания микрофон е зацапан. Почистете
куплунга.
• Куплунгът на свързаните слушалки е зацапан.
Почистете куплунга.
• Може да се чуе шум при спиране на пауза по време на
запис на файл или при VOR.
Отстраняване на неизправности
Симптом
Диктофонът не може да • Плъзнете превключвателя HOLD•POWER ON/OFF
по посока на “POWER ON/OFF” и го задръжте за
се изключи.
повече от 2 секунди, докато диктофонът е в режим
“стоп” (страница 16).
Диктофонът не може да • Диктофонът е изключен. Плъзнете превключвателя
HOLD•POWER ON/OFF по посока на “POWER ON/
се включи.
OFF” и го задръжте в тази позиция за повече от
1 секунда (страница 16).
• При вкарването на батериите е сгрешен поляритетът
(страница 14).
137
BG
138
Симптом
Начин за отстраняване
Диктофонът се
изключва автоматично.
• Ако диктофонът е в режим “стоп” и не предприемете
никакво действие, след известно време се активира
функцията за автоматично изключване. (Фабричната
настройка за времето преди самоизключване е зададена
на “10min”.) Можете да промените настройката за
автоматично изключване чрез менюто (страница 106).
Диктофонът не работи
правилно.
• Извадете батериите и ги вкарайте отново.
Стартирането на
диктофона отнема
твърде много време.
• Ако диктофонът трябва да обработи голямо количество
данни, стартирането му може да отнеме повече време.
Това не е знак за повреда на диктофона. Изчакайте
докато стартовият екран изчезне.
Диктофонът не работи.
• Възможно е да сте форматирали паметта на диктофона с
помощта на компютър. Форматирайте паметта само с
чрез функцията за форматиране на самия диктофон
(страница 107).
Диктофонът не работи
дори когато бъде
натиснат който и да е
бутон.
• Батериите са изтощени (страница 15).
• Диктофонът е изключен. Плъзнете превключвателя
HOLD•POWER ON/OFF по посока на “POWER
ON/OFF” и го задръжте в тази позиция за повече от
1 секунда (страница 16).
• Функцията HOLD е активирана. Плъзнете
превключвателя HOLD•POWER ON/OFF по посока
на центъра (страница 12).
Не се чува звук от
високоговорителя.
• Силата на звука е намалена докрай (страница 27).
• Вкарани са слушалки (страница 54).
• Когато слушате FM радио, настройката “Audio Output”
се задава на “Headphones”. Задайте тази настройка на
“Speaker” (страница 90) (само за ICD-PX312F).
BG
Симптом
Начин за отстраняване
Звукът идва само от един • Когато изходният аудио сигнал на свързано към
канал.
диктофона външно устройство е моно и режимът на
запис е зададен на “192kbps(MONO)” (SHQ) или
“128kbps(MONO)” (HQ), звукът се записва само в един
канал. В този случай, задайте режима на запис на
“48kbps(MONO)” (SP) или “8kbps(MONO)” (LP) в
менюто (стр.102).
От високоговорителя се • Ако не вкарате слушалките докрай, по време на
чува звук дори когато са
възпроизвеждане е възможно да се чува звук и от
включени слушалките.
високоговорителя. Изключете слушалките и ги вкарайте
отново докрай.
• Когато слушате FM радио, настройката “Audio Output”
се задава на “Speaker”. Задайте тази настройка на
“Headphones” (страница 90) (само за ICD-PX312F).
Индикаторът за
операция не свети.
Отстраняване на неизправности
• “LED” настройката е зададена на “OFF”. Изведете
менюто на дисплея и задайте настройката “LED” на ON”
(страница 104).
“Memory Full” се показва • Паметта е пълна. Изтрийте някои файлове (страница 32)
на дисплея и диктофонът или изтрийте всички файлове, след като ги прехвърлите
не може да започне да
на друг носител или на компютъра за съхранение.
записва.
“File Full” се показва на
дисплея и не можете да
оперирате с диктофона.
• Броят на файловете в избраната папка ( ) е достигнал
199 или общият брой файлове е достигнал 4 074 (ако са
налични 21 папки). В такъв случай няма да можете да
записвате нови файлове, нито да премествате наличните.
Изтрийте някои файлове (страница 32) или изтрийте
всички файлове, след като ги прехвърлите на друг
носител или на компютъра за съхранение.
139
BG
140
Симптом
Начин за отстраняване
Можете да записвате.
• Оставащата свободна памет е недостатъчна.
• Не можете да записвате файлове, когато изберете
папката (музика) или
папката (подкаст) в зоната
само за възпроизвеждане.
Силата на звука при
възпроизвеждане е
прекалено малка.
• Силата на звука е намалена докрай. Натиснете
VOL – или +, за да регулирате силата на звука (страница 27).
• Избран е шаблонът с настройки за запис “Voice
Notes” ( ) или “Audio IN” ( ). Изберете шаблон с
настройки за запис според конкретната ситуация
(страница 35).
• “Mic Sensitivity” настройката е зададена на “Low” ( ).
Задайте тази настройка на “High” (
) или
“Medium” ( ) (страница 102).
Силата на звука при
възпроизвеждане е
прекалено малка.
“AVLS” се показва на
дисплея.
• Функцията AVLS (Automatic Volume Limiter System)
ограничава максималната сила на звука при
възпроизвеждане, когато използвате слушалките.
Задайте настройката “AVLS” на “OFF”. Когато тази
функция е зададена на “OFF”, не слушайте прекалено
усилен звук.
BG
Симптом
Начин за отстраняване
Не можете нито да
• “Add/Overwrite” настройката е зададена на “OFF”.
добавяте записи, нито да
Задайте настройката “Add/Overwrite” на “Add” или
презаписвате.
“Overwrite” (страница 38, 40).
• Оставащата свободна памет е недостатъчна. Частта,
върху която се прави нов запис, ще се изтрие след
приключване на презаписа. Затова можете да записвате
само в оставащото време за запис.
• Не можете да презаписвате или да добавяте запис към
файл, който не е записан с помощта на е диктофона.
• Няма да можете да презаписвате или да добавяте запис
към файлове, ако сте избрали папка само за
възпроизвеждане (
папката (музика) и
папката
(подкаст)).
• Функцията VOR е активирана. Задайте настройката
“VOR” на “OFF” (страница 43).
Функцията VOR е
дезактивирана.
• По време на FM записване функцията VOR не работи
(само за ICD-PX312F).
Когато записвате от
друго устройство,
входящото ниво е
прекалено високо или
недостатъчно силно.
• Свържете слушалките на другото устройство с жака
m (за микрофон) на диктофона и регулирайте силата на
звука на свързаното към диктофона устройство.
Скоростта на
възпроизвеждане е
прекалено бърза или
прекалено бавна.
• Скоростта на възпроизвеждане е регулирана в DPC.
Коригирайте скоростта в DPC (страница 57).
Отстраняване на неизправности
Записването е
прекъснато.
141
BG
Симптом
Начин за отстраняване
Не можете да разделяте • За можете да разделяте даден файл, трябва да
файлове.
разполагате с определено свободно място в паметта.
• Броят на файловете в избраната папка ( ) е достигнал
199. Изтрийте някои файлове (страница 32) или изтрийте
всички файлове, след като ги прехвърлите на друг
носител или на компютъра за съхранение.
• Поради системните ограничения файловете не може да
бъдат разделяни в самото им начало или в самия край.
• Не можете да разделяте файлове, които не са записани с
помощта на цифровия диктофон (напр. такива,
прехвърлени от компютър).
Картата с памет не е
разпозната.
• Тъй като е възможно картата с памет да съдържа
изображения или други файлове, паметта, нужна за
създаването на първоначални папки, е недостатъчна.
С помощта на Windows Explorer, работния плот на
Macintosh или други инструменти изтрийте ненужните
файлове или инициализирайте паметта на диктофона.
• Превключете активната памет на диктофона на
“Memory Card” (страница 47).
• Извадете картата с памет и проверете страните на
картата с памет. След това я вкарайте от към правилната
страна и в правилната посока.
“--:--” се показва на
дисплея.
• Часовникът не е настроен (страница 17).
“--y--m--d” или “--:--” се • Датата на запис няма да се показва за файловете,
показва на екрана за дата записани при ненастроен часовник.
на записване.
В менюто се показват
по-малко елементи.
142
BG
• В различните режими на работа (стоп, възпроизвеждане,
запис или FM радио(само за ICD-PX312F)) менюто
съдържа различни елементи (страница 94).
Симптом
Начин за отстраняване
Оставащото време за
• Диктофонът използва определена част от паметта за
запис, показано на
системни операции. Въпросната част се изважда от
дисплея, е по-малко от
оставащото време и това е причината за разликата в
това, което софтуерът
показваните стойности.
Sound Organizer показва.
Животът на батериите е • Указаната на страница 136 продължителност на живота
прекалено къс.
се базира на измервания при сила на звука, зададена на 14.
Животът на батерията може да е по-кратък в зависимост
от начина по който се използва диктофонът.
Батериите са изтощени,
след като са стояли
дълго време в
диктофона, без да го
използвате.
Отстраняване на неизправности
• Дори когато не използвате диктофона, батериите слабо
се изразходват. Ако възнамерявате да не използвате
диктофона за по-продължителен период от време, е
препоръчително да изключите диктофона (страница 16)
или да извадите батериите. Освен това, ако зададете
по-кратък период от време за настройката “Auto Power
Off” (страница 106), ще предпазите батериите от
изтощение поради забравяне на диктофона включен.
Животът на
• Използвате акумулаторни батерии при температури под
акумулаторните батерии 5 °C. Заредете батериите при температура 5 °C – 35 °C.
е къс.
• Диктофонът не е използван известно време. Заредете и
разредете батериите с помощта на диктофона няколко
пъти.
• Сменете старите акумулаторни батерии с нови.
• Индикаторът на батериите се показва за кратко, но
акумулаторните батерии не са заредени докрай. Заредете
докрай батериите.
Менюто не отразява
• Ако извадите батериите след промяна на настройки в
променените настройки.
менюто или ако промените настройките на менюто с
помощта на опцията “IC Recorder Settings” на софтуера
Sound Organizer при изтощени батерии, е възможно
настройването на менюто да не функционира.
143
BG
Симптом
Начин за отстраняване
Символ от името на
папка или файл се
показва в нечетим
шрифт.
• Диктофонът не поддържа или не може да покаже някои
специални знаци и символи, въведени чрез компютър с
помощта на Windows Explorer или работния плот на
Macintosh.
Анимацията
“Accessing...” не се
скрива.
• Ако диктофонът трябва да обработи голямо количество
данни, тази анимация е възможно да се задържи по-дълго
време на дисплея. Това не е знак за повреда на
диктофона. Изчакайте докато съобщението изчезне.
Копирането на файл
• Ако файлът е с голям размер, копирането му отнема
отнема прекалено дълго
повече време. Изчакайте копирането да приключи.
време.
Не се показват
• Диктофонът поддържа до 8 нива на папки, прехвърлени
прехвърлените файлове. от компютъра.
• Ако файловете са несъвместими, т.е. различни от
MP3(.mp3), които диктофонът поддържа, е възможно да
не се показват на дисплея. Вж. страница 132.
144
Компютърът не
разпознава диктофона.
Папка/файл не може да
се прехвърлят от
компютъра.
• Разкачете цифровия диктофон от компютъра и го
свържете повторно.
• Не използвайте USB концентратор или USB удължител,
различни от доставения с диктофона USB кабел.
• Нормалната работа на устройството не може да се
гарантира, ако системата не покрива изискванията,
описани на страница 131.
• Възможно е диктофонът да не може да бъде разпознат
поради разположението на USB порта. Ако това се
случи, опитайте друг порт.
Файл, прехвърлен от
компютъра, не може да
бъде възпроизведен на
диктофона.
• Възможно е файловият формат да се различава от
поддържания от диктофона формат (MP3(.mp3)).
Проверете името на файла (страница 132).
BG
Симптом
Начин за отстраняване
Компютърът не може да • Ако рестартирате компютъра, докато диктофонът е
се стартира.
свързан към него, е възможно компютърът да замръзне
и да не се стартира правилно. Разкачете цифровия
диктофон от компютъра и отново рестартирайте
компютъра.
Звукът на радиото е
прекалено тих или с
лошо качество.
(само за ICD-PX312F)
• Батериите са слаби. Заменете батериите с нови
(страница 14).
• Преместете устройството далеч от телевизори.
Влошава се картината на • Ако слушате FM програма в близост до телевизор със
близкостоящ телевизор.
стайна антена, преместете диктофона далеч от
(само за ICD-PX312F)
телевизора.
Не може да се запазват
FM радиостанции.
(само за ICD-PX312F)
Отстраняване на неизправности
Не се улавят FM станции • Слушалките не са включени (кабелът на слушалките
или се чува шум от
служи като FM антена). Включете слушалките в жака
статично електричество. i (за слушалки) и разгънете кабела.
(само за ICD-PX312F)
• “DX/LOCAL” настройката е зададена на “LOCAL”.
Задайте тази настройка на “DX” (страница 88).
• Вече сте запазили 30 FM радиостанции. Изтрийте някои
от запазените станции (страница 86).
• “Scan Sensitivity” настройката е зададена на “Low”.
Задайте тази настройка на “High” (страница 89).
145
BG
Sound Organizer
Вж. също помощните файлове към софтуера Sound Organizer.
Симптом
Причина/Начин за отстраняване
Софтуерът Sound
Organizer не може да се
инсталира.
• Свободното дисково пространство или памет на
компютъра е прекалено малко. Проверете дисковото
пространство и паметта.
• Опитвате се да инсталирате софтуера Sound Organizer на
операционна система, която той не поддържа.
Инсталирайте софтуера на поддържана операционна
система (страница 121).
• За Windows XP, влезли сте с ограничен потребителски
акаунт. За Windows Vista или Windows 7, влезли сте с
акаунт за гост. Влезте с администраторки акаунт.
Диктофонът не може да • Проверете дали софтуерът е инсталиран правилно.
се свърже правилно.
Направете и следните проверки на връзката:
– Ако използвате външен USB концентратор,
използвайте включения в комплекта USB кабел.
– Разкачете диктофона го свържете.
– Свържете диктофона към друг USB порт.
• Възможно е компютърът да е в режим на готовност/
хибернация. Не позволявайте компютърът да влиза в
режим на готовност/хибернация, докато диктофонът е
включен към него.
• Запишете архивно копие на всички данни, съхранени във
вградената памет или на картата с памет, след което
форматирате вградената памет или картата с памет с
помощта на функцията за форматиране в менюто
(страница 107).
146
BG
Причина/Начин за отстраняване
• Не е инсталирана звукова карта.
• Компютърът не разполага с вграден високоговорител и
към него не е свързан външен такъв.
• Звукът е намален докрай.
• Усилете звука на компютъра. (Вж. инструкциите за
експлоатация на компютъра.)
• Силата на звука на WAV файлове може да се промени и
запише с помощта на функцията “Increase Volume” на
Microsoft Sound Recorder.
Записаните файлове не
може да се
възпроизвеждат или
редактират.
• Файловете, чийто формат не се поддържа от софтуера
Sound Organizer, не може да се възпроизвеждат. В
зависимост от файловия формат, някои функции за
редактиране на софтуера, може да са неактивни. Вж.
помощните файлове към софтуера Sound Organizer.
Броячът или плъзгачът
се движат неправилно
или се чува шум.
• Това се случва, когато възпроизвеждате файлове, които
сте разделили. Първо запишете файла на компютъра*,
след което го прехвърлете на диктофона. (*Запишете
файла във формат, който диктофонът поддържа.)
Работата на диктофона
се бави, когато има
много файлове.
• Колкото повече нараства общият брой файлове,
независимо от дължината на записите, толкова работата
на диктофона започва да се бави.
Отстраняване на неизправности
Симптом
Звукът при
възпроизвеждане от
компютъра е прекалено
тих./Не се чува звук от
компютъра.
Дисплеят не работи по
• Копирането или изтриването на дълги файлове отнема
време на запис, добавяне повече време. Изчакайте копирането да приключи. След
или изтриване на
приключване на операциите, дисплеят започва да работи
файлове.
нормално.
Софтуерът “увисва”,
• Не изключвайте конектора на диктофона, докато се
когато се стартира Sound извършва пренос на данни между компютъра и диктофона.
Organizer.
В противен случай компютърните операции стават
нестабилни, а данните в диктофона може да се повредят.
• Възможно е да има конфликт между софтуера и друг
драйвер или приложение.
147
BG
Списък със съобщения
Съобщение
Причина/Начин за отстраняване
HOLD
• Всички операции с бутони са блокирани, тъй като
диктофонът е в режим HOLD, за да се предотвратят
неволните операции с него. Плъзнете превключвателя
HOLD•POWER ON/OFF към средата, за да изключите
режима HOLD (страница 12).
Low Battery
• Батериите са изтощени. Сменете старите алкални
батерии LR03 (размер AAA) с нови (страница 14).
Или заменете старите акумулаторни батерии с нови.
Memory Card Error
• Възниква грешка при вкарване на картата с памет в
слота за карти. Извадете картата и я вкарайте отново.
Ако съобщението се появи отново, използвайте друга
карта.
Memory Card Not
Supported
• В диктофона е вкарана карта с памет, която не се
поддържа. Вж. “За съвместимите карти с памет” на
страница 45.
• В диктофона е вкарана M2™, която не може да бъде
удостоверена. Вж. “За съвместимите карти с памет” на
страница 45.
Read Only Memory Card • Вкарана е карта с памет само за четене. Този диктофон
не може да се използва с карти с памет само за четене.
148
Memory Card Locked
• Картата с памет защитена срещу записване. Този
диктофон не може да се използва с карти с памет,
защитени срещу записване.
Memory Card Access
Denied
• Тъй като вкараната карта съдържа функции за контрол
на достъпа, няма да можете да я използвате.
BG
Причина/Начин за отстраняване
Memory Full
• Оставащата свободна памет в диктофона е
недостатъчна. Изтрийте нещо, преди да записвате.
File Full
• Когато в избраната папка броят на файловете достигне
максимума или общият брой на файловете, записани в
диктофона, надвишава максимума, няма да можете да
записвате нови файлове. Изтрийте нещо, преди да
записвате.
File Damaged
• Файловете не може да се възпроизвеждат или
редактират, тъй като данните в избрания файл са
повредени.
Format Error
• Диктофонът не може да се включи с помощта на
компютър, тъй като не е налично копие на контролния
файл, нужен за правилната работа. Форматирайте
диктофона с помощта на функцията за форматиране в
менюто (страница 107). Не форматирайте диктофона
чрез компютър.
Process Error
• Диктофонът не може да установи достъп до паметта.
Извадете батериите и ги вкарайте отново.
• Запишете архивно копие на данните си и форматирайте
диктофона чрез менюто му (страница 107).
Stop and Reinsert
Memory Card
• Вкарана е карта с памет по време на запис или
възпроизвеждане. Извадете картата с памет и я вкарайте,
когато диктофонът се намира в режим “стоп”.
Set Date&Time
• Настройте часовника; в противен случай няма да можете
да задавате аларма.
Track Marks are Full
• Можете да задавате до 98 маркера за един файл.
Отменете някои от маркерите (страница 73).
Отстраняване на неизправности
Съобщение
149
BG
150
Съобщение
Причина/Начин за отстраняване
No File
• Избраната папка не съдържа никакви файлове. Поради
тази причина не можете да премествате файлове или да
задавате аларма и т.н.
No Track Marks
• Не са налични маркери, а се опитвате да изтриете
маркер/и или да разделите файл на всички маркирани
позиции.
Low Battery Level
• Не можете да форматирате паметта или да изтриете
всички файлове от дадена папка поради недостатъчен
заряд на батериите. Сменете старите алкални батерии
LR03 (размер AAA) с нови (страница 14). Или заменете
старите акумулаторни батерии с нови.
Already Set
• Избраният файл вече е зададен за възпроизвеждане като
аларма. Изберете друг файл.
• Задали сте аларма с възпроизвеждане на файл за дата и
час, за които вече е зададен друг файл. Промените
настройката на алармата.
Past Date/Time
• Задали сте аларма за време, което вече е отминало.
Проверете алармата и я задайте за правилна дата и час
(страница 62).
File Protected
• Избран е защитен файл или файл “Само за четене”.
Не можете да изтривате такива. Откажете защитата чрез
диктофона или откажете свойството “Само за четене”
чрез компютър, за да можете да редактирате файла в
диктофона (страница 80).
Settings are Full
• След като вече сте запазили 30 FM станции в паметта на
диктофона, няма да можете да запазвате нови FM
станции (само за ICD-PX312F).
Set Add/Overwrite
• “Add/Overwrite” настройката в менюто е зададена на
“OFF”. Не можете нито да добавяте записи, нито да
презаписвате (страница 38, 40).
BG
Причина/Начин за отстраняване
Unknown Data
• Данните не са във файлов формат, който диктофонът
поддържа. Този диктофон поддържа единствено
MP3(.mp3) файлове. За повече информация вж. “Дизайн
и технически данни” на страница 132.
• Диктофонът не може да възпроизвежда файлове със
защитени авторски права.
Invalid Operation
• Не можете да разделяте файлове или да добавяте
маркери във файлове от
папката (музика) или от
папката (подкаст) в зоната само за възпроизвеждане.
• Когато на картата с памет има повреден блок, няма да
може да се записва на нея. Подгответе нова карта с памет
и заменете текущата с нея.
• Името на файла е достигнал максимално разрешения
брой символи, няма да можете да разделите файла.
Скъсете името.
• Функцията “Divide All Track Marks” не може да се
използва, тъй като е зададен маркер на по-малко от
0,5 секунди от позицията за разделяне.
• Функцията “Divide All Track Marks” не може да се
използва, тъй като е зададен маркер на по-малко от
0,5 секунди от началото или от края на файла.
• Дължината на файла е под 1 секунда, няма да можете да
разделите толкова кратък файл.
• Функцията “Divide Current Position” не може да се
използва на позиция, която се намира на по-малко от
0,5 секунди от началото или от края на файла.
Cannot Divide - Max #
Files
• Когато в избраната папка броят на файловете достигне
максимума от 199 файла или общият брой на файловете,
записани в диктофона, надвишава максимума, няма да
можете да разделяте файлове. Изтрийте някои файлове,
за да можете да разделяте файлове.
Отстраняване на неизправности
Съобщение
151
BG
152
Съобщение
Причина/Начин за отстраняване
Same File Name Exists
• Вече съществува друг файл с това име в папката, а се
опитвате да разделите, копирате или преместите файл.
No Memory Card
• В слота за карти няма карта с памет, а се опитвате да
използвате опцията “Select Memory” или “File Copy”.
New File
• Текущо записваният файл е достигнал лимита за
максимален размер (500МБ). Файлът ще бъде
автоматично разделен и записването ще продължи в нов
файл.
Erased-too near Track
Marks
• Когато на по-малко от 0,5 секунди от позицията за делене
се намира маркер, той автоматично ще бъде изтрит.
No operation with
Memory Card
• Не може да се задават аларми за файлове, записани на
картата с памет. Превключете активната памет на
диктофона на “Built-In Memory” (страница 47).
AVLS
• Силата на звука надхвърля максимално разрешеното за
функцията AVLS ниво. Регулирате силата на звука до
умерено ниво.
• Можете да слушате файлове със слушалки, при сила на
звука, увеличена до ниво, надвишаващо граничното за
функцията AVLS, за ограничен период от време.
“AVLS” настройката автоматично се задава на “ON”.
Change Folder
• Ако в
папката (музика) или в
папката (подкаст)
не се съдържат никакви файлове, на дисплея няма да се
показват никакви папки. Само папките, в които са
налични файлове, ще се показват на дисплея.
System Error
• Възникнала е системна грешка, различна от
гореописаните. Извадете батериите и ги поставете
отново.
BG
Системни ограничения
Диктофонът има някои системни ограничения. Проблемите, описани по-долу,
не представляват неизправност на диктофона.
Симптом
Причина/Начин за отстраняване
Не можете да
записвате файлове
до максималното
време за запис.
• Ако записвате файлове в смесен режим на запис, времето
за запис варира от максимално допустимото време за
най-високия до най-ниския режим на запис.
• Сумата от числата на брояча (изминало време за запис) и
оставащото време може да е по-малко от максималното
време за запис на диктофона.
Файлът се разделя
автоматично.
• Текущо записваният файл е достигнал лимита за максимален
размер (500МБ). Затова файлът се разделя автоматично.
Не можете да
въвеждате малки
букви.
• В зависимост от комбинацията от знаци, използвани за името
на файла, зададено на компютър, тези знаци може да са
обърнати всички в главни.
Отстраняване на неизправности
MP3 файловете не • Ако сте прехвърлили MP3 файлове с помощта на компютър,
може да се показват тези файлове не може да се прехвърлят по реда им, поради
или възпроизвеждат системни ограничения. Ако прехвърляте MP3 файлове от
компютъра на диктофона един по един, MP3 файловете ще
по ред.
може да се показват и възпроизвеждат в реда им на
прехвърляне.
• Използван е знак, който не може да се покаже на дисплея на
“s” се показва
вместо име на папка, диктофона. Сменете го с помощта на компютър с такъв,
заглавие, име на
който може да се показва на дисплея на диктофона.
изпълнител или име
на файл.
153
BG
Симптом
Причина/Начин за отстраняване
Когато зададете
• В зависимост от файловете позициите може да се изместват.
възпроизвеждане с
повторение A-B,
зададените позиции
леко се изместват.
Оставащото време
за запис малко се
скъсява, когато
разделите файл.
154
BG
• При разделяне на файл част от свободното пространство се
използва за файлови операции и поради тази причина времето
за запис може да се скъси.
Упътване за дисплея
Дисплеят в режим “стоп”
155
Отстраняване на неизправности
A Индикатор за маркер на записа
Показва номера на последния
маркер, преди текущата позиция.
Показва се, когато има зададени
маркери за файла.
B Индикатор за новопристигнал
подкаст
C Индикатор с информация за папка
: Папка, в която може да се
записват файлове
: Папка само за
възпроизвеждане
: Папка само за подкаст
файлове
D Индикатор на име на папка
E Индикатор за информация за
файла
Можете да променяте каква
информация да се показва чрез
кратко натискане на бутона DISP/
MENU: Изминало време c
Оставащо време c Дата и час на
записване c Име на файл c
Заглавие c Име на изпълнител
: Име на файл
: Заглавие
: Име на изпълнител (само при
възпроизвеждане)
F Индикатор за местоположение за
файла
Числителят показва номера на
текущо избрания файл, а
знаменателят показва общият
брой файлове в папката.
BG
G Индикатор за защита
Показва се, когато за даден файл е
включена защитата.
H Индикатор на алармата
I Индикатор за оставаща памет
Показва оставащата памет и по
време на запис чертите намаляват
една по една.
J Индикатор на карта с памет
Индикаторът се показва, когато
за настройката “Select Memory” е
избрано “Memory Card”. Когато е
избрано “Built-In Memory”, няма
индикация.
K Индикатор на батериите
Дисплеят по време на запис
L Анимация, индикираща хода на
записа
Показва хода на текущия запис
чрез анимация.
M Индикатор на запис
Показва се, докато диктофонът
записва
N Индикатор на VOR запис
Показва се, когато настройката
“VOR” е зададена на “ON”.
156
BG
SHQ: Супер висококачествен
моно режим на запис
(192kbps(MONO))
HQ: Висококачествен моно
режим на запис (128kbps(MONO))
SP: Моно режим на запис за
стандартно възпроизвеждане
(48kbps(MONO))
LP: Моно режим на запис за
продължително възпроизвеждане
(8kbps(MONO))
Отстраняване на неизправности
O Индикатор за избрания шаблон с
настройки
Показва текущо избрания шаблон
с настройки за запис. Показва се,
когато е избран шаблон с
настройки.
: Meeting
: Voice Notes
: Interview
: Lecture
: Audio IN
P Индикатор LCF (Low Cut Filter)
Показва се, когато настройката
“LCF(Low Cut)” е зададена на
“ON”.
Q Индикатор на чувствителността
на микрофона
: High
: Medium
: Low
R Индикатор за режима на запис
Показва зададения чрез менюто
режим на запис, когато
диктофонът е в режим “стоп” и
показва текущия режим на запис,
когато диктофонът е в режим на
запис или възпроизвеждане.
157
BG
Дисплеят по време на
възпроизвеждане
T EASY-S (Easy Search) индикатор
Показва се, когато настройката
“Easy Search” е зададена на “ON”.
Дисплеят по време на FM радио
приемане (само за ICD-PX312F)
S Индикатор за режима на
възпроизвеждане
1: Показва се, когато един
файл се повтаря.
A-B: Показва се, когато
зададеният A-B отрязък се
повтаря.
×0,50 до ×2,00: DPC
възпроизвеждане
ALARM: Възпроизвеждане с
аларма
158
BG
U FM индикатор
V Радио честота
W Чувствителност на приемника
LOCAL: LOCAL
DX: DX
X Номер на запаметена станция
Показва се, когато се записва
FM радиопредаване (само за
ICD-PX312F)
Дисплеят в режим HOLD
Отстраняване на неизправности
Y Индикатор HOLD
Показва се, когато диктофонът
е в режим HOLD, за да се
предотврати неволно опериране
с него.
За да излезете от режима HOLD,
плъзнете превключвателя
HOLD•POWER ON/OFF към
средата (страница 12).
159
BG
Азбучен указател
A-Z
A-B повторение ..................................60
AVLS (Automatic Volume
Limiter System) ........................13, 94, 98
DPC (Digital Pitch Control) ...57, 94, 96
FM радио
Автоматично
запаметяване на
FM станции ........................85, 95, 101
Записване на FM
радиопредавания ............................84
Превключване на
изходящ FM
радиосигнал .......................90, 95, 101
Превключване на
чувствителността на
приемника ..........................88, 95, 101
Превключване на
чувствителността на
сканиране ...........................89, 95, 101
Ръчно запаметяване на
FM станции ......................................86
Слушане на
FM радио ......................82, 83, 95, 100
160
BG
HOLD ....................................................12
Memory Stick Micro™ (M2™) ...45, 112
microSD/microSDHC ..................45, 112
MP3 файлове ......................................132
Sound Organizer .................................119
USB AC адаптер ...............................126
USB памет ..........................................118
VOR (Voice Operated
Recording) .................................43, 94, 96
А
Акумулаторни батерии ...................136
Аларма ......................................62, 94, 97
Алкални батерии ........................14, 136
Б
Бавно назад ....................................24, 54
Бавно напред ........................................54
В
Време за запис ...................................135
Възпроизвеждане .........................26, 54
Външен микрофон .............................49
Д
Дисплеят по време на
възпроизвеждане ................................31
Добавяне на запис ...............................38
Ж
Живот на батериите ......................... 136
Изтриване на всички
файлове от дадена папка .....70, 94, 100
Изтриване на маркер на
запис ...........................................73, 94, 99
Индикатор на батериите ...................15
К
Задаване на език ...................19, 95, 104
Записване .......................................21, 35
Записване от друго устройство .......51
Записване от телефон .......................50
Записване с друго оборудване .........66
Защита на файл ......................80, 94, 98
Карта с памет ...............................45, 129
Контролиране на записа ...................53
Копиране на MP3 файлове на
диктофона ..........................................116
Копиране на файлове към
компютъра .........................................115
Копиране на файлове от
едната памет на другата ........68, 94, 99
И
Л
Избор на входящ
сигнал ................................49, 51, 95, 103
Избор на папка и файл ......................28
Избор на шаблонни настройки ........35
Използване на цифровия
диктофон с компютъра ................... 108
Изрязване на шум ...............................55
Изтриване .............................................32
Изтриване на всички
маркери ...................................74, 94, 100
Лесно търсене ..........................54, 94, 97
З
М
Маркер на записа ................................72
Меню
Add/Overwrite ............................94, 96
Alarm ...........................................94, 97
Audio Output ............................95, 101
Auto Power Off ........................95, 106
Auto Preset ...............................95, 101
AVLS ...........................................94, 98
161
BG
Beep ........................................... 95, 106
Continuous Play ....................... 95, 103
Date&Time ............................... 95, 105
Delete ..........................................94, 99
Detail Menu ..............................95, 102
Divide ..........................................94, 99
Divide All Track Marks ............94, 99
Divide Current Position ............94, 99
DPC(Speed Control) .................94, 96
DX/LOCAL ..............................95, 101
Easy Search .................................94, 97
Erase All ................................... 94, 100
Erase All Track Marks ............94, 100
Erase Track Mark ......................94, 99
File Copy .....................................94, 99
FM Radio .................................. 95, 100
Format .......................................95, 107
Language ................................... 95, 104
LCF(Low Cut) .......................... 95, 103
LED ........................................... 95, 104
Mic Sensitivity .......................... 95, 102
Move & Copy .............................94, 99
Move File ....................................94, 99
Noise Cut Level ........................95, 104
Protect .........................................94, 98
REC Mode ................................ 95, 102
162
BG
Scan Sensitivity .........................95, 101
Select Input ...............................95, 103
Select Memory ..........................95, 100
Time Display .............................95, 105
VOR .............................................94, 96
Настройване ....................................92
Настройки от менюто ...................94
Н
Настройване на
часовника ................................17, 95, 105
Непрекъснато
възпроизвеждане ..................59, 95, 103
Ниво на изрязване на
шум ...........................................56, 95, 104
О
Отстраняване на неизправности .... 137
П
Папка .......................................28, 67, 110
Поддръжка .........................................129
Поддържане на умерено
ниво на звука ............................13, 94, 98
Подкаст ...............................................120
Показване на текущите
дата и час ..............................................18
Поставяне на батерии ........................14
Превключване между
памети .....................................47, 95, 100
Превключвател
HOLD•POWER ON/OFF ...........12, 16
Предпазни мерки ..............................128
Презаписване .......................................40
Презаписване на част от файл .........40
Преместване на файл ............67, 94, 99
Промяна на настройките
на шаблон за запис .............................35
Т
Р
Шум ......................................................129
Технически данни .............................131
У
Указател на части и елементи за
управление
Дисплей ...........................................155
Задна страна ....................................11
Предна страна .................................10
Ш
Разделяне на файл в
текущата позиция ...................76, 94, 99
Разделяне на файл във
всички позиции, на които
има маркери .............................78, 94, 99
Регулиране силата на звука ........27, 53
Редактиране на файлове ...................67
Режими на възпроизвеждане ...........59
С
Свързване на диктофона към
компютър ........................................... 109
Системни изисквания ...............121, 131
Системни ограничения .................... 153
Спиране на записването на пауза ..... 24
Списък със съобщения .................... 148
163
BG
© 2011 Sony Corporation
Download PDF

advertising