Sony ICD-PX312 PX312 2 GB цифров гласов рекордер със слот за карта с памет Кратко ръководство за работа и настройка

Sony ICD-PX312 PX312 2 GB цифров гласов рекордер със слот за карта с памет Кратко ръководство за работа и настройка
BG
RO
Разучаване на диктофона
1. Включване.
Какво да правите след това
4. Записване.
1 Вкарайте двете батерии, съблюдавайки
1
правилния поляритет.
 Преди да започнете да оперирате с диктофона, се
Индикатор
за операция
2 Включете захранването.
уверете, че режимът HOLD е изключен, като плъзнете
превключвателя HOLDPOWER ON/OFF в централна
позиция.
1 Натиснете REC/PAUSE.
за повече от 1 секунда
1
За да изключите диктофона, плъзнете
превключвателя HOLDPOWER ON/OFF по посока
на “POWER ON/OFF” и го задръжте в тази позиция
за повече от 2 секунди.
IC Recorder
4-274-079-91(1)
2
 За да изключите режима HOLD, плъзнете превключвателя
1, 2
Декларация за потребителите:
информацията по-долу е приложима
единствено за оборудване, продавано в
страните, които прилагат директивите на ЕС
Производителят на този продукт е Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Упълномощеният представител
за EMC (електромагнитна съвместимост) и
техническа безопасност на продукта е Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Germany. За въпроси, свързани
със сервиза и гаранцията, моля обърнете се
към адресите в съответните сервизни или
гаранционни документи.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не подлагайте батериите на прекомерно
високи температури (например, не ги
излагайте на слънце и не ги поставяйте
близо до огън) за продължително време.
НОМИНАЛНА СИЛА НА ТОКА: 800 mA
Проверка на доставените елементи.
Цифров диктофон (1)
 Стерео слушалки* (1)
 USB кабел (1)
 Алкални батерии LR03 (размер AAA) (2)
 Стерео микрофон с щипка за дреха** (1)
 Приложен софтуер, Sound Organizer (CD-ROM) (1)

записването.
Диктофонът спира да записва, а индикаторът за
операция мига в оранжево.
Приложен софтуер, Dragon
NaturallySpeaking (DVD-ROM)** (1)
 Инструкции за експлоатация (Съхраняват
се във вградената памет)

* Само за ICD-PX312F
**Предоставя се само за някои модели и региони
5. Слушане.
Индикатор
за операция
2. Настройване на дата и час.
ICD-PX312/PX312F
1, 2
1 Натиснете – или + за
задаване на годината, след което
натиснете PLAY/STOPENTER.
2 По същия начин задайте месец, ден,
натиснете REC/PAUSE. Натиснете повторно
REC/PAUSE, за да възобновите записването.
2 Натиснете  (стоп), за да спрете
HOLDPOWER ON/OFF в централна позиция.
© 2011 Sony Corporation
Printed in China
За да предотвратите увреждане
на слуха ви, не слушайте
продължително време при
твърде увеличен звук.
2
За защита срещу неволно опериране (HOLD)
Ръководство за бърз старт
Добре дошли във вашия нов цифров
диктофон от Sony!
Това ръководство за бърз старт представя
основните операции, които може да се
извършат с диктофона.
Прочетете го внимателно. Пожелаваме
ви да се насладите на работата с вашия
диктофон от Sony.
1
Диктофонът започва да записва, а индикаторът
за операция светва в червено.
 Можете да спрете записването на пауза, като
2
1
3
1 Натиснете PLAY/STOPENTER.
помощта на бутона VOL –/+.
3 Натиснете  (стоп), за да спрете
възпроизвеждането.
Веднъж изтрити, файловете не може да се възстановят.
1 Натиснете и задръжте DISP/MENU.
2 Натиснете – или + за избор
на “Detail Menu”, след което натиснете
PLAY/STOPENTER.
3 Натиснете – или + за избор
на “Language”, след което натиснете
PLAY/STOPENTER.
4 С помощта на бутоните – или
+ изберете езика, който искате
да се използва, след което натиснете
PLAY/STOPENTER.
5 Натиснете  (стоп).
2
2
 Натиснете бутона , за да се покаже
прозорецът за избор на папка.
 С помощта на бутоните – или
+ изберете дадена папка.
1 Натиснете ERASE.
На дисплея се показва “Erase?” и избраният
за изтриване файл се възпроизвежда за
потвърждение.
2 Изберете “Yes” чрез бутоните –
или +, след което натиснете
PLAY/STOPENTER.
На дисплея се показва “Erasing…”, докато
избраният файл се изтрива.
Натиснете PLAY/STOPENTER, за да
преминете към избраната папка, след
което изберете даден файл с помощта
на бутоните – или +.
T-MARK
SCENE
DISP/MENU
NOISE CUT
T-MARK
Инструкциите за експлоатация,
разясняващи всички операции и функции
с диктофона, се съхраняват като PDF файл
във вградената му памет.
 Инструкциите за експлоатация може също
1 Свържете цифровия диктофон
към компютъра.
2 Отворете папката “Instructions”
на компютъра.
За Windows: Щракнете върху [Моят компютър] или [Компютър] –
[IC RECORDER] – [Instructions].
За Macintosh: Щракнете върху [IC RECORDER] на работния плот –
[Instructions].
За добавяне на маркери, задаващи начална
точка, при запис или възпроизвеждане на файл.
DISP/MENU
За настройване на разнообразни елементи
от менюто REC Mode, Mic Sensitivity и др.
FM радио*
За настройване и записване на FM
радиостанции с помощта на менюто.
Можете да запаметявате радиостанции
за по-лесно настройване, както и да
променяте настройките за приемане.
* Само за ICD-PX312F
3 Плъзнете и пуснете
USB кабел
За задаване на най-подходящите настройки
за различните елементи от менюто за
записване съобразно условията на запис.
За намаляване на околния шум с цел
подобряване на звука при възпроизвеждане.
 Когато в диктофона е поставена карта с памет,
можете да превключвате между вградената
памет и външната памет (карта с памет), като
използвате менюто.
SCENE
NOISE CUT
2 Изберете файл.
Копиране на инструкциите за
експлоатация на компютър
така да бъдат изтеглени от страницата за
поддръжка на Sony: http://support.sony-europe.com/DNA
6. Изтриване.
2, 3, 4
1
5
2, 3, 4
1 Изберете папка.
2 Регулирайте силата на звука с
Натиснете – или + за избор на
желаните стойности, след което натиснете
PLAY/STOPENTER.
1
Можете да изберете папка, в която да
записвате файлове. Можете също така да
укажете файл от избраната папка, който да
бъде възпроизведен или изтрит.
По-специални функции
Вж. подробна информация за всички
операции в PDF файла с инструкциите за
експлоатация, копиран на компютъра ви.
Избор на папка/файл
Диктофонът започва да възпроизвежда запис, а индикаторът за операция светва в зелено.
час и минута в тази последователност.
3. Избор на език на менюто.
Поздравления! Вече настроихте диктофона си и направихте първия си запис с него. Нека
преминем още едно ниво нагоре. Следват някои полезни функции и информация как да
използвате пълния потенциал на диктофона.
файловете с инструкциите
за експлоатация от папката
“Instructions” на локалния диск
на компютъра си.
Sound Organizer (софтуерно
приложение за PC**)
С помощта на Sound Organizer и компютър
може да се извършват много операции.
Можете да импортирате файлове, записани
с диктофона, в Sound Organizer, където да
ги редактирате. Можете да импортирате
музикални файлове от CD или подкаст
файлове, които да прехвърлите на
диктофона. Също така можете да записвате
компактдискове с музика по ваш вкус.
Имената на файловете с инструкции за
експлоатация са както следва:
Име на продукт_език_версия.pdf (напр.
ICD-PX312_PX312F_English_11.pdf )
4 Разкачете цифровия диктофон
от компютъра.
 За да прочетете инструкциите за
експлоатация, щракнете двукратно върху PDF
файла, който желаете да отворите.
**Само за Windows
Предпазни мерки
По отношение на електричеството
Използвайте само 3,0 V или 2,4 V DC.
Използвайте две LR03 (размер ААА)
алкални батерии или две NH-AAA-B2KN
акумулаторни батерии.
По отношение на безопасността
Не използвайте устройството, докато
шофирате, карате велосипед или
управлявате друго моторно превозно
средство.
По отношение на боравенето с
устройството
 Не оставяйте устройството в близост до
топлинни източници или на директна
слънчева светлина, нито на места,
изложени на прекомерно количество
прах или на механични удари.

Ако в устройството попадне течност
или твърда субстанция, извадете
батериите и предайте устройството
на квалифициран техник, преди да
използвате отново уреда.
Ако имате каквито и да било въпроси или
проблеми с устройството, се обърнете
към най-близкия представител на Sony.
RO
BG
Să încercăm noul reportofon digital
1. Porniţi aparatul.
Cum trebuie procedat în continuare
4. Înregistraţi.
1 Introduceţi două baterii, respectând
1
 Înainte de a începe să utilizaţi reportofonul digital,
polaritatea.
Indicator de
funcţionare
2 Porniţi aparatul.
pentru mai mult de 1 secundă
1
Pentru a opri, glisaţi comutatorul HOLDPOWER
ON/OFF în direcţia textului „POWER ON/OFF” timp de
peste 2 secunde.
IC Recorder
2
2
 Pentru a scoate reportofonul digital din starea HOLD,
2. Setaţi data şi ora.
ICD-PX312/PX312F
1, 2
Notificare pentru clienţi: informaţiile
următoare sunt aplicabile numai
echipamentelor comercializate în ţările
care aplică directivele UE
Producătorul acestui aparat este: Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japonia. Reprezentantul autorizat
pentru compatibilitatea electromagnetică si
conformitatea electrosecurităţii produselor
este: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania. Pentru
orice problemă de service sau de garanţie, vă
rugăm să consultaţi documentele de garanţie
ce insoţesc aparatul.
ATENŢIE
Nu expuneţi bateriile (acumulatorul sau
bateriile instalate) la căldură excesivă cum ar
fi razele soarelui sau foc pentru o perioadă
îndelungată de timp.
CONSUM NOMINAL DE CURENT: 800 mA
Verificaţi articolele furnizate.
Reportofon digital (1)
Căști stereo* (1)
 Cablu de conectare USB (1)
 Baterii alcaline LR03 (dimensiune AAA) (2)
 Microfon stereo cu clemă pentru cămașă** (1)
 Software de aplicaţie, Sound Organizer (CD-ROM) (1)

2 Apăsaţi pe  (oprire) pentru a opri
Selectarea unui folder/fişier
Puteţi selecta un folder în care urmează să
înregistraţi un fişier. De asemenea, puteţi
specifica fişierul care se va reda sau care va fi
şters din folderul selectat.
1 Selectaţi un folder.
 Apăsaţi pe
pentru a afişa fereastra
de selecţie a folderului.
 Apăsaţi pe – sau pe + pentru
a selecta un folder.
Alte caracteristici mai complexe
Pentru detalii privind fiecare operaţie,
consultaţi instrucţiunile de utilizare în format
PDF copiate pe computer.
Reduce zgomotul ambiant, pentru un sunet
mai clar la redare.
T-MARK
SCENE
DISP/MENU
Adaugă un marcaj de urmărire pentru a
stabili punctul de pornire la înregistrarea sau
redarea unui fişier.
NOISE CUT
DISP/MENU
 Când în reportofonul digital a fost introdusă
o cartelă de memorie, puteţi comuta între
memoria încorporată şi memoria externă
(cartelă de memorie), cu ajutorul meniului.
Setează elementele de meniu pentru
înregistrarea cu cele mai adecvate setări, în
conformitate cu diferitele scene de înregistrare.
NOISE CUT
2 Selectaţi un fişier.
Apăsaţi pe PLAY/STOPENTER pentru
a vă deplasa la folderul selectat, apoi
apăsaţi pe – sau pe + pentru a
selecta un fişier.
SCENE
T-MARK
Setează diferite elemente de meniu, precum
REC Mode, Mic Sensitivity etc.
Radio FM*
5. Ascultaţi.
Indicator de
funcţionare

Apăsaţi din nou pe REC/PAUSE pentru a reîncepe
înregistrarea.
Înregistrarea se întrerupe şi indicatorul de
funcţionare luminează intermitent în portocaliu.
glisaţi comutatorul HOLDPOWER ON/OFF spre centru.
Pentru a evita posibila
deteriorare a auzului, nu
ascultaţi la volum ridicat pe
perioade de timp îndelungate.
Înregistrarea începe şi indicatorul de funcţionare
luminează în roşu.
 Puteţi întrerupe înregistrarea apăsând pe REC/PAUSE.
înregistrarea.
Pentru a împiedica acţionarea accidentală (HOLD)
Ghid de pornire rapidă
Bine aţi venit la noul dvs. reportofon
digital Sony!
Acesta este Ghidul de pornire rapidă, care vă
oferă instrucţiuni privind operaţiile de bază
ale reportofonului digital.
Vă rugăm să-l citiţi cu atenţie. Sperăm că veţi
utiliza cu plăcere noul dvs. reportofon digital
Sony.
asiguraţi-vă că glisaţi comutatorul HOLDPOWER ON/OFF
spre centru, pentru a ieşi din starea HOLD.
1 Apăsaţi pe REC/PAUSE.
1
Felicitări! V-aţi configurat reportofonul digital şi aţi efectuat prima dvs. înregistrare. Să trecem
la etapa următoare. Mai există şi alte funcţii şi informaţii utile de care puteţi face uz pentru a
beneficia la maximum de reportofonul dvs. digital.
Software de aplicaţie, Dragon
NaturallySpeaking (DVD-ROM)** (1)
 Instrucţiuni de utilizare (stocate în memoria
încorporată)

* Numai pentru ICD-PX312F
**Furnizat numai cu anumite modele, în anumite regiuni
1, 2
1 Apăsaţi pe – sau pe +
pentru a seta anul, apoi apăsaţi pe
PLAY/STOPENTER.
1 Apăsaţi pe PLAY/STOPENTER.
Redarea începe şi indicatorul de funcţionare
luminează în verde.
2
2 Reglaţi volumul apăsând pe VOL –/+.
1
3 Apăsaţi pe  (oprire) pentru a opri
redarea.
2 Setaţi succesiv luna, ziua, ora şi minutul,
procedând în acelaşi mod.
Apăsaţi pe – sau pe  pentru
a selecta cifrele dorite, apoi apăsaţi pe
PLAY/STOPENTER.
3. Selectaţi limba meniului.
2, 3, 4
1
5
2, 3, 4
1
1 Conectaţi reportofonul digital la
1 Apăsaţi pe ERASE.
2 Deschideţi folderul „Instructions”
Mesajul „Erase?” este afişat şi fişierul de şters va fi
redat pentru confirmare.
1 Ţineţi apăsat pe DISP/MENU.
2 Apăsaţi pe – sau pe  pentru a
selecta „Detail Menu”, apoi apăsaţi pe
PLAY/STOPENTER.
3 Apăsaţi pe – sau pe  pentru
a selecta „Language”, apoi apăsaţi pe
PLAY/STOPENTER.
4 Apăsaţi pe – sau pe + pentru a
selecta limba pe care doriţi să o utilizaţi
în fereastra afişajului, apoi apăsaţi pe
PLAY/STOPENTER.
5 Apăsaţi pe  (oprire).
2
2
Cablu de conectare USB
Odată ce aţi şters un fişier, restabilirea acestuia este
imposibilă.
2 Selectaţi „Yes” (Da) utilizând
– sau +, apoi apăsaţi pe
PLAY/STOPENTER.
Mesajul „Erasing…” este afişat în timp ce fişierul
selectat este şters.
Sound Organizer (aplicaţie
software pentru PC**)
instrucţiunile de utilizare din
folderul „Instructions” pe discul
local al computerului.
utilizare din pagina principală de asistenţă Sony:
http://support.sony-europe.com/DNA
6. Ştergeţi.
* Numai pentru ICD-PX312F
3 Glisaţi şi fixaţi fişierele cu
Instrucţiunile de utilizare care explică toate
caracteristicile şi funcţiile reportofonului
digital sunt stocate sub formă de fişiere PDF
în memoria încorporată a reportofonului
digital.
 De asemenea, puteţi descărca instrucţiunile de
3
Permite realizarea acordului pe frecvenţa
unui post de radio FM şi ascultarea
emisiunilor acestuia, cu ajutorul meniului.
Puteţi prestabili posturile pentru un acord
uşor sau puteţi modifica setările de recepţie.
Copierea instrucţiunilor de utilizare pe
computer
computer.
pe computer.
În Windows: Faceţi clic pe [Computerul
meu] sau [Computer] - [IC RECORDER] -
[Instructions].
În Macintosh: Faceţi clic pe [IC RECORDER]
de pe desktop - [Instructions].
Cu ajutorul aplicaţiei Sound Organizer, pot
fi efectuate diferite operaţii pe computer.
Puteţi importa fişiere înregistrate cu
reportofonul digital în aplicaţia Sound
Organizer în vederea editării. Puteţi importa
fişierele muzicale de pe un CD muzical
sau fişierele podcast de transferat pe
reportofonul digital. De asemenea, puteţi
inscripţiona CD-uri cu muzica preferată.
Numele de fişier ale instrucţiunilor de
utilizare sunt următoarele:
Nume produs_nume limbă_versiune.pdf
(de ex., ICD-PX312_PX312F_English_11.pdf)
4 Deconectaţi reportofonul digital
de la computer.
**Numai pentru Windows
 Pentru a citi instrucţiunile de utilizare, faceţi
dublu clic pe fişierul PDF pe care doriţi să-l citiţi.
Măsuri de precauţie
Despre alimentare
Utilizaţi aparatul numai la 3,0 V sau 2,4 V c.c.
Utilizaţi două baterii alcaline LR03
(de dimensiuni AAA) sau două baterii
reîncărcabile de tip NH-AAA-B2KN.
Despre siguranţă
Nu manipulaţi aparatul în timp ce conduceţi,
mergeţi pe motocicletă sau manevraţi un
vehicul cu motor.
Despre manipulare
 Nu lăsaţi aparatul într-o locaţie aflată în
apropierea surselor de căldură sau expusă
la lumina directă a soarelui, la praf excesiv
sau la șocuri mecanice.

În cazul căderii în aparat a unui obiect
solid sau a unui lichid, scoateţi bateriile
și solicitaţi verificarea aparatului de către
personal calificat înainte de a-l utiliza în
continuare.
Dacă aveţi întrebări sau probleme referitoare
la aparat, vă rugăm să consultaţi cel mai
apropiat distribuitor Sony.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement