Sony | ICD-UX71 | Sony ICD-UX71 Инструкции за експлоатация

4-114-027-11(1)
IC рекордер
Ръководство за експлоатация
Подготовка за експлоатация
Запис/Възпроизвеждане на съобщения
Редактиране на съобщения
Използване на функциите в менюто
Използване на вашия компютър
Слушане на FM радио
ICD-UX71/UX81
ICD-UX71F/UX81F/UX91F
© 2008 Sony Corporation
Отстраняване на проблеми
Допълнителна информация
Азбучен указател
За потребители в Европа
Изхвърляне на стари електрически и
електронни уреди (Приложимо за
страни от Европейския съюз и други
страни, използващи разделителна
система за отпадъци)
Този символ на продукта или на неговата опаковка показва, че този продукт не трябва да се изхвърля с
общите домашни отпадъци. Вместо
това, той трябва да се изхвърля на местата, пригодени за рециклиране на
електрически и електронни уреди. Изхвърляйки
този продукт на правилното място, вие помагате за
предотвратяване на потенциални негативни
последици за околната среда и човешкото здраве,
които в противен случай, при неправилното изхвърляне на продукта, биха се получили. Рециклирането на материалите ще помогне за запазването
на естествените ресурси. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт,
моля, свържете се с общинската служба във вашия
град, службата за изхвърляне на отпадъци или с
магазина, от който сте закупили продукта.
Допълнителни аксесоари: Слушалки, USB
свързващ кабел
Изхвърляне на използвани батерии
(приложимо за страните от
Европейския съюз и други
европейски страни, използващи
система за разделно събиране на
отпадъци)
Този символ на батериите или на тяхната опаковка показва, че този продукт не трябва да се третира като
домашен отпадък.
Изхвърлянето на батериите на пра-
2
вилното място ще предотврати потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които в противен случай, при
неправилното изхвърляне на продукта, могат да
се получат. Рециклирането на материалите ще
помогне за запазването на естествените ресурси.
В случай, че поради мерки за безопасност или
интегритет на данните, продуктът трябва постоянно да бъде свързан с батерията, то отстраняването на батерията от устройството трябва да се
извършва единствено в квалифициран сервиз.
За да се уверите, че батерията ще бъде правилно изхвърлена, когато животът на батериите
изтече, предайте батериите в правилния събирателен пункт за рециклиране на електрическо
и електронно оборудване.
Относно всички други видове батерии, моля,
прегледайте частта относно безопасното сваляне на батериите от продукта. Предайте батериите в правилния събирателен пункт за
рециклиране на батерии.
За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се с общинската служба във вашия град, службата за
изхвърляне на отпадъци или с магазина, от
който сте закупили продукта.
Забележка за потребители: следната
информация се отнася до
оборудването, подадено в страните,
които попадат под изискванията на
директивите на Европейския съюз
Според EU директивата за безопасност на продукта, производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Токио, Япония.
Оторизираният представител за EMC и безопасност на продукта е Sony Германия GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Щутгарт, Германия. За сервиз
и проблеми с гаранцията, моля, обръщайте се към
адресите, които са указани в отделните сервизни
книжни и гаранционни карти.
• Записаната музика е ограничена само за лична
употреба. Използването на музиката извън
тези ограничения изисква разрешението на
държателя на авторските права.
• Sony не носи отговорност за непълен
запис/сваляне или повредени данни, причинени от IC рекордера или компютъра.
• В зависимост от вида на текста и символите,
текстът, който се появява на IC рекордера,
може да не се изведе правилно на устройството. Това се дължи на:
- Капацитета на свързания IC рекордер.
- Неправилно функциониране на IC рекордера.
- Информацията за съдържанието е записана на език или със символи, които не се
поддържат от IC рекордера.
3
Съдържание
Проверка на съдържанието
на опаковката . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Идентификация на частите
и бутоните . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Подготовка за експлоатация
Стъпка 1: Подготовка на източника на
захранване . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Поставяне на батерията . . . . . . . . . . . . . . .13
Изключване на IC рекордера
от вашия компютър . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Когато зареждате/сменяте
батериите . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Стъпка 2: Сверяване на часовника . . . . . . .18
Продължете директно от “Стъпка 1:
Подготовка на източника
на захранване” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Сверяване на часовника,
като използвате менюто . . . . . . . . . . . . . .19
Стъпка 3: Настройка на езика, който ще
използвате за прозореца на дисплея . . . .20
Включване или изключване на
IC рекордера . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Изключване на захранването . . . . . . . . .22
Включване на захранването . . . . . . . . . . .22
4
Запис/Възпроизвеждане на
съобщения
Запис на съобщения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
Избор на режим на запис . . . . . . . . . . . . .26
Настройка на чувствителността на
микрофона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
Отрязване на ниските честоти
– Функция LCF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Автоматично стартиране на
записа при издаден звук
– Функция VOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Разделяне на съобщение на две
по време на запис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
Запис с външен микрофон . . . . . . . . . . . .33
Запис на звук от телефон
или мобилен телефон . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Запис от друго оборудване . . . . . . . . . . .35
Запис с помощта на функция за
синхронизиран запис . . . . . . . . . . . . .35
Запис без да използвате функцията
за синхронизиран запис . . . . . . . . . . .37
Възпроизвеждане на съобщения . . . . . . . . .39
Избор на режим за
възпроизвеждане . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
Настройка на скоростта на
възпроизвеждане
– Функция DPC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
Избор на звуков ефект . . . . . . . . . . . . . . . .46
Запис с друго оборудване . . . . . . . . . . . . .47
Прехвърляне на файлове от вашия
Възпроизвеждане на съобщения в желано
време с включване на аларма . . . . . . . . . . . .49 компютър към IC рекордера . . . . . . . . . . . . .75
Копиране на музикални файлове от
вашия компютър на IC рекордера
Редактиране на съобщения
(изтегляне и пускане) . . . . . . . . . . . . . . . . .75
Изтриване на съобщения . . . . . . . . . . . . . . . .52
Структура на папки и файлове . . . . . . . .76
Изтриване на съобщения
Прехвърляне на файлове от IC
едно по едно . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52 рекордера към вашия компютър . . . . . . . . .78
Изтриване на всички
Използване на IC рекордера като
съобщения в папката . . . . . . . . . . . . . . . . .53 USB Mass Storage Device . . . . . . . . . . . . . . . . . .79
Преместване на съобщения в
Използване на софтуера Voice
различна папка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54 Recognition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80
Разделяне на съобщения на две . . . . . . . . .56
Представяне на софтуера за
Защита от случайно
разпознаване на глас . . . . . . . . . . . . . . . . .80
изпълняване на операция
Създаване на потребителски
– Функция HOLD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58
файл, адаптиран за
вашия глас (Training) . . . . . . . . . . . . . . . . . .81
Възпроизвеждане на
Използване на функциите в
музикални файлове . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82
менюто
Как да се наслаждавате на
Извършване на настройки за менюто . . . .59
музикални файлове . . . . . . . . . . . . . . . . . .84
Използване на вашия
компютър
Използване на IC рекордера с вашия
компютър . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72
Системни изисквания . . . . . . . . . . . . . . . .72
Свързване на IC рекордера
към вашия компютър . . . . . . . . . . . . . . . . .73
Изключване на IC рекордера
от вашия компютър . . . . . . . . . . . . . . . . . .74
Слушане на FM радио
Настройка на FM радио станция . . . . . . . . . .85
Превключване на FM радио
изхода между високоговорителите
и слушалките . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87
Превключване на чувствителността
на приемника за FM радио . . . . . . . . . . .88
Запис на FM предаване . . . . . . . . . . . . . . .89
5
Автоматична настройка на
FM радио станции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90
Превключване на
чувствителността на сканиране . . . . . . .91
Ръчна настройка на
FM радио станции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92
Слушане на предварително
настроена радио станция . . . . . . . . . . . . . . . . .93
Изтриване на предварително
настроени FM радио станции . . . . . . . . . . . . .95
Отстраняване на проблеми
Отстраняване на проблеми . . . . . . . . . . . . . . .97
Съобщения с грешки . . . . . . . . . . . . . . . . .103
Системни ограничения . . . . . . . . . . . . . .105
Допълнителна информация
Използване на USB променливотоков
адаптер (не е приложен
в комплекта) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106
Изключване на IC рекордера
от мрежата от 220 V . . . . . . . . . . . . . . . . . .107
Предпазни мерки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108
Технически характеристики . . . . . . . . . . . . .110
Азбучен указател . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112
6
Проверка на
съдържанието
на опаковката
IC рекордер (1)
Свалете изолационната лента от
прозореца на дисплея преди да
използвате IC рекордера.
NH-AAA (размер ААА) акумулаторна
батерия (1)
Калъф за пренасяне (1)
Калъф за батерията (1)
CD-ROM (1)
(Ръководството за експлоатация се
запазва като PDF файл.)
Ръководство за експлоатация
Предупреждаваме ви, че всякакви
промени или модификации, които
не са одобрени или описани в това
ръководство, могат да нарушат
гаранцията и да попречат на
правилната работа с това
оборудване.
Стерео слушалки (1)
USB свързващ кабел (1)
7
Идентификация на
частите и бутоните
За подробности се обърнете към
страниците, указани в скоби.
Предна част
8
 Операционен индикатор (17, 23, 24,
32, 39, 70, 74, 107)
 Вградени микрофони (стерео) (23)
 Прозорец на дисплея (10)
Контролен бутон*1 (, /VOL (сила
на звука) +, -)/бутон ENT (въвеждане)
 Бутон DIVIDE (31, 32, 56)
 Бутон
(папка)/MENU (23, 39, 59,
60, 82)
 Жак  (слушалки)*2 (23, 25, 39, 40,
47, 48)
 Жак
(микрофон) (33, 35)
 Бутон  (запис/пауза) (23, 25, 30, 33,
36, 38, 64, 89)
 Бутон  (стоп) (18, 20, 23, 24, 39, 44,
47, 48, 50, 55, 59, 60, 82, 89, 107)
 Бутон  (превъртане
напред/бързо превъртане напред)
(39, 40, 41, 42, 56, 57, 82)
 Бутон  (възпроизвеждане/стоп)
(25, 39, 42, 44, 47, 48, 50, 82)
 Бутон  (превъртане
назад/бързо превъртане назад) (25,
39, 40, 41, 42, 56, 57, 82)
 Бутон
(повтаряне) А-В (39, 44)
*1
*2
Как да използвате контролния бутон
Натиснете VOL – или + на бутона, за да
регулирате силата на звука.
В прозореца за настройка на менюто
или прозореца за избор на папка,
натиснете  или  на бутона, за да
промените настройките в менюто или
да изберете папката, която желаете.
След това натиснете централния бутон
(ENT), за да потвърдите настройката.
В прозореца за FM приемане, натиснете
 или , за да настроите станция или
да изберете номер на станцията.
Свържете приложените слушалки, които
се предлагат и в търговската мрежа, към
жака  (слушалки). Ако се чуват
нежелани смущения, почистете щекера
на слушалките.
Задна част
 Ключ HOLD (22, 23, 24, 39, 40, 58)
 Ключ DPC (SPEED CTRL) (45, 64)
 Отвор за ремък за китката (ремъкът
за китката не е приложен в
комплекта)
 USB капаче
 Високоговорител
 Отделение за батерията (13)
Към жака 
(слушалки)
9
Прозорец на дисплея
10
 Индикатор за режим на работа
Извежда следното, в зависимост от
настоящия режим на работа:
: стоп
: възпроизвеждане
: запис
: готовност за запис/пауза при
запис
: запис с VOR функция
: пауза при запис с VOR
функция (мига)
Ако натиснете  (запис/пауза), за да
въведете режим на пауза по време на
запис, когато “VOR” е в положение
“ON” в менюто, мига единствено
индикацията
.
: Синхронизиран запис
: Мига, когато синхронизираният запис е зададен в режим на
пауза.
: Превъртане
назад/бързо превъртане назад,
превъртане напред/ бързо
превъртане напред
: Продължително
преминаване напред/назад
 Име на папка/
Име на заглавие
 Индикатор за чувствителност на
на съобщението/ Име на
микрофона
изпълнителя/ Индикация на
Извежда чувствителността на
името на файла
микрофона.
Натиснете  или  на контролния
(висока): За да записвате на
бутон, за да изведете в
срещи или за запис на
последователност името на папката,
тихо/просторно място
заглавието на съобщението, името
(ниска): За да записвате при
на изпълнителя и името на файла.
диктовка или на шумни места.
 Възпроизведено време/Оставащо
 Индикатор за алармата
време/Дата на записа и индикация
Извежда се, когато за съобщението
за време
е зададена аларма.
 Повторно възпроизвеждане
 Индикатор за режим на запис
1: Извежда се, когато едно
Извежда режима на запис, който сте
съобщение бъде възпроизведено
задали, като използвате менюто,
неколкократно.
когато IC рекордерът е в режим стоп;
извежда настоящия режим на запис,
: Извежда се, когато
когато IC рекордерът е в режим на
съобщенията в една папка се
възпроизвеждане или запис.
възпроизвеждат неколкократно.
: Режим на стандартен стерео
ALL: Извежда се, когато всички
запис с високо качество на звука.
съобщения се възпроизвеждат
неколкократно.
: Режим на стандартен стерео
 Номер на избраното
запис
съобщение/Общ брой съобщения в
: Режим на дълъг стерео запис
папката.
: Режим на дълъг моно запис
 Индикатор LCF (Low Cut Filter)
Когато прехвърляте файл от
Извежда се, когато изберете папка
със съобщения, записани с помощта компютъра се извежда следното:
на IC рекордера, и когато функцията
: Когато прехвърляте MP3
LCF е зададена в менюто в
файлове
положение “ON”.
: Когато прехвърляте WMA файлове
11
 Оставащ капацитет на
батерията/Индикатор за зареждане
Когато използвате суха батерия,
индикаторът показва оставащия
заряд в батерията.
Докато зареждате акумулаторната
батерия, се активира анимация.
 Индикация за оставащо време за
запис
Извежда оставащото време за запис
в часове, минути и секунди. Ако
остават повече от 10 часа, времето
се извежда в часове.
Ако остават повече от 10 минути и
по-малко от 10 часа, времето се
извежда в часове и минути.
Ако остават по-малко от 10 минути,
времето се извежда в минути и
секунди
12
Дисплей, когато слушате FM
радио
(само за
ICD-UX71F/UX81F/UX91F)
 FM индикатор
 Радио честота
 Номер на станция
 Чувствителност на приемника
Подготовка за експлоатация
USB конектора на вашия IC
рекордер към вашия компютър.
Свалете изолационната лента от
прозореца на дисплея преди да
използвате IC рекордера.
Поставяне на батерията
1 Плъзнете и повдигнете капачето
Компютър
на отделението за батериите.
IC рекордер
Подготовка за експлоатация
Стъпка 1: Подготовка на
източника на захранване
3 Заредете батерията, като свържете
Към USB конектор
Докато батерията се зарежда,
индикаторът “CONNECTING” и
индикаторът за оставащ заряд на
2 Заредете една акумулаторна
батерията/зареждане се извежда като
батерия NH-ААА, като спазите
поляритета, и затворете капачето. анимация.
Когато индикаторът за оставащ
заряд/зареждане на батерията показва
, зареждането е приключило.
(Време за зареждане: прибл. 4 часа*)
13
Когато използвате IC рекордера за
първи път или след като не сте
използвали устройството за определен
период от време, препоръчваме ви да
заредите батерията няколко пъти,
докато се изведе индикация
.
Ако индикаторът за оставащ
заряд/зареждане на батерията не се
изведе, зареждането не е извършено
правилно. Преминете отново на стъпка 1.
* Стойностите са приблизителни за времето,
което е необходимо за зареждане на
батерията при стайна температура и от ниво
на оставащия капацитет до пълен заряд.
Стойностите се различават в зависимост от
оставащото захранване и състоянието на
батерията. Ако температурата на батерията е
ниска или батерията бъде заредена по време
на прехвърляне на данни към IC рекордера,
времето може да е повече.
Ако IC рекордерът не може директно
да бъде свързан към вашия компютър,
използвайте приложения кабел за USB
връзка.
Изключване на IC рекордера
от вашия компютър
Следвайте процедурите, описани подолу; в противен случай е възможно
данните да се повредят.
1 Уверете се, че работният
индикатор не мига.
14
2 Изключете IC рекордера от USB
конектора на компютъра.
В Windows екрана, щракнете с ляв
бутон върху “Safely Remove Hardware”
на лентата със задачи, и щракнете
върху “Safely remove USB Mass Storage
Device”.
В Macintosh екрана, издърпайте
иконката “IC RECORDER” на десктопа
към иконката “Trash” и я пуснете там.
За подробности относно изключването
на IC рекордера вижте ръководството
за експлоатация, приложено към вашия
компютър.
z Съвети
• Можете да зареждате акумулаторната батерия,
като свържете IC рекордера към мрежата от
220 V посредством използването на USB
променливотоков адаптер (не е приложен в
комплекта) (стр. 71, 106).
• Когато сменяте батерията, записаните
съобщения или настройките за аларма не се
изтриват, дори когато извадите батерията.
• Когато сменяте батерията, часовникът
продължават да се движи още 3 минути след
като извадите батерията.
P Забележки
• Докато индикациите
или
мигат
вместо индикатора за оставащ
заряд/зареждане на батерията, не можете да
зареждате батерията. Заредете батерията в
среда с температура от 5oС до 35oС.
Когато зареждате/сменяте
батерията
Индикаторът за оставащ капацитет/зареждане на батерията на дисплея показва
състоянието на батерията.
Индикация за оставащ
капацитет на батерията
: Заредете акумулаторната батерия
или сменете старата батерия нова.
: Извежда се индикация “LOW BATTERY” и
Извежда се дисплеят с настройка на
IC рекордерът спира операция.
часовника. Частта за годината мига,
Живот на батерията*1
когато поставите батерията за първи
път или когато поставите батерията в IC Когато използвате Sony NH-AAA
рекордера и ако в устройството за
акумулаторна батерия
определен период от време не е имало
батерия. Моля, обърнете се към
Режим на
ST*3
STSP*4
запис
“Продължете директно от Стъпка 1:
Подготовка на източника на
Запис
Прибл. 14 ч Прибл. 14 ч
захранване” на стр. 18, за да сверите
и 30 мин
и 30 мин
датата и часа.
Възпроизвеждане*2 Прибл. 18 ч Прибл. 18 ч
Когато използвате изцяло
заредена батерия или LR03
(размер ААА) алкални батерии
през високоговорител
Възпроизвеждане
през слушалки
Прибл. 44 ч
и 30 мин
Прибл. 44 ч
и 30 мин
Следвайте стъпки 1 и 2.
FM запис
Прибл. 5 ч
Прибл. 5 ч
Подготовка за експлоатация
• Ако “USB CHARGE” в “DETAIL MENU” е зададен в
положение “OFF”, не можете да зареждате
батерията с помощта на компютър. Задайте
“USB CHARGE” в положение “ON” (стр. 71).
• Не използвайте манганови батерии за този IC
рекордер.
• Не можете да зареждате батерията, докато
възпроизвеждате, като използвате вградения
високоговорител.
• Когато използвате IC рекордера с
акумулаторна батерия, индикаторът за
оставащ заряд/зареждане на батерията може
да не се освети напълно.
• Не можете да зареждате батерията по време
на FM приемане.
15
Режим на запис
STLP*5
SP*6
Запис
Прибл. 16 ч
и 30 мин
Прибл. 15 ч
Възпроизвеждане*2 Прибл. 18 ч
и 30 мин
през
високоговорител
Възпроизвеждане Прибл. 47 ч.
през слушалки
Прибл. 18 ч
и 30 мин
FM запис
Прибл. 5 ч и
30 мин
Режим на запис
Запис
Прибл. 46 ч
Прибл. 5 ч и
30 мин
Музикален
файл (128
kbps
/44.1 kHz)
Прибл. 17 ч и 30 мин
Прибл. 19 ч Прибл. 18 ч и
и 30 мин
30 мин
Прибл. 5 ч
и 30 мин
-
FM приемане:
Прибл. 6 ч
(ч.: часове/мин.: минути)
16
Режим на запис
ST*3
STSP*4
Запис
Прибл. 13 ч
Прибл. 13 ч
Възпроизвеждане*2 Прибл. 16 ч
през
високоговорител
Възпроизвеждане Прибл. 44 ч
през слушалки
Прибл. 16 ч
FM запис
Прибл. 4 ч и
30 мин
Прибл. 4 ч и
30 мин
Режим на запис
ST*3
SP*6
Запис
Прибл. 15 ч
LP*7
Възпроизвеждане*2 през
високоговорител
Възпроизвеждане Прибл. 48 ч Прибл. 44 ч и
през слушалки
и 30 мин
30 мин
FM запис
Когато използвате Sony LR03 (SG)
(размер ААА) алкални батерии
Възпроизвеждане*2
през
високоговорител
Прибл. 44 ч
Прибл. 13 ч
и 30 мин
Прибл. 16 чи Прибл. 16 ч
30 мин
и 30 мин
Възпроизвеждане
през слушалки
Прибл. 42 ч
и 30 мин
Прибл. 41 ч
и 30 мин
FM запис
Прибл. 5 ч
Прибл. 5 ч
LP*7
Запис
Прибл. 16 ч -
Възпроизвеждане*2 през
високоговорител
Прибл. 17 ч Прибл. 16 ч
Музикален
файл (128
kbps /44.1
kHz)
Възпроизвеждане Прибл. 43 ч Прибл. 40 ч
през слушалки
и 30 мин
FM запис
Прибл. 5 ч
-
FM приемане:
Прибл. 5 ч и 30 мин
(ч.: часове/мин.: минути)
*1 Възможно е животът на батерията да се
съкрати в зависимост от работата с IC
рекордера.
*2 Когато възпроизвеждате музика през
вградения високоговорител и силата на звука
е зададена в положение 24.
*3 ST: Режим на стерео запис с високо качество
на звука.
*4 STSP: Режим на стандартен стерео запис.
*5 STLP: Режим на дълъг стерео запис.
*6 SP: Режим на стандартен моно запис.
*7 LP: Режим на дълъг моно запис.
Забележка по време на
обработка на данни
IC рекордерът обработва данни, когато
в прозореца на дисплея се изведе
анимация за обновяване, или когато
работният индикатор мига в оранжево
или светва в червено. Докато IC
рекордерът обработва данни, не
вадете батерията или не свървайте и не
изключвайте USB адаптера (не е
приложен в комплекта). Това може да
повреди данните.
P Забележка
Ако IC рекордерът да обработва голямо
количество данни, възможно е анимацията за
обновяване да се изведе за по-дълъг период от
време. Това не е индикация за неизправност в
IC рекордера. Изчакайте, докато анимацията
изчезне, преди да стартирате операцията.
Подготовка за експлоатация
Режим на запис
17
Стъпка 2: Сверяване на
часовника
Продължете директно от
“Стъпка 1: Подготовка на
източника на захранване”
1 Натиснете  или  на контролния
бутон, за да зададете в
последователност годината,
месеца, деня, часа и минутата, и
след това натиснете ENT.
,
/MENU
ENT
2 Натиснете  (стоп), за да се
върнете към дисплея в режим
стоп.
За да използвате алармата или да
запишете датата и часа, първо трябва
да сверите часовника.
Дисплеят за сверяване на часовника се
извежда, когато заредите батериите за
първи път, или когато заредите
батерията след като устройството е
било без батерии за повече от 3
минути. Извежда се индикация “SET
DATE & TIME” и в прозореца на дисплея
започва да мига годината.
18
Сверяване на часовника, като 2 Натиснете  или  на контролния
бутон, за да изберете “08y1m1d”, и
използвате менюто
след това натиснете ENT.
1 Изберете “DATE & TIME” в менюто.
 Натиснете и задръжте
/MENU,
за да влезете в режима на менюто.
Режимът с менюто ще се изведе в
прозореца на дисплея.
3 Натиснете  или 
на контролния
бутон и задайте в последователя
годината, месеца, деня, часа и
минутата; след това натиснете ENT.
Подготовка за експлоатация
Можете да сверите часовника с
помощта на менюто, докато IC
рекордерът е в режим стоп.
 Натиснете  или  на контролния
бутон, за да изберете “DETAIL
MENU”, и след това натиснете ENT.
 Натиснете  или  на контролния
бутон, за да изберете “DATE & TIME”,
и след това натиснете ENT.
4 Натиснете  (стоп), за да се
върнете към дисплея в режим
стоп.
19
z Съвети
• Натиснете
/MENU, за да се върнете
към предходната операция.
• Можете да зададете времевия дисплей
за часовника в положение “12-HOUR” или
“24-HOUR” в менюто. Когато зададете “12HOUR”, в прозореца на дисплея се
извежда “AM” или “PM”.
• Когато сверявате часовника, можете да
използвате VOL + или – на контролния
бутон, за да преместите курсора наляво
или надясно. Не можете да използвате
VOL + или -, за да регулирате силата на
звука, докато извършвате това.
P Забележка
Стъпка 3: Настройка на езика,
който ще използвате за
прозореца на дисплея
,
ENT
/MENU
Ако не натиснете ENT в рамките на една
минута след въвеждането на данните за
сверяване на часа, режимът за сверяване
на часовника се отменя и прозорецът се
връща към дисплея на режим спиране.
За да изведете настоящата дата
и час
Натиснете  (стоп), за да изведете
настоящата дата и час.
20
Можете да изберете езика, който ще се
използва за съобщенията, менютата,
имената на папки, имената на файлове и
др. Изборът е от два езика (за
европейския модел)/7 езика (за други
модели).
1 Натиснете и задръжте
4 Натиснете  или  на контролния
бутон, за да изберете езика, който
желаете да използвате, и след това
натиснете ENT.
2 Натиснете  или  на контролния
бутон, за да изберете “DETAIL
MENU”, и след това натиснете ENT.
Mожете да изберете от следните езици
За европейския модел:
ENGLISH (Английски), Русский (Руски)
Други модели:
ENGLISH (Английски), Русский
3 Натиснете  или  на контролния
(Руски),
(Японски),
бутон, за да изберете “LANGUAGE”,
(Корейски),
(Китайски),
и след това натиснете ENT.
(Китайски),
(Тайландски).
Подготовка за експлоатация
/MENU, за
да влезете в режима на менюто.
Извежда се прозорецът с режима на
менюто.
21
Включване или
изключване на
IC рекордера
Изключване на захранването
Плъзнете ключа HOLD по посока на
стрелката, докато устройството е в
режим стоп. Индикацията “HOLD”
светва и маркировката на ключа
премигва, след което се извежда
индикация “POWER OFF”. IC рекордерът
се изключва след няколко секунди.
Включване на захранването
Плъзнете ключа HOLD по посока,
обратна на стрелката. IC рекордерът се
включва и се извежда анимацията за
достъп.
z Съвети
Когато не изплзвате IC рекордера,
можете да предотвратите бързото
изразходване на батерията, като
изключите захранването на
устройството.
22
• Когато няма да използвате IC рекордера
за дълго време, препоръчваме ви да
изключите устройството.
• Когато са изминали 10 минути след
включването на IC рекордера и сте
оставите устройството без да
извършвате операции с него, дисплеят
автоматично се изключва. (Натиснете
бутон, за да включите дисплея.)
Запис на съобщения
Вграден
микрофон
Жак 
(Слушалки)
Операционен
индикатор
HOLD
,
/MENU
Запис/Възпроизвеждане на съобщения
Запис/Възпроизвеждане на съобщения
ENT
1 Изберете папка.
 Натиснете
/MENU, за да изведете
прозореца за избор на папка.
 Натиснете  или  на контролния
бутон, за да изберете папка, в която
желаете да записвате съобщения
(
FOLDER01-05), и след това
натиснете ENT.
2 Започнете записа.
 Натиснете  (запис/пауза), докато
Операционният индикатор светва в
червено. (Когато зададете “LED” в
положение “OFF” в менюто (стр. 70),
операционният индикатор не светва.)
Не е необходимо да натискате и да
задържате  (запис/пауза) по време
на запис.
Новото съобщение автоматично ще се
запише след последно записаното
съобщение.
 Говорете във вградения микрофон.
устройството е в режим стоп.
23
3 Натиснете  (стоп), за да спрете
записа.
IC рекордерът спира в началото на
настоящия запис.
z Съвети
• Съобщенията, записани с IC рекордера,
ще се запишат като MP3 файлове.
• Преди да започнете реален запис,
препоръчваме ви да правите пробни
записи.
• Когато закупите IC рекордера, на него
има вече 5 папки и вие можете да
запишете до 99 съобщения във всяка
папка.
• Можете да заключите всички функции
на всички бутони, като плъзнете ключа
HOLD по посока на стрелката. Така ще
предотвратите нежелани операции,
докато извършвате операция по запис.
24
P Забележки
• Не можете да записвате съобщения в
папка
, прехвърлена от компютър.
Ако натиснете  (запис/възпроизвеждане), когато сте избрали папка
,
папката автоматично ще се промени в
папка
, в която можете да записвате
съобщение. Съобщението ще бъде
записано в папката като последно.
• Докато работният индикатор мига или
свети в червено или оранжево, не
изваждайте батерията и не свързвайте
или изключвайте USB адаптера. Това
може да повреди данните.
• Когато търкате или драскате с пръст по
устройството по време на запис, шумът
може да се запише.
• Преди да извършвате записа, уверете
се, че сте проверили индикатора за
оставащ заряд/зареждане на батерията
(стр. 15).
• За да предотвратите смяната на
батерията по време на дълъг запис,
използвайте USB адаптер (не е
приложен в комплекта) (стр. 106).
• Максималното време за запис се
различава, ако записвате съобщения в
смесен режим на запис.
Извършете следното
Преглед на записа
въведете режим
на пауза при
запис*
Натиснете  (запис/пауза).
Докато устройството е в
режим на пауза при запис,
индикаторът за работа мига в
червено и
мига в
прозореца на дисплея.
освободите
паузата и
възстановите
записа
Натиснете  (запис/пауза)
отново.
Записът се възстановява от
тази точка. (За да спрете
записа след пауза, натиснете
 (стоп).)
Свържете приложените стерео
слушалки към жака  (слушалки) и
прегледайте записа. Можете да
регулирате силата на звука за преглед,
като натискате VOL + или – на
контролния бутон, но нивото на записа
е фиксирано.
прегледате
Натиснете .
настоящия запис Записът спира и
възпроизвеждането започва
от началото на съобщението,
което току-що сте записали.
превъртате
назад по време
на запис
*
Запис/Възпроизвеждане на съобщения
За да
Натиснете и задръжте 
по време на запис или пауза
при запис. Записът спира и
вие можете да търсите назад,
докато слушате звука от
бързото възпроизвеждане.
След като освободите ,
възпроизвеждането започва
от същата точка.
Един час след като въведете режим на
пауза при запис, паузата автоматично се
освобождава и IC рекордерът влиза в
режим стоп.
25
Избор на режим на запис
1 Натиснете и задръжте
/MENU, за
да влезете в режима на менюто.
Извежда се прозорецът с режима на
менюто.
,
/MENU
2 Натиснете  или  на контролния
бутон, за да изберете “REC MODE”
и след това натиснете ENT.
ENT
3 Натиснете  или  на контролния
Можете да изберете режима на запис в
менюто, когато IC рекордерът бъде
спрян. При закупуването на IC
рекордера режимът на запис е зададен
в положение “ST”.
26
бутон, за да изберете “ST”, “STSP”,
“STLP”, “SP” или “LP”, и след това
натиснете ENT.
ST:
STLP:
SP:
LP:
Максимално време на запис
Максималното време за запис за
всички папки е както следва.
ICD-UX71/UX71F
Режим ST Режим STSP Режим STLP
11ч. 55 мин. 17ч. 55 мин 47ч. 50 мин.
Режим SP Режим LP
71ч. 45 мин. 287ч. 15 мин.
ICD-UX81/UX81F
Режим ST Режим STSP Режим STLP
23ч. 55 мин. 35ч. 55 мин. 95ч. 55 мин.
Запис/Възпроизвеждане на съобщения
STSP:
Режим на стерео запис с
високо качество
(44.1kHz/192kbps)
Можете да записвате стерео
звук с високо качество.
Режим на стерео запис със
стандартно качество
(44.1kHz/128kbps)
Можете да записвате със
стерео звук.
Режим на дълъг стерео запис
(22.05kHz/48kbps)
Можете да записвате стерео
звук по-дълго време.
Режим на стандартен моно
запис (44.1kHz/32kbps)
Можете да записвате със
стандартно качество на звука.
Режим на дълъг моно запис
(11.025kHz/8kbps)
Можете да записвате моно
звук по-дълго време.
Режим SP
Режим LP
143ч. 50 мин. 575ч. 35 мин.
За да записвате с по-добро качество на ICD-UX91F
звука, изберете режим ST или STSP.
Режим ST Режим STSP Режим STLP
47ч. 55 мин. 72ч.
192 ч.
P Забележка
Не можете да зададете режима на запис
по време на запис.
Режим SP
Режим LP
288 ч.
1152 ч. 5 мин.
(ч.: часове/ мин. : минути)
27
Настройка на
чувствителността на
микрофона
1 Натиснете и задръжте
/MENU, за
да влезете в режима на менюто.
Извежда се прозорец с режима на
менюто.
2 Натиснете  или на контролния
,
бутон, за да изберете “MIC
SENSITIVITY” и след това натиснете
ENT.
ENT
/MENU
3 Натиснете  или  на контролния
бутон, за да изберете “HIGH (H)”,
“LOW (L)” и след това натиснете
ENT.
Можете да зададете чувствителността
на микрофона в менюто, когато IC
рекордерът е зададен в режим стоп
или запис.
Чувствителността на микрофона е
зададена в положение “HIGH (H)”, когато
закупите IC рекордера.
28
HIGH (H): За да записвате срещи или за
запис на тихо и/или просторно
място.
LOW (L): За да записвате диктовка или
за запис на шумно място.
Извежда се прозорец с режима на
менюто.
2 Натиснете  или  на контролния
,
бутон, за да изберете “LCF (LOW
CUT)”, и след това натиснете ENT.
ENT
/MENU
3 Натиснете  или  на контролния
бутон, за да изберете “ON”, и след
това натиснете ENT.
Запис/Възпроизвеждане на съобщения
Отрязване на ниските честоти 1 Натиснете и задръжте /MENU, за
да влезете в режима на менюто.
- Функция LCF
Когато зададете функцията LCF (Low Cut
Filter) в положение “ON” в режим стоп
или режим на запис, вие ще отрежете
ниските честоти, за да намалите
смущенията, причинени от вятър или
подобни. По този начин можете да
записвате съобщенията по-ясно.
За да отмените функцията LCF
При покупката на IC рекордера
функцията LCF е зададена в положение Задайте LCF (LOW CUT) в положение
“OFF” на стъпка 3.
“OFF”.
29
Автоматично стартиране на
записа при издаден звук
– Функция VOR
1 Натиснете и задръжте
/MENU, за
да влезете в режима на менюто.
Извежда се прозорец с режима на
менюто.
2 Натиснете  или  на контролния
бутон, за да изберете “VOR”, и след
това натиснете ENT.
ENT
,
/MENU
3 Натиснете  или  на контролния
бутон, за да изберете “ON”, и след
това натиснете ENT.
Можете да зададете функцията VOR
(активиране на запис при засичане на
глас) в положение “ON”, за да
стартирате запис на IC рекордера,
когато устройството разпознае звук, и
можете да зададе режим на пауза,
когато не се чува звук. По този начин
ще изключите записа в периоди, в
които няма звук.
При закупуването на IC рекордера
функцията VOR е зададена в положение
“OFF”.
30
4 Натиснете  (стоп), за да излезете
от режима на менюто.
5 Натиснете  (запис/пауза).
В прозореца на дисплея се извеждат
индикациите
и
.
Разделяне на съобщение на
две по време на запис
За да отмените функцията VOR
Задайте “VOR” в положение “OFF” на
стъпка 3.
P Забележки
• Функцията VOR се влияе от звука около
вас. Задайте “MIC SENSITIVITY” в менюто в
зависимост от условията на запис. Ако
записът не ви задоволява след като сте
променили чувствителността на микрофона, или за важни записи, задайте “VOR”
в положение “OFF” в менюто.
• Ако натиснете  (запис/пауза), за да
въведете режим на пауза при запис, когато “VOR” е зададен в положение “ON” в
менюто, мига единствено
.
• Функцията VOR не работи в режим на
синхронизиран запис (стр. 35) и FM
запис (стр. 89).
DIVIDE
Запис/Възпроизвеждане на съобщения
Записът започва, когато IC рекордерът
разпознае звук. Записът влиза в режим
на пауза, когато не се разпознае звук, и
индикаторите
и
мигат. Когато
IC рекордерът пак разпознае звук,
записът отново се стартира.
Можете да разделите съобщение по
време на запис на две части. Към
новата част от съобщението се прибавя
нов номер.
31
Натиснете DIVIDE по време на
запис.
В дисплея се извежда индикация
“DIVIDING...” и номерът на новото
съобщение се добавя в точката, в
която сте натиснали бутона.
Съобщението се записва като две
съобщения, въпреки че записът
продължава без спиране.
Съобщение 1
Съобщение 2
Съобщение 3
Съобщението се разделя.
Съобщения 2 и 3 се
записват без спиране.
z Съвет
Можете да разделите записаното
съобщение в режим на пауза при запис.
32
P Забележки
• За да разделите съобщение, в паметта
трябва да има свободно място. За повече
информация вижте “Системни
ограничения” на стр. 105.
• Ако в папката са записани 99 съобщения,
не можете да разделяте съобщение в
тази папка.
• След като веднъж разделите
съобщението, не можете да съберете
разделените съобщения.
• Не можете да разделяте съобщение в
самото начало (0.5 секунди от началото)
или в самия край (0.5 секунди преди
края).
• Когато разделяте съобщение на две,
възможно е краят на първото
съобщение и началото на второто да
прекъснат в точката на разделяне.
• Не можете да разделяте съобщение по
време на синхронизиран запис (стр. 35)
и FM запис (стр. 89).
• Ако разделяте съобщения твърде често,
докато устройството ги записва, може да
се появи следният феномен: Работният
индикатор продължава да мига и вие не
можете да работите с устройството за
определен период от време. Това не е
неизправност. Изчакайте докато
работният индикатор изгасне.
Стерео
микрофон
1 Свържете външен микрофон към
жака , когато IC рекордерът е в
режим стоп.
В прозореца на дисплея се извежда
индикация “SELECT INPUT”.
2 Натиснете  или  на контролния
бутон, за да изберете “MIC IN”, и
след това натиснете ENT.
Към жака
(микрофон)
,
ENT
3 Натиснете (стоп), за да излезете
Запис/Възпроизвеждане на съобщения
Запис с външен микрофон
от режима на менюто.
4 Натиснете  (запис/пауза), за да
започнете запис.
Вградените микрофони автоматично
се изключват.
Ако входното ниво не е достатъчно
силно, регулирайте чувствителността
на микрофона на IC рекордера.
Когато външният микрофон бъде
свързан, захранването автоматично
достига до микрофона от IC
рекордера.
33
P Забележки
Запис на звук от телефон или
мобилен телефон
z Препоръчителни микрофони
Можете да използвате микрофони на
Sony ECM-CS10, ECM-CZ10, ECM-DS70P,
ECM-DS30P (не са приложени в
комплекта).
Можете да използвате микрофон със
слушалки (тип хендс фрий) ECM-TL1 (не
е приложен в комплекта), за да
записвате звук от телефон или мобилен
телефон. За подробности относно
начина на свързване, вижте
ръководството за експлоатация,
приложено към ECM-TL1 микрофона.
Ако не се изведе индикацията “SELECT
INPUT, задайте я в менюто (стр. 68).
P Забележки
• След като извършите връзката,
проверете качеството на звука на
разговора и нивото на запис, преди да
започнете записа.
• Ако се запишат кратките звукови
сигнали от натискането на бутоните или
сигнала за свободна линия от телефона,
възможно е разговорът да се запише с
по-ниско ниво на звука. В този случай
стартирайте записа след като разговорът
е започнал.
• Възможно е функцията VOR да не работи
в зависимост от вида на телефона или
състоянието му.
• Sony не носи отговорност за каквито и
да било причинени неудобства,
включително и невъзможност за запис
на разговор, използвайки IC
рекордердера.
34
Касетофон
и др.
z Съвет
Преди да започнете запис, препоръчваме
ви да правите пробни записи.
Запис с помощта на функцията
за синхронизиран запис
1 Натиснете и задръжте
/MENU,
за да влезете в режима на менюто.
Извежда се прозорецът с режима на
менюто.
Към жака 
(микрофон)
2 Натиснете  или  на контролния
бутон, за да изберете “DETAIL
MENU”, и след това натиснете ENT.
,
ENT
Запис/Възпроизвеждане на съобщения
Запис от друго оборудване
/MENU
Можете да създавате музикални
файлове без да използвате компютър,
като записвате звук от друго
оборудване, свързано към IC
рекордера.
Когато използвате функцията за
синхронизиран запис, IC рекордерът
влиза в режим на пауза при запис,
когато за повече от 2 секунди не бъде
разпознат звук. IC рекордерът отново
активира запис на ново съобщение,
когато бъде разпознат звук.
35
3 Натиснете  или  на контролния
бутон, за да изберете “SYNC REC”, и
след това натиснете ENT.
В прозореца на дисплея се извежда
съобщение “SELECT INPUT”.
7 Натиснете  или  на контролния
4 Натиснете  или  на контролния
бутон, за да изберете “ON”, и след
това натиснете ENT.
бутон, за да изберете “AUDIO IN”, и
след това натиснете ENT.
8 Натиснете  (запис/пауза), за да
стартирате записа.
Индикацията
мига и IC
рекордерът влиза в режим на пауза
при запис.
9 Стартирайте възпроизвеждането
5 Натиснете  (стоп), за да излезете
от режима на менюто.
на компонента, свързан към IC
рекордера.
Индикацията
се извежда в
дисплея и записът започва.
рекордера, когато IC рекордерът е Синхронизираният запис влиза в
в режим стоп.
режим на пауза при запис, когато не
Свържете аудио изходния конектор бъде разпознат звук за повече от 2
(стерео мини щекер) на другото
секунди, и индикацията
мига.
оборудване към жака  (микрофон) IC рекордерът отново активира запис
на IC рекордера, като използвате
на ново съобщение, когато бъде
аудио свързващ кабел*.
разпознат звук.
6 Свържете друго оборудване към IC
36
P Забележки
Запис без да използвате функцията за синхронизиран запис
4 Натиснете  или  на контролния
бутон, за да изберете “OFF”, и след
това натиснете ENT.
1 Натиснете и задръжте
/MENU, за
да влезете в режима на менюто.
Извежда се прозорецът с режима на
менюто.
2 Натиснете  или  на контролния
бутон, за да изберете “DETAIL
MENU”, и след това натиснете ENT.
Запис/Възпроизвеждане на съобщения
• В режим на синхронизиран запис, не
можете да разделяте съобщения (стр. 31)
и не можете да въвеждате режим на
пауза при запис (стр. 25).
• В зависимост от свързаното към IC
рекордера оборудване функцията за
синхронизиран запис може да не
работи правилно поради различия във
входното аудио ниво.
5 Натиснете  (стоп), за да излезете
от режима на менюто.
6 Свържете друго оборудване към IC
рекордера, когато IC рекордерът е
в режим стоп.
Свържете аудио изходния конектор
(стерео мини щекер) на другото
оборудване към жака (микрофон) на
IC рекордера, като използвате аудио
кабел*.
3 Натиснете  или  на контролния свързващ
В прозореца на дисплея се извежда
бутон, за да изберете “SYNC REC”, и съобщение “SELECT INPUT”.
след това натиснете ENT.
37
*
Допълнителни аудио свързващи кабели
(не са приложени в комплекта)
RK-G139
7 Натиснете  или  на контролния
бутон, за да изберете “AUDIO IN”, и
след това натиснете ENT.
8 Натиснете  (стоп), за да излезете
от режима на менюто.
RK-G136
Към IC
рекордера
Стерео мини
щекер (без
резистор)
Стерео мини
щекер (без
резистор)
P Забележки
Към другото
оборудване
Мини щекер
(моно) (без
резистор)
Стерео мини
щекер (без
резистор)
• Когато записвате от друго оборудване,
чувствителността на микрофона не може
9 Натиснете  (запис/пауза), за да
да бъде регулирана.
стартирате записа.
• Ако входното ниво не е достатъчно
Вградените микрофони автоматично силно, свържете жака за слушалките
се прекъсват и се записва звукът от
(стерео минижак) на другото оборудване
свързаното оборудване.
към жака  (микрофон) на IC рекордера
регулирайте силата на звука на
10 Стартирайте възпроизвеждането иоборудването,
свързано към IC
на компонента, свързан към IC
рекордера.
рекордера.
• Ако не е изведено съобщение “SELECT
INPUT”, задайте опцията в менюто (стр.
68).
• Възможно е вашият доставчик да не
успее да ви достави някои от по-горе
описаните допълнителни аксесоари.
Моля, за по-подробна информация се
обърнете към вашия доставчик.
38
Жак 
(слушалки)
Работен
индикатор
VOL +, –
HOLD
,
/MENU
A-B
1 Изберете папка.
 Натиснете /MENU.
 Натиснете  или  на контролния
бутон, за да изберете папката, и след
това натиснете ENT.
2 Натиснете  или , за да изберете
съобщението, което желаете да
възпроизведете.
Запис/Възпроизвеждане на съобщения
Възпроизвеждане на
съобщения
3 Натиснете , за да започнете
възпроизвеждане.
Операционният индикатор светва в
зелено. (Когато зададете “LED” в
положение “OFF” в менюто (стр. 70),
операционният индикатор не светва.)
4 Натиснете VOL + или – на
контролния бутон, за да
регулирате силата на звука.
5 Натиснете  (стоп), за да спрете
възпроизвеждането.
39
z Съвет
Слушане с по-добро качество
По време на възпроизвеждане можете да за- на звука
ключите всички функции на всички бутони, • За да слушате със слушалки:
за да предотвратите извършването на нежеСвържете приложените слушалки
лани операции, като плъзнете ключа HOLD
към жака  (слушалки). Вграденият
по посока на стрелката.
високоговорител автоматично ще
бъде изключен.
Дисплей при възпроизвеждане на
• За да слушате от външен високогосъобщения
ворител:
По време на възпроизвеждане
Свържете активен или пасивен висонатиснете  или  на контролния
коговорител (не е приложен в комбутон, за да проверите информацията
плекта) към жака  (слушалки).
за файловете.
Бързо откриване на точката, в
Съобщението, записано с помощта на
IC рекордера, се извежда както следва. която желаете да стартирате
възпроизвеждането (Лесно
търсене)
Когато зададете “EASY SEARCH” в
положение “ON” (стр. 65) в менюто,
можете бързо да откриете точката, в
която желаете да стартирате
възпроизвеждането, като
: Име на папката: FOLDER01-FOLнеколкократно натиснете  или
DER05
: Заглавие: Номер на файла по дата  по време на възпроизвеждане.
Можете да се върнете приблизително 3
(например 080101_001)
секунди, назад като натиснете веднъж
: Име на изпълнител: Неизвестен
, или можете да преминете 10
: Име на файл: Номер на файла по
секунди напред, като натиснете веднъж
дата.mp3
. Тази функция е полезна за
(например 080101_001.mp3)
Можете да промените името на папката, за- откриване на желана точка в дълъг
главието, името на изпълнителя и/или името запис.
на файла, като използвате вашия компютър.
40
z Когато възпроизвеждате съоб-
щения до края на последното
съобщение
• Когато възпроизвеждането или бързото
• За да търсите напред (превъртане
възпроизвеждане приключи в края на понапред): Натиснете и задръжте 
следното съобщение, “MESSAGE END”
по време на възпроизвеждане. Освосветва за 5 секунди и работният индикабодете в точката, в която желаете да
тор светва в зелено. (Не можете да чуете
възстановите възпроизвеждането.
възпроизведения звук.)
• За да търсите назад (превъртане
• Когато индикацията “MESSAGE END” спре
назад): Натиснете и задръжте 
да мига и работният индикатор изчезне,
по време на възпроизвеждане. Освоустройството ще спре в началото на пободете в точката, в която желаете да
следното съобщение.
възстановите възпроизвеждането.
• Ако натиснете и задържите , докато
индикацията “MESSAGE END” свети, съоб-
IC рекордерът търси с бавна скорост
щенията се възпроизвеждат бързо и норпри възпроизвеждане на звука. Тази
малното възпроизвеждане ще стартира
функция е полезна, когато желаете да
от точката, в която отпуснете бутона.
проверите една дума назад или напред. • Ако последното съобщение е дълго и жеАко натиснете и задържите бутона, IC
лаете да стартирате възпроизвеждането в
рекордерът започва да търси с попо-късен момент от съобщението, зависока скорост.
дръжте натиснат , за да възпроизве-
Запис/Възпроизвеждане на съобщения
Търсене напред/назад по
време на възпроизвеждане
(Превъртане напред/назад)
дете съобщението до края, след това
натиснете , докато “MESSAGE END”
мига, за да се върнете в желаната точка.
• За съобщения, различни от последното,
отидете в началото на следващото съобщение и възпроизвеждайте назад, докато
стигнете до желаната точка.
41
За да
Извършете следното Повторно възпроизвеждане на
спрете в настоящата позиция (функция
за пауза при
възпроизвеждане)
Натиснете  (стоп)
или .
За да възстановите
възпроизвеждането
от тази точка, отново
натиснете .
се върнете към Натиснете
началото на
веднъж *.
настоящото
съобщение
се върнете към Неколкократно
предходно
натиснете .
съобщение
(В режим стоп,
задръжте бутона
натиснат, за да се
върнете няколко
съобщения назад.)
прескочите до Натиснете
следващото
веднъж *.
съобщение
прескочите
Неколкократно
към следващи натиснете .
съобщения
(В режим стоп,
задръжте бутона
натиснат, за да
преминете няколко
съобщения напред.)
* Тези операции са валидни, когато ”EASY
SEARCH” е зададен в положение “OFF” (стр.
65).
42
съобщение
По време на възпроизвеждане
натиснете и задръжте , докато се
изведе ин дикация “ ”. Избраното
съобщение ще се възпроизведе
неколкократно.
За да възстановите нормалното
възпроизвеждане, отново
натиснете .
1 Натиснете и задръжте
/MENU, за
да влезете в режима на менюто.
Извежда се прозорецът с режима на
менюто.
2 Натиснете  или  на контролния
,
бутон, за да изберете “PLAY MODE”,
и след това натиснете ENT.
ENT
/MENU
3 Натиснете  или  на контролния
Можете да изберете режима на
възпроизвеждане в менюто
бутон, за да изберете “1”, “ “,
“ALL”, “ 1“, “
“ или “ ALL”, и
след това натиснете ENT.
Запис/Възпроизвеждане на съобщения
Избор на режим за
възпроизвеждане
43
1
Възпроизвежда се
съобщение
Съобщенията в една папка се
възпроизвеждат едно след
друго.
ALL
1
Всички съобщения се
възпроизвеждат едно след
друго.
Неколкократно се
възпроизвежда едно
съобщение.
Неколкократно се
възпроизвеждат
съобщенията в една папка.
ALL
Неколкократно се
възпроизвеждат всички
съобщения.
Неколкократно
възпроизвеждане на
определен участък – A-B
повторно възпроизвеждане
1 По време на възпроизвеждане
натиснете
(повтаряне) A-B, за да
определите начална точка А.
Извежда се “A-B B?”
44
2 Отново натиснете
(повтаряне)
A-B, за да определите крайна
точка В.
Извежда се индикация “ A-B” и
неколкократно се възпроизвежда
определен участък се
възпроизвежда.
За да възстановите нормалното
възпроизвеждане
Натиснете .
За да спрете A-B повторното
възпроизвеждане
Натиснете  (стоп).
За да промените участъка,
зададен за A-B повторно
възпроизвеждане
В режим на A-B повторно
възпроизвеждане, отново натиснете
А-В, за да зададете нова начална
точка А. След това задайте нова крайна
точка В, както на стъпка 2.
P Забележка
Не можете да определите крайната точка В
преди да зададете началната точка А.
1 Плъзнете ключа DPC (SPEED CTRL)
в положение “ON”.
2 Натиснете и задръжте
/MENU, за
да влезете в режима на менюто.
Извежда се прозорецът с режима на
менюто.
3 Натиснете  или  на контролния
,
бутон, за да изберете “DPC”, и след
това натиснете ENT.
ENT
/MENU
DPC
(SPEED CTRL)
4 Натиснете  или  на контролния
Когато плъзнете ключа DPC (Цифров
контрол на скоростта на възпроизвеждане) (SPEED CTRL) в положение “ON”,
можете да регулирате скоростта на
възпроизвеждане между +100% и -50% *
нормална скорост в менюто.
Съобщението се възпроизвежда в
естествени цветове, благодарение на
функцията за цифрова обработка.
Запис/Възпроизвеждане на съобщения
Настройка на скоростта на
възпроизвеждане – Функция
DPC
бутон, за да регулирате скоростта
на възпроизвеждане.
Можете да зададете скоростта на 10
% за + настройката и на 5%
за – настройката.
За да възстановите
нормалното възпроизвеждане
* Можете единствено да регулирате скоростта
на възпроизвеждане между 0 и -50%, когато Плъзнете ключа DPC (SPEED CTRL) в
съобщенията се записват като WMA файлове. положение “OFF”.
45
Избор на звуков ефект
,
1 Натиснете и задръжте
/MENU, за
да влезете в режима на менюто.
Извежда се прозорецът с режима на
менюто.
2 Натиснете или  на контролния
бутон, за да изберете “EFFECT”, и
след това натиснете ENT.
ENT
/MENU
3 Натиснете  или  на контролния
Можете да зададете в менюто ефекта,
който желаете да възпроизведете.
Въпреки това, когато възпроизвеждате
с помощта на вградения
високоговорител, тази настройка не е
достъпна.
46
бутон, за да изберете ефекта,
който желаете да възпроизведете,
и след това натиснете ENT.
Намалява смущенията, за да
направи човешкия глас поясен.
POP
Подчертава средните
честоти, идеален за вокални
изпълнения
ROCK
Подчертава високите и
ниските честоти, за помощен звук.
JAZZ
Подчертава високите
честоти за постигане на пожив звук.
BASS1
Подчертава ниските
честоти.
BASS2
Подчертава повече ниските
честоти.
OFF
Функцията EFFECT не
работи.
Запис с друго оборудване
Към аудио входен
конектор
Касетофон
и др.
Към жак  (слушалки)
Запис/Възпроизвеждане на съобщения
NOISE
CUT
За да записвате звук от IC рекордера с
друго оборудване, свържете жака
 (слушалки) на IC рекордера към
аудио входния конектор (минижак,
стерео) на другото оборудване, като
използвате аудио свързващ кабел*.
47
1 Свържете жака  (слушалки) на IC P Забележка
рекордера към аудио входния
конектор (стерео минижак) на
другото оборудване, като
използвате аудио свързващ
кабел*.
Възможно е вашият доставчик да не успее
да ви достави някои от по-горе описаните
допълнителни аксесоари. Моля, за по-подробна информация се обърнете към вашия
доставчик.
2 Натиснете , за да стартирате
z Съвет
Преди да започнете запис, препоръчваме ви
да правите пробни записи.
възпроизвеждане и
едновременно с това задайте
свързаното оборудване в режим
на запис.
На свързаното оборудване ще се
запише съобщение от IC рекордера.
3 Натиснете  (стоп) едновременно
на IC рекордера и свързаното
оборудване, за да спрете записа.
* Допълнителни аудио свързващи кабели (не са приложени в комплекта)
Към IC
рекордера
Към другото
оборудване
RK-G139 Стерео мини Мини щекер
щекер (без (моно) (без
резистор)
резистор)
RK-G136 Стерео мини Стерео мини
щекер (без щекер (без
резистор)
резистор)
48
,
ENT
1 Изберете съобщението, което
желаете да възпроизвеждате с
аларма.
2 Влезте в режим на настройка на
алармата.
 Натиснете и задръжте /MENU, за
да влезете в режима на менюто.
Извежда се прозорецът с режима на
менюто.
 Натиснете  или  на контролния
бутон, за да изберете “ALARM”, и
след това натиснете ENT.
/MENU
Запис/Възпроизвеждане на съобщения
Възпроизвеждане на
съобщения в желано
време с включване на
аларма
 Натиснете  или  на контролния
бутон, за да изберете “ON”, и след
това натиснете ENT.
Можете да включите аларма и да
започнете възпроизвеждане на желано
съобщение в желано от вас време.
Можете да възпроизведете
съобщението на определена дата,
веднъж на седмица или по едно и също
време всеки ден.
49
3 Задайте дата и час за алармата
 Натиснете  или  на контролния
бутон, за да изберете “DATE”, ден от
седмицата или “DAILY”, и след това
натиснете ENT.
 Когато изберете “DATE”:
Задайте в последователност годината, месеца, деня, часа и минутата,
както е описано в “Стъпка 2: Сверяване на часовника” на стр.18, след
това натиснете ENT.
За да изслушате същото
съобщение отново
Натиснете  и същото съобщение
ще се възпроизведе от началото.
За да спрете алармата преди
възпроизвеждането да е
започнало
Натиснете , докато алармата се чува.
Можете да спрете възпроизвеждането
Когато изберете ден от седмицата на алармата, дори когато е включена
функцията HOLD.
или “DIALY”:
Натиснете  или  на контролния
бутон, за да зададете часа, и след
това натиснете ENT; натиснете  или
 на контролния бутон, за да зададете минутата, и след това натиснете
ENT.
Процесът по настройка приключва и в
прозореца на дисплея се извежда
индикация “,” (аларма).
Когато се изведе екранът за
настройка на датата и часа
В зададеното време алармата ще звучи
около 10 секунди, докато в прозореца на
дисплея се изведе “ALARM” и избраното
съобщение ще се възпроизведе.
Когато възпроизвеждането приключи,
устройството автоматично спира в
началото на съобщението.
50
За да промените настройката
за алармата
Започнете от стъпка 2 на стр. 49.
За да отмените настройката за
аларма
Следвайте стъпки 1 и 2 -  на стр. 49.
На стъпка 2 -  натиснете  или  на
контролния бутон, за да изберете “OFF”,
и натиснете ENT. Алармата ще се
отмени и индикаторът за алармата ще
изчезне от прозореца на дисплея.
P Забележки
Запис/Възпроизвеждане на съобщения
• Можете да задавате само една настройка
за аларма.
• Ако часовникът не е сверен или няма записани съобщения, вие не можете да задавате аларма.
• Алармата се включва, дори когато зададете “BEEP” в положение “OFF”в менюто.
(стр. 69).
• Ако времето за включване на алармата
съвпадне със записа, алармата ще се
включи след като записът приключи. Индикацията “,” ще започне да мига, когато
настъпи времето за включване на алармата.
• Алармата, зададена за “DATE”, ще се отмени, когато възпроизвеждането на алармата приключи.
• Ако изтриете съобщението, което сте задали за включване на алармата, настройката за алармата ще бъде отменена.
51
Редактиране на съобщения
Изтриване на съобщения
Можете да изтриете записани
съобщения едно по едно или всички
съобщения в папката наведнъж.
P Забележка
След като записът веднъж е бил изтрит, не
можете да го възстановите.
Изтриване на съобщения
едно по едно
Mожете да изтриете нежелани
съобщения, като запазите всички
останали, докато IC рекордерът е в
режим стоп или възпроизвеждане.
Когато съобщението бъде изтрито,
останалите съобщения ще се преместят
и номерацията им ще се промени с
едно, така че да няма празно място
между съобщенията.
1 Изберете съобщението, което
желаете да изтриете.
2 Натиснете и задръжте
/MENU, за
да влезете в режима на менюто.
Ще се изведе прозорецът с режима
на менюто.
3 Натиснете  или  на контролния
,
ENT
/MENU
52
бутон, за да изберете “ERASE A
FILE”, и след това натиснете ENT.
Ще се възпроизведат съобщенията,
които ще изтриете.
4 Натиснете  или  на контролния Изтриване на всички
бутон, за да изберете “EXECUTE”, и
след това натиснете ENT.
В прозореца на дисплея се извежда
индикация “ERASING...” и избраното
съобщение ще бъде изтрито.
съобщения в папката
ENT
/MENU
За да отмените изтриването
Изберете “CANCEL” на стъпка 4 и след
това натиснете ENT.
За да изтриете друго
съобщения
Продължете отново със същите стъпки
от началото.
За да изтриете част от едно
съобщение
Първо разделете съобщението на две
съобщения и след това продължете със
същите стъпки от началото.
Редактиране на съобщения
,
1 Изберете папката, която съдържа
съобщенията, които желаете да
изтривате, когато IC рекордерът е
в режим стоп.
2 Натиснете и задръжте
/MENU, за
да влезете в режима с менюто.
Извежда се прозорецът на режима с
менюто.
53
3 Натиснете  или  на контролния Преместване на съобщения
бутон, за да изберете “ERASE ALL”,
в различна папка
и след това натиснете ENT.
,
4 Натиснете  или  на контролния
бутон, за да изберете “EXECUTE”, и
след това натиснете ENT.
“ERASING…” се извежда в прозореца
на дисплея и всички съобщения в
избраната папка ще се изтрият.
ENT
/MENU
P Забележки
За да отмените изтриването
Изберете “CANCEL” на стъпка 4 и след
това натиснете ENT.
54
• Когато се изведе индикаторът за папката
, вие не можете да местите съобщения
(стр. 76).
• Не можете да местите съобщение към
папка .
1 Изберете съобщението, което
желаете да преместите.
2 Натиснете и задръжте
/MENU, за
да влезете в режима на менюто.
Ще се изведе прозорецът с режима
на менюто.
бутон, за да изберете “MOVE”, и
след това натиснете ENT.
Ще се възпроизведат съобщенията,
които ще преместите.
бутон, за да изберете папката, в
която желаете да преместите
съобщението, и след това
натиснете ENT.
В прозореца на дисплея се извежда
индикация “EXECUTING...” и избраното
съобщение се премества на
последна позиция в новата папка.
Когато премествате съобщение към
друга папка, оригиналното
съобщение в предходната папка ще
се изтрие.
Редактиране на съобщения
3 Натиснете  или  на контролния
4 Натиснете  или  на контролния
За да отмените преместването
Натиснете  (стоп) преди стъпка 4.
55
Разделяне на съобщения
на две
1 Натиснете DIVIDE, докато
възпроизвеждате съобщения,
които желаете да разделяте.
Заедно със заглавието на
съобщението се извежда “DIVIDE?
PRESS [DIVIDE]”.
2 Натиснете DIVIDE.
,
DIVIDE
Извежда се индикация “DIVIDING...”,
към новата част на разделеното
съобщение се прибавя нов номер и
номерата на следващите съобщения
се увеличават с едно.
Съобщение 1
Съобщение 2
Съобщение 3
Съобщението се разделя.
Съобщение 1 Съобщение 2 Съобщение 3 Съобщение 4
Номерата на съобщенията се увеличават.
Можете да разделите съобщение по
време на възпроизвеждане, така че
съобщението се разделя на 2 части и
номерът на новото съобщение се
прибавя към разделеното съобщение.
Като разделите съобщението, можете
лесно да откриете точката, която
желаете да възпроизведете, когато
правите дълги записи - например на
среща. Можете да разделяте
съобщения, докато общият брой на
съобщенията в папката достигне 99.
56
P Забележка
За да възпроизвеждате
разделени съобщения
Натиснете  или , за да изведете
номера на съобщение, тъй като
разделените съобщения имат
собствени номера.
Редактиране на съобщения
• За да разделите съобщение, в паметта
трябва да има свободно място. За повече
информация вижте “Ограничения на
системата” на стр. 105.
• Когато разделяте съобщение със заглавие
и име на изпълнителя, новата част от
съобщението ще има същото заглавие,
име на изпълнител и име на файла.
• Не можете да разделяте съобщения,
различни от записаните, като използвате
IC рекордера (MP3/WMA файл,
прехвърлен от компютър).
• След като разделите съо бщение, вече не
можете да съберете разделените
съобщения, като използвате IC
записващото устройство.
• Ако често разделяте съобщения,
възможно е устройството да не успее да
извърши операцията по разделяне на
съобщение.
• Ако разделите съобщение с настройка за
аларма, настройката важи само за
старото разделено съобщение.
• Не можете да разделяте съобщение в
самото начало (0.5 секунди от началото)
или в самия край (0.5 секунди преди
края).
57
Защита от случайно
изпълняване на операция
– Функция HOLD
За да предотвратите случайни
операции, преместете ключа HOLD по
посока на стрелката, докато
устройството е в режим на запис или
възпроизвеждане. Индикацията “HOLD”
се извежда, показвайки, че всички
функции на бутоните са заключени.
За да отмените функцията
HOLD
Преместете ключа HOLD в посока,
обратна на стрелката.
P Забележка
Когато функцията HOLD е включена по
време на запис, първо отменете функцията
HOLD, за да спрете записа.
z Съвет
Дори когато функцията HOLD е включена,
можете да спрете възпроизвеждането на
алармата. За да спрете алармата или
възпроизвеждането, натиснете  (стоп).
58
Използване на функциите в менюто
Извършване на
настройки за менюто
1 Натиснете и задръжте
/MENU, за
да влезете в режима на менюто.
Ще се изведе прозорецът с режима
на менюто.
ENT
/MENU
2 Натиснете  или на контролния
бутон, за да изберете опцията в
менюто, за която желаете да
направите настройка, и след това
натиснете ENT.
Използване на функциите в менюто
,
59
3 Натиснете  или  на контролния
бутон, за да изберете настройката,
която желаете да зададете, и след
това натиснете ENT.
4 Натиснете  (стоп), за да излезете
от режима на менюто.
P Забележка
Ако не натискате бутони за около 1 минута,
режимът с менюто автоматично се отменя и
прозорецът се връща в нормален дисплей.
За да се върнете към
предходния прозорец на
дисплея
Натиснете /MENU, докато
устройството е в режима с менюто.
За да излезете от режима с
менюто
Натиснете  (стоп).
60
Настройки в менюто
Настройки
REC MODE
MIC SENSITIVITY
LCF (LOW CUT)
VOR
DISPLAY
ST, STSP, STLP, SP, LP
HIGH (H), LOW (L)
ON, OFF
ON, OFF
ELAPSE, REMAIN, REC
DATE, REC TIME
a
n% (n=–50 - +100)
NOISE CUT, POP, ROCK, a
JAZZ, BASS1, BASS2, OFF
a
ON, OFF
a
a
(Folder to be moved)
1, , ALL, 1,
, ALL a
a
EXECUTE, CANCEL
a
EXECUTE, CANCEL
a
EXECUTE, CANCEL
DX, LOCAL
HIGH (SCAN H),
LOW (SCAN L)
DPC
EFFECT
EASY SEARCH
PLAY MODE
MOVE
ALARM
ERASE ALL
ERASE A FILE
FM RADIO*
AUTO PRESET*
DX/LOCAL*
SCAN
SENSITIVITY*
Режим на работа
(a: настройката може да бъде извършена/
-: настройката не може да бъде извършена)
Режим Режим на Режим на Режим на Режим на
стоп
възпро- запис
FM радио запис на
извеждане
FM радио
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
-
-
-
a
a
a
a
-
-
-
a
-
a
a
a
Използване на функциите в менюто
Опция в менюто
a
61
Опция в менюто Настройки
AUDIO OUTPUT*
DETAIL MENU
SYNC REC
SELECT INPUT
DATE&TIME
TIME DISPLAY
FORMAT
BEEP
LED
BACKLIGHT
LANGUAGE
USB CHARGE
HEADPHONES, SPEAKER
ON, OFF
MIC IN, AUDIO IN
__y__m__d__:__
12-HOUR, 24-HOUR
EXECUTE, CANCEL
ON, OFF
ON, OFF
ON, OFF
За европейския модел:
ENGLISH (Английски), Pyccкий (Руски)
Други модели:
ENGLISH (Английски), Pyccкий (Руски),
(Японски)
(Корейски)
(Китайски)
(Китайски)
(Тайландски)
ON, OFF
* само за IDX-U X71F/UX81F/UX91F
62
Режим на работа
(a: настройката може да бъде извършена/
-: настройката не може да бъде извършена)
Режим Режим на Режим на Режим на Режим на
стоп
възпро- запис
FM радио запис на
извеждане
FM радио
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
-
a
-
-
-
-
Опция в менюто Настройки (*: Първоначална настройка)
Задава режима на запис.
REC MODE
Вижте страница
26
MIC SENSITIVITY Задава чувствителност на микрофона.
28
HIGH (H)*:
За да записвате на среща или на тихо/ просторно място.
LOW (L):
За да записвате диктовка или да записвате на шумно
място.
LCF (LOW CUT) Задава функцията LCF (Филтър за отрязване на
ниските честоти), за да отрежете ниските честоти и да
намалите смущенията, причинени от вятъра; по този
начин можете да записвате съобщения по-ясно.
ON:
Функцията LCF е включена.
OFF*:
Функцията LCF е изключена.
Използване на функциите в менюто
ST*:
Режим на запис с висококачествен стерео звук.
STSP:
Режим на стандартен стерео запис.
STLP:
Режим на дълъг стерео запис.
SP:
Режим на стандартен моно запис.
LP:
Режим на дълъг моно запис.
29
63
Опция в менюто Настройки (*: Първоначална настройка)
Вижте страница
Задава функцията VOR(Активиране на запис при засичане
VOR
30
на глас)
ON*:
Записът започва, когато IC рекордерът разпознае звук;
устройството влиза в режим на пауза, когато не се чува звук,
което елиминира записа в периодите без звук. Функцията
VOR се включва, когато натиснете  (запис/пауза).
OFF*:
Функцията VOR не работи.
DISPLAY
Променя режима на дисплея.
-
ELAPSE*:
Възпроизведено време от едно съобщение.
REMAIN:
В режими стоп или възпроизвеждане, оставащото време от
съобщението.
В режим на запис, възможното време за запис.
REC DATE:
Записана дата
REC TIME:
Записано време
DPC
Задава функцията DPC (Цифров контрол на скоростта на
възпроизвеждане)
Когато зададете ключа DPC (SPEED CTRL) в положение “ON”,
можете да регулирате скоростта на възпроизвеждане в обхват
от +100% до -50%. Задайте скоростта на стъпки от 10% за +
настройката и на стъпки от 5% за – настройката.
- 30%*
P Забележкa
Можете само да регулирате скоростта на възпроизвеждане между
0 и -50%, когато съобщенията се записват като WMA файлове.
64
45
Опция в менюто Настройки (*: Първоначална настройка)
Вижте страница
EFFECT
46
Задава желания ефект за възпроизвеждане в менюто.
Използване на функциите в менюто
NOISE CUT
Намалява смущенията, за да направи човешкия глас поясен.
POP:
Подчертава средните честоти, идеален за вокални
изпълнения
ROCK:
Подчертава високите и ниските честоти, за постигане на
по-мощен звук.
JAZZ:
Подчертава високите честоти за постигане на по-жив
звук.
BASS1:
Подчертава ниските честоти.
BASS2:
Подчертава повече ниските честоти.
OFF*:
Функцията EFFECT не работи.
P Забележкa
EASY SEARCH
Когато възпроизвеждате съобщения с помощта на
вградения високоговорител, функцията EFFECT не работи.
Задава функцията за лесно търсене.
ON:
Можете да преминете 10 секунди напред, като натиснете
веднъж , и можете да се върнете приблизително 3
секунди назад, като натиснете веднъж . Тази функция
е полезна за откриване на желана точка в дълъг запис.
OFF*:
Функцията за лесно търсене не работи. Когато натиснете 
или , съобщението ще се премести напред или назад.
40
65
66
Menu items
Settings(*:Initial setting)
PLAY MODE
Sets the playback mode.
1:
A message is played back.
*:
Messages in one folder are played back continuously.
ALL:
All the messages are played back continuously.
1:
One message is played back repeatedly.
:
Messages in one folder are played back repeatedly.
ALL:
All the messages are played back repeatedly.
See page
43
MOVE
The selected message will be moved to the selected
folder.
Before attempting to move a message, select the message
to be moved and then go to the menu window.
54
ALARM
Sets the alarm.
ON:
To set the alarm, select “ON” and set the date, time or
day of the week or choose daily for playback.
OFF*:
The alarm is cancelled.
49
Menu items
ERASE ALL
Settings(*:Initial setting)
See page
53
FM RADIO**
The IC recorder enters FM radio mode.
85
AUTO PRESET**
Scans automatically for available frequencies. The
stations will be stored in memory.
EXECUTE :
The automatic presetting is activated.
CANCEL* :
The automatic presetting is cancelled.
Sets the receiver sensitivity when listening to the FM
radio.
DX* :
When the receiving signal is strong enough to receive,
select this setting.
LOCAL :
When the receiving signal is weak to receive, select
this setting.
90
ERASE A FILE
DX/LOCAL**
52
88
Използване на функциите в менюто
All messages in the selected folder will be erased.
Press
/MENU to return to the folder window before
erasing the messages and select a folder from which all
messages are to be erased, and then go to the menu
window and select “EXECUTE.”
The selected message will be erased.
Before erasing the message, select a message to be erased,
and then go to the menu window and select “EXECUTE.”
** for ICD-UX71F/UX81F/UX91F only
67
Опция в менюто
Настройки (*: Първоначална настройка)
SCAN
SENSITIVITY**
Задава чувствителността на сканирането, когато
настройвате FM радиостанции.
HIGH (SCAN H)*:
Чувствителността при сканиране е висока.
LOW (SCAN L):
Чувствителността при сканиране е ниска.
Вижте страница
91
AUDIO OUTPUT**
По време на FM прием или FM запис, можете да
превключвате между звука от високоговорителя и
звука от слушалките.
HEADPHONES*:
Звукът излиза от слушалките.
SPEAKER:
Звукът излиза от високоговорителите.
87
DETAIL MENU
Когато зададете в положение “ON”, IC рекордерът
влиза в режим на пауза при запис, когато не
разпознае звук за повече от 2 секунди, и IC
рекордерът започва пак да записва ново
съобщение, когато разпознае звук.
ON:
Функцията за синхронизиран запис е включена.
OFF*:
Функцията за синхронизиран запис се отменя.
SELECT INPUT Избира външния входен сигнал, който ще записвате,
който е свързан към жака  (микрофон)
MIC IN*:
Изберете, когато записвате съобщения с помощта
на външния микрофон.
AUDIO IN:
Изберете, когато записвате с помощта на друго
оборудване.
SYNC REC
68
35
33, 36
Опция в менюто
Настройки (*: Първоначална настройка)
Вижте страница
DATE & TIME Сверява часовника, като задавате в последователност
годината, месеца, деня, часа и минутата.
19
-
FORMAT
-
Форматира устройството.
EXECUTE:
Извежда се индикация “FORMATTING...” и
устройството ще бъде форматирано.
CANCEL*:
Устройството няма да бъде форматирано.
P Забележки
BEEP
• Използвайте функцията за форматиране на IC
рекордера, за да форматирате паметта.
• Когато паметта бъде форматирана, всички данни,
запазени в IC рекордера, ще бъдат изтрити. След като
паметта бъде веднъж изтрита, вие не можете да
възстановите данните, които са били изтрити.
Задава дали краткият звуков сигнал ще се чува или не.
ON*:
Чува се кратък звуков сигнал, който показва, че
операцията е приета.
OFF:
Не се чува кратък звуков сигнал.
Използване на функциите в менюто
TIME DISPLAY Задава дисплея на часовника.
12-HOUR:
12:00AM = полунощ, 12:00PM = обяд
24-HOUR*:
0:00 = полунощ, 12:00 = обяд
-
P Забележкa
Алармата се чува, дори ако зададете “BEEP” в положение
“OFF” в менюто.
69
Опция в менюто
LED
Настройки (*: Първоначална настройка)
Вижте страница
Включва или изключва работния индикатор по
време на операция.
ON*:
По време на запис или възпроизвеждане, работният
индикатор свети или мига.
OFF:
Работният индикатор не свети и не мига дори по
време на операция.
-
P Забележки
BACKLIGHT
LANGUAGE
70
Когато IC рекордерът е свързан към компютър,
работният индикатор свети или мига, дори ако “LED” е
зададен в положение “OFF”.
Включва или изключва задното осветяване в
прозореца на дисплея.
ON*:
Задното осветяване в прозореца на дисплея светва
за около 10 секунди.
OFF:
Задното осветявеане в прозореца на дисплея не
светва, дори по време на операция.
Задава езика, който ще се използва за съобщения,
менюта, имена на папки, имена на файлове и др.
За европейския модел:
ENGLISH (Английски), Русский (Руски)
Други модели:
ENGLISH (Английски), Русский (Руски),
(Японски),
(Корейски),
(Китайски),
(Китайски),
(Тайландски).
-
20
Опция в менюто
Настройки (*: Първоначална настройка)
Вижте страница
P Забележки
Ако използвате USB променливотоков адаптер (не е
приложен в комплекта), за да свържете IC рекордера
към мрежата от 220 V, вие можете да заредите
батерията, независимо от настройката.
Използване на функциите в менюто
-
Използване на функциите в менюто
USB CHARGE Задава дали батерията ще бъде заредена
посредством USB връзка или не.
ON*:
Батерията ще се зареди.
OFF:
Батерията няма да се зареди.
71
Използване на вашия компютър
Използване на IC
рекордера с вашия
компютър
Системни изисквания
Операционна система:
Windows Vista Ultimate
Windows Vista Business
Windows Vista Home Premium
Windows Vista Home Basic
Windows XP Media Center Edition 2005
Service Pack 2 или по-нов
Windows XP Media Center Edition 2004
Service Pack 2 или по-нов
Windows XP Media Center Edition
Service Pack 2 или по-нов
Windows XP Professional Service Pack 2
или по-нов
Windows XP Home Edition Service Pack
2 или по-нов
Windows 2000 Professional Service Pack
4 или по-нов
Mac OS X (v10.2.8-v10.5)
Предварително инсталирани
72
P Забележки
• Операциите не са гарантирани, ако
използвате операционна система,
различна от описаната по-горе (Windows
98 или Linux и др.).
• 64 битови операционни системи не се
поддържат.
• За информация относно последната
версия и съвместимостта с операционната
система, моля, влезте в интернет
страницата за поддръжка на IC рекордера:
Европейски модел:
http://support.sony-europe.com/DNA
Други модели:
http://www.sony-asia.com/support
Хардуерни изисквания:
- Порт: USB порт
- Звукова карта: Звукови карти,
съвместими с всяка от поддържаните
Microsoft Windows операционна
система.
P Забележки
Следните системи не се поддържат:
- Операционни системи, различни от
указаните вляво
- Персонално сглобявани компютри или
операционни системи
- Компютри с обновени среди
- Multi-boot среда
- Multi-monitor среда
Когато използвате Windows
2000 Professional
Инсталирайте драйвера, като
използвате “SonyRecorder_Driver.exe” на
IC рекордера.
Свързване на IC рекордера
към вашия компютър
IC рекордер
Към USB конектор
z Съвет
Ако IC рекордерът не може да бъде
директно свързан към USB конектора
на вашия компютър, използвайте
приложения USB свързващ кабел.
Използване на вашия компютър
Можете да прехвърлите данните от IC
рекордера на вашия компютър, като
свържете двете устройства.
Свалете USB капачето от IC рекордера
и след това свържете IC рекордера към
USB конектора на вашия компютър.
IC рекордерът се разпознава от
компютъра веднага щом извършите
връзката. Докато IC рекоредерът е
свързан към компютър, в прозореца на
дисплея се извежда индикация
“CONNECTING”.
Компютър
USB свързващ кабел
(приложен в комплекта)
73
P Забележки
• Ако свържете повече от две USB
устройства към вашия компютър,
нормалните операции не са гарантирани.
• Използването на IC рекордера с USB хъб
или USB свързващ кабел, различен от
приложения, не е гарантирано.
• Възможно е да се получи повреда в
зависимост от USB устройствата, свързани
едновременно.
• Преди да свържете IC рекордера към
компютъра, уверете се, че батерията на IC
рекордера е заредена.
• Препоръчваме ви да изключвате IC
рекордера от вашия компютър, когато не
го използвате с компютърна връзка.
74
Изключване на IC рекордера
от вашия компютър
Следвайте процедурите, описани подолу; в противен случай е възможно
данните да се повредят.
1 Уверете се, че операционният
индикатор не мига.
2 Изключете IC рекордера от USB
конектора на компютъра.
В Windows екрана, щракнете с ляв
бутон върху “Safely Remove Hardware”
на лентата със задачи, и щракнете
върху “Safely remove USB Mass
Storage Device”.
В Macintosh екрана, издърпайте
иконката “IC RECORDER” на десктопа
към иконката “Trash” и я пуснете там.
За подробности относно
изключването на IC рекордера вижте
ръководството за експлоатация,
приложено към вашия компютър.
Прехвърляне на файлове
от вашия компютър към
IC рекордера
* За файловите формати, които могат да
бъдат възпроизвеждани с помощта на IC
рекордера, вижте “Технически
характеристики” (стр. 110).
1 Свържете IC рекордера към вашия
компютър (стр. 73).
В Windows екрана, отворете “My
Computer” и се уверете, че “IC
RECORDER” се разпознава. В
Macintosh екрана: уверете се, че “IC
RECORDER” устройството е изведено
на десктопа.
2 Копирайте папката, в която
музикалните файлове са запазени
на IC рекордера.
В Windows екрана, като използвате
Explorer, и в Macintosh екрана, като
използвате Finder, изтеглете и
пуснете папката върху IC рекордера.
IC рекордерът може да разпознае до
500 папки. Можете да копирате до
999 файла на една папка и общо до
5,000 файла.
Използване на вашия компютър
Можете да възпроизвеждате музика
или езикови файлове (MP3/WMA*) от
вашия компютър, като използвате IC
рекордер.
Можете да създавате MP3/WMA
файлове, като използвате или
софтуерното приложение на плейъра,
инсталирано на вашия компютър, или
софтуерно приложение, което се
продава в търговската мрежа.
Копиране на музикални
файлове от вашия компютър
на IC рекордера (изтегляне и
пускане)
75
P Забележка
Структура на папки и файлове
Когато прехвърляте музикален файл от
Папките и файловете се извеждат на
вашия компютър, можете да възпроизведете
екрана на компютъра както е показано.
файла, въпреки че не можете да го
Индикаторите за папка в прозореца на
разделите или местите.
z За да копирате папка (изтегляне и
пускане)
дисплея на IC рекордера са както
следва:
: Папка за съобщения, записани
посредством използването на IC
рекордера (Те вече са създадени
при покупката на IC рекордера.)
: Папка, прехвърлена от вашия
компютър (Извеждат се, когато
музикалните файлове са
прехвърлени от компютъра.)
P Забележка
 Щракнете и задръжте,
 изтеглете,
 и след това пуснете.
76
Можете да записвате съобщения в максимум
5 папки, като използвате IC рекордера.
*1
“IC RECORDER”
Папка за съобщения,
записани с помощта
на IC рекордер
VOICE
FOLDER01
Папка, прехвърлена
от вашия компютър
z Съвети
• Можете да въведете заглавие или име на
изпълнителя и др. в музикалните файлове,
като ID3 tag информация. ID3 tag
информацията може да бъде изведена на
IC рекордера. Тя е полезна, ако въведете
информацията, като използвате софтуера
за създаване на музикални файлове на
вашия компютър.
• Можете да изведете ID3 tag информацията
в последователност, като натискате  или
 на контролния бутон (стр. 83).
Conversation
MUSIC
POP
OLDIES *1
Използване на вашия компютър
FOLDER05
Името на папката, в която са запазени
музикални файлове, ще се изведе на IC
рекордера както е, затова е удобно
предварително да я кръстите с лесно за
запомняне име. Папките, показани на
илюстрацията, са примери за имена на
папките.
*2
IC рекордерът може да разпознае до три
нива папки, копирани на IC рекордера,
което във фигурата се намира до папка
“OLDIES”.
*3
Ако копирате музикални файлове отделно,
те се квалифицират в категория “NO
FOLDER”.
*2
*3
77
P Забележки
Прехвърляне на файлове
• Не можете да копирате 511 или повече
папки (освен папките VOICE) или файлове от IC рекордера към
в основната директория, която се намира вашия компютър
веднага след “IC RECORDER” на компютъра.
Това се дължи на системните ограничения, Можете да запазвате файлове или
които се налагат от Windows
папки, като ги прехвърлите от IC
операционната система (само за ICDрекордера към вашия компютър.
UX71/UX81/UX71F/UX81F).
• Ако не въведете заглавие или име на
1 Свържете IC рекордера към вашия
изпълнителя в ID3 tag информацията, ще
компютър (стр. 73).
се изведе индикация “Unknown”.
В Windows среда: отворете “My
Computer” и се уверете, че “IC
RECORDER” се разпознава. В
Macintosh среда: уверете се, че “IC
RECORDER” устройството се извежда
на десктопа.
2 Копирайте файловете или папките,
които желаете да прехвърлите на
вашия компютър.
Изтеглете и пуснете папките, които
съдържат желаните файловете, от “IC
RECORDER” към диска на вашия
компютър.
78
Използване на IC
рекордера като USB Mass
Storage Device
Операционни системи:
Windows Vista Ultimate
Windows Vista Business
Windows Vista Home Premium
Windows Vista Home Basic
Windows XP Media Center Edition 2005
Service Pack 2 или по-нов
Windows XP Media Center Edition 2004
Service Pack 2 или по-нов
Windows XP Media Center Edition
Service Pack 2 или по-нов
Windows XP Professional Service Pack 2
или по-нов
Порт:
USB порт
P Забележка
Следните системи не се поддържат:
- 64 битови операционни системи
- Операционни системи, различни от
указаните в ляво
- Персонално сглобявани компютри или
операционни системи
- Компютри с обновени среди
- Multi-boot среда
- Multi-monitor среда
Използване на вашия компютър
Когато IC рекордерът е директно
свързан към вашия компютър или ако
е свързан чрез USB свързващ кабел,
данните с изображения или текст на
компютъра, както и съобщения или
файлове, записани чрез IC рекордера,
могат временно да се запазят в IC
рекордера.
За да използвате IC рекордера като USB
Mass Storage Device, вашият компютър
трябва да отговаря на работните
ситемни изисквания и да притежава
необходимите портове, описани подолу.
Windows XP Home Edition Service Pack
2 или по-нов
Windows 2000 Professional Service Pack
4 или по-нов
Mac OS X (v.10.2.8-v 10.5)
Предварително инсталирани
79
Използване на софтуера
Voice Recognition
P Забележки
• Можете да използвате функцията за
транскрибиране, само когато сте
инсталирали Dragon
Когато инсталирате софтуер за
NaturallySpeaking Select или
разпознаване на глас (не е приложен в
Professional Edition (не са приложени в
комплекта) на вашия компютър, вие
комплекта) на вашия компютър. За да
можете да транскрибирате съобщение
инсталирате Dragon
като текстов файл.
NaturallySpeaking, вашият компютър
трябва да отговаря на определените
системни изисквания.
Представяне на софтуера за
• Можете да транскрибирате следните
разпознаване на глас
съобщения, запазени във вашия IC
Dragon NaturallySpeaking е софтуер за
рекордер или на вашия компютър;
разпознаване на глас, който ви
- Съобщения в режим на запис ST,
позволява да разпознаете и
STSP, STLP или SP (MP3 файлове)
транскрибирате вашия записан глас от
- 44.1/16/11 kHz 16-битови WAV
съобщение и да го преобразува в
файлове, запазени на вашия
текстов файл.
компютър.
За подробности относно Dragon
• Не можете да транскрибирате
NaturallySpeaking вижте ръководството съобщение, в което са записани
за експлоатация, приложено към
гласовете на повече от един човек.
Dragon NaturallySpeaking.
За информация относно използването
на Dragon NaturallySpeaking вижте
документацията, приложена към
софтуера. За последната версия и
наличността на Dragon
NaturallySpeaking във всеки регион,
моля, вижте следната страница:
http://www.nuance.com
80
Създаване на потребителски
файл, адаптиран за вашия
глас
(Training)
Съвети за използването на
IC рекордера
Използване на вашия компютър
Когато транскрибирате съобщения,
записани с помощта на IC рекордера,
следните съвети ще ви помогнат да
получите максимална точност при
Какво означава “Taraining”? разпознаването.
За да можете да транскрибирате
• Задайте “REC MODE” в положение
записани съобщения, като използвате
“ST”, “STSP”, “STLP” или “SP”
Dragon NaturallySpeaking, вие трябва да в менюто.
създадете потребителски файл,
Когато създавате потребителски
специфично адаптиран към вашия глас. гласов файл (training), задайте “REC
Тази процедура се нарича “training”.
MODE” в режима, който обикновено
Когато създаването на файла
използвате при работа със софтуера
приключи, Dragon NaturallySpeaking
за гласово разпознаване.
създава потребителски гласов файл,
• Задайте “MIC SENSITIVITY” в
който съдържа информация относно
положение “LOW (L)” в менюто.
записания глас.
• Придържайте IC рекордера здраво
• Обърнете се към ръководството за
и започнете записа.
експлоатация или помощния файл,
Придържайте IC рекордера, така че
приложен към Dragon
микрофонът да е на 2-3 сантиметра от
NaturallySpeaking, тъй като част от
ъгъла на устните ви, не директно
операциите по създаването на файла
пред тях. Това минимизира
съвпадат с тези, които се изискват
възможността за запис на дъха ви и
при директна диктовка на компютър
позволява максимална точност при
с помощта на слушалки и микрофон.
разпознаването на речта.
• Дори ако вече сте създали
P Забележка
потребителски гласов файл с
Избягвайте записа на шумни места,
помощта на слушалки и микрофон,
като например запис, докато сте на
вие трябва да създадете отделни
спирка в метрото, за да получите
гласови файлове за IC рекордера, за
да получите максимална точност при максимална точност при
разпознаването.
разпознаването.
81
Възпроизвеждане на
музикални файлове
,
ENT
/MENU
1 Изключете IC рекордера от вашия 2 Натиснете  или , за да
компютър, натиснете /MENU,
натиснете  или  на контролния
бутон, за да изберете папката ( ),
в която са запазени музикалните
файлове, и след това натиснете
ENT.
изберете музикалните файлове,
които желаете да
възпроизвеждате.
3 Натиснете , за да започнете
възпроизвеждане.
4 Натиснете  (стоп), за да спрете
възпроизвеждането.
82
Максималното време за
възпроизвеждане (записи*), когато
възпроизвеждате музикални файлове,
като използвате IC рекордер, са както
следва.
48 kbps
128 kbps
47 ч. 50 мин. 17 ч. 55 мин.
(717 записа) (268 записа)
ICD-UX81/
UX81F
95 ч. 55 мин. 35 ч. 55 мин.
(1438 записа) (238 записа)
192 ч. (2880 72 ч.
записа)
(1080 записа)
* В случай, че записите са от по 4 минути и са
прехвърлени към IC рекордера.
Натиснете  или  на контролния
бутон, за да проверите информацията
за музикалния файл по време на
възпроизвеждане.
ICD-UX91F
: Име на папката
: Заглавие*
: Име на изпълнителя*
: Име на файла
* Извежда се ID3 tag информацията.
Използване на вашия компютър
ICD-UX71/
UX71F
Дисплей, когато
възпроизвеждате музикални
файлове
83
Как да се наслаждавате на
музикални файлове
Избор на режима за
възпроизвеждане
Можете да изберете режим на
възпроизвеждане в менюто, като
например възпроизвеждане на един
музикален файл, продължително
възпроизвеждане на музикални
файлове в една папка, продължително
възпроизвеждане на всички музикални
файлове, повторно възпроизвеждане
на един музикален файл, повторно
възпроизвеждане на музикални
файлове в една папка и повторно
възпроизвеждане на всички музикални
файлове.
За подробности вижте стр. 43.
Избор на звуков ефект
Можете да зададете ефект, като
например “NOISE CUT”, “POP”, “ROCK”,
“JAZZ”, “BASS 1” или “BASS 2” за опцията
за възпроизвеждане в менюто. За
подробности вижте стр. 46.
Настройка на скоростта при
възпроизвеждане
- Функция DPC (Цифров
контрол на скоростта на
възпроизвеждане)
Можете да регулирате скоростта на
възпроизвеждане между +100% и -50%
84
от нормалната скорост в менюто.
Можете да регулирате единствено
скоростта на възпроизвеждане между
0 и -50%, когато съобщенията се
записват като WMA файлове.
За подробности вижте стр. 45.
Възпроизвеждане на
съобщение в желано от вас
време с аларма
Можете да включите аларма и да
започнете възпроизвеждане от
избрано съобщение в желано от вас
време.
За подробности вижте стр. 49.
Слушане на FM радио
(само за ICDUX71F/UX81F/UX91F)
,
ENT
/MENU
P Забележка
Батерията не може да бъде зареждана
по време на FM приемане.
В някои региони е възможно изгледът
на дисплея да е различен.
Слушане на FM радио
Кабелът на слушалките е и антена за
FM приемането. Затова, когато
слушате радио, свързвайте
слушалките.
Можете да превключвате звука
между високоговорителя и
слушалките по време на FM
приемане или FM запис, като
използвате менюто.
За подробности вижте стр. 87.
Настройка на FM радио
станция
85
1 Натиснете и задръжте
/MENU, за
да влезете в режима на менюто.
Извежда се прозорецът с режим на
менюто.
2 Натиснете  или  на контролния
бутон, за да изберете “FM RADIO”, и
след това натиснете ENT.
IC рекордерът влиза в FM радио
режим.
Можете да превключите дисплея
между номер на станцията и честота,
като натиснете ENT.
86
3 Настройте станцията.
4 Неколкократно натиснете  или 
на контролния бутон, за да
настроите станция, или натиснете
и задръжте  или  на контролния
бутон, докато цифрите на
честотата започнат да се променят
на дисплея.
IC рекордерът автоматично сканира
радио-честотите и спира, когато
намери чисто радиоприемане.
Ако не можете да настроите станция,
неколкократно натиснете  или  на
контролния бутон, за да промените
честотата стъпка по стъпка.
Когато слушате предварително
настроена станция, номерът на
станцията се извежда в дисплея; в
противен случай се появява “P - -”.
Дисплей, когато слушате
FM радио
FM индикация
Превключване на FM радио
изхода между
високоговорителите и
слушалките
Радио честота
Номер на станцията
,
ENT
Чувствителност на приемника
По време на FM приемане или FM
запис, можете да превключите между
звук от високоговорителя и звук от
слушалките, като използвате менюто.
FM радио изходният сигнал е зададен в
положение “HEADPHONES” при
закупуването на IC рекордера.
Слушане на FM радио
/MENU
87
1 Натиснете и задръжте
/MENU, за
да влезете в режима на менюто,
когато слушате FM радио.
Извежда се прозорецът с режим на
менюто.
Превключване на
чувствителността на
приемника за FM радио
2 Натиснете  или  на контролния
бутон, за да изберете “AUDIO
OUTPUT”, и след това натиснете
ENT.
,
ENT
/MENU
3 Натиснете  или  на контролния
бутон, за да изберете
“HEADPHONES” или “SPEAKER”, и
след това натиснете ENT.
Можете да зададете чувствителност за
приемника, когато слушате FM радио.
За подробности относно
чувствителността на приемника вижте
“DX/LOCAL” на стр. 67.
88
1 Натиснете и задръжте
/MENU, за
да влезете в режима на менюто,
когато слушате FM радио.
Извежда се прозорецът с режим на
менюто.
Запис на FM предаване
2 Натиснете  или  на контролния
бутон, за да изберете “DX/LOCAL”,
и след това натиснете ENT.
бутон, за да изберете “LOCAL” или
“DX”, и след това натиснете ENT.
1 Настройте станцията, която
желаете да запишете.
2 Натиснете  (запис/пауза), за да
започнете записа.
Слушане на FM радио
3 Натиснете  или  на контролния
3 Натиснете  (стоп), за да спрете
записа.
89
Автоматична настройка
на FM радио станции
1 Натиснете и задръжте
/MENU, за
да влезете в режима на менюто,
докато слушате FM радио.
Извежда се прозорецът с режима на
менюто.
2 Натиснете  или  на контролния
бутон, за да изберете “AUTO
PRESET”, и след това натиснете ENT.
,
ENT
/MENU
3 Натиснете  или  на контролния
В някои региони е възможно изгледът
на дисплея да е различен.
Можете да настроите автоматично до
30 FM радиостанции, като използвате
менюто за настройка.
90
бутон, за да изберете “EXECUTE”, и
след това натиснете ENT.
IC рекордерът автоматично сканира
радиочестотите и станциите ще
бъдат запазени в паметта в
поредност от най-ниската към найвисоката честота.
Докато автоматично настройвате FM
радиостанции, номерът на станцията,
който е готов за запис, мига.
За да спрете автоматичната
настройка
Натиснете  (стоп). Номерата на
станциите, запазени преди да
натиснете бутона  (стоп), остават в
паметта.
Превключване на
чувствителността на
сканиране
,
ENT
Можете да зададете чувствителност на
сканирането, когато настройвате FM
радио станции.
Чувствителността на сканирането се
задава в положение “HIGH (SCAN H)”,
когато закупите IC рекордера.
Слушане на FM радио
/MENU
91
1 Натиснете и задръжте
/MENU, за
да влезете в режима на менюто,
докато слушате FM радио.
Извежда се прозорецът с режим на
менюто.
Ръчна настройка на FM
радио станции
2 Натиснете  или  на контролния
бутон, за да изберете “SCAN
SENSITIVITY”, и след това натиснете
ENT.
ENT
3 Натиснете  или  на контролния
бутон, за да изберете “HIGH (SCAN
H)” или “LOW (SCAN L)”, и след това
натиснете ENT.
92
В някои региони е възможно изгледът
на дисплея да е различен.
Mожете да настройвате до 30 FM радио
станции в паметта на IC рекордера.
1 Настройте станцията, която
желаете да зададете и да запазите
за определения номер.
Когато станцията, която зададете не е
предварително настроена, се
извежда индикация “P - -”.
Слушане на
предварително настроени
радиостанции
2 Натиснете и задръжте ENT, докато
номерът на станцията започне да
мига на дисплея.
Станцията ще бъде запазена в
паметта.
ENT
,
В някои региони е възможно изгледът
на дисплея да е различен.
Слушане на FM радио
/MENU
93
1 Натиснете и задръжте
/MENU, за
да влезете в режима на менюто.
Извежда се прозорецът с режим на
менюто.
2 Натиснете  или  на контролния
бутон, за да изберете “FM RADIO”, и
след това натиснете ENT.
IC рекордерът влиза в FM радио
режим.
94
3 За да настроите станция,
неколкократно натиснете  или 
на контролния бутон, докато се
изведе желаният номер на
станцията.
Когато натиснете и задържите  или
 на контролния бутон, номерата на
станциите бързо се променят.
4 Натиснете  (стоп), за да
изключите FM радиото.
Изтриване на
предварително настроени
FM радио станции
1 Натиснете и задръжте /MENU, за
да влезете в режима на менюто.
Извежда се прозорецът с режим на
менюто.
2 Натиснете  или  на контролния
бутон, за да изберете “FM RADIO”, и
след това натиснете ENT.
IC рекордерът влиза в FM радио
режим.
ENT
,
Слушане на FM радио
/MENU
В някои региони е възможно изгледът
на дисплея да е различен.
3 За да настроите станция,
неколкократно натиснете  или 
на контролния бутон, докато се
изведе желаният номер на
станцията.
95
4 Натиснете и задръжте ENT.
На дисплея се извеждат номера на
станцията и индикация “ERASE?”.
5 Неколкократно натиснете  или 
на контролния бутон, за да
изберете “EXECUTE”, и след това
натиснете ENT.
Номерът на станцията се променя в
“P - -”.
96
Отстраняване на проблеми
Отстраняване на проблеми
Преди да отнесете устройството за поправка, проверете следния раздел. Ако
проблемът продължава и след като сте проверили долуописаните операции,
консултирайте се с най-близкия сервиз на Sony.
Симптом
Начин на отстраняване
IC рекордерът не може
да бъде изключен.
• Плъзнете ключа HOLD по посока на стрелката, докато IC
рекордерът е спрян (стр. 22).
IC рекордерът не може
да бъде включен.
• Ключът HOLD е зададен. Плъзнете ключа HOLD по посока,
обратна на стрелката (стр. 22).
Отстраняване на проблеми
Дисплеят не изчезва.
• Свалете защитната лента от дисплея преди да използвате IC
Дисплеят изглежда
рекордера.
замъглен.
Устройството не работи. • Батериите са заредени като не е спазен поляритетът (стр.
13).
• Батериите са изтощени (стр.15).
• Бутоните са заключени с помощта на ключа HOLD (стр. 58).
От високоговорителите • Силата на звука е намалена докрай (стр. 39).
не излиза звук.
• Включени са слушалките (стр. 40).
• Когато слушате FM радио, “AUDIO OUTPUT” се задава в
положение “HEADPHONES”. Задайте го в положение
“SPEAKER” (стр. 68).
Звукът излиза от
• Ако не сте свързали слушалките здраво по време на
високоговорителя, дори
възпроизвеждане, звукът може да се изведе от
когато слушалките са
високоговорителя. Изключете слушалките и след това ги
свързани.
свържете здраво.
• Когато слушате FM радио, “AUDIO OUTPUT” се задава в
положение “SPEAKER”. Задайте го в положение
“HEADPHONES” (стр. 68).
97
Симптом
Начин на отстраняване
Работният индикатор
не светва.
• “LED” е зададен в положение “OFF” (стр. 70). Изведете менюто и
задайте “LED” в положение “ON”.
Извежда се индикация • Паметта е пълна. Изтрийте някои съобщения (стр. 52) или
“MEMORY FULL” и не
изтрийте всички съобщения, след като сте ги запазили на
можете да започнете
вашия компютър.
запис.
Извежда се индикация • В избраната папка
са записани общо 99 съобщения или 495
“FILE FULL” и не можете съобщения (когато има 5 папки). Поради тази причина не
да работите с IC
можете да записвате други съобщения или да местите
рекордера.
съобщения. Изтрийте някои съобщения (стр. 52) или изтрийте
всички съобщения, след като ги запазите на вашия компютър.
98
Записът прекъсва.
• Функцията VOR (стр. 30) се включва. Задайте “VOR” в положение
“OFF” в менюто (стр. 64).
Чува се шум.
• Когато търкате или драскате с пръст по устройството по време
на запис, шумът може да се запише.
• Устройството е поставено близо до източник на захранване,
флуоресцентна лампа или мобилен телефон по време на запис
или възпроизвеждане.
• Щекерът на свързания микрофон е бил замърсен по време на
запис. Почистете щекера.
• Щекерът  (слушалки) е замърсен. Почистете щекера.
Нивото на записа е
ниско.
• “MIC SENSITIVITY” (чувствителност на микрофона) е зададен в
положение “LOW” (L). Изведете менюто и задайте “MIC
SENSITIVITY” в положение “HIGH (H)” (стр. 28).
Симптом
Начин на отстраняване
Когато записвате от друго • Свържете жака за слушалките на другото оборудване към
устройство, нивото на
жака  (микрофон) на IC рекордера и регулирайте силата
входен сигнал е твърде
на звука на оборудването, свързано към IC рекордера.
силно или не е достатъчно
силно.
Скоростта на
• Скоростта на възпроизвеждане се регулира в DPC.
възпроизвеждане е твърде Плъзнете ключа DPC (SPEED CTRL) в положение “OFF” или
бърза или
изведете менюто и отново регулирайте скоростта в DPC
твърде бавна.
(стр. 45, 64).
• Не сте сверили часовника (стр. 18).
В дисплея REC DATE се
извежда индикация
“--y--m--d” или “-:--”.
• Датата на записа не се извежда, ако сте записали
съобщението и часовникът не е бил сверен (стр. 11).
В режима на менюто се
• Опциите на менюто, които се извеждат, се различават в
извеждат по-малко опции.
зависимост от работните режими (режим стоп, режим на
възпроизвеждане и режим на запис) (стр. 61, 62).
Животът на батерията е
• Животът на батериите е описан на стр. 15 - 17 и се основава
кратък.
на възпроизвеждане със сила на звука, зададена в
положение 24. Животът на батериите може да намалее в
зависимост от операциите с IC рекордера.
Батерията няма заряд
въпреки че не сте
използвали устройството
известно време.
• Дори когато не използвате IC рекордера, батерията се
изразходва бавно. Животът на батерията в този случай се
различава в зависимост от влажността или други условия
на околната среда. Обикновено животът на батерията е
около 4 месеца. Ако не смятате да използвате IC рекордера
за дълъг период от време, препоръчваме ви да изключите
захранването (стр. 22) или да извадите батерията.
Отстраняване на проблеми
Извежда се
индикация “--:--”.
99
Симптом
Начин на отстраняване
Индикаторът за
зареждане не се
извежда.
• Не използвате акумулаторна батерия.
• Акумулаторната батерия е заредена с неправилен поляритет.
• “USB CHARGE” в “DETAIL MENU” е зададен в положение “OFF” в
менюто. За да заредите батерията, като използвате компютър,
задайте в положение “ON”.
• Когато възпроизвеждате съобщения, като използвате вградения
високоговорител, вие не можете да зареждате батерията.
Индикаторът за
• Заредили сте акумулаторна батерия, различна от NH-AAA.
зареждане изчезва по • Акумулаторната батерия се е развалила.
средата на
• Когато възпроизвеждате съобщения, като използвате вградения
зареждането.
високоговорител, не можете да зареждате батерията.
Индикаторите “
“ • Температурата на околната среда е извън препоръчителния
обхват за зареждане. Зареждайте батерията при температура на
или “
” мигат
о
о
вместо индикатора за околната среда от 5 С – 35 С.
оставащ заряд/
зареждане на
батерията
Животът на
акумулаторната
батерия е кратък.
100
• Използвате акумулаторната батерия при температура, по-ниска
от 5оC. Зареждайте батерията при температура на околната
среда от 5оС – 35оС.
• IC рекордерът не е използван за известно време. Заредете и след
това изразходвайте заряда на акумулаторната батерия няколко
пъти, като използвате IC рекордера.
• Сменете старата батерия с нова акумулаторна батерия.
• Индикаторът за оставащ заряд/зареждане на батерията се
извежда само за кратко. Въпреки това, акумулаторната батерия
не се зарежда напълно. Напълно разредена батерия се зарежда
за около 4 часа.
Симптом
Променената
настройка в менюто
не работи.
Начин на отстраняване
• Ако батерията бъде свалена веднага след като промените
настройката в менюто, възможно е настройката да не
функционира правилно.
Не можете да
• Изключете IC рекордера от вашия компютър и отново го
зареждате батерия,
свържете.
като свържете IC
• Операциите не са гарантирани за системни изисквания,
рекордера към вашия различни от описаните на стр. 72.
компютър
• Когато слушате FM радио, не можете да зареждате батерията.
Звукът е слаб или със • Батерията е слаба. Сменете батерията с нова (стр. 13).
слабо качество, когато • Преместете устройството по-далеч от телевизора.
слушате радио.
• Ако слушате FM програма близо до телевизора с вътрешна
антена, преместете IC рекордера на разстояние от телевизора.
• Слушалките не са свързани (кабелът на слушалките служи като
FM антена).
• Свържете слушалките към жака  (слушалки) и изтеглете
кабела на слушалките.
• “DX/LOCAL” е зададен в положение “LOCAL”. Задайте го в
положение “DX” (стр. 67)
Не можете да
• Вече сте настроили 30 FM радио станции. Изтрийте ненужните
настройвате FM радио радио станции (стр. 95).
станции.
• “SCAN SENSITIVITY” е зададен в положение “LOW (SCAN L)”.
Задайте го в положение “HIGH (SCAN H)” (стр. 68).
Отстраняване на проблеми
Картината от вашия
телевизор е
нестабилна.
Не можете да
приемате FM радио
станции или се
получават статични
смущения.
101
Симптом
Начин на отстраняване
Стартирането на IC
рекордера отнема
повече време.
• Ако IC рекордерът обработва голямо количество данни,
стартирането на устройството може да отнеме повече време.
Това не е индикация за неизправност в IC рекордера. Изчакайте,
докато дисплеят за стартиране изчезне.
Устройството не
работи правилно.
• Извадете батериите и ги заредете отново (стр. 13).
IC рекордерът не
работи.
• Възможно е да сте форматирали паметта на IC рекордера.
Използвайте функцията за форматиране на IC рекордера, за да
форматирате паметта (стр. 69).
IC рекордерът не се
• Изключете IC рекордера от вашия компютър и го включете
разпознава от вашия
отново.
компютър.
• Не използвайте USB хъб или USB кабел, различен от
Папката/файлът не
приложения USB свързващ кабел. Свържете IC рекордера
могат да бъдат
директно към вашия компютър или използвайте приложения
прехвърлени от вашия USB свързващ кабел.
компютър.
• Операциите не са гарантирани за системни изисквания,
различни от описаните на стр. 72.
• В зависимост от позицията на USB конектора, IC рекордерът
може да не се разпознае. Ако това се случи, опитайте друг
конектор.
Файл, прехвърлен от
вашия компютър, не
може да бъде
възпроизведен.
• Файловият формат може да се различава от този, който може да
бъде възпроизведен с помощта на IC рекордера (.mp3/.wma)
(стр. 40). Проверете името на файла.
Моля, обърнете внимание, че е възможно по време на поправка в сервиза записаните
съобщения да бъдат изтрити.
102
Съобщения с грешки
Съобщение с грешка Причина/Начин на отстраняване
BATTERY LOWER-LEVEL • Не можете да форматирате паметта или да изтривате всички
файлове в папката, защото зарядът на батерията е
недостатъчен. Подгответе нова батерия, за да смените старата.
LOW BATTERY
• Батерията е изтощена. Сменете старата батерия с нова.
Заредете акумулаторната батерия или сменете старата
акумулаторна батерия с нова.
MEMORY FULL
• Оставащият капацитет на паметта на IC рекордера е
недостатъчен. Изтрийте някои съобщения преди запис.
FILE FULL
FORMAT ERROR
PROCESS ERROR
Отстраняване на проблеми
FILE DAMAGED
• Когато в избраната папка вече съществуват 99 съобщения или
ако общият брой файлове, запазени в IC рекордера, е
достигнал максималния брой, вие не можете да записвате
нови съобщения. Изтрийте някои съобщения преди да
записвате нови.
• Не можете да възпроизвеждате или редактирате съобщения,
защото данните от избрания файл са повредени.
• IC рекордерът не може да бъде включен, като използвате
компютър, защото за тази операция е нужно копие на
контролния файл, а вие нямате такова. Форматирайте IC
рекордера, като използвате функцията за форматиране в
менюто.
• IC рекордерът не може да прочете паметта. Извадете и след
това отново заредете батерията.
• Запазете копие на вашите данни и форматирайте IC
рекордера, като използвате менюто.
103
Съобщение с грешка Причина/Начин на отстраняване
SET DATE&TIME
• Сверете часовника; в противен случай не можете да използвате
алармата.
NO FILE
• В избраната папка няма съобщения. Поради тази причина не
можете да преместите съобщение или да зададете аларма и др
PAST DATE/TIME
• Задали сте аларма за вече изминало време. Проверете и след
това задайте подходяща дата и час.
FILE PROTECTED
• Избраното съобщение е защитено и е “Reading only” файл. Не
можете да го изтриете. Отменете “Reading only” защитата с
помощта на вашия компютър, за да редактирате съобщението с
помощта на IC рекордера.
• Данните не са с файлови формати, които се поддържат от IC
рекордера.
UNKNOWN DATA
CANNOT OPERATE
NEW MESSAGE
CHANGE FOLDER
FULL SETTING
SYSTEM ERROR
104
• Не можете да местите съобщение или да разделяте съобщение,
защото съществува повече от една папка, която притежава
файлове със същото име. Променете имената на файловете.
• Съобщение от папка
не може да бъде местено или
разделяно.
• Не можете да разделяте съобщения, които не са записани с
помощта на IC рекордера.
• Максималният размер за запис на съобщение/музикален файл
е 1 GB. Когато размерът на записаното съобщение/музикален
файл надвишава максималния, частта, която го надвишава, се
записва като ново съобщение.
• Ако в папката
няма MP3 файлове, в прозореца на дисплея
не се извеждат папки; затова настройката за папката ще се
промени.
• Когато в паметта на IC рекордера вече са запазени 30 FM
станции, вие не можете да настройвате нова FM станция.
• Получила се е системна грешка, различна от гореспоменатите.
Извадете батерията и отново я поставете.
Системни ограничения
Този IC рекордер има няколко системни ограничения. Проблемите, описани подолу, не са индикация за неизправност в IC рекордера.
Причина/Начин на отстраняване
Не можете да записвате
съобщения до максималния
капацитет.
• Ако записвате съобщения в смесени режими ST, STSP,
STLP, SP и LP, времето за запис се различава от
максималното време за запис в ST режим до
максималното време за запис в LP режим.
• Сборът от цифрите на брояча (записано време) и
оставащото време за запис може да се окаже по-малък от
максималното време за запис.
Не можете да изведете
музикални файлове в
последователност.
• Ако сте прехвърлили музикални файлове с помощта на
компютър, тези файлове може да не се копират в
поредността, в която са прехвърлени, поради
ограниченията на системата.
Съобщението/
музикалният файл
автоматично се разделя.
• Съобщението/ музикалният файл е достигнал
ограничението за максимален размер (1 GB), и затова
автоматично се разделя.
Не можете да въведете
символи в нисък регистър.
• В зависимост от комбинацията от символи, използвани
за името на папката на вашия компютър, тези символи
може да се променят в главни букви.
На мястото на името на папката, • Използвали сте символ, който не може да се използва с
заглавието, името на изпълниIC рекордера. Като използвате вашия компютър, сменете
теля или името на файла се
символа с такъв, който може да бъде изведен на IC
извежда индикация “ ”.
рекордера.
Не можете да определите
• Не можете да определите крайна точка B преди да сте
крайна точка B
задали начална точка А.
Когато зададете А-В
• В зависимост от файловете, прехвърлените от вашия
повторно възпроизвеждане,
компютър към IC рекордера, позициите може да са леко
зададените позиции са леко
изместени.
изместени.
Отстраняване на проблеми
Съобщение с грешка
105
Допълнителна информация
Използване на USB
променливотоков
адаптер (не е приложен в
комплекта)
USB конектор на
IC рекордера
USB адаптер
(не е приложен в
комплекта)
Можете да заредите акумулаторната
батерия, като свържете IC рекордера
към контакт от мрежата от 220 V,
посредством използването на USB
адаптер AC-U50A/AC-U50AD (не е
приложен в комплекта).
Можете да заредите батерията, докато
използвате IC рекордера, което е
полезно, когато желаете да записвате
по-дълго време.
P Забележка
Възможно е вашият доставчик да не успее
да ви набави някои от допълнителните
аксесоари. Моля, за подробна информация
се обърнете към вашия доставчик.
106
1 Свалете USB капачето от IC
рекордера и свържете IC
рекордера към USB адаптера (не е
приложен в комплекта).
2 Свържете USB адаптера към
мрежата от 220 V.
Вече можете да използвате IC
рекордера, докато зареждате
батерията.
Докато батерията се зарежда,
индикаторът за оставащ заряд на
батерията/зареждане се извежда
като анимация.
Когато индикаторът за оставащ
заряд/зареждане на батерията
показва , зареждането е
приключило. (Време за зареждане:
прибл. 4 часа*)
Когато използвате IC рекордера за
първи път или след като не сте
използвали IC рекордера за
определен период от време,
препоръчваме ви неколкократно да
заредите батерията, докато се изведе
индикация .
Ако индикаторът за оставащ
заряд/зареждане на батерията не се
изведе, зареждането не е извършено
правилно. Преминете отново на
стъпка 1.
* Стойностите за времето, което е
Изключване на IC рекордера
необходимо за зареждане от оставащия
от мрежата от 220 V
капацитет до пълен заряд на батерията
при стайна температура, са
Следвайте процедурите, описани поприблизителни. Те се различават в
долу; в противен случай данните могат
зависимост от оставащото захранване и
да се повредят.
състоянието на батерията. Ако
температурата на батерията е ниска или
1 Ако записвате или
ако зареждате батерията, докато
възпроизвеждате съобщение,
прехвърляте данни към IC рекордера,
натиснете  (стоп), за да зададете
необходимото време може да е по-голямо.
режим стоп за IC рекордера.
2 Уверете се, че работният
индикатор не мига.
мрежата от 220V и след това
изключете IC рекордера от USB
адаптера.
P Забележки
• Не можете да зареждате батерията,
докато вместо индикатора за оставащ
заряд/зареждане на батерията са
изведени индикаторите “
” или “
”.
Заредете батерията при температура
от 5оС до 35оС.
• Не можете да зареждате батерията, докато
извършвате операция по
възпроизвеждане, използвайки вградения
високоговорител.
Допълнителна информация
3 Изключете USB адаптера от
107
• По време на запис (работният индикатор
свети или мига в червено) или обработка
на данни (работният индикатор мига в
оранжево).
- не трябва да свързвате или изключвате
IC рекордера от USB адаптера, който е
свързан към мрежата от 220 V.
- не трябва да свързвате или изключвате
USB адаптера, свързан към IC
рекордера, към мрежата от 220 V.
Ако го направите, това може да повреди
данните. Ако IC рекордерът обработва
голямо количество данни, прозорецът за
стартиране може да се изведе за по-дълъг
период от време. Това не е индикация за
неизправност в IC рекордера. Изчакайте,
докато началният дисплей изчезне от
прозореца на дисплея.
• Докато използвате USB адаптера (не е
приложен в комплекта), индикаторът за
оставащ заряд/зареждане не се извежда в
прозореца на дисплея.
108
Предпазни мерки
Захранване
• Работете с устройството само с 1.5 V
или 1.2 V DC захранване. Използвайте
една NH-AAA акумулаторна батерия
или една LR03 (размер ААА) алкална
батерия.
Безопасност
• Не работете с устройството, докато
шофирате, карате велосипед или
управлявате каквото и да е моторно
превозно средство.
Работа
• Не оставяйте устройството в близост
до източници на топлина или на
места, които са изложени на директна
слънчева светлина, прах или
механични сътресения.
• Ако в устройството попадне твърд
предмет или течност, отстранете
батериите и проверете устройството
в квалифициран сервиз преди по
нататъшна употреба.
Шум
• Когато поставите устройството близо
до източник на захранване,
флуоресцентна лампа или мобилен
телефон, докато устройството
извършва операции по запис или
възпроизвеждане, може да се чуе
шум.
• Ако по време на запис търкате или
драскате с пръст по устройството,
шумът може да се запише.
Препоръки за запазване на
данните
За да предотвратите потенциален
риск от загуба на данни, причинен
от невнимание или повреда на IC
записващото устройство, ви
препоръчваме да запазите копие
на записаните съобщения на
касетофон или компютър и др.
Поддръжка
• За да почистите външната част на
Ако имате проблеми или въпроси,
свързани с устройството, моля,
консултирайте се с най-близкия сервиз
на Sony.
Допълнителна информация
устройството, използвайте меко
парче плат, леко навлажнено с вода.
Не използвайте алкохол, бензин или
разредител.
109
Технически
характеристики
IC рекордер
Капацитет (използваем капацитет
от потребителя)
ICD-UX71/UX71F:
1GB (прибл. 986 МВ = 1,034,354,688 байта)
ICD-UX81/UX81F:
2GB (прибл. 1.92 GВ = 2,072,313,856 байта)
ICD-UX91F:
4GB (прибл. 3.86 GВ = 4,147,806,208 байта)
Част от капацитета на паметта се използва
като област за управление на данните.
Време за запис*1
Вижте стр. 27
*1
Когато планирате да извършвате
непрекъснат и дълъг запис, възможно е по
средата записа да се наложи да смените
батерията с нова. За подробности относно
живота на батерията вижте стр. 15 - 17.
Честотен обхват
•
•
•
•
•
ST: 40 Hz – 20,000 Hz
STSP: 40 Hz – 15,000 Hz
STLP: 60 Hz – 7,500 Hz
SP: 60 Hz – 10,000 Hz
LP: 60 Hz – 3,400 Hz
Битрейт и семплиращи честоти
за MP3 файлове*2
Битрейт: 32-320 kbps, VBR
Семплираща честота:
16/22.05/24/32/44.1/48 kHz
*2
Възпроизвеждането на МР3 файлове,
записани с помощта на IC рекордера, също
се поддържа.
Не се поддържат всички кодиращи
софтуери.
Битрейт и семплиращи честоти
за WMA файлове*3
Битрейт: 32 - 192 kbps*4, VBR
Семплираща честота: 44.1 kHz
*3
WMA Ver.8 Class2A е съвместим, въпреки
че се поддържат MBR (Multi Bit Rate),
Lossless, Professional и Voice.
*4
Функцията NoiseSubstitution не се
поддържа и затова възпроизвеждането се
преобразува в просто възпроизвеждане с
битрейт 32 kbps.
FM радио
Честотен обхват
87.5 – 108 MHz
IF 150 kHz
Антена
Антена от кабела на слушалките
110
Общи
Размери (ш/в/д) (без издадените
части и бутоните) (JEITA)*5
Високоговорител
34.4 х 99.0 х 13.4 mm
Приблизително 10 mm в диаметър
Тегло (JEITA)*5
Изход за захранване
Прибл. 48 g, включително NH-AAA
акумулаторни батерии
*5
Измерена стойност по стандартите на
JEITA (Асоциацията за развитие на
японската електронна индустрия)
90 mW
Вход/Изход
Контрол на скоростта на
възпроизвеждане (DPC)
+100% до -50% (МР3)
0% до -50% (WMA)
Изисквания към захранването
Една NH-AAA акумулаторна батерия
(приложена в комплекта): 1.2 V DC
Една алкална батерия LR03 (размер ААА) (не
е приложена в комплекта): 1.5 V DC
Работна температура
5oС – 35oС
Приложени аксесоари
Вижте стр. 7.
Допълнителни аксесоари
Активен високоговорител SRS-T80
Микрофон ECM-CS10, ECM-CZ10, ECM-DS70P,
ECM-DS30P, ECM-TL1
Аудио свързващ кабел RK-G136, RK-G139 (с
изключение на Европа)
Акумулаторна батерия NH-AAA-B2F
USB адаптер AC-U50A, AC-U50AD
Зарядно устройство за батерии BCG-34HE4
Възможно е вашият доставчик да не
притежава всички гореспоменати
допълнителни аксесоари. Моля, за
повече информация се обърнете към
вашия доставчик.
Допълнителна информация
• Жак за микрофон (минижак, моно)
- захранване при включване, минимално
входно ниво 0.9 mV, микрофон с импеданс
3 килоома или по-малко
• Жак за слушалки (минижак, стерео)
- изход за 8 - 300 ома слушалки
• USB конектор
- високоскоростен USB конектор
Дизайнът и спецификациите подлежат
на промяна без предупреждение.
111
Азбучен указател
A-Z
A-B повторно възпроизвеждане44
DPC (Цифров контрол
на скоростта на
възпроизвеждане) .............45, 61, 64
HOLD...........................22, 23, 24, 39, 40
LP..................................16, 17, 27, 61, 63
SP.........................................16, 27, 61, 63
ST..................................15, 16, 27, 61, 63
STLP ....................................16, 27, 61, 63
STLP .............................15, 16, 27, 61, 63
USB адаптер ......................................106
USB Mass Storage Device ................79
А-Я
Акумулаторна батерия............13, 15
Аларма.....................................49, 61, 66
Батерия..................................................13
Вградени микрофони .....................23
Време за запис...................................27
112
Възпроизвеждане на музикални
файлове.................................................82
Възпроизвеждане на съобщения39
Външен микрофон ...........................33
Живот на батерията.........................15
Запис на съобщения .......................23
Запис от външен микрофон ........33
Запис от друго оборудване..........35
Запис от телефон ..............................34
Запис с друго оборудване ............47
Идентификация на частите
и бутоните
Заден.........................................................9
Преден .....................................................8
Прозорец на дисплея .....................10
Избор на звуков ефект.....46, 61, 65
Изтриване на съобщения .............52
Лесно търсене......................40, 61, 65
Меню
ALARM.............................................61, 66
AUDIO OUTPUT ............................62, 68
AUTO PRESET ................................61, 67
BACKLIGHT.....................................62, 70
BEEP..................................................62, 69
Настройка на езика ...........20, 62, 70
Настройка на силата на
звука ................................................25, 39
Номер на
съобщение......................31, 32, 56, 57
Оставащ капацитет на
батерията/Индикатор
за зареждане ......................................15
Отрязване на ниските
честоти ....................................29, 61, 63
Отстраняване на
проблеми .............................................97
Папка ............23, 39, 40, 53, 54, 76, 83
Подготовка на източника на
захранване ..........................................13
Поддръжка........................................109
Превъртане напред/Превъртане
назад.......................................................41
Преглед на записа............................25
Предпазни мерки...........................108
Преместване на
съобщение.............................54, 61, 66
Прехвърлени файлове............75, 78
Разделяне на
съобщение....................................31, 56
Редактиране на съобщения.........52
Режим на запис....................26, 61, 63
Азбучен указател
DATE&TIME ....................................62, 69
DETAIL MENU................................62, 68
DISPLAY...........................................61, 64
DPC ...................................................61, 64
DX/LOCAL.......................................61, 67
EASY SEARCH................................61, 65
EFFECT.............................................61, 65
ERASE A FILE..................................61, 67
ERASE ALL ......................................61, 67
FORMAT...........................................62, 69
LANGUAGE.....................................62, 70
LCF (LOW CUT) .............................61, 63
LED....................................................62, 70
MIC SENSITIVITY...........................61, 63
MOVE ...............................................61, 66
PLAY MODE....................................61, 66
REC MODE ......................................61, 63
SCAN SENSITIVITY .......................61, 68
SELECT INPUT ...............................62, 68
SYNC REC........................................62, 68
TIME DISPLAY................................62, 69
USB CHARGE .................................62, 71
VOR ...................................................61, 64
Извършване на настройки ..........59
Настройки в менюто .......................61
113
Режим на пауза при запис ...........25
Режими на
възпроизвеждане...............43, 61, 66
Сверяване на часовника...............18
Свързване на IC рекордера
към вашия компютър .....................73
Синхронизиран запис ......35, 62, 68
Системни ограничения ...............105
Слушане на FM радио.....................85
Съобщения за грешки..................103
Технически
характеристики...............................110
Функция LCF..........................29, 61, 63
Функция VOR ........................30, 61, 64
Чувствителност на
микрофона ............................28, 61, 63
Шум.......................................................109
114
Търговски марки
• Microsoft, Windows, Windows Vista и
Windows Media са регистрирани
търговски марки или търговски марки на
Microsoft Corporation в САЩ и/или други
държави.
• Apple, Macintosh и Mac OS са търговски
марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и
други държави.
• Nuance, логото на Nuance, Dragon
NaturallySpeaking и RealSpeak са търговски
марки и/или регистрирани търговски
марки на Nuance Communications, Inc.
и/или техните клонове в САЩ и/или други
държави.
©2007 Nuance Communications, Inc.
Всички права запазени.
• MPEG Layer-3 технологията за аудио
кодиране и нейните патенти са
лицензирани от Fraunhofer IIS и Thomson.
Азбучен указател
Всички други търговски марки или запазени
търговски марки са търговски марки или
запазени търговски марки на техните
съответни разработчици или
производители.
Символите “тм“ или ““ не се използват
навсякъде в това ръководство.
Този продукт е защитен от определени
права върху интелектулната
собственост от Microsoft Corporation.
Използването или разпространението
на тази технология извън рамките на
този продукт е забранена без
притежанието на лиценз от Microsoft
или оторизиран филиал на Microsoft.
115
http://www.sony.net/
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди (Приложимо за страните от Европейския
съюз и други европейски страни, използващи система за разделно събиране на отпадъци).
Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че този продукт не трябва да се
третира като домашен отпадък. Вместо това, той трябва да бъде предаден в съответните пунктове за
рециклиране на електрически и електронни уреди. Изхвърляйки този продукт на правилното място,
вие предотвратявате потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които
в противен случай, при неправилното изхвърляне, могат да се случат. Рециклирането на материалите
ще помогне за запазването на естествените ресурси. За по-подробна информация относно
рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местния градски офис, службата за изхвърляне
на отпадъци или с магазина, от който сте закупили продукта.
116
Download PDF

advertising