Sony | ICD-SX78 | Sony ICD-SX78 Инструкции за експлоатация

IC рекордер
Подготовка за експлоатация
Основни операции
Режими на запис
Възпроизвеждане/Изтриване
Редактиране на съобщения
Използване на функциите в менюто
Употреба на IC записващото устройство с компютър
Ръководство за експлоатация
Отстраняване на проблеми
Допълнителна информация
Азбучен указател
За потребители в Европа
Изхвърляне на стари
електрически и електронни
уреди (Приложимо за страните
от Европейския съюз и други
европейски страни, използващи
разделителна система за
отпадъци)
Този символ на устройството или
на неговата опаковка показва, че
този продукт не трябва да се
третира като домашен отпадък.
Вместо това, той трябва да бъде
предаден в съответните пунктове
за рециклиране на електрически и
електронни уреди. Изхвърляйки
този продукт на правилното място, вие
предотвратявате потенциални негативни
последици за околната среда и човешкото
здраве, които могат да възникнат при
неправилно изхвърляне на този продукт.
Рециклирането на материалите ще помогне за
запазването на природните ресурси. За
по-подробна информация относно
рециклирането на този продукт, моля, свържете
се с местната служба за комунални услуги,
службата за изхвърляне на отпадъци или
магазина, в който сте закупили продукта.
2
Изхвърляне на използвани
батерии (приложимо за страните
от Европейския съюз и други
европейски страни, използващи
система за разделно събиране
на отпадъци)
Този символ на батериите или на
тяхната опаковка показва, че
батериите, приложени към този
продукт, не трябва да се третират
като домашен отпадък.
Изхвърляйки батериите на
правилното място, вие предотвратявате
потенциални негативни последици за околната
среда и човешкото здраве, които могат да
възникнат при неправилното изхвърляне на
продукта. Рециклирането на материалите ще
помогне за запазването на природните ресурси.
Ако поради наличие на определени мерки за
безопасност или за запазване целостта на
данните е наложително продуктът да бъде
постоянно свързан с батериите, то е необходимо
батериите да бъдат подменяни само в
квалифициран сервиз. За да се уверите, че
батериите ще бъдат правилно изхвърлени след
като се изтощят, ги предайте в правилния
събирателен пункт за рециклиране на
електрическо и електронно оборудване. За
всички други батерии, моля, прегледайте частта
относно безопасното сваляне на батериите от
продукта. Предайте батерията в правилния
събирателен пункт за рециклиране на батерии.
За по-подробна информация относно
рециклирането на този продукт или батерии
се свържете с местната служба за комунални
услуги, службата за изхвърляне на отпадъци или
магазина, в който сте закупили продукта.
Бележка за потребители
от страните, прилагащи
директивите на ЕС.
Производителят на този продукт е Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Токио, 1080075 Япония. Оторизираният представител за
ЕМС и безопасност на продукта е Sony Германия,
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Щутгарт,
Германия.
За сервиз и проблеми с гаранцията, моля,
обръщайте се към адресите, които са ви дадени
в отделните сервизни книжни и гаранционни
карти.
това ръководство или информацията в него по
всяко време без предупреждение.
Софтуерът, описан в ръководството, може да
бъде управляван и от условията на отделно
лицензно споразумение с потребителя.
 Този софтуер е предназначен за Windows среда
и не може да бъде използван с Macintosh.
 Приложеният свързващ кабел е за IC
записващо устройство ICD-SX68/SX78/SX88.
Не можете да свързвате други IC записващи
устройства.
Бележка на
притежателя
Програма © 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004,
2005, 2006, 2007, 2008 Sony Corporation
Документация © 2008 Sony Corporation
Всички права са запазени. Това ръководство или
описаният тук софтуер, като цяло или частично,
не могат да бъдат възпроизвеждани, превеждани
или преобразувани в какъвто и да е формат за
машинно разчитане без предварително писмено
одобрение от Sony Corporation.
ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА SONY
CORPORATION НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА
КАКВИТО И ДА Е СЛУЧАЙНИ, СЛЕДСТВЕНИ
ИЛИ ОСОБЕНИ ЩЕТИ ИЛИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ,
НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СА СЛЕДСТВИЕ ПО СИЛАТА
НА ДОГОВОР, ЗАКОНОНАРУШЕНИЕ ИЛИ ДРУГО,
ИЛИ ПРОИЗТИЧАТ ОТ ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С
ТОВА РЪКОВОДСТВО, СОФТУЕРА, ИЛИ ДРУГА
ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ СЪДЪРЖА ТУК ИЛИ
УПОТРЕБАТА НА ГОРЕИЗБРОЕНИТЕ.
Sony Corporation си запазва правото да променя
3
Съдържание
Преглед на съдържанието на
комплекта ...............................................7
Идентификация на частите и
бутоните...................................................8
Подготовка за експлоатация
Стъпка 1: Подготовка на източник
за захранване ........................................13
Зареждане на батериите ..........13
Когато зареждате/сменяте
батериите ........................................14
Стъпка 2: Сверяване на часовника...17
Стъпка 3: Необходима
подготовка преди запис ...................19
Основни операции
Запис на съобщения ..........................21
Режими на запис
Ръчен режим на запис .......................25
Автоматично стартиране на записа
при улавяне на звук
– функция VOR.......................................26
4
Прибавяне на запис към
предварително записано
съобщение..............................................27
Презаписване върху предишен
запис по време на
възпроизвеждане ...............................29
Разделяне на съобщение
на две по време на запис .................30
Запис чрез външен микрофон ......31
Запис от друго оборудване.............32
Запис на звук от стационарен
или мобилен телефон ................33
Възпроизвеждане/
Изтриване
Възпроизвеждане
на съобщения........................................34
Регулиране на възпроизведения
звук чрез усилване на
недоловимите звуци - функция
Digital Voice Up................................. 37
Регулиране на скоростта на
възпроизвеждане - DPC (функция
Digital Pitch Control) ....................... 38
Неколкократно
възпроизвеждане на определена
част - A-B Repeat .............................. 38
Добавяне на Отметка .................39
Възпроизвеждане на съобщения в
желано от вас време с аларма.......40
Изтриване на съобщения ................43
Изтриване на съобщения едно
по едно .............................................43
Изтриване на всички
съобщения в папката .................44
Редактиране на съобщения
Разделяне на съобщение
на две ........................................................45
Преместване на съобщения
в различна папка .................................46
Добавяне на отметки за приоритет
- функция Priority Mark ......................46
Използване на функциите
в менюто
Настройки на менюто ........................47
Употреба на IC записващото
устройство с компютър
Използване на приложения
софтуер ”Digital Voice Editor”
(Цифрова обработка на гласа).......58
Какво можете да направите с
помощта на софтуера
”Digital Voice Editor” (Цифрова
обработка на гласа) ....................... 58
Системни изисквания................... 59
Инсталиране на софтуера .......... 60
Свързване на IC записващото
устройство към вашия
компютър ........................................... 64
Справка с помощните файлове. ..65
Възпроизвеждане на MP3 файлове
с IC записващото устройство .........66
Използване на софтуера
”Digital Voice Editor” (Цифрова
обработка на гласа) ....................66
Използване на Windows
Explorer .............................................67
Структура на папките и
файловете........................................68
Използване на IC записващото
устройство като USB устройство за
съхранение на данни.........................69
Отстраняване на проблеми
Отстраняване на проблеми ............71
Съобщения за грешки
(IC записващо устройство).......79
Системни ограничения .............82
5
Допълнителна информация
Запис с друго оборудване ...............84
Използване на USB
променливотоков адаптер (не е
приложен) ...............................................85
Предпазни мерки ................................87
Спецификации ......................................88
Азбучен указател .................................90
6
Преглед на
съдържанието на
комплекта
USB свързващ кабел (1)
IC записващо устройство (1)
Софтуерни приложения, ”Digital
Voice Editor” (Цифрова обработка
на гласа) (CD-ROM) (1)
Поставка* (1)
Акумулаторни батерии (2)
Стойка* (1)
Калъф за носене (1)
Ръководство за експлоатация (1)
Стерео слушалки* (1)
* Стерео слушалките, поставката и
стойката се прилагат към определени
модели само в някои региони.
7
Идентификация на
частите и бутоните
За подробности вижте страниците,
указани в скоби.
Предна част
 Прозорец на дисплея (10, 11)
 Бутон DIVIDE/
39)
 Бутон
(отметка) (31, 34,
(папка)/MENU
 Бутон  (запис/пауза) (21, 25, 26,
27, 30)
 Бутон  (стоп) (18, 22, 26, 28, 30,
34, 41, 43, 46, 47)
 Бутон  (cue/бързо превъртане
напред) button (35)
 Бутон  (възпроизвеждане/
стоп/потвърждение)
 Бутон  (прослушване/бързо
превъртане назад) (35)
 Бутон (volume) VOL (сила на звука)
+/– (23, 34)
 Бутон (повторение) A-B/
(приоритет) (34, 38, 46)
 Бутон ERASE (43)
  жак за слушалки* (21, 23, 34, 35,
84)
 Вградени микрофони (стерео/
посочни) (21, 25, 26)
 Индикатор за извършените
действия (21, 25, 27, 29, 53)
8
 Отвор за ремък за хващане
(Ремъкът не е приложен.)
* Свържете единична стерео слушалка
или двойни стерео слушалки
(приложени или не в комплекта) към
жака  (слушалки). Ако се чува нежелан
шум, почистете куплунга на слушалките.
 Високоговорител
 Ключ HOLD**
 Ключ V-UP (Digital Voice Up) (35,
37)
 Ключ DPC (38, 51)
 Ключ DIRECTNL (посочен) (24)
 Жак  (микрофон) (31, 32)

(USB) конектор (13, 64)
 Отделение за батериите(13)
Задна част
** Плъзнете ключа HOLD по посока на
стрелката, за да заключите функциите
на всички бутони. В режим стоп ще се
изведе индикация “POWER SAVING…”
и дисплеят ще се изключи, за да
предотврати изтощаване на батериите.
9
Прозорец на дисплея
Дисплей в режими
възпроизвеждане и стоп
 Индикатор за режима на
операциите
Извежда следното, в зависимост
от текущия режим на операция
: възпроизвеждане
: стоп
: преглед/бързо
превъртане назад/преминаване
напред/бързо превъртане напред
: продължително
възпроизвеждане назад/напред
 Индикатор за папките
 Индикация за изминало време/
оставащо време/дата и час на
записа
 Индикация за име на папка/име
на съобщение/име на изпълнител
10
 Индикатор за оставащия заряд на
батерията/зареждане
Когато използвате сухи батерии
(за еднократна употреба),
индикаторът показва оставащия
заряд в батерията.
Докато зареждате
акумулаторните батерии, се
появява анимация.
 Номер на избраното съобщение/
Общ брой на съобщенията в
папката
 Отметки за приоритет
Появява се когато зададете
отметки за приоритет в дадено
съобщение.
 Индикатор Отметки
Появява се, когато зададете
отметка в дадено съобщение.
 Индикатор за алармата
Появява се, когато настроите
аларма за дадено съобщение.
 Индикатор за звукови ефекти
Извежда настройката EFFECT в
менюто.
BA1 : Подсилва басите.
BA2 : Подсилва басите още
повече.
 Индикация за режима на запис
Извежда режима на запис,
настроен с помощта на менюто,
когато IC записващото устройство
е в режим стоп и извежда
текущия режим на запис, когато
IC записващото устройство е в
режим възпроизвеждане.
STHQ: Стандартен стерео режим
на запис с висококачествен звук
ST: Стандартен стерео режим на
запис
STLP: Удължен стерео режим на
запис
SP: Стандартен моно режим на
запис
LP: Удължен моно режим на запис
MP3 : MP3 режим (само по време
на възпроизвеждане))
 Индикатор за чувствителност на
микрофона
Извежда текущата чувствителност
на микрофона.
(висока): При запис на среща
или на тихо/просторно място.
(ниска): При запис на диктовка
или на шумно място.
MAN (ръчна): При запис с ръчно
зададена чувствителност на
микрофона.
 Индикатор за оставащо време за
запис.
Дисплей по време на запис
 Индикатор за режима на
операциите
Извежда следното, в зависимост
от текущия режим на операция на
IC записващото устройство.
: запис
: готовност за запис/пауза
при запис
: запис с функция VOR
: пауза по време на
запис с функция VOR
 Индикация за нивото на
записвания звук
11
 Индикатор за чувствителност на
микрофона
Показва текущата чувствителност
на микрофона, когато записвате
с функция AGC (Automatic Gain
Control - контрол на автоматично
усилване).
(висока): При запис на среща
или на тихо/просторно място.
(ниска): При запис на диктовка
или на шумно място.
Извежда нивото на записвания
звук по време на ръчен запис.
 Индикатор за изтеклото време на
запис
 Индикатор за алармата
 Индикатор за режима на запис
Извежда режима на запис (STHQ,
ST, STLP, SP, и LP), зададен в
менюто.
 Индикатор LIM (ограничител)
Извежда настройка LIMITER в
менюто.
Когато “REC LEVEL” е зададено
в положение “AUTO-AGC,” се
извежда индикация ”---”.
 Индикация за оставащото време
на запис
12
 Индикация за оставащия заряд в
батериите/зареждане
 Индикатор LCF (Low Cut Filter филтриране на шумове)
Извежда настройката LCF в
менюто.
Подготовка за експлоатация
свържете USB конектора на IC
записващото устройство към
вашия компютър.
Подготовка за експлоатация
Стъпка 1: Подготовка
на източник за
захранване
3 Заредете батериите, като
Зареждане на батериите
За да използвате приложения
софтуер ”Digital Voice Editor” (Цифрова
обработка на гласа), се препоръчва да
го инсталирате преди стъпка 3.
1 Плъзнете и повдигнете капачето
на отделението за батерията.
2 Заредете две акумулаторни
батерии, като се съобразите
с поляритета и затворете
отделението.
USB свързващ кабел
(приложен)
Докато батериите се зареждат, на
дисплея се извеждат индикация
“CONNECTING” и индикаторът за
батериите под формата на анимация.
Когато индикаторът за батериите
покаже “ ,” зареждането е
приключило. (Време за зареждане:
прибл. 4 часа*)
Когато използвате IC записващото
устройство за първи път или ако не
сте го използвали известно време, се
препоръчва да заредите батериите
неколкократно, докато се изведе
индикация “ ”.
13
Ако индикаторът за батериите не се
изведе, зареждането не е протекло
правилно. Започнете отново от
стъпка 1.
* Това е приблизителното време,
необходимо за зареждане от напълно
разредени до напълно заредени
батерии при стайна температура.
То може да варира в зависимост от
оставащия заряд и състоянието на
батериите. Може да е нужно и по-дълго
време, ако температурата на батериите
е ниска или ако ги подмените, докато
прехвърляте данни на IC записващото
устройство.
Когато използвате напълно
заредени батерии или LR03
(размер AAA) алкални батерии
Извършете стъпки 1 и 2.
 Съвет
Можете да смените акумулаторните
батерии, като свържете IC записващото
устройство към стенен контакт
посредством USB променливотоков
адаптер (не е приложен) (стр. 85).
 Забележки

14
Не можете да зареждате батериите,
докато на дисплея е изведена индикация
“
” или “
” вместо индикатора
за оставащ заряд/зареждане на
батериите.
Зареждайте батериите при температура
от 5°C – 35°C.


Ако “USB CHARGE” в менюто “DETAIL
MENU” е зададен в положение “OFF,”
не можете да зареждате батериите с
помощта на компютър. Задайте “USB
CHARGE” в положение “ON” (стр. 57).
Не използвайте манганови батерии с
това IC записващо устройство.
Когато поставите батериите за първи
път или когато ги поставите след
като IC записващото устройство
е престояло известно време без
батерии, ще се появи дисплеят за
сверяване на часовника. Вижте
стъпка 4 в “Стъпка 2: Сверяване на
часовника” на стр. 18, за да сверите
датата и часа.
Когато зареждате/сменяте
батериите
Индикаторът за батериите в
прозореца на дисплея показва
състоянието на батериите.
Индикация за оставащ заряд
: Заредете и двете батерии или ги
сменете с нови.

: Появява се индикация “LOW
BATTERY“ и IC записващото
устройство спира да работи.
Живот на батериите*1
LP*7
MP3 (128
kbps/
44.1 kHz)
Режим на запис STHQ*3
Запис
Прибл.
13 ч.
30 мин.
Възпроизвеждане*2 Прибл.
през
16 ч.
високоговорителя 30 мин.
ST*4
Прибл.
14 ч.
30 мин.
Прибл.
17 ч.
30 мин.
Запис
Прибл.
19 ч.
Прибл.
19 ч.
30 мин.
-
Възпроизвеждане
през слушалки
Прибл.
22 ч.
Прибл.
23 ч.
Режим на запис STLP*5
Запис
Прибл.
16 ч.
SP*6
Прибл.
17 ч.
30 мин.
Прибл.
19 ч.
30 мин.
Прибл.
27 ч.
30 мин.
Възпроизвеждане*2
през
високоговорителя
Възпроизвеждане
Прибл.
през слушалки Прибл. 24 ч.
28 ч. 30 мин.
30 мин.
Подготовка за експлоатация
Режим на запис
Когато използвате акумулаторни
батерии NH-AAA на Sony
Прибл.
17 ч.
30 мин.
Прибл.
24 ч.
(ч.: часа/мин.:минути)
Възпроизвеждане*2
през
високоговорителя
Възпроизвеждане
през слушалки
Прибл.
17 ч.
Прибл.
24 ч.
30 мин.
Когато използвате алкални батерии
на Sony LR03 (SG) (размер AAA)
Режим на запис
STHQ*3
ST*4
Запис
Прибл.
13 ч.
30 мин.
Прибл.
16 ч.
30 мин.
Прибл.
22 ч.
Прибл.
14 ч.
30 мин.
Прибл.
17 ч.
30 мин.
Прибл.
23 ч.
Възпроизвеждане*2
през
високоговорителя
Възпроизвеждане
през слушалки
15
Режим на запис STLP*5
Запис
Прибл.
16 ч.
30 мин.
Възпроизвеждане*2 Прибл.
през
17 ч.
високоговорителя 30 мин.
Възпроизвеждане Прибл.
през слушалка
24 ч.
30 мин.
SP*6
Прибл.
17 ч.
30 мин.
Прибл.
19 ч.
30 мин.
Прибл.
27 ч.
30 мин.
Режим на запис LP*7
MP3 (128
kbps/
44.1 kHz)
Запис
-
Прибл.
19 ч.
Възпроизвеждане*2 Прибл.
през
19 ч.
високоговорителя 30 мин.
Възпроизвеждане Прибл.
през слушалки
24 ч.
Прибл. 28 ч. 30 мин.
Прибл.
17 ч.
30 мин.
Approx.
24 hr.
(ч.: часа/мин.:минути)
Животът на батериите може да се
съкрати в зависимост от работата ви с IC
записващото устройство
*2
Когато възпроизвеждате през вградения
високоговорител с ниво на звука VOL19
*3
STHQ: Режим на стерео запис с високо
качество
*4
ST: Режим на стандартен стерео запис
*1
16
*5
STLP: Режим на удължен стерео запис
SP: Режим на стандартен запис
*7
LP: Режим на удължен запис
*6
Забележка относно
съобщението “UPDATING
DATABASE…”
Докато на прозореца на дисплея е
изведено съобщението “UPDATING
DATABASE…“ или индикаторът
за операциите мига в оранжево,
IC записващото устройство
работи с данните. Не изваждайте
батериите и не изключвайте USB
променливотоковия адаптер (не е
приложен в комплекта) по време на
тази операция. Това може да повреди
данните.
 Забележка
Ако IC записващото устройство
обработва голямо количество данни,
съобщението “UPDATING DATABASE…“
може да остане на дисплея за по-дълго
време. Това не е неизправност на IC
записващото устройство. Изчакайте
докато съобщението изчезне, преди да
подновите работа.
Стъпка 2: Сверяване
на часовника
1 Изберете “DATE & TIME” в менюто.
 Натиснете и задръжте
/MENU.
Режим меню ще се изведе в
прозореца на дисплея.
Подготовка за експлоатация

/

/MENU
 Натиснете  или , за да
изберете “DETAIL MENU”, а после
натиснете .
 Натиснете  или , за да
изберете “DATE & TIME”, а после
натиснете .
2 Натиснете  или , за да
изберете “AUTO” или “MANUAL”, а
после натиснете .
Трябва да сверите часовника, за да
използвате функция “аларма” или за
да запишете датата и часа.
Когато поставите батериите за първи
път или когато ги поставите след
като IC записващото устройство
е престояло известно време без
батерии, ще се появи дисплеят за
сверяване на часовника. В този
случай продължете от стъпка 4.
Ако изберете “AUTO”, часовникът ще
се свери автоматично, използвайки
часовника на компютъра, свързан
към IC записващото устройство,
на който е стартиран приложения
софтуер ”Digital Voice Editor”
(Цифрова обработка на гласа).
Ако изберете “MANUAL”, продължете
към следващите стъпки.
17
3 Натиснете  или , за да
изберете “08y1m1d” ”, а после
натиснете .
4 Натиснете  или , за
да зададете последователно
годината, месеца, деня, часа и
минутата, а после натиснете .
Появява се съобщение
“EXECUTING….” и часовникът е
настроен.
5 Натиснете , за да се върнете към
обичайния дисплей.
 Забележка
Ако не натиснете  до една минута
след задаване на данните за сверяване
на часовника, режимът сверяване се
отменя и прозорецът се връща към
обичайния дисплей..
18
Стъпка 3: Необходима
подготовка преди
запис
Запис на музикално
изпълнение




Задайте “MIC SENS” в положение “HIGH
” в менюто (стр. 50).
Плъзнете ключа DIRECTNL в
положение “ON”, за да запишете глас,
идващ от определена посока (стр. 24).
Задайте “LCF (LOW CUT)” в положение
“ON” в менюто, за да не се запише
шум, издаван от проектор и др. (стр.
50).
Поставяйки IC записващото
устройство на стойката*, можете да
записвате с ясен звук, без случайни
шумове, предизвикани от плъзване
на ръката ви по бюрото и др.
* Стойката се прилага към определени
модели само в някои региони.


Подготовка за експлоатация
Запис на заседание

Задайте “REC LEVEL” в положение
“MANUAL” в менюто (стр. 51), за да
запишете по-реалистичен звук, като
се прави разлика между динамичен и
слаб звук.
Задайте “LIMITER” в положение “ON” в
менюто (стр. 55), за да предотвратите
изкривяване, когато внезапно се
запише силен звук.
Прикрепяйки устройството към
статив (не е приложен в комплекта),
можете да нагласите по-прецизно
ъглите на IC записващото устройство
и вградените микрофони.
Статив (не е
приложен в
комплекта)
19
Запис на диктовка (с
използване на софтуера за
разпознаване на глас)



Задайте “MIC SENS” в положение “LOW ”
в менюто (стр. 50).
Плъзнете ключа DIRECTNL в положение
“ON”, за да запишете глас, идващ от
определена посока (стр. 24).
За да транскрибирате съобщение,
записано на IC записващото устройство
посредством софтуер за разпознаване
на глас (не е приложен), задайте “REC
MODE” в положение “STHQ,” “ST,” “STLP,”
или “SP” (стр. 50).
Микрофон

20
Преди да можете да транскрибирате
записани съобщения, трябва да
създадете потребителски файл,
специално приспособен към звука на
записания ви говор. Тази процедура
се нарича “обучение”. За подробности
относно “обучение” вижте помощните
файлове, приложени към софтуера за
разпознаване на глас, който използвате.





За да постигнете максимална точност на
разпознаването, дръжте IC записващото
устройство така, че микрофонът да е на
2-3 cm от ъгълчето на устата ви.
За да сведете до минимум шума от
дишането ви на записа, не дръжте
микрофона директно пред устата си.
За да постигнете максимална точност
на разпознаването, не правете запис на
шумно място.
Не можете да транскрибирате
съобщение, в което са записани
гласовете на няколко човека.
Можете да транскрибирате следните
съобщения, записани с вашето IC
записващо устройство или от файлове,
запазени на компютъра.
 Съобщения, записани в режим STHQ,
ST, STLP или SP (DVF)
 44.1/16/11kHz 16-bit WAV файлове,
запазени на компютъра.
Основни операции
Запис на съобщения
Вградени микрофони
DIRECTNL
Жак  (слушалки)
2
3
Индикатор за операциите
Основни операции
1
1
1
В този раздел е обяснено как да
записвате с помощта на настройката
AUTO_AGC*, която е фабрично
зададена във вашето IC записващо
устройство.
* Auto Gain Control - автоматичен контрол
на усилването
1 Изберете папка
 Натиснете
/MENU, за да изведете
прозореца за избор на папка.
 Натиснете  или , за да
изберете папката, в която желаете
да записвате съобщения, а после
натиснете .
2 Започнете запис.
 Натиснете  (запис).
Индикаторът за операциите светва в
червено и прозорецът се променя в
дисплея за запис (стр. 11).
Не е нужно да натискате и
задържате  (запис) по време
на запис. Новото съобщение
ще се запише автоматично след
последното записано.
 Започнете да говорите във
вградения микрофон.
21
3 Натиснете  (стоп), за да спрете
записа.
IC записващото устройство спира в
началото на текущия запис.
 Съвети
 Когато купите IC записващото
устройство, в него вече има 5 готови
папки, във всяка от които можете да
запишете до 999 съобщения.
 Можете да създавате нови папки или
да изтривате ненужни папки, като
използвате приложения софтуер ”Digital
Voice Editor” (Цифрова обработка на
гласа) (стр. 58).
 Забележки





22
Не изваждайте батериите и не
изключвайте USB променливотоковия
адаптер, когато индикаторът за
операциите мига или свети в оранжево.
Това може да повреди данните.
Ако неволно потъркате с пръст или
одраскате IC записващото устройство по
време на запис, шумът може да се запише.
Преди да правите запис, проверете
индикатора за батериите (стр. 14).
За да не ви се налага да сменяте батериите
по време на дълъг запис, използвайте
USB променливотоков адаптер (не е
приложен).
Максималното време за запис и броят на
съобщенията, които можете да запишете,
е различен в зависимост от условията на
работа.
За да
Направете следното
Спрете записа Натиснете  (запис).
на пауза*
По време на пауза при
запис индикаторът
за операциите мига в
червено, а в прозореца на
дисплея мига индикация
“”.
Освободите
паузата и
продължите
записа
Натиснете  (запис).
Записът ще се възобнови
от тази точка. (За да
спрете записа, след като
сте го сложили на пауза,
натиснете  (стоп).)
Прослушате
веднага
текущия
запис**
Натиснете .
Записът спира и
възпроизвеждането
започва от началото
на току що записаното
съобщение.
Прослушате
по време на
запис**
Натиснете и задръжте
 по време на запис
или на пауза при запис.
Записът спира и можете да
търсите назад, слушайки
звука на бързи обороти.
След като освободите
, възпроизвеждането
започва от тази точка.
От нея можете и да
направите нов запис върху
предишния.
*
Един час след като спрете записа на
пауза, тя се освобождава автоматично
и IC записващото устройство влиза в
режим стоп.
** Не можете да избирате тази функция в
режим на ръчен запис..
Следене на записа
Избор на режим за запис
Свържете стерео слушалките към
жака  (слушалки) и проследете
записа. Можете да увеличавате и
намалявате звука на следенето, като
натиснете VOL + или VOL -, но нивото
на самия запис няма да се промени.
Изберете режима за запис от менюто
“REC MODE”.
Максимално време за запис
Основни операции
STHQ: Режим на висококачествен
стерео запис; можете да
запишете висококачествен
стерео звук.
ST:
Режим на стандартен стерео
запис; можете да запишете
стерео звук.
STLP: Режим на удължен стерео
запис; можете да записвате подълго време със стерео звук.
SP:
Режим на стандартен моно
запис; можете да запишете
звук със стандартно качество.
LP:
Режим на удължен моно запис;
можете да записвате по-дълго
време с моно звук.
Максималното време за запис на
всички папки е както следва:
ICD-SX68
Режим STHQ Режим ST
Режим STLP
8 ч. 35 мин. 22 ч. 50 мин. 44 ч. 00 мин.
Режим SP
Режим LP
69 ч. 40 мин. 185 ч. 55 мин.
ICD-SX78
Режим STHQ Режим ST
17 ч. 25 мин. 46 ч. 5 мин.
Режим STLP
88 ч. 45 мин.
Режим SP
Режим LP
140 ч. 35 мин. 374 ч. 55 мин.
За да записвате с по-добро качество
на звука, изберете режими STHQ или
ST.
23
ICD-SX88
Режим STHQ Режим ST
Режим STLP
35 ч. 30 мин. 93 ч. 55 мин. 180 ч. 45 мин.
Режим SP
Режим LP
286 ч. 10 мин. 763 ч. 15 мин.
(ч.: часа/мин.: минути)
Запис на звук от определена
посока
За да запишете звук от определена
посока, плъзнете ключа DIRECTNL в
положение “ON”. Това е полезно, когато
искате да запишете определен звук на
конференция/заседание и др. В този
случай, дори когато изберете стерео
режим на запис (STHQ, ST или STLP),
звукът ще се запише в моно режим. Когато
използвате външен микрофон, ключът
DIRECTNL не функционира.
24
 Натиснете  или , за да
Режими на запис
Ръчен режим на
запис
6
3, 6
7
1, 2, 4
Индикатор за
операциите
1, 2
1 Изберете ръчен режим на запис
от менюто.
Изберете “MANUAL”, като натиснете
 или  в менюто “REC LEVEL”,
а после натиснете .
2 Изберете папка.
3 Натиснете и задръжте  (запис).
IC записващото устройство влиза в
режим готовност за запис. Когато
започнете да говорите на микрофона,
индикацията за нивото на записа в
прозореца на дисплея започва да се
движи.
Режими на запис
1, 2
изберете папката, в която желаете
да записвате съобщения, а после
натиснете .
4 Регулирайте нивото на записвания
звук.
Регулирайте максималното ниво на
източника на звука на положение
около –12 dB по индикацията за
нивото.
Ако се изведе съобщение “OVER”,
натиснете  или  и
регулирайте нивото на записа така,
че да не се извежда “OVER”, за да
избегнете изкривяване на звука.
Индикатор OVER
Индикация за
нивото на звука
 Натиснете
/MENU, за да изведете
прозореца за избор на папка.
25
Натиснете и задръжте  или
, за да промените нивото на
звука. То се извежда и като цифра
под индикацията за нивото.
5 Извършете и други настройки за
запис, като например “LCF (LOW
CUT)”, “LIMITER” и др. в менюто.
Автоматично
стартиране на записа
при улавяне на звук
– функция VOR
6 Започнете запис.
 Натиснете  (запис).
Индикаторът за операциите светва
в червено и се извежда индикация
“REC”.
Не е нужно да натискате и
задържате  по време на записа.
 Започнете да говорите на
вградения микрофон.
2
1
1
7 Натиснете  (стоп), за да спрете
записа.
Когато записвате с AUTO AGC, задайте
функцията VOR (Voice Operated
Recording - запис, задействан от звук)
в положение “ON” в менюто (стр. 51).
26
1 Натиснете  или , за да
зададете “VOR” в положение “ON”
в менюто, а после натиснете .
В прозореца на дисплея се появява
индикация “VOR”.
2 Натиснете  (запис).
Индикатор за
операциите
2, 3
4
1
1
Режими на запис
Записът започва в момента, в
който IC записващото устройство
улови звук. Когато престане да
улавя звук, устройството спира
записа на пауза и на дисплея мигат
индикации “VOR” и “”. Когато
устройството отново улови звук,
записът се възобновява.
Прибавяне на запис
към предварително
записано съобщение
За да отмените функцията VOR
Задайте “VOR” в положение “OFF” в
менюто.
 Забележка
Функцията VOR се влияе от шумовете
около вас. Нагласете “MIC SENS”
(чувствителност на микрофона) в менюто
според условията за запис. Ако записът не
ви задоволява, след като сте променили
чувствителността на микрофона или ако
извършвате важни записи, задайте “VOR” в
положение “OFF” в менюто.
27
Ако “ADD/OVER” в менюто е зададена
в положение “ADD,” можете да
добавяте запис към съобщението,
което възпроизвеждате.
Прибавеният запис ще бъде поставен
след настоящото съобщение и ще се
счита като част от него.
 Не можете да добавяте запис към
MP3 файл.
Докато възпроизвеждате съобщение 3
Съобщение 3 Съобщение 4
След като сте прибавили записа
Съобщение 3
Съобщение 4
Прибавен запис
1 Натиснете  или , за
да зададете “ADD/OVER” в
положение “ADD” в менюто, а
после натиснете .
2 По време на възпроизвеждане
натиснете  (запис).
Появява се съобщение “ADD REC?
[REC] TO EXECUTE…”.
За подробности относно
възпроизвеждането вижте стр. 34.
3 Докато е изведено съобщението
“ADD REC? [REC] TO
EXECUTE”, натиснете  (запис).
Индикаторът за операциите светва
в червено. Новият запис ще бъде
прибавен в края на настоящото
съобщение.
4 Натиснете  (стоп), за да спрете
записа.
28
Презаписване
върху предишен
запис по време на
възпроизвеждане
Индикатор за
операциите
2, 3
Начална точка
на презапис
Съобщение 2
Режими на запис
4
1
1
Ако “ADD/OVER” в менюто е зададена
в положение “OVER”, можете да
презапишете след избрана точка в
записаното съобщение. Частта от
съобщението след избраната точка
ще се изтрие.
 Не можете да добавяте запис към
MP3 файл.
Съобщение 3 Съобщение 4
Изтрита част от
Съобщение 2
Съобщение 2
Съобщение 3
Съобщение 4
Прибавен презапис в Съобщение 2
29
1 Натиснете  или , за
да зададете “ADD/OVER” в
положение “OVER” в менюто, а
после натиснете .
2 По време на възпроизвеждане
Разделяне на
съобщение на две по
време на запис
натиснете  (запис).
Появява се съобщение “OVERWRITE
REC? [REC] TO EXECUTE”.
За подробности относно
възпроизвеждането вижте стр. 34.
3 Докато е изведено съобщението
1
“OVERWRITE REC? [REC] TO
EXECUTE”, натиснете  (запис).
Индикаторът за операциите светва
в червено и записът започва.
4 Натиснете  (стоп), за да спрете
записа.
Можете да разделяте съобщение по
време на запис, така че съобщението
се разделя на две и номерът на
новото съобщение се прибавя
към новата част на разделеното
съобщение.
Съобщение 1
Съобщение 2
Съобщение 3
Съобщението се разделя.
Записът
продължава.
30
1 Натиснете DIVIDE/
(отметка) по
време на запис.
Под индикацията за нивото на
звука се появява анимация,
показваща разделянето. Номерът
на новото съобщение се прибавя
в точката, в която сте натиснали
бутона. Съобщението се разделя на
две, а записът продължава.
Запис чрез външен
микрофон
Режими на запис
Стерео
микрофон
1 Свържете външен микрофон
към жака  (микрофон), докато
IC записващото устройство е в
режим стоп.
В прозореца на дисплея се появява
“SELECT INPUT”.
31
2 Натиснете 
или , за
да изберете “MIC IN”, а после
натиснете .
Запис от друго
оборудване
3 Започнете да говорите на
външния микрофон и започнете
запис.
Вграденият микрофон автоматично
се изключва.
Ако нивото на входящия сигнал не
е достатъчно силно, регулирайте
чувствителността на микрофона
и/или нивото на запис на IC
записващото устройство.
Когато свържете външен микрофон
без собствено захранване, той
се захранва автоматично от IC
записващото устройство.
Когато IC записващото
устройство не е в режим стоп
Изберете “MIC IN” с помощта на
менюто, като изберете “DETAIL MENU”
- “SELECT INPUT” - “MIC IN” (стр. 55).
 Препоръчани микрофони
Можете да използвате електрет
кондензаторни микрофони ECM-CS10 или
ECM-CZ10 на Sony (не са приложени).
32
Аудио
оборудване
и др.
1 Свържете друго оборудване
към IC записващото устройство,
когато то е в режим стоп.
Свържете изходния аудио
конектор (стерео мини-куплунг)
на другото оборудване към жака
 (микрофон) на IC записващото
устройство посредством аудио
свързващ кабел*.
В прозореца на дисплея се появява
индикация “SELECT INPUT”.
2 Натиснете  или , за да
изберете “AUDIO IN”, а после
натиснете .
3 Започнете запис.
* Допълнителни аудио свързващи
кабели (не са приложени).
Към IC
Към другото
записващото оборудване
устройство
RK-G139 HG Стерео мини- Миникуплунг (без куплунг
резистор)
(моно) (без
резистор)
RK-G136 HG Стерео мини- Стерео миникуплунг (без куплунг (без
резистор)
резистор)
Изберете “AUDIO IN” с помощта на
менюто, като изберете “DETAIL MENU”
- “SELECT INPUT” - “AUDIO IN” (стр. 55).
Запис на звук от
стационарен или мобилен
телефон
Можете да използвате слушалков
електрет кондензаторен микрофон
ECM-TL1 (не е приложен), за да
запишете звука от стационарен или
мобилен телефон.
За подробности относно
осъществяването на връзката, вижте
ръководството за експлоатация,
приложено към микрофона ECM-TL1.
Режими на запис
Вграденият микрофон автоматично
се изключва и се записва звукът от
свързаното оборудване.
Ако нивото на входящия сигнал не
е достатъчно силно, регулирайте
чувствителността на микрофона
и/или нивото на запис на IC
записващото устройство.
Когато IC записващото
устройство не е в режим стоп
33
Възпроизвеждане/Изтриване
Възпроизвеждане на
съобщения
Жак  (слушалки)
1, 2
5
1, 3
DIVIDE/
1
4
1 Изберете папка.
 Натиснете
/MENU.
 Натиснете  или , за
да изберете папката, а после
натиснете .
2 Натиснете  или , за да
изберете номер на съобщението.
3 Натиснете , за да започнете
възпроизвеждане.
34
V-UP
DPC
A-B/
4 Регулирайте силата на звука с
помощта на VOL +/-.
5 Натиснете , за да спрете
възпроизвеждането.
След като възпроизведе едно
съобщение, IC записващото
устройство спира в началото на
следващото съобщение.
Слушане с по-добро качество
на звука


Бързо намиране на точката,
в която желаете да започнете
възпроизвеждане (Easy Search)
Когато “EASY SEARCH” е зададена в
положение “ON” (стр. 52) в менюто,
можете бързо да откриете точката,
в която желаете да започнете
възпроизвеждане, като натискате
неколкократно  или  по
време на възпроизвеждане или на
пауза при възпроизвеждане.
Можете да се върнете приблизително
3 секунди назад, натискайки
 веднъж или да преминете
приблизително 10 секунди напред,
натискайки  веднъж. Тази
функция е полезна за откриване на
желана точка в дълъг запис.
За да търсите напред (Cue):
Натиснете и задръжте  по
време на възпроизвеждане
и го освободете в точката, в
която желаете да възобновите
възпроизвеждането.
 За да търсите назад (Review):
Натиснете и задръжте  по
време на възпроизвеждане
и го освободете в точката, в
която желаете да възобновите
възпроизвеждането.
IC записващото устройство
започва да търси с бавна скорост
и възпроизвеждане на звук. Това е
полезно, за да прослушате по една
дума назад или напред. След това,
ако натиснете и задържите бутона,
IC записващото устройство започва
да търси с по-висока скорост. По
време на cue/review броячът ще бъде
изведен, независимо от настройката
на “DISPLAY” (стр. 51).

Възпроизвеждане/Изтриване
За да слушате от слушалки:
Свържете приложените стерео
слушалки към жака  (слушалки).
Вграденият високоговорител
автоматично се изключва.
За да слушате от външен
високоговорител:
Свържете активен или пасивен
високоговорител (не е приложен)
към жака  (слушалки).
Търсене напред/назад по
време на възпроизвеждане
(Cue/Review)
35
 Когато възпроизвеждате
съобщенията до края на
последното съобщение





36
Когато възпроизвеждате с нормална
или бърза скорост до края на
последното съобщение, “MESSAGE END”
мига на дисплея в продължение на 5
секунди и индикаторът за операциите
светва в зелено. (Не можете да чуете
възпроизвеждания звук.)
Когато “MESSAGE END” престане да
мига и индикаторът за операциите се
изключи, IC записващото устройство
спира в началото на последното
съобщение.
Ако натиснете и задържите , докато
съобщението “MESSAGE END” мига,
съобщенията ще бъдат възпроизведени
бързо, а нормалното възпроизвеждане
ще започне в точката, в която
освободите бутона.
Ако последното съобщение е дълго и
желаете да започнете възпроизвеждане
в по-късна част от него, натиснете и
задръжте , за да стигнете до края на
съобщението, а после натиснете ,
докато “MESSAGE END” мига, за да се
върнете до желаната точка.
За другите съобщения, освен
последното, идете до началото
на следващото съобщение и
възпроизведете назад до желаната
точка.
За да
Извършете следното
спрете в
настоящата
точка (функция
Playback Pause)
Натиснете  (стоп) или
. За да възобновите
възпроизвеждането от
тази точка, натиснете
отново .
се върнете
в началото
на текущото
съобщение
Натиснете  веднъж**.
се върнете
към предишни
съобщения
Натиснете неколкократно
. (В режим стоп
задръжте бутона натиснат,
за да се връщате назад без
прекъсване)
преминете към
следващото
съобщение*
Натиснете  веднъж**.
преминете към
по-следващи
съобщения
*
Натиснете неколкократно
. (В режим стоп
задръжте бутона натиснат,
за да вървите напред без
прекъсване).
Ако сте сложили отметка на
съобщението, IC записващото
устройство спира на отметката.
** Тези операции важат, когато “EASY
SEARCH” е зададена в положение “OFF”
(стр. 52).
Режими на възпроизвеждане
Неколкократно
възпроизвеждане на
съобщение
По време на възпроизвеждане
натиснете и задръжте  , докато
се появи “ 1”. Избраното съобщение
ще се възпроизведе неколкократно.
За да се върнете към нормално
възпроизвеждане, натиснете отново
.
Регулиране на
възпроизведения
звук чрез усилване на
недоловимите звуци функция Digital Voice Up
Ако преместите ключа V-UP в
положение “ON”, тихите части на
дадено записано съобщение се
усилват. Това ви позволява да чуете
по-лесно дори неясните гласове.
Можете да зададете “MAX”
(максимално) или “MID” (средно) за
“V-UP LEVEL” в менюто (стр. 57).
Възпроизвеждане/Изтриване
В менюто “PLAY MODE” можете
да изберете възпроизвеждане
“1 FILE” (едно съобщение/файл се
възпроизвежда веднъж), “FOLDER”
(всички съобщения/файлове в
избраната папка се възпроизвеждат
без прекъсване), “ALL” (всички
записани съобщения/файлове се
възпроизвеждат без прекъсване (стр.
52).
За да се върнете към нормално
възпроизвеждане
Преместете ключа V-UP отново в
положение “OFF.””
Подсилване на басите
Задайте “EFFECT” в положение “BASS1”
или “BASS2” в менюто (стр. 52).
37
Регулиране на скоростта
на възпроизвеждане DPC (функция Digital Pitch
Control)
Неколкократно
възпроизвеждане на
определена част - A-B
Repeat
Ако преместите ключа DPC в
положение “ON” в менюто, можете
да регулирате скоростта на
възпроизвеждането между +200%
и –75% от нормалната скорост.
Съобщението ще се възпроизведе с
естествени тонове благодарение на
функцията за цифрова обработка.
1 По време на възпроизвеждане
1 Преместете ключа DPC в
положение “ON”.
2 Регулирайте скоростта на
възпроизвеждане в менюто “DPC”
(стр. 51).
За да се върнете към нормално
възпроизвеждане
Преместете ключа DPC в положение
“OFF.””
натиснете за кратко
(повторение) A-B/ (приоритет),
за да отбележите начална точка A.
Извежда се индикация “A-B B?”.
2 Натиснете отново за кратко
(повторение) A-B/ (приоритет), за
да отбележите крайната точка B.
Извежда се индикация
“ A-B” и отбелязаната част се
възпроизвежда неколкократно.
За да се върнете към нормално
възпроизвеждане
Натиснете .
За да промените отбелязаната
част за A-B повторно
възпроизвеждане
По време на възпроизвеждане A-B
Repeat натиснете отново A-B/
(приоритет) и започнете от стъпка 1,
описана по-горе.
38
Добавяне на Отметка
За да започнете
възпроизвеждане от отметката
Можете да добавите отметка в
дадена точка на съобщението
и да я използвате по време на
възпроизвеждане. Можете да
добавяте само по една отметка на
съобщение.
Натиснете  или , когато IC
записващото устройство е в режим
стоп. Когато “ ” (отметка) примигне
веднъж, натиснете .
1 По време на възпроизвеждане
Задайте “ERASE BKMRK” в положение
“YES” в менюто (стр. 54).
Отметката е добавена и
индикацията “ ” (отметка)
примигва три пъти.
Ако добавите отметка на
съобщение, което вече има
отметка, предишната отметка
се изтрива и се добавя новата в
посочената от вас точка.
Възпроизвеждане/Изтриване
или в режим стоп натиснете
DIVIDE/ (отметка) за повече от
1 секунда.
За да изтриете отметката
 Забележки


Не можете да добавяте отметка на MP3
файлове.
Не можете да добавяте отметка в самото
начало или в края на съобщението.
39
Възпроизвеждане на
съобщения в желано
от вас време с аларма
Можете да включите аларма и
започнете възпроизвеждане на
дадено съобщение в желано от вас
време.
Можете да възпроизвеждате
съобщението на определена дата,
веднъж седмично или по едно и
също време всеки ден.
Можете да задавате до 30 аларми.
 Забележки



Ако часовникът не е сверен или
в избраната папка не е записано
съобщение, алармата не може да бъде
настроена,
Ако за индикатор на папката се
извежда “ ”, алармата не може да бъде
настроена (стр. 68).
Алармата ще се включи дори ако
зададете “BEEP” в положение “OFF” в
менюто (стр. 53).
1 Изберете съобщението, което
искате да възпроизведете с
аларма.
2 Влезте в режим за настройка на
алармата.
 Изберете “ALARM” в менюто и натиснете
.
 Натиснете  или , за да изберете
“NEW”, а после натиснете .
3 Задайте дата и час на алармата.
 Натиснете  или , за да
изберете “DATE”, ден от седмицата
или “DAILY”, а после натиснете
.
 Когато изберете “DATE”:
Задайте последователно месеца, деня,
часа и минутата, както е описано в
“Стъпка 2: Сверяване на часовника” на
стр. 17, а после натиснете . Появява
се индикация “EXECUTING…”, а след това
и вашите настройки.
Когато изберете ден от седмицата или
“DAILY”:
Натиснете  или , за да зададете
часа, а после натиснете . Натиснете
 или , за да зададете минутите,
а после натиснете . Появява се
индикация “EXECUTING…”, а след това и
вашите настройки.
Процесът на настройка е завършен
и в прозореца на дисплея се
появява “” (индикатор за аларма).
40
Когато настъпи зададената
дата и час
За да промените настройките
на алармата
В зададеното време алармата ще
звучи около 10 секунди и избраното
съобщение ще се възпроизведе.
Когато възпроизвеждането
приключи, устройството спира
автоматично в началото на
съобщението.
1 Изберете “ALARM” – “LIST” в
Натиснете . Същото съобщение
се възпроизвежда от началото.
За да спрете алармата преди да
започне възпроизвеждането
Натиснете , докато алармата
се чува. Можете да спрете
възпроизвеждането на алармата
дори когато е включена функцията
HOLD.
Извежда се списъкът с алармите.
2 Натиснете  или , за да
изберете алармата, която желаете
да промените, а после натиснете
.
Възпроизвеждане/Изтриване
За да слушате същото
съобщение отново
менюто и натиснете .
3 Натиснете  или , за да
изберете “EDIT”, а после натиснете
.
4 Изберете “DATE”, ден от седмицата
или “DAILY”, а после натиснете
.
5 Задайте дата и час, а после
натиснете .
Появява се индикация
“EXECUTING…”, а след това и
вашите настройки.
41
За да отмените алармата
Извършете стъпки 1 и 2 от “За да
промените настройките на алармата”.
На стъпка 3 изберете “CANCEL” и
натиснете . Извежда се “CANCEL
ALARM?”. Натиснете  или , за
да изберете “YES”, а после натиснете
. Алармата е отменена и
индикаторът за аларма изчезва от
прозореца на дисплея.
 Забележки





42
Можете да задавате само по една аларма
на съобщение.
Ако времето за включване на алармата
съвпадне с възпроизвеждането
на друго съобщение с аларма,
възпроизвеждането спира и новото
съобщение се възпроизвежда.
Ако времето за включване на алармата
съвпадне със запис, алармата ще
прозвучи след като записът приключи.
Когато времето за алармата дойде,
индикацията ““ мига.
Ако времето за включване на повече
от една аларма съвпадне със записа,
ще бъде възпроизведено само първото
съобщение.
Ако времето за включване на алармата
дойде, докато устройството е в режим
меню, алармата ще се включи и режимът
за менюто ще бъде отменен.




Ако разделите съобщение с настройка
за аларма, настройката ще остане
само за първата част на разделеното
съобщение.
Настройката за аларма не се отменя
след възпроизвеждането на алармата.
Когато сте задали 30 аларми, не можете
да задавате нова. Първо трябва да
отмените някоя от другите.
Ако изтриете съобщението, за което
сте задали включване на алармата,
настройката ще бъде отменена.
Изтриване на
съобщения
Изтриване на съобщения
едно по едно
Възпроизвеждане/Изтриване
Можете да триете ненужни
съобщения, като запазвате всички
останали.
Когато съобщението бъде изтрито,
останалите съобщения ще се
преместят и номерацията им ще се
промени, така че между тях няма да
има свободно място.
1 Натиснете ERASE, докато
ERASE
Можете да изтриете записани
съобщения едно по едно или всички
съобщения в папката наведнъж.
 Забележка
След като записът веднъж е бил изтрит, не
можете да го възстановите.
възпроизвеждате съобщението,
което желаете да изтриете или
натиснете ERASE за повече от 1
секунда по време на режим стоп.
Извеждат се заглавието на
съобщението, номерът на
съобщението и индикацията
“ERASE? [ERASE] TO EXECUTE” и
съобщението се възпроизвежда.
2 Натиснете отново ERASE, докато
е изведена индикацията “ERASE?
[ERASE] TO EXECUTE”.
Съобщението се изтрива и
оставащите съобщения се
преномерират.
За да отмените изтриването
Натиснете  (стоп).
43
Изтриване на всички
съобщения в папката
Изберете “ERASE ALL” в менюто (стр.
54).
44
Редактиране на съобщения
Разделяне на
съобщение на две
 Забележки



За да разделите съобщение, ви е нужно
известно пространство в паметта. За
повече информация вижте “Системни
ограничения” на стр. 82.
Ако разделите съобщение с отметки
за приоритет, отметките ще бъдат
присвоени и на двете части на
разделеното съобщение.
Когато разделяте съобщение със
заглавие, новата част на съобщението
ще има същото заглавие като
предишната.

Не можете да разделяте съобщение
в самото начало или край на
съобщението, или в близост до отметки.
Не можете да разделяте MP3 файл.
Съобщение 1
Съобщение 2
Съобщение 3
Съобщението се разделя
Съобщение 1 Съобщение 2 Съобщение 3 Съобщение 4
Съобщенията се преномерират.
Редактиране на съобщения
Можете да разделяте съобщение
по време на възпроизвеждане. То
се разделя на две части и на новата
част на разделеното съобщение се
присвоява нов номер. Разделяйки
дадено съобщение, лесно можете
да откриете точката, която искате
да възпроизведете, когато правите
дълъг запис - например на заседание.
Можете да разделяте съобщения,
докато общият брой съобщения в
папката достигне 999 или докато
общият брой съобщения във всички
папки достигне 1012.

1 По време на възпроизвеждане
натиснете DIVIDE/
(отметка).
Извеждат се заглавието на
съобщението, номерът на
съобщението и “DIVIDE? [DIVIDE] TO
EXECUTE”.
2 Натиснете отново DIVIDE/
(отметка).
Номерацията на следващите
съобщения се увеличава с едно.
45
Преместване
на съобщения в
различна папка
Добавяне на отметки
за приоритет функция Priority Mark
 Забележка
Можете да добавяте отметки за
приоритет ( ) към важни съобщения.
” (най-важни),
Има четири нива - “
“ ”, “ ” и без отметка за приоритет.
Можете да добавяте отметки за
приоритет както в режим стоп, така и
в режим възпроизвеждане.
 Не можете да слагате отметки за
приоритет на MP3 файлове.
Когато за индикатор на папката се изведе
“ ”, не можете да премествате съобщения
(стр. 68).
1 Изберете съобщението, което
желаете да преместите.
2 Изберете “MOVE” в менюто и
натиснете .
3 Натиснете  или , за
да изберете папката, в която
желаете да преместите
съобщението и натиснете .
Извежда се индикация
“EXECUTING…” и съобщението се
премества в другата папка.
Когато местите съобщение в друга
папка, оригиналното съобщение
в предишната папка ще бъде
изтрито.
За да отмените преместването
на съобщението
Натиснете (стоп) преди стъпка 3.
46
1 Изберете съобщението, на което
желаете да сложите отметка.
2 Натиснете и задръжте
A-B/
(приоритет).
Индикаторът “ ” мига.
3 Натиснете и задръжте отново
A-B/ (приоритет), за да
добавите отметка за приоритет.
Всеки път, когато натискате и
задържате A-B/ , отметките
за приоритет се променят както
следва:
 Без отметка 


Използване на функциите в менюто
Настройки на менюто
1 Натиснете и задръжте
/MENU
за повече от една секунда, за да
влезете в режим меню
Извежда се прозорецът на режим
меню.
Използване на функциите в менюто
2 Натиснете  или , за да
изберете опцията в менюто, която
желаете да настроите, а после
натиснете .
3 Натиснете  или , за да
изберете настройката, която ще
задавате, а после натиснете .
4 Натиснете , за да излезете от
режим меню.
 Забележка
Ако в продължение на една минута не
натиснете нито един бутон, режим меню
се отменя автоматично и прозорецът се
връща към обичайния дисплей.
За да се върнете към
предишния прозорец
Натиснете
/MENU в режим меню.
47
Настройки в менюто
Опции в менюто
Режим на операции
( : можете да зададете настройката/
 : не можете да зададете настройката)
Режим
стоп
Режим
Режим
възпро- запис
извеждане
Настройки
REC MODE
LP, SP, STLP, ST, STHQ



MIC SENS
LOW, HIGH



LCF (LOW CUT)
ON, OFF



REC LEVEL
AUTO_AGC, MANUAL



VOR
ON, OFF



DISPLAY
ELAPSE, REMAIN, REC DATE



DPC
n% (n=-75 - +200)



EFFECT
BASS1, BASS2, OFF



EASY SEARCH
ON, OFF



PLAY MODE
1 FILE, FOLDER, ALL



ADD/OVER
ADD, OVER, OFF



BEEP
ON, OFF



LED
ON, OFF



BACKLIGHT
10 SEC, 60 SEC, OFF



ERASE ALL
ERASE ALL?  YES, NO



ERASE BKMRK
ERASE BOOKMARK?  YES, NO



MOVE
(Папка, в която се премества)



ALARM
NEW, LIST  EDIT, CANCEL



48
Опции в менюто
Режим на операции
( : можете да зададете настройката/
 : не можете да зададете настройката)
Режим
стоп
Режим
Режим
възпро- запис
извеждане






SELECT INPUT MIC IN, AUDIO IN



DATE&TIME
MANUAL, AUTO



FORMAT
ERASE ALL DATA?  YES, NO



USB CHARGE
ON, OFF



V-UP LEVEL
MID, MAX



Настройки
DETAIL MENU
LIMITER
ON, OFF
Използване на функциите в менюто
49
Опции в менюто
Настройки (*: Първоначална настройка)
REC MODE
Задава режима на запис.
STHQ*:
Можете да записвате с висококачествен стерео звук.
ST:
Можете да записвате с по-добър стерео звук.
STLP:
Можете да записвате по-дълго време в стерео формат.
SP:
Можете да записвате с по-добър звук (моно).
LP:
Можете да записвате по-дълго време (моно звук).
MIC SENS
Задава чувствителността на микрофона. Когато “REC LEVEL” е в
положение “AUTO_AGC,” тази настройка е активна.
HIGH *:
При запис на заседания или на тихо и/или просторно място.
LOW :
При запис на диктовка или на шумно място.
LCF (LOW CUT)
LCF (LOW CUT) Премахва честотите, по-ниски от 200Hz, за да
намали бучащия шум от вятъра (Low Cut Filter).
OFF*:
Функцията LCF не действа.
ON:
Функцията LCF е активирана.
50
Настройки (*: Първоначална настройка)
REC LEVEL
Настройва запис с използване на AGC или ръчен запис.
AUTO_AGC*:
Нивото на записа се регулира автоматично и можете да
записвате без изкривявания в звука. Можете да зададете
чувствителност на микрофона, като промените настройката на
“MIC SENS.”
MANUAL:
Можете ръчно да настройвате нивото на записа (стр. 25).
VOR
Задава функция VOR (Voice Operated Recording). Когато “REC
LEVEL” е в положение “AUTO_AGC,” тази настройка е активна.
OFF*:
Функцията VOR не действа.
ON:
Функцията VOR се активира, когато натиснете  (запис).
Записът започва, когато IC записващото устройство улови звук
и спира на пауза, когато устройството не улавя звук, като по
този начин прескача интервалите без звук.
DISPLAY
Променя режима на дисплея. (Опциите, показвани в режим
възпроизвеждане/стоп)
ELAPSE*:
Възпроизведеното време на едно съобщение
REMAIN:
Оставащото време на едно съобщение
REC DATE:
Записана дата и час
DPC
Задава функция DPC (Digital Pitch Control).
Ако зададете ключа DPC в положение “ON”, можете да регулирате
скоростта на възпроизвеждане в обхват от +200% до -75%.
Задайте скоростта на стъпки от 10% за настройката + и на стъпки
от 5% за настройката –.
–30%*
Използване на функциите в менюто
Опции в менюто
51
Опции в менюто
Настройки (*: Първоначална настройка)
EFFECT
Определя дали да се подсилят басите при възпроизвеждане.
OFF*:
Функцията EFFECT не действа.
BASS1:
Басите се подсилват.
BASS2:
Басите се подсилват още повече.
 Забележка
Когато възпроизвеждате съобщения през високоговорителя,
функцията EFFECT не действа..
EASY SEARCH
Задава функция за лесно търсене.
OFF*:
Функцията лесно търсене не действа. Когато натиснете 
или , съобщението ще се премести напред или назад.
ON:
Можете да се придвижите напред с около 10 секунди, като
натиснете  и да се върнете с около 3 секунди, като
натиснете . Тази функция е полезна, когато се опитвате да
откриете желана точка в дълъг запис.
PLAY MODE
Задава режим на възпроизвеждане
FOLDER*:
Съобщенията в дадена папка се възпроизвеждат без
прекъсване.
ALL:
Всички съобщения се възпроизвеждат без прекъсване.
1 FILE:
Когато съобщението се възпроизведе, IC записващото
устройство спира в началото на следващото съобщение.
52
Настройки (*: Първоначална настройка)
ADD/OVER
Можете да добавите запис към предварително записано
съобщение или да презапишете върху запис по време на
възпроизвеждане.
OFF*:
Не можете да добавите или да презапишете запис.
ADD:
Можете да добавите запис.
OVER:
Можете да презапишете върху запис.
BEEP
Определя дали ще се чуе звуков сигнал или не.
ON*:
Ще се чуе звуков сигнал, указващ, че дадена операция е била
приета.
OFF:
Няма да се чуе звуков сигнал.
LED
Включва и изключва индикатора за операции по време на
операция.
ON*:
По време на запис или възпроизвеждане индикаторът за
операции свети или мига.
OFF:
Индикаторът за операции не свети и не мига дори по време на
операция.
Използване на функциите в менюто
Опции в менюто
 Забележка
Когато IC записващото устройство е свързано към компютър
посредством USB кабел, индикаторът за операции свети или мига
дори ако “LED” е в положение “OFF”.
53
Опции в менюто
Настройки (*: Първоначална настройка)
BACKLIGHT
Включва или изключва задното осветяване в прозореца на
дисплея.
10 SEC*:
Задното осветяване на дисплея светва за 10 секунди.
60 SEC:
Задното осветяване на дисплея светва за 60 секунди.
OFF:
Задното осветяване на дисплея не се включва дори по време
на операции.
ERASE ALL
Всички съобщения в избраната папка ще бъдат изтрити.
Натиснете /MENU, за да се върнете към прозореца с папките,
преди да изтриете съобщенията. Изберете папката, в която
всички съобщения трябва да бъдат изтрити, а после идете в
прозореца на менюто и изберете “YES.”
ERASE BKMRK
Отметката на избраното съобщение ще бъде отменена.
Натиснете /MENU, за да се върнете към прозореца с папките,
преди да изтриете отметката. Изберете папката, от която трябва
да изтриете отметката, а после идете в прозореца на менюто и
изберете “YES.”
MOVE
Избраното съобщение ще бъде преместено в избраната папка.
Натиснете /MENU, за да се върнете към прозореца с папките,
преди да преместите съобщението. Изберете папката, от която
трябва да преместите съобщението.
54
Настройки (*: Първоначална настройка)
ALARM
Настройва алармата.
NEW*:
Задава DATE (дата) за възпроизвеждане - SUN (неделя), MON
(понеделник), TUE (вторник), WED (сряда), THU (четвъртък), FRI
(петък), SAT (събота) или DAILY (всеки ден).
LIST :
Извежда се списък с номерата на съобщенията, датата или
дните на седмицата, за които вече има зададена аларма.
EDIT: Можете да променяте избраната дата или ден от
седмицата.
CANCEL: Можете да отмените алармата за избраната дата или
ден от седмицата.
Използване на функциите в менюто
Опции в менюто
DETAIL MENU
LIMITER
Задава автоматично нивото на входящия сигнал, за да
предотврати изкривяване на звука, получаващо се при запис
на много силен звук.
ON*:
Функцията LIMITER е активирана.
OFF:
Функцията LIMITER е отменена.
 Забележка
Когато “REC LEVEL” е зададена в положение “MANUAL”, тази
настройка е активна.
SELECT INPUT Избира външно входящо устройство, свързано към жака
(микрофон), с което ще записвате.
MIC IN*:
Изберете, когато записвате съобщения с помощта на външен
микрофон.
AUDIO IN:
Изберете, когато записвате с помощта на друго оборудване.
55
Опции в менюто
Настройки (*: Първоначална настройка)
DATE & TIME Сверява часовника.
AUTO*:
Когато IC записващото устройство е свързано към компютър,
на който е стартиран софтуерът „Digital Voice Editor” (Цифрова
обработка на гласа), часовникът автоматично ще бъде сверен
по времето на компютъра.
MANUAL:
Можете да сверите часовника, като зададете последователно
година, месец, ден, час и минута.
FORMAT
Задава форматиране на устройството, след като се изведе
индикация “ERASE ALL DATA?”.
NO*:
Устройството няма да бъде форматирано.
YES:
Устройството ще бъде форматирано.
 Забележка
Използвайте форматиращата функция на IC записващото устройство,
за да форматирате паметта. Ако форматирате IC записващото
устройство посредством компютъра, звукът може да прекъсне
неочаквано и времето за запис да се съкрати.
56
Опции в менюто
Настройки (*: Първоначална настройка)
USB CHARGE Определя дали батериите ще бъдат заредени посредством USB
връзка или не.
ON*:
Батериите ще бъдат заредени.
OFF:
Батериите няма да бъдат заредени.
 Забележка
V-UP LEVEL
Използване на функциите в менюто
Ако използвате USB променливотоков адаптер (не е приложен), за да
свържете IC записващото устройство към стенен контакт, можете да
заредите батериите независимо от положението на тази настройка.
Когато ключът V-UP е зададен в положение “ON”, задайте
усилване на нивото на звука, така че тихите, недоловими части
на съобщението да станат по-разбираеми.
MAX*:
Можете да регулирате “V-UP LEVEL” по-ефективно.
MID:
Можете да регулирате “V-UP LEVEL” не толкова фино.
57
Употреба на IC записващото
устройство с компютър

Използване на
приложения софтуер
„Digital Voice Editor”
(Цифрова обработка
на гласа)

Какво можете да
направите с помощта
на софтуера „Digital
Voice Editor” (Цифрова
обработка на гласа)

Софтуерът „Digital Voice Editor” (Цифрова
обработка на гласа) ви позволява
да прехвърляте съобщенията от IC
записващото устройство в компютъра,
да ги записвате на твърдия диск на
компютъра, да ги възпроизвеждате и
редактирате.
 Прехвърляне на съобщенията, записани
на IC записващото устройство, към
компютър.
 Записване на съобщенията на твърдия
диск на вашия компютър.
 Прослушване, възпроизвеждане или
редактиране на съобщенията на вашия
компютър.
58


Прехвърляне на съобщенията от компютъра обратно на IC записващото устройство.
Можете да добавяте и МР3 файлове.
Изпращане на гласово съобщение по електронната поща, като използвате софтуер за
електронна поща MAPI.
Използване на ключови думи за транскрибиране на съобщение и преобразуването
му в текст с помощта на текстообработваща програма или на прозореца на
програма-редактор.
Транскрибиране на съобщение от IC
записващото устройство, като използвате софтуера за разпознаване на реч
Dragon NaturallySpeaking® (Само ако имате
инсталирана на вашия компютър версия
Dragon NaturallySpeaking 5.0 (или по-нова)
Preferred или Professional Edition).
Като използвате CD Recording Tool за DVE,
можете да възпроизвеждате записи от CD,
поставено в CD устройството на вашия
компютър и да ги запазвате на твърдия
диск на компютъра във файлов формат,
какъвто се поддържа от софтуера “Digital
Voice Editor” (Цифрова обработка на гласа).
Запазените файлове могат след това да
бъдат добавени на IC записващото устройство с помощта на софтуера “Digital Voice
Editor” (Цифрова обработка на гласа).
Използването на CD Recording Tool за
DVE е разрешено само за лични цели.
 Забележка
За повече информация относно използването
на Dragon NaturallySpeaking, вижте
документацията, приложена към софтуера.
Операционна система:
Windows Vista® Home Basic
Windows Vista® Home Premium
Windows Vista® Business
Windows Vista® Ultimate
Windows® XP Home Edition Service
Pack 2 или по-нов
Windows® XP Professional Service Pack
2 или по-нов
Windows® XP Media Center Edition
Service Pack 2 или по-нов
Windows® XP Media Center Edition
2004 Service Pack 2 или по-нов
Windows® XP Media Center Edition
2005 Service Pack 2 или по-нов
Windows® 2000 Professional Service
Pack 4 или по-нов
Операционната система трябва да
бъде предварително инсталирана
 Забележка
64-битови операционни системи не се
поддържат.
Употреба на IC записващото устройство с компютър
Системни изисквания
Хардуерна среда:
 Компютър: IBM PC/AT или съвместим
 Процесор: 266 MHz Pentium II или
по-голям (За Windows Vista® - процесор
800MHz Pentium® III или по-голям)
 RAM: 128 МВ или повече (За Windows
Vista® - 512 МВ или повече)
 Дисково пространство: 70 МВ или
повече
 CD-ROM устройство
(За да създадете аудио CD или DATA CD
е необходимо CD-R/CD-RW устройство.)
 Порт: USB порт
 Звукова карта: съвместима с някоя от
поддържаните Microsoft® Windows®
операционни системи
 Дисплей: High Color (16 битов) или
по-висок и резолюция 800х480 точки
или повече
 Интернет достъп за функцията Voice Mail
(Гласова поща) и услугата CD database
(база данни за компакт-дискове)
 Забележка
Не се поддържат следните системи:
 Операционни системи, различни от посочените по-горе
 Сглобени лично от вас компютър или операционна система
 Обновена операционна система
 Компютър с няколко операционни системи
 Компютър с няколко монитора
59
Забележка относно
транскрибиране на съобщение
Инсталиране на софтуера
Когато използвате софтуера за
разпознаване на реч Dragon
NaturallySpeaking®, за да
транскрибирате съобщение, вашият
компютър трябва да отговаря и
на системните изисквания, които
предполага този софтуер.
За най-новите версии и достъпност
на Dragon NaturallySpeaking в
отделните региони, посетете
следната Интернет страница: http://
www.nuance.com/
Инсталирайте софтуера „Digital Voice
Editor” (Цифрова обработка на гласа)
на твърдия диск на вашия компютър.
Забележка относно
изпращането на гласово
съобщение по електронната
поща
Когато използвате Microsoft® Outlook
Express 5.0/5.5/6.0, за да изпратите
гласово съобщение на електронната
поща, вашият компютър трябва да
отговаря на системните изисквания,
които предполага Outlook Express.
 Забележки




60
Когато инсталирате софтуера „Digital Voice
Editor” (Цифрова обработка на гласа),
можете да създадете всички съвместими
файлови типове, с изключение на DVF
(TRC) файлове. (DVF (TRC) файлове можете
само да възпроизвеждате.)
Когато инсталирате и двата вида софтуер
„Digital Voice Editor” (Цифрова обработка
на гласа), изберете инсталация с
наслагване върху предишната версия,
за да можете да боравите с всички
съвместими файлови формати.
Не свързвайте IC записващото устройство
към компютъра, преди да сте инсталирали
софтуера. Също така, не разкачвайте и не
свързвайте IC записващото устройство по
време на инсталацията. IC записващото
устройство може да не бъде разпознато
или софтуерът може да не се инсталира
успешно.
Уверете се, че сте затворили всички други
програми, преди да инсталирате софтуера
„Digital Voice Editor” (Цифрова обработка
на гласа).
Когато инсталирате или деинсталирате
софтуера в Windows® 2000 Professional,
уверете се, че сте се регистрирали като
“Administrator”.”




С приложения софтуер можете да
запазвате или редактирате съобщения на
“Memory Stick”.
1 Уверете се, че IC записващото
устройство не е свързано и след
това включете вашия компютър и
стартирайте Windows.
Употреба на IC записващото устройство с компютър

Когато инсталирате или деинсталирате
софтуера в in Windows Vista® Home Basic/
Windows Vista® Home Premium/Windows
Vista® Business/Windows Vista® Ultimate/
Windows® XP Home Edition Service Pack
2 или по-нов/Windows® XP Professional
Service Pack 2 или по-нов/Windows®
XP Media Center Edition Service Pack 2
или по-нов /Windows® XP Media Center
Edition 2004 Service Pack 2 или по-нов/
Windows® XP Media Center Edition 2005
Service Pack 2 или по-нов, регистрирайте
се с потребителско име с ниво на достъп
“Computer administrator”. (За да разберете
дали има потребителско име с ниво на
достъп “Computer administrator”, отворете
папка “User Accounts” от “Control Panel”
и вижте частта, под която е изведено
потребителското име.)
Когато софтуерът “Memory Stick Voice
Editor 1.0/1.1/1.2/2.0” вече е инсталиран,
инсталирането на приложения софтуер
автоматично ще отстрани софтуера
“Memory Stick Voice Editor”. (Съобщенията
не се изтриват.)
След инсталацията, модулът Microsoft
DirectX също се инсталира в зависимост
от операционната система на вашия
компютър. След деинсталирането на
софтуера този модул не се изтрива.
След инсталирането на софтуера „Digital
Voice Editor” (Цифрова обработка на гласа),
не инсталирайте “Memory Stick Voice Editor
1.0/1.1/1.2/2.0”, тъй като софтуерът „Digital
Voice Editor” (Цифрова обработка на гласа)
няма да работи правилно.
2 Заредете приложения CD-ROM в
CD-ROM устройството.
Менюто [IC Recorder Software
Setup] се стартира автоматично и
се появява прозорецът [Welcome
to IC Recorder Software Setup]. Ако
менюто [IC Recorder Software Setup]
не се стартира, щракнете с десен
бутон върху CD-ROM устройството
в Windows Explorer, за да го
отворите, след което щракнете два
пъти върху [SetupLauncher.exe].
3 Прочетете лицензионното
споразумение и ако сте съгласни
с условията му, изберете [I
accept the terms of the icense
agreement] (Приемам условията
на лицензионното споразумение)
и щракнете върху [Next].
Появява се прозорецът [Software
Install].
61
4 Изберете [Digital Voice Editor], а
после щракнете върху [Install].
Следвайте инструкциите на екрана,
за да зададете настройките,
необходими за инсталацията.
Ако вече имате инсталирана
предишната версия на софтуера
“Digital Voice Editor” (Цифрова
обработка на гласа) или която и
да е версия на софтуера “Memory
Stick Voice Editor”
В този случай ще се изведе
прозорец за деинсталиране на
предишната версия на софтуера
“Digital Voice Editor” (Цифрова
обработка на гласа) или която и
да е версия на софтуера “Memory
Stick Voice Editor”. Следвайте
инструкциите на екрана, за
да деинсталирате софтуера.
Съобщенията не се изтриват.
Когато се изведе прозорец за
въвеждане име на собственика
Въведете име на собственика,
който да се ползва от
привилегиите и ограниченията
на софтуера “Digital Voice Editor”
(Цифрова обработка на гласа).
62
 Забележки


Не можете да променяте името на
собственика, след като е въведено
веднъж. Моля, запишете си го и го
пазете за бъдещи справки.
Файл, записан от CD, не може да бъде
обработван на друго устройство,
освен на компютъра, на който е
записан. Обработката на файлове
е възможна само за компютри,
носещи еднакво име на собственик,
записано по време на инсталацията
на софтуера “Digital Voice Editor”
(Цифрова обработка на гласа). Ако
има опит за незаконно променяне на
данните или файлът не се използва за
лични цели, то той може да не бъде
възпроизведен или това да попречи
на работата със софтуера “Digital
Voice Editor” (Цифрова обработка на
гласа).
Когато се появи прозорецът
за избор на възможностите за
запазване на файлове
Когато запазвате файлове,
записани с IC записващото
устройство, на компютъра,
посочен по-горе, можете да
изберете дали да ги конвертирате
в MP3 формат. Изберете желаната
настройка.
Когато се изведе прозорец за
избор на език за помощните
файлове
Щракнете върху желания от вас
език.
5 Когато се появи прозорецът
[Ready to Install the Program]
(Готов съм да инсталирам
програмата), щракнете върху
[Install].
Инсталацията започва.
6 Когато се появи прозорецът
[InstallShield Wizard Complete],
изберете [Yes, I want to restart
my computer now] (Да, желая
да рестартирам компютъра си),
а след това щракнете [Finish]
(Край).
Деинсталиране на софтуера
Когато желаете да деинсталирате
софтуера, следвайте описаните подолу стъпки.
За Windows 2000 или Windows XP
Употреба на IC записващото устройство с компютър
Когато се появи прозорецът за
избор на IC записващо устройство
от серия ICD-P
Изберете [Yes], за да редактирате
съобщения, записани с помощта на
IC записващо устройство от серия
ICD-P.
1 Щракнете върху [Start] и изберете
[Settings], [Control Panel], а след това
[Add or Remove Programs] или [Add/
Remove Applications].
2 Изберете [Digital Voice Editor 3] от
списъка и щракнете върху [Remove]
или [Change/Remove].
3 Следвайте инструкциите на екрана.
За Windows Vista
1 Щракнете [Start] – [Control Panel] –
[Programs], а след това изберете и
щракнете върху [Uninstall a Program]
от категорията.
2 Изберете [Digital Voice Editor 3] от
списъка и щракнете върху [Uninstall].
3 Щракнете върху [Continue] в
прозореца [User Account control].
4 Следвайте инструкциите на екрана.
Компютърът ще се рестартира.
След рестартирането на
компютъра инсталацията е
завършена.
63
 Забележка
Ако искате да преместите софтуера на
друг диск или в друга директория, след
като вече е инсталиран, е необходимо
първо да го деинсталирате и след това да
го инсталирате наново. Софтуерът няма да
работи правилно, ако просто преместите
файловете.
 Съвет
Деинсталацията на софтуера не изтрива
папките със съобщения.
Свързване на IC
записващото устройство
към вашия компютър
Можете да прехвърлите данни от IC
записващото устройство на вашия
компютър, като ги свържете заедно.
Използвайте USB свързващия кабел,
приложен към IC записващото
устройство, за да свържете USB
конекторите на устройството с вашия
компютър.
IC записващото устройство се разпознава
от компютъра веднага щом бъде свързан
кабелът. Можете да свържете или
разкачите кабела, без значение дали IC
записващото устройство и компютърът са
включени или изключени.
Към USB конектора
на компютъра
Към
USB
конектора
USB свързващ кабел
(приложен)
64
 Забележки






Справка с помощните
файлове
За повече информация относно всяка
една операция, вижте помощните
файлове.
Употреба на IC записващото устройство с компютър

Уверете се, че сте инсталирали
софтуера „Digital Voice Editor” (Цифрова
обработка на гласа), преди да свържете
IC записващото устройство към вашия
компютър. В противен случай може да се
появи съобщение [Found New Hardware
Wizard], когато свържете IC записващото
устройство с компютъра. В този случай
щракнете върху [Cancel].
Не свързвайте повече от две USB
устройства към вашия компютър. Това
може да попречи на нормалната работа.
Свързването на IC записващото
устройство посредством USB хъб или
USB удължител не гарантира правилна
връзка с компютъра.
По всяко време е възможно да
възникне неизправност, в зависимост от
свързаните USB устройства.
Преди да свържете IC записващото
устройство с компютър, проверете дали
сте заредили батерии в устройството.
Когато свързвате IC записващото
устройство с компютър, уверете се, че
устройството е в режим стоп.
Когато не използвате софтуера „Digital
Voice Editor” (Цифрова обработка на
гласа), е препоръчително да разкачите
кабела от компютъра.
Help
65
Възпроизвеждане
на MP3 файлове
с IC записващото
устройство
Можете да възпроизвеждате MP3 файлове на вашия компютър, като използвате
IC записващото устройство. Има два
начина за копиране на MP3 файловете на
IC записващото устройство: посредством
софтуера „Digital Voice Editor” (Цифрова
обработка на гласа) и като теглите и
пускате файловете с помощта на Windows
Explorer.
Максималното време за възпроизвеждане (записи*), когато възпроизвеждате
MP3 файлове с помощта на IC записващото устройство, е както следва:
ICD-SX68
ICD-SX78
ICD-SX88
48 kbps
128 kbps
23 ч. 5 мин. 8 ч. 40 мин.
(346 записи) (130 записи)
46 ч. 40 мин. 17 ч. 35 мин.
(700 записи) (263 записи)
94 ч. 00 мин. 35 ч. 50 мин.
(1410 записи)(537 записи)
(ч.: часа/мин.:минути)
* В случаите, когато прехвърляте на
IC записващото устройство записи с
времетраене 4 минути всеки.
66
Използване на софтуера
„Digital Voice Editor” (Цифрова
обработка на гласа)
1 Свържете IC записващото
устройство към вашия компютър
посредством приложения USB
кабел (стр. 64).
2 Стартирайте софтуера „Digital
Voice Editor” (Цифрова обработка
на гласа) и копирайте MP3
файлове от компютъра на IC
записващото устройство.
IC записващото устройство може да разпознае до 511 папки. Когато във всяка
папка има по 1 файл, можете да създадете
до 340 папки, а когато има 5 папки, можете
да копирате общо 1012 файла, като в една
папка може да има 999 файла.
3 Разкачете IC записващото
устройство от компютъра
и натиснете /MENU, за да
изберете желаната от вас папка.
4 Натиснете  или , за да
изберете файла, който желаете
да възпроизведете, а после
натиснете .
5 Натиснете , за да спрете
възпроизвеждането.
Използване на Windows
Explorer
 Забележка
1 Свържете IC записващото
устройство към вашия компютър
посредством приложения USB
кабел (стр. 64).
устройство от компютъра
и натиснете /MENU, за да
изберете желаната папка.
4 Натиснете  или , за да
Употреба на IC записващото устройство с компютър
Когато копирате MP3 файлове с помощта
на Windows Explorer вместо със софтуера
„Digital Voice Editor” (Цифрова обработка
на гласа), можете да възпроизвеждате
MP3 файловете както обикновено, но не
можете да добавите/презапишете запис,
да разделяте файлове (съобщения),
да добавяте отметки или отметки за
приоритет.
3 Разкачете IC записващото
изберете файла, който желаете
да възпроизведете, а после
натиснете .
5 Натиснете , за да спрете
възпроизвеждането.
 За да копирате MP3 файлове (С
изтегляне и пускане))
Отворете “My Computer” и се
уверете, че на Windows екрана е
разпознат “IC RECORDER”.
2 Изтеглете и пуснете папката, в
която са запазени MP3 файловете,
на преносимия диск.
IC записващото устройство може
да разпознае до 500 папки. Можете
да копирате до 999 файла в една
папка и да копирате общо 5000
файла.
 Щракнете върху файла и задръжте,
 изтеглете...
 и накрая пуснете.
67
Структура на папките и
файловете
Папките и файловете се извеждат
на екрана на компютъра, както е
показано вдясно. Индикаторите на
папките в прозореца на дисплея на
IC записващото устройство са както
следва:
: Папки, копирани с помощта на
софтуера „Digital Voice Editor”
(Цифрова обработка на гласа)
: Папки, копирани без
използването на софтуера „Digital
Voice Editor” (Цифрова обработка
на гласа)
“IC RECORDER”
С помощта на софтуера
„Digital Voice Editor” (Цифрова
обработка на гласа)
VOICE
FOLDER01
FOLDER05
С помощта на Windows Explorer
Папка 1
*1
Папка 2
Папка 3
Папка 4
*2
*3
68
*1
 Забележки


В зависимост от системните
ограничения, не можете да копирате
511 или повече папки (с изключение
на VOICE (гласови) папки) или файлове
в основната директория, разположена
непосредствено под “IC RECORDER” на
компютъра. Това се дължи на системните
ограничения на Windows.
Ако в информацията на ID3 етикета
не е въведено име на заглавие или
изпълнител, ще се изведе индикация
“Unknown”.
Използване на
IC записващото
устройство като
USB устройство за
съхранение на данни
Когато IC записващото устройство
е свързано към вашия компютър
посредством USB кабел, можете
временно да съхранявате в
устройството файлове с изображения
или текст от компютъра, както и
съобщения или файлове, записани с
IC записващото устройство.
Вашият компютър трябва да
отговаря на следните изисквания
за операционната система и порт,
за да използвате IC записващото
устройство като USB устройство за
съхранение на данни.
Операционна система:
Windows Vista® Home Basic
Windows Vista® Home Premium
Windows Vista® Business
Windows Vista® Ultimate/Windows® XP
Home Edition Service Pack 2 или понов
Windows® XP Professional Service Pack
2 или по-нов
69
Употреба на IC записващото устройство с компютър
Името на папка, в която са запазени MP3
файлове, ще се изведе на IC записващото
устройство без промени, затова ще е
удобно предварително да й зададете
лесно за запомняне име.
*2
IC записващото устройство може да
разпознае до три нива папки, копирани
на IC записващото устройство, тоест, до
Папка 4, показана на фигурата.
*3
Ако копирате MP3 файлове поотделно,
те се класифицират като присъстващи в
“NO FOLDER” (без папка).
Windows® XP Media Center Edition
Service Pack 2 или по-нов
Windows® XP Media Center Edition
2004 Service Pack 2 или по-нов
Windows® XP Media Center Edition
2005 Service Pack 2 или по-нов
Windows® 2000 Professional Service
Pack 4 или по-нов
Операционната система трябва да
бъде предварително инсталирана.
Порт:
USB порт
 Забележка
Не се поддържат следните системи:
 64-битови операционни системи
 Операционни системи, различни от
посочените по-горе
 Сглобени лично от вас компютър или
операционна система
 Обновена операционна система
 Компютър с няколко операционни
системи
 Компютър с няколко монитора
70
Отстраняване на проблеми
Отстраняване на проблеми
Преди да отнесете IC записващото устройство за поправка, проверете следното.
Ако проблемът продължава и след като сте проверили долуописаните
операции, консултирайте се с най-близкия сервиз на Sony.
IC записващо устройство
Начин на отстраняване
Устройството не може
да бъде изключено с
дисплей в прозореца.

IC записващото устройство не притежава ключ за
включване/изключване на захранването. Дисплеят
винаги си стои на прозореца. Консумацията на енергия
от дисплея е много малка и няма да окаже съществено
влияние върху живота на батериите. Можете да
изключите дисплея, като преместите ключа HOLD по
посока на стрелката. Освен това дисплеят ще се изключи
след 10 минути, ако не сте натискали никакъв бутон.

Батериите са заредени, но не е спазен поляритета (стр. 13).
Батериите са изтощени (стр. 14).
Бутоните са заключени с помощта на ключа HOLD (стр.
9). (Ако натиснете който и да е бутон, “HOLD” мига в
продължение на три секунди.)
Устройството не работи.


От високоговорителя не
излиза звук.

От високоговорителя се
чува звук дори когато
сте включили слушалки.


Отстраняване на проблеми
Симптом
Звукът е намален докрай (стр. 34).
Слушалките са включени (стр. 35).
Ако не свържете слушалките здраво по време на
възпроизвеждане, от високоговорителя може да се
чува звук. Изключете слушалките и ги свържете плътно
докрай.
71
Симптом
Начин на отстраняване
Индикаторът за
операциите не светва.

“LED” е зададен в положение “OFF” (стр. 53). Изведете
менюто и задайте “LED” в положение “ON”.
Извежда се индикация
“MEMORY FULL” и не
можете да започнете
записа.

Паметта е пълна. Изтрийте някои съобщения (стр. 43) или
изтрийте всички съобщения, след като ги прехвърлите
на компютъра.
Извежда се индикация
“FILE FULL” и не
можете да работите
с IC записващото
устройство.

В избраната папка са записани 999 съобщения или общо
1012 съобщения (когато имате 5 папки). Следователно
не можете да записвате повече съобщения, да ги
премествате и да ги разделяте. Изтрийте някои
съобщения (стр. 43) или изтрийте всички съобщения,
след като ги прехвърлите на компютъра.
Не можете да
добавите запис или да
презапишете върху
запис.

“ADD/OVER” в менюто е зададена в положение “OFF”
като настройка по подразбиране. Изведете менюто и
променете “ADD/OVER” в положение “ADD” или “OVER”
(стр. 53).
Оставащият капацитет на паметта е недостатъчен.
Частта, върху която презаписвате, ще бъде изтрита след
като приключите новия запис. Следователно можете да
презаписвате само в рамките на оставащото време за
запис.
Не можете да добавяте запис или да презаписвате върху
MP3 файлове.


Записът прекъсва.
72

Включена е допълнителната функция VOR (стр. 26).
Задайте “VOR” в положение “OFF” в менюто (стр. 51).
Симптом
Начин на отстраняване
Чува се шум.




Нивото на записа е
ниско.


Когато търкате или драскате с пръст по IC записващото
устройство по време на запис, шумът може да се запише.
Устройството е поставено близо до източник на
захранване, флуоресцентна лампа или мобилен телефон
по време на запис или възпроизвеждане.
Щекерът на свързания микрофон е бил замърсен по
време на запис. Почистете го.
Щекерът  (слушалки) е замърсен. Почистете го.
Скоростта на
възпроизвеждане
е твърде бърза или
твърде бавна.

Скоростта на възпроизвеждане се регулира чрез DPC.
Плъзнете ключа DPC в положение “OFF” или изведете
менюто и регулирайте отново скоростта чрез DPC (стр.
38, 51).
Извежда се индикация
“--:--”.

Не сте сверили часовника (стр. 17).
На дисплея REC DATE
се извежда индикация
“--Y--M--D” или ” --:--”.

Датата на записа няма да се изведе, ако сте записали
съобщението когато часовникът не е бил сверен.
В режим меню се
извеждат по-малко
опции на менюто.

Изведените опции на менюто са различни, в зависимост
от операционните режими (режим стоп, режим
възпроизвеждане и режим запис) (стр. 48, 49).
Отстраняване на проблеми
“MIC SENS” (чувствителност на микрофона) е зададена в
положение“ ”. Изведете менюто и задайте “MIC SENS” в
положение “ ” (стр. 50).
Ако ви е трудно да чуете тихи части от записано
съобщение, преместете ключа V-UP в положение “ON”
(стр. 37, 57).
Възпроизведеният звук може да стане по-ясен.
73
Симптом
Начин на отстраняване
Изведеното оставащо
време в прозореца на
дисплея е по-кратко,
отколкото изведеното
в приложения софтуер
„Digital Voice Editor”
(Цифрова обработка на
гласа).

Устройството изисква определено количество памет
за системните операции. Количеството се изважда от
оставащото време и това е причината за разликата.
Животът на батериите е
кратък.

Животът на батериите на стр. 15 и 16 е измерен при
възпроизвеждане със средно ниво на звука (при
използване на алкални батерии LR03 (SG) на Sony).
Животът на батериите може да се съкрати в зависимост
от работата на IC записващото устройство.
В батериите не е
останал заряд след
като сте ги оставили
в устройството дълго
време, без да го
използвате.

Дори ако не използвате IC записващото устройство,
батериите се изтощават съвсем малко. В този случай животът
на батериите варира в зависимост от влажността или други
условия на околната среда. Обикновено батериите издържат
два или три месеца. Ако не възнамерявате да използвате
IC записващото устройство за дълъг период от време, се
препоръчва да извадите батериите.
Индикаторът за
зареждане не се
извежда.

Не използвате акумулаторни батерии.
Заредили сте акумулаторните батерии с обърнат поляритет.
USB кабелът не е свързан правилно.
“USB CHARGE” от “DETAIL MENU” е зададена в положение
“OFF” в менюто. За да заредите батериите посредством
вашия компютър, задайте я в положение “ON.”



Индикаторът за
зареждане изчезва
по средата на
зареждането.
74


Поставили сте акумулаторни батерии, различни от
NH-AAA.
Изправността на акумулаторните батерии се е влошила.
Начин на отстраняване
На дисплея мига
индикация “
” или “
” вместо
индикатора за оставащ
заряд на батериите/
зареждане.

Температурата на околната среда е извън обхвата за
зареждане. Зареждайте батериите при температура на
околната среда 5°C – 35°C.
Животът на
акумулаторните
батерии е кратък

Използвате акумулаторните батерии в околна среда,
чиято температура е под 5°C. Зареждайте батериите при
температура на околната среда 5°C – 35°C.
IC записващото устройство не е използвано от известно
време. Заредете и разредете акумулаторните батерии
няколко пъти с помощта на IC записващото устройство.
Сменете старите с нови акумулаторни батерии.
Индикаторът за батериите се извежда за кратко време,
но акумулаторните батерии не са заредени напълно.
Нужни са около 4 часа, за да се заредят напълно
изтощените батерии.



Променена настройка
в менюто не
функционира.

Ако сте извадили батериите малко след като сте
променили настройката или сте я променили
посредством “IC Recorder Setting” на софтуера „Digital
Voice Editor” (Цифрова обработка на гласа) с поставени
изтощени батерии, настройката в менюто може да не
функционира.
Дисплеят “UPDATING
DATABASE” не изчезва.

Ако IC записващото устройство обработва голямо
количество данни, “UPDATING DATABASE” може да остане
на дисплея за по-дълъг период от време. Това не е
неизправност на IC записващото устройство. Изчакайте,
докато съобщението изчезне.
IC записващото устройство
не работи правилно.

Извадете батериите и ги поставете отново (стр. 13).
Отстраняване на проблеми
Симптом
75
Симптом
Начин на отстраняване
Не можете да свържете IC
записващото устройство
към компютър.

Вижте помощните файлове на софтуера „Digital Voice
Editor3” (Цифрова обработка на гласа3).
IC записващото
устройство не
функционира.

Може да сте форматирали паметта на IC записващото
устройство с помощта на компютъра. Използвайте
функцията за форматиране на IC записващото
устройство, за да форматирате паметта (стр. 56).
Обърнете внимание, че записаните съобщения могат да бъдат изтрити в сервиза по време на поправка.
Софтуер „Digital Voice Editor” (Цифрова обработка на гласа)
Вижте и помощните файлове за работа със софтуера „Digital Voice Editor” (Цифрова
обработка на гласа).
Симптом
Начин на отстраняване
Софтуерът „Digital
Voice Editor” (Цифрова
обработка на гласа)
не може да бъде
инсталиран.




76
Свободното място на диска или в паметта на компютъра е
твърде малко. Проверете мястото на твърдия диск и паметта.
Опитвате се да инсталирате софтуера на компютър с
операционна система, която „Digital Voice Editor” (Цифрова
обработка на гласа) не поддържа.
В Windows Vista® Home Basic/Windows Vista® Home Premium/
Windows Vista® Business/Windows Vista® Ultimate/Windows® XP
Home Edition Service Pack 2 или по-нов/Windows® XP Professional
Service Pack 2 или по-нов /Windows® XP Media Center Edition
Service Pack 2 или по-нов /Windows® XP Media Center Edition
2004 Service Pack 2 или по-нов/Windows® XP Media Center
Edition 2005 Service Pack 2 или по-нов, сте се регистрирали
с потребителско име, за което има въведени ограничения.
Уверете се, че сте се регистрирали с потребителско име с ниво
достъп “Computer administrator”.
В Windows 2000 Professional, уверете се, че сте се регистрирали
с потребителско име с ниво на достъп “Administrator”.
Симптом
Начин на отстраняване
IC записващото
устройство или
“Memory Stick” не могат
да бъдат правилно
свързани.

Проверете дали инсталацията на софтуера е била
успешна. Също така, проверете следното:
Когато използвате външен USB хъб, свържете IC
записващото устройство директно към компютъра.
 Разкачете и след това свържете наново кабела на IC
записващото устройство.
 Свържете IC записващото устройство към друг USB
конектор.

Възможно е вашият компютър да е в режим на готовност/
хибернация. Не оставяйте компютъра да влезе в такъв
режим, докато е свързан с IC записващото устройство.
IC записващото
устройство не работи.

Можете да форматирате паметта на IC записващото
устройство. Използвайте форматиращата функция на
устройството, за да форматирате паметта.
Съобщенията не
могат да бъдат
възпроизведени./
Звукът при
възпроизвеждане е
твърде нисък.

Не е инсталирана звукова карта.
Вашият компютър няма вграден високоговорител или не
е свързан високоговорител.
Звукът е намален.
Увеличете силата на звука на компютъра (Вижте
инструкциите за експлоатация на вашия компютър).
Силата на звука на WAV файловете може да бъде
променена и запазена с помощта на опцията “Increase
Volume” (увеличаване силата на звука) на Microsoft Sound
Recorder.




Запазените папки със
съобщения не могат да
бъдат възпроизведени
или редактирани.

Отстраняване на проблеми

Не можете да възпроизвеждате съобщение, чийто
файлов формат не се поддържа от софтуера „Digital Voice
Editor” (Цифрова обработка на гласа). В зависимост от
файловия формат, няма да можете да използвате част от
опциите на този софтуер за редактиране.
77
Симптом
Начин на отстраняване
Броячът или плъзгачът
се преместват
неправилно. Има
смущения.

Това може да се случи, когато възпроизвеждате съобщения,
които сте разделили, обединили, презаписали или към
които сте добавили запис. Първо запазете съобщението на
твърдия диск и след това го запишете на IC устройството.
Изберете файлов формат, съответстващ на IC записващото
устройство, което използвате.
Устройството работи
бавно, когато има
записани много
съобщения.

Когато броят на съобщенията нарасне, устройството
работи по-бавно, независимо от дължината на
записаното време.
Дисплеят не работи по
време на запазване,
добавяне или изтриване
на съобщения.

Когато копирате или изтривате по-дълги съобщения,
това отнема повече време. След приключване на
операциите, дисплеят ще работи нормално.
Необходимо е
много време, за да
конвертирате файловия
формат.

Времето, необходимо за конвертиране на файловете е
по-дълго, когато техният размер е по-голям.
Софтуерът “забива”,
когато бъде стартиран
софтуерът „Digital
Voice Editor” (Цифрова
обработка на гласа).

Не разкачвайте конектора на IC записващото устройство,
докато то обменя информация с компютъра. Това може
да дестабилизира работата на компютъра или да повреди
данните на IC записващото устройство.
Може да има несъвместимост между софтуера и даден
драйвер или приложение.
След като сте инсталирали софтуера „Digital Voice Editor”
(Цифрова обработка на гласа), не инсталирайте софтуерите
“Memory Stick Voice Editor” (Редактор на гласа за Memory Stick)
и „Digital Voice Editor” Ver. 2x (Цифрова обработка на гласа,
версия 2х). В противен случай софтуерът „Digital Voice Editor”
(Цифрова обработка на гласа) може да не работи правилно.


78
Съобщения за грешки (IC записващо устройство)
Съобщение за грешка
Причина/Начин на отстраняване
BATTERY LOW

Не можете да форматирате паметта или да изтриете
всички файлове в дадена папка заради изтощени
батерии. Пригответе си нови батерии, за да смените
старите.

Батериите са изтощени. Сменете старите батерии с нови.

Оставащият капацитет в паметта на IC записващото
устройство е недостатъчен. Изтрийте някои съобщения
преди да записвате.
FILE FULL

Когато вече има 999 съобщения в избраната папка или
общият брой на файловете, съхранени на IC записващото
устройство достигне максималния, не можете да
разделяте съобщения. Изтрийте някои съобщения,
преди да извършите разделяне.
FILE DAMAGED

Не можете да възпроизвеждате или да редактирате
съобщения, защото данните в избрания файл са
повредени.
FORMAT ERROR

IC записващото устройство не може да бъде включено
с помощта на компютъра, защото липсва копие
на контролния файл, необходим за работата му.
Форматирайте IC записващото устройство, като
използвате форматиращата функция в менюто.
PROCESS ERROR

IC записващото устройство няма достъп до паметта.
Извадете и поставете отново батериите.
Запазете резервно копие на данните си и форматирайте
IC записващото устройство с помощта на менюто.

Отстраняване на проблеми
LOW BATTERY
MEMORY FULL
79
Съобщение за грешка
Причина/Начин на отстраняване
SET DATE&TIME

Сверете часовника, иначе няма да можете да настроите
алармата.
SET ADD/OVERWRITE

“ADD/OVER” в менюто е зададена в положение “OFF.” Не
можете да добавите запис или да презапишете върху
запис.
NO FILE

В избраната папка няма съобщения. Не можете да
добавяте отметки за приоритет, отметки, да настройвате
аларма и др.
ALREADY SET

Настроили сте алармата да възпроизведе съобщение на
дата и в час, които вече са зададени за друго съобщение.
Променете настройката на алармата.
PAST DATE/TIME

Настроили сте алармата за час, който вече е минал.
Проверете го и задайте правилна дата и час.
NO SETTING

Ако не сте настроили алармата, списъкът с алармите
няма да се изведе. Задайте настройка на алармата за
“NEW”.
Ако не сте задали отметка за съобщение, не можете да я
отмените.

80
FILE PROTECTED

Избраното съобщение е защитено и вече е “Reading only”
файл. Не можете да задавате отметки за приоритет или
отметки, да разделяте съобщение, да добавяте запис или
да презаписвате върху запис. Отменете “Reading only”
на вашия компютър, за да редактирате съобщението с
помощта на IC записващото устройство.
UNKNOWN DATA

Данните са във файлов формат, който IC записващото
устройство не поддържа.
Съобщение за грешка
Причина/Начин на отстраняване
CANNOT OPERATE


Ако избраният файл е MP3 файл, не можете да добавяте
отметки за приоритет или отметки, да разделяте
съобщение, да добавяте запис или да презаписвате
върху запис.
Не можете да премествате съобщение, защото
съществува повече от една папка, в която има файлове с
еднакви имена. Променете имената.

“REC LEVEL” в менюто е зададена в положение “MANUAL”.
Функцията VOR не действа и не можете да настроите
чувствителността на микрофона.
MANUAL SETTING ONLY

“REC LEVEL” в менюто е зададена в положение
“AUTO_AGC.” Функцията LIMITER не действа.
CHANGE FOLDER

Ако в папката
няма MP3 файлове, в прозореца на
дисплея не се извеждат папки, следователно настройката
за папки ще бъде променена.
FULL SETTING

Можете да задавате до 30 аларми. Отменете ненужните
аларми.
SYSTEM ERROR

Възникнала е системна грешка, различна от описаните
по-горе. Извадете батериите и ги поставете отново.
Отстраняване на проблеми
AUTO_AGC SETTING ONLY
81
Системни ограничения
IC записващото устройство има някои системни ограничения. Проблеми като
описаните по-долу не са неизправности на IC записващото устройство.
Симптом
Причина/Начин на отстраняване
Не можете да записвате
съобщения до
максималното време за
запис.


Не можете да разделяте
съобщение.



Не можете да изведете
MP3 файловете по ред.


82
Ако записвате съобщения, като смесвате режими
STHQ, ST, STLP, SP и LP, времето за запис варира от
максималното за режим на запис STHQ до максималното
за режим на запис LP.
Сборът от цифрите на брояча (изтекло време за запис)
и оставащото време за запис може да е по-малък от
максималното време за запис на устройството.
Не можете да разделяте съобщение в папка, в която има
999 съобщения.
Не можете да разделяте MP3 файлове.
Не можете да разделяте в началото или в края на
съобщението, или пък в близост до отметки.
Ако сте прехвърляли MP3 файлове с помощта на
Windows Explorer, те може да не се копират по реда на
прехвърлянето заради ограниченията на Windows.
Когато искате да изведете прехвърлените файлове по
ред, се препоръчва да използвате приложения софтуер
“Digital Voice Editor” (Цифрова обработка на гласа).
Симптом
Причина/Начин на отстраняване
Не можете да
извършите настройка
A-B repeat.

Ако копирате на IC записващото устройство съобщения
с отметки, добавени на други IC записващи устройства,
настройката A-B repeat може да не е достъпна. Първо
отменете отметките, а след това задайте настройката A-B
repeat.
Не можете да
въвеждате символи в
долен регистър.

В зависимост от комбинацията на символите, използвани
за името на папката, създадена с помощта на Windows
Explorer, тези символи може да се сменят с главни.
Отстраняване на проблеми
83
Допълнителна информация
Запис с друго
оборудване
Към жака  (слушалки)
Записващ
касетофон
и др.
За да записвате звука на IC
записващото устройство с друго
оборудване, свържете жака 
(слушалки) на IC записващото
устройство към входния аудио
конектор (минижак, стерео) на
другото оборудване посредством
аудио свързващ кабел*.
84
* Допълнителни аудио свързващи кабели
(не са приложени)
Към IC
Към другото
записващото оборудване
устройство
RK-G139 HG Стерео
миникуплунг (без
резистор)
Миникуплунг
(моно) (без
резистор)
RK-G136 HG Стерео мини- Стерео миникуплунг (без куплунг (без
резистор)
резистор)
Използване на USB
променливотоков
адаптер (не е приложен)
1 Свържете приложения USB
кабел към USB конектора на IC
записващото устройство.
2 Свържете USB променливотоков
адаптер (не е приложен) към USB
кабела.
3 Свържете USB
Към USB конектор
USB кабел (приложен)
Допълнителна информация
Можете да заредите акумулаторните
батерии, като свържете IC записващото
устройство към стенен контакт
посредством USB променливотоков
адаптер (не е приложен).
Можете да заредите батериите,
докато използвате IC записващото
устройство, за да можете да го
ползвате при по-дълги записи.
променливотоковия адаптер към
стенен контакт.
Докато батериите се зареждат,
като анимация се извеждат
“CONNECTING” и индикаторът за
батериите.
Когато индикаторът за батериите
покаже “ ,” зареждането е
приключило. (Време за зареждане:
прибл. 4 часа*).
Когато използвате IC записващото
устройство за първи път или
когато не сте го използвали дълго
време, се препоръчва да заредите
батериите няколко пъти, докато не
се изведе индикация “ ”.
Ако индикаторът за батериите
не се изведе, зареждането не е
протекло правилно. Започнете
отново от стъпка 1.
85
* Това е приблизителното време,
необходимо за зареждане от напълно
разредени до напълно заредени
батерии при стайна температура.
То може да варира в зависимост от
оставащия заряд и състоянието на
батериите. Може да е нужно и по-дълго
време, ако температурата на батериите
е ниска или ако ги подмените, докато
прехвърляте данни на IC записващото
устройство. a to the IC recorder.
86
 Забележки
 Докато на дисплея се извежда
“
” вместо индикатора
” или “
за оставащ заряд на батериите/
зареждане, не можете да зареждате
батериите. Зареждайте ги при
температура на околната среда
5°C – 35°C.
 Не можете да зареждате батериите
по време на възпроизвеждане през
вградения високоговорител, дори когато
свържете IC записващото устройство
към стенен контакт посредством USB
променливотоков адаптер.
 По време на запис (индикаторът за
операциите свети или мига в червено)
или обработка на данни (индикаторът
за операциите мига в оранжево и
се извежда съобщение “UPDATING
DATABASE…”), не изключвайте USB
променливотоковия адаптер от
стенния контакт. Това може да повреди
данните. Ако IC записващото устройство
обработва голямо количество данни,
“UPDATING DATABASE…” може да остане
на дисплея за по-дълго време. Това
не е неизправност на IC записващото
устройство. Изчакайте, докато
съобщението изчезне от прозореца на
дисплея.
Предпазни мерки
Шум
 Работете с устройството само
с 2.4 V или 3.0 V DC захранване.
Използвайте две акумулаторни
батерии NH-AAA или две алкални
батерии LR03 (размер AAA).
 Когато поставите устройството
близо до източник на захранване,
флуоресцентна лампа или мобилен
телефон по време на запис или възпроизвеждане, може да се чуе шум.
 Когато търкате или драскате с
пръст по устройството по време на
запис, шумът може да се запише.
Безопасност
Поддръжка
Захранване
 Не работете с устройството, докато
шофирате, карате велосипед или
управлявате каквото и да е моторно
превозно средство.
Допълнителна информация
Работа
 Не оставяйте устройството в
близост до източници на топлина
или на места, които са изложени на
директна слънчева светлина, прах
или механични вибрации..
 Ако в устройството попадне твърд
предмет или течност, извадете
батериите и го проверете в
квалифициран сервиз преди понататъшна употреба.
 За да почистите устройството отвън,
използвайте меко парче плат, леко
навлажнено с вода. Не използвайте
алкохол, бензин или разредител.
Ако имате проблеми или въпроси,
свързани с устройството, моля,
консултирайте се с най-близкия
сервиз на Sony.
Препоръки за запазване на
данните
За да предотвратите потенциален
риск от загуба на данни, причинена
от невнимание или повреда
на IC записващото устройство,
препоръчваме ви запазите копие
на записаните съобщения на
касетофон, компютър и др.
87
Спецификации
Високоговорител
Прибл. 16 mm в диаметър.
Капацитет (Достъпен за потребителя
капацитет)
Изходна мощност
ICD-SX68: 512MB
(прибл. 483MB=507,346,944 байта)
ICD-SX78: 1GB
(прибл. 975MB=1,022,590,976 байта)
ICD-SX88: 2GB
(прибл. 1.93GB=2,081,521,664 байта)
Част от капацитета на паметта се използва
за управление на данните..
Входове/Изходи
Време за запис
Вижте стр. 23.
Честотен диапазон
 STHQ : 80 Hz - 20,000 Hz
 ST : 80 Hz - 16,500 Hz
 STLP : 80 Hz - 7,000 Hz
 SP : 80 Hz - 6,000 Hz
 LP : 80 Hz - 3,500 Hz
Битрейт и семплиращи честоти на
MP3 файловете
Битрейт: 32 - 320 kbps, VBR
Семплиращи честоти: 16/22.05/24/32/44.
1/48 kHz
Не се поддържат всички енкодери.
88
150 mW
 Жак за микрофон (минижак, стерео)
 вход за външно захранване,
минимално входно ниво 0.6 mV, при
микрофон с импеданс 3 килоома или
по-нисък
 Жак за слушалки (минижак, стерео)
 изход за 8-300 ома слушалки
 USB конектор
Контрол на скоростта на
възпроизвежданеl
От +200% до –75% (DPC)
Изисквания към захранването
Две акумулаторни батерии NH-AAA: 2.4 V DC
Две алкални батерии LR03 (размер AAA):
3.0 V DC
Работна температура
5°C – 35°CF)
Размери (ш/в/д) (без издадените
части и бутоните) (JEITA)*
30.8 x 119.3 x 14.9 mm)
Тегло (JEITA)*
74 g включително две акумулаторни
батерии NH-AAA
* Измерена стойност по стандарт на JEITA
(Японска асоциация за електроника
и информационни технологии и
индустрии)
Приложени аксесоари
Вижте стр. 7.
Допълнителна информация
Допълнителни аксесоари
Активен високоговорител SRS-T88,
SRS-T80/Електрет кондензаторен
микрофон ECM-CS10, ECM-CZ10,
ECM-TL1
Аудио свързващ кабел RK-G136HG,
RK-G139HG (без Европа)/USB
променливотоков адаптер AC-U50A
Вашият доставчик може да не
предлага всички гореспоменати
допълнителни аксесоари. Моля,
обърнете се към доставчика за
повече информация.
Дизайнът и спецификациите
подлежат на промяна без
предупреждение.
89
Азбучен указател
FORMAT ............................................................ 56
HOLD .....................................................................9
Символи
L, M, P, R, S
(repeat) A-B/ (приоритет) ...................8
A, B, D
A-B Repeat ....................................................... 38
ADD/OVER ....................................................... 53
ALARM ............................................................... 55
BACKLIGHT........................................................ 54
BEEP .................................................................... 53
DATE & TIME .................................................... 56
DETAIL MENU .................................................. 55
„Digital Voice Editor”
(Цифрова обработка на гласа)............7, 58
Инсталация ............................................ 60
Digital Voice Up .............................................. 37
DIRECTNL .....................................................9, 20
DISPLAY .............................................................. 51
DPC ..........................................................9, 38, 51
E, F, H
EASY SEARCH .................................................. 52
EFFECT ............................................................... 52
ERASE ALL ......................................................... 54
ERASE BKMRK ................................................. 54
90
LCF (LOW CUT) ........................................ 19, 50
LCF (Low Cut Filter) ....................................... 12
LED ...................................................................... 53
LIM (ограничител) ........................................ 12
LIMITER ....................................................... 19, 55
LP .................................................................. 11, 23
MIC SENS ............................................ 19, 20, 50
MOVE ................................................................. 54
MP3 ..................................................................... 11
PLAY MODE ...................................................... 52
REC LEVEL .................................................. 19, 51
REC MODE ........................................................ 50
SELECT INPUT .................................................. 55
SP .................................................................. 11, 23
ST .................................................................. 11, 23
STHQ ........................................................... 11, 23
STLP ............................................................. 11, 23
U, V
USB променливотоков адаптер ............ 85
USB CHARGE ................................................... 57
USB устройство за
съхранение на данни ................................. 69
V-UP .......................................................................9
V-UP LEVEL ....................................................... 57
VOL (сила на звука) ...........................8, 23, 34
VOR .............................................................. 26, 51
А, Б, В, Д
Дисплей по време на запис ............ 11
Прозорец на дисплея ........................ 10
Предна част ..............................................8
Задна част ..................................................9
Изтриване на съобщения ........................ 43
Акумулаторни батерии .........................7, 13
Аларма ................................................ 10, 12, 40
Батерии ............................................................ 13
Вградени микрофони ...................................8
Време за запис .............................................. 23
Възпроизвеждане на MP3 файлове .... 66
Възпроизвеждане на съобщение ........ 34
Добавяне на презапис върху
предишен запис ........................................... 29
Добавяне на запис ...................................... 27
К, М, О
Ж, З, И
П, Р, С,
Живот на батериите ................................... 15
Запис на съобщения .................................. 21
Запис с външен микрофон ...................... 31
Запис с друго оборудване ....................... 84
Зареждане ...................................................... 13
Идентификация на
частите и бутоните .........................................8
Дисплей по време на
възпроизвеждане и режим стоп .. 10
Поставка ..................................................... 7, 19
Предпазни мерки ........................................ 87
Преместване на съобщение ................... 46
Разделяне на съобщение .................. 30, 45
Режим готовност за запис ....................... 25
Режим на запис ............................................. 23
Ръчен режим на запис ............................... 25
Свързване на IC записващото
устройство към вашия компютър ....... 64
Ключ DIRECTNL ...................................... 19, 24
Меню ................................................................. 47
Отметка ..................................................... 10, 39
Отметка за приоритет .............................. 46
Отметки за приоритет ............................... 10
Отстраняване на проблеми .................... 71
Digital Voice Editor (Цифрова
обработка на гласа) ........................... 76
IC записващо устройство ................ 71
Азбучен указател
91
Сверяване на часовника .......................... 17
Системни ограничения ............................. 82
Следене на записа ....................................... 23
Спецификации .............................................. 88
Съобщения за грешки ............................... 79
Ц, Ч
Чувствителност на микрофона ...... 11, 12
92
Търговски марки










Музикалната идентификационна технология и
свързаните с нея данни ще бъдат осигурени от
Gracenote. Gracenote® MusicID е производствен
стандарт за идентификация на цифрова музика
както за CD дискове, така и за индивидуални
музикални записи. За подробности вижте сайта:
www.gracenote.com.
Gracenote® е запазена търговска марка на
Gracenote, Inc. Логото Gracenote и логото
“Powered by Gracenote” са търговски марки на
Gracenote. Относно услугите на Gracenote вижте
сайта: www.gracenote.com/corporate.
Всички останали търговски марки или запазени
търговски марки са притежание на съответните
им компании. Освен това, ™ и ® не са упоменати
навсякъде в това ръководство.
“Digital Voice Editor” (Цифрова обработка на
гласа) използва софтуерния модул, указан
по-долу:
Microsoft® Direct X®
©2001 Microsoft Corporation. Всички права
запазени.
Азбучен указател

Microsoft, Windows, Windows Vista, Outlook,
DirectX са запазени търговски марки или
търговски марки на Microsoft Corporation в
САЩ и/или други държави.
Apple и Macintosh са търговски марки на
Apple Computers Inc., запазени в САЩ и други
държави.
Pentium е запазена търговска марка на Intel
Corporation.
Nuance, логото Nuance, Dragon
NaturallySpeaking и RealSpeak са търговски
марки и/или запазени търговски марки на
Nuance Communications, Inc. и/или нейните
подразделения в САЩ и/или други държави.
© 2007 Nuance Communications, Inc. Всички
права запазени.
MPEG Layer-3 аудио кодиращата технология
и патенти са по лиценз на Fraunhofer IIS и
Thomson.
са търговски марки на
“Memory Stick” и
Sony Corporation.
“Memory Stick Duo” и
са търговски марки на Sony Corporation.
“Memory Stick PRO Duo” и
са търговски марки
на Sony Corporation.
“MagicGate Memory Stick” е търговска марка на
Sony Corporation.
са запазени търговски марки на
“LPEC” и
Sony Corporation.
Американските и чуждестранни патенти са по
лиценз на Dolby Laboratories.
93
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
BG
Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди (Приложимо за страните от Европейския
съюз и други европейски страни, използващи система за разделно събиране на отпадъци).
Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че този продукт не трябва да се третира като
домашен отпадък. Вместо това, той трябва да бъде предаден в съответните пунктове за рециклиране на
електрически и електронни уреди. Изхвърляйки този продукт на правилното място, вие предотвратявате
потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които в противен случай, при
неправилното изхвърляне, могат да се случат. Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на
естествените ресурси. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, свържете
се с местния градски офис, службата за изхвърляне на отпадъци или с магазина, от който сте закупили
продукта.
Download PDF