Sony | ICD-SX78 | Sony ICD-SX78 Инструкции за експлоатация

IC рекордер
Ръководство за бърза употреба
В това Ръководство за бърза употреба са описани
само основните операции – как да осъществите запис,
възпроизвеждане или да изтривате съобщения.
Ръководството за експлоатация, в което са обяснени всички
характеристики и функции, е приложено към IC записващото
устройство като PDF файл на 15 европейски езика, запазен на
приложения CD-ROM диск.
Можете да копирате PDF файла с ръководството за
експлоатация на вашия компютър. Поставете приложения CDROM в CD-ROM устройството на вашия компютър и следвайте
инструкциите, изведени на екрана. Ако инструкциите не се
изведат на екрана, щракнете с десен бутон върху CD-ROM
устройството в Windows Explorer, за да го отворите и щракнете
два пъти върху [SetupLauncher.exe].
Английската версия на ръководството за експлоатация е
приложена и като книжка.
Изхвърляне на стари
електрически и електронни
уреди (Приложимо за страните
от Европейския съюз и други
европейски страни, използващи
разделителна система за
отпадъци)
Този символ на устройството или
на неговата опаковка показва,
че този продукт не трябва да се
третира като домашен отпадък.
Вместо това, той трябва да бъде
предаден в съответните пунктове
за рециклиране на електрически и
електронни уреди.
Изхвърляйки този продукт на правилното
място, вие предотвратявате потенциални
негативни последици за околната среда и
човешкото здраве, които могат да възникнат
при неправилно изхвърляне на този продукт.
Рециклирането на материалите ще помогне
за запазването на природните ресурси. За по-
2
подробна информация относно рециклирането
на този продукт, моля, свържете се с местната
служба за комунални услуги, службата за
изхвърляне на отпадъци или магазина, в който
сте закупили продукта.
Изхвърляне на използвани
батерии (приложимо за
страните от Европейския
съюз и други европейски
страни, използващи система
за разделно събиране на
отпадъци)
Този символ на батериите или
на тяхната опаковка показва, че
батериите, приложени към този
продукт, не трябва да се третират
като домашен отпадък.
Изхвърляйки батериите на правилното
място, вие предотвратявате потенциални
негативни последици за околната среда и
човешкото здраве, които могат да възникнат
при неправилното изхвърляне на продукта.
Рециклирането на материалите ще помогне за
запазването на природните ресурси. Ако поради
наличие на определени мерки за безопасност
или за запазване целостта на данните е
наложително продуктът да бъде постоянно
свързан с батериите, то е необходимо батериите
да бъдат подменяни само в квалифициран
сервиз. За да се уверите, че батериите ще бъдат
правилно изхвърлени след като се изтощят, ги
предайте в правилния събирателен пункт за
рециклиране на електрическо и електронно
оборудване. За всички други батерии, моля,
прегледайте частта относно безопасното
сваляне на батериите от продукта. Предайте
батерията в правилния събирателен пункт за
рециклиране на батерии.
За по-подробна информация относно
рециклирането на този продукт или батерии
се свържете с местната служба за комунални
услуги, службата за изхвърляне на отпадъци или
магазина, в който сте закупили продукта.
Бележка за потребители
от страните, прилагащи
директивите на ЕС
Производителят на този продукт е Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Токио, 1080075 Япония. Оторизираният представител за
ЕМС и безопасност на продукта е Sony Германия,
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Щутгарт,
Германия.
За сервиз и проблеми с гаранцията, моля,
обръщайте се към адресите, които са ви дадени
в отделните сервизни книжни и гаранционни
карти.
3
Съдържание
Преглед на съдържанието
на комплекта .........................................4
Подготовка за експлоатация
Стъпка 1: Подготовка на
източник за захранване....................5
Стъпка 2: Сверяване
на часовника..........................................6
Основни операции
Преглед на
съдържанието на
комплекта
IC записващо устройство (1)
Акумулаторни батерии (2)
USB свързващ кабел (1)
Запис на съобщения ..........................8
Ръчен режим на запис .......................9
Възпроизвеждане/
Изтриване
Възпроизвеждане на съобщения 11
Изтриване на съобщения ................12
Употреба на IC записващото
устройство с компютър
Използване на приложения
софтуер ”Digital Voice Editor”
(Цифрова обработка на гласа).......14
Предпазни мерки ................................22
4
Софтуерни приложения, ”Digital
Voice Editor” (Цифрова обработка
на гласа) (CD-ROM) (1)
Стерео слушалки* (1)
Поставка* (1)
Стойка* (1)
Калъф за носене (1)
Ръководство за експлоатация
* Стерео слушалките, поставката и
стойката се прилагат към определени
модели само в някои региони.
Подготовка за експлоатация
Стъпка 1: Подготовка
на източник за
захранване
2 Заредете две акумулаторни
батерии, като се съобразите
с поляритета и затворете
отделението.
Зареждане на батериите
За да използвате приложения
софтуер ”Digital Voice Editor” (Цифрова
обработка на гласа), се препоръчва да
го инсталирате преди стъпка 3.
1 Плъзнете и повдигнете капачето
на отделението за батерията.
3 Заредете батериите, като
свържете USB конектора на IC
записващото устройство към
вашия компютър.
USB свързващ кабел
(приложен)
5
Стъпка 2: Сверяване
на часовника
1 Изберете “DATE & TIME” в менюто.
 Натиснете и задръжте
/MENU.
Режим меню ще се изведе в
прозореца на дисплея.

 /

/MENU
 Натиснете  или  за да
изберете “DETAIL MENU”, а после
натиснете .
 Натиснете  или  за да
изберете “DATE & TIME”, а после
натиснете .
2 Натиснете  или  за да
изберете “AUTO” или “MANUAL”, а
после натиснете .
Трябва да сверите часовника, за да
използвате функция “аларма” или за да
запишете датата и часа.
Когато поставите батериите за първи
път или когато ги поставите след
като IC записващото устройство
е престояло известно време без
батерии, ще се появи дисплеят за
сверяване на часовника. В този случай
продължете от стъпка 4.
6
Ако изберете “AUTO”, часовникът ще
се свери автоматично, използвайки
часовника на компютъра, свързан
към IC записващото устройство,
на който е стартиран пр иложения
софтуер ”Digital Voice Editor”
(Цифрова обработка на гласа).
Ако изберете “MANUAL”, продължете
към следващите стъпки.
3 Натиснете  или  за да
изберете “08y1m1d” ”, а после
натиснете .
4 Натиснете  или 
за
да зададете последователно
годината, месеца, деня, часа и
минутата, а после натиснете .
Появява се съобщение
“EXECUTING….” и часовникът е
настроен.
5 Натиснете  за да се върнете към
обичайния дисплей.
 Забележка
Ако не натиснете  до една минута
след задаване на данните за сверяване на
часовника, режимът сверяване се отменя
и прозорецът се връща към обичайния
дисплей.
7
Основни операции
Запис на съобщения
Индикатор за
операциите
2
3
1
1
1
В този раздел е обяснено как да записвате
с помощта на настройката AUTO_AGC*,
която е фабрично зададена във вашето IC
записващо устройство.
* Auto Gain Control - автоматичен контрол на усилването
1 Изберете папка.
 Натиснете
/MENU за да изведете
прозореца за избор на папка.
 Натиснете  или  за да
изберете папката, в която желаете
да записвате съобщения, а после
натиснете .
8
2 Започнете запис.
 Натиснете  (запис).
Индикаторът за операциите светва
в червено и прозорецът се променя
в дисплея за запис.
Не е нужно да натискате и
задържате  (запис) по време
на запис. Новото съобщение
ще се запише автоматично след
последното записано.
 Започнете да говорите във
вградения микрофон.
3 Натиснете  (стоп) за да спрете
записа.
IC записващото устройство спира в
началото на текущия запис.
Индикатор за
операциите
6
3, 6
7
1, 2
1, 2, 4
Индикатор за
операциите
1, 2
1 Изберете ръчен режим на запис
от менюто.
Изберете “MANUAL”, като натиснете
 или  в менюто “REC LEVEL”, а
после натиснете .
9
2 Изберете папка.
 Натиснете
Индикатор OVER
/MENU, за да изведете
прозореца за избор на папка.
 Натиснете  или  за да
изберете папката, в която желаете
да записвате съобщения, а после
натиснете .
Индикация за
нивото на звука
3 Натиснете и задръжте  (запис).
IC записващото устройство влиза
в режим готовност за запис.
Когато започнете да говорите на
микрофона, индикацията за нивото
на записа в прозореца на дисплея
започва да се движи.
4 Регулирайте нивото на
записвания звук.
Регулирайте максималното ниво на
източника на звука на положение
около –12 dB по индикацията за
нивото.
Ако се изведе съобщение
“OVER”, натиснете  или  и
регулирайте нивото на записа така,
че да не се извежда “OVER”, за да
избегнете изкривяване на звука.
Натиснете и задръжте  или 
за да промените нивото на звука.
То се извежда и като цифра под
индикацията за нивото.
5 Извършете и други настройки за
запис, като например “LCF (LOW
CUT)”, “LIMITER” и др. в менюто.
6 Започнете запис.
 Натиснете  (запис).
Индикаторът за операциите светва
в червено и се извежда индикация
“REC”.
Не е нужно да натискате и
задържате  по време на записа.
 Започнете да говорите на вградения
микрофон.
7 Натиснете  (стоп) за да спрете
записа.
10
Възпроизвеждане/Изтриване
Възпроизвеждане
на съобщения
5
1, 2
1
1 Изберете папка.
 Натиснете /MENU.
 Натиснете  или  за да изберете папката, а после натиснете .
2 Натиснете  или  за да
изберете номер на съобщението.
3 Натиснете  за да започнете
възпроизвеждане.
1, 3
4
4 Регулирайте силата на звука с
помощта на VOL +/-.
5 Натиснете  за да спрете
възпроизвеждането.
След като възпроизведе едно
съобщение, IC записващото
устройство спира в началото на
следващото съобщение.
11
Изтриване на
съобщения
Изтриване на съобщения
едно по едно
Можете да триете ненужни съобщения,
като запазвате всички останали.
Когато съобщението бъде изтрито,
останалите съобщения ще се
преместят и номерацията им ще се
промени, така че между тях няма да
има свободно място.
1 Натиснете ERASE, докато
ERASE
Можете да изтриете записани
съобщения едно по едно или всички
съобщения в папката наведнъж.
 Забележка
След като записът веднъж е бил изтрит, не
можете да го възстановите.
възпроизвеждате съобщението,
което желаете да изтриете или
натиснете ERASE за повече от 1
секунда по време на режим стоп.
Извеждат се заглавието на
съобщението, номерът на
съобщението и индикацията “ERASE?
[ERASE] TO EXECUTE” и съобщението
се възпроизвежда.
2 Натиснете отново ERASE, докато
е изведена индикацията “ERASE?
[ERASE] TO EXECUTE”.
Съобщението се изтрива и
оставащите съобщения се
преномерират.
За да отмените изтриването
Натиснете  (стоп).
12
Изтриване на всички
съобщения в папката
Изберете “ERASE ALL” в менюто.
13
Употреба на IC записващото
устройство с компютър
Използване на приложения
софтуер „Digital Voice Editor”
(Цифрова обработка на гласа)
Какво можете да направите
с помощта на софтуера
„Digital Voice Editor” (Цифрова
обработка на гласа)
Софтуерът „Digital Voice Editor” (Цифрова
обработка на гласа) ви позволява
да прехвърляте съобщенията от IC
записващото устройство в компютъра, да ги
записвате на твърдия диск на компютъра,
да ги възпроизвеждате и редактирате.
 Прехвърляне на съобщенията, записани на IC записващото устройство, към
компютър.
 Записване на съобщенията на твърдия
диск на вашия компютър.
 Прослушване, възпроизвеждане или
редактиране на съобщенията на вашия
компютър.
 Прехвърляне на съобщенията от компютъра обратно на IC записващото
устройство. Можете да добавяте и МР3
файлове.
14
 Изпращане на гласово съобщение по
електронната поща, като използвате
софтуер за електронна поща MAPI.
 Използване на ключови думи за
транскрибиране на съобщение и
преобразуването му в текст с помощта
на текстообработваща програма или на
прозореца на програма-редактор.
 Транскрибиране на съобщение от
IC записващото устройство, като
използвате софтуера за разпознаване
на реч Dragon NaturallySpeaking®
(Само ако имате инсталирана на
вашия компютър версия Dragon
NaturallySpeaking 5.0 (или по-нова)
Preferred или Professional Edition).
 Като използвате CD Recording Tool за
DVE, можете да възпроизвеждате записи от CD, поставено в CD устройството
на вашия компютър и да ги запазвате на
твърдия диск на компютъра във файлов
формат, какъвто се поддържа от софтуера “Digital Voice Editor” (Цифрова обработка на гласа). Запазените файлове
могат след това да бъдат добавени на IC
записващото устройство с помощта на
софтуера “Digital Voice Editor” (Цифрова
обработка на гласа).
Използването на CD Recording Tool за
DVE е разрешено само за лични цели.
 Забележка
За повече информация относно
използването на Dragon NaturallySpeaking,
вижте документацията, приложена към
софтуера.
Системни изисквания
Операционна система:
Windows Vista® Home Basic
Windows Vista® Home Premium
Windows Vista® Business
Windows Vista® Ultimate
Windows® XP Home Edition Service Pack
2 или по-нов
Windows® XP Professional Service Pack 2
или по-нов
Windows® XP Media Center Edition
Service Pack 2 или по-нов
Windows® XP Media Center Edition 2004
Service Pack 2 или по-нов
Windows® XP Media Center Edition 2005
Service Pack 2 или по-нов
Windows® 2000 Professional Service Pack
4 или по-нов
Операционната система трябва да
бъде предварително инсталирана
 Забележка
64-битови операционни системи не се
поддържат.
Хардуерна среда:
 Компютър: IBM PC/AT или съвместим
 Процесор: 266 MHz Pentium® II или
по-голям (За Windows Vista® - процесор
800MHz Pentium® III или по-голям)
 RAM: 128 МВ или повече (За Windows
Vista® - 512 МВ или повече)
Дисково пространство: 70 МВ или повече
 CD-ROM устройство (За да създадете
аудио CD или DATA CD е необходимо CDR/CD-RW устройство)
 Порт: USB порт
 Звукова карта: съвместима с
някоя от поддържаните Microsoft®
Windows® операционни системи
 Дисплей: High Color (16 битов) или
по-висок и резолюция 800х480
точки или повече
 Интернет достъп за функцията
Voice Mail (Гласова поща) и услугата
CD database (база данни за компактдискове)
 Забележка
Не се поддържат следните системи:
 Операционни системи, различни от
посочените по-горе
 Сглобени лично от вас компютър или
операционна система
 Обновена операционна система
 Компютър с няколко операционни системи
 Компютър с няколко монитора
15
Забележка относно
транскрибиране на съобщение
Инсталиране на софтуера
Когато използвате софтуера за
разпознаване на реч Dragon
NaturallySpeaking®, за да
транскрибирате съобщение, вашият
компютър трябва да отговаря и
на системните изисквания, които
предполага този софтуер.
За най-новите версии и достъпност на
Dragon NaturallySpeaking в отделните
региони, посетете следната Интернет
страница: http://www.nuance.com//
Инсталирайте софтуера „Digital Voice
Editor” (Цифрова обработка на гласа) на
твърдия диск на вашия компютър.
Забележка относно изпращането
на гласово съобщение по
електронната поща
Когато използвате Microsoft® Outlook
Express 5.0/5.5/6.0, за да изпратите
гласово съобщение на електронната
поща, вашият компютър трябва да
отговаря на системните изисквания,
които предполага Outlook Express.
16
 Забележки
Когато инсталирате софтуера „Digital Voice
• Editor”
(Цифрова обработка на гласа),
можете да създадете всички съвместими
файлови типове, с изключение на DVF
(TRC) файлове. (DVF (TRC) файлове можете
само да възпроизвеждате.)
Когато инсталирате и двата вида софтуер
„Digital Voice Editor” (Цифрова обработка
на гласа), изберете инсталация с
наслагване върху предишната версия,
за да можете да боравите с всички
съвместими файлови формати.
 Не свързвайте IC записващото устройство
към компютъра, преди да сте инсталирали
софтуера. Също така, не разкачвайте и не
свързвайте IC записващото устройство по
време на инсталацията. IC записващото
устройство може да не бъде разпознато
или софтуерът може да не се инсталира
успешно .
 Уверете се, че сте затворили всички други
програми, преди да инсталирате софтуера
„Digital Voice Editor” (Цифрова обработка
на гласа).
 Когато инсталирате или деинсталирате
софтуера в Windows® 2000 Professional,
уверете се, че сте се регистрирали като
“Administrator”.
 Когато инсталирате или деинсталирате
софтуера в in Windows Vista® Home Basic/
Windows Vista® Home Premium/Windows
Vista® Business/Windows Vista® Ultimate/
Windows® XP Home Edition Service Pack 2
или по-нов/Windows® XP Professional Service
Pack 2 или по-нов/Windows® XP Media Center
Edition Service Pack 2 или по-нов /Windows®
XP Media Center Edition 2004 Service Pack
2 или по-нов/Windows® XP Media Center
Edition 2005 Service Pack 2 или по-нов,
регистрирайте се с потребителско име с
ниво на достъп “Computer administrator”. (За
да разберете дали има потребителско име
с ниво на достъп “Computer administrator”,
отворете папка “User Accounts” от “Control
Panel” и вижте частта, под която е изведено
потребителското име.)
 Когато софтуерът “Memory Stick Voice
Editor 1.0/1.1/1.2/2.0” вече е инсталиран,
инсталирането на приложения софтуер
автоматично ще отстрани софтуера “Memory
Stick Voice Editor”. (Съобщенията не се изтриват.)
 След инсталацията, модулът Microsoft
DirectX също се инсталира в зависимост от
операционната система на вашия компютър.
След деинсталирането на софтуера този
модул не се изтрива.
 След инсталирането на софтуера „Digital
Voice Editor” (Цифрова обработка на гласа),
не инсталирайте “Memory Stick Voice Editor
1.0/1.1/1.2/2.0”, тъй като софтуерът „Digital
Voice Editor” (Цифрова обработка на гласа)
няма да работи правилно.
 С приложения софтуер можете да
запазвате или редактирате съобщения на
“Memory Stick”.
1 Уверете се, че IC записващото
устройство не е свързано и след
това включете вашия компютър и
стартирайте Windows.
2 Заредете приложения CD-ROM в
CD-ROM устройството.
Менюто [IC Recorder Software
Setup] се стартира автоматично и
се появява прозорецът [Welcome
to IC Recorder Software Setup]. Ако
менюто [IC Recorder Software Setup]
не се стартира, щракнете с десен
бутон върху CD-ROM устройството в
Windows Explorer, за да го отворите,
след което щракнете два пъти върху
[SetupLauncher.exe].
3 Прочетете лицензионното
споразумение и ако сте съгласни
с условията му, изберете [I
accept the terms of the icense
agreement] (Приемам условията
на лицензионното споразумение)
и щракнете върху [Next.
Появява се прозорецът [Software Install].
4 Изберете [Digital Voice Editor], а
после щракнете върху [Install].
Следвайте инструкциите на
екрана, за да зададете настройките,
необходими за инсталацията.
17
Ако вече имате инсталирана
предишната версия на софтуера
“Digital Voice Editor” (Цифрова
обработка на гласа) или която и да
е версия на софтуера “Memory Stick
Voice Editor”.
В този случай ще се изведе прозорец
за деинсталиране на предишната
версия на софтуера “Digital Voice
Editor” (Цифрова обработка на
гласа) или която и да е версия на
софтуера “Memory Stick Voice Editor”.
Следвайте инструкциите на екрана,
за да деинсталирате софтуера.
Съобщенията не се изтриват.
Когато се изведе прозорец за
въвеждане име на собственика
Въведете име на собственика, който
да се ползва от привилегиите и
ограниченията на софтуера “Digital
Voice Editor” (Цифрова обработка на
гласа).
 Забележки
 Не можете да променяте името на
собственика, след като е въведено
веднъж. Моля, запишете си го и го
пазете за бъдещи справки.
 Файл, записан от CD, не може да бъде
обработван на друго устройство, освен
на компютъра, на който е записан.
Обработката на файлове е възможна
18
само за компютри, носещи еднакво име
на собственик, записано по време на
инсталацията на софтуера “Digital Voice
Editor” (Цифрова обработка на гласа).
Ако има опит за незаконно променяне
на данните или файлът не се използва
за лични цели, то той може да не бъде
възпроизведен или това да попречи
на работата със софтуера “Digital Voice
Editor” (Цифрова обработка на гласа).
Когато се появи прозорецът
за избор на възможностите за
запазване на файлове
Когато запазвате файлове, записани
с IC записващото устройство, на
компютъра, посочен по-горе, можете
да изберете дали да ги конвертирате
в MP3 формат. Изберете желаната
настройка.
Когато се появи прозорецът за
избор на IC записващо устройство
от серия ICD-P
Изберете [Yes], за да редактирате
съобщения, записани с помощта на
IC записващо устройство от серия
ICD-P.
Когато се изведе прозорец за
избор на език за помощните
файлове.
Щракнете върху желания от вас език.
5 Когато се появи прозорецът
[Ready to Install the Program]
(Готов съм да инсталирам
програмата), щракнете върху
[Install].
Инсталацията започва.
6 Когато се появи прозорецът
2 Изберете [Digital Voice Editor 3] от
списъка и щракнете върху [Remove]
или [Change/Remove].
3. Следвайте инструкциите на екрана
За Windows Vista
1 Щракнете [Start] – [Control Panel]
– [Programs], а след това изберете и
щракнете върху [Uninstall a Program]
от категорията.
[InstallShield Wizard Complete],
изберете [Yes, I want to restart
my computer now] (Да, желая
да рестартирам компютъра си),
а след това щракнете [Finish]
(Край).
2 Изберете [Digital Voice Editor 3] от
Компютърът ще се рестартира.
След рестартирането на компютъра
инсталацията е завършена.
4 Следвайте инструкциите на екрана.
Деинсталиране на софтуера
Когато желаете да деинсталирате
софтуера, следвайте описаните подолу стъпки.
За Windows 2000 или Windows XP
1 Щракнете върху [Start] и изберете
[Settings], [Control Panel], а след това
[Add or Remove Programs] или [Add/
Remove Applications].
списъка и щракнете върху [Uninstall].
3 Щракнете [Continue] в прозореца
[User Account control].
 Забележка
Ако искате да преместите софтуера на
друг диск или в друга директория, след
като вече е инсталиран, е необходимо
първо да го деинсталирате и след това да
го инсталирате наново. Софтуерът няма да
работи правилно, ако просто преместите
файловете.
 Съвет
 Деинсталацията на софтуера не изтрива
папките със съобщения.
19
Свързване на IC
записващото устройство
към вашия компютър
Можете да прехвърлите данни от IC
записващото устройство на вашия
компютър, като ги свържете заедно.
Използвайте USB свързващия кабел,
приложен към IC записващото
устройство, за да свържете USB
конекторите на устройството с вашия
компютър.
IC записващото устройство се разпознава
от компютъра веднага щом бъде свързан
кабелът. Можете да свържете или
разкачите кабела, без значение дали IC
записващото устройство и компютърът
са включени или изключени.
Към USB
конектора на
компютъра
Към
(USB)
конектора
USB свързващ кабел
(приложен)
20
 Забележки
 Уверете се, че сте инсталирали
софтуера „Digital Voice Editor” (Цифрова
обработка на гласа), преди да свържете
IC записващото устройство към вашия
компютър. В противен случай може да се
появи съобщение [Found New Hardware
Wizard], когато свържете IC записващото
устройство с компютъра. В този случай
щракнете върху [Cancel].
 Не свързвайте повече от две USB
устройства към вашия компютър. Това
може да попречи на нормалната работа.
 Свързването на IC записващото
устройство посредством USB хъб или USB
удължител не гарантира правилна връзка
с компютъра.
 По всяко време е възможно да възникне
неизправност, в зависимост от свързаните
USB устройства.
 Преди да свържете IC записващото
устройство с компютър, проверете дали
сте заредили батерии в устройството.
 Когато свързвате IC записващото
устройство с компютър, уверете се, че
устройството е в режим стоп.
 Когато не използвате софтуера „Digital
Voice Editor” (Цифрова обработка на гласа),
е препоръчително да разкачите кабела от
компютъра.
Справка с помощните
файлове
За повече информация относно всяка
една операция, вижте помощните
файлове.
Help
21
Предпазни мерки
Шум
 Работете с устройството само с 2.4 V
или 3.0 V DC захранване. Използвайте
две акумулаторни батерии NHAAA или две алкални батерии LR03
(размер AAA).
 Когато поставите устройството
близо до източник на захранване,
флуоресцентна лампа или мобилен
телефон по време на запис или
възпроизвеждане, може да се чуе шум.
 Когато търкате или драскате с пръст
по устройството по време на запис,
шумът може да се запише.
Безопасност
On maintenance
Захранване
 Не работете с устройството, докато
шофирате, карате велосипед или
управлявате каквото и да е моторно
превозно средство.
Работа
 Не оставяйте устройството в
близост до източници на топлина
или на места, които са изложени на
директна слънчева светлина, прах
или механични вибрации.
 Ако в устройството попадне твърд
предмет или течност, извадете
батериите и го проверете в
квалифициран сервиз преди понататъшна употреба.
22
 За да почистите устройството отвън,
използвайте меко парче плат, леко
навлажнено с вода. Не използвайте
алкохол, бензин или разредител.
Ако имате проблеми или въпроси, свързани с устройството, моля, консултирайте
се с най-близкия сервиз на Sony
Препоръки за запазване на
данните
За да предотвратите потенциален
риск от загуба на данни, причинена
от невнимание или повреда
на IC записващото устройство,
препоръчваме ви запазите копие
на записаните съобщения на
касетофон, компютър и др.
Търговски марки
 Microsoft, Windows, Windows Vista, Outlook,
DirectX са запазени търговски марки или
търговски марки на Microsoft Corporation в САЩ
и/или други държави.
 Apple и Macintosh са търговски марки на Apple
Computers Inc., запазени в САЩ и други държави.
 Pentium е запазена търговска марка на Intel
Corporation.
 Nuance, логото Nuance, Dragon NaturallySpeaking
и RealSpeak са търговски марки и/или запазени
търговски марки на Nuance Communications,
Inc. и/или нейните подразделения в САЩ и/или
други държави.
© 2007 Nuance Communications, Inc. Всички
права запазени.
 MPEG Layer-3 аудио кодиращата технология и
патенти са по лиценз на Fraunhofer IIS и Thomson.
са търговски марки на Sony
 “Memory Stick” и
Corporation
 “Memory Stick Duo” и
са търговски марки на Sony Corporation.
 “Memory Stick PRO Duo” и
са търговски марки на
Sony Corporation.
 “MagicGate Memory Stick” е търговска марка на
Sony Corporation.
са запазени търговски марки на
 “LPEC” и
Sony Corporation.
 Американските и чуждестранни патенти са по
лиценз на Dolby Laboratories.
Музикалната идентификационна технология и
свързаните с нея данни ще бъдат осигурени от
Gracenote. Gracenote MusicID е производствен
стандарт за идентификация на цифрова музика
както за CD дискове, така и за индивидуални
музикални записи. За подробности вижте сайта:
www.gracenote.com
Gracenote® е запазена търговска марка на
Gracenote, Inc. Логото Gracenote и логото “Powered
by Gracenote” са търговски марки на Gracenote.
Относно услугите на Gracenote вижте сайта: www.
gracenote.com/corporate.
Всички останали търговски марки или запазени
търговски марки са притежание на съответните им
компании. Освен това, “ ™ ” и “ ® ” не са упоменати
навсякъде в това ръководство.
“Digital Voice Editor” (Цифрова обработка на гласа)
използва софтуерния модул, указан по-долу:
Microsoft® DirectX®
©2001 Microsoft Corporation. Всички права
запазени.
23
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
BG
Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди (Приложимо за страните от Европейския
съюз и други европейски страни, използващи система за разделно събиране на отпадъци).
Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че този продукт не трябва да се третира като
домашен отпадък. Вместо това, той трябва да бъде предаден в съответните пунктове за рециклиране на
електрически и електронни уреди. Изхвърляйки този продукт на правилното място, вие предотвратявате
потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които в противен случай, при
неправилното изхвърляне, могат да се случат. Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на
естествените ресурси. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, свържете
се с местния градски офис, службата за изхвърляне на отпадъци или с магазина, от който сте закупили
продукта.
Download PDF

advertising