Sony | ICD-UX523F | Sony ICD-UX522 Цифров диктофон Кратко ръководство за работа и настройка

BG
RO
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не излагайте батериите (комплекта батерии или инсталираните батерии) на прекомерно
високи температури като слънце, огън или др. за продължително време.
ВНИМАНИЕ
Съществува риск от експлозия, ако батерията се подмени с грешен вид батерия.
Изхвърляйте използваните батерии съгласно инструкциите.
IC Recorder
Ръководство за бърз старт
Капацитет (наличен за използване от страна на потребителя)
ICD-UX522/UX522F : 2 GB (ок. 1,80 GB = 1 932 735 283 бита)
ICD-UX523/UX523F : 4 GB (ок. 3,60 GB = 3 865 470 566 бита)
Част от капацитета на паметта се използва за управление.
Декларация за потребителите: информацията по-долу е приложима единствено за
оборудване, продавано в страните, които прилагат директивите на ЕС
Производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan. Упълномощеният представител за EMC (електромагнитна съвместимост)
и техническа безопасност на продукта е Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Germany. За въпроси, свързани със сервиза и гаранцията, моля обърнете се
към адресите в съответните сервизни или гаранционни документи.
4. Записване.
1. Включване.
 Поставете батерия, съблюдавайки

правилния поляритет.
 Включете захранването.
Плъзнете и задръжте превключвателя
HOLD•POWER по посока на “POWER”, докато се
покаже дисплеят.




 Преди да започнете да използвате цифровия диктофон,
плъзнете превключвателя HOLD•POWER към центъра, за
да освободите режима HOLD.
 Натиснете REC/PAUSE.
Диктофонът започва да записва, а индикаторът
за операция светва в червено.
 Можете да спрете записването на пауза, като
натиснете REC/PAUSE. Натиснете повторно
REC/PAUSE, за да възобновите записването.
 Натиснете STOP, за да спрете
записването.
Диктофонът спира да записва, а индикаторът за
операция мига в оранжево.
За защита срещу неволно опериране (HOLD)
5. Слушане.
 За да изключите цифровия диктофон от режим HOLD,
плъзнете превключвателя HOLD•POWER към центъра.
2. Настройване на дата и час.


4-293-032-91(1)
Индикатор
за операция
За да изключите захранването, плъзнете и задръжте
превключвателя HOLD•POWER по посока на “POWER”,
докато се покаже анимацията “Power Off”.
За да предотвратите увреждане на слуха ви, не слушайте продължително
време при твърде увеличен звук.
ICD-UX522/UX522F/UX523/UX523F
Какво да правите след това
Разучаване на цифровия диктофон

© 2011 Sony Corporation Printed in China
Индикатор
за операция
Диктофонът започва да възпроизвежда запис, а
индикаторът за операция светва в зелено.

 Регулирайте силата на звука с помощта

 Натиснете STOP, за да спрете
 Натиснете  или , за да зададете
годината (последните две цифри на
годината), и натиснете /ENTER.
Повторете тази процедура, за да
зададете месеца, деня, часа и минутата
в този ред.
 Натиснете /ENTER.

на бутона VOL –/+.
възпроизвеждането.
Поздравления! Вече настроихте цифровия си диктофон и направихте първия си запис
с него. Нека преминем още едно ниво нагоре. Следват някои полезни функции и
информация как да използвате пълния потенциал на цифровия диктофон.
Избор на памет/раздел/папка/файл
Можете да изберете раздел или папка, в
които да записвате файлове. Можете също
така да укажете файл от избраната папка,
който да бъде възпроизведен или изтрит.
 Изберете раздел.
1. Натиснете FOLDER, за да се покаже
прозорецът за избор на папка.
2. Натиснете  и  или , за
да изберете раздел, след което
натиснете /ENTER.
(Глас): Зона за запис, използва се за
управление на файлове, записани с
цифровия диктофон.
(Музика): Зона за възпроизвеждане,
използва се за управление на музикални
файлове, прехвърлени от компютъра.
(Подкаст): Зона за възпроизвеждане,
използва се за управление на подкаст
файлове, прехвърлени от компютъра.
Проверка на доставените елементи.
 Цифров диктофон (1)
 Стерео слушалки (1)
 Удължителен USB кабел (1)
 Акумулаторна батерия NH-AAA
(размер AAA) (1)
 Калъф за батерия (1)
 Калъф за носене (1)
 Приложен софтуер, Sound Organizer
(CD-ROM) (1)
 Инструкции за експлоатация (съхраняват
се във вградена-та памет)
 Веднъж изтрити, файловете не може да се възстановят.
 Натиснете MENU.

 Натиснете ,  или , за да изберете

, след което натиснете /ENTER.

  Натиснете  или , за да изберете
“Language”, след което натиснете

/ENTER.
 Натиснете  или , за да изберете езика,
който искате да се използва в дисплея,
след което натиснете /ENTER.
Допълнителни аксесоари
 Електретен кондензаторен микрофон
ECM-CS10, ECM-CZ10, ECM-CS3
 Акумулаторна батерия NH-AAA-B2KN
 USB AC адаптер AC-U50AG
 Зарядно устройство за батерии BCG-34HSN
 Компактно зарядно устройство и
2-pc AAA допълнителни батерии за
многократна употреба BCG-34HS2KAN
(Разделът се показва само в
ICD-UX522F/UX523F.)
Можете да изберете следните езици:
Deutsch (немски), English (английски),
Español (испански), Françai (френски),
Italiano (италиански), Русский (руски)
 Натиснете STOP.
 Избор на папка.
Натиснете  или , за да изберете
папка, след което натиснете /ENTER.
За да се покажат файловете от избраната
папка, натиснете .
 Избор на файл.



 Натиснете ERASE.
На дисплея се показва “Erase?” и избраният
за изтриване файл се възпроизвежда за
потвърждение.
DPC (SPEED
CTRL)
 Изберете “Execute” с  или  и
натиснете /ENTER.
На дисплея се показва “Erasing…”, докато
избраният файл се изтрива.
 Можете също да изтеглите инструкциите
за експлоатация от началната страница за
поддръжка на Sony:
http://support.sony-europe.com/DNA
 За да прочетете инструкциите за
експлоатация, щракнете двукратно върху PDF
файла, който желаете да отворите.
 Свържете цифровия диктофон
към компютъра.
 Отворете папката “Instructions”
на компютъра.
За Windows: Щракнете върху [Моят
компютър] или [Компютър] [IC RECORDER] - [Instructions].
За Macintosh: Щракнете върху
[IC RECORDER] на работния плот [Instructions].
T-MARK
NOISE CUT
За добавяне на маркери, задаващи
начална точка, при запис или
възпроизвеждане на файл.
T-MARK
DPC (SPEED CTRL)
MENU
За регулиране на скоростта на
възпроизвеждане.
MENU
За настройване на разнообразни елементи
от менюто REC Mode, Mic Sensitivity и др.
FM радио*
За настройване и записване на FM
радиостанции с помощта на менюто.
Можете да запаметявате радиостанции
за по-лесно настройване, както и да
променяте настройките за приемане.
* само за ICD-UX522F/UX523F
Sound Organizer (софтуерно
приложение за PC**)
С помощта на Sound Organizer и компютър
може да се извършват много операции.
Можете да импортирате файлове,
записани с цифровия диктофон, в Sound
Organizer, където да ги редактирате.
Можете да импортирате музикални
файлове от CD или подкаст файлове,
които да прехвърлите на цифровия
диктофон. Също така можете да записвате
компактдискове с музика по ваш вкус.
Имената на файловете с инструкции за
експлоатация са както следва:
Име на продукт_език_версия.pdf
(напр. ICD-UX522_UX522F_UX523_
UX523F_English_11.pdf )
 Разкачете цифровия диктофон
Можете да избирате най-подходящите
настройки за различните елементи от
менюто за записване съобразно условията
на запис.
За намаляване на околния шум с цел
подобряване на звука при възпроизвеждане.
Когато се покаже прозорецът за избор
на файл, натиснете  или , за да
изберете желания файл, след което
натиснете /ENTER.
Когато се покаже прозорецът за режим
“стоп”, можете да превключвате между
файловете, като натискате  и .
Инструкциите за експлоатация,
разясняващи всички операции и функции
с цифровия диктофон, се съхраняват като
PDF файл във вградената му памет.
Избор на шаблонни настройки
NOISE CUT
инструкциите за експлоатация
от папката “Instructions” на
локалния диск в компютъра.
6. Изтриване.
3. Избор на език на менюто.
(вградена памет) или
(карта с
памет): Активната памет. Можете да
превключвате между вградената памет
и картата с памет.
 Плъзнете и пуснете файловете с
 Натиснете STOP.
Това ръководство за бърз старт представя основните операции, които
може да се извършат с цифровия диктофон.
Прочетете го внимателно. Пожелаваме ви да се насладите на работата с
вашия цифров диктофон от Sony.
Вж. подробна информация за всички
операции в PDF файла с инструкциите за
експлоатация, копиран на компютъра ви.
Копиране на инструкциите за
експлоатация на компютър
Когато зададете минутите и натиснете /ENTER,
часовникът отразява настройката.
Добре дошли във вашия нов цифров диктофон от Sony!
По-специални функции
от компютъра.
** само за Windows
Предпазни мерки
По отношение на електричеството
Използвайте само 1,2 V или 1,5 V DC.
Използвайте акумулаторна батерия NH-AAA
или алкална батерия LR03 (размер AAA).
По отношение на безопасността
Не използвайте устройството, докато
шофирате, карате велосипед или
управлявате друго моторно превозно
средство.
За използване на устройството
 Не оставяйте устройството в близост до
топлинни източници или на директна
слънчева светлина, както и на места,
изложени на прекомерно количество
прах или на механични удари.
 Ако в устройството попадне течност или
твърда субстанция, извадете батериите и
предайте устройството на квалифициран
техник, преди да използвате отново
уреда.
Ако имате каквито и да било въпроси или
проблеми с устройството, се обърнете към
най-близкия представител на Sony.
RO
BG
ATENŢIE
Nu expuneţi bateriile (acumulatorul sau bateriile instalate) la căldură excesivă cum ar fi razele
soarelui sau foc pentru o perioadă îndelungată de timp.
ATENŢIE
Risc de explozie, în cazul înlocuirii bateriei cu una de tip incorect.
Eliminaţi bateriile uzate conform instrucţiunilor.
IC Recorder
Ghid de pornire rapidă
Cum trebuie procedat în continuare
Să încercăm noul reportofon digital
Capacitate (capacitate disponibilă pentru utilizator)
ICD-UX522/UX522F: 2 GB (aprox. 1,80 GB = 1.932.735.283 octeţi)
ICD-UX523/UX523F: 4 GB (aprox. 3,60 GB = 3.865.470.566 octeţi)
O parte din capacitatea de memorie este utilizată ca zonă de administrare.
Notificare pentru clienţi: informaţiile următoare sunt aplicabile numai echipamentelor
comercializate în ţările care aplică directivele UE
Producătorul acestui aparat este: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japonia. Reprezentantul autorizat pentru compatibilitatea electromagnetică si conformitatea
electrosecurităţii produselor este : Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Germania. Pentru orice problemă de service sau de garanţie, vă rugăm să consultaţi
documentele de garanţie ce insoţesc aparatul.
4. Înregistraţi.
1. Porniţi aparatul.
 Introduceţi o baterie, respectând

Indicator de
funcţionare
polaritatea.
 Porniţi aparatul.

Glisaţi şi ţineţi apăsat comutatorul HOLD•POWER
în direcţia „POWER” până când apare fereastra
afişajului.


Înregistrarea se întrerupe şi indicatorul de funcţionare
luminează intermitent în portocaliu.
5. Ascultaţi.
Indicator de
funcţionare
2. Setaţi data şi ora.



Bine aţi venit la noul dvs. reportofon digital Sony!
Acesta este Ghidul de pornire rapidă, care vă oferă instrucţiuni privind
operaţiile de bază ale reportofonului digital.
Vă rugăm să-l citiţi cu atenţie. Sperăm că veţi utiliza cu plăcere noul dvs.
reportofon digital Sony.
 Reportofon digital (1)
 Căşti stereo (1)
 Cablu de suport pentru conexiunea USB (1)
 Baterie reîncărcabilă NH-AAA (dimensiune
AAA) (1)
 Carcasă pentru baterie (1)
 Săculeţ de transport (1)
 Aplicaţie software, Sound Organizer
(CD-ROM) (1)
 Instrucţiuni de utilizare (stocate în
memoria-încorporată)
Accesorii opţionale
 Microfon de tip electret/condensator
ECM-CS10, ECM-CZ10, ECM-CS3
 Baterie reîncărcabilă NH-AAA-B2KN
 Adaptor de c.a. USB AC-U50AG
 Puteţi întrerupe înregistrarea apăsând pe REC/PAUSE.
Apăsaţi din nou pe REC/PAUSE pentru a reîncepe
înregistrarea.
înregistrarea.
 Pentru a scoate reportofonul digital din starea HOLD, glisaţi
comutatorul HOLD•POWER spre centru.
Verificaţi articolele furnizate.
Înregistrarea începe şi indicatorul de funcţionare
luminează în roşu.
Pentru a împiedica acţionarea accidentală (HOLD)
Pentru a evita posibila deteriorare a auzului, nu ascultaţi la volum ridicat pe
perioade de timp îndelungate.
ICD-UX522/UX522F/UX523/UX523F
 Apăsaţi pe REC/PAUSE.
 Apăsaţi pe STOP pentru a opri
Pentru a opri, glisaţi şi ţineţi apăsat comutatorul
HOLD•POWER în direcţia textului „POWER” până când
este afişată animaţia „Power Off”.

 Înainte de a începe să utilizaţi reportofonul digital, asiguraţivă că glisaţi comutatorul HOLD•POWER spre centru pentru a
ieşi din starea HOLD.

 Apăsaţi pe  sau  pentru a seta anul
(ultimele două cifre ale anului), apoi
apăsaţi pe /ENTER. Repetaţi această
procedură pentru a seta succesiv luna,
ziua, ora şi minutul.

 Apăsaţi pe /ENTER.
Redarea începe şi indicatorul de funcţionare
luminează în verde.
 Reglaţi volumul apăsând pe VOL –/+.
 Apăsaţi pe STOP pentru a opri redarea.
Felicitări! V-aţi configurat reportofonul digital şi aţi efectuat prima dvs. înregistrare. Să trecem
la etapa următoare. Mai există şi alte funcţii şi informaţii utile de care puteţi face uz pentru a
beneficia la maximum de reportofonul dvs. digital.
Selectarea unei memorii/file/folder/fişier
Puteţi selecta o filă şi un folder în care
urmează să înregistraţi un fişier. De
asemenea, puteţi specifica fişierul care se va
reda sau care va fi şters din folderul selectat.
 Selectaţi o filă.
1. Apăsaţi pe FOLDER pentru a afişa
fereastra de selectare a folderului.
2. Apăsaţi pe , apoi apăsaţi pe 
sau  pentru a selecta o filă, apoi
apăsaţi pe /ENTER.
(Voce): Zonă înregistrabilă, care se
va utiliza pentru gestionarea fişierelor
înregistrate cu reportofonul digital.
(Muzică): Zonă numai pentru redare, care
se va utiliza pentru gestionarea fişierelor
muzicale transferate de la computer.
(Podcast): Zonă numai pentru redare,
care se va utiliza pentru gestionarea
fişierelor podcast transferate de la
computer.
 Odată ce aţi şters un fişier, restabilirea acestuia este imposibilă.
„Language”, apoi apăsaţi pe /ENTER.
 Încărcător de baterii BCG-34HSN
 Încărcător compact şi 2 baterii premium
BCG-34HS2KAN pentru utilizare multiplă,
de dimensiune AAA
 Apăsaţi pe  sau  pentru a selecta limba
pe care doriţi să o utilizaţi în fereastra
afişajului, apoi apăsaţi pe /ENTER.
(Fila este afişată numai la modelul
ICD-UX522F/UX523F.)
Puteţi selecta următoarele limbi:
Deutsch (germană), English (engleză), Español
(spaniolă), Français (franceză), Italiano (italiană),
Русский (rusă)
 Apăsaţi pe STOP.
Apăsaţi pe  sau  pentru a selecta un
folder, apoi apăsaţi pe /ENTER.
Pentru a afişa fişierele conţinute în
folderul selectat, apăsaţi pe .
 Selectaţi un fişier.



 Apăsaţi pe ERASE.
Mesajul „Erase?” este afişat şi fişierul de şters va fi
redat pentru confirmare.
 Selectaţi „Execute” utilizând  sau ,
apoi apăsaţi pe /ENTER.
Mesajul „Erasing…” este afişat în timp ce fişierul
selectat este şters.
T-MARK
DPC (SPEED
CTRL)
NOISE CUT
Adaugă un marcaj de urmărire pentru a
stabili punctul de pornire la înregistrarea sau
redarea unui fişier.
T-MARK
DPC (SPEED CTRL)
MENU
Radio FM*
Permite realizarea acordului pe frecvenţa
unui post de radio FM şi ascultarea
emisiunilor acestuia, cu ajutorul meniului.
Puteţi prestabili posturile pentru un acord
uşor sau puteţi modifica setările de recepţie.
Sound Organizer (aplicaţie
software pentru PC**)
Cu ajutorul aplicaţiei Sound Organizer, pot
fi efectuate diferite operaţii pe computer.
Puteţi importa fişiere înregistrate cu
reportofonul digital în aplicaţia Sound
Organizer în vederea editării. Puteţi importa
fişierele muzicale de pe un CD muzical
sau fişierele podcast de transferat pe
reportofonul digital. De asemenea, puteţi
inscripţiona CD-uri cu muzica preferată.
Numele de fişier ale instrucţiunilor de
utilizare sunt următoarele:
Nume produs_nume limbă_versiune.
pdf (de ex., ICD-UX522_UX522F_UX523_
UX523F_English_11.pdf )
 De asemenea, puteţi descărca instrucţiunile de
utilizare din pagina principală de asistenţă Sony:
http://support.sony-europe.com/DNA
 Pentru a citi instrucţiunile de utilizare, faceţi
dublu clic pe fişierul PDF pe care doriţi să-l citiţi.
 Deschideţi folderul „Instructions”
pe computer.
În Windows: Faceţi clic pe [Computerul
meu] sau [Computer] - [IC RECORDER] [Instructions].
În Macintosh: Faceţi clic pe [IC RECORDER]
de pe desktop - [Instructions].
MENU
* numai pentru ICD-UX522F/UX523F
 Deconectaţi reportofonul digital
computer.
Reglează viteza de redare.
Setează diferite elemente de meniu, precum
REC Mode, Mic Sensitivity etc.
Când este afişată fereastra de selectare
a fişierelor, apăsaţi pe  sau  pentru a
selecta fişierul dorit, apoi apăsaţi pe
/ENTER.
Când este afişată fereastra modului
oprire, puteţi comuta fişierele apăsând
pe  şi .
Instrucţiunile de utilizare care explică toate
caracteristicile şi funcţiile reportofonului
digital sunt stocate sub formă de fişiere PDF
în memoria încorporată a reportofonului digital.
 Conectaţi reportofonul digital la
Puteţi selecta elementele de meniu pentru
înregistrarea cu setările cele mai adecvate, în
conformitate cu diferitele scene de înregistrare.
Reduce zgomotul ambiant, pentru un sunet
mai clar la redare.
instrucţiunile de utilizare din
folderul „Instructions” pe discul
local al computerului.
6. Ştergeţi.

 Apăsaţi pe , apoi apăsaţi pe  sau 

pentru a selecta , apoi apăsaţi pe

/ENTER.

 Apăsaţi pe  sau  pentru a selecta

 Selectaţi un folder.
Selectare scenă
NOISE CUT
(Memorie încorporată) sau
(Cartelă de memorie): Memoria care se
va utiliza. Puteţi comuta între memoria
încorporată şi cartela de memorie.
 Glisaţi şi fixaţi fişierele cu
 Apăsaţi pe STOP.
 Apăsaţi pe MENU.
Pentru detalii privind fiecare operaţie,
consultaţi instrucţiunile de utilizare în format
PDF copiate pe computer.
Copierea instrucţiunilor de utilizare pe
computer

Când setaţi minutul şi apăsaţi pe /ENTER, ceasul
reflectă setarea.
3. Selectaţi limba meniului.
Alte caracteristici mai complexe
de la computer.
** numai pentru Windows
Măsuri de precauţie
Despre alimentare
Utilizaţi aparatul numai la 1,2 V sau 1,5 V c.c.
Utilizaţi o baterie reîncărcabilă NH-AAA sau o
baterie alcalină LR03 (de dimensiune AAA).
Despre siguranţă
Nu manipulaţi aparatul în timp ce conduceţi,
mergeţi pe motocicletă sau manevraţi un
vehicul cu motor.
Despre manipulare
 Nu lăsaţi aparatul într-o locaţie aflată în
apropierea surselor de căldură sau expusă
la lumina directă a soarelui, la praf excesiv
sau la şocuri mecanice.
 În cazul căderii în aparat a unui obiect
solid sau a unui lichid, scoateţi bateriile
şi solicitaţi verificarea aparatului de către
personal calificat înainte de a-l utiliza în
continuare.
Dacă aveţi întrebări sau probleme referitoare
la aparat, vă rugăm să consultaţi cel mai
apropiat distribuitor Sony.
Download PDF